Philips จอภาพ LCD แบบโค้ง พร้อม Ultra Wide-Color 328E8QJAB5/00 คู่มือผู้ใช้

Philips จอภาพ LCD แบบโค้ง พร้อม Ultra Wide-Color 328E8QJAB5/00 คู่มือผู้ใช้
328E8
www.philips.com/welcome
TH คู่มือผู้ใช้
การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
1
16
20
สารบัญ
1. สำ�คัญ1������������������������������������� 1
1.1 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย
และการบำ�รุงรักษา1���������������������� 1
1.2 คำ�อธิบายของเครื่องหมายต่างๆ2������ 2
1.3 การทิ้งผลิตภัณฑ์ และวัสดุบรรจุ
หีบห่อ........................................ 3
2. การตั้งค่าจอภาพ....................... 4
2.1 การติดตั้ง................................... 4
2.2 การใช้งานจอภาพ........................ 6
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด................ 8
3.1SmartImage.............................. 8
3.2SmartContrast........................... 9
4.FreeSync..............................10
5. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค1��������� 11
5.1 ความละเอียด & โหมดพรีเซ็ต....... 14
6. การจัดการพลังงาน.................. 15
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน.................... 16
7.1 นโยบายเกี่ยวกับพิกเซลที่เสียของ
จอภาพแบบแบนของ Philips........ 16
7.2 การดูแลลูกค้า & การรับประกัน...... 19
8. การแก้ไขปัญหา &
คำ�ถามที่พบบ่อย2��������������������� 20
8.1 การแก้ไขปัญหา......................... 20
8.2 คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ทั่วไป2������������� 22
1. สำ�คัญ
• เมื่อวางตำ�แหน่งจอภาพ ตรวจดูให้แน่ใจว่า
สามารถเข้าถึงปลั๊กเพาเวอร์และเต้าเสียบ
ได้อย่างง่ายดาย
1. สำ�คัญ
คู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์นี้มีไว้สำ�หรับทุกคนที่
ใช้จอภาพ Philips ใช้เวลาอ่านคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้นก
้ี อ
่ นที่
จะเริ่มใช้จอภาพของคุณ คู่มือนี้ประกอบด้วย
ข้อมูลสำ�คัญ และข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับการใช้
งานจอภาพของคุณ
• ถ้าจะทำ�การปิดจอภาพโดยการถอดสาย
เคเบิลเพาเวอร์ หรือสายไฟ DC, ให้รอ 6
วินาทีก่อนที่จะถอดสายเคเบิลเพาเวอร์ หรือ
สายไฟ DC สำ�หรับการทำ�งานปกติ
• โปรดใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่ Philips
ให้มาทุกครั้ง ถ้าสายไฟของคุณหายไป
โปรดติดต่อศูนย์บริการในประเทศของคุณ
(โปรดดูศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อการดูแล
ลูกค้า)
การรับประกันของ Philips มีให้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการอย่างเหมาะสมสำ�หรับ
การใช้งานที่สอดคล้องกับขั้นตอนการใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์ และเมื่อจำ�เป็นต้องนำ�เครื่อง
เข้ารับการซ่อมแซม ต้องแสดงใบส่งของหรือ
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ซึ่งมีการระบุวันที่ซื้อ
ชื่อตัวแทนจำ�หน่าย และรุ่น รวมทั้งหมายเลข
การผลิตของผลิตภัณฑ์
• อย่าให้จอภาพมีการสั่นสะเทือนหรือได้รับ
การกระแทกที่รุนแรงระหว่างการทำ�งาน
• อย่าเคาะ ทำ�หรือจอภาพหล่นพื้นระหว่าง
การทำ�งานหรือการขนส่ง
การบำ�รุงรักษา
1.1ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย
และการบำ�รุงรักษา
• เพื่อป้องกันจอภาพของคุณจากความเสีย
หายที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่าใช้แรงกดที่มาก
เกินไปบนหน้าจอ LCD ในขณะที่เคลื่อน
ย้ายจอภาพของคุณ ให้จับที่กรอบเพื่อยก
อย่ายกจอภาพโดยการวางมือหรือนิ้วของ
คุณบนหน้าจอ LCD
คำ�เตือน
การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการ
ใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารฉบับนี้
อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจาก
กระแสไฟฟ้า และ/หรืออันตรายทางกายภาพได้
• ถอดปลั๊กจอภาพ ถ้าคุณจะไม่ใช้จอภาพเป็น
ระยะเวลานาน
อ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ในขณะที่
เชื่อมต่อและใช้จอภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ
• ถอดปลั๊กจอภาพ ถ้าคุณจำ�เป็นต้องทำ�ความ
สะอาดเครื่องด้วยผ้าที่เปียกหมาดๆ คุณ
สามารถเช็ดหน้าจอด้วยผ้าแห้งได้ใน
ขณะที่ปิดเครื่อง อย่างไรก็ตาม อย่าใช้ตัว
ทำ�ละลายอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ หรือ
ของเหลวที่มาจากแอมโมเนีย เพื่อทำ�ความ
สะอาดจอภาพของคุณ
การทำ�งาน
• โปรดเก็บจอภาพไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
แสงสว่างที่มีความเข้มสูง และห่างจาก
แหล่งกำ�เนิดความร้อนอื่นๆ การสัมผัสถูกสิ่ง
แวดล้อมในลักษณะนี้เป็นเวลานาน
อาจทำ�ให้เกิดจอภาพเปลี่ยนสี และเกิด
ความเสียหายได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
หรือความเสียหายถาวรต่อตัวเครื่อง อย่า
ให้จอภาพสัมผัสกับฝุ่น ฝน น้ำ� หรือสภาพ
แวดล้อมที่มีความชื้นมากเกินไป
• นำ�วัตถุใดๆ ที่อาจตกลงไปในรูระบายอากาศ
หรือป้องกันการทำ�ความเย็นอย่างเหมาะ
สมออกจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของ
จอภาพ
• ถ้าจอภาพของคุณเปียก ให้เช็ดด้วยผ้าแห้ง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
• อย่าปิดกั้นรูระบายอากาศบนตัวเครื่อง
• ถ้าสิ่งแปลกปลอม หรือน้ำ�เข้าไปในจอภาพ
ของคุณ โปรดปิดเครื่องทันที และถอดปลั๊ก
สายไฟออก จากนั้นนำ�สิ่งแปลกปลอมหรือ
น้ำ�ออก และส่งเครื่องไปยังศูนย์การบำ�รุง
รักษา
1
1. สำ�คัญ
• อย่าเก็บหรือใช้จอภาพในสถานที่ซึ่ง
สัมผัสถูกความร้อน แสงอาทิตย์โดยตรง
หรือมีสภาพเย็นจัด
บริการ
• เพื่อรักษาสมรรถนะการทำ�งานที่ดีที่สุด
ของจอภาพของคุณ และมีอายุการใช้งาน
ที่ยาวนานขึ้น โปรดใช้จอภาพในสถานที่
ซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นอยู่ภายในช่วงที่
ระบุไว้
• ถ้ามีความจำ�เป็นต้องใช้เอกสารใดๆ สำ�หรับ
การซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการใน
ประเทศของคุณ (โปรดดูบท "ศูนย์ข้อมูล
ผู้บริโภค")
• ฝาปิดตัวเครื่องควรเปิดโดยช่างบริการที่มี
คุณสมบัติเท่านั้น
• สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง
โปรดดูหัวข้อ "ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค"
• อุณหภูมิ : 0-40°C 32-104°F
• ความชื้น : 20-80% RH
• อย่าทิ้งจอภาพของคุณไว้ในรถยนต์/
ท้ายรถเมื่อจอดทิ้งไว้กลางแดด
• สำ�คัญ : เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟ
เวอร์ที่มีการเคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อย
จอภาพทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน เปิดทำ�งาน
แอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็นระยะๆ
เสมอ ถ้าจอภาพของคุณจะแสดงเนื้อหาที่
เป็นภาพนิ่งซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่เปิด
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำ�ให้เกิด
การ “เบิร์นอิน” หรือที่รู้จักกันในอาการ
“ภาพค้าง” หรือ “ภาพโกสต์” บนหน้าจอ
ของคุณ
หมายเหตุ
ปรึกษาช่างเทคนิคบริการ ถ้าจอภาพไม่ทำ�งาน
เป็นปกติ หรือคุณไม่แน่ใจว่าต้องดำ�เนิน
กระบวนการใดในขณะที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้
ไว้ในคู่มือฉบับนี้
1.2คำ�อธิบายของเครื่องหมายต่างๆ
ส่วนย่อยต่อไปนี้อธิบายถึงข้อตกลงของ
เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้
• อาการ "เบิร์นอิน", "ภาพค้าง" หรือ
"ภาพโกสต์" เป็นปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีใน
เทคโนโลยีหน้าจอ LCD ส่วนมากแล้ว
อาการ “เบิร์นอิน” หรือ “ภาพค้าง” หรือ
“ภาพโกสต์” จะค่อยๆ หายไปเมื่อเวลาผ่าน
ไป หลังจากที่ปิดเครื่อง
หมายเหตุ ข้อควรระวัง และคำ�เตือน
ตลอดคู่มือฉบับนี้ อาจมีส่วนของข้อความที่
แสดงพร้อมกับไอคอน และพิมพ์ด้วยตัวหนา
หรือตัวเอียง ส่วนของข้อความเหล่านี้
คือหมายเหตุ ข้อควรระวัง หรือคำ�เตือน
ซึ่งใช้ดังต่อไปนี้ :
คำ�เตือน
การไม่เปิดทำ�งานสกรีนเซฟเวอร์ หรือแอปพลิ
เคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็นระยะๆ อาจเป็นผลให้
เกิดอาการ “จอไหม้” หรือ “ภาพค้าง” หรือ
“ภาพโกสต์” อย่างรุนแรง ซึ่งจะไม่หายไป
และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่
กล่าวถึงด้านบนไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้
การรับประกันของคุณ
หมายเหตุ
ไอคอนนี้ ระบุถึงข้อมูลสำ�คัญ และเทคนิคที่ช่วย
ให้คุณใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้ดีขึ้น
ข้อควรระวัง
ไอคอนนี้ระบุถึงข้อมูลที่บอกให้คุณหลีกเลี่ยง
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์
หรือการสูญเสียข้อมูล
2
1. สำ�คัญ
คำ�เตือน
ไอคอนนี้ระบุถึงโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อ
ร่างกาย และบอกวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
คำ�เตือนบางอย่างอาจปรากฏในรูปแบบที่แตก
ต่าง และอาจไม่มีการแสดงไอคอนไว้ควบคู่กัน
ในกรณีดังกล่าว การแสดงคำ�เตือนเฉพาะจะ
อยู่ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงานออกระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your
sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3การทิ้งผลิตภัณฑ์ และวัสดุบรรจุ
หีบห่อ
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้วWEEE
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips, endof-life management primarily entails
participation in national take-back
initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably
in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http ://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
3
2. การตั้งค่าจอภาพ
ติดตั้งขาตั้งฐาน
2. การตั้งค่าจอภาพ
1. วางจอภาพคว่ำ�หน้าลงบนพื้นผิวที่นุ่มและ
เรียบ โดยใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน หรือความเสียหายที่
หน้าจอ
2.1การติดตั้ง
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
328E8
2. จับขาตั้งฐานด้วยมือทั้งสองข้าง และใส่ขา
ตั้งฐานลงในเสาของฐานให้แน่นหนา
(1) ค่อยๆ ต่อฐานเข้ากับเสาฐาน
จนกระทั่งสลักล็อคเข้ากับฐาน
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
on i n
© 2017 K
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
e
klijk
Ph
ilip
n
sio
r
ll
na
.V
er
A
.V.
sN
www.philips.com/welcome
Philips and the Philips’ Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
s
r
ve
d
.U
na
uth
o
rize
dd
u p li
catio
n is
a violation of applic
able
ad
s. M
law
Ch
i
ht
ig
es
er
ea
nd
pr
in
d
te
in
* CD
AC/DC
อะแดปเตอร์
AC/DC
Adapter
* DP
(2)ใช้นิ้วของคุณเพื่อไขสกรูที่อยู่ที่ด้าน
ล่างของฐานให้แน่น และยึดฐานเข้ากับ
เสาให้แน่น
* สายสั
ญญาณเสี
ยง
* Audio
cable
2
* VGA
* HDMI
* แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หมายเหตุ
328E8QJAB5: ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC/DC
รุ่น: Philips ADPC2065.
1
328E8QJSB5L: ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC/
DC รุ่น: Philips ADPC1936.
4
2. การตั้งค่าจอภาพ
การเชื่อมต่อไปยัง PC ของคุณ
สมบูรณ์
328E8QJAB5
3 2
6 5 4
1
7
6
2
5
1
4
3
1 อินพุตไฟ AC/DC
2 หัวแจ๊คหูฟัง
3 อินพุตเสียง
4 อินพุต VGA
5 อินพุต HDMI
6 อินพุต DP
7 ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
328E8QJSB5L
2 1
5 4 3
6
5
2
4
3
1
1 อินพุตไฟ AC/DC
2 อินพุตเสียง
3 อินพุต VGA
4 อินพุต HDMI
5 อินพุต DP
6 ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
เชื่อมต่อไปยัง PC
1. เชื่อมต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของจอภาพ
อย่างแน่นหนา
2. ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอดปลั๊กสาย
ไฟ
3. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณจอภาพเข้ากับ
ขั้วต่อวิดีโอที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ของ
คุณ
4. เสียบสายไฟของคอมพิวเตอร์ และจอภาพ
ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ๆ
5. เปิดคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณ ถ้า
จอภาพแสดงภาพ หมายความว่าการติดตั้ง
5
2. การตั้งค่าจอภาพ
คำ�อธิบายของการแสดงผลบนหน้าจอ
2.2การใช้งานจอภาพ
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) คืออะไร?
คำ�อธิบายผลิตภัณฑ์ มุมมองด้านหน้า
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) เป็นคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งในจอภาพ LCD ของ Philips ทุกรุ่น
ุณสมบัตินี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับสมรรถนะ
ของหน้าจอ หรือเลือกฟังก์ชั่นต่างๆ ของจอภาพ
โดยตรงผ่านหน้าต่างขั้นตอนการทำ�งานที่แสดง
บนหน้าจอ ระบบติดต่อผู้ใช้ที่แสดงบนหน้าจอที่
ใช้ง่าย แสดงอยู่ด้านล่าง :
 




กดเพื่อเปิดเครื่อง กดค้างไว้
ประมาณ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง

เข้าถึงเมนู OSD ยืนยันการปรับ
OSD


ปรับระดับเสียงของลำ�โพง
ปรับเมนู OSD
พื้นฐานและขั้นตอนง่ายๆ บนปุ่มควบคุม
เปลี่ยนแหล่งสัญญาณขาเข้า
ในการเข้าถึงเมนู OSD บนจอแสดงผล Philips
นี้ เพียงใช้ปุ่มที่ด้านข้างของกรอบจอแสดงผล
ปุ่มนี้ทำ�งานเหมือนกับจอยสติ๊ก ในการเลื่อน
เคอร์เซอร์ เพียงผลักปุ่มไปในทิศทางทั้งสี่
กดปุ่มเพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
ปรับเมนู OSD
SmartImage มีตัวเลือกที่หลาก
หลาย : FPS, แข่งรถ, RTS, นัก
เล่นเกม 1, นักเล่นเกม 2, โหมด
LowBlue และ ปิด
กลับไปยังระดับ OSD ก่อนหน้า
6
2. การตั้งค่าจอภาพ
เมนู OSD
การแจ้งเตือนความละเอียด
ด้านล่างเป็นมุมมองในภาพรวมของ
โครงสร้างของการแสดงผลบนหน้าจอ
คุณสามารถใช้หน้าจอนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อ
คุณต้องการทำ�งานด้วยการปรับค่าต่างๆ
ในภายหลัง
Main menu
จอภาพนี้ได้รับการออกแบบให้มีสมรรถนะการ
ทำ�งานดีที่สุดที่ความละเอียดมาตรฐานของ
เครื่องคือ 1920×[email protected] เมื่อเปิดเครื่อง
จอภาพด้วยความละเอียดที่แตกต่างจากนี้
จะมีการแจ้งเตือนแสดงบนหน้าจอ :
Use 1920×[email protected] for best results
(ใช้ 1920×[email protected] เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ดีที่สุด)
Sub menu
LowBlue
Mode
On
Off
Input
VGA
HDMI
DisplayPort
Picture
Brightness
Contrast
Sharpness
SmartResponse
SmartContrast
SmartFrame
1, 2, 3
คุณสามารถปิดการแสดงการแจ้งเตือนความ
ละเอียดมาตรฐานจาก Setup (ตั้งค่า) ในเมนู
OSD (การแสดงผลบนหน้าจอ)
0~100
0~100
0~100
Off, Fast, Faster, Fastest
On, Off
ฟังก์ชั่นด้านกายภาพ
On, Off
Size (1,2,3,4,5,6,7)
เอียง
Brightness (0~100)
Contrast(0~100)
H. position
V. position
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
SmartSize
Panel Size
10°
On, Off
-5°
17'': (5:4)
19'': (5:4)
19''W: (16:10)
22''W: (16:10)
18.5W'': (16:9)
19.5''W: (16:9)
20''W: (16:9)
21.5''W: (16:9)
23''W: (16:9)
24''W: (16:9)
27''W: (16:9)
1:1
31.5''W: (16:9)
Aspect
Audio
Volume
0~100
On, Off
Stand-Alone
(available for selective models)
Mute
On, Off
Audio In, HDMI, DisplayPort
Audio Source
(available for selective models)
Color
Color Temperature
sRGB
User Define
Default(328E8QJSB5L),6500K,
9300K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brasil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
OSD Setting
Horizontal
Vertical
Transparency
Setup
Auto
OSD Time Out
H.Position
V.Position
Phase
Clock
Resolution
Notification
Reset
Information
0~100
0~100
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
0~100
0~100
0~100
0~100
On, Off
Yes, No
7
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
วิธีการเปิดทำ�งาน SmartImage?
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
3.1 SmartImage
นี่คืออะไร?
SmartImage ให้การตั้งค่าล่วงหน้าซึ่ง
ปรับค่าจอแสดงผลให้ทำ�งานอย่างเหมาะสม
ที่สุดสำ�หรับเนื้อหาชนิดต่างๆ ซึ่งจะปรับความ
สว่าง คอนทราสต์ สี และความชัดแบบเรียลไทม์
ไม่ว่าคุณจะกำ�ลังทำ�งานด้วยการใช้งาน
ข้อความ, การแสดงภาพ หรือการชมวิดีโอ
Philips SmartImage ก็ให้สมรรถนะการ
ทำ�งานที่ดีที่สุดของจอภาพได้
1. เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อเปิด SmartImage
บนหน้าจอ
2. กดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกระหว่าง FPS, แข่ง
รถ, RTS, นักเล่นเกม 1, นักเล่นเกม 2,
โหมด LowBlue และ ปิด
3. การแสดงผลบนหน้าจอของ SmartImage
จะอยู่บนหน้าจอเป็นเวลา 5 วินาที หรือคุณ
สามารถกดไปทางซ้ายเพื่อทำ�การยืนยัน
ก็ได้
ทำ�ไมจึงจำ�เป็นต้องใช้?
คุณต้องการจอภาพที่ให้การแสดงผลที่ดีที่สุด
สำ�หรับเนือ
้ หาทุกชนิด ซอฟต์แวร์ SmartImage
จะปรับความสว่าง คอนทราสต์ สี และความ
ชัดโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การรับชมบนจอภาพของคุณ
มีตัวเลือกที่หลากหลาย : FPS, แข่งรถ, RTS,
นักเล่นเกม 1, นักเล่นเกม 2, โหมด LowBlue
และ ปิด
คุณสมบัตินี้ทำ�งานอย่างไร?

SmartImage เป็นเทคโนโลยีชั้นนำ�ที่มี
เฉพาะบนเครื่อง Philips ที่วิเคราะห์เนื้อหาที่
แสดงบนหน้าจอของคุณ ตามสถานการณ์ที่
คุณเลือก SmartImage จะปรับคอนทรา
สต์ ความอิ่มของสี และความชัดของภาพ
แบบไดนามิก เพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพ
ที่กำ�ลังแสดงในขณะนั้น ซึ่งทุกอย่างเป็นการ
ดำ�เนินการแบบเรียลไทม์ด้วยการกดปุ่มเพียง
ปุ่มเดียว




 
 
 

• FPS: สำ�หรับการเล่นเกม FPS (เกมยิงมุม
มองบุคคลที่หนึ่ง) ปรับปรุงรายละเอียด
ระดับสีดำ�ของธีมที่มืด
• เกมแข่งรถ: สำ�หรับการเล่นเกมแข่งรถ ให้
เวลาตอบสนองที่เร็วที่สุด และความอิ่มของ
สีที่สูง
8
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
• RTS: สำ�หรับการเล่น RTS (เกมวางแผนเรี
ยลไทม์) ส่วนที่ผู้ใช้เลือกสามารถถูกไฮไลต์
สำ�หรับเกม RTS (ผ่าน SmartFrame)
คุณภาพของภาพสามารถถูกปรับสำ�หรับ
ส่วนที่ไฮไลต์
3.2 SmartContrast
นี่คืออะไร?
เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ ที่วิเคราะห์เนื้อหา
ที่แสดงแบบไดนามิก และปรับอัตราคอนทรา
สต์ของจอภาพ LCD ให้เหมาะสมที่สุดโดย
อัตโนมัติ เพื่อให้ได้ความชัดในการรับชม
และความเพลิดเพลินในการดูมากที่สุด
การเร่งแบคไลท์เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดขึ้น คมขึ้น
และสว่างขึ้น หรือการลดความสว่างของ
แบคไลท์ลง เพื่อการแสดงภาพที่ชัดเจนในภาพ
ที่มีพื้นหลังสีมืด
• เกมเมอร์ 1: การตั้งค่าคุณลักษณะของผู้ใช้
ถูกบันทึกเป็นเกมเมอร์ 1
• เกมเมอร์ 2: การตั้งค่าคุณลักษณะของผู้ใช้
ถูกบันทึกเป็นเกมเมอร์ 2
• LowBlue Mode: ในการศึกษาและวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ LowBlue โหมดเพื่อให้เหมาะ
กับสายตานั้น ได้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้รังสี
อัลตร้าไวโอเลตทำ�ให้เกิดผลเสียต่อดวงตา
แต่รังสีสีฟ้าที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระยะสั้น
จากจอ LED ก็สามารถเป็นเหตุให้เกิดผล
เสียต่อดวงตาด้วยเช่นกัน และมีผลต่อการ
มองเห็นในระยะยาว เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ในการตั้งค่าของ Philips LowBlue โหมด
จึงได้มีการนำ�เทคโนโลยีซอฟแวร์ที่ทัน
สมัยมาใช้เพื่อลดอันตรายที่เกิดจากแสงที่มี
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสีฟ้า
ทำ�ไมจึงจำ�เป็นต้องใช้?
คุณต้องการความชัดเจนในการรับชมมากที่สุด
และความสบายตาสูงสุดสำ�หรับการชมเนื้อหา
ทุกประเภท SmartContrast ควบคุมคอนท
ราสต์ และปรับแบคไลท์แบบไดนามิก เพื่อให้ได้
ภาพวิดีโอและเกมที่ชัดเจน คมชัด และสว่าง
หรือการแสดงข้อความที่ชัด สามารถอ่านได้
ง่ายสำ�หรับงานสำ�นักงานโดยอัตโนมัติ
ด้วยการสิ้นเปลืองพลังงานที่ลดลงของจอภาพ
คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
และยืดอายุการใช้งานจอภาพของคุณไปได้อีก
นาน
• ปิด: ไม่มีการปรับค่าให้เหมาะสมที่สุดโดย
SmartImage.
คุณสมบัตินี้ทำ�งานอย่างไร?
เมื่อคุณเปิดทำ�งาน SmartContrast เครื่องจะ
วิเคราะห์เนื้อหาที่คุณกำ�ลังแสดงอยู่แบบเรียล
ไทม์ เพื่อปรับสี และควบคุมความเข้มของ
แบคไลท์ ฟังก์ชั่นนี้จะเร่งคอนทราสต์แบบ
ไดนามิก เพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่ยอด
เยี่ยมในขณะที่ชมวิดีโอ หรือเล่นเกม
9
4. Free Sync
• AMD Radeon R9 285
• AMD Radeon R7 260X
• AMD Radeon R7 260
4. FreeSync
■■ โปรเซสเซอร์ A-ซีรีส์ เดสก์ทอป และ APU
เคลื่อนที่
•
•
•
•
•
•
•
•
•
การเล่นเกมบน PC เป็นประสบการณ์ที่
ไม่สมบูรณ์มายาวนานมาก เนื่องจาก GPU
และจอภาพมีการอัปเดตด้วยอัตราที่แตกต่างกัน
บางครั้ง GPU สามารถเรนเดอร์ภาพใหม่ได้
จำ�นวนมากระหว่างการอัปเดตจอภาพครั้งเดียว
และจอภาพจะแสดงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ
แต่ละภาพเป็นภาพเพียงภาพเดียว นี่เรียกว่าอา
การ "ภาพขาด (tearing)" นักเล่นเกมสามารถ
แก้ไขอาการภาพขาด
ได้ด้วยคุณสมบัติที่เรียกว่า
“v-sync” แต่ภาพสามารถเกิดอาการกระตุก
เนื่องจาก GPU รอให้จอภาพเรียกการอัปเดต
ก่อนที่จะส่งมอบภาพใหม่ให้
การตอบสนองของอินพุตจากเมาส์ และอัตรา
เฟรมโดยรวมต่อวินาทีจะลดลงเมื่อใช้ v-sync
ด้วย เทคโนโลยี AMD FreeSync™ กำ�จัด
ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมด โดยให้ GPU อัปเดต
จอภาพ ณ เวลาที่ภาพใหม่พร้อม ซึ่งทำ�ให้นัก
เล่นเกมได้ภาพเกมที่ไหลลื่น มีการตอบสนอง
รวดเร็ว และไม่มีภาพขาดอีกต่อไป
ตามด้วยกราฟิกการ์ดที่ใช้งานด้วยกันได้
■■ ระบบปฏิบัติการ
■■ Windows 10/8.1/8/7
■■ กราฟฟิกการ์ด: R9 290/300 ซีรีส์ & R7
260 ซีรีส์
•
•
•
•
•
•
•
AMD Radeon R9 300 ซีรีส์
AMD Radeon R9 Fury X
AMD Radeon R9 360
AMD Radeon R7 360
AMD Radeon R9 295X2
AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 290
10
AMD A10-7890K
AMD A10-7870K
AMD A10-7850K
AMD A10-7800
AMD A10-7700K
AMD A8-7670K
AMD A8-7650K
AMD A8-7600
AMD A6-7400K
5. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
5. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
ภาพ/จอแสดงผล
ชนิดของจอภาพ
แบคไลท์
ขนาดหน้าจอ
อัตราส่วนภาพ
ขนาดพิกเซล
SmartContrast
เวลาตอบสนอง
(ทั่วไป)
SmartResponse
ความละเอียดที่ดีที่สุด
มุมการรับชม
การเพิ่มคุณภาพของ
ภาพ
สีที่แสดงได้
ช่วงสีกว้าง
VA LCD
ระบบ W-LED
31.5" ก (80 ซม.)
16:9
0.363 x 0.363 mm
20,000,000 :1
21 ms (GtG)
5ms(GtG)
1920x1080 @ 60Hz
178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10
SmartImage
16.7 M
มี (328E8QJAB5)
50Hz-76Hz ( อนาล็อก, ดิจิตอล)
48Hz-76Hz ( HDMI); 48Hz-76Hz(Free Sync for HDMI)
อัตรารีเฟรชแนวตั้ง
48Hz-76Hz ( DP); 48Hz-76Hz(Free Sync for DP)
30KHz-83KHz ( อนาล็อก, ดิจิตอล)
30KHz-85KHz ( HDMI); 30KHz-85KHz (Free Sync for HDMI)
ความถี่แนวนอน
85KHz (DP); 85KHz (Free Sync for DP)
sRGB
มี
ความสามารถด้านการเชื่อมต่อ
VGA(อนาล็อก), HDMI, DP(ดิจิตอล,HDCP)
อินพุตสัญญาณ
เสียงเข้า/ออก
เสียง PC เข้า, หูฟังออก (328E8QJAB5)
สัญญาณอินพุต
ซิงค์แยก, ซิงค์บนสีเขียว
ความสะดวกสบาย
ลำ�โพงติดตั้งในตัว
ภาษา OSD
ความสะดวกสบายอื่นๆ
ความสามารถด้านพลัก
& เพลย์
ขาตั้ง
เอียง
3W x 2 (328E8QJAB5)
อังกฤษ, เยอรมัน, สเปน, กรีก, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ฮังการี, เนเธอร์แลนด์,
โปรตุเกส, โปรตุเกส บราซิล, โปแลนด์, รัสเซีย, สวีเดน, ฟินแลนด์, ตุรกี,
เช็ก, ยูเครน, จีนแผ่นดินใหญ่, จีนไต้หวัน, ญี่ปุ่น, เกาหลี
ล็อค Kensington
DDC/CI, Mac OSX, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
-5° / +10°
11
5. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
328E8QJAB5
พลังงาน
การใช้พลังงาน
แรงดันไฟฟ้า
AC ที่ 100VAC,
50Hz
แรงดันไฟฟ้า
AC ที่ 115VAC,
60Hz
แรงดันไฟฟ้า
AC ที่ 230VAC,
50Hz
การทำ�งานปกติ
43.72 W (ทั่วไป)
43.82 W (ทั่วไป)
43.92 W (ทั่วไป)
สลีป (สแตนด์บาย)
<0.5 W (ทั่วไป)
<0.3 W (ทั่วไป)
<0.5 W (ทั่วไป)
<0.3 W (ทั่วไป)
<0.5 W (ทั่วไป)
<0.3 W (ทั่วไป)
แรงดันไฟฟ้า
AC ที่ 100VAC,
50Hz
แรงดันไฟฟ้า AC
ที่ 115VAC, 60Hz
แรงดันไฟฟ้า
AC ที่ 230VAC,
50Hz
ปิดเครื่อง
การกระจายความร้อน*
การทำ�งานปกติ
สลีป (สแตนด์บาย)
ปิดเครื่อง
ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์
แหล่งจ่ายไฟ
149.22 BTU/ชม.
149.56 BTU/ชม.
149.90 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
(ทั่วไป)
(ทั่วไป)
<1.71 BTU/ชม.
<1.71 BTU/ชม.
<1.71 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
(ทั่วไป)
(ทั่วไป)
<1.02 BTU/ชม.
<1.02 BTU/ชม.
<1.02 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
(ทั่วไป)
(ทั่วไป)
โหมดเปิดเครื่อง : สีขาว, โหมดสแตนด์บาย/สลีป : สีขาว
(กะพริบ)
ภายนอก, 100-240VAC, 50-60Hz
328E8QJSB5L
พลังงาน
การใช้พลังงาน
แรงดันไฟฟ้า
AC ที่ 100VAC,
50Hz
แรงดันไฟฟ้า
AC ที่ 115VAC,
60Hz
แรงดันไฟฟ้า
AC ที่ 230VAC,
50Hz
การทำ�งานปกติ
25.90 W (ทั่วไป)
26.00 W (ทั่วไป)
26.10 W (ทั่วไป)
สลีป (สแตนด์บาย)
<0.5 W (ทั่วไป)
<0.3 W (ทั่วไป)
<0.5 W (ทั่วไป)
<0.3 W (ทั่วไป)
<0.5 W (ทั่วไป)
<0.3 W (ทั่วไป)
แรงดันไฟฟ้า
AC ที่ 100VAC,
50Hz
แรงดันไฟฟ้า AC
ที่ 115VAC, 60Hz
แรงดันไฟฟ้า
AC ที่ 230VAC,
50Hz
ปิดเครื่อง
การกระจายความร้อน*
การทำ�งานปกติ
สลีป (สแตนด์บาย)
ปิดเครื่อง
ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์
แหล่งจ่ายไฟ
88.40 BTU/ชม.
88.74 BTU/ชม.
89.08 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
(ทั่วไป)
(ทั่วไป)
<1.71 BTU/ชม.
<1.71 BTU/ชม.
<1.71 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
(ทั่วไป)
(ทั่วไป)
<1.02 BTU/ชม.
<1.02 BTU/ชม.
<1.02 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
(ทั่วไป)
(ทั่วไป)
โหมดเปิดเครื่อง : สีขาว, โหมดสแตนด์บาย/สลีป : สีขาว
(กะพริบ)
ภายนอก, 100-240VAC, 50-60Hz
12
5. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
ขนาด
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง
(กxสxล)
ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใส่ขาตั้ง
(กxสxล)
ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์
(กxสxล)
น้ำ�หนัก
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง
ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใส่ขาตั้ง
ผลิตภัณฑ์พร้อมกล่องบรรจุ
เงื่อนไขการทำ�งาน
ช่วงอุณหภูมิ (ขณะทำ�งาน)
ความชื้นสัมพัทธ์ (ขณะทำ�งาน)
ความดันบรรยากาศ
(ขณะทำ�งาน)
ช่วงอุณหภูมิ (ขณะไม่ทำ�งาน)
ความชื้นสัมพัทธ์
(ขณะไม่ทำ�งาน)
ความดันบรรยากาศ
(ขณะไม่ทำ�งาน)
721 x 525 x 223 mm
721 x 434 x 76 mm
836 x 648 x 186 mm
7.20kg
6.90kg
10.11Kg
0ºC ถึง 40ºC
20% ถึง 80%
700 ถึง 1060hPa
-20ºC ถึง 60ºC
10% ถึง 90%
500 ถึง 1060hPa
สิ่งแวดล้อม
ROHS
บรรจุภัณฑ์
สารเฉพาะ
ความสอดคล้องและมาตรฐาน
มี
รีไซเคิลได้ 100%
ตัวเครื่องที่ปราศจาก PVC BFR 100%
การอนุมัติของระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ
328E8QJAB5: เครื่องหมาย CE , FCC Class B, CU-EAC,
ISO9241-307, VCCI CLASS B, RCM, CCC, CECP, BSMI
328E8QJSB5L: CCC, CECP
ตัวเครื่อง
สี
พื้นผิว
สีดำ�า
มัน
หมายเหตุ
1. ข
้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไปที่ www.philips.com/support เพื่อ
ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูลเวอร์ชั่นล่าสุด
2. เวลาตอบสนองอัจฉริยะเป็นค่าที่ดีที่สุดจากการทดสอบ GtG หรือ GtG (BW)
13
5. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
5.1ความละเอียด & โหมดพรีเซ็ต
ความละเอียดสูงสุด
[email protected] (อินพุตอนาล็อก)
[email protected] (อินพุตอนาล็อก)
ความละเอียดที่แนะนำ�
[email protected] (อินพุตอนาล็อก)
ความถี่แนวนอน ความละเอียด ความถี่แนวตั้ง
(kHz)
(Hz)
31.47
720x400
70.09
31.47
640x480
59.94
35.00
640x480
66.67
37.86
640x480
72.81
37.50
640x480
75.00
37.88
800x600
60.32
46.88
800x600
75.00
48.36
1024x768
60.00
60.02
1024x768
75.03
63.89
1280x1024
60.02
79.98
1280x1024
75.03
55.94
1440x900
59.89
70.64
1440x900
74.98
65.29
1680x1050
59.95
67.50
1920x1080
60.00
หมายเหตุ
โปรดทราบว่าจอแสดงผลของคุณทำ�งาน
ได้ดีที่สุดที่ความละเอียดมาตรฐาน
[email protected] เพื่อให้ได้คุณภาพการ
แสดงผลที่ดีที่สุด โปรดทำ�ตามคำ�แนะนำ�ในการ
ตั้งค่าความละเอียดนี้
14
6. การจัดการพลังงาน
6. การจัดการพลังงาน
ถ้าคุณมีการ์ดแสดงผลหรือซอฟต์แวร์ที่
สอดคล้องกับ VESA DPM ติดตั้งอยู่ใน PC
ของคุณ จอภาพจะลดการสิ้นเปลืองพลังงาน
โดยอัตโนมัติในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ถ้าตรวจ
พบการป้อนข้อมูลจากแป้นพิมพ์ เมาส์ หรือ
อุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่นๆ จอภาพจะ 'ตื่นขึ้น'
โดยอัตโนมัติ ตารางต่อไปนี้แสดงการสิ้นเปลือง
พลังงาน และการส่งสัญญาณของคุณสมบัติการ
ประหยัดพลังงานอัตโนมัตินี้ :
328E8QJAB5
ความหมายของการจัดการพลังงาน
โหมด
VESA
วิดีโอ
ซิงค์แนว
นอน
ซิงค์
แนวตั้ง
พลังงานที่ใช้
สี LED
แอกทีฟ
ติด
ใช่
ใช่
43.82 W
(ทั่วไป)
57.29 W
(สูงสุด)
สีขาว
สลีป
ดับ
ไม่
ไม่
< 0.5 W
(ทั่วไป)
สีขาว
(กะพริบ)
ปิดเครื่อง
ดับ
-
-
< 0.3 W
(ทั่วไป)
ดับ
328E8QJSB5L
ความหมายของการจัดการพลังงาน
โหมด
VESA
วิดีโอ
ซิงค์แนว
นอน
ซิงค์
แนวตั้ง
พลังงานที่ใช้
สี LED
สีขาว
แอกทีฟ
ติด
ใช่
ใช่
26.00 W
(ทั่วไป)
30.00 W
(สูงสุด)
สลีป
ดับ
ไม่
ไม่
< 0.5 W
(ทั่วไป)
สีขาว
(กะพริบ)
ปิดเครื่อง
ดับ
-
-
< 0.3 W
(ทั่วไป)
ดับ
การตั้งค่าต่อไปนี้ถูกใช้เพื่อวัดการสิ้นเปลือง
พลังงานบนจอภาพนี้
• ความละเอียดมาตรฐาน : 1920x1080
• คอนทราสต์ : 50%
• ความสว่าง : 100%
• อุณหภูมิสี : 6500k พร้อมรูปแบบสีขาว
สมบูรณ์
หมายเหตุ
ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบ
15
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
ประกอบกันกลายเป็นภาพ เมื่อพิกเซลย่อย
ทั้งหมดของพิกเซลหนึ่งสว่าง พิกเซลย่อยทั้ง 3
สีจะรวมกันปรากฏเป็นพิกเซลสีขาวหนึ่งพิกเซล
เมื่อพิกเซลย่อยทั้งหมดมืด พิกเซลย่อยทั้ง 3
สีจะรวมกันปรากฏเป็นพิกเซลสีดำ�หนึ่งพิกเซล
การผสมรวมอื่นๆ ของพิกเซลย่อยที่สว่างและมืด
จะปรากฏเป็นพิกเซลสีอื่นๆ หนึ่งพิกเซล
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
7.1 นโยบายเกี่ยวกับพิกเซลที่เสียของ
จอภาพแบบแบนของ Philips
Philips ใช้ความพยายามเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพสูงสุด เราใช้กระบวนการผลิตที่มี
ความก้าวหน้าที่สุดในอุตสาหกรรม และใช้การ
ควบคุมคุณภาพที่มีความเข้มงวดที่สุด อย่างไร
ก็ตาม บางครั้งข้อบกพร่องเกี่ยวกับพิกเซล
หรือพิกเซลย่อยบนหน้าจอแบบ TFT ที่ใช้ใน
จอแสดงผลแบบแบนก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ไม่มีผู้ผลิตรายใดสามารถรับประกันได้ว่าหน้า
จอแบบแบนทั้งหมดจะปราศจากข้อบกพร่อง
ของพิกเซล แต่ Philips รับประกันว่าจอภาพ
ทุกจอที่มีจำ�นวนข้อบกพร่องที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้ จะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้
ใหม่ภายใต้การรับประกัน ข้อสังเกตนี้อธิบายถึง
ชนิดต่างๆ ของข้อบกพร่องของพิกเซล และระบุ
ระดับข้อบกพร่องที่สามารถยอมรับได้สำ�หรับ
แต่ละชนิด เพื่อที่จะมีคุณสมบัติสำ�หรับการซ่อม
แซมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใต้การรับประกัน
จำ�นวนของพิกเซลที่พกพร่องบนหน้าจอแบบ
TFT ต้องเกินระดับที่สามารถยอมรับได้
ตัวอย่างเช่น จำ�นวนพิกเซลย่อย
ไม่เกิน 0.0004% บนจอภาพอาจมีข้อบกพร่อง
ยิ่งกว่านั้น Philips
ยังได้กำ�หนดมาตรฐานที่สูงขึ้นสำ�หรับชนิดของ
พิกเซลที่ข้อบกพร่องบางชนิดสามารถสังเกต
เห็นได้ง่ายกว่าชนิดอื่นอีกด้วย
นโยบายนี้ใช้ได้ทั่วโลก
ชนิดของข้อบกพร่องของพิกเซล
ข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซลย่อย
ปรากฏบนหน้าจอในลักษณะที่แตกต่างกัน
มีข้อบกพร่อง 2 ประเภทของพิกเซล และข้อ
บกพร่องหลายชนิดของพิกเซลย่อยภายใน
แต่ละประเภท
ข้อบกพร่องจุดสว่าง
ข้อบกพร่องจุดสว่าง ปรากฏเป็นพิกเซลหรือ
พิกเซลย่อยที่สว่างหรือ 'ติด' ตลอดเวลา นั่นคือ
จุดที่สว่างของพิกเซลย่อยจะมองเห็นเด่นออก
มาบนหน้าจอ เมื่อจอภาพแสดงรูปแบบที่มืด
ชนิดของข้อบกพร่องจุดสว่างแบบต่างๆ มีดังนี้
พิกเซลย่อยสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำ�เงินหนึ่งจุด
สว่าง
พิกเซลย่อย
พิกเซล
พิกเซลย่อยติดกัน 2 จุดสว่าง :
สีแดง + สีน้ำ�เงิน = สีม่วง
สีแดง + สีเขียว = สีเหลือง
สีเขียว + สีน้ำ�เงิน = สีฟ้า (สีฟ้าอ่อน)
พิกเซลและพิกเซลย่อย
พิกเซล หรือส่วนของภาพ ประกอบด้วยพิกเซล
ย่อย 3 ส่วนที่ประกอบด้วยสีหลักคือ สีแดง
สีเขียว และสีน้ำ�เงิน พิกเซลจำ�นวนมาก
16
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
พิกเซลย่อยติดกัน 3 จุดสว่าง (พิกเซลสีขาว
หนึ่งจุด)
ระดับการยอมรับสำ�หรับข้อบกพร่องของพิกเซล
เพื่อที่จะมีคุณสมบัติสำ�หรับการซ่อมแซม
หรือการเปลี่ยนเครื่องใหม่เนื่องจากข้อบกพร่อง
ของพิกเซลระหว่างช่วงเวลารับประกัน
หน้าจอแบบ TFT ในจอแสดงผลแบบแบนของ
Philips ต้องมีจำ�นวนพิกเซลหรือพิกเซลย่อยที่
บกพร่องเกินระดับการยอมรับในตารางต่อไปนี้
หมายเหตุ
จุดสว่างสีแดงหรือสีน้ำ�เงิน ต้องมีความสว่างกว่า
จุดข้างๆ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่จุด
สว่างสีเขียว ต้องมีความสว่างกว่าจุดข้างๆ
มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
ข้อบกพร่องจุดสีดำ�
ข้อบกพร่องจุดสีดำ� ปรากฏเป็นพิกเซล
หรือพิกเซลย่อยที่มืดหรือ 'ดับ' ตลอดเวลา
นั่นคือ จุดที่มืดของพิกเซลย่อยจะมองเห็นเด่น
ออกมาบนหน้าจอ เมื่อจอภาพแสดงรูปแบบที่
สว่าง รายการด้านล่างคือชนิดของข้อบกพร่อง
จุดมืดแบบต่างๆ
ข้อบกพร่องของพิกเซลที่อยู่ใกล้กัน
เนื่องจากข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซล
ย่อยชนิดเดียวกันที่อยู่ใกล้กัน อาจสังเกตเห็น
ได้มากกว่า Philips จึงระบุระดับการยอมรับ
สำ�หรับข้อบกพร่องของพิกเซลที่อยู่ใกล้กันด้วย
17
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
ข้อบกพร่องจุดสว่าง
ระดับที่สามารถยอมรับได้
พิกเซลย่อยสว่าง 1 จุด
3
พิกเซลย่อยที่สว่างติดกัน 2 จุด
1
พิกเซลย่อยที่สว่างติดกัน 3 จุด (พิกเซลสีขาวหนึ่งพิกเซล)
0
ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องจุดสว่าง 2 จุด*
>15 มม.
ข้อบกพร่องจุดสว่างรวมของทุกชนิด
3
ข้อบกพร่องจุดสีดำ�
ระดับที่สามารถยอมรับได้
พิกเซลย่อยมืด 1 จุด
5 หรือน้อยกว่า
พิกเซลย่อยมืดติดกัน 2 จุด
2 หรือน้อยกว่า
พิกเซลย่อยมืดติดกัน 3 จุด
0
ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องจุดมืด 2 จุด*
>15 มม.
ข้อบกพร่องจุดมืดรวมของทุกชนิด
5 หรือน้อยกว่า
จุดบกพร่องรวม
ระดับที่สามารถยอมรับได้
ข้อบกพร่องจุดสว่างหรือจุดมืดรวมของทุกชนิด
5 หรือน้อยกว่า
หมายเหตุ
1. ข้อบกพร่องพิกเซลย่อยที่ติดกัน 1 หรือ 2 แห่ง = ข้อบกพร่อง 1 จุด
2. จ
อภาพนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9241-307 (ISO9241-307 : ข้อกำ�หนดตามหลักสรีรศาสตร์,
วิธีการวิเคราะห์ และการทดสอบความสอดคล้องสำ�หรับจอแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์)
(328E8QJAB5)
18
7. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
7.2 การดูแลลูกค้า & การรับประกัน
สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน และข้อกำ�หนดในการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ใช้ได้
สำ�หรับภูมิภาคของคุณ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.philips.com/support สำ�หรับรายละเอียด
สำ�หรับการขยายระยะเวลาการรับประกัน หากคุณต้องการต่ออายุระยะเวลาการรับประกันทั่วไป โปรดติด
ต่อศูนย๋บริการที่ได้รับการรับรองของเรา
หากคุณต้องการใช้บริการนี้ โปรดซื้อบริการดังกล่าวภายใน 30 วันปฏิทินนับจากวันที่คุณซื้อ ในระหว่าง
การขยายระยะเวลาการรับประกัน บริการรวมถึง การรับเครื่อง บริการการซ่อมและส่งคืน แต่อย่างไร
ก็ตาม ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
หากพันธมิตรบริการที่ได้รับการรับรองไม่สามารถดำ�เนินการซ่อมภายใต้แพคเกจการรับประกันที่ได้รับ
การขยายออกไป เราจะหาทางแก้ไขอื่นให้คุณ ถ้าทำ�ได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการรับประกันที่ได้คุณได้ซื้อ
ไป
โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการลูกค้า Philips หรือศูนย์การติดต่อในท้องที่ (ด้วยหมายเลขผู้บริโภค)
สำ�หรับรายละเอียด
หมายเลขศูนย์บริการลูกค้า Philips ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ระยะเวลาการรับประกัน
มาตรฐานในเครื่อง
ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่แตก
ต่างกัน
ระยะเวลาการรับประกันที่
ขยาย
ระยะเวลาการรับประกันทั้งหมด
ระยะเวลาการรับประกันมาตรฐาน
ในเครื่อง +1
ระยะเวลาการรับประกันมาตรฐาน
ในเครื่อง +2
ระยะเวลาการรับประกันมาตรฐาน
ในเครื่อง +3
+ 1 ปี
+ 2 ปี
+ 3 ปี
**ต้องมีหลักฐานการซื้อเดิมและการซื้อระยะเวลาการรับประกันเพิ่ม
หมายเหตุ
โปรดดูที่คู่มือข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับสายด่วนที่บริการในภูมิภาคซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์ของ Philips
ในหน้าให้ความช่วยเหลือ
19
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
• ตรวจสอบเพื่อดูว่าสายเคเบิลจอภาพมีขาที่
งอหรือไม่
8. การแก้ไขปัญหา &
คำ�ถามที่พบบ่อย
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
ปุ่ม AUTO (อัตโนมัติ) ไม่ทำ�งาน
• ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะเมื่ออยู่ใน
โหมด VGA- อนาล็อก ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นที่
พอใจ คุณสามารถทำ�การปรับค่าต่างๆ แบบ
แมนนวลได้ผ่านเมนู OSD
8.1การแก้ไขปัญหา
หน้านี้ประกอบด้วยปัญหาต่างๆ ที่สามารถ
แก้ไขได้โดยผู้ใช้ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่
หลังจากที่คุณลองวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
แล้ว ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ
Philips
หมายเหตุ
ฟังก์ชั่น Auto (อัตโนมัติ) ใช้ไม่ได้ในโหมด
DVI-ดิจิตอล เนื่องจากไม่มีความจำ�เป็น
ปัญหาทั่วไป
มองเห็นควันหรือประกายไฟ
ไม่มีภาพ (LED เพาเวอร์ไม่ติด)
• อย่าดำ�เนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใดๆ
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟเสียบอยู่กับ
เต้าเสียบไฟฟ้า และเสียบอยู่ที่ด้านหลัง
จอภาพ
• ตัดการเชื่อมต่อจอภาพจากแหล่งพลังงาน
หลักทันที เพื่อความปลอดภัย
• แรกสุด ให้แน่ใจว่าปุ่มเพาเวอร์ที่ด้าน
หน้าของจอภาพอยู่ในตำ�แหน่ง OFF (ปิด)
จากนั้นกดปุ่มไปยังตำ�แหน่ง ON (เปิด)
• ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips
ทันที
ไม่มีภาพ (LED เพาเวอร์เป็นสีขาว)
ภาพไม่อยู่ตรงกลาง
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น “Auto
(อัตโนมัติ)” ในตัวควบคุมหลักของ OSD
ปัญหาเกี่ยวกับภาพ
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลสัญญาณเชื่อม
ต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเหมาะ
สม
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น Phase/
Clock (เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า)
ในตัวควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้
เฉพาะในโหมด VGA
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจอภาพไม่มี
ขาที่งอบนด้านที่ใช้สำ�หรับเชื่อมต่อ ถ้ามี
ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนสายเคเบิล
ภาพสั่นบนหน้าจอ
• คุณสมบัติการประหยัดพลังงานอาจเปิด
ทำ�งานอยู่
• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลสัญญาณเชื่อมต่อไป
ยังกราฟฟิกการ์ด หรือ PC อย่างเหมาะสม
และแน่นหนาหรือไม่
หน้าจอแสดงข้อความ
มีการกะพริบแนวตั้ง
Attention
Check cable connection
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น “Auto
(อัตโนมัติ)” ในตัวควบคุมหลัก OSD
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจอภาพเชื่อม
ต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเหมาะ
สม (ให้ดูคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อประกอบด้วย)
• กำ�จัดแถบในแนวตั้งโดยใช้ Phase/Clock
(เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า) ในตัว
ควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้เฉพาะ
ในโหมด VGA
20
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
ภาพปรากฏผิดเพี้ยน ข้อความเป็นไม่ชัด
หรือเบลอ
มีการกะพริบแนวนอน
• ตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลของ PC
ให้เป็นโหมดเดียวกันกับความละเอียด
มาตรฐานของการแสดงผลที่แนะนำ�ของ
จอภาพ
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น “Auto
(อัตโนมัติ)” ในตัวควบคุมหลัก OSD
จุดสีเขียว สีแดง สีน้ำ�เงิน จุดมืด และสีขาว
ปรากฏบนหน้าจอ
• กำ�จัดแถบในแนวตั้งโดยใช้ Phase/Clock
(เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า) ในตัว
ควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้เฉพาะ
ในโหมด VGA
ภาพปรากฏเบลอ ไม่ชัด หรือมืดเกินไป
• จุดที่เหลืออยู่เป็นคุณลักษณะปกติของ
คริสตัลเหลวที่ใช้ในเทคโนโลยีปัจจุบัน
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูนโยบาย
เกี่ยวกับพิกเซล
• ปรับคอนทราสต์และความสว่างบนเมนูที่
แสดงบนหน้าจอ
* ไฟ “เปิดเครื่อง” สว่างเกินไป และรบกวน
การทำ�งาน
อาการ "ภาพค้าง", "เบิร์นอิน" หรือ "ภาพโกสต์"
ยังคงอยู่หลังจากที่ปิดเครื่องไปแล้ว
• คุณสามารถปรับไฟ “เปิดเครื่อง” โดยใช้
การตั้งค่า LED เพาเวอร์ในตัวควบคุมหลัก
OSD
สำ�หรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ให้ดูรายการศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค
และติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips
• การไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่เปิดต่อ
เนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำ�ให้เกิดการ
“เบิร์นอิน” หรือที่รู้จักกันในอาการ “ภาพ
ค้าง” หรือ “ภาพโกสต์” บนหน้าจอของ
คุณ อาการ "เบิร์นอิน", "ภาพค้าง" หรือ
"ภาพโกสต์" เป็นปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดี
ในเทคโนโลยีหน้าจอ LCD ส่วนมากแล้ว
อาการ “เบิร์นอิน” หรือ “ภาพค้าง” หรือ
“ภาพโกสต์” จะค่อยๆ หายไปเมื่อเวลาผ่าน
ไป หลังจากที่ปิดเครื่อง
* ฟังก์ชั่นการทำ�งานต่างๆ จะแตกต่างกันไป
ตามหน้าจอแต่ละชนิด
• เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่มีการ
เคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อยจอภาพทิ้ง
ไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
• เปิดทำ�งานแอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอ
เป็นระยะ ๆ เสมอ ถ้าจอภาพ LCD ของคุณ
จะแสดงเนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งซึ่งไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
• การไม่เปิดทำ�งานสกรีนเซฟเวอร์ หรือแอป
พลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็นระยะๆ อาจเป็น
ผลให้เกิดอาการ “จอไหม้” หรือ “ภาพค้าง”
หรือ “ภาพโกสต์” อย่างรุนแรง ซึ่งจะไม่
หายไป และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ความ
เสียหายที่กล่าวถึงด้านบนไม่ได้รับความ
คุ้มครองภายใต้การรับประกันของคุณ
21
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
คำ�ถาม 3 : ไ
ฟล์ .inf และ .icm ในคู่มือ
ผู้ใช้คืออะไร? จะติดตั้ง
ไดรเวอร์ได้อย่างไร
(.inf และ .icm)?
8.2คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ทั่วไป
คำ�ถาม 1 : ใ นขณะที่ติดตั้งจอภาพ
ควรทำ�อย่างไรถ้าหน้าจอแส
ดงข้อความว่า “Cannot
display this video mode
(ไม่สามารถแสดงโหมด
วิดีโอนี้ได้)”?
คำ�ตอบ :
คำ�ตอบ :
วามละเอียดที่แนะนำ�สำ�หรับ
ค
จอภาพนี้ : [email protected]
• ถอดปลั๊กสายเคเบิลทั้งหมด จากนั้นเชื่อม
ต่อ PC ของคุณเข้ากับจอภาพที่คุณใช้ก่อน
หน้านี้
คำ�ถาม 4 : ปรับความละเอียดได้อย่างไร?
คำ�ตอบ :
• ใน Windows Start Menu (เมนูเริ่มของ
Windows), เลือก Settings/Control
Panel (การตั้งค่า/แผงควบคุม) ใน
Control Panel Window (หน้าต่างแผง
ควบคุม), เลือกไอคอน Display
(การแสดงผล) ภายใน Display Control
Panel (แผงควบคุมการแสดงผล),
เลือกแท็บ “Settings (การตั้งค่า)” ภายใต้
แท็บ Setting (การตั้งค่า), ในกล่องที่ชื่อ
'Desktop Area (พื้นที่เดสก์ทอป)',
ให้เลื่อนตัวเลื่อนไปที่ 1920x1080 พิกเซล
ดรเวอร์วิดีโอการ์ด/กราฟฟิก
ไ
และจอภาพของคุณจะร่วมกัน
หาความละเอียดที่ใช้ได้ คุณ
สามารถเลือกความละเอียดที่
ต้องการภายใต้ Control Panel
(แผงควบคุม) ของ Windows®
ในหัวข้อ “Display properties
(คุณสมบัติการแสดงผล)”
คำ�ถาม 5 : จ
ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดความ
สับสนในขณะที่ทำ�การปรับ
จอภาพผ่าน OSD?
คำ�ตอบ :
• เปิด “Advanced Properties
(คุณสมบัติขั้นสูง)” และตั้งค่าอัตรารีเฟรช
ไปที่ 60Hz, จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
• เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ และทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนที่ 2
และ 3 เพื่อตรวจสอบว่า PC ของคุณถูกตั้ง
ค่าไว้ที่ [email protected] หรือไม่
เพียงกดปุ่ม OK (ตกลง),
จากนั้นเลือก “Reset (รีเซ็ต)”
เพื่อเรียกการตั้งค่าดั้งเดิมของ
โรงงานกลับคืนมา
คำ�ถาม 6 : ห
น้าจอ LCD ทนต่อการขีดข่วน
หรือไม่?
คำ�ตอบ :
• ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ถอดจอภาพเดิม
ของคุณออก และเชื่อมต่อจอภาพ LCD
Philips ของคุณกลับเข้าไปอีกครั้ง
• เปิดจอภาพของคุณ จากนั้นเปิด PC ของ
คุณ
คำ�ถาม 2 : อ
ัตรารีเฟรชที่แนะนำ�สำ�หรับ
จอภาพ LCD คือเท่าใด?
คำ�ตอบ :
ี่คือไฟล์ไดรเวอร์สำ�หรับจอภาพ
น
ของคุณ ปฏิบัติตามขั้นตอนใน
คู่มือผู้ใช้ของคุณเพื่อติดตั้ง
ไดรเวอร์ คอมพิวเตอร์อาจถามถึง
ไดรเวอร์ของจอภาพ (ไฟล์ .inf
และ .icm) หรือแผ่นไดรเวอร์
เมื่อคุณติดตั้งจอภาพในครั้งแรก
ัตรารีเฟรชที่แนะนำ�ใน LCD คือ
อ
60Hz ในกรณีที่มีคลื่นรบกวนบน
หน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าอัตรา
รีเฟรชเพิ่มขึ้นได้ถึง 75Hz เพื่อดู
ว่าคลื่นรบกวนนั้นหายไปหรือไม่
โ ดยทั่วไป แนะนำ�ว่าไม่ควรให้พื้น
ผิวหน้าจอสัมผัสถูกการกระแทก
ที่รุนแรง และป้องกันไม่ให้ถูกวัตถุ
มีคม หรือวัตถุใดๆ แม้จะไม่มีคม
ก็ตาม ในขณะที่จัดการกับจอภาพ
ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดัน
หรือแรงกดลงบนด้านที่เป็นหน้า
จอแสดงผลแบบแบน การทำ�เช่น
นี้อาจส่งผลกระทบกับเงื่อนไข
การรับประกันของคุณ
คำ�ถาม 7 : ค
วรทำ�ความสะอาดพื้นผิว
หน้าจอ LCD อย่างไร?
คำ�ตอบ :
22
ำ�หรับการทำ�ความสะอาดปกติ
ส
ให้ใช้ผ้านุ่มที่สะอาด สำ�หรับการ
ทำ�ความสะอาดที่ต้องการเน้นเป็น
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
คำ�ถาม 9 : สามารถเชื่อมต่อจอภาพ LCD
ไปยัง PC, เวิร์กสเตชั่น หรือ
Mac เครื่องใดก็ได้ใช่หรือไม่?
พิเศษ โปรดใช้ไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล์ อย่าใช้ตัวทำ�ละลาย
อื่น เช่น เอธิล แอลกอฮอล์,
เอธานอล, อะซีโตน, เฮกเซน,
ฯลฯ
คำ�ตอบ :
คำ�ถาม 8: ส
ามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสีของ
จอภาพได้หรือไม่?
คำ�ตอบ :
ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งค่าสีของคุณผ่านตัวควบคุม
OSD โดยใช้กระบวนการต่อไปนี้
• กด “OK” (ตกลง) เพื่อแสดงเมนู OSD
(การแสดงผลบนหน้าจอ)
ใ ช่ จอภาพ LCD Philips ทุกเครื่อง
สามารถทำ�งานร่วมกันได้กับ PC
มาตรฐาน, Mac และเวิร์กสเตชั่นอ
ย่างสมบูรณ์ คุณอาจจำ�เป็นต้อง
ใช้อะแดปเตอร์สายเคเบิลเพื่อ
เชื่อมต่อจอภาพไปยังระบบ Mac
ของคุณ โปรดติดต่อตัวแทน
จำ�หน่าย Philips ของคุณสำ�หรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
คำ�ถาม 10 :จอภาพ LCD Philips
เป็นระบบพลัก-แอนด์เพลย์หรือไม่?
• กด “Down Arrow” (ลูกศรลง) เพื่อเลือก
ตัวเลือก “Color” (สี) จากนั้นกด “OK”
(ตกลง) เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าสี, มีการตั้งค่า 3
อย่างดังแสดงด้านล่าง
1. Color Temperature (อุณหภูมิสี) ;
เมื่อการตั้งค่าอยู่ในช่วง 6500K หน้า
จอจะปรากฏเป็นโทน “อุ่น โดยมีโทน
สีแดง-ขาว” ในขณะที่อุณหภูมิสีที่
9300K จะให้สีที่ “เย็น ในโทนสีฟ้าขาว”
2. sRGB ; นี่เป็นการตั้งค่ามาตรฐานเพื่อ
ให้มั่นใจถึงการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องของ
สีระหว่างอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (เช่น
กล้องดิจิตอล, จอภาพ, เครื่องพิมพ์,
สแกนเนอร์, ฯลฯ)
3. User Define (ผู้ใช้กำ�หนด) ;
ผู้ใช้สามารถเลือกความชอบในการ
ตั้งค่าสีของตัวเอง โดยการปรับสีแดง
สีเขียว และสีน้ำ�เงิน
คำ�ตอบ :
ใ ช่, จอภาพเป็นแบบพลัก-แอนด์เพลย์ และทำ�งานร่วมกับ
Windows 10/8.1/8/7,
Mac OSX ได้
คำ�ถาม 11 : ภาพติดหน้าจอ หรือภาพเบิร์
นอิน หรือภาพค้าง หรือภาพ
โกสต์ในหน้าจอ LCD คืออะไร?
คำ�ตอบ :
หมายเหตุ
การวัดสี ทำ�โดยการวัดสีของแสงจากวัตถุ
ที่แผ่รังสีในขณะที่ถูกทำ�ให้ร้อนขึ้น การวัดนี้ถูก
แสดงในรูปแบบของมาตรวัดแบบสมบูรณ์
(องศาเคลวิน) อุณหภูมิที่มีเคลวินต่ำ� เช่น
2004K เป็นสีแดง; อุณหภูมิที่มีเคลวินสูงขึ้น
เช่น 9300K เป็นสีน้ำ�เงิน อุณหภูมิธรรมชาติ
คือสีขาว อยู่ที่ 6504K
23
ารไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพ
ก
นิ่งที่เปิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
อาจทำ�ให้เกิดการ “เบิร์นอิน”
หรือที่รู้จักกันในอาการ “ภาพค้าง”
หรือ “ภาพโกสต์” บนหน้าจอของ
คุณ อาการ "เบิร์นอิน", "ภาพค้าง"
หรือ "ภาพโกสต์" เป็นปรากฏการณ์
ที่รู้จักกันดีในเทคโนโลยีหน้าจอ
LCD ส่วนมากแล้ว อาการ
“เบิร์นอิน” หรือ “ภาพค้าง” หรือ
“ภาพโกสต์” จะค่อย ๆ หายไปเมื่อ
เวลาผ่านไป หลังจากที่ปิดเครื่อง
เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟ
เวอร์ที่มีการเคลื่อนไหวเสมอ
เมื่อคุณปล่อยจอภาพทิ้งไว้โดย
ไม่ได้ใช้งานเปิดทำ�งานแอป
พลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็นระยะ
ๆ เสมอ ถ้าจอภาพ LCD ของคุณ
จะแสดงเนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งซึ่ง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
คำ�เตือน
อาการ "เบิร์นอิน" หรือ "ภาพค้าง" หรือ
"ภาพโกสต์" ที่รุนแรง จะไม่หายไป และไม่
สามารถซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่กล่าวถึง
ด้านบนไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับ
ประกันของคุณ
คำ�ถาม 12 : ทำ�ไมจอแสดงผลจึงไม่แสดง
ข้อความที่คมชัด และแสดงตัว
อักษรที่มีรอยหยัก?
คำ�ตอบ :
จอภาพ LCD ของคุณทำ�งานได้
ดีที่สุดที่ความละเอียดที่แท้จริง
ของเครื่องคือ [email protected]
60Hz เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด
โปรดใช้ความละเอียดนี้
คำ�ถาม 13 : จะปลดล็อค/ล็อคปุ่มลัดของ
ฉันอย่างไร?
คำ�ตอบ :
โปรดกด
เป็นเวลา 10
วินาทีเพื่อปลดล็อค/ล็อคปุ่มด่วน
โดยการทำ�เช่นนั้น จอภาพของ
คุณจะแสดงข้อความ “ประกาศ”
ขึ้นมาเพื่อแสดงสถานะของการ
ปลด

  

  
24
© 2017 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์
Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่งหมายการค้าจด
ทะเบียนของKoninklijke Philips N.V. และใช้ภายใต้อนุญาตจาก
Koninklijke Philips N.V.
ข้อมูลจำ�เพาะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
เวอร์ชั่น : M8328E1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement