Avent DECT-itkuhälytin SCD505/00 Käyttöopas

Avent DECT-itkuhälytin SCD505/00 Käyttöopas
Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT
3
SCD505
EN
User manual
*
"+,'$,$+$
-
DA
Brugervejledning
13
0 5$68,(9+:(;<(+=
DE
Benutzerhandbuch
23
0? @8,9$8CF+#69
G* "+,'#,('(<#8
HI
ES
Manual del usuario
47
SV
Användarhandbok
121
*! ,''+J&9J'K,<,
HH
!
"#$#%$&'(
)
AR
141
>
Sisällysluettelo
1 Johdanto
60
2 Tärkeää
60
Q
Q
3 Yleiskuvaus
&
///}
q
///}
4 Aloitus
&
//}
q
//}{{{
9,C'(&$+9&(+$+
K"""""
"
/*//""
.
@/"{
&
//}
//"=/{}{
optimoiminen
62
QN
QH
64
QV
QV
65
QQ
QQ
QQ
QY
67
6 Takuu ja huolto
67
7 Usein kysytyt kysymykset
67
Su om i
K{
A{/}
/{
FI
59
1 Johdanto
"/{/=
=
"
$%&'(./{{={/)K{{
{/$%&'(."/=
/}"
###,,-%&'(,
$%&'(
"""
="
+=
"
,({{$%&'(
./"{
=
=
/"
"
+
{
/""
"
{{}{,
2(.///
/
{}}/{
/
///
=
//}
{
,
2 Tärkeää
q"{{/{}
"
/"{{{/{}/
=
{{"
/{}{
,
VAROITUS! Säilytä lapsen yksikkö ja virtajohto
aina poissa lapsen ulottuvilta ja vähintään
1 metrin päässä, jotta lapsi ei kuristu johtoon.
Älä käytä jatkojohtoja.
Varoitus: räjähdyksen, sähköiskun, oikosulun ja
vuotamisen vaara
; q
{{
/"
{
"
{+/{
{{
{{{{={{+
//
=
/
,
; `
/
/
/+//
/{{{,
; &
/"{{{
//
+{/"{
={/{
/
//={{,
; q{/"{//
"/
"
,
; €{
//}
/
{/}/"={{/,K
/,
60
FI
;
&
{/{=
/"
+/"
=
/"
/
,
; q
//}"/
"
/"{{/{}
"/
,
; A"
{{
//"=
{={{=
"
+/{
/"{{/{
"
=
=
{{{
{F
; {{
=
; /"/{G-.
; /"+=/{{"
H{{{
; {{{
//"=
/""
/
+
/"
"
"
{{
; /"+/"{""
,
; €{"
+=
/"{/""
"
/{
+{
F
; ylilataa
; "
/"/"
; //"=
/{{
; "
//"=
,
Aikuisen valvonta
; ({{/"{
/"
"{/,A/
"
=
"/
/"
,
; €{
///}{
{/
///{{,
; €{{/"{{/{+"
"
{+=
/"",
; `/{{/"{{//
+
{
/{{{,
; €{
//{/"{{
{"
""
"/,
; `/{
"
"
//"=
+/{{"=
/{{,
Puhdistus ja hoito
; €{"
///}{
{{/{"
{="/
{,
; €{/{{"
"""/
{{
"
,
&
+{
///}=
///}{
,K"
//}
//}
+{{{=
,
&{//
,
; $"
=
///}
/
,
; $"
//"
,
; ({{/"{{"
"
,
Säilytysvarotoimet
; K{{=
{{/"{{
/
+=/
{}
sHI,${/"{
"
"
,
; `{{
//"=
={{/
/
+"={/"
{{/=
"
/
,%
//"={{
"{}/+/"/{{{,
Varaosat
; `
+/{{{{
/{}
{{{{,
; `
//"=
+/{{{{
/{}
{{{
//"{,
&
/
////}
/"
/
,
Kierrätys
(""""
=
"/
/{
"//
=
=
+=/
/{{{=
/{{{"",
`"//
{}+=/
+
/
+{"
//E./NN-JQ-MF
€{{{"
""/
"={
"/
,
{{
/
{/}
=
/
{/{{
//
{{}/{,j{{{{
"//{{
{}.=
=
,
("
//"=
=
+=
EF
/NQ-QQ-M//,'{
{{{
/
"={"/
,
`"//
{}=
/
//$!+
/
+{
/"
/={//
"/
F
{{
/
//"==
=
{/{{//
{{}/{,
j{{{{
/"
//{{
{}.=
=
,
Sähkömagneettiset kentät
€"
({{$%&'(.
/
//
{/}
/{//
=
,`
/{{{/=
{{/{}=="/
+
/{{"
{{/
"/""
,
Su om i
;
FI
61
a
3 Yleiskuvaus
; K{{=
"
///}
/{{
b
Vanhemman yksikkö
/
; ""
{{
//""
c
; &//"""
F
//"=
{{,
; &//""{{F
/"
"
,
talk
a
b
j
c
d
sensitivity
i
e
h
f
g
k
d
; .
/{}}
/{{
; &{
F.
/{}{,
e Äänenvoimakkuuden merkkivalot
; @
{{
//""
/*//
; @
//}
{{
f Mikrofoni
g Kaiutin
o
l
h link
; &{F
///}
{
///}},
; &//"""
F
///}
/
///}{,
i sensitivity
; $
""
//}
/*//{
n
m
j talk
; $
/{{
/{}}
puhetoiminnon
k Kaulahihnan lenkki
l Paristolokeron kansi
p
q
m Kaksi ladattavaa NiMH AAA
>I&…C‡99,
n Sovittimen liitäntä
o Paristolokero
p …{]`{‡K((+}&(9,(+'$+
yksiköllä
q Kaulahihna
62
FI
a
Lapsen yksikkö
; K{{=
"
///}
/{{
e
f
g
d
h
c
b on
; &{F
///}}//
,
c PAGE
; ///}
; K/{
/"{/
d Mikrofoni
b
a
i
j
e Yövalo
f
; (
"
/
""
g
; (
/
""
k
h
/
; ""
{{
//""
i
; &{F
///}/{{{
=
,
; &//"""
F
=
{{,
l
o
j Kaiutin
k
; A{
"
}
l Paristolokeron kansi
Su om i
m 0$';H}†!)……‡8(€$(&,9+
n
n ",9+(&($,+…{]`{‡K((&$+
liitäntä
m
o Paristolokero
p
p …{]`{‡K((+
; ("F.NV&%
; q{}FQ+&2+%
; "FAA?.JNEK.N
@.L
+AA?.JNE.N
"""
FI
63
4 Aloitus
Vanhemman yksikön
lataaminen
Lapsen yksikön määrittäminen
q
///}{/{{{//
,M///}}/
"//{/}/
//
,
1
@
//
+/"{
//}
,
2
%
///}}={+&Q%%
.
/{G-./"
"/
,
3
4
%
/
/
/
,
Huomautus
; &
+{
///}"
//
=
"",
1
2
@
//
,
3
4
%
/
/
/
,
%
"/
"
/"/{
G-./"
"/
,
%
{{{"/
"
///}}=
,
» q
/
/"//
//""{{,
Vihje
; %/"
"
{/
+/"
"={/
,
; {{V
"/
"
/
"
=
/{}
/
NV"
,
; '
"
/
X"
=
/{}
/
NV"
,
64
FI
q{"/
"
///}}=
,
9,C'(&$+
käyttäminen
Yhdistä vanhemman yksikkö lapsen yksikköön:
1
$
//} .
/
/
/
/"
,
» q
///}/{=
/
//
//
{//,
Vihje
; M"
=
//}{/{{
/"
,
Itkuhälyttimen sijoittaminen:
Huomautus
; q
+/"{
//}sN
{{
,
; %
///}//"
"{+
/"""+(&F
+{{,
; q
//}
/
"
,
1
$
//} .
/
/
//"
,
» &
///}/{=
/
//
//
{//,
> 1m/3.5ft
2
{{{/{{{
///}{{{+{{{
//}{,
> 1.5m/5ft
» link.//
//"""
+=
///}
/
/
///}{,
» K"""+link.
//
{{,
3
K{{
///}{
//}
/"""""
"
,€{
+
/"
//}{,
Vihje
; K"
///}
//}
;
» `"
{""+link.//
//""
"
,&
///}
=
{{/,
/"""""
"
+
//}{/""""
=
{{//,&
//}link.//
//""
"
,
%/"//
//"""
=
//}{/""""
{{//H""
/"
//"=
"
,
FI
65
Su om i
2
${
///}=
={{{
{{{
,
» €{
//""//
{//=
//}///
"/,K"
/
+{{//
",`
+
{//
",
Kuuluvuusalue
;
;
;
Normaalissa tilassaF
; E/
F{{HH{
; A{{F{{{
{?‡('F
; E/
F{{NQ{
K"""""
"
{}=
"{}{
"
/=}
"/
,K
=
{{
{{/"""""=
,K"
"
{}{{"
""/
F
Huonekalut
$""+/+
+
+
==
={
(+
&
"!
/
.
.
"
Seinät
Kuuluvuuden
ja muut heikkeneminen
esteet
< 30 cm .Z
{?‡('
K"
//
/
{{{+
/{}}.
,.
/"{/""
{{
+
"
/""
{{{
{}{{{,q{=
/"""""
"
.
/
K"""""
",
Huomautus
; &
+{
///}{
///}},
< 30 cm .HZ
< 30 cm H.Z
< 1 cm J.Z
< 1 cm
1
&
/{}}.
//} .
/
/
/
/"
,
» .
//
{{
=
///}/{
"",
2
&
.
/{}{
.
/
/
//"
,
» .
//
""+
=
///}/{
"",
Z
Mikrofonin herkkyyden
muuttaminen
&""
//}/*
//{,(
=
,(
.V
///}{
+={{
=
/"
=
+=
/{{
/
"",(
///}
=
/"
/{
,
1
A{{{
//{"
{{{}"/
/
//}{sensitivity.
/
"
,
66
FI
Itkuhälyttimen nollaaminen
Vanhemman yksikön nollaaminen:
1
A
"
///}
.
/
/{{,
2
$
//}
/{{,
3
K{{
///}
+/"
painat .
/
,
» &
///}
,
.
/
6 Takuu ja huolto
`
"
{=
/{}{
+$
%&'(."
###,,
-%&'(-#
$
/
"",$
/
"
""/
{{
/""{,`
$
/
"
+
$.={={{,
Lapsen yksikön nollaaminen:
(
/"
//},
Vanhemman yksikön akkujen
käyttöiän optimoiminen
;
;
;
;
;
q
//}
/"+/"
"
/"
/"{/
/""""{{{,q
//}
/"{+/"/{{
"",%//"=/{}/{
{+=
/""
"",
@
/"
//}{+
=
/{{{
{{{//,
q
///}
+=
/{/{{
/
,
@
///}
"
/
+/"
/"
"{,
`
//}
//"=/{}{
+
{={={{
$
"/
"",
7 Usein kysytyt
kysymykset
"(9(K+C$&&+9(9+'(+9‡&$899(K'$(
syty, kun painan ‡(+(9$’

q{
///}
{,

$
"
//}
"
"/,
"(9('$+9(9++‡&$899(K'$(}
kun painan ‡(+(9$’

&
//}
{
///}//
,

$
"
//}"
"/,
Miksi vanhemman yksikön
‡&$899(K'$(
syty, kun alan ladata yksikköä?

%/"//
""
""/"""
+/"
///}{
{{
/
{/{/{{
/
,
Onko itkuhälytin turvassa salakuuntelulta ja
häiriöiltä?

@/"{2(.///
/
+{
""
{
"
{}{=
{
/""
,
FI
67
Su om i
1
Miksi vanhemman yksiköstä kuuluu
äänimerkki?

`
//}{/""""
{{//+/"link.//
//""
"
+{
///}
{{/
///}{+=
///}={""""",

`
//}{/""""
{{//=
/"//
//""
"
+
///},

`
///}
""+/{{
///},
Miksi vanhemman yksiköstä kuuluu kimeä ääni?

A=
///}=
///}{{{+{{{
,€{
"
/""
""
/"
,

&{{
//}
{{
//""
,
Miksi ääntä ei kuulu? Miksen kuule, kun lapseni
itkee?

q{{
//}
{{
//""
,

q{{/*//{,

A{
///}{{
,

`/{{
///}{/"""""
"
"/"
+"
""
{{{
///}{{
///}{,
Miksi vanhemman yksikkö reagoi liian nopeasti
muihin ääniin?

A{{{{
//}{{,

&{{/*//{,
Miksi vanhemman yksikkö reagoi liian hitaasti
lapsen ääniin?

&
+{
//}/*
/,

A{
///}{{/{,
@
{sN{,

q{{/*//{,
68
FI
Miksi lapsen yksikön paristot tyhjenevät
nopeasti? Miten voin säästää akun virtaa?

&{{/
"{{
//""
/*//{,

K"
///}/{}{+
"
}
=
///},

/{}}.
,
Itkuhälyttimen tarkka kuuluvuusalue on
330 metriä. Miksi itkuhälyttimeni
kuuluvuusalue on paljon pienempi?

@"/"""""
""""
"/
"/
/
,
Miksi vanhemman yksikön käyttöaika on alle
24 tuntia?

{V
"/
{
//}/{}
/
NV"
,%/"
"
{
/
+/"
"=
/{=/{{{V/
,

&{{{{
//""
=
/*
//{,
Miksi vanhemman yksikön lataamiseen kuluu
yli 8 tuntia?

q
"
/
"
{{
"/
/"
/{
/{{
/
,

A
"
///}
=
/,
Mitä sähkökatkoksen aikana tapahtuu?

`
///}{
"
/=
//}{
+
/"{}{/}/
//
/
,
Miksi vanhemman yksikkö sammuu itsestään?
Miksi vanhemman yksikkö ei käynnisty?

/
"F$
/"
//}{+
/
/
///}}=
///}/{
"
,

/
"NFK///
///}}=
///}/{
"
,
Philips Consumer Lifestyle
DOC-SCD505
2011
(Report No. / Numéro du Rapport)
(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours
de laquelle le marquage CE a été apposé)
EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)
Philips
SCD505
(brand name, nom de la marque)
(Type version or model, référence ou modèle)
_
Baby Monitor
(product description, description du produit)
To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
_
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.8.1
EN 301 489-6 V1.3.1
EN 301 406 V2.1.1
EN 62018:2003
_
Following the provisions of :
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)
2009/125/EC (ErP Directive)
- EC/278/2009
- EC/1275/2008
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
The Notified Body
(L’Organisme Notifié)
INTERTEK, NB 0979
performed
Expert Opinion
(Name and number/ nom et numéro)
(a effectué)
(description of intervention /
description de l’intervention)
Remarks:
(Remarques:)
Drachten, The Netherlands, Feb.15, 2011
A.Speelman, CL Compliance Manager
__________________
(place,date / lieu, date)
________________________________________________
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
Philips Consumer Lifystyle
AMB 544-9056
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SCD505_WE_UM_V3.0
3140 035 25163
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement