Philips GoGear เครื่องเล่น MP4 SA2CAM08K/97 คู่มือผู้ใช้

Philips GoGear เครื่องเล่น MP4 SA2CAM08K/97 คู่มือผู้ใช้
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับบริการเสริมได้ที่
www.philips.com/welcome
SA2CAM04
SA2CAM08
SA2CAM16
TH คู่มือผู้ใช้
1
เปลี่ยนรูปลักษณของไลบรารี Songbird ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ การบำรุงรักษาทั่วไป การรีไซเคิลผลิตภัณฑ 2
3
ซอมแซม CAM (เรียกคืนคาจากโรงงาน) 3
3
4
5
5
การเริ่มตนใชงาน 6
6
6
6
7
7
ภายในกลองมีอะไรบาง ภาพรวมการควบคุมและการเชื่อมตอ เชื่อมตอและชารจ เชื่อมตอ CAM กับคอมพิวเตอร การติดตั้ง Philips Songbird เปนครั้งแรก การติดตั้งซอฟตแวร Philips Songbird อีกครั้ง
(ภายหลังจากการติดตั้งครั้งแรก) การแสดงระดับแบตเตอรี่ ซอฟตแวรที่โหลดบน CAM ไฟลที่โหลดไปยัง CAM การอัพเดต CAM ตรวจสอบ/ อัพเดตเฟรมแวรดวยตนเอง การเปดและปด CAM การปดเครื่องอัตโนมัติ ล็อคปุ่ม เลือกโหมด Philips Songbird สรางไลบรารีสื่อ ริป CD ตั้งคาตัวเลือกริป CD อิมพอรตไฟลสื่อจากไดเรคทอรี เอ็กซ์พอร์ตสื่อไปที่ iTunes อิมพอร์ตสื่อจาก iTunes รับเนื้อหาจากแหลงขอมูลออนไลน เลือกไลบรารีสื่อของคุณ ให Songbird จัดการสื่อของคุณ ลบไฟลสื่อออกจากไลบรารีสื่อของ Songbird การลบสื่อ ให Songbird ดูโฟลเดอร เรียกใชอารตเวิรคอัลบั้ม รายการเพลง สรางรายการเพลง เพิ่มชื่อไปยังรายการเพลง ยายชื่อออกจากรายการเพลง 5
เพลง 12
12
12
12
12
ฟงเพลง คนหาเพลงของคุณ CAM ใหมของคุณ การจำกัดระดับเสียง 4
11
11
11
ฟอรแมต CAM (ลบเพลงและขอมูลทั้งหมด) 7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
ลบไฟลเพลงออกจาก CAM การจัดการเพลงใน CAM 6
กลองถายรูป 13
13
13
การถายภาพ การบันทึกวิดีโอ 7
วิดีโอ 14
14
14
14
14
15
การเลนวิดีโอ การเลนวิดีโอบนทีวี ลบไฟลวิดีโอออกจาก CAM ถายโอนวิดีโอไปยัง PC อัพโหลดวิดีโอไปยัง YouTube 8
รูปภาพ 16
16
16
16
16
16
เพิ่มรูปภาพลงใน CAM ดูรูปภาพ ดูรูปภาพของคุณในแบบภาพสไลด ลบไฟลรูปภาพออกจาก CAM ถายโอนภาพไปยัง PC 9
วิทยุ 17
17
17
17
17
การจูนสถานีวิทยุ FM อัตโนมัติ ฟงวิทยุ FM การจูนสถานีวิทยุ FM ดวยตนเอง การบันทึกสถานีวิทยุเปนหมายเลขสถานีที่ตั้งไวลวงหนา 10 การบันทึก 18
18
18
18
18
18
การบันทึกจากวิทยุ FM การบันทึกเสียงพูด/เสียง ฟงเสียงที่บันทึก การถายโอนเสียงที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร การลบเสียงที่บันทึก 11 การด Micro SD 19
19
19
เสียบการด Micro SD เขาใชไฟลบนการด Micro SD TH
1
ภ า ษา ไทย
สารบัญ
12 ใช CAM เพื่อพกพาไฟล 20
13 การตั้งคา 21
14 ขอมูลทางเทคนิค 23
23
15 ประมวลศัพท 24
ความตองการของระบบ หากตองการความชวยเหลือ
โปรดไปที่
www.philips.com/welcome
ซึ่งคุณสามารถเขาใชงานสื่อสนับสนุนตางๆ อยางสมบูรณ เชน คมือผใช
ซอฟตแวรอัปเดตลาสุด และการตอบคำถามที่พบบอย
2
TH
1
ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ
เสียง “ปกติ” แทจริงแลวอาจเปนเสียงดัง และเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุ
ณ เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณนี้ ใหคุณตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัยกอ
นที่จะปรับการไดยินเสียง และปลอยไว
การบำรุงรักษาทั่วไป
การแปลเอกสารน ี ้ ใช เ พ ื ่อ การอ า งอ งิ เท า น ั ้ น
หากฉบ บ
ั ภาษาอ งั กฤษและฉบ บ
ั แปลไม ส
 อดคล อ งก น
ั ฉบ บ
ั ภาษาอ งั กฤษ
เป น
 ฉบ บ
ั ท ี ่ม ีผ ลบ งั ค บ
ั ใช เ หน ือ กวา
 
ในการตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:
ใหปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งคาต
ใหเพิ่มระดับเสียงอยางชาๆ จนกระทั่งคุณสามารถไดยินเสียงชัดเจนและรสึกสบา
ย โดยไมมีความผิดเพี้ยน
ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:
การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง ‘ปลอดภัย’ สามารถกอใหเกิดการสู
ญเสียการไดยิน
•• ในการหล ีก เล ี ่ยงความเส ียหายและการทำงานผ ิดปกต ิ:
•• อย า ให เ คร ื ่องเลนถ กู ความร อ นส งู มากเก ินไป ซ ึ ่ง เก ิดจากอ ปุ กรณทำความร อ น
หร ือ แสงแดดโดยตรง
•• ห า มทำเคร ื ่องเลนตก หร ือห า มทำให ว ตั ถ ใุ ดๆ ตกลงบนเคร ื ่องเลนของค ณุ
•• ห า มทำเคร ื ่องเลนตกน  ห า มม ิให ช อ งเส ียบห ฟู ง หร ือช อ งใส แ บตเตอร ี ่ถ กู น  เ
น ื ่อ งจากน  ท ี ่เข า ไปในต วั เคร ื ่อ งอาจทำให ต วั เคร ื ่อ งได ร บ
ั ความเส ีย หายรุน แรง
•• อาจม ีส ญั ญาณรบกวนหากม โี ทรศ พั ท ม ือถ ือท ี ใ่ ช ง านในบร ิเวณใกล เ ค ียง
•• สำรองไฟล ข องค ณุ ตรวจสอบวาค ณุ เก บ็ ไฟล ต น ฉบ บั ท ี ่ค ณุ ดาวน โ หลดลงในอ ปุ
กรณข องค ณ
ุ Philips จะไม ร บ
ั ผ ิด ชอบตอ ความเส ีย หายใดท ี ่เก ิด ข ึ ้ นก บ
ั ข อ ม ลู
หากผล ิต ภ ณ
ั ฑ ไ ด ร บ
ั ความเส ีย หาย หร ือไม ส
 ามารถอา นข อ ม ลู ได 
•• จ ดั การ (ถายโอน, ลบ, อ ื ่นๆ) ไฟล เพลงของค ณุ ด ว ยซอฟต แวร เพลงท ี ใ่ ห ม าเท า
น ั ้ นเพ ื ่อ หล ีก เล ี ่ย งป ญหาตา งๆ
•• ห า มใช ส ารทำความสะอาดท ี ่ม ีส ว นผสมของแอลกอฮอล  แอมโมเน ีย เบนซ ิน
หร ือ สารท ี ่ม ฤี ทธ ิ ์ ก ดั กร อ น เน ื ่อ งจากสารเหลา น ี ้ จะทำให เ คร ื ่อ งเลนชำรุ
ดเส ีย หาย
เก ี ย
่ วก บ
ั การทำงานและอ ณ
ุ หภ ม
ู ิก ารจ ด
ั เก บ
็
•
ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำตามคำแนะนำตอไปนี้เมื่อใชงานหูฟงของคุณ
ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการไดยินเสียงของคุณ
หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถไดยินเสียงรอบตัวคุณ
คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราวในสถานการณที่มีแนว
โนมวาจะเปนอันตราย
หามใชหูฟงขณะควบคุมยานพาหนะ ป่นจักรยาน เลนสเก็ตบอรด และอื่นๆ เนื่อง
จากอาจเปนอันตรายตอการจราจรและผิดกฎหมายในหลายพื้นที่
 
การดัดแปลง
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิตอาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุป
กรณของผใชเปนโมฆะ
 
ขอมูลลิขสิทธิ์
 
•
•
ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะและหยุดพักอยางเหมาะสม
ภ า ษา ไทย
ขอควรระวัง
ใช ง านในท ี ่ท ี ่ม ีอ ณ
ุ หภ ูม ิระหวา ง 0 และ 35ºC (32 ถ งึ 95ºF) เสมอ
จ ดั เก บ
็ ในท ี ่ท ี ่ม ีอ ณ
ุ หภ ูม ิระหวา ง -20 และ 45ºC (-4 to 113ºF)
เสมอ
อาย กุ ารใช ง านแบตเตอร ี ่อ าจส ั ้ นลงในสภาพอ ณ
ุ หภ ูม ิต 
 
ช ิ ้ นส ว น/อ ุปกรณ เ สร ิม:
โปรดไปท ี ่ www.philips.com/support เพ ื ่อ ส ั ่ง ซ ื ้ อช ิ ้ นส ว น/
อป
ุ กรณเสร ิม
 
การฟงอยางปลอดภัย
ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัทหรือองค
กรรายนั้นๆ
การทำสำเนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต ไมวาจะเปนการดาวนโหลดจ
ากอินเตอรเน็ตหรือจากซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญ
ญาระหวางประเทศ
การทำสำเนาสื่อที่มีการปองกันการทำสำเนา รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล
การกระจายเสียง และการบันทึกเสียงโดยไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิดลิ
ขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทำผิดทางอาญา ไมควรนำอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุด
ประสงคดังกลาว
Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
 
มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์
ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:
การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรายตอการไดยินของคุณ ผลิตภัณ
ฑนี้สามารถใหเสียงในชวงระดับความดังที่อาจกอใหเกิดการสูญเสียการไดยินสำห
Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และเราขอใหผใชของเรากระท
รับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลาไมถึงนาที ชวงระดับความดังเสียงที่ดังขึ้น
ำเชนนั้นดวย
มีไวสำหรับผซึ่งอาจประสบกับการสูญเสียการไดยินอยแลว
ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น และ/หรือเผยแพรโดยไมไดรับ
เสียงอาจจะผิดเพี้ยนได ในชวงระยะเวลาหนึ่งการปรับการไดยินเสียง
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เดิม
“ในระดับที่ฟงสบาย” จะเปนระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังการฟงเปนเวลานาน
TH
3
การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิดกฎหมาย
คำเตือน
ลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ
•• การถอดแบตเตอร ี ใ่ นต วั เคร ื ่องออกส ง ผลให ก ารร บั ประก นั เป น โมฆะและสามารถ
การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิดชอบของคุณ
ทำให ผ
 ล ิต ภ ณ
ั ฑ เส ีย หายได 
การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบพกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดาว
•• คำแนะนำเก ี ่ยวก บั ข ั ้ นตอนการถอดและกำจ ดั น ั ้ นเป น ข ั ้ นตอนท ี ่สามารถทำไ
นโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุดประสงคเพื่อใชกับโดเมนสาธารณ
ด เ ม ื ่อผล ิต ภ ณ
ั ฑ ห มดอาย กุ ารใช ง านแล ว เท า น ั ้ น
ะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตองเทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสำหรับการ
ใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิชย และตองเคารพคำแนะนำในการใชลิขสิทธิ์ซึ่งกำห
ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟใหมไดภายใต European
นดโดยเจาของลิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คำแนะนำนั้นอาจระบุวาหามมิใหมีการ
Directive 2006/66/EC และคุณไมสามารถทิ้งแบตเตอรี่ดังกลาวรวมกับขยะป
คัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่งไมอนุญาตใ
กติจากครัวเรือนได
หทำการคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณเชนนั้น ฟงกชันการบันทึกจะไมทำงาน แ
ละคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
 
การบันทึกขอมูล
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ และเสริมประสบการณผใช
Philips ใหนาประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อใหทราบถึงลักษณะการใชงานอุปกรณ
นี้ เครื่องเลนนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลลักษณะการใชงานไวในสวนขอ
งหนวยความจำแบบไมลบเลือนของเครื่อง ขอมูลเหลานี้นำไปใชเพื่อระบุ
และคนหาขอผิดพลาด หรือปญหาตาง ๆ ที่คุณในฐานะที่เปนผใชอาจประ
เพื่อเปนการปกปองฟงกชันการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑของคุณ
ใหนำผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเก็บรวบรวมแบตเตอรี่อยางเปนทางการ หรือศู
นยบริการที่มีผเชี่ยวชาญที่สามารถถอดหรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่แสดงได:
สบขณะใชอุปกรณ ขอมูลที่จัดเก็บ ไดแก ระยะเวลาการเลนในโหมดเพลง
ระยะเวลาการเลนในโหมดวิทยุ จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จั
ดเก็บจะไมแสดงใหเห็นถึงเนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปกรณ หรือแหลงที่ดาวนโหลด
ขอมูลที่จัดเก็บบนอุปกรณสามารถเรียกดู และนำมาใช เฉพาะเมื่อผใชส
งอุปกรณคืนแกศูนยบริการ Philips เทานั้น และเพื่อใหงายตอการคนหา
และปองกันขอผิดพลาดเทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดในครั้งแรกที่
ผใชรองขอ
 
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต
และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใชใหมได
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือผลิตภัณฑที่อยภาย
ใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC:
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อยา
งถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได
 
คำประกาศของสหภาพยุโรป
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป
 
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาด
วยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทิ้งผลิตภัณฑที่เสื่อมส
ภาพอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพได
4
TH
2
CAM ใหมของคุณ
CAM จะชวยใหคุณ
•
•
•
•
•
เลนไฟล  MP3 และไฟล  WMA
ด ไู ฟล ว ิด โี อ
จบ
ั ภาพน ิ ่ง และว ิด โี อ
ฟ งว ิท ย ุ FM
ทำการบ น
ั ท ึก เส ีย ง
ภายในกลองมีอะไรบาง
ภ า ษา ไทย
โปรดตรวจสอบวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอไปนี้:
เครื่องเลน
หูฟง
USB + สายเคเบิล AV
คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
Philips GoGear audio player
Quick start guide
หมายเหตุ
•• ร ปู ภาพท ี ่ปรากฏเป น การอ า งอ งิ เท า น ั ้ น Philips สงวนส ิทธ ิ ์ ในการออกแบบ /
ส ีส น
ั ของผล ิต ภ ณ
ั ฑ โ ดยไม ต อ งแจ ง ลว งหน า
TH
5
3
การเริ่มตนใชงาน
m
/
กด: เพ ิ ่ม /ลดระด บ
ั เส ีย ง
กดค า งไว : เพ ิ ่ม /ลดความเร ว็ ในการเลน
กล อ งถา ยร ป
ู
n
ภาพรวมการควบคุมและการเชื่อมตอ
o
MIC
ไมโครโฟน
ตัวเลือกโหมดอื่นๆ:
a
แสดงเพลงท ี ่กำล งั เลน /หน า จอ
b
เข า โส
 หมดจ

บ
ั ภาพ
c
เข า โส
 หมดจ

บ
ั ภาพว ิด โี อ
d
เข า โส
 หมดการต

ั ้ งคา
การจำกัดระดับเสียง
ขอควรระวัง
•• การฟ งเส ียงด งั เป น ระยะเวลานานอาจเป น อ นั ตรายตอผฟ  ง
คุณสามารถตั้งคาระดับเสียงของ CAM เพื่อจำกัดระดับเสียงสูงสุดที่ฟงได
1
จากเมน ห
ู ล กั เล ือ ก [การต ั ้ งค า ]>[การต ั ้ งค า เส ีย ง] >
2
กดปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
3
[จำก ด
ั ระด บ
ั เส ีย ง]
กด
»»
/
เพ ื ่อ ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
เมื่อคุณตั้งคาจำกัดระดับเสียง CAM จะไมสามารถปรับระดับเสีย
งเกินระดับที่กำหนดไว แมจะกดปุ่มระดับเสียง
ก็ตาม
หากตองการใชงานระดับเสียงสูงสุด:
1
2
a
จอแสดงผล
b
ต วั เล ือ กโหมด
กด: เพ ื ่อ เลน /จ บ
ั ภาพ/บ น
ั ท ึก /หย ดุ ช ั ่ว คราว/ย ืน ย น
ั
c
d
/
กด: เพ ื ่อ ข า มไปกอ นหน า /ถ ดั ไป
กดค า งไว : เล ื ่อ นย อ นกล บ
ั /เด ินหน า อย า งรวดเร ว็
e
แจ ค็ การเช ื ่อ มตอ เข า ก บ
ั USB
f
แจ ค็ ห ฟ
ู ง
g
ด ตู วั เล ือ กท ี ่ม ีม าให 
h
i
j
3
RESET
/
กด: ร ีเซ ต็ CAM
กด: เล ื ่อ นข ึ ้ น/ลง
กดค า งไว : เล ื ่อ นข ึ ้ น/ลงอย า งรวดเร ว็
กดค า งไว : กล บ
ั ไปเมน ห
ู ล กั
สไลด ค า งไว : เป ด /ป ด CAM
สไลด : เพ ื ่อ ล อ็ ค / ปลดล อ็ คท กุ ปุ ่ม ยกเว น

6
TH
กด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
เชื่อมตอและชารจ
(พรอมสาย USB)
กด: ย อ นกล บ
ั 1 ระด บ
ั
l
ต ั ้ งคา จำก ดั เส ีย งไว ท
 ี ่ระด บ
ั ส งู ส ดุ
CAM มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานพอรต USB ของคอมพิวเตอร
MICRO SD ช อ งเส ีย บการ ด MicroSD
k
เล ือ ก [การต ั ้ งค า ] > [การต ั ้ งค า เส ีย ง] >[จำก ด
ั ระด บ
ั เส ีย ง]
/
1
2
3
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ ก USB ของสาย USB ท ี ใ่ ห ม
 าเข า ก บ
ั พอร ต USB
(ภายหลังจากการติดตั้งครั้งแรก)
ท ี ่ว า งบนคอมพ ิว เตอร 
ข อ สำค ญ
ั !
เช ื ่อ มตอ ปล ั ๊ ก USB ขนาดเล ก็ ของสาย USB เข า ก บ
ั แจ ค็ USB
ต วั ต ิด ต ั ้ งซอฟต แวร  Philips Songbird ม ีใน CAM
ขนาดเล ก็ บน CAM
เป ด คอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ
»»
CAM ชารจ
การติดตั้ง Philips Songbird เปนครั้งแรก
เม ื ่อ ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ CAM เข า ก บ
ั คอมพ ิว เตอร เป น
 คร ั ้ งแรก
หน า ตา งป อ ปอ พ
ั จะปรากฏข ึ ้ น:
1
2
เล ือ ก Install Philips Songbird
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ งให เ สร จ็ สมบ รู ณ
หมายเหตุ
•• ในการต ิดต ั ้ ง ค ณุ ต อ งเห น็ ด ว ยก บั เง ื ่อนไขส ิทธ ิ ์ การใช ง าน
หากหน า ตา งป อ ปอ พ
ั ไม ป
 รากฏอ ตั โนม ตั ิ ให ด ำเน ินการตอไปน ี ้ :
1
เล ือ ก My Computer (Windows XP / Windows 2000) /
2
คล ิก ขวาท ี ไ่ อคอน Philips GoGear CAM
3
4
การติดตั้งซอฟตแวร Philips Songbird อีกครั้ง
Computer (Windows Vista / Windows 7)
เล ือ ก Install Philips Songbird (Setup.exe)
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ งให เ สร จ็ สมบ รู ณ
หมายเหตุ
•• ในการต ิดต ั ้ ง ค ณุ ต อ งเห น็ ด ว ยก บั เง ื ่อนไขส ิทธ ิ ์ การใช ง าน
เพ ื ่อ เพ ิ ่ม ความจ ห
ุ นว ยความจำสำหร บ
ั เน ื ้ อหาส ื ่อ บน CAM ไฟล ต วั ต ิด
ต ั ้ งจะถ กู ลบโดยอ ตั โนม ตั ิในระหวา งข ั ้ นตอนการต ิด ต ั ้ งคร ั ้ งแรก
หากต อ งการต ิด ต ั ้ งซอฟต แวร ภ
 ายหล งั การต ิด ต ั ้ งคร ั ้ งแรก
ให ท
 ำตามคำแนะนำเหลา น ี ้ :
1
เช ื ่อ มตอ CAM ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
2
ตรวจด วู า คอมพ ิว เตอร ไ ด เ ช ื ่อ มตอ อ ิน เตอร เน ต็ แล ว และเป ด
Windows Explorer
3
ใน Windows Explorer ให ค ล ิก ขวาบน CAM
ภ า ษา ไทย
เชื่อมตอ CAM กับคอมพิวเตอร
แล ว เล ือ กต วั เล ือ กเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ ง Philips Songbird
»»
4
คอมพิวเตอรจะดาวนโหลดไฟลตัวติดตั้งจากอินเตอรเน็ต
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ งให เ สร จ็ สมบ รู ณ
การแสดงระดับแบตเตอรี่
หน า จอจะแสดงระด บ
ั สถานะแบตเตอร ี โ่ ดยประมาณด งั ตอไปน ี ้ :
100%
75%
»»
50%
25%
0%
หนาจอแสดงแบตเตอรี่กะพริบแสดงวาแบตเตอรี่ใกลจะหมด เ
ครื่องเลนจะบันทึกการตั้งคาทั้งหมดไวและจะปดเครื่องภายใ
น 60 วินาที
หมายเหตุ
•• แบตเตอร ี ่แบบชาร จ ได ม ีจำนวนรอบของการชาร จ ท ี ่จำก ดั อาย กุ ารใช ง านของ
แบตเตอร ี ่และจำนวนรอบของการชาร จ ไฟใหม จ ะแตกตา งก น
ั ไปตามการใช ง าน
และการต ั ้ งคา
•• ภาพแอน ิเมช ั ่นแสดงการชาร จ จะหย ดุ ลงและ
ร จ็ ส ิ ้ นกระบวนการชาร จ
ไอคอนจะปรากฏข ึ ้ นเม ื ่อ เส
เคล็ดลับ
•• ค ณุ สามารถประหย ดั พล งั งานแบตเตอร ี ่และเพ ิ ่มระยะเวลาในการเลนเพลงข
อง CAM ได  ตรวจสอบให แ
 นใจวาได เ ล ือ กการต ั ้ งคา เวลาท ี ่ส ั ้ นท ี ่ส ดุ แล ว
(ในการตรวจสอบ/ปร บ
ั การต ั ้ งคา เวลา ให ต ั ้ งต วั เล ือ กโหมดไปท ี ่
[การต ั ้ งค า หน า จอ] > [ต วั ต ั ้ งเวลาแบ ค
็ ไลท ]
แล ว เล ือ ก
TH
7
ซอฟตแวรที่โหลดบน CAM
6
»»
CAM มาพรอมกับซอฟตแวรดังตอไปนี้:
•
รอจนกระท ั ่ง การอ พ
ั เดตเสร จ็ สมบ รู ณ จากน ั ้ นยกเล ิก การเช ื
่อ มตอ CAM จากคอมพ ิว เตอร 
CAM เครื่องเลนจะปด และเปดเครื่องใหม ภายหลังจากการอัพด
ตเฟรมแวรและพรอมสำหรับการเลนอีกครั้ง
Philips Songbird (ช ว ยค ณ
ุ อพ
ั เดตเฟ ร ม แวร ข
 อง CAM
และถา ยโอนไฟล ส
 ื ่อ)
การเปดและปด CAM
ไฟลที่โหลดไปยัง CAM
1
ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง CAM:
•
•
ม
ค ือ การใช ง าน
คำถามท ี ่พ บบ อ ย
ในการสล บ
ั ไปมาระหวา งโหมดเป ด และป ด ให ส
 ไลด 
ค า งไว ป
 ระมาณ 2 ว ินาท ี
การปดเครื่องอัตโนมัติ
CAM ม ีค ณ
ุ สมบ ตั ิป ด เคร ื ่อ งอ ตั โนม ตั ิ ซ ึ ่ง ช ว ยให ป
 ระหย ดั พล งั งานแบ
การอัพเดต CAM
CAM ถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในเรียกวา เฟรมแวร เฟรมแวรเวอรชันใหมกว
าอาจออกมาหลังจากที่คุณซื้อ CAM
ตเตอร ี ่
หล งั จากอย
ใ นโหมดพ

กั 10 นาท ี (ไม ม
 ีก ารเลน เพลง ไม ม
 ีก ารกดปุ ่มใดๆ)
CAM จะป ด การทำงาน
1
โปรแกรมซอฟตแวร Philips Songbird สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรของคุณตร
วจสอบการอัพเดตเฟรมแวรที่มีบนอินเตอรเน็ต
ติดตั้ง Philips Songbird บนคอมพิวเตอรของคุณ (ดูที่บท
การติดตั้งซอฟตแวร) และทำตามคำแนะนำเพื่ออัพเดต (ดูที่บท ตรวจสอบ/
อัพเดตเฟรมแวรดวยตนเอง)
CAM ม ีส ว ิต ช ล อ็ คเพ ื ่อ ป องก น
ั การทำงานโดยไมไ ด ต ั ้ งใจ
1
ตรวจสอบ/ อัพเดตเฟรมแวรดวยตนเอง
2
เช ื ่อ มตอ CAM ไปย งั คอมพ ิว เตอร  (โปรดด คู ำแนะนำในส ว น
เช ื อ
่ มตอ และชาร จ )
3
บนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ คล ิก Start > Programs > Philips >
4
คล ิก CAM ในหน า ตา งซ า ย จากน ั ้ นเล ือ ก Tools (เคร ื ่อ งม ือ) >
Philips Songbird เพ ื ่อ เร ิ ่มใช แ
 อปพล ิเคช น
ั Philips Songbird
Check for updated firmware (ตรวจสอบเฟ ร ม แวร ท ี ่อ พ
ั เดต)
ในหน า ตา งป อ ปอ พ
ั
»»
Philips Songbird ตรวจสอบการอัพเดตและติดตั้งเฟรมแวรใหม
จากอินเตอรเน็ต หากมี
5
ทำตามคำแนะนำบนหน า จอเพ ื ่อ อ พ
ั เดตเฟ ร ม แวร ข
 อง CAM
8
TH
ทุกปุ่มยกเวนปุ่มระดับเสียงจะถูกล็อคและไอคอนล็อคจะปราก
ฏบนหนาจอ
2
ตรวจด ใู ห แ
 นใจวา คอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ได เ ช ื ่อ มตอ ก บ
ั อ ิน เตอร เน ต็
เพ ื ่อ ล อ็ คปุ ่มในขณะท ี ่ค ณ
ุ กำล งั เลน เพลง
ให เ ล ื ่อ นปุ ่ม สไลดไ ปย งั ตำแหนง
»»
•• ไฟล เพลงของค ณุ จะไมไ ด ร บั ผลกระทบจากการอ พั เดตเฟ ร ม แวร 
แล ว
และค า งไว ป
 ระมาณ 2 ว ินาท ีเพ ื ่อ เป ด การใช ง าน CAM
ล็อคปุ่ม
หมายเหตุ
1
สไลด 
อ ีก คร ั ้ ง
ในการปลดล อ็ คปุ ่ม ตา งๆ อ ีก คร ั ้ ง ให เ ล ื ่อ นปุ ่ม สไลดไ ปย งั ตำ
แหนง ก ึ ่ง กลาง
เลือกโหมด
1
เล ื ่อ นต วั เล ือ กโหมดเพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งโหมดตา งๆ
4
Philips Songbird
อิมพอรตไฟลสื่อจากไดเรคทอรี
ข ั ้ นตอนตอไปน ี ้ แสดงการอ ิม พอร ต ไฟล ส
 ื ่อ (เพลงและว ิด โี อ)
ซอฟตแวร Philips Songbird ชวยคุณในการ:
•
•
•
•
•
ซ ื ้ อส ื ่อใหม  (เพลงและว ิด โี อ) แบบออนไลน 
สร า งไลบราร ีส ื ่อ
จ ดั การไลบราร ีส ื ่อ ของค ณ
ุ
1
2
3
เลน เพลงและว ิด โี อ
ซ งิ ค ส
 ื ่อ ของค ณ
ุ กบ
ั CAM
เมื่อ Philips Songbird เริ่มทำงานเปนครั้งแรก ใหเลือกหนึ่งตัวเลือกจากตัวเลือกต
อไปนี้เพื่ออิมพอรตไฟลสื่อไปในไลบรารีสื่อ Songbird:
•
•
ท ี ่ เก บ
็ ไว ต ามท ี ่ต า งๆ ในคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ หร ือ เคร ือ ข า ยคอมพ ิว เตอร :
อ ิม พอร ต ไลบราร ี iTunes ท ี ่ม ี
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird คล ิก File แล ว เล ือ ก Import Media...
เล ือ กไฟล ส
 ื ่อ (เพลงและว ิด โี อ) แล ว คล ิก OK
»»
ไฟลสื่อที่คุณเก็บไวจะแสดงในไลบรารีสื่อ
เคล็ดลับ
•• หากค ณุ เล ือกโฟลเดอร ท ี ่ม ไี ฟล เพลงหร ือว ิด โี อ ซอฟต แวร จ ะค น หาโ
ฟลเดอร และเพ ิ ่มไฟล เพลงหร ือ ว ิด โี อท ั ้ งหมดท ี ่ม ไี ปย งั ไลบราร ีส ื ่อ
(ช ื ่อ ท ี ่ซ  ก น
ั จะถ กู ข า มไป)
คน
 หาไฟล ส
 ื ่อในไดเรคทอร ีท ี ่ระบ ุ
ภ า ษา ไทย
CAM มาพรอมกับซอฟตแวร Philips Songbird
(ค ณ
ุ สามารถเล ือ กด โู ฟลเดอร ไ ด  ด งั น ั ้ นไฟล ท ี ่ถ กู เพ ิ ่ม หร ือ ลบจะเ
พ ิ ่ม หร ือ ลบในไลบราร ีส ื ่อ Songbird โดยอ ตั โนม ตั ิ )
สรางไลบรารีสื่อ
เอ็กซ์พอร์ตสื่อไปที่ iTunes
1
2
ใชตัวเลือกหนึ่งตัวหรือมากกวาตอไปนี้เพื่อสรางไลบรารีสื่อดวย Songbird:
3
ริป CD
4
ตามคา เร ิ ่ม ต น
 ซอฟต แวร  Philips Songbird จะต ิด ต ั ้ งไฟล ต อ ไปน ี ้ ซ ึ ่ง
5
จำเป น
 ในการร ิป CD:
•
•
CD Rip Support
Gracenote Metadata Lookup Provider
ตั้งคาตัวเลือกริป CD
1
2
3
4
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ ก Tools > Options...
เล ือ กแท บ
็ CD Rip แล ว เล ือ กต วั เล ือ กร ิป CD ของค ณ
ุ
คล ิก OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ ก Tools > Options...
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ กแท บ
็ Media Importer
แล ว เล ือ ก iTunes Import/Export
ตรวจสอบท ี ่ต ั ้ งไลบราร ีและต วั เล ือ ก
เล ือ ก Import Library
»»
ซอฟตแวรจะอิมพอรตไลบรารี iTunes ลงใน Songbird
อิมพอร์ตสื่อจาก iTunes
1
2
3
4
5
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ ก Tools > Options...
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ กแท บ
็ Media Importer
แล ว เล ือ ก iTunes Import/Export
ตรวจสอบท ี ่ต ั ้ งไลบราร ีและต วั เล ือ ก
เล ือ ก Export Library
»»
ซอฟตแวรจะเอ็กซพอรตไลบรารีจาก Songbird ไปยัง iTunes
รับเนื้อหาจากแหลงขอมูลออนไลน
คณ
ุ สามารถซ ื ้ อเน ื ้ อหาจากแหลง ข อ ม ลู ออนไลน ไ ด  เช น
 :
•
7-digital
ตรวจสอบข อ ม ลู จำเพาะของ CAM เพ ื ่อ ด วู า ม ีบ ร ิก ารใดบ า งท ี ่ค ณ
ุ ใช ไ ด 
TH
9
เลือกไลบรารีสื่อของคุณ
การลบสื่อ
ไลบรารีสื่อ Songbird มีโครงสรางดังตอไปนี้:
1
ตอไปน ี ้ เป น
 ว ิธ ีก ารลบไฟล ส
 ื ่อโดยใช  Windows Explorer:
2
3
a
เม ื ่อ เช ื ่อ มตอ CAM ก บ
ั คอมพ ิว เตอร แล ว ให เ ป ด Windows
คน
 หาโฟลเดอร ส
 ื ่อใน CAM
ลบไฟล ส
 ื ่อโดยใช ว ิธ ีเด ีย วก น
ั กบ
ั ท ี ่ค ณ
ุ ลบไฟล ต า งๆ
บนคอมพ ิว เตอร 
b
d
ให Songbird ดูโฟลเดอร
คณ
ุ สามารถให  Songbird
c
a
b
Player Pane (CAM ถ ก
ู แสดงท ี ่น ี ่)
Library Pane (ค ณ
ุ สามารถค น
 หาเน ื ้ อหาไลบราร ี ของค ณ
ุ
ได ท
 ี ่น ี ่)
c
Service Pane (ค ณ
ุ สามารถค น
 หาข อ ม ลู เพ ิ ม
่ เต ิมเก ี ย
่ วก บ
ั เน ื ้
อหา เช น
 รายการเพลง ได ท
 ี ่น ี ่)
d
•
•
1
2
3
4
Information Pane (ค ณ
ุ สามารถค น
 หาข อ ม ลู เก ี ย
่ วก บ
ั ต วั เล ือก
ต ิด ตามเน ื ้ อหาของโฟลเดอร ไ ด  และ
เพ ิ ่ม หร ือ ย า ยส ื ่อ ออกจากไลบราร ีข องค ณ
ุ เพ ื ่อให ต รงก บ
ั เน ื ้ อห
าของโฟลเดอร 
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ ก Tools > Options...
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ กแท บ
็ Media Importer
แล ว เล ือ ก Watch Folders
เล ือ กโฟลเดอร ท ี ่ต อ งการให  Songbird ต ิด ตามการเปล ี ่ย นแปลง
»»
หตรงกับเนื้อหาของโฟลเดอร
ท ี เ่ ล ือกได ท
 ี ่น ี ่)
ให Songbird จัดการสื่อของคุณ
1
2
3
4
5
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ ก Tools > Options…
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ กแท บ
็ Manage Files
เรียกใชอารตเวิรคอัลบั้ม
เล ือ กจากต วั เล ือ กตอไปน ี ้ เพ ื ่อ เร ีย กอาร ต เว ิร ค อ ลั บ ั ้ ม:
1
•
»»
2
•
คล ิก ขวาบนช ื ่อ ท ี ่เล ือ ก
»»
Songbird จะเรียกใชอารตเวิรคของชื่อทั้งหมดที่เลือก
ในไลบราร ี Songbird ให ค ล ิก ขวาท ี ไ่ ฟล ส
 ื ่อ แล ว เล ือ ก Remove
ในหน า ตา งพร อ มท  คล ิก ท ี ่ Remove เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั วา ค ณ
ุ ต อ งการท ี ่
จะย า ยไฟล 
»»
ไฟลที่เลือกจะถูกยายออกจากไลบรารี และรายการเพลงทั้งหมด
(ตามคาเริ่มตน ไฟลจะถูก “ยาย” ไมใช “ลบ” จะยังมีไฟลสื่อในที่
ตั้งเดิมของไฟลบนคอมพิวเตอรหรือเครือขายคอมพิวเตอร)
เคล็ดลับ
•• ในการเล ือกหลายไฟล บนคอมพ ิวเตอร  (PC) ให ก ดค า งท ี ่ Ctrl
•• หากต อ งการเล ือกหลายไฟล ต อ เน ื ่องก นั กดค า งท ี ่ Shift
10
หากไมมีการเลือกชื่อเพลง Songbird ซอฟตแวรจะเรียกใชอารตเ
วิรคของชื่อเพลงทั้งหมดที่มีในไลบรารี
ลบไฟลสื่อออกจากไลบรารีสื่อของ Songbird
1
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ ก Tools > Get Album
Artwork
ทำเคร ื ่อ งหมายท ี ่ Allow Songbird to manage my files
ต ั ้ งคา ต วั เล ือ กท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการจ ดั การส ื ่อ ของค ณ
ุ
โฟลเดอรที่เลือกจะถูกติดตามและ Songbird ทำเนื้อหาไลบรารีใ
TH
รายการเพลง
ตามคาเริ่มตน ซอฟตแวร Philips Songbird จะติดตั้งไฟลตอไปนี้ซึ่งจำเปนใน
การริป CD:
•
•
CD Rip Support
Gracenote Metadata Lookup Provider
1
2
3
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ กต วั เล ือ กจากต วั เล ือ กเหลา น ี ้ เพ ื ่อ สร า งรายการเพลงใหม :
•
•
•
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ ก File > New Playlist
»»
รายการเพลงใหมจะปรากฏใน Service Pane
2
3
คล ิก ส ญ
ั ล กั ษณ + ท ี ่อด ย า นลา งซ า ยของ Service Pane
ป อนช ื ่อ สำหร บ
ั รายการเพลงใหม 
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
เล ือ กหน ึ ่ง ช ื ่อ หร ือ มากกวา
เล ือ กจากต วั เล ือ กเหลา น ี ้ เพ ื ่อ เพ ิ ่ม ช ื ่อ ท ี ่เล ือ กไปย งั รายการเพล
ง:
•
•
ลากแล ว วางช ื ่อ ท ี ่เล ือ กใน Service Pane
»»
ชื่อที่เลือกทั้งหมดจะถูกเพิ่มในรายการเพลง
ยายชื่อออกจากรายการเพลง
2
3
ลทั้งหมดออกจากหนวยความจำภายใน
ขอควรระวัง
•• ข ั ้ นตอนตอไปน ี ้ เป น การลบไฟล ท ั ้ งหมดท ี ่จ ดั เก บ็ ใน CAM
1
ต ิด ต ั ้ ง Philips Songbird บนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ (ด ท
ู ี ่บ ท
2
ในหน า ตา งเคร ื ่อ งเลน Philips Songbird ให ค ล ิก ท ี ่ CAM
3
4
5
ต ิดต ั ้ งซอฟต แ
 วร ) และเร ิ ่มใช ง านโปรแกรม
ในหน า ตา งไลบราร ี ให ค ล ิก บนแท บ
็ Tools
ในหน า ตา ง Tool ให ค ล ิก ท ี ่ Format device
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ซ อ มแซมให เ สร จ็ สมบ รู
ณ
คล ิก ขวาบนช ื ่อ ท ี ่เล ือ ก จากน ั ้ นเล ือ ก Add to Playlist >
ช ือ
่ _ของ_รายการเพลง_ของ_ค ณ
ุ
1
Philips Songbird มีคุณสมบัติฟอรแมตเพื่อใชในการฟอรแมต CAM และลบไฟ
คล ิก ขวาท ี ่แถบด า นข า งฝ  ่ง ซ า ย แล ว เล ือ ก New Playlist
เพิ่มชื่อไปยังรายการเพลง
1
ฟอรแมต CAM (ลบเพลงและขอมูลทั้งหมด)
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
ซอมแซม CAM (เรียกคืนคาจากโรงงาน)
Philips Songbird มีคุณสมบัติซอมแซมที่ใชในการเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงา
นของ CAM
กอนดำเนินการ ใหสำรองไฟลที่จัดเก็บใน CAM หากทำได
ขอควรระวัง
เล ือ กรายการเพลง
คล ิก ขวาบนช ื ่อ ท ี ่ต อ งการย า ย แล ว เล ือ ก Remove
»»
ชื่อที่เลือกจะถูกยายออกจากรายการเพลง
เปลี่ยนรูปลักษณของไลบรารี Songbird
คุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบและเฉดสีของไลบรารี Songbird ได
เราเรียกขั้นตอนนี้วา “การเปลี่ยนรูปลักษณ” รูปลักษณใหมจะถูกติดตั้งและจัดกา
รเชนเดียวกับการเพิ่มไฟล
•• ข ั ้ นตอนตอไปน ี ้ เป น การลบไฟล ท ั ้ งหมดท ี ่จ ดั เก บ็ ใน CAM
และเร ีย กค ืนการต ั ้ งคา จากโรงงาน
1
ต ิด ต ั ้ ง Philips Songbird บนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ (ด ท
ู ี ่บ ท
2
ในแถบเมน ู Philips Songbird (ด า นบน) ให ค ล ิก เมน พ
ู ลู ดาวน 
3
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ซ อ มแซมให เ สร จ็ สมบ รู
ต ิดต ั ้ งซอฟต แ
 วร ) และเร ิ ่มใช ง านโปรแกรม
Tools แล ว เล ือ ก Repair My CAM
ณ
คนหารูปลักษณใหม
1
2
บนคอมพ ิว เตอร  ให เ ร ิ ่มโปรแกรม Songbird
บนแถบเคร ื ่อ งม ือ Songbird เล ือ ก View > Feathers > Get
More Feathers…
»»
ซอฟตแวรจะคนหารูปลักษณใหม
»»
ทำตามคำแนะนำออนไลนเพื่อติดตั้งรูปลักษณใหม
TH
11
ภ า ษา ไทย
สรางรายการเพลง
5
เพลง
การจัดการเพลงใน CAM
ฟงเพลง
1
2
3
4
CAM สามารถจัดเก็บแทร็คพลง (ไฟล) ไดนับรอยไวในโฟลเดอร
1
ต ั ้ งต วั เล ือ กโหมดไปท ี ่ตำแหนง
2
เล ื ่อ นด ูเ มน ห
ู ล กั เพ ื ่อ เล ือ ก [เพลง]
เล ื ่อ นด ูเ มน ูเพลงและเมน ูย อ ยเพ ื ่อ ค น
 หาไฟล เพลง
กด
•
เพ ื ่อ เลน เพลง
กด
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งเลน และหย ดุ ช ั ่ว คราว
เคล็ดลับ
•• ในโหมดเพลง ให ก ด
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กเพลงเพ ิ ่ม เต ิม
ตอไปนี้คือวิธีการเลื่อนภายในเพลง:
1
ขณะกำล งั ฟ งเพลง ให ก ดค า งท ี ่
/
เพ ื ่อ สแกนเด ินหน า /
ถอยหล งั อย า งรวดเร ว็
•
ปลอ ย
เพ ื ่อ กล บ
ั ไปเลนท ี ่ค วามเร ว็ ปกต ิ
คนหาเพลงของคุณ
เลือกจากตัวเลือกเหลานี้เพื่อคนหาเพลงของคุณ:
[เพลงท ั ้ งหมด]
•
เร ีย งแทร ค็ ตามลำด บ
ั อ กั ษร
[ศ ิลป น
 ]
•
•
•
เร ีย งศ ิล ป น
 ตามลำด บ
ั อ กั ษร
เร ีย งอ ลั บ ั ้ มตามลำด บ
ั อ กั ษร
เร ีย งแทร ค็ ตามลำด บ
ั อ ลั บ ั ้ ม
[อ ล
ั บ ั ้ ม]
•
•
เร ีย งอ ลั บ ั ้ มตามลำด บ
ั อ กั ษรและต วั เลข
เร ีย งแทร ค็ ตามลำด บ
ั อ ลั บ ั ้ ม
[ประเภท]
•
•
•
•
เร ีย งแนวเพลงตามลำด บ
ั อ กั ษรและต วั เลข
เร ีย งศ ิล ป น
 ตามลำด บ
ั อ กั ษรและต วั เลข
เร ีย งอ ลั บ ั ้ มตามลำด บ
ั อ กั ษรและต วั เลข
เร ีย งแทร ก็ ตามลำด บ
ั อ ลั บ ั ้ ม
ลบไฟลเพลงออกจาก CAM
1
2
12
ขณะกำล งั ฟ งเพลง ให ก ด
แล ว เล ือ ก [Delete]
เล ือ ก [ใช ] เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การลบ
•
TH
เล ือ ก [ไม ใ ช ] เพ ื ่อ ยกเล ิก การลบ
3
CAM เช ื ่อ มตอ ก บ
ั พอร ต USB ของคอมพ ิว เตอร 
ให เ ป ด แอปพล ิเคช น
ั Explorer ของคอมพ ิว เตอร 
สร า งโฟลเดอร ใ นอ ป
ุ กรณเก บ
็ ข อ ม ลู ของ CAM
ใช ว ิธ ีก ารลากและวางเพ ื ่อ เร ีย งลำด บ
ั เพลงในโฟลเดอร 
6
กลองถายรูป
การถายภาพ
ขอควรระวัง
•• ข อ ควรระว งั ! ค ณุ สมบ ตั ิกล อ งถายร ปู จะม ีเส ียงด งั
•• เพ ื ่อหล ีก เล ี ่ยงอ นั ตรายท ี ่เก ิดก บั ห ขู องค ณุ ให ถ อดห ฟู งออกกอนท ี ่จะใช ค ณุ ส
มบ ตั ิก ล อ งถา ยร ป
ู
2
3
ต ั ้ งต วั เล ือ กโหมดไปท ี ่ตำแหนง
กด
»»
เพ ื ่อ ถา ยภาพ
CAM แสดงเมนูตัวเลือก
ภ า ษา ไทย
1
เล ือ กหน ึ ่ง ต วั เล ือ กจากเมน ูเพ ื ่อ :
•
•
•
ถา ยภาพใหม 
แสดงภาพลา ส ดุ
ลบภาพลา ส ดุ
กลองถายรูปมีตัวเลือกเอฟเฟกตที่คุณสามารถเปลี่ยนได:
1
2
3
4
ขณะกำล งั แสดงภาพท ี ่ค ณ
ุ ถา ย ให ก ด
แล ว เล ือ กต วั เล ือ กเอฟเฟกต 
กด
หร ือ
เพ ื ่อ เล ื ่อ นด ตู วั เล ือ ก
กด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั ต วั เล ือ ก
กด
เพ ื ่อ กล บ
ั ไปย งั โหมดกล อ งถา ยร ป
ู
การบันทึกวิดีโอ
1
2
3
ต ั ้ งต วั เล ือ กโหมดไปท ี ่ตำแหนง
กด
•
•
เพ ื ่อ บ น
ั ท ึก ว ิด โี อ
กด
อ ีก คร ั ้ งเพ ื ่อ หย ดุ การบ น
ั ท ึก
CAM แสดงเมน ตู วั เล ือ ก
เล ือ กหน ึ ่ง ต วั เล ือ กจากเมน ูเพ ื ่อ :
•
•
•
บน
ั ท ึก ว ิด โี อใหม 
เลนว ิด โี อลา ส ดุ
ลบว ิด โี อลา ส ดุ
TH
13
7
วิดีโอ
การเลนวิดีโอบนทีวี
1
2
การเลนวิดีโอ
1
2
3
4
3
ต ั ้ งต วั เล ือ กโหมดไปท ี ่ตำแหนง
เล ื ่อ นด ูเ มน ห
ู ล กั เพ ื ่อ เล ือ ก [Video]
เล ื ่อ นด ูเ มน วู ิด โี อและเมน ูย อ ยเพ ื ่อ ค น
 หาไฟล ว ิด โี อ
กด
•
กด
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งเลน และหย ดุ ช ั ่ว คราว
•• ในโหมดว ิด โี อ ให ก ด
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กว ิด โี อเพ ิ ่ม เต ิม
ขณะกำล งั ด วู ิด โี อ ให ก ดค า งท ี ่
/
ปลอ ย
เพ ื ่อ กล บ
ั ไปเลนท ี ่ค วามเร ว็ ปกต ิ
2
ต ั ้ งต วั เล ือ กโหมดไปท ี ่ตำแหนง
settings] > [TV-out signal];
เล ือ ก [PAL] หร ือ [NTSC]
เช ื ่อ มตอ สาย AV USB ท ี ใ่ ห ม
 าเข า ก บ
ั
TH
3
แล ว เล ือ ก [Screen
แจ ค็ USB ขนาดเล ก็ ของ CAM;
แจ ค็ AV outlet ของท ีว ี
ในการขยายเวลาการเลน : ให ใช เ คร ื ่อ งชาร จ USB
(แยกจำหนา ย) เพ ื ่อ เช ื ่อ มตอ CAM เข า ก บ
ั แหลง จา ยไฟ
14
แล ว เล ือ ก [Start TV-out]
»»
วิดีโอเลนบนทีวีของคุณ
»»
กดปุ่มบน CAM สำหรับตัวเลือกการเลนและการเลื่อนดู
ขณะกำล งั เลนว ิด โี อ ให ก ด
แล ว เล ือ ก [Delete]
เล ือ ก [ใช ] เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การลบ
•
เล ือ ก [ไม ใ ช ] เพ ื ่อ ยกเล ิก การลบ
ถายโอนวิดีโอไปยัง PC
1
บน CAM ให เ ล ือ กส ญ
ั ญาณ TV-out ท ี ่ต รงก บ
ั ท ีว ี:
•
•
•
1
2
เชื่อมตอ CAM เขากับทีวี
•
บน CAM ให ก ด
แล ว เล ือ ก [Video];
เพ ื ่อ เลน
คุณสามารถถายโอนวิดีโอของคุณจาก CAM ไปยัง PC ได
ตอไปนี้คือวิธีการเลนคลิปวิดีโอจาก CAM บนทีวี:
•
เล ือ กไฟล ว ิด โี อแล ว กด
เพ ื ่อ สแกนเด ินหน า /
ถอยหล งั อย า งรวดเร ว็
การเลนวิดีโอบนทีวี
1
ต ั ้ งต วั เล ือ กโหมดไปท ี ่ตำแหนง
ลบไฟลวิดีโอออกจาก CAM
2
ตอไปนี้คือวิธีการเลื่อนภายในวิดีโอ:
•
บน CAM เลนว ิด โี อ:
•
•
เพ ื ่อ เลน เพลง
เคล็ดลับ
1
เป ด ท ีว ี
4
บน PC คล ิก คอมพ ิวเตอร ข
 องฉ น
ั หร ือ คอมพ ิวเตอร 
เช ื ่อ มตอ CAM ไปท ี ่ PC โดยใช ส
 าย USB
»»
เมื่อ PC รับรแลว CAM จะแสดงขึ้น
คน
 หาไฟล / โฟลเดอร ท ี ่ต อ งการ:
•
บน CAM ให ค น
 หาว ิด โี อของค ณ
ุ ใน Video (ว ิด โี อ) >
•
บน PC ให ค น
 หาตำแหนง (เช น
 โฟลเดอร ไ ฟล )
Captures (จ บ
ั ภาพ)
เพ ื ่อ จ ดั เก บ
็ ว ิด โี อ
ลากแล ว วางว ิด โี อจาก CAM ไปย งั ตำแหนง ท ี ่ต อ งการบน PC
อัพโหลดวิดีโอไปยัง YouTube
อพ
ั โหลดว ิด โี อไปย งั YouTube
1
เช ื ่อ มตอ PC ของค ณ
ุ ไปย งั อ ิน เตอร เน ต็ ล อ็ กอ ินไปย งั YouTube
ดวย Philips Songbird คุณสามารถอัพโหลดวิดีโอไปยัง YouTube
จากไลบรารีวิดีโอ Songbird หรือจาก CAM
เป ด
 ใช ก ารอ พ
ั โหลด
2
บน PC ของค ณ
ุ ให เ ร ิ ่ม ต น
 Philips Songbird
บนหน า ตา งด า นลา ง คล ิก
ตามท ี ่แสดง แล ว เล ือ ก Drag files to
logo to upload (ลากไฟลไ ปย งั โลโก เ พ ื ่อ อ พ
ั โหลด)
2
»»
บน Philips Songbirdเล ือกว ิด โี อท ี ต
่ อ งการ:
•
คล ิก CAM > Videos (ว ิด โี อ) เพ ื ่อ เล ือ กว ิด โี อจาก CAM
•
คล ิก Library (ไลบราร ี ) > Videos (ว ิด โี อ) เพ ื ่อ เล ือ กว ิด โี
ภ า ษา ไทย
1
บนหนาตางดานลาง จะปรากฏพื้นที่สำหรับคุณเพื่อวางวิดีโอที่
จะอัพโหลด
อจากไลบราร ีว ิด โี อ Songbird หากจำเป น
 กอ นอ ื ่นให เ ล ือ ก
File (ไฟล ) > Import Media (อ ิม พอร ต ส ื ่อ)
เพ ื ่อ อ ิม พอร ต ไลบราร ีส ื ่อ PC ของค ณ
ุ ไปท ี ่ Philips
Songbird
3
ลากแล ว วางไฟล ว ิด โี อท ี ่ต อ งการไปย งั พ ื ้ นท ี ่บ นหน า ตา งด า นลา ง
TH
15
8
รูปภาพ
ถายโอนภาพไปยัง PC
เพิ่มรูปภาพลงใน CAM
คุณสามารถถายโอนภาพของคุณจาก CAM ไปยัง PC
CAM สามารถจัดเก็บรูปภาพไดนับรอยไวในโฟลเดอร
2
1
2
3
1
CAM เช ื ่อ มตอ ก บ
ั พอร ต USB ของคอมพ ิว เตอร 
ให เ ป ด แอปพล ิเคช น
ั Explorer ของคอมพ ิว เตอร 
สร า งโฟลเดอร ใ นอ ป
ุ กรณเก บ
็ ข อ ม ลู ของ CAM
ใช ว ิธ ีก ารลากแล ว วางเพ ื ่อ เร ีย งลำด บ
ั รป
ู ภาพลงในโฟลเดอร 
4
ดูรูปภาพ
1
2
3
4
ต ั ้ งต วั เล ือ กโหมดไปท ี ่ตำแหนง
เล ื ่อ นด ูเ มน ห
ู ล กั เพ ื ่อ เล ือ ก [Pictures]
เล ื ่อ นด ูเ มน รู ป
ู ภาพและเมน ูย อ ยเพ ื ่อ ค น
 หาไฟล ร ป
ู ภาพ
กด
•
เพ ื ่อ ด รู ป
ู ภาพท ี ่เล ือ กในโหมดเต ม
็ หน า จอ
กด
อ ีก คร ั ้ งเพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน ภาพสไลด 
เคล็ดลับ
•• ในโหมดร ปู ภาพ ให ก ด
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กร ป
ู ภาพเพ ิ ่ม เต ิม
ดูรูปภาพของคุณในแบบภาพสไลด
1
2
3
4
5
ต ั ้ งต วั เล ือ กโหมดไปท ี ่ตำแหนง
เล ื ่อ นด ูเ มน ห
ู ล กั เพ ื ่อ เล ือ ก [Pictures]
เล ื ่อ นด ูเ มน รู ป
ู ภาพและเมน ูย อ ยเพ ื ่อ ค น
 หาไฟล ร ป
ู ภาพ
กด
เพ ื ่อ ด รู ป
ู ภาพท ี ่เล ือ กในโหมดเต ม
็ หน า จอ
กด
อ ีก คร ั ้ งเพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน ภาพสไลด 
•
กด
แล ว เล ือ ก [เวลาตอ สไลด]
เพ ื ่อ เปล ี ่ย นการต ั ้ งคา ภาพสไลด 
ลบไฟลรูปภาพออกจาก CAM
1
2
16
3
ขณะกำล งั ด ไู ฟล ร ป
ู ภาพ ให ก ด
เล ือ ก [ใช ] เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การลบ
•
TH
แล ว เล ือ ก [Delete]
เล ือ ก [ไม ใ ช ] เพ ื ่อ ยกเล ิก การลบ
บน PC ให ค ล ิก คอมพ ิวเตอร ข
 องฉ น
ั หร ือ คอมพ ิวเตอร 
เช ื ่อ มโยง CAM ไปย งั PC โดยการใช ส
 ายเคเบ ิล USB
»»
CAM ถูกแสดงขึ้นหลังจากถูกจดจำโดย PC
คน
 หาไฟล / โฟลเดอร ท ี ่ต อ งการ:
•
•
บน CAM ค น
 หาภาพของค ณ
ุ Pictures > Captures
บน PC ค น
 หาตำแหนง (เช น
 โฟลเดอร ไ ฟล )
เพ ื ่อ จ ดั เก บ
็ ภาพ
ลากแล ว วางภาพจาก CAM ไปย งั ตำแหนง ท ี ่ต อ งการบน PC
วิทยุ
การจูนสถานีวิทยุ FM ดวยตนเอง
การจูนสถานีวิทยุ FM อัตโนมัติ
ในพื้นที่ที่มีการรับสัญญาณวิทยุต CAM จะแสดงหนาจอการจูนดวยตนเองเพื่อใ
หคุณสามารถจูนสถานีวิทยุดวยตนเอง
คุณสมบัติการจูนอัตโนมัติจะคนหาสถานีวิทยุ FM โดยอัตโนมัติแลวจัดเก็บความถี่
20 สถานีแรกในรูปแบบหมายเลขสถานีที่ตั้งไวลวงหนา
ตอไปนี้คือวิธีการจูนสถานีวิทยุ FM อัตโนมัติ:
1
2
3
4
5
ตอไปนี้คือวิธีการจูนสถานีวิทยุ FM ดวยตนเอง:
1
2
ต ั ้ งต วั เล ือ กโหมดไปท ี ่ตำแหนง
ขณะกำล งั อย
ใ นหน

า จอการจ น
ู ด ว ยตนเอง ให ก ด
กดค า งท ี ่
เช ื ่อ มตอ ห ฟ
ู งโดยย ืดสายให ต รงจนส ดุ สาย
»»
/
เพ ื ่อ สแกนช ว งความถ ี ่ FM อย า งรวดเร ว็
เคล็ดลับ
สายหูฟงทำหนาที่เปนเสาอากาศวิทยุ
•• กด
เล ื ่อ นด ูเ มน ห
ู ล กั เพ ื ่อ เล ือ ก [Radio]
เล ื ่อ นด ูเ มน ส
ู ถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า แล ว กด
/
เพ ื ่อ สแกนช ว งความถ ี ่ FM อย า งช า ๆ
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กเพ ิ ่ม เต ิม
ภ า ษา ไทย
9
เพ ื ่อ เล ือ กสถาน ี
ท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า ท ี ่ย งั ไมไ ด จ ดั สรร
เล ือ ก [ใช ] เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั หน า จอแจ ง ดำเน ินการ
»»
CAM คนหาชวงความถี่ FM สัญญาณวิทยุของสถานีที่กระจ
ายเสียง
»»
CAM จัดเก็บสัญญาณวิทยุ 20 สถานีแรกในรูปแบบหมายเลขส
ถานีที่ตั้งไวลวงหนา
»»
CAM แสดงรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา*
การบันทึกสถานีวิทยุเปนหมายเลขสถานีที่ตั้ง
ไวลวงหนา
ตอไปนี้คือวิธีการบันทึกสถานีวิทยุที่กำลังเลนเปนหมายเลขสถานีที่ตั้งไวลวงหนา:
1
2
หมายเหตุ
•• *ในพ ื ้ นท ี ่ท ี ่ม ีการร บั ส ญั ญาณว ิทย ตุ  , CAM จะแสดงหน า จอการจ นู ด ว ยตนเอ
งเพ ื ่อให ค ณ
ุ สามารถจ น
ู สถาน ีว ิท ย ดุ ว ยตนเอง
ขณะกำล งั ฟ งว ิท ย ุ ให ก ด
»»
เล ือ กหมายเลขสถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า แล ว กด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั หมายเลขท ี ่เล ือ ก
»»
3
แล ว เล ือ ก [Save to preset]
CAM แสดงรายการหมายเลขสถานีที่ตั้งไวลวงหนา
CAM จะแจงใหคุณบันทึกความถี่ FM เปนสถานีที่ตั้งไวลวงหนา
เล ือ ก [ใช ] แล ว กด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั สถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า
ฟงวิทยุ FM
1
2
3
4
ต ั ้ งต วั เล ือ กโหมดไปท ี ่ตำแหนง
เช ื ่อ มตอ ห ฟ
ู งโดยย ืดสายให ต รงจนส ดุ สาย
»»
สายหูฟงทำหนาที่เปนเสาอากาศวิทยุ
เล ื ่อ นด ูเ มน ห
ู ล กั เพ ื ่อ เล ือ ก [Radio]
เล ื ่อ นด รู ายการเพ ื ่อ เล ือ กสถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า
•
กด
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา ง “ป ด เส ีย ง” และ “เป ด เส ีย ง”
เคล็ดลับ
•• ในโหมดว ิทย ุ ให ก ด
เพ ื ่อ ด ตู วั เล ือ กว ิท ย เุ พ ิ ่ม เต ิม
TH
17
10
การบันทึก
การถายโอนเสียงที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร
ใชซอฟตแวร Philips Songbird เพื่อซิงคไฟลสื่อของคุณ
การบันทึกจากวิทยุ FM
1
2
ขณะกำล งั ฟ งว ิท ย ุ FM ให ก ด
FM] เพ ื ่อ เร ิ ่ม ต น
 การบ น
ั ท ึก
•
กด
•
•
กด
หรือคุณสามารถถายโอนเสียงที่บันทึกไดใน Windows Explorer:
แล ว เล ือ ก [เร ิ ม
่ การบ น
ั ท ึก ว ิ ทย ุ
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งบ น
ั ท ึก และหย ดุ ช ั ่ว คราว
, แล ว เล ือ ก
[ใช ] เพ ื ่อ บ น
ั ท ึก รายการบ น
ั ท ึกไว ในไลบราร ีรายการบ ั
1
2
3
4
นท ึก
[ไม ใ ช ] เพ ื ่อ ปฏ ิเสธการบ น
ั ท ึก
เช ื ่อ มตอ CAM ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
ใน Windows Explorer เป ด CAM
เล ือ กโฟลเดอร  Recordings > Voice หร ือ FM radio*
ค ดั ลอกและวางส ิ ่ง ท ี ่บ น
ั ท ึก ลงในตำแหนง ท ี ่ต อ งการในคอมพ ิว เตอ
ร
หมายเหตุ
•• *ค ณุ สมบ ตั ิการบ นั ท ึก เส ียงจากว ิทย ุ FM ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น
โปรดด ูเ มน บ
ู นหน า จอของ CAM เพ ื ่อ ค น
 หาค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ่ค ณ
ุ ใช ง านได 
การบันทึกเสียงพูด/เสียง
1
2
3
4
ต ั ้ งต วั เล ือ กโหมดไปท ี ่ตำแหนง
เล ื ่อ นด ูเ มน ห
ู ล กั เพ ื ่อ เล ือ ก [Recordings] >
[เร ิ ม
่ การบ น
ั ท ึกเส ีย ง]
กด
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งบ น
ั ท ึก และหย ดุ ช ั ่ว คราว
กด
, แล ว เล ือ ก
•
•
[ใช ] เพ ื ่อ บ น
ั ท ึก รายการบ น
ั ท ึกไว ในไลบราร ีรายการบ ั
นท ึก
[ไม ใ ช ] เพ ื ่อ ลบการบ น
ั ท ึก
ฟงเสียงที่บันทึก
ฟ งเส ีย งว ิท ย ุ FM* ท ี ่บ น
ั ท ึกไว :
1
2
3
4
ต ั ้ งต วั เล ือ กโหมดไปท ี ่ตำแหนง
จากเมน ห
ู ล กั เล ือ ก [ไลบราร ีร ายการบ น
ั ท ึก] > [ว ิ ทย ุ FM]
เล ือ กเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
กด
เพ ื ่อ เลน เส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
หมายเหตุ
•• *ค ณุ สมบ ตั ิการบ นั ท ึก เส ียงจากว ิทย ุ FM ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น
โปรดด ูเ มน บ
ู นหน า จอของ CAM เพ ื ่อ ค น
 หาค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ่ค ณ
ุ ใช ง านได 
ฟ งเส ีย งพ ดู /เส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก :
1
2
3
4
18
ต ั ้ งต วั เล ือ กโหมดไปท ี ่ตำแหนง
จากเมน ห
ู ล กั เล ือ ก [ไลบราร ีร ายการบ น
ั ท ึก] > [เส ีย ง]
เล ือ กเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
กด
TH
เพ ื ่อ เลน เส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
การลบเสียงที่บันทึก
ตอไปนี้เปนวิธีการลบเสียงที่บันทึกโดยใช Windows Explorer:
1
2
3
เช ื ่อ มตอ CAM ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
ใน Windows Explorer ให ค น
 หาโฟลเดอร น
 ั ้ น Recordings >
Voice หร ือ FM radio*
ลบเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึกโดยใช ว ิธ ีเด ีย วก บ
ั การลบไฟล บ นคอมพ ิว เตอร 
หมายเหตุ
•• *ค ณุ สมบ ตั ิการบ นั ท ึก เส ียงจากว ิทย ุ FM ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น
โปรดด ูเ มน บ
ู นหน า จอของ CAM เพ ื ่อ ค น
 หาค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ่ค ณ
ุ ใช ง านได 
11
การด Micro SD
CAM มีชองเสียบที่ใชรับการด Micro SD บทนี้แสดงวิธี
•
•
•
เส ีย บ การ ด Micro SD
เล ือ กไฟล และโฟลเดอร บ น การ ด Micro SD
อ ิม พอร ต ไฟล  (ค ดั ลอก) ไปย งั CAM
เสียบการด Micro SD
ภ า ษา ไทย
ตอไปนี้คือวิธีการเสียบ การด Micro SD:
เขาใชไฟลบนการด Micro SD
1
2
3
4
เม ื ่อ เส ีย บ การ ด Micro SD แล ว
ต ั ้ งคา ต วั เล ือ กโหมดไปท ี ่ตำแหนง
เล ือ กประเภทไฟล ท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการเข า ใช :
•
•
•
[เพลง] > [SD card] (สำหร บ
ั ไฟล เพลง)
[Video] > [SD card] (สำหร บ
ั ไฟล ว ิด โี อ)
[Pictures] > [SD card] (สำหร บ
ั ไฟล ร ป
ู ภาพ)
กด
/
กด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การเล ือ ก
/
/
เพ ื ่อ เล ื ่อ นด รู ายการและโฟลเดอร 
TH
19
12
ใช CAM เพื่อพกพาไฟล
CAM ใหคุณสามารถพกพาไฟลไวใน Windows Explorer ได
1
ด ว ย CAM ท ี ่เช ื ่อ มตอ ก บ
ั พอร ต USB ของคอมพ ิว เตอร  ให เ ป ด
2
การสร า งโฟลเดอร ใ น CAM
3
20
Windows Explorer
ใช ว ิธ ีก ารลากและวางเพ ื ่อ เร ีย งลำด บ
ั ไฟล ใ นโฟลเดอร 
TH
13
การตั้งคา
วิธีการกำหนด CAM:
2
3
4
ต ั ้ งต วั เล ือ กโหมดไปท ี ่ตำแหนง
กด
/
กด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การเล ือ กและไปย งั ระด บ
ั ถ ดั ไป (หากม ี )
กด
ในโหมด
เพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ ก
เพ ื ่อ ย อ นกล บ
ั ไปย งั ระด บ
ั กอ นหน า
มีตัวเลือกดังตอไปนี้:
การต ั ้ งค า
ต ั ้ งคา หน า จอ
เมน ต
ู วั เล ือก
เมน ต
ู วั เล ือกย อ ย
แบ ค็ ไลท 
• เป ด ตลอด
• 10 ว ินาท ี (คา เร ิ ่ม ต น )
• 30 ว ินาท ี
• 60 ว ินาท ี
• อ ตั ราส ว นจร งิ (คา เร ิ ่ม ต น )
• พอด ีก บั หน า จอ
• PAL (คา เร ิ ่ม ต น )
• NTSC
• ป ด (คา เร ิ ่ม ต น )
• เป ด
• ป ด (คา เร ิ ่ม ต น )
• ซ  1
• ซ  ท ั ้ งหมด
ความสวา ง
ไวด ส
 กร ีน
สญ
ั ญาณ TV-out
โหมดเลน
สล บ
ั
ซ 
การต ั ้ งคา เส ีย ง
ต ั ้ งจำก ดั ระด บ
ั เส ีย ง
อ ีค วอไลเซอร 
FullSound
หนว ยความจำสำหร บ
ั การบ น
ั ท ึก
[Int]/[SD]
ต วั ต ั ้ งเวลาป ด เคร ื ่อ ง
• ป ด (คา เร ิ ่ม ต น )
• ร อ็ ค
• ฟ งค 
• แจ ส
• ป ด
• เป ด *(คา เร ิ ่ม ต น )
ภ า ษา ไทย
1
• คลาสส ิก
• ฮ ิปฮอป
• เทคโน
• ต ั ้ งเอง
• หนวยความจำภายใน (คา เร ิ ่ม ต น )
• การ ด SD (ใช ไ ด เ ม ื ่อ เส ียบการ ด SD เท า น ั ้ น)
• ป ด (คา เร ิ ่ม ต น )
• 15 นาท ี
• 30 นาท ี
• 60 นาท ี
TH
21
การต ั ้ งค า
เมน ต
ู วั เล ือก
วน
ั ท ี ่และเวลา
เวลา
ภาษา
• เชค
• เดน ิช
• เยอรม นั
• อ งั กฤษ (คา เร ิ ่ม ต น )
• สเปน
• ฝร ั ่ง เศส
• อ ิตาล ี
• ฮ งั การ ี
• ด ตั ช 
รป
ู แบบเวลา
วน
ั ที่
แสดงเวลาบนส ว นห วั
การต ั ้ งคา ตามแบบโรงงาน
ข อ ม ลู ของค ณ
ุ
ต ั ้ งคาใช ง านกล บ
ั ตามเด ิมใช ห
 ร ือไม ?
(ไม ม
 ีผ ลกระทบตอไฟล )
ความจ ุ
เมน ต
ู วั เล ือกย อ ย
• นอร เวย 
• โปล ิช
• โปรต เุ กส
• โปรต เุ กส (บราซ ิล)
• สโลว กั
• ฟ น ด แลนด 
• สว ีเดน
• ต รุ ก ี
• กร ีก
• 12 ชม. (คา เร ิ ่ม ต น )
• 24 ชม.
• วว/ดด/ปปปป (คา เร ิ ่ม ต น )
• ดด/วว/ปปปป
• ปปปป/ดด/วว
• ปปปป/วว/ดด
• ป ด
• เป ด (คา เร ิ ่ม ต น )
• ใช 
• ไม  (คา เร ิ ่ม ต น )
พ ื ้ นท ี ่ว า ง
ความจ กุ าร ด SD (หากเส ีย บการ ด SD)
พ ื ้ นท ี ่ว า งของการ ด SD (หากเส ีย บการ ด SD)
เวอร ช
 น
ั ของเฟ ร ม แวร 
น
ร
เว บ
็ ไซต ส
 นบ
ั สน น
ุ
*อีควอไลเซอรจะใชงานไมไดเมื่อเลือก FullSound
22
TH
• ร สั เซ ีย
• จ ีน (แผ น ด ินใหญ)
• จ ีนไต ห ว นั
• ญ ี ่ป ุ ่น
• เกาหล ี
• ไทย (ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น)
• ฮ ีบร ู (ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น)
• อาระบ ิก (ม ีอใยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น)
ขอมูลทางเทคนิค
เป ด
 /ป ด

แหลง จา ยไฟ: แบตเตอร ี ่ภ ายใน 850mAh Li-ion polymer แบบชาร จ ได 
เวลาในการเลน¹
- เพลง: 12 ช ั ่วโมง
- ว ิด โี อ: 3 ช ั ่วโมง
- การบ น
ั ท ึก ว ิด โี อ: 2 ชม.
การเช ื อ
่ มตอ
หฟ
ู ง 3.5 มม.
การบ น
ั ท ึกเส ีย ง
รป
ู แบบไฟการบ น
ั ท ึกไฟล เส ีย ง: MP3
ไมโครโฟนในต วั : โมโน
จบ
ั ภาพ / ว ิด โี อ
รป
ู แบบว ิด โี อ: MPEG4 + PCM 640 x 480
รป
ู แบบภาพ: JPEG ม ีค วามละเอ ีย ด 2 เมกะพ ิก เซล
การถ า ยโอนเพลง / ว ิด โี อ³
ด ว ย Philips Songbird
การแสดงผล
จอภาพ LCD ส ี 220 x 176 พ ิก เซล
USB 2.0 ความเร ว็ ส งู
เส ีย ง
การแบ ง ช อ ง: 40 dB
การตอบสนองตอ ความถ ี :่ 45 Hz - 16,000 Hz
กำล งั เอาต พ ตุ : 2 x 2.4 mW
อ ตั ราส ว นส ญ
ั ญาณตอ การรบกวน: > 80 dB
หมายเหตุ
•• ¹ แบตเตอร ี ่แบบชาร จ ได ม ีจำนวนรอบของการชาร จ ท ี ่จำก ดั อาย กุ ารใช ง านขอ
งแบตเตอร ี ่และจำนวนรอบของการชาร จ ไฟใหม จ ะแตกตา งก น
ั ไปตามการใช ง า
นและการต ั ้ งคา
•• ² 1GB = 1 พ นั ล า นไบต ; พ ื ้ นท ี ่จ ดั เก บ็ จะน อ ยกวา ความจ หุ นวยความจำอาจไม
ส
 ามารถใช ง านได ท
 ั ้ งหมดเน ื ่อ งจากม ีก ารสงวนหนว ยความจำบางส ว นไว ส
 ำหร บ
ั
การเล น
 เส ีย ง
รป
ู แบบท ี ่รองร บ
ั :
MP3:
ระบบเคร ื ่อ งเลน ความจ ขุ องการจ ดั เก บ
็ คำนวณโดยอ า งอ งิ จากเพลงท ี ่ม ีค วามยาว
4 นาท ีและใช ก ารเข า รห สั แบบ MP3 128 kbps
•• ³ ความเร ว็ ในการถายโอนข ึ ้ นอยก บั ระบบปฏ ิบ ตั ิการและการกำหนดคาซอฟต
แวร ข
 องค ณ
ุ
อ ตั ราบ ิต MP3: 8-320 kps และ VBR
อ ตั ราการส
ม ต วั อย า ง MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
WMA:
อ ตั ราบ ิต WMA: 5 - 192 kbps
อ ตั ราการส
ม ต วั อย า ง WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
WAV
รองร บ
ั ป าย ID3
การเล น
 ว ิด โี อ
รป
ู แบบท ี ่รองร บ
ั :
MPEG4 SP (*.avi, *.mp4)
การแสดงภาพ
รป
ู แบบท ี ่รองร บ
ั :
JPEG
BMP
ความตองการของระบบ
•
•
•
•
•
•
•
•
Windows® XP (SP3 หร ือ ส งู กวา) / Vista / 7
Pentium III 800 MHz processor หร ือ ส งู กวา
512 MB RAM
พ ื ้ นท ี ่บ นฮาร ด ด ิสก  500 MB
การเช ื ่อ มตอ อ ิน เตอร เน ต็
Windows® Internet Explorer 6.0 หร ือใหม ก วา
ไดรฟ  CD-ROM
พอร ต USB
รป
ู แบบการจ บ
ั ภาพ
ภาพ: JPEG
สญ
ั ญาณเส ีย ง: MP3
ว ิด โี อ: MPEG4
จน
ู เนอร 
FM
20 สถาน ี
สือ
่ จด
ั เก บ
็ ข อ ม ลู
ความจ ห
ุ นว ยความจำภายใน²:
SA2CAM04 4GB NAND Flash
SA2CAM08 8GB NAND Flash
SA2CAM16 16GB NAND Flash
ความสามารถในการใช ร ว มก บ
ั หนว ยความจำภายนอก:
การ ด Micro SD: 32 GB
TH
23
ภ า ษา ไทย
14
15
ประมวลศัพท
ก
การบ ี บอ ด
ั
F
ในคำน ิย ามด า นระบบเส ีย ง การบ ีบ อ ดั ค ือ กระบวนการลดข อ ม ลู เส ีย งช ั ่ว
FM (ส ญ
ั ญาณคล ื ่นว ิ ทย )ุ
ในการกระจายเส ีย งว ิท ย :ุ ว ิธ ีก ารในการปร บ
ั สญ
ั ญาณคล ื ่นความถ ี ่น ั ้ นแต
กตา งก น
ั ข ึ ้ นอย
ก บ
ั ความแรงของส ญ
ั ญาณคล ื ่นว ิท ย ุ
คราวหร ือ ถาวรเพ ื ่อ การจ ดั เก บ
็ หร ือ การส ง ส ญ
ั ญาณได อ ย า งม ีป ระส ิท ธ ภ
ิ า
พมากข ึ ้ น การลดขนาดไฟล ช
 ั ่ว คราวเร ีย กวา การบ ีบ อ ดั แบบ ‘non-lossy’
และไม ม
 ีข อ ม ลู ส ญ
ู หายไป การลดขนาดไฟล อ ย า งถาวร (เช น
 สำหร บ
ั ไฟล 
MP3) เร ีย กวา การบ ีบ อ ดั แบบ ‘lossy’ และม ีก ารลบข อ ม ลู ท ี ไ่ ม จ ำเป น
 ออก
FullSound
ไปซ ึ ่งไม ส
 ามารถเร ีย กกล บ
ั ค ืน มาได 
FullSound™ เป น
 เทคโนโลย ีส ม ยั ใหม ท
 ี ่อ อกแบบโดย Philips FullSound™
การบ ี บอ ด
ั แบบไม ส ญ
ู เส ีย
จะค ืนความละเอ ีย ดของส ญ
ั ญาณเส ีย งของดนตร ีท ี ่ถ กู บ ีบ อ ดั และปร บ
ั
แตง เพ ื ่อให เ ส ีย งท ี ่ท รงพล งั โดยไม ผ
 ิด เพ ี ้ ยน
ส ีย งทางดนตร โี ดยไม เ ก ิด ข อ ผ ิด พลาดตอ ต น
 ฉบ บ
ั
การตอบสนองต อ ความถ ี ่
L
ค ือ ช ว งความถ ี ่ท ี ่ลำโพงสร า งข ึ ้ น ม ีต ั ้ งแตค วามถ ี ่ต  ส ดุ ถ งึ ส งู ส ดุ
LCD (Liquid Crystal Display)
อาจเร ีย กได ว า เป น
 ว ิธ ีท ี ใ่ ช ก น
ั โดยท ั ่วไปในการแสดงข อ ม ลู ภาพบนอ ป
ุ กร
ณอ ิเล ก็ ทรอน ิก ส ท ี ไ่ ม ใ ช ค อมพ ิว เตอร 
ขณะท ี ่ค า ปกต ิม ีค า เท า ก บ
ั 20-20,000 Hz (Hertz) ช ว งการได ย ินของแต
ละคนน ั ้ นจะม ีข ีด จำก ดั มากกวา ระบบลำโพงแบบเต ม
็ ช ว งท ี ่ด ีน ั ้ นจะส
ร า งช ว งความถ ี ไ่ ด ม
 ากเพ ื ่อให ค รอบคล ุม ถ งึ ความแตกตา งก น
ั ท ั ้ งหมด ผข บ
ั
ข ี ่รถแตละคนจะม ีข อ จำก ดั อย
ใ นส
 ว นสเปกตร มั ท ี ไ่ ด ถ กู สร า งข ึ ้ นโดยเฉพา
ะ ด งั น ั ้ นการตอบสนองของพวกเขาจ งึ อย
ใ นวงจำก

ดั แตย งั เป น
 ประเด น
็ สำค ั
M
ญท ี ่ค วรพ ิจ ารณาเม ื ่อ ออกแบบระบบเส ีย งท ี ่ส มบ รู ณแบบ
MP3
รป
ู แบบของไฟล ท ี ่ม ีระบบบ ีบ อ ดั ข อ ม ลู เส ีย ง MP3 ย อ มาจาก
Motion Picture Experts Group 1 (หร ือ MPEG-1) Audio Layer 3
ด ว ยข อ ม ลู ร ป
ู แบบ MP3 ทำให  CD-R หร ือ CD-RW หน ึ ่ง แผ น
 สามารถบ
รรจ ขุ อ ม ลู มากกวา ซ ีด ีท ั ่วไปถ งึ 10 เท า
MSC [Mass Storage Class]
ระด บ
ั ของอ ป
ุ กรณเก บ
็ ข อ ม ลู แบบ USB (หร ือ USB MSC หร ือ UMS) ค ื
อช ดุ ของการโปรโตคอลการส ื ่อ สารท ี ่ม ีอ ิน เตอร เฟซให ก บ
ั อป
ุ กรณก ารจ ั
ดเก บ
็ อป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั มาตรฐานน ี ้ ม กั จร กั  ในช ื ่อ อ ป
ุ กรณ MSC (Mass
Storage Class)
MTP [Media Transfer Protocol]
Media Transfer Protocol รองร บ
ั การถา ยโอนไฟล เพลงและว ิด โี อไปย งั เค
ร ื ่อ งเลน เพลงและเคร ื ่อ งเลนว ิด โี อแบบพกพา
ร
ร ิป (การร ิป )
ใช โปรแกรมซอฟต แวร ท ี ่ “บ น
ั ท ึก” เส ีย งด ิจ ิต อลจากคอมแพคด ิสก แล
ะถา ยโอนไปย งั ฮาร ด ไดรฟ คอมพ ิว เตอร  ข อ ม ลู จะได ร บ
ั การเก บ
็ ร กั ษา
อย า งด ี เน ื ่อ งจากส ญ
ั ญาณไม ส
 ง ผ า นการ ด เส ีย งของคอมพ ิว เตอร  และ
ไม จ ำเป น
 ต อ งแปลงเป น
 รป
ู แบบอะนาล อ็ ก การถา ยโอนระบบด ิจ ิต อลด ิจ ิต อลจะสร า งไฟล  WAV ท ี ่ส ามารถแปลงเป น
 ไฟล  MP3 ได 
อ
อต
ั ราบ ิต
อ ตั ราบ ิต ค ือ จำนวนบ ิต ซ ึ ่งได ร บ
ั การประมวลผลตอ ช ว งระยะเวลาหน ึ ่ง อ ั
ตราบ ิต ปกต ิจะได ร บ
ั การว ดั เป น
 จำนวนบ ิต ตอ ว ินาท ี (ก โิ ลบ ิต ตอ ว ินาท ี:
kbps) คำวา อ ตั ราบ ิต ม ีค วามหมายเด ีย วก บ
ั อ ตั ราการถา ยโอนข อ ม ลู
S
(หร ือ อ ตั ราข อ ม ลู ธรรมดา)
SuperScroll
SuperScroll™ ค ือ ค ณ
ุ สมบ ตั ิก ารเล ือ กหาไฟล ท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการด ว ยปุ ่ม ค น

หาแบบ Double-action ของผล ิต ภ ณ
ั ฑ  SuperScroll™ ช ว ยให ก ารควบ
ค ุม เม ื ่อ เล ื ่อ นหาไฟล ใ นไลบราร ีข นาดใหญม ีค วามสะดวกและรวดเร ว็ ย ิ ่
งข ึ ้ น และช ว ยให ส
 ามารถหาไฟล ใ นไลบราร ีข นาดใหญได เ ร ว็ ข ึ ้ นด ว ย
เม ื ่อ กดปุ ่ม ค า งไว น
 านข ึ ้ น ความเร ว็ ในการเล ื ่อ นก จ็ ะเพ ิ ่ม ข ึ ้ นด ว ย
24
ระบบหน ึ ่ง ของการลดจำนวนบ ิต ของข อ ม ลู (ความหนาแนน) ในส ญ
ั ญาณเ
TH
เ
เดซ ิเบล (dB)
หนว ยท ี ใ่ ช ว ดั ระด บ
ั พล งั หร ือ ความเข ม
 เส ีย ง
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
SA2CAM_02 55 97_UM_TH_V2.1
wk10301
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement