Philips 277E6QDSD/00 null

Philips 277E6QDSD/00 null
277E6
www.philips.com/welcome
TH คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้
1
การดูแลลูกค้า และการรับประกัน 29
การแก้ไขปัญหา &
คำ�ถามทีพ
่ บบ่อย
35
สารบัญ
1. สำ�คัญ1������������������������������������� 1
1.1 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และการ
บำ�รุงรักษา1��������������������������������� 1
1.2 คำ�อธิบายของเครื่องหมายต่างๆ2������ 2
1.3 การทิ้งผลิตภัณฑ์ และวัสดุบรรจุหีบห่อ
3
2. การตั้งค่าจอภาพ....................... 4
2.1 การติดตั้ง................................... 4
2.2 การใช้งานจอภาพ........................ 6
2.3 แนะนำ� MHL (ลิงค์ไฮเดฟฟินิชั่นมือถือ)
9
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด.............. 10
3.1 SmartImage Lite...................... 10
3.2 SmartContrast......................... 11
3.3 Philips SmartControl Lite.......... 11
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค1��������� 18
4.1 ความละเอียด & โหมดพรีเซ็ต....... 20
5. การจัดการพลังงาน.................. 21
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ.. 22
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน.29
7.1 นโยบายเกี่ยวกับพิกเซลที่เสียของ
จอภาพแบบแบนของ Philips........ 29
7.2 การดูแลลูกค้า & การรับประกัน. .... 31
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
35
8.1 การแก้ไขปัญหา......................... 35
8.2 คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ของ SmartControl
Lite......................................... 36
8.3 คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ทั่วไป3������������� 37
8.4 MHL FAQ................................. 40
1. สำ�คัญ
• โปรดใช ้ สายไฟท ี ่ได ้ ร บ
ั การร บ
ั รองท ี ่
Philips ให ้ มาตลอดเวลา ถ ้ าสายไฟของ
คุณหายไป โปรดต ด
ิ ตอ
่ กบ
ั ศน
ู ย ์ บร ก
ิ าร
ในประเทศของคุณ (โปรดด ศ
ู น
ู ย ์ ข ้ อม ล
ู ผู ้
บร โิ ภคเพ ื อ
่ การด แ
ู ลล ก
ู ค ้ า)
1. สำ�คัญ
คู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์นี้มีไว้สำ�หรับทุกคนที่ใช้
จอภาพ Philips ใช้เวลาอ่านคู่มือผู้ใช้นี้ก่อนที่จะ
เริ่มใช้จอภาพของคุณ คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูล
สำ�คัญ และข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน
จอภาพของคุณ
• อย า่ ให ้ จอภาพม กี ารส ั น
่ สะเท อ
ื นหร อ
ื ได ้ ร บ
ั
การกระแทกท ี ่รน
ุ แรงระหว ่างการทำ�งาน
• อย ่าเคาะ ทำ�หร อ
ื จอภาพหล น
่ พ ื ้ นระหว ่าง
การทำ�งานหร อ
ื การขนส ่ง
การรับประกันของ Philips มีให้กับผลิตภัณฑ์ที่
มีการจัดการอย่างเหมาะสมสำ�หรับการใช้งานที่
สอดคล้องกับขั้นตอนการใช้งานของผลิตภัณฑ์
และเมื่อจำ�เป็นต้องนำ�เครื่องเข้ารับการซ่อมแซม
ต้องแสดงใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
ซึ่งมีการระบุวันที่ซื้อ ชื่อตัวแทนจำ�หน่าย และรุ่น
รวมทั้งหมายเลขการผลิตของผลิตภัณฑ์
การบำ�รุงรักษา
• เพ ื อ
่ ป ้ องก น
ั จอภาพของคุณจากความเส ย
ี
หายท ี อ
่ าจเก ด
ิ ข ึ ้ นได ้อย า่ ใช ้ แรงกดท ี ม
่ าก
เก น
ิ ไปบนหน ้ าจอ LCD ในขณะท ี เ่ คล ื อ
่ น
ย ้ ายจอภาพของคุณ ให ้ จ บ
ั ท ีก
่ รอบเพ ื อ
่ ยก
อย ่ายกจอภาพโดยการวางม อ
ื หร อ
ื น ิ ้ วของ
คุณบนหน ้ าจอ LCD
1.1 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และ
การบำ�รุงรักษา
• ถอดปล ั ๊ กจอภาพ ถ ้ าคุณจะไม ใ่ ช ้ จอภาพ
เป น
็ ระยะเวลานาน
็ ต ้ องทำ�ความ
• ถอดปล ั ๊ กจอภาพถ ้ าคุณจำ�เป น
สะอาดเคร ื อ
่ งด ้ วยผ ้ าท ี เ่ ป ย
ี กหมาดๆ คุณ
สามารถเช ็ดหน ้ าจอด ้ วยผ ้ าแห ้ งได ้ ในขณะ
ท ีป
่ ด
ิ เคร ื อ
่ ง อย ่างไรก ต
็ าม อย ่าใช ้ ต วั ทำ�
ละลายอ น
ิ ทร ย
ี ์ เช น
่ แอลกอฮอล ์ หร อ
ื
ของเหลวท ี ม
่ าจากแอมโมเน ย
ี เพ ื อ
่ ทำ�ความ
สะอาดจอภาพของคุณ
คำ�เตือน
การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวน
การใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารฉบับ
นี้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจาก
กระแสไฟฟ้า และ/หรืออันตรายทางกายภาพได้
อ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ในขณะที่
เชื่อมต่อและใช้จอภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ
่ หล ก
ี เล ี ย
่ งความเส ี ย
่ งจากไฟฟ ้ าช อ
็ ต
• เพ ื อ
หร อ
ื ความเส ย
ี หายถาวรต อ
่ ต วั เคร ื อ
่ ง อย ่า
ให ้ จอภาพส ม
ั ผส
ั กบ
ั ฝุ น
่ ฝน น ้ � ำ หร อ
ื สภาพ
แวดล ้ อมท ี ม
่ ค
ี วามช ื ้ นมากเก น
ิ ไป
การทำ�งาน
• โปรดเก บ
็ จอภาพไม ใ่ ห ้ ถ ก
ู แสงแดดโดยตรง
แสงสว ่างท ี ม
่ ค
ี วามเข ้ มส งู และห ่างจาก
แหล ่งกำ�เน ด
ิ ความร ้ อนอ ื น
่ ๆ การส ม
ั ผส
ั ถก
ู
ส ิ ง่ แวดล ้ อมในลก
ั ษณะน ี ้ เป น
็ เวลานาน อาจ
ทำ�ให ้ เก ด
ิ จอภาพเปล ี ย
่ นส ี และเก ด
ิ ความ
เส ย
ี หายได ้
• ถ ้ าจอภาพของคุณเป ียกให ้ เช ็ดด ้ วยผ ้ าแห ้ ง
โดยเร ว็ ท ี ส
่ ด
ุ เท ่าท ี จ
่ ะทำ�ได ้
• ถ ้ าส ิ ง่ แปลกปลอมหร อ
ื น ้ �ำ เข ้ าไปในจอภาพ
ของคุณ โปรดป ด
ิ เคร ื อ
่ งท น
ั ท ี และถอด
ปล ั ๊ กสายไฟออกจากน ั ้ นนำ�ส ิ ง่ แปลกปลอม
หร อ
ื น ้ �ำ ออก และส ่งเคร ื อ
่ งไปย งั ศ น
ู ย ์ การ
บำ�รุงร ก
ั ษา
ั ถุใดๆ ท ี อ
่ าจตกลงไปในร รู ะบายอากาศ
• นำ�ว ต
หร อ
ื ป ้ องก น
ั การทำ�ความเย น
็ อย ่างเหมาะ
สมออกจากช ิ ้ นส ่วนอ เิ ล ก
็ ทรอน ก
ิ ส ์ ของ
จอภาพ
• อย ่าเก บ
็ หร อ
ื ใช ้ จอภาพในสถานท ี ซ
่ ึ ่ง
สม
ั ผส
ั ถก
ู ความร ้ อน แสงอาท ต
ิ ย ์ โดยตรง
หร อ
ื มส
ี ภาพเย น
็ จด
ั
• อย ่าป ด
ิ ก ั ้ นร รู ะบายอากาศบนต วั เคร ื อ
่ ง
่ วางตำ�แหน ่งจอภาพ ตรวจด ูให ้ แน ใ่ จว ่า
• เม ื อ
สามารถเข ้ าถ งึ ปล ั ๊ กเพาเวอร ์ และเต ้ าเส ยี บ
ได ้ อย ่างง ่ายดาย
่ รก
ั ษาสมรรถนะการทำ�งานท ี ด
่ ท
ี ีส
่ ด
ุ
• เพ ื อ
ของจอภาพของคุณ และม อ
ี ายุการใช ้ งาน
ท ีย
่ าวนานข ึ ้ น โปรดใช ้ จอภาพในสถานท ี ่
ซ ึ ่งม อ
ี ณ
ุ หภ ม
ู แ
ิ ละความช ื ้ นอย ู ภ
่ ายในช ว่ ง
ท ี ่ระบุไว ้
ิ จอภาพโดยการถอดสาย
• ถ ้ าจะทำ�การป ด
เคเบ ล
ิ เพาเวอร ์ หร อ
ื สายไฟ DC, ให ้ รอ 6
วน
ิ าท ก
ี อ
่ นท ี จ
่ ะถอดสายเคเบ ล
ิ เพาเวอร ์
หร อ
ื สายไฟ DC ส �ำ หร บ
ั การทำ�งานปกต ิ
1
1. สำ�คัญ
• อุณหภ ม
ู :ิ 0-40°C 32-95°F
1.2 คำ�อธิบายของเครื่องหมาย
ต่างๆ
• ความช ื ้ น: 20-80% RH
• ส �ำ คัญ: เป ด
ิ ทำ�งานโปรแกรมสกร น
ี เซฟ
เวอร ์ ท ี ม
่ ก
ี ารเคล ื อ
่ นไหวเสมอ เม ื อ
่ คุณ
ปล อ
่ ยจอภาพท ิ ้ งไว ้ โดยไม ่ได ้ ใช ้ งาน
เป ด
ิ ทำ�งานแอปพล เิ คช ั น
่ ร เี ฟรชหน ้ าจอ
เป น
็ ระยะๆ เสมอ ถ ้ าจอภาพของคุณจะ
แสดงเน ื ้ อหาท ี เ่ ป น
็ ภาพน ิ ่งซ ึ ่งไม ม
่ ก
ี าร
เปล ี ย
่ นแปลง การไม ข
่ ด
ั จ งั หวะการแสดง
ภาพน ิ ่งท ี เ่ ป ด
ิ ตอ
่ เน ื อ
่ งเป น
็ ระยะเวลานาน
อาจทำ�ให ้ เก ด
ิ การ "เบ ริ ์ นอ น
ิ " หร อ
ื ท ี ่ร ู ้ จ ก
ั
กน
ั ในอาการ "ภาพค ้ าง" หร อ
ื "ภาพโกสต ์ "
บนหน ้ าจอของคุณ
ส่วนย่อยต่อไปนี้อธิบายถึงข้อตกลงของ
เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้
หมายเหตุ ข้อควรระวัง และคำ�เตือน ตลอดคู่มือฉบับนี้ อาจมีส่วนของข้อความที่
แสดงพร้อมกับไอคอน และพิมพ์ด้วยตัวหนา
หรือตัวเอียง ส่วนของข้อความเหล่านี้ คือ
หมายเหตุ ข้อควรระวัง หรือคำ�เตือน ซึ่งใช้ดัง
ต่อไปนี้:
หมายเหตุ
ไอคอนนี้ ระบุถึงข้อมูลสำ�คัญ และเทคนิคที่ช่วย
ให้คุณใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้ดีขึ้น
• อาการ "เบ ริ ์ นอ น
ิ ", "ภาพค ้ าง" หร อ
ื "ภาพ
โกสต ์ " เป น
็ ปรากฏการณ ์ ท ี ่ร ู ้ จ ก
ั กน
ั ด ใี น
เทคโนโลย ห
ี น ้ าจอ LCD ส ่วนมากแล ้ ว
อาการ "เบ ริ ์ นอ น
ิ " หร อ
ื "ภาพค ้ าง" หร อ
ื
"ภาพโกสต ์ " จะค อ
่ ยๆ หายไปเม ื อ
่ เวลาผ ่าน
ไป หล งั จากท ี ป
่ ด
ิ เคร ื อ
่ ง
ข้อควรระวัง
ไอคอนนี้ระบุถึงข้อมูลที่บอกให้คุณหลีกเลี่ยง
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ หรือ
การสูญเสียข้อมูล
คำ�เตือน
การไม่เปิดทำ�งานสกรีนเซฟเวอร์ หรือแอปพลิ
เคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็นระยะๆ อาจเป็นผลให้
เกิดอาการ "จอไหม้" หรือ "ภาพค้าง" หรือ
"ภาพโกสต์" อย่างรุนแรง ซึ่งจะไม่หายไป และ
ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่กล่าว
ถึงด้านบนไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับ
ประกันของคุณ
คำ�เตือน
ไอคอนนี้ระบุถึงโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อ
ร่างกาย และบอกวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา
คำ�เตือนบางอย่างอาจปรากฏในรูปแบบที่แตก
ต่าง และอาจไม่มีการแสดงไอคอนไว้ควบคู่กัน
ในกรณีดังกล่าว การแสดงคำ�เตือนเฉพาะจะอยู่
ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงานออกระเบียบข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้อง
บริการ
• ฝาป ด
ิ ต วั เคร ื อ
่ งควรเป ด
ิ โดยช ่างบร ก
ิ ารท ี ่
มค
ี ณ
ุ สมบ ต
ั เิ ท ่าน ั ้ น
ี วามจำ�เป น
็ ต ้ องใช ้ เอกสารใดๆ
• ถ ้ าม ค
ส �ำ หร บ
ั การซ อ
่ มแซม โปรดต ด
ิ ตอ
่ ศน
ู ย์
บร ก
ิ ารในประเทศของคุณ (โปรดด บ
ู ท
"ศ น
ู ย ์ ข ้ อม ล
ู ผ ู ้ บร โิ ภค")
• ส �ำ หร บ
ั ข ้ อม ล
ู เก ี ย
่ วก บ
ั การขนส ่ง โปรดด ู
ห วั ข ้ อ "ข ้ อม ล
ู จำ�เพาะด ้ านเทคน ค
ิ "
• อย า่ ท ิ ้ งจอภาพของคุณไว ้ ในรถยนต ์ /ท ้ ายรถ
เม ื อ
่ จอดท ิ ้ งไว ้ กลางแดด
หมายเหตุ
ปรึกษาช่างเทคนิคบริการ ถ้าจอภาพไม่ทำ�งาน
เป็นปกติ หรือคุณไม่แน่ใจว่าต้องดำ�เนิน
กระบวนการใดในขณะที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้
ไว้ในคู่มือฉบับนี้
2
1. สำ�คัญ
1.3 การทิ้งผลิตภัณฑ์ และวัสดุ
บรรจุหีบห่อ
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้วWEEE

Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/sites/philipsglobal/
about/sustainability/ourenvironment/
productrecyclingservices.page
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
3
2. การตั้งค่าจอภาพ
2. การตั้งค่าจอภาพ
ติดตั้งขาตั้งฐาน
1. วางจอภาพคว่�ำ หน้าลงบนพื้นผิวที่นุ่มและ
เรียบ โดยใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน หรือความเสียหายที่
หน้าจอ
2.1 การติดตั้ง
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ
277E6
277E6
2. จับขาตั้งฐานด้วยมือทั้งสองข้าง และใส่ขา
ตั้งฐานลงในเสาของฐานให้แน่นหนา
使用
e
inklijk
© 2014 Kon
保留备用
(1) ค่อยๆ ต่อฐานเข้ากับเสาฐาน จนกระทั่ง
สลักล็อคเข้ากับฐาน
前请阅读使用说明
User’s Manual
Monitor drivers
SmartControl software
l
Al
.V.
,N
ics
on
ctr
Ele
Ch
ina
.Ve
rsi
on
ips
Phil
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
rig
in
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke
ht
sr
ed
Philips N.V.
es
int
er
pr
ved
and
.U
nau
ade
.M
tho
rized
laws
able
duplic
ation is a violation of applic
อะแดปเตอร์ AC/DC
VGA (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
สายเคเบิลเสียง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
HDMI (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
การจัดการสายเคเบิล
DVI (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
(2) ใช้นิ้วของคุณเพื่อไขสกรูที่อยู่ที่ด้านล่าง
ของฐานให้แน่น และยึดฐานเข้ากับเสา
ให้แน่น
2
1
หมายเหตุ
ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC/DC รุ่น: Philips
ADPC1945
4
2. การตั้งค่าจอภาพ
277E6LDAD/277E6LDAW:
การเชื่อมต่อไปยัง PC ของคุณ
277E6QSD/277E6QSW:
4
6
3
2
1
MHL
3 2 1
7
4
4
2
5
3
1
2
3
1
อินพุตไฟ AC/DC
อินพุต VGA
อินพุต DVI
ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
อินพุตไฟ AC/DC
277E6QDSW/277E6QDSD:
4 3
2
อินพุต VGA
อินพุต DVI
อินพุต HDMI หรือ MHL
เอาต์พุตหูฟัง
อินพุตเสียง
ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
1
6
4
เชื่อมต่อไปยัง PC
1. เชื่อมต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของจอภาพ
อย่างแน่นหนา
5
2
1
4
3
2. ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอดปลั๊กสาย
ไฟ
3. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณจอภาพเข้ากับ
ขั้วต่อวิดีโอที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ของ
คุณ
อินพุตไฟ AC/DC
อินพุต VGA
อินพุต DVI
อินพุต HDMI หรือ MHL
เอาต์พุตเสียง HDMI
ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
4. เสียบสายไฟของคอมพิวเตอร์ และจอภาพ
ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ๆ
5. เปิดคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณ ถ้า
จอภาพแสดงภาพ หมายความว่าการติดตั้ง
สมบูรณ์
5
2. การตั้งค่าจอภาพ
2.2 การใช้งานจอภาพ
277E6LDAD/277E6LDAW:
คำ�อธิบายผลิตภัณฑ์ มุมมองด้านหน้า
277E6QSW/277E6QSD/277E6QDSD/277E6Q
DSW:
5
7 3
5
6
4
2
เปิดและปิดจอภาพ
7
3
6
4
เข้าถึงเมนู OSD
ยืนยันการปรับ OSD
2
กลับไปยังระดับ OSD ก่อนหน้า
เปิดและปิดจอภาพ
ปรับระดับเสียงของลำ�โพง
เข้าถึงเมนู OSD
ยืนยันการปรับ OSD
ปรับเมนู OSD
กลับไปยังระดับ OSD ก่อนหน้า
เปลี่ยนแหล่งสัญญาณขาเข้า
เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล
SmartImage Lite มีโหมด
3 โหมดให้เลือก: Standard
(มาตรฐาน) , Internet
(อินเทอร์เน็ต) และ Game
(เกม)
ปรับเมนู OSD
เปลี่ยนแหล่งสัญญาณขาเข้า
SmartImage Lite มีโหมด
3 โหมดให้เลือก: Standard
(มาตรฐาน) , Internet
(อินเทอร์เน็ต) และ Game
(เกม)
6
2. การตั้งค่าจอภาพ
เมนู OSD
ค�
ำ อธิบายของการแสดงผลบนหน้าจอ
ด้านล่างเป็นมุมมองในภาพรวมของโครงสร้าง
ของการแสดงผลบนหน้าจอ คุณสามารถใช้หน้า
จอนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อคุณต้องการทำ�งาน
ด้วยการปรับค่าต่างๆ ในภายหลัง
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) คืออะไร?
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) เป็นคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งในจอภาพ LCD ของ Philips ทุก
รุ่น คุณสมบัตินี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับ
สมรรถนะของหน้าจอ หรือเลือกฟังก์ชั่นต่างๆ
ของจอภาพโดยตรงผ่านหน้าต่างขั้นตอนการ
ทำ�งานที่แสดงบนหน้าจอ ระบบติดต่อผู้ใช้ที่
แสดงบนหน้าจอที่ใช้ง่าย แสดงอยู่ด้านล่าง:
Main menu
Input
VGA
DVI
MHL-HDMI (available for selective models)
Picture
277E6QSW/277E6QSD/277E6QDSD/277E6Q
DSW:

Sub menu





Audio
 
Picture Format
0~100
Contrast
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
(available for selective models)
Over Scan
On, Off
(available for selective models)
Volume
0~100
(available for selective models)
Mute
On, Off
Audio Source
Color

On, Off
(available for selective models)
Color Temperature
6500K, 9300K
sRGB
277E6LDAD/277E6LDAW:

Wide Screen, 4:3
Brightness
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100


Blue: 0~100

Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brazil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s



Setup
Auto
พื้นฐานและขั้นตอนง่ายๆ บนปุ่มควบคุม
H.Position
ใน OSD ที่แสดงด้านบน คุณสามารถกดปุ่ม
ที่แผงด้านหน้าของจอภาพ เพื่อเลื่อน
เคอร์เซอร์ และกดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน
ตัวเลือกหรือทำ�การเปลี่ยนแปลง
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Information
7
0~100
2. การตั้งค่าจอภาพ
การแจ้งเตือนความละเอียด
จอภาพนี้ได้รับการออกแบบให้มีสมรรถนะการ
ทำ�งานดีที่สุดที่ความละเอียดมาตรฐานของ
เครื่องคือ 1920 × 1080 @ 60Hz เมื่อเปิด
เครื่องจอภาพด้วยความละเอียดที่แตกต่างจาก
นี้ จะมีการแจ้งเตือนแสดงบนหน้าจอ: Use
1920 × 1080 @ 60Hz for best results (ใช้
1920 × 1080 @ 60Hz เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดี
ที่สุด)
คุณสามารถปิดการแสดงการแจ้งเตือนความ
ละเอียดมาตรฐานจาก Setup (ตั้งค่า) ในเมนู
OSD (การแสดงผลบนหน้าจอ)
ฟังก์ชั่นด้านกายภาพ
เอียง
23
8
2. การตั้งค่าจอภาพ
2.3 แนะนำ� MHL (ลิงค์ไฮเดฟฟินิชั่
นมือถือ)
หมายเหตุ
่ เี คร ื อ
่ งหมาย [MHL-HDMI] เป น
็
• พอร ์ ตท ี ม
พอร ์ ตเด ยี วบนจอภาพท ี ส
่ นบ
ั สนุนฟ งั ก ์ ช ั น
่
MHL เม ื อ
่ ใช ้ สายเคเบ ล
ิ MHL โปรดทราบ
ว ่าสายเคเบ ล
ิ ท ี ่ได ้ ร บ
ั การร บ
ั รอง MHL แตก
ต ่างจากสายเคเบ ล
ิ HDMI มาตรฐาน
นี่คืออะไร?
ลิงค์ไฮเดฟฟินิชั่นมือถือ (MHL) เป็นอินเต
อร์เฟซเสียง/วิดีโอบนมือถือ สำ�หรับการเชื่อม
ต่อโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพาอื่นๆ ไปยัง
จอแสดงผลไฮเดฟฟินิชั่นโดยตรง
• ต ้ องซ ื ้ ออุปกรณ ์ ม อื ถ อื ท ี ไ่ ด ้ ร บ
ั การร บ
ั รอง
MHL แยกต ่างหาก
• คุณอาจต ้ องสล บ
ั จอภาพไปย งั โหมด MHLHDMI ด ้ วยต วั เองเพ ื อ
่ ท ีจ
่ ะเป ด
ิ ทำ�งาน
จอภาพ ถ ้ าคุณม อ
ี ป
ุ กรณ ์ อ ื น
่ ๆ ท ีท
่ �ำ งาน
และเช ื อ
่ มต อ
่ เข ้ ากบ
ั อ ินพุตท ี ใ่ ช ้ ได ้ อย ู แ
่ ล ้ว
สายเคเบิล MHL ที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม ใช้ใน
การเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือที่มีความสามารถ
MHL ไปยังจอแสดงผล MHL ขนาดใหญ่ของ
Philips นี้อย่างง่ายๆ และชมวิดีโอ HD พร้อม
ระบบเสียงดิจิตอลที่สมบูรณ์ ขณะนี้ ไม่เพียง
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเกมมือถือ ภาพถ่าย
ภาพยนตร์ หรือแอพพ์อื่นๆ บนหน้าจอขนาด
ใหญ่ แต่คุณยังสามารถชาร์จอุปกรณ์มือถือใน
เวลาเดียวกัน ดังนั้นคุณจะไม่มีทางพลังงาน
หมดในขณะที่กำ�ลังชมครึ่งๆ กลางๆ อีกต่อไป
• โหมดสแตนด ์ บาย/ป ด
ิ การประหย ด
ั พล งั งาน
ของ ErP ใช ้ ไม ่ได ้ ส �ำ หร บ
ั ฟ งั ก ์ ช ั น
่ การ
ชาร ์ จ MHL
• จอแสดงผล Philips น ี ้ ได ้ ร บ
ั การร บ
ั รอง
MHL อย ่างไรก ต
็ าม ในกรณ ท
ี ีอ
่ ป
ุ กรณ ์
MHL ของคุณไม ่ได ้ เช ื อ
่ มต อ
่ หร อ
ื ทำ�งาน
อย ่างถ ก
ู ต ้ อง ให ้ ตรวจสอบคำ�แนะนำ�ใน
การดำ�เน น
ิ การท ี ่ FAQ (คำ�ถามท ี ถ
่ าม
บอ
่ ย) ของอุปกรณ ์ MHL หร อ
ื ท ีผ
่ ู ้ จำ�หน ่าย
โดยตรง นโยบายของผ ู ้ ผล ต
ิ อุปกรณ ์ ของ
คุณอาจกำ�หนดให ้ คุณซ ื ้ อสายเคเบ ิลหร อ
ื อะ
แดปเตอร ์ MHL ย ี ห
่ ้ อเฉพาะของต วั เองเพ ื อ
่
ให ้ ทำ�งานได ้
จะใช้ฟังก์ชั่น MHL ได้อย่างไร?
ในการใช้ฟังก์ชั่น MHL, คุณจำ�เป็นต้องมี
อุปกรณ์มือถือที่ได้รับการรับรอง MHL ในการ
ดูรายการของอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง MHL,
ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ MHL อย่างเป็นทางการ
(http://www.mhlconsortium.org)
นอกจากนี้ คุณยังจำ�เป็นต้องมีสายเคเบิลพิเศษ
ที่ได้รับการรับรอง MHL เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชั่นนี้
ด้วย
ค
ุณสมบัตินี้ท�
ำ งานอย่างไร? (จะเชื่อม
ต่ออย่างไร?)
เชื่อมต่อสายเคเบิล MHL ที่เป็นอุปกรณ์ซื้อ
เพิ่มเข้ากับพอร์ตมินิ USB ที่อุปกรณ์มือถือ
และพอร์ตที่มีเครื่องหมายว่า [MHL-HDMI]
ที่จอภาพ ขณะนี้คุณก็พร้อมที่จะชมภาพบน
จอแสดงผลขนาดใหญ่ และใช้งานฟังก์ชั่นทั้ง
หมดบนอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น การท่อง
อินเทอร์เน็ต การเล่นเกม การชมภาพถ่าย…ฯลฯ
ได้แล้ว ถ้าจอภาพของคุณมีฟังก์ชั่นลำ�โพง คุณ
ก็จะได้ยินเสียงที่มาพร้อมกับภาพด้วย เมื่อถอด
สายเคเบิล MHL หรืออุปกรณ์มือถือถูกปิด ฟัง
ก์ชั่น MHL จะถูกปิดทำ�งานโดยอัตโนมัติ
MHL
9
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
(อินเทอร์เน็ต), Game (เกม)
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
3. การแสดงผลบนหน้าจอของ SmartImage
Lite (สมาร์ตอิมเมจ ไลท์) จะอยู่บนหน้าจอ
เป็นเวลา 5 วินาที หรือคุณสามารถกดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อทำ�การยืนยันก็ได้
3.1 SmartImage Lite
นี่คืออะไร?
มีโหมด 3 โหมดให้เลือก: Standard
(มาตรฐาน), Internet (อินเทอร์เน็ต) และ
Game (เกม)
SmartImage Lite ให้การตั้งค่าล่วงหน้าซึ่งปรับ
ค่าจอแสดงผลให้ทำ�งานอย่างเหมาะสมที่สุด
สำ�หรับเนื้อหาชนิดต่างๆ ซึ่งจะปรับความสว่าง
คอนทราสต์ สี และความชัดแบบเรียลไทม์ ไม่
ว่าคุณจะกำ�ลังทำ�งานด้วยการใช้งานข้อความ,
การแสดงภาพ หรือการชมวิดีโอ Philips
SmartImage Lite ก็ให้สมรรถนะการทำ�งานที่ดี
ที่สุดของจอภาพได้





ทำ�ไมจึงจำ�เป็นต้องใช้?
คุณต้องการจอภาพที่ให้การแสดงผลที่ดีที่สุด
สำ�หรับเนื้อหาทุกชนิด ซอฟต์แวร์ SmartImage
Lite จะปรับความสว่าง คอนทราสต์ สี และ
ความชัดโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การรับชมบนจอภาพของคุณ
• Standard (มาตรฐาน): เร่งความชัดของ
ข้อความ และลดความสว่างลง เพื่อเพิ่ม
ความง่ายในการอ่าน และลดความล้าของ
ตา โหมดนี้จะเพิ่มความสามารถในการอ่าน
ให้มีความชัดเจนและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก เมื่อคุณทำ�งานกับสเปรดชีต, ไฟล์
PDF, บทความที่สแกนมา หรือแอปพลิเคชั่
นออฟฟิซทั่วไปอื่นๆ
คุณสมบัตินี้ท�
ำ งานอย่างไร?
SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีชั้นนำ�ที่มี
เฉพาะบนเครื่อง Philips ที่วิเคราะห์เนื้อหาที่
แสดงบนหน้าจอของคุณ ตามสถานการณ์ที่
คุณเลือก SmartImage Lite จะปรับคอนท
ราสต์ ความอิ่มของสี และความชัดของภาพ
แบบไดนามิก เพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพที่กำ�ลัง
แสดงในขณะนั้น ซึ่งทุกอย่างเป็นการดำ�เนินการ
แบบเรียลไทม์ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
• Internet (อินเทอร์เน็ต): โปรไฟล์นี้
เป็นการผสมผสานระหว่างการเพิ่มความ
อิ่มของสี, ไดนามิกคอนทราสต์ และความ
ชัด เพื่อแสดงภาพถ่ายและภาพอื่นๆ โดยมี
ความชัดของสีต่างๆ ที่โดดเด่น โดยทั้งหมด
ปราศจากการมีสีที่ผิดเพี้ยนหรือซีดจาง
• Game (เกม): เปิดวงจรโอเวอร์ไดรฟ์เพื่อ
ให้ได้เวลาตอบสนองที่ดีที่สุด ลดขอบของ
ภาพที่เป็นหยักที่เกิดจากวัตถุที่เคลื่อนที่
รวดเร็วบนหน้าจอ เร่งอัตราคอนทราสต์
สำ�หรับบริเวณที่สว่างและมืด โปรไฟล์นี้ให้
ประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ดีที่สุดสำ�หรับ
นักเล่นเกม
วิธีการเปิดทำ�งาน SmartImage Lite?
1. กดปุ่ม
เพื่อเปิด SmartImage Lite บน
การแสดงผลบนหน้าจอ
2. กด
ไปเรื่อยๆ เพื่อสลับระหว่าง
โหมด Standard (มาตรฐาน), Internet
10
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
เคลื่อนไหวที่สวยงามบน Windows 7 นี้ พร้อม
สำ�หรับเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานจอภาพ
Philips ของคุณ!
3.2 SmartContrast
นี่คืออะไร?
เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ ที่วิเคราะห์เนื้อหา
ที่แสดงแบบไดนามิก และปรับอัตราคอนท
ราสต์ของจอภาพ LCD ให้เหมาะสมที่สุดโดย
อัตโนมัติ เพื่อให้ได้ความชัดในการรับชม และ
ความเพลิดเพลินในการดูมากที่สุด การเร่ง
แบคไลท์เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดขึ้น คมขึ้น และ
สว่างขึ้น หรือการลดความสว่างของแบคไลท์
ลง เพื่อการแสดงภาพที่ชัดเจนในภาพที่มีพื้น
หลังสีมืด
การติดตั้ง
• ปฏิบัติตามขั้นตอน และทำ�การติดตั้งให้
สมบูรณ์
• คุณสามารถเปิดโปรแกรมได้หลังจากที่การ
ติดตั้งสมบูรณ์
• ถ้าคุณต้องการเปิดโปรแกรมในภายหลัง
คุณสามารถคลิกที่ทางลัดบนเดสก์ทอป
หรือแถบเครื่องมือได้
ทำ�ไมจึงจำ�เป็นต้องใช้?
คุณต้องการความชัดเจนในการรับชมมากที่สุด
และความสบายตาสูงสุดสำ�หรับการชมเนื้อหา
ทุกประเภท SmartContrast ควบคุมคอนท
ราสต์ และปรับแบคไลท์แบบไดนามิก เพื่อให้
ได้ภาพวิดีโอและเกมที่ชัดเจน คมชัด และสว่าง
หรือการแสดงข้อความที่ชัด สามารถอ่านได้
ง่ายสำ�หรับงานสำ�นักงานโดยอัตโนมัติ ด้วยการ
สิ้นเปลืองพลังงานที่ลดลงของจอภาพ คุณจะ
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และยืดอายุการ
ใช้งานจอภาพของคุณไปได้อีกนาน
คุณสมบัตินี้ท�
ำ งานอย่างไร?
แรกสุด เปิด -Wizard (ตัวช่วยสร้าง)
เมื่อคุณเปิดทำ�งาน SmartContrast เครื่อง
จะวิเคราะห์เนื้อหาที่คุณกำ�ลังแสดงอยู่แบบเรี
ยลไทม์ เพื่อปรับสี และควบคุมความเข้มของ
แบคไลท์ ฟังก์ชั่นนี้จะเร่งคอนทราสต์แบบ
ไดนามิก เพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่ยอด
เยี่ยมในขณะที่ชมวิดีโอ หรือเล่นเกม
• ในครั้งแรกหลังจากการติดตั้ง
SmartControl Lite เครื่องจะเปิด Wizard
(ตัวช่วยสร้าง) ขึ้นมาโดยอัตโนมัติสำ�หรับ
การเปิดโปรแกรมครั้งแรก
• ตัวช่วยสร้างจะแนะนำ�คุณเกี่ยวกับการปรับ
ค่าเพื่อเพิ่มสมรรถนะของจอภาพของคุณที
ละขั้นตอน
• คุณสามารถไปที่เมนู Plug-in (พลักอิน)
เพื่อเปิดตัวช่วยสร้างในภายหลังได้เช่นกัน
• คุณสามารถปรับตัวเลือกต่างๆ เพิ่มเติม
โดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยสร้างโดยใช้หน้าต่าง
Standard (มาตรฐาน)
3.3 Philips SmartControl Lite
ซอฟต์แวร์ SmartControl Lite ใหม่ของ
Phillips อนุญาตให้คุณควบคุมจอภาพของคุณ
ผ่านระบบติดต่อผู้ใช้แบบกราฟฟิกบนหน้าจอ
ที่ใช้ง่าย การปรับที่ซับซ้อน กลายเป็นเรื่องใน
อดีตไปแล้ว เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย
นี้ จะแนะนำ�คุณตลอดในกระบวนการปรับความ
ละเอียดอย่างละเอียด, การปรับเทียบสี, การ
ปรับนาฬิกา/เฟส, การปรับจุดสีขาว RGB ฯลฯ
อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดใน
คอร์อัลกอริธึม เพื่อการประมวลผลและการ
ตอบสนองที่รวดเร็ว ซอฟต์แวร์ที่ใช้ไอคอน
11
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
เ ริ่มต้นด้วยหน้าต่าง Standard
(มาตรฐาน):
เมนู Adjust (ปรับ):
• เมนู Adjust (ปรับ) อนุญาตให้คุณปรับ
Brightness (ความสว่าง), Contrast (คอ
นทราสต์), Focus (โฟกัส), Position
(ตำ�แหน่ง) และ Resolution (ความ
ละเอียด)
• คุณสามารถทำ�ตามขัน
้ ตอน และทำ�การปรับ
ค่า
• Cancel (ยกเลิก) จะถามผู้ใช้ว่าคุณต้องการ
ยกเลิกการติดตั้งหรือไม่
12
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
เมนู Color (สี): • เมนู Color (สี) อนุญาตให้คุณปรับ RGB,
Black Level (ระดับสีด�ำ ), White Point
(จุดสีขาว), Color Calibration (การปรับ
เทียบสี) และ SmartImage Lite
• คุณสามารถทำ�ตามขั้นตอน และทำ�การปรับ
ค่า
• ดูตารางด้านล่าง สำ�หรับรายการเมนูย่อย
ตามสิ่งที่คุณป้อนเข้าไป
• ตัวอย่างสำ�หรับ Color Calibration (การ
ปรับเทียบสี)
13
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
1. "Show Me (แสดงให้ดู)" เริ่มการสอนเกี่ยว
กับการปรับเทียบสี
2. Start (เริ่ม) - เริ่มกระบวนการปรับเทียบสี
6 ขั้นตอน
3. Quick View (ดูอย่างเร็ว) โหลดภาพก่อน/
หลัง
4. ในการกลับไปยังหน้าต่างหลัก Color (สี),
คลิกปุ่ม Cancel (ยกเลิก)
5. Enable color calibration (เปิดทำ�งานการ
ปรับเทียบสี) - ค่าเริ่มต้นคือเปิด ถ้าไม่ได้
ทำ�เครื่องหมาย หมายความว่าไม่อนุญาตให้
ทำ�การปรับเทียบสี ปุ่ม "เริ่ม" และ "ดูอย่าง
เร็ว" จะเป็นสีเทาจาง
6. ต้องมีข้อมูลสิทธิบัตรในหน้าจอการปรับ
เทียบ
Options>Preferences (ตัวเลือก>การ
กำ�หนดลักษณะ) – จะทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก
Preferences (การกำ�หนดลักษณะ) จากเมนู
Options (ตัวเลือก) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/CI, จะมี
เฉพาะแท็บ Help (วิธีใช้) และ Options (ตัว
เลือก) เท่านั้น
หน้าจอการปรับเทียบสีแรก: • ปุ่ม Previous (ก่อนหน้า) ถูกปิดการทำ�งาน
จนกระทั่งถึงหน้าจอสีที่สอง
• ปุ่ม Next (ถัดไป) ไปยังเป้าหมายต่อไป (6
เป้าหมาย)
• ปุ่มถัดไปสุดท้ายจะไปยังหน้าต่าง
File>Presets (ไฟล์>พรีเซ็ต)
• Cancel (ยกเลิก) ปิด UI และกลับไปยัง
หน้า Plug-in (พลักอิน)
SmartImage Lite
• แสดงการตั้งค่าการกำ�หนดลักษณะปัจจุบัน
อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เพื่อให้
ได้การตั้งค่าการแสดงผลที่ดีขึ้นตามเนื้อหา
• กล่องที่ท�ำ เครื่องหมาย เป็นการเปิดทำ�งาน
คุณสมบัติ กล่องกาเครื่องหมายเป็นการ
สลับระหว่างการทำ�งานและไม่ทำ�งาน
เมื่อตั้งค่า Entertainment (ความบันเทิง),
SmartContrast และ SmartResponse จะเปิด
ทำ�งาน
• Enable Context Menu (เปิดทำ�งานเมนู
เนื้อหา) บนเดสก์ทอปจะถูกทำ�เครื่องหมาย
(เปิด) ตามค่าเริ่มต้น Enable Context
Menu (เปิดทำ�งานเมนูเนื้อหา) แสดงการ
14
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
เลือกของ SmartControl Lite สำ�หรับ
Select Preset (เลือกพรีเซ็ต) และ Tune
Display (ปรับจอแสดงผล) ในเมนูเนื้อหา
ที่คลิกขวาบนเดสก์ทอป Disabled (ปิด
ทำ�งาน) ลบ SmartControl Lite จากเมนู
เนื้อหาที่คลิกขวา
• ไอคอน Enable Task Tray (เปิดทำ�งาน
ถาดงาน) ถูกทำ�เครื่องหมาย (เปิด) ตาม
ค่าเริ่มต้น Enable context menu (เปิด
ทำ�งานเมนูเนื้อหา) แสดงเมนูถาดงาน
สำ�หรับ SmartControl Lite การคลิกขวาที่
ไอคอนถาดงาน จะแสดงตัวเลือกเมนูต่างๆ
สำ�หรับ Help (วิธีใช้), Technical Support
(การสนับสนุนด้านเทคนิค), Check for
Update (ตรวจสอบหาอัพเดต), About
(เกี่ยวกับ) และ Exit (ออก) เมื่อ Enable
task tray menu (เปิดทำ�งานเมนูถาด
ระบบ) ถูกปิดทำ�งาน ไอคอนถาดระบบจะ
แสดงเฉพาะ EXIT (ออก) เท่านั้น
• แสดงหน้าต่างขั้นตอน Source (แหล่ง
สัญญาณ) และการตั้งค่าแหล่งสัญญาณ
อินพุตปัจจุบัน
• บนจอแสดงผลที่มีอินพุตเดียว หน้าต่างนี้จะ
มองไม่เห็น
• Run at Startup (รันเมื่อเริ่มต้น) ถูกทำ�
เครื่องหมาย (เปิด) ตามค่าเริ่มต้น เมื่อ
ปิดทำ�งาน, SmartControl Lite (สมา
ร์ตคอนโทรล ไลท์) จะไม่เปิดขึ้นเมื่อเริ่ม
ต้น หรืออยู่ในถาดงาน วิธีเดียวที่จะเปิด
SmartControl Lite ก็คือเปิดจากทางลัดบน
เดสก์ทอป หรือจากไฟล์โปรแกรมเท่านั้น
พรีเซ็ตใดๆ ที่ตั้งค่าเพื่อรันเมื่อเริ่มต้น จะไม่
ถูกโหลด เมื่อกล่องนี้ไม่ได้ทำ�เครื่องหมาย
อยู่ (ปิดทำ�งาน)
Options>Audio (ตัวเลือก>เสียง) – จะ
ทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก Audio (เสียง) จากเมนู
Options (ตัวเลือก) เท่านั้น
บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนที่มีความ
สามารถ DDC/CI, จะมีเฉพาะแท็บ Help (วิธี
ใช้) และ Options (ตัวเลือก) เท่านั้น
• Enable transparency mode (เปิดทำ�งาน
โหมดโปร่งใส) (Windows 7, Vista, XP)
ค่าเริ่มต้นคือ Opaque (ทึบแสง) 0%
Options>Input (ตัวเลือก>อินพุต) – จะ
ทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก Input (อินพุต) จาก
เมนู Options (ตัวเลือก) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้
รับการสนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/CI, จะ
มีเฉพาะแท็บ Help (วิธีใช้) และ Options (ตัว
เลือก) เท่านั้น แท็บ SmartControl Lite อื่นๆ
ทั้งหมดจะใช้ไม่ได้
15
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
Help>User Manual (วิธีใช้>คู่มือผู้ใช้) –
จะทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก User Manual (คู่มือ
ผู้ใช้) จากเมนู Help (วิธีใช้) บนจอแสดงผลที่
ไม่ได้รับการสนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/
CI, จะมีเฉพาะแท็บ Help (วิธีใช้) และ Options
(ตัวเลือก) เท่านั้น
Context Sensitive menu (เมนูที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา)
Context Sensitive Menu (เมนูที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหา) ถูกเปิดทำ�งาน ตามค่าเริ่มต้น
ถ้า Enable Context Menu (เปิดทำ�งาน
เมนูเนื้อหา) ถูกทำ�เครื่องหมายในหน้าต่าง
Options>Preferences (ตัวเลือก>การกำ�หนด
ลักษณะ) คุณจะมองเห็นเมนูนี้
เมนูเนื้อหามี 4 รายการ:
• SmartControl Lite – เมื่อเลือก About
Screen (เกี่ยวกับหน้าจอ) จะแสดงขึ้น
• Select Preset (เลือกพรีเซ็ต) – ให้เมนูที่
เป็นลำ�ดับชั้นของพรีเซ็ตที่บันทึกไว้ สำ�หรับ
ใช้งานทันที เครื่องหมายแสดงถึงพรีเซ็ต
ที่เลือกในปัจจุบัน นอกจากนี้ คุณสามารถ
เรียก Factory Preset (พรีเซ็ตโรงงาน) ได้
จากเมนูรายการอีกด้วย
Help>Version (วิธีใช้>เวอร์ชั่น) – จะ
ทำ�งานเฉพาะเมื่อเลือก Version (เวอร์ชั่น) จาก
เมนู Help (วิธีใช้) บนจอแสดงผลที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนที่มีความสามารถ DDC/CI, จะมี
เฉพาะแท็บ Help (วิธีใช้) และ Options (ตัว
เลือก) เท่านั้น
• Tune Display (ปรับจอแสดงผล) – เปิด
แผงควบคุมของ SmartControl Lite
• SmartImage Lite – ตรวจสอบการตั้งค่า
ปัจจุบัน ว่าเป็น Standard (มาตรฐาน),
Internet (อินเทอร์เน็ต), Game (เกม)
เมนูถาดงานเปิดทำ�งาน
คุณสามารถแสดงเมนูถาดงานได้โดยการคลิก
ขวาบนไอคอน SmartControl Lite จากถาด
งาน การคลิกซ้ายจะเปิดแอปพลิเคชั่น
16
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
ถาดงานมี 5 รายการ:
• Help (วิธีใช้) – เข้าถึงไปยังไฟล์ User
Manual (คู่มือผู้ใช้): เปิดไฟล์ User
Manual (คู่มือผู้ใช้) โดยใช้หน้าต่างเบรา
เซอร์เริ่มต้น
หมายเหตุ
ภาพประกอบทั้งหมดในส่วนนี้ ใช้สำ�หรับ
การอ้างอิงเท่านั้น เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์
SmartControl อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์
พอร์เทรตอย่างเป็นทางการที่ www.portrait.
com/dtune/phl/enu/index เพื่อดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ SmartControl เวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ
• Technical Support (การสนับสนุนด้าน
เทคนิค) – แสดงหน้าการสนับสนุนด้าน
เทคนิค
• Check for Update (ตรวจสอบหาอัพเดต)
– นำ�ผู้ใช้ไปยังหน้า PDI และตรวจสอบ
เวอร์ชั่นของผู้ใช้ เทียบกับเวอร์ชั่นที่ทันสมัย
ที่สุดที่มี
• About (เกี่ยวกับ) – แสดงข้อมูลอ้างอิง
อย่างละเอียด: เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์, ข้อมูล
รุ่น และชื่อผลิตภัณฑ์
• Exit (ออก) – ปิด SmartControl Lite
ในการรัน SmartControl Lite อีกครั้ง ให้
เลือก SmartControl Lite จากเมนู Program
(โปรแกรม) หรือดับเบิลคลิกที่ไอคอน PC บน
เดสก์ทอป หรือเริ่มระบบใหม่
เมนูถาดงานปิดทำ�งาน
เมื่อถาดงานถูกปิดทำ�งานในโฟลเดอร์ การ
กำ�หนดลักษณะ เฉพาะรายการ EXIT (ออก)
ที่สามารถใช้ได้ เพื่อลบ SmartControl
Lite ออกจากถาดระบบอย่างสมบูรณ์ ให้ปิด
ทำ�งาน Run at Startup (รันเมื่อเริ่มต้น) ใน
Options>Preferences (ตัวเลือก>การกำ�หนด
ลักษณะ)
17
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
ภาพ/จอแสดงผล
ชนิดของจอภาพ
แบคไลท์
ขนาดหน้าจอ
อัตราส่วนภาพ
ขนาดพิกเซล
ความสว่าง
SmartContrast
อัตราคอนทราสต์ (ทั่วไป)
เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
SmartResponse
ความละเอียดที่ดีที่สุด
มุมการรับชม
การเพิ่มคุณภาพของภาพ
สีที่แสดงได้
อัตรารีเฟรชแนวตั้ง
ความถี่แนวนอน
MHL
sRGB
ความสามารถด้านการเชื่อมต่อ
อินพุตสัญญาณ
เสียงเข้า/ออก
สัญญาณอินพุต
IPS LCD; TFT-LCD (277E6LDAD/277E6LDAW)
LED
27W (68.6 ซม.)
16:9
0.311 x 0.311 มม.
300cd/m²
20,000,000:1
1000:1
14ms; 5ms(277E6LDAD/277E6LDAW)
5ms(GtG)
1920 x 1080 @ 60Hz
178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10
170º(H) / 160º(V) @ C/R>10 (277E6LDAD/277E6LDAW)
SmartImage Lite
16.7 M
56Hz - 75Hz
30kHz - 83kHz
1080P @ 30Hz (277E6QDSW/277E6QDSD)
มี
277E6QSD/277E6QSW: VGA (อนาล็อก), DVI (ดิจิตอล)
277E6QDSD/277E6QDSW/277E6LDAD/277E6LDAW:
VGA (อนาล็อก), DVI (ดิจิตอล), MHL-HDMI
277E6QDSD/277E6QDSW: เสียง PC เข้า, หูฟังออก
277E6LDAD/277E6LDAW: เอาต์พุตเสียง HDMI
ซิงค์แยก, ซิงค์บนสีเขียว
ความสะดวกสบาย
277E6QSD/277E6QSW/277E6QDSD/277E6QDSW:
ความสะดวกสบายของผู้ใช้
ภาษา OSD
ความสะดวกสบายอื่นๆ
ความสามารถด้านพลัก & เพลย์
ขาตั้ง
เอียง
277E6LDAD/277E6LDAW:
อังกฤษ, เยอรมัน, สเปน, กรีก, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ฮังการี,
เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, โปรตุเกส บราซิล, โปแลนด์, รัสเซีย,
สวีเดน, ฟินแลนด์, ตุรกี, เช็ก, ยูเครน, จีนแผ่นดินใหญ่,
จีนไต้หวัน, ญี่ปุ่น, เกาหลี
ล็อค Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 8/7Vista/XP, Mac OSX, Linux
-5° / +23°
18
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
277E6Q/277E6L: พลังงาน
โหมดเปิดเครื่อง
สลีป (ทั่วไป)
ปิด (ทั่วไป)
ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์
แหล่งจ่ายไฟ
ขนาด
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง
(กxสxล)
ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใส่ขาตั้ง
(กxสxล)
น้�
ำ หนัก
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง
ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใส่ขาตั้ง
เงื่อนไขการทำ�งาน
ช่วงอุณหภูมิ (ขณะทำ�งาน)
ช่วงอุณหภูมิ (ขณะไม่ท�ำ งาน) ความชื้นสัมพัทธ์
MTBF
สิ่งแวดล้อม
ROHS
EPEAT
บรรจุภัณฑ์
สารเฉพาะ
Energy Star
ความสอดคล้องและมาตรฐาน
การอนุมัติของระเบียบข้อ
บังคับต่างๆ
ตัวเครื่อง
สี
พื้นผิว
277E6QSD/277E6QSW: 26.88 W(ทั่วไป), 27.12 W(สูงสุด)
277E6QDSD/277E6QDSW:26.28 W(ทั่วไป), 26.48 W(สูงสุด)
277E6LDAD/277E6LDAW: 26.28 W(ทั่วไป), 26.48 W(สูงสุด)
0.5W
0.3W
โหมดเปิดเครื่อง: สีขาว, โหมดสแตนด์บาย/สลีป: สีขาว (กะพริบ)
ภายนอก, 100-240VAC, 50-60Hz
640.3 x 478.6 x 235 มม.
640.3 x 394.3 x 48.2 มม.
5.42
5.28
5.44
5.17
5.03
5.19
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
(277E6QDSD/277E6QDSW)
(277E6QSD/277E6QSW)
(277E6LDAD/277E6LDAW)
(277E6QDSD/277E6QDSW)
(277E6QSD/277E6QSW)
(277E6LDAD/277E6LDAW)
0°C ถึง 40°C
-20°C ถึง 60°C
20% ถึง 80%
30,000 ชม.
มี
เหรียญเงิน (www.epeat.net)
รีไซเคิลได้ 100%
ตัวเครื่องที่ปราศจาก PVC BFR 100%
มี
277E6QSD/277E6QSW: เครื่องหมาย CE, FCC คลาส B, CUEAC, SEMKO, ใบรับรอง TCO, ETL, BSMI, ISO9241-307,
SASO, KUCAS, EPA, C-TICK คลาส B
277E6QDSD/277E6QDSW/277E6LDAD/277E6LDAW:
เครื่องหมาย CE, FCC คลาส B,CU-EAC,SEMKO,ใบรับรอง
TCO,ETL,ISO9241-307,SASO,KUCAS,EPA, KCC, VCCI คลาส
B, C-TICK คลาส B
แบล็คเชอร/สีขาว
มัน
19
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
4.1 ความละเอียด & โหมดพรีเซ็ต
หมายเหตุ
1. EPEAT เหรียญทองหรือเหรียญเงิน ใช้ได้
เฉพาะเมื่อ Philips ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
โปรดเยี่ยมชมที่ www.epeat.net สำ�หรับ
สถานะการลงทะเบียนในประเทศของคุณ
2. ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบ ไปที่ www.philips.com/support
เพื่อดาวน์โหลดแผ่นข้อมูลเวอร์ชั่นล่าสุด
ความละเอียดสูงสุด
1920 x 1080 @ี่ 60 Hz (อินพุตอนาล็อก)
1920 x 1080 @ 60Hz (อินพุตอนาล็อก)
ความละเอียดที่แนะนำ�
3. เวลาตอบสนองอัจฉริยะเป็นค่าที่ดีที่สุดจาก
การทดสอบ GtG หรือ GtG (BW)
1920 x 1080 @ 60Hz (อินพุตอนาล็อก)
ความถี่แนว
นอน (kHz)
31.47
ความ
ละเอียด
720x400
ความถี่แนว
ตั้ง (Hz)
70.09
31.47
640x480
59.94
35.00
640x480
66.67
37.86
640x480
72.81
37.50
640x480
75.00
37.88
800x600
60.32
46.88
800x600
75.00
48.36
1024x768
60.00
60.02
1024x768
75.03
63.89
1280x1024
60.02
79.98
1280x1024
75.03
55.94
1440x900
59.89
70.64
1440x900
74.98
65.29
1680x1050
59.95
67.50
1920x1080
60.00
หมายเหตุ
โปรดทราบว่าจอแสดงผลของคุณทำ�งานได้ดี
ที่สุดที่ความละเอียดมาตรฐาน 1920 x 1080
@ 60Hz เพื่อให้ได้คุณภาพการแสดงผลที่ดี
ที่สุด โปรดทำ�ตามคำ�แนะนำ�ในการตั้งค่าความ
ละเอียดนี้
20
5. การจัดการพลังงาน
5. การจัดการพลังงาน
ถ้าคุณมีการ์ดแสดงผลหรือซอฟต์แวร์ที่
สอดคล้องกับ VESA DPM ติดตั้งอยู่ใน PC
ของคุณ จอภาพจะลดการสิ้นเปลืองพลังงาน
โดยอัตโนมัติในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ถ้าตรวจ
พบการป้อนข้อมูลจากแป้นพิมพ์ เมาส์ หรือ
อุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่นๆ จอภาพจะ "ตื่นขึ้น"
โดยอัตโนมัติ ตารางต่อไปนี้แสดงการสิ้นเปลือง
พลังงาน และการส่งสัญญาณของคุณสมบัติการ
ประหยัดพลังงานอัตโนมัตินี้:
277E6QSD/277E6QSW: ความหมายของการจัดการพลังงาน
โหมด
VESA วิดีโอ
ซิงค์
แนว
นอน
ซิงค์
แนว
ตั้ง
พลังงานที่ใช้
สี LED แอกทีฟ
ติด
ใช่
ใช่
26.88 W
(ทั่วไป)
27.12 W
(สูงสุด)
สีขาว
สลีป
ดับ
ไม่
ไม่
0.5 W (ทั่วไป)
สีขาว
(กะพริบ)
ปิดเครื่อง
ดับ
-
-
0.3 W (ทั่วไป)
ดับ
277E6QDSD/277E6QDSW/277E6LDAD/277
E6LDAW: ความหมายของการจัดการพลังงาน
โหมด
VESA วิดีโอ
ซิงค์
แนว
นอน
ซิงค์
แนว
ตั้ง
พลังงานที่ใช้
สี LED แอกทีฟ
ติด
ใช่
ใช่
26.28 W
(ทั่วไป)
26.48 W
(สูงสุด)
สีขาว
สลีป
ดับ
ไม่
ไม่
0.5 W (ทั่วไป)
สีขาว
(กะพริบ)
ปิดเครื่อง
ดับ
-
-
0.3 W (ทั่วไป)
ดับ
การตั้งค่าต่อไปนี้ถูกใช้เพื่อวัดการสิ้นเปลือง
พลังงานบนจอภาพนี้
• ความละเอียดมาตรฐาน: 1920x1080
• คอนทราสต์: 50%
• ความสว่าง: 300 nits;
• อุณหภูมิสี: 6500k พร้อมรูปแบบสีขาว
สมบูรณ์
หมายเหตุ
ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบ
21
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับ
Some of the Environmental features of TCO
Certified Displays:
Lead-free Product
• Low energy consumption to minimize
climate impact
• Production facilities have an Environmental
Management System (EMAS or ISO 14001)
Lead free display promotes
environmentally sound recovery
and disposal of waste from electrical
and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated
and compliance with European community’s
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to
in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.
• Restrictions on Chlorinated and
Brominated flame retardants, plasticizers,
plastics and heavy metals such as cadmium,
mercury and lead (RoHS compliance)
• Both product and product packaging is
prepared for recycling
• The brand owner offers take-back options
Corporate Social Responsibility
• The brand owner demonstrates the
product is manufactured under working
practices that promote good labour
relations and working conditions.
The Criteria Document can be downloaded
from our web site. The criteria included in
this label have been developed by TCO
Development in co-operation with scientists,
experts, users as well as manufacturers all
over the world. Since the end of the 1980s
TCO has been involved in influencing the
development of IT equipment in a more user
and environmentally friendly direction. Our ICT
product labeling system began in 1992 and is
now requested by users and ICT-manufacturers
all over the world.
Congratulations!
This product is designed for both you and the
planet!
TCO Development works for
sustainable IT - manufacture,
use and recycling of IT products
reflecting environmental, social and economic
responsibility.
TCO Certified is a third party verified program,
where every product model is tested by an
accredited impartial test laboratory. TCO
Certified represents one of the toughest
certifications for ICT products worldwide.
Some of the Usability features of TCO
Certified Displays:
For displays with glossy bezels, the user should
consider the placement of the display as the
bezel may cause disturbing reflections from
surrounding light and bright surfaces.
• Visual Ergonomics for image quality
is tested to ensure top performance
and reduce sight and strain problems.
Important parameters are Resolution,
Luminance, Contrast, Reflection and Colour
characteristics
For more information, please visit:
www.tcodevelopment.com
• Products are tested according to rigorous
safety standards at impartial laboratories
Technology for you and the planet
• Electric and magnetic fields emissions as
low as normal household background levels
(Only for selective models)
• Workload ergonomics to ensure a good
physical environment
User mode is used for TCO Certified
compliance.
22
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
EPEAT
CE Declaration of Conformity
(www.epeat.net)
This product is in conformity with the following
standards
The EPEAT (Electronic
Product Environmental
Assessment Tool) program
evaluates computer
desktops, laptops, and monitors based on 51
environmental criteria developed through
an extensive stakeholder consensus process
supported by US EPA.
• EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A
12:2011+A2:2013 (Safety requirement of
Information Technology Equipment).
• EN55022:2010(Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment).
• EN55024:2010 (Immunity requirement of
Information Technology Equipment).
EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and
select desktop computers, notebooks and
monitors based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear and
consistent set of performance criteria for the
design of products, and provides an opportunity
for manufacturers to secure market recognition
for efforts to reduce the environmental impact
of its products.
• EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
(Limits for Harmonic Current Emission).
• EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage
Fluctuation and Flicker).
• EN50581:2012 (Technical documentation
for the assessment of electrical and
electronic products with respect to the
restriction of hazardous substances)
• EN 50564:2011 (Electrical and electronic
household and office equipment —
Measurement of low power consumption)
Benefits of EPEAT
Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials
following provisions of directives applicable
• 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S
requirement that all registered products meet
ENERGY STAR’s energy efficiency specifications,
means that these products will consume less
energy throughout their life.
• 2004/108/EC (EMC Directive).
• 2009/125/EC (ErP, Energy-related Product
Directive, EC No. 1275/2008 and 642/2009
Implementing)
• 2011/65/EU (RoHS Directive) and is
produced by a manufacturing organization
on ISO9000 level.
And is produced by a manufacturing
organization on ISO9000 level.
• ISO9241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance test
methods for electronic visual displays).
• TCO CERTIFIED (Requirement for
Environment Labeling of Ergonomics,
Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish
Confederation of Professional Employees)
for TCO versions.
23
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
Energy Star Declaration
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.
(www.energystar.gov)
As an ENERGY STAR® Partner, we
have determined that this product
meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.
Use only RF shielded cable that was supplied
with the monitor when connecting this monitor
to a computer device.
Note
We recommend you switch off the monitor
when it is not in use for a long time.
To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.
Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.
This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications.
FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo,
United States Only
This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.
However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:
Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
l'article 15 Des règles de la FCC. Ces
limites sont conçues de façon à fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle.
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the
equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
CET appareil produit, utilise et peut émettre
des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est
pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences
24
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
nuisibles aux communications radio.
Cependant, rien ne peut garantir l'absence
d'interférences dans le cadre d'une
installation particulière. Si cet appareil est
la cause d'interférences nuisibles pour
la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être décelé en
fermant l'équipement, puis en le remettant
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures
suivantes:
Polish Center for Testing and Certification
Notice
The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
three-prong socket). All equipment that works
together (computer, monitor, printer, and so on)
should have the same power supply source.
• Réorienter ou déplacer l’antenne de
réception.
• Augmenter la distance entre l’équipement
et le récepteur.
The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).
• Brancher l’équipement sur un autre circuit
que celui utilisé par le récepteur.
• Demander l’aide du marchand ou d’un
technicien chevronné en radio/télévision.
To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.
Toutes modifications n'ayant pas reçu
l'approbation des services compétents
en matière de conformité est susceptible
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.
A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/T-42107
and PN-89/E-06251.
N'utiliser que des câbles RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.
25
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
North Europe (Nordic Countries) Information
Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht
den in der "Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten
Vorschriften.
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage
III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daß
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIASTA.
1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. b
ei Ersatz der Bildröhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
Aus ergonomischen Gründen wird
empfohlen, die Gr undfarben Blau und
Rot nicht auf dunklem Unter gr und zu
verwenden (schlechte Lesbar keit und
erhöhte Augenbelastung bei zu geringem
Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder
weniger.
BSMI Notice (Taiwan Only)
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.
26
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
EU Energy Label
China RoHS
The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products including CRT and Monitor
which are produced and sold for China market
have to meet China RoHS request.
The European Energy Label informs you on
the energy efficiency class of this product.
The greener the energy efficiency class of this
product is the lower the energy it consumes. On
the label, you can find the energy efficiency class,
the average power consumption of this product
in use and the average energy consumption for
1 year.
Note
The EU Energy Label will be ONLY applied on
the models bundling with HDMI and TV tuners.
环保使用期限
此标识指期限 ( 十年 ), 电子信息产品中含有的
有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发
生外泄或突变 , 电子信息产品用户使用该电子
信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、
财产造成严重损害的期限.
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性
说明
为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产
品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产
品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家
认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。
27
6. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
이 기 기 는 가 정 용 (B 급 )
전자파 적합 기기로서 주
로 가정에서 사용하는 것
을 목적으로 하며 , 모든
지역에서 사용할 수 있습
니다 .
VCCI-B
この装置は、クラス B 情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを
目的としていますが、この装置がラジオ
やテレビジョン受信機に近接して使用さ
れると、受信障害を引き起こすことがあ
ります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをし
て下さい。
化学物質表
粗分類
Pb
Hg
Cd
Cr6+
PBBs
前面ベゼル
O
O
O
O
O
O
背面カバー
O
O
O
O
O
O
スタンド
PBDEs
O
O
O
O
O
O
WLED
適用除
外の
O
O
O
O
O
CCFL
適用除
外の
適用除
外の
O
O
O
O
PCBA
適用除
外の
O
O
O
O
O
ケーブル & ワイヤ
適用除
外の
O
O
O
O
O
リモコン
適用除
外の
O
O
O
O
O
LCD パネル
*:PCBA はベア印刷回路基板、で構成され、はんだ付けおよび抵抗器、コ
ンデンサ、アレー、コネクタ、チップなど、その表面実装エレメントで構
成されます。
注 1: 「O」は、計算される物質の含有率が参照含有率を超えていないこと
を示します。
注 2: 「適用除外」項目は、特定の化学物質が JIS C 0950 の規格により適
用除外とされた項目に対応することを意味します。
JIS C 0950
28
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
กันปรากฏเป็นพิกเซลสีขาวหนึ่งพิกเซล เมื่อ
พิกเซลย่อยทั้งหมดมืด พิกเซลย่อยทั้ง 3 สีจะ
รวมกันปรากฏเป็นพิกเซลสีดำ�หนึ่งพิกเซล การ
ผสมรวมอื่นๆ ของพิกเซลย่อยที่สว่างและมืด จะ
ปรากฏเป็นพิกเซลสีอื่นๆ หนึ่งพิกเซล
7. การดูแลลูกค้า และการ
รับประกัน
7.1 นโยบายเกี่ยวกับพิกเซลที่
เสียของจอภาพแบบแบนของ
Philips
ชนิดของข้อบกพร่องของพิกเซล ข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซลย่อย
ปรากฏบนหน้าจอในลักษณะที่แตกต่างกัน มี
ข้อบกพร่อง 2 ประเภทของพิกเซล และข้อ
บกพร่องหลายชนิดของพิกเซลย่อยภายใน
แต่ละประเภท
Philips ใช้ความพยายามเพือ
่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูงสุด เราใช้กระบวนการผลิตทีม
่ ี
ความก้าวหน้าทีส
่ ด
ุ ในอุตสาหกรรม และใช้การ
ควบคุมคุณภาพทีม
่ ค
ี วามเข้มงวดทีส
่ ด
ุ อย่างไร
ก็ตาม บางครัง้ ข้อบกพร่องเกีย
่ วกับพิกเซล หรือ
พิกเซลย่อยบนหน้าจอแบบ TFT ทีใ่ ช้ในจอแส
ดงผลแบบแบนก็เป็นสิง่ ทีห
่ ลีกเลีย
่ งไม่ได้ ไม่มผ
ี ู้
ผลิตรายใดสามารถรับประกันได้วา่ หน้าจอแบบ
แบนทัง้ หมดจะปราศจากข้อบกพร่องของพิกเซล
แต่ Philips รับประกันว่าจอภาพทุกจอทีม
่ จ
ี �ำ นวน
ข้อบกพร่องทีไ
่ ม่สามารถยอมรับได้ จะได้รบ
ั การ
ซ่อมแซมหรือเปลีย
่ นให้ใหม่ภายใต้การรับประกัน
ข้อสังเกตนีอ
้ ธิบายถึงชนิดต่างๆ ของข้อบกพร่อง
ของพิกเซล และระบุระดับข้อบกพร่องทีส
่ ามารถ
ยอมรับได้ส�ำ หรับแต่ละชนิด เพือ
่ ทีจ
่ ะมีคณ
ุ สมบัติ
สำ�หรับการซ่อมแซมหรือเปลีย
่ นเครือ
่ งใหม่ภาย
ใต้การรับประกัน จำ�นวนของพิกเซลทีพ
่ กพร่อง
บนหน้าจอแบบ TFT ต้องเกินระดับทีส
่ ามารถ
ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น จำ�นวนพิกเซลย่อยไม่
เกิน 0.0004% บนจอภาพอาจมีขอ
้ บกพร่อง ยิง่
กว่านัน
้ Philips ยังได้ก�ำ หนดมาตรฐานทีส
่ งู ขึน
้
สำ�หรับชนิดของพิกเซลทีข
่ อ
้ บกพร่องบางชนิด
สามารถสังเกตเห็นได้งา่ ยกว่าชนิดอืน
่ อีกด้วย
นโยบายนีใ้ ช้ได้ทว่ั โลก
ข้อบกพร่องจุดสว่าง
ข้อบกพร่องจุดสว่าง ปรากฏเป็นพิกเซลหรือ
พิกเซลย่อยที่สว่างหรือ 'ติด' ตลอดเวลา นั่นคือ
จุดที่สว่างของพิกเซลย่อยจะมองเห็นเด่นออก
มาบนหน้าจอ เมื่อจอภาพแสดงรูปแบบที่มืด
ชนิดของข้อบกพร่องจุดสว่างแบบต่างๆ มีดังนี้
พิกเซลย่อยสีแดง สีเขียว หรือสีน�ำ้ เงินหนึง่ จุดสว่าง
พิกเซลย่อย
พิกเซลย่อยติดกัน 2 จุดสว่าง:
- สีแดง + สีน้ำ�เงิน = สีม่วง
- สีแดง + สีเขียว = สีเหลือง
- สีเขียว + สีน้ำ�เงิน = สีฟ้า (สีฟ้าอ่อน)
พิกเซล
พิกเซลและพิกเซลย่อย พิกเซล หรือส่วนของภาพ ประกอบด้วยพิกเซล
ย่อย 3 ส่วนที่ประกอบด้วยสีหลักคือ สีแดง สี
เขียว และสีน้ำ�เงิน พิกเซลจำ�นวนมาก ประกอบ
กันกลายเป็นภาพ เมื่อพิกเซลย่อยทั้งหมดของ
พิกเซลหนึ่งสว่าง พิกเซลย่อยทั้ง 3 สีจะรวม
29
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
ข้อบกพร่องของพิกเซลที่อยู่ใกล้กัน พิกเซลย่อยติดกัน 3 จุดสว่าง (พิกเซลสีขาว
หนึ่งจุด)
เนื่องจากข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซล
ย่อยชนิดเดียวกันที่อยู่ใกล้กัน อาจสังเกตเห็นได้
มากกว่า Philips จึงระบุระดับการยอมรับสำ�หรับ
ข้อบกพร่องของพิกเซลที่อยู่ใกล้กันด้วย
หมายเหตุ
จุดสว่างสีแดงหรือสีน้ำ�เงิน ต้องมีความสว่าง
กว่าจุดข้างๆ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในขณะ
ที่จุดสว่างสีเขียว ต้องมีความสว่างกว่าจุดข้างๆ
มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
ข้อบกพร่องจุดสีด� ำ
ข้อบกพร่องจุดสีดำ� ปรากฏเป็นพิกเซลหรือ
พิกเซลย่อยที่มืดหรือ 'ดับ' ตลอดเวลา นั่นคือ
จุดที่มืดของพิกเซลย่อยจะมองเห็นเด่นออก
มาบนหน้าจอ เมื่อจอภาพแสดงรูปแบบที่สว่าง
รายการด้านล่างคือชนิดของข้อบกพร่องจุดมืด
แบบต่างๆ
ระดับการยอมรับสำ�หรับข้อบกพร่องของ
พิกเซล
เพื่อที่จะมีคุณสมบัติส�ำ หรับการซ่อมแซม หรือ
การเปลี่ยนเครื่องใหม่เนื่องจากข้อบกพร่องของ
พิกเซลระหว่างช่วงเวลารับประกัน หน้าจอแบบ
TFT ในจอแสดงผลแบบแบนของ Philips ต้อง
มีจำ�นวนพิกเซลหรือพิกเซลย่อยที่บกพร่องเกิน
ระดับการยอมรับในตารางต่อไปนี้
ข้อบกพร่องจุดสว่าง
ระดับที่สามารถยอมรับได้
พิกเซลย่อยสว่าง 1 จุด
3
พิกเซลย่อยที่สว่างติดกัน 2 จุด
1
พิกเซลย่อยที่สว่างติดกัน 3 จุด (พิกเซลสีขาวหนึ่งพิกเซล)
ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องจุดสว่าง 2 จุด*
0
>15 มม.
ข้อบกพร่องจุดสว่างรวมของทุกชนิด
3
ข้อบกพร่องจุดสีด�
ำ
ระดับที่สามารถยอมรับได้
พิกเซลย่อยมืด 1 จุด
5 หรือน้อยกว่า
พิกเซลย่อยมืดติดกัน 2 จุด
2 หรือน้อยกว่า
พิกเซลย่อยมืดติดกัน 3 จุด
0
ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องจุดมืด 2 จุด*
>15 มม.
ข้อบกพร่องจุดมืดรวมของทุกชนิด
5 หรือน้อยกว่า
จุดบกพร่องรวม
ระดับที่สามารถยอมรับได้
ข้อบกพร่องจุดสว่างหรือจุดมืดรวมของทุกชนิด
5 หรือน้อยกว่า
หมายเหตุ
1. ข้อบกพร่องพิกเซลย่อยที่ติดกัน 1 หรือ 2 แห่ง = ข้อบกพร่อง 1 จุด
2. จอภาพนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9241-307 (ISO9241-307: ข้อกำ�หนดตามหลักสรีรศาสตร์,
วิธีการวิเคราะห์ และการทดสอบความสอดคล้องสำ�หรับจอแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์)
30
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
7.2 การดูแลลูกค้า & การรับประกัน
สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน และข้อกำ�หนดในการสนับสนุนเพิ่มเติมที่
ใช้ได้สำ�หรับภูมิภาคของคุณ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.philips.com/support สำ�หรับรายละเอียด นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อหมายเลขศูนย์การดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณที่แสดงด้าน
ล่างได้ด้วย
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับภูมิภาค ยุโรปตะวันตก:
ประเทศ
Austria
Belgium
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
CSP
RTS
Ecare
Alman
Infocare
Infocare
Mainteq
RTS
Alman
Celestica
Anovo Italy
Ecare
Ecare
Infocare
MSI
หมายเลขฮ็อตไลน์
+43 0810 000206
+32 078 250851
+800 92 256
+45 3525 8761
+358 09 2290 1908
+33 082161 1658
+49 01803 386 853
+30 00800 3122 1223
+353 01 601 1161
+39 840 320 041
+352 26 84 30 00
+31 0900 0400 063
+47 2270 8250
+48 0223491505
ราคา
€ 0.07
€ 0.06
Free of charge
Local call tariff
Local call tariff
€ 0.09
€ 0.09
Free of charge
Local call tariff
€ 0.08
Local call tariff
€ 0.10
Local call tariff
Local call tariff
เวลาทำ�การ
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 8am - 5pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
Mainteq
Mainteq
Infocare
ANOVO CH
Celestica
+800 780 902
+34 902 888 785
+46 08 632 0016
+41 02 2310 2116
+44 0207 949 0069
Free of charge
€ 0.10
Local call tariff
Local call tariff
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 8am - 5pm
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับภูมิภาค ละตินอเมริกา:
ประเทศ
Brazil
Argentina
คอลเซ็นเตอร์
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับ จีน:
ประเทศ
China
คอลเซ็นเตอร์
PCCW Limited
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
4008 800 008
31
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับภูมิภาค ยุโรปกลางและตะวันออก:
ประเทศ
คอล
เซ็นเตอร์
CSP
Belarus
Bulgaria
Croatia
Czech Rep.
N/A
N/A
N/A
N/A
IBA
LAN Service
MR Service Ltd
Asupport
Estonia
Georgia
N/A
N/A
FUJITSU
Esabi
Hungary
Kazakhstan
N/A
N/A
Profi Service
Classic Service I.I.c.
Latvia
N/A
ServiceNet LV
Lithuania
Macedonia
Moldova
Romania
Russia
Serbia&Montenegro
Slovakia
Slovenia
the republic of Belarus
Turkey
Ukraine
Ukraine
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
UAB Servicenet
AMC
Comel
Skin
CPS
Kim Tec d.o.o.
Datalan Service
PC H.and
ServiceBy
Tecpro
Topaz
Comel
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
+359 2 960 2360
+385 (01) 640 1111
+420 272 188 300
+372 6519900 (General)
+372 6519972 (workshop)
+995 322 91 34 71
+36 1 814 8080 (General)
+36 1814 8565 (For AOC&Philips only)
+7 727 3097515
+371 67460399
+371 27260399
+370 37 400160 (general)
+370 7400088 (for Philips)
+389 2 3125097
+37322224035
+40 21 2101969
+7 (495) 645 6746
+381 11 20 70 684
+421 2 49207155
+386 1 530 08 24
+375 17 284 0203
+90 212 444 4 832
+38044 525 64 95
+380 5627444225
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับ อเมริกาเหนือ :
ประเทศ
U.S.A.
Canada
คอลเซ็นเตอร์
EPI-e-center
EPI-e-center
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
(877) 835-1838
(800) 479-6696
32
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
ข้อมูลติดต่อสำ�หรับภูมิภาค APMEA :
ประเทศ
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Australia
ASP
หมายเลขฝ่ายดูแลผู้บริโภค
Firebird
+97 14 8837911
service centre
AGOS
NETWORK
PTY LTD
Company:
Smart Pixels
Technology
Ltd.
REDINGTON
INDIA LTD
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
1300 360 386
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Hong Kong:
Tel: +852 2619 9639
Macau:
Tel: (853)-0800-987
Tel: 1 800 425 6396
India
SMS: PHILIPS to 56677
+62-21-4080-9086
PT. CORMIC
(Customer Hotline)
Indonesia
SERVISINDO
+62-8888-01-9086
PERKASA
(Customer Hotline)
Eastronics
1-800-567000
Israel
LTD
Alphascan
Korea
1661-5003
Displays, Inc
R-Logic Sdn
+603 5102 3336
Malaysia
Bhd
Visual Group
New Zealand
0800 657447
Ltd.
TVONICS
Pakistan
+92-213-6030100
Pakistan
EA Global
Philippines
Supply Chain (02) 655-7777; 6359456
Solutions ,Inc.
Philips
Singapore Pte
Singapore
Ltd (Philips
(65) 6882 3966
Consumer
Care Center)
Computer
South Africa Repair
011 262 3586
Technologies
Hong Kong
Macau
เวลาทำ�การ 33
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:00-17:30
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Sun.~Thu. 08:00-18:00
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Mon.~ Fri. 08:00am~05:00pm
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
Taiwan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
Japan
FETEC.CO
0800-231-099
Axis Computer
(662) 934-5498
System Co., Ltd.
Technostar
+(99312) 460733, 460957
Service Centre
Soniko Plus
Private Enterprise +99871 2784650
Ltd
+84 8 38248007 Ho Chi
FPT Service
Minh City
Informatic
+84 5113.562666 Danang
Company Ltd. City
Ho Chi Minh City
+84 5113.562666 Can tho
Branch
Province
フィリップスモ
ニター・サポー 0120-060-530
トセンター
34
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Mon.~Fri. 08:30am~05:30pm
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30-17:30
Sat. 8:00-12:00
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
ปุ่ม AUTO (อัตโนมัติ) ไม่ทำ�งาน
• ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะเมื่ออยู่ใน
โหมด VGA- อนาล็อก ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นที่
พอใจ คุณสามารถทำ�การปรับค่าต่างๆ แบบ
แมนนวลได้ผ่านเมนู OSD
8. การแก้ไขปัญหา &
คำ�ถามที่พบบ่อย
8.1 การแก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
ฟังก์ชั่น Auto (อัตโนมัติ) ใช้ไม่ได้ในโหมด
DVI-Digital(DVI-ดิจิตอล) เนื่องจากไม่มีความ
จำ�เป็น
หน้านี้ประกอบด้วยปัญหาต่างๆ ที่สามารถแก้ไข
ได้โดยผู้ใช้ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ หลังจากที่คุณ
ลองวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อ
ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips
มองเห็นควันหรือประกายไฟ
• อย่าดำ�เนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใดๆ
ปัญหาทั่วไป
• ตัดการเชื่อมต่อจอภาพจากแหล่งพลังงาน
หลักทันที เพื่อความปลอดภัย
ไม่มีภาพ (LED เพาเวอร์ไม่ติด)
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟเสียบอยู่กับ
เต้าเสียบไฟฟ้า และเสียบอยู่ที่ด้านหลัง
จอภาพ
• ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips
ทันที
• แรกสุด ให้แน่ใจว่าปุ่มเพาเวอร์ที่ด้านหน้า
ของจอภาพอยู่ในตำ�แหน่ง OFF (ปิด) จาก
นั้นกดปุ่มไปยังตำ�แหน่ง ON (เปิด)
ปัญหาเกี่ยวกับภาพ
ภาพไม่อยู่ตรงกลาง
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น "Auto
(อัตโนมัติ)" ในตัวควบคุมหลักของ OSD ไม่มีภาพ (LED เพาเวอร์เป็นสีขาว)
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น Phase/
Clock (เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า)
ในตัวควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้
เฉพาะในโหมด VGA • ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลสัญญาณเชื่อม
ต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเหมาะ
สม
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจอภาพไม่มีขา
ที่งอบนด้านที่ใช้สำ�หรับเชื่อมต่อ ถ้ามี ให้
ซ่อมหรือเปลี่ยนสายเคเบิล
ภาพสั่นบนหน้าจอ
• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลสัญญาณเชื่อมต่อไป
ยังกราฟฟิกการ์ด หรือ PC อย่างเหมาะสม
และแน่นหนาหรือไม่
• คุณสมบัติการประหยัดพลังงานอาจเปิด
ทำ�งานอยู่
มีการกะพริบแนวตั้ง
หน้าจอแสดงข้อความ
Attention
Check cable connection
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น "Auto
(อัตโนมัติ)" ในตัวควบคุมหลัก OSD
• กำ�จัดแถบในแนวตั้งโดยใช้ Phase/Clock
(เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า) ในตัว
ควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้เฉพาะ
ในโหมด VGA
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจอภาพเชื่อม
ต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเหมาะ
สม (ให้ดูคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อประกอบด้วย)
• ตรวจสอบเพื่อดูว่าสายเคเบิลจอภาพมีขาที่
งอหรือไม่
มีการกะพริบแนวนอน
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
35
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น "Auto
(อัตโนมัติ)" ในตัวควบคุมหลัก OSD
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูนโยบาย
เกี่ยวกับพิกเซล
• กำ�จัดแถบในแนวตั้งโดยใช้ Phase/Clock
(เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า) ในตัว
ควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้เฉพาะ
ในโหมด VGA
ไฟ "เปิดเครื่อง" สว่างเกินไป และรบกวน
การทำ�งาน • คุณสามารถปรับไฟ "เปิดเครื่อง" โดยใช้
การตั้งค่า LED เพาเวอร์ในตัวควบคุมหลัก
OSD
ภาพปรากฏเบลอ ไม่ชัด หรือมืดเกินไป
• ปรับคอนทราสต์และความสว่างบนเมนูที่
แสดงบนหน้าจอ
สำ�หรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ดูรายการ
ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค และติดต่อตัวแทนฝ่าย
บริการลูกค้าของ Philips
อาการ "ภาพค้าง", "เบิร์นอิน" หรือ "ภาพ
โกสต์" ยังคงอยู่หลังจากที่ปิดเครื่องไปแล้ว
• การไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่เปิดต่อ
เนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำ�ให้เกิดการ
"เบิร์นอิน" หรือที่รู้จักกันในอาการ "ภาพ
ค้าง" หรือ "ภาพโกสต์" บนหน้าจอของ
คุณ อาการ "เบิร์นอิน", "ภาพค้าง" หรือ
"ภาพโกสต์" เป็นปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดี
ในเทคโนโลยีหน้าจอ LCD ส่วนมากแล้ว
อาการ "เบิร์นอิน" หรือ "ภาพค้าง" หรือ
"ภาพโกสต์" จะค่อยๆ หายไปเมื่อเวลาผ่าน
ไป หลังจากที่ปิดเครื่อง
8.2 คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ของ
SmartControl Lite
คำ�ถาม 1.มีการเปลี่ยนจอภาพบน
PC ไปเป็นจอภาพอื่น และ
SmartControl Lite ใช้ไม่ได้
ควรทำ�อย่างไร?
ตอบ:
เริ่ม PC ใหม่ และดูว่า
SmartControl Lite (สมาร์ท
คอนโทรล ไลท์) สามารถทำ�งาน
ได้หรือไม่ ไม่เช่นนั้น คุณจำ�เป็น
ต้องลบ และติดตั้ง SmartControl
Lite ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าไดรเวอร์
ที่เหมาะสมถูกติดตั้ง
• เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่มีการ
เคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อยจอภาพทิ้ง
ไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
• เปิดทำ�งานแอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอ
เป็นระยะๆ เสมอ ถ้าจอภาพ LCD ของคุณ
จะแสดงเนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งซึ่งไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
คำ�ถาม 2.ฟังก์ชั่น SmartControl Lite
เคยทำ�งานได้ดี แต่ขณะนี้ไม่
ทำ�งานแล้ว จะทำ�อย่างไร?
ตอบ:
ถ้ามีการดำ�เนินการต่อไปนี้ คุณอาจ
จำ�เป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์จอภาพ
ใหม่
• เปลี่ยนอะแดปเตอร์วิดีโอกราฟฟิกไปเป็น
การ์ดอื่น
• การไม่เปิดทำ�งานสกรีนเซฟเวอร์ หรือแอป
พลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็นระยะๆ อาจเป็น
ผลให้เกิดอาการ "จอไหม้" หรือ "ภาพค้าง"
หรือ "ภาพโกสต์" อย่างรุนแรง ซึ่งจะไม่
หายไป และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ความ
เสียหายที่กล่าวถึงด้านบนไม่ได้รับความ
คุ้มครองภายใต้การรับประกันของคุณ
• อัพเดตไดรเวอร์วิดีโอ
• มีกิจกรรมบน OS เช่นเปลี่ยน Service Pack
หรือ Patch
ภาพปรากฏผิดเพี้ยน ข้อความเป็นไม่ชัด
หรือเบลอ • ตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลของ PC
ให้เป็นโหมดเดียวกันกับความละเอียด
มาตรฐานของการแสดงผลที่แนะนำ�ของ
จอภาพ
จุดสีเขียว สีแดง สีน�
้ำ เงิน จุดมืด และสีขาว
ปรากฏบนหน้าจอ
• จุดที่เหลืออยู่เป็นคุณลักษณะปกติของ
คริสตัลเหลวที่ใช้ในเทคโนโลยีปัจจุบัน
• รัน Windows Update และอัพเดตจอภาพ
และ/ไดรเวอร์วิดีโอ
• Windows บูตในขณะที่จอภาพปิดเครื่อง
หรือไม่ได้เชื่อมต่อ
• ในการค้นหา โปรดคลิกขวาที่ My
Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน) และคลิก
ที่ Properties (คุณสมบัติ)->Hardware
36
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
(ฮาร์ดแวร์)-> Device Manager (ตัว
จัดการอุปกรณ์)
Attention
• ถ้าคุณเห็น "Plug and Play Monitor (จอ
ภาพพลักแอนด์เพลย์)" แสดงขึ้นภายใต้
Monitor (จอภาพ), คุณจำ�เป็นต้องติดตั้ง
ใหม่ เพียงลบ SmartControl Lite ออก
และติดตั้งใหม่เข้าไป
Theft Deterrence is Enabled
คำ�ถาม 5.ลืม PIN สำ�หรับฟังก์ชั่น Theft
Deterrence (ป้องกันการ
ขโมย) ต้องทำ�อย่างไร?
คำ�ตอบ:
ศูนย์บริการ Philips มีสิทธิ์ถาม
ข้อมูลระบุตัวตนของคุณและการ
อนุญาตทางกฎหมาย เพื่อตรวจ
สอบความเป็นเจ้าของของจอภาพ
โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นป้องกันขโมย
มีให้ใช้ฟรีเพื่อความสะดวก การ
จัดการหมายเลข PIN เป็นความ
รับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคนหรือ
องค์กรที่ตั้งค่าหมายเลขนี้แต่เพียง
ผู้เดียว ในกรณีที่ลืมหมายเลข PIN
ศูนย์บริการ Philips สามารถรีเซ็ต
หมายเลขให้กับคุณโดยมีการคิด
ค่าใช้จ่าย หลังจากที่ตรวจสอบ
ความเป็นเจ้าของแล้ว โปรดทราบ
ว่า กิจกรรมนี้ไม่ได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน
มาตรฐาน
คำ�ถาม 3.หลังจากที่ติดตั้ง SmartControl
Lite เมื่อคลิกที่แท็บ
SmartControl Lite ไม่มีอะไร
แสดงขึ้นมาครู่หนึ่ง หรือข้อความ
ล้มเหลวแสดงขึ้นมา เกิดอะไร
ขึ้น?
คำ�ตอบ: อาจเนื่องจากอะแดปเตอร์กราฟฟิก
ของคุณใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ
SmartControlLite. ถ้าอะแดปเตอร์
กราฟฟิกของคุณเป็นหนึ่งในยี่ห้อที่
กล่าวถึงด้านบน ให้ลองดาวน์โหลด
ไดรเวอร์อะแดปเตอร์กราฟฟิกที่ใหม่
ที่สุดจากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิ
ตอะแดปเตอร์กราฟฟิก
ติดตั้งไดรเวอร์ ลบ SmartControl
Lite, และติดตั้งใหม่อีกครั้ง
ถ้ายังคงไม่ทำ�งาน เราเสียใจที่
จะแจ้งให้ทราบว่ากราฟฟิกอะแดป
เตอร์ไม่ได้รับการสนับสนุน โปรด
เยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips และตรวจ
สอบว่ามีไดรเวอร์ SmartControl
Lite ที่อัพเดตหรือไม่
8.3 คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ทั่วไป
คำ�ถาม 1:ในขณะที่ติดตั้งจอภาพ ควรทำ�
อย่างไรถ้าหน้าจอแสดงข้อความ
ว่า "Cannot display this
video mode (ไม่สามารถแสดง
โหมดวิดีโอนี้ได้)"?
ตอบ:
ความละเอียดที่แนะนำ�สำ�หรับ
คำ�ถาม 4.เมื่อคลิกที่ Product
Information (ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์) มีข้อมูลแสดงบาง
ส่วนเท่านั้น เกิดอะไรขึ้น?
คำ�ตอบ: อาจเป็นเพราะไดรเวอร์อะแดปเตอร์
กราฟฟิกการ์ดของคุณไม่ได้เป็น
เวอร์ชั่นที่อัพเดตที่สุด ซึ่งสนับสนุน
อินเตอร์เฟซ DDC/CI อย่างสมบูรณ์
โปรดลองดาวน์โหลดไดรเวอร์อะ
แดปเตอร์กราฟฟิกการ์ดที่อัพเดต
ที่สุดจากเว็บไซต์ของบริษัทอะแดป
เตอร์กราฟฟิกการ์ด ติดตั้งไดรเวอร์
ลบ SmartControl Lite และติดตั้ง
ใหม่อีกหนึ่งครั้ง
จอภาพนี้: 1920 x 1080 @ี่ 60 Hz
• ถอดปลั๊กสายเคเบิลทั้งหมด จากนั้นเชื่อม
ต่อ PC ของคุณเข้ากับจอภาพที่คุณใช้ก่อน
หน้านี้
• ใน Windows Start Menu (เมนูเริ่มของ
Windows), เลือก Settings/Control Panel
(การตั้งค่า/แผงควบคุม) ใน Control Panel
Window (หน้าต่างแผงควบคุม), เลือก
ไอคอน Display (การแสดงผล) ภายใน
Display Control Panel (แผงควบคุมการ
แสดงผล), เลือกแท็บ "Settings (การ
ตั้งค่า)" ภายใต้แท็บ Setting (การตั้ง
37
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
ค่า), ในกล่องที่ชื่อ 'Desktop Area (พื้นที่
เดสก์ทอป)', ให้เลื่อนตัวเลื่อนไปที่ 1920 x
1080 พิกเซล
ตอบ:
• เปิด "Advanced Properties (คุณสมบัติขั้น
สูง)" และตั้งค่าอัตรารีเฟรชไปที่ 60Hz, จาก
นั้นคลิก OK (ตกลง)
• เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ และทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนที่ 2
และ 3 เพื่อตรวจสอบว่า PC ของคุณถูกตั้ง
ค่าไว้ที่ 1920 x 1080 @ 60Hz หรือไม่ ในขณะทีท
่ �
ำ การปรับจอภาพผ่าน
OSD?
เพียงกดปุ่ม OK (ตกลง), จากนั้น
เลือก "Reset (รีเซ็ต)" เพื่อเรียก
การตั้งค่าดั้งเดิมของโรงงานกลับคืน
มา
คำ�ถาม 6:หน้าจอ LCD ทนต่อการขีดข่วน
หรือไม่?
ตอบ:
โดยทั่วไป แนะนำ�ว่าไม่ควรให้พื้น
ผิวหน้าจอสัมผัสถูกการกระแทกที่
รุนแรง และป้องกันไม่ให้ถูกวัตถุมี
คม หรือวัตถุใดๆ แม้จะไม่มีคมก็ตาม
ในขณะที่จัดการกับจอภาพ ตรวจดู
ให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดัน หรือแรงกด
ลงบนด้านที่เป็นหน้าจอแสดงผล
แบบแบน การทำ�เช่นนี้อาจส่งผลก
ระทบกับเงื่อนไขการรับประกันของ
คุณ
• ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ถอดจอภาพเดิม
ของคุณออก และเชื่อมต่อจอภาพ LCD
Philips ของคุณกลับเข้าไปอีกครั้ง
• เปิดจอภาพของคุณ จากนั้นเปิด PC ของคุณ
คำ�ถาม 2:อัตรารีเฟรชที่แนะนำ�สำ�หรับ
จอภาพ LCD คือเท่าใด?
ตอบ:
อัตรารีเฟรชที่แนะนำ�ในจอภาพ LCD
คือ 60Hz ในกรณีที่มีคลื่นรบกวน
บนหน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าอัตรา
รีเฟรชเพิ่มขึ้นได้ถึง 75Hz เพื่อดูว่า
คลื่นรบกวนนั้นหายไปหรือไม่
คำ�ถาม 7:ควรทำ�ความสะอาดพื้นผิวหน้า
จอ LCD อย่างไร?
ตอบ:
สำ�หรับการทำ�ความสะอาดปกติ
ให้ใช้ผ้านุ่มที่สะอาด สำ�หรับการ
ทำ�ความสะอาดที่ต้องการเน้น
เป็นพิเศษ โปรดใช้ไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล์ อย่าใช้ตัวทำ�ละลายอื่น
เช่น เอธิล แอลกอฮอล์, เอธานอล,
อะซีโตน, เฮกเซน, ฯลฯ
คำ�ถาม 3:ไฟล์ .inf และ .icm บน CDROM คืออะไร? จะติดตั้งไดรเวอร์
ได้อย่างไร (.inf และ .icm)?
ตอบ:
นี่คือไฟล์ไดรเวอร์สำ�หรับจอภาพ
ของคุณ ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือ
ผู้ใช้ของคุณเพื่อติดตั้งไดรเวอร์
คอมพิวเตอร์อาจถามถึงไดรเวอร์ของ
จอภาพ (ไฟล์ .inf และ .icm) หรือ
แผ่นไดรเวอร์ เมื่อคุณติดตั้งจอภาพ
ในครั้งแรก ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อ
ใส่ (แผ่น CD-ROM) ที่มาพร้อมกับ
ผลิตภัณฑ์นี้ ไดรเวอร์จอภาพ (ไฟล์
.inf และ .icm) จะถูกติดตั้งโดย
อัตโนมัติ
คำ�ถาม 8: สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสีของ
จอภาพได้หรือไม่?
ตอบ:
ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้ง
ค่าสีของคุณผ่านตัวควบคุม OSD
โดยใช้กระบวนการต่อไปนี้
• กด "OK" (ตกลง) เพื่อแสดงเมนู OSD
(การแสดงผลบนหน้าจอ)
• กด "Down Arrow" (ลูกศรลง) เพื่อเลือก
ตัวเลือก "Color" (สี) จากนั้นกด "OK"
(ตกลง) เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าสี, มีการตั้งค่า 3
อย่างดังแสดงด้านล่าง
คำ�ถาม 4:จะปรับความละเอียดได้อย่างไร?
ตอบ:
ไดรเวอร์วิดีโอการ์ด/กราฟฟิก และ
จอภาพของคุณจะร่วมกันหาความ
ละเอียดที่ใช้ได้ คุณสามารถเลือก
ความละเอียดที่ต้องการภายใต้
Control Panel (แผงควบคุม) ของ
Windows® ในหัวข้อ "Display
properties (คุณสมบัติการแสดง
ผล)"
1. Color Temperature (อุณหภูมิสี): เมื่อ
การตั้งค่าอยู่ในช่วง 6500K หน้าจอจะ
ปรากฏเป็นโทน "อุ่น โดยมีโทนสีแดงขาว", ในขณะที่อุณหภูมิสีที่ 9300K จะ
ให้สีที่ "เย็น ในโทนสีฟ้า-ขาว"
คำ�ถาม 5:จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดความสับสน
38
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
2. sRGB: นี่เป็นการตั้งค่ามาตรฐานเพื่อให้
มั่นใจถึงการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องของ
สีระหว่างอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (เช่น
กล้องดิจิตอล, จอภาพ, เครื่องพิมพ์,
สแกนเนอร์, ฯลฯ)
ผ่านไป หลังจากที่ปิดเครื่อง เปิด
ทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่มี
การเคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อย
จอภาพทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน เปิด
ทำ�งานแอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอ
เป็นระยะๆ เสมอ ถ้าจอภาพ LCD
ของคุณจะแสดงเนื้อหาที่เป็นภาพ
นิ่งซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3. User Define (ผู้ใช้กำ�หนด): ผู้ใช้
สามารถเลือกความชอบในการตั้งค่าสี
ของตัวเอง โดยการปรับสีแดง สีเขียว
และสีน้ำ�เงิน
คำ�เตือน
อาการ "เบิร์นอิน" หรือ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ
โกสต์" ที่รุนแรง จะไม่หายไป และไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่กล่าวถึงด้านบนไม่
ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของคุณ
หมายเหตุ
การวัดสี ทำ�โดยการวัดสีของแสงจากวัตถุที่แผ่รังสีใน
ขณะที่ถูกทำ�ให้ร้อนขึ้น การวัดนี้ถูกแสดงในรูปแบบ
ของมาตรวัดแบบสมบูรณ์ (องศาเคลวิน) อุณหภูมิที่มี
เคลวินต่ำ� เช่น 2004K เป็นสีแดง; อุณหภูมิที่มีเคลวิน
สูงขึ้น เช่น 9300K เป็นสีน�้ำ เงิน อุณหภูมิธรรมชาติ คือ
สีขาว อยู่ที่ 6504K
คำ�ถาม 12:ท�
ำ ไมจอแสดงผลจึงไม่แสดง
ข้อความที่คมชัด และแสดงตัว
อักษรที่มีรอยหยัก?
ตอบ:
จอภาพ LCD ของคุณทำ�งานได้ดี
ที่สุดที่ความละเอียดที่แท้จริงของ
เครื่องคือ 1920 x 1080 @ 60Hz
เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด โปรดใช้
ความละเอียดนี้
คำ�ถาม 9:สามารถเชื่อมต่อจอภาพ LCD
ไปยัง PC, เวิร์กสเตชั่น หรือ
Mac เครื่องใดก็ได้ใช่หรือไม่?
ตอบ:
ใช่ จอภาพ LCD Philips ทุกเครื่อง
สามารถทำ�งานร่วมกันได้กับ PC
มาตรฐาน, Mac และเวิร์กสเตชั่นอ
ย่างสมบูรณ์ คุณอาจจำ�เป็นต้องใช้
อะแดปเตอร์สายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อ
จอภาพไปยังระบบ Mac ของคุณ
โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่าย Philips
ของคุณสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
คำ�ถาม 13:จะปลดล็อค/ล็อคปุ่มด่วนของฉัน
อย่างไร?
ตอบ:
คำ�ถาม 10: จอภาพ LCD Philips เป็นระบบ
พลัก-แอนด์- เพลย์หรือไม่?
ตอบ:
ใช่ จอภาพต่าง ๆ เป็นแบบพลักแอนด์-เพลย์ ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ
Windows 8/7/Vista/XP/NT, Mac
OSX, Linux
โปรดกด
เป็นเวลา 10
วินาทีเพื่อปลดล็อค/ล็อคปุ่มด่วน
โดยการทำ�เช่นนั้น จอภาพของคุณ
จะแสดงข้อความ "ประกาศ" ขึ้นมา
เพื่อแสดงสถานะของการปลดล็อค/
ล็อค ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง
Attention
คำ�ถาม 11: ภาพติดหน้าจอ หรือภาพเบิร์
นอิน หรือภาพค้าง หรือภาพโกส
ต์ในหน้าจอ LCD คืออะไร?
ตอบ:
การไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพ
นิ่งที่เปิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
นาน อาจทำ�ให้เกิดการ "เบิร์นอิน"
หรือที่รู้จักกันในอาการ "ภาพค้าง"
หรือ "ภาพโกสต์" บนหน้าจอของ
คุณ อาการ "เบิร์นอิน", "ภาพค้าง"
หรือ "ภาพโกสต์" เป็นปรากฏการณ์
ที่รู้จักกันดีในเทคโนโลยีหน้าจอ
LCD ส่วนมากแล้ว อาการ "เบิร์
นอิน" หรือ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ
โกสต์" จะค่อย ๆ หายไปเมื่อเวลา
Monitor control unlocked
Attention
Monitor control locked
39
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
จอภาพนี้ ถ้าเนื้อหาต้นฉบับมีความละเอียด
ต่ำ� (ตัวอย่างเช่น QVGA) ภาพอาจดูดีบน
อุปกรณ์มือถือ เนื่องจากขนาดหน้าจอที่เล็ก
แต่จะดูมีคุณภาพต่�ำ ลงบนหน้าจอของจอแส
ดงผลขนาดใหญ่
8.4 MHL FAQ
คำ�ถาม 1:ฉันไม่เห็นภาพอุปกรณ์มือถือ
ของฉันบนหน้าจอของจอภาพ
คำ�ตอบ:
• โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์มือถือของคุณได้
รับการรับรอง MHL หรือไม่
คำ�ถาม 3.ฉันไม่ได้ยินเสียงจากหน้าจอของ
จอภาพ
คำ�ตอบ:
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าจอภาพของคุณมีล�ำ โพง
ในตัว และเปิดระดับเสียงไว้ที่ฝั่งของ
จอภาพ และฝั่งของอุปกรณ์มือถือด้วย
นอกจากนี้ คุณยังอาจต้องการใช้หูฟังที่เป็น
อุปกรณ์เสริมด้วย
• นอกจากนี้ คุณยังจำ�เป็นต้องมีสายเคเบิลที่
ได้รับการรับรอง MHL เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์
อีกด้วย
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อเข้ากับ
พอร์ต MHL-HDMI และเลือกอินพุตที่ถูก
ต้องบนจอภาพผ่านตัวเลือกอินพุต (แผง
ด้านหน้า หรือ OSD)
• ถ้าจอภาพของคุณไม่มีล�ำ โพงในตัว คุณ
สามารถเชื่อมต่อหูฟังที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม
เข้ากับเอาต์พุตของจอภาพ โปรดมั่นใจว่า
ระดับเสียงถูกเปิดอยู่ที่ฝั่งของจอภาพ และที่
ฝั่งของอุปกรณ์มือถือ
• ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง MHL อย่างเป็น
ทางการ เนื่องจากจอภาพนี้เป็นจอแสดงผล
แบบพาสซีฟ ถ้าคุณพบปัญหาที่ไม่ได้คาด
หมายใดๆ ในขณะที่ใช้อินพุต MHL โปรด
ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์มือถือ หรือติดต่อผู้
ผลิตอุปกรณ์มือถือ
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือ FAQ โปรดดูที่
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MHL org: Attention
http://www.mhlconsortium.org
No video input(MHL-HDMI)
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มือถือของคุณไม่
ได้เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย (สลีป) ถ้าเป็น
เช่นนั้น คุณจะเห็นข้อความแจ้งเตือนบน
จอแสดงผล หลังจากที่อุปกรณ์มือถือของ
คุณตื่นขึ้นมา หน้าจอของจอภาพจะตื่นขึ้น
มาและแสดงภาพ คุณจำ�เป็นต้องตรวจดูให้
แน่ใจว่าได้เลือกอินพุตที่ถูกต้อง ถ้าคุณมี
การใช้หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ในระหว่าง
นั้น
คำ�ถาม 2.ทำ�ไมภาพบนหน้าจอของจอภาพ
จึงมีคุณภาพต่ำ�? อุปกรณ์มือถือ
ของฉันดูดีกว่ามาก
คำ�ตอบ:
• มาตรฐาน MHL เป็นตัวกำ�หนด 1080p
@30hz คงที่สำ�หรับเอาต์พุตและอินพุต
จอภาพนี้สอดคล้องกับมาตรฐานนี้
• คุณภาพของภาพขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
เนื้อหาต้นฉบับ ถ้าเนื้อหามีความละเอียด
สูง (ตัวอย่างเช่น HD หรือ 1080p) เนื้อหา
จะปรากฏในรูปแบบ HD หรือ 1080p บน
40
© 2014 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์
Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V. และมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต
จาก Koninklijke Philips N.V.
ข้อมูลจำ�เพาะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
เวอร์ชั่น: M6277E1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement