Philips CD2801B/HR, CD2851B/HR User manual

Philips CD2801B/HR, CD2851B/HR User manual
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
CD280
CD285
SL
Uporabniški priročnik
Philips Consumer Lifestyle
HK-1051-CD280_CD285
2010
........................................................
(Report No. / Numéro du Rapport)
...........................................................................
(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours
de laquelle le marquage CE a été apposé)
EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)
PHILIPS
.......................................................................
(brand name, nom de la marque)
CD280, CD285
...........................................................
(Type version or model, référence ou modèle)
DECT Phone
(Telecommunication Terminal Equipment)
_
..............................................................................................
(product description, description du produit)
To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
_
EN 301 406 V2.1.1:2009
EN 301 489-1 V1.8.1:2008; EN 301 489-6 V1.3.1:2008
EN 60950-1:2006/A11:2009
EN 50360:2001; EN 50385:2002
_
Following the provisions of :
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
1999/5/EC (R&TTE Directive)
2009/125/EC (ErP Directive)
- EC/1275/2008
- EC/278/2009
(Directive R&TTE 1999/5/CE)
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
BABT 0168
Notified Body Opinion
The Notified Body ....................................................... performed ...............................................
(L’Organisme Notifié)
(Name and number/ nom et numéro)
(a effectué)
NA
(description of intervention /
description de l’intervention)
And issued the certificate, .................................................................
(et a délivré le certificat)
(certificate number / numéro du certificat)
Remarks:
(Remarques:)
Drachten,
The Netherlands Dec. 21, 2010
...........................................................
(place,date / lieu, date)
Philips Consumer Lifestyle
A.Speelman, CL Compliance Manager ..............
..............................................................................
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
AMB 544-9056
1 Pomembna varnostna navodila 5
2 Vaš CD280/CD285 6
6
7
8
8
Vsebina škatle Pregled telefona Pregled osnovne enote Ikone na zaslonu 3 Začetek uporabe Priključitev osnovne enote Namestitev slušalke Konfiguriranje telefona (odvisno od
države) Polnjenje slušalke Preverjanje napolnjenosti baterij Kaj je stanje pripravljenosti? Preverjanje moči signala Vklop/izklop slušalke 4 Klici Klicanje Sprejem klica Nastavitev glasnosti slušalke Popolno utišanje mikrofona Vklop ali izklop zvočnika Drugi klic Sprejem drugega klica Preklapljanje med dvema klicema Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji 5 Notranja telefonska zveza in
konferenčni klici Klicanje na drugo slušalko Prenos klica Konferenčni klic 6 Besedilo in številke 10
10
11
11
11
12
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
16
16
16
16
18
Vnos besedila in številk 18
Preklop med velikimi in malimi črkami 19
7 Imenik 20
20
20
20
20
21
21
21
21
8 Dnevnik klicev 22
22
Ogled imenika Iskanje vnosa Klicanje iz imenika Dostop do imenika med klicem Dodajanje vnosa Urejanje vnosa Izbris vnosa Izbris vseh vnosov Ogled zabeleženih klicev Shranjevanje zabeleženega klica v
imenik Izbris zabeleženega klica Izbris vseh zabeleženih klicev Povratni klic 22
22
22
22
9 Seznam za ponovno izbiranje Ogled zabeleženih klicev za ponovno
izbiranje Ponovno izbiranje klica Shranjevanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje v imenik Izbris zabeleženega klica za ponovno
izbiranje Izbris vseh zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje 23
23
23
23
23
23
10 Nastavitve telefona 24
24
24
24
24
25
11 Budilka 26
26
26
Poimenovanje slušalke Nastavitev jezika na zaslonu Nastavitev datuma in časa Nastavitve zvoka Način ECO Nastavitev alarma Izklop alarma SL
3
S l ove n š či n a
Vsebina
12 Storitve Samodejni konferenčni klic Klicni način Izbira trajanja premora do ponovnega
klica Upravljanje številke nosilca Upravljanje območne kode Vrsta omrežja Registracija slušalk Odjava slušalk Obnovitev privzetih nastavitev 27
27
27
27
28
28
29
29
29
29
13 Telefonski odzivnik 30
30
30
30
30
31
33
14 Privzete nastavitve 34
15 Tehnični podatki 35
16 Pogosta vprašanja 36
Vklop/izklop odzivnika Nastavitev jezika odzivnika Nastavitev načina odziva Obvestila Dohodna sporočila (DS) Dostop na daljavo 17 Obvestilo 37
Izjava o skladnosti 37
Skladnost s standardom GAP 37
Skladnost s standardi EMF 37
Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij 37
4
SL
Napajalne zahteve
• Ta izdelek zahteva električno napajanje
100-240 V AC. V primeru izpada
napajanja se lahko povezava prekine.
• Napetost v omrežju je klasificirana kot
TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih
omrežij), kot je določeno v standardu EN
60950.
Opozorilo
•• Električno omrežje je klasificirano kot nevarno.
Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite
napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da
bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.
Da bi preprečili poškodovanje ali napačno
delovanje
•• Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini,
ki jo povzročajo grelne naprave ali neposredna
sončna svetloba.
•• Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj
ne padejo predmeti.
•• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo
alkohol, amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih
sredstev, ker lahko poškodujejo telefon.
•• Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer
obstaja nevarnost eksplozije.
•• Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo
v stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost
zvoka in poškoduje izdelek.
•• Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko
povzročijo motnje.
•• Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če
jih postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
S l ove n š či n a
1 Pomembna
varnostna
navodila
Temperatura pri delovanju in shranjevanju
• Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je
temperatura vedno med 0 °C in +35 °C
(32 °F do 95 °F).
• Izdelek hranite v prostoru, kjer je
temperatura vedno med -20 °C in +45
°C (-4 °F do 113 °F).
• Življenjska doba baterije se lahko zaradi
nizkih temperatur skrajša.
Pozor
•• Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v
navodilih za uporabo.
•• Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v
navodilih za uporabo.
•• Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v
stik s kovino.
•• Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali
polnilnika, ker boste na ta način izpostavljeni
visoki napetosti.
•• Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
•• Če baterijo zamenjate z napačno baterijo,
obstaja nevarnost eksplozije.
•• Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
•• Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili
skupaj z izdelkom.
•• Pri priklopni opremi mora biti vtičnica
nameščena v bližini opreme in zlahka
dostopna.
•• Prostoročno aktiviranje lahko nenadoma
močno zviša glasnost v slušalki: poskrbite, da
slušalke ne boste imeli preblizu ušesu.
•• Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride
do izpada električnega napajanja. Za klice v sili
morate uporabiti drugo možnost.
SL
5
2 Vaš CD280/
CD285
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo
nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.
com/welcome.
Polnilnik**
Vsebina škatle
Power adapter**
Line cord*
Garancija
Uporabniški priročnik
Osnovna enota (CD280)
Vodnik za hiter začetek
Osnovna enota (CD285)
Opomba
•• * V nekaterih državah morate priključiti
telefonski adapter na telefonski kabel, nato pa
telefonski kabel v telefonsko vtičnico.
Opomba
•• ** V paketih z več slušalkami so dodatne
slušalke, polnilniki in napajalni adapterji.
Slušalka**
6
SL
a Slušalka
• Izbira funkcije na zaslonu
b
slušalke neposredno nad
tipko.
• Pomikanje navzgor po meniju.
c
• Zvišanje glasnosti slušalke/
zvočnika.
• Vstop v imenik.
• Konec klica.
d
• Izhod iz menija/operacije.
• Pritisnite in držite za vklop/
izklop slušalke.
•
Pritisnite za vnos premora.
e
• Preklop med malimi
in velikimi črkami med
urejanjem besedila.
• Izklop/vklop zvoka mikrofona.
f
g Mikrofon
• Vklop/izklop zvočnika.
h
• Klicanje in sprejemanje klicev.
• Pritisnite in držite, da
i
opravite notranji klic.
• Nastavitev načina klica (način
za pulzno izbiranje ali začasen
tonski način).
•
Klicanje in sprejemanje klicev.
j
• Tipka za ponovni klic (Ta
funkcija je odvisna od
omrežja.)
• Pomikanje navzdol po meniju.
k
• Znižanje glasnosti slušalke/
zvočnika.
• Odpiranje dnevnika klicev.
• Potrditev izbire.
l
• Odpiranje menija z
možnostmi.
m Zvočnik
n Vratca za baterijo
SL
7
S l ove n š či n a
Pregled telefona
Pregled osnovne enote
Ikone na zaslonu
CD280
V stanju pripravljenosti ikone na glavnem
zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja
slušalka.
Ikona
• Iskanje slušalk.
• Vstop v način za registracijo.
a
CD285
a Zvočnik
• Zvišanje/znižanje glasnosti
b /
zvočnika.
• Vklop/izklop odzivnika.
c
d
/
e
• Predvajanje sporočil.
• Zaustavitev predvajanja
sporočil.
• Iskanje slušalk
• Vstop v način za registracijo
f
g
8
• Preskok naprej/nazaj med
predvajanjem.
• Brisanje sporočil.
SL
Opisi
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (polna, napol
prazna in prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, se črtice pomikajo, dokler
polnjenje ni končano.
Utripa ikona za prazno baterijo in
slišite opozorilni zvok.
Baterija je skoraj prazna in jo je treba
napolniti.
Prikazuje stanje povezave med
slušalko in osnovno enoto. Več črtic
pomeni boljšo povezavo.
V dnevniku klicev označuje sprejeti
klic.
V seznamu za ponovno izbiranje
označuje odhodni klic.
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica.
Med pregledovanjem zgrešenih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Utripa med sprejemanjem
dohodnega klica.
Ko odložite slušalko, je simbol
prikazan neprekinjeno.
Alarm je aktiviran.
Zvočnik je vklopljen.
Zvonjenje je izklopljeno.
Odzivnik: utripa v primeru novega
sporočila. Prikaže se, ko je odzivnik
vklopljen.
Opisi
S l ove n š či n a
Ikona
Utripa v primeru novega glasovnega
sporočila.
Ko ste glasovna sporočila že
pregledali v dnevniku klicev, je simbol
prikazan neprekinjeno.
Ikona ni prikazana, če ni nobenega
glasovnega sporočila.
Prikaže se, ko zvišate ali znižate
glasnost.
SL
9
3 Začetek
uporabe
1
2
Pozor
•• Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke
preberite varnostna navodila v razdelku
“Pomembno”.
Priključitev osnovne enote
Opozorilo
•• Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da
napajalna napetost ustreza napetosti, ki je
natisnjena na zadnji ali spodnji strani telefona.
•• Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen
napajalni adapter.
Opomba
•• Če se naročite na hitro internetno povezavo
(DSL) prek telefonske linije, morate med
telefonski kabel in stensko vtičnico namestiti
filter DSL. Filter preprečuje nastanek šuma
in težav z ID-jem klicatelja, ki jih povzročajo
motnje povezave DSL. Za več informacij o
filtrih DSL se obrnite na ponudnika storitev
DSL.
•• Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani
osnovne enote.
10
SL
3
Konca napajalnega adapterja priključite v:
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji
strani osnovne enote;
• napajalno vtičnico na steni.
Konca telefonskega kabla priključite v:
• telefonsko vtičnico na spodnji strani
osnovne enote;
• telefonsko vtičnico na steni.
Konca napajalnega adapterja priključite v
(samo za različice z več slušalkami):
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji
strani polnilnika dodatne slušalke.
• napajalno vtičnico na steni.
Pozor
•• Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte
vročini, soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
•• Uporabite le priložene baterije.
•• Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije!
Ne mešajte baterij različnih znamk ali vrst.
Opozorilo
Nastavitev datuma in časa
Nasvet
•• Če želite datum in čas nastaviti pozneje,
pritisnite [Nazaj], da preskočite to nastavitev.
1
2
•• Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije
preverite njihovo polariteto. Napačna
polariteta lahko poškoduje izdelek.
Baterije so predhodno vstavljene v slušalko.
Pred polnjenjem z vratc za baterije povlecite
baterijski trak.
S l ove n š či n a
Namestitev slušalke
3
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Dat. in čas], nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
S pritiskanjem številskih tipk vnesite
datum, nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže meni za
nastavitev časa.
S pritiskanjem številskih tipk vnesite čas.
Opomba
•• Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite
za izbiro [DOP.] ali [POP.].
4
Konfiguriranje telefona
(odvisno od države)
1
2
Ko telefon prvič uporabite, se prikaže
pozdravno sporočilo.
Pritisnite tipko [V Redu].
/
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
Polnjenje slušalke
Za polnjenje slušalke postavite slušalko
na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno
nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni
zvok.
»» Začne se polnjenje slušalke.
Opomba
Nastavitev države/jezika
Izberite državo/jezik in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev države/jezika je shranjena.
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem
baterij segreje.
Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.
Opomba
•• Možnost za nastavitev države/jezika je odvisna
od države. Če se pozdravno sporočilo ne
prikaže, to pomeni, da je nastavitev države/
jezika za vašo državo prednastavljena. Nato
lahko nastavite datum in čas.
SL
11
Preverjanje napolnjenosti
baterij
Preverjanje moči signala
Prikazuje stanje povezave med
slušalko in osnovno enoto. Več črtic
pomeni boljšo povezavo.
•
•
Ikona za baterijo prikazuje trenutno
napolnjenost baterije.
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (polna, napol
prazna in prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, črtice utripajo, dokler
polnjenje ni končano.
Ikona za prazno baterijo utripa.
Baterija je skoraj prazna in jo je
treba napolniti.
Če sta bateriji prazni, se slušalka izklopi. Če se
pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton,
ko sta bateriji skoraj prazni. Po opozorilu se klic
prekine.
Kaj je stanje pripravljenosti?
Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na
zaslonu v stanju pripravljenosti so prikazani ime
slušalke in številka/datum in čas, ikona signala in
ikona za baterijo.
12
SL
Preden kličete ali sprejemate klice in
preden začnete uporabljati funkcije in
možnosti telefona, mora biti slušalka
povezana z osnovno enoto.
Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je
baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je
slušalka izven dosega. Napolnite baterijo
ali pa slušalko približajte osnovni enoti.
Vklop/izklop slušalke
•
Za izklop slušalke pritisnite in držite
pritisnjeno tipko
. Zaslon slušalke se
izklopi.
Opomba
•• Ko je slušalka izklopljena, ne morete sprejemati
klicev.
•
Za vklop slušalke pritisnite in držite
pritisnjeno tipko
. Slušalka se vklaplja
nekaj sekund.
Klicanje s seznama za ponovno
izbiranje
Kličete lahko s seznama za ponovno izbiranje.
Opomba
•• Če pride do izpada napajanja, storitve v sili
niso dostopne.
Nasvet
•• Za dodatne informacije si oglejte “Ponovno
izbiranje klica” v razdelku Seznam za ponovno
izbiranje.
Nasvet
•• Pred ali med klicem preverite moč signala. Za
dodatne informacije si oglejte “Preverjanje
moči signala” v razdelku Začetek uporabe.
Klicanje iz imenika
Kličete lahko s seznama v imeniku.
Nasvet
Klicanje
•• Za dodatne informacije si oglejte “Klicanje iz
imenika” v razdelku Imenik.
Kličete lahko na naslednje načine:
• Hitro klicanje
• Izbira pred klicanjem
• Ponovno izbiranje zadnje klicane
številke
• Klicanje s seznama za ponovno
izbiranje
• Klicanje s seznama v imeniku
• Klicanje iz dnevnika klicev
Hitro klicanje
1
2
Pritisnite
/
Izberite telefonsko številko.
»» Številka je izbrana.
Izbira pred klicanjem
2
Izberite telefonsko številko.
• Za izbris števke pritisnite [Očisti].
• Za vnos premora pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
Pritisnite
/
Povratni klic lahko opravite iz dnevnika
prejetih ali zgrešenih klicev.
Nasvet
•• Za dodatne informacije si oglejte “Povratni
klic” v razdelku Dnevnik klicev.
Opomba
.
»» Prikazan je čas trajanja trenutnega
klica.
1
Klicanje iz dnevnika klicev
za klicanje številke.
•• Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega
klica.
Opomba
•• Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki
skoraj prazna ali pa je slušalka izven dosega.
Napolnite baterijo ali pa slušalko približajte
osnovni enoti.
Končanje klica
Klic lahko končate na naslednje načine:
• Pritisnite
; ali
• postavite slušalko na osnovno enoto
ali polnilni podstavek.
SL
13
S l ove n š či n a
4 Klici
Sprejem klica
Vklop ali izklop zvočnika
Ko zazvoni telefon, za sprejem klica pritisnite
/ .
Pritisnite tipko
Opozorilo
•• Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano
prostoročno telefoniranje, slušalke ne
približujte ušesom, da preprečite poškodbe
sluha.
Opomba
•• Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če
imate pri ponudniku storitev naročeno storitev
za identifikacijo klicatelja.
Drugi klic
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
1
2
Nasvet
•• V primeru zgrešenega klica se na slušalki
prikaže obvestilo.
.
Nastavitev glasnosti slušalke
Pritisnite / za nastavitev glasnost med
klicem.
»» Glasnost slušalke je nastavljena, telefon
pa se vrne na zaslon za klicanje.
Popolno utišanje mikrofona
1
2
14
Med klicem pritisnite .
»» Na slušalki se prikaže [Zvok izklj.].
»» Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno
lahko slišite njegov glas.
Ponovno pritisnite za vklop mikrofona.
»» Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.
SL
Med klicem pritisnite
.
»» Prvi klic je zadržan.
Izberite drugo številko.
»» Izbrana je na zaslonu prikazana
številka.
Sprejem drugega klica
Izklop zvonjenja za vse dohodne klice
Ko telefon zazvoni, pritisnite
.
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic,
lahko klic sprejmete na naslednje načine:
1
2
Pritisnite
in
za sprejem klica.
»» Prvi klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Pritisnite
in , da končate trenutni
klic in sprejmete drugi klic.
S l ove n š či n a
Preklapljanje med dvema
klicema
Med klicema lahko preklapljate na naslednja
načina:
• Pritisnite
in
; ali
• Pritisnite [Možnos] in izberite [Switch
calls], nato ponovno pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Trenutni klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Konferenčni klic z zunanjimi
klicatelji
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja. Pri
ponudniku storitev preverite za dodatne
stroške.
Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema
klicema, lahko na naslednje načine vzpostavite
konferenčni klic:
• Pritisnite
in
; ali
• Pritisnite [Možnos], izberite [Konferenca]
in ponovno pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Klica se združita in vzpostavljen je
konferenčni klic.
SL
15
5 Notranja
telefonska zveza
in konferenčni
klici
Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto
osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje
pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke
in zunanjimi klicatelji.
Klicanje na drugo slušalko
•• Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2
1
2
3
4
za klicanje na
Pritisnite in držite pritisnjeno tipko .
Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Na izbrani slušalki pritisnite
.
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Izberite [Očisti] ali pritisnite
ali končanje notranjega klica.
za preklic
Opomba
•• Če je izbrana slušalka zasedena zaradi klica,
slišite ton za zasedeno.
16
SL
Med klicem lahko preklapljate med eno in
drugo slušalko:
1
2
Pritisnite in držite pritisnjeno tipko
»» Trenutni klicatelj je zadržan.
.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Počakajte, da druga stran sprejme vaš
klic.
Preklapljanje med klici
Pritisnite in držite za preklop med zunanjim
in notranjim klicem.
Prenos klica
Opomba
slušalki, pritisnite in držite
drugo slušalko.
Med pogovorom po telefonu
1
2
3
Med klicem pritisnite in držite .
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
Pritisnite
, ko druga stran sprejme vaš
klic.
»» Klic je zdaj prenesen v izbrano
slušalko.
Konferenčni klic
Trismerni konferenčni klic je klic med vami,
uporabnikom druge slušalke in zunanjimi klicatelji.
Dve slušalki morata imeti isto osnovno enoto.
1
2
3
4
5
S l ove n š či n a
Med zunanjim klicem
Pritisnite in držite * za začetek notranjega
klica.
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
»» Zunanji klicatelj je zadržan.
Izberite ali vnesite številko slušalke, nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Na izbrani slušalki pritisnite
.
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Pritisnite [Konf.] na slušalki.
»» Zdaj ste vključeni v 3-smerni
konferenčni klic z zunanjim klicem in
izbrano slušalko.
Pritisnite
, da končate konferenčni klic.
Opomba
•• Pritisnite [Konf.], da se vključite v konferenčni
klic v teku z drugo slušalko, če je možnost
[Storitve] > [Konferenca] nastavljena na
[Samodejno].
Med konferenčnim klicem
Pridržite , da:
• zadržite zunanji klic in se vrnete k
notranjemu klicu.
»» Zunanji klic je zadržan.
•
•
preklopite med zunanjim in notranjim
klicem.
ponovno vzpostavite konferenčni klic.
Opomba
•• Če med konferenčnim klicem odložite eno
slušalko, ostane druga povezana z zunanjim
klicem.
SL
17
6 Besedilo in
številke
Besedilo in številke lahko vnesete za ime
slušalke, vnose v imenik in druge menijske
elemente.
Vnos besedila in številk
1
2
Za vnos izbranega znaka enkrat ali
večkrat pritisnite alfanumerično tipko.
Za izbris znaka pritisnite [Očisti].
Pritisnite / za premik kazalke levo in
desno.
Tipka Velike črke (angleščina/francoščina/
nemščina/italijanščina/turščina/
portugalščina/španščina/nizozemščina/
danščina/finščina/norveščina/švedščina)
0
1
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ + - % \ ^ ~ |
[email protected]_#=<>()&£$¥[]{}¤§
…
ABC2ÀÂÆÁÃÄÅÇ
DEF3ÈÉÊËΔΦ
GHI4ĞÍÏİΓ
JKL5Λ
MNO6ÑÓÔÕÖ
PQRS7ŞΠΘΣ
TUV8ÙÚÜ
WXYZ9ØΩΞΨ
2
3
4
5
6
7
8
9
18
SL
Tipka Male črke (angleščina/francoščina/
nemščina/italijanščina/turščina/
portugalščina/španščina/nizozemščina/
danščina/finščina/norveščina/švedščina)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[Sp] . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ + - % \ ^ ~ |
[email protected]_#=<>()&£$¥[]{}¤§
…
abc2àâæáãäåç
def3èéêëΔΦ
ghi4ğíìïΓ
jkl5Λ
mno6ñóôõöò
pqrs7βşΠΘΣ
tuv8ùúüμ
wxyz9øΩΞΨ
Tipka Velike črke (za grščino)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ + - % \^ ~|
[email protected]_#=<>()&£$¥[]{}¤§
ABГ2ABC
ΔΕΖ3DEF
ΗΘΙ4GHI
ΚΛΜ5JKL
ΝΞΟ6MNO
ΠΡΣ7PQRSß
ΤΥΦ8TUV
ΧΨΩ9WXYZ
Tipka Male črke (za grščino)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[Sp] . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ + - % \ ^ ~ |
[email protected]_#=<>()&£$¥[]{}¤§
αβγ2abc
δεζ3def
ηθι4ghi
κλμ5jkl
νξο6mno
πρσς7pqrsß
τυφ8tuv
χψω9wxyz
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
ABC2ÂÆÁĂÄÅĄÇĆČ
DEF3ĎĐĖĚÉĘΔΦ
GHI4ÍÎΓ
JKL5ΛŁĹĽ
MNO6ÑŇŃÓÖŐ
PQRS7ŘŞŠŚΠΘΣ
TUV8ŢŤÚÛÜŮ Ű
WXYZ9ÝŽŹŻſØΩΞΨ
Tipka Male črke (za romunščino/poljščino/
češčino/madžarščino/slovaščino/
slovenščino/hrvaščino)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}¤
§…
abc2àâæáăäåąćč
def3ďđėěèéęΔΦ
ghi4íìΓ
jkl5Λ
mno6ñňóöőò
pqrs7řšśΠΘΣß
tuv8ţťùúûüů ű
wxyz9ýžƒøΩΞΨ
Tipka Male črke (za srbščino/bolgarščino)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}¤
§…
abc2àæäå
def3èéΔΦ
ghi4ìΓ
jkl5Λ
mno6ñöò
pqrs7ΠΘΣß
tuv8ùü
xyz9øΩΞΨ
S l ove n š či n a
Tipka Velike črke (za romunščino/poljščino/
češčino/madžarščino/slovaščino/
slovenščino/hrvaščino)
Preklop med velikimi in
malimi črkami
Privzeto je prva črka vsake besede v stavku
velika, preostale pa so male. Za preklop med
velikimi in malimi črkami pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
Tipka Velike črke (za srbščino/bolgarščino)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}¤
§ ...
А Б В Г Ђ Ć Č 2 A B CÆ Ä Å Ç
ДЕЖЗЈĐ3DEFÉΔΦ
ИЙКЛЉ4GHIΓ
МНОПЊ5JKLΛ
РСТУЋ6MNOÑÖ
ФХЦЧ 7PQRSΠΘΣ
ШЩЪЫ8TUVÜ
ЬЭЮЯŽ9WXYZØΩΞΨ
SL
19
7 Imenik
Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče
shraniti do 100 vnosov. Do imenika lahko
dostopite preko slušalke. Vsak vnos lahko
vsebuje do 14-mestno ime in do 24-mestno
številko.
Telefon ima 2 pomnilnika z neposrednim
dostopom (tipki
in
). Glede na državo
sta tipki
in
prednastavljeni na številko
telefonskega predala in številko informacijskih
storitev ponudnika storitev. Če tipko pritisnete
in držite v stanju pripravljenosti, je shranjena
telefonska številka izbrana samodejno.
Pomikanje po seznamu stikov
1
2
Pritisnite ali izberite [Meni] > [Imenik]
> [Ogled]> [V Redu] za dostop do
seznama v imeniku.
Pritisnite /
v imeniku.
za pomikanje po seznamu
Vnos prvega znaka stika
1
2
Pritisnite ali izberite [Meni] > [Imenik]
> [Ogled] > [V Redu] za dostop do
seznama v imeniku.
Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza
znaku.
»» Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem
znakom.
Ogled imenika
Klicanje iz imenika
Opomba
•• Imenik si lahko ogledujete le na eni slušalki
naenkrat.
1
2
Pritisnite ali izberite [Meni] > [Imenik]
> [Ogled] > za dostop do seznama v
imeniku.
Pritisnite
imeniku.
/
za pomikanje po vnosih v
Iskanje vnosa
Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja
načina:
• Pomikajte se po seznamu stikov.
• Vnesite prvi znak stika.
20
SL
1
2
3
Pritisnite ali izberite [Meni] > [Imenik]
> [Ogled] > [V Redu] za dostop do
seznama v imeniku.
Na seznamu v imeniku izberite stik.
Za klicanje pritisnite
.
Dostop do imenika med
klicem
1
2
3
Pritisnite [Možnos] in izberite [Imenik].
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
Izberite stik in pritisnite [Ogled].
»» Številka je prikazana.
Izbris vnosa
Opomba
•• Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki
1
2
prikaže obvestilo. Izbrišite nekaj vnosov, da
dodate nove.
1
2
3
Izberite [Meni] >[Imenik] > [Dodaj
novo] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite ime in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite številko in pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Nov vnos je shranjen.
Nasvet
•• Pritisnite in držite pritisnjeno tipko
premora.
S l ove n š či n a
Dodajanje vnosa
Izberite [Meni] > [Imenik] > [Zbriši].
Izberite stik, nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Vnos je izbrisan.
Izbris vseh vnosov
1
2
Izberite [Meni] >[Imenik] > [Izbriši vse]
in pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
za vnos
Opomba
•• V telefonski imenik se shrani samo nova
številka.
Nasvet
•• Za dodatne informacije o urejanju številk in
imen si oglejte del Besedilo in številke.
Urejanje vnosa
1
2
3
Izberite [Meni] >[Imenik] > [Uredi] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Uredite ime, nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Uredite številko, nato pritisnite [Shrani]
za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
SL
21
8 Dnevnik klicev
V dnevniku klicev je shranjena zgodovina
vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina
dohodnega klica vključuje ime in številko
klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na
voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno
storitev za identifikacijo klicatelja.
Telefon lahko shrani do 50 zabeleženih klicev.
Ikona dnevnika klicev na slušalki utripa in vas na
ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če
klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko
ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi
klici so prikazani v časovnem zaporedju z
zadnjim prejetim klicem na vrhu seznama.
Opomba
5
Vnesite in uredite številko, nato pritisnite
[Shrani] za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Izbris zabeleženega klica
1
2
3
4
Pritisnite tipko .
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
[Možnos] za potrditev.
Izberite [Zbriši], nato pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Na slušalki se prikažejo zahteve za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vnos je izbrisan.
•• Preden pokličete nazaj neposredno s seznama
klicev, preverite, ali je številka na seznamu
veljavna.
Ogled zabeleženih klicev
1
2
Pritisnite tipko .
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnosti] > [Ogled] za prikaz
razpoložljivih informacij.
Shranjevanje zabeleženega
klica v imenik
1
2
3
4
22
Pritisnite tipko .
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos].
Izberite [Shrani štev-] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite in uredite ime, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
SL
Izbris vseh zabeleženih klicev
1
2
3
4
Pritisnite tipko .
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Pritisnite tipko [Možnos].
Izberite [Izbriši vse] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
Povratni klic
1
2
3
Pritisnite tipko .
Na seznamu izberite zabeležen klic.
Pritisnite
za klicanje.
Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena
zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali
številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani
do 20 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.
Ogled zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
1
2
Pritisnite tipko
.
»» Prikaže se seznam klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite [V Redu].
Ponovno izbiranje klica
1
2
Pritisnite
Izbris zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
1
2
3
4
za odpiranje seznama klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite [V
Redu].
Izberite [Možnos] > [Zbriši], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vnos je izbrisan.
Izbris vseh zabeleženih klicev
za ponovno izbiranje
1
2
3
.
Izberite zabeleženo številko, ki jo želite
poklicati. Pritisnite tipko
.
»» Številka je izbrana.
Pritisnite
4
Pritisnite
, da odprete seznam klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite [V
Redu].
Izberite [Možnos] > [Izbriši vse] in
pritisnite [V Redu].
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
Shranjevanje zabeleženega
klica za ponovno izbiranje v
imenik
1
2
3
4
5
Pritisnite
za odpiranje seznama klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite [V Redu].
Izberite [Možnos] > [Shrani štev-], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite in uredite ime, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite in uredite številko, nato pritisnite
[Shrani] za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
SL
23
S l ove n š či n a
9 Seznam za
ponovno
izbiranje
10Nastavitve
telefona
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon
ustrezal vašim željam.
Nastavitev datuma in časa
Za dodatne informacije si oglejte “Nastavitev
datuma in časa” v razdelku Začetek uporabe.
Nastavitve zvoka
Poimenovanje slušalke
Nastavitev glasnosti melodije
zvonjenja slušalke
Ime slušalke ima lahko do 14 znakov. Prikazano
je na zaslonu slušalke v stanju pripravljenosti.
Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti
melodije zvonjenja ali [Izključen].
1
2
3
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] > [Ime
telefona], nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite ali uredite ime. Za brisanje znaka
pritisnite [Očisti].
1
2
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Glas. zvonj.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Izberite stopnjo glasnosti, nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke
Nastavitev jezika na zaslonu
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več
jezikov.
•• Jeziki, ki so na voljo za izbiro, se razlikujejo
glede na državo.
1
2
Izbirate lahko med 10 melodijami zvonjenja.
1
2
Izberite melodijo zvonjenja, nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Izberite [Meni] > [Nast. telefona]
> [Jezik], nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Nastavitev tona tipke
Izberite jezik, nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
1
Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke
na slušalki.
2
24
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Mel. zvonj.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
SL
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Ton tipke] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izklop], nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
S l ove n š či n a
Nastavitev potrditvenega tona
Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri
postavitvi slušalke na osnovno enoto ali
polnilnik.
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Ton priključ.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izklop], nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev zvočnega profila
Melodijo zvonjenja lahko prilagodite s 3
različnimi profili zvonjenja.
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Moj zvok] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Izberite profil in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Način ECO
Način ECO zmanjša oddajno moč slušalke in
osnovne enote.
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Način Eco], nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»» ECO je prikazano v stanju
pripravljenosti.
Opomba
•• Če je aktiviran način ECO, se lahko zmanjša
doseg povezave med slušalko in osnovno
enoto.
SL
25
11Budilka
Telefon ima vgrajeno budilko. Če jo želite
nastaviti, preverite spodnje informacije.
Nastavitev alarma
1
2
3
Izberite [Meni] > [Alarm], nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
Izberite [Vklj. enkrat] ali [Vklj. dnevno],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite čas alarma in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Alarm je nastavljen in na zaslonu se
prikaže .
Nasvet
•• Pritisnite
[PM].
/
za preklapljanje med [AM] /
Izklop alarma
Ob sprožitvi alarma
Pritisnite katerokoli tipko, da izklopite alarm.
Pred sprožitvijo alarma
Izberite [Meni] > [Alarm] > [Izključen], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
26
SL
Telefon podpira številne funkcije, ki vam
pomagajo obravnavati in upravljati klice.
Nastavitev klicnega načina
1
2
Samodejni konferenčni klic
Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo
slušalko, pritisnite
.
2
Izberite [Meni] > [Storitve] >
[Konferenca], nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Izberite [Samodejno]/[Izklop], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Klicni način
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo
tonsko in pulzno izbiranje.
Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja
v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF)
in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne
informacije se obrnite na ponudnika storitev.
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Način
klica], nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Izberite klicni način, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je vaš telefon v načinu za pulzno izbiranje,
med klicem pritisnite za začasen tonski
način. Števke, vnesene za ta klic, se nato
pošljejo kot tonski signali.
Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega
konferenčnega klica
1
S l ove n š či n a
12Storitve
Izbira trajanja premora do
ponovnega klica
Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega
klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi
klic. Običajno je telefon že prednastavljen za
trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate
lahko med 3 možnostmi: [Kratki], [Srednji]
in [Dolgi]. Število razpoložljivih možnosti se
razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se
obrnite na ponudnika storitev.
1
2
Izberite [Meni] >[Storitve] > [Čas pon.
klica] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite možnost, nato pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
27
Upravljanje številke nosilca
Upravljanje območne kode
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za
območno nosilca.
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za
območno kodo.
Določite lahko številko nosilca (do 5 številk).
Ta številka nosilca je pri dohodnem klicu
samodejno odstranjena, če se ujema s številko,
ki ste jo določili. Telefonska številka je nato v
dnevnik klicev shranjena brez številke nosilca.
Določite lahko območno kodo (do 5 številk).
Ta območna koda je pri dohodnem klicu
samodejno odstranjena, če se ujema s kodo,
ki ste jo določili. Telefonska številka je nato v
dnevnik klicev shranjena brez območne kode.
Aktiviranje samodejne odstranitve
številke nosilca
Aktiviranje samodejne odstranitve
območne kode
1
2
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Št.
nosilca], nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite kodo nosilca, nato pritisnite [V
Redu] za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Deaktiviranje samodejne odstranitve
kode nosilca
1
2
3
28
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Št.
nosilca], nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Pritisnite [Očisti] za brisanje vseh številk.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Nastavitev je shranjena.
SL
1
2
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Omrežna
št.], nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite območno kodo, nato pritisnite [V
Redu] za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Aktiviranje samodejne odstranitve
omrežne številke
1
2
3
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Omrežna
št.], nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Pritisnite [Očisti] za brisanje vseh številk.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Ta funkcija je na voljo samo pri modelih s
podporo za vrsto omrežja.
1
2
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Vrsta
omrežja] in pritisnite [V Redu].
Izberite vrsto omrežja in pritisnite [V
Redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Registracija slušalk
V osnovni enoti lahko registrirate dodatne
slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do
pet slušalk.
1
2
3
4
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Register],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Pritisnite in 5 sekund držite pritisnjeno
tipko na osnovni enoti, dokler ne
zaslišite potrditvenega piska.
Odjava slušalk
1
2
3
4
Opomba
•• Če je koda PIN napačna ali če v določenem
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Odjava],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite številko slušalke za odjavo.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Slušalka je odjavljena.
Nasvet
•• Številka slušalke se prikaže poleg imena
slušalke v stanju pripravljenosti.
Obnovitev privzetih
nastavitev
Nastavitve telefona lahko ponastavite na
originalne tovarniške nastavitve.
1
Vnesite PIN sistema. Za popravke
pritisnite [Čisto].
Za potrditev kode PIN pritisnite [V
Redu].
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Če imata dve slušalki v skupni rabi isto
osnovno enoto, lahko slušalko odjavite z
drugo slušalko.
2
Izberite [Meni] > [Storitve] >
[Ponastavi], nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vse nastavitve so ponastavljene.
Nasvet
•• Za dodatne informacije o privzetih nastavitvah
si oglejte del Privzete nastavitve.
času ni najdene nobene osnovne enote, se
na zaslonu slušalke prikaže obvestilo. Če
registracija ne uspe, ponovite zgornji postopek.
Opomba
•• Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je
mogoče spremeniti.
SL
29
S l ove n š či n a
Vrsta omrežja
13Telefonski
odzivnik
Nastavitev jezika odzivnika
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več
jezikov.
Opomba
•• Na voljo samo za CD285.
Telefon vključuje odzivnik, ki snema neodgovorjene
klice, ko je vklopljen. Privzeto je odzivnik nastavljen
na način [Posnemi tudi]. Do odzivnika lahko
dostopite tudi na daljavo in nastavitve spremenite
prek menija odzivnika v slušalki.
Indikator LED na osnovni enoti zasveti, če je
odzivnik vklopljen.
Vklop/izklop odzivnika
Odzivnik lahko vklopite/izklopite prek osnovne
enote ali slušalke.
Prek slušalke
1
2
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Glas.
odgovor], nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Jezik odzivnika je jezik za obvestila.
1
2
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Glas. Jez.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite jezik in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev načina odziva
Odzivnik lahko nastavite in določite, ali lahko
klicatelj pusti sporočilo. Izberite [Posnemi tudi],
če želite klicateljem omogočiti puščanje sporočil.
Izberite [Samo odg.], če želite klicateljem
preprečiti puščanje sporočil.
1
2
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Glas.
odgovor], nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Izberite način odziva, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno
Prek osnovne enote
1
Pritisnite za vklop/izklop odzivnika v
stanju pripravljenosti.
Opomba
•• Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne
klice po določenem številu zvonjenj na osnovi
nastavitve zapoznitve zvonjenja.
30
SL
preklopi v način [Samo odg.].
Obvestila
Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj, ko
odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2 privzeti
obvestili: načina [Posnemi tudi] in [Samo odg.].
Največja dolžina obvestila, ki ga lahko
posnamete, je 3 minute. Novo posneto
obvestilo samodejno nadomesti starega.
1
2
3
4
5
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Obvestilo],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Posnemi tudi] ali [Samo odg.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Snemaj] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Snemanje se začne po pisku.
Pritisnite [V Redu] za zaustavitev
snemanja ali pa se le-to zaustavi po treh
minutah.
»» Novo posneto obvestilo lahko
poslušate na slušalki.
Opomba
•• Če želite povrniti privzeto obvestilo, izbrišite
trenutno obvestilo.
Opomba
•• Pri snemanju obvestila govorite v mikrofon.
Brisanje obvestila
1
2
3
4
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Obvestilo],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Posnemi tudi] ali [Samo odg.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Privzeto obvestilo je povrnjeno.
Opomba
•• Privzetega obvestila ni mogoče izbrisati.
Dohodna sporočila (DS)
Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute. Ko
prejmete nova sporočila, na odzivniku utripa
indikator za novo sporočilo, na slušalki pa se
prikaže obvestilo.
Opomba
Poslušanje obvestila
1
2
3
•• Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča
sporočilo, se snemanje zaustavi in lahko se
neposredno pogovarjate s klicateljem.
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Obvestilo],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Posnemi tudi] ali [Samo odg.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno
preklopi v način [Samo odg.]. Izbrišite stara
sporočila, da boste lahko sprejeli nova.
Izberite [Predvajaj] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Poslušate lahko trenutno obvestilo.
Opomba
•• Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več
poslušati obvestila.
Poslušanje dohodnih sporočil
Dohodna sporočila lahko poslušate v istem
zaporedju, kot so posneta.
Na osnovni enoti
•
Začetek/zaustavitev poslušanja pritisnite
.
SL
31
S l ove n š či n a
Snemanje obvestila
•
•
•
•
Za nastavitev glasnosti pritisnite
/ .
Za predvajanje prejšnjega sporočila
ali ponovno predvajanje trenutnega
sporočila pritisnite .
Za predvajanje naslednjega sporočila
pritisnite .
Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite
.
Opomba
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Na slušalki
1
2
•• Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.
Na slušalki
1
•
•
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Predvajaj],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Začne se predvajanje novih sporočil.
Če ni novih sporočil, se začne
predvajanje starih sporočil.
Pritisnite [Nazaj] za zaustavitev poslušanja.
Pritisnite [Možnos], da odprete meni z
možnostmi.
Pritisnite / za zvišanje/znižanje glasnosti.
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Izbriši vse],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Opomba
•• Izbrišete lahko le prebrana sporočila. Izbrisanih
sporočil ni mogoče obnoviti.
Poslušanje trenutnega sporočila
Klicatelja lahko slišite, medtem ko pušča
sporočilo. Pritisnite
, če želite sprejeti klic.
Na osnovni enoti
Izbris dohodnega sporočila
Pritisnite
/ za nastavitev glasnosti
zvočnika med poslušanjem trenutnega
sporočila. Z najnižjo stopnjo glasnosti se
poslušanje trenutnega sporočila izklopi.
Na osnovni enoti
Nastavitev zapoznitve zvonjenja
Pritisnite med poslušanjem sporočila.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Nastavite lahko število zvonjenj telefona,
preden odzivnik sprejme klic.
•
Na slušalki
1
2
Med poslušanjem sporočila pritisnite
[Možnos] za odpiranje menija z možnostmi.
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
1
2
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Zamik
zvon.], nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Izberite novo nastavitev, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
Izbris vseh starih dohodnih sporočil
Na osnovni enoti
V stanju pripravljenosti pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
32
SL
•• Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti
odzivnik vklopljen.
2
•• Ko do odzivnika dostopate na daljavo,
priporočamo, da zapoznitev zvonjenja nastavite
na način[Varčevanje]. To je gospodaren način
upravljanja sporočil. Ob novih sporočilih
odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni
sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.
Dostop na daljavo
Dostop do odzivnika na daljavo
1
2
3
Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S
telefonom s tonskim izbiranjem preprosto
pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo
PIN.
Opomba
•• Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot koda
PIN sistema. Prednastavljena koda PIN je 0000.
2
3
4
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Dalj.
dostop] > [Spremeni PIN] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite staro kodo PIN in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN in pritisnite [V
Redu] za pritrditev.
Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite
[V Redu] za pritrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
4
Pritisnite tipko za izvršitev funkcije.
Seznam razpoložljivih funkcij si oglejte v
spodnji tabeli ukazov za dostop na daljavo.
Opomba
•• Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno
prekine povezavo, če 8 sekund ne pritisnete
nobene tipke.
Ukazi za dostop na daljavo
Tipka Funkcija
1
Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na
daljavo
8
9
1
.
Vnesite kodo PIN.
»» Zdaj imate dostop do telefonskega
odzivnika in lahko poslušate nova
sporočila.
možnosti za vnos prave kode PIN.
Za potrditev pritisnite tipko [Shrani].
»» Nastavitev je shranjena.
Dostop do odzivnika na daljavo lahko
omogočite ali blokirate.
Ko slišite obvestilo, vnesite
•• Preden telefon prekine povezavo, imate 2
2
3
6
7
5
S telefonom s tonskim izbiranjem
pokličite na domačo številko.
Opomba
Spreminjanje kode PIN
1
Izberite [Vključi]/[Izključi], nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Ponovitev trenutnega ali poslušanje
prejšnjega sporočila.
Poslušanje sporočil.
Preskok na naslednje sporočilo.
Izbris trenutnega sporočila.
Vklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem sporočil).
Zaustavitev poslušanja sporočila.
Izklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem sporočil).
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Dalj.
dostop], nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
SL
33
S l ove n š či n a
Nasvet
14Privzete
nastavitve
Jezik*
Ime slušalke
Datum
Oblika zapisa
datuma*
Čas*
Oblika zapisa časa*
Alarm
Seznam v imeniku
Čas premora do
ponovnega klica*
Konferenčni klic
Klicni način*
Melodija zvonjenja
slušalke*
Glasnost sprejemnika
Glasnost zvonjenja
slušalke
Pisk tipk na slušalki
Dnevnik dohodnih
klicev
Seznam za ponovno
izbiranje
Telefonski odzivnik
Stanje odzivnika
Način odzivnika
Poslušanje trenutnega
sporočila na osnovni
enoti
Pomnilnik za obvestila
Pomnilnik dohodnih
sporočil
Dostop na daljavo
koda PIN
Jezik glasu*
Zapoznitev zvonjenja
Glasnost zvočnika
34
SL
Odvisno od države
PHILIPS
01/01/11
Odvisno od države
Odvisno od države
Odvisno od države
[Izključen]
Nespremenjen
Odvisno od države
[Izključen]
[Tonsko]
Odvisno od države
[Glasnost 3]
[Nivo 3]
[Vključ.]
Prazno
Prazno
[Vključ.]
[Posnemi tudi]
[Vključ.]
Privzeto obvestilo
Prazno
[Izključen]
0000
Odvisno od države
[5 zvonjenji]
[Nivo 3]
Opomba
•• *Funkcije, odvisne od države
Zaslon
• LCD z jantarno osvetlitvijo ozadja
Splošne funkcije telefona
• Dvojni način identifikacije imena in
številke klicatelja
• Konferenčni klic in glasovna pošta
• Notranja telefonska zveza
• Najdaljši čas pogovora: 15 ur
Seznam v imeniku, Seznam za ponovno
izbiranje in Dnevnik klicev
• Seznam v imeniku s 100 vnosi
• Seznam ponovnih klicev z 20 vnosi
• Dnevnik klicev s 50 vnosi
Baterija
• CORUN: 2 akumulatorski bateriji AAA
Ni-MH 1,2 V 650 mAh
• SANIK: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 650 mAh
Adapter
Osnovna enota in polnilnik
• Philips: SSW-1920EU-2, vhod: 100-240 V
50/60 Hz 0,2 A, izhod: 6 V 500 mA
• Philips: SSW-1920UK-2, vhod: 100-240 V
50/60 Hz 0,2 A, izhod: 6 V 500 mA
Poraba energije
• Poraba energije v stanju pripravljenosti:
približno 0,60 W (CD280); 0,65 W
(CD285)
Teža in dimenzije (CD280)
• Slušalka: 125,6 g
• 46,1 x 164,5 x 27,5 mm (Š x V x G)
• Osnovna enota: 97 g
• 108,4 x 79,5 x 102,0 mm (Š x V x G)
• Polnilnik: 50 g
• 73,5 x 78,5 x 89,5 mm (Š x V x G)
Teža in dimenzije (CD285)
• Slušalka: 125,6 g
• 46,1 x 164,5 x 27,5 mm (Š x V x G)
• Osnovna enota: 125,5 g
• 108,4 x 79,5 x 102,0 mm (Š x V x G)
• Polnilnik: 50 g
• 73,5 x 78,5 x 89,5 mm (Š x V x G)
Temperaturni razpon
• Delovanje: 0 °C do +35 °C (32 °F do 95
°F)
• Shranjevanje: -20 °C do +45 °C (-4 °F do
113 °F)
Relativna vlažnost
• Delovanje: do 95 % pri 40 °C
• Shranjevanje: do 95 % pri 40 °C
SL
35
S l ove n š či n a
15Tehnični podatki
16Pogosta
vprašanja
Na zaslonu ni črtic za signal.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Če se na zaslonu slušalke prikaže
[Odjava], registrirajte slušalko.
Nasvet
•• Za dodatne informacije si oglejte “Registracija
slušalk” v razdelku Storitve.
Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe
registrirati v osnovni enoti?
Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite
neuporabljene slušalke in poskusite znova.
Ni znaka centrale
•• Preverite priključke telefona.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
Ne morem spremeniti nastavitev glasovne
pošte. Kaj naj naredim?
Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik
storitev in ne telefon. Če želite spremeniti
nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.
Slušalka na polnilniku se ne polni.
•• Poskrbite, da so baterije pravilno
vstavljene.
•• Poskrbite, da je slušalka pravilno položena
na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže
ikona za baterijo.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
•• Baterije so okvarjene. Kupite nove.
Ni prikaza
•• Poskrbite, da so baterije napolnjene.
•• Poskrbite za napajanje in telefonske
priključke.
36
SL
Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)
•• Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte
jo osnovni enoti.
•• Telefon motijo bližnje električne naprave.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
•• Telefon je v prostoru z debelimi zidovi.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
Slušalka ne zvoni.
Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja
slušalke.
ID klicatelja se ne prikaže.
•• Storitev ni aktivirana. Preverite pri
ponudniku storitev.
•• Informacije o klicatelju so prikrite ali niso
na voljo.
Slušalka izgubi povezavo z osnovno enoto ali
pa je zvok med klicem popačen.
Preverite, ali je aktiviran način ECO. Izklopite
ga, da povečate doseg slušalke in zagotovite
optimalne razmere za klic.
Opomba
•• Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite
napajanje slušalke in osnovne enote. Poskusite
znova čez eno minuto.
nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih
proizvajalca slušalke.
Izjava o skladnosti
Skladnost s standardi EMF
Philips Consumer Lifestyle, Accessories, izjavlja,
da je CD280/CD285 v skladu z bistvenimi
zahtevami in drugimi ustreznimi določili
Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti je na
voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.
Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan
v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o
radijski in telekomunikacijski terminalski opremi
(R&TTE). Skladno s to direktivo se lahko izdelek
uporablja v naslednjih državah:
Družba Koninklijke Philips Electronics N.V.
izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov,
ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati
oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.
Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips
je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in
varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje
vseh zakonskih zahtev in standardov za
elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave
izdelka.
Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki
ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja,
da so njeni izdelki glede na razpoložljive
znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v
skladu z navodili in na predviden način.
Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju
mednarodnih standardov za elektromagnetna
polja in varnostnih standardov, kar družbi
omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije
za zgodnjo integracijo izdelkov.
Skladnost s standardom GAP
Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke
in osnovne enote DECT™ GAP skladne z
osnovnim standardom delovanja, ne glede
na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota
sta skladni s standardom GAP, kar pomeni,
da zagotavljata osnovne funkcije: registracija
slušalke, prevzemanje linije, klicanje in
sprejemanje klica. Napredne funkcije morda
ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati
z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to
slušalko registrirati in uporabljati z osnovno
enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s
standardom GAP, najprej sledite postopku,
opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato
pa sledite postopku za registracijo slušalke,
opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati
slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti,
naj bo osnovna enota v načinu za registracijo,
Odlaganje izrabljenih izdelkov
in baterij
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.
Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka,
je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/
ES. Poizvedite, kako je na vašem območju
SL
37
S l ove n š či n a
17Obvestilo
organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi.
Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne
gospodinjske odpadke.
Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga
preprečiti morebitne negativne posledice za
okolje in zdravje ljudi.
Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski
direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega
zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna
odstranitev pomaga preprečiti morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je
bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev
in reciklažo namenjen finančni prispevek.
Okoljske informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili
smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti
na tri materiale: karton (škatla), polistirenska
pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke,
zaščitna penasta folija.)
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi
specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne
predpise o odlaganju embalažnega materiala,
izpraznjenih baterij in stare opreme.
38
SL
ANNEX 1
English
Hereby, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declares that this equipment is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
Finnish
Philips Consumer Lifestyle, Accessories vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch
Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, Accessories dat het toestel in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG.
French
Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, déclare que cet appareil est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.
Swedish
Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, att denna utrustning står i
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish
Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, Accessories erklærer herved, at følgende
udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German
Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, Accessories die Übereinstimmung des
Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten
Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, Accessories ΔΗΛΩΝΕΙ
ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian
Con la presente Philips Consumer Lifestyle, Accessories dichiara che questo
apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish
Portuguese
Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que el equipo
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que este equipamento está conforme
com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Property of Philips Consumer Lifestyle
0168
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
IFU_CD280-285_SL_V2.2
WK11061
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement