Philips SA1MXX02B/97 User guide

Philips SA1MXX02B/97 User guide
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Radio
✔
✘
SA1MXX02B
SA1MXX02KN
SA1MXX02K
SA1MXX04KN
SA1MXX02P
SA1MXX02W
SA1MXX04B
SA1MXX04K
SA1MXX04P
SA1MXX04W
SA1MXX04WS
TH คู่มือผู้ใช้
SA1MXX08K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ
2
การบำรุงรักษาทั่วไป
2
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ
3
Digital Audio Player ใหมของคุณ
4
ในชุดขายผลิตภัณฑมีอะไรบาง
4
การเริ่มตนใชงาน
5
ภาพรวมของการควบคุมและชองเสียบ
5
เมนูหลักโดยรวม
5
เชื่อมตอและชารจ
5
เชื่อมตอ Digital Audio Player กับคอมพิวเตอร
5
การแสดงระดับแบตเตอรี่
6
ยกเลิกการเชื่อมตอ Digital Audio Player อยางปลอดภัย
6
ติดตั้งซอฟตแวร
6
เปดและปด GoGear Mix
7
สแตนดบายและปดเครื่องอัตโนมัติ
7
เพลง
8
ฟงเพลง
8
จัดเพลงของคุณบน GoGear Mix
8
คนหาเพลงของคุณ
8
วิทยุ
9
ฟงวิทยุ FM
9
การหาคลื่นสถานีวิทยุดวยตนเอง
9
การหาคลื่นสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนาอัตโนมัติ
9
เลนสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา
9
อัปเดต Digital Audio Player 14
ตรวจสอบ / การอัปเดตเฟรมแวรดวยตนเอง
14
10 การแกปญหา 15
11 ขอมูลทางดานเทคนิค 16
ความตองการดานระบบ:
16
รูปแบบไฟลเพลงที่รองรับ
16
12 Index 17
13 Glossary 18
 
การบันทึก 10
การบันทึกจากวิทยุ FM (มีอยในบางรนเทานั้น!)
10
บันทึกเสียงพูด/เสียง
10
ฟงเสียงที่บันทึก
10
การอัปโหลดเสียงที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร
10
การลบเสียงที่บันทึก
10
ใช Digital Audio Player เพื่อพกพาไฟลขอมูล
11
การตั้งคา 12
หากตองการความชวยเหลือ
โปรดไปที่
www.philips.com/welcome
ซึ่งคุณสามารถเขาใชงานสื่อสนับสนุนตาง ๆ อยางเต็มที่ เชน คมือการใชงาน
ซอฟตแวรอัปเดตลาสุด และการตอบคำถามที่พบบอย
TH
1
ภ า ษา ไทย
สารบัญ
1
ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ
ความดังเสียงในระดับที่ไมเปนอันตรายกอนที่หูของคุณจะปรับเขากับระดับความ
ดัง แลวใหคางไวที่ระดับนี้
ในการกำหนดระดับความดังเสียงที่ไมเปนอันตราย:
การบำรุงรักษาทั่วไป
ใหตั้งคาการควบคุมระดับเสียงไวที่ระดับต
คอยๆ เพิ่มความดังเสียงจนกวาคุณจะไดยินเสียงอยางสบายและชัดเจนโดยไม
ผิดเพี้ยน
Caution
•• เพ ื ่อป องก นั ไม ใ ห เ คร ื ่องเลนชำรุด เส ียหาย หร ือทำงานผ ิดปกต ิ:
•• อย า ให เ คร ื ่องเลนถ กู ความร อ นส งู มากเก ินไปซ ึ ่งมาจากอ ปุ กรณทำความร อ น
หร ือ ถ กู แสงแดดโดยตรง
•• ห า มทำเคร ื ่องเลนตก หร ือห า มทำให ว ตั ถ ใุ ดๆ ตกลงบนเคร ื ่องเลน
•• ห า มทำเคร ื ่องเลนตกน  ห า มทำให ช อ งเส ียบห ฟู ง หร ือช อ งแบตเตอร ี ่ถ กู น 
เพราะอาจทำให เ คร ื ่อ งได ร บ
ั ความเส ีย หายหน กั หากม ีน  เข า
•• โทศ พั ท ม ือถ ือท ี ่เป ด ใช ง านในบร ิเวณใกล เ ค ียงอาจกอให เ ก ิดส ญั ญาณรบกวน
•• สำรองไฟล ข องค ณุ ตรวจสอบวาค ณุ จ ดั เก บ็ ต น ฉบ บั ไฟล ซ ึ ่งค ณุ ได ด าวน โ ห
••
••
••
••
••
ลดมาย งั อ ป
ุ กรณข องค ณ
ุ Philips จะไม ร บ
ั ผ ิด ชอบตอ การส ญ
ู หายของข อ ม ลู
หากผล ิต ภ ณ
ั ฑ
ได ร บ
ั ความเส ีย หาย หร ือไม ส
 ามารถอา นได  / อา นออก
จ ดั การ (ถา ยโอน ลบ ฯลฯ) ไฟล เพลงด ว ยซอฟต แวร ท ี ใ่ ห ม
 าเท า น ั ้ นเพ ื ่อ ป อง
กน
ั การเก ิด ป ญหา
ห า มใช ส
 ารทำความสะอาดท ี ่ม ีส ว นผสมของแอลกอฮอล  แอมโมเน ีย เบนซ ิน
หร ือ สารท ี ่ม ฤี ทธ ิ ์ ก ดั กร อ น เน ื ่อ งจากสารเหลา น ี ้ จะทำให เ คร ื ่อ งเลนชำรุ
ดเส ีย หาย
โทศ พ
ั ท ม ือ ถ ือ ท ี ่เป ด ใช ง านในบร ิเวณใกล เ ค ีย งอาจกอให เ ก ิด ส ญ
ั ญาณรบกวน
สำรองไฟล ข
 องค ณ
ุ โปรดตรวจสอบวา ค ณ
ุ จ ดั เก บ
็ ตน
 ฉบ บ
ั ไฟล ซ
 ึ ่ง ค ณ
ุ ได ด าวน 
โหลดมาย งั อ ป
ุ กรณข องค ณ
ุ Philips จะไม ร บ
ั ผ ิด ชอบตอ การส ญ
ู หายของข อ ม ลู
หากผล ิต ภ ณ
ั ฑ ไ ด ร บ
ั ความเส ีย หาย หร ือไม ส
 ามารถอา นได  / อา นออก
จ ดั การ (ถา ยโอน ลบ ฯลฯ) ไฟล เพลงด ว ยซอฟต แวร ท ี ใ่ ห ม
 า หร ือ ท ี ่แนะนำเท า น
ั ้ นเพ ื ่อ ป องก น
ั ไม ใ ห เ ก ิด ป ญหา
เก ี ย
่ วก บ
ั อ ุณหภ ม
ู ิ ในการทำงานและการจ ด
ั เก บ
็
•
•
การฟงเปนเวลานาน แมวาจะในระดับ ‘ปลอดภัย’ ปกติ อาจยังทำใหเกิดการสูญ
เสียการไดยิน
ควรใชเครื่องเลนอยางพอเหมาะและมีชวงการหยุดพักอยางเหมาะสม
คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้ขณะใชหูฟง
ฟงที่ระดับเสียงที่ไมดังเกินไปเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
ไมควรปรับระดับเสียงขณะหูของคุณปรับเขากับระดับความดัง
หามปรับระดับเสียงใหดังจนคุณไมสามารถไดยินสิ่งที่อยรอบตัวคุณ
คุณควรใชเครื่องเลนดวบความระมัดระวัง หรือหยุดใชเครื่องเลนชั่วคราวในสถาน
การณที่อาจกอใหเกิดอันตราย
หาามใชหูฟงขณะขับขี่ยวดยานพาหนะ ขี่จักรยาน เลนสเกตบอรด ฯลฯ เนื่องจาก
อาจเกิดอันตรายบนทองถนน และเปนการกระทำผิดกฎหมายในหลายประเทศ
 
การดัดแปลง
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิตอาจถือไดวาสิทธิ์การใชงานอุป
กรณนี้ของผใชเปนโมฆะ
 
•
การฟงเปนระยะเวลาที่เหมาะสม:
ใช ง านเคร ื ่อ งเลนในท ี ่ท ี ่ม ีอ ณ
ุ หภ ูม ิระหวา ง 0 ถ งึ 35ºC (32 ถ งึ
95ºF)
เก บ
็ ร กั ษาเคร ื ่อ งเลนไว ในท ี ่ท ี ่ม ีอ ณ
ุ หภ ูม ิระหวา ง -20 ถ งึ 45ºC
(-4 ถ งึ 113ºF) เสมอ
อาย กุ ารใช ง านของแบตเตอร ี ่อ าจส ั ้ นลงเม ื ่อ อย
ใ นสภาวะอ

ณ
ุ หภ ูม ิ
 
ขอมูลดานลิขสิทธิ์
ชื่อยี่หอและชื่อผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัทหรือองค
กรของยี่หอหรือผลิตภัณฑนั้น
การทำซการบันทึกที่ดาวนโหลดจากอินเตอรเน็ตหรือจาก audio CD
โดยไมไดรับอนุญาต เปนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาระหวาง
 
ประเทศ
โปรดไปท ี ่ www.philips.com/support เพ ื ่อ ส ั ่ง ซ ื ้ ออ ป
ุ กรณสำรอง/
รวมถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล การกระจายเสียง การบันทึกเสียง
อ ุปกรณ ส
 ำรอง/อ ุปกรณ เ สร ิม:
อป
ุ กรณเสร ิม
 
การฟงอยางปลอดภัย
การทำการคัดลอกสื่อที่อยภายใตการคมครองของกฎหมายลิขสิทธิ์
โดยไมไดรับอนุญาต อาจถือวา เปนการละเมิดลิขสิทธิ์
และเปนความผิดทางอาญาได อุปกรณนี้จึงไมควรนำไปใชโดยมีจุดประสงคเ
ชนนั้น
Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
 
ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:
มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์
การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ
ผลิตภัณฑนี้ใหเสียงในชวงระดับความดังเสียงที่อาจกอใหเกิดการสูญเสียการไดยิ
นสำหรับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลาไมถึงนาที ชวงระดับความดังเสียงที่
ดังขึ้นมีไวสำหรับผซึ่งอาจประสบกับการสูญเสียการไดยินอยแลว
เสียงอาจจะไมตรงกับความจริง เมื่อเวลาผานไป การไดยินเสียงใน
‘ระดับที่สบาย’ ของคุณจะปรับไปตามระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้นเมื่อคุณ
ฟงเสียงเปนระยะเวลานาน ระดับเสียง ‘ปกติ’ อาจเปนเสียงที่ดังเกินไป
และสงผลกระทบตอการไดยินของคุณ เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณนี้ ใหตั้งคา
2
TH
Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และเราขอใหผใชของเรากระท
ำเชนนั้นดวย
ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น และ/หรือเผยแพรโดยไมไดรับ
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เดิม
การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิดกฎหมาย
เพื่อปกปองการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ใหนำผลิตภัณฑของคุณ
ลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ
ไปยังจุดรวบรวมอยางเปนทางการ หรือศูนยบริการที่มีชางผชำนาญการซึ่งสามาร
การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิดชอบของคุณ
ถถอด ปรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ไดตามภาพที่แสดง
การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบพกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดาว
นโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุดประสงคเพื่อใชกับโดเมนสาธารณ
ะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตองเทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสำหรับการ
ใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิชย และตองเคารพคำแนะนำในการใชลิขสิทธิ์ซึ่งกำ
ภ า ษา ไทย
หนดโดยเจาของลิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คำแนะนำนั้นอาจระบุวาหามมิใหมีก
ารคัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่งไมอนุญา
ตใหทำการคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณเชนนั้น ฟงกชันการบันทึกจะไมทำงาน
และคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
 
การบันทึกขอมูล
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ และเสริมประสบการณผใช
Philips ใหนาประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อใหทราบถึงลักษณะการใชงานอุปกรณนี้ เครื่อง
เลนนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลลักษณะการใชงานไวในสวนของหนวยความจำแ
บบไมลบเลือนของเครื่อง ขอมูลเหลานี้นำไปใชเพื่อระบุ และคนหาขอผิดพลาด
หรือปญหาตาง ๆ ที่คุณในฐานะที่เปนผใชอาจประสบขณะใชอุปกรณ
ขอมูลที่จัดเก็บ ไดแก ระยะเวลาการเลนในโหมดเพลง ระยะเวลาการเลนในโห
มดวิทยุ จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จัดเก็บจะไมแสดงใหเห็
นถึงเนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปกรณ หรือแหลงที่ดาวนโหลด ขอมูลที่จัดเก็บบนอุ
ปกรณสามารถเรียกดู และนำมาใช เฉพาะเมื่อผใชสงอุปกรณคืนแกศูนยบริการ
Philips เทานั้น และเพื่อใหงายตอการคนหา และปองกันขอผิดพลาดเทานั้น
ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดในครั้งแรกที่ผใชรองขอ
 
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวนประกอบที่มีคุณ
ภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใชใหมได
หากมีสัญลักษณกากบาททับบนถังขยะนี้ติดอยกับผลิตภัณฑ หมายความวาผลิตภั
ณฑดังกลาวไดรับการผลิตตามกฎหมาย European Directive 2002/96/EC:
โปรดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกฎการแยกเก็บแบตเตอรี่ของทองถิ่น การกำจัดแบ
ตเตอรี่อยางถูกตองชวยปองกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม
และสุขภาพของมนุษย
 
คำประกาศของสหภาพยุโรป
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป
 
หามทิ้งผลิตภัณฑของคุณรวมกับขยะในครัวเรือน โปรดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกฎก
ารแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของทองถิ่น การกำจัดผลิตภัณฑเ
กาของคุณอยางถูกตองชวยปองกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม
และสุขภาพของมนุษย
ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ชนิดชารจไดในตัวที่ไดรับการผลิตตามกฎหมาย
European Directive 2006/66/EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะภายในบานได
TH
3
2
Digital Audio Player ใหมของคุณ
GoGear Mix ชวยใหคุณ
•
•
•
เลนไฟล  MP3 และไฟล  WMA ท ี ไ่ ม ม
 ีก ารปกป องล ิข ส ิท ธ ิ ์
ฟ งว ิท ย ุ FM
ทำการบ น
ั ท ึก เส ีย ง
ในชุดขายผลิตภัณฑมีอะไรบาง
โปรดตรวจสอบวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอไปนี้:
เครื่องเลน
หูฟง
คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
Note
•• ร ปู ภาพท ี ่ปรากฏเป น การอ า งอ งิ เท า น ั ้ น Philips สงวนส ิทธ ิ ์ ในการเปล ี ่ยนแป
ลงการออกแบบ / ส ีส น
ั ของผล ิต ภ ณ
ั ฑ โ ดยไม ต อ งแจ ง ลว งหน า
4
TH
3
การเริ่มตนใชงาน
หากต อ งการใช ง านระด บ
ั เส ีย งส งู ส ดุ อ ีก คร ั ้ ง:
ภาพรวมของการควบคุมและชองเสียบ
1
ให เ ล ือ ก [การต ั ้ งค า ] > [การต ั ้ งค า เส ีย ง]
2
ต ั ้ งคา จำก ดั เส ีย งไว ท
 ี ่ระด บ
ั ส งู ส ดุ
>[จำก ด
ั ระด บ
ั เส ีย ง]
3
กด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
เมน ู
ภ า ษา ไทย
เมนูหลักโดยรวม
โหมด
เพ ื อ
่
ว ิท ย ุ FM
ฟ งว ิท ย ุ FM
เพลง
การบ น
ั ท ึก
ม ุม มองโฟลเดอร 
การต ั ้ งคาඉ
กำล งั เลน
เลน เพลงด ิจ ิต อลของค ณ
ุ
สร า งหร ือ ฟ งการบ น
ั ท ึก
ด ไู ฟล ใ นโฟลเดอร 
ปร บ
ั แตง คา ของ Digital
Audio Player
แสดงเพลงท ี ่กำล งั เลนบ
นหน า จอ
a
MIC
b
VOL
c
RESET
ไมโครโฟน
กด: เพ ิ ่ม /ลดระด บ
ั เส ีย งกดค า งไว : เพ ิ ่ม /
ลดความเร ว็ ในการเลน
กด: ร ีเซ ท
็ Digital Audio Player
สไลด : ล อ็ ค / ปลดล อ็ คท กุ ปุ ่ม ยกเว น

d
e
VOL
สไลด ค า งไว : เป ด /ป ด Digital Audio Player
/
กด: เล ื ่อ นข ึ ้ น/ลงกดค า งไว : เล ื ่อ นข ึ ้ น/
ลงอย า งรวดเร ว็
f
กด: เลน /หย ดุ ช ั ่ว คราว
g
กด: ย อ นกล บ
ั 1 ระด บ
ั กดค า งไว : กล บ
ั ไปเมน รู าก
h
สไลด อ อก: ขยายปล ั ๊ กช อ งเส ีย บ USB
i
จอแสดงผล
j
แจ ค็ ห ฟ
ู ง
Caution
•• การฟ งเส ียงด งั เป น ระยะเวลานานอาจเป น อ นั ตรายตอผฟ  ง
เชื่อมตอและชารจ
GoGear Mix มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานพอรต USB
ของคอมพิวเตอร
เชื่อมตอ Digital Audio Player กับคอมพิวเตอร
1
2
3
1
2
3
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก [การต ั ้ งค า ]>[การต ั ้ งค า เส ีย ง] >
กด
»»
/
เพ ื ่อ ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
เมื่อคุณตั้งคาจำกัดระดับเสียง GoGear Mix จะไมสามารถปรับระ
ดับเสียงเกินระดับที่กำหนดไว แมจะกดปุ่ม
เช ื ่อ มห วั ตอ USB เข า ก บ
ั พอร ต USB สำรองบนเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอ
ร
เป ด เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
»»
GoGear Mix ชารจไฟ
•• สำหร บั การใช ง านคร ั ้ งแรก ให ช าร จ GoGear Mix เป น เวลา 3 ช ั ่วโมง
•• ภาพแอน ิเมช ั ่นแสดงการชาร จ หย ดุ ลง และไอคอน ปรากฏข ึ ้ นเม ื ่อเสร จ็ ส
ิ ้ นกระบวนการชาร จ
[จำก ด
ั ระด บ
ั เส ีย ง]
กด
) ท ี ่อภ
ย ายในเคร

ื ่อ ง Digital Audio Player
Note
คณ
ุ สามารถต ั ้ งระด บ
ั เส ีย งของ GoGear Mix เพ ื ่อ จำก ดั ระด บ
ั เส ีย งส
งู ส ดุ ได 
สไลด ห วั ตอ USB (
ออกมา
เม ื ่อ ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ Digital Audio Player เข า ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร ใ นคร ั
้ งแรก หน า ตา งป อ ปอ ป
ั จะปรากฏข ึ ้ น:
1
2
เล ือ ก Install Philips Device Manager
ปฏ ิบ ตั ิต ามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ทำการต ิด ต ั ้ งให เ ส
ร จ็ สมบ รู ณ
TH
5
หากหน า ตา งป อ ปอ พ
ั ไม ป
 รากฏอ ตั โนม ตั ิ ให ด ำเน ินการตอไปน ี ้ :
1
เล ือ ก My Computer (Windows XP / Windows 2000) /
2
คล ิก ขวาท ี ่ Philips GoGear Mix
Computer (Windows Vista)
3
ร จ็ สมบ รู ณ
การแสดงระดับแบตเตอรี่
หน า จอจะแสดงระด บ
ั สถานะแบตเตอร ี โ่ ดยประมาณด งั ตอไปน ี ้ :
75%
»»
50%
25%
0%
หนาจอแสดงแบตเตอรี่กะพริบแสดงวาแบตเตอรี่ใกลจะหมด
เครื่องเลนจะบันทึกการตั้งคาทั้งหมดไวและจะปดเครื่องภายใน
60 วินาที
Note
•• แบตเตอร ี ่แบบชาร จ ได ม ีจำนวนรอบของการชาร จ ท ี ่จำก ดั อาย กุ ารใช ง านขอ
งแบตเตอร ี ่และจำนวนรอบของการชาร จ จะแตกตา งก น
ั ไปตามการใช ง านและ
การต ั ้ งคา
ปรากฏข ึ ้ นเม ื ่อ เสร จ็ ส
ิ ้ นกระบวนการชาร จ
•• ภาพแอน ิเมช ั ่นแสดงการชาร จ หย ดุ ลง และไอคอน
Tip
•• ค ณุ สามารถประหย ดั พล งั งานแบตเตอร ี ่และเพ ิ ่มระยะเวลาในการเลนเพลงของ
Digital Audio Player ได ห
 ากค ณ
ุ ไปท ี ่ < [การต ั ้ งค า หน า จอ] <
[ต วั ต ั ้ งเวลาป ด
 หน า จอ] และตรวจสอบให แ
 นใจวาได เ ล ือ กการต ั ้ งคา เวลา
ท ี ่ส ั ้ นท ี ่ส ดุ แล ว
ยกเลิกการเชื่อมตอ Digital Audio Player อยางปลอดภัย
เพ ื ่อ ป องก น
ั ข อ ม ลู ส ญ
ู หาย ให ย กเล ิก การเช ื ่อ มตอ Digital Audio Player
จากคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ตามข ั ้ นตอนด งั ตอไปน ี ้ :
1
บนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ให อ อกจากท กุ ๆ แอปพล ิเคช น
ั ท ี ่กำล งั ทำ
2
ให ค ล ิก
3
6
งานร ว มก บ
ั Digital Audio Player
ในถาดงานของเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ
รอการย ืน ย น
ั วา สามารถถอด GoGear Mix ออกจากพอร ต USB
ได อ ย า งปลอดภ ยั
TH
Philips Device Manager (ช ว ยให ค ณ
ุ สามารถอ ป
ั เดตเฟ ร ม แวร ส
 ำ
หร บ
ั Digital Audio Player ได  )
ปฏ ิบ ตั ิต ามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ทำการต ิด ต ั ้ งให เ ส
100%
Digital Audio Player ประกอบไปดวยซอฟตแวรดังตอไปนี้:
•
เล ือ ก Install Philips Device Manager
4
ติดตั้งซอฟตแวร
ไฟลดังตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง GoGear Mix:
•
•
•
ม
ค ือ การใช ง านอย า งย อ
ม
ค ือ การใช ง าน
คำถามท ี ่พ บบ อ ย
4
1
เปดและปด GoGear Mix
ในการสล บ
ั ไปมาระหวา งโหมดเป ด และป ด ให ส
 ไลด 
ค า งไว ป
 ระมาณ 2 ว ินาท ี
ภ า ษา ไทย
สแตนดบายและปดเครื่องอัตโนมัติ
GoGear Mix มีคุณสมบัติสแตนดบายและปดเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งชวยใหประหยั
ดพลังงานแบตเตอรี่
หลังจากอยในโหมดพัก 10 นาที (ไมมีการเลนเพลง ไมมีการกดปุ่มใดๆ) GoGear
Mix จะปดการทำงาน
1
สไลด 
และค า งไว ป
 ระมาณ 2 ว ินาท ีเพ ื ่อ เป ด การใช ง าน
GoGear Mix อ ีก คร ั ้ ง
Digital Audio Player มีสวิตชล็อคเพื่อปองกันการทำงานโดยไมไดตั้งใจ
1
ในการล อ็ คปุ ่มในขณะท ี ่ค ณ
ุ กำล งั เลน เพลง ให เ ล ื ่อ นสไลดไ ปย งั ตำ
แหนง
»»
ทุกปุ่มยกเวนปุ่มปรับเสียงจะถูกล็อคและไอคอนล็อคจะปรากฏ
บนหนาจอ
2
ในการปลดล อ็ คปุ ่ม ตา ง ๆ อ ีก คร ั ้ ง ให เ ล ื ่อ นต วั สไลดไ ปย งั ตำ
แหนง ก ึ ่ง กลาง
TH
7
5
เพลง
ฟงเพลง
1
2
3
จากเมน ห
ู ล กั เล ือ ก
เล ื ่อ นด ูเ มน ูย อ ยตา งๆ เพ ื ่อ เล ือ กเพลง
กด
•
เพ ื ่อ เลน เพลง
กด
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งเลน และหย ดุ ช ั ่ว คราว
จัดเพลงของคุณบน GoGear Mix
GoGear Mix ใหคุณจัดเก็บแทร็คเพลงไดนับรอยแทร็ค เพื่อเปนการจัดและชวยใ
หคนหาเพลงไดงาย GoGear Mix จึงใหคุณเรียงลำดับเพลงเปนโฟลเดอรได
1
ให เ ป ด Windows® Explorer ด ว ย GoGear Mix
2
สร า งโฟลเดอร ใ นอ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ ข อ ม ลู ความจ ส
ุ งู ของ GoGear Mix
3
ท ี ่เช ื ่อ มตอ ก บ
ั พอร ต USB ของเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
ใช ว ิธ ีก ารลากแล ว ปลอ ยเพ ื ่อ เร ีย งลำด บ
ั เพลงเป น
 โฟลเดอร 
คนหาเพลงของคุณ
จากเมนูหลัก เลือก
เพื่อเขาสโหมดเพลง
Digital Audio Player มีตัวเลือกเมนูดังตอไปนี้:
[เพลงท ั ้ งหมด]
•
เร ีย งแทร ก็ ตามลำด บ
ั อ กั ษร
[ศ ิลป น
 ]
•
•
•
เร ีย งศ ิล ป น
 ตามลำด บ
ั อ กั ษร
เร ีย งอ ลั บ ั ้ มตามลำด บ
ั อ กั ษร
เร ีย งแทร ก็ ตามลำด บ
ั อ ลั บ ั ้ ม
[อ ล
ั บ ั ้ ม]
•
•
เร ีย งอ ลั บ ั ้ มตามลำด บ
ั อ กั ษรและต วั เลข
เร ีย งแทร ก็ ตามลำด บ
ั อ ลั บ ั ้ ม
[รายการเพลง]
•
•
[รายการเพลงแบบพกพา]
เร ีย งแทร ก็ ตามลำด บ
ั การเลน เพลง
Note
•• หร ือค ณุ อาจเล ือก
ลเดอร 
8
TH
จากเมน ห
ู ล กั และค น
 หาไฟล เพลงของค ณ
ุ ในม ุม มองโฟ
6
วิทยุ
ฟงวิทยุ FM
จากเมน ห
ู ล กั เล ือ ก
•
สายเคเบ ิล ห ฟ
ู งทำหน า ท ี ่เป น
 เสาอากาศว ิท ย ุ FM
ภ า ษา ไทย
1
การหาคลื่นสถานีวิทยุดวยตนเอง
ขณะอยในโหมด
1
2
คุณสามารถหาคลื่นสถานีวิทยุไดดวยตนเอง:
หากต อ งการค น
 หาส ญ
ั ญาณถ ดั ไปท ี ่แรงกวา ให ก ด
ในการปร บ
ั ความถ ี ่ค ล ื ่นให ช
 ดั ท ี ่ส ดุ ให ก ด
/
/
ค า งไว 
ส ั ้ นๆ
การหาคลื่นสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนาอัตโนมัติ
คุณสมบัติการหาคลื่นอัตโนมัติของ Digital Audio Player ชวยใหคุณคนหาสถานี
วิทยุที่คุณตองการและบันทึกเปนหมายเลขที่ตั้งไว
1
ขณะอย
ใ นโหมด

»»
ให เ ล ือ ก [หาคล ื ่นอ ต
ั โนม ต
ั ิ]
วิทยุจะปรับหาคลื่นสถานีวิทยุและบันทึกความถี่ใหเปนสถานีที่ตั้
งไวลวงหนา
»»
ตั้งสถานีลวงหนาได 20 สถานี
»»
หากตองการหยุดการหาคลื่นอัตโนมัติ ใหกด
»»
หากตองการออกจากวิทยุ ใหกด
คางไว 2 วินาที
เลนสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา
1
2
3
ขณะอย
ใ นโหมด

กด
หร ือ
ให เ ล ือ กสถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า
เพ ื ่อ เปล ี ่ย นไปย งั สถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า สถาน ีอ ื ่น
หากต อ งการค น
 หาส ญ
ั ญาณถ ดั ไปท ี ่แรงกวา ให ก ด
หร ือ
ค า งไว  2 ว ินาท ี
•
หากต อ งการออกจากว ิท ย ุ ให ก ด
ค า งไว  2 ว ินาท ี
Note
•• หากต อ งการเลนสถาน ีว ิทย ทุ ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า กอนอ ื ่น ค ณุ ต อ ง จ ดั เก บ็ สถาน ีว ิ
ทย ไุ ว เ ป น
 สถาน ีว ิท ย ท
ุ ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า (see ‘การหาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ท
ุ ี ่ต ั ้ งไว ล 
วงหน า อ ตั โนม ตั ิ ’ on page 9)
TH
9
7
การบันทึก
Note
การบันทึกจากวิทยุ FM (มีอยในบางรนเทานั้น!)
1
2
3
จากเมน ห
ู ล กั เล ือ ก
> [เร ิ ม
่ การบ น
ั ท ึก ว ิ ทย ุ FM]
•
กด
กด
เพ ื ่อ หย ดุ
กด
เพ ื ่อ บ น
ั ท ึก เส ีย งท ี ่ต อ งการหร ือ กด
»»
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งบ น
ั ท ึก และหย ดุ ช ั ่ว คราว
เพ ื ่อ ยกเล ิก
•• *ค ณุ สมบ ตั ิการบ นั ท ึก เส ียงจากว ิทย ุ FM ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น
โปรดด ูเ มน บ
ู นหน า จอของ Digital Audio Player เพ ื ่อ ค น
 หาค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ่ค ณ
ุ มี
ฟ งเส ีย งพ ดู /เส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก :
1
2
3
รางขึ้นโดยอัตโนมัติ)
Tip
•• ค ณุ สามารถไปย งั ไฟล ท ี ่ค ณุ บ นั ท ึกไว  โดยไปท ี ่ [ไลบราร ีรายการบ นั ท ึก] >
[ว ิ ทย ุ FM]
เช ื ่อ มตอ Digital Audio Player ไปย งั คอมพ ิว เตอร 
2
บนคอมพ ิว เตอร  ใน Windows® Explorer เล ือ ก Digital Audio
ภาพรวม สำหรับตำแหนงของไมโครโฟนที่อยในตัวเครื่อง):
จากเมน ห
ู ล กั เล ือ ก
•
กด
กด
เพ ื ่อ หย ดุ
กด
> [เร ิ ม
่ การบ น
ั ท ึกเส ีย ง]
เพ ื ่อ บ น
ั ท ึก เส ีย งท ี ่ต อ งการหร ือ กด
เพ ื ่อ ยกเล ิก
เสียงที่ตองการไดถูกบันทึกไวในเครื่องเลนแลว (รูปแบบชื่อไฟล:
ูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ)
Tip
•• ค ณุ สามารถไปย งั ไฟล ท ี ่ค ณุ บ นั ท ึกไว  โดยไปท ี ่ [ไลบราร ีรายการบ นั ท ึก] >
[เส ีย ง]
ฟงเสียงที่บันทึก
1
จากเมน ห
ู ล กั เล ือ ก
1
จากเมน ู
ฟ งเส ีย งว ิท ย ุ FM* ท ี ่บ น
ั ท ึกไว :
10
เล ือ ก [ไลบราร ีร ายการบ น
ั ท ึก] > [ว ิ ทย ุ FM]
เล ือ กเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
TH
ค ดั ลอกและวางส ิ ่ง ท ี ่บ น
ั ท ึก ลงในตำแหนง ท ี ่ต อ งการในคอมพ ิว เต
อร 
โปรดด ูเ มน บ
ู นหน า จอของ Digital Audio Player เพ ื ่อ ค น
 หาค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ่ค ณ
ุ มี
การลบเสียงที่บันทึก
ใชคอมพิวเตอรในการลบเสียงที่บันทึกออกจาก Digital Audio Player:
1
เช ื ่อ มตอ Digital Audio Player ไปย งั คอมพ ิว เตอร 
2
บนคอมพ ิว เตอร  ใน Windows® Explorer เล ือ ก Digital Audio
4
กด
เล ือ ก Recordings > Voice หร ือ FM radio*
•• *ค ณุ สมบ ตั ิการบ นั ท ึก เส ียงจากว ิทย ุ FM ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น
3
3
Player
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งบ น
ั ท ึก และหย ดุ ช ั ่ว คราว
VOICEXXX.WAV ซึ่ง XXX คือหมายเลขเสียงที่บันทึกที่ถ
2
(สำหร บ
ั คำแนะนำ โปรดด ใู นส ว น เช ื อ
่ มต อ )
Note
นี่คือวิธีการบันทึกเสียงพูด/เสียงดวยไมโครโฟนที่อยในตัวเครื่อง (โปรดดูที่สวน
»»
เพ ื ่อ เลน เส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
1
4
บันทึกเสียงพูด/เสียง
3
กด
การอัปโหลดเสียงที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร
3
2
เล ือ ก [ไลบราร ีร ายการบ น
ั ท ึก] > [เส ีย ง]
เล ือ กเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
เสียงที่ตองการไดถูกบันทึกไวในเครื่องเลนแลว (รูปแบบชื่อไฟล:
FMRECXXX.WAV ซึ่ง XXX คือหมายเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกส
1
จากเมน ู
เพ ื ่อ เลน เส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
5
(สำหร บ
ั คำแนะนำ โปรดด ใู นส ว น เช ื อ
่ มต อ )
Player
เล ือ ก Recordings > Voice หร ือ FM radio*
เล ือ กการบ น
ั ท ึก ท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการลบ
บนคอมพ ิว เตอร  กด ลบ
»»
การบันทึกที่คุณเลือกไดถูกลบแลว
Note
•• *ค ณุ สมบ ตั ิการบ นั ท ึก เส ียงจากว ิทย ุ FM ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น
โปรดด ูเ มน บ
ู นหน า จอของ Digital Audio Player เพ ื ่อ ค น
 หาค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ่ค ณ
ุ มี
ใช Digital Audio Player เพื่อพกพาไฟลขอมูล
คุณสามารถใช Digital Audio Player เพื่อจัดเก็บและพกพาไฟลขอมูลได:
1
เช ื ่อ มตอ Digital Audio Player ไปย งั คอมพ ิว เตอร 
2
บนคอมพ ิว เตอร  ใน Windows® Explorer ค ดั ลอกไฟล ข
 อ ม ลู แล
(สำหร บ
ั คำแนะนำ โปรดด ใู นส ว น เช ื อ
่ มต อ และชาร จ )
ภ า ษา ไทย
ะวางลงบน Digital Audio Player
Tip
•• ใช ค อมพ ิว เตอร ใ นการถายโอนข อ ม ลู ของค ณุ กล บั ไปย งั คอมพ ิวเตอร  หร ือลบไฟล 
ข อ ม ลู ของค ณ
ุ ออกจาก Digital Audio Player
TH
11
8
การตั้งคา
นี่คือวิธีการเลื่อนดูและปรับแตง การตั้งคา:
1
2
3
4
ในเมนู
กด
/
เพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ ก
กด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การเล ือ กและไปย งั ระด บ
ั ถ ดั ไป (หากม ี )
กด
เพ ื ่อ กล บ
ั ไปย งั ระด บ
ั กอ นหน า
กด
และค า งไว  เพ ื ่อ อกจากเมน ู การต ั ้ งค า
มีตัวเลือกดังตอไปนี้:
การต ั ้ งค า
โหมดเลน
เมน ต
ู วั เล ือก
ซ 
เลนสล บ
ั
การต ั ้ งคา เส ีย ง
อ ีค วอไลเซอร 
จำก ดั ระด บ
ั เส ีย ง
การต ั ้ งคา หน า จอ
ธ ีม
ต วั ต ั ้ งเวลาป ด หน า จอ
หน า จอท ี ่ป ร บ
ั หม น
ุ ได 
12
TH
เมน ต
ู วั เล ือกย อ ย
• เล ิกซ  (คา เร ิ ่ม ต น )
• ซ  1
• ซ  ท ั ้ งหมด
• ป ด เลนสล บั (คา เร ิ ่ม ต น )
• เลนสล บั ท ั ้ งหมด
• ป ด (คา เร ิ ่ม ต น )
• ฟ งค 
• ฮ ิปฮอป
• แจ ส
• คลาสส ิก
• เทคโน
• กำหนดเอง
• ป ด (คา เร ิ ่ม ต น )
• ต ั ้ งคา
• ส ีดำ (คา เร ิ ่ม ต น )
• ส ีช มพ ู
• ส ีฟ า
• 40 ว ินาท ี (คา เร ิ ่ม ต น )
• 50 ว ินาท ี
• 60 ว ินาท ี
• เป ด ตลอด
• 0° (คา เร ิ ่ม ต น )
• 180°
ข อ ม ลู
• อ งั กฤษ (คา เร ิ ่ม ต น )
• เช ก็
• กร ีก
• เยอรม นั
• สเปน
• ฝร ั ่ง เศส
• อ ิตาล ี
• ฮ งั การ ี
• ด ตั ช 
ความจ ุ
• นอร เวย 
• โปล ิช
• โปรต เุ กส
• โปรต เุ กส (บราซ ิล)
• ร สั เซ ีย
• สโลว กั
• ฟ น แลนด 
• สว ีเดน
• ต รุ ก ี
• จ ีน (ประย กุ ต )
• จ ีนไต ห ว นั
• ญ ี ่ป ุ ่น
• เกาหล ี
• ไทย (/เฉพาะเวอร ช นั 97
เท า น ั ้ น)
ภ า ษา ไทย
ภาษา
พ ื ้ นท ี ่ว า ง
เวอร ช
 น
ั เฟ ร ม แวร :
น
ร
การต ั ้ งคา จากโรงงาน
เว บ
็ ไซต ส
 นบ
ั สน น
ุ
เร ีย กค ืนคา จากโรงงาน
(ไม ม
 ีผ ลกระทบตอไฟล )
• ใช 
• ไม 
TH
13
9
อัปเดต Digital Audio Player
Digital Audio Player ถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในเรียกวา เฟรมแวร
เฟรมแวรเวอรชันใหมกวาอาจออกมาหลังจากที่คุณซื้อ Digital Audio Player
โปรแกรมซอฟตแวรที่เรียกวา Philips Device Manager สามารถใชเครื่องคอม
พิวเตอรของคุณเพื่อตรวจสอบการอัปเกรดเฟรมแวรที่มีบนอินเตอรเน็ต
ติดตั้ง Philips Device Manager บนเครื่องคอมพิวเตอรจาก Digital Audio
Player หรือ ดาวนโหลดเวอรชันลาสุดจาก www.philips.com/support
Note
•• ไฟล เพลงจะไมไ ด ร บั ผลกระทบจากการอ ปั เดตเฟ ร ม แวร 
ตรวจสอบ / การอัปเดตเฟรมแวรดวยตนเอง
1
ตรวจด ใู ห แ
 นใจวา เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร เช ื ่อ มตอ ก บ
ั อ ิน เตอร เน ต็
2
เช ื ่อ มตอ Digital Audio Player ไปย งั คอมพ ิว เตอร  (โปรดด ใู นส ว น
3
ในเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ให ค ล ิก Start > Programs >
4
แล ว
คำแนะนำใน เช ื อ
่ มตอ และชาร จ )
Philips Digital Audio Player > GoGear Mix Device Manager
เพ ื ่อ เข า ส
 Philips

Device Manager
คล ิก อ ป
ั เดต
»»
Philips GoGear Mix Device Manager จะตรวจหาการอัปเดตแ
ลวติดตั้งเฟรมแวรใหมจากอินเตอรเน็ต หากมี
5
6
เม ื ่อ หน า จอแสดงข อ ความวา Update completed ให ค ล ิก OK
ยกเล ิก การเช ื ่อ มตอ Digital Audio Player ก บ
ั คอมพ ิว เตอร 
»»
Digital Audio Player เครื่องเลนจะปด และเปดเครื่องใหม ภายห
ลังจากการอัปเดตเฟรมแวรและพรอมสำหรับการเลนอีกครั้ง
14
TH
10
การแกปญหา
หาก GoGear Mix ทำงานไมปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณสามารถรีเซ็ตเครื่องไ
ดโดยขอมูลไมสูญหาย:
ฉันจะรีเซ็ต GoGear Mix ไดอยางไร
ให เ ส ีย บปลายปากกา หร ือ ว ตั ถ ใุ ดๆ ลงในช อ งร ีเซ ต็ ท ี ่อต ยรงด
 า นลา
ภ า ษา ไทย
••
งของ GoGear Mix กดค า งไว จ นกวา เคร ื ่อ งเลนจะป ด
••
1
2
3
4
5
หากต วั เล ือ กร ีเซ ต็ ด งั กลา วทำงานไม ส
 ำเร จ็ ให ท
 ำตามข ั ้ นตอนว ิธ ี
กค  ืน GoGear Mix ด ว ย Philips Device Manager ด งั น ี ้
ในเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ให เ ล ือ ก Start > Programs >
Philips Digital Audio Player > GoGear Mix Device Manager
> Philips Device Manager เพ ื ่อ เข า ส
 Philips

Device Manager
ป ด GoGear Mix กอ นเร ิ ่มใช ง านตอ
กดปุ ่ม ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
ค า งไว ข
 ณะค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ GoGear Mix
กบ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
กดปุ ่ม ค า งไว จ นกวา Philips Device Manager จะเห น
็ GoGear
Mix และเข า โส
 หมดการก

ค  ืน
ในเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร  ให ค ล ิก ปุ ่ม Repair
และทำตามคำแนะนำของ Philips Device Manager เพ ื ่อ ดำเน ินก
ารตามข ั ้ นตอนการกค  ืนให เ สร จ็ สมบ รู ณ
6
เม ื ่อ ทำการกค  ืน เสร จ็ สมบ รู ณแล ว ให ย กเล ิก การเช ื ่อ มตอ GoGear
7
เร ิ ่ม การทำงาน GoGear Mix อ ีก คร ั ้ ง
Mix จากเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
TH
15
11
ขอมูลทางดานเทคนิค
พล งั งาน
แหลง จา ยไฟ: แบตเตอร ี ่ภ ายใน 250mAh Li-ion polymer แบบชาร จ ได 
เวลาเลน¹ (เพลง): 25 ช ั ่วโมง
ซอฟต แ
 วร 
•
•
•
•
•
•
Pentium III 800 MHz processor หร ือ ส งู กวา
128 MB RAM
พ ื ้ นท ี ่บ นฮาร ด ด ิสก  500 MB
การเช ื ่อ มตอ อ ิน เตอร เน ต็
Windows® Internet Explorer 6.0 หร ือใหม ก วา
พอร ต USB
Philips Device Manager: เพ ื ่อ เร ีย กค ืน และอ ป
ั เกรด
การเช ื อ
่ มตอ
หฟ
ู ง 3.5 มม.
USB 2.0 ความเร ว็ ส งู
เส ีย ง
แยกช อ ง: 45dB
การตอบสนองความถ ี :่ 80 - 18 kHz
กำล งั เอาต พ ตุ : 2 x 3 mW
อ ตั ราส ว นส ญ
ั ญาณตอ การรบกวน: > 84 dB
เล น
 เส ีย ง
รป
ู แบบการบ ีบ อ ดั :
อ ตั ราบ ิต MP3: 8 - 320 kps และ VBR
อ ตั ราการส
ม ต วั อย า ง MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
อ ตั ราบ ิต WMA (ท ี ไ่ ม ม
 ีก ารปกป องล ิข ส ิท ธ ิ ์ ): 5 - 192 kbps VBR
อ ตั ราการส
ม ต วั อย า ง WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48
kHz
สือ
่ จด
ั เก บ
็ ข อ ม ลู
ความจ ห
ุ นว ยความจำภายใน²:
SA1MXX02K 2GB NAND Flash
SA1MXX04K 4GB NAND Flash
SAMXX04WS 4GB NAND Flash
SA1MXX08K 8GB NAND Flash
การถ า ยโอนเพลง³
ลากแล ว ปลอ ยใน Windows® Explorer
จอแสดงผล
จอภาพ LCD ส ี 128 x 64 พ ิก เซล
Note
•• ¹ แบตเตอร ี ่แบบชาร จ ได ม ีจำนวนรอบของการชาร จ ท ี ่จำก ดั อาย กุ ารใช ง านข
องแบตเตอร ี ่และจำนวนรอบของการชาร จ จะแตกตา งก น
ั ไปตามการใช ง านแล
ะการต ั ้ งคา
•• ² 1GB = 1 พ นั ล า นไบต ; ม ีพ ื ้ นท ี ่จ ดั เก บ็ น อ ย ความจ หุ นวยความจำอาจไม ส าม
••
ารถใช ง านได ท
 ั ้ งหมดเน ื ่อ งจากม ีก ารสงวนหนว ยความจำบางส ว นไว ส
 ำหร บ
ั ระ
บบเคร ื ่อ งเลน พ ื ้ นท ี ่จ ดั เก บ
็ ค ิด จากเพลงยาว 4 นาท ีต อ เพลงและเข า รห สั แบบ
MP3 128 kbps
³ ความเร ว็ ในการถา ยโอนข ึ ้ นอย
ก บ
ั ระบบปฏ ิบ ตั ิก ารและการกำหนดคา ซอฟต
แวร ข
 องค ณ
ุ
ความตองการดานระบบ:
•
Windows® XP / 2000 / Vista
16
TH
รูปแบบไฟลเพลงที่รองรับ
GoGear Mix รองรับรูปแบบไฟลเพลงตอไปนี้
•
•
MP3
WMA ท ี ไ่ ม ม
 ีก ารปกป องล ิข ส ิท ธ ิ ์
Index
ก
การกำจ ด
ั การปกป อง
ร
ระด บ
ั เส ีย ง
แ
แบตเตอร ี ่
3
,7
ภ า ษา ไทย
12
,5
,6
TH
17
13
Glossary
F
FM (ส ญ
ั ญาณคล ื ่นว ิ ทย )ุ
ในการกระจายเส ีย งว ิท ย :ุ ว ิธ ีก ารในการปร บ
ั สญ
ั ญาณคล ื ่นความถ ี ่น ั ้ นแ
ตกตา งก น
ั ข ึ ้ นอย
ก บ
ั ความแรงของส ญ
ั ญาณคล ื ่นว ิท ย ุ
L
LCD (Liquid Crystal Display)
อาจเร ีย กได ว า เป น
 ว ิธ ีท ี ใ่ ช ก น
ั โดยท ั ่วไปในการแสดงข อ ม ลู ภาพบนอ ป
ุ กร
ณอ ิเล ก็ ทรอน ิก ส ท ี ไ่ ม ใ ช ค อมพ ิว เตอร 
M
MP3
รป
ู แบบของไฟล ท ี ่ม ีระบบบ ีบ อ ดั ข อ ม ลู เส ีย ง MP3 ย อ มาจาก
Motion Picture Experts Group 1 (หร ือ MPEG-1) Audio Layer 3
ด ว ยข อ ม ลู ร ป
ู แบบ MP3 ทำให  CD-R หร ือ CD-RW หน ึ ่ง แผ น
 สามารถบ
รรจ ขุ อ ม ลู มากกวา ซ ีด ีท ั ่วไปถ งึ 10 เท า
W
WMA (Windows Media Audio)
รป
ู แบบไฟล เส ีย งท ี ่ Microsoft เป น
 เจ า ของ และเป น
 ส ว นหน ึ ่ง ของเทคโน
โลย ี Microsoft Windows Media ซ ึ ่งได แ
 ก เคร ื ่อ งม ือ Microsoft Digital
Rights Management เทคโนโลย ีก ารเข า รห สั ส ญ
ั ญาณ Windows Media
Video และเทคโนโลย ีก ารเข า รห สั ส ญ
ั ญาณ Windows Media Audio
ร
ระด บ
ั เส ีย ง
ระด บ
ั เส ีย ง ค ือ คำท ี ใ่ ช บ
 อ ยท ี ่ส ดุ ในการบ ง บอกถ งึ การควบค ุม ระด บ
ั ความ
ด งั ของส ญ
ั ญาณเส ีย ง นอกจากน ี ้ ย งั ใช เ ป น
 ฟ งก ช
 น
ั ในการควบค ุม ความด งั
ในอ ป
ุ กรณอ ิเล ก็ ทรอน ิก ส ห ลายประเภทอ ีก ด ว ย
เ
เดซ ิเบล (dB)
หนว ยท ี ใ่ ช ว ดั ระด บ
ั พล งั หร ือ ความเข ม
 เส ีย ง
เล น
 แบบส
ม
 
คณ
ุ สมบ ตั ิก ารเลนไฟล เส ีย ง (แทร ค็ ) แบบส
ม 
18
TH
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
wk9041
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement