Philips 237E4QHAD/00, 237E4LSB/00, 237E4LHSB/00, 237E4QSD/00, 237E4QHSD/00, 237E4LHAB/00 User manual

Philips 237E4QHAD/00, 237E4LSB/00, 237E4LHSB/00, 237E4QSD/00, 237E4QHSD/00, 237E4LHAB/00 User manual
237E4
www.philips.com/welcome
TH คู่มือผู้ใช้
1
การดูแลลูกค้า และการรับประกัน 30
การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบ
บ่อย
��
สารบัญ
1. สำ�คัญ1������������������������������������� 1
1.1 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และการ
บำ�รุงรักษา1��������������������������������� 1
1.2 คำ�อธิบายของเครื่องหมายต่างๆ2������ 2
1.3 การทิ้งผลิตภัณฑ์ และวัสดุบรรจุ
หีบห่อ....................................... 3
2. การตั้งค่าจอภาพ....................... 4
2.1 การติดตั้ง................................... 4
2.2 การใช้งานจอภาพ........................ 6
2.3 แนะนำ� MHL (ลิงค์ไฮเดฟฟินิชั่นมือถือ)
................................................ 9
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด................ 10
3.1 SmartImage Lite...................... 10
3.2 SmartContrast......................... 1
3.3 Philips SmartControl Lite.......... 1
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค1��������� 1
4.1 ความละเอียด & โหมดพรีเซ็ต....... 2
5. การจัดการพลังงาน.................. 2
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ.. 2
7. การดูแลลูกค้า
และการรับประกัน....................
7.1 นโยบายเกี่ยวกับพิกเซลที่เสียของ
จอภาพแบบแบนของ Philips........ 7.2 การดูแลลูกค้า & การรับประกัน. .... 3
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบ
บ่อย.......................................3
8.1 การแก้ไขปัญหา......................... 3
8.2 คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ของ
SmartControl Lite..................... 3
8.3 คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ทั่วไป3������������� 3
8.4
MHL FAQs
..........
.......... 3
1. สำ�คัญ
• โปรดใช ้ สายไฟท ี ่ได ้ ร บ
ั การร บ
ั รองท ี ่
Philips ให ้ มาตลอดเวลา ถ ้ าสายไฟของ
คุณหายไป โปรดต ด
ิ ตอ
่ กบ
ั ศน
ู ย ์ บร ก
ิ ารใน
ประเทศของคุณ (โปรดด ศ
ู น
ู ย ์ ข ้ อม ล
ู ผู ้
บร โิ ภคเพ ื อ
่ การด แ
ู ลล ก
ู ค ้ า)
1. สำ�คัญ
คู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์นี้มีไว้สำ�หรับทุกคนที่ใช้
จอภาพ Philips ใช้เวลาอ่านคู่มือผู้ใช้นี้ก่อนที่จะ
เริ่มใช้จอภาพของคุณ คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูล
สำ�คัญ และข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน
จอภาพของคุณ
• อย ่าให ้ จอภาพม ก
ี ารส ั น
่ สะเท อ
ื นหร อ
ื ได ้
รบ
ั การกระแทกท ี ่รน
ุ แรงระหว ่างการทำ�งาน
• อย ่าเคาะ ทำ�หร อ
ื จอภาพหล น
่ พ ื ้ นระหว ่าง
การทำ�งานหร อ
ื การขนส ่ง
การรับประกันของ Philips มีให้กับผลิตภัณฑ์ที่
มีการจัดการอย่างเหมาะสมสำ�หรับการใช้งานที่
สอดคล้องกับขั้นตอนการใช้งานของผลิตภัณฑ์
และเมื่อจำ�เป็นต้องนำ�เครื่องเข้ารับการซ่อมแซม
ต้องแสดงใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
ซึ่งมีการระบุวันที่ซื้อ ชื่อตัวแทนจำ�หน่าย และรุ่น
รวมทั้งหมายเลขการผลิตของผลิตภัณฑ์
การบำ�รุงรักษา
• เพ ื อ
่ ป ้ องก น
ั จอภาพของคุณจากความ
เส ย
ี หายท ี อ
่ าจเก ด
ิ ข ึ ้ นได ้ อย ่าใช ้ แรง
กดท ี ม
่ ากเก น
ิ ไปบนหน ้ าจอ LCD ในขณะ
ท ี เ่ คล ื อ
่ นย ้ ายจอภาพของคุณ ให ้ จ บ
ั ท ี่
กรอบเพ ื อ
่ ยก อย ่ายกจอภาพโดยการวางม อ
ื
หร อ
ื น ิ ้ วของคุณบนหน ้ าจอ LCD
1.1ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และ
การบำ�รุงรักษา
• ถอดปล ั ๊ กจอภาพ ถ ้ าคุณจะไม ใ่ ช ้ จอภาพ
เป น
็ ระยะเวลานาน
็ ต ้ อง
• ถอดปล ั ๊ กจอภาพ ถ ้ าคุณจำ�เป น
ทำ�ความสะอาดเคร ื อ
่ งด ้ วยผ ้ าท ี เ่ ป ย
ี ก
หมาดๆ คุณสามารถเช ด
็ หน ้ าจอด ้ วยผ ้ า
แห ้ งได ้ ในขณะท ี ป
่ ด
ิ เคร ื อ
่ ง อย ่างไร
กต
็ าม อย ่าใช ้ ต วั ทำ�ละลายอ น
ิ ทร ย
ี ์ เช น
่
แอลกอฮอล ์ หร อ
ื ของเหลวท ี ม
่ าจาก
แอมโมเน ย
ี เพ ื อ
่ ทำ�ความสะอาดจอภาพ
ของคุณ
คำ�เตือน
การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวน
การใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารฉบับ
นี้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจาก
กระแสไฟฟ้า และ/หรืออันตรายทางกายภาพได้
อ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ในขณะที่
เชื่อมต่อและใช้จอภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ
• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
หรือความเสียหายถาวรต่อตัวเครื่อง อย่า
ให้จอภาพสัมผัสกับฝุ่น ฝน น้ำ� หรือสภาพ
แวดล้อมที่มีความชื้นมากเกินไป
การทำ�งาน
• โปรดเก บ
็ จอภาพไม ใ่ ห ้ ถ ก
ู แสงแดดโดยตรง
แสงสว ่างท ี ม
่ ค
ี วามเข ้ มส งู และห ่างจาก
แหล ่งกำ�เน ด
ิ ความร ้ อนอ ื น
่ ๆ การส ม
ั ผส
ั ถก
ู
ส ิ ่งแวดล ้ อมในล ก
ั ษณะน ี ้ เป น
็ เวลานาน
อาจทำ�ให ้ เก ด
ิ จอภาพเปล ี ย
่ นส ี และเก ด
ิ
ความเส ย
ี หายได ้
• ถ้าจอภาพของคุณเปียก ให้เช็ดด้วยผ้าแห้ง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
• ถ้าสิ่งแปลกปลอม หรือน้ำ�เข้าไปในจอภาพ
ของคุณ โปรดปิดเครื่องทันที และถอดปลั๊ก
สายไฟออก จากนั้นนำ�สิ่งแปลกปลอมหรือ
น้�ำ ออก และส่งเครื่องไปยังศูนย์การบำ�รุง
รักษา
ั ถุใดๆ ท ี อ
่ าจตกลงไปในร รู ะบาย
• นำ�ว ต
อากาศ หร อ
ื ป ้ องก น
ั การทำ�ความเย น
็ อย ่าง
เหมาะสมออกจากช ิ ้ นส ่วนอ เิ ล ก
็ ทรอน ก
ิ ส์
ของจอภาพ
• อย ่าป ด
ิ ก ั ้ นร รู ะบายอากาศบนต วั เคร ื อ
่ ง
• อย่าเก็บหรือใช้จอภาพในสถานที่ซึ่งสัมผัส
ถูกความร้อน แสงอาทิตย์โดยตรง หรือมี
สภาพเย็นจัด
่ วางตำ�แหน ่งจอภาพ ตรวจด ูให ้ แน ใ่ จ
• เม ื อ
ว ่าสามารถเข ้ าถ งึ ปล ั ๊ กเพาเวอร ์ และ
เต ้ าเส ย
ี บได ้ อย ่างง ่ายดาย
่ รก
ั ษาสมรรถนะการทำ�งานท ี ด
่ ท
ี ีส
่ ด
ุ
• เพ ื อ
ของจอภาพของคุณ และม อ
ี ายุการใช ้ งาน
ท ีย
่ าวนานข ึ ้ น โปรดใช ้ จอภาพในสถาน
ท ีซ
่ ึ ่งม อ
ี ณ
ุ หภ ม
ู แ
ิ ละความช ื ้ นอย ู ภ
่ ายใน
ช ่วงท ี ่ระบุไว ้
ิ จอภาพโดยการถอดสาย
• ถ ้ าจะทำ�การป ด
เคเบ ล
ิ เพาเวอร ์ หร อ
ื สายไฟ DC, ให ้ รอ 6
วน
ิ าท ก
ี อ
่ นท ี จ
่ ะถอดสายเคเบ ล
ิ เพาเวอร ์
หร อ
ื สายไฟ DC ส �ำ หร บ
ั การทำ�งานปกต ิ
1
1. สำ�คัญ
• อุณหภ ม
ู :ิ 0-40°C 32-95°F
1.2คำ�อธิบายของเครื่องหมาย
ต่างๆ
• ความชื้น: 20-80% RH
• ส �ำ คัญ: เป ด
ิ ทำ�งานโปรแกรมสกร น
ี เซฟ
เวอร ์ ท ี ม
่ ก
ี ารเคล ื อ
่ นไหวเสมอ เม ื อ
่ คุณ
ปล อ
่ ยจอภาพท ิ ้ งไว ้ โดยไม ่ได ้ ใช ้ งาน
เป ด
ิ ทำ�งานแอปพล เิ คช ั น
่ ร เี ฟรชหน ้ าจอ
เป น
็ ระยะๆ เสมอ ถ ้ าจอภาพของคุณจะ
แสดงเน ื ้ อหาท ี เ่ ป น
็ ภาพน ิ ่งซ ึ ่งไม ม
่ ก
ี าร
เปล ี ย
่ นแปลง การไม ข
่ ด
ั จ งั หวะการแสดง
ภาพน ิ ่งท ี เ่ ป ด
ิ ตอ
่ เน ื อ
่ งเป น
็ ระยะเวลานาน
อาจทำ�ให ้ เก ด
ิ การ “เบ ริ ์ นอ น
ิ ” หร อ
ื ท ี่
ร ู ้ จก
ั กน
ั ในอาการ “ภาพค ้ าง” หร อ
ื “ภาพ
โกสต ์ ” บนหน ้ าจอของคุณ
ส่วนย่อยต่อไปนี้อธิบายถึงข้อตกลงของ
เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้
หมายเหตุ ข้อควรระวัง และคำ�เตือน
ตลอดคู่มือฉบับนี้ อาจมีส่วนของข้อความที่
แสดงพร้อมกับไอคอน และพิมพ์ด้วยตัวหนา
หรือตัวเอียง ส่วนของข้อความเหล่านี้ คือ
หมายเหตุ ข้อควรระวัง หรือคำ�เตือน ซึ่งใช้ดัง
ต่อไปนี้:
หมายเหตุ
ไอคอนนี้ ระบุถึงข้อมูลสำ�คัญ และเทคนิคที่ช่วย
ให้คุณใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้ดีขึ้น
อาการ "เบ ริ ์ นอ น
ิ ", "ภาพค ้ าง" หร อ
ื "ภาพ
โกสต ์ " เป น
็ ปรากฏการณ ์ ท ี ่ร ู ้ จ ก
ั กน
ั ด ใี น
เทคโนโลย จ
ี อแสดงผล LCD ส ่วนมากแล ้ ว
อาการ “เบ ริ ์ นอ น
ิ ” หร อ
ื “ภาพค ้ าง” หร อ
ื
“ภาพโกสต ์ ” จะค อ
่ ยๆ หายไปเม ื อ
่ เวลา
ผ ่านไป หล งั จากท ี ป
่ ด
ิ เคร ื อ
่ ง
ข้อควรระวัง
ไอคอนนี้ระบุถึงข้อมูลที่บอกให้คุณหลีกเลี่ยง
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ หรือ
การสูญเสียข้อมูล
คำ�เตือน
การไม่เปิดทำ�งานสกรีนเซฟเวอร์ หรือแอปพลิ
เคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็นระยะๆ อาจเป็นผลให้
เกิดอาการ “จอไหม้” หรือ “ภาพค้าง” หรือ
“ภาพโกสต์” อย่างรุนแรง ซึ่งจะไม่หายไป และ
ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่กล่าว
ถึงด้านบนไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับ
ประกันของคุณ
คำ�เตือน
ไอคอนนี้ระบุถึงโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อ
ร่างกาย และบอกวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา
คำ�เตือนบางอย่างอาจปรากฏในรูปแบบที่แตก
ต่าง และอาจไม่มีการแสดงไอคอนไว้ควบคู่กัน
ในกรณีดังกล่าว การแสดงคำ�เตือนเฉพาะจะอยู่
ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงานออกระเบียบข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้อง
บริการ
• ฝาป ด
ิ ต วั เคร ื อ
่ งควรเป ด
ิ โดยช ่างบร ก
ิ ารท ี ่
มค
ี ณ
ุ สมบ ต
ั เิ ท ่าน ั ้ น
ี วามจำ�เป น
็ ต ้ องใช ้ เอกสารใดๆ
• ถ ้ าม ค
ส �ำ หร บ
ั การซ อ
่ มแซม โปรดต ด
ิ ตอ
่ ศน
ู ย์
บร ก
ิ ารในประเทศของคุณ (โปรดด บ
ู ท
"ศ น
ู ย ์ ข ้ อม ล
ู ผ ู ้ บร โิ ภค")
ั ข ้ อม ล
ู เก ี ย
่ วก บ
ั การขนส ่ง โปรดด ู
• ส �ำ หร บ
ห วั ข ้ อ "ข ้ อม ล
ู จำ�เพาะด ้ านเทคน ค
ิ "
• อย ่าท ิ ้ งจอภาพของคุณไว ้ ในรถยนต ์ /
ท ้ ายรถเม ื อ
่ จอดท ิ ้ งไว ้ กลางแดด
หมายเหตุ
ปรึกษาช่างเทคนิคบริการ ถ้าจอภาพไม่ทำ�งาน
เป็นปกติ หรือคุณไม่แน่ใจว่าต้องดำ�เนิน
กระบวนการใดในขณะที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้
ไว้ในคู่มือฉบับนี้
2
1. สำ�คัญ
1.3การทิ้งผลิตภัณฑ์ และวัสดุ
บรรจุหีบห่อ
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้วWEEE
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2002/96/EC governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/sites/philipsglobal/
about/sustainability/ourenvironment/
productrecyclingservices.page
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
3
2. การตั้งค่าจอภาพ
2. การตั้งค่าจอภาพ
ติดตั้งขาตั้งฐาน
1. วางจอภาพคว่�ำ หน้าลงบนพื้นผิวที่นุ่มและ
เรียบ โดยใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน หรือความเสียหายที่
หน้าจอ
2.1การติดตั้ง
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ
237E4
2. จับขาตั้งฐานด้วยมือทั้งสองข้าง และใส่ขา
ตั้งฐานลงในเสาของฐานให้แน่นหนา
(1)ค่อยๆ ต่อฐานเข้ากับเสาฐาน จนกระทั่ง
สลักล็อคเข้ากับฐาน
(2)ใช้นิ้วของคุณเพื่อไขสกรูที่อยู่ที่ด้านล่าง
ของฐานให้แน่น และยึดฐานเข้ากับเสา
ให้แน่น
อะแดปเตอร์
AC/DC
AC/DC
Adapter
MHL (optional)
2
สายเคเบิ
ลเสียง
Audio
cable (optional)
(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
VGA
(optional)
VGA
(อุป
กรณ์ซื้อเพิ่ม)
HDMIHDMI
(optional)
(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
DVI
DVI
(optional)
(อุ
ปกรณ์
ซื้อเพิ่ม)
หมายเหตุ
ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC/DC รุ่น:
Philips ADPC1245(237E4 LHAB),
ADPC1236(237E4 LSB/ LHSB),ADS65LSI-19-1 19065G (237E4 QHAD/QSD/
QHSD)
1
4
2. การตั้งค่าจอภาพ
รุ่น 237E4QHSD, 237E4LHSB:
การเชื่อมต่อไปยัง PC ของคุณ
รุ่น 237E4QSD, 237E4LSB:
3
MHL-HDMI or HDMI
3
2
HDMI
1
2 1
6
4
4
5
2
3
1
3
2
1
อินพุตไฟ AC/DC
อินพุต VGA
อินพุต DVI-D
ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
อินพุตไฟ AC/DC
อินพุต VGA
อินพุต HDMI
อินพุต HDMI หรือ MHL (ตัวเลือก)
รุ่น 237E4QHAD, 237E4LHAB:
3
6
MHL-HDMI or HDMI
เอาต์พุตเสียง HDMI
ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
เชื่อมต่อไปยัง PC
1. เชื่อมต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของจอภาพ
อย่างแน่นหนา
2
HDMI
1
MHL
7
4
2
2. ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอดปลั๊กสาย
ไฟ
5
3
1
3. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณจอภาพเข้ากับ
ขั้วต่อวิดีโอที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ของ
คุณ
4. เสียบสายไฟของคอมพิวเตอร์ และจอภาพ
ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ๆ
อินพุตไฟ AC/DC
อินพุต VGA
อินพุต HDMI
5. เปิดคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณ ถ้า
จอภาพแสดงภาพ หมายความว่าการติดตั้ง
สมบูรณ์
อินพุต HDMI หรือ MHL (ตัวเลือก)
เอาต์พุตหูฟัง
อินพุตเสียง
ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
5
2. การตั้งค่าจอภาพ
รุ่น 237E4QHAD, 237E4LHAB:
2.2การใช้งานจอภาพ
คำ�อธิบายผลิตภัณฑ์ มุมมองด้านหน้า
รุ่น 237E4QSD, 237E4LSB,
237E4QHSD, 237E4LHSB:
5
7
6
4
3
2
5
เปิดและปิดจอภาพ
7
6
4
3
เข้าถึงเมนู OSD
2
กลับไปยังระดับ OSD ก่อนหน้า
ปรับระดับเสียงของลำ�โพง
เปิดและปิดจอภาพ
ปรับเมนู OSD
เข้าถึงเมนู OSD
กลับไปยังระดับ OSD ก่อนหน้า
เปลี่ยนแหล่งสัญญาณขาเข้า
เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล
SmartImage Lite มีโหมด
3 โหมดให้เลือก: Standard
(มาตรฐาน), Internet
(อินเทอร์เน็ต) และ Game (เกม)
ปรับเมนู OSD
เปลี่ยนแหล่งสัญญาณขาเข้า
SmartImage Lite มีโหมด
3 โหมดให้เลือก: Standard
(มาตรฐาน), Internet
(อินเทอร์เน็ต) และ Game (เกม)
6
2. การตั้งค่าจอภาพ
พื้นฐานและขั้นตอนง่ายๆ บนปุ่มควบคุม
คำ�อธิบายของการแสดงผลบนหน้าจอ
ใน OSD ที่แสดงด้านบน คุณสามารถกดปุ่ม
ที่แผงด้านหน้าของจอภาพ เพื่อเลื่อน
เคอร์เซอร์ และกดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อยืนยันตัว
เลือกหรือทำ�การเปลี่ยนแปลง
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) คืออะไร?
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) เป็นคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งในจอภาพ LCD ของ Philips ทุก
รุ่น คุณสมบัตินี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับ
สมรรถนะของหน้าจอ หรือเลือกฟังก์ชั่นต่างๆ
ของจอภาพโดยตรงผ่านหน้าต่างขั้นตอนการ
ทำ�งานที่แสดงบนหน้าจอ ระบบติดต่อผู้ใช้ที่
แสดงบนหน้าจอที่ใช้ง่าย แสดงอยู่ด้านล่าง:
เมนู OSD
ด้านล่างเป็นมุมมองในภาพรวมของโครงสร้าง
ของการแสดงผลบนหน้าจอ คุณสามารถใช้หน้า
จอนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อคุณต้องการทำ�งาน
ด้วยการปรับค่าต่างๆ ในภายหลัง
รุ่น 237E4QSD, 237E4LSB:
Main menu


Input

Sub menu
VGA
DVI (available for selective models)

HDMI,HDMI2 (available for selective models)
MHL-HDMI (available for selective models)

Picture

Picture Format
0~100
Contrast
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
(available for selective models)
 
SmartContrast
รุ่น 237E4QHSD, 237E4QHAD:
Audio


Wide Screen, 4:3
Brightness



Color
On, Off
Pixel Orbiting
On, Off
(available for selective models)
Over Scan
On, Off
(available for selective models)
Volume
0~100
(available for selective models)
Stand-Alone
On, Off
Mute
Color Temperature
On, Off
6500K, 9300K
sRGB
User Define

Red: 0~100
Green: 0~100

Blue: 0~100

Language
English, Español, Français, Deutsch, Italiano,
Português, Русский, 简体中文, Türkçe
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
รุ่น 237E4LHSB,237E4LHAB:


Setup

Auto
0~100
 
H.Position
 
V.Position
0~100
Phase
0~100


Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Information

7
2. การตั้งค่าจอภาพ
การแจ้งเตือนความละเอียด
จอภาพนี้ได้รับการออกแบบให้มีสมรรถนะ
การทำ�งานดีที่สุดที่ความละเอียดมาตรฐาน
ของเครื่องคือ 1920×[email protected] เมื่อเปิด
เครื่องจอภาพด้วยความละเอียดที่แตกต่างจาก
นี้ จะมีการแจ้งเตือนแสดงบนหน้าจอ: Use
1920×[email protected] for best results (ใช้
1920×[email protected] เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด)
คุณสามารถปิดการแสดงการแจ้งเตือนความ
ละเอียดมาตรฐานจาก ตั้งค่า ในเมนู OSD (การ
แสดงผลบนหน้าจอ)
ฟังก์ชั่นด้านกายภาพ
เอียง
8
2. การตั้งค่าจอภาพ
เชื่อมตอสายเคเบิล MHL
ที่เปนอุปกรณซ้อื เพิ่มเขากับพอรตมินิ USB ที่อุปกรณมือถือ
USB ที่อุปกรณมือถือ และพอรตที่มีเครื่องหมายวา
และพอรตทมเครองหมายวา [MHL-HDMI] ทจอภาพ
 ี่ ี ื่

ี่
[MHL-HDMI] ทจอภาพ
ี่
ขณะนี้คณ
ุ ก็พรอมที่จะชมภาพบนจอแสดงผลขนาดใหญ
ผลขนาดใหญ
และใชงานฟงกชนั่ ทั้งหมดบนอุปกรณมอื ถือของคุณ เชน
อของคุณ เชน การทองอินเทอรเน็ต การเลนเกม
การเลนเกม การชมภาพถาย…ฯลฯ ไดแลว
ไดแลว ถาจอภาพของคุณมีฟงกชนลํ
ั าโพง
ถาจอภาพของคุณมีฟง กชั่นลําโพง่
คุณก็จะไดยนิ เสียงที่มาพรอมกับภาพดวย เมื่อถอดสายเคเบิล
เมอถอดสายเคเบ
ลิ MHL หรออุ
ื่
ื ปกรณม อถ
ื อถู
ื กปด ฟงก
 ช นั่
หรืออุปกรณมอื ถือถูกปด ฟงกชน่ั MHL
จะถูกปดทางานโดยอตโนมต
2.3แนะนำ� MHL (ลิงค์ไฮเดฟฟินิชั่
นมือถือ)
นี่คืออะไร?
ลิงคไฮเดฟฟนชิ นั่ มือถือ (MHL)
เปนอ
เฟซเส
ยง/ว
อถ
 นเตอร
ิ

ี ดิ โอบนม
ี
ื อื
สําหรับการเชอมต
ปกรณพกพาอนๆ
ื่ อโทรศัพทมือถอและอุ
ื
ื่
กรณพกพาอนๆ
ื่ ไปยังจอแสดงผลไฮเดฟฟน ชิ นโดยตรง
ั่
ไปยังจอแสดงผลไฮเดฟฟนิชน่ั โดยตรง
สายเคเบิล MHL ทีเ่ ปนอุปกรณซอื้ เพิ่ม
ใชในการเชื่อมตออุปกรณมือถือที่มีความสามารถ MHL
ามารถ MHL ไปยังจอแสดงผล MHL ขนาดใหญของ
ขนาดใหญของ Philips นี้อยางงา ยๆ และชมวิดีโอ HD
และชมวิดีโอ HD พรอมระบบเสียงดิจิตอลที่สมบูรณ ขณะนี้
พรอมระบบเสียงดิจิตอลที่สมบูรณ ขณะนี้
ไมเพียงคุณสามารถเพลิดเพลินกับเกมมือถือ ภาพถาย
ถือ ภาพถาย ภาพยนตร หรือแอพพอนื่ ๆ บนหนาจอขนาดใหญ
บนหนาจอขนาดใหญ
แตคณ
ุ ยังสามารถชารจอุปกรณมือถือในเวลาเดียวกัน ลาเดียวกัน
ดังนัน้ คุณจะไมมีทางพลังงานหมดในขณะที่กาํ ลังชมครึ่งๆ
ที่กําลังชมครึ่งๆ กลางๆ อีกตอไป
MHL-HDMI
HDMI
MHL-HDMI
MHL
จะใชฟง กชนั่ MHL ไดอยางไร?
หมายเหตุ
ในการใชฟง กชั่น MHL,
คุณจําเปนตองมอุี ปกรณมือถือที่ไดรับการรับรอง MHL
รับรอง MHL ในการดูรายการของอุปกรณทไี่ ดรับการรับรอง
ในการดูรายการของอุปกรณทไดรบการรบรอง MHL,
รอง MHL, ใหเยี่ยมชมเว็บไซต MHL อยางเปนทางการ
อยางเปนทางการ (http://www.mhlconsortium.
org) นอกจากนี
คุณยังจําเปนตองมีสายเคเบิลพิเศษทีได
่ รบั การรับรอง MHL
บการรับรอง MHL เพื่อที่จะใชฟง กชนั่ นี้ดว ย
เพื่อที่จะใชฟง กชนั่ นี้ดว ย
• พอรตที่มีเครื่องหมาย [MHL-HDMI]
เปนพอร
ตเด
สน

 ยวบนจอภาพท
ี
ี่ บสนุ
ั นฟงก
 ช นั่ MHL
ชัน MHL เมือใชสายเคเบิล MHL
่
่
โปรดทราบวาสายเคเบ
ลท
บรอง
MHL

ิ ได
ี่ ร บการร
ั
ั
MHL แตกตางจากสายเคเบิล HDMI มาตรฐาน
มาตรฐาน
• ตองซื ้ออุปกรณมอื ถือที ่ไดรับการรับรอง MHL แยกต างหาก
MHL แยกตางหาก
• คุณอาจต องสลับจอภาพไปย ังโหมด MHL-HDMI
MHL-HDMI ดวยตัวเองเพื่อที่จะเปดทํางานจอภาพ
ดวยตัวเองเพื่อที่จะเปดทํางานจอภาพ ถาคุณมีอุปกรณอื่นๆ
ถาคุณมีอุปกรณอนื่ ๆ ที่ทาํ งาน
และเชือมต
่ อเขากับอินพุตทีใช
่ ไดอยูแลว
คุณสมบัตินี้ทํางานอยางไร? (จะเชื่อมตออยางไร?)
(จะเชื่อมตออยางไร?)
9
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
3. การแสดงผลบนหน้าจอของ SmartImage
Lite (สมาร์ตอิมเมจ ไลท์) จะอยู่บนหน้าจอ
เป็นเวลา 5 วินาที หรือคุณสามารถกดปุ่ม
OK (ตกลง) เพื่อทำ�การยืนยันก็ได้
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
3.1SmartImage Lite
4. เมื่อ SmartImage Lite เปิดทำ�งาน รูป
แบบ sRGB จะถูกปิดทำ�งานโดยอัตโนมัติ
ในการใช้ sRGB คุณจำ�เป็นต้องปิดทำ�งาน
SmartImage Lite (สมาร์ตอิมเมจ ไลท์)
ด้วยปุ่ม
ที่แผงด้านหน้าของจอภาพของ
คุณ
นี่คืออะไร?
SmartImage Lite ให้การตั้งค่าล่วงหน้าซึ่งปรับ
ค่าจอแสดงผลให้ทำ�งานอย่างเหมาะสมที่สุด
สำ�หรับเนื้อหาชนิดต่างๆ ซึ่งจะปรับความสว่าง
คอนทราสต์ สี และความชัดแบบเรียลไทม์ ไม่
ว่าคุณจะกำ�ลังทำ�งานด้วยการใช้งานข้อความ,
การแสดงภาพ หรือการชมวิดีโอ Philips
SmartImage Lite ก็ให้สมรรถนะการทำ�งานที่ดี
ที่สุดของจอภาพได้
ยกเว้นการใช้ปุ่ม
เพื่อเลื่อนลง, คุณยัง
สามารถกดปุ่ม
เพื่อเลือก และกดปุ่ม OK
(ตกลง) เพื่อยืนยันการเลือก และปิด OSD
ของ SmartImage Lite ได้ด้วย
มีโหมด 3 โหมดให้เลือก: Standard
(มาตรฐาน), Internet (อินเทอร์เน็ต) และ
Game (เกม)
ทำ�ไมจึงจำ�เป็นต้องใช้?
คุณต้องการจอภาพที่ให้การแสดงผลที่ดีที่สุด
สำ�หรับเนื้อหาทุกชนิด ซอฟต์แวร์ SmartImage
Lite จะปรับความสว่าง คอนทราสต์ สี และ
ความชัดโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การรับชมบนจอภาพของคุณ



คุณสมบัตินี้ท�
ำ งานอย่างไร?

SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีชั้นนำ�ที่มี
เฉพาะบนเครื่อง Philips ที่วิเคราะห์เนื้อหาที่
แสดงบนหน้าจอของคุณ ตามสถานการณ์ที่
คุณเลือก SmartImage Lite จะปรับคอนท
ราสต์ ความอิ่มของสี และความชัดของภาพ
แบบไดนามิก เพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพที่กำ�ลัง
แสดงในขณะนั้น ซึ่งทุกอย่างเป็นการดำ�เนินการ
แบบเรียลไทม์ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว

• Standard (มาตรฐาน): เร่งความชัดของ
ข้อความ และลดความสว่างลง เพื่อเพิ่ม
ความง่ายในการอ่าน และลดความล้าของ
ตา โหมดนี้จะเพิ่มความสามารถในการอ่าน
ให้มีความชัดเจนและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก เมื่อคุณทำ�งานกับสเปรดชีต, ไฟล์
PDF, บทความที่สแกนมา หรือแอปพลิเคชั่
นออฟฟิซทั่วไปอื่นๆ
วิธีการเปิดทำ�งาน SmartImage Lite?
• Internet (อินเทอร์เน็ต): โปรไฟล์นี้
เป็นการผสมผสานระหว่างการเพิ่มความ
อิ่มของสี, ไดนามิกคอนทราสต์ และความ
ชัด เพื่อแสดงภาพถ่ายและภาพอื่นๆ โดยมี
ความชัดของสีต่างๆ ที่โดดเด่น โดยทั้งหมด
ปราศจากการมีสีที่ผิดเพี้ยนหรือซีดจาง
• Game (เกม): เปิดวงจรโอเวอร์ไดรฟ์เพื่อ
ให้ได้เวลาตอบสนองที่ดีที่สุด ลดขอบของ
ภาพที่เป็นหยักที่เกิดจากวัตถุที่เคลื่อนที่
รวดเร็วบนหน้าจอ เร่งอัตราคอนทราสต์
สำ�หรับบริเวณที่สว่างและมืด โปรไฟล์นี้ให้
ประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ดีที่สุดสำ�หรับ
นักเล่นเกม
1. กดปุ่ม
เพื่อเปิด SmartImage Lite บน
การแสดงผลบนหน้าจอ
ไปเรื่อยๆ เพื่อสลับระหว่าง
2. กด
โหมด Standard (มาตรฐาน), Internet
(อินเทอร์เน็ต), Game (เกม)
10
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
เคลื่อนไหวที่สวยงามบน Windows 7 นี้ พร้อม
สำ�หรับเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานจอภาพ
Philips ของคุณ!
3.2SmartContrast
นี่คืออะไร?
เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ ที่วิเคราะห์เนื้อหา
ที่แสดงแบบไดนามิก และปรับอัตราคอนท
ราสต์ของจอภาพ LCD ให้เหมาะสมที่สุดโดย
อัตโนมัติ เพื่อให้ได้ความชัดในการรับชม และ
ความเพลิดเพลินในการดูมากที่สุด การเร่ง
แบคไลท์เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดขึ้น คมขึ้น และ
สว่างขึ้น หรือการลดความสว่างของแบคไลท์
ลง เพื่อการแสดงภาพที่ชัดเจนในภาพที่มีพื้น
หลังสีมืด
การติดตั้ง
• ปฏิบัติตามขั้นตอน และทำ�การติดตั้งให้
สมบูรณ์
• คุณสามารถเปิดโปรแกรมได้หลังจากที่การ
ติดตั้งสมบูรณ์
• ถ้าคุณต้องการเปิดโปรแกรมในภายหลัง
คุณสามารถคลิกที่ทางลัดบนเดสก์ทอป
หรือแถบเครื่องมือได้
ทำ�ไมจึงจำ�เป็นต้องใช้?
คุณต้องการความชัดเจนในการรับชมมากที่สุด
และความสบายตาสูงสุดสำ�หรับการชมเนื้อหา
ทุกประเภท SmartContrast ควบคุมคอนท
ราสต์ และปรับแบคไลท์แบบไดนามิก เพื่อให้
ได้ภาพวิดีโอและเกมที่ชัดเจน คมชัด และสว่าง
หรือการแสดงข้อความที่ชัด สามารถอ่านได้
ง่ายสำ�หรับงานสำ�นักงานโดยอัตโนมัติ ด้วยการ
สิ้นเปลืองพลังงานที่ลดลงของจอภาพ คุณจะ
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และยืดอายุการ
ใช้งานจอภาพของคุณไปได้อีกนาน
คุณสมบัตินี้ท�
ำ งานอย่างไร?
แรกสุด เปิด -Wizard (ตัวช่วยสร้าง)
• ในครั้งแรกหลังจากการติดตั้ง
SmartControl Lite เครื่องจะเปิด Wizard
(ตัวช่วยสร้าง) ขึ้นมาโดยอัตโนมัติส�ำ หรับ
การเปิดโปรแกรมครั้งแรก
เมื่อคุณเปิดทำ�งาน SmartContrast เครื่อง
จะวิเคราะห์เนื้อหาที่คุณกำ�ลังแสดงอยู่แบบเรี
ยลไทม์ เพื่อปรับสี และควบคุมความเข้มของ
แบคไลท์ ฟังก์ชั่นนี้จะเร่งคอนทราสต์แบบ
ไดนามิก เพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่ยอด
เยี่ยมในขณะที่ชมวิดีโอ หรือเล่นเกม
• ตัวช่วยสร้างจะแนะนำ�คุณเกี่ยวกับการปรับ
ค่าเพื่อเพิ่มสมรรถนะของจอภาพของคุณที
ละขั้นตอน
3.3Philips SmartControl Lite
• คุณสามารถไปที่เมนู Plug-in (พลักอิน)
เพื่อเปิดตัวช่วยสร้างในภายหลังได้เช่นกัน
ซอฟต์แวร์ SmartControl Lite ใหม่ของ
Phillips อนุญาตให้คุณควบคุมจอภาพของคุณ
ผ่านระบบติดต่อผู้ใช้แบบกราฟฟิกบนหน้าจอ
ที่ใช้ง่าย การปรับที่ซับซ้อน กลายเป็นเรื่องใน
อดีตไปแล้ว เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย
นี้ จะแนะนำ�คุณตลอดในกระบวนการปรับความ
ละเอียดอย่างละเอียด, การปรับเทียบสี, การ
ปรับนาฬิกา/เฟส, การปรับจุดสีขาว RGB ฯลฯ
• คุณสามารถปรับตัวเลือกต่างๆ เพิ่มเติม
โดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยสร้างโดยใช้หน้าต่าง
Standard (มาตรฐาน)
อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดใน
คอร์อัลกอริธึม เพื่อการประมวลผลและการ
ตอบสนองที่รวดเร็ว ซอฟต์แวร์ที่ใช้ไอคอน
11
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
เริ่มต้นด้วยหน้าต่าง Standard
(มาตรฐาน):
เมนู Adjust (ปรับ):
• เมนู Adjust (ปรับ) อนุญาตให้คุณปรับ
Brightness (ความสว่าง), Contrast (คอ
นทราสต์), Focus (โฟกัส), Position
(ตำ�แหน่ง) และ Resolution (ความ
ละเอียด)
• คุณสามารถทำ�ตามขั้นตอน และทำ�การปรับ
ค่า
• Cancel (ยกเลิก) จะถามผู้ใช้ว่าคุณต้องการ
ยกเลิกการติดตั้งหรือไม่
12
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
เมนู Color (สี):
• เมนู Color (สี) อนุญาตให้คุณปรับ RGB,
Black Level (ระดับสีดำ�), White Point
(จุดสีขาว), Color Calibration (การปรับ
เทียบสี) และ SmartImage Lite
• คุณสามารถทำ�ตามขั้นตอน และทำ�การปรับ
ค่า
• ดูตารางด้านล่าง สำ�หรับรายการเมนูย่อย
ตามสิ่งที่คุณป้อนเข้าไป
• ตัวอย่างสำ�หรับ Color Calibration (การ
ปรับเทียบสี):
13
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
SmartImage Lite
อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เพื่อให้
ได้การตั้งค่าการแสดงผลที่ดีขึ้นตามเนื้อหา
1. "Show Me (แสดงให้ดู)" เริ่มการสอนเกี่ยว
กับการปรับเทียบสี
2. Start (เริ่ม) - เริ่มกระบวนการปรับเทียบสี
6 ขั้นตอน
3. Quick View (ดูอย่างเร็ว) โหลดภาพก่อน/
หลัง
4. ในการกลับไปยังหน้าต่างหลัก Color (สี),
คลิกปุ่ม Cancel (ยกเลิก)
5. Enable color calibration (เปิดทำ�งานการ
ปรับเทียบสี) - ค่าเริ่มต้นคือเปิด ถ้าไม่ได้
ทำ�เครื่องหมาย หมายความว่าไม่อนุญาตให้
ทำ�การปรับเทียบสี ปุ่ม "เริ่ม" และ "ดูอย่าง
เร็ว" จะเป็นสีเทาจาง
6. ต้องมีข้อมูลสิทธิบัตรในหน้าจอการปรับ
เทียบ
เมื่อตั้งค่า Entertainment (ความบันเทิง),
SmartContrast และ SmartResponse จะเปิด
ทำ�งาน
หน้าจอการปรับเทียบสีแรก:
Options>Preferences (ตัวเลือก>การ
กำ�หนดลักษณะ) - จะทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก
Preferences (การกำ�หนดลักษณะ) จากเมนู
Options (ตัวเลือก) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/CI, จะมี
เฉพาะแท็บ Help (วิธีใช้) และ Options (ตัว
เลือก) เท่านั้น
• ปุ่ม Previous (ก่อนหน้า) ถูกปิดการทำ�งาน
จนกระทั่งถึงหน้าจอสีที่สอง
• ปุ่ม Next (ถัดไป) ไปยังเป้าหมายต่อไป (6
เป้าหมาย)
• ปุ่มถัดไปสุดท้ายจะไปยังหน้าต่าง
File>Presets (ไฟล์>พรีเซ็ต)
• Cancel (ยกเลิก) ปิด UI และกลับไปยัง
หน้า Plug-in (พลักอิน)
14
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
• แสดงการตั้งค่าการกำ�หนดลักษณะปัจจุบัน
• กล่องที่ท�ำ เครื่องหมาย เป็นการเปิดทำ�งาน
คุณสมบัติ กล่องกาเครื่องหมายเป็นการ
สลับระหว่างการทำ�งานและไม่ทำ�งาน
• Enable Context Menu (เปิดทำ�งานเมนู
เนื้อหา) บนเดสก์ทอปจะถูกทำ�เครื่องหมาย
(เปิด) ตามค่าเริ่มต้น Enable Context
Menu (เปิดทำ�งานเมนูเนื้อหา) แสดงการ
เลือกของ SmartControl Lite สำ�หรับ
Select Preset (เลือกพรีเซ็ต) และ Tune
Display (ปรับจอแสดงผล) ในเมนูเนื้อหา
ที่คลิกขวาบนเดสก์ทอป ปิดทำ�งาน ลบ
SmartControl Lite จากเมนูเนื้อหาที่คลิก
ขวา
• ไอคอน Enable Task Tray (เปิดทำ�งาน
ถาดงาน) ถูกทำ�เครื่องหมาย (เปิด) ตาม
ค่าเริ่มต้น Enable context menu (เปิด
ทำ�งานเมนูเนื้อหา) แสดงเมนูถาดงาน
สำ�หรับ SmartControl Lite การคลิกขวาที่
ไอคอนถาดงาน จะแสดงตัวเลือกเมนูต่างๆ
สำ�หรับ Help (วิธีใช้), Technical Support
(การสนับสนุนด้านเทคนิค), Check for
Update (ตรวจสอบหาอัพเดต), About
(เกี่ยวกับ) และ Exit (ออก) เมื่อ Enable
task tray menu (เปิดทำ�งานเมนูถาด
ระบบ) ถูกปิดทำ�งาน ไอคอนถาดระบบจะ
แสดงเฉพาะ EXIT (ออก) เท่านั้น
• Run at Startup (รันเมื่อเริ่มต้น) ถูกทำ�
เครื่องหมาย (เปิด) ตามค่าเริ่มต้น เมื่อ
ปิดทำ�งาน, SmartControl Lite (สมา
ร์ตคอนโทรล ไลท์) จะไม่เปิดขึ้นเมื่อเริ่ม
ต้น หรืออยู่ในถาดงาน วิธีเดียวที่จะเปิด
SmartControl Lite ก็คือเปิดจากทางลัดบน
เดสก์ทอป หรือจากไฟล์โปรแกรมเท่านั้น
พรีเซ็ตใดๆ ที่ตั้งค่าเพื่อรันเมื่อเริ่มต้น จะไม่
ถูกโหลด เมื่อกล่องนี้ไม่ได้ทำ�เครื่องหมาย
อยู่ (ปิดทำ�งาน)
• เปิดทำ�งานโหมดโปร่งใส (Windows 7,
Vista, XP) ค่าเริ่มต้นคือ Opaque (ทึบ
แสง) 0%
• แสดงหน้าต่างขั้นตอน Source (แหล่ง
สัญญาณ) และการตั้งค่าแหล่งสัญญาณ
อินพุตปัจจุบัน
• บนจอแสดงผลที่มีอินพุตเดียว หน้าต่างนี้จะ
มองไม่เห็น
Options>Audio (ตัวเลือก>เสียง) - จะ
ทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก Audio (เสียง) จากเมนู
Options (ตัวเลือก) เท่านั้น
บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนที่มีความ
สามารถ DDC/CI, จะมีเฉพาะแท็บ Help (วิธี
ใช้) และ Options (ตัวเลือก) เท่านั้น
Options>Input (ตัวเลือก>อินพุต) - จะ
ทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก Input (อินพุต) จาก
เมนู Options (ตัวเลือก) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้
รับการสนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/CI, จะ
มีเฉพาะแท็บ Help (วิธีใช้) และ Options (ตัว
เลือก) เท่านั้น แท็บ SmartControl Lite อื่นๆ
ทั้งหมดจะใช้ไม่ได้
15
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
Help>User Manual (วิธีใช้>คู่มือผู้ใช้) จะทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก User Manual (คู่มือ
ผู้ใช้) จากเมนู Help (วิธีใช้) บนจอแสดงผลที่
ไม่ได้รับการสนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/
CI, จะมีเฉพาะแท็บ Help (วิธีใช้) และ Options
(ตัวเลือก) เท่านั้น
Context Sensitive menu (เมนูที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา)
Context Sensitive Menu (เมนูที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหา) ถูกเปิดทำ�งาน ตามค่าเริ่มต้น
ถ้า Enable Context Menu (เปิดทำ�งาน
เมนูเนื้อหา) ถูกทำ�เครื่องหมายในหน้าต่าง
Options>Preferences (ตัวเลือก>การกำ�หนด
ลักษณะ) คุณจะมองเห็นเมนูนี้
เมนูเนื้อหามี 4 รายการ:
• SmartControl Lite - เมื่อเลือก About
(เกี่ยวกับ) หน้าจอ จะแสดงขึ้น
• Select Preset (เลือกพรีเซ็ต) - ให้เมนูที่
เป็นลำ�ดับชั้นของพรีเซ็ตที่บันทึกไว้ สำ�หรับ
ใช้งานทันที เครื่องหมายแสดงถึงพรีเซ็ต
ที่เลือกในปัจจุบัน นอกจากนี้ คุณสามารถ
เรียก Facoty Preset (พรีเซ็ตโรงงาน) ได้
จากเมนูรายการอีกด้วย
Help>Version (วิธีใช้>เวอร์ชั่น) - จะ
ทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก Version (เวอร์ชั่น) จาก
เมนู Help (วิธีใช้) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/CI, จะมี
เฉพาะแท็บ Help (วิธีใช้) และ Options (ตัว
เลือก) เท่านั้น
• Tune Display (ปรับจอแสดงผล) - เปิด
แผงควบคุมของ SmartControl Lite
• SmartImage Lite - ตรวจสอบการตั้งค่า
ปัจจุบัน ว่าเป็น Standard (มาตรฐาน),
Internet (อินเทอร์เน็ต), Game (เกม)
เมนูถาดงานเปิดทำ�งาน
คุณสามารถแสดงเมนูถาดงานได้โดยการคลิก
ขวาบนไอคอน SmartControl Lite จากถาด
งาน การคลิกซ้ายจะเปิดแอปพลิเคชั่น
16
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
ถาดงานมี 5 รายการ:
• Help (วิธีใช้) - เข้าถึงไปยังไฟล์ User
Manual (คู่มือผู้ใช้): เปิดไฟล์ User
Manual (คู่มือผู้ใช้) โดยใช้หน้าต่างเบรา
เซอร์เริ่มต้น
• Technical Support (การสนับสนุนด้าน
เทคนิค) - แสดงหน้าการสนับสนุนด้าน
เทคนิค
• Check for Update (ตรวจสอบหาอัพเดต)
- นำ�ผู้ใช้ไปยังหน้า PDI และตรวจสอบ
เวอร์ชั่นของผู้ใช้ เทียบกับเวอร์ชั่นที่ทันสมัย
ที่สุดที่มี
• About (เกี่ยวกับ) - แสดงข้อมูลอ้างอิง
อย่างละเอียด: เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์, ข้อมูล
รุ่น และชื่อผลิตภัณฑ์
• Exit (ออก) - ปิด SmartControl Lite
ในการรัน SmartControl Lite อีกครั้ง ให้
เลือก SmartControl Lite จากเมนู Program
(โปรแกรม) หรือดับเบิลคลิกที่ไอคอน PC บน
เดสก์ทอป หรือเริ่มระบบใหม่
เมนูถาดงานปิดทำ�งาน
เมื่อถาดงานถูกปิดทำ�งานในโฟลเดอร์ การ
กำ�หนดลักษณะ เฉพาะรายการ EXIT (ออก)
ที่สามารถใช้ได้ เพื่อลบ SmartControl
Lite ออกจากถาดระบบอย่างสมบูรณ์ ให้ปิด
ทำ�งาน Run at Startup (รันเมื่อเริ่มต้น) ใน
Options>Preferences (ตัวเลือก>การกำ�หนด
ลักษณะ)
17
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
237E4QSD, 237E4QHAD, 237E4QHSD:
ภาพ/จอแสดงผล
IPS LCD
ชนิดของจอภาพ
แบคไลท์
LED
23W (58.42 ซม.)
ขนาดหน้าจอ
อัตราส่วนภาพ
16:9
0.265 x 0.265 มม.
ขนาดพิกเซล
ความสว่าง
250 cd/m²
SmartContrast
20,000,000:1
อัตราคอนทราสต์ (ทั่วไป)
1000:1
เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
14ms
SmartResponse
5ms
(มีในเครื่องบางรุ่น)
ความละเอียดที่ดีที่สุด
[email protected]
178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10
มุมการรับชม
การเพิ่มคุณภาพของภาพ
SmartImage Lite
สีที่แสดงได้
16.7 M
อัตรารีเฟรชแนวตั้ง
56Hz - 76Hz
ความถี่แนวนอน
30kHz - 83kHz
sRGB
มี
ความสามารถด้านการเชื่อมต่อ
237E4QSD: VGA (อนาล็อก), DVI (ดิจิตอล ,HDCP)
อินพุตสัญญาณ
237E4QHAD, 237E4QHSD: VGA (อนาล็อก), HDMI (ดิจิตอล ,
HDCP) , MHL-HDMI (ดิจิตอล ,HDCP)
237E4QHAD : เสียง PC เข้า, หูฟังออก
เสียงเข้า/ออก
237E4QHSD : เอาต์พุตเสียง HDMI
สัญญาณอินพุต
ซิงค์แยก, ซิงค์บนสีเขียว
237E4LSB, 237E4LHAB, 237E4LHSB:
ภาพ/จอแสดงผล
TFT LCD
ชนิดของจอภาพ
แบคไลท์
LED
23W (58.8 ซม.)
ขนาดหน้าจอ
อัตราส่วนภาพ
16:9
0.265 x 0.265 มม.
ขนาดพิกเซล
ความสว่าง
250 cd/m²
SmartContrast
20,000,000:1
อัตราคอนทราสต์ (ทั่วไป)
1000:1
เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
5 ms
SmartResponse
2ms
(มีในเครื่องบางรุ่น)
ความละเอียดที่ดีที่สุด
[email protected]
18
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
ภาพ/จอแสดงผล
มุมการรับชม
การเพิ่มคุณภาพของภาพ
สีที่แสดงได้
อัตรารีเฟรชแนวตั้ง
ความถี่แนวนอน
sRGB
ความสามารถด้านการเชื่อมต่อ
อินพุตสัญญาณ
เสียงเข้า/ออก
สัญญาณอินพุต
170° (H) / 160° (V) @ C/R > 10
SmartImage Lite
16.7 M
56Hz - 76Hz
30kHz - 83kHz
มี
237E4LSB: VGA (อนาล็อก), DVI (ดิจิตอล ,HDCP)
237E4LHAB, 237E4LHSB: VGA (อนาล็อก),
HDMI x 2(ดิจิตอล ,HDCP)
237E4LHSB : เอาต์พุตเสียง HDMI
237E4LHAB : เสียง PC เข้า, หูฟังออก
ซิงค์แยก, ซิงค์บนสีเขียว
ความสะดวกสบาย
237E4QSD, 237E4LSB, 237E4QHSD, 237E4LHSB:
ความสะดวกสบายของผู้ใช้
ภาษา OSD
ความสะดวกสบายอื่นๆ
ความสามารถด้านพลัก & เพลย์
ขาตั้ง
เอียง
237E4QSD:
พลังงาน
โหมดเปิดเครื่อง
สลีป (ทั่วไป)
ปิด (ทั่วไป)
ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์
แหล่งจ่ายไฟ
237E4QHAD :
พลังงาน
โหมดเปิดเครื่อง
สลีป (ทั่วไป)
ปิด (ทั่วไป)
ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์
237E4QHAD, 237E4LHAB:
อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, อิตาลี, รัสเซีย,
จีนแผ่นดินใหญ่, โปรตุเกส, ตุรกี
ล็อค Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 7/Vista/XP, Mac OSX, Linux
-5° / +20°
33.3 W (ทั่วไป)
0.5W
0.3W
โหมดเปิดเครื่อง: สีขาว, โหมดสแตนด์บาย/สลีป: สีขาว
(กะพริบ)
ภายนอก, 100-240VAC, 50-60Hz
33.3W(ทั่วไป), 39.2 W (สูงสุด)
0.5W
0.3W
โหมดเปิดเครื่อง: สีขาว, โหมดสแตนด์บาย/สลีป: สีขาว
(กะพริบ)
19
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
แหล่งจ่ายไฟ
237E4QHSD :
พลังงาน
โหมดเปิดเครื่อง
สลีป (ทั่วไป)
ปิด (ทั่วไป)
ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์
แหล่งจ่ายไฟ
237E4LSB:
พลังงาน
โหมดเปิดเครื่อง
สลีป (ทั่วไป)
ปิด (ทั่วไป)
ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์
แหล่งจ่ายไฟ
237E4LHAB :
พลังงาน
โหมดเปิดเครื่อง
สลีป (ทั่วไป)
ปิด (ทั่วไป)
ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์
แหล่งจ่ายไฟ
237E4LHSB :
พลังงาน
โหมดเปิดเครื่อง
สลีป (ทั่วไป)
ปิด (ทั่วไป)
ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์
แหล่งจ่ายไฟ
ขนาด
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กxสxล)
ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใส่ขาตั้ง
(กxสxล)
น้�ำ หนัก
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง
ภายนอก, 100-240VAC, 50-60Hz
33.3 W (ทั่วไป)
0.5W
0.3W
โหมดเปิดเครื่อง: สีขาว, โหมดสแตนด์บาย/สลีป: สีขาว
(กะพริบ)
ภายนอก, 100-240VAC, 50-60Hz
28.5 W (ทั่วไป)
0.5W
0.3W
โหมดเปิดเครื่อง: สีขาว, โหมดสแตนด์บาย/สลีป: สีขาว
(กะพริบ)
ภายนอก, 100-240VAC, 50-60Hz
28.5W(ทั่วไป), 35.13W(สูงสุด)
0.5W
0.3W
โหมดเปิดเครื่อง: สีขาว, โหมดสแตนด์บาย/สลีป: สีขาว
(กะพริบ)
ภายนอก, 100-240VAC, 50-60Hz
28.5 W (ทั่วไป)
0.5W
0.3W
โหมดเปิดเครื่อง: สีขาว, โหมดสแตนด์บาย/สลีป: สีขาว
(กะพริบ)
ภายนอก, 100-240VAC, 50-60Hz
547 x 420 x 193 มม.
547 x 335 x 37 มม.
2.89 กก.
20
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใส่ขาตั้ง
ผลิตภัณฑ์พร้อมกล่องบรรจุ
2.62 กก.
4.66 กก.
เงื่อนไขการทำ�งาน
ช่วงอุณหภูมิ (ขณะทำ�งาน)
ช่วงอุณหภูมิ
(ขณะไม่ท�ำ งาน)
ความชื้นสัมพัทธ์
MTBF
0°C ถึง 40°C
-20°C ถึง 60°C
20% ถึง 80%
30,000 ชม.
สิ่งแวดล้อม
ROHS
EPEAT
บรรจุภัณฑ์
สารเฉพาะ
Energy Star
ความสอดคล้องและมาตรฐาน
มี
เหรียญเงิน (www.epeat.net)
รีไซเคิลได้ 100%
ตัวเครื่องที่ปราศจาก PVC BFR 100%
มี่
การอนุมัติของระเบียบข้อบังคับต่างๆ
เครื่องหมาย CE, FCC คลาส B, GOST, SEMKO,
ได้รับการรับรอง TCO, UL/cUL, BSMI, ISO9241-307
ตัวเครื่อง
สี
พื้นผิว
237E4L: สีดํา/237E4Q: แบล็คเชอรี่ หรือสีอื่นๆ
หรือสีอื่นๆ ใหเลือกตามที่มีในภูมิภาคของคุณ
มัน
หมายเหตุ
1. EPEAT เหรียญทองหรือเหรียญเงิน ใช้ได้เฉพาะเมื่อ Philips ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ โปรดเยี่ยมชมที่
www.epeat.net สำ�หรับสถานะการลงทะเบียนในประเทศของคุณ
2. ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไปที่ www.philips.com/support เพื่อ
ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูลเวอร์ชั่นล่าสุด
21
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
4.1ความละเอียด & โหมดพรีเซ็ต
ความละเอียดสูงสุด
[email protected] (อินพุตอนาล็อก)
[email protected] (อินพุตดิจิตอล)
ความละเอียดที่แนะนำ�
[email protected] (อินพุตดิจิตอล)
ความถี่แนวนอน
(kHz)
ความละเอียด
ความถี่แนวตั้ง
(Hz)
31.47
720x400
70.09
31.47
640x480
59.94
35.00
640x480
66.67
37.86
640x480
72.81
37.50
640x480
75.00
37.88
800x600
60.32
46.88
800x600
75.00
48.36
1024x768
60.00
60.02
1024x768
75.03
63.89
1280x1024
60.02
79.98
1280x1024
75.03
55.94
1440x900
59.89
70.64
1440x900
74.98
65.29
1680x1050
59.95
67.50
1920x1080
60.00
หมายเหตุ
โปรดทราบว่าจอแสดงผลของคุณทำ�งานได้
ดีที่สุดที่ความละเอียดมาตรฐาน 1920x1080
@60Hz เพื่อให้ได้คุณภาพการแสดงผลที่ดี
ที่สุด โปรดทำ�ตามคำ�แนะนำ�ในการตั้งค่าความ
ละเอียดนี้
22
5. การจัดการพลังงาน
237E4LSB:
5. การจัดการพลังงาน
ความหมายของการจัดการพลังงาน
ถ้าคุณมีการ์ดแสดงผลหรือซอฟต์แวร์ที่
สอดคล้องกับ VESA DPM ติดตั้งอยู่ใน PC
ของคุณ จอภาพจะลดการสิ้นเปลืองพลังงาน
โดยอัตโนมัติในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ถ้าตรวจ
พบการป้อนข้อมูลจากแป้นพิมพ์ เมาส์ หรือ
อุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่นๆ จอภาพจะ 'ตื่นขึ้น' โดย
อัตโนมัติ ตารางต่อไปนี้แสดงการสิ้นเปลือง
พลังงาน และการส่งสัญญาณของคุณสมบัติการ
ประหยัดพลังงานอัตโนมัตินี้:
ซิงค์แนวนอน
ซิงค์แนวตั้ง
พลังงานที่ใช้
แอกทีฟ
ติด
ใช่
ใช่
33.3 W (ทั่วไป)
สีขาว
สลีป
ดับ
ไม่
ไม่
0.5 W (ทั่วไป)
สีขาว
(กะพริบ)
ปิดเครื่อง
ดับ
-
-
0.3 W (ทั่วไป)
ดับ
สี LED ซิงค์แนวนอน
ซิงค์แนวตั้ง
พลังงานที่ใช้
สี LED แอกทีฟ
ติด
ใช่
ใช่
33.3 W (ทั่วไป)
39.2 W (สูงสุด)
สีขาว
สลีป
ดับ
ไม่
ไม่
0.5 W (ทั่วไป)
สีขาว
(กะพริบ)
ปิดเครื่อง
ดับ
-
-
0.3 W (ทั่วไป)
ดับ
พลังงานที่ใช้
สี LED ใช่
28.5 W (ทั่วไป)
สีขาว
สลีป
ดับ
ไม่
ไม่
0.5 W (ทั่วไป)
สีขาว
(กะพริบ)
ปิดเครื่อง
ดับ
-
-
0.3 W (ทั่วไป)
ดับ
โหมด
VESA
วิดีโอ
แอกทีฟ
ติด
ใช่
ใช่
28.5 W (ทั่วไป)
35.13 W (สูงสุด)
สีขาว
สลีป
ดับ
ไม่
ไม่
0.5 W (ทั่วไป)
สีขาว
(กะพริบ)
ปิดเครื่อง
ดับ
-
-
0.3 W (ทั่วไป)
ดับ
ซิงค์แนวนอน ซิงค์แนวตั้ง
พลังงานที่ใช้
สี LED ความหมายของการจัดการพลังงาน
ความหมายของการจัดการพลังงาน
วิดีโอ
ซิงค์แนวตั้ง
ใช่
237E4LHSB :
237E4QHAD :
โหมด
VESA
ซิงค์แนวนอน
ติด
ความหมายของการจัดการพลังงาน
ความหมายของการจัดการพลังงาน
วิดีโอ
วิดีโอ
แอกทีฟ
237E4LHAB :
237E4QSD:
โหมด
VESA
โหมด
VESA
โหมด
VESA
วิดีโอ
พลังงานที่ใช้
สี LED แอกทีฟ
ติด
ใช่
ใช่
28.5 W (ทั่วไป)
สีขาว
สลีป
ดับ
ไม่
ไม่
0.5 W (ทั่วไป)
สีขาว
(กะพริบ)
ปิดเครื่อง
ดับ
-
-
0.3 W (ทั่วไป)
ดับ
ซิงค์แนวนอน ซิงค์แนวตั้ง
การตั้งค่าต่อไปนี้ถูกใช้เพื่อวัดการสิ้นเปลือง
พลังงานบนจอภาพนี้
• ความละเอียดมาตรฐาน: 1920x1080
• คอนทราสต์: 50%
237E4QHSD :
• ความสว่าง: 250 nits
ความหมายของการจัดการพลังงาน
โหมด
VESA
วิดีโอ
ซิงค์แนวนอน
ซิงค์แนวตั้ง
พลังงานที่ใช้
แอกทีฟ
ติด
ใช่
ใช่
33.3 W (ทั่วไป)
สีขาว
สลีป
ดับ
ไม่
ไม่
0.5 W (ทั่วไป)
สีขาว
(กะพริบ)
ปิดเครื่อง
ดับ
-
-
0.3 W (ทั่วไป)
ดับ
• อุณหภูมิสี: 6500k พร้อมรูปแบบสีขาว
สมบูรณ์
สี LED หมายเหตุ
ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบ
23
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับ
• Electric and magnetic fields emissions as
low as normal household background
levels.
Lead-free Product
• Low acoustic noise emissions (when
applicable).
Lead free display promotes environmentally
sound recovery and disposal of waste from
electrical and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated
and compliance with European community’s
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to
in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.
Some of the Environmental features of the
TCO Certified for displays:
• The brand owner demonstrates corporate
social responsibility and has a certified
environmental management system (EMAS
or ISO 14001).
• Very low energy consumption both in onand standby mode minimize climate impact.
• Restrictions on chlorinated and brominated
flame retardants, plasticizers, plastics and
heavy metals such as cadmium, mercury
and lead (RoHS compliance).
Congratulations!
This display is designed for both you and the
planet
• Both product and product packaging is
prepared for recycling.
The display you have just purchased
carries the TCO Certified label.
This ensures that your display is
designed, manufactured and tested according to
some of the strictest quality and environmental
requirements in the world. This makes for a high
performance product, designed with the user
in focus that also minimizes the impact on the
climate and our natural environment.
• The brand owner offers take-back options.
The requirements can be downloaded from our
web site. The requirements included in this label
have been developed by TCO Development in
co-operation with scientists, experts, users as
well as manufacturers all over the world. Since
the end of the 1980s TCO has been involved
in influencing the development of IT equipment
in a more user-friendly direction. Our labeling
system started with displays in 1992 and is
now requested by users and IT-manufacturers
all over the world. About 50% of all displays
worldwide are TCO certified.
TCO Certified is a third party verified program,
where every product model is tested by an
accredited impartial test laboratory. TCO
Certified represents one of the toughest
certifications for displays worldwide.
For displays with glossy bezels the user should
consider the placement of the display as the
bezel may cause disturbing reflections from
surrounding light and bright surfaces.
Some of the Usability features of the TCO
Certified for displays:
• Visual ergonomics for good image quality
is tested to ensure top performance and
reduce sight and strain problems. Important
parameters are luminance, contrast,
resolution, black level, gamma curve, colour
and luminance uniformity and colour
rendering.
For more information, please visit:
www.tcodevelopment.com
TCOF1058 TCO Document, Ver. 2.1
Technology for you and the planet
• Products are tested according to rigorous
safety standards at impartial laboratories.
24
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
EPEAT
CE Declaration of Conformity
(www.epeat.net)
This product is in conformity with the following
standards
The EPEAT (Electronic
Product Environmental
Assessment Tool) program
evaluates computer
desktops, laptops, and monitors based on 51
environmental criteria developed through
an extensive stakeholder consensus process
supported by US EPA.
• EN60950-1:2006+A11:2009+A1:
2010+A12:2011 (Safety requirement of
Information Technology Equipment).
• EN55022:2010(Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment).
• EN55024:2010 (Immunity requirement of
Information Technology Equipment).
EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and
select desktop computers, notebooks and
monitors based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear and
consistent set of performance criteria for the
design of products, and provides an opportunity
for manufacturers to secure market recognition
for efforts to reduce the environmental impact
of its products.
• EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
(Limits for Harmonic Current Emission).
• EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage
Fluctuation and Flicker) following provisions
of directives applicable.
• 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
• 2004/108/EC (EMC Directive).
• 2009/125/EC (ErP Directive, EC No.
1275/2008 Implementing Directive
for Standby and Off mode power
consumption)
And is produced by a manufacturing
organization on ISO9000 level.
Benefits of EPEAT
Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials
Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S
requirement that all registered products meet
ENERGY STAR’s energy efficiency specifications,
means that these products will consume less
energy throughout their life.
• ISO9241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance test
methods for electronic visual displays).
• GS EK1-2000:2011 (GS mark requirement).
• prEN50279:1998 (Low Frequency Electric
and Magnetic fields for Visual Display).
• MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low
Frequency Electric and Magnetic fields).
• TCO CERTIFIED (Requirement for
Environment Labeling of Ergonomics,
Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish
Confederation of Professional Employees)
for TCO versions.
25
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
Energy Star Declaration
(www.energystar.gov)
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.
As an ENERGY STAR® Partner, we
have determined that this product
meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.
Use only RF shielded cable that was supplied
with the monitor when connecting this monitor
to a computer device.
Note
We recommend you switch off the monitor
when it is not in use for a long time.
To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.
Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.
This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications.
FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo,
United States Only
This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.
However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:
Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
l'article 15 Des règles de la FCC. Ces
limites sont conçues de façon à fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle.
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the
equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
CET appareil produit, utilise et peut
émettre des hyperfréquences qui, si
l'appareil n'est pas installé et utilisé selon
les consignes données, peuvent causer des
26
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
interférences nuisibles aux communications
radio. Cependant, rien ne peut garantir
l'absence d'interférences dans le cadre
d'une installation particulière. Si cet appareil
est la cause d'interférences nuisibles pour
la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être décelé en
fermant l'équipement, puis en le remettant
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures
suivantes:
Polish Center for Testing and Certification
Notice
The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
three-prong socket). All equipment that works
together (computer, monitor, printer, and so on)
should have the same power supply source.
• Réorienter ou déplacer l’antenne de
réception.
• Augmenter la distance entre l’équipement
et le récepteur.
The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).
• Brancher l’équipement sur un autre circuit
que celui utilisé par le récepteur.
• Demander l’aide du marchand ou d’un
technicien chevronné en radio/télévision.
To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.
Toutes modifications n'ayant pas reçu
l'approbation des services compétents
en matière de conformité est susceptible
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.
A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/T-42107
and PN-89/E-06251.
N'utiliser que des câbles RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.
27
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
North Europe (Nordic Countries) Information
Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht
den in der "Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten
Vorschriften.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage
III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daß
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I
IRROTTAA PISTORASIASTA.
1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. b
ei Ersatz der Bildröhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen,
die Gr undfarben Blau und Rot nicht auf
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu
geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder
weniger.
BSMI Notice (Taiwan Only)
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.
28
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
China RoHS
EU Energy Label
The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products including CRT and Monitor
which are produced and sold for China market
have to meet China RoHS request.
The European Energy Label informs you on
the energy efficiency class of this product.
The greener the energy efficiency class of this
product is the lower the energy it consumes. On
the label, you can find the energy efficiency class,
the average power consumption of this product
in use and the average energy consumption for
1 year.
Note
The EU Energy Label will be ONLY applied on
the models bundling with HDMI and TV tuners.
环保使用期限
此标识指期限(十年),电子信息产品中含有的有毒
有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外
泄或突变, 电子信息产品用户使用该电子信息产
品不会对环境造成严重污染或对其人身、 财产造
成严重损害的期限.
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性
说明
为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此
产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电
子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具
有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处
理。
29
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
7. การดูแลลูกค้า และการ
รับประกัน
รวมกันปรากฏเป็นพิกเซลสีด�ำ หนึ่งพิกเซล การ
ผสมรวมอื่นๆ ของพิกเซลย่อยที่สว่างและมืด จะ
ปรากฏเป็นพิกเซลสีอื่นๆ หนึ่งพิกเซล
7.1นโยบายเกี่ยวกับพิกเซลที่
เสียของจอภาพแบบแบนของ
Philips
ชนิดของข้อบกพร่องของพิกเซล
ข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซลย่อย
ปรากฏบนหน้าจอในลักษณะที่แตกต่างกัน มี
ข้อบกพร่อง 2 ประเภทของพิกเซล และข้อ
บกพร่องหลายชนิดของพิกเซลย่อยภายใน
แต่ละประเภท
Philips ใช้ความพยายามเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพสูงสุด เราใช้กระบวนการผลิตที่มี
ความก้าวหน้าที่สุดในอุตสาหกรรม และใช้การ
ควบคุมคุณภาพที่มีความเข้มงวดที่สุด อย่างไร
ก็ตาม บางครั้งข้อบกพร่องเกี่ยวกับพิกเซล หรือ
พิกเซลย่อยบนหน้าจอแบบ TFT ที่ใช้ในจอแส
ดงผลแบบแบนก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่มี
ผู้ผลิตรายใดสามารถรับประกันได้ว่าหน้าจอ
แบบแบนทั้งหมดจะปราศจากข้อบกพร่องของ
พิกเซล แต่ Philips รับประกันว่าจอภาพทุกจอ
ที่มีจำ�นวนข้อบกพร่องที่ไม่สามารถยอมรับได้
จะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่ภายใต้
การรับประกัน ข้อสังเกตนี้อธิบายถึงชนิดต่างๆ
ของข้อบกพร่องของพิกเซล และระบุระดับข้อ
บกพร่องที่สามารถยอมรับได้สำ�หรับแต่ละชนิด
เพื่อที่จะมีคุณสมบัติสำ�หรับการซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใต้การรับประกัน จำ�นวน
ของพิกเซลที่พกพร่องบนหน้าจอแบบ TFT
ต้องเกินระดับที่สามารถยอมรับได้ ตัวอย่าง
เช่น จำ�นวนพิกเซลย่อยไม่เกิน 0.0004% บน
จอภาพอาจมีข้อบกพร่อง ยิ่งกว่านั้น Philips ยัง
ได้กำ�หนดมาตรฐานที่สูงขึ้นสำ�หรับชนิดของ
พิกเซลที่ข้อบกพร่องบางชนิดสามารถสังเกต
เห็นได้ง่ายกว่าชนิดอื่นอีกด้วย นโยบายนี้ใช้ได้
ทั่วโลก
ข้อบกพร่องจุดสว่าง
ข้อบกพร่องจุดสว่าง ปรากฏเป็นพิกเซลหรือ
พิกเซลย่อยที่สว่างหรือ “ติด” ตลอดเวลา นั่น
คือ จุดที่สว่างของพิกเซลย่อยจะมองเห็นเด่น
ออกมาบนหน้าจอ เมื่อจอภาพแสดงรูปแบบที่
มืด ชนิดของข้อบกพร่องจุดสว่างแบบต่างๆ มี
ดังนี้
พิกเซลย่อยสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำ�เงินหนึ่งจุด
สว่าง
พิกเซลย่อย
พิกเซลย่อยติดกัน 2 จุดสว่าง:
- สีแดง + สีน้ำ�เงิน = สีม่วง
- สีแดง + สีเขียว = สีเหลือง
- สีเขียว + สีน้ำ�เงิน = สีฟ้า (สีฟ้าอ่อน)
พิกเซล
พิกเซลและพิกเซลย่อย
พิกเซล หรือส่วนของภาพ ประกอบด้วยพิกเซล
ย่อย 3 ส่วนที่ประกอบด้วยสีหลักคือ สีแดง สี
เขียว และสีน้ำ�เงิน พิกเซลจำ�นวนมาก ประกอบ
กันกลายเป็นภาพ เมื่อพิกเซลย่อยทั้งหมดของ
พิกเซลหนึ่งสว่าง พิกเซลย่อยทั้ง 3 สีจะรวม
กันปรากฏเป็นพิกเซลสีขาวหนึ่งพิกเซล เมื่อ
พิกเซลย่อยทั้งหมดมืด พิกเซลย่อยทั้ง 3 สีจะ
พิกเซลย่อยติดกัน 3 จุดสว่าง (พิกเซลสีขาว
หนึ่งจุด)
30
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
ข้อบกพร่องของพิกเซลที่อยู่ใกล้กัน
หมายเหตุ
เนื่องจากข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซล
ย่อยชนิดเดียวกันที่อยู่ใกล้กัน อาจสังเกตเห็นได้
มากกว่า Philips จึงระบุระดับการยอมรับสำ�หรับ
ข้อบกพร่องของพิกเซลที่อยู่ใกล้กันด้วย
จุดสว่างสีแดงหรือสีน้ำ�เงิน ต้องมีความสว่าง
กว่าจุดข้างๆ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในขณะ
ที่จุดสว่างสีเขียว ต้องมีความสว่างกว่าจุดข้างๆ
มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
ข้อบกพร่องจุดสีดำ�
ข้อบกพร่องจุดสีดำ� ปรากฏเป็นพิกเซลหรือ
พิกเซลย่อยที่มืดหรือ 'ดับ' ตลอดเวลา นั่นคือ
จุดที่มืดของพิกเซลย่อยจะมองเห็นเด่นออก
มาบนหน้าจอ เมื่อจอภาพแสดงรูปแบบที่สว่าง
รายการด้านล่างคือชนิดของข้อบกพร่องจุดมืด
แบบต่างๆ
ระดับการยอมรับสำ�หรับข้อบกพร่องของ
พิกเซล
เพื่อที่จะมีคุณสมบัติสำ�หรับการซ่อมแซม หรือ
การเปลี่ยนเครื่องใหม่เนื่องจากข้อบกพร่องของ
พิกเซลระหว่างช่วงเวลารับประกัน หน้าจอแบบ
TFT ในจอแสดงผลแบบแบนของ Philips ต้อง
มีจำ�นวนพิกเซลหรือพิกเซลย่อยที่บกพร่องเกิน
ระดับการยอมรับในตารางต่อไปนี้
ข้อบกพร่องจุดสว่าง
พิกเซลย่อยสว่าง 1 จุด
พิกเซลย่อยที่สว่างติดกัน 2 จุด
พิกเซลย่อยที่สว่างติดกัน 3 จุด (พิกเซลสีขาวหนึ่งพิกเซล)
ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องจุดสว่าง 2 จุด*
ข้อบกพร่องจุดสว่างรวมของทุกชนิด
ระดับที่สามารถยอมรับได้
3
1
0
>15 มม.
3
ข้อบกพร่องจุดสีดำ�
พิกเซลย่อยมืด 1 จุด
พิกเซลย่อยมืดติดกัน 2 จุด
พิกเซลย่อยมืดติดกัน 3 จุด
ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องจุดมืด 2 จุด*
ข้อบกพร่องจุดมืดรวมของทุกชนิด
ระดับที่สามารถยอมรับได้
5 หรือน้อยกว่า
2 หรือน้อยกว่า
0
>15 มม.
5 หรือน้อยกว่า
จุดบกพร่องรวม
ข้อบกพร่องจุดสว่างหรือจุดมืดรวมของทุกชนิด
ระดับที่สามารถยอมรับได้
5 หรือน้อยกว่า
หมายเหตุ
1. ข้อบกพร่องพิกเซลย่อยที่ติดกัน 1 หรือ 2 แห่ง = ข้อบกพร่อง 1 จุด
2. จอภาพนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9241-307 (ISO9241-307: ข้อกำ�หนดตามหลักสรีรศาสตร์,
วิธีการวิเคราะห์ และการทดสอบความสอดคล้องสำ�หรับจอแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์)
31
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
7.2การดูแลลูกค้า & การรับประกัน
สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน และข้อกำ�หนดในการสนับสนุนเพิ่มเติมที่
ใช้ได้สำ�หรับภูมิภาคของคุณ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.philips.com/support สำ�หรับรายละเอียด
นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อหมายเลขศูนย์การดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณที่แสดงด้าน
ล่างได้ด้วย
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับภูมิภาค ยุโรปตะวันตก:
ประเทศ
ASC
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
ราคา
Germany
Siemens I&S
+49 01803 386 853
€ 0.09
United Kingdom
Invec Scotland
+44 0207 949 0069
Local call tariff
Ireland
Invec Scotland
+353 01 601 1161
Local call tariff
Spain
Eatsa Spain
+34 902 888 785
€ 0.10
Finland
A-novo
+358 09 2290 1908
Local call tariff
France
A-novo
+33 082161 1658
€ 0.09
Greece
Allman Hellas
+30 00800 3122 1223
Free of charge
Italy
A-novo
+39 840 320 041
€ 0.08
Netherlands
E Care
+31 0900 0400 063
€ 0.10
Denmark
A-novo
+45 3525 8761
Local call tariff
Norway
A-novo
+47 2270 8250
Local call tariff
Sweden
A-novo
+46 08 632 0016
Local call tariff
Poland
Zolter
+48 0223491505
Local call tariff
Austria
Siemens I&S
+43 0810 000206
€ 0.07
Belgium
E Care
+32 078 250851
€ 0.06
Luxembourg
E Care
+352 26 84 30 00
Local call tariff
Portugal
Eatsa Spain
+351 2 1359 1440
Local call tariff
Switzerland
A-novo
+41 02 2310 2116
Local call tariff
32
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับภูมิภาค ยุโรปกลางและตะวันออก:
ประเทศ
คอลเซ็นเตอร์ ASC
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
Belarus
NA
IBA
+375 17 217 3386
Bulgaria
NA
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
NA
Renoprom
+385 1 333 0974
Estonia
NA
FUJITSU
+372 6519900
Latvia
NA
“ServiceNet LV” Ltd.
+371 7460399
Lithuania
NA
UAB “Servicenet”
+370 7400088
Romania
NA
Blue Ridge Intl.
+40 21 2101969
Serbia &
Montenegro
NA
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovenia
NA
PC H.and
+386 1 530 08 24
NA
Comel
+380 562320045
Ukraine
Russia
NA
Topaz-Service Company
+38 044 245 73 31
NA
CPS
+7 (495) 645 6746 (for repair)
NA
CEEE Partners
+7 (495) 645 3010 (for sales)
Slovakia
NA
Datalan Service
+421 2 49207155
Turkey
NA
Techpro
+90 212 444 4 832
Czech Rep.
NA
Asupport
800 100 697
NA
Serware
+36 1 2426331
NA
Profi Service
+36 1 814 8080
Hungary
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับภูมิภาค ละตินอเมริกา:
ประเทศ
Brazil
Argentina
คอลเซ็นเตอร์
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับ จีน:
จีน
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค : 4008 800 008
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับ อเมริกาเหนือ :
ประเทศ
คอลเซ็นเตอร์
ASC
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
U.S.A.
EPI - e-center
Qwantech
(877) 835-1838
Canada
Supercom
Supercom
(800) 479-6696
33
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับภูมิภาค APMEA :
ประเทศ
คอลเซ็นเตอร์
Australia
NA
ASC
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
AGOS NETWORK PTY LTD
1300 360 386
New Zealand NA
Visual Group Ltd.
0800 657447
Hong Kong /
Macau
NA
Smart Pixels Technology Ltd.
Hong Kong:Tel: +852 2619 9639
Macau:Tel: (853)-0800-987
India
NA
REDINGTON INDIA LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Indonesia
NA
PT. Gadingsari elektronika
Prima
Tel: 62 21 75909053, 75909056,
7511530
South Korea
NA
PCS One Korea Ltd.
080-600-6600
Malaysia
NA
After Market Solutions (CE)
Sdn Bhd
603 7953 3370
Pakistan
NA
Philips Consumer Service
(9221) 2737411-16
Singapore
NA
Philips Electronics Singapore
Pte Ltd (Philips Consumer
(65) 6882 3999
Care Center)
Taiwan
PCCW
Teleservices
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Thailand
NA
Axis Computer System Co.,
Ltd.
(662) 934-5498
South Africa
NA
Sylvara Technologies Pty Ltd 086 0000 888
United Arab
Emirates
NA
AL SHAHD COMPUTER L.L.C 00971 4 2276525
Israel
NA
Eastronics LTD
1-800-567000
Vietnam
NA
FPT Service Informatic
Company Ltd.
+84 8 38248007 Ho Chi Minh City
+84 5113.562666 Danang City
+84 5113.562666 Can tho Province
Philippines
NA
Glee Electronics, Inc.
(02) 633-4533 to 34,
(02) 637-6559 to 60
Sri Lanka
NA
no distributor and/or service
provider currently
Bangladesh
NA
Distributor: Computer
Source Ltd (warranty buyout)
880-2-9141747, 9127592
880-2-8128848 / 52
Nepal
NA
Distributor: Syakar Co. Ltd
(warranty buy-out)
977-1-4222395
Cambodia
NA
Distributor: Neat Technology
Pte Ltd (Singapore)
855-023-999992
(warranty buy-out)
34
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
ผลลัพธ์ไม่เป็นที่พอใจ คุณสามารถทำ�การ
ปรับค่าต่างๆ แบบแมนนวลได้ผ่านเมนู OSD
8. การแก้ไขปัญหา &
คำ�ถามที่พบบ่อย
หมายเหตุ
ฟังก์ชั่น Auto (อัตโนมัติ) ใช้ไม่ได้ในโหมด
DVI-Digital (DVI-ดิจิตอล) เนื่องจากไม่มีความ
จำ�เป็น
8.1การแก้ไขปัญหา
หน้านี้ประกอบด้วยปัญหาต่างๆ ที่สามารถแก้ไข
ได้โดยผู้ใช้ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ หลังจากที่คุณ
ลองวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อ
ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips
มองเห็นควันหรือประกายไฟ
• อย่าดำ�เนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใดๆ
• ตัดการเชื่อมต่อจอภาพจากแหล่งพลังงาน
หลักทันที เพื่อความปลอดภัย
• ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips
ทันที
ปัญหาทั่วไป
ไม่มีภาพ (LED เพาเวอร์ไม่ติด)
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟเสียบอยู่กับ
เต้าเสียบไฟฟ้า และเสียบอยู่ที่ด้านหลัง
จอภาพ
• แรกสุด ให้แน่ใจว่าปุ่มเพาเวอร์ที่ด้านหน้า
ของจอภาพอยู่ในตำ�แหน่ง ปิด จากนั้นกด
ปุ่มไปยังตำ�แหน่ง เปิด
ปัญหาเกี่ยวกับภาพ
ภาพไม่อยู่ตรงกลาง
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น “Auto
(อัตโนมัติ)” ในตัวควบคุมหลักของ OSD
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น Phase/
Clock (เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า)
ในตัวควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้
เฉพาะในโหมด VGA
ไม่มีภาพ (LED เพาเวอร์เป็นสีขาว)
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลสัญญาณเชื่อม
ต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเหมาะ
สม
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจอภาพไม่มีขา
ที่งอบนด้านที่ใช้สำ�หรับเชื่อมต่อ ถ้ามี ให้
ซ่อมหรือเปลี่ยนสายเคเบิล
• คุณสมบัติการประหยัดพลังงานอาจเปิด
ทำ�งานอยู่
ภาพสั่นบนหน้าจอ
• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลสัญญาณเชื่อมต่อไป
ยังกราฟฟิกการ์ด หรือ PC อย่างเหมาะสม
และแน่นหนาหรือไม่
มีการกะพริบแนวตั้ง
หน้าจอแสดงข้อความ
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น “Auto
(อัตโนมัติ)” ในตัวควบคุมหลัก OSD
• กำ�จัดแถบในแนวตั้งโดยใช้ Phase/Clock
(เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า) ในตัว
ควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้เฉพาะ
ในโหมด VGA
Attention
Check cable connection
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจอภาพเชื่อม
ต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเหมาะ
สม (ให้ดูคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อประกอบด้วย)
• ตรวจสอบเพื่อดูว่าสายเคเบิลจอภาพมีขาที่
งอหรือไม่
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
มีการกะพริบแนวนอน
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น “Auto
(อัตโนมัติ)” ในตัวควบคุมหลัก OSD
• กำ�จัดแถบในแนวตั้งโดยใช้ Phase/Clock
(เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า) ในตัว
ปุ่ม AUTO (อัตโนมัติ) ไม่ทำ�งาน
• ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะเมื่ออยู่ใน
โหมด VGA-Analog (VGA- อนาล็อก) ถ้า
35
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
ไฟ “เปิดเครื่อง” สว่างเกินไป และรบกวน
การทำ�งาน
• คุณสามารถปรับไฟ “เปิดเครื่อง” โดยใช้
การตั้งค่า LED เพาเวอร์ในตัวควบคุมหลัก
OSD
ควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้เฉพาะ
ในโหมด VGA
ภาพปรากฏเบลอ ไม่ชัด หรือมืดเกินไป
• ปรับคอนทราสต์และความสว่างบนเมนูที่
แสดงบนหน้าจอ
สำ�หรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ดูรายการ
ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค และติดต่อตัวแทนฝ่าย
บริการลูกค้าของ Philips
อาการ “ภาพค้าง”, “เบิร์นอิน” หรือ “ภาพ
โกสต์” ยังคงอยู่หลังจากที่ปิดเครื่องไปแล้ว
• การไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่เปิดต่อ
เนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำ�ให้เกิดการ
“เบิร์นอิน” หรือที่รู้จักกันในอาการ “ภาพ
ค้าง” หรือ “ภาพโกสต์” บนหน้าจอของ
คุณ อาการ "เบิร์นอิน", "ภาพค้าง" หรือ
"ภาพโกสต์" เป็นปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีใน
เทคโนโลยีจอแสดงผล LCD ส่วนมากแล้ว
อาการ “เบิร์นอิน” หรือ “ภาพค้าง” หรือ
“ภาพโกสต์” จะค่อยๆ หายไปเมื่อเวลาผ่าน
ไป หลังจากที่ปิดเครื่อง
8.2คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ของ
SmartControl Lite
คำ�ถาม 1. มีการเปลี่ยนจอภาพบน
PC ไปเป็นจอภาพอื่น และ
SmartControl Lite ใช้ไม่ได้
ควรทำ�อย่างไร?
คำ�ตอบ: เริ่ม PC ใหม่ และดูว่า
SmartControl Lite สามารถ
ทำ�งานได้หรือไม่ ไม่เช่นนั้น
คุณจำ�เป็นต้องลบ และติดตั้ง
SmartControl Lite ใหม่ เพื่อให้
มั่นใจว่าไดรเวอร์ที่เหมาะสมถูกติด
ตั้ง
• เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่มีการ
เคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อยจอภาพทิ้ง
ไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
• เปิดทำ�งานแอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอ
เป็นระยะๆ เสมอ ถ้าจอภาพ LCD ของคุณ
จะแสดงเนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งซึ่งไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
คำ�ถาม 2. ฟังก์ชั่น SmartControl Lite
เคยทำ�งานได้ดี แต่ขณะนี้ไม่
ทำ�งานแล้ว จะทำ�อย่างไร?
คำ�ตอบ: ถ้ามีการดำ�เนินการต่อไปนี้ คุณอาจ
จำ�เป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์จอภาพ
ใหม่
• เปลี่ยนอะแดปเตอร์วิดีโอกราฟฟิกไปเป็น
การ์ดอื่น
• การไม่เปิดทำ�งานสกรีนเซฟเวอร์ หรือแอป
พลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็นระยะๆ อาจเป็น
ผลให้เกิดอาการ “จอไหม้” หรือ “ภาพค้าง”
หรือ “ภาพโกสต์” อย่างรุนแรง ซึ่งจะไม่
หายไป และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ความ
เสียหายที่กล่าวถึงด้านบนไม่ได้รับความ
คุ้มครองภายใต้การรับประกันของคุณ
• อัพเดตไดรเวอร์วิดีโอ
ภาพปรากฏผิดเพี้ยน ข้อความเป็นไม่ชัด
หรือเบลอ
• ตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลของ PC
ให้เป็นโหมดเดียวกันกับความละเอียด
มาตรฐานของการแสดงผลที่แนะนำ�ของ
จอภาพ
• มีกิจกรรมบน OS เช่นเปลี่ยน Service Pack
หรือ Patch
• รัน Windows Update และอัพเดตจอภาพ
และ/ไดรเวอร์วิดีโอ
• Windows บูตในขณะที่จอภาพปิดเครื่อง
หรือไม่ได้เชื่อมต่อ
จุดสีเขียว สีแดง สีน�
้ำ เงิน จุดมืด และสีขาว
ปรากฏบนหน้าจอ
• จุดที่เหลืออยู่เป็นคุณลักษณะปกติของ
คริสตัลเหลวที่ใช้ในเทคโนโลยีปัจจุบัน
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูนโยบาย
เกี่ยวกับพิกเซล
• ในการค้นหา โปรดคลิกขวาที่ My
Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน) และคลิก
ที่ Properties (คุณสมบัติ)->Hardware
(ฮาร์ดแวร์)-> Device Manager (ตัว
จัดการอุปกรณ์)
36
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
คำ�ถาม 5. ลืม PIN สำ�หรับฟังก์ชั่น Theft
Deterrence (ป้องกันการ
ขโมย) ต้องทำ�อย่างไร?
คำ�ตอบ: ศูนย์บริการ Philips มีสิทธิ์ถาม
ข้อมูลระบุตัวตนของคุณและการ
อนุญาตทางกฎหมาย เพื่อตรวจ
สอบความเป็นเจ้าของของจอภาพ
โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นป้องกันการ
ขโมย เป็นบริการตัวเลือกฟรีที่
เพิ่มความสะดวกให้เท่านั้น การ
จัดการหมายเลข PIN เป็นความ
รับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคนหรือ
องค์กรที่ตั้งค่าหมายเลขนี้แต่เพียง
ผู้เดียว ในกรณีที่ลืมหมายเลข
PIN ศูนย์บริการ Philips สามารถ
รีเซ็ตหมายเลขให้กับคุณโดยมี
การคิดค่าใช้จ่าย หลังจากที่ตรวจ
สอบความเป็นเจ้าของแล้ว โปรด
ทราบว่า กิจกรรมนี้ไม่ได้รับความ
คุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของการรับ
ประกันมาตรฐาน
• ถ้าคุณเห็น “Plug and Play Monitor (จอ
ภาพพลักแอนด์เพลย์)” แสดงขึ้นภายใต้
Monitor (จอภาพ), คุณจำ�เป็นต้องติดตั้ง
ใหม่ เพียงลบ SmartControl Lite ออก
และติดตั้งใหม่เข้าไป
คำ�ถาม 3. หลังจากที่ติดตั้ง
SmartControl Lite เมื่อคลิกที่
แท็บ SmartControl Lite ไม่มี
อะไรแสดงขึ้นมาครู่หนึ่ง หรือ
ข้อความล้มเหลวแสดงขึ้นมา
เกิดอะไรขึ้น?
คำ�ตอบ: อาจเนื่องจากอะแดปเตอร์กราฟฟิก
ของคุณใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ
SmartControl Lite ถ้าอะแดปเตอร์
กราฟฟิกของคุณเป็นหนึ่งในยี่ห้อที่
กล่าวถึงด้านบน ให้ลองดาวน์โหลด
ไดรเวอร์อะแดปเตอร์กราฟฟิกที่
ใหม่ที่สุดจากเว็บไซต์ของบริษัทผู้
ผลิตอะแดปเตอร์กราฟฟิก
ติดตั้งไดรเวอร์ ลบ SmartControl
Lite และติดตั้งใหม่อีกหนึ่งครั้ง
ถ้ายังคงไม่ทำ�งานอีก หมายความ
ว่าอะแดปเตอร์กราฟฟิกของคุณไม่
ได้รับการสนับสนุน โปรดเยี่ยมชม
เว็บไซต์ Philips และตรวจสอบว่า
มีไดรเวอร์ SmartControl Lite ที่
อัพเดตหรือไม่
8.3คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ทั่วไป
คำ�ถาม 1: ในขณะที่ติดตั้งจอภาพ ควร
ทำ�อย่างไรถ้าหน้าจอแสดง
ข้อความว่า “Cannot display
this video mode (ไม่สามารถ
แสดงโหมดวิดีโอนี้ได้)”?
คำ�ตอบ: ความละเอียดที่แนะนำ�สำ�หรับ
จอภาพนี้: [email protected]
• ถอดปลั๊กสายเคเบิลทั้งหมด จากนั้นเชื่อม
ต่อ PC ของคุณเข้ากับจอภาพที่คุณใช้ก่อน
หน้านี้
คำ�ถาม 4. เมื่อคลิกที่ Product
Information (ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์) มีข้อมูลแสดงบาง
ส่วนเท่านั้น เกิดอะไรขึ้น?
คำ�ตอบ: อาจเป็นเพราะไดรเวอร์อะแดปเตอร์
กราฟฟิกการ์ดของคุณไม่ได้เป็น
เวอร์ชั่นที่อัพเดตที่สุด ซึ่งสนับสนุน
อินเตอร์เฟซ DDC/CI อย่าง
สมบูรณ์ โปรดลองดาวน์โหลด
ไดรเวอร์อะแดปเตอร์กราฟฟิกการ์ด
ที่อัพเดตที่สุดจากเว็บไซต์ของบ
ริษัทอะแดปเตอร์กราฟฟิกการ์ด
ติดตั้งไดรเวอร์ ลบ SmartControl
Lite และติดตั้งใหม่อีกหนึ่งครั้ง
• ใน Windows Start Menu (เมนูเริ่มของ
Windows), เลือก Settings/Control Panel
(การตั้งค่า/แผงควบคุม) ใน หน้าต่างแผง
ควบคุม, เลือกไอคอน Display (การแสดง
ผล) ภายใน แผงควบคุม Display (การ
แสดงผล), เลือกแท็บ “Settings (การตั้ง
ค่า)” ภายใต้แท็บ การตั้งค่า, ในกล่องที่ชื่อ
'desktop area (พื้นที่เดสก์ทอป)', ให้เลื่อน
ตัวเลื่อนไปที่ 1920x1080 พิกเซล
Attention
• เปิด “Advanced Properties (คุณสมบัติ
ขั้นสูง)” และตั้งค่าอัตรารีเฟรชไปที่ 60Hz,
จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
Theft mode enabled
37
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
คำ�ตอบ:
• เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ และทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนที่ 2
และ 3 เพื่อตรวจสอบว่า PC ของคุณถูกตั้ง
ค่าไว้ที่ [email protected] หรือไม่
• ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ถอดจอภาพเดิม
ของคุณออก และเชื่อมต่อจอภาพ LCD
Philips ของคุณกลับเข้าไปอีกครั้ง
เพียงกดปุ่ม OK (ตกลง), จากนั้น
เลือก “Reset (รีเซ็ต)” เพื่อเรียก
การตั้งค่าดั้งเดิมของโรงงานกลับ
คืนมา
คำ�ถาม 6: หน้าจอ LCD ทนต่อการขีดข่วน
หรือไม่?
คำ�ตอบ: โดยทั่วไป แนะนำ�ว่าไม่ควรให้พื้น
ผิวหน้าจอสัมผัสถูกการกระแทก
ที่รุนแรง และป้องกันไม่ให้ถูกวัตถุ
มีคม หรือวัตถุใดๆ แม้จะไม่มีคม
ก็ตาม ในขณะที่จัดการกับจอภาพ
ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดัน หรือ
แรงกดลงบนด้านที่เป็นหน้าจอแส
ดงผลแบบแบน การทำ�เช่นนี้อาจ
ส่งผลกระทบกับเงื่อนไขการรับ
ประกันของคุณ
• เปิดจอภาพของคุณ จากนั้นเปิด PC ของ
คุณ
คำ�ถาม 2: อัตรารีเฟรชที่แนะนำ�สำ�หรับ
จอภาพ LCD คือเท่าใด?
คำ�ตอบ: อัตรารีเฟรชที่แนะนำ�ใน LCD คือ
60Hz ในกรณีที่มีคลื่นรบกวนบน
หน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าอัตรา
รีเฟรชเพิ่มขึ้นได้ถึง 75Hz เพื่อดูว่า
คลื่นรบกวนนั้นหายไปหรือไม่
คำ�ถาม 3: ไฟล์ .inf และ .icm บน CDROM คืออะไร? จะติดตั้ง
ไดรเวอร์ได้อย่างไร (.inf และ
.icm)?
คำ�ตอบ: นี่คือไฟล์ไดรเวอร์สำ�หรับจอภาพ
ของคุณ ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือ
ผู้ใช้ของคุณเพื่อติดตั้งไดรเวอร์
คอมพิวเตอร์อาจถามถึงไดรเวอร์
ของจอภาพ (ไฟล์ .inf และ .icm)
หรือแผ่นไดรเวอร์ เมื่อคุณติดตั้ง
จอภาพในครั้งแรก ปฏิบัติตามขั้น
ตอนเพื่อใส่ (แผ่น CD-ROM) ที่มา
พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ ไดรเวอร์
จอภาพ (ไฟล์ .inf และ .icm) จะ
ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ
คำ�ถาม 7: ควรทำ�ความสะอาดพื้นผิวหน้า
จอ LCD อย่างไร?
คำ�ตอบ: สำ�หรับการทำ�ความสะอาดปกติ
ให้ใช้ผ้านุ่มที่สะอาด สำ�หรับการ
ทำ�ความสะอาดที่ต้องการเน้น
เป็นพิเศษ โปรดใช้ไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล์ อย่าใช้ตัวทำ�ละลาย
อื่น เช่น เอธิล แอลกอฮอล์, เอธา
นอล, อะซีโตน, เฮกเซน, ฯลฯ
คำ�ถาม 8: สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสีของ
จอภาพได้หรือไม่?
คำ�ตอบ: ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้ง
ค่าสีของคุณผ่านตัวควบคุม OSD
โดยใช้กระบวนการต่อไปนี้
• กด “OK (ตกลง)” เพื่อแสดงเมนู OSD
(การแสดงผลบนหน้าจอ)
คำ�ถาม 4: จะปรับความละเอียดได้
อย่างไร?
คำ�ตอบ: ไดรเวอร์วิดีโอการ์ด/กราฟฟิก และ
จอภาพของคุณจะร่วมกันหาความ
ละเอียดที่ใช้ได้ คุณสามารถเลือก
ความละเอียดที่ต้องการภายใต้
Control Panel (แผงควบคุม) ของ
Windows® ในหัวข้อ “Display
properties (คุณสมบัติการแสดง
ผล)”
• กด “Down Arrow (ลูกศรลง)” เพื่อเลือก
ตัวเลือก “Color (สี)” จากนั้นกด “OK
(ตกลง)” เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าสี, มีการตั้งค่า
3 อย่างดังแสดงด้านล่าง
1. Color Temperature (อุณหภูมิ
สี): เมื่อการตั้งค่าอยู่ในช่วง 6500K
หน้าจอจะปรากฏเป็นโทน “อุ่น โดยมี
โทนสีแดง-ขาว”, ในขณะที่อุณหภูมิสี
ที่ 9300K จะให้สีที่ “เย็น ในโทนสีฟ้าขาว”
คำ�ถาม 5: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดความ
สับสนในขณะที่ท�
ำ การปรับ
จอภาพผ่าน OSD?
2. sRGB: นี่เป็นการตั้งค่ามาตรฐานเพื่อให้
มั่นใจถึงการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องของ
38
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
สีระหว่างอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (เช่น
กล้องดิจิตอล, จอภาพ, เครื่องพิมพ์,
สแกนเนอร์, ฯลฯ)
LCD ส่วนมากแล้ว อาการ “เบิร์
นอิน” หรือ “ภาพค้าง” หรือ “ภาพ
โกสต์” จะค่อยๆ หายไปเมื่อเวลา
ผ่านไป หลังจากที่ปิดเครื่อง
เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟ
เวอร์ที่มีการเคลื่อนไหวเสมอ เมื่อ
คุณปล่อยจอภาพทิ้งไว้โดยไม่ได้
ใช้งาน
เปิดทำ�งานแอปพลิเคชั่นรีเฟรช
หน้าจอเป็นระยะๆ เสมอ ถ้าจอภาพ
LCD ของคุณจะแสดงเนื้อหาที่เป็น
ภาพนิ่งซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3. User Define (ผู้ใช้ก�
ำ หนด): ผู้ใช้
สามารถเลือกความชอบในการตั้งค่าสี
ของตัวเอง โดยการปรับสีแดง สีเขียว
และสีน้ำ�เงิน
หมายเหตุ
การวัดสี ทำ�โดยการวัดสีของแสงจากวัตถุที่แผ่
รังสีในขณะที่ถูกทำ�ให้ร้อนขึ้น การวัดนี้ถูกแสดง
ในรูปแบบของมาตรวัดแบบสมบูรณ์ (องศาเคล
วิน) อุณหภูมิที่มีเคลวินต่ำ� เช่น 2004K เป็น
สีแดง; อุณหภูมิที่มีเคลวินสูงขึ้น เช่น 9300K
เป็นสีน้ำ�เงิน อุณหภูมิธรรมชาติ คือสีขาว อยู่ที่
6504K
คำ�เตือน
อาการ “เบิร์นอิน” หรือ “ภาพค้าง” หรือ “ภาพ
โกสต์” ที่รุนแรงจะไม่หายไป และไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่กล่าวถึงด้านบนไม่
ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของคุณ
คำ�ถาม 9: สามารถเชื่อมต่อจอภาพ LCD
ไปยัง PC, เวิร์กสเตชั่น หรือ
Mac เครื่องใดก็ได้ใช่หรือไม่?
คำ�ตอบ: ใช่ จอภาพ LCD Philips ทุกเครื่อง
สามารถทำ�งานร่วมกันได้กับ PC
มาตรฐาน, Mac และเวิร์กสเตชั่นอ
ย่างสมบูรณ์ คุณอาจจำ�เป็นต้องใช้
อะแดปเตอร์สายเคเบิลเพื่อเชื่อม
ต่อจอภาพไปยังระบบ Mac ของ
คุณ โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่าย
Philips ของคุณสำ�หรับข้อมูลเพิ่ม
เติม
คำ�ถาม 12:ทำ�ไมจอแสดงผลจึงไม่แสดง
ข้อความที่คมชัด และแสดงตัว
อักษรที่มีรอยหยัก?
คำ�ตอบ:
จอภาพ LCD ของคุณทำ�งานได้ดี
ที่สุดที่ความละเอียดที่แท้จริงของ
เครื่องคือ [email protected]
เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด โปรด
ใช้ความละเอียดนี้
8.4 MHL FAQs
คำ�ถาม 10:จอภาพ LCD Philips เป็นระบบ
พลัก-แอนด์- เพลย์หรือไม่?
คำ�ตอบ: ใช่ จอภาพต่างๆ เป็นแบบพลักแอนด์-เพลย์ ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ
Windows 7/Vista/XP/NT, Mac
OSX, Linux
คําถาม 1:
ฉันไมเห็นภาพอุปกรณมือถือของฉันบนหนาจอของจอภาพ
นาจอของจอภาพ
คําตอบ:
ณไดร บการร
บรอง
• โปรดตรวจสอบวาอุ
 ปกรณม อถ
ื อของคุ
ื
ั
ั
ดร บการร
บรอง
MHL
หร
อไม
ั
ั
ื 
คำ�ถาม 11:ภาพติดหน้าจอ หรือภาพเบิร์
นอิน หรือภาพค้าง หรือภาพ
โกสต์ในหน้าจอ LCD คืออะไร?
คำ�ตอบ: การไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่ง
ที่เปิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
อาจทำ�ให้เกิดการ “เบิร์นอิน” หรือ
ที่รู้จักกันในอาการ “ภาพค้าง” หรือ
“ภาพโกสต์” บนหน้าจอของคุณ อาการ "เบิร์นอิน", "ภาพค้าง" หรือ
"ภาพโกสต์" เป็นปรากฏการณ์ที่
รู้จักกันดีในเทคโนโลยีจอแสดงผล
• นอกจากนี้ คุณยังจําเปนตองมีสายเคเบิลที่ไดรับการรับรอง
คุณยังจําเปนตองมีสายเคเบิลทีได
่ รับการรับรอง MHL
บรอง MHL เพื่อเชื่อมตออุปกรณอีกดวย
• ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตอเขากับพอรต
อรต MHL-HDMI
และเลอกอนพุตทถูกตองบนจอภาพผานตวเลอกอนพุต
วเลือกอินพุต (แผงดานหนา หรือ OSD)
39
8. การแก้ไขปัญหา & คำาถามที่พบบ่อย
ุ
ุ
• 1080p @30hz คงทสาหรบเอาตพตและอนพต
ั การรับรอง MHL อยางเปนทางการ
• ผลิตภัณฑไดรบ
อยางเป
 นทางการ

เนื่องจากจอภาพนี้เปนจอแสดงผลแบบพาสซ
ฟี

สซีฟ ถาคุณพบปญหาที่ไมไดคาดหมายใดๆ
ถาคุ
ไม
ในขณะทใช
 ณพบปญหาท

ี่ ได
 คาดหมายใดๆ

ี่ อ นพุ
ิ ต
ในขณะที่ใชอนิ พุต MHL โปรดดูคูมือผูใชของอุปกรณมอื ถือ
โปรดดูคูมือผูใชของอุปกรณมือถือ
หรือติดตอผูผลิตอุปกรณมือถือ
Attention
No video input(MHL-HDMI)
• ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณมอื ถือของคุณไมไดเขาสูโหมดสแตน
มไดเขาสูโหมดสแตนดบาย (สลป) ถาเปนเชนนน
   

ี    ั้
ถาเปนเช
 นน
 นั้ คุณจะเหนข
็ อความแจงเตือนบนจอแสดงผล
คุณจะเห็นขอความแจงเตือนบนจอแสดงผล
ล หลังจากที่อุปกรณมอื ถือของคุณตืน่ ขึ้นมา
หลังจากทีอุ่ ปกรณมือถือของคุณตืนขึ
่ นมา
้
หนาจอของจอภาพจะตืน่ ขึ้นมาและแสดงภาพ
ภาพ คุณจําเปนต
 องตรวจดูใหแนใจว
 าได
 เลือกอนพุ
ิ ตทีถู่ กตอง
คุณจําเปนตองตรวจดูใหแนใจวาไดเลือกอินพุตที่ถูกตอง
นพุตที่ถูกตอง ถาคุณมีการใชหรือเชื่อมตออุปกรณอื่นๆ
ถาคุณมีการใชหรือเชือ่ มตออุปกรณอนื่ ๆ ในระหวางนั้น
ในระหวางนัน้
คําถาม 2.
ทําไมภาพบนหน
 าจอของจอภาพจ
ึ งม
ี คุณภาพต
่ํ า?
าพต่าํ ? อุปกรณมือถือของฉันดูดีกวามาก
อุปกรณมือถือของฉันดูดีกวามาก
คงที่สําหรับเอาตพตุ และอินพุต
จอภาพนสอดคล
องก
ี้
 บมาตรฐานน
ั
ี้
คุณภาพของภาพขึ้นอยูก บั คุณภาพของเนื้อหาตนฉบับ
อหาตนฉบับ ถาเนือหามี
ความละเอียดสูง (ตัวอยางเชน HD
้
(ตัวอยางเชน HD หรือ 1080p)
• เนอหาจะปรากฏในรูปแบบ HD หรอ 1080p
ื้
ื
1080p บนจอภาพนี้ ถาเนื้อหาตนฉบับมีความละเอียดต่าํ
ถ าเนื้ อหาต นฉบั บมี ความละเอี ยดต่ํ า (ตั วอย างเช น QVGA)
(ตัวอยางเชน QVGA) ภาพอาจดูดบี นอุปกรณมือถือ
ภาพอาจดูดบนอุ
าจอท
ี ปกรณม อถ
ื อื เนองจากขนาดหน
ื่
 เล
ี่ ก็
เนืองจากขนาดหน
า
จอที
เล็
ก
่
่
แตจ ะดูมคี ุณภาพตา่ํ ลงบนหนา จอของจอแสดงผลขนาดใหญ
สดงผลขนาดใหญ
คําถาม 3.
ฉันไมไดยนิ เสียงจากหนาจอของจอภาพ
คําตอบ:
• ตรวจดูใหแนใจวาจอภาพของคุณมีลําโพงในตัว
ตรวจดูใหแนใจว
ณมลี าโพงในต
วั
 าจอภาพของคุ

ํ
ในตัว และเปดระดับเสียงไวทีฝ่ งของจอภาพ

และเปดระดับเสียงไวที่ฝง ของจอภาพ
และฝงของอุปกรณมือถือดวย นอกจากนี้
คุณยังอาจตองการใชหฟู ง ทีเป
่ นอุปกรณเสริมดวย
ริมดวย
• ถาจอภาพของคุณไมมีลาํ โพงในตัว
คุณสามารถเชื่อมตอหูฟง ที่เปนอุปกรณซอื้ เพิม่ เขากับเอาตพตุ ขอ
เพิมเข
่ ากับเอาตพตุ ของจอภาพ
โปรดมนใจว
ั่ าระด
 บเส
ั ยงถู
ี กเปดอยู
 ท ฝี่ งของจอภาพ

งจอภาพ และที่ฝง ของอุปกรณมือถือ
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติม หรือ FAQ
โปรดดูที่เว็บไซตอยางเปนทางการของ MHL org:
http://www.mhlconsortium.org
37
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. สงวนลิขสิทธิ์
Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนของ Koninklijke Philips Electronics N.V. และมีการใช้ภายใต้
ใบอนุญาตจาก Koninklijke Philips Electronics N.V.
ข้อมูลจำ�เพาะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
เวอร์ชั่น: M4237E1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement