Philips PicoPix Proiector de buzunar PPX3610/EU Manualul proprietarului

Philips PicoPix Proiector de buzunar PPX3610/EU Manualul proprietarului | Manualzz
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
PPX3610
RO Manual de utilizare
Cuprins
Sumar ........................................................ 3
8 Redarea Digital-TV............................ 28
Stimate client ........................................................................
Despre acest manual de instrucţiuni de utilizare .........
Conţinut ambalaj .................................................................
Caracteristici produs ..........................................................
Conectarea antenei .......................................................... 28
Prima redare ...................................................................... 29
Televiziune ......................................................................... 30
3
3
3
3
1 Indicaţii generale privind siguranţa ... 4
Amplasare aparat ................................................................
Reparaţii ................................................................................
Alimentare cu curent electric ..........................................
Reţea Wireless (WLAN) ..................................................
4
4
5
5
9 Android............................................... 31
Accesare Android .............................................................
Închidere Android ............................................................
Resetare Android .............................................................
Instalare de aplicaţii Android .........................................
Setare mod Browser ........................................................
31
31
31
31
33
2 Sumar.................................................... 6
10 Setări .................................................. 35
Partea superioară a aparatului .......................................... 6
Partea inferioară a aparatului ........................................... 6
Vedere laterală ..................................................................... 6
Staţie Pico ............................................................................. 7
Panou tactil/Gesturi ............................................................ 8
Telecomandă ..................................................................... 10
Sumar al funcţiilor meniului ........................................... 11
Simboluri în bara de stare .............................................. 11
Sumar al funcţiilor meniului ............................................ 35
3 Prima punere în funcţiune ................ 12
Amplasare aparat .............................................................
Conectare adaptor de alimentare/încărcare
acumulator .........................................................................
Introduceţi sau schimbaţi bateria telecomenzii .........
Utilizarea telecomenzii ...................................................
Prima instalare ..................................................................
12
12
12
13
14
11 Serviciu ............................................... 37
Instrucţiuni de îngrijire a acumulatorului ....................
Încărcarea acumulatorului după o descărcare
completă .............................................................................
Curăţare .............................................................................
Aparat supraîncălzit ..........................................................
Actualizare firmware cu card de memorie .................
Probleme/soluţii ................................................................
37
37
38
38
38
39
12 Anexă.................................................. 41
Date tehnice ...................................................................... 41
Accesorii ............................................................................. 41
4 Conectarea la aparatul de redare .... 15
Conectarea la aparatele cu ieşire HDMI ....................
Conectarea la iPhone/iPad/iPod ....................................
Conectarea la un telefon inteligent ..............................
Conectarea la un calculator (VGA) .............................
Conectarea cu cablul adaptor audio/video (CVBS) .
Conectarea cu cablul video descompus
(YPbPr/YUV) .....................................................................
Conectare proiector direct la WLAN
(streaming WiFi) ...............................................................
Conectarea căştilor .........................................................
15
15
15
16
16
17
18
18
5 Memorie ............................................. 19
Introducerea cardului de memorie .............................. 19
Conectarea suportului de stocare USB ...................... 19
Conectarea la computer (USB) .................................... 20
6 Reţea radio (WLAN)......................... 21
Activarea şi dezactivarea reţelei radio (WLAN) ......
Setarea reţelei wireless (WLAN) .................................
Setarea cu asistent a reţelei radio (WLAN) ..............
Digital Living Network Alliance (DLNA) ...................
21
21
22
22
7 Redarea formatelor media ............... 23
Redarea video ...................................................................
Redarea fotografiilor .......................................................
Redarea muzicii ................................................................
Redare Office (YOZO Office) ......................................
Administrarea fişierelor ..................................................
2
23
24
25
26
26
Philips · PPX3610
Sumar
Stimate client
Conţinut ambalaj
Vă mulţumim că aţi achiziţionat proiectorul portabil
comercializat de compania noastră.
Vă dorim să folosiţi cu plăcere aparatul dvs. şi funcţiile
sale multiple!
1 – Telecomandă
2 – Proiector PicoPix
3 – Adaptor de alimentare
4 – Cablu USB
5 – Cablu HDMI
6 – Ghid pornire rapidă
7 – Geantă
Despre acest manual de
instrucţiuni de utilizare
Cu ajutorul la instalare de pe următoarele pagini veţi
pune în funcţiune aparatul simplu şi rapid. Veţi găsi
descrieri amănunţite în capitolele următoare ale acestui
manual de instrucţiuni de utilizare.
Citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni. Fiţi atent în
special la indicaţiile privind siguranţa, pentru a asigura o
funcţionare a aparatului cât mai eficientă. Producătorul
nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care nu respectaţi aceste indicaţii.
Simboluri utilizate
Indicaţie
Probleme
Cu ajutorul acest simbol sunt indicate anumite
recomandări, cu ajutorul cărora puteţi utiliza
aparatul într-un mod mai eficient şi mai simplu.
ATENŢIE!
Deteriorarea aparatului sau pierderea
datelor!
Acest simbol asupra deteriorărilor aparatului
şi asupra eventualelor pierderi de date. Pot
apărea vătămări sau deteriorări ale aparatului
din cauza unei manipulări necorespunzătoare.
PERICOL!
Pericol pentru persoane!
Acest simbol avertizează asupra pericolelor
pentru persoane. Din cauza manipulării necorespunzătoare pot apărea accidentări sau
deteriorări.
a
b
c
d
g
f
e
Caracteristici produs
Conectarea la aparatele cu ieşire HDMI
Cu ajutorul HDMI pe cablul Mini-HDMI puteţi conecta
proiectorul la un computer sau la un laptop (vezi şi capitolul Conectarea la aparatul de redare, pagina 15).
Conectare proiector direct la WLAN
(streaming WiFi)
Cu ajutorul software-ului PicoPixWlink prin reţeaua
radio vă puteţi conecta proiectorul la un calculator sau
la un laptop. Pentru aceasta, ambele aparate trebuie să
fie conectate la aceeaşi reţea radio (vezi şi capitolul
Conectare proiector direct la WLAN (streaming WiFi),
pagina 18).
Redare Office (YOZO Office)
Cu ajutorul YOZO Office puteţi afişa documente (vezi
şi capitolul Redare Office (YOZO Office), pagina 26).
3
1 Indicaţii generale privind siguranţa
Nu faceţi setări şi nu aduceţi modificări care nu sunt
prevăzute în manualul de instrucţiuni. Din cauza manipulării necorespunzătoare pot apărea accidentări sau
deteriorări, avarieri ale aparatului sau pierderi de date.
Respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă şi avertismentele menţionate.
Amplasare aparat
Unitatea este destinată exclusiv utilizării de interior.
Aparatul trebuie amplasat pe o suprafaţă plana, iar poziţia lui trebuie să fie sigură şi stabilă. Închideţi şi fixaţi bine
capacul când deschideţi aparatul.
Nu conectaţi aparatul în spaţii umede. Nu atingeţi ştecherul sau priza cu mâinile ude.
Aparatul trebuie să fie aerisit suficient şi nu trebuie acoperit. Nu poziţionaţi aparatul în dulapuri sau cutii
închise.
Nu amplasaţi aparatul pe suporturi moi, de ex. pături
sau covoraşe şi nu acoperiţi fanta de aerisire. Aparatul
se poate supraîncălzi şi poate provoca incendii.
Protejaţi aparatul de contactul direct cu lumina soarelui,
căldură, oscilaţii mari de temperatură şi umiditate. Nu
amplasaţi aparatul în apropierea instalaţiilor de încălzire
şi climatizare. Fiţi atent la indicaţiile din datele tehnice
privind temperatura şi umiditatea aerului.
Dacă aparatul funcţionează timp îndelungat, suprafaţa
acestuia se încinge şi pe proiecţie este afişat un simbol
de avertizare (vezi şi capitolul Simboluri în bara de stare,
pagina 11). Aparatul se comportă după cum urmează:
1 Ventilatorul comută în treapta maximă.
2 La nivelul de luminozitate maxim, simbolul de supraîncălzire apare pe afişaj, iar aparatul comută automat
la nivelul de luminozitate minim.
3 La nivelul de luminozitate minim, simbolul de supraîncălzire apare pentru trei secunde în centrul afişajului. Apoi, aparatul se opreşte automat.
obiect greu sau ascuţit pe aparat sau pe cablul de alimentare a acestuia.
Dacă aparatul se încălzeşte prea tare sau dacă iese fum
din el, opriţi-l imediat şi scoateţi-l din priză. Duceţi aparatul la un centru de service. Pentru a evita un incendiu,
aparatul trebuie ţinut departe de flacără deschisă.
În următoarele condiţii se poate forma condens în interiorul aparatului, fapt care conduce la o funcţionare
defectuoasă:
• dacă aparatul este adus dintr-un spaţiu cu o temperatură scăzută într-un spaţiu cu o temperatură
mai mare;
• după încălzirea unui spaţiu cu temperatură scăzută;
• la aducerea într-un spaţiu cu umezeală.
Pentru a evita formarea condensului, procedaţi după
cum urmează:
1 Împachetaţi aparatul într-o pungă de plastic înainte
de a-l aduce în altă încăpere, pentru a-l adapta la
noile condiţii.
2 Aşteptaţi un interval de timp între una şi două ore
înainte de a scoate aparatul din punga de plastic.
Nu este permisă utilizarea aparatului într-un mediu cu
depuneri mari de praf. Particulele de praf şi alte corpuri
străine ar putea deteriora aparatul.
Nu expuneţi aparatul la vibraţii extreme. Componentele
interne se pot deteriora din această cauză.
Nu lăsaţi copiii să manipuleze aparatul nesupravegheaţi.
Foliile ambalajului nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor.
Reparaţii
Nu întreprindeţi nici o acţiune de reparaţie la aparat.
Întreţinerea necorespunzătoare poate duce la vătămare
corporală şi la deteriorarea aparatului. Aparatul dvs.
trebuie verificat la un centru de service autorizat.
Detaliile legate de centrele de service autorizate le găsiţi
pe fişa de garanţie.
Nu scoateţi plăcuţa cu datele tehnice de pe aparatul
dvs., deoarece în acest caz veţi pierde garanţia.
Puteţi continua redarea, după ce aparatul s-a răcit.
Nici un lichid nu trebuie să pătrundă în aparat. Opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la reţeaua de curent dacă au
pătruns lichide sau corpuri străine în el şi dispuneţi verificarea acestuia de către un centru de service.
Unitatea se va manevra întotdeauna cu grijă. Evitaţi atingerea lentilei obiectivului. Nu aşezaţi niciodată, niciun
4
Philips · PPX3610
Alimentare cu curent
electric
Pentru alimentarea electrică se va folosi numai adaptorul
inclus în pachetul produsului (vezi capitolul Addendă / Date
tehnice). Verificaţi dacă tensiunea de reţea a sursei de alimentare corespunde cu tensiunea de reţea existentă la
locul de amplasare. Acest echipament funcţionează exclusiv de la tensiunea nominală înscrisă pe unitate.
Capacitatea acumulatorului se reduce în timp. Dacă aparatul funcţionează numai de la sursa de alimentare,
înseamnă că acumulatorul este defect. Vă rugăm adresaţi-vă unui centru de service autorizat pentru a înlocui
acumulatorul.
Nu încercaţi să înlocuiţi singur acumulatorul. Manipularea neadecvată a acumulatorului sau utilizarea unui tip
de acumulator necorespunzător poate deteriora aparatul sau provoca accidentări.
Reţea Wireless (WLAN)
Funcţionalitatea instalaţiilor de securitate, aparatelor
medicinale sau a celor sensibile poate fi deranjată prin
emiterile aparatului. Fiţi atent la indicaţiile (sau restricţiile) de utilizare în apropierea unor asemenea dispozitive.
Utilizarea acestui aparat poate influenţa prin emisia de
radiaţii de înaltă frecvenţă funcţionarea aparatelor medicale insuficient ecranate, ca aparatele auditive sau stimulatoarele cardiace. Adresaţi-vă medicului sau producătorului aparatului medical, pentru a constata dacă aparatele sunt ecranate suficient contra radiaţiei externe de
înaltă frecvenţă.
PERICOL!
Pericol de explozie dacă sunt folosite
baterii necorespunzătoare
Nu încercaţi să înlocuiţi singur acumulatorul.
Dacă se folosesc baterii necorespunzătoare există pericolul producerii unor
explozii.
Decuplaţi aparatul de la întrerupătorul pornire/oprire,
înainte de a scoate sursa de alimentare din priză.
Opriţi aparatul dumneavoastră şi deconectaţi-l de la
reţeaua de curent înainte de a-i curăţa suprafaţa. Utilizaţi o cârpă moale, fără scame. Nu utilizaţi în nici un caz
agenţi de curăţare lichizi, gazoşi sau uşor inflamabili
(spray-uri, agenţi abrazivi, agenţi pentru lustru, alcool,
etc.). Umezeala nu trebuie să pătrundă în interiorul aparatului.
PERICOL!
LED de mare putere
Acest aparat este dotat cu un LED (Light Emitting Diode) de mare putere care emite lumină
foarte puternică. Nu priviţi direct în obiectivul
proiectorului. În caz contrar se pot produce
iritaţii ale ochiului sau afecţiuni oculare.
PERICOL!
Pericol de afecţiuni ale auzului!
Nu folosiţi timp îndelungat aparatul cu volumul ridicat – în special dacă folosiţi căştile. În
caz contrar se pot produce afecţiuni ale auzului.
Indicaţii generale privind siguranţa
5
2 Sumar
Partea superioară a
aparatului
Vedere laterală
1 – Panou tactil pentru navigare şi operarea cursorului
(vezi şi capitolul Panou tactil/Gesturi, pagina 8)
2 – Controlul stare cu LED
Albastru: Aparatul este pornit / Aparatul este în modul
standby
Oprit: Aparatul este oprit
3 – Rozetă de reglare a clarităţii imaginii.
Indicaţie
Reţineţi faptul că distanţa faţă de suprafaţa de
proiecţie trebuie să fie de minim 0,5 metri şi
de maxim 5 metri. Dacă aparatul Pocket Projektor este amplasat în afara acestor distanţe,
imaginea nu mai poate fi redată clar. Nu forţaţi
rotiţa de reglare pentru a evita deteriorarea
obiectivului.
a
b
c
1 – Orificiu resetare
Proiectorul Pocket nu mai reacţionează sau sistemul a
căzut: introduceţi un obiect ascuţit şi subţire în orificiul
de resetare pentru a declanşa o resetare hardware.
2 – Controlul stării bateriei
Control stare de încărcare cu sursa de alimentare
conectată:
roşu: încărcarea acumulatorului
verde: acumulator încărcat
3 Ã – Întrerupătorul de pornire / oprire
4 / – Racord A/V pentru un aparat de redare
5– Receptor semnal telecomandă
6 Ï – Ieşire audio – conector pentru căşti sau conector pentru difuzoare externe
7 – Conector HDMI pentru un aparat de
redare (cu cablu adaptor)
8 / – Slot card de memorie (SD/SDHC/
SDXC/MMC)
9 ý – Conector USB pentru un computer (schimb
de date)
– Conector pentru adaptorul de alimentare
a
b
Partea inferioară a
aparatului
j
i
h
1 – Mufă de conectare staţie Pico
2 – Filet stativ
3 – Conector pentru staţie Pico
a
c
V
Y-PGA
HDb-P
MI r
g
f
d
e
b
c
6
Philips · PPX3610
1 ý – Conector USB pentru unitatea de memorie
USB, stick DVB-T, mouse sau tastatură.
2 – Lentilă
Partea inferioară a aparatului
1 – Filet stativ
a
a
b
Staţie Pico
Vedere din faţă
(nu este inclusă în setul de livrare)
Staţia de andocare Pico dispune de un acumulator propriu, cu ajutorul căruia puteţi prelungi perioada de
redare a aparatului. Difuzoarele integrate oferă o calitate îmbunătăţită a sunetului în timpul redării. Staţia Pico
dispune de un adaptor DVB-T, astfel încât puteţi
conecta direct o antenă DVB-T.
1 – Mufă pentru PicoPix
2 – Buton de scoatere
a
b
Disponibil ca accesoriu
Staţie Pico cu acumulator şi difuzor
.................................................. PPA7300/253529749
Staţie Pico cu acumulator, difuzor şi
adaptor DVB-T .................................PPA7301/253532895
Partea superioară a aparatului
Vedere din spate
1 – Mufă de conectare PicoPix
2 – Conector pentru PicoPix
1 – Conector pentru adaptorul de alimentare
2 – Controlul stării bateriei
roşu: acumulator descărcat
Control stare de încărcare cu sursa de alimentare
conectată:
roşu: încărcarea acumulatorului
verde: acumulator încărcat
3 – Mufă antenă
a
b
Sumar
a
b
c
7
Panou tactil/Gesturi
Domeniu de introducere
Panoul tactil este o suprafaţă sensibilă la atingere. Atingeţi panoul tactil cu unul sau mai multe degete, pentru a
mişca cursorul, a naviga în meniu şi a selecta puncte din
meniu sau pentru a efectua alte acţiuni.
Domeniul de introducere este limitat de domeniul de
navigare/domeniul de derulare a imaginilor. Cu gesturile
din domeniul de introducere comandaţi cursorul.
ATENŢIE!
Pix!
Nu utilizaţi pixuri sau alte obiecte pentru a
opera panoul tactil. Obiectele dure şi ascuţite
pot deteriora panoul tactil.
Indicaţie
Cursor ascuns
Cursorul dispare la scurt timp. Mişcaţi cursorul cu un gest scurt în domeniul de introducere, pentru a-l face să apară, înainte de a
activa o nouă funcţie printr-o atingere/clic.
– Accesare meniu principal
} – Accesare meniu
| – Un nivel înapoi în meniu, un nivel de directoare
înapoi/revocare funcţii
Indicaţie
Conectare mouse USB
Puteţi conecta un mouse USB la portul USB
de pe partea laterală a aparatului.
Domeniu de navigare/domeniu
derulare imagini
Gesturi
Glisaţi în sus şi în jos pe marginea dreaptă a panoului
tactil, pentru a utiliza derularea verticală a imaginilor.
Glisaţi în stânga şi în dreapta pe marginea inferioară a
panoului tactil, pentru a utiliza derularea orizontală a
imaginilor.
8
Gesturile simple, pe care le efectuaţi pe panoul tactil,
facilitează o navigare rapidă. Majoritatea gesturilor sunt
efectuate cu unul sau două degete. Efectuaţi gesturile cu
vârfurile degetelor.
Mişcare cursor – Glisaţi în domeniul de introducere,
pentru a mişca cursorul. La acest gest, vârful degetului
glisează, fără a exercita presiune asupra suprafeţei panoului tactil.
Atingere/Clic – Atingeţi scurt în domeniul de introducere, pentru a activa o înregistrare. Ridicaţi-vă degetul
de pe panoul tactil după atingere. Reacţia are loc după
ce aţi ridicat degetul. Clicul este efectuat acolo unde se
află cursorul – chiar dacă acesta este ascuns.
Răsfoire – Glisaţi cu două degete pe panoul tactil, pentru a efectua următoarele acţiuni: derulare rapidă înapoi
şi înainte în timpul redării muzicale/salt la pagina anterioară sau următoare în timpul derulării pozelor în miniatură ca imagine de ansamblu.
Philips · PPX3610
Zoom – Aşezaţi-vă degetul mare şi degetul arătător în
mijlocul domeniului de introducere şi desfaceţi-le încet,
pentru a mări o imagine sau un document. Aşezaţi-vă
degetul mare şi degetul arătător în colţurile domeniului
de introducere şi strângeţi-le încet, pentru a micşora
imaginea sau documentul.
Rotirea – Atingeţi cu degetul mare panoul tactil şi glisaţi cu degetul arătător circular în direcţia în care doriţi
să rotiţi imaginea.
Tastatura de pe ecran
1 Faceţi clic cu ajutorul panoului tactil sau al unui
mouse în câmpul de introducere (vezi şi capitolul
Panou tactil/Gesturi, pagina 8).
2 Este afişată tastatura de pe ecran.
3 Introduceţi cu ajutorul panoului tactil sau al unui
mouse textul de la tastatura de pe ecran.
Sumar
9
Telecomandă
B – Comutare aparat în starea de hibernare
– Accesare meniu
u – Accesare meniu principal
v – Accesare meniu căutare
¿ – Un nivel înapoi în meniu, un nivel de directoare
înapoi/revocare funcţii
w – Comutare la intrarea video externă HDMI, ,
sauVGA
x – Mod DVB-T: mută la favorite
1 Taste de navigare
à – Confirmare selecţie
/, À/Á –Taste de navigare / navigare în meniu
/ modificarea setărilor
/ – Modificarea setărilor / selectarea titlului anterior, următor în timpul redării audio
À/Á – Adaptarea volumului în timpul redării audio /
derulare imagini înapoi sau înainte în timpul redării
video
2 Taste de redare
: - derulare rapidă înapoi
T – Pornire / întrerupere redare
; – Derulare rapidă înainte
3 Taste DVB-T
z – Selectare canal anterior
y – Accesare revistă program electronică
{ – Selectare canal următor
4 Taste volum
– Reducere volum
– Dezactivare sunet
­ – Creştere volum
10
Philips · PPX3610
Sumar al funcţiilor meniului
1 După pornirea aparatului apare meniul principal.
2 Selectaţi meniul dorit cu ajutorul tastelor de navigare
À/Á.
3 Confirmaţi cu à.
4 Prin apăsarea tastei u reveniţi în meniul principal.
Sursă – Comutare la intrarea video externăHDMI,, sau VGA
Videoclipuri – Selectarea fişierelor pentru redarea
video
Imagini – Selectarea fişierelor pentru prezentare
diapozitive
Muzică – Selectarea fişierelor pentru redarea audio
Android – Accesare sistem de operare Android
Setări – Efectuarea setărilor pentru redare şi pentru
aparat
Vizualizare directoare – Selectarea fişierelor pentru redare. Copierea sau ştergerea fişierelor. (Confirmaţi marcarea fişierelor cu Á şi à).
Digital TV – Televizor
Sumar
Simboluri în bara de stare
123456
1 – Indicator stare WLAN
2 – Mediu de stocare USB
3 – Card de memorie
4 – Memorie internă
5 – Simbol de supraîncălzire
6 – Starea de încărcare a acumulatorului integrat.
Acest simbol este roşu când acumulatorul trebuie încărcat.
11
3 Prima punere în funcţiune
Amplasare aparat
Puteţi amplasa aparatul plan pe o masă în faţa suprafeţei
de proiecţie; nu este necesar să-l orientaţi oblic faţă de
suprafaţa de proiecţie. Aparatul compensează deformarea prin proiecţie oblică (deformarea tip butoi).
Conectare adaptor de
alimentare/încărcare
acumulator
ATENŢIE!
Tensiunea reţelei la locul montării!
Verificaţi dacă tensiunea de reţea a sursei de
alimentare corespunde cu tensiunea de reţea
existentă la locul de amplasare.
1 Introduceţi mica priză a sursei de alimentare în mufa
de alimentare din spatele aparatului dumneavoastră.
2 Introduceţi sursa de alimentare în priză.
3 În timpul procesului de încărcare, lampa de control
de pe laterala aparatului este aprinsă în culoarea
roşie. Dacă acumulatorul este complet încărcat,
lampa de control luminează verde.
4 Înainte de prima utilizare, încărcaţi complet acumulatorul integrat. Astfel se prelungeşte durata de viaţă a
acumulatorului.
V
Y-PGA
HDb-P
MI r
Indicaţie
Operarea prin staţia Pico
Acumulatorul aparatului Pocket Projektor
este gol: conecta?i sta?ia Pico, pentru a utiliza
aparatul Pocket Projektor.
Indicaţie
Acumulator descărcat
Acumulatorul aparatului Pocket Projektor
este gol: conecta?i sta?ia Pico sau adaptorul de
re?ea, pentru a utiliza aparatul Pocket Projektor.
Conecta?i adaptorul de re?ea la aparatul
Pocket Projektor sau la sta?ia Pico, pentru a
încărca acumulatorul.
Nu deconecta?i aparatul de la adaptorul de
re?ea, cât timp Pocket Projektor nu este
încărcat suficient. În caz contrar aparatul
Pocket Projektor se opre?te
Introduceţi sau schimbaţi
bateria telecomenzii
PERICOL!
Pericol de explozie dacă sunt folosite
baterii necorespunzătoare
Folosiţi numai tipurile de baterii CR 2025.
În cazul folosirii tipului necorespunzător de baterii există pericolul producerii
unor explozii.
1 Scoateţi compartimentul bateriilor din telecomandă
prin deschiderea blocajului (1) şi extragerea compartimentul pentru baterii (2).
Indicaţie
Staţie Pico
Acumulatorul staţiei Pico nu este încărcat cât
timp proiectorul este pornit.
Indicaţie
Încărcarea prin staţia Pico
Acumulatorul proiectorului nu este încărcat
cât timp proiectorul este pornit.
12
Philips · PPX3610
2 Introduceţi bateria nouă în compartimentul pentru
baterii cu polii plus şi minus conform desenului de pe
spatele telecomenzii. Respectaţi polaritatea!
Utilizarea telecomenzii
Direcţionaţi telecomanda către senzorul de pe partea
posterioară a aparatului. Telecomanda funcţionează
doar dacă unghiul este mai mic de 60 de grade, iar distanţa este de maxim 5 metri. Pe timpul utilizării telecomenzii este necesar să nu existe niciun obstacol între
acesta şi senzorul de pe unitate.
ATENŢIE!
3 Împingeţi compartimentul pentru baterii în telecomandă până când se fixează blocajul.
• Folosirea incorectă a bateriilor poate
conduce la supraîncălzire, explozii sau
pericol de incendiu şi, implicit, la vătămări corporale. Bateriile care curg pot
deteriora telecomanda.
• Nu amplasaţi telecomanda sub influenţa
directă a razelor soarelui.
• Evitaţi deformarea, dezasamblarea sau
încărcarea bateriilor.
• Evitaţi flăcările deschise şi apa.
• Înlocuiţi neîntârziat bateriile descărcate.
• Scoateţi bateriile din telecomandă dacă
aceasta urmează a nu fi folosită timp
îndelungat.
V
Y-PGA
HDb-P
MI r
Indicaţie
În mod normal bateriei vor funcţiona corespunzător circa un an. Bateriile uzate necesită
înlocuire. Dacă nu utilizaţi aparatul o perioadă
îndelungată, scoateţi bateriile. Astfel nu se
epuizează şi nu pot cauza deteriorări ale telecomenzii.
Bateriile uzate trebuie reciclate în conformitate cu dispoziţiile referitoare la reciclare din
ţara dvs.
Prima punere în funcţiune
13
Prima instalare
1 Acţionaţi cca 3 secunde întrerupătorul de pornire/
oprire de pe partea laterală, pentru a porni aparatul.
2 Orientaţi aparatul spre o suprafaţă de proiecţie
corespunzătoare sau spre un perete. Reţineţi faptul
că distanţa faţă de suprafaţa de proiecţie trebuie să
fie de minim 0,5 metri şi de maxim 5 metri. Aveţi
grijă ca proiectorul să stea pe o suprafaţă solidă.
3 Reglaţi claritatea imaginii cu rotiţa de reglare de pe
partea superioară.
4 Selectaţi cu / limba dorită pentru meniu.
5 Confirmaţi cu à.
Indicaţie
În loc de Selectare limbă apare meniul principal
Aparatul tocmai a fost instalat. Pentru a
modifica limba-meniu, procedaţi după cum
urmează:
1 Selectaţi cu ajutorul tastelor de navigare
Setări
2 Confirmaţi cu à.
3 Selectaţi limba cu /.
4 Confirmaţi cu à.
5 Selectaţi limba dorită cu /.
6 Confirmaţi cu à.
7 Încheiaţi cu ¿.
14
Philips · PPX3610
4 Conectarea la aparatul de redare
Pentru conectarea proiectorului utilizaţi exclusiv cablurile de conexiune din dotare sau cablurile de conexiune
disponibile ca accesoriu.
Conectarea la iPhone/iPad/
iPod
Cabluri de conexiune din dotare
Utilizaţi cablul HDMI iPhone/iPad/iPod (nu este inclus în
setul de livrare) pentru a conecta proiectorul la un
iPhone/iPad/iPod.
Cablu HDMI
Cablu USB
Cabluri de conexiune disponibile ca accesoriu
Cablu Component Video YUV/YPbPr
.................................................(PPA1210/253447083)
Cablu video-(CVBS)......................(PPA1320/253526178)
Cablu VGA ....................................(PPA1250/253447070)
Cablu HDMI iPhone/iPad/iPod ...(PPA1280/253447091)
Cablu A/V iPhone/iPad/iPod........(PPA1160/253372471)
Cablu MHL......................................(PPA1240/253520048)
Conectarea la aparatele cu
ieşire HDMI
Folosiţi mufa HDMI a cablului mini-HDMI pentru a
conecta proiectorul la un computer sau laptop.
VG
Y-PbA
HD -P
MI r
1 Selectaţi în Meniu >Sursa şi comutaţi pe Component.
2 Conectaţi cablul la mufa HDMI a proiectorului.
3 Conectaţi cablul la aparatul de redare.
Aparate compatibile
Sunt compatibile toate aparatele cu conector de andocare de 30 pini.
VG
Y-PbA
HD -P
MI r
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
Aparat
Generaţie
iPod nano
până la generaţia 6
iPod touch
până la generaţia 4
iPhone
până la generaţia 4
iPad
până la generaţia 2
Conectarea la un telefon
inteligent
Utilizaţi cablul HDMI MHL (nu este inclus în setul de
livrare) pentru a conecta proiectorul la un telefon inteligent.
3 Selectaţi în Meniu >Sursă şi comutaţi pe HDMI .
4 Conectaţi cablul la mufa HDMI a proiectorului.
5 Conectaţi cablul la mufa mini-HDMI a aparatului de
redare.
VG
Y-P A
HDb-P
MI r
1 Selectaţi în Meniu >Sursă şi comutaţi pe HDMI .
2 Conectaţi cablul la mufele HDMI şi ý ale proiectorului.
3 Conectaţi cablul la aparatul de redare.
Conectarea la aparatul de redare
15
Conectarea la un calculator
(VGA)
Conectarea cu cablul
adaptor audio/video (CVBS)
Indicaţie
Numeroase laptopuri nu activează automat
ieşirea video externă atunci când este conectat un al doilea display – cum ar fi un proiector. Căutaţi în manualul laptopului modalitatea de a activa ieşirea video externă.
Utilizaţi cablul adaptor audio/video (cablu A/V) (nu este
inclus în setul de livrare) al proiectorului pentru conectarea camcorderelor, DVD playerelor sau camerelor
digitale. Mufele acestor aparate au culoarea galbenă
pentru video, roşie pentru audio dreapta şi albă pentru
audio stânga.
Folosiţi cablul VGA (nu este inclus în setul de livrare)
pentru a conecta proiectorul la un computer, laptop sau
la unele PDA-uri. Proiectorul suportă următoarele
rezoluţii: VGA/SVGA/XGA. Pentru cea mai bună calitate reglaţi rezoluţia calculatorului la SVGA (800x600).
VG
Y-PbA
HD -P
MI r
VG
Y-PbA
HD -P
MI r
1 Conectaţi cablul AV livrat la portul al proiectorului.
2 Conectaţi mufele audio/video ale echipamentului
video printr-un cablu Cinch obişnuit cu cablul A/V al
proiectorului.
3 Selectaţi din Meniu >Sursa şi comutaţi pe AV.
Conectarea la echipamente multimedia
mobile
1 Conectaţi cablul VGA (nu este inclus în setul de
livrare) la mufa HDMI a proiectorului.
2 Conectaţi fişa VGA la mufa VGA a computerului şi
mufa jack la portul de ieşire audio al computerului.
3 Reglaţi corespunzător rezoluţia calculatorului şi
cuplaţi semnalul VGA ca în cazul unui monitor
extern. Proiectorul este compatibil cu următoarele
rezoluţii:
Rezoluţie
Frecvenţa de
repetare a
imaginii
VGA
640 x 480
60 Hz
SVGA
800 x 600
60 Hz
XGA
1024 x 768
60 Hz
WXGA
1280 x 768
60 Hz
FULL HD
1920 x 1080
60 Hz
Anumite echipamente video (de exemplu: Pocket Multimedia Player) trebuie conectate cu cablu special. Aceste
cabluri fac parte din dotarea echipamentului sau pot fi
procurate de la producătorul echipamentului multimedia. Ţineţi cont de faptul că aparatul va funcţiona eventual doar cu cablul original al producătorului de echipament.
VG
Y-PbA
HD -P
MI r
Indicaţie
Comutarea ieşirii-semnal a echipamentului multimedia
Citiţi din manualul de utilizare modul de
comutare a echipamentului multimedia pe
aceste mufe.
Indicaţie
Rezoluţia ecranului
Obţineţi cel mai bun rezultat cu rezoluţia de
800¦×¦600 (60Hz).
4 Selectaţi în Meniu >Sursa şi comutaţi pe VGA.
16
Philips · PPX3610
Conectarea cu cablul video
descompus (YPbPr/YUV)
Acest tip de conectare serveşte pentru obţinerea calităţii maxime a imaginii. Acest cablu este disponibil ca accesoriu. Semnificaţia culorii mufelor acestor aparate: pentru semnale video: verde = (Y), albastru = (U/Pb), roşu
= (V/Pr), iar pentru semnale audio: roşu = audio
dreapta, alb = audio stânga.
VG
Y-PbA
HD -P
MI r
1 Conectaţi cablul Component Video (accesoriu) la
portul HDMI al proiectorului.
2 Conectaţi mufele de culoare corespunzătoare ale
echipamentului video printr-un cablu Cinch video
descompus obişnuit cu cablul video descompus al
proiectorului.
Conectarea la echipamente multimedia
mobile
Anumite echipamente video (de exemplu: Pocket Multimedia Player) trebuie conectate cu cablu special. Aceste
cabluri fac parte din dotarea echipamentului sau pot fi
procurate de la producătorul echipamentului multimedia. Ţineţi cont de faptul că aparatul va funcţiona eventual doar cu cablul original al producătorului de echipament.
VG
Y-PbA
HD -P
MI r
Indicaţie
Comutarea ieşirii-semnal a echipamentului multimedia
Citiţi din manualul de utilizare modul de
comutare a echipamentului multimedia pe
aceste mufe.
Indicaţie
YCbCr
Reţineţi faptul că la numeroase aparate,
ieşirile YPbPr sunt inscripţionate cu
YCbCr.
Indicaţie
Două fişe Cinch roşii
La conectare atenţie la faptul că pe cablu
există două fişe Cinch roşii. O fişă pentru
semnalul audio dreapta şi una pentru semnalul video descompus V/Pr. Dacă aceste
fişe se conectează la mufe greşite, imaginea
proiectată apare într-un ton verde, iar
semnalul audio din difuzorul dreapta va fi
perturbat.
3 Selectaţi în Meniu >Sursa şi comutaţi pe Component.
Conectarea la aparatul de redare
17
Conectare proiector direct
la WLAN (streaming WiFi)
Cu ajutorul software-ului PicoPixWlink prin reţeaua
radio vă puteţi conecta proiectorul la un calculator sau
la un laptop. Pentru aceasta ambele aparate trebuie să
fie conectate la aceeaşi reţea radio.
1 Instalaţi software-ul PicoPixWlink (instalat deja pe
proiector) pe computerul dvs. (vezi şi capitolul
Conectarea la computer (USB), pagina 20).
2 Conectaţi aparatul cu reţeaua radio (vezi şi capitolul
Reţea radio (WLAN), pagina 21).
3 Porniţi pe computerul dvs. PicoPixWlink (PicoPix
Viewer).
4 Faceţi clic pe pictograma PicoPixWlink din zona de
notificare şi porniţi managerul.
5 Puteţi căuta acum proiectoare în reţea (Search WIFI
projector) şi porni redarea (Start projection).
Conectarea căştilor
1 Reduceţi la minim volumul aparatului înainte de a
conecta căştile.
2 Conectaţi căştile la mufa proiectorului dedicată acestora. Difuzorul aparatului se dezactivează automat la
conectarea căştilor.
VG
Y-P A
HDb-P
MI r
3 Măriţi volumul după conectare, până când acesta a
atins un nivel confortabil.
PERICOL!
Pericol de afecţiuni ale auzului!
Nu folosiţi timp îndelungat aparatul cu volumul ridicat – în special dacă folosiţi căştile. În
caz contrar se pot produce afecţiuni ale auzului. Reduceţi la minim volumul aparatului înainte de a conecta căştile. Măriţi volumul după
conectare, până când acesta a atins un nivel
confortabil.
18
Philips · PPX3610
5 Memorie
Introducerea cardului de
memorie
Conectarea suportului de
stocare USB
V
Y-PGA
HDb-P
MI r
1 Conectaţi mediul de stocare USB la portul USB de
pe partea laterală a aparatului.
1 Introduceţi un card de memorie cu contactele orientate în sus în slotul / de pe spatele aparatului. Aparatul dvs. este compatibil cu următoarele carduri de memorie: SD/SDHC/SDXC/MMC.
2 Introduceţi cardul de memorie în aparat până când
anclanşează.
PERICOL!
Introduceţi cardul de memorie!
Nu scoateţi cardul de memorie in timp ce
aparatul îl accesează . Aceasta operaţiune
cauzează daune datelor sau pierderea lor.
Deconectaţi aparatul pentru a vă asigura că
nu este posibilă accesarea cardului de
memorie.
3 Pentru a scoate cardul de memorie, apăsaţi uşor pe
acesta.
4 Cardul de memorie va fi ejectat.
Memorie
19
Conectarea la computer
(USB)
5 Confirmaţi pentru a activa conectarea.
Cu ajutorul cablului USB puteţi conecta aparatul Pocket
Projektor la un computer, pentru a şterge sau a transfera
fişiere între memoria internă, un card de memorie utilizat
şi computer. Puteţi reda fişierele stocate pe aparatul
Pocket Projektor şi pe computer.
VG
Y-PbA
HD -P
MI r
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
Indicaţie
Conectarea reuşită
Nu puteţi reda material media din memorie atunci când proiectorul Pocket este
conectat prin USB la un calculator. În loc
de aceasta folosiţi WiFi Streaming (vezi şi
capitolul Conectare proiector direct la
WLAN (streaming WiFi), pagina 18).
6 Dacă este introdus un card-memorie, acesta va fi
indicat ca o altă unitate de disc.
7 Puteţi transfera, copia sau şterge date între calculator, cardul de memorie (dacă acesta introdus) şi
memoria internă a proiectorului.
3 Introduceţi conectorul mini-USB în aparatul Pocket
Projektor şi fişa USB în computer.
4 Apare o fereastră de confirmare atunci când aparatele sunt conectate cu succes.
20
Philips · PPX3610
6 Reţea radio (WLAN)
Într-o reţea radio (Wireless Local Area Network,
WLAN) comunică minim două calculatoare, imprimante
sau alte aparate auxiliare între ele, prin intermediul
undelor radio (unde de înaltă frecvenţă). Transferul de
date prin reţeaua radio se bazează pe normele 802.11b,
802.11g şi 802.11n.
PERICOL!
Indicaţii pentru utilizarea WLAN!
Funcţionalitatea instalaţiilor de securitate,
aparatelor medicinale sau a celor sensibile
poate fi deranjată prin emiterile aparatului. Fiţi
atent la indicaţiile (sau restricţiile) de utilizare
în apropierea unor asemenea dispozitive.
Utilizarea acestui aparat poate influenţa prin
emisia de radiaţii de înaltă frecvenţă funcţionarea aparatelor medicale insuficient ecranate,
ca aparatele auditive sau stimulatoarele cardiace. Adresaţi-vă medicului sau producătorului
aparatului medical, pentru a constata dacă
aparatele sunt ecranate suficient contra radiaţiei externe de înaltă frecvenţă.
Infrastructura reţelei wireless
Într-o reţea infrastructurală, dispozitive multiple comunică prin intermediul unui punct de acces central (gateway, router). Toate datele sunt trimise către acest
punct central, de unde ele sunt distribuite.
Activarea şi dezactivarea
reţelei radio (WLAN)
Reţeaua radio este standard dezactivată. Puteţi activa
această funcţie.
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire/oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
3
4
5
6
7
8
Selectaţi cu tastele de navigare Setări.
Confirmaţi cu à.
Selectaţi cu / WIFI & DLNA.
Confirmaţi cu à.
Selectaţi cu / Reţeaua WIFI.
Confirmaţi cu à.
Reţea radio (WLAN)
9 Modificaţi setările cu /.
10 Confirmaţi cu à.
Cu tasta ¿ mergeţi un nivel înapoi în meniu.
Setarea reţelei wireless
(WLAN)
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
3 Selectaţi cu tastele de navigare Setări.
4 Confirmaţi cu à.
5 Selectaţi cu / WIFI & DLNA.
6 Confirmaţi cu à.
7 Selectaţi cu / Selectare reţea.
8 Confirmaţi cu à.
9 Selectaţi cu / reţeaua radio dorită.
10 Confirmaţi cu à.
11 Dacă reţeaua dvs. radio este protejată cu o parolă,
apare o fereastră de introducere. Faceţi clic cu ajutorul panoului tactil sau al unui mouse în câmpul de
introducere (vezi şi capitolul Panou tactil/Gesturi,
pagina 8).
12 Introduceţi parola cu ajutorul panoului tactil sau al
unui mouse de la tastatura de pe ecran.
13 Faceţi clic pe Conectare.
Cu tasta ¿ mergeţi un nivel înapoi în meniu.
21
Setarea cu asistent a reţelei
radio (WLAN)
Digital Living Network
Alliance (DLNA)
Cu Wi-Fi Protected Setup (WPS) sau cu o scanare a
reţelei radio puteţi integra aparatul dvs. foarte rapid şi
uşor într-o reţea radio existentă. Cu WPS, toate setările importante, precum numele reţelei (SSID), sunt
configurate automat, iar conexiunea este securizată cu
o codificare WPA sigură.
Acest aparat este compatibil cu Digital Living Network
Alliance (DLNA). Cu ajutorul acestui standard vă puteţi
conecta rapid între ele aparatele dvs. multimedia.
Utilizarea a Wi-Fi Protected
Setup (WPS)
Cu Wi-Fi Protected Setup (WPS) puteţi integra aparatul
dvs. în două moduri diferite foarte rapid şi uşor într-o
reţea radio existentă. Puteţi efectua înregistrarea cu un
cod pin sau cu Push Button Configuration (PBC), dacă
punctul dvs. de acces (access point, router) suportă
această metodă.
Activarea şi dezactivarea DLNA
Funcţia DLNA este pornită în mod implicit. Aveţi posibilitatea de a anula această funcţie.
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
Utilizarea WPS cu Push Button
Configuration (PBC)
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
3 Selectaţi cu tastele de navigare Setări.
4 Confirmaţi cu à.
5 Selectaţi cu / WIFI & DLNA.
6 Confirmaţi cu à.
7 Selectaţi cu / Selectare reţea.
8 Confirmaţi cu à.
9 Selectaţi cu / reţeaua radio dorită.
10 Confirmaţi cu à.
11 Activaţi Push Button Configuration la punctul de
acces WLAN. Punctul de acces WLAN şi aparatul se
conectează automat şi creează o conexiune securizată prin WPA.
22
3 Selectaţi cu tastele de navigare Setări.
4 Confirmaţi cu à.
5 Selectaţi cu / WIFI & DLNA.
6 Confirmaţi cu à.
7 Selectaţi cu / Transmitere DLNA.
8 Confirmaţi cu à.
9 Modificaţi setările cu /.
10 Confirmaţi cu à.
Cu tasta ¿ mergeţi un nivel înapoi în meniu.
Redare material media prin
DLNA
Dacă în reţeaua conectată se află activări DLNA, le
puteţi accesa în redarea formatelor media şi administrarea fişierelor (vezi şi capitolul Redarea formatelor
media, pagina 23).
Comanda DLNA
Puteţi controla proiectorul cu ajutorul unui alt aparat
(de ex. un telefon inteligent) prin DLNA. Pentru
aceasta, citiţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului
respectiv.
Philips · PPX3610
7 Redarea formatelor media
Indicaţie
Taste direcţionale
Toate tastele reprezentate sunt tastele de pe
telecomandă.
Indicaţie
Posibilităţi de setare
Citiţi indicaţiile legate de posibilităţile de
setare din capitolul Setări (vezi şi capitolul
Setări, pagina 35)pentru o utilizare optimă a
aparatului dvs.
Redarea video
Redarea video (USB/card SD/
memorie internă/DLNA)
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
Indicaţie
Afişarea fişierelor video
Se afişează doar acele fişiere video care pot
fi rulate.
8 Apăsaţi à, pentru a începe redarea.
9 Apăsaţi ¿, pentru a termina redarea şi a reveni la
imaginea de ansamblu.
10 Dacă apăsaţi din nou ¿ vă întoarceţi în meniul principal.
Indicaţie
Navigare în timpul redării
Căutare poze înapoi / înainte: Apăsaţi pe
telecomandă :/; sau pe aparat À/Á.
Apăsaţi pe T, pentru a întrerupe sau a
continua redarea.
În timpul redării puteţi regla volumul de la telecomandă
cu /­. Apăsaţi tasta sau apăsaţi repetat tasta pentru a opri complet volumul.
Formatul fişierelor
Există diferite formate de fişiere, cum ar fi *.mov, *.avi,
*.m4v. Multe din aceste fişiere funcţionează ca şi un container care conţine diferite fişiere audio şi video codificate. Exemple de fişiere audio/video codificate: MPEG4, H.264, MP3, AAC. Pentru ca aceste fişiere să poată fi
redate, ele trebuie citite de pe aparat, apoi trebuie
decodificate semnalele audio/video.
Atenţie! Din cauza multitudinii codificatoarelor video şi
audio anumite fişiere nu pot fi rulate.
3 Selectaţi Înregistrări videocu tastele de navigare.
4 Confirmaţi cu à.
5 Cu memorie conectată: Cu / selectaţi
memoria internă, un aparat DLNA, mediul de stocare USB sau cardul de memorie.
6 Confirmaţi cu à.
7 Cu / selectaţi fişierul video p care doriţi să-l
redaţi.
Redarea formatelor media
Formate de fişiere compatibile
Container
Format video
*.avi, *.mov, *.mp4
MJPEG, MPEG-4, H.264
*.mkv
MJPEG, MPEG-4, H.264
*.ts
MPEG-2, H.264
*.m2ts
H.264
*.3gp
H.263
*.rm, *.rmvb
Real video
*.dat
MPEG-1
*.vob
MPEG-2
*.mpg, *.mpeg
MPEG-1, MPEG-2
23
Redarea video (mufa mini-HDMI)
7 Pe monitor se afişează imagini miniaturale ca imagine
de ansamblu.
1 Conectaţi ieşirea video/audio a aparatului extern la
mufa a aparatului Pocket Projektor. Folosiţi
cablul sau cablul adaptor corespunzător (vezi şi capitolul Conectarea la aparatul de redare, pagina 15).
2 Citiţi din manualul de utilizare al echipamentului
extern modalitatea de activare a ieşirii video. Denumită în majoritatea cazurilor în meniurile corespunzătoare şi ca "TV out" sau "Ieşire TV".
3 Porniţi redarea la echipamentul extern.
4 Modificaţi volumul cu /­.
Modificarea setărilor în timpul redării
1 Apăsaţi tasta sau .
2 Selectaţi cu tastele / una din următoarele
setări:
Volum sonor: Setare volum
Smart Settings: Apelare reglaje presetate pentru
luminozitate / contrast / saturaţie culori
Saturaţie: Setare saturaţie culori
Contrast: Setare contrast
Luminozitate: Setarea luminozitate
3 Modificaţi setarea cu À/Á.
Setarea modificată va fi automat salvată.
Redarea fotografiilor
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
Indicaţie
Panou de miniaturi sau listă
Prin setare puteţi opta între panoul de
miniaturi sau lista ca imagine de ansamblu.
Indicaţie
Există multe fotografii pe cardul de
memorie sau pe mediul de stocare
USB
Dacă pe cardul de memorie sau pe mediul
de stocare USB sunt salvate multe fotografii, poate dura ceva timp până când prezentarea de ansamblu a acestora este afişată.
8 Selectaţi cu À/Á sau / imaginea de la care
doriţi să începeţi prezentarea diapozitivelor.
9 Apăsaţi à, pentru a porni prezentarea diapozitivelor.
Indicaţie
Rotirea imaginii
Atingeţi cu degetul mare panoul tactil şi glisaţi cu degetul arătător circular pentru a
roti o imagine (vezi şi capitolul Panou tactil/Gesturi, pagina 8).
3 Selectaţi cu tastele de navigare Poze.
4 Confirmaţi cu à.
5 Cu memorie conectată: Cu / selectaţi
memoria internă, un aparat DLNA, mediul de stocare USB sau cardul de memorie.
6 Confirmaţi cu à.
24
10 Apăsaţi T, pentru a întrerupe prezentarea de diapozitive.
11 Apăsaţi ¿ pentru a încheia prezentarea de diapozitive şi a reveni la imaginea de ansamblu.
12 Dacă apăsaţi din nou ¿ vă întoarceţi în meniul principal.
Philips · PPX3610
Derularea de imagini pe fundal
muzical
1
2
3
4
5
7 Selectaţi cu / fişierul pe care doriţi să-l redaţi.
Porniţi derularea diapozitivelor.
Apăsaţi /, pentru a deschide bara de meniu.
Selectaţi cu À/Á Ó.
Confirmaţi cu à.
Selectaţi cu / fişierul pe care doriţi să-l redaţi.
Indicaţie
Locaţie de stocare
Pot fi redate doar fişierele de pe memoria
internă/cardul de memorie/mediul de stocare USB.
6 Confirmaţi cu à, pentru a porni muzica de fundal.
7 Apăsaţi /­, pentru a regla volumul sonor.
8 Dacă nu se introduc date, bara de meniu dispare
după 5 secunde.
Redarea muzicii
Indicaţie
Oprirea redării imaginilor
Puteţi dezactiva redarea imaginilor în timpul
rulării muzicii, pentru a economisi energie
electrică (vezi şi capitolul Setări muzică,
pagina 35). Dacă apăsaţi tasta ¿ revine imaginea şi porneşte ventilatorul.
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
8 Apăsaţi à, pentru a începe redarea.
9 Apăsaţi pe T, pentru a întrerupe sau a continua
redarea.
Indicaţie
Navigarea cu redarea de imagini
oprită
Apăsaţi /, pentru a apela titlul anterior / următor.
Apăsaţi T, pentru a întrerupe sau a continua redarea.
Apăsaţi ¿, pentru a reveni la selecţie.
În timpul redării puteţi regla sonorul de la telecomandă
cu /­. Apăsaţi tasta , sau apăsaţi repetat tasta
, pentru a decupla volumul.
Indicaţie
Panou tactil/Gesturi
Glisaţi în stânga şi în dreapta pe marginea inferioară a panoului tactil, pentru a regla volumul.
Glisaţi cu două degete pe panoul tactil, pentru
o derulare rapidă înainte şi înapoi (vezi şi capitolul Panou tactil/Gesturi, pagina 8).
3 Selectaţi cu tastele de navigare Muzică.
4 Confirmaţi cu à.
5 Cu memorie conectată: Cu / selectaţi
memoria internă, un aparat DLNA, mediul de stocare USB sau cardul de memorie.
6 Confirmaţi cu à.
Redarea formatelor media
25
Redare Office (YOZO
Office)
Cu ajutorul YOZO Office puteţi afişa documente.
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
3 Selectaţi cu tastele de navigare Vedere director.
4 Confirmaţi cu à.
5 Cu cardul de memorie sau mediul de stocare
USB folosite: Cu / selectaţi memoria
internă, mediul de stocare USB sau cardul de memorie.
6 Confirmaţi cu à.
7 Selectaţi cu / fişierul pe care doriţi să-l afişaţi.
Administrarea fişierelor
Copierea fişierelor
Puteţi transfera date prin copiere între memoria
internă, unitatea de memorie USB conectată sau cardul
memorie.
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
3 Selectaţi cu tastele de navigare Vedere director.
4 Confirmaţi cu à.
5 Cu cardul de memorie sau mediul de stocare
USB folosite: Cu / selectaţi memoria
internă, mediul de stocare USB sau cardul de memorie.
6 Confirmaţi cu à.
7 Selectaţi cu / fişierul pe care doriţi să-l copiaţi.
Indicaţie
Nu există fişiere (0 fişiere)
Se afişează doar acele fişiere care pot fi
redate cu proiectorul.
8 Marcaţi fişierul cu Á. Dacă apăsaţi din nou tasta, se
anulează marcarea.
8 Confirmaţi cu à, pentru a porni afişarea.
9 Glisaţi în sus şi în jos pe marginea dreaptă a panoului
tactil, pentru a răsfoi. Utilizaţi panoul tactil sau un
mouse pentru a mări/micşora documentul (vezi şi
capitolul Panou tactil/Gesturi, pagina 8).
10 Apăsaţi ¿ pentru a încheia afişarea şi a reveni la
imaginea de ansamblu.
26
Indicaţie
Marcarea întregului director
Puteţi marca un întreg director pentru a
copia toate fişierele din el. Ţineţi cont de
faptul că copierea unui director voluminos
poate dura un timp.
9 Selectaţi cu / celelalte fişiere.
10 Apăsaţi à.
Philips · PPX3610
11 Selectaţi cu /Copiere.
12 Confirmaţi cu à.
13 Selectaţi cu / memoria în care urmează a se
copia: Card SD, Memorie internă sau Stick memorie USB.
14 Confirmaţi cu à.
Indicaţie
Fişierele există deja
Dacă aceste fişiere există deja, puteţi
decide cu / şi à dacă acestea vor fi
sau nu suprascrise. Dacă fişierele nu trebuie suprascrise, se va ataşa un număr în
numele acestora.
4 Confirmaţi cu à.
5 Cu memorie conectată: Cu / selectaţi
memoria internă, un aparat DLNA, mediul de stocare USB sau cardul de memorie.
6 Confirmaţi cu à.
7 Selectaţi cu / fişierul pe care doriţi să-l ştergeţi.
Indicaţie
Nu există fişiere (0 fişiere)
Se afişează doar acele fişiere care pot fi
redate cu proiectorul.
8 Marcaţi fişierul cu Á. Dacă apăsaţi din nou tasta, se
anulează marcarea.
9 Selectaţi cu / celelalte fişiere.
10 Apăsaţi à.
11 Selectaţi cu /Ştergere.
12 Confirmaţi cu à.
13 Selectaţi cu / dacă doriţi să ştergeţi fişierele
sau vreţi să întrerupeţi procesul.
15 Copierea fişierelor se află în derulare.
Indicaţie
Erori
Dacă se înregistrează erori în timpul procesului de copiere, asiguraţi-vă că pe mediu
există suficient spaţiu de stocare liber.
14 Confirmaţi cu à.
Indicaţie
Extragerea unităţii de memorie
Extrageţi unitatea de memorie numai după
încheierea operaţiei de copiere.
Ştergerea fişierelor
Puteţi şterge fişierele din memoria internă, de pe unitatea de memorie USB conectată sau cardul memorie.
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
Indicaţie
Erori
Dacă în timpul procesului de ştergere
intervin erori, asiguraţi-vă că mediul nu
este protejat la scriere.
Indicaţie
Ştergerea fotografiilor de pe cardul de
memorie
Atenţie, în cazul ştergerii fotografiilor prin calculator, la repunerea cardului memorie în
camera digitală fotografiile vor fi eventual afişate incorect. Camerele digitale ar putea salva
în directoare proprii informaţiile suplimentare
cum ar fi previzualizările sau informaţiile privind ajustarea.
Din acest motiv ştergeţi fotografiile numai în
camera digitală.
3 Selectaţi cu tastele de navigare Vedere director.
Redarea formatelor media
27
8 Redarea Digital-TV
Indicaţie
Accesorii necesare
Pentru a putea utiliza funcţia Digital TV a proiectorului dvs., aveţi nevoie fie de staţia Pico
PPA7301 (nu este inclusă în setul de livrare),
fie de stickul USB-DVB-T PPA8301 (nu este
inclus în setul de livrare).
Puteţi achiziţiona staţia de andocare Pico Station şi stickul USB-DVB-T conform fişei de
comandă.
Conectaţi antena la stickul USBDVB-T PPA8301
Conectarea antenei
Indicaţie
Dimensiunea şi direcţionarea antenei
În unele regiuni este necesară conectarea unei
antene mai mari, pentru a asigura recepţia.
În unele ţări este necesară direcţionarea orizontală a antenei, pentru a asigura recepţia.
Conectarea antenei la staţia Pico
PPA7301
1 Conectaţi stickul USB-DVB-T la portul USB care se
află pe partea laterală a proiectorului dvs.
2 Conectaţi antena la stickul USB-DVB-T.
Indicaţie
Televiziune cu rezolu?ie standard
Stick-ul USB-DVB-T PPA8301 este compatibil
cu televiziunea cu rezolu?ie standard (SDTV).
Nu este compatibil cu televiziunea cu
rezolu?ie înaltă (HDTV).
ATENŢIE!
1 Conectaţi antena la mufa antenei.
Indicaţie
Televiziune cu rezolu?ie standard
Sta?ia Pico PPA7301 este compatibilă cu Televiziunea cu rezolu?ie standard (SDTV). Nu
este compatibilă cu televiziunea cu rezolu?ie
înaltă (HDTV).
28
Nu scoateţi stickul DVB-T în timpul redării!
Nu scoateţi stickul DVB-T din aparat sau nu
îndepărtaţi aparatul de pe staţia Pico
(PPA7301), în timp ce aţi accesat submeniul
DVB. Emiţătorii setaţi pot fi şterşi uneori.
Închideţi submeniul DVB, înainte de a scoate
stickul din aparat sau de a decupla aparatul de
la staţia Pico (PPA7301).
Dacă stickul USB-DVB a fost îndepărtat în
timpul redării, trebuie să reporniţi aparatul,
dacă este cazul.
Philips · PPX3610
Prima redare
Indicaţie
Taste direcţionale
Toate tastele reprezentate sunt tastele de pe
telecomandă.
La prima punere în funcţiune a funcţiei DVB-T, trebuie
pornită căutarea automată a emiţătorilor.
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
Căutare emiţător
14 Selectaţi cu tastele de navigare Scan Channels.
15 Confirmaţi cu à.
16 Selectaţi cu ajutorul tastelor de navigare OK.
17 Confirmaţi cu à.
18 Selectaţi cu ajutorul tastelor de navigare Auto.
19 Confirmaţi cu à.
Televiziune
20 Selectaţi Video Broadcastcu tastele de navigare.
21 Confirmaţi cu à.
22 Ultimul emiţător vizionat va fi redat. Schimbaţi emiţătorul cu z/{.
Indicaţie
Afişarea informaţiilor emiţătorului
La schimbarea emiţătorului, pe marginea
inferioară de proiecţie sunt afişate informaţiile acestuia. Bare de informaţii dispare
după 5 secunde.
3 Conectaţi antena la (vezi şi capitolul Conectarea
antenei, pagina 28).
4 Selectaţi cu tastele de navigare Digital TV.
5 Confirmaţi cu à.
6 Apare submeniul.
23 Apăsaţi u, pentru a termina redarea şi a reveni la
meniul principal.
În timpul redării puteţi regla volumul de la telecomandă
cu /­. Apăsaţi tasta sau apăsaţi repetat tasta pentru a opri complet volumul.
Stabilirea teritoriului
7 Selectaţi cu tastele de navigare Utilities/Setup.
8 Confirmaţi cu à.
9 Selectaţi cu tastele de navigare Area set.
10 Confirmaţi cu à.
11 Selectaţi cu tastele de navigare regiunea dvs.
12 Confirmaţi cu à.
13 Apăsaţi ¿, pentru a reveni la submeniu.
Redarea Digital-TV
29
Televiziune
Indicaţie
Taste direcţionale
Toate tastele reprezentate sunt tastele de pe
telecomandă.
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
3 Conectaţi antena la (vezi şi capitolul Conectarea
antenei, pagina 28).
4 Selectaţi cu tastele de navigare Digital TV.
5 Confirmaţi cu à.
6 Apare submeniul.
7 Selectaţi Video Broadcastcu tastele de navigare.
8 Confirmaţi cu à.
9 Ultimul emiţător vizionat va fi redat. Schimbaţi emiţătorul cu z/{.
Indicaţie
Afişarea informaţiilor emiţătorului
La schimbarea emiţătorului, pe marginea
inferioară de proiecţie sunt afişate informaţiile acestuia. Bare de informaţii dispare
după 5 secunde.
10 Apăsaţi u, pentru a termina redarea şi a reveni la
meniul principal.
În timpul redării puteţi regla volumul de la telecomandă
cu /­. Apăsaţi tasta , sau apăsaţi repetat tasta
, pentru a decupla volumul.
30
Philips · PPX3610
9 Android
Proiectorul dvs. Pocket lucrează cu sistemul de operare
Android.
Instalare de aplicaţii Android
ATENŢIE!
Accesare Android
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
Surse de încredere!
Aplicaţiile din surse străine pot fi nocive. Utilizaţi numai pachete de instalare din surse de
încredere.
Puteţi instala alte aplicaţii. Utilizaţi pachete de instalare
APK.
Indicaţie
Compatibilitate
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea
pentru compatibilitatea aplicaţiilor terţilor.
3 Selectaţi cu tastele de navigare Android.
4 Confirmaţi cu à.
Închidere Android
Apăsaţi tasta |, pentru a reveni la meniul principal.
Resetare Android
Dacă aparatul dvs. Pocket Projektor nu mai
func?ionează corect, în multe cazuri ajută resetarea la
setările din fabrică.
PERICOL!
Toate setările ?i datele sunt şterse!
Prin acest proces sunt şterse toate setările ?i
datele care sunt salvate pe aparat.
Aplica?iile trebuie din nou instalate.
Indicaţie
Volum
La unele aplicaţii, volumul poate fi reglat doar
de la telecomandă.
Indicaţie
Youtube
Trebuie să instalaţi cea mai nouă versiune de
Adobe Flash Player pentru a putea reda videoclipurile de pe Youtube (vezi şi capitolul
Instalare Adobe Flash Player, pagina 32).
Indicaţie
Calendar
Pe aparatul Pocket Projektor nu este instalat
în prealabil niciun calendar.
Indicaţie
YOZO Office
Prin resetarea sistemului Android, este ?ters
YOZO Office. Noua instalare a YOZO Office
porne?te automat, de îndată ce conecta?i aparatul prin WLAN la internet.
Android
31
Instalare Adobe Flash Player
Trebuie să instalaţi cea mai nouă versiune de Adobe
Flash Player pentru a putea reda videoclipurile de pe
Youtube.
1 Descărca?i ultima versiune a pachetului de instalare
Adobe Flash Player (flashplayer.apk) pentru
Android. Mai multe informa?ii găsi?i pe www.philips.com/support.
2 Salva?i pachetul pe un card de memorie.
3 Introduce?i cardul de memorie în aparat (vezi şi capitolul Introducerea cardului de memorie, pagina 19).
4 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
5 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
6 Selectaţi cu tastele de navigare Android.
7 Confirmaţi cu à.
8 Selectaţi cu tastele de navigare Explorare.
12 Selectaţi cu tastele de navigare Instalare.
13 Apăsaţi à, pentru a începe instalarea.
14 Selectaţi cu tastele de navigare Terminat.
15 Confirmaţi cu à.
16 Ultima versiune Adobe Flash Player este instalată.
9 Confirmaţi cu à.
10 Naviga?i la cardul de memorie ?i selecta?i flashplayer.apk.
11 Apăsa?i à, pentru a rula pachetul de instalare.
32
Philips · PPX3610
Setare mod Browser
10 Selectaţi cu tastele de navigare Setări.
Modifica?i modul Browser, pentru a afi?a pagini de internet, care con?in elemente flash.
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
11 Confirmaţi cu à.
12 Selectaţi cu tastele de navigare Agent utilizator.
3 Selectaţi cu tastele de navigare Android.
4 Confirmaţi cu à.
5 Selectaţi cu tastele de navigare Browser.
13 Confirmaţi cu à.
14 Selectaţi cu tastele de navigare Desktop.
6 Confirmaţi cu à.
7 Apăsa?i tasta de meniu , pentru a apela meniul.
8 Selectaţi cu tastele de navigare Mai mult.
15 Confirmaţi cu à.
16 Paginile de internet cu elemente flash pot fi afi?ate.
9 Confirmaţi cu à.
Android
33
Resetare mod Browser
1 Proceda?i după cum este descris în capitolul Setare
mod Browser (vezi şi capitolul Setare mod Browser,
pagina 33).
2 Selectaţi cu tastele de navigare iPad.
3 Confirmaţi cu à.
34
Philips · PPX3610
10 Setări
1 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 După ecranul de pornire este afişat meniul principal.
3 Selectaţi cu tastele de navigare Setări.
4 Confirmaţi cu à.
5 Selectaţi cu / dintre următoarele setări.
6 Confirmaţi cu à.
7 Modificaţi setările cu à, /,
8 Confirmaţi cu à.
Cu tasta ¿ mergeţi un nivel înapoi în meniu.
Sumar al funcţiilor meniului
WIFI & DLNA
Reţea WIFI – Dezactivare şi activare reţea radio
(WLAN)
Selecţie reţea – Selecţie reţea radio, cu care aparatul
să se conecteze
Transmitere DLNA – Dezactivare şi activare DLNA
WIFI Hotspot – Activare şi dezactivare partajare
WLAN
Setări pentru imagine
Tapet – Selectarea imaginilor de fundal
Format imagine – Adaptarea videoclipurilor şi imaginilor la rezoluţia de 4:3
Modul de proiecţie
În faţă – Proiecţie normală, aparatul stă în faţa
suprafeţei de proiecţie/ecranului.
În spate – Proiecţie de fundal, aparatul stă în spatele
ecranului; imaginea este oglindită pe orizontală.
Setări
Plafon – Aparatul este atârnat invers de plafon, imaginea este rotită la 180 de grade.
În spate, plafon – Aparatul este atârnat invers de
plafon, în spatele unui ecran, imaginea este rotită la
180 de grade şi oglindită pe orizontală.
Corecţie culoare ecran – Corecţia de culoare a imaginii proiectate pentru adaptarea la suprafeţele de proiecţie colorate
Smart Settings – Apelarea reglajelor presetate pentru
luminozitate / contrast / saturaţie culori. Dacă aceste
setări sunt modificate, programul se comută pe setarea
Manual .
Luminozitate – Setare luminozitate
Contrast –Setare contrast
Setări pentru sunet
Volum sonor – Setare volum sonor
Frecvenţe joase – Reglarea redării frecvenţelor joase
Frecvenţe înalte – Reglarea redării frecvenţelor înalte
Bip tastă – Activarea şi dezactivarea sunetului tastelor
Setări video
Vizualizare fişier – Afişarea tuturor videoclipurilor ca
listă sau conform structurii de directoare de pe unitatea
de stocare.
Reluare – Setarea modurilor de reluare a fişierelor
video: Reluare dezactivată (Oprit), toate videoclipurile
din director sunt reluate (Director), numai videoclipul
curent este reluat (Film), toate videoclipurile sunt reluate (Toate).
Continuare proiecţie – Dacă această funcţie este activată, redarea continuă din punctul în care a fost întreruptă. Dacă această funcţie este dezactivată, redarea
porneşte întotdeauna de la începutul filmului
Format imagine – Adaptarea videoclipurilor la rezoluţia de 4:3
Setări muzică
Vizualizare fişier – Afişarea tuturor pieselor muzicale
ca listă sau conform structurii de directoare de pe unitatea de stocare.
Ecran – Oprirea sau pornirea proiecţiei în timpul redării.
Reluare – Setarea modurilor de reluare a fişierelor de
muzică: Reluare dezactivată (Oprit), toate piesele muzicale din director sunt reluate (Director), numai piesa
muzicală curentă este reluată (Cântec), toate piesele
muzicale sunt reluate (Toate).
Amestec – Dacă este activată această funcţie, redarea
se face în succesiune arbitrară. Altfel redarea se face
conform succesiunii.
Setări fotografii
Vizualizare fişier – Afişarea imaginilor la selectarea în
meniul principal ca Micşorată sau ca Listă.
35
Timp pentru o imagine – Timpul de vizionare a imaginii în cadrul prezentării de diapozitive
Reluare – Setarea tipurilor de reluare a fotografiilor
pentru prezentarea de diapozitive: Reluare dezactivată
(Oprit), toate fotografiile din director sunt reluate
(Director), toate fotografiile salvate sunt reluate
(Toate).
Tranziţie diapozitive – Reglare tranziţii imagini
Comandă expunere diapozitive– Redarea aleatorie
sau ordonată a diapozitivelor
Mod Power
Luminozitate – Prin activarea acestei funcţii, intensitatea luminoasă se reduce, pentru a mări durata de funcţionare cu acumulatorul integrat. În cazul funcţionării cu
alimentare de la reţea, modul de economisire a energiei
va fi permanent decuplat pentru a asigura redarea de
cea mai bună calitatea a imaginilor.
Mod repaus – Cu această funcţie, proiectorul se
opreşte automat după timpul prescris sau la finalul unui
film.
Limbă/Language
Selectarea limbii dorite pentru meniu.
Întreţinere
Resetare la zero – Readucerea setărilor la valorile din
fabrică.
Actualizare firmware– Actualizare firmware
Indicaţie
Pe durata actualizării firmware-ului, conectaţi
adaptorul de alimentare la reţeaua electrică.
Informaţii – Afişarea spaţiului liber din memoria
internă şi a informaţiilor legate de aparat (spaţiu de stocare: / memorie liberă: / versiune firmware: / nume aparat: / model:)
36
Philips · PPX3610
11 Serviciu
Instrucţiuni de îngrijire a
acumulatorului
Încărcarea acumulatorului
după o descărcare completă
Capacitatea acumulatorului scade în timp. Prin respectarea următoarelor puncte, puteţi prelungi durata de
viaţă a acumulatorului:
• În lipsa alimentării de la reţea, aparatul funcţionează cu acumulatorul integrat. Când acumulatorul nu mai are o capacitate suficientă, aparatul se
opreşte. Conectaţi aparatul la reţeaua electrică.
• Când acumulatorul nu mai are o capacitate suficientă, simbolul bateriei de pe afişaj este roşu.
• Dacă aparatul funcţionează timp îndelungat,
suprafaţa acestuia se încinge şi pe proiecţie este
afişat un simbol de avertizare (vezi şi capitolul
Simboluri în bara de stare, pagina 11). Aparatul
se comportă după cum urmează:
1 Ventilatorul comută în treapta maximă.
2 La nivelul de luminozitate maxim, simbolul de
supraîncălzire apare pe afişaj, iar aparatul
comută automat la nivelul de luminozitate
minim.
3 La nivelul de luminozitate minim, simbolul de
supraîncălzire apare pentru trei secunde în centrul afişajului. Apoi, aparatul se opreşte automat.
Puteţi continua redarea, după ce aparatul s-a răcit.
• Dacă aparatul funcţionează timp îndelungat,
suprafaţa acestuia se încinge şi pe proiecţie este
afişat un simbol de avertizare. Aparatul comută
automat în modul Standby dacă se încălzeşte
excesiv. Puteţi continua redarea după ce aparatul
s-a răcit, apăsând orice tastă.
• Utilizaţi aparatul cel puţin o dată pe săptămână.
• Încărcaţi periodic acumulatorul. Nu depozitaţi
aparatul cu acumulatorul complet descărcat.
• Dacă aparatul nu va fi utilizat câteva săptămâni,
descărcaţi parţial acumulatorul prin utilizarea
aparatului înainte de a-l depozita.
• Dacă aparatul funcţionează numai prin portul
USB sau de la sursa de alimentare, înseamnă că
acumulatorul este defect.
• Feriţi aparatul şi acumulatorul de sursele de căldură.
Dacă acumulatorul s-a descărcat complet sau dacă aparatul nu a fost utilizat un timp mai îndelungat, procedaţi
după cum urmează.
1 Conectaţi aparatul la reţeaua electrică (vezi şi capitolul Conectare adaptor de alimentare/încărcare
acumulator, pagina 12). Aparatul se comportă după
cum urmează:
Aparatul este
oprit
Aparatul este
pornit
Conecta- Lampa de control
re la com- de pe laterala apaputer
ratului este aprinsă
în culoarea roşie.
Încărcare lentă
Conectarea la un
calculator (vezi şi
capitolul Conectarea la computer
(USB), pagina 20)
Fără încărcare
Conectare la adaptorul de
alimentare
Aparatul rămâne
pornit.
Încărcare lentă
Lampa de control
de pe laterala aparatului este aprinsă
în culoarea roşie.
Încărcare rapidă
2 Aparatul poate fi pornit şi utilizat după un timp de
încărcare de circa cinci minute.
Timpii de încărcare ai acumulatorului
când aparatul este oprit
Pornire posibilă
Încărcat complet
Încărcare lentă
5 minute
10 ore
Încărcare rapidă
5 minute
2 ore
PERICOL!
Nu înlocuiţi singur acumulatorul
Nu încercaţi să înlocuiţi singur acumulatorul.
Manipularea neadecvată a acumulatorului sau
utilizarea unui tip de acumulator necorespunzător poate deteriora aparatul sau provoca
accidentări.
Serviciu
37
Curăţare
PERICOL!
Indicaţii pentru curăţare!
Utilizaţi o cârpă moale, fără scame. Nu utilizaţi
în nici un caz agenţi de curăţare lichizi sau uşor
inflamabili (spray-uri, agenţi abrazivi, agenţi
pentru lustru, alcool, etc.). Umezeala nu trebuie să pătrundă în interiorul aparatului. Nu
pulverizaţi lichid de curăţare pe aparat.
Ştergeţi delicat suprafeţele descrise. Fiţi atent
să nu zgâriaţi suprafeţele.
Curăţarea obiectivului
Utilizaţi o pensulă sau hârtie de curăţat lentile pentru
curăţarea lentilelor obiectivului proiectorului.
PERICOL!
Nu folosiţi detergenţi lichizi.
Nu curăţaţi lentilele cu detergenţi lichizi pentru a evita deteriorarea stratului de acoperire
a suprafeţei acestora.
Aparat supraîncălzit
Dacă aparatul este supraîncălzit, apare simbolul de
supraîncălzire (vezi şi capitolul Simboluri în bara de
stare, pagina 11). Aparatul se comportă după cum
urmează:
1 Ventilatorul comută în treapta maximă.
2 La nivelul de luminozitate maxim, simbolul de supraîncălzire apare pe afişaj, iar aparatul comută automat
la nivelul de luminozitate minim.
3 La nivelul de luminozitate minim, simbolul de supraîncălzire apare pentru trei secunde în centrul afişajului. Apoi, aparatul se opreşte automat.
Puteţi continua redarea, după ce aparatul s-a răcit.
Actualizare firmware cu
card de memorie
Indicaţie
Pe durata actualizării firmware-ului, conectaţi
adaptorul de alimentare la reţeaua electrică
(vezi şi capitolul Conectare adaptor de alimentare/încărcare acumulator, pagina 12).
1 Formataţi cardul de memorie în sistemul de fişiere
FAT16 sau FAT32.
PERICOL!
Toate datele sunt şterse!
Prin acest proces sunt şterse toate datele
care sunt salvate pe cardul de memorie.
2 Salvaţi cel mai recent fişier de actualizare firmware
pe cardul de memorie.
3 Introduceţi cardul de memorie (vezi şi capitolul
Introducerea cardului de memorie, pagina 19) şi porniţi aparatul.
4 Selectaţi cu tastele de navigare Setări.
5 Confirmaţi cu à.
6 Selectaţi cu / Întreţinerea.
7 Confirmaţi cu à.
8 Selectaţi cu / Actualizare firmware.
9 Confirmaţi cu à.
10 Selectaţi cu / Instalare.
11 Confirmaţi cu à.
12 Aparatul se opreşte şi porneşte apoi din nou. După
aproximativ 5 minute apare afişajul Language Selection. Actualizarea firmware s-a încheiat astfel.
PERICOL!
Introduceţi cardul de memorie!
Nu scoateţi cardul de memorie in timp ce
aparatul îl accesează .
PERICOL!
Sursă de alimentare!
În timpul actualizării firmware nu scoateţi
sub nicio formă adaptorul de alimentare
conectat.
Indicaţie
Dacă în timpul actualizării firmware apare o
eroare, porniţi din nou procesul sau contactaţi-vă distribuitorul.
38
Philips · PPX3610
Probleme/soluţii
1 Opriţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
2 Aşteptaţi cel puţin zece secunde.
3 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din lateral.
4 Dacă eroarea persistă, adresaţi-vă serviciului nostru
cu clienţii pe probleme tehnice sau dealerului dvs.
autorizat.
Ajutor rapid
În cazul în care apar probleme pe care nu le puteţi
rezolva cu ajutorul descrierilor din acest manual de
instrucţiuni de utilizare (vezi şi indicaţiile de ajutor de
mai jos), luaţi următoarele măsuri.
Probleme
Remedierea acestora
Proiectorul Pocket nu mai reacţionează sau sistemul a
căzut
•
Introduceţi un obiect ascuţit şi subţire în orificiul de
resetare pentru a declanşa o resetare hardware (vezi
şi capitolul Vedere laterală, pagina 6)
Aparatul Pocket Projektor nu poate fi pornit
•
Conectaţi sursa de alimentare din dotare pentru a
încărca acumulatorul integrat.
Lipsa sunetului
•
Setaţi volumul sonor cu tastele /­ telecomenzii.
Echipamentul extern conectat nu are sunet
•
Verificaţi cablul de conexiune a echipamentului
extern
Setaţi volumul la echipamentul extern
Eventual funcţionează doar cablul original al producătorului echipamentului extern
•
•
Calitatea proastă a sunetului în cazul conectării la un cal- •
culator
•
Apare doar imaginea de pornire şi nu şi imaginea echipa- •
mentului extern conectat
•
•
Apare doar imaginea de pornire şi nu şi imaginea calcu- •
latorului conectat
•
Aparatul se opreşte
•
•
Aparatul este conectat la reţeaua electrică şi comută în
modul Stand-by
Serviciu
•
Verificaţi dacă, cablul audio de la calculator este
conectat la mufa căştii sau la mufa Line-Out.
Volumul la calculator nu trebuie reglat la valori
foarte mari.
Verificaţi dacă, cablul de conexiune a fost conectat la
mufele corespunzătoare.
Verificaţi dacă echipamentul extern conectat a fost
pornit
Verificaţi dacă ieşirea video a echipamentului extern
este activ.
Verificaţi dacă ieşirea-VGA a computerului este
activ.
Verificaţi, dacă rezoluţia calculatorului este setată la
800x600.
Dacă aparatul funcţionează timp îndelungat, suprafaţa acestuia se încinge şi pe proiecţie este afişat un
simbol de avertizare (vezi şi capitolul Simboluri în
bara de stare, pagina 11). Aparatul se opreşte automat, dacă se încălzeşte excesiv. Puteţi continua redarea, după ce aparatul s-a răcit.
Când acumulatorul nu mai are o capacitate suficientă, aparatul se opreşte. Conectaţi aparatul la
reţeaua electrică.
Acumulatorul este descărcat complet. Aparatul
poate fi pornit şi utilizat după un timp de încărcare de
circa cinci minute (vezi şi capitolul Încărcarea acumulatorului după o descărcare completă, pagina 37).
39
Probleme
Remedierea acestora
Aparatul comută de la nivelul de luminozitate maxim la
nivelul de luminozitate minim atunci când aparatul este
conectat prin USB pentru a reda înregistrări video.
•
•
Dacă temperatura ambiantă este prea ridicată, atunci
aparatul comută automat de la nivelul de luminozitate maxim la nivelul de luminozitate minim, pentru
a proteja LED-ul de mare putere.
Utilizaţi aparatul la temperaturi ambiante scăzute.
Aparatul nu poate fi conectat prin USB la un aparat cu
sistem de operare Android (de ex. un telefon mobil/
smartphone cu sistem de operare Android).
•
Dezactivaţi funcţia „USB-Debugging” în meniul de
setări al aparatului dumneavoastră cu sistem de operare Android, înainte de a conecta proiectorul de
buzunar (pocket projector) prin USB; aparatul dumneavoastră ar trebui să fie recunoscut ca suport de
date USB.
Calitatea proastă a imaginii sau culorii la conexiunea cu
HDMI
•
Utiliza?i cablul HDMI livrat în furnitură (PPA1290).
Cablurile altor producători pot cauza distorsiuni ale
semnalului.
40
Philips · PPX3610
12 Anexă
Date tehnice
Accesorii
Dimensiuni (L¦×¦Î¦×¦A)............................105¦×¦32¦×¦105¦mm
Greutate .................................................................... 0,284¦kg
Temperatură ambiantă recomandată..................5¦–¦35¦ºC
Umiditate relativă ....................... 15¦–¦85¦% (fără condens)
Formate de fişiere ..... *.mp4, *.avi, *.mov, *.mkv, *.mpg,
..................................*.mpeg, *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp
Formate foto ................................... JPEG, BMP, PNG, GIF
Formate audio.......................................MP3, WAV, WMA
Standard video (CVBS) ................... PAL, SECAM, NTSC
Standard video (YPbPr).....480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
Conector video........................................ Mufă mini-HDMI
Conector pentru căşti......... Stereo – mufă jack: 3,5¦mm
Difuzor intern ......................................................mono 1¦W
Memorie internă......................................................... 2,5¦GB
Carduri de memorie compatibile
...............................................SD/SDHC/SDXC/MMC
Alimentare max. conector USB .....................5V, 500mA
Sunt disponibile următoarele accesorii pentru aparatul
dumneavoastră:
Staţie Pico cu acumulator şi difuzor
................................................ PPA7300 / 253529749
Staţie Pico cu acumulator, difuzor i adaptor
DVB-T...............................................PPA7301 / 253532895
Stick USB-DVB-T ...........................PPA8301 / 253529757
Cablu YUV/YPbPr........................ PPA1210 / 253447083
Cablu video (CVBS).......................PPA1320 / 253526178
Cablu VGA .................................... PPA1250 / 253447070
Cablu HDMI iPhone/iPad/iPod.. PPA1280 / 253447091
Cablu A/V iPhone/iPad/iPod ..... PPA1160 / 253372471
Cablu MHL .................................... PPA1240 / 253520048
Tehnologie / Optică
Toate datele sunt oferite cu titlu informativ. Sagemcom Documents SAS îşi rezervă dreptul de a modifica valorile acestor parametrii fără obligaţia de a anunţa
în prealabil.
Tehnologie display.................................. WVGA 0,3“ DLP
Sursă de lumină..................................................... LED RGB
Rezoluţie............................................ 854¦x¦480¦pixeli¦(16:9)
Rezoluţii suportate............................ VGA/SVGA/WVGA
..............................................XGA/WXGA/FULL HD
Intensitate luminoasă (Bright Mode).până la 100¦lumeni
Contrast .......................................................................1000:1
Mărimea imaginii proiectate............................ 12¦–120¦ţoli
Distanţa faţă de suprafaţa de proiecţie
........................................................... 0,5¦m până la 5¦m
Frecvenţă palpare pe orizontală......................31¦–¦69¦kHz
Frecvenţă palpare pe verticală...........................56¦–¦85¦Hz
Sursă de alimentare
Nr. model................................................................ MPA-630
Intrare ..........................100¦–¦240V~, 50¦–¦60 Hz, max. 1A
Ieşire....................................................................... 12V', 2A
Producător................................. Wanlida Group Co., Ltd.
Acumulator integrat
Tip acumulator............................................................... LiPol
Capacitate .....................................................1800mAh 7.4V
Durată încărcare................................................................ 2¦h
Autonomie .......................................................................... 1¦h
Autonomie (modul de economisire a energiei) ......... 2¦h
Producător....................................................... Great Power
Anexă
41
Însemnul CE certifică faptul că acest produs respectă
cerinţele privind siguranţa şi sănătatea utilizatorului
impuse de directivele 1999/5/CE, 2006/95/CE, 2004/
108/CE şi 2009/125/CE ale Parlamentului şi Consiliului
European referitoare la dispozitivele de telecomunicaţii.
Declaraţia de conformitate se poate consulta pe pagina
de internet www.picopix.philips.com.
Conservarea mediului în contextul unei dezvoltări durabile este o preocupare fundamentală pentru Sagemcom
Documents SAS. Sagemcom Documents SAS face eforturi în sensul exploatării de sisteme ecologice. De aceea,
Sagemcom Documents SAS a hotărât să acorde o mare
importanţă lucrului ecologic în toate fazele de producţie, de la fabricaţie şi punere în funcţiune până la utilizare
şi eliminare.
Ambalajul: Prezenţa acestui logo (punctul de culoare
verde) semnalează faptul că respectiva companie plăteşte o anumită contribuţie către un organism autorizat
la nivel naţional pe probleme de reciclare a materialelor
de ambalare. Pentru a veni în ajutorul acestei reciclări
eficiente, vă rugăm să respectaţi regulile de sortare a
deşeurilor stabilite la nivel local.
Bateriile: Dacă produsul include baterii, acestea trebuie evacuate la un punct de colectare corespunzător.
Produsul: Imaginea pe produs a unui coş de gunoi tăiat
semnalează faptul că acel produs aparţine familiei de
echipamente electrice şi electronice. Reglementările de
nivel european vă solicită, în acest caz să evacuaţi în mod
selectiv astfel de produse:
• În cazul achiziţionării unui echipament similar, la un
punct de vânzare.
• La centrul de colectare existent la nivel local.
În acest mod puteţi şi D-voastră participa la unele faze
ale refolosirii deşeurilor electrice şi electronice, deşeuri
care altfel ar putea afecta mediul înconjurător şi sănătatea umană.
Ambalajelor folosite de hârtie şi carton pot fi eliminate
ca deşeuri de hârtie. Folia de plastic poate fi reciclată sau
eliminată în gunoiul menajer, în conformitate cu cerinţele ţării dvs.
Marca fabricii: În referinţele din acest manual se află
mărcile fabricilor firmelor respective. Lipsa simbolurilor
É şi Ë nu justifică presupunerea conform căreia în
cazul termenilor corespunzători este vorba despre
42
mărci comerciale libere. Alte nume de produs utilizate
în documentul prezent servesc doar în scopuri de identificare şi pot fi mărcile de fabrică ale respectivului
patron. Sagemcom Documents SAS nu pretinde niciun
drept asupra acestor mărci.
Nici Sagemcom Documents SAS şi nici companiile sale
asociate nu sunt răspunzătoare faţă de cumpărătorii
acestui produs sau terţe părţi cu privire la reclamaţiile
de despăgubire în caz de daună, pierderi, costuri sau alte
cheltuieli pe care cumpărătorii sau terţele părţi le-au
suferit ca urmare a unor accidente, a utilizării incorecte
sau necorespunzătoare a acestui produs sau ca urmare
a modificărilor, reparaţiilor neautorizate la nivelul produsului sau ca urmare a nerespectării indicaţiilor cu privire la utilizare şi întreţinere furnizate de Sagemcom
Documents SAS.
Sagemcom Documents SAS nu îşi asumă răspunderea
pentru reclamaţiile sau problemele survenite ca urmare
a utilizării altor opţiuni sau consumabile decât cele originale Sagemcom Documents SAS, respectiv PHILIPS
sau produsele marcate ca fiind omologate de către Sagemcom Documents SAS, respectiv PHILIPS.
Sagemcom Documents SAS nu îşi asumă răspunderea
pentru reclamaţiile survenite în legătură cu interferenţele electromagnetice provocate de folosirea cablurilor
de conectare ce nu sunt marcate ca produse Sagemcom
Documents SAS sau PHILIPS.
Deţinerea tuturor drepturilor. Nici o parte a acestei
publicaţii nu poate fi salvată în arhivă sau transmisă prin
orice cale – electronică, mecanică, prin fotocopiere,
acceptare, sau prin orice altă modalitate fără acordul
scris dat în avans de Sagemcom Documents SAS. Informaţiile conţinute în prezentul document sunt destinate
exclusiv utilizării acestui produs. Sagemcom Documents
SAS nu se face responsabil în cazul utilizării acestor
informaţii la alte aparate.
Acest manual de instrucţiuni este un document ce nu
are caracter de contract.
Poate conţine erori, erori de tipărire sau modificări.
Copyright È 2013 Sagemcom Documents SAS
Philips · PPX3610
Anexă
43
PHILIPS and the PHILIPS’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V.
and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
È 2013 Sagemcom Documents SAS
All rights reserved
Sagemcom Documents SAS
Documents Business Unit
Headquarters : 250, route de l’Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE
Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com
Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 RCS Nanterre
PPX3610
RO
253520035-B
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement