Philips 328P6VUBREB/00 User manual

Philips 328P6VUBREB/00 User manual
Brilliance
328P6
MM.TDNSA.002
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare
1
entre de asistenţă pentru
C
clienţi şi garanţie
23
Depanare şi întrebări frecvente
26
Cuprins
1. Important �����������������������������������������������1
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere ��������1
1.2 Descrieri ale notaţiilor �������������������������������2
1.3 Eliminarea produsului şi a ambalajelor
aferente ��������������������������������������������������������������3
2. Configurarea afişajului �������������������������5
2.1Instalare ��������������������������������������������������������������5
2.2 Operarea afişajului ���������������������������������������8
2.3MultiView �������������������������������������������������������11
2.4 Scoaterea ansamblului bazei pentru
montarea VESA �������������������������������������������13
3. Optimizarea imaginilor ���������������������15
3.1 SmartImage ���������������������������������������������������15
3.2SmartContrast ���������������������������������������������16
4.HDR ������������������������������������������������������17
5. Specificaţii tehnice �����������������������������18
5.1 Rezoluţie şi moduri de presetare �����21
6. Gestionarea consumului de
energie ��������������������������������������������������22
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie �������������������������������������������������23
7.1 Politica Philips privind defectele de
afişare a pixelilor pentru ecranele
plate �������������������������������������������������������������������23
7.2 Centre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie ������������������������������������������������������������25
8. Depanare şi întrebări frecvente ������26
8.1 Depanare ��������������������������������������������������������26
8.2 Întrebări frecvente generale ����������������28
8.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView �������������������������30
1. Important
va aştepta 6 secunde anterior recuplării
acestuia, pentru o funcţionare normală a
monitorului.
1. Important
Acest ghid de utilizare electronic este destinat
tuturor persoanelor care utilizează afişajul
Philips. Citiţi acest manual de utilizare înainte de
a utiliza afişajul. Conţine informaţii şi observaţii
importante legate de utilizarea afişajului.
• A se utiliza numai cablul de alimentare
corespunzător, furnizat, de fiecare dată,
de către Philips. Dacă lipseşte cablul de
alimentare, se va contacta centrul de
service local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă Clienţi)
Garanţia Philips se aplică dacă produsul este
manevrat corespunzător şi utilizat în scopul
pentru care a fost proiectat, în conformitate cu
instrucţiunile de operare şi dacă este prezentată
factura sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului, numărul
produsului şi numărul de model.
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii mari sau
la şocuri puternice pe parcursul manevrării.
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în timpul
funcţionării sau transportului.
• Utilizarea excesivă a monitorului poate
cauza disconfort vizual. Este mai bine să
faceţi pauze mai scurte şi mai dese la staţia
de lucru decât pauze mai lungi şi mai rare;
de exemplu, o pauză de 5 - 10 minute
după o utilizare continuă a ecranului timp
de 50 - 60 de minute este probabil mai
bună decât o pauză de 15 minute la fiecare
două ore. Încercaţi să vă protejaţi ochii
de oboseală în timpul utilizării constante a
ecranului prin următoarele acţiuni: • Priviţi în depărtare la diverse distanţe
după o perioadă lungă de concentrare
asupra ecranului.
• Clipiţi voluntar des în timp ce lucraţi.
• Închideţi uşor şi rotiţi ochii pentru a-i
relaxa.
• Repoziţionaţi ecranul la o înălţime şi un
unghi corespunzătoare, în funcţie de
înălţimea dvs.
• Ajustaţi luminozitatea şi contrastul la un
nivel corespunzător.
• Ajustaţi iluminarea mediului la un nivel
similar luminozităţii ecranului, evitaţi
iluminarea fluorescentă şi suprafeţele
care nu reflectă prea multă lumină.
• Consultaţi un medic dacă simptomele
nu dispar.
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere
Avertismente
Utilizarea altor dispozitive de control, reglaje
sau proceduri decât cele specificate în
acest document poate cauza expunerea la
scurtcircuite, pericole electrice şi/sau pericole
mecanice.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni la
conectarea şi utilizarea afişajului.
Mod de operare
• Nu expuneţi monitorul la lumină solară
directă, surse de lumină puternică sau la
acţiunea unor surse de încălzire. Expunerea
îndelungată la acest tip de mediu poate
avea drept rezultat decolorarea şi
deteriorarea monitorului.
• Este necesară îndepărtarea obiectelor ce
ar putea cădea în orificiile de ventilaţie,
precum şi a celor care pot împiedica
răcirea componentelor monitorului.
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie ale
carcasei.
• Se va asigura un acces facil la ştecher şi la
priza de curent, în momentul poziţionării
monitorului.
Întreţinere
• Pentru a proteja afişajul împotriva
posibilelor defecţiuni, nu exercitaţi prea
multă forţă asupra panoului LCD. Atunci
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare de la
sursa de curent alternativ sau continuu, se
1
1. Important
când mutaţi afişajul, prindeţi-l de cadru
pentru a-l ridica; nu îl ridicaţi punând
mâinile sau degetele pe panoul LCD.
• „Imaginea arsă”, „imaginea remanentă” sau
„imaginea fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia ecranelor LCD.
În majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „imaginea remanentă” sau „imaginea
fantomă” va dispărea treptat într-un
interval de timp după deconectarea de la
alimentarea cu energie electrică.
• Deconectaţi afişajul dacă intenţionaţi să nu
îl utilizaţi o perioadă lungă de timp.
• Deconectaţi afişajul dacă trebuie să îl
curăţaţi cu o lavetă umedă. Ecranul poate
fi şters cu o lavetă uscată atunci când este
oprit. Nu folosiţi niciodată solvenţi organici,
cum ar fi alcool sau soluţii pe bază de
amoniac.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
• Pentru a evita riscul de electrocutare sau
deteriorare permanentă a monitorului,
nu expuneţi afişajul la praf, ploaie, apă sau
umezeală excesivă.
• Dacă afişajul se udă, ştergeţi-l cu o lavetă
uscată cât mai repede posibil.
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de către
personalul calificat din service.
• Dacă este necesar un document pentru
reparaţie sau integrare, se va contacta
centrul de service local. (vezi capitolul
„Centrul de Informaţii pentru Clienţi”)
• Pentru informaţii referitoare la transport,
consultaţi rubrica „Specificaţii tehnice”.
• Dacă în afişaj pătrund substanţe străine
sau apă, întrerupeţi imediat alimentarea
şi deconectaţi cablul de la priză. Apoi,
îndepărtaţi substanţa străină sau apa şi
trimiteţi suportul la centrul de service.
• Nu depozitaţi şi nu utilizaţi afişajul în locuri
expuse la căldură, lumină solară directă sau
temperaturi scăzute extreme.
• Nu lăsaţi afişajul în maşină/portbagaj în
lumină solară directă.
• Pentru a menţine funcţionarea optimă a
afişajului şi pentru prelungirea duratei sale
de viaţă, utilizaţi-l într-un spaţiu ai cărui
parametri de temperatură şi umiditate se
situează în următoarea gamă de valori.
• Temperatură: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Umiditate: 20 - 80% UR
Notă
În cazul în care afişajul nu funcţionează normal
sau dacă nu ştiţi cum să procedaţi după ce
aţi aplicat instrucţiunile de operare din acest
manual, consultaţi un tehnician de service.
Informaţii importante despre imaginea
remanentă/fantomă
• Activaţi întotdeauna un economizor de
energie cu mişcare atunci când nu utilizaţi
afişajul. Activaţi întotdeauna o aplicaţie de
împrospătare periodică a ecranului dacă
afişajul afişează conţinut static neschimbător.
Afişarea neîntreruptă a imaginilor statice
pentru o perioadă îndelungată poate
genera „imagini arse”, cunoscută şi ca
„imagini remanente” sau „imagini fantomă”.
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu convenţiile de
notaţie utilizate în acest document.
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Unele fragmente de text din acest ghid
sunt însoţite de pictograme şi pot apărea
cu caractere aldine sau italice. Fragmentele
respective conţin observaţii, atenţionări sau
avertismente. Acestea sunt utilizate după cum
urmează:
2
1. Important
Notă
Această pictogramă indică informaţii şi sfaturi
importante care vă pot ajuta să utilizaţi mai
eficient computerul.
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (WEEE)
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii despre
modalităţi de evitare a eventualelor defecţiuni
ale hardware-ului şi a pierderii de date.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul potenţial de
vătămare corporală şi prezintă modalităţi de
evitare a problemelor.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
Anumite avertismente pot apărea în diferite
formate şi este posibil să nu fie însoţite de
pictograme. În aceste situaţii, prezentarea
specifică a avertismentului este impusă de
autoritatea de reglementare legală.
Your new display contains materials that can be
recycled and reused. Specialized companies can
recycle your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the amount
to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old display and packing
from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
3
2. Configurarea afişajului
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.
html
4
2. Configurarea afişajului
Instalarea bazei
2. Configurarea afişajului
1. A
şezaţi afişajul cu faţa în jos pe o suprafaţă
netedă. Aveţi grijă să nu zgâriaţi sau să
deterioraţi ecranul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
Brilliance
328P6
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Monitor
User’s Manual
2. Ţineţi gâtul cu ambele mâini.
(1) Ataşaţi cu atenţie gâtul la suportul de
montare VESA, până când acesta este
prins cu ajutorul mecanismului de fixare.
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
© 2017
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
nkli
Koni
jke
il
Ph
ll r
Ch
in
a.
Ve
rsi
on
A
V.
N.
ips
www.philips.com/welcome
s
ht
ig
re
se
r
ve
d.
Un
au
t
Philips and the Philips’ Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
ho
rize
dd
upli
catio
n
d
an
de
Ma
ws.
le la
is a vio latio n of applicab
in
pr
d
te
in
* CD
Alimentare
*USB C-C
(2) Utilizaţi o şurubelniţă pentru a strânge
şuruburile de montare şi prindeţi bine
piciorul de afişaj.
* HDMI
* DP
(3) Cu ajutorul degetelor, strângeţi şurubul
localizat în partea inferioară a bazei şi
fixaţi ferm baza pe suport.
*USB C-A
2
3
*Depinde de ţară
1
5
2. Configurarea afişajului
Conectarea la computer
3. Conectaţi cablul de semnal al afişajului la
conectorul video din partea din spate a
calculatorului.
4. Conectaţi cablul de alimentare al
calculatorului şi al afişajului la o priză din
apropiere.
1
5. Porniţi calculatorul şi afişajul. Dacă afişajul
afişează o imagine, înseamnă că instalarea
s-a finalizat.
10
11
8
7
6
5
4
3
Dacă vă numărați printre utilizatorii care au
un computer Mac cu port USB C, înainte de
a utiliza ecranul cu andocare, asigurați-vă că
instalați driverul pentru a folosi fără probleme
conectivitatea Ethernet. Puteți prelua driverul:
„RTUNICv1.0.16.pkg” de pe CD sau îl puteți
descărca direct de la adresa:
2
Charger
9
http://www.realtek.com/downloads/
downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid
=56&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&Get
Down=false
USB C
USB CC
Pentru instalare, urmați pașii de mai jos.
1. D
escărcați prin Wi-Fi driverul de la adresa
de mai sus. Dacă nu aveţi accesa la Wi-Fi,
copiaţi driverul pe o unitate de stocare
USB și conectaţi unitatea la portul USB
în sens descendent al afișajului, după
care conectaţi cablul USB C între afișaj și
computerul Mac. Acum, computerul dvs.
Mac va putea citi fișierul.
USB C
OR
USB AC
1 Încuietoare Kensington antifurt
2 Mufă pentru căşti
3 Încărcător rapid USB
4 USB descendent
2. F aceți dublu clic pe fișierul
„RTUNICv1.0.16.pkg” pentru a instala
driverul. După terminarea instalării, se va
afișa un mesaj de confirmare.
5 Intrare RJ-45
6 Intrare USB Type-C
7 Intrare Display port
3. R
eporniți computerul Mac după terminarea
instalării.
8 Intrare HDMI 2
9 Intrare HDMI 1
4. D
upă ce computerul dvs. Mac finalizează
procesul de încărcare a sistemului de
operare, veţi putea vedea „Realtek USB
Ethernet Network Adapter” în lista de
programe instalate.
10 Intrare alimentare AC
11 Comutator de alimentare
Conectarea la PC
5. Consultaţi întotdeauna informațiile de la
adresa de mai sus pentru informaţii privind
disponibilitatea și pentru a obţine cel mai
nou driver.
1. Conectaţi bine cablul de alimentare la
spatele afişajului.
2. Opriţi computerul şi deconectaţi cablul de
alimentare al acestuia.
6
2. Configurarea afişajului
Hubul USB

Pentru a respecta standardele
internaţionale în domeniul energiei,
hubul/porturile USB ale acestui
monitor sunt dezactivate în modurile
Sleep (Repaus) și Power Off (Oprire
alimentare).
 

Resolution Notification
USB
On
Off
USB Standby Mode
Reset
Information
Dispozitivele USB conectate nu
funcţionează în această stare.
Notă
Pentru a menţine în mod permanent
funcţia USB în starea „Activat”, accesaţi
meniul OSD, apoi selectaţi „Mod regim
de așteptare USB” și comutaţi opţiunea
la starea „Activat”.
Dacă opriţi monitorul prin comutatorul
de pornire/oprire în orice moment,
toate porturile USB se vor opri.
Încărcare USB
Acest afişaj are porturi USB capabile
de ieşire de alimentare standard,
inclusiv unele cu funcţie USB Charging
(pot fi identificate prin pictograma de
alimentare
). Puteţi utiliza aceste
porturi pentru a încărca smartphoneul sau pentru a alimenta un hard disk
extern, de exemplu. Afişajul trebuie să
fie pornit permanent pentru a putea
utiliza această funcţie.
Este posibil ca unele afişaje Philips
să nu alimenteze sau să nu încarce
dispozitivul atunci când intră în modul
de repaus (LED-ul de alimentare alb
luminează intermitent). În acest caz,
intraţi în meniul OSD şi selectaţi „USB
Standby Mode”, apoi comutaţi funcţia
la modul „ON” (Pornit) (implicit = OFF
(Oprit)). Acest lucru va menţine funcţiile
de alimentare şi încărcare USB active,
chiar dacă monitorul este în modul de
repaus.
7
2. Configurarea afişajului
Personalizaţi-vă propria tastă de „USER”
(UTILIZATOR)
Această tastă rapidă vă permite să configuraţi
funcţia preferată.
1. Apăsaţi pe butonul
de cadrul frontal
pentru a accesa ecranul meniului OSD.
2.2 Operarea afişajului
Descriere butoane control

 







  
 
3
7
6
5
4
2
2. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta meniul principal [OSD Settings]
(Setări OSD), după care apăsaţi pe butonul
.
3. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta [User] (Utilizator), după care
apăsaţi pe butonul
.
4. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta funcţia preferată: [Input] (Intrare),
[Volume] (Volum) sau [Brightness]
(Luminozitate).
5. Apăsaţi pe butonul
pentru a confirma
alegerea.
Acum puteţi apăsa tasta rapidă direct de pe
cadrul frontal. Pentru accesul rapid va apărea
numai funcţia selectată anterior de către
dumneavoastră.
1
Pornirea sau oprirea afişajului.
Accesaţi meniul OSD.
Confirmă reglarea meniului OSD.
Reglează meniul OSD.
Tastă personalizabilă de utilizator.
Puteţi personaliza orice tastă
alocând acesteia funcţia OSD
preferată. Tasta respectivă va
deveni „tasta utilizatorului”.
PIP/PBP/Dezactivat/Comutare
Reveniţi la nivelul OSD anterior.
SmartImage. Puteţi alege între:
EasyRead, Office (Birou), Photo
(Fotografie), Movie (Film), Game
(Jocuri), Economy (Economic),
Mod LowBlue, SmartUniformity,
Off (Dezactivat).
8
2. Configurarea afişajului
Meniul OSD
Mai jos, este prezentată vederea generală
a structurii afişării pe ecran. Puteţi consulta
ulterior această imagine, în cazul în care veţi dori
să navigaţi între diferitele ajustări.
Main menu
LowBlue Mode
Input
Picture
Sub menu
On
Off
1 HDMI 2.0
2 HDMI 2.0
DisplayPort
USB C
HDR
Picture Format
Brightness
Contrast
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
PIP/PBP
Normal ,VESA HDR 600 ,Off
Wide screen, 4:3, 1:1
0~100
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
SmartContrast
Off, Fast, Faster, Fastest
On, Off
Gamma
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PIP / PBP Mode
Off, PIP, PBP
PIP/ PBP Input
On-Screen Display (OSD) (afişaj pe ecran) este
o funcţie a tuturor afişajelor LCD Philips. Permite
utilizatorului final să regleze performanţele
ecranului sau să selecteze funcţiile afişajului
direct de pe ecran prin intermediul unei ferestre
cu instrucţiuni. O interfaţă OSD uşor de utilizat
este ilustrată mai jos:
1, 2, 3, 4
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
PIP Size
1 HDMI 2.0 ,2 HDMI 2.0 ,DisplayPort , USB C
Small, Middle, Large
PIP Position
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Swap
Audio
Volume
Mute
0~100
On, Off
Color
Color Temperature
Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
 


Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brasil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
Vertical
0~100
Transparency
OSD Time Out
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
User Key
Input, Volume, Brightness
Resolution Notification
On, Off




Setup
USB

0~100
USB Standby Mode
USB 3.0, USB 2.0
On, Off
Reset
Yes, No
Information
Notificare privind rezoluţia
Acest afişaj oferă performanţe maxime la
rezoluţia sa nativă de 3840 x 2160 la 60 Hz.
Dacă afişajul este utilizat cu o altă rezoluţie,
pe ecran este afişat un mesaj de avertizare: Use
3840 x 2160 @ 60 Hz for best results (Utilizaţi
rezoluţia 3840 x 2160 la 60 Hz pentru rezultate
optime).
Instrucţiuni fundamentale şi simple referitoare
la tastele de control
În interfaţa OSD ilustrată mai sus, puteţi apăsa
butoanele
de pe rama frontală a afişajului
pentru a deplasa cursorul şi puteţi apăsa butonul
OK pentru a confirma selecţia sau modificarea.
9
2. Configurarea afişajului
Reglare pe înălţime
Afişarea alertei privind rezoluţia nativă poate
fi dezactivată din Configurare în meniul OSD
(afişare pe ecran).
Funcţie fizică
Înclinare
20˚
-5˚
180mm
Pivot
Pivotare
0˚
90˚
+170˚
-170˚
10
2. Configurarea afişajului
C
um se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea unei taste rapide?
2.3 MultiView
1. Apăsaţi tasta rapidă
cadrul frontal.
direct de pe
Ce este?
Caracteristica MultiView permite conectarea
activă a două dispozitive, astfel încât
dumneavoastră să puteţi lucra simultan cu mai
multe dispozitive, precum un PC şi un notebook.
Acest lucru face ca sarcinile complexe să poată
fi realizate mult mai uşor.
De ce am nevoie de acesta?
2. Va apărea meniul de selecţie MultiView.
Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
efectua selecţia dorită.
Datorită afişajului Philips MultiView cu rezoluţie
extrem de ridicată, vă puteţi bucura de
conectivitate deplină în cel mai confortabil mod
posibil, fie că vă aflaţi la birou sau acasă. Cu
acest afişaj, puteţi să vă delectaţi cu mai multe
surse de conţinut, care vor fi afişate pe un singur
ecran. De exemplu: Poate doriţi să aruncaţi o
privire asupra fluxului audio-video cu ştiri în
direct în fereastra mică, iar în acelaşi timp să
lucraţi la cel mai recent blog al dumneavoastră.
Sau poate doriţi să editaţi un fişier Excel aflat pe
dispozitivul dumneavoastră ultrabook în timp ce
sunteţi conectat la reţeaua securizată intranet
a companiei, pentru a accesa fişiere cu ajutorul
unui desktop.
 




3. Apăsaţi pe butonul
pentru a confirma
selecţia şi ieşi automat din meniul de
selecţie.
C
um se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea meniului OSD?
În plus faţă de apăsarea tastei
direct de
pe cadrul frontal, funcţia MultiView mai poate fi
selectată şi din meniul OSD.
1. Apăsaţi pe butonul
de cadrul frontal
pentru a accesa ecranul meniului OSD.
11
2. Configurarea afişajului
 



PIP/PBP Mode
Off
PIP/PBP Input
PIP
PIP Size
PBP
Deschideţi o fereastră
secundară, alăturată, pentru o
altă sursă de semnal.
PIP Position
A (main)
B
B (main)
A
Swap

Când nu a fost detectată
sursa secundară:

• Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta meniul principal [PIP/PBP], după
care apăsaţi pe butonul
.
Notă
Când vă aflaţi în modul PBP, dunga neagră va fi
afişată în părţile de jos şi de sus ale ecranului
pentru a obţine un raport de aspect corect.
• Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta [PIP/PBP Mode] (Mod PIP/PBP),
după care apăsaţi pe butonul
.
• Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta [PIP] sau [PBP].
• PIP/PBP Input (Intrare PIP/PBP): Există
patru intrări video diferite din care puteţi
alege sursa de afişare secundară: [1 HDMI
2.0], [2 HDMI 2.0], [DisplayPort] şi [USB
C].
• Acum puteţi să mergeţi înapoi pentru a
seta parametrii [PIP/PBP Input] (Intrare
PIP/PBP), [PIP Size] (Dimensiune PIP),
[PIP Position] (Poziţie PIP) sau [Swap]
(Comutare).
2. Apăsaţi pe butonul
alegerea.
• PIP Size (Dimensiune PIP): Când funcţia
PIP este activată, puteţi alege dintre trei
dimensiuni pentru fereastra secundară:
[Small] (Mică), [Middle] (Medie), [Large]
(Mare).
pentru a confirma
MultiView în meniul OSD
• PIP / PBP Mode (Mod PIP/PBP):
Există două moduri disponibile pentru
caracteristica MultiView: [PIP] şi [PBP].
[PIP]: Picture in Picture
Deschideţi o fereastră
secundară pentru o altă sursă
de semnal.
Când nu a fost detectată
sursa secundară:
B
Small
A (main)
Middle
Large
• PIP Position (Poziţie PIP): Când funcţia PIP
este activată, puteţi alege dintre două poziţii
pentru fereastra secundară.
B
A (main)
Dreapta sus
B
A
A (main)
B (main)
[PBP]: Picture by Picture
12
Dreapta jos
A (main)
B
2. Configurarea afişajului
Stânga sus
B
A
2.4 Scoaterea ansamblului bazei
pentru montarea VESA
Stânga jos
(main)
B
A
Înainte de a începe dezasamblarea bazei
monitorului, urmaţi instrucţiunile de mai jos
pentru a evita deteriorarea monitorului sau
vătămarea corporală.
(main)
1. A
şezaţi afişajul cu faţa în jos pe o suprafaţă
netedă. Aveţi grijă să nu zgâriaţi sau să
deterioraţi ecranul.
• Swap (Comutare): Sursa principală şi
sursa secundară vor fi
comutate pe afişaj.
Comutarea surselor A şi B în modul [PIP]:
B
A (main)
B
↔
A
Comutarea surselor A şi B în modul [PBP]:
A (main)
B
↔
B (main)
A
2. Slăbiţi şuruburile de montare, apoi
desprindeţi piciorul de afişaj.
• Off (Dezactivat): Oprirea funcţiei
MultiView.
1
A (main)
2
13
2. Configurarea afişajului
Notă
Acest afişaj acceptă o interfaţă de montare
compatibilă VESA de 100 mm x 100 mm.
100mm
100mm
14
3. Optimizarea imaginilor
2. Apăsaţi în continuare pe
pentru a
comuta între EasyRead, Office (Birou),
Photo (Fotografie), Movie (Film),
Game (Jocuri), Economy (Economic),
Mod LowBlue, SmartUniformity şi Off
(Dezactivat).
3. Optimizarea imaginilor
3.1 SmartImage
Ce este?
3. Afişarea pe ecran a SmartImage va fi activă
timp de 5 secunde sau puteţi apăsa pe
„OK” pentru a confirma.
Puteţi alege între: EasyRead, Office (Birou),
Photo (Fotografie), Movie (Film), Game
(Jocuri), Economy (Economic), Mod LowBlue,
SmartUniformity şi Off (Dezactivat).
SmartImage oferă presetări care optimizează
afişajul pentru diferite tipuri de conţinut, reglând
dinamic luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă lucraţi
cu aplicaţii de text, de afişare de imagini sau
urmăriţi un videoclip, Philips SmartImage vă
asigură o performanţă excelentă şi optimizată a
monitorului.
SmartImage
De ce am nevoie de acesta?
EasyRead
Dacă vă doriţi un afişaj care vă garantează
afişarea optimă a tuturor tipurilor preferate
de conţinut, SmartImage vă ajută să efectuaţi
reglarea dinamică a luminozităţii, contrastului,
culorii şi clarităţii în timp real pentru a vă bucura
de o experienţă cât mai plăcută la utilizare.
Office
Photo
Movie
Game
Cum funcţionează?
Economy
SmartImage este o tehnologie exclusivă, de
ultimă generaţie, de la Philips care analizează
conţinutul afişat pe ecranul dvs. Bazat pe
un scenariu pe care îl selectaţi chiar dvs.,
SmartImage îmbunătăţeşte în mod dinamic
contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea
imaginilor, astfel încât calitatea conţinutului afişat
să fie îmbunătăţită – toate acestea în timp real şi
prin apăsarea unui singur buton.
LowBlue Mode
SmartUniformity
ff
• EasyRead: Contribuie la îmbunătăţirea
citirii textului din aplicaţii bazate pe text,
ca de exemplu a cărţilor PDF în format
electronic. Utilizând un algoritm special
care măreşte contrastul şi claritatea
marginilor conţinutului de tip text, afişarea
este optimizată astfel încât cititul să fie
extrem de plăcut, prin reglarea luminozităţii,
contrastului şi temperaturii de culoare a
monitorului.
Cum se activează SmartImage?
• Office (Birou): Îmbunătăţeşte calitatea
textului şi reduce luminozitatea pentru
a creşte lizibilitatea şi a reduce oboseala
ochilor. Acest mod îmbunătăţeşte
semnificativ lizibilitatea şi productivitatea
atunci când lucraţi cu foi de calcul, fişiere
1. Apăsaţi pe
pentru a lansa afişarea pe
ecran a software-ului SmartImage.
15
3. Optimizarea imaginilor
PDF, articole scanate sau alte aplicaţii
generale de birou.
Philips SmartUniformity, uniformitatea
afişajului creşte la peste 95%. Acest lucru
va produce imagini mai uniforme şi mai
veridice.
• Photo (Fotografie): Acest profil combină
saturaţia de culoare, contrastul dinamic
şi îmbunătăţirea clarităţii pentru a afişa
fotografii şi alte imagini cu o claritate
extraordinară şi în culori vii – toate fără
artefacte şi culori şterse.
• Off (Dezactivat): Fără optimizare cu
SmartImage.
Notă
Modul LowBlue oferit de Philips, este conform
cu certificarea TUV Low Blue Light. Puteţi
accesa acest mod prin simpla apăsare a tastei
de comandă rapidă
şi apoi prin apăsarea
butonului pentru a selecta Mod LowBlue. Mai
sus puteţi vedea paşii pentru selectarea opţiunii
SmartImage.
• Movie (Film): Luminozitatea crescută,
saturaţia de culoare mai mare, contrastul
dinamic şi claritatea accentuată afişează
toate detaliile din zonele întunecate ale
înregistrărilor video fără culori şterse în
zonele mai luminoase, menţinând valori
naturale dinamice pentru o afişare video de
cea mai bună calitate.
3.2 SmartContrast
• Game (Jocuri): Activând circuitul de
supraîncărcare pentru cel mai bun timp de
răspuns, reducând marginile în zigzag pentru
obiectele cu mişcare rapidă pe ecran,
îmbunătăţind raportul de contrast pentru
scenele luminoase şi cele întunecate, acest
profil asigură cea mai bună experienţă de
joc pentru împătimiţii de jocuri.
Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului pentru
claritate vizuală maximă şi experienţă vizuală
încântătoare, crescând retroiluminarea pentru
imagini mai clare, mai contrastante şi mai
luminoase sau reducând retroiluminarea
pentru afişarea clară a imaginilor pe fundaluri
întunecate.
• Economy (Economic): În acest profil,
luminozitatea şi contrastul sunt reglate,
iar retroiluminarea este reglată fin pentru
afişarea corectă a aplicaţiilor de birou de zi
cu zi şi reducerea consumului de energie.
De ce am nevoie de acesta?
• LowBlue Mode (Mod lumină albastră
redusă): Mod lumină albastră redusă pentru
productivitate cu impact redus asupra
ochilor. Studiile au arătat că, la fel cum
razele ultraviolete pot cauza vătămarea
ochilor, razele de lumină albastră cu unde
scurte emise de afişajele LED pot să
cauzeze vătămarea ochilor şi să afecteze
vederea în timp. Dezvoltată pentru
sănătate, setarea Philips Mod lumină
albastră redusă utilizează o tehnologie
software inteligentă pentru a reduce lumina
albastră cu unde scurte dăunătoare.
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi confort
de vizualizare pentru fiecare tip de conţinut.
SmartContrast controlează dinamic contrastul
şi reglează retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare, contrastante
şi luminoase sau afişează text clar, lizibil pentru
munca de birou. Prin reducerea consumului
electric al monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a monitorului.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast, acesta va
analiza în timp real conţinutul afişat pentru a
ajusta culorile şi pentru a controla intensitatea
iluminării de fundal. Această funcţie va
îmbunătăţi în mod dinamic contrastul pentru o
experienţă de divertisment grozavă atunci când
vizionaţi videoclipuri sau vă jucaţi.
• SmartUniformity: Fluctuaţiile luminozităţii
şi culorii în diferite părţi ale ecranului
reprezintă un fenomen obişnuit pentru
monitoarele LCD. Uniformitatea tipică este
stabilită la circa 75–80%. Activând funcţia
16
4. HDR
4. HDR
Setări HDR pentru sistemul Windows10
Paşi
1. Faceţi clic dreapta pe desktop şi accesaţi-l
pentru afişarea setărilor
2. Selectaţi afişajul/monitorul
STEP 5
3. Ajustaţi rezoluţia la 3840 x 2160
4. Treceţi opţiunea “HDR and WCG” pe
modul ON (Pornit)
5. Ajustaţi opţiunea Brightness (Luminozitate)
pentu conţinutul SDR
Notă
Trebuie să aveţi instalată ediţia Windows10;
actualizaţi întotdeauna la versiunea cea mai
recentă.
Pentru informaţii suplimentare de pe site-ul
oficial Microsoft accesaţi link-ul de mai jos.
https://support.microsoft.com/en-au/
help/4040263/windows-10-hdr-advanced-colorsettings
STEP 1
STEP 2
STEP 4
STEP 3
17
5. Specificaţii tehnice
5. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de afişaj
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
SmartContrast
Timp de răspuns
SmartResponse
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare
Îmbunătăţire imagine
Culori ecran
Rată de împrospătare pe verticală
Frecvenţă orizontală
sRGB
Gamă de culori
HDR
SmartUniformity
Delta E(tipic)
Mod lumină albastră redusă
EasyRead
Conectivitate
Semnal intrare
USB
RJ-45
Putere furnizată prin USB C
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Boxă încorporată
Multi View
Comoditate pentru utilizator
Limbi OSD
Alte avantaje
Compatibilitate Plug & Play
VA
Sistem W-LED
31,5'' L (80cm)
16:9
0,181 x 0,181 mm
80.000.000:1
9,5ms (GtG)
4ms (GtG)
HDMI/DisplayPort/USB Type-C: 3840 x 2160 la 60Hz
178° (O) / 178° (V) la C/R = 10 (tip.)
SmartImage
1,07G (10 biţi)
23-80 Hz
30-160 KHz
DA
DA
Certificare PC HDR600 (DP/HDMI)
95%-103%
< 2 for 6500K
DA
DA
DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2,
USB Type-C x 1 (Mod DP alternativ, Alimentare, date)
ascendent: USB-C, descendent: USB 3.0 x 4 (inclusiv 1 pentru
încărcare)
DA
5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A,
până la 60 W
Sincronizare separată
Ieşire căşti PC
3W x 2
PIP / PBP Mode (Mod PIP/PBP), 2xdispozitive
Engleză, Germană, Spaniolă, Greacă, Franceză, Italiană, Maghiară,
Olandeză, Portugheză, Portugheză (Brazilia), Poloneză, Rusă, Suedeză, Finlandeză, Turcă, Cehă, Ucraineană, Chineză Simplificată,
Chineză Tradiţională, Japoneză, Coreeană
Dispozitiv de montare VESA (100×100 mm), încuietoare Kensington
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
18
5. Specificaţii tehnice
Suport
Înclinare
Pivotare
Reglare pe înălţime
Pivot
Alimentare
Consum
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Oprit (comutator c.a.)
Disipare căldură*
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Oprit (comutator c.a.)
Mod pornit (Mod ecologic)
Indicator LED alimentare
Alimentare
Dimensiuni
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport (LxÎxA)
Produs cu ambalaj (LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
-5 / +20 de grade
-170 / +170 de grade
180mm
90 de grade
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
c.a. la 100 V c.a.,
c.a. la 115 V c.a.,
c.a. la 230 V c.a.,
50Hz
60Hz
50Hz
84,30W (tip.)
84,40W (tip.)
84,50W (tip.)
<0,5 W (tip.)
<0,5 W (tip.)
<0,5 W (tip.)
<0,5W (tip.)
<0,5W (tip.)
<0,5W (tip.)
0W (tipic)
0W (tipic)
0W (tipic)
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
c.a. la 100 V c.a.,
c.a. la 115 V c.a.,
c.a. la 230 V c.a.,
50Hz
60Hz
50Hz
287,71 BTU/h
288,05 BTU/h
288,40 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<1,71 BTU/h (tip.)
<1,71 BTU/h (tip.)
<1,71 BTU/h (tip.)
<1,71 BTU/h (tip.)
<1,71 BTU/h (tip.)
<1,71 BTU/h (tip.)
0 BTU/h (tipic)
0 BTU/h (tipic)
0 BTU/h (tipic)
34,6 W (tip.)
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb (intermitent)
Încorporată, 100-240 V c.a., 50-60Hz
742 x 657 x 270 mm
742 x 438 x 63 mm
970 x 526 x 224 mm
9,36 kg
6,40 kg
13,26 kg
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(funcţionare)
de la 0°C la 40°C
Umiditate relativă (în funcţiune)
20%–80%
Presiune atmosferică
(în funcţiune)
Interval de temperatură
(nefuncţionare)
Umiditate relativă
(când nu este în funcţiune)
Presiune atmosferică
(când nu este în funcţiune)
700–1060 hPa
între -20°C la 60°C
între 10% şi 90%
500–1060 hPa
19
5. Specificaţii tehnice
Mediu şi energie
ROHS
EPEAT
Ambalare
Substanţe specifice
EnergyStar
Conformitate şi standarde
Norme de reglementare
Carcasă
Culoare
Emailat
DA
DA (Pentru detalii suplimentare, consultaţi nota 1)
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
DA
Marcaj CE, FCC Clasa B, VCCI, RCM, ICES-003, J-MOSS, cETLus,
EPA, PSB, CU-EAC, SEMKO, GS, TCO Certified, UKRAINIAN,
PSE, CCC, CECP, WEEE, ISO
Negru
Textură
Notă
1. Calificativele EPEAT Gold sau Silver sunt valabile numai acolo unde Philips înregistrează produsul.
Vizitaţi www.epeat.net pentru starea înregistrării în ţara dvs.
2. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support pentru a
descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
3. Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă obţinută în urma testelor GtG şi GtG (alb-negru).
4. Capacitatea de livrare a puterii depinde de capabilităţile laptopului.
20
5. Specificaţii tehnice
optimă, respectaţi recomandarea referitoare
la rezoluţie.
5.1 Rezoluţie şi moduri de presetare
Rezoluţie maximă
3840 x 2160 la 60Hz (intrare digitală)
Rezoluţie recomandată
3840 x 2160 la 60Hz (intrare digitală)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Rezoluţie
Frecvenţă
verticală
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
74,56
1920 x 1200
59,89
66,64
2560 x 1080
59,98
88,79
2560 x 1440
59,95
67,50
2560 x 1440
30,00
133,32
2560 x 1440
60,00
133,29
1920 x 2160
PBP mode
59,99
133,312
3840 x 2160
59,99
Notă
• Nu uitaţi că afişajul dvs. funcţionează cel
mai bine la rezoluţia sa nativă de 3840 x
2160 la 60Hz. Pentru imagini de calitate
21
6. Gestionarea consumului de energie
6. Gestionarea consumului
de energie
Dacă aveţi placă video sau program software
conforme cu VESA DPM instalate pe PC,
monitorul poate reduce automat consumul
de energie atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la tastatură,
mouse sau alt dispozitiv de intrare, monitorul
se va „trezi” automat. Următorul tabel indică
consumul de energie şi semnalizarea acestei
funcţii de economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Energie
consumată
Culoare
LED
Da
84,4W (tip.)
228 W (max.)
Alb
Nu
Nu
<0,5W (tipic)
Alb
(clipitor)
-
-
<0,5W (tipic)
OPRIT
Mod VESA
Video
Sinc O Sinc V
Activ
PORNIT
Da
Repaus
(Mod de
veghe)
OPRIT
Oprire
OPRIT
Configurarea următoare este utilizată pentru a
măsura consumul de energie al acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 3840 x 2160
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500k la alb rece
complet
• Sonor şi USB inactive (Oprite)
Notă
Aceste date pot suferi modificări fără notificare.
22
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
7. Centre de asistenţă
pentru clienţi şi garanţie
sunt percepuţi ca un singur pixel negru. Diverse
alte combinaţii de subpixeli aprinşi şi stinşi sunt
percepute ca pixeli singuri de diverse culori.
7.1 Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
ecranele plate
Defectele de afişare a pixelilor şi subpixelilor apar
pe ecran în diferite moduri. Există două categorii de
defecte de afişare a pixelilor şi mai multe tipuri de
defecte de afişare a subpixelilor în cadrul fiecărei
categorii.
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Philips depune eforturi deosebite pentru a oferi
produse de cea mai bună calitate. Utilizăm unele
dintre cele mai avansate procese de fabricaţie
din această industrie şi practicăm un control al
calităţii foarte strict. Cu toate acestea, defectele
de afişare a pixelilor şi subpixelilor de pe ecranele
TFT utilizate pentru ecranele plate sunt uneori
inevitabile. Niciun producător nu poate garanta
că toate ecranele vor funcţiona fără defecte de
afişare a pixelilor, însă Philips garantează că toate
afişajele cu un număr inacceptabil de defecte
vor fi reparate sau înlocuite conform condiţiilor
garanţiei. Această notificare explică diferitele
tipuri de defecte de afişare a pixelilor şi defineşte
nivelurile acceptabile pentru fiecare tip de defect.
Pentru a intra sub incidenţa condiţiilor prevăzute
de garanţie pentru reparare sau înlocuire, numărul
de defecte de afişare a pixelilor pe un ecran TFT
trebuie să depăşească aceste niveluri acceptabile.
De exemplu, un afişaj nu trebuie să aibă defecţi mai
mult de 0,0004% dintre subpixeli. Philips stabileşte
standarde de calitate şi mai ridicate pentru anumite
tipuri sau combinaţii de defecte de afişare a
pixelilor care sunt mai uşor de observat decât alţii.
Această politică este valabilă în întreaga lume.
Defectele de tip punct luminos
Defectele de tip punct luminos apar ca pixeli
sau subpixeli care sunt permanent aprinşi sau „în
funcţiune”. Cu alte cuvinte, un punct luminos este
un pixel ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când
este afişată o imagine de culoare închisă. Acestea
sunt tipurile de defecte de tip punct luminos.
Un subpixel aprins, de culoare roşie, verde sau
albastră.
subpixeli
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru deschis)
pixeli
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine este compus
din trei subpixeli în culorile primare roşu, verde
şi albastru. Un număr mare de pixeli formează
împreună o imagine. La aprinderea tuturor
subpixelilor dintr-un pixel, cei trei subpixeli coloraţi
sunt percepuţi ca un singur pixel alb. Când toţi
subpixelii sunt stinşi, cei trei subpixeli coloraţi
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb).
23
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Notă
Punctele luminoase roşii sau albastre sunt cu
peste 50% mai strălucitoare decât cele
învecinate, în timp ce punctele verzi sunt cu 30%
mai strălucitoare.
Proximitatea defectelor de afişare a pixelilor
Deoarece defectele de acelaşi tip ale pixelilor
şi subpixelilor alăturaţi sunt mai uşor de sesizat,
Philips precizează şi limite de toleranţă pentru
proximitatea defectelor de afişare a pixelilor.
Defectele de tip punct negru
Defectele de tip punct negru apar ca pixeli sau
subpixeli care sunt permanent întunecaţi sau
„stinşi”. Cu alte cuvinte, un punct întunecat este un
pixel ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă. Acestea sunt
tipurile de defecte de tip punct negru.
Toleranţe pentru defectele de afişare a pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa
condiţiilor de reparare sau înlocuire din cauza
defectelor de afişare a pixelilor în perioada de
garanţie, ecranul TFT al unui afişaj plat Philips
trebuie să aibă defecte de afişare a pixelilor
sau subpixelilor care să depăşească limitele de
toleranţă listate în următoarele tabele.
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”
1 subpixel aprins
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct luminos”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos”
NIVEL ACCEPTABIL
10
2
1
>10 mm
10
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT”
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
4 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct întunecat”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct întunecat”
NIVEL ACCEPTABIL
15 sau mai puţini
5 sau mai puţini
2
1
>10 mm
15 sau mai puţini
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi
întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
15 sau mai puţini
Notă
1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
24
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
7.2 Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru validarea în
regiunea dvs, vizitaţi site-ul Web www.philips.com/support pentru detalii sau contactaţi centrul Philips
de asistenţă pentru clienţi.
Dacă doriţi să extindeţi perioada de garanţie generală, vi se oferă un pachet de servicii În afara garanţiei,
prin intermediul centrului de service autorizat.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, asiguraţi-vă că achiziţionaţi serviciul în decurs de 30 de zile
calendaristici de la data achiziţiei iniţiale. În perioada de garanţie extinsă, serviciile includ preluarea,
repararea şi returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va suporta toate costurile acumulate.
Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparaţiile necesare în baza garanţiei extinse
oferită, vom găsi soluţii alternative pentru dvs., dacă este posibil, în perioada de garanţie extinsă pe care
aţi achiziţionat-o.
Pentru mai multe detalii, contactaţi reprezentantul Philips de asistenţă pentru clienţi sau centrul de
contact local (folosind numărul de client).
Mai jos găsiţi numărul la care puteţi contacta centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
•
•
Perioadă de garanţie •
standard locală
Depinde de regiune •
•
•
Perioadă de garanţie
extinsă
+ 1 an
+ 2 ani
+ 3 ani
•
Perioadă de garanţie totală
•
•
•
Perioada de garanţie standard locală +1
Perioada de garanţie standard locală +2
Perioada de garanţie standard locală +3
**Este necesară dovada achiziţiei iniţiale şi dovada achiziţiei garanţiei extinse.
Notă
Consultaţi manualul cu informaţii importante pentru a găsi numărul de service regional, care este
disponibil şi pe site-ul web de asistenţă Philips.
25
8. Depanare şi întrebări frecvente
8. Depanare şi întrebări
frecvente
Notă
Funcţia Auto (Automat) nu se aplică în modul
DVI-Digital (DVI-digital) deoarece nu este
necesară.
8.1 Depanare
Semne vizibile de fum sau scântei
• Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare.
• Deconectaţi imediat, pentru siguranţă,
monitorul de la sursa principală de alimentare.
• Contactaţi imediat serviciul de relaţii cu
clienţii Philips.
Această pagină tratează probleme care pot fi
corectate de un utilizator. Dacă problema persistă
după ce aţi încercat aceste soluţii, contactaţi
reprezentantul de service pentru clienţi Philips.
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare este stins)
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul de
alimentare la priza electrică şi în spatele
monitorului.
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de pornire
din faţa monitorului este în poziţia OPRIT,
apoi apăsaţi-l în poziţia PORNIT.
Probleme cu imaginea
Imaginea nu este centrată
• Ajustaţi poziţia imaginii utilizând funcţia „Auto”
(Automat) din comenzile principale OSD.
• Reglaţi poziţia imaginii folosind Phase/Clock
(Fază/Ceas) din Setup (Configurare) în
comenzile principale OSD. Această opţiune
este validă doar în modul VGA.
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul de
semnal la computerul dvs.
• Asiguraţi-vă că nu sunt pini îndoiţi în
conectorul cablului monitorului. Dacă da,
reparaţi sau înlocuiţi cablul.
• Funcţia Economisire Energie poate fi activată.
Imaginea vibrează pe ecran
• Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul de
semnal la placa grafică sau la PC.
Apare o pâlpâire pe verticală
Pe ecran se afişează
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia „Auto”
(Automat) din comenzile principale OSD.
• Eliminaţi barele verticale utilizând Phase/
Clock (Fază/Ceas) din Setup (Configurare)
în comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul VGA.
  
• Verificaţi dacă cablul afişajului este conectat
corect la calculator. (De asemenea,
consultaţi Ghidul de pornire rapidă).
• Verificaţi dacă cablul afişajului are contacte
îndoite.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
Apare o pâlpâire pe orizontală
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia „Auto”
(Automat) din comenzile principale OSD.
• Eliminaţi barele verticale utilizând Phase/
Clock (Fază/Ceas) din Setup (Configurare)
în comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul VGA.
Butonul AUTO (AUTOMAT) nu funcţionează
• Funcţia Auto este aplicabilă doar în modul
VGA-Analog (VGA-Analogic). În cazul în
care nu sunteţi mulţumit de rezultate, puteţi
face ajustările manual din meniul OSD.
26
8. Depanare şi întrebări frecvente
Imaginea este neclară, vagă sau prea întunecată
• Reglaţi contrastul şi luminozitatea din
afişajul de pe ecran.
Indicatorul „alimentare pornită” este prea
puternic şi deranjant
• Puteţi regla indicatorul „alimentare pornită”
utilizând meniul Configurare aferent LEDului de alimentare în Comenzi principale
OSD.
Pentru asistenţă suplimentară, consultaţi lista
cu Centrele de informare a consumatorilor şi
contactaţi reprezentantul serviciului clienţi Philips.
O „imagine persistentă”, o „imagine arsă” sau
o „imagine fantomă” rămâne după oprirea
alimentării.
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor statice
pe o perioadă extinsă de timp poate cauza
„arderea”, cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei „imagini fantomă”,
pe ecranul dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau „persistenţa
imaginii” sau „imaginea fantomă” va
dispărea treptat într-o perioadă de timp
după ce alimentarea este oprită.
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie de
împrospătare periodică a ecranului dacă
afişajul LCD afişează conţinut static
neschimbător.
• Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate
avea ca efect apariţia simptomelor grave
de „imagine statică”, „imagine remanentă”
sau „imagine fantomă” care nu mai dispar
şi nici nu se pot remedia. Deteriorarea
menţionată mai sus nu este acoperită de
garanţie.
Imaginea este distorsionată. Textul este neclar
sau înceţoşat.
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
Pe ecran apar puncte verzi, roşii, albastre,
întunecate şi albe
• Punctele remanente sunt o caracteristică
normală a cristalelor lichide utilizate în
tehnologia actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la pixeli.
27
8. Depanare şi întrebări frecvente
Î4:
8.2 Întrebări frecvente generale
Cum reglez rezoluţia?
Răsp.: P
laca video/driverul grafic şi monitorul
determină împreună rezoluţiile
disponibile. Puteţi selecta rezoluţia
dorită din Control Panel (Panoul de
control) din Windows® cu „Display
properties” (Proprietăţi afişaj).
Î1:
C
ând instalez monitorul, ce trebuie
să fac dacă ecranul afişează „Cannot
display this video mode” (Acest mod
video nu poate fi afişat)?
Răsp.: R
ezoluţia recomandată pentru acest
monitor: 3840 x 2160 la 60Hz.
Î5:
Ce se întâmplă dacă mă încurc atunci
când reglez monitorul din meniul OSD?
Răsp.: A
păsaţi pe butonul OK, apoi selectaţi
„Reset” (Resetare) pentru a reactiva
toate setările originale din fabrică.
• Deconectaţi toate cablurile, apoi conectaţi
PC-ul dvs. la monitorul pe care l-aţi utilizat
anterior.
• În meniul Start al Windows, selectaţi
Settings (Setări)/Control Panel (Panou de
control). În fereastra Panou de control,
selectaţi pictograma Display (Afişare). În
Panou de control Display (Afişaj), selectaţi
fila „Settings” (Setări). Sub fila de setări, în
caseta cu eticheta „desktop area” (zonă
desktop), mutaţi bara laterală la 3840 x
2160 pixeli.
• Deschideţi „Advanced Properties”
(Proprietăţi complexe) şi setaţi Refresh
Rate (Rată de împrospătare) la 60Hz, apoi
faceţi clic pe OK.
• Reporniţi computerul şi repetaţi paşii 2 şi
3 pentru a verifica dacă PC-ul este setat la
3840 x 2160 la 60Hz.
• Opriţi computerul, deconectaţi monitorul
vechi şi reconectaţi monitorul LCD Philips.
• Porniţi afişajul, apoi porniţi calculatorul.
Î6:
E ste ecranul LCD rezistent la zgârieturi?
Răsp.: În general, se recomandă ca suprafaţa
ecranului să nu fie supusă şocurilor
excesive şi să fie protejată împotriva
obiectelor ascuţite sau tăioase. Atunci
când manipulaţi monitorul, asiguraţi-vă
că nu este aplicată forţă sau presiune pe
suprafaţa panoului. Acest lucru poate
afecta condiţiile de garanţie.
Î7:
Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
Răsp.: P
entru curăţare normală, folosiţi o
cârpă curată şi moale. Pentru curăţare
extensivă, folosiţi alcool izopropilic. Nu
utilizaţi solvenţi precum alcoolul etilic,
etanolul, acetona, hexanul etc.
Î8: Î2:
C
are este rata de reîmprospătare
recomandată pentru afişajul LCD?
Răsp.: Rata de reîmprospătare recomandată
pentru afişajele LCD este de 60 Hz.
În caz de perturbări pe ecran, o puteţi
seta până la 75 Hz pentru a vedea dacă
perturbarea dispare.
ot să schimb setarea culorii
P
monitorului meu?
Răsp.: D
a, puteţi să schimbaţi setarea culorilor
prin comenzi OSD conform următoarei
proceduri.
• Apăsaţi pe „OK” pentru afişarea meniului
OSD (Afişare pe ecran).
• Apăsaţi pe „Down Arrow" (Săgeată în
jos) pentru a selecta opţiunea „Color"
(Culoare), apoi apăsaţi pe „OK” pentru
a introduce cele trei setări de culoare
prezentate în continuare.
1. Color Temperature (Temperatură de
culoare): Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K şi 11500K. Cu setările din
intervalul 5000K, panoul pare „cald, cu
o nuanţă de culoare roşu-alb”, în timp
Î3:
Ce sunt fişierele .inf şi .icm din anualul
de utilizare? Cum instalez driverele (.inf
şi .icm)?
Răsp.: Acestea sunt fişierele driverului pentru
monitor. Urmaţi instrucţiunile din anualul
de utilizare pentru a instala driverele.
Computerul dvs. vă poate solicita
drivere pentru monitor (fişierele .inf şi
.icm) sau un disc cu drivere atunci când
instalaţi pentru prima dată monitorul.
28
8. Depanare şi întrebări frecvente
ce temperatura 11500K redă o „nuanţă
rece, albastru-alb”.
interval de timp după deconectarea de
la alimentarea cu energie electrică.
Activaţi întotdeauna un economizor
de energie cu mişcare atunci când nu
utilizaţi afişajul.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie de
împrospătare periodică a ecranului dacă
afişajul LCD afişează conţinut static
neschimbător.
2. sRGB: Aceasta este o setare standard
pentru asigurarea schimbului corect
de culori între diferite dispozitive
(ex. camere digitale, afişaje, imprimante,
scanere etc.).
3. User Define (Definit de utilizator):
Utilizatorul poate alege setarea de
culoare preferată prin reglarea culorilor
roşu, verde şi albastru.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
Notă
O cuantificare a culorii luminii radiate de
un obiect în timp ce este încălzit. Această
cuantificare este exprimată pe scară absolută,
(grade Kelvin). Temperaturi Kelvin mai mici
precum 2004K reprezintă roşul; temperaturi
mai mari precum 9300K reprezintă albastrul.
Temperatura neutră este alb, la 6504K.
Î9: Î12: e ce ecranul meu nu afişează text
D
clar şi caracterele afişate nu sunt
uniforme?
Răsp.: Afişajul LCD funcţionează cel mai bine
la rezoluţia nativă de 3840 x 2160 la
60 Hz. Pentru cea mai bună afişare,
utilizaţi această rezoluţie.
ot conecta afişajul LCD la orice
P
calculator, staţie de lucru sau Mac?
Răsp.: D
a. Toate afişajele LCD Philips sunt
complet compatibile cu calculatoarele,
Mac-urile şi staţiile de lucru standard.
S-ar putea să aveţi nevoie de un
adaptor de cablu pentru a conecta
afişajul la sistemul Mac. Vă recomandăm
să contactaţi reprezentantul de vânzări
Philips pentru mai multe informaţii.
Î10: Î13: C
um să deblochez/blochez tasta rapidă?
Răsp.: A
păsaţi
timp de 10 secunde
pentru a debloca/bloca tasta rapidă;
făcând acest lucru, pe afişaj apare
mesajul „Attention” (Atenţie), care
indică starea de deblocare/blocare ca în
imaginile de mai jos.
Afişajele LCD Philips sunt Plug-andPlay?
Răsp.: D
a, afişajele sunt Plug-and-Play
compatibile cu Windows 10/8.1/8/7.
Î11: e înseamnă aderenţa imaginii, arderea
C
imaginii, remanenţa imaginii sau
imaginea fantomă la ecranele LCD?
  
Răsp.: A
fişarea neîntreruptă a imaginilor
statice o perioadă lungă poate produce
„imagini statice”, cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini fantomă” pe
ecranul dvs. „Imaginea statică”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut
în tehnologia ecranelor de monitor. În
majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „imaginea persistentă” sau „imaginea
fantomă” vor dispărea treptat într-un
  
29
8. Depanare şi întrebări frecvente
8.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView
Î1:
Pot mări fereastra secundară în
modul PIP?
Răsp.:Da, aveţi la dispoziţie 3
dimensiuni din care puteţi alege:
[Small] (Mică), [Middle] (Medie),
[Large] (Mare). Puteţi apăsa
pe
pentru a accesa meniul
OSD. Selectaţi preferinţa pentru
opţiunea [PIP Size] (Dimensiune
PIP) din meniul principal [PIP /
PBP].
Î2: De ce ferestrele secundare
prezintă scintilaţii atunci când
activez funcţia PIP/PBP?
Răsp.: Acest lucru se întâmplă deoarece
sursa video a ferestrelor
secundare este cu sincronizare
întreţesută (i-timing).
Schimbaţi sursa semnalului
pentru ferestrele secundare
la sincronizarea progresivă
(P-timing).
30
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Acest produs a fost fabricat i lansat pe pia ă de către sau în numele
Top Victory Investments Ltd. ori al uneia dintre companiile sale afiliate. Garan ia aferentă acestui produs este oferită de către Top Victory
Investments Ltd. Philips i Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale
înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. i sunt utilizate sub licen ă.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: M6328P6VUE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement