Philips BDM3490UC/00 User manual

Philips BDM3490UC/00 User manual
BDM3490UC
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare
1
entre de asistenţă pentru
C
clienţi şi garanţie
29
Depanare şi întrebări frecvente
34
Cuprins
1. Important �����������������������������������������������1
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere ��������1
1.2 Descrieri ale notaţiilor �������������������������������2
1.3 Eliminarea produsului şi a ambalajelor
aferente ��������������������������������������������������������������3
2. Configurarea monitorului ������������������4
2.1Instalare ��������������������������������������������������������������4
2.2 Utilizarea monitorului ���������������������������������5
2.3MultiView ����������������������������������������������������������6
2.4 Introducere MHL (Mobile HighDefinition Link) ������������������������������������������11
2.5 DTS Sound �����������������������������������������������������12
2.6 DTS TruVolume �������������������������������������������13
3. Optimizarea imaginilor ���������������������14
3.1 SmartImage ���������������������������������������������������14
3.2SmartContrast ���������������������������������������������15
4. Specificaţii tehnice �����������������������������16
4.1 Rezoluţie şi moduri de presetare �����19
5. Gestionarea consumului de
energie ��������������������������������������������������20
6. Informaţii despre reglementări �������21
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie �������������������������������������������������29
7.1 Politica Philips privind defectele de
afişare a pixelilor pentru monitoarele
plate �������������������������������������������������������������������29
7.2 Asistenţă pentru clienţi şi garanţie ���31
8. Depanare şi întrebări frecvente ������34
8.1Depanare ��������������������������������������������������������34
8.2 Întrebări frecvente generale ����������������35
8.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView �������������������������37
1. Important
• A se utiliza numai cablul de alimentare
corespunzător, furnizat, de fiecare dată,
de către Philips. Dacă lipseşte cablul de
alimentare, se va contacta centrul de
service local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă Clienţi.)
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii mari sau
la şocuri puternice pe parcursul manevrării.
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în timpul
funcţionării sau transportului.
1. Important
Acest ghid de utilizare electronic este destinat
tuturor persoanelor care utilizează monitorul
Philips. Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare,
înainte de a utiliza monitorul. Acesta conţine
informaţii şi observaţii importante referitoare la
funcţionarea monitorului.
Garanţia Philips se aplică dacă produsul este
manevrat corespunzător şi utilizat în scopul
pentru care a fost proiectat, în conformitate cu
instrucţiunile de operare şi dacă este prezentată
factura sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului, numărul
produsului şi numărul de model.
Întreţinere
• Pentru a vă proteja monitorul de posibile
deteriorări, nu supuneţi ecranul LCD
la presiuni mari. Atunci când deplasaţi
monitorul, apucaţi-l de ramă. Nu ridicaţi
monitorul plasând palma sau degetele pe
ecranul LCD.
• În cazul în care monitorul nu va fi utilizat o
perioadă îndelungată, acesta se va debranşa
de la sursă.
• Dacă este necesar, monitorul se va curăţa
cu o cârpă umedă după debranşare.
Ecranul poate fi şters cu o cârpă uscată
când nu este sub tensiune. Totuşi, pentru
curăţarea monitorului, nu se vor folosi
niciodată solvenţi organici, precum alcool,
sau soluţii pe bază de amoniac.
• Pentru a se evita riscul apariţiei suprasarcinii
electrice şi deteriorării permanente a
monitorului, acesta nu se va expune la praf,
ploaie, apă sau medii cu umezeală excesivă.
• Dacă monitorul este expus la umezeală, va
fi şters cu o cârpă umedă, cât mai curând
posibil.
• Dacă în monitor pătrund substanţe străine
sau apă, se va întrerupe imediat sursa de
alimentare şi se va debranşa cablul de
la priză. Apoi, se va îndepărta substanţa
respectivă, urmând ca monitorul să fie
trimis la centrul de service.
• Nu depozitaţi şi nu utilizaţi monitorul în
locuri expuse la căldură, la lumina directă a
soarelui sau la frig excesiv.
• Pentru asigurarea funcţionării optime
permanente a monitorului şi prelungirea
duratei sale de viaţă, acesta va fi plasat întrun spaţiu ai cărui parametri de temperatură
şi umiditate se situează în următoarea gamă
de valori.
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere
Avertismente
Utilizarea altor dispozitive de control, reglaje
sau proceduri decât cele specificate în acest
document poate cauza expunerea la scurtcircuite,
pericole electrice şi/sau pericole mecanice.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni la conectarea
şi utilizarea monitorului pentru computer.
Mod de operare
• Nu expuneţi monitorul la lumină solară
directă, surse de lumină puternică sau la
acţiunea unor surse de încălzire. Expunerea
îndelungată la acest tip de mediu poate
avea drept rezultat decolorarea şi
deteriorarea monitorului.
• Este necesară îndepărtarea obiectelor ce
ar putea cădea în orificiile de ventilaţie,
precum şi a celor care pot împiedica
răcirea componentelor electronice ale
monitorului.
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie ale
carcasei.
• În momentul poziţionării monitorului,
asiguraţi-vă că ştecherul şi priza electrică
pot fi accesate uşor.
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare de la
sursa de curent alternativ sau continuu, se
va aştepta 6 secunde anterior recuplării
acestuia, pentru o funcţionare normală a
monitorului.
1
1. Important
• Temperatură: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Umiditate: 20 - 80% UR
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu convenţiile de
notaţie utilizate în acest document.
Informaţii importante despre imaginea
remanentă/fantomă
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat. Activaţi întotdeauna o
aplicaţie periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul afişează
un conţinut static. Afişarea continuă a unor
imagini statice o perioadă îndelungată poate
produce „imagini arse”, cunoscute şi ca
„imagini remanente” sau „imagini fantomă”
pe ecranul dvs.
• „Imaginea arsă”, „imaginea remanentă” sau
„imaginea fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia ecranelor LCD.
În majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „imaginea remanentă” sau „imaginea
fantomă” va dispărea treptat într-un
interval de timp după deconectarea de la
alimentarea cu energie electrică.
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Unele fragmente de text din acest ghid
sunt însoţite de pictograme şi pot apărea
cu caractere aldine sau italice. Fragmentele
respective conţin observaţii, atenţionări sau
avertismente. Acestea sunt utilizate după cum
urmează:
Notă
Această pictogramă indică informaţii şi sfaturi
importante care vă pot ajuta să utilizaţi mai
eficient computerul.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii despre
modalităţi de evitare a eventualelor defecţiuni
ale hardware-ului şi a pierderii de date.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul potenţial de
vătămare corporală şi prezintă modalităţi de
evitare a problemelor.
Anumite avertismente pot apărea în diferite
formate şi este posibil să nu fie însoţite de
pictograme. În aceste situaţii, prezentarea
specifică a avertismentului este impusă de
autoritatea de reglementare legală.
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de către
personalul calificat din service.
• Dacă este necesar un document pentru
reparaţie sau integrare, se va contacta
centrul de service local. (vezi capitolul
„Centrul de Informaţii pentru Clienţi”.)
• Pentru informaţii referitoare la transport,
consultaţi rubrica „Specificaţii tehnice”.
• A nu se lăsa monitorul în maşină/portbagaj
sub acţiunea directă a razelor solare.
Notă
În cazul în care monitorul nu funcţionează
normal sau dacă nu ştiţi cum să procedaţi după
ce aţi aplicat instrucţiunile din acest manual,
consultaţi un specialist în service.
2
1. Important
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (WEEE)
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/sites/philipsglobal/
about/sustainability/ourenvironment/
ourrecyclingprogram.page
Your new Display contains materials that can be
recycled and reused. Specialized companies can
recycle your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the amount
to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old Display and packing
from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
3
2. Configurarea monitorului
Conectarea la computer
2. Configurarea monitorului
2.1 Instalare
7
Conţinutul pachetului
BDM3490UC
9
10
8
6
使用
in k l
© 20 15 Kon
ip s
ll r
.A
N .V
ig h
er
s
s
re
io
n
ts
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
e
na
ut
ho
riz
ed
d up
li c a t
io n i s
2
1
2 Intrare audio
P h il
rv
ed
.U
3
1 Mufă pentru căşti
User’s Manual
Monitor drivers
ijke
Audio
4
前请阅读使用说明
保留备用
Adaptor c.a./c.c.
5
e
Ma d
a vio lation of ap plicable laws .
and
n
pri
ted
in
ina
Ch
.V
3 Intrare Display port
4 Intrare HDMI 2 (HDMI 2.0)
DP
*USB
5 Intrare HDMI 1 (HDMI 1.4)
HDMI
6 Intrare MHL-HDMI
*Depinde de ţara în care vă aflaţi
7 Intrare alimentare de c.a.
8 USB ascendent
Avertisment:
9 USB descendent
Utilizaţi doar modelul de adaptor AC/DC:
Philips ADPC20120
Atunci când mutaţi monitorul, manevraţi-l cu
atenţie, deoarece unele componente ale bazei
nu sunt acoperite cu strat aderent şi pot fi
alunecoase.
10 Încărcător rapid USB
Conectarea la PC
1. Conectaţi ferm cablul de alimentare în
spatele monitorului.
2. Opriţi computerul şi deconectaţi cablul de
alimentare al acestuia.
3. Conectaţi cablul de semnal al monitorului
la conectorul video din partea posterioară
a computerului.
4. Conectaţi cablurile de alimentare ale
computerului şi monitorului la o priză din
apropiere.
5. Porniţi computerul şi monitorul. Dacă este
afişată o imagine pe monitor, instalarea este
finalizată.
4
2. Configurarea monitorului
Personalizaţi-vă propria tastă de „USER”
(UTILIZATOR)
2.2 Utilizarea monitorului
Descriere butoane control
„USER” (UTILIZATOR) vă permite să configuraţi
butoanele funcţionare preferate.
1. Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD.

 


 




  
 
2. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
meniul principal [OSD Settings] (Setări
OSD), apoi comutaţi la dreapta pentru a
confirma.
3. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
[User key] (Utilizator), apoi comutaţi la
dreapta pentru a confirma.
Ţineţi apăsat mai mult de 3
secunde pentru a opri alimentarea
monitorului. Apăsaţi pentru a
porni funcţionarea monitorului.
4. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
funcţia preferată: [Audio Source] (Sursă
audio), [Volume] (Volum), [Input] (Intrare).
Accesează meniul OSD.
Confirmă reglarea meniului OSD.
5. Comutaţi la dreapta pentru a confirma
selecţia.
Acum, puteţi să comutaţi direct butonul din
partea de jos a cadrului monitorului la [User
Key] (Tastă utilizator) cu săgeată în jos. Pentru
accesul rapid va apărea numai funcţia selectată
anterior de către dumneavoastră.
Tastă personalizabilă de utilizator.
Puteţi personaliza orice tastă
alocând acesteia funcţia OSD
preferată. Tasta respectivă va
deveni „tasta utilizatorului”.
Reglează meniul OSD.
PiP/PbP/Off(Dezactivat)/
Swap(Comutare)
Reglează meniul OSD.
Tastă de acces rapid SmartImage.
Se pot selecta 7 moduri: Office
(Birou), Photo (Fotografie),
Movie (Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic),
SmartUniformity şi Off
(Dezactivat).
Revine la nivelul OSD anterior.
5
2. Configurarea monitorului
De exemplu, dacă aţi selectat [Audio Source]
(Sursă audio) ca funcţie, comutaţi în jos, meniul
[Audio Source] (Sursă audio) apare.
U
Observaţie
Dacă aţi selectat opţiunea Audio-in (Intrare audio),
la următoarea pornire a acestui monitor, sursa
audio selectată anterior va fi cea implicită. În cazul
în care doriţi schimbarea sursei audio, va trebui să
parcurgeţi din nou paşii de selecţie pentru a seta
noua sursă audio ca implicită. Acest lucru nu va fi
valabil dacă aţi selectat opţiunea DP sau HDMI.
 
 

 
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
 
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?

Toate monitoarele LCD Philips dispun de
caracteristica OSD (afişare pe ecran). Acest
lucru permite utilizatorului final să selecteze
funcţiile monitorului direct de pe ecran, prin
intermediul unei ferestre de instrucţiuni. Mai jos
este prezentată o interfaţă OSD, uşor de utilizat:
R
edare audio independentă, indiferent de
intrarea video
Monitorul dumneavoastră Philips poate reda
sursa audio independent în modul PIP/PBP,
indiferent de intrarea video. De exemplu,
puteţi reda semnalul audio de la playerul MP3
conectat la portul [Audio In] (Intrare audio) al
acestui monitor, iar în acelaşi timp puteţi viziona
sursa video conectată la portul [MHL-HDMI],
[HDMI 1.4], [HDMI 2.0] sau [DisplayPort].
Input
Picture
Picture
PIP/PBP
Audio
Volume
Audio In
Stand-Alone
MHL-HDMI
Mute
 
Audio Source
 
DTS Sound

HDMI 1.4
HDMI 2.0
DisplayPort
PIP/PBP
1. Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD.
Input
MHL-HDMI
Audio
Color
Instrucţiuni fundamentale şi simple referitoare
la tastele de control
TruVolume HD
EQ
Mobile Phone
Color
2. Comutaţi în sus şi în jos pentru a selecta
meniul principal [Audio], apoi comutaţi la
dreapta pentru a confirma.
3. Comutaţi în sus şi în jos pentru a selecta
[Audio Source] (Sursă audio), apoi
comutaţi la dreapta pentru a confirma.
Pentru a accesa meniul OSD pe acest monitor
Philips, pur şi simplu folosiţi butonul de comutare
din partea de jos a cadrului monitorului. Butonul
unic funcţionează ca un joystick. Pentru a deplasa
cursorul, comutaţi butonul în patru direcţii. Apăsaţi
butonul pentru a selecta opţiunea dorită.
4. Comutaţi în sus şi în jos pentru a selecta
sursa audio preferată: [Audio In] (Intrare
audio), [MHL-HDMI], [HDMI 1.4], [HDMI
2.0] sau [DisplayPort].
5. Comutaţi la dreapta pentru a confirma
selecţia.
6
2. Configurarea monitorului
Meniul OSD
Notificare privind rezoluţia
Mai jos, este prezentată vederea generală
a structurii afişării pe ecran. Puteţi consulta
ulterior această imagine, în cazul în care veţi dori
să navigaţi între diferitele ajustări.
Main menu
Sub menu
Input
MHL-HDMI
HDMI 1.4
HDMI 2.0
DisplayPort
Picture
Picture Format
Brightness
Contrast
PiP/PbP
Sharpness
0~100
SmartContrast
Off, Fast, Faster, Fastest
On, Off
Gamma
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PiP/PbP Mode
PiP/PbP Input
Off, PiP, PbP
Volume
Stand-Alone
Mute
Audio Source
DTS Sound
TruVolume HD
EQ
Mobile Phone
Color
Color Temperature
sRGB
User Define
Afişarea alertei privind rezoluţia nativă poate fi
dezactivată din Configurare în meniul OSD
(afişare pe ecran).
Wide screen, 4:3, 16:9, Movie1, Movie2, 1:1
0~100
0~100
SmartResponse
PiP Size
PiP Position
Swap
Audio
Acest monitor este conceput pentru
performanţe optime la rezoluţia sa nativă, 3440
x 1440 la 60 Hz. Dacă monitorul este pornit şi
este setat la o altă rezoluţie, pe ecran se afişează
o alertă: Use 3440 x 1440 @ 60 Hz for best
results (Utilizaţi rezoluţia 3440 x 1440 la 60 Hz,
pentru rezultate optime).
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Funcţie fizică
Înclinare
MHL-HDMI,HDMI 1.4, HDMI 2.0, DisplayPort
Small, Middle, Large
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
20˚
0~100
On, Off
On, Off
Audio in, MHL-HDMI, HDMI 1.4, HDMI 2.0,
DisplayPort
Standard, Classical, Rock, Live, Theater, Off
On, Off
200Hz, 500Hz, 2.5KHz, 7KHz, 10KHz
On, Off
-5˚
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
Vertical
0~100
Transparency
OSD Time Out
User Key
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Audio Source, Volume, Input
Resolution Notification
On, Off
DisplayPort
1.1, 1.2
Yes, No
Setup
Reset
0~100
Information
7
2. Configurarea monitorului
C
um se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea unei taste rapide?
2.3 MultiView
1. Comutaţi în sus butonul din partea de jos a
cadrului monitorului.
Ce este?
Caracteristica MultiView permite conectarea
activă a mai multe dispozitive, astfel încât
dumneavoastră să puteţi lucra simultan
cu mai multe dispozitive, precum un PC şi
un Notăbook. Acest lucru face ca sarcinile
complexe să poată fi realizate mult mai uşor.
De ce am nevoie de acesta?
Datorită afişajului Philips MultiView cu rezoluţie
extrem de ridicată, vă puteţi bucura de
conectivitate deplină în cel mai confortabil mod
posibil, fie că vă aflaţi la birou sau acasă. Cu
acest afişaj, puteţi să vă delectaţi cu mai multe
surse de conţinut, care vor fi afişate pe un singur
ecran. De exemplu: Poate doriţi să aruncaţi o
privire asupra fluxului audio-video cu ştiri în
direct în fereastra mică, iar în acelaşi timp să
lucraţi la cel mai recent blog al dumneavoastră.
Sau poate doriţi să editaţi un fişier Excel aflat pe
dispozitivul dumneavoastră ultrabook în timp ce
sunteţi conectat la reţeaua securizată intranet
a companiei, pentru a accesa fişiere cu ajutorul
unui desktop.
2. Va apărea meniul de selecţie MultiView.
Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta.
P
Multi View
PiP
PbP
Swap
Off
3. Comutaţi la dreapta pentru a confirma
selecţia.
C
um se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea meniului OSD?
De asemenea, funcţia MultiView poate fi
selectată în meniul OSD.
1. Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD.
8
2. Configurarea monitorului
Input
Picture
PiP/PbP
PiP/PbP Mode
Off
PiP/PbP Input
PiP
PiP Size
PbP
Deschideţi o fereastră
secundară, alăturată, pentru o
altă sursă de semnal.
PiP Position
A
B
(principal)
Swap
Când nu a fost detectată
sursa secundară:
Audio
Color
A
(principal)
2. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
meniul principal [PIP / PBP], apoi comutaţi
la dreapta pentru a confirma.
Notă
Când vă aflaţi în modul PbP, dunga neagră va fi
afişată în părţile de jos şi de sus ale ecranului
pentru a obţine un raport de aspect corect.
3. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
[PIP / PBP Mode] (Mod PIP/PBP), apoi
comutaţi la dreapta pentru a confirma.
• PiP/PbP Input (Intrare PiP/PbP): Există
patru intrări video diferite din care puteţi
alege sursa de afişare secundară: [MHLHDMI], [HDMI 1.4], [HDMI 2.0] şi
[DisplayPort].
Consultaţi tabelul de mai jos pentru detalii
despre compatibilitatea dintre sursa
principală şi cea secundară.
4. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
[Off] (Dezactivat), [PIP] sau [PBP], apoi
comutaţi la dreapta.
5. Acum vă puteţi întoarce pentru a seta [PiP
/ PbP Input], [PiP Size], [PiP Position] sau
[Swap].
6. Comutaţi la dreapta pentru a confirma
selecţia.
MultiView în meniul OSD
(xl)
• PiP / PbP Mode (Mod PiP/PbP):
Există două moduri disponibile pentru
caracteristica MultiView: [PiP] şi [PbP].
[PiP]: Picture in Picture
Deschideţi o fereastră
secundară pentru o altă sursă
de semnal.
Când nu a fost detectată
sursa secundară:
MHLHDMI
HDMI
SURSĂ
PRINCIPALĂ 1.4
(xl)
HDMI
2.0
DP
B
Intrări SUB SOURCE
POSSIBILITY
MHL- HDMI HDMI
DP
2.0
HDMI 1.4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
• PiP Size (Dimensiune PiP): Când funcţia
PiP este activată, puteţi alege dintre trei
dimensiuni pentru fereastra secundară:
[Small] (Mică), [Middle] (Medie), [Large]
(Mare).
A (principal)
B
B
A (principal)
A (principal)
Малък
Среден
Голям
• PiP Position (Poziţie PiP): Când funcţia PiP
este activată, puteţi alege dintre două poziţii
pentru fereastra secundară.
[PbP]: Picture by Picture
9
2. Configurarea monitorului
Dreapta sus
A
Dreapta jos
B
A
(principal)
(principal)
B
Stânga sus
Stânga jos
A
A
B
(principal)
B
(principal)
• Swap (Comutare): Sursa principală şi
sursa secundară vor fi
comutate pe afişaj.
Comutarea surselor A şi B în modul [PiP]:
B
A(principal)
A
B(principal)
↔
Comutarea surselor A şi B în modul [PbP]:
A
(principal)
B
↔
B
(principal)
A
• Off (Dezactivat): Oprirea funcţiei
MultiView.
A (principal)
Notă
• Când folosiţi funcţia Comutare, sursa audio
şi cea video vor fi comutate în acelaşi timp.
(Consultaţi pagina <?> „Redare audio
independentă, indiferent de intrarea video”
pentru mai multe detalii.)
10
2. Configurarea monitorului
2.4 Introducere MHL (Mobile HighDefinition Link)
Ce este?
Mobile High Definition Link (MHL) este o
interfaţă audio/video pentru dispozitivele mobile,
cu rolul de conectare directă a telefoanelor
mobile şi altor dispozitive portabile la afişare de
înaltă definiţie.
MHL-HDMI
MHL
Un cablu MHL opţional vă permite să conectaţi
în mod simplu un dispozitiv mobil compatibil
MHL la acest afişaj Philips de mari dimensiuni
şi să vizionaţi clipurile video în format HD şi cu
sunet digital. Nu doar că vă veţi putea bucura
de jocurile, fotografiile, filmele şi aplicaţiile de pe
mobil pe un ecran mare, dar veţi putea încărca
dispozitivul în acelaşi timp, astfel încât să nu
rămâneţi fără baterie în mijlocul distracţiei.
Observaţie
• Portul marcat [MHL-HDMI] este singurul
port al monitorului care acceptă funcţia
MHL atunci când se utilizează cablul MHL.
Reţineţi că un cablu certificat MHL este
diferit decât un cablu standard HDMI.
• Un dispozitiv mobil certificat MHL trebuie
achiziţionat separat.
Cum pot utiliza funcţia MHL?
Pentru a utiliza funcţia MHL, aveţi nevoie de un
dispozitiv mobil certificat MHL. Pentru a găsi
o listă cu toate dispozitivele certificate MHL,
vizitaţi site-ul oficial MHL
(http://www.mhlconsortium.org)
• Este posibil să fie necesară comutarea
monitorului la modul MHL-HDMI pentru
a putea activa monitorul, dacă există alte
dispozitive care funcţionează şi care sunt
conectate la intrările disponibile.
Aveţi nevoie şi de un cablu special certificat
MHL pentru a putea utiliza această funcţie.
• Punerea în standby a funcţiei de
economisire a energiei sau dezactivarea
acesteia pentru acest produs cu impact
energetic nu este disponibilă pentru funcţia
de încărcare MHL.
C
um funcţionează? (cum realizez
conectarea?)
• Acest monitor Philips este certificat
MHL. Cu toate acestea, în cazul în care
dispozitivul dvs. MHL nu se poate conecta
sau funcţionează incorect, consultaţi
secţiunea de întrebări frecvente a
dispozitivului MHL sau contactaţi direct
distribuitorul pentru a obţine indicaţii.
Politica producătorului dispozitivului dvs.
poate impune să cumpăraţi un cablu MHL
sau un adaptor aparţinând mărcii acestuia
pentru a beneficia de compatibilitate cu
dispozitive MHL aparţinând altor mărci.
Reţineţi că acesta nu este un defect al
monitorului Philips.
Conectaţi cablul MHL opţional la portul mini
USB de pe partea laterală a dispozitivului mobil
şi portul marcat [MHL-HDMI] la monitor.
Acum sunteţi pregătit să vizualizaţi imaginile
pe un afişaj cu ecran mare şi să utilizaţi toate
funcţiile de pe dispozitivul mobil, cum ar fi
navigarea pe internet, încercarea jocurilor într-o
experienţă nouă, parcurgerea fotografiilor şi
multe altele. Dacă monitorul dvs. are funcţie
difuzor, veţi putea auzi şi muzica ce acompaniază
conţinuturile dvs. Când cablul MHL este
deconectat sau dispozitivul mobil este oprit,
funcţia MHL va fi dezactivată în mod automat.
11
2. Configurarea monitorului
2.5 DTS Sound
Input
Pentru informaţii cu privire la
brevetele DTS, accesaţi http://
patents.dts.com.Fabricat sub
licenţa DTS Licensing Limited. DTS, Simbolul şi
combinaţia dintre DTS şi Simbol reprezintă
mărci comerciale înregistrate, iar DTS Sound
este o marcă comercială a DTS, Inc. ©DTS, Inc.
Toate drepturile rezervate.
Picture
PIP/PBP
Audio
Volume
Standard
Stand-Alone
Classical
Mute
Rock
Audio Source
Live
DTS Sound
Theater
TruVolume HD
Off
EQ
Mobile Phone
Color
Ce este?
Observaţie
DTS Sound™ este o soluţie de ultimă generaţie
de ajustare a sunetului, cu ajutorul căreia veţi
putea beneficia de cel mai bun fundal sonor.
• Efectele DTS pot fi reflectate numai prin
intermediul difuzoarelor. Căştile nu vor
beneficia de efectele DTS.
DTS Sound utilizează tehnologii psiho-acustice
brevetate, pentru a oferi un sunet remarcabil
de clar, o profunzime şi o calitate de excepţie
a sunetului şi optimizarea frecvenţelor înalte.
În concluzie, DTS Sound este soluţia perfectă
pentru un sunet de calitate superioară, indiferent
de difuzorul utilizat.
• Când modul „Stand Alone” (Independent)
este activat şi monitorul este scos din
funcţiune şi apoi repus în funcţiune. Nu va
exista niciun efect DTS la nivelul difuzorului
dacă prin monitor nu trece niciun semnal.
De ce am nevoie de acesta?
• Corectare automată a amplitudinii de mare
rezoluţie, pentru întregul spectru de frecvenţe
perceptibile.
• Urmărire dinamică a armonicii fundamentale
a notelor joase, pentru setarea în mod inteligent
a frecvenţei de tranziţie corecte.
• Translatare adaptivă a conţinutului la
frecvenţă joasă (care nu poate fi reprodus în
cazul unor difuzoare) la armonice mai înalte,
după cum este necesar, pentru o percepţie
superioară a notelor joase.
• Ajustare scalabilă, consecventă, pentru
diverse aplicaţii.
Cum se utilizează?
Modurile de sunet presetate ale egalizatorului
pot fi selectate prin intermediul OSD-ului.
Consultaţi meniul OSD, [Audio], după care
comutaţi la dreapta pentru a confirma.Apoi,
comutaţi la [DTS Sound] pentru a selecta acest
mod.
12
2. Configurarea monitorului
2.6 DTS TruVolume
Input
Pentru informaţii cu privire la
brevetele DTS, accesaţi http://
patents.dts.com. Fabricat sub
licenţa DTS Licensing Limited.DTS, Simbolul şi
combinaţia dintre DTS şi Simbol reprezintă
mărci comerciale înregistrate, iar DTS
TruVolume este o marcă comercială a DTS, Inc.
©DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Picture
PIP/PBP
Audio
Color
Ce este?
DTS TruVolume este o nouă abordare a
sistemelor de control automat al amplificării,
concepută să ofere ascultătorului o experienţă
consecventă şi confortabilă, indiferent de
schimbările de nivel care apar în cadrul
materialului auditiv.
DTS TruVolume permite consumatorului să
seteze volumul dorit o singură dată, pentru a se
bucura de videoclipuri, melodii şi alte conţinuturi
fără a fi deranjat de fluctuaţiile de volum.
TruVolume va asigura menţinerea constantă a
volumului dorit de consumator, fără a produce
artefacte de sunet nedorite.
De ce am nevoie de acesta?
• Setaţi volumul dorit o singură dată, pentru
a vă bucura de videoclipuri, melodii şi alte
conţinuturi fără a fi deranjat de fluctuaţiile de
volum.
• Monitorizare/Analiză inteligentă a mai
multor benzi, pentru obţinerea unui volum
constant şi unei experienţe auditive naturale.
Cum se utilizează?
Consultaţi meniul OSD, [Audio], după care
comutaţi la dreapta pentru a confirma.Apoi,
comutaţi la [TruVolumn HD] pentru a selecta
acest mod.
13
Volume
On
Stand-Alone
Off
Mute
Audio Source
DTS Sound
TruVolume HD
EQ
Mobile Phone
3. Optimizarea imaginilor
1. Comutaţi la stânga pentru a lansa afişarea
pe ecran a SmartImage.
2. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
dintre Office (Birou), Photo (Fotografie),
Movie (Film), Game (Joc), Economy
(Economic), SmartUniformity şi Off
(Dezactivat).
3. Afişarea pe ecran a software-ului
SmartImage va rămâne pe ecran timp de
5 secunde sau puteţi comuta la strânga
pentru a confirma.
Se pot selecta şapte moduri: Office (Birou),
Photo (Fotografie), Movie (Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic), SmartUniformity şi Off
(Dezactivat).
3. Optimizarea imaginilor
3.1 SmartImage
Ce este?
SmartImage oferă presetări care optimizează
afişajul pentru diferite tipuri de conţinut, reglând
dinamic luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă lucraţi
cu aplicaţii de text, de afişare de imagini sau
urmăriţi un videoclip, Philips SmartImage vă
asigură o performanţă excelentă şi optimizată a
monitorului.
De ce am nevoie de acesta?
Dacă vă doriţi un monitor care vă asigură
afişarea optimizată a tuturor tipurilor de
conţinut, software-ul SmartImage vă reglează
în mod dinamic şi în timp real luminozitatea,
contrastul, culorile şi claritatea pentru a vă
îmbunătăţi experienţa vizuală cu acest monitor.
SmartImage
Office
Photo
Movie
Game
Cum funcţionează?
SmartImage este o tehnologie exclusivă, de
ultimă generaţie, de la Philips care analizează
conţinutul afişat pe ecranul dvs. Bazat pe
un scenariu pe care îl selectaţi chiar dvs.,
SmartImage îmbunătăţeşte în mod dinamic
contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea
imaginilor, astfel încât calitatea conţinutului afişat
să fie îmbunătăţită – toate acestea în timp real şi
prin apăsarea unui singur buton.
Economy
SmartUniformity
ff
• Office (Birou): Îmbunătăţeşte calitatea
textului şi reduce luminozitatea pentru
a creşte lizibilitatea şi a reduce oboseala
ochilor. Acest mod îmbunătăţeşte
semnificativ lizibilitatea şi productivitatea
atunci când lucraţi cu foi de calcul, fişiere
PDF, articole scanate sau alte aplicaţii
generale de birou.
• Photo (Fotografie): Acest profil combină
saturaţia de culoare, contrastul dinamic
şi îmbunătăţirea clarităţii pentru a afişa
fotografii şi alte imagini cu o claritate
extraordinară şi în culori vii – toate fără
artefacte şi culori şterse.
• Movie (Film): Luminozitatea crescută,
saturaţia de culoare mai mare, contrastul
dinamic şi claritatea accentuată afişează
toate detaliile din zonele întunecate ale
înregistrărilor video fără culori şterse în
zonele mai luminoase, menţinând valori
naturale dinamice pentru o afişare video de
cea mai bună calitate.
Cum se activează SmartImage?
14
3. Optimizarea imaginilor
• Game (Jocuri): Activând circuitul de
supraîncărcare pentru cel mai bun timp de
răspuns, reducând marginile în zigzag pentru
obiectele cu mişcare rapidă pe ecran,
îmbunătăţind raportul de contrast pentru
scenele luminoase şi cele întunecate, acest
profil asigură cea mai bună experienţă de
joc pentru împătimiţii de jocuri.
munca de birou. Prin reducerea consumului
electric al monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a monitorului.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast, acesta va
analiza în timp real conţinutul afişat pentru a
ajusta culorile şi pentru a controla intensitatea
iluminării de fundal. Această funcţie va
îmbunătăţi în mod dinamic contrastul pentru o
experienţă de divertisment grozavă atunci când
vizionaţi videoclipuri sau vă jucaţi.
• Economy (Economic): În acest profil,
luminozitatea şi contrastul sunt reglate,
iar retroiluminarea este reglată fin pentru
afişarea corectă a aplicaţiilor de birou de zi
cu zi şi reducerea consumului de energie.
• SmartUniformity: Fluctuaţiile de
luminozitate în diferite zone ale ecranului
reprezintă un comportament obişnuit al
monitoarelor LCD. Uniformitatea tipică
se situează în jurul valorii de 75-80%.
Prin activarea caracteristicii Philips
SmartUniformity, uniformitatea ecranului
poate ajunge peste 95%. Acest lucru
determină afişarea unor imagini mai
apropiate de realitate.
• Off (Dezactivat): Fără optimizare cu
SmartImage.
3.2 SmartContrast
Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului pentru
claritate vizuală maximă şi experienţă vizuală
încântătoare, crescând retroiluminarea pentru
imagini mai clare, mai contrastante şi mai
luminoase sau reducând retroiluminarea
pentru afişarea clară a imaginilor pe fundaluri
întunecate.
De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi confort
de vizualizare pentru fiecare tip de conţinut.
SmartContrast controlează dinamic contrastul
şi reglează retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare, contrastante
şi luminoase sau afişează text clar, lizibil pentru
15
4. Specificaţii tehnice
4. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de monitor
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
Luminozitate (tipic)
SmartContrast
Raport contrast (tipic)
Timp răspuns (tipic)
Timp SmartResponse (tipic)
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare (tipic)
Culori ecran
Rată de împrospătare pe
verticală
Frecvenţă orizontală
sRGB
Uniformizarea luminozităţi
Delta E
Conectivitate
Semnal intrare
USB
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Boxă încorporată (tipic)
Multi View
Limbi OSD
Compatibilitate Plug & Play
Suport
Înclinare
AH-IPS-LCD
LED
34'' L (86,7 cm)
21:9
0,232 (H) mm x 0,232 (V) mm
300 cd/m²
50.000.000:1
1000:1
14 ms(GtG)
5 ms(GtG)
HDMI 1.4: 3440x1440 la 30Hz, 2560x1440 la 60Hz
DisplayPort/HDMI 2.0: 3440x1440 la 30Hz, 3440x1440 la 60Hz
172° (O)/178° (V) la C/R > 10
1,07 miliarde de culori, (8 biţi + A-FRC)
23-80Hz (HDMI 1.4/HDMI 2.0/DisplayPort)
30-99KHz (HDMI 1.4/HDMI 2.0)
30-160KHz (DisplayPort)
DA
93%-105%
<3
HDMI1(HDMI 1.4), HDMI2(HDMI 2.0), DisplayPort , MHLHDMI
4 porturi USB 3.0 (1 cu posibilitate de încărcare rapidă BC1.2)
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Intrare audio, ieşire căşti
7W x 2
PiP / PbP Mode (Mod PiP/PbP), 2xdispozitive
Engleză, Germană, Spaniolă, Greacă, Franceză, Italiană, Maghiară,
Olandeză, Portugheză, Portugheză (Brazilia), Poloneză, Rusă, Suedeză, Finlandeză, Turcă, Cehă, Ucraineană, Chineză Simplificată,
Chineză Tradiţională, Japoneză, Coreeană
DDC/CI, sRGB, Windows 8.1/8/7, Mac OSX
-5 / +20 de grade
Alimentare
Mod pornit
67,4W (tipic), 130W (max.)
Repaus (Mod de veghe)
<0,5W (tipic)
Oprit
<0,3W (tipic)
Alimentare(Metodă de testare EnergyStar)
16
4. Specificaţii tehnice
Consum energie
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Disipare căldură*
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Indicator LED alimentare
Alimentare
Dimensiuni
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport (LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
În stare de funcţionare
Condiţii de funcţionare
Condiţii de depozitare
Mediu şi energie
ROHS
EPEAT
Ambalare
Substanţe specifice
EnergyStar
Conformitate şi standarde
Norme de reglementare
Carcasă
Culoare
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
c.a. la 100 V c.a.,
c.a. la 115 V c.a.,
c.a. la 230 V c.a.,
50Hz
60Hz
50Hz
66,71W (tipic)
66,37W (tipic)
674W (tipic)
<0,24W (tipic)
<0,24W (tipic)
<0,31W (tipic)
<0,23W (tipic)
<0,28W (tipic)
<0,28W (tipic)
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
c.a. la 100 V c.a.,
c.a. la 115 V c.a.,
c.a. la 230 V c.a.,
50Hz
60Hz
50Hz
230,04 BTU/h
227,68 BTU/h
226,51 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<0,82 BTU/h
<1,06 BTU/h
<0,82 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<0,78 BTU/h
<0,94 BTU/h
<0,94 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb (intermitent)
Externă, 100-240 V c.a., 50-60Hz
826 x 479 x 220 mm
826 x 383 x 88 mm
10,3 kg
7,8 kg
12,2 kg
Temperatură: de la 10°C la 40°C
Umiditate: 30% la 75% RH
Presiune atmosferică: De la 700 până la 1060 hPa
Temperatură: de la -20°C la +60°C
Umiditate: 10% la 90% RH
Presiune atmosferică: De la 500 până la 1060 hPa
DA
Gold (www.epeat.net)
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
DA
Marca EC, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU,
TCO, EPA, WEEE, RCM, UKRAINIAN, CCC, CECP,
ICES-003, E-standby, ISO9241-307, SASO, KUCAS
Alb, Negru, Gri
17
4. Specificaţii tehnice
Emailat
Lucios şi cu textură
Notă
1. Calificativele EPEAT Gold sau Silver sunt valabile numai acolo unde Philips înregistrează produsul.
Vizitaţi www.epeat.net pentru starea înregistrării în ţara dvs.
2. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support pentru a
descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
3. Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă obţinută în urma testelor GtG şi GtG (alb-negru).
18
4. Specificaţii tehnice
Notă
4.1 Rezoluţie şi moduri de presetare
1. Reţineţi că afişajul dvs. funcţionează cel mai
bine la o rezoluţie nativă de 3440 X 1440
la 60 Hz. Pentru calitate optimă a afişajului,
respectaţi rezoluţia recomandată.
Rezoluţie recomandată
Rezoluţie maximă
3440 x 1440 la 60 Hz (intrare digitală)
Rezoluţie recomandată
3440 x 1440 la 60 Hz (intrare digitală)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Rezoluţie
Frecvenţă
verticală
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
60,00
1280x 960
60,00
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
88,79
2560 x 1440
59,95
44,74
3440 x 1440
29,97
89,48
3440 x 1440
59,94
HDMI 1.4: 3440 x 1440 la 30 Hz,
2560 x 1440 la 60 Hz
DisplayPort/HDMI 2.0: 3440 x 1440 la 30 Hz,
3440 x 1440 la 60 Hz
2. Setarea implicită din fabrică acceptă
DisplayPort v1.1 până la rezoluţia de 3440 x
1440 la 30 Hz.
Pentru rezoluţie optimă de 3440 x 1440 la
60 Hz, accesaţi meniul OSD şi modificaţi
setarea la DisplayPort v1.2. De asemenea,
verificaţi dacă DisplayPort v1.2 este acceptat
de placa video.
Cale de setare: [OSD] / [Setup]
(Configurare) / [DisplayPort] / [1.1, 1.2].

 

19
 





5. Gestionarea consumului de energie
5. Gestionarea consumului
de energie
Dacă aveţi placă video sau program software
conforme cu VESA DPM instalate pe PC,
monitorul poate reduce automat consumul
de energie atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la tastatură,
mouse sau alt dispozitiv de intrare, monitorul
se va „trezi” automat. Următorul tabel indică
consumul de energie şi semnalizarea acestei
funcţii de economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Energie
consumată
Culoare
LED
Da
67,4 W (tipic)
130 W (maxim)
Alb
Nu
Nu
0,5 W (tipic)
Alb
(clipitor)
-
-
0,3 W (tipic)
OPRIT
Mod VESA
Video
Sinc O Sinc V
Activ
PORNIT
Da
Repaus
(Mod de
veghe)
OPRIT
Oprire
OPRIT
Configurarea următoare este utilizată pentru a
măsura consumul de energie al acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 3440 x 1440
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 300 niţi
• Temperatură de culoare: 6500 k la alb rece
complet
Notă
Aceste date pot suferi modificări fără notificare.
20
6. Informaţii despre reglementări
Corporate Social Responsibility
6. Informaţii despre
reglementări
• The brand owner demonstrates the
product is manufactured under working
practices that promote good labour
relations and working conditions. The Criteria Document can be downloaded
from our web site. The criteria included in
this label have been developed by TCO
Development in co-operation with scientists,
experts, users as well as manufacturers all
over the world. Since the end of the 1980s
TCO has been involved in influencing the
development of IT equipment in a more user
and environmentally friendly direction. Our ICT
product labeling system began in 1992 and is
now requested by users and ICT-manufacturers
all over the world. Congratulations!
This product is designed for both you and the
planet!
TCO Development works for
sustainable IT - manufacture,
use and recycling of IT products
reflecting environmental, social and economic
responsibility.
TCO Certified is a third party verified program,
where every product model is tested by an
accredited impartial test laboratory. TCO
Certified represents one of the toughest
certifications for ICT products worldwide.
For displays with glossy bezels, the user should
consider the placement of the display as the
bezel may cause disturbing reflections from
surrounding light and bright surfaces.
Some of the Usability features of TCO
Certified Displays:
• Visual Ergonomics for image quality
is tested to ensure top performance
and reduce sight and strain problems.
Important parameters are Resolution,
Luminance, Contrast, Reflection and Colour
characteristics
For more information, please visit:
www.tcodevelopment.com
Technology for you and the planet
• Products are tested according to rigorous
safety standards at impartial laboratories
User define mode is used for TCO Certified
compliance.
• Electric and magnetic fields emissions as
low as normal household background levels
• Workload ergonomics to ensure a good
physical environment Some of the Environmental features of TCO
Certified Displays: • Production facilities have an Environmental
Management System (EMAS or ISO 14001)
• Low energy consumption to minimize
climate impact
• Restrictions on Chlorinated and
Brominated flame retardants, plasticizers,
plastics and heavy metals such as cadmium,
mercury and lead (RoHS compliance)
• Both product and product packaging is
prepared for recycling
• The brand owner offers take-back options
21
6. Informaţii despre reglementări
Lead-free Product
CE Declaration of Conformity
Lead free display promotes environmentally
sound recovery and disposal of waste from
electrical and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated
and compliance with European community’s
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to
in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.
This product is in conformity with the following
standards
• EN60950-1:2006+A11:2009+A1:
2010+A12:2011+A2:2013(Safety
requirement of Information Technology
Equipment).
• EN55022:2010(Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment).
EPEAT
(www.epeat.net)
• EN55024:2010 (Immunity requirement of
Information Technology Equipment).
The EPEAT (Electronic
Product Environmental
Assessment Tool) program
evaluates computer
desktops, laptops, and monitors based on 51
environmental criteria developed through
an extensive stakeholder consensus process
supported by US EPA.
• EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
(Limits for Harmonic Current Emission).
• EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage
Fluctuation and Flicker) following provisions
of directives applicable.
• 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and
select desktop computers, notebooks and
monitors based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear and
consistent set of performance criteria for the
design of products, and provides an opportunity
for manufacturers to secure market recognition
for efforts to reduce the environmental impact
of its products.
• 2004/108/EC (EMC Directive).
Benefits of EPEAT
• GS EK1-2000:2011 (GS mark requirement).
• 2009/125/EC (ErP Directive, EC No.
1275/2008 Implementing Directive
for Standby and Off mode power
consumption)
And is produced by a manufacturing
organization on ISO9000 level.
• ISO9241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance test
methods for electronic visual displays).
Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials
• prEN50279:1998 (Low Frequency Electric
and Magnetic fields for Visual Display).
Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S
requirement that all registered products meet
ENERGY STAR’s energy efficiency specifications,
means that these products will consume less
energy throughout their life.
• MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low
Frequency Electric and Magnetic fields).
• TCO CERTIFIED (Requirement for
Environment Labeling of Ergonomics,
Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish
Confederation of Professional Employees)
for TCO versions.
22
6. Informaţii despre reglementări
Energy Star Declaration
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.
(www.energystar.gov)
As an ENERGY STAR® Partner, we
have determined that this product
meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.
Use only RF shielded cable that was supplied
with the monitor when connecting this monitor
to a computer device.
Note
We recommend you switch off the monitor
when it is not in use for a long time.
To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.
Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.
This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications.
FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo,
United States Only
This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.
However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:
Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
l'article 15 Des règles de la FCC. Ces
limites sont conçues de façon à fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle.
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the
equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
CET appareil produit, utilise et peut émettre
des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est
pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences
23
6. Informaţii despre reglementări
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
nuisibles aux communications radio.
Cependant, rien ne peut garantir l'absence
d'interférences dans le cadre d'une
installation particulière. Si cet appareil est
la cause d'interférences nuisibles pour
la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être décelé en
fermant l'équipement, puis en le remettant
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures
suivantes:
Polish Center for Testing and Certification
Notice
The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
three-prong socket). All equipment that works
together (computer, monitor, printer, and so on)
should have the same power supply source.
• Réorienter ou déplacer l’antenne de
réception.
• Augmenter la distance entre l’équipement
et le récepteur.
The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).
• Brancher l’équipement sur un autre circuit
que celui utilisé par le récepteur.
• Demander l’aide du marchand ou d’un
technicien chevronné en radio/télévision.
To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.
Toutes modifications n'ayant pas reçu
l'approbation des services compétents
en matière de conformité est susceptible
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.
A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/T-42107
and PN-89/E-06251.
N'utiliser que des câbles RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.
24
6. Informaţii despre reglementări
North Europe (Nordic Countries) Information
Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht
den in der "Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten
Vorschriften.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage
III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daß
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I
IRROTTAA PISTORASIASTA.
1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. b
ei Ersatz der Bildröhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen,
die Gr undfarben Blau und Rot nicht auf
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu
geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder
weniger.
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.
25
6. Informaţii despre reglementări
EU Energy Label
China RoHS
The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products produced and sold for China
market have to meet China RoHS request.
中国大陆RoHS
根据中国大陆《电子电气产品有害物质限
制使用标识要求》,以下部分列出了本产
品中可能包含的有害物质的名称和含量
本表适用之产品
显示器 、平板电视 、监视器
有害物质
The European Energy Label informs you on
the energy efficiency class of this product.
The greener the energy efficiency class of this
product is the lower the energy it consumes.
有害物质
部件名称
On the label, you can find the energy efficiency
class, the average power consumption of
this product in use and the average energy
consumption for 1 year.
Note
The EU Energy Label will be ONLY applied on
the models bundling with HDMI and TV tuners.
铅
(Pb)
汞
(Hg)
镉
(Cd)
六价铬
(Cr6+)
多溴联苯 多溴二苯醚
(PBB)
(PBDE)
外壳
O
O
O
O
O
O
液晶显示屏/灯管
X
X
O
O
O
O
电路板组件*
X
O
O
O
O
O
电源适配线
X
O
O
O
O
O
电源线/连接线
X
O
O
O
O
O
遥控器
O
O
O
O
O
O
本表格根据SJ/T 11364 的规定编制。
*: 电
路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电
路、连接器等。
O: 表
示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的
限量要求以下。
X: 表
示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规
定的限量要求。
上表中打“×”的部件,应功能需要,部分有害物质含量超出GB/T 26572规定
的限量要求,但符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。
Restriction on Hazardous Substances
statement (India)
This product complies with the “India E-waste
Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury,
hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers
in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the
exemptions set in Schedule 2 of the Rule.
26
6. Informaţii despre reglementări
E-Waste Declaration for India
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》
提示性说明
This symbol on the product or on its packaging
indicates that this product must not be
disposed of with your other household waste.
Instead it is your responsibility to dispose of
your waste equipment by handing it over to
a designated collection point for the recycling
of waste electrical and electronic equipment .
The separate collection and recycling of your
waste equipment at the time of disposal will
help to conserve natural resources and ensure
that it is recycled in a manner that protects
human health and the environment. For more
information about where you can drop off your
waste equipment for recycling in India please
visit the below web link.
为了更好地关爱及保护地球,当用户不再
需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国
家废弃电器电子产品回收处理相关法律法
规,将其交给当地具有国家认可的回收处
理资质的厂商进行回收处理。
Information for U.K. only
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED.
Important:
This apparatus is supplied with an approved
moulded 13A plug. To change a fuse in this type
of plug proceed as follows:
http://www.india.philips.com/about/sustainability/
recycling/index.page
1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362
5A,A.S.T.A. or BSI approved type.
环保使用期限
3. Retit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate
3-pin plug fitted in its place.
此标识指期限(十年),电子信息产品中含有
的有毒有害物质或元素在正常使用的条件
下不会发生外泄或突变,电子信息产品用户
使用该电子信息产品不会对环境造成严重
污染或对其人身、财产造成严重损害的期
限。
If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5A. If a plug without a fuse is
used, the fuse at the distribution board should
not be greater than 5A.
NOTE: The severed plug must be destroyed
to avoid a possible shock hazard
27
6. Informaţii despre reglementări
should it be inserted into a 13A socket
elsewhere.
Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath of
the lead - not simply over the three wires.
(B)
(A)
-
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE -“NEUTRAL”(“N”)
BROWN -“LIVE”(“L”)
GREEN&YELLOW -“EARTH”(“E”)
1. The GREEN&YELLOW wire must be
connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter "E" or by
the Earth symbol or coloured GREEN or
GREEN&YELLOW.
2. The BLUE wire must be connected to the
terminal which is marked with the letter
"N" or coloured BLACK.
3. The BROWN wire must be connected
to the terminal which is marked with the
letter "L" or coloured RED.
28
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
7. Centre de asistenţă
pentru clienţi şi garanţie
subpixeli coloraţi sunt percepuţi ca un singur
pixel negru. Diverse alte combinaţii de subpixeli
aprinşi şi stinşi sunt percepute ca pixeli singuri
de diverse culori.
7.1 Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
monitoarele plate
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi subpixelilor
apar pe ecran în diferite moduri. Există două
categorii de defecte de afişare a pixelilor şi mai
multe tipuri de defecte de afişare a subpixelilor
în cadrul fiecărei categorii.
Philips depune eforturi deosebite pentru a livra
produse de cea mai bună calitate. Utilizăm unele
dintre cele mai avansate procese de fabricaţie
din această industrie şi practicăm un control al
calităţii foarte strict. Cu toate acestea, defectele
de afişare a pixelilor şi a subpixelilor pe ecranele
TFT utilizate la monitoarele plate sunt uneori
inevitabile. Niciun producător nu poate garanta
că toate ecranele vor funcţiona fără defecte de
afişare a pixelilor, însă Philips garantează că toate
monitoarele cu un număr de defecte inacceptabil
vor fi reparate sau înlocuite conform condiţiilor
de garanţie. Această notificare explică diferitele
tipuri de defecte de afişare a pixelilor şi defineşte
nivelurile acceptabile pentru fiecare tip de defect.
Pentru a intra sub incidenţa condiţiilor prevăzute
de garanţie pentru reparare sau înlocuire,
numărul de defecte de afişare a pixelilor pe un
ecran LCD TFT trebuie să depăşească aceste
niveluri acceptabile. De exemplu, un monitor
nu trebuie să aibă defecţi mai mult de 0,0004%
dintre subpixeli. Philips fixează standarde de
calitate şi mai ridicate pentru anumite tipuri
sau combinaţii de defecte de afişare a pixelilor,
care sunt mai uşor de observat decât altele.
Această politică este valabilă în întreaga lume.
Defectele de tip „punct luminos”
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent aprinşi sau „în funcţiune”. Cu
alte cuvinte, un punct luminos este un subpixel
ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare închisă. Defectele
de tip punct luminos sunt de următoarele tipuri.
Un subpixel aprins, de culoare roşie, verde sau
albastră.
subpixel
subpixeli
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru deschis)
pixeli
pixel
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine este
compus din trei subpixeli în culorile primare
roşu, verde şi albastru. Un număr mare de pixeli
formează împreună o imagine. La aprinderea
tuturor subpixelilor dintr-un pixel, cei trei
subpixeli coloraţi sunt percepuţi ca un singur
pixel alb. Când toţi subpixelii sunt stinşi, cei trei
29
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Proximitatea defectelor de afişare a pixelilor
Deoarece defectele de acelaşi tip ale pixelilor
şi subpixelilor alăturaţi sunt mai uşor de sesizat,
Philips precizează şi limite de toleranţă pentru
proximitatea defectelor de afişare a pixelilor.
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb).
Notă
Punctele luminoase roşii sau albastre sunt
cu peste 50% mai strălucitoare decât cele
învecinate, în timp ce punctele verzi sunt cu 30%
mai strălucitoare.
Defectele de tip „punct negru”
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent întunecaţi sau „stinşi”. Cu alte
cuvinte, un punct întunecat este un subpixel
ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă. Defectele
de tip punct negru sunt de următoarele tipuri.
Toleranţe pentru defectele de afişare a pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa
condiţiilor pentru reparare sau înlocuire
din cauza defectelor de afişare a pixelilor în
perioada de garanţie, ecranul LCD TFT al unui
monitor plat Philips trebuie să aibă defecte
de afişare a pixelilor sau subpixelilor care
să depăşească limitele de toleranţă listate în
următoarele tabele.
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”
1 subpixel aprins
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct luminos”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos”
NIVEL ACCEPTABIL
3
1
0
>15 mm
3
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT”
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct întunecat”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct întunecat”
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
2 sau mai puţini
0
>15 mm
5 sau mai puţini
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
Notă
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2. Acest monitor este conform ISO9241-307 (ISO9241-307: Ergonomic requirement, analysis and
compliance test methods for electronic visual displays)
3. ISO9241-307 reprezintă standardul succesor al standardului cunoscut anterior sub denumirea de
ISO13406, care este retras de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) prin: 2008-11-13.
30
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
7.2 Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru validarea în
regiunea dvs., vizitaţi site-ul Web la adresa www.philips.com/support pentru detalii. De asemenea, puteţi
contacta Centrul local Philips pentru asistenţă clienţi la numerele de mai jos.
Informaţii de contact pentru regiunea Europei de Vest:
Ţara
Furnizor
asistenţă
Număr asistenţă
telefonică
Preţ
Program de lucru
Austria
RTS
+43 0810 000206
€ 0,07
Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium
Ecare
+32 078 250851
€ 0,06
Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus
Alman
+800 92 256
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark
Infocare
+45 3525 8761
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland
Infocare
+358 09 2290 1908
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
France
Mainteq
+33 082161 1658
€ 0,09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany
RTS
+49 01803 386 853
€ 0,09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece
Alman
+30 00800 3122 1223 Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland
Celestica
+353 01 601 1161
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy
Anovo Italy
+39 840 320 041
€ 0,08
Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg
Ecare
+352 26 84 30 00
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands
Ecare
+31 0900 0400 063
€ 0,10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway
Infocare
+47 2270 8250
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland
MSI
+48 0223491505
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal
Mainteq
+800 780 902
Free of charge
Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain
Mainteq
+34 902 888 785
€ 0,10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden
Infocare
+46 08 632 0016
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland
ANOVO CH +41 02 2310 2116
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
United Kingdom Celestica
+44 0207 949 0069
Informaţii de contact pentru China:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
China
PCCW Limited
4008 800 008
Informaţii de contact pentru America de Nord:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
U.S.A.
EPI-e-center
(877) 835-1838
Canada
EPI-e-center
(800) 479-6696
31
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Informaţii de contact pentru regiunea Europei Centrale şi de Est:
Ţara
Centru
asistenţă
telefonică
Furnizor asistenţă
Telefon asistenţă clienţi
Belarus
NA
IBA
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
Bulgaria
NA
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
NA
MR Service Ltd
+385 (01) 640 1111
Czech Rep.
NA
Asupport
+420 272 188 300
Estonia
NA
FUJITSU
+372 6519900(General)
+372 6519972(workshop)
Georgia
NA
Esabi
+995 322 91 34 71
Hungary
NA
Profi Service
+36 1 814 8080(General)
+36 1814 8565(For AOC&Philips
only)
Kazakhstan
NA
Classic Service I.I.c.
+7 727 3097515
Latvia
NA
ServiceNet LV
+371 67460399
+371 27260399
Lithuania
NA
UAB Servicenet
+370 37 400160(general)
+370 7400088 (for Philips)
Macedonia
NA
AMC
+389 2 3125097
Moldova
NA
Comel
+37322224035
Romania
NA
Skin
+40 21 2101969
Russia
NA
CPS
+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro
NA
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovakia
NA
Datalan Service
+421 2 49207155
Slovenia
NA
PC H.and
+386 1 530 08 24
the republic of Belarus NA
ServiceBy
+375 17 284 0203
Turkey
NA
Tecpro
+90 212 444 4 832
Ukraine
NA
Topaz
+38044 525 64 95
Ukraine
NA
Comel
+380 5627444225
Informaţii de contact pentru regiunea Americii Latine:
Ţara
Brazil
Argentina
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
32
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Informaţii de contact pentru regiunea Asiei Pacifice, Orientului Mijlociu şi Africii:
Ţara
Australia
Furnizor asistenţă
AGOS NETWORK PTY LTD
Telefon asistenţă clienţi
Program de lucru
1300 360 386
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand Visual Group Ltd.
0800 657447
Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong
Macau
Company: Smart Pixels
Technology Ltd.
Hong Kong:
Tel: +852 2619 9639
Macau:Tel: (853)-0800-987
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
India
REDINGTON INDIA LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia
PT. CORMIC SERVISINDO
PERKASA
+62-21-4080-9086 (Customer
Mon.~Thu. 08:30-12:00;
Hotline)
13:00-17:30
+62-8888-01-9086 (Customer
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Hotline)
Korea
Alphascan Displays, Inc
1661-5003
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia
R-Logic Sdn Bhd
+603 5102 3336
Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan
TVONICS Pakistan
+92-213-6030100
Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore
Philips Electronics Singapore
Pte Ltd (Philips Consumer Care (65) 6882 3966
Center)
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand
Axis Computer System Co.,
Ltd.
(662) 934-5498
Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm
South Africa
Computer Repair Technologies
011 262 3586
Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
Israel
Eastronics LTD
1-800-567000
Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam
FPT Service Informatic
Company Ltd. - Ho Chi Minh
City Branch
+84 8 38248007 Ho Chi Minh
City
Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30+84 5113.562666 Danang City
17:30,Sat. 8:00-12:00
+84 5113.562666 Can tho
Province
Philippines
EA Global Supply Chain
Solutions ,Inc.
(02) 655-7777; 6359456
Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Firebird service centre
+97 14 8837911
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan
Soniko Plus Private Enterprise
Ltd
+99871 2784650
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan
Technostar Service Centre
+(99312) 460733, 460957
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan
フィリップスモニター・サ
ポ ートセンター
0120-060-530
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
33
8. Depanare şi întrebări frecvente
Semne vizibile de fum sau scântei
8. Depanare şi întrebări
frecvente
• Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare.
• Deconectaţi imediat, pentru siguranţă,
monitorul de la sursa principală de
alimentare.
8.1 Depanare
Această pagină tratează probleme care pot
fi corectate de un utilizator. Dacă problema
persistă după ce aţi încercat aceste soluţii,
contactaţi reprezentantul de service pentru
clienţi Philips.
• Contactaţi imediat serviciul de relaţii cu
clienţii Philips.
Probleme cu imaginea
Imaginea vibrează pe ecran
• Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul de
semnal la placa grafică sau la PC.
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare este stins)
Imaginea este neclară, vagă sau prea întunecată
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul de
alimentare la priza electrică şi în spatele
monitorului.
• Reglaţi contrastul şi luminozitatea din
afişajul de pe ecran.
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de pornire
din faţa monitorului este în poziţia OPRIT,
apoi apăsaţi-l în poziţia PORNIT.
O „imagine persistentă”, o „imagine arsă” sau
o „imagine fantomă” rămâne după oprirea
alimentării.
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor statice
pe o perioadă extinsă de timp poate cauza
„arderea”, cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei „imagini fantomă”,
pe ecranul dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau „persistenţa
imaginii” sau „imaginea fantomă” va
dispărea treptat într-o perioadă de timp
după ce alimentarea este oprită.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul de
semnal la computerul dvs.
• Verificaţi dacă pe partea de conectare a
cablului monitorului sunt pini îndoiţi. Dacă
da, reparaţi sau înlocuiţi cablul.
• Funcţia Economisire Energie poate fi
activată.
Pe ecran se afişează
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
Attention
Check cable connection
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului atunci când
monitorul LCD afişează un conţinut static.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul de
semnal la computerul dvs. (Consultaţi şi
Ghidul de pornire rapidă.)
• Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate
avea ca efect apariţia simptomelor grave
de „imagine statică”, „imagine remanentă”
sau „imagine fantomă” care nu mai dispar
şi nici nu se pot remedia. Deteriorarea
• Verificaţi dacă pinii cablului monitorului
sunt îndoiţi.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
34
8. Depanare şi întrebări frecvente
menţionată mai sus nu este acoperită de
garanţie.
• Reporniţi computerul şi repetaţi paşii 2 şi
3 pentru a verifica dacă PC-ul este setat la
3440 x 1440 la 60 Hz.
• Opriţi computerul, deconectaţi monitorul
vechi şi reconectaţi monitorul LCD Philips.
• Porniţi monitorul şi apoi porniţi PC-ul.
Imaginea este distorsionată. Textul este neclar
sau înceţoşat.
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
Î2:
Pe ecran apar puncte verzi, roşii, albastre,
întunecate şi albe
Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul LCD?
Răsp.: R
ata de reîmprospătare recomandată
pentru monitoarele LCD este de 60 Hz.
În cazul oricărei dereglări a ecranului,
o puteţi seta la o valoare maximă de
75 Hz pentru a încerca remedierea
dereglării.
• Punctele remanente sunt o caracteristică
normală a cristalelor lichide utilizate în
tehnologia actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la pixeli.
Pentru asistenţă suplimentară, consultaţi lista
cu Centrele de informare a consumatorilor
şi contactaţi reprezentantul serviciului clienţi
Philips.
Î3:
Ce sunt fişierele .inf şi .icm de pe CDROM? Cum instalez driverele (.inf şi
.icm)?
Răsp.: A
cestea sunt fişierele driverului pentru
monitorul dvs. Urmaţi instrucţiunile din
manualul de utilizare pentru a instala
driverele. Computerul dvs. vă poate
solicita drivere pentru monitor (fişierele
.inf şi .icm) sau un disc cu drivere
atunci când instalaţi pentru prima dată
monitorul. Urmaţi instrucţiunile pentru a
introduce CD-ROM-ul însoţitor inclus în
acest pachet. Driverele pentru monitor
(fişierele .inf şi .icm) vor fi instalate
automat.
8.2 Întrebări frecvente generale
Î1:
Când instalez monitorul, ce trebuie să
fac dacă se afişează ecranul „Cannot
display this video mode” (Acest mod
video nu poate fi afişat)?
Răsp.: Rezoluţia recomandată pentru acest
monitor: 3440 x 1440 la 60 Hz.
• Deconectaţi toate cablurile, apoi conectaţi
PC-ul dvs. la monitorul pe care l-aţi utilizat
anterior.
• În meniul Start al Windows, selectaţi
Settings (Setări)/Control Panel (Panou de
control). În fereastra Panou de control,
selectaţi pictograma Display (Afişare). În
Panou de control Display (Afişaj), selectaţi
fila „Settings” (Setări). Sub fila de setări, în
caseta cu eticheta „desktop area” (zonă
desktop), mutaţi bara laterală la 3440 x
1440 pixeli.
• Deschideţi „Advanced Properties”
(Proprietăţi complexe) şi setaţi Refresh
Rate (Rată de împrospătare) la 60 Hz, apoi
faceţi clic pe OK.
Î4:
Cum reglez rezoluţia?
Răsp.: D
riverul pentru placa video/grafică
împreună cu monitorul determină
rezoluţiile disponibile. Puteţi selecta
rezoluţia dorită din Control Panel
(Panoul de control) din Windows® cu
„Display properties” (Proprietăţi afişaj).
Î5:
Ce se întâmplă dacă mă încurc atunci
când reglez monitorul din meniul
OSD?
Răsp.: C
omutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD, apoi selectaţi
„Reset” (Resetare) pentru a reactiva
toate setările originale din fabrică.
35
8. Depanare şi întrebări frecvente
Î6:
Este ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
culoare preferată prin reglarea culorilor
roşu, verde şi albastru.
Răsp.: În general, se recomandă ca suprafaţa
ecranului să nu fie supusă şocurilor
excesive şi să fie protejată împotriva
obiectelor ascuţite sau tăioase. Atunci
când manipulaţi monitorul, asiguraţi-vă
că nu este aplicată forţă sau presiune pe
suprafaţa panoului. Acest lucru poate
afecta condiţiile de garanţie.
Î7:
Notă
O cuantificare a culorii luminii radiate de
un obiect în timp ce este încălzit. Această
cuantificare este exprimată pe scară absolută,
(grade Kelvin). Temperaturi Kelvin mai mici
precum 2004 K reprezintă roşul; temperaturi
mai mari precum 9300 K reprezintă albastrul.
Temperatura neutră este alb, la 6504 K.
Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
Î9: Răsp.: P
entru curăţare normală, folosiţi o
cârpă curată şi moale. Pentru curăţare
extensivă, folosiţi alcool izopropilic. Nu
utilizaţi solvenţi precum alcoolul etilic,
etanolul, acetona, hexanul etc.
Î8: ot conecta monitorul LCD la orice
P
PC, staţie de lucru sau Mac?
Răsp.: D
a. Toate monitoarele LCD Philips sunt
complet compatibile cu PC-urile, Macurile şi staţiile de lucru standard. S-ar
putea să aveţi nevoie de un adaptor
de cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm să
contactaţi reprezentantul de vânzări
Philips pentru mai multe informaţii.
ot să schimb setarea culorii
P
monitorului meu?
Răsp.: D
a, puteţi să schimbaţi setarea culorilor
prin comenzi OSD conform următoarei
proceduri.
Î10: • Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD
onitoarele LCD Philips sunt plugM
and-play?
Răsp.: D
a, monitoarele sunt de tip plugand-play, compatibile cu Windows 7/
Windows 8/Windows 8.1, Mac OSX.
• Apăsaţi pe „Down Arrow” (Săgeată în
jos) pentru a selecta opţiunea „Color”
(Culoare), apoi apăsaţi pe „OK” pentru
a introduce cele trei setări de culoare
prezentate în continuare.
1. Color Temperature (Temperatură de
culoare): Cele şase setări sunt 5000 K,
6500 K, 7500 K, 8200 K, 9300 K şi
11500 K. Cu setările din intervalul
5000 K, panoul pare „cald, cu o nuanţă
de culoare roşu-alb”, în timp ce
temperatura 11500 K redă o „nuanţă
rece, albastru-alb”.
Î11: e înseamnă aderenţa imaginii, arderea
C
imaginii, remanenţa imaginii sau
imaginea fantomă la ecranele LCD?
Răsp.: A
fişarea neîntreruptă a imaginilor
statice o perioadă lungă poate produce
„imagini arse”, cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini fantomă” pe
ecranul dvs. „Imaginea statică”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut
în tehnologia ecranelor LCD. În
majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „persistenţa imaginii” sau „imaginea
fantomă” va dispărea treptat după
oprirea alimentării cu energie electrică.
Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi
monitorul nesupravegheat.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie periodică
2. sRGB: Aceasta este o setare standard
pentru asigurarea schimbului corect de
culori între diferite dispozitive (de ex.
camere digitale, monitoare, imprimante,
scanere etc.).
3. User Define (Definit de utilizator):
Utilizatorul poate alege setarea de
36
8. Depanare şi întrebări frecvente
de împrospătare a ecranului atunci când
monitorul afişează un conţinut static.
8.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
Î12: Î1:
Răsp.: Consultaţi tabelul de mai jos pentru a
vedea care sunt compatibilităţile dintre
sursa principală şi cea secundară.
(xl)
e ce ecranul meu nu afişează text
D
clar şi caracterele afişate nu sunt
uniforme?
MHLHDMI
HDMI
SURSĂ
PRINCIPALĂ 1.4
(xl)
HDMI
2.0
DP
Răsp.: M
onitorul LCD funcţionează cel mai
bine la rezoluţia sa nativă de 3440 x
1440 la 60 Hz. Pentru cea mai bună
afişare, utilizaţi această rezoluţie.
Î13: Î2:
um să deblochez/blochez tasta
C
rapidă?
Intrări SUB SOURCE
POSSIBILITY
MHL- HDMI HDMI
DP
2.0
HDMI 1.4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Pot mări fereastra secundară în modul
PiP?
Răsp.: Da, aveţi la dispoziţie 3 dimensiuni din
care puteţi alege: [Small] (Mică), [Middle]
(Medie), [Large] (Mare). Comutaţi
la dreapta pentru a accesa ecranul
meniului OSD. Selectaţi preferinţa
pentru opţiunea [PiP Size] (Dimensiune
PiP) din meniul principal [PiP/PbP].
Răsp.: A
păsaţi pe timp de 10 secunde pentru
a debloca/bloca tasta rapidă. În urma
acestei acţiuni, monitorul va afişa
mesajul „Attention” (Atenţie) pentru a
indica dacă tasta rapidă este deblocată
sau blocată, conform ilustraţiilor de mai
jos.
Î3:
Attention
Cum se poate asculta sursa audio,
independent sau legat de sursa video?
Răsp.: În mod normal, sursa audio este legată
de sursa imaginii principale. Dacă doriţi
să schimbaţi sursa audio (de exemplu:
să ascultaţi independent piese aflate pe
playerul MP3, indiferent de sursa video
de la care se primeşte semnal), comutaţi
la dreapta pentru a accesa ecranul
meniului OSD Selectaţi preferinţa
pentru opţiunea [Audio Source] (Sursă
audio) din meniul principal [Audio].
Display control unlocked
Attention
Display control locked
Î14: De ce nu pot activa funcţia PiP sau PbP
când sursele sunt MHL-HDMI şi HDMI
1.4?
e ce nu este aplicat efectul DTS atunci
D
când ascult sunetul la căşti?
Reţineţi că, dacă aţi selectat opţiunea
Audio-in (Intrare audio), la următoarea
pornire a acestui monitor, sursa audio
selectată anterior va fi cea implicită. În
Răsp.: Efectul DTS nu este aplicat prin
intermediul căştilor.
37
8. Depanare şi întrebări frecvente
cazul în care doriţi schimbarea sursei
audio, va trebui să parcurgeţi din nou
paşii de selecţie pentru a seta noua sursă
audio ca implicită. Acest lucru nu va fi
valabil dacă aţi selectat opţiunea DP sau
HDMI.
U
 
 

 
 

38
© 2015 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Philips şi emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate
ale Koninklijke Philips N.V. şi sunt utilizate sub licenţă de la
Koninklijke Philips N.V.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: BDM3490E1L
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement