Philips CD2901B/53, CD2951B/53, CD2902B/53, CD2901WB/53 User manual

Philips CD2901B/53, CD2951B/53, CD2902B/53, CD2901WB/53 User manual
Vedno smo vam pripravljeni pomagati
Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome
Imate vprašanje?
Obrnite se na
Philips
Imate vprašanje?
Obrnite se na
Philips
Imate vprašanje?
Obrnite se na
Philips
Turqoise
Gray
Duotone
Black / PMS300
CD290
CD295
Uporabniški priročnik
1 Pomembna varnostna navodila 3
2 Vaš telefon 4
4
5
6
7
3 Začetek uporabe 8
8
9
Vsebina škatle Pregled telefona Pregled osnovne enote Ikone na zaslonu Priključitev osnovne enote Namestitev slušalke Konfiguriranje telefona (odvisno od
države) Spreminjanje kode PIN za dostop na
daljavo Polnjenje slušalke Preverjanje napolnjenosti baterij Kaj je stanje pripravljenosti? Preverjanje moči signala Vklop ali izklop slušalke 4Klici Klicanje Sprejem klica Nastavitev glasnosti slušalke/zvočnika Popolno utišanje mikrofona Vklop ali izklop zvočnika Drugi klic Sprejem drugega klica Preklapljanje med klicema Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji 5 Notranja telefonska zveza in
konferenčni klici Klicanje na drugo slušalko Prenos klica Konferenčni klic 6 Besedilo in številke 9
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
15
15
15
15
17
Vnos besedila in številk 17
Preklop med velikimi in malimi črkami 17
7Imenik 18
18
18
18
18
19
19
19
19
8 Dnevnik klicev 20
20
20
Ogled imenika Iskanje vnosa Klicanje iz imenika Dostop do imenika med klicem Dodajanje vnosa Urejanje vnosa Izbris vnosa Izbris vseh vnosov Vrsta seznama klicev Ogled zabeleženih klicev Shranjevanje zabeleženega klica v
imenik Povratni klic Izbris zabeleženega klica Izbris vseh zabeleženih klicev 9 Seznam za ponovno izbiranje Ogled zabeleženih klicev za ponovno
izbiranje Ponovno izbiranje klica Shranjevanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje v imenik Izbris zabeleženega klica za ponovno
izbiranje Izbris vseh zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje 20
20
21
21
22
22
22
22
22
22
10 Nastavitve telefona 23
23
24
24
24
24
11 Budilka 25
25
25
Nastavitve zvoka Način ECO Poimenovanje slušalke Nastavitev datuma in časa Nastavitev jezika na zaslonu Nastavitev alarma Izklop alarma SL1
S l ovenšči na
Vsebina
12Storitve Vrsta seznama klicev Samodejni konferenčni klic Vrsta omrežja Samodejna predpona Izbira trajanja premora do ponovnega
klica Klicni način Registracija slušalk Odjava slušalk Obnovitev privzetih nastavitev 26
26
26
26
26
27
27
27
28
28
13 Telefonski odzivnik 29
29
29
29
29
30
32
14 Tehnični podatki 34
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika Nastavitev načina odziva Nastavitev jezika odzivnika Obvestila Dohodna sporočila (DS) Dostop na daljavo 15Obvestilo 35
Izjava o skladnosti 35
Skladnost s standardom GAP 35
Skladnost s standardi EMF 35
Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij 35
16 Pogosta vprašanja 37
17Dodatek 38
38
18Kazalo 40
Tabele za vnos besedila in številk 2
SL
Napajalne zahteve
• Ta izdelek zahteva električno napajanje 100240 V AC. V primeru izpada napajanja se
lahko povezava prekine.
• Napetost v omrežju je klasificirana kot TNV3 (napetosti telekomunikacijskih omrežij),
kot je določeno v standardu EN 60950.
Opozorilo
•• Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik
lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz
električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica
vedno zlahka dostopna.
•• Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
•• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol,
amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko
poškodujejo telefon.
•• Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo
povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna
svetloba.
•• Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj ne
padejo predmeti.
•• Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo
motnje.
Temperatura pri delovanju in shranjevanju
• Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je
temperatura vedno med 0 °C in +40 °C
(ob do 90 % relativni vlažnosti).
• Izdelek hranite v prostoru, kjer je
temperatura vedno med -20 °C in+45 °C
(ob do 95 % relativni vlažnosti).
• Življenjska doba baterije se lahko zaradi
nizkih temperatur skrajša.
Da bi preprečili poškodovanje ali napačno
delovanje
Pozor
•• Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih
za uporabo.
•• Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih
za uporabo.
•• Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja
nevarnost eksplozije.
•• Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
•• Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z
izdelkom.
•• Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s kovino.
•• Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v
stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in
poškoduje izdelek.
•• Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih
postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
•• Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja
nevarnost eksplozije.
•• Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker
boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
•• Pri priklopni opremi mora biti vtičnica nameščena v
bližini opreme in zlahka dostopna.
•• Prostoročno aktiviranje lahko nenadoma močno zviša
glasnost v slušalki: poskrbite, da slušalke ne boste imeli
preblizu ušesu.
•• Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do
izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate
uporabiti drugo možnost.
SL3
S l ovenšči na
1Pomembna
varnostna
navodila
2 Vaš telefon
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo
nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.
com/welcome.
Napajalni adapter**
Vsebina škatle
Telefonski kabel*
Garancija
Osnovna enota (CD290)
Uporabniški priročnik
Osnovna enota (CD295)
4XLFNVWDUWJXLGH
Vodnik za hiter začetek
Opomba
Slušalka**
•• * V nekaterih državah morate priključiti telefonski
adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v
telefonsko vtičnico.
Opomba
•• ** V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke,
Polnilnik**
4
SL
polnilniki in napajalni adapterji.
S l ovenšči na
i
Pregled telefona
Izklop ali vklop zvoka mikrofona.
j Mikrofon
a
k
b
c
o
n
d
f
m
l
k
j
l
e
m
g
h
i
n
a Slušalka
b Zvočnik
c Vratca za baterijo
d
e
f
g
h
• Pomikanje navzgor po meniju.
• Zvišanje glasnosti slušalke/zvočnika.
• Dostop do imenika.
o
• Vklop/izklop zvočnika.
• Klicanje in sprejemanje klicev prek
zvočnika.
Pritisnite in držite, da opravite notranji klic
(samo za različice z več slušalkami).
• Pomikanje navzdol po meniju.
• Znižanje glasnosti slušalke/zvočnika.
• Dostop do dnevnika klicev.
• Klicanje in sprejemanje klicev.
• Tipka za ponovni klic
•
•
•
•
Odpiranje glavnega menija.
Potrditev izbire.
Odpiranje menija z možnostmi.
Izbira funkcije na zaslonu slušalke
neposredno nad tipko.
• Brisanje besedila ali številk.
• Preklic postopka.
• Končanje klica.
• Izhod iz menija/postopka.
• Pritisnite in pridržite za vklop ali izklop
slušalke.
• Pritisnite za vnos presledka med
urejanjem besedila.
• Pridržite za zaklepanje/odklepanje
tipkovnice v stanju pripravljenosti.
• Za klic z izbiro pred klicanjem.
• Pritisnite in držite za vnos premora.
• Preklop med malimi in velikimi črkami
med urejanjem.
SL5
CD295
Pregled osnovne enote
CD290
a
b
c
a
d
e
h
g
a
a
• Pritisnite za iskanje slušalke.
• Pritisnite in pridržite za vstop v način za
registracijo.
c
e
f
g
h
SL
• Pritisnite za iskanje slušalke.
• Pritisnite in pridržite za vstop v način za
registracijo.
b Zvočnik
d
6
f
/
Zvišanje/znižanje glasnosti zvočnika.
Preskok nazaj med predvajanjem.
Preskok naprej med predvajanjem.
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika.
• Predvajanje sporočil.
• Zaustavitev predvajanja sporočil.
• Brisanje trenutno predvajanega
sporočila.
• Pritisnite in držite, da izbrišete vsa stara
sporočila.
V stanju pripravljenosti ikone na glavnem zaslonu
predstavljajo funkcije, ki jih ponuja slušalka.
Ikona
Opisi
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (od polne do prazne).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, se črtice pomikajo, dokler
polnjenje ni končano.
Utripa ikona za prazno baterijo in slišite
opozorilni zvok.
Baterija je skoraj prazna in jo je treba
napolniti.
Prikazuje stanje povezave med slušalko
in osnovno enoto. Več črtic pomeni
močnejši signal.
Utripa v primeru novega glasovnega
sporočila.
Ko ste glasovna sporočila že pregledali
v dnevniku klicev, je simbol prikazan
neprekinjeno.
Ikona ni prikazana, če ni nobenega
glasovnega sporočila.
Aktiviran je tihi način.
Aktiviran je način
.
Med pregledovanjem dohodnih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
V seznamu za ponovno izbiranje
označuje odhodni klic.
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica ali med pregledovanjem novih
zgrešenih klicev.
Med pregledovanjem zgrešenih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Utripa med sprejemanjem dohodnega
klica.
Med klicem je simbol prikazan
neprekinjeno.
Zvočnik je vklopljen.
Budilka je vklopljena.
Zvonjenje je izklopljeno.
Odzivnik: utripa v primeru novega
sporočila. Prikaže se, ko je odzivnik
vklopljen.
SL7
S l ovenšči na
Ikone na zaslonu
3 Začetek
uporabe
1
2
Pozor
•• Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite
varnostna navodila v razdelku "Pomembna varnostna
navodila".
Konca napajalnega adapterja priključite v:
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani
osnovne enote;
• napajalno vtičnico na steni.
Konca telefonskega kabla priključite v:
• telefonsko vtičnico na spodnji strani
osnovne enote;
• telefonsko vtičnico na steni.
Priključitev osnovne enote
Opozorilo
•• Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna
napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali
spodnji strani telefona.
•• Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen napajalni
adapter.
Opomba
•• Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL)
prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in
stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje
nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih
povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o
filtrih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
•• Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne
enote.
8
SL
3
Konca napajalnega adapterja priključite v
(samo za različice z več slušalkami):
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani
polnilnika dodatne slušalke.
• napajalno vtičnico na steni.
Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred
polnjenjem z vratc za baterije povlecite baterijski
trak.
Nastavitev države/jezika
Izberite državo/jezik in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev države/jezika je shranjena.
Opomba
•• Možnost za nastavitev države/jezika je odvisna od
države. Če se pozdravno sporočilo ne prikaže, to
pomeni, da je nastavitev države/jezika za vašo državo
prednastavljena. Nato lahko nastavite datum in čas.
Za ponastavitev jezika si oglejte naslednji
postopek.
1
Pozor
•• Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini,
2
soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
•• Uporabite le priložene baterije.
•• Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne
mešajte baterij različnih znamk ali vrst.
Izberite jezik in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev datuma in časa
Nasvet
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] > [Jezik]
in pritisnite [V Redu] za potrditev.
•• Če želite datum in čas nastaviti pozneje, pritisnite
[Nazaj], da preskočite to nastavitev.
segreje.
Opozorilo
•• Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite
njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje
izdelek.
Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred
polnjenjem z vratc za baterije povlecite baterijski
trak.
Konfiguriranje telefona
(odvisno od države)
1
2
1
2
3
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] > [Dat.
in čas] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
S pritiskanjem številskih tipk vnesite datum,
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
S pritiskanjem številskih tipk vnesite čas.
Opomba
•• Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite
izbiro [DOP.] ali [POP.].
4
/
za
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
Ko telefon prvič uporabite, se prikaže
pozdravno sporočilo.
Pritisnite tipko [V Redu].
SL9
S l ovenšči na
Namestitev slušalke
Spreminjanje kode PIN za
dostop na daljavo
Preverjanje napolnjenosti
baterij
Opomba
•• Privzeta koda PIN telefonskega odzivnika je 0000; da
zagotovite varen dostop, jo spremenite.
1
2
3
4
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Dalj. dostop]
> [Spremeni PIN] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite staro kodo PIN in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite
[Shrani] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Polnjenje slušalke
Za polnjenje slušalke postavite slušalko na
osnovno enoto. Če je slušalka pravilno nameščena
na osnovno enoto, slišite potrditveni zvok.
»» Začne se polnjenje slušalke.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij
segreje.
Potrditveni ton (glejte 'Nastavitev potrditvenega
tona' na strani 24) lahko vklopite ali izklopite.
Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.
Ikona za baterijo prikazuje trenutno napolnjenost
baterije.
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (polna, napol
prazna in prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, črtice utripajo, dokler
polnjenje ni končano.
Ikona za prazno baterijo utripa.
Baterija je skoraj prazna in jo je treba
napolniti.
Če sta bateriji prazni, se slušalka izklopi. Če se
pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton,
ko sta bateriji skoraj prazni. Po opozorilu se klic
prekine.
Kaj je stanje pripravljenosti?
Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na
zaslonu v stanju pripravljenosti so prikazani ime
slušalke, številka slušalke, datum in čas.
10 SL
S l ovenšči na
Preverjanje moči signala
Število črtic prikazuje stanje povezave
med slušalko in osnovno enoto. Več
črtic pomeni boljšo povezavo.
•
•
Preden kličete ali sprejemate klice in preden
začnete uporabljati funkcije in možnosti,
mora biti slušalka povezana z osnovno enoto.
Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je
baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je
slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali
pa slušalko približajte osnovni enoti.
Vklop ali izklop slušalke
Pritisnite in pridržite
slušalke.
za vklop ali izklop
SL11
4Klici
Klicanje s seznama za ponovno
izbiranje
Opomba
•• Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso
dostopne.
Nasvet
•• Pred ali med klicem preverite moč signala (glejte
'Preverjanje moči signala' na strani 11).
Kličete lahko s seznama za ponovno izbiranje
(glejte 'Ponovno izbiranje klica' na strani 22).
Ponovno izbiranje zadnje klicane številke
1
Pritisnite tipko [Ponov. klic].
»» Prikaže se seznam ponovnih klicev z
označeno zadnjo klicano številko.
2
Pritisnite tipko .
»» Zadnja klicana številka je izbrana.
Klicanje iz imenika
Kličete lahko s seznama v imeniku (glejte
'Klicanje iz imenika' na strani 18).
Klicanje
Kličete lahko na naslednje načine:
• Hitro klicanje
• Izbira pred klicanjem
• Ponovno izbiranje zadnje klicane
številke
• Klicanje s seznama za ponovno izbiranje
• Klicanje s seznama v imeniku
• Klicanje iz dnevnika klicev
Pritisnite
ali
Izberite telefonsko številko.
»» Številka je izbrana.
Izbira pred klicanjem
2
Izberite telefonsko številko.
• Za izbris števke pritisnite [Očisti].
• Za vnos premora pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
Pritisnite
12 SL
Opomba
Opomba
.
»» Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.
1
Povratni klic lahko opravite iz dnevnika prejetih
ali zgrešenih klicev (glejte 'Povratni klic' na strani
20).
•• Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.
Hitro klicanje
1
2
Klicanje iz dnevnika klicev
ali
za klicanje številke.
•• Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki skoraj
prazna ali pa je slušalka izven dosega. Napolnite baterijo
ali pa slušalko približajte osnovni enoti.
Končanje klica
Klic lahko končate na naslednje načine:
• Pritisnite
; ali
• postavite slušalko na osnovno enoto ali
polnilni podstavek.
Vklop ali izklop zvočnika
Ko prejmete dohodni klic, telefon zvoni. Pritisnite
ali
za sprejem klica.
Pritisnite tipko
Opozorilo
Opomba
•• Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če
imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za
identifikacijo klicatelja.
Nasvet
•• V primeru zgrešenega klica se prikaže obvestilo.
.
Drugi klic
•• Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno
telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da
preprečite poškodbe sluha.
S l ovenšči na
Sprejem klica
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
1
Med klicem pritisnite .
»» Prvi klic je zadržan.
2
Izberite drugo številko.
»» Izbrana je na zaslonu prikazana številka.
Sprejem drugega klica
Opomba
Izklop zvonjenja za dohodni klic
Ko telefon zazvoni, pritisnite [Tiho].
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic,
lahko klic sprejmete na naslednje načine:
Nastavitev glasnosti slušalke/
zvočnika
1
Pritisnite / za nastavitev glasnost med
klicem.
»» Glasnost slušalke/zvočnika je nastavljena,
telefon pa se vrne na zaslon za klicanje.
Pritisnite
in za sprejem klica.
»» Prvi klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
2
Pritisnite
in , da končate trenutni klic in
sprejmete drugi klic.
Popolno utišanje mikrofona
1
Med klicem pritisnite .
»» Na slušalki se prikaže [Zvok izklj.].
»» Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno lahko
slišite njegov glas.
2
Ponovno pritisnite , da vklopite mikrofon.
»» Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.
Preklapljanje med klicema
Med klicema lahko preklapljate na naslednja
načina:
• Pritisnite
in ; ali
• Pritisnite [Možnos] in izberite [Zamenjaj
klica] ter ponovno pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Trenutni klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
SL13
Konferenčni klic z zunanjimi
klicatelji
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja. Pri ponudniku
storitev preverite za dodatne stroške.
Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema
klicema, lahko na naslednje načine vzpostavite
konferenčni klic:
• Pritisnite
in ; ali
• Pritisnite [Možnos], izberite [Konferenca] in
ponovno pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Klica se združita in vzpostavljen je
konferenčni klic.
14 SL
Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto
osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje
pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke
in zunanjimi klicatelji.
Klicanje na drugo slušalko
Med klicem lahko preklapljate med eno in drugo
slušalko:
1
Pritisnite in držite pritisnjeno tipko .
»» Trenutni klicatelj je zadržan.
2
Izberite številko slušalke in nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Počakajte, da druga stran sprejme vaš
klic.
Preklapljanje med klici
Pritisnite [Zunan.] za preklop med zunanjim in
notranjim klicem.
Prenos klica
Opomba
•• Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki,
pritisnite in držite
Med pogovorom po telefonu
za klicanje na drugo slušalko.
1
Pritisnite in držite pritisnjeno tipko .
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
2
Izberite številko slušalke in nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
3
Na izbrani slušalki pritisnite .
»» Notranji klic je vzpostavljen.
4
Pritisnite [Očisti] ali
za preklic ali
končanje notranjega klica.
Opomba
•• Če je izbrana slušalka zasedena, je na zaslonu slušalke
1
Med klicem pritisnite in držite .
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
2
Izberite številko slušalke in nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
3
Pritisnite , ko druga stran sprejme vaš
klic.
»» Klic je zdaj prenesen v izbrano slušalko.
Konferenčni klic
3-smerni konferenčni klic je klic med vami,
uporabnikom druge slušalke in zunanjimi
klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno
enoto.
prikazano [Zased.].
SL15
S l ovenšči na
5Notranja
telefonska zveza
in konferenčni
klici
Med zunanjim klicem
1
Pritisnite in držite za začetek notranjega
klica.
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
»» Zunanji klicatelj je zadržan.
2
Izberite ali vnesite številko slušalke in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
3
Na izbrani slušalki pritisnite .
»» Notranji klic je vzpostavljen.
4
Pritisnite tipko [Konf.].
»» Zdaj ste vključeni v 3-smerni
konferenčni klic z zunanjim klicem in
izbrano slušalko.
5
Pritisnite
klica.
za končanje konferenčnega
Opomba
•• Pritisnite
, da se vključite v konferenčni klic v
teku z drugo slušalko, če je možnost [Storitve] >
[Konferenca] nastavljena na [Samodejno].
Med konferenčnim klicem
•
Pritisnite [Int.], da zadržite zunanji klic in se
vrnete k notranjemu klicu.
»» Zunanji klic je zadržan.
•
Pritisnite [Konf.], da ponovno vzpostavite
konferenčni klic.
Opomba
•• Če med konferenčnim klicem odložite eno slušalko,
ostane druga povezana z zunanjim klicem.
16 SL
S l ovenšči na
6 Besedilo in
številke
Besedilo in številke lahko vnesete za ime slušalke,
vnose v imenik in druge menijske elemente.
Vnos besedila in številk
1
2
3
Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat
pritisnite alfanumerično tipko.
Za izbris znaka pritisnite [Očisti].
Pritisnite
za dodajanje presledka.
Nasvet
•• Dodatne informacije o vnašanju besedila in številk si
oglejte v poglavju "Dodatek".
Preklop med velikimi in
malimi črkami
Privzeto je prva črka vsake besede v stavku
velika, preostale pa so male. Za preklop med
velikimi in malimi črkami pritisnite in držite tipko
.
SL17
7Imenik
Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče
shraniti do 100 vnosov. Do imenika lahko
dostopite preko slušalke. Vsak vnos lahko vsebuje
do 14-mestno ime in do 24-mestno številko.
Telefon ima 2 pomnilnika z neposrednim
dostopom (tipki in ). Glede na državo
sta tipki in prednastavljeni na številko
telefonskega predala in številko informacijskih
storitev ponudnika storitev. Če tipko pritisnete
in držite v stanju pripravljenosti, je shranjena
telefonska številka izbrana samodejno.
Pomikanje po seznamu stikov
1
2
•• Imenik si lahko ogledujete le na eni slušalki naenkrat.
1
2
Pritisnite ali izberite [Meni] > [Imenik]
> [V Redu] > [Pogled] za dostop do
seznama v imeniku.
Pritisnite
imeniku.
/
za pomikanje po vnosih v
Iskanje vnosa
Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja načina:
• Pomikajte se po seznamu stikov.
• Vnesite prvi znak stika.
18 SL
Pritisnite /
v imeniku.
za pomikanje po seznamu
Vnos prvega znaka stika
1
2
Ogled imenika
Opomba
Pritisnite ali izberite [Meni] > [Imenik]
> [V Redu] > [Pogled] za dostop do
seznama v imeniku.
Pritisnite ali izberite [Meni] > [Imenik] >
[V Redu] za dostop do seznama v imeniku.
Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza
znaku.
»» Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem
znakom.
Klicanje iz imenika
1
2
3
Pritisnite ali izberite [Meni] > [Imenik]
> [V Redu] > [Pogled] za dostop do
seznama v imeniku.
Na seznamu v imeniku izberite stik.
Pritisnite
za klicanje.
Dostop do imenika med
klicem
1
2
3
Pritisnite [Možnos] in izberite [Imenik].
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
Izberite stik in nato pritisnite [V Redu] za
ogled številke.
Izbris vnosa
Opomba
•• Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki prikaže
obvestilo. Izbrišite nekaj vnosov, da dodate nove.
1
2
3
Izberite [Meni] >[Imenik] > [Dodaj novo]
in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite ime in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite številko in pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Nov vnos je shranjen.
Nasvet
•• Pritisnite in držite pritisnjeno tipko za vnos premora.
•• Za preklop med velikimi in malimi črkami pritisnite in
držite pritisnjeno tipko
1
2
Izberite [Meni] > [Imenik] > [Zbriši].
Izberite stik, nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Vnos je izbrisan.
Izbris vseh vnosov
1
Izberite [Meni] > [Imenik] > [Izbriši vse],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
2
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
.
Opomba
•• V telefonski imenik se shrani samo nova številka.
Nasvet
•• Za izbris znaka pritisnite [Očisti]. Pritisnite
premik kazalke levo in desno.
/
za
Urejanje vnosa
1
2
3
Izberite [Meni] > [Imenik] > [Uredi], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Uredite ime, nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Uredite številko, nato pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Vnos je shranjen.
SL19
S l ovenšči na
Dodajanje vnosa
8 Dnevnik klicev
V dnevniku klicev je shranjena zgodovina
vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina
dohodnega klica vključuje ime in številko
klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na
voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno
storitev za identifikacijo klicatelja.
Telefon lahko shrani do 50 zabeleženih klicev.
Ikona dnevnika klicev na slušalki utripa in vas na
ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če
klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko
ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi klici
so prikazani v časovnem zaporedju z zadnjim
prejetim klicem na vrhu seznama.
Opomba
•• Preden pokličete nazaj neposredno s seznama klicev,
preverite, ali je številka na seznamu veljavna.
Ikone na zaslonu prikazujejo, ali imate zgrešene/
prejete klice.
Ikone
Opis
Med pregledovanjem dohodnih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica ali med pregledovanjem novih
zgrešenih klicev.
Med pregledovanjem zgrešenih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Izbira vrste seznama klicev
1
2
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Vrs. sezn.
kl.] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Ogled zabeleženih klicev
1
Pritisnite tipko .
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2
Izberite zabeležen klic in pritisnite [Možnos]
> [Ogled] za prikaz razpoložljivih informacij.
Shranjevanje zabeleženega
klica v imenik
1
Pritisnite tipko .
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2
Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos].
3
4
5
Izberite [Shrani štev-] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
Vnesite in uredite ime in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
Vnesite in uredite številko in pritisnite
[Shrani] za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Povratni klic
Vrsta seznama klicev
V tem meniju lahko nastavite, ali si želite ogledati
vse dohodne klice ali zgrešene klice.
20 SL
1
2
3
Pritisnite tipko
.
Na seznamu izberite zabeležen klic.
Za klicanje pritisnite
.
1
Pritisnite tipko .
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2
Izberite zabeležen klic in pritisnite [Možnos]
za potrditev.
3
4
S l ovenšči na
Izbris zabeleženega klica
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikažejo zahteve za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V REDU].
»» Vnos je izbrisan.
Izbris vseh zabeleženih klicev
1
Pritisnite tipko .
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2
3
Pritisnite tipko [Možnos].
4
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
Izberite [Izbriši vse] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
SL21
9 Seznam za
ponovno
izbiranje
Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena
zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali
številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani
do 20 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.
Izbris zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
1
2
3
Pritisnite [Ponov. klic], da odprete seznam
klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
[Možnos] za potrditev.
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Ogled zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
4
1
Izbris vseh zabeleženih klicev
za ponovno izbiranje
Pritisnite tipko [Ponov. klic].
»» Prikaže se seznam klicev.
Ponovno izbiranje klica
1
2
Pritisnite tipko [Ponov. klic].
Izberite zabeleženo številko, ki jo želite
poklicati. Pritisnite tipko .
»» Številka je izbrana.
Shranjevanje zabeleženega
klica za ponovno izbiranje v
imenik
1
2
3
4
5
Pritisnite [Ponov. klic], da odprete seznam
klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
Pritisnite [Možnos], izberite [Shrani štev-]
in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite in uredite ime in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
Vnesite in uredite številko in pritisnite
[Shrani] za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
22 SL
1
2
3
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vnos je izbrisan.
Pritisnite [Ponov. klic], da odprete seznam
klicev.
Izberite [Možnos] > [Izbriši vse] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vnos je izbrisan.
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon
ustrezal vašim željam.
Nastavitve zvoka
Tihi način
Telefon lahko nastavite na tihi način in ta način
omogočite za določeno obdobje. Ko je tihi
način vklopljen, telefon ne zvoni in ne predvaja
opozoril in zvokov.
Opomba
•• Ko pritisnete
za iskanje slušalke ali ko vklopite alarm,
telefon opozorilo pošlje tudi v tihem načinu.
Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja
slušalke
1
Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti
melodije zvonjenja ali [Izključen].
2
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Glas. zvonj.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Izberite stopnjo glasnosti, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
3
4
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Mel. zvonj.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Izberite melodijo zvonjenja, nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Izberite [Vklop/izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Izberite [Začet. in kon.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Nastavite čas in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»» Prikaže se
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke
Izbirate lahko med 10 melodijami zvonjenja.
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Tihi način] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
.
Nastavitev tona tipke
Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke na
slušalki.
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Ton tipke] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL23
S l ovenšči na
10Nastavitve
telefona
Nastavitev potrditvenega tona
Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi
slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Ton priključ.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev zvočnega profila
Izbirate lahko med 3 profili zvoka slušalke.
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Moj zvok] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
Izberite profil in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Dostop do zvočnega profila med klicem
1
Enkrat ali večkrat pritisnite [Zvok] za
spremembo zvočnega profila med klicem.
Način ECO
Način ECO zmanjša oddajno moč slušalke in
osnovne enote, ko opravljate klic ali ko je telefon
v stanju pripravljenosti.
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] > [Način
Eco] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»»
je prikazano v stanju pripravljenosti.
Opomba
•• Če je možnost ECO nastavljena na [Vklop], se lahko
zmanjša doseg povezave med slušalko in osnovno
enoto.
24 SL
Poimenovanje slušalke
Ime slušalke ima lahko do 14 znakov. Prikazano
je na zaslonu slušalke v stanju pripravljenosti.
1
2
3
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] > [Ime
telefona], nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite ali uredite ime. Za brisanje znaka
pritisnite [Očisti].
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev datuma in časa
Dodatne informacije si oglejte v delu "Nastavitev
datuma in časa" v razdelku Začetek uporabe.
Nastavitev jezika na zaslonu
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
•• Jeziki, ki so na voljo za izbiro, se razlikujejo glede na
državo.
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] > [Jezik],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite jezik, nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
S l ovenšči na
11Budilka
Telefon ima vgrajeno budilko. Če jo želite
nastaviti, preverite spodnje informacije.
Nastavitev alarma
1
2
3
Izberite [Meni] > [Alarm] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Izberite [Vklj. enkrat] ali [Vklj. dnevno] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite čas alarma in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Alarm je nastavljen in na zaslonu se
prikaže .
Nasvet
•• Pritisnite
/
za preklapljanje med [AM]/[PM] .
Izklop alarma
Ob sprožitvi alarma
Pritisnite katerokoli tipko, da izklopite alarm.
Pred sprožitvijo alarma
Izberite [Meni] > [Alarm] > [Izključen], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL25
12Storitve
Telefon podpira številne funkcije, ki vam
pomagajo obravnavati in upravljati klice.
Vrsta seznama klicev
V tem meniju lahko nastavite, ali si želite ogledati
vse dohodne klice ali zgrešene klice.
Izbira vrste seznama klicev
1
2
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Vrs. sezn.
kl.] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Samodejni konferenčni klic
Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo
slušalko, pritisnite .
Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega
konferenčnega klica
1
2
Izberite [Meni] > [Storitve] >
[Konferenca], nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Izberite [Samodejno]/[Izklop], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
26 SL
Vrsta omrežja
Opomba
•• Ta funkcija je na voljo samo pri modelih s podporo za
vrsto omrežja.
1
2
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Vrsta
omrežja] in pritisnite [V Redu].
Izberite vrsto omrežja in pritisnite [V Redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Samodejna predpona
Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje
izhodne klicne številke, preden jo izberete.
Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki
ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite
kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko
izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon
med klicanjem spremeni v 12503338888.
Opomba
•• Zaznavna številka ima lahko največ pet števk. Samodejna
predpona pa ima lahko največ 10 števk.
Opomba
•• Ta funkcija je odvisna od države.
1
2
3
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Sam.
predpona] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite zaznavno številko in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite predpono in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Za vnos premora pritisnite in držite pritisnjeno tipko .
Opomba
•• Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane
prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.
Opomba
•• Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z * in #.
Izbira trajanja premora do
ponovnega klica
Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega
klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi
klic. Običajno je telefon že prednastavljen za
trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate
lahko med 3 možnostmi: [Kratki], [Srednji]
in [Dolgi]. Število razpoložljivih možnosti se
razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se
obrnite na ponudnika storitev.
1
2
Klicni način
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo tonsko in
pulzno izbiranje.
Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja
v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF)
in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne
informacije se obrnite na ponudnika storitev.
Nastavitev klicnega načina
1
2
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Način klica]
in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite klicni način in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je vaš telefon v načinu za pulzno izbiranje, med
klicem pritisnite za začasen tonski način. Števke,
vnesene za ta klic, se nato pošljejo kot tonski signali.
Registracija slušalk
V osnovni enoti lahko registrirate dodatne
slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 4
slušalk.
Izberite [Meni] >[Storitve] > [Čas pon.
klica] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite možnost, nato pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL27
S l ovenšči na
Nastavitev samodejne predpone
Samodejna registracija
Položite neregistrirano slušalko na osnovno
enoto.
»» Slušalka zazna osnovno enoto in
samodejno izvede registracijo.
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Če samodejna registracija ne uspe, slušalko
ročno registrirajte v osnovni enoti.
1
2
3
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Register] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite
[Očisti]. Za potrditev kode PIN pritisnite
[V Redu].
Pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko
na osnovni enoti.
Odjava slušalk
1
2
3
4
5
Če imata dve slušalki v skupni rabi isto
osnovno enoto, lahko slušalko odjavite z
drugo slušalko.
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Odjava] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite
[Očisti]. Za potrditev kode PIN pritisnite
[V Redu].
Izberite številko slušalke za odjavo.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Slušalka je odjavljena.
Nasvet
•• Številka slušalke se prikaže poleg imena slušalke v stanju
pripravljenosti.
Opomba
•• Pri modelih z odzivnikom zaslišite potrditveni pisk.
4
Za začetek registracije pritisnite [V Redu].
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Obnovitev privzetih nastavitev
Nastavitve telefona lahko ponastavite na
originalne tovarniške nastavitve.
1
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Ponastavi]
in pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
2
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vse nastavitve so ponastavljene.
Opomba
•• Če je koda PIN napačna ali če v določenem času ni
najdene nobene osnovne enote, se na zaslonu slušalke
prikaže obvestilo. Če registracija ne uspe, ponovite
zgornji postopek.
Opomba
•• Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče
spremeniti.
28 SL
Opomba
•• Na voljo samo za CD295.
Telefon vključuje odzivnik, ki snema
neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Privzeto
je odzivnik nastavljen na način [Posnemi tudi].
Do odzivnika lahko dostopite tudi na daljavo in
nastavitve spremenite prek menija odzivnika v
slušalki.
Indikator LED na osnovni enoti zasveti, če je
odzivnik vklopljen.
Nastavitev načina odziva
Odzivnik lahko nastavite in določite, ali lahko
klicatelj pusti sporočilo. Izberite [Posnemi tudi],
če želite klicateljem omogočiti puščanje sporočil.
Izberite [Samo odg.], če želite klicateljem
preprečiti puščanje sporočil.
1
2
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Glas.
odgovor], nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Izberite način odziva, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v
način [Samo odg.].
Vklop ali izklop telefonskega
odzivnika
Odzivnik lahko vklopite ali izklopite prek
osnovne enote ali slušalke.
Prek slušalke
1
2
Nastavitev jezika odzivnika
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Glas.
odgovor] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Jezik odzivnika je jezik za obvestila.
Izberite [Samo odg.]/[Posnemi
tudi]/[Izklop] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
2
Prek osnovne enote
Pritisnite za vklop ali izklop odzivnika v stanju
pripravljenosti.
Opomba
•• Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne klice po
1
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Glas. Jez.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite jezik in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Obvestila
Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj, ko
odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2 privzeti
obvestili: načina [Posnemi tudi] in [Samo odg.].
določenem številu zvonjenj na osnovi nastavitve
zapoznitve zvonjenja.
SL29
S l ovenšči na
13Telefonski
odzivnik
Snemanje obvestila
Povrnitev privzetega obvestila
Največja dolžina obvestila, ki ga lahko
posnamete, je 3 minute. Novo posneto obvestilo
samodejno nadomesti starega.
1
1
2
3
4
5
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Obvestilo] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Posnemi tudi] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Posnemi novo] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Snemanje se začne po pisku.
Pritisnite [V Redu] za zaustavitev snemanja
ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.
»» Novo posneto obvestilo lahko
poslušate na slušalki.
Opomba
•• Če želite povrniti privzeto obvestilo, izbrišite trenutno
obvestilo.
Opomba
•• Pri snemanju obvestila govorite v mikrofon.
Poslušanje obvestila
1
2
3
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Obvestilo],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Posnemi tudi] ali [Samo odg.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Predvajaj] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Poslušate lahko trenutno obvestilo.
Opomba
•• Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več poslušati
obvestila.
30 SL
2
3
4
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Obvestilo],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Posnemi tudi] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Uporabi privz.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Privzeto obvestilo je povrnjeno.
Dohodna sporočila (DS)
Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute. Ko
prejmete nova sporočila, na odzivniku utripa
indikator za novo sporočilo, na slušalki pa se
prikaže obvestilo.
Opomba
•• Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča sporočilo, se
snemanje zaustavi in lahko se neposredno pogovarjate
s klicateljem.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi
v način [Samo odg.]. Izbrišite stara sporočila, da boste
lahko sprejeli nova.
Izbris vseh starih dohodnih sporočil
Dohodna sporočila lahko poslušate v istem
zaporedju, kot so posneta.
Na osnovni enoti
• Za začetek/končanje poslušanja pritisnite .
• Za nastavitev glasnosti pritisnite / .
• Za predvajanje prejšnjega ali ponovno
predvajanje trenutnega sporočila pritisnite
.
• Za predvajanje naslednjega sporočila
pritisnite .
• Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite
.
Na osnovni enoti
V stanju pripravljenosti pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Opomba
•• Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.
Na slušalki
1
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Izbriši vse] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
2
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Opomba
•• Izbrišete lahko le prebrana sporočila. Izbrisanih sporočil
ni mogoče obnoviti.
Na slušalki
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Predvajaj] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Začne se predvajanje novih sporočil. Če
ni novih sporočil, se začne predvajanje
starih sporočil.
•
•
•
Pritisnite [Nazaj] za zaustavitev poslušanja.
Pritisnite [Možnos], da odprete meni z
možnostmi.
Pritisnite / za zvišanje/znižanje glasnosti.
Izbris dohodnega sporočila
Na osnovni enoti
Pritisnite med poslušanjem sporočila.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Poslušanje trenutnega sporočila
Klicatelja lahko slišite, medtem ko pušča
sporočilo. Pritisnite
za sprejem klica.
Na osnovni enoti
Pritisnite /
za nastavitev glasnosti zvočnika
med poslušanjem trenutnega sporočila.
Opomba
•• Če zvočnik nastavite na najnižjo glasnost, je funkcija
filtriranja klicev izklopljena.
Na slušalki
1
2
Med poslušanjem sporočila pritisnite
[Možnos] za odpiranje menija z možnostmi.
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
SL31
S l ovenšči na
Poslušanje dohodnih sporočil
Nastavitev zapoznitve zvonjenja
Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden
odzivnik sprejme klic.
1
2
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Zamik zvon.]
in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite novo nastavitev in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti odzivnik
vklopljen.
Nasvet
•• Ko do odzivnika dostopate na daljavo, priporočamo, da
zapoznitev zvonjenja nastavite na način[Varčevanje].
To je gospodaren način upravljanja sporočil. Ob novih
sporočilih odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni
sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.
Dostop na daljavo
Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S
telefonom s tonskim izbiranjem preprosto
pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo
PIN.
Opomba
•• Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot koda PIN
sistema. Prednastavljena koda PIN je 0000.
32 SL
Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na
daljavo
Dostop do odzivnika na daljavo lahko omogočite
ali blokirate.
1
2
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Dalj. dostop],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Vključi]/[Izključi] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Spreminjanje kode PIN
1
2
3
4
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Dalj. dostop]
> [Spremeni PIN] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite staro kodo PIN in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite
[Shrani] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
1
2
3
S l ovenšči na
Dostop do odzivnika na daljavo
S telefonom s tonskim izbiranjem pokličite
na domačo številko.
Ko slišite obvestilo, vnesite #.
Vnesite kodo PIN.
»» Zdaj imate dostop do telefonskega
odzivnika in lahko poslušate nova
sporočila.
Opomba
•• Preden telefon prekine povezavo, imate 2 možnosti za
vnos prave kode PIN.
4
Pritisnite tipko za izvršitev funkcije. Seznam
razpoložljivih funkcij si oglejte v spodnji
tabeli ukazov za dostop na daljavo.
Opomba
•• Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno prekine
povezavo, če 8 sekund ne pritisnete nobene tipke.
Ukazi za dostop na daljavo
Tipka
1
2
3
6
7
8
9
Funkcija
Ponovitev trenutnega ali poslušanje
prejšnjega sporočila.
Poslušanje sporočil.
Preskok na naslednje sporočilo.
Izbris trenutnega sporočila.
Vklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem sporočil).
Zaustavitev poslušanja sporočila.
Izklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem sporočil).
SL33
14Tehnični podatki
Zaslon
• LCD z jantarno osvetlitvijo ozadja
Splošne funkcije telefona
• Dvojni način identifikacije imena in številke
klicatelja
• Konferenčni klic in glasovna pošta
• Notranja telefonska zveza
• Najdaljši čas pogovora: 17 ur
Seznam v imeniku, Seznam za ponovno
izbiranje in Dnevnik klicev
• Seznam v imeniku s 100 vnosi
• Seznam ponovnih klicev z 20 vnosi
• Dnevnik klicev s 50 vnosi
Baterija
• CORUN: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 600 mAh
• GPI: 2 akumulatorski bateriji AAA Ni-MH
1,2 V 600 mAh
• BYD: 2 akumulatorski bateriji AAA Ni-MH
1,2 V 600 mAh
• SANIK: 2 akumulatorski bateriji AAA
Ni‑MH 1,2 V 600 mAh
Adapter
Osnovna enota in polnilnik
• Philips: SSW-1920EU-2, vhod: 100-240 V
50/60 Hz 0,2 A, izhod: 6 V 500 mA
• Philips: S003PV0600050, vhod: 100–240 V
50/60 Hz 0,2 A; izhod: 6 V 500 mA
Poraba energije
• Poraba energije v stanju pripravljenosti:
približno 0,60 W (CD290); 0,65 W
(CD295)
Teža in dimenzije (CD290)
• Slušalka: 113,6 g
• 164 x 47,5 x 29,8 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 116,9 g
• 79,2 x 130,3 x 91 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 56,4 g
• 78,5 x 80,5 x 83 mm (V x Š x G)
34 SL
Teža in dimenzije (CD295)
• Slušalka: 113,6 g
• 164 x 47,5 x 29,8 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 148,8 g
• 79,2 x 130,3 x 91 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 56,4 g
• 78,5 x 80,5 x 83 mm (V x Š x G)
Izjava o skladnosti
Philips Consumer Lifestyle izjavlja, da je CD290/
CD295 v skladu z bistvenimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES.
Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu
www.p4c.philips.com.
Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan
v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o
radijski in telekomunikacijski terminalski opremi
(R&TTE).
Skladnost s standardom GAP
Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke
in osnovne enote DECT™ GAP skladne z
osnovnim standardom delovanja, ne glede
na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota sta
skladni s standardom GAP, kar pomeni, da
zagotavljata osnovne funkcije: registracija slušalke,
prevzemanje linije, klicanje in sprejemanje klica.
Napredne funkcije morda ne bodo na voljo, če
jih želite uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev.
Če želite to slušalko registrirati in uporabljati
z osnovno enoto drugega proizvajalca, ki je
skladna s standardom GAP, najprej sledite
postopku, opisanem v proizvajalčevih navodilih,
nato pa sledite postopku za registracijo slušalke,
opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati
slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti,
naj bo osnovna enota v načinu za registracijo,
nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih
proizvajalca slušalke.
Skladnost s standardi EMF
Družba Koninklijke Philips Electronics N.V.
izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov,
ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati
oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.
Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je
izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih
ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih
zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki
veljajo v času izdelave izdelka.
Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki
ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja,
da so njeni izdelki glede na razpoložljive
znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v
skladu z navodili in na predviden način.
Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju
mednarodnih standardov za elektromagnetna
polja in varnostnih standardov, kar družbi
omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije
za zgodnjo integracijo izdelkov.
Odlaganje izrabljenih izdelkov
in baterij
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.
Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka,
je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/
ES. Poizvedite, kako je na vašem območju
organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih
izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjske
odpadke.
Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga
preprečiti morebitne negativne posledice za
okolje in zdravje ljudi.
SL35
S l ovenšči na
15Obvestilo
Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski
direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega
zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna
odstranitev pomaga preprečiti morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je
bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev
in reciklažo namenjen finančni prispevek.
Okoljske informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili
smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti
na tri materiale: karton (škatla), polistirenska
pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke,
zaščitna penasta folija.)
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi
specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne
predpise o odlaganju embalažnega materiala,
izpraznjenih baterij in stare opreme.
36 SL
Na zaslonu ni črtic za signal.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Če se na zaslonu slušalke prikaže [Odjava],
slušalko postavite na osnovno enoto, da se
prikažejo črtice za signal.
Nasvet
•• Dodatne informacije si oglejte v delu "Registracija
slušalk" v poglavju Storitve.
Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe
registrirati v osnovni enoti?
Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite
neuporabljene slušalke in poskusite znova.
Ni znaka centrale
•• Preverite priključke telefona.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
Ni potrditvenega tona
•• Slušalka ni pravilno položena na osnovno
enoto ali polnilnik.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
Ne morem spremeniti nastavitev glasovne
pošte. Kaj naj naredim?
Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik
storitev in ne telefon. Če želite spremeniti
nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.
Slušalka na polnilniku se ne polni.
•• Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
•• Preverite, ali je slušalka pravilno položena na
polnilnik. Med polnjenjem se prikaže ikona
za baterijo.
•• Preverite, ali je nastavitev potrditvenega
tona vklopljena. Če je slušalka pravilno
nameščena na polnilnik, slišite potrditveni
ton.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
•• Baterije so okvarjene. Kupite nove.
Ni prikaza
•• Poskrbite, da so baterije napolnjene.
•• Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je
telefon priključen.
Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)
•• Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Telefon motijo bližnje električne naprave.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
•• Telefon je v prostoru z debelimi zidovi.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
Slušalka ne zvoni.
Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja
slušalke.
ID klicatelja se ne prikaže.
•• Storitev ni aktivirana. Preverite pri
ponudniku storitev.
•• Informacije o klicatelju so prikrite ali niso
na voljo.
Slušalka izgubi povezavo z osnovno enoto ali
pa je zvok med klicem popačen.
Preverite, ali je aktiviran način ECO. Izklopite
ga, da povečate doseg slušalke in zagotovite
optimalne razmere za klic.
Opomba
•• Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje
slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno
minuto.
SL37
S l ovenšči na
16Pogosta
vprašanja
17Dodatek
Tabele za vnos besedila in
številk
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
38 SL
Velike črke (angleščina/francoščina/
nemščina/italijanščina/turščina/
portugalščina/španščina/nizozemščina/
danščina/finščina/norveščina/švedščina/
romunščina/poljščina/češčina/
madžarščina/slovaščina/slovenščina/
hrvaščina/litovščina/estonščina/
latvijščina/bolgarščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤ § ...
ABC2ÀÂÆÁÃÄÅĄĀÇČ
DEF3ÈÉÊËĖĘĒΔΦ
GHI4ĞÍÏĮĪİΓ
JKL5Λ
MNO6ÑÓÔÕÖ
PQRS7ŞŠΠΘΣ
T UV 8 Ù Ú Ü Ū Ų
W XY Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Male črke (angleščina/francoščina/
nemščina/italijanščina/turščina/
portugalščina/španščina/nizozemščina/
danščina/finščina/norveščina/švedščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
abc2àâæáãäåąāçč
def3èéêëėęēΔΦ
ghi4ğíìïįĪıΓ
jkl5Λ
mno6ñóôõöò
pqrs7βşšΠΘΣ
tuv8ùúüūųμ
wxyz9øΩΞΨž
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Velike črke (grščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤ § ...
ABГ2ABCÆÅÇ
ΔΕΖ3DEFÉ
ΗΘΙ4GHI
ΚΛΜ5JKL
ΝΞΟ6MNOÑÖ
ΠΡΣ7PQRSß
Τ Υ Φ 8T UV Ü
Χ Ψ Ω 9 W XY Z Ø
Male črke (grščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
αβγ2abcàæäå
δεζ3defèé
ηθι4ghiì
κλμ5jklΛ
νξο6mnoñöò
πρσς7pqrsß
τυφ8tuvùü
χψω9wxyzø
Velike črke (srbščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤ § ...
ABCЂĆČ2АБВГ
DEFЈĐ3ДЕЖЗΔΦ
GHIЉ4ИЙКЛΓ
JKLЊ5МНОПΛ
MNOЋ6РСТУ
PQRS Š7Ф ХЦЧΠΘΣß
T UV 8 Ш Щ Ъ Ы
W XY Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Male črke (srbščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
abcЂĆČ2АБВГ
defЈĐ3ДЕЖЗ
ghiЉ4ИЙКЛ
jklЊ5МНОП
mnoЋ6РСТУ
pqrS Š7ФХЦЧΠΘΣß
t u v ij 8 Ш Щ Ъ Ы
wxyZŽ9ЬЭЮЯΩΞΨ
S l ovenšči na
Tipka
0
SL39
18Kazalo
A
alarm25
Č
čas ponovnega klica27
B
baterija
10, 34
brisanje sporočil31
D
dnevnik klicev20
dodatne slušalke27
dohodna sporočila30
dva klica/klic na čakanju13
G
GAP35
I
ID klicatelja20
ime slušalke24
imenik
18, 20
iskanje slušalk/pozivanje6
K
klicanje12
konferenčni klic
14, 15, 26
M
moč signala11
N
Način ECO24
način klica27
napajalni adapter34
nastavitev časa9
nastavitev datuma9
nastavitev glasnosti13
nastavitev jezika
slušalka24
telefonska tajnica
29
nastavitve telefona23
nemo13
notranja telefonska zveza15
notranji klici15
O
obvestila29
oddaljeni dostop do telefonskega odzivnika32
odpravljanje težav/pogosta vprašanja37
odstranjevanje35
osnovna enota
namestitev8
pregled6
P
PIN
slušalka10
telefonska tajnica
10, 32
polnjenje10
ponovno izbiranje22
poslušanje sporočil31
preusmeritev klica15
privzete nastavitve28
R
registracija/odjava
S
27, 28
samodejna predpona26
samodejni konferenčni klic26
shranjevanje številke20
stanje pripravljenosti10
stiki18
40 SL
S l ovenšči na
T
telefon
nastavitev9
pregled5
telefonska tajnica29
tihi način23
ton zvonjenja23
V
varnost3
vklop/izklop29
vnos besedila
17, 38
vrsta omrežja26
Z
zamik zvonjenja32
zgrešeni klici20
zvoki
priključna postaja
24
ton tipke
23
zvočni profil
24
SL41
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
UM_CD290-295_53_SL_V3.0
WK13094
0168
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement