Philips MCD802/98 User guide

Philips MCD802/98 User guide
Register your product and get support at
DVD Micro Theater
www.philips.com/welcome
MCD802/98
EN
User manual
TH
คู่มือผู้ใช้
=+7: Ԛ͂ʹ˫
KO
␚⫔#⒢ᴮ⒚
1
2
3
4
5
6
ขอสำคัญ
2
ความปลอดภัย
2
คำประกาศ
3
Micro Theater ของคุณ
5
ขอมูลเบื้องตน
5
19
การตั้งคาเสียง
19
ตั้งคาวิดีโอ
20
คาสวนตัว
21
6
การหาคลื่นเปนครั้งแรก
23
7
หาคลื่นสถานีวิทยุ
23
ติดตั้งสถานีวิทยุใหม
23
ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุดวยตนเอง
23
ภาพรวมของตัวเครื่อง
ภาพรวมของรีโมตคอนโทรล
เชื่อมตอ
9
เชื่อมตอสายควบคุม
9
ตอลำโพง
9
ตอกับโทรทัศน (วิดีโอ)
9
เชื่อมตอกับเครื่องเสียงภายนอก (เลือกได)
11
ตอเสาอากาศ FM
11
ตอสายไฟ
12
เริ่มตนใชงาน
13
ใสแบตเตอรี่ที่รีโมตคอนโทรล
13
ตั้งนาฬิกา
13
เปด
13
เลือกแหลงที่ถูกตองที่โทรทัศน
13
เลือกระบบโทรทัศนที่ถูกตอง
13
เปลี่ยนภาษาของเมนูระบบ
14
เปด Progressive Scan
14
เลน
15
เลนแผนดิสก
15
เลนจากอุปกรณ USB
15
เลนวิดีโอ DivX
15
ดูรูปภาพ
16
ควบคุมการเลน
16
ตัวเลือกในการเลน
16
การปรับเสียง
18
การปรับระดับเสียง
18
การเพิ่มพลังเสียง
18
การปดเสียง
18
เพิ่มพลังเสียงเบส
19
ตั้งคาทั่วไป
23
5
8
การปรับการตั้งคา
ฟงวิทยุ
ในชุดขายผลิตภัณฑมีอะไรบาง
เลือกเอฟเฟกตเสียงที่ตั้งไวลวงหนา
7
9
เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา
23
ลบสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา
23
เปลี่ยนกริดการปรับความถี่
23
ใช Micro Theater เพิ่มเติม
24
ตั้งเวลาปลุกอัตโนมัติ
24
ตั้งเวลาปดอัตโนมัติ
24
คาราโอเกะ
24
เลนจากอุปกรณภายนอก
25
สรางไฟล MP3
25
บันทึกลงในเครื่องบันทึกแบบดิจิตอล
10
25
ฟงเพลงดวยหูฟง
25
ขอมูลผลิตภัณฑ
26
ขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑ
26
รูปแบบแผนดิสกที่รองรับ
26
ขอมูลการเลนบน USB
27
การบำรุงรักษา
27
11
การแกปญหา
28
12
อภิธานศัพท์
29
18
18
TH
1
ภาษ าไทย
สารบัญ
1
ขอสำคัญ
n
ข อ ควรระว งั ในการใช แ
 บตเตอร ี ่ – เพ ื อ
่ เป น
 การป องก ั
นป ญหาแบตเตอร ี ร่ ั ่ว ซ ึ ่งอาจทำให เ ก ิดการบาดเจ บ
็
ทร พ
ั ยส
 ิ นเส ีย หาย หร ือ ทำให เ คร ื อ
่ งชำร ดุ ได  จ งึ ควร:
•
ความปลอดภัย
ใส แ
 บตเตอร ี ่ท ั ้ งหมดอย า งถ ก
ู ต อ ง ตามเคร ื ่อ งหมาย +
และ - ท ี ่อบ
 ย นเคร

ื ่อ ง
•
Important Safety Instructions
ห า มใช แ
 บตเตอร ี ่ป นก น
ั (แบตเตอร ี ่เกา และใหม 
หร ือ แบบคาร บ อนและอ ลั คาไลน  เป น
 ตน
 )
•
ถอดแบตเตอร ี ่อ อกเม ื ่อไม ใ ช เ คร ื ่อ งเป น
 เวลานาน
a
โปรดอ า นคำแนะนำน ี ้
b
โปรดเก บ
็ คำแนะนำน ี ้ ไว 
o
ไม ค วรให ม
 ี น  หยดหร ือ น  สาดใส ต วั เคร ื อ
่ ง
c
โปรดสนใจในคำเต ือนท ั ้ งหมด
p
ไม ค วรวางส ิ ่ง ท ี ก
่ อ ให เ ก ิดอ น
ั ตรายต อ ต วั เคร ื อ
่ ง (เช น

d
โปรดทำตามคำแนะนำท ั ้ งหมด
e
ห า มใช เ คร ื อ
่ งเล น
 น ี ้ ใกล บ
 ร ิเวณท ี เ่ ป ย กน 
f
ทำความสะอาดด ว ยผ า แห งเท า น ั ้ น
g
ห า มนำส ิ ่ง ของวางป ด
 ทีช
่ อ งระบายอากาศ โปรดทำการต ิดต
วต
ั ถ ุท ี เ่ ก บ
็ น  , เท ีย นท ี จ
่ ดุ ไฟไว )
q
ผล ิต ภ ณ
ั ฑน
 ี ้ อาจประกอบด ว ยสารตะก ั ่วและปรอท การกำ
จด
ั วส
ั ด เุ หล า น ี ้ จ งึ อาจอย
ภ
 ายใต

ข
 อ บ งั ค บ
ั ภายใต ก ารพ ิจ ารณ
าด า นส ิ ่งแวดล อ ม สำหร บ
ั ข อ ม ลู เก ี ย
่ วก บ
ั การกำจ ด
ั หร ือร ี ไ
ซเค ิล โปรดต ิดต อ หน ว ยงานท ี ร่ บ
ั ผ ิด ชอบในท อ งถ ิ ่นของค ุณ
หร ือ ท ี อ
่ งคก ร Electronic Industries Alliance: www.eiae.org
ั ้ งตามคำแนะนำของผ
ผ
 ล ิต
ขอมูลสัญลักษณเพื่อความปลอดภัย
h
ห า มต ิดต ั ้ งใกล แ
 หล งกระจายความร อ น เช น

เคร ื อ
่ งกระจายพล งั งาน, เคร ื อ
่ งทำความร อ น เตาอบ
หร ืออ ุปกรณ อ
 ื ่นๆ (เช น
 เคร ื อ
่ งขยายเส ีย ง)
ทีก
่ อ ให เ ก ิดความร อ น
i
ป องกันไม ใ ห สายไฟถ กู เหย ย
ี บหร อ
ื ถ กู หน ีบ
โดยเฉพาะท ี ต
่ วั ปลั ๊ ก รางไฟ และจ ุดท ี ส
่ ายไฟออกจากตัวเคร ื อ
่ ง
j
k
ใช ส
 ว นต อ พ ว ง/อ ุปกรณ เ สร ิม ท ี ผ
่  ล ิตกำหนดไว เ ท า น ั ้ น
ใช ร ถเข น
็ ฐาน ขาต ั ้ ง แท น
 รองร บ
ั หร ือโต ะ
 ทีผ
่  ล ิตกำหนด
ไว ห
 ร ือจำหน า ยมาพร อ มก บ
ั เคร ื อ
่ งเท า น ั ้ น เม ื อ
่ ใช ร ถเข น
็
ควรระม ด
ั ระว งั เม ื อ
่ เคล ื อ
่ นย า ยรถเข น
็ /ช ดุ อ ุปกรณ  เพ ื อ
่ หล ีก
เล ี ย
่ งการบาดเจ บ
็ จากการล ม
 คว  ของอ ุปกรณ 
เคร ื ่อ งหมาย ‘สายฟ า’ หมายถ งึ ว สั ด ท
ุ ี ไ่ ม ใ ช ฉ
 นวนภายในเคร ื ่อ ง ซ ึ ่ง อาจ
ทำให ก ระแสไฟฟ าล ดั วงจรได  เพ ื ่อ ความปลอดภ ยั ของท กุ คนในครอบคร วั
โปรดอย า ถอดฝาครอบผล ิต ภ ณ
ั ฑ อ อกเอง
เคร ื ่อ งหมาย ‘อ ศ
ั เจร ีย ’ ช ว ยสร า งความสนใจตอ ค ณ
ุ ล กั ษณะท ี ่ระบ ไุ ว ในเอ
กสารท ี ่ค วรอา นโดยละเอ ีย ด เพ ื ่อ ป องก น
ั ไม ใ ห เ ก ิด ป ญหาในการทำงานข
องเคร ื ่อ งและการซ อ มบำรุง
คำเต อื น: เพ ื อ่ ลดความเส ี ย่ งจากเหตุเพล งิ ไหม ห
 ร อื ไฟฟ าลัดวงจร ไมควรให อ ปุ กรณ
l
ถอดปล ั ๊ กอ ุปกรณ น
 ี ้ ออกในระหว า งเก ิดพาย ฝ
ุ นฟ าคะนองเ
มือ
่ ไม ใ ช งานเป น
 ระยะเวลานาน
น
 ี ้ ถ กู ฝนหร อื ความช ื ้ น และไมควรวางวัตถุใสน เชน แจกัน ไว บ
 นอุปกรณน ี ้
ข อ ควรระว งั : เพ ื ่อ ป องก น
ั ไฟฟ าล ดั วงจร ให เ ส ีย บปล ั ๊ กในช อ งปล ั ๊ กท ี ่เ
หมาะสมก น
ั เส ีย บปล ั ๊ กเข า ไปจนส ดุ
m
2
โปรดด ข
ู อ ม ลู การให บ
 ร ิก ารท ั ้ งหมดเพ ื อ
่ ทราบข อ ม ลู เก
•
หากใช ป
 ล ั ๊ กไฟหลกั หร อื ต วั เช ื อ่ มอุปกรณตอ ขณะยกเล กิ การเช ื อ่ มตอก ั
ีย
่ วก บ
ั เจ า หน า ท ี ่ซ อ มบำร ุงท ี ม
่ ีค ุณสมบ ต
ั ิต ามท ี ก
่ ำหนด
บต วั เคร ื อ่ ง อุปกรณท ี ย่ กเล กิ การเช ื อ่ มตอไปน ั ้ นย ังคงพร อ มใช งานอย

จำเป น
 ต อ งม ีก ารซ อ มเคร ื อ
่ งหากเก ิดความเส ีย หายใดๆ
ความเส ี ่ย งของความร อ นส งู ! ห า มต ิด ต ั ้ งอ ป
ุ กรณน ี ้ ในพ ื ้ นท ี ่จำก ดั คว
เช น
 สายไฟหร ือปล ั ๊ กชำร ดุ ม ี น  หกหร ือ ว ต
ั ถ ตุ กลงไป
รให ม
 ีพ ื ้ นท ี ่เหล ือ รอบเคร ื ่อ งอย า งน อ ย 4 น ิ ้ ว เพ ื ่อให ร ะบายความร อ น
ในเคร ื อ
่ ง ต วั เคร ื อ
่ งถ ก
ู ฝนสาดหร ือได ร บ
ั ความช ื ้ น
จากต วั เคร ื ่อ งได  ตรวจด ใู ห แ
 นใจวาผ า ม า นหร ือ ว ตั ถ อุ ื ่นๆ ไม บ
 งั ช อ งระบ
เคร ื อ
่ งทำงานผ ิดปกต ิ หร ือม ีก ารทำเคร ื อ
่ งหล น

ายอากาศบนเคร ื ่อ งน ี ้
TH
คำเตือน
ห า มถอดฝาครอบเคร ื ่อ งน ี ้ ออกโดยเด ด็ ขาด
การเปล ี ่ย นแปลงหร ือ แก ไ ขใดๆ ตอ อ ป
ุ กรณน ี ้ โดยไมไ ด ร บ
ั อน ญ
ุ าตโดยช
ห า มหลอ ล ื ่นช ิ ้ นส ว นใดๆ ของเคร ื ่อ งน ี ้
ห า มวางเคร ื ่อ งน ี ้ บนอ ป
ุ กรณไฟฟ า
อย า งให เ คร ื ่อ งถ ก
ู แสงแดดส อ ง ถ ก
ู เปลวไฟหร ือ ความร อ นโดยตรง
ดั แจ ง จาก Philips Consumer Lifestyle อาจทำให ส
 ิท ธ ิ ์ ในการร บ
ั ประก น
ั ก
ารใช ง านอ ป
ุ กรณน ี ้ ส ิ ้ นส ดุ ลง
ห า มเพ ง มองลำแสงเลเซอร ภ
 ายในเคร ื ่อ งน ี ้
ตรวจตราวา ค ณ
ุ สามารถเข า ถ งึ สายไฟ ปล ั ๊ กไฟ หร ือ อะแดปเตอร ข
 องเคร ื ่อ งได โ
ดยง า ย เพ ื ่อ ต ดั ไฟของเคร ื ่อ งน ี ้
การรีไซเคิล
ภาษ าไทย
•
•
•
•
•
•
คำประกาศ
การฟงอยางปลอดภัย
ฟ งท ี ร่ ะด บ
ั เส ีย งปานกลาง
•
การใช ห
 ฟ
ู งในระด บ
ั เส ีย งท ี ่ด งั มากอาจเป น
 อน
ั ตรายตอ การ
ได ย ิน เส ีย งของค ณ
ุ ผล ิต ภ ณ
ั ฑน
 ี ้ ให เ ส ีย งในช ว งระด บ
ั ความด
•
งั เส ีย งท ี ่อ าจกอให เ ก ิด การส ญ
ู เส ีย การได ย ินสำหร บ
ั บ คุ คลปกต ิ
ผล ิต ภ ณ
ั ฑข
 องค ณ
ุ ใช ว สั ด แ
ุ ละส ว นประกอบท ี ่ม ีค ณ
ุ ภาพส งู ในการผล ิต
แม ว า จะฟ งในระยะเวลาไม ถ งึ นาท ี ช ว งระด บ
ั ความด งั เส ีย งท ี ่ด งั ข
และสามารถนำไปร ไี ซเค ิล หร ือ นำกล บ
ั มาใช ใหมไ ด 
ึ ้ นม ไี ว ส
 ำหร บ
ั ผ
ซ
  ึ ่ง อาจประสบก บ
ั การส ญ
ู เส ีย การได ย ินอย
แล ว
ผล ิต ภ ณ
ั ฑ ท ี ่ม ีส ญ
ั ล กั ษณร ป
ู ถ งั ขยะและม ีก ากบาทข ีด ท บ
ั อย
 ค ือผล ิต ภ ณ
ั
เส ีย งอาจจะไม ต รงก บ
ั ความจร งิ เม ื ่อ เวลาผ า นไป การได ย ิน เส ีย งใน
ฑ ท ี ่อภ
ย ายใต

ข
 อ บ งั ค บ
ั European Directive 2002/96/EC:
‘ระด บ
ั ท ี ่ส บาย’ ของค ณ
ุ จะปร บ
ั ไปตามระด บ
ั เส ีย งท ี ่ด งั ข ึ ้ น
ด งั น ั ้ นเม ื ่อ ค ณ
ุ ฟ งเส ีย งเป น
 ระยะเวลานาน ระด บ
ั เส ีย ง ‘ปกต ิ ’
อาจเป น
 เส ีย งท ี ่ด งั เก ินไป และส ง ผลกระทบตอ การได ย ินของค ณ
ุ
เพ ื ่อ ป องก น
ั ม ิให เ ก ิด เหต กุ ารณน ี ้ ให ต ั ้ งคา ความด งั เส ีย งในระด ั
บท ี ไ่ ม เ ป น
 อน
ั ตรายกอ นท ี ่ห ขู องค ณ
ุ จะปร บ
ั เข า ก บ
ั ระด บ
ั ความด งั
แล ว ให ค า งไว ท
 ี ่ระด บ
ั นี ้
ในการกำหนดระด บ
ั ความด งั เส ีย งท ี ไ
่ ม เ ป น
 อน
ั ตราย:
•
•
ให ต ั ้ งคา การควบค ุม ระด บ
ั เส ีย งไว ท
 ี ่ระด บ
ั ต 
คอ ยๆ เพ ิ ่ม ความด งั เส ีย งจนกวา ค ณ
ุ จะได ย ิน เส ีย งอย า งสบายและ
ช ดั เจนโดยไม ผ
 ิด เพ ี ้ ยน
การฟ งเป น
 ระยะเวลาท ี เ่ หมาะสม:
•
การฟ งเป น
 เวลานาน แม ว า จะในระด บ
ั ‘ปลอดภ ยั ’ ปกต ิ อาจย งั ทำใ
ห เ ก ิด การส ญ
ู เส ีย การได ย ิน
•
ควรใช เ คร ื ่อ งเลนอย า งพอเหมาะและม ีช ว งการหย ดุ พ กั อย า งเห
มาะสม
ค ุณควรปฏ ิ บ ต
ั ิต ามคำแนะนำต อ ไปน ี ้ ขณะใช ห
 ฟ
ู ง
•
•
•
ห า มท ิ ้ งผล ิต ภ ณ
ั ฑ ร วมก บ
ั ขยะจากคร วั เร ือ น โปรดศ ึก ษากฎข อ บ งั
คบ
ั ท อ งถ ิ ่นวา ด ว ยการแยกเก บ
็ ผล ิต ภ ณ
ั ฑ ไ ฟฟ าและอ ิเล ก็ ทรอน ิก ส 
การท ิ ้ งผล ิต ภ ณ
ั ฑ ท ี ่เส ื ่อ มสภาพอย า งถ ก
ู ว ิธ ีจะช ว ยป องก น
ั ไม ใ ห เ ก ิดผ
ลกระทบในทางลบตอ ส ิ ่ง แวดล อ มและส ขุ ภาพได 
ผล ิต ภ ณ
ั ฑข
 องค ณ
ุ ม ีแบตเตอร ี ่ภ ายใต  European Directive 2006/66/EC
ซ ึ ่งไม ส
 ามารถท ิ ้ งรวมก บ
ั ขยะจากคร วั เร ือ นได 
แบตเตอร ี ่ท ี ่ม ีส ญ
ั ล กั ษณร ป
ู ถ งั ขยะท ี ่ม ีก ากบาทข ีด ท บ
ั อย
 
และส ญ
ั ล กั ษณท างเคม ี ‘Pb’ ค ือ แบตเตอร ี ่ท ี ่เป น
 ไปตามข อ บ งั ค บ
ั ว
าด ว ยตะก ั ่ว :
ฟ งท ี ่ระด บ
ั เส ีย งท ี ไ่ ม ด งั เก ินไปเป น
 ระยะเวลาท ี ่เหมาะสม
ไม ค วรปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย งขณะห ขู องค ณ
ุ ปร บ
ั เข า ก บ
ั ระด บ
ั ความด งั
ห า มปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย งให ด งั จนค ณ
ุ ไม ส
 ามารถได ย ินส ิ ่ง ท ี ่อร ยอบต

ั
วค ณ
ุ
•
คณ
ุ ควรใช เ คร ื ่อ งเลน ด ว บความระม ดั ระว งั หร ือ หย ดุ ใช เ คร ื ่อ งเล
นช ั ่ว คราวในสถานการณท ี ่อ าจกอให เ ก ิด อ น
ั ตราย ห า ามใช ห

ฟ
ู งขณะข บ
ั ข ี ่ย วดยานพาหนะ ข ี ่จ กั รยาน เลนสเกตบอร ด ฯลฯ
Pb
เน ื ่อ งจากอาจเก ิด อ น
ั ตรายบนท อ งถนน และเป น
 การกระทำผ ิด กฎ
หมายในหลายประเทศ
โปรดศ ึก ษาข อ ม ลู เก ี ่ย วก บ
ั กฎการแยกเก บ
็ แบตเตอร ี ่ข องท อ งถ ิ ่น
การกำจ ดั แบตเตอร ี ่อ ย า งถ ก
ู ต อ งช ว ยป องก น
ั ผลส ืบ เน ื ่อ งทางลบท ี ่อ าจเก ิ
ดข ึ ้ นก บ
ั ส ิ ่ง แวดล อ ม และส ขุ ภาพของมน ษ
ุ ย
TH
3
ข อ ม ลู ด า นส ิ ่งแวดล อ ม
ิท ธ ิบ ตั รฉบ บ
ั อ ื ่นๆ ของประเทศสหร ฐั อเมร ิก า และท ั ่วโลกท ี ่ป ระกาศใช แ

ห า มใช ว สั ด บ
ุ รรจ ุภ ณ
ั ฑ ท ี ไ่ ม จ ำเป น
 ท ั ้ งหมด เราพยายามทำให บ
 รรจ ุภ ั
ล ว และอย
ใ นระหว

า งการดำเน ินการ
ณฑ ง า ยตอ การแยกช ิ ้ นส ว นออกเป น
 สามส ว นค ือ : กระดาษแข ง็ (กลอ ง),
DTS และ DTS Digital Surround เป น
 เคร ื ่อ งหมายการค า จดทะเบ ีย น
โฟมโพล ีสไตร ีน (ก น
ั กระแทก) และโพล ีเอธ ีล ีน (ถ งุ , แผ น
 โฟมป องก น
ั )
โลโก แ
 ละส ญ
ั ล กั ษณ DTS เป น
 เคร ื ่อ งหมายการค า ของ DTS, Inc.© 1996-
ต วั เคร ื ่อ งประกอบด ว ยว สั ด ท
ุ ี ่ส ามารถนำไปร ไี ซเค ิล และใช ซ
  ได 
2007 DTS, Inc.
หากได ร บ
ั การแยกช ิ ้ นส ว นโดยบร ิษ ท
ั ท ี ่ม ีค วามเช ี ่ย วชาญ โปรดปฏ ิบ ตั ิ
สงวนล ิข ส ิท ธ ิ ์
ตามข อ บ งั ค บ
ั ในท อ งถ ิ ่น เก ี ่ย วก บ
ั การกำจ ดั ว สั ด บ
ุ รรจ ุภ ณ
ั ฑ  แบตเตอร ี ่เกา
และอ ป
ุ กรณเกา
Windows Media และโลโก  Windows เป น
 เคร ื ่อ งหมายก
ารค า หร ือ เคร ื ่อ งหมายการค า จดทะเบ ีย นของ Microsoft Corporation
ในสหร ฐั อเมร ิก าและ/หร ือ ประเทศอ ื ่นๆ
การทำสำเนาโดยไม ร บ
ั อน ญ
ุ าตจากข อ ม ลู ท ี ่ป องก น
ั การทำสำเนาไว  เช น

โปรแกรมคอมพ ิว เตอร  ไฟล  แฟ ม บ น
ั ท ึก เส ีย ง อาจเป น
 การฝ า ฝ น
 ล ิข ส ิ
ทธ ิ ์ และเป น
 การกอ อาชญากรรม ไม ค วรใช อ ป
ุ กรณน ี ้ เพ ื ่อ ว ตั ถ ป
ุ ระสง
ค ด งั กลา ว
การบ น
ั ท ึก และเลนข อ ม ลู อาจต อ งได ร บ
ั การย ิน ยอม
โปรดด ก
ู ฎหมายล ิข ส ิท ธ ิ ์ (Copyright Act 1956) และกฎหมายปก
ENERGY STAR และเคร ื ่อ งหมาย ENERGY STAR เป น
 เคร ื ่อ งหมายจดท
ป องผผ
 ล ิต ผลงานด า นบ น
ั เท งิ (Performer’s Protection Acts 1958 ถ งึ ป 
ะเบ ีย นใน สหร ฐั อเมร ิก า
1972)
อ ุปกรณ น
 ี ้ รวมถ งึ ฉลากน ี ้ :
ผล ิต ภายใต ส
 ิท ธ ิ ์ จาก Dolby Laboratories
‘Dolby’, ‘Pro Logic’ และส ญ
ั ล กั ษณ double-D
เป น
 เคร ื ่อ งหมายการค า ของ Dolby Laboratories
HDMI และโลโก  HDMI และ High-Definition Multimedia Interface
เป น
 เคร ื ่อ งหมายการค า หร ือ เคร ื ่อ งหมายการค า จดทะเบ ีย นของ HDMI
Licensing LLC.
DivX, DivX Ultra Certified และโลโก ท
 ี ่เก ี ่ย วข อ งเป น
 เคร ื ่อ งหมายการ
ค า ของ DivX, Inc. และใช ภ ายใต ส
 ิท ธ ิ ์
ผล ิต ภ ณ
ั ฑ อ ย า งเป น
 ทางการของ DivX® Ultra Certified
เลนว ิด โี อท กุ เวอร ช
 น
ั ของ DivX® (รวมถ งึ DivX® 6) ด ว ยการเลน ม ีเด ียไ
ฟล อ ย า งม ีป ระส ิท ธ ภ
ิ าพของ DivX® และ DivX® Media Format
ผล ิต ภายใต ส
 ิท ธ ิ ์ ภายใต ก ฎหมาย ส ิท ธ ิบ ตั รสหร ฐั อเมร ิก าเลขท ี :่
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 และกฎหมายส
4
TH
2
Micro Theater ของคุณ
ในชุดขายผลิตภัณฑมีอะไรบาง
ตรวจสอบดูสิ่งที่อยในบรรจุภัณฑ:
เพื่อใหไดรับการบริการจากฝายสนับสนุนอยางเต็มรูปแบบจาก Philips
ใหจดทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.Philips.com/welcome
ขอมูลเบื้องตน
คุณสามารถใชเครื่องนี้:
•
•
•
•
•
ด วู ิด โี อจาก DVD/VCD/SVCD หร ือ อ ป
ุ กรณ USB
ฟ งเพลงจากแผ น
 ด ิสก ห ร ือ อ ป
ุ กรณ USB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ต วั เคร ื ่อ ง
ช ดุ ลำโพง x 2
สายว ิด โี อ Composite (ส ีเหล ือ ง)
สายควบค ุม
สายไฟ
ภาษ าไทย
ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับส Philips!
ร โี มตคอนโทรลพร อ มแบตเตอร ี ่
สายอากาศ FM
สายอากาศ FM T-Type
ม
ค ือ การใช ง าน
ม
ค ือ เร ิ ่ม ต น
 ใช ง านอย า งย อ
ด ูภ าพจากแผ น
 ด ิสก ห ร ือ อ ป
ุ กรณ USB
หาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ุ
ร อ งคาราโอเกะ
นอกจากน ี ้ ย งั สามารถแต งเส ีย งด ว ยเอฟเฟกต เ ส ีย งด งั น ี ้ :
•
•
Digital Sound Control (DSC)
Dynamic Bass Boost (DBB)
เครื่องสนับสนุนรูปแบบมีเดียว/ดิสกเหลานี้:
คุณสามารถเลนแผน DVD ที่มีรหัสโซนดังตอไปนี้:
รหัสโซน DVD
ประเทศ
เอเช ีย แปซ ิฟ ก , ไต ห
 วน
ั , เกาหล ี
ออสเตรเล ีย , น ิว ซ ีแลนด 
TH
5
ภาพรวมของตัวเครื่อง
a
b
j
c
k
d
l
m
e
n
f
o
g
p
q
h
r
i
a
b
j
DSC
USB REC
•
e
k
STANDBY-ON/ECO POWER
•
เป ด เคร ื ่อ ง ปร บ
ั สว ิต ช ไ ปท ี โ่ หมดสแตนด บ าย หร ือ ปร บ
ั สว
l
f
USB DIRECT
•
g
n
/
TH
คน
 หาภายในแทร ค็ /ด ิสก 
หาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ุ
ต ั ้ งโปรแกรมสถาน ีว ิท ย ุ
ต ั ้ งเวลา
DISPLAY
•
แจ ค็ สำหร บ
ั อป
ุ กรณเก บ
็ ข อ ม ลู แบบ USB
•
•
6
m
โปรแกรมแทร ค็
CLOCK
•
ิต ช ไ ปท ี โ่ หมดสแตนด บ ายแบบประหย ดั พล งั งาน
เล ือ กเลนซ  หร ือ เลนมส 
PROG
•
•
เข า ถ งึ เมน ูเพ ื ่อ สร า ง MP3
แสดงสถานะะป จ จ บ
ุ น
ั
MODE
•
เล ือ กการต ั ้ งคา เส ีย งท ี ่กำหนดไว 
เล ือ กแหลง : ด ิสก , USB, FM, AUX หร ือ ช อ งเช ื ่อ มตอ MP3
แผงการแสดงผล
•
เป ด หร ือ ป ด ระบบเส ีย งเบสแบบไดนาม ิก
•
d
i
DBB
SOURCE
•
เป ด หร ือ ป ด Instant Power Boost
•
c
h
MAX
•
s
ในระหวา งเลน เล ือ กให แ
 สดงข อ ม ลู
เป ด
 ·ป ด

•
เป ด หร ือ ป ด ช อ งใส แ
 ผน
 ด ิส ก 
o
เร ิ ่ม หร ือ หย ดุ เลนช ั ่ว คราว
•
หย ดุ เลนหร ือ ลบโปรแกรม
•
•
q
b
ข า มไปท ี ่แทร ค็ /เร ื ่อ ง/บทกอ นหน า /ถ ดั ไป
เล ือ กสถาน ีว ิท ย ท
ุ ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า
c
ด งึ เพ ื อ
่ เป ด

•
r
a
/
ภาษ าไทย
p
ภาพรวมของรีโมตคอนโทรล
•
d
e
f
ด งึ เพ ื ่อ เป ด ฝาป ด ช อ งเส ีย บ
ช อ งเส ียบ
•
q
r
s
t
เช ื ่อ มตอ ห ฟ
ู ง
•
MIC
u
ตอไมโครโฟน
•
MP3 LINK
แจ ค็ อ ินพ ตุ เส ีย งเข า (3.5mm)
สำหร บ
ั อป
ุ กรณเส ีย งภายนอก
s
VOLUME -/+
•
g
v
h
w
ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
x
i
y
j
z
{
k
l
m
|
}
n
o
p
~

€
a
•
เป ด เคร ื ่อ ง ปร บ
ั สว ิต ช ไ ปท ี โ่ หมดสแตนด บ าย หร ือ ปร บ
ั สว
ิต ช ไ ปท ี โ่ หมดสแตนด บ ายแบบประหย ดั พล งั งาน
TH
7
b
r
•
c
•
d
g
i
สำหร บ
ั DVD เล ือ กภาษาเส ีย งพากย 
สำหร บ
ั VCD เล ือ ก สเตอร โิ อ, โมโนซ า ย, โมโนขวา,
DSC
j
ต ั ้ งเวลาป ด อ ตั โนม ตั ิ
TIMER
•
q
เป ด หร ือ ป ด Instant Power Boost
SLEEP
•
p
ขยายหร ือ ย อ ภาพ/ภาพจากว ิด โี อบนหน า จอโทรท ศ
ั น
MAX
•
o
ต ั ้ งโปรแกรมสถาน ีว ิท ย ุ
ต ั ้ งเวลาปล กุ อ ตั โนม ตั ิ
RETURN/TITLE
•
•
สำหร บ
ั DVD กล บ
ั ไปท ี ่เ มน ูเร ื ่อ งหร ือ เมน ก
ู อ นหน า
สำหร บ
ั VCD เวอร ช
 น
ั 2.0 หร ือ SVCD ท ี ่เป ด ใช ง าน PBC
ให ก ล บ
ั ส
เ มน
 ู PBC
8
TH
หาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ุ
ด ูเ มน ู
สำหร บ
ั แผ น
 ว ิด โี อ: เล ือ กโหมดเลนช า
สำหร บ
ั ภาพ เล ือ ก: ขยาย/ย อ ภาพ
SUBTITLE
เล ือ กภาษาสำหร บ
ั บทบรรยาย
DBB
•
เป ด หร ือ ป ด ระบบเส ีย งเบสแบบไดนาม ิก
•
เร ิ ่ม หร ือ หย ดุ เลนช ั ่ว คราว
•
หย ดุ เลนหร ือ ลบโปรแกรม
z
VOL +/-
•
ต ั ้ งโปรแกรมแทร ค็ /เร ื ่อ ง/บท
ด ูเ มน ู
y
ใส ห
 มายเลข
เล ือ กแทร ค็ /เร ื ่อ ง/บทโดยตรง
คน
 หาโดยการกรอถอยหล งั /กรอเด ินหน า อย า งเร ว็
x
เล ือ กสถาน ีว ิท ย ท
ุ ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า
ZOOM
•
n
w
PROG
•
•
m
ข า มไปย งั เร ื ่อ ง/บท/แทร ค็ กอ นหน า /ถ ดั ไป
แผงป ุ ม
่ กดต วั เลข
•
•
l
เข า ถ งึ เมน ูเพ ื ่อ สร า ง MP3
/
•
/
•
•
k
v
USB REC
•
ย ืน ย น
ั การเล ือ ก
•
•
•
/
•
•
•
เข า หร ือ ออกจากเมน รู ะบบ
เล ือ กการต ั ้ งคา เส ีย งท ี ่กำหนดไว 
OK
u
AUDIO
•
สำหร บ
ั แผ น
 ว ิด โี อท ี ่ม ีฟ งก ช
 น
ั ควบค ุม การเลน (PBC):
•
หร ือ เอาต พ ตุ Mix-Mono
h
สำหร บ
ั DVD เข า ถ งึ หร ือ ออกจากเมน ดู ิสก 
เป ด /ป ด PBC
เล ือ กโหมดเลนซ 
SYSTEM MENU
•
•
DISC MENU
เลน แทร ค็ แบบส
ม 
t
•
เลนซ  เฉพาะส ว นภายในแทร ค็ /เร ื ่อ ง/บท
•
•
เล ือ กแหลง : ด ิสก , FM, USB, AUX หร ือ ช อ งเช ื ่อ มตอ MP3
REPEAT
•
f
s
SHUFFLE
•
e
•
เป ด หร ือ ป ด ช อ งใส แ
 ผน
 ด ิส ก 
ปุม
่ เล ือกแหล ง
A-B
{
MUTE
•
|
แสดงข อ ม ลู การเลนบนโทรท ศ
ั น ท ี ่เช ื ่อ มตอ
KARAOKE
•
€
เล ือ กม ุม มองภาพจาก DVD
OSD/DISPLAY
•
5
ต ั ้ งเวลา
ANGLE
•
~
ป ด เส ีย งหร ือ เร ีย กค ืนระด บ
ั เส ีย ง
CLOCK
•
}
ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
เข า ถ งึ หร ือ ออกจากเมน คู าราโอเกะ
VOCAL
•
เปล ี ่ย นช อ งส ญ
ั ญาณเส ีย งในด ิสก ค าราโอเกะ
3
เชื่อมตอ
เชื่อมตอสายควบคุม
ตอ สายควบค ุม ท ี ใ่ ห ม
 าก บ
ั แจ ค็ สายควบค ม
ุ ท ี ่ต วั เคร ื ่อ ง
ภาษ าไทย
1
ตอกับโทรทัศน (วิดีโอ)
•
ต วั เล ือ ก 1: ตอ ก บ
ั ช อ งเส ีย บ Composite Video
(สำหร บ
ั โทรท ศ
ั น ม าตรฐาน)
•
•
•
ต วั เล ือ ก 2: ตอ ก บ
ั ช อ งเส ีย บ S-Video (สำหร บ
ั โทรท ศ
ั น ม าตรฐาน)
ต วั เล ือ ก 3: ตอ ก บ
ั ช อ งเส ีย บ SCART (สำหร บ
ั โทรท ศ
ั น ม าตรฐาน)
ต วั เล ือ ก 4: ตอ ก บ
ั ช อ งเส ีย บว ิด โี อชน ิด Component (สำหร บ
ั โทร
ทศ
ั น ม าตรฐานหร ือ Progressive Scan TV)
•
ต วั เล ือ ก 5: ตอ ก บ
ั ช อ งเส ีย บ HDMI (สำหร บ
ั HDMI, DVI หร ือ
HDCP-compliant TV)
คุณตองตอ Micro Theater นี้เขากับโทรทัศนโดยตรง
ตอลำโพง
ตัวเลือก 1: ตอกับชองเสียบ Composite Video
หมายเหตุ
•
1
ตรวจสอบวา ส ีข องสายลำโพงและข ั ้ วตรงก น
ั
1
กดแผ น
 ป ด ช อ งเส ีย บค า งไว 
2
เส ีย บส ว นท ี ่ย ื ่นออกมาของสายเข า ไปจนส ดุ
•
•
•
เส ีย บสายลำโพงขวาเข า ไปท ี ่ช อ ง “ SPEAKER RIGHT ”,
สายลำโพงซ า ยเข า ไปท ี ่ “ SPEAKER LEFT ”
3
ตอ สาย Composite Video เข า ก บ
ั :
ช อ งเส ีย บ VIDEO ท ี ่เคร ื ่อ ง
ช อ งเส ีย บว ิด โี อท ี โ่ ทรท ศ
ั น
TV
ปลอ ยแผ น
 ป ด ช อ งเส ีย บ
a
b
c
TH
9
ตัวเลือก 2: ตอกับชองเสียบ S-Video
1
1
ไม ม
 ีม าพร อ มก บ
ั เคร ื ่อ ง) เข า ก บ
ั :
ตอ สาย S-video (ไม ม
 ีม าพร อ มก บ
ั เคร ื ่อ ง) เข า ก บ
ั :
•
•
ตอ สายว ิด โี อชน ิด Component (ส ีแดง/น  เง ิน /เข ีย ว -
•
•
ช อ งเส ีย บ S-VIDEO ท ี ่เคร ื ่อ ง
ช อ งเส ีย บ S-Video ท ี โ่ ทรท ศ
ั น
ช อ งเส ีย บ VIDEO OUT (Pr Pb Y) ท ี ่เคร ื ่อ ง
ช อ งเส ีย บอ ินพ ตุ ชน ิด Component ท ี โ่ ทรท ศ
ั น
TV
TV
S-VIDEO
Pr/Cr
Pb/Cb
Y
COMPONENT VIDEO IN PUT
S-VIDEO IN
หมายเหตุ
ตัวเลือก 3: ตอกับชองเสียบ SCART (เวอรชัน /12 เทานั้น)
1
•
•
ถ า โทรท ศ
ั นข
 องค ณ
ุ ไม ส
 นบ
ั สน น
ุ Progressive Scan ค ณ
ุ จะไม ส
 ามารถด ูภ าพได 
สำหร บ
ั ว ิธ ีเป ด ใช ง าน Progressive Scan ท ี โ่ ทรท ศ
ั นข
 องค ณ
ุ โปรดด ท
ู ี ่ม
ค  ือ การใ
ช ง านของโทรท ศ
ั นข
 องค ณ
ุ
ตอ สาย SCART (ไม ม
 ีม าพร อ มก บ
ั เคร ื ่อ ง) เข า ก บ
ั :
•
•
ช อ งเส ีย บ SCART ท ี ่เคร ื ่อ ง
ช อ งเส ีย บ SCART ท ี โ่ ทรท ศ
ั น
ตัวเลือก 5: ตอกับชองเสียบ HDMI
เช ื ่อ มตอโทรท ศ
ั น ท ี ่รองร บ
ั HDMI (High Definition Muiltimedia
Interface), DVI (Digital Visual Interface) หร ือ HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection) ก บ
ั HDMI เพ ื ่อให ภ าพ
ม ีค ณ
ุ ภาพด ีท ี ่ส ดุ การเช ื ่อ มตอ น ี ้ จะนำส ญ
ั ญาณท ั ้ งภาพและเส ีย ง
ด ว ยการเช ื ่อ มตอ น ี ้ ค ณ
ุ สามารถด ู DVD หร ือ ด ิสก  Blu-ray ท ี ่ม ีข อ ม ลู
TV
HD (High-Definition)
หมายเหตุ
•
1
โทรท ศ
ั น บ างเคร ื ่อ งจะไม ร องร บ
ั การส ง ส ญ
ั ญาณเส ีย งของ HDMI
ตอ สาย HDMI (ไม ม
 ีม าพร อ มก บ
ั เคร ื ่อ ง) เข า ก บ
ั :
•
•
ตัวเลือก 4: ตอกับชองเสียบวิดีโอชนิด Component
ตอ Progressive Scan TV ก บ
ั ว ิด โี อชน ิด Component
สำหร บ
ั ว ิด โี อค ณ
ุ ภาพส งู
10
TH
ช อ งเส ีย บ HDMI OUT ท ี ่เคร ื ่อ ง
ช อ งเส ีย บ HDMI ท ี โ่ ทรท ศ
ั น
ตอเสาอากาศ FM
TV
1
ตอ สายอากาศ FM ท ี ใ่ ห ม
 าเข า ท ี ่ช อ งเส ีย บ FM ANTENNA
ของเคร ื ่อ ง
ภาษ าไทย
HDMI IN
เคล็ดลับ
•
ถ า โทรท ศ
ั นข
 องค ณ
ุ ม ีเพ ีย งช อ งเส ีย บ DVI ให ต อ ผ า นอะแดปเตอร  HDMI/DVI
เพื่อการรับสัญญาณที่ดีกวา โปรดตอสายอากาศ FM T-Type:
ต อ งใช ช
 อ งเส ีย บส ญ
ั ญาณเส ีย งเพ ิ ่ม สำหร บ
ั การเช ื ่อ มตอ น ี ้
1
ตอ สายอากาศ FM T-Type ท ี ใ่ ห ม
 าก บ
ั ช อ งเส ีย บ FM ANTENNA
ท ี ่เคร ื ่อ ง
2
ด งึ สายอากาศออกให ย าวจนส ดุ แล ว ย ึด ก บ
ั กำแพง
เชื่อมตอกับเครื่องเสียงภายนอก (เลือกได)
คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องนี้กับเครื่องเสียงภายนอกเพื่อฟงเสียงได
1
ตอ สายส ญ
ั ญาณเส ีย ง (ส ีแดง/ขาว) เข า ก บ
ั :
•
•
ช อ งเส ีย บ LINE OUT L/R ท ี ่เคร ื ่อ ง
ช อ งเส ีย บส ญ
ั ญาณเส ีย งท ี ่เคร ื ่อ งเส ีย งภายนอก
TV
L LINE IN R
TH
11
ตอสายไฟ
ขอควรระวัง
•
ความเส ี ่ย งตอ การชำรุด ของผล ิต ภ ณ
ั ฑ ! ตรวจสอบวา แรงด น
ั ไฟฟ าท ี ่จ า ยตรงก บ
ั
แรงด น
ั ไฟฟ าท ี ่พ ิม พ อ ด ย า นลา งของเคร ื ่อ ง
•
ความเส ี ่ย งป ญหาไฟฟ าล ดั วงจร! เม ื ่อ ถอดสายไฟ AC ให ด งึ ท ี ่ต วั ปล ั ๊ กออกจาก
เต า ร บ
ั เสมอ ห า มด งึ ท ี ่ต วั สาย
•
กอ นเส ีย บสายไฟ AC ค ณ
ุ ต อ งแนใจวา ได ท
 ำการเช ื ่อ มตอ ก บ
ั อป
ุ กรณอ ื ่นๆ
จนเสร จ็ แล ว
1
สล บ
ั สว ิต ช เล ือ กแรงด น
ั ไฟฟ าท ี ่ด า นลา งของเคร ื ่อ งไปท ี ่ระด บ
ั แร
งด น
ั ไฟฟ าในประเทศของค ณ
ุ
2
ตอ สายไฟเข า ก บ
ั แจ ค็ ไฟ AC ท ี ่อท
 ย  ี ่ต วั เคร ื ่อ ง
3
เส ีย บปล ั ๊ กไฟก บ
ั เต า เส ีย บท ี ่กำแพง
12
TH
4
»
เริ่มตนใชงาน
หากไมปรากฏหนวยเวลา กดปุ่ม
คางไวนานกวา 2 วินาทีเพื่อส
ลับเปนโหมดสแตนดบาย แลวทำซตามขั้นตอนที่ 1
•
การใช อ ป
ุ กรณค วบค ุม ปร บ
ั แตง หร ือ อ ป
ุ กรณก ารทำงานอ ื ่นๆ ท ี ่ม ีข ั ้ นตอนนอ
กดปุ ่ม /
3
กดปุ ่ม
4
กดปุ ่ม CLOCK ค า งไว เ พ ื ่อ เล ือ กร ป
ู แบบ 12 ช ั ่วโมง หร ือ 24
กเหน ือ จากท ี ่ก ลา วไว  อาจทำให เ ก ิด การนำความร อ นท ี ่เป น
 อน
ั ตรายหร ือ การท
ำงานอ ื ่นๆ ท ี ไ่ ม ป
 ลอดภ ยั
เพ ื ่อ ต ั ้ งคา ช ั ่วโมง
/
เพ ื ่อ ต ั ้ งคา นาท ี
ช ั ่วโมง
5
กด CLOCK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
ภาษ าไทย
ขอควรระวัง
2
ปฏิบัติตามคำแนะนำตามลำดับในบทนี้เสมอ
หากคุณติดตอกับ Philips คุณจะตองแจงรนและหมายเลขผลิตภัณฑของอ
ุปกรณนี้ หมายเลขรนและหมายเลขผลิตภัณฑจะอยที่ดานหลังของเครื่อง
เปด
เขียนหมายเลขที่นี่คือ:
หมายเลขรน __________________________
1
หมายเลขผลิตภัณฑ ___________________________
ใสแบตเตอรี่ที่รีโมตคอนโทรล
»
ห า มโยนแบตเตอร ี ่ท ิ ้ งลงในกองไฟ
•
•
»
งาน:
งย ี ่ห อ มาใช ร ว มก น
ั
1
เป ด ช อ งใส แ
 บตเตอร ี ่
2
ใส แ
 บตเตอร ี ่ 2 AAA ท ี ่ม ีข ั ้ วท ี ่ถ ก
ู ต อ ง (+/-) ตามท ี ่ระบ ไุ ว 
3
ป ด ฝาช อ งใส แ
 บตเตอร ี ่
นาฬิกา (ถาตั้งคาไว) จะปรากฏบนจอแสดงผล
ในระหวา งเลน กดปุ ่ม
»
ให น
 ำแบตเตอร ี ่อ อก
1
ค า งไว น
 านกวา 2 ว ินาท ีเพ ื ่อ สล บ
ั ไปเป น
 โหมดสแตนด บ
หากต อ งการสล บ
ั เคร ื อ
่ งไปท ี โ่ หมดสแตนดบ ายแบบประหย ด
ั พล งั
ความเส ี ่ย งจากป ญหาอาย กุ ารใช ง านของแบตเตอร ี ่ล ดลง! ห า มนำแบตเตอร ี ่ต า
ความเส ี ่ย งตอ การชำรุด ของผล ิต ภ ณ
ั ฑ ! เม ื ่อไม ใ ช ร โี มตคอนโทรลเป น
 เวลานาน
กดปุ ่ม
าย
ขอควรระวัง
ความเส ี ่ย งตอ การระเบ ิด ! ให แ
 บตเตอร ี ่อห
 ย า งจากความร อ น แสงแดด หร ือไฟ
สวิตชของเครื่องสลับไปที่แหลงที่เลือกไวลาสุด
สลับเปนโหมดสแตนดบาย
1
•
กด
แสงพื้นหลังของจอแสดงผลจะดับลง
เลือกแหลงที่ถูกตองที่โทรทัศน
1
เป ด เคร ื ่อ ง
2
กดปุ ่ม DISC เพ ื ่อ เล ือ กแหลง ของแผ น
 ด ิส ก 
3
เป ด โทรท ศ
ั น แล ว เล ือ กแหลง ว ิด โี อท ี ่ถ ก
ู ต อ ง
»
คุณควรเหนหนาจอพื้นหลังเปนขอความ Philips DVD สีนเงิน
เคล็ดลับ
•
ตั้งนาฬิกา
1
ในโหมดสแตนดบ าย กดปุ ม
่ CLOCK เพ ื อ
่ เป ด ใช โ หมดต ั ้ งนาฬ ก
ิ า
»
หนวยเวลาจะปรากฏขึ้นและเริ่มกะพริบ
ด รู ายละเอ ีย ดว ิธ ีเล ือ กแหลง ว ิด โี อท ี ่ถ ก
ู ต อ งจากค
ม ือ การใช โทรท ศ
ั น
เลือกระบบโทรทัศนที่ถูกตอง
เปลี่ยนการตั้งคานี้หากวิดีโอไมปรากฏขึ้นอยางถูกตอง ตามคาเริ่มตน การตั้งคานี้จ
ะเหมาะสมกับการตั้งคาทั่วไปสำหรับโทรทัศนในประเทศของคุณ
1
กด SYSTEM MENU
TH
13
2
3
กด
เพ ื ่อ เล ือ ก [ต ั ้ งว ิด โี อ] > [ประเภท TV] แล ว กด
เล ือ กการต ั ้ งคา และกด OK
•
•
•
[PAL] - สำหร บ
ั โทรท ศ
ั น ท ี ใ่ ช ร ะบบส ีเป น
 ระบบ PAL
[NTSC] - สำหร บ
ั โทรท ศ
ั น ท ี ใ่ ช ร ะบบส ีเป น
 ระบบ NTSC
[MULTI] - สำหร บ
ั โทรท ศ
ั น ท ี ใ่ ช ไ ด ก บ
ั ท ั ้ งระบบ PAL
และ NTSC
4
หากต อ งการออกจากเมน ู กด SYSTEM MENU
เปลี่ยนภาษาของเมนูระบบ
1
กด SYSTEM MENU
2
เล ือ ก [ต ั ้ งค า ท ั ่วไป] > [ภาษา OSD] แล ว กดปุ ่ม
3
เล ือ กภาษา แล ว กด OK
4
หากต อ งการออกจากเมน ู กด SYSTEM MENU
เปด Progressive Scan
หากโทรทัศนรองรับเอาตพุตแบบ Progressive Scan คุณจะสามารถเชื่อมตอเค
รื่องนี้กับโทรทัศนดวยชองเชื่อมตอวิดีโอชนิด Component (ดู ‘ตอกับโทรทัศน
(วิดีโอ)’ > ‘ตัวเลือก 4: ตอกับชองเสียบวิดีโอชนิด Component’)
1
เป ด โทรท ศ
ั น แล ว ตรวจด วู า ป ด โหมด Progressive Scan แล ว
(ค
ม ือ การใช ง านของโทรท ศ
ั น )
2
กดสล บ
ั โทรท ศ
ั น ไ ปท ี ่ช อ งท ี ่ร บ
ั สญ
ั ญาณจากเคร ื ่อ งน ี ้
3
กด DISC
4
กด SYSTEM MENU
5
กด
6
เพ ื ่อ เล ือ ก [ต ั ้ งว ิด โี อ] แล ว กด
เล ือ ก [โปรเกรสส ีฟ ] > [เป ด
 ] แล ว กด OK
»
7
ขอความเตือนจะปรากฏขึ้น
หากต อ งการดำเน ินการตอ เล ือ ก [ตกลง] แล ว กด OK
»
การตั้งคา Progressive จะเสร็จสมบูรณ
หมายเหตุ
•
หากปรากฏไม ป
 รากฏภาพบนหน า จอ/ภาพผ ิด เพ ี ้ ยน ให  15 ว ินาท ีเพ ื ่อให เ คร
ื ่อ งทำการแก ไ ขอ ตั โนม ตั ิ
•
หากไม ม
 ภ
ี าพ ให ป
 ด โหมด Progressive Scan ด งั น ี ้ : 1) กด
ผน
 ด ิสก  2) กด
8
กด SYSTEM MENU เพ ื ่อ ออก
•
ขณะน ี ้ ค ณ
ุ สามารถเป ด โหมด Progressive Scan
ท ี โ่ ทรท ศ
ั น ไ ด แ
 ล ว
14
เพ ื ่อ เป ด ช อ งใส แ

3) กด AUDIO
TH
หมายเหตุ
•
ในระหวา งเลน เม ื ่อ เป ด โหมด Progressive Scan ท ั ้ งท ี ่ Micro Theater
น ี ้ และท ี โ่ ทรท ศ
ั น  อาจทำให ป
 รากฏภาพท ี ่ผ ิด เพ ี ้ ยนได  ให ป
 ด ค ณ
ุ สมบ ตั ิ
Progressive Scan ท ั ้ งท ี ่ Micro Theater และท ี โ่ ทรท ศ
ั น
5
เลน
เลนแผนดิสก
•
•
ภาษ าไทย
ขอควรระวัง
ห า มเพ ง มองลำแสงเลเซอร ภ
 ายในเคร ื ่อ งน ี ้
ความเส ี ่ย งตอ การชำรุด ของผล ิต ภ ณ
ั ฑ ! ห า มเลน แผ น
 ด ิสก ด ว ยอ ป
ุ กรณ เช น

ห ว งร ดั แผ น
 ด ิสก เพ ื ่อ เพ ิ ่ม ความเสถ ีย ร หร ือ แผ น
 ร กั ษาด ิสก 
•
ห า มด น
ั ถาดใส ด ิสก เข า ไปหร ือใส ว ตั ถ อุ ื ่นๆ ท ี ไ่ ม ใ ช แ
 ผน
 ด ิสก ล งในถาด
1
กดปุ ่ม DISC เพ ื ่อ เล ือ กแหลง ของแผ น
 ด ิส ก 
2
กด
3
ใส แ
 ผน
 ด ิสก โ ดยวางด า นท ี ่พ ิม พ ข
 อ ความไว ด า นบน
เพ ื ่อ เป ด ช อ งใส ด ิสก 
จากน ั ้ นป ด ช อ งใส ด ิสก 
»
•
•
•
•
การเลนจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ
3
»
จำนวนแทร็คทั้งหมดจะปรากฏขึ้น
หากต อ งการหย ดุ ช ั ่ว คราว/เลน ตอ กด
»
การเลนจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ
หากต อ งการหย ดุ เลน กด
•
•
•
•
•
หากไม เ ร ิ ่ม เลน ให เ ล ือ กต วั เล ือ กจากเมน ดู ิสก  แล ว กด
สำหร บ
ั แผ น
 ด ิสก  MP3/WMA: หากต อ งการเล ือ กอ ลั บ ั ้ ม
ให ก ด /
•
•
กดปุ ่ม USB เพ ื ่อ เล ือ กแหลง ของอ ป
ุ กรณ USB
หากต อ งการข า มแทร ค็ /ไฟล / บท กด /
หากต อ งการกรอถอยหล งั /กรอเด ินหน า อย า งเร ว็ กดปุ ่ม
/
ค า งไว 
หากต อ งการหย ดุ ช ั ่ว คราว/เลน ตอ กด
หากต อ งการหย ดุ เลน กด
หากต อ งการเล ือ กอ ลั บ ั ้ ม/โฟลเดอร  กด /
หากต อ งการข า มแทร ค็ /ไฟล  กด /
หากต อ งการกรอถอยหล งั /กรอเด ินหน า อย า งเร ว็ กดปุ ่ม
/
ค า งไว 
หมายเหตุ
•
คณ
ุ สมบ ตั ิน ี ้ ม ีเฉพาะสำหร บ
ั ว ิด โี อ DVDs/DivX ท ี ่บ น
ั ท ึก บทบรรยายหลาย
เลนวิดีโอ DivX
ภาษาไว เ ท า น ั ้ น
•
ในระหวา งเลน กด SUBTITLE ซ  เพ ื ่อ เล ือ กภาษาสำหร
บ
ั บทบรรยาย
คุณสามารถเลนไฟล DivX ที่คัดลอกไปไวที่ CD-R/RW, DVD
สำหรับใชบันทึกได หรืออุปกรณ USB
1
ใส แ
 ผน
 ด ิสก ห ร ือ ตอ อ ป
ุ กรณ USB
2
เล ือ กแหลง :
•
•
เลนจากอุปกรณ USB
หมายเหตุ
•
3
‘ข อ ม ลู การเลนบน USB’ ในหน า 27 )
1
พล ิก เป ด ช อ งเส ีย บ USB ท ี ่ห น า จอด า นหน า
2
เส ีย บอ ป
ุ กรณ USB เข า ไปท ี ่ช อ งเส ีย บ
สำหร บ
ั อป
ุ กรณ USB กด USB
เล ือ กไฟล เพ ื ่อ เลน แล ว กด OK
•
•
•
ต อ งแนใจวา อ ป
ุ กรณ USB ม ีเน ื ้ อหาท ี ่ส ามารถเลนได  (โปรดด ท
ู ี่
สำหร บ
ั แผ น
 ด ิสก  กด DISC
หากต อ งการหย ดุ เลน กด
หากต อ งการหย ดุ ช ั ่ว คราวหร ือ เลน ตอ กด
หากต อ งการภาษาสำหร บ
ั บทบรรยาย กด SUBTITLE
หมายเหตุ
•
เคร ื ่อ งรองร บ
ั ไฟล บ ทบรรยายท ี ่ม ีนามสก ลุ ไฟล ด งั ตอไปน ี ้ (.srt, .smi, .sub, .ssa,
.ass) แตจะไม ป
 รากฏบนเมน ไู ฟล 
•
•
ช ื ่อไฟล ข
 องบทบรรยายจะต อ งเป น
 ช ื ่อ เด ีย วก บ
ั ช ื ่อไฟล ข
 องว ิด โี อ
สามารถแสดงต วั อ กั ษรของบทบรรยายได เ ฉล ี ่ยไม เ ก ิน 45 ต วั อ กั ษร
TH
15
เลือกตัวเลือก เลนซ/เลนแบบสม
ดูรูปภาพ
เลนซ
คุณสามารถดูไฟล JPEG เปนแบบสไลดโชวได
1
ใส แ
 ผน
 ด ิสก เก บ
็ ภาพหร ือ ตอ อ ป
ุ กรณ USB
2
เล ือ กแหลง :
•
•
3
2
หากต อ งการกล บ
ั ไปเลน ตามปกต ิ กด REPEAT ซ  ๆ
เพ ื ่อ เร ิ ่ม สไลด โ ชว 
สำหรับซีดี Kodak Picture CD สไลดจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
เลนสม
1
ในระหวา งเลน กดปุ ่ม SHUFFLE
2
หากต อ งการกล บ
ั ไปเลน ตามปกต ิ กด SHUFFLE อ ีก คร ั ้ ง
ในระหวา งเลน กดปุ ่ม OSD/DISPLAY
»
2
ตัวเลือกที่เลือกไวจะปรากฏอยสักครหนึ่ง
จนกระท ั ่ง ปรากฏ [ป ิด ซ ้ ำ]
สำหร บ
ั อป
ุ กรณ USB กด USB
ดูตัวอยางภาพ
1
ในระหวา งเลน กด REPEAT ซ  ๆ ก น
ั เพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ ก
»
สำหร บ
ั แผ น
 ด ิสก  กด DISC
สำหร บ
ั แผ น
 ด ิสก เก บ
็ ภาพไฟล  JPEG กด
»
1
ภาพขนาดเล็กจำนวน 12 ภาพจะปรากฏขึ้น
กด /
•
•
เพ ื ่อ ข า มไปท ี ่ห น า กอ นหน า /ถ ดั ไป
หากต อ งการแสดงภาพ เล ือ กภาพ แล ว กด OK
ทำซตาม A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)
1
ในระหวา งเลน เพลงหร ือ ว ิด โี อ กด A-B ท ี ่จ ดุ เร ิ ่ม ต น

2
กด A-B ท ี ่จ ดุ ส ิ ้ นส ดุ
กด RETURN/TITLE เพ ื ่อ กล บ
ั ไปย งั เมน ู CD ภาพ
»
•
ตัวเลือกที่เลือกไวจะเริ่มเลนซ
หากต อ งการยกเล ิก การเลนซ  กด A-B อ ีก คร ั ้ ง
หมุนภาพ
1
หมายเหตุ
ในระหวา งเลน กด / เพ ื ่อ หม น
ุ ภาพทวนเข ม
็ /ตามเข ม
็ นาฬ ิก า
•
สามารถต ั ้ งคา ส ว น A และ B เฉพาะภายในแทร ค็ /เร ื ่อ งเด ีย วก น
ั
ควบคุมการเลน
เขาถึงเมนูดิสก
ตัวเลือกในการเลน
เม ื ่อโหลดแผ น
 DVD/(S)VCD อาจปรากฏเมน บ
ู นจอท ีว ี
1
แสดงขอมูลการเลนแผนดิสก
ในระหวา งเลน กด DISC MENU เพ ื ่อ เข า ถ งึ หร ือ ออกจากเมน ดู ิส
1
ในระหวา งเลน กด OSD/DISPLAY เพ ื ่อ แสดงเมน ขู อ ม ลู
สำหร บ
ั VCD ท ี ม
่ ีค ุณสมบ ต
ั ิ PlayBack Control (PBC) (เวอร ช
 น
ั 2.0
2
กด / เพ ื ่อ ด ขู อ ม ลู
เท า น ั ้ น):
หากต อ งการควบค ม
ุ การเล น
 โดยใช เ มน :ู
คณ
ุ สมบ ตั ิ PBC จะให ค ณ
ุ เลน VCD แบบอ ิน เตอร แอกท ีฟ ตามเมน บ
ู น
1
กด / เพ ื ่อ เล ือ กรายการ แล ว กด OK
2
ใช แ
 ผงปุ ่ม กดต วั เลขเพ ื ่อ ป อนต วั เลข/เวลา หร ือ กด /
ก
หน า จอ
1
ในระหวา งเลน กด DISC MENU เพ ื ่อ เป ด หร ือ ป ด Playback
Control
»
เมื่อเปด PBC หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น
»
เมื่อปด PBC เครื่องจะกลับไปเลนตามปกติ
•
ในระหวา งเลน เม ื ่อ เป ด PBC ให ก ด RETURN/TITLE
เพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ ก
3
กด OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
โปรแกรมแทร็ค/เรื่อง
เพ ื ่อ กล บ
ั ไปย งั หน า จอเมน ู PBC
หมายเหตุ
•
16
TH
ค ุณสมบ ต
ั ิ ใช ไ ม ไ
 ด ก บ
ั แผ น
 ด ิสก  MP3/WMA
1
ในโหมด DISC กด PROG เพ ื ่อ เข า โส
 หมดโปรแกรม

2
กด
3
ใช แ
 ผงปุ ่ม กดต วั เลขเพ ื ่อ ป อนหมายเลขแทร ค็ /เร ื ่อ ง
•
•
/
/ / เพ ื ่อ เล ือ กหมายเลขท ี ่ต ั ้ งไว 
หากต อ งการข า มไปท ี ่ห น า ถ ดั ไป/กอ นหน า กด
/
หากต อ งการลบแทร ค็ /เร ื ่อ งท ี โ่ ปรแกรมไว 
เล ือ กหมายเลขท ี ่ต ั ้ งไว  แล ว กด OK
4
หากต อ งการออกจากโหมดโปรแกรม กด PROG
ภาษ าไทย
•
เม ื ่อโปรแกรมเสร จ็ แล ว เล ือ ก [เร ิ ม
่ ] (สตาร ท) แล ว กด OK
เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
ขยาย/ยอภาพ
1
ในระหวา งเลนว ิด โี อ/ภาพ กด ZOOM ซ  ๆ เพ ื ่อ ขยาย/ย อ ภาพ
•
เม ื ่อ ขยายภาพ ค ณ
ุ สามารถกด
/
/ /
เพ ื ่อ ด ูภ าพในม ุม กว า ง
เปลี่ยนชองสัญญาณเสียง
หมายเหตุ
•
1
คณ
ุ สมบ ตั ิน ี ้ ใช ไ ด เ ฉพาะสำหร บ
ั การเลน VCD/DivX เท า น ั ้ น
ในระหวา งเลน กด AUDIO ซ  ๆ เพ ื ่อ เล ือ กช อ งส ญ
ั ญาณเส ีย งท ี ่
ม ีอใ ยนแผ

น
 ด ิส ก 
•
•
•
•
โมโนซ า ย
โมโนขวา
Mix-Mono
สเตอร โิ อ
เลือกมุมกลอง
หมายเหตุ
•
คณ
ุ สมบ ตั ิน ี ้ ใช ไ ด เ ฉพาะสำหร บ
ั DVD ท ี ่บ น
ั ท ึก ด ว ยม ุม กล อ งหลายๆ
ม ุม เท า น ั ้ น
1
ในระหวา งเลน กด ANGLE ซ  ๆ เพ ื ่อ เล ือ กม ุม กล อ ง
เลือกภาษาสำหรับเสียงพากย
หมายเหตุ
•
คณ
ุ สมบ ตั ิน ี ้ ม ีเฉพาะสำหร บ
ั ว ิด โี อ DVDs/DivX ท ี ่บ น
ั ท ึก ด ว ยม ุม กล อ งหล
ายๆ ม ุม เท า น ั ้ น
1
กด AUDIO ซ  ๆ เพ ื ่อ เล ือ กภาษาสำหร บ
ั เส ีย งพากย 
TH
17
6
การปรับเสียง
การปรับระดับเสียง
1
ในระหวา งเลน กด VOL +/- เพ ื ่อ เพ ิ ่ม /ลดระด บ
ั เส ีย ง
การเพิ่มพลังเสียง
MAX SOUND ชวยเพิ่มพลังเสียงไดในทันที
1
กด MAX เพ ื ่อ เป ด หร ือ ป ด Power Boost
»
หากเปดใชงาน MAX Sound แลว จะแสดง MAX ไว
การปดเสียง
1
ในระหวา งเลน กด MUTE เพ ื ่อ ป ด /ยกเล ิก การป ด เส ีย ง
เลือกเอฟเฟกตเสียงที่ตั้งไวลวงหนา
1
ในระหวา งเลน กด DSC ซ  ๆ เพ ื ่อ เล ือ ก:
•
•
•
•
[ROCK] (ร อ็ ค)
[JAZZ] (แจ ส)
[POP] (ป อ ป)
[CLASSIC] (คลาสส ิค)
เพิ่มพลังเสียงเบส
1
ในระหวา งเลน กด DBB เพ ื ่อ เป ด หร ือ ป ด ระบบเส ีย งเบสแบบไดน
าม ิก
»
18
TH
หากเปดใชงาน DBB ไวแลว จะปรากฏ DBB
การปรับการตั้งคา
ตั้งคาทั่วไป
การตั้งคาเสียง
1
1
กด SYSTEM MENU
»
[ตั้งคาทั่วไป] เมนูจะปรากฏขึ้น
กด SYSTEM MENU
»
[ตั้งคาทั่วไป] เมนูจะปรากฏขึ้น
เพ ื ่อ เล ือ ก [ต ั ้ งเส ีย ง] แล ว กด
2
กด
2
กด
3
เล ือ กต วั เล ือ ก แล ว กด OK
3
เล ือ กต วั เล ือ ก แล ว กด OK
4
เล ือ กการต ั ้ งคา และกด OK
4
เล ือ กการต ั ้ งคา และกด OK
•
•
•
•
ในการกล บ
ั ไปย งั เมน ก
ู อ นหน า น ี ้ ให ก ด
หากต อ งการออกจากเมน ู กด SYSTEM MENU
ด คู ำอธ ิบ ายต วั เล ือ กท ี ่ด า นบนในหน า ตอไป
ในการกล บ
ั ไปย งั เมน ก
ู อ นหน า น ี ้ ให ก ด
หากต อ งการออกจากเมน ู กด SYSTEM MENU
หมายเหตุ
หมายเหตุ
•
ภาษ าไทย
7
•
ด คู ำอธ ิบ ายต วั เล ือ กท ี ่ด า นบนในหน า ตอไป
[ด ิสกล อ
็ ค]
[ระบบเส ีย ง HDMI]
ต ั ้ งคา เกณฑ ก ารเลนสำหร บ
ั ด ิสก เฉพาะแผ น
 กอ นเร ิ ่ม ต น
 ให ว างแผ น
 ด ิส
เม ื ่อ ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ เคร ื ่อ งเลนน ี ้ ก บ
ั โทรท ศ
ั น ด ว ยสาย HDMI ให เ ล ือ กการ
ก ใ นช อ งใส แ
 ผน
 ด ิสก  (สามารถล อ็ คด ิสกไ ด ม
 ากท ี ่ส ดุ 40 แผ น
 )
ต ั ้ งคา เอาต พ ตุ เส ีย งสำหร บ
ั การเช ื ่อ มตอ น ี ้ ด ว ย
•
•
[ล อ
็ ค] – จำก ดั การเข า ถ งึ แผ น
 ด ิส ก ป
 จ จ บ
ุ น
ั คณ
ุ ต อ งป อนร
[ป ด
 ] – ป ด ใช ง านเอาต พ ตุ เส ีย งจากโทรท ศ
ั น  เส ีย งจะออก
จากเคร ื ่อ งน ี ้ เท า น ั ้ น
ห สั ผ า นเพ ื ่อ ปลดล อ็ คและเลน แผ น
 ด ิส ก น
 ั ้น
•
•
[ไม ล อ
็ ค] – เลน แผ น
 ด ิสก ท ั ้ งหมด
[ท ั ้ งหมด] – เส ีย งจะออกจากท ั ้ งโทรท ศ
ั น และเคร ื ่อ งเลน
น ี ้ หากระบบไม ร องร บ
ั รป
ู แบบเส ีย งในแผ น
 ด
เคล็ดลับ
•
ิสก  เส ีย งจะถ ก
ู รวมเป น
 ระบบเส ีย งแบบสองช อ งส ญ
ั ญาณ
(Linear-PCM)
หากต อ งการต ั ้ งคา หร ือ เปล ี ่ย นรห สั ผ า น ไปท ี ่ [การต ั ้ งค า ] > [รห ส
ั ผ า น]
[ภาษา OSD]
[อ พ
ั แซมปล งิ ]
เล ือ กภาษาท ี ่ต อ งการสำหร บ
ั การแสดงข อ ม ลู บนหน า จอ
แปลง CD เพลงให ม
 ีอ ตั ราแซมปล ิ ้ งท ี ่ส งู ข ึ ้ น โดยใช ก ารประมวลส ญ
ั ญา
ณด ิจ ิต อลท ี ่ซ บ
ั ซ อ น เพ ื ่อให ไ ด ค ณ
ุ ภาพเส ีย งท ี ่ด ีก วา
[ภาพพ ก
ั หน ้ าจอ]
โปรแกรมภาพพ กั หน า จอจะช ว ยถนอมหน า จอโทรท ศ
ั น ไ ม ใ ห ช
 ำรุด
•
•
[ป ด
 ] – ป ด CD-อ ป
ั แซมปล ิ ้ ง
[88.2kHz (X2)] – แปลงอ ตั ราแซมปล ิ ้ งของ CD ให ส
 งู กวา อ ตั
ราเด ิม สองเท า
เน ื ่อ งจากการแสดงภาพเด ีย วน ิ ่ง ๆ เป น
 เวลานาน
•
•
[เป ิด] – เป ด ใช ง านโปรแกรมภาพพ กั หน า จอ
หมายเหตุ
[ป ิด] – ป ด ใช ง านโปรแกรมภาพพ กั หน า จอ
•
CD อ ป
ั แซมปล ิ ้ งจะใช ไ ด เ ฉพาะในโหมดสเตอร โิ อเท า น ั ้ น
[รห ส
ั DIVX(R) VOD]
แสดงรห สั ลงทะเบ ีย นของ DivX®
[ซ งิ ค เ ส ีย ง]
เม ื ่อ ค ณ
ุ เลน แผ น
 ว ิด โี อ ให ต ั ้ งคา เวลาด ีเลย เป น
 คา เร ิ ่ม ต น
 สำหร บ
ั เอา
เคล็ดลับ
•
ต พ ตุ เส ีย ง
ป อนรห สั ลงทะเบ ีย น DivX เม ื ่อ ค ณ
ุ เช า หร ือ ซ ื ้ อว ิด โี อจาก http://vod.divx.
1) ในการเร ิ ่ม ต น
 กด OK
com ว ิด โี อ DivX ท ี ่เช า หร ือ ซ ื ้ อผ า นบร ิก าร DivX® VOD (Video On
2) เล ือ กการด ีเลย ข
 องลำโพงในเมน ู แล ว กด
/
Demand) สามารถเลนได เ ฉพาะก บ
ั อป
ุ กรณท ี ่ล งทะเบ ีย นไว เ ท า น ั ้ น
เพ ื ่อ ต ั ้ งคา เวลาด ีเลย 
3) กด OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั และออกจากการทำงาน
TH
19
•
ตั้งคาวิดีโอ
[เป ิด] – เป ด การใช ง านโหมด Progressive Scan
เคล็ดลับ
1
กด SYSTEM MENU
»
[ตั้งคาทั่วไป] เมนูจะปรากฏขึ้น
2
กด
เพ ื ่อ เล ือ ก [ต ั ้ งว ิด โี อ] แล ว กด
3
เล ือ กต วั เล ือ ก แล ว กด OK
4
เล ือ กการต ั ้ งคา และกด OK
•
ท ั ้ งน ี ้ ม ีรายละเอ ีย ดเพ ิ ่ม เต ิมไว  (ด ู ‘เร ิ ่ม ต น
 ใช ง าน’ > ‘เป ด Progressive
Scan’)
[ปร บ
ั แต ่งร ป
ู ภาพ]
•
•
เล ือ กคา ท ี ่กำหนดไว ล ว งหน า สำหร บ
ั การต ั ้ งคา ส ีข องภาพ หร ือ ปร บ
ั แตง
ส ว นบ คุ คลด ว ยต วั ค ณ
ุ เอง
ในการกล บ
ั ไปย งั เมน ก
ู อ นหน า น ี ้ ให ก ด
•
•
•
•
หากต อ งการออกจากเมน ู กด SYSTEM MENU
หมายเหตุ
•
[มาตรฐาน] – การต ั ้ งคา ส ีเร ิ ่ม ต น

[สว ่า ง] – การต ั ้ งคา ส ีส สั ดใส
[น ุ ม
่ ] – การต ั ้ งคา ส โี ทนร อ น
[บ ุคคล] – ปร บ
ั แตง การต ั ้ งคา ส ี ปร บ
ั ระด บ
ั ความสวา ง,
ความเปร ีย บตา ง, ความคมช ดั /เฉดส ี
ด คู ำอธ ิบ ายต วั เล ือ กท ี ่ด า นบนในหน า ตอไป
และความอ ิ ่ม ต วั ของส ีส น
ั
[ประเภท TV]
เปล ี ่ย นการต ั ้ งคา น ี ้ หากว ิด โี อไม ป
 รากฏข ึ ้ นอย า งถ ก
ู ต อ ง
[ต ั ้ งค า HDMI]
ตามคา เร ิ ่ม ต น
 การต ั ้ งคา น ี ้ จะเหมาะสมก บ
ั การต ั ้ งคา ท ั ่วไปสำหร บ
ั โท
เม ื ่อ ค ณ
ุ ตอ อ ป
ุ กรณน ี ้ ก บ
ั โทรท ศ
ั น ด ว ยสาย HDMI โปรดเล ือ กการต ั ้ งคา
รท ศ
ั น ใ นประเทศของค ณ
ุ
ว ิด โี อ HDMI ท ี ่ด ีท ี ่ส ดุ ท ี โ่ ทรท ศ
ั นข
 องค ณ
ุ รองร บ
ั
•
•
•
[PAL] – สำหร บ
ั โทรท ศ
ั น ท ี ใ่ ช ร ะบบส ีเป น
 ระบบ PAL
[NTSC] – สำหร บ
ั โทรท ศ
ั น ท ี ใ่ ช ร ะบบส ีเป น
 ระบบ NTSC
[MULTI] – สำหร บ
ั โทรท ศ
ั น ท ี ใ่ ช ไ ด ก บ
ั ท ั ้ งระบบ PAL
•
[ร ป
ู แบบจอกว า ง] – กำหนดร ป
ู แบบไวด ส
 กร ีนสำหร บ
ั การเลน แ
ผน
 ด ิส ก 
และ NTSC
[หน ้ าจอท ีว ี ]
ตัวเลือก
คำอธิบาย
[กว ้ างพ ิเศษ]
ตำแหนง ศ น
ู ย ก ลางของหน า จอจะขยายอ
อกน อ ยกวา ด า นลา ง ใช เ ฉพาะก บ
ั การต
รป
ู แบบโทรท ศ
ั น จ ะกำหนดอ ตั ราการจ ดั ม ุม มองตามประเภทของโทรท
ั ้ งคา ความละเอ ีย ดของว ิด โี อท ี ่ 720p
ศ
ั น ท ี ่เช ื ่อ มตอ
และท ี ่ส งู กวา
[4:3 Pillar Box]
ไม ม
 ีก ารขยายภาพ แถบส ีดำจะปรากฏท ั
้ งสองข า งของหน า จอ
ภาพจะปรากฏตามร ป
ู แบบท ี ่แผ น
 ด ิส ก 
[ป ด
 ]
4:3 Pan Scan (PS)
•
4:3 Letter Box (LB)
16:9 (Wide Screen)
[4:3 แพนสแกน] – สำหร บ
ั โทรท ศ
ั น ท ี ่ม ีห น า จอ 4:3 : แสด
งภาพด า นส งู ครบถ ว นโดยต ดั ขอบด า นข า งออกไป
•
กำหนดไว 
[4:3 LETTER BOX] – สำหร บ
ั โทรท ศ
ั น ท ี ่ม ีห น า จอ 4:3:
หมายเหตุ
•
การต ั ้ งคา น ี ้ จะใช ไ ด ห
 ากค ณ
ุ ได ก ำหนดการต ั ้ งคา [หน า จอท ีว ี ] เป น
 [16:9
จอกว า ง]
แสดงภาพไวด ส
 กร ีนโดยม ีแถบส ีดำท ี ่ด า นบนและลา งข
องหน า จอ
•
[16:9 จอกว ้ าง] – โทรท ศ
ั น ไ วด ส
 กร ีน :
แสดงภาพในอ ตั ราส ว น 16:9
[โปรเกรสส ีฟ ]
•
[HDMI Video] – เล ือ กความละเอ ีย ดเอาต พ ตุ ว ิด โี อ HDMI
ท ี ่ส ามารถใช ไ ด ก บ
ั การแสดงผลบนหน า จอโทรท ศ
ั นข
 องค ณ
ุ
ตัวเลือก
คำอธิบาย
[AUTO]
ตรวจจ บ
ั และเล ือ กความละเอ ีย ดข
หากโทรท ศ
ั น ร องร บ
ั เอาต พ ตุ แบบ Progressive Scan ค ณ
ุ สามารถเป ด โหมด
องว ิด โี อท ี ่รองร บ
ั โดยอ ตั โนม ตั ิ
Progressive Scan เพ ื ่อ เพ ิ ่ม ค ณ
ุ ภาพของภาพได  จำเป น
 ต อ งเช ื ่อ มตอ ว ิด ี
[480p],
เล ือ กความละเอ ีย ดของว ิด โี อ
โอทางช อ งเส ีย บชน ิด Component
[576p],[720p],
ท ี โ่ ทรท ศ
ั น ร องร บ
ั ได ด ีท ี ่ส ดุ
•
[1080i],[1080p]
โปรดด รู ายละเอ ีย ดจากค
ม ือ การใช ง
[ป ิด] – ป ด การใช ง านโหมด Progressive Scan
านของโทรท ศ
ั น
20
TH
[ผ
ป
 กครอง]

หมายเหตุ
•
จำก ดั การเลน แผ น
 ด ิสก ท ี ไ่ ม เ หมาะสมก บ
ั เด ก็ แผ น
 ด ิส ก ป
 ระเภทเหลา น ี ้ ต 
หากการต ั ้ งคา น ี ้ ใช ไ มไ ด ก บ
ั โทรท ศ
ั นข
 องค ณ
ุ หน า จอจะไม ม
 ภ
ี าพ รอ 15
องบ น
ั ท ึกไว ต ามเรตต ิ ้ ง
ว ินาท ีเพ ื ่อให เ คร ื ่อ งทำการแก ไ ขอ ตั โนม ตั ิห ร ือ สล บ
ั ไปเป น
 โหมดคา เร ิ ่ม ต น

ด งั น ี ้ : 1) กด
2) กด
3) กด ZOOM
1) กด OK
2) เล ือ กระด บ
ั เรตต ิ ้ ง จากน ั ้ น กด OK
[บทบรรยาย]
3) กดแผงปุ ่ม กดต วั เลขเพ ื ่อ ป อนรห สั ผ า น
•
[เป ิด] – แสดงเอฟเฟกต เส ีย งในบทบรรยาย ใ
ภาษ าไทย
ป ด หร ือ เป ด คำบรรยายบนจอภาพ
หมายเหตุ
ช ไ ด เ ฉพาะก บ
ั แผ น
 ด ิสก ท ี ่ม ีข อ ม ลู คำบรรยาย
และโทรท ศ
ั น ร องร บ
ั คณ
ุ สมบ ตั ิน ี ้
•
แผ น
 ด ิสก ถ ก
ู จ ดั เรตต ิ ้ งไว เ ก ินกวา ระด บ
ั ท ี ่ค ณ
ุ ต ั ้ งคาไว ใน [ผ
ป
 กครอง]

ต อ งป อนรห สั ผ า นจ งึ จะเลน แผ น
 ด ิส ก น
 ี ้ ได 
•
[ป ิด] – ป ด คำบรรยาย
•
การจ ดั เรตต ิ ้ งจะข ึ ้ นอย
ก
 บ
ั แตละประเทศ หากต อ งการอน ญ
ุ าตให เ ลน แผ น
 ด ิส ก
ไ ด ท
 กุ แผ น
 เล ือ ก ‘ 8 ’
•
ด ิสก บ างแผ น
 จะพ ิม พ เรตต ิ ้ งไว บ
 นแผ น
 แตไ ม ม
 ีก ารบ น
ั ท ึกไว ต ามเรตต ิ ้ ง
การทำงานน ี ้ จะไม ม
 ีผ ลกระทบตอ แผ น
 ด ิสก ด งั กลา ว
คาสวนตัว
1
เคล็ดลับ
•
คณ
ุ สามารถต ั ้ งคา หร ือ เปล ี ่ย นรห สั ผ า นได  (ด ู ‘คา ส ว นต วั ’ > [รห ส
ั ผ า น])
กด SYSTEM MENU
»
[ตั้งคาทั่วไป] เมนูจะปรากฏขึ้น
2
กด
เพ ื ่อ เล ือ ก [การต ั ้ งค า ] แล ว กด
3
เล ือ กต วั เล ือ ก แล ว กด OK
4
เล ือ กการต ั ้ งคา และกด OK
[MP3/JPEG NAV]
•
•
เล ือ กแสดงโฟลเดอร ห ร ือ แสดงไฟล ท ั ้ งหมด
•
•
[ไม ม
่ ีเมน ู] – แสดงไฟล ท ั ้ งหมด
[ม ีเมน ู] – แสดงโฟลเดอร ท ี ่เก บ
็ ไฟล  MP3/WMA
ในการกล บ
ั ไปย งั เมน ก
ู อ นหน า น ี ้ ให ก ด
หากต อ งการออกจากเมน ู กด SYSTEM MENU
[รห ส
ั ผ ่า น]
ต ั ้ งคา หร ือ เปล ี ่ย นรห สั ผ า นสำหร บ
ั ล อ็ คแผ น
 ด ิสก และเลน DVD
หมายเหตุ
•
ด คู ำอธ ิบ ายต วั เล ือ กท ี ่ด า นบนในหน า ตอไป
ท ี ่จำก ดั ไว 
1) กดแผงปุ ่ม กดต วั เลขเพ ื ่อ ป อน ‘000000’ หร ือ รห สั ผ า นท ี ่ต ั ้ งคาไว ล
า ส ดุ ท ี ่ฟ ล ด  [รห ส
ั ผ ่า นเด ิม ]
[เส ีย ง]
2) ป อนรห สั ผ า นใหม ท
 ี ่ฟ ล ด  [รห ส
ั ผ ่า นใหม ่]
เล ือ กภาษาเส ีย งพากย ท ี ่ต อ งการสำหร บ
ั การเลน แผ น
 ด ิส ก 
3) ป อนรห สั ผ า นใหม อ ีก คร ั ้ งท ี ่ฟ ล ด  [ย ื นย น
ั รห ส
ั ]
4) กด OK เพ ื ่อ ออกจากเมน ู
[บทบรรยาย]
หมายเหตุ
เล ือ กภาษาสำหร บ
ั บทบรรยายท ี ่ต อ งการสำหร บ
ั การเลน แผ น
 ด ิส ก 
[เมน ด
ู ิ สก ์ ]
•
หากค ณ
ุ ล ืม รห สั ผ า น ให ป
 อน ‘136900’ กอ นต ั ้ งรห สั ผ า นใหม 
เล ือ กภาษาท ี ่ต อ งการสำหร บ
ั เมน ดู ิสก 
หมายเหตุ
[บทบรรยาย DIVX]
เล ือ กช ดุ อ กั ขระท ี ่รองร บ
ั บทบรรยายของ DivX
•
ถ า ภาษาท ี ่ค ณ
ุ ต ั ้ งคาไว ใช ก บ
ั แผ น
 ด ิสกไ มไ ด  ด ิสก จ ะใช ภ าษาเร ิ ่ม ต น
 ของ
แผ น
 ด ิสก เอง
•
•
สำหร บ
ั ด ิสก บ างแผ น
 ภาษาบทบรรยาย/เส ีย งจะเปล ี ่ย นได ท
 ี ่เ มน ดู ิสก เท า น ั ้ น
หากต อ งการเล ือ กภาษาท ี ไ่ ม ม
 ีในเมน ู เล ือ ก [อ ื ่นๆ] จากน ั ้ น ให เ ล ือ กรายการร
ห สั ภาษาท ี ่ด า นหล งั ม
ค ือ การใช ง าน และป อนเลขรห สั ภาษา 4 หล กั
TH
21
[มาตรฐาน]
อ งั กฤษ, ไอร แลนด , เดนมาร ก , เอสโตเน ีย ,
ฟน
 แลนด , ฝร ั ่ง เศส, เยอรม น
ั , อ ิต าล ,ี โปรต เุ กส,
ล กั เซมเบ ิร ก , นอร เวย  (Bokmål และ Nynorsk),
สเปน, สว ีเดน, ต รุ ก ี
[ย ุโรปกลาง]
โปแลนด , เช ก็ , สโลวะเก ีย , แอลเบเน ีย , ฮ งั การ ,ี
สโลว ีเน ีย , โครเอเช ีย , เซอร เบ ีย (บทภาษาละต ิน),
โรมาเน ีย
[ไซร ิลล ิก]
เบลารุส, บ ลั แกเร ีย , ย ูเครน, มาซ โิ ดเน ีย , ร สั เซ ีย ,
เซอร เบ ีย
[กร ีก]
กร ีก
[ฮ ิ บร ู]
ฮ ีบ ร ู
[จ ี น]
จ ีน (ประย กุ ต )
[เกาหล ี ]
เกาหล ี
หมายเหตุ
•
ต อ งแนใจวาไฟล บ ทบรรยายม ีช ื ่อ เหม ือ นก บ
ั ช ื ่อไฟล ภ
 าพยนตร  เช น

หากช ื ่อไฟล ภ
 าพยนตร ค ือ ‘Movie.avi’ ค ณ
ุ ต อ งต ั ้ งช ื ่อไฟล บ ทบรรยายเป น

‘Movie.sub’ หร ือ ‘Movie.srt’
[ด ีฟอลต ]
ร ีเซ ต็ การต ั ้ งคา เคร ื ่อ งเลนท ั ้ งหมดเป น
 คา เร ิ ่ม ต น
 จากโรงงาน
ยกเว น
 การต ั ้ งคา [ด ิสกล อ
็ ค], [รห ส
ั ผ า น] และ [ผ
ป
 กครอง]

[ข ้ อม ลู เวอร ์ ช น
ั ]
แสดงเวอร ช
 น
ั ซอฟต แวร ข
 องเคร ื ่อ งเลนน ี ้
เคล็ดลับ
•
ข อ ม ลู น ี ้ เป น
 ส ิ ่ง จำเป น
 เม ื ่อ ค ณ
ุ ต อ งการค น
 หาวา ม ีซอฟต แวร เวอร ช
 น
ั ลา ส ดุ ท ี ่
เว บ
็ ไซต ข
 อง Philips หร ือไม  เพ ื ่อ ท ี ่จะดาวน โ หลดและต ิด ต ั ้ งในเคร ื ่อ งเลนน ี ้
22
TH
8
ฟงวิทยุ
ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุดวยตนเอง
คุณสามารถตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุไวลวงหนาไดสูงสุด 40 สถานี
•
สำหร บ
ั การร บ
ั คล ื ่นว ิท ย ุ FM สเตอร โิ อท ี ่ด ีก วา ให เ ช ื ่อ มตอ สายอากาศ FM
T-Type ท ี ใ่ ห ม
 าด ว ย
•
เพ ื ่อให ก ารร บ
ั สญ
ั ญาณม ีค ณ
ุ ภาพด ีท ี ่ส ดุ ให ด งึ สายอากาศออกจนส ดุ และปร บ
ั ต
1
‘หาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ’ุ ในหน า 23))
2
กด PROG เพ ื ่อ เป ด ใช ง านโหมดโปรแกรม
3
กด /
ำแหนง ของสายอากาศ FM
•
หาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ุ (ด ู หาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ุ (โปรดด ท
ู ี่
เพ ื ่อ จ ดั สรรต วั เลขสำหร บ
ั สถาน ีว ิท ย น
ุ ี ้ แล ว กด PROG
เพ ือ ย ืน ย น
ั
ต ั ้ งสายอากาศให ห
 า งจากโทรท ศ
ั น , VCR หร ือ แหลง กระจายพล งั งานอ ื ่นๆ
»
เพ ื ่อ ป องก น
ั การรบกวนส ญ
ั ญาณ
4
หมายเลขที่ตั้งไวและความถี่ของสถานีที่ตั้งไวจะปรากฏขึ้น
ทำซ  ตามข ั ้ นตอนด า นบนเพ ื ่อโปรแกรมสถาน ีอ ื ่นๆ
เคล็ดลับ
การหาคลื่นเปนครั้งแรก
•
หากต อ งการแทนท ี ่สถาน ีท ี ่เคยต ั ้ งโปรแกรมไว  ให เ ก บ
็ สถาน ีว ิท ย อุ ื ่น เข า ไป
แทนท ี ่สถาน ีด งั กลา ว
เมื่อคุณเขาสโหมดวิทยุเปนครั้งแรก ใหทำตามคำแนะนำในการตั้งสถานีวิทยุ
1
กด TUNER
»
2
ขอความ ’AUTO INSTALL ... PRESS PLAY’ จะปรากฏขึ้น
เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา
กด
»
สถานีวิทยุที่ตรวจพบทั้งหมดจะถูกเก็บไว
»
เมื่อเสร็จแลว เครื่องจะจูนไปที่สถานีวิทยุแรกที่ตั้งคาไว
•
1
ในโหมดจ น
ู เนอร  กด /
เพ ื ่อ เล ือ กหมายเลขท ี ่ต ั ้ งคาไว 
หากต อ งการหย ดุ การหาคล ื ่นอ ตั โนม ตั ิ ให ก ด
ลบสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา
หมายเหตุ
•
•
เคร ื ่อ งน ี ้ สามารถเก บ
็ สถาน ีว ิท ย ไุ ด ส
 งู ส ดุ 40 สถาน ี
หากการต ิด ต ั ้ งอ ตั โนม ตั ไิ ม ท
 ำงานหร ือ เก บ
็ สถาน ีว ิท ย ไุ ด น
 อ ยกวา 5 สถาน ี
จะม ีข อ ความแจ ง ให ค ณ
ุ ตรวจสอบสายอากาศ FM
1
ในโหมดจ น
ู เนอร  กด /
2
กด
เพ ื ่อ เล ือ กหมายเลขท ี ่ต ั ้ งคาไว 
ค า งไว จ นกวา “ FM X (หมายเลขท ี ่ต ั ้ งคาไว  ) DELETE ”
จะปรากฏข ึ ้ น
»
สถานีที่ตั้งคาที่เลือกไวจะยังเลนตอไปได
แตจะถูกลบออกจากรายการ
หาคลื่นสถานีวิทยุ
1
กด TUNER เพ ื ่อ เล ือ กแหลง ของจ น
ู เนอร 
2
กด
/
»
วิทยุจะหาคลื่นสถานีที่รับสัญญาณไดดีโดยอัตโนมัติ
3
เปลี่ยนกริดการปรับความถี่
ค า งไว น
 านกวา 2 ว ินาท ี
ในบางประเทศหรือภูมิภาค ระยะหางในการสแกนระหวางชองสัญญาณที่ใกลเคีย
งจะอยระหวาง 50 kHz หรือ 100 kHz
ทำซ  ตามข ั ้ นตอนท ี ่ 2 เพ ื ่อ หาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย เุ พ ิ ่ม เต ิม
•
หากต อ งการหาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ท
ุ ี ่ม ี ส ญ
ั ญาณออ น กด
/
หมายเหตุ
ซ  ๆ จนกระท ั ่ง พบจ ดุ ท ี ไ่ ด ร บ
ั สญ
ั ญาณด ีท ี ่ส ดุ
•
หากค ณ
ุ เปล ี ่ย นกร ิด การปร บ
ั ความถ ี ่ สถานว ิท ย ท
ุ ั ้ งหมดท ี ่ต ั ้ งคาไว จ ะถ ก
ู
ลบออก
ติดตั้งสถานีวิทยุใหม
1
กด TUNER
2
กด PROG ค า งไว น
 านกวา 2 ว ินาท ี
»
สถานีวิทยุที่เก็บไวกอนหนานี้ทั้งหมดจะถูกแทนที่
1
กด TUNER
2
กด
3
กด
ค า งไว จ นกวา ‘GRID 9’ หร ือ ‘GRID 10’ จะปรากฏข ึ ้ น
»
‘GRID 9’ สำหรับความถี่ 50 kHz และ ‘GRID 10’ สำหรับความถี่
100 kHz
TH
23
ภาษ าไทย
เคล็ดลับ
9
ใช Micro Theater เพิ่มเติม
ตั้งเวลาปลุกอัตโนมัติ
คาราโอเกะ
1
เป ด โทรท ศ
ั น ไ ปท ี ่ช อ งท ี ่ร บ
ั สญ
ั ญาณจากเคร ื ่อ งน ี ้
2
กด KARAOKE
»
เมนูการตั้งคาคาราโอเกะจะปรากฏขึ้น
เครื่องนี้สามารถใชเปนนาฬิกาปลุกได DISC, TUNER หรือ AUX จะเริ่มเลนต
ามเวลาที่ตั้งไวลวงหนา
1
ต อ งแนใจวา ค ณ
ุ ต ั ้ งนาฬ ิก าอย า งถ ก
ู ต อ ง
2
ในโหมดสแตนด บ าย กด TIMER ค า งไว 
»
หนวยเวลาจะปรากฏขึ้นและเริ่มกะพริบ
3
เล ือ กต วั เล ือ กและเปล ี ่ย นการต ั ้ งคา จากน ั ้ นกด OK
4
หากต อ งการออกจากเมน ู กด KARAOKE
[MIC]
เป ด หร ือ ป ด เอาต พ ตุ ไมโครโฟน
3
กด DISC , TUNER หร ือ AUX / MP3-LINK เพ ื ่อ เล ือ กแหลง
4
กดปุ ่ม /
5
กดปุ ่ม
6
กด TIMER เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
[MIC VOLUME]
»
•
เพ ื ่อ ต ั ้ งคา ช ั ่วโมง
/
[เป ิด] – เป ด ไมโครโฟน
[ป ิด] – ป ด ไมโครโฟน
เพ ื ่อ ต ั ้ งคา นาท ี
นาฬิกาจับเวลาถูกตั้งคาไวและทำงาน
เปดและปดใชงานการตั้งเวลาปลุกอัตโนมัติ
ในโหมดสแตนด บ าย กด TIMER
2
กด
ซ  ๆ เพ ือ เป ด หร ือ ป ด ใช ง านนาฬ ิก าจ บ
ั เวลา
»
หากเปดใชงานนาฬิกาจับเวลา หนาจอจะปรากฏ
»
หากปดใชงานนาฬิกาจับเวลา
กด
เพ ื ่อ ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย งของไมโครโฟน
[ระด บ
ั ECHO]
กด
1
เพ ื ่อ ต ั ้ งคา ระด บ
ั เส ีย งก อ ง
[ค ีย ]
กด
เพ ื ่อ ต ั ้ งคา ระด บ
ั Pitch ท ี ่เหมาะก บ
ั เส ีย งของค ณ
ุ
จะหายไปจากหนาจอ
หมายเหตุ
•
•
•
[คะแนน]
เล ือ กระด บ
ั คะแนนในการจ ดั อ น
ั ดบ
ั คาราโอเกะ
หากเล ือ กแหลง เป น
 แผ น
 ด ิสก แล ว แตเลน แทร ค็ ไมไ ด  จ น
ู เนอร จ ะทำงานโดย
อ ตั โนม ตั ิ
•
•
•
•
[ป ิด] – ไม แ
 สดงคะแนนในการจ ดั อ น
ั ดบ
ั คาราโอเกะ
[พ ื ้ นฐาน] – ม ีก ารจ ดั อ น
ั ดบ
ั ในเบ ื ้ องต น

[ระด บ
ั กลาง] – ม ีก ารจ ดั อ น
ั ดบ
ั ปานกลาง
[ระด บ
ั ส ูง] – ม ีก ารจ ดั อ น
ั ดบ
ั ในข ั ้ นส งู
ตั้งเวลาปดอัตโนมัติ
รองคาราโอเกะ
เครื่องนี้สามารถสลับเขาสโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติหลังจากครบกำหนดระ
ยะเวลาที่ตั้งไว
1
ตอไมโครโฟน (ไม ม
 ีม าพร อ มก บ
ั เคร ื ่อ ง) เข า ก บ
ั แจ ค็ MIC
ท ี ่เคร ื ่อ ง
1
เม ื ่อ เป ด เคร ื ่อ ง ให ก ด SLEEP ซ  ๆ เพ ื ่อ เล ือ กต ั ้ งคา ระยะเวลา
(เป น
 นาท ี )
»
เมื่อระบบตั้งเวลาปดอัตโนมัติทำงาน หนาจอจะปรากฏ
2
กดปุ ่ม DISC เพ ื ่อ เล ือ กแหลง ของแผ น
 ด ิส ก 
3
ใส แ
 ผน
 ด ิสก ค าราโอเกะ
»
หากตองการปดใชงานระบบตั้งเวลาปดอัตโนมัติ
1
เมนูดิสกจะปรากฏขึ้น
กด SLEEP ซ  ๆ จนกระท ั ่ง ปรากฎ [ป ิด] (ป ด )
4
เล ือ กต วั เล ือ ก แล ว กด OK เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
»
เมื่อปดใชงานระบบตั้งเวลาปดอัตโนมัติแลว
5
กด VOCAL เปล ี ่ย นช อ งส ญ
ั ญาณเส ีย งหร ือ ป ด เส ีย งร อ ง
จะหายไปจากหนาจอ
6
ร อ งเพลงโดยใช ไ มโครโฟน
•
•
ในการปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย งของแหลง กด VOL +/สำหร บ
ั การต ั ้ งคา คาราโอเกะเพ ิ ่ม เต ิม โปรดด ู
การต ั ้ งคา คาราโอเกะ
24
TH
5
6
นอกจากนี้ คุณยังสามารถฟงเพลงจากเครื่องเสียงภายนอกโดยผานเครื่องนี้ได
กด AUX / MP3 LINK เพ ื ่อ เล ือ กแหลง เช ื ่อ มตอ MP3
2
ตอ สาย MP3 เข า ท ี ่
•
•
3
ช อ งเส ีย บ MP3 LINK ท ี ่เคร ื ่อ ง
เพ ื ่อ เข า ถ งึ หน า จอ [แทร ค
็ ]
เล ือ กแทร ค็ แล ว กด OK
•
•
•
สำหรับเครื่องเสียงที่มีชองเสียบหูฟง:
1
กด
หากต อ งการเล ือ กแทร ค็ อ ื ่น ทำซ  ตามข ั ้ นตอนท ี ่ 6
ในการเล ือ กแทร ค็ ท ั ้ งหมด เล ือ ก [sel_all] แล ว กด OK
หากต อ งการยกเล ิก การเล ือ กท ั ้ งหมด เล ือ ก [sel_none]
แล ว กด OK
7
เล ือ ก [เร ิ ม
่ ] เพ ื ่อ เร ิ ่ม การแปลง แล ว กด OK
»
ช อ งเส ีย บห ฟ
ู งท ี ่เคร ื ่อ งเลน MP3
เมื่อเสร็จแลว โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติในอุปกรณ
USB เพื่อเก็บไฟล MP3 ไฟลใหมทั้งหมด
เร ิ ่ม เลน เพลงท ี ่เคร ื ่อ งเลน MP3 (ด ม
คู  ือ การใช ง านของเคร ื ่อ งเลน
•
MP3)
หากต อ งการออกจากเมน ู เล ือ ก [ออก] แล ว กด OK
สำหรับเครื่องเสียงอื่นๆ:
1
กด AUX / MP3 LINK เพ ื ่อ เล ือ กแหลง AUX
2
ตอ สายส ญ
ั ญาณเส ีย งเข า ท ี ่
•
•
3
ช อ งเส ีย บ AUX IN ท ี ่เคร ื ่อ ง
หมายเหตุ
•
•
•
ช อ งเส ีย บส ญ
ั ญาณเส ีย งออกท ี ่เคร ื ่อ งเส ีย ง
ในขณะท ี ่ค ณ
ุ แปลงไฟล  ห า มกดปุ ่มใดๆ
DTS CD และ CD ท ี ่ป องก น
ั การทำสำเนาไว จ ะนำไปแปลงไฟลไ มไ ด 
อป
ุ กรณ USB ท ี ่ป องก น
ั การเข ีย นข อ ม ลู หร ือ ป องก น
ั รห สั ผ า นไว จ ะไม ส
 ามาร
ถใช เ ก บ
็ ไฟล  MP3
เร ิ ่ม เลน เพลงจากเคร ื ่อ งเส ีย งน ั ้ น (ด ม
คู  ือ การใช ง านของเคร ื ่อ งเส ี
ยงน ั ้ น)
บันทึกลงในเครื่องบันทึกแบบดิจิตอล
สรางไฟล MP3
1
ตอ สายเคเบ ิล ด ิจ ิต อล (ไม ม
 ีม าพร อ มก บ
ั เคร ื ่อ ง) เข า ก บ
ั :
•
•
สร า งไฟล  MP3
แปลงแทร ค็ เพลงท ี ่ค ณ
ุ ชอบจาก CD เพลงให เ ป น
 รป
ู แบบ P3 ไฟล  MP3
ช อ งเส ีย บ DIGITAL OUT ท ี ่เคร ื ่อ ง
ช อ งเส ีย บอ ินพ ตุ ด ิจ ิต อลท ี ่เคร ื ่อ งบ น
ั ท ึก แบบด ิจ ิต อล
ท ี ่สร า งข ึ ้ นจะถ ก
ู บน
ั ท ึกไว ในแฟลชไดรฟ  USB
คณ
ุ สามารถแปลง CD เพลง (CDDA/HDCD) เป น
 ไฟล เพลง MP3
ด ว ยเคร ื ่อ งน ี ้ ไฟล เพลง MP3 ท ี ่สร า งข ึ ้ นจะถ ก
ู บน
ั ท ึกไว ในไดรฟ  USB
1
ใส แ
 ผน
 CD เพลง
2
เส ีย บอ ป
ุ กรณ USB เข า ไปท ี ่ช อ งเส ีย บ
3
ในระหวา งเลน กด USB REC
4
เล ือ กต วั เล ือ กการแปลงในหน า จอ [ต วั เล ือก] แล ว กด OK
ตัวเลือก
คำอธิบาย
[ความเร ว็ ]
เล ือ กระด บ
ั ความเร ว็ ในการแปลง
DIGITAL IN
[ปกต ิ ]: แปลงและเลนไฟล เพลงในเวลาเด ีย วก น
ั
[เร ว็ ]: แปลงไฟล เพลงเท า น ั ้ น
[อ ต
ั ราบ ิต]
เล ือ กอ ตั ราบ ิต
อ ตั ราบ ิต ย ิ ่ง ส งู จะย ิ ่งให ค ณ
ุ ภาพเส ีย งท ี ่ด ีแตทำให ไ
ฟล ม ีข นาดใหญข ึ ้ น
2
เลน เพลงท ี ่จะบ น
ั ท ึก
3
เร ิ ่ม บ น
ั ท ึก ท ี ่เคร ื ่อ งบ น
ั ท ึก แบบด ิจ ิต อล (ด ม
คู  ือ การใช ง านของเคร ื ่
[96 kbps], [112 kbps], [128 kbps], [192 kbps],
[256 kbps], [320 kbps]
องบ น
ั ท ึก แบบด ิจ ิต อล)
[ข ้ อความเป น
็ ค ดั ลอกข อ ม ลู แทร ค็ ลงในไฟล  MP3
ID3]
[ใช ่]: เพ ิ ่ม ข อ ม ลู ID3
[ไม ่]: ไม เ พ ิ ่ม ข อ ม ลู ID3
[อ ุปกรณ ์ ]
ไฟล  MP3 ท ี ่สร า งข ึ ้ นจะสามารถบ น
ั ท ึกได เ ฉพาะใน
ฟงเพลงดวยหูฟง
อป
ุ กรณ USB เท า น ั ้ น
1
เส ีย บปล ั ๊ กห ฟ
ู งเข า ท ี ่ช อ งเส ีย บ
ของเคร ื ่อ ง
TH
25
ภาษ าไทย
เลนจากอุปกรณภายนอก
10
จูนเนอร (FM)
ขอมูลผลิตภัณฑ
ช ว งการปร บ
ั ความถ ี ่
87.5 - 108 MHz
กร ิด การปร บ
ั ความถ ี ่
50/100 kHz
ความไว
หมายเหตุ
•
ข อ ม ลู ผล ิต ภ ณ
ั ฑ อ าจเปล ี ่ย นแปลงได โดยไม ต อ งแจ ง ให ท
 ราบลว งหน า
ขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑ
- โมโน, 26dB S/N Ratio
22 dBf
ความคมช ดั ในการค น
 หาส ญ
ั ญาณ
<37 dBf
ความผ ิด เพ ี ้ ยนทางฮาโมน ิค รวม
<3%
อ ตั ราส ว นการต ดั ท ิ ้ งความถ ี ่ก ลาง
60 dB
อ ตั ราส ว นส ญ
ั ญาณตอ การรบกวน
>55 dB
การตอบสนองตอ ความถ ี ่
180 Hz~10 kHz / ±6 dB
การแยกช อ งส ญ
ั ญาณเส ีย งสเตอร โิ อ
26 dB (1 kHz)
สเตอร โิ อเธรสโฮลด 
29 dB
เครื่องขยายเสียง
กำล งั เส ีย งท ี ่ข บ
ั ออกทางเอาต พ ตุ
400W
การตอบสนองตอ ความถ ี ่
40 - 20000 Hz, ±3dB
อ ตั ราส ว นส ญ
ั ญาณตอ การรบกวน
>60dB
ความต า นทานของลำโพง
4 ohm
Aux Input
1.0 V RMS 47kohm
ต วั ข บ
ั เส ีย ง
2 x 5.25” ว ฟ
ู เฟอร  + 1.25” ทว ีต เตอร 
1.0 V RMS 47kohm
ความไว
>82 dB/m/W
ช อ งเช ื ่อ มตอ MP3
ลำโพง
ขอมูลทั่วไป
ดิสก
ชน ิด ของเลเซอร 
เซม ิค อนด กั เตอร 
AC Power
110 - 127V / 220 - 240V~,
50 - 60 Hz
เส น
 ผ า ศ น
ู ย ก ลางของแผ น
 ด ิสก  12cm/8cm
MPEG-1 / MPEG-2 / DivX / DivX
การใช พ
 ล งั งานขณะเคร ื ่อ งทำงาน
80W
Ultra
การใช พ
 ล งั งานขณะสแตนด บ าย
Video DAC
12 บ ิต , 108 MHz
การใช พ
 ล งั งานขณะสแตนด บ ายแบบ
”10W
”1W
ระบบส ญ
ั ญาณ
PAL / NTSC
ประหย ดั พล งั งาน
รป
ู แบบว ิด โี อ
4:3 / 16:9
เอาต พ ตุ เส ีย ง
0 dB 2 ± 0.2V Rms 47 kohm
ว ิด โี อ S/N
56 dB
เอาต พ ตุ ห ฟ
ู ง
2X25mW 32ohm
Audio DAC
24 บ ิต / 96 kHz
ขนาด
การตอบสนองตอ ความถ ี ่
4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
- ต วั เคร ื ่อ ง (ก x ส x ล)
270 x 190 x 324 มม.
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
- กลอ งลำโพง (ก x ส x ล)
189 x 406 x 340 มม.
4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
น  หน กั
PCM
IEC 60958
- พร อ มบรรจ ุภ ณ
ั ฑ
23.5 กก.
Dolby Digital
IEC 60958, IEC 61937
- ต วั เคร ื ่อ ง
5.9 กก.
DTS
IEC 60958, IEC 61937
- กลอ งลำโพง
2 x 7 กก.
การถอดรห สั ว ิด โี อ
รูปแบบแผนดิสกที่รองรับ
•
•
•
•
•
•
26
TH
Digital Video Disc (DVD)
Video CD (VCD)
Super Video CD (SVCD)
Digital Video Disc + Rewritable (DVD+RW)
Compact Disc (CD)
ไฟล ร ป
ู ภาพ (Kodak, JPEG) บน CDR(W)
ด ิสก  DivX(R) บน CD-R(W):
WMA
การทำความสะอาดตัวเครื่อง
รูปแบบ CD MP3 ที่รองรับ:
•
•
•
•
•
•
การบำรุงรักษา
DivX 3.11, 4.x, 5.x และ DivX Ultra
•
ใช ผ
 า เน ื ้ อน ิ ่ม ช บ
ุ น  ผสมน  ยาทำความสะอาดออ นๆ
ISO 9660
แล ว บ ิดให ห
 มาด ห า มใช น
  ยาทำความสะอาดท ี ่ม ีส ว นผสมของแอ
ส งู ส ดุ ช ื ่อ เร ื ่อ ง/อ ลั บ ั ้ ม: 12 ต วั อ กั ษร
ลกอฮอล , สป ร ิต , แอมโมเน ีย หร ือ สารก ดั เซาะ
ส งู ส ดุ จำนวนเร ื ่อ งรวมอ ลั บ ั ้ ม: 648
ส งู ส ดุ จำนวนอ ลั บ ั ้ ม: 300
การทำความสะอาดแผนดิสก
ส งู ส ดุ จำนวนแทร ค็ MP3: 648
•
ความถ ี ่แซมปล ิ ้ งท ี ่รองร บ
ั สำหร บ
ั แผ น
 ด ิสก  MP3: 32 kHz, 44.1
เม ื ่อ ด ิสก ส
 กปรก ให ท
 ำความสะอาดด ว ยผ า สะอาด เช ด็ แผ น
 ด ิสก อ
อกจากจ ดุ ศ น
ู ย ก ลาง
kHz, 48 kHz
•
อ ตั ราบ ิต ท ี ่รองร บ
ั ของแผ น
 ด ิสก  MP3: 32, 64, 96, 128, 192,
256 (kbps)
ไมรองรับรูปแบบดังตอไปนี้:
•
•
•
•
•
ไฟล ต า งๆ เช น
 *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
*.PLS, *.WAV
อ ลั บ ั ้ ม/ช ื ่อ เร ื ่อ งท ี ไ่ ม ใ ช ภ
 าษาอ งั กฤษ
ด ิสก ท ี ่บ น
ั ท ึก ด ว ยร ป
ู แบบ Joliet
MP3 Pro
•
ห า มใช ต วั ทำละลาย เช น
 เบนซ ิน ท ิน เนอร  สารทำความสะอาดท ี ่
ม ีจำหนา ยท ั ่วไป หร ือ สเปรย ป
 องก น
ั ไฟฟ าสถ ิต ย ท ี ใ่ ช ส
 ำหร บ
ั ส ื ่อ
บน
ั ท ึก ข อ ม ลู ในระบบอะนาล อ็ ก
ขอมูลการเลนบน USB
การทำความสะอาดเลนสหัวอานแผนดิสก
•
อุปกรณ USB ที่ใชรวมกันได:
•
•
•
หนว ยความจำแฟลช USB
เคร ื ่อ งเลน แฟลช USB
การ ด หนว ยความจำ (ต อ งม ีเคร ื ่อ งอา นการ ด เพ ิ ่ม เพ ื ่อใช ง า
เม ื ่อใช เ ป น
 เวลานาน ส ิ ่ง สกปรกหร ือฝ ุ ่นอาจสะสมท ี ่เลนส ห วั อา
นแผ น
 ด ิสก  เพ ื ่อให ก ารเลน ม ีค ณ
ุ ภาพด ี ควรทำความสะอาดเลนส 
ห วั อา นด ิสก ด ว ยน  ยาทำความสะอาดเลนส ห วั อา นซ ีด ีข อง Philips
หร ือ น  ยาทำความสะอาดท ี ่ม ีจำหนา ยท ั ่วไป ปฏ ิบ ตั ิต ามคำแนะน
ำท ี ่ม าพร อ มก บ
ั น  ยาทำความสะอาด
นร ว มก บ
ั เคร ื ่อ งเลนน ี ้ )
รูปแบบที่ใชได:
•
รป
ู แบบไฟล  USB หร ือ หนว ยความจำ FAT12, FAT16,
FAT32 (ขนาดเซ ก็ เตอร : 512 ไบต )
•
อ ตั ราบ ิต MP3 (การแลกเปล ี ่ย นข อ ม ลู ): 32-320 Kbps
และอ ตั ราบ ิต ท ี ่ม ีก ารเปล ี ่ย นแปลง
•
•
•
WMA v10 หร ือ ท ี ่ต  กวา
จำนวนอ ลั บ ั ้ ม/โฟลเดอร : ส งู ส ดุ 300
จำนวนแทร ค็ /เร ื ่อ ง: ส งู ส ดุ 648
รูปแบบที่ไมรองรับ:
•
รป
ู แบบไฟล ท ี ไ่ ม ร องร บ
ั จะถ ก
ู ข า มไป เช น

ไฟล เอกสาร Word (.doc) หร ือ MP3 ท ี ่ม ีนามสก ลุ .dlf
จะถ ก
ู ข า มและไม แ
 สดงผล
•
•
ไฟล เส ีย ง AAC, WAV, PCM
ไฟล  WMA ท ี ่ม ีก ารเข า รห สั ปกป องล ิข ส ิท ธ ิ ์ (DRM)
(เช น
 .wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
•
WMA Pro, WMA เส ีย ง, ไฟล  WMA ในร ป
ู แบบ Lossless
TH
27
ภาษ าไทย
•
•
•
11
การแกปญหา
ภาพเปนสีขาวดำหรือผิดเพี้ยน
•
ด ิสกไ ม เ หมาะก บ
ั มาตรฐานระบบส ีข องโทรท ศ
ั น  (PAL/NTSC)
•
บางคร ั ้ งอาจปรากฏภาพสไลด ผ
 ิด เพ ื ้ ยนได  น ี ไ่ ม ใ ช ก ารทำงา
นท ี ่ผ ิด ปกต ิ
คำเตือน
•
ห า มถอดฝาครอบเคร ื ่อ งน ี ้ ออกโดยเด ด็ ขาด
•
ให ท
 ำความสะอาดแผ น
 ด ิส ก 
•
ภาพท ี ่ผ ิด เพ ี ้ ยนอาจปรากฏข ึ ้ นในระหวา งต ั ้ งคา Progressive
Scan
เพื่อรักษาการรับประกันไว อยาพยายามซอมเครื่องดวยตนเอง
อัตราการจัดมุมมองของหนาจอโทรทัศนไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดแมวา
หากคุณประสบปญหาเมื่อใชอุปกรณนี้ ใหตรวจสอบประเด็นตอไปนี้กอนขอรับบ
คุณไดตั้งคารูปแบบจอแสดงผลของโทรทัศนไว
ริการ หากยังไมสามารถแกไขปญหา ใหไปที่เว็บไซตของ Philips www.philips.
•
อ ตั ราการจ ดั ม ุม มองท ี ่กำหนดไว ในแผ น
 DVD ท ี ใ่ ส เ ข า เคร ื ่อ ง
com/welcome เมื่อติดตอกับ Philips ตองแนใจวาเครื่องอยใกลตัวและมีหมายเล
•
อ ตั ราการจ ดั ม ุม มองอาจไม เ ปล ี ่ย นแปลงสำหร บ
ั ระบบโทรท ศ
ั น บ
างระบบ
ขรนและหมายเลขผลิตภัณฑ
ไฟไมเขา
ไมสามารถตั้งคาภาษาเสียงพากยหรือบทบรรยาย
ต อ งแนใจวา เส ีย บปล ั ๊ กไฟ AC ของเคร ื ่อ งอย า งถ ก
ู ต อ ง
•
ด ิสกไ มไ ด บ
 น
ั ท ึก ด ว ยเส ีย งพากย ห ร ือ บทบรรยายไว ห
 ลายภาษา
•
ต อ งแนใจวา ท ี ่เต า เส ีย บม ีก ระแสไฟฟ า AC
•
การต ั ้ งคา ภาษาเส ีย งพากย ห ร ือ บทบรรยายบนแผ น
 ด ิสกไ มไ ด 
•
ด ว ยค ณ
ุ สมบ ตั ิป ระหย ดั พล งั งาน เคร ื ่อ งจะด บ
ั โดยอ ตั โนม ตั ิ 15 นา
บางไฟลในอุปกรณ USB ไมสามารถแสดงผล
ท ีห ล งั จากเลนครบแทร ค็ ส ดุ ท า ยและไม ม
 ีก ารทำงานของปุ ่ม ควบค ม
ุ
•
•
จำนวนโฟลเดอร ห ร ือไฟล ใ นอ ป
ุ กรณ USB เก ินข ีด ท ี ่จำก ดั ไว 
เหต กุ ารณน ี ้ ไม ใ ช ก ารทำงานท ี ่ผ ิด ปกต ิ
ไมมีเสียงหรือคุณภาพเสียงไมดี
•
ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
•
รป
ู แบบของไฟล เหลา น ี ้ ไมไ ด ร บ
ั การรองร บ
ั
•
ถอดห ฟ
ู งออก
ไมรองรับอุปกรณ USB
•
ตรวจสอบวา ตอ ลำโพงอย า งถ ก
ู ต อ ง
•
•
ตรวจสอบวา ร ดั สายลำโพงส ว นท ี ่ย ื ่นออกมาแล ว
รับคลื่นวิทยุไดไมดี
อป
ุ กรณ USB ใช ก บ
ั เคร ื ่อ งเลนไมไ ด  ให ล องใช อ ป
ุ กรณอ ื ่น
ลำโพงขับเสียงซายขวาสลับกัน
•
เพ ิ ่ม ระยะห า งระหวา งเคร ื ่อ งเลน และโทรท ศ
ั น ห ร ือ VCR
•
•
ด งึ สายอากาศว ิท ย ุ FM ออกจนส ดุ
ไมมีการตอบสนองจากเครื่องเลน
•
ตอ สายอากาศ FM ภายนอกอาคารแทน
•
ถอดปล ั ๊ กไฟ AC แล ว เส ีย บเข า ไปใหม  จากน ั ้ นเป ด เคร ื ่อ งอ ี
นาฬิกาจับเวลาไมทำงาน
กคร ั ้ ง
•
ต ั ้ งคา นาฬ ิก าให ถ ก
ู ต อ ง
ด ว ยค ณ
ุ สมบ ตั ิป ระหย ดั พล งั งาน ระบบจะด บ
ั โดยอ ตั โนม ตั ิ 15 นาท ี
•
เป ด สว ิต ช น
 าฬ ิก าจ บ
ั เวลา
หล งั จากเลนครบแทร ค็ ส ดุ ท า ยและไม ม
 ีก ารทำงานของปุ ่ม ควบค ุม
การตั้งคานาฬิกา/นาฬิกาจับเวลาถูกลบออก
•
ตรวจสอบการตอ ลำโพงและตำแหนง
รีโมตคอนโทรลไมทำงาน
•
ระบบไฟฟ าข ดั ข อ งหร ือ สายไฟถ ก
ู ถอดออก
•
•
ร ีเซ ต็ นาฬ ิก า/นาฬ ิก าจ บ
ั เวลา
กอ นท ี ่จะกดปุ ่ม ทำงานใดๆ กอ นอ ื ่น ให เ ล ือ กแหลง ท ี ่ถ ก
ู ต อ งด ว ย
ร โี มตคอนโทรลแทนท ี ่จะเล ือ กจากต วั เคร ื ่อ ง
•
ลดระยะห า งระหวา งร โี มตคอนโทรลก บ
ั ต วั เคร ื ่อ ง
•
ใส แ
 บตเตอร ี โ่ ดยให ข
 ั ้ ว (เคร ื ่อ งหมาย +/–) อย
ใ นด
 า นท ี ่ระบ ุ
•
เปล ี ่ย นแบตเตอร ี ่
•
ถ ือ ร โี มตคอนโทรลให ต รงก บ
ั เซ น
็ เซอร ท ี ่ด า นหน า ของเคร ื ่อ ง
ตรวจไมพบแผนดิสก
•
ใส แ
 ผน
 ด ิส ก 
•
ตรวจสอบวาใส ด ิสก ก ล บ
ั ข า งหร ือไม 
•
รอจนกวา รอยไอน  ท ี ่เลนส จ ะหายไป
•
เปล ี ่ย นหร ือ ทำความสะอาดเลนส ห วั อา นแผ น
 ด ิส ก 
•
ใช แ
 ผน
 CD ท ี ่เสร จ็ สมบ รู ณแล ว หร ือ ท ี ่ม ีร ป
ู แบบแผ น
 ด ิสก ท ี ่
ถก
ู ต อ ง
ไมมีภาพ
•
ตรวจสอบการเช ื ่อ มตอ ว ิด โี อ
•
เป ด โทรท ศ
ั น ไ ปท ี ่ช อ งร บ
ั สญ
ั ญาณจากว ิด โี อท ี ่ถ ก
ู ต อ ง
•
Progressive Scan ทำงานแตโทรท ศ
ั น ไ ม ร องร บ
ั Progressive Scan
28
TH
12
อภิธานศัพท์
ย งั อ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ มตอ อย
 ค ณ
ุ สามารถใช  S-Video ได 
ก ต็ อ เม ื ่อโทรท ศ
ั นข
 องค ณ
ุ ม ีช อ ง S-Video In
ก
DivX®
การควบค ม
ุ โดยผ
ป
 กครอง

การเข า รห สั DivX® ท ี ่อใ ยนระหว

า งการจดส ิท ธ ิบ ตั รน ั ้ นเป น
 เทคโนโลย ีก
ฟ งก ช
 น
ั ของ DVD เพ ื ่อ จำก ดั การเลน แผ น
 ด ิสก ต ามอาย ผ
ุ ใ ช จ ะข ึ ้ นอย
ก
 บ
ั ระ
ารบ ีบ อ ดั ว ิด โี อแบบ MPEG-4 โดย DivX®, Inc. สามารถบ ีบ ขนาดไฟล ว ิด ี
ดบ
ั การจำก ดั อาย ใุ นแตละประเทศ การจำก ดั อาย จุ ะแตกตา งก น
ั ในแผ น
 ด
โอด ิจ ิต อลให เ ล ก็ ลงและย งั คงให ค ณ
ุ ภาพของภาพไว ในระด บ
ั ส งู
ิสก แตละแผ น
 ; เม ื ่อ เป ด ใช ง าน จะม ีก ารห า มเลนหากระด บ
ั ของซอฟต 
Dolby Digital
ภาษ าไทย
D
แวร ส
 งู กวา ระด บ
ั ท ี ่ผใ ช ก ำหนดไว 
ระบบเส ีย งรอบท ิศ ทางท ี ่พ ฒ
ั นาโดย Dolby Laboratories ซ ึ ่ง ประกอบด ว
ยหกช อ งส ญ
ั ญาณเส ีย งด ิจ ิต อล (ด า นหน า ซ า ยและขวา เส ีย งรอบท ิศ ท
ช
างด า นซ า ยและขวา ตรงกลาง และซ บ
ั วฟ
ู เฟอร )
ช อ งเส ียบ AUDIO OUT
ช อ งเส ีย บส ีแดงและส ีข าวจะส ง ส ญ
ั ญาณเส ีย งไปย งั ระบบอ ื ่นๆ (ท ีว ,ี
J
สเตอร โิ อ และอ ื ่นๆ)
JPEG
ช อ งเส ียบ VIDEO OUT
รป
ู แบบท ั ่วไปของภาพน ิ ่ง แบบด ิจ ิต อล ระบบการบ ีบ อ ดั ข อ ม ลู ภา
ช อ งเส ีย บส ีเหล ือ งท ี ่ส ง ส ญ
ั ญาณภาพของ DVD ไปย งั โทรท ศ
ั น
พน ิ ่ง ท ี ่นำเสนอโดย Joint Photographic Expert Group ซ ึ ่ง ค ณ
ุ
ภาพของร ป
ู ภาพจะลดลงเพ ีย งเล ก็ น อ ยแม จ ะม ีอ ตั ราการบ ีบ อ ดั ส งู
ไฟล เหลา น ี ้ จะใช น
 ามสก ลุ ‘.jpg’ หร ือ ‘.jpeg’
บ
บท
M
บท
ส ว นของภาพหร ือ เพลงใน DVD ซ ึ ่ง ม ีข นาดเล ก็ กวาไตเต ิ ้ ล ไตเต ิ ้ ลประ
MP3
กอบด ว ยบทหลายบท แตละบทจะม ีก ารกำหนดหมายเลขบทซ ึ ่ง ทำให ค ณ
ุ
รป
ู แบบของไฟล ท ี ่ม ีระบบบ ีบ อ ดั ข อ ม ลู เส ีย ง MP3 ย อ มาจาก
คน
 หาบทน ั ้ นๆ ได 
Motion Picture Experts Group 1 (หร ือ MPEG-1) Audio Layer 3
ด ว ยข อ ม ลู ร ป
ู แบบ MP3 ทำให  CD-R หร ือ CD-RW หน ึ ่ง แผ น
 สามารถบ
รรจ ขุ อ ม ลู มากกวา ซ ีด ีท ั ่วไปถ งึ 10 เท า
ร
รห ส
ั ภม
ู ภ
ิ าค (Region Code)
P
ระบบท ี ่อ น ญ
ุ าตให เ ลน ด ิสกไ ด เ ฉพาะในภ ูม ภ
ิ าคท ี ่กำหนดไว  เคร ื ่อ งน ี ้ จ
ะเลน เฉพาะด ิสก ท ี ่ม ีร ห สั ภ ูม ภ
ิ าคท ี ่ต รงก น
ั เท า น ั ้ น ค ณ
ุ สามารถด รู ห สั ภ ู
PBC
มภ
ิ าคของเคร ื ่อ งของค ณ
ุ ได จ ากป ายบนผล ิต ภ ณ
ั ฑ  ด ิสก บ างแผ น
 สามารถเ
ย อ มาจาก Playback Control เป น
 ระบบท ี ่ค ณ
ุ สามารถนาว ิเกตผ า น Video
ลนได ม
 ากกวา หน ึ ่ง ภ ูม ภ
ิ าค (หร ือ ท กุ ภ ูม ภ
ิ าค)
CD/Super VCD ด ว ยเมน บ
ู นหน า จอซ ึ ่งได ร บ
ั การบ น
ั ท ึกไว ในด ิสก 
คณ
ุ สามารถเพล ิด เพล ินก บ
ั การเลน และค น
 หาแบบอ ิน เทอร แอกท ีฟได 
ส
PCM
Pulse Code Modulation. ระบบการเข า รห สั เส ีย งแบบด ิจ ิต อล
สญ
ั ญาณเส ีย งด ิจ ิตอล
สญ
ั ญาณเส ีย งด ิจ ิต อลค ือ ส ญ
ั ญาณเส ีย งท ี ไ่ ด ร บ
ั การแปลงเป น
 คา ต วั เลข
สญ
ั ญาณเส ีย งด ิจ ิต อลจะได ร บ
ั การถา ยทอดผ า นหลายช อ งส ญ
ั ญาณได 
S
S-Video
แตส ญ
ั ญาณเส ีย งอะนาล อ็ กจะได ร บ
ั การถา ยทอดผ า นสองช อ งส ญ
ั ญาณ
เท า น ั ้ น
การเช ื ่อ มตอ ว ิด โี อแบบอะนาล อ็ ก การเช ื ่อ มตอ แบบน ี ้ สามารถส ง ส ญ
ั ญ
าณภาพท ี ่ม ีค วามช ดั เจนได  โดยส ง ส ญ
ั ญาณความสวา งและส ีแยกจาก น
ั ไป
TH
29
สญ
ั ญาณเส ีย งอะนาล อ
็ ก
สญ
ั ญาณเส ีย งซ ึ ่งไม เ ปล ี ่ย นกล บ
ั เป น
 ต วั เลข ส ญ
ั ญาณเส ีย งอะนาล อ็ กจะใ
ช ไ ด เ ม ื ่อ ค ณ
ุ ใช  AUDIO LEFT/RIGHT แจ ค ส ีแดงและส ีข าวเหลา น ี ้ จะ
ส ง ส ญ
ั ญาณเส ีย งผ า นสองช อ งส ญ
ั ญาณทางซ า ยและขวา
ห
หลายช อ งส ญ
ั ญาณ
ตามปกต ิ DVD จะได ร บ
ั การระบ ใุ ห แ
 ตละแทร ค็ เส ีย งประกอบด ว ยหน ึ ่ง ฟ 
ลด เส ีย ง หลายช อ งส ญ
ั ญาณ (multichannel) หมายถ งึ โครงสร า งของแทร
ค็ เส ีย งท ี ่ม ีต ั ้ งแตส ามช อ งส ญ
ั ญาณข ึ ้ นไป
อ
อต
ั ราบ ิต
อ ตั ราบ ิต ค ือ จำนวนบ ิต ซ ึ ่งได ร บ
ั การประมวลผลตอ ช ว งระยะเวลาหน ึ ่ง
อ ตั ราบ ิต ปกต ิจะได ร บ
ั การว ดั เป น
 จำนวนบ ิต ตอ ว ินาท ี (ก โิ ลบ ิต ตอ ว ินาท ี:
kbps) คำวา อ ตั ราบ ิต ม ีค วามหมายเด ีย วก บ
ั อ ตั ราการถา ยโอนข อ ม ลู
(หร ือ อ ตั ราข อ ม ลู ธรรมดา)
อต
ั ราส ว นภาพ
อ ตั ราส ว นภาพหมายถ งึ อ ตั ราส ว นความกว า งและความยาวของหน า จอท ีว ี
อ ตั ราส ว นมาตรฐานของท ีว ีค ือ 4:3 ขณะท ี ่อ ตั ราส ว นของท ีว ีค วามละเอ ีย
ดส งู หร ือ ท ีว ีจ อกว า งค ือ 16:9 Letter box ช ว ยให ค ณ
ุ เพล ิด เพล ินก บ
ั การร
บ
ั ชมภาพในม ุม มองท ี ่ก ว า งย ิ ่ง ข ึ ้ นในหน า จอมาตรฐาน 4:3
ไ
ไตเต ิ ้ ล
ใน DVD ท ี ่ว างจำหนา ย น ี ่เป น
 ส ว นท ี ่ย าวท ี ่ส ดุ ของภาพยนตร ห ร
ือ เพลงของ DVD น ั ้ น แตละไตเต ิ ้ ลจะม ีก ารกำหนดหมายเลขไว 
เพ ื ่อให ค ณ
ุ สามารถหาไตเต ิ ้ ลท ี ่ต อ งการได 
เม ื ่อ ค ณ
ุ บน
ั ท ึก รายการ รายการเหลา น ั ้ นจะได ร บ
ั การจ ดั เก บ
็ เป น
 ไตเ
ต ิ ้ ล โดยไตเต ิ ้ ลท ี ่บ น
ั ท ึกไว อ าจแบ ง เป น
 หลายบทอย
แล ว โดยอ ตั โนม ตั ิ
ท ั ้ งน ี ้ ข ึ ้ นอย
ก
 บ
ั การต ั ้ งคา การบ น
ั ท ึก
เ
เมน ด
ู ิ สก 
การแสดงผลบนหน า จอท ี ใ่ ห ท
 ำการเล ือ กภาพ เส ีย ง คำบรรยาย ม ุม กล อ ง
และอ ื ่นๆ ซ ึ ่ง บ น
ั ท ึกไว ใน DVD
เส ีย งรอบท ิศ ทาง (Surround)
ระบบท ี ่ส ามารถสร า งขอบเขตการกระจายส ญ
ั ญาณเส ีย งแบบสามม ิต ไิ ด อ
ย า งสมจร งิ ซ ึ ่งโดยปกต ิจะต อ งใช ล ำโพงหลายต วั ท ี ่จ ดั วางอย
ร อบๆ

ผฟ
  ง
30
TH
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
MCD802_98_UM_V2.0
Document order number:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement