Philips 272P7VPTKEB/00, 272P7VPTKEB/01 User manual

Philips 272P7VPTKEB/00, 272P7VPTKEB/01 User manual
Brilliance
272P7
www.philips.com/welcome
TR Kullanıcı el kitabı
1
Müşteri Hizmetleri ve Garanti
27
Sorun Giderme ve SSS’lar
31
İçindekiler
1.Önemli ������������������������������������������� 1
1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım ���� 1
1.2İşaretler ������������������������������������������ 3
1.3 Ürün ve paketleme
malzemesinin atılması ��������������� 3
2. Monitörü ayarlama �������������������� 5
2.1Kurulum ����������������������������������������� 5
2.2 Monitörü çalıştırma ���������������������7
2.3MultiView �������������������������������������� 11
2.4 VESA Montajı için Taban
Takımını Çıkarın ���������������������������14
3. Görüntü Optimizasyonu ���������� 15
3.1SmartImage ��������������������������������� 15
3.2SmartContrast �����������������������������16
4.PowerSensor™ ��������������������������� 17
5. Mikrofonlu Yerleşik Web
Kamerası �������������������������������������� 19
5.1 Kişisel bilgisayar sistemi
gereksinimleri �����������������������������19
5.2 Aygıtı kullanma ��������������������������19
6. Papatya zinciri işlevi ����������������� 21
7. Teknik Özellikler ����������������������� 22
7.1 Çözünürlük ve Ön Ayar
Modları ���������������������������������������� 25
8. Güç Yönetimi ����������������������������� 26
9. Müşteri Hizmetleri ve Garanti 27
9.1 Philips Düz Panel Monitörlerin
Piksel Hata Politikası ���������������� 27
9.2 Müşteri Sorunları & Garanti ����30
10. Sorun Giderme ve SSS’lar ������� 31
10.1Sorun Giderme ��������������������������� 31
10.2Genel SSS'lar ������������������������������ 32
1. Önemli
veya DC güç kablosunu normal
çalışması için takmadan önce 6
saniye bekleyin.
1. Önemli
Bu elektronik kullanıcı kılavuzu Philips
monitörü kullanan herkes için tasarlanmıştır.
Monitörünüzü kullanmadan önce bu
kullanıcı el kitabını okumak için zaman ayırın.
Monitörünüzün kullanılmasıyla ilgili önemli
bilgi ve notlar içermektedir.
• Lütfen her zaman Philips tarafından
onaylı güç kablosunu kullanın. Eğer güç
kablonuz kayıpsa, lütfen bölgenizde
bulunan servis merkezi ile temasa
geçiniz. (Lütfen Müşteri DesteğiTüketici
Bilgi Merkezine başvurunuz)
Bu Philips garantisi, ürün, amaçlanan
kullanımı için uygun bir biçimde ve işletim
talimatlarına uygun olarak kullanıldığı ve
satın alma tarihi, satıcının adı ve ürünün
model ve üretim numarasını belirten orijinal
fatura ya da ödeme makbuzunun sunulması
halinde geçerlidir.
• Monitörü çalışırken titreşime veya sert
darbelere maruz bırakmayın.
• Çalıştırma veya nakliye sırasında
monitöre vurmayın veya monitörü
düşürmeyin.
Bakım
• Monitörünüzü olası hasarlardan
korumak için LCD paneline aşırı
basınç uygulamayın. Monitörünüzü
taşırken kaldırmak için çerçeveden
tutun; elinizi veya parmaklarınızı LCD
panelinin üzerineyerleştirerekmonitörü
kaldırmayın.
1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım
Uyarılar
Bu belgede belirtilenlerin dışında kontrol
ve ayar yapılması veya yönetmenliklerin
kullanılması şok, elektrik çarpma tehlikesi ve/
veya mekanik tehlikelere sebep olabilir.
• Uzun süre kullanmayacaksanız
monitörün fişini prize takılı bırakmayın.
Bilgisayar monitörünün bağlantısını yaparken
ve kullanırken bu talimatlara uyunuz.
• Hafif nemli bir bez kullanarak
temizlemeniz gerekiyorsa, monitörü
prizden çıkarın. Elektrik kesildiğinde
ekran kuru bir bez kullanılarak
temizlenebilir. Ancak monitörünüzü
temizlemek için alkol veya amino
bazlı sıvılar gibi organik çözeltileri asla
kullanmayın.
Çalıştırma
• Lütfen monitörü doğrudan güneş ışığı,
çok güçlü parlak ışıklar ve diğer ısı
kaynaklarından uzak tutun. Uzun süre
bu tür ortama maruz kalması, monitör
renginin bozulmasına ve monitörün
hasar görmesine neden olabilir.
• Elektrik çarpmasına engel olmak veya
sete kalıcı hasarverilmesini önlemek için
monitörü toza, yağmura, suya veya aşırı
nemli ortamlara maruz bırakmayınız.
• Havalandırma deliklerine düşebilecek
ya da monitörün elektronik aksamının
düzgün soğutulmasını önleyebilecek
herhangi bir nesneyi kaldırın.
• Eğer monitörünüz ıslanırsa, mümkün
olan en kısa sürede kuru bir bez ile
temizleyiniz.
• Kasaüzerindekihavalandırmadeliklerini
kapatmayın.
• Monitörüyerleştirirken elektrik fişineve
prize kolayerişilebildiğinden emin olun.
• Eğer monitörünüze yabancı cisim veya
su girerse, lütfen hemen kapatın ve güç
kablosunu prizden çıkarın. Ardından,
yabancı cismiveya suyu çıkararak bakım
merkezine gönderin.
• Monitörü elektrik kablosunu
veya DC güç kablosunu ayırarak
kapatıyorsanız, elektrik kablosunu
1
1. Önemli
• Monitörü ısı, doğrudan güneş
ışığı veya aşırı soğuğa maruz
kalan yerlerde depolamayın veya
kullanmayın.
duyulursa, lütfen bölgenizdeki
servis merkezi ile temasa geçiniz.
(Lütfen "Tüketici Bilgilendirme
Merkezi" bölümüne bakınız)
• Monitörünüzden en iyi performansı
almak ve uzun süre kullanmak için,
monitörülütfenaşağıdakisıcaklıkvenem
aralığına düşen yerlerde kullanınız.
• Nakliye bilgileri için, lütfen "Teknik
Özellikler'e" bakın.
• Monitörünüzü araba/kamyonet
içinde doğrudan güneş ışığı altında
bırakmayınız.
• Sıcaklık: 0-40°C 32-104°F
• Nem: %20 - 80 RH
Not
Monitör normal çalışmazsa ya da bu kılavuzda
yer alan talimatları yerine getirdiğinizde ne
yapacağınızı bilmiyorsanız servis teknisyenine
danışınız.
Yanma/Hayalet görüntü hakkında önemli
bilgi
• Monitörünüzü gözetimsiz bıraktığınızda
daima hareket eden bir ekran
koruyucusu programını etkin hale
getirin. Monitörünüzde değişmeyen
sabit bir içerik gösterilecekse daima
dönemsel ekranyenileme uygulamasını
etkinleştirin. Sabit ya da statik
görüntülerin uzun süre kesintisiz olarak
ekranda kalması "yanmaya" sebep
olabilir, bu aynı zamanda ekranınızdaki
"ardıl görüntü"veya "hayalet görüntü"
olarak da anılmaktadır.
• "Yanma","ardışıkgörüntü"yada"gölgeli
görüntü" LCD paneli teknolojisinde
bilinen bir durumdur. Birçok durumda
"yanma" veya "ardıl görüntü" veya
"hayalet görüntü" güç kapatıldıktan
sonra zaman geçtikçe yavaş yavaş
kaybolacaktır.
İkaz
Bir ekran koruyucu veya dönemsel ekran
yenileme uygulamasını etkinleştirilmemesi
bazı ekrandan gitmeyecek veya
onarılamayacak "yanma" veya "ardıl
görüntü" veya "hayalet görüntü" belirtileri
ile sonuçlanabilir. Yukarıda belirtilen hasar
garantiniz kapsamında yer almaz.
Servis
• Mahfaza kapağı sadece kalifiye servis
personeli tarafından açılmalıdır.
• Onarım ya da entegrasyon için
herhangi bir dokümana gerek
2
1. Önemli
1.3 Ürün ve paketleme
malzemesinin atılması
1.2 İşaretler
Aşağıdaki bölümlerde bu belgede kullanılan
işaretler açıklanmaktadır.
Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar - WEEE
Not, Uyarı ve İkazlar
Bu kılavuzda metin bloklarının yanında bir
simge bulunabilir ve koyu veya italik yazılmış
olabilir. Bu bloklar notları, uyarıları ve ikazları
içerir. Aşağıdaki şekilde kullanılırlar:
Not
Bu simge, bilgisayar sisteminizin daha iyi
kullanılmasında size yardımcı olacak önemli
bilgi ve önerileri göstermektedir.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used
electrical and electronic appliances, this
product may not be disposed of with normal
household waste. You are responsible
for disposal of this equipment through a
designated waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your local
government office, the waste disposal
organization that serves your household
or the store at which you purchased the
product.
Dikkat
Bu simge donanıma zarar verecek veya veri
kaybına yol açacak arızalardan kaçınmak için
gerekli bilgileri göstermektedir.
İkaz
Bu simge insanlara zarar verme ihtimali olan
durumları gösterir ve bu sorundan nasıl
kaçınılması gerektiğini açıklar.
Bazı uyarılar başka bir biçimde görünebilir
ve yanında bir simge bulunmayabilir. Bu gibi
durumlarda özel uyarı biçimleri yetkili biri
tarafından belirtilmelidir.
Your new monitor contains materials that
can be recycled and reused. Specialized
companies can recycle your product to
increase the amount of reusable materials
and to minimize the amount to be disposed
of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make
the packaging easily separable into mono
materials.
Please find out about the local regulations
on how to dispose of your old monitor and
packing from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and
economically viable objectives
3
1. Önemli
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled.
At Philips, end-of-life management primarily
entails participation in national take-back
initiatives and recycling programs whenever
possible, preferably in cooperation with
competitors, which recycle all materials
(products and related packaging material)
in accordance with all Environmental Laws
and taking back program with the contractor
company.
Your display is manufactured with high
quality materials and components which can
be recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
4
2. Monitörü ayarlama
Tabanı monte edin
2. Monitörü ayarlama
1. Monitörü ön yüzü aşağıya bakacak
şekilde yumuşak biryüzeye yerleştirin.
Ekranın çizilmesiniveya hasargörmesini
önlemeye dikkat edin.
2.1 Kurulum
Paket içeriği
Brilliance
272P7
Quick
Start
272P
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2. Tabanı her iki elinizle tutun.
(1) Mandal tabana kilitleninceye kadar
tabanı yavaşça VESA montaj alanına
takın.
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
ili
Ph
jke
nkl i
Koni
ps
www.philips.com/welcome
ll r
.A
N.V
s
ht
ig
re
se
rv
ed
.
Un
au
th o
rize
d
This product was manufactured and brought to
the market by or on behalf of Top Victory
Investments Ltd. or one of its affiliates. Top
Victory Investments Ltd. is the warrantor in
relation to this product. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
dup
e
ad
s. M
l aw
licat
able
ion is a
vi ola ti on of applic
Ch
in
a.
Ve
rsi
on
© 2018
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
dp
an
rin
d
te
in
* CD
Power
*USB
*HDMI
*DP
(2) T
abanı yavaşça sehpaya takın.
(3) Tabanın altında bulunan vidayı sıkmak
için parmaklarınızı kullanın ve tabanı
sütuna iyice sabitleyin.
*Audio
*VGA
1
2
*mini DP
3
*Bölgeye göre farklı
Uyarılar
5
2. Monitörü ayarlama
Bilgisayarınıza Bağlanması
USB
Bilgisayara bağlayın
1. Elektrik kablosunu monitörün arkasına
sıkıca takınız.
Fast Charger
11
2. Bilgisayarınızıkapatınızvegüçkablosunu
çıkarınız.
10
9
3. Monitörsinyalkablosunubilgisayarınızın
arkasında bulunan video konektörüne
bağlayınız.
2
12
1
MHL-HDMI
3
4
5
6
7
4. Bilgisayarınız ve monitörünüzün güç
kablosunu yakındaki bir çıkışa sokunuz.
8
5. Bilgisayar ve monitörünüzü açınız.
Monitör bir görüntü gösteriyorsa
kurum tamamlanmıştır.
USB hub
Uluslararası enerji standartlarına uymak
için bu ekranın USB hub/bağlantı
noktaları Uyku ve Kapalı modları
sırasında devre dışı bırakılır.
1 Kensington hırsızlık-önleme kilidi
Bağlı olan USB cihazları bu durumda
çalışmayacaktır.
2 MHL-HDMI girişi
3 Monitör bağlantı noktası girişi
6 DisplayPort çıkışı
USB işlevini kalıcı olarak “AÇIK” duruma
getirmek için lütfen OSD Menüsüne
gidin, ardından “USB bekleme modu”nu
seçin ve bunu “AÇIK” durumuna getirin.
7 Ses girişi, Kulaklık jakı
USB şarj
4 mini DisplayPort girişi
5 VGA girişi
8 AC güç girişi
Bu ekranda bazıları USB Şarj işlevine
( güç simgesi ile tanımlı) sahip
standart güç çıkışı özellikli USB bağlantı
noktaları vardır. Bu bağlantı noktalarını
örneğin Akıllı telefonunuzu şarj etmek
veya harici HDD'nize güç vermek için
kullanabilirsiniz. Bu işlevi kullanabilmek
için ekranınızın her zaman AÇIK olması
gerekir.
9 Güç Anahtarı
10 USB yukarı
11 USB aşağı akış
12 USB hızlı şarj edici/USB aşağı yön
Bazı Philips ekranları, "Uyku" moduna
(Beyaz güç LED'i yanıp söner) girdiğinde
aygıtınıza Güç Veremez veya Şarj
Edemez. Bu durumda, lütfen OSD
menüsüne girin ve "USB Standby Mode"
öğesini seçin ve ardından işlevi "AÇIK"
6
2. Monitörü ayarlama
moduna (varsayılan=KAPALI) getirin. Bu
işlem, monitör uyku modundayken bile
USB güç ve şarj işlevlerini etkin tutar.
2.2 Monitörü çalıştırma
Kumanda düğmelerinin tanıtımı
8





9
10



 
  



Not
Monitörünüzü herhangi bir zamanda
güç anahtarıyla KAPATIRSANIZ tüm USB
bağlantı noktaları KAPANIR.
272P
İkaz
Kablosuz fare, klavye ve kulaklık gibi
USB 2,4 Ghz kablosuz aygıtlarda, USB
3.0 aygıtlarının yüksek hızlı sinyalinden
dolayı, radyo iletiminde verim düşüşüyle
sonuçlanabilecek şekilde parazit olabilir.
Bunun olması durumunda, parazitin
etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için
lütfen aşağıdaki yöntemleri deneyin.
3
7 6
5
4
2
1
Monitörün gücünü AÇIN ve
KAPATIN.
• USB 2.0 alıcıları USB 3.0 bağlantı
noktasından uzak tutmaya çalışın.
OSD menüsüne erişin.
OSD ayarını onaylayın.
• Kablosuz alıcınızla USB 3.0 bağlantı
noktası arasındaki mesafeyi artırmak
için bir standart USB uzatma
kablosu veya USB göbek kullanın.
USER
MULTIVIEW
7
OSD menüsünü ayarlayın.
Kullanıcı tercihi tuşu. OSD
menüsünden, “kullanıcı
anahtarı” olacak işlev
tercihinizi özelleştirin.
PIP/PBP/Off/Swap (PIP/
PBP/Kapalı/Değiştir)
Önceki OSD seviyesine geri
dön.
2. Monitörü ayarlama
OSD Menüsü
SmartImage kısayol tuşu.
Seçebileceğiniz 8 mod
vardır: Office (Ofis), Photo
(Fotoğraf), Movie (Film),
Game (Oyun), Economy
(Ekonomi), LowBlue
Mode (Düşük Mavi Modu),
SmartUniformity, Off
(Kapalı).
Aşağıda Ekran Menüsü genel görünümü
bulunmaktadır. Daha sonra kendi
istediğiniz farklı ayarlamaları yapmak
için bir referans olarak kullanabilirsiniz.
8 Web kamerası çalışma ışığı
9 2.0 Mega Piksel Web Kamerası
10 Mikrofon
Ekran Menüsü Tanımı
Ekran Göstergesi (OSD) nedir?
Ekran Menüsü (OSD) tüm Philips LCD
monitörlerinde bulunan bir özelliktir.
Son kullanıcının ekran performansını
ayarlamasına veya ekran talimatları
penceresinden monitör işlevlerini doğrudan
seçebilmesine olanak sağlamaktadır.
Kullanıcıya dost görüntü ekranı arayüzü
aşağıdaki gibidir:





 


Kontrol tuşlarıyla ilgili temek ve basit
tanıtım
İmleci hareket ettirmek için yukarıda
gösterilen OSD'de monitörün ön yanına
yerleştirilen
düğmelerine ve seçimi veya
değişikliği onaylamak için OK'a basabilirsiniz.
8
2. Monitörü ayarlama
Main menu
Sub menu
PowerSensor
On
LightSensor
Off
On
LowBlue Mode
On
0, 1, 2, 3, 4
Off
1, 2, 3
Off
Input
VGA
MHL-HDMI
DisplayPort
Mini DP
Picture
PIP/PBP
Audio
Picture Format
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
Over Scan
On, Off
On, Off
PIP / PBP Mode
Off, PIP, PBP
PIP/ PBP Input
VGA, MHL-HDMI, DisplayPort, Mini DP
PIP Size
Small, Middle, Large
PIP Position
Swap
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right,
Bottom-Left
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio In, MHL-HDMI, DisplayPort,
Mini DP
Audio Source
Color
Wide Screen, 4:3, 1:1
Brightness
Color Temperature
sRGB
User Define
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
User Key
Audio Source
Volume
Input
Setup
Auto
H.Position
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
USB Standby Mode
On, Off
Displayport
1.1, 1.2
HDMI
1.4, 2.0
Reset
Yes, No
Information
9
2. Monitörü ayarlama
Çözünürlük bildirimi
Yükseklik Ayarı
Bu monitör kendi doğal çözünürlüğü
olan 60 Hz'de 3840 x 2160'de
optimum performans elde etmek
üzere tasarlanmıştır. Monitör farklı bir
çözünürlük değerinde açılırsa, ekranda
bir uyarı mesajı görülür: Use 3840
× 2160 @ 60 Hz for best results (En
iyi sonuç için 60Hz'de 3840 × 2160
çözünürlüğünü kullanın).
150mm
Doğal çözünürlük uyarı ekranı,
OSD menüsünde Ayarlar kısmından
kapatılabilir.
Pivot
Fiziki İşlev
Eğim
30
-5
0˚
90˚
Döner
-175
+175
10
2. Monitörü ayarlama
MultiView kısayolla nasıl
etkinleştirilir?
2.3 MultiView
1. Doğrudan ön çerçevedeki
düğmesine basın.
kısayol
Bu nedir?
MultiView, kişisel bilgisayar ve dizüstü
bilgisayar gibi birden fazla aygıtla aynı
anda çalışarak, karmaşık çoklu görev
işlerini kolaylaştırabilmeniz için etkin
çift bağlantı ve görünümü etkinleştirir.
Buna neden ihtiyacım var?
2. MultiView seçim menüsü görünür. Seçmek
için ▲ ya da ▼ düğmesine basın.
Son derece yüksek çözünürlüklü
Philips MultiView ekranla, ofiste ya
da evde bağlantı dünyasını rahat bir
şekilde yaşayabilirsiniz. Bu ekran
sayesinde, tek bir ekranda birden
fazla içerik kaynağının keyfini rahatça
çıkarabilirsiniz. Örnek: En son blog
siteniz üzerinde çalışırken küçük
pencerede sesli canlı haber videosunu
izlemeyi veya bir masaüstünden
dosyalara erişmek için güvenli şirket
intranet ortamında oturum açmışken
Ultrabook aygıtınızda bir Excel
dosyasını düzenlemeyi isteyebilirsiniz.

 




3. Seçiminizi onaylamak ve otomatik olarak
çıkmak için
düğmesine basın.
A
(main)
MultiView OSD menüsüyle nasıl
etkinleştirilir?
Doğrudan ön çerçevedeki
kısayol tuşuna basmanın yanı sıra,
MultiView işlevi OSD menüsünden de
seçilebilir.
1. OSD Menüsü Ekranına girmek için ön
çerçevedeki
düğmesine basın.
11
2. Monitörü ayarlama


 

 

 

[PBP]: Resim Yanında Resim
Başka bir sinyal
kaynağının alt penceresini
yan yana açın.
 


A (ana)
B
A (ana)
B
(main)

Alt kaynak
algılanmadığında:
 
(main)
2. [PIP / PBP] ana menüsünü seçmek için
▲ ya da ▼ düğmesine, ardından da
düğmesine basın.
Not
PBP modundayken, ekranın üst ve alt
kısımlarında, doğru en boy oranına
yönelik siyah şerit görünür. Yan yana
tam ekran görmeyi bekliyorsanız,
aygıtlarınızın çözünürlüklerini açılan
uyarıdaki çözünürlüğe ayarladığınızda,
2 aygıtın kaynak ekranını, siyah şeritler
olmadan yan yana bu ekrana yansıtılmış
olarak görebileceksiniz. Analog
sinyalin PBP modunda bu tam ekranı
desteklemediğine dikkat edin.
3. [PIP / PBP Mode] (PIP / PBP Modu)
öğesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine,
ardından da
düğmesine basın.
4. [PIP] ya da [PBP] öğesini seçmek için ▲ ya
da ▼ düğmesine basın.
5. [PIP / PBP Input] (PIP / PBP Giriş), [PIP
Size] (PIP Boyutu), [PIP Position] (PIP
Konumu) ya da [Swap] (Değiştir) ayarını
yapmak için geriye gidebilirsiniz.
6. Seçiminizi onaylamak için
basın.
düğmesine
• PIP / PBP Input (PIP / PBP Girişi): Alt
ekran kaynağı olarak arasından
seçim yapılabilecek beş farklı video
girişi vardır: [VGA], [MHL-HDMI],
[DisplayPort] ve [Mini DP].
Ana/Alt giriş kaynağının uyumluluğu için
lütfen aşağıdaki tabloya başvurun.
OSD menüsünde MultiView
• PIP / PBP Mode (PIP / PBP Modu):
MultiView için iki mod vardır: [PIP]
ve [PBP].
[PIP]: Resim İçinde Resim
Başka bir sinyal
kaynağının alt penceresini
açın.
Alt kaynak
algılanmadığında:
B
A (main)
(ana)
ANA
KAYNAK
(xl)
B
A (ana)
(main)
ALT KAYNAK OLASILIĞI
(xl)
MHL- Display Mini
Girişler VGA
HDMI Port
DP
VGA
●
●
●
●
MHL●
●
●
●
HDMI
Display
●
●
●
●
Port
Mini
●
●
●
●
DP
• PIP Size (PIP Boyutu): PIP
etkinleştirildiğinde, arasından seçim
yapılabilen üç alt pencere vardır:
12
2. Monitörü ayarlama
• Off (Kapalı): MultiView işlevini
durdurun.
[Small] (Küçük), [Middle] (Orta), [Large]
(Büyük).
B
Small
A (ana)
(main)
Middle
A (main)
(ana)
Large
• PIP Position (PIP Konumu): PIP
etkinleştirildiğinde, arasından
seçim yapılabilen dört alt pencere
konumu vardır:
Sol Üst
B
A
Sağ Üst
B
A (ana)
(main)
(main)
(ana)
Sol Alt
B
Not
SWAP (Değiştir) işlevini çalıştırdığınızda,
video ve ses kaynağı aynı anda
değiştirilir.
A
Sağ Alt
A (ana)
(main)
B
(main)
(ana)
• Swap (Değiştir): Ana resim kaynağı ve
alt resim kaynağı ekranda birbiriyle
değiştirilir.
[PIP] modunda A ve B kaynaklarını
birbiriyle değiştirin:
B
A (ana)
(main)
A
↔
B (ana)
(main)
[PBP] modunda A ve B kaynaklarını
birbiriyle değiştirin:
A (ana)
(main)
B
↔
B (ana)
(main)
A
13
2. Monitörü ayarlama
Not
Bu monitör, 100mm x 100mm VESA Uyumlu
montaj arabirimini kabul eder. VESA Montaj
Vidası M4. Duvara montaj kurulumu için
mutlaka üreticiyle iletişime geçin.
2.4 VESA Montajı için Taban
Takımını Çıkarın
Monitör tabanını sökmeye başlamadan
önce, lütfen olası herhangi bir hasar
veya yaralanmayı önlemek için aşağıdaki
yönergelere uyun.
1. Monitörtabanınımaksimumyüksekliğine
uzatın.
100mm
100mm
2. Monitörü ön yüzü aşağıya bakacak
şekilde yumuşak biryüzeye yerleştirin.
Ekranın çizilmesiniveya hasargörmesini
önlemeyedikkatedin.Ardından,monitör
tabanını kaldırın.
3. Açma düğmesini basılı tutarken, tabanı
eğin ve çekip çıkarın.
14
3. Görüntü Optimizasyonu
3. GörüntüOptimizasyonu
3.1 SmartImage
Bu nedir?
SmartImage ekranı farklı içerik türlerine göre
optimize eden, parlaklığı, kontrastı, rengi
ve netliği dinamik olarak gerçek zamanlı
ayarlayan ön ayarlar sunmaktadır. Metin
uygulamaları, görüntülerin gösterilmesi
veya video izlenmesi üzerinde çalışın Philips
SmartImage mükemmel optimize edilen
monitör performansı sunar.
1.
tuşuna basarak ekranda
SmartImage'ı başlatın.
2.
tuşuna basılı tutarak Office (Ofis),
Photo (Fotoğraf), Movie (Film), Game
(Oyun), Economy (Ekonomi) ve Off
(Kapalı) arasında geçiş yapın.
3. Ekrandaki SmartImage görüntüsü 5
saniyeekrandakalacaktırveya"Tamam"
tuşuna basarak onaylayabilirsiniz.
Seçebileceğiniz yedi mod vardır: Office (Ofis),
Photo (Fotoğraf), Movie (Film), Game (Oyun),
Economy (Ekonomi), LowBlue Mode (Düşük
Mavi Modu) ve Off (Kapalı).
SmartImage
Buna neden ihtiyacım var?
Office
En sevdiğiniz içerik türlerini optimum
şekilde gösteren bir monitör istiyorsunuz,
SmartImage yazılımı parlaklığı, kontrastı,
rengi ve netliği dinamik olarak gerçek zamanlı
ayarlayarak monitör izleme deneyiminizi
artırır.
Photo
Movie
Game
Economy
LowBlue Mode
Nasıl çalışır?
SmartUniformity
SmartImage özel, öncü Philips teknolojisi
olup ekranınızda gösterilen içeriği analiz eder.
Seçtiğiniz senaryoya bağlı olarak gösterilen
içeriği iyileştirmek için SmartImage kontrastı,
renk doygunluğunu ve görüntüleri dinamik
olarak geliştirir - tamamı tek bir düğmeye
basılarak gerçek zamanlı yapılmaktadır.
ff
• Office (Ofis): Metni geliştirirve parlaklığı
düşürerek okunabilirliği artırır ve göz
yorulmasını azaltır. Hesap çizelgesi, PDF
dosyaları, taranan dosyalar veya diğer
genel ofis uygulamalarıyla çalışırken bu
mod okunabilirliğive üretkenliği önemli
oranda artırır.
SmartImage nasıl etkinleştirilir?
• Photo (Fotoğraf): Bu profil renk
doygunluğunu, dinamik kontrastı
ve netlik iyileştirmesini birleştirerek
fotoğrafları ve diğer görüntüleri canlı
renkler ile birlikte mükemmel netlik
sağlayacak şekilde gösterir – hiçbirinde
yapay ve solgun renk yoktur.
• Movie (Film): Artan parlaklık,
derin renk doygunluğu, dinamik
kontrast ve keskin netlik, parlak
alanlardaki renk yıkamaları olmadan
videolarınızın koyu bölgelerindeki
15
3. Görüntü Optimizasyonu
her ayrıntıyı göstererek son video
gösterimi için dinamik doğal
değerleri sağlar.
SmartImage seçimi adımlarına bakın.
3.2 SmartContrast
• Game (Oyun): En iyi yanıt süresi için
hızlı sürüş devresini açın, ekranda
hızlı hareket eden nesneler için
çentikli kenarları azaltın, parlak ve
karanlık şema için kontrast oranını
iyileştirin, bu profil oyuncular için en
iyi oyun deneyimini sunar.
Bu nedir?
Gösterilen içeriği dinamik olarak analiz
eden ve azami görsel netlik ve keyifli
görüntüleme için monitörün kontrast
oranını otomatik olarak optimize eden
eşsiz teknoloji, net, keskin ve parlak
görüntü elde etmek için ışığı artırır ya
da görüntüleri koyu arkaplanda net
göstermek için ışığı düşürür.
• Economy (Ekonomi): Bu profilde
parlaklık ve kontrast ayarlanır ve
günlük ofis uygulamalarının doğru
gösterilmesi ve daha az güç tüketimi
için aydınlatma ince ayarı yapılır.
Buna neden ihtiyacım var?
• LowBlue Mode (Düşük Mavi Modu):
Gözlerde sorunsuz verimlilik için
Düşük Mavi Modu. Çalışmalar, tıpkı
morötesi ışınlarda olduğu gibi, LED
ekranlardan yayılan kısa dalga boylu
mavi ışık ışınlarının da zamanla göz
hasarına neden olabileceğini ve
görme yeteneğini etkileyebileceğini
göstermiştir. Sağlık için geliştirilen
Philips Düşük Mavi Modu ayarı,
zararlı kısa dalga boylu mavi ışığı
azaltmak için bir akıllı yazılım
teknolojisi kullanır.
Her tür içerik için en iyi görsel netlik
ve görüntüleme rahatlığı istiyorsunuz.
SmartContrast kontrastı dinamik olarak
kontrol eder ve net, keskin, parlak oyun
oynama ve video görüntüleme için ışığı
ayarlar ya da ofis işi için metinleri net ve
okunabilir gösterir. Monitörünüzün güç
tüketimini düşürerek enerji maliyetlerinizi
düşürür ve monitörünüzün ömrünü
uzatırsınız.
Nasıl çalışır?
SmartContrast'ı etkinleştirdiğinizde renkleri
ayarlamak ve ışık yoğunluğunu kontrol etmek
için gösterdiğiniz içeriği gerçek zamanlı
olarak analiz eder. Bu işlev, video izlerken
veya oyun oynarken muhteşem eğlence
deneyimi için kontrastı dinamik olarak artırır.
• SmartUniformity: Ekranın farklı
kısımlarında parlaklık ve renk
dalgalanmaları LCD monitörler
arasında yaygın bir durumdur.
Tipik homojenlik yaklaşık
%75-80 ölçülmüştür. Philips
SmartUniformity özelliğini
etkinleştirerek, ekran homojenliği
%95'in üzerine artırılır. Bu, daha
tutarlı ve doğru görüntüler üretir.
• Off (Kapalı): SmartImage ile
optimizasyon yok.
Not
Philips LowBlue modu, TUV Düşük
Mavi Işık onayıyla mod 2 uyumludur.
Bu moda, kısayol tuşuna
, ardından
da LowBlue Modunu seçmek için
tuşuna basarak geçebilirsiniz. Yukarıdaki
16
4. PowerSensor™
için maksimum algılama sinyalini
kullanın. (Ayar 4)
• Bazı koyu renkli kıyafetler kızılötesi
sinyalleri emmeye yatkın olduğu için,
kullanıcıekrandanenfazla100cmuzakta
olsa bile siyah veya koyu renk giysiler
giyerken sinyal kuvvetini arttırın.
4. PowerSensor™
Nasıl çalışır?
• PowerSensor, kullanıcı varlığını
algılamak için zararsız "kızılötesi"
sinyallerin iletim ve alım prensibi ile
çalışır.
• Kullanıcı monitörün karşısındayken,
monitör, kullanıcının ayarladığı
parlaklık, kontrast, renk vb. önceden
belirlenmiş ayarlara göre normal bir
şekilde çalışır.
• Monitörün, örneğin %100 parlaklık
ayarı bulunduğunu varsayarsak,
kullanıcı yerinden kalktığında ve
ekranın karşısı boş kaldığında
monitör, güç tüketimini otomatik
olarak %80'e kadar azaltır.
Kısayol tuşu
Sensör mesafesi
3
Yatay/Dikey mod
Kullanıcı ön tarafta Kullanıcı yok
ATTENTION
PowerSensor off
ATTENTION
PowerSensor off
Watt
Yukarıdaki gösterimler yalnızca başvuru amacıyladır, bu modelin
tam görünümünü yansıtmayabilir.
Nasıl ayar yapılır
Yukarıda gösterilen güç tüketimi yalnızca referans amaçlıdır
PowerSensor, varsayılan aralığın içinde
veya dışında düzgün çalışmıyorsa,
algılamayı nasıl ayarlayacağınızı aşağıda
bulabilirsiniz:
• PowerSensor kısayol tuşuna basın.
• Ayarlama çubuğunu göreceksiniz.
• PowerSensor algılama ayarını Ayar 4'e
ayarlayın ve Tamam'a basın.
• PowerSensor'ın sizi doğru konumda
algılayıp algılamadığını görmek içinyeni
ayarı test edin.
• PowerSensor işlevi, yalnızca yatay
modda çalışmak üzere tasarlanmıştır.
PowerSensor açıldıktan sonra, monitör
dikeymodda ise (90 derece/dik konum)
otomatikolarakKAPANACAKTIR;monitör
varsayılan yatay moda dönmüşse
otomatik olarak AÇILACAKTIR.
Ayarlar
Varsayılan ayarlar
PowerSensor, ekrandan 30 ila 100
cm uzaklıktaki ve monitörden beş
derece sağ veya sol taraftaki kullanıcıyı
algılamak üzere tasarlanmıştır.
Özel ayarlar
Yukarıda belirtilen uzaklıklar dışında
bir yerde durmayı tercih ederseniz,
optimal algılama etkinliği için daha
yüksek bir sinyal gücü seçin: Ayar ne
kadar yüksekse, algılama sinyali o kadar
güçlü olur. Maksimum PowerSensor
etkinliği ve uygun algılama için,lütfen
kendinizi doğrudan monitörün önünde
konumlandırın.
• Monitörden 100cm'den uzakta
konumlandırmayı seçerseniz,
120 cm'e kadar olan mesafeler
Not
Manuel olarak seçilen PowerSensor
modu, tekrar ayarlanana veya varsayılan
17
4. PowerSensor™
mod geri çağrılana kadar çalışmaya
devam edecektir. PowerSensor'ın
bazı nedenlerle yakındaki hareketlere
karşı aşırı duyarlı olduğunu anlarsanız,
lütfen daha düşük sinyal kuvveti
seçin. Algılayıcı merceğini temiz tutun.
Algılayıcı merceği kirli olursa, mesafe
algılamanın düşmesini önlemek için
alkolle silin.
18
5. Mikrofonlu Yerleşik Web Kamerası
• RAM: 512MB (XP için) / 1GB(Vista ve
Windows7 için)
5. Mikrofonlu Yerleşik
Web Kamerası
• Sabit disk alanı:minimum 200MB
• USB: USB 2.0 veya üzeri, UVC/UAC
desteği
Not
Web kamerasını çalıştırmak için monitör
ve bilgisayar arasında USB bağlantısı
gereklidir.
5.2 Aygıtı kullanma
Web kamerası, internet üzerinden
etkileşimli video ve ses konferansı
gerçekleştirmenizi sağlar. İş adamlarının
tüm dünyadaki diğer iş arkadaşlarıyla
iletişim kurması için en rahat ve kolay
yolunu sağlayarak birçok zaman
ve para tasarrufu sağlar. Kullanılan
yazılıma bağlı olarak, ayrıca fotoğraf
çekmenize, dosyaları paylaşmanıza
veya web kamerasını çalıştırmadan
yalnızca mikrofonu kullanmanıza imkan
verir. Mikrofon ve çalışma ışığı, ekranın
kenarında web kamerası tarafındadır.
Web kamerası aygıtına sahip Philips
monitör video ve ses verilerini USB
bağlantı noktasından gönderir.
Monitörün yan GÇ'ndaki USB hub'ı
USB yukarı akışına bilgisayarınızdan
USB kablonuzu bağlayarak
etkinleştirebilirsiniz.
• USB kablonuzu bilgisayar yanı GÇ
tarafındaki USB hub'ı yukarı akışına
bağlayın.
• Bilgisayarınızı açın ve internet
bağlantınızın düzgün çalıştığından
emin olun.
272P
• Skype, Internet Messenger veya
benzeri ücretsiz çevrimiçi sohbet
yazılımını karşıdan yükleyip
çalıştırın. Çoklu konferans, vb. gibi
daha karmaşık kullanım durumunda
adanmış yazılıma abone de
olabilirsiniz.
5.1 Kişisel bilgisayar sistemi
gereksinimleri
• İşletim sistemi: Microsoft Windows
7, Microsoft Windows Vista,
Microsoft Windows XP (SP2) ve
USB 2.0 standardında UVC/UAC
(USB Video sınıfı uyumlu / Ses
sınıfı uyumlu) desteğine sahip diğer
işletim sistemleri
• Web kamerası sohbet veya internet
hizmeti üzerinden telefon araması
yapmak için hazır olacaktır.
• Yazılım programı yönergesini
uygulayarak aramayı yapın.
Not
Video aramayı ayarlamak için, güvenilir
• İşlemci: 1,6 GHz veya üzeri
19
5. Mikrofonlu Yerleşik Web Kamerası
bir Internet bağlantısına, ISP'ye ve
Internet messenger veya video telefon
arama programı gibi bir yazılıma
sahip olmalısınız. Aradığınız kişinin
uyumlu video arama yazılımına sahip
olduğundan emin olun. Video ve ses
performansı kalitesi her iki uçtaki
kullanılabilir bant genişliğine bağlıdır.
Aradığınız kişi benzer aygıt ve yazılım
imkanına sahip olmalıdır.
20
6. Papatya zinciri işlevi
6. Papatya zinciri işlevi
Papatya zinciri işlevi, birden fazla
monitör bağlantısı sağlar
Bu Philips ekran, birden fazla
ekrana papatya zinciriyle bağlamayı
sağlayan DisplayPort 1.2 arabirimiyle
donatılmıştır. Böylece bir ekrandan
diğerine tek bir kablo aracılığıyla birden
fazla monitörü papatya zinciriyle
bağlayıp kullanabilirsiniz.
Papatya zinciri ekran yöntemi
• Dizüstü bilgisayardan gelen
DisplayPort kablosunu mini DP veya
DP bağlantı noktasına bağlayın.
• 2. ekranı papatya zinciriyle
bağlamak için, ilk ekranın DP
çıkışı bağlantı noktasından gelen
DisplayPort kablosunu mini DP veya
DP bağlantı noktasına bağlayın.
• Yukarıdaki adımları tekrarlayarak
birden fazla ekranı papatya
zinciriyle bağlayabilirsiniz.
miniDP or DP
DP OUT
miniDP or DP
21
7. Teknik Özellikler
7. Teknik Özellikler
Resim/Ekran
Monitör panel türü
Arka ışık
Panel boyutu
En boy oranı
Piksel Noktası
SmartContrast
Yanıt süresi (tip.)
SmartResponse Süresi (tip.)
Optimum Çözünürlük
Görüntüleme açısı
Ekran renkleri
Kırpışmasız
Resim Geliştirme
Dikey yenileme hızı
Yatay Frekans
MHL
sRGB
Düşük Mavi Modu
Bağlanabilirlik
Sinyal Giriş/Çıkışı
USB
Giriş sinyali
Ses Girişi/Çıkışı
Güvenilirlik
Dahili hoparlör
Dahili web kamerası
Çoklu Görüntüleme
Kullanıcı Kolaylığı
OSD Dilleri
Diğer kolaylıklar
Tak ve Çalıştır Uyumlu
IPS Teknolojisi
LED
27" W (68,5 cm)
16:9
0,155(Y)mm x 0,155(D)mm
80.000.000:1
14 ms(GtG)
5 ms(GtG)
VGA: 1920 x 1080 / 60
HDMI 1.4(3840 x 2160 @ 30 Hz)
HDMI 2.0/DP(3840 x 2160 @ 60 Hz)
C/R > 10’da 178° (Y) / 178° (D)
1,07 milyar
Evet
SmartImage
56 Hz - 80 Hz(VGA)/23Hz - 80 Hz(HDMI 1.4/MHL/
HDMI 2.0/DP)
30 kHz - 99 kHz(VGA)/30 kHz - 99 kHz(HDMI 1.4/
MHL)/30 kHz - 160 kHz(HDMI 2.0) 30 kHz - 160
kHz(DP)
[email protected]
EVET
EVET
VGA (Analog), HDMI 2.0 (Dijital), MHL HDMI 2.0
(Dijital),DisplayPort 1.2, mini DP 1.2, DisplayPort Çıkışı
3 tane USB 3.0, 1 tane hızlı şarj edici içerir
Ayrı Senk, Yeşil Üzerinde Senk
PC ses girişi, kulaklık çıkışı
2Wx2
Mikrofon ve LED göstergeli 2.0 megapiksel kamera
PIP/PBP modu, 2×cihaz
İngilizce, Almanca, İspanyolca, Yunanca, Fransızca,
İtalyanca, Macarca, Hollandaca, Portekizce, Brezilya
Portekizce, Lehçe, Rusça, İsveççe, Fince, Türkçe,
Çekçe, Ukrayna Dili, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel
Çince, Japonca, Korece
VESA montaj (100×100mm),Kensington Kilidi
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X
22
7. Teknik Özellikler
Sehpa
Eğim
Döner
Yükseklik Ayarı
Pivot
-5 / +30 derece
-175 / +175 derece
150mm
90 derece
Güç
Enerji Tüketimi
Normal Çalışma
Uyku (Bekleme)
Kapalı
Kapalı (AC anahtarı)
Isı Dağıtma*
Normal Çalışma
Uyku (Bekleme)
Kapalı
Kapalı (AC anahtarı)
Açık Modu (EKO modu)
PowerSensor
Güç LED göstergesi
Güç Beslemesi
Boyutlar
Sehpa bulunan ürün
(GxYxD)
Sehpa bulunmayan ürün
(GxYxD)
Ambalajlı ürün (GxYxD)
Ağırlık
Sehpa bulunan ürün
Sehpa bulunmayan ürün
Ambalajlı ürün
Çalışma Durumu
Sıcaklık aralığı (çalışırken)
Bağıl nem (çalışma)
Atmosfer basıncı (çalışma)
Sıcaklık aralığı
(çalışmazken)
Bağıl nem (Çalışma dışı)
100VAC,
230VAC,
115VAC, 50Hz'da
50Hz'da AC
50Hz'da AC
AC Giriş Voltajı
Giriş Voltajı
Giriş Voltajı
48,4W (tip.)
47,9W (tip.)
47,3W (tip.)
< 0,3W
< 0,3W
< 0,3W
< 0,3W
< 0,3W
< 0,3W
0W
0W
0W
100VAC,
230VAC,
115VAC, 50Hz'da
50Hz'da AC
50Hz'da AC
AC Giriş Voltajı
Giriş Voltajı
Giriş Voltajı
165,0 BTU/saat
163,6 BTU/saat
161,3 BTU/saat
(tip)
(tip)
(tip)
<1,02 BTU/sa
<1,02 BTU/sa
<1,02 BTU/sa
<1,02 BTU/sa
<1,02 BTU/sa
<1,02 BTU/sa
0 BTU/saat
0 BTU/saat
0 BTU/saat
28 W (tip.)
9,7W(tip.)
Açık mod: Beyaz, Beklemede/Uyku modu: Beyaz
(yanıp sönüyor)
Yerleşik, 100-240 V AC, 50-60 Hz
614 x 548 x 257 mm
614 x 372 x 56 mm
690 x 458 x 252 mm
7,861 kg
5,438 kg
10,615 kg
0°C ila 40°C
20% ila 80%
700 ila 1060 hPa
-20°C ila 60°C
10% ila 90%
23
7. Teknik Özellikler
Atmosfer basıncı
(Çalışma dışı)
500 ila 1060 hPa
Çevre ve enerji
ROHS
EPEAT
Ambalaj
Spesifik Maddeler
EnergyStar
Uyum ve standartlar
EVET
Gümüş (Daha fazla ayrıntı için 1. nota başvurun)
%100 geri dönüşümlü
%100 PVC BFR içermeyen gövde
EVET
Düzenleyici Onaylar
CE İşareti, FCC Sınıf B, SEMKO, cETLus, CUEAC, TCO Edge,TUV-GS,TUV-ERGO, EPA, WEEE,
UKRAINIAN,ICES-003, VCCI, CCC, CECP
Kabin
Renk
Kaplama
Gümüş/Siyah
Doku
Not
1. EPEAT Gold veya Silver sadece ürün Philips tarafından kaydedildiğinde geçerlidir.
Ülkenizdeki kayıt durumu için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.
2. Bu veriler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Kitapçığın son sürümünü
karşıdan yüklemek için www.philips.com/support adresine gidin.
3. Akıllı yanıtlama süresi GtG veya GtG (BW) testlerindeki optimum değerdir.
4. USB dağıtıcı, güç tasarrufu modundayken sistemi uyandırmak için yalnızca fare
veya klavye destekler.
24
7. Teknik Özellikler
Not
Lütfen ekranınızın en iyi 60Hz’de 3840
x 2160 çözünürlüğünde çalıştığını
unutmayın. En iyi görüntü için lütfen bu
çözünürlüğü kullanın.
7.1 Çözünürlük ve Ön Ayar
Modları
Maksimum Çözünürlük
1920 x 1080 60 Hz değerinde (analog
giriş)
3840 x 2160 60 Hz değerinde (dijital
giriş)
Önerilen Çözünürlük
3840 x 2160 60 Hz değerinde (dijital
giriş)
Y. frek (kHz) Çözünürlük D. frek (Hz)
31.47
720 x 400
70.09
31.47
640 x 480
59.94
35.00
640 x 480
66.67
37.86
640 x 480
72.81
37.50
640 x 480
75.00
37.88
800 x 600
60.32
46.88
800 x 600
75.00
48.36
1024 x 768
60.00
60.02
1024 x 768
75.03
44.77
1280 x 720
59.86
60
1280 x 960
60
63.89
1280 x 1024
60.02
79.98
1280 x 1024
75.03
55.47
1440 x 900
59.90
55.94
1440 x 900
59.89
65.29
1680 x 1050
59.95
67.50
1920 x 1080
60.00
133.29
1920 x 2160
59.99
88.79
2560 x 1440
59.95
88.79
2560 x 1440
59.95
88.79
2560 x 1440
59.95
67.50
3840 x 2160
30.00
135.00
3840 x 2160
60.00
25
8. Güç Yönetimi
8. Güç Yönetimi
Eğer VESA DPM uyumlu ekran kartınız varsa
veya PC'nize yazılım kurulmuşsa, monitör
kullanılmadığında güç tüketimini otomatik
olarak düşürebilir. Eğer klavyeden, fareden
veya diğer giriş yapabileceğiniz bir aygıttan
giriş yaptığınız algılanırsa, monitör otomatik
olarak 'uyanır'. Aşağıdaki tablo güç tüketimini
ve bu otomatik güç tasarruf özelliğinin
sinyallenmesini göstermektedir:
Güç Tüketimi Tanımı
VESA
Modu
Video Y-senk D-senk
Etkin
AÇIK
Kullanılan
Güç
LED
rengi
Evet
Evet
48,4 W
(tip)
88 W
(maks.)
Beyaz
Uyku
KAPALI
(Bekleme)
Hayır
Hayır
0,3W
(tip.)
Beyaz
(yanıp
sönüyor)
Kapatma KAPALI
-
-
0 W (tip.) KAPALI
Aşağıdaki ayar bu monitördeki güç tüketimini
ölçmek için kullanılır.
• Doğal çözünürlük: 3840 × 2160
• Kontrast: 50%
• Parlaklık: 100%
• Renk Sıcaklığı: Tam beyaz model ile 6500k
Not
Bu veriler önceden haber verilmeden
değiştirilebilir.
26
9. Müşteri Hizmetleri ve Garanti
9. Müşteri Hizmetleri ve
Garanti
subpixel
9.1 Philips Düz Panel
Monitörlerin Piksel Hata
Politikası
pixel
Piksel ve Alt Pikseller
Philips yüksek kaliteli ürünler satmaya
çalışmaktadır. Biz, en gelişmiş üretim
tekniklerini kullanmakta ve sıkı bir kalite
kontrol mekanizması uygulamaktayız.
Fakat düz panel monitörlerde kullanılan
TFT Monitör panellerindeki piksel
veya alt piksel hataları ile bazen
karşılaşmaktayız. Üreticilerden hiç biri
panellerin hiç birinde piksel hatası
bulunmayacağını garanti edemez
fakat Philips, kabul edilmez sayıda
hata bulunan monitörlerin garanti
kapsamında tamir edileceğini veya
yenisi ile değiştirileceğini garanti
etmektedir. Bu bölümde farklı
piksel hata tipleri açıklanmakta ve
her tip için kabul edilebilir piksel
seviyeleri tanımlanmaktadır. Garanti
kapsamında tamir veya yenisi ile
değiştirme yapabilmek için TFT Monitör
panelindeki piksel hatalarının sayısı
kabul edilebilir seviyelerden fazla
olmalıdır. Örnek verecek olursak,
bir monitörde alt piksel oranının
%0,0004'den fazla olmaması hatalı
olabilir. Bunların yanında, bazı piksel
hata tipleri veya kombinasyonunun
fark edilmesi diğerlerinden daha
kolay olduğu için Philips bu tip hatalar
için daha yüksek kalite standartları
belirlemiştir. Bu politika tüm dünyada
geçerlidir.
Bir piksel, veya resim elemanı, temel
renkleri kırmızı, yeşil ve mavi olan üç
alt pikselden oluşmaktadır. Pikseller
bir araya gelerek bir görüntü oluşturur.
Pikseldeki alt piksellerin hepsi açıksa,
renkli üç alt piksel beraber beyaz bir
resim gibi görünür. Hepsi koyuysa, renkli
üç alt piksel beraber tek bir siyah piksel
gibi görünür. Açık ve koyu piksellerin
diğer kombinasyonları farklı renkte tek
bir piksel gibi görünür.
Piksel Hata Türleri
Piksel ve alt piksel hataları ekranda
farklı şekillerde görünür. Piksel hataları
için iki kategori bulunmaktadır ve her
kategoride çeşitli alt piksel hata türleri
mevcuttur.
Parlak Nokta Hataları
Parlak nokta hataları daima yanan veya
"açık" olan piksel veya alt piksel olarak
görünür. Parlak nokta, monitör koyu bir
örnek gösterdiğinde ekranda bulunan
bir alt pikseldir. Aşağıda parlak nokta
hataları gösterilmektedir.
Bir açık kırmızı, yeşil veya mavi alt
piksel.
27
9. Müşteri Hizmetleri ve Garanti
Piksel Hatalarının Yakınlığı
Birbirine yakın olan aynı tür piksel
ve alt piksel hatalarının fark edilmesi
daha kolay olduğu için, Philips, piksel
hatalarının yakınlığı konusunda da
toleranslar belirlemiştir.
İki bitişik alt piksel:
- Kırmızı + Mavi = Yeşil
- Kırmızı + Yeşil = Sarı
- Yeşil + Mavi = Camgöbeği (Açık Mavi)
Piksel Hata Toleransları
Garanti süresinde piksel hatalarından
kaynaklanan tamir veya yenisi ile
değiştirme işlemlerini gerçekleştirmek
için bir Philips düz panelindeki TFT
Monitör panelinde bulunan piksel veya
alt piksel hataları aşağıdaki tabloda
belirtilen sayılardan fazla olmalıdır.
Üç bitişik alt piksel (bir beyaz piksel).
Not
Kırmızı veya mavi renkteki parlak nokta
komşu noktaların parlaklığından yüzde
50 daha parlak olurken yeşil parlak
nokta ise komşu noktalardan yüzde 30
daha parlak olmalıdır.
Siyah Nokta Hataları
Siyah nokta hataları her zaman koyu
veya "kapalı" olan piksel veya alt piksel
olarak görünür. Koyu nokta, monitör
açık bir örnek gösterdiğinde ekranda
bulunan bir alt pikseldir. Aşağıda siyah
nokta hata tipleri gösterilmektedir.
28
9. Müşteri Hizmetleri ve Garanti
PARLAK NOKTA KUSURLARI
1 adet görünen alt piksel
2 adet bitişik görünen alt piksel
3 adet bitişik görünen alt piksel (bir beyaz piksel)
İki parlak nokta kusuru arasındaki uzaklık*
Tüm tiplerdeki toplam parlak nokta kusurları
KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
3
1
0
>15mm
3
SİYAH NOKTA KUSURLARI
1 adet koyu alt piksel
2 adet bitişik koyu alt piksel
3 adet bitişik koyu alt piksel
İki siyah nokta kusuru arasındaki mesafe*
Her türdeki toplam siyah nokta kusurları
KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
5 veya daha az
2 veya daha az
0
>15mm
5 veya daha az
TOPLAM NOKTA KUSURLARI
Her türdeki toplam parlak veya siyah nokta kusurları
KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
5 veya daha az
Not
1. 1 veya 2 bitişik alt piksel kusuru = 1 nokta kusuru
2. Bu monitör ISO9241-307 uyumludur. (ISO9241-307: Elektronik görsel ekranlar için
ergonomik ihtiyaç, analiz ve uyum test metodları)
3. ISO9241-307, Uluslararası Standardizasyon Kurumu (ISO) tarafından iptal edilen ve
eski adı ISO13406 olan standardın yerini almıştır: 2008-11-13.
29
9. Müşteri Hizmetleri ve Garanti
9.2 Müşteri Sorunları & Garanti
Bölgenize yönelik geçerli garanti kapsamı bilgileri ve ek destek gereksinimleri konusunda lütfen www.philips.com/support web sitesini ziyaret edin veya yerel Philips Müşteri
Hizmetleri Merkeziyle iletişime geçin.
Genel garanti sürenizi uzatmak isterseniz, uzatılmış garanti için Yetkili Servis Merkezimiz
aracılığıyla bir Garanti Dışı servis paketi sağlanır.
Bu servisten yararlanmak isterseniz, lütfen asıl satın alma tarihinizden sonraki 30 takvim günü içinde servisi satın aldığınızdan emin olun. Uzatılmış garanti süresi sırasında,
servis süreci, yerinden alma, onarım ve geri teslimi kapsar ancak kullanıcı gerçekleşen
tüm maliyetlerden sorumlu olacaktır.
Yetkili Servis Ortağı, sunulan uzatılmış garanti paketi altında gereken onarımları gerçekleştiremezse, mümkünse satın aldığınız uzatılmış garanti süresine kadar size alternatif
çözümler bulacağız.
Daha fazla ayrıntı için lütfen Philips Müşteri Hizmetleri Temsilcimizle veya yerel iletişim
merkezimizle (Müşteri hizmetleri numarasıyla) iletişime geçin.
Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi numarası aşağıda listelenmektedir.
•
•
Yerel Standart
•
Garanti Süresi
Farklı bölgelere •
göre değişir
•
•
Uzatılmış Garanti
Süresi
+ 1 Yıl
•
Toplam Garanti Süresi
•
Yerel standart garanti süresi +1
+ 2 Yıl
+ 3 Yıl
•
•
Yerel standart garanti süresi +2
Yerel standart garanti süresi +3
**Asıl satın alımın kanıtı ve uzatılmış garanti satın alınması gereklidir.
Not
Bölgesel servis yardım hattı için, lütfen Philips web sitesi destek sayfasında bulunan
önemli bilgiler kılavuzuna başvurun.
30
10. Sorun Giderme ve SSS’lar
• Monitör kablosunun pimlerinin
eğilip eğilmediğine bakarak kontrol
edin.
10.Sorun Giderme ve
SSS’lar
• Bilgisayarınızın açıldığından emin
olun.
10.1Sorun Giderme
OTO düğmesi çalışmıyor
Bu sayfada kullanıcı tarafından
giderilebilecek sorunlar ele alınmıştır. Bu
çözümleri denedikten sonra sorun hala
çözülmezse Philips müşteri hizmetleri
temsilcisi ile temasa geçin.
• Oto işlevi yalnızca VGA-Analog
modunda kullanılabilir. Sonuçtan
memnun kalmazsanız, OSD
menüsüyle manüel olarak
ayarlayabilirsiniz.
Genel Sorunlar
Not
Oto işlevi DVI-Dijital modda gerekli
olmadığından kullanılamaz.
Resim Yok (Güç LED'i yanmıyor)
• Güç kablosunun elektrik prizine
ve monitörün arkasındaki yerine
takıldığından emin olun.
Görülebilir duman veya kıvılcım
belirtileri
• İlk olarak monitörün önündeki
güç düğmesinin KAPALI konumda
olduğundan emin olun, ardından
AÇIK'a basın.
• Sorun giderme adımlarını
gerçekleştirmeyin
Resim Yok (Güç LED'i Beyaz)
• Derhal Philips müşteri hizmetleri
temsilcisiyle irtibata geçin.
• Güvenlik için monitörü derhal
elektrik güç kaynağından ayırın.
• Bilgisayarınızın açıldığından emin
olun.
Görüntüleme Sorunları
• Sinyal kablosunun bilgisayarınıza
doğru bağlandığından emin olun.
Görüntü ortalanamıyor
• OSD Ana Kontrollerindeki "Oto"
işleviyle görüntü konumunu
ayarlayın.
• Monitör kablosunun bağlantı
tarafında eğilen pimi
bulunmadığından emin olun.
Eğer varsa kabloyu onarın ya da
değiştirin.
• OSD Ana Kontrollerinde Faz/
Kurulum Saati'ni Kullanarak görüntü
konumunu ayarlayın. Yalnızca VGA
modunda geçerlidir.
• Enerji Tasarrufu özelliği
etkinleştirilebilir
Görüntü ekranda titrer
Ekranda belirtilenler
• Sinyal kablosunun grafik kartına
veya PC'ye sağlam bir şekilde
bağlandığını kontrol edin.
  
Dikey titreme oluşur
• Monitör kablosunun bilgisayarınıza
doğru bağlandığından emin olun.
(Ayrıca Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na
bakın).
31
10. Sorun Giderme ve SSS’lar
• OSD Ana Kontrollerindeki "Oto"
işleviyle görüntü konumunu
ayarlayın.
• LCD monitörünüzde değişmeyen
sabit bir içerik gösterilecekse
daima dönemsel ekran yenileme
uygulamasını etkinleştirin.
• OSD Ana Kontrollerinde Faz/
Kurulum Saati'ni Kullanarak dikey
çizgileri ortadan kaldırın. Yalnızca
VGA modunda geçerlidir.
• Bir ekran koruyucu veya dönemsel
ekran yenileme uygulamasını
etkinleştirilmemesi bazı ekrandan
gitmeyecek veya onarılamayacak
"yanma" veya "ardıl görüntü" veya
"hayalet görüntü" belirtileri ile
sonuçlanabilir. Yukarıda belirtilen
hasar garantiniz kapsamında yer
almaz.
Yatay titreme oluşur
• OSD Ana Kontrollerindeki "Oto"
işleviyle görüntü konumunu
ayarlayın.
Görüntü bozuk görünür. Metin bulanık
veya donuk.
• PC'nin ekran çözünürlüğünü
monitörün önerilen doğal ekran
çözünürlüğü ile aynı değere getirin.
• OSD Ana Kontrollerinde Faz/
Kurulum Saati'ni Kullanarak dikey
çizgileri ortadan kaldırın. Yalnızca
VGA modunda geçerlidir.
Ekranda yeşil, kırmızı, mavi, koyu ve
beyaz noktalar belirir
Görüntü bulanık, belirsiz ya da çok
karanlık görünür
• Geride kalan noktalar günümüz
teknolojisinde kullanılan normal
karakterlerdir. Lütfen daha fazla bilgi
için piksel politikasına bakın.
• Kontrastı ve parlaklığı Ekran Üstü
Kumandasından ayarlayın.
"Ardıl görüntü", "yanma" veya "hayalet
görüntü" güç kapatıldıktan sonra
ekranda kalır.
* "Güç açık" ışığı çok güçlü ve beni
rahatsız ediyor.
• OSD ana kontrollerinde güç LED
ayarını kullanarak "güç açık" ışığını
ayarlayabilirsiniz.
Daha fazla yardım için Tüketici Bilgi
Merkezi listesine bakın ve Philips
müşteri hizmetleri temsilcisi ile temasa
geçin.
• Sabit ya da statik görüntülerin
uzun süre kesintisiz olarak ekranda
kalması "yanmaya" sebep olabilir,
bu aynı zamanda ekranınızdaki
"ardıl görüntü" veya "hayalet
görüntü" olarak da anılmaktadır.
"Yanma", "ardışık görüntü" ya
da "gölgeli görüntü" LCD paneli
teknolojisinde bilinen bir durumdur.
Birçok durumda "yanma" veya "ardıl
görüntü" veya "hayalet görüntü"
güç kapatıldıktan sonra zaman
geçtikçe yavaş yavaş kaybolacaktır.
* İşlevsellik ekrana göre farklıdır.
10.2 Genel SSS'lar
Q1:Monitörümü ilk kez kurduğumda
ekranda "Bu video modunu
gösteremiyor" görürsem ne
yapmalıyım?
• Monitörünüzü gözetimsiz
bıraktığınızda daima hareket eden
bir ekran koruyucusu programını
etkin hale getirin.
Cvp.:Bu monitör için önerilen çözüm:
3840 x 2160 60 Hz değerinde.
32
10. Sorun Giderme ve SSS’lar
• Tüm kabloları çıkarın, ardından
PC'nizi önceden kullandığınız
monitöre bağlayın.
dosyaları) veya sürücü diskini
isteyebilir.
Q4:Çözünürlüğü nasıl ayarlarım?
• Windows Başlat Menüsünde
Ayarlar/Denetim Masası’nı seçin.
Denetim Masası Penceresi’nde
Görüntüle simgesini seçin.
Denetim Masasını Görüntüle içinde
"Ayarlar" sekmesini seçin. "Ayarlar"
sekmesinde "Masaüstü alanı"
etiketli kutuda kayar çubuğu 3840 x
2160 piksele getirin.
Cvp.:Görüntü kartınız/grafik
sürücünüz ve monitörünüz
mevcut çözünürlükleri birlikte
belirler. İstediğiniz çözünürlüğü
Windows® Denetim Masasında
"Görüntü özellikleri" aracılığıyla
seçebilirsiniz.
Q5:Ekran menüsü aracılığıyla
monitör ayarlarını yaparken
menü içinde kaybolursam ne
yapmalıyım?
• "Gelişmiş Özellikler" kısmını açın
ve Yenileme Hızı özelliğini 60 Hz
değerine ayarlayın, ardından Tamam
düğmesine tıklayın.
Cvp.:Sadece Tamam tuşuna basın,
ardından "Sıfırla'yı" seçerek ilk
fabrika varsayılan ayarlarını çağrın.
• Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve
Adım 2 ve 3'ü tekrarlayarak PC'nizin
3840 x 2160 60 Hz değerinde
ayarlandığını doğrulayın.
Q6:LCD ekran çiziklere karşı dayanıklı
mıdır?
• Bilgisayarınızı kapatın, eski
monitörünüzün bağlantısını kesin ve
Philips LCD monitörünüzü bağlayın.
Cvp.:Panel yüzeyinin genel olarak aşırı
darbelere maruz kalmaması ve
keskin ya da kör nesnelere karşı
korunması önerilir. Monitörü
kullanırken, panel yüzeyindeki
tarafa basınç ya da kuvvet
uygulanmadığından emin olun.
Bu durum garanti şartlarını
etkileyebilir.
• Monitörünüzü açın ve ardından
PC'nizi açın.
Q2:LCD monitör için önerilen
yenileme hızı nedir?
Cvp.:LCD monitörlerde önerilen
yenileme hızı 60 Hz'dir, ekranda
bir bozulma olması durumunda
75 Hz değerine kadar ayarlayarak
bozukluğun gidip gitmediğini
görebilirsiniz.
Q7:LCD yüzeyini nasıl
temizlemeliyim?
Cvp.:Normal temizlik için temiz,
yumuşak bir bez kullanın.
Kapsamlı temizlik için lütfen
izopropil alkol kullanın. Etil alkol,
etanol, aseton, heksan vb diğer
çözücüleri kullanmayın.
Q3:Kullanım kılavuzundaki .inf
ve .icm dosyaları nelerdir?
Sürücüleri nasıl kurarım (.inf ve
.icm)?
Cvp.:Bunlar monitörünüz için olan
sürücü dosyalarıdır. Kullanıcı
elkitabınızdaki talimatları
izleyerek sürücüleri kurun.
Monitörünüzü ilk defa
kurarken bilgisayarınız monitör
sürücülerinizi (.inf ve .icm
Q8: Bilgisayarımın renk ayarını
değiştirebilir miyim?
Cvp.:Evet, Renk ayarınızı OSD
kontrolünden şu prosedürler ile
değiştirebilirsiniz:
33
10. Sorun Giderme ve SSS’lar
• OSD (Ekran) menüsünü göstermek
için "Tamam"a basın.
Cvp.:Evet, monitörler Windows
10/8.1/8/7, Mac OSX ile uyumlu
Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir.
• "Renk" seçeneğini tercih etmek için
"Aşağı Ok"'a basın, daha sonra renk
ayarını girmek için "TAMAM"'a basın,
aşağıdaki gibi üç ayar bulunmaktadır.
1. Renk Sıcaklığı: Altı ayar şunlardır:
5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300Kve
11500K. 5000K aralığındaki ayarlarla
panel "kırmızı-beyaz renk tonunda
sıcak" görünür, 11500K sıcaklık ise
"soğuk mavi-beyaz ton" sunar.
Q11: LCD panellerindeki Görüntü
Yapışması, Görüntü Yanması,
Ardıl Görüntü veya Hayalet
Görüntü nedir?
Cvp.:Sabit ya da statik görüntülerin
uzun süre kesintisiz olarak
ekranda kalması "yanmaya"
sebep olabilir, bu aynı zamanda
ekranınızdaki "ardıl görüntü"
veya "hayalet görüntü" olarak da
anılmaktadır. "Yanma", "ardışık
görüntü" ya da "gölgeli görüntü"
LCD paneli teknolojisinde
bilinen bir durumdur. Birçok
durumda "yanma" veya
"ardıl görüntü" veya "hayalet
görüntü" güç kapatıldıktan sonra
zaman geçtikçe yavaş yavaş
kaybolacaktır.
Monitörünüzü gözetimsiz
bıraktığınızda daima hareket eden
bir ekran koruyucusu programını
etkin hale getirin.
LCD monitörünüzde değişmeyen
sabit bir içerik gösterilecekse
daima dönemsel ekran yenileme
uygulamasını etkinleştirin.
2. sRGB: farklı aygıtlar arasında
doğru renk değişimi
yapıldığından emin olmak için
standart bir ayardır (örn. dijital
kameralar, monitörler, yazıcılar,
tarayıcılar vb).
3. Kullanıcı Tanımlı: Kullanıcı kırmızı,
yeşil, mavi rengi seçerek kendi tercih
ettiği renk ayarını seçebilir.
Not
Bir nesnenin ısıtıldığında yaydığı ışık renk
ölçümüdür. Bu ölçüm mutlak gösterge
çizelgesi ile ifade edilmektedir (Kelvin derece).
2004K gibi düşük Kelvin sıcaklıkları kırmızıdır;
9300K gibi yüksek Kelvin sıcaklıkları kırmızıdır
mavidir. Nötr sıcaklık 6504K değerinde
beyazdır.
Q9: LCD monitörümü herhangi bir PC'ye,
iş istasyonuna veya Mac'e bağlayabilir
miyim?
İkaz
Bir ekran koruyucu veya dönemsel ekran
yenileme uygulamasını etkinleştirilmemesi
bazı ekrandan gitmeyecek veya
onarılamayacak "yanma" veya "ardıl
görüntü" veya "hayalet görüntü" belirtileri
ile sonuçlanabilir. Yukarıda belirtilen hasar
garantiniz kapsamında yer almaz.
Cvp.:Evet. Tüm Philips LCD
monitörleri standart PC'ler,
Mac'ler ve iş istasyonları ile
tam uyumludur. Monitörü Mac
sistemine bağlamak için bir kablo
adaptörüne ihtiyaç duyabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için lütfen Philips
satış temsilcinizle temasa geçiniz.
Q12: Ekranımda neden metinler net
görünmüyor ve karakterleri
pürüzlü gösteriyor?
Q10: Philips LCD monitörleri TakÇalıştır mıdır?
Cvp.:LCD monitörünüz en iyi kendi
doğal çözünürlüğü olan 60 Hz'de
3840 x 2160 çalışır. En iyi görüntü
34
10. Sorun Giderme ve SSS’lar
için lütfen bu çözünürlüğü
kullanın.
Q13: Kısayol tuşumu nasıl
kilitleyebilirim/kilidini nasıl
açabilirim?
Cvp.:Kısayol tuşunu kilitlemek/
kilidini açmak için 10 saniye
boyunca
tuşuna basın;
monitörünüzde aşağıdaki
şekillerde gösterildiği gibi
kilitleme/kilidi açma durumunu
göstermek için "Dikkat" yazısı
belirir.
  
  
35
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Bütün hakları saklıdır.
Bu ürün Top Victory Investments Ltd. şirketi veya bağlı
kuruluşlarından biri tarafından ya da adına üretilmiş ve
piyasaya sürülmüştür. Top Victory Investments Ltd. şirketi
bu ürün konusunda garanti veren taraftır. Philips ve Philips
Shield Sembolü, Koninklijke Philips N.V. şirketinin lisans
altında kullanılan kayıtlı ticari markalarıdır.
Teknik özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Sürüm: M7272PTKE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement