Philips จอภาพ LCD IPS, แสงพื้นหลัง LED 237E3QSU/00 คู่มือผู้ใช้

Philips จอภาพ LCD IPS, แสงพื้นหลัง LED 237E3QSU/00 คู่มือผู้ใช้
237E3Q
www.philips.com/welcome
TH คู่มือผู้ใช้
1
การดูแลลูกค้า และการรับประกัน 31
การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบ
บ่อย
36
สารบัญ
1. สำ�คั
������
ญ1������������������������������������� 1
1.1 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และการ
บำ�รุงรักษา1��������������������������������� 1
1.2 คำ�อธิบายของเครื่องหมายต่างๆ2������ 2
1.3 การทิ้งผลิตภัณฑ์ และวัสดุบรรจุ
หีบห่อ....................................... 3
2. การตั้งค่าจอภาพ....................... 4
2.1 การติดตั้ง................................... 4
2.2 การใช้งานจอภาพ........................ 6
2.3 ถอดขาตั้งฐานและฐาน.................. 9
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด.............. 10
3.1 SmartImage Lite...................... 10
3.2 SmartContrast......................... 11
3.3 Philips SmartControl Lite.......... 11
4. PowerSensor™.....................18
5. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค2��������� 20
5.1 ความละเอียด & โหมดพรีเซ็ต....... 24
6. การจัดการพลังงาน.................. 25
7. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ.. 26
8. การดูแลลูกค้า และการ
รับประกัน...............................32
8.1 นโยบายเกี่ยวกับพิกเซลที่เสียของ
จอภาพแบบแบนของ Philips........ 32
8.2 การดูแลลูกค้า & การรับประกัน. .... 34
9. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถาม
ที่พบบ่อย................................37
9.1 การแก้ไขปัญหา......................... 37
9.2 คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ของ
SmartControl Lite..................... 38
9.3 คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ทั่วไป3������������� 39
1. สำ�คัญ
• โปรดใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่ Philips
ให้มาตลอดเวลา ถ้าสายไฟของคุณหายไป
โปรดติดต่อกับศูนย์บริการในประเทศของ
คุณ (โปรดดูศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อการ
ดูแลลูกค้า)
• อย่าให้จอภาพมีการสั่นสะเทือนหรือได้รับ
การกระแทกที่รุนแรงระหว่างการทำ�งาน
• อย่าเคาะ ทำ�หรือจอภาพหล่นพื้นระหว่าง
การทำ�งานหรือการขนส่ง
1. สำ�คัญ
คู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์นี้มีไว้สำ�หรับทุกคนที่ใช้
จอภาพ Philips ใช้เวลาอ่านคู่มือผู้ใช้นี้ก่อนที่จะ
เริ่มใช้จอภาพของคุณ คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูล
สำ�คัญ และข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน
จอภาพของคุณ
การรับประกันของ Philips มีให้กับผลิตภัณฑ์ที่มี
การจัดการอย่างเหมาะสมสำ�หรับการใช้งานที่
สอดคล้องกับขั้นตอนการใช้งานของผลิตภัณฑ์
และเมื่อจำ�เป็นต้องนำ�เครื่องเข้ารับการซ่อมแซม
ต้องแสดงใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
ซึ่งมีการระบุวันที่ซื้อ ชื่อตัวแทนจำ�หน่าย และรุ่น
รวมทั้งหมายเลขการผลิตของผลิตภัณฑ์
การบำ�รุงรักษา
• เพื่อป้องกันจอภาพของคุณจากความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่าใช้แรงกดที่
มากเกินไปบนหน้าจอ LCD ในขณะที่
เคลื่อนย้ายจอภาพของคุณ ให้จับที่กรอบ
เพื่อยก อย่ายกจอภาพโดยการวางมือหรือ
นิ้วของคุณบนหน้าจอ LCD
• ถอดปลั๊กจอภาพ ถ้าคุณจะไม่ใช้จอภาพเป็น
ระยะเวลานาน
• ถอดปลั๊กจอภาพ ถ้าคุณจำ�เป็นต้องทำ�ความ
สะอาดเครื่องด้วยผ้าที่เปียกหมาดๆ คุณ
สามารถเช็ดหน้าจอด้วยผ้าแห้งได้ในขณะที่
ปิดเครื่อง อย่างไรก็ตาม อย่าใช้ตัวทำ�
ละลายอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ หรือ
ของเหลวที่มาจากแอมโมเนีย เพื่อทำ�ความ
สะอาดจอภาพของคุณ
• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
หรือความเสียหายถาวรต่อตัวเครื่อง อย่าให้
จอภาพสัมผัสกับฝุ่น ฝน น้ำ� หรือ
สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นมากเกินไป
• ถ้าจอภาพของคุณเปียก ให้เช็ดด้วยผ้าแห้ง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
• ถ้าสิ่งแปลกปลอม หรือน้ำ�เข้าไปในจอภาพ
ของคุณ โปรดปิดเครื่องทันที และถอดปลั๊ก
สายไฟออก จากนั้นนำ�สิ่งแปลกปลอมหรือ
น้ำ�ออก และส่งเครื่องไปยังศูนย์การ
บำ�รุงรักษา
• อย่าเก็บหรือใช้จอภาพในสถานที่ซึ่งสัมผัส
ถูกความร้อน แสงอาทิตย์โดยตรง หรือมี
สภาพเย็นจัด
• เพื่อรักษาสมรรถนะการทำ�งานที่ดีที่สุดของ
จอภาพของคุณ และมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานขึ้น โปรดใช้จอภาพในสถานที่ซึ่งมี
อุณหภูมิและความชื้นอยู่ภายในช่วงที่ระบุไว้
1.1ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และ
การบำ�รุงรักษา
คำ�เตือน
การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการ
ใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารฉบับนี้
อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจาก
กระแสไฟฟ้า และ/หรืออันตรายทางกายภาพได้
อ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ในขณะที่
เชื่อมต่อและใช้จอภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ:
การทำ�งาน
• โปรดเก็บจอภาพไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
แสงสว่างที่มีความเข้มสูง และห่างจาก
แหล่งกำ�เนิดความร้อนอื่นๆ การสัมผัสถูก
สิ่งแวดล้อมในลักษณะนี้เป็นเวลานาน อาจ
ทำ�ให้เกิดจอภาพเปลี่ยนสี และเกิดความ
เสียหายได้
• นำ�วัตถุใดๆ ที่อาจตกลงไปในรูระบายอากาศ
หรือป้องกันการทำ�ความเย็นอย่างเหมาะสม
ออกจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของจอภาพ
• อย่าปิดกั้นรูระบายอากาศบนตัวเครื่อง
• เมื่อวางตำ�แหน่งจอภาพ ตรวจดูให้แน่ใจว่า
สามารถเข้าถึงปลั๊กเพาเวอร์และเต้าเสียบได้
อย่างง่ายดาย
• ถ้าจะทำ�การปิดจอภาพโดยการถอดสาย
เคเบิลเพาเวอร์ หรือสายไฟ DC, ให้รอ 6
วินาทีก่อนที่จะถอดสายเคเบิลเพาเวอร์ หรือ
สายไฟ DC สำ�หรับการทำ�งานปกติ
1
1. สำ�คัญ
• อุณหภูมิ: 0-40°C 32-95°F
• ความชื้น: 20-80% RH
• สำ�คัญ: เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟ
เวอร์ที่มีการเคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อย
จอภาพทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน เปิดทำ�งาน
แอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็นระยะๆ เสมอ
ถ้าจอภาพของคุณจะแสดงเนื้อหาที่เป็น
ภาพนิ่งซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง การไม่
ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่เปิดต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลานาน อาจทำ�ให้เกิดการ
“เบิร์นอิน” หรือที่รู้จักกันในอาการ “ภาพ
ค้าง” หรือ “ภาพโกสต์” บนหน้าจอของคุณ
1.2คำ�อธิบายของเครื่องหมาย
ต่างๆ
ส่วนย่อยต่อไปนี้อธิบายถึงข้อตกลงของ
เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้
หมายเหตุ ข้อควรระวัง และคำ�เตือน
ตลอดคู่มือฉบับนี้ อาจมีส่วนของข้อความที่
แสดงพร้อมกับไอคอน และพิมพ์ด้วยตัวหนา
หรือตัวเอียง ส่วนของข้อความเหล่านี้ คือ
หมายเหตุ ข้อควรระวัง หรือคำ�เตือน ซึ่งใช้ดัง
ต่อไปนี้:
อาการ “เบิร์นอิน”, “ภาพค้าง” หรือ “ภาพ
โกสต์” เป็นปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีใน
เทคโนโลยีจอแสดงผล LCD ส่วนมากแล้ว
อาการ “เบิร์นอิน” หรือ “ภาพค้าง” หรือ
“ภาพโกสต์” จะค่อยๆ หายไปเมื่อเวลาผ่าน
ไป หลังจากที่ปิดเครื่อง
หมายเหตุ
ไอคอนนี้ ระบุถึงข้อมูลสำ�คัญ และเทคนิคที่ช่วย
ให้คุณใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้ดีขึ้น
ข้อควรระวัง
ไอคอนนี้ระบุถึงข้อมูลที่บอกให้คุณหลีกเลี่ยง
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ หรือ
การสูญเสียข้อมูล
คำ�เตือน
อาการ “เบิร์นอิน” หรือ “ภาพค้าง” หรือ “ภาพ
โกสต์” ที่รุนแรงจะไม่หายไป และไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่กล่าวถึงด้านบน
ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของ
คุณ
คำ�เตือน
ไอคอนนี้ระบุถึงโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อ
ร่างกาย และบอกวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา
คำ�เตือนบางอย่างอาจปรากฏในรูปแบบที่
แตกต่าง และอาจไม่มีการแสดงไอคอนไว้
ควบคู่กัน ในกรณีดังกล่าว การแสดงคำ�เตือน
เฉพาะจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงาน
ออกระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
บริการ
• ฝาปิดตัวเครื่องควรเปิดโดยช่างบริการที่มี
คุณสมบัติเท่านั้น
• ถ้ามีความจำ�เป็นต้องใช้เอกสารใดๆ สำ�หรับ
การซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการใน
ประเทศของคุณ (โปรดดูบท “ศูนย์ข้อมูล
ผู้บริโภค”)
• สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง โปรดดู
หัวข้อ “ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค”
• อย่าทิ้งจอภาพของคุณไว้ในรถยนต์/ท้ายรถ
เมื่อจอดทิ้งไว้กลางแดด
หมายเหตุ
ปรึกษาช่างเทคนิคบริการ ถ้าจอภาพไม่ทำ�งาน
เป็นปกติ หรือคุณไม่แน่ใจว่าต้องดำ�เนิน
กระบวนการใดในขณะที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้
ไว้ในคู่มือฉบับนี้
2
1. สำ�คัญ
1.3การทิ้งผลิตภัณฑ์ และวัสดุ
บรรจุหีบห่อ
Recycling Information for Customers
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้วWEEE
To learn more about our recycling program
please visit www.philips.com/about/
sustainability/recycling.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2002/96/EC governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations
on how to dispose of your old monitor and
packing from your sales representative.
3
2. การตั้งค่าจอภาพ
2. การตั้งค่าจอภาพ
ติดตั้งขาตั้งฐาน
1. วางจอภาพคว่ำ�หน้าลงบนพื้นผิวที่นุ่มและ
เรียบ โดยใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน หรือความเสียหายที่
หน้าจอ
2.1การติดตั้ง
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ
237E
Q
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
237E3
Quick
Star t
2. จับขาตั้งฐานด้วยมือทั้งสองข้าง และใส่ขา
ตั้งฐานลงในเสาของฐานให้แน่นหนา
(1)ค่อยๆ ต่อฐานเข้ากับเสาฐาน จนกระทั่ง
สลักล็อคเข้ากับฐาน
(2)ใช้นิ้วของคุณเพื่อไขสกรูที่อยู่ที่ด้านล่าง
ของฐานให้แน่น และยึดฐานเข้ากับเสา
ให้แน่น
DVI
DVI (237E3Q,optional)
(237E3Q อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
VGA
VGA
2
สายเคเบิลเสียง
Audio(237E3QPH)
cable (237E3QPH)
1
4
2. การตั้งค่าจอภาพ
เชื่อมต่อไปยัง PC
1. เชื่อมต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของจอภาพ
อย่างแน่นหนา
การเชื่อมต่อไปยัง PC ของคุณ
รุ่น 237E3Q:
2. ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอดปลั๊กสาย
ไฟ
3. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณจอภาพเข้ากับ
ขั้วต่อวิดีโอที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ของ
คุณ
4
4. เสียบสายไฟของคอมพิวเตอร์ และจอภาพ
ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ๆ
5. เปิดคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณ ถ้า
จอภาพแสดงภาพ หมายความว่าการติดตั้ง
สมบูรณ์
อินพุตไฟ AC
อินพุต VGA
อินพุต DVI-D
ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
รุ่น 237E3QPH:
5
4
4
อินพุตไฟ AC
อินพุต VGA
อินพุต HDMI
เอาต์พุตเสียง HDMI
ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
5
2. การตั้งค่าจอภาพ
รุ่น 237E3QPH:
2.2การใช้งานจอภาพ
237E
5
Q
7
6
4
3
2
เปิดและปิดจอภาพ
เข้าถึงเมนู OSD
กลับไปยังระดับ OSD ก่อนหน้า
ตั้งค่าระดับเซนเซอร์สำ�หรับการ
ควบคุมแบคไลท์อัตโนมัติ
ปรับเมนู OSD
คำ�อธิบายผลิตภัณฑ์ มุมมองด้านหน้า
รุ่น 237E3Q:
เปลี่ยนแหล่งสัญญาณขาเข้า
5
7
6
4
3
SmartImage Lite มีโหมด
3 โหมดให้เลือก: Standard
(มาตรฐาน) , Internet
(อินเทอร์เน็ต) และ Game (เกม)
2
เปิดและปิดจอภาพ
เข้าถึงเมนู OSD
กลับไปยังระดับ OSD ก่อนหน้า
เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล
ปรับเมนู OSD
เปลี่ยนแหล่งสัญญาณขาเข้า
SmartImage Lite มีโหมด
3 โหมดให้เลือก: Standard
(มาตรฐาน) , Internet
(อินเทอร์เน็ต) และ Game (เกม)
6
2. การตั้งค่าจอภาพ
คำ�อธิบายของการแสดงผลบนหน้าจอ
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) คืออะไร?
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) เป็นคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งในจอภาพ LCD ของ Philips ทุก
รุ่น คุณสมบัตินี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับ
สมรรถนะของหน้าจอ หรือเลือกฟังก์ชั่นต่างๆ
ของจอภาพโดยตรงผ่านหน้าต่างขั้นตอนการ
ทำ�งานที่แสดงบนหน้าจอ ระบบติดต่อผู้ใช้ที่
แสดงบนหน้าจอที่ใช้ง่าย แสดงอยู่ด้านล่าง:
รุ่น 237E3Q:






 
รุ่น 237E3QPH:
 







พื้นฐานและขั้นตอนง่ายๆ บนปุ่มควบคุม
ใน OSD ที่แสดงด้านบน คุณสามารถกดปุ่ม
ที่แผงด้านหน้าของจอภาพ เพื่อเลื่อน
เคอร์เซอร์ และกดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน
ตัวเลือกหรือทำ�การเปลี่ยนแปลง
7
2. การตั้งค่าจอภาพ
เมนู OSD
การแจ้งเตือนความละเอียด
ด้านล่างเป็นมุมมองในภาพรวมของโครงสร้าง
ของการแสดงผลบนหน้าจอ คุณสามารถใช้
หน้าจอนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อคุณต้องการ
ทำ�งานด้วยการปรับค่าต่างๆ ในภายหลัง
Main menu
Power Sensor
จอภาพนี้ได้รับการออกแบบให้มีสมรรถนะการ
ทำ�งานดีที่สุดที่ความละเอียดมาตรฐานของ
เครื่องคือ 1920 × 1080 @ 60Hz เมื่อเปิด
เครื่องจอภาพด้วยความละเอียดที่แตกต่างจาก
นี้ จะมีการแจ้งเตือนแสดงบนหน้าจอ: Use
[email protected] for best results (ใช้
1920×1080 @ 60Hz เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดี
ที่สุด)
Sub menu
On
0~4
Off
(available for selective models)
Input
คุณสามารถปิดการแสดงการแจ้งเตือนความ
ละเอียดมาตรฐานจาก Setup (ตั้งค่า) ในเมนู
OSD (การแสดงผลบนหน้าจอ)
VGA
DVI (available for selective models)
HDMI 1 (available for selective models)
HDMI 2 (available for selective models)
Picture
Audio
Picture Format
Wide Screen, 4:3
Brightness
0~100
Contrast
0~100
SmartResponse
On, Off (available for selective models)
ฟังก์ชั่นด้านกายภาพ
เอียง
SmartContrast
On, Off
Over Scan
On, Off (available for selective models)
Mute
On, Off
Volume
On, Off
(available for selective models)
Color
Color Temperature
6500K, 9300K
sRGB
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English Español, Français, Deutsch, Italiano,
Português, Русский 简体中文, Türkçe
OSD Settings
Setup
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Auto
Power LED
0, 1, 2, 3, 4
Pixel Orbiting
On, Off
H. Position
0~100
V. Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Information
8
2. การตั้งค่าจอภาพ
2.3ถอดขาตั้งฐานและฐาน
ถอดขาตั้งฐาน
ก่อนที่คุณจะเริ่มถอดชิ้นส่วนฐานของจอภาพ
โปรดทำ�ตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้
1. วางจอภาพคว่ำ�หน้าลงบนพื้นผิวที่เรียบ โดย
ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
รอยขีดข่วน หรือความเสียหายที่หน้าจอ
2. ถอดขาตั้งฐานออกจากเสาฐานโดย:
(1)ใช้นิ้วของคุณไขสกรูที่ด้านล่างของฐาน
ออก
(2)ค่อยๆ ขยับขึ้นและลงเพื่อคลายสลักที่
ล็อคฐานออก และดึงฐานออกจากเสา
ฐาน
1
2
9
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
3. การแสดงผลบนหน้าจอของ SmartImage
Lite (สมาร์ตอิมเมจ ไลท์) จะอยู่บนหน้าจอ
เป็นเวลา 5 วินาที หรือคุณสามารถกดปุ่ม
OK (ตกลง) เพื่อทำ�การยืนยันก็ได้
4. เมื่อ SmartImage Lite เปิดทำ�งาน
รูปแบบ sRGB จะถูกปิดทำ�งานโดย
อัตโนมัติ ในการใช้ sRGB คุณจำ�เป็นต้อง
ปิดทำ�ง าน SmartImage Lite (สมาร์ต อิมเมจ ไลท์) ด้วยปุ่ม
ที่แผงด้านหน้า
ของจอภาพของคุณ
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
3.1SmartImage Lite
นี่คืออะไร?
SmartImage Lite ให้การตั้งค่าล่วงหน้าซึ่งปรับ
ค่าจอแสดงผลให้ทำ�งานอย่างเหมาะสมที่สุด
สำ�หรับเนื้อหาชนิดต่างๆ ซึ่งจะปรับความสว่าง
คอนทราสต์ สี และความชัดแบบเรียลไทม์ ไม่
ว่าคุณจะกำ�ลังทำ�งานด้วยการใช้งานข้อความ,
การแสดงภาพ หรือการชมวิดีโอ Philips
SmartImage Lite ก็ให้สมรรถนะการทำ�งานที่ดี
ที่สุดของจอภาพได้
ยกเว้นการใช้ปุ่ม
เพื่อเลื่อนลง, คุณยัง
สามารถกดปุ่ม
เพื่อเลือก และกดปุ่ม OK
(ตกลง) เพื่อยืนยันการเลือก และปิด OSD
ของ SmartImage Lite (สมาร์ตอิมเมจ ไลท์)
ได้ด้วย
มีโหมด 3 โหมดให้เลือก: Standard
(มาตรฐาน), Internet (อินเทอร์เน็ต) และ
Game (เกม)
ทำ�ไมจึงจำ�เป็นต้องใช้?
คุณต้องการจอภาพที่ให้การแสดงผลที่ดีที่สุด
สำ�หรับเนื้อหาทุกชนิด ซอฟต์แวร์ SmartImage
Lite จะปรับความสว่าง คอนทราสต์ สี และ
ความชัดโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การรับชมบนจอภาพของคุณ
คุณสมบัตินี้ทำ�งานอย่างไร?
SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีชั้นนำ�ที่มี
เฉพาะบนเครื่อง Philips ที่วิเคราะห์เนื้อหาที่
แสดงบนหน้าจอของคุณ ตามสถานการณ์ที่
คุณเลือก SmartImage Lite จะปรับคอนท
ราสต์ ความอิ่มของสี และความชัดของภาพ
แบบไดนามิก เพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพที่กำ�ลัง
แสดงในขณะนั้น ซึ่งทุกอย่างเป็นการดำ�เนินการ
แบบเรียลไทม์ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
• Standard (มาตรฐาน): เร่งความชัดของ
ข้อความ และลดความสว่างลง เพื่อเพิ่ม
ความง่ายในการอ่าน และลดความล้าของ
ตา โหมดนี้จะเพิ่มความสามารถในการอ่าน
ให้มีความชัดเจนและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก เมื่อคุณทำ�งานกับสเปรดชีต, ไฟล์
PDF, บทความที่สแกนมา หรือ
แอปพลิเคชั่นออฟฟิซทั่วไปอื่นๆ
• Internet (อินเทอร์เน็ต): โปรไฟล์นี้
เป็นการผสมผสานระหว่างการเพิ่มความ
อิ่มของสี, ไดนามิกคอนทราสต์ และความ
ชัด เพื่อแสดงภาพถ่ายและภาพอื่นๆ โดยมี
ความชัดของสีต่างๆ ที่โดดเด่น โดยทั้งหมด
ปราศจากการมีสีที่ผิดเพี้ยนหรือซีดจาง
• Game (เกม): เปิดวงจรโอเวอร์ไดรฟ์
เพื่อให้ได้เวลาตอบสนองที่ดีที่สุด ลด
ขอบของภาพที่เป็นหยักที่เกิดจากวัตถุที่
เคลื่อนที่รวดเร็วบนหน้าจอ เร่งอัตราคอนท
ราสต์สำ�หรับบริเวณที่สว่างและมืด โปรไฟล์
นี้ให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ดีที่สุด
สำ�หรับนักเล่นเกม
วิธีการเปิดทำ�งาน SmartImage Lite?
237E
Q
1. กดปุ่ม
เพื่อเปิด SmartImage Lite บน
การแสดงผลบนหน้าจอ
2. กด
ไปเรื่อยๆ เพื่อสลับระหว่าง
โหมด Standard (มาตรฐาน), Internet
(อินเทอร์เน็ต), Game (เกม)
10
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดใน
คอร์อัลกอริธึม เพื่อการประมวลผลและการ
ตอบสนองที่รวดเร็ว ซอฟต์แวร์ที่ใช้ไอคอน
เคลื่อนไหวที่สวยงามบน Windows 7 นี้ พร้อม
สำ�หรับเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานจอภาพ
Philips ของคุณ!
3.2SmartContrast
นี่คืออะไร?
เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ ที่วิเคราะห์เนื้อหา
ที่แสดงแบบไดนามิก และปรับอัตราคอนท
ราสต์ของจอภาพ LCD ให้เหมาะสมที่สุดโดย
อัตโนมัติ เพื่อให้ได้ความชัดในการรับชม และ
ความเพลิดเพลินในการดูมากที่สุด การเร่ง
แบคไลท์เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดขึ้น คมขึ้น และ
สว่างขึ้น หรือการลดความสว่างของแบคไลท์
ลง เพื่อการแสดงภาพที่ชัดเจนในภาพที่มีพื้น
หลังสีมืด
การติดตั้ง
• ปฏิบัติตามขั้นตอน และทำ�การติดตั้งให้
สมบูรณ์
• คุณสามารถเปิดโปรแกรมได้หลังจากที่การ
ติดตั้งสมบูรณ์
• ถ้าคุณต้องการเปิดโปรแกรมในภายหลัง
คุณสามารถคลิกที่ทางลัดบนเดสก์ทอป
หรือแถบเครื่องมือได้
ทำ�ไมจึงจำ�เป็นต้องใช้?
คุณต้องการความชัดเจนในการรับชมมากที่สุด
และความสบายตาสูงสุดสำ�หรับการชมเนื้อหา
ทุกประเภท SmartContrast ควบคุมคอนท
ราสต์ และปรับแบคไลท์แบบไดนามิก เพื่อให้
ได้ภาพวิดีโอและเกมที่ชัดเจน คมชัด และสว่าง
หรือการแสดงข้อความที่ชัด สามารถอ่านได้
ง่ายสำ�หรับงานสำ�นักงานโดยอัตโนมัติ ด้วยการ
สิ้นเปลืองพลังงานที่ลดลงของจอภาพ คุณจะ
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และยืดอายุการ
ใช้งานจอภาพของคุณไปได้อีกนาน
คุณสมบัตินี้ทำ�งานอย่างไร?
เมื่อคุณเปิดทำ�งาน SmartContrast เครื่อง
จะวิเคราะห์เนื้อหาที่คุณกำ�ลังแสดงอยู่แบบ
เรียลไทม์ เพื่อปรับสี และควบคุมความเข้ม
ของแบคไลท์ ฟังก์ชั่นนี้จะเร่งคอนทราสต์แบบ
ไดนามิก เพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่ยอด
เยี่ยมในขณะที่ชมวิดีโอ หรือเล่นเกม
แรกสุด เปิด -Wizard (ตัวช่วยสร้าง)
• ในครั้งแรกหลังจากการติดตั้ง
SmartControl Lite เครื่องจะเปิด Wizard
(ตัวช่วยสร้าง) ขึ้นมาโดยอัตโนมัติสำ�หรับ
การเปิดโปรแกรมครั้งแรก
• ตัวช่วยสร้างจะแนะนำ�คุณเกี่ยวกับการปรับ
ค่าเพื่อเพิ่มสมรรถนะของจอภาพของคุณที
ละขั้นตอน
• คุณสามารถไปที่เมนู Plug-in (พลักอิน)
เพื่อเปิดตัวช่วยสร้างในภายหลังได้เช่นกัน
• คุณสามารถปรับตัวเลือกต่างๆ เพิ่มเติม
โดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยสร้างโดยใช้หน้าต่าง
Standard (มาตรฐาน)
3.3Philips SmartControl Lite
ซอฟต์แวร์ SmartControl Lite ใหม่ของ
Phillips อนุญาตให้คุณควบคุมจอภาพของคุณ
ผ่านระบบติดต่อผู้ใช้แบบกราฟฟิกบนหน้าจอ
ที่ใช้ง่าย การปรับที่ซับซ้อน กลายเป็นเรื่องใน
อดีตไปแล้ว เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย
นี้ จะแนะนำ�คุณตลอดในกระบวนการปรับความ
ละเอียดอย่างละเอียด, การปรับเทียบสี, การ
ปรับนาฬิกา/เฟส, การปรับจุดสีขาว RGB ฯลฯ
11
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
เ ริ่มต้นด้วยหน้าต่าง Standard
(มาตรฐาน):
เมนู Adjust (ปรับ):
• เมนู Adjust (ปรับ) อนุญาตให้คุณปรับ
Brightness (ความสว่าง), Contrast (คอ
นทราสต์), Focus (โฟกัส), Position
(ตำ�แหน่ง) และ Resolution (ความ
ละเอียด)
• คุณสามารถทำ�ตามขั้นตอน และทำ�การปรับ
ค่า
• Cancel (ยกเลิก) จะถามผู้ใช้ว่าคุณต้องการ
ยกเลิกการติดตั้งหรือไม่
12
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
เมนู Color (สี):
• เมนู Color (สี) อนุญาตให้คุณปรับ RGB,
Black Level (ระดับสีดำ�), White Point
(จุดสีขาว), Color Calibration (การ
ปรับเทียบสี) และ SmartImage Lite
• คุณสามารถทำ�ตามขั้นตอน และทำ�การปรับ
ค่า
• ดูตารางด้านล่าง สำ�หรับรายการเมนูย่อย
ตามสิ่งที่คุณป้อนเข้าไป
• ตัวอย่างสำ�หรับ Color Calibration (การ
ปรับเทียบสี):
13
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
1. “Show Me (แสดงให้ดู)” เริ่มการสอน
เกี่ยวกับการปรับเทียบสี
2. Start (เริ่ม) - เริ่มกระบวนการปรับเทียบสี
6 ขั้นตอน
3. Quick View (ดูอย่างเร็ว) โหลดภาพก่อน/
หลัง
4. ในการกลับไปยังหน้าต่างหลัก Color (สี),
คลิกปุ่ม Cancel (ยกเลิก)
5. Enable color calibration (เปิดทำ�งานการ
ปรับเทียบสี) - ค่าเริ่มต้นคือเปิด ถ้าไม่ได้
ทำ�เครื่องหมาย หมายความว่าไม่อนุญาตให้
ทำ�การปรับเทียบสี ปุ่ม “เริ่ม” และ “ดูอย่าง
เร็ว” จะเป็นสีเทาจาง
6. ต้องมีข้อมูลสิทธิบัตรในหน้าจอการปรับ
เทียบ
Options>Preferences (ตัวเลือก>การ
กำ�หนดลักษณะ) - จะทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก
Preferences (การกำ�หนดลักษณะ) จากเมนู
Options (ตัวเลือก) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/CI, จะมี
เฉพาะแท็บ Help (วิธีใช้) และ Options
(ตัวเลือก) เท่านั้น
หน้าจอการปรับเทียบสีแรก:
• ปุ่ม Previous (ก่อนหน้า) ถูกปิดการ
ทำ�งานจนกระทั่งถึงหน้าจอสีที่สอง
• ปุ่ม Next (ถัดไป) ไปยังเป้าหมายต่อไป (6
เป้าหมาย)
• ท้ายที่สุด ไปที่หน้าต่าง File (ไฟล์) >
Presets (พรีเซ็ต)
• Cancel (ยกเลิก) ปิด UI และกลับไปยัง
หน้าพลักอิน
SmartImage Lite
• แสดงการตั้งค่าการกำ�หนดลักษณะปัจจุบัน
อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เพื่อให้
ได้การตั้งค่าการแสดงผลที่ดีขึ้นตามเนื้อหา
• กล่องที่ทำ�เครื่องหมาย เป็นการเปิดทำ�งาน
คุณสมบัติ กล่องกาเครื่องหมายเป็นการ
สลับระหว่างการทำ�งานและไม่ทำ�งาน
เมื่อตั้งค่า Entertainment (ความบันเทิง),
SmartContrast และ SmartResponse จะเปิด
ทำ�งาน
14
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
• Enable Context Menu (เปิดทำ�งานเมนู
เนื้อหา) บนเดสก์ทอปจะถูกทำ�เครื่องหมาย
(เปิด) ตามค่าเริ่มต้น Enable Context
Menu (เปิดทำ�งานเมนูเนื้อหา) แสดงการ
เลือกของ SmartControl Lite สำ�หรับ
Select Preset (เลือกพรีเซ็ต) และ Tune
Display (ปรับจอแสดงผล) ในเมนูเนื้อหา
ที่คลิกขวาบนเดสก์ทอป Disabled (ปิด
ทำ�งาน) ลบ SmartControl Lite จากเมนู
เนื้อหาที่คลิกขวา
• ไอคอน Enable Task Tray (เปิดทำ�งาน
ถาดงาน) ถูกทำ�เครื่องหมาย (เปิด) ตาม
ค่าเริ่มต้น Enable context menu (เปิด
ทำ�งานเมนูเนื้อหา) แสดงเมนูถาดงาน
สำ�หรับ SmartControl Lite การคลิกขวาที่
ไอคอนถาดงาน จะแสดงตัวเลือกเมนูต่างๆ
สำ�หรับ Help (วิธีใช้), Technical Support
(การสนับสนุนด้านเทคนิค), Check for
Update (ตรวจสอบหาอัพเดต), About
(เกี่ยวกับ) และ Exit (ออก) เมื่อ เปิด
ทำ�งานเมนูถาดระบบ ถูกปิดทำ�งาน ไอคอน
ถาดระบบจะแสดงเฉพาะ EXIT (ออก)
เท่านั้น
• แสดงหน้าต่างขั้นตอน Source (แหล่ง
สัญญาณ) และการตั้งค่าแหล่ง
สัญญาณอินพุตปัจจุบัน
• บนจอแสดงผลที่มีอินพุตเดียว หน้าต่างนี้จะ
มองไม่เห็น
Options>Audio (ตัวเลือก>เสียง) - จะ
ทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก Audio (เสียง) จากเมนู
Options (ตัวเลือก) เท่านั้น
• Run at Startup (รันเมื่อเริ่มต้น) ถูกทำ�
เครื่องหมาย (เปิด) ตามค่าเริ่มต้น เมื่อ
ปิดทำ�งาน, SmartControl Lite (สมา
ร์ตคอนโทรล ไลท์) จะไม่เปิดขึ้นเมื่อเริ่ม
ต้น หรืออยู่ในถาดงาน วิธีเดียวที่จะเปิด
SmartControl Lite ก็คือเปิดจากทางลัดบน
เดสก์ทอป หรือจากไฟล์โปรแกรมเท่านั้น
พรีเซ็ตใดๆ ที่ตั้งค่าเพื่อรันเมื่อเริ่มต้น จะไม่
ถูกโหลด เมื่อกล่องนี้ไม่ได้ทำ�เครื่องหมาย
อยู่ (ปิดทำ�งาน)
บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนที่มี
ความสามารถ DDC/CI, จะมีเฉพาะแท็บ Help
(วิธีใช้) และ Options (ตัวเลือก) เท่านั้น
• Enable transparency mode (เปิดทำ�งาน
โหมดโปร่งใส) (Windows 7, Vista, XP)
ค่าเริ่มต้นคือ Opaque (ทึบแสง) 0%
Options>Input (ตัวเลือก>อินพุต) - จะ
ทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก Input (อินพุต) จาก
เมนู Options (ตัวเลือก) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้
รับการสนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/CI, จะ
มีเฉพาะแท็บ Help (วิธีใช้) และ Options
(ตัวเลือก) เท่านั้น แท็บ SmartControl Lite
อื่นๆ ทั้งหมดจะใช้ไม่ได้
15
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
Help>User Manual (วิธีใช้>คู่มือผู้ใช้) จะทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก User Manual (คู่มือ
ผู้ใช้) จากเมนู Help (วิธีใช้) บนจอแสดงผลที่
ไม่ได้รับการสนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/
CI, จะมีเฉพาะแท็บ Help (วิธีใช้) และ Options
(ตัวเลือก) เท่านั้น
Context Sensitive Menu (เมนูที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา)
Context Sensitive Menu (เมนูที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหา) ถูกเปิดทำ�งาน ตามค่าเริ่มต้น
ถ้า Enable Context Menu (เปิดทำ�งาน
เมนูเนื้อหา) ถูกทำ�เครื่องหมายในหน้าต่าง
Options>Preferences (ตัวเลือก>การกำ�หนด
ลักษณะ) คุณจะมองเห็นเมนูนี้
Context Menu (เมนูเนื้อหามี) 4 รายการ:
• SmartControl Lite - เมื่อเลือก About
Screen (เกี่ยวกับหน้าจอ) จะแสดงขึ้น
• Select Preset (เลือกพรีเซ็ต) - ให้เมนูที่
เป็นลำ�ดับชั้นของพรีเซ็ตที่บันทึกไว้ สำ�หรับ
ใช้งานทันที เครื่องหมายแสดงถึงพรีเซ็ต
ที่เลือกในปัจจุบัน นอกจากนี้ คุณสามารถ
เรียก Facoty Preset (พรีเซ็ตโรงงาน) ได้
จากเมนูรายการอีกด้วย
Help>Version (วิธีใช้>เวอร์ชั่น) - จะ
ทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก Version (เวอร์ชั่น) จาก
เมนู Help (วิธีใช้) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/CI, จะ
มีเฉพาะแท็บ Help (วิธีใช้) และ Options
(ตัวเลือก) เท่านั้น
• Tune Display (ปรับจอแสดงผล) - เปิด
แผงควบคุมของ SmartControl Lite
• SmartImage Lite - ตรวจสอบการตั้งค่า
ปัจจุบัน ว่าเป็น Standard (มาตรฐาน),
Internet (อินเทอร์เน็ต), Game (เกม)
เมนูถาดงานเปิดทำ�งาน
คุณสามารถแสดงเมนูถาดงานได้โดยการคลิก
ขวาบนไอคอน SmartControl Lite จากถาด
งาน การคลิกซ้ายจะเปิดแอปพลิเคชั่น
16
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
ถาดงานมี 5 รายการ:
• Help (วิธีใช้) - เข้าถึงไปยังไฟล์ User
Manual (คู่มือผู้ใช้): เปิดไฟล์ User
Manual (คู่มือผู้ใช้) โดยใช้หน้าต่างเบรา
เซอร์เริ่มต้น
• Technical Support (การสนับสนุนด้าน
เทคนิค) - แสดงหน้าการสนับสนุนด้าน
เทคนิค
• Check for Update (ตรวจสอบหาอัพเดต)
- นำ�ผู้ใช้ไปยังหน้า PDI และตรวจสอบ
เวอร์ชั่นของผู้ใช้ เทียบกับเวอร์ชั่นที่ทันสมัย
ที่สุดที่มี
• About (เกี่ยวกับ) - แสดงข้อมูลอ้างอิง
อย่างละเอียด: เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์, ข้อมูล
รุ่น และชื่อผลิตภัณฑ์
• Exit (ออก) - ปิด SmartControl Lite
ในการรัน SmartControl Lite อีกครั้ง ให้
เลือก SmartControl Lite จากเมนู Program
(โปรแกรม) หรือดับเบิลคลิกที่ไอคอน PC บน
เดสก์ทอป หรือเริ่มระบบใหม่

เมนูถาดงานปิดทำ�งาน
เมื่อถาดงานถูกปิดทำ�งานในโฟลเดอร์ การ
กำ�หนดลักษณะ เฉพาะรายการ EXIT (ออก)
ที่สามารถใช้ได้ เพื่อลบ SmartControl
Lite ออกจากถาดระบบอย่างสมบูรณ์ ให้ปิด
ทำ�งาน Run at Startup (รันเมื่อเริ่มต้น) ใน
Options>Preferences (ตัวเลือก>การกำ�หนด
ลักษณะ)
17
4. เซนเซอร์เพาเวอร์
4. PowerSensor™
(ใช้ได้สำ�หรับรุ่น 247E3LPH เท่านั้น)
PowerSensor เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครจาก Philips ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้
สามารถประหยัดการสิ้นเปลืองพลังงานได้สูงถึง 80% เทคโนโลยีที่ใช้ง่ายนี้ ทำ�งานทันทีที่ออกจาก
กล่อง โดยไม่ต้องทำ�การติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ และไม่ต้องมีการแทรกแซงใดๆ จากผู้ใช้ใน
โหมดค่าเริ่มต้น ซึ่งสอดคล้องตามสัญญา Sense and Simplicity ของ Philips
คุณสมบัตินี้ทำ�งานอย่างไร?
• PowerSensor ทำ�งานโดยใช้หลักการส่งและรับสัญญาณ “อินฟราเรด” ที่ไม่มีอันตราย เพื่อ
ตรวจจับว่ามีผู้ใช้อยู่ด้านหน้าของจอภาพหรือไม่
• เมื่อผู้ใช้อยู่ด้านหน้าจอภาพ จอภาพจะทำ�งานตามปกติ โดยใช้การตั้งค่าที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้าซึ่ง
ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ เช่น ความสว่าง คอนทราสต์ สี ฯลฯ
• สมมติว่าจอภาพถูกตั้งค่าโดยมีความสว่าง 100% เมื่อผู้ใช้ลุกจากที่นั่ง และไม่ได้อยู่ด้าน
หน้าจอภาพ จอภาพจะลดการสิ้นเปลืองพลังงานลงถึง 80%
มีผู้ใช้อยู่ด้านหน้า
ไม่มีผู้ใช้
การสิ้นเปลืองพลังงานที่แสดงด้านบน
ใช้สำ�หรับวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น
การตั้งค่า
การตั้งค่าเริ่มต้น
ที่การตั้งค่าเริ่มต้น, (การตั้งค่า 3), PowerSensor ได้รับการออกแบบให้ตรวจจับการมีอยู่ของผู้ใช้
ระหว่าง 90 ถึง 110 ซม. (35.4 ถึง 43.3 นิ้ว) จากจอแสดงผล และภายในมุม 5 องศาทางซ้ายหรือขวา
ของจอภาพ
การตั้งค่าแบบกำ�หนดเอง
• ถ้าคุณชอบอยู่ในตำ�แหน่งที่นอกเหนือจากขอบเขตที่แสดงด้านบน ให้เลือกสัญญาณที่มีความแรง
สูงขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจจับที่เหมาะสมที่สุด: การตั้งค่ายิ่งสูง สัญญาณการตรวจจับจะ
ยิ่งแรงขึ้น เพื่อประสิทธิภาพ PowerSensor สูงสุดและการตรวจจับที่เหมาะสมที่สุด โปรดนั่งที่
หน้าจอภาพของคุณให้ตรง
• ถ้าคุณเลือกที่จะวางตำ�แหน่งตัวเองให้อยู่ไกลจากจอภาพมากกว่า 110 ซม. หรือ 43.3 นิ้ว ให้ใช้
สัญญาณการตรวจจับสูงที่สุดสำ�หรับระยะทางได้สูงถึง 130 ซม. หรือ 51.2 นิ้ว (การตั้งค่า 4)
• เนื่องจากเสื้อผ้าสีเข้มมีแนวโน้มที่จะดูดซับสัญญาณอินฟราเรดมากกว่าปกติ แม้ว่าเมื่อผู้ใช้อยู่
ภายในระยะ 100 ซม. หรือ 40 นิ้วจากจอแสดงผล, ให้เร่งความแรงสัญญาณขึ้นเมื่อสวมชุดสีดำ� หรือสีเข้ม
18
4. เซนเซอร์เพาเวอร์
• คุณสามารถกลับไปยังโหมดเริ่มต้นได้ตลอดเวลา (การตั้งค่า 3)
ฮ็อตคีย์
Power Sensor
ระยะทางเซนเซอร์
3
วิธีปรับการตั้งค่า
ถ้า PowerSensor ทำ�งานไม่ถูกต้องภายในหรือภายนอกระยะการทำ�งานเริ่มต้น นี่เป็นวิธีการตรวจจับ
อย่างละเอียด:
• กดฮ็อตคีย์ PowerSensor
• คุณจะพบตำ�แหน่งเริ่มต้น ‘3’ บนแถบการปรับค่า
• ปรับค่าการปรับการตรวจจับ PowerSensor ไปยังการตั้งค่า 4 และกด OK (ตกลง)
• ทดสอบการตั้งค่าใหม่เพื่อดูว่า PowerSensor ตรวจจับคุณในตำ�แหน่งปัจจุบันได้อย่างถูกต้องหรือ
ไม่
หมายเหตุ
โหมด PowerSensor ที่เลือกด้วยตัวเอง จะยังคงทำ�งานไปเรื่อยๆ ถ้าคุณไม่ปรับค่าใหม่ หรือมีการกลับ
ไปเรียกใช้โหมดเริ่มต้น ถ้าคุณพบว่า PowerSensor มีความไวมากเกินไปต่อการเคลื่อนที่ซึ่งอยู่ใกล้
เคียงด้วยเหตุผลบางอย่าง โปรดปรับค่าไปเป็นความแรงที่ต่ำ�ลง
19
5. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
5. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
ภาพ/จอแสดงผล
ชนิดของจอภาพ
แบคไลท์
ขนาดหน้าจอ
อัตราส่วนภาพ
ขนาดพิกเซล
ความสว่าง
SmartContrast
อัตราคอนทราสต์ (ทั่วไป)
เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
SmartResponse
ความละเอียดที่ดีที่สุด
มุมการรับชม
การเพิ่มคุณภาพของภาพ
สีที่แสดงได้
อัตรารีเฟรชแนวตั้ง
ความถี่แนวนอน
sRGB
ความสามารถด้านการเชื่อมต่อ
อินพุตสัญญาณ
สัญญาณอินพุต
ความสะดวกสบาย
ความสะดวกสบายของผู้ใช้
ภาษา OSD
ความสะดวกสบายอื่นๆ
ความสามารถด้านพลัก & เพลย์
ขาตั้ง
เอียง
237E3Q:
พลังงาน
โหมดเปิด (ทั่วไป)
การสิ้นเปลืองพลังงาน
(วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
การทำ�งานปกติ (ทั่วไป)
สลีป
ปิดเครื่อง
IPS
LED
23W (58.42 ซม.)
16:9
0.265 x 0.265 มม.
250 cd/m²
20,000,000:1
1000:1
14 ms
7ms
1920 x 1080 ที่ 60 Hz
178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10
SmartImage Lite
16.7 M
56Hz - 76Hz
30kHz - 83kHz
มี
DVI (ดิจิตอล, สำ�หรับรุ่น 237E3Q), VGA (อนาล็อก),
HDMI (สำ�หรับรุ่น 237E3QPH)
ซิงค์แยก, ซิงค์บนสีเขียว
237E3Q: 237E3QPH: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, อิตาลี, รัสเซีย,
จีนแผ่นดินใหญ่, โปรตุเกส, ตุรกี
ล็อค Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 7/Vista/XP, Mac OSX, Linux
-5 / +20
32.7W (ทั่วไป)
แรงดันไฟฟ้า AC
ที่ 100VAC +/5VAC, 50Hz +/3Hz
27.13W
0.5W
0.5W
20
แรงดันไฟฟ้า AC
ที่ 115VAC +/5VAC, 60Hz +/3Hz
26.96W
0.5W
0.5W
แรงดันไฟฟ้า AC
ที่ 230VAC +/5VAC, 50Hz +/3Hz
26.71W
0.5W
0.5W
5. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
การกระจายความร้อน*
การทำ�งานปกติ
สลีป
ปิดเครื่อง
ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์
แหล่งจ่ายไฟ
237E3QPH:
พลังงาน
โหมดเปิด (ทั่วไป)
การสิ้นเปลืองพลังงาน
(วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
การทำ�งานปกติ (ทั่วไป)
สลีป
ปิดเครื่อง
การกระจายความร้อน*
การทำ�งานปกติ
สลีป
ปิดเครื่อง
ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์
แหล่งจ่ายไฟ
ขนาด
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กxสxล)
ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใส่ขาตั้ง
(กxสxล)
น้ำ�หนัก
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง
ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใส่ขาตั้ง
ผลิตภัณฑ์พร้อมกล่องบรรจุ
เงื่อนไขการทำ�งาน
ช่วงอุณหภูมิ (ขณะทำ�งาน)
ช่วงอุณหภูมิ
(ขณะไม่ทำ�งาน)
ความชื้นสัมพัทธ์
แรงดันไฟฟ้า AC
แรงดันไฟฟ้า AC
แรงดันไฟฟ้า AC
ที่ 100VAC +/ที่ 115VAC +/ที่ 230VAC +/5VAC, 50Hz +/5VAC, 60Hz +/5VAC, 50Hz +/3Hz
3Hz
3Hz
92.59 BTU/ชม.
92.01 BTU/ชม.
91.16 BTU/ชม.
1.71 BTU/ชม.
1.71 BTU/ชม.
1.71 BTU/ชม.
1.706 BTU/ชม.
1.706 BTU/ชม.
1.706 BTU/ชม.
โหมดเปิดเครื่อง: สีขาว, โหมดสแตนด์บาย/สลีป: สีขาว
(กะพริบ)
ในตัว, 100-240VAC, 50-60Hz
32.7W (ทั่วไป)
แรงดันไฟฟ้า AC
แรงดันไฟฟ้า AC
แรงดันไฟฟ้า AC
ที่ 100VAC +/ที่ 115VAC +/ที่ 230VAC +/5VAC, 50Hz +/5VAC, 60Hz +/5VAC, 50Hz +/3Hz
3Hz
3Hz
26.30W
26.28W
26.78W
0.5W
0.5W
0.5W
0.3W
0.3W
0.3W
แรงดันไฟฟ้า AC
แรงดันไฟฟ้า AC
แรงดันไฟฟ้า AC
ที่ 100VAC +/ที่ 115VAC +/ที่ 230VAC +/5VAC, 50Hz +/5VAC, 60Hz +/5VAC, 50Hz +/3Hz
3Hz
3Hz
89.76 BTU/ชม.
89.69 BTU/ชม.
91.4 BTU/ชม.
1.71 BTU/ชม.
1.71 BTU/ชม.
1.71 BTU/ชม.
1.02 BTU/ชม.
1.02 BTU/ชม.
1.02 BTU/ชม.
โหมดเปิดเครื่อง: สีขาว, โหมดสแตนด์บาย/สลีป: สีขาว
(กะพริบ)
ในตัว, 100-240VAC, 50-60Hz
568 x 435 x 238 มม.
568 x 345 x 46 มม.
3.46 กก.
2.93 กก.
5.28 กก.
0°C ถึง 40°C
-20°C ถึง 60°C
20% ถึง 80%
21
5. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
ระดับความสูง
MTBF
สิ่งแวดล้อม
ROHS
EnergyStar
EPEAT
บรรจุภัณฑ์
ความสอดคล้องและมาตรฐาน
การอนุมัติของระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ
ตัวเครื่อง
สี
พื้นผิว
การทำ�งาน: + 12,000 ฟุต (3,658 ม.)
ขณะไม่ทำ�งาน: + 40,000 ฟุต (12,192 ม.)
30,000 ชม.
มี
5.0
เหรียญเงิน (www.epeat.net)
รีไซเคิลได้ 100%
CB, CCC, CECP, EPA, GOST, ISO9241-307, KUCAS, PSB ,
SASO, SEMKO, UL
สีดำ� (ด้านหลัง), สีดำ�โทนสีน้ำ�เงิน (ด้านหน้า)
มัน
หมายเหตุ
1. EPEAT เหรียญทองหรือเหรียญเงิน ใช้ได้เฉพาะเมื่อ Philips ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ โปรดเยี่ยมชมที่
www.epeat.net สำ�หรับสถานะการลงทะเบียนในประเทศของคุณ
2. ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไปที่ www.philips.com/support เพื่อ
ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูลเวอร์ชั่นล่าสุด
22
5. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
5.1ความละเอียด & โหมดพรีเซ็ต


ความละเอียดสูงสุด
1920 x 1080 ที่ 60 Hz (อินพุตอนาล็อก)
1920 x 1080 ที่ 60 Hz (อินพุตดิจิตอล)
ความละเอียดที่แนะนำ�
1920 x 1080 ที่ 60 Hz (อินพุตดิจิตอล)
ความถี่
แนวนอน
(kHz)
ความ
ะเอียด
ความถี่
แนวตั้ง (Hz)
31.47
720x400
70.09
31.47
640x480
59.94
35.00
640x480
66.67
37.86
640x480
72.81
37.50
640x480
75.00
37.88
800x600
60.32
46.88
800x600
75.00
48.36
1024x768
60.00
60.02
1024x768
75.03
63.89
1280x1024
60.02
79.98
1280x1024
75.03
55.94
1440x900
59.89
70.64
1440x900
74.98
65.29
1680x1050
59.95
67.50
1920x1080
60.00
หมายเหตุ
โปรดทราบว่าจอแสดงผลของคุณทำ�งานได้ดี
ที่สุดที่ความละเอียดมาตรฐาน 1920 X 1080
@ 60Hz
เพื่อให้ได้คุณภาพการแสดงผลที่ดีที่สุด โปรด
ทำ�ตามคำ�แนะนำ�ในการตั้งค่าความละเอียดนี้
23
6. การจัดการพลังงาน
6. การจัดการพลังงาน
ถ้าคุณมีการ์ดแสดงผลหรือซอฟต์แวร์ที่
สอดคล้องกับ VESA DPM ติดตั้งอยู่ใน PC
ของคุณ จอภาพจะลดการสิ้นเปลืองพลังงาน
โดยอัตโนมัติในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ถ้าตรวจ
พบการป้อนข้อมูลจากแป้นพิมพ์ เมาส์ หรือ
อุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่นๆ จอภาพจะ 'ตื่นขึ้น' โดย
อัตโนมัติ ตารางต่อไปนี้แสดงการสิ้นเปลือง
พลังงาน และการส่งสัญญาณของคุณสมบัติการ
ประหยัดพลังงานอัตโนมัตินี้:
237E3Q:
ความหมายของการจัดการพลังงาน
โหมด
VESA
วิดีโอ
ซิงค์
ซิงค์
แนวนอน แนวตั้ง
พลังงานที่ใช้
สี LED
แอกทีฟ
ติด
ใช่
ใช่
26.6 W (ทั่วไป)
สีขาว
สลีป
ดับ
ไม่
ไม่
0.5 W (ทั่วไป)
สีขาว
(กะพริบ)
ปิดเครื่อง
ดับ
-
-
0.5 W (ทั่วไป)
ดับ
237E3QPH:
ความหมายของการจัดการพลังงาน
โหมด
VESA
วิดีโอ
ซิงค์
ซิงค์
แนวนอน แนวตั้ง
แอกทีฟ
ติด
ใช่
สลีป
ดับ
ปิดเครื่อง
ดับ
พลังงานที่ใช้
สี LED
ใช่
26.6 W (ทั่วไป),
สีขาว
ไม่
ไม่
0.5 W (ทั่วไป)
สีขาว
(กะพริบ)
-
-
0.3 W (ทั่วไป)
ดับ
การตั้งค่าต่อไปนี้ถูกใช้เพื่อวัดการสิ้นเปลือง
พลังงานบนจอภาพนี้
• ความละเอียดมาตรฐาน: 1920 x 1080
• คอนทราสต์: 50%
• ความสว่าง: 250 nits
• อุณหภูมิสี: 6500k พร้อมรูปแบบสีขาว
สมบูรณ์
หมายเหตุ
ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบ
24
7. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
7. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับ
• Electric and magnetic fields emissions as
low as normal household background
levels.
Lead-free Product
• Low acoustic noise emissions (when
applicable).
Lead free display promotes
environmentally sound recovery
and disposal of waste from electrical
and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated
and compliance with European community’s
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to
in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.
Some of the Environmental features of the
TCO Certified for displays:
• The brand owner demonstrates corporate
social responsibility and has a certified
environmental management system (EMAS
or ISO 14001).
• Very low energy consumption both in onand standby mode minimize climate impact.
Congratulations!
• Restrictions on chlorinated and brominated
flame retardants, plasticizers, plastics and
heavy metals such as cadmium, mercury
and lead (RoHS compliance).
This display is designed for both you and the
planet
• Both product and product packaging is
prepared for recycling.
The display you have just purchased
carries the TCO Certified label.
This ensures that your display is
designed, manufactured and tested according to
some of the strictest quality and environmental
requirements in the world. This makes for a high
performance product, designed with the user
in focus that also minimizes the impact on the
climate and our natural environment.
• The brand owner offers take-back options.
The requirements can be downloaded from our
web site. The requirements included in this label
have been developed by TCO Development in
co-operation with scientists, experts, users as
well as manufacturers all over the world. Since
the end of the 1980s TCO has been involved
in influencing the development of IT equipment
in a more user-friendly direction. Our labeling
system started with displays in 1992 and is
now requested by users and IT-manufacturers
all over the world. About 50% of all displays
worldwide are TCO certified.
TCO Certified is a third party verified program,
where every product model is tested by an
accredited impartial test laboratory. TCO
Certified represents one of the toughest
certifications for displays worldwide.
For more information, please visit:
www.tcodevelopment.com
Some of the Usability features of the TCO
Certified for displays:
• Visual ergonomics for good image quality
is tested to ensure top performance and
reduce sight and strain problems. Important
parameters are luminance, contrast,
resolution, black level, gamma curve, colour
and luminance uniformity and colour
rendering.
TCOF1058 TCO Document, Ver. 2.1
Technology for you and the planet
• Products are tested according to rigorous
safety standards at impartial laboratories.
25
7. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
EPEAT
CE Declaration of Conformity
(www.epeat.net)
This product is in conformity with the following
standards
The EPEAT (Electronic
Product Environmental
Assessment Tool) program
evaluates computer
desktops, laptops, and monitors based on 51
environmental criteria developed through
an extensive stakeholder consensus process
supported by US EPA.
• EN60950-1:2006 (Safety requirement of
Information Technology Equipment).
• EN55022:2006 (Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment).
• EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
(Immunity requirement of Information
Technology Equipment).
EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and
select desktop computers, notebooks and
monitors based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear and
consistent set of performance criteria for the
design of products, and provides an opportunity
for manufacturers to secure market recognition
for efforts to reduce the environmental impact
of its products.
• EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
(Limits for Harmonic Current Emission).
• EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage
Fluctuation and Flicker) following provisions
of directives applicable.
• 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
• 2004/108/EC (EMC Directive).
• 2005/32/EC (EuP Directive, EC No.
1275/2008 mplementing Directive
for Standby and Off mode power
consumption) and is produced by a
manufacturing organization on ISO9000
level.
The product also comply with the following
standards
Benefits of EPEAT
Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials
Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S
requirement that all registered products meet
ENERGY STAR’s energy efficiency specifications,
means that these products will consume less
energy throughout their life.
• ISO9241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance test
methods for electronic visual displays).
• GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement).
• prEN50279:1998 (Low Frequency Electric
and Magnetic fields for Visual Display).
• MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low
Frequency Electric and Magnetic fields).
• TCO CERTIFIED (Requirement for
Environment Labeling of Ergonomics,
Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish
Confederation of Professional Employees)
for TCO versions.
26
7. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
Energy Star Declaration
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.
(www.energystar.gov)
As an ENERGY STAR® Partner, we
have determined that this product
meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.
Use only RF shielded cable that was supplied
with the monitor when connecting this monitor
to a computer device.
Note
We recommend you switch off the monitor
when it is not in use for a long time.
To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.
Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.
This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications.
FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo,
United States Only
This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.
However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:
Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
l'article 15 Des règles de la FCC. Ces
limites sont conçues de façon à fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle.
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the
equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
CET appareil produit, utilise et peut émettre
des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est
pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences
nuisibles aux communications radio.
27
7. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
Cependant, rien ne peut garantir l'absence
d'interférences dans le cadre d'une
installation particulière. Si cet appareil est
la cause d'interférences nuisibles pour
la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être décelé en
fermant l'équipement, puis en le remettant
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures
suivantes:
Polish Center for Testing and Certification
Notice
The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
three-prong socket). All equipment that works
together (computer, monitor, printer, and so on)
should have the same power supply source.
• Réorienter ou déplacer l’antenne de
réception.
• Augmenter la distance entre l’équipement
et le récepteur.
• Brancher l’équipement sur un autre circuit
que celui utilisé par le récepteur.
The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).
• Demander l’aide du marchand ou d’un
technicien chevronné en radio/télévision.
Toutes modifications n'ayant pas reçu
l'approbation des services compétents
en matière de conformité est susceptible
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.
To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.
A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/T-42107
and PN-89/E-06251.
N'utiliser que des câbles RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.
28
7. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
North Europe (Nordic Countries) Information
Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht
den in der "Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten
Vorschriften.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage
III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daß
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I
IRROTTAA PISTORASIASTA.
1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. b
ei Ersatz der Bildröhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen,
die Gr undfarben Blau und Rot nicht auf
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu
geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder
weniger.
BSMI Notice (Taiwan Only)
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.
29
7. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
China RoHS
环保使用期限
The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products including CRT and Monitor
which are produced and sold for China market
have to meet China RoHS request.
此标识指期限(十年),电子信息产品中含有
的有毒有害物质或元素在正常使用的条件
下不会发生外泄或突变, 电子信息产品用户
使用该电子信息产品不会对环境造成严重
污染或对其人身、 财产造成严重损害的期
限.
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性
说明
为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此
产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电
子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具
有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处
理。
30
8. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
8. การดูแลลูกค้า และการ
รับประกัน
รวมกันปรากฏเป็นพิกเซลสีดำ�หนึ่งพิกเซล การ
ผสมรวมอื่นๆ ของพิกเซลย่อยที่สว่างและมืด จะ
ปรากฏเป็นพิกเซลสีอื่นๆ หนึ่งพิกเซล
8.1นโยบายเกี่ยวกับพิกเซลที่
เสียของจอภาพแบบแบนของ
Philips
ชนิดของข้อบกพร่องของพิกเซล
ข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซลย่อย
ปรากฏบนหน้าจอในลักษณะที่แตกต่างกัน มี
ข้อบกพร่อง 2 ประเภทของพิกเซล และ
ข้อบกพร่องหลายชนิดของพิกเซลย่อยภายใน
แต่ละประเภท
Philips ใช้ความพยายามเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพสูงสุด เราใช้กระบวนการผลิตที่มี
ความก้าวหน้าที่สุดในอุตสาหกรรม และใช้การ
ควบคุมคุณภาพที่มีความเข้มงวดที่สุด อย่างไร
ก็ตาม บางครั้งข้อบกพร่องเกี่ยวกับพิกเซล หรือ
พิกเซลย่อยบนหน้าจอแบบ TFT ที่ใช้ใน
จอแสดงผลแบบแบนก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ไม่มีผู้ผลิตรายใดสามารถรับประกันได้ว่าหน้าจอ
แบบแบนทั้งหมดจะปราศจากข้อบกพร่องของ
พิกเซล แต่ Philips รับประกันว่าจอภาพทุกจอ
ที่มีจำ�นวนข้อบกพร่องที่ไม่สามารถยอมรับได้
จะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่ภายใต้
การรับประกัน ข้อสังเกตนี้อธิบายถึงชนิดต่าง
ๆ ของข้อบกพร่องของพิกเซล และระบุระดั
บข้อบกพร่องที่สามารถยอมรับได้สำ�หรับแต่ละ
ชนิด เพื่อที่จะมีคุณสมบัติสำ�หรับการซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใต้การรับประกัน
จำ�นวนของพิกเซลที่พกพร่องบนหน้าจอแบบ
TFT ต้องเกินระดับที่สามารถยอมรับได้
ตัวอย่างเช่น จำ�นวนพิกเซลย่อยไม่เกิน
0.0004% บนจอภาพอาจมีข้อบกพร่อง
ยิ่งกว่านั้น Philips ยังได้กำ�หนดมาตรฐานที่
สูงขึ้นสำ�หรับชนิดของพิกเซลที่ข้อบกพร่องบาง
ชนิดสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าชนิดอื่นอีก
ด้วย นโยบายนี้ใช้ได้ทั่วโลก
ข้อบกพร่องจุดสว่าง
ข้อบกพร่องจุดสว่าง ปรากฏเป็นพิกเซลหรือ
พิกเซลย่อยที่สว่างหรือ 'ติด' ตลอดเวลา นั่นคือ
จุดที่สว่างของพิกเซลย่อยจะมองเห็นเด่น
ออกมาบนหน้าจอ เมื่อจอภาพแสดงรูปแบบที่
มืด ชนิดของข้อบกพร่องจุดสว่างแบบต่างๆ มี
ดังนี้
พิกเซลย่อยสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำ�เงินหนึ่งจุด
สว่าง
พิกเซลย่อย
พิกเซลย่อยติดกัน 2 จุดสว่าง:
- สีแดง + สีน้ำ�เงิน = สีม่วง
- สีแดง + สีเขียว = สีเหลือง
- สีเขียว + สีน้ำ�เงิน = สีฟ้า (สีฟ้าอ่อน)
พิกเซล
พิกเซลและพิกเซลย่อย
พิกเซล หรือส่วนของภาพ ประกอบด้วยพิกเซล
ย่อย 3 ส่วนที่ประกอบด้วยสีหลักคือ สีแดง สี
เขียว และสีน้ำ�เงิน พิกเซลจำ�นวนมาก ประกอบ
กันกลายเป็นภาพ เมื่อพิกเซลย่อยทั้งหมดของ
พิกเซลหนึ่งสว่าง พิกเซลย่อยทั้ง 3 สีจะ
รวมกันปรากฏเป็นพิกเซลสีขาวหนึ่งพิกเซล เมื่อ
พิกเซลย่อยทั้งหมดมืด พิกเซลย่อยทั้ง 3 สีจะ
พิกเซลย่อยติดกัน 3 จุดสว่าง (พิกเซลสีขาว
หนึ่งจุด)
31
8. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
ข้อบกพร่องของพิกเซลที่อยู่ใกล้กัน
เนื่องจากข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซล
ย่อยชนิดเดียวกันที่อยู่ใกล้กัน อาจสังเกตเห็นได้
มากกว่า Philips จึงระบุระดับการยอมรับสำ�หรับ
ข้อบกพร่องของพิกเซลที่อยู่ใกล้กันด้วย
หมายเหตุ
จุดสว่างสีแดงหรือสีน้ำ�เงิน ต้องมีความสว่าง
กว่าจุดข้างๆ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในขณะ
ที่จุดสว่างสีเขียว ต้องมีความสว่างกว่าจุดข้างๆ
มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
ข้อบกพร่องจุดสีดำ�
ข้อบกพร่องจุดสีดำ� ปรากฏเป็นพิกเซลหรือ
พิกเซลย่อยที่มืดหรือ 'ดับ' ตลอดเวลา นั่นคือ
จุดที่มืดของพิกเซลย่อยจะมองเห็นเด่น
ออกมาบนหน้าจอ เมื่อจอภาพแสดงรูปแบบที่
สว่าง รายการด้านล่างคือชนิดของข้อบกพร่อง
จุดมืดแบบต่างๆ
ระดับการยอมรับสำ�หรับข้อบกพร่องของ
พิกเซล
เพื่อที่จะมีคุณสมบัติสำ�หรับการซ่อมแซม หรือ
การเปลี่ยนเครื่องใหม่เนื่องจากข้อบกพร่องของ
พิกเซลระหว่างช่วงเวลารับประกัน หน้าจอแบบ
TFT ในจอแสดงผลแบบแบนของ Philips ต้อง
มีจำ�นวนพิกเซลหรือพิกเซลย่อยที่บกพร่องเกิน
ระดับการยอมรับในตารางต่อไปนี้
ข้อบกพร่องจุดสว่าง
พิกเซลย่อยสว่าง 1 จุด
พิกเซลย่อยที่สว่างติดกัน 2 จุด
พิกเซลย่อยที่สว่างติดกัน 3 จุด (พิกเซลสีขาวหนึ่งพิกเซล)
ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องจุดสว่าง 2 จุด*
ข้อบกพร่องจุดสว่างรวมของทุกชนิด
ระดับที่สามารถยอมรับได้
3
1
0
>15 มม.
3
ข้อบกพร่องจุดสีดำ�
พิกเซลย่อยมืด 1 จุด
พิกเซลย่อยมืดติดกัน 2 จุด
พิกเซลย่อยมืดติดกัน 3 จุด
ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องจุดมืด 2 จุด*
ข้อบกพร่องจุดมืดรวมของทุกชนิด
ระดับที่สามารถยอมรับได้
5 หรือน้อยกว่า
2 หรือน้อยกว่า
0
>15 มม.
5 หรือน้อยกว่า
จุดบกพร่องรวม
ข้อบกพร่องจุดสว่างหรือจุดมืดรวมของทุกชนิด
ระดับที่สามารถยอมรับได้
5 หรือน้อยกว่า
หมายเหตุ
1. ข้อบกพร่องพิกเซลย่อยที่ติดกัน 1 หรือ 2 แห่ง = ข้อบกพร่อง 1 จุด
2. จอภาพนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9241-307 (ISO9241-307: ข้อกำ�หนดตามหลักสรีรศาสตร์,
วิธีการวิเคราะห์ และการทดสอบความสอดคล้องสำ�หรับจอแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์)
32
8. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
8.2การดูแลลูกค้า & การรับประกัน
สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน และข้อกำ�หนดในการสนับสนุนเพิ่มเติมที่
ใช้ได้สำ�หรับภูมิภาคของคุณ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.philips.com/support สำ�หรับรายละเอียด
นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อหมายเลขศูนย์การดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณที่แสดง
ด้านล่างได้ด้วย
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับภูมิภาค ยุโรปตะวันตก:
ประเทศ
ASC
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค ราคา
Germany
Siemens I&S
+49 01803 386 853
€ 0.09
United Kingdom
Invec Scotland
+44 0207 949 0069
Local call tariff
Ireland
Invec Scotland
+353 01 601 1161
Local call tariff
Spain
Eatsa Spain
+34 902 888 785
€ 0.10
Finland
A-novo
+358 09 2290 1908
Local call tariff
France
A-novo
+33 082161 1658
€ 0.09
Greece
Allman Hellas
+30 00800 3122 1223
Free of charge
Italy
A-novo
+39 840 320 041
€ 0.08
Netherlands
E Care
+31 0900 0400 063
€ 0.10
Denmark
A-novo
+45 3525 8761
Local call tariff
Norway
A-novo
+47 2270 8250
Local call tariff
Sweden
A-novo
+46 08 632 0016
Local call tariff
Poland
Zolter
+48 0223491505
Local call tariff
Austria
Siemens I&S
+43 0810 000206
€ 0.07
Belgium
E Care
+32 078 250851
€ 0.06
Luxembourg
E Care
+352 26 84 30 00
Local call tariff
Portugal
Eatsa Spain
+351 2 1359 1440
Local call tariff
Switzerland
A-novo
+41 02 2310 2116
Local call tariff
33
8. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับภูมิภาค ยุโรปกลางและตะวันออก:
ประเทศ
คอลเซ็นเตอร์
ASC
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
Belarus
NA
IBA
+375 17 217 3386
Bulgaria
NA
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
NA
Renoprom
+385 1 333 0974
Estonia
NA
FUJITSU
+372 6519900
Latvia
NA
“ServiceNet LV” Ltd.
+371 7460399
Lithuania
NA
UAB "Servicenet"
+370 7400088
Romania
NA
Blue Ridge Intl.
+40 21 2101969
Serbia &
Montenegro
NA
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovenia
NA
PC H.and
+386 1 530 08 24
NA
Comel
+380 562320045
NA
Topaz-Service Company
+38 044 245 73 31
NA
CPS
+7 (495) 645 6746 (for repair)
NA
CEEE Partners
+7 (495) 645 3010 (for sales)
Slovakia
NA
Datalan Service
+421 2 49207155
Turkey
NA
Techpro
+90 212 444 4 832
Czech Rep.
NA
Asupport
800 100 697
NA
Serware
+36 1 2426331
NA
Profi Service
+36 1 814 8080
Ukraine
Russia
Hungary
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับภูมิภาค ละตินอเมริกา:
ประเทศ
Brazil
Argentina
คอลเซ็นเตอร์
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับ จีน:
จีน
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค : 4008 800 008
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับ อเมริกาเหนือ :
ประเทศ
คอลเซ็นเตอร์ ASC
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
U.S.A.
TOS
Teleplan
(877) 835-1838
Canada
Supercom
Supercom
(800) 479-6696
34
8. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับภูมิภาค APMEA :
ประเทศ
คอลเซ็นเตอร์
ASC
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
Australia
NA
AGOS NETWORK PTY LTD
1300 360 386
New Zealand
NA
Visual Group Ltd.
0800 657447
Hong Kong /
Macau
NA
Smart Pixels Technology Ltd.
Hong Kong:Tel: +852 2619 9639
Macau:Tel: (853)-0800-987
India
NA
REDINGTON INDIA LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Indonesia
NA
PT. Gadingsari elektronika Prima
Tel: 62 21 75909053, 75909056,
7511530
South Korea
NA
PCS One Korea Ltd.
080-600-6600
Malaysia
NA
After Market Solutions (CE)
Sdn Bhd
603 7953 3370
Pakistan
NA
Philips Consumer Service
(9221) 2737411-16
Singapore
NA
Philips Electronics Singapore
Pte Ltd (Philips Consumer Care (65) 6882 3999
Center)
Taiwan
PCCW
Teleservices
Taiwan
FETEC.CO
Thailand
NA
Axis Computer System Co., Ltd. (662) 934-5498
South Africa
NA
Sylvara Technologies Pty Ltd
United Arab
Emirates
NA
AL SHAHD COMPUTER L.L.C 00971 4 2276525
Israel
NA
Eastronics LTD
1-800-567000
Vietnam
NA
FPT Service Informatic
Company Ltd.
+84 8 38248007 Ho Chi Minh City
+84 5113.562666 Danang City
+84 5113.562666 Can tho Province
Philippines
NA
Glee Electronics, Inc.
(02) 633-4533 to 34,
(02) 637-6559 to 60
Sri Lanka
NA
no distributor and/or service
provider currently
Bangladesh
NA
Distributor: Computer Source
Ltd (warranty buy-out)
880-2-9141747, 9127592
880-2-8128848 / 52
Nepal
NA
Distributor: Syakar Co. Ltd
(warranty buy-out)
977-1-4222395
Cambodia
NA
Distributor: Neat Technology
Pte Ltd (Singapore) (warranty
buy-out)
855-023-999992
0800-231-099
35
086 0000 888
9. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
ปุ่ม AUTO (อัตโนมัติ) ไม่ทำ�งาน
• ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะเมื่ออยู่ใน
โหมด VGA-Analog (VGA- อนาล็อก) ถ้า
ผลลัพธ์ไม่เป็นที่พอใจ คุณสามารถทำ�การ
ปรับค่าต่างๆ แบบแมนนวลได้ผ่านเมนู OSD
9. การแก้ไขปัญหา &
คำ�ถามที่พบบ่อย
9.1การแก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
ฟังก์ชั่น Auto (อัตโนมัติ) ใช้ไม่ได้ในโหมด
DVI-Digital (DVI-ดิจิตอล) เนื่องจากไม่มีความ
จำ�เป็น
หน้านี้ประกอบด้วยปัญหาต่างๆ ที่สามารถแก้ไข
ได้โดยผู้ใช้ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ หลังจากที่คุณ
ลองวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อ
ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips
มองเห็นควันหรือประกายไฟ
• อย่าดำ�เนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใดๆ
ปัญหาทั่วไป
• ตัดการเชื่อมต่อจอภาพจากแหล่งพลังงาน
หลักทันที เพื่อความปลอดภัย
ไม่มีภาพ (LED เพาเวอร์ไม่ติด)
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟเสียบอยู่กับ
เต้าเสียบไฟฟ้า และเสียบอยู่ที่ด้านหลัง
จอภาพ
• ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips
ทันที
• แรกสุด ให้แน่ใจว่าปุ่มเพาเวอร์ที่ด้านหน้า
ของจอภาพอยู่ในตำ�แหน่ง OFF (ปิด)
จากนั้นกดปุ่มไปยังตำ�แหน่ง ON (เปิด)
ปัญหาเกี่ยวกับภาพ
ภาพไม่อยู่ตรงกลาง
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น “Auto
(อัตโนมัติ)” ในตัวควบคุมหลักของ OSD
ไม่มีภาพ (LED เพาเวอร์เป็นสีขาว)
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น Phase/
Clock (เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า)
ในตัวควบคุมหลักของ OSD การทำ�เช่นนี้
ใช้ได้เฉพาะใน VGA mode (โหมด VGA)
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลสัญญาณเชื่อม
ต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอย่าง
เหมาะสม
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจอภาพไม่มีขา
ที่งอบนด้านที่ใช้สำ�หรับเชื่อมต่อ ถ้ามี ให้
ซ่อมหรือเปลี่ยนสายเคเบิล
ภาพสั่นบนหน้าจอ
• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลสัญญาณเชื่อมต่อไป
ยังกราฟฟิกการ์ด หรือ PC อย่างเหมาะสม
และแน่นหนาหรือไม่
• คุณสมบัต Energy Saving (ิการประหยัด
พลังง) านอาจเปิดทำ�งานอยู่
มีการกะพริบแนวตั้ง
หน้าจอแสดงข้อความ
Attention
Check cable connection
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น “Auto
(อัตโนมัติ)” ในตัวควบคุมหลักของ OSD
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น Phase/
Clock (เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า)
ในตัวควบคุมหลักของ OSD การทำ�เช่นนี้
ใช้ได้เฉพาะใน VGA mode (โหมด VGA)
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจอภาพเชื่อม
ต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอย่าง
เหมาะสม (ให้ดูคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
ประกอบด้วย)
• ตรวจสอบเพื่อดูว่าสายเคเบิลจอภาพมีขาที่
งอหรือไม่
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
36
9. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
มีการกะพริบแนวนอน
จุดสีเขียว สีแดง สีน้ำ�เงิน จุดมืด และสีขาว
ปรากฏบนหน้าจอ
• จุดที่เหลืออยู่เป็นคุณลักษณะปกติของ
คริสตัลเหลวที่ใช้ในเทคโนโลยีปัจจุบัน
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูนโยบาย
เกี่ยวกับพิกเซล
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น “Auto
(อัตโนมัติ)” ในตัวควบคุมหลักของ OSD
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น Phase/
Clock (เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า)
ในตัวควบคุมหลักของ OSD การทำ�เช่นนี้
ใช้ได้เฉพาะใน VGA mode (โหมด VGA)
ไฟ “เปิดเครื่อง” สว่างเกินไป และรบกวน
การทำ�งาน
• คุณสามารถปรับไฟ “เปิดเครื่อง” โดยใช้
การตั้งค่า LED เพาเวอร์ใน OSD Main
Controls (ตัวควบคุมหลัก OSD)
ภาพปรากฏเบลอ ไม่ชัด หรือมืดเกินไป
• ปรับคอนทราสต์และความสว่างบนเมนูที่
แสดงบนหน้าจอ
สำ�หรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ดูรายการ
ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค และติดต่อตัวแทนฝ่าย
บริการลูกค้าของ Philips
อาการ “ภาพค้าง”, “เบิร์นอิน” หรือ “ภาพ
โกสต์” ยังคงอยู่หลังจากที่ปิดเครื่องไปแล้ว
• การไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่เปิด
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำ�ให้เกิด
การ “เบิร์นอิน” หรือที่รู้จักกันในอาการ
“ภาพค้าง” หรือ “ภาพโกสต์” บนหน้าจอ
ของคุณ อาการ “เบิร์นอิน”, “ภาพค้าง์” หรือ
“ภาพโกสต์” เป็นปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีใน
เทคโนโลยีจอแสดงผล LCD
ส่วนมากแล้ว อาการ “เบิร์นอิน” หรือ “ภาพ
ค้าง” หรือ “ภาพโกสต์” จะค่อยๆ หายไป
เมื่อเวลาผ่านไป หลังจากที่ปิดเครื่อง
9.2คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ของ
SmartControl Lite
คำ�ถาม 1. มีการเปลี่ยนจอภาพบน
PC ไปเป็นจอภาพอื่น และ
SmartControl Lite ใช้ไม่ได้
ควรทำ�อย่างไร?
ตอบ: เริ่ม PC ใหม่ และดูว่า SmartControl
Lite (สมาร์ทคอนโทรล ไลท์) สามารถ
ทำ�งานได้หรือไม่ ไม่เช่นนั้น คุณ
จำ�เป็นต้องลบ และติดตั้ง SmartControl
Lite ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าไดรเวอร์ที่
เหมาะสมถูกติดตั้ง
• เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่มีการ
เคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อยจอภาพทิ้ง
ไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
คำ�ถาม 2. ฟังก์ชั่น SmartControl Lite
เคยทำ�งานได้ดี แต่ขณะนี้ไม่
ทำ�งานแล้ว จะทำ�อย่างไร?
ตอบ: ถ้ามีการดำ�เนินการต่อไปนี้ คุณอาจ
จำ�เป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์จอภาพใหม่
• เปลี่ยนอะแดปเตอร์วิดีโอกราฟฟิกไปเป็น
การ์ดอื่น
• เปิดทำ�งานแอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอ
เป็นระยะๆ เสมอ ถ้าจอภาพ LCD ของคุณ
จะแสดงเนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งซึ่งไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
• อาการ “เบิร์นอิน” หรือ “ภาพค้าง” หรือ
“ภาพโกสต์” ที่รุนแรงจะไม่หายไป และไม่
สามารถซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่
กล่าวถึงด้านบนไม่ได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้การรับประกันของคุณ
• อัพเดตไดรเวอร์วิดีโอ
• มีกิจกรรมบน OS เช่นเปลี่ยน Service Pack
หรือ Patch
ภาพปรากฏผิดเพี้ยน ข้อความเป็นไม่ชัด
หรือเบลอ
• ตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลของ PC
ให้เป็นโหมดเดียวกันกับความละเอียด
มาตรฐานของการแสดงผลที่แนะนำ�ของ
จอภาพ
• รัน Windows Update และอัพเดตจอภาพ
และ/ไดรเวอร์วิดีโอ
• Windows บูตในขณะที่จอภาพปิดเครื่อง
หรือไม่ได้เชื่อมต่อ
37
9. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
• ในการค้นหา โปรดคลิกขวาที่ My
Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน) และคลิก
ที่ Properties (คุณสมบัติ)->Hardware
(ฮาร์ดแวร์)-> Device Manager (ตัว
จัดการอุปกรณ์)
Attention
Theft mode enabled
• ถ้าคุณเห็น “Plug and Play Monitor
(จอภาพพลักแอนด์เพลย์)” แสดงขึ้น
ภายใต้ Monitor (จอภาพ), คุณจำ�เป็นต้อง
ติดตั้งใหม่ เพียงลบ SmartControl Lite
ออก และติดตั้งใหม่เข้าไป
คำ�ถาม 5.ลืม PIN สำ�หรับฟังก์ชั่น Theft
Deterrence (ป้องกันการ
ขโมย) ต้องทำ�อย่างไร?
ตอบ: ศูนย์บริการ Philips มีสิทธิ์ถามข้อมูล
ระบุตัวตนของคุณและการอนุญาต
ทางกฎหมาย เพื่อตรวจสอบความเป็น
เจ้าของของจอภาพ
โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นป้องกันการขโมย
เป็นบริการตัวเลือกฟรีที่เพิ่มความสะดวก
ให้เท่านั้น การจัดการหมายเลข PIN
เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคน
หรือองค์กรที่ตั้งค่าหมายเลขนี้แต่เพียง
ผู้เดียว ในกรณีที่ลืมหมายเลข PIN
ศูนย์บริการ Philips สามารถรีเซ็ต
หมายเลขให้กับคุณโดยมีการคิดค
่าใช้จ่าย หลังจากที่ตรวจสอบความเป็น
เจ้าของแล้ว โปรดทราบว่า กิจกรรมนี้
ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไข
ของการรับประกันมาตรฐาน
คำ�ถาม 3. หลังจากที่ติดตั้ง SmartControl
Lite เมื่อคลิกที่แท็บ
SmartControl Lite ไม่มีอะไร
แสดงขึ้นมาครู่หนึ่ง หรือข้อความ
ล้มเหลวแสดงขึ้นมา เกิดอะไร
ขึ้น?
ตอบ: อาจเนื่องจากอะแดปเตอร์กราฟฟิก
ของคุณใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ
SmartControl Lite ถ้าอะแดปเตอ
ร์กราฟฟิกของคุณเป็นหนึ่งในยี่ห้อที่
กล่าวถึงด้านบน ให้ลองดาวน์โหลด
ไดรเวอร์อะแดปเตอร์กราฟฟิกที่ใหม่
ที่สุดจากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตอะ
แดปเตอร์กราฟฟิก
ติดตั้งไดรเวอร์ ลบ SmartControl Lite
(สมาร์ทคอนโทรล ไลท์) และติดตั้งใหม่
อีกหนึ่งครั้ง
ถ้ายังคงไม่ทำ�งานอีก หมายควา
มว่าอะแดปเตอร์กราฟฟิกของคุณไม่ได้
รับการสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์
Philips และตรวจสอบว่ามีไดรเวอร์
SmartControl Lite ที่อัพเดตหรือไม่
9.3คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ทั่วไป
คำ�ถาม 1:ในขณะที่ติดตั้งจอภาพ ควรทำ�
อย่างไรถ้าหน้าจอแสดงข้อความ
ว่า “Cannot display this
video mode (ไม่สามารถแสดง
โหมดวิดีโอนี้ได้)”?
ตอบ: ความละเอียดที่แนะนำ�สำ�หรับจอภาพนี้:
1920 x 1080 @60 Hz.
• ถอดปลั๊กสายเคเบิลทั้งหมด จากนั้น
เชื่อมต่อ PC ของคุณเข้ากับจอภาพที่คุณใช้
ก่อนหน้านี้
คำ�ถาม 4. เมื่อคลิกที่ Product
Information (ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์) มีข้อมูลแสดง
บางส่วนเท่านั้น เกิดอะไรขึ้น?
ตอบ: อาจเป็นเพราะไดรเวอร์อะแดปเตอร์ก
ราฟฟิกการ์ดของคุณไม่ได้เป็นเวอร์ชั่น
ที่อัพเดตที่สุด ซึ่งสนับสนุนอินเตอร์เฟซ
DDC/CI อย่างสมบูรณ์ โปรดลองดาวน์
โหลดไดรเวอร์อะแดปเตอร์กราฟฟิก
การ์ดที่อัพเดตที่สุดจากเว็บไซต์ของบ
ริษัทอะแดปเตอร์กราฟฟิกการ์ด ติดตั้ง
ไดรเวอร์ ลบ SmartControl Lite และ
ติดตั้งใหม่อีกหนึ่งครั้ง
• ใน เมนู Start (เริ่ม), เลือก Settings/
Control Panel (การตั้งค่า/แผงควบคุม) ใน
หน้าต่าง Control Panel (แผงควบคุม),
เลือกไอคอน Display (การแสดงผล)
ภายในแผงควบคุม Display (การแสดง
ผล), เลือกแท็บ “Settings (การตั้งค่า)”
ภายใต้แท็บ การตั้งค่า, ในกล่องที่ชื่อ
“Desktop Area (พื้นที่เดสก์ทอป)”, ให้
เลื่อนตัวเลื่อนไปที่ 1920 x 1080 พิกเซล
38
9. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
• เปิด “Advanced Properties (คุณสมบัติ
ขั้นสูง)” และตั้งค่าอัตรารีเฟรชไปที่ 60 Hz,
จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
“Reset (รีเซ็ต)” เพื่อเรียกการตั้งค่า
ดั้งเดิมของโรงงานกลับคืนมา
คำ�ถาม 6:หน้าจอ LCD ทนต่อการขีดข่วน
หรือไม่?
ตอบ: โดยทั่วไป แนะนำ�ว่าไม่ควรให้พื้นผิว
หน้าจอสัมผัสถูกการกระแทกที่รุนแรง
และป้องกันไม่ให้ถูกวัตถุมีคม หรือวัตถุ
ใดๆ แม้จะไม่มีคมก็ตาม ในขณะที่จัดการ
กับจอภาพ ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดัน
หรือแรงกดลงบนด้านที่เป็นหน้า
จอแสดงผลแบบแบน การทำ�เช่นนี้อาจ
ส่งผลกระทบกับเงื่อนไขการรับประกัน
ของคุณ
• เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ และทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนที่ 2
และ 3 เพื่อตรวจสอบว่า PC ของคุณถูกตั้ง
ค่าไว้ที่ 1920 x 1080 @60 Hz หรือไม่
• ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ถอดจอภาพเดิม
ของคุณออก และเชื่อมต่อจอภาพ LCD
Philips ของคุณกลับเข้าไปอีกครั้ง
• เปิดจอภาพของคุณ จากนั้นเปิด PC ของ
คุณ
คำ�ถาม 2:อัตรารีเฟรชที่แนะนำ�สำ�หรับ
จอภาพ LCD คือเท่าใด?
ตอบ: อัตรารีเฟรชที่แนะนำ�ในจอภาพ LCD คือ
60 Hz ในกรณีที่มีคลื่นรบกวนบนหน้าจอ
คุณสามารถตั้งค่าอัตรารีเฟรชเพิ่มขึ้นได้
ถึง 75 Hz เพื่อดูว่าคลื่นรบกวนนั้น
หายไปหรือไม่
คำ�ถาม 7:ควรทำ�ความสะอาดพื้นผิว
หน้าจอ LCD อย่างไร?
ตอบ: สำ�หรับการทำ�ความสะอาดปกติ ให้ใช้ผ้า
นุ่มที่สะอาด สำ�หรับการทำ�ความสะอาด
ที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ โปรดใช้ไอ
โซโพรพิล แอลกอฮอล์ อย่าใช้ตัวทำ�
ละลายอื่น เช่น เอธิล แอลกอฮอล์,
เอธานอล, อะซีโตน, เฮกเซน, ฯลฯ
คำ�ถาม 3:ไฟล์ .inf และ .icm บน CDROM คืออะไร? จะติดตั้ง
ไดรเวอร์ได้อย่างไร (.inf และ
.icm)?
ตอบ: นี่คือไฟล์ไดรเวอร์สำ�หรับจอภาพของ
คุณ ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือผู้ใช้ของ
คุณเพื่อติดตั้งไดรเวอร์ คอมพิวเตอร์อาจ
ถามถึงไดรเวอร์ของจอภาพ (ไฟล์ .inf
และ .icm) หรือแผ่นไดรเวอร์ เมื่อคุณ
ติดตั้งจอภาพในครั้งแรก ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนเพื่อใส่ (แผ่น CD-ROM) ที่มา
พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ ไดรเวอร์จอภาพ
(ไฟล์ .inf และ .icm) จะถูกติดตั้งโดย
อัตโนมัติ
คำ�ถาม 8:สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสีของ
จอภาพได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
สีของคุณผ่านตัวควบคุม OSD โดยใช้
กระบวนการต่อไปนี้
• กด “OK (ตกลง)” เพื่อแสดงเมนู OSD
(การแสดงผลบนหน้าจอ)
• กด “ลูกศรลง” เพื่อเลือกตัวเลือก “Color
(สี)” จากนั้นกด “OK (ตกลง)” เพื่อเข้าสู่
การตั้งค่าสี, มีการตั้งค่า 3 อย่างดังแสดง
ด้านล่าง
1. Color Temperature (อุณหภูมิสี); เมื่อ
การตั้งค่าอยู่ในช่วง 6500K หน้าจอ
จะปรากฏเป็นโทน “อุ่น โดยมีโทนสี
แดง-ขาว”, ในขณะที่อุณหภูมิสีที่
9300K จะให้สีที่ “เย็น ในโทนสีฟ้าขาว”
คำ�ถาม 4:จะปรับความละเอียดได้อย่างไร?
ตอบ: ไดรเวอร์วิดีโอการ์ด/กราฟฟิก และ
จอภาพของคุณจะร่วมกันหาความ
ละเอียดที่ใช้ได้ คุณสามารถเลือกความ
ละเอียดที่ต้องการภายใต้ Control Panel
(แผงควบคุม) ของ Windows® ใน
หัวข้อ “Display properties (คุณสมบัติ
การแสดงผล)”
2. sRGB; นี่เป็นการตั้งค่ามาตรฐานเพื่อให้
มั่นใจถึงการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องของ
สีระหว่างอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (เช่น
กล้องดิจิตอล, จอภาพ, เครื่องพิมพ์,
สแกนเนอร์, ฯลฯ)
คำ�ถาม 5:จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดความ
สับสนในขณะที่ทำ�การปรับ
จอภาพผ่าน OSD?
ตอบ: เพียงกดปุ่ม OK (ตกลง), จากนั้นเลือก
39
9. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
3. User Define (ผู้ใช้กำ�หนด); ผู้ใช้
สามารถเลือกความชอบในการตั้งค่าสี
ของตัวเอง โดยการปรับสีแดง สีเขียว
และสีน้ำ�เงิน
เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่มี
การเคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อย
จอภาพทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
เปิดทำ�งานแอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอ
เป็นระยะๆ เสมอ ถ้าจอภาพ LCD ของ
คุณจะแสดงเนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งซึ่งไม่มี
การเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ
การวัดสี ทำ�โดยการวัดสีของแสงจากวัตถุที่แผ่
รังสีในขณะที่ถูกทำ�ให้ร้อนขึ้น การวัดนี้ถูกแสดง
ในรูปแบบของมาตรวัดแบบสมบูรณ์ (องศาเคล
วิน) อุณหภูมิที่มีเคลวินต่ำ� เช่น 2004K เป็นสี
แดง; อุณหภูมิที่มีเคลวินสูงขึ้น เช่น 9300K เป็น
สีน้ำ�เงิน อุณหภูมิธรรมชาติ คือสีขาว อยู่ที่
6504K
คำ�เตือน
อาการ “เบิร์นอิน” หรือ “ภาพค้าง” หรือ “ภาพ
โกสต์” ที่รุนแรงจะไม่หายไป และไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่กล่าวถึงด้านบน
ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของ
คุณ
คำ�ถาม 9: สามารถเชื่อมต่อจอภาพ LCD
ไปยัง PC, เวิร์กสเตชั่น หรือ
Mac เครื่องใดก็ได้ใช่หรือไม่?
ตอบ: ใช่ จอภาพ LCD Philips ทุกเครื่อง
สามารถทำ�งานร่วมกันได้กับ PC
มาตรฐาน, Mac และเวิร์กสเตชั่นอย่าง
สมบูรณ์ คุณอาจจำ�เป็นต้องใช้อะแดป
เตอร์สายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อจอภาพไป
ยังระบบ Mac ของคุณ โปรดติดต่อ
ตัวแทนจำ�หน่าย Philips ของคุณสำ�หรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
คำ�ถาม 12: ทำ�ไมจอแสดงผลจึงไม่แสดง
ข้อความที่คมชัด และแสดง
ตัวอักษรที่มีรอยหยัก?
ตอบ: จอภาพ LCD ของคุณทำ�งานได้ดีที่สุดที่
ความละเอียดมาตรฐานคือ 1920 x
1080 @60 Hz เพื่อการแสดงผลที่ดี
ที่สุด โปรดใช้ความละเอียดนี้
คำ�ถาม 10:จอภาพ LCD Philips เป็น
ระบบพลัก-แอนด์- เพลย์
หรือไม่?
ตอบ: ใช่ จอภาพต่างๆ เป็นแบบพลัก-แอนด์เพลย์ ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Windows
7/Vista/XP/NT, Mac OSX, Linux
คำ�ถาม 11: ภาพติดหน้าจอ หรือภาพเบิร์น
อิน หรือภาพค้าง หรือภาพ
โกสต์ในหน้าจอ LCD คืออะไร?
ตอบ: การไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่เปิด
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำ�ให้
เกิดการ “เบิร์นอิน” หรือที่รู้จักกันใน
อาการ “ภาพค้าง” หรือ “ภาพโกสต์” บน
หน้าจอของคุณ อาการ “เบิร์นอิน์”,
“ภาพค้าง์” หรือ “ภาพโกสต์์” เป็น
ปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีในเทคโนโลยี
จอแสดงผล LCD ส่วนมากแล้ว อาการ
“เบิร์นอิน” หรือ “ภาพค้าง” หรือ “ภาพ
โกสต์” จะค่อยๆ หายไปเมื่อเวลาผ่านไป
หลังจากที่ปิดเครื่อง
40
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. สงวนลิขสิทธิ์
Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Koninklijke Philips Electronics N.V. และมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาตจาก
Koninklijke Philips Electronics N.V.
ข้อมูลจำ�เพาะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
เวอร์ชั่น: M3237EQ1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement