Philips SA2ARA16K/97, SA2ARA04K/97, SA2ARA08K/97 User guide

Philips SA2ARA16K/97, SA2ARA04K/97, SA2ARA08K/97 User guide
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับบริการเสริมได้ที่
www.philips.com/welcome
SA2ARA04
SA2ARA08
SA2ARA16
TH คู่มือผู้ใช้
1
ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ การบำรุงรักษาทั่วไป การรีไซเคิลผลิตภัณฑ 2
3
6
6
6
6
7
8
8
เชื่อมตอและชารจ ซอฟตแวรที่โหลดบน ARIAZ ไฟลที่โหลดไปยัง ARIAZ การอัพเดต ARIAZ ตรวจสอบ/ อัพเดตเฟรมแวรดวยตนเอง การเปดและปด ARIAZ การปดเครื่องอัตโนมัติ ล็อคปุ่ม 6
Philips Songbird สรางไลบรารีสื่อ เลือกไลบรารีสื่อของคุณ รายการเพลง เปลี่ยนรูปลักษณของไลบรารี Songbird ฟอรแมต ARIAZ (ลบเพลงและขอมูลทั้งหมด) ซอมแซม ARIAZ (เรียกคืนคาจากโรงงาน) 7
เพลง ฟงเพลง เลื่อนดูภายในเพลง เลนเพลงจากตัวเลือกที่กรอง คนหาเพลงของคุณ 8
หนังสือเสียง การเพิ่มหนังสือภาพลงใน ARIAZ การควบคุมหนังสือเสียง การเลือกหนังสือเสียงจากชื่อหนังสือ การปรับความเร็วของการเลนหนังสือเสียง 9
วิดีโอ 18
18
18
18
18
การเลนวิดีโอ เลื่อนภายในวิดีโอ การเริ่มตนใชงาน ภาพรวมการควบคุมและการเชื่อมตอ เมนูหลักโดยรวม 5
การลบบคมารคในหนังสือเสียง 2
2
4
5
5
ภายในกลองมีอะไรบาง 17
17
17
การหาบคมารคในหนังสือเสียง ARIAZ ใหมของคุณ การจำกัดระดับเสียง 4
การเพิ่มบคมารคในหนังสือเสียง 9
9
10
10
10
11
11
12
13
13
13
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
การลบวิดีโอที่กำลังเลน การลบวิดีโอหนึ่งวิดีโอหรือมากกวา 10 รูปภาพ 19
19
19
19
19
19
เพิ่มรูปภาพลงใน ARIAZ ดูรูปภาพ เริ่มเลนภาพสไลด การลบภาพที่กำลังแสดง การลบภาพหนึ่งภาพหรือมากกวา 11 วิทยุ 20
20
20
20
20
ฟงวิทยุ FM การหาคลื่นสถานีวิทยุดวยตนเอง การหาคลื่นสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนาอัตโนมัติ เลนสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา 12 การบันทึก ลบรายการบันทึกหนึ่งรายการหรือมากกวา 21
21
21
21
21
21
22
13 ใช ARIAZ เพื่อพกพาไฟลขอมูล 23
14 การตั้งคา 24
15 ขอมูลทางเทคนิค 26
26
16 ประมวลศัพท 27
การบันทึกจากวิทยุ FM (มีอยในบางรนเทานั้น!) บันทึกเสียงพูด/เสียง ฟงเสียงที่บันทึก การถายโอนเสียงที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร การลบวิดีโอที่กำลังเลน ความตองการของระบบ หากตองการความชวยเหลือ
โปรดไปที่
www.philips.com/welcome
ซึ่งคุณสามารถเขาใชงานสื่อสนับสนุนตางๆ อยางสมบูรณ เชน คมือผใช
ซอฟตแวรอัปเดตลาสุด และการตอบคำถามที่พบบอย
TH
1
ภ า ษา ไทย
สารบัญ
1
ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ
เสียง “ปกติ” แทจริงแลวอาจเปนเสียงดัง และเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุ
ณ เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณนี้ ใหคุณตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัยกอ
นที่จะปรับการไดยินเสียง และปลอยไว
การบำรุงรักษาทั่วไป
การแปลเอกสารน ี ้ ใช เ พ ื ่อ การอ า งอ งิ เท า น ั ้ น
หากฉบ บ
ั ภาษาอ งั กฤษและฉบ บ
ั แปลไม ส
 อดคล อ งก น
ั ฉบ บ
ั ภาษาอ งั กฤษ
เป น
 ฉบ บ
ั ท ี ่ม ีผ ลบ งั ค บ
ั ใช เ หน ือ กวา
 
ในการตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:
ใหปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งคาต
ใหเพิ่มระดับเสียงอยางชาๆ จนกระทั่งคุณสามารถไดยินเสียงชัดเจนและรสึกสบา
ย โดยไมมีความผิดเพี้ยน
ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:
การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง ‘ปลอดภัย’ สามารถกอใหเกิดการสู
ญเสียการไดยิน
ขอควรระวัง
•• ในการหล ีก เล ี ่ยงความเส ียหายและการทำงานผ ิดปกต ิ:
•• อย า ให เ คร ื ่องเลนถ กู ความร อ นส งู มากเก ินไป ซ ึ ่ง เก ิดจากอ ปุ กรณทำความร อ น
หร ือ แสงแดดโดยตรง
•• ห า มทำเคร ื ่องเลนตก หร ือห า มทำให ว ตั ถ ใุ ดๆ ตกลงบนเคร ื ่องเลนของค ณุ
•• ห า มทำเคร ื ่องเลนตกน  ห า มม ิให ช อ งเส ียบห ฟู ง หร ือช อ งใส แ บตเตอร ี ่ถ กู น  เ
น ื ่อ งจากน  ท ี ่เข า ไปในต วั เคร ื ่อ งอาจทำให ต วั เคร ื ่อ งได ร บ
ั ความเส ีย หายรุน แรง
•• อาจม ีส ญั ญาณรบกวนหากม โี ทรศ พั ท ม ือถ ือท ี ใ่ ช ง านในบร ิเวณใกล เ ค ียง
•• สำรองไฟล ข องค ณุ ตรวจสอบวาค ณุ เก บ็ ไฟล ต น ฉบ บั ท ี ่ค ณุ ดาวน โ หลดลงในอ ปุ
กรณข องค ณ
ุ Philips จะไม ร บ
ั ผ ิด ชอบตอ ความเส ีย หายใดท ี ่เก ิด ข ึ ้ นก บ
ั ข อ ม ลู
หากผล ิต ภ ณ
ั ฑ ไ ด ร บ
ั ความเส ีย หาย หร ือไม ส
 ามารถอา นข อ ม ลู ได 
•• จ ดั การ (ถายโอน, ลบ, อ ื ่นๆ) ไฟล เพลงของค ณุ ด ว ยซอฟต แวร เพลงท ี ใ่ ห ม าเท า
น ั ้ นเพ ื ่อ หล ีก เล ี ่ย งป ญหาตา งๆ
•• ห า มใช ส ารทำความสะอาดท ี ่ม ีส ว นผสมของแอลกอฮอล  แอมโมเน ีย เบนซ ิน
หร ือ สารท ี ่ม ฤี ทธ ิ ์ ก ดั กร อ น เน ื ่อ งจากสารเหลา น ี ้ จะทำให เ คร ื ่อ งเลนชำรุ
ดเส ีย หาย
เก ี ย
่ วก บ
ั การทำงานและอ ณ
ุ หภ ม
ู ิก ารจ ด
ั เก บ
็
•
ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำตามคำแนะนำตอไปนี้เมื่อใชงานหูฟงของคุณ
ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการไดยินเสียงของคุณ
หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถไดยินเสียงรอบตัวคุณ
คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราวในสถานการณที่มีแนว
โนมวาจะเปนอันตราย
หามใชหูฟงขณะควบคุมยานพาหนะ ป่นจักรยาน เลนสเก็ตบอรด และอื่นๆ เนื่อง
จากอาจเปนอันตรายตอการจราจรและผิดกฎหมายในหลายพื้นที่
 
การดัดแปลง
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิตอาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุป
กรณของผใชเปนโมฆะ
 
ขอมูลลิขสิทธิ์
 
•
•
ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะและหยุดพักอยางเหมาะสม
ใช ง านในท ี ่ท ี ่ม ีอ ณ
ุ หภ ูม ิระหวา ง 0 และ 35ºC (32 ถ งึ 95ºF) เสมอ
จ ดั เก บ
็ ในท ี ่ท ี ่ม ีอ ณ
ุ หภ ูม ิระหวา ง -20 และ 45ºC (-4 to 113ºF)
เสมอ
อาย กุ ารใช ง านแบตเตอร ี ่อ าจส ั ้ นลงในสภาพอ ณ
ุ หภ ูม ิต 
 
ช ิ ้ นส ว น/อ ุปกรณ เ สร ิม:
โปรดไปท ี ่ www.philips.com/support เพ ื ่อ ส ั ่ง ซ ื ้ อช ิ ้ นส ว น/
อป
ุ กรณเสร ิม
 
การฟงอยางปลอดภัย
ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัทหรือองค
กรรายนั้นๆ
การทำสำเนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต ไมวาจะเปนการดาวนโหลดจ
ากอินเตอรเน็ตหรือจากซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญ
ญาระหวางประเทศ
การทำสำเนาสื่อที่มีการปองกันการทำสำเนา รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล
การกระจายเสียง และการบันทึกเสียงโดยไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิดลิ
ขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทำผิดทางอาญา ไมควรนำอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุด
ประสงคดังกลาว
Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
 
มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์
ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:
การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรายตอการไดยินของคุณ ผลิตภัณ
ฑนี้สามารถใหเสียงในชวงระดับความดังที่อาจกอใหเกิดการสูญเสียการไดยินสำห
รับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลาไมถึงนาที ชวงระดับความดังเสียงที่ดังขึ้น
มีไวสำหรับผซึ่งอาจประสบกับการสูญเสียการไดยินอยแลว
เสียงอาจจะผิดเพี้ยนได ในชวงระยะเวลาหนึ่งการปรับการไดยินเสียง
“ในระดับที่ฟงสบาย” จะเปนระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังการฟงเปนเวลานาน
2
TH
Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และเราขอใหผใชของเรากระท
ำเชนนั้นดวย
ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น และ/หรือเผยแพรโดยไมไดรับ
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เดิม
การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิดกฎหมาย
If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you
ลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ
must cease using this source code and remove it from your storage
การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิดชอบของคุณ
device.
การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบพกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดาว
 
นโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุดประสงคเพื่อใชกับโดเมนสาธารณ
FLAC decoder
ะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตองเทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสำหรับการ
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,200
ใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิชย และตองเคารพคำแนะนำในการใชลิขสิทธิ์ซึ่งกำห
9 Josh Coalson
นดโดยเจาของลิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คำแนะนำนั้นอาจระบุวาหามมิใหมีการ
 
คัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่งไมอนุญาตใ
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
หทำการคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณเชนนั้น ฟงกชันการบันทึกจะไมทำงาน แ
modification, are permitted provided that the following conditions are
ละคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
met:
•
การบันทึกขอมูล
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ และเสริมประสบการณผใช
Philips ใหนาประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อใหทราบถึงลักษณะการใชงานอุปกรณ
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
•
disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above
นี้ เครื่องเลนนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลลักษณะการใชงานไวในสวนขอ
copyright notice, this list of conditions and the following
งหนวยความจำแบบไมลบเลือนของเครื่อง ขอมูลเหลานี้นำไปใชเพื่อระบุ
disclaimer in the documentation and/or other materials
และคนหาขอผิดพลาด หรือปญหาตาง ๆ ที่คุณในฐานะที่เปนผใชอาจประ
สบขณะใชอุปกรณ ขอมูลที่จัดเก็บ ไดแก ระยะเวลาการเลนในโหมดเพลง
•
provided with the distribution.
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names
ระยะเวลาการเลนในโหมดวิทยุ จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จั
of its contributors may be used to endorse or promote
ดเก็บจะไมแสดงใหเห็นถึงเนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปกรณ หรือแหลงที่ดาวนโหลด
products derived from this software without specific prior
ขอมูลที่จัดเก็บบนอุปกรณสามารถเรียกดู และนำมาใช เฉพาะเมื่อผใชส
written permission.
งอุปกรณคืนแกศูนยบริการ Philips เทานั้น และเพื่อใหงายตอการคนหา
 
และปองกันขอผิดพลาดเทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดในครั้งแรกที่
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
ผใชรองขอ
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
Monkey’s Audio decoder
a
The Monkey’s Audio SDK and source code can be freely
used to add APE format playback, encoding, or tagging
support to any product, free or commercial. Use of the
code for proprietary efforts that don’t support the official
APE format require written consent of the author.
b
Monkey’s Audio source can be included in GPL and open-
source software, although Monkey’s Audio itself will not be
subjected to external licensing requirements or other viral
source restrictions.
c
Code changes and improvements must be contributed back
to the Monkey’s Audio project free from restrictions or
royalties, unless exempted by express written consent of
the author.
d
Any source code, ideas, or libraries used must be plainly
acknowledged in the software using the code.
e
Although the software has been tested thoroughly, the
author is in no way responsible for damages due to bugs or
misuse.
ภ า ษา ไทย
 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
XPAT XML Parser
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
 
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit
TH
3
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:
 
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT
เพื่อเปนการปกปองฟงกชันการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑของคุณ
ใหนำผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเก็บรวบรวมแบตเตอรี่อยางเปนทางการ หรือศู
นยบริการที่มีผเชี่ยวชาญที่สามารถถอดหรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่แสดงได:
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต
และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใชใหมได
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือผลิตภัณฑที่อยภาย
ใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC:
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อยา
งถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาด
วยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทิ้งผลิตภัณฑที่เสื่อมส
ภาพอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพได
คำเตือน
•• การถอดแบตเตอร ี ใ่ นต วั เคร ื ่องออกส ง ผลให ก ารร บั ประก นั เป น โมฆะและสามารถ
ทำให ผ
 ล ิต ภ ณ
ั ฑ เส ีย หายได 
•• คำแนะนำเก ี ่ยวก บั ข ั ้ นตอนการถอดและกำจ ดั น ั ้ นเป น ข ั ้ นตอนท ี ่สามารถทำไ
ด เ ม ื ่อผล ิต ภ ณ
ั ฑ ห มดอาย กุ ารใช ง านแล ว เท า น ั ้ น
ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟใหมไดภายใต European
Directive 2006/66/EC และคุณไมสามารถทิ้งแบตเตอรี่ดังกลาวรวมกับขยะป
กติจากครัวเรือนได
4
TH
 
คำประกาศของสหภาพยุโรป
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป
2
ARIAZ ใหมของคุณ
ARIAZ จะชวยใหคุณ
•
•
•
•
•
เลน เพลง
ชมว ิด โี อ
ฟ งว ิท ย ุ FM
ทำการบ น
ั ท ึก เส ีย ง
อา นข อ ความ
ภายในกลองมีอะไรบาง
ภ า ษา ไทย
โปรดตรวจสอบวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอไปนี้:
เครื่องเลน
หูฟง
สายเคเบิล USB
คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
Philips GoGear audio player
Quick start guide
หมายเหตุ
•• ร ปู ภาพท ี ่ปรากฏเป น การอ า งอ งิ เท า น ั ้ น Philips สงวนส ิทธ ิ ์ ในการออกแบบ /
ส ีส น
ั ของผล ิต ภ ณ
ั ฑ โ ดยไม ต อ งแจ ง ลว งหน า
TH
5
3
การเริ่มตนใชงาน
การจำกัดระดับเสียง
ภาพรวมการควบคุมและการเชื่อมตอ
ขอควรระวัง
•• การฟ งเส ียงด งั เป น ระยะเวลานานอาจเป น อ นั ตรายตอผฟ  ง
คุณสามารถตั้งคาระดับเสียงของ ARIAZ เพื่อจำกัดระดับเสียงสูงสุดได
1
จากเมน ห
ู ล กั เล ือ ก [การต ั ้ งค า ]>[การต ั ้ งค า เส ีย ง] >
2
กดปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
[จำก ด
ั ระด บ
ั เส ีย ง]
3
กด
/
เพ ื ่อ ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
»»
เมื่อคุณตั้งคาจำกัดระดับเสียง ARIAZ จะไมสามารถปรับระดับเสี
ยงเกินระดับที่กำหนดไว แมวาคุณจะกดปุ่มเพื่อเพิ่มระดับเสียง
หากตองการใชงานระดับเสียงสูงสุด:
1
เล ือ ก [การต ั ้ งค า ] > [การต ั ้ งค า เส ีย ง] >[จำก ด
ั ระด บ
ั เส ีย ง]
2
ต ั ้ งคา จำก ดั เส ีย งไว ท
 ี ่ระด บ
ั ส งู ส ดุ
3
กด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
เมนูหลักโดยรวม
เมน ู
a
b
c
/
d
e
f
g
/
MIC
โหมด
เพ ื อ
่
สไลด ค า งไว : เป ด /ป ด ARIAZ
ช อ ง Rhapsody*
ฟ งเพลงจากช อ ง Rhapsody* ของค ณ
ุ
จอแสดงผล
รป
ู ภาพ
เล ื ่อ น: เพ ื ่อ ล อ็ ค/ปลดล อ็ คท กุ ปุ ่ม
ว ิด โี อ
ในหน า จอเลน กด: เพ ิ ่ม /ลดระด บ
ั เส ีย ง
ว ิท ย ุ FM
กด: ย อ นกล บ
ั 1 ระด บ
ั
ม ุม มองโฟลเดอร 
แสดงเมน ตู วั เล ือ ก
การต ั ้ งคา
ในหน า จอเลน กดค า ง: เพ ิ ่ม /ลดระด บ
ั เส ีย งอย า งรวดเร ว็
การบ น
ั ท ึก
กดค า งไว : กล บ
ั ไปเมน รู าก
ต วั อา นข อ ความ
ในหน า จอเลน กดค า งเพ ื ่อ สแกนเพลงป จ จ บ
ุ น
ั
ไมโครโฟน
แจ ค็ ห ฟ
ู ง
i
กด: เลน /หย ดุ ช ั ่ว คราว/ย ืน ย น
ั
j
ปล ั ๊ กต วั เส ีย บ USB
l
6
RESET
/
TH
การเลน
กดค า ง: ข า มไปย งั กอ นหน า /ถ ดั ไปอย า งรวดเร ว็
h
k
เพลง
กด: ร ีเซ ต็ ARIAZ
ในรายการ กด: เล ื ่อ นข ึ ้ น/ลง
ในรายการ กดค า ง: เล ื ่อ นข ึ ้ น/ลงอย า งรวดเร ว็
เลน เพลงด ิจ ิต อล
เลนว ิด โี อ
ด รู ป
ู ภาพ
ฟ งว ิท ย ุ FM
สร า งหร ือ ฟ งการบ น
ั ท ึก
ด ไู ฟล ใ นโฟลเดอร 
อา นไฟล ข
 อ ความ
ปร บ
ั แตง การต ั ้ งคา ของ ARIAZ
แสดงเพลงท ี ่กำล งั เลนบนหน า จอ
หมายเหตุ
•• * ช อ ง Rhapsody จะเป น ส ว นหน ึ ่งของเมน หู ล กั ภายหล งั การเช ื ่อมตอ ARIAZ เ
ข า ก บ
ั คอมพ ิว เตอร ท ี ่ม ีซอฟต แวร  Rhapsody ต ิด ต ั ้ งไว แ
 ล ว บร ิก ารของช อ ง
Rhapsody ต อ งใช แ
 อคเคาท  Rhapsody ท ี ใ่ ช ง านได แ
 ละม ีในบางภ ูม ภ
ิ าคเท 
าน ั ้ น
เชื่อมตอและชารจ
การติดตั้งซอฟตแวร Philips Songbird อีกครั้ง
ARIAZ มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานพอรต USB ของคอมพิวเตอร
ข อ สำค ญ
ั !
หมายเหตุ
•• เม ื ่อค ณุ เช ื ่อมตอ ARIAZ เข า ก บั คอมพ ิวเตอร  จะปรากฏต วั เล ือกอย า งย อ เ
พ ื ่อ เล ือ ก:
•• [ชาร จ และถา ยโอน] หร ือ [ชาร จ และเล น ]
•• ARIAZ จะใช  [ชาร จ และถา ยโอน] โดยอ ตั โนม ตั ิ หากไม ม ีการเล ือกใหม 
เชื่อมตอ ARIAZ กับคอมพิวเตอร
1
2
3
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ ก USB ขนาดเล ก็ ของสาย USB เข า ก บ
ั แจ ค็ USB
ขนาดเล ก็ บน ARIAZ
เป ด คอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ
»»
ARIAZ ชารจ
เม ื ่อ ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ ARIAZ เข า ก บ
ั คอมพ ิว เตอร เป น
 คร ั ้ งแรก หน า ต
างป อ ปอ พ
ั จะปรากฏข ึ ้ น:
2
เล ือ ก Install Philips Songbird
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ งให เ สร จ็ สมบ รู ณ
หมายเหตุ
•• ในการต ิดต ั ้ ง ค ณุ ต อ งเห น็ ด ว ยก บั เง ื ่อนไขส ิทธ ิ ์ การใช ง าน
หากหน า ตา งป อ ปอ พ
ั ไม ป
 รากฏอ ตั โนม ตั ิ ให ด ำเน ินการตอไปน ี ้ :
1
เล ือ ก My Computer (Windows XP / Windows 2000) /
2
คล ิก ขวาท ี ไ่ อคอน Philips GoGear ARIAZ
3
4
เพ ื ่อ เพ ิ ่ม ความจ ห
ุ นว ยความจำสำหร บ
ั เน ื ้ อหาส ื ่อ บน ARIAZ ไฟล ต วั ต ิด
ต ั ้ งจะถ กู ลบโดยอ ตั โนม ตั ิในระหวา งข ั ้ นตอนการต ิด ต ั ้ งคร ั ้ งแรก
หากต อ งการต ิด ต ั ้ งซอฟต แวร ภ
 ายหล งั การต ิด ต ั ้ งคร ั ้ งแรก
ให ท
 ำตามคำแนะนำเหลา น ี ้ :
1
Computer (Windows Vista / Windows 7)
เล ือ ก Install Philips Songbird (Setup.exe)
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ งให เ สร จ็ สมบ รู ณ
เช ื ่อ มตอ ARIAZ ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
2
ตรวจด วู า คอมพ ิว เตอร ไ ด เ ช ื ่อ มตอ อ ิน เตอร เน ต็ แล ว และเป ด
Windows Explorer
3
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ ก USB ของสาย USB ท ี ใ่ ห ม
 าเข า ก บ
ั พอร ต USB
ท ี ่ว า งบนคอมพ ิว เตอร 
การติดตั้ง Philips Songbird เปนครั้งแรก
1
ต วั ต ิด ต ั ้ งซอฟต แวร  Philips Songbird ม ีใน ARIAZ
ใน Windows Explorer ให ค ล ิก ขวาบน ARIAZ
ภ า ษา ไทย
(พรอมสาย USB)
(ภายหลังจากการติดตั้งครั้งแรก)
แล ว เล ือ กต วั เล ือ กเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ ง Philips Songbird
»»
4
คอมพิวเตอรจะดาวนโหลดไฟลตัวติดตั้งจากอินเตอรเน็ต
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ งให เ สร จ็ สมบ รู ณ
การแสดงระดับแบตเตอรี่
หน า จอจะแสดงระด บ
ั สถานะแบตเตอร ี โ่ ดยประมาณด งั ตอไปน ี ้ :
100%
»»
75%
50%
25%
0%
หนาจอแสดงแบตเตอรี่กะพริบแสดงวาแบตเตอรี่ใกลจะหมด เครื่อง
เลนจะบันทึกการตั้งคาทั้งหมดไวและจะปดเครื่องภายใน 60 วินาที
หมายเหตุ
•• แบตเตอร ี ่แบบชาร จ ได ม ีจำนวนรอบของการชาร จ ท ี ่จำก ดั อาย กุ ารใช ง านของ
แบตเตอร ี ่และจำนวนรอบของการชาร จ ไฟใหม จ ะแตกตา งก น
ั ไปตามการใช ง าน
และการต ั ้ งคา
•• ภาพแอน ิเมช ั ่นแสดงการชาร จ จะหย ดุ ลงและ
ร จ็ ส ิ ้ นกระบวนการชาร จ
ไอคอนจะปรากฏข ึ ้ นเม ื ่อ เส
เคล็ดลับ
•• ค ณุ สามารถประหย ดั พล งั งานแบตเตอร ี ่และเพ ิ ่มระยะเวลาในการเล
นเพลงของ ARIAZ ได  หากค ณ
ุ ไปย งั
> [การต ั ้ งค า หน า จอ] >
[ต วั ต ั ้ งเวลาป ด
 หน า จอ] และตรวจสอบให แ
 นใจวาได เ ล ือ กการต ั ้ งคา เวลา
ท ี ่ส ั ้ นท ี ่ส ดุ แล ว
หมายเหตุ
•• ในการต ิดต ั ้ ง ค ณุ ต อ งเห น็ ด ว ยก บั เง ื ่อนไขส ิทธ ิ ์ การใช ง าน
TH
7
ซอฟตแวรที่โหลดบน ARIAZ
ARIAZ มาพรอมกับซอฟตแวรดังตอไปนี้:
•
Philips Songbird (ช ว ยค ณ
ุ อพ
ั เดตเฟ ร ม แวร ข
 อง ARIAZ
และถา ยโอนไฟล ส
 ื ่อ)
ไฟลที่โหลดไปยัง ARIAZ
ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง ARIAZ:
•
•
•
•
ม
ค ือ การใช ง าน
8
TH
คำถามท ี ่พ บบ อ ย
ข อ ม ลู การร บ
ั ประก น
ั และความปลอดภ ยั
ข อ ม ลู การร บ
ั ประก น
ั ท ั ่วโลก
4
การอัพเดต ARIAZ
ARIAZ ถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในเรียกวา เฟรมแวร เฟรมแวรเวอรชันใหมก
วาอาจออกมาหลังจากที่คุณซื้อ ARIAZ
โปรแกรมซอฟตแวร Philips Songbird สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรของคุณตร
วจสอบการอัพเดตเฟรมแวรที่มีบนอินเตอรเน็ต
ติดตั้ง Philips Songbird บนคอมพิวเตอรของคุณ (ดูที่บท
การติดตั้งซอฟตแวร) และทำตามคำแนะนำเพื่ออัพเดต (ดูที่บท ตรวจสอบ/
อัพเดตเฟรมแวรดวยตนเอง)
หมายเหตุ
ภ า ษา ไทย
•• ไฟล เพลงของค ณุ จะไมไ ด ร บั ผลกระทบจากการอ พั เดตเฟ ร ม แวร 
ตรวจสอบ/ อัพเดตเฟรมแวรดวยตนเอง
1
2
ตรวจด ใู ห แ
 นใจวา คอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ได เ ช ื ่อ มตอ ก บ
ั อ ิน เตอร เน ต็
แล ว
เช ื ่อ มตอ ARIAZ ไปย งั คอมพ ิว เตอร  (โปรดด คู ำแนะนำในส ว น
เช ื อ
่ มตอ และชาร จ )
3
บนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ คล ิก Start > Programs > Philips >
4
เล ือ ก Tools > Updates
Philips Songbird เพ ื ่อ เร ิ ่มใช แ
 อปพล ิเคช น
ั Philips Songbird
»»
Philips Songbird ตรวจสอบการอัพเดตและติดตั้งเฟรมแวรใหมจ
ากอินเตอรเน็ต หากมี
5
6
ทำตามคำแนะนำบนหน า จอเพ ื ่อ อ พ
ั เดตเฟ ร ม แวร ข
 อง ARIAZ
รอจนกระท ั ่ง การอ พ
ั เดตเสร จ็ สมบ รู ณ จากน ั ้ นยกเล ิก การเช ื
่อ มตอ ARIAZ จากคอมพ ิว เตอร 
»»
ARIAZ เครื่องเลนจะปด และเปดเครื่องใหม ภายหลังจากการอัพด
ตเฟรมแวรและพรอมสำหรับการเลนอีกครั้ง
TH
9
5
1
การเปดและปด ARIAZ
ในการสล บ
ั ไปมาระหวา งโหมดเป ด และป ด ให ส
 ไลด 
ค า งไว ป
 ระมาณ 2 ว ินาท ี
การปดเครื่องอัตโนมัติ
ARIAZ มีคุณสมบัติปดเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งชวยใหประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
หลังจากอยในโหมดพัก 10 นาที (ไมมีการเลนเพลง ไมมีการกดปุ่มใดๆ) ARIAZ
จะปดการทำงาน
1
สไลด 
และค า งไว ป
 ระมาณ 2 ว ินาท ีเพ ื ่อ เป ด การใช ง าน ARIAZ
อ ีก คร ั ้ ง
ล็อคปุ่ม
ARIAZ มีสวิตชล็อคเพื่อปองกันการทำงานโดยไมไดตั้งใจ
1
เพ ื ่อ ล อ็ คปุ ่มในขณะท ี ่ค ณ
ุ กำล งั เลน เพลง
ให เ ล ื ่อ นปุ ่ม สไลดไ ปย งั ตำแหนง
»»
ทุกปุ่มยกเวนปุ่มระดับเสียงจะถูกล็อคและไอคอนล็อคจะปรากฏ
บนหนาจอ
2
10
ในการปลดล อ็ คปุ ่ม ตา งๆ อ ีก คร ั ้ ง ให เ ล ื ่อ นปุ ่ม สไลดไ ปย งั ตำ
แหนง ก ึ ่ง กลาง
TH
6
Philips Songbird
อิมพอรตไฟลสื่อจากไดเรคทอรี
ข ั ้ นตอนตอไปน ี ้ แสดงการอ ิม พอร ต ไฟล ส
 ื ่อ (เพลงและว ิด โี อ)
ซอฟตแวร Philips Songbird ชวยคุณในการ:
•
•
•
•
•
ซ ื ้ อส ื ่อใหม  (เพลงและว ิด โี อ) แบบออนไลน 
สร า งไลบราร ีส ื ่อ
จ ดั การไลบราร ีส ื ่อ ของค ณ
ุ
1
2
3
เลน เพลงและว ิด โี อ
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird คล ิก File แล ว เล ือ ก Import Media...
เล ือ กไฟล ส
 ื ่อ (เพลงและว ิด โี อ) แล ว คล ิก OK
»»
ซ งิ ค ส
 ื ่อ ของค ณ
ุ กบ
ั ARIAZ
เมื่อ Philips Songbird เริ่มทำงานเปนครั้งแรก ใหเลือกหนึ่งตัวเลือกจากตัวเลือกต
อไปนี้เพื่ออิมพอรตไฟลสื่อไปในไลบรารีสื่อ Songbird:
•
•
ท ี ่ เก บ
็ ไว ต ามท ี ่ต า งๆ ในคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ หร ือ เคร ือ ข า ยคอมพ ิว เตอร :
อ ิม พอร ต ไลบราร ี iTunes ท ี ่ม ี
ไฟลสื่อที่คุณเก็บไวจะแสดงในไลบรารีสื่อ
เคล็ดลับ
•• หากค ณุ เล ือกโฟลเดอร ท ี ่ม ไี ฟล เพลงหร ือว ิด โี อ ซอฟต แวร จ ะค น หาโ
ฟลเดอร และเพ ิ ่มไฟล เพลงหร ือ ว ิด โี อท ั ้ งหมดท ี ่ม ไี ปย งั ไลบราร ีส ื ่อ
(ช ื ่อ ท ี ่ซ  ก น
ั จะถ กู ข า มไป)
คน
 หาไฟล ส
 ื ่อในไดเรคทอร ีท ี ่ระบ ุ
ภ า ษา ไทย
ARIAZ มาพรอมกับซอฟตแวร Philips Songbird
(ค ณ
ุ สามารถเล ือ กด โู ฟลเดอร ไ ด  ด งั น ั ้ นไฟล ท ี ่ถ กู เพ ิ ่ม หร ือ ลบจะเ
พ ิ ่ม หร ือ ลบในไลบราร ีส ื ่อ Songbird โดยอ ตั โนม ตั ิ )
สรางไลบรารีสื่อ
ใชตัวเลือกหนึ่งตัวหรือมากกวาตอไปนี้เพื่อสรางไลบรารีสื่อดวย Songbird:
ริป CD
ตามคา เร ิ ่ม ต น
 ซอฟต แวร  Philips Songbird จะต ิด ต ั ้ งไฟล ต อ ไปน ี ้ ซ ึ ่ง
อิมพอรตสื่อจาก iTunes
1
2
3
4
5
จำเป น
 ในการร ิป CD:
•
•
CD Rip Support
Gracenote Metadata Lookup Provider
ตั้งคาตัวเลือกริป CD
1
2
3
4
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ ก Tools > Options...
เล ือ กแท บ
็ CD Rip แล ว เล ือ กต วั เล ือ กร ิป CD ของค ณ
ุ
คล ิก OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ ก Tools > Options...
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ กแท บ
็ Media Importer
แล ว เล ือ ก iTunes Import/Export
ตรวจสอบท ี ่ต ั ้ งไลบราร ีและต วั เล ือ ก
เล ือ ก Import Library
»»
ซอฟตแวรจะอิมพอรตไลบรารี iTunes ลงใน Songbird
เอ็กซพอรตสื่อไปที่ iTunes
1
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
3
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ กแท บ
็ Media Importer
2
4
5
เล ือ ก Tools > Options...
แล ว เล ือ ก iTunes Import/Export
ตรวจสอบท ี ่ต ั ้ งไลบราร ีและต วั เล ือ ก
เล ือ ก Export Library
»»
ซอฟตแวรจะเอ็กซพอรตไลบรารีจาก Songbird ไปยัง iTunes
รับเนื้อหาจากแหลงขอมูลออนไลน
คณ
ุ สามารถซ ื ้ อเน ื ้ อหาจากแหลง ข อ ม ลู ออนไลน ไ ด  เช น
 :
•
7-digital
ตรวจสอบข อ ม ลู จำเพาะของ ARIAZ เพ ื ่อ ด วู า ม ีบ ร ิก ารใดบ า งท ี ่ค ณ
ุ ใช ไ ด 
TH
11
อิมพอรตรายการบันทึกจาก ARIAZ
ลบไฟลสื่อออกจากไลบรารีสื่อของ Songbird
1
1
2
3
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird คล ิก File แล ว เล ือ ก Import Media...
2
เล ือ กรายการท ี ่บ น
ั ท ึก ARIAZ แล ว คล ิก OK
»»
ในไลบราร ี Songbird ให ค ล ิก ขวาท ี ไ่ ฟล ส
 ื ่อ แล ว เล ือ ก Remove
ในหน า ตา งพร อ มท  คล ิก ท ี ่ Remove เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั วา ค ณ
ุ ต อ งการท ี ่
จะย า ยไฟล 
»»
รายการบันทึกที่เลือกจะถูกแสดงในไลบรารีสื่อ
ไฟลที่เลือกจะถูกยายออกจากไลบรารี และรายการเพลงทั้งหมด
(ตามคาเริ่มตน ไฟลจะถูก “ยาย” ไมใช “ลบ” จะยังมีไฟลสื่อในที่ตั้
งเดิมของไฟลบนคอมพิวเตอรหรือเครือขายคอมพิวเตอร)
เคล็ดลับ
•• หากค ณุ เล ือกโฟลเดอร ท ี ่ม ีรายการบ นั ท ึก ซอฟต แวร จ ะค น หาโฟลเดอร และเพ ิ ่ม
รายการบ น
ั ท ึก ท ั ้ งหมดท ี ่ม ไี ปย งั ไลบราร ี (ช ื ่อ ท ี ่ซ  ก น
ั จะถ กู ข า มไป)
เลือกไลบรารีสื่อของคุณ
ไลบรารีสื่อ Songbird มีโครงสรางดังตอไปนี้:
เคล็ดลับ
•• ในการเล ือกหลายไฟล บนคอมพ ิวเตอร  (PC) ให ก ดค า งท ี ่ Ctrl
•• หากต อ งการเล ือกหลายไฟล ต อ เน ื ่องก นั กดค า งท ี ่ Shift
การลบสื่อ
ตอไปน ี ้ เป น
 ว ิธ ีก ารลบไฟล ส
 ื ่อโดยใช  Windows Explorer:
1
2
3
เม ื ่อ เช ื ่อ มตอ ARIAZ ก บ
ั คอมพ ิว เตอร แล ว ให เ ป ด Windows
คน
 หาโฟลเดอร ส
 ื ่อใน ARIAZ
ลบไฟล ส
 ื ่อโดยใช ว ิธ ีเด ีย วก น
ั กบ
ั ท ี ่ค ณ
ุ ลบไฟล ต า งๆ
บนคอมพ ิว เตอร 
ให Songbird ดูโฟลเดอร
คณ
ุ สามารถให  Songbird
•
•
a
Player Pane (ARIAZ ถ ก
ู แสดงท ี ่น ี ่)
b
Library Pane (ค ณ
ุ สามารถค น
 หาเน ื ้ อหาไลบราร ี ของค ณ
ุ
ได ท
 ี ่น ี ่)
c
Service Pane (ค ณ
ุ สามารถค น
 หาข อ ม ลู เพ ิ ม
่ เต ิมเก ี ย
่ วก บ
ั เน ื ้
อหา เช น
 รายการเพลง ได ท
 ี ่น ี ่)
d
Information Pane (ค ณ
ุ สามารถค น
 หาข อ ม ลู เก ี ย
่ วก บ
ั ต วั เล ือก
ท ี เ่ ล ือกได ท
 ี ่น ี ่)
ให Songbird จัดการสื่อของคุณ
1
2
3
4
5
12
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ ก Tools > Options…
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ กแท บ
็ Manage Files
ทำเคร ื ่อ งหมายท ี ่ Allow Songbird to manage my files
ต ั ้ งคา ต วั เล ือ กท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการจ ดั การส ื ่อ ของค ณ
ุ
TH
1
2
3
4
ต ิด ตามเน ื ้ อหาของโฟลเดอร ไ ด  และ
เพ ิ ่ม หร ือ ย า ยส ื ่อ ออกจากไลบราร ีข องค ณ
ุ เพ ื ่อให ต รงก บ
ั เน ื ้ อห
าของโฟลเดอร 
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ ก Tools > Options...
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ กแท บ
็ Media Importer
แล ว เล ือ ก Watch Folders
เล ือ กโฟลเดอร ท ี ่ต อ งการให  Songbird ต ิด ตามการเปล ี ่ย นแปลง
»»
โฟลเดอรที่เลือกจะถูกติดตามและ Songbird ทำเนื้อหาไลบรารีให
ตรงกับเนื้อหาของโฟลเดอร
»»
เรียกใชอารตเวิรคอัลบั้ม
1
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
•
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ ก Tools > Get Album
Artwork
»»
หากไมมีการเลือกชื่อเพลง Songbird ซอฟตแวรจะเรียกใชอารตเ
วิรคของชื่อเพลงทั้งหมดที่มีในไลบรารี
•
»»
คล ิก ขวาบนช ื ่อ ท ี ่เล ือ ก
Songbird จะเรียกใชอารตเวิรคของชื่อทั้งหมดที่เลือก
เปลี่ยนรูปลักษณของไลบรารี Songbird
คุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบและเฉดสีของไลบรารี Songbird ได
เราเรียกขั้นตอนนี้วา “การเปลี่ยนรูปลักษณ” รูปลักษณใหมจะถูกติดตั้งและจัดกา
รเชนเดียวกับการเพิ่มไฟล
คนหารูปลักษณใหม
1
2
รายการเพลง
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ ก View > Feathers > Get
More Feathers…
»»
ซอฟตแวรจะคนหารูปลักษณใหม
»»
ทำตามคำแนะนำออนไลนเพื่อติดตั้งรูปลักษณใหม
ภ า ษา ไทย
เล ือ กจากต วั เล ือ กตอไปน ี ้ เพ ื ่อ เร ีย กอาร ต เว ิร ค อ ลั บ ั ้ ม:
ชื่อที่เลือกจะถูกยายออกจากรายการเพลง
ตามคาเริ่มตน ซอฟตแวร Philips Songbird จะติดตั้งไฟลตอไปนี้ซึ่งจำเปนใน
การริป CD:
•
•
CD Rip Support
Gracenote Metadata Lookup Provider
สรางรายการเพลง
1
2
3
2
3
Philips Songbird มีคุณสมบัติฟอรแมตเพื่อใชในการฟอรแมต ARIAZ และลบไ
ฟลทั้งหมดออกจากหนวยความจำภายใน
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ กต วั เล ือ กจากต วั เล ือ กเหลา น ี ้ เพ ื ่อ สร า งรายการเพลงใหม :
•
•
•
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ ก File > New Playlist
»»
รายการเพลงใหมจะปรากฏใน Service Pane
คล ิก ขวาท ี ่แถบด า นข า งฝ  ่ง ซ า ย แล ว เล ือ ก New Playlist
คล ิก ส ญ
ั ล กั ษณ + ท ี ่อด ย า นลา งซ า ยของ Service Pane
ป อนช ื ่อ สำหร บ
ั รายการเพลงใหม 
เพิ่มชื่อไปยังรายการเพลง
1
ฟอรแมต ARIAZ (ลบเพลงและขอมูลทั้งหมด)
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
ขอควรระวัง
•• ข ั ้ นตอนตอไปน ี ้ เป น การลบไฟล ท ั ้ งหมดท ี ่จ ดั เก บ็ ใน ARIAZ
1
ต ิด ต ั ้ ง Philips Songbird บนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ (ด ท
ู ี ่บ ท
2
ในหน า ตา งเคร ื ่อ งเลน Philips Songbird ให ค ล ิก ท ี ่ ARIAZ
3
4
5
ต ิดต ั ้ งซอฟต แ
 วร ) และเร ิ ่มใช ง านโปรแกรม
ในหน า ตา งไลบราร ี ให ค ล ิก บนแท บ
็ Tools
ในหน า ตา ง Tool ให ค ล ิก ท ี ่ Format device
ทำตามคำแนะนำท ี ่ปรากฏบนหน า จอเพ ื อ
่ ซ อ มแซมให เ สร จ็ สมบ รู ณ
เล ือ กหน ึ ่ง ช ื ่อ หร ือ มากกวา
เล ือกจากต วั เล ือกเหลา น ี ้ เพ ื ่อ เพ ิ ่ม ช ื ่อท ี ่เล ือกไปย งั รายการเพลง:
•
•
ลากแล ว วางช ื ่อ ท ี ่เล ือ กใน Service Pane
»»
ชื่อที่เลือกทั้งหมดจะถูกเพิ่มในรายการเพลง
คล ิก ขวาบนช ื ่อ ท ี ่เล ือ ก จากน ั ้ นเล ือ ก Add to Playlist >
ช ือ
่ _ของ_รายการเพลง_ของ_ค ณ
ุ
ยายชื่อออกจากรายการเพลง
1
2
3
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ กรายการเพลง
คล ิก ขวาบนช ื ่อ ท ี ่ต อ งการย า ย แล ว เล ือ ก Remove
TH
13
ซอมแซม ARIAZ (เรียกคืนคาจากโรงงาน)
Philips Songbird มีคุณสมบัติซอมแซมที่ใชในการเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงา
นของ ARIAZ
กอนดำเนินการ ใหสำรองไฟลที่จัดเก็บใน ARIAZ หากทำได
ขอควรระวัง
•• ข ั ้ นตอนตอไปน ี ้ เป น การลบไฟล ท ั ้ งหมดท ี ่จ ดั เก บ็ ใน ARIAZ
และเร ีย กค ืนการต ั ้ งคา จากโรงงาน
1
ต ิด ต ั ้ ง Philips Songbird บนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ (ด ท
ู ี ่บ ท
2
ในแถบเมน ู Philips Songbird (ด า นบน) ให ค ล ิก เมน พ
ู ลู ดาวน 
3
14
ต ิดต ั ้ งซอฟต แ
 วร ) และเร ิ ่มใช ง านโปรแกรม
Tools แล ว เล ือ ก Repair My ARIAZ
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ซ อ มแซมให เ สร จ็ สมบ รู
ณ
TH
เพลง
คนหาเพลงของคุณ
ฟงเพลง
1
2
3
จากเมนูหลัก ใหเลือก
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดเพลง

เล ื ่อ นด ูเ มน ูย อ ยตา งๆ เพ ื ่อ เล ือ กเพลง
กด
•
•
•
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งเลน และหย ดุ ช ั ่ว คราว
กด
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กเพลงเพ ิ ่ม เต ิม
กด
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั หน ึ ่ง ระด บ
ั
กดค า งท ี ่
เพ ื ่อ กล บ
ั ไปย งั เมน ห
ู ล กั
เลื่อนดูภายในเพลง
1
ขณะกำล งั ฟ งเพลง ให ก ด
กด
[เพลงท ั ้ งหมด]
•
•
•
•
•
•
เร ีย งอ ลั บ ั ้ มตามลำด บ
ั อ กั ษร
เร ีย งแทร ค็ ตามลำด บ
ั อ ลั บ ั ้ ม
เร ีย งอ ลั บ ั ้ มตามลำด บ
ั อ กั ษรและต วั เลข
เร ีย งแทร ค็ ตามลำด บ
ั อ ลั บ ั ้ ม
/
เพ ื ่อ เล ื ่อ นเด ินหน า / เล ื ่อ นย อ น
•
•
ขณะกำล งั ฟ งเพลง ให ก ด
2
เล ือ กกรองต วั เล ือ ก (เช น
 : กรองต วั เล ือ ก[… อ ล
ั บ ั ้ มน ี ้ ] เลน เฉพา
แล ว เล ือ ก [โหมดเล น
 ]>
ะเพลงจากอ ลั บ ั ้ มท ี ่กำล งั เลน)
ARIAZ เลนเพลงจากตัวเลือกที่กรองเทานั้น
[Playlist-on-the-go]
เร ีย งแทร ค็ ตามลำด บ
ั รายการเพลง
[หน งั ส ือเส ีย ง]*
เลนเพลงจากตัวเลือกที่กรอง
1
เร ีย งอ ลั บ ั ้ มร ป
ู ตามลำด บ
ั อ กั ษรและต วั เลข
[รายการเพลง]
•
»»
เร ีย งศ ิล ป น
 ตามลำด บ
ั อ กั ษร
[อ ล
ั บ ั ้ ม]
•
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กเพลงเพ ิ ่ม เต ิม
[เล น
 เพลงจาก…]
เร ีย งแทร ค็ ตามลำด บ
ั อ กั ษร
[ศ ิลป น
 ]
[อ ล
ั บ ั ้ มร ป
ู ]
กล บ
ั ภายในเพลงอย า งรวดเร ว็
•
เพื่อเขาสโหมดเพลง
ARIAZ มีตัวเลือกเมนูดังตอไปนี้:
ภ า ษา ไทย
7
เร ีย งช ื ่อ หน งั ส ือ ตามลำด บ
ั ต วั อ กั ษร
หมายเหตุ
•• * ค ณุ สามารถซ ื ้ อหน งั ส ือเส ียงได ท ี ่ร า นค า ออนไลน  เช น audible.com
•• ARIAZ จ ดั การก บั หน งั ส ือเส ียงเช น เด ียวก บั ไฟล เพลง
ลบเพลงที่กำลังเลน
ตอไปน ี ้ เป น
 ว ิธ ีก ารลบเพลงท ี ่กำล งั เลน :
1
2
3
ขณะกำล งั ฟ งเพลง ให ก ด
เล ือ กต วั เล ือ กเพ ื ่อ ลบเพลง
เล ือ ก [ใช ] เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การลบ
ลบเพลงหนึ่งเพลงหรือมากกวา
ใช ซ
 อฟต แวร  Philips Songbird เพ ื ่อ ซ งิ คไ ฟล ส
 ื ่อ ของค ณ
ุ
หร ือ ค ณ
ุ สามารถลบเพลงใน Windows Explorer:
1
2
3
เช ื ่อ มตอ ARIAZ ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
ใน Windows Explorer ค น
 หาโฟลเดอร เพลงใน ARIAZ
ลบเพลงโดยใช ว ิธ ีเด ีย วก บ
ั การลบไฟล บ นคอมพ ิว เตอร 
หมายเหตุ
•• หร ือค ณุ อาจเล ือก
จากเมน ห
ู ล กั และค น
 หาไฟล ข
 องค ณ
ุ ในม ุม มองโฟลเดอร 
TH
15
8
หนังสือเสียง
การควบคุมหนังสือเสียง
ARIAZ รองรับหนังสือในรูปแบบไฟลเสียง ในการใชคุณสมบัตินี้
คุณตองดาวนโหลด AudibleManager จาก audible.com ดวย
AudibleManager คุณสามารถจัดการขอมูลดิจิตอลของหนังสือเสียงของคุณได
โปรดไปที่ audible.com/gogear และลงทะเบียน คำแนะนำบนหนาจอนำคุณไป
สขั้นตอนการดาวนโหลดซอฟตแวร AudibleManager
ARIAZ นำเสนอโหมดควบคุมหนังสือเสียงตอไปนี้:
ความประสงค 
ข ั ้ นตอน
ข า มไปท ี ่ต อนต น
 ของส ว น/บทใหม 
กด
เลน / หย ดุ ช ั ่ว คราว
ข า มกล บ
ั ไปย งั ตอนต น
 ของส ว น/
บทป จ จ บ
ุ น
ั
ข า มไปข า งหน า ผ า นตามหน งั ส ือ เส ีย งอ
การเพิ่มหนังสือภาพลงใน ARIAZ
•
1
2
3
4
ข อ สำค ญ
ั : ARIAZ รองร บ
ั รป
ู แบบหน งั ส ือ เส ีย ง
ย า งรวดเร ว็
ข า มย อ นกล บ
ั ผ า นตามหน งั ส ือ เส ีย งอย
หร ือ ร ป
ู แบบ
เร ิ ่มใช  AudibleManager บนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ
ปฏ ิบ ตั ิต ามคำแนะนำออนไลน  เพ ื ่อ ดาวน โ หลดหน งั ส ือ เส ีย งของค ุ
ณในร ป
ู แบบ
า งรวดเร ว็
ปฏ ิบ ตั ิต ามคำแนะนำบนหน า จอของ AudibleManager
ปฏ ิบ ตั ิต ามคำแนะนำบนหน า จอของ AudibleManager เพ ื ่อ ถา ยโ
กด
กดค า งไว 
กดค า งไว 
เมน ตู วั เล ือ กสำหร บ
ั เข า ใช ง าน
กด
เพ ิ ่ม / ลด ระด บ
ั เส ีย ง
กด
กล บ
ั ไปท ี ่เ มน กู ารเบราส 
หร ือ ร ป
ู แบบ
เพ ื ่อ เป ด ใช ง าน ARIAZ สำหร บ
ั หน งั ส ือ เส ีย งของค ณ
ุ
กด
กด
VOL
เคล็ดลับ
•• ค ณุ สามารถกล บั ไปเลนหน งั ส ือเส ียงตอได  หล งั จากท ี ไ่ ด อ อกไปเล ื ่อนด รู ายการ
ตา งๆ (โปรดด ใู นส ว น การกล บ
ั ไปเล น
 ต อ ในค
ม ือผใ ช เ ลม น ี ้ )
อนหน งั ส ือ เส ีย งของค ณ
ุ ไปท ี ่ ARIAZ
หมายเหตุ
•• ARIAZ สามารถเลนได เ ฉพาะหน งั ส ือเส ียงท ี ่ activated เท า น ั ้ น
การเลือกหนังสือเสียงจากชื่อหนังสือ
1
2
3
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดเพลง

เพ ื ่อ เล ือ ก [หน งั ส ือเส ีย ง]
กด
หร ือ
จากน ั ้ น
กด
หร ือ
เพ ื ่อ เล ือ กช ื ่อ แล ว กด
•
เพ ื ่อ เลน
หากต อ งการออก ให ก ด
การปรับความเร็วของการเลนหนังสือเสียง
1
2
3
ในโหมดการเลนหน งั ส ือ เส ีย ง ให ก ด
กด
หร ือ
จากน ั ้ น
เพ ื ่อ เล ือ ก [ความเร ว็ ในการเล น
 ]
กด
หร ือ
จากน ั ้ น
เพ ื ่อ เล ือ ก [ช า ลง], [ปกต ิ ], หร ือ
[เร ว็ ข ึ ้ น]
•
16
TH
หากต อ งการออก ให ก ด
การเพิ่มบคมารคในหนังสือเสียง
1
2
3
ในโหมดการเลนหน งั ส ือ เส ีย ง ให ก ด
กด
หร ือ
จากน ั ้ น
เพ ื ่อ เล ือ ก [บคมาร
 ค ]
กด
หร ือ
จากน ั ้ น
เพ ื ่อ เล ือ ก [เพ ิ ม
่ บคมาร
 ค ]
»»
•
จอภาพจะมีการแสดงการยืนยันบนหนาจอ
หากต อ งการออก ให ก ด
การหาบคมารคในหนังสือเสียง
2
3
4
5
ในโหมดการเลนหน งั ส ือ เส ีย ง ให ก ด
กด
หร ือ
จากน ั ้ น
เพ ื ่อ เล ือ ก [บคมาร
 ค ]
กด
หร ือ
จากน ั ้ น
เพ ื ่อ เล ือ ก [ไปท ี บ
่ คมาร
 ค ]
กด
หร ือ
เพ ื ่อ เล ือ กบค มาร
 ค ในรายการ
กด
เพ ื ่อไปย งั บค มาร
 ค ท ี ่เล ือ กไว 
•
ภ า ษา ไทย
1
หากต อ งการออก ให ก ด
การลบบคมารคในหนังสือเสียง
1
2
3
4
5
ในโหมดการเลนหน งั ส ือ เส ีย ง ให ก ด
กด
หร ือ
จากน ั ้ น
เพ ื ่อ เล ือ ก [บคมาร
 ค [x]]
กด
หร ือ
จากน ั ้ น
เพ ื ่อ เล ือ ก [ลบบคมาร
 ค ]
กด
หร ือ
เพ ื ่อ เล ือ กบค มาร
 ค ในรายการ
กด
เพ ื ่อ ลบบค มาร
 ค ท ี ่เล ือ กไว 
•
หากต อ งการออก ให ก ด
TH
17
9
วิดีโอ
การเลนวิดีโอ
1
2
3
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดว

ิด โี อ
เล ื ่อ นด ูเ มน ูย อ ยตา งๆ เพ ื ่อ เล ือ กว ิด โี อ
กด
•
•
•
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งเลน และหย ดุ ช ั ่ว คราว
กด
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กว ิด โี อเพ ิ ่ม เต ิม
กด
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั หน ึ ่ง ระด บ
ั
กดค า งท ี ่
เพ ื ่อ กล บ
ั ไปย งั เมน ห
ู ล กั
เลื่อนภายในวิดีโอ
1
ขณะกำล งั ด วู ิด โี อ ให ก ด
/
เพ ื ่อ เล ื ่อ นเด ินหน า / เล ื ่อ นย อ นก
ลบ
ั ภายในว ิด โี ออย า งรวดเร ว็
•
กด
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กว ิด โี อเพ ิ ่ม เต ิม
การลบวิดีโอที่กำลังเลน
ตอไปน ี ้ เป น
 ว ิธ ีก ารลบว ิด โี อท ี ่กำล งั เลน :
1
2
3
ขณะกำล งั ด วู ิด โี อ ให ก ด
เล ือ กต วั เล ือ กเพ ื ่อ ลบว ิด โี อ
เล ือ ก [ใช ] เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การลบ
การลบวิดีโอหนึ่งวิดีโอหรือมากกวา
ใช ซ
 อฟต แวร  Philips Songbird เพ ื ่อ ซ งิ คไ ฟล ส
 ื ่อ ของค ณ
ุ
หร ือ ค ณ
ุ สามารถลบเพลงใน Windows Explorer:
1
2
3
เช ื ่อ มตอ ARIAZ ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
ใน Windows Explorer ค น
 หาโฟลเดอร ว ิด โี อใน ARIAZ
ลบว ิด โี อโดยใช ว ิธ ีเด ีย วก บ
ั การลบไฟล บ นคอมพ ิว เตอร 
หมายเหตุ
•• หร ือค ณุ อาจเล ือก
18
TH
จากเมน ห
ู ล กั และค น
 หาไฟล ข
 องค ณ
ุ ในม ุม มองโฟลเดอร 
รูปภาพ
การลบภาพหนึ่งภาพหรือมากกวา
เพิ่มรูปภาพลงใน ARIAZ
ให ใช ค อมพ ิว เตอร เพ ื ่อ ลบภาพใน Windows Explorer:
1
2
2
3
เช ื ่อ มตอ ARIAZ ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
ใน Windows Explorer สร า งโฟลเดอร ใ น ARIAZ
ใช ว ิธ ีก ารลากแล ว วางเพ ื ่อ เร ีย งลำด บ
ั รป
ู ภาพลงในโฟลเดอร 
2
3
4
3
เช ื ่อ มตอ ARIAZ ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
ใน Windows Explorer ค น
 หาโฟลเดอร ภ
 าพใน ARIAZ
ลบภาพโดยใช ว ิธ ีเด ีย วก บ
ั การลบไฟล บ นคอมพ ิว เตอร 
หมายเหตุ
•• หร ือค ณุ อาจเล ือก
ดูรูปภาพ
1
1
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก
จากเมน ห
ู ล กั และค น
 หาไฟล ข
 องค ณ
ุ ในม ุม มองโฟลเดอร 
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดร

ป
ู ภาพ
ภ า ษา ไทย
10
เล ื ่อ นด ูเ มน ูย อ ยตา งๆ เพ ื ่อ เล ือ กร ป
ู ภาพ
กด
เพ ื ่อ ด รู ป
ู ภาพท ี ่เล ือ กในโหมดเต ม
็ หน า จอ
กด
/
•
•
•
เพ ื ่อ หม น
ุ รป
ู ภาพ
กด
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กร ป
ู ภาพเพ ิ ่ม เต ิม
กด
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั หน ึ ่ง ระด บ
ั
กดค า งท ี ่
เพ ื ่อ กล บ
ั ไปย งั เมน ห
ู ล กั
เริ่มเลนภาพสไลด
1
ขณะกำล งั ด วู ิด โี อในโหมดเต ม
็ หน า จอ ให ก ด
เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน ภาพสไลด 
•
กด
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กภาพสไลด เพ ิ ่ม เต ิม
การลบภาพที่กำลังแสดง
ตอไปน ี ้ เป น
 ว ิธ ีก ารลบภาพท ี ่กำล งั แสดง:
1
2
3
ขณะกำล งั ด ูภ าพในโหมดเต ม
็ หน า จอ ให ก ด
เล ือ กต วั เล ือ กเพ ื ่อ ลบร ป
ู ภาพ
เล ือ ก [ใช ] เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การลบ
TH
19
11
วิทยุ
เลนสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา
1
ฟงวิทยุ FM
1
2
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก
»»
เพ ื ่อ เข า โส
 หมดว

ิท ย ุ
3
สายเคเบิลหูฟงทำหนาที่เปนเสาอากาศวิทยุ FM
ขณะอย
ใ นโหมด

กด
หร ือ
•• เม ื ่อสว ิตช ไ ปย งั โหมดอ ื ่นหร ือเม ื ่อป ด ARIAZ การเลนว ิทยจุ ะหย ดุ ลง
เพ ื ่อ เปล ี ่ย นไปย งั สถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า สถาน ีอ ื ่
น
หากต อ งการค น
 หาส ญ
ั ญาณถ ดั ไปท ี ่แรงกวา ให ก ด
หร ือ
ค า งไว  2 ว ินาท ี
•
เคล็ดลับ
ให เ ล ือ กสถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า
หากต อ งการกล บ
ั ไปย งั เมน ห
ู ล กั ให ก ดค า งท ี ่
2 ว ินาท ี
หมายเหตุ
•• หากต อ งการเลนสถาน ีว ิทย ทุ ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า กอนอ ื ่น ค ณุ ต อ ง จ ดั เก บ็ สถาน ีว ิ
ทย ไุ ว เ ป น
 สถาน ีว ิท ย ท
ุ ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า
การหาคลื่นสถานีวิทยุดวยตนเอง
ขณะอยในโหมด
1
2
คุณสามารถหาคลื่นสถานีวิทยุไดดวยตนเอง:
หากต อ งการค น
 หาส ญ
ั ญาณถ ดั ไปท ี ่แรงกวา ให ก ด
ในการปร บ
ั ความถ ี ่ค ล ื ่นให ช
 ดั ท ี ่ส ดุ ให ก ด
/
/
ค า งไว 
ส ั ้ นๆ
การหาคลื่นสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนาอัตโนมัติ
คุณสมบัติการหาคลื่นอัตโนมัติของ ARIAZ ชวยใหคุณคนหาสถานีวิทยุที่คุณตอง
การและบันทึกเปนหมายเลขที่ตั้งไว
1
2
เม ื ่อ อย
ใ นโหมด

ท ี ่เช ื ่อ มตอ ก บ
ั หฟ
ู ง ให เ ล ือ กคา ท ี ่ต ั ้ ง
ไว ล ว งหน า
กด
แล ว เล ือ ก [หาคล ื ่นอ ต
ั โนม ต
ั ิ]
»»
วิทยุจะปรับหาคลื่นสถานีวิทยุและบันทึกความถี่ใหเปนสถานีที่ตั้ง
•
หากโปรแกรมให ค ณ
ุ ดำเน ินการ ให เ ล ือ ก [ใช ] เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
ไวลวงหนา ตั้งสถานีลวงหนาได 20 สถานี
•
•
20
TH
หากต อ งการหย ดุ การหาคล ื ่นอ ตั โนม ตั ิ ให ก ด
หากต อ งการกล บ
ั ไปย งั เมน ห
ู ล กั ให ก ดค า งท ี ่
2 ว ินาท ี
การบันทึก
ฟงเสียงที่บันทึก
การบันทึกจากวิทยุ FM (มีอยในบางรนเทานั้น!)
ฟ งเส ีย งว ิท ย ุ FM* ท ี ่บ น
ั ท ึกไว :
1
2
2
3
4
จากเมน ห
ู ล กั เล ือ ก
กด
•
แล ว เล ือ ก [เร ิ ม
่ การบ น
ั ท ึก ว ิ ทย ุ FM]
กด
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งบ น
ั ท ึก และหย ดุ ช ั ่ว คราว
กด
เพ ื ่อ หย ดุ
กด
เพ ื ่อ บ น
ั ท ึก เส ีย งท ี ่ต อ งการ หร ือ กด
»»
เพ ื ่อ ยกเล ิก
เสียงที่ตองการไดถูกบันทึกไวในเครื่องเลนแลว (รูปแบบชื่อไฟล:
FMRECXXX.MP3 ซึ่ง XXX คือหมายเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกสร
างขึ้นโดยอัตโนมัติ)
1
3
4
•• ค ณุ สามารถค น หารายการบ นั ท ึกของค ณุ ใน [ไลบราร ีรายการบ นั ท ึก] >
[ว ิ ทย ุ FM]
บันทึกเสียงพูด/เสียง
(โปรดดูที่สวน ภาพรวม สำหรับตำแหนงของไมโครโฟนที่อยในตัวเครื่อง):
2
3
กด
เพ ื ่อ หย ดุ
กด
> [เร ิ ม
่ การบ น
ั ท ึกเส ีย ง]
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งบ น
ั ท ึก และหย ดุ ช ั ่ว คราว
เพ ื ่อ บ น
ั ท ึก เส ีย งท ี ่ต อ งการ หร ือ กด
»»
เพ ื ่อ ยกเล ิก
เสียงที่ตองการไดถูกบันทึกไวในเครื่องเลนแลว (รูปแบบชื่อไฟล:
VOICEXXX.MP3 ซึ่ง XXX คือหมายเลขเสียงที่บันทึกที่ถูกสรา
งขึ้นโดยอัตโนมัติ)
เพ ื ่อ เลน เส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
โปรดด ูเ มน บ
ู นหน า จอของ ARIAZ เพ ื ่อ ค น
 หาค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ่ค ณ
ุ ใช ง านได 
2
3
จากเมน ห
ู ล กั เล ือ ก
กด
แล ว เล ือ ก [ไลบราร ีร ายการบ น
ั ท ึก] > [เส ีย ง]
เล ือ กเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
กด
เพ ื ่อ เลน เส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
ใชซอฟตแวร Philips Songbird เพื่อซิงคไฟลสื่อของคุณ
หรือคุณสามารถถายโอนเสียงที่บันทึกไดใน Windows Explorer:
1
2
3
4
•• ค ณุ สามารถค น หารายการบ นั ท ึกของค ณุ ใน [ไลบราร ีรายการบ นั ท ึก] >
เช ื ่อ มตอ ARIAZ ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
ใน Windows Explorer เป ด ARIAZ
เล ือ กโฟลเดอร  Recordings (รายการบ น
ั ท ึก) > Voice (เส ีย ง)
หร ือ FM radio (ว ิ ทย ุ FM)*
ค ดั ลอกและวางส ิ ่ง ท ี ่บ น
ั ท ึก ลงในตำแหนง ท ี ่ต อ งการในคอมพ ิว เตอ
ร
หมายเหตุ
เคล็ดลับ
[เส ีย ง]
กด
การถายโอนเสียงที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร
ตอไปนี้คือวิธีการบันทึกเสียงพูด/เสียงดวยไมโครโฟนที่อยในตัวเครื่อง
กด
เล ือ กเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
•• *ค ณุ สมบ ตั ิการบ นั ท ึก เส ียงจากว ิทย ุ FM ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น
4
•
แล ว เล ือ ก [ไลบราร ีร ายการบ น
ั ท ึก] > [ว ิ ทย ุ FM]
หมายเหตุ
1
จากเมน ห
ู ล กั เล ือ ก
กด
ฟ งเส ีย งพ ดู /เส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก :
เคล็ดลับ
1
จากเมน ห
ู ล กั ให เ ล ือ ก
ภ า ษา ไทย
12
•• *ค ณุ สมบ ตั ิการบ นั ท ึก เส ียงจากว ิทย ุ FM ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น
โปรดด ูเ มน บ
ู นหน า จอของ ARIAZ เพ ื ่อ ค น
 หาค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ่ค ณ
ุ ใช ง านได 
การลบวิดีโอที่กำลังเลน
ตอไปนี้เปนวิธีการลบเสียงที่บันทึกที่กำลังเลน:
1
2
3
ขณะกำล งั ฟ งเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก ให ก ด
เล ือ กต วั เล ือ กเพ ื ่อ ลบเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
เล ือ ก [ใช ] เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การลบ
TH
21
ลบรายการบันทึกหนึ่งรายการหรือมากกวา
ตอไปนี้เปนวิธีการลบเสียงที่บันทึกโดยใช Windows Explorer:
1
2
3
เช ื ่อ มตอ ARIAZ ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
ใน Windows Explorer ให ค น
 หาโฟลเดอร  Recordings
(รายการบ น
ั ท ึก) > Voice (เส ีย ง) หร ือ FM radio (ว ิ ทย ุ FM)*
ลบเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึกโดยใช ว ิธ ีเด ีย วก บ
ั การลบไฟล บ นคอมพ ิว เตอร 
หมายเหตุ
•• *ค ณุ สมบ ตั ิการบ นั ท ึก เส ียงจากว ิทย ุ FM ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น
โปรดด ูเ มน บ
ู นหน า จอของ ARIAZ เพ ื ่อ ค น
 หาค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ่ค ณ
ุ ใช ง านได 
22
TH
13
ใช ARIAZ เพื่อพกพาไฟลขอมูล
ตอไปนี้เปนวิธีการใช ARIAZ เพื่อจัดเก็บและพกพาไฟล:
1
เช ื ่อ มตอ ARIAZ ไปย งั คอมพ ิว เตอร  (โปรดด คู ำแนะนำในส ว น
2
บนคอมพ ิว เตอร ใ น Windows Explorer,ค ด
ั ลอกไฟล ข
 อ ม ลู และว
เช ื อ
่ มตอ และชาร จ )
างลงบน ARIAZ
เคล็ดลับ
•• ใช ค อมพ ิว เตอร ใ นการถายโอนข อ ม ลู ของค ณุ กล บั ไปย งั คอมพ ิวเตอร 
ภ า ษา ไทย
หร ือ ลบไฟล ข
 อ ม ลู ของค ณ
ุ ออกจาก ARIAZ
TH
23
14
การตั้งคา
วิธีการกำหนด ARIAZ:
จากเมนูหลัก ใหเลือก
เพื่อเขาสโหมดการตั้งคา
ในเมนู ให เ ล ื อ
่ นด ู ดังตอไปนี้:
1
2
ในเมนู
กด
/
กด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การเล ือ กและไปย งั ระด บ
ั ถ ดั ไป (หากม ี )
•
•
เพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ ก
กด
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั ไปย งั ระด บ
ั กอ นหน า
กด
และค า งไว  เพ ื ่อ ออกจากเมน ู
มีตัวเลือกดังตอไปนี้
การต ั ้ งค า
โหมดเลน
เมน ต
ู วั เล ือก
เลน เพลงจาก...
ซ 
สล บ
ั
การต ั ้ งคา เส ีย ง
FullSound
อ ีค วอไลเซอร 
จำก ดั ระด บ
ั เส ีย ง
การต ั ้ งคา หน า จอ
ธ ีม
ต วั ต ั ้ งเวลาป ด ไฟหน า จอ
ต วั ต ั ้ งเวลาป ด เคร ื ่อ ง
• เชค
• กร ีก
• อ งั กฤษ (คา เร ิ ่ม ต น )
• เดน ิช
• เยอรม นั
• สเปน
• ฝร ั ่ง เศส
• อ ิตาล ี
• ฮ งั การ ี
ภาษา
24
TH
เมน ต
ู วั เล ือกย อ ย
• เพลงท ั ้ งหมด
• ...อ ลั บ ั ้ มน ี ้
• ...ศ ิลป น น ี ้
• เล ิกซ  (คา เร ิ ่ม ต น )
• ซ  1
• ซ  ท ั ้ งหมด
• ป ด เลนสล บั (คา เร ิ ่ม ต น )
• สล บั ท ั ้ งหมด
• ป ด (คา เร ิ ่ม ต น )
• เป ด *
• ป ด (คา เร ิ ่ม ต น )
• ร อ็ ค
• ฟ งค 
• ฮ ิปฮอป
• ป ด (คา เร ิ ่ม ต น )
• ต ั ้ งคา
• เข ีย ว (คา เร ิ ่ม ต น )
• ส ีฟ า
• 15 ว ินาท ี (คา เร ิ ่ม ต น )
• 30 ว ินาท ี
• 45 ว ินาท ี
• เป ด ตลอด
• เวลาท ี ่เหล ือ: [x] นาท ี
• ป ด (คา เร ิ ่ม ต น )
• ต ั ้ งคา
• ด ตั ช 
• นอร เวย 
• โปล ิช
• โปรต เุ กส
• โปรต เุ กส (บราซ ิล)
• ร สั เซ ีย
• สโลว กั
• ฟ น ด แลนด 
• สว ีเดน
• แจ ส
• คลาสส ิก
• เทคโน
• ต ั ้ งเอง
• ต รุ ก ี
• จ ีน (แผ น ด ินใหญ)
• จ ีนไต ห ว นั
• ญ ี ่ป ุ ่น
• เกาหล ี
• ไทย (ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น)
• อาระบ ิก (ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น)
• ฮ ีบร ู (ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น)
การต ั ้ งค า
ข อ ม ลู ของค ณ
ุ
เมน ต
ู วั เล ือก
ความจ ุ
เมน ต
ู วั เล ือกย อ ย
พ ื ้ นท ี ่ว า ง
เวอร ช
 น
ั ของเฟ ร ม แวร 
น
ร
การต ั ้ งคา ตามแบบโรงงาน
เว บ
็ ไซต ส
 นบ
ั สน น
ุ
ต ั ้ งคาใช ง านกล บ
ั ตามเด ิมใช ห
 ร ือไม ?
(ไม ม
 ีผ ลกระทบตอไฟล )
• ใช 
• ไม ใ ช 
ภ า ษา ไทย
*อีควอไลเซอรจะใชงานไมไดเมื่อเลือก FullSound
TH
25
15
ขอมูลทางเทคนิค
เป ด
 /ป ด

แหลง จา ยไฟ: แบตเตอร ี ่ภ ายใน 570mAh Li-ion polymer แบบชาร จ ได 
เวลาเลน¹
หมายเหตุ
•• ¹ แบตเตอร ี ่แบบชาร จ ได ม ีจำนวนรอบของการชาร จ ท ี ่จำก ดั อาย กุ ารใช ง านขอ
งแบตเตอร ี ่และจำนวนรอบของการชาร จ ไฟใหม จ ะแตกตา งก น
ั ไปตามการใช ง า
นและการต ั ้ งคา
•• ² 1GB = 1 พ นั ล า นไบต ; พ ื ้ นท ี ่จ ดั เก บ็ จะน อ ยกวา ความจ หุ นวยความจำอาจไม
ส
 ามารถใช ง านได ท
 ั ้ งหมดเน ื ่อ งจากม ีก ารสงวนหนว ยความจำบางส ว นไว ส
 ำหร บ
ั
- เพลง: 45 ช ั ่วโมง
ระบบเคร ื ่อ งเลน ความจ ขุ องการจ ดั เก บ
็ คำนวณโดยอ า งอ งิ จากเพลงท ี ่ม ีค วามยาว
4 นาท ีและใช ก ารเข า รห สั แบบ MP3 128 kbps
- ว ิด โี อ: 5 ช ั ่วโมง
ซอฟต แ
 วร 
Philips Songbird: ใช ในการอ พ
ั เดตเฟ ร ม แวร และถา ยโอนเพลง
การเช ื อ
่ มตอ
หฟ
ู ง 3.5 มม.
USB 2.0 ความเร ว็ ส งู
เส ีย ง
การแยกช อ ง: 45dB
การตอบสนองตอ ความถ ี :่ 80 - 18,000 Hz
กำล งั เอาต พ ตุ : 2 x 2.4 mW
อ ตั ราส ว นส ญ
ั ญาณตอ การรบกวน: > 84 dB
การเล น
 เส ีย ง
รป
ู แบบท ี ่รองร บ
ั :
MP3:
อ ตั ราบ ิต MP3: 8-320 kps และ VBR
อ ตั ราการส
ม ต วั อย า ง MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
WMA:
อ ตั ราบ ิต WMA: 5 - 320 kbps
อ ตั ราการส
ม ต วั อย า ง WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
WAV
FLAC
APE
การเล น
 ว ิด โี อ
รป
ู แบบท ี ่รองร บ
ั :
WMV9
MJPEG (ใน .mp4)
การแสดงภาพ
รป
ู แบบท ี ่รองร บ
ั :
JPEG
BMP
สือ
่ จด
ั เก บ
็ ข อ ม ลู
ความจ ห
ุ นว ยความจำภายใน²:
SA2ARA04 4GB NAND Flash
SA2ARA08 8GB NAND Flash
SA2ARA16 16GB NAND Flash
SA2ARA32 32GB NAND Flash
การแสดงผล
จอภาพ LCD ส ี 320 x 240 พ ิก เซล
26
TH
ความตองการของระบบ
•
•
•
•
•
•
•
•
Windows® XP (SP2 หร ือ ส งู กวา) / Vista / 7
Pentium III 800 MHz processor หร ือ ส งู กวา
512 MB RAM
พ ื ้ นท ี ่บ นฮาร ด ด ิสก  500 MB
การเช ื ่อ มตอ อ ิน เตอร เน ต็
Windows® Internet Explorer 6.0 หร ือใหม ก วา
ไดรฟ  CD-ROM
พอร ต USB
ประมวลศัพท
F
FM (ส ญ
ั ญาณคล ื ่นว ิ ทย )ุ
ในการกระจายเส ีย งว ิท ย :ุ ว ิธ ีก ารในการปร บ
ั สญ
ั ญาณคล ื ่นความถ ี ่น ั ้ นแต
กตา งก น
ั ข ึ ้ นอย
ก บ
ั ความแรงของส ญ
ั ญาณคล ื ่นว ิท ย ุ
ก
การบ ี บอ ด
ั
ในคำน ิย ามด า นระบบเส ีย ง การบ ีบ อ ดั ค ือ กระบวนการลดข อ ม ลู เส ีย งช ั ่ว
คราวหร ือ ถาวรเพ ื ่อ การจ ดั เก บ
็ หร ือ การส ง ส ญ
ั ญาณได อ ย า งม ีป ระส ิท ธ ภ
ิ า
พมากข ึ ้ น การลดขนาดไฟล ช
 ั ่ว คราวเร ีย กวา การบ ีบ อ ดั แบบ ‘non-lossy’
และไม ม
 ีข อ ม ลู ส ญ
ู หายไป การลดขนาดไฟล อ ย า งถาวร (เช น
 สำหร บ
ั ไฟล 
MP3) เร ีย กวา การบ ีบ อ ดั แบบ ‘lossy’ และม ีก ารลบข อ ม ลู ท ี ไ่ ม จ ำเป น
 ออก
FullSound
ไปซ ึ ่งไม ส
 ามารถเร ีย กกล บ
ั ค ืน มาได 
FullSound™ เป น
 เทคโนโลย ีส ม ยั ใหม ท
 ี ่อ อกแบบโดย Philips FullSound™
การบ ี บอ ด
ั แบบไม ส ญ
ู เส ีย
จะค ืนความละเอ ีย ดของส ญ
ั ญาณเส ีย งของดนตร ีท ี ่ถ กู บ ีบ อ ดั และปร บ
ั
แตง เพ ื ่อให เ ส ีย งท ี ่ท รงพล งั โดยไม ผ
 ิด เพ ี ้ ยน
L
LCD (Liquid Crystal Display)
อาจเร ีย กได ว า เป น
 ว ิธ ีท ี ใ่ ช ก น
ั โดยท ั ่วไปในการแสดงข อ ม ลู ภาพบนอ ป
ุ กร
ณอ ิเล ก็ ทรอน ิก ส ท ี ไ่ ม ใ ช ค อมพ ิว เตอร 
M
MP3
รป
ู แบบของไฟล ท ี ่ม ีระบบบ ีบ อ ดั ข อ ม ลู เส ีย ง MP3 ย อ มาจาก
Motion Picture Experts Group 1 (หร ือ MPEG-1) Audio Layer 3
ด ว ยข อ ม ลู ร ป
ู แบบ MP3 ทำให  CD-R หร ือ CD-RW หน ึ ่ง แผ น
 สามารถบ
รรจ ขุ อ ม ลู มากกวา ซ ีด ีท ั ่วไปถ งึ 10 เท า
MSC [Mass Storage Class]
ระด บ
ั ของอ ป
ุ กรณเก บ
็ ข อ ม ลู แบบ USB (หร ือ USB MSC หร ือ UMS) ค ื
อช ดุ ของการโปรโตคอลการส ื ่อ สารท ี ่ม ีอ ิน เตอร เฟซให ก บ
ั อป
ุ กรณก ารจ ั
ดเก บ
็ อป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั มาตรฐานน ี ้ ม กั จร กั  ในช ื ่อ อ ป
ุ กรณ MSC (Mass
Storage Class)
MTP [Media Transfer Protocol]
Media Transfer Protocol รองร บ
ั การถา ยโอนไฟล เพลงและว ิด โี อไปย งั เค
ร ื ่อ งเลน เพลงและเคร ื ่อ งเลนว ิด โี อแบบพกพา
S
SuperScroll
SuperScroll™ ค ือ ค ณ
ุ สมบ ตั ิก ารเล ือ กหาไฟล ท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการด ว ยปุ ่ม ค น

หาแบบ Double-action ของผล ิต ภ ณ
ั ฑ  SuperScroll™ ช ว ยให ก ารควบ
ค ุม เม ื ่อ เล ื ่อ นหาไฟล ใ นไลบราร ีข นาดใหญม ีค วามสะดวกและรวดเร ว็ ย ิ ่
งข ึ ้ น และช ว ยให ส
 ามารถหาไฟล ใ นไลบราร ีข นาดใหญได เ ร ว็ ข ึ ้ นด ว ย
ระบบหน ึ ่ง ของการลดจำนวนบ ิต ของข อ ม ลู (ความหนาแนน) ในส ญ
ั ญาณเ
ส ีย งทางดนตร โี ดยไม เ ก ิด ข อ ผ ิด พลาดตอ ต น
 ฉบ บ
ั
การตอบสนองต อ ความถ ี ่
ค ือ ช ว งความถ ี ่ท ี ่ลำโพงสร า งข ึ ้ น ม ีต ั ้ งแตค วามถ ี ่ต  ส ดุ ถ งึ ส งู ส ดุ
ขณะท ี ่ค า ปกต ิม ีค า เท า ก บ
ั 20-20,000 Hz (Hertz) ช ว งการได ย ินของแต
ละคนน ั ้ นจะม ีข ีด จำก ดั มากกวา ระบบลำโพงแบบเต ม
็ ช ว งท ี ่ด ีน ั ้ นจะส
ร า งช ว งความถ ี ไ่ ด ม
 ากเพ ื ่อให ค รอบคล ุม ถ งึ ความแตกตา งก น
ั ท ั ้ งหมด ผข บ
ั
ข ี ่รถแตละคนจะม ีข อ จำก ดั อย
ใ นส
 ว นสเปกตร มั ท ี ไ่ ด ถ กู สร า งข ึ ้ นโดยเฉพา
ะ ด งั น ั ้ นการตอบสนองของพวกเขาจ งึ อย
ใ นวงจำก

ดั แตย งั เป น
 ประเด น
็ สำค ั
ญท ี ่ค วรพ ิจ ารณาเม ื ่อ ออกแบบระบบเส ีย งท ี ่ส มบ รู ณแบบ
ร
ร ิป (การร ิป )
ใช โปรแกรมซอฟต แวร ท ี ่ “บ น
ั ท ึก” เส ีย งด ิจ ิต อลจากคอมแพคด ิสก แล
ะถา ยโอนไปย งั ฮาร ด ไดรฟ คอมพ ิว เตอร  ข อ ม ลู จะได ร บ
ั การเก บ
็ ร กั ษา
อย า งด ี เน ื ่อ งจากส ญ
ั ญาณไม ส
 ง ผ า นการ ด เส ีย งของคอมพ ิว เตอร  และ
ไม จ ำเป น
 ต อ งแปลงเป น
 รป
ู แบบอะนาล อ็ ก การถา ยโอนระบบด ิจ ิต อลด ิจ ิต อลจะสร า งไฟล  WAV ท ี ่ส ามารถแปลงเป น
 ไฟล  MP3 ได 
อ
อต
ั ราบ ิต
อ ตั ราบ ิต ค ือ จำนวนบ ิต ซ ึ ่งได ร บ
ั การประมวลผลตอ ช ว งระยะเวลาหน ึ ่ง อ ั
ตราบ ิต ปกต ิจะได ร บ
ั การว ดั เป น
 จำนวนบ ิต ตอ ว ินาท ี (ก โิ ลบ ิต ตอ ว ินาท ี:
kbps) คำวา อ ตั ราบ ิต ม ีค วามหมายเด ีย วก บ
ั อ ตั ราการถา ยโอนข อ ม ลู
(หร ือ อ ตั ราข อ ม ลู ธรรมดา)
เ
เดซ ิเบล (dB)
หนว ยท ี ใ่ ช ว ดั ระด บ
ั พล งั หร ือ ความเข ม
 เส ีย ง
เม ื ่อ กดปุ ่ม ค า งไว น
 านข ึ ้ น ความเร ว็ ในการเล ื ่อ นก จ็ ะเพ ิ ่ม ข ึ ้ นด ว ย
TH
27
ภ า ษา ไทย
16
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
SA2ARA_97_UM_V1.0
wk10115
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement