Philips SA018102S/97, SA018102B/97, SA018102K/97, SA018102P/97, SA018102R/97, SA018102E/97 User guide

Philips SA018102S/97, SA018102B/97, SA018102K/97, SA018102P/97, SA018102R/97, SA018102E/97 User guide
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SA018102
SA018104
TH คู่มือผู้ใช้
สารบัญ
2
3
ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ 2
การบำรุงรักษาทั่วไป 2
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ 3
SA018 ใหมของคุณ 5
ภายในกลองมีอะไรบาง 5
เริ่มใชงาน 6
ภาพรวมทั่วไปของ SA018 6
การแสดงสถานะและความหมายตางๆ 7
เชื่อมตอและชารจ 9
เชื่อมตอสาย USB ที่ใหมา 9
เชื่อมตอหูฟง 9
ติดตั้งซอฟตแวร Philips Device Manager 4
6
ภาพรวมการควบคุมอยางละเอียด 9
ถายโอนเพลงไปยัง SA018 10
การจัดการเพลงใน SA018 10
เพลิดเพลินกับเครื่องเลน 11
การเปดและปด SA018 การปดเครื่องอัตโนมัติ 11
11
การฟงเพลง 11
ฟงวิทยุ FM 12
5
ใช SA018 เพื่อพกพาไฟล 14
6
วิธีแกไขปญหา 15
7
8
ขอมูลทางเทคนิค 16
รูปแบบไฟลเพลงที่รองรับ 16
Glossary 17
หากตองการความชวยเหลือ
โปรดไปที่
ภา ษาไ ทย
1
www.philips.com/welcome
ซึ่งคุณสามารถเขาใชงานสื่อสนับสนุนตางๆ อยางสมบูรณ เชน คมือผใช
ซอฟตแวรอัปเดตลาสุด และการตอบคำถามที่พบบอย
TH
1
1
ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ
ใหปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งคาต
ใหเพิ่มระดับเสียงอยางชาๆ จนกระทั่งคุณสามารถไดยินเสียงชัดเจนและรสึกสบา
ย โดยไมมีความผิดเพี้ยน
การบำรุงรักษาทั่วไป
ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:
การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง ‘ปลอดภัย’ สามารถกอใหเกิดการสู
ญเสียการไดยิน
Caution
•• ในการหล ีก เล ี ่ยงความเส ียหายและการทำงานผ ิดปกต ิ:
•• อย า ให เ คร ื ่องเลนถ กู ความร อ นส งู มากเก ินไป ซ ึ ่ง เก ิดจากอ ปุ กรณทำความร อ น
หร ือ แสงแดดโดยตรง
•• ห า มทำเคร ื ่องเลนตก หร ือห า มทำให ว ตั ถ ใุ ดๆ ตกลงบนเคร ื ่องเลนของค ณุ
•• ห า มทำเคร ื ่องเลนตกน  ห า มม ิให ช อ งเส ียบห ฟู ง หร ือช อ งใส แ บตเตอร ี ่ถ กู น  เ
น ื ่อ งจากน  ท ี ่เข า ไปในต วั เคร ื ่อ งอาจทำให ต วั เคร ื ่อ งได ร บ
ั ความเส ีย หายรุน แรง
•• อาจม ีส ญั ญาณรบกวนหากม โี ทรศ พั ท ม ือถ ือท ี ใ่ ช ง านในบร ิเวณใกล เ ค ียง
•• สำรองไฟล ข องค ณุ ตรวจสอบวาค ณุ เก บ็ ไฟล ต น ฉบ บั ท ี ่ค ณุ ดาวน โ หลดลงในอ ปุ
กรณข องค ณ
ุ Philips จะไม ร บ
ั ผ ิด ชอบตอ ความเส ีย หายใดท ี ่เก ิด ข ึ ้ นก บ
ั ข อ ม ลู
หากผล ิต ภ ณ
ั ฑ ไ ด ร บ
ั ความเส ีย หาย หร ือไม ส
 ามารถอา นข อ ม ลู ได 
•• จ ดั การ (ถายโอน, ลบ, อ ื ่นๆ) ไฟล เพลงของค ณุ ด ว ยซอฟต แวร เพลงท ี ใ่ ห ม าเท า
น ั ้ นเพ ื ่อ หล ีก เล ี ่ย งป ญหาตา งๆ
•• ห า มใช ส ารทำความสะอาดท ี ่ม ีส ว นผสมของแอลกอฮอล  แอมโมเน ีย เบนซ ิน
หร ือ สารท ี ่ม ฤี ทธ ิ ์ ก ดั กร อ น เน ื ่อ งจากสารเหลา น ี ้ จะทำให เ คร ื ่อ งเลนชำรุ
ดเส ีย หาย
เก ี ย
่ วก บ
ั การทำงานและอ ณ
ุ หภ ม
ู ิก ารจ ด
ั เก บ
็
•
ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำตามคำแนะนำตอไปนี้เมื่อใชงานหูฟงของคุณ
ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการไดยินเสียงของคุณ
หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถไดยินเสียงรอบตัวคุณ
คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราวในสถานการณที่มีแนว
โนมวาจะเปนอันตราย
หามใชหูฟงขณะควบคุมยานพาหนะ ป่นจักรยาน เลนสเก็ตบอรด และอื่นๆ เนื่อง
จากอาจเปนอันตรายตอการจราจรและผิดกฎหมายในหลายพื้นที่
 
การดัดแปลง
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิตอาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุป
กรณของผใชเปนโมฆะ
 
ขอมูลลิขสิทธิ์
 
•
•
ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะและหยุดพักอยางเหมาะสม
ใช ง านในท ี ่ท ี ่ม ีอ ณ
ุ หภ ูม ิระหวา ง 0 และ 35ºC (32 ถ งึ 95ºF) เสมอ
จ ดั เก บ
็ ในท ี ่ท ี ่ม ีอ ณ
ุ หภ ูม ิระหวา ง -20 และ 45ºC (-4 to 113ºF)
เสมอ
อาย กุ ารใช ง านแบตเตอร ี ่อ าจส ั ้ นลงในสภาพอ ณ
ุ หภ ูม ิต 
 
ช ิ ้ นส ว น/อ ุปกรณ เ สร ิม:
โปรดไปท ี ่ www.philips.com/support เพ ื ่อ ส ั ่ง ซ ื ้ อช ิ ้ นส ว น/
อป
ุ กรณเสร ิม
 
การฟงอยางปลอดภัย
ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัทหรือองค
กรรายนั้นๆ
การทำสำเนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต ไมวาจะเปนการดาวนโหลดจ
ากอินเตอรเน็ตหรือจากซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญ
ญาระหวางประเทศ
การทำสำเนาสื่อที่มีการปองกันการทำสำเนา รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล
การกระจายเสียง และการบันทึกเสียงโดยไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิดลิ
ขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทำผิดทางอาญา ไมควรนำอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุด
ประสงคดังกลาว
Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
 
มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์
ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:
การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรายตอการไดยินของคุณ ผลิตภัณ
ฑนี้สามารถใหเสียงในชวงระดับความดังที่อาจกอใหเกิดการสูญเสียการไดยินสำห
รับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลาไมถึงนาที ชวงระดับความดังเสียงที่ดังขึ้น
มีไวสำหรับผซึ่งอาจประสบกับการสูญเสียการไดยินอยแลว
เสียงอาจจะผิดเพี้ยนได ในชวงระยะเวลาหนึ่งการปรับการไดยินเสียง
“ในระดับที่ฟงสบาย” จะเปนระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังการฟงเปนเวลานาน
เสียง “ปกติ” แทจริงแลวอาจเปนเสียงดัง และเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุ
ณ เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณนี้ ใหคุณตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัยกอ
นที่จะปรับการไดยินเสียง และปลอยไว
ในการตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:
2
TH
Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และเราขอใหผใชของเรากระท
ำเชนนั้นดวย
ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น และ/หรือเผยแพรโดยไมไดรับ
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เดิม
การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ
การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิดชอบของคุณ
การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบพกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดาว
นโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุดประสงคเพื่อใชกับโดเมนสาธารณ
ะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตองเทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสำหรับการ
ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟใหมไดภายใต European
ใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิชย และตองเคารพคำแนะนำในการใชลิขสิทธิ์ซึ่งกำห
Directive 2006/66/EC และคุณไมสามารถทิ้งแบตเตอรี่ดังกลาวรวมกับขยะป
นดโดยเจาของลิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คำแนะนำนั้นอาจระบุวาหามมิใหมีการ
กติจากครัวเรือนได
คัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่งไมอนุญาตใ
หทำการคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณเชนนั้น ฟงกชันการบันทึกจะไมทำงาน แ
ละคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
 
การบันทึกขอมูล
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ และเสริมประสบการณผใช
นี้ เครื่องเลนนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลลักษณะการใชงานไวในสวนขอ
งหนวยความจำแบบไมลบเลือนของเครื่อง ขอมูลเหลานี้นำไปใชเพื่อระบุ
และคนหาขอผิดพลาด หรือปญหาตาง ๆ ที่คุณในฐานะที่เปนผใชอาจประ
สบขณะใชอุปกรณ ขอมูลที่จัดเก็บ ไดแก ระยะเวลาการเลนในโหมดเพลง
ระยะเวลาการเลนในโหมดวิทยุ จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จั
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อยา
งถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได
เพื่อเปนการปกปองฟงกชันการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑของคุณ
ใหนำผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเพื่อทำการเก็บรวบรวมอยางเปนทางการ หรือ
ศูนa
ยบริการที่มีผเชี่ยวชาญสามารถถอดหรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่แสดง:
a
a
a
a
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
ดเก็บจะไมแสดงใหเห็นถึงเนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปกรณ หรือแหลงที่ดาวนโหลด
ขอมูลที่จัดเก็บบนอุปกรณสามารถเรียกดู และนำมาใช เฉพาะเมื่อผใชส
งอุปกรณคืนแกศูนยบริการ Philips เทานั้น และเพื่อใหงายตอการคนหา
และปองกันขอผิดพลาดเทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดในครั้งแรกที่
ผใชรองขอ
 
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต
และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใชใหมได
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือผลิตภัณฑที่อยภาย
ใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC:
d
d
d
d
d
e
e
e
e
e
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาด
วยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทิ้งผลิตภัณฑที่เสื่อมส
ภาพอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพได
Caution
•• การถอดแบตเตอร ี ใ่ นต วั เคร ื ่องออกส ง ผลให ก ารร บั ประก นั เป น โมฆะและอาจจะท
ำให ผ
 ล ิต ภ ณ
ั ฑ เส ีย หายได  คำแนะนำตอไปน ี ้ เป น
 คำแนะนำในการกำจ ดั ผล ิต ภ ั
ณฑ เ ม ื ่อ หมดอาย กุ ารใช ง าน
f
f
f
คำประกาศของสหภาพยุโรป
f
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป
f
 
 
TH
ภา ษาไ ทย
Philips ใหนาประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อใหทราบถึงลักษณะการใชงานอุปกรณ
3
คำประกาศของสหรัฐอเมริกา
อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและจัดทำเพื่อใหเปนไปตามขอจำกัดขอ
งอุปกรณดิจิตอล Class B ตาม part 15 ของ FCC Rules ขอจำกัดเหลา
นี้กำหนดขึ้นเพื่อปองกันมิใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายในการติดตั้งภ
ายในที่พักอาศัย อุปกรณนี้ทำใหเกิด ใช และสามารถปลอยพลังงานคลื่นวิทยุ
และหากไมติดตั้ง และใชตามคมือแนะนำการใชอาจทำใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เ
ปนอันตรายตอวิทยุสื่อสารได
อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาสัญญาณรบกวนจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งใด
โดยเฉพาะ หากอุปกรณนี้ทำใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการรับวิทยุ หรือโทรทัศน
ซึ่งสามารถยุติไดโดยการปดและเปดอุปกรณ ใหผใชลองแกไขสัญญาณรบกวนโด
ยดำเนินการตามวิธีการอยางนอยหนึ่งวิธีตอไปนี้
•
•
•
•
ย า ยตำแหนง เสาอากาศร บ
ั สญ
ั ญาณ
เพ ิ ่ม ระยะห า งระหวา งอ ป
ุ กรณและเคร ื ่อ งร บ
ั สญ
ั ญาณ
เช ื ่อ มตอ อ ป
ุ กรณก บ
ั เต า ร บ
ั บนวงจรท ี ่แตกตา งจากการเช ื ่อ มตอ ขอ
งเคร ื ่อ งร บ
ั สญ
ั ญาณ
ปร ึก ษาก บ
ั ต วั แทนจำหนา ยหร ือ ช า งเทคน ิค ผช
 ำนาญการด

า นว ิท ย ุ/
โทรท ศ
ั น เพ ื ่อ ขอความช ว ยเหล ือ
 
คำประกาศของประเทศแคนาดา
อุปกรณดิจิตอล Class B นี้เปนไปตามมาตรฐาน ICES-003 ของแคนาดา
อุปกรณนี้เปนไปตามมาตรฐาน FCC-Rules, Part-15 และ 21 CFR 1040.10. ก
ารใชงานตองอยภายใตเงื่อนไขสองขอตอไปนี้:
•
•
อป
ุ กรณน ี ้ อาจไม ก อ ให เ ก ิด การรบกวนท ี ่เป น
 อน
ั ตราย และ
อป
ุ กรณน ี ้ ต อ งร บ
ั สญ
ั ญาณรบกวนท กุ ชน ิด รวมถ งึ ส ญ
ั ญาณรบกวน
ท ี ่อ าจกอให เ ก ิด การทำงานท ี ไ่ ม พ
 งึ ประสงค 
 
4
TH
2
SA018 ใหมของคุณ
SA018 จะชวยใหคุณ
•
•
เลนไฟล เส ีย งแบบ MP3 และ WMA ท ี ไ่ ม ม
 ีก ารปกป องล ิข ส ิท ธ ิ ์
ฟ งว ิท ย ุ FM
ภายในกลองมีอะไรบาง
SA018 มาพรอมกับกลองที่คุณสามารถใชเพื่อเก็บผลิตภัณฑหรือสิ่งของอื่นๆ
อุปกรณเสริมตอไปนี้รวมอยใน SA018:
เครื่องเลน
หูฟง
สายเคเบิล USB
คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
Philips GoGear audio player
EN
SA018
ภ าษ าไทย
Quick start guide
TH
5
3
เริ่มใชงาน
ภาพรวมการควบคุมอยางละเอียด
SA018 ม ีต วั เล ือ กการควบค ุม ด งั ตอไปน ี ้ :
ภาพรวมทั่วไปของ SA018
โหมด 
/
ฟ งก ช
 น
ั
:
ข ั ้ นตอน
กด 1x: เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งเลน และหย ดุ ช ั ่ว คราว
กดค า งไว : เพ ื ่อไปท ี ่ต อนต น
 ของเพลงท ี ่ห น ึ ่ง ของ SA018
กด 1x ท ี ่ต อนต น
 ของเพลง:
เพ ื ่อไปท ี ่ต อนต น
 ของเพลงกอ นหน า
กด 1x ขณะเลน : เพ ื ่อไปท ี ่ต อนต น
 ของเพลงป จ จ บ
ุ น
ั
กดค า งไว ข
 ณะเลน : เพ ื ่อ สแกนถอยหล งั ในเพลงป จ จ บ
ุ น
ั
กด 2x: เพ ื ่อ ข า มไปท ี โ่ ฟลเดอร ก อ นหน า
(หากม โี ฟลเดอร อ ื ่นๆ)
กด 1x: เพ ื ่อไปท ี ่ต อนต น
 ของเพลงถ ดั ไป
กดค า งไว ข
 ณะเลน : เพ ื ่อ สแกนเด ินหน า ในเพลงป จ จ บ
ุ น
ั
กด 2x: เพ ื ่อ ข า มไปท ี โ่ ฟลเดอร ถ ดั ไป
(หากม โี ฟลเดอร อ ื ่นๆ)
VOL
กด 1x: เพ ื ่อ เพ ิ ่ม / ลดระด บ
ั เส ีย งท ีละระด บ
ั
กดค า งไว : เพ ิ ่ม / ลดระด บ
ั เส ีย งอย า งรวดเร ว็
กดสองปุ ่ม ค า งไว พ
 ร อ มก น
ั : เพ ื ่อ สล บ
ั การเป ด / ป ด
FullSound™
กดค า งไว  4 ว ินาท ี: เพ ื ่อ สล บ
ั การเป ด /ป ด SA018
 
โหมด FM:
ฟ งก ช
 น
ั
a
/
b
Vol
c
/
ข ั ้ นตอน
กด 1x: เพ ื ่อ สล บ
ั เส ีย งว ิท ย ไุ ปมาระหวา งป ด เส ีย งและยกเ
แจ ค็ ท ี ใ่ ช ไ ด ก บ
ั หฟ
ู ง / การเช ื ่อ มตอ เข า ก บ
ั USB
ล ิก ก ารป ด เส ีย ง
กด: เพ ิ ่ม /ลดระด บ
ั เส ีย ง
กดค า งไว : เพ ื ่อ บ น
ั ท ึก คล ื ่นป จ จ บ
ุ น
ั ให เ ป น
 สถาน ีท ี ่ต ั ้
กดค า งไว : เพ ิ ่ม /ลดความเร ว็ ในการเลน
งไว ล ว งหน า
กด: ข า มไปเพลงกอ นหน า / ถ ดั ไป
กด 1x: เพ ื ่อ ข า มไปท ี ่ค วามถ ี ่ต  กวา ถ ดั ไป
กดสองคร ั ้ ง: ข า มไปโฟลเดอร ก อ นหน า / ถ ดั ไป
กด 2x: เพ ื ่อ ข า มไปท ี ่สถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า กอ นหน า
กดค า งไว : เพ ื ่อ สแกนเด ินหน า /
(หากม ีก ารต ั ้ งสถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า อ ื ่นๆ)
ถอยหล งั ในเพลงป จ จ บ
ุ น
ั
e
f
RESET
FM /
กดค า งไว : เพ ื ่อ สแกนลงด า นลา งไปท ี ่ค วามถ ี ่ส งู กวา ถ ดั ไ
กด: เลน /หย ดุ ช ั ่ว คราว
d
ปอย า งรวดเร ว็
กด: ร ีเซ ต็ SA018
/
กด 1x: เพ ื ่อ ข า มไปท ี ่ค วามถ ี ่ส งู กวา ถ ดั ไป
เล ื ่อ น: เพ ื ่อ เล ือ กแหลง ท ี ่ม า/โหมด
g
เล ื ่อ น: เพ ื ่อ ล อ็ ค/ปลดล อ็ คท กุ ปุ ่ม
h
กดค า งไว : เป ด /ป ด SA018
Note
•• เม ื ่อป ด เคร ื ่อง SA018 จะใช พ ล งั งานเล ก็ น อ ยหร ือไม ใ ช พ ล งั งานเลย การคว
กด 2x: เพ ื ่อ ข า มไปท ี ่สถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า ถ ดั ไป (หาก
ม ีก ารต ั ้ งคา สถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า อ ื ่นๆ)
กดค า งไว : เพ ื ่อ สแกนข ึ ้ นด า นบนไปท ี ่ค วามถ ี ่ส งู กวา ถ ดั
ไปอย า งรวดเร ว็
VOL
กด 1x: เพ ื ่อ เพ ิ ่ม / ลดระด บ
ั เส ีย งท ีละระด บ
ั
กดค า งไว : เพ ิ ่ม / ลดระด บ
ั เส ีย งอย า งรวดเร ว็
บค ุม ท ั ้ งหมดยกเว น
 การควบค ุม การเป ด /ป ด จะไม ท
 ำงานเม ื ่อ อย
ใ นโหมด

‘ป ด ’
กดค า งไว  4 ว ินาท ี: เพ ื ่อ สล บ
ั การเป ด /ป ด SA018
ด ว ยเหต ผ
ุ ลด า นการประหย ดั พล งั งาน อาจใช เ วลาส กั คร
ใ นการเป

ด SA018
Note
 
•• เม ื ่ออยใ นโหมดพ

กั SA018 จะป ด การทำงานเม ื ่อไม ม
 ีก ารกดปุ ่มใดๆ เป น
 เวลา
5 นาท ี
6
TH
แหล งต วั เล ือกแบบเล ื อ
่ นFM /
/
:
FM
เล ือ กแหลง ว ิท ย ุ เล ือ กโหมดแหลง เส ีย งซ  ท ั ้ งหมด
เล ือ กโหมดแหลง เส ีย งเลน แบบส
ม *
FM
* ในโหมดเลน แบบส
ม  SA018 จะเลน เพลงแบบส
ม 
 
การแสดงสถานะและความหมายตางๆ
 
สญ
ั ญาณไฟ LED:
การดำเน ิ นการ
สไลด 
กด
การควบค ม
ุ
สญ
ั ญาณไฟ LED
- FM (โหมดว ิ ทย ุ FM)
-
(= ตกลง)
(โหมดซ  )
-
(โหมดเลน แบบส
ม)
-
(ย อ นกล บ
ั )
-
(เด ินหน า )
(เลน)
-
(= ตกลง) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะสวา งข ึ ้ นท กุ คร ั ้ งท ี ่ก ด
(= ล อ็ คปุ ่ม *)
- สญ
ั ญาณไฟ LED จะสวา งข ึ ้ นท กุ คร ั ้ งท ี ่ก ด
- Vol (เพ ิ ่ม ระด บ
ั เส ีย ง)
กดค า งไว 
- Vol (ลดระด บ
ั เส ีย ง)
-
(บ น
ั ท ึก สถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า )
-
(ย อ นกล บ
ั อย า งรวดเร ว็ )
-
(เด ินหน า อย า งรวดเร ว็ )
(= ตกลง) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะย งั สวา งอย
เ ม ื ่อ กด/กดค า งปุ ่ม กด
(= ล อ็ คปุ ่ม) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะย งั สวา งอย
เ ม ื ่อ กด/กดค า งปุ ่ม กด
- Vol ** (เพ ิ ่ม ระด บ
ั เส ีย งอย า งรวดเร ว็ )
กดค า งไว 
- Vol ** (ลดระด บ
ั เส ีย งอย า งรวดเร ว็ )
-
(เป ด /ป ด )
(= ตกลง, แบตเตอร ี ่ > 40 %) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะสวา งประมาณ 2 ว ินาท ี
(= แบตเตอร ี ่ 10 - 40 %) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะสวา งประมาณ 2 ว ินาท ี
(= ข อ ความเต ือ น, แบตเตอร ี ่ < 10 %, ต อ งชาร จ ไฟ) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED
-
(โฟลเดอร ก อ นหน า )
-
(โฟลเดอร ถ ดั ไป)
- กดค า งไว 
-
(กล บ
ั ไปท ี ่เพลงแรก)
- ย า ย
- ปุ ่ม สไลด  (ปลดล อ็ คปุ ่ม)
- กดพร อ มก น
ั
กดพร อ มก น
ั
กด
เช ื ่อ มตอ ก บ
ั คอมพ ิว เตอร 
- Vol และ Vol (เป ด ใช  FullSound™
(= ตกลง) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะสวา งเป ด และป ด สองคร ั ้ ง
(= ล อ็ คปุ ่ม *) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะสวา งเป ด และป ด สองคร ั ้ ง
)
Vol และ Vol (ป ด การใช ง าน FullSound™
)
(หย ดุ ช ั ่ว คราว)
(การชาร จ )
(= ตกลง) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะสวา งเป ด และป ด สามคร ั ้ ง
(= ล อ็ คปุ ่ม *) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะสวา งเป ด และป ด หน ึ ่ง คร ั ้ ง
(= ตกลง) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะสวา งเป ด และป ด สามคร ั ้ ง
(= ล อ็ คปุ ่ม *) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะสวา งเป ด และป ด สามคร ั ้ ง
(= ตกลง) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะสวา งเป ด และป ด หน ึ ่ง คร ั ้ ง
(= ล อ็ คปุ ่ม *) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะสวา งเป ด และป ด หน ึ ่ง คร ั ้ ง
(= ตกลง) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะกะพร ิบ ตลอดเวลาท ี ่ห ย ดุ ช ั ่ว คราว
(= ล อ็ คปุ ่ม *) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะสวา งข ึ ้ นท กุ คร ั ้ งท ี ่ก ดปุ ่ม
(= ตกลงเพ ื ่อ ยกเล ิก การเช ื ่อ มตอ , แบตเตอร ี ่เต ม
็ แล ว ) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะส
วา งอย า งตอ เน ื ่อ งขณะเช ื ่อ มตอ
(= ตกลงเพ ื ่อ ยกเล ิก การเช ื ่อ มตอ , แบตเตอร ี ่เต ม
็ แล ว ) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะส
วา งอย า งตอ เน ื ่อ งขณะเช ื ่อ มตอ และชาร จ ไฟ
ภ าษ าไทย
กดสองคร ั ้ ง
จะสวา งประมาณ 2 ว ินาท ี
TH
7
เช ื ่อ มตอ ก บ
ั คอมพ ิว เตอร 
(ถา ยโอนไฟล )
(= ตกลงเพ ื ่อ ยกเล ิก การเช ื ่อ มตอ , การถา ยโอนเสร จ็ สมบ รู ณ
และแบตเตอร ี ่เต ม
็ แล ว ) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะสวา งอย า งตอ เน ื ่อ งขณะเช ื ่อ มตอ
(= กำล งั ถา ยโอน, อย า ยกเล ิก การเช ื ่อ มตอ) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED
จะกะพร ิบ ขณะกำล งั ถา ยโอนไฟล 
(= ถา ยโอนเสร จ็ สมบ รู ณ, ตกลงเพ ื ่อ ยกเล ิก การเช ื ่อ มตอ ,
กำล งั ชาร จ แบตเตอร ี ่) - ส ญ
ั ญาณไฟ LED จะสวา งอย า งตอ เน ื ่อ งขณะเช ื ่อ มตอ แ
ละชาร จ ไฟ
* ในการปลดล อ็ คการควบค ุม , ให ย า ยปุ ่ม สไลด อ อกจากส ญ
ั ล กั ษณล อ็ ค ** ส ญ
ั ญาณไฟ LED ระด บ
ั เส ีย งจะด บ
ั เม ื ่อ ถ งึ ระด บ
ั เส ีย งต  ส ดุ / ส งู ส ดุ ของ SA018
 
การแจ งเต ือนสถานะส ญ
ั ญาณไฟ LED:
SA018
ต อ งชาร จ แบตเตอร ี ่
ไม ม
 ไี ฟล ใ ห เ ลนใน SA018
ข อ ผ ิด พลาด*** - ต อ งกค  ืนซอฟต แวร 
สญ
ั ญาณไฟ LED
(‘สวา ง’ อย า งตอ เน ื ่อ ง)
(สวา งต ิด ก น
ั สองคร ั ้ ง)
(สวา งต ิด ๆ ก น
ั อย า งตอ เน ื ่อ ง)
*** SA018 ต อ งการพ ื ้ นท ี ่ค วามจ บ
ุ างส ว นเพ ื ่อให ฟ
 งก ช
 น
ั ซอฟต แวร ด ำเน ินการ ในหลายๆ กรณ ี สามารถแก ไ ขข อ ผ ิด พลาด
โดยการลบเพลงหน ึ ่ง เพลงออกจากเคร ื ่อ งเลน เพ ื ่อ เพ ิ ่ม พ ื ้ นท ี ่ค วามจ ใุ ห  <SA018> ทำงานได 
 
แสดงส ญ
ั ญาณเส ีย ง:
สถานะหร ือการทำงาน
เป ด /ป ด SA018
ต อ งชาร จ แบตเตอร ี ่
 
8
TH
สญ
ั ญาณเส ีย ง
(ส ง เส ีย งหน ึ ่ง คร ั ้ ง)
(หน ึ ่ง คร ั ้ งท กุ ๆ 5 นาท ี )
เชื่อมตอและชารจ
เชื่อมตอหูฟง
น ี ่ค ือ ว ิธ ีก ารเช ื ่อ มตอ ห ฟ
ู งท ี ใ่ ห ม
 า:
Warning
•• ข อ สำค ญั : SA018 ใช ก ารเช ื ่อมตอ USB ก บั คอมพ ิวเตอร เพ ื ่ออ ปั เดตซอ
ฟต แวร ภ
 ายใน เพ ื ่อ ป องก น
ั ข อ ม ลู ส ญ
ู หายและผล ิต ภ ณ
ั ฑ ทำงานผ ิด ปกต ิ
ห า มยกเล ิก การเช ื
่อ มตอในระหวา งกระบวนการอ ป
ั เดต
SA018 มีแบตเตอรี่ในตัวเครื่องที่สามารถชารจไดดังตอไปนี้:
•
•
โดยผ า นแจ ค็ ท ี ใ่ ช ไ ด ก บ
ั หฟ
ู ง / USB ของ SA018 จากคอมพ ิว เตอร 
(ด ว ยสาย USB ท ี ใ่ ห ม
 า)
โดยผ า นแจ ค็ ท ี ใ่ ช ไ ด ก บ
ั หฟ
ู ง / USB ของ SA018
โดยตรงจากแหลง จา ยไฟ (ด ว ยอ ป
ุ กรณช าร จ
ซ ึ ่ง วางจำหนา ยแยกตา งหาก)
Note
•• ในขณะท ี ่ SA018 เช ื ่อมตอก บั คอมพ ิวเตอร หร ือแหลงจายไฟ การควบค ุม แล
ะฟ งก ช
 น
ั ท ั ้ งหมดจะไม ท
 ำงาน
•• SA018 จะย งั คงอยใ นโหมดป

ด หล งั จากกระบวนการชาร จ เสร จ็ สมบ รู ณแล ว
เชื่อมตอสาย USB ที่ใหมา
1
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ ก USB ของสาย USB ท ี ใ่ ห ม
 าเข า ก บ
ั พอร ต USB
2
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ ก USB พ ิเศษของสาย USB ท ี ใ่ ห ม
 าก บ
ั แจ ค็ ท ี ใ่ ช 
ได ก บ
ั หฟ
ู ง / USB ของ SA018
เป ด คอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ
»»
ความตองการของระบบ:
•
•
•
•
•
•
•
1
2
SA018 ชารจ
Note
•• สำหร บั การใช ง านคร ั ้ งแรก ให ช าร จ SA018 เป น เวลา 3 ช ั ่วโมง
•• ในขณะท ี ่ SA018 เช ื ่อมตอก บั คอมพ ิวเตอร  การควบค ุม และฟ งก ช นั ท ั ้ งหม
Windows® (2000, XP, Vista)
Pentium III 800 MHz processor หร ือ ส งู กวา
128 MB RAM
พ ื ้ นท ี ่บ นฮาร ด ด ิสก  500 MB
การเช ื ่อ มตอ อ ิน เตอร เน ต็
Microsoft® Internet Explorer 6.0 หร ือใหม ก วา
พอร ต USB
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ ก Mini USB ของสายท ี ใ่ ห ม
 าก บ
ั SA018
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ ก USB มาตรฐานของสายท ี ใ่ ห ม
 าเข า ก บ
ั เคร ื ่อ งคอม
พ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ
»»
3
4
หนาตางปอปอัพจะปรากฎบนคอมพิวเตอร
จากหน า ตา งป อ ปอ พ
ั ให เ ล ือ ก Install Philips Device Manager
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ ง Philips Device
Manager ให เ สร จ็ สมบ รู ณ
ดจะไม ท
 ำงาน
•• ส ญั ญาณไฟ LED ส ีเหล ืองอำพ นั ซ ึ ่ง แสดงการชาร จ จะเปล ี ่ยนเป น ส ีเข ียวเม ื ่อ
เสร จ็ ส ิ ้ นกระบวนการชาร จ หากต อ งการข อ ม ลู เพ ิ ่ม เต ิม เก ี ่ย วก บ
ั สญ
ั ญาณไฟ
LED แสดงสถานะ โปรดด ท
ู ี ่ส ว น การแสดงสถานะและความหมายต า งๆ
หากหนาตางปอปอัพไมปรากฎบนคอมพิวเตอร...
1
ให เ ล ือ ก My Computer (WindowsXP® / Windows2000®) /
2
คล ิก ขวาท ี ่ Philips GoGear SA018
3
4
Computer (WindowsVista®)
เล ือ ก Install Philips Device Manager
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ ง Philips Device
Manager ให เ สร จ็ สมบ รู ณ
ภาษ าไท ย
3
ท ี ่ว า งบนคอมพ ิว เตอร 
ติดตั้งซอฟตแวร Philips Device Manager
TH
9
ไมพบไฟลใน SA018
การจัดการเพลงใน SA018
1
ตรวจด ใู ห แ
 นใจวา คอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ได เ ช ื ่อ มตอ ก บ
ั อ ิน เตอร เน ต็
2
แล ว
SA018 สามารถจัดเก็บเพลงไดนับรอยเพลง ในการจัดการและจัดวางตำแหนงเพ
ให เ ล ือ ก My Computer (WindowsXP® / Windows2000®) /
ลงของคุณงายขึ้น SA018 ใหคุณเรียงลำดับเพลงในโฟลเดอรได
3
4
5
Computer (WindowsVista®)
คล ิก ขวาท ี ่ Philips GoGear SA018
เล ือ ก Install Philips Device Manager from the Internet
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ ง Philips Device
Manager จากอ ิน เตอร เน ต็ ให เ สร จ็ สมบ รู ณ
ถายโอนเพลงไปยัง SA018
SA018 จะปรากฏเหมือนเปนอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ใน Windows®
Explorer คุณสามารถถายโอนและจัดการไฟลเพลงไปยัง SA018
ผานการเชื่อมตอ USB
1
คล ิก และไฮไลต เพลงอย า งน อ ยหน ึ ่ง เพลงในการถา ยโอนระหวา งเค
2
ใช ว ิธ ีก ารลากแล ว วางเพ ื ่อ ทำให ก ารถา ยโอนของค ณ
ุ เสร จ็ สมบ รู ณ
ร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร และ SA018
Tip
•• ในการถายโอนเพลงในแผ น ซ ีด ไี ปย งั เคร ื ่องเลน: ให ร ิป (แปลง) เพลงตางๆ
บนแผ น
 ซ ีด ีเพลงให เ ป น
 ไฟล  MP3/WMA โดยใช ซ
 อฟต แวร  เช น
 Windows®
Media Player ค ดั ลอกไฟลไ ปย งั SA018 ด ว ย Windows® Explorer ค ณ
ุ สามารถ
ดาวน โ หลดโปรแกรมเวอร ช
 น
ั ฟร ไี ด จ ากอ ิน เตอร เน ต็
Note
•• SA018 ต อ งการพ ื ้ นท ี ่หนวยความจำบางส ว นเพ ื ่ออ พั เดตซอฟต แวร
 การลบเพลงออกจากหนว ยความจำของ SA018 สามารถแก ป
 ญหาท ี ่เก ี ่ย วก บ
ั
ความจ ไุ ด 
10
TH
1
เม ื ่อ SA018 เช ื ่อ มตอ ก บ
ั พอร ต USB ของคอมพ ิว เตอร แล ว ให เ ป ด
2
สร า งโฟลเดอร ใ นอ ป
ุ กรณเก บ
็ ข อ ม ลู ของ SA018
3
Windows® Explorer
ใช ว ิธ ีก ารลากและวางเพ ื ่อ เร ีย งลำด บ
ั เพลงในโฟลเดอร 
Tip
•• การกดปุ ่ม
หร ือ
สองคร ั ้ งทำให ค ณ
ุ ข า มไปด า นหน า หร ือ ย อ นกล บ
ั ผ า นโ
ฟลเดอร บ น SA018 ทำให ค ณ
ุ สามารถค น
 หาเพลงได อ ย า งรวดเร ว็
4
เพลิดเพลินกับเครื่องเลน
การเปดและปด SA018
1
เม ื ่อ ต อ งการสล บ
ั ไปมาระหวา งโหมดเป ด และป ด ให ก ด
การฟงเพลง
SA018 ชวยใหคุณฟงเพลงทั้งหมดวนไปมาอยางตอเนื่อง SA018
มีคุณสมบัติการเลนแบบสม ทำใหคุณสามารถฟงเพลงแบบสมได
1
เช ื ่อ มตอ ห ฟ
ู งท ี ใ่ ห ม
 า
2
ต ั ้ งคา ต วั เล ือ กแบบเล ื ่อ นไปท ี ่ต วั เล ือ กการเลน เพลงต วั ใดต วั หน ึ ่ง
ค า งไว ป
 ระมาณ 4 ว ินาท ี
ตอไปน ี ้ :
•
•
การปดเครื่องอัตโนมัติ
- โหมด ซ  ท ั ้ งหมด (เลนท กุ เพลงอย า งตอ เน ื ่อ ง)
- โหมด เล น
 แบบส
ม
 * (เลนท กุ เพลงแบบส
ม)
SA018 ม ีค ณ
ุ สมบ ตั ิป ด เคร ื ่อ งอ ตั โนม ตั ิ ซ ึ ่ง ช ว ยให ป
 ระหย ดั พล งั งานแ
บตเตอร ี ่
หล งั จากอย
ใ นโหมดพ

กั 5 นาท ี (ไม ม
 ีก ารเลน เพลง ไม ม
 ีก ารกดปุ ่มใดๆ)
SA018 จะป ด การทำงาน
กด
ค า งไว ป
 ระมาณ 4 ว ินาท ีเพ ื ่อ เป ด การใช ง าน SA018
อ ีก คร ั ้ ง
3
กด
ค า งไว ป
 ระมาณ 4 ว ินาท ีเพ ื ่อ เป ด การใช ง าน SA018
ภาษ าไท ย
1
TH
11
4
กด
เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
ฟงวิทยุ FM
SA018 มีจูนเนอรวิทยุ FM ในตัว วิธีการฟงวิทยุ FM:
5
6
VOL
กด
กด
/
1
เช ื ่อ มตอ ห ฟ
ู งท ี ใ่ ห ม
 า
2
ต ั ้ งต วั เล ือ กแบบเล ื ่อ นไปท ี ่ตำแหนง FM
3
กด
ค า งไว ป
 ระมาณ 4 ว ินาท ีเพ ื ่อ เป ด การใช ง าน SA018
»»
วิทยุเริ่มทำงานอัตโนมัติ
เพ ื ่อ ลด / เพ ิ ่ม ระด บ
ั เส ีย ง
เพ ื ่อ ข า มไปท ี ่เพลงกอ นหน า / ถ ดั ไป
(กดปุ ่ม ค า งไว เ พ ื ่อ สแกนถอยหล งั / เด ินหน า ในเพลงป จ จ บ
ุ น
ั )
Note
•• *ในโหมด เล น แบบสม  SA018 จะเลนเพลงท กุ เพลงแบบสมก อนท ี ่จะเลนเพลงซ
 อ ีก คร ั ้ ง
12
TH
4
5
VOL
กด
กด
/
เพ ื ่อ เพ ิ ่ม / ลดระด บ
ั เส ีย ง
เพ ื ่อ ลด / เพ ิ ่ม ความถ ี ่ว ิท ย ุ (กดปุ ่ม ค า งไว เ พ ื ่อ สแกน
ความถ ี ่ว ิท ย ขุ ึ ้ น / ลง)
สามารถเก็บสถานีวิทยุไดสูงถึง 5 สถานี (ความถี่) เปนสถานีที่ตั้งไวลวงหนา:
1
กดค า งท ี ่
»»
เพ ื ่อ บ น
ั ท ึก ความถ ี ่เป น
 สถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า
เมื่อมีสถานีที่ตั้งไวลวงหนาครบ 5 สถานีแลว SA018 จะบันทึกทั
บสถานีที่มีอยดวยความถี่ที่บันทึกใหม โดยเริ่มการบันทึกทับจากส
ถานีที่ใชนอยที่สุด
Note
•• สายของห ฟู งทำหน า ท ี ่เป น เสาอากาศว ิทย ุ ตรวจสอบให แ นใจวาค ณุ เช ื ่อมตอห ู
ภาษ าไท ย
ฟ งอย า งถ กู ต อ งเพ ื ่อให ร บ
ั สญ
ั ญาณได ด ีท ี ่ส ดุ
TH
13
5
ใช SA018 เพื่อพกพาไฟล
SA018 ใหคุณสามารถพกพาไฟลไวใน Windows Explorer ได
1
ด ว ย SA018 ท ี ่เช ื ่อ มตอ ก บ
ั พอร ต USB ของคอมพ ิว เตอร  ให เ ป ด
2
การสร า งโฟลเดอร ใ น SA018
3
14
Windows Explorer
ใช ว ิธ ีก ารลากและวางเพ ื ่อ เร ีย งลำด บ
ั ไฟล ใ นโฟลเดอร 
TH
6
วิธีแกไขปญหา
ฉันจะรีเซ็ตเครื่องเลนของฉันอยางไร
••
ให เ ส ีย บปลายปากกา หร ือ ว ตั ถ อุ ื ่น ลงในช อ งร ีเซ ต็ ท ี ่อต ยรงด
 า นลา ง
ของ SA018 กดค า งไว จ นกวา เคร ื ่อ งเลนจะป ด
1
2
หากต วั เล ือ กร ีเซ ต็ ด งั กลา วทำงานไม ส
 ำเร จ็
ให ท
 ำตามข ั ้ นตอนแก ไ ข SA018 ด ว ย Philips Device Manager
ด งั น ี ้ :
ในเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ให เ ล ือ ก Start > Programs >
Philips Digital Audio Player > SA018 Device Manager >
Philips Device Manager เพ ื ่อ เข า ส
 Philips

Device Manager
กดปุ ่ม ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
ค า งไว ข
 ณะค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ SA018
กบ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
3
กดปุ ่ม ค า งไว จ นกวา Philips Device Manager จะเห น
็ SA018
4
ท ี ่ค อมพ ิว เตอร  ให ค ล ิก ปุ ่ม Repair และทำตามคำแนะนำของ
5
6
และเข า โส
 หมดการก

ค  ืน
Philips Device Manager เพ ื ่อ ทำตามข ั ้ นตอนการกค  ืนให เ สร ็
จสมบ รู ณ
เม ื ่อ ทำการกค  ืน เสร จ็ สมบ รู ณแล ว ให ย กเล ิก การเช ื ่อ มตอ SA018
จากเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
ป ด SA018 และเป ด ใหม 
ภาษ าไท ย
••
TH
15
7
ขอมูลทางเทคนิค
เป ด
 /ป ด

แบตเตอร ี ่ภ ายใน Li-ion polymer แบบชาร จ ได 
เวลาเลน (เพลง): ส งู ถ งึ 12 ช ั ่วโมง
ความต อ งการของระบบ
Windows® 2000, XP, Vista
Pentium III 800 MHz processor หร ือ ส งู กวา
128 MB RAM
พ ื ้ นท ี ่บ นฮาร ด ด ิสก  500 MB
การเช ื ่อ มตอ อ ิน เตอร เน ต็
Microsoft® Internet Explorer 6.0 หร ือใหม ก วา
การ ด เส ีย ง
พอร ต USB
เส ีย ง
การตอบสนองตอ ความถ ี :่ 20Hz - 18KHz
อ ตั ราส ว นส ญ
ั ญาณตอ การรบกวน: > 84 dB
การแยกช อ ง: 45dB
กำล งั เอาต พ ตุ : 2 x 2.4 mW
THD: 0.05% ท ี ่ 1 kHz
การเพ ิ ่ม ค ณ
ุ ภาพเส ีย ง: FullSound™
สือ
่ จด
ั เก บ
็ ข อ ม ลู
ความจ ขุ องหนว ยความจำในต วั :
SA018102 2GB NAND Flash
SA018104 4GB NAND Flash
รองร บ
ั อป
ุ กรณเก บ
็ ข อ ม ลู
ซอฟต แ
 วร 
Philips Device Manager สำหร บ
ั การเร ีย กค ืนข อ ม ลู และการอ ป
ั เกรด
การเช ื อ
่ มตอ
หฟ
ู ง 3.5 มม.
การเล น
 เส ีย ง
รป
ู แบบการบ ีบ อ ดั : MP3, WMA
อ ตั ราบ ิต MP3: 8-320 kps และ VBR
อ ตั ราบ ิต WMA: 5 - 320 kbps
อ ตั ราการส
ม ต วั อย า ง MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
อ ตั ราการส
ม ต วั อย า ง WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
การปร บ
ั สญ
ั ญาณ / การร บ
ั สญ
ั ญาณ / การส งส ญ
ั ญาณ
สถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า : 5
คล ื ่นท ี ่เคร ื ่อ งร บ
ั ว ิท ย รุ บ
ั ได : FM
ถ า ยโอนเพลง
ลากและวางใน Windows® Explorer
16
TH
รูปแบบไฟลเพลงที่รองรับ
SA018 รองรับรูปแบบเพลงตอไปนี้:
•
•
MP3
WMA ท ี ไ่ ม ม
 ีก ารปกป องล ิข ส ิท ธ ิ ์
8
Glossary
เ
เดซ ิเบล (dB)
F
FullSound
FullSound™ เป น
 เทคโนโลย ีส ม ยั ใหม ท
 ี ่อ อกแบบโดย Philips FullSound™
หนว ยท ี ใ่ ช ว ดั ระด บ
ั พล งั หร ือ ความเข ม
 เส ีย ง
เล น
 แบบส
ม
 
คณ
ุ สมบ ตั ิก ารเลนไฟล เส ีย ง (แทร ค็ ) แบบส
ม 
จะค ืนความละเอ ีย ดของส ญ
ั ญาณเส ีย งของดนตร ีท ี ่ถ กู บ ีบ อ ดั และปร บ
ั
แตง เพ ื ่อให เ ส ีย งท ี ่ท รงพล งั โดยไม ผ
 ิด เพ ี ้ ยน
L
LCD (Liquid Crystal Display)
อาจเร ีย กได ว า เป น
 ว ิธ ีท ี ใ่ ช ก น
ั โดยท ั ่วไปในการแสดงข อ ม ลู ภาพบนอ ป
ุ กร
ณอ ิเล ก็ ทรอน ิก ส ท ี ไ่ ม ใ ช ค อมพ ิว เตอร 
W
WMA (Windows Media Audio)
รป
ู แบบไฟล เส ีย งท ี ่ Microsoft เป น
 เจ า ของ
และเป น
 ส ว นหน ึ ่ง ของเทคโนโลย ี Microsoft Windows Media
ซ ึ ่งได แ
 ก เคร ื ่อ งม ือ Microsoft Digital Rights Management
เทคโนโลย ีก ารเข า รห สั ส ญ
ั ญาณ Windows Media Video
และเทคโนโลย ีก ารเข า รห สั ส ญ
ั ญาณ Windows Media Audio
ก
การสตร ีม
เทคน ิค การถา ยโอนข อ ม ลู ซ ึ ่ง สามารถประมวลผลข อ ม ลู ในร ป
ู ของสตร ีม
ท ี ่ม ีก ารถา ยโอนอย า งสม  เสมอและตอ เน ื ่อ ง เทคโนโลย ีก ารสตร ีม ม กั นำ
ไปใช บ
 นอ ิน เทอร เน ต็ เน ื ่อ งจากผใ ช จ ำนวนมากเช ื ่อ มตอ ด ว ยความเร ว็ ท ี ไ่
มส
 งู น กั และไม ส
 ามารถดาวน โ หลดไฟล ม ลั ต ิม ีเด ีย ขนาดใหญได เ ร ว็ พอ ด 
วยเหต น
ุ ี ้ การสตร ีม จ งึ ช ว ยให เ บราเซอร ห ร ือ ปล ั ๊ กอ ินท ี ่เป น
 ไคลเอ น
็ ต
ส
 ามารถแสดงผลข อ ม ลู ได ท
 น
ั ท โี ดยไม ต อ งรอให ก ารถา ยโอนข อ ม ลู ท ั ้ งห
มดเสร จ็ ส ิ ้ น
ร
ระด บ
ั เส ีย ง
ระด บ
ั เส ีย ง ค ือ คำท ี ใ่ ช บ
 อ ยท ี ่ส ดุ ในการบ ง บอกถ งึ การควบค ุม ระด บ
ั ความ
ด งั ของส ญ
ั ญาณเส ีย ง นอกจากน ี ้ ย งั ใช เ ป น
 ฟ งก ช
 น
ั ในการควบค ุม ความด งั ใ
ภาษ าไท ย
นอ ป
ุ กรณอ ิเล ก็ ทรอน ิก ส ห ลายประเภทอ ีก ด ว ย
TH
17
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
SA018_00_UM_V2.0
wk9333
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement