Philips SA3MXX02RX/97, SA3MXX02A/97, SA3MXX02KX/97, SA3MXX02G/97, SA3MXX02AX/97, SA3MXX02R/97 User guide

Philips SA3MXX02RX/97, SA3MXX02A/97, SA3MXX02KX/97, SA3MXX02G/97, SA3MXX02AX/97, SA3MXX02R/97 User guide
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับบริการเสริมได้ที่
www.philips.com/welcome
SA3MXX02
SA3MXX04
SA3MXX08
วิทยุ FM
K/02 KN/02
W/02 WN/02
A/93
B/93
K/93
P/93
K/97
W/97
TH คู่มือผู้ใช้
8
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
การตั้งคา
โหมดเลน
1
ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ
การบำรุงรักษาทั่วไป
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ
การตั้งคาเสียง
4
4
5
การตั้งคาหนาจอ
ธีม
ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ
หนาจอที่ปรับหมุนได
2
เครื่องเลนใหมของคุณ
ภายในกลองมีอะไรบาง
ซอฟตแวรที่โหลดบนเครื่องเลน
ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน
7
7
7
7
ภาษา
ขอมูลของคุณ
การตั้งคาตามแบบโรงงาน
9
3
เริ่มตนใชงาน
การชารจไฟ
การตั้งคาครั้งแรก
เปดหรือปดเครื่องเลน
การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ
8
8
8
9
9
10
11
4
ภาพรวม
การควบคุม
หนาจอหลัก
ปุ่มล็อค/ปลดล็อค
เปด/ปดหนาจอ
5
เพลง
จัดการเพลงบนคอมพิวเตอร
จัดระเบียบไฟลเพลงของคุณ
ถายโอนไฟลใน Windows Explorer
เพิ่มหรือลบไฟลเพลง
คนหาเพลงบนเครื่องเลน
คนหาเพลงตามขอมูลเพลง
คนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล
เลนเพลง
6
วิทยุ FM
การจูนสถานีวิทยุ
การฟงวิทยุ FM
จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา
7
การบันทึก
บันทึกเสียงพูด/เสียง
ฟงเสียงที่บันทึก
ลบรายการบันทึกหนึ่งรายการหรือมากกวา
การถายโอนเสียงที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร
10
10
10
10
10
ตรวจสอบ/ อัพเดตเฟรมแวรดวยตนเอง
17
17
วิธีแกไขปญหา
18
ขอมูลทางเทคนิค
19
19
การอัปเดต MIX
ความตองการของระบบ
11
11
11
11
11
11
11
11
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
หากตองการความชวยเหลือ
โปรดไปที่
www.philips.com/welcome
ซึ่งคุณสามารถเขาใชงานสื่อสนับสนุนตางๆ อยางสมบูรณ เชน คมือผใช
ซอฟตแวรอัปเดตลาสุด และการตอบคำถามที่พบบอย
TH
3
ภ า ษา ไทย
สารบัญ
1
ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ
เสียง “ปกติ” แทจริงแลวอาจเปนเสียงดัง และเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุ
ณ เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณนี้ ใหคุณตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัยกอ
นที่จะปรับการไดยินเสียง และปลอยไว
การบำรุงรักษาทั่วไป
ในการตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:
ใหปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งคาต
ใหเพิ่มระดับเสียงอยางชาๆ จนกระทั่งคุณสามารถไดยินเสียงชัดเจนและรสึกสบา
การแปลเอกสารน ี ้ ใช เ พ ื ่อ การอ า งอ งิ เท า น ั ้ น
หากฉบ บ
ั ภาษาอ งั กฤษและฉบ บ
ั แปลไม ส
 อดคล อ งก น
ั ฉบ บ
ั ภาษาอ งั กฤษ
เป น
 ฉบ บ
ั ท ี ่ม ีผ ลบ งั ค บ
ั ใช เ หน ือ กวา
ย โดยไมมีความผิดเพี้ยน
ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:
การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง ‘ปลอดภัย’ สามารถกอใหเกิดการสู
ญเสียการไดยิน
ขอควรระวัง
ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะและหยุดพักอยางเหมาะสม
ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำตามคำแนะนำตอไปนี้เมื่อใชงานหูฟงของคุณ
•
•
•
•
ในการหล ีก เล ี ่ย งความเส ีย หายและการทำงานผ ิด ปกต ิ:
หร ือ แสงแดดโดยตรง
ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการไดยินเสียงของคุณ
ห า มทำเคร ื ่อ งเลน ตก หร ือ ห า มทำให ว ตั ถ ใุ ดๆ ตกลงบนเคร ื ่อ งเลนของค ณ
ุ
หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถไดยินเสียงรอบตัวคุณ
ห า มทำเคร ื ่อ งเลน ตกน  ห า มม ิให ช
 อ งเส ีย บห ฟ
ู ง หร ือ ช อ งใส แ
 บตเตอร ี ่ถ กู น  เ
คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราวในสถานการณที่มีแนว
น ื ่อ งจากน  ท ี ่เข า ไปในต วั เคร ื ่อ งอาจทำให ต วั เคร ื ่อ งได ร บ
ั ความเส ีย หายรุน แรง
•
•
ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
อย า ให เ คร ื ่อ งเลนถ กู ความร อ นส งู มากเก ินไป ซ ึ ่ง เก ิด จากอ ป
ุ กรณทำความร อ น
อาจม ีส ญ
ั ญาณรบกวนหากม โี ทรศ พ
ั ท ม ือ ถ ือ ท ี ใ่ ช ง านในบร ิเวณใกล เ ค ีย ง
โนมวาจะเปนอันตราย
สำรองไฟล ข
 องค ณ
ุ ตรวจสอบวา ค ณ
ุ เก บ
็ ไฟล ต น
 ฉบ บ
ั ท ี ่ค ณ
ุ ดาวน โ หลดลงในอ ป
ุ
หามใชหูฟงขณะควบคุมยานพาหนะ ป่นจักรยาน เลนสเก็ตบอรด และอื่นๆ เนื่อง
กรณข องค ณ
ุ Philips จะไม ร บ
ั ผ ิด ชอบตอ ความเส ีย หายใดท ี ่เก ิด ข ึ ้ นก บ
ั ข อ ม ลู
จากอาจเปนอันตรายตอการจราจรและผิดกฎหมายในหลายพื้นที่
หากผล ิต ภ ณ
ั ฑ ไ ด ร บ
ั ความเส ีย หาย หร ือไม ส
 ามารถอา นข อ ม ลู ได 
•
•
จ ดั การ (ถา ยโอน, ลบ, อ ื ่นๆ) ไฟล เพลงของค ณ
ุ ด ว ยซอฟต แวร เพลงท ี ใ่ ห ม
 าเท า
น ั ้ นเพ ื ่อ หล ีก เล ี ่ย งป ญหาตา งๆ
การดัดแปลง
ห า มใช ส
 ารทำความสะอาดท ี ่ม ีส ว นผสมของแอลกอฮอล  แอมโมเน ีย เบนซ ิน
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิตอาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุป
หร ือ สารท ี ่ม ฤี ทธ ิ ์ ก ดั กร อ น เน ื ่อ งจากสารเหลา น ี ้ จะทำให เ คร ื ่อ งเลนชำรุ
กรณของผใชเปนโมฆะ
ดเส ีย หาย
ขอมูลลิขสิทธิ์
เก ี ย
่ วก บ
ั การทำงานและอ ณ
ุ หภ ม
ู ิก ารจ ด
ั เก บ
็
•
•
ใช ง านในท ี ่ท ี ่ม ีอ ณ
ุ หภ ูม ิระหวา ง 0 และ 35ºC (32 ถ งึ 95ºF) เสมอ
จ ดั เก บ
็ ในท ี ่ท ี ่ม ีอ ณ
ุ หภ ูม ิระหวา ง -20 และ 45ºC (-4 to 113ºF)
เสมอ
•
อาย กุ ารใช ง านแบตเตอร ี ่อ าจส ั ้ นลงในสภาพอ ณ
ุ หภ ูม ิต 
ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัทหรือองค
กรรายนั้นๆ
การทำสำเนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต ไมวาจะเปนการดาวนโหลดจ
ากอินเตอรเน็ตหรือจากซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญ
ญาระหวางประเทศ
การทำสำเนาสื่อที่มีการปองกันการทำสำเนา รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล
ช ิ ้ นส ว น/อ ุปกรณ เ สร ิม:
โปรดไปท ี ่ www.philips.com/support เพ ื ่อ ส ั ่ง ซ ื ้ อช ิ ้ นส ว น/
อป
ุ กรณเสร ิม
การกระจายเสียง และการบันทึกเสียงโดยไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิดลิ
ขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทำผิดทางอาญา ไมควรนำอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุด
ประสงคดังกลาว
Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
การฟงอยางปลอดภัย
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์
ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:
การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรายตอการไดยินของคุณ ผลิตภัณ
ฑนี้สามารถใหเสียงในชวงระดับความดังที่อาจกอใหเกิดการสูญเสียการไดยินสำห
รับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลาไมถึงนาที ชวงระดับความดังเสียงที่ดังขึ้น
มีไวสำหรับผซึ่งอาจประสบกับการสูญเสียการไดยินอยแลว
เสียงอาจจะผิดเพี้ยนได ในชวงระยะเวลาหนึ่งการปรับการไดยินเสียง
“ในระดับที่ฟงสบาย” จะเปนระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังการฟงเปนเวลานาน
4
TH
Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และเราขอใหผใชของเรากระท
ำเชนนั้นดวย
ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น และ/หรือเผยแพรโดยไมไดรับ
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เดิม
การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิดกฎหมาย
If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you
ลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ
must cease using this source code and remove it from your storage
การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิดชอบของคุณ
device.
การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบพกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดาว
นโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุดประสงคเพื่อใชกับโดเมนสาธารณ
FLAC decoder
ะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตองเทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสำหรับการ
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,200
ใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิชย และตองเคารพคำแนะนำในการใชลิขสิทธิ์ซึ่งกำห
9 Josh Coalson
นดโดยเจาของลิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คำแนะนำนั้นอาจระบุวาหามมิใหมีการ
คัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่งไมอนุญาตใ
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
หทำการคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณเชนนั้น ฟงกชันการบันทึกจะไมทำงาน แ
modification, are permitted provided that the following conditions are
ละคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
met:
•
การบันทึกขอมูล
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ และเสริมประสบการณผใช
disclaimer.
•
Redistributions in binary form must reproduce the above
นี้ เครื่องเลนนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลลักษณะการใชงานไวในสวนขอ
copyright notice, this list of conditions and the following
งหนวยความจำแบบไมลบเลือนของเครื่อง ขอมูลเหลานี้นำไปใชเพื่อระบุ
disclaimer in the documentation and/or other materials
และคนหาขอผิดพลาด หรือปญหาตาง ๆ ที่คุณในฐานะที่เปนผใชอาจประ
สบขณะใชอุปกรณ ขอมูลที่จัดเก็บ ไดแก ระยะเวลาการเลนในโหมดเพลง
ภ า ษา ไทย
Philips ใหนาประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อใหทราบถึงลักษณะการใชงานอุปกรณ
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
provided with the distribution.
•
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names
ระยะเวลาการเลนในโหมดวิทยุ จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จั
of its contributors may be used to endorse or promote
ดเก็บจะไมแสดงใหเห็นถึงเนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปกรณ หรือแหลงที่ดาวนโหลด
products derived from this software without specific prior
ขอมูลที่จัดเก็บบนอุปกรณสามารถเรียกดู และนำมาใช เฉพาะเมื่อผใชส
written permission.
งอุปกรณคืนแกศูนยบริการ Philips เทานั้น และเพื่อใหงายตอการคนหา
และปองกันขอผิดพลาดเทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดในครั้งแรกที่
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
ผใชรองขอ
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
Monkey’s Audio decoder
a
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
The Monkey’s Audio SDK and source code can be freely used
to add APE format playback, encoding, or tagging support
to any product, free or commercial. Use of the code for
proprietary efforts that don’t support the official APE format
require written consent of the author.
b
c
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
Monkey’s Audio source can be included in GPL and open-
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
source software, although Monkey’s Audio itself will not be
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
subjected to external licensing requirements or other viral
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
source restrictions.
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Code changes and improvements must be contributed back
to the Monkey’s Audio project free from restrictions or
royalties, unless exempted by express written consent of the
author.
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ
d
Any source code, ideas, or libraries used must be plainly
acknowledged in the software using the code.
e
ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต
Although the software has been tested thoroughly, the
และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใชใหมได
author is in no way responsible for damages due to bugs or
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือผลิตภัณฑที่อยภาย
misuse.
ใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC:
TH
5
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาด
วยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทิ้งผลิตภัณฑที่เสื่อมส
ภาพอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพได
คำเตือน
•
การถอดแบตเตอร ี ใ่ นต วั เคร ื ่อ งออกส ง ผลให ก ารร บ
ั ประก น
ั เป น
 โมฆะและสามารถ
ทำให ผ
 ล ิต ภ ณ
ั ฑ เส ีย หายได 
•
คำแนะนำเก ี ่ย วก บ
ั ข ั ้ นตอนการถอดและกำจ ดั น ั ้ นเป น
 ข ั ้ นตอนท ี ่ส ามารถทำไ
ด เ ม ื ่อผล ิต ภ ณ
ั ฑ ห มดอาย กุ ารใช ง านแล ว เท า น ั ้ น
ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟใหมไดภายใต European
Directive 2006/66/EC และคุณไมสามารถทิ้งแบตเตอรี่ดังกลาวรวมกับขยะป
กติจากครัวเรือนได
เพื่อเปนการปกปองการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑของคุณ ใหนำผ
ลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเก็บรวบรวมแบตเตอรี่อยางเปนทางการ หรือศูนยบริกา
รที่มีผเชี่ยวชาญที่สามารถถอดแบตเตอรี่ตามที่แสดงได
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อยา
งถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได
คำประกาศของสหภาพยุโรป
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป
6
TH
2
เครื่องเลนใหมของคุณ
ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน
ใน MIX คุณสามารถทำสิ่งเหลานี้ได:
•
•
•
เลน เพลง;
ฟ งว ิท ย ุ FM;
ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง MIX:
•
•
ม
ค ือผใ ช 
คำถามท ี ่พ บบ อ ย
ทำการบ น
ั ท ึก เส ีย ง
ภายในกลองมีอะไรบาง
โปรดตรวจสอบวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอไปนี้:
ภ า ษา ไทย
เครื่องเลน
หูฟง
คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
Philips GoGear audio player
Quick start guide
หมายเหตุ
•
รป
ู ภาพท ี ่ป รากฏเป น
 การอ า งอ งิ เท า น ั ้ น Philips สงวนส ิท ธ ิ ์ ในการออกแบบ /
ส ีส น
ั ของผล ิต ภ ณ
ั ฑ โ ดยไม ต อ งแจ ง ลว งหน า
ซอฟตแวรที่โหลดบนเครื่องเลน
MIX มาพรอมกับซอฟตแวรตอไปนี้:
•
Philips Device Manager (ช ว ยให ค ณ
ุ สามารถอ ป
ั เดตเฟ ร ม แวร ส

ำหร บ
ั MIX)
TH
7
3
เริ่มตนใชงาน
การตั้งคาครั้งแรก
เมื่อคุณเชื่อมตอ MIX เขากับคอมพิวเตอรเปนครั้งแรก ใหติดตั้ง Philips Device
การชารจไฟ
Manager บนคอมพิวเตอร ดวยอินเตอรเน็ต คุณสามารถอัพเดตเฟรมแวรของเครื่
องเลนผาน Philips Device Manager ได
MIX มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานพอรต USB ของคอมพิวเตอรได
เม ื ่อ ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ MIX เข า ก บ
ั คอมพ ิว เตอร เป น
 คร ั ้ งแรก
ตามที่แสดง เชื่อมตอ MIX เขากับ PC
หน า ตา งป อ ปอ พ
ั จะปรากฏข ึ ้ น:
1
เล ือ ก InstallPhilips Device Manager
2
ทำตามคำแนะนำบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ งซอฟต แวร 
ให เ สร จ็ สมบ รู ณ
หมายเหตุ
•
ในการต ิด ต ั ้ ง ค ณ
ุ ต อ งเห น
็ ด ว ยก บ
ั เง ื ่อ นไขส ิท ธ ิ ์ การใช ง าน
หากหน า ตา งป อ ปอ พ
ั ไม ป
 รากฏอ ตั โนม ตั ิ ให ด ำเน ินการตอไปน ี ้ :
1
เล ือ ก My Computer (Windows XP / Windows 2000) /
2
คล ิก ขวาท ี ไ่ อคอน Philips GoGear MIX
3
เล ือ ก Install Philips Device Manager
4
ทำตามคำแนะนำบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ งซอฟต แวร 
Computer (Windows Vista / Windows 7)
หมายเหตุ
•
เม ื ่อ ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ MIX เข า ก บ
ั คอมพ ิว เตอร  จะปรากฏต วั เล ือ กอย า งย อ เพ ื ่อ
เล ือ ก:
ให เ สร จ็ สมบ รู ณ
[ชาร จ และถ า ยโอน] หร ือ [ชาร จ และเล น
 ]
•
MIX จะใช  [ชาร จ และถ า ยโอน] โดยอ ตั โนม ตั ิ หากไม ม
 ีก ารเล ือ กใหม 
หมายเหตุ
การแสดงระด บ
ั แบตเตอร ี ่
•
หน า จอจะแสดงระด บ
ั สถานะแบตเตอร ี โ่ ดยประมาณด งั ตอไปน ี ้ :
100%
75%
»
50%
25%
0%
หนาจอแสดงแบตเตอรี่กะพริบแสดงวาแบตเตอรี่ใกลจะหมด เ
ครื่องเลนจะบันทึกการตั้งคาทั้งหมดไวและจะปดเครื่องภายใ
น 60 วินาที
หมายเหตุ
•
แบตเตอร ี ่แบบชาร จ ได ม
 ีจำนวนรอบของการชาร จ ท ี ่จำก ดั อาย กุ ารใช ง านของ
แบตเตอร ี ่และจำนวนรอบของการชาร จ ไฟใหม จ ะแตกตา งก น
ั ไปตามการใช ง าน
และการต ั ้ งคา
•
ภาพแอน ิเ มช ั ่น แสดงการชาร จ จะหย ดุ ลงและ
ไอคอนจะปรากฏข ึ ้ นเม ื ่อ เส
ร จ็ ส ิ ้ นกระบวนการชาร จ
ในการประหย ด
ั พล งั งานแบตเตอร ี แ
่ ละเพ ิ ม
่ ระยะเวลาในการเล น

ให ท
 ำข ั ้ นตอนต อ ไปน ี ้ บน MIX:
•
ต ั ้ งคา ต วั ต ั ้ งเวลาป ด ไฟหน า จอให ม
 ีค า ต  ลง (ไปท ี ่
[การต ั ้ งค า หน า จอ] > [ต วั ต ั ้ งเวลาป ด
 หน า จอ])
8
TH
>
ในการต ิด ต ั ้ ง ค ณ
ุ ต อ งเห น
็ ด ว ยก บ
ั เง ื ่อ นไขส ิท ธ ิ ์ การใช ง าน
เปดหรือปดเครื่องเลน
ภ า ษา ไทย
กดคางที่ / จนกวาเครื่องเลนจะเปดหรือปด
การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ
เคร ื ่อ งเลน ม ีค ณ
ุ สมบ ตั ิส แตนด บ ายและป ด เคร ื ่อ งอ ตั โนม ตั ิ ซ ึ ่ง ช ว ยให ป
 ร
ะหย ดั พล งั งานแบตเตอร ี ่
หล งั จากอย
ใ นโหมดพ

กั 10 นาท ี (ไม ม
 ีก ารเลน เพลง ไม ม
 ีก ารกดปุ ่มใดๆ)
เคร ื ่อ งเลนจะป ด การทำงาน
TH
9
4
ภาพรวม
หนาจอหลัก
เมน ู
โหมด
การควบคุม
เพ ื อ
่
เพลง
เลนไฟล เส ีย ง
ว ิท ย ุ FM
เช ื ่อ มตอ เพ ื ่อ ฟ งว ิท ย ุ
การบ น
ั ท ึก เส ีย ง
สร า งหร ือ ฟ งการบ น
ั ท ึก
FM
ม ุม มองโฟลเดอร 
ด ไู ฟล ใ นโฟลเดอร 
การต ั ้ งคา
ปร บ
ั แตง การต ั ้ งคา ของ
MIX
การเลน
•
จากหน า จอหล กั ค ณ
ุ สามารถเข า ใช เ มน กู ารใช ง านโดยกดปุ ่ม การเ
ล ื ่อ น
•
แสดงหน า จอท ี ่เลน
/
และ
ในการย อ นกล บ
ั ไปย งั หน า จอกอ นหน า กด
ซ  ๆ; หร ือ กด
ค า งไว เ พ ื ่อ กล บ
ั ไปท ี ่ห น า จอหล กั
ปุ่มล็อค/ปลดล็อค
เมื่อเปดเครื่องเลน ใหล็อคเพื่อปองกันเครื่องทำงานโดยไมตั้งใจ
•
a
/
กดค า ง: เป ด /ป ด เคร ื ่อ งเลน
กด / ส ั ้ นๆ เพ ื ่อ ล อ็ คหร ือ ปลดล อ็ คปุ ่ม
»
กด: เพ ื ่อ ล อ็ ค/ปลดล อ็ คท กุ ปุ ่ม
b
ทุกปุ่มยกเวนปุ่มระดับเสียงจะถูกล็อคและไอคอนล็อคจะปราก
ฏบนหนาจอ
กด: ย อ นกล บ
ั หน ึ ่ง ระด บ
ั
กดค า ง: ย อ นกล บ
ั ไปย งั หน า จอหล กั
c MIC
ไมโครโฟน
d RESET
กดท ั ้ งหมดโดยใช ป
 ลายปากกาล ก
ู ล ื ่น เม ื ่
เปด/ปดหนาจอ
อหน า จอไม ต อบสนองตอ การกดปุ ่ม
e
ช อ งเส ีย บห ฟ
ู ง 3.5 มม.
ในการประหยัดพลังงาน หนาจอจะปดเองอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่กำหนด
f
จอแสดงผล
ลวงหนา ถา
g
/
ในต วั เล ือกท ี แ
่ สดงรายการ:
กด: ข า มไปย งั ต วั เล ือ กกอ นหน า /ถ ดั ไป
•
•
บนหน า จอการเล น
 :
กด: เพ ิ ่ม /ลดระด บ
ั เส ีย ง
กดค า งไว : เพ ิ ่ม /ลดระด บ
ั เส ีย งอย า งรวดเร ว็
/
บนหน า จอการเล น
 :
กด: ข า มไปย งั ต วั เล ือ กกอ นหน า /ถ ดั ไป
กดค า ง: ค น
 หาภายในไฟล ป
 จ จ บ
ุ น
ั
กด: เล ือ กต วั เล ือ ก หร ือ เร ิ ่ม /หย ดุ ช ั ่ว คราว/
กล บ
ั ไปเลน ตอ
h
ช อ งเส ีย บ USB สำหร บ
ั การชาร จ ไฟและถ
ายโอนข อ ม ลู
i
10
ถอดฝาออกเพ ื ่อใช ช
 อ งเส ีย บ USB
TH
ไม ม
 ีก ารดำเน ินการใหม บ
 น MIX; และ
ม ีก ารเล ือ กคาใน
> [การต ั ้ งค า หน า จอ] >
[ต วั ต ั ้ งเวลาป ด
 หน า จอ]
ในการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน
•
กดปุ ่มใดก ไ็ ด 
5
เพลง
จัดการเพลงบนคอมพิวเตอร
เพิ่มหรือลบไฟลเพลง
1
เช ื ่อ มตอ MIX เข า ก บ
ั ท ีว ี
2
บน PC ให ค ล ิก My Computer (คอมพ ิวเตอร ข
 องฉ น
ั ) หร ือ
Computer (คอมพ ิวเตอร )
•
จัดระเบียบไฟลเพลงของคุณ
จด
ั เร ีย งไฟล เ พลงตามข อ ม ลู เพลง
3
•
ถ า ไฟล ม ีข อ ม ลู เพลง (เมตาดาต า หร ือ แท ก็ ID3) ไฟล จ ะถ ก
ู จ ดั เก บ
็ โดยอ ตั โ
คน
 หา MIX
บนคอมพ ิว เตอร  ให ด ำเน ินการตอไปน ี ้
ในการเพ ิ ่มไฟล / โฟลเดอร  ให ล ากและวางไฟล /
โฟลเดอร เพลงจากคอมพ ิว เตอร ไ ปย งั MIX;
นม ตั ิต ามช ื ่อ เพลง, ศ ิล ป น
 หร ือ อ ลั บ ั ้ มบน MIX
•
เร ิ ่ม ต น
 ซอฟต แวร ก ารจ ดั การส ื ่อ เพ ื ่อ ตรวจสอบหร ือ แก ไ ขข อ ม ลู ไฟล  เช น

ในการลบไฟล / โฟลเดอร  คล ิก ขวาท ี ไ่ ฟล / โฟลเดอร ท ี ่เล ือ ก
เล ือ กต วั เล ือ กลบเม ื ่อ พรอมท 
คล ิก ตามท ี ่แสดงใน Windows Media Player 11 เล ือ กเพลงท ี ่ต อ งการ
ภ า ษา ไทย
แล ว ด บ
ั เบ ิล คล ิก เพ ื ่อ แก ไ ข
คนหาเพลงบนเครื่องเลน
คนหาเพลงตามขอมูลเพลง
จากหน า จอหล กั เล ือ ก
เพ ื ่อ ค น
 หาเพลงตามข อ ม ลู เพลง
(เมตาดาต า หร ือ แท ก็ ID3) (โปรดด ท
ู ี ่ ‘จ ดั ระเบ ีย บไฟล เพลงของค ณ
ุ ’
ในหน า 11):
[เพลงท ั ้ งหมด]
•
เร ีย งแทร ค็ ตามลำด บ
ั อ กั ษร
[ศ ิลป น
 ]
•
•
•
เร ีย งศ ิล ป น
 ตามลำด บ
ั อ กั ษร
เร ีย งอ ลั บ ั ้ มตามลำด บ
ั อ กั ษร
เร ีย งแทร ค็ ตามลำด บ
ั อ ลั บ ั ้ ม
[อ ล
ั บ ั ้ ม]
คณ
ุ สามารถจ ดั การไฟล เพลงในโฟลเดอร ท ี ่แตกตา งก น
ั ได ต ามต อ งการ
•
•
ถายโอนไฟลใน Windows Explorer
คนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล
1
เช ื ่อ มตอ MIX เข า ก บ
ั ท ีว ี
จากหน า จอหล กั เล ือ ก เพ ื ่อ ค น
 หาเพลงตามโฟลเดอร ไ ฟล  (โปรดด ท
ู ี่
2
บน PC ให ค ล ิก My Computer (คอมพ ิวเตอร ข
 องฉ น
ั ) หร ือ
‘จ ดั ระเบ ีย บไฟล เพลงของค ณ
ุ ’ ในหน า 11)
จด
ั เร ีย งไฟล เ พลงตามโฟลเดอร ไ
 ฟล 
เร ีย งอ ลั บ ั ้ มตามลำด บ
ั อ กั ษรและต วั เลข
เร ีย งแทร ค็ ตามลำด บ
ั อ ลั บ ั ้ ม
Computer (คอมพ ิวเตอร )
•
•
3
คน
 หา MIX;
คน
 หาไฟล / โฟลเดอร เพลงท ี ่ต อ งการ
จากคอมพ ิว เตอร  ลากและวางไฟล ส
 ื ่อ /โฟลเดอร เพลงไปย งั MIX
TH
11
เลนเพลง
1
กด
หร ือ
2
กด
เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
»
การเลนจะเริ่มเลนจากเพลงปจจุบัน
»
บนหนาจอการเลน คุณจะเห็นขอมูลไฟลและสถานะการเลน
3
เพ ื ่อ เล ือ กไฟล เพลง
ระหวา งการเลน ,
•
•
กด
เพ ื ่อ หย ดุ ช ั ่ว คราวและกล บ
ั ไปเลน ตอ
เพ ื ่อไปท ี ่ห น า จอกอ นหน า กด
»
หนาจอการเลนจะกลับมาในสองสามวินาที
เพื่อเลือกไฟลเพลงบนหนาจอการเลน
•
กดซ  ๆ ท ี ่
และ
เพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางรวดเร็วในเพลงปจจุบัน
•
12
TH
บนหน า จอการเลน กดค า งท ี ่
และ
6
วิทยุ FM
การฟงวิทยุ FM
1
หมายเหตุ
•
2
เส ีย บห ฟ
ู งท ี ใ่ ห ม
 าเม ื ่อ ต อ งการจ น
ู หาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ุ ห ฟ
ู งทำหน า ท ี ่เป น
 สายอ
จากหน า จอหล กั ไปท ี ่
กด
/
•
กด
เพ ื ่อ เล ือ กสถาน ีอ ื ่นจาก [สถาน ี ท ี ต
่ ั ้ งไว ล ว งหน า ]
กด
เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
ากาศอ ีก ด ว ย เพ ื ่อ การร บ
ั สญ
ั ญาณได ด ีข ึ ้ น ให ข
 ยบ
ั สายห ฟ
ู งไปในท ิศ ทางตา งๆ
กน
ั
> [สถาน ี ท ี ต
่ ั ้ งไว ล ว งหน า ]
•
เพ ื ่อ เล ือ กสถาน ี กด
บนหน า จอการเลน กด
เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
หร ือ
เพ ื ่อ เล ือ กสถาน ีท ี ่ต ั ้
งไว ล ว งหน า
3
หากจำเป น
 ให ก ดค า งท ี ่
หร ือ
เพ ื ่อ จ น
ู ไปย งั สถาน ีว ิท ย ุ
การจูนสถานีวิทยุ
ภ า ษา ไทย
จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา
หาคล ื ่นอ ต
ั โนม ต
ั ิ
ในการจ น
ู ว ิท ย เุ ป น
 คร ั ้ งแรก ให เ ร ิ ่ม หาคล ื ่นอ ตั โนม ตั ิเพ ื ่อ ค น
 หาสถาน ี
1
2
จากหน า จอหล กั ไปท ี ่
ภายใน MIX คุณสามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไดถึง 30 สถานี
> [หาคล ื ่นอ ต
ั โนม ต
ั ิ]
»
สามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไดถึง 30 สถานี
1
การหาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ุ
กด
หร ือ
2
กด
เพ ื ่อ จ ดั เก บ
็ สถาน ีป จ จ บ
ุ น
ั เป น
 สถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า
3
กด
หร ือ
»
สถานีปจจุบันถูกบันทึกเปนสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไปยังตำแห
ซ  ๆ ก น
ั เพ ื ่อ เล ือ กสถาน ี กด
เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
เพ ื อ
่ เล ือกสถาน ี ท ี ต
่ ั ้ งไว ล ว งหน า บนหน า จอการเล น

•
กด
หร ือ
ซ  ๆ
เพ ื ่อ เล ือ กตำแหนง กด
นงที่เลือก
เคล็ดลับ
•
เม ื ่อ ค ณ
ุ เปล ี ่ย นสถานท ี ่ (ต วั อย า งเช น
 เปล ี ่ย นเม ือ งหร ือ ประเทศ) ร ีส ตาร ท หาค
ล ื ่นอ ตั โนม ตั ิเพ ื ่อ การร บ
ั สญ
ั ญาณท ี ่ด ีข ึ ้ น
จน
ู ด ว ยตนเอง
ใช ก ารจ น
ู ด ว ยตนเองเพ ื ่อ ค น
 หาความถ ี ่ห ร ือ สถาน ี
1
จากหน า จอหล กั ไปท ี ่
»
2
> [หาคล ื ่นว ิ ทย ดุ ว ยตนเอง]
สถานีที่คุณเปดฟงลาสุดจะเริ่มเลน
บนหน า จอการเลน กดค า งท ี ่
หร ือ
»
คุณจูนไปยังสถานีที่อยถัดไปจากความถี่ในปจจุบัน
•
เพ ื ่อ ปร บ
ั การจ น
ู กด
หร ือ
ซ  ๆ
TH
13
7
การบันทึก
ลบรายการบันทึกหนึ่งรายการหรือมากกวา
ตอไปนี้เปนวิธีการลบเสียงที่บันทึกโดยใช Windows Explorer:
บันทึกเสียงพูด/เสียง
1
จากหน า จอหล กั ให เ ล ือ ก
»
2
> [เร ิ ม
่ การบ น
ั ท ึกเส ีย ง]
1
เช ื ่อ มตอ MIX ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
2
ใน Windows Explorer, ให ค น
 หาโฟลเดอร 
3
ลบเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึกโดยใช ว ิธ ีเด ีย วก บ
ั การลบไฟล บ นคอมพ ิว เตอร 
หนาจอการบันทึกปรากฏขึ้น
Recordings(รายการบ น
ั ท ึก) > Voice (เส ีย ง)
ตรวจสอบให แ
 นใจวาไมโครโฟนอย
ใ กล
 ก บ
ั แหลง เส ีย งท ี ่จะบ น
ั ท ึก
การถายโอนเสียงที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร
MIC
1
เช ื ่อ มตอ MIX ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
2
ใน Windows Explorer เป ด MIX
3
เล ือ กโฟลเดอร  Recordings(รายการบ น
ั ท ึก) > Voice (เส ีย ง)
4
ค ดั ลอกและวางส ิ ่ง ท ี ่บ น
ั ท ึก ลงในตำแหนง ท ี ่ต อ งการในคอมพ ิว เตอ
ร
3
กด
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งบ น
ั ท ึก และหย ดุ ช ั ่ว คราว กด
เพ ื ่อ หย ดุ
4
กด
เพ ื ่อ บ น
ั ท ึก เส ีย งท ี ่ต อ งการ หร ือ กด
»
เสียงที่ตองการไดถูกบันทึกไวในเครื่องเลนแลว (รูปแบบชื่อไฟล:
เพ ื ่อ ยกเล ิก
VOICEXXX.WAV ซึ่ง XXX คือหมายเลขเสียงที่บันทึกซึ่งจะถู
กสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ)
เคล็ดลับ
•
คณ
ุ สามารถค น
 หารายการบ น
ั ท ึก ของค ณ
ุ ใน [ไลบราร ีร ายการบ น
ั ท ึก] >
[เส ีย ง]
ฟงเสียงที่บันทึก
จากหน า จอหล กั เล ือ ก
> [ไลบราร ีร ายการบ น
ั ท ึก] > [เส ีย ง]
1
เล ือ กเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
2
กด
14
TH
เพ ื ่อ เลน เส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
8
การตั้งคา
การตั้งคาหนาจอ
ใน , เลือกตัวเลือกของคุณสำหรับเครื่องเลน
ธีม
1
กด
/
ใน [การต ั ้ งค า หน า จอ] > [ธ ีม ], เล ือ กธ ีม สำหร บ
ั หน า จอ
2
กด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
เพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ ก
ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ
หน า จอจะเข า โส
 หมดพ

กั หากไม ม
 ีก ารดำเน ินการใหม ๆ บน MIX
โหมดเลน
หากเก ินระยะเวลาท ี ่กำหนดลว งหน า หน า จอพ กั จะป ด ลงโดยอ ตั โนม ตั ิ เ
ใน [โหมดเลน], เลือกโหมดการเลนเพื่อเลนเพลง/การบันทึก:
พ ื ่อ เป น
 การประหย ดั พล งั งานแบตเตอร ี ่ ให เ ล ือ กต ั ้ งระยะเวลาให ต 
เพ ื อ
่ ต ั ้ งค า ระยะเวลา:
ใน [การต ั ้ งค า หน า จอ] > [ต วั ต ั ้ งเวลาป ด
 หน า จอ],
[ซ  1]
เลนซ  เพลงป จ จ บ
ุ น
ั /การบ น
ั ท ึก
เล ือ กระยะเวลา
[ซ  ท ั ้ งหมด]
เลนซ  เพลง/การบ น
ั ท ึก ท ั ้ งหมดใน
»
โฟลเดอร ป
 จ จ บ
ุ น
ั
ภ า ษา ไทย
•
[ซ  ]
หากเกินระยะเวลาที่เลือกไว หนาจอไมใชงานจะปดโ
ดยอัตโนมัติ
[สล บ
ั ]
[เล น
 สล บ
ั ท ั ้ งหมด]
เลน เพลง/การบ น
ั ท ึกในโฟลเดอร ป

ในการออกจากโหมดประหย ด
ั พล งั งาน
•
จ จ บ
ุ น
ั โดยเร ีย งแบบส
ม 
หากทั้ง [ซทั้งหมด] และ [เลนสลับทั้งหมด]ถูกเปดใชงาน,
•
กดปุ ่มใดก ไ็ ด 
หนาจอที่ปรับหมุนได
การเลนซ  เพลง/การบ น
ั ท ึกในโฟลเดอร ป
 จ จ บ
ุ น
ั ท ั ้ งหมด
ใน [การต ั ้ งค า หน า จอ] > [หม ุนหน า จอ], เล ือ ก [180°] หร ือ [0°
จะเร ีย งแบบส
ม 
(ปกต ิ l)] เพ ื ่อ หม น
ุ หน า จอกล บ
ั ห วั
»
หลังจากหมุนหนาจอกลับหัว ใหสวิตชฟงกชันของ
และ
การตั้งคาเสียง
ใน [การตั้งคาเสียง], เลือกตัวเลือกของคุณสำหรับการตั้งคาเสียง:
[FullSound]
ภาษา
เร ีย กค ืนรายละเอ ีย ดโซน ิค ท ี ่ส ญ
ู เส ีย จากการบ ี
บอ ดั เพลง (เช น
 MP3, WMA)
[อ ีค วอไลเซอร ]
กำหนดการต ั ้ งคา เส ีย งตามต อ งการ
[จำก ด
ั ระด บ
ั เส ีย ง]
ต ั ้ งคา ระด บ
ั เส ีย งส งู ท ี ่ส ดุ สำหร บ
ั อป
ุ กรณ
 ด ว ยว ิธ ีน ี ้ ค ณ
ุ สามารถกำหนดระด บ
ั เส ีย งให ป
 ล
ใน [ภาษา], เลือกภาษาสำหรับเครื่องเลน
ขอมูลของคุณ
อดภ ยั สำหร บ
ั การฟ งของค ณ
ุ
กด
/
เพ ื ่อ ต ั ้ งการจำก ดั ระด บ
ั เส ีย ง ให ก ด
ใน [ขอมูล], เรียนรขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับเครื่องเลน:
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
หมายเหตุ
•
[ความจ :ุ ]
ขนาดหนว ยความจำ
[พ ื ้ นท ี ่ว า ง:]
พ ื ้ นท ี ่ก ารจ ดั เก บ
็ ท ี ่ม ี
[เวอร ช
 น
ั เฟ ร ม
 แวร : ]
เวอร ช
 น
ั เฟ ร ม แวร ป
 จ จ บ
ุ น
ั ตรวจสอบเวอร ช
 น
ั เ
ฟ ร ม แวร เ ม ื ่อ ทำการอ พ
ั เดตเฟ ร ม แวร จ ากเว บ
็
อ ีค วอไลเซอร จ ะถ กู ป ด เม ื ่อ ค ณ
ุ เล ือ ก FullSound
ไซต ฝ
 า ยสน บ
ั สน น
ุ
[ร
น:]
ช ื ่อ ผล ิต ภ ณ
ั ฑ แบบเต ม
็ ตรวจสอบช ื ่อ ผล ิต ภ ณ
ั
ฑ แบบเต ม
็ เม ื ่อ ทำการอ พ
ั เดตเฟ ร ม แวร จ ากเว ็
บไซต ฝ
 า ยสน บ
ั สน น
ุ
[ไซต ส
 นบ
ั สน ุน]
เว บ
็ ไซต ท ี ใ่ ห ก ารสน บ
ั สน น
ุ อป
ุ กรณ
TH
15
การตั้งคาตามแบบโรงงาน
ใน [การตั้งคาจากโรงงาน], เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน ไฟลที่ถายโอนไปยัง
เครื่องเลนจะถูกเก็บไว
16
TH
9
การอัปเดต MIX
MIX ถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในเรียกวา เฟรมแวร เฟรมแวรเวอรชันใหมกวา
อาจออกมาหลังจากที่คุณซื้อ MIX
โปรแกรมซอฟตแวรที่เรียกวา Philips Device Manager สามารถใชเครื่องคอม
พิวเตอรของคุณเพื่อตรวจสอบการอัปเกรดเฟรมแวรที่มีบนอินเตอรเน็ต
ติดตั้ง Philips Device Manager บนเครื่องคอมพิวเตอรจาก MIX หรือ
ดาวนโหลดเวอรชันลาสุดจาก www.philips.com/support
หมายเหตุ
ไฟล เพลงของค ณ
ุ จะไมไ ด ร บ
ั ผลกระทบจากการอ ป
ั เดตเฟ ร ม แวร 
ภ า ษา ไทย
•
ตรวจสอบ/ อัพเดตเฟรมแวรดวยตนเอง
1
ตรวจด ใู ห แ
 นใจวา คอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ได เ ช ื ่อ มตอ ก บ
ั อ ิน เตอร เน ต็
แล ว
2
เช ื ่อ มตอ MIX ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
3
บนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ให ค ล ิก Start (เร ิ ่ม) > Programs
(โปรแกรม) > Philips > Philips MP3 player > GoGear
SA3MXX Device Manager เพ ื ่อ เข า ส
 Philips

Device Manager
เพ ื ่อ เร ิ ่ม Philips Device Manager
4
คล ิก Update (อ พ
ั เดต)
»
Philips SA3MXX Device Manager จะตรวจหาการอัพเดตแล
วติดตั้งเฟรมแวรใหมจากอินเตอรเน็ต หากมี
5
เม ื ่อ หน า จอแสดง Update completed (อ พ
ั เดตเสร จ็ สมบ รู ณ)
6
ยกเล ิก การเช ื ่อ มตอ MIX จากคอมพ ิว เตอร 
ให ค ล ิก OK (ตกลง)
»
MIX จะรีสตารทหลังจากการอัพดตเฟรมแวรและพรอมสำหรับ
การเลนอีกครั้ง
TH
17
10
วิธีแกไขปญหา
หาก MIX ทำงานไมปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณสามารถรีเซ็ตเครื่องไดโดยขอ
มูลไมสูญหาย:
ฉันจะรีเซ็ต MIX ไดอยางไร
•
ให เ ส ีย บปลายปากกา หร ือ ว ตั ถ อุ ื ่น ลงในช อ งร ีเซ ต็ ท ี ่อตย รงด
 า นลา ง
ของ MIX กดค า งไว จ นกวา เคร ื ่อ งเลนจะป ด
•
หากต วั เล ือ กร ีเซ ต็ ด งั กลา วทำงานไม ส
 ำเร จ็
ให ท
 ำตามข ั ้ นตอนแก ไ ข MIX ด ว ย Philips Device Manager
ด งั น ี ้
1
บนคอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ ให เ ล ือ ก Start (เร ิ ่ม) > Programs
(โปรแกรม) > Philips > Philips MP3 player > GoGear
SA3MXX Device Manager เพ ื ่อ เร ิ ่ม Philips Device Manager
2
3
ป ด MIX กอ นท ี ่ค ณ
ุ จะดำเน ินการตอ
กดปุ ่ม ค า งท ี ่ป ุ ่ม ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
ขณะค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ MIX
เข า ก บ
ั เคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
4
กดปุ ่ม ค า งไว จ นกวา Philips Device Manager จะเห น
็ MIX
และเข า ส
โ หมดการก

ค  ืน
5
ท ี ่ค อมพ ิว เตอร  ให ค ล ิก ปุ ่ม Repair (ซ อ มแซม)
และทำตามคำแนะนำของ Philips Device Manager เพ ื ่อ ทำตาม
ข ั ้ นตอนการกค  ืนให เ สร จ็ สมบ รู ณ
6
เม ื ่อ ทำการกค  ืน เสร จ็ สมบ รู ณแล ว ให ย กเล ิก การเช ื ่อ มตอ MIX
7
ป ด MIX และเป ด ใหม 
18
TH
จากเคร ื ่อ งคอมพ ิว เตอร 
11
ขอมูลทางเทคนิค
หมายเหตุ
•
¹ แบตเตอร ี ่แบบชาร จ ได ม
 ีจำนวนรอบของการชาร จ ท ี ่จำก ดั อาย กุ ารใช ง านขอ
งแบตเตอร ี ่และจำนวนรอบของการชาร จ ไฟใหม จ ะแตกตา งก น
ั ไปตามการใช ง า
นและการต ั ้ งคา
เป ด
 /ป ด

แหลง จา ยไฟ: แบตเตอร ี ่ภ ายใน 150 mAh Li-ion polymer แบบชาร จ ได 
•
เวลาในการเลน MP3¹: ส งู ถ งึ 13 ช ั ่วโมง
ระบบเคร ื ่อ งเลน ความจ ขุ องการจ ดั เก บ
็ คำนวณโดยอ า งอ งิ จากเพลงท ี ่ม ีค วามยาว
4 นาท ีและใช ก ารเข า รห สั แบบ MP3 128 kbps
เวลาในการเลนว ิท ย ¹ุ : ส งู ถ งึ 7 ช ั ่วโมง
•
ซอฟต แ
 วร 
² 1GB = 1 พ น
ั ล า นไบต ; พ ื ้ นท ี ่จ ดั เก บ
็ จะน อ ยกวา ความจ ห
ุ นว ยความจำอาจไม
ส
 ามารถใช ง านได ท
 ั ้ งหมดเน ื ่อ งจากม ีก ารสงวนหนว ยความจำบางส ว นไว ส
 ำหร บ
ั
³ ความเร ว็ ในการถา ยโอนข ึ ้ นอย
ก
 บ
ั ระบบปฏ ิบ ตั ิก ารและการกำหนดคา ซอฟต
แวร ข
 องค ณ
ุ
Philips Device Manager
การเช ื อ
่ มตอ
หฟ
ู ง 3.5 มม.
USB 2.0 ความเร ว็ ส งู
ภ า ษา ไทย
ความตองการของระบบ
เส ีย ง
การแบ ง ช อ ง: 40 dB
การตอบสนองตอ ความถ ี :่ 45 - 16,000 Hz
พล งั ข บ
ั เส ีย ง: 10.0 mW
อ ตั ราส ว นส ญ
ั ญาณตอ การรบกวน: > 75 dB
การเล น
 เส ีย ง
รป
ู แบบท ี ่รองร บ
ั :
อ ตั ราบ ิต
อ ตั ราการส
ม ต วั อย า ง
MP3:
8 - 320 kbps ใน CBR และ VBR
•
•
•
•
•
•
•
•
Windows® XP (SP3 หร ือ ส งู กวา) / Vista / 7
Pentium III 800 MHz processor หร ือ ส งู กวา
512 MB RAM
พ ื ้ นท ี ่บ นฮาร ด ด ิสก  500 MB
การเช ื ่อ มตอ อ ิน เตอร เน ต็
Windows® Internet Explorer 6.0 หร ือใหม ก วา
ไดรฟ  CD-ROM
พอร ต USB
8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32,
44.1, 48 kHz
WMA:
10 - 320 kbps ใน CBR
8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1,
32 - 192 kbps ใน VBR
48 kHz
FLAC:
ส งู ถ งึ 1.1 Mbps
44.1 kHz
APE:
ส งู ถ งึ 1.3 Mbps
48 Khz
การถ า ยโอนเพลง³
ลากและวางใน Windows® Explorer
สือ
่ จด
ั เก บ
็ ข อ ม ลู
ความจ ห
ุ นว ยความจำภายใน²:
SA3MXX02 2GB NAND Flash
SA3MXX04 4GB NAND Flash
SA3MXX08 8GB NAND Flash
การแสดงผล
จอภาพ LCD ส ี 128 x 64 พ ิก เซล
TH
19
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
SA3MXX_02 55 93 97_UM_TH_V1.1
wk11094
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement