Philips FWD197/98 User guide

Philips FWD197/98 User guide
Register your product and get support at
DVD Mini Hi-Fi System
FWD197/98
EN User manual
TH คู่มือผู้ใช้
1
2
ขอสำคัญ
2
ความปลอดภัย
2
คำประกาศ
3
8
เลนเทป
19
9
การปรับเสียง
20
การปรับระดับเสียง
20
เครื่องเลน DVD Mini Hi-Fi
4
การเพิ่มพลังเสียง
20
ขอมูลเบื้องตน
4
ปดเสียง
20
ภายในกลองมีอะไรบาง
4
เลือกเอ็ฟเฟกตเสียงที่ตั้งคาลวงหนา
20
ภาพรวมของตัวเครื่อง
5
เพิ่มพลังเสียงเบส
20
ภาพรวมของรีโมทคอนโทรล
6
คุณสมบัติอื่นๆ
21
10
3
4
5
6
7
เชื่อมตอ
8
ฟงอุปกรณภายนอก
21
ตอลำโพง
8
บันทึกจากแผนดิสก
21
ตอทีวี (วิดีโอ)
8
การบันทึกจากวิทยุ
21
เชื่อมตอระบบเสียงภายนอก (เลือกได)
9
บันทึกจากแหลงภายนอก
21
ตั้งคา Sleep Timer
21
บันทึกลงเครื่องบันทึกดิจิตอล
21
ฟงเพลงดวยหูฟง
21
ขอมูลผลิตภัณฑ
22
เริ่มตนใชงาน
10
ใสแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
10
ตั้งนาฬิกา
10
เปด
10
เลือกแหลงที่ถูกตองที่โทรทัศน
10
ขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑ
22
เลือกระบบทีวีที่ถูกตอง
10
รูปแบบแผนดิสกที่รองรับ
23
เปลี่ยนภาษาเมนูระบบ
11
ขอมูลความสามารถในการเลน USB
23
การบำรุงรักษา
23
12
วิธีแกไขปญหา
25
13
ประมวลศัพท
26
เลน
12
เลนแผนดิสก
12
เลนจาก USB
12
เลนวิดีโอ DivX
13
เลนไฟล MP3/WMA/ภาพ
13
ควบคุมการเลน
13
ตัวเลือกในการเลน
14
ตัวเลือกการดูภาพ
14
ปรับการตั้งคา
15
ตั้งคาระบบ
15
การตั้งคาภาษา
16
ตั้งคาเสียง
16
ฟงวิทยุ
18
การหาคลื่นสถานีวิทยุ
18
ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ
18
ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุดวยตนเอง
18
เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา
18
11
TH
1
ภา ษา ไท ย
สารบัญ
1
ขอสำคัญ
n
ข อ ควรระว งั ในการใช แ
 บตเตอร ี ่ – เพ ื อ
่ เป น
 การป องก ั
นป ญหาแบตเตอร ี ร่ ั ่ว ซ ึ ่งอาจทำให เ ก ิดการบาดเจ บ
็
ทร พ
ั ยส
 ิ นเส ีย หาย หร ือ ทำให เ คร ื อ
่ งชำร ดุ ได  จ งึ ควร:
•
ความปลอดภัย
ใส แ
 บตเตอร ี ่ท ั ้ งหมดอย า งถ ก
ู ต อ ง ตามเคร ื ่อ งหมาย +
และ - ท ี ่อบ
 ย นเคร

ื ่อ ง
•
Important Safety Instructions
ห า มใช แ
 บตเตอร ี ่ป นก น
ั (แบตเตอร ี ่เกา และใหม 
หร ือ แบบคาร บ อนและอ ลั คาไลน  เป น
 ตน
 )
•
ถอดแบตเตอร ี ่อ อกเม ื ่อไม ใ ช เ คร ื ่อ งเป น
 เวลานาน
a
โปรดอ า นคำแนะนำน ี ้
b
โปรดเก บ
็ คำแนะนำน ี ้ ไว 
o
ไม ค วรให ม
 ี น  หยดหร ือ น  สาดใส ต วั เคร ื อ
่ ง
c
โปรดสนใจในคำเต ือนท ั ้ งหมด
p
ไม ค วรวางส ิ ่ง ท ี ก
่ อ ให เ ก ิดอ น
ั ตรายต อ ต วั เคร ื อ
่ ง (เช น

d
โปรดทำตามคำแนะนำท ั ้ งหมด
e
ห า มใช เ คร ื อ
่ งเล น
 น ี ้ ใกล บ
 ร ิเวณท ี เ่ ป ย กน 
f
ทำความสะอาดด ว ยผ า แห งเท า น ั ้ น
g
ห า มนำส ิ ่ง ของวางป ด
 ทีช
่ อ งระบายอากาศ โปรดทำการต ิด
วต
ั ถ ุท ี เ่ ก บ
็ น  , เท ีย นท ี จ
่ ดุ ไฟไว )
q
ผล ิต ภ ณ
ั ฑน
 ี ้ อาจประกอบด ว ยสารตะก ั ่วและปรอท การกำ
จด
ั วส
ั ด เุ หล า น ี ้ จ งึ อาจอย
ภ
 ายใต

ข
 อ บ งั ค บ
ั ภายใต ก ารพ ิจ ารณา
ด า นส ิ ่งแวดล อ ม สำหร บ
ั ข อ ม ลู เก ี ย
่ วก บ
ั การกำจ ด
ั หร ือร ี ไซ
เค ิล โปรดต ิดต อ หน ว ยงานท ี ร่ บ
ั ผ ิด ชอบในท อ งถ ิ น
่ ของค ุณ
หร ือ ท ี อ
่ งคก ร Electronic Industries Alliance: www.eiae.org
ต ั ้ งตามคำแนะนำของผ
ผ
 ล ิต
ขอมูลสัญลักษณเพื่อความปลอดภัย
h
ห า มต ิดต ั ้ งใกล แ
 หล งกระจายความร อ น เช น

เคร ื อ
่ งกระจายพล งั งาน, เคร ื อ
่ งทำความร อ น เตาอบ
หร ืออ ุปกรณ อ
 ื ่นๆ (เช น
 เคร ื อ
่ งขยายเส ีย ง)
ทีก
่ อ ให เ ก ิดความร อ น
i
ป องก น
ั ไม ใ ห ส
 ายไฟถ ก
ู เหย ียบหร ือถ ู
กหน ี บ โดยเฉพาะท ี ต
่ วั ปล ั ๊ ก รางไฟ
และจ ดุ ท ี ส
่ ายไฟออกจากต วั เคร ื อ
่ ง
j
ใช ส
 ว นต อ พ ว ง/อ ุปกรณ เ สร ิม ท ี ผ
่  ล ิตกำหนดไว เ ท า น ั ้ น
k
ใช ร ถเข น
็ ฐาน ขาต ั ้ ง แท น
 รองร บ
ั หร ือโต ะ
 ทีผ
่  ล ิตกำหนดไว 
หร ือจำหน า ยมาพร อ มก บ
ั เคร ื อ
่ งเท า น ั ้ น เม ื อ
่ ใช ร ถเข น
็ ควร
ระม ด
ั ระว งั เม ื อ
่ เคล ื อ
่ นย า ยรถเข น
็ /ช ดุ อ ุปกรณ  เพ ื อ
่ หล ีกเล ี ย
่
งการบาดเจ บ
็ จากการล ม
 คว  ของอ ุปกรณ 
เคร ื ่อ งหมาย ‘สายฟ า’ หมายถ งึ ว สั ด ท
ุ ี ไ่ ม ใ ช ฉ
 นวนภายในเคร ื ่อ ง ซ ึ ่ง อาจท
ำให ก ระแสไฟฟ าล ดั วงจรได  เพ ื ่อ ความปลอดภ ยั ของท กุ คนในครอบคร วั โป
รดอย า ถอดฝาครอบผล ิต ภ ณ
ั ฑ อ อกเอง
เคร ื ่อ งหมาย ‘อ ศ
ั เจร ีย ’ ช ว ยสร า งความสนใจตอ ค ณ
ุ ล กั ษณะท ี ่ระบ ไุ ว ในเอ
กสารท ี ่ค วรอา นโดยละเอ ีย ด เพ ื ่อ ป องก น
ั ไม ใ ห เ ก ิด ป ญหาในการทำงานขอ
งเคร ื ่อ งและการซ อ มบำรุง
คำเต ือ น: เพ ื ่อ ลดความเส ี ่ย งจากเหต เุ พล งิ ไหม ห
 ร ือไฟฟ าล ดั วงจร ไม ค วร
ให อ ป
ุ กรณน ี ้ ถ ก
ู ฝนหร ือ ความช ื ้ น และไม ค วรวางว ตั ถ ใุ ส น
  เช น
 แจก น
ั
l
ถอดปล ั ๊ กอ ุปกรณ น
 ี ้ ออกในระหว า งเก ิดพาย ฝ
ุ นฟ าคะนองเ
มือ
่ ไม ใ ช งานเป น
 ระยะเวลานาน
ไว บ
 นอ ป
ุ กรณน ี ้
ข อ ควรระว งั : เพ ื ่อ ป องก น
ั ไฟฟ าล ดั วงจร ให เ ส ีย บปล ั ๊ กในช อ งปล ั ๊ กท ี ่เห
มาะสมก น
ั เส ีย บปล ั ๊ กเข า ไปจนส ดุ
m
โปรดด ข
ู อ ม ลู การให บ
 ร ิก ารท ั ้ งหมดเพ ื อ
่ ทราบข อ ม ลู เก ี ย
่
หากใช ป
 ล ั ๊ กไฟหล กั หร ือ ต วั เช ื ่อ มอ ป
ุ กรณต อ ขณะยกเล ิก การเช ื ่
อมตอ ก บ
ั ต วั เคร ื ่อ ง อ ป
ุ กรณท ี ่ย กเล ิก การเช ื ่อ มตอไปน ั ้ นย งั คง
เป น
 ต อ งม ีก ารซ อ มเคร ื อ
่ งหากเก ิดความเส ีย หายใดๆ เช น

พร อ มใช ง านอย
 
สายไฟหร ือปล ั ๊ กชำร ดุ ม ี น  หกหร ือ ว ต
ั ถ ตุ กลงไปในเคร ื อ
่ ง
ต วั เคร ื อ
่ งถ ก
ู ฝนสาดหร ือได ร บ
ั ความช ื ้ น
เคร ื อ
่ งทำงานผ ิดปกต ิ หร ือม ีก ารทำเคร ื อ
่ งหล น

2
•
วก บ
ั เจ า หน า ท ี ่ซ อ มบำร ุงท ี ม
่ ีค ุณสมบ ต
ั ิต ามท ี ก
่ ำหนด จำ
TH
คำเตือน
ห า มถอดฝาครอบเคร ื ่อ งน ี ้ ออกโดยเด ด็ ขาด
ห า มหลอ ล ื ่นช ิ ้ นส ว นใดๆ ของเคร ื ่อ งน ี ้
ห า มวางเคร ื ่อ งน ี ้ บนอ ป
ุ กรณไฟฟ า
อย า งให เ คร ื ่อ งถ ก
ู แสงแดดส อ ง ถ ก
ู เปลวไฟหร ือ ความร อ นโดยตรง
ห า มเพ ง มองลำแสงเลเซอร ภ
 ายในเคร ื ่อ งน ี ้
การทำสำเนาโดยไม ร บ
ั อน ญ
ุ าตจากข อ ม ลู ท ี ่ป องก น
ั การทำสำเนาไว  เช น

ตรวจตราวา ค ณ
ุ สามารถเข า ถ งึ สายไฟ ปล ั ๊ กไฟ หร ือ อะแดปเตอร ข
 องเคร ื ่อ งได โ
โปรแกรมคอมพ ิว เตอร  ไฟล  แฟ ม บ น
ั ท ึก เส ีย ง อาจเป น
 การฝ า ฝ น
 ล ิข ส ิ
ดยง า ย เพ ื ่อ ต ดั ไฟของเคร ื ่อ งน ี ้
ทธ ิ ์ และเป น
 การกอ อาชญากรรม ไม ค วรใช อ ป
ุ กรณน ี ้ เพ ื ่อ ว ตั ถ ป
ุ ระสง
ภา ษา ไท ย
•
•
•
•
•
•
ค ด งั กลา ว
ผล ิต ภ ณ
ั ฑน
 ี ้ ม ีเทคโนโลย ีป องก น
ั ท ี ไ่ ด ร บ
ั การจดล ิข ส ิท ธ ิ ์
การฟงอยางปลอดภัย
ซ ึ ่งได ร บ
ั การค
ม ครองโดย

ส ิท ธ ิบ ตั รและส ิท ธ ิ ์ ในทร พ
ั ยส
 ินทางป ญญา
อ ื ่นๆ ของสหร ฐั อเมร ิก า การใช เ ทคโนโลย ีท ี ไ่ ด ร บ
ั การค
ม ครองล

ิข ส ิ ท ธ ิ ์
ฟ งท ี ร่ ะด บ
ั เส ีย งปานกลาง
•
การใช ห
 ฟ
ู งในระด บ
ั เส ีย งท ี ่ด งั มากอาจเป น
 อน
ั ตรายตอ การ
ได ย ิน เส ีย งของค ณ
ุ ผล ิต ภ ณ
ั ฑน
 ี ้ ให เ ส ีย งในช ว งระด บ
ั ความด ั
งเส ีย งท ี ่อ าจกอให เ ก ิด การส ญ
ู เส ีย การได ย ินสำหร บ
ั บ คุ คลปกต ิ
แม ว า จะฟ งในระยะเวลาไม ถ งึ นาท ี ช ว งระด บ
ั ความด งั เส ีย งท ี ่ด งั
ข ึ ้ นม ไี ว ส
 ำหร บ
ั ผ
ซ
  ึ ่ง อาจประสบก บ
ั การส ญ
ู เส ีย การได ย ินอย
แล ว
•
เส ีย งอาจจะไม ต รงก บ
ั ความจร งิ เม ื ่อ เวลาผ า นไป การได ย ิน เส ีย งใน
‘ระด บ
ั ท ี ่ส บาย’ ของค ณ
ุ จะปร บ
ั ไปตามระด บ
ั เส ีย งท ี ่ด งั ข ึ ้ น ด ั
งน ั ้ นเม ื ่อ ค ณ
ุ ฟ งเส ีย งเป น
 ระยะเวลานาน ระด บ
ั เส ีย ง ‘ปกต ิ ’
อาจเป น
 เส ีย งท ี ่ด งั เก ินไป และส ง ผลกระทบตอ การได ย ินของค ณ
ุ เ
พ ื ่อ ป องก น
ั ม ใิ ห เ ก ิด เหต กุ ารณน ี ้ ให ต ั ้ งคา ความด งั เส ีย งในระด ั
น ี ้ จะต อ งได ร บ
ั การอน ญ
ุ าตจาก Macrovision และจะต อ งเป น
 การใช ภ
ายในท ี ่ออ ยาศ
 ยั และสถานท ี ่อ ื ่นๆ ซ ึ ่ง จำก ดั การร บ
ั ชมเท า น ั ้ น ท ั ้ งน ี ้
นอกจากจะอน ญ
ุ าตเป น
 การเฉพาะโดย Macrovision ห า มทำว ิศ วกรรมย อ น
กล บ
ั หร ือ ถอดแยกประกอบ
ข อ ม ลู ด า นส ิ ่งแวดล อ ม
ห า มใช ว สั ด บ
ุ รรจุภ ณ
ั ฑท ี ไ่ มจำเป น
 ท ั ้ งหมด เราพยายามทำให บ
 รรจุภ ั
ณฑง า ยตอการแยกช ิ ้ นสวนออกเป น
 สามสวนค อ
ื : กระดาษแข ง็ (กลอง),
โฟมโพล ส
ี ไตร ีน (ก น
ั กระแทก) และโพล ีเอธ ล
ี ีน (ถ งุ , แผนโฟมป องก น
ั )
ต วั เคร ื อ่ งประกอบด ว ยว สั ด ท
ุ ีส
่ ามารถนำไปร ไี ซเค ล
ิ และใช ซ
  ได  หากได ร บ
ั ก
ารแยกช ิ ้ นสวนโดยบร ิษ ท
ั ท ีม
่ ค
ี วามเช ี ย่ วชาญ โปรดปฏ ิบ ตั ติ ามข อ บ งั ค บ
ั ใน
ท อ งถ ิ น
่ เก ี ย่ วก บ
ั การกำจ ดั ว สั ด บ
ุ รรจุภ ณ
ั ฑ แบตเตอร ี ่เกา และอุปกรณเกา
บท ี ไ่ ม เ ป น
 อน
ั ตรายกอ นท ี ่ห ขู องค ณ
ุ จะปร บ
ั เข า ก บ
ั ระด บ
ั ความด งั
แล ว ให ค า งไว ท
 ี ่ระด บ
ั นี ้
ในการกำหนดระด บ
ั ความด งั เส ีย งท ี ไ
่ ม เ ป น
 อน
ั ตราย:
•
•
ให ต ั ้ งคา การควบค ุม ระด บ
ั เส ีย งไว ท
 ี ่ระด บ
ั ต 
คอ ยๆ เพ ิ ่ม ความด งั เส ีย งจนกวา ค ณ
ุ จะได ย ิน เส ีย งอย า งสบายและช ั
ดเจนโดยไม ผ
 ิด เพ ี ้ ยน
ผล ิต ภายใต ส
 ิท ธ ิ ์ จาก Dolby Laboratories Dolby และส ญ
ั ล กั ษณ
double-D เป น
 เคร ื ่อ งหมายการค า ของ Dolby Laboratories
การฟ งเป น
 ระยะเวลาท ี เ่ หมาะสม:
•
การฟ งเป น
 เวลานาน แม ว า จะในระด บ
ั ‘ปลอดภ ยั ’ ปกต ิ อาจย งั ทำใ
ห เ ก ิด การส ญ
ู เส ีย การได ย ิน
•
ควรใช เ คร ื อ่ งเลนอยางพอเหมาะและม ีช ว งการหยุดพ กั อยางเหมาะสม
ค ุณควรปฏ ิ บ ต
ั ิต ามคำแนะนำต อ ไปน ี ้ ขณะใช ห
 ฟ
ู ง
•
•
•
•
ฟ งท ี ่ระด บ
ั เส ีย งท ี ไ่ ม ด งั เก ินไปเป น
 ระยะเวลาท ี ่เหมาะสม
รบ
ั รองด ว ย DivX, DivX และโลโก ท
 ี ่เก ี ่ย วข อ งเป น
 เคร ื ่อ งหมายการค า ขอ
ง DivX, Inc. และสามารถใช ไ ด ภ ายใต ล ิข ส ิท ธ ิ ์
ไม ค วรปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย งขณะห ขู องค ณ
ุ ปร บ
ั เข า ก บ
ั ระด บ
ั ความด งั
ห า มปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย งให ด งั จนค ณ
ุ ไม ส ามารถได ย ินส ิ ่งท ี อ
่ ร ยอบต
 วั ค ณ
ุ
คณ
ุ ควรใช เ คร ื ่อ งเลน ด ว บความระม ดั ระว งั หร ือ หย ดุ ใช เ คร ื ่อ งเล
นช ั ่ว คราวในสถานการณท ี ่อ าจกอให เ ก ิด อ น
ั ตราย ห า ามใช ห
 ฟ
ู ง
ขณะข บ
ั ข ี ่ย วดยานพาหนะ ข ี ่จ กั รยาน เลนสเกตบอร ด ฯลฯ เน ื ่อ ง
จากอาจเก ิด อ น
ั ตรายบนท อ งถนน และเป น
 การกระทำผ ิด กฎหมาย
ในหลายประเทศ
Windows Media และโลโก  Windows เป น
 เคร ื ่อ งหมายก
ารค า หร ือ เคร ื ่อ งหมายการค า จดทะเบ ีย นของ Microsoft Corporation
ในสหร ฐั อเมร ิก าและ/หร ือ ประเทศอ ื ่นๆ
อ ุปกรณ น
 ี ้ รวมถ งึ ฉลากน ี ้ :
คำประกาศ
การเปล ี ่ย นแปลงหร ือ แก ไ ขใดๆ ตอ อ ป
ุ กรณน ี ้ โดยไมไ ด ร บ
ั อน ญ
ุ าตโดยช ดั
แจ ง จาก Philips Consumer Lifestyle อาจทำให ส
 ิท ธ ิ ์ ในการร บ
ั ประก น
ั กา
รใช ง านอ ป
ุ กรณน ี ้ ส ิ ้ นส ดุ ลง
TH
3
2
เครื่องเลน DVD Mini Hi-Fi
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ
Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome
ขอมูลเบื้องตน
ดวยเครื่องนี้ คุณจะเพลิดเพลินกับ:
•
•
ภาพจาก DVD, VCD และไฟล  DivX ท ี ่จ ดั เก บ
็ อย
ใ นอ
 ป
ุ กรณ USB
เส ีย งจาก CD เพลง ว ิท ย ุ เทป อ ป
ุ กรณภ ายนอก และไฟล  MP3/
WMA ท ี ่จ ดั เก บ
็ อย
ใ นอ
 ป
ุ กรณ USB
•
ภาพท ี ่บ น
ั ท ึก ลงในแผ น
 ด ิสก ห ร ือ ภาพท ี ่จ ดั เก บ
็ อย
ใ นอ
 ป
ุ กรณ USB
คุณสามารถตั้งคาเอฟเฟคทเสียงไดหลากหลายเพื่อคุณภาพเสียงที่สมบูรณแบบด
วย Digital Sound Control (DSC) และ Dynamic Bass Boost (DBB)
เครื่องรองรับรูปแบบมีเดียดังตอไปนี้:
คุณสามารถเลน DVD ที่มีรหัสโซนตอไปนี้ได:
รหัสโซนของ DVD
ประเทศ
เอเช ีย ตะว น
ั ออกเฉ ีย งใต  เกาหล ีใต 
ไต ห
 วน
ั ฮ อ งกง มาเก า
ภายในกลองมีอะไรบาง
ตรวจสอบและระบุอุปกรณที่ใหมาภายในกลองของคุณ:
•
•
•
•
•
•
•
4
ต วั เคร ื ่อ ง
กลอ งลำโพง x 2
ร โี มทคอนโทรล
สายส ญ
ั ญาณภาพ
สายเคเบ ิล MP3 link
ม
ค ือผใ ช 
ม
ค ือ เร ิ ่ม ต น
 ใช ง านอย า งย อ
TH
ภาพรวมของตัวเครื่อง
i
j
a
ภา ษา ไท ย
k
b
l
c
m
d
n
e
f
o
g
p
h
q
r
•
•
a
•
b
เป ด เคร ื ่อ ง หร ือ เปล ี ่ย นไปท ี โ่ หมดสแตนด บ าย
แผงการแสดงผล
•
f
ตรวจด โู ปรแกรม
ปุม
่ แหล งท ี ม
่ า (DISC , TUNER , USB /MP3 LINK , TAPE )
•
แสดงสถานะป จ จ บ
ุ น
ั
ต ั ้ งโปรแกรมสถาน ีว ิท ย ุ
เล ือ กแหลง ท ี ่ม า: DISC, TUNER, USB, MP3 LINK หร ือ
TAPE
c
เซนเซอร  IR
g
•
d
•
e
h
PROGRAM
•
แจ ค็ สำหร บ
ั อป
ุ กรณเก บ
็ ข อ ม ลู แบบ USB
หย ดุ เลนหร ือ ลบโปรแกรม
ต ั ้ งโปรแกรมแทร ค็
MP3 LINK
•
ช อ งเส ีย บอ ินพ ตุ เส ีย ง (3.5 มม.)
สำหร บ
ั อป
ุ กรณเส ีย งภายนอก
TH
5
i
ช อ งใส แ
 ผน
 ด ิ สก 
j
OPEN/CLOSE
•
k
เป ด หร ือ ป ด ช อ งใส แ
 ผน
 ด ิส ก 
a
/
•
•
•
l
ภาพรวมของรีโมทคอนโทรล
ข า มไปท ี ่ แทร ค็ /ช ื ่อ /บท กอ นหน า /ถ ดั ไป
b
คน
 หาภายในแทร ค็ /ช ื ่อ /บท
c
d
e
l
m
n
f
o
g
p
หาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ุ
ALBUM/PRESET +/-
•
•
เล ือ กสถาน ีว ิท ย ท
ุ ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า
ข า มไปท ี ่อ ลั บ ั ้ ม กอ นหน า /ถ ดั ไป
q
m
•
n
DBB /DSC
•
•
o
r
เร ิ ่ม หร ือ หย ดุ เลนช ั ่ว คราว
s
เป ด หร ือ ป ด ระบบเส ีย งเบสแบบไดนาม ิก
t
เล ือ กการต ั ้ งคา เส ีย งท ี ่กำหนดไว 
h
ควบค ม
ุ ระด บ
ั เส ีย ง
•
•
u
ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
v
ปร บ
ั เวลา
w
p
•
q
เป ด

•
r
x
เช ื ่อ มตอ ห ฟ
ู ง
ด งึ เพ ื ่อ เป ด ฝาป ด ปุ ่ม เทป
ควบค ม
ุ เทป
•
เร ิ ่ม บ น
ั ท ึก
i
y
j
z
k
{
•
เร ิ ่ม เลน เทป
•
/
เด ินหน า /ย อ นกล บ
ั เทปอย า งรวดเร ว็
•
หย ดุ เลน เทปหร ือ เป ด ช อ งใส เ ทป
•
หย ดุ เลน เทปหร ือ หย ดุ การบ น
ั ท ึก ช ั ่ว คราว
a
•
b
ปุม
่ แหล งท ี ม
่ า (DISC , USB , TUNER , MP3 LINK)
•
c
TH
เล ือ กภาษาคำบรรยาย DVD
AUDIO
•
•
6
เล ือ กแหลง ท ี ่ม า: DISC, USB, TUNER หร ือ MP3 LINK
SUBTITLE
•
d
เป ด เคร ื ่อ ง หร ือ เปล ี ่ย นไปท ี โ่ หมดสแตนด บ าย
สำหร บ
ั DVD เล ือ กภาษาเส ีย งพากย 
สำหร บ
ั VCD เล ือ กช อ งเส ีย ง
REPEAT A-B
•
f
RETURN/TITLE
•
g
ป ด เส ีย งหร ือ เร ีย กค ืนระด บ
ั เส ีย ง
DBB
•
เป ด หร ือ ป ด ระบบเส ีย งเบสแบบไดนาม ิก
เล ือ กม ุม มองภาพจาก DVD
ซ ูม เข า หร ือ ออกจากภาพ
ต ั ้ งเวลาป ด อ ตั โนม ตั ิ
MODE
•
p
เล ือ กการต ั ้ งคา เส ีย งท ี ่กำหนดไว 
ต ั ้ งโปรแกรมสถาน ีว ิท ย ุ
SLEEP
•
o
{
ต ั ้ งโปรแกรมไฟล แทร ค็ /ช ื ่อ /บท/ภาพ
MUTE
•
เป ด /ป ด ค ณ
ุ สมบ ตั ิ Optimal Sound Mix
ในระหวา งการเลน เล ือ กช ื ่อ /บท/แทร ค็ โดยตรง
ZOOM
•
n
z
ป อนต วั เลข
PROG
•
•
ระหวา งเลน แผ น
 ด ิสก : ระบ ตุ ำแหนง เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
ต ั ้ งเวลา
แผงป ุ ม
่ กดต วั เลข
•
•
y
แสดงข อ ม ลู การเลนบนท ีว ีท ี ่เช ื ่อ มตอ
ANGLE
•
m
ปร บ
ั เวลา
SOUND
•
l
x
ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
MAX
•
k
เข า ใช ห
 ร ือ ออกจากเมน ตู ั ้ งคา ระบบ
หย ดุ เลนหร ือ ลบโปรแกรม
OSD/DISPLAY
•
•
กล บ
ั ไปท ี ่เ มน ู/ช ื ่อ กอ นหน า น ี ้
GOTO
•
j
w
VOL +/-
•
•
i
•
SETUP
•
h
v
ทำซ  ส ว นท ี ่ระบ ุภ ายในแทร ค็ /ช ื ่อ /บท
ภา ษา ไท ย
e
เล ือ กโหมดเลน
MENU
•
•
สำหร บ
ั DVD/VCD เข า ใช ห
 ร ือ ออกจากเมน ดู ิสก 
สำหร บ
ั แผ น
 ว ิด โี อท ี ่ม ีฟ งก ช
 น
ั ควบค ุม การเลน (PBC):
เป ด /ป ด PBC
q
/
•
r
/ (
•
•
•
s
/
)
เล ื ่อ นด ูเ มน ตู า ง ๆ
คน
 หา ย อ นกล บ
ั /เด ินหน า อย า งเร ว็
การหาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ุ
OK
•
t
เล ื ่อ นด ูเ มน ตู า ง ๆ
ย ืน ย น
ั การเล ือ ก
/
•
ข า มไปท ี ่แทร ค็ กอ นหน า /ถ ดั ไป
•
เร ิ ่ม หร ือ หย ดุ เลนช ั ่ว คราว
u
TH
7
3
เชื่อมตอ
ตอทีวี (วิดีโอ)
•
ต วั เล ือ ก 1: ตอผ า นช อ งเส ีย บสายว ิด โี อ Composite
(สำหร บ
ั ท ีว ีม าตรฐาน)
ตอลำโพง
•
ต วั เล ือ ก 2: ตอผ า นช อ งเส ีย บสายว ิด โี อ S-Video
(สำหร บ
ั ท ีว ีม าตรฐาน)
•
หมายเหตุ
•
ต วั เล ือ ก 3: ตอผ า นช อ งเส ีย บสายว ิด โี อ Component
(สำหร บ
ั ท ีว ีม าตรฐาน หร ือ ท ีว ีท ี ่ม ีเทคโนโลย ีก ารสแกนแบบ
ตรวจสอบวา ส ีข องสายลำโพงและข ั ้ วตรงก น
ั
Progressive)
คุณตองตอเครื่องนี้เขากับทีวีโดยตรง
1
2
กดแผ น
 ป ด ช อ งเส ีย บค า งไว 
เส ีย บส ว นท ี ่ย ื ่นออกมาของสายเข า ไปจนส ดุ
•
ตัวเลือก 1: เชื่อมตอผานชองเสียบสายวิดีโอ Composite
เส ีย บสายลำโพงขวาเข า ไปท ี ่ช อ ง “ HIGH CH R / LOW
CH R” สายลำโพงซ า ยเข า ท ี ่ช อ ง “ HIGH CH L/LOW
1
CH L”
•
ตอ สายว ิด โี อ Composite ท ี ใ่ ห ม
 า:
•
•
เส ีย บสายส ีแดง/ส ีน  เง ิน เข า ท ี ่ “+” สายส ีดำ/เทาเข า ท ี ่
ช อ งเส ีย บ VIDEO ในเคร ื ่อ งน ี ้
ช อ งเส ีย บอ ินพ ตุ ว ิด โี อบนท ีว ี
“ -”
ปลอ ยแผ น
 ป ด ช อ งเส ีย บ
S-VIDEO
TV
VIDEO
COAXIAL
3
Y
Pr
AUDIO OUT
Pb
L
R
L
R
L
R
a
b
VIDEO
HIGH CH
c
Speaker
(Right)
Speaker
(Left)
ตัวเลือก 2: เชื่อมตอผานชองเสียบสาย S-Video
L
R
1
ตอ สาย S-video (ไม ม
 ีให ม
 า) ก บ
ั :
ช อ งเส ีย บ S-VIDEO ในเคร ื ่อ งน ี ้
ช อ งเส ีย บ S-Video บนท ีว ี
Pb
Pr
AUDIO OUT
Y
VIDEO
COAXIAL
•
•
TV
S-VIDEO
L
R
HIGH CH
L
R
L
R
L
R
S-VIDEO
HIGH CH
8
TH
S-VIDEO IN
ตัวเลือก 3: เชื่อมตอผานชองเสียบวิดีโอ Component
ขอควรระวัง
ตอ ท ีว ีท ี ่ม ีเทคโนโลย ีก ารสแกนแบบ Progressive ผ า นว ิด โี อ
Component สำหร บ
ั ว ิด โี อค ณ
ุ ภาพส งู
1
ตอ สายว ิด โี อ Component (แดง/น  เง ิน /เข ีย ว -ไม ม
 ีให ม
 า) ก บ
ั :
•
•
•
•
เส ี ่ย งตอ ความเส ีย หายของผล ิต ภ ณ
ั ฑ ! ตรวจสอบให แ
 นใจวา แรงด น
ั ไฟฟ าของแ
หลง จา ยไฟตรงก น
ั กบ
ั แรงด น
ั ไฟฟ าท ี ่พ ิม พ ไ ว ท
 ี ่ด า นหล งั หร ือ ด า นลา งต วั เคร ื ่อ ง
กอ นเช ื ่อ มตอ สายไฟ AC ให ต รวจสอบวา ค ณ
ุ ได ท
 ำการเช ื ่อ มตอ ส ว นอ ื ่นๆ
ท ั ้ งหมดแล ว
ช อ งเส ีย บ VIDEO OUT (Pr Pb Y) ในเคร ื ่อ งน ี ้
ช อ งเส ีย บอ ินพ ตุ Component บนท ีว ี
1
สล บ
ั สว ิต ช เล ือ กแรงด น
ั ไฟฟ าไปท ี ่ระด บ
ั แรงด น
ั ไฟฟ าในพ ื ้ นท ี ่ข
S-VIDEO
Pb
AUDIO OUT
TV
VIDEO
COAXIAL
Y
Pr
L
ภา ษา ไท ย
องค ณ
ุ
R
L
R
COAXIAL
Pr/Cr
Pb/Cb
Y
COMPONENT VIDEO IN PUT
Y
Pb
Pr
AUDIO OUT
Pb
VIDEO
Y
S-VIDEO
L
R
HIGH CH
Pr
L
R
110127V
L
R
L
R
220240V
HIGH CH
2
ตอ สายไฟ AC เข า ก บ
ั เต า ร บ
ั บนผน งั
หมายเหตุ
•
หากท ีว ีข องค ณ
ุ ไม ร องร บ
ั เทคโนโลย ีก ารสแกนแบบ Progressive Scan
คณ
ุ จะไม ส
 ามารถด ูภ าพได 
•
โปรดด ท
ู ี ่ม
ค  ือผใ ช ท
 ีว ี
VIDEO
COAXIAL
S-VIDEO
สำหร บ
ั ว ิธ ีเป ด ใช เ ทคโนโลย ีก ารสแกนแบบ Progressive Scan บนท ีว ีข องค ณ
ุ
Y
Pr
AUDIO OUT
Pb
L
R
L
R
L
เชื่อมตอระบบเสียงภายนอก (เลือกได)
R
HIGH CH
คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องนี้กับระบบเสียงภายนอกเพื่อฟงเสียง
1
เช ื ่อ มตอ สายส ญ
ั ญาณเส ีย ง (แดง/ขาว) เข า ก บ
ั :
ช อ งเส ีย บ AUDIO OUT L/R ในเคร ื ่อ งน ี ้
ช อ งเส ีย บอ ินพ ตุ เส ีย งของระบบเส ีย งภายนอก
TV
S-VIDEO
Pb
Pr
AUDIO OUT
Y
VIDEO
COAXIAL
•
•
L
R
L
R
L
R
HIGH CH
L
L LINE IN R
R
TH
9
4
เริ่มตนใชงาน
2
กด VOL +/- บนร โี มทคอนโทรลเพ ื ่อ ต ั ้ งคา ช ั ่วโมง
3
กด OSD/DISPLAY
»
ขอควรระวัง
•
การใช อ ป
ุ กรณค วบค ุม ปร บ
ั แตง หร ือ อ ป
ุ กรณก ารทำงานอ ื ่นๆ ท ี ่ม ีข ั ้ นตอนนอ
หนวยนาทีจะปรากฏขึ้นและเริ่มกะพริบ
4
กด VOL +/- เพ ื ่อ ต ั ้ งคา นาท ี
5
กด OSD/DISPLAY เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั เวลา
กเหน ือ จากท ี ่ก ลา วไว  อาจทำให เ ก ิด การนำความร อ นท ี ่เป น
 อน
ั ตรายหร ือ การท
ำงานอ ื ่นๆ ท ี ไ่ ม ป
 ลอดภ ยั
เคล็ดลับ
ปฏิบัติตามคำแนะนำตามลำดับในบทนี้เสมอ
•
ในระหวา งการเลน ค ณ
ุ สามารถกด OSD/DISPLAY ค า งไว  2
ว ินาท ีเพ ื ่อ ด น
ู าฬ ิก า
หากคุณติดตอ Philips โปรดแจงหมายเลขรนและหมายเลขผลิตภัณฑของอ
ุปกรณนี้ หมายเลขรนและหมายเลขผลิตภัณฑมีอยที่ดานหลังอุปกรณ
 เขียนหมายเลขดานลางนี้:
หมายเลขรน __________________________
หมายเลขผลิตภัณฑ ___________________________
เปด
1
ใสแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
•
•
เครื่องจะสลับไปที่แหลงที่เลือกไวลาสุด
เปลี่ยนไปที่โหมดสแตนดบาย
ขอควรระวัง
•
กด
»
ความเส ี ่ย งตอ การระเบ ิด ! ให แ
 บตเตอร ี ่อห
 ย า งจากความร อ น แสงแดด หร ือไฟ
1
ห า มโยนแบตเตอร ี ่ท ิ ้ งลงในกองไฟ
ความเส ี ่ย งจากป ญหาอาย กุ ารใช ง านของแบตเตอร ี ่ล ดลง! ห า มนำแบตเตอร ี ่ต า
งย ี ่ห อ มาใช ร ว มก น
ั
กด
เพ ื ่อ เปล ี ่ย นไปท ี โ่ หมดสแตนด บ าย
»
แสงพื้นหลังบนจอแสดงผลจะลดความสวางลง
»
นาฬิกา (หากตั้งคาไว) จะปรากฎบนจอแสดงผล
ความเส ี ่ย งตอ การชำรุด ของผล ิต ภ ณ
ั ฑ ! เม ื ่อไม ใ ช ร โี มตคอนโทรลเป น
 เวลานา
น ให น
 ำแบตเตอร ี ่อ อก
เลือกแหลงที่ถูกตองที่โทรทัศน
1
เป ด ช อ งใส แ
 บตเตอร ี ่
2
ใส แ
 บตเตอร ี ่ AAA 2 ก อ นโดยตอ ข ั ้ วให ถ ก
ู ต อ งด งั ต วั อย า ง (+/-)
3
ป ด ช อ งใส แ
 บตเตอร ี ่
3
1
2
1
เป ด เคร ื ่อ ง
2
กดปุ ่ม DISC เพ ื ่อ เล ือ กแหลง ของแผ น
 ด ิส ก 
3
เป ด โทรท ศ
ั น แล ว เล ือ กแหลง ว ิด โี อท ี ่ถ ก
ู ต อ ง
»
คุณควรเหนหนาจอพื้นหลังเปนขอความ Philips DVD สีนเงิน
เคล็ดลับ
•
ด รู ายละเอ ีย ดว ิธ ีเล ือ กแหลง ว ิด โี อท ี ่ถ ก
ู ต อ งจากค
ม ือ การใช โทรท ศ
ั น
เลือกระบบทีวีที่ถูกตอง
เปลี่ยนการตั้งคาถาวิดีโอปรากฏไมถูกตอง ตามคาเริ่มตน การตั้งคานี้จะตรงกับการ
ตั้งนาฬิกา
1
ในโหมดสแตนด บ าย กด OSD/DISPLAY บนร โี มทคอนโทรลค า งไว 
»
10
TH
หนวยชั่วโมงจะปรากฏขึ้นและเริ่มกะพริบ
ตั้งคาทั่วไปสวนใหญสำหรับทีวีในประเทศของคุณ
1
กด SETUP
2
เล ือ ก [ต ั ้ งค า ระบบ]>[ระบบท ีว ี ] แล ว กด
เล ือ กต วั เล ือ กแล ว กด OK
•
•
•
4
[NTSC] - สำหร บ
ั โทรท ศ
ั น ท ี ใ่ ช ร ะบบส ีเป น
 ระบบ NTSC
[PAL] - สำหร บ
ั ท ีว ีท ี ่ม ีระบบส ี PAL
[อ ต
ั โนม ต
ั ิ ] - สำหร บ
ั ท ีว ีท ี ่ม ีระบบส ีห ลายระบบ
กด SETUP เพ ื ่อ ออก
ภา ษา ไท ย
3
เปลี่ยนภาษาเมนูระบบ
1
กด SETUP
2
เล ือ ก [ต ั ้ งค า ภาษา]>[ภาษาเมน ู] แล ว กด
3
เล ือ กต วั เล ือ กแล ว กด OK
4
กด SETUP เพ ื ่อ ออก
TH
11
5
เลน
เลือกภาษาคำบรรยาย
คณ
ุ สามารถเล ือ กภาษาคำบรรยายบนแผ น
 ด ิสก  DVD หร ือ DivX® ได 
•
เลนแผนดิสก
ในระหวา งการเลน กด SUBTITLE
เคล็ดลับ
•
ขอควรระวัง
•
•
สำหร บ
ั DVD บางแผ น
 สามารถเปล ี ่ย นภาษาได จ ากเมน ดู ิสก  กด MENU
เพ ื ่อ เข า ใช เ มน ู
ห า มเพ ง มองลำแสงเลเซอร ภ
 ายในเคร ื ่อ ง
เส ี ่ย งตอ ความเส ีย หายของผล ิต ภ ณ
ั ฑ ! ห า มเลน แผ น
 ด ิสก ก บ
ั อป
ุ กรณเ
สร ิม เช น
 ห ว งร ดั CD เพ ิ ่ม ความเสถ ีย ร (Disc Stabilizer Rrings) หร ือ
•
แผ น
 ด ิสก บำรุง ร กั ษา (Disc Treatment Sheets)
ห า มกดถาดใส แ
 ผน
 ด ิสก ห ร ือใส ว ตั ถ อุ ื ่นท ี ่นอกเหน ือ จากแผ น
 ด ิสก เข า ในช อ ง
เลือกภาษาคำบรรยาย
ใส แ
 ผน
 ด ิส ก 
คณ
ุ สามารถเล ือ กภาษาคำบรรยายบนแผ น
 ด ิสก  DVD หร ือ DivX® ได 
•
1
กด DISC เพ ื ่อ เล ือ กแผ น
 ด ิส ก 
2
กด OPEN/CLOSE
3
ใส ด ิสก โ ดยหงายด า นท ี ่พ ิม พ ข
 ึ ้ น และป ด ถาดใส ด ิสก 
»
เพ ื ่อ เป ด ช อ งใส แ
 ผน
 ด ิส ก 
เคล็ดลับ
•
เริ่มเลนโดยอัตโนมัติ
•
ในระหวา งการเลน กด SUBTITLE
สำหร บ
ั DVD บางแผ น
 สามารถเปล ี ่ย นภาษาได จ ากเมน ดู ิสก  กด MENU
เพ ื ่อ เข า ใช เ มน ู
ถ า การเลนไม เ ร ิ ่ม ต น
 เล ือ กต วั เล ือ กจากเมน ดู ิสก  แล ว กด
•
•
•
•
ในการหย ดุ ช ั ่ว คราว/เลน ตอ กด
เลนจาก USB
ในการหย ดุ เลน กด
ในการข า มแทร ค็ /ไฟล / บท กด /
ในการค น
 หาภายในแทร ค็ /ไฟล / บท กด
/
ค า งไว  กด
หมายเหตุ
เพ ื ่อ เลน ตอ ตามปกต ิ
•
ตรวจสอบวา อ ป
ุ กรณ USB ม ีข อ ม ลู เส ีย งท ี ่เลนได 
หมายเหตุ
•
ในการเลน DVD ท ี ่ล อ็ ค ป อนรห สั การควบค ุมโดยผป
 กครอง

4 หล กั
1
เช ื ่อ มตอ อ ป
ุ กรณ USB เข า ใน
2
กด USB เพ ื ่อ เล ือ ก USB
ใชเมนูดิสก
เม ื ่อ ค ณ
ุ โหลด DVD/แผ น
 (S)VCD เมน อู าจปรากฏบนหน า จอท ีว ี
ในการเข า ใช ห
 ร ือออกจากเมน ด
ู ว ยตนเอง:
1
กด MENU
สำหร บ
ั VCD ท ี ม
่ ีค ุณสมบ ต
ั ิ PlayBack Control (PBC) (เวอร ช
 น
ั 2.0
เท า น ั ้ น):
ด ว ยค ณ
ุ สมบ ตั ิ PBC ค ณ
ุ สามารถเลน VCD
แบบอ ิน เตอร แอกท ีฟ ตามหน า จอเมน ู
1
12
ในระหวา งการเลน กด MENU เพ ื ่อ เป ด /ป ด การใช ง าน PBC
»
เมื่อเปดใชงาน PBC หนาจอเมนูจะแสดงขึ้น
»
เมื่อปดใชงาน PBC จะเลนตอตามปกติ
TH
ช อ งเส ีย บ
»
•
•
•
•
•
•
เริ่มเลนโดยอัตโนมัติ
ในการหย ดุ ช ั ่ว คราว/เลน ตอ กด
ในการหย ดุ ช ั ่ว คราวหร ือ เลน ตอ กด
ในการข า มไปท ี ไ่ ฟล ก อ นหน า /ถ ดั ไป กด /
ในการหย ดุ เลน กด
ในการข า มแทร ค็ /ไฟล  กด /
ในการค น
 หาภายในแทร ค็ /ไฟล  กด
/
ค า งไว  กด
ควบคุมการเลน
เพ ื ่อ เลน ตอ ตามปกต ิ
เลนวิดีโอ DivX
คุณสามารถเลนไฟล DivX ที่คัดลอกลงใน CD-R/RW, DVD ที่บันทึกได
หรืออุปกรณ USB ได
คณ
ุ สามารถเล ือ กฟ งก ช
 น
ั เลนซ  ตา งๆ ในระหวา งการเลนได  ต วั เล ือ กการเ
ลนซ  แตกตา งก น
ั ตามประเภทแผ น
 ด ิส ก 
1
•
หมายเหตุ
•
เคร ื ่อ งน ี ้ ไม ร องร บ
ั DivX 6.0 หร ือ ส งู กวา
•
1
ใส แ
 ผน
 ด ิสก ห ร ือ เช ื ่อ มตอ อ ป
ุ กรณ USB
2
เล ือ กแหลง ท ี ่ม า
•
•
3
•
•
•
•
•
•
•
[บท]: เลนซ  บทป จ จ บ
ุ น
ั
[เร ื อ
่ ง]: เลนซ  ช ื ่อ ป จ จ บ
ุ น
ั
[เล น
 ซ  ALL]: เลนซ  แผ น
 ด ิส ก 
[ป ด
 ]: ป ด โหมดเลนซ 
สำหร บ
ั VCD/MP3/CD/DivX
•
•
•
•
สำหร บ
ั อป
ุ กรณ USB กด USB
หากต อ งการหย ดุ เลน กด
สำหร บ
ั DVD
[เล น
 ซ  1]: เลนซ  แทร ค็ ป จ จ บ
ุ น
ั
[เล น
 ซ  DIR] (สำหร บ
ั แผ น
 ด ิสก  MP3 เท า น น
ั  ):
เลนซ  โฟลเดอร ป
 จ จ บ
ุ น
ั
สำหร บ
ั แผ น
 ด ิสก  กด DISC
เล ือ กไฟล ท ี ่จะเลน แล ว กด OK
กด MODE ซ  หลายคร ั ้ งเพ ื ่อ เล ือ กโหมดการเลน
1
[เล น
 ซ  ALL]: เลนซ  แผ น
 ด ิส ก 
[ป ด
 ]: ป ด โหมดเลนซ 
ในการกล บ
ั ส
ก
 ารเล

นปกต ิ กด MODE ซ  หลายคร ั ้ งจนกวาโหมดกา
รเลนจะไม ป
 รากฏข ึ ้ นอ ีก
หากต อ งการหย ดุ ช ั ่ว คราวหร ือ เลน ตอ กด
ในการเปล ี ่ย นภาษาคำบรรยาย ให ก ด SUBTITLE
เลนซ A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)
หมายเหตุ
•
•
รองร บ
ั ไฟล ค ำบรรยายท ี ่ม ีนามสก ลุ ไฟล  (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass)
แตจะไม ป
 รากฏบนเมน ตู วั เล ือ กไฟล 
1
ในระหวา งการเลน เพลงหร ือ ว ิด โี อ กด REPEAT A-B ท ี ่จ ดุ เร ิ ่ม ต น

2
กด REPEAT A-B ท ี ่จ ดุ ส ิ ้ นส ดุ
ช ื ่อไฟล ค ำบรรยายต อ งเป น
 ช ื ่อ เด ีย วก บ
ั ช ื ่อ ว ิด โี อ
»
สวนนั้นจะเริ่มเลนซ
»
ในการยกเลิกการเลนซ กด REPEAT A-B อีกครั้ง
หมายเหตุ
เลนไฟล MP3/WMA/ภาพ
•
ส ว น A และ B สามารถต ั ้ งคาได เ ฉพาะภายในบท/แทร ค็ เด ีย วก น
ั เท า น ั ้ น
คุณสามารถเลนไฟล MP3/WMA/ภาพที่คัดลอกลงในแผนดิสกหรืออุปกรณ
 USB ได
1
ใส แ
 ผน
 ด ิสก ห ร ือ เช ื ่อ มตอ อ ป
ุ กรณ USB
คนหาตามเวลาหรือบท/หมายเลขแทร็ค
2
เล ือ กแหลง ท ี ่ม า
1
•
•
•
สำหร บ
ั แผ น
 ด ิสก  กด DISC
สำหร บ
ั อป
ุ กรณ USB กด USB
เมน ดู ิสก จ ะแสดงบนหน า จอ TV
3
กด / เพ ื ่อ เล ือ กคอล มั น โ ฟลเดอร / ไฟล 
4
กด / เพ ื ่อ เล ือ กโฟลเดอร / ไฟล  แล ว กด OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
•
ในระหวา งการเลน กด GOTO จนกวา ฟ ล ด เวลา หร ือ ฟ ล ด บ ท/
แทร ค็ จะแสดงข ึ ้ น
•
สำหร บ
ั ฟ ล ด เวลา ให ป
 อนตำแหนง การเลน เป น
 ช ั ่วโมง
นาท ี และว ินาท ี
•
•
สำหร บ
ั ฟ ล ด บ ท/แทร ค็ ให ป
 อนบท/แทร ค็
การเลนจะเร ิ ่ม อ ตั โนม ตั ิในจ ดุ ท ี ่ค ณ
ุ เล ือ ก
หากต อ งการหย ดุ เลน กด
TH
13
ภา ษา ไท ย
เลนซ
ซูมภาพเขาหรือออก
ตัวเลือกในการเลน
1
ในระหวา งการเลนว ิด โี อ/ภาพ ให ก ด ZOOM
แสดงขอมูลการเลน
ซ  เพ ื ่อ ซ ูม ภาพเข า หร ือ ออก
1
•
ในระหวา งการเลน กด OSD/DISPLAY ซ  หลายคร ั ้ งเพ ื ่อ เล
เม ื ่อ ซ ูม ภาพเข า ค ณ
ุ สามารถกด / / /
เพ ื ่อ ขยายภาพได 
ือ กข อ ม ลู การเลนอ ื ่น
โปรแกรม
ตัวเลือกการดูภาพ
หมายเหตุ
•
เลือกโหมดเลนภาพสไลด
คณ
ุ สามารถต ั ้ งโปรแกรมแทร ค็ /ช ื ่อ /ไฟล ภ
 าพ JPEG ได ส
 งู ส ดุ 16 แทร ค็
1
ในระหวา งการเลน กด PROG ซ  เพ ื ่อ เล ือ กโหมดการเลน ภาพสไล
ด
คณ
ุ สามารถต ั ้ งโปรแกรมแทร ค็ /ช ื ่อ /ไฟล ภ
 าพ JPG รายการโปรดเพ ื ่อ เลน
ตามลำด บ
ั ท ี ่ระบ ไุ ด 
1
ในโหมดหย ดุ กด PROG เพ ื ่อ ป อนโหมดโปรแกรม
2
เล ือ กเมน ูแล ว ป อนแทร ค็ /อ ลั บ ั ้ ม ช ื ่อ เร ื ่อ ง/บท
หร ือ หมายเลขไฟล ภ
 าพ
3
เม ื ่อโปรแกรมส ิ ้ นส ดุ กด
•
•
เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
ในการเปล ี ่ย นโปรแกรม ทำซ  ข ั ้ นตอนข า งต น

ในการลบโปรแกรม กด
สองคร ั ้ ง
เปลี่ยนมุมกลอง
แผ น
 DVD ม ีฉากให เ ล ือ กมากมาย เช น
 ฉากท ี ่บ น
ั ท ึก จากม ุม กล อ งท ี ่
แตกตา งก น
ั สำหร บ
ั แผ น
 DVD ด งั กลา ว ค ณ
ุ สามารถเล ือ กฉากอ ื ่นๆ
ท ี ่ม ีให เ ล ือ กได 
1
ในระหวา งการเลน กด ANGLE ซ  หลายคร ั ้ งเพ ื ่อ สล บ
ั ม ุม กล อ ง
เปลี่ยนชองเสียง
หมายเหตุ
•
1
คณ
ุ สมบ ตั ิน ี ้ ม ีอเยฉพาะในการเล

น VCD/DivX เท า น ั ้ น
ในระหวา งการเลน ให ก ด AUDIO ซ  เพ ื ่อ เล ือ กช อ งเส ีย งท ี ่ม
ีอบ
 ย นแผ

น
 ด ิสก :
•
•
•
•
14
TH
MONO L
MONO R
MIX MONO
STEREO
หมุนภาพ
1
ในระหวา งการเลน กด / / / เพ ื ่อ หม น
ุ ภาพ
6
เล ือ กต วั เล ือ กน ี ้ ถ า ใช ก ารเช ื ่อ มตอ ว ิด โี อ S-Video
ปรับการตั้งคา
4
ตั้งคาระบบ
เลือกระบบทีวี
กด SETUP เพ ื ่อ ออก
เลือกชนิดทีวี
รป
ู แบบท ีว ีจะกำหนดอ ตั ราส ว นภาพท ี ่แสดงตามประเภทท ีว ีท ี ่ค ณ
ุ เช ื ่
1
กด SETUP
1
กด SETUP
2
เล ือ ก [ต ั ้ งค า ระบบ]>[ชน ิดท ีว ี ] แล ว กด
2
เล ือ ก [ต ั ้ งค า ระบบ]>[ระบบท ีว ี ] แล ว กด
3
เล ือ กต วั เล ือ กแล ว กด OK
3
เล ือ กต วั เล ือ กแล ว กด OK
•
•
•
•
สำหร บ
ั ท ีว ีจ อภาพแบบ 4:3:
สำหร บ
ั ท ีว ีท ี ่ม ีระบบส ี NTSC
ภาพเต ม
็ หน า จอต ดั ขอบด า นข า ง
•
[4:3LB]
สำหร บ
ั ท ีว ีท ี ่ม ีระบบส ี PAL
สำหร บ
ั ท ีว ีจ อภาพ 4:3: จอภาพกว า งม ีแถบส ีดำด า นบนแ
[อ ต
ั โนม ต
ั ิ]
ละด า นลา ง
•
สำหร บ
ั ท ีว ีท ี ่ม ีระบบส ีห ลายระบบ
4
[4:3PS]
[NTSC]
[PAL]
ภา ษา ไท ย
อมตอ
เล ือ กระบบส ีท ี ่ต รงก บ
ั ท ีว ีท ี ่เช ื ่อ มตอ
กด SETUP เพ ื ่อ ออก
[16:9]
สำหร บ
ั ท ีว ีจ อภาพกว า ง: แสดงอ ตั ราส ว นภาพ 16:9
ตั้งคาภาพพักหนาจอ
เปลี่ยนรหัสผานการควบคุมโดยผปกครอง
ภาพพ กั หน า จอจะป องก น
ั ไม ใ ห ห
 น า จอท ีว ไี ด ร บ
ั ความเส ีย หายเน ื ่อ งจากแ
คณ
ุ สามารถต ั ้ งคา รห สั ผ า นเพ ื ่อ จำก ดั การเลน แผ น
 ด ิสก บ างแผ น
 ได 
สดงภาพน ิ ่ง เป น
 เวลานานเก ินไป
1
กด SETUP
1
กด SETUP
2
เล ือ ก [ต ั ้ งค า ระบบ]>[รห ส
ั ผ า น] แล ว กด
»
3
ป อนรห สั ผ า นส ี ่ห ล กั Numeric keypad 0-9 แล ว กด OK
เมนูตั้งคาระบบจะแสดงขึ้น
2
เล ือ ก [ต ั ้ งค า ระบบ]>[พ ก
ั หน า จอ] แล ว กด
3
เล ือ กต วั เล ือ กแล ว กด OK
•
•
4
หมายเหตุ
[ป ด
 ]
•
รห สั ผ า นคา เร ิ ่ม ต น
 (0000) จะย งั คงใช ไ ด แ
 ม ว า จะม ีก ารกำหนดรห สั ผ า นให
มแ
 ล ว
ป ด ใช ง านภาพพ กั หน า จอ
4
กด SETUP เพ ื ่อ ออก
[เป ด
 ]
เป ด ใช ง านภาพพ กั หน า จอ
•
ในการเปล ี ่ย นรห สั ผ า น ป อนรห สั ผ า นใหม แ
 ล ว กด OK
กด SETUP เพ ื ่อ ออก
จำกัดการเลน DVD
เลือกสัญญาณวิดีโอ
DVD บางแผ น
 ได ร บ
ั การกำหนดระด บ
ั การควบค ุมโดยผป
 กครองโดยอาจจำก

ั
คณ
ุ สามารถเล ือ กเอาต พ ตุ ส ญ
ั ญาณภาพท ี ่จ อภาพหร ือ ท ีว ไี ด 
1
กด SETUP
2
เล ือ ก [ต ั ้ งค า ระบบ]>[ภาพ] แล ว กด
3
เล ือ กต วั เล ือ กแล ว กด OK
ดการเลน ด ิสก ท ั ้ งแผ น
 หร ือ บางฉากในแผ น
 ด ิสกไ ด  ค ณ
ุ สามารถต ั ้ งคา อ
นญ
ุ าตการเลนสำหร บ
ั ฉากท ี ่ม ีก ารต ั ้ งคา น ี ้
หมายเหตุ
•
[สแกนปกต ิ-YUV]
เล ือ กต วั เล ือ กน ี ้ ถ า ใช ก ารเช ื ่อ มตอ ว ิด โี อ Composite
•
[P-SCAN YPBPR]
•
VCD, SVCD และ CD ไม ม
 ีต วั แสดงระด บ
ั การควบค ุม ด งั น ั ้ นฟ งก ช
 น
ั การควบค ุ
มโดยผป
 กครองจ

งึ ไม ม
 ีผ ลตอ แผ น
 ด ิสก ด งั กลา ว DVD บางแผ น
 ไม ม
 ีก ารให ร ห สั กา
รจ ดั ระด บ
ั ผช
 มแม

ว า อาจม ีพ ิม พ ก ารจ ดั ระด บ
ั ภาพยนตร ไ ว บ
 นปกแผ น
 ด ิสก ก ต็ าม ค ุ
ณสมบ ตั ิก ารจ ดั ระด บ
ั ไม ส
 ามารถใช ไ ด ก บ
ั แผ น
 ด ิสก ด งั กลา ว
เล ือ กต วั เล ือ กน ี ้ ถ า ใช ก ารเช ื ่อ มตอ ว ิด โี อ Component
•
[S-VIDEO]
TH
15
1
กด SETUP
2
เล ือ ก [ต ั ้ งค า ภาษา]>[ภาษา OSD] แล ว กด
2
เล ือ ก [ต ั ้ งค า ระบบ]>[ระด บ
ั ] แล ว กด
3
เล ือ กต วั เล ือ กแล ว กด OK
3
เล ือ กต วั เล ือ กแล ว กด OK
4
กด SETUP เพ ื ่อ ออก
»
»
»
»
DVD ที่มีระดับสูงกวาระดับที่คุณเลือกจะไมเลน จนกวาคุณจะปอ
นรหัสผานสี่หลักและเลือกการจัดระดับที่สูงกวา
เปลี่ยนภาษาเมนูระบบ
[1 G]
1
กด SETUP
เหมาะสำหรับเด็ก
2
เล ือ ก [ต ั ้ งค า ภาษา]>[ภาษาเมน ู] แล ว กด
[2]
3
เล ือ กต วั เล ือ กแล ว กด OK
เหมาะสำหรับผชมทุกวัย
4
กด SETUP เพ ื ่อ ออก
[3 PG]
ผปกครองควรใหคำแนะนำแกบุตรหลานขณะชม
»
ดูรหัสการลงทะเบียน DivX VOD
[4 PG13]
DivX เป น
 เทคโนโลย ีด า นม ีเด ีย ท ี ่ม ีช ื ่อ เส ีย งท ี ่สร า งข ึ ้ นโดย DivX, Inc.
ไมเหมาะสำหรับเด็กอายุตกวา 13 ป
»
»
ไฟล ม ีเด ีย DivX สามารถบ ีบ อ ดั ภาพโดยย งั คงไว ซ
 ึ ่ง การแสดงภาพด ว ยค ุ
[5]
ณภาพส งู ในไฟล ข
 นาดเล ก็ ไฟล  DivX อาจม ีค ณ
ุ สมบ ตั ิด า นม ีเด ีย ข ั ้ นส งู
ผปกครองควรใหคำแนะนำแกบุตรหลานขณะชม ขอแนะนำใหผ
เช น
 เมน ู คำบรรยายภาพ และแทร ค็ เส ีย งให เ ล ือ ก ไฟล ม ีเด ีย DivX ส ว น
ปกครองจำกัดการชมของบุตรหลานที่มีอายุตกวา 17 ป
ใหญส ามารถดาวน โ หลดออนไลน ไ ด  และค ณ
ุ สามารถเช า และซ ื ้ อว ิด โี อ
[6 R]
DivX ท ี ่ม ีบ ร ิก าร DivX VOD (Video on Demand) ได 
ในการใช บ
 ร ิก ารน ี ้ ค ณ
ุ จำเป น
 ต อ งม ีร ห สั การลงทะเบ ีย น DivX VOD
จำกัดการชม บิดามารดาหรือผปกครองควรใหคำแนะนำแกบุตร
หลานขณะชม
»
»
com/vod
[7 NC-17]
1
กด SETUP
ไมเหมาะสำหรับเด็กอายุตกวา 17 ป
2
เล ือ ก [ต ั ้ งค า ภาษา]>[DIVX[R] VOD] แล ว กด
»
[8]
สำหรับวัยผใหญเทานั้นเนื่องจากมีฉากทางเพศ การใชความรุนแร
งหรือการใชภาษาที่ไมเหมาะสม
4
ของเคร ื ่อ ง สำหร บ
ั ข อ ม ลู และคำแนะนำเพ ิ ่ม เต ิม โปรดด ท
ู ี ่ www.divx.
รหัสการลงทะเบียนจะปรากฏ
3
จดบ น
ั ท ึก รห สั ไว ส
 ำหร บ
ั การใช ง านในอนาคต
4
กด SETUP เพ ื ่อ ออก
กด SETUP เพ ื ่อ ออก
หมายเหตุ
เรียกคืนการตั้งคาเริ่มตน
•
ว ิด โี อท ี ่ด าวน โ หลดท ั ้ งหมดจาก DivX® VOD สามารถเลนได ก บ
ั เคร ื ่อ งน ี ้
เท า น ั ้ น
คณ
ุ สามารถร ีเซ ต็ ต วั เล ือ กท ั ้ งหมดและการต ั ้ งคา ส ว นบ คุ คลไปท ี ่ก ารต ั ้
งคา เร ิ ่ม ต น
 จากโรงงาน
1
กด SETUP
2
เล ือ ก [ต ั ้ งค า ระบบ]>[ค า เร ิ ม
่ ตน
 ] แล ว กด
3
เล ือ ก [เร ียกค ื น] และกด OK
4
กด SETUP เพ ื ่อ ออก
ตั้งคาเสียง
เลือกเอาตพุตดิจิตอล
เล ือ กการต ั ้ งคา ท ี ่เหมาะสม หากค ณ
ุ ได เ ช ื ่อ มตอ อ ป
ุ กรณเส ีย ง/
ว ิด โี อเข า ก บ
ั ช อ งเส ีย บ COAXIAL (DIGITAL AUDIO) ของเคร ื ่อ งแล ว
การตั้งคาภาษา
เลือกภาษา OSD
1
กด SETUP
16
TH
1
กด SETUP
2
เล ือ ก [ต ั ้ งเส ีย ง]>[เส ีย งออก] แล ว กด
3
เล ือ กต วั เล ือ กแล ว กด OK
•
[SPDIF/ป ด
 ]
เล ือ กต วั เล ือ กน ี ้ เพ ื ่อ ป ด เอาต พ ตุ ด ิจ ิต อล
•
[SPDIF/RAW]
เล ือ กต วั เล ือ กน ี ้ หากอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ มตอ เป น
 ต วั ถอดรห สั /
รบ
ั สญ
ั ญาณแบบหลายช อ ง
•
[SPDIF/PCM]
เล ือ กต วั เล ือ กน ี ้ หากอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ มตอไม ส
 ามารถถอดร
ห สั เส ีย งแบบหลายช อ งได 
กด SETUP เพ ื ่อ ออก
ภา ษา ไท ย
4
เลือก audio downmix
เล ือ ก audio downmix ท ี ่เหมาะสมเม ื ่อ ค ณ
ุ เลน DVD
ท ี ่บ น
ั ท ึกในร ป
ู แบบ Dolby Digital
1
กด SETUP
2
เล ือ ก [ต ั ้ งเส ีย ง]>[ระบบรวมเส ีย ง] แล ว กด
3
เล ือ กต วั เล ือ กแล ว กด OK
•
[ซ า ย/ขวา]
เล ือ กต วั เล ือ กน ี ้ ถ า เช ื ่อ มตอ เคร ื ่อ งก บ
ั เคร ื ่อ งถอดรห สั
Dolby Pro Logic
•
[สเตอร โิ อ]
เล ือ กต วั เล ือ กน ี ้ เม ื ่อ ต อ งการเส ีย งจากลำโพงหน า เพ ีย งส
องต วั เท า น ั ้ น
4
กด SETUP เพ ื ่อ ออก
ตั้งโหมด OP
1
กด SETUP
2
เล ือ ก [ต ั ้ งเส ีย ง]>[โหมด OP] แล ว กด
3
เล ือ กต วั เล ือ กแล ว กด OK
4
กด SETUP เพ ื ่อ ออก
ตั้งคาชวงไดนามิก
1
กด SETUP
2
เล ือ ก [ต ั ้ งเส ีย ง]>[ช ว งไดนาม ิค] แล ว กด
3
เล ือ กต วั เล ือ กแล ว กด OK
4
กด SETUP เพ ื ่อ ออก
TH
17
7
»
ฟงวิทยุ
3
[PROG] (โปรแกรม) จะกะพริบบนจอแสดงผล
กด /
เพ ื ่อ กำหนดต วั เลข (1 ถ งึ 20) ให ก บ
ั สถาน ีว ิท ย น
ุ ี้
จากน ั ้ นกด PROG เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
การหาคลื่นสถานีวิทยุ
»
4
ตัวเลขที่กำหนดไวและความถี่ของสถานีที่ตั้งคาจะแสดงขึ้น
ทำซ  ข ั ้ นตอนข า งต น
 เพ ื ่อ ต ั ้ งโปรแกรมสถาน ีอ ื ่นๆ
เคล็ดลับ
•
•
หมายเหตุ
เพ ื ่อให ร บ
ั สญ
ั ญาณ FM ได ด ีย ิ ่ง ข ึ ้ น ให ด งึ เสาอากาศออกจนส ดุ และปร บ
ั ตำแ
•
หนง เสาอากาศ FM
1
กด TUNER เพ ื ่อ เล ือ กหาคล ื ่น
2
กด TUNER เพ ื ่อ เล ือ ก FM หร ือ MW
3
กด
/
»
วิทยุจะหาคลื่นสถานีที่มีการรับสัญญาณแรงที่สุดโดยอัตโนมัติ
4
เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา
ค า งไว น
 านกวา 2 ว ินาท ี
ทำซ  ข ั ้ นตอนท ี ่ 3 เพ ื ่อ หาคล ื ่นสถาน ีเพ ิ ่ม เต ิม
•
ในการหาคล ื ่นสถาน ีท ี ่ม ีส ญ
ั ญาณออ น ให ก ด
/
ซ  จน
กวา ค ณ
ุ จะพบการร บ
ั สญ
ั ญาณท ี ่ด ีท ี ่ส ดุ
ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ
•
คณ
ุ สามารถต ั ้ งโปรแแกรมสถาน ีว ิท ย ท
ุ ี ่ต ั ้ งคา ลว งหน า ได ส
 งู ส ดุ 40 สถาน ี
(สถาน ีว ิท ย ุ FM 20 สถาน ีและสถาน ีว ิท ย ุ MW 20 สถาน ี )
1
ในโหมดหาคล ื ่อ น กด PROG ค า งไว  2 ว ินาท ีเพ ื ่อ เป ด ใช โหมดโป
รแกรมอ ตั โนม ตั ิ
»
[AUTO] (อัตโนมัติ) จะแสดงขึ้นและเริ่มกะพริบ
»
สถานีที่มีไดถูกตั้งโปรแกรมแลัวโดยเรียงลำดับตามความแรงของ
การรับสัญญาณ
»
สถานีวิทยุแรกที่ตั้งโปรแกรมไวจะกระจายเสียงโดยอัตโนมัติ
ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุดวยตนเอง
หมายเหตุ
•
ในการเข ีย นท บ
ั สถาน ีท ี ่ต ั ้ งโปรแกรม ให จ ดั เก บ
็ สถาน ีอ ื ่นอ ีก ท ี ่ห น ึ ่ง
เพ ื ่อ การร บ
ั สญ
ั ญาณ MW ท ี ่ด ีท ี ่ส ดุ ให ป
 รบ
ั ตำแหนง เคร ื ่อ งหล กั
คณ
ุ สามารถต ั ้ งโปรแแกรมสถาน ีว ิท ย ท
ุ ี ่ต ั ้ งคา ลว งหน า ได ส
 งู ส ดุ 40 สถาน ี
(สถาน ีว ิท ย ุ FM 20 สถาน ีและสถาน ีว ิท ย ุ MW 20 สถาน ี )
1
การหาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ุ
2
กด PROG เพ ื ่อ เป ด ใช โหมดโปรแกรม
18
TH
1
ในโหมดจ น
ู เนอร  กด /
เพ ื ่อ เล ือ กต วั เลขท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า
เลนเทป
1
กด TAPE บนต วั เคร ื ่อ งเพ ื ่อ เล ือ กแหลง เทป
2
ด งึ OPEN บนแผงด า นหน า เพ ื ่อ เป ด ฝาปุ ่ม เทป
3
กด
4
ใส เ ทปโดยให ด า นท ี ่เป ด ช ี ้ ลงลา งและให เ ทปหม น
ุ ไปทางซ า ย
5
กด
•
•
•
เพ ื ่อ เป ด ช อ งใส เ ทป
ภา ษา ไท ย
8
เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
ในการหย ดุ ช ั ่ว คราว/เลน ตอ กด
ในการเด ินหน า /ย อ นกล บ
ั เทปอย า งเร ว็ กด
/
ในการหย ดุ เลน กด
หมายเหตุ
•
เม ื ่อ ค ณ
ุ เลนหร ือ บ น
ั ท ึก เทป ไม ส
 ามารถเปล ี ่ย นแหลง เส ีย งได 
TH
19
9
การปรับเสียง
การปรับระดับเสียง
1
ในระหวา งเลน กด VOL +/- เพ ื ่อ เพ ิ ่ม /ลดระด บ
ั เส ีย ง
การเพิ่มพลังเสียง
MAX SOUND ชวยเพิ่มพลังเสียงไดในทันที
1
กด MAX เพ ื ่อ เป ด หร ือ ป ด Power Boost
»
หากเปดใชงาน MAX Sound แลว จะแสดง MAX ไว
ปดเสียง
1
ในระหวา งการเลน กด MUTE เพ ื ่อ ป ด /เป ด เส ีย ง
เลือกเอ็ฟเฟกตเสียงที่ตั้งคาลวงหนา
1
ในระหวา งการเลน กด SOUND ซ  เพ ื ่อ เล ือ ก:
•
•
•
•
[OPTIMAL] (ด ีท ี ่ส ดุ )
[JAZZ] (แจ ซ)
[TECHNO] (เทคโน)
[ROCK] (ร อ็ ค)
เพิ่มพลังเสียงเบส
1
ในระหวา งเลน กด DBB เพ ื ่อ เป ด หร ือ ป ด ระบบเส ีย งเบสแบบไดน
าม ิก
»
20
TH
หากเปดใชงาน DBB ไวแลว จะปรากฏ DBB
10
คุณสมบัติอื่นๆ
ฟงอุปกรณภายนอก
3
เลน แหลง ท ี ่เล ือ ก
4
ใส เ ทปเปลา และป ด ช อ งใส เ ทป
5
•
•
กด
เพ ื ่อ เร ิ ่ม บ น
ั ท ึก
ในการหย ดุ ช ั ่ว คราว ให ก ด
ในการเลน ตอ ให ก ด
อ ีก คร ั ้ ง
ในการหย ดุ เลน ให ก ด
คุณสามารถฟงอุปกรณเสียงภายนอกผานระบบเสียงนี้ได
2
3
กด MP3 LINK บนร โี มทคอนโทรลเพ ื ่อ เล ือ กแหลง MP3 link
ตอ สาย MP3 link ท ี ใ่ ห ม
 า:
ตั้งคา Sleep Timer
•
•
เครือ่ งนีส
้ ามารถสลับไปทีโ่ หมดสแตนดบายไดโดยอัตโนมัตห
ิ ลังจากผานชวงเวลาทีก่ ำหนด
ช อ งเส ีย บ MP3 LINK ในเคร ื ่อ งน ี ้
ช อ งเส ีย บห ฟ
ู งของเคร ื ่อ งเลน MP3
เร ิ ่ม เลน เคร ื ่อ งเลน MP3 (ด ท
ู ี ่ม
ค  ือผใ ช เ คร ื ่อ งเลน MP3)
1
เม ื ่อ เป ด เคร ื ่อ ง กด SLEEP ซ  เพ ื ่อ เล ือ กช ว งเวลา (เป น
 นาท ี )
»
เมื่อเปดใช Sleep Timer จอแสดงผลจะแสดง
ในการเปดใชงาน Sleep Timer
บันทึกจากแผนดิสก
1
กด SLEEP ซ  จนกวา “SLP 00” จะปรากฏข ึ ้ น
»
1
กด DISC เพ ื ่อ เล ือ กแผ น
 ด ิส ก 
2
วางแผ น
 ด ิสก ใ นถาดใส แ
 ผน
 ด ิสก โ ดยหงายด า นท ี ่พ ิม พ ข
 ึ ้น
3
กด
4
ใส เ ทปเปลา และป ด ช อ งใส เ ทป
5
ในการบ น
ั ท ึก แทร ค็ ท ี ่ระบ เุ ฉพาะ กด /
6
ในการบ น
ั ท ึก แทร ค็ ตามลำด บ
ั ต ั ้ งโปรแกรมแทร ค็ (ด ท
ู ี่
เพ ื ่อ เป ด ช อ งใส เ ทป
เพ ื ่อ เล ือ กแทร ค็
1
•
ในการหย ดุ ช ั ่ว คราว ให ก ด
ช อ งเส ีย บ COAXIAL ในเคร ื ่อ งน ี ้
ช อ งเส ีย บอ ินพ ตุ ด ิจ ิต อลของเคร ื ่อ งบ น
ั ท ึก ด ิจ ิต อล
ในการเลน ตอ ให ก ด
Y
ในการหย ดุ เลน ให ก ด
Pb
AUDIO OUT
•
COAXIAL
อ ีก คร ั ้ ง
S-VIDEO
เพ ื ่อ เร ิ ่ม บ น
ั ท ึก
ตอ สาย Coaxial (ไม ม
 ีให ม
 า) ก บ
ั :
•
•
VIDEO
กด
จะหายไปจากหนาจอ
บันทึกลงเครื่องบันทึกดิจิตอล
“ต วั เล ือกการเล น
 ”>”โปรแกรม ”)
7
เมื่อเปดใช Sleep Timer
Pr
L
R
L
R
COAXIAL
L
การบันทึกจากวิทยุ
1
หาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ุ
2
กด
3
ใส เ ทปเปลา และป ด ช อ งใส เ ทป
4
กด
เพ ื ่อ เร ิ ่ม บ น
ั ท ึก
•
ในการหย ดุ ช ั ่ว คราว ให ก ด
COAXIAL
เพ ื ่อ เป ด ช อ งใส เ ทป
ในการเลน ตอ ให ก ด
อ ีก คร ั ้ ง
•
R
HIGH CH
ในการหย ดุ เลน ให ก ด
2
เลน เส ีย งท ี ่จะบ น
ั ท ึก
3
เร ิ ่ม บ น
ั ท ึก ลงในเคร ื ่อ งบ น
ั ท ึก ด ิจ ิต อล (ด ท
ู ี ่ม
ค  ือผใ ช เ คร ื ่อ งบ น
ั ท ึก ด ิ
จ ิต อล)
บันทึกจากแหลงภายนอก
1
กด USB หร ือ MP3 LINK เล ือ กแหลง ภายนอก
2
ตอ อ ป
ุ กรณภ ายนอก
ฟงเพลงดวยหูฟง
1
เส ีย บปล ั ๊ กห ฟ
ู งเข า ท ี ่ช อ งเส ีย บ
ของเคร ื ่อ ง
TH
21
ภา ษา ไท ย
1
11
จูนเนอร
ขอมูลผลิตภัณฑ
FM
หมายเหตุ
•
ช ว งหาคล ื ่น
87.5 - 108 MHz
ระยะหาคล ื ่น
50 KHz
ความไว
ข อ ม ลู ผล ิต ภ ณ
ั ฑ อ าจเปล ี ่ย นแปลงได โดยไม ต อ งแจ ง ให ท
 ราบลว งหน า
ขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑ
- โมโน, 26dB อ ตั รา S/N
<22 dBu
- สเตอร โิ อ, 46dB อ ตั รา S/N
<45 dBu
คน
 หาต วั เล ือ ก
<28 dBu
ความผ ิด เพ ี ้ ยนทางฮาโมน ิค รวม
<3%
อ ตั ราส ว นส ญ
ั ญาณตอ การรบกวน
>45 dB
เครื่องขยายเสียง
MW
อ ตั รากำล งั ข บ
ั
4X25W RMS
การตอบสนองตอ ความถ ี ่
63 - 16000 Hz, ±3dB
อ ตั ราส ว นส ญ
ั ญาณตอ การรบกวน
>62dB
ช ว งหาคล ื ่น
531 - 1602 kHz
ชองใสเทป
แผนดิสก
การตอบสนองตอ ความถ ี ่
ชน ิด เลเซอร 
เซม ิค อนด กั เตอร 
- เทปปกต ิ (ประเภท I)
เส น
 ผ า นศ น
ู ย ก ลางแผ น
 ด ิส ก 
12 ซม./8 ซม.
อ ตั รา S/N
การถอดรห สั ว ิด โี อ
MPEG-2/MPEG-1
- เทปปกต ิ (ประเภท I)
35dBA
Video DAC
10 บ ิต
เส ีย งเพ ี ้ ยนและความพล ิ ้ วของเส ีย ง
<=0.4% DIN
ระบบส ญ
ั ญาณ
PAL/NTSC
รป
ู แบบว ิด โี อ
4:3/16:9
Video S/N
56 dB (ข ั ้ นต  )
เอาต พ ตุ ว ิด โี อ Composite
1.0 Vp-p, 75 โอห ม
เอาต พ ตุ S-Video
Y- 1.0 Vp-p, 75 โอห ม
C- 0.286 Vp-p, 75 โอห ม
Audio DAC
24 บ ิต / 96 kHz
63-8000Hz (8dB)
ลำโพง
ความต า นทานของลำโพง
8 โอห ม
ต วั ข บ
ั เส ีย ง
วฟ
ู เฟอร ข
 นาด 4 น ิ ้ ว
ความไว
>82 dB/m/W
<1%
การตอบสนองตอ ความถ ี ่
4 Hz - 20 kHz (44.1kHz)
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
เอาต พ ตุ ด ิจ ิต อล
ขอมูลทั่วไป
AC Power
SPDIF (Sony Philips digital interface)
110-127V/220 - 240V,
50/60 Hz
coaxial
การใช พ
 ล งั งานขณะใช ง าน
60W
< 0.1% (1 kHz)
การใช พ
 ล งั งานขณะสแตนด บ าย
<14W
การแบ ง ช อ ง
ข ั ้ นต  40 dB (1 kHz)
USB direct
เวอร ช
 น
ั 2.0/1.1
อ ตั รา S/N
>65dBA
ขนาด
- ต วั เคร ื ่อ ง (W x H x D)
220 x 292 x 285 มม.
- กลอ งลำโพง (W x H x D)
207 x 292 x 186 มม.
น  หน กั
22
TH
- พร อ มบรรจ ุภ ณ
ั ฑ
11.2 กก.
- ต วั เคร ื ่อ ง
3.8 กก.
- กลอ งลำโพง
2 x 2.8 กก.
รป
ู แบบท ี ไ
่ ม ร องร บ
ั :
•
รูปแบบแผนดิสกที่รองรับ
อ ลั บ ั ้ มวา งเปลา : อ ลั บ ั ้ มวา งเปลา ค ือ อ ลั บ ั ้ มท ี ไ่ ม ม
 ไี ฟล 
MP3/WMA และไม ม
 ีก ารแสดงผลบนหน า จอ
Word (.doc) หร ือไฟล  MP3 ท ี ่ม ีนามสก ลุ .dlf
Super Video CDs (SVCDs)
จะถ ก
ู ข า มไปและไม ม
 ีก ารเลน
•
•
Digital Video Discs + Rewritable (DVD+RW)
Compact Discs (CDs)
ไฟล ภ
 าพ (Kodak, JPEG) บน CDR(W)
ไฟล เส ีย ง AAC, WAV, PCM
ไฟล  DRM WMA ท ี ่ม ีก ารป องก น
ั (.wav, .m4a, .m4p,
.mp4, .aac)
•
แผ น
 ด ิสก  DivX(R) บน CD-R(W):
ไฟล  WMA ในร ป
ู แบบ Lossless
DivX 3.11, 4.x และ 5.x
WMA
การบำรุงรักษา
ISO 9660
ช ื ่อ เพลง/ช ื ่อ อ ลั บ ั ้ มส งู ส ดุ : 12 ต วั อ กั ษร
จำนวนเพลงและอ ลั บ ั ้ มส งู ส ดุ : 255
ไดเรคทอร ีซ อ นก น
ั ส งู ส ดุ : 8 ระด บ
ั
ทำความสะอาดเครื่อง
•
เหล า ท ี ่ม ีระด บ
ั แอลกอฮอล ส
 งู แอมโมเน ีย หร ือ สารข ดั
จำนวนแทร ค็ MP3 ส งู ส ดุ : 999
ความถ ี ่แซมปล ิ ้ งท ี ่ย อมร บ
ั สำหร บ
ั แผ น
 ด ิสก  MP3: 32 kHz, 44.1
ใช ผ
 า น
ม ช บ
ุ น  ยาทำความสะอาดแบบออ นพอหมาดเช ด็ ทำ
ความสะอาด อย า ใช น
  ยาทำความสะอาดท ี ่ม ีแอลกอฮอล 
จำนวนอ ลั บ ั ้ มส งู ส ดุ : 511
kHz, 48 kHz
•
รป
ู แบบไฟล ท ี ไ่ ม ร องร บ
ั จะถ ก
ู ข า มไป เช น
 เอกสาร
Video CDs (VCDs)
รูปแบบ MP3-CD ที่รองรับ:
•
•
•
•
•
•
•
•
Digital Video Discs (DVDs)
ภา ษา ไท ย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ทำความสะอาดแผ น
 ด ิ สก 
•
เม ื ่อ ด ิสก ส
 กปรก ให ท
 ำความสะอาดด ว ยผ า สะอาด เช ด็ แผ น
 ด ิสก จ า
กตรงกลางออกด า นนอก
อ ตั ราบ ิต ท ี ่รองร บ
ั ของแผ น
 ด ิสก  MP3 ค ือ : 32, 64, 96, 128, 192,
256 (kbps)
ไมรองรับรูปแบบตอไปนี้:
•
•
•
•
•
ไฟล  อย า งเช น
 *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
*.PLS, *.WAV
อ ลั บ ั ้ ม/ช ื ่อ เพลงท ี ไ่ ม ใ ช ภ
 าษาอ งั กฤษ
แผ น
 ด ิสก ท ี ่บ น
ั ท ึกในร ป
ู แบบ Joliet
MP3 Pro
•
อย า ใช ส
 ารต วั ทำละลาย เช น
 เบนซ ิน ท ิน เนอร  น  ยาทำความสะอา
ดท ี ่ม ีจำหนา ยท ั ่วไปในท อ งตลาด หร ือ สเปรย ป
 องก น
ั ไฟฟ าสถ ิต ส
ำหร บ
ั การบ น
ั ท ึกในระบบอนาล อ็ ก
ขอมูลความสามารถในการเลน USB
ทำความสะอาดเลนส ข
 องด ิสก 
อุปกรณ USB ที่ใชรวมกันได:
•
•
•
•
หล งั จากใช ง านเป น
 เวลานาน อาจม ีส ิ ่ง สกปรกหร ือฝ ุ ่นส
ะสมอย
ท
  ี ่เลนส ด ิสก  เพ ื ่อให ไ ด ค ณ
ุ ภาพการเลนท ี ่ด ีท ี ่ส ดุ ทำความส
หนว ยความจำแฟลช USB (USB 2.0 หร ือ USB1.1)
ะอาดเลนส ด ิสก ด ว ยน  ยาทำความสะอาดเลนส ข
 อง Philips CD หร ื
เคร ื ่อ งเลน แฟลช USB (USB 2.0 หร ือ USB1.1)
อน  ยาทำความสะอาดท ี ่ม ีจำหนา ยท ั ่วไปในท อ งตลาด ทำตามคำแ
หนว ยความจำ (ต อ งม ีเคร ื ่อ งอา นการ ด เพ ิ ่ม เต ิม เพ ื ่อ ทำงา
นะนำท ี ใ่ ห ม
 าพร อ มก บ
ั น  ยาทำความสะอาด
นก บ
ั เคร ื ่อ งน ี ้ )
ทำความสะอาดห วั อ า นและช อ งเทป
รป
ู แบบท ี ร่ องร บ
ั :
•
อ ตั ราบ ิต MP3 (อ ตั ราข อ ม ลู ): 32-320 Kbps
และอ ตั ราบ ิตผ น
ั แปร
•
•
•
•
•
•
เพ ื ่อให ไ ด ค ณ
ุ ภาพการบ น
ั ท ึก และการเลนท ี ่ด ีท ี ่ส ดุ
ทำความสะอาดห วั อา น A , ท ี ่ค รอบ B , และล ก
ู กล ิ ้ งกด C
รป
ู แบบไฟล  USB หร ือ หนว ยความจำ FAT12, FAT16,
FAT32 (ขนาดเซกเตอร : 512 ไบต )
•
•
หล งั จากใช ง านเทปครบ 50 ช ั ่วโมง
•
ใช ส
 ำล ีช บ
ุ น  ยาทำความสะอาดหร ือ แอลกอฮอล พ อหมาดเช ด็ ทำ
ความสะอาด
WMA v9 หร ือ กอ นหน า
ซ อ นไดเรกทอร ไี ด ส
 งู ส ดุ 8 ระด บ
ั
จำนวนอ ลั บ ั ้ ม/โฟลเดอร : ส งู ส ดุ 99
จำนวนแทร ค็ /ช ื ่อ เพลง: ส งู ส ดุ 999
ID3 tag v2.0 หร ือ ส งู กวา
ช ื ่อไฟล ใ น Unicode UTF8 (ความยาวส งู ส ดุ : 128 ไบต )
TH
23
•
คณ
ุ สามารถทำความสะอาดห วั อา นได โดยเลน เทปทำความสะอา
ดหน ึ ่ง คร ั ้ ง
ขจ ด
ั แม เ หล ก
็ ท ี ่ห วั อ า นออก
•
ใช เ ทปขจ ดั แม เ หล ก็ ท ี ่ห วั อา นซ ึ ่ง ม ีจำหนา ยท ี ่ต วั แทนจำหนา ย
ของค ณ
ุ
24
TH
12
วิธีแกไขปญหา
•
ภาพท ี ่ผ ิด เพ ี ้ ยนอาจปรากฏข ึ ้ นในระหวา งต ั ้ งคา Progressive
Scan
อัตราการจัดมุมมองของหนาจอโทรทัศนไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดแมวา
คุณไดตั้งคารูปแบบจอแสดงผลของโทรทัศนไว
คำเตือน
•
ห า มถอดฝาครอบเคร ื ่อ งน ี ้ ออกโดยเด ด็ ขาด
•
อ ตั ราการจ ดั ม ุม มองท ี ่กำหนดไว ในแผ น
 DVD ท ี ใ่ ส เ ข า เคร ื ่อ ง
•
อ ตั ราการจ ดั ม ุม มองอาจไม เ ปล ี ่ย นแปลงสำหร บ
ั ระบบโทรท ศ
ั น บ
เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซมระบบดวยตัวคุณเอง
หากคุณประสบปญหาในการใชงานเครื่องนี้ โปรดตรวจสอบจุดตอไปนี้กอนนำเ
•
ด ิสกไ มไ ด บ
 น
ั ท ึก ด ว ยเส ีย งพากย ห ร ือ บทบรรยายไว ห
 ลายภาษา
ครื่องเขารับบริการ หากปญหายังไมสามารถแกไขได เขาไปที่เว็บไซต Philips
•
การต ั ้ งคา ภาษาเส ีย งพากย ห ร ือ บทบรรยายบนแผ น
 ด ิสกไ มไ ด 
www.philips.com/welcome เมื่อคุณติดตอ Philips ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีเค
เครื่องเลน DVD ไมตอบสนองเมื่อกดปุ่ม
รื่องอยใกลๆ พรอมทั้งมีหมายเลขรนและหมายเลขผลิตภัณฑอยใกลตัว
•
ไฟไมเขา
รับคลื่นวิทยุไดไมดี
•
ตรวจด ใู ห แ
 นใจวา ปล ั ๊ กไฟ AC ของเคร ื ่อ งเช ื ่อ มตอ อย า งถ ก
ู ต อ ง
•
•
ตรวจด ใู ห แ
 นใจวา ม ไี ฟท ี ่เต า ร บ
ั AC
•
ด งึ สายอากาศว ิท ย ุ FM ออกจนส ดุ
เพ ื ่อ ประหย ดั ไฟ ระบบจะป ด เคร ื ่อ งโดยอ ตั โนม ตั ิห ล งั จากเลน เพลง
•
ตอ สายอากาศ FM ภายนอกอาคารแทน
จบ 15 นาท ีและไม ม
 ีก ารควบค ุมใดๆ
ตัวตั้งเวลาไมทำงาน
•
ถอดปล ั ๊ กไฟจากช อ งเส ีย บแล ว เส ีย บเข า ใหม อ ีก คร ั ้ ง
เพ ิ ่ม ระยะห า งระหวา งเคร ื ่อ งเลน และโทรท ศ
ั น ห ร ือ VCR
ไมมีเสียงหรือคุณภาพเสียงไมดี
•
ต ั ้ งนาฬ ิก าอย า งถ ก
ู ต อ ง
•
ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
•
เป ด ต วั ต ั ้ งเวลา
•
ตรวจสอบวา เช ื ่อ มตอ ลำโพงอย า งถ ก
ู ต อ ง
การตั้งคานาฬิกา/ตัวตั้งเวลาถูกลบออก
•
ตรวจสอบวา สายลำโพงพ น
ั กน
ั หร ือไม 
•
ไฟฟ าข ดั ข อ งหร ือไมไ ด เ ส ีย บปล ั ๊ กไฟ
เสียงที่ออกจากลำโพงซายและขวาสลับกัน
•
ร ีเซ ต็ นาฬ ิก า/ต วั ต ั ้ งเวลา
ตรวจสอบการเช ื ่อ มตอ และตำแหนง ของลำโพง
ไมสามารถแสดงไฟลบางไฟลในอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ได
ไมมีการตอบกลับใดๆ จากเครื่อง
•
จำนวนโฟลเดอร ห ร ือไฟล ใ นอ ป
ุ กรณ USB เก ินข ีด จำก ดั ท ี ่กำหนด
ล กั ษณะเช น
 น ี ้ ไม ใ ช ก ารทำงานผ ิด พลาด
•
ถอดและเส ีย บปล ั ๊ กไฟ AC อ ีก คร ั ้ ง จากน ั ้ นเป ด ระบบอ ีก คร ั ้ ง
•
ด ว ยค ณ
ุ สมบ ตั ิป ระหย ดั ไฟ เคร ื ่อ งจะป ด เคร ื ่อ งโดยอ ตั โนม ตั ิห ล งั จ
•
ากเลน เพลงจบ 15 นาท ีและไม ม
 ีก ารควบค ุมใดๆ
ไมรองรับอุปกรณ USB
รีโมทคอนโทรลไมทำงาน
•
ภา ษา ไท ย
างระบบ
ไมสามารถตั้งคาภาษาเสียงพากยหรือบทบรรยาย
•
ไม ร องร บ
ั รป
ู แบบของไฟล ต อ ไปน ี ้
ไม ส
 ามารถใช อ ป
ุ กรณ USB ก บ
ั เคร ื ่อ งน ี ้ ได  ลองใช อ ป
ุ กรณอ ื ่นๆ
กอ นท ี ่ค ณ
ุ จะกดปุ ่ม ฟ งก ช
 น
ั ใดๆ ให เ ล ือ กแหลง ท ี ่ถ ก
ู ต อ งโดยใช ร โี
มทคอนโทรลแทนต วั เคร ื ่อ ง
•
ลดระยะทางระหวา งร โี มทคอนโทรลก บ
ั ต วั เคร ื ่อ ง
•
ใส แ
 บตเตอร ี โ่ ดยให ข
 ั ้ ว (เคร ื ่อ งหมาย +/–) ตรงก น
ั ตามท ี ่ระบ ุ
•
เปล ี ่ย นแบตเตอร ี ่
•
ช ี ้ ร โี มทคอนโทลตรงไปท ี ่เซนเซอร ท ี ่ด า นหน า ต วั เคร ื ่อ ง
ไมตรวจจับแผนดิสก
•
ใส แ
 ผน
 ด ิส ก 
•
ตรวจสอบวาใส แ
 ผน
 ด ิสก โ ดยคว  ลงหร ือไม 
•
รอจนกวา ความช ื ้ นท ี ่เลนส จ ะระเหยจนหมด
•
เปล ี ่ย นหร ือ ทำความสะอาดด ิสก 
•
ใช  CD ลา ส ดุ หร ือ ด ิสก ท ี ่ฟ อร แ ม ต็ อย า งถ ก
ู ต อ ง
ไมมีภาพ
•
ตรวจสอบการเช ื ่อ มตอ ว ิด โี อ
•
เป ด โทรท ศ
ั น ไ ปท ี ่ช อ งร บ
ั สญ
ั ญาณจากว ิด โี อท ี ่ถ ก
ู ต อ ง
•
Progressive Scan ทำงานแตโทรท ศ
ั น ไ ม ร องร บ
ั Progressive Scan
ภาพเปนสีขาวดำหรือผิดเพี้ยน
•
ด ิสกไ ม เ หมาะก บ
ั มาตรฐานระบบส ีข องโทรท ศ
ั น  (PAL/NTSC)
•
บางคร ั ้ งอาจปรากฏภาพสไลด ผ
 ิด เพ ื ้ ยนได 
น ี ไ่ ม ใ ช ก ารทำงานท ี ่ผ ิด ปกต ิ
•
ให ท
 ำความสะอาดแผ น
 ด ิส ก 
TH
25
13
ประมวลศัพท
ส ีแยกจาก น
ั ไปย งั อ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ มตอ อย
 ค ณ
ุ สามารถใช  S-Video ได 
ก ต็ อ เม ื ่อโทรท ศ
ั นข
 องค ณ
ุ ม ีช อ ง S-Video In
D
ก
DivX®
การควบค ม
ุ โดยผ
ป
 กครอง

การเข า รห สั DivX® ท ี ่อใ ยนระหว

า งการจดส ิท ธ ิบ ตั รน ั ้ นเป น
 เทคโนโลย ีก
ฟ งก ช
 น
ั ของ DVD เพ ื ่อ จำก ดั การเลน แผ น
 ด ิสก ต ามอาย ผ
ุ ใ ช จ ะข ึ ้ นอย
ารบ ีบ อ ดั ว ิด โี อแบบ MPEG-4 โดย DivX®, Inc. สามารถบ ีบ ขนาดไฟล ว ิด ี
โอด ิจ ิต อลให เ ล ก็ ลงและย งั คงให ค ณ
ุ ภาพของภาพไว ในระด บ
ั ส งู
Dolby Digital
ก บ
ั ระด บ
ั การจำก ดั อาย ใุ นแตละประเทศ การจำก ดั อาย จุ ะแตกตา งก น
ั ในแผ น
 ด
ิสก แตละแผ น
 ; เม ื ่อ เป ด ใช ง าน จะม ีก ารห า มเลนหากระด บ
ั ของซอฟต 
แวร ส
 งู กวา ระด บ
ั ท ี ่ผใ ช ก ำหนดไว 
ระบบเส ีย งรอบท ิศ ทางท ี ่พ ฒ
ั นาโดย Dolby Laboratories ซ ึ ่ง ประกอบด ว
ยหกช อ งส ญ
ั ญาณเส ีย งด ิจ ิต อล (ด า นหน า ซ า ยและขวา เส ีย งรอบท ิศ ท
ช
างด า นซ า ยและขวา ตรงกลาง และซ บ
ั วฟ
ู เฟอร )
ช อ งเส ียบ AUDIO OUT
ช อ งเส ีย บส ีแดงและส ีข าวจะส ง ส ญ
ั ญาณเส ีย งไปย งั ระบบอ ื ่นๆ (ท ีว ,ี
J
สเตอร โิ อ และอ ื ่นๆ)
JPEG
ช อ งเส ียบ VIDEO OUT
รป
ู แบบท ั ่วไปของภาพน ิ ่ง แบบด ิจ ิต อล ระบบการบ ีบ อ ดั ข อ ม ลู ภา
ช อ งเส ีย บส ีเหล ือ งท ี ่ส ง ส ญ
ั ญาณภาพของ DVD ไปย งั โทรท ศ
ั น
พน ิ ่ง ท ี ่นำเสนอโดย Joint Photographic Expert Group ซ ึ ่ง ค ณ
ุ
ภาพของร ป
ู ภาพจะลดลงเพ ีย งเล ก็ น อ ยแม จ ะม ีอ ตั ราการบ ีบ อ ดั ส งู
ไฟล เหลา น ี ้ จะใช น
 ามสก ลุ ‘.jpg’ หร ือ ‘.jpeg’
บ
บท
บท
M
ส ว นของภาพหร ือ เพลงใน DVD ซ ึ ่ง ม ีข นาดเล ก็ กวาไตเต ิ ้ ล
MP3
ไตเต ิ ้ ลประกอบด ว ยบทหลายบท แตละบทจะม ีก ารกำหนดหมายเลขบทซ ึ ่
รป
ู แบบของไฟล ท ี ่ม ีระบบบ ีบ อ ดั ข อ ม ลู เส ีย ง MP3 ย อ มาจาก
งทำให ค ณ
ุ คน
 หาบทน ั ้ นๆ ได 
Motion Picture Experts Group 1 (หร ือ MPEG-1) Audio Layer 3
ด ว ยข อ ม ลู ร ป
ู แบบ MP3 ทำให  CD-R หร ือ CD-RW หน ึ ่ง แผ น
 สามารถบ
รรจ ขุ อ ม ลู มากกวา ซ ีด ีท ั ่วไปถ งึ 10 เท า
ร
รห ส
ั ภม
ู ภ
ิ าค (Region Code)
ระบบท ี ่อ น ญ
ุ าตให เ ลน ด ิสกไ ด เ ฉพาะในภ ูม ภ
ิ าคท ี ่กำหนดไว  เคร ื ่อ งน ี ้ จ
P
ะเลน เฉพาะด ิสก ท ี ่ม ีร ห สั ภ ูม ภ
ิ าคท ี ่ต รงก น
ั เท า น ั ้ น ค ณ
ุ สามารถด รู ห สั ภ ู
PBC
มภ
ิ าคของเคร ื ่อ งของค ณ
ุ ได จ ากป ายบนผล ิต ภ ณ
ั ฑ  ด ิสก บ างแผ น
 สามารถเ
ย อ มาจาก Playback Control เป น
 ระบบท ี ่ค ณ
ุ สามารถนาว ิเกตผ า น Video
ลนได ม
 ากกวา หน ึ ่ง ภ ูม ภ
ิ าค (หร ือ ท กุ ภ ูม ภ
ิ าค)
CD/Super VCD ด ว ยเมน บ
ู นหน า จอซ ึ ่งได ร บ
ั การบ น
ั ท ึกไว ในด ิสก  ค ณ
ุ ส
ามารถเพล ิด เพล ินก บ
ั การเลน และค น
 หาแบบอ ิน เทอร แอกท ีฟได 
ส
PCM
Pulse Code Modulation. ระบบการเข า รห สั เส ีย งแบบด ิจ ิต อล
สญ
ั ญาณเส ีย งด ิจ ิตอล
สญ
ั ญาณเส ีย งด ิจ ิต อลค ือ ส ญ
ั ญาณเส ีย งท ี ไ่ ด ร บ
ั การแปลงเป น
 คา ต วั เลข ส ั
ญญาณเส ีย งด ิจ ิต อลจะได ร บ
ั การถา ยทอดผ า นหลายช อ งส ญ
ั ญาณได  แตส ั
S
ญญาณเส ีย งอะนาล อ็ กจะได ร บ
ั การถา ยทอดผ า นสองช อ งส ญ
ั ญาณเท า น ั ้ น
S-Video
สญ
ั ญาณเส ีย งอะนาล อ
็ ก
การเช ื ่อ มตอ ว ิด โี อแบบอะนาล อ็ ก การเช ื ่อ มตอ แบบน ี ้ สามารถส
สญ
ั ญาณเส ีย งซ ึ ่งไม เ ปล ี ่ย นกล บ
ั เป น
 ต วั เลข ส ญ
ั ญาณเส ีย งอะนาล อ็ กจะใ
ง ส ญ
ั ญาณภาพท ี ่ม ีค วามช ดั เจนได  โดยส ง ส ญ
ั ญาณความสวา งและ
ช ไ ด เ ม ื ่อ ค ณ
ุ ใช  AUDIO LEFT/RIGHT แจ ค ส ีแดงและส ีข าวเหลา น ี ้ จะ
ส ง ส ญ
ั ญาณเส ีย งผ า นสองช อ งส ญ
ั ญาณทางซ า ยและขวา
26
TH
ห
หลายช อ งส ญ
ั ญาณ
ตามปกต ิ DVD จะได ร บ
ั การระบ ใุ ห แ
 ตละแทร ค็ เส ีย งประกอบด ว ยหน ึ ่ง ฟ
ล ด เส ีย ง หลายช อ งส ญ
ั ญาณ (multichannel) หมายถ งึ โครงสร า งของแทร ค็
เส ีย งท ี ่ม ีต ั ้ งแตส ามช อ งส ญ
ั ญาณข ึ ้ นไป
ภา ษา ไท ย
อ
อต
ั ราบ ิต
อ ตั ราบ ิต ค ือ จำนวนบ ิต ซ ึ ่งได ร บ
ั การประมวลผลตอ ช ว งระยะเวลาหน ึ ่ง อ ั
ตราบ ิต ปกต ิจะได ร บ
ั การว ดั เป น
 จำนวนบ ิต ตอ ว ินาท ี (ก โิ ลบ ิต ตอ ว ินาท ี:
kbps) คำวา อ ตั ราบ ิต ม ีค วามหมายเด ีย วก บ
ั อ ตั ราการถา ยโอนข อ ม ลู
(หร ือ อ ตั ราข อ ม ลู ธรรมดา)
อต
ั ราส ว นภาพ
อ ตั ราส ว นภาพหมายถ งึ อ ตั ราส ว นความกว า งและความยาวของหน า จอท ีว ี
อ ตั ราส ว นมาตรฐานของท ีว ีค ือ 4:3 ขณะท ี ่อ ตั ราส ว นของท ีว ีค วามละเอ ีย
ดส งู หร ือ ท ีว ีจ อกว า งค ือ 16:9 Letter box ช ว ยให ค ณ
ุ เพล ิด เพล ินก บ
ั การร ั
บชมภาพในม ุม มองท ี ่ก ว า งย ิ ่ง ข ึ ้ นในหน า จอมาตรฐาน 4:3
ไ
ไตเต ิ ้ ล
ใน DVD ท ี ่ว างจำหนา ย น ี ่เป น
 ส ว นท ี ่ย าวท ี ่ส ดุ ของภาพยนตร ห ร ือ เพลงข
อง DVD น ั ้ น แตละไตเต ิ ้ ลจะม ีก ารกำหนดหมายเลขไว  เพ ื ่อให ค ณ
ุ สาม
ารถหาไตเต ิ ้ ลท ี ่ต อ งการได 
เม ื ่อ ค ณ
ุ บน
ั ท ึก รายการ รายการเหลา น ั ้ นจะได ร บ
ั การจ ดั เก บ
็ เป น
 ไตเต ิ ้ ล
โดยไตเต ิ ้ ลท ี ่บ น
ั ท ึกไว อ าจแบ ง เป น
 หลายบทอย
แล ว โดยอ ตั โนม ตั ิ ท ั ้ งน ี ้
ข ึ ้ นอย
ก
 บ
ั การต ั ้ งคา การบ น
ั ท ึก
เ
เมน ด
ู ิ สก 
การแสดงผลบนหน า จอท ี ใ่ ห ท
 ำการเล ือ กภาพ เส ีย ง คำบรรยาย ม ุม กล อ ง
และอ ื ่นๆ ซ ึ ่ง บ น
ั ท ึกไว ใน DVD
เส ีย งรอบท ิศ ทาง (Surround)
ระบบท ี ่ส ามารถสร า งขอบเขตการกระจายส ญ
ั ญาณเส ีย งแบบสามม ิต ไิ ด อ
ย า งสมจร งิ ซ ึ ่งโดยปกต ิจะต อ งใช ล ำโพงหลายต วั ท ี ่จ ดั วางอย
ร อบๆ

ผฟ
  ง
TH
27
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement