Philips CD1502B/53, CD1501B/53, SE1501B/53 User manual

Philips CD1502B/53, CD1501B/53, SE1501B/53 User manual
Registrirajte vaš izdelek in poiščite pomoč na
www.philips.com/welcome
CD150
SE 150
SI
Glavna
! Opozorilo
Uporabite samo polnilne baterije.
Baterije morate pred prvo uporabo polniti vsaj 24 ur.
Kazalo vsebine
1
Pomembno
3
4.2
Odgovor klica
17
1.1
Potrebno električno napajanje 3
4.3
Zaključek klica
18
1.2
Podatki o varnosti
3
5
1.3
Ustreznost
4
Dodatne možnosti
uporabe vašega telefona
19
1.4
Uporaba ustreznosti
standarda GAP
5.1
Vključitev/izključitev slušalke
19
4
5.2
1.5
Recikliranje in odstranitev
4
Zaklepanje/odklepanje
tipkovnice
19
1.6
Električna, magnetna in
elektromagnetna polja (“EMF”) 4
5.3
Vnos besedila ali številk
19
5.4
Potekajoči klic
19
2
Vaš telefon
6
5.5
Uporaba imenika
20
2.1
Kaj je v paketu
6
5.6
2.2
Opis vašega telefona
7
Uporaba seznama zadnjih
klicanih številk
22
2.3
Ikone na zaslonu
9
5.7
Uporaba dnevnika klicev
22
2.4
Opis bazne postaje
10
5.8
Uporaba interkoma
24
5.9
Pozivanje
25
3
Začetek
11
3.1
Povezava bazne postaje
11
6
Osebne nastavitve
26
3.2
Namestitev bazne postaje
na steno
6.1
Spreminjanje imena slušalke
26
11
6.2
Toni slušalke
26
3.3
Namestitev telefona
12
6.3
Spreminjanje jezika menija
27
3.4
Način dobrodošli
13
6.4
3.5
Struktura menija
15
Vključitev/izključitev
samodejnega zaključka
27
4
Uporaba telefona
17
7
Ura in alarm
28
4.1
Klicanje
17
7.1
Nastavitev datuma in ure
28
Kazalo vsebine
1
Kazalo vsebine
7.2
Nastavite format datuma/ure 28
7.3
Nastavitev alarma
29
7.4
Nastavitev tona alarma
29
8
Napredne nastavitve
30
8.1
Spremeni glavni PIN
30
8.2
Registracija
30
8.3
Odregistracija
31
8.4
Izbira države
31
8.5
Ponastavitev enote
31
8.6
Nastavi prefiks
32
8.7
Spremeni čas ponovnega klica 32
8.8
Spreminjanje načina klicanja
32
8.9
Nastavitev prvega zvonjenja
33
8.10
Privzete nastavitve
33
9
Tehnični podatki
34
10
Pogosto zastavljena
vprašanja
35
11
Kazalo
37
2
Kazalo vsebine
1
Pomembno
Pred uporabo telefona pazljivo preberite
ta navodila za uporabo. Navodila
vsebujejo pomembne informacije in
opombe o vašem telefonu.
1.1
•
•
•
•
•
Potrebno električno
napajanje
Ta aparat potrebuje zahteva električno
napajanje 220-240 voltov AC. V
primeru izpada električnega napajanja
se komunikacija prekine.
Električno omrežje je označeno kot
nevarno. Edini način za prekinitev
električnega napajanja je izključitev
električnega napajanja iz električne
vtičnice. Zagotovite, da bo električna
vtičnica zmeraj dostopna.
Električna napetost omrežja je
določena kot TNV-3
(Telecommunication Network
Voltages), v skladu s standardom EN
60-950.
Uporabite samo napajalnike, ki so
našteti v navodilih.
Seznam primernih napajalnikov
(proizvajalec/model):
Electronic Sales Ltd. - IW506 ali
TR506 (za CD/SE150)
Electronic Sales Ltd. - IW156 ali
TR156 (za napajalni podstavek)
!
Opozorilo
Preprečite poškodbe ali nepravilno
delovanje:
• Preprečite stik elektrod baterije s
kovinskimi predmeti.
Pomembno
• Zmeraj uporabljajte baterije, ki so bile
priložene kompletu ali jih priporoča
Phillips: nevarnost eksplozije.
• Vedno uporabljajte kable, ki so bili
priloženi kompletu.
1.2
Podatki o varnosti
• Ta oprema ni prilagojena za izvajanje
klicev v sili v primeru izpada električne
energije. Za izvajanje klicev v sili
morate poskrbeti na drug način.
• Aparata ne izpostavljajte prekomreni
vročini grelnih teles ali direktni sončni
svetlobi.
• Varujte telefon pred padci ali
padajočimi predmeti.
• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki
vsebujejo alkohol, amoniak, bencin, ali
jedke snovi, saj lahko poškodujete
napravo.
• Ne uporabljajte naprave, če obstaja
nevarnost eksplozije.
• Ne polagajte manjših kovinskih
predmetov v stik z napravo. To lahko
poslabša kvaliteto zvoka in poškoduje
napravo.
• Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko
povzročijo motnje.
• Ne odpirajte, saj se lahko izpostavite
visoki električni napetosti.
• Preprečite stik polnilnika s tekočinami.
O delovanju in temperaturah
shranjevanja:
• Aparat uporabljajte v prostoru s
temperaturo med 0 in 35 ºC (32 do
95 ºF).
• Telefon hranite na temperaturi med
-20 in 45 ºC (-4 do 113 ºF).
• Življenjska doba baterij se lahko
skrajša zaradi nizkih temperatur.
3
1.3
Ustreznost
Mi, Philips, izjavljamo, da je ta aparat v
skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi predpisi Direktive 1999/5/EC.
Ta aparat je lahko povezan le z analognimi
telefonskimi linijami držav, ki so navedene
na embalaži.
Izjavo o ustreznosti najdete na spletni
strani www.p4c.philips.com.
1.4
Uporaba ustreznosti
standarda GAP
Standard GAP zagotavlja, da so vse
služalke DECTTM GAP in bazne postaje v
skladu z minimalnim standardom
delovanja, ne glede na izdelavo. Vaša
slušalka in bazna postaja sta usklajeni s
standardom GAP, kar pomeni da so
minimalne zagotovljene funkcije sledeče:
registracija slušalke, vzpostavitev zveze,
sprejemanje klicev in klicanje. Napredne
funkcije mogoče ne bodo na voljo, če
uporabljate drugo slušalko poleg tiste, ki
ste jo dobili z bazno postajo.
Če želite registrirati in uporabljati vaš
novi telefon z drugo bazno postajo,
usklajeno s standardom GAP, najprej
sledite navodilom v priročniku, potem pa
sledite postopku opisanem na stani 30.
Za registracijo slušalke, ki ni iste izdelave,
kot je vaša bazna postaja, nastavite bazno
postajo v način za registracijo (stran 30) in
sledite navodilom v priročniku.
1.5
Recikliranje in odstranitev
Navodila za odstranjevanje baterij:
Baterij ne smete odložiti med
gospodinjske odpadke.
Podatki o embalaži:
Philips embalažo označuje s
standardnimi simboli, ki vzpodbujajo
recikliranje in pravilno odstranjevanje
morebitnih odpadkov.
Prispevan je bil denarni znesek v
prid sistema za povračilo in
recikliranje.
Označen embalažni material je
mogoče reciklirati.
1.6
1.
2.
3.
4
Električna, magnetna in
elektromagnetna polja
(“EMF”)
Philips Royal Electronics proizvaja in
prodaja številne izdelke za končne
uporabnike, ki imajo, kot vsaka
elektronska naprava, sposobnost
oddajati in sprejemati
elektromagnetne signale.
Eden izmed glavnih poslovnih
principov Philipsa je upoštevanje vseh
potrebnih varnostnih in zdravstvenih
ukrepov pri naših izdelkih, ki so v
skladu z vsemi relevantnimi pravnimi
zahtevami in so daleč pod zahtevanimi
EMF standardi, ki veljajo, ko so izdelki
narejeni.
Philips je predan razvijanju,
izdelovanju in prodajanju izdelkov, ki
niso škodljivi za zdravje.
Pomembno
4.
5.
Philips zagotavlja, da so vsi izdelki, če
jih uporabljate pravilno, varni za
uporabo, glede na vse znanstvene
podatke, ki so na voljo sedaj.
Philips ima aktivno vlogo pri
razvijanju mednarodnih standardov
za varnost in EMF, kar Philipsu
omogoča že vnaprej predvideti
razvoj standardizacije in jo zgodaj
vpeljati v svoje izdelke.
Pomembno
5
2
Vaš telefon
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte svoj izdelek na
www.philips.com/welcome.
2.1
Kaj je v paketu
slušalka
bazna postaja z
ogrodjem
pokrov prostora
za baterije
2 AAA polnilni
NiMH-bateriji
električni kabel z
napajalnikom
linijskai kabel*
navodila za uporabo
garancija
hitri vodič
Opomba
*V paketu je mogoče linijski adapter ločen od linijskega kabla. V tem primeru,
morate priključiti linijski adapter najprej na linijsko kabel, preden adapter
priključite v stensko vtičnico.
V paketih z več slušalkami, boste imeli eno ali več dodatnih slušalk, polnilnike z enotami
električnega napajanja in dodatne baterije za polnjenje.
6
Vaš telefon
2.2
Opis vašega telefona
:
D smerne tipke
V načinu mirovanja: pritiskajte navzgor za
dostop do dnevnika klicev in navzdol za
dostop do imenika.
Med klicem: pritisnite navzgor/navzdol za
zvišanje ali znižanje glasnosti zvočnika.
V drugih načinih: premikanje navzgor/
navzgor po seznamu ali pa premik na
prejšnji ali naslednji zapis.
E pogovorna tipka
V načinu mirovanja: sprejem zunanjega ali
internega klica.
V načinu pregledovanja imenika/dnevnika
klicev/seznama zadnjih klicev: pokliče
izbrano številko.
F tipka za prekinitev/izhod
V načinu mirovanja: za vklop/izklop
slu?alke tipko dršite pritisnjeno.
Med klicem: zaključek klica.
V drugih načinih: pritisnite, lahko časa, da
se povrnete v način mirovanja.
G tipka menija
V načinu mirovanja: dostop do glavnega
menija
H tipka poziv
Med klicem: aktivira funkcijo ponovnega
klica.
I
tipka ponovitve klica
V načinu mirovanja: dostop seznama
zadnjih klicanih številk.
V načinu neposrednega klicanja: pokliče
zadnjo poklicano številko.
J
zaklep tipkovnice
V načinu mirovanja: vstavite *. Tipko držite
pritisnjeno, da zaklenete/odklenete
tipkovnico.
Med klicem: zamenja iz pulznega v tonsko
klicanje.
r
e
m
v
A zvočnik
B tipka V REDU
V drugih načinih: izberite prikazano
funkcijo na zaslonu slušalke, neposredno
zgoraj.
C tipka nazaj/očisti
Pri vnašanju besedil ali številk: kratek
pritisk za izbris ene številke/znaka.
V drugih načinih: izberite prikazano
funkcijo na zaslonu slušalke, neposredno
zgoraj.
<
c
Vaš telefon
l
*
7
#
K tipka za izklop zvonjenja
V načinu mirovanja: vstavite #. Tipko držite
pritisnjeno, da vključite/izključite
zvonjenje.
Med klicem: vstavite #. Tipko držite
pritisnjeno, da vstavite pavzo.
Pri vnašanju besedil: menja med velikimi in
malimi črkami. Tipko držite pritisnjeno, da
vstavite pavzo.
M
L tipka za nemo
Med klicem: nastavi mikrofon slušalke na
nemo/glasno.
8
M
tipka za prenos klicev/
interkom
V načinu mirovanja: vklopi interni klic.
Med klicem: zadrži linijo in pokliče drugo
slušalko ali zamenja med notranjim in
zunanjim klicem. Tipko držite pritisnjeno, da
vklopite konferenčni klic.
N mikrofon
O pokrov prostora za baterije
i
Vaš telefon
2.3
A
Ikone na zaslonu
Statusna vrstica
Nakazuje, da je baterija
polna.
Nakazuje, da je baterija
prazna.
Nakazuje, da je zunanji klic
povezan ali zadržan. Ikona
utripa, ko imate dohodni klic.
Nakazuje novo sprejeto
sporočilo. Ikona utripa ob
neprebranih sporočilih.
Se pojavi med prikazom
dnevnika klicev. Ikona utripa,
če so trije novi zgrešeni klici.
Se pojavi med prikazom
imenika.
Se pojavi ob vključitvi
alarma.
Se pojavi, ko je izključeno
zvonjenje.
Vaš telefon
Nakazuje, da je slušalka
registrirana in v dometu
bazne postaje. Ikona utripa,
ko je slušalka izven dometa
ali išče bazno postajo.
B tipka V REDU
Se pojavi v meniju za potrditev izbire.
C
tipka
Nakazuje, da je na voljo več možnosti.
Uporabljajte smerne tipke za premikanje
navzgor/navzdol. Poveča
ali zmanjša
glasnost ušesne slušalke med klicem.
D BACK tipka nazaj/očisti
Se prikaže v meniju. Pritisnite BACK za
vrnitev v prejšnji meni. Pritisnite BACK za
izbris zadnje vnesene številke/črke.
9
2.4
Opis bazne postaje
V
A tipka poziv
Pozove slušalko.
Tipko držite pritisnjeno, da začnete
postopek registracije.
10
Vaš telefon
3
Začetek
3.1
Povezava bazne postaje
1 Bazno postajo namestite, v bližino
telefonske in električne vtičnice.
2 Povežite linijski kabel in napajalni
kabel z ustreznimi priključki na
spodnji strani bazne postaje.
3 Drugo stran linijskega in napajalnega
kabla priključite v ustrezno stensko
vtičnico.
Opomba
Linijski adapter morda ni priključen na
linijski kabel. V tem primeru, morate
priključiti linijski adapter najprej na linijski
Začetek
kabel, preden adapter priključite v stensko
vtičnico.
!
Opozorilo
Pazite, da bazne postaje ne boste postavili
v bližino večjih kovinskih predmetov, kot
so na primer registrature, radiatorji ali
električne naprave. To lahko vpliva na
domet in kakovost zvoka. Stavbe z
debelimi zidovi lahko negativno vplivajo na
prenos signalov v in iz bazne postaje.
!
Opozorilo
Bazna postaja nima stikala za VKLOP/
IZKLOP napajanja. Deluje, ko je napajalnik
priključen v električno vtičnico. Edini način
za ustavitev električnega napajanja enote, je
izključitev napajalnika iz električne vtičnice.
Zaradi tega zagotovite, da bo električna
vtičnica zmeraj dostopna.
Električni napajalnik in telefonski linijski
kabel morata biti pravilno povezana, saj
lahko nepravilna povezava poškoduje
enoto.
Zmeraj uporabite priložen linijski kabel.
Drugače ne boste imeli klicnega signala.
3.2
Namestitev bazne postaje na
steno
Baza je zasnovana tako, da jo lahko
namestite na steno. Za namestitev baze
na steno sledite navodilom spodaj.
!
Opozorilo
Ne priporočamo drugih načinov
nameščanja na steno, saj lahko
poškodujete izdelek.
1 Odstranite nosilec s spodnje strani
bazne postaje tako, da pritisnete dva
zapaha na vrhu nosilca.
11
3.3
Namestitev telefona
Pred uporabo slušalke morate vstaviti
baterije in jih popolnoma napolniti.
3.3.1
Vstavljanje baterij
Opozorilo
Za polnjenje vedno uporabite priložene
baterije tipa AAA. Obstaja nevarnost
izteka elektrolita, če uporabite alkalne ali
druge vrste baterij.
!
2 Obrnite nosilec na glavo in ga
vstavite na spodnjo stran bazne
postaje.
1 Odprite pokrov prostora za baterije.
2 Baterije vstavite skladno s prikazano
3 Vijake privijte (niso priloženi) v
steno.
polariteto in namestite pokrov
prostora za baterije.
4 Namestitvene odprtine na zadnjem
delu baze poravnajte z vijaki na steni.
5 Potisnite bazo dol na mesto.
12
3.3.2 Polnjenje baterij
!
Opozorilo
Baterije morate pred prvo uporabo polniti
vsaj 24 ur.
Ko se kapaciteta baterije zniža, aparat z
zvočnim signalom in utripanjem ikone
baterije opozori na nizko stanje.
Če je stanje baterije zelo nizko, se telefon
samodejno izključi in vse trenutno
izvajane funkcije ne bodo shranjene.
Začetek
1 Namestite slušalko na polnilne vilice na
bazni postaji. V primeru pravilne
namestitve se zaslišite pisk.
na zaslonu med
2 Ikona baterije
polnjenjem utripa.
po zaključenem
3 Ikona baterije
polnjenju neprekinjeno sveti.
Opomba
Optimalna kapaciteta baterije je dosežena
po 3 postopkih popolnega polnjenja (več
kot 15 ur) in popolne izpraznitve, ter
omogoča 12 ur pogovorov in 150 ur
čakanja v pripravljenosti.
Zunanji in notranji domet telefona je do 50
metrov in posamično tudi do 300 metrov.
Ko je slušalka izven dosega delovanja, prične
utripati
ikona antene.
Namig
Ko je dosežen mejni domet in se v
pogovoru pojavijo motnje, se približajte
bazni postaji.
3.4
Način dobrodošli
Pred prvo uporabo slušalke, jo morate
nastaviti v skladu z državo uporabe. Po
nekaj minutni polnitvi se v različnih jezikih
prikaže beseda DOBRODOŠLI. Za
konfiguracijo telefona sledite naslednjim
korakom:
Opomba
Glede na vašo državo je mogoče, da se
DOBRODOŠLI zaslon ne bo prikazal. V
tem primeru izbira nastavitev države/
ponudnika/jezika ni potrebna.
Še zmeraj lahko izvajate odhodne klice ali
sprejemate dohodne klice, brez
predhodne določitve države.
1 Pritisnite tipko <OK za prikaz
seznama držav.
Država
Privzeti jezik odhodnih
sporočil
*Jezik odhodnih sporočil na voljo
Nemčija
Avstrija
Turčija
Francija
Švica
VB
Irska
Italija
Portugalska
Grčija
Španija
Nizozemska
Belgija
Nemščina
Nemščina
Turščina
Francoščina
Angleščina
Angleščina
1 - Nemščina
2 - Turščina
3 - Francoščina
4 - Angleščina
Italijanščina
Portugalščina
Grščina
Španščina
Angleščina
1 - Italijanščina
2 - Portugalščina
3 - Grščina
4 - Španščina
1 - Nizozemščina
2 - Francoščina
3 - Nemščina
4 - Angleščina
1 - Angleščina
* Privzeto je prikazan jezik odhodnih sporočil 1. Glejte poglavje 9.6.3 za navodila, kako
spremeniti jezik prednastavljenega odhodnega sporočila.
Začetek
13
Švedska
Norveška
Finska
Danska
Angleščina
Rusija
Ukrajina
Angleščina
Romunija
Poljska
Češka
Madžarska
Slovaška
Slovenija
Hrvaška
Bolgarija
Srbija
Singapur
Indonezija
Malezija
Avstralija
Nova Zelandija
Angleščina
1 - Švedščina
2 - Norveščina
3 - Finščina
4 - Danščina
5 - Angleščina
1 - Ruščina
2 - Ukrajinščina
3 - Angleščina
1 - Romunščina
2 - Poljščina
3 - Češčina
4 - Madžarščina
5 - Angleščina
Angleščina
1 - Angleščina
Angleščina
1 - Angleščina
* Privzeto je prikazan jezik odhodnih sporočil 1. Glejte poglavje 9.6.3 za navodila, kako
spremeniti jezik prednastavljenega odhodnega sporočila.
2 S tipko : izberite svojo državo.
3
14
Pritisnite <OK.
Pritisnite<OK, da potrdite izbiro.
• Privzete linijske nastavitve in meni
jezik izbrane države se samodejno
konfigurirajo.
Namig
Po prvi konfiguraciji lahko kadarkoli
spremenite vašo nastavitev države.
(Glejte “Izbira države” v poglavju 8.4)
Če v roku 15 sekund ni pritisnjena
nobena tipka, se slušalka samodejno
preklopi v način mirovanja. V način
mirovanja se samodejno preklopi tudi, ko
slušalko postavite na bazno postajo.
Začetek
3.5
Struktura menija
Spodnja preglednica prikazuje razporeditev menija vašega telefona.
Pritisnite na tipko m za prikaz glavnega menija. Uporabite smerne tipke : za
premikanje po meniju in pritisnite tipko < za vstop v posamezne možnosti.
IMENIK
NOV VNOS
SEZ. KLICEV
Vnosi v imeniku
UREDI
IZBRIŠI
IZBRIŠI VSE
DIR. POMN.
OSEBNE NAST.
TON SLUŠ.
URA & ALARM
TIPKA 1/2
IME SLUŠ.
GLASNOST
IZKLJUČEN/RAZINA 1/RAZINA 2/
RAZINA 3/RAZINA 4
MEL. ZVONJ.
Seznam melodij
ZVOK TIPK
VKLOP/IZKLJUČEN
JEZIK
Seznam jezikov
SAM. PREKINI
VKLOP/IZKLJUČEN
DATUM/ČAS
N. FORMATA
NAST. ČASA
12 URNO/24 URNO
NAST. DATUMA
DD/MM
MM/DD
Začetek
ALARM
IZKLJUČEN/VKLJ. ENKRAT/VKLJ. DNEVNO
ZVOK ALARMA
MELODIJA 1/2/3
15
DODAT. NAST.
SPREMENI PIN
REGISTER
ODJAVA
DRŽAVA
Seznam držav
PONASTAVI
16
SAM. PREDP.
ZAZNAJ ŠT.
ČA. PON. KL.
KRATKI/SREDNJI/DOLGI
NAČIN KLICA
TONSKO/PULZNO
PRVO ZVON.
VKLOP/IZKLJUČEN
PREDP.
Začetek
4
Uporaba telefona
4.1
Klicanje
4.1.1
Predhodno izbiranje
1 Izberite številko (največ 24 številk).
2 Pritisnite r tipko.
• Klic je sprožen.
Namig
Pred vašo predhodno izbrano številko lahko
vstavite prefiks številko, glejte “Nastavi
prefiks” v poglavju 8.6 za več podatkov.
4.1.2
Neposredno klicanje
1 Pritisnite r tipko za vzpostavitev
linije.
2 Izberite številko.
• Klic je sprožen.
4.1.3
1
2
3
Klicanje s seznama zadnjih
klicanih številk
Pritisnite l tipko v načinu
mirovanja.
S tipko : izberite vnos v seznamu
zadnjih klicanih številk.
Pritisnite r tipko.
• Klic je sprožen.
4.1.4
Opomba
Imeti morate sproženo Uslugo prikaza
številke klicočega, če v dnevniku klicev
želite videti številko klicočega. (Glejte
“Dostop do dnevnika klicev” v poglavju
5.7.1)
Klicanje iz dnevnika klicev
1 Pritisnite u v načinu mirovanja.
2 S tipko : izberite vnos v seznamu
4.1.5
Klicanje iz imenika
1 Pritisnite d v načinu mirovanja.
2 S tipko : izberite vnos v imeniku.
3 Pritisnite r tipko.
• Klic je sprožen.
Namig
Namesto iskanja : po posameznih
vnosih v imeniku, pritisnite številčno tipko,
ki odgovarja prvi črki vnosa, ki ga iščete.
Na primer, s pritiskom tipke 2
prikažete vnose, ki se pričnejo z A.
Ponovno pritisnite2 in prikazali se bodo
vnosi, ki se pričnejo z B, itd...
4.2
Odgovor klica
Nevarnost
Če slušalka zvoni med dohodnim klicem, je
prosimo ne držite preblizu ušesa, saj lahko
glasnost zvonjenja poškoduje sluh.
Ko telefon zazvoni, pritisnite r tipko.
• Zveza je vzpostavljena.
Opomba
Dohodni klic ima prednost pred drugimi
dogodki. V primeru dohodnega klica, se
ostali postopki, kot na primer nastavljanje
telefona, meni navigacija, itd, prekinejo.
klicev.
3 Pritisnite r tipko.
• Klic je sprožen.
Uporaba telefona
17
4.3
Zaključek klica
Da zaključite pogovor, pritisnite e
tipko.
• Zveza je prekinjena.
Namig
Klic lahko preprosto zaključite tako, da
slušalko postavite na bazno postajo. (Glejte
“Vključitev/izključitev samodejnega
zaključka” v poglavju 6.4.) Ta funkcija je
privzeto vključena.
Opomba
Trajanje klica (UU-MM-SS) se prikaže na
zaslonu slušalke za približno 2 sekundi.
Pritisnite cBACK, da preklopite v način
mirovanja.
18
Uporaba telefona
5
Dodatne možnosti
uporabe vašega
telefona
5.1
Vključitev/izključitev slušalke
Tipko e držite pritisnjeno za več kot 5
sekund, da v načinu mirovanja vključite/
izključite slušalko.
5.2
Zaklepanje/odklepanje
tipkovnice
Pritisnite in držite * tipko 1 sekundo,
da v načinu mirovanja zaklenete/
odklenete tipkovnico.
5.3
Vnos besedila ali številk
Ko izberete polje, v katerega lahko
vnesete besedilo, lahko vnašate črke, ki
so natisnjene na tipkah, z enkratnim ali
ponavljajočim pritiskanjem ustrezne
tipke. Na primer, za vnos imena “PAUL”:
1 Enkrat pritisnite 7: P
2 Enkrat pritisnite 2: PA
3 Dvakrat pritisnite 8: PAU
4 Trikrat pritisnite 5: PAUL
Spodnja tabela prikazuje razporeditev črk
med vnašanjem besedila ali števil:
Tipke
1
2
3
4
5
Določene črke
presledek 1 _ < > *
ABC2
DEF3
GHI4
JKL5
Dodatne možnosti uporabe vašega telefona
6
7
8
9
0
#
*
MNO6
PQRS7
TUV8?
WXYZ9
0-/\#+
#
*
Namig
Pritisnite cBACK, da izbrišete zadnjo
vstavljeno številko ali črko.
5.4
Potekajoči klic
Med klicem imate na voljo različne
možnosti. Razpoložljive možnosti so:
5.4.1
Nastavitev glasnosti
zvočnika slušalke
Med klicem, pritisnite : da izberete od
GLASNOST 1 do GLASNOST 3.
5.4.2
Nastavite mikrofon nemo/
glasno
Ko je mikrofon nastavljen na nemo, vas
sogovornik ne sliši.
1 Med klicem pritisnite M tipko, da
izklopite mikrofon.
2 Ponovno pritisnite M tipko, da
mikrofon vključite.
5.4.3 Čakanje klica
Če imate storitev čakanje klica, bo
zvočnik slušalke zapiskal, če dobite še en
dohodni klic. Številka ali ime drugega
klicočega bo prikazana na vašem telefonu,
če ste prijavljeni na storitev Identifikacija
19
klicočega. Prosimo, stopite v stik z vašim
ponudnikom za več podatkov o tej
storitvi.
Če vas med pogovorom pokliče še nekdo,
pritisnite gumb v+2, da se
trenutni klic zadrži in odgovori na drugi
klic. Znova pritisnite gumb v+1, da
se vrnete na prvotni klic.
trenutni klic na čakanje
v+2 Da
in odgovori na drugi klic.
trenutni klic na čakanje
v+1 Da
in odgovori na prvi klic.
Namig
Če je pomnilnik poln, ne morete shraniti
novega vnosa. V tem primeru morate
izbrisati obstoječe vnose, da naredite
prostor za nove vnose.
5.5.2
Zgornji dejanji sta lahko v vašem omrežju
drugačni.
5.5
Uporaba imenika
Aparat lahko v imenik shrani do 50 številk.
Vsak vnos v imenik ima lahko do največ 24
številk za telefonsko številko in 12 črk za
ime.
5.5.1
1
2
3
4
5
Shranjevanje številke v
imenik
Pritisnite m tipko v načinu
mirovanja, pojdite : na IMENIK in
pritisnite <OK. Pritisnite <OK
znova, za vstop v NOV VNOS.
VNESITE IME se pojavi na zaslonu.
Vstavite ime stika (največ 12 črk) in
pritisnite <OK.
VNESITE ŠT. se pojavi na zaslonu.
Vstavite številko (največ 24 številk)
in pritisnite <OK.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
Opomba
Pritisnite cBACK, da izbrišete zadnjo
vstavljeno številko ali črko.
Za vrnitev v način mirovanja pritisnite e
tipko.
20
Dostop v imenik
1 Pritisnite d tipko v načinu
2
mirovanja za pregled vnosov v
imeniku. Prav tako lahko pritisnete
m tipko, pojdite : na IMENIK
in pritisnite <OK, pojdite : na
SEZ. KLICEV in pritisnite <OK.
• Vnosi v imenik bodo urejeni po
abecednem vrstnem redu.
Za ogled podrobnosti pritisnite
<OK.
Namig
Namesto iskanja : po posameznih
vnosih v imeniku, pritisnite številčno tipko,
ki odgovarja prvi črki vnosa, ki ga iščete.
Na primer, s pritiskom tipke 2
prikažete vnose, ki se pričnejo z A.
Ponovno pritisnite2 in prikazali se bodo
vnosi, ki se pričnejo z B, itd...
5.5.3
Spreminjanje vnosa v imenik
1 Pritisnite m tipko v načinu
2
3
4
mirovanja, pojdite : na IMENIK in
pritisnite <OK, pojdite : na
UREDI in pritisnite <OK.
S tipko : izberite vnos, ki ga želite
urediti.
Pritisnite <OK da se prikaže ime.
Uredite ime in pritisnite <OK.
Uredite številko in pritisnite <OK.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
,
Dodatne možnosti uporabe vašega telefona
5.5.4
Brisanje vnosa v imeniku
1 Pritisnite m v načinu mirovanja,
2
pojdite : na IMENIK in pritisnite
<OK, pojdite : na IZBRIŠI in
pritisnite <OK.
S tipko : izberite vnos, ki ga želite
izbrisati in pritisnite <OK.
5.5.6.1
1
3 Napis IZBRIŠI? se pojavi na zaslonu.
2
Opomba
Pritisnite c BACK, da razveljavite
spremembe, na zaslonu se ponovno
prikaže imenik.
3
Ponovno pritisnite <OK, da
potrdite brisanje.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
5.5.5 Brisanje seznama imenika
1 Pritisnite m tipko v načinu
mirovanja, pojdite : na IMENIK in
pritisnite <OK.
2 Pojdite : na IZBRIŠI VSE in
pritisnite <OK.
3 Napis IZBRIŠI? se prikaže na zaslonu.
Ponovno pritisnite <OK, da potrdite
brisanje.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
Opomba
Pritisnite c BACK, da razveljavite
spremembe, na zaslonu se ponovno
prikaže imenik.
Direktni dostop do
pomnilnika
Na voljo sta 2 direktna dostopa do
pomnilnika (tipki 1 in 2) vključena v
vaš imenik. Z dolgim pritiskom na tipko v
načinu mirovanja se samodejno izbere
shranjena telefonska številka.
4
5
5.5.6.2
1
2
5.5.6
Dodatne možnosti uporabe vašega telefona
Dodajanje/urejanje
neposrednega dostopa do
pomnilnika
Pritisnite m tipko v načinu
mirovanja, pojdite : na IMENIK in
pritisnite <OK, pojdite : na
DIR. POMN. in pritisnite <OK.
Pojdite : na TIPKA 1 ali TIPKA 2
in pritisnite <OK.
• Prikaže se shranjena številka (če
obstaja).
Če številka ni shranjena ali če želite
spremeniti shranjeno številko,
pritisnite m za vstop v meni
direktnega pomnilnika.
Pojdite : na UREDI in pritisnite
<OK.
• Prikaže se seznam imenika.
Pojdite : da izberete vnos v imeniku,
ki ga želite shraniti v direktni pomnilnik.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
3
4
5
Izbrišite direktni
pomnilnik
Pritisnite m tipko v načinu
mirovanja, pojdite : na IMENIK in
pritisnite <OK, pojdite : na
DIR. POMN. in pritisnite <OK.
Pojdite : na TIPKA 1 ali TIPKA 2
in pritisnite <OK.
• Prikaže se shranjena številka (če
obstaja).
Pritisnite m, da vklopite meni
direktnega pomnilnika.
Pojdite : na IZBRIŠI in pritisnite
<OK.
Napis POTRDI? se pojavi na zaslonu.
Ponovno pritisnite <OK, da
potrdite brisanje.
21
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Uporaba seznama zadnjih
klicanih številk
Seznam zadnjih klicanih številk shrani
zadnjih 5 klicanih številk. Za vsak vnos je
lahko prikazanih največ 24 številk.
5.6.3
5.6
2
3
5.6.1
1
2
Dostop do seznama zadnjih
klicanih številk
Pritisnite l tipko, da odprete
seznam zadnjih klicev in s tipko :
poiščite v seznamu zadnjih klicev.
• Zadnja klicana številka se bo na
seznamu pojavila kot prva. Če se
klicana številka ujema z vnosom v
imeniku, bo namesto številke
prikazano ime.
Za ogled podrobnosti pritisnite na
tipko <OK.
Opomba
Za preklop v način mirovanja pritisnite
e tipko.
5.6.2
1
2
3
Shranjevanje zadnje klicane
številke v imenik.
Pritisnite l tipko, da odprete
seznam zadnjih klicev in s tipko :
izberite vnos in pritisnite<OK.
Ponovno pritisnite m, da vstopite
v SHRANI ŠTEV..
VNESITE IME se prikaže na zaslonu.
Vnesite ime stika (največ 12 črk) in
pritisnite <OK.
• Napis SHRANJENO ! se prika_e za
2 sekundi in na zaslonu se ponovno
pojavi seznam povratnih klicev.
Opomba
Pritisnite cBACK, da izbrišete zadnjo
vstavljeno številko ali črko.
22
Brisanje zadnjih klicev
1 Pritisnite l tipko, da odprete
seznam zadnjih klicev in s tipko :
izberite vnos in pritisnitem.
Pojdite : na IZBRIŠI in pritisnite
<OK.
IZBRIŠI? se pojavi na zaslonu.
Pritisnite <OK, da potrdite
brisanje.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in
prikaže se seznam zadnjih klicev.
Opomba
Pritisnite cBACK, da razveljavite
spremembe, na zaslonu se ponovno
prikaže seznam zadnjih klicev.
5.6.4
1
2
Brisanje seznama zadnjih
klicev
Pritisnite l tipko, da odprete
seznam zadnjih klicev in pritisnite
m, pojdite na IZBRIŠI VSE in
pritisnite <OK.
Napis POTRDI? se pojavi na zaslonu.
Pritisnite <OK, da potrdite
brisanje.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in
prikaže se seznam zadnjih klicev.
Opomba
Pritisnite cBACK, da razveljavite
spremembe, na zaslonu se ponovno
prikaže seznam zadnjih klicev.
5.7
Uporaba dnevnika klicev
Dnevnik klicev shrani zadnjih 10 zunanjih
klicev in vsa zvočna sporočila. Če imate v
naročnino vključeno uslugo Identifikacije
klicočega, in če identiteta klicočega ni
skrita, bo prikazano ime (ali številka)
klicočega.
Dodatne možnosti uporabe vašega telefona
Opomba
Če je identiteta klicočega skrita ali omrežje
ne ponuja podatkov o času in datumu, se ti
podatki ne bodo prikazali v dnevniku
klicev.
Če niste naročeni na storitev Identifikacija
klicočega, potem v dnevniku klicev ne bo
prikazanih podatkov.
5.7.1 Dostop do dnevnika klicev
1 Pritisnite u v načinu mirovanja in
pojdite : v brskanje po dnevniku
klicev.
2
• Klici (zgrešeni in sprejeti) so
prikazani v kronološkem vrstnem
redu z zadnjim klicem na začetku
seznama.
Za ogled podrobnosti pritisnite
<OK, kar prikaže meni dnevnika
klicev. Pritisnite <OK znova, za
vstop v POGLED.
• Prikažeta se datum in čas klica.
Pritisnite <OK znova, za ogled
podrobnosti.
5.7.2 Uporaba seznama klicev
Na zaslonu se prikaže:
• številka klicočega*,
• ime klicočega (če je navedeno v
imeniku)*,
• <SKRITO>, če je klic zaseben,
• <NI NA VOLJO>, če je klic javen ali
izven regije.
* Odvisno od naročenih uslug pri vašem
ponudniku. Če niste naročeni na
identifikacijo klicočega, v seznamu klicev
ne bo vnosov.
Opomba
Prikažete lahko telefonsko številko, čas in
datum klica, s pritiskom na <OK.
Dodatne možnosti uporabe vašega telefona
Prikazan čas in datum sta odvisna od
omrežja.
5.7.3
1
2
3
4
Shranjevanje vnosa iz
seznama klicev v imenik
Pritisnite u v načinu mirovanja, s
tipko : izberite vnos v seznamu
klicev in pritisnitem.
Pojdite : na SHRANI ŠTEV. in
pritisnite <OK.
VNESITE IME se prikaže na zaslonu.
Vnesite ime stika (največ 12 črk) in
pritisnite <OK.
• Napis SHRANJENO ! se prika_e za
2 sekundi in na zaslonu se ponovno
pojavi seznam zadnjih klicev.
Opomba
Pritisnite cBACK, da izbrišete zadnjo
vstavljeno številko ali črko.
5.7.4
1
2
Brisanje vnosa v seznamu
klicev
Pritisnite u v načinu mirovanja, s
tipko : izberite vnos v seznamu
klicev in pritisnitem.
Pojdite : na IZBRIŠI in pritisnite
<OK za potrditev izbrisa.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in
prikaže se dnevnik klicev.
Opomba
Pritisnite cBACK, da razveljavite
spremembe in na zaslonu se ponovno
prikaže dnevnik klicev.
5.7.5
Brisanje seznama klicev
1 Pritisnite u v načinu mirovanja, s
2
tipko : izberite vnos v seznamu
klicev in pritisnitem.
Pojdite : na IZBRIŠI VSE in
pritisnite <OK.
23
3 Napis POTRDI? se prikaže na
zaslonu.
Pritisnite <OK, da potrdite
brisanje.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in
prikaže se dnevnik klicev.
Opomba
Pritisnite cBACK, da razveljavite
spremembe in na zaslonu se ponovno
prikaže dnevnik klicev.
5.8
Uporaba interkoma
! Opozorilo
Interkom in prenos klicev je možen le
med slušalkami registriranimi na eni bazni
postaji.
Ta funkcija je na voljo le, če sta registrirani
vsaj 2 slušalki. Omogoča vam brezplačne
interne klice, prenos zunanjih klicev med
slušalkami in možnost konferenčnega klica.
5.8.1
Interkom druga slušalka
Opomba
Če slušalka ne pripada obsegu vašega novega
telefona, ta funkcija morda ni na voljo.
1 Pritisnite i tipko v načinu
mirovanja.
• Interkom je nemudoma vzpostavljen,
če sta registrirani dve slušalki.
2 Če imate registrirani več kot 2 slušalki,
se bodo prikazale številke slušalk, ki so
na voljo za interkom. Pritisnite številko
slušalke, ki jo želite poklicati, za začetek
interkoma.
5.8.2
1
24
Prenos zunanjega klica na
drugo slušalko
Med klicem pritisnite in držite i
tipko, da sprožite klic na čakanju
(sogovornik vas ne sliši).
2
3
4
• Interkom je nemudoma vzpostavljen,
če sta registrirani dve slušalki.
Če imate registrirani več kot 2 slušalki,
se bodo prikazale številke slušalk, ki so
na voljo za interkom. Pritisnite številko
slušalke, ki jo želite poklicati, za začetek
interkoma.
Pritisnite r tipko na poklicani
slušalki za odgovor internega klica,
tako, da lahko govorita oba interna
sogovornika.
• Interkom je vzpostavljen.
Pritisnite e tipko na prvi slušalki za
prenos zunanjega klica na poklicani
slušalki.
• Zunanji klic je posredovan.
Opomba
Če na poklicani slušalki ni odgovora,
pritisnite i tipko, da ponovno
prevzamete zunanji klic.
5.8.3
1
2
Odgovor zunanjega klica
med interkomom
Med interkomom, boste zaslišali nov
klicni zvok ob dohodnem zunanjem
klicu.
Pritisnite r za sprejem zunanjega
klica in prekinitev interkoma.
• Povezava z zunanjim klicem se
vzpostavi.
Opomba
Če želite preklopiti interni klic na čakanje,
pritisnite i tipko, da sprejmete dohodni
zunanji klic.
5.8.4
Prehod med internim in
zunanjim klicem
Med klicem pritisnite in držite i tipko,
za prehod med internim in zunanjim
klicem.
Dodatne možnosti uporabe vašega telefona
5.8.5
Vzpostavljanje
konferenčnega klica treh
sogovornikov
Funkcija konferenčni klic, omogoča
povezavo zunanjega klica z dvema
slušalkama (v interkomu). Trije
sogovorniki lahko sodelujejo v pogovoru
in posebna omrežna prijava ni potrebna.
1 Med klicem, za nekaj časa pritisnite
i tipko, da prenesete zunanji klic
na čakanje (sogovornik vas ne sliši).
2 Če imate registrirani več kot 2 slušalki,
se bodo prikazale številke slušalk, ki so
na voljo za interkom. Pritisnite številko
slušalke, ki jo želite poklicati, za začetek
interkoma.
3 Pritisnite r tipko na poklicani
slušalki za odgovor internega klica,
tako, da lahko govorita oba interna
sogovornika.
• Interkom je vzpostavljen.
4 Pritisnite in držite i tipko za dve
sekundi na prvi slušalki, da začnete
konferenčni klic treh sogovornikov.
• Napis KONFERENCA se bo po
vzpostavitvi konferenčnega klica
prikazal na zaslonu.
Opomba
Če v roku 30 sekund ni pritisnjena
nobena tipka, se slušalka in bazna postaja
samodejno preklopita v stanje mirovanja.
Namig
Ponovno pritisnite V tipko na bazni
postaji, da prekinete pozivanje.
5.9
Pozivanje
Funkcija pozivanja vam pomaga ob iskanju
izgubljene slušalke, če je slušalka v
dometu in ima napolnjene baterije.
1 Pritisnite V tipko na bazni postaji.
• Vse registrirane slušalke bodo začele
zvoniti.
2 Ko jo boste odkrili, na slušalki
pritisnite katerokoli tipko, da
zaključite pozivanje.
Dodatne možnosti uporabe vašega telefona
25
2 S tipko : izberite želeno raven
6
Osebne nastavitve
6.1
Spreminjanje imena slušalke
Slušalko lahko poimenujete in v načinu
mirovanja se ime prikaže. Privzeto ime
vaše slušalke je PHILIPS.
1 Pritisnite m tipko v načinu
mirovanja, s tipko : izberite
OSEBNE NAST in pritisnite <OK, s
tipko : izberite IME SLUŠ. in
pritisnite <OK.
2 Prikaže se zadnje shranjeno ime.
Pritisnite cBACK tipko, da
izbrišete posamezne črke.
3 Vstavite novo ime (največ 10 črk) in
pritisnite <OK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
6.2
6.2.1
Toni slušalke
Nastavitev glasnosti
zvonjenja
Nevarnost
Če slušalka zvoni med dohodnim klicem,
je ne držite preblizu ušesa, saj lahko
glasnost zvonjenja poškoduje sluh.
Na voljo je 5 možnosti glasnosti zvonjenja
(IZKLOP, RAZINA 1, RAZINA 2, RAZINA
3 in RAZINA 4). Privzeta nastavitev je
RAZINA 2.
1 Pritisnite m tipko v načinu
mirovanja, s tipko : izberite
OSEBNE NAST. in pritisnite <OK
pritisnite <OK, za vklop možnosti
TON SLUŠ. in ponovno pritisnite <
OK, za vklop možnosti GLASNOST.
26
glasnosti in pritisnite <OK, da
potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Opomba
Ko je vključeno TON IZKLJ., je na zaslonu
prikazana ikona .
6.2.2 Nastavitev Melodije zvonjenja
Na voljo imate 10 melodij zvonjenja
slušalke.
1 Pritisnite m tipko v načinu
mirovanja, s tipko : izberite
OSEBNE NAST. in pritisnite <OK,
pritisnite <OK, za vklop možnosti
TON SLUŠ., s tipko : izberite
MEL. ZVONJ. in pritisnite <OK.
2 S tipko : izberite želeno
melodijo, da jo predvajate.
3 Pritisnite <OK, da nastavite
melodijo zvonjenja.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
6.2.3
Vključitev/izključitev tipka
ton
Ob pritisku na tipko se zaslišite zvok.
Zvok tipk lahko vključite ali izključite.
Privzeta nastavitev zvoka tipk je VKLOP.
1 Pritisnite m tipko v načinu
mirovanja, s tipko : izberite
OSEBNE NAST. in pritisnite <OK,
pritisnite <OK, za vklop možnosti
TON SLUŠ., s tipko : izberite
ZVOK TIPK in pritisnite <OK.
2 S tipko : izberite VKLOP ali
IZKLOP in pritisnite <OK, da
potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Osebne nastavitve
6.3
Spreminjanje jezika menija
Vaša slušalka ima na voljo različne jezika
menija, glede na izbiro države v načinu
DOBRODOŠLI.
1 Pritisnite m tipko v načinu
mirovanja, s tipko : izberite
OSEBNE NAST. in pritisnite <OK,
s tipko : izberite JEZIK in
pritisnite <OK.
2 S tipko : izberite želen jezik in
pritisnite <OK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Namig
Ko je jezik nastavljen, se bodo meniji na
slušalki samodejno in takoj spremenili v
izbran jezik.
6.4
Vključitev/izključitev
samodejnega zaključka
Ta funkcija omogoča samodejen zaključek
klica, ko položite slušalko na bazno
postajo. Privzeta nastavitev samodejnega
zaključka je VKLOP.
1 Pritisnite m tipko v načinu
mirovanja, s tipko : izberite
OSEBNE NAST. in pritisnite <OK,
s tipko : izberite SAM. PREKINI
in pritisnite <OK.
2 S tipko : izberite VKLOP ali
IZKLOP in pritisnite <OK, da
potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Osebne nastavitve
27
7
Ura in alarm
Ta funkcija omogoča nastavitev datuma,
ure in alarma na vašem telefonu. Privzeta
nastavitev datuma in ure je 01/01 in 00:00.
7.1
Nastavitev datuma in ure
7.2
Nastavite format datuma/ure
Lahko nastavite vaš želeni format datuma/
ure za vaš telefon. Privzeti format je DD/
MM in 24 URNO.
7.2.1
1 Pritisnite m v načinu mirovanja, s
2
3
tipko : izberite URA & ALARM in
pritisnite <OK, pritisnite <OK,
da izberete DATUM/ČAS.
Prikaže se zadnji shranjen datum.
Vstavite današnji datum (DD/MM) in
pritisnite <OK.
Prikaže se zadnji shranjeni čas.
Vnesite točen čas (HH-MM). S tipko
: izberite AM ali PM, če je prikaz
ure v formatu 12 URNO. Pritisnite
<OK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
Opomba
Ob vnosu nepravilne številke v polje za
datum/čas, boste zaslišali opozorilni zvok.
Ura: od 00 do 12; minuta: od 00 do 59
Datum: od 01 do 31; mesec: od 01 do 12
! Opozorilo
Če je vaš telefon povezan z ISDN-linijo z
adapterjem, bosta datum in ura
posodobljena po vsakem klicu.
Razpoložljivost posodabljanja datuma in
ure je odvisna od storitev ponudnika.
Prosimo preverite vaše nastavitve ISDN
za datum in uro ali se obrnite na vašega
ponudnika.
28
Nastavite format ure
1 Pritisnite m v načinu mirovanja, s
2
3
tipko : izberite URA & ALARM in
pritisnite <OK, s tipko :
izberite N. FORMATA in pritisnite
<OK.
Pritisnite <OK, vklopite možnost
NAST. ČASA.
• Trenutna nastavitev je prikazana.
S tipko : izberite prikaz formata
ure (12 URNO ali 24 URNO) in
pritisnite <OK za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
7.2.2
Nastavite format datuma
1 Pritisnite m v načinu mirovanja, s
2
3
tipko : izberite URA & ALARM in
pritisnite <OK, s tipko :
izberite N. FORMATA in pritisnite
<OK.
S tipko : izberite NAST.
DATUMA in pritisnite <OK.
• Trenutna nastavitev je prikazana.
S tipko : izberite prikaz formata
datuma (DD/MM ali MM/DD) in
pritisnite <OK za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Ura in alarm
7.3
Nastavitev alarma
1 Pritisnite m v načinu mirovanja, s
2
3
tipko : izberite URA & ALARM in
pritisnite <OK, s tipko :
izberite ALARM in pritisnite <OK.
S tipko : izberite IZKLJUČEN,
VKLJ. ENKRAT ali VKLJ. DNEVNO in
pritisnite <OK.
Če izberete VKLJ. ENKRAT ali VKLJ.
DNEVNO, vnesite čas (UU:MM) za
alarm in s tipko : izberite AM ali
PM, če je prikaz ure v formatu 12
URNO. Ponovno pritisnite <OK,
da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Opomba
Zvok alarma in ikona alarma
bosta ob
doseženem času alarma zvonila/utripala le
1 minuto. Za izklop alarma preprosto
pritisnite katerokoli tipko na slušalki.
7.4
Nastavitev tona alarma
1 Pritisnite m v načinu mirovanja, s
2
tipko : izberite URA & ALARM in
pritisnite <OK, s tipko :
izberite ZVOK ALARMA in pritisnite
<OK.
S tipko : izberite MELODIJA 1,
MELODIJA 2 ali MELODIJA 3 in
pritisnite <OK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Ura in alarm
29
8
Napredne nastavitve
8.1
Spremeni glavni PIN
Glavni PIN se uporablja za registracijo/
odregistracijo slušalk. Privzet glavni PIN je
0000. Največja dolžina glavnega PIN-a je 8
številk. Ta PIN tudi zaščiti nastavitve vaše
slušalke. Slušalka vas bo zmeraj, ko je
potrebno, pozvala k vnosu PIN-številke.
Opomba
Privzet PIN je 0000. Če spremenite ta
PIN, si shranite PIN na varno mesto, kjer
imate dostop do njega. Ne zgubite PINkode.
1 Pritisnite m tipko v načinu
mirovanja, s tipko : izberite
DODAT. NAST. in pritisnite <OK,
s tipko : izberite SPREMENI PIN
in pritisnite <OK.
2 Ob pozivu vstavite trenutni glavni
PIN in pritisnite <OK, da potrdite.
• Vnesen PIN se bo na zaslonu
prikazal kot zvezdice (*).
3 Vstavite novo številko in pritisnite
<OK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Namig
Če PIN pozabite, boste telefon morali
ponastaviti na privzete nastavitve. Glejte
“Ponastavitev enote” v poglavju 8.5 za več
podrobnosti.
8.2
Registracija
Spodaj opisani postopki so postopki, ki jih
boste našli na vaši slušalki. Postopki se lahko
razlikujejo glede na slušalko, ki jo želite
registrirati. V tem primeru, se prosimo
obrnite na proizvajalca dodatne slušalke.
Dodatne slušalke morate registrirati na
bazni postaji, preden jih lahko uporabljate.
Na eno bazno postajo lahko registrirate
do 4 slušalke.
Ročna ragistracija slušalke:
Pred registracijo ali odjavo slušalke
morate vstaviti glavni PIN.
Opomba
Privzet glavni PIN je 0000.
1 Na bazni postaji pritisnite in držite
V za približno 5 sekund. LEDlučka okoli tipke predvajaj/ustavi bo
utripnila.
2 Na slušalki pritisnite m tipko, s
tipko : izberite DODAT. NAST.
in pritisnite <OK, s tipko :
izberite REGISTER in pritisnite
<OK.
Opomba
Če v 10 sekundah ne pritisnete nobene
tipke, se postopek registracije prekine. Če
se to zgodi, ponovite 1. korak.
3 Ob pozivu vstavite glavni PIN in
pritisnite <OK, da potrdite.
Opomba
Privzet glavni PIN je 0000.
4 ČAKAM_ _ se prikaže na zaslonu.
Opomba
Če v 10 sekundah ne pritisnete nobene
tipke, se postopek registracije prekine. Če
se to zgodi, ponovite 1. korak.
Če v določenem času baza ni najdena, se
30
Napredne nastavitve
prikaže NI POST, oglasil pa se bo tudi
opozorilni zvok, ki sporoča, da registracija
ni uspela in da se je slušalka preklopila v
način mirovanja.
1 Pritisnite m tipko v načinu
8.3
2 Ob pozivu vstavite glavni PIN in
Odregistracija
1 Pritisnite m tipko v načinu
2
3
mirovanja, s tipko : izberite
DODAT. NAST. in pritisnite <OK,
s tipko : izberite ODJAVA in
pritisnite <OK.
Ob pozivu vstavite glavni PIN in na
zaslonu se prikaže POTRDI?
Pritisnite <OK, da potrdite.
S tipko : izberite številko slušalke,
ki jo želite odregistrirati in pritisnite
<OK.
• Zaslišali boste potrditveni zvok, ki
nakazuje uspešno odjavo in zaslon se
vrne v mirujoči način.
Opomba
Če v 15 sekundah ne pritisnete nobene
tipke, se postopek registracije prekine in
slušalka se povrne v stanje mirovanja.
Če želite odregistrirati slušalko, ki ne
pripada obsegu vašega novega telefona,
lahko za odregistracijo uporabite le vaš
novi telefon.
8.4
Izbira države
Razpoložljivost tega menija je odvisna od
vaše države. Izberete lahko drugo državo,
ki se lahko razlikuje od izbire med
DOBRODOŠLI načinom.
Opomba
Po izbiri države bodo privzete nastavitve
zaizbrano državo uporabljene v telefonu
samodejno (na primer čas ponovnega klica,
način klicanja, jezik, itd).
Napredne nastavitve
mirovanja, s tipko : izberite
<
DODAT. NAST. in pritisnite
OK,
s tipko
izberite DRŽAVA in
pritisnite
OK.
:
<
pritisnite <OK, da potrdite.
Opomba
Privzet glavni PIN je 0000.
3 S tipko : izberite želeno državo in
pritisnite <OK.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
8.5
Ponastavitev enote
S to funkcijo lahko telefon ponastavite na
privzete nastavitve.
!
Opozorilo
Po ponastavitvi, bodo vse vaše osebne
nastavitev, dnevnik klicev in seznam
povratnih klicev izbrisane in telefon bo
povrnjen na privzete nastavitve. Kljub
temu, pa bo vaš imenik po postopku ostal
nespremenjen.
Opomba
Telefon boste morali ponovno nastaviti. Po
celotni ponastavitvi se bo ponovno pojavil
DOBRODOŠLI način. (Glejte poglavje 3.4.)
1 Pritisnite m tipko v načinu
mirovanja, s tipko : izberite
DODAT. NAST. in pritisnite <OK,
s tipko : izberite PONASTAVI in
pritisnite <OK.
2 Napis POTRDI? se prikaže na zaslonu.
3 Ponovno pritisnite <OK, da
potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
• Enota je ponastavljena na privzete
nastavitve. (Glejte “Privzete
nastavitve” v poglavju 8.10.)
31
8.6
Nastavi prefiks
Ta funkcija omogoča določitev prefiks
številke, ki je dodana številki med
postopkom predhodnega izbiranja (glejte
“Predhodno izbiranje” v poglavju 4.1.1).
Funkcijo lahko uporabite tudi za
dodajanje zaznane številke za ujemanje in
nadomestilo prvih številk med
predhodnim izbiranjem.
Za zaznavanje številk in samodejne prefiks
številke lahko posamično vstavite največ 5
številk.
1 Pritisnite m tipko v načinu
mirovanja, s tipko : izberite
DODAT. NAST. in pritisnite <OK,
s tipko : izberite PREDP. in
pritisnite <OK.
2 Napis ZAZNAJ ŠT. se prikaže na
zaslonu. Pritisnite <OK, da
vstopite.
• Izpiše še zadnja shranjena zaznana
serija (če obstaja).
3 Vstavite serijo zaznanih številk
(največ 5 številk) in pritisnite <OK,
da potrdite.
4 PREDP. se prikaže na zaslonu.
Pritisnite <OK, da vstopite.
• Izpiše še zadnja shranjena prefiks
številka (če obstaja).
5 Vstavite številko (največ 10 števk) in
pritisnite <OK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Opomba
Če ni vstavljena nobena zaznana serija
(prazna), bo prefiks številka samodejno
dodana izbrani številki, potem ko je
pritisnjena r tipka.
32
Za številke, ki se pričnejo z *, # ali P,
prefiks številka ne bo dodana izbrani
številki, potem ko je pritisnjena r tipka.
8.7
Spremeni čas ponovnega
klica
Čas ponovnega klica (ali zamik klica), je
možnost, po kateri je klic prekinjen,
zatem ko pritisnete r tipko. Lahko je
nastavljeno na kratko, srednje ali dolgo
obdobje.
Privzeta nastavitev, ki je nastavljena na vaši
slušalki, je prilagojena omrežju vaše države
in je zato ne spreminjajte.
1 Pritisnite m tipko v načinu
mirovanja, s tipko : izberite
DODAT. NAST. in pritisnite <OK,
s tipko : izberite ČA. PON. KL. in
pritisnite <OK.
2 S tipko : izberite KRATKI,
SREDNJI ali DOLGI in pritisnite
<OK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
8.8
Spreminjanje načina klicanja
Privzeta nastavitev načina klicanja, ki je
nastavljena na vaši slušalki, je prilagojena
omrežju vaše države in je zato ne
spreminjajte.
Obstajata dva načina klicanja: tonski in
pulzni.
1 Pritisnite m tipko v načinu
mirovanja, s tipko : izberite
DODAT. NAST. in pritisnite <OK,
s tipko : izberite NAČIN KLICA
in pritisnite <OK.
2 S tipko : izberite TONSKO ali
PULZNO in pritisnite <OK, da
potrdite.
Napredne nastavitve
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
8.9
Nastavitev prvega zvonjenja
Ko je ta nastavitev izključena, prvo
zvonjenje pri klicu ne bo glasno. To je še
posebej uporabno v državah, kjer se
identiteta klicočega pošlje po prvem
zvonjenju. Torej telefoni ne bodo zvonili, ko
prispe sporočilo.
1 Pritisnite m v načinu mirovanja, s
tipko : izberite DODAT. NAST.
in pritisnite <OK, izberite PRVO
ZVON. in pritisnite <OK.
2 S tipko : izberite VKLOP ali
IZKLOP in pritisnite<OK, da
potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
8.10
Prvo zvonjenje
Odvisno od države
Glavni PIN
0000
Alarm
IZKLOP
Ton alarma
MELODIJA 1
Samodejni
prefiks
PRAZEN
Privzete nastavitve
Glasnost
zvonjenja
RAZINA 3
Melodija tonov
MELODIJA 1
Glasnost ušesne
slušalke
RAZINA 2
Zvok tipk
VKLOP
Jezik
Odvisno od države
Samodejni
zaključek
VKLOP
Ime slušalke
PHILIPS
Čas/Datum
01/01; 00-00
Format časa
24 URNO
Format datuma
DD/MM
Način klicanja
Odvisno od države
Čas povratnega
klica
Odvisno od države
Napredne nastavitve
33
9
Tehnični podatki
Zaslon
• progresivna LCD-osvetljitev
• osvetlitev se izključi po 15 sekundah
po vsaki dejavnosti, kot so na primer
prihodni klic, pritiskanje tipk, dvig
slušalke z bazne postaje, itd.
• zaslon LCD je osvetljen z rumeno
barvo.
Relativna vlažnost
• delovanje: Do 95 % pri 40 °C
• shranjevanje: Do 95 % pri 40 °C
Osnovne značilnosti
telefona
• dvojni način identifikacije imena
klicočega & številke
• 10 standardnih melodij
Imenik, seznam zadnjih
klicev in dnevnik klicev
• imenik s 50 vnosi
• seznam zadnjih klicev s 5 vnosi
• dnevnik klicev z 10 vnosi
Baterija
• 2 x HR AAA, NiMh, 550 mAh baterija
Poraba energije
• poraba energije v stanju mirovanja:
približno 800 mW
Temperaturno območje
• delovanje: Med 0 in 35 ºC (32 do
95 ºF).
• shranjevanje: Med -20 in 45 ºC (-4 do
113 ºF).
34
Tehnični podatki
10 Pogosto zastavljena
vprašanja
www.philips.com/support
V tem poglavju boste našli najpogosteje
zastavljena vprašanja in odgovore o vašem
telefonu.
Povezava
Slušalka se ne vključi!
• Napolnite baterije. Postavite slušalko na
bazno postajo za polnjenje. Po nekaj
trenutkih se bo telefon vključil.
Slušalka se ne polni!
• Preverite povezave polnilnika.
ikona med polnjenjem ne
utripa!
• Baterija je polna, ni je potrebno polniti.
• Slab stik baterije. Nekoliko popravite
položaj slušalke.
• Umazani stiki. Stike baterij očistite s
krpo omočeno z alkoholom.
Med pogovorom je bila prekinjena
komunikacija!
• Napolnite baterije.
• Približajte se bazni postaji.
Telefon je “Izven dosega”!
• Približajte se bazni postaji.
Nastavitev
IŠČEM... je prikazano na slušalki in
ikona utripa!
• Približajte se bazni postaji.
• Preverite ali je bazna postaja vključena.
• Ponastavite enoto in ponovite
registracijo slušalk.
Pogosto zastavljena vprašanja
Zvok
Slušalka ne zvoni!
Preverite ali GLASNOST ni nastavljena na
TON IZKLJ., in preverite ali
ikona ni
prikazana na zaslonu (glejte “Nastavitev
glasnosti zvonjenja” v poglavju 6.2.1).
Sogovornik me ne sliši!
Mikrofon je nastavljen na nemo. Med
klicem pritisnite M.
Ni klicnega signala!
• Ni električnega napajanja. Preverite
povezave.
• Baterije so prazne. Napolnite jih..
• Približajte se bazni postaji.
• Uporabljen je bil napačen linijski kabel.
Uporabite priložene linijske kable.
• Potrebujete linijski adapter: Povežite
linijski adapter z linijskim kablom.
Sogovornik me slabo sliši!
• Približajte se bazni postaji.
• Bazno postajo premaknite za vsaj 1
meter od drugih električnih naprav.
Pogoste motnje zvoka na radiju ali
televiziji!
• Bazno postajo premaknite za vsaj 1
meter od drugih električnih naprav.
Ne morem spremeniti nastavitev
moje glasovne pošte!
• Glasovno pošto nadzoruje vaš
ponudnik in ne telefon. Prosimo,
stopite v stik z vašim ponudnikom, če
želite spremeniti nastavitve.
35
Obnašanje aparata
Tipkovnica ne deluje!
• Odklenite tipkovnico: Držite * v
načinu mirovanja.
Slušalka se med dolgim pogovorom
segreje!
• To je običajno. Slušalka med klicem
troši električno energijo.
Glavni PIN je napačen!
• Privzet glavni PIN je 0000.
• Ponastavite slušalko, da nastavite privzeti
glavni PIN, če ste ga predhodno že
spremenili (glejte “Ponastavitev enote” v
poglavju 8.5).
Slušalke ne morete registrirati na
bazni postaji!
• Doseženo je bilo največje možno število
(4) slušalk. Če želite registrirati novo
slušalko, morate eno slušalko
odregistrirati.
• Odstranite in zamenjajte baterije
slušalke.
• Ponovno poskusite tako, da izključite
in vključite električno napajanje bazne
postaje in sledite navodilom
registriranja slušalke (glejte
“Registracija” na strani 30).
Številka klicočega ni prikazana!
• Storitev ni aktivirana: Preverite vašo
naročnino pri vašem omrežnem
operaterju.
Moja slušalka se kar naprej nastavlja
v način mirovanja!
• Če v roku 15 sekund ni pritisnjena
nobena tipka, se slušalka samodejno
povrne v način mirovanja. V način
mirovanja se samodejno povrne tudi, ko
slušalko položite nazaj na bazno postajo.
Vnos v imenik se ne shrani in POMN.
POLN! se prikaže na zaslonu!
• Izbrišite vnos, da sprostite pomnilnik
pred ponovnim shranjevanjem.
36
Pogosto zastavljena vprašanja
11 Kazalo
A
K
Alarm 29
Klicanje 17
Konferenčni klic 25
B
Brisanje seznama klicev 23
Brisanje seznama zadnjih klicev 22
Brisanje vnosa v seznamu klicev 23
Brisanje zadnjih klicev 22
D
Datum in čas 28
Dnevnik klicev 22
Dodatki 6
E
Čas povratnega klica 32
G
Glasno 19
Glasnost 19
Glasnost zvonjenja 26
Glavni PIN 30
I
Ikone na zaslonu 9
Ime slušalke 26
Imenik 17, 20
Interkom 24
Izbriši imenik 21
J
Jezik 27
Kazalo
L
LCD osvetlitev 34
M
Melodija zvonjenja 26
N
Način klicanja 32
Namestitev telefona 11, 12
Nemo 19
Neposredno klicanje 17
O
Odgovor klica 17
Odregistracija 31
P
Polnitev baterij 12
Ponastavitev enote 31
Potekajoči klic 19
Povezava bazne postaje 11
Pozivanje 25
Predhodno izbiranje 17
Prefiks 32
Pregled bazne postaje 10
Pregled vašega telefona 7
Prenos zunanjega klica 24
Privzete nastavitve 33
37
R
Recikliranje in odstranitev 4
Registracija 30
S
Samodejni zaključek 27
Seznam zadnjih klicanih številk 17, 22
Shranjevanje številke 20
Shranjevanje klicane številke 22
Sprejem zunanjega klica 24
Struktura menija 15
T
Ton alarma 29
Toni slušalke 26
U
Ura in alarm 28
V
Vključitev/Izključitev slušalke 19
Vnos besedila ali številk 19
Vstavljanje baterij 12
Z]
Zaklepanje/Odklepanje tipkovnice 19
Zaključek klica 18
Zvok tipk 26
38
Kazalo
ANGLEŠÈINA
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved
Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner
Document number: 3111 285 41791
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement