Philips | HD2596/99 | Philips Daily Collection เครื่องปิ้งขนมปัง HD2596/99 คู่มือผู้ใช้

Philips Daily Collection เครื่องปิ้งขนมปัง HD2596/99 คู่มือผู้ใช้
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
1
HD2595
HD2596
HD2597
2
English
Before first use
Put the toaster in a properly ventilated room and select the highest browning
setting. Let the toaster complete a few toasting cycles without bread in it. This
burns off any dust and prevents unpleasant smells.
a
Indonesia
Sebelum menggunakan alat pertama kali
b
Letakkan pemanggang dalam ruangan berventilasi baik dan pilih setelan kematangan
tertinggi. Biarkan pemanggang menyelesaikan beberapa siklus pemanggangan tanpa
roti di dalamnya. Hal ini bertujuan menghilangkan debu dan mencegah bau tak sedap.
c
d
Bahasa Melayu
HD2595
HD2596
e
User manual
IN
Buku Petunjuk Pengguna
AR
MS-MY
Manual pengguna
FA
TH
คู่มือผู้ใช้
กอนใชงานครั้งแรก
วางเครื่องป้งขนมปงในหองที่มีอากาศถายเทไดสะดวก และเลือกระดับความเหลืองกรอบสูงสุด
ใหเครื่องทำ�งานใหครบรอบการป้งสองสามรอบโดยไมมีขนมปง การดำ�เนินการนี้จะชวยเผา
ไหมสิ่งสกปรก และปองกันการเกิดกลิ่นที่ไมพึงประสงค
g
h
i
Tiếng Việt
HD2597
English
Bahasa Melayu
Tiếng Việt
a Bread baskets with squeeze handle
a Bakul roti dengan pemegang tekan
a Giỏ đựng bánh mì có tay cầm bóp
b Warming rack (HD2596 only)
b Rak pemanasan (HD2596 sahaja)
b Vỉ hâm nóng (chỉ có ở kiểu
c Crumb tray
c Bekas serdak
d Toasting lever
d Tuil pembakar
e Bun Warming function
e Fungsi Pemanas Ban
f STOP button
f Butang STOP
g Reheat function
g Fungsi pemanasan semula
h Browning control
h Alat kawalan pemerangan
i Defrost function
i Fungsi nyahfros
Indonesia
ภาษาไทย
a Keranjang roti dengan pegangan
a ตะแกรงขนมปงพรอมที่จับบีบได
b Rak penghangat (hanya HD2596)
b ตะแกรงอน (รน HD2596 เทานั้น)
(HD2597 only)
(HD2596 only)
tekan (hanya HD2597)
c Baki serpihan
d Tuas pemanggang
e Fungsi Penghangat Kue (hanya
HD2596)
f Tombol STOP
g Fungsi pemanas ulang
h Kontrol kematangan
i Fungsi pencair
Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4222 248 57552
Letakkan pembakar roti di dalam bilik berpengudaraan baik dan pilih tetapan
pemerangan yang tertinggi. Biarkan pembakar selesai beberapa kitaran pembakaran
tanpa roti di dalamnya. Ini akan membakar hangus sebarang habuk dan mencegah
bau yang kurang enak.
ภาษาไทย
f
VI Hướng dẫn sử dụng
EN
Sebelum penggunaan pertama
(HD2597 sahaja)
(HD2596 sahaja)
(รน HD2597 เทานั้น)
c ถาดรองเศษขนมปง
d คันโยกสำ�หรับป้ง
e ฟงกชันอนขนมปงกอน (รน
HD2596 เทานั้น)
f ปุ่ม STOP (หยุด)
g ฟงกชันป้งขนมปงซ
h ปุ่มควบคุมความเหลืองกรอบ
i ฟงกชันละลายนแข็ง
(chỉ có ở kiểu HD2597)
HD2596)
c Khay đựng mảnh vụn bánh mì
d Cần nướng
e Chức năng hâm nóng bánh bao
nhân nho (chỉ có ở kiểu HD2596)
f Nút STOP (Dừng)
g Chức năng hâm nóng
h Điều khiển độ chín vàng
i Chức năng rã đông
Trước khi sử dụng lần đầu
Đặt lò nướng trong phòng thoáng khí và chọn chế độ nướng vàng cao nhất. Để lò
nướng thực hiện một vài lần nướng không có bánh mì. Làm như vậy sẽ đốt cháy
hết bụi bẩn và giúp tránh bị mùi khó chịu.
3
HD2595, HD2596, HD2597
4
HD2597
English
Toast, reheat, or defrost bread (fig. 3)
and sandwich (fig.4):
6
Follow the steps a, b, c, d.
Bahasa Melayu
At step b (fig.3) or step c (fig.4),
select reheat ( ), defrost ( ), or the
desired browning setting.
• Select a low setting (1-2) for lightly
toasted bread or sandwich.
• Select a high setting (5-7) for darkly
toasted bread or sandwich.
Pembersihan
Amaran: Jangan sekali-kali menggunakan
pad penyental, agen pembersih yang
melelas atau cecair agresif untuk
membersihkan perkakas.
ภาษาไทย
Note:
• You can stop the toasting process
and pop up the bread at any time by
pressing the stop button ( ) on
the toaster.
• HD2597 only: when toasting
sandwich, if the filled baskets get
stuck inside the appliance, remove
the plug from the wall socket, let the
appliance cool down completely and
carefully remove the baskets from
the appliance.
การทำ�ความสะอาด
คำ�เตือน:หามใชแผนใย สารทำ�ความสะอาด
ที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือของเหลวที่เปนอันตรา
ยทำ�ความสะอาดเครื่อง
Tiếng Việt
Vệ sinh máy
Cảnh báo: Không sử dụng miếng tẩy
rửa, chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc
chất lỏng mạnh để vệ sinh thiết bị.
Indonesia
Memanggang, memanaskan ulang, atau
mencairkan roti (gbr. 3) dan sandwich
(gbr.4):
Ikuti langkah a, b, c, d.
Pada langkah b (gbr.3) atau langkah c
(gbr.4), pilih pemanas ulang ( ), pencair
( ), atau setelan kematangan yang
diinginkan.
• Pilih setelan rendah (1-2) untuk roti
atau sandwich panggang ringan.
• Pilih setelan tinggi (5-7) untuk
memanggang roti atau sandwich
hingga warnanya lebih tua.
Catatan:
• Anda bisa menghentikan proses
pemanggangan dan mengeluarkan
roti kapan saja dengan menekan
tombol stop ( ) pada
pemanggang.
• Hanya HD2597: saat memanggang
sandwich, jika keranjang yang berisi
roti macet di dalam alat, cabut steker
dari listrik, biarkan alat sampai benarbenar dingin, dan keluarkan keranjang
dengan hati-hati dari dalam alat.
Bahasa Melayu
Bakar, panaskan semula, atau nyahfros
roti (rajah 3) dan sandwic (rajah 4):
Ikut langkah-langkah a, b, c, d.
Pada langkah b (rajah 3) atau langkah
c (rajah 4), pilih panaskan semula
( ), nyahfros ( ), atau tetapan
pemerangan yang dikehendaki.
• Pilih tetapan rendah (1-2) untuk
mendapatkan roti atau sandwic yang
dibakar ringan.
• Pilih tetapan tinggi (5-7) untuk roti
atau sandwic yang dibakar lebih gelap.
Catatan:
• Anda boleh menghentikan proses
pembakaran dan meloncatkan naik
roti pada bila-bila masa dengan
menekan butang henti ( ) pada
pembakar roti.
• HD2597 sahaja: apabila membakar
sandwic, jika bakul berisi tersekat di
dalam perkakas, cabut plag dari soket
dinding, biarkan perkakas benarbenar sejuk dan keluarkan bakul dari
perkakas dengan berhati-hati.
ภาษาไทย
ป้ง ป้งขนมปงซ หรือละลายนแข็ง (รูป
3) และแซนวิช (รูป 4):
ทำ�ตามขั้นตอนที่ a, b, c, d
ในขั้นตอนที่ b (รูป 3) หรือขั้นตอนที่ c
(รูป 4), เลือกป้งขนมปงซ ( ), ละลาย
นแข็ง ( ) หรือการตั้งคาความเหลืองกร
อบที่ตองการ
• เลือกการตั้งคาต (1-2) สำ�หรับขนมปง
หรือแซนวิชที่ป้งเล็กนอย
• เลือกการตั้งคาสูง (5-7) สำ�หรับขนมปง
หรือแซนวิชที่ป้งเกรียมขึ้น
• Chọn mức cao (5-7) cho bánh mì
hoặc bánh xăng-đuých nướng vàng
đậm.
5
English
Cleaning
Membersihkan
Warning: Never use scouring
pads, abrasive cleaning agents or
aggressive liquids to clean the
appliance.
Peringatan: Jangan sekali-kali
menggunakan sabut gosok, bahan
pembersih abrasif atau cairan
agresif untuk membersihkan alat.
HD2596
Ghi chú:
• Bạn có thể dừng quá trình nướng và
đẩy bánh mì lên bất cứ lúc nào bằng
cách ấn nút dừng ( ) trên lò
nướng.
• Chỉ có ở kiểu HD2597: khi nướng
bánh xăng-đuých, nếu giỏ đựng có
bánh bị kẹt trong thiết bị, rút phích
cắm ra khỏi nguồn điện, để thiết bị
nguội hẳn và cẩn thận lấy giỏ đựng ra
khỏi thiết bị.
Bahasa Melayu
Pemanasan ban (HD2596 sahaja)
Langkah ke 3, pusingkan kawalan
pemerangan ke fungsi pemanasan ban
( ).
Catatan: Jangan letakkan rol yang
hendak dipanaskan secara langsung
di atas pembakar roti. Gunakan
rak pemanasan setiap kali untuk
mengelakkan kerosakan pada
pembakar roti.
หมายเหตุ:
• สามารถหยุดการป้งและดีดขนมปงออก
ไดทุกเมื่อโดยการกดปุ่ม ( ) ที่ดา
นบนของเครื่อง
• รน HD2597 เทานั้น: เมื่อป้งแซนวิช หาก
ตะแกรงที่ใสขนมปงไวติดอยภายในเครื่อง
ใหดึงปลั๊กออกจากเตารับบนผนัง ปลอย
เครื่องใหเย็นสนิท แลวคอยๆ ยกตะแกรง
ออกจากเครื่อง
ภาษาไทย
การอน
 ขนมปงกอน (รน
 HD2596 เทา
นัน
้ )
ในขั้นตอนที่ 3, หมุนปุ่มควบคุมความเหลือง
กรอบไปที่ฟงกชันการอนขนมปง ( )
หมายเหตุ: อยาวางโรลที่จะอนบนเครื่องป้ง
โดยตรง ใหใชตะแกรงอนทุกครั้งเพื่อหลีก
เลี่ยงไมใหเครื่องป้งไดรับความเสียหาย
Tiếng Việt
Nướng, hâm nóng, hoặc rã đông bánh
mì (hình 3) và bánh xăng-đuých (hình 4):
Thực hiện theo các bước a, b, c, d.
Tại bước b (hình 3) hoặc bước c
(hình 4), chọn hâm nóng ( ), rã đông
( ), hoặc mức nướng vàng mong
muốn.
• Chọn mức thấp (1-2) cho bánh mì
hoặc bánh xăng-đuých nướng nhẹ.
Indonesia
Tiếng Việt
English
Bun warming (HD2596 only)
At step 3, turn the browning control
to the bun warming function ( ).
Note: Never put the rolls to be
warmed up directly on top of the
toaster. Always use the warming
rack to avoid damage to the toaster.
Indonesia
Penghangat kue (hanya HD2596)
Pada langkah 3, ubah kontrol
kematangan ke fungsi penghangat
roti ( ).
Catatan: Jangan sekali-kali menaruh
roll yang akan dipanaskan langsung di
atas pemanggang. Selalu gunakan rak
penghangat agar pemanggang tidak
rusak.
Hâm nóng bánh bao nhân nho (chỉ
có ở kiểu HD2596)
Tại bước 3, xoay núm điều khiển
nướng vàng đến chức năng hâm nóng
bánh bao nhân nho ( ).
Ghi chú: Không đặt ổ bánh cần hâm
nóng trực tiếp trên lò nướng. Luôn
sử dụng vỉ hâm nóng để tránh gây hư
hỏng cho lò nướng.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising