Philips SA1ARA16K/97, SA1ARA04K/97, SA1ARA08K/97 User guide

Philips SA1ARA16K/97, SA1ARA04K/97, SA1ARA08K/97 User guide
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SA1ARA02
SA1ARA04
SA1ARA08
SA1ARA16
TH คู่มือผู้ใช้
1
ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ การบำรุงรักษาทั่วไป การรีไซเคิลผลิตภัณฑ 2
3
GoGear Aria ใหมของคุณ 5
5
การเริ่มตนใชงาน 6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
ในชุดขายผลิตภัณฑมีอะไรบาง ภาพรวมของการควบคุมและการเชื่อมตอ เมนูหลักโดยรวม ติดตั้งซอฟตแวร เชื่อมตอและชารจ เชื่อมตอ GoGear Aria กับคอมพิวเตอร การแสดงระดับแบตเตอรี่ ยกเลิกการเชื่อมตอ GoGear Aria อยางปลอดภัย การเปดและปด GoGear Aria สแตนดบายและปดเครื่องอัตโนมัติ 4
5
3
3
4
ใช GoGear Aria เพื่อพกพาไฟล Windows Media Player 11 (WMP11) 8
9
9
ถายโอนไฟลเพลงและภาพลงในไลบรารีของ WMP11 9
สลับไปมาระหวางไลบรารีเพลงและภาพใน WMP และ GoGear Aria 9
ริปเพลงจากแผน CD 9
ซื้อเพลงออนไลน 10
ซิงคเนื้อหา Windows Media ของคุณลงใน GoGear Aria 11
ตั้งคา GoGear Aria สำหรับ WMP11 11
สลับไปมาระหวางการซิงคอัตโนมัติและการซิงคดวยตนเอง 11
เลือกและกำหนดลำดับเพลงในการซิงคโดยอัตโนมัติ 11
เลือกไฟลและรายการเพลงสำหรับการซิงคดวยตนเอง 12
คัดลอกไฟลจาก GoGear Aria ไปยังคอมพิวเตอรของคุณ 12
รายการเพลง WMP11 13
สรางรายการเพลงธรรมดา 13
สรางรายการเพลงอัตโนมัติ 13
แกไขรายการเพลง 13
ถายโอนรายการเพลงไปยัง GoGear Aria 14
คนหาเพลงหรือภาพดวย WMP11 14
ลบไฟลและรายการเพลงออกจากไลบรารีของ WMP11 14
ลบไฟลและรายการเพลงออกจาก GoGear Aria 14
แกไขขอมูลเพลงดวย WMP11 15
ติดตั้ง Windows Media Player 11 (WMP11) 6
ฟอรแม็ต GoGear Aria ดวย WMP11 15
เพลง 16
16
16
16
ฟงเพลง คนหาเพลงของคุณ การลบเพลง 7
หนังสือเสียง 17
17
17
17
การเพิ่มหนังสือภาพลงใน GoGear Aria การควบคุมหนังสือเสียง การเลือกหนังสือเสียงจากชื่อหนังสือ 8
วิดีโอ 18
18
18
18
การดาวนโหลด แปลงและถายโอนวิดีโอ การเลนวิดีโอ การลบวิดีโอ 9
รูปภาพ 19
19
19
19
19
ดูรูปภาพ การดูภาพสไลด เพิ่มรูปภาพลงใน GoGear Aria การลบรูปภาพ 10 วิทยุ 20
20
20
20
20
ฟงวิทยุ FM การหาคลื่นสถานีวิทยุดวยตนเอง การหาคลื่นสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนาอัตโนมัติ เลนสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา 11 การบันทึก 21
21
21
21
21
21
21
การบันทึกจากวิทยุ FM บันทึกเสียงพูด/เสียง ฟงเสียงวิทยุ FM ที่บันทึกไว ฟงเสียงพูด/เสียงที่บันทึก การถายโอนเสียงที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร การลบเสียงที่บันทึก 12 การตั้งคา 22
13 การอัปเดต GoGear Aria 24
24
14 การแกปญหา 25
ตรวจสอบ / การอัปเดตเฟรมแวรดวยตนเอง TH
1
ภ า ษา ไทย
สารบัญ
15 ขอมูลทางเทคนิค ความตองการของระบบ รูปแบบไฟลเพลงที่รองรับ รูปแบบไฟลวิดีโอที่รองรับ รูปแบบไฟลภาพที่รองรับ 16 ประมวลศัพท 26
26
26
26
26
27
 
หากตองการความชวยเหลือ
โปรดไปที่
www.philips.com/welcome
ซึ่งคุณสามารถเขาใชงานสื่อสนับสนุนตาง ๆ อยางเต็มที่ เชน คมือการใชงาน
ซอฟตแวรอัปเดตลาสุด และการตอบคำถามที่พบบอย
2
TH
1
ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ
ในการกำหนดระดับความดังเสียงที่ไมเปนอันตราย:
ใหตั้งคาการควบคุมระดับเสียงไวที่ระดับต
คอยๆ เพิ่มความดังเสียงจนกวาคุณจะไดยินเสียงอยางสบายและชัดเจนโดยไม
การบำรุงรักษาทั่วไป
ผิดเพี้ยน
การฟงเปนระยะเวลาที่เหมาะสม:
การฟงเปนเวลานาน แมวาจะในระดับ ‘ปลอดภัย’ ปกติ อาจยังทำใหเกิดการสูญ
•• เพ ื ่อป องก นั ไม ใ ห เ คร ื ่องเลนชำรุด เส ียหาย หร ือทำงานผ ิดปกต ิ:
•• อย า ให เ คร ื ่องเลนถ กู ความร อ นส งู มากเก ินไป ซ ึ ่ง เก ิดจากอ ปุ กรณทำความร อ น
หร ือ แสงแดดโดยตรง
•• ห า มทำเคร ื ่องเลนตก หร ือห า มทำให ว ตั ถ ใุ ดๆ ตกลงบนเคร ื ่องเลนของค ณุ
•• ห า มทำเคร ื ่องเลนตกน  ห า มทำให ช อ งเส ียบห ฟู ง หร ือช อ งแบตเตอร ี ่ถ กู น 
เพราะอาจทำให เ คร ื ่อ งได ร บ
ั ความเส ีย หายหน กั หากม ีน  เข า
•• โทศ พั ท ม ือถ ือท ี ่เป ด ใช ง านในบร ิเวณใกล เ ค ียงอาจกอให เ ก ิดส ญั ญาณรบกวน
•• สำรองไฟล ข องค ณุ ตรวจสอบวาค ณุ จ ดั เก บ็ ต น ฉบ บั ไฟล ซ ึ ่งค ณุ ได ด าวน โ ห
ลดมาย งั อ ป
ุ กรณข องค ณ
ุ Philips จะไม ร บ
ั ผ ิด ชอบตอ การส ญ
ู หายของข อ ม ลู
หากผล ิต ภ ณ
ั ฑ
ได ร บ
ั ความเส ีย หาย หร ือไม ส
 ามารถอา นได  / อา นออก
•• จ ดั การ (ถายโอน ลบ ฯลฯ) ไฟล เพลงด ว ยซอฟต แวร ท ี ใ่ ห ม าเท า น ั ้ นเพ ื ่อป อง
กน
ั การเก ิด ป ญหา
•• ห า มใช ส ารทำความสะอาดท ี ่ม ีส ว นผสมของแอลกอฮอล  แอมโมเน ีย เบนซ ิน
หร ือ สารท ี ่ม ฤี ทธ ิ ์ ก ดั กร อ น เน ื ่อ งจากสารเหลา น ี ้ จะทำให เ คร ื ่อ งเลนชำรุ
ดเส ีย หาย
เก ี ย
่ วก บ
ั อ ุณหภ ม
ู ิ ในการทำงานและการจ ด
ั เก บ
็
•
•
ควรใชเครื่องเลนอยางพอเหมาะและมีชวงการหยุดพักอยางเหมาะสม
คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้ขณะใชหูฟง
ฟงที่ระดับเสียงที่ไมดังเกินไปเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
ไมควรปรับระดับเสียงขณะหูของคุณปรับเขากับระดับความดัง
หามปรับระดับเสียงใหดังจนคุณไมสามารถไดยินสิ่งที่อยรอบตัวคุณ
คุณควรใชเครื่องเลนดวบความระมัดระวัง หรือหยุดใชเครื่องเลนชั่วคราวในสถาน
การณที่อาจกอใหเกิดอันตราย
หาามใชหูฟงขณะขับขี่ยวดยานพาหนะ ขี่จักรยาน เลนสเกตบอรด ฯลฯ เนื่องจาก
อาจเกิดอันตรายบนทองถนน และเปนการกระทำผิดกฎหมายในหลายประเทศ
 
การดัดแปลง
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิตอาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุป
กรณของผใชเปนโมฆะ
 
ขอมูลดานลิขสิทธิ์
 
•
เสียการไดยิน
ภ า ษา ไทย
ขอควรระวัง
ใช ง านเคร ื ่อ งเลนในท ี ่ท ี ่ม ีอ ณ
ุ หภ ูม ิระหวา ง 0 ถ งึ 35ºC (32 ถ งึ
95ºF)
เก บ
็ ร กั ษาเคร ื ่อ งเลนไว ในท ี ่ท ี ่ม ีอ ณ
ุ หภ ูม ิระหวา ง -20 ถ งึ 45ºC
(-4 ถ งึ 113ºF) เสมอ
อาย กุ ารใช ง านของแบตเตอร ี ่อ าจส ั ้ นลงเม ื ่อ อย
ใ นสภาวะอ

ณ
ุ หภ ูม ิ
ชื่อยี่หอและชื่อผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัทหรือองค
กรของยี่หอหรือผลิตภัณฑนั้น
การทำซการบันทึกที่ดาวนโหลดจากอินเตอรเน็ตหรือจาก audio CD
โดยไมไดรับอนุญาต เปนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศ
การทำการคัดลอกสื่อที่อยภายใตการคมครองของกฎหมายลิขสิทธิ์
 
รวมถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล การกระจายเสียง การบันทึกเสียง
โปรดไปท ี ่ www.philips.com/support เพ ื ่อ ส ั ่ง ซ ื ้ ออ ป
ุ กรณสำรอง/
และเปนความผิดทางอาญาได อุปกรณนี้จึงไมควรนำไปใชโดยมีจุดประสงคเ
อ ุปกรณ ส
 ำรอง/อ ุปกรณ เ สร ิม:
อป
ุ กรณเสร ิม
 
การฟงอยางปลอดภัย
โดยไมไดรับอนุญาต อาจถือวา เปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ชนนั้น
Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
 
มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์
ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:
การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ
ผลิตภัณฑนี้ใหเสียงในชวงระดับความดังเสียงที่อาจกอใหเกิดการสูญเสียการไดยิ
นสำหรับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลาไมถึงนาที ชวงระดับความดังเสียงที่
ดังขึ้นมีไวสำหรับผซึ่งอาจประสบกับการสูญเสียการไดยินอยแลว
เสียงอาจจะไมตรงกับความจริง เมื่อเวลาผานไป การไดยินเสียงใน ‘ระดับที่สบาย’
ของคุณจะปรับไปตามระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้นเมื่อคุณฟงเสียงเปนระยะเวลานา
น ระดับเสียง ‘ปกติ’ อาจเปนเสียงที่ดังเกินไป และสงผลกระทบตอการไดยินของค
ุณ เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณนี้ ใหตั้งคาความดังเสียงในระดับที่ไมเปนอันตรา
ยกอนที่หูของคุณจะปรับเขากับระดับความดัง แลวใหคางไวที่ระดับนี้
Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และเราขอใหผใชของเรากระท
ำเชนนั้นดวย
ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น และ/หรือเผยแพรโดยไมไดรับ
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เดิม
การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ
การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิดชอบของคุณ
TH
3
การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบพกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดาว
ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ชนิดชารจไดในตัวที่ไดรับการผลิตตามกฎหมาย
นโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุดประสงคเพื่อใชกับโดเมนสาธารณ
European Directive 2006/66/EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะภายในบานได
ะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตองเทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสำหรับการ
เพื่อปกปองการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ใหนำผลิตภัณฑของคุณ
ใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิชย และตองเคารพคำแนะนำในการใชลิขสิทธิ์ซึ่งกำ
ไปยังจุดรวบรวมอยางเปนทางการ หรือศูนยบริการที่มีชางผชำนาญการซึ่งสามาร
หนดโดยเจาของลิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คำแนะนำนั้นอาจระบุวาหามมิใหมีก
ถถอด ปรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ไดตามภาพที่แสดง
ารคัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่งไมอนุญา
ตใหทำการคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณเชนนั้น ฟงกชันการบันทึกจะไมทำงาน
และคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
 
การบันทึกขอมูล
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ และเสริมประสบการณผใช
Philips ใหนาประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อใหทราบถึงลักษณะการใชงานอุปกรณนี้ เครื่อง
เลนนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลลักษณะการใชงานไวในสวนของหนวยความจำแ
บบไมลบเลือนของเครื่อง ขอมูลเหลานี้นำไปใชเพื่อระบุ และคนหาขอผิดพลาด
หรือปญหาตาง ๆ ที่คุณในฐานะที่เปนผใชอาจประสบขณะใชอุปกรณ
ขอมูลที่จัดเก็บ ไดแก ระยะเวลาการเลนในโหมดเพลง ระยะเวลาการเลนในโห
a
มดวิทยุ จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จัดเก็บจะไมแสดงใหเห็
นถึงเนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปกรณ หรือแหลงที่ดาวนโหลด ขอมูลที่จัดเก็บบนอุ
ปกรณสามารถเรียกดู และนำมาใช เฉพาะเมื่อผใชสงอุปกรณคืนแกศูนยบริการ
Philips เทานั้น และเพื่อใหงายตอการคนหา และปองกันขอผิดพลาดเทานั้น
ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดในครั้งแรกที่ผใชรองขอ
 
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวนประกอบที่มีคุณ
ภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใชใหมได
หากมีสัญลักษณกากบาททับบนถังขยะนี้ติดอยกับผลิตภัณฑ หมายความวาผลิตภั
ณฑดังกลาวไดรับการผลิตตามกฎหมาย European Directive 2002/96/EC:
b
โปรดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกฎการแยกเก็บแบตเตอรี่ของทองถิ่น การกำจัดแบ
ตเตอรี่อยางถูกตองชวยปองกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม
และสุขภาพของมนุษย
 
หามทิ้งผลิตภัณฑของคุณรวมกับขยะในครัวเรือน โปรดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกฎก
ารแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของทองถิ่น การกำจัดผลิตภัณฑเ
กาของคุณอยางถูกตองชวยปองกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม
และสุขภาพของมนุษย
ขอควรระวัง
•• การถอดแบตเตอร ี ใ่ นต วั เคร ื ่องออกส ง ผลให ก ารร บั ประก นั เป น โมฆะและอาจจะ
ทำให ผ
 ล ิต ภ ณ
ั ฑ เส ีย หายได  คำแนะนำตอไปน ี ้ เป น
 คำแนะนำในการกำจ ดั ผล ิต
ภณ
ั ฑ เ ม ื ่อ หมดอาย กุ ารใช ง าน
4
TH
คำประกาศของสหภาพยุโรป
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป
 
2
GoGear Aria ใหมของคุณ
GoGear Aria จะชวยใหคุณ
เลนไฟล  MP3 และไฟล  WMA
ด ไู ฟล ว ิด โี อ
ฟ งว ิท ย ุ FM
ทำการบ น
ั ท ึก เส ีย ง
ภ า ษา ไทย
•
•
•
•
ในชุดขายผลิตภัณฑมีอะไรบาง
โปรดตรวจสอบวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอไปนี้:
เครื่องเลน
หูฟง
สาย USB
คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
Philips GoGear audio player
Quick start guide
หมายเหตุ
•• ร ปู ภาพท ี ่ปรากฏเป น การอ า งอ งิ เท า น ั ้ น Philips สงวนส ิทธ ิ ์ ในการเปล ี ่ยนแป
ลงการออกแบบ / ส ีส น
ั ของผล ิต ภ ณ
ั ฑ โ ดยไม ต อ งแจ ง ลว งหน า
TH
5
3
การเริ่มตนใชงาน
หากต อ งการใช ง านระด บ
ั เส ีย งส งู ส ดุ อ ีก คร ั ้ ง:
ภาพรวมของการควบคุมและการเชื่อมตอ
1
ให เ ล ือ ก [การต ั ้ งค า ] > [การต ั ้ งค า เส ีย ง]
2
ต ั ้ งคา จำก ดั เส ีย งไว ท
 ี ่ระด บ
ั ส งู ส ดุ
3
>[จำก ด
ั ระด บ
ั เส ีย ง]
กด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
เมนูหลักโดยรวม
เมน ู
โหมด
เลน เพลง
รป
ู ภาพ
ด รู ป
ู ภาพ
ว ิด โี อ
ว ิท ย ุ FM
การบ น
ั ท ึก
b
c
d
e
f
ม ุม มองโฟลเดอร 
จอแสดงผล
a
/
กด: เล ื ่อ นข ึ ้ น/ลง
VOL
กด: เพ ิ ่ม /ลดระด บ
ั เส ีย ง
โปรแกรมอา นข อ ความ
การต ั ้ งคาඉ
กดค า งไว : เล ื ่อ นข ึ ้ น/ลงอย า งรวดเร ว็
OPTIONS
/
กำล งั เลน
กดค า งไว : เพ ิ ่ม /ลดความเร ว็ ในการเลน
เด ินหน า อย า งรวดเร ว็
กด: ย อ นกล บ
ั 1 ระด บ
ั
i
แจ ค็ ห ฟ
ู ง
j
แจ ค็ การเช ื ่อ มตอ เข า ก บ
ั USB
RESET
•
•
กด: ร ีเซ ต็ GoGear Aria
สไลด ค า งไว : เป ด /ป ด GoGear Aria
l
สไลด : ล อ็ ค / ปลดล อ็ คท กุ ปุ ่ม ยกเว น

VOL
ปร บ
ั แตง การต ั ้ งคา ของ
GoGear Aria
แสดงเพลงท ี ่กำล งั เลนบ
ซอฟต แ
 วร  Media Converter ของ Philips (ช ว ยให ค ณ
ุ สามารถแ
ปลงและถา ยโอนไฟล ว ิด โี อสำหร บ
ั GoGear Aria ได  )
Windows Media Player(ช ว ยให ค ณ
ุ แปลงและถา ยโอนไฟล ม ีเด ีย
WMP สำหร บ
ั GoGear Aria ได  )
เร ีย บร อ ยแล ว สำหร บ
ั การถา ยโอนเพลงและ/หร ือ ว ิด โี อของค ณ
ุ
ข อ สำค ญ
ั : กอ นการต ิด ต ั ้ งซอฟต แวร  ให ต รวจสอบวา คอมพ ิว เตอร 
ของค ณ
ุ ตรงก บ
ั ความต อ งการของซอฟต แวร ห ร ือไม  (โปรดด ใู นส ว น
คณ
ุ สามารถต ั ้ งคา ระด บ
ั เส ีย งของ GoGear Aria
ความต อ งการของระบบ ในค
ม ือผใ ช น
 ี ้)
เพ ื ่อ จำก ดั ระด บ
ั เส ีย งส งู ส ดุ ได 
1
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก [การต ั ้ งค า ]>[การต ั ้ งค า เส ีย ง] >
2
กด
[จำก ด
ั ระด บ
ั เส ีย ง]
เพ ื ่อ ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
1
2
3
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
เมื่อคุณตั้งคาจำกัดระดับเสียง GoGear Aria จะไมสามารถปรับร
ะดับเสียงเกินระดับที่กำหนดไว แมจะกดปุ่ม
หร บ
ั GoGear Aria ได  )
ตรวจสอบให แ
 นใจวา ต ิด ต ั ้ งซอฟต แวร ท ี ใ่ ห ม
 าก บ
ั แผ น
 CD-ROM
•• การฟ งเส ียงด งั เป น ระยะเวลานานอาจเป น อ นั ตรายตอผฟ  ง
/
•
Philips Device Manager (ช ว ยให ค ณ
ุ สามารถอ ป
ั เดตเฟ ร ม แวร ส
 ำ
ข อ สำค ญ
ั
ขอควรระวัง
TH
อา นไฟล ข
 อ ความ
GoGear Aria มาพรอมกับซอฟตแวรดังตอไปนี้:
กดค า งไว : กล บ
ั ไปเมน ห
ู ล กั
6
ด ไู ฟล ใ นโฟลเดอร 
ติดตั้งซอฟตแวร
ไมโครโฟน
h
»»
สร า งหร ือ ฟ งการบ น
ั ท ึก
กดค า งไว : เล ื ่อ นย อ นกล บ
ั /
MIC
กด
ฟ งว ิท ย ุ FM
กด: ข า มไปกอ นหน า /ถ ดั ไป
กด: เลน /หย ดุ ช ั ่ว คราว/ย ืน ย น
ั
3
เลนว ิด โี อ
นหน า จอ
ด ตู วั เล ือ กท ี ่ม ีม าให 
g
k
เพ ื อ
่
เพลง
ก็ตาม
เช ื ่อ มตอ GoGear Aria ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
ใส แ
 ผน
 CD ท ี ่ม าพร อ มก บ
ั GoGear Aria ลงในไดรฟ  CD-ROM
ของเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ
ทำตามคำแนะนำบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ งซอฟต แวร 
ให เ สร จ็ สมบ รู ณ
ถ า โปรแกรมการต ิด ต ั ้ งไม ส
 ามารถเร ิ ่ม ต น
 ได โดยอ ตั โนม ตั ิ
คน
 หาเน ื ้ อหาของ CD ด ว ย Internet Explorer
2
เคล็ดลับ
ดบ
ั เบ ิล คล ิก บนไฟล ท ี ่ล งท า ยด ว ย ‘.exe’
•• ค ณุ สามารถประหย ดั พล งั งานแบตเตอร ี ่และเพ ิ ่มระยะเวลาในการ
เลน เพลงของ GoGear Aria ได ห
 ากค ณ
ุ ไปท ี ่
> [การต ั ้ งค า หน า จอ] >
[ต วั ต ั ้ งเวลาป ด
 หน า จอ] และตรวจสอบให แ
 นใจวาได เ ล ือ กการต ั ้ งคา เวลา
เชื่อมตอและชารจ
ท ี ่ส ั ้ นท ี ่ส ดุ แล ว
GoGear Aria มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานพอรต USB
ยกเลิกการเชื่อมตอ GoGear Aria อยางปลอดภัย
ของคอมพิวเตอร (พรอมสาย USB)
เพ ื ่อ ป องก น
ั ข อ ม ลู ส ญ
ู หาย ให ย กเล ิก การเช ื ่อ มตอ GoGear Aria จากคอม
หมายเหตุ
•• สำหร บั การใช ง านคร ั ้ งแรก ให ช าร จ GoGear Aria เป น เวลา 3 ช ั ่วโมง
•• ภาพแอน ิเมช ั ่นแสดงการชาร จ หย ดุ ลง และไอคอน ปรากฏข ึ ้ นเม ื ่อเสร จ็ ส
ิ ้ นกระบวนการชาร จ
พ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ตามข ั ้ นตอนด งั ตอไปน ี ้ :
1
บนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ให อ อกจากท กุ ๆ
2
ให ค ล ิก
3
เชื่อมตอ GoGear Aria กับคอมพิวเตอร
1
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ ก USB ของสาย USB ท ี ใ่ ห ม
 าเข า ก บ
ั พอร ต USB
2
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ ก USB ขนาดเล ก็ ของสาย USB เข า ก บ
ั แจ ค็ USB
แอปพล ิเคช น
ั ท ี ่กำล งั ทำงานร ว มก บ
ั GoGear Aria
ในถาดงานของเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ
รอการย ืน ย น
ั วา สามารถถอด GoGear Aria ออกจากพอร ต USB
ได อ ย า งปลอดภ ยั จากน ั ้ นจ งึ ยกเล ิก การเช ื ่อ มตอ GoGear Aria
จากพอร ต USB
ท ี ่ว า งบนคอมพ ิว เตอร 
ขนาดเล ก็ บน GoGear Aria
3
1
เป ด คอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ
»»
การเปดและปด GoGear Aria
GoGear Aria เริ่มชารจ
ในการสล บ
ั ไปมาระหวา งโหมดเป ด และป ด ให ส
 ไลด 
ค า งไว ป
 ระมาณ 2 ว ินาท ี
การแสดงระดับแบตเตอรี่
สแตนดบายและปดเครื่องอัตโนมัติ
หน า จอจะแสดงระด บ
ั สถานะแบตเตอร ี โ่ ดยประมาณด งั ตอไปน ี ้ :
GoGear Aria ม ีค ณ
ุ สมบ ตั ิส แตนด บ ายและป ด เคร ื ่อ งอ ตั โนม ตั ิ ซ ึ ่ง ช ว ยใ
หป
 ระหย ดั พล งั งานแบตเตอร ี ่
100%
75%
»»
50%
25%
0%
หนาจอแสดงแบตเตอรี่กะพริบแสดงวาแบตเตอรี่ใกลจะหมด
เครื่องเลนจะบันทึกการตั้งคาทั้งหมดไวและจะปดเครื่องภายใน
60 วินาที
หล งั จากอย
ใ นโหมดพ

กั 10 นาท ี (ไม ม
 ีก ารเลน เพลง ไม ม
 ีก ารกดปุ ่มใดๆ)
GoGear Aria จะป ด การทำงาน
1
1
ปรากฏข ึ ้ นเม ื ่อ เสร จ็ ส
แหนง
ทุกปุ่มยกเวนปุ่มปรับเสียงจะถูกล็อคและไอคอนล็อคจะปรากฏ
บนหนาจอ
งแบตเตอร ี ่และจำนวนรอบของการชาร จ จะแตกตา งก น
ั ไปตามการใช ง านและ
ิ ้ นกระบวนการชาร จ
ในการล อ็ คปุ ่มในขณะท ี ่ค ณ
ุ กำล งั เลน เพลง ให เ ล ื ่อ นสไลดไ ปย งั ตำ
»»
•• แบตเตอร ี ่แบบชาร จ ได ม ีจำนวนรอบของการชาร จ ท ี ่จำก ดั อาย กุ ารใช ง านขอ
•• ภาพแอน ิเมช ั ่นแสดงการชาร จ หย ดุ ลง และไอคอน
และค า งไว ป
 ระมาณ 2 ว ินาท ีเพ ื ่อ เป ด การใช ง าน
GoGear Aria ม ีส ว ิต ช ล อ็ คเพ ื ่อ ป องก น
ั การทำงานโดยไมไ ด ต ั ้ งใจ
หมายเหตุ
การต ั ้ งคา
สไลด 
GoGear Aria อ ีก คร ั ้ ง
2
ในการปลดล อ็ คปุ ่ม ตา ง ๆ อ ีก คร ั ้ ง ให เ ล ื ่อ นต วั สไลดไ ปย งั ตำ
แหนง ก ึ ่ง กลาง
TH
7
ภ า ษา ไทย
1
4
ใช GoGear Aria เพื่อพกพาไฟล
GoGear Aria ใหคุณสามารถพกพาไฟลไวใน Windows Explorer ได
1
ด ว ย GoGear Aria ท ี ่เช ื ่อ มตอ ก บ
ั พอร ต USB ของคอมพ ิว เตอร 
2
การสร า งโฟลเดอร ใ น GoGear Aria
3
8
ให เ ป ด Windows Explorer
ใช ว ิธ ีก ารลากและวางเพ ื ่อ เร ีย งลำด บ
ั ไฟล ใ นโฟลเดอร 
TH
Windows Media Player 11 (WMP11)
ติดตั้ง Windows Media Player 11 (WMP11)
1
2
ใส แ
 ผน
 CD ท ี ใ่ ห ม
 าในไดรฟ  CD ROM ของเคร ื ่อ งคอมพ ิว
เตอร ข
 องค ณ
ุ
ทำตามคำแนะนำบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ งซอฟต แวร  WMP11
3
คล ิก << Advanced Options เพ ื ่อ ขยายกลอ งโต ต อบด งั กลา ว
4
คล ิก Add....
»»
5
กลองโตตอบ Add folder จะปรากฏขึ้น
เล ือ กโฟลเดอร ท ี ่ม ไี ฟล เพลงหร ือ ภาพของค ณ
ุ แล ว คล ิก OK
6
WMP11 เร ิ ่ม สแกนโฟลเดอร ด งั กลา วแล ว เพ ิ ่มไฟล เพลง
หร ือ ภาพท ี ไ่ ด ล งในไลบราร ี
7
คล ิก Close เม ื ่อ ดำเน ินการเสร จ็
ให เ สร จ็ สมบ รู ณ
ภ า ษา ไทย
5
เคล็ดลับ
•• WMP11 ได ร บั การกำหนดคาให ข า มไฟล เส ียงท ี ่ขนาดเล ก็ กวา 100 KB
ในการให ร วมไฟล ท ี ่ม ีข นาดเล ก็ กวา 100 KB ค ณ
ุ สามารถเปล ี ่ย นแปลงคา เร ิ ่ม ต
ถายโอนไฟลเพลงและภาพลงในไลบรารีของ
น
 ท ี ่กำหนดไว ภ ายในกลอ งโต ต อบ Add to Library ได 
WMP11
ตามคาเริ่มตน WMP11 จะโหลดไฟลเพลง และภาพทั้งหมดที่จัดเก็บไวในคอ
มพิวเตอรของคุณโดยอัตโนมัติ ไฟลใหมจะถูกเพิ่มลงในไลบรารีของ WMP11
โดยอัตโนมัติเชนกัน ขั้นตอนตอไปนี้แสดงการเพิ่มไฟลเพลงและภาพที่เก็บไวตาม
ที่ตางๆ ในคอมพิวเตอรของคุณ หรือเครือขายคอมพิวเตอร:
1
เล ือ ก Start > All Programs > Windows Media Player
2
คล ิก ท ี ่ล กู ศรลงใต แ
 ทบ
็ Library แล ว เล ือ ก Add to Library....
เพ ื ่อ เป ด โปรแกรม WMP11
»»
สลับไปมาระหวางไลบรารีเพลงและภาพใน
WMP และ GoGear Aria
1
ให ค ล ิก ท ี ่ล กู ศรท ี ่ด า นบนซ า ยของ WMP11 แล ว เล ือ กประเภท
กลองโตตอบ Add to Library จะปรากฏขึ้น
ริปเพลงจากแผน CD
คุณสามารถถายโอนเพลงจากแผน CD ไปยัง GoGear Aria ได คุณตองสราง
สำเนาดิจิตอลของเพลงบนคอมพิวเตอรของคุณกอนการถายโอนเพลง ซึ่งเรียกวา
การริป
1
ตรวจด ใู ห แ
 นใจวา เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร เช ื ่อ มตอ ก บ
ั อ ิน เตอร เน ต็
2
เร ิ ่ม ต น
 ใช ง าน WMP11
แล ว
TH
9
3
4
»»
คล ิก ท ี ่ล กู ศรลงใต แ
 ทบ
็ Rip แล ว เล ือ ก Format
ในการแกไขตัวเลือกนี้ ใหคลิกที่ลูกศรลงใตแท็บ Rip แลวเลือก
Rip CD Automatically When Inserted > Never
6
คล ิก ท ี ่ช อ งทำเคร ื ่อ งหมายเพ ื ่อ เล ือ กเพลงท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการร ิป
7
คล ิก Start Rip
คล ิก ท ี ่ล กู ศรลงใต แ
 ทบ
็ Rip แล ว เล ือ ก Bit Rate
»»
แทร็กที่ถูกเลือกไวจะถูกแปลงและเพิ่มลงในไลบรารีของ WMP11
ซื้อเพลงออนไลน
คุณสามารถเลือกรานจำหนายเพลงแลวซื้อเพลงทางออนไลนได
1
2
5
ใส แ
 ผน
 Audio CD ลงในไดรฟ  CD ของเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร ข
 องค
3
เร ิ ่ม ต น
 ใช ง าน WMP11
คล ิก ท ี ่ล กู ศรลงใต แ
 ทบ
็ Media Guide แล ว เล ือ ก Browse all
Online Stores
เล ือ กร า นหน ึ ่ง แล ว ทำตามคำแนะนำบนหน า จอ
ณ
ุ
»»
»»
แทร็กทั้งหมดใน CD จะปรากฏเปนรายการ
ตามคาเริ่มตนที่กำหนดไว WMP11 จะเริ่มริปเพลงทั้งหมดจาก
แผน CD
10
TH
อัลบั้มหรือเพลงตางๆ ที่คุณซื้อจะอยในไลบรารีของ WMP11
GoGear Aria
คุณสามารถซิงคเพลงและภาพของคุณลงใน GoGear Aria โดยใช WMP11
เมื่อคุณเชื่อมตอ GoGear Aria เขากับคอมพิวเตอรเปนครั้งแรก WMP11
จะเลือกวิธีการซิงคโดยอัตโนมัติ (อัตโนมัติ หรือดวยตนเอง) ที่ดีที่สุดสำหรับ
GoGear Aria
สลับไปมาระหวางการซิงคอัตโนมัติและการซิงคดวยตนเอง
หล งั จากต ั ้ งคา การซ งิ ค ค ร ั ้ งแรก ค ณ
ุ สามารถสล บ
ั ไปมาระหวา งการซ
งิ ค อ ตั โนม ตั ิและการซ งิ ค ด ว ยตนเองได 
1
คล ิก ท ี ่ล กู ศรลงใต แ
 ทบ
็ Sync แล ว เล ือ ก PhilipsGoGear Aria >
2
เล ือ กหร ือ ล า งช อ งทำเคร ื ่อ งหมาย Sync this device
Automatic: หาก GoGear Aria หากเครื่องเลนของคุณมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอ
(พื้นที่วางอยางนอย 4GB) และไลบรารีเพลงทั้งหมดของคุณสามารถบรรจุลงใน
GoGear Aria ได โปรแกรมจะทำการคัดลอกไลบรารีเพลงทั้งหมดของคุณลงใน
GoGear Aria โดยอัตโนมัติทันทีที่คุณเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอรของคุณ
Manual: หากไลบรารีเพลงทั้งหมดของคุณไมสามารถบรรจุลงใน
GoGear Aria ได โปรแกรมจะใหคุณเลือกไฟลหรือรายการเพลงเฉพาะ
ที่คุณตองการถายโอนไปยัง GoGear Aria ดวยตนเอง
ตั้งคา GoGear Aria สำหรับ WMP11
Set Up Sync
automatically
ภ า ษา ไทย
ซิงคเนื้อหา Windows Media ของคุณลงใน
เลือกและกำหนดลำดับเพลงในการซิงคโดยอัตโนมัติ
หาก WMP11 เล ือ กซ งิ ค  GoGear Aria ด ว ยว ิธ ีก ารอ ตั โนม ตั ิ ค ณ
ุ
สามารถเล ือ กท ี ่จะไม ใ ห ซ
 งิ คไ ลบราร ีเพลงท ั ้ งหมดของค ณ
ุ คณ
ุ ส
ามารถเล ือ กวา ต อ งการให ซ
 งิ ค เพลงใดบ า งในรายการเพลงท ี ่ม ีอ ย
 หร
 ือ สร า งรายการเพลงใหม  รายการเพลงท ี ่ค ณ
ุ เล ือ กจะซ งิ ค ก บ
ั GoGear
Aria ท กุ คร ั ้ งท ี ่ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ GoGear Aria เข า ก บ
ั คอมพ ิว เตอร 
1
ขอควรระวัง
คล ิก ท ี ่ล กู ศรลงใต แ
 ทบ
็ Sync แล ว เล ือ ก Philips GoGear Aria >
Set Up Sync
»»
•• ห า มยกเล ิกการเช ื ่อมตอ GoGear Aria ขณะกำล งั ถายโอนไฟล 
กลองโตตอบ Device Setup จะปรากฏขึ้น
หากค ณ
ุ ยกเล ิก การเช ื ่อ มตอ GoGear Aria การถา ยโอนจะไม ส
 มบ รู ณ และ
Windows จะไม ส
 ามารถจดจำ GoGear Aria หล งั จากน ั ้ นได 
1
2
3
4
เร ิ ่ม ต น
 ใช ง าน WMP11
เป ด GoGear Aria
เช ื ่อ มตอ GoGear Aria ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
ต ั ้ งคา การซ งิ ค :
•
หากโปรแกรมให ค ณ
ุ ดำเน ินการ:
ให เ ล ือ กต วั เล ือ กในการซ งิ ค  GoGear Aria ด ว ยการใช 
•
•
2
ในหน า ตา ง Available playlists เล ือ กรายการเพลงท ี ่ม ีอท
 ย  ี ่ค ณ
ุ ต อ ง
3
ในการสร า งรายการเพลง ให ค ล ิก New Auto Playlist แล ว ทำตาม
WMP11
การซ งิ ค  แล ว คล ิก Add
หาก WMP11 เล ือ กท ี ่จะซ งิ ค  GoGear Aria
ด ว ยว ิธ ีดำเน ินการอ ตั โนม ตั ิ: ให ค ล ิก Finish
ไลบราร ีท ั ้ งหมดของค ณ
ุ จะซ งิ คไ ปท ี ่ GoGear Aria
หล งั จากน ั ้ น GoGear Aria จะซ งิ ค โ ดยอ ตั โนม ตั ิท น
ั ท ี ท ี ่เ
•
ช ื ่อ มตอ เข า ก บ
ั คอมพ ิว เตอร 
คณ
ุ ย งั สามารถเล ือ กเพลงในการซ งิ ค โ ดยอ ตั โนม ตั ไิ ด 
(โปรดด ท
ู ี ่ส ว น เล ือกและกำหนดลำด บ
ั เพลงในการซ งิ
•
•
คโ ดยอ ต
ั โนม ต
ั ิ)
หาก WMP11 เล ือ กท ี ่จะซ งิ ค  GoGear Aria
ด ว ยว ิธ ีดำเน ินการด ว ยตนเอง ให ค ล ิก Finish
คณ
ุ ต อ งคล ิก แท บ
็ Sync แล ว เล ือ กไฟล และรายการเพ
ลงสำหร บ
ั ซ งิ ค ด ว ยตนเอง (โปรดด ท
ู ี ่ส ว น เล ือกไฟล 
และรายการเพลงสำหร บ
ั การซ งิ คด ว ยตนเอง)
ข ั ้ นตอนบนหน า จอในการระบ ห
ุ ล กั เกณฑ  (โปรดด ท
ู ี ่ส ว น
สร า งรายการเพลงอ ต
ั โนม ต
ั ิ)
4
ในการลบรายการเพลง ให ค ล ิก รายการเพลงท ี ่ต อ งการลบในรายการ
5
ในหน า ตา ง Playlist to sync ให เ ล ือ กรายการเพลง แล ว คล ิก ล กู ศร
Playlists to sync จากน ั ้ นคล ิก Remove
Priority เพ ื ่อ เร ีย งลำด บ
ั กอ นหล งั ท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการซ งิ ค 
TH
11
»»
หาก GoGear Aria ของคุณเต็มกอนที่จะซิงคเสร็จสมบูรณ เพลงแ
ละรายการเพลงที่อยลำดับถัดไปในการเรียงลำดับจะไมถูกซิงค
7
ในการลบรายการออก ให ค ล ิก ขวาท ี ่รายการน ั ้ นในหน า ตา ง Sync
8
คล ิก ท ี ่ป ุ ่ม Start Sync เพ ื ่อ ถา ยโอนรายการใน Sync List ไปย งั
เคล็ดลับ
•• หากไลบราร ีเพลงของค ณุ ม ีขนาดใหญเก ินกวาจะบรรจ ใุ น GoGear Aria
ได  ค ณ
ุ สามารถเล ือ กช อ งทำเคร ื ่อ งหมาย Shuffle what syncs เพ ื ่อ สล ั
บไฟล ท ี ่อใ ยนรายการเพลงท

ี ่ค ณ
ุ เล ือ กท ี ่จะซ งิ ค  หล งั จากน ั ้ น ไฟล บ น
GoGear Aria จะถ กู แทนท ี ่ด ว ยช ดุ ไฟล ใ หม  (จากหน า ตา ง Playlists to sync)
เม ื ่อใดก ต็ ามท ี ่เช ื ่อ มตอ GoGear Aria เข า ก บ
ั คอมพ ิว เตอร 
List แล ว เล ือ ก Remove from List
GoGear Aria
»»
ความคืบหนาจะแสดงที่ดานขวาลางของ WMP11
»»
คลิกที่ Stop Sync เพื่อหยุดการถายโอน
เคล็ดลับ
•• หากแทร ก็ ท ี ่จะซ งิ คไ ด ร บั การป องก นั ไว  ระบบจะให ค ณุ อ ปั เกรดโปรแกร
มการร กั ษาความปลอดภ ยั ในคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ เม ื ่อ เก ิด กรณ ีด งั กลา ว
ให เ ลน เพลงน ั ้ นด ว ย
WMP11 และเม ื ่อ ระบบให ด ำเน ินการ ให ท
 ำตามข ั ้ นตอนบนหน า จอในการอ ป
ั เ
กรดโปรแกรมการร กั ษาความปลอดภ ยั หล งั จากอ ป
ั เกรดโปรแกรมร กั ษาความปลอด
เลือกไฟลและรายการเพลงสำหรับการซิงคดวยตนเอง
ภ ยั แล ว ค ณ
ุ สามารถซ งิ คไ ฟล ก บ
ั GoGear Aria ได 
หากค ณ
ุ ต อ งการดำเน ินการซ งิ ค ด ว ยตนเอง ค ณ
ุ ต อ งสร า งรายการไฟล และร
ายการเพลงท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการซ งิ ค  ค ณ
ุ ย งั สามารถสล บ
ั ไฟล จ ากรายการเพลงข
องค ณ
ุ เพ ื ่อ ซ งิ ค ก บ
ั GoGear Aria ได อ ีก ด ว ย
1
2
3
4
5
เร ิ ่ม ต น
 ใช ง าน WMP11
เป ด GoGear Aria
เช ื ่อ มตอ GoGear Aria ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
คล ิก ท ี ่แท บ
็ Sync
ลากไฟล และรายการเพลงท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการซ งิ ค จ ากหน า ตา ง
Contents ไปย งั หน า ตา ง Sync List
•
คณ
ุ ย งั สามารถคล ิก ขวาท ี ไ่ ฟล ห ร ือ รายการเพลง แล ว เล ือ ก
Add to ‘Sync List’
6
ในหน า ตา ง Sync List ตรวจสอบวา รายการท ี ่ค ณ
ุ เล ือ กซ งิ ค จ ะสามา
รถบรรจ ลุ งใน GoGear Aria ได ท
 ั ้ งหมด
•
12
TH
หากจำเป น
 ให ล บรายการบางรายการออก
คัดลอกไฟลจาก GoGear Aria
ไปยังคอมพิวเตอรของคุณ
GoGear Aria รองรับการซิงคยอนกลับ ซึ่งทำใหคุณสามารถคัดลอกไฟลจาก
GoGear Aria ไปยังคอมพิวเตอรของคุณดวย WMP11 ได
1
2
3
4
เร ิ ่ม ต น
 ใช ง าน WMP11
เป ด GoGear Aria
เช ื ่อ มตอ GoGear Aria ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
คล ิก ท ี ่ Philips GoGear Aria ในหน า ตา ง Navigation ด า นซ า ย
»»
เนื้อหาใน GoGear Aria จะแสดงในหนาตาง Contents
5
ไปท ี ไ่ ฟล ห ร ือ รายการเพลงท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการค ดั ลอกจาก GoGear
6
คล ิก ขวาท ี ไ่ ฟล ห ร ือ รายการเพลง แล ว เล ือ ก Copy from Device
Aria ไปย งั คอมพ ิว เตอร 
รายการเพลง WMP11
รายการเพลงชวยใหคุณสามารถผสมผสานเพลงหรือภาพตาง ๆ ที่คุณตองการ คุ
ณสามารถสรางรายการเพลงชนิดธรรมดา หรือรายการเพลงอัตโนมัติใน WMP11
ได รายการเพลงสามารถผสมผสานระหวาง เพลง ภาพ หรือทั้งสองอยาง
1
คล ิก ท ี ่ล กู ศรลงใต แ
 ทบ
็ Library แล ว เล ือ ก Create Playlist
2
คล ิก ท ี ่ Untitled Playlist แล ว ป อนช ื ่อใหม ใ ห ก บ
ั รายการเพลงน ั ้
3
ในการเพ ิ ่ม รายการลงในรายการเพลงของค ณ
ุ ให ล ากเพลงเหลา น ั ้
»»
ภ า ษา ไทย
สรางรายการเพลงธรรมดา
รายการเพลงที่ไมมีชื่อจะปรากฏในหนาตาง List
น
นจากหน า ตา ง Contents ลงในหน า ตา ง List (รายการเพลงของค ณ
ุ
สามารถม ไี ด ท
 ั ้ งเพลงและภาพ)
3
4
5
6
คล ิก ท ี ่เคร ื ่อ งหมายบวกส ีเข ีย วแรกแล ว เล ือ กหล กั เกณฑ แรกของค
ณ
ุ จากรายการแบบพ ลู ดาวน 
คล ิก ท ี ่คำท ี ่ข ีด เส น
 ใต เ พ ื ่อ ทำการกำหนดหล กั เกณฑ ข
 องค ณ
ุ
คล ิก ท ี ่เคร ื ่อ งหมายบวกส ีเข ีย วท ี ่สองและสามเพ ื ่อ เล ือ กและกำห
นดหล กั เกณฑ เพ ิ ่ม เต ิม สำหร บ
ั รายการเพลงอ ตั โนม ตั ิข องค ณ
ุ
คล ิก ปุ ่ม OK เม ื ่อ ดำเน ินการเสร จ็
แกไขรายการเพลง
คณ
ุ สามารถแก ไ ขรายการเพลงท ี ่ม ีอข ยองค
 ณ
ุ ได ต ลอดเวลา
1
4
ในหน า ตา ง Navigation ด า นซ า ย ให ค ล ิก ท ี ่ Playlists
เม ื ่อ เพ ิ ่ม รายการลงในรายการเพลงของค ณ
ุ เสร จ็ แล ว ให ค ล ิก Save
Playlist
สรางรายการเพลงอัตโนมัติ
WMP11 สามารถสร า งรายการเพลงอ ตั โนม ตั ิต ามหล กั เกณฑ ต า ง ๆ
ท ี ่ห ลากหลาย
1
คล ิก ท ี ่ล กู ศรลงภายใต แ
 ทบ
็ Library แล ว เล ือ ก Create Auto
Playlist
»»
2
กลองโตตอบ New Auto Playlist จะปรากฏขึ้น
»»
รายการเพลงทั้งหมดของคุณจะแสดงในหนาตาง Contents
คลิกขวาที่รายการเพลงที่คุณตองการแกไข แลวเลือก Edit in List
ป อนช ื ่อ สำหร บ
ั รายการเพลงอ ตั โนม ตั ิ
Pane จากเมนูปอปอัป
»»
เนื้อหาของรายการเพลงจะปรากฏในหนาตาง List
ในการลบรายการหน ึ ่ง จากรายการเพลง ให ค ล ิก ขวาท ี ่รายการน ั ้ น
แล ว เล ือ ก Remove from List
TH
13
ลบไฟลและรายการเพลงออกจากไลบรารีของ
WMP11
1
2
3
4
5
ในการเปล ี ่ย นลำด บ
ั ของรายการในรายการเพลง ให ค ล ิก แล ว ลากรายการใด
ท ี ่ต อ งการ ไปย งั ตำแหนงใหม ภ
 ายในหน า ตา ง List
ในการเพ ิ ่ม รายการใหม ล งในรายการเพลง ให เ ล ือ กรายการน ั ้ นจากไลบรา
ร ี แล ว ลากลงไปในหน า ตา ง List
เม ื ่อ ค ณ
ุ ได แ
 ก ไ ขรายการเพลงเสร จ็ แล ว ให ค ล ิก ปุ ่ม Save Playlist
ถายโอนรายการเพลงไปยัง GoGear Aria
ส ว น เล ือกไฟล แ
 ละรายการเพลงสำหร บ
ั การซ งิ คด ว ยตนเอง ในค
ม ือผใ ช
น
 ี ้ แสดงว ิธ ีถ า ยโอนรายการเพลงไปย งั GoGear Aria
คนหาเพลงหรือภาพดวย WMP11
1
2
3
คล ิก ท ี ่แท บ
็ Library
ให ค ล ิก ท ี ่ล กู ศรท ี ่ด า นบนซ า ยของ WMP11 แล ว เล ือ ก Music
หร ือ Pictures ท ี ่จะค น
 หา
พ ิม พ ค ำหล กั 2-3 คำของไฟล น
 ั ้ น เช น
 ช ื ่อ เพลง หร ือ ศ ิล ป น

ในช อ งค น
 หา
»»
ผลการคนหาของคุณจะปรากฏในหนาตาง Contents
ในขณะที่คุณพิมพ จะมีการอัปเดตผลลัพธทุกครั้งที่คุณปอนตัว
อักษรใหม
4
ในการกำหนดผลล พ
ั ธ ก ารค น
 หา ให ป
 อนคำหล กั เพ ิ ่ม เต ิม
14
TH
คล ิก ท ี ่แท บ
็ Library
ให ค ล ิก ท ี ่ล กู ศรท ี ่ด า นบนซ า ยของ WMP11 แล ว เล ือ ก Music
หร ือ Picture เพ ื ่อ ลบ
นาว ิเกตไปท ี ไ่ ฟล ห ร ือ รายการเพลงท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการลบ
คล ิก ขวาท ี ไ่ ฟล ห ร ือ รายการเพลง แล ว เล ือ ก Delete
เล ือ ก Delete from library only หร ือ Delete from library and
my computer แล ว คล ิก OK
ลบไฟลและรายการเพลงออกจาก GoGear Aria
คุณสามารถใช WMP11 ในการจัดการไฟลที่จัดเก็บใน GoGear Aria
เมื่อคุณเชื่อมตอ GoGear Aria เขากับคอมพิวเตอร เนื้อหาใน GoGear
Aria จะปรากฏใน WMP11 คุณสามารถลบไฟลหรือรายการเพลง
เชนเดียวกับที่คุณลบไฟลอื่นๆ ที่แสดงใน WMP11
1
ในหน า ตา ง Navigation ด า นซ า ย ให ค ล ิก ท ี ่ Philips GoGear
2
คณ
ุ สามารถด ูเน ื ้ อหาของ GoGear Aria ด ว ยม ุม มองตา งๆ เช น

3
4
5
6
7
Aria
Recently Added หร ือ Artists
เน ื ้ อหาใน GoGear Aria จะแสดงในหน า ตา ง Contents
ในการลบเพลงหร ือ รายการเพลง ให ค ล ิก ท ี ่ล กู ศรท ี ่ด า นบนซ า ยขอ
ง WMP11 แล ว เล ือ ก Music หร ือ Pictures
นาว ิเกตไปท ี ไ่ ฟล ห ร ือ รายการเพลงท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการลบ
คล ิก ขวาท ี ไ่ ฟล ห ร ือ รายการเพลง แล ว เล ือ ก Delete
คล ิก OK
1
2
3
ฟอรแม็ต GoGear Aria ดวย WMP11
คล ิก ท ี ่แท บ
็ Library
นาว ิเกตไปท ี ่เพลงท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการ
คล ิก ขวาท ี ่เพลงน ั ้ น แล ว เล ือ ก Advanced Tag Editor
จากเมน ป
ู อ ปอ ป
ั
»»
กลองโตตอบ Advanced Tag Editor จะปรากฏขึ้น
ขอควรระวัง
•• กระบวนการน ี ้ จะฟอร แม ต็ หนวยความจำใน GoGear Aria ใหม 
และลบข อ ม ลู ท ั ้ งหมด
1
2
3
4
4
เล ือ กแท บ
็ ท ี ่เหมาะสม แล ว ป อนหร ือ แก ไ ขข อ ม ลู
5
คล ิก OK เพ ื ่อ บ น
ั ท ึก การเปล ี ่ย นแปลงของค ณ
ุ
เร ิ ่ม ต น
 ใช ง าน WMP11
ภ า ษา ไทย
แกไขขอมูลเพลงดวย WMP11
เป ด GoGear Aria
เช ื ่อ มตอ GoGear Aria ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
คล ิก ท ี ่ล กู ศรลงใต แ
 ทบ
็ Sync แล ว เล ือ ก Philips GoGear Aria >
Format
TH
15
6
เพลง
ฟงเพลง
1
2
3
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดเพลง

เล ื ่อ นด ูเ มน ูย อ ยตา งๆ เพ ื ่อ เล ือ กเพลง
กด
เพ ื ่อ เลน เพลง
•
กด
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งเลน และหย ดุ ช ั ่ว คราว
คนหาเพลงของคุณ
จากเมนูหลัก ใหเลือก
เพื่อเขาสโหมดเพลง
GoGear Aria มีตัวเลือกเมนูดังตอไปนี้:
[เพลงท ั ้ งหมด]
•
เร ีย งแทร ก็ ตามลำด บ
ั อ กั ษร
[ศ ิลป น
 ]
•
•
•
เร ีย งศ ิล ป น
 ตามลำด บ
ั อ กั ษร
เร ีย งอ ลั บ ั ้ มตามลำด บ
ั อ กั ษร
เร ีย งแทร ก็ ตามลำด บ
ั อ ลั บ ั ้ ม
[อ ล
ั บ ั ้ ม]
•
•
เร ีย งอ ลั บ ั ้ มตามลำด บ
ั อ กั ษรและต วั เลข
เร ีย งแทร ก็ ตามลำด บ
ั อ ลั บ ั ้ ม
[รายการเพลง]
•
•
[รายการเพลง]
เร ีย งแทร ก็ ตามลำด บ
ั การเลน เพลง
หมายเหตุ
•• หร ือค ณุ อาจเล ือก
จากเมน ห
ู ล กั และค น
 หาไฟล ข
 องค ณ
ุ ในม ุม มองโฟลเดอร 
การลบเพลง
1
2
3
4
16
จากเมน ห
ู ล กั เล ือ ก
กด
/
เพ ื ่อ ค น
 หาเพลง
กด OPTIONS เพ ื ่อ ด ูเ มน ตู วั เล ือ ก
เล ือ กต วั เล ือ ก ลบ เพ ื ่อ ลบเพลง
TH
7
หนังสือเสียง
เคล็ดลับ
•• ค ณุ สามารถกล บั ไปเลนหน งั ส ือเส ียงตอได  หล งั จากท ี ไ่ ด อ อกไปเล ื ่อนด รู ายการ
ตา งๆ (โปรดด ใู นส ว น การกล บ
ั ไปเล น
 ต อ ในค
ม ือผใ ช เ ลม น ี ้ )
GoGear Aria รองรับหนังสือในรูปแบบไฟลเสียง ในการใชคุณสมบัตินี้
คุณตองดาวนโหลด AudibleManager จาก audible.com ดวย
การเลือกหนังสือเสียงจากชื่อหนังสือ
ขณะที่คุณฟงหนังสือเสียง คุณสามารถคนหาไดดวยวิธีเดียวกับไฟลเสียงอื่นๆ
1
นการดาวนโหลดซอฟตแวร AudibleManager
การเพิ่มหนังสือภาพลงใน GoGear Aria
•
1
2
3
4
2
3
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก
ภ า ษา ไทย
AudibleManager คุณสามารถจัดการขอมูลดิจิตอลของหนังสือเสียงของคุณได
โปรดไปที่ audible.com และลงทะเบียน คำแนะนำบนหนาจอนำคุณไปสขั้นตอ
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดเพลง

เพ ื ่อ เล ือ ก หน งั ส ือเส ีย ง
กด
หร ือ
จากน ั ้ น
กด
หร ือ
เพ ื ่อ เล ือ กช ื ่อ หน งั ส ือ และจากน ั ้ น เพ ื ่อ เลน
»»
หากตองการออก ใหกด
สำค ญ
ั : GoGear Aria รองร บ
ั หน งั ส ือ เส ีย งฟอร แ ม ต็ 4
เร ิ ่ม ต น
 AudibleManager ท ี ่ค อมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ
ปฏ ิบ ตั ิต ามคำแนะนำออนไลน  เพ ื ่อ ดาวน โ หลด หน งั ส ือ เส ีย งของ
คณ
ุ ในฟอร แ ม ต็ 4
ปฏ ิบ ตั ิต ามคำแนะนำบนหน า จอของ AudibleManager
เพ ื ่อ เป ด ใช ง าน GoGear Aria สำหร บ
ั หน งั ส ือ เส ีย งของค ณ
ุ
ปฏ ิบ ตั ิต ามคำแนะนำบนหน า จอของ AudibleManager เพ ื ่อ ถา ยโ
อนหน งั ส ือ เส ีย งของค ณ
ุ ไปท ี ่ GoGear Aria
หมายเหตุ
•• GoGear Aria สามารถเลนได เ ฉพาะหน งั ส ือเส ียงในฟอร แม ต็ 4 เท า น ั ้ น
•• GoGear Aria สามารถเลนได เ ฉพาะหน งั ส ือเส ียงท ี ่ activated เท า น ั ้ น
การควบคุมหนังสือเสียง
GoGear Aria นำเสนอโหมดควบคุมหนังสือเสียงตอไปนี้:
ความประสงค 
ข ั ้ นตอน
ข า มไปท ี ่ต อนต น
 ของส ว น/บทใหม 
กด
เลน / หย ดุ ช ั ่ว คราว
ข า มกล บ
ั ไปย งั ตอนต น
 ของส ว น/
บทป จ จ บ
ุ น
ั
ข า มไปข า งหน า ผ า นตามหน งั ส ือ เส ีย ง
อย า งรวดเร ว็
ข า มย อ นกล บ
ั ผ า นตามหน งั ส ือ เส ีย งอ
ย า งรวดเร ว็
กล บ
ั ไปท ี ่เ มน กู ารเบราส 
เพ ิ ่ม / ลด ระด บ
ั เส ีย ง
กด
กด
กดค า งไว 
กดค า งไว 
กด
กด
VOL
TH
17
8
วิดีโอ
การดาวนโหลด แปลงและถายโอนวิดีโอ
MediaConverter™ for Philips ใหคุณสามารถ
•
•
•
ดาวน โ หลดว ิด โี อจากอ ิน เตอร เน ต็ ไปย งั คอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ด ว ย
การคล ิก ปุ ่ม เด ีย ว
แปลงไฟล ว ิด โี อบนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ให เ ข า ก บ
ั ขนาดหน า จอของ
GoGear Aria ท ี ่ถ กู ต อ ง
ถา ยโอนว ิด โี อท ี ่ถ กู แปลงแล ว จากคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ไปย งั
GoGear Aria
หมายเหตุ
•• การแปลงและถายโอนว ิด โี ออาจใช เ วลานาน ข ึ ้ นอยก บั การกำหนดคาคอมพ ิว
เตอร ข
 องค ณ
ุ
การเลนวิดีโอ
1
2
3
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดว

ิด โี อ
เล ื ่อ นด ูเ มน ูย อ ยตา งๆ เพ ื ่อ เล ือ กว ิด โี อ
กด
เพ ื ่อ เลน เพลง
•
กด
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งเลน และหย ดุ ช ั ่ว คราว
ในโหมดว ิด โี อ ค ณ
ุ สามารถปร บ
ั ความสวา งของหน า จอได :
1
ระหวา งเลนว ิด โี อ ให ก ด
1
ระหวา งเลนว ิด โี อ ให ก ด
/
ค า งไว  เพ ื ่อ เพ ิ ่ม /
/
ค า งไว  เพ ื ่อ สแกนเด ินหน า /
ลดความสวา งของหน า จอ
ถอยหล งั อย า งรวดเร ว็
•
กด
เพ ื ่อ เลน ตอ
การลบวิดีโอ
1
2
3
4
จากเมน ห
ู ล กั เล ือ ก
กด
/
เพ ื ่อ ค น
 หาว ิด โี อ
กด OPTIONS เพ ื ่อ ด ูเ มน ตู วั เล ือ ก
เล ือ กต วั เล ือ ก ลบ เพ ื ่อ ลบว ิด โี อ
หมายเหตุ
•• หร ือค ณุ อาจเล ือก
18
TH
จากเมน ห
ู ล กั และค น
 หาไฟล ข
 องค ณ
ุ ในม ุม มองโฟลเดอร 
9
รูปภาพ
ดูรูปภาพ
GoGear Aria รองรับภาพในรูปแบบ JPEG
2
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก
กด
/
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดภาพ

ภ า ษา ไทย
1
เพ ื ่อ เคล ื ่อ นไปย งั ภาพกอ นหน า / ถ ดั ไป
การดูภาพสไลด
ขณะอยในโหมด
1
กด
คุณสามารถดูรูปภาพของคุณในแบบภาพสไลดได:
เพ ื ่อ เร ิ ่ม ต น
 ภาพสไลด 
เคล็ดลับ
•• เมน ู การต ั ้ งคา ม ีการต ั ้ งคาภาพสไลด ท ี ่หลากหลาย
เพิ่มรูปภาพลงใน GoGear Aria
1
ด ว ย GoGear Aria ท ี ่เช ื ่อ มตอ ก บ
ั พอร ต USB ของคอมพ ิว เตอร 
2
การสร า งโฟลเดอร ใ น GoGear Aria
3
ให เ ป ด Windows® Explorer
ใช ว ิธ ีก ารลากแล ว ปลอ ยเพ ื ่อ เร ีย งลำด บ
ั รป
ู ภาพลงในโฟลเดอร 
การลบรูปภาพ
1
2
3
4
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก
กด
/
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดภาพ

เพ ื ่อ ค น
 หาร ป
ู ภาพ
กด OPTIONS เพ ื ่อ ด ูเ มน ตู วั เล ือ ก
เล ือ กต วั เล ือ ก ลบ เพ ื ่อ ลบร ป
ู ภาพ
หมายเหตุ
•• หร ือค ณุ อาจเล ือก
จากเมน ห
ู ล กั และค น
 หาไฟล ข
 องค ณ
ุ ในม ุม มองโฟลเดอร 
TH
19
10
วิทยุ
หมายเหตุ
•• ค ณุ สามารถเลนสถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า ได  หล งั จากท ี ไ่ ด จ ดั เก บ็ สถาน ีว ิทย
ลุ งในสถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า แล ว เท า น ั ้ น (โปรดด ท
ู ี ่ การหาคล ื ่นสถาน ีว
ฟงวิทยุ FM
1
ิ ทย ุท ี ต
่ ั ้ง
ไว ล ว งหน า อ ต
ั โนม ต
ั ิ หร ือ การหาคล ื ่นสถาน ีว ิ ทย ดุ ว ยตนเอง ในค
ม ือผใ ช น
 ี ้)
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก
•
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดว

ิท ย ุ
สายเคเบ ิล ห ฟ
ู งทำหน า ท ี ่เป น
 เสาอากาศว ิท ย ุ FM
การหาคลื่นสถานีวิทยุดวยตนเอง
ขณะอยในโหมด
1
2
คุณสามารถหาคลื่นสถานีวิทยุไดดวยตนเอง:
หากต อ งการค น
 หาส ญ
ั ญาณถ ดั ไปท ี ่แรงกวา ให ก ด
ในการปร บ
ั ความถ ี ่ค ล ื ่นให ช
 ดั ท ี ่ส ดุ ให ก ด
/
/
ค า งไว 
ส ั ้ นๆ
การหาคลื่นสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนาอัตโนมัติ
คุณสมบัติการหาคลื่นอัตโนมัติของ GoGear Aria ชวยใหคุณคนหาสถานีวิทยุที่คุ
ณตองการและบันทึกเปนหมายเลขที่ตั้งไว
1
ขณะอย
ใ นโหมด

»»
ให เ ล ือ ก [Auto tune] > [ใช ]
วิทยุจะปรับหาคลื่นสถานีวิทยุและบันทึกความถี่ใหเปนสถานีที่ต
ั้งไวลวงหนา
»»
ตั้งสถานีลวงหนาได 20 สถานี
»»
หากตองการหยุดการหาคลื่นอัตโนมัติ ใหกด
»»
หากตองการออกจากวิทยุ ใหกด
คางไว 2 วินาที
เลนสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา
1
2
3
4
5
ในโหมด
กด OPTIONS เพ ื ่อ ด ูเ มน ตู วั เล ือ ก
เล ือ ก สถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า
กด
/
เพ ื ่อ เปล ี ่ย นไปย งั สถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า สถาน ีอ ื ่น
หากต อ งการค น
 หาส ญ
ั ญาณถ ดั ไปท ี ่แรงกวา ให ก ด
/
ค า งไว  2
ว ินาท ี
•
20
คณ
ุ สามารถเลนสถาน ีว ิท ย ท
ุ ี ่ต ั ้ งไว ก อ นหน า น ี ้
(สถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า )
TH
หากต อ งการออกจากว ิท ย ุ ให ก ด
ค า งไว  2 ว ินาท ี
การบันทึก
ฟงเสียงวิทยุ FM ที่บันทึกไว
การบันทึกจากวิทยุ FM
1
2
3
4
5
6
7
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดว

ิท ย ุ
เล ือ กสถาน ีว ิท ย ุ (สถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า )
กด OPTIONS เพ ื ่อ ด ูเ มน ตู วั เล ือ ก
เล ือ ก [เร ิ ม
่ การบ น
ั ท ึก ว ิ ทย ุ FM]
•
กด
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งบ น
ั ท ึก และหย ดุ ช ั ่ว คราว
กด
เพ ื ่อ หย ดุ
»»
หนาจอจะแจงใหคุณบันทึกเสียงที่บันทึก
กด
/
กด
เพ ื ่อ เล ือ ก [ใช ] / [ไม ใ ช ]
1
2
3
4
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดการบ

น
ั ท ึก
เล ือ ก [ไลบราร ีร ายการบ น
ั ท ึก] > [ว ิ ทย ุ FM].
เล ือ กเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
กด
เพ ื ่อ เลน เพลง
ภ า ษา ไทย
11
ฟงเสียงพูด/เสียงที่บันทึก
1
2
3
จากเมน ู
เล ือ ก [ไลบราร ีร ายการบ น
ั ท ึก] > [เส ีย ง]
เล ือ กเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
กด
เพ ื ่อ เลน เส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
»»
เสียงที่ตองการไดถูกบันทึกไวในเครื่องเลนแลว (รูปแบบชื่อไฟล:
FMRECXXX.MP3 ซึ่ง XXX คือหมายเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกสร
างขึ้นโดยอัตโนมัติ)
เคล็ดลับ
•• ค ณุ สามารถไปย งั ไฟล ท ี ่ค ณุ บ นั ท ึกไว  โดยไปท ี ่ [ไลบราร ีรายการบ นั ท ึก] >
[ว ิ ทย ุ FM]
การถายโอนเสียงที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร
1
เช ื ่อ มตอ GoGear Aria ไปย งั คอมพ ิว เตอร  (โปรดด ใู นส ว น
2
บนคอมพ ิว เตอร  ใน Windows® Explorer เล ือ ก GoGear Aria
3
4
เช ื อ
่ มต อ และชาร จ ในค
ม ือผใ ช เ ลม น ี ้ )
เล ือ ก Recordings > Voice หร ือ FM radio
ค ดั ลอกและวางส ิ ่ง ท ี ่บ น
ั ท ึก ลงในตำแหนง ท ี ่ต อ งการในคอมพ ิว เต
อร 
บันทึกเสียงพูด/เสียง
นี่คือวิธีการบันทึกเสียงพูด/เสียงดวยไมโครโฟนที่อยในตัวเครื่อง (โปรดดูที่สวน
ภาพรวม สำหรับตำแหนงของไมโครโฟนที่อยในตัวเครื่อง):
1
2
3
4
5
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดการบ

น
ั ท ึก
เล ือ ก [เร ิ ม
่ การบ น
ั ท ึกเส ีย ง]
•
กด
กด
เพ ื ่อ หย ดุ
»»
หนาจอจะแจงใหคุณบันทึกเสียงที่บันทึก
กด
/
กด
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งบ น
ั ท ึก และหย ดุ ช ั ่ว คราว
เพ ื ่อ เล ือ ก [ใช ] / [ไม ใ ช ]
เพ ื ่อ บ น
ั ท ึก เส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
»»
เสียงที่ตองการไดถูกบันทึกไวในเครื่องเลนแลว (รูปแบบชื่อไฟล:
การลบเสียงที่บันทึก
ใชคอมพิวเตอรในการลบเสียงที่บันทึกออกจาก GoGear Aria:
1
เช ื ่อ มตอ GoGear Aria ไปย งั คอมพ ิว เตอร  (สำหร บ
ั คำแนะนำ
2
บนคอมพ ิว เตอร  ใน Windows® Explorer เล ือ ก GoGear Aria
3
4
5
โปรดด ใู นส ว น เช ื อ
่ มต อ )
เล ือ ก Recordings > Voice หร ือ FM radio
เล ือ กการบ น
ั ท ึก ท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการลบ
บนคอมพ ิว เตอร  กด ลบ
»»
การบันทึกที่คุณเลือกไดถูกลบแลว
VOICEXXX.MP3 ซึ่ง XXX คือหมายเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกสรา
งขึ้นโดยอัตโนมัติ)
เคล็ดลับ
•• ค ณุ สามารถไปย งั ไฟล ท ี ่ค ณุ บ นั ท ึกไว  โดยไปท ี ่ [ไลบราร ีรายการบ นั ท ึก] >
[เส ีย ง]
TH
21
12
การตั้งคา
นี่คือวิธีการกำหนด GoGear Aria:
จากเมนูหลัก ใหเลือก
เพื่อเขาสโหมดการตั้งคา
ในเมนู ใหนาวิเกต ดังตอไปนี้:
1
2
3
4
ในเมนู
กด
/
เพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ ก
กด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การเล ือ กและไปย งั ระด บ
ั ถ ดั ไป (หากม ี )
กด
เพ ื ่อ กล บ
ั ไปย งั ระด บ
ั กอ นหน า
กด
และค า งไว  เพ ื ่อ ออกจากเมน ู
มีตัวเลือกดังตอไปนี้:
การต ั ้ งค า
[โหมดเล น
 ]
เมน ต
ู วั เล ือก
[ซ  ]
[สล บ
ั ]
[การต ั ้ งค า เส ีย ง]
[FullSound]
[อ ีค วอไลเซอร ]
เมน ต
ู วั เล ือกย อ ย
• [เล ิก ซ  ](คา เร ิ ่ม ต น
 )
• [ซ  1]
• [ซ  ท ั ้ งหมด]
• [ป ด
 เล น
 สล บ
ั ](คา เร ิ ่ม ต น
 )
• [เล น
 สล บ
ั ท ั ้ งหมด]
• [ป ด
 ](คา เร ิ ่ม ต น
 )
• [เป ด
 ]
• [ป ด
 ](คา เร ิ ่ม ต น
 )
• [ร อ
็ ค]
• [ฟ งค ]
• [ฮ ิปฮอป]
• [แจ ส
 ]
• [คลาสส ิก]
• [เทคโน]
[จำก ด
ั ระด บ
ั เส ีย ง]
[Sleep timer]
• [ป ด
 ](คา เร ิ ่ม ต น
 )
[การต ั ้ งค า หน า จอ]
[ความสว า ง]
• xx [นาท ี ]
[ธ ีม ]
[ต วั ต ั ้ งเวลาแบ ค
็ ไลท ]
[ต วั ต ั ้ งเวลาป ด
 หน า จอ]
[ภาพพ ก
ั หน า จอ]
• [ต ั ้ งเอง]
ต วั แสดงแถบแนวต ั ้ ง กด
ต วั แสดงแถบแนวต ั ้ ง กด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
• [ม ืด](คา เร ิ ่ม ต น
 )
• [สว า ง]
• [แดง]
• [[x] ว ิ นาท ี ]
• [[x] ว ิ นาท ี ]
• [เป ด
 ตลอด]
• [ป ด
 ](คา เร ิ ่ม ต น
 )
• [ช ื อ
่ เพลง]
• [อ ล
ั บ ั ้ มร ป
ู ]
• [นาฬ ิก าอะนาล อ
็ ก]
• [นาฬ ิก าด ิจ ิตอล]
• [โหมดสาธ ิต]
22
TH
VOL
เพ ื ่อ ปร บ
ั ข ีด จำก ดั ระด บ
ั เส ีย ง จากน ั ้ นกด
หร ือ
เพ ื ่อ ปร บ
ั ความสวา ง จากน ั ้ นกด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
[การต ั ้ งค า เวลา]
[การต ั ้ งค า ว น
ั ท ี ่]
[การต ั ้ งค า ภาพสไลด]
[เวลาต อ สไลด]
[ซ  ]
[สล บ
ั ]
[ภาษา]
[ข อ ม ลู ]
• ต ั ้ งเวลา
• [ต ั ้ งร ป
ู แบบว น
ั ท ี ่]
• ต ั ้ งคา ว น
ั ที่
• [[x] ว ิ นาท ี ]
• [ป ด
 ](คา เร ิ ่ม ต น
 )
• [เป ด
 ]
• [ป ด
 ](คา เร ิ ่ม ต น
 )
• [เป ด
 ]
• [English](คา เร ิ ่ม ต น
 )
• ด ตั ช 
• สว ีเดน
• เชค
• นอร เวย 
• ต รุ ก ี
• กร ีก
• โปล ิช
• จ ีน (แผ น
 ด ินใหญ)
• เยอรม น
ั
• โปรต เุ กส
• จ ีนไต ห
 วน
ั
• สเปน
• โปรต เุ กส (บราซ ิล)
• ญ ี ่ป ุ ่น
• ฝร ั ่ง เศส
• ร สั เซ ีย
• เกาหล ี
• อ ิต าล ี
• สโลว กั
• ไทย (/เฉพาะเวอร ช
 น
ั 97 เท า น ั ้ น)
• ฮ งั การ ี
• ฟ น
 ด แลนด 
[เช ื อ
่ มตอ ก บ
ั เคร ื อ
่ ง PC • [MSC]
ทีต
่ อ งการ]
• [ต ั ้ งร ป
ู แบบเวลา]
ภ า ษา ไทย
[ว น
ั ทีแ
่ ละเวลา]
• [MTP](คา เร ิ ่ม ต น
 )
• [ความจ :ุ ]
• [พ ื ้ นท ี ่ว า ง:]
• [เวอร ช
 น
ั เฟ ร ม
 แวร : ]
• [ร
น:]
[การต ั ้ งค า จากโรงงาน]
• [เว บ
็ ไซต ส
 นบ
ั สน ุน]
[ต อ งการเร ียกค ื นค า จาก
โรงงานหร ือไม 
(ไม ม
 ีผลกระทบต อ ไฟล 
• [ใช ]
• [ไม ใ ช ]
ท ี โ่ อนไปย งั เคร ื อ
่ งเล น
 )]
TH
23
13
การอัปเดต GoGear Aria
GoGear Aria ถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในเรียกวา เฟรมแวร เฟรมแวรเวอรชั
นใหมกวาอาจออกมาหลังจากที่คุณซื้อ GoGear Aria
โปรแกรมซอฟตแวรที่เรียกวา Philips Device Manager สามารถใชเครื่องคอม
พิวเตอรของคุณเพื่อตรวจสอบการอัปเกรดเฟรมแวรที่มีบนอินเตอรเน็ต
ติดตั้ง Philips Device Manager บนเครื่องคอมพิวเตอรจาก GoGear Aria หรือ
ดาวนโหลดเวอรชันลาสุดจาก www.philips.com/support
หมายเหตุ
•• ไฟล เพลงของค ณุ จะไมไ ด ร บั ผลกระทบจากการอ ปั เดตเฟ ร ม แวร 
ตรวจสอบ / การอัปเดตเฟรมแวรดวยตนเอง
1
ตรวจด ใู ห แ
 นใจวา เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร เช ื ่อ มตอ ก บ
ั อ ิน เตอร เน ต็
2
เช ื ่อ มตอ GoGear Aria ไปย งั คอมพ ิว เตอร 
3
ในเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ให ค ล ิก Start > Programs >
4
แล ว
(โปรดด คู ำแนะนำในส ว น เช ื อ
่ มตอ และชาร จ )
Philips Digital Audio Player > Aria Device Managerเพ ื ่อ เข า ส
 
Philips Device Manager
คล ิก อ ป
ั เดต
»»
Philips GoGear Aria Device Manager จะตรวจหาการอัปเดต
แลวติดตั้งเฟรมแวรใหมจากอินเตอรเน็ต หากมี
5
6
เม ื ่อ หน า จอแสดงข อ ความวา Update completed ให ค ล ิก OK
ยกเล ิก การเช ื ่อ มตอ GoGear Aria ก บ
ั คอมพ ิว เตอร 
»»
GoGear Aria เครื่องเลนจะปด และเปดเครื่องใหม ภายหลังจากก
ารอัปเดตเฟรมแวรและพรอมสำหรับการเลนอีกครั้ง
24
TH
14
การแกปญหา
หาก GoGear Aria ทำงานไมปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณสามารถรีเซ็ตเครื่องไ
ดโดยขอมูลไมสูญหาย:
ฉันจะรีเซ็ต GoGear Aria ไดอยางไร
ให เ ส ีย บปลายปากกา หร ือ ว ตั ถ อุ ื ่น ลงในช อ งร ีเซ ต็ ท ี ่อต ยรงด
 า นลา ง
ภ า ษา ไทย
••
ของ GoGear Aria กดค า งไว จ นกวา เคร ื ่อ งเลนจะป ด
••
1
2
3
4
5
หากต วั เล ือ กร ีเซ ต็ ด งั กลา วทำงานไม ส
 ำเร จ็
ให ท
 ำตามข ั ้ นตอนว ิธ ีกค  ืน GoGear Aria ด ว ย Philips Device
Manager ด งั น ี ้
ในเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ให เ ล ือ ก Start > Programs >
Philips Digital Audio Player > Aria Device Manager >
Philips Device Manager เพ ื ่อ เข า ส
 Philips

Device Manager
ป ด GoGear Aria กอ นท ี ่ค ณ
ุ จะดำเน ินการตอ
กดปุ ่ม ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
ค า งไว ข
 ณะค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ GoGear Aria
กบ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
กดปุ ่ม ค า งไว จ นกวา Philips Device Manager จะเห น
็ GoGear
Aria และเข า โส
 หมดการก

ค  ืน
ในเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร  ให ค ล ิก ปุ ่ม Repair
และทำตามคำแนะนำของ Philips Device Manager เพ ื ่อ ดำเน ินก
ารตามข ั ้ นตอนการกค  ืนให เ สร จ็ สมบ รู ณ
6
เม ื ่อ ทำการกค  ืน เสร จ็ สมบ รู ณแล ว ให ย กเล ิก การเช ื ่อ มตอ GoGear
7
ป ด GoGear Aria และเป ด ใหม 
Aria จากเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
TH
25
15
ขอมูลทางเทคนิค
เป ด
 /ป ด

แหลง จา ยไฟ: แบตเตอร ี ่ภ ายใน 310mAh Li-ion polymer แบบชาร จ ได 
เวลาเลน¹ (เพลง): 25 ช ั ่วโมง
หมายเหตุ
•• ¹ แบตเตอร ี ่แบบชาร จ ได ม ีจำนวนรอบของการชาร จ ท ี ่จำก ดั อาย กุ ารใช ง านขอ
งแบตเตอร ี ่และจำนวนรอบของการชาร จ ไฟใหม จ ะแตกตา งก น
ั ไปตามการใช ง า
นและการต ั ้ งคา
•• ² 1GB = 1 พ นั ล า นไบต ; ม ีพ ื ้ นท ี ่จ ดั เก บ็ น อ ย ความจ หุ นวยความจำอาจไม ส าม
ารถใช ง านได ท
 ั ้ งหมดเน ื ่อ งจากม ีก ารสงวนหนว ยความจำบางส ว นไว ส
 ำหร บ
ั ระ
ซอฟต แ
 วร บ
 น CD-ROM
Windows Media Player
Philips Device Manager
บบเคร ื ่อ งเลน ความจ ขุ องการจ ดั เก บ
็ คำนวณโดยอ า งอ งิ จากเพลงท ี ่ม ีค วามยาว 4
นาท ีและใช ก ารเข า รห สั แบบ MP3 128 kbps
•• ³ ความเร ว็ ในการถายโอนข ึ ้ นอยก บั ระบบปฏ ิบ ตั ิการและการกำหนดคาซอฟต
แวร ข
 องค ณ
ุ
ซอฟต แวร  Media Converter ของ Philips
การเช ื อ
่ มตอ
หฟ
ู ง 3.5 มม.
USB 2.0 ความเร ว็ ส งู
เส ีย ง
การแยกช อ ง: 45dB
การตอบสนองตอ ความถ ี :่ 80Hz - 18KHz
กำล งั เอาต พ ตุ : 2 x 3 mW
อ ตั ราส ว นส ญ
ั ญาณตอ การรบกวน: > 84 dB
การเล น
 เส ีย ง
รป
ู แบบการบ ีบ อ ดั :
อ ตั ราบ ิต MP3: 8-320 kps และ VBR
อ ตั ราการส
ม ต วั อย า ง MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
อ ตั ราบ ิต WMA: 5 - 192 kbps VBR
ความตองการของระบบ
•
•
•
•
•
•
•
•
Windows® XP (SP2 หร ือ ส งู กวา) / Vista
Pentium III 800 MHz processor หร ือ ส งู กวา
512 MB RAM
พ ื ้ นท ี ่บ นฮาร ด ด ิสก  500 MB
การเช ื ่อ มตอ อ ิน เตอร เน ต็
Windows® Internet Explorer 6.0 หร ือใหม ก วา
ไดรฟ  CD-ROM
พอร ต USB
อ ตั ราการส
ม ต วั อย า ง WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48
kHz
รองร บ
ั ป าย ID3
การสน บ
ั สน น
ุ รป
ู แบบไฟล เส ีย ง
การเล น
 ว ิด โี อ
รองร บ
ั รป
ู แบบ SMV
สือ
่ จด
ั เก บ
็ ข อ ม ลู
ความจ ห
ุ นว ยความจำภายใน²:
SA1ARA02 2GB NAND Flash
SA1ARA04 4GB NAND Flash
SA1ARA08 8GB NAND Flash
รูปแบบไฟลเพลงที่รองรับ
GoGear Aria รองรับรูปแบบเพลงดังตอไปนี้:
•
•
•
•
•
MP3
PCM
ADPCM
รป
ู แบบเส ีย ง
WMA
SA1ARA16 16GB NAND Flash
การถ า ยโอนเพลง³
ลากและวางใน Windows® Explorer
รูปแบบไฟลวิดีโอที่รองรับ
ด ว ย ซอฟต แวร  Media Converter ของ Philips
GoGear Aria รองรับรูปแบบวิดีโอดังตอไปนี้:
การถ า ยโอนว ิด โี อ³
การแสดงผล
•
SMV
จอภาพ LCD ส ี 220 x 176 พ ิก เซล
รูปแบบไฟลภาพที่รองรับ
GoGear Aria รองรับรูปแบบภาพตอไปนี้:
•
26
TH
JPEG
16
ประมวลศัพท
MP3
รป
ู แบบของไฟล ท ี ่ม ีระบบบ ีบ อ ดั ข อ ม ลู เส ีย ง MP3 ย อ มาจาก
Motion Picture Experts Group 1 (หร ือ MPEG-1) Audio Layer 3
A
ด ว ยข อ ม ลู ร ป
ู แบบ MP3 ทำให  CD-R หร ือ CD-RW หน ึ ่ง แผ น
 สามารถบ
รรจ ขุ อ ม ลู มากกวา ซ ีด ีท ั ่วไปถ งึ 10 เท า
Album art ค ือ ค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ใ่ ช แ
 สดงอาร ต เว ิร ก (ภาพปก)
ของอ ลั บ ั ้ มเพลง การแสดงผลน ี ้ ทำให ผ
 ใ ช เ ล ือ กระบ อุ ลั บ ั ้ มเพลง
P
ได อ ย า งรวดเร ว็ ค ณ
ุ สามารถดาวน โ หลดไฟล อ าร ต เว ิร ก สำหร บ
ั อ ลั บ ั ้ มเพ
PCM (Pulse Code Modulation)
ลงได จ ากอ ิน เทอร เน ต็
F
FM (ส ญ
ั ญาณคล ื ่นว ิ ทย )ุ
ในการกระจายเส ีย งว ิท ย :ุ ว ิธ ีก ารในการปร บ
ั สญ
ั ญาณคล ื ่นความถ ี ่น ั ้ นแ
ตกตา งก น
ั ข ึ ้ นอย
ก บ
ั ความแรงของส ญ
ั ญาณคล ื ่นว ิท ย ุ
ภ า ษา ไทย
Album art
รป
ู แบบท ี ่ค ิด ค น
 ข ึ ้ นสำหร บ
ั การบ น
ั ท ึก เส ีย งแบบด ิจ ิต อล
PlaysForSure*
PlaysForSure* ค ือ ค ณ
ุ ล กั ษณะของ Philips GoGear feature
ท ี ่ช ว ยทำให ม
 ั ่นใจวา สามารถใช ง านร ว มก บ
ั Windows Media Player 10
และ Windows XP ได  โลโก  The PlaysForSure* เป น
 ท ี ่ช ว ยทำให ผ
บ
 ร โิ ภ
คม ั ่นใจได ว า เพลงท ี ่ซ ื ้ อจากร า นค า ออนไลน ซ
 ึ ่ง ม โี ลโก น
 ี ้ อย
ด ว ยจะสาม
ารถใช ง านร ว มก บ
ั Philips GoGear player ได 
FullSound
FullSound™ เป น
 เทคโนโลย ีส ม ยั ใหม ท
 ี ่อ อกแบบโดย Philips FullSound™
จะค ืนความละเอ ีย ดของส ญ
ั ญาณเส ีย งของดนตร ีท ี ่ถ กู บ ีบ อ ดั และปร บ
ั
S
แตง เพ ื ่อให เ ส ีย งท ี ่ท รงพล งั โดยไม ผ
 ิด เพ ี ้ ยน
SMV [SigmaTel Motion Video Format]
รป
ู แบบว ิด โี อท ี ่ถ กู บ ีบ อ ดั เพ ีย งบางส ว นโดย ซ ึ ่ง ช ว ยแปลงไฟล ว ิด โี อ
J
JPEG
รป
ู แบบท ั ่วไปของภาพน ิ ่ง แบบด ิจ ิต อล ระบบการบ ีบ อ ดั ข อ ม ลู ภา
พน ิ ่ง ท ี ่นำเสนอโดย Joint Photographic Expert Group ซ ึ ่ง ค ณ
ุ
ภาพของร ป
ู ภาพจะลดลงเพ ีย งเล ก็ น อ ยแม จ ะม ีอ ตั ราการบ ีบ อ ดั ส งู
ไฟล เหลา น ี ้ จะใช น
 ามสก ลุ ‘.jpg’ หร ือ ‘.jpeg’
K
Kbps
ก โิ ลบ ิต ตอ ว ินาท ี ระบบการว ดั อ ตั ราข อ ม ลู ด ิจ ิต อล ซ ึ ่ง ม กั จะใช ก บ
ั รู
ปแบบการบ ีบ อ ดั ส งู เช น
 AAC, DAB, MP3 โดยท ั ่วไปแล ว คา ย ิ ่ง ส งู
คณ
ุ ภาพก จ็ ะย ิ ่ง ส งู ข ึ ้ นไปด ว ย
L
LCD (Liquid Crystal Display)
อาจเร ีย กได ว า เป น
 ว ิธ ีท ี ใ่ ช ก น
ั โดยท ั ่วไปในการแสดงข อ ม ลู ภาพบนอ ป
ุ กร
Motion PC สำหร บ
ั เลนบนเคร ื ่อ งเลน ม ลั ต ิม ีเด ีย แบบพกพา
SuperPlay
SuperPlay™ ค ือ ค ณ
ุ สมบ ตั ิพ ิเศษของผล ิต ภ ณ
ั ฑ  ซ ึ ่ง ช ว ยให ผ
ฟ
  งสาม
ารถเลน เพลงท ั ้ งหมดท ี ่อภ
ย ายใต

ป
 ระเภทไลบราร ีระด บ
ั บนส ดุ ได  เช น

ศ ิล ป น
 หร ือ อ ลั บ ั ้ ม โดยท ี ไ่ ม ต อ งเล ือ กรายการเพลง
SuperScroll
SuperScroll™ ค ือ ค ณ
ุ สมบ ตั ิก ารเล ือ กหาไฟล ท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการด ว ยปุ ่ม ค น

หาแบบ Double-action ของผล ิต ภ ณ
ั ฑ  SuperScroll™ ช ว ยให ก ารควบ
ค ุม เม ื ่อ เล ื ่อ นหาไฟล ใ นไลบราร ีข นาดใหญม ีค วามสะดวกและรวดเร ว็ ย ิ
่ง ข ึ ้ น และช ว ยให ส
 ามารถหาไฟล ใ นไลบราร ีข นาดใหญได เ ร ว็ ข ึ ้ นด ว ย
เม ื ่อ กดปุ ่ม ค า งไว น
 านข ึ ้ น ความเร ว็ ในการเล ื ่อ นก จ็ ะเพ ิ ่ม ข ึ ้ นด ว ย
W
WAV
รป
ู แบบหน ึ ่ง ของไฟล เส ีย งท ี ่ Microsoft และ IBM พ ฒ
ั นาร ว มก น
ั และเป 
นค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ่ม าพร อ มก บ
ั ระบบปฏ ิบ ตั ิก ารต ั ้ งแต Windows 95 จนถ งึ
Windows XP จ งึ ทำให  WAV เป น
 มาตรฐานของระบบเส ีย งบนพ ีซ ไี ปโด
ณอ ิเล ก็ ทรอน ิก ส ท ี ไ่ ม ใ ช ค อมพ ิว เตอร 
ยปร ิย าย ไฟล เส ีย ง WAV จะลงท า ยด ว ยนามสก ลุ ‘.wav’ และสามารถเลนไ
M
WMA (Windows Media Audio)
MHz (Mega Hertz)
และเป น
 ส ว นหน ึ ่ง ของเทคโนโลย ี Microsoft Windows Media
หน ึ ่ง ล า นรอบตอ ว ินาท ี
ด ก บ
ั ท กุ แอปพล ิเคช น
ั ของ Windows ท ี ่รองร บ
ั ระบบเส ีย ง
รป
ู แบบไฟล เส ีย งท ี ่ Microsoft เป น
 เจ า ของ
ซ ึ ่งได แ
 ก เคร ื ่อ งม ือ Microsoft Digital Rights Management
TH
27
เทคโนโลย ีก ารเข า รห สั ส ญ
ั ญาณ Windows Media Video
และเทคโนโลย ีก ารเข า รห สั ส ญ
ั ญาณ Windows Media Audio
WMV [Windows Media Video]
ค ือ เทคโนโลย ีก ารบ ีบ อ ดั ส ญ
ั ญาณภาพว ิด โี อท ี ่ Microsoft Corporation
เป น
 ผพ
 ฒ
ั นา การเข า รห สั ข อ ม ลู WMV สามารถทำได โดยใช  Windows
Media® Encoder เวอร ช
 น
ั 9 ไฟล ป
 ระเภทน ี ้ จะม ีนามสก ลุ ‘.wmv’
ก
การบ ี บอ ด
ั
ในคำน ิย ามด า นระบบเส ีย ง การบ ีบ อ ดั ค ือ กระบวนการลดข อ ม ลู เส ีย งช ั ่ว
คราวหร ือ ถาวรเพ ื ่อ การจ ดั เก บ
็ หร ือ การส ง ส ญ
ั ญาณได อ ย า งม ีป ระส ิท ธ ภ
ิ
าพมากข ึ ้ น การลดขนาดไฟล ช
 ั ่ว คราวเร ีย กวา การบ ีบ อ ดั แบบ ‘nonlossy’ และไม ม
 ีข อ ม ลู ส ญ
ู หายไป การลดขนาดไฟล อ ย า งถาวร (เช น

สำหร บ
ั ไฟล  MP3) เร ีย กวา การบ ีบ อ ดั แบบ ‘lossy’ และม ีก ารลบข อ ม ลู ท ี ่
ไม จ ำเป น
 ออกไปซ ึ ่งไม ส
 ามารถเร ีย กกล บ
ั ค ืน มาได 
ภ
ภาพขนาดย อ
ภาพขนาดย อ (Thumbnail) ค ือ ภาพท ี ่ม ีก ารย อ ขนาดลงมาเพ ื ่อใช ในการจ
ดจำแตละภาพได ง า ยข ึ ้ น ภาพขนาดย อ ทำหน า ท ี ่เป น
 ดช
ั น ีสำหร บ
ั รป
ู ภา
พเหม ือ นก บ
ั ท ี ่ข อ ความปกต ิทำหน า ท ี ่เป น
 ดช
ั น ีสำหร บ
ั คำ
ร
ระด บ
ั เส ีย ง
ระด บ
ั เส ีย ง ค ือ คำท ี ใ่ ช บ
 อ ยท ี ่ส ดุ ในการบ ง บอกถ งึ การควบค ุม ระด บ
ั ความ
ด งั ของส ญ
ั ญาณเส ีย ง นอกจากน ี ้ ย งั ใช เ ป น
 ฟ งก ช
 น
ั ในการควบค ุม ความด งั
ในอ ป
ุ กรณอ ิเล ก็ ทรอน ิก ส ห ลายประเภทอ ีก ด ว ย
ส
สญ
ั ญาณเส ีย งด ิจ ิตอล
สญ
ั ญาณเส ีย งด ิจ ิต อลค ือ ส ญ
ั ญาณเส ีย งท ี ไ่ ด ร บ
ั การแปลงเป น
 คา ต วั เลข
สญ
ั ญาณเส ีย งด ิจ ิต อลจะได ร บ
ั การถา ยทอดผ า นหลายช อ งส ญ
ั ญาณได 
แตส ญ
ั ญาณเส ีย งอะนาล อ็ กจะได ร บ
ั การถา ยทอดผ า นสองช อ งส ญ
ั ญาณ
เท า น ั ้ น
สเตอร โิ อ
ม ีค วามหมายตามต วั อ กั ษร ค ือ ความเป น
 เน ื ้ อเด ีย วก น
ั (Solid) โดยปกต ิใ
ช เ ร ีย กส ญ
ั ญาณเส ีย งแบบสเตอร โิ อสองช อ งส ญ
ั ญาณ แม ว า ระบบเส ีย งด ิ
จ ิต อลในป จ จ บ
ุ น
ั จะพ ฒ
ั นาจนสามารถแยกส ญ
ั ญาณเส ีย งสเตอร โิ อได ห
 ลาย
ช อ งส ญ
ั ญาณแล ว ก ต็ าม
28
TH
เ
เดซ ิเบล (dB)
หนว ยท ี ใ่ ช ว ดั ระด บ
ั พล งั หร ือ ความเข ม
 เส ีย ง
เล น
 แบบส
ม
 
คณ
ุ สมบ ตั ิก ารเลนไฟล เส ีย ง (แทร ค็ ) แบบส
ม 
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
SA1ARA_00_UM_V2.0
wk9325
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement