Philips จอภาพ LCD Full HD 243V7QDABF/67 คู่มือผู้ใช้

Philips จอภาพ LCD Full HD 243V7QDABF/67 คู่มือผู้ใช้
243V7
www.philips.com/welcome
TH คู่มือผู้ใช้
1
การดูแลลูกค้า และการรับประกัน 18
การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบ
บ่อย
21
สารบัญ
1. สำ�คัญ1������������������������������������� 1
1.1 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และการ
บำ�รุงรักษา1��������������������������������� 1
1.2 คำ�อธิบายของเครื่องหมายต่างๆ3������ 3
1.3 การทิ้งผลิตภัณฑ์ และวัสดุบรรจุ
หีบห่อ....................................... 4
2. การตั้งค่าจอภาพ....................... 5
2.1 การติดตั้ง................................... 5
2.2 การใช้งานจอภาพ........................ 7
2.3 ถอดขาตั้งฐานและฐาน................ 10
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด.............. 11
3.1 SmartImage ........................... 11
3.2 SmartContrast......................... 12
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค1��������� 13
4.1 ความละเอียด & โหมดพรีเซ็ต....... 16
5. การจัดการพลังงาน.................. 17
6. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน...
18
6.1 นโยบายเกี่ยวกับพิกเซลที่เสียของ
จอภาพแบบแบนของ Philips........ 18
6.2 การดูแลลูกค้า & การรับประกัน. .... 20
7. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบ
บ่อย.......................................21
7.1 การแก้ไขปัญหา......................... 21
7.2 คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ทั่วไป2������������� 22
1. สำ�คัญ
• โปรดใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่ Philips
ให้มาตลอดเวลา ถ้าสายไฟของคุณหายไป
โปรดติดต่อกับศูนย์บริการในประเทศของ
คุณ (โปรดดูศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อการ
ดูแลลูกค้า)
• อย่าให้จอภาพมีการสั่นสะเทือนหรือได้รับ
การกระแทกที่รุนแรงระหว่างการทำ�งาน
• อย่าเคาะ ทำ�หรือจอภาพหล่นพื้นระหว่าง
การทำ�งานหรือการขนส่ง
• การใช้หน้าจอมากเกิดไปอาจทำ�ให้ไม่สบาย
ตาได้ การพักสายตาเป็นเวลาสั้น ๆ แต่
บ่อย ๆ จะดีกว่าการพักสายตานานกว่าแต่
น้อยครั้งหว่า เช่น การพัก 5-10 นาทีในทุก
ๆ 50-60 นาทีที่ใช้หน้าจออย่างต่อเนื่องจะ
ดีกว่าการพัก 15 นาทีในทุก ๆ สองชั่วโมง
พยายามหลีกเลี่ยงอาการเคืองตาในระหว่าง
ที่ใช้หน้าจอเป็นระยะเวลานาน ๆ โดย:
• มองไปไกล ๆ ที่ระยะที่แตกต่างกันหลัง
จากการจ้องที่หน้าจอเป็นระยะเวลา
นาน ๆ
• ตั้งใจกระพริบตาบ่อย ๆ ในระหว่าง
ทำ�งาน
• ค่อย ๆ ปิดตาลงและกรอกตาช้า ๆ เพื่อ
ผ่อนคลาย
• ปรับตำ�แหน่งหน้าจอให้มีตำ�แหน่งและ
มุมที่เหมาะสมกับความสูงของคุณ
• ปรับความสว่างและคอนทราสต์ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม
• ปรับแสงแวดล้อมให้มีระดับเดียวกับ
ความสว่างของหน้าจอ หลีกเลี่ยงการใช้
แสงจากหลอดฟลูโอเรสเซนต์ และพื้น
ผิวที่สะท้อนแสงมากเกินไป
• ไปพบแพทย์หากคุณมีอาการผิดปกติ
1. สำ�คัญ
คู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์นี้มีไว้สำ�หรับทุกคนที่ใช้
จอภาพ Philips ใช้เวลาอ่านคู่มือผู้ใช้นี้ก่อนที่จะ
เริ่มใช้จอภาพของคุณ คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูล
สำ�คัญ และข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน
จอภาพของคุณ
การรับประกันของ Philips มีให้กับผลิตภัณฑ์ที่มี
การจัดการอย่างเหมาะสมสำ�หรับการใช้งานที่
สอดคล้องกับขั้นตอนการใช้งานของผลิตภัณฑ์
และเมื่อจำ�เป็นต้องนำ�เครื่องเข้ารับการซ่อมแซม
ต้องแสดงใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
ซึ่งมีการระบุวันที่ซื้อ ชื่อตัวแทนจำ�หน่าย และรุ่น
รวมทั้งหมายเลขการผลิตของผลิตภัณฑ์
1.1ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และ
การบำ�รุงรักษา
คำ�เตือน
การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการ
ใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารฉบับนี้
อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจาก
กระแสไฟฟ้า และ/หรืออันตรายทางกายภาพได้
อ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ในขณะที่
เชื่อมต่อและใช้จอภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ:
การทำ�งาน
• โปรดเก็บจอภาพไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
แสงสว่างที่มีความเข้มสูง และห่างจาก
แหล่งกำ�เนิดความร้อนอื่นๆ การสัมผัสถูก
สิ่งแวดล้อมในลักษณะนี้เป็นเวลานาน อาจ
ทำ�ให้เกิดจอภาพเปลี่ยนสี และเกิดความ
เสียหายได้
• นำ�วัตถุใดๆ ที่อาจตกลงไปในรูระบายอากาศ
หรือป้องกันการทำ�ความเย็นอย่างเหมาะสม
ออกจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของจอภาพ
• อย่าปิดกั้นรูระบายอากาศบนตัวเครื่อง
• เมื่อวางตำ�แหน่งจอภาพ ตรวจดูให้แน่ใจว่า
สามารถเข้าถึงปลั๊กเพาเวอร์และเต้าเสียบได้
อย่างง่ายดาย
• ถ้าจะทำ�การปิดจอภาพโดยการถอดสาย
เคเบิลเพาเวอร์ หรือสายไฟ DC, ให้รอ 6
วินาทีก่อนที่จะถอดสายเคเบิลเพาเวอร์ หรือ
สายไฟ DC สำ�หรับการทำ�งานปกติ
การบำ�รุงรักษา
• เพื่อป้องกันจอภาพของคุณจากความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่าใช้แรงกดที่
มากเกินไปบนหน้าจอ LCD ในขณะที่
เคลื่อนย้ายจอภาพของคุณ ให้จับที่กรอบ
เพื่อยก อย่ายกจอภาพโดยการวางมือหรือ
นิ้วของคุณบนหน้าจอ LCD
• ถอดปลั๊กจอภาพ ถ้าคุณจะไม่ใช้จอภาพเป็น
ระยะเวลานาน
• ถอดปลั๊กจอภาพ ถ้าคุณจำ�เป็นต้องทำ�ความ
สะอาดเครื่องด้วยผ้าที่เปียกหมาดๆ คุณ
สามารถเช็ดหน้าจอด้วยผ้าแห้งได้ในขณะที่
1
1. สำ�คัญ
•
•
•
•
•
ปิดเครื่อง อย่างไรก็ตาม อย่าใช้ตัวทำ�
ละลายอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ หรือ
ของเหลวที่มาจากแอมโมเนีย เพื่อทำ�ความ
สะอาดจอภาพของคุณ
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
หรือความเสียหายถาวรต่อตัวเครื่อง อย่าให้
จอภาพสัมผัสกับฝุ่น ฝน น้ำ� หรือ
สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นมากเกินไป
ถ้าจอภาพของคุณเปียก ให้เช็ดด้วยผ้าแห้ง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
ถ้าสิ่งแปลกปลอม หรือน้ำ�เข้าไปในจอภาพ
ของคุณ โปรดปิดเครื่องทันที และถอดปลั๊ก
สายไฟออก จากนั้นนำ�สิ่งแปลกปลอมหรือ
น้ำ�ออก และส่งเครื่องไปยังศูนย์การ
บำ�รุงรักษา
อย่าเก็บหรือใช้จอภาพในสถานที่ซึ่งสัมผัส
ถูกความร้อน แสงอาทิตย์โดยตรง หรือมี
สภาพเย็นจัด
เพื่อรักษาสมรรถนะการทำ�งานที่ดีที่สุดของ
จอภาพของคุณ และมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานขึ้น โปรดใช้จอภาพในสถานที่ซึ่งมี
อุณหภูมิและความชื้นอยู่ภายในช่วงที่ระบุไว้
• อุณหภูมิ: 0-40°C 32-104°F
• ความชื้น: 20-80% RH
คำ�เตือน
การไม่เปิดทำ�งานสกรีนเซฟเวอร์ หรือใช้แอป
พลิเคชั่นที่มีการรีเฟรชหน้าจอเป็นระยะๆ อาจ
ทำ�ให้เกิดอาการ “จอไหม้” หรือ “ภาพค้าง”
หรือ “ภาพโกสต์” อย่างรุนแรง ซึ่งจะไม่หาย
ไป และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่
กล่าวถึงด้านบน ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้
การรับประกัน
บริการ
• ฝาปิดตัวเครื่องควรเปิดโดยช่างบริการที่มี
คุณสมบัติเท่านั้น
• ถ้ามีความจำ�เป็นต้องใช้เอกสารใดๆ สำ�หรับ
การซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการใน
ประเทศของคุณ (โปรดดูบท “ศูนย์ข้อมูล
ผู้บริโภค”)
• สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง โปรดดู
หัวข้อ “ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค”
• อย่าทิ้งจอภาพของคุณไว้ในรถยนต์/ท้ายรถ
เมื่อจอดทิ้งไว้กลางแดด
หมายเหตุ
ปรึกษาช่างเทคนิคบริการ ถ้าจอภาพไม่ทำ�งาน
เป็นปกติ หรือคุณไม่แน่ใจว่าต้องดำ�เนิน
กระบวนการใดในขณะที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้
ไว้ในคู่มือฉบับนี้
ข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับอาการจอไหม้/ภาพ
โกสต์
• สำ�คัญ: เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟ
เวอร์ที่มีการเคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อย
จอภาพทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน เปิดทำ�งาน
แอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็นระยะๆ เสมอ
ถ้าจอภาพของคุณจะแสดงเนื้อหาที่เป็น
ภาพนิ่งซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง การไม่
ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่เปิดต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลานาน อาจทำ�ให้เกิดการ
“เบิร์นอิน” หรือที่รู้จักกันในอาการ “ภาพ
ค้าง” หรือ “ภาพโกสต์” บนหน้าจอของคุณ
อาการ “เบิร์นอิน”, “ภาพค้าง” หรือ “ภาพ
โกสต์” เป็นปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีใน
เทคโนโลยีจอแสดงผล LCD ส่วนมากแล้ว
อาการ “เบิร์นอิน” หรือ “ภาพค้าง” หรือ
“ภาพโกสต์” จะค่อยๆ หายไปเมื่อเวลาผ่าน
ไป หลังจากที่ปิดเครื่อง
2
1. สำ�คัญ
1.2คำ�อธิบายของเครื่องหมาย
ต่างๆ
ส่วนย่อยต่อไปนี้อธิบายถึงข้อตกลงของ
เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้
หมายเหตุ ข้อควรระวัง และคำ�เตือน
ตลอดคู่มือฉบับนี้ อาจมีส่วนของข้อความที่
แสดงพร้อมกับไอคอน และพิมพ์ด้วยตัวหนา
หรือตัวเอียง ส่วนของข้อความเหล่านี้ คือ
หมายเหตุ ข้อควรระวัง หรือคำ�เตือน ซึ่งใช้ดัง
ต่อไปนี้:
หมายเหตุ
ไอคอนนี้ ระบุถึงข้อมูลสำ�คัญ และเทคนิคที่ช่วย
ให้คุณใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้ดีขึ้น
ข้อควรระวัง
ไอคอนนี้ระบุถึงข้อมูลที่บอกให้คุณหลีกเลี่ยง
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ หรือ
การสูญเสียข้อมูล
คำ�เตือน
ไอคอนนี้ระบุถึงโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อ
ร่างกาย และบอกวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา
คำ�เตือนบางอย่างอาจปรากฏในรูปแบบที่
แตกต่าง และอาจไม่มีการแสดงไอคอนไว้
ควบคู่กัน ในกรณีดังกล่าว การแสดงคำ�เตือน
เฉพาะจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงาน
ออกระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3
1. สำ�คัญ
1.3การทิ้งผลิตภัณฑ์ และวัสดุ
บรรจุหีบห่อ
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้วWEEE
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation innational take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and
related packaging material) in accordance with
all Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.
html.
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations
on how to dispose of your old monitor and
packing from your sales representative.
4
2. การตั้งค่าจอภาพ
2. การตั้งค่าจอภาพ
ติดตั้งขาตั้งฐาน
1. วางจอภาพคว่ำ�หน้าลงบนพื้นผิวที่นุ่มและ
เรียบ โดยใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน หรือความเสียหายที่
หน้าจอ
2.1การติดตั้ง
2. ต่อ/เลื่อนคอลัมน์ฐานเข้ากับจอภาพ จน
กระทั่งคลิกลงในตำ�แหน่ง
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ
243V7
使用
前请阅读使用说明
in k l
© 20 17 Kon
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
ijke
P h il
ip s
ll r
.A
N .V
ig h
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
e
na
er
s
s
re
io
n
ts
rv
ed
.U
uth
or
ize
d
d up
li c a t
io n i s
e
Ma d
a vio lat ion of ap plicabl e laws .
and
n
pri
ted
in
ina
Ch
.V
3. จับขาตั้งฐานจอภาพด้วยมือทั้งสองข้าง
และใส่ขาตั้งฐานลงในเสาของฐานให้แน่น
หนา
* CD
แหล่งจ่ายไฟ
* VGA
* DVI
* HDMI
* สายเคเบิลเสียง
* DP
*ขึ้นอยู่กับประเทศ
5
2. การตั้งค่าจอภาพ
243V7QDS
การเชื่อมต่อไปยัง PC ของคุณ
243V7QS
4
4
5
6
4
5
อินพุตไฟ AC
อินพุต VGA
อินพุต DVI-D
ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
243V7QDA
อินพุตไฟ AC
อินพุต VGA
อินพุต DVI
อินพุต HDMI
เอาต์พุตเสียง HDMI
ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
6
4
243V7QJA
4
7
5
6
4
อินพุตไฟ AC
อินพุต VGA
อินพุต DVI
อินพุต HDMI
เอาต์พุตหูฟัง
อินพุตเสียง
7 ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
4
7
5
อินพุตไฟ AC
อินพุต VGA
อินพุต DP
อินพุต HDMI
เอาต์พุตหูฟัง
อินพุตเสียง
7 ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
6
2. การตั้งค่าจอภาพ
เชื่อมต่อไปยัง PC
1. เชื่อมต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของจอภาพ
อย่างแน่นหนา
2.2การใช้งานจอภาพ
คำ�อธิบายผลิตภัณฑ์ มุมมองด้านหน้า
243V7QS, 243V7QDS
2. ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอดปลั๊ก
สายไฟ
3. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณจอภาพเข้ากับ
ขั้วต่อวิดีโอที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์
ของคุณ
4. เสียบสายไฟของคอมพิวเตอร์ และจอภาพ
ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ๆ
5. เปิดคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณ ถ้า
จอภาพแสดงภาพ หมายความว่าการติดตั้ง
สมบูรณ์
3
7
6
5
4
2
เปิดและปิดจอภาพ
เข้าถึงเมนู OSD
ยืนยันการปรับ OSD
ปรับเมนู OSD
ปรับระดับความสว่าง
เปลี่ยนแหล่งสัญญาณขาเข้า
กลับไปยังระดับ OSD ก่อนหน้า
SmartImage.
มีตัวเลือกที่หลากหลาย :
อ่านง่าย, สำ�นักงาน, ภาพถ่าย,
ภาพยนตร์, เกม, ประหยัด,
LowBlue Mode, ปิด.
7
2. การตั้งค่าจอภาพ
243V7QDA, 243V7QJA
คำ�อธิบายของการแสดงผลบนหน้าจอ
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) คืออะไร?
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) เป็นคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งในจอภาพ LCD ของ Philips ทุก
รุ่น คุณสมบัตินี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับ
สมรรถนะของหน้าจอ หรือเลือกฟังก์ชั่นต่างๆ
ของจอภาพโดยตรงผ่านหน้าต่างขั้นตอนการ
ทำ�งานที่แสดงบนหน้าจอ ระบบติดต่อผู้ใช้ที่
แสดงบนหน้าจอที่ใช้ง่าย แสดงอยู่ด้านล่าง:
243V7QS
 
3





7
6
5
4

2
 
เปิดและปิดจอภาพ
เข้าถึงเมนู OSD
ยืนยันการปรับ OSD
243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA
 
ปรับเมนู OSD



ปรับเสียงลำ�โพง

เปลี่ยนแหล่งสัญญาณขาเข้า


กลับไปยังระดับ OSD ก่อนหน้า

SmartImage.
มีตัวเลือกที่หลากหลาย :
อ่านง่าย, สำ�นักงาน, ภาพถ่าย,
ภาพยนตร์, เกม, ประหยัด,
LowBlue Mode, ปิด.
พื้นฐานและขั้นตอนง่ายๆ บนปุ่มควบคุม
ใน OSD ที่แสดงด้านบน คุณสามารถกดปุ่ม
ที่แผงด้านหน้าของจอภาพ เพื่อเลื่อน
เคอร์เซอร์ และกดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อยืนยันตัว
เลือกหรือทำ�การเปลี่ยนแปลง
8
2. การตั้งค่าจอภาพ
เมนู OSD
การแจ้งเตือนความละเอียด
ด้านล่างเป็นมุมมองในภาพรวมของโครงสร้าง
ของการแสดงผลบนหน้าจอ คุณสามารถใช้หน้า
จอนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อคุณต้องการทำ�งาน
ด้วยการปรับค่าต่างๆ ในภายหลัง
Main menu
LowBlue Mode
จอภาพนี้ได้รับการออกแบบให้มีสมรรถนะการ
ทำ�งานดีที่สุดที่ความละเอียดมาตรฐานของ
เครื่องคือ 1920 x 1080 @ 60Hz เมื่อเปิด
เครื่องจอภาพด้วยความละเอียดที่แตกต่างจากนี้
จะมีการแจ้งเตือนแสดงบนหน้าจอ: ใช้ 1920 x
[email protected] 60Hz เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด
Sub menu
On
1, 2, 3
Off
Input
คุณสามารถปิดการแสดงการแจ้งเตือนความ
ละเอียดมาตรฐานจาก Setup (ตั้งค่า) ในเมนู
OSD (การแสดงผลบนหน้าจอ)
VGA
DVI (243V7QS, 243V7QDS, 243V7QDA)
HDMI (243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
DisplayPort (243V7QJA)
Picture
Picture Format
Wide Screen, 4:3
Brightness
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
ฟังก์ชั่นด้านกายภาพ
เอียง
20
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
Audio
(243V7QDS,
243V7QDA,
243V7QJA)
0~100
Volume
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
On, Off
Stand-Alone
(243V7QDA, 243V7QJA)
On, Off
Mute
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
Color
Audio Source
(243V7QDA, 243V7QJA)
Audio In, HDMI,
DisplayPort (243V7QJA)
Color Temperature
6500K, 7500K, 9300K
sRGB
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
OSD Setting
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brasil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Auto
H.Position
Setup
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Information
9
2. การตั้งค่าจอภาพ
หมายเหตุ
2.3ถอดขาตั้งฐานและฐาน
หน้าจอนี้ยอมรับอินเทอร์เฟซการแขวน VESACompliant 100 มม. X 100 มม.
ถอดขาตั้งฐาน
ก่อนที่คุณจะเริ่มถอดชิ้นส่วนฐานของจอภาพ
โปรดทำ�ตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้
100mm
1. วางจอภาพคว่ำ�หน้าลงบนพื้นผิวที่เรียบ โดย
ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
รอยขีดข่วน หรือความเสียหายที่หน้าจอ
100mm
2. กดคลิปล็อค เพื่อปลดขาตั้งฐานออกจาก
เสาฐาน
1
3. กดปุ่มคลายเพื่อถอดเสาฐานออก
2
10
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
เกม, ประหยัด, LowBlue Mode, ปิด
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
3. การแสดงผลบนหน้าจอของ SmartImage
Lite จะอยู่บนหน้าจอเป็นเวลา 5 วินาที หรือ
คุณสามารถกดปุ่ม OK เพื่อท�ำการยืนยัน
ก็ได้
มีตัวเลือกที่หลากหลาย : SmartImage.
มีตัวเลือกที่หลากหลาย : อ่านง่าย, สำ�นักงาน,
ภาพถ่าย, ภาพยนตร์, เกม, ประหยัด, LowBlue
Mode, ปิด
3.1SmartImage
นี่คืออะไร?
SmartImage ให้การตั้งค่าล่วงหน้าซึ่งปรับ
ค่าจอแสดงผลให้ท�ำงานอย่างเหมาะสมที่สุด
ส�ำหรับเนื้อหาชนิดต่างๆ ซึ่งจะปรับความสว่าง
คอนทราสต์ สี และความชัดแบบเรียลไทม์ ไม่
ว่าคุณจะก�ำลังท�ำงานด้วยการใช้งานข้อความ,
การแสดงภาพ หรือการชมวิดีโอ Philips
SmartImage ก็ให้สมรรถนะการท�ำงาน
ที่ดีที่สุดของจอภาพได้



ท�ำไมจึงจ�ำเป็นต้องใช้?

คุณต้องการจอภาพที่ให้การแสดงผลที่ดีที่สุด
ส�ำหรับเนื้อหาทุกชนิด ซอฟต์แวร์ SmartImage
Lite จะปรับความสว่าง คอนทราสต์ สี และ
ความชัดโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การรับชมบนจอภาพของคุณ



 
คุณสมบัตินี้ท�ำงานอย่างไร?

SmartImage เป็นเทคโนโลยีชั้นน�ำที่มี
เฉพาะบนเครื่อง Philips ที่วิเคราะห์เนื้อหาที่
แสดงบนหน้าจอของคุณ ตามสถานการณ์ที่คุณ
เลือก SmartImage จะปรับคอนทราสต์
ความอิ่มของสี และความชัดของภาพแบบ
ไดนามิก เพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพที่ก�ำลัง
แสดงในขณะนั้น ซึ่งทุกอย่างเป็นการด�ำเนินการ
แบบเรียลไทม์ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
• อ่านง่าย: ช่วยพัฒนาการอ่านแอปพลิเคชั่น
สำ�หรับตัวอักษร เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
PDF ด้วยการใช้อัลกอริธึ่มพิเศษซึ่งช่วย
เพิ่มความต่างสีขาวดำ�และความคมชัด
ของขอบตัวอักษร การแสดงผลได้รับการ
เสริมประสิทธิภาพเพื่อการอ่านแบบปลอด
ความเครียดโดยการปรับความสว่าง ความ
ต่างสีขาวดำ�และอุณหภูมิสีของหน้าจอ
วิธีการเปิดท�ำงาน SmartImage ?
• สำ�นักงาน: ช่วยเสริมตัวอักษรและลดความ
สว่างเพื่อให้อ่านง่ายขึ้นและลดอาการปวด
ตา โหมดนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการ
อ่านและผลผลิตเมื่อคุณต้องทำ�งานกับ
สเปรดชีต ไฟล์ PDF บทความสแกนหรือ
โปรแกรมสำ�นักงานทั่วไปอื่น ๆ อย่างมีนัย
สำ�คัญ
• ภาพถ่าย: โปรไฟล์นี้ผสานความอิ่มตัวของ
สี ความคมชัดแบบไดนามิกและเสริมความ
คมชัดในการแสดงรูปถ่ายและภาพอื่น ๆ ให้
มีความชัดเจนอย่างโดดเด่นและมีสีสันสดใส
- ซึ่งทั้งหมดนี้ปราศจากการแต่งเติมและสี
ที่ซีดจาง
1. กดปุ่ม
เพื่อเปิด SmartImage บน
การแสดงผลบนหน้าจอ
2. กด
ไปเรื่อยๆ เพื่อสลับระหว่างโหมด
SmartImage. มีตัวเลือกที่หลากหลาย :
อ่านง่าย, ส�ำนักงาน, ภาพถ่าย, ภาพยนตร์,
• ภาพยนตร์: เพิ่มความสว่าง ความอิ่มตัวของ
สีที่ลึกขึ้น ความคมชัดแบบไดนามิกและ
11
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
ความคมชัดที่แสดงทุกรายละเอียดในพื้นที่
มืดของภาพวิดีโอของคุณโดยปราศจาก
สีซีดจางในพื้นที่สว่างซึ่งยังคงสภาพ
ธรรมชาติแบบไดนามิกสำ�หรับการแสดงผล
วิดีโอที่ดีที่สุด
3.2SmartContrast
นี่คืออะไร?
เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ ที่วิเคราะห์เนื้อหา
ที่แสดงแบบไดนามิก และปรับอัตราคอนทราสต์
ของจอภาพ LCD ให้เหมาะที่สุดโดยอัตโนมัติ
เพื่อให้ได้ความชัดในการรับชม และความเพลิด
เพลินในการดูมากที่สุด การเร่งแบคไลท์เพื่อให้
ได้ภาพที่ชัดขึ้น คมขึ้น และสว่างขึ้น หรือการลด
ความสว่างของแบคไลท์ลง เพื่อการแสดงภาพ
ที่ชัดเจนในภาพที่มีพื้นหลังสีมืด
• เกม: เปิดวงจรขับเคลื่อนเพื่อให้ได้เวลา
ตอบสนองที่ดีที่สุด ลดขอบหยักในวัตถุที่
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วบนหน้าจอ เพิ่ม
อัตราความคมชัดทั้งในพื้นที่สว่างและมืด
โปรไฟล์นี้มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดี
ที่สุดให้กับนักเล่นเกมส์
ท�ำไมจึงจ�ำเป็นต้องใช้?
คุณต้องการความชัดเจนในการรับชมมาก
ที่สุด และความสบายตาสูงสุดส�ำหรับการชม
เนื้อหาทุกประเภท SmartContrast ควบคุม
คอนทราสต์ และปรับแบคไลท์แบบไดนามิก
เพื่อให้ได้ภาพวิดีโอและเกมที่ชัดเจน คมชัด
และสว่าง หรือการแสดงข้อความที่ชัด สามารถ
อ่านได้ง่ายส�ำหรับงานส�ำนักงานโดยอัตโนมัติ
ด้วยการสิ้นเปลืองพลังงานที่ลดลงของจอภาพ
คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และยืด
อายุการใช้งานจอภาพของคุณไปได้อีกนาน
• ประหยัด: ด้วยโปรไฟล์นี้ จะทำ�การปรับ
ความสว่าง ความต่างสีขาวดำ�และมีการปรับ
แสงฉากหลังสำ�หรับการแสดงผลให้เหมาะ
สมสำ�หรับโปรแกรมสำ�นักงานในชีวิตประจำ�
วันและมีการสิ้นเปลืองพลังงานที่ต่ำ�กว่า
• LowBlue Mode: ในการศึกษาและวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ LowBlue โหมดเพื่อให้เหมาะ
กับสายตานั้น ได้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้รังสี
อัลตร้าไวโอเลตทำ�ให้เกิดผลเสียต่อดวงตา
แต่รังสีสีฟ้าที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระยะสั้น
จากจอ LED ก็สามารถเป็นเหตุให้เกิดผล
เสียต่อดวงตาด้วยเช่นกัน และมีผลต่อการ
มองเห็นในระยะยาว เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ในการตั้งค่าของ Philips LowBlue โหมด
จึงได้มีการนำ�เทคโนโลยีซอฟแวร์ที่ทัน
สมัยมาใช้เพื่อลดอันตรายที่เกิดจากแสงที่มี
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสีฟ้า
คุณสมบัตินี้ท�ำงานอย่างไร?
เมื่อคุณเปิดท�ำงาน SmartContrast เครื่อง
จะวิเคราะห์เนื้อหาที่คุณก�ำลังแสดงอยู่แบบ
เรียลไทม์ เพื่อปรับสี และควบคุมความเข้ม
ของแบคไลท์ ฟังก์ชั่นนี้จะเร่งคอนทราสต์แบบ
ไดนามิก เพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่
ยอดเยี่ยมในขณะที่ชมวิดีโอ หรือเล่นเกม
• ปิด: ไม่ใช้ SmartImage เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
หมายเหตุ
โหมด LowBlue ของ Philips, โหมด 2
สอดคล้องกับการรับรองแสงสีน�ำ้ เงินต่�ำ ของ TUV,
คุณสามารถเข้าสู่โหมดนี้โดยการกดฮ็อตคีย์
, จากนั้นกด
เพื่อเลือกโหมด LowBlue,
ดูขั้นตอนการเลือก SmartImage ด้านบน
12
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
ภาพ/จอแสดงผล
ชนิดของจอภาพ
แบคไลท์
ขนาดหน้าจอ
อัตราส่วนภาพ
ขนาดพิกเซล
SmartContrast
เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
SmartResponse
ความละเอียดที่ดีที่สุด
มุมการรับชม (ทั่วไป)
การเพิ่มคุณภาพของภาพ
สีที่แสดงได้
อัตรารีเฟรชแนวตั้ง
ความถี่แนวนอน
sRGB
หน้าจอที่ไม่มีแสงสั่นหรือกระพริบ
LowBlue Mode
ความสามารถด้านการเชื่อมต่อ
เทคโนโลยี IPS
ระบบ W-LED
23.8 W (60.5 ซม.)
16:9
0.275 x 0.275 มม.
10,000,000:1
8ms (GtG_BW)
5ms (GtG)
1920 x 1080 @ 60Hz
178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10
SmartImage
16.7 M
50Hz - 76Hz
30kHz - 83kHz
มี
มี
มี
243V7QS: VGA(อนาล็อก), DVI(ดิจิตอล)
อินพุตสัญญาณ
สัญญาณอินพุต
เสียงเข้า/ออก
ความสะดวกสบาย
ลำ�โพงในตัว(ทั่วไป)
ความสะดวกสบายของผู้ใช้
ภาษา OSD
ความสะดวกสบายอื่นๆ
ความสามารถด้านพลัก & เพลย์
ชุดยึด VESA
ขาตั้ง
243V7QDS, 243V7QDA: VGA(อนาล็อก), DVI(ดิจิตอล),
HDMI(ดิจิตอล)
243V7QJA: DP1.2(ดิจิตอล), HDMI1.4(ดิจิตอล),
VGA(อนาล็อก)
ซิงค์แยก, ซิงค์บนสีเขียว
243V7QDA, 243V7QJA: เสียง PC เข้า, หูฟังออก
243V7QDS: เอาต์พุตเสียง HDMI
2W x 2 (243V7QDA, 243V7QJA)
243V7QS, 243V7QDS:
243V7QDA, 243V7QJA:
อังกฤษ, เยอรมัน, สเปน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ฮังการี, เนเธอร์แลนด์,
โปรตุเกส, โปรตุเกส บราซิล, โปแลนด์, รัสเซีย, สวีเดน,
ฟินแลนด์, ตุรกี, เช็ก, ยูเครน, จีนแผ่นดินใหญ, ญี่ปุ่น, เกาหลี,
กรีก่, จีนไต้หวัน
ล็อค Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/
Windows 10, Mac OSX
100x100 mm
13
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
ภาพ/จอแสดงผล
เอียง
-5 / +20
พลังงาน
การสิ้นเปลืองพลังงาน
การทำ�งานปกติ
สลีป (สแตนด์บาย)
ปิดเครื่อง
การกระจายความร้อน*
การทำ�งานปกติ
สลีป (สแตนด์บาย)
ปิดเครื่อง
ไฟแสดงสถานะ LED
เพาเวอร์
แหล่งจ่ายไฟ
แรงดันไฟฟ้า AC อินพุต
100 V AC, 50 Hz
21.29 W (ทั่วไป)
แรงดันไฟฟ้า AC อินพุต
115 V AC, 50 Hz
21.39 W (ทั่วไป)
แรงดันไฟฟ้า AC อินพุต
230 V AC, 50 Hz
21.49 W (ทั่วไป)
<0.5 W
<0.5 W
<0.5 W
<0.5 W
<0.5 W
<0.5 W
แรงดันไฟฟ้า AC อินพุต
100 V AC, 50 Hz
72.66 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
<1.71 BTU/ชม.
<1.71 BTU/ชม.
แรงดันไฟฟ้า AC อินพุต
230 V AC, 50 Hz
73.34 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
<1.71 BTU/ชม.
<1.71 BTU/ชม.
โหมดเปิดเครื่อง: สีขาว, โหมดสแตนด์บาย/สลีป: สีขาว (กะพริบ)
ภายนอก, 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
ขนาด
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กxสxล)
ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใส่ขาตั้ง
(กxสxล)
ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์
(กxสxล)
น้ำ�หนัก
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง
ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใส่ขาตั้ง
ผลิตภัณฑ์พร้อมกล่องบรรจุ
เงื่อนไขการทำ�งาน
ช่วงอุณหภูมิ (ขณะทำ�งาน)
ความชื้นสัมพัทธ์ (ขณะทำ�งาน)
ความดันบรรยากาศ
(ขณะทำ�งาน)
ช่วงอุณหภูมิ (ขณะไม่ทำ�งาน) ความชื้นสัมพัทธ์
(ขณะไม่ทำ�งาน)
ความดันบรรยากาศ
(ขณะไม่ทำ�งาน)
สิ่งแวดล้อม
ROHS
EPEAT
แรงดันไฟฟ้า AC อินพุต
115 V AC, 50 Hz
73.00 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
<1.71 BTU/ชม.
<1.71 BTU/ชม.
540 x 415 x 209 mm
540 x 325 x 45 mm
588 x 465 x 115 mm
3.50 กก
3.10 กก
4.42 กก
0°C ถึง 40°C
20% ถึง 80%
700 ถึง 1060hPa
-20°C ถึง 60°C
10% ถึง 90%
500 ถึง 1060hPa
มี
มี
14
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
บรรจุภัณฑ์
สารเฉพาะ
Energy Star
ความสอดคล้องและมาตรฐาน
การอนุมัติของระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ
ตัวเครื่อง
สี
พื้นผิว
รีไซเคิลได้ 100%
ตัวเครื่องที่ปราศจาก PVC BFR 100%
มี
CU, Semko, CCC, CECP, ETL, ISO9241-307, WEEE,
TCO Certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM,
UKRAINIAN, VCCI CLASS B(243V7QD), KCC(243V7QD),
BSMI(243V7QD)
ดำ�
มัน
หมายเหตุ
1. EPEAT เหรียญทองหรือเหรียญเงิน ใช้ได้เฉพาะเมื่อ Philips ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ โปรดเยี่ยมชม
ที่ www.epeat.net ส�ำหรับสถานะการลงทะเบียนในประเทศของคุณ
2. ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไปที่ www.philips.com/support เพื่อ
ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูลเวอร์ชั่นล่าสุด
3. เวลาตอบสนองสมาร์ต เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดสำ�หรับทั้งการทดสอบ GtG หรือ GtG (BW)
15
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
4.1ความละเอียด & โหมดพรีเซ็ต
ความละเอียดสูงสุด
1920x1080 ที่ 60 Hz (อินพุตอนาล็อก)
1920x1080 ที่ 60 Hz (อินพุตดิจิตอล)
ความละเอียดที่แนะน�ำ
1920x1080 ที่ 60 Hz (อินพุตอนาล็อก)
ความถี่
แนวนอน
(kHz)
ความ
ละเอียด
ความถี่
แนวตั้ง (Hz)
31.47
720 x 400
70.09
31.47
640 x 480
59.94
35.00
640 x 480
66.67
37.86
640 x 480
72.81
37.50
640 x 480
75.00
35.16
800 x 600
56.25
37.88
800 x 600
60.32
48.08
800 x 600
72.19
46.88
800 x 600
75.00
47.73
832 x 624
74.55
48.36
1024 x 768
60.00
56.48
1024 x 768
70.07
60.02
1024 x 768
75.03
44.77
1280 x 720
59.86
60.00
1280 x 960
60.00
63.89
1280 x 1024
60.02
79.98
1280 x 1024
75.03
55.94
1440 x 900
59.89
70.64
1440 x 900
74.98
65.29
1680 x 1050
59.95
67.50
1920 x 1080
60.00
หมายเหตุ
โปรดทราบว่าจอแสดงผลของคุณทำ�งานได้ดี
ที่สุดที่ความละเอียดมาตรฐาน 1920 x 1080
ที่ 60Hz เพื่อให้ได้คุณภาพการแสดงผลที่ดี
ที่สุด โปรดทำ�ตามคำ�แนะนำ�ในการตั้งค่าความ
ละเอียดนี้
16
5. การจัดการพลังงาน
5. การจัดการพลังงาน
ถ้าคุณมีการ์ดแสดงผลหรือซอฟต์แวร์ที่
สอดคล้องกับ VESA DPM ติดตั้งอยู่ใน PC
ของคุณ จอภาพจะลดการสิ้นเปลืองพลังงาน
โดยอัตโนมัติในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ถ้าตรวจ
พบการป้อนข้อมูลจากแป้นพิมพ์ เมาส์ หรือ
อุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่นๆ จอภาพจะ 'ตื่นขึ้น' โดย
อัตโนมัติ ตารางต่อไปนี้แสดงการสิ้นเปลือง
พลังงาน และการส่งสัญญาณของคุณสมบัติการ
ประหยัดพลังงานอัตโนมัตินี้:
ความหมายของการจัดการพลังงาน
โหมด
VESA
วิดีโอ
ซิงค์
แนวนอน
ซิงค์
แนวตั้ง
พลังงานที่ใช้
สี LED
สีขาว
แอกทีฟ
ติด
ใช่
ใช่
21.39 W (ทั่วไป)
26.64 W (สูงสุด)
สลีป
ดับ
ไม่
ไม่
0.5 W (ทั่วไป)
สีขาว
(กะพริบ)
ปิดเครื่อง
ดับ
-
-
0.5 W (ทั่วไป)
ดับ
การตั้งค่าต่อไปนี้ถูกใช้เพื่อวัดการสิ้นเปลือง
พลังงานบนจอภาพนี้
• ความละเอียดมาตรฐาน: 1920 x 1080
• คอนทราสต์: 50%
• ความสว่าง: 100%
• อุณหภูมิสี: 6500k พร้อมรูปแบบสีขาว
สมบูรณ์
หมายเหตุ
ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบ
17
6. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
6. การดูแลลูกค้า และการ
รับประกัน
รวมกันปรากฏเป็นพิกเซลสีดำ�หนึ่งพิกเซล การ
ผสมรวมอื่นๆ ของพิกเซลย่อยที่สว่างและมืด จะ
ปรากฏเป็นพิกเซลสีอื่นๆ หนึ่งพิกเซล
6.1นโยบายเกี่ยวกับพิกเซลที่
เสียของจอภาพแบบแบนของ
Philips
ชนิดของข้อบกพร่องของพิกเซล
ข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซลย่อย
ปรากฏบนหน้าจอในลักษณะที่แตกต่างกัน มี
ข้อบกพร่อง 2 ประเภทของพิกเซล และ
ข้อบกพร่องหลายชนิดของพิกเซลย่อยภายใน
แต่ละประเภท
Philips ใช้ความพยายามเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพสูงสุด เราใช้กระบวนการผลิตที่มี
ความก้าวหน้าที่สุดในอุตสาหกรรม และใช้การ
ควบคุมคุณภาพที่มีความเข้มงวดที่สุด อย่างไร
ก็ตาม บางครั้งข้อบกพร่องเกี่ยวกับพิกเซล หรือ
พิกเซลย่อยบนหน้าจอแบบ TFT ที่ใช้ใน
จอแสดงผลแบบแบนก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ไม่มีผู้ผลิตรายใดสามารถรับประกันได้ว่าหน้าจอ
แบบแบนทั้งหมดจะปราศจากข้อบกพร่องของ
พิกเซล แต่ Philips รับประกันว่าจอภาพทุกจอ
ที่มีจำ�นวนข้อบกพร่องที่ไม่สามารถยอมรับได้
จะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่ภายใต้
การรับประกัน ข้อสังเกตนี้อธิบายถึงชนิดต่าง
ๆ ของข้อบกพร่องของพิกเซล และระบุระดั
บข้อบกพร่องที่สามารถยอมรับได้สำ�หรับแต่ละ
ชนิด เพื่อที่จะมีคุณสมบัติสำ�หรับการซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใต้การรับประกัน
จำ�นวนของพิกเซลที่พกพร่องบนหน้าจอแบบ
TFT ต้องเกินระดับที่สามารถยอมรับได้
ตัวอย่างเช่น จำ�นวนพิกเซลย่อยไม่เกิน
0.0004% บนจอภาพอาจมีข้อบกพร่อง
ยิ่งกว่านั้น Philips ยังได้กำ�หนดมาตรฐานที่
สูงขึ้นสำ�หรับชนิดของพิกเซลที่ข้อบกพร่องบาง
ชนิดสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าชนิดอื่นอีก
ด้วย นโยบายนี้ใช้ได้ทั่วโลก
ข้อบกพร่องจุดสว่าง
ข้อบกพร่องจุดสว่าง ปรากฏเป็นพิกเซลหรือ
พิกเซลย่อยที่สว่างหรือ 'ติด' ตลอดเวลา นั่นคือ
จุดที่สว่างของพิกเซลย่อยจะมองเห็นเด่น
ออกมาบนหน้าจอ เมื่อจอภาพแสดงรูปแบบที่
มืด ชนิดของข้อบกพร่องจุดสว่างแบบต่างๆ มี
ดังนี้
พิกเซลย่อยสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำ�เงินหนึ่งจุด
สว่าง
พิกเซลย่อยติดกัน 2 จุดสว่าง:
- สีแดง + สีน้ำ�เงิน = สีม่วง
- สีแดง + สีเขียว = สีเหลือง
- สีเขียว + สีน้ำ�เงิน = สีฟ้า (สีฟ้าอ่อน)
พิกเซลและพิกเซลย่อย
พิกเซล หรือส่วนของภาพ ประกอบด้วยพิกเซล
ย่อย 3 ส่วนที่ประกอบด้วยสีหลักคือ สีแดง สี
เขียว และสีน้ำ�เงิน พิกเซลจำ�นวนมาก ประกอบ
กันกลายเป็นภาพ เมื่อพิกเซลย่อยทั้งหมดของ
พิกเซลหนึ่งสว่าง พิกเซลย่อยทั้ง 3 สีจะ
รวมกันปรากฏเป็นพิกเซลสีขาวหนึ่งพิกเซล เมื่อ
พิกเซลย่อยทั้งหมดมืด พิกเซลย่อยทั้ง 3 สีจะ
18
6. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
ข้อบกพร่องของพิกเซลที่อยู่ใกล้กัน
พิกเซลย่อยติดกัน 3 จุดสว่าง (พิกเซลสีขาว
หนึ่งจุด)
เนื่องจากข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซล
ย่อยชนิดเดียวกันที่อยู่ใกล้กัน อาจสังเกตเห็นได้
มากกว่า Philips จึงระบุระดับการยอมรับสำ�หรับ
ข้อบกพร่องของพิกเซลที่อยู่ใกล้กันด้วย
หมายเหตุ
จุดสว่างสีแดงหรือสีน้ำ�เงิน ต้องมีความสว่าง
กว่าจุดข้างๆ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในขณะ
ที่จุดสว่างสีเขียว ต้องมีความสว่างกว่าจุดข้างๆ
มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
ข้อบกพร่องจุดสีดำ�
ข้อบกพร่องจุดสีดำ� ปรากฏเป็นพิกเซลหรือ
พิกเซลย่อยที่มืดหรือ 'ดับ' ตลอดเวลา นั่นคือ
จุดที่มืดของพิกเซลย่อยจะมองเห็นเด่น
ออกมาบนหน้าจอ เมื่อจอภาพแสดงรูปแบบที่
สว่าง รายการด้านล่างคือชนิดของข้อบกพร่อง
จุดมืดแบบต่างๆ
ระดับการยอมรับสำ�หรับข้อบกพร่องของ
พิกเซล
เพื่อที่จะมีคุณสมบัติสำ�หรับการซ่อมแซม หรือ
การเปลี่ยนเครื่องใหม่เนื่องจากข้อบกพร่องของ
พิกเซลระหว่างช่วงเวลารับประกัน หน้าจอแบบ
TFT ในจอแสดงผลแบบแบนของ Philips ต้อง
มีจำ�นวนพิกเซลหรือพิกเซลย่อยที่บกพร่องเกิน
ระดับการยอมรับในตารางต่อไปนี้
ข้อบกพร่องจุดสว่าง
พิกเซลย่อยสว่าง 1 จุด
พิกเซลย่อยที่สว่างติดกัน 2 จุด
พิกเซลย่อยที่สว่างติดกัน 3 จุด (พิกเซลสีขาวหนึ่งพิกเซล)
ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องจุดสว่าง 2 จุด*
ข้อบกพร่องจุดสว่างรวมของทุกชนิด
ระดับที่สามารถยอมรับได้
3
1
0
>15 มม.
3
ข้อบกพร่องจุดสีดำ�
พิกเซลย่อยมืด 1 จุด
พิกเซลย่อยมืดติดกัน 2 จุด
พิกเซลย่อยมืดติดกัน 3 จุด
ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องจุดมืด 2 จุด*
ข้อบกพร่องจุดมืดรวมของทุกชนิด
ระดับที่สามารถยอมรับได้
5 หรือน้อยกว่า
2 หรือน้อยกว่า
0
>15 มม.
5 หรือน้อยกว่า
จุดบกพร่องรวม
ข้อบกพร่องจุดสว่างหรือจุดมืดรวมของทุกชนิด
ระดับที่สามารถยอมรับได้
5 หรือน้อยกว่า
หมายเหตุ
1. ข้อบกพร่องพิกเซลย่อยที่ติดกัน 1 หรือ 2 แห่ง = ข้อบกพร่อง 1 จุด
2. จอภาพนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9241-307 (ISO9241-307: ข้อกำ�หนดตามหลักสรีรศาสตร์,
วิธีการวิเคราะห์ และการทดสอบความสอดคล้องสำ�หรับจอแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์)
3. ISO9241-307 เป็นมาตรฐานที่มาแทนมาตรฐาน ISO13406 ก่อนหน้า ซึ่งถูกถอนโดยองค์กร
มาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) per: 2008-11-13.
19
6. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
6.2การดูแลลูกค้า & การรับประกัน
สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน และข้อกำ�หนดในการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ใช้ได้
สำ�หรับภูมิภาคของคุณ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.philips.com/support สำ�หรับรายละเอียด
สำ�หรับการขยายระยะเวลาการรับประกัน หากคุณต้องการต่ออายุระยะเวลาการรับประกันทั่วไป
โปรดติดต่อศูนย๋บริการที่ได้รับการรับรองของเรา
หากคุณต้องการใช้บริการนี้ โปรดซื้อบริการดังกล่าวภายใน 30 วันปฏิทินนับจากวันที่คุณซื้อ
ในระหว่างการขยายระยะเวลาการรับประกัน บริการรวมถึง การรับเครื่อง บริการการซ่อมและส่งคืน แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
หากพันธมิตรบริการที่ได้รับการรับรองไม่สามารถดำ�เนินการซ่อมภายใต้แพคเกจการรับประกันที่ได้รับ
การขยายออกไป เราจะหาทางแก้ไขอื่นให้คุณ ถ้าทำ�ได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการรับประกันที่ได้คุณได้ซื้อไป
โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการลูกค้า Philips หรือศูนย์การติดต่อในท้องที่ (ด้วยหมายเลขผู้บริโภค)
สำ�หรับรายละเอียด
หมายเลขศูนย์บริการลูกค้า Philips ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
•
•
ระยะเวลาการรับประกัน •
มาตรฐานในเครื่อง
ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
•
ที่แตกต่างกัน
•
•
ระยะเวลาการรับประกัน •
ที่ขยาย
+ 1 ปี
•
+ 2 ปี
•
+ 3 ปี
•
ระยะเวลาการรับประกันทั้งหมด
ระยะเวลาการรับประกันมาตรฐาน
ในเครื่อง +1
ระยะเวลาการรับประกันมาตรฐาน
ในเครื่อง +2
ระยะเวลาการรับประกันมาตรฐาน
ในเครื่อง +3 **ต้องมีหลักฐานการซื้อเดิมและการซื้อระยะเวลาการรับประกันเพิ่ม
หมายเหตุ
โปรดดูที่คู่มือข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับสายด่วนที่บริการในภูมิภาคซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์ของ Philips ในหน้าให้
ความช่วยเหลือ
20
7. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
7. การแก้ไขปัญหา &
คำ�ถามที่พบบ่อย
ปุ่ม AUTO (อัตโนมัติ) ไม่ทำ�งาน
• ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะเมื่ออยู่ใน
โหมด VGA- อนาล็อก ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นที่
พอใจ คุณสามารถทำ�การปรับค่าต่างๆ แบบ
แมนนวลได้ผ่านเมนู OSD
7.1การแก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
ฟังก์ชั่น Auto (อัตโนมัติ) ใช้ไม่ได้ในโหมด
DVI-ดิจิตอล เนื่องจากไม่มีความจำ�เป็น
หน้านี้ประกอบด้วยปัญหาต่างๆ ที่สามารถแก้ไข
ได้โดยผู้ใช้ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ หลังจากที่คุณ
ลองวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อ
ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips
มองเห็นควันหรือประกายไฟ
• อย่าดำ�เนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใดๆ
ปัญหาทั่วไป
• ตัดการเชื่อมต่อจอภาพจากแหล่งพลังงาน
หลักทันที เพื่อความปลอดภัย
ไม่มีภาพ (LED เพาเวอร์ไม่ติด)
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟเสียบอยู่กับ
เต้าเสียบไฟฟ้า และเสียบอยู่ที่ด้านหลัง
จอภาพ
• ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips
ทันที
ปัญหาเกี่ยวกับภาพ
• แรกสุด ให้แน่ใจว่าปุ่มเพาเวอร์ที่ด้านหน้า
ของจอภาพอยู่ในตำ�แหน่ง OFF (ปิด)
จากนั้นกดปุ่มไปยังตำ�แหน่ง ON (เปิด)
ภาพไม่อยู่ตรงกลาง
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น “Auto
(อัตโนมัติ)” ในตัวควบคุมหลักของ OSD
ไม่มีภาพ (LED เพาเวอร์เป็นสีขาว)
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น Phase/
Clock (เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า)
ในตัวควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้
เฉพาะในโหมด VGA
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลสัญญาณเชื่อม
ต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอย่าง
เหมาะสม
ภาพสั่นบนหน้าจอ
• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลสัญญาณเชื่อมต่อไป
ยังกราฟฟิกการ์ด หรือ PC อย่างเหมาะสม
และแน่นหนาหรือไม่
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจอภาพไม่มีขา
ที่งอบนด้านที่ใช้สำ�หรับเชื่อมต่อ ถ้ามี ให้
ซ่อมหรือเปลี่ยนสายเคเบิล
• คุณสมบัติการประหยัดพลังงานอาจเปิด
ทำ�งานอยู่
มีการกะพริบแนวตั้ง
หน้าจอแสดงข้อความ
Check cable connection
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น “Auto
(อัตโนมัติ)” ในตัวควบคุมหลัก OSD
• กำ�จัดแถบในแนวตั้งโดยใช้ Phase/Clock
(เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า) ในตัว
ควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้เฉพาะ
ในโหมด VGA
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจอภาพเชื่อม
ต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอย่าง
เหมาะสม (ให้ดูคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
ประกอบด้วย)
มีการกะพริบแนวนอน
• ตรวจสอบเพื่อดูว่าสายเคเบิลจอภาพมีขาที่
งอหรือไม่
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
21
7. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูนโยบาย
เกี่ยวกับพิกเซล
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น “Auto
(อัตโนมัติ)” ในตัวควบคุมหลัก OSD
• กำ�จัดแถบในแนวตั้งโดยใช้ Phase/Clock
(เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า) ในตัว
ควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้เฉพาะ
ในโหมด VGA
ไฟ “เปิดเครื่อง” สว่างเกินไป และรบกวน
การทำ�งาน
• คุณสามารถปรับไฟ “เปิดเครื่อง” โดยใช้
การตั้งค่า LED เพาเวอร์ในตัวควบคุมหลัก
OSD
ภาพปรากฏเบลอ ไม่ชัด หรือมืดเกินไป
• ปรับคอนทราสต์และความสว่างบนเมนูที่
แสดงบนหน้าจอ
สำ�หรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ดูรายการ
ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค และติดต่อตัวแทนฝ่าย
บริการลูกค้าของ Philips
อาการ “ภาพค้าง”, “เบิร์นอิน” หรือ “ภาพ
โกสต์” ยังคงอยู่หลังจากที่ปิดเครื่องไปแล้ว
• การไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่เปิด
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำ�ให้เกิด
การ “เบิร์นอิน” หรือที่รู้จักกันในอาการ
“ภาพค้าง” หรือ “ภาพโกสต์” บนหน้าจอ
ของคุณ อาการ “เบิร์นอิน”, “ภาพค้าง์” หรือ
“ภาพโกสต์” เป็นปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีใน
เทคโนโลยีจอแสดงผล LCD
ส่วนมากแล้ว อาการ “เบิร์นอิน” หรือ “ภาพ
ค้าง” หรือ “ภาพโกสต์” จะค่อยๆ หายไป
เมื่อเวลาผ่านไป หลังจากที่ปิดเครื่อง
7.2คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ทั่วไป
คำ�ถาม 1:ในขณะที่ติดตั้งจอภาพ ควรทำ�
อย่างไรถ้าหน้าจอแสดงข้อความ
ว่า “Cannot display this
video mode (ไม่สามารถแสดง
โหมดวิดีโอนี้ได้)”?
ตอบ: ความละเอียดที่แนะนำ�สำ�หรับจอภาพนี้:
1920 x 1080 @60 Hz.
• ถอดปลั๊กสายเคเบิลทั้งหมด จากนั้น
เชื่อมต่อ PC ของคุณเข้ากับจอภาพที่คุณใช้
ก่อนหน้านี้
• เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่มีการ
เคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อยจอภาพทิ้ง
ไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
• ใน Windows Start Menu (เมนูเริ่มของ
Windows), เลือก Settings/Control Panel
(การตั้งค่า/แผงควบคุม) ใน Control Panel
Window (หน้าต่างแผงควบคุม), เลือก
ไอคอน Display (การแสดงผล) ภายใน
Display Control Panel (แผงควบคุมการ
แสดงผล), เลือกแท็บ “Settings (การ
ตั้งค่า)” ภายใต้แท็บ Setting (การตั้ง
ค่า), ในกล่องที่ชื่อ “desktop area (พื้นที่
เดสก์ทอป)”, ให้เลื่อนตัวเลื่อนไปที่ 1920 x
1080 พิกเซล
• เปิดทำ�งานแอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอ
เป็นระยะๆ เสมอ ถ้าจอภาพ LCD ของคุณ
จะแสดงเนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งซึ่งไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
• อาการ “เบิร์นอิน” หรือ “ภาพค้าง” หรือ
“ภาพโกสต์” ที่รุนแรงจะไม่หายไป และไม่
สามารถซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่
กล่าวถึงด้านบนไม่ได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้การรับประกันของคุณ
ภาพปรากฏผิดเพี้ยน ข้อความเป็นไม่ชัด
หรือเบลอ
• ตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลของ PC
ให้เป็นโหมดเดียวกันกับความละเอียด
มาตรฐานของการแสดงผลที่แนะนำ�ของ
จอภาพ
• เปิด “Advanced Properties (คุณสมบัติ
ขั้นสูง)” และตั้งค่าอัตรารีเฟรชไปที่ 60 Hz,
จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
จุดสีเขียว สีแดง สีน้ำ�เงิน จุดมืด และสีขาว
ปรากฏบนหน้าจอ
• จุดที่เหลืออยู่เป็นคุณลักษณะปกติของ
คริสตัลเหลวที่ใช้ในเทคโนโลยีปัจจุบัน
• ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ถอดจอภาพเดิม
ของคุณออก และเชื่อมต่อจอภาพ LCD
Philips ของคุณกลับเข้าไปอีกครั้ง
• เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ และทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนที่ 2
และ 3 เพื่อตรวจสอบว่า PC ของคุณถูกตั้ง
ค่าไว้ที่ 1920 x 1080 @60 Hz หรือไม่
22
7. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
จอแสดงผลแบบแบน การทำ�เช่นนี้อาจ
ส่งผลกระทบกับเงื่อนไขการรับประกัน
ของคุณ
• เปิดจอภาพของคุณ จากนั้นเปิด PC ของ
คุณ
คำ�ถาม 2:อัตรารีเฟรชที่แนะนำ�สำ�หรับ
จอภาพ LCD คือเท่าใด?
ตอบ: อัตรารีเฟรชที่แนะนำ�ในจอภาพ LCD คือ
60 Hz ในกรณีที่มีคลื่นรบกวนบนหน้าจอ
คุณสามารถตั้งค่าอัตรารีเฟรชเพิ่มขึ้นได้
ถึง 75 Hz เพื่อดูว่าคลื่นรบกวนนั้น
หายไปหรือไม่
คำ�ถาม 7:ควรทำ�ความสะอาดพื้นผิว
หน้าจอ LCD อย่างไร?
ตอบ: สำ�หรับการทำ�ความสะอาดปกติ ให้ใช้ผ้า
นุ่มที่สะอาด สำ�หรับการทำ�ความสะอาด
ที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ โปรดใช้ไอ
โซโพรพิล แอลกอฮอล์ อย่าใช้ตัวทำ�
ละลายอื่น เช่น เอธิล แอลกอฮอล์,
เอธานอล, อะซีโตน, เฮกเซน, ฯลฯ
คำ�ถาม 3:ไฟล์ .inf และ .icm บน CDROM คืออะไร? จะติดตั้ง
ไดรเวอร์ได้อย่างไร (.inf และ
.icm)?
ตอบ: นี่คือไฟล์ไดรเวอร์สำ�หรับจอภาพของ
คุณ ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือผู้ใช้ของ
คุณเพื่อติดตั้งไดรเวอร์ คอมพิวเตอร์อาจ
ถามถึงไดรเวอร์ของจอภาพ (ไฟล์ .inf
และ .icm) หรือแผ่นไดรเวอร์ เมื่อคุณ
ติดตั้งจอภาพในครั้งแรก ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนเพื่อใส่ (แผ่น CD-ROM) ที่มา
พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ ไดรเวอร์จอภาพ
(ไฟล์ .inf และ .icm) จะถูกติดตั้งโดย
อัตโนมัติ
คำ�ถาม 8:สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสีของ
จอภาพได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
สีของคุณผ่านตัวควบคุม OSD โดยใช้
กระบวนการต่อไปนี้
• กด “OK (ตกลง)” เพื่อแสดงเมนู OSD
(การแสดงผลบนหน้าจอ)
• กด “Down Arrow (ลูกศรลง)” เพื่อเลือก
ตัวเลือก “Color (สี)” จากนั้นกด “OK
(ตกลง)” เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าสี, มีการตั้งค่า
3 อย่างดังแสดงด้านล่าง
1. Color Temperature (อุณหภูมิส)ี การ
ตั้งค่าทั้งสองอย่างคือ 6500K และ
9300K
เมื่อการตั้งค่าอยู่ในช่วง 6,500K
หน้าจอจะปรากฏเป็นโทน “อุ่น” โดย
มีโทนสีแดง-ขาว, ในขณะที่อุณหภูมิ
สีที่ 9,300K จะให้สีที่ “เย็น ในโทนสี
ฟ้า-ขาว”
คำ�ถาม 4:จะปรับความละเอียดได้อย่างไร?
ตอบ: ไดรเวอร์วิดีโอการ์ด/กราฟฟิก และ
จอภาพของคุณจะร่วมกันหาความ
ละเอียดที่ใช้ได้ คุณสามารถเลือกความ
ละเอียดที่ต้องการภายใต้ Control Panel
(แผงควบคุม) ของ Windows® ในหัวข้อ
“Display properties (คุณสมบัติการ
แสดงผล)”
2. sRGB; นี่เป็นการตั้งค่ามาตรฐานเพื่อให้
มั่นใจถึงการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องของ
สีระหว่างอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (เช่น
กล้องดิจิตอล, จอภาพ, เครื่องพิมพ์,
สแกนเนอร์, ฯลฯ)
คำ�ถาม 5:จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดความ
สับสนในขณะที่ทำ�การปรับ
จอภาพผ่าน OSD?
ตอบ: เพียงกดปุ่ม OK (ตกลง), จากนั้นเลือก
“Reset (รีเซ็ต)” เพื่อเรียกการตั้งค่า
ดั้งเดิมของโรงงานกลับคืนมา
3. User Define (ผู้ใช้กำ�หนด); ผู้ใช้
สามารถเลือกความชอบในการตั้งค่าสี
ของตัวเอง โดยการปรับสีแดง สีเขียว
และสีน้ำ�เงิน
คำ�ถาม 6:หน้าจอ LCD ทนต่อการขีดข่วน
หรือไม่?
ตอบ: โดยทั่วไป แนะนำ�ว่าไม่ควรให้พื้นผิว
หน้าจอสัมผัสถูกการกระแทกที่รุนแรง
และป้องกันไม่ให้ถูกวัตถุมีคม หรือวัตถุ
ใดๆ แม้จะไม่มีคมก็ตาม ในขณะที่จัดการ
กับจอภาพ ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดัน
หรือแรงกดลงบนด้านที่เป็นหน้า
หมายเหตุ
การวัดสี ทำ�โดยการวัดสีของแสงจากวัตถุที่แผ่
รังสีในขณะที่ถูกทำ�ให้ร้อนขึ้น การวัดนี้ถูกแสดง
ในรูปแบบของมาตรวัดแบบสมบูรณ์ (องศาเคล
วิน) อุณหภูมิที่มีเคลวินต่ำ� เช่น 2004K เป็นสี
23
7. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
แดง; อุณหภูมิที่มีเคลวินสูงขึ้น เช่น 9300K เป็น
สีน้ำ�เงิน อุณหภูมิธรรมชาติ คือสีขาว อยู่ที่
6504K
ทำ�ให้เกิดอาการ “จอไหม้” หรือ “ภาพค้าง”
หรือ “ภาพโกสต์” อย่างรุนแรง ซึ่งจะไม่หาย
ไป และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่
กล่าวถึงด้านบน ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้
การรับประกัน
คำ�ถาม 9: สามารถเชื่อมต่อจอภาพ LCD
ไปยัง PC, เวิร์กสเตชั่น หรือ
Mac เครื่องใดก็ได้ใช่หรือไม่?
ตอบ: ใช่ จอภาพ LCD Philips ทุกเครื่อง
สามารถทำ�งานร่วมกันได้กับ PC
มาตรฐาน, Mac และเวิร์กสเตชั่นอย่าง
สมบูรณ์ คุณอาจจำ�เป็นต้องใช้อะแดป
เตอร์สายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อจอภาพไป
ยังระบบ Mac ของคุณ โปรดติดต่อ
ตัวแทนจำ�หน่าย Philips ของคุณสำ�หรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
คำ�ถาม 12: ทำ�ไมจอแสดงผลจึงไม่แสดง
ข้อความที่คมชัด และแสดง
ตัวอักษรที่มีรอยหยัก?
ตอบ: จอภาพ LCD ของคุณทำ�งานได้ดีที่สุดที่
ความละเอียดมาตรฐานคือ 1920 x
1080 @60 Hz เพื่อการแสดงผลที่ดี
ที่สุด โปรดใช้ความละเอียดนี้
Monitor controls locked
คำ�ถาม 10:จอภาพ LCD Philips เป็น
ระบบพลัก-แอนด์- เพลย์
หรือไม่?
ตอบ: ใช่ จอภาพต่างๆ เป็นแบบพลัก-แอนด์เพลย์ ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Windows
7/Windows 8/Windows 8.1/
Windows 10, Mac OSX
Monitor control unlocked
คำ�ถาม 11: ภาพติดหน้าจอ หรือภาพเบิร์น
อิน หรือภาพค้าง หรือภาพ
โกสต์ในหน้าจอ LCD คืออะไร?
ตอบ: การไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่เปิด
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำ�ให้
เกิดการ “เบิร์นอิน” หรือที่รู้จักกันใน
อาการ “ภาพค้าง” หรือ “ภาพโกสต์” บน
หน้าจอของคุณ อาการ “เบิร์นอิน์”,
“ภาพค้าง์” หรือ “ภาพโกสต์์” เป็น
ปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีในเทคโนโลยี
จอแสดงผล LCD ส่วนมากแล้ว อาการ
“เบิร์นอิน” หรือ “ภาพค้าง” หรือ “ภาพ
โกสต์” จะค่อยๆ หายไปเมื่อเวลาผ่านไป
หลังจากที่ปิดเครื่อง
เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่มี
การเคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อย
จอภาพทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
เปิดทำ�งานแอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอ
เป็นระยะๆ เสมอ ถ้าจอภาพ LCD ของ
คุณจะแสดงเนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งซึ่งไม่มี
การเปลี่ยนแปลง
คำ�เตือน
การไม่เปิดทำ�งานสกรีนเซฟเวอร์ หรือใช้แอป
พลิเคชั่นที่มีการรีเฟรชหน้าจอเป็นระยะๆ อาจ
24
© 2017 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์
Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Koninklijke Philips N.V. และมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาตจาก Koninklijke
Philips N.V.
ข้อมูลจำ�เพาะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
เวอร์ชั่น: M7243V1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement