Philips BDM3470UP/00, BDM3470UP/01 User manual

Philips BDM3470UP/00, BDM3470UP/01 User manual
S line
Brilliance
230S8
BDM3470UP
www.philips.com/welcome
TR Kullanıcı el kitabı
1
Müşteri Hizmetleri ve Garanti22
Sorun Giderme ve SSS'lar
26
İçindekiler
1. Önemli ������������������������������������������� 1
1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım ���� 1
1.2İşaretler ������������������������������������������ 3
1.3 Ürün ve paketleme
malzemesinin atılması ��������������� 3
2. Monitörü ayarlama �������������������� 5
2.1Kurulum ����������������������������������������� 5
2.2 Monitörü çalıştırma ���������������������7
2.3 Çoklu Görünüm ��������������������������10
2.4 VESA Montajı için Taban
Takımını Çıkarın ���������������������������14
3. Görüntü Optimizasyonu ���������� 15
3.1SmartImage ��������������������������������� 15
3.2SmartContrast �����������������������������16
4. Teknik Özellikler ������������������������ 17
4.1 Çözünürlük ve Ön Ayar
Modları ����������������������������������������20
5. Güç Yönetimi ������������������������������ 21
6. Müşteri Hizmetleri ve Garanti 22
6.1 Philips Düz Panel Monitörlerin
Piksel Hata Politikası ���������������� 22
6.2 Müşteri Sorunları & Garanti ���� 25
7. Sorun Giderme ve SSS'lar ������ 26
7.1 Sorun Giderme ��������������������������26
7.2 Genel SSS'lar ������������������������������28
7.3 Multiview SSS'lar �����������������������30
1. Önemli
• Monitörü yerleştirirken elektrik fişine
ve prize kolay erişilebildiğinden
emin olun.
1. Önemli
Bu elektronik kullanıcı kılavuzu
Philips monitörü kullanan herkes
için tasarlanmıştır. Monitörünüzü
kullanmadan önce bu kullanıcı el
kitabını okumak için zaman ayırın.
Monitörünüzün kullanılmasıyla ilgili
önemli bilgi ve notlar içermektedir.
• Monitörü elektrik kablosunu
veya DC güç kablosunu ayırarak
kapatıyorsanız, elektrik kablosunu
veya DC güç kablosunu normal
çalışması için takmadan önce 6
saniye bekleyin.
• Lütfen her zaman Philips tarafından
onaylı güç kablosunu kullanın.
Eğer güç kablonuz kayıpsa, lütfen
bölgenizde bulunan servis merkezi
ile temasa geçiniz. (Lütfen Müşteri
Desteği Tüketici Bilgi Merkezine
başvurunuz)
Bu Philips garantisi, ürün, amaçlanan
kullanımı için uygun bir biçimde ve
işletim talimatlarına uygun olarak
kullanıldığı ve satın alma tarihi, satıcının
adı ve ürünün model ve üretim
numarasını belirten orijinal fatura ya da
ödeme makbuzunun sunulması halinde
geçerlidir.
• Monitörü çalışırken titreşime veya
sert darbelere maruz bırakmayın.
• Çalıştırma veya nakliye sırasında
monitöre vurmayın veya monitörü
düşürmeyin.
1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım
Uyarılar
Bu belgede belirtilenlerin dışında kontrol
ve ayar yapılması veya yönetmenliklerin
kullanılması şok, elektrik çarpma
tehlikesi ve/veya mekanik tehlikelere
sebep olabilir.
Bakım
• Monitörünüzü olası hasarlardan
korumak için LCD paneline aşırı
basınç uygulamayın. Monitörünüzü
taşırken kaldırmak için çerçeveden
tutun; elinizi veya parmaklarınızı
LCD panelinin üzerine yerleştirerek
monitörü kaldırmayın.
Bilgisayar monitörünün bağlantısını
yaparken ve kullanırken bu talimatlara
uyunuz.
• Uzun süre kullanmayacaksanız
monitörün fişini prize takılı
bırakmayın.
Çalıştırma
• Lütfen monitörü doğrudan güneş
ışığı, çok güçlü parlak ışıklar ve diğer
ısı kaynaklarından uzak tutun. Uzun
süre bu tür ortama maruz kalması,
monitör renginin bozulmasına ve
monitörün hasar görmesine neden
olabilir.
• Hafif nemli bir bez kullanarak
temizlemeniz gerekiyorsa, monitörü
prizden çıkarın. Elektrik kesildiğinde
ekran kuru bir bez kullanılarak
temizlenebilir. Ancak monitörünüzü
temizlemek için alkol veya amino
bazlı sıvılar gibi organik çözeltileri
asla kullanmayın.
• Havalandırma deliklerine
düşebilecek ya da monitörün
elektronik aksamının düzgün
soğutulmasını önleyebilecek
herhangi bir nesneyi kaldırın.
• Elektrik çarpmasına engel olmak
veya sete kalıcı hasar verilmesini
önlemek için monitörü toza,
yağmura, suya veya aşırı nemli
ortamlara maruz bırakmayınız.
• Kasa üzerindeki havalandırma
deliklerini kapatmayın.
1
1. Önemli
• Eğer monitörünüz ıslanırsa, mümkün
olan en kısa sürede kuru bir bez ile
temizleyiniz.
• “Yanma”, “ardışık görüntü” ya
da “gölgeli görüntü” LCD paneli
teknolojisinde bilinen bir durumdur.
Birçok durumda “yanma” veya “ardıl
görüntü” veya “hayalet görüntü” güç
kapatıldıktan sonra zaman geçtikçe
yavaş yavaş kaybolacaktır.
• Eğer monitörünüze yabancı cisim
veya su girerse, lütfen hemen
kapatın ve güç kablosunu prizden
çıkarın. Ardından, yabancı cismi veya
suyu çıkararak bakım merkezine
gönderin.
Uyarı
Bir ekran koruyucu veya düzenli
ekran yenileme uygulamasının
etkinleştirilmemesi ekrandan gitmeyecek
veya onarılamayacak bazı “yanma” veya
“ardıl görüntü” veya “hayalet görüntü”
belirtileriyle sonuçlanabilir. Yukarıda
belirtilen hasar garantiniz kapsamında
yer almaz.
• Monitörü ısı, doğrudan güneş
ışığı veya aşırı soğuğa maruz
kalan yerlerde depolamayın veya
kullanmayın.
• Monitörünüzden en iyi performansı
almak ve uzun süre kullanmak için,
monitörü lütfen aşağıdaki sıcaklık
ve nem aralığına düşen yerlerde
kullanınız.
Servis
• Mahfaza kapağı sadece kalifiye
servis personeli tarafından
açılmalıdır.
• Sıcaklık: 0-40°C 32-104°F
• Nem: %20 - 80 RH
Yanma/Hayalet görüntü hakkında
önemli bilgi
• Onarım ya da entegrasyon için
herhangi bir dokümana gerek
duyulursa, lütfen bölgenizdeki servis
merkezi ile temasa geçiniz. (Lütfen
“Tüketici Bilgilendirme Merkezi”
bölümüne bakınız)
• Monitörünüzü gözetimsiz
bıraktığınızda daima hareket eden
bir ekran koruyucusu programını
etkin hale getirin. Monitörünüzde
değişmeyen sabit bir içerik
gösterilecekse daima dönemsel
ekran yenileme uygulamasını
etkinleştirin. Sabit ya da statik
görüntülerin uzun süre kesintisiz
olarak ekranda kalması “yanmaya”
sebep olabilir, bu aynı zamanda
ekranınızdaki “ardıl görüntü”
veya “hayalet görüntü” olarak da
anılmaktadır.
• Nakliye bilgileri için, lütfen “Teknik
Özellikler'e” bakın.
• Monitörünüzü araba/kamyonet
içinde doğrudan güneş ışığı altında
bırakmayınız.
Not
Monitör normal çalışmazsa ya da
bu kılavuzda yer alan talimatları
yerine getirdiğinizde ne yapacağınızı
bilmiyorsanız servis teknisyenine
danışınız.
2
1. Önemli
1.3 Ürün ve paketleme
malzemesinin atılması
1.2 İşaretler
Aşağıdaki bölümlerde bu belgede
kullanılan işaretler açıklanmaktadır.
Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar WEEE
Not, Uyarı ve İkazlar
Bu kılavuzda metin bloklarının yanında
bir simge bulunabilir ve koyu veya italik
yazılmış olabilir. Bu bloklar notları,
uyarıları ve ikazları içerir. Aşağıdaki
şekilde kullanılırlar:
Not
Bu simge, bilgisayar sisteminizin daha
iyi kullanılmasında size yardımcı olacak
önemli bilgi ve önerileri göstermektedir.
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Uyarı
Bu simge donanıma zarar verecek veya
veri kaybına yol açacak arızalardan
kaçınmak için gerekli bilgileri
göstermektedir.
Uyarı
Bu simge insanlara zarar verme ihtimali
olan durumları gösterir ve bu sorundan
nasıl kaçınılması gerektiğini açıklar.
Bazı uyarılar başka bir biçimde
görünebilir ve yanında bir simge
bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda
özel uyarı biçimleri yetkili biri tarafından
belirtilmelidir.
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.
3
1. Önemli
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation in national takeback initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably
in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
4
2. Monitörü ayarlama
Tabanı monte edin
2. Monitörü ayarlama
1. M
onitörü ön yüzü aşağıya bakacak
şekilde yumuşak bir yüzeye
yerleştirin. Ekranın çizilmesini veya
hasar görmesini önlemeye dikkat
edin.
2.1 Kurulum
Paket içeriği
Brilliance
BDM3470UP
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Display
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
A
.V.
sN
-2C
3 2 C1 8 1 3
23
E7
l ip
P hi
QE
1L F
lijke
7 0G
nin k
© 20 18 Ko
User’s Manual
Display drivers
保留备用
sr
es
au
th
ori
z
ed
a
dup
s. M
li c a
l aw
ti on
is a viola tion of a pp licab le
sio
Ve
r
2. Boyun kısmını iki elinizle tutun.
(1) Mandal boyun kısmına kilitlenene
kadar boynu hafifçe VESA montaj
bölgesine tutturun.
a.
ht
Un
in
ig
ve
d.
Ch
ll r
er
This product was manufactured and
brought to the market by or on behalf of
Top Victory Investments Ltd. or one of its
affiliates. Top Victory Investments Ltd. is
the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem
are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. used under license.
n3
www.philips.com/welcome
a
de
nd
in
pr
d
te
in
Power
Güç
*HDMI
*Audio
*Ses
*Dual-link DVI
*DP
*VGA
(2)Montaj vidalarını sıkmak için
bir tornavida kullanın ve boynu
monitöre sıkıca tutturun.
(3) Tabanın altında bulunan vidayı
sıkmak için parmaklarınızı kullanın
ve tabanı sütuna iyice sabitleyin.
*Bölgeye göre farklı
2
1
5
3
2. Monitörü ayarlama
Bilgisayarınıza Bağlanması
Bilgisayara bağlayın
1. Elektrik kablosunu monitörün
arkasına sıkıca takınız.
2. Bilgisayarınızı kapatınız ve güç
kablosunu çıkarınız.
12
11
10
3. Monitör sinyal kablosunu
bilgisayarınızın arkasında bulunan
video konektörüne bağlayınız.
1
9
8
7
6
5
4
3
4. Bilgisayarınız ve monitörünüzün
güç kablosunu yakındaki bir çıkışa
sokunuz.
2
5. Bilgisayar ve monitörünüzü açınız.
Monitör bir görüntü gösteriyorsa
kurulum tamamlanmıştır.
USB hub
1 Kensington hırsızlık-önleme kilidi
USB
2 Kulaklık prizi
2
Fast Charger
3 Ses girişi
4 VGA girişi
1
5 Ekran bağlantı noktası girişi
6 HDMI girişi
7 DVI girişi
8 AC güç girişi
9 Güç Anahtarı
10 USB yukarı
11 USB aşağı
12 USB hızı şarj aleti
6
2. Monitörü ayarlama
Kendi “USER”(KULLANICI) tuşunuzu
özelleştirin
2.2 Monitörü çalıştırma
Kumanda düğmelerinin tanıtımı
Bu kısayol, sık kullandığınız işlev
tuşunuzu ayarlamanızı sağlar.
1. OSD Menüsü Ekranına girmek için
ön çerçevedeki
düğmesine basın.
 


 




  
 
3
<
7
6
5
4
2
2. [OSD Settings] (OSD Ayarları) ana
menüsünü seçmek için ▲ ya da
▼ düğmesine, ardından da
düğmesine basın.
1
Monitörün gücünü AÇIN
veya KAPATIN.
3. [User] (Kullanıcı) öğesini seçmek için
▲ ya da ▼ düğmesine, ardından da
düğmesine basın.
OSD menüsüne erişin.
OSD ayarını onaylayın.
4. Tercih ettiğiniz işlevi seçmek için ▲
ya da ▼ düğmesine basın: [Audio
Source] (Ses Kaynağı), [Volume] (Ses
Düzeyi) veya [Input] (Giriş).
OSD menüsünü ayarlayın.
Kullanıcı tercihi tuşu. OSD
menüsünden, “kullanıcı
anahtarı” olacak işlev
tercihinizi özelleştirin.
5. Seçiminizi onaylamak için
düğmesine basın.
Artık doğrudan ön çerçeveden kısayola
basabilirsiniz. Hızlı erişim için yalnızca
önceden seçilmiş işleviniz görünecektir.
PiP/PbP/Kapalı/Değiştir
Önceki OSD seviyesine geri
dön.
SmartImage kısayol
tuşu. Seçebileceğiniz 7
mod vardır: Office (Ofis),
Photo (Fotoğraf), Movie
(Film), Game (Oyun),
Economy (Ekonomi),
SmartUniformity, Off
(Kapalı).
7
2. Monitörü ayarlama
6. Örneğin, kısayol olarak [Audio
Source] (Ses Kaynağı) özelliğini
seçtiyseniz, ön çerçevedeki
düğmesine bastığınızda [Audio
Source] (Ses Kaynağı) menüsü
görünür.
[DisplayPort], [HDMI] ya da [Audio
In] (Ses Girişi).
6. Seçiminizi onaylamak için
düğmesine basın.
Not
• Bu monitörü bir sonraki kez
açtığınızda, önceden seçmiş
olduğunuz ses kaynağını varsayılan
olarak olarak seçecektir.
 
 
 
• Bunu değiştirmek istediğinizde,
tercih ettiğiniz ses kaynağını
varsayılan olarak seçmek için seçim
adımları boyunca tekrar ilerlemeniz
gerekecektir.

Video girişinden bağımsız ses
kayıttan yürütme
Philips monitörünüz, herhangi bir video
girişinden bağımsız olarak ses kaynağını
yürütebilir.
Ekran Menüsü Tanımı
Ekran Göstergesi (OSD) nedir?
Ekran Menüsü (OSD) tüm Philips LCD
monitörlerinde bulunan bir özelliktir.
Son kullanıcının ekran performansını
ayarlamasına veya ekran talimatları
penceresinden monitör işlevlerini
doğrudan seçebilmesine olanak
sağlamaktadır. Kullanıcıya dost görüntü
ekranı arayüzü aşağıdaki gibidir:
1. Örneğin, bu monitörün [Audio In]
([Ses Girişi]) bağlantı noktasına
bağlı ses kaynağından MP3
çalarınızı yürütürken, [HDMI], ya da
[DisplayPort] bağlantı noktalarından
video kaynağınızı izlemeye devam
edebilirsiniz.
2. OSD Menüsü Ekranına girmek için
ön çerçevedeki
düğmesine basın.






 

 



 


 






<
<

Kontrol tuşlarıyla ilgili temek ve basit
tanıtım
3. [Audio] (Ses) ana menüsünü seçmek
için ▲ ya da ▼ düğmesine, ardından
da
düğmesine basın.
İmleci hareket ettirmek için yukarıda
gösterilen OSD'de monitörün ön yanına
yerleştirilen
düğmelerine ve seçimi
veya değişikliği onaylamak için OK'a
basabilirsiniz.
4. [Audio Source] (Ses Kaynağı) öğesini
seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine,
ardından da
düğmesine basın.
5. Tercih ettiğiniz ses kaynağını seçmek
için ▲ ya da ▼ düğmesine basın:
8
2. Monitörü ayarlama
Çözünürlük bildirimi
OSD Menüsü
Aşağıda Ekran Menüsü genel görünümü
bulunmaktadır. Daha sonra kendi
istediğiniz farklı ayarlamaları yapmak için
bir referans olarak kullanabilirsiniz.
Main menu
Input
Bu monitör kendi doğal çözünürlüğü
olan 60 Hz'de 3440 x 1440'de
optimum performans elde etmek
üzere tasarlanmıştır. Monitör farklı bir
çözünürlük değerinde açılırsa, ekranda
bir uyarı mesajı görülür: Use 3440
x 1440 @ 60 Hz for best results (En
iyi sonuç için 60Hz'de 3440 x 1440
çözünürlüğünü kullanın).
Sub menu
VGA
DVI
HDMI 2.0
DisplayPort
Picture
PiP/PbP
Brightness
Wide Screen, 4:3, 16:9,
Movie 1, Movie 2, 1:1
0~100
Contrast
0~100
Black Level
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
Picture Format
SmartContrast
Off, On
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Over Scan
Off, On
PiP/PbP Mode
Off, PiP, PbP
PiP/PbP Input
DVI, HDMI 2.0, DisplayPort
PiP Size
Small, Middle, Large
PiP Position
Top-Right, Bottom-Right
Doğal çözünürlük uyarı ekranı, OSD
menüsünde Ayarlar kısmından
kapatılabilir.
Fiziki İşlev
Eğim
20˚
-5˚
Swap
Audio
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio In , HDMI 2.0, DisplayPort
Audio Source
Color
Color Temperature
sRGB
User Define
Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
User
Audio Source, Volume, Input
Setup
Döner
Auto
H.Position
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
DisplayPort
1.1, 1.2
Reset
Yes, No
+170˚
-170˚
Information
9
2. Monitörü ayarlama
Yükseklik Ayarı
2.3 Çoklu Görünüm
180mm
Bu nedir?
MultiView, kişisel bilgisayar ve dizüstü
bilgisayar gibi birden fazla aygıtla aynı
anda çalışarak, karmaşık çoklu görev
işlerini kolaylaştırabilmeniz için etkin çift
bağlantı ve görünümü etkinleştirir.
Pivot
Buna neden ihtiyacım var?
Son derece yüksek çözünürlüklü Philips
Çoklu Görünüm ekranla, ofiste ya da
evde bağlantı dünyasını rahat bir şekilde
yaşayabilirsiniz. Bu ekran sayesinde,
tek bir ekranda birden fazla içerik
kaynağının keyfini rahatça çıkarabilirsiniz.
Örnek: En son blog siteniz üzerinde
çalışırken küçük pencerede sesli canlı
haber videosunu izlemeyi veya bir
masaüstünden dosyalara erişmek için
güvenli şirket intranet ortamında oturum
açmışken Ultrabook aygıtınızda bir Excel
dosyasını düzenlemeyi isteyebilirsiniz.
0˚
90˚
10
2. Monitörü ayarlama
MultiView kısayolla nasıl
etkinleştirilir?
MultiView OSD menüsüyle nasıl
etkinleştirilir?
1. Doğrudan ön çerçevedeki
kısayol düğmesine basın.
Doğrudan ön çerçevedeki
kısayol
tuşuna basmanın yanı sıra, MultiView
işlevi OSD menüsünden de seçilebilir.
1. OSD Menüsü Ekranına girmek için
ön çerçevedeki
düğmesine basın.
 




 

 

 



<

• [PiP / PbP] ana menüsünü seçmek
için ▲ ya da ▼ düğmesine, ardından
da
düğmesine basın.
2. MultiView (Çoklu Görünüm) seçim
menüsü görünür. Seçmek için ▲ ya
da ▼ düğmesine basın.
• [PiP / PbP Mode] (PiP / PbP
Modu) öğesini seçmek için ▲ ya
da ▼ düğmesine, ardından da
düğmesine basın.
 


• [PiP] ya da [PbP] öğesini seçmek için
▲ ya da ▼ düğmesine basın.

• [PiP / PbP Input] (PiP / PbP
Giriş), [PiP Size] (PiP Boyutu), [PiP
Position] (PiP Konumu) ya da [Swap]
(Değiştir) ayarını yapmak için geriye
gidebilirsiniz.

3. Seçiminizi onaylamak ve otomatik
olarak çıkmak için
düğmesine
basın.
2. Seçiminizi onaylamak için
düğmesine basın.
11
2. Monitörü ayarlama
OSD menüsünde MultiView
• PiP / PbP Input (PiP / PbP Girişi):
Alt ekran kaynağı olarak arasından
seçim yapılabilecek dört farklı
video girişi vardır: [DVI], [HDMI] ve
[DisplayPort].
Ana/Alt giriş kaynağının uyumluluğu için
lütfen aşağıdaki tabloya başvurun.
• PiP / PbP Mode (PiP / PbP Modu):
Çoklu Görünüm için iki mod vardır:
[PiP] ve [PbP].
[PiP]: Resim İçinde Resim
B
Başka bir sinyal
kaynağının alt
penceresini açın.
A (main)
ana
(
)
ANA
KAYNAK
B
Alt kaynak
algılanmadığında:
(xl)
A ana
ALT KAYNAK OLANAĞI
(xl)
Girişler VGA DP DVI HDMI
VGA
●
●
●
●
DP
●
●
●
●
DVI
●
●
●
●
HDMI
●
●
●
●
((main))
• PiP Size (PiP Boyutu): PiP
etkinleştirildiğinde, arasından seçim
yapılabilen üç alt pencere vardır:
[Small] (Küçük), [Middle] (Orta),
[Large] (Büyük).
[PbP]: Resim Yanında Resim
Başka bir sinyal
kaynağının alt
penceresini yan yana
açın.
Alt kaynak
algılanmadığında:
B
A (main)
ana
(
)
B
Small
A (ana)
(main)
Middle
Large
• PiP Position (PiP Konumu): PiP
etkinleştirildiğinde, arasından seçim
yapılabilen iki alt pencere konumu
vardır:
A ana
((main))
Not
PbP modundayken, ekranın üst ve alt
kısımlarında, doğru en boy oranına
yönelik siyah şerit görünür. Yan yana
tam ekran görmeyi bekliyorsanız,
aygıtlarınızın çözünürlüklerini açılan
uyarıdaki çözünürlüğe ayarladığınızda,
2 aygıtın kaynak ekranını, siyah şeritler
olmadan yan yana bu ekrana yansıtılmış
olarak görebileceksiniz. Analog
sinyalin PbP modunda bu tam ekranı
desteklemediğine dikkat edin.
Sağ Üst
A
Sağ Alt
B
(ana)
(main)
A (ana)
(main)
B
• Swap (Değiştir): Ana resim kaynağı
ve alt resim kaynağı
12
2. Monitörü ayarlama
ekranda birbiriyle
değiştirilir.
[PiP] modunda A ve B kaynaklarını
birbiriyle değiştirin:
B
A (ana)
(main)
A
(ana)
B (main)
↔
[PbP] modunda A ve B kaynaklarını
birbiriyle değiştirin:
B
A (main)
(ana)
↔
A
B(ana)
(main)
• Off (Kapalı): MultiView işlevini
durdurun.
A (ana)
(main)
Not
• SWAP (Değiştir) işlevini
çalıştırdığınızda, video ve ses
kaynağı aynı anda değiştirilir. (Daha
fazla ayrıntı için, sayfa 8 “Video
girişinden bağımsız ses kayıttan
yürütme” kısmına başvurun.)
• DisplayPort PBP modunda PIP
modunda alt kaynak olduğunda
sadece 3440 x 1440 @ 30 Hz
çözünürlüğe kadar destekler, PIP
modunda ana kaynak olduğunda
3440 x 1440 @ 60 Hz çözünürlüğe
kadar destekler.
13
2. Monitörü ayarlama
Not
Bu monitör, 100mm x 100mm VESA
Uyumlu montaj arabirimini kabul eder.
2.4 VESA Montajı için Taban
Takımını Çıkarın
Monitör tabanını sökmeye başlamadan
önce, lütfen olası herhangi bir hasar
veya yaralanmayı önlemek için aşağıdaki
yönergelere uyun.
100mm
1. M
onitörü ön yüzü aşağıya bakacak
şekilde yumuşak bir yüzeye
yerleştirin. Ekranın çizilmesini veya
hasar görmesini önlemeye dikkat
edin.
100mm
2. Montaj vidaları gevşetin, daha sonra
boyun kısmını montiörden ayırın.
1
2
14
3. Görüntü Optimizasyonu
SmartImage nasıl etkinleştirilir?
3. Görüntü
Optimizasyonu
3.1 SmartImage
Bu nedir?
SmartImage ekranı farklı içerik türlerine
göre optimize eden, parlaklığı,
kontrastı, rengi ve netliği dinamik olarak
gerçek zamanlı ayarlayan ön ayarlar
sunmaktadır. Metin uygulamaları,
görüntülerin gösterilmesi veya video
izlenmesi üzerinde çalışın Philips
SmartImage mükemmel optimize edilen
monitör performansı sunar.
Buna neden ihtiyacım var?
En sevdiğiniz içerik türlerini optimum
şekilde gösteren bir monitör
istiyorsunuz, SmartImage yazılımı
parlaklığı, kontrastı, rengi ve netliği
dinamik olarak gerçek zamanlı
ayarlayarak monitör izleme deneyiminizi
artırır.
1.
tuşuna basarak ekranda
SmartImage'ı başlatın.
2.
tuşuna basılı tutarak Office (Ofis),
Photo (Fotoğraf), Movie (Film),
Game (Oyun), Economy (Ekonomi),
SmartUniformity ve Off (Kapalı)
arasında geçiş yapın.
3. Ekrandaki SmartImage görüntüsü
5 saniye ekranda kalacaktır veya
“OK (Tamam)” tuşuna basarak
onaylayabilirsiniz.
Seçebileceğiniz yedi mod vardır: Office
(Ofis), Photo (Fotoğraf), Movie (Film),
Game (Oyun), Economy (Ekonomi),
SmartUniformity ve Off (Kapalı).
Nasıl çalışır?
SmartImage özel, öncü Philips
teknolojisi olup ekranınızda gösterilen
içeriği analiz eder. Seçtiğiniz senaryoya
bağlı olarak gösterilen içeriği iyileştirmek
için SmartImage kontrastı, renk
doygunluğunu ve görüntüleri dinamik
olarak geliştirir - tamamı tek bir düğmeye
basılarak gerçek zamanlı yapılmaktadır.








• Office (Ofis): Metni geliştirir ve
parlaklığı düşürerek okunabilirliği
artırır ve göz yorulmasını azaltır.
Hesap çizelgesi, PDF dosyaları,
15
3. Görüntü Optimizasyonu
taranan dosyalar veya diğer genel
ofis uygulamalarıyla çalışırken bu
mod okunabilirliği ve üretkenliği
önemli oranda artırır.
3.2 SmartContrast
Bu nedir?
Gösterilen içeriği dinamik olarak analiz
eden ve azami görsel netlik ve keyifli
görüntüleme için monitörün kontrast
oranını otomatik olarak optimize eden
eşsiz teknoloji, net, keskin ve parlak
görüntü elde etmek için ışığı artırır ya
da görüntüleri koyu arkaplanda net
göstermek için ışığı düşürür.
• Photo (Fotoğraf): Bu profil renk
doygunluğunu, dinamik kontrastı
ve netlik iyileştirmesini birleştirerek
fotoğrafları ve diğer görüntüleri
canlı renklerle birlikte mükemmel
netlik sağlayacak şekilde gösterir
– hiçbirinde yapay ve solgun renk
yoktur.
Buna neden ihtiyacım var?
• Movie (Film): Artan parlaklık,
derin renk doygunluğu, dinamik
kontrast ve keskin netlik, parlak
alanlardaki renk yıkamaları olmadan
videolarınızın koyu bölgelerindeki
her ayrıntıyı göstererek son video
gösterimi için dinamik doğal
değerleri sağlar.
Her tür içerik için en iyi görsel netlik
ve görüntüleme rahatlığı istiyorsunuz.
SmartContrast kontrastı dinamik olarak
kontrol eder ve net, keskin, parlak
oyun oynama ve video görüntüleme
için ışığı ayarlar ya da ofis işi için
metinleri net ve okunabilir gösterir.
Monitörünüzün güç tüketimini düşürerek
enerji maliyetlerinizi düşürür ve
monitörünüzün ömrünü uzatırsınız.
• Game (Oyun): En iyi yanıt süresi için
hızlı sürüş devresini açın, ekranda
hızlı hareket eden nesneler için
çentikli kenarları azaltın, parlak ve
karanlık şema için kontrast oranını
iyileştirin, bu profil oyuncular için en
iyi oyun deneyimini sunar.
Nasıl çalışır?
SmartContrast'ı etkinleştirdiğinizde
renkleri ayarlamak ve ışık yoğunluğunu
kontrol etmek için gösterdiğiniz içeriği
gerçek zamanlı olarak analiz eder. Bu
işlev, video izlerken veya oyun oynarken
muhteşem eğlence deneyimi için
kontrastı dinamik olarak artırır.
• Economy (Ekonomi): Bu profilde
parlaklık ve kontrast ayarlanır ve
günlük ofis uygulamalarının doğru
gösterilmesi ve daha az güç tüketimi
için aydınlatma ince ayarı yapılır.
• SmartUniformity: Ekranın farklı
kısımlarında parlaklık ve renk
dalgalanmaları LCD monitörler
arasında yaygın bir durumdur.
Tip. homojenlik yaklaşık %75-80
ölçülmüştür. Philips SmartUniformity
özelliğini etkinleştirerek, ekran
homojenliği %95'in üzerine artırılır.
Bu, daha tutarlı ve doğru görüntüler
üretir.
• Off (Kapalı): SmartImage ile
optimizasyon yok.
16
4. Teknik Özellikler
4. Teknik Özellikler
Resim/Ekran
Monitör panel türü
Arka ışık
Panel boyutu
En boy oranı
Optimum Çözünürlük
Yanıt Süresi (tip.)
SmartResponse Süresi
SmartContrast
Piksel Noktası
Görüntüleme açısı
Kırpışmasız
Resim Geliştirme
Ekran renkleri
Dikey yenileme hızı
Yatay Frekans
SmartUniformity
Delta E
sRGB
Bağlanabilirlik
Sinyal Giriş/Çıkışı
USB
Giriş sinyali
Ses Girişi/Çıkışı
Güvenilirlik
Dahili hoparlör
Kullanıcı Kolaylığı
Çoklu Görüntüleme
OSD Dilleri
Diğer kolaylıklar
Tak ve Çalıştır Uyumlu
Sehpa
Yükseklik Ayarı
Pivot
Döner
Eğim
IPS Teknolojisi
W-LED
34" W (86,7cm)
21:9
VGA: 2560x1080 60Hz değerinde
DVI/HDMI/DisplayPort: 3440x1440 30Hz değerinde,
3440x1440 60Hz değerinde
14ms (GtG) (tip.)
5ms (GtG) (tip.)
40.000.000:1
0,232 (Y) x 0,232 (D) mm
178° (Y) / 178° (D) @ C/R > 10
EVET
SmartImage
1.07G (8bit+A-FRC)
23 - 80 Hz
30 - 99 kHz
EVET
EVET
EVET
DVI-Dual Link(Dijital), VGA (Analog), DisplayPort,
HDMI
USB 2.0×2 / USB 3.0×2 (1 tanesi hızlı şarj etme özellikli)
Ayrı Senk, Yeşil Üzerinde Senk
PC ses girişi, kulaklık çıkışı
3Wx2
PiP/PbP modu, 2×cihaz
İngilizce, Almanca, İspanyolca, Yunanca, Fransızca,
İtalyanca, Macarca, Hollandaca, Portekizce, Brezilya
Portekizce, Lehçe, Rusça, İsveççe, Fince, Türkçe,
Çekçe, Ukrayna Dili, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel
Çince, Japonca, Korece
VESA montaj (100×100mm),Kensington Kilidi
DDC/CI, Mac OSX, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
180mm
90 derece
-170 / +170 derece
-5 / +20 derece
17
4. Teknik Özellikler
Güç
Enerji Tüketimi
Normal Çalışma
Uyku (Bekleme)
Kapalı
Kapalı (AC anahtarı)
Isı Dağıtma*
Normal Çalışma
Uyku (Bekleme)
Kapalı
Kapalı (AC anahtarı)
Açık mod (EKO modu)
Güç LED göstergesi
Güç Beslemesi
Boyutlar
Sehpa bulunmayan ürün
(GxYxD)
Sehpa bulunan ürün
(GxYxD)
Ambalaj, mm olarak
(GxYxD)
Ağırlık
Sehpa bulunmayan ürün
Sehpa bulunan ürün
Ambalajlı ürün
Çalışma Durumu
Sıcaklık aralığı (çalışırken)
Göreli nem (çalışma)
Atmosfer basıncı (çalışma)
Sıcaklık aralığı (çalışmazken)
Bağıl nem (Çalışma dışı)
Atmosfer basıncı (Çalışma
dışı)
100VAC,
230VAC,
115VAC, 60Hz'da
50Hz'da AC
50Hz'da AC
AC Giriş Voltajı
Giriş Voltajı
Giriş Voltajı
47,17W (tip.)
46,85W (tip.)
46,08W (tip.)
<0,4W
<0,4W
<0,4W
<0,3W
<0,3W
<0,3W
0W
0W
0W
100VAC,
230VAC,
115VAC, 60Hz'da
50Hz'da AC
50Hz'da AC
AC Giriş Voltajı
Giriş Voltajı
Giriş Voltajı
161,0 BTU/saat
159,9 BTU/saat
157,3 BTU/saat
(tip.)
(tip.)
(tip.)
<1,37 BTU/saat
<1,37 BTU/saat
<1,37 BTU/saat
<1,02 BTU/saat
<1,02 BTU/saat
<1,02 BTU/saat
0 BTU/saat
0 BTU/saat
0 BTU/saat
25,6W (tip.)
Açık mod: Beyaz, Beklemede/Uyku modu: Beyaz (yanıp sönüyor)
Yerleşik, 100-240VAC, 50-60Hz
828 x 378 x 62 mm
828 x 627 x 270 mm
934 x 594 x 224 mm
6,520 kg
9,460 kg
14,274 kg
0°C ila 40°C
%20 ila %80
700 ila 1060 hPa
-20°C ila 60°C
%10 ila %90
500 ila 1060 hPa
18
4. Teknik Özellikler
Çevre ve enerji
ROHS
EPEAT
Ambalaj
Spesifik Maddeler
EnergyStar
Uyum ve standartlar
EVET
EVET (Daha fazla ayrıntı için 1. nota başvurun)
%100 geri dönüşümlü
%100 PVC BFR içermeyen gövde
EVET
Düzenleyici Onaylar
CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC,
WEEE, CCC, CECP, KC, BSMI
Kabin
Renk
Kaplama
Siyah
Doku
Not
1. EPEAT Gold veya Silver sadece ürün Philips tarafından kaydedildiğinde geçerlidir.
Ülkenizdeki kayıt durumu için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.
2. Bu veriler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Kitapçığın son sürümünü
karşıdan yüklemek için www.philips.com/support adresine gidin.
3. Akıllı yanıtlama süresi GtG veya GtG (BW) testlerindeki optimum değerdir.
4. SmartUniformity ve Delta E bilgi sayfaları kutuya dâhildir.
19
4. Teknik Özellikler
Not
Lütfen ekranınızın en iyi 3440 x 1440
60Hz değerinde çözünürlüğünde
çalıştığını unutmayın. En iyi görüntü için
lütfen bu çözünürlüğü kullanın.
4.1 Çözünürlük ve Ön Ayar
Modları
Maksimum Çözünürlük
2560 x 1080 60 Hz değerinde (analog giriş)
3440 x 1440 60 Hz değerinde (dijital
giriş)
Önerilen Çözünürlük
VGA: 2560x1080 60Hz değerinde
DVI/HDMI/DisplayPort: 3440x1440 30Hz
değerinde, 3440x1440 60Hz değerinde
Önerilen Çözünürlük
Varsayılan fabrika ayarınca DisplayPort
v1.1 tarafından desteklenen çözünürlük
3440x1440 @ 30 Hz değerine kadardır.
3440 x 1440 60 Hz değerinde (dijital
giriş)
Resolution
(Çözünürlük)
D. frek (Hz)
31.47
720 x 400
70.09
31.47
640 x 480
59.94
35.00
640 x 480
66.67
37.86
640 x 480
72.81
37.50
640 x 480
75.00
35.16
800 x 600
56.25
 
37.88
800 x 600
60.32

48.08
800 x 600
72.19
46.88
800 x 600
75.00
47.73
832 x 624
74.55
48.36
1024 x 768
60.00
56.48
1024 x 768
70.07
60.02
1024 x 768
75.03
44.77
1280x 720
59.86
63.89
1280 x 1024
60.02
79.98
1280 x 1024
75.03
55.94
1440 x 900
59.89
65.29
1680 x 1050
59.95
67.50
1920 x 1080
60.00
66.64
2560 x 1080
59.98
44.74
3440 x 1440
29.97
89.48
3440 x 1440
59.94
En uygun olan 3440x1440 @ 60Hz
çözünürlüğü için, lütfen ekran
menüsüne girip ayarı DisplayPort v1.2
olarak değiştirin. Ayrıca, ekran kartınızın
DisplayPort v1.2 desteklediğinden de
emin olun.
Ayar yolu: [Ekran Menüsü] / [Ayar] /
[DisplayPort] / [1.1, 1.2]







 



<
Y. frek (kHz)
20
5. Güç Yönetimi
5. Güç Yönetimi
VESA DPM uyumlu ekran kartınız varsa
veya bilgisayarınıza yazılım kurulmuşsa,
monitör kullanılmadığında güç
tüketimini otomatik olarak düşürebilir.
Eğer klavyeden, fareden veya diğer
giriş yapabileceğiniz bir aygıttan
giriş yaptığınız algılanırsa, monitör
otomatik olarak 'uyanır'. Aşağıdaki
tablo güç tüketimini ve bu otomatik
güç tasarruf özelliğinin sinyallenmesini
göstermektedir:
Güç Tüketimi Tanımı
VESA
Modu
Video
Ysenk
Dsenk
Etkin
AÇIK
Evet
Evet
47,5W(tip.)
81W(maks.)
Beyaz
Uyku
(Bekleme)
KAPALI
Hayır
Hayır
<0,4W (tip.)
Beyaz
(yanıp
sönüyor)
Kapatma
KAPALI
-
-
<0W (tip.)
KAPALI
Kullanılan Güç LED rengi
Aşağıdaki ayar bu monitördeki güç
tüketimini ölçmek için kullanılır.
• Doğal çözünürlük: 3440 x 1440
• Kontrast: %50
• Parlaklık: %100
• Color Temperature (Renk Sıcaklığı):
Tam beyaz model ile 6500k
Not
Bu veriler önceden haber verilmeden
değiştirilebilir.
21
6. Müşteri Hizmetleri ve Garanti
Piksel ve Alt Pikseller
6. Müşteri Hizmetleri ve
Garanti
Bir piksel, veya resim elemanı, temel
renkleri kırmızı, yeşil ve mavi olan üç
alt pikselden oluşmaktadır. Pikseller
bir araya gelerek bir görüntü oluşturur.
Pikseldeki alt piksellerin hepsi açıksa,
renkli üç alt piksel beraber beyaz bir
resim gibi görünür. Hepsi koyuysa, renkli
üç alt piksel beraber tek bir siyah piksel
gibi görünür. Açık ve koyu piksellerin
diğer kombinasyonları farklı renkte tek
bir piksel gibi görünür.
6.1 Philips Düz Panel
Monitörlerin Piksel Hata
Politikası
Philips yüksek kaliteli ürünler satmaya
çalışmaktadır. Biz, en gelişmiş üretim
tekniklerini kullanmakta ve sıkı bir kalite
kontrol mekanizması uygulamaktayız.
Fakat düz panel monitörlerde kullanılan
TFT Monitör panellerindeki piksel
veya alt piksel hataları ile bazen
karşılaşmaktayız. Üreticilerden hiç biri
panellerin hiç birinde piksel hatası
bulunmayacağını garanti edemez
fakat Philips, kabul edilmez sayıda
hata bulunan monitörlerin garanti
kapsamında tamir edileceğini veya
yenisi ile değiştirileceğini garanti
etmektedir. Bu bölümde farklı piksel
hata tipleri açıklanmakta ve her tip
için kabul edilebilir piksel seviyeleri
tanımlanmaktadır. Garanti kapsamında
tamir veya yenisi ile değiştirme
yapabilmek için TFT Monitör panelindeki
piksel hatalarının sayısı kabul edilebilir
seviyelerden fazla olmalıdır. Örnek
verecek olursak, bir monitörde alt
piksel oranının %0,0004'den fazla
olmaması hatalı olabilir. Bunların
yanında, bazı piksel hata tipleri veya
kombinasyonunun fark edilmesi
diğerlerinden daha kolay olduğu için
Philips bu tip hatalar için daha yüksek
kalite standartları belirlemiştir. Bu
politika tüm dünyada geçerlidir.
Piksel Hata Türleri
Piksel ve alt piksel hataları ekranda
farklı şekillerde görünür. Piksel hataları
için iki kategori bulunmaktadır ve her
kategoride çeşitli alt piksel hata türleri
mevcuttur.
Parlak Nokta Hataları
Parlak nokta hataları daima yanan veya
“açık” olan piksel veya alt piksel olarak
görünür. Parlak nokta, monitör koyu bir
örnek gösterdiğinde ekranda bulunan
bir alt pikseldir. Aşağıda parlak nokta
hataları gösterilmektedir.
Bir açık kırmızı, yeşil veya mavi alt piksel.
Sub
pixels
Alt
Pikseller
İki bitişik alt piksel:
- Kırmızı + Mavi = Yeşil
Piksel
Pixels
22
6. Müşteri Hizmetleri ve Garanti
Piksel Hatalarının Yakınlığı
- Kırmızı + Yeşil = Sarı
- Yeşil + Mavi = Camgöbeği (Açık Mavi)
Birbirine yakın olan aynı tür piksel
ve alt piksel hatalarının fark edilmesi
daha kolay olduğu için, Philips, piksel
hatalarının yakınlığı konusunda da
toleranslar belirlemiştir.
Üç bitişik alt piksel (bir beyaz piksel).
Not
Kırmızı veya mavi renkteki parlak nokta
komşu noktaların parlaklığından yüzde
50 daha parlak olurken yeşil parlak
noktaysa komşu noktalardan yüzde 30
daha parlak olmalıdır.
Siyah Nokta Hataları
Siyah nokta hataları her zaman koyu
veya “kapalı” olan piksel veya alt piksel
olarak görünür. Koyu nokta, monitör açık
bir örnek gösterdiğinde ekranda bulunan
bir alt pikseldir. Aşağıda siyah nokta hata
tipleri gösterilmektedir.
23
6. Müşteri Hizmetleri ve Garanti
Piksel Hata Toleransları
Garanti süresinde piksel hatalarından kaynaklanan tamir veya yenisi ile değiştirme
işlemlerini gerçekleştirmek için bir Philips düz panelindeki TFT Monitör panelinde
bulunan piksel veya alt piksel hataları aşağıdaki tabloda belirtilen sayılardan fazla
olmalıdır.
PARLAK NOKTA KUSURLARI
1 adet görünen alt piksel
2 adet bitişik görünen alt piksel
3 adet bitişik görünen alt piksel (bir beyaz piksel)
İki parlak nokta kusuru arasındaki uzaklık*
Tüm tiplerdeki toplam parlak nokta kusurları
SİYAH NOKTA KUSURLARI
1 adet koyu alt piksel
2 adet bitişik koyu alt piksel
3 adet bitişik koyu alt piksel
İki siyah nokta kusuru arasındaki mesafe*
Her türdeki toplam siyah nokta kusurları
TOPLAM NOKTA KUSURLARI
Her türdeki toplam parlak veya siyah nokta kusurları
KABUL EDİLEBİLİR
SEVİYE
3
1
0
>15mm
3
KABUL EDİLEBİLİR
SEVİYE
5 veya daha az
2 veya daha az
0
>15mm
5 veya daha az
KABUL EDİLEBİLİR
SEVİYE
5 veya daha az
Not
1. 1 veya 2 bitişik alt piksel kusuru = 1 nokta kusuru
2. Bu monitör ISO9241-307 uyumludur(ISO9241-307: Elektronik görsel ekranlar için
ergonomik ihtiyaç, analiz ve uyum test metodları)
3. ISO9241-307, Uluslararası Standardizasyon Kurumu (ISO) tarafından iptal edilen ve
eski adı ISO13406 olan standardın yerini almıştır: 2008-11-13.
24
6. Müşteri Hizmetleri ve Garanti
6.2Müşteri Sorunları & Garanti
Bölgenize yönelik geçerli garanti kapsamı bilgileri ve ek destek gereksinimleri
konusunda lütfen www.philips.com/support web sitesini ziyaret edin veya yerel
Philips Müşteri Hizmetleri Merkeziyle iletişime geçin.
Genel garanti sürenizi uzatmak isterseniz, uzatılmış garanti için Yetkili Servis
Merkezimiz aracılığıyla bir Garanti Dışı servis paketi sağlanır.
Bu servisten yararlanmak isterseniz, lütfen asıl satın alma tarihinizden sonraki 30
takvim günü içinde servisi satın aldığınızdan emin olun. Uzatılmış garanti süresi
sırasında, servis süreci, yerinden alma, onarım ve geri teslimi kapsar ancak kullanıcı
gerçekleşen tüm maliyetlerden sorumlu olacaktır.
Yetkili Servis Ortağı, sunulan uzatılmış garanti paketi altında gereken onarımları
gerçekleştiremezse, mümkünse satın aldığınız uzatılmış garanti süresine kadar size
alternatif çözümler bulacağız.
Daha fazla ayrıntı için lütfen Philips Müşteri Hizmetleri Temsilcimizle veya yerel
iletişim merkezimizle (Müşteri hizmetleri numarasıyla) iletişime geçin.
Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi numarası aşağıda listelenmektedir.
•
Yerel Standart
Garanti Süresi
•
•
Toplam Garanti Süresi
•
Uzatılmış Garanti
Süresi
+ 1 Yıl
•
Farklı bölgelere
göre değişir
•
Yerel standart garanti süresi +1
•
•
+ 2 Yıl
+ 3 Yıl
•
•
Yerel standart garanti süresi +2
Yerel standart garanti süresi +3 **Asıl satın alımın kanıtı ve uzatılmış garanti satın alınması gereklidir.
Not
Bölgesel servis yardım hattı için, lütfen Philips web sitesi destek sayfasında bulunan
önemli bilgiler kılavuzuna başvurun.
25
7. Sorun Giderme ve SSS'lar
7. Sorun Giderme ve
SSS'lar
• Monitör kablosunun pimlerinin eğilip
eğilmediğine bakarak kontrol edin.
7.1 Sorun Giderme
AUTO (OTO) düğmesi çalışmıyor
• Bilgisayarınızın açıldığından emin
olun.
• Oto işlevi yalnızca VGA-Analog
modunda kullanılabilir. Sonuçtan
memnun kalmazsanız, OSD
menüsüyle manüel olarak
ayarlayabilirsiniz.
Bu sayfada kullanıcı tarafından
giderilebilecek sorunlar ele alınmıştır. Bu
çözümleri denedikten sonra sorun hala
çözülmezse Philips müşteri hizmetleri
temsilcisi ile temasa geçin.
Not
Auto (Oto) işlevi DVI-Digital (DVIDijital) modda gerekli olmadığından
kullanılamaz.
Genel Sorunlar
Resim Yok (Güç LED'i yanmıyor)
• Güç kablosunun elektrik prizine
ve monitörün arkasındaki yerine
takıldığından emin olun.
Görülebilir duman veya kıvılcım
belirtileri
• İlk olarak monitörün önündeki
güç düğmesinin KAPALI konumda
olduğundan emin olun, ardından
AÇIK'a basın.
• Sorun giderme adımlarını
gerçekleştirmeyin
Resim Yok (Güç LED'i Beyaz)
• Derhal Philips müşteri hizmetleri
temsilcisiyle irtibata geçin.
• Güvenlik için monitörü derhal
elektrik güç kaynağından ayırın.
• Bilgisayarınızın açıldığından emin
olun.
Görüntüleme Sorunları
• Sinyal kablosunun bilgisayarınıza
doğru bağlandığından emin olun.
Görüntü ortalanamıyor
• OSD Ana Kontrollerindeki “Auto”
(Oto) işleviyle görüntü konumunu
ayarlayın.
• Monitör kablosunun bağlantı
tarafında eğilen pimi
bulunmadığından emin olun.
Eğer varsa kabloyu onarın ya da
değiştirin.
• OSD Ana Kontrollerinde Phase/
Clock (Faz/Kurulum) Saati'ni Setup
(kullanarak) görüntü konumunu
ayarlayın. Yalnızca VGA modunda
geçerlidir.
• Enerji Tasarrufu özelliği
etkinleştirilebilir
Ekranda belirtilenler
Görüntü ekranda titrer
• Sinyal kablosunun grafik kartına veya
PC'ye sağlam bir şekilde bağlandığını
kontrol edin.
Attention
Check cable connection
Dikey titreme oluşur
• Monitör kablosunun bilgisayarınıza
doğru bağlandığından emin olun.
(Ayrıca Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na
bakın).
26
7. Sorun Giderme ve SSS'lar
• OSD Ana Kontrollerindeki “Auto”
(Oto) işleviyle görüntü konumunu
ayarlayın.
• LCD monitörünüzde değişmeyen
sabit bir içerik gösterilecekse
daima dönemsel ekran yenileme
uygulamasını etkinleştirin.
• OSD Ana Kontrollerinde Phase/
Clock (Faz/Kurulum) Saati'ni Setup
(kullanarak) dikey çizgileri ortadan
kaldırın. Yalnızca VGA modunda
geçerlidir.
• Bir ekran koruyucu veya dönemsel
ekran yenileme uygulamasını
etkinleştirilmemesi bazı ekrandan
gitmeyecek veya onarılamayacak
“yanma” veya “ardıl görüntü” veya
“hayalet görüntü” belirtileri ile
sonuçlanabilir. Yukarıda belirtilen
hasar garantiniz kapsamında yer
almaz.
Yatay titreme oluşur
• OSD Ana Kontrollerindeki “Auto”
(Oto) işleviyle görüntü konumunu
ayarlayın.
Görüntü bozuk görünür. Metin bulanık
veya donuk.
• PC'nin ekran çözünürlüğünü
monitörün önerilen doğal ekran
çözünürlüğü ile aynı değere getirin.
• OSD Ana Kontrollerinde Phase/
Clock (Faz/Kurulum) Saati'ni Setup
(kullanarak) dikey çizgileri ortadan
kaldırın. Yalnızca VGA modunda
geçerlidir.
Ekranda yeşil, kırmızı, mavi, koyu ve
beyaz noktalar belirir
• Geride kalan noktalar günümüz
teknolojisinde kullanılan normal
karakterlerdir. Lütfen daha fazla bilgi
için piksel politikasına bakın.
Görüntü bulanık, belirsiz ya da çok
karanlık görünür
• Kontrastı ve parlaklığı Ekran Üstü
Kumandasından ayarlayın.
“Güç açık” ışığı çok güçlü ve beni
rahatsız ediyor.
“Ardıl görüntü”, “yanma” veya “hayalet
görüntü” güç kapatıldıktan sonra
ekranda kalır.
• OSD ana kontrollerinde güç LED
ayarını kullanarak “güç açık” ışığını
ayarlayabilirsiniz.
Daha fazla yardım için Tüketici Bilgi
Merkezi listesine bakın ve Philips müşteri
hizmetleri temsilcisi ile temasa geçin.
• Sabit ya da statik görüntülerin
uzun süre kesintisiz olarak ekranda
kalması “yanmaya” sebep olabilir,
bu aynı zamanda ekranınızdaki
“ardıl görüntü” veya “hayalet
görüntü” olarak da anılmaktadır.
“Yanma”, “ardışık görüntü” ya
da “gölgeli görüntü” LCD paneli
teknolojisinde bilinen bir durumdur.
Birçok durumda “yanma” veya “ardıl
görüntü” veya “hayalet görüntü” güç
kapatıldıktan sonra zaman geçtikçe
yavaş yavaş kaybolacaktır.
• Monitörünüzü gözetimsiz
bıraktığınızda daima hareket eden
bir ekran koruyucusu programını
etkin hale getirin.
27
7. Sorun Giderme ve SSS'lar
S3:CD-ROM'daki .inf ve .icm
dosyaları nelerdir? Sürücüleri
nasıl kurarım (.inf ve .icm)?
7.2 Genel SSS'lar
S1:Monitörümü ilk kez kurduğumda
ekranda “Cannot display this
video mode (Bu video modunu
gösteremiyor)” görürsem ne
yapmalıyım?
Cvp.: B
unlar monitörünüz için olan
sürücü dosyalarıdır. Kullanıcı
elkitabınızdaki talimatları
izleyerek sürücüleri kurun.
Monitörünüzü ilk defa
kurarken bilgisayarınız monitör
sürücülerinizi (.inf ve .icm
dosyaları) veya sürücü diskini
isteyebilir. Bu pakettekini eklemek
CD-ROM rehberi için talimatları
izleyin. Monitör sürücüleri (.inf ve
.icm dosyaları) otomatik olarak
kurulacaktır.
Cvp.: B
u monitör için önerilen çözüm:
3440 x 1440 60 Hz değerinde.
• Tüm kabloları çıkarın, ardından
PC'nizi önceden kullandığınız
monitöre bağlayın.
• Windows Start (Başlat) Menüsünde
Settings/Control Panel (Ayarlar/
Denetim Masası)’nı seçin. Denetim
Masası Penceresi’nde Display
(Görüntüle) simgesini seçin. Denetim
Masasını Display (Görüntüle) içinde
“Settings” (Ayarlar) sekmesini seçin.
“Settings“ (Ayarlar) sekmesinde
“Desktop Area” (masaüstü alanı)”
etiketli kutuda kayar çubuğu 3440 x
1440 piksele getirin.
S4:Çözünürlüğü nasıl ayarlarım?
Cvp.: G
örüntü kartınız/grafik sürücünüz
ve monitörünüz mevcut
çözünürlükleri birlikte belirler.
İstediğiniz çözünürlüğü Windows®
Denetim Masasında “Display
properties (Görüntü özellikleri)”
aracılığıyla seçebilirsiniz.
• 'Advanced Properties' (Gelişmiş
Özellikler) kısmını açın ve Refresh
Rate (Yenileme Hızı) özelliğini 60
Hz değerine ayarlayın, ardından OK
(Tamam) düğmesine tıklayın.
S5:Ekran menüsü aracılığıyla monitör
ayarlarını yaparken menü içinde
kaybolursam ne yapmalıyım?
• Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve
Adım 2 ve 3'ü tekrarlayarak PC'nizin
3440 x 1440 60 Hz değerinde
ayarlandığını doğrulayın.
Cvp.: S
adece OK (Tamam) tuşuna
basın, ardından “Reset” (Sıfırla)
öğesini seçerek ilk fabrika
varsayılan ayarlarını geri yükleyin.
• Bilgisayarınızı kapatın, eski
monitörünüzün bağlantısını kesin ve
Philips LCD monitörünüzü bağlayın.
S6:LCD ekran çiziklere karşı dayanıklı
mıdır?
Cvp.: P
anel yüzeyinin genel olarak aşırı
darbelere maruz kalmaması ve
keskin ya da kör nesnelere karşı
korunması önerilir. Monitörü
kullanırken, panel yüzeyindeki
tarafa basınç ya da kuvvet
uygulanmadığından emin olun.
Bu durum garanti şartlarını
etkileyebilir.
• Monitörünüzü açın ve ardından
PC'nizi açın.
S2:LCD monitör için önerilen yenileme hızı nedir?
Cvp.:
LCD monitörlerde önerilen
yenileme hızı 60 Hz'dir, ekranda
bir bozulma olması durumunda
75 Hz değerine kadar ayarlayarak
bozukluğun gidip gitmediğini
görebilirsiniz.
S7:LCD yüzeyini nasıl temizlemeliyim?
28
7. Sorun Giderme ve SSS'lar
Cvp.:
Normal temizlik için temiz,
yumuşak bir bez kullanın.
Kapsamlı temizlik için lütfen
izopropil alkol kullanın. Etil alkol,
etanol, aseton, heksan vb diğer
çözücüleri kullanmayın.
Not
Bir nesnenin ısıtıldığında yaydığı ışık
renk ölçümüdür. Bu ölçüm mutlak
gösterge çizelgesi ile ifade edilmektedir
(Kelvin derece). 2004K gibi düşük Kelvin
sıcaklıkları kırmızıdır; 9300K gibi yüksek
Kelvin sıcaklıkları kırmızıdır mavidir. Nötr
sıcaklık 6504K değerinde beyazdır.
Q8: Bilgisayarımın renk ayarını değiştirebilir miyim?
Q9: LCD monitörümü herhangi bir
PC'ye, iş istasyonuna veya Mac'e
bağlayabilir miyim?
Cvp.:
Evet, renk ayarınızı ekran menüsü
kontrolünden şu prosedürlerle
değiştirebilirsiniz,
Cvp.: E
vet. Tüm Philips LCD monitörleri
standart PC'ler, Mac'ler ve iş
istasyonları ile tam uyumludur.
Monitörü Mac sistemine
bağlamak için bir kablo
adaptörüne ihtiyaç duyabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için lütfen Philips
satış temsilcinizle temasa geçiniz.
• OSD (Ekran) menüsünü göstermek
için “Tamam”a basın.
• “Renk” seçeneğini tercih etmek için
“Aşağı Ok”'a basın, daha sonra renk
ayarını girmek için “TAMAM”'a basın,
aşağıdaki gibi üç ayar bulunmaktadır.
1. Color Temperature (Renk
Sıcaklığı): Native, 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K ve 11500K.
5000K aralığındaki ayarlarla
panel "kırmızı-beyaz renk
tonunda sıcak" görünür, 11500K
sıcaklık ise "soğuk mavi-beyaz
ton" sunar.
Q10: Philips LCD monitörleri Tak-Çalıştır mıdır?
Cvp.: E
vet, monitörler Tak-Çalıştır olup
Windows 8.1, 7, Vista, XP, NT, Mac
OSX ve Linux ile uyumludur.
S11: LCD panellerindeki Görüntü Yapışması, Görüntü Yanması, Ardıl
Görüntü veya Hayalet Görüntü
nedir?
2. sRGB: farklı aygıtlar arasında
doğru renk değişimi yapıldığından
emin olmak için standart bir
ayardır (örn. dijital kameralar,
monitörler, yazıcılar, tarayıcılar
vb).
Cvp.:
Sabit ya da statik görüntülerin
uzun süre kesintisiz olarak
ekranda kalması “yanmaya”
sebep olabilir, bu aynı zamanda
ekranınızdaki “ardıl görüntü”
veya “hayalet görüntü” olarak da
anılmaktadır. “Yanma”, “ardışık
görüntü” ya da “gölgeli görüntü”
LCD paneli teknolojisinde bilinen
bir durumdur. Çoğu durumda,
güç kesildikten sonra, “yanma”,
“ardıl görüntü” ya da “hayalet
görüntü” bir süre sonra yavaş
yavaş kaybolacaktır.
Monitörünüzü uzun süre boş
bırakacağınızda her zaman
3. User Define (Kullanıcı Tanımlı):
Kullanıcı kırmızı, yeşil, mavi rengi
seçerek kendi tercih ettiği renk
ayarını seçebilir.
29
7. Sorun Giderme ve SSS'lar
hareketli bir ekran koruyucu
etkinleştirin, değişmeyen sabit
bir içerik görüntüleyecekse, her
zaman düzenli ekran yenileme
uygulamasını etkinleştirin.
7.3 Multiview SSS'lar
S1:
Uyarı
Bir ekran koruyucu veya düzenli
ekran yenileme uygulamasının
etkinleştirilmemesi ekrandan gitmeyecek
veya onarılamayacak bazı “yanma” veya
“ardıl görüntü” veya “hayalet görüntü”
belirtileriyle sonuçlanabilir. Yukarıda
belirtilen hasar garantiniz kapsamında
yer almaz.
Kaynaklar DVI ve HDMI
olduğunda PiP ya da
PbP özelliğini neden
etkinleştiremiyorum?
Cvp.: Ana kaynak ve destekleyen alt
kaynak için lütfen aşağıdaki
tabloya başvurun.
ANA
KAYNAK
(xl)
S12: Ekranımda neden metinler net
görünmüyor ve karakterleri
pürüzlü gösteriyor?
S2:
Cvp.:
Monitörünüz, 3440 x 1440 @ 60
Hz doğal çözünürlük değerinde
en iyi çalışır. En iyi görüntü için
lütfen bu çözünürlüğü kullanın.
ALT KAYNAK OLANAĞI
(xl)
Girişler VGA DP DVI HDMI
VGA
●
●
●
●
DP
●
●
●
●
DVI
●
●
●
●
HDMI
●
●
●
●
PiP alt penceresini genişletebilir
miyim?
Cvp.: Evet, seçilebilecek 3 boyut vardır:
[Small] (Küçük), [Middle] (Orta),
[Large] (Büyük). OSD menüsüne
girmek için
düğmesine
basabilirsiniz. [PiP / PbP] ana
menüsünden tercih ettiğiniz [PiP
Size] (PiP Boyutu) seçeneğini
belirleyin.
S13: Kısayol tuşumun kilidini nasıl
açarım/kilitlerim ?
Cvp.: Lütfen,
kısayol tuşunun
kilidini açmak/kilitlemek için
10 saniye süreyle basın, bu
yapıldığında monitörünüz
aşağıdaki resimlerde gösterildiği
şekilde kilit açma/kilitleme
durumunu göstermek için “Dikkat”
penceresini ekran getirir.
S3:
Videodan bağımsız olarak nasıl
Ses dinleyebilirim?
Cvp.: Normalde ses kaynağı ana
görüntü kaynağıyla bağlantılıdır.
Ses kaynağı girişini değiştirmek
isterseniz (örnek: video kaynağı
girişinden bağımsız olarak
MP3 çalarınızı dinlemek),
OSD menüsüne girmek için
düğmesine basabilirsiniz.
[Audio Source] (Ses Kaynağı)
ana menüsünden tercih ettiğiniz
[Audio] (Ses) seçeneğini
belirleyin.
Attention
Monitor control unlocked
Attention
Monitor control locked
30
7. Sorun Giderme ve SSS'lar
Monitörünüzü bir sonraki kez
açtığınızda, monitörün, en son
seçmiş olduğunuz ses kaynağını
varsayılan olarak olarak seçeceğini lütfen unutmayın. Bunu tekrar
değiştirmek istediğinizde, “varsayılan” mod olacak tercih ettiğiniz
ses kaynağını seçmek için yukarıdaki adımlar boyunca ilerlemeniz
gerekir.
 
 
 

31
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Bütün hakları saklıdır.
Bu ürün Top Victory Investments Ltd. şirketi veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından ya da adına üretilmiş ve piyasaya
sürülmüştür. Top Victory Investments Ltd. şirketi bu ürün
konusunda garanti veren taraftır. Philips ve Philips Shield
Sembolü, Koninklijke Philips N.V. şirketinin lisans altında
kullanılan kayıtlı ticari markalarıdır.
Teknik özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Sürüm: BDM3470E1L
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement