Philips GoGEAR เครื่องเล่นเพลง MP3 SA3RGA02PN/97 คู่มือผู้ใช้

Philips GoGEAR เครื่องเล่นเพลง MP3 SA3RGA02PN/97 คู่มือผู้ใช้
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับบริการเสริมได้ที่
www.philips.com/welcome
SA3RGA02
SA3RGA04
SA3RGA08
วิทยุ
B/02
G/02
K/02
R/02
B/97
BP/97
G/97
K/97
KP/97
KS/97
P/97
PP/97
TH คู่มือผู้ใช้
BN/02
KN/02
PN/02
SN/02
XN/02
สารบัญ
การลบไฟลสื่อออกจากไลบรารี
ซิงคเครื่องเลนกับ Philips Songbird
1
ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ
4
การบำรุงรักษาทั่วไป
4
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ
6
6
2
เครื่องเลนใหมของคุณ
7
ภายในกลองมีอะไรบาง
7
ซอฟตแวรที่โหลดบนเครื่องเลน
7
ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน
7
เริ่มตนใชงาน
8
การชารจไฟ
8
เปดหรือปดเครื่องเลน
8
การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ
20
การซิงคอัตโนมัติ
20
การซิงคดวยตนเอง
21
เพลง
22
คนหาเพลงบนเครื่องเลน
22
คนหาเพลงตามขอมูลเพลง
22
คนหาเพลงตามรายการเพลง
22
คนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล
22
Superscroll
22
4
ภาพรวม
9
การควบคุม
9
หนาจอหลัก
5
10
การเลือกธีม
10
ปุ่มล็อค/ปลดล็อค
10
เปด/ปดหนาจอ
10
23
เลือกตัวเลือกการเลน
23
7
23
การเพิ่มเพลงในรายการเพลงแบบพกพา
23
ลบเพลงจากรายการเพลงแบบพกพา
23
การลบเพลงจากเครื่องเลน
23
หนังสือเสียง
24
การซิงคหนังสือเสียงกับเครื่องเลน
24
การติดตั้ง AudibleManager ลงบน PC
24
การดาวนโหลดหนังสือเสียงลงบน PC
24
ซิงคกับเครื่องเลน
24
คนหาหนังสือเสียงบนเครื่องเลน
25
การซิงคกับไลบรารีสื่อของ PC
11
การเลนหนังสือเสียง
25
การติดตั้ง Philips Songbird
11
การลบหนังสือเสียงออกจากเครื่องเลน
25
การเลือกไฟลสื่อจาก PC
11
วิทยุ FM
26
การจูนสถานีวิทยุ
26
การฟงวิทยุ FM
26
จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา
26
รายการบันทึก
28
การตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ
11
การอิมพอรตไฟลสื่อ
13
การรับเนื้อหาจากแหลงขอมูลออนไลน
13
การเลนออนไลน
13
การเพิ่มลงใน Philips Songbird
14
การคนหาดวยขอมูลที่กำกับ
การคนหาดวยคำสำคัญ
การสรางรายการเพลงใน Philips Songbird
สรางรายการเพลง
14
15
16
16
17
การบันทึกลำดับการเลนเปนรายการเพลง
18
การเลนรายการเพลง
18
18
การแกไขขอมูลที่กำกับ (Metadata)
18
การรับอารตเวิรคของอัลบั้ม
19
TH
9
15
การสรางรายการเพลง LikeMusic
การจัดการไฟลสื่อใน Philips Songbird
8
13
การคนหาออนไลน
การคนหาใน Philips Songbird
ii
9
นาวิเกตจากหนาจอหลัก
22
การเลนจากคอลเลคชันเดียวกัน
รายการเพลง
8
19
การเลือกซิงคอัตโนมัติหรือซิงคดวยตนเอง
เลนเพลง
3
19
10
11
การบันทึกจากวิทยุ FM
28
การฟงรายการบันทึกวิทยุ FM
28
การลบรายการบันทึกออกจากเครื่องเลน
28
การถายโอนรายการบันทึกไปยังคอมพิวเตอร
28
มุมมองโฟลเดอร
29
การตั้งคา
30
โหมดเลน
30
การตั้งคาเสียง
30
30
การตั้งคาหนาจอ
30
ธีม
30
ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ
30
ภาษา
30
ขอมูลของคุณ
31
ฟอรแมตอุปกรณ
31
การตั้งคาตามแบบโรงงาน
31
CD ตัวติดตั้ง
31
12
อัพเดตเฟรมแวรผาน Philips Songbird
32
13
การซอมแซมเครื่องเลนผาน Philips Songbird
33
ขอมูลทางเทคนิค
34
ความตองการของระบบ
34
14
ภาษาไท ย
ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง
หากตองการความชวยเหลือ
โปรดไปที่
www.philips.com/welcome
ซึ่งคุณสามารถเขาใชงานสื่อสนับสนุนตางๆ อยางสมบูรณ เชน คมือผใช
ซอฟตแวรอัปเดตลาสุด และการตอบคำถามที่พบบอย
TH
3
1
ขอมูลความปลอดภัยที่สำคัญ
เสียงอาจจะผิดเพี้ยนได ในชวงระยะเวลาหนึ่งการปรับการไดยินเสียง
“ในระดับที่ฟงสบาย” จะเปนระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังการฟงเปนเวลานาน
เสียง “ปกติ” แทจริงแลวอาจเปนเสียงดัง และเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของค
การบำรุงรักษาทั่วไป
ุณ เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณนี้ ใหคุณตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัยกอ
นที่จะปรับการไดยินเสียง และปลอยไว
ในการตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:
การแปลเอกสารน ี ้ ใช เ พ ื ่อ การอ า งอ งิ เท า น ั ้ น
หากฉบ บ
ั ภาษาอ งั กฤษและฉบ บ
ั แปลไม ส
 อดคล อ งก น
ั ฉบ บ
ั ภาษาอ งั กฤษ
เป น
 ฉบ บ
ั ท ี ่ม ีผ ลบ งั ค บ
ั ใช เ หน ือ กวา
ใหปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งคาต
ใหเพิ่มระดับเสียงอยางชาๆ จนกระทั่งคุณสามารถไดยินเสียงชัดเจนและรสึกสบา
ย โดยไมมีความผิดเพี้ยน
ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:
ขอควรระวัง
การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง ‘ปลอดภัย’ สามารถกอใหเกิดการสู
ญเสียการไดยิน
•
•
•
•
ในการหล ีก เล ี ่ย งความเส ีย หายและการทำงานผ ิด ปกต ิ:
หร ือ แสงแดดโดยตรง
ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำตามคำแนะนำตอไปนี้เมื่อใชงานหูฟงของคุณ
ห า มทำเคร ื ่อ งเลน ตก หร ือ ห า มทำให ว ตั ถ ใุ ดๆ ตกลงบนเคร ื ่อ งเลนของค ณ
ุ
ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
ห า มทำเคร ื ่อ งเลน ตกน  ห า มม ิให ช
 อ งเส ีย บห ฟ
ู ง หร ือ ช อ งใส แ
 บตเตอร ี ่ถ ก
ู น  เ
ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการไดยินเสียงของคุณ
น ื ่อ งจากน  ท ี ่เข า ไปในต วั เคร ื ่อ งอาจทำให ต วั เคร ื ่อ งได ร บ
ั ความเส ีย หายรุน แรง
•
•
อาจม ีส ญ
ั ญาณรบกวนหากม โี ทรศ พ
ั ท ม ือ ถ ือ ท ี ใ่ ช ง านในบร ิเวณใกล เ ค ีย ง
คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราวในสถานการณที่มีแนว
กรณข องค ณ
ุ Philips จะไม ร บ
ั ผ ิด ชอบตอ ความเส ีย หายใดท ี ่เก ิด ข ึ ้ นก บ
ั ข อ ม ลู
โนมวาจะเปนอันตราย
จ ดั การ (ถา ยโอน, ลบ, อ ื ่นๆ) ไฟล เพลงของค ณ
ุ ด ว ยซอฟต แวร เพลงท ี ใ่ ห ม
 าเท า น
ั ้ นเพ ื ่อ หล ีก เล ี ่ย งป ญหาตา งๆ
•
หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถไดยินเสียงรอบตัวคุณ
สำรองไฟล ข
 องค ณ
ุ ตรวจสอบวา ค ณ
ุ เก บ
็ ไฟล ต น
 ฉบ บ
ั ท ี ่ค ณ
ุ ดาวน โ หลดลงในอ ป
ุ
หากผล ิต ภ ณ
ั ฑ ไ ด ร บ
ั ความเส ีย หาย หร ือไม ส
 ามารถอา นข อ ม ลู ได 
•
ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะและหยุดพักอยางเหมาะสม
อย า ให เ คร ื ่อ งเลนถ กู ความร อ นส งู มากเก ินไป ซ ึ ่ง เก ิด จากอ ป
ุ กรณทำความร อ น
หามใชหูฟงขณะควบคุมยานพาหนะ ป่นจักรยาน เลนสเก็ตบอรด และอื่นๆ
เนื่องจากอาจเปนอันตรายตอการจราจรและผิดกฎหมายในหลายพื้นที่
ห า มใช ส
 ารทำความสะอาดท ี ่ม ีส ว นผสมของแอลกอฮอล  แอมโมเน ีย เบนซ ิน
หร ือ สารท ี ่ม ฤี ทธ ิ ์ ก ดั กร อ น เน ื ่อ งจากสารเหลา น ี ้ จะทำให เ คร ื ่อ งเลนชำรุ
ดเส ีย หาย
การดัดแปลง
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิตอาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุป
กรณของผใชเปนโมฆะ
เก ี ย
่ วก บ
ั การทำงานและอ ณ
ุ หภ ม
ู ิก ารจ ด
ั เก บ
็
•
ใช ง านในท ี ่ท ี ่ม ีอ ณ
ุ หภ ูม ิระหวา ง 0 และ 35ºC (32 ถ งึ 95ºF)
เสมอ
•
จ ดั เก บ
็ ในท ี ่ท ี ่ม ีอ ณ
ุ หภ ูม ิระหวา ง -20 และ 45ºC (-4 to 113ºF)
เสมอ
•
อาย กุ ารใช ง านแบตเตอร ี ่อ าจส ั ้ นลงในสภาพอ ณ
ุ หภ ูม ิต 
ขอมูลลิขสิทธิ์
ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัทหรือองค
กรรายนั้นๆ
การทำสำเนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต ไมวาจะเปนการดาวนโหลดจ
ากอินเตอรเน็ตหรือจากซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญ
ญาระหวางประเทศ
ช ิ ้ นส ว น/อ ุปกรณ เ สร ิม:
โปรดไปท ี ่ www.philips.com/support เพ ื ่อ ส ั ่ง ซ ื ้ อช ิ ้ นส ว น/
อป
ุ กรณเสร ิม
การทำสำเนาสื่อที่มีการปองกันการทำสำเนา รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล
การกระจายเสียง และการบันทึกเสียงโดยไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิดลิ
ขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทำผิดทางอาญา ไมควรนำอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุด
ประสงคดังกลาว
การฟงอยางปลอดภัย
Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์
ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:
การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรายตอการไดยินของคุณ
ผลิตภัณฑนี้สามารถใหเสียงในชวงระดับความดังที่อาจกอใหเกิดการสูญเสียการไ
ดยินสำหรับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลาไมถึงนาที ชวงระดับความดังเสีย
งที่ดังขึ้นมีไวสำหรับผซึ่งอาจประสบกับการสูญเสียการไดยินอยแลว
Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และเราขอใหผใชของเรากระท
ำเชนนั้นดวย
4
TH
e
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เดิม
Although the software has been tested thoroughly, the
author is in no way responsible for damages due to bugs or
การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนการละเมิดกฎหมาย
misuse.
ลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ
If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you
การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิดชอบของคุณ
must cease using this source code and remove it from your storage
การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบพกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดาว
device.
นโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุดประสงคเพื่อใชกับโดเมนสาธารณ
ะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตองเทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสำหรับการ
FLAC decoder
ใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิชย และตองเคารพคำแนะนำในการใชลิขสิทธิ์ซึ่งกำ
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009
หนดโดยเจาของลิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คำแนะนำนั้นอาจระบุวาหามมิใหมีก
Josh Coalson
ารคัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่งไมอนุญา
ตใหทำการคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณเชนนั้น ฟงกชันการบันทึกจะไมทำงาน
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
และคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
การบันทึกขอมูล
•
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ และเสริมประสบการณผใช
Philips ใหนาประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อใหทราบถึงลักษณะการใชงานอุปกรณนี้ เครื่อง
เลนนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลลักษณะการใชงานไวในสวนของหนวยความจำแ
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
•
Redistributions in binary form must reproduce the above
บบไมลบเลือนของเครื่อง ขอมูลเหลานี้นำไปใชเพื่อระบุ และคนหาขอผิดพลาด
copyright notice, this list of conditions and the following
หรือปญหาตาง ๆ ที่คุณในฐานะที่เปนผใชอาจประสบขณะใชอุปกรณ
disclaimer in the documentation and/or other materials
ขอมูลที่จัดเก็บ ไดแก ระยะเวลาการเลนในโหมดเพลง ระยะเวลาการเลนในโห
มดวิทยุ จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จัดเก็บจะไมแสดงใหเห็
provided with the distribution.
•
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names
นถึงเนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปกรณ หรือแหลงที่ดาวนโหลด ขอมูลที่จัดเก็บบนอุ
of its contributors may be used to endorse or promote
ปกรณสามารถเรียกดู และนำมาใช เฉพาะเมื่อผใชสงอุปกรณคืนแกศูนยบริการ
products derived from this software without specific prior
Philips เทานั้น และเพื่อใหงายตอการคนหา และปองกันขอผิดพลาดเทานั้น
written permission.
ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดในครั้งแรกที่ผใชรองขอ
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
Monkey’s Audio decoder
a
The Monkey’s Audio SDK and source code can be freely
used to add APE format playback, encoding, or tagging
support to any product, free or commercial. Use of the
code for proprietary efforts that don’t support the official
APE format require written consent of the author.
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
b
c
Monkey’s Audio source can be included in GPL and open-
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
source software, although Monkey’s Audio itself will not be
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
subjected to external licensing requirements or other viral
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
source restrictions.
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
Code changes and improvements must be contributed back
to the Monkey’s Audio project free from restrictions or
royalties, unless exempted by express written consent of
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
the author.
d
Any source code, ideas, or libraries used must be plainly
acknowledged in the software using the code.
TH
5
ภาษาไท ย
ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น และ/หรือเผยแพรโดยไมไดรับ
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต
และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใชใหมได
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือผลิตภัณฑที่อยภาย
ใตขอบังคับ European Directive 2002/96/EC:
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดว
ยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทิ้งผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพ
อยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภา
พได
คำเตือน
•
การถอดแบตเตอร ี ใ่ นต วั เคร ื ่อ งออกส ง ผลให ก ารร บ
ั ประก น
ั เป น
 โมฆะและสามาร
ถทำให ผ
 ล ิต ภ ณ
ั ฑ เส ีย หายได 
•
คำแนะนำเก ี ่ย วก บ
ั ข ั ้ นตอนการถอดและกำจ ดั น ั ้ นเป น
 ข ั ้ นตอนท ี ่ส ามารถทำไ
ด เ ม ื ่อผล ิต ภ ณ
ั ฑ ห มดอาย กุ ารใช ง านแล ว เท า น ั ้ น
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อยา
งถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได
ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟใหมไดภายใต European
Directive 2006/66/EC และคุณไมสามารถทิ้งแบตเตอรี่ดังกลาวรวมกับขยะป
คำประกาศของสหภาพยุโรป
กติจากครัวเรือนได
อุปกรณนี้ถูกตองตามขอกำหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป
เพื่อเปนการปกปองการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑของคุณ
ใหนำผลิตภัณฑของคุณไปยังศูนยเก็บรวบรวมแบตเตอรี่อยางเปนทางการ
หรือศูนยบริการที่มีผเชี่ยวชาญที่สามารถถอดแบตเตอรี่ตามที่แสดงได
6
TH
เครื่องเลนใหมของคุณ
ซอฟตแวรที่โหลดบนเครื่องเลน
ใน RAGA คุณสามารถทำสิ่งเหลานี้ได:
RAGA มาพรอมกับซอฟตแวรตอไปนี้:
•
•
•
•
•
เลน เพลง;
Philips Songbird (ช ว ยค ณ
ุ ในการอ พ
ั เดตเฟ ร ม แวร ข
 องเคร ื ่อ งเลน
และจ ดั การไลบราร ีส ื ่อ ของค ณ
ุ บนพ ีซ ีและเคร ื ่อ งเลน)
ฟ งหน งั ส ือ เส ีย ง;
หาคล ื ่นว ิท ย ุ FM (ม ีอใ ยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น);
บน
ั ท ึก จากว ิท ย ุ FM (ม ีอใ ยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น)
ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน
ภายในกลองมีอะไรบาง
ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง RAGA:
โปรดตรวจสอบวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอไปนี้:
•
•
ม
ค ือผใ ช 
คำถามท ี ่พ บบ อ ย
เครื่องเลน
หูฟง
สายเคเบิล USB
คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
Philips GoGear audio player
Quick start guide
หมายเหตุ
•
รป
ู ภาพท ี ่ป รากฏเป น
 การอ า งอ งิ เท า น ั ้ น Philips สงวนส ิท ธ ิ ์ ในการออกแบบ /
ส ีส น
ั ของผล ิต ภ ณ
ั ฑ โ ดยไม ต อ งแจ ง ลว งหน า
TH
7
ภาษาไท ย
2
3
เริ่มตนใชงาน
เปดหรือปดเครื่องเลน
กดคางที่
การชารจไฟ
/ จนกวาเครื่องเลนจะเปดหรือปด
RAGA มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานพอรต USB ของคอมพิวเตอรได
ตามที่แสดง เชื่อมตอ RAGA เขากับพีซีโดยใชสายเคเบิล USB
การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ
เคร ื ่อ งเลน ม ีค ณ
ุ สมบ ตั ิส แตนด บ ายและป ด เคร ื ่อ งอ ตั โนม ตั ิ ซ ึ ่ง ช ว ยให ป
 ร
ะหย ดั พล งั งานแบตเตอร ี ่
หล งั จากอย
ใ นโหมดพ

กั 10 นาท ี (ไม ม
 ีก ารเลน เพลง ไม ม
 ีก ารกดปุ ่มใดๆ)
เคร ื ่อ งเลนจะป ด การทำงาน
หมายเหตุ
•
เม ื ่อ ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ RAGA เข า ก บ
ั คอมพ ิว เตอร  จะปรากฏต วั เล ือ กอย า งย อ เพ
ื ่อ เล ือ ก:
[ชาร จ และถ า ยโอน] หร ือ [ชาร จ และเล น
 ]
•
RAGA จะใช  [ชาร จ และถ า ยโอน] โดยอ ตั โนม ตั ิ หากไม ม
 ีก ารเล ือ กใหม 
การแสดงระด บ
ั แบตเตอร ี ่
•
เม ื ่อ แบตเตอร ี ่ต  หน า จอแสดงแบตเตอร ี ่ต  จะปรากฏ
ข ึ ้ นซ  ๆ
•
เม ื ่อ เสร จ็ ส ิ ้ นกระบวนการชาร จ ,
จะปรากฏข ึ ้ น
หมายเหตุ
•
แบตเตอร ี ่แบบชาร จ ได ม
 ีจำนวนรอบของการชาร จ ท ี ่จำก ดั อาย กุ ารใช ง านขอ
งแบตเตอร ี ่และจำนวนรอบของการชาร จ ไฟใหม จ ะแตกตา งก น
ั ไปตามการใช ง า
นและการต ั ้ งคา
ในการประหย ด
ั พล งั งานแบตเตอร ี แ
่ ละเพ ิ ม
่ ระยะเวลาในการเล น

ให ท
 ำข ั ้ นตอนต อ ไปน ี ้ บน RAGA:
•
ต ั ้ งคา ต วั ต ั ้ งเวลาป ด ไฟหน า จอให ม
 ีค า ต  ลง (ไปท ี ่
[การต ั ้ งค า หน า จอ] > [ต วั ต ั ้ งเวลาแบ ค
็ ไลท ] )
8
TH
>
4
ภาพรวม
1
/
กดค า ง: เป ด /ป ด เคร ื ่อ งเลน
ภาษาไท ย
กด: เพ ื ่อ ล อ็ ค/ปลดล อ็ คท กุ ปุ ่ม
2
กด: ย อ นกล บ
ั หน ึ ่ง ระด บ
ั
กดค า ง: ย อ นกล บ
ั ไปย งั หน า จอหล กั
การควบคุม
3
กด: เล ือ กต วั เล ือ ก หร ือ เร ิ ่ม /หย ดุ ช ั ่ว คราว/
กล บ
ั ไปเลน ตอ
4
จอแสดงผล
5
แสดงเมน ตู วั เล ือ ก
6
7
ช อ งเส ีย บห ฟ
ู ง 3.5 มม.
/
ในต วั เล ือกท ี แ
่ สดงรายการ:
กด: ข า มไปย งั ต วั เล ือ กกอ นหน า /ถ ดั ไป
บนหน า จอการเล น
 :
กด: เพ ิ ่ม /ลดระด บ
ั เส ีย ง
กดค า งไว : เพ ิ ่ม /ลดระด บ
ั เส ีย งอย า งรวดเร ว็
/
บนหน า จอการเล น
 :
กด: ข า มไปย งั ต วั เล ือ กถ ดั ไป/กอ นหน า
กดค า ง: ค น
 หาภายในไฟล ป
 จ จ บ
ุ น
ั
8
RESET
กดท ั ้ งหมดโดยใช ป
 ลายปากกาล ก
ู ล ื ่น เม ื ่อ หน า จอ
ไม ต อบสนองตอ การกดปุ ่ม
9
ช อ งเส ีย บ USB สำหร บ
ั การชาร จ ไฟและถา ยโอ
นข อ ม ลู
หนาจอหลัก
เมน ู
โหมด
เพ ื อ
่
เพลง
เลนไฟล เส ีย ง
ว ิท ย ุ FM
หาคล ื ่นว ิท ย ุ FM (ม ีอใ ยนบางร

น
 
เท า น ั ้ น);
บน
ั ท ึก จากว ิท ย ุ FM
(ม ีอใ ยนบางร

น
 เท
 า น ั ้ น)
ม ุม มองโฟลเดอร 
ด ไู ฟล ใ นโฟลเดอร 
การต ั ้ งคา
ปร บ
ั แตง การต ั ้ งคา ของ
RAGA
TH
9
นาวิเกตจากหนาจอหลัก
•
จากหน า จอหล กั ค ณ
ุ สามารถเข า ใช เ มน กู ารใช ง านโดยกดปุ ่ม การน
าว ิเกต
•
/
และ
ในการย อ นกล บ
ั ไปท ี ่ห น า จอกอ นหน า , กด
ซ  ๆ; หร ือ กดค า งท ี ่
เพ ื ่อ กล บ
ั ไปท ี ่ห น า จอหล กั
สล บ
ั ไปมาระหว า งหน า จอหล ก
ั และหน า จอการเล น

•
บนหน า จอหล กั , กด
และเล ือ ก [การเล น
 ]
หร ือ [เล น
 คร ั ้ งล า ส ดุ ];
•
บนหน า จอการเลน , กดค า งท ี ่
การเลือกธีม
ในการเล ือกธ ีมสำหร บ
ั หน า จอ
•
บนหน า จอหล กั , กด
และเล ือ ก [ธ ีม ]
ปุ่มล็อค/ปลดล็อค
เมื่อเปดเครื่องเลน ใหล็อคเพื่อปองกันเครื่องทำงานโดยไมตั้งใจ
•
กด / ส ั ้ นๆ เพ ื ่อ ล อ็ คหร ือ ปลดล อ็ คปุ ่ม
»
ทุกปุ่มยกเวนปุ่มระดับเสียงจะถูกล็อคและไอคอนล็อคจะปรากฏ
บนหนาจอ
เปด/ปดหนาจอ
ในการประหยัดพลังงาน หนาจอจะปดเองอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่กำหนด
ลวงหนา ถา
•
•
ไม ม
 ีก ารดำเน ินการใหม บ
 น RAGA; และ
ม ีก ารเล ือ กคาใน
> [การต ั ้ งค า หน า จอ] >
[ต วั ต ั ้ งเวลาแบ ค
็ ไลท ]
ในการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน
•
10
TH
กดปุ ่มใดก ไ็ ด 
การซิงคกับไลบรารีสื่อของ PC
หากหน า ตา งป อ ปอ พ
ั ไม ป
 รากฏอ ตั โนม ตั ิ ให ด ำเน ินการตอไปน ี ้ :
1
ต อ งแนใจวา เล ือ กต วั เล ือ กตอไปน ี ้ บนเคร ื ่อ งเลน แล ว :
•
ดวย Philips Songbird, คุณสามารถทำสิ่งเหลานี้:
•
•
•
•
2
ใน
> [CD ต วั ต ิดต ั ้ ง] เล ือ ก [เป ด
 ใช ]
บน PC, เล ือ ก My Computer (คอมพ ิว เตอร ข
 องฉ น
ั )(Windows
จ ดั การคอลเลคช น
ั ส ื ่อ ของค ณ
ุ บน PC;
XP / Windows 2000) / Computer (คอมพ ิว เตอร ) (Windows
ซ งิ ค  RAGA ก บ
ั ไลบราร ีส ื ่อ ของ PC;
Vista / Windows 7)
ลงทะเบ ีย น RAGA ท ี ่ www.philips.com/welcome;
»
ไดรฟ Philips Songbird จะปรากฏขึ้น
อพ
ั เดตเฟ ร ม แวร ข
 อง RAGA (โปรดด ท
ู ี่
‘อ พ
ั เดตเฟ ร ม แวร ผ
 า น Philips Songbird’ ในหน า 32);
•
3
หากต อ งการเร ิ ่ม การต ิด ต ั ้ ง ให ด บ
ั เบ ิล คล ิกไดรฟ  Philips
Songbird
ซ อ ม RAGA (โปรดด ท
ู ี ่ ‘การซ อ มแซมเคร ื ่อ งเลนผ า น
Philips Songbird’ ในหน า 33)
หมายเหตุ
•
ในการต ิด ต ั ้ ง ค ณ
ุ ต อ งเห น
็ ด ว ยก บ
ั เง ื ่อ นไขส ิท ธ ิ ์ การใช ง าน
การติดตั้ง Philips Songbird
การเลือกไฟลสื่อจาก PC
การตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ
สร า งโฟลเดอร ก ลาง
คณ
ุ อาจต อ งการเพ ิ ่มไฟล ส
 ื ่อ ท ั ้ งหมดไปย งั ไลบราร โี ดยอ ตั โนม ตั ิเ ม ื ่อ ค ดั ล
อกไฟล เหลา น ั ้ นไปย งั โฟลเดอร  ขอแนะนำให ส
 ร า งโฟลเดอร ก ลาง ใน
Philips Songbird, ต ั ้ งคาโฟลเดอร ก ลางเป น
 โฟลเดอร ต รวจสอบ ในแต
ละคร ั ้ งท ี ่ค ณ
ุ เร ิ ่ม ต น
 Philips Songbird, เพลงตา งๆ จะถ กู เพ ิ ่มไปย งั /
ลบออกจาก Philips Songbird เน ื ่อ งจากเพลงเหลา น ั ้ นอย
ใ นโฟลเดอร

ก ลาง
บน PC ให ส
 ร า งโฟลเดอร ก ลางเพ ื ่อ บ น
ั ท ึกไฟล ส
 ื ่อ ท ั ้ งหมด เช น

D:\Songbird media
การเร ิ ม
่ ตน
 คร ั ้ งแรก
การเร ิ ่ม ต น
 คร ั ้ งแรกของค ณ
ุ Philips Songbird บน PC ให ท
 ำตามข ั ้ นตอ
การต ิดต ั ้ ง Philips Songbird เป น
 คร ั ้ งแรก
เม ื ่อ ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ RAGA เข า ก บ
ั PC เป น
 คร ั ้ งแรก หน า ตา งป อ ปอ พ
ั จ
ะปรากฏข ึ ้ น:
1
เล ือ กภาษาและประเทศของค ณ
ุ
2
ทำตามคำแนะนำท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ ต ิด ต ั ้ งให เ สร จ็ สมบ รู ณ
นเม ื ่อ พรอมท เพ ื ่อ อ ิม พอร ต ไฟล ส
 ื ่อ ท ี ่ม ีอไ ยปท
 ี ่ Philips Songbird:
•
เล ือ กดโฟลเดอร ส
 ื ่อ iTunes เพ ื ่อ อ ิม พอร ต ไลบราร ี iTunes
ท ี ่ม ี;
•
เล ือ กโฟลเดอร ก ลางเพ ื ่อ ด ูและอ ิม พอร ต ไฟล ส
 ื ่อ ท ี ่ม ีอย 
»
โฟลเดอรกลางถูกตั้งเปนโฟลเดอรตรวจสอบของ Philips
Songbird
หมายเหตุ
•
ในการต ิด ต ั ้ ง ค ณ
ุ ต อ งเห น
็ ด ว ยก บ
ั เง ื ่อ นไขส ิท ธ ิ ์ การใช ง าน
TH
11
ภาษาไท ย
5
ในการต ั ้ งค า โฟลเดอร ส
 ือ
่ iTunes
ในการต ั ้ งค า โฟลเดอร ต
 รวจสอบ
ใน Philips Songbird, ให ต ั ้ งคาโฟลเดอร ต รวจสอบด งั น ี ้ :
1
ใน Philips Songbird, ไปท ี ่ Tools (เคร ื อ
่ งม ือ) >
Options...(ต วั เล ือก)
1
เล ือ ก Tools (เคร ื อ
่ งม ือ) > Options (ต วั เล ือก)
2
เล ือ ก Media Importer (เคร ื อ
่ งม ืออ ิม พอร ต
 สือ
่ ),
2
ใน Options (ต วั เล ือก), เล ือ ก Media Importer
จากน ั ้ นแท บ
็ iTunes Importer (เคร ื อ
่ งม ืออ ิม พอร ต
 iTunes)
3
4
(เคร ื อ
่ งม ืออ ิม พอร ต
 สือ
่ ) จากน ั ้ น เล ือ กแท บ
็ Watch Folders
(โฟลเดอร ต
 รวจสอบ)
ตรวจสอบท ี ่ต ั ้ งไลบราร ีและต วั เล ือ ก
คล ิก ปุ ่ม Import Library (อ ิม พอร ต
 ไลบราร ี )
3
งทำเคร ื ่อ งหมายตามท ี ่แสดง
ถ ดั จากท ี ่ต ั ้ งไลบราร ี
»
ซอฟตแวรจะอิมพอรตไลบรารี iTunes ลงใน Philips Songbird
ใน Watch Folders (โฟลเดอร ต
 รวจสอบ), ทำเคร ื ่อ งหมายท ี ่ก ลอ
4
คล ิก Browse (เล ือก) และเล ือ กโฟลเดอร ก ลาง (เช น
 D:\Songbird
media) เป น
 โฟลเดอร ต รวจสอบ
»
ใน Philips Songbird, ไฟลสื่อจะถูกเพิ่มหรือลบเมื่อไฟลเหลานั้นอ
ยในโฟลเดอรเพลงกลาง
12
TH
การคนหาออนไลน
การอ ิม พอร ต
 ไฟล ส
 ือ
่ จากโฟลเดอร อ
 ื ่น
1
•
เล ือ กบร ิก ารออนไลน :
•
•
ใน Philips Songbird,
ไปท ี ่ File (ไฟล ) > Import Media (อ ิม พอร ต
 สือ
่ )
เพ ื ่อ เล ือ กโฟลเดอร บ น PC
»
•
ภาษาไท ย
การอิมพอรตไฟลสื่อ
เล ือ กต วั เล ือ กหน ึ ่งใน Services (บร ิก าร);
หร ือ , ในกลอ งค น
 หา คล ิก ท ี ่ล ก
ู ศรลงเพ ื ่อ เล ือ กบร ิก าร
ออนไลน 
ไฟลสื่อถูกเพิ่มไปที่ Library (ไลบรารี)
หร ือไปท ี ่ File (ไฟล ) > Import a playlist
(อ ิม พอร ต
 รายการเพลง) เพ ื ่อ เล ือ กรายการเพลงบน PC
»
ไฟลสื่อถูกเพิ่มไปที่ Playlists (รายการเพลง)
การรับเนื้อหาจากแหลงขอมูลออนไลน
»
คุณสามารถเขาถึงและซื้อเนื้อหาจากแหลงขอมูลออนไลนได
เลือกบริการออนไลนที่มีใน Services (บริการ) บนหนาตางตัวเลือกแหลงที่มา
2
คุณจะเขาไปที่เว็บเพจของแหลงขอมูลออนไลน
เล ือ กไฟล ส
 ื ่อ ของค ณ
ุ
•
หากจำเป น
 ให ป
 อนคำหล กั ลงในกลอ งค น
 หา
หมายเหตุ
•
กอ นท ี ่จะดาวน โ หลดหร ือ ซ ื ้ อเน ื ้ อหา ค ณ
ุ ต อ งสม คั รสมาช ิก บร ิก ารออนไลน 
การเลนออนไลน
และล อ็ กอ ิน เข า ส
แอคเคาท

ข
 องค ณ
ุ
•
บร ิก ารบางประเภทจะม ีให ในบางประเทศเท า น ั ้ น
หมายเหตุ
•
กอ นท ี ่ค ณ
ุ จะเลน เพลงจาก Rhapsody, ค ณ
ุ ต อ งสม คั รสมาช ิก บร ิก าร
และล อ็ กอ ิน เข า ส
แอคเคาท

ข
 องค ณ
ุ
บนเว บ
็ เพจของ Rhapsody
•
•
ในการเลน เพลงท ั ้ งหมดในรายการเพลง, คล ิก เล น
 ท ั ้ งหมด;
ในการเลน เพลงเด ีย ว, เล ือ กเพลงและคล ิก
ท ี ่อถ ย ดั ไป
TH
13
การเพิ่มลงใน Philips Songbird
การคนหาใน Philips Songbird
ในการถา ยโอนเพลงจาก Rhapsody ไปย งั Philips Songbirdเพ ิ ่ม เพลงไป
ย งั รายการเพลงใน Philips Songbird (โปรดด ท
ู ี ่ ‘การสร า งรายการเพลงใน
Philips Songbird ม โี ครงสร า งด งั ตอไปน ี ้ :
Philips Songbird’ ในหน า 16)
บนเว บ
็ เพจของ Rhapsody
•
ในการเพ ิ ่ม เพลงท ั ้ งหมดในรายการเพลงลงใน Philips Songbird,
คล ิก
•
(Add All) เพ ิ ม
่ ท ั ้ งหมด
ในการเพ ิ ่ม เพลงเด ีย วลงใน Philips Songbird, เล ือ กเพลงและคล ิก
ท ี ่อถ ย ดั ไป
a
Player pane (หน า ต า งเคร ื อ
่ งเล น
 ): คล ิกป ุ ม
่ เพ ื อ
่ เล น
 ไฟล ส
 ือ
่ ใ
นไลบราร ีส ื อ
่ ของ Philips Songbird
b
Source selector pane (หน า ต า งต วั เล ือกแหล งท ี ม
่ า):
คล ิกเพ ื อ
่ เล ือกแหล งข อ ม ลู ; คล ิก / เพ ื อ
่ แสดงหร ือ ซ อ นแห
ล งข อ ม ลู ย อ ย
•
•
•
•
Library (ไลบราร ี ): ไลบราร ีส ื ่อ ของ Philips Songbird
Devices (อ ุปกรณ ) : เคร ื ่อ งเลนท ี ่เช ื ่อ มตอ ก บ
ั PC
Services (บร ิก าร): แหลง ส ื ่อ ออนไลน 
รายการเพลง): รายการเพลงท ี ่ค ณ
ุ สร า งในไลบราร ีส ื ่อ ของ
Philips Songbird
c
Contents pane(หน า ต า งเน ื ้ อหา): ด เู น ื ้ อหาในแหล งข อ ม ลู
ป จจ บ
ุ น
ั
14
TH
e
Information pane (หน า ต า งข อ ม ลู ): MashTape สามารถเช ื อ
่ ม
มม
ุ มองหน า ต า งการกรอง (Filter pane view)
ตอ ข อ ม ลู ท ี ม
่ ีอซ
ย  ึ ่งเก ี ย
่ วข อ งก บ
ั ไฟล ส
 ือ
่ ทีก
่ ำล งั เล น
 จาก
ในม ุม มองหน า ตา งการกรอง สามารถกรองไฟล ส
 ื ่อไว ด ว ยแท ก็ ข อ ม ลู ท ี ่ก
แหล งข อ ม ลู ทางอ ิ นเตอร เ น ต
็ ได 
ำก บ
ั สามแท ก็
Artwork pane (หน า ต า งอาร ต
 เว ิร ค ): ลากล ก
ู ศรข ึ ้ นเพ ื อ
่ ดห
ู
น า ต า ง
การคนหาดวยขอมูลที่กำกับ
ในไลบราร ีส ื ่อ ของ Philips Songbird, ไฟล ส
 ื ่อ จะถ กู จ ดั เร ีย งตามข อ ม ู
ลท ี ่กำก บ
ั ในการค น
 หาไฟล ส
 ื ่อ ด ว ยข อ ม ลู ท ี ่กำก บ
ั ให ค ล ิกไอคอนเพ ื ่
อเล ือ กม ุม มองรายการ (List view) หร ือ ม ุม มองหน า ตา งการกรอง (Filter
pane view)
มม
ุ มองรายการ (List view)
ในม ม
ุ มองรายการ ไฟล ส
 ื ่อ จะแสดงรายการตามข อ ม ลู ท ี ่กำก บ
ั
ในการเล ือ กหน า ตา งการกรอง
1
ให ค ล ิก ขวาบนแท ก็ ข อ ม ลู ท ี ่กำก บ
ั
»
2
รายการแท็กขอมูลที่กำกับจะปรากฏขึ้น
คล ิก บนแท ก็ ท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการแสดงบนแถบข อ ม ลู ท ี ่กำก บ
ั
การคนหาดวยคำสำคัญ
ในการเล ือ กแสดงข อ ม ลู ท ี ่กำก บ
ั ,
1
ในกลอ งค น
 หา คล ิก ท ี ่ล ก
ู ศรลงเพ ื ่อ เล ือ ก Philips Songbird
เป น
 แหลง ของเน ื ้ อหา
1
ใน ไลบราร ี > เพลง หร ือ ว ิด โี อ ให ค ล ิก ขวาบนแท ก็ ข อ ม ลู ท ี ่กำ
2
ป อนคำหล กั ในช อ งค น
 หา
กบ
ั
3
กดปุ ่ม Enter
»
2
รายการแท็กขอมูลที่กำกับจะปรากฏขึ้น
»
คุณจะเริ่มการคนหาในไลบรารี
คล ิก บนแท ก็ ท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการแสดงบนแถบข อ ม ลู ท ี ่กำก บ
ั
TH
15
ภาษาไท ย
d
หร ือ
การสรางรายการเพลงใน Philips Songbird
สร า งรายการเพลง เพ ิ ่ม เพลงท ี ่เล ือ กไปย งั รายการเพลง
ดวยรายการเพลง คุณสามารถจัดการและซิงคเพลงของคุณไดตามตองการ
สรางรายการเพลง
เล ือ กเพลงท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการเลน เพ ิ ่ม เพลงลงในรายการเพลง
1
ใน รายการเพลง ให ค ล ิก
»
เพ ื ่อ สร า งรายการเพลง
รายการเพลงรายการใหมก็จะถูกสรางขึ้น
2
ต ั ้ งช ื ่อ รายการเพลงใหม ต ามต อ งการ
3
ลากและวางไฟล ส
 ื ่อไปย งั รายการเพลง
เคล็ดลับ
•
ในการลากและวางไฟล ห ลายไฟล พ ร อ มๆ ก น
ั ให ก ดปุ ่ม Ctrl ค า งไว 
ขณะท ี ่ค ณ
ุ คล ิก เล ือ กไฟล 
1
ใน ไลบราร ี > เพลง เล ือ กเพลง
•
ในการเล ือ กหลายเพลง ให ก ดค า งท ี ่ป ุ ่ม Ctrl
ขณะท ี ่ค ณ
ุ คล ิก เล ือ กเพลง
2
ในการเพ ิ ่ม เพลงลงในรายการเพลง
•
•
คล ิก ขวาท ี ่เพลงน ั ้ นแล ว เล ือ ก เพ ิ ม
่ ในรายการเพลง
เล ือ กรายการเพลง
»
•
เพลงจะถูกเพิ่มในรายการเพลง
ในการสร า งรายการเพลง ให เ ล ือ ก New Playlist
(รายการเพลงใหม )
»
รายการเพลงรายการใหมก็จะถูกสรางขึ้น
พรอมสำหรับเพิ่มเพลง
»
16
TH
ใน รายการเพลง ตั้งชื่อรายการเพลงตามตองการ
หร ือ
ภาษาไท ย
การสรางรายการเพลง LikeMusic
สามารถสร า งรายการเพลงข ึ ้ นมาจากเพลงต น
 แบบ (Seed song)
ตามการว ิเคราะห ข
 อง LikeMusic ได 
LikeMusic จะว ิเคราะห เพลงในไลบราร ีข องค ณ
ุ และสร า งความส มั พ น
ั ธ ร
ะหวา งเพลงเหลา น ั ้ นตามล กั ษณะเพลง ความส มั พ น
ั ธ เหลา น ี ้ ช ว ยให 
LikeMusic สร า งรายการเพลงท ี ่ฟ งได เ พล ิด เพล ิน ด ว ยก น
ั ได 
เม ื ่อ ค ณ
ุ อ ิม พอร ต เพลงลงในไลบราร ีเพลงของ Philips Songbird
การว ิเคราะห ข
 อง LikeMusic จะเร ิ ่ม ต น
 ข ึ ้ น สำหร บ
ั เพลงท ี ่ทำการว ิเคร
าะห เสร จ็ ส ิ ้ นแล ว ไอคอน LikeMusic จะสวา งข ึ ้ น ส ว นเพลงท ี ไ่ ม ส
 ามา
รถทำการว ิเคราะห ไ ด  ไอคอนจะย งั คงเป น
 ส ีเทา
•
ใน ไลบราร ี > เพลง, ให ค ล ิก ขวาท ี ่เพลงแล ว เล ือ ก Run
LikeMusic with (เร ิ ่มใช ง าน LikeMusic ก บ
ั )
»
รายการเพลง LikeMusic จะปรากฏขึ้นในหนา
LikeMusic
เล ือกเพลงต น
 แบบ
ตรวจสอบให แ
 นใจวา เพลงต น
 แบบน ั ้ นผ า นการว ิเคราะห ข
 อง LikeMusic
เร ีย บร อ ยแล ว
•
ใน ไลบราร ี > เพลง, ให ด บ
ั เบ ิล คล ิกไอคอน LikeMusic
ส ีน  เง ินของเพลงน ั ้ น
เล ือกจำนวนเพลงส ูงส ดุ ในรายการเพลง
•
ตามท ี ่แสดง เล ือ กจำนวนในรายการแบบดรอปดาวน 
บน
ั ท ึก LikeMusicรายการเพลง
•
ตามท ี ่แสดง คล ิก Save as playlist
(บ น
ั ท ึก เป น
 รายการเพลง) ในหน า LikeMusic
»
รายการเพลง LikeMusic จะถูกบันทึกไวใน
รายการเพลง
TH
17
การบันทึกลำดับการเลนเปนรายการเพลง
การเลนรายการเพลง
สร า งลำด บ
ั การเล น
 ขึ ้น
1
•
ในการเลน เพลงท ั ้ งหมดในรายการเพลง คล ิก ขวาท ี ่รายการเพลง
ลากและวางเพลงหร ือ รายการเพลงลงในหน า ตา ง Play
แล ว เล ือ ก เล น

Queue (ลำด บ
ั การเลน)
•
2
ในการเร ิ ่ม เลนจากเพลงเด ีย ว ให ด บ
ั เบ ิล คล ิก ท ี ่เพลงน ั ้ น
ในการเล ือ กต วั เล ือ กการเลน คล ิก ปุ ่ม บนหน า ตา งเคร ื ่อ งเลน
การจัดการไฟลสื่อใน Philips Songbird
การแกไขขอมูลที่กำกับ (Metadata)
โดยการแก ไ ขข อ ม ลู ไฟล  (ข อ ม ลู ท ี ่กำก บ
ั หร ือ แท ก็ ID3), ค ณ
ุ สามารถจ ดั เร ี
ยงลำด บ
ั ไฟล ส
 ื ่อโดยอ ตั โนม ตั ิต ามช ื ่อ เพลง ศ ิล ป น
 อ ลั บ ั ้ มและข อ ม ลู อ ื ่น
หล งั จากท ี ่ค ณ
ุ ซ งิ คไ ฟล ส
 ื ่อไปย งั เคร ื ่อ งเลน ค ณ
ุ จะสามารถเบราส ไ ลบรา
ร ีส ื ่อ ตามข อ ม ลู ท ี ่กำก บ
ั ได 
การบ น
ั ท ึกลำด บ
ั การเล น
 เป น
 รายการเพลง
1
คล ิก Save (บ น
ั ท ึก)
»
ลำดับการเลนจะถูกบันทึกเปนรายการเพลงใน
รายการเพลง
2
ใน รายการเพลง ต ั ้ งช ื ่อ รายการเพลงตามต อ งการ
1
•
ในการเพ ิ ่ม เพลงไว ด า นบนส ดุ ให ค ล ิก ขวาบนต วั เล ือ ก
2
คล ิก ขวาบนไฟล เพ ื ่อ เล ือ ก View Metadata (ด ข
ู อ ม ลู ท ี ก
่ ำก บ
ั )
»
แล ว เล ือ ก Queue Next (จ ดั เป น
 ลำด บ
ั ถ ดั ไป)
•
ใน Library (ไลบราร ี ) > Music (เพลง) หร ือ Videos (ว ิด โี อ)
เล ือ กไฟล ส
 ื ่อ
เพ ิ ม
่ เพลงไว ท
 ีด
่ า นบนส ดุ หร ือด า นล า งส ดุ ของลำด บ
ั การเล น

ตารางขอมูลที่กำกับปรากฏขึ้นเพื่อใหคุณแกไขขอมูล
ในการเพ ิ ่ม เพลงไว ด า นลา งส ดุ ให ค ล ิก ขวาบนต วั เล ือ ก
แล ว เล ือ ก Queue Last (จ ดั เป น
 ลำด บ
ั ส ดุ ท า ย)
หมายเหตุ
•
ในการจ ดั เร ีย งไฟล เพลงจาก Rhapsody ตามท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการ, ให แ
 ก ไ ขข อ ม ลู ท
ี ่กำก บ
ั ในไลบราร ีส ื ่อ ของ Philips Songbird ข อ ม ลู เพลงจะย งั คงไม เ ปล ี ่ย นบน
หน า จอการเลน
18
TH
ในบางคร ั ้ ง อาร ต เว ิร ค จะม ีพ ร อ มสำหร บ
ั การดาวน โ หลดเพลง ด ว ย
Philips Songbird, ค ณ
ุ สามารถแทรกอาร ต เว ิร ค ของเพลงได 
•
•
ในการเล ือ กหลายไฟล  ให ก ดค า งท ี ่ป ุ ่ม Ctrl ขณะท ี ่ค ณ
ุ คล ิก เล ือ กไฟล 
หากต อ งการเล ือ กหลายไฟล ต อ เน ื ่อ งก น
ั ให ก ดค า งท ี ่ป ุ ่ม Shift เม ื ่อ ค ณ
ุ คล ิก เล ื
อกไฟล แรกและไฟล ส
 ดุ ท า ย
หล งั จากท ี ่ค ณ
ุ ซ งิ ค เพลงไปย งั เคร ื ่อ งเลน ค ณ
ุ จะสามารถเบราส ไ ลบราร ีส
ื ่อ ตามอาร ต เว ิร ค ได 
ซิงคเครื่องเลนกับ Philips Songbird
•
ใน Philips Songbird, เล ือ ก Tools (เคร ื อ
่ งม ือ) > Get Artwork
(ร บ
ั อาร ต เว ิร ค )
»
•
อารตเวิรคถูกนำมาสำหรับชื่อเพลงทั้งหมดในไลบรารี
คล ิก ขวาบนช ื ่อ ท ี ่เล ือ ก และเล ือ ก Get Artwork (ร บ
ั อาร ต เว ิร ค )
»
อารตเวิรคถูกนำมาสำหรับชื่อที่เลือกทั้งหมด
1
การลบไฟลสื่อออกจากไลบรารี
2
บน PC ให เ ร ิ ่ม ต น
 Philips Songbird
เช ื ่อ มตอ เคร ื ่อ งเลน เข า ก บ
ั PC โดยใช ส
 าย USB
»
ใน Philips Songbird เครื่องเลนจะปรากฏขึ้นเมื่อ PC
จดจำเครื่องเลนได
1
คล ิก ขวาบนไฟล ส
 ื ่อ เล ือ ก Remove (ลบ)
2
ย ืน ย น
ั เม ื ่อ พรอมท 
»
ไฟลที่เลือกจะถูกยายออกจากไลบรารี และรายการเพลงทั้งหมด
(ตามคาเริ่มตน ไฟลจะถูก “ยาย” ไมใช “ลบ” จะยังมีไฟลในที่ตั้งเดิ
มของไฟลบนคอมพิวเตอรหรือเครือขายคอมพิวเตอร)
TH
19
ภาษาไท ย
เคล็ดลับ
การรับอารตเวิรคของอัลบั้ม
การเลือกซิงคอัตโนมัติหรือซิงคดวยตนเอง
การซิงคอัตโนมัติ
•
เม ื ่อ ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ เคร ื ่อ งเลนก บ
ั Philips Songbird เป น
 คร ั ้ งแรก ให เ ป
ด ใช ง านเคร ื ่อ งเลน เม ื ่อ พรอมท  เคร ื ่อ งเลนจะซ งิ ค ก บ
ั Philips Songbird
หากค ณ
ุ เล ือ กซ งิ ค อ ตั โนม ตั ไิ ว  การซ งิ ค จ ะเร ิ ่ม ต น
 ข ึ ้ นโดย
อ ตั โนม ตั ิ เม ื ่อ ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ เคร ื ่อ งเลน เข า ก บ
ั PC
•
โดยอ ตั โนม ตั ิ
หร ือ เล ือ กเคร ื ่อ งเลนใน Devices (อ ป
ุ กรณ) และคล ิก
ซ งิ ค 
หากค ณ
ุ ไมไ ด เ ล ือ กซ งิ ค อ ตั โนม ตั ไิ ว  ค ณ
ุ จะเปล ี ่ย นมาใช ก ารซ งิ ค ด ว ย
ในการเล ือกการต ั ้ งค า ซ งิ คอ
 ต
ั โนม ต
ั ิ
ตนเอง
ในการเล ือกว ิธ ีก ารซ งิ คอ
 ต
ั โนม ต
ั ิ หร ือ ซ งิ คด ว ยตนเอง
1
เล ือ กเคร ื ่อ งเลนใน Devices (อ ป
ุ กรณ)
2
เล ือ ก ด ว ยตนเอง หร ือ Auto (อ ตั โนม ตั ิ )
3
คล ิก Apply (ใช  ) เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การเล ือ ก
20
TH
1
เล ือ กเคร ื ่อ งเลนใน Devices (อ ป
ุ กรณ)
2
ในหน า ตา งป อ ปอ พ
ั คล ิก Music (เพลง) หร ือ แท บ
็ Videos (ว ิด โี อ)
3
กดเพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ ก
ภาษาไท ย
การซิงคดวยตนเอง
ในการถ า ยโอนรายการเพลงท ี เ่ ล ือกไว ด ว ยตนเอง
1
เล ือ กรายการเพลง
2
ลากและวางรายการเพลงลงใน RAGA
ในการถ า ยโอนไฟล ส
 ือ
่ ท ี เ่ ล ือกไว ด ว ยตนเอง
1
ในหน า เน ื ้ อหา คล ิก ขวาบนไฟล ส
 ื ่อ ท ี ่เล ือ ก
2
เล ือ ก Add to Device (เพ ิ ่มไปย งั อ ป
ุ กรณ) > RAGA
»
ไฟลที่เลือกถูกถายโอนไปยัง RAGA
เคล็ดลับ
•
ในการเล ือ กไฟล ห ลายไฟล พ ร อ มๆ ก น
ั ให ก ดปุ ่ม Ctrl ค า งไว 
ขณะท ี ่ค ณ
ุ คล ิก เล ือ กไฟล 
TH
21
6
เพลง
Superscroll
ในรายการต วั เล ือ กท ี ่จ ดั เก บ
็ ตามต วั อ กั ษร Superscroll ช ว ยให ค ณ
ุ เล ือ กต ั
คนหาเพลงบนเครื่องเลน
วเล ือ กตามต วั อ กั ษรแรก
•
กดค า งท ี ่
»
หลังจากที่คุณซิงคเครื่องเลนเขากับไลบรารีสื่อของ PC
เพ ื ่อ เร ิ ่ม ต น
 Superscroll
/
บนหนาจอ คุณจะเห็นตัวอักษรแรกของตัวเลือกปจจุบัน
ใหคนหาเพลงบนเครื่องเลน
Alive
ive
A
คนหาเพลงตามขอมูลเพลง
ใน
our LLife
ifee
Alll o
off Y
Your
Argentina
rgentina
เมตาดาต า หร ือ แท ก็ ID3 จะจ ดั เก บ
็ พลงไว ใต ค อลเลคช น
ั ตา งๆ:
[เพลงท ั ้ งหมด], [ศ ิลป น
 ], [อ ล
ั บ ั ้ ม] หร ือ [ประเภท]
[เพลงท ั ้ งหมด]
•
เพลงจะถ กู จ ดั เร ีย งตามลำด บ
ั ต วั อ กั ษรของช ื ่อ เพลง
[ศ ิลป น
 ]
•
•
เพลงจะถ กู จ ดั เร ีย งตามลำด บ
ั ต วั อ กั ษรของช ื ่อ ศ ิล ป น

ในแตละช ื ่อ ศ ิล ป น
 เพลงจะถ กู จ ดั เร ีย งตามลำด บ
ั ต วั อ กั ษรของช
เลนเพลง
ื ่อ อ ลั บ ั ้ ม
[อ ล
ั บ ั ้ ม]
คุณสามารถเริ่มเลนจากเพลง หรือจากทั้งอัลบั้มหรือศิลปนก็ได
•
ในการเร ิ ม
่ เล น
 จากเพลง
เพลงจะถ กู จ ดั เร ีย งตามลำด บ
ั ต วั อ กั ษรของช ื ่อ อ ลั บ ั ้ ม
[ประเภท]
•
เพลงจะถ กู จ ดั เร ีย งตามประเภท เช น
 ป อ ปหร ือ ร อ็ ค
1
เล ือ กเพลง
2
กด
»
คนหาเพลงตามรายการเพลง
ใน
> [รายการเพลง] ให ค น
 หารายการเพลงท ี ่ค ณ
ุ ถา ยโอนมาจากไลบ
ราร ีส ื ่อ ของ PC
คนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล
ใน
เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
การเลนจะเริ่มเลนจากเพลงปจจุบัน
ในการเล น
 ท ั ้ งอ ล
ั บ ั ้ มหร ือศ ิลป น

1
เล ือ กอ ลั บ ั ้ มหร ือ ศ ิล ป น

2
กด
> [เล น
 ท ั ้ งหมด]
3
กด
เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
บนหน า จอการเล น

ให ค น
 หาเพลงตามโฟลเดอร ไ ฟล 
จด
ั เร ีย งไฟล เ พลงตามโฟลเดอร ไ
 ฟล 
1
เช ื ่อ มตอ RAGA เข า ก บ
ั ท ีว ี
2
บน PC ให ค ล ิก My Computer (คอมพ ิวเตอร ข
 องฉ น
ั ) หร ือ
Computer (คอมพ ิวเตอร )
•
3
เล ือ ก RAGA และสร า งโฟลเดอร ไ ฟล 
บน PC ลากและวางไฟล เพลงในโฟลเดอร ไ ฟล บ น RAGA
•
•
•
กด
เพ ื ่อ หย ดุ ช ั ่ว คราวและเลน ตอ
เพ ื ่อไปท ี ่ห น า จอกอ นหน า กด
หร ือ ลากและวางไฟล ใ นโฟลเดอร ไ ฟล จ าก PC ไปท ี ่
»
หนาจอการเลนจะกลับมาในสองสามวินาที
RAGA
»
บนหนาจอการเลน คุณจะเห็นขอมูลไฟลและสถานะ
การเลน
ในการปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
•
กด
/
เพ ื อ
่ เล ือกไฟล เ พลงบนหน า จอการเล น
 ,
•
22
TH
กดซ  ๆ ท ี ่
/
•
บนหน า จอการเลน , กดค า งท ี ่
/
ในการเพ ิ ม
่ เพลงท ี เ่ ล ือก
1
ในรายการเพลง
•
การเลนจากคอลเลคชันเดียวกัน
ในระหวา งการเลน เพลง ค ณ
ุ สามารถเปล ี ่ย นเพลงเป น
 อ ีก เพลงหน ึ ่งในคอลเ
2
1
บนหน า จอการเลน , กด
2
ใน [เล น
 เพลงจาก…]เล ือ ก [… ศ ิลป น
 น ี ้ ], [… อ ล
ั บ ั ้ มน ี ้ ],
และเล ือ ก [โหมดเล น
 ]
หร ือ [… ประเภทน ี ้ ] กด
»
3
1
2
2
3
รายการในรายการเพลงแบบพกพาจะปรากฏขึ้น
คุณบันทึกเพลงที่เลือกไปที่รายการเพลง
ในการรายการอ ลั บ ั ้ มหร ือ ศ ิล ป น

กด
และเล ือ ก [เพ ิ ม
่ ในรายการเพลง]
เล ือ กรายการเพลงแบบพกพา กด
»
เลือกตัวเลือกการเลน
คุณบันทึกอัลบั้มหรือศิลปนไปที่รายการเพลง
เพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ กการเลน เช น
 โหมดเลน ,
การต ั ้ งคา เส ีย ง และ sleep timer (ต วั ต ั ้ งเวลาป ด เคร ื ่อ ง) (โปรดด ท
ู ี่
‘การต ั ้ งคา’ ในหน า 30)
ลบเพลงจากรายการเพลงแบบพกพา
ลบเพลงป จจ บ
ุ น
ั จากรายการเพลง
1
2
รายการเพลง
บนหน า จอการเลน กด
> [ลบออกจากรายการเพลง]
เล ือ กรายการเพลงแบบพกพา กด
»
บนเครื่องเลน คุณสามารถพบรายการเพลงตอไปนี้:
•
•
เพ ื ่อ เล ือ กเพลง;
เล ือ กอ ลั บ ั ้ มหร ือ ศ ิล ป น

•
ใน [เล น
 เพลงจาก…], เล ือ ก [เพลงท ั ้ งหมด] กด
บนหน า จอการเลน กด
และ
ในการเพ ิ ม
่ อล
ั บ ั ้ มหร ือศ ิลป น
 ,
1
และเล ือ ก [โหมดเล น
 ]
/
เล ือ กรายการเพลงแบบพกพา กด
»
ในการเล น
 เพลงท ั ้ งหมดในเคร ื อ
่ งเล น

บนหน า จอการเลน , กด
กด
กด
»
คุณจะเริ่มเลนเพลงตามศิลปน, อัลบั้ม
หรือประเภทปจจุบัน
และเล ือ ก [เพ ิ ม
่ เพลงในรายการเพลง]
ชองทำเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นถัดจากเพลงแตละเพลง
เล ือ กเพลง:
•
•
ลคช น
ั เด ีย วก บ
ั เพลงท ี ่เลนอย
ไ ด 
กด
»
คุณจะลบเพลงปจจุบันจากรายการเพลงที่เลือก
ลบเพลงท ั ้ งหมดในรายการเพลง
รายการเพลงท ี ่ค ณ
ุ ถา ยโอนมาจากไลบราร ีส ื ่อ ของ PC
1
ในรายการของรายการเพลง กด
รายการเพลงแบบพกพา 3 รายการ สำหร บ
ั เพ ิ ่ม เพลงลงบ
2
เล ือ กรายการเพลงแบบพกพา กด
นเคร ื ่อ งเลน
»
และเล ือ ก [ลบรายการเพลง]
คุณจะลบเพลงทั้งหมดจากรายการเพลง
การเพิ่มเพลงในรายการเพลงแบบพกพา
ในการเพ ิ ม
่ เพลงป จจ บ
ุ น
ั
1
เล ือ กหร ือ เลน เพลง
2
บนรายการเพลงหร ือ หน า จอการเลน
ในการลบเพลงปจจุบันในขณะการเลน
•
3
การลบเพลงจากเครื่องเลน
กด
และเล ือ ก [เพ ิ ม
่ ในรายการเพลง]
•
บนหน า จอการเลน กด
»
และเล ือ ก [ลบ]
เพลงปจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเลนแลว
เล ือ กรายการเพลงแบบพกพา กด
»
คุณบันทึกเพลงปจจุบันไปที่รายการเพลง
TH
23
ภาษาไท ย
เพ ื อ
่ ย อ นกล บ
ั หร ือเด ิ นหน า อย า งรวดเร ว็ ในเพลงป จจ บ
ุ น
ั
7
ไปที่
หนังสือเสียง
> [หนังสือเสียง] เพื่อเลนหนังสือในรูปแบบเสียงที่คุณดาวนโหลดมาจา
ก www.audible.com
การดาวนโหลดหนังสือเสียงลงบน PC
1
เช ื ่อ มตอ PC ของค ณ
ุ ไปย งั อ ิน เตอร เน ต็
2
เร ิ ่มใช  AudibleManager ใน PC ของค ณ
ุ
3
บน AudibleManager คล ิก ปุ ่ม My Library Online
(ไลบราร ีอ อนไลน ข
 องฉ น
ั ) เพ ื ่อ เช ื ่อ มตอไปย งั www.audible.com
การซิงคหนังสือเสียงกับเครื่องเลน
4
เล ือ กและดาวน โ หลดหน งั ส ือ เส ีย ง:
•
•
ดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวร AudibleManager จาก www.audible.com
ล อ็ กอ ินโดยใช แ
 อคเคาท ข
 องค ณ
ุ ท ี ่ www.audible.com
ดาวน โ หลดหน งั ส ือ เส ีย งในร ป
ู แบบของ
»
ลงบน PC คุณสามารถทำสิ่งเหลานี้ได ผานทางซอฟตแวร
•
หร ือ
หนังสือที่ดาวนโหลดมาจะเพิ่มไปยังไลบรารีบน
AudibleManager ของคุณโดยอัตโนมัติ
ดาวน โ หลดหน งั ส ือ เส ีย งจาก www.audible.com
ลงบนไลบราร ีข องหน งั ส ือ เส ีย ง ของ PC
•
ซ งิ ค ห น งั ส ือ เส ีย งก บ
ั เคร ื ่อ งเลน
การติดตั้ง AudibleManager ลงบน PC
1
2
ดาวน โ หลดซอฟต แวร  AudibleManager สำหร บ
ั เคร ื ่อ งเลน MP3/
ต ิด ต ั ้ งซอฟต แวร ล งบน PC:
•
บนหน า จอการต ั ้ งคา เล ือ ก Philips GoGear
(เฉพาะบางร
นเท
 า น ั ้ น) จากรายการแบบดรอปดาวน ข
 องอ ุ
ปกรณในการฟ ง
•
24
1
เร ิ ่มใช  AudibleManager ใน PC ของค ณ
ุ
2
เช ื ่อ มตอ เคร ื ่อ งเลนก บ
ั PC รอจนกวา AudibleManager
3
ใน AudibleManager คล ิก Add to Device (เพ ิ ่มไปย งั อ ป
ุ กรณ)
จะจดจำเคร ื ่อ งเลน
เช ื ่อ มตอ PC ของค ณ
ุ ไปย งั อ ิน เตอร เน ต็
MP4 www.audible.com
3
ซิงคกับเครื่องเลน
TH
ทำตามคำแนะนำบนหน า จอไปจนเสร จ็ ส ิ ้ นการต ิด ต ั ้ ง
•
เม ื ่อ ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ เคร ื ่อ งเลนก บ
ั AudibleManager
เป น
 คร ั ้ งแรก ให เ ป ด ใช ง านเคร ื ่อ งเลน เม ื ่อ พรอมท 
1
เล ือ กหน งั ส ือ
2
กด
ภาษาไท ย
การเลนหนังสือเสียง
เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
»
บนหนาจอการเลน คุณจะเห็นขอมูลหนังสือและสถาน
ะการเลน
ในการเลนหนังสือที่เลนลาสุดตอ
•
ใน [หน งั ส ือเส ีย ง], เล ือ ก [กล บ
ั ไปเล น
 ตอ ล า ส ดุ ]
บนหนาจอการเลน
•
•
กด
เพ ื ่อ หย ดุ ช ั ่ว คราวและเลน ตอ
เพ ื ่อไปท ี ่ห น า จอกอ นหน า กด
»
หนาจอการเลนจะกลับมาในสองสามวินาที
ในการขามชื่อหรือสวนตางๆ ระหวางการเลน
1
บนหน า จอการเลน กด
> [โหมดการนาว ิเกต] เล ือ ก [ช ื อ
่ ]
หร ือ [ส ว น]
2
บนหน า จอการเลน , กด
/
การลบหนังสือเสียงออกจากเครื่องเลน
•
ในการตรวจสอบหน งั ส ือเส ีย งท ี โ่ อนไปย งั เคร ื อ
่ งเล น

บนหน า จอการเลน กด
»
> [ลบหน งั ส ือเส ีย ง]
หนังสือเพลงปจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเลนแลว
ดห
ู น า ตา งเคร ื ่อ งเลนใน AudibleManager
•
หากจำเป น
 , คล ิก Refresh Device (ร ีเฟรชอ ป
ุ กรณ)
คนหาหนังสือเสียงบนเครื่องเลน
ใน
> [หนังสือเสียง], ไฟลหนังสือเสียงจะถูกจัดเรียงตามชื่อหนังสือ หรือผแตง
[หนังสือ]
•
หน งั ส ือ จะถ ก
ู จ ดั เร ีย งตามลำด บ
ั ต วั อ กั ษรของช ื ่อ หน งั ส ือ
[ผแตง]
•
หน งั ส ือ จะถ กู จ ดั เร ีย งตามลำด บ
ั ต วั อ กั ษรของช ื ่อผแต
 ง
TH
25
8
วิทยุ FM
การฟงวิทยุ FM
1
หมายเหตุ
•
2
> [สถาน ี ท ี ต
่ ั ้ งไว ล ว งหน า ]
ไปท ี ่
กด
หร ือ
เส ีย บห ฟ
ู งท ี ใ่ ห ม
 าเม ื ่อ ต อ งการจ น
ู หาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ุ ห ฟ
ู งทำหน า ท ี ่เป น
 ส
เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
ายอากาศอ ีก ด ว ย เพ ื ่อ การร บ
ั สญ
ั ญาณได ด ีข ึ ้ น ให ข
 ยบ
ั สายห ฟ
ู งไปในท ิศ ท
•
างตา งๆ ก น
ั
กด
เพ ื ่อ เล ือ กสถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า กด
เพ ื ่อ เล ือ กสถาน ีอ ื ่นจาก [สถาน ี ท ี ต
่ ั ้ งไว ล ว งหน า
] กด
•
เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
บนหน า จอการเลน , กด
หร ือ
เพ ื ่อ เล ือ กสถาน ีท ี ่ต
ั ้ งไว ล ว งหน า
3
การจูนสถานีวิทยุ
หากจำเป น
 , ให ก ดค า งท ี ่
หร ือ
เพ ื ่อ หาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ุ
ในการปดเสียงหรือเปดเสียงการเลนวิทยุ
•
หาคล ื ่นอ ต
ั โนม ต
ั ิ
ในการจ น
ู ว ิท ย เุ ป น
 คร ั ้ งแรก ให เ ร ิ ่ม หาคล ื ่นอ ตั โนม ตั ิเพ ื ่อ ค น
 หาสถาน ี
1
2
จากหน า จอหล กั ไปท ี ่
•
> [หาคล ื ่นอ ต
ั โนม ต
ั ิ]
»
สามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไดถึง 30 สถานี
กด
หร ือ
ซ  ๆ ก น
ั เพ ื ่อ เล ือ กสถาน ี กด
เพ ื ่อ เร ิ ่ม เลน
ในหน า จอการเลน , กด
ในการปรับระดับเสียง
ในหน า จอการเลน , กด
หร ือ
จัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนา
ในการเล ือกสถาน ี ท ี ต
่ ั ้ งไว ล ว งหน า บนหน า จอการเล น
 ,
•
กด
หร ือ
ซ  ๆ
ภายใน RAGA คุณสามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไดถึง 30 สถานี
1
การหาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ุ
2
บนหน า จอการเลน กด
3
กด
หร ือ
> [บ น
ั ท ึกสถาน ี ท ี ต
่ ั ้ งไว ]
เพ ื ่อ เล ือ กตำแหนงในรายการสถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งห
น า กด
»
สถานีปจจุบันถูกบันทึกไปที่ตำแหนงนั้น
ในการเปลี่ยนตำแหนงของสถานีที่ตั้งไวลวงหนา
1
เคล็ดลับ
•
ใน [สถาน ี ท ี ต
่ ั ้ งไว ล ว งหน า ], เล ือ กสถาน ีในรายการสถาน ีท ี ่ต ั ้
งไว ล ว งหน า
เม ื ่อ ค ณ
ุ เปล ี ่ย นสถานท ี ่ (ต วั อย า งเช น
 เปล ี ่ย นเม ือ งหร ือ ประเทศ) ร ีส ตาร ท หาค
2
ล ื ่นอ ตั โนม ตั ิเพ ื ่อ การร บ
ั สญ
ั ญาณท ี ่ด ีข ึ ้ น
ในการเปล ี ่ย นหมายเลขของสถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า , กด
เพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ ก
จน
ู ด ว ยตนเอง
3
ใช ก ารจ น
ู ด ว ยตนเองเพ ื ่อ ค น
 หาความถ ี ่ห ร ือ สถาน ี
1
จากหน า จอหล กั ไปท ี ่
»
2
»
หร ือ
คุณเปลี่ยนตำแหนงของสถานีปจจุบันในรายการสถานีที่ตั้ง
> [หาคล ื ่นว ิ ทย ดุ ว ยตนเอง]
ไวลวงหนา
สถานีที่คุณเปดฟงลาสุดจะเริ่มเลน
บนหน า จอการเลน กดค า งท ี ่
•
กด
»
»
หร ือ
คุณจูนไปยังสถานีที่อยถัดไปจากความถี่ในปจจุบัน
สำหร บ
ั การปร บ
ั หาคล ื ่น , กด
ตำแหนงของสถานีที่อยถัดไปจะเปลี่ยนตามดวย
ในการลบสถานีที่ตั้งไวลวงหนาปจจุบัน
หร ือ
1
ซ  ๆ
ใน [สถาน ี ท ี ต
่ ั ้ งไว ล ว งหน า ], เล ือ กสถาน ีในรายการสถาน ีท ี ่ต ั ้
งไว ล ว งหน า
2
กด
> [ลบสถาน ี ท ี ต
่ ั ้ งล ว งหน า ] กด
»
สถานีปจจุบันถูกลบออกจากรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา
หรือ
•
บนหน า จอการเลน กด
»
26
TH
> [ลบสถาน ี ท ี ต
่ ั ้ งล ว งหน า ] กด
สถานีปจจุบันถูกลบออกจากรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนา
ในการลบสถานีที่ตั้งไวลวงหนาทั้งหมด
2
ไปท ี ่ [สถาน ี ท ี ต
่ ั ้ งไว ล ว งหน า ]
ในรายการสถาน ีท ี ่ต ั ้ งไว ล ว งหน า , กด
ภาษาไท ย
1
> [ลบสถาน ี ท ี ต
่ ั ้ง
ไว ล ว งหน า ท ั ้ งหมด]
»
สถานีทั้งหมดถูกลบออกจากรายการสถานีที่ตั้งไวลวงหนาแลว
TH
27
9
รายการบันทึก
การถายโอนรายการบันทึกไปยังคอมพิวเตอร
ไปที่
> [การบันทึก FM] เพื่อฟงรายการวิทยุที่คุณบันทึกจากวิทยุ FM
1
เช ื ่อ มตอ RAGA เข า ก บ
ั คอมพ ิว เตอร 
2
บน PC ให ค ล ิก My Computer (คอมพ ิวเตอร ข
 องฉ น
ั ) หร ือ
Computer (คอมพ ิวเตอร )
•
•
การบันทึกจากวิทยุ FM
1
2
3
การหาคล ื ่นสถาน ีว ิท ย ุ
ในหน า จอเลน , เล ือ ก [เร ิ ม
่ การบ น
ั ท ึก ว ิ ทย ุ FM]
เพ ื ่อ เร ิ ่ม การบ น
ั ท ึก
»
3
คุณจะเริ่มการบันทึกจากวิทยุ FM
กด
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งบ น
ั ท ึก และหย ดุ ช ั ่ว คราว กด
เพ ื ่อ หย ดุ
4
กด
เพ ื ่อ บ น
ั ท ึก เส ีย งท ี ่ต อ งการ หร ือ กด
»
รายการบันทึกจะถูกบันทึกที่
เพ ื ่อ ยกเล ิก
> [การบันทึก FM]
(รูปแบบชื่อไฟล: FMRECXXX.WAV ซึ่ง XXX คือหมายเลขเสี
ยงที่บันทึกซึ่งจะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ)
หมายเหตุ
•
คณ
ุ สมบ ตั ิก ารบ น
ั ท ึก ว ิท ย ุ FM ม ีในบางร
น
 เท
 า น ั ้ น โปรดด ูเ มน บ
ู นหน า จอของเคร
ื ่อ งเลน เพ ื ่อ ค น
 หาค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ่ค ณ
ุ ใช ง านได 
การฟงรายการบันทึกวิทยุ FM
1
ใน
2
กด
> [การบ น
ั ท ึก FM], เล ือ กเส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
เพ ื ่อ เลน เส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึก
เพื่อเลือกไฟลบนหนาจอการเลน
•
กดซ  ๆ ท ี ่
/
เพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางรวดเร็วในไฟลปจจุบัน
•
บนหน า จอการเลน , กดค า งท ี ่
/
การลบรายการบันทึกออกจากเครื่องเลน
•
บนหน า จอการเลน , กด
»
28
TH
และเล ือ ก [ลบ]
เสียงที่บันทึกปจจุบันถูกลบจากเครื่องเลนแลว
เล ือ ก RAGA;
ใน RAGA, เล ือ กรายการบ น
ั ท ึกใน รายการบ น
ั ท ึก > FM
ลากและวางไฟล เส ีย งท ี ่บ น
ั ท ึกไปย งั ตำแหนง บน PC
ไปที่
มุมมองโฟลเดอร
ภาษาไท ย
10
เพื่อดูและเลนไฟลสื่อจากไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน
เพลง: สำหรับไฟลเพลงที่คุณซิงคกับเครื่องเลนผาน Philips Songbird;
รายการเพลง: สำหรับรายการเพลงที่คุณซิงคกับเครื่องเลน และรายการเพลงแบ
บพกพาที่คุณสรางบนเครื่องเลน
รายการบันทึก: สำหรับรายการบันทึกวิทยุ *FM ที่คุณบันทึกบนเครื่องเลน;
บริการ: สำหรับหนังสือเพลงที่คุณซิงคกับเครื่องเลนผาน AudibleManager
ในการคนหาไฟลที่ถายโอนใน Windows Explorer
•
คน
 หาไฟล เ ม ื ่อ ค ณ
ุ จ ดั ระเบ ีย บใน Windows Explorer
บน PC
หมายเหตุ
•
*ค ณ
ุ สมบ ตั ิก ารบ น
ั ท ึก ว ิท ย ุ FM ม ีในบางร
น
 เท
 า น ั ้ น โปรดด ูเ มน บ
ู นหน า จอของเค
ร ื ่อ งเลน เพ ื ่อ ค น
 หาค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ่ค ณ
ุ ใช ง านได 
TH
29
11
การตั้งคา
ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง
ใน , เลือกตัวเลือกของคุณสำหรับเครื่องเลน
1
กด
/
2
กด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
เปดตัวตั้งเวลา RAGA สามารถปดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง
•
เพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ ก
ใน [Sleep timer] > [ต ั ้ ง Sleep Timer] เล ือ กต วั เล ือ ก
กด
»
หลังจากระยะเวลาที่เลือก อุปกรณจะปดโดยอัตโนมัติ
หลังจากเปด Sleep timer
•
•
โหมดเลน
ให เ ล ือ ก
> [Sleep timer]
หร ือ , บนหน า จอการเลน เพลง กด
»
> [Sleep timer]
คุณจะเห็นเวลาที่เหลืออย กอนที่เครื่องเลนจะปด
ใน [โหมดเลน], เลือกโหมดการเลนเพื่อเลนเพลง:
[ซ  ]
[ซ  1]
เลนซ  เพลงป จ จุ บ
ุ น
ั
[ซ  ท ั ้ งหมด]
เลนซ  ท กุ เพลงในโฟลเดอร ป
 จ จ บ
ุ น
ั
การตั้งคาหนาจอ
[สล บ
ั ]
เลนท กุ เพลงในโฟลเดอร ป
 จ จ บ
ุ น
ั โด
ยเร ีย งแบบส
ม 
ธีม
ใน [การต ั ้ งค า หน า จอ] > [ธ ีม ], เล ือ กธ ีม สำหร บ
ั หน า จอ
หากทั้ง [ซทั้งหมด] และ [สลับ]ถูกเปดใชงาน,
•
การเลนซ  เพลงในโฟลเดอร ป
 จ จ บ
ุ น
ั ท ั ้ งหมดจะเร ีย งแบบส
ม 
ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ
หน า จอจะเข า โส
 หมดพ

กั หากไม ม
 ีก ารดำเน ินการใหม ๆ บน RAGA
หากเก ินระยะเวลาท ี ่กำหนดลว งหน า หน า จอพ กั จะป ด ลงโดยอ ตั โนม ตั ิ เ
การตั้งคาเสียง
พ ื ่อ เป น
 การประหย ดั พล งั งานแบตเตอร ี ่ ให เ ล ือ กต ั ้ งระยะเวลาให ต 
เพ ื อ
่ ต ั ้ งค า ระยะเวลา:
ใน [การตั้งคาเสียง], เลือกตัวเลือกของคุณสำหรับการตั้งคาเสียง:
[FullSound]
•
เล ือ กระยะเวลา
เร ีย กค ืนรายละเอ ีย ดโซน ิค ท ี ่ส ญ
ู เส ีย จากการบ ี
»
บอ ดั เพลง (เช น
 MP3, WMA)
[อ ีค วอไลเซอร ]
กำหนดการต ั ้ งคา เส ีย งตามต อ งการ
[จำก ด
ั ระด บ
ั เส ีย ง]
ต ั ้ งคา ระด บ
ั เส ีย งส งู ท ี ่ส ดุ สำหร บ
ั อป
ุ กรณ
ด ว ยว ิธ ีน ี ้ ค ณ
ุ สามารถกำหนดระด บ
ั เส ีย งให ป
 ล
ใน [การต ั ้ งค า หน า จอ] > [ต วั ต ั ้ งเวลาแบ ค
็ ไลท ] ,
หากเกินระยะเวลาที่เลือกไว หนาจอไมใชงานจะปดโด
ยอัตโนมัติ
ในการออกจากโหมดประหย ด
ั พล งั งาน
•
กดปุ ่มใดก ไ็ ด 
อดภ ยั สำหร บ
ั การฟ งของค ณ
ุ
กด
/
เพ ื ่อ ต ั ้ งการจำก ดั ระด บ
ั เส ีย ง ให ก ด
เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
หมายเหตุ
•
30
อ ีค วอไลเซอร จ ะถ กู ป ด เม ื ่อ ค ณ
ุ เล ือ ก FullSound
TH
ภาษา
ใน [ภาษา], เลือกภาษาสำหรับเครื่องเลน
ภาษาไท ย
ขอมูลของคุณ
ใน [ขอมูล], เรียนรขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับเครื่องเลน:
[ข อ ม ลู เคร ื อ
่ งเล น
 ]
[ร
น:]
ช ื ่อผล ิต ภ ณ
ั ฑ แบบเต ม
็
ตรวจสอบช ื ่อผล ิต ภ ณ
ั ฑ แบบเต ม
็ เม ื ่อ ท
ำการอ พ
ั เดตเฟ ร ม แวร จ ากเว บ
็ ไซต ฝ
 า ยส
นบ
ั สน น
ุ
[เวอร ช
 น
ั เฟ ร ม
 แวร : ]
เวอร ช
 น
ั เฟ ร ม แวร ป
 จ จ บ
ุ น
ั
ตรวจสอบเวอร ช
 น
ั เฟ ร ม แวร เ ม ื ่อ ทำการอ พ
ั เ
ดตเฟ ร ม แวร จ ากเว บ
็
ไซต ฝ
 า ยสน บ
ั สน น
ุ
[ไซต ส
 นบ
ั สน ุน]
เว บ
็ ไซต ท ี ใ่ ห ก ารสน บ
ั สน น
ุ เคร ื ่อ งเลน
[เน ื ้ อท ี ด
่ ิสก ]
[พ ื ้ นท ี ่ว า ง:]
พ ื ้ นท ี ่ก ารจ ดั เก บ
็ ท ี ่ม ี
[พ ื ้ นท ี ร่ วม:]
ขนาดหนว ยความจำ
[เพลง]
จำนวนเพลงท ี ่จ ดั เก บ
็ ในเคร ื ่อ งเลน
ฟอรแมตอุปกรณ
การฟอรแมตเครื่องเลน คุณจะลบขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บในอุปกรณ
•
เล ือ ก [ฟอร แ
 มตอ ุปกรณ ] แล ว เล ือ ก [ใช ] เม ื ่อ พรอมท 
การตั้งคาตามแบบโรงงาน
ใน [การตั้งคาจากโรงงาน], เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน ไฟลที่ถายโอนไปยัง
เครื่องเลนจะถูกเก็บไว
CD ตัวติดตั้ง
ใน [CD ตัวติดตั้ง], เลือก [เปดใช] เพื่อใหเครื่องเลนทำงานเปนไดรฟ Philips
Songbird ดับเบิลคลิกที่ไดรฟเพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรมบน PC
เคล็ดลับ
•
หล งั จากท ี ่ค ณ
ุ ซ อ มแซมเคร ื ่อ งเลน การแบ ง CD-ROM และต วั ต ิด ต ั ้ ง Philips
Songbird จะถ กู ถอดออกจากเคร ื ่อ งเลน (โปรดด ท
ู ี ่ ‘การซ อ มแซมเคร ื ่อ งเลนผ า
น Philips Songbird’ ในหน า 33) เคร ื ่อ งเลนจะม ีพ ื ้ นท ี ่ท ี ใ่ ช ง านได ม
 ากข ึ ้ น
TH
31
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
SA3RGA_02 55 93 97_UM_TH_V1.0
wk11081
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement