Philips SA5MXX04KFC/97, SA5MXX04VFC/97 User guide

Philips SA5MXX04KFC/97, SA5MXX04VFC/97 User guide
เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/welcome
GoGEAR
SA5MXX
คู่มือผู้ใช้
สารบัญ
1ขอมูลความปลอดภัยที่สำ�คัญ
2
7มุมมองโฟลเดอร
12
8การตั้งคา
13
โหมดเลน13
การบำ�รุงรักษาทั่วไป2
2เครื่องเลนใหมของคุณ
การตั้งคาเสียง13
การตั้งคาหนาจอ13
4
ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ13
ภายในกลองมีอะไรบาง4
ภาษา13
ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน4
การตั้งคาตามแบบโรงงาน13
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสำ�หรับเครื่องเลน4
ขอมูลของคุณ13
ภาพรวม4
การควบคุม4
หนาจอหลัก5
ปุ่มล็อค/ปลดล็อค5
เปด/ปดหนาจอ5
3เริ่มตนใชงาน
6
การชารจไฟ6
เปดหรือปดเครื่องเลน6
การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ6
4เพลง
7
ถายโอนเพลงไปยังเครื่องเลน7
การใชการด Micro SD
7
สลับระหวางหนวยความภายในและการด SD
7
9 อัพเดตเฟรมแวรผาน Philips Device Manager 14
10วิธีแกไขปญหา
15
11ขอมูลทางเทคนิค
16
ขอกำ�หนดของ PC16
หากตองการความชวยเหลือ
โปรดไปที่
www.philips.com/welcome
ซึ่งคุณสามารถเขาใชงานสื่อสนับสนุนตางๆ อยางสมบูรณ เชน คมือ
ผใช ซอฟตแวรอัปเดตลาสุด และการตอบคำ�ถามที่พบบอย
คนหาเพลงบนเครื่องเลน7
คนหาเพลงตามขอมูลเพลง7
คนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล7
เลนเพลง7
5 วิทยุ FM
9
การจูนสถานีวิทยุ9
หาคลื่นอัตโนมัติ9
หาคลื่นดวยตนเอง9
6การบันทึก
10
สรางรายการบันทึก10
การบันทึกเสียงพูด10
การบันทึกจากวิทยุ FM
10
ฟงเสียงที่บันทึก10
ลบรายการบันทึกหนึ่งรายการหรือมากกวา10
การถายโอนรายการบันทึกไปยังคอมพิวเตอร11
TH
1
1ขอมูลความปลอดภัยที่
สำ�คัญ
การบำ�รุงรักษาทั่วไป
การแปลเอกสารนี้ใชเพื่อการอางอิงเทานั้น
หากฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลไมสอดคลองกัน ฉบับภาษา
อังกฤษเปนฉบับที่มีผลบังคับใชเหนือกวา
•• ในการหลีกเลี่ยงความเสียหายและการทำ�งานผิดปกติ:
•• ใชเฉพาะแหลงจายไฟที่ระบุไวในคมือการใชงาน
•• อยาใหเครื่องเลนถูกความรอนสูงมากเกินไป ซึ่งเกิดจากอุปกรณทำ�ความรอนหรือ
แสงแดดโดยตรง
•• หามทำ�เครื่องเลนตก หรือหามทำ�ใหวัตถุใดๆ ตกลงบนเครื่องเลนของคุณ
•• หามทำ�เครื่องเลนตกน หามมิใหชองเสียบหูฟง หรือชองใสแบตเตอรี่ถูกนเนื่องจา
กนที่เขาไปในตัวเครื่องอาจทำ�ใหตัวเครื่องไดรับความเสียหายรุนแรง
•• อาจมีสัญญาณรบกวนหากมีโทรศัพทมือถือที่ใชงานในบริเวณใกลเคียง
•• สำ�รองไฟลของคุณ ตรวจสอบวาคุณเก็บไฟลตนฉบับที่คุณดาวนโหลดลงในอุปกรณของ
คุณ Philips จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดที่เกิดขึ้นกับขอมูล หากผลิตภัณฑไดรับ
ความเสียหาย หรือไมสามารถอานขอมูลได
•• จัดการ (ถายโอน, ลบ, อื่นๆ) ไฟลเพลงของคุณดวยซอฟตแวรเพลงที่ใหมาเทานั้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงปญหาตางๆ
•• หามใชสารทำ�ความสะอาดที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล แอมโมเนีย เบนซิน หรือ สารที่มี
ฤทธิ์กัดกรอน เนื่องจากสารเหลานี้จะทำ�ใหเครื่องเลนชำ�รุดเสียหาย
•• ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสกับความรอนสูง เชน
แสงอาทิตย เปลวไฟ หรืออื่นๆ
•• อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภท
เดียวกันหรือเทียบเทานั้น
หมายเหตุ
รณเสริม
การฟงอยางปลอดภัย
ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:
การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรายตอการไดยินของ
คุณ ผลิตภัณฑนี้สามารถใหเสียงในชวงระดับความดังที่อาจกอใหเกิด
การสูญเสียการไดยินสำ�หรับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลา
ไมถึงนาที ชวงระดับความดังเสียงที่ดังขึ้นมีไวสำ�หรับผซึ่งอาจประสบ
เสียงอาจจะผิดเพี้ยนได ในชวงระยะเวลาหนึ่งการปรับการไดยิน
เสียง “ในระดับที่ฟงสบาย” จะเปนระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังการ
ฟงเปนเวลานาน เสียง “ปกติ” แทจริงแลวอาจเปนเสียงดัง และเปนอัน
ตรายตอการไดยินเสียงของคุณ เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณนี้
ใหคุณตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัยกอนที่จะปรับการไดยิน
เสียง และปลอยไว
ในการตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:
ใหปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งคาต
ใหเพิ่มระดับเสียงอยางชาๆ จนกระทั่งคุณสามารถไดยินเสียงชัดเจน
และรสึกสบาย โดยไมมีความผิดเพี้ยน
ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:
การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง 'ปลอดภัย' สามาร
ถกอใหเกิดการสูญเสียการไดยิน
ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะและหยุดพักอยาง
เหมาะสม
ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำ�ตามคำ�แนะนำ�ตอไปนี้เมื่อใชงานหูฟง
ของคุณ
ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการไดยินเสียงของคุณ
หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถไดยินเสียง
•• ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสกับความรอนสูง เชน
รอบตัวคุณ
•• อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภท
สถานการณที่มีแนวโนมวาจะเปนอันตราย
แสงอาทิตย เปลวไฟ หรืออื่นๆ
เดียวกันหรือเทียบเทานั้น
เกี่ยวกับการทำ�งานและอุณหภูมิการจัดเก็บ
•
ใชงานในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 0 และ 45ºC (32 ถึง 113ºF)
•
จัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง -20 และ 45ºC (-4 to
•
คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราวใน
หามใชหูฟงขณะควบคุมยานพาหนะ ป่นจักรยาน เลนสเก็ตบอรด
และอื่นๆ เนื่องจากอาจเปนอันตรายตอการจราจรและผิดกฎหมายใน
2
โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อสั่งซื้อชิ้นสวน/อุปก
กับการสูญเสียการไดยินอยแลว
ขอควรระวัง
ชิ้นสวน/อุปกรณเสริม:
เสมอ
113ºF) เสมอ
อายุการใชงานแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพอุณหภูมิต
TH
หลายพื้นที่
การดัดแปลง
การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิตอาจสงผลใหสิทธิ์
การใชงานอุปกรณของผใชเปนโมฆะ
ขอมูลลิขสิทธิ์
ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัท
ศูนยบริการเทานั้น และเปนไปเพื่อการคนหาขอผิดพลาดไดงายขึ้น
การทำ�สำ�เนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต ไมวาจะเปนการดา
การรองขอครั้งแรกของผใช
หรือองคกรรายนั้นๆ
วนโหลดจากอินเตอรเน็ตหรือจากซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมาย
ลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาระหวางประเทศ
และปองกันขอผิดพลาดเทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดใน
การทำ�สำ�เนาสื่อที่มีการปองกันการทำ�สำ�เนา รวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร ไฟล การกระจายเสียง และการบันทึกเสียงโดยไมไดรับ
อนุญาตอาจเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทำ�ผิดทาง
อาญา ไมควรนำ�อุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุดประสงคดังกลาว
Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอื่นๆ
มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวน
ประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำ�มารีไซเคิล และใชใหมได
โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยกแบตเตอรี่
เนื่องจากการทิ้งอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทาง
ลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได
Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และเราขอใหผใชของ
เรากระทำ�เชนนั้นดวย
ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น และ/หรือเผย
แพรโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เดิม
การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนการ
ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ
การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิดชอบของคุณ
การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบพกพาของการส
ตรีมวิดีโอซึ่งดาวนโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุด
ประสงคเพื่อใชกับโดเมนสาธารณะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตอง
เทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสำ�หรับการใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิช
ย และตองเคารพคำ�แนะนำ�ในการใชลิขสิทธิ์ซึ่งกำ�หนดโดยเจาของ
ลิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คำ�แนะนำ�นั้นอาจระบุวาหามมิใหมีการ
คัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่ง
ไมอนุญาตใหทำ�การคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณเชนนั้น ฟงกชัน
การบันทึกจะไมทำ�งาน และคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
การบันทึกขอมูล
Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ และเสริม
ประสบการณผใช Philips ใหนาประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อใหเขาใจการ
ใชงานโปรไฟลของอุปกรณ อุปกรณนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลบาง
รายการไวในสวนหนวยความจำ�ถาวรของเครื่อง ขอมูลเหลานี้ถูกนำ�
ไปใชเพื่อระบุและคนหาขอผิดพลาดหรือปญหาตางๆ ที่คุณในฐานะ
ที่เปนผใชอาจประสบขณะใชอุปกรณ ขอมูลที่จัดเก็บ เชน ระยะ
เวลาการเลนในโหมดเพลง ระยะเวลาการเลนในโหมดวิทยุ จำ�นวน
ครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จัดเก็บจะไมแสดงใหเห็นถึง
เนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปกรณหรือแหลงที่ดาวนโหลด ขอมูลที่จัดเก็บ
บนอุปกรณจะถูกเรียกดูและนำ�มาใช เฉพาะเมื่อผใชสงอุปกรณไปยัง
TH
3
2เครื่องเลนใหมของคุณ
ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน
ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง MIX:
•
•
ภายในกลองมีอะไรบาง
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอไปนี้:
เครื่องเลน
คมือผใช
คำ�ถามที่พบบอย
ภาพรวม
การควบคุม
c
b
a
หูฟง
d
e
คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
h
g
f
Philips GoGear audio player
Quick start guide
เอกสารการรับประกันและความปลอดภัย
a
Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet
b
หมายเหตุ
•
•
•
•
•
ผลิตภัณฑโดยไมตองแจงลวงหนา
กด: เลือกตัวเลือก หรือเริ่ม/หยุดชั่วคราว/กลับไปเลนตอ
/
กด: ยอนกลับหนึ่งระดับ
กดคาง: ล็อค/ปลดล็อคปุ่มทั้งหมด
/
c
•• รูปภาพที่ปรากฏเปนการอางอิงเทานั้น Philips สงวนสิทธิ์ในการออกแบบ / สีสันของ
กดคาง: เปดหรือปดเครื่องเลน
ในตัวเลือกที่แสดงรายการ:
กด: ขามไปยังตัวเลือกถัดไป/กอนหนา
บนหนาจอการเลน:
กด: ขามไปยังไฟลกอนหนา/ถัดไป
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสำ�หรับเครื่องเลน
MIX สามารถทำ�งานรวมกับซอฟตแวร PC ตอไปนี้:
•
Philips Device Manager (ชวยใหคุณสามารถอัปเดตและ
กคืนเฟรมแวรสำ�หรับเครื่องเลนได)
กดคาง: คนหาภายในไฟลปจจุบัน
d
•
ถอดฝาออกเพื่อใชหัวเสียบ USB สำ�หรับการชารจไฟ
และถายโอนขอมูล
e ปุ่มปรับระดับเสียง
• กด: เพิ่ม/ลดระดับเสียง
4
TH
•
กดคาง: เพิ่ม/ลดระดับเสียงอยางรวดเร็ว
f RESET
• กดรูนี้โดยใชปลายปากกาลูกลื่นเมื่อหนาจอไมตอบสน
องตอการกดปุ่ม
g
•
ชองเสียบหูฟง 3.5 มม.
h MIC
• ไมโครโฟนสำ�หรับการบันทึกเสียง
หนาจอหลัก
เมนู
โหมด
เพื่อ
วิทยุ FM
หาคลื่นวิทยุ FM;
เพลง
เลนเพลง
รายการบันทึก
บันทึกจากวิทยุ FM
สรางหรือฟงรายการบันทึก
มุมมองโฟลเดอร ดูไฟลในโฟลเดอร
การตั้งคา
การเลน
ปรับแตงการตั้งคาของ MIX
แสดงหนาจอเลนปจจุบัน
การนาวิเกตจากหนาจอหลัก
•
จากหนาจอหลัก คุณสามารถเขาใชเมนูการใชงานโดยกดปุ่ม
•
ในการยอนกลับไปยังหนาจอกอนหนา ใหกด
การนาวิเกต
/
และ
ซๆ
ปุ่มล็อค/ปลดล็อค
เมื่อเปดเครื่องเลน ใหล็อคเพื่อปองกันเครื่องทำ�งานโดยไมตั้งใจ
•
กดคางที่
/
เพื่อล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม
»» ทุกปุ่มยกเวนปุ่มปรับเสียงจะถูกล็อคและไอคอนล็อคจะ
ปรากฏขึ้น
เปด/ปดหนาจอ
ในการประหยัดพลังงาน หนาจอจะปดเองอัตโนมัติหลังจากระยะเวลา
ที่กำ�หนดลวงหนา ถา
•
•
ไมมีการดำ�เนินการใหมบน MIX; และ
มีการเลือกคาใน
> [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ]
ในการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน
•
กดปุ่มใดก็ได
TH
5
3เริ่มตนใชงาน
หมายเหตุ
•• แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำ�นวนรอบของการชารจที่จำ�กัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่
และจำ�นวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา
•• ภาพแอนิเมชั่นแสดงการชารจจะหยุดลงและ
กระบวนการชารจ
การชารจไฟ
ไอคอนจะปรากฏขึ้นเมื่อเสร็จสิ้น
ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และเพิ่มระยะเวลาในการ
MIX มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานชองเสียบ USB ของ
คอมพิวเตอรได
เลน ใหทำ�ขั้นตอนตอไปนี้บน MIX:
•
ถอดฝา USB แลวเชื่อมตอ MIX กับ PC
ตั้งคาตัวตั้งเวลาปดไฟหนาจอใหมีคาตลง (ไปที่
> [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ])
เปดหรือปดเครื่องเลน
กดคางที่
จนกระทั่งเครื่องเลนเปดหรือปด
การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ
เครื่องเลนมีคุณสมบัติสแตนดบายและปดเครื่องอัตโนมัติ ซึ่ง
ชวยใหประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
หลังจากอยในโหมดพัก 5 นาที (ไมมีการเลนเพลง ไมมีการกดปุ่ม
ใดๆ) เครื่องเลนจะปดการทำ�งาน
หมายเหตุ
•• เมื่อคุณเชื่อมตอ MIX เขากับคอมพิวเตอร จะปรากฏตัวเลือกอยางยอเพื่อเลือก: [ชารจ
และถายโอน] หรือ [ชารจและเลน]
•• MIX จะใช [ชารจและถายโอน] โดยอัตโนมัติ หากไมมีการเลือกใหม
การแสดงระดับแบตเตอรี่
หนาจอจะแสดงระดับสถานะแบตเตอรี่โดยประมาณดังตอไปนี้:
100%
75%
50%
25%
0%
»» หนาจอแสดงแบตเตอรี่กะพริบแสดงวาแบตเตอรี่ใกลจะ
หมด เครื่องเลนจะบันทึกการตั้งคาทั้งหมดไวและจะปด
เครื่องภายใน 60 วินาที
6
TH
4เพลง
ถายโอนเพลงไปยังเครื่องเลน
คนหาเพลงบนเครื่องเลน
สลับระหวางหนวยความภายในและการด SD
1
2
3
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเสียบการด SD ใน MIX แลว
เปดสวิตช MIX
•
หากจำ�เปน ใหปด MIX จากนั้นเปดอีกครั้ง
ใน
หรือ , เลือก [หนวยความจำ�ภายใน] หรือ [การด
SD]
คนหาเพลงตามขอมูลเพลง
ใน
เพลงจะถูกจัดเรียงตามขอมูลที่กำ�กับ หรือแท็ก ID3 ภายใน
คอลเลคชันตางๆ :
คุณสามารถถายโอนเพลงจากไลบรารีสื่อ PC ของคุณไปยัง MIX
ตามวิธีการตอไปนี้:
ลากและวางไฟลเพลงใน Windows Explorer
[ศิลปน], [อัลบั้ม], หรือ [เพลงทั้งหมด]
ในการคนหาเพลงตามขอมูลเพลงในการด SD
1
ในการลากและวางไฟลเพลงใน Windows Explorer
1
2
3
เชื่อมตอ MIX เขากับคอมพิวเตอร
บน PC ใหคลิก คอมพิวเตอรของฉัน หรือ คอมพิวเตอร
•
เลือก MIX และสรางโฟลเดอรไฟล
บน PC ลากและวางไฟลเพลงในโฟลเดอรไฟลบน MIX
•
2
หรือลากและวางไฟลในโฟลเดอรไฟลจาก PC ไป
ที่ MIX
การใชการด Micro SD
ใน MIX ใหเสียบการด Micro SD (สูงสุด 32 GB) คุณสามารถขยาย
ขนาดหนวยความจำ�ของ MIX
ใน
, เลือก [การด SD]
»» [Build database?] ถูกแสดงขึ้น
เลือก [ใช]
»» ไลบรารีใน MIX ถูกอัพเดตแลว
»» เพลงในการด SD ถูกจัดเรียงตามขอมูลเพลง
[ศิลปน]
•
•
เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำ�ดับตัวอักษรของชื่อศิลปน
ในแตละชื่อศิลปน เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำ�ดับตัวอักษรของ
ชื่ออัลบั้ม
[อัลบั้ม]
•
เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำ�ดับตัวอักษรของชื่ออัลบั้ม
•
เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำ�ดับตัวอักษรของชื่อเพลง
[เพลงทั้งหมด]
คนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล
ใน
ใหคนหาเพลงตามโฟลเดอรไฟล
เลนเพลง
1
กด
2
กด
/
เพื่อเลือกไฟลเพลง
เพื่อเริ่มเลน
TH
7
»» การเลนจะเริ่มเลนจากเพลงปจจุบัน
»» บนหนาจอการเลน คุณจะเห็นขอมูลไฟลและสถานะ
3
การเลน
ระหวางการเลน,
•
กด
•
เพื่อไปที่หนาจอกอนหนา กด
เพื่อหยุดชั่วคราวและกลับไปเลนตอ
»» หนาจอการเลนจะกลับมาในสองสามวินาที
เพื่อเลือกไฟลเพลงบนหนาจอการเลน
•
กดซๆ ที่
/
เพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางรวดเร็วในเพลงปจจุบัน
•
8
TH
บนหนาจอการเลน กดคางที่
/
5 วิทยุ FM
2
บนหนาจอการเลน กดคางที่
หรือ
»» คุณจูนไปยังสถานีที่อยถัดไปจากความถี่ในปจจุบัน
•
หมายเหตุ
•• เสียบหูฟงที่ใหมาเมื่อตองการจูนหาคลื่นสถานีวิทยุ หูฟงทำ�หนาที่เปนสายอากาศอีกดวย
สำ�หรับการหาคลื่น กด
หรือ
ซๆ
เพื่อการรับสัญญาณไดดีขึ้น ใหขยับสายหูฟงไปในทิศทางตางๆ กัน
การจูนสถานีวิทยุ
หาคลื่นอัตโนมัติ
ในการจูนวิทยุเปนครั้งแรก ใหเริ่มหาคลื่นอัตโนมัติเพื่อคนหาสถานี
1
จากหนาจอหลัก ไปที่
> [หาคลื่นอัตโนมัติ]
»» สามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไวลวงหนาไดถึง 20 สถานี
»» เริ่มเลนสถานีที่ตั้งไวลวงหนาสถานีแรกที่ปรากฏ
2
บนหนาจอการเลน กด
3
กด
หรือ
ซๆ เพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไวลวงหนา
กดเพื่อเริ่มเลน, หรือปดเสียง/เปดเสียง
»» ครั้งถัดไปที่คุณไปที่
, ใหเลือก [สถานีที่ตั้งไวลวงหนา] เพื่อฟงสถานีที่
ตั้งไวลวงหนา
เคล็ดลับ
•• เมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ (ตัวอยางเชน เปลี่ยนเมืองหรือประเทศ) รีสตารทหาคลื่นอัตโนมัติ
เพื่อการรับสัญญาณที่ดีขึ้น
หาคลื่นดวยตนเอง
ใชการจูนดวยตนเองเพื่อคนหาความถี่หรือสถานี
1
จากหนาจอหลัก ไปที่
> [การหาคลื่นวิทยุดวยตนเอง]
»» สถานีที่คุณเปดฟงลาสุดจะเริ่มเลน
TH
9
6การบันทึก
สรางรายการบันทึก
ดวย MIX, คุณสามารถบันทึก:
•
•
เสียงหรือออดิโอผานไมโครโฟนในตัว; หรือ
รายการวิทยุเมื่อเลนวิทยุบนเครื่องเลน
การบันทึกเสียงพูด
1
จากหนาจอหลัก ใหเลือก
เคล็ดลับ
•• คุณสามารถคนหารายการบันทึกไดใน
การบันทึกจากวิทยุ FM
1
ใน
2
กด
3
>
หาคลื่นสถานีวิทยุ
เพื่อเลือก [เริ่มการบันทึกวิทยุ FM]
»» คุณจะเริ่มการบันทึกจากวิทยุ FM
กด
เพื่อสลับไปมาระหวางบันทึกและหยุดชั่วคราว กด
เพื่อหยุด
[เริ่มการบันทึกเสียง]
2
> RECORD (การบันทึก) > เสียง
»» รายการบันทึกถูกบันทึกไปที่
> [ไลบรารีรายการบันทึก] > [การบันทึกเสียง
»» หนาจอการบันทึกจะปรากฏขึ้น
วิทยุ FM] > RECORD (การบันทึก) > วิทยุ (รูปแบบ
ตรวจสอบใหแนใจวาไมโครโฟนอยใกลกับแหลงเสียงที่จะบัน
ชื่อไฟล: FMXXX.WAV, ซึ่ง XXX คือหมายเลขเสียงที่
ทึก
บันทึกที่ถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ)
เคล็ดลับ
•• คุณสามารถคนหารายการบันทึกไดใน > RECORD (การบันทึก) > วิทยุ
•• คุณสมบัติการบันทึกวิทยุ FM มีในบางรนเทานั้น โปรดดูเมนูบนหนาจอของเครื่องเลน
เพื่อคนหาคุณสมบัติที่คุณใชงานได
ฟงเสียงที่บันทึก
1
2
MIC
3
กด
เพื่อสลับไปมาระหวางบันทึกและหยุดชั่วคราว กด
เพื่อหยุด
»» รายการบันทึกถูกบันทึกไวที่
>
> [ไลบรารีรายการบันทึก] > [การบันทึกเสียง]
RECORD (การบันทึก) > เสียง (รูปแบบชื่อไฟล:
VOICEXXX.WAV ซึ่ง XXX คือหมายเลขเสียงที่
บันทึกซึ่งจะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ)
10
TH
เลือกเสียงที่บันทึก
กด
เพื่อเลนเสียงที่บันทึก
ลบรายการบันทึกหนึ่งรายการหรือ
มากกวา
ตอไปนี้เปนวิธีการลบเสียงที่บันทึกโดยใช Windows Explorer:
1
2
3
เชื่อมตอ MIX กับเครื่องคอมพิวเตอร
ใน Windows Explorer, ใหคนหาโฟลเดอร RECORD (การ
บันทึก)
ลบเสียงที่บันทึกโดยใชวิธีเดียวกับการลบไฟลบนคอมพิวเตอร
การถายโอนรายการบันทึกไปยัง
คอมพิวเตอร
1
2
3
4
เชื่อมตอ MIX กับเครื่องคอมพิวเตอร
ใน Windows Explorer, เปด MIX
เลือกโฟลเดอร RECORD (การบันทึก)
คัดลอกและวางสิ่งที่บันทึกลงในตำ�แหนงที่ตองการใน
คอมพิวเตอร
TH
11
7มุมมองโฟลเดอร
ไปที่
เพื่อดูและเลนไฟลสื่อจากไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน
12
TH
8การตั้งคา
ใน , เลือกตัวเลือกของคุณสำ�หรับเครื่องเลน
1
กด
2
กด
/
เพื่อเลือกตัวเลือก
ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ
หนาจอจะเขาสโหมดพัก หากไมมีการดำ�เนินการใหมๆ บน MIX หาก
เกินระยะเวลาที่กำ�หนดลวงหนา หนาจอพักจะปดลงโดยอัตโนมัติ เพื่อ
เปนการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหเลือกตั้งระยะเวลาใหต
เพื่อยืนยัน
เพื่อตั้งคาระยะเวลา:
•
โหมดเลน
[ซ]
[ซ 1]
เลนซเพลงปจจุบัน/การบันทึก
[ซทั้งหมด]
เลนซเพลง/การบันทึกทั้งหมดใน
[สลับ]
[เลนสลับทั้งหมด]
จะปดโดยอัตโนมัติ
ในการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน
•
เลนเพลง/การบันทึกในโฟลเดอรปจจุบันโดย
ใน [ภาษา], เลือกภาษาสำ�หรับเครื่องเลน
เรียงแบบสม
จะเรียงแบบสม
ขอมูลของคุณ
ใน [ขอมูล] เรียนรขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับเครื่องเลน:
•
•
•
การตั้งคาเสียง
ใน [การตั้งคาเสียง], เลือกตัวเลือกของคุณสำ�หรับการตั้งคาเสียง:
[FullSound]
เรียกคืนรายละเอียดโซนิคที่สูญเสียจากการบีบอัด
[อีควอไล
กำ�หนดการตั้งคาเสียงตามตองการ
เสียง]
•
เพลง (เชน MP3, WMA)
ตั้งคาระดับเสียงสูงที่สุดสำ�หรับอุปกรณ ดวยวิธีนี้
คุณสามารถกำ�หนดระดับเสียงใหปลอดภัยสำ�หรับ
การฟงของคุณ
กด
กดปุ่มใดก็ได
ภาษา
การเลนซเพลง/การบันทึกในโฟลเดอรปจจุบันทั้งหมด
[จำ�กัดระดับ
เลือกระยะเวลา
โฟลเดอรปจจุบัน
หากทั้ง [ซทั้งหมด] และ [เลนสลับทั้งหมด]ถูกเปดใชงาน,
เซอร]
ใน [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ],
»» หากเกินระยะเวลาที่เลือกไว หนาจอไมใชงาน
ใน [โหมดเลน], เลือกโหมดการเลนเพื่อเลนเพลง/การบันทึก:
•
การตั้งคาหนาจอ
/
เพื่อตั้งการจำ�กัดระดับเสียง ใหกด
เพื่อยืนยัน
•
[ความจุ:] ขนาดหนวยความจำ�
[พื้นที่วาง:] พื้นที่การจัดเก็บที่มี
[เวอรชันเฟรมแวร:] เวอรชันเฟรมแวรปจจุบัน
ตรวจสอบเวอรชันเฟรมแวรเมื่อคุณอัพเดต
เฟรมแวรจากเว็บไซตสนับสนุน
[รน:] ชื่อผลิตภัณฑแบบเต็ม
ตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑแบบเต็มเมื่อคุณอัพเดต
เฟรมแวรจากเว็บไซตสนับสนุน
[ไซตสนับสนุน] เว็บไซตที่ใหการสนับสนุนอุปกรณ
การตั้งคาตามแบบโรงงาน
ใน [การตั้งคาจากโรงงาน], เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน ไฟลที่
ถายโอนไปยังเครื่องเลนจะถูกเก็บไว
หมายเหตุ
•• อีควอไลเซอรจะถูกปดเมื่อคุณเลือก FullSound
TH
13
9อัพเดตเฟรมแวรผาน
Philips Device
Manager
ติดตั้ง Philips Device Manager
1
2
3
เชื่อมตอ MIX เขากับ PC
บน PC, เลือก คอมพิวเตอรของฉัน (Windows XP /
หากตองการตรวจสอบการอัปเดตเฟรมแวร
aปดกลองโตตอบของ Philips Device Manager
Windows 2000) / คอมพิวเตอร (Windows Vista /
bที่ดานลางของหนาจอคอมพิวเตอร คลิกขวา
Windows 7/ Windows 8)
แลวเลือก ตรวจสอบเพื่ออัพเดต
คลิกขวาที่ไอคอน Philips GoGear MIX เลือก Install
Philips Device Manager
•
4
4
หรือ คลิกที่ไอคอน Philips GoGEAR MIX ดับเบิลคลิก
installer.exe
ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร ใหเสร็จสม
บูรณ
หมายเหตุ
•• ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การใชงาน
»» Philips SA5MXXXX Device Manager จะ
ตรวจสอบการอัพเดตจากอินเตอรเน็ต
ตรวจสอบการอัพเดตเฟรมแวร
1
2
3
ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอ PC กับอินเตอรเน็ตแลว
เรียกใช Philips Device Manager
»» กลองโตตอบจะปรากฏขึ้น
เชื่อมตอ MIX เขากับคอมพิวเตอรของคุณ
»» เมื่ออุปกรณเชื่อมตอแลว ขอความ "SA5MXXXX" จะ
ปรากฏขึ้นบนกลองขอความ
»» คุณสามารถคนหาเวอรชันเฟรมแวรปจจุบันของอุปก
รณได
14
TH
อัพเดตเฟรมแวร
1
เมื่อพบการอัพเดตเฟรมแวร ใหปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�บนหนา
2
ยกเลิกการเชื่อมตอ MIX จากคอมพิวเตอร
จอเพื่อทำ�การดาวนโหลดและติดตั้งเฟรมแวร
»» MIX จะรีสตารทหลังจากการอัพเดตเฟรมแวรและพรอม
สำ�หรับการใชงานอีกครั้ง
10วิธีแกไขปญหา
หาก MIX ทำ�งานผิดปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณสามารถรีเซ็ตเครื่อง
ไดโดยขอมูลไมสูญหาย:
ฉันจะรีเซ็ต MIX ไดอยางไร
••
ใหเสียบปลายปากกาหรือวัตถุอื่นลงในชองรีเซ็ตบนMIX
••
หากตัวเลือกรีเซ็ตดังกลาวทำ�งานไมสำ�เร็จ ใหกคืน MIX ผาน
1
2
กดคางไวจนกวาเครื่องเลนจะปด
Philips Device Manager:
บน PC ของคุณ ใหเริ่มตน Philips Device Manager
เขาสโหมดการกคืน:
aปดสวิตช MIX
bกดคางที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง แลวเชื่อมตอ MIX กับ
PC ของคุณ
cกดปุ่มคางไวจนกระทั่ง Philips Device Manager
จดจำ� MIX ไดและเขาสโหมดการกคืน
3
เริ่มกระบวนการกคืน:
aบน Philips Device Manager คลิกที่ปุ่ม Repair ทำ�
ตามคำ�แนะนำ�ที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อดำ�เนิน
การกคืนใหเสร็จสมบูรณ
bเมื่อทำ�การกคืนเสร็จสมบูรณแลว ใหยกเลิกการ
เชื่อมตอ MIX จากเครื่องคอมพิวเตอร
4
ปด MIX และเปดใหม
TH
15
11ขอมูลทางเทคนิค
เปด/ปด
และจำ�นวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา
•
แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ภายใน 130 mAh Li-ion
•
เวลาเลน¹
ซอฟตแวร
•
polymer แบบชารจได
เสียง (.mp3): สูงถึง 13 ชั่วโมง
Philips Device Manager: เพื่ออัปเดตเฟรมแวรและ
กคืนเครื่องเลน
•
•
หูฟง 3.5 มม.
•
•
•
•
การแบงชอง: 40 dB
USB 2.0 ความเร็วสูง
การตอบสนองตอความถี่: 45 - 16,000 Hz
กำ�ลังขับ: 2.4 mW
อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: > 75 dB
การเลนเสียง
รูปแบบที่รองรับ:
•
MP3
อัตราบิต: 8-320 kbps และ VBR
อัตราการสมตัวอยาง: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32,
•
44.1, 48 kHz
WMA (ไมมีการปกปองสิทธิ์)
อัตราบิต: 10-320 kbps CBR, 32-192 kbps VBR
อัตราการสมตัวอยาง: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1,
•
48 kHz
WAV
สื่อจัดเก็บขอมูล
ความจุหนวยความจำ�ภายใน²:
•
•
•
SA5MXX02 2 GB NAND Flash
•
Windows Explorer (ลากและวาง)
•
LCD 128 x 64 พิกเซล
SA5MXX04 4 GB NAND Flash
SA5MXX08 8 GB NAND Flash
ถายโอนสื่อ³
การแสดงผล
16
TH
•• ² 1GB = 1 พันลานไบต; พื้นที่จัดเก็บจะนอยกวานี้ ความจุหนวยความจำ�อาจไมสามา
รถใชงานไดทั้งหมดเนื่องจากมีการสงวนหนวยความจำ�บางสวนไวสำ�หรับระบบเครื่อง
เลน ความจุของการจัดเก็บคำ�นวณโดยอางอิงจากเพลงที่มีความยาว 4 นาทีและใชการ
เขารหัสแบบ MP3 128 kbps
•• ³ ความเร็วในการถายโอนขึ้นอยกับระบบปฏิบัติการและการกำ�หนดคาซอฟตแวรของ
คุณ
วิทยุ: สูงถึง 7 ชั่วโมง
การเชื่อมตอ
เสียง
หมายเหตุ
•• ¹ แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำ�นวนรอบของการชารจที่จำ�กัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่
ขอกำ�หนดของ PC
•
•
•
•
•
•
•
Windows® XP (SP3 หรือสูงกวา) / Vista / 7/ 8
Pentium III 800 MHz processor หรือสูงกวา
512 MB RAM
พื้นที่บนฮารดดิสก 500 MB
การเชื่อมตออินเตอรเน็ต
Windows® Internet Explorer 6.0 หรือใหมกวา
พอรต USB
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
SA5MXX_93_97_withsdcard_UM_V5.0_wk1413.2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement