Philips SE8881B/53 User manual

Philips SE8881B/53 User manual
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SE888
RO Manual de utilizare
RO
3
Cuprins
1 Instrucţiuni importante privind siguranţa 7
2 SE888 dumneavoastră
Conţinutul cutiei
Prezentarea generală a telefonului
Prezentarea generală a staţiei de bază
Pictogramele meniului principal
Pictograme afişate
3 Primii paşi
Conectarea staţiei de bază şi a încărcătorului
Instalarea receptorului
Configuraţi-vă telefonul (în funcţie de ţară)
Selectaţi ţara
Setarea datei şi orei
Setarea formatului datei şi orei
Încărcaţi receptorul
Verificarea nivelului bateriei.
Ce este modul standby?
Verificarea tăriei semnalului
4Bluetooth
9
9
10
11
13
13
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
18
Redenumiţi-vă dispozitivul
18
Sincronizaţi SE888
18
Sincronizaţi SE888 cu telefoanele dvs. mobile18
Sincronizaţi SE888 cu calculatorul dvs.
18
Sincronizarea agendei telefonică şi a
registrului de apeluri
19
Descărcaţi agenda telefonică şi actualizaţi
registrul de apeluri de pe telefoanele mobile 19
Descărcarea agendei telefonice din calculator19
Gestionarea listei de dispozitive
19
Conectaţi/Deconectaţi dispozitivul
20
Redenumirea dispozitivului
20
Ştergeţi un dispozitiv/Ştergeţi toate
dispozitivele de pe listă
20
Schimbarea codului PIN
20
5Apeluri
Efectuarea unui apel
Apelare rapidă
Formare înainte de apelare
4
RO
21
21
21
21
Reapelarea numărului cel mai recent
Apelarea din lista de reapelare
Apelarea din agenda telefonică
Apelare din registrul de apeluri
Încheierea unui apel
Preluarea unui apel
Redirecţionaţi apelul primit către robotul
telefonic
Oprirea soneriei pentru toate apelurile de
intrare
Reglarea volumului în timpul unui apel
Oprirea sunetului microfonului
Pornirea sau oprirea difuzorului
Efectuarea unui al doilea apel
Preluarea unui al doilea apel
Comutarea între două apeluri de pe
receptor şi staţia de bază
Comutarea între două apeluri de pe linia fixă
şi linia Bluetooth
Realizarea unei teleconferinţe cu apelanţi
externi Efectuarea unei teleconferinţe pe linia fixă şi
linia Bluetooth
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
6 Apeluri prin intercom şi teleconferinţe 25
Efectuarea unui apel către un alt receptor
25
În timpul unei conversaţii telefonice
25
Comutarea între apeluri
25
Transferarea unui apel
25
Efectuarea unei teleconferinţe
25
Pe durata unui apel extern
26
Pe durata teleconferinţei
26
7 Text şi numere
27
8 Agendă telefonică
30
30
30
30
Introducerea caracterelor text şi numerice
27
Comutarea între litere majuscule şi minuscule 29
Accesarea directoarelor agendei telefonice
Memorie cu acces direct
Vizualizarea agendei telefonice
Descărcarea agendei telefonice de pe
telefonul mobil sau de pe calculator
Căutarea unei înregistrări
Derularea listei persoanelor de contact
Introducerea primului caracter din numele
unei persoane de contact
Apelarea din agenda telefonică
30
30
30
31
31
Accesarea agendei telefonice pe durata unui
apel Adăugarea unei înregistrări
Editarea unei înregistrări
Setarea melodiei
Ştergerea unei înregistrări
Ştergerea tuturor înregistrărilor
9 Registru de apeluri
Accesarea înregistrărilor de apeluri
Vizualizarea înregistrărilor apelurilor
Descărcarea agendei telefonice de pe
telefonul mobil sau de pe calculator
Returnarea unui apel
Salvarea înregistrării unui apel în agendă
Ştergerea înregistrării unui apel
Ştergerea tuturor înregistrărilor de apeluri
10 Listă reapelare
Accesarea listei de reapelare
Reapelarea unui număr
Salvarea unei înregistrări pentru reapelare în
agendă
Ştergerea unei înregistrări pentru reapelare
Ştergerea tuturor înregistrărilor pentru
reapelare 11 Setările telefonului
Accesarea meniului de setări ale telefonului
Setarea datei şi orei
Mod ECO
Denumirea receptorului
Setarea limbii afişajului
Setări linie
12 Ceas deşteptător
Accesarea meniului alarmă
Setarea alarmei
13 Setările afişajului
Accesarea Meniului afişaj
Setaţi ecranul
14 Setări de sunet
Accesarea meniului de sunete
31
31
32
32
32
32
33
33
33
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
36
37
37
37
37
37
37
38
39
39
39
40
40
40
41
41
Setarea volumului tonului de apel al
receptorului Setarea tonului de apel al receptorului
Setarea modului silenţios
Setarea tonului pentru taste
Setarea tonului pentru andocare
Setaţi profilul sunetului
41
41
41
42
42
42
15 Servicii
43
Accesarea meniului de servicii
43
Conferinţa automată
43
Activarea/dezactivarea conferinţei automate 43
Gestionaţi prefixul reţelei telefonice
43
Activarea eliminării automate a prefixului
reţelei telefonice
43
Dezactivarea eliminării automate a
prefixului regional
43
Administraţi prefixul regional
44
Activarea eliminării automate a prefixului
regional
44
Dezactivarea eliminării automate a
prefixului regional
44
Prefix automat
44
Setarea prefixului automat
44
Tip reţea
45
Selectarea duratei de reapelare
45
Modul de apelare
45
Setarea modului de apelare
45
Primul ton de apel
45
Pornirea/oprirea primului ton de apel
46
Ceas automat
46
Înregistrarea receptoarelor
46
Înregistrarea automată
46
Înregistrarea manuală
46
Dezînregistrarea receptoarelor
47
Servicii de apelare
47
Transfer apel
47
Activare/Dezactivare transferare apel
47
Editarea codului de activare/dezactivare
47
Apel înapoi
48
Apelarea centrului de service pentru apel
înapoi
48
Editarea numărului centrului de service
pentru apel înapoi
48
Serviciu de comunicare a disponibilităţii
48
Anularea serviciului de comunicare a
disponibilităţii
48
RO
5
Editarea numărului de service pentru
comunicarea disponibilităţii
48
Ascunderea identităţii dvs.
48
Activare identitate ascunsă
49
Editarea codului pentru identitate ascunsă 49
Restaurarea setărilor implicite
49
16 Baby monitor
Activarea/dezactivarea sistemului de
monitorizare pentru copii
Trimiterea unei alerte
Trimitere către alte receptoare
Trimitere către o linie externă
Setarea nivelului plânsului copilului
17 Robotul telefonic
50
50
50
50
50
50
51
Pornirea/oprirea robotului telefonic
51
De la receptor
51
De la bază
51
Setarea limbii robotului telefonic
51
Setarea modului de preluare a apelurilor
51
Anunţuri
51
Înregistrarea unui anunţ
52
Ascultaţi anunţul
52
Restauraţi anunţul implicit
52
Mesajele de intrare (ICM)
52
Audierea mesajelor de intrare
52
De la bază
52
De la receptor
53
Ştergerea unui mesaj de intrare
53
De la bază
53
De la receptor
53
Ştergerea tuturor mesajelor de intrare vechi 53
De la bază
53
De la receptor
53
Trierea apelurilor
53
De la bază
53
Setarea calităţii sunetului mesajului
53
Setarea întârzierii tonurilor de apel
54
Acces de la distanţă
54
Schimbarea codului PIN
54
Activarea/dezactivarea accesului de la
distanţă 54
Accesarea robotului telefonic de la distanţă 54
Comenzi pentru acces de la distanţă
55
6
RO
18 Setări implicite
56
19 Date tehnice
57
20 Notă
58
21 Întrebări frecvente
60
Declaraţie de conformitate
58
Conformitatea cu standardul de utilizare GAP 58
Concordanţa cu EMF
58
Evacuarea produsului vechi şi a bateriilor
58
Mărcile comerciale
59
1 Instrucţiuni
importante
privind siguranţa
Pentru a evita deteriorarea sau funcţionarea
defectuoasă
Precauţie
•• Utilizaţi numai sursa de alimentare menţionată în
instrucţiunile de utilizare.
•• Utilizaţi numai bateriile menţionate în instrucţiunile de
Cerinţe de alimentare
• Acest produs necesită o sursă de
alimentare de 100-240 volţi CA. În cazul
unei căderi de tensiune, comunicaţia se
poate pierde.
• Tensiunea reţelei este clasificată drept
TNV-3 (tensiune pentru reţele de
telecomunicaţii), aşa cum este definită prin
standardul EN 60950.
Avertisment
•• Reţeaua electrică este clasificată drept periculoasă.
Singura modalitate de a opri încărcătorul este de
a decupla sursa de alimentare de la priza electrică.
Asiguraţi-vă că priza electrică este în permanenţă uşor
accesibilă.
utilizare.
•• Nu permiteţi atingerea contactelor de încărcare sau a
bateriei de obiecte metalice.
•• Nu desfaceţi receptorul, staţia de bază sau încărcătorul,
întrucât v-aţi putea expune la tensiuni mari.
•• Evitaţi contactul produsului cu lichide.
•• Risc de explozie în cazul înlocuirii bateriei cu una de
tip incorect.
•• Eliminaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.
•• Utilizaţi întotdeauna cablurile furnizate împreună cu
produsul.
•• Pentru echipamentele cu posibilitatea conectării la priză,
priza va fi instalată în apropierea echipamentului şi va fi
uşor accesibilă.
•• Activarea modului handsfree ar putea duce la creşterea
bruscă a volumului în cască la un nivel foarte înalt: aveţi
grijă să nu ţineţi receptorul prea aproape de ureche.
•• Acest echipament nu este destinat efectuării de apeluri
de urgenţă pe durata căderilor de tensiune. Trebuie
pusă la dispoziţie o metodă alternativă care să permită
apelurile de urgenţă.
•• Nu expuneţi telefonul la căldura excesivă generată de
echipamentele de încălzire sau la lumina solară directă.
•• Nu scăpaţi telefonul şi nu permiteţi căderea de obiecte
pe acesta.
•• Nu utilizaţi niciun tip de agenţi de curăţare cu conţinut
de alcool, amoniac, benzen sau substanţe abrazive,
întrucât acestea pot deteriora aparatul.
•• Nu utilizaţi produsul în locuri cu pericol de explozie.
•• Nu permiteţi contactul micilor obiecte metalice cu
produsul. Aceasta poate degrada calitatea sunetului şi
deteriora produsul.
•• Telefoanele mobile active prezente în apropiere pot
cauza interferenţe.
•• Obiectele metalice pot fi reţinute în cazul plasării lor în
apropierea receptorului telefonului sau pe acesta.
RO
7
Atunci când utilizaţi telefonul ca sistem de
monitorizare pentru copii
Precauţie
•• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu
aparatul.
•• Asiguraţi-vă că unitatea pentru copil şi cablul nu sunt
lăsate la îndemâna copilului (la cel puţin 1 m/3 ft).
•• Menţineţi unitatea pentru părinte la cel puţin 1,5
metri/5 ft depărtare de unitatea pentru copil pentru a
împiedica interferenţele audio.
•• Nu plasaţi niciodată unitatea copilului în pătuţ sau în
ţarc.
•• Nu acoperiţi unitatea pentru copil sau unitatea pentru
părinte cu nimic (de exemplu un prosop sau o pătură).
Asiguraţi-vă întotdeauna că orificiile de ventilaţie ale
unităţii pentru copil sunt libere.
•• Luaţi-vă toate precauţiile pentru a vă asigura că
bebeluşul dvs. poate dormi în siguranţă.
•• Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane
(inclusiv copii) care au capacităţi fizice, mentale sau
senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienţă
şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor.
•• Dacă aşezaţi unitatea pentru părinte lângă un emiţător
sau alt aparat DECT (de ex. un telefon DECT sau un
router wireless), este posibil să se piardă conexiunea cu
unitatea pentru copil. Mutaţi unitatea pentru copil mai
departe de alte aparate wireless până la restaurarea
conexiunii.
•• Acest monitor pentru copii este un accesoriu ajutător.
Nu este un substitut pentru supravegherea responsabilă
a copilului de către un adult şi nu trebuie folosit ca
atare.
Despre temperaturile de funcţionare şi de
depozitare
• Utilizaţi într-un loc în care temperatura se
menţine permanent între 0°C şi +35°C
(32°F şi 95°F).
• Depozitaţi într-un loc în care temperatura
se menţine permanent între -20°C şi
+45°C (-4° F şi 113° F).
• Durata de viaţă a bateriei poate fi mai
scurtă în condiţii de temperatură joasă.
8
RO
2SE888
dumneavoastră
Felicitări pentru achiziţie şi bine aţi venit la
Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită
de Philips, înregistraţi-vă produsul la
www.philips.com/welcome.
Adaptor de alimentare**
Conţinutul cutiei
Cablu telefonic*
Staţie de bază
Garanţie
Ghid de iniţiere rapidă
Receptor**
CD rom
Notă
Încărcător**
•• * În unele ţări trebuie să conectaţi adaptorul pentru
cablul telefonic la cablu, apoi să introduceţi cablul în
priza telefonică.
RO
9
Notă
•• ** În pachetele cu receptoare multiple există
receptoare, încărcătoare şi adaptoare de alimentare
suplimentare.
Prezentarea generală a
telefonului
1
2
Cască
3
4
/
10
RO
- Ştergeţi text sau cifre.
- Anulaţi operaţia.
- Accesaţi lista de
reapelare.
- Încheiaţi apelul.
- Ieşiţi din meniu/operaţie.
- Derulaţi în sus în meniu.
- Creşteţi volumul în
cască/difuzor.
- Accesaţi agenda
telefonică.
- Derulaţi în jos în meniu.
- Reduceţi volumul în
cască/difuzor.
- Accesaţi registrul de
apeluri.
- Deplasaţi cursorul spre
stânga/dreapta în modul
de editare.
5
- Efectuaţi un apel cu
preformare.
- Ţineţi apăsat pentru a
introduce o pauză
- Comutaţi între litere
majuscule/minuscule în
timpul editării.
- Anulaţi/reporniţi sunetul
microfonului.
6
7
8
Microfon
9
*
10
11
12
13
- Se afişează atunci când
difuzorul telefonului este
pornit.
- Efectuaţi şi primiţi apeluri
prin difuzor.
- Setaţi modul de apelare
(mod prin impuls sau mod
prin activarea temporară a
apelării prin ton).
- Efectuaţi şi primiţi apeluri.
- Accesaţi meniul principal.
- Confirmaţi opţiunea.
- Intrare în meniul Opţiuni.
- Vizualizaţi noul eveniment
disponibil.
- Selectarea funcţiei afişate
pe ecranul receptorului,
direct deasupra tastei.
Prezentarea generală a staţiei
de bază
Vizualizare sus
Vizualizare jos
Difuzor
Capac
baterii
RO
11
1
MENU
2
3
Tastă
programabilă
dreapta
4
5
6
Afişaj LCD
Tastă
programabilă
stânga
7
8
12
Difuzor
RO
- Localizarea
receptoarelor
- Accesarea modului
de înregistrare
- Introduceţi ecranul
meniului principal.
- Porniţi/opriţi
robotul telefonic.
- Ştergeţi text sau
cifre.
- Anulaţi operaţia.
- Selectaţi funcţia
afişată pe ecran
direct deasupra tastei.
- Redaţi mesaje.
- Opriţi redarea
mesajelor.
- Derulaţi în sus în
meniu.
- Accesaţi agenda
telefonică.
- Derulaţi în jos în
meniu.
- Accesaţi registrul de
apeluri.
- Confirmaţi
opţiunea.
- Intrare în meniul
Opţiuni.
- Selectaţi funcţia
afişată pe ecran
direct deasupra tastei.
- Ştergeţi mesajul
redat curent.
- Apăsaţi şi menţineţi
pentru a şterge toate
mesajele vechi.
- Creşteţi volumul în
difuzor.
- Reduceţi volumul în
difuzor.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
/HOME - Efectuaţi şi primiţi
apeluri.
- Încheiaţi apelul.
/MOBILE
- Efectuaţi apeluri
prin telefoane mobile.
REDIAL
- Accesarea listei de
reapelare şi formarea
numărului recent.
FLASH/CALL - Tastă de reapelare
WAIT
(Această funcţie
depinde de reţea.)
- Apăsaţi pentru a
introduce o pauză.
- Comutarea între
litere minuscule şi
majuscule pe durata
editării de text.
INTERCOM - Efectuaţi un apel
prin intercom.
- Efectuaţi o
teleconferinţă.
- Anularea/
repornirea sunetului
microfonului
*
- Setaţi modul de
apelare (mod prin
impuls sau mod prin
activarea temporară
a apelării prin ton).
Microfon
Mufă USB
pentru
încărcarea
iPhone-ului
Cablu micro
USB pentru
încărcarea
telefonului
mobil
Pictogramele meniului
principal
Urmează o prezentare a opţiunilor de meniu
care sunt disponibile pe SE888. Pentru explicaţii
detaliate ale opţiunilor de meniu, consultaţi
secţiunile corespunzătoare din acest manual de
utilizare.
Pictogramă Descrieri
[Config. tel.] - Setaţi data şi ora,
modul ECO, numele receptorului
şi limba de afişare.
[Sunete] - Setaţi volumul tonului
de apel, tonul de apel, tonul pentru
taste etc.
[Servicii] - Setaţi conferinţă
automată, prefix automat, tip reţea,
durată de reapelare, ceas automat,
mod de apelare, înregistrare/
dezînregistrare telefon, servicii de
apelare etc.
Serviciile depind de reţea şi de
ţară.
[Alarmă] - Setare dată şi oră,
alarmă, ton de alarmă etc.
[Agendă] - Adăugare, editare,
administrare intrări în agenda
telefonică etc.
[Listă apel] - Afişează istoricul
apelurilor pentru toate apelurile
nerecepţionate sau primite.
[Afişaj] - Setarea luminozităţii, a
protectorului ecranului etc.
[Monitor copil] - Setează alerta la
alte receptoare şi nivelul plânsului
copilului.
[Robot tel.] - Configurare,
ascultare, ştergere mesaje de pe
telefon etc.
Pictograme afişate
În modul standby, pictogramele afişate pe
ecranul principal vă indică ce caracteristici sunt
disponibile pe receptor.
Pictogramă Descrieri
Când receptorul este scos din
staţia de bază/încărcător, barele
indică nivelul bateriei (integral,
mediu şi redus).
Atunci când receptorul este pe
staţia de bază/încărcător, barele se
derulează până când încărcarea
este finalizată.
Pictograma bateriei goale apare
intermitent şi auziţi un sunet de
alertă.
Bateria are un nivel scăzut şi
trebuie reîncărcată.
Afişează starea legăturii dintre
receptor şi staţia de bază. Cu cât
sunt afişate mai multe bare, cu
atât conexiunea este mai bună.
Luminează intermitent atunci când
aveţi un apel ratat nou.
Luminează constant atunci când
parcurgeţi apelurile ratate noi din
jurnalul de apeluri.
Alarma este activată.
Difuzorul este pornit.
Soneria este oprită.
Modul silenţios este pornit, dar
ora curentă nu este în perioada
setată.
Robotul telefonic: luminează
intermitent când există un mesaj
nou. Afişează atunci când este
pornit robotul telefonic.
RO
13
/
ECO
14
RO
Luminează intermitent atunci când
aveţi un mesaj vocal nou.
Rămâne aprins constant când
mesajele vocale sunt deja
vizualizate în jurnalul de apeluri.
Pictograma nu este afişată când
nu există niciun mesaj vocal.
Funcţia Bluetooth este activată.
Numărul „1“ indică mobilul 1,
în timp ce „2“ indică mobilul
2 în lista activă a dispozitivului
Bluetooth. Culoarea albă înseamnă
că dispozitivul este în raza de
acţiune sau că serviciul este
disponibil. Culoarea gri înseamnă
că dispozitivul este adăugat în
lista activă, dar este în afara razei
de acţiune sau nu este disponibil.
Lipsa culorii înseamnă că lista
activă corespunzătoare nu are
niciun dispozitiv adăugat.
Se afişează când monitorul pentru
copii este configurat.
Este afişat când derulaţi în sus/în
jos printr-o listă/creşteţi şi reduceţi
volumul.
Modul ECO este activat.
3 Primii paşi
Precauţie
•• Înainte de conectarea şi instalarea receptorului,
asiguraţi-vă că aţi citit instrucţiunile de siguranţă din
cadrul secţiunii „Important”.
3
4
5
Conectarea staţiei de bază şi
a încărcătorului
Conectaţi capetele adaptorului de
alimentare la (numai pentru receptoare
multiple):
• mufa c.c. din partea inferioară a
încărcătorului receptorului suplimentar.
• priza electrică de perete.
Pentru telefoanele mobile cu încărcare
micro USB, conectaţi mufa cablului micro
USB la mufa micro USB a telefonului mobil.
Pentru utilizatorii iPhone, conectaţi mufa
cablului de încărcare USB (nu este furnizat)
la mufa USB din partea inferioară a SE888.
Avertisment
•• Risc de deteriorare a produsului! Asiguraţi-vă că
tensiunea de alimentare de la reţea corespunde valorii
imprimate pe partea posterioară sau inferioară a
telefonului.
•• Pentru încărcarea bateriilor, utilizaţi numai adaptorul de
alimentare furnizat.
Notă
•• Dacă vă abonaţi la linia de abonat digital (DSL), un
serviciu de Internet de mare viteză pe linia telefonică,
asiguraţi-vă că instalaţi un filtru DSL între cablul liniei
telefonice şi priza de curent electric. Filtrul previne
zgomotul şi problemele de identificare a apelantului
provocate de interferenţele DSL. Pentru informaţii
suplimentare despre filtrele DSL, contactaţi furnizorul
de servicii DSL.
•• Plăcuţa cu date tehnice se află pe partea inferioară a
staţiei de bază.
1
2
Conectaţi capetele adaptorului de
alimentare la:
• mufa c.c. din partea inferioară a staţiei
de bază;
• priza electrică de perete.
Instalarea receptorului
Bateriile sunt preinstalate în receptor. Înlăturaţi
banda pentru baterii de pe capacul bateriilor
înainte de încărcare.
Conectaţi capetele cablului telefonic la:
• priza pentru telefon aflată în partea
inferioară a staţiei de bază;
• priza telefonică de perete.
RO
15
Precauţie
•• Risc de explozie! Feriţi bateriile de căldură, lumina solară
sau flăcări. Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc.
•• A se utiliza numai cu bateriile furnizate.
•• Risc de reducere a duratei de viaţă a bateriei! Nu
2
3
Selectaţi [Setare dată]/[Setare oră], apoi
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Apăsaţi butoanele numerice pentru a
introduce data şi ora.
amestecaţi niciodată baterii de mărci sau tipuri diferite.
Notă
•• Dacă ora este în formatul de 12 ore, apăsaţi * de pe
receptor/staţia de bază pentru a selecta [AM] sau [PM].
Avertisment
•• Verificaţi polaritatea bateriilor la momentul introducerii
în compartimentul pentru baterie. Polaritatea incorectă
poate deteriora produsul.
4
Apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Setarea formatului datei şi orei
Configuraţi-vă telefonul (în
funcţie de ţară)
1
2
Când folosiţi telefonul pentru prima dată,
veţi vedea un mesaj de întâmpinare.
Apăsaţi [OK].
Selectaţi ţara
Selectaţi-vă ţara, apoi apăsaţi [OK] pentru
confirmare.
»» Setarea de limbă este salvată.
Setarea datei şi orei
Sugestie
•• Pentru a seta data şi ora ulterior, apăsaţi [Înapoi] pentru
a sări peste această configurare.
1
16
1
Accesaţi meniul de setări ale telefonului
pentru a seta data şi ora în oricare dintre
cele două moduri:
• Pe receptor, selectaţi [Meniu] >
> [Data & ora], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
• Pe staţia de bază, selectaţi [Config.
tel.], apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
RO
2
3
4
Accesaţi meniul de setări ale telefonului
pentru a seta data şi ora în oricare dintre
cele două moduri:
• Pe receptor, selectaţi [Meniu] >
> [Data & ora], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
• Pe staţia de bază, apăsaţi MENU,
selectaţi [Config. tel.] > [Data & ora],
apoi apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Selectaţi [Format dată] sau [Format oră].
Apăsaţi / de pe receptor sau de pe
staţia de bază.
Selectaţi [ZZ/LL/AA] sau [LL/ZZ/AA] ca
mod de afişare a datei şi [12 ore] sau [24
ore] ca mod de afişare a orei. După aceea,
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Notă
•• Setarea formatului datei şi orei depinde de ţară.
Încărcaţi receptorul
Plasaţi receptorul pe staţia de bază în vederea
alimentării. Când receptorul este plasat corect
pe staţia de bază, auziţi un semnal acustic de
andocare.
»» Receptorul începe să se încarce.
bateriilor este aproape de zero. Apelul este
deconectat după avertisment.
Notă
•• Încărcaţi bateriile timp de 8 ore înainte de prima
utilizare.
•• Dacă receptorul se încălzeşte pe durata încărcării
bateriilor, acest lucru este normal.
Telefonul dvs. este acum gata de utilizare.
Verificarea nivelului bateriei.
Ce este modul standby?
Telefonul dvs. se află în modul standby atunci
când este în aşteptare. Ecranul de standby
afişează numele telefonului, numărul acestuia/
data şi ora, pictograma pentru semnal şi
pictograma pentru baterie.
Verificarea tăriei semnalului
Afişează starea legăturii dintre
receptor şi staţia de bază. Cu cât
sunt afişate mai multe bare, cu atât
conexiunea este mai bună.
•
•
Înainte de a efectua sau de a primi apeluri
şi de a aplica funcţiile şi caracteristicile,
asiguraţi-vă că receptorul este legat la staţia
de bază.
Dacă auziţi tonuri de avertizare în timpul
utilizării telefonului, receptorul are bateria
aproape goală sau este ieşit din raza de
acoperire. Încărcaţi bateria sau mutaţi
receptorul mai aproape de staţia de bază.
Pictograma pentru baterie afişează nivelul de
încărcare actual al acesteia.
Atunci când receptorul este scos
din staţia de bază/încărcător, barele
indică nivelul bateriei (integral,
mediu şi redus).
Când receptorul este în staţia de
bază/încărcător, barele clipesc până
când încărcarea este finalizată.
Pictograma de baterie descărcată
luminează intermitent. Bateria
are un nivel scăzut şi trebuie
reîncărcată.
Dacă bateriile sunt goale, receptorul se opreşte.
Dacă sunteţi în cursul unei conversaţii, se
emit tonuri de avertizare atunci când nivelul
RO
17
4Bluetooth
SE888 acceptă tehnologia wireless Bluetooth.
O puteţi conecta într-un dispozitiv compatibil
Bluetooth, precum un calculator şi un telefon
mobil. Apoi puteţi efectua şi primi apeluri de
la telefonul dvs. mobil pe receptorul SE888.
Puteţi descărca de asemenea agenda telefonică
şi registrul de apeluri de pe calculatorul sau
telefonul dvs. mobil cu staţia sa de bază.
Notă
3
4
5
Aşezaţi telefonul mobil în apropierea
staţiei de bază, apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
»» Pe ecran se afişează numele telefonului
mobil.
Pe telefonul mobil selectaţi SE888 şi
conectaţi-vă.
Introduceţi codul PIN pe telefonul mobil,
dacă este necesar.
Sugestie
•• Codul PIN implicit este 0000.
•• Asiguraţi-vă că celelalte dispozitive Bluetooth cu
»» Când SE888 şi telefonul mobil sunt
sincronizate,
sau
este afişat pe
ecranul receptorului şi al staţiei de
bază.
care stabiliţi o conexiune acceptă funcţia Bluetooth.
Consultaţi manualul de utilizare al celorlalte dispozitive
pentru informaţii.
•• Conexiunea Bluetooth este supusă interferenţelor
de la obstacole precum pereţii sau alte dispozitive
electronice.
Notă
Redenumiţi-vă dispozitivul
Numele telefonului dvs. este SE888 în mod
prestabilit. Îl puteţi redenumi în acest mod:
1
2
3
Pe staţia de bază, apăsaţi MENU.
Selectaţi [Bluetooth] > [Redenumeştemă], apoi apăsaţi [OK] pentru a confirma.
•• Când lista de dispozitive Bluetooth este plină, ştergeţi
câteva nume de telefoane mobile înainte să poată
începe sincronizarea.
•• Dacă numele SE888 există pe telefonul dvs. mobil,
trebuie să-l ştergeţi de pe telefonul dvs. mobil. Apoi
puteţi efectua sincronizarea din nou.
•• Când sincronizarea reuşeşte, puteţi adăuga noul nume
de telefon mobil în lista activă. Ştergeţi câteva nume de
telefoane mobile dacă lista activă este plină. Consultaţi
„Gestionarea listei de dispozitive” din acest capitol
pentru informaţii.
Editaţi numele, după care apăsaţi [Salv.]
pentru a confirma.
Sincronizaţi SE888 cu calculatorul dvs.
Sincronizaţi SE888
Sincronizaţi SE888 cu telefoanele dvs.
mobile
Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth a telefoanelor
mobile este activată şi în stare de căutare. Apoi
puteţi efectua sincronizarea în acest mod:
1
2
18
Pe staţia de bază, apăsaţi MENU.
Selectaţi [Bluetooth] > [Găseşte-mă].
RO
Instalaţi software-ul pentru PC „ThinkLink“
salvat pe CD ROM sau la http://www.philips.
com/support
1
2
3
Faceţi dublu clic pe Setup.exe pentru a
începe instalarea.
Selectaţi limba de afişare.
După efectuarea instalării, selectaţi ‘?’ şi
urmaţi instrucţiunile pentru a efectua
sincronizarea.
Sincronizarea agendei
telefonică şi a registrului de
apeluri
Descărcaţi agenda telefonică şi
actualizaţi registrul de apeluri de pe
telefoanele mobile
1
2
3
4
Pe staţia de bază.
1
2
3
4
Asiguraţi-vă că telefonul mobil este deja
conectat la SE888 cu Bluetooth.
Pe staţia de bază, apăsaţi MENU şi selectaţi
[Bluetooth] > [Sincr. mobil].
Selectaţi [Agendă] pentru a descărca
agenda telefonică sau [Protoc.apeluri]
pentru a actualiza registrul de apeluri de pe
telefonul mobil, apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
Selectaţi un telefon mobil, apoi apăsaţi
[OK] din nou pentru a confirma.
»» Agenda telefonică şi registrul de apeluri
din telefonul mobil sunt actualizate pe
staţia de bază.
•• Registrul de apeluri de pe telefonul mobil poate fi
actualizat automat dacă selectaţi [Mod reg. ap.] >
[Automat].
•• După finalizarea actualizării, noua agendă telefonică o
suprascrie pe cea veche.
•• Dacă există un apel primit atunci când actualizarea
agendei telefonice/registrului de apeluri este în curs,
actualizarea este suspendată şi se reia după terminarea
apelului.
Pe receptor
2
3
Pentru a actualiza agenda telefonică,
apăsaţi pentru a accesa meniul agendei
telefonice.
Selectaţi telefonul dvs. mobil (
Selectaţi [Ap. primite].
Selectaţi telefonul dvs. mobil (
sau
).
Apăsaţi [Act.].
»» Registrul de apeluri de pe telefonul
mobil este actualizat pe staţia de bază.
Descărcarea agendei telefonice din
calculator
Instalaţi software-ul pentru PC „ThinkLink“
salvat pe CD ROM sau la http://www.philips.
com/support
1
2
3
Faceţi dublu clic pe Setup.exe pentru a
începe instalarea.
Selectaţi limba de afişare.
După efectuarea instalării, selectaţi ‘?’ şi
urmaţi instrucţiunile pentru a descărca
agenda telefonică de pe calculator.
Gestionarea listei de
dispozitive
Notă
1
Pentru a actualiza registrul de apeluri,
apăsaţi pentru a accesa meniul de apeluri
de intrare.
sau
).
Puteţi gestiona lista de dispozitive Bluetooth
(telefoane mobile/calculator) în acest mod:
1
2
3
Pe staţia de bază, apăsaţi MENU şi selectaţi
[Bluetooth] > [Listă disp.], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Se afişează lista de dispozitive
Bluetooth.
Selectaţi un dispozitiv Bluetooth, apăsaţi
[Opţ.].
Selectaţi [Conectare]/[Deconectare]/
[Şterge]/[Şterge toate], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Apăsaţi [Act.].
»» Agenda telefonică de pe telefonul
mobil este actualizată pe staţia de bază.
RO
19
Notă
•• Puteţi vedea [Deconectare] în lista de opţiuni
numai când dispozitivul Bluetooth este conectat; iar
[Conectare] numai când dispozitivul Bluetooth este
deconectat.
Conectaţi/Deconectaţi dispozitivul
1
2
3
Pe staţia de bază, apăsaţi MENU şi selectaţi
[Bluetooth] >[Listă disp.], apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Se afişează lista de dispozitive
Bluetooth.
Selectaţi un dispozitiv Bluetooth, apăsaţi
[Opţ.].
Selectaţi [Conectare]/[Deconectare], apoi
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Dispozitivul Bluetooth selectat este
conectat la/deconectat de la Bluetooth.
Redenumirea dispozitivului
1
2
3
Pe staţia de bază, apăsaţi MENU.
Selectaţi [Bluetooth] > [Redenumeştemă], apoi apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Este afişat numele telefonului curent.
Editaţi numele, după care apăsaţi [Salv.]
pentru a confirma.
»» Este afişat numele noului telefon.
Ştergeţi un dispozitiv/Ştergeţi toate
dispozitivele de pe listă
1
2
3
20
Pe staţia de bază, apăsaţi MENU şi selectaţi
[Bluetooth] > [Listă disp.], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Se afişează lista de dispozitive
Bluetooth.
Selectaţi un dispozitiv Bluetooth, apăsaţi
[Opţ.].
Selectaţi [Şterge]/[Şterge toate], apoi
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
RO
Notă
•• Dacă selectaţi pentru a şterge toate dispozitivele
Bluetooth din listă. Este afişat un mesaj de confirmare.
Apăsaţi [Da] pentru a confirma.
Schimbarea codului PIN
1
2
3
4
Pe staţia de bază, apăsaţi MENU.
Selectaţi [Bluetooth] > [Modificare PIN],
apoi apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Apăsaţi [Curăţ.] pentru a şterge PIN-ul
curent.
Introduceţi noul PIN, apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Se salvează noul PIN.
5Apeluri
Sugestie
•• Dacă selectaţi [Automat] pe receptor, linia în aşteptare
este preselectată pentru un apel efectuat, cu [Acasă]
drept prioritate maximă. Apoi [Mobil 1] şi [Mobil 2].
Dacă selectaţi [Manual], selectaţi o pictogramă dintre
aceste trei opţiuni.
Notă
•• La o cădere de tensiune, telefonul nu poate accesa
serviciile de urgenţă.
Formare înainte de apelare
Sugestie
1
•• Verificaţi tăria semnalului înainte de a efectua un apel
sau pe durata acestuia. Pentru informaţii, consultaţi
„Verificarea tăriei semnalului“ din secţiunea „Primii paşi“.
Efectuarea unui apel
Puteţi efectua un apel de la linia fixă sau de la
linia Bluetooth prin telefoanele dvs. mobile în
aceste moduri:
• Apelare rapidă
• Formare înainte de apelare
• Reapelarea numărului cel mai recent
• Apelarea din lista de reapelare
• Apelarea din lista de agendă telefonică
• Apelare din registrul de apeluri
2
3
Apăsaţi / pentru a selecta linia fixă
sau linia Bluetooth ( / / ) de la care
doriţi să efectuaţi un apel.
Apoi puteţi fie să:
• apăsaţi
/ de pe receptor; fie să
• apăsaţi
/HOME sau /MOBILE
de pe staţia de bază şi să selectaţi un
telefon fix sau mobil pentru a efectua
apelul.
Notă
•• Asiguraţi-vă că Setările linie sunt setate la [Acasă]
pentru linia fixă sau la [Mobil 1]/[Mobil 2] pentru linia
Bluetooth. Pentru informaţii, consultaţi Setări linie din
capitolul Setări telefon.
Apelare rapidă
1
Formarea numărului de telefon de pe
receptor sau de pe staţia de bază.
• Pentru ştergerea unei cifre, apăsaţi
[Curăţ.].
• Pentru introducerea unei pauze, ţineţi
apăsat pe .
Puteţi efectua un apel de pe linia fixă:
• Pentru a efectua un apel de pe linia
fixă, apăsaţi
/ de pe receptor
sau
/HOME de pe staţia de bază.
Sugestie
•• Dacă selectaţi [Automat] pe receptor, linia în aşteptare
este preselectată pentru un apel efectuat, cu [Acasă]
drept prioritate maximă. Apoi [Mobil 1] şi [Mobil 2].
Dacă selectaţi [Manual], selectaţi o pictogramă dintre
aceste trei opţiuni.
Notă
•• Asiguraţi-vă că setările liniei sunt [Acasă] pentru linia
fixă. Pentru informaţii, consultaţi „Setări linie“ din
capitolul Setări telefon.
2
Formaţi numărul de telefon.
»» Numărul este apelat.
»» Se afişează durata apelului curent.
Reapelarea numărului cel mai recent
1
Apăsaţi
pe receptor.
RO
21
2
»» Lista de reapelare este afişată şi cel mai
recent număr este selectat.
Apăsaţi [OK].
»» După aceasta, este apelat numărul cel
mai recent.
Notă
•• Dacă auziţi tonuri de avertizare, receptorul are bateria
aproape goală sau se află în afara razei de acoperire.
Încărcaţi bateria sau mutaţi receptorul mai aproape de
staţia de bază.
Apelarea din lista de reapelare
Puteţi efectua un apel din lista de reapelare.
Sugestie
•• Pentru informaţii, consultaţi „Reapelarea unui număr“
din secţiunea „Listă de reapelare“.
Încheierea unui apel
Puteţi încheia un apel în modurile următoare:
• Apăsaţi
de pe receptor sau
/HOME de pe staţia de bază; sau
• Plasaţi receptorul pe staţia de bază.
Apelarea din agenda telefonică
Preluarea unui apel
Puteţi efectua un apel din lista de agendă
telefonică.
•
Sugestie
•• Pentru informaţii, consultaţi „Apelarea din agenda
telefonică“ din secţiunea „Agendă telefonică“.
Apelare din registrul de apeluri
Puteţi returna un apel din registrul de apeluri
primite sau nepreluate.
Sugestie
•• Pentru informaţii, consultaţi punctul „Returnarea unui
apel” de la secţiunea „Registru de apeluri”.
•
•
Atunci când există un apel primit de la linia
fixă, apăsaţi
/ de pe receptor sau
/HOME de pe staţia de bază pentru a
prelua apelul.
Când primiţi un apel de pe linia Bluetooth,
apăsaţi
/ de pe receptor sau
/MOBILE de pe staţia de bază pentru a
prelua apelul.
Când primiţi apeluri de pe linia fixă şi de
pe linia Bluetooth în acelaşi timp, apăsaţi
/ de pe receptor/staţia de bază pentru a
selecta un apel, apoi,
• pe receptor, apăsaţi
/ ; sau
• pe staţia de bază, apăsaţi
/HOME
sau /MOBILE pentru a prelua unul
dintre apeluri.
Sugestie
Notă
•• Timpul de convorbire al apelului dvs. curent este afişat
în cronometrul pentru apeluri.
22
RO
•• Indicatorul LED din
/HOME sau /MOBILE
luminează intermitent pentru a indica dacă apelul primit
este de pe o linie fixă sau de pe liniile Bluetooth.
Notă
2
•• Serviciul de identificare a apelantului este disponibil
dacă v-aţi înregistrat pentru acest serviciu la furnizorul
dvs.
Sugestie
•• Când rataţi un apel, apare un mesaj de notificare.
Apăsaţi din nou pe receptor sau pe
staţia de bază pentru a reactiva sunetul
microfonului.
»» Acum puteţi comunica cu apelantul.
Pornirea sau oprirea
difuzorului
Apăsaţi
Redirecţionaţi apelul primit către
robotul telefonic
Efectuarea unui al doilea apel
Apăsaţi de pe receptor sau de pe staţia de
bază atunci când primiţi un apel.
Oprirea soneriei pentru toate
apelurile de intrare
Apăsaţi de pe receptor sau de pe staţia de
bază.
»» Soneria este oprită.
Reglarea volumului în timpul
unui apel
Apăsaţi / de pe receptor sau
/ de
pe staţia de bază pentru a modifica volumul în
timpul unei convorbiri.
Oprirea sunetului
microfonului
1
Apăsaţi de pe receptor sau de pe staţia
de bază în timpul unui apel.
»» Se afişează [Mut].
»» Apelantul nu vă poate auzi, dar dvs.
puteţi în continuare să auziţi vocea
apelantului.
pe receptor.
Notă
•• Acest serviciu depinde de reţea.
1
2
Puteţi efectua un al doilea apel în modurile
următoare:
• Apăsaţi
de pe receptor sau
FLASH/CALL WAIT de pe staţia de
bază în timpul unui apel.
• Primul apel este pus în aşteptare.
• Apăsaţi [Opţ.] şi selectaţi [Iniţ. apel 2],
apoi apăsaţi [OK] pentru a confirma.
• Apelul actual este pus în aşteptare.
Formaţi al doilea număr.
»» Se apelează numărul afişat pe ecran.
Sugestie
•• Pentru informaţii privind efectuarea unui apel prin linia
fixă sau linia Bluetooth, consultaţi secţiunea privind
„Efectuarea unui apel”.
Preluarea unui al doilea apel
Notă
•• Este o setare care depinde de ţară.
RO
23
Atunci când un semnal sonor periodic vă
anunţă că aveţi un apel de intrare, puteţi prelua
acest apel în modurile următoare:
1
2
Apăsaţi
şi sau FLASH/CALL WAIT
şi 1 de pe staţia de bază pentru a finaliza
apelul curent şi a răspunde la primul apel.
Puteţi comuta apelurile de pe receptor sau
staţia de bază în aceste moduri:
• Apăsaţi
şi de pe receptor sau
apăsaţi FLASH/CALL WAIT şi
de pe
staţia de bază.
• Apăsaţi [Opţ.] şi selectaţi [Schimb. apel],
apoi apăsaţi din nou [OK] pentru a
confirma.
»» Apelul actual este pus în aşteptare şi
sunteţi conectat acum la celălalt apel.
Comutarea între două
apeluri de pe linia fixă şi linia
Bluetooth
Puteţi comuta apelurile între linia fixă şi linia
Bluetooth în acest mod:
3
24
•• Pentru unele telefoane mobile, atunci când preluaţi
apelul de pe telefonul mobil, Bluetooth este
deconectat. Pentru informaţii suplimentare, adresaţi-vă
distribuitorului telefonului mobil.
Apăsaţi
şi de pe receptor FLASH/
CALL WAIT şi
de pe staţia de bază
pentru a prelua apelul.
»» Primul apel este pus în aşteptare şi
sunteţi conectat acum la al doilea apel.
Comutarea între două apeluri
de pe receptor şi staţia de
bază
1
2
Notă
Efectuaţi un apel efectuat cu linia fixă.
Atunci când există un apel primit de la linia
Bluetooth, apăsaţi [Opţ.], apoi selectaţi un
telefon mobil pentru a prelua apelul.
Apăsaţi [Opţ.] pentru a accesa meniul.
»» În meniul opţiuni, selectaţi pentru a
comuta sau pentru a ieşi din cele două
apeluri de pe linia fixă şi linia Bluetooth.
RO
Realizarea unei teleconferinţe
cu apelanţi externi
Notă
•• Acest serviciu depinde de reţea. Interesaţi-vă la
furnizorul de servicii cu privire la taxele adiţionale.
Atunci când sunteţi conectat la două apeluri,
puteţi efectua o teleconferinţă pe receptor sau
pe staţia de bază în aceste moduri:
• Apăsaţi
şi de pe receptor sau
FLASH/CALL WAIT şi
de pe staţia
de bază.
• Apăsaţi [Opţ.], selectaţi [Conferinţă] şi
apoi apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Cele două apeluri se combină şi se
stabileşte o teleconferinţă.
Efectuarea unei teleconferinţe
pe linia fixă şi linia Bluetooth
Puteţi efectua o teleconferinţă pe două linii prin
linia fixă şi linia mobilă în acest mod:
1
2
3
Efectuaţi un apel efectuat cu linia fixă.
Când primiţi un apel de pe linia Bluetooth,
apăsaţi [Opţ.], apoi selectaţi un telefon
mobil pentru a prelua apelul.
Apăsaţi [Opţ.] pentru a accesa meniul.
»» În meniul opţiuni, selectaţi pentru a
începe o teleconferinţă cu linia fixă şi
linia Bluetooth.
6 Apeluri prin
intercom şi
teleconferinţe
Un apel prin intercom este un apel efectuat
către un alt receptor care partajează aceeaşi
staţie de bază. O teleconferinţă presupune
o conversaţie între dvs., utilizatorul unui alt
receptor şi apelanţi din exterior.
În timpul unei conversaţii telefonice
Vă puteţi deplasa de la un receptor la altul pe
durata unui apel:
1
2
Ţineţi apăsat pe * de pe receptor sau
apăsaţi INTERCOM de pe staţia de bază.
»» Apelantul actual este pus în aşteptare.
Selectaţi numărul unui receptor, apoi
apăsaţi [OK] pentru a-l confirma.
»» Aşteptaţi ca persoana de la celălalt
capăt al firului să preia apelul.
Comutarea între apeluri
Efectuarea unui apel către un
alt receptor
Notă
•• Dacă staţia de bază are numai 2 receptoare înregistrate,
ţineţi apăsat pe * de pe receptor sau apăsaţi
INTERCOM de pe staţia de bază pentru a efectua un
apel la un alt receptor.
1
2
3
Ţineţi apăsat pe * de pe receptor sau
apăsaţi INTERCOM de pe staţia de bază.
»» Receptoarele disponibile pentru
intercom sunt afişate.
Selectaţi un receptor, apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Receptorul selectat sună.
»» Apelul prin intercom este stabilit.
Apăsaţi [Curăţ.] pentru a anula sau a
încheia apelul prin intercom.
Notă
•• Dacă telefonul selectat este ocupat cu un apel, auziţi
tonul pentru ocupat.
Ţineţi apăsat pe * de pe receptor sau
INTERCOM de pe staţia de bază pentru a
comuta între apelul exterior şi apelul interfon.
Transferarea unui apel
1
2
3
Ţineţi apăsat pe * de pe receptor sau
apăsaţi INTERCOM de pe staţia de bază
în timpul unui apel.
»» Receptoarele disponibile pentru
intercom sunt afişate.
Selectaţi numărul unui receptor, apoi
apăsaţi [OK] pentru a-l confirma.
Apăsaţi
de pe receptor sau
/HOME de pe staţia de bază atunci când
cealaltă parte vă răspunde la apel.
»» Apelul este acum transferat către
receptorul selectat.
Efectuarea unei teleconferinţe
O teleconferinţă cu 3 căi reprezintă un apel
între dvs., utilizatorul altui receptor şi apelanţi
din exterior. Ea presupune partajarea aceleiaşi
staţii de bază de către două receptoare.
RO
25
Pe durata unui apel extern
1
2
3
4
5
Ţineţi apăsat pe * de pe receptor sau
apăsaţi INTERCOM de pe staţia de bază
pentru a iniţia un apel intern.
»» Receptoarele disponibile pentru
intercom sunt afişate.
»» Apelantul extern este pus în aşteptare.
Selectaţi sau introduceţi numărul unui
receptor, apoi apăsaţi [OK] pentru a-l
confirma.
»» Receptorul selectat sună.
Apăsaţi
de pe receptorul selectat sau
INTERCOM de pe staţia de bază.
»» Apelul prin intercom este stabilit.
Apăsaţi [Conf.].
»» Acum sunteţi conectat într-o
teleconferinţă cu 3 căi cu un apel
extern şi un receptor/o staţie de bază
selectată.
Apăsaţi
de pe receptor sau
/HOME de pe staţia de bază pentru a
încheia o teleconferinţă.
Notă
•• Dacă [Servicii] > [Conferinţă] este setat la [Automat],
apăsaţi [Conf.] pentru a vă alătura la o conferinţă în
curs de desfăşurare cu un alt receptor.
Pe durata teleconferinţei
Puteţi ţine apăsat pe * de pe receptor sau apăsa
INTERCOM de pe staţia de bază pentru a:
• pune apelul extern în aşteptare şi reveni la
apelul intern.
»» Apelul extern este pus în aşteptare.
•
•
comuta între apelul extern şi cel intern.
restabili teleconferinţa.
26
RO
Notă
•• Dacă un receptor/staţia de bază se închid în timpul
teleconferinţei, celălalt receptor/staţie de bază rămân
conectate la apelul extern.
7 Text şi numere
Puteţi introduce text şi numere pentru numele
receptorului, înregistrările din agenda telefonică
şi alte elemente de meniu.
Introducerea caracterelor
text şi numerice
1
2
Apăsaţi tasta alfanumerică o dată sau
de mai multe ori, pentru a introduce
caracterul selectat.
Apăsaţi [Curăţ.] pentru a şterge caracterul.
Apăsaţi / pentru a deplasa cursorul
spre stânga sau spre dreapta.
Tastă
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Caractere majuscule (pentru
limbile engleză/franceză/
germană/italiană/turcă/
portugheză/spaniolă/olandeză/
daneză/finlandeză/norvegiană/
suedeză)
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - %
\^ ~|
[email protected]_#=<>()&£$¥[]
{ } ¤ § ...
ABC2ÀÂÆÁÃÄÅÇ
DEF3ÈÉÊËΔΦ
GHI4ĞÍÏİΓ
JKL5Λ
MNO6ÑÓÔÕÖ
PQRS7ŞΠΘΣ
T UV 8 Ù Ú Ü
W XY Z 9 Ø Ω Ξ Ψ
Tastă
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tastă
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Caractere minuscule
(pentru limbile engleză/
franceză/germană/italiană/
turcă/portugheză/spaniolă/
olandeză/daneză/finlandeză/
norvegiană/suedeză)
[Sp] . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - %
\^~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥
[]{}¤§…
abc2àâæáãäåç
def3èéêëΔΦ
ghi4ğíìïıΓ
jkl5Λ
mno6ñóôõöò
pqrs7βşΠΘΣ
tuv8ùúüμ
wxyz9øΩΞΨ
Caractere majuscule
(pentru limba greacă)
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * +
- % \^ ~|
[email protected]_#=<>()&£$
¥ [ ] { } ¤ § ...
ABГ2ABCÆÅÇ
ΔΕΖ3DEFÉ
ΗΘΙ4GHI
ΚΛΜ5JKL
ΝΞΟ6MNOÑÖ
ΠΡΣ7PQRS
Τ Υ Φ 8T UV Ü
Χ Ψ Ω 9 W XY Z Ø
RO
27
Tastă
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tastă
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28
RO
Caractere minuscule
(pentru limba greacă)
[Sp] . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * +
-%\^~|
[email protected]_#=<>()&€£
$¥[]{}¤§…
αβγ2abcàæäå
δεζ3defèé
ηθι4ghiì
κλμ5jklΛ
νξο6mnoñöò
πρσς7pqrsß
τυφ8tuvùü
χψω9wxyzø
Caractere majuscule (pentru
limbile română/poloneză/cehă/
ungară/slovacă/slovenă/croată)
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - %
\^ ~|
[email protected]_#=<>()&£$¥[]
{ } ¤ § ...
ABC2ÂÆÁĂÄÅĄÇ
ĆČ
DEF3ĎĐĖĚÉĘΔΦ
GHI4ÍÎΓ
JKL5ΛŁĹĽ
MNO6ÑŇŃÓÖŐ
PQRS7ŘŞŠŚΠΘΣ
T UV 8 Ţ Ť Ú Û Ü Ů Ǚ Ű
W XY Z 9 Ý Ž Ź Ż ſ Ø Ω
ΞΨ
Tastă
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tastă
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Caractere minuscule (pentru
limbile română/poloneză/
cehă/ungară/slovacă/slovenă/
croată)
[Sp] . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \
^~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥
[]{}¤§…
abc2àâæáăäåąćč
def3ďđėěèéęΔΦ
ghi4íìΓ
jkl5Λ
mno6ñňóöőò
pqrs7řšśΠΘΣß
tuv8ţťùúûüůǚű
wxyz9ýžƒøΩΞΨ
Caractere majuscule (pentru
limba greacă)
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - %
\^ ~|
[email protected]_#=<>()&£$¥[
] { } ¤ § ...
А Б В Г Ђ Ć Č 2 A B CÆ
ÄÅÇ
ДЕЖЗЈĐ3DEFÉΔΦ
ИЙКЛЉ4GHIΓ
МНОПЊ5JKLΛ
РСТУЋ6MNOÑÖ
ФХЦЧҖ7PQRSΠ
ΘΣ
Ш Щ Ъ Ы 8T UV Ü
Ь Э Ю Я Ž 9 W XY Z Ø
ΩΞΨ
Tastă
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Caractere minuscule
(pentru limbile sârbă/
bulgară)
[Sp] . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * +
-%\^~|
[email protected]_#=<>()&€£
$¥[]{}¤§…
abc2àæäå
def3èéΔΦ
ghi4ìΓ
jkl5Λ
mno6ñöò
pqrs7ΠΘΣß
tuv8ùü
xyz9øΩΞΨ
Comutarea între litere
majuscule şi minuscule
Prin setarea implicită, prima literă a fiecărui
cuvânt dintr-o propoziţie este majusculă, iar
restul sunt minuscule. Apăsaţi pe pentru a
comuta între majuscule şi minuscule.
RO
29
8 Agendă
telefonică
Vizualizarea agendei
telefonice
Sugestie
Acest telefon are o agendă care poate memora
până la 200 de înregistrări. Fiecare înregistrare
poate avea un nume cu lungimea de până la 14
caractere şi un număr cu lungimea de până la
24 de cifre.
Puteţi accesa agenda telefonică de pe receptor
sau staţia de bază. Staţia de bază poate menţine
directoare cu agende telefonice multiple şi
poate transfera agenda telefonică de pe fiecare
telefon mobil şi calculator. Puteţi accesa orice
intrare în agenda telefonică şi utiliza acea intrare
pentru a efectua un apel pe linia fixă sau pe
oricare dintre cele două telefoane mobile.
Accesarea directoarelor
agendei telefonice
Pe receptor
Apăsaţi sau selectaţi [Meniu] > > [OK]
pentru a accesa directoarele agendei telefonice.
Pe staţia de bază.
Apăsaţi .
•• Puteţi vizualiza agenda telefonică fie numai de pe
receptor, fie numai de pe staţia de bază.
1
2
3
Accesaţi directoarele agendei telefonice
de pe receptor/staţia de bază (consultaţi
„Accesarea meniului agendei telefonice”
din paragraful anterior al acestui capitol).
Apăsaţi / de pe receptor sau de pe
staţia de bază pentru a derula prin intrările
agendei telefonice.
Selectaţi o persoană de contact şi
vizualizaţi informaţiile detaliate.
Descărcarea agendei
telefonice de pe telefonul
mobil sau de pe calculator
Sugestie
•• Pentru informaţii, consultaţi „Sincronizarea agendei
telefonice şi a registrului de apeluri“ din secţiunea
„Bluetooth“.
Memorie cu acces direct
Aveţi 2 memorii cu acces direct (tastele 1 şi 2)
în directorul agendei telefonice a telefonului de
pe linia fixă. Pentru a forma automat numărul
de telefon salvat, apăsaţi şi menţineţi tastele în
modul standby.
În funcţie de ţara dvs., tastele 1 şi 2 sunt
presetate la [1_poştă vocală] (numărul de
mesagerie vocală) şi [2_info svc] (numărul
serviciului de informaţii) ale furnizorului dvs. de
servicii.
Căutarea unei înregistrări
Puteţi căuta înregistrări din agendă în
următoarele moduri:
• Derulaţi lista persoanelor de contact.
• Introduceţi primul caracter din numele
persoanei de contact.
Derularea listei persoanelor de
contact
Puteţi vizualiza agenda telefonică prin derularea
listei de contacte.
30
RO
Sugestie
•• Consultaţi „Vizualizarea agendei telefonice” din
paragraful anterior al acestui capitol.
Introducerea primului caracter din
numele unei persoane de contact
1
2
Accesaţi directoarele agendei telefonice
de pe receptor/staţia de bază (consultaţi
„Accesarea meniului agendei telefonice”
din paragraful anterior al acestui capitol).
Apăsaţi tasta alfanumerică ce corespunde
caracterului.
»» Se afişează prima intrare care începe
cu acest caracter.
Apelarea din agenda
telefonică
1
2
3
4
Accesaţi directoarele agendei telefonice
de pe receptor/staţia de bază (consultaţi
„Accesarea meniului agendei telefonice”
din paragraful anterior al acestui capitol).
Selectaţi un contact.
Puteţi efectua apelul în oricare dintre cele
două moduri:
• Apăsaţi
sau de pe receptor;
sau
• Apăsaţi
/HOME sau /MOBILE
de pe staţia de bază.
Apoi selectaţi o linie pentru a efectua
apelul.
Sugestie
•• Dacă selectaţi [Automat] pe receptor, linia în aşteptare
este preselectată pentru un apel efectuat, cu [Acasă]
drept prioritate maximă. Apoi [Mobil 1] şi [Mobil 2].
Dacă selectaţi [Manual], selectaţi o pictogramă dintre
aceste trei opţiuni.
Accesarea agendei telefonice
pe durata unui apel
1
2
3
Apăsaţi [Opţ.] şi selectaţi [Agendă].
Apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Selectaţi o persoană de contact, după care
apăsaţi [OK] pentru a confirma
»» Numărul poate fi vizualizat.
Adăugarea unei înregistrări
Notă
•• Dacă memoria agendei dvs. telefonice este plină, un
mesaj de notificare este afişat pe receptor. Ştergeţi
câteva înregistrări pentru a adăuga altele noi.
1
2
3
4
Accesaţi directoarele agendei telefonice
de pe receptor/staţia de bază (consultaţi
„Accesarea meniului agendei telefonice”
din paragraful anterior al acestei secţiuni).
Selectaţi [Opţ.] > [Adăugare nou], apoi
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Introduceţi numele, după care apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Introduceţi numărul, după care apăsaţi
[Salv.] pentru a confirma
»» Noua înregistrare este salvată.
Sugestie
•• Ţineţi apăsat pe pentru a introduce o pauză.
Notă
•• Agenda telefonică salvează numai intrările de numere
noi, suprascriindu-le pe cele vechi.
RO
31
Sugestie
•• Pentru informaţii privind modul de editare a numerelor
şi numelui, consultaţi capitolul despre „Text şi numere“.
Editarea unei înregistrări
1
2
3
4
Accesaţi directoarele agendei telefonice
de pe receptor/staţia de bază (consultaţi
„Accesarea meniului agendei telefonice”
din paragraful anterior al acestui capitol).
Selectaţi un contact, apoi selectaţi [Opţ.]
> [Editare], apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
Editaţi numele, după care apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Editaţi numărul, după care apăsaţi [Salv.]
pentru a confirma.
»» Înregistrarea este salvată.
Sugestie
•• Apăsaţi [Curăţ.] pentru a şterge caracterul. Apăsaţi
2
3
4
Puteţi personaliza melodia redată atunci când vă
apelează o persoană din agenda telefonică.
Notă
1
2
3
1
2
a apelantului înainte de a putea utiliza această
caracteristică.
32
Accesaţi directoarele agendei telefonice
de pe receptor/staţia de bază (consultaţi
„Accesarea directoarelor agendei
telefonice“ din paragraful anterior al acestui
capitol).
RO
Selectaţi o melodie pentru persoana
de contact, apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
»» Melodia este setată.
Accesaţi directoarele agendei telefonice
de pe receptor/staţia de bază (consultaţi
„Accesarea meniului agendei telefonice”
din paragraful anterior al acestui capitol).
Selectaţi o persoană de contact, apoi
selectaţi [Opţ.] > [Şterge]. Apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Pe receptor este afişată o solicitare de
confirmare.
Selectaţi [OK] pentru a confirma.
»» Înregistrarea este ştearsă.
Ştergerea tuturor
înregistrărilor
•• Asiguraţi-vă că v-aţi abonat la serviciul de identificare
1
Apăsaţi [OK] pentru a seta sau a modifica
melodia pentru persoana de contact
respectivă.
Ştergerea unei înregistrări
/ pentru a deplasa cursorul spre stânga sau spre
dreapta.
Setarea melodiei
Selectaţi o persoană de contact, apoi
apăsaţi [Opţ.] > [Select.melodie].
3
Accesaţi directoarele agendei telefonice
de pe receptor/staţia de bază (consultaţi
„Accesarea meniului agendei telefonice”
din paragraful anterior al acestui capitol).
Selectaţi o persoană de contact, apoi
selectaţi [Opţ.] > [Şterge toate]. Apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Pe receptor este afişată o solicitare de
confirmare.
Apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Toate înregistrările sunt şterse.
9 Registru de
apeluri
Registrul de apeluri memorează istoricul de
apeluri pentru toate apelurile nepreluate sau
primite. Istoricul apelurilor de intrare include
numele şi numărul apelantului, ora şi data
apelului. Această caracteristică este disponibilă
dacă v-aţi înregistrat pentru serviciul de
identificare a apelantului la furnizorul dvs.
Puteţi accesa registrul de apeluri de pe linia fixă
sau de pe oricare dintre cele două telefoane
mobile prin receptor şi staţia de bază.
Telefonul dvs. poate memora până la 50 de
înregistrări de apeluri. Pictograma pentru
registrul de apeluri de pe receptor şi staţia
de bază luminează intermitent pentru a vă
reaminti de eventualele apeluri nepreluate.
Dacă apelantul permite afişarea identităţii sale,
puteţi vizualiza numele sau numărul acestuia.
Înregistrările apelurilor sunt afişate în ordine
cronologică, apelul cel mai recent primit fiind
situat în capul listei.
Notă
•• Asiguraţi-vă că numărul din lista de apeluri este valabil
înainte de a putea returna apelul direct din lista de
apeluri.
Următoarea pictogramă afişată pe ecran vă
informează dacă aveţi apeluri ratate.
Luminează intermitent atunci când
aveţi un apel ratat nou.
Luminează constant atunci când
parcurgeţi apelurile ratate noi din
jurnalul de apeluri.
Accesarea înregistrărilor de
apeluri
Pe receptor,
1
2
3
Apăsaţi sau selectaţi [Meniu] >
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
, apoi
Selectaţi [Ap. primite].
Selectaţi registrul de apeluri de pe linia fixă
sau linia Bluetooth ( / / ).
»» Se afişează registrul de apeluri.
Sugestie
•• Apăsaţi [Act.] pentru a actualiza registrul de apeluri.
Pe staţia de bază,
1
2
Apăsaţi .
Selectaţi registrul de apeluri de pe linia fixă
([Acasă]) sau linia Bluetooth ([Mobil 1] sau
[Mobil 2]).
»» Se afişează registrul de apeluri.
Vizualizarea înregistrărilor
apelurilor
1
2
Accesaţi meniul registru de apeluri de
pe receptor/staţia de bază (consultaţi
„Accesarea înregistrărilor de apeluri” din
paragraful anterior al acestui capitol).
Selectaţi o înregistrare, apoi apăsaţi [OK]
pentru a vizualiza informaţiile disponibile.
RO
33
Descărcarea agendei
telefonice de pe telefonul
mobil sau de pe calculator
Sugestie
•• Pentru informaţii, consultaţi „Sincronizarea agendei
telefonice şi a registrului de apeluri“ din secţiunea
„Bluetooth“.
Returnarea unui apel
1
2
3
4
Accesaţi meniul registru de apeluri de
pe receptor/staţia de bază (consultaţi
„Accesarea înregistrărilor de apeluri” din
paragraful anterior al acestui capitol).
Selectaţi o înregistrare din listă.
Pentru a efectua un apel, fie:
• Apăsaţi
sau de pe receptor;
sau
• Apăsaţi
/HOME sau /MOBILE
de pe staţia de bază.
Apoi selectaţi o linie pentru a efectua
apelul.
2
3
4
5
Selectaţi o înregistrare, după care apăsaţi
[Opţ.].
Selectaţi [Salv.], apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
Introduceţi şi editaţi numele, după care
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Introduceţi şi editaţi numărul, după care
apăsaţi [Salv.] pentru a confirma.
»» Înregistrarea este salvată.
Ştergerea înregistrării unui
apel
1
2
3
4
Accesaţi meniul registru de apeluri de
pe receptor/staţia de bază (consultaţi
„Accesarea înregistrărilor de apeluri” din
paragraful anterior al acestui capitol).
Selectaţi o înregistrare, după care apăsaţi
[Opţ.] pentru a confirma.
Selectaţi [Şterge], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Pe receptor este afişată o solicitare de
confirmare.
Apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Înregistrarea este ştearsă.
Sugestie
•• Dacă selectaţi [Automat] pe receptor, linia în aşteptare
este preselectată pentru un apel efectuat, cu [Acasă]
drept prioritate maximă. Apoi [Mobil 1] şi [Mobil 2].
Dacă selectaţi [Manual], selectaţi o pictogramă dintre
aceste trei opţiuni.
Salvarea înregistrării unui apel
în agendă
1
34
Accesaţi meniul registru de apeluri de
pe receptor/staţia de bază (consultaţi
„Accesarea înregistrărilor de apeluri” din
paragraful anterior al acestui capitol).
RO
Ştergerea tuturor
înregistrărilor de apeluri
1
2
3
Accesaţi meniul registru de apeluri de
pe receptor/staţia de bază (consultaţi
„Accesarea înregistrărilor de apeluri” din
paragraful anterior al acestui capitol).
Selectaţi [Opţ.] > [Şterge toate], apoi
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Pe receptor este afişată o solicitare de
confirmare.
Apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Toate înregistrările sunt şterse.
10Listă reapelare
Puteţi accesa lista de reapelare prin receptor
sau staţia de bază. Lista de reapelare
memorează istoricul apelurilor formate. Aceasta
include numele şi/sau numerele apelate. Acest
telefon poate memora până la 20 de înregistrări
pentru reapelare.
Accesarea listei de reapelare
Sugestie
•• Dacă selectaţi [Automat] pe receptor, linia în aşteptare
este preselectată pentru un apel efectuat, cu [Acasă]
drept prioritate maximă. Apoi [Mobil 1] şi [Mobil 2].
Dacă selectaţi [Manual], selectaţi o pictogramă dintre
aceste trei opţiuni.
Salvarea unei înregistrări
pentru reapelare în agendă
1
Pe receptor,
1
2
Apăsaţi
.
Selectaţi lista de reapelare de pe linia fixă
sau linia Bluetooth ( / / ).
»» Lista de reapelare este afişată.
Pe staţia de bază,
1
2
Apăsaţi REDIAL.
Selectaţi lista de reapelare de pe linia fixă
([Acasă]) sau linia Bluetooth ([Mobil 1] sau
[Mobil 2]).
»» Lista de reapelare este afişată.
Reapelarea unui număr
1
2
3
4
Accesaţi lista de reapelare de pe receptor/
staţia de bază (consultaţi „Accesarea listei
de reapelare“ din paragraful anterior al
acestui capitol).
Selectaţi înregistrarea pe care doriţi să o
apelaţi.
Puteţi efectua un apel în oricare dintre cele
două moduri:
• Apăsaţi
sau de pe receptor;
sau
• Apăsaţi
/HOME sau /MOBILE
de pe staţia de bază.
Apoi selectaţi o linie pentru a efectua
apelul.
2
3
4
5
Accesaţi lista de reapelare de pe receptor/
staţia de bază (consultaţi „Accesarea listei
de reapelare“ din paragraful anterior al
acestui capitol).
Selectaţi o înregistrare, după care apăsaţi
[Opţ.] pentru a confirma.
Selectaţi [Salvare număr], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Introduceţi şi editaţi numele, după care
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Introduceţi şi editaţi numărul, după care
apăsaţi [Salv.] pentru a confirma.
»» Înregistrarea este salvată.
Ştergerea unei înregistrări
pentru reapelare
1
2
3
4
Accesaţi lista de reapelare de pe receptor/
staţia de bază (consultaţi „Accesarea listei
de reapelare“ din paragraful anterior al
acestui capitol).
Selectaţi o înregistrare, după care apăsaţi
[Opţ.] pentru a confirma.
Selectaţi [Şterge], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Pe receptor este afişată o solicitare de
confirmare.
Apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Înregistrarea este ştearsă.
RO
35
Ştergerea tuturor
înregistrărilor pentru
reapelare
1
2
3
36
Accesaţi lista de reapelare de pe receptor/
staţia de bază (consultaţi „Accesarea listei
de reapelare“ din paragraful anterior al
acestui capitol).
Selectaţi [Opţ.] > [Şterge toate], apoi
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Pe receptor este afişată o solicitare de
confirmare.
Apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Înregistrarea este ştearsă.
RO
11Setările
telefonului
Puteţi personaliza setările pentru a avea un
telefon numai al dvs.
Accesarea meniului de setări
ale telefonului
Pe receptor
Selectaţi [Meniu] > , apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Pe staţia de bază.
1
2
Apăsaţi MENU.
Selectaţi [Config. tel.], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Setarea datei şi orei
Pentru informaţii, consultaţi „Setarea datei şi
orei“ şi „Setarea formatului datei şi orei“ din
secţiunea „Primii paşi“.
Mod ECO
Modul ECO reduce puterea de transmisie a
receptorului şi a staţiei de bază.
1
2
3
Accesaţi meniul „Setări telefon“ de pe
receptor sau staţia de bază (consultaţi
„Accesarea meniului de setări ale
telefonului“ din paragraful anterior al
acestui capitol).
Selectaţi [Mod Eco], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Selectaţi [Pornit]/[Oprit], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
»» ECO este afişat în modul standby.
Notă
•• Când ECO este activat, se poate reduce intervalul de
conexiune între receptor şi staţia de bază.
Denumirea receptorului
Numele receptorului poate fi de maxim
14 caractere. Acesta este afişat pe ecranul
receptorului, în modul standby.
1
2
3
4
Accesaţi meniul „Setări telefon“ de pe
receptor sau staţia de bază (consultaţi
„Accesarea meniului de setări ale
telefonului“ din paragraful anterior al
acestui capitol).
Selectaţi [Nume telefon], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Introduceţi sau editaţi numele. Pentru
ştergerea unui caracter, selectaţi [Curăţ.].
Apăsaţi [Salv.] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Setarea limbii afişajului
Notă
•• Această caracteristică se aplică numai modelelor care
acceptă mai multe limbi.
•• Limbile disponibile pentru selecţie variază de la ţară
la ţară.
•• Puteţi seta altă limbă separat pe receptor şi pe staţia de
bază. Când schimbaţi limba de afişare de pe receptor,
nu înseamnă că se schimbă şi limba de afişare de pe
staţia de bază.
1
2
Accesaţi meniul „Setări telefon“ de pe
receptor sau staţia de bază (consultaţi
„Accesarea meniului de setări ale
telefonului“ din paragraful anterior al
acestui capitol).
Selectaţi [Limbă], apoi apăsaţi [OK] pentru
a confirma.
RO
37
3
Selectaţi o limbă, după care apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Setări linie
Puteţi selecta pentru a accesa linia fixă sau liniile
Bluetooth.
1
2
3
Accesaţi meniul „Setări telefon“ de pe
receptor sau staţia de bază (consultaţi
„Accesarea meniului de setări ale
telefonului“ din paragraful anterior al
acestui capitol).
Selectaţi [Setări linie], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Selectaţi o setare nouă, apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Sugestie
•• Dacă selectaţi [Automat] pe receptor, linia în aşteptare
este preselectată pentru un apel efectuat, cu [Acasă]
drept prioritate maximă. Apoi [Mobil 1] şi [Mobil 2].
Dacă selectaţi [Manual], selectaţi o pictogramă dintre
aceste trei opţiuni.
38
RO
12Ceas
deşteptător
Sugestie
•• Apăsaţi * pentru a comuta între [AM] / [PM].
Telefonul dvs. are un ceas deşteptător
încorporat. Consultaţi informaţiile din
paragrafele următoare pentru a seta ceasul cu
alarmă.
Accesarea meniului alarmă
Pe receptor
Selectaţi [Meniu] > , apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Pe staţia de bază.
1
2
Apăsaţi MENU.
Selectaţi [Alarmă], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Setarea alarmei
1
2
3
4
5
6
7
8
Accesaţi meniul „Alarmă“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de alarmă“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Pornit]/[Oprit], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Selectaţi [Oră alarmă], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Introduceţi o oră pentru alarmă, apoi
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Selectaţi [Repetare], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Selectaţi o apariţie a alarmei, apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Selectaţi [Sunet alarmă], apoi apăsaţi [OK].
Selectaţi un ton din opţiuni, apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Alarma este setată, iar pe ecran se
afişează .
RO
39
13Setările afişajului
Puteţi modifica luminozitatea afişajului, culoarea
de temă şi protectorul ecranului telefonului.
Accesarea Meniului afişaj
Pe receptor
Selectaţi [Meniu] > , apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Setaţi ecranul
1
2
3
4
40
Accesaţi meniul „Setările afişajului“ de pe
receptor (consultaţi „Accesarea meniului
de setări de afişare“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Afişaj], apoi apăsaţi [OK] pentru
a confirma.
Selectaţi [Luminozit.]/[Ceas]/[Screen
saver], apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
Selectaţi o opţiune, apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
RO
14Setări de sunet
Setarea tonului de apel al
receptorului
Puteţi personaliza setările de sunet ale
telefonului dvs.
Puteţi selecta dintre 15 tonuri de apel.
Accesarea meniului de sunete
Pe receptor
Selectaţi [Meniu] >
pentru a confirma.
Pe staţia de bază.
1
2
, apoi apăsaţi [OK]
Selectaţi [Sunete], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Puteţi selecta dintre 5 niveluri de volum ale
tonurilor de apel sau [OPRIT].
2
3
2
3
Apăsaţi MENU.
Setarea volumului tonului de
apel al receptorului
1
1
Accesaţi meniul „Sunete“ de pe receptor/
staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de sunete“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Volum sonerie], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Selectaţi un nivel al volumului, apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Sugestie
•• Pentru a dezactiva tonul de apel, ţineţi apăsat pe în
modul standby. Apoi
este afişat pe ecran.
Accesaţi meniul „Sunete“ de pe receptor/
staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de sunete“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Sonerii], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Selectaţi un ton de apel, după care apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Setarea modului silenţios
Vă puteţi seta telefonul la modul silenţios
şi activa modul silenţios pentru o durată
specificată. Atunci când este activat modul
silenţios, telefonul dvs. nu sună şi nici nu trimite
nicio alertă sau sunet.
Notă
•• Când apăsaţi pentru a găsi receptorul sau când
activaţi alarma, telefonul dvs. mai trimite încă o alertă,
chiar şi când este activat modul silenţios.
1
2
3
4
5
Accesaţi meniul „Sunete“ de pe receptor/
staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de sunete“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Mod silenţios], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Selectaţi [Pornit]/[Oprit], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Selectaţi [Început&sf.], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Setaţi ora iniţială şi ora finală ale modului
silenţios, apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
»» Setarea este salvată.
»» Se afişează .
RO
41
Setarea tonului pentru taste
Tonul pentru taste este sunetul emis atunci
când se apasă o tastă de pe receptor.
1
2
3
Accesaţi meniul „Sunete“ de pe receptor/
staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de sunete“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Ton tastă], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Selectaţi [Pornit]/[Oprit], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Setarea tonului pentru
andocare
Tonul pentru andocare este sunetul emis când
aşezaţi receptorul pe staţia de bază sau pe
încărcător.
1
2
3
Accesaţi meniul „Sunete“ de pe receptor/
staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de sunete“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Ton andocare], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Selectaţi [Pornit]/[Oprit], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Setaţi profilul sunetului
Puteţi seta sunetul în cască alegând unul dintre
cele 3 profiluri diferite.
1
2
42
Accesaţi meniul „Sunete“ de pe receptor/
staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de sunete“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Sunetele mele], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
RO
3
Selectaţi profilul preferat, apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
15Servicii
Telefonul acceptă mai multe caracteristici care
vă ajută la manipularea şi gestionarea apelurilor.
Puteţi accesa meniul „Servicii“ prin intermediul
receptorului sau staţiei de bază.
Accesarea meniului de servicii
Pe receptor
Selectaţi [Meniu] > , apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Pe staţia de bază.
1
2
Apăsaţi MENU.
Selectaţi [Servicii], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Conferinţa automată
Pentru a vă alătura unui apel extern cu un alt
receptor, apăsaţi
.
Gestionaţi prefixul reţelei
telefonice
Notă
•• Această caracteristică se aplică numai modelelor cu
asistenţă pentru prefixul reţelei telefonice.
Puteţi defini un prefix de reţea (până la 5 cifre).
Acest prefix este eliminat automat dintr-un
apel primit dacă acesta corespunde codului pe
care îl definiţi. Apoi numărul de telefon este
salvat în registrul de apeluri fără prefixul reţelei
telefonice.
Activarea eliminării automate a
prefixului reţelei telefonice
1
2
3
Activarea/dezactivarea conferinţei
automate
1
2
3
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Cod operator], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Introduceţi prefixul reţelei telefonice, apoi
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Dezactivarea eliminării automate a
prefixului regional
1
Selectaţi [Conferinţă], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Selectaţi [Automat]/[Oprit], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
2
3
4
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Cod operator], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Apăsaţi [Curăţ.] pentru a şterge toate
cifrele.
Apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
RO
43
Administraţi prefixul regional
Notă
•• Această caracteristică se aplică numai modelelor cu
asistenţă pentru prefixul regional.
Puteţi defini un prefix regional (până la 5 cifre).
Acest prefix regional este eliminat automat
dintr-un apel primit dacă acesta corespunde
codului pe care îl definiţi. Apoi numărul de
telefon este salvat în registrul de apeluri fără un
prefix regional.
Prefix automat
Această caracteristică verifică şi formatează
numărul de telefon de ieşire înainte de apelarea
acestuia. Numărul prefixului poate înlocui
numărul de detectare setat în meniu. De
exemplu, aveţi setat 604 ca număr de detectare
şi 1250 ca prefix. Când apelaţi un număr de
tipul 6043338888, telefonul modifică acest
număr la 12503338888 la momentul apelării.
Notă
•• Lungimea maximă pentru un număr de detectare este
de 5 cifre. Lungimea maximă a unui număr de prefix
automat este de 10 cifre.
Activarea eliminării automate a
prefixului regional
1
2
3
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Cod zonal], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Introduceţi un prefix regional, apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Dezactivarea eliminării automate a
prefixului regional
1
2
3
4
44
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Cod zonal], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Apăsaţi [Curăţ.] pentru a şterge toate
cifrele.
Apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
RO
Setarea prefixului automat
1
2
3
4
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Prefix automat], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Introduceţi numărul de detectare, după
care apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Introduceţi numărul de prefix, după care
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Notă
•• Pentru introducerea unei pauze, ţineţi apăsat pe .
Notă
•• Dacă numărul de prefix este setat, iar numărul de
detectare este lăsat necompletat, numărul de prefix se
adaugă la toate apelurile de ieşire.
Notă
Modul de apelare
•• Această funcţie nu este disponibilă dacă numărul format
începe cu * şi cu #.
Notă
•• Această caracteristică se aplică numai modelelor care
acceptă atât apelarea de tip ton, cât şi cea de tip impuls.
Tip reţea
Notă
•• Această caracteristică se aplică numai modelelor cu
asistenţă pentru tipul reţelei telefonice.
1
2
3
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Tip reţea], apoi apăsaţi [OK].
Selectaţi un tip de reţea, apoi apăsaţi [OK].
»» Setarea este salvată.
Selectarea duratei de
reapelare
Înainte de a putea prelua un al doilea apel,
asiguraţi-vă că durata de reapelare este setată
corect. În mod normal, telefonul are deja durata
de reapelare presetată. Puteţi selecta dintre 3
opţiuni: [Scurt], [Mediu] şi [Lung]. Numărul
opţiunilor disponibile variază în funcţie de ţară.
Pentru detalii, adresaţi-vă furnizorului de servicii.
1
2
3
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Timp reapelare], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Selectaţi o opţiune, apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Modul de apelare este semnalul telefonic utilizat
în ţara dvs. Telefonul acceptă apelarea de tip
ton (DTMF) şi prin impuls (centrală analogică).
Consultaţi furnizorul de servicii pentru
informaţii detaliate.
Setarea modului de apelare
1
2
3
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Mod formare], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Selectaţi un mod de apelare, după care
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Notă
•• Dacă aveţi telefonul setat în modul de apelare prin
impuls, apăsaţi * în timpul unui apel pentru activarea
temporară a apelării prin ton. Cifrele introduse pentru
acest apel sunt transmise apoi ca semnale de tip ton.
Primul ton de apel
Dacă v-aţi abonat la serviciul de identificare a
apelantului la furnizorul dvs. de servicii, telefonul
poate anula primul ton de apel înainte ca ID-ul
apelantului să fie afişat pe ecran. După resetarea
telefonului, acesta poate detecta automat dacă
există un abonament al apelantului şi începe
să anuleze primul ton de apel. Puteţi modifica
această setare în funcţie de preferinţele
personale. Această caracteristică se aplică numai
RO
45
modelelor care acceptă opţiunea pentru primul
ton de apel.
3
Pornirea/oprirea primului ton de apel
1
2
3
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Prima sonerie], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Selectaţi [Pornit]/[Oprit] şi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Notă
Înregistrarea receptoarelor
Puteţi înregistra receptoare suplimentare la
staţia de bază. Staţia de bază poate înregistra
până la 5 receptoare.
Înregistrarea automată
Plasaţi receptorul neînregistrat pe staţia de bază.
»» Receptorul detectează staţia de bază şi
se înregistrează automat.
»» Înregistrarea este finalizată în mai puţin
de 2 minute. Staţia de bază atribuie
automat un număr receptorului.
•• Pentru a reseta starea primului ton de apel, accesaţi
meniul de resetare.
Ceas automat
Notă
•• Acest serviciu depinde de reţea.
Înregistrarea manuală
În caz de nereuşită a înregistrării automate,
înregistraţi-vă receptorul manual la staţia de
bază.
1
2
Notă
•• Asiguraţi-vă că aveţi serviciul de identificare a
3
apelantului înainte de a activa această caracteristică.
Aceasta sincronizează automat data şi ora de pe
telefon cu reţeaua telefonică publică comutată
(PSTN). Pentru a sincroniza data, asiguraţi-vă că
este setat anul curent.
1
2
46
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Funcţia alarmă], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
RO
Selectaţi [Pornit]/[Oprit], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
4
5
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
(consultaţi „Accesarea meniului de servicii“
din paragraful anterior al acestui capitol).
Selectaţi [Înregistrare], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Ţineţi apăsat timp de 5 secunde pe de
pe staţia de bază, până când se aude un
semnal sonor de confirmare.
Introduceţi codul PIN al sistemului. Apăsaţi
[Curăţ.] pentru a efectua corecţii.
Apăsaţi [OK] pentru a confirma codul PIN.
»» Înregistrarea este finalizată în mai puţin
de 2 minute. Baza atribuie automat
receptorului numărul aferent acestuia.
Notă
•• În cazul unui cod PIN incorect sau dacă nu se
detectează o bază în decursul unei anumite perioade,
receptorul afişează un mesaj de notificare. În caz de
nereuşită a înregistrării, repetaţi procedura de mai sus.
Servicii de apelare
Serviciile de apelare depind de reţea şi de ţară.
Pentru informaţii, contactaţi furnizorul dvs. de
servicii.
Notă
Notă
•• Pentru ca serviciile de apelare să funcţioneze corect,
asiguraţi-vă de introducerea corectă a codurilor de
activare şi/sau dezactivare.
•• Codul PIN presetat este 0000. Nu se pot opera
modificări la acesta.
Dezînregistrarea
receptoarelor
Dacă două receptoare partajează aceeaşi staţie
de bază, puteţi dezînregistra un receptor cu
celălalt receptor.
1
2
3
4
5
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Neînregistrare], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Introduceţi codul PIN al sistemului. Apăsaţi
[Curăţ.] pentru a efectua corecţii.
Selectaţi numărul receptorului pe care
doriţi să îl dezînregistraţi.
Apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Receptorul este dezînregistrat.
Sugestie
Transfer apel
Vă puteţi redirecţiona apelurile la un alt număr
de telefon. Puteţi selecta dintre 3 opţiuni:
• [Transfer apel]: redirecţionarea tuturor
apelurilor promite la un alt număr de
telefon.
• [Transf. ocupat]: redirecţionarea apelurilor
când linia este ocupată.
• [Trans. neprel.]: redirecţionarea apelurilor
când nu răspunde nimeni.
Activare/Dezactivare transferare apel
1
2
3
4
•• Numărul receptorului este afişat lângă numele acestuia,
în modul standby.
Notă
•• Codul PIN presetat este 0000. Nu se pot opera
modificări la acesta.
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Servicii apel] > [Transfer
apel]/[Transf. ocupat]/[Trans. neprel.]
Selectaţi [Activare]/[Dezactivare], apoi
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Introduceţi numărul de telefon.
»» Setarea este salvată.
Editarea codului de activare/
dezactivare
Puteţi edita prefixul şi sufixul codurilor de
transfer al apelurilor.
1
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
RO
47
2
3
4
5
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Servicii apel] > [Transfer
apel]/[Transf. ocupat]/[Trans. neprel.], apoi
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
3
Selectaţi [Schimbare cod], apoi apăsaţi
[OK].
Serviciu de comunicare a
disponibilităţii
Apoi puteţi să
• Selectaţi [Activare] > [Prefix]/[Sufix],
apoi apăsaţi [OK] pentru a confirma.
• Selectaţi [Dezactivare], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Serviciul de comunicare a disponibilităţii vă
anunţă când o persoană pe care aţi încercat să
o apelaţi devine disponibilă. Puteţi anula acest
serviciu din meniu după ce l-aţi activat de la
furnizorul de servicii.
Introduceţi sau editaţi codul, după care
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Apel înapoi
Anularea serviciului de comunicare a
disponibilităţii
1
Puteţi vizualiza cel mai recent apel nepreluat.
Apelarea centrului de service pentru
apel înapoi
1
2
2
48
2
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Servicii apel] > [Apel înapoi]
> [Apel], apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
»» Apelul este efectuat către centru de
service.
Editarea numărului centrului de
service pentru apel înapoi
1
Introduceţi sau editaţi numărul, apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Servicii apel] > [Apel înapoi]
> [Setări], apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
RO
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Servicii apel] > [An. apel inv.]
> [Apel], apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
»» Se efectuează un apel la centrul de
service pentru a anula opţiunea de
comunicare a disponibilităţii.
Editarea numărului de service pentru
comunicarea disponibilităţii
1
2
3
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Servicii apel] > [An. apel inv.]
> [Setări], apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
Introduceţi sau editaţi numărul, apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Ascunderea identităţii dvs.
Vă puteţi ascunde identitatea faţă de apelant.
Activare identitate ascunsă
1
2
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Sugestie
•• Pentru informaţii despre setările implicite, consultaţi
secţiunea „Setări implicite“.
Selectaţi [Servicii apel] > [Ascundere ID]
> [Activare], apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
»» Când efectuaţi un apel către un
contact, identitatea dvs. este ascunsă.
Editarea codului pentru identitate
ascunsă
1
2
3
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Servicii apel] > [Ascundere ID]
> [Setări], apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
Introduceţi sau editaţi numărul, apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Restaurarea setărilor
implicite
Puteţi reseta configurarea telefonului la setările
originale din fabrică.
1
2
3
Accesaţi meniul „Servicii“ de pe receptor
sau staţia de bază (consultaţi „Accesarea
meniului de servicii“ din paragraful anterior
al acestui capitol).
Selectaţi [Resetare], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Pe receptor este afişată o solicitare de
confirmare.
Apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Toate setările sunt reiniţializate.
RO
49
16Baby monitor
Telefonul dvs. acceptă funcţia de sistem de
monitorizare pentru copii, care trimite o
alertă atunci când nivelul sunetului depăşeşte
limita setată. Puteţi accesa meniul sistem de
monitorizare pentru copii prin receptor.
Trimitere către alte receptoare
1
2
•• Funcţia de monitor pentru copii este disponibilă numai
la versiunile cu receptoare multiple.
Selectaţi numărul receptorului, apoi apăsaţi
[OK] pentru a-l confirma.
Trimitere către o linie externă
1
Notă
Selectaţi [Meniu] > > [Trim. aler.
la]>[Linie conec.], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
2
Selectaţi [Meniu] > > [Trim. aler.
la]>[Linie externă], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Introduceţi un număr de telefon, apoi
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Activarea/dezactivarea
sistemului de monitorizare
pentru copii
Setarea nivelului plânsului
copilului
Selectaţi [Meniu] > > [Activare], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Modul sistem de monitorizare pentru
copii este activat.
2
Sugestie
•• Pentru a ieşi din meniul sistem de monitorizare pentru
copii, apăsaţi
.
Notă
•• Când modul sistem de monitorizare pentru copii este
activat, receptorul copilului nu sună la primirea unui
apel.
Trimiterea unei alerte
Puteţi trimite o alertă către alte receptoare sau
către o linie externă.
50
RO
1
Selectaţi [Meniu] > > [N. plâns copil],
apoi apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Selectaţi o setare nouă, apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
17Robotul
telefonic
Setarea limbii robotului
telefonic
Notă
Telefonul dvs. include un robot care
înregistrează apelurile nepreluate atunci când
este activat. Robotul telefonic este setat implicit
la [Răsp. & înreg.]. Puteţi accesa robotul
telefonic şi de la distanţă, modificând setările cu
ajutorul meniului pentru robot de pe receptor.
LED-ul indicator de pe staţia de bază se aprinde
când robotul telefonic este pornit.
Pornirea/oprirea robotului
telefonic
Puteţi opri/porni robotul telefonic de la staţia
de bază sau de la receptor.
De la receptor
1
2
Selectaţi [Meniu] >
> [Mod de
răspuns], apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma. Apoi puteţi selecta una dintre
opţiunile de mai jos:
• Pentru a activa robotul telefonic,
selectaţi [Răsp. & înreg.] sau [Numai
răsp.].
• Pentru a dezactiva robotul telefonic,
selectaţi [Oprit].
Apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
De la bază
•• Această caracteristică se aplică numai modelelor care
acceptă mai multe limbi.
Limba robotului telefonic este limba pentru
anunţuri.
1
2
Selectaţi [Meniu] >
> [Limbă mesaje],
apoi apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Selectaţi o limbă, după care apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Setarea modului de preluare a
apelurilor
Puteţi seta robotul telefonic şi selecta dacă
oferiţi apelanţilor posibilitatea de a lăsa mesaje.
Selectaţi [Răsp. & înreg.] dacă permiteţi
apelanţilor să lase mesaje. Selectaţi [Numai
răsp.] dacă interziceţi apelanţilor să lase mesaje.
1
2
Selectaţi [Meniu] >
> [Mod de
răspuns], apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
Selectaţi un mod de preluare a apelurilor,
apoi apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Notă
•• Dacă memoria este plină, robotul telefonic se comută
automat la modul [Numai răsp.].
Apăsaţi pentru a activa/dezactiva robotul
telefonic în modul standby.
Notă
•• Atunci când este pornit, robotul telefonic preia apelurile
de intrare după un anumit număr de tonuri de apel, pe
baza setării întârzierii tonurilor de apel.
Anunţuri
Anunţul este mesajul perceput de apelant atunci
când robotul telefonic preia apelul. Robotul
RO
51
telefonic are 2 anunţuri implicite: pentru modul
[Răsp. & înreg.] şi pentru modul [Numai răsp.].
Restauraţi anunţul implicit
Înregistrarea unui anunţ
2
Durata maximă a anunţului pe care îl puteţi
înregistra este de 3 minute. Anunţul nou
înregistrat îl înlocuieşte automat pe cel vechi.
1
2
3
4
5
Selectaţi [Meniu] >
> [Anunţ], apoi
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Selectaţi [Răsp. & înreg.] sau [Numai
răsp.], apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
Selectaţi [Înreg. nou], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
Înregistrarea începe după semnalul sonor.
Apăsaţi [OK] pentru a opri înregistrarea,
sau aceasta se opreşte după 3 minute.
»» Puteţi asculta anunţul nou înregistrat la
receptor.
1
3
4
înregistraţi un anunţ.
Selectaţi [Răsp. & înreg.] sau [Numai
răsp.], apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
Selectaţi [Utiliz. impl.], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Receptorul afişează o cerere de
confirmare.
Apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Anunţul implicit este restaurat.
Mesajele de intrare (ICM)
Fiecare mesaj poate dura până la 3 minute.
La primirea de mesaje noi, indicatorul pentru
mesaje noi clipeşte pe robotul telefonic, iar
receptorul afişează un mesaj de notificare.
Notă
•• Asiguraţi-vă că vorbiţi aproape de microfon când
Selectaţi [Meniu] >
> [Anunţ], apoi
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Notă
•• Dacă răspundeţi la telefon în timp ce apelantul lasă un
mesaj, înregistrarea se opreşte şi puteţi conversa direct
cu apelantul.
Ascultaţi anunţul
1
2
3
Selectaţi [Meniu] >
> [Anunţ], apoi
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Selectaţi [Răsp. & înreg.] sau [Numai
răsp.], apoi apăsaţi [OK] pentru a
confirma.
Selectaţi [Redare], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Puteţi asculta anunţul actual.
Notă
•• Nu mai puteţi asculta anunţul când preluaţi un apel.
Notă
•• Dacă memoria este plină, robotul telefonic se comută
automat la [Numai răsp.]. Ştergeţi mesajele vechi
pentru a primi altele noi.
Audierea mesajelor de intrare
Puteţi asculta mesajele primite în ordinea
înregistrării lor.
De la bază
•
•
52
RO
Pentru a începe/întrerupe ascultarea,
apăsaţi .
Pentru a regla volumul, apăsaţi
/ .
•
•
•
•
Pentru a reda mesajul anterior, apăsaţi
[Opţ.] > [Precedent].
Pentru a reda din nou mesajul curent,
apăsaţi [Opţ.] > [Repetă].
Pentru a reda mesajul următor, apăsaţi
[Opţ.] > [Redirecţionare].
Pentru a şterge mesajul curent, apăsaţi .
Notă
•• Mesajele şterse nu pot fi recuperate.
De la receptor
Selectaţi [Meniu] >
> [Redare], apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
»» Începe redarea mesajelor noi. Dacă
nu există mesaje noi, începe redarea
mesajelor vechi.
•
•
•
Apăsaţi [Înapoi] pentru a opri ascultarea.
Apăsaţi [Opţ.] pentru a accesa meniul
Opţiuni.
Apăsaţi / pentru a creşte/reduce
volumul.
Ştergerea unui mesaj de intrare
De la bază
Apăsaţi când ascultaţi mesajul.
»» Mesajul curent este şters.
De la receptor
1
2
Când ascultaţi mesajul, apăsaţi [Opţ.]
pentru a intra în meniul opţiuni.
Selectaţi [Şterge], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Mesajul curent este şters.
Ştergerea tuturor mesajelor de
intrare vechi
De la bază
Ţineţi apăsat pe în modul standby.
»» Toate mesajele vechi sunt şterse
definitiv.
De la receptor
1
2
Selectaţi [Meniu] >
> [Şterge toate],
apoi apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Receptorul afişează o cerere de
confirmare.
Apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Toate mesajele vechi sunt şterse
definitiv.
Notă
•• Puteţi şterge numai mesajele citite. Mesajele şterse nu
pot fi recuperate.
Trierea apelurilor
Puteţi auzi apelantul în timp ce lasă un mesaj.
Apăsaţi
pentru a prelua apelul.
De la bază
Apăsaţi
/ pentru a regla volumul
difuzorului pe durata trierii apelurilor. Cel
mai jos nivel al volumului dezactivează trierea
apelurilor.
Setarea calităţii sunetului mesajului
Puteţi regla calitatea sunetului mesajelor primite
de la robotul telefonic.
1
2
Selectaţi [Meniu] >
> [Calitate mesaj],
apoi apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Selectaţi setarea nouă, apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
RO
53
Notă
•• Calitatea sunetului poate fi reglată numai înaintea
Schimbarea codului PIN
1
începerii înregistrării.
2
Setarea întârzierii tonurilor de apel
Puteţi seta de câte ori să sune telefonul înainte
ca apelul să fie redirecţionat către robotul
telefonic.
1
2
3
4
Selectaţi [Meniu] >
> [Amânare apel],
apoi apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Selectaţi o setare nouă, apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Notă
•• Înainte de a putea aplica această caracteristică, asiguraţivă că robotul telefonic este pornit.
recomandă setarea întârzierii tonurilor de apel
lamodul [Econ. imp.]. Este o metodă necostisitoare de
gestionare a mesajelor. Când există mesaje noi, robotul
telefonic preia apelul după 3 tonuri de apel; când nu
există mesaje, preia apelul după 5 tonuri de apel.
Acces de la distanţă
Puteţi opera robotul telefonic atunci când nu
vă aflaţi acasă. Pur şi simplu efectuaţi un apel
către telefonul dvs., de la un telefon digital, şi
introduceţi codul PIN de 4 cifre.
codul PIN de sistem. Codul PIN presetat este 0000.
54
RO
Introduceţi codul PIN nou, apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Introduceţi codul PIN nou încă o dată, apoi
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Puteţi permite sau bloca accesarea robotului
telefonic de la distanţă.
1
2
Selectaţi [Meniu] >
> [Acces la dist.],
apoi apăsaţi [OK] pentru a confirma.
Selectaţi [Activare]/[Dezactivare], apoi
apăsaţi [OK] pentru a confirma.
»» Setarea este salvată.
Accesarea robotului telefonic de la
distanţă
1
2
3
Efectuaţi un apel către numărul de acasă,
utilizând un telefon digital.
Introduceţi # când auziţi anunţul.
Introduceţi codul PIN.
»» Acum aveţi acces la robotul dvs.
telefonic şi puteţi asculta mesajele noi.
Notă
•• Aveţi 2 şanse de a introduce corect codul PIN, după
care telefonul se închide.
Notă
•• Codul PIN pentru acces la distanţă este identic cu
Introduceţi codul PIN vechi, apoi apăsaţi
[OK] pentru a confirma.
Activarea/dezactivarea accesului de la
distanţă
Sugestie
•• Când accesaţi robotul telefonic de la distanţă, se
Selectaţi [Meniu] >
> [Acces la
dist.]>[Modificare PIN], apoi apăsaţi [OK]
pentru a confirma.
4
Apăsaţi o tastă pentru efectuarea unei
funcţii. Consultaţi „Comenzi pentru acces
de la distanţă“ din tabelul următor pentru
o listă a funcţiilor disponibile.
Notă
•• Atunci când nu există niciun mesaj, telefonul se închide
automat dacă nu se apasă nicio tastă timp de 8
secunde.
Comenzi pentru acces de la distanţă
Tastă
Funcţie
1
Repetaţi mesajul curent sau
ascultaţi mesajul precedent.
Ascultaţi mesajele.
Salt la mesajul următor.
Ştergeţi mesajul curent.
Porniţi robotul telefonic.
(nu este disponibilă când ascultaţi
mesajele).
Întrerupeţi ascultarea mesajului.
Opriţi robotul telefonic
(nu este disponibilă când ascultaţi
mesajele).
2
3
6
7
8
9
RO
55
18Setări implicite
Limba*
Numele telefonului
Data
Formatul datei*
Ora*
Formatul orei*
Alarmă
Listă agendă telefonică
Durata de reapelare*
Primul ton de apel*
Conferinţă
Mod apelare*
Melodie sonerie
receptor*
Volum receptor
Volum sonerie receptor
Ton taste receptor
Registru apeluri intrare
Listă reapelare
Setări linie
Robot telefonic
Stare robot tel.
Mod robot tel.
Triere de bază apeluri
Memorie anunţuri
Memorie mesaje intrare
Acces de la distanţă
Cod PIN
Limbă voce*
Întârziere tonuri apel
Volum difuzor
În funcţie de ţară
PHILIPS
01/01/11
În funcţie de ţară
În funcţie de ţară
În funcţie de ţară
[Oprit]
Fără modificări
În funcţie de ţară
În funcţie de ţară
[Oprit]
În funcţie de ţară
În funcţie de ţară
[Volum 3]
[Nivel 3]
[Pornit]
Necompletat
Necompletat
[Automat]
[Pornit]
[Răsp. & înreg.]
[Pornit]
Anunţ implicit
Necompletat
[Oprit]
0000
În funcţie de ţară
[5 inele]
[Nivel 3]
Notă
•• *Caracteristici dependente de ţară
56
RO
19Date tehnice
Ecran
• Ecran TFT cu 64 de culori
Caracteristici generale ale telefonului
• Identificare mod dual nume şi număr
apelant
• Teleconferinţă şi mesagerie vocală
• Intercom
• Durată maximă de convorbire: 22 de ore
Listă agendă telefonică, listă reapelare şi
registru apeluri
• Listă agendă telefonică 200 de intrări
pentru linia fixă, 500 de intrări pentru
mobil 1 şi 500 de intrări pentru mobil 2.
• Listă reapelare cu 20 de intrări
• Registru apeluri cu 50 intrări
Baterie
• Ni-MH AAA 1,2 V 750 mAh
Adaptor alimentare
Bază
• SSW-2207XX, Intrare: 230 V, 50 Hz 0,2 A,
Ieşire: 5,5 V 1,5 A
Unitate de încărcare
• SSW-2095XX-1, Intrare: 100 – 240 V, 5060 Hz 0,2 A, Ieşire: 5 V 600 mA
Consumul
• Consum de putere în modul standby: în jur
de 1,2 W
Greutate şi dimensiuni
• Receptor: 117,4 grame
• 167,5 x 49,3 x 27 mm (Î x l x A)
• Bază: 376,2 grame
• 57,3 x 243,5 x 109,7 mm (Î x L x A)
• Încărcător: 56,8 grame
• 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (Î x l x A)
Interval de temperatură
• În funcţiune: 0°C până la +35°C (32°F
până la 95°F)
• La depozitare: -20°C până la +45°C (-4°F
până la 113°F)
Umiditate relativă
• În funcţiune: Până la 90% la 40°C
• La depozitare: Până la 95% la 40°C
RO
57
20Notă
Declaraţie de conformitate
Prin prezenta, Philips Consumer Lifestyle,
Accessories, declară că SE888 respectă cerinţele
esenţiale şi celelalte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE. Declaraţia de
conformitate este disponibilă la adresa www.
p4c.philips.com.
Acest produs a fost creat, testat şi fabricat
conform Directivei Europene R&TTE 1999/5/
CE. În concordanţă cu această directivă, acest
produs poate fi pus în funcţiune în următoarele
ţări:
Conformitatea cu standardul
de utilizare GAP
Standardul GAP garantează faptul că toate
receptoarele şi staţiile de bază DECT™ GAP
respectă un standard minim de operare,
indiferent de marca acestora. Receptorul şi
staţia de bază sunt conforme standardului
GAP, ceea ce înseamnă că garantează funcţiile
minimale: înregistrarea unui receptor, preluarea
liniei, efectuarea unui apel şi primirea unui
apel. Este posibil ca funcţiile avansate să nu
fie disponibile dacă le utilizaţi cu alte mărci
de telefoane. Pentru a înregistra şi a utiliza
acest receptor cu o staţie de bază conformă
standardului GAP de o altă marcă, mai întâi
urmaţi procedura descrisă în instrucţiunile
producătorului, după care urmaţi procedura
58
RO
descrisă în manualul de faţă pentru înregistrarea
unui receptor. Pentru înregistrarea unui receptor
de marcă diferită la staţia de bază, puneţi staţia
de bază în modul de înregistrare, după care
urmaţi procedura descrisă în instrucţiunile
producătorului receptorului.
Concordanţa cu EMF
Koninklijke Philips Electronics N.V. produce
şi vinde o gamă largă de produse destinate
consumatorilor, produse care, ca orice
dispozitive electronice, au de obicei capacitatea
de a emite şi a primi semnale electromagnetice.
Unul dintre principiile de business de bază
la Philips este luarea tuturor măsurilor de
siguranţă şi de sănătate necesare pentru
produsele noastre, conformitatea cu toate
cerinţele legale în vigoare şi menţinerea în
cadrul standardelor EMF aplicabile în momentul
fabricării produselor.
Philips este dedicat dezvoltării, producţiei şi
vânzării de produse care nu afectează negativ
sănătatea. Philips confirmă faptul că produsele
sunt tratate conform uzului dorit la crearea
acestora, că sunt sigure de utilizat conform
demonstraţiilor ştiinţifice disponibile în acest
moment.
Philips joacă un rol activ în dezvoltarea
standardelor internaţionale EMF şi de siguranţă,
ceea ce permite Philips să anticipeze dezvoltări
ulterioare în standardizare, pentru integrarea
timpurie în produsele noastre.
Evacuarea produsului vechi şi
a bateriilor
Produsul dumneavoastră este proiectat şi
fabricat din materiale şi componente de înaltă
calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate.
Mărcile comerciale
Când această pubelă cu un X peste ea însoţeşte
un produs, înseamnă că produsul face obiectul
Directivei europene CEE 2002/96/EC. Vă
rugăm să vă informaţi despre sistemul separat
de colectare pentru produse electrice şi
electronice.
Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu regulile
dumneavoastră locale şi nu evacuaţi produsele
vechi împreună cu deşeurile menajere obişnuite.
Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră
vechi ajută la prevenirea consecinţelor potenţial
negative asupra mediului şi sănătăţii omului.
Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke
Philips Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor
legali. Marca mondială şi logourile Bluetooth
sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi utilizarea
acestor mărci de către Koninklijke Philips
Electronics N.V. este realizată sub licenţă.
iPhone sunt mărci comerciale ale Apple, Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
Produsul dumneavoastră conţine baterii asupra
cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/
EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul
menajer.
Vă rugăm să vă informaţi cu privire la regulile
locale de colectare separată a bateriilor
deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea
consecinţelor negative asupra mediului
înconjurător şi a sănătăţii omului.
Când este ataşată la un produs, această siglă
denotă că s-a achitat o contribuţie financiară la
sistemul naţional asociat de preluare şi reciclare.
Informaţii de mediu
Toate ambalajele inutile au fost omise. Am
încercat să realizăm un ambalaj uşor de separat
în trei materiale: carton (cutie), spumă de
polistiren (umplutură) şi polietilenă (pungi, foaie
protectoare de spumă.)
Sistemul dvs. se compune din materiale
care pot fi reciclate şi reutilizate în condiţiile
dezasamblării de către o companie specializată.
Vă rugăm să respectaţi reglementările locale
privind eliminarea la deşeuri a materialelor
de ambalare, bateriilor consumate şi
echipamentelor vechi.
RO
59
21Întrebări
frecvente
Nu este afişată nicio bară de semnal pe ecran.
•• Receptorul este în afara razei de acoperire.
Deplasaţi-l mai aproape de staţia de bază.
•• Dacă [Neînregistrare]este afişat pe
receptor, puneţi receptorul pe bază până
când este afişată bara de semnal.
Sugestie
•• Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Înregistrarea
receptoarelor” de la secţiunea Servicii.
Nu îmi pot încărca telefonul mobil.
•• Asiguraţi-vă de conectarea corectă a
cablului de încărcare USB sau a cablului de
încărcare micro-USB al iPhone-ului. SE888
acceptă în principal încărcarea unui singur
mobil. Dacă sunt conectate două mobile la
SE888 şi dacă încărcarea totală a bateriei
depăşeşte limita, primiţi un mesaj. În acest
caz, trebuie să deconectaţi un telefon mobil
de la încărcarea bateriei.
•• Dacă în continuare telefonul mobil nu
se încarcă chiar şi după ce aţi eliminat
unul dintre cele două telefoane mobile,
deconectaţi toate telefoanele mobile de la
încărcarea bateriei. Reconectaţi numai un
mobil la SE888 şi încărcaţi-l din nou.
•• SE888 acceptă în principal încărcarea
iPhone-ului şi a acelor telefoane mobile
care respectă standardul armonizat UE
pentru încărcarea mobilelor. Dacă telefonul
dvs. mobil nu poate fi încărcat cu SE888,
aceasta se întâmplă deoarece telefonul dvs.
mobil nu acceptă standardul armonizat UE.
•• Puteţi găsi lista de telefoane mobile pe
care SE888 le acceptă pentru încărcare în
Charging compatibility list for SE888.pdf,
salvată pe CD ROM sau la http://www.
philips.com/support
60
RO
••
Verificaţi şi actualizaţi versiunea OS
(sistemului de operare) a telefonului dvs.
mobil/iPhone-ului dvs.
Nu pot nici să sincronizez SE888 cu telefonul
meu mobil, nici să sincronizez agenda
telefonică sau jurnalul de apeluri.
•• Puteţi găsi lista de telefoane mobile care
sunt compatibile cu SE888 în Bluetooth
compatibility list for SE888.pdf, salvat
pe CD ROM sau la http://www.philips.
com/support
•• Când lista de dispozitive Bluetooth este
plină, ştergeţi numele telefonului mobil/
calculatorului înainte să poată începe
sincronizarea.
•• Dacă numele SE888 există pe telefonul
dvs. mobil, trebuie să-l ştergeţi de pe
telefonul dvs. mobil. Apoi puteţi efectua
sincronizarea din nou.
•• Verificaţi şi actualizaţi versiunea OS
(sistemului de operare) a telefonului dvs.
mobil/iPhone-ului dvs.
Telefonul meu mobil/iPhone-ul meu nu se
reconectează automat la SE888.
•• Puteţi găsi lista de telefoane mobile care
sunt compatibile cu SE888 în Bluetooth
compatibility list for SE888.pdf, salvat
pe CD ROM sau la http://www.philips.
com/support
•• Verificaţi şi actualizaţi versiunea OS
(sistemului de operare) a telefonului dvs.
mobil/iPhone-ului dvs.
Nu pot să-mi sincronizez calculatorul cu
SE888.
Software-ul aplicaţiei pentru PC acceptă numai
dispozitive Bluetooth cu driverul de protocoale
Bluetooth specificate mai jos. Verificaţi
dispozitivul dvs. Bluetooth şi schimbaţi-l dacă
este necesar.
• Compatibil Microsoft Stack
• Broadcom Stack V 5.1.0.1700, V
5.1.0.2100 şi 5.1.0.3500 Retail
În continuare nu pot să vă sincronizez
calculatorul cu SE888, chiar dacă am schimbat
dispozitivul Bluetooth.
Dezactivaţi dispozitivul Bluetooth intern al
calculatorului. Pentru informaţii, consultaţi
manualul de utilizare al calculatorului dvs. Apoi
instalaţi un dispozitiv Bluetooth extern care
acceptă driverul pentru protocoalele Bluetooth
menţionate deja mai sus.
Există text/simboluri necunoscut(e) afişat(e) în
lista agendei telefonice.
În mod normal SE888 poate recunoaşte textul/
simbolurile specificate în secţiunea „Text şi
număr“. Dacă găsiţi în continuare text/simboluri
necunoscut(e), vi se recomandă să le schimbaţi
cu text cu caractere latine.
Dacă nu reuşesc să înregistrez receptoarele
suplimentare la staţia de bază, cum procedez?
Memoria bazei este plină. Dezînregistraţi
receptoarele neutilizate şi încercaţi din nou.
Nu există ton de apel
•• Verificaţi conexiunile telefonului.
•• Receptorul este în afara razei de acoperire.
Deplasaţi-l mai aproape de staţia de bază.
Nu pot modifica setările mesageriei vocale.
Serviciul de mesagerie vocală este administrat
de furnizorul de servicii, şi nu de telefonul
propriu-zis. Contactaţi furnizorul de servicii
pentru modificarea setărilor.
Receptorul plasat pe încărcător nu se încarcă.
•• Asiguraţi-vă că bateriile sunt introduse
corect.
•• Asiguraţi-vă că receptorul este plasat
corespunzător pe încărcător. Pictograma
pentru baterie se activează pe durata
încărcării.
•• Asiguraţi-vă că setarea tonului de andocare
este pornită. Atunci când receptorul este
aşezat corect pe încărcător, auziţi un ton de
andocare.
•• Contactele de încărcare sunt murdare.
Deconectaţi în prealabil sursa de
alimentare şi curăţaţi contactele cu o cârpă
umezită.
•• Bateriile sunt defecte. Achiziţionaţi unele
noi de la distribuitor.
Niciun element afişat
•• Asiguraţi-vă că bateriile sunt încărcate.
•• Asiguraţi-vă că există energie şi că telefonul
este conectat.
Semnal audio deficitar (bruiaje, ecou etc.)
••
Receptorul este aproape de limita razei de
acoperire. Deplasaţi-l mai aproape de staţia
de bază.
•• Telefonul receptează interferenţe de la
aparatele electrice din apropiere. Depărtaţi
staţia de bază de acestea.
•• Telefonul se află într-o clădire cu pereţi
groşi. Depărtaţi baza de aceştia.
Receptorul nu sună.
Asiguraţi-vă că tonul de apel al receptorului
este pornit.
ID-ul apelantului nu se afişează.
•• Serviciul nu este activat. Adresaţi-vă
furnizorului de servicii.
•• Datele apelantului sunt ascunse sau
indisponibile.
Notă
•• Dacă soluţiile de mai sus nu rezolvă situaţia, deconectaţi
sursa de alimentare atât de la receptor, cât şi de la staţia
de bază. Încercaţi din nou după 1 minut.
RO
61
0168
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
IFU_SE888_RO_V2.0
WK12245
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement