Philips จอภาพ LCD 246V5LHAB/00 คู่มือผู้ใช้

Philips จอภาพ LCD 246V5LHAB/00 คู่มือผู้ใช้
246V5
www.philips.com/welcome
TH คู่มือผู้ใช้
1
การดูแลลูกค้า และการรับประกัน 16
การแก้ไขปัญหา &
คำ�ถามที่พบบ่อย
19
สารบัญ
1. สำ�คัญ1������������������������������������� 1
1.1 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และ
การบำ�รุงรักษา1���������������������������� 1
1.2 คำ�อธิบายของเครื่องหมายต่างๆ2������ 2
1.3 การทิ้งผลิตภัณฑ์ และวัสดุบรรจุ
หีบห่อ....................................... 3
2. การตั้งค่าจอภาพ....................... 4
2.1 การติดตั้ง................................... 4
2.2 การใช้งานจอภาพ........................ 6
2.3 ถอดขาตั้งฐานและฐาน.................. 8
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด.............. 10
3.1 SmartContrast......................... 10
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค1��������� 11
4.1 ความละเอียด & โหมดพรีเซ็ต....... 14
5. การจัดการพลังงาน.................. 15
6. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน...
16
6.1 นโยบายเกี่ยวกับพิกเซลที่เสียของ
จอภาพแบบแบนของ Philips........ 16
6.2 การดูแลลูกค้า & การรับประกัน. .... 18
7. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบ
บ่อย.......................................19
7.1 การแก้ไขปัญหา......................... 19
7.2 คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ทั่วไป2������������� 20
1. สำ�คัญ
• โปรดใช ้สายไฟท ี ไ
่ ด ้ร บ
ั การร บ
ั รองท ี ่
Philips ให ้มาตลอดเวลา ถ า้ สายไฟของ
คุณหายไป โปรดต ด
ิ ต่อก บ
ั ศน
ู ยบ
์ รก
ิ ารใน
ประเทศของคุณ (โปรดด ศ
ู น
ู ยข
์ ้อม ล
ู
ผ ู ้บร โิ ภคเพ ือ
่ การด แ
ู ลล ก
ู ค า้ )
1. สำ�คัญ
คู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์นี้มีไว้สำ�หรับทุกคนที่ใช้
จอภาพ Philips ใช้เวลาอ่านคู่มือผู้ใช้นี้ก่อนที่จะ
เริ่มใช้จอภาพของคุณ คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูล
สำ�คัญ และข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน
จอภาพของคุณ
• อย่าให ้จอภาพม ก
ี ารส ั น
่ สะเท อ
ื นหร อ
ื
ได ้ร บ
ั การกระแทกท ี ร่ น
ุ แรงระหว่างการ
ทำ�งาน
การรับประกันของ Philips มีให้กับผลิตภัณฑ์ที่
มีการจัดการอย่างเหมาะสมสำ�หรับการใช้งานที่
สอดคล้องกับขั้นตอนการใช้งานของผลิตภัณฑ์
และเมื่อจำ�เป็นต้องนำ�เครื่องเข้ารับการซ่อมแซม
ต้องแสดงใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
ซึ่งมีการระบุวันที่ซื้อ ชื่อตัวแทนจำ�หน่าย และรุ่น
รวมทั้งหมายเลขการผลิตของผลิตภัณฑ์
• อย่าเคาะ ทำ�หร อ
ื จอภาพหล่นพ ื ้นระหว่าง
การทำ�งานหร อ
ื การขนส ง่
การบำ�รุงรักษา
• เพ ือ
่ ป ้องก น
ั จอภาพของคุณจากความ
เส ย
ี หายท ีอ
่ าจเก ด
ิ ข ึ ้นได ้ อย่าใช ้แรง
กดท ี ม
่ ากเก น
ิ ไปบนหน า้ จอ LCD ในขณะท ี ่
เคล ือ
่ นย า้ ยจอภาพของคุณ ให ้จ บ
ั ท ีก
่ รอบ
เพ ือ
่ ยก อย่ายกจอภาพโดยการวางม อ
ื หร อ
ื
น ิ ว้ ของคุณบนหน า้ จอ LCD
1.1 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และ
การบำ�รุงรักษา
• ถอดปล ั ก
๊ จอภาพ ถ า้ คุณจะไม่ใช ้จอภาพ
เป น
็ ระยะเวลานาน
คำ�เตือน
การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวน
การใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารฉบับ
นี้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจาก
กระแสไฟฟ้า และ/หรืออันตรายทางกายภาพได้
• ถอดปล ั ก
๊ จอภาพ ถ า้ คุณจำ�เป น
็ ต ้อง
ทำ�ความสะอาดเคร ือ
่ งด ว้ ยผ า้ ท ี เ่ ป ย
ี ก
หมาดๆ คุณสามารถเช ด
็ หน า้ จอด ว้ ยผ า้
แห ้งได ใ้ นขณะท ีป
่ ด
ิ เคร ือ
่ ง อย่างไร
กต
็ าม อย่าใช ้ต วั ทำ�ละลายอ น
ิ ทร ย
ี ์ เช น
่
แอลกอฮอล์ หร อ
ื ของเหลวท ี ม
่ าจาก
แอมโมเน ย
ี เพ ือ
่ ทำ�ความสะอาดจอภาพ
ของคุณ
อ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ในขณะที่
เชื่อมต่อและใช้จอภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ:
การทำ�งาน
• โปรดเก บ
็ จอภาพไม่ให ้ถ ก
ู แสงแดดโดยตรง
แสงสว่างท ี ม
่ ค
ี วามเข ้มส งู และห่างจาก
แหล่งกำ�เน ด
ิ ความร ้อนอ ื น
่ ๆ การส ม
ั ผส
ั ถก
ู
ส ิง่ แวดล ้อมในล ก
ั ษณะน ี ้เป น
็ เวลานาน อาจ
ทำ�ให ้เก ด
ิ จอภาพเปล ีย
่ นส ี และเก ด
ิ ความ
เส ย
ี หายได ้
• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
หรือความเสียหายถาวรต่อตัวเครื่อง อย่าให้
จอภาพสัมผัสกับฝุ่น ฝน น้ำ� หรือสภาพ
แวดล้อมที่มีความชื้นมากเกินไป
• ถ้าจอภาพของคุณเปียก ให้เช็ดด้วยผ้าแห้ง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
• นำ�ว ต
ั ถุใดๆ ท ีอ
่ าจตกลงไปในร รู ะบายอากาศ
หร อ
ื ป ้องก น
ั การทำ�ความเย น
็ อย่างเหมาะ
สมออกจากช ิ ้นส ว่ นอ เิ ล ก
็ ทรอน ก
ิ สข
์ อง
จอภาพ
• อย่าป ด
ิ ก ั ้นร รู ะบายอากาศบนต วั เคร ือ
่ ง
• ถ้าสิ่งแปลกปลอม หรือน้ำ�เข้าไปในจอภาพ
ของคุณ โปรดปิดเครื่องทันที และถอดปลั๊ก
สายไฟออก จากนั้นนำ�สิ่งแปลกปลอมหรือ
น้ำ�ออก และส่งเครื่องไปยังศูนย์การบำ�รุง
รักษา
• เม ือ
่ วางตำ�แหน่งจอภาพ ตรวจด ูให ้แน่ใจว่า
สามารถเข า้ ถ งึ ปล ั ก
๊ เพาเวอร แ
์ ละเต า้ เส ย
ี บ
ได ้อย่างง่ายดาย
• อย่าเก็บหรือใช้จอภาพในสถานที่ซึ่งสัมผัส
ถูกความร้อน แสงอาทิตย์โดยตรง หรือมี
สภาพเย็นจัด
• ถ า้ จะทำ�การป ด
ิ จอภาพโดยการถอดสาย
เคเบ ล
ิ เพาเวอร ์ หร อ
ื สายไฟ DC, ให ้รอ 6
วน
ิ าท ก
ี อ
่ นท ี จ
่ ะถอดสายเคเบ ล
ิ เพาเวอร ์
หร อ
ื สายไฟ DC ส �ำ หร บ
ั การทำ�งานปกต ิ
• เพ ือ
่ รก
ั ษาสมรรถนะการทำ�งานท ีด
่ ท
ี ีส
่ ด
ุ
ของจอภาพของคุณ และม อ
ี ายุการใช ้งาน
ท ีย
่ าวนานข ึ ้น โปรดใช ้จอภาพในสถานท ี ่
1
1. สำ�คัญ
ซ ึง่ ม อ
ี ณ
ุ หภ ม
ู แ
ิ ละความช ื ้นอย ภ
ู่ ายใน
ช ว่ งท ี ร่ ะบุไว ้
1.2 คำ�อธิบายของเครื่องหมาย
ต่างๆ
• อุณหภ ม
ู :ิ 0-40°C 32-104ºF
ส่วนย่อยต่อไปนี้อธิบายถึงข้อตกลงของ
เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้
• ความชื้น: 20-80% RH
ข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับภาพค้าง/ภาพซ้อนจาง
• เป ด
ิ ทำ�งานโปรแกรมสกร น
ี เซฟเวอร ท
์ ีม
่ ี
การเคล ือ
่ นไหวเสมอ เม ือ
่ คุณปล่อยจอภาพ
ท ิ ้งไว โ้ ดยไม่ได ใ้ ช ้งาน เป ด
ิ ทำ�งานแอป
พล เิ คช ั น
่ ร เี ฟรชหน า้ จอเป น
็ ระยะๆ เสมอ
ถ า้ จอภาพของคุณจะแสดงเน ื ้อหาท ี เ่ ป น
็
ภาพน ิง่ ซ ึง่ ไม่ม ก
ี ารเปล ีย
่ นแปลง การไม่
ขด
ั จ งั หวะการแสดงภาพน ิง่ ท ี เ่ ป ด
ิ ต่อเน ือ
่ ง
เป น
็ ระยะเวลานาน อาจทำ�ให ้เก ด
ิ การ
"เบ ริ น
์ อน
ิ " หร อ
ื ท ี ร่ ู ้จ ก
ั กน
ั ในอาการ "ภาพ
ค า้ ง" หร อ
ื "ภาพโกสต์" บนหน า้ จอ
ของคุณ
อาการ "เบ ริ น
์ อน
ิ ", "ภาพค า้ ง" หร อ
ื "ภาพ
โกสต์" เป น
็ ปรากฏการณ์ท ี ร่ ู ้จ ก
ั กน
ั ด ใี น
เทคโนโลย จ
ี อแสดงผล LCD ส่วนมากแล ว้
อาการ "เบ ริ น
์ อน
ิ " หร อ
ื "ภาพค า้ ง" หร อ
ื
"ภาพโกสต์" จะค่อยๆ หายไปเม ือ
่ เวลา
ผ่านไป หล งั จากท ีป
่ ด
ิ เคร ือ
่ ง
หมายเหตุ ข้อควรระวัง และคำ�เตือน
ตลอดคู่มือฉบับนี้ อาจมีส่วนของข้อความที่
แสดงพร้อมกับไอคอน และพิมพ์ด้วยตัวหนา
หรือตัวเอียง ส่วนของข้อความเหล่านี้ คือ
หมายเหตุ ข้อควรระวัง หรือคำ�เตือน ซึ่งใช้ดัง
ต่อไปนี้:
หมายเหตุ
ไอคอนนี้ ระบุถึงข้อมูลสำ�คัญ และเทคนิคที่ช่วย
ให้คุณใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้ดีขึ้น
ข้อควรระวัง
ไอคอนนี้ระบุถึงข้อมูลที่บอกให้คุณหลีกเลี่ยง
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ หรือ
การสูญเสียข้อมูล
คำ�เตือน
ไอคอนนี้ระบุถึงโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อ
ร่างกาย และบอกวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา
คำ�เตือน
การไม่เปิดทำ�งานสกรีนเซฟเวอร์ หรือแอปพลิ
เคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็นระยะๆ อาจเป็นผลให้
เกิดอาการ "จอไหม้" หรือ "ภาพค้าง" หรือ
"ภาพโกสต์" อย่างรุนแรง ซึ่งจะไม่หายไป และ
ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่กล่าวถึง
ด้านบนไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การ
รับประกันของคุณ
คำ�เตือนบางอย่างอาจปรากฏในรูปแบบที่
แตกต่าง และอาจไม่มีการแสดงไอคอนไว้ควบคู่
กัน ในกรณีดังกล่าว การแสดงคำ�เตือนเฉพาะจะ
อยู่ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงานออกระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
บริการ
• ฝาป ด
ิ ต วั เคร ือ
่ งควรเป ด
ิ โดยช า่ งบร ก
ิ ารท ี ่
มค
ี ณ
ุ สมบ ต
ั เิ ท่าน ั ้น
• ถ า้ ม ค
ี วามจำ�เป น
็ ต ้องใช ้เอกสารใดๆ
ส �ำ หร บ
ั การซ อ
่ มแซม โปรดต ด
ิ ต่อ
ศน
ู ยบ
์ รก
ิ ารในประเทศของคุณ (โปรดด บ
ู ท
"ศ น
ู ยข
์ ้อม ล
ู ผ ู ้บร โิ ภค")
• ส �ำ หร บ
ั ข ้อม ล
ู เก ีย
่ วก บ
ั การขนส่ง โปรดด ู
ห วั ข ้อ "ข ้อม ล
ู จำ�เพาะด า้ นเทคน ค
ิ "
• อย่าท ิ ้งจอภาพของคุณไว ใ้ นรถยนต์/
ท า้ ยรถเม ือ
่ จอดท ิ ้งไว ้กลางแดด
หมายเหตุ
ปรึกษาช่างเทคนิคบริการ ถ้าจอภาพไม่ทำ�งาน
เป็นปกติ หรือคุณไม่แน่ใจว่าต้องดำ�เนิน
กระบวนการใดในขณะที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้
ไว้ในคู่มือฉบับนี้
2
1. สำ�คัญ
1.3 การทิ้งผลิตภัณฑ์ และวัสดุ
บรรจุหีบห่อ
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้วWEEE
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation in national takeback initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably in
cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.

This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.
3
2. การตั้งค่าจอภาพ
2. การตั้งค่าจอภาพ
ติดตั้งขาตั้งฐาน
1. วางจอภาพคว่ำ�หน้าลงบนพื้นผิวที่นุ่มและ
เรียบ โดยใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน หรือความเสียหายที่
หน้าจอ
2.1 การติดตั้ง
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
246V5
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
2. ต่อเสาฐานกับจอภาพ จนกระทั่งคลิกเข้า
ตำ�แหน่ง
Contents:
© 2016
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
P
jke
nkl i
Koni
ps
hili
s
ht
ig
ed
.
n
Philips and the Philips’ Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
Un
au
th o
riz e
dd
up li
catio
n is a
vi ola ti on of a pplic
l
able
e
ad
.M
aws
Ch
in
a.
Ve
rsi
o
r
ll
.A
N.V
www.philips.com/welcome
re
se
rv
dp
an
ri n
d
te
in
* CD
* สายสัญญาณเสียง
* VGA
* DVI
3. จับขาตั้งฐานจอภาพด้วยมือทั้งสองข้าง
และใส่ขาตั้งฐานลงในเสาของฐานให้แน่น
หนา
* แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาค
4
2. การตั้งค่าจอภาพ
246V5LSB
การเชื่อมต่อไปยัง PC ของคุณ
246V5LAB
5
6
1
2
3
4
1 อินพุตไฟ AC
2 อินพุต VGA
3 อินพุต DVI-D
4 อินพุตเสียง
5 ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
6 หัวแจ๊คหูฟัง
อินพุตไฟ AC
อินพุต VGA
อินพุต DVI-D
ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
246V5LDSB
246V5LHAB
1
2 3 4 5
6
1
1 อินพุตไฟ AC
2 อินพุต HDMI
3 อินพุต DVI-D
4 อินพุต VGA
5 เอาต์พุตเสียง HDMI
6 ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
6
5
1 อินพุตไฟ AC
2 อินพุต VGA
3 อินพุต HDMI
4 อินพุตเสียง
5 ล็อคป้องกันการโจรกรรม Kensington
6 หัวแจ๊คหูฟัง
เชื่อมต่อไปยัง PC
1. เชื่อมต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของจอภา
พอย่างแน่นหนา
2. ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอดปลั๊ก
สายไฟ
3. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณจอภาพเข้ากับ
ขั้วต่อวิดีโอที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ของ
คุณ
4. เสียบสายไฟของคอมพิวเตอร์ และจอภาพ
ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ๆ
5. เปิดคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณ ถ้า
จอภาพแสดงภาพ หมายความว่าการติดตั้ง
สมบูรณ์
5
2. การตั้งค่าจอภาพ
2.2 การใช้งานจอภาพ
คำ�อธิบายของการแสดงผลบนหน้าจอ
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) คืออะไร?
คำ�อธิบายผลิตภัณฑ์ มุมมองด้านหน้า
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) เป็นคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งในจอภาพ LCD ของ Philips ทุกรุ่น
คุณสมบัตินี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับ
สมรรถนะของหน้าจอ หรือเลือกฟังก์ชั่นต่างๆ
ของจอภาพโดยตรงผ่านหน้าต่างขั้นตอนการ
ทำ�งานที่แสดงบนหน้าจอ ระบบติดต่อผู้ใช้ที่
แสดงบนหน้าจอที่ใช้ง่าย แสดงอยู่ด้านล่าง:
รุ่น 246V5LSB:





รุ่น 246V5LAB/246V5LHAB:

5
 
7
6
4
3
รุ่น 246V5LDSB:
2

รุ่น 246V5LSB/246V5LDSB:

5






7
6
4
3
2
1
รุ่น 246V5LAB:
เปิดและปิดจอภาพ
เข้าถึงเมนู OSD
ยืนยันการปรับ OSD


กลับไปยังระดับ OSD ก่อนหน้า

ปรับระดับความสว่าง

ปรับเมนู OSD

ปรับระดับเสียงของลำ�โพง
เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล
ปรับจอภาพอัตโนมัติ
6


2. การตั้งค่าจอภาพ
รุ่น 246V5LHAB:

Main menu


Input


Picture


Sub menu
VGA
DVI
(available for selective models)
HDMI
(available for selective models)
Picture Format
Wide Screen, 4:3
Brightness
0~100
Contrast
0~100
SmartResponse
Off, Fast , Faster, Fastest
(available for selective models)
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
(available for selective models)
OverScan
On, Off
พื้นฐานและขั้นตอนง่ายๆ บนปุ่มควบคุม
ใน OSD ที่แสดงด้านบน คุณสามารถกดปุ่ม
ที่แผงด้านหน้าของจอภาพ เพื่อเลื่อน
เคอร์เซอร์ และกดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน
ตัวเลือกหรือทำ�การเปลี่ยนแปลง
Volume
Audio
(available
for selective
models)
Color
เมนู OSD
ด้านล่างเป็นมุมมองในภาพรวมของโครงสร้าง
ของการแสดงผลบนหน้าจอ คุณสามารถใช้
หน้าจอนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อคุณต้องการ
ทำ�งานด้วยการปรับค่าต่างๆ ในภายหลัง
Language
OSD
Settings
Setup
Audio In, HDMI
Audio Source
(available for selective models)
Color Temperature
6500K, 9300K
sRGB
Red: 0~100
User Define
Green: 0~100
Blue: 0~100
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brasil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Auto
H. Position
0~100
V. Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution
Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Information
7
0~100
Stand-Alone
On, Off
(available for selective models)
Mute
On, Off
2. การตั้งค่าจอภาพ
2.3 ถอดขาตั้งฐานและฐาน
การแจ้งเตือนความละเอียด
จอภาพนี้ได้รับการออกแบบให้มีสมรรถนะการ
ทำ�งานดีที่สุดที่ความละเอียดมาตรฐานของ
เครื่องคือ 1920 × 1080 @ 60Hz เมื่อเปิด
เครื่องจอภาพด้วยความละเอียดที่แตกต่างจาก
นี้ จะมีการแจ้งเตือนแสดงบนหน้าจอ: Use
1920 × 1080 @ 60 Hz for best results (ใช้
1920×1080 ที่ 60Hz เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด)
ถอดขาตั้งฐาน
ก่อนที่คุณจะเริ่มถอดชิ้นส่วนฐานของจอภาพ
โปรดทำ�ตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้
1. วางจอภาพคว่ำ�หน้าลงบนพื้นผิวที่เรียบ โดย
ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
รอยขีดข่วน หรือความเสียหายที่หน้าจอ
คุณสามารถปิดการแสดงการแจ้งเตือนความ
ละเอียดมาตรฐานจาก Setup (ตั้งค่า) ในเมนู
OSD (การแสดงผลบนหน้าจอ)
ฟังก์ชั่นด้านกายภาพ
เอียง
20°
2. กดคลิปล็อค เพื่อปลดขาตั้งฐานออกจาก
เสาฐาน
-5°
1
3. กดปุ่มคลายเพื่อถอดเสาฐานออก
2
8
2. การตั้งค่าจอภาพ
หมายเหตุ
จอภาพนี้ยอมรับอุปกรณ์ยึดที่มีขนาด 100 มม.
x 100 มม.
100mm
100mm
ข้อควรระวัง
สำ�หรับใช้กับตัวยึดติดผนังแบบ UL Listed ที่มี
น้ำ�หนัก/โหลดต่ำ�สุด 3.5 กก. เท่านั้น
9
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
3. การปรับภาพให้ดีที่สุด
3.1 SmartContrast
นี่คืออะไร?
เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ ที่วิเคราะห์เนื้อหา
ที่แสดงแบบไดนามิก และปรับอัตราคอนท
ราสต์ของจอภาพ LCD ให้เหมาะสมที่สุดโดย
อัตโนมัติ เพื่อให้ได้ความชัดในการรับชม และ
ความเพลิดเพลินในการดูมากที่สุด การเร่ง
แบคไลท์เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดขึ้น คมขึ้น และ
สว่างขึ้น หรือการลดความสว่างของแบคไลท์ลง
เพื่อการแสดงภาพที่ชัดเจนในภาพที่มีพื้น
หลังสีมืด
ทำ�ไมจึงจำ�เป็นต้องใช้?
คุณต้องการความชัดเจนในการรับชมมากที่สุด
และความสบายตาสูงสุดสำ�หรับการชมเนื้อหา
ทุกประเภท SmartContrast ควบคุมคอนท
ราสต์ และปรับแบคไลท์แบบไดนามิก เพื่อให้
ได้ภาพวิดีโอและเกมที่ชัดเจน คมชัด และสว่าง
หรือการแสดงข้อความที่ชัด สามารถอ่านได้
ง่ายสำ�หรับงานสำ�นักงานโดยอัตโนมัติ ด้วยการ
สิ้นเปลืองพลังงานที่ลดลงของจอภาพ คุณจะ
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และยืดอายุการ
ใช้งานจอภาพของคุณไปได้อีกนาน
คุณสมบัตินี้ทำ�งานอย่างไร?
เมื่อคุณเปิดทำ�งาน SmartContrast เครื่องจะ
วิเคราะห์เนื้อหาที่คุณกำ�ลังแสดงอยู่แบบ
เรียลไทม์ เพื่อปรับสี และควบคุมความเข้ม
ของแบคไลท์ ฟังก์ชั่นนี้จะเร่งคอนทราสต์แบบ
ไดนามิก เพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่ยอด
เยี่ยมในขณะที่ชมวิดีโอ หรือเล่นเกม
10
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
ภาพ/จอแสดงผล
ชนิดของจอภาพ
TFT-LCD
แบคไลท์
LED
ขนาดหน้าจอ
24W (61 ซม.)
อัตราส่วนภาพ
16:9
ขนาดพิกเซล
0.277 × 0.277 มม.
SmartContrast
10,000,000:1
เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
5 ms
SmartResponse
1 ms (GtG) (246V5LHAB/246V5LDSB)
ความละเอียดที่ดีที่สุด
1920 x 1080 ที่ 60 Hz
มุมการรับชม
170° (H) / 160° (V) @ C/R > 10
สีที่แสดงได้
16.7 M
อัตรารีเฟรชแนวตั้ง
56Hz - 76Hz
ความถี่แนวนอน
30kHz - 83kHz
sRGB
มี
ความสามารถด้านการเชื่อมต่อ
246V5LSB/246V5LAB: DVI (ดิจิตอล), VGA (อนาล็อก)
อินพุตสัญญาณ
246V5LHAB: HDMI, VGA (Analog)
246V5LDSB: HDMI, DVI (ดิจิตอล), VGA (อนาล็อก)
สัญญาณอินพุต
ซิงค์แยก, ซิงค์บนสีเขียว
เสียง PC เข้า, หูฟังออก(246V5LAB/246V5LHAB)
เสียงเข้า/ออก
เอาต์พุตเสียง HDMI (246V5LDSB)
ความสะดวกสบาย
ลำ�โพงในตัว
2W × 2 (246V5LAB/246V5LHAB)
246V5LSB/246V5LDSB:
ความสะดวกสบายของผู้ใช้
ภาษา OSD
ความสะดวกสบายอื่นๆ
ความสามารถด้านพลัก &
เพลย์
ขาตั้ง
เอียง
246V5LAB/246V5LHAB: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, อิตาลี, รัสเซีย,
จีนแผ่นดินใหญ่, โปรตุเกส, ตุรกี, เนเธอร์แลนด์, สวีเดน, ฟินแลนด์,
โปแลนด์, เช็ก, เกาหลี, ญี่ปุ่น, ฮังการี, ยูเครน, โปรตุเกส (บราซิล),
กรีซ(เลือกได้), จีนไต้หวัน(เลือกได้)
ล็อค Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX
-5 / +20
11
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
พลังงาน
การใช้พลังงาน
แรงดันไฟฟ้า AC ที่
100VAC, 50Hz
แรงดันไฟฟ้า
AC ที่ 115VAC,
60Hz
แรงดันไฟฟ้า AC ที่
230VAC, 50Hz
การทำ�งานปกติ
19.15 W (ทั่วไป)
19.25 W (ทั่วไป)
19.35 W (ทั่วไป)
สลีป (สแตนด์บาย)
<0.5 W (ทั่วไป)
<0.5 W (ทั่วไป)
<0.5 W (ทั่วไป)
ปิดเครื่อง
<0.5 W (ทั่วไป)
<0.5 W (ทั่วไป)
<0.5 W (ทั่วไป)
การกระจายความร้อน*
แรงดันไฟฟ้า AC ที่
100VAC, 50Hz
แรงดันไฟฟ้า AC ที่
115VAC, 60Hz
แรงดันไฟฟ้า AC ที่
230VAC, 50Hz
การทำ�งานปกติ
65.36 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
65.70 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
66.04 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
สลีป (สแตนด์บาย)
<1.71 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
<1.71 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
<1.71 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
ปิดเครื่อง
<1.71 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
<1.71 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
<1.71 BTU/ชม.
(ทั่วไป)
ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์
โหมดเปิดเครือ
่ ง : สีขาว, โหมดสแตนด์บาย/สลีป : สีขาว (กะพริบ)
แหล่งจ่ายไฟ
ในตัว, 100-240VAC, 50-60Hz
ขนาด
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กxสxล)
ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใส่ขาตั้ง
(กxสxล)
ผลิตภัณฑ์พร้อมกล่องบรรจ
(กxสxล)
น้ำ�หนัก
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง
ผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใส่ขาตั้ง
ผลิตภัณฑ์พร้อมกล่องบรรจุ
เงื่อนไขการทำ�งาน
ช่วงอุณหภูมิ (ขณะทำ�งาน)
ความชื้นสัมพัทธ์ (ขณะทำ�งาน)
ความดันบรรยากาศ (ขณะทำ�งาน)
ช่วงอุณหภูมิ (ขณะไม่ทำ�งาน) ความชื้นสัมพัทธ์ (ขณะไม่ทำ�งาน)
ความดันบรรยากาศ
(ขณะไม่ทำ�งาน)
สิ่งแวดล้อม
ROHS
EPEAT
บรรจุภัณฑ์
สารเฉพาะ
Energy Star(ระเบียบข้อบังคับอา
จแตกต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ
ของคุณ)
565× 435 × 238 มม.
565 × 354 × 63 มม.
613 × 446 × 131 มม.
4.65 กก.
4.22 กก.
6.05 กก.
0ºC ถึง 40ºC
20% ถึง 80%
700 ถึง 1060hPa
-20ºC ถึง 60ºC
10% ถึง 90%
500 ถึง 1060hPa
มี
มี (www.epeat.net) อ้างถึงข้อความที่ 1
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม
รีไซเคิลได้ 100%
ตัวเครื่องที่ปราศจาก PVC BFR 100%
มี
12
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
ความสอดคล้องและมาตรฐาน
การอนุมัติของระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ
ตัวเครื่อง
สี
พื้นผิว
CE Mark, FCC คลาส B, CU-EAC, SEMKO, ใบรับรอง TCO, ETL,
ISO9241-307,BSMI
สีดำ�
มัน
หมายเหตุ
1. EPEAT เหรียญทองหรือเหรียญเงิน ใช้ได้เฉพาะเมื่อ Philips ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ โปรดเยี่ยมชมที่
www.epeat.net สำ�หรับสถานะการลงทะเบียนในประเทศของคุณ
2. ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไปที่ www.philips.com/support เพื่อ
ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูลเวอร์ชั่นล่าสุด
3. เวลาตอบสนองอัจฉริยะเป็นค่าที่ดีที่สุดจากการทดสอบ GtG หรือ GtG (BW)
13
4. ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
4.1 ความละเอียด & โหมดพรีเซ็ต
ความละเอียดสูงสุด
1920 x 1080 ที่ 60 Hz (อินพุตอนาล็อก)
1920 x 1080 ที่ 60 Hz (อินพุตดิจิตอล)
ความละเอียดที่แนะนำ�
1920 x 1080 ที่ 60 Hz (อินพุตดิจิตอล)
ความถี่แนว
นอน (kHz)
31.47
ความ
ละเอียด
720 × 400
ความถี่แนว
ตั้ง (Hz)
70.09
31.47
640 × 480
59.94
35.00
640 × 480
66.67
37.86
640 × 480
72.81
37.50
640 × 480
75.00
37.88
800 × 600
60.32
46.88
800 × 600
75.00
48.36
1024 × 768
60.00
60.02
1024 × 768
75.03
44.77
1280 × 720
59.86
63.89
1280 × 1024
60.02
79.98
1280 × 1024
75.03
55.94
1440 × 900
59.89
70.64
1440 × 900
74.98
65.29
1680 × 1050
59.95
67.50
1920 × 1080
60.00
หมายเหตุ
โปรดทราบว่าจอแสดงผลของคุณทำ�งาน
ได้ดีที่สุดที่ความละเอียดมาตรฐาน 1920 x
[email protected] เพื่อให้ได้คุณภาพการแสดงผลที่
ดีที่สุด โปรดทำ�ตามคำ�แนะนำ�ในการตั้งค่าความ
ละเอียดนี้
14
5. การจัดการพลังงาน
5. การจัดการพลังงาน
ถ้าคุณมีการ์ดแสดงผลหรือซอฟต์แวร์ที่
สอดคล้องกับ VESA DPM ติดตั้งอยู่ใน PC
ของคุณ จอภาพจะลดการสิ้นเปลืองพลังงาน
โดยอัตโนมัติในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ถ้าตรวจ
พบการป้อนข้อมูลจากแป้นพิมพ์ เมาส์ หรือ
อุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่นๆ จอภาพจะ "ตื่นขึ้น"
โดยอัตโนมัติ ตารางต่อไปนี้แสดงการสิ้นเปลือง
พลังงาน และการส่งสัญญาณของคุณสมบัติการ
ประหยัดพลังงานอัตโนมัตินี้:
ความหมายของการจัดการพลังงาน
โหมด
VESA
วิดีโอ
ซิงค์
แนว
นอน
ซิงค์
แนว
ตั้ง
พลังงานที่ใช้
สี LED
แอกทีฟ
ติด
ใช่
ใช่
19.25 W (ทั่วไป)
58 W (สูงสุด)
สีขาว
สลีป
(สแตนด์
บาย)
ดับ
ไม่
ไม่
<0.5 W (ทั่วไป)
สีขาว
(กะพริบ)
ปิดเครื่อง
ดับ
-
-
<0.5 W (ทั่วไป)
ดับ
การตั้งค่าต่อไปนี้ถูกใช้เพื่อวัดการสิ้นเปลือง
พลังงานบนจอภาพนี้
•
•
•
•
ความละเอียดมาตรฐาน: 1920 × 1080
คอนทราสต์: 50%
ความสว่าง: 100%
อุณหภูมิสี: 6500k พร้อมรูปแบบสีขาว
สมบูรณ์
หมายเหตุ
ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบ
15
6. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
อื่นๆ ของพิกเซลย่อยที่สว่างและมืด จะปรากฏ
เป็นพิกเซลสีอื่นๆ หนึ่งพิกเซล
6. การดูแลลูกค้า และการ
รับประกัน
ชนิดของข้อบกพร่องของพิกเซล
ข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซลย่อยปรากฏ
บนหน้าจอในลักษณะที่แตกต่างกัน มีข้อบกพร่อง
2 ประเภทของพิกเซล และข้อบกพร่องหลาย
ชนิดของพิกเซลย่อยภายในแต่ละประเภท
6.1 นโยบายเกี่ยวกับพิกเซลที่
เสียของจอภาพแบบแบนของ
Philips
ข้อบกพร่องจุดสว่าง
ข้อบกพร่องจุดสว่าง ปรากฏเป็นพิกเซลหรือ
พิกเซลย่อยที่สว่างหรือ “ติด” ตลอดเวลา นั่นคือ
จุดที่สว่างของพิกเซลย่อยจะมองเห็นเด่นออกมา
บนหน้าจอ เมื่อจอภาพแสดงรูปแบบที่มืด ชนิด
ของข้อบกพร่องจุดสว่างแบบต่างๆ มีดังนี้
Philips ใช้ความพยายามเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพสูงสุด เราใช้กระบวนการผลิตที่มีความ
ก้าวหน้าที่สุดในอุตสาหกรรม และใช้การควบคุม
คุณภาพที่มีความเข้มงวดที่สุด อย่างไรก็ตาม บาง
ครั้งข้อบกพร่องเกี่ยวกับพิกเซล หรือพิกเซลย่อย
บนหน้าจอแบบ TFT ที่ใช้ในจอแสดงผลแบบ
แบนก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่มีผู้ผลิตรายใด
สามารถรับประกันได้ว่าหน้าจอแบบแบนทั้งหมด
จะปราศจากข้อบกพร่องของพิกเซล แต่ Philips
รับประกันว่าจอภาพทุกจอที่มีจำ�นวนข้อบกพร่อง
ที่ไม่สามารถยอมรับได้ จะได้รับการซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนให้ใหม่ภายใต้การรับประกัน ข้อสังเกตนี้
อธิบายถึงชนิดต่างๆ ของข้อบกพร่องของพิกเซล
และระบุระดับข้อบกพร่องที่สามารถยอมรับได้
สำ�หรับแต่ละชนิด เพื่อที่จะมีคุณสมบัติสำ�หรับการ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใต้การ
รับประกัน จำ�นวนของพิกเซลที่พกพร่องบนหน้าจอ
แบบ TFT ต้องเกินระดับที่สามารถยอมรับได้
ตัวอย่างเช่น จำ�นวนพิกเซลย่อยไม่เกิน 0.0004%
บนจอภาพอาจมีข้อบกพร่อง ยิ่งกว่านั้น Philips
ยังได้กำ�หนดมาตรฐานที่สูงขึ้นสำ�หรับชนิดของ
พิกเซลที่ข้อบกพร่องบางชนิดสามารถสังเกตเห็น
ได้ง่ายกว่าชนิดอื่นอีกด้วย นโยบายนี้ใช้ได้ทั่วโลก
พิกเซลย่อยสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำ�เงินหนึ่งจุด
สว่าง
พิกเซลย่อยติดกัน 2 จุดสว่าง:
- สีแดง + สีน้ำ�เงิน = สีม่วง
- สีแดง + สีเขียว = สีเหลือง
- สีเขียว + สีน้ำ�เงิน = สีฟ้า (สีฟ้าอ่อน)
พิกเซลย่อย พิกเซลย่อย พิกเซลย่อย
พิกเซล
พิกเซลและพิกเซลย่อย
พิกเซล หรือส่วนของภาพ ประกอบด้วยพิกเซล
ย่อย 3 ส่วนที่ประกอบด้วยสีหลักคือ สีแดง สีเขียว
และสีน้ำ�เงิน พิกเซลจำ�นวนมาก ประกอบกัน
กลายเป็นภาพ เมื่อพิกเซลย่อยทั้งหมดของพิก
เซลหนึ่งสว่าง พิกเซลย่อยทั้ง 3 สีจะรวมกัน
ปรากฏเป็นพิกเซลสีขาวหนึ่งพิกเซล เมื่อพิกเซล
ย่อยทั้งหมดมืด พิกเซลย่อยทั้ง 3 สีจะรวมกัน
ปรากฏเป็นพิกเซลสีดำ�หนึ่งพิกเซล การผสมรวม
พิกเซลย่อยติดกัน 3 จุดสว่าง (พิกเซลสีขาวหนึ่ง
จุด)
16
6. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
ข้อบกพร่องของพิกเซลที่อยู่ใกล้กัน
เนื่องจากข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซล
ย่อยชนิดเดียวกันที่อยู่ใกล้กัน อาจสังเกตเห็นได้
มากกว่า Philips จึงระบุระดับการยอมรับสำ�หรับ
ข้อบกพร่องของพิกเซลที่อยู่ใกล้กันด้วย
หมายเหตุ
จุดสว่างสีแดงหรือสีน้ำ�เงิน ต้องมีความสว่างกว่า
จุดข้างๆ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่
จุดสว่างสีเขียว ต้องมีความสว่างกว่าจุดข้างๆ
มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
ข้อบกพร่องจุดสีดำ�
ข้อบกพร่องจุดสีดำ� ปรากฏเป็นพิกเซล
หรือพิกเซลย่อยที่มืดหรือ "ดับ" ตลอดเวลา นั่น
คือ จุดที่มืดของพิกเซลย่อยจะมองเห็นเด่นออก
มาบนหน้าจอ เมื่อจอภาพแสดงรูปแบบที่สว่าง
รายการด้านล่างคือชนิดของข้อบกพร่องจุดมืด
แบบต่างๆ
ระดับการยอมรับสำ�หรับข้อบกพร่องของ
พิกเซล
เพื่อที่จะมีคุณสมบัติสำ�หรับการซ่อมแซม หรือ
การเปลี่ยนเครื่องใหม่เนื่องจากข้อบกพร่องของ
พิกเซลระหว่างช่วงเวลารับประกัน หน้าจอแบบ
TFT ในจอแสดงผลแบบแบนของ Philips ต้องมี
จำ�นวนพิกเซลหรือพิกเซลย่อยที่บกพร่องเกิน
ระดับการยอมรับในตารางต่อไปนี้
ข้อบกพร่องจุดสว่าง
พิกเซลย่อยสว่าง 1 จุด
พิกเซลย่อยที่สว่างติดกัน 2 จุด
พิกเซลย่อยที่สว่างติดกัน 3 จุด (พิกเซลสีขาวหนึ่งพิกเซล)
ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องจุดสว่าง 2 จุด*
ข้อบกพร่องจุดสว่างรวมของทุกชนิด
ระดับที่สามารถยอมรับได้
3
1
0
>15 มม.
3
ข้อบกพร่องจุดสีดำ�
พิกเซลย่อยมืด 1 จุด
พิกเซลย่อยมืดติดกัน 2 จุด
พิกเซลย่อยมืดติดกัน 3 จุด
ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องจุดมืด 2 จุด*
ข้อบกพร่องจุดมืดรวมของทุกชนิด
ระดับที่สามารถยอมรับได้
5 หรือน้อยกว่า
2 หรือน้อยกว่า
0
>15 มม.
5 หรือน้อยกว่า
จุดบกพร่องรวม
ข้อบกพร่องจุดสว่างหรือจุดมืดรวมของทุกชนิด
ระดับที่สามารถยอมรับได้
5 หรือน้อยกว่า
หมายเหตุ
1. ข้อบกพร่องพิกเซลย่อยที่ติดกัน 1 หรือ 2 แห่ง = ข้อบกพร่อง 1 จุด
2. จอภาพนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9241-307, ข้อกำ�หนดตามหลักสรีรศาสตร์, วิธีการ
วิเคราะห์ และการทดสอบความสอดคล้องสำ�หรับจอแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์)
3. ISO9241-307 เป็นมาตรฐานต่อจากมาตรฐานที่ก่อนหน้านี้เรียกว่า ISO13406 ซึ่งถูกถอดถอนโดย
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ณ วันที่: 2008-11-13.
17
6. การดูแลลูกค้า และการรับประกัน
6.2 การดูแลลูกค้า & การรับประกัน
สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน และข้อกำ�หนดในการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ใช้ได้
สำ�หรับภูมิภาคของคุณ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.philips.com/support สำ�หรับรายละเอียด
สำ�หรับการขยายระยะเวลาการรับประกัน หากคุณต้องการต่ออายุระยะเวลาการรับประกันทั่วไป
โปรดติดต่อศูนย๋บริการที่ได้รับการรับรองของเรา
หากคุณต้องการใช้บริการนี้ โปรดซื้อบริการดังกล่าวภายใน 30 วันปฏิทินนับจากวันที่คุณซื้อ
ในระหว่างการขยายระยะเวลาการรับประกัน บริการรวมถึง การรับเครื่อง บริการการซ่อมและส่งคืน แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
หากพันธมิตรบริการที่ได้รับการรับรองไม่สามารถดำ�เนินการซ่อมภายใต้แพคเกจการรับประกันที่ได้รับ
การขยายออกไป เราจะหาทางแก้ไขอื่นให้คุณ ถ้าทำ�ได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการรับประกันที่ได้คุณได้ซื้อไป
โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการลูกค้า Philips หรือศูนย์การติดต่อในท้องที่ (ด้วยหมายเลขผู้บริโภค)
สำ�หรับรายละเอียด
หมายเลขศูนย์บริการลูกค้า Philips ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
•
•
ระยะเวลาการรับประกัน •
มาตรฐานในเครื่อง
ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
•
ที่แตกต่างกัน
•
•
ระยะเวลาการรับประกัน •
ที่ขยาย
+ 1 ปี
•
+ 2 ปี
•
+ 3 ปี
•
ระยะเวลาการรับประกันทั้งหมด
ระยะเวลาการรับประกันมาตรฐาน
ในเครื่อง +1
ระยะเวลาการรับประกันมาตรฐาน
ในเครื่อง +2
ระยะเวลาการรับประกันมาตรฐาน
ในเครื่อง +3 **ต้องมีหลักฐานการซื้อเดิมและการซื้อระยะเวลาการรับประกันเพิ่ม
หมายเหต
Please refer to Important Information manual for regional service hotline, which is
available on the Philips website support page.
18
7. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
7. การแก้ไขปัญหา &
คำ�ถามที่พบบ่อย
หมายเหตุ
ฟังก์ชั่น Auto (อัตโนมัติ) ใช้ไม่ได้ในโหมด DVIDigital (DVI-ดิจิตอล) เนื่องจากไม่มีความจำ�เป็น
มองเห็นควันหรือประกายไฟ
• อย่าดำ�เนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใดๆ
• ตัดการเชื่อมต่อจอภาพจากแหล่งพลังงาน
หลักทันที เพื่อความปลอดภัย
• ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips
ทันที
7.1 การแก้ไขปัญหา
หน้านี้ประกอบด้วยปัญหาต่างๆ ที่สามารถแก้ไขได้
โดยผู้ใช้ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ หลังจากที่คุณลอง
วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อตัวแทน
ฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips
ปัญหาเกี่ยวกับภาพ
ปัญหาทั่วไป
ภาพไม่อยู่ตรงกลาง
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น "Auto"
(อัตโนมัติ) ในตัวควบคุมหลักของ OSD
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น Phase/
Clock (เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า)
ในตัวควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้
เฉพาะในโหมด VGA
ไม่มีภาพ (LED เพาเวอร์ไม่ติด)
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟเสียบอยู่กับเต้าเสียบ
ไฟฟ้า และเสียบอยู่ที่ด้านหลังจอภาพ
• แรกสุด ให้แน่ใจว่าปุ่มเพาเวอร์ที่ด้านหน้าของ
จอภาพอยู่ในตำ�แหน่ง OFF (ปิด) จากนั้นกด
ปุ่มไปยังตำ�แหน่ง ON (เปิด)
ไม่มีภาพ (LED เพาเวอร์เป็นสีขาว)
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลสัญญาณเชื่อมต่อ
ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเหมาะสม
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจอภาพไม่มีขาที่
งอบนด้านที่ใช้สำ�หรับเชื่อมต่อ ถ้ามี ให้ซ่อม
หรือเปลี่ยนสายเคเบิล
• คุณสมบัติการประหยัดพลังงานอาจเปิดทำ�งาน
อยู่
ภาพสั่นบนหน้าจอ
• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลสัญญาณเชื่อมต่อไป
ยังกราฟฟิกการ์ด หรือ PC อย่างเหมาะสมและ
แน่นหนาหรือไม่
มีการกะพริบแนวตั้ง
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น "Auto"
(อัตโนมัติ) ในตัวควบคุมหลัก OSD
• กำ�จัดแถบในแนวตั้งโดยใช้ Phase/Clock
(เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า) ในตัว
ควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้เฉพาะใน
โหมด VGA
หน้าจอแสดงข้อความ
Attention
Check cable connection
มีการกะพริบแนวนอน
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจอภาพเชื่อม
ต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเหมาะสม
(ให้ดูคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อประกอบด้วย)
• ตรวจสอบเพื่อดูว่าสายเคเบิลจอภาพมีขาที่
งอหรือไม่
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
• ปรับตำ�แหน่งภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น "Auto"
(อัตโนมัติ) ในตัวควบคุมหลัก OSD
• กำ�จัดแถบในแนวตั้งโดยใช้ Phase/Clock
(เฟส/นาฬิกา) ของ Setup (ตั้งค่า) ในตัว
ควบคุมหลัก OSD การทำ�เช่นนี้ใช้ได้เฉพาะใน
โหมด VGA
ปุ่ม AUTO (อัตโนมัติ) ไม่ทำ�งาน
• ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะเมื่ออยู่ในโหมด
VGA-Analog (VGA-อนาล็อก) ถ้าผลลัพธ์ไม่
เป็นที่พอใจ คุณสามารถทำ�การปรับค่าต่างๆ
แบบแมนนวลได้ผ่านเมนู OSD
19
7. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
ภาพปรากฏเบลอ ไม่ชัด หรือมืดเกินไป
• ปรับคอนทราสต์และความสว่างบนเมนูที่แสดง
บนหน้าจอ
7.2 คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ทั่วไป
คำ�ถาม 1: ในขณะที่ติดตั้งจอภาพ ควรทำ�
อย่างไรถ้าหน้าจอแสดงข้อความ
ว่า "Cannot display this video
mode" (ไม่สามารถแสดงโหมด
วิดีโอนี้ได้)?
คำ�ตอบ: ความละเอียดที่แนะนำ�สำ�หรับจอภาพ
นี้: 1920 x 1080 ที่ 60 Hz
• ถอดปลั๊กสายเคเบิลทั้งหมด จากนั้นเชื่อมต่อ
PC ของคุณเข้ากับจอภาพที่คุณใช้ก่อนหน้านี้
• ใน Windows Start Menu (เมนูเริ่มของ
Windows), เลือก Settings/Control Panel
(การตั้งค่า/แผงควบคุม) ใน Control Panel
Window (หน้าต่างแผงควบคุม), เลือกไอคอน
Display (การแสดงผล) ภายใน Display
Control Panel (แผงควบคุมการแสดงผล),
เลือกแท็บ "Settings" (การตั้งค่า) ภายใต้
แท็บ Setting (การตั้งค่า), ในกล่องที่ชื่อ
"Desktop Area" (พื้นที่เดสก์ทอป), ให้เลื่อน
ตัวเลื่อนไปที่ 1920 x 1080 พิกเซล
• เปิด "Advanced Properties" (คุณสมบัติขั้น
สูง) และตั้งค่าอัตรารีเฟรชไปที่ 60 Hz,
จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
• เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ และทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนที่ 2
และ 3 เพื่อตรวจสอบว่า PC ของคุณถูกตั้งค่า
ไว้ที่ 1920 x 1080 @60 Hz หรือไม่
• ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ถอดจอภาพเดิมของ
คุณออก และเชื่อมต่อจอภาพ LCD Philips
ของคุณกลับเข้าไปอีกครั้ง
• เปิดจอภาพของคุณ จากนั้นเปิด PC ของคุณ
อาการ "ภาพค้าง", "เบิร์นอิน" หรือ "ภาพ
โกสต์" ยังคงอยู่หลังจากที่ปิดเครื่องไปแล้ว
• การไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่เปิดต่อ
เนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำ�ให้เกิดการ
"เบิร์นอิน" หรือที่รู้จักกันในอาการ "ภาพค้าง"
หรือ "ภาพโกสต์" บนหน้าจอของคุณ อาการ
"เบิร์นอิน", "ภาพค้าง" หรือ "ภาพโกสต์" เป็น
ปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีในเทคโนโลยีจอแสดง
ผล LCD ส่วนมากแล้ว อาการ "เบิร์นอิน" หรือ
"ภาพค้าง" หรือ "ภาพโกสต์" จะค่อยๆ
หายไปเมื่อเวลาผ่านไป หลังจากที่ปิดเครื่อง
• เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่มีการ
เคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อยจอภาพทิ้งไว้
โดยไม่ได้ใช้งาน
• เปิดทำ�งานแอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็น
ระยะๆ เสมอ ถ้าจอภาพ LCD ของคุณจะแสดง
เนื้อหาที่เป็นภาพนิ่งซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง
• อาการ "เบิร์นอิน" หรือ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ
โกสต์" ที่รุนแรงจะไม่หายไป และไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่กล่าวถึงด้านบน
ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน
ของคุณ
ภาพปรากฏผิดเพี้ยน ข้อความเป็นไม่ชัด หรือ
เบลอ
• ตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลของ PC ให้
เป็นโหมดเดียวกันกับความละเอียดมาตรฐาน
ของการแสดงผลที่แนะนำ�ของจอภาพ
จุดสีเขียว สีแดง สีน้ำ�เงิน จุดมืด และสีขาว
ปรากฏบนหน้าจอ
• จุดที่เหลืออยู่เป็นคุณลักษณะปกติของคริสตัล
เหลวที่ใช้ในเทคโนโลยีปัจจุบัน สำ�หรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายเกี่ยวกับ
พิกเซล
คำ�ถาม 2: อัตรารีเฟรชที่แนะนำ�สำ�หรับ
จอภาพ LCD คือเท่าใด?
คำ�ตอบ: อัตรารีเฟรชที่แนะนำ�ใน LCD คือ
60 Hz ในกรณีที่มีคลื่นรบกวนบน
หน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าอัตรารีเฟรช
เพิ่มขึ้นได้ถึง 75 Hz เพื่อดูว่าคลื่น
รบกวนนั้นหายไปหรือไม่
* ไฟ "เปิดเครื่อง" สว่างเกินไป และรบกวนการ
ทำ�งาน
• คุณสามารถปรับไฟ "เปิดเครื่อง" โดยใช้การตั้ง
ค่า LED เพาเวอร์ในตัวควบคุมหลัก OSD
คำ�ถาม 3: ไฟล์ .inf และ .icm ในคู่มือ
ผู้ใช้คืออะไร? จะติดตั้ง
ไดรเวอร์ได้อย่างไร
(.inf และ .icm)?
สำ�หรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ดูรายการศูนย์
ข้อมูลผู้บริโภค และติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า
ของ Philips
คำ�ตอบ:
* ฟังก์ชั่นการทำ�งานต่างๆ จะแตกต่างกันไป
ตามหน้าจอแต่ละชนิด
20
นี่คือไฟล์ไดรเวอร์สำ�หรับจอภาพ
ของคุณ ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือ
ผู้ใช้ของคุณเพื่อติดตั้งไดรเวอร์
คอมพิวเตอร์อาจถามถึงไดรเวอร์ของ
จอภาพ (ไฟล์ .inf และ .icm) หรือ
7. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
แผ่นไดรเวอร์ เมื่อคุณติดตั้งจอภาพใน
ครั้งแรก
เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าสี, มีการตั้งค่า 3 อย่างดัง
แสดงด้านล่าง
1. Color Temperature (อุณหภูมิสี): การตั้ง
ค่าทั้งสองอย่างคือ 6500K และ 9300K
เมื่อการตั้งค่าอยู่ในช่วง 6500K หน้าจอจะ
ปรากฏเป็นโทน "อุ่น" โดยมีโทนสีแดงขาว, ในขณะที่อุณหภูมิสีที่ 9300K จะให้
สีที่ "เย็น ในโทนสีฟ้า-ขาว"
คำ�ถาม 4: จะปรับความละเอียดได้อย่างไร?
คำ�ตอบ: ไดรเวอร์วิดีโอการ์ด/กราฟฟิก และ
จอภาพของคุณจะร่วมกันหาความ
ละเอียดที่ใช้ได้ คุณสามารถเลือก
ความละเอียดที่ต้องการภายใต้
Control Panel (แผงควบคุม) ของ
Windows® ในหัวข้อ “Display
properties” (คุณสมบัติการแสดงผล)
2. sRGB: นี่เป็นการตั้งค่ามาตรฐานเพื่อให้
มั่นใจถึงการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องของสี
ระหว่างอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (เช่น กล้อง
ดิจิตอล, จอภาพ, เครื่องพิมพ์,
สแกนเนอร์, ฯลฯ)
คำ�ถาม 5: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดความสับสน
ในขณะที่ทำ�การปรับจอภาพผ่าน
OSD?
คำ�ตอบ: เพียงกดปุ่ม ตกลง, จากนั้นเลือก
“รีเซ็ต” เพื่อเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม
จากโรงงานทั้งหมด
3. User Define (ผู้ใช้กำ�หนด): ผู้ใช้สามารถ
เลือกความชอบในการตั้งค่าสีของตัวเอง
โดยการปรับสีแดง สีเขียว และสีน้ำ�เงิน
หมายเหตุ
การวัดสี ทำ�โดยการวัดสีของแสงจากวัตถุที่แผ่
รังสีในขณะที่ถูกทำ�ให้ร้อนขึ้น การวัดนี้ถูกแสดง
ในรูปแบบของมาตรวัดแบบสมบูรณ์ (องศาเคล
วิน) อุณหภูมิที่มีเคลวินต่ำ� เช่น 2004K เป็นสีแดง;
อุณหภูมิที่มีเคลวินสูงขึ้น เช่น 9300K เป็นสีน้ำ�เงิน
อุณหภูมิธรรมชาติ คือสีขาว อยู่ที่ 6504K
คำ�ถาม 6: หน้าจอ LCD ทนต่อการขีดข่วน
หรือไม่?
คำ�ตอบ: โดยทั่วไป แนะนำ�ว่าไม่ควรให้พื้นผิว
หน้าจอสัมผัสถูกการกระแทกที่รุนแรง
และป้องกันไม่ให้ถูกวัตถุมีคม หรือ
วัตถุใดๆ แม้จะไม่มีคมก็ตาม ในขณะที่
จัดการกับจอภาพ ตรวจดูให้แน่ใจ
ว่าไม่มีแรงดัน หรือแรงกดลงบนด้าน
ที่เป็นหน้าจอแสดงผลแบบแบน การ
ทำ�เช่นนี้อาจส่งผลกระทบกับเงื่อนไข
การรับประกันของคุณ
คำ�ถาม 9: สามารถเชื่อมต่อจอภาพ LCD ไป
ยัง PC, เวิร์กสเตชั่น หรือ Mac
เครื่องใดก็ได้ใช่หรือไม่?
คำ�ตอบ: ใช่ จอภาพ LCD Philips ทุกเครื่อง
สามารถทำ�งานร่วมกันได้กับ PC
มาตรฐาน, Mac และเวิร์กสเตชั่นอย่าง
สมบูรณ์ คุณอาจจำ�เป็นต้องใช้อะแดป
เตอร์สายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อจอภาพ
ไปยังระบบ Mac ของคุณ โปรดติด
ต่อตัวแทนจำ�หน่าย Philips ของคุณ
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
คำ�ถาม 7: ควรทำ�ความสะอาดพื้นผิวหน้าจอ
LCD อย่างไร?
คำ�ตอบ: สำ�หรับการทำ�ความสะอาดปกติ ให้ใช้
ผ้านุ่มที่สะอาด สำ�หรับการทำ�ความ
สะอาดที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ
โปรดใช้ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์
อย่าใช้ตัวทำ�ละลายอื่น เช่น เอธิล
แอลกอฮอล์, เอธานอล, อะซีโตน,
เฮกเซน, ฯลฯ
คำ�ถาม 10: จอภาพ LCD Philips เป็น
ระบบพลัก-แอนด์- เพลย์หรือไม่?
คำ�ตอบ: ใช่ จอภาพต่างๆ เป็นแบบพลักแอนด์-เพลย์ ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ
Windows 10/8.1/8/7, Mac OSXx
คำ�ถาม 8: สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสีของ
จอภาพได้หรือไม่?
คำ�ตอบ: ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
สีของคุณผ่านตัวควบคุม OSD โดยใช้
กระบวนการต่อไปนี้
• กด "OK" (ตกลง) เพื่อแสดงเมนู OSD (การ
แสดงผลบนหน้าจอ)
• กด "Down Arrow" (ลูกศรลง) เพื่อเลือกตัว
เลือก "Color" (สี) จากนั้นกด "OK" (ตกลง)
คำ�ถาม 11: ภาพติดหน้าจอ หรือภาพเบิร์นอิน
หรือภาพค้าง หรือภาพโกสต์ใน
หน้าจอ LCD คืออะไร?
คำ�ตอบ: การไม่ขัดจังหวะการแสดงภาพนิ่งที่
เปิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจ
ทำ�ให้เกิดการ "เบิร์นอิน" หรือที่รู้จัก
21
7. การแก้ไขปัญหา & คำ�ถามที่พบบ่อย
กันในอาการ "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ
โกสต์" บนหน้าจอของคุณ อาการ
"เบิร์นอิน", "ภาพค้าง" หรือ "ภาพ
โกสต์" เป็นปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีใน
เทคโนโลยีจอแสดงผล LCD ส่วนมาก
แล้ว อาการ "เบิร์นอิน" หรือ "ภาพ
ค้าง" หรือ "ภาพโกสต์" จะค่อยๆ
หายไปเมื่อเวลาผ่านไป หลังจากที่
ปิดเครื่อง
เปิดทำ�งานโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่
มีการเคลื่อนไหวเสมอ เมื่อคุณปล่อย
จอภาพทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
เปิดทำ�งานแอปพลิเคชั่นรีเฟรช
หน้าจอเป็นระยะๆ เสมอ ถ้าจอภาพ
LCD ของคุณจะแสดงเนื้อหาที่เป็น
ภาพนิ่งซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง
คำ�เตือน
การไม่เปิดทำ�งานสกรีนเซฟเวอร์ หรือ
แอปพลิเคชั่นรีเฟรชหน้าจอเป็นระยะๆ อาจเป็น
ผลให้เกิดอาการ "จอไหม้" หรือ "ภาพค้าง" หรือ
"ภาพโกสต์" อย่างรุนแรง ซึ่งจะไม่หายไป และไม่
สามารถซ่อมแซมได้ ความเสียหายที่กล่าวถึง
ด้านบนไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน
ของคุณ
คำ�ถาม 12: ทำ�ไมจอแสดงผลจึงไม่แสดง
ข้อความที่คมชัด และแสดง
ตัวอักษรที่มีรอยหยัก?
คำ�ตอบ: จอภาพ LCD ของคุณทำ�งานได้ดีที่สุด
ที่ความละเอียดมาตรฐานคือ 1920 x
1080 @60 Hz เพื่อการแสดงผลที่ดี
ที่สุด โปรดใช้ความละเอียดนี้
22
© 2016 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์
Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V. และมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต
จาก Koninklijke Philips N.V.
ข้อมูลจำ�เพาะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
เวอร์ชั่น: M5246V2T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement