Philips จอภาพ LCD AMVA, แสงพื้นหลัง LED 273E3QHSB/00 คู่มือผู้ใช้

Philips จอภาพ LCD AMVA, แสงพื้นหลัง LED 273E3QHSB/00 คู่มือผู้ใช้
273E3QH
www.philips.com/welcome
TH คู่มือผู้ใช้
1
การดูแลลูกค้า และการรับประกัน 29
การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบ
บ่อย
35
สารบัญ
1. สำ�คัญ1��������������������������������������������� 1
1.1 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และการ
บำ�รุงรักษา1�������������������������������������������1
1.2 คำ�อธิบายของเครื่องหมายต่างๆ2���������������2
1.3 การทิ้งผลิตภัณฑ์ และวัสดุบรรจุหีบห่อ. ......3
2.
2.1
2.2
2.3
การตั้งค่าจอภาพ............................... 4
การติดตั้ง.............................................4
การใช้งานจอภาพ..................................5
ถอดขาตั้งฐานและฐาน............................7
3.
3.1
3.2
3.3
การปรับภาพให้ดีที่สุด........................ 9
Smartimage Lite..................................9
SmartContrast...................................10
Philips SmartControl Lite....................11
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค1����������������� 18
4.1 ความละเอียด & โหมดพรีเซ็ต. ...............21
5. การจัดการพลังงาน.......................... 22
5.1 การประหยัดพลังงานอัตโนมัติ. ...............22
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ.......... 23
Congratulations! . .....................................23
TCOFF1058 TCO Document, Ver. 2.1..........23
7.
การดูแลลูกค้า และการ
รับประกัน....................................... 29
7.1 นโยบายเกี่ยวกับพิกเซลที่เสียของ
จอภาพแบบแบนของ Philips..................29
7.2 การดูแลลูกค้า และการรับประกัน.............32
8.
การแก้ไขปัญหา & คำ�ถาม
ที่พบบ่อย........................................ 35
8.1 การแก้ไขปัญหา...................................35
8.2 คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ของ SmartControl
Lite...................................................37
8.3 คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ทั่วไป3����������������������38
1. สำ�คัญ
• อย่าให้จอภาพมีการสั่นสะเทือนหรือได้รับการ
กระแทกที่รุนแรงระหว่างการทำ�งาน
• อย่าเคาะ ทำ�หรือจอภาพหล่นพื้นระหว่างการ
ทำ�งานหรือการขนส่ง
1.สำ�คัญ
คู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์นี้มีไว้สำ�หรับทุกคนที่ใช้
จอภาพ Philips ใช้เวลาอ่านคู่มือผู้ใช้นี้ก่อนที่จะ
เริ่มใช้จอภาพของคุณ คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูล
สำ�คัญ และข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน
จอภาพของคุณ
การบำ�รุงรักษา
• เพื่อป้องกันจอภาพของคุณจากความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่าใช้แรงกดที่มากเกินไป
บนหน้าจอ LCD ในขณะที่เคลื่อนย้ายจอภาพ
ของคุณ ให้จับที่กรอบเพื่อยก อย่ายกจอภาพ
โดยการวางมือหรือนิ้วของคุณบนหน้าจอ LCD
• ถอดปลั๊กจอภาพ ถ้าคุณจะไม่ใช้จอภาพเป็น
ระยะเวลานาน
• ถอดปลั๊กจอภาพ ถ้าคุณจำ�เป็นต้องทำ�ความ
สะอาดเครื่องด้วยผ้าที่เปียกหมาดๆ คุณ
สามารถเช็ดหน้าจอด้วยผ้าแห้งได้ในขณะที่
ปิดเครื่อง อย่างไรก็ตาม อย่าใช้ตัวทำ�ละลาย
อินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ หรือของเหลวที่มา
จากแอมโมเนีย เพื่อทำ�ความสะอาดจอภาพ
ของคุณ
• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หรือ
ความเสียหายถาวรต่อตัวเครื่อง อย่าให้จอภาพ
สัมผัสกับฝุ่น ฝน น้ำ� หรือสภาพแวดล้อมที่มี
ความชื้นมากเกินไป
• ถ้าจอภาพของคุณเปียก ให้เช็ดด้วยผ้าแห้ง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
• ถ้าสิ่งแปลกปลอม หรือน้ำ�เข้าไปในจอภาพ
ของคุณ โปรดปิดเครื่องทันที และถอดปลั๊ก
สายไฟออก จากนั้นนำ�สิ่งแปลกปลอมหรือน้ำ�
ออก และส่งเครื่องไปยังศูนย์การบำ�รุงรักษา
• อย่าเก็บหรือใช้จอภาพในสถานที่ซึ่งสัมผัสถูก
ความร้อน แสงอาทิตย์โดยตรง หรือมีสภาพ
เย็นจัด
• เพื่อรักษาสมรรถนะการทำ�งานที่ดีที่สุดของ
จอภาพของคุณ และมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานขึ้น โปรดใช้จอภาพในสถานที่ซึ่งมี
อุณหภูมิและความชื้นอยู่ภายในช่วงที่ระบุไว้
oo อุณหภูมิ: 0-40°C 32-95°F
oo ความชื้น: 20-80% RH
การรับประกันของ Philips มีให้กับผลิตภัณฑ์ที่มี
การจัดการอย่างเหมาะสมสำ�หรับการใช้งานที่
สอดคล้องกับขั้นตอนการใช้งานของผลิตภัณฑ์
และเมื่อจำ�เป็นต้องนำ�เครื่องเข้ารับการซ่อมแซม
ต้องแสดงใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
ซึ่งมีการระบุวันที่ซื้อ ชื่อตัวแทนจำ�หน่าย และรุ่น
รวมทั้งหมายเลขการผลิตของผลิตภัณฑ์
1.1 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และการ
บำ�รุงรักษา
คำ�เตือน
การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการ
ใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ อาจ
เป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจาก
กระแสไฟฟ้า และ/หรืออันตรายทางกายภาพได้
อ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ในขณะที่
เชื่อมต่อและใช้จอภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ
การทำ�งาน
• เก็บจอภาพไม่ให้ถูกแสงอาทิตย์โดยตรง และ
ห่างจากเตาผิง หรือแหล่งกำ�เนิดความร้อน
อื่นๆ
• นำ�วัตถุใดๆ ที่อาจตกลงไปในรูระบายอากาศ
หรือป้องกันการทำ�ความเย็นอย่างเหมาะสม
ออกจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของจอภาพ
• อย่าปิดกั้นรูระบายอากาศบนตัวเครื่อง
• เมื่อวางตำ�แหน่งจอภาพ ตรวจดูให้แน่ใจว่
าสามารถเข้าถึงปลั๊กเพาเวอร์และเต้าเสียบได้
อย่างง่ายดาย
• ถ้าจะทำ�การปิดจอภาพโดยการถอดสายเคเบิล
เพาเวอร์ หรือสายไฟ DC, ให้รอ 6 วินาที
ก่อนที่จะถอดสายเคเบิลเพาเวอร์ หรือสายไฟ
DC สำ�หรับการทำ�งานปกติ
• โปรดใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่ Philips
ให้มาตลอดเวลา ถ้าสายไฟของคุณหายไป
โปรดติดต่อกับศูนย์บริการในประเทศของคุณ
(โปรดดูศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อการดูแล
ลูกค้า)
1
1. สำ�คัญ
• สำ�คัญ: เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่
มีการเคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อยจอภาพ
ทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน เปิดทำ�งาน
แอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็นระยะๆ เสมอ
ถ้าจอภาพของคุณจะแสดงเนื้อหาที่เป็น
ภาพนิ่งซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง การไม่
ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่เปิดต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานาน อาจทำ�ให้เกิดการ "เบิร์นอิน"
หรือที่รู้จักกันในอาการ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ
โกสต์" บนหน้าจอของคุณ
อาการ "เบิร์นอิน", "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ
โกสต์" เป็นปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีใน
ทคโนโลยีหน้าจอ LCD ส่วนมากแล้ว อาการ
"เบิร์นอิน" หรือ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพโกสต์"
จะค่อยๆ หายไปเมื่อเวลาผ่านไป หลังจากที่
ปิดเครื่อง
1.2 คำ�อธิบายของเครื่องหมายต่างๆ
ส่วนย่อยต่อไปนี้อธิบายถึงข้อตกลงของ
เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้
หมายเหตุ ข้อควรระวัง และคำ�เตือน
ตลอดคู่มือฉบับนี้ อาจมีส่วนของข้อความที่แสดง
พร้อมกับไอคอน และพิมพ์ด้วยตัวหนาหรือตัวเอียง
ส่วนของข้อความเหล่านี้ คือหมายเหตุ ข้อควรระวัง
หรือคำ�เตือน ซึ่งใช้ดังต่อไปนี้:
หมายเหตุ
ไอคอนนี้ ระบุถึงข้อมูลสำ�คัญ และเทคนิคที่ช่วย
ให้คุณใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้ดีขึ้น
ข้อควรระวัง
ไอคอนนี้ระบุถึงข้อมูลที่บอกให้คุณหลีกเลี่ยง
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ หรือการ
สูญเสียข้อมูล
คำ�เตือน
อาการ "เบิร์นอิน" หรือ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ
โกสต์" ที่รุนแรงจะไม่หายไป และไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่กล่าวถึงด้านบน
ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของ
คุณ
คำ�เตือน
ไอคอนนี้ระบุถึงโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกาย
และบอกวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา
คำ�เตือนบางอย่างอาจปรากฏในรูปแบบที่แตกต่าง
และอาจไม่มีการแสดงไอคอนไว้ควบคู่กัน ในกรณี
ดังกล่าว การแสดงคำ�เตือนเฉพาะจะอยู่ภายใต้การ
ควบคุมโดยหน่วยงานออกระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
บริการ
• ฝาปิดตัวเครื่องควรเปิดโดยช่างบริการที่มี
คุณสมบัติเท่านั้น
• ถ้ามีความจำ�เป็นต้องใช้เอกสารใดๆ สำ�หรับ
การซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการใน
ประเทศของคุณ (โปรดดูบท "ศูนย์ข้อมูล
ผู้บริโภค")
• สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง โปรดดูหัวข้อ
"ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค"
• อย่าทิ้งจอภาพของคุณไว้ในรถยนต์/ท้ายรถ
เมื่อจอดทิ้งไว้กลางแดด
หมายเหตุ
ปรึกษาช่างเทคนิคบริการ ถ้าจอภาพไม่ทำ�งานเป็น
ปกติ หรือคุณไม่แน่ใจว่าต้องดำ�เนินกระบวนการใด
ในขณะที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้ไว้ในคู่มือฉบับนี้
2
1. สำ�คัญ
Recycling Information for Customers
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be recycled
and reused.
To learn more about our recycling program please
visit www.philips.com/about/sustainability/recycling.
1.3 การทิ้งผลิตภัณฑ์ และวัสดุบรรจุหีบห่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้วWEEE

This marking on the product or on its packaging
illustrates that, under European Directive 2002/96/
EC governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be disposed
of with normal household waste. You are
responsible for disposal of this equipment through
a designated waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the locations
for dropping off such waste electrical and
electronic, contact your local government office,
the waste disposal organization that serves your
household or the store at which you purchased
the product.
Your new monitor contains materials that can be
recycled and reused. Specialized companies can
recycle your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the amount to
be disposed of.
All redundant packing material has been omitted.
We have done our utmost to make the packaging
easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on how
to dispose of your old monitor and packing from
your sales representative.
3
2. การตั้งค่าจอภาพ
2.การตั้งค่าจอภาพ
2.
2.1 การติดตั้ง
273E3QH
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

DVI (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
VGA (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
สายเคเบิลเสียง
(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
ติดตั้งขาตั้งฐาน
273E3QH
1.
วางจอภาพคว่ำ�หน้าลงบนพื้นผิวที่นุ่มและ
เรียบ โดยใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน หรือความเสียหายที่
หน้าจอ
4
จับขาตั้งฐานจอภาพด้วยมือทั้งสองข้าง และ
ใส่ขาตั้งฐานลงในเสาของฐานให้แน่นหนา
2. การตั้งค่าจอภาพ
การเชื่อมต่อไปยัง PC ของคุณ
2.2 การใช้งานจอภาพ
QH
5
6
AMVA LED
6
5
อินพุตไฟ AC
อินพุต VGA
อินพุต DVI-D
ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
อินพุต HDMI
อินพุตเสียงเข้า
3
คำ�อธิบายผลิตภัณฑ์ มุมมองด้านหน้า
: เพื่อเข้าถึงเมนู OSD
: กลับไปยังระดับ OSD ก่อนหน้า
: ในการปรับระดับเสียงของ
จอแสดงผล
: เพื่อเปิดและปิดจอภาพ
เชื่อมต่อไปยัง PC
1.
2.
3.
4.
5.
เชื่อมต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของ
จอภาพอย่างแน่นหนา
ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอดปลั๊ก
สายไฟ
เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณจอภาพเข้า
กับขั้วต่อวิดีโอที่ด้านหลังของ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
เสียบสายไฟของคอมพิวเตอร์ และ
จอภาพของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่
อยู่ใกล้ๆ
เปิดคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณ ถ้า
จอภาพแสดงภาพ หมายความว่าการ
ติดตั้งสมบูรณ์
: เพื่อปรับเมนู OSD
: เพื่อเปลี่ยนแหล่งสัญญาณขาเข้า
: SmartImage Lite มีโหมด
3 โหมดให้เลือก: Standard
(มาตรฐาน), Internet
(อินเทอร์เน็ต) และ Game (เกม)
5
2. การตั้งค่าจอภาพ
คำ�อธิบายของการแสดงผลบนหน้าจอ
Main menu
Input
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) คืออะไร?
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) เป็นคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งในจอภาพ LCD ของ Philips ทุกรุ่น
คุณสมบัตินี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับสมรรถนะ
ของหน้าจอ หรือเลือกฟังก์ชั่นต่างๆ ของจอภาพ
โดยตรงผ่านหน้าต่างขั้นตอนการทำ�งานที่แสดง
บนหน้าจอ ระบบติดต่อผู้ใช้ที่แสดงบนหน้าจอ
ที่ใช้ง่าย แสดงอยู่ด้านล่าง:

VGA
DVI
HDMI
Picture

Sub menu
Audio
Color
Picture Format
Wide Screen,4:3
Brightness
0~100
Contrast
0~100
SmartResponse
Off, Fast , Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Color Temp.
6500K, 9300K
sRGB
Red: 0~100
User Define
Green: 0~100

Green: 0~100

Language
English Español, Français, Deutsch, Italiano,
Português, Русский 简体中文,Türkçe

OSD Settings

Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time out
5, 10, 20, 30, 60
Auto


Setup
พื้นฐานและขั้นตอนง่ายๆ บนปุ่มควบคุม
H. Position
0~100
V. Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Information
ใน OSD ที่แสดงด้านบน ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม
ที่แผงด้านหน้าของจอภาพ เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์,
OK (ตกลง) เพื่อยืนยันตัวเลือกหรือทำ�การ
เปลี่ยนแปลง
เมนู OSD
ด้านล่างเป็นมุมมองในภาพรวมของโครงสร้างของ
การแสดงผลบนหน้าจอ คุณสามารถใช้หน้าจอนี้
เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อคุณต้องการทำ�งานด้วยการ
ปรับค่าต่างๆ ในภายหลัง
6
2. การตั้งค่าจอภาพ
2.3 ถอดขาตั้งฐานและฐาน
การแจ้งเตือนความละเอียด
ถอดขาตั้งฐาน
ก่อนที่คุณจะเริ่มถอดชิ้นส่วนฐานของจอภาพ โปรด
ทำ�ตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสียหายหรือการบาดเจ็บ
จอภาพนี้ได้รับการออกแบบให้มีสมรรถนะการ
ทำ�งานดีที่สุดที่ความละเอียดมาตรฐานของเครื่อง
คือ 1920×[email protected] เมื่อเปิดเครื่องจอภาพ
ด้วยความละเอียดที่แตกต่างจากนี้ จะมีการแจ้ง
เตือนแสดงบนหน้าจอ: ใช้ 1920×[email protected]
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด
คุณสามารถปิดการแสดงการแจ้งเตือนความ
ละเอียดมาตรฐานจาก Setup (ตัง้ ค่า) ในเมนู OSD
(การแสดงผลบนหน้าจอ)
1.วางจอภาพคว่ำ�หน้าลงบนพื้นผิวที่เรียบ โดยใช้
ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีด
ข่วน หรือความเสียหายที่หน้าจอ
ฟังก์ชั่นด้านกายภาพ
เอียง
2.กดคลิปล็อค เพื่อปลดขาตั้งฐานออกจากเสา
ฐาน
7
2. การตั้งค่าจอภาพ
หมายเหตุ
จอภาพนี้ยอมรับอุปกรณ์ยึดที่สอดคล้องกับ VESA
ขนาด 100 มม. x 100 มม.
ถอดฐาน
เงื่อนไข:
• สำ�หรับการใช้งานที่มีการยึด VESA มาตรฐาน
100mm
1.ถอดสกรู 3 ตัวที่ยึดออก
100mm
2.ถอดสกรู 3 ตัว จากนั้นถอดฐานออกจากจอภาพ
8
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
จะเปิดทำ�งาน SmartImage Lite
ได้อย่างไร?
3.การปรับภาพให้ดีที่สุด
3.1 Smartimage Lite
นี่คืออะไร?
SmartImage Lite ให้การตั้งค่าล่วงหน้าซึ่งปรับค่า
จอแสดงผลให้ทำ�งานอย่างเหมาะสมที่สุดสำ�หรับ
เนื้อหาชนิดต่างๆ ซึ่งจะปรับความสว่าง คอนท
ราสต์ สี และความชัดแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะ
กำ�ลังทำ�งานด้วยการใช้งานข้อความ, การแสดง
ภาพ หรือการชมวิดีโอ Philips SmartImage Lite
ก็ให้สมรรถนะการทำ�งานที่ดีที่สุดของจอภาพได้
1. กดปุ่ม
เพื่อเปิด SmartImage Lite บน
การแสดงผลบนหน้าจอ
2. กด
ไปเรื่อยๆ เพื่อสลับระหว่างโหมด
Standard (มาตรฐาน), Internet
(อินเทอร์เน็ต), Game (เกม)
3. การแสดงผลบนหน้าจอของ SmartImage
Lite จะอยู่บนหน้าจอเป็นเวลา 5 วินาที หรือ
คุณสามารถกด "OK (ตกลง)" เพื่อทำ�การ
ยืนยันก็ได้
4. เมื่อ SmartImage Lite เปิดทำ�งาน รูปแบบ
sRGB จะถูกปิดทำ�งานโดยอัตโนมัติ ในการ
ใช้ sRGB คุณจำ�เป็นต้องปิดทำ�งาน
SmartImage Lite ด้วยปุ่ม
ที่แผง
ด้านหน้าของจอภาพของคุณ
ทำ�ไมจึงจำ�เป็นต้องใช้?
คุณต้องการจอภาพที่ให้การแสดงผลที่ดีที่สุด
สำ�หรับเนื้อหาทุกชนิด ซอฟต์แวร์ SmartImage
Lite จะปรับความสว่าง คอนทราสต์ สี และความ
ชัดโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การรับชมบนจอภาพของคุณ
คุณสมบัตินี้ทำ�งานอย่างไร?
SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีชั้นนำ�ที่มี
เฉพาะบนเครื่อง Philips ที่วิเคราะห์เนื้อหาที่แสดง
บนหน้าจอของคุณ ตามสถานการณ์ที่คุณเลือก
SmartImage Lite จะปรับคอนทราสต์ ความอิ่ม
ของสี และความชัดของภาพแบบไดนามิก เพื่อ
เพิ่มคุณภาพของภาพที่กำ�ลังแสดงในขณะนั้น
ซึ่งทุกอย่างเป็นการดำ�เนินการแบบเรียลไทม์ด้วย
การกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
นอกเหนือจากการใช้ปุ่ม
เพื่อเลื่อนลง คุณยัง
สามารถกดปุ่ม
เพื่อเลือก และกด "OK
(ตกลง)" เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก และปิด OSD
ของ SmartImage Lite ได้ด้วย
มีโหมด 3 โหมดให้เลือก: Standard (มาตรฐาน),
Internet (อินเทอร์เน็ต) และ Game (เกม)
9
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
3.2 SmartContrast
นี่คืออะไร?
เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ ที่วิเคราะห์เนื้อหาที่
แสดงแบบไดนามิก และปรับอัตราคอนทราสต์
ของจอภาพ LCD ให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
เพื่อให้ได้ความชัดในการรับชม และความ
เพลิดเพลินในการดูมากที่สุด การเร่งแบคไลท์
เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดขึ้น คมขึ้น และสว่างขึ้น หรือ
การลดความสว่างของแบคไลท์ลง เพื่อการแสดง
ภาพที่ชัดเจนในภาพที่มีพื้นหลังสีมืด
• Standard (มาตรฐาน): เร่งความชัดของ
ข้อความ และลดความสว่างลง เพื่อเพิ่มความ
ง่ายในการอ่าน และลดความล้าของตา โหมด
นี้จะเพิ่มความสามารถในการอ่านให้มีความ
ชัดเจนและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อคุณ
ทำ�งานกับสเปรดชีต, ไฟล์ PDF, บทความที่
สแกนมา หรือแอปพลิเคชั่นออฟฟิซทั่วไปอื่นๆ
• Internet (อินเทอร์เน็ต): โปรไฟล์นี้เป็น
การผสมผสานระหว่างการเพิ่มความอิ่มของสี,
ไดนามิกคอนทราสต์ และความชัด เพื่อแสดง
ภาพถ่ายและภาพอื่นๆ โดยมีความชัดของสี
ต่างๆ ที่โดดเด่น โดยทั้งหมดปราศจากการมีสี
ที่ผิดเพี้ยนหรือซีดจาง
• Game (เกม): เปิดวงจรโอเวอร์ไดรฟ์เพื่อให้
ได้เวลาตอบสนองที่ดีที่สุด ลดขอบของภาพที่
เป็นหยักที่เกิดจากวัตถุที่เคลื่อนที่รวดเร็วบน
หน้าจอ เร่งอัตราคอนทราสต์สำ�หรับบริเวณที่
สว่างและมืด โปรไฟล์นี้ให้ประสบการณ์ในการ
เล่นเกมที่ดีที่สุดสำ�หรับนักเล่นเกม
ทำ�ไมจึงจำ�เป็นต้องใช้?
คุณต้องการความชัดเจนในการรับชมมากที่สุด
และความสบายตาสูงสุดสำ�หรับการชมเนื้อหาทุก
ประเภท SmartContrast ควบคุมคอนทราสต์ และ
ปรับแบคไลท์แบบไดนามิก เพื่อให้ได้ภาพวิดีโอ
และเกมที่ชัดเจน คมชัด และสว่าง หรือการแสดง
ข้อความที่ชัด สามารถอ่านได้ง่ายสำ�หรับงาน
สำ�นักงานโดยอัตโนมัติ ด้วยการสิน
้ เปลืองพลังงาน
ที่ลดลงของจอภาพ คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน และยืดอายุการใช้งานจอภาพของคุณไป
ได้อีกนาน
คุณสมบัตินี้ทำ�งานอย่างไร?
เมื่อคุณเปิดทำ�งาน SmartContrast เครื่องจะ
วิเคราะห์เนื้อหาที่คุณกำ�ลังแสดงอยู่แบบเรียลไทม์
เพื่อปรับสี และควบคุมความเข้มของแบคไลท์
ฟังก์ชั่นนี้จะเร่งคอนทราสต์แบบไดนามิก เพื่อ
ประสบการณ์ความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ชม
วิดีโอ หรือเล่นเกม
10
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
3.3 Philips SmartControl Lite
ซอฟต์แวร์ SmartControl Lite ใหม่ของ Phillips
อนุญาตให้คุณควบคุมจอภาพของคุณ ผ่านระบบ
ติดต่อผู้ใช้แบบกราฟฟิกบนหน้าจอที่ใช้ง่าย การ
ปรับที่ซับซ้อน กลายเป็นเรื่องในอดีตไปแล้ว
เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายนี้ จะแนะนำ�คุณ
ตลอดในกระบวนการปรับความละเอียดอย่าง
ละเอียด, การปรับเทียบสี, การปรับนาฬิกา/เฟส,
การปรับจุดสีขาว RGB ฯลฯ
อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดในคอร์
อัลกอริธึม เพื่อการประมวลผลและการตอบสนอง
ที่รวดเร็ว ซอฟต์แวร์ที่ใช้ไอคอนเคลื่อนไหวที่
สวยงามบน Windows 7 นี้ พร้อมสำ�หรับเพิ่ม
ประสบการณ์ในการใช้งานจอภาพ Philips ของ
คุณ!
แรกสุด เปิด -Wizard (ตัวช่วยสร้าง)
• ในครั้งแรกหลังจากการติดตั้ง SmartControl
Lite เครื่องจะเปิด Wizard (ตัวช่วยสร้าง)
ขึ้นมาโดยอัตโนมัติสำ�หรับการเปิดโปรแกรม
ครั้งแรก
• ตัวช่วยสร้างจะแนะนำ�คุณเกี่ยวกับการปรับค่า
เพื่อเพิ่มสมรรถนะของจอภาพของคุณทีละ
ขั้นตอน
• คุณสามารถไปที่เมนู Plug-in (พลักอิน) เพื่อ
เปิดตัวช่วยสร้างในภายหลังได้เช่นกัน
• คุณสามารถปรับตัวเลือกต่างๆ เพิ่มเติมโดยไม่
ต้องใช้ตัวช่วยสร้างโดยใช้หน้าต่าง Standard
(มาตรฐาน)
การติดตั้ง
• ปฏิบัติตามขั้นตอน และทำ�การติดตั้งให้
สมบูรณ์
• คุณสามารถเปิดโปรแกรมได้หลังจากที่การ
ติดตั้งสมบูรณ์
• ถ้าคุณต้องการเปิดโปรแกรมในภายหลัง คุณ
สามารถคลิกที่ทางลัดบนเดสก์ทอป หรือแถบ
เครื่องมือได้
11
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
เริ่มต้นด้วยหน้าต่าง Standard
(มาตรฐาน):
เมนู Adjust (ปรับ):
• เมนู Adjust (ปรับ) อนุญาตให้คุณปรับ
Brightness (ความสว่าง), Contrast
(คอนทราสต์), Focus (โฟกัส), Position
(ตำ�แหน่ง) และ Resolution (ความ
ละเอียด)
• คุณสามารถทำ�ตามขั้นตอน และทำ�การปรับ
ค่า
• Cancel (ยกเลิก) จะถามผู้ใช้ว่าคุณต้องการ
ยกเลิกการติดตั้งหรือไม่
12
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
เมนู Color (สี):
• เมนู Color (สี) อนุญาตให้คุณปรับ RGB,
Black Level (ระดับสีดำ�), White Point (จุด
สีขาว), Color Calibration (การปรับเทียบสี)
และ SmartImage Lite
• คุณสามารถทำ�ตามขั้นตอน และทำ�การปรับค่า
• ดูตารางด้านล่าง สำ�หรับรายการเมนูย่อยตาม
สิ่งที่คุณป้อนเข้าไป
• ตัวอย่างสำ�หรับ Color Calibration (การ
ปรับเทียบสี)
"Show Me (แสดงให้ดู)" เริ่มการสอนเกี่ยว
กับการปรับเทียบสี
2. Start (เริ่ม) - เริ่มกระบวนการปรับเทียบสี 6
ขั้นตอน
3. Quick View (ดูอย่างเร็ว) โหลดภาพก่อน/
หลัง
4. ในการกลับไปยังหน้าต่างหลัก Color (สี),
คลิกปุ่ม Cancel (ยกเลิก)
5. Enable color calibration (เปิดทำ�งานการ
ปรับเทียบสี) - ค่าเริ่มต้นคือเปิด ถ้าไม่ได้ทำ�
เครื่องหมาย หมายความว่าไม่อนุญาตให้ทำ�
การปรับเทียบสี ปุ่ม "เริ่ม" และ "ดูอย่างเร็ว"
จะเป็นสีเทาจาง
6. ต้องมีข้อมูลสิทธิบัตรในหน้าจอการปรับเทียบ
1.
13
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
หน้าจอการปรับเทียบสีแรก:
Options>Preferences (ตัวเลือก>การ
กำ�หนดลักษณะ) - จะทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก
Preferences (การกำ�หนดลักษณะ) จากเมนู
Options (ตัวเลือก) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับการ
สนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/CI, จะมีเฉพาะ
แท็บ Help (วิธีใช้) และ Options (ตัวเลือก)
เท่านั้น
• ปุ่ม Previous (ก่อนหน้า) ถูกปิดการทำ�งาน
จนกระทั่งถึงหน้าจอสีที่สอง
• ปุ่ม Next (ถัดไป) ไปยังเป้าหมายต่อไป (6
เป้าหมาย)
• ปุ่มถัดไปสุดท้ายจะไปยังหน้าต่าง File>
Presets (ไฟล์>พรีเซ็ต)
• Cancel (ยกเลิก) ปิด UI และกลับไปยังหน้าพ
ลักอิน
SmartImage Lite
อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เพื่อให้ได้
การตั้งค่าการแสดงผลที่ดีขึ้นตามเนื้อหา
เมื่อตั้งค่า Entertainment (ความบันเทิง),
SmartContrast และ SmartResponse จะเปิด
ทำ�งาน
• แสดงการตั้งค่าการกำ�หนดลักษณะปัจจุบัน
• กล่องที่ทำ�เครื่องหมาย เป็นการเปิดทำ�งาน
คุณสมบัติ กล่องกาเครื่องหมายเป็นการสลับ
ระหว่างการทำ�งานและไม่ทำ�งาน
• Enable Context Menu (เปิดทำ�งานเมนู
เนื้อหา) บนเดสก์ทอปจะถูกทำ�เครื่องหมาย
(เปิด) ตามค่าเริ่มต้น Enable Context Menu
(เปิดทำ�งานเมนูเนื้อหา) แสดงการเลือกของ
SmartControl Lite สำ�หรับ Select Preset
(เลือกพรีเซ็ต) และ Tune Display (ปรับ
จอแสดงผล) ในเมนูเนื้อหาที่คลิกขวาบน
เดสก์ทอป Disabled (ปิดทำ�งาน) ลบ
SmartControl Lite จากเมนูเนื้อหาที่คลิกขวา
• ไอคอน Enable Task Tray (เปิดทำ�งานถาด
งาน) ถูกทำ�เครื่องหมาย (เปิด) ตามค่าเริ่มต้น
Enable context menu (เปิดทำ�งานเมนู
เนื้อหา) แสดงเมนูถาดงานสำ�หรับ
SmartControl Lite การคลิกขวาที่ไอคอน
ถาดงาน จะแสดงตัวเลือกเมนูต่างๆ สำ�หรับ
Help (วิธีใช้), Technical Support (การ
สนับสนุนด้านเทคนิค), Check for Update
(ตรวจสอบหาอัพเดต), About (เกี่ยวกับ) และ
Exit (ออก) เมื่อ Enable task tray menu
(เปิดทำ�งานเมนูถาดระบบ) ถูกปิดทำ�งาน
14
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
ไอคอนถาดระบบจะแสดงเฉพาะ EXIT (ออก)
เท่านั้น
• Run at Startup (รันเมื่อเริ่มต้น) ถูกทำ�
เครื่องหมาย (เปิด) ตามค่าเริ่มต้น เมื่อปิด
ทำ�งาน, SmartControl Lite (สมาร์ต
คอนโทรล ไลท์) จะไม่เปิดขึ้นเมื่อเริ่มต้น หรือ
อยู่ในถาดงาน วิธีเดียวที่จะเปิด SmartControl
Lite ก็คือเปิดจากทางลัดบนเดสก์ทอป หรือ
จากไฟล์โปรแกรมเท่านั้น พรีเซ็ตใดๆ ที่ตั้งค่า
เพื่อรันเมื่อเริ่มต้น จะไม่ถูกโหลด เมื่อกล่องนี้
ไม่ได้ทำ�เครื่องหมายอยู่ (ปิดทำ�งาน)
• Enable transparency mode (เปิดทำ�งาน
โหมดโปร่งใส) (Windows 7, Vista, XP) ค่า
เริ่มต้นคือทึบแสง 0%
Options>Audio (ตัวเลือก>เสียง) - จะ
ทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก Audio (เสียง) จากเมนู
Options (ตัวเลือก) เท่านั้น
บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนที่มี
ความสามารถ DDC/CI, จะมีเฉพาะแท็บ Help
(วิธีใช้) และ Options (ตัวเลือก) เท่านั้น
Options>Input (ตัวเลือก>อินพุต) - จะ
ทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก Input (อินพุต) จากเมนู
Options (ตัวเลือก) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/CI, จะมี
เฉพาะแท็บ Help (วิธีใช้) และ Options
(ตัวเลือก) เท่านั้น แท็บ SmartControl Lite อื่นๆ
ทั้งหมดจะใช้ไม่ได้
• แสดงหน้าต่างขั้นตอน Source (แหล่ง
สัญญาณ) และการตั้งค่าแหล่งสัญญาณอินพุต
ปัจจุบัน
• บนจอแสดงผลที่มีอินพุตเดียว หน้าต่างนี้จะ
มองไม่เห็น
15
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
Help>User Manual (วิธีใช้>คู่มือผู้ใช้) - จะ
ทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก User Manual (คู่มือผู้ใช้)
จากเมนู Help (วิธีใช้) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/CI, จะมี
เฉพาะแท็บ Help (วิธีใช้) และ Options
(ตัวเลือก) เท่านั้น
Help>Version (วิธีใช้>เวอร์ชั่น) - จะทำ�งาน
เฉพาะเมื่อเลือก Version (เวอร์ชั่น) จากเมนู Help
(วิธีใช้) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนที่มี
ความสามารถ DDC/CI, จะมีเฉพาะแท็บ Help
(วิธีใช้) และ Options (ตัวเลือก) เท่านั้น
Context Sensitive Menu (เมนูที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหา)
Context Sensitive Menu (เมนูที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา) ถูกเปิดทำ�งาน ตามค่าเริ่มต้น ถ้า Enable
Context Menu (เปิดทำ�งานเมนูเนื้อหา) ถูกทำ�
เครื่องหมายในหน้าต่าง Options>Preferences
(ตัวเลือก>การกำ�หนดลักษณะ) คุณจะมองเห็น
เมนูนี้
เมนูเนื้อหามี 4 รายการ:
• SmartControl Lite - เมื่อเลือก About
Screen (เกี่ยวกับหน้าจอ) จะแสดงขึ้น
• Select Preset (เลือกพรีเซ็ต) - ให้เมนูที่เป็น
ลำ�ดับชั้นของพรีเซ็ตที่บันทึกไว้ สำ�หรับใช้งาน
ทันที เครื่องหมายแสดงถึงพรีเซ็ตที่เลือกใน
ปัจจุบัน นอกจากนี้ คุณสามารถเรียก Factory
Preset (พรีเซ็ตโรงงาน) ได้จากเมนูรายการ
อีกด้วย
• Tune Display (ปรับจอแสดงผล) - เปิดแผง
ควบคุมของ SmartControl Lite
• SmartImage Lite - ตรวจสอบการตั้งค่า
ปัจจุบัน ว่าเป็น Standard (มาตรฐาน),
Internet (อินเทอร์เน็ต), Game (เกม)
16
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
เมนูถาดงานเปิดทำ�งาน
คุณสามารถแสดงเมนูถาดงานได้โดยการคลิกขวา
บนไอคอน SmartControl Lite จากถาดงาน การ
คลิกซ้ายจะเปิดแอปพลิเคชั่น
เมนูถาดงานปิดทำ�งาน
เมื่อถาดงานถูกปิดทำ�งานในโฟลเดอร์ การกำ�หนด
ลักษณะ เฉพาะรายการ EXIT (ออก) ที่สามารถ
ใช้ได้ เพื่อลบ SmartControl Lite ออกจากถาด
ระบบอย่างสมบูรณ์ ให้ปิดทำ�งาน Run at Startup
(รันเมื่อเริ่มต้น) ใน Options>Preferences
(ตัวเลือก>การกำ�หนดลักษณะ)
ถาดงานมี 5 รายการ:
• Help (วิธีใช้) - เข้าถึงไปยังไฟล์ User
Manual (คู่มือผู้ใช้): เปิดไฟล์ User Manual
(คู่มือผู้ใช้) โดยใช้หน้าต่างเบราเซอร์เริ่มต้น
• Technical Support (การสนับสนุนด้าน
เทคนิค) - แสดงหน้าการสนับสนุนด้านเทคนิค
• Check for Update (ตรวจสอบหาอัพเดต) นำ�ผู้ใช้ไปยังหน้า PDI และตรวจสอบเวอร์ชั่น
ของผู้ใช้ เทียบกับเวอร์ชั่นที่ทันสมัยที่สุดที่มี
• About (เกี่ยวกับ) - แสดงข้อมูลอ้างอิงอย่าง
ละเอียด: เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์, ข้อมูลรุ่น และ
ชื่อผลิตภัณฑ์
• Exit (ออก) - ปิด SmartControl Lite
ในการรัน SmartControl Lite อีกครั้ง ให้เลือก
SmartControl Lite จากเมนูโปรแกรมหรือดับเบิล
คลิกที่ไอคอน PC บนเดสก์ทอป หรือเริ่มระบบใหม่

17
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
4.ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
273E3QH
ภาพ/จอแสดงผล
ชนิดหน้าจอ LCD
แบคไลท์
ขนาดหน้าจอ
อัตราส่วนภาพ
ขนาดพิกเซล
ความสว่าง
SmartContrast
อัตราคอนทราสต์ (ทั่วไป)
เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
SmartResponse (ทั่วไป)
ความละเอียดที่ดีที่สุด
มุมการรับชม
การเพิ่มคุณภาพของภาพ
สีที่แสดงได้
อัตรารีเฟรชแนวตั้ง
ความถี่แนวนอน
sRGB
ความสามารถด้านการเชื่อมต่อ
อินพุตสัญญาณ
เสียงเข้า/ออก
สัญญาณอินพุต
ความสะดวกสบาย
ความสะดวกสบายของผู้ใช้
ภาษา OSD
ความสะดวกสบายอื่นๆ
ความสามารถด้านพลัก & เพลย์
ขาตั้ง
เอียง
AMVA LCD
WLED
27" (68.6 ซม.)
16:9
0.31 x 0.31 มม.
300 cd/m²
20,000,000:1
5000:1
12 ms
6 ms
1920x1080 @ 60Hz
178° (H) / 178° (V)@C/R>10
SmartImage Lite
16.7 M
56Hz -71Hz
30kHz - 83kHz
มี
DVI-D (ดิจิตอล), VGA (อนาล็อก), HDMI
เสียง PC เข้า, หูฟังออก
ซิงค์แยก, ซิงค์บนสีเขียว
อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, รัสเซีย, สเปน, จีน
แผ่นดินใหญ่, โปรตุเกส, ตุรกี
ล็อค Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 7, Mac OSX, Linux
-5/+20
18
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
273E3QH
พลังงาน
โหมดเปิดเครื่อง
การสิ้นเปลืองพลังงาน
(วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
การทำ�งานปกติ (ทั่วไป)
สลีป (สแตนด์บาย)
ปิดเครื่อง
การกระจายความร้อน*
การทำ�งานปกติ
สลีป (สแตนด์บาย)
ปิดเครื่อง
ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์
แหล่งจ่ายไฟ
35.8 W (ทั่วไป)
45 W (สูงสุด)
แรงดันไฟฟ้า AC ที่
100VAC +/-5VAC,
50Hz +/- 5Hz
25.4W
แรงดันไฟฟ้า AC ที่
115VAC +/-5VAC,
50Hz +/- 5Hz
25.5W
0.5W
0.5W
0.3W
0.3W
แรงดันไฟฟ้า AC ที่ แรงดันไฟฟ้า AC ที่
100VAC +/-5VAC, 115VAC +/-5VAC,
50Hz +/- 5Hz
50Hz +/- 5Hz
86.69 BTU/ชม.
87.03 BTU/ชม.
1.71 BTU/ชม.
1.71 BTU/ชม.
1.02 BTU/ชม.
1.02 BTU/ชม.
โหมดเปิดเครื่อง: สีขาว, สแตนด์บาย/สลีป:
เบิร์นอิน, 100-240VAC,50-60Hz
19
แรงดันไฟฟ้า AC ที่
230VAC +/-5VAC,
50Hz +/- 5Hz
25.6W
0.5W
0.3W
แรงดันไฟฟ้า AC ที่
230VAC +/-5VAC,
50Hz +/- 5Hz
87.37 BTU/ชม.
1.71 BTU/ชม.
1.02 BTU/ชม.
สีขาว (กะพริบ)
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
ขนาด
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กxสxล)
ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใส่ขาตั้ง
(กxสxล)
ขนาดกล่อง (กxสxล)
น้ำ�หนัก
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง
ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใส่ขาตั้ง
ผลิตภัณฑ์พร้อมกล่องบรรจุ
เงื่อนไขการทำ�งาน
ช่วงอุณหภูมิ (ขณะทำ�งาน)
ช่วงอุณหภูมิ (ขณะไม่ทำ�งาน)
ความชื้นสัมพัทธ์
ระดับความสูง
MTBF
สิ่งแวดล้อม
ROHS
EPEAT
บรรจุภัณฑ์
สารเฉพาะ
ความสอดคล้องและมาตรฐาน
การอนุมัติของระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ
ตัวเครื่อง
สี
พื้นผิว
642x440x227 มม.
642x391x64 มม.
700x525x138 มม.
8.2 กก.
6.5 กก.
8.82 กก.
0°C ถึง 40°C
-20°C ถึง 60°C
20% ถึง 80%
ขณะทำ�งาน: + 12,000 ฟุต (3,658 ม.)
ขณะไม่ทำ�งาน: + 40,000 ฟุต (12,192 ม.)
30,000 ชม.
มี
เหรียญเงิน (www.epeat.net)
รีไซเคิลได้ 100%
ตัวเครื่องปราศจาก PVC/BFR 100%
(ไม่รวมสายเคเบิลและอะแดปเตอร์)
เครื่องหมาย CE, FCC คลาส B, SEMKO, TÜV/
GS, TÜV Ergo, UL/cUL, Energy star 5.0, TCO certified
ดำ�/ดำ�
พื้นผิว/พื้นผิว
หมายเหตุ
1. EPEAT เหรียญทองหรือเหรียญเงิน ใช้ได้เฉพาะเมื่อ Philips ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ โปรดเยี่ยมชมที่
www.epeat.net สำ�หรับสถานะการลงทะเบียนในประเทศของคุณ
2. ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไปที่ www.philips.com/support เพื่อ
ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูลเวอร์ชั่นล่าสุด
20
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
4.1 ความละเอียด & โหมดพรีเซ็ต
ความละเอียดสูงสุด
สำ�หรับ 273E3QH
1920 x 1080 ที่ 60 Hz (อินพุตอนาล็อก)
1920 x 1080 ที่ 60 Hz (อินพุตดิจิตอล)
ความละเอียดที่แนะนำ�
สำ�หรับ 273E3QH
1920 x 1080 ที่ 60 Hz (อินพุตดิจิตอล)
ความถี่
แนวนอน
(kHz)
31.47
31.47
35.00
37.88
48.36
63.89
55.94
65.29
67.50
ความละเอียด ความถี่แนวตั้ง
(Hz)
720x400
640x480
640x480
800x600
1024x768
1280x1024
1440x900
1680x1050
1920x1080
70.09
59.94
66.67
60.32
60.00
60.02
59.89
59.95
60.00
21
5. การจัดการพลังงาน
5.การจัดการพลังงาน
5.1 การประหยัดพลังงานอัตโนมัติ
ถ้าคุณมีการ์ดแสดงผลหรือซอฟต์แวร์ที่สอดคล้อง
กับ VESA DPM ติดตั้งอยู่ใน PC ของคุณ จอภาพ
จะลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยอัตโนมัติใน
ขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ถ้าตรวจพบการป้อนข้อมูล
จากแป้นพิมพ์ เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่นๆ
จอภาพจะ "ตื่นขึ้น" โดยอัตโนมัติ ตารางต่อไปนี้
แสดงการสิ้นเปลืองพลังงาน และการส่งสัญญาณ
ของคุณสมบัติการประหยัดพลังงานอัตโนมัตินี้:
273E3QH
ความหมายของการจัดการพลังงาน
โหมด VESA
วิดีโอ
ซิงค์แนวนอน
ซิงค์แนวตั้ง
พลังงานที่ใช้
สี LED
แอกทีฟ
ติด
ใช่
ใช่
35.8 W (ทั่วไป)
45 W (สูงสุด)
สีขาว
สลีป
(สแตนด์บาย)
ดับ
ไม่
ไม่
0.5 W
สีขาว
(กะพริบ)
ปิดเครื่อง
ดับ
-
-
0.3 W
ดับ
การตั้งค่าต่อไปนี้ถูกใช้เพื่อวัดการสิ้นเปลือง
พลังงานบนจอภาพนี้
ความละเอียดมาตรฐาน: 1920 x 1080
คอนทราสต์: 50%
ความสว่าง: 300 nits
อุณหภูมิสี: 6500k พร้อมรูปแบบสีขาวสมบูรณ์
หมายเหตุ
ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบ
22
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
6.ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับ
• Electric and magnetic fields emissions as low
as normal household background levels
• Low acoustic noise emissions (when
applicable)
Lead-free Product
Lead free display promotes
environmentally sound recovery and
disposal of waste from electrical and
electronic equipment. Toxic substances
like Lead has been eliminated and compliance
with European community’s stringent RoHs
directive mandating restrictions on hazardous
substances in electrical and electronic equipment
have been adhered to in order to make Philips
monitors safe to use throughout its life cycle.
Congratulations!
This display is designed for both you and the
planet!
The display you have just purchased
carries the TCO Certified label. This
ensures that your display is designed,
manufactured and tested according
to some of the strictest quality and
environmental requirements in
the world. This makes for a high performance
product, designed with the user in focus that also
minimizes the impact on the climate and our
natural environment.
TCO Certified is a third party verified program,
where every product model is tested by an
accredited impartial test laboratory. TCO
Certified represents one of the toughest
certifications for displays worldwide.
Some of the Environmental features of the TCO
Certified for displays:
• The brand owner demonstrates corporate
social responsibility and has a certified
environmental management system (EMAS or
ISO 14001)
• Very low energy consumption both in onand standby mode minimize climate impact
• Restrictions on chlorinated and brominated
flame retardants, plasticizers, plastics and heavy
metals such as cadmium, mercury and lead
(RoHS compliance)
• Both product and product packaging is
prepared for recycling
• The brand owner offers take-back options
The requirements can be downloaded from our
web site. The requirements included in this label
have been developed by TCO Development in
co-operation with scientists, experts, users as well
as manufacturers all over the world. Since the end
of the 1980s TCO has been involved in influencing
the development of IT equipment in a more userfriendly direction. Our labeling system started with
displays in 1992 and is now requested by users
and IT-manufacturers all over the world. About
50% of all displays worldwide are TCO certified.
For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
Some of the Usability features of the TCO
Certified for displays:
TCOFF1058 TCO Document, Ver. 2.1
• Visual ergonomics for good image quality
is tested to ensure top performance and
reduce sight and strain problems. Important
parameters are luminance, contrast,
resolution, black level, gamma curve, colour
and luminance uniformity and colour
rendering
• Products are tested according to rigorous
safety standards at impartial laboratories
Technology for you and the planet
23
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
EPEAT
(www.epeat.net)
“The EPEAT (Electronic Product
Environmental Assessment Tool)
program evaluates computer
desktops, laptops, and monitors
based on 51 environmental criteria
developed through an extensive stakeholder
consensus process supported by US EPA.
EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and select
desktop computers, notebooks and monitors
based on their environmental attributes. EPEAT
also provides a clear and consistent set of
performance criteria for the design of products,
and provides an opportunity for manufacturers to
secure market recognition for efforts to reduce
the environmental impact of its products."
Benefits of EPEAT
Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials
Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S
requirement that all registered products meet
ENERGY STAR’s energy efficiency specifications,
means that these products will consume less
energy throughout their life.
• 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. 1275/2008 mplementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.
• The product also comply with the following standards
• ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays)
• GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement) • prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)
• MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)
• TCO Displays 5.0 (Requirement for
Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions
Energy Star Declaration
(www.energystar.gov)
As an ENERGY STAR® Partner,
we have determined that this
product meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.
CE Declaration of Conformity
This product is in conformity with the following
standards
• EN60950-1:2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
• EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
• EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
• EN61000-3-2:2006 (Limits for Harmonic Current Emission)
• EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)
following provisions of directives applicable
• 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
• 2004/108/EC (EMC Directive)
Note
We recommend you switch off the monitor
when it is not in use for a long time.
24
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)
FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo,
This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur
in a particular nstallation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following
measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the
equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/
TV technician for help.
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to
operate the equipment.
United States Only
This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.
Use only RF shielded cable that was supplied with
the monitor when connecting this monitor to a
computer device.
To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to rain
or excessive moisture.
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.
25
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils numériques
de class B,aux termes de l'article 15 Des
règles de la FCC. Ces limites sont conçues de
façon à fourir une
protection raisonnable contre les interférences
nuisibles dans le cadre d'une installation
résidentielle.
CET appareil produit, utilise et peut émettre
des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas
installé et utilisé selon les consignes données,
peuvent causer des interférences nuisibles aux
communications radio.
Cependant, rien ne peut garantir l'absence
d'interférences dans le cadre d'une installation
particulière. Si cet appareil est la cause
d'interférences nuisibles pour la réception des
signaux de radio ou de télévision, ce qui peut
être décelé en fermant l'équipement, puis en
le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait
essayer de corriger la situation en prenant les
mesures suivantes:
• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l'équipement et
le récepteur.
• Brancher l'équipement sur un autre circuit que
celui utilisé par le récepteur.
• Demander l'aide du marchand ou d'un
technicien chevronné en radio/télévision.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
Toutes modifications n'ayant pas reçu
l'approbation des services compétents
en matière de conformité est susceptible
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.
N'utiliser que des câbles RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.
26
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
Polish Center for Testing and Certification
Notice
North Europe (Nordic Countries) Information
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU
STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
The equipment should draw power from a socket
with an attached protection circuit (a threeprong socket). All equipment that works together
(computer, monitor, printer, and so on) should
have the same power supply source.
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
S Ø R G V E D P L A C E R I N G E N F O R , AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER
NEMT TILGÆNGELIGE.
The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).
To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VO I DA A N TA R V I T TA E S S A H E L P O S T I
IRROTTAA PISTORASIASTA.
A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/T-42107
and PN-89/E-06251.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
D U PA S S E P Å AT KO N TA K T E N E F O R
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
BSMI Notice (Taiwan Only)
27
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den
in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden
durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über
die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5
Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daß
1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.
Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen,
die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem
Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit
und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem
Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach
DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.
China RoHS
The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products including CRT and Monitor
which are produced and sold for China market
have to meet China RoHS request.
28
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
7.การดูแลลูกค้า และการ
รับประกัน
7.1 น
โยบายเกี่ยวกับพิกเซลที่เสียของ
จอภาพแบบแบนของ Philips
Philips ใช้ความพยายามเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพสูงสุด เราใช้กระบวนการผลิตที่มี
ความก้าวหน้าที่สุดในอุตสาหกรรม และใช้การ
ควบคุมคุณภาพที่มีความเข้มงวดที่สุด อย่างไรก็
ตาม บางครั้งข้อบกพร่องเกี่ยวกับพิกเซล หรือ
พิกเซลย่อยบนหน้าจอ LCD แบบ TFT ที่ใช้ใน
จอแสดงผลแบบแบนก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ไม่มีผู้ผลิตรายใดสามารถรับประกันได้ว่าหน้าจอ
แบบแบนทั้งหมดจะปราศจากข้อบกพร่องของ
พิกเซล แต่ Philips รับประกันว่าจอภาพทุกจอที่มี
จำ�นวนข้อบกพร่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ จะ
ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่ภายใต้การ
รับประกัน ข้อสังเกตนี้อธิบายถึงชนิดต่างๆ ของ
ข้อบกพร่องของพิกเซล และระบุระดับข้อบกพร่อง
ที่สามารถยอมรับได้สำ�หรับแต่ละชนิด เพื่อที่จะมี
คุณสมบัติสำ�หรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่อง
ใหม่ภายใต้การรับประกัน จำ�นวนของพิกเซลที่พก
พร่องบนหน้าจอ LCD แบบ TFT ต้องเกินระดับที่
สามารถยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น จำ�นวนพิกเซล
ย่อยไม่เกิน 0.0004% บนจอภาพอาจมี
ข้อบกพร่อง ยิ่งกว่านั้น Philips ยังได้กำ�หนด
มาตรฐานที่สูงขึ้นสำ�หรับชนิดของพิกเซลที่
ข้อบกพร่องบางชนิดสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายกว่า
ชนิดอื่นอีกด้วย นโยบายนี้ใช้ได้ทั่วโลก
พิกเซลและพิกเซลย่อย
พิกเซล หรือส่วนของภาพ ประกอบด้วยพิกเซล
ย่อย 3 ส่วนที่ประกอบด้วยสีหลักคือ สีแดง สีเขียว
และสีน้ำ�เงิน พิกเซลจำ�นวนมาก ประกอบกัน
กลายเป็นภาพ เมื่อพิกเซลย่อยทั้งหมดของ
พิกเซลหนึ่งสว่าง พิกเซลย่อยทั้ง 3 สีจะรวมกัน
ปรากฏเป็นพิกเซลสีขาวหนึ่งพิกเซล เมื่อพิกเซล
ย่อยทั้งหมดมืด พิกเซลย่อยทั้ง 3 สีจะรวมกัน
ปรากฏเป็นพิกเซลสีดำ�หนึ่งพิกเซล การผสมรวม
อื่นๆ ของพิกเซลย่อยที่สว่างและมืด จะปรากฏเป็น
พิกเซลสีอื่นๆ หนึ่งพิกเซล
ชนิดของข้อบกพร่องของพิกเซล
ข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซลย่อยปรากฏบน
หน้าจอในลักษณะที่แตกต่างกัน มีข้อบกพร่อง 2
ประเภทของพิกเซล และข้อบกพร่องหลายชนิด
ของพิกเซลย่อยภายในแต่ละประเภท
ข้อบกพร่องจุดสว่าง
ข้อบกพร่องจุดสว่าง ปรากฏเป็นพิกเซลหรือ
พิกเซลย่อยที่สว่างหรือ "ติด" ตลอดเวลา นั่นคือ
จุดที่สว่างของพิกเซลย่อยจะมองเห็นเด่นออกมา
บนหน้าจอ เมื่อจอภาพแสดงรูปแบบที่มืด ชนิด
ของข้อบกพร่องจุดสว่างแบบต่างๆ มีดังนี้:
พิกเซลย่อยสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำ�เงินหนึ่งจุด
สว่าง
พิกเซลย่อยติดกัน 2 จุดสว่าง:
-- สีแดง + สีน้ำ�เงิน = สีม่วง
-- สีแดง + สีเขียว = สีเหลือง
-- สีเขียว + สีน้ำ�เงิน = สีฟ้า (สีฟ้าอ่อน)
29
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
พิกเซลย่อยติดกัน 3 จุดสว่าง (พิกเซลสีขาวหนึ่ง
จุด)
30
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
หมายเหตุ
จุดสว่างสีแดงหรือสีน้ำ�เงิน ต้องมีความสว่างกว่า
จุดข้างๆ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่จุด
สว่างสีเขียว ต้องมีความสว่างกว่าจุดข้างๆ
มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
ข้อบกพร่องจุดสีดำ�
ข้อบกพร่องจุดสีดำ� ปรากฏเป็นพิกเซลหรือพิกเซล
ย่อยที่มืดหรือ 'ดับ' ตลอดเวลา นั่นคือ จุดที่มืด
ของพิกเซลย่อยจะมองเห็นเด่นออกมาบนหน้าจอ
เมื่อจอภาพแสดงรูปแบบที่สว่าง รายการด้านล่าง
คือชนิดของข้อบกพร่องจุดมืดแบบต่างๆ:
ข้อบกพร่องของพิกเซลที่อยู่ใกล้กัน
เนื่องจากข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซล
ย่อยชนิดเดียวกันที่อยู่ใกล้กัน อาจสังเกตเห็นได้
มากกว่า Philips จึงระบุระดับการยอมรับสำ�หรับ
ข้อบกพร่องของพิกเซลที่อยู่ใกล้กันด้วย
ระดับการยอมรับสำ�หรับข้อบกพร่องของ
พิกเซล
เพื่อที่จะมีคุณสมบัติสำ�หรับการซ่อมแซม หรือ
การเปลี่ยนเครื่องใหม่เนื่องจากข้อบกพร่องของ
พิกเซลระหว่างช่วงเวลารับประกัน หน้าจอ LCD
แบบ TFT ในจอแสดงผลแบบแบนของ Philips
ต้องมีจำ�นวนพิกเซลหรือพิกเซลย่อยที่บกพร่อง
เกินระดับการยอมรับในตารางต่อไปนี้
ข้อบกพร่องจุดสว่าง
พิกเซลย่อยสว่าง 1 จุด
พิกเซลย่อยที่สว่างติดกัน 2 จุด
พิกเซลย่อยที่สว่างติดกัน 3 จุด (พิกเซลสีขาวหนึ่งพิกเซล)
ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องจุดสว่าง 2 จุด*
ข้อบกพร่องจุดสว่างรวมของทุกชนิด
ระดับที่สามารถยอมรับได้
3
1
0
>15 มม.
3
ข้อบกพร่องจุดสีดำ�
พิกเซลย่อยมืด 1 จุด
พิกเซลย่อยมืดติดกัน 2 จุด
พิกเซลย่อยมืดติดกัน 3 จุด
ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องจุดมืด 2 จุด*
ข้อบกพร่องจุดมืดรวมของทุกชนิด
ระดับที่สามารถยอมรับได้
5 หรือน้อยกว่า
2 หรือน้อยกว่า
0
>15 มม.
5 หรือน้อยกว่า
จุดบกพร่องรวม
ข้อบกพร่องจุดสว่างหรือจุดมืดรวมของทุกชนิด
ระดับที่สามารถยอมรับได้
5 หรือน้อยกว่า
หมายเหตุ
1. ข้อบกพร่องพิกเซลย่อยที่ติดกัน 1 หรือ 2 แห่ง = ข้อบกพร่อง 1 จุด
2. จอภาพนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9241-307 (ISO9241-307: ข้อกำ�หนดตามหลักสรีรศาสตร์,
วิธีการวิเคราะห์ และการทดสอบความสอดคล้องสำ�หรับจอแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์)
31
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
7.2 การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน และข้อกำ�หนดในการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ใช้ได้
สำ�หรับภูมิภาคของคุณ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.philips.com/support สำ�หรับรายละเอียด
นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อหมายเลขศูนย์การดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณที่แสดง
ด้านล่างได้ด้วย
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับภูมิภาค ยุโรปตะวันตก:
ประเทศ
ASC
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค ราคา
Germany
Siemens I&S
+49 01803 386 853
€ 0.09
United Kingdom
Invec Scotland
+44 0207 949 0069
Local call tariff
Ireland
Invec Scotland
+353 01 601 1161
Local call tariff
Spain
Eatsa Spain
+34 902 888 785
€ 0.10
Finland
A-novo
+358 09 2290 1908
Local call tariff
France
A-novo
+33 082161 1658
€ 0.09
Greece
Allman Hellas
+30 00800 3122 1223
Free of charge
Italy
A-novo
+39 840 320 041
€ 0.08
Netherlands
E Care
+31 0900 0400 063
€ 0.10
Denmark
A-novo
+45 3525 8761
Local call tariff
Norway
A-novo
+47 2270 8250
Local call tariff
Sweden
A-novo
+46 08 632 0016
Local call tariff
Poland
Zolter
+48 0223491505
Local call tariff
Austria
Siemens I&S
+43 0810 000206
€ 0.07
Belgium
E Care
+32 078 250851
€ 0.06
Luxembourg
E Care
+352 26 84 30 00
Local call tariff
Portugal
Eatsa Spain
+351 2 1359 1440
Local call tariff
Switzerland
A-novo
+41 02 2310 2116
Local call tariff
32
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับภูมิภาค ยุโรปกลางและตะวันออก:
ประเทศ
คอลเซ็นเตอร์ ASC
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
BELARUS
NA
IBA
+375 17 217 3386
BULGARIA
NA
LAN Service
+359 2 960 2360
CROATIA
NA
Renoprom
+385 1 333 0974
ESTONIA
NA
FUJITSU
+372 6519900
LATVIA
NA
“ServiceNet LV" Ltd.
+371 7460399
LITHUANIA
NA
UAB "Servicenet"
+370 7400088
ROMANIA
NA
Blue Ridge Intl.
+40 21 2101969
SERBIA &
NA
MONTENEGRO
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
SLOVENIA
NA
PC H.and
+386 1 530 08 24
NA
Comel
+380 562320045
NA
Topaz-Service Company
+38 044 245 73 31
NA
CPS
+7 (495) 645 6746 (for repair)
NA
CEEE Partners
+7 (495) 645 3010 (for sales)
Slovakia
NA
Datalan Service
+421 2 49207155
Turkey
NA
Techpro
+90 212 444 4 832
Czech Rep.
NA
Asupport
800 100 697
NA
Serware
+36 1 2426331
NA
Profi Service
+36 1 814 8080
UKRAINE
Russia
Hungary
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับภูมิภาค ละตินอเมริกา:
ประเทศ
คอลเซ็นเตอร์
Brazil
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
0800-7254101
Vermont
Argentina
0800 3330 856
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับ จีน:
จีน
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค : 4008 800 008
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับ อเมริกาเหนือ :
ประเทศ
คอลเซ็นเตอร์
ASC
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
U.S.A.
TOS
Teleplan
(877) 835-1838
Canada
Supercom
Supercom
(800) 479-6696
33
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับภูมิภาค APMEA :
ประเทศ
คอลเซ็นเตอร์
Australia
NA
AGOS NETWORK PTY LTD 1300 360 386
ASC
New Zealand
NA
Visual Group Ltd.
0800 657447
Hong Kong /
Macau
NA
Smart Pixels Technology Ltd.
Hong Kong:Tel: +852 2619 9639
Macau:Tel: (853)-0800-987
India
NA
REDINGTON INDIA LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Indonesia
NA
PT. Gadingsari elektronika
Prima
Tel: 62 21 75909053, 75909056,
7511530
South Korea
NA
PCS One Korea Ltd.
080-600-6600
Malaysia
NA
After Market Solutions (CE)
Sdn Bhd
603 7953 3370
Pakistan
NA
Philips Consumer Service
(9221) 2737411-16
Singapore
NA
Philips Electronics Singapore
Pte Ltd (Philips Consumer
Care Center)
(65) 6882 3999
Taiwan
PCCW
Teleservices
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Thailand
NA
Axis Computer System Co.,
Ltd.
(662) 934-5498
South Africa
NA
Sylvara Technologies Pty Ltd
086 0000 888
UNITED ARAB
EMIRATES
NA
AL SHAHD COMPUTER
L.L.C
00971 4 2276525
Israel
NA
Eastronics LTD
1-800-567000
Vietnam
NA
FPT Service Informatic
Company Ltd.
+84 8 38248007 Ho Chi Minh City
+84 5113.562666 Danang City
+84 5113.562666 Can tho Province
Philippines
NA
Glee Electronics, Inc.
(02) 633-4533 to 34,
(02) 637-6559 to 60
Sri Lanka
NA
no distributor and/or service
provider currently
Bangladesh
NA
Distributor: Computer Source 880-2-9141747, 9127592
Ltd (warranty buy-out)
880-2-8128848 / 52
Nepal
NA
Distributor: Syakar Co. Ltd
(warranty buy-out)
Cambodia
NA
Distributor: Neat Technology
Pte Ltd (Singapore) (warranty 855-023-999992
buy-out)
34
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
977-1-4222395
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
ปุ่ม AUTO (อัตโนมัติ) ไม่ทำ�งาน
• ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะเมื่ออยู่ในโหมด
VGA- อนาล็อก ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นที่พอใจ คุณ
สามารถทำ�การปรับค่าต่างๆ แบบแมนนวลได้
ผ่านเมนู OSD
8.การแก้ไขปัญหา & คำ�ถาม
ที่พบบ่อย
8.1 การแก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
ฟังก์ชั่น Auto (อัตโนมัติ) ใช้ไม่ได้ในโหมด
DVI-ดิจิตอล เนื่องจากไม่มีความจำ�เป็น
หน้านี้ประกอบด้วยปัญหาต่างๆ ที่สามารถแก้ไขได้
โดยผู้ใช้ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ หลังจากที่คุณลอง
วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อตัวแทน
ฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips
มองเห็นควันหรือประกายไฟ
• อย่าดำ�เนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใดๆ
• ตัดการเชื่อมต่อจอภาพจากแหล่งพลังงาน
หลักทันที เพื่อความปลอดภัย
• ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips
ทันที
ปัญหาทั่วไป
ไม่มีภาพ (LED เพาเวอร์ไม่ติด)
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟเสียบอยู่กับเต้าเสียบ
ไฟฟ้า และเสียบอยู่ที่ด้านหลังจอภาพ
• แรกสุด ให้แน่ใจว่าปุ่มเพาเวอร์ที่ด้านหน้าของ
จอภาพอยู่ในตำ�แหน่ง OFF (ปิด) จากนั้นกด
ปุ่มไปยังตำ�แหน่ง ON (เปิด)
ปัญหาเกี่ยวกับภาพ
ภาพไม่อยู่ตรงกลาง
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น "Auto
(อัตโนมัติ)" ในตัวควบคุมหลักของ OSD
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น Phase/
Clock (เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า) ใน
ตัวควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้เฉพาะ
ในโหมด VGA
ไม่มีภาพ (LED เพาเวอร์เป็นสีขาว)
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลสัญญาณเชื่อม
ต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเหมาะสม
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจอภาพไม่มีขาที่
งอบนด้านที่ใช้สำ�หรับเชื่อมต่อ ถ้ามี ให้ซ่อม
หรือเปลี่ยนสายเคเบิล
• คุณสมบัติการประหยัดพลังงานอาจเปิดทำ�งาน
อยู่
ภาพสั่นบนหน้าจอ
• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลสัญญาณเชื่อมต่อไป
ยังกราฟฟิกการ์ด หรือ PC อย่างเหมาะสมและ
แน่นหนาหรือไม่
หน้าจอแสดงข้อความ
มีการกะพริบแนวตั้ง
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจอภาพเชื่อม
ต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเหมาะสม
(ให้ดูคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อประกอบด้วย)
• ตรวจสอบเพื่อดูว่าสายเคเบิลจอภาพมีขาที่งอ
หรือไม่
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น "Auto
(อัตโนมัติ)" ในตัวควบคุมหลัก OSD
• กำ�จัดแถบในแนวตั้งโดยใช้ Phase/Clock
(เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า) ในตัว
ควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้เฉพาะใน
โหมด VGA
35
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
มีการกะพริบแนวนอน
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น "Auto
(อัตโนมัติ)" ในตัวควบคุมหลัก OSD
• กำ�จัดแถบในแนวตั้งโดยใช้ Phase/Clock
(เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า) ในตัว
ควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้เฉพาะใน
โหมด VGA
ภาพปรากฏเบลอ ไม่ชัด หรือมืดเกินไป
• ปรับคอนทราสต์และความสว่างบนเมนูที่แสดง
บนหน้าจอ
จุดสีเขียว สีแดง สีน้ำ�เงิน จุดมืด และสีขาว
ปรากฏบนหน้าจอ
• จุดที่เหลืออยู่เป็นคุณลักษณะปกติของคริสตัล
เหลวที่ใช้ในเทคโนโลยีปัจจุบัน สำ�หรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายเกี่ยวกับ
พิกเซล
ไฟ "เปิดเครื่อง" สว่างเกินไป และรบกวนการ
ทำ�งาน
• คุณสามารถปรับไฟ "เปิดเครื่อง" โดยใช้การ
ตั้งค่า LED เพาเวอร์ในตัวควบคุมหลัก OSD
สำ�หรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ดูรายการศูนย์
ข้อมูลผู้บริโภค และติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ
ลูกค้าของ Philips
อาการ "ภาพค้าง", "เบิร์นอิน" หรือ "ภาพ
โกสต์" ยังคงอยู่หลังจากที่ปิดเครื่องไปแล้ว
• การไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่เปิด
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำ�ให้เกิดการ
"เบิร์นอิน" หรือที่รู้จักกันในอาการ "ภาพค้าง"
หรือ "ภาพโกสต์" บนหน้าจอของคุณ อาการ
"เบิร์นอิน", "ภาพค้าง" หรือ "ภาพโกสต์" เป็น
ปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีในเทคโนโลยี
จอแสดงผลแบบแบน ส่วนมากแล้ว อาการ
"เบิร์นอิน" หรือ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพโกสต์"
จะค่อยๆ หายไปเมื่อเวลาผ่านไป หลังจากที่
ปิดเครื่อง
• เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่มีการ
เคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อยจอภาพทิ้งไว้
โดยไม่ได้ใช้งาน
• เปิดทำ�งานแอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็น
ระยะๆ เสมอ ถ้าจอภาพของคุณจะแสดง
เนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง
• อาการ "เบิร์นอิน" หรือ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ
โกสต์" ที่รุนแรงจะไม่หายไป และไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่กล่าวถึงด้านบน
ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน
ของคุณ
ภาพปรากฏผิดเพี้ยน ข้อความเป็นไม่ชัด หรือ
เบลอ
• ตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลของ PC ให้
เป็นโหมดเดียวกันกับความละเอียดมาตรฐาน
ของการแสดงผลที่แนะนำ�ของจอภาพ
36
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
8.2 คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ของ SmartControl
Lite
คำ�ถาม 1.มีการเปลี่ยนจอภาพบน PC ไปเป็น
จอภาพอื่น และ SmartControl
Lite ใช้ไม่ได้ ควรทำ�อย่างไร?
คำ�ตอบ: เริ่ม PC ใหม่ และดูว่า SmartControl
Lite สามารถทำ�งานได้หรือไม่
ไม่เช่นนั้น คุณจำ�เป็นต้องลบ และ
ติดตั้ง SmartControl Lite ใหม่ เพื่อให้
มั่นใจว่าไดรเวอร์ที่เหมาะสมถูกติดตั้ง
คำ�ถาม 2.ฟังก์ชั่น SmartControl Lite เคย
ทำ�งานได้ดี แต่ขณะนี้ไม่ทำ�งานแล้ว
จะทำ�อย่างไร?
คำ�ตอบ: ถ้ามีการดำ�เนินการต่อไปนี้ คุณอาจ
จำ�เป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์จอภาพใหม่
•เปลี่ยนอะแดปเตอร์วิดีโอกราฟฟิกไป
เป็นการ์ดอื่น
•อัพเดตไดรเวอร์วิดีโอ
•มีกิจกรรมบน OS เช่นเปลี่ยน Service
Pack หรือ Patch
•รัน Windows Update และอัพเดต
จอภาพ และ/ไดรเวอร์วิดีโอ
•Windows บูตในขณะที่จอภาพปิด
เครื่อง หรือไม่ได้เชื่อมต่อ
ในการค้นหา โปรดคลิกขวาที่ My
Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน)
และคลิกที่ Properties (คุณสมบัติ)>Hardware (ฮาร์ดแวร์)-> Device
Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)
ถ้าคุณเห็น "Plug and Play Monitor
(จอภาพพลักแอนด์เพลย์)" แสดงขึ้น
ภายใต้ Monitor (จอภาพ), คุณ
จำ�เป็นต้องติดตั้งใหม่ เพียงลบ
SmartControl Lite ออก และติดตั้ง
ใหม่เข้าไป
คำ�ถาม 3.หลังจากที่ติดตั้ง SmartControl
Lite เมื่อคลิกที่แท็บ
SmartControl Lite ไม่มีอะไร
แสดงขึ้นมาครู่หนึ่ง หรือข้อความ
ล้มเหลวแสดงขึ้นมา เกิดอะไรขึ้น?
คำ�ตอบ: อาจเนื่องจากอะแดปเตอร์กราฟฟิก
ของคุณใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ
SmartControl Lite ถ้าอะแดปเต
อร์กราฟฟิกของคุณเป็นหนึ่งในยี่ห้อ
ที่กล่าวถึงด้านบน ให้ลองดาวน์โหลด
ไดรเวอร์อะแดปเตอร์กราฟฟิกที่ใหม่
ที่สุดจากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตอะ
แดปเตอร์กราฟฟิก ติดตั้งไดรเวอร์ ลบ
SmartControl Lite และติดตั้งใหม่อีก
หนึ่งครั้ง
ถ้ายังคงไม่ทำ�งานอีก หมายความว่าอะ
แดปเตอร์กราฟฟิกของคุณไม่ได้รับ
การสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์
Philips และตรวจสอบว่ามีไดรเวอร์
SmartControl Lite ที่อัพเดตหรือไม่
คำ�ถาม 4.เมื่อคลิกที่ Product Information
(ข้อมูลผลิตภัณฑ์) มีข้อมูลแสดง
บางส่วนเท่านั้น เกิดอะไรขึ้น?
คำ�ตอบ: อาจเป็นเพราะไดรเวอร์อะแดปเต
อร์กราฟฟิกการ์ดของคุณไม่ได้เป็น
เวอร์ชั่นที่อัพเดตที่สุด ซึ่งสนับสนุน
อินเตอร์เฟซ DDC/CI อย่างสมบูรณ์
โปรดลองดาวน์โหลดไดรเวอร์อะแดป
เตอร์กราฟฟิกการ์ดที่อัพเดตที่สุดจาก
เว็บไซต์ของบริษัทอะแดปเตอร์กราฟ
ฟิกการ์ด ติดตั้งไดรเวอร์ ลบ
SmartControl Lite และติดตั้งใหม่อีก
หนึ่งครั้ง
คำ�ถาม 5.ลืม PIN สำ�หรับฟังก์ชั่น Theft
Deterrence (ป้องกันการขโมย)
ต้องทำ�อย่างไร?
คำ�ตอบ: ศูนย์บริการ Philips มีสิทธิ์ถามข้อมูล
ระบุตัวตนของคุณและการอนุญาต
ทางกฎหมาย เพื่อตรวจสอบความเป็น
เจ้าของของจอภาพ
37
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นป้องกันการขโมย
เป็นบริการตัวเลือกฟรีที่เพิ่มความ
สะดวกให้เท่านั้น การจัดการหมายเลข
PIN เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่
ละคนหรือองค์กรที่ตั้งค่าหมายเลขนี้แต่
เพียงผู้เดียว
ในกรณีที่ลืมหมายเลข PIN ศูนย์บริการ
Philips สามารถรีเซ็ตหมายเลขให้กับ
คุณโดยมีการคิดค่าใช้จ่าย หลังจากที่
ตรวจสอบความเป็นเจ้าของแล้ว โปรด
ทราบว่า กิจกรรมนี้ไม่ได้รับความ
คุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของการ
รับประกันมาตรฐาน
8.3 คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ทั่วไป
คำ�ถาม 1:ในขณะที่ติดตั้งจอภาพ ควรทำ�
อย่างไรถ้าหน้าจอแสดงข้อความว่า
"Cannot display this video
mode (ไม่สามารถแสดงโหมด
วิดีโอนี้ได้)"?
คำ�ตอบ: ความละเอียดที่แนะนำ�สำ�หรับจอภาพ
นี้: 1920 x 1080 @60Hz.
•ถอดปลั๊กสายเคเบิลทั้งหมด จากนั้น
เชื่อมต่อ PC ของคุณเข้ากับจอภาพที่
คุณใช้ก่อนหน้านี้
•ใน Windows Start Menu (เมนูเริ่ม
ของ Windows), เลือก Settings/
Control Panel (การตั้งค่า/แผง
ควบคุม) ใน Control Panel Window
(หน้าต่างแผงควบคุม), เลือกไอคอน
Display (การแสดงผล) ภายใน
Display Control Panel (แผงควบคุม
การแสดงผล), เลือกแท็บ "Settings
(การตั้งค่า)" ภายใต้แท็บ Setting
(การตั้งค่า), ในกล่องที่ชื่อ "desktop
area (พื้นที่เดสก์ทอป)", ให้เลื่อนตัว
เลื่อนไปที่ 1920 x 1080 พิกเซล
•เปิด "Advanced Properties
(คุณสมบัติขั้นสูง)" และตั้งค่าอัตรารี
เฟรชไปที่ 60Hz, จากนั้นคลิก OK
(ตกลง)
•เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ และทำ�ซ้ำ�
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อตรวจสอบว่า
PC ของคุณถูกตั้งค่าไว้ที่ 1920 x
1080 @60Hz หรือไม่
•ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ถอดจอภาพ
เดิมของคุณออก และเชื่อมต่อจอภาพ
Philips ของคุณกลับเข้าไปอีกครั้ง
•เปิดจอภาพของคุณ จากนั้นเปิด PC
ของคุณ
คำ�ถาม 2:อัตรารีเฟรชที่แนะนำ�สำ�หรับจอภาพ
คือเท่าใด?
คำ�ตอบ: อัตรารีเฟรชที่แนะนำ�ในจอภาพคือ
60Hz ในกรณีที่มีคลื่นรบกวนบน
หน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าอัตรารีเฟรช
เพิ่มขึ้นได้ถึง 75Hz เพื่อดูว่าคลื่น
รบกวนนั้นหายไปหรือไม่
38
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
คำ�ถาม 3:ไฟล์ .inf และ .icm บน CD-ROM
คืออะไร? จะติดตั้งไดรเวอร์ได้
อย่างไร (.inf และ .icm)?
คำ�ตอบ: นี่คือไฟล์ไดรเวอร์สำ�หรับจอภาพของ
คุณ ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือผู้ใช้ของ
คุณเพื่อติดตั้งไดรเวอร์ คอมพิวเตอร์
อาจถามถึงไดรเวอร์ของจอภาพ (ไฟล์
.inf และ .icm) หรือแผ่นไดรเวอร์ เมื่อ
คุณติดตั้งจอภาพในครั้งแรก ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนเพื่อใส่ (แผ่น CD-ROM)
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ ไดรเวอร์จ
อภาพ (ไฟล์ .inf และ .icm) จะถูก
ติดตั้งโดยอัตโนมัติ
คำ�ถาม 4:จะปรับความละเอียดได้อย่างไร?
คำ�ตอบ: ไดรเวอร์วิดีโอการ์ด/กราฟฟิก และ
จอภาพของคุณจะร่วมกันหาความ
ละเอียดที่ใช้ได้ คุณสามารถเลือกความ
ละเอียดที่ต้องการภายใต้ Control
Panel (แผงควบคุม) ของ Windows®
ในหัวข้อ "Display properties
(คุณสมบัติการแสดงผล)"
คำ�ถาม 5: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดความสับสน
ในขณะที่ทำ�การปรับจอภาพผ่าน
OSD?
คำ�ตอบ:
เพียงกดปุ่ม OK (ตกลง), จากนั้น
เลือก "Reset (รีเซ็ต)" เพื่อเรียกการ
ตั้งค่าดั้งเดิมของโรงงานกลับคืนมา
คำ�ถาม 6: หน้าจอ LCD ทนต่อการขีดข่วน
หรือไม่?
คำ�ตอบ:
โดยทั่วไป แนะนำ�ว่าไม่ควรให้พื้นผิว
หน้าจอสัมผัสถูกการกระแทกที่รุนแรง
และป้องกันไม่ให้ถูกวัตถุมีคม หรือ
วัตถุใดๆ แม้จะไม่มีคมก็ตาม ในขณะ
ที่จัดการกับจอภาพ ตรวจดูให้แน่ใจ
ว่าไม่มีแรงดัน หรือแรงกดลงบนด้าน
ที่เป็นหน้าจอแสดงผลแบบแบน การ
ทำ�เช่นนี้อาจส่งผลกระทบกับเงื่อนไข
การรับประกันของคุณ
คำ�ถาม 7:ควรทำ�ความสะอาดพื้นผิวหน้าจอ
LCD อย่างไร?
คำ�ตอบ: สำ�หรับการทำ�ความสะอาดปกติ ให้ใช้
ผ้านุ่มที่สะอาด สำ�หรับการทำ�ความะ
อาดที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ โปรดใช้
ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ อย่าใช้ตัว
ทำ�ละลายอื่น เช่น เอธิล แอลกอฮอล์,
เอธานอล, อะซีโตน, เฮกเซน, ฯลฯ
คำ�ถาม 8:สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสีของ
จอภาพได้หรือไม่?
คำ�ตอบ: ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
สีของคุณผ่านตัวควบคุม OSD โดยใช้
กระบวนการต่อไปนี้
•กด "OK (ตกลง)" เพื่อแสดงเมนู OSD
(การแสดงผลบนหน้าจอ)
•กด "Down Arrow (ลูกศรลง)" เพื่อ
เลือกตัวเลือก "Color (สี)" จากนั้นกด
"OK (ตกลง)" เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าสี, มี
การตั้งค่า 3 อย่างดังแสดงด้านล่าง
1. Color Temperature (อุณหภูมิสี); การ
ตั้งค่า 6 อย่างคือ 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K และ 11500K
เมื่อการตั้งค่าอยู่ในช่วง 5000K หน้าจอ
จะปรากฏเป็นโทน "อุ่น" โดยมีโทนสี
แดง-ขาว, ในขณะที่อุณหภูมิสีที่
11500K จะให้สีที่ "เย็น ในโทนสีฟ้าขาว"
2. sRGB; นี่เป็นการตั้งค่ามาตรฐานเพื่อให้
มั่นใจถึงการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องของ
สีระหว่างอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (เช่น
กล้องดิจิตอล, จอภาพ, เครื่องพิมพ์,
สแกนเนอร์, ฯลฯ)
3. User Define (ผู้ใช้กำ�หนด); ผู้ใช้
สามารถเลือกความชอบในการตั้งค่าสี
ของตัวเอง โดยการปรับสีแดง สีเขียว
และสีน้ำ�เงิน
หมายเหตุ:
การวัดสี ทำ�โดยการวัดสีของแสงจากวัตถุที่
แผ่รังสีในขณะที่ถูกทำ�ให้ร้อนขึ้น การวัดนี้
ถูกแสดงในรูปแบบของมาตรวัดแบบสมบูรณ์
(องศาเคลวิน) อุณหภูมิที่มีเคลวินต่ำ� เช่น
2004K เป็นสีแดง; อุณหภูมิที่มีเคลวินสูงขึ้น
เช่น 9300K เป็นสีน้ำ�เงิน อุณหภูมิธรรมชาติ
คือสีขาว อยู่ที่ 6504K
39
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
คำ�ถาม 9: สามารถเชื่อมต่อจอภาพไปยัง
PC, เวิร์กสเตชั่น หรือ Mac เครื่อง
ใดก็ได้ใช่หรือไม่?

คำ�ตอบ:
ใช่ จอภาพ Philips ทุกเครื่องสามารถ
ทำ�งานร่วมกันได้กับ PC, Mac และ
เวิร์กสเตชั่นอย่างสมบูรณ์ คุณอาจ
จำ�เป็นต้องใช้อะแดปเตอร์สายเคเบิล
เพื่อเชื่อมต่อจอภาพไปยังระบบ Mac
ของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่าย
Philips ของคุณสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
คำ�ถาม 10:จอภาพ Philips เป็นระบบพลักแอนด์- เพลย์หรือไม่?
คำ�ตอบ:
คำ�ถาม 12:ทำ�ไมจอแสดงผลจึงไม่แสดง
ข้อความที่คมชัด และแสดง
ตัวอักษรที่มีรอยหยัก?
คำ�ตอบ:
ใช่ จอภาพต่างๆ เป็นแบบพลักแอนด์-เพลย์ ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ
Windows 7/Vista/XP/NT, Mac
OSX, Linux
คำ�ถาม 11:ภาพติดหน้าจอ หรือภาพเบิร์นอิน
หรือภาพค้าง หรือภาพโกสต์ใน
หน้าจอ LCD คืออะไร?
คำ�ตอบ:
คำ�เตือน
อาการ "เบิร์นอิน" หรือ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ
โกสต์" ที่รุนแรงจะไม่หายไป และไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่กล่าวถึงด้านบน
ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน
ของคุณ
การไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่
เปิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจ
ทำ�ให้เกิดการ "เบิร์นอิน" หรือที่รู้จัก
กันในอาการ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ
โกสต์" บนหน้าจอของคุณ อาการ
"เบิร์นอิน", "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ
โกสต์" เป็นปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดี
ในเทคโนโลยีจอแสดงผล LCD
ส่วนมากแล้ว อาการ "เบิร์นอิน" หรือ
"ภาพค้าง" หรือ "ภาพโกสต์" จะ
ค่อยๆ หายไปเมื่อเวลาผ่านไป
หลังจากที่ปิดเครื่อง
เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่
มีการเคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อย
จอภาพทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
เปิดทำ�งานแอปพลิเคชั่นรีเฟรช
หน้าจอเป็นระยะๆ เสมอ ถ้าจอภาพ
ของคุณจะแสดงเนื้อหาที่เป็นภาพนิ่ง
ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง
40
จอภาพของคุณทำ�งานได้ดีที่สุดที่
ความละเอียดมาตรฐานคือ 1920 x
1080 @60Hz เพื่อการแสดงผลที่ดี
ที่สุด โปรดใช้ความละเอียดนี้
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips Electronics N.V.
Specifications are subject to change without notice.
Version: M3273EQE1T
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement