Philips 273E3LHSS/00, 273E3LHSB/00 null

Philips 273E3LHSS/00, 273E3LHSB/00 null

www.philips.com/welcome

TH คู่มือผู้ใช้ 1

การดูแลลูกค้า และการรับประกัน 29

การแก้ไขปัญหา & คำาถามที่พบ

35

273E3L

สารบัญ

1. สำาคัญ

��������������������������������������������� 1

1.1 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และการ

บำารุงรักษา ...........................................1

1.2 คำาอธิบายของเครื่องหมายต่างๆ ...............2

1.3 การทิ้งผลิตภัณฑ์ และวัสดุบรรจุหีบห่อ .......3

2. การตั้งค่าจอภาพ

������������������������������ 4

2.1 การติดตั้ง ............................................

4

2.2 การใช้งานจอภาพ .................................5

2.3 ถอดขาตั้งฐานและฐาน ...........................

7

3. การปรับภาพให้ดีที่สุด

����������������������� 9

3.1 Smartimage Lite .................................9

3.2 SmartContrast ..................................10

3.3 Philips SmartControl Lite ...................11

4. ข้อมูลจำาเพาะด้านเทคนิค

����������������� 18

4.1 ความละเอียด & โหมดพรีเซ็ต ................21

5. การจัดการพลังงาน

������������������������� 22

5.1 การประหยัดพลังงานอัตโนมัติ ................22

6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

��������� 23

Congratulations! ......................................23

TCOFF1058 TCO Document, Ver. 2.1 .........23

7. การดูแลลูกค้า และการ

รับประกัน

�������������������������������������� 29

7.1 นโยบายเกี่ยวกับพิกเซลที่เสียของ

จอภาพแบบแบนของ Philips .................29

7.2 การดูแลลูกค้า และการรับประกัน ............32

8. การแก้ไขปัญหา & คำาถาม

ที่พบบ่อย

��������������������������������������� 35

8.1 การแก้ไขปัญหา ..................................35

8.2 คำาถามที่พบบ่อยๆ ของ SmartControl

Lite ..................................................37

8.3 คำาถามที่พบบ่อยๆ ทั่วไป.......................38

1. สำ�คัญ

1. สำาคัญ

คู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์นี้มีไว้สำาหรับทุกคนที่ใช้

จอภาพ Philips ใช้เวลาอ่านคู่มือผู้ใช้นี้ก่อนที่จะ

เริ่มใช้จอภาพของคุณ คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูล

สำาคัญ และข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน

จอภาพของคุณ

1.1 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และการ

บำารุงรักษา

คำาเตือน

การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการ

ใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ อาจ

เป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจาก

กระแสไฟฟ้า และ/หรืออันตรายทางกายภาพได้

อ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ในขณะที่

เชื่อมต่อและใช้จอภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ

การรับประกันของ Philips มีให้กับผลิตภัณฑ์ที่มี

การจัดการอย่างเหมาะสมสำาหรับการใช้งานที่

รวมทั้งหมายเลขการผลิตของผลิตภัณฑ์

สอดคล้องกับขั้นตอนการใช้งานของผลิตภัณฑ์

และเมื่อจำาเป็นต้องนำาเครื่องเข้ารับการซ่อมแซม

ต้องแสดงใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

ซึ่งมีการระบุวันที่ซื้อ ชื่อตัวแทนจำาหน่าย และรุ่น

การทำางาน

• เก็บจอภาพไม่ให้ถูกแสงอาทิตย์โดยตรง และ

ห่างจากเตาผิง หรือแหล่งกำาเนิดความร้อน

อื่นๆ

• นำาวัตถุใดๆ ที่อาจตกลงไปในรูระบายอากาศ

หรือป้องกันการทำาความเย็นอย่างเหมาะสม

ออกจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของจอภาพ

• อย่าปิดกั้นรูระบายอากาศบนตัวเครื่อง

• เมื่อวางตำาแหน่งจอภาพ ตรวจดูให้แน่ใจว่

าสามารถเข้าถึงปลั๊กเพาเวอร์และเต้าเสียบได้

อย่างง่ายดาย

• ถ้าจะทำาการปิดจอภาพโดยการถอดสายเคเบิล

เพาเวอร์ หรือสายไฟ DC, ให้รอ 6 วินาที

ก่อนที่จะถอดสายเคเบิลเพาเวอร์ หรือสายไฟ

DC สำาหรับการทำางานปกติ

• โปรดใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่ Philips

ให้มาตลอดเวลา ถ้าสายไฟของคุณหายไป

โปรดติดต่อกับศูนย์บริการในประเทศของคุณ

(โปรดดูศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อการดูแล

ลูกค้า)

• อย่าให้จอภาพมีการสั่นสะเทือนหรือได้รับการ

กระแทกที่รุนแรงระหว่างการทำางาน

• อย่าเคาะ ทำาหรือจอภาพหล่นพื้นระหว่างการ

ทำางานหรือการขนส่ง

การบำารุงรักษา

• เพื่อป้องกันจอภาพของคุณจากความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่าใช้แรงกดที่มากเกินไป

บนหน้าจอ LCD ในขณะที่เคลื่อนย้ายจอภาพ

ของคุณ ให้จับที่กรอบเพื่อยก อย่ายกจอภาพ

โดยการวางมือหรือนิ้วของคุณบนหน้าจอ LCD

• ถอดปลั๊กจอภาพ ถ้าคุณจะไม่ใช้จอภาพเป็น

ระยะเวลานาน

• ถอดปลั๊กจอภาพ ถ้าคุณจำาเป็นต้องทำาความ

สะอาดเครื่องด้วยผ้าที่เปียกหมาดๆ คุณ

สามารถเช็ดหน้าจอด้วยผ้าแห้งได้ในขณะที่

ปิดเครื่อง อย่างไรก็ตาม อย่าใช้ตัวทำาละลาย

อินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ หรือของเหลวที่มา

จากแอมโมเนีย เพื่อทำาความสะอาดจอภาพ

ของคุณ

• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หรือ

ความเสียหายถาวรต่อตัวเครื่อง อย่าให้จอภาพ

สัมผัสกับฝุ่น ฝน น้ำา หรือสภาพแวดล้อมที่มี

ความชื้นมากเกินไป

• ถ้าจอภาพของคุณเปียก ให้เช็ดด้วยผ้าแห้ง

โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้

• ถ้าสิ่งแปลกปลอม หรือน้ำาเข้าไปในจอภาพ

ของคุณ โปรดปิดเครื่องทันที และถอดปลั๊ก

สายไฟออก จากนั้นนำาสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำา

ออก และส่งเครื่องไปยังศูนย์การบำารุงรักษา

• อย่าเก็บหรือใช้จอภาพในสถานที่ซึ่งสัมผัสถูก

ความร้อน แสงอาทิตย์โดยตรง หรือมีสภาพ

เย็นจัด

• เพื่อรักษาสมรรถนะการทำางานที่ดีที่สุดของ

จอภาพของคุณ และมีอายุการใช้งานที่

ยาวนานขึ้น โปรดใช้จอภาพในสถานที่ซึ่งมี

อุณหภูมิและความชื้นอยู่ภายในช่วงที่ระบุไว้ o o

อุณหภูมิ: 0-40°C 32-95°F

ความชื้น: 20-80% RH

1

1. สำ�คัญ

• สำาคัญ: เปิดทำางานโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่

มีการเคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อยจอภาพ

ทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน เปิดทำางาน

แอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็นระยะๆ เสมอ

ถ้าจอภาพของคุณจะแสดงเนื้อหาที่เป็น

ภาพนิ่งซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง การไม่

ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่เปิดต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลานาน อาจทำาให้เกิดการ "เบิร์นอิน"

หรือที่รู้จักกันในอาการ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ

โกสต์" บนหน้าจอของคุณ

อาการ "เบิร์นอิน", "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ

โกสต์" เป็นปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีใน

ทคโนโลยีหน้าจอ LCD ส่วนมากแล้ว อาการ

"เบิร์นอิน" หรือ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพโกสต์"

จะค่อยๆ หายไปเมื่อเวลาผ่านไป หลังจากที่

ปิดเครื่อง

1.2 คำาอธิบายของเครื่องหมายต่างๆ

ส่วนย่อยต่อไปนี้อธิบายถึงข้อตกลงของ

เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้

หมายเหตุ ข้อควรระวัง และคำาเตือน

หรือคำาเตือน ซึ่งใช้ดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ

ตลอดคู่มือฉบับนี้ อาจมีส่วนของข้อความที่แสดง

ไอคอนนี้ ระบุถึงข้อมูลสำาคัญ และเทคนิคที่ช่วย

ให้คุณใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้ดีขึ้น

พร้อมกับไอคอน และพิมพ์ด้วยตัวหนาหรือตัวเอียง

ส่วนของข้อความเหล่านี้ คือหมายเหตุ ข้อควรระวัง

คำาเตือน

อาการ "เบิร์นอิน" หรือ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ

โกสต์" ที่รุนแรงจะไม่หายไป และไม่สามารถ

ซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่กล่าวถึงด้านบน

ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของ

คุณ

บริการ

• ฝาปิดตัวเครื่องควรเปิดโดยช่างบริการที่มี

คุณสมบัติเท่านั้น

• ถ้ามีความจำาเป็นต้องใช้เอกสารใดๆ สำาหรับ

การซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการใน

ประเทศของคุณ (โปรดดูบท "ศูนย์ข้อมูล

ผู้บริโภค")

• สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง โปรดดูหัวข้อ

"ข้อมูลจำาเพาะด้านเทคนิค"

• อย่าทิ้งจอภาพของคุณไว้ในรถยนต์/ท้ายรถ

เมื่อจอดทิ้งไว้กลางแดด

ข้อควรระวัง

ไอคอนนี้ระบุถึงข้อมูลที่บอกให้คุณหลีกเลี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ หรือการ

สูญเสียข้อมูล

คำาเตือน

ไอคอนนี้ระบุถึงโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกาย

และบอกวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา

คำาเตือนบางอย่างอาจปรากฏในรูปแบบที่แตกต่าง

และอาจไม่มีการแสดงไอคอนไว้ควบคู่กัน ในกรณี

ดังกล่าว การแสดงคำาเตือนเฉพาะจะอยู่ภายใต้การ

ควบคุมโดยหน่วยงานออกระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

ปรึกษาช่างเทคนิคบริการ ถ้าจอภาพไม่ทำางานเป็น

ปกติ หรือคุณไม่แน่ใจว่าต้องดำาเนินกระบวนการใด

ในขณะที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้ไว้ในคู่มือฉบับนี้

2

1. สำ�คัญ

1.3 การทิ้งผลิตภัณฑ์ และวัสดุบรรจุหีบห่อ

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้ว-

WEEE

Recycling Information for Customers

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit www.philips.com/about/sustainability/recycling.

This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/

EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted.

We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

3

2. การตั้งค่าจอภาพ

2. การตั้งค่าจอภาพ

2.1 การติดตั้ง

273E3L/273E3LH

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

Quick

Start

273E3L

2.

จับขาตั้งฐานจอภาพด้วยมือทั้งสองข้าง และ

ใส่ขาตั้งฐานลงในเสาของฐานให้แน่นหนา hili tro nic s, N

.V. A hts r eser ved.

Unau thorize

Quick Start Guide

Monitor drivers

73

EL

a violation of appli cable laws . Ma de and

pr int ed in

C hin a.

Ve io rs

M n

32

สายเคเบิลเสียง

(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

ติดตั้งขาตั้งฐาน

273E3L/273E3LH

1.

วางจอภาพคว่ำาหน้าลงบนพื้นผิวที่นุ่มและ

เรียบ โดยใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยง

ไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน หรือความเสียหายที่

หน้าจอ

4

2. การตั้งค่าจอภาพ

การเชื่อมต่อไปยัง PC ของคุณ

2.2 การใช้งานจอภาพ

273E3L

5 6

5

6

อินพุตไฟ AC

อินพุต VGA

อินพุต DVI-D (มีในจอภาพบางรุ่น)

ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington

อินพุต HDMI (มีในจอภาพบางรุ่น)

อินพุตเสียงเข้า (มีในจอภาพบางรุ่น)

เชื่อมต่อไปยัง PC

1.

เชื่อมต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของ

จอภาพอย่างแน่นหนา

2.

ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอดปลั๊ก

สายไฟ

3.

เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณจอภาพเข้า

กับขั้วต่อวิดีโอที่ด้านหลังของ

คอมพิวเตอร์ของคุณ

4.

เสียบสายไฟของคอมพิวเตอร์ และ

จอภาพของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่

อยู่ใกล้ๆ

5.

เปิดคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณ ถ้า

จอภาพแสดงภาพ หมายความว่าการ

ติดตั้งสมบูรณ์

273E3LH

8

คำาอธิบายผลิตภัณฑ์ มุมมองด้านหน้า

!

: เพื่อเข้าถึงเมนู OSD

: กลับไปยังระดับ OSD ก่อนหน้า

: เปลี่ยนไปยังการแสดงผล 4:3

: เพื่อเปิดและปิดจอภาพ

: เพื่อปรับเมนู OSD

: เพื่อเปลี่ยนแหล่งสัญญาณขาเข้า

: SmartImage Lite มีโหมด

3 โหมดให้เลือก: Standard

(มาตรฐาน), Internet

(อินเทอร์เน็ต) และ Game (เกม)

: ในการปรับระดับเสียงของ

จอแสดงผล

5

2. การตั้งค่าจอภาพ

คำาอธิบายของการแสดงผลบนหน้าจอ

การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) คืออะไร?

การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) เป็นคุณสมบัติ

อย่างหนึ่งในจอภาพ LCD ของ Philips ทุกรุ่น

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับสมรรถนะ

ของหน้าจอ หรือเลือกฟังก์ชั่นต่างๆ ของจอภาพ

โดยตรงผ่านหน้าต่างขั้นตอนการทำางานที่แสดง

บนหน้าจอ ระบบติดต่อผู้ใช้ที่แสดงบนหน้าจอ

ที่ใช้ง่าย แสดงอยู่ด้านล่าง:









 





273E3L

Main menu

Input

Picture

Color

Sub menu

VGA

DVI (available for selective models)

Picture Format Wide screen,4:3

Brightness 0~100

0~100

Contrast

SmartContrast

Color Temp.

sRGB

On, Off

6500K, 9300K

User Define

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

Language

OSD Settings

Setup

English Español, Français, Deutsch, Italiano,

Português, Русский

简体中文,

Türkçe

Horizontal

Vertical

0~100

0~100

Transparency

OSD Time out

Auto

Off, 1, 2, 3, 4

5, 10, 20, 30, 60

0~100

H. Position

V. Position

Phase

0~100

Clock

Resolution Notification

0~100

0~100

On, Off

Reset

Information

Yes, No

พื้นฐานและขั้นตอนง่ายๆ บนปุ่มควบคุม

ใน OSD ที่แสดงด้านบน ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม

ที่แผงด้านหน้าของจอภาพ เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์,

OK (ตกลง)

เพื่อยืนยันตัวเลือกหรือทำาการ

เปลี่ยนแปลง

เมนู OSD

ด้านล่างเป็นมุมมองในภาพรวมของโครงสร้างของ

การแสดงผลบนหน้าจอ คุณสามารถใช้หน้าจอนี้

เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อคุณต้องการทำางานด้วยการ

ปรับค่าต่างๆ ในภายหลัง

273E3LH

Main menu Sub menu

VGA

Input

DVI

Picture

HDMI

Picture Format

Brightness

Contrast

SmartResponse

Audio

Color

Language

OSD Settings

Setup

Wide Screen,4:3

0~100

0~100

On, Off

SmartContrast Off, Fast , Faster, Fastest

Stand-Alone

Mute

Color Temp.

sRGB

User Define

On, Off

On, Off

6500K, 9300K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

English Español, Français, Deutsch, Italiano,

Português, Русский 简体中文, Türkçe

Horizontal

0~100

Vertical 0~100

Transparency

OSD Time out

Auto

Over Scan

Off, 1, 2, 3, 4

5, 10, 20, 30, 60

On, Off

0~100

H. Position

V. Position

Phase

Clock

0~100

0~100

0~100

Resolution Notification

Reset

Information

On, Off

Yes, No

6

2. การตั้งค่าจอภาพ

การแจ้งเตือนความละเอียด

2.3 ถอดขาตั้งฐานและฐาน

จอภาพนี้ได้รับการออกแบบให้มีสมรรถนะการ

ทำางานดีที่สุดที่ความละเอียดมาตรฐานของเครื่อง

คือ 1920×[email protected] เมื่อเปิดเครื่องจอภาพ

ด้วยความละเอียดที่แตกต่างจากนี้ จะมีการแจ้ง

เตือนแสดงบนหน้าจอ: ใช้ 1920×[email protected]

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด

คุณสามารถปิดการแสดงการแจ้งเตือนความ

ละเอียดมาตรฐานจาก Setup (ตั้งค่า) ในเมนู OSD

(การแสดงผลบนหน้าจอ)

ถอดขาตั้งฐาน

ก่อนที่คุณจะเริ่มถอดชิ้นส่วนฐานของจอภาพ โปรด

ทำาตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อหลีกเลี่ยงความ

เสียหายหรือการบาดเจ็บ

1. วางจอภาพคว่ำาหน้าลงบนพื้นผิวที่เรียบ โดยใช้

ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีด

ข่วน หรือความเสียหายที่หน้าจอ

ฟังก์ชั่นด้านกายภาพ

เอียง

2. กดคลิปล็อค เพื่อปลดขาตั้งฐานออกจากเสา

ฐาน

7

2. การตั้งค่าจอภาพ

ถอดฐาน

เงื่อนไข:

• สำาหรับการใช้งานที่มีการยึด VESA มาตรฐาน

1. ถอดสกรู 3 ตัวที่ยึดออก

หมายเหตุ

จอภาพนี้ยอมรับอุปกรณ์ยึดที่สอดคล้องกับ VESA

ขนาด 100 มม. x 100 มม.

100mm

100mm

2. ถอดสกรู 3 ตัว จากนั้นถอดฐานออกจากจอภาพ

8

3. การปรับภาพให้ดีที่สุด

3. การปรับภาพให้ดีที่สุด

3.1 Smartimage Lite

นี่คืออะไร?

SmartImage Lite ให้การตั้งค่าล่วงหน้าซึ่งปรับค่า

จอแสดงผลให้ทำางานอย่างเหมาะสมที่สุดสำาหรับ

เนื้อหาชนิดต่างๆ ซึ่งจะปรับความสว่าง คอนท

ราสต์ สี และความชัดแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะ

กำาลังทำางานด้วยการใช้งานข้อความ, การแสดง

ภาพ หรือการชมวิดีโอ Philips SmartImage Lite

ก็ให้สมรรถนะการทำางานที่ดีที่สุดของจอภาพได้

ทำาไมจึงจำาเป็นต้องใช้?

คุณต้องการจอภาพที่ให้การแสดงผลที่ดีที่สุด

สำาหรับเนื้อหาทุกชนิด ซอฟต์แวร์ SmartImage

Lite จะปรับความสว่าง คอนทราสต์ สี และความ

ชัดโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่ม

ประสบการณ์การรับชมบนจอภาพของคุณ

คุณสมบัตินี้ทำางานอย่างไร?

SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีชั้นนำาที่มี

เฉพาะบนเครื่อง Philips ที่วิเคราะห์เนื้อหาที่แสดง

บนหน้าจอของคุณ ตามสถานการณ์ที่คุณเลือก

SmartImage Lite จะปรับคอนทราสต์ ความอิ่ม

ของสี และความชัดของภาพแบบไดนามิก เพื่อ

เพิ่มคุณภาพของภาพที่กำาลังแสดงในขณะนั้น

ซึ่งทุกอย่างเป็นการดำาเนินการแบบเรียลไทม์ด้วย

การกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว

จะเปิดทำางาน SmartImage Lite

ได้อย่างไร?

1.

กดปุ่ม เพื่อเปิด SmartImage Lite บน

การแสดงผลบนหน้าจอ

2.

กด ไปเรื่อยๆ เพื่อสลับระหว่างโหมด

Standard (มาตรฐาน), Internet

(อินเทอร์เน็ต), Game (เกม)

3.

การแสดงผลบนหน้าจอของ SmartImage

Lite จะอยู่บนหน้าจอเป็นเวลา 5 วินาที หรือ

คุณสามารถกด "OK (ตกลง)" เพื่อทำาการ

ยืนยันก็ได้

4.

เมื่อ SmartImage Lite เปิดทำางาน รูปแบบ sRGB จะถูกปิดทำางานโดยอัตโนมัติ ในการ

ใช้ sRGB คุณจำาเป็นต้องปิดทำางาน

SmartImage Lite ด้วยปุ่ม ที่แผง

ด้านหน้าของจอภาพของคุณ

นอกเหนือจากการใช้ปุ่ม เพื่อเลื่อนลง คุณยัง

สามารถกดปุ่ม เพื่อเลือก และกด "

OK

(ตกลง)

" เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก และปิด OSD

ของ SmartImage Lite ได้ด้วย

มีโหมด 3 โหมดให้เลือก: Standard (มาตรฐาน),

Internet (อินเทอร์เน็ต) และ Game (เกม)

9

3. การปรับภาพให้ดีที่สุด

3.2 SmartContrast

นี่คืออะไร?

• Standard (มาตรฐาน):

เร่งความชัดของ

ข้อความ และลดความสว่างลง เพื่อเพิ่มความ

ง่ายในการอ่าน และลดความล้าของตา โหมด

นี้จะเพิ่มความสามารถในการอ่านให้มีความ

ชัดเจนและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อคุณ

ทำางานกับสเปรดชีต, ไฟล์ PDF, บทความที่

สแกนมา หรือแอปพลิเคชั่นออฟฟิซทั่วไปอื่นๆ

• Internet (อินเทอร์เน็ต):

โปรไฟล์นี้เป็น

การผสมผสานระหว่างการเพิ่มความอิ่มของสี,

ไดนามิกคอนทราสต์ และความชัด เพื่อแสดง

ภาพถ่ายและภาพอื่นๆ โดยมีความชัดของสี

ต่างๆ ที่โดดเด่น โดยทั้งหมดปราศจากการมีสี

ที่ผิดเพี้ยนหรือซีดจาง

• Game (เกม):

เปิดวงจรโอเวอร์ไดรฟ์เพื่อให้

ได้เวลาตอบสนองที่ดีที่สุด ลดขอบของภาพที่

เป็นหยักที่เกิดจากวัตถุที่เคลื่อนที่รวดเร็วบน

หน้าจอ เร่งอัตราคอนทราสต์สำาหรับบริเวณที่

สว่างและมืด โปรไฟล์นี้ให้ประสบการณ์ในการ

เล่นเกมที่ดีที่สุดสำาหรับนักเล่นเกม

เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ ที่วิเคราะห์เนื้อหาที่

แสดงแบบไดนามิก และปรับอัตราคอนทราสต์

ของจอภาพ LCD ให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ

เพื่อให้ได้ความชัดในการรับชม และความ

เพลิดเพลินในการดูมากที่สุด การเร่งแบคไลท์

เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดขึ้น คมขึ้น และสว่างขึ้น หรือ

การลดความสว่างของแบคไลท์ลง เพื่อการแสดง

ภาพที่ชัดเจนในภาพที่มีพื้นหลังสีมืด

ทำาไมจึงจำาเป็นต้องใช้?

คุณต้องการความชัดเจนในการรับชมมากที่สุด

และความสบายตาสูงสุดสำาหรับการชมเนื้อหาทุก

ประเภท SmartContrast ควบคุมคอนทราสต์ และ

ปรับแบคไลท์แบบไดนามิก เพื่อให้ได้ภาพวิดีโอ

และเกมที่ชัดเจน คมชัด และสว่าง หรือการแสดง

ข้อความที่ชัด สามารถอ่านได้ง่ายสำาหรับงาน

สำานักงานโดยอัตโนมัติ ด้วยการสิ้นเปลืองพลังงาน

ที่ลดลงของจอภาพ คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงาน และยืดอายุการใช้งานจอภาพของคุณไป

ได้อีกนาน

คุณสมบัตินี้ทำางานอย่างไร?

เมื่อคุณเปิดทำางาน SmartContrast เครื่องจะ

วิเคราะห์เนื้อหาที่คุณกำาลังแสดงอยู่แบบเรียลไทม์

เพื่อปรับสี และควบคุมความเข้มของแบคไลท์

ฟังก์ชั่นนี้จะเร่งคอนทราสต์แบบไดนามิก เพื่อ

ประสบการณ์ความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ชม

วิดีโอ หรือเล่นเกม

10

3. การปรับภาพให้ดีที่สุด

3.3 Philips SmartControl Lite

ซอฟต์แวร์ SmartControl Lite ใหม่ของ Phillips

อนุญาตให้คุณควบคุมจอภาพของคุณ ผ่านระบบ

ติดต่อผู้ใช้แบบกราฟฟิกบนหน้าจอที่ใช้ง่าย การ

ปรับที่ซับซ้อน กลายเป็นเรื่องในอดีตไปแล้ว

เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายนี้ จะแนะนำาคุณ

ตลอดในกระบวนการปรับความละเอียดอย่าง

ละเอียด, การปรับเทียบสี, การปรับนาฬิกา/เฟส,

การปรับจุดสีขาว RGB ฯลฯ

อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดในคอร์

อัลกอริธึม เพื่อการประมวลผลและการตอบสนอง

ที่รวดเร็ว ซอฟต์แวร์ที่ใช้ไอคอนเคลื่อนไหวที่

สวยงามบน Windows 7 นี้ พร้อมสำาหรับเพิ่ม

ประสบการณ์ในการใช้งานจอภาพ Philips ของ

คุณ!

การติดตั้ง

• ปฏิบัติตามขั้นตอน และทำาการติดตั้งให้

สมบูรณ์

• คุณสามารถเปิดโปรแกรมได้หลังจากที่การ

ติดตั้งสมบูรณ์

• ถ้าคุณต้องการเปิดโปรแกรมในภายหลัง คุณ

สามารถคลิกที่ทางลัดบนเดสก์ทอป หรือแถบ

เครื่องมือได้

แรกสุด เปิด -Wizard (ตัวช่วยสร้าง)

• ในครั้งแรกหลังจากการติดตั้ง SmartControl

Lite เครื่องจะเปิด Wizard (ตัวช่วยสร้าง)

ขึ้นมาโดยอัตโนมัติสำาหรับการเปิดโปรแกรม

ครั้งแรก

• ตัวช่วยสร้างจะแนะนำาคุณเกี่ยวกับการปรับค่า

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของจอภาพของคุณทีละ

ขั้นตอน

• คุณสามารถไปที่เมนู Plug-in (พลักอิน) เพื่อ

เปิดตัวช่วยสร้างในภายหลังได้เช่นกัน

• คุณสามารถปรับตัวเลือกต่างๆ เพิ่มเติมโดยไม่

ต้องใช้ตัวช่วยสร้างโดยใช้หน้าต่าง Standard

(มาตรฐาน)

11

3. การปรับภาพให้ดีที่สุด

เริ่มต้นด้วยหน้าต่าง Standard

(มาตรฐาน):

เมนู Adjust (ปรับ):

• เมนู Adjust (ปรับ) อนุญาตให้คุณปรับ

Brightness (ความสว่าง), Contrast

(คอนทราสต์), Focus (โฟกัส), Position

(ตำาแหน่ง) และ Resolution (ความ

ละเอียด)

• คุณสามารถทำาตามขั้นตอน และทำาการปรับ

ค่า

• Cancel (ยกเลิก) จะถามผู้ใช้ว่าคุณต้องการ

ยกเลิกการติดตั้งหรือไม่

12

3. การปรับภาพให้ดีที่สุด

เมนู Color (สี):

• เมนู Color (สี) อนุญาตให้คุณปรับ RGB,

Black Level (ระดับสีดำา), White Point (จุด

สีขาว), Color Calibration (การปรับเทียบสี)

และ SmartImage Lite

• คุณสามารถทำาตามขั้นตอน และทำาการปรับค่า

• ดูตารางด้านล่าง สำาหรับรายการเมนูย่อยตาม

สิ่งที่คุณป้อนเข้าไป

• ตัวอย่างสำาหรับ Color Calibration (การ

ปรับเทียบสี)

13

1.

"Show Me (แสดงให้ดู)" เริ่มการสอนเกี่ยว

กับการปรับเทียบสี

2.

Start (เริ่ม) - เริ่มกระบวนการปรับเทียบสี 6

ขั้นตอน

3.

Quick View (ดูอย่างเร็ว) โหลดภาพก่อน/

หลัง

4.

ในการกลับไปยังหน้าต่างหลัก Color (สี),

คลิกปุ่ม Cancel (ยกเลิก)

5.

Enable color calibration (เปิดทำางานการ

ปรับเทียบสี) - ค่าเริ่มต้นคือเปิด ถ้าไม่ได้ทำา

เครื่องหมาย หมายความว่าไม่อนุญาตให้ทำา

การปรับเทียบสี ปุ่ม "เริ่ม" และ "ดูอย่างเร็ว"

จะเป็นสีเทาจาง

6. ต้องมีข้อมูลสิทธิบัตรในหน้าจอการปรับเทียบ

3. การปรับภาพให้ดีที่สุด

หน้าจอการปรับเทียบสีแรก: Options>Preferences (ตัวเลือก>การ

กำาหนดลักษณะ)

- จะทำางานเฉพาะเมื่อเลือก

Preferences (การกำาหนดลักษณะ) จากเมนู

Options (ตัวเลือก) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับการ

สนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/CI, จะมีเฉพาะ

แท็บ Help (วิธีใช้) และ Options (ตัวเลือก)

เท่านั้น

• ปุ่ม Previous (ก่อนหน้า) ถูกปิดการทำางาน

จนกระทั่งถึงหน้าจอสีที่สอง

• ปุ่ม Next (ถัดไป) ไปยังเป้าหมายต่อไป (6

เป้าหมาย)

• ปุ่มถัดไปสุดท้ายจะไปยังหน้าต่าง File>

Presets (ไฟล์>พรีเซ็ต)

• Cancel (ยกเลิก) ปิด UI และกลับไปยังหน้าพ

ลักอิน

SmartImage Lite

อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เพื่อให้ได้

การตั้งค่าการแสดงผลที่ดีขึ้นตามเนื้อหา

เมื่อตั้งค่า Entertainment (ความบันเทิง),

SmartContrast และ SmartResponse จะเปิด

ทำางาน

• แสดงการตั้งค่าการกำาหนดลักษณะปัจจุบัน

• กล่องที่ทำาเครื่องหมาย เป็นการเปิดทำางาน

คุณสมบัติ กล่องกาเครื่องหมายเป็นการสลับ

ระหว่างการทำางานและไม่ทำางาน

• Enable Context Menu (เปิดทำางานเมนู

เนื้อหา) บนเดสก์ทอปจะถูกทำาเครื่องหมาย

(เปิด) ตามค่าเริ่มต้น Enable Context Menu

(เปิดทำางานเมนูเนื้อหา) แสดงการเลือกของ

SmartControl Lite สำาหรับ Select Preset

(เลือกพรีเซ็ต) และ Tune Display (ปรับ

จอแสดงผล) ในเมนูเนื้อหาที่คลิกขวาบน

เดสก์ทอป Disabled (ปิดทำางาน) ลบ

SmartControl Lite จากเมนูเนื้อหาที่คลิกขวา

• ไอคอน Enable Task Tray (เปิดทำางานถาด

งาน) ถูกทำาเครื่องหมาย (เปิด) ตามค่าเริ่มต้น

Enable context menu (เปิดทำางานเมนู

เนื้อหา) แสดงเมนูถาดงานสำาหรับ

SmartControl Lite การคลิกขวาที่ไอคอน

ถาดงาน จะแสดงตัวเลือกเมนูต่างๆ สำาหรับ

Help (วิธีใช้), Technical Support (การ

สนับสนุนด้านเทคนิค), Check for Update

(ตรวจสอบหาอัพเดต), About (เกี่ยวกับ) และ

Exit (ออก) เมื่อ Enable task tray menu

(เปิดทำางานเมนูถาดระบบ) ถูกปิดทำางาน

14

3. การปรับภาพให้ดีที่สุด

ไอคอนถาดระบบจะแสดงเฉพาะ EXIT (ออก)

เท่านั้น

• Run at Startup (รันเมื่อเริ่มต้น) ถูกทำา

เครื่องหมาย (เปิด) ตามค่าเริ่มต้น เมื่อปิด

ทำางาน, SmartControl Lite (สมาร์ต

คอนโทรล ไลท์) จะไม่เปิดขึ้นเมื่อเริ่มต้น หรือ

อยู่ในถาดงาน วิธีเดียวที่จะเปิด SmartControl

Lite ก็คือเปิดจากทางลัดบนเดสก์ทอป หรือ

จากไฟล์โปรแกรมเท่านั้น พรีเซ็ตใดๆ ที่ตั้งค่า

เพื่อรันเมื่อเริ่มต้น จะไม่ถูกโหลด เมื่อกล่องนี้

ไม่ได้ทำาเครื่องหมายอยู่ (ปิดทำางาน)

• Enable transparency mode (เปิดทำางาน

โหมดโปร่งใส) (Windows 7, Vista, XP) ค่า

เริ่มต้นคือทึบแสง 0%

Options>Audio (ตัวเลือก>เสียง)

- จะ

ทำางานเฉพาะเมื่อเลือก Audio (เสียง) จากเมนู

Options (ตัวเลือก) เท่านั้น

บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนที่มี

ความสามารถ DDC/CI, จะมีเฉพาะแท็บ Help

(วิธีใช้) และ Options (ตัวเลือก) เท่านั้น

Options>Input (ตัวเลือก>อินพุต)

- จะ

ทำางานเฉพาะเมื่อเลือก Input (อินพุต) จากเมนู

Options (ตัวเลือก) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับ

การสนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/CI, จะมี

เฉพาะแท็บ Help (วิธีใช้) และ Options

(ตัวเลือก) เท่านั้น แท็บ SmartControl Lite อื่นๆ

ทั้งหมดจะใช้ไม่ได้

• แสดงหน้าต่างขั้นตอน Source (แหล่ง

สัญญาณ) และการตั้งค่าแหล่งสัญญาณอินพุต

ปัจจุบัน

• บนจอแสดงผลที่มีอินพุตเดียว หน้าต่างนี้จะ

มองไม่เห็น

15

3. การปรับภาพให้ดีที่สุด

Help>User Manual (วิธีใช้>คู่มือผู้ใช้)

- จะ

ทำางานเฉพาะเมื่อเลือก User Manual (คู่มือผู้ใช้)

จากเมนู Help (วิธีใช้) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับ

การสนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/CI, จะมี

เฉพาะแท็บ Help (วิธีใช้) และ Options

(ตัวเลือก) เท่านั้น

Context Sensitive Menu (เมนูที่เกี่ยวข้อง

กับเนื้อหา)

Context Sensitive Menu (เมนูที่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหา) ถูกเปิดทำางาน ตามค่าเริ่มต้น ถ้า Enable

Context Menu (เปิดทำางานเมนูเนื้อหา) ถูกทำา

เครื่องหมายในหน้าต่าง Options>Preferences

(ตัวเลือก>การกำาหนดลักษณะ) คุณจะมองเห็น

เมนูนี้

Help>Version (วิธีใช้>เวอร์ชั่น)

- จะทำางาน

เฉพาะเมื่อเลือก Version (เวอร์ชั่น) จากเมนู Help

(วิธีใช้) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนที่มี

ความสามารถ DDC/CI, จะมีเฉพาะแท็บ Help

(วิธีใช้) และ Options (ตัวเลือก) เท่านั้น

เมนูเนื้อหามี 4 รายการ:

• SmartControl Lite - เมื่อเลือก About

Screen (เกี่ยวกับหน้าจอ) จะแสดงขึ้น

• Select Preset (เลือกพรีเซ็ต) - ให้เมนูที่เป็น

ลำาดับชั้นของพรีเซ็ตที่บันทึกไว้ สำาหรับใช้งาน

ทันที เครื่องหมายแสดงถึงพรีเซ็ตที่เลือกใน

ปัจจุบัน นอกจากนี้ คุณสามารถเรียก Factory

Preset (พรีเซ็ตโรงงาน) ได้จากเมนูรายการ

อีกด้วย

• Tune Display (ปรับจอแสดงผล) - เปิดแผง

ควบคุมของ SmartControl Lite

• SmartImage Lite - ตรวจสอบการตั้งค่า

ปัจจุบัน ว่าเป็น Standard (มาตรฐาน),

Internet (อินเทอร์เน็ต), Game (เกม)

16

3. การปรับภาพให้ดีที่สุด

เมนูถาดงานเปิดทำางาน

คุณสามารถแสดงเมนูถาดงานได้โดยการคลิกขวา

บนไอคอน SmartControl Lite จากถาดงาน การ

คลิกซ้ายจะเปิดแอปพลิเคชั่น

เมนูถาดงานปิดทำางาน

เมื่อถาดงานถูกปิดทำางานในโฟลเดอร์ การกำาหนด

ลักษณะ เฉพาะรายการ EXIT (ออก) ที่สามารถ

ใช้ได้ เพื่อลบ SmartControl Lite ออกจากถาด

ระบบอย่างสมบูรณ์ ให้ปิดทำางาน Run at Startup

(รันเมื่อเริ่มต้น) ใน Options>Preferences

(ตัวเลือก>การกำาหนดลักษณะ)

ถาดงานมี 5 รายการ:

• Help (วิธีใช้) - เข้าถึงไปยังไฟล์ User

Manual (คู่มือผู้ใช้): เปิดไฟล์ User Manual

(คู่มือผู้ใช้) โดยใช้หน้าต่างเบราเซอร์เริ่มต้น

• Technical Support (การสนับสนุนด้าน

เทคนิค) - แสดงหน้าการสนับสนุนด้านเทคนิค

• Check for Update (ตรวจสอบหาอัพเดต) -

นำาผู้ใช้ไปยังหน้า PDI และตรวจสอบเวอร์ชั่น

ของผู้ใช้ เทียบกับเวอร์ชั่นที่ทันสมัยที่สุดที่มี

• About (เกี่ยวกับ) - แสดงข้อมูลอ้างอิงอย่าง

ละเอียด: เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์, ข้อมูลรุ่น และ

ชื่อผลิตภัณฑ์

• Exit (ออก) - ปิด SmartControl Lite

ในการรัน SmartControl Lite อีกครั้ง ให้เลือก

SmartControl Lite จากเมนูโปรแกรมหรือดับเบิล

คลิกที่ไอคอน PC บนเดสก์ทอป หรือเริ่มระบบใหม่

17

4. ข้อมูลจำ�เพ�ะด้�นเทคนิค

4. ข้อมูลจำาเพาะด้านเทคนิค

273E3L/273E3LH

ภาพ/จอแสดงผล

ชนิดหน้าจอ LCD

แบคไลท์

ขนาดหน้าจอ

อัตราส่วนภาพ

ขนาดพิกเซล

ความสว่าง

SmartContrast

อัตราคอนทราสต์ (ทั่วไป)

เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)

ความละเอียดที่ดีที่สุด

มุมการรับชม

การเพิ่มคุณภาพของภาพ

สีที่แสดงได้

อัตรารีเฟรชแนวตั้ง

ความถี่แนวนอน sRGB

ความสามารถด้านการเชื่อมต่อ

อินพุตสัญญาณ

สัญญาณอินพุต

ความสะดวกสบาย

ความสะดวกสบายของผู้ใช้

TFT-LCD

WLED 273E3L/273E3LH

27" (68.6 ซม.)

16:9

0.31 x 0.31 มม.

300 cd/m²

20,000,000:1

1200:1

5 ms (273E3L), 1 ms (273E3LH)

1920x1080 @ 60Hz

170° (H) / 160° (V)@C/R>10

SmartImage Lite

16.7 M

56Hz -76Hz

30kHz - 83kHz

มี

DVI-D (ดิจิตอล), VGA (อนาล็อก)

ซิงค์แยก, ซิงค์บนสีเขียว

ภาษา OSD อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, รัสเซีย, สเปน, จีน

แผ่นดินใหญ่, โปรตุเกส, ตุรกี

ความสะดวกสบายอื่นๆ ล็อค Kensington

ความสามารถด้านพลัก & เพลย์ DDC/CI, sRGB, Windows 7, Mac OSX, Linux

ขาตั้ง

เอียง -5/+20

18

4. ข้อมูลจำ�เพ�ะด้�นเทคนิค

273E3L

พลังงาน

โหมดเปิดเครื่อง

การสิ้นเปลืองพลังงาน

(วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)

การทำางานปกติ (ทั่วไป)

27W (ทั่วไป)

แรงดันไฟฟ้า AC ที่

100VAC +/-5VAC,

50Hz +/- 5Hz

19.6W

แรงดันไฟฟ้า AC ที่

115VAC +/-5VAC,

50Hz +/- 5Hz

19.5W

แรงดันไฟฟ้า AC ที่

230VAC +/-5VAC,

50Hz +/- 5Hz

19.6W

สลีป (สแตนด์บาย)

ปิดเครื่อง

0.5W

0.5W

0.5W

0.5W

การกระจายความร้อน*

การทำางานปกติ

สลีป (สแตนด์บาย)

ปิดเครื่อง

แรงดันไฟฟ้า AC ที่

100VAC +/-5VAC,

50Hz +/- 5Hz

66.89 BTU/ชม.

1.71 BTU/ชม.

1.71 BTU/ชม.

แรงดันไฟฟ้า AC ที่

115VAC +/-5VAC,

50Hz +/- 5Hz

66.55 BTU/ชม.

1.71 BTU/ชม.

1.71 BTU/ชม.

แรงดันไฟฟ้า AC ที่

230VAC +/-5VAC,

50Hz +/- 5Hz

66.89 BTU/ชม.

1.71 BTU/ชม.

1.71 BTU/ชม.

ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์ โหมดเปิดเครื่อง: สีขาว, สแตนด์บาย/สลีป: สีขาว (กะพริบ)

แหล่งจ่ายไฟ เบิร์นอิน, 100-240VAC,50-60Hz

0.5W

0.5W

273E3LH

พลังงาน

โหมดเปิดเครื่อง

การสิ้นเปลืองพลังงาน

(วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)

การทำางานปกติ (ทั่วไป)

<27.3 W (ทั่วไป)

<32.3 W (สูงสุด)

แรงดันไฟฟ้า AC ที่

100VAC +/-5VAC,

50Hz +/- 5Hz

20.43W

แรงดันไฟฟ้า AC ที่

115VAC +/-5VAC,

50Hz +/- 5Hz

20.35W

แรงดันไฟฟ้า AC ที่

230VAC +/-5VAC,

50Hz +/- 5Hz

20.40W

สลีป (สแตนด์บาย)

ปิดเครื่อง

การกระจายความร้อน*

การทำางานปกติ

สลีป (สแตนด์บาย)

0.5W

0.3W

แรงดันไฟฟ้า AC ที่

100VAC +/-5VAC,

50Hz +/- 5Hz

69.73 BTU/ชม.

1.71 BTU/ชม.

0.5W

0.3W

แรงดันไฟฟ้า AC ที่

115VAC +/-5VAC,

50Hz +/- 5Hz

69.45 BTU/ชม.

1.71 BTU/ชม.

0.5W

0.3W

แรงดันไฟฟ้า AC ที่

230VAC +/-5VAC,

50Hz +/- 5Hz

69.62 BTU/ชม.

1.71 BTU/ชม.

ปิดเครื่อง 1.02 BTU/ชม.

1.02 BTU/ชม.

1.02 BTU/ชม.

ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์ โหมดเปิดเครื่อง: สีขาว, สแตนด์บาย/สลีป: สีขาว (กะพริบ)

แหล่งจ่ายไฟ เบิร์นอิน, 100-240VAC,50-60Hz

19

4. ข้อมูลจำ�เพ�ะด้�นเทคนิค

ขนาด

ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กxสxล) 642x440x227 มม.

ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใส่ขาตั้ง

(กxสxล)

ขนาดกล่อง (กxสxล)

642x391x64 มม.

700x138x525 มม.

น้ำาหนัก

ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง

ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใส่ขาตั้ง

ผลิตภัณฑ์พร้อมกล่องบรรจุ

8.2 กก.

6.5 กก.

8.82 กก.

เงื่อนไขการทำางาน

ช่วงอุณหภูมิ (ขณะทำางาน) 0°C ถึง 40°C

ช่วงอุณหภูมิ (ขณะไม่ทำางาน) -20°C ถึง 60°C

ความชื้นสัมพัทธ์ 20% ถึง 80%

ระดับความสูง ขณะทำางาน: + 12,000 ฟุต (3,658 ม.)

MTBF

สิ่งแวดล้อม

ขณะไม่ทำางาน: + 40,000 ฟุต (12,192 ม.)

30,000 ชม.

ROHS

EPEAT

บรรจุภัณฑ์

สารเฉพาะ

มี

เหรียญเงิน (www.epeat.net)

รีไซเคิลได้ 100%

ปราศจาก PVC/BFR 3 สำาหรับชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้

(ไม่รวมสายเคเบิลและอะแดปเตอร์)

ความสอดคล้องและมาตรฐาน

การอนุมัติของระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ

ตัวเครื่อง

สี

พื้นผิว

เครื่องหมาย CE, FCC คลาส B, SEMKO, TÜV/

GS, TÜV Ergo, UL/cUL, Energy star 5.0, TCO 5.1

ดำา/ดำา

พื้นผิว/พื้นผิว

หมายเหตุ

1. EPEAT เหรียญทองหรือเหรียญเงิน ใช้ได้เฉพาะเมื่อ Philips ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ โปรดเยี่ยมชมที่ www.epeat.net สำาหรับสถานะการลงทะเบียนในประเทศของคุณ

2. ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไปที่ www.philips.com/support เพื่อ

ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูลเวอร์ชั่นล่าสุด

3. จอภาพนี้ปราศจากสารหน่วงการติดไฟในตระกูลโบรมิเนตเต็ด และโพลีไวนิลคลอไรด์ (ปราศจาก

PVC/BFR) สำาหรับชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด (ยกเว้นสายเคเบิล และอะแดปเตอร์)

ต้องไม่ใช้สารประกอบ ออร์กาโนโบรไมน์ ในรูปแบบของสารหน่วงการติดไฟในส่วนที่มีปริมาณ

เท่ากับหรือมากกว่า 0.09% (โบรไมน์สูงสุด 900ppm) และต้องไม่ใช้สารประกอบ ออร์กาโน

โบรไมน์ ในรูปแบบของโพลีไวนิลคลอไรด์ หรือโพลีไวนิลคลอไรด์ คอนจีเนอร์ในส่วนที่มีปริมาณ

เท่ากับหรือมากกว่า 0.1% (คลอรีนสูงสุด 1000ppm)

20

4. ข้อมูลจำ�เพ�ะด้�นเทคนิค

4.1 ความละเอียด & โหมดพรีเซ็ต

ความละเอียดสูงสุด

สำาหรับ 273E3L/273E3LH

1920 x 1080 ที่ 60 Hz (อินพุตอนาล็อก)

1920 x 1080 ที่ 60 Hz (อินพุตดิจิตอล)

ความละเอียดที่แนะนำา

สำาหรับ 273E3L/273E3LH

1920 x 1080 ที่ 60 Hz (อินพุตดิจิตอล)

ความถี่

แนวนอน

(kHz)

31.47

31.47

35.00

37.86

37.50

37.88

46.88

48.36

60.02

63.89

79.98

55.94

70.64

65.29

67.50

ความละเอียด ความถี่แนวตั้ง

(Hz)

720x400

640x480

640x480

640x480

640x480

800x600

800x600

1024x768

1024x768

1280x1024

1280x1024

1440x900

1440x900

1680x1050

1920x1080

70.09

59.94

66.67

72.81

75.00

60.32

75.00

60.00

75.03

60.02

75.03

59.89

74.98

59.95

60.00

21

5. การจัดการพลังงาน

5. การจัดการพลังงาน

5.1 การประหยัดพลังงานอัตโนมัติ

ถ้าคุณมีการ์ดแสดงผลหรือซอฟต์แวร์ที่สอดคล้อง

กับ VESA DPM ติดตั้งอยู่ใน PC ของคุณ จอภาพ

จะลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยอัตโนมัติใน

ขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ถ้าตรวจพบการป้อนข้อมูล

จากแป้นพิมพ์ เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่นๆ

จอภาพจะ "ตื่นขึ้น" โดยอัตโนมัติ ตารางต่อไปนี้

แสดงการสิ้นเปลืองพลังงาน และการส่งสัญญาณ

ของคุณสมบัติการประหยัดพลังงานอัตโนมัตินี้:

273E3L

ความหมายของการจัดการพลังงาน

โหมด VESA วิดีโอ ซิงค์แนวนอน ซิงค์แนวตั้ง พลังงานที่ใช้

แอกทีฟ ติด ใช่ ใช่ <27 W (ทั่วไป)

สลีป

(สแตนด์บาย)

ปิดเครื่อง

ดับ

ดับ

ไม่

-

ไม่

-

< 0.5 W

< 0.5 W

สี LED

สีขาว

สีขาว

(กะพริบ)

ดับ

273E3LH

ความหมายของการจัดการพลังงาน

โหมด VESA วิดีโอ ซิงค์แนวนอน ซิงค์แนวตั้ง พลังงานที่ใช้

แอกทีฟ ติด ใช่ ใช่

ดับ ไม่ ไม่

<27.3 W

(ทั่วไป)

<32.3 W

(สูงสุด)

< 0.5 W สลีป

(สแตนด์บาย)

ปิดเครื่อง ดับ < 0.3 W

สี LED

สีขาว

สีขาว

(กะพริบ)

ดับ

การตั้งค่าต่อไปนี้ถูกใช้เพื่อวัดการสิ้นเปลือง

พลังงานบนจอภาพนี้

ความละเอียดมาตรฐาน: 1920 x 1080

คอนทราสต์: 50%

ความสว่าง: 300 nits

อุณหภูมิสี: 6500k พร้อมรูปแบบสีขาวสมบูรณ์

หมายเหตุ

ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้

ทราบ

22

6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ

ข้อบังคับ

Lead-free Product

Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community’s stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle.

Congratulations!

This display is designed for both you and the planet!

The display you have just purchased carries the TCO Certified label. This ensures that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on the climate and our natural environment.

TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO

Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide.

Some of the Usability features of the TCO

Certified for displays:

• Visual ergonomics for good image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level, gamma curve, colour and luminance uniformity and colour rendering

• Products are tested according to rigorous safety standards at impartial laboratories

• Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels

• Low acoustic noise emissions (when applicable)

Some of the Environmental features of the TCO

Certified for displays:

• The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or

ISO 14001)

• Very low energy consumption both in on- and standby mode minimize climate impact

• Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead

(RoHS compliance)

• Both product and product packaging is prepared for recycling

• The brand owner offers take-back options

The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more userfriendly direction. Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world. About

50% of all displays worldwide are TCO certified.

For more information, please visit www.tcodevelopment.com

TCOFF1058 TCO Document, Ver. 2.1

Technology for you and the planet

23

6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

EPEAT

(www.epeat.net)

“The EPEAT (Electronic Product

Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA.

EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products."

Benefits of EPEAT

Reduce use of primary materials

Reduce use of toxic materials

Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S requirement that all registered products meet

ENERGY STAR’s energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life.

CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following standards

• EN60950-1:2006 (Safety requirement of

Information Technology Equipment)

• EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology

Equipment)

• EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

(Immunity requirement of Information

Technology Equipment)

• EN61000-3-2:2006 (Limits for Harmonic

Current Emission)

• EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

(Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable

• 2006/95/EC (Low Voltage Directive)

• 2004/108/EC (EMC Directive)

• 2005/32/EC (EuP Directive, EC No.

1275/2008 mplementing Directive for

Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

• The product also comply with the following

standards

• ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement,

Analysis and compliance test methods for electronic visual displays)

• GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement)

• prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)

• MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency

Electric and Magnetic fields)

• TCO Displays 5.0 (Requirement for

Environment Labeling of Ergonomics,

Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish

Confederation of Professional Employees) for TCO versions

Energy Star Declaration

(www.energystar.gov)

Note

As an ENERGY STAR

® Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR

® guidelines for energy efficiency.

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

24

6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

Federal Communications Commission (FCC)

Notice (U.S. Only)

FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC

Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular nstallation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/

TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

United States Only

This device complies with Part 15 of the FCC

Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS

ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT

REGULATIONS.

25

6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

Commission Federale de la Communication

(FCC Declaration)

Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une

protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle.

CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut

être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

• Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.

• Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE

B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU

REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR

DU CANADA.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent

équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

26

6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

Polish Center for Testing and Certification

Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a threeprong socket). All equipment that works together

(computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE

OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU

STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT

NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER

NEMT TILGÆNGELIGE.

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO

VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I

IRROTTAA PISTORASIASTA.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ

D U PA S S E P Å AT KO N TA K T E N E F O R

STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

BSMI Notice (Taiwan Only)

27

6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der

Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5

Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.

3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem

Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem

Zeichenkontrast wären die Folge).

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach

DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN

DIESES GERÄTES DARAUF

ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND

NETZKABELANSCHLUß LEICHT

ZUGÄNGLICH SIND.

China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for

Controlling Pollution by Electronic Information

Products" or commonly referred to as China

RoHS. All products including CRT and Monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

28

7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน

7. การดูแลลูกค้า และการ

รับประกัน

ย่อยทั้งหมดมืด พิกเซลย่อยทั้ง 3 สีจะรวมกัน

ปรากฏเป็นพิกเซลสีดำาหนึ่งพิกเซล การผสมรวม

อื่นๆ ของพิกเซลย่อยที่สว่างและมืด จะปรากฏเป็น

พิกเซลสีอื่นๆ หนึ่งพิกเซล

7.1 นโยบายเกี่ยวกับพิกเซลที่เสียของ

จอภาพแบบแบนของ Philips

Philips ใช้ความพยายามเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพสูงสุด เราใช้กระบวนการผลิตที่มี

ความก้าวหน้าที่สุดในอุตสาหกรรม และใช้การ

ควบคุมคุณภาพที่มีความเข้มงวดที่สุด อย่างไรก็

ตาม บางครั้งข้อบกพร่องเกี่ยวกับพิกเซล หรือ

พิกเซลย่อยบนหน้าจอ LCD แบบ TFT ที่ใช้ใน

จอแสดงผลแบบแบนก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ไม่มีผู้ผลิตรายใดสามารถรับประกันได้ว่าหน้าจอ

แบบแบนทั้งหมดจะปราศจากข้อบกพร่องของ

พิกเซล แต่ Philips รับประกันว่าจอภาพทุกจอที่มี

จำานวนข้อบกพร่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ จะ

ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่ภายใต้การ

รับประกัน ข้อสังเกตนี้อธิบายถึงชนิดต่างๆ ของ

ข้อบกพร่องของพิกเซล และระบุระดับข้อบกพร่อง

ที่สามารถยอมรับได้สำาหรับแต่ละชนิด เพื่อที่จะมี

คุณสมบัติสำาหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่อง

ใหม่ภายใต้การรับประกัน จำานวนของพิกเซลที่พก

พร่องบนหน้าจอ LCD แบบ TFT ต้องเกินระดับที่

สามารถยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น จำานวนพิกเซล

ย่อยไม่เกิน 0.0004% บนจอภาพอาจมี

ข้อบกพร่อง ยิ่งกว่านั้น Philips ยังได้กำาหนด

มาตรฐานที่สูงขึ้นสำาหรับชนิดของพิกเซลที่

ข้อบกพร่องบางชนิดสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายกว่า

ชนิดอื่นอีกด้วย นโยบายนี้ใช้ได้ทั่วโลก

ชนิดของข้อบกพร่องของพิกเซล

ข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซลย่อยปรากฏบน

หน้าจอในลักษณะที่แตกต่างกัน มีข้อบกพร่อง 2

ประเภทของพิกเซล และข้อบกพร่องหลายชนิด

ของพิกเซลย่อยภายในแต่ละประเภท

ข้อบกพร่องจุดสว่าง

ข้อบกพร่องจุดสว่าง ปรากฏเป็นพิกเซลหรือ

พิกเซลย่อยที่สว่างหรือ "ติด" ตลอดเวลา นั่นคือ

จุดที่สว่างของพิกเซลย่อยจะมองเห็นเด่นออกมา

บนหน้าจอ เมื่อจอภาพแสดงรูปแบบที่มืด ชนิด

ของข้อบกพร่องจุดสว่างแบบต่างๆ มีดังนี้:

พิกเซลย่อยสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำาเงินหนึ่งจุด

สว่าง

พิกเซลและพิกเซลย่อย

พิกเซล หรือส่วนของภาพ ประกอบด้วยพิกเซล

ย่อย 3 ส่วนที่ประกอบด้วยสีหลักคือ สีแดง สีเขียว

และสีน้ำาเงิน พิกเซลจำานวนมาก ประกอบกัน

กลายเป็นภาพ เมื่อพิกเซลย่อยทั้งหมดของ

พิกเซลหนึ่งสว่าง พิกเซลย่อยทั้ง 3 สีจะรวมกัน

ปรากฏเป็นพิกเซลสีขาวหนึ่งพิกเซล เมื่อพิกเซล

-

พิกเซลย่อยติดกัน 2 จุดสว่าง:

-

สีแดง + สีน้ำาเงิน = สีม่วง

สีแดง + สีเขียว = สีเหลือง

-

สีเขียว + สีน้ำาเงิน = สีฟ้า (สีฟ้าอ่อน)

29

7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน

พิกเซลย่อยติดกัน 3 จุดสว่าง (พิกเซลสีขาวหนึ่ง

จุด)

30

7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน

หมายเหตุ

จุดสว่างสีแดงหรือสีน้ำาเงิน ต้องมีความสว่างกว่า

จุดข้างๆ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่จุด

สว่างสีเขียว ต้องมีความสว่างกว่าจุดข้างๆ

มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์

ข้อบกพร่องจุดสีดำา

ข้อบกพร่องจุดสีดำา ปรากฏเป็นพิกเซลหรือพิกเซล

ย่อยที่มืดหรือ 'ดับ' ตลอดเวลา นั่นคือ จุดที่มืด

ของพิกเซลย่อยจะมองเห็นเด่นออกมาบนหน้าจอ

เมื่อจอภาพแสดงรูปแบบที่สว่าง รายการด้านล่าง

คือชนิดของข้อบกพร่องจุดมืดแบบต่างๆ:

ข้อบกพร่องของพิกเซลที่อยู่ใกล้กัน

เนื่องจากข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซล

ย่อยชนิดเดียวกันที่อยู่ใกล้กัน อาจสังเกตเห็นได้

มากกว่า Philips จึงระบุระดับการยอมรับสำาหรับ

ข้อบกพร่องของพิกเซลที่อยู่ใกล้กันด้วย

ระดับการยอมรับสำาหรับข้อบกพร่องของ

พิกเซล

เพื่อที่จะมีคุณสมบัติสำาหรับการซ่อมแซม หรือ

การเปลี่ยนเครื่องใหม่เนื่องจากข้อบกพร่องของ

พิกเซลระหว่างช่วงเวลารับประกัน หน้าจอ LCD

แบบ TFT ในจอแสดงผลแบบแบนของ Philips

ต้องมีจำานวนพิกเซลหรือพิกเซลย่อยที่บกพร่อง

เกินระดับการยอมรับในตารางต่อไปนี้

ข้อบกพร่องจุดสว่าง

พิกเซลย่อยสว่าง 1 จุด

พิกเซลย่อยที่สว่างติดกัน 2 จุด

พิกเซลย่อยที่สว่างติดกัน 3 จุด (พิกเซลสีขาวหนึ่งพิกเซล)

ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องจุดสว่าง 2 จุด*

ข้อบกพร่องจุดสว่างรวมของทุกชนิด

ระดับที่สามารถยอมรับได้

3

1

0

>15 มม.

3

ข้อบกพร่องจุดสีดำา

พิกเซลย่อยมืด 1 จุด

พิกเซลย่อยมืดติดกัน 2 จุด

พิกเซลย่อยมืดติดกัน 3 จุด

ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องจุดมืด 2 จุด*

ข้อบกพร่องจุดมืดรวมของทุกชนิด

ระดับที่สามารถยอมรับได้

5 หรือน้อยกว่า

2 หรือน้อยกว่า

0

>15 มม.

5 หรือน้อยกว่า

จุดบกพร่องรวม

ข้อบกพร่องจุดสว่างหรือจุดมืดรวมของทุกชนิด

ระดับที่สามารถยอมรับได้

5 หรือน้อยกว่า

หมายเหตุ

1. ข้อบกพร่องพิกเซลย่อยที่ติดกัน 1 หรือ 2 แห่ง = ข้อบกพร่อง 1 จุด

2. จอภาพนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9241-307 (ISO9241-307: ข้อกำาหนดตามหลักสรีรศาสตร์,

วิธีการวิเคราะห์ และการทดสอบความสอดคล้องสำาหรับจอแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์)

31

7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน

7.2 การดูแลลูกค้า และการรับประกัน

สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน และข้อกำาหนดในการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ใช้ได้

สำาหรับภูมิภาคของคุณ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.philips.com/support สำาหรับรายละเอียด

นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อหมายเลขศูนย์การดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณที่แสดง

ด้านล่างได้ด้วย

ข้อมูลติดต่อสำาหรับภูมิภาค ยุโรปตะวันตก:

ประเทศ ASC หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค ราคา

Germany Siemens I&S +49 01803 386 853

0.09

United Kingdom Invec Scotland +44 0207 949 0069 Local call tariff

Ireland

Spain

Finland

France

Greece

Italy

Netherlands

Denmark

Invec Scotland

Eatsa Spain

A-novo

A-novo

Allman Hellas

A-novo

E Care

A-novo

+353 01 601 1161

+34 902 888 785

+358 09 2290 1908

+33 082161 1658

+30 00800 3122 1223

+39 840 320 041

+31 0900 0400 063

+45 3525 8761

Local call tariff

0.10

Local call tariff

0.09

Free of charge

0.08

0.10

Local call tariff

Norway

Sweden

Poland

Austria

Belgium

Luxembourg

Portugal

Switzerland

A-novo

A-novo

Zolter

Siemens I&S

E Care

E Care

Eatsa Spain

A-novo

+47 2270 8250

+46 08 632 0016

+48 0223491505

+43 0810 000206

+32 078 250851

+352 26 84 30 00

+351 2 1359 1440

+41 02 2310 2116

Local call tariff

Local call tariff

Local call tariff

0.07

0.06

Local call tariff

Local call tariff

Local call tariff

32

7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน

ข้อมูลติดต่อสำาหรับภูมิภาค ยุโรปกลางและตะวันออก:

ประเทศ

BELARUS

คอลเซ็นเตอร์ ASC

NA IBA

BULGARIA

CROATIA

ESTONIA

LATVIA

NA

NA

NA

NA

LAN Service

Renoprom

FUJITSU

“ServiceNet LV" Ltd.

LITHUANIA

ROMANIA

SERBIA &

MONTENEGRO

SLOVENIA

NA

NA

NA

UAB "Servicenet"

Blue Ridge Intl.

Kim Tec d.o.o.

UKRAINE

Russia

Slovakia

Turkey

Czech Rep.

Hungary

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค

+375 17 217 3386

+359 2 960 2360

+385 1 333 0974

+372 6519900

+371 7460399

+370 7400088

+40 21 2101969

+381 11 20 70 684

PC H.and

Comel

+386 1 530 08 24

+380 562320045

Topaz-Service Company +38 044 245 73 31

CPS +7 (495) 645 6746 (for repair)

CEEE Partners

Datalan Service

Techpro

Asupport

Serware

Profi Service

+7 (495) 645 3010 (for sales)

+421 2 49207155

+90 212 444 4 832

800 100 697

+36 1 2426331

+36 1 814 8080

ข้อมูลติดต่อสำาหรับภูมิภาค ละตินอเมริกา:

ประเทศ คอลเซ็นเตอร์

Brazil

Vermont

Argentina

หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค

0800-7254101

0800 3330 856

ข้อมูลติดต่อสำาหรับ จีน:

จีน

หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค : 4008 800 008

ข้อมูลติดต่อสำาหรับ อเมริกาเหนือ :

ประเทศ คอลเซ็นเตอร์ ASC

U.S.A.

TOS Teleplan

Canada Supercom Supercom

หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค

(877) 835-1838

(800) 479-6696

33

7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน

ข้อมูลติดต่อสำาหรับภูมิภาค APMEA :

ประเทศ คอลเซ็นเตอร์

Australia

New Zealand

Hong Kong /

Macau

NA

NA

NA

ASC หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค

AGOS NETWORK PTY LTD 1300 360 386

Visual Group Ltd.

0800 657447

Smart Pixels Technology Ltd.

Hong Kong:Tel: +852 2619 9639

Macau:Tel: (853)-0800-987

India

Indonesia

South Korea

Malaysia

Pakistan

Singapore

NA

NA

NA

NA

NA

NA

REDINGTON INDIA LTD

PT. Gadingsari elektronika

Prima

PCS One Korea Ltd.

After Market Solutions (CE)

Sdn Bhd

Philips Consumer Service

Philips Electronics Singapore

Pte Ltd (Philips Consumer

Care Center)

Tel: 1 800 425 6396

SMS: PHILIPS to 56677

Tel: 62 21 75909053, 75909056,

7511530

080-600-6600

603 7953 3370

(9221) 2737411-16

(65) 6882 3999

Taiwan

PCCW

Teleservices

Taiwan

FETEC.CO

0800-231-099

Thailand

South Africa

UNITED ARAB

EMIRATES

NA

NA

NA

Axis Computer System Co.,

Ltd.

(662) 934-5498

Sylvara Technologies Pty Ltd 086 0000 888

AL SHAHD COMPUTER

L.L.C

00971 4 2276525

Israel NA

Vietnam

Philippines

Sri Lanka

Bangladesh

Nepal

Cambodia

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Eastronics LTD 1-800-567000

FPT Service Informatic

Company Ltd.

Glee Electronics, Inc.

+84 8 38248007 Ho Chi Minh City

+84 5113.562666 Danang City

+84 5113.562666 Can tho Province

(02) 633-4533 to 34,

(02) 637-6559 to 60 no distributor and/or service provider currently

Distributor: Computer Source

Ltd (warranty buy-out)

880-2-9141747, 9127592

880-2-8128848 / 52

Distributor: Syakar Co. Ltd

(warranty buy-out)

977-1-4222395

Distributor: Neat Technology

Pte Ltd (Singapore) (warranty buy-out)

855-023-999992

34

8. การแก้ไขปัญหา & คำาถามที่พบบ่อย

8. การแก้ไขปัญหา & คำาถาม

ที่พบบ่อย

ปุ่ม AUTO (อัตโนมัติ) ไม่ทำางาน

• ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะเมื่ออยู่ในโหมด

VGA- อนาล็อก ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นที่พอใจ คุณ

สามารถทำาการปรับค่าต่างๆ แบบแมนนวลได้

ผ่านเมนู OSD

8.1 การแก้ไขปัญหา

หน้านี้ประกอบด้วยปัญหาต่างๆ ที่สามารถแก้ไขได้

โดยผู้ใช้ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ หลังจากที่คุณลอง

วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อตัวแทน

ฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips

หมายเหตุ

ฟังก์ชั่น Auto (อัตโนมัติ) ใช้ไม่ได้ในโหมด

DVI-ดิจิตอล เนื่องจากไม่มีความจำาเป็น

ปัญหาทั่วไป

ไม่มีภาพ (LED เพาเวอร์ไม่ติด)

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟเสียบอยู่กับเต้าเสียบ

ไฟฟ้า และเสียบอยู่ที่ด้านหลังจอภาพ

• แรกสุด ให้แน่ใจว่าปุ่มเพาเวอร์ที่ด้านหน้าของ

จอภาพอยู่ในตำาแหน่ง OFF (ปิด) จากนั้นกด

ปุ่มไปยังตำาแหน่ง ON (เปิด)

มองเห็นควันหรือประกายไฟ

• อย่าดำาเนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใดๆ

• ตัดการเชื่อมต่อจอภาพจากแหล่งพลังงาน

หลักทันที เพื่อความปลอดภัย

• ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips

ทันที

ปัญหาเกี่ยวกับภาพ

ไม่มีภาพ (LED เพาเวอร์เป็นสีขาว)

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลสัญญาณเชื่อม

ต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเหมาะสม

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจอภาพไม่มีขาที่

งอบนด้านที่ใช้สำาหรับเชื่อมต่อ ถ้ามี ให้ซ่อม

หรือเปลี่ยนสายเคเบิล

• คุณสมบัติการประหยัดพลังงานอาจเปิดทำางาน

อยู่

หน้าจอแสดงข้อความ

ภาพไม่อยู่ตรงกลาง

• ปรับตำาแหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น "Auto

(อัตโนมัติ)" ในตัวควบคุมหลักของ OSD

• ปรับตำาแหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น Phase/

Clock (เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า) ใน

ตัวควบคุมหลัก OSD การทำาเช่นนี้ใช้ได้เฉพาะ

ในโหมด VGA

ภาพสั่นบนหน้าจอ

• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลสัญญาณเชื่อมต่อไป

ยังกราฟฟิกการ์ด หรือ PC อย่างเหมาะสมและ

แน่นหนาหรือไม่

มีการกะพริบแนวตั้ง

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจอภาพเชื่อม

ต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเหมาะสม

(ให้ดูคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อประกอบด้วย)

• ตรวจสอบเพื่อดูว่าสายเคเบิลจอภาพมีขาที่งอ

หรือไม่

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่

• ปรับตำาแหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น "Auto

(อัตโนมัติ)" ในตัวควบคุมหลัก OSD

• กำาจัดแถบในแนวตั้งโดยใช้ Phase/Clock

(เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า) ในตัว

ควบคุมหลัก OSD การทำาเช่นนี้ใช้ได้เฉพาะใน

โหมด VGA

35

8. การแก้ไขปัญหา & คำาถามที่พบบ่อย

มีการกะพริบแนวนอน

จุดสีเขียว สีแดง สีน้ำาเงิน จุดมืด และสีขาว

ปรากฏบนหน้าจอ

• จุดที่เหลืออยู่เป็นคุณลักษณะปกติของคริสตัล

เหลวที่ใช้ในเทคโนโลยีปัจจุบัน สำาหรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายเกี่ยวกับ

พิกเซล

• ปรับตำาแหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น "Auto

(อัตโนมัติ)" ในตัวควบคุมหลัก OSD

• กำาจัดแถบในแนวตั้งโดยใช้ Phase/Clock

(เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า) ในตัว

ควบคุมหลัก OSD การทำาเช่นนี้ใช้ได้เฉพาะใน

โหมด VGA

ไฟ "เปิดเครื่อง" สว่างเกินไป และรบกวนการ

ทำางาน

• คุณสามารถปรับไฟ "เปิดเครื่อง" โดยใช้การ

ตั้งค่า LED เพาเวอร์ในตัวควบคุมหลัก OSD

ภาพปรากฏเบลอ ไม่ชัด หรือมืดเกินไป

• ปรับคอนทราสต์และความสว่างบนเมนูที่แสดง

บนหน้าจอ

สำาหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ดูรายการศูนย์

ข้อมูลผู้บริโภค และติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ

ลูกค้าของ Philips

อาการ "ภาพค้าง", "เบิร์นอิน" หรือ "ภาพ

โกสต์" ยังคงอยู่หลังจากที่ปิดเครื่องไปแล้ว

• การไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่เปิด

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำาให้เกิดการ

"เบิร์นอิน" หรือที่รู้จักกันในอาการ "ภาพค้าง"

หรือ "ภาพโกสต์" บนหน้าจอของคุณ อาการ

"เบิร์นอิน", "ภาพค้าง" หรือ "ภาพโกสต์" เป็น

ปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีในเทคโนโลยี

จอแสดงผลแบบแบน ส่วนมากแล้ว อาการ

"เบิร์นอิน" หรือ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพโกสต์"

จะค่อยๆ หายไปเมื่อเวลาผ่านไป หลังจากที่

ปิดเครื่อง

• เปิดทำางานโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่มีการ

เคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อยจอภาพทิ้งไว้

โดยไม่ได้ใช้งาน

• เปิดทำางานแอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็น

ระยะๆ เสมอ ถ้าจอภาพของคุณจะแสดง

เนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง

• อาการ "เบิร์นอิน" หรือ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ

โกสต์" ที่รุนแรงจะไม่หายไป และไม่สามารถ

ซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่กล่าวถึงด้านบน

ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

ของคุณ

ภาพปรากฏผิดเพี้ยน ข้อความเป็นไม่ชัด หรือ

เบลอ

• ตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลของ PC ให้

เป็นโหมดเดียวกันกับความละเอียดมาตรฐาน

ของการแสดงผลที่แนะนำาของจอภาพ

36

8. การแก้ไขปัญหา & คำาถามที่พบบ่อย

8.2 คำาถามที่พบบ่อยๆ ของ SmartControl

Lite

คำาถาม 1. มีการเปลี่ยนจอภาพบน PC ไปเป็น

คำาตอบ:

จอภาพอื่น และ SmartControl

Lite ใช้ไม่ได้ ควรทำาอย่างไร?

เริ่ม PC ใหม่ และดูว่า SmartControl

Lite สามารถทำางานได้หรือไม่

ไม่เช่นนั้น คุณจำาเป็นต้องลบ และ

ติดตั้ง SmartControl Lite ใหม่ เพื่อให้

มั่นใจว่าไดรเวอร์ที่เหมาะสมถูกติดตั้ง

คำาถาม 2. ฟังก์ชั่น SmartControl Lite เคย

ทำางานได้ดี แต่ขณะนี้ไม่ทำางานแล้ว

จะทำาอย่างไร?

คำาตอบ:

ถ้ามีการดำาเนินการต่อไปนี้ คุณอาจ

จำาเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์จอภาพใหม่

• เปลี่ยนอะแดปเตอร์วิดีโอกราฟฟิกไป

เป็นการ์ดอื่น

• อัพเดตไดรเวอร์วิดีโอ

• มีกิจกรรมบน OS เช่นเปลี่ยน Service

Pack หรือ Patch

• รัน Windows Update และอัพเดต

จอภาพ และ/ไดรเวอร์วิดีโอ

• Windows บูตในขณะที่จอภาพปิด

เครื่อง หรือไม่ได้เชื่อมต่อ

ในการค้นหา โปรดคลิกขวาที่ My

Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน)

และคลิกที่ Properties (คุณสมบัติ)-

>Hardware (ฮาร์ดแวร์)-> Device

Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)

ถ้าคุณเห็น "Plug and Play Monitor

(จอภาพพลักแอนด์เพลย์)" แสดงขึ้น

ภายใต้ Monitor (จอภาพ), คุณ

จำาเป็นต้องติดตั้งใหม่ เพียงลบ

SmartControl Lite ออก และติดตั้ง

ใหม่เข้าไป

คำาถาม 3. หลังจากที่ติดตั้ง SmartControl

Lite เมื่อคลิกที่แท็บ

SmartControl Lite ไม่มีอะไร

แสดงขึ้นมาครู่หนึ่ง หรือข้อความ

ล้มเหลวแสดงขึ้นมา เกิดอะไรขึ้น?

คำาตอบ:

อาจเนื่องจากอะแดปเตอร์กราฟฟิก

ของคุณใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ

SmartControl Lite ถ้าอะแดปเต

อร์กราฟฟิกของคุณเป็นหนึ่งในยี่ห้อ

ที่กล่าวถึงด้านบน ให้ลองดาวน์โหลด

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์กราฟฟิกที่ใหม่

ที่สุดจากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตอะ

แดปเตอร์กราฟฟิก ติดตั้งไดรเวอร์ ลบ

คำาถาม 4. เมื่อคลิกที่ Product Information

(ข้อมูลผลิตภัณฑ์) มีข้อมูลแสดง

บางส่วนเท่านั้น เกิดอะไรขึ้น?

คำาตอบ:

คำาถาม 5. ลืม PIN สำาหรับฟังก์ชั่น Theft

คำาตอบ:

SmartControl Lite และติดตั้งใหม่อีก

หนึ่งครั้ง

ถ้ายังคงไม่ทำางานอีก หมายความว่าอะ

แดปเตอร์กราฟฟิกของคุณไม่ได้รับ

การสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์

Philips และตรวจสอบว่ามีไดรเวอร์

SmartControl Lite ที่อัพเดตหรือไม่

อาจเป็นเพราะไดรเวอร์อะแดปเต

อร์กราฟฟิกการ์ดของคุณไม่ได้เป็น

เวอร์ชั่นที่อัพเดตที่สุด ซึ่งสนับสนุน

อินเตอร์เฟซ DDC/CI อย่างสมบูรณ์

โปรดลองดาวน์โหลดไดรเวอร์อะแดป

เตอร์กราฟฟิกการ์ดที่อัพเดตที่สุดจาก

เว็บไซต์ของบริษัทอะแดปเตอร์กราฟ

ฟิกการ์ด ติดตั้งไดรเวอร์ ลบ

SmartControl Lite และติดตั้งใหม่อีก

หนึ่งครั้ง

Deterrence (ป้องกันการขโมย)

ต้องทำาอย่างไร?

ศูนย์บริการ Philips มีสิทธิ์ถามข้อมูล

ระบุตัวตนของคุณและการอนุญาต

ทางกฎหมาย เพื่อตรวจสอบความเป็น

เจ้าของของจอภาพ

37

8. การแก้ไขปัญหา & คำาถามที่พบบ่อย

โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นป้องกันการขโมย

เป็นบริการตัวเลือกฟรีที่เพิ่มความ

สะดวกให้เท่านั้น การจัดการหมายเลข

PIN เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่

ละคนหรือองค์กรที่ตั้งค่าหมายเลขนี้แต่

เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่ลืมหมายเลข PIN ศูนย์บริการ

Philips สามารถรีเซ็ตหมายเลขให้กับ

คุณโดยมีการคิดค่าใช้จ่าย หลังจากที่

ตรวจสอบความเป็นเจ้าของแล้ว โปรด

ทราบว่า กิจกรรมนี้ไม่ได้รับความ

คุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของการ

รับประกันมาตรฐาน

8.3 คำาถามที่พบบ่อยๆ ทั่วไป

คำาถาม 1: ในขณะที่ติดตั้งจอภาพ ควรทำา

อย่างไรถ้าหน้าจอแสดงข้อความว่า

"Cannot display this video mode (ไม่สามารถแสดงโหมด

วิดีโอนี้ได้)"?

คำาตอบ:

ความละเอียดที่แนะนำาสำาหรับจอภาพ

นี้: 1920 x 1080 @60Hz.

• ถอดปลั๊กสายเคเบิลทั้งหมด จากนั้น

เชื่อมต่อ PC ของคุณเข้ากับจอภาพที่

คุณใช้ก่อนหน้านี้

• ใน Windows Start Menu (เมนูเริ่ม

ของ Windows), เลือก Settings/

Control Panel (การตั้งค่า/แผง

ควบคุม) ใน Control Panel Window

(หน้าต่างแผงควบคุม), เลือกไอคอน

Display (การแสดงผล) ภายใน

Display Control Panel (แผงควบคุม

การแสดงผล), เลือกแท็บ "Settings

(การตั้งค่า)" ภายใต้แท็บ Setting

(การตั้งค่า), ในกล่องที่ชื่อ "desktop area (พื้นที่เดสก์ทอป)", ให้เลื่อนตัว

เลื่อนไปที่ 1920 x 1080 พิกเซล

• เปิด "Advanced Properties

(คุณสมบัติขั้นสูง)" และตั้งค่าอัตรารี

เฟรชไปที่ 60Hz, จากนั้นคลิก OK

(ตกลง)

• เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ และทำาซ้ำา

ขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อตรวจสอบว่า

PC ของคุณถูกตั้งค่าไว้ที่ 1920 x

1080 @60Hz หรือไม่

• ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ถอดจอภาพ

เดิมของคุณออก และเชื่อมต่อจอภาพ

Philips ของคุณกลับเข้าไปอีกครั้ง

• เปิดจอภาพของคุณ จากนั้นเปิด PC

ของคุณ

คำาถาม 2: อัตรา ร ีเฟรชที่แนะนำาสำาหรับจอภาพ

คือเท่าใด?

คำาตอบ:

อัตรารีเฟรชที่แนะนำาในจอภาพคือ

60Hz ในกรณีที่มีคลื่นรบกวนบน

หน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าอัตรารีเฟรช

เพิ่มขึ้นได้ถึง 75Hz เพื่อดูว่าคลื่น

รบกวนนั้นหายไปหรือไม่

38

8. การแก้ไขปัญหา & คำาถามที่พบบ่อย

คำาถาม 3: ไฟล์ .inf และ .icm บน CD-ROM

คืออะไร? จะติดตั้งไดรเวอร์ได้

อย่างไร (.inf และ .icm)?

คำาถาม 7: ควรทำาความสะอาดพื้นผิวหน้าจอ

LCD อย่างไร?

คำาตอบ:

นี่คือไฟล์ไดรเวอร์สำาหรับจอภาพของ

คุณ ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือผู้ใช้ของ

คุณเพื่อติดตั้งไดรเวอร์ คอมพิวเตอร์

อาจถามถึงไดรเวอร์ของจอภาพ (ไฟล์

.inf และ .icm) หรือแผ่นไดรเวอร์ เมื่อ

คุณติดตั้งจอภาพในครั้งแรก ปฏิบัติ

ตามขั้นตอนเพื่อใส่ (แผ่น CD-ROM)

ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ ไดรเวอร์จ

อภาพ (ไฟล์ .inf และ .icm) จะถูก

ติดตั้งโดยอัตโนมัติ

คำาถาม 4: จะปรับความละเอียดได้อย่างไร?

คำาตอบ:

ไดรเวอร์วิดีโอการ์ด/กราฟฟิก และ

จอภาพของคุณจะร่วมกันหาความ

ละเอียดที่ใช้ได้ คุณสามารถเลือกความ

ละเอียดที่ต้องการภายใต้ Control

Panel (แผงควบคุม) ของ Windows

®

ในหัวข้อ "Display properties

(คุณสมบัติการแสดงผล)"

คำาถาม 5: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดความสับสน

คำาตอบ:

คำาตอบ:

ในขณะที่ทำาการปรับจอภาพผ่าน

OSD?

เพียงกดปุ่ม OK (ตกลง), จากนั้น

เลือก "Reset (รีเซ็ต)" เพื่อเรียกการ

ตั้งค่าดั้งเดิมของโรงงานกลับคืนมา

คำาถาม 6: หน้าจอ LCD ทนต่อการขีดข่วน

หรือไม่?

และป้องกันไม่ให้ถูกวัตถุมีคม หรือ

การรับประกันของคุณ

โดยทั่วไป แนะนำาว่าไม่ควรให้พื้นผิว

วัตถุใดๆ แม้จะไม่มีคมก็ตาม ในขณะ

ที่จัดการกับจอภาพ ตรวจดูให้แน่ใจ

ว่าไม่มีแรงดัน หรือแรงกดลงบนด้าน

ที่เป็นหน้าจอแสดงผลแบบแบน การ

หน้าจอสัมผัสถูกการกระแทกที่รุนแรง

ทำาเช่นนี้อาจส่งผลกระทบกับเงื่อนไข

คำาตอบ:

สำาหรับการทำาความสะอาดปกติ ให้ใช้

ผ้านุ่มที่สะอาด สำาหรับการทำาความะ

อาดที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ โปรดใช้

ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ อย่าใช้ตัว

ทำาละลายอื่น เช่น เอธิล แอลกอฮอล์,

เอธานอล, อะซีโตน, เฮกเซน, ฯลฯ

คำาถาม 8: สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสีของ

จอภาพได้หรือไม่?

คำาตอบ:

ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

สีของคุณผ่านตัวควบคุม OSD โดยใช้

กระบวนการต่อไปนี้

• กด "OK (ตกลง)" เพื่อแสดงเมนู OSD

(การแสดงผลบนหน้าจอ)

• กด "Down Arrow (ลูกศรลง)" เพื่อ

เลือกตัวเลือก "Color (สี)" จากนั้นกด

"OK (ตกลง)" เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าสี, มี

การตั้งค่า 3 อย่างดังแสดงด้านล่าง

1.

Color Temperature (อุณหภูมิสี); การ

ตั้งค่า 6 อย่างคือ 5000K, 6500K,

7500K, 8200K, 9300K และ 11500K

เมื่อการตั้งค่าอยู่ในช่วง 5000K หน้าจอ

จะปรากฏเป็นโทน "อุ่น" โดยมีโทนสี

แดง-ขาว, ในขณะที่อุณหภูมิสีที่

11500K จะให้สีที่ "เย็น ในโทนสีฟ้า-

ขาว"

2. sRGB; นี่เป็นการตั้งค่ามาตรฐานเพื่อให้

มั่นใจถึงการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องของ

สีระหว่างอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (เช่น

กล้องดิจิตอล, จอภาพ, เครื่องพิมพ์,

สแกนเนอร์, ฯลฯ)

3.

User Define (ผู้ใช้กำาหนด); ผู้ใช้

สามารถเลือกความชอบในการตั้งค่าสี

ของตัวเอง โดยการปรับสีแดง สีเขียว

และสีน้ำาเงิน

หมายเหตุ:

การวัดสี ทำาโดยการวัดสีของแสงจากวัตถุที่

แผ่รังสีในขณะที่ถูกทำาให้ร้อนขึ้น การวัดนี้

ถูกแสดงในรูปแบบของมาตรวัดแบบสมบูรณ์

(องศาเคลวิน) อุณหภูมิที่มีเคลวินต่ำา เช่น

2004K เป็นสีแดง; อุณหภูมิที่มีเคลวินสูงขึ้น

เช่น 9300K เป็นสีน้ำาเงิน อุณหภูมิธรรมชาติ

คือสีขาว อยู่ที่ 6504K

39

8. การแก้ไขปัญหา & คำาถามที่พบบ่อย

คำาถาม 9: สามารถเชื่อมต่อจอภาพไปยัง

คำาตอบ:

PC, เวิร์กสเตชั่น หรือ Mac เครื่อง

ใดก็ได้ใช่หรือไม่?

คำาตอบ:

ใช่ จอภาพ Philips ทุกเครื่องสามารถ

ทำางานร่วมกันได้กับ PC, Mac และ

เวิร์กสเตชั่นอย่างสมบูรณ์ คุณอาจ

จำาเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์สายเคเบิล

เพื่อเชื่อมต่อจอภาพไปยังระบบ Mac

ของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนจำาหน่าย

Philips ของคุณสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำาถาม 10: จอภาพ Philips เป็นระบบพลัก-

แอนด์- เพลย์หรือไม่?

ใช่ จอภาพต่างๆ เป็นแบบพลัก-

แอนด์-เพลย์ ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ

Windows 7/Vista/XP/NT, Mac

OSX, Linux

คำาเตือน

อาการ "เบิร์นอิน" หรือ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ

โกสต์" ที่รุนแรงจะไม่หายไป และไม่สามารถ

ซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่กล่าวถึงด้านบน

ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

ของคุณ

คำาถาม 12: ทำาไมจอแสดงผลจึงไม่แสดง

ข้อความที่คมชัด และแสดง

ตัวอักษรที่มีรอยหยัก?

คำาตอบ:

จอภาพของคุณทำางานได้ดีที่สุดที่

ความละเอียดมาตรฐานคือ 1920 x

1080 @60Hz เพื่อการแสดงผลที่ดี

ที่สุด โปรดใช้ความละเอียดนี้

คำาถาม 11: ภาพติดหน้าจอ หรือภาพเบิร์นอิน

หรือภาพค้าง หรือภาพโกสต์ใน

หน้าจอ LCD คืออะไร?

คำาตอบ:

การไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่

เปิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจ

ทำาให้เกิดการ "เบิร์นอิน" หรือที่รู้จัก

กันในอาการ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ

โกสต์" บนหน้าจอของคุณ อาการ

"เบิร์นอิน", "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ

โกสต์" เป็นปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดี

ในเทคโนโลยีจอแสดงผล LCD

ส่วนมากแล้ว อาการ "เบิร์นอิน" หรือ

"ภาพค้าง" หรือ "ภาพโกสต์" จะ

ค่อยๆ หายไปเมื่อเวลาผ่านไป

หลังจากที่ปิดเครื่อง

เปิดทำางานโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่

มีการเคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อย

จอภาพทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน

เปิดทำางานแอปพลิเคชั่นรีเฟรช

หน้าจอเป็นระยะๆ เสมอ ถ้าจอภาพ

ของคุณจะแสดงเนื้อหาที่เป็นภาพนิ่ง

ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง

40

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of

Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from

Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specifications are subject to change without notice.

Version: M3273ELE2T

41

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals