Philips 328P6VUBREB/00 null

Philips 328P6VUBREB/00 null
Brilliance
328P6
MM.TDNSA.002
www.philips.com/welcome
FIKäyttöopas
1
Asiakaspalvelu ja takuu
22
Vianetsintä ja usein kysyttyä
25
Sisällysluettelo
1.Tärkeää ���������������������������������������������������1
1.1 Turvallisuusohjeet ja laitteen hoito �����1
1.2 Oppaassa käytetyt merkinnät ����������������3
1.3 Tuotteen ja pakkausmateriaalin
hävittäminen ����������������������������������������������������3
2. Näytön valmistelu ��������������������������������5
2.1Asennus ��������������������������������������������������������������5
2.2 Näytön käyttäminen ������������������������������������7
2.3MultiView �������������������������������������������������������10
2.4 Poista jalustakokoonpano VESAkiinnitystä varten ����������������������������������������13
3. Kuvan optimointi ��������������������������������14
3.1SmartImage ���������������������������������������������������14
3.2SmartContrast ���������������������������������������������15
4.HDR ������������������������������������������������������16
5. Tekniset tiedot ������������������������������������17
5.1 Tarkkuus & esiasetustilat ������������������������20
6.Virranhallinta ���������������������������������������21
7. Asiakaspalvelu ja takuu ����������������������22
7.1 Philipsin takuu nestekidenäyttöjen
kuvapistevirheiden tapauksessa ����������22
7.2 Asiakaspalvelu ja takuu ����������������������������24
8. Vianetsintä ja usein kysyttyä ������������25
8.1Ongelmatilanteet ���������������������������������������25
8.2 Usein kysyttyä - Yleisiä ����������������������������26
8.3 Usein kysyttyä MultiViewistä ���������������28
1. Tärkeää
• Käytä aina Philipsin toimittamaa
hyväksyttyä virtajohtoa. Jos virtajohto
on hävinnyt, ota yhteyttä paikalliseen
huoltopisteeseen. (Katso lisätiedot kohdasta
Asiakaspalvelukeskus)
1. Tärkeää
Tämä sähköinen käyttöopas on tarkoitettu
kaikille, jotka käyttävät Philips-näyttöä. Varaa
aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen ennen
kuin käytät näyttöä. Käyttöoppaassa on tärkeitä
tietoja näytön käytöstä.
• Älä kohdista näytölle rajuja tärinöitä tai
iskuja käytön aikana.
• Älä kolhi tai pudota näyttöä käytön tai
kuljetuksen aikana.
Philipsin takuu on voimassa sillä ehdolla, että
tuotetta käytetään käyttöohjeiden mukaisesti
siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu,
ja että takuuhuoltoa pyydettäessä esitetään
alkuperäinen lasku tai ostokuitti, josta ilmenee
ostopäivä ja jälleenmyyjän nimi sekä tuotteen
malli ja valmistenumero.
• Liiallinen monotorin käyttö voi lisätä
epämukavuutta silmissä. On parempi pitää
työasemalla lyhyitä taukoja useammin kuin
pitkiä taukoja harvemmin; esimerkiksi 5–10
minuutin tauko 50–60 minuutin jatkuvan
näytön käytön jälkeen on todennäköisesti
parempi kuin 15 minuutin tauko kahden
tunnin välein. Yritä olla rasittamatta silmiäsi
käyttäessä näyttöä määrätyn ajanjakson
seuraavasti:
1.1 Turvallisuusohjeet ja laitteen
hoito
Varoituksia
Tässä oppaassa esitettyjen käyttö- ja
säätöohjeiden sekä muiden toimintaohjeiden
laiminlyönti voi johtaa sähköiskuvaaraan
tai muuhun sähköiseen tai mekaaniseen
vahingonvaaraan.
• Katsomalla jotakin vaihtelevilla
etäisyyksillä pitkän kestävän näyttöön
keskittymisen jälkeen.
• Räpyttelemällä tietoisesti usein
työskentelyn aikana.
• Pyörittelemällä silmiä varovasti niiden
rentouttamiseksi.
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ja noudata
niitä kytkiessäsi ja käyttäessäsi näyttöä:
• Sijoittamalla näyttö uudelleen sopivalle
ja korkeudelle ja oikeaan kulmaan
pituuteesi nähden.
Käyttö
• Pidä näyttö poissa suorasta
auringonpaisteesta, voimakkaista kirkkaista
valoista ja kaikista lämmönlähteistä.
Pitkäaikainen altistuminen tämänkaltaisille
ympäristöille voi johtaa värin haalistumiseen
ja näytön vahingoittumiseen.
• Säätämällä kirkkaus ja kontrasti
asianmukaiselle tasolle.
• Säätämällä ympäristön valaistus
vastaamaan näytön kirkkautta,
välttämällä loistevalaistusta ja liikaa valoa
heijastavia pintoja.
• Poista esineet, jotka voivat pudota
tuuletusaukkoihin tai estää näytön
elektroniikan kunnollisen jäähdytyksen.
• Ottamalla yhteyttä lääkäriin oireiden
ilmetessä.
• Älä tuki kotelon jäähdytysaukkoja.
Kunnossapito
• Sijoita näyttö siten, että pistorasia ja
virtapistoke ovat hyvin ulottuvilla.
• Älä aseta liikaa kuormitusta nestekidenäytön
päälle, jottei näyttöön tule vaurioita. Siirrä
näyttöä tarttumalla sen reunukseen. Älä
nosta näyttöä niin, että sormet tai käsi
koskettaa nestekidenäyttöpaneelia.
• Jos näyttö on suljettu irrottamalla
virtakaapeli tai -johto, on odotettava kuusi
sekunttia ennen sen kytkemistä takaisin.
1
1. Tärkeää
• Kytke näyttö irti, jos se on käyttämättömänä
pitkän aikaa.
Useimmissa tapauksissa "kiinnipalamiset"
tai "jälkikuvat" tai "haamukuvat" häviävät
asteittaisesti jonkin ajan kuluttua, kun virta
on kytketty pois päältä.
• Kytke näyttö irti kun puhdistat sitä. Käytä
puhdistamiseen kevyesti kostutettua liinaa.
Näyttöruudun voi pyyhkiä kuivalla liinalla,
kun virta ei ole päällä. Älä kuitenkaan
koskaan käytä näytön puhdistamiseen
alkoholi- tai ammoniakkipohjaisia nesteitä
tai muita orgaanisia liuottimia.
Varoitus
Näytönsäästäjän aktivoinnin tai näytön
säännöllisen virkistämistoiminnon laiminlyönti
voi johtaa vakaviin "kiinni palaminen"-, "jälkikuva"tai "haamukuva"-oireisiin, jotka eivät häviä, ja
joita ei voi korjata. Takuu ei korvaa yllä lueteltuja
vaurioita.
• Sähköiskun ja näytön pysyvän
vaurioitumisen estämiseksi älä altista
näyttöä pölylle, sateelle, vedelle tai käytä sitä
paikoissa joiden kosteus on erittäin suuri.
Huolto
• Jos näyttö kastuu, kuivaa se mahdollisimman
nopeasti kuivalla liinalla.
• Näytön ulkokuoren saa avata ainoastaan
siihen oikeutettu henkilö.
• Jos jotain ulkopuolista ainetta tai vettä
pääsee näytön sisään, sammuta näyttö
välittömästi ja irrota sen virtajohto. Poista
sen jälkeen vieras aine tai vesi ja lähetä
näyttö huoltoon.
• Jos tarvitset näytön korjaamiseen tai
kytkemiseen liittyviä ohjeita, ota yhteyttä
paikalliseen huoltopisteeseen. (Katso
lisätiedot kohdasta "Asiakaspalvelukeskus")
• Katso kuljetustietojen osalta "Tekniset
tiedot".
• Älä säilytä tai käytä näyttöä paikoissa,
jotka ovat alttiina kosteudelle, suoralle
auringonvalolle tai äärimmäiselle
kylmyydelle.
• Älä jätä näyttöä suoraan auringonvaloon
autoon tai sen tavaratilaan.
Huomautus
Ota yhteyttä huoltoon, jos näyttö ei toimi
normaalisti tai et ole varma miten jokin tässä
käsikirjassa neuvottu toiminto suoritetaan.
• Näyttö toimii parhaiten ja sen käyttöikä
on mahdollisimman pitkä kun käytät sitä
ainoastaan sellaisissa paikoissa jotka ovat
seuraavien lämpötila- ja kosteusrajojen
mukaisia.
• Lämpötila: 0-40°C 32-104°F
• Kosteus: 20-80% RH
Tärkeitä tietoja kiinni palamisesta /
haamukuvista
• Aktivoi aina liikkuva näytönsäästöohjelma,
kun lopetat näytön käyttämisen. Aktivoi
aina määräaikainen ruudunpäivitysohjelma,
jos näytölläsi on muuttumattomia, staattisia
kohteita. Pitkäaikainen, keskeytyksetön
pysäytyskuvien tai liikkumattomien kuvien
näyttäminen voi aiheuttaa näytöllä "kiinni
palamisia", joita kutsutaan myös "jälkikuviksi"
tai "haamukuviksi".
• "Kiinni palamiset", "jälkikuvat" tai
"haamukuvat" on yleisesti tunnettu
ilmiö nestekidenäyttöpaneelitekniikassa.
2
1. Tärkeää
1.3 Tuotteen ja pakkausmateriaalin
hävittäminen
1.2 Oppaassa käytetyt merkinnät
Seuraavassa esitetään tässä oppaassa käytetyt
merkinnät.
Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE
Ohje-, huomio- ja varoitusmerkinnät
Oppaassa on kohtia, jotka on lihavoitu tai
kursivoitu ja varustettu symbolilla. Nämä kohdat
sisältävät ohjeita, huomautuksia ja varoituksia.
Merkkejä on käytetty seuraavasti:
Huomautus
Symboli tarkoittaa tärkeitä tietoja tai
neuvoja, jotka helpottavat ja tehostavat
tietokonejärjestelmän käyttöä.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
Huomio
Symboli tarkoittaa tietoja, joiden avulla käyttäjä
voi estää laitteiston mahdollisen vahingoittumisen
tai tietokoneessa olevien tietojen häviämisen.
Varoitus
Tämä symboli viittaa mahdolliseen
tapaturmavaaraan. Kohdassa neuvotaan, miten
vaara vältetään.
Joissain tapauksissa varoitukset on merkitty
toisella tavalla eikä niiden ohessa ole symbolia.
Tällaiset varoitukset on esitetty viranomaisten
määräyksien edellyttämässä muodossa.
Your new display contains materials that can be
recycled and reused. Specialized companies can
recycle your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the amount
to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old display and packing
from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
3
2. Näytön valmistelu
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.
html
4
2. Näytön valmistelu
Asenna jalusta
2. Näytön valmistelu
1. A
seta näyttö ylösalaisin tasaiselle pinnalle.
Varo naarmuttamasta tai vahingoittamasta
näyttöä.
2.1 Asennus
Pakkauksen sisältö
Brilliance
328P6
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
2. Pidä varresta kiinni molemmin käsin.
(1) Liitä varsi varovasti VESA-kiinnitysalueelle,
kunnes salpa lukkiutuu varteen.
Contents:
© 2017
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
nkli
Koni
jke
il
Ph
ll r
Ch
in
a.
Ve
rsi
on
A
V.
N.
ips
www.philips.com/welcome
s
ht
ig
re
se
r
ve
d.
Un
au
t
Philips and the Philips’ Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
ho
rize
dd
upli
catio
n
d
an
de
Ma
ws.
le la
is a vio latio n of applicab
in
pr
d
te
in
* CD
Virta
*USB C-C
(2) Kiristä kokoonpanoruuvit tiukasti
ruuvitaltalla ja kiinnitä varsi tukevasti
näyttöön.
* HDMI
* DP
(3) Kiristä sormin ruuvi, joka sijaitsee
alustan pohjassa ja kiinnitä alusta tiukasti
jalustaan.
*USB C-A
2
3
1
*Maakohtainen
5
2. Näytön valmistelu
3. Yhdistä näytön signaalijohto tietokoneen
takana olevaan videoliitäntään.
Yhdistäminen tietokoneeseen
4. Yhdistä tietokoneen ja näytön virtajohdot
lähellä olevaan pistorasiaan.
5. Kytke tietokoneeseen ja näyttöön virta.
Jos näytössä näkyy kuva, asennus on valmis.
1
10
11
8
7
6
5
4
3
2
Charger
9
Jos kuulut käyttäjiin, joiden Mactietokoneessa on USB C -portti, varmista
ennen telakointinäytön käyttöä, että ohjain
on asennettu Ethernet-käytön sujuvuuden
varmistamiseksi.Voit hakea ohjaimen: CDlevyltä kohdasta ”RTUNICv1.0.16.pkg” tai
ladata sen suoraan linkistä:
http://www.realtek.com/downloads/
downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid
=56&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&Get
Down=false
Suorita asennus seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
USB C
1. Lataa ohjain Wi-Fi-yhteydellä yllä
olevasta linkistä . Jos Wi-Fi-yhteyttä ei
ole käytettävissä, tallenna ohjain USBtallennustilaan ja liitä se tämän näytön
downstream-USB-porttiin, liitä sitten USB
C -kaapeli Mac-tietokoneeseen, Mac on nyt
valmis lukemaan tiedoston.
USB CC
USB C
OR
USB AC
1 Kensington-varkaudenestolukko
2 Kuulokeliitäntä
2. Kaksoisnapsauta ”RTUNICv1.0.16.pkg”tiedostoa asentaaksesi sen. Näkyviin tulee
onnistumisviesti, kun asennus on valmis.
3 Nopea USB-laturi
4 USB-alavirta
3. Kun asennus on valmis, käynnistä Mac
uudelleen.
5 RJ-45-tulo
6 USB Type-C-tulo
4. Kun Mac-tietokoneen uudelleenkäynnistys
on suoritettu, asennettujen ohjelmien
luetteloon tulee näkyviin ”Realtek USB
Ethernet Network Adapter”.
7 DisplayPort-tulo
8 HDMI 2-tulo
9 HDMI 1-tulo
10 AC-virtatulo
5. Tarkista, että yllä olevassa linkissä on
käytettävissä uusin päivitetty ohjain.
11 Virtakytkin
USB-keskitin
Kytke PC:hen
Kansainvälisten energiastandardien
noudattamiseksi tämän näytön USB-keskitin/
portit ovat pois käytöstä Uni- ja Virta pois
-tiloissa.
1. Kytke virtajohto tiukasti näytön taakse.
2. Katkaise tietokoneesta virta ja irrota sen
virtajohto pistorasiasta.
Liitetyt USB-laitteet eivät toimi tässä tilassa.
6
2. Näytön valmistelu
Asettaaksesi USB-toiminnon pysyvästi
"PÄÄLLÄ"-tilaan, siirry OSD-valikkoon ja valitse
"USB-valmiustila" ja kytke se PÄÄLLÄ-tilaan.
2.2 Näytön käyttäminen
Ohjauspainikkeiden kuvaus
USB-lataava
Tässä laturissa on USB-portteja, joissa on
vakiovirtalähtö, mukaan lukien joitakin, joissa
on USB-lataustoiminto (tunnistettavissa
-virtakuvakkeesta). Voit käyttää näitä portteja
esimerkiksi älypuhelimen lataamiseen tai
ulkoisen kiintolevyn virransyöttöön. Näytön on
oltava aina kytkettynä PÄÄLLE tämän toiminnon
käyttämiseksi.
Tietyt Philips-näytöt eivät ehkä syötä virtaa tai
lataa laitettasi ”lepotilaan” siirryttyään (valkoinen
virran LED-valo vilkkuu). Siirry siinä tapauksessa
OSD-valikkoon ja valitse ”USB Standby Mode”,
ja kytke sitten toiminto ”PÄÄLLÄ”-tilaan
(oletus=POIS). Tämä pitää USB-virransyöttöja -lataustoiminnot aktiivisina, kun näyttö on
lepotilassa.

 

Resolution Notification
USB
3
7
6
5
4
2
1
Näytön virran kytkeminen tai
katkaiseminen.
Käytä kuvaruutuvalikkoa.
Vahvista kuvaruutuvalikkosäätö.
On
Off
USB Standby Mode
Reset
Säädä kuvaruutuvalikkoa.
Information
Käyttäjän asetus -näppäin.
Mukauta haluamasi toiminto
kuvaruutuvalikosta "käyttäjän
näppäimeksi".
PIP/PBP/Pois/Vaihto
Palaa edelliselle
kuvaruutuvalikkotasolle.
Huomautus
Jos kytket milloin tahansa näytön POIS-tilaan
virtakytkimellä, kaikki USB-portit kytkeytyvät
POIS-tilaan.
SmartImage. Useita valintoja:
Helppolukuinen, Office
(Toimisto), Photo (Valokuva),
Movie (Elokuva), Game (Peli),
Economy (Virransäästö),
LowBlue-tila, SmartUniformity
(Älykäs yhtenäisyys) ja Off (Pois
päältä).
7
2. Näytön valmistelu
Mukauta oma "USER"(KÄYTTÄJÄ) -näppäin
Yleistä kuvaruutuvalikoista
Tämä pikanäppäin mahdollistaa
suosikkitoimintonäppäimen asettamisen.
Mikä on On-Screen Display (OSD)?
Kaikissa Philipsin nestekidenäytöissä on
näyttövalikko-ominaisuus (OSD). Sen avulla
käyttäjä voi säätää näytön ominaisuuksia ja valita
toimintoja näytössä olevien ohjeiden avulla.
Käyttäjäystävällinen näytön käyttöliittymä näyttää
seuraavalta:
1. Paina etukehyksen
-painiketta siirtyäksesi
kuvaruutuvalikkonäyttöön.

 







  
 
 






2. Paina ▲- tai ▼-painiketta valitaksesi
päävalikon [OSD-Settings] (Kuvaruutuvalikkoasetukset) ja paina sitten
-painiketta.

3. Paina ▲- tai ▼-painiketta valitaksesi [User]
(Käyttäjä)-valinnan ja paina sitten
-painiketta.
Säätöpainikkeiden perusohje
4. Paina ▲- tai ▼-painiketta valitaksesi
haluamasi toiminnon: [Input] (Tulo), [Volume]
(Äänenvoimakkuus) tai [Brightness] (Kirkkaus).
Yläpuolella näkyvässä näyttövalikossa voit siirtää
kohdistinta painamalla näytön etukehyksen
-painikkeita ja vahvistaa valinnan tai muutoksen
painamalla OK-painiketta.
5. Vahvista valinta painamalla
-painiketta.
Nyt voit painaa suoraan etukehyksen
-pikanäppäintä. Vain edeltäkäsin valittu toiminto
tulee näkyviin nopeaa käyttöä varten.
8
2. Näytön valmistelu
Säätömahdollisuudet
OSD-valikko
Seuraavassa näet yleiskuvan valikkojen
rakenteesta. Kaaviosta näet, miten pääset säätöjä
tehdessäsi siirtymään eri asetuksiin.
Main menu
LowBlue Mode
Input
Picture
20˚
Sub menu
On
Off
1 HDMI 2.0
2 HDMI 2.0
DisplayPort
USB C
HDR
Picture Format
Brightness
Contrast
PIP/PBP
Kallistus
Normal ,VESA HDR 600 ,Off
Wide screen, 4:3, 1:1
0~100
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
SmartContrast
Off, Fast, Faster, Fastest
On, Off
Gamma
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PIP / PBP Mode
Off, PIP, PBP
PIP/ PBP Input
-5˚
1, 2, 3, 4
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
PIP Size
1 HDMI 2.0 ,2 HDMI 2.0 ,DisplayPort , USB C
Small, Middle, Large
PIP Position
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Swap
Audio
Volume
Mute
0~100
On, Off
Color
Color Temperature
Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
User Define
Käännä
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brasil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
OSD Time Out
Setup
User Key
Input, Volume, Brightness
Resolution Notification
On, Off
USB
+170˚
-170˚
0~100
USB Standby Mode
USB 3.0, USB 2.0
On, Off
Reset
Yes, No
Information
Huomautus tarkkuudesta
Tämä näyttö on suunniteltu optimaaliseen
suoritukseen natiivitarkkuudella 3840 x 2160,
60 Hz. Kun näyttöön kytketään virta eri
tarkkuudella, ruudulla näkyy varoitus: Käytä
tarkkuutta 3840 x 2160, 60 Hz parhaiden
tulosten varmistamiseksi.
Natiiviresoluutiovaroituksen ilmoituksen voi
kytkeä pois kuvaruutunäytön (OSD) valikon
kohdasta Setup (Asetus).
9
2. Näytön valmistelu
Korkeuden säätö
2.3 MultiView
180mm
Määritelmä?
MultiView mahdollistaa aktiivisen kaksoisyhteyden
ja näkymän niin, että voit työskennellä useilla
laitteilla, kuten pöytätietokoneella ja kannettavalla
vierekkäin yhtä aikaa, mikä tekee mutkikkaasta
monitehtävätyöstä helppoa.
Kallistus
Mihin tarvitsen sitä?
Ultra-korkean resoluution Philips MultiView
-näytöllä voit kokea liitettävyyden maailman
mukavalla tavalla toimistossa tai kotona.Tällä
näytöllä voi nauttia mukavasti useista sisältölähteistä
yhdellä näytöllä. Esimerkiksi:Voit haluta pitää silmällä
reaaliaikaista uutisvideosyötettä ja audiota pienessä
ikkunassa työskennellessäsi samalla uusimman
blogisi parissa tai voit haluta muokata Ultrabookin
Excel-tiedostoa ollessasi kirjautuneena yrityksen
suojattuun intranetiin käyttääksesi tiedostoja
työpöydältä.
0˚
90˚
10
2. Näytön valmistelu
Kuinka MultiView otetaan käyttöön
pikanäppäimellä?
 

1. Paina suoraan etukehyksen
-pikanäppäintä.


PIP/PBP Mode
Off
PIP/PBP Input
PIP
PIP Size
PBP
PIP Position
Swap


• Paina ▲- tai ▼-painiketta valitaksesi päävalikon
[PIP / PBP]-valinnan ja paina sitten
-painiketta.
• Paina ▲- tai ▼-painiketta valitaksesi [PIP /
PBP Mode] (PIP/PBP-tila)-valinnan ja paina
sitten
-painiketta.
• Paina ▲- tai ▼-painiketta valitaksesi [PIP]tai [PBP]-valinnan.
• Nyt voit siirtyä taaksepäin asettamaan
[PIP / PBP Input] (PIP/PBP-tulo), [PIP Size]
(PIP-koko), [PIP Position] (PIP-sijainti) tai
[Swap] (Vaihto) valinnan.
2. MultiView-valintavalikko tulee näkyviin.
Valitse painamalla ▲- tai ▼-painiketta.
2. Vahvista valinta painamalla
 
-painiketta.
MultiView kuvaruutuvalikossa

• PIP / PBP Mode (PIP/PBP-tila): MultiViewillä
on kaksi tilaa: [PIP] ja [PBP].
[PIP]: K
uva kuvassa



Avaa toisen signaalilähteen
alaikkuna.
3. Vahvista valintasi painamalla
-painiketta
ja poistu sitten automaattisesti.
B
A (pää)
(main)
Kuinka MultiView otetaan käyttöön
kuvaruutuvalikolla?
Kun alalähdettä ei tunnisteta:
MultiView toiminnon voi valita etukehyksen
-pikanäppäimen suoraan painamisen
lisäksi valita kuvaruutuvalikossa.
1. Paina etukehyksen
-painiketta siirtyäksesi
kuvaruutuvalikkonäyttöön.
A
B (pää)
(main)
[PBP]: K
uva kuvan vieressä
Avaa toisen signaalilähteen
kuva kuvan vieressä
-alaikkuna.
11
A (pää)
(main)
B
2. Näytön valmistelu
B
Kun alalähdettä ei tunnisteta:
B (pää)
(main)
A (pää)
(main)
A
A (pää)
(main)
• PIP / PBP Input (PIP/PBP-tulo):
Alanäyttölähteeksi on valittavissa neljä eri
videotuloa: [1 HDMI 2.0], [2 HDMI 2.0],
[DisplayPort] ja [USB C].
B
Pieni
• PIP Position (PIP-sijainti): Kun PIP on
aktivoitu, valittavissa on kaksi alaikkunan
sijaintia.
Ala-oikea
B
A (pää)
(main)
B
A (pää)
(main)
Ylhäällä vasemmalla
B
A
Alhaalla vasemmalla
(pää)
(main)
B
A
↔
A (pää)
Suuri
Ylä-oikea
B
B (pää)
(main)
A
• Off (Pois päältä): P
ysäytä MultiView-toiminto.
• PIP Size (PIP-koko): Kun PIP on aktivoitu,
valittavissa on kolme alaikkunakokoa: [Small]
(Pieni), [Middle] (Keskikoko), [Large] (Suuri).
Keskikoko
B (pää)
(pää)
A
Vaihda A- ja B-lähde [PBP]-tilassa:
Huomautus
Näytön ylä- ja alaosassa näkyvät mustat nauhat
näyttävät oikean kuvasuhteen PBP-tilassa
oltaessa.
A (pää)
↔
(pää)
(main)
Swap (Vaihto): Pääkuvalähde ja alakuvalähde vaihtuvat keskenään näytössä.
Vaihda A- ja B-lähde [PIP]-tilassa:
12
2. Näytön valmistelu
Huomautus
Tämä näyttö sallii 100 mm x 100 mm VESAyhteensopivan asennusliitännän.
2.4 Poista jalustakokoonpano VESAkiinnitystä varten
Noudata ennen näytön jalustan irrottamista alla
olevia ohjeita vaurion tai vamman välttämiseksi.
1. A
seta näyttö ylösalaisin tasaiselle pinnalle.
Varo naarmuttamasta tai vahingoittamasta
näyttöä.
100mm
100mm
2. Löysää kokoonpanoruuvit ja irrota sitten
varsi näytöstä.
1
2
13
3. Kuvan optimointi
3. SmartImage näkyy ruudulla 5 sekuntia tai voit
voit myös vahvistaa valinnan painamalla "OK".
Useita valintoja: Helppolukuinen, Office
(Toimisto), Photo (Valokuva), Movie (Elokuva),
Game (Peli), Economy (Virransäästö), LowBluetila, SmartUniformity (Älykäs yhtenäisyys) ja Off
(Pois päältä).
3. Kuvan optimointi
3.1 SmartImage
Määritelmä?
SmartImagen esiasetukset optimoivat näytön eri
sisältötyypeille säätämällä kirkkautta, kontrastia,
väriä ja terävyyttä dynaamisesti reaaliajassa.
Philips SmartImage -näytön suorituskyky on
optimoitu niin tekstipohjaisille sovelluksille, kuin
kuvien ja elokuvien katseluun.
SmartImage
EasyRead
Office
Photo
Mihin tarvitsen sitä?
Haluat näytön, joka on optimoitu kaikille
suosikkisisältötyypeillesi. SmartImage-sovellus säätää
kirkkautta, kontrastia, väriä ja terävyyttä dynaamisesti
reaaliajassa ja parantaa näin katselukokemustasi.
Movie
Game
Economy
Miten se toimii?
LowBlue Mode
Philipsillä on yksinoikeus johtavaan SmartImagePhilips-teknologiaansa, joka analysoi näyttösi sisältöä.
Riippuen valitsemastasi vaihtoehdosta SmartImage
parantaa dynaamisesti näytettävien kuvien ja
elokuvien kontrastia, värikylläisyyttä ja terävyyttä kaikki reaaliajassa yhtä nappia painamalla.
SmartUniformity
ff
• EasyRead (Helppolukuinen): Helpottaa
tekstiin pohjautuvien sovellusten, kuten
sähköisten PDF-kirjojen, lukemista. Käyttämällä
erikoisalgoritmia, joka lisää tekstisisällön
kontrastia ja reunojen terävyyttä, näyttö on
optimoitu rasittamatonta lukemista varten
säätämällä monitorin kirkkautta, kontrastia ja
värilämpötilaa.
Miten käynnistän SmartImagen?
• Office (Toimisto): Lisää luettavuutta
ja vähentää silmien rasittumista tekstiä
korostamalla ja kirkkautta himmentämällä.
Tämä tila huomattavasti parantaa luettavuutta
ja tehostaa taulukko-ohjelmien, PDFtiedostojen, skannattujen artikkeleiden ja
muiden yleisten toimistosovellusten käyttöäsi.
1. Käynnistä SmartImage näyttöruudulla
painamalla
-painiketta.
• Photo (Valokuva): Tämä profiili yhdistää
värikylläisyyden, dynaamisen kontrastin
ja terävyyden parantamisen valokuvien
ja muiden kuvien näyttämiseksi erittäin
selkeinä ja eloisin värein - aina ilman
häiriöitä ja haalistuneita värejä.
2. Paina
-painiketta toistuvasti
vaihtaaksesi toimintojen Helppolukuinen,
Office (Toimisto), Photo (Valokuva),
Movie (Elokuva), Game (Peli), Economy
(Virransäästö), LowBlue-tila, SmartUniformity
(Älykäs yhtenäisyys) ja Off (Pois päältä) välillä.
14
3. Kuvan optimointi
• Movie (Elokuva): Tehostetun valotiheyden,
tavallista suuremman värikylläisyyden,
dynaamisen kontrastin ja veitsenterävien
kuvien ansiosta elokuvissasi on dynaamiset
luonnolliset värit, pimeimpien kohtien
jokainen yksityiskohta näkyy ja valoisammat
kohdat ovat kirkkaita.
3.2 SmartContrast
Määritelmä?
Ainutlaatuinen teknologia, joka analysoi
dynaamisesti näytön sisällön ja optimoi
automaattisesti näytön kontrastisuhteen, jotta
saavutetaan maksimaalinen visuaalinen selkeys ja
katselunautinto. Tämä teknologia lisää taustavaloa,
jotta kuvat ovat selkeämpiä, terävämpiä ja
kirkkaampia tai himmentää sitä, jotta kuvat
näkyvät selkeästi tummaa taustaa vasten.
• Game (Peli): Käännä ohjaimesta paras
vasteaika, vähennä rosoreunaisuutta
näytössä nopeasti liikkuvien kohteiden
osalta, paranna kirkkaan ja tumman
kontrastisuhdetta, tämä profiili antaa
pelaajille parhaan pelaamiskokemuksen.
Mihin tarvitsen sitä?
Haluat parhaan mahdollisen visuaalisen
selkeyden ja katselumukavuuden
kaikentyyppiselle sisällölle. SmartContrast seuraa
dynaamisesti kontrasteja ja säätää taustavaloa,
jotta peli- ja elokuvanäytöt ovat selkeitä, teräviä
ja kirkkaita ja toimistotyön teksti selkeää ja
helposti luettavaa. Näytön sähkönkulusta
vähentämällä säästät sähkölaskuissa ja pidennät
näyttösi käyttöikää.
• Economy (Virransäästö): Tämän profiilin
kirkkautta, kontrasteja ja taustavaloa on
säädetty siten, että ne soveltuvat päivittäin
käytettäville toimistosovelluksille ja
vähentävät sähkönkulutusta.
• LowBlue-tila: LowBlue-tila on helppo
silmille ja lisää tuottavuutta. Tutkimukset
ovat osoittaneet, että samoin kuin
ultraviolettisäteily voi aiheuttaa vahinkoa
silmille, LED-näyttöjen lyhyen aallonpituuden
siniset säteet voivat vahingoittaa silmiä ja
haitata näköä ajan mittaan. Hyvinvointia
varten luotu Philipsin LowBlue-tila käyttää
lykästä ohjelmistoteknologiaa, joka vähentää
haitallista lyhyen aallonpituuden sinistä valoa.
Miten se toimii?
Aktivoidessasi SmartContrastin se analysoi
näyttösi sisältöä reaaliajassa ja säätää värejä
ja taustavalon voimakkuutta. Tämä toiminto
parantaa dynaamisesti kontrastia videoita
katseltaessa tai pelejä pelattaessa.
• SmartUniformity: Kirkkauden ja värin
vaihtelut ruudun eri kohdissa ovat yleinen
ilmiö nestekidenäytöissä. Yleensä näytön
yhtenäisyys on noin 75–80 %. Kun käytät
Philips SmartUniformity -toimintoa, näytön
yhtenäisyys on yli 95 %. Näytön kuva on
tasaisempi ja todentuntuisempi.
• Off (Pois päältä): Ei SmartImage optimointia.
Huomautus
Voit siirtyä Philips LowBlue -tilaan, TUV:n
matalan sinisen valon sertifioinnin mukaiseen tila
2:een painamalla pikanäppäintä
ja painamalla
sitten valitaksesi LowBlue-tilan. Katso yllä
SmartImage-valinnan ohjeet.
15
4. HDR
4. HDR
HDR-asetukset Windows 10
-käyttöjärjestelmässä
Vaiheet
1. Napsauta työpöydällä hiiren oikealla
painikkeella, siirry Näyttöasetuksiin.
STEP 5
2. Valitse näyttö/monitori.
3. Säädä resoluutioksi 3840 x 2160.
4. Kytke "HDR ja WCG" päällä-tilaan.
5. Säädä SDR-sisällön kirkkaus.
Huomautus
Windows 10 -versio on pakollinen; päivitä aina
uusimpaan versioon.
Saat lisätietoja alla olevasta Mircrosoftin virallisen
web-sivuston linkistä.
https://support.microsoft.com/en-au/
help/4040263/windows-10-hdr-advanced-colorsettings
STEP 1
STEP 2
STEP 4
STEP 3
16
5. Tekniset tiedot
5. Tekniset tiedot
Kuva/Näyttö
Näyttöpaneelityyppi
Taustavalo
Paneelin koko
Kuvasuhde
Pikselikoko
SmartContrast
Vasteaika
SmartResponse
Optimaalinen resoluutio
Katselukulma
Kuvan parannus
Näytön värit
Pystyvirkistystaajuus
Vaakataajuus
sRGB
Väriasteikko
HDR
SmartUniformity
Delta E (tyyp.)
LowBlue-tila
Helppolukuinen
Liitäntä
Tulosignaali
USB
RJ-45
USB C-virransyöttö
Tulosignaali
Audiotulo/-lähtö
Mukavuus
Sisäänrakennettu kaiutin
Multi View
Käyttömukavuus
OSD:n kielet
Muut helppokäyttötoiminnot
Plug and Play -yhteensopivuus
VA
W-LED-järjestelmä
31,5'' W (80cm)
16:9
0,181 x 0,181 mm
80,000,000:1
9,5ms (GtG)
4ms (GtG)
HDMI/DisplayPort/USB Type-C: 3840 x 2160, 60Hz
178° (V) / 178° (P), C/R = 10 (tav.)
SmartImage
1,07 G (10-bittinen)
23–80 Hz
30–160 kHz
KYLLÄ
KYLLÄ
PC HDR600 -sertifioitu (DP/HDMI)
95%-103%
< 2 for 6500K
KYLLÄ
KYLLÄ
DisplayPort1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2,
USB Type-Cx 1 (DP Alt -tila, Sähkön toimitus, data)
Upstream: USB-C, Downstream: USB 3.0 x 4 (mukaan lukien 1
lataava)
KYLLÄ
5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A,
enintään 60 w
Erillinen tahdistus
kuulokelähtö
3W x 2
PIP/PBP-tila, 2 x laite
Englanti, Saksa, Espanja, Kreikka, Ranska, Italia, Unkari, Hollanti,
Portugali, Brasilian portugali, Puola, Venäjä, Ruotsi, Suomi, Turkki,
Tšekki, Ukraina, Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Japani,
Korea
VESA-kiinnitys (100×100 mm), Kensington-lukko
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
17
5. Tekniset tiedot
Jalusta
Kallistus
Käännä
Korkeuden säätö
Kallistus
Virta
Sähkönkulutus
Normaalikäyttö
Lepotila (Valmiustila)
Pois päältä
Pois (Vaihtovirtakytkin)
Lämmönhukka*
Normaalikäyttö
Lepotila (Valmiustila)
Pois päältä
Pois (Vaihtovirtakytkin)
Päällä-tila (Virransäästötila)
Virran LED-merkkivalo
Virransyöttö
Mitat
Tuote jalustan kanssa (LxKxS)
Tuote ilman jalustaa (LxKxS)
Tuotepakkauksen kanssa (LxKxS)
Paino
Tuote jalustalla
Tuote ilman jalustaa
Tuotepakkauksen kanssa
Käyttöolosuhteet
Lämpötila-alue (käyttö)
Suhteellinen kosteus (käytössä)
Ilmanpaine (käytössä)
Lämpötila-alue (ei käytössä)
Suhteellinen kosteus
(ei käytössä)
Ilmanpaine
(ei käytössä)
-5 / +20 astetta
-170 / +170 astetta
180mm
90 astetta
AC-ottojännite
AC-ottojännite
AC-ottojännite
100 VAC, 50Hz
115 VAC, 60Hz
230 VAC, 50Hz
84,30 W (tav.)
84,40 W (tav.)
84,50 W (tav.)
<0,5 W (tav.)
<0,5 W (tav.)
<0,5 W (tav.)
<0,5 W (tav.)
<0,5 W (tav.)
<0,5 W (tav.)
0W (tyyp.)
0W (tyyp.)
0W (tyyp.)
AC-ottojännite
AC-ottojännite
AC-ottojännite
100 VAC, 50Hz
115 VAC, 60Hz
230 VAC, 50Hz
287,71 BTU/h
288,05 BTU/h
288,40 BTU/h
(tyyp.)
(tyyp.)
(tyyp.)
<1,71 BTU/h (tav.) <1,71 BTU/h (tav.) <1,71 BTU/h (tav.)
<1,17 BTU/h (tav.) <1,71 BTU/h (tav.) <1,71 BTU/h (tav.)
0 BTU/h (tyyp.)
0 BTU/hr (tyyp.)
0 BTU/hr (tyyp.)
34,6 W (tav.)
Päällä-tila: Valkoinen, Valmius-/Lepotila: Valkoinen (välkkyy)
Sisäänrakennettu, 100–240 VAC, 50–60Hz
742 x 657 x 270 mm
742 x 438 x 63 mm
970 x 526 x 224 mm
9,36 kg
6,40 kg
13,26 kg
0°C - 40°C
20–80 %
700–1060 hPa
-20°C to 60°C
10–90 %
500–1060 hPa
18
5. Tekniset tiedot
Ympäristö ja energia
ROHS
EPEAT
Pakkaus
Erityiset aineet
EnergyStar
Säädöstenmukaisuus ja standardit
Sääntömääräiset hyväksynnät
Kaappi
Väri
Valmis
KYLLÄ
KYLLÄ (Katso lisätietoja huomautuksesta 1)
100% kierrätettävä
100% PVC BFR -vapaa kotelo
KYLLÄ
CE Mark, FCC Class B, VCCI, RCM, ICES-003, J-MOSS, cETLus,
EPA, PSB, CU-EAC, SEMKO, GS, TCO Certified, UKRAINIAN,
PSE, CCC, CECP, WEEE, ISO
Musta
Pinta
Huomautus
1. EPEAT Kulta tai Hopea kelpaa vain alueilla, joilla Philips rekisteröi tuotteen. Siirry osoitteeseen www.
epeat.net nähdäksesi rekisteröinnin tilan maassasi.
2. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. Siirry sivulle www.philips.com/support ja
lataa esitteen viimeisin versio.
3. Älykäs vasteaika on optimaalinen arvo joko GtG- tai GtG (BW) -testeissä.
4. Virransyöttötoiminto perustuu kannettavan kapasiteettiin.
19
5. Tekniset tiedot
noudata tätä tarkkuussuositusta.
5.1 Tarkkuus & esiasetustilat
Maksimitarkkuus
3840 x 2160, 60Hz (digitaalinen tulo)
Suositeltava resoluutio
3840 x 2160, 60Hz (digitaalinen tulo)
vaakataajuus
(kHz)
Tarkkuus
pystytaajuus
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
74,56
1920 x 1200
59,89
66,64
2560 x 1080
59,98
88,79
2560 x 1440
59,95
67,50
2560 x 1440
30,00
133,32
2560 x 1440
60,00
133,29
1920 x 2160
PBP mode
59,99
133,312
3840 x 2160
59,99
Huomautus
• Huomaa, että näyttö toimii parhaiten
natiivitarkkuudella 3840 x 2160, 60 Hz.
Varmistaaksesi parhaan kuvanlaadun
20
6.Virranhallinta
6. Virranhallinta
Jos sinulla on VESA:n DPM-yhteensopiva
näyttökortti tai sovellus asennettuna PCtietokoneellesi, näyttö vähentää automaattisesti
sähkönkulutustaan, silloin kun se ei ole
käytössä. Jos näyttö havaitsee signaalin
näppäimistöltä, hiirestä tai muusta laitteesta,
se "herää" automaattisesti. Seuraava taulukko
sisältää virrankäyttöarvot ja automaattisen
virransäästötoiminnot signaalit:
Virta-asetusten tiedot
VESA-tila
Video
Sähkönkäyttö
LED-Väri
Aktiivi
PÄÄLLÄ
H-sync V-sync
Kyllä
Kyllä
84,4W (tav.)
228W (maks.)
Valkoinen
Lepotila
(Valmiustila)
POIS
Ei
Ei
<0,5 W (tyyp.)
Valkoinen
(vilkkuu)
Sammuta
POIS
-
-
<0,3 W (tyyp.)
POIS
Seuraavaa asetusta käytetään mittaamaan tämän
näytön virrankulutusta.
• Alkuperäinen resoluutio: 3840 x 2160
• Kontrasti: 50%
• Kirkkaus: 100%
• Värilämpötila: 6500K puhtaan valkoisella
kuviolla
• Ääni ja USB pois käytöstä
Huomautus
Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman
etukäteisilmoitusta.
21
7. Asiakaspalvelu ja takuu
Erityyppiset kuvapistevirheet
7. Asiakaspalvelu ja takuu
Kuvapisteiden ja osaväripisteiden virheet näkyvät
kuvaruudussa eri tavoin. Kuvapistevirheitä on
kahta tyyppiä ja kumpikin tyyppi käsittää erilaisia
osaväripistevirheitä.
7.1 Philipsin takuu nestekidenäyttöjen
kuvapistevirheiden tapauksessa
Kirkkaat pisteet
Philipsin pyrkimyksenä on tarjota tuotteita,
joiden laatu on paras mahdollinen. Käytämme
uusimpia valmistusmenetelmiä ja tiukkaa
laadunvalvontaa. Nestekidenäyttöjen kuvapisteiden
tai osaväripisteiden vikoja ei kuitenkaan voida
aina välttää. Kukaan valmistaja ei pysty takaamaan,
että kaikkien TFT-näyttöjen kaikki kuvapisteet
olisivat virheettömiä. Philips takaa kuitenkin, että
jos virheiden määrä on liian suuri, näyttö korjataan
tai vaihdetaan takuun puitteissa. Seuraavassa
selitetään erilaiset kuvapistevirheet ja määritellään,
milloin niiden määrä katsotaan liian suureksi.Takuu
kattaa korjauksen tai vaihdon, jos TFT-näytön
kuvapistevirheiden määrä ylittää määritellyt rajaarvot. Esimerkiksi näytön osaväripisteistä saa vain
0,0004 % olla virheellisiä. Lisäksi Philips määrittelee
vielä tiukemmat rajat tietyille virheyhdistelmille, jotka
ovat muita näkyvämpiä.Takuu on voimassa kaikkialla
maailmassa.
Kirkkaat pisteet ovat näyttöpisteitä tai alipisteitä,
jotka ovat aina valaistuina tai päällä. Kirkas piste
on alipiste, joka jää näyttöön kun näytössä on
tumma kuvio. Kirkkaiden pisteiden tyypit.
Yksi palava punainen, vihreä tai sininen
osaväripiste.
osaväripisteestä
Kaksi vierekkäistä palavaa osaväripistettä:
- punainen + sininen = violetti
- punainen + vihreä = keltainen
- vihreä + sininen = syaani (vaaleansininen)
kuvapiste
Kuvapisteet ja osaväripisteet
Kuvapiste (pixel) koostuu kolmesta
osaväripisteestä (subpixel): punaisesta (R),
vihreästä (G) ja sinisestä (B). Kaikki kuvapisteet
yhdessä muodostavat kuvan. Kun kaikki kolme
osaväripistettä palavat, ne näkyvät yhtenä
valkoisena kuvapisteenä. Kun kaikki kolme
osaväripistettä ovat sammuksissa, ne näkyvät
yhtenä mustana kuvapisteenä. Jos vain yksi tai
kaksi osaväripistettä palaa, yhteistuloksena näkyy
yksi muunvärinen kuvapiste.
Kolme vierekkäistä palavaa osaväripistettä (yksi
valkoinen kuvapiste).
22
7. Asiakaspalvelu ja takuu
Kuvapistevirheiden etäisyys
Huomautus
Punaiset tai siniset kirkkaat pisteet ovat
50 prosenttia kirkkaampia kuin ympäröivät
pisteet, kun taas vihreät kirkkaat pisteet ovat
30 prosenttia naapuripisteitä kirkkaampia.
Koska samantyyppiset lähekkäiset kuvapisteja osaväripistevirheet voivat näkyä erityisen
häiritsevinä, Philips määrittelee myös
kuvapistevirheiden etäisyydelle toleranssit.
Mustat kirkkaat pisteet
Mustat pisteet ovat näyttöpisteitä tai alipisteitä,
jotka ovat aina pimeinä tai pois päältä. Tumma
piste on alipiste, joka jää näyttöön kun näytössä
on vaalea kuvio. Mustien pisteiden tyypit.
Kuvapistevirheiden toleranssit
Jotta kuvapistevirheet oikeuttaisivat TFTnäytön korjaamiseen tai vaihtoon takuukauden
aikana, Philipsin litteän näytön kuvapiste- tai
osaväripistevirheiden määrän on ylitettävä
seuraavissa taulukoissa annetut toleranssit.
KIRKASPISTEVIRHEET
1 palava osaväripiste
2 vierekkäistä palavaa osaväripistettä
3 vierekkäistä palavaa osaväripistettä (yksi valkoinen kuvapiste)
Kahden kirkaspistevirheen välinen etäisyys*
Kaikentyyppisten kirkaspistevirheiden kokonaismäärä
HYVÄKSYTTÄVÄ TASO
10
2
1
>10 mm
10
MUSTAPISTEVIRHEET
1 musta osaväripiste
2 vierekkäistä mustaa osaväripistettä
3 vierekkäistä mustaa osaväripistettä
4 vierekkäistä mustaa osaväripistettä
Kahden mustapistevirheen välinen etäisyys*
Kaikentyyppisten mustapistevirheiden kokonaismäärä
HYVÄKSYTTÄVÄ TASO
15 tai vähemmän
5 tai vähemmän
2
1
>10 mm
15 tai vähemmän
KUVAPISTEVIRHEIDEN KOKONAISMÄÄRÄ
Kaikentyyppisten kirkas- ja mustapistevirheiden kokonaismäärä
HYVÄKSYTTÄVÄ TASO
15 tai vähemmän
Huomautus
1 osaväripistevirhe tai 2 vierekkäistä osaväripistevirhettä = 1 kuvapistevirhe
23
7. Asiakaspalvelu ja takuu
7.2 Asiakaspalvelu ja takuu
Saat yksityiskohtaiset tiedot takuun kattavuudesta ja lisätukea alueellasi voimassaolevista vaatimuksista
osoitteesta www.philips.com/support tai ota yhteyttä paikalliseen Philips-asiakaspalvelukeskukseen.
Saadaksesi laajennetun takuun, jos haluat jatkaa yleistä takuuaikaa, sertifioidulla huoltokeskuksellamme on
tarjolla Out of Warranty (Takuu lopussa) -palvelupaketti.
Jos haluat käyttää tätä palvelua, varmista, että ostat tämän palvelun 30 kalenteripäivän sisällä
alkuperäisestä ostopäivämäärästä. Palveluun kuuluu jatkettuna takuuaikana nouto-, korjaus- ja
palautuspalvelu, käyttäjä on kuitenkin vastuussa kaikista kertyneistä kustannuksista.
Jos sertifioitu huoltokumppani ei pysty suorittamaan tarvittavia korjauksia tarjotun laajennetun
takuupaketin puitteissa, etsimme sinulle vaihtoehtoisia ratkaisuja, mikäli mahdollista, ostamasi jatketun
takuuajan sisällä.
Ota yhteyttä Philips-asiakaspalveluedustajaan tai ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen
(asiakaspalvelupuhelinnumero) saadaksesi lisätietoja.
Philipsin asiakaspalvelukeskuksen numero on listattu alla.
•
•
Paikallinen
vakiotakuuaika
Vaihtelee
alueittain
•
Jatkettu takuuaika
•
Kokonaistakuuaika
•
+ 1 vuosi
•
Paikallinen vakiotakuuaika +1
•
•
+ 2 vuotta
+ 3 vuotta
•
•
Paikallinen vakiotakuuaika +2
Paikallinen vakiotakuuaika +3
**Alkuperäinen ostotosite ja laajennetun takuun osto vaaditaan.
Huomautus
Katso paikallinen huoltonumero tärkeiden tietojen oppaasta, joka on saatavilla Philips-tukisivustolla.
24
8.Vianetsintä ja usein kysyttyä
8. Vianetsintä ja usein
kysyttyä
Näkyvää savua tai kipinöintiä
8.1 Ongelmatilanteet
• Ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun
välittömästi.
• Älä suorita mitään vianetsintävaihetta
• Irrota näyttö verkkovirrasta välittömästi
turvallisuussyistä
Tämän sivun ongelmat ovat sellaisia, että käyttäjä
voi itse korjata ne. Jos tämän sivun ratkaisut
eivät korjaa ongelmaa, ota yhteyttä Philipsasiakaspalveluun.
Kuvaan liittyviä ongelmia
Kuva ei ole keskellä
• Säädä kuvan paikkaa käyttäen OSD:n
pääsäätimien "Auto"-toimintoa.
Yleisiä ongelmia
• Säädä kuvan paikkaa OSD-valikon Setup
(Asetus) -vaihtoehdon Phase/Clock (Tila/
Kello) -säädöillä. Se on voimassa vain VGAtilassa.
Ei kuvaa (virran LED ei pala)
• Varmista, että virtajohto on liitetty sekä
pistorasiaan että näytön taakse.
• Varmista ensin, että näytön etuosassa oleva
näppäin on POIS PÄÄLTÄ -asennossa. Paina
näppäin sen jälkeen PÄÄLLÄ -asentoon.
Näytön kuva värähtelee
• Varmista, että signaalikaapeli on yhdistetty
näytönohjaimeen tai PC-tietokoneeseen.
Ei kuvaa (virran LED on valkoinen)
Näytöllä on pystysuora värinä
• Varmista, että tietokone on päällä.
• Varmista, että signaalikaapeli on liitetty
tietokoneeseesi.
• Varmista, että näytön kaapelin liittimet eivät
ole vääntyneet. Jos liittimet ovat vääntyneet,
vaihda kaapeli uuteen.
• Säädä kuvaa käyttäen OSD:n pääsäätimien
"Auto"-toimintoa.
• Poista vaakasuorat juovat OSD-valikon
Setup (Asetus) -vaihtoehdon Phase/Clock
(Tila/Kello) -säädöillä. Se on voimassa vain
VGA-tilassa.
• Energiansäästötoiminto on ehkä aktivoitu
Näytöllä lukee
  
Näytöllä on vaakasuoraa värinää
• Varmista, että näytön kaapeli on yhdistetty
tietokoneeseesi. (Katso myös pikaopas).
• Tarkista, ovatko näytön kaapelin liittimet
vääntyneet.
• Säädä kuvaa käyttäen OSD:n pääsäätimien
"Auto"-toimintoa.
• Varmista, että tietokone on päällä.
• Poista vaakasuorat juovat OSD-valikon
Setup (Asetus) -vaihtoehdon Phase/Clock
(Tila/Kello) -säädöillä. Se on voimassa vain
VGA-tilassa.
AUTO-painike ei toimi
• Auto-toiminto toimii ainoastaan VGAAnalog (Analogisessa VGA) -tilassa. Jos tulos
ei tyydytä, voit säätää manuaalisesti OSDvalikosta.
Huomautus
Auto-toiminto ei toimi DVI-Digital (DVI-digitaali)
-tilassa, koska sitä ei tarvita.
25
8.Vianetsintä ja usein kysyttyä
Näytön kuva on epäselvä, huonosti erottuva
tai liian tumma
8.2 Usein kysyttyä - Yleisiä
Kysymys 1:Mitä minun tulee tehdä, kun
näytölle ilmestyy viesti "Cannot
• Säädä kontrastia ja kirkkautta
kuvaruutunäytöllä.
"Jlkikuvien", "kiinni palamisen" tai "haamukuvien"
jää ruudulle, kun virta on sammutettu.
• Pidemmän aikaa näytöllä oleva
pysäytyskuva saattaa aiheuttaa näytölläsi
"kiinni palaminen"-ilmiön, josta käytetään
myös termejä "jälkikuva" ja "haamukuva".
"Kiinni palaminen", "jälkikuvat" tai
"haamukuvat" on yleisesti tunnettu
ilmiö nestekidenäyttöpaneelitekniikassa.
Valtaosassa tapauksia "kiinni palaminen"
tai "jälkikuvat" tai "haamukuvat" katoavat
vähitellen tietyn ajan kuluttua siitä, kun virta
on sammutettu.
• Aktivoi aina liikkuva näytönsäästöohjelma,
kun lopetat näytön käyttämisen.
• Aktivoi aina määräaikainen
ruudunpäivitysohjelma, jos nestekidenäytölläsi
on muuttumattomia, staattisia kohteita.
• Näytönsäästäjän aktivoinnin tai näytön
säännöllisen virkistämistoiminnon laiminlyönti
voi johtaa vakaviin "kiinni palaminen"-,
"jälkikuva"- tai "haamukuva"-oireisiin, jotka
eivät häviä, ja joita ei voi korjata. Takuu ei
korvaa yllä lueteltuja vaurioita.
Kuva on vääristynyt. Teksti on epäselvää.
• Aseta PC-tietokoneen näyttötarkkuus
samaksi kuin näytön suositeltu
natiivitarkkuus.
Näytöllä on vihreitä, punaisia, sinisiä, tummia ja
valkoisia pisteitä
• Jäljellä olevat pisteet ovat normaaleja
nestekiteen nykyteknologiaan kuuluvia
ominaisuuksia, katso lisätietoja pikselitakuusta.
"Virta päällä" -valo on häiritsevän kirkas.
• Voit säätää "virta päällä" -valoa Power
LED Setup (Virran LED-astuksella)
kuvaruutunäytön pääohjaimilla.
Lisätietoja löydät Asiakaspalvelukeskuslistalta ja
ottamalla yhteyttä Philips-asiakaspalveluun.
26
8.Vianetsintä ja usein kysyttyä
Vastaus:
display this video mode" (Tätä
videotilaa ei voi näyttää) näyttöä
asentaessani?
Suositeltu tarkkuus tälle näytölle:
3840 x 2160, 60Hz.
Vastaus:
ideokortti/graafinen ajuri ja
V
näyttö määräävät käytössä olevat
tarkkuudet. Valitse haluamasi
tarkkuus Windows® Control
Panel (Ohjauspaneelin) "Display
properties (Näytössä)".
Kysymys 5: Mitä teen, jos en ole varma
tekemistäni näytön säädöistä
kuvaruutunäyttö (OSD) -valikossa?
Vastaus:
Paina OK-painiketta ja valitse
Reset (Palauta) palauttaaksesi
kaikki tehdasasetukset.
Kysymys 6:Onko LCD-näyttöruutu
naarmunkestävä?
Vastaus:
Yleinen suositus on, että paneelin
pintaa ei altisteta voimakkaille
iskuille, ja että se suojataan teräviltä
ja tylpiltä esineiltä. Koskiessasi
näyttöön, varmista, että paneelin
pintaan ei kohdistu painetta. Tämä
saattaisi vaikuttaa näytön takuuseen.
Kysymys 7:Miten puhdistan LCD-näytön?
Vastaus:
Käytä normaaliin puhdistukseen
puhdasta, pehmeää liinaa.
Käytä isopropanolia vaativaan
puhdistukseen. Älä käytä muita
liuotteita, kuten etyylialkoholia,
etanolia, asetonia, heksaania jne.
Kysymys 8: Voinko muuttaa näyttöni
väriasetuksia?
Vastaus:
Kyllä, voit muuttaa näyttösi
väriasetuksia kuvaruutunäytöllä
(OSD) seuraavien ohjeiden
mukaisesti,
• Irrota kaikki kaapelit ja liitä PC-tietokoneesi
aikaisemmin käyttämääsi näyttöön.
• Valitse Windows Start (Käynnistys)
-valikossa Settings (Asetukset)/Control
Panel (Ohjauspaneeli). Valitse Control Panel
(Ohjauspaneeli) -ikkunassa Display (Näyttö)
-kuvake. Valitse ohjauspaneelin Display
(Näytössä) "Settings (Asetukset)"-välilehti.
Siirrä Setting (Asetukset) -välilehdellä olevan
"desktop area (työpöytäalue)" -laatikon
vierityspalkki 3840 x 2160 pikseliä kohdalle.
• Avaa "Advanced Properties
(Lisäominaisuudet)" ja aseta virkistystaajuus
60Hz:iin ja napsauta OK.
• Käynnistä tietokone uudelleen ja tee
kohdat 2 ja 3 uudelleen tarkistaaksesi, että
PC-tietokoneen asetukset ovat 3840 x
2160, 60Hz.
• Sammuta tietokone, irrota vanha näyttö
ja liitä Philips nestekidenäyttö uudelleen
tietokoneeseen.
• Käynnistä näyttö ja sen jälkeen tietokone.
Kysymys 2:Mikä on nestekidenäytön
suositeltu virkistystaajuus?
Vastaus:
Nestekidenäytön suositeltu
virkistystaajuus on 60 Hz. Jos
näytöllä ilmenee häiriöitä, voit
yrittää poistaa ne muuttamalla
virkistystaajuuden 75 Hz:ksi.
Kysymys 3:Mitä ovat käyttöoppaan .inf ja
.icm tiedostot? Miten asennan
ajurit (.inf ja .icm)?
Vastaus:
Nämä ovat näyttösi ajuritiedostoja.
Asenna ajurit käyttöoppaan ohjeiden
mukaisesti.Tietokoneesi saattaa
pyytää näyttösi ajureita (.inf- ja .icmtiedostot) tai ajurin levyä (driver disk),
kun asennat näyttösi ensimmäistä
kertaa.
Kysymys 4:Miten säädän tarkkuutta?
• Paina "OK" saadaksesi näkyviin OSD (On
Screen Display) -valikon
• Paina "Down Arrow (Alas-nuolta)"
valitaksesi vaihtoehdon "Color (Väri)", paina
sitten "OK" päästäksesi värin asetukseen,
asetuksia on kolme kuten alla.
1. Color Temperature (Värilämpötila):
Syntyperäinen, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K ja 11500K. Valitessasi
5000K, paneeli vaikuttaa "punavalkoisen
sävyisenä lämpimältä", kun taas 11500K
lämpötila on "kylmä ja sinivalkoinen".
27
8.Vianetsintä ja usein kysyttyä
2. sRGB: Tämä on standardiasetus, joka
varmistaa oikeiden värien vaihdon
laitteesta toiseen (esim. digitaaliset
kamerat, näytöt, tulostimet, skannerit, jne).
3. User Define (Käyttäjän määrittämä):
Käyttäjä voi valita haluamansa väriasetukset
säätämällä punaista, vihreää ja sinistä.
Huomautus
Mittayksikkö lämmitettävästä kohteesta
säteilevälle valon värille. Tähän käytetään
absoluuttisia arvoja (Kelvin-asteita). Alemmat
Kelvin-lämpötilat, kuten 2004K ovat punaisia;
korkeammat lämpötilat, kuten 9300K ovat sinisiä.
Neutraali lämpötila, 6504K, on valkoinen.
Kysymys 9: Voinko liittää nestekidenäyttöni
mihin tahansa PC- tai Mactietokoneeseen tai työasemaan?
Vastaus:
Kyllä. Kaikki Philips nestekidenäytöt
ovat täysin yhteensopivia standardien
PC- ja Mac-tietokoneiden ja
työasemien kanssa. Joudut ehkä
käyttämään kaapeliadapteria
liittäessäsi näyttösi Mac-järjestelmään.
Suosittelemme, että pyydät lisätietoja
Philips-myyntiedustajaltasi.
Kysymys 10: Onko Philips-nestekidenäytöissä
Plug-and-Play-toiminto?
Vastaus:
Aktivoi aina liikkuva
näytönsäästöohjelma, kun lopetat
näytön käyttämisen.
Aktivoi aina määräaikainen
ruudunpäivitysohjelma,
jos nestekidenäytölläsi on
muuttumattomia, staattisia kohteita.
Varoitus
Näytönsäästäjän aktivoinnin tai näytön
säännöllisen virkistämistoiminnon laiminlyönti voi
johtaa vakaviin "kiinni palaminen"-, "jälkikuva"- tai
"haamukuva"-oireisiin, jotka eivät häviä, ja joita ei
voi korjata. Takuu ei korvaa yllä lueteltuja vaurioita.
Kysymys 12: Minkä vuoksi näyttöni teksti ei
ole selvää ja näytöllä on epäselviä
merkkejä?
Vastaus:
Nestekidenäyttö toimii parhaiten
natiivitarkkuudella 3840 x 2160,
60 Hz. Käytä tätä tarkkuutta
saadaksesi parhaan mahdollisen
kuvan.
Kysymys 13: Kuinka avaan/lukitsen
pikanäppäimen?
Vastaus:
Voit lukita pikapainikkeen tai poistaa
sen lukituksen painamalla painiketta
kymmenen sekunnin
ajan. Tällöin näyttöön ilmestyy
huomioviesti, joka kertoo lukituksen
tilasta alla esitetyllä tavalla.
Kyllä,
näytöissä on Plug-and-Playtoiminto, joka on yhteensopiva
Windows 10/8.1/8/7 -järjestelmien
kanssa.
  
Kysymys 11: Mitä nestekidenäytön kiinni
juuttuminen, kiinni palaminen,
jälkikuva ja haamukuva
tarkoittavat?
Vastaus:
Pidemmän aikaa näytöllä oleva
pysäytyskuva saattaa aiheuttaa
näytölläsi "kiinni palaminen"ilmiön, josta käytetään myös
termejä "jälkikuva" ja "haamukuva".
"Kiinni palaminen", "jälkikuvat" tai
"haamukuvat" on yleisesti tunnettu
ilmiö nestekidenäyttöpaneelite
kniikassa.Valtaosassa tapauksia
"kiinni palaminen" tai "jälkikuvat" tai
"haamukuvat" katoavat vähitellen,
kun virta on sammutettu.
  
8.3 Usein kysyttyä MultiViewistä
Kysymys 1:Voinko laajentaa PIPalaikkunaa?
Vastaus:Kyllä. Valittavissa on kolme
kokoa: [Small] (Pieni),
[Middle] (Keskikoko),
[Large] (Suuri). Voit siirtyä
kuvaruutuvalikkoon
28
8.Vianetsintä ja usein kysyttyä
painamalla
-painiketta.
Valitse haluamasi [PIP Size]
(PIP-koko) -valinta [PIP/
PBP]-päävalikosta.
Kysymys 2:Miksi alaikkunat välkkyvät,
kun otan PIP/PBP:n
käyttöön.
Vastaus: Syynä on, että alaikkunoiden
videolähde on lomitettu
ajoitus (i-timing).
Vaihda alaikkunoiden
signaalilähteeksi
progressiivinen ajoitus
(P-timing).
29
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Kaikki oikeudet
pidätetään.
Top Victory Investments Ltd. tai jokin sen tytäryhtiöistä
on valmistanut, tai se on niiden puolesta valmistettu,
ja tuonut tämän tuotteen markkinoille. Top Victory
Investments Ltd. on tämän tuotteen takuun myöntäjä.
Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips
N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niitä käytetään
lisenssillä.
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
Versio: M6328P6VUE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement