Philips CD6851B/HR User manual

Philips CD6851B/HR User manual
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
CD680
CD685
SL
Uporabniški priročnik
Philips Consumer Lifestyle
HK-1112-CD68x
2011
........................................................
(Report No. / Numéro du Rapport)
...........................................................................
(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours
de laquelle le marquage CE a été apposé)
EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)
PHILIPS
CD680, CD685
(brand name, nom de la marque)
(Type version or model, référence ou modèle)
.................................................
................................................................
_
DECT Phone
(Telecommunication Terminal Equipment)
..............................................................................................
(product description, description du produit)
To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
_
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
EN 301 406 V2.1.1:2009;
EN 301 489-1 V1.8.1:2008;
EN 301 489-6 V1.3.1:2008
EN 60950-1/A11; EN 50360:2001; EN 50385:2002;
_
Following the provisions of :
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)
2009/125/EC (ErP Directive)
- EC/1275/2008
- EC/278/2009
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
BABT / 0168
Notified Body Opinion
The Notified Body .................................................. performed ..................................................
(L’Organisme Notifié)
(Name and number/ nom et numéro)
(a effectué)
NA
(description of intervention /
description de l’intervention)
And issued the certificate, .................................................................
(et a délivré le certificat)
(certificate number / numéro du certificat)
Remarks:
(Remarques:)
Drachten, The Netherlands, March 23, 2011
.......................................................................................
(place,date / lieu, date)
Philips Consumer Lifystyle
A.Speelman, CL Compliance Manager
...............................................................................
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
AMB 544-9056
1 Pomembna varnostna navodila 5
2 Vaš CD680/685 6
6
7
7
9
9
Vsebina škatle Pregled telefona Pregled osnovne enote Ikone glavnega menija Ikone na zaslonu 3 Začetek uporabe 10
Priključitev osnovne enote 10
Namestitev slušalke 11
Nastavitev države/jezika 11
Nastavitev datuma in časa 11
Nastavitev oblike zapisa datuma in časa 12
Polnjenje slušalke 12
Preverjanje napolnjenosti baterij 12
Kaj je stanje pripravljenosti? 12
Preverjanje moči signala 13
4 Klici Klicanje Končanje klica Sprejem klica Nastavitev glasnosti slušalke/zvočnika Popolno utišanje mikrofona Vklop ali izklop zvočnika Drugi klic Sprejem drugega klica Preklapljanje med dvema klicema Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji 5 Notranja telefonska zveza in
konferenčni klici Klicanje na drugo slušalko Prenos klica Konferenčni klic 6 Besedilo in številke 7 Imenik 21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
8 Dnevnik klicev 23
23
Ogled imenika Iskanje vnosa Klicanje iz imenika Dostop do imenika med klicem Dodajanje vnosa Urejanje vnosa Nastavitev melodije Izbris vnosa Izbris vseh vnosov Ogled zabeleženih klicev Shranjevanje zabeleženega klica v
imenik Izbris zabeleženega klica Izbris vseh zabeleženih klicev Povratni klic 23
23
24
24
9 Seznam za ponovno izbiranje Ogled zabeleženih klicev za ponovno
izbiranje Ponovno izbiranje klica Shranjevanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje v imenik Izbris zabeleženega klica za ponovno
izbiranje Izbris vseh zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje 25
14
14
15
15
15
16
16
16
16
16
16
10 Nastavitve telefona 17
17
17
17
26
26
26
26
26
11 Budilka Nastavitev alarma 27
27
12 Nastavitve zaslona 28
19
Vnos besedila in številk 19
Preklop med velikimi in malimi črkami 20
Nastavitev datuma in časa Način ECO Poimenovanje slušalke Nastavitev jezika na zaslonu SL
25
25
25
25
25
3
S l ove n š či n a
Vsebina
13 Nastavitve zvoka Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja
slušalke Nastavitev melodije zvonjenja slušalke Tihi način Nastavitev tona tipke Nastavitev potrditvenega tona Nastavitev zvočnega profila 14 Storitve Samodejni konferenčni klic Upravljanje številke nosilca Upravljanje območne kode Samodejna predpona Vrsta omrežja Izbira trajanja premora do ponovnega
klica Klicni način Prvo zvonjenje Samodejna nastavitev ure Registracija slušalk Odjava slušalk Klicne storitve Obnovitev privzetih nastavitev 29
29
29
29
29
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
34
34
35
15 Otroška varuška 36
16 Telefonski odzivnik 37
37
37
37
37
38
17 Privzete nastavitve 42
18 Tehnični podatki 43
Vklop/izklop odzivnika Nastavitev jezika odzivnika Nastavitev načina odziva Obvestila Dohodna sporočila (DS) 4
SL
19 Obvestilo 44
Izjava o skladnosti 44
Skladnost s standardom GAP 44
Skladnost s standardi EMF 44
Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij 44
20 Pogosta vprašanja 46
Napajalne zahteve
• Ta izdelek zahteva električno napajanje
100-240 V AC. V primeru izpada
napajanja se lahko povezava prekine.
• Napetost v omrežju je klasificirana kot
TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih
omrežij), kot je določeno v standardu EN
60950.
Opozorilo
•• Električno omrežje je klasificirano kot nevarno.
Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite
napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da
bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.
Da bi preprečili poškodovanje ali napačno
delovanje
Pozor
•• Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v
navodilih za uporabo.
•• Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v
navodilih za uporabo.
•• Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v
stik s kovino.
•• Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali
polnilnika, ker boste na ta način izpostavljeni
visoki napetosti.
•• Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
•• Če baterijo zamenjate z napačno baterijo,
obstaja nevarnost eksplozije.
•• Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
•• Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili
skupaj z izdelkom.
•• Pri priklopni opremi mora biti vtičnica
nameščena v bližini opreme in zlahka dostopna.
•• Prostoročno aktiviranje lahko nenadoma
močno zviša glasnost v slušalki: poskrbite, da
slušalke ne boste imeli preblizu ušesu.
•• Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride
do izpada električnega napajanja. Za klice v sili
morate uporabiti drugo možnost.
•• Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini,
ki jo povzročajo grelne naprave ali neposredna
sončna svetloba.
•• Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj
ne padejo predmeti.
S l ove n š či n a
1 Pomembna
varnostna
navodila
•• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo
alkohol, amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih
sredstev, ker lahko poškodujejo telefon.
•• Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer
obstaja nevarnost eksplozije.
•• Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo
v stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost
zvoka in poškoduje izdelek.
•• Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko
povzročijo motnje.
•• Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če
jih postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
Ko telefon uporabljate kot otroško varuško
Pozor
•• Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
•• Otroška enota in kabel ne smeta biti na
dosegu otroka (vsaj 1 meter stran).
•• Starševska enota mora biti od otroške enote
oddaljena vsaj 1,5 metra, da ne pride do
zvočnih motenj.
•• Otroške enote ne polagajte v otrokovo
posteljo ali stajico.
•• Ne pokrivajte starševske in otroške enote (na
primer z brisačo ali odejo). Hladilni zračniki
otroške enote ne smejo biti blokirani.
•• Naredite vse, kar je treba, da bo vaš otrok
varno spal .
•• Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok
in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi
ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s
pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če
jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba,
ki je odgovorna za njihovo varnost.
•• Če starševsko enoto namestite blizu oddajnika
ali drugega aparata DECT (na primer telefona ali
brezžičnega usmerjevalnika DECT), se povezava
z otroško enoto lahko prekine. Otroško
varuško premaknite vstran od brezžičnih
aparatov, da se povezava znova vzpostavi.
•• Ta otroška varuška je namenjena pomoči.
Ne predstavlja nadomestila za odgovoren in
ustrezen nadzor s strani odraslih oseb.
Temperatura pri delovanju in shranjevanju
• Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je
temperatura vedno med 0 °C in +35 °C
(32 °F do 95 °F).
• Izdelek hranite v prostoru, kjer je
temperatura vedno med -20 °C in +45
°C (-4 °F do 113 °F).
• Življenjska doba baterije se lahko zaradi
nizkih temperatur skrajša.
SL
5
2 Vaš CD680/685
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo
nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.
com/welcome.
Napajalni adapter**
Telefonski kabel*
Jamstvo
Uporabniški priročnik
Vsebina škatle
Vodnik za hiter začetek
Osnovna enota (CD680)
Opomba
•• * V nekaterih državah morate priključiti
telefonski adapter na telefonski kabel, nato pa
telefonski kabel v telefonsko vtičnico.
Opomba
Osnovna enota (CD685)
•• ** V paketih z več slušalkami so dodatne
slušalke, polnilniki in napajalni adapterji.
Slušalka**
Polnilnik**
6
SL
a Slušalka
• Brisanje besedila ali številk.
b
• Preklic postopka.
• Konec klica.
c
• Izhod iz menija/operacije.
• Pomikanje navzgor po meniju.
d
• Zvišanje glasnosti slušalke.
• Vstop v imenik.
• Pomikanje navzdol po meniju.
• Znižanje glasnosti slušalke.
• Vstop v dnevnik klicev.
/ • Pomik kazalke levo/desno v
načinu za urejanje.
• Za klic z izbiro pred klicanjem.
e
• Pritisnite in držite za vnos
premora
• Preklop med malimi in velikimi
črkami med urejanjem.
• Izklop/vklop zvoka mikrofona.
f
S l ove n š či n a
Pregled telefona
g Mikrofon
• Prikaže se, ko je vklopljen
h
zvočnik.
• Klicanje in sprejemanje klicev
prek zvočnika.
• Nastavitev načina klica (način
i *
za pulzno izbiranje ali začasen
tonski način).
• Pritisnite in držite, da opravite
notranji klic (samo za različice z
več slušalkami).
• Klicanje in sprejemanje klicev.
j
• Vstop v glavni meni.
k
• Potrditev izbire.
• Odpiranje menija z možnostmi.
• Izbira funkcije na zaslonu slušalke
neposredno nad tipko.
l Zvočnik
m Vratca za baterijo
Pregled osnovne enote
CD680
SL
7
CD685
• Iskanje slušalk.
• Vstop v način za registracijo.
a
a
b
c
d
e
f
g
8
SL
• Iskanje slušalk
• Vstop v način za registracijo
Števec sporočil
• Zvišanje/znižanje glasnosti
/
zvočnika.
• Preskok naprej/nazaj med
/
predvajanjem.
• Predvajanje sporočil.
• Zaustavitev predvajanja
sporočil.
• Vklop/izklop telefonskega
odzivnika.
• Brisanje trenutno predvajanega
sporočila.
• Pritisnite in držite, da izbrišete
vsa stara sporočila.
Ikone glavnega menija
Ikone na zaslonu
Sledi pregled menijskih možnosti, ki so na voljo
v telefonu CD680/685. Za podrobno razlago
menijskih možnosti si oglejte ustrezne razdelke
v tem uporabniškem priročniku.
V stanju pripravljenosti ikone na glavnem
zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja
slušalka.
Ikona Opisi
[Nast. telefona] - Nastavitev datuma
in časa, načina ECO, imena slušalke in
jezika na zaslonu.
[Zvoki] – Nastavitev glasnosti
zvonjenja, melodije zvonjenja, tona
tipk itd.
[Storitve] - Nastavitev samodejnega
konferenčnega klica, samodejne
predpone, vrste omrežja, časa
ponovnega klica, samodejne ure, klicnih
storitev itd.
Storitve so odvisne od omrežja in
države.
[Alarm] - Nastavitev datuma in časa,
alarma, zvoka alarma itd.
[Imenik] - Dodajanje, urejanje,
upravljanje vnosov v telefonskem
imeniku itd.
[Seznam klicev] – Prikaz zgodovine
vseh zgrešenih ali prejetih klicev.
[Zaslon] - Nastavitev svetlosti,
ohranjevalnika zaslona itd.
[Otroš. varuška] - Nastavitev alarma
za zunanjo linijo ali druge slušalke in
glasnosti joka.
[Notran. klic] – Klicanje na drugo
slušalko (prikazano samo pri CD680).
[Odzivnik] - Nastavitev, predvajanje,
brisanje sporočil telefona itd. (na voljo
samo pri CD685).
Ikona Opisi
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (polna, napol prazna
in prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, se črtice pomikajo, dokler
polnjenje ni končano.
Utripa ikona za prazno baterijo in
slišite opozorilni zvok.
Baterija je skoraj prazna in jo je treba
napolniti.
Prikazuje stanje povezave med slušalko
in osnovno enoto. Več črtic pomeni
močnejši signal.
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica.
Med pregledovanjem zgrešenih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Alarm je aktiviran.
Zvočnik je vklopljen.
Zvonjenje je izklopljeno.
Odzivnik: utripa v primeru novega
sporočila. Prikaže se, ko je odzivnik
vklopljen.
Utripa v primeru novega glasovnega
sporočila.
Ko ste glasovna sporočila že pregledali
v dnevniku klicev, je simbol prikazan
neprekinjeno.
Ikona ni prikazana, če ni nobenega
glasovnega sporočila.
Aktiviran je tihi način.
ECO Aktiviran je način ECO.
10
SL
3 Začetek uporabe
Pozor
1
2
•• Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke
preberite varnostna navodila v razdelku
“Pomembno”.
Priključitev osnovne enote
Opozorilo
•• Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da
napajalna napetost ustreza napetosti, ki je
natisnjena na zadnji ali spodnji strani telefona.
•• Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen
napajalni adapter.
Opomba
•• Če se naročite na hitro internetno povezavo
(DSL) prek telefonske linije, morate med
telefonski kabel in stensko vtičnico namestiti
filter DSL. Filter preprečuje nastanek šuma
in težav z ID-jem klicatelja, ki jih povzročajo
motnje povezave DSL. Za več informacij o filtrih
DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
•• Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani
osnovne enote.
10
SL
3
Konca napajalnega adapterja priključite v:
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji
strani osnovne enote;
• napajalno vtičnico na steni.
Konca telefonskega kabla priključite v:
• telefonsko vtičnico na spodnji strani
osnovne enote;
• telefonsko vtičnico na steni.
Konca napajalnega adapterja priključite v
(samo za različice z več slušalkami):
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji
strani polnilnika dodatne slušalke.
• napajalno vtičnico na steni.
Pozor
•• Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte
vročini, soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
Nastavitev države/jezika
Izberite državo/jezik in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev države/jezika je shranjena.
•• Uporabite le priložene baterije.
•• Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije!
Ne mešajte baterij različnih znamk ali vrst.
Opomba
•• Možnost za nastavitev države/jezika je odvisna
od države. Če se pozdravno sporočilo ne
prikaže, to pomeni, da je nastavitev države/
jezika za vašo državo prednastavljena. Nato
lahko nastavite datum in čas.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem
baterij segreje.
Opozorilo
•• Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije
preverite njihovo polariteto. Napačna
polariteta lahko poškoduje izdelek.
Baterije so predhodno vstavljene v slušalko.
Pred polnjenjem z vratc za baterije povlecite
baterijski trak.
Nastavitev datuma in časa
1
2
3
Izberite [Meni] > > [Dat. in čas], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Nastav. patum] ali [Nastav.
časa] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
S številskimi tipkami vnesite datum in čas.
Opomba
•• Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite *, da
izberete [DOP.] ali [POP.].
4
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
SL
11
S l ove n š či n a
Namestitev slušalke
1
2
3
Preverjanje napolnjenosti
baterij
S l ove n š či n a
Nastavitev oblike zapisa
datuma in časa
Izberite [Meni] > > [Dat. in čas], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Nastav. datuma] ali [Nastav.
časa].
Pritisnite
/
ali izberite [DD/MM/LL]
ali [MM/DD/LL] kot prikaz datuma in [12
urno] ali [24 urno] kot prikaz časa. Nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Nastavitev oblike zapisa datuma in časa je
odvisna od države.
Polnjenje slušalke
Za polnjenje slušalke postavite slušalko
na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno
nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni
zvok.
»» Začne se polnjenje slušalke.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem
baterij segreje.
Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.
Ikona za baterijo prikazuje trenutno
napolnjenost baterije.
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (polna, napol
prazna in prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, črtice utripajo, dokler
polnjenje ni končano.
Ikona za prazno baterijo utripa.
Baterija je skoraj prazna in jo je treba
napolniti.
Če sta bateriji prazni, se slušalka izklopi. Če se
pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton,
ko sta bateriji skoraj prazni. Po opozorilu se klic
prekine.
Kaj je stanje pripravljenosti?
Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na
zaslonu v stanju pripravljenosti so prikazani ime
slušalke in številka/datum in čas, ikona signala
in ikona za baterijo. Če slušalka ni na napajalni
postaji, prikaz ostane viden 20 sekund.
SL
13
S l ove n š či n a
Preverjanje moči signala
Prikazuje stanje povezave med
slušalko in osnovno enoto. Več črtic
pomeni boljšo povezavo.
•
•
Preden kličete ali sprejemate klice in
preden začnete uporabljati funkcije in
možnosti telefona, mora biti slušalka
povezana z osnovno enoto.
Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je
baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je
slušalka izven dosega. Napolnite baterijo
ali pa slušalko približajte osnovni enoti.
SL
13
4 Klici
Izbira pred klicanjem
1
Opomba
•• Če pride do izpada napajanja, storitve v sili
niso dostopne.
Nasvet
•• Pred ali med klicem preverite moč signala. Za
dodatne informacije si oglejte “Preverjanje
moči signala” v razdelku Začetek uporabe.
Kličete lahko na naslednje načine:
• Hitro klicanje
• Izbira pred klicanjem
• Ponovno izbiranje zadnje klicane
številke
• Klicanje s seznama za ponovno
izbiranje
• Klicanje s seznama v imeniku
• Klicanje iz dnevnika klicev
Hitro klicanje
Pritisnite
/
.
Izberite telefonsko številko.
»» Številka je izbrana.
»» Prikazan je čas trajanja trenutnega
klica.
14
SL
Pritisnite
/
za klicanje številke.
Ponovno izbiranje zadnje klicane
številke
1
2
Klicanje
1
2
2
Izberite telefonsko številko.
• Za izbris števke pritisnite [Očisti].
• Za vnos premora pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
Pritisnite tipko
.
»» Prikaže se seznam ponovnih klicev z
označeno zadnjo klicano številko.
Pritisnite tipko
.
»» Zadnja klicana številka je izbrana.
Klicanje s seznama za ponovno
izbiranje
Kličete lahko s seznama za ponovno izbiranje.
Nasvet
•• Za dodatne informacije si oglejte “Ponovno
izbiranje klica” v razdelku Seznam za ponovno
izbiranje.
Klicanje iz imenika
Kličete lahko s seznama v imeniku.
Nasvet
•• Za dodatne informacije si oglejte “Klicanje iz
imenika” v razdelku Imenik.
Povratni klic lahko opravite iz dnevnika
prejetih ali zgrešenih klicev.
Nasvet
•• Za dodatne informacije si oglejte “Povratni
klic” v razdelku Dnevnik klicev.
Opomba
•• Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega
klica.
Sprejem klica
S l ove n š či n a
Klicanje iz dnevnika klicev
Ko zazvoni telefon, lahko:
• pritisnete
/
za sprejem klica,
• izberete [Preus.] da dohodni klic
preusmerite na odzivnik,
• izberete [Tiho] za izklop zvonjenja za
trenutni dohodni klic.
Opozorilo
•• Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano
prostoročno telefoniranje, slušalke ne
približujte ušesom, da preprečite poškodbe
sluha.
Opomba
•• Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki
skoraj prazna ali pa je slušalka izven dosega.
Napolnite baterijo ali pa slušalko približajte
osnovni enoti.
Končanje klica
Klic lahko končate na naslednje načine:
• Pritisnite
; ali
• postavite slušalko na osnovno enoto
ali polnilni podstavek.
Opomba
•• Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če
imate pri ponudniku storitev naročeno storitev
za identifikacijo klicatelja.
Nasvet
•• V primeru zgrešenega klica se na slušalki
prikaže obvestilo.
Nastavitev glasnosti slušalke/
zvočnika
Pritisnite
/
za nastavitev glasnost med
klicem.
»» Glasnost slušalke/zvočnika je
nastavljena, telefon pa se vrne na
zaslon za klicanje.
SL
15
Popolno utišanje mikrofona
1
2
Med klicem pritisnite .
»» Na slušalki se prikaže [Zvok izklj.].
»» Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno
lahko slišite njegov glas.
Ponovno pritisnite za vklop mikrofona.
»» Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.
Vklop ali izklop zvočnika
Pritisnite tipko
.
Drugi klic
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
1
2
Med klicem pritisnite
.
»» Prvi klic je zadržan.
Izberite drugo številko.
»» Izbrana je na zaslonu prikazana številka.
Sprejem drugega klica
Opomba
•• Ta nastavitev je odvisna od države.
Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic,
lahko klic sprejmete na naslednje načine:
1
2
16
Pritisnite
in za sprejem klica.
»» Prvi klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Pritisnite
in , da končate trenutni klic
in sprejmete drugi klic.
SL
Preklapljanje med dvema
klicema
Med klicema lahko preklapljate na naslednja
načina:
• Pritisnite
in ; ali
• Pritisnite [Možnos] in izberite [Zamenjaj
klica], nato ponovno pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Trenutni klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Konferenčni klic z zunanjimi
klicatelji
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja. Pri
ponudniku storitev preverite za dodatne
stroške.
Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema
klicema, lahko na naslednje načine vzpostavite
konferenčni klic:
• Pritisnite
in ; ali
• Pritisnite [Možnos], izberite [Konferenca]
in ponovno pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Klica se združita in vzpostavljen je
konferenčni klic.
Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto
osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje
pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke
in zunanjimi klicatelji.
Klicanje na drugo slušalko
Opomba
•• Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2
slušalki, pritisnite in držite * ali izberite [Meni]
>
za klicanje na drugo slušalko.
•• Ikona je na voljo pri CD680.
1
2
3
Pritisnite in držite * ali izberite [Meni] > .
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
Izberite slušalko in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Pritisnite [Očisti] za preklic ali končanje
notranjega klica.
Opomba
•• Če je izbrana slušalka zasedena zaradi klica,
slišite ton za zasedeno.
Med pogovorom po telefonu
S l ove n š či n a
5 Notranja
telefonska zveza
in konferenčni
klici
Med klicem lahko preklapljate med eno in
drugo slušalko:
1
2
Pritisnite in držite *.
»» Trenutni klicatelj je zadržan.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Počakajte, da druga stran sprejme vaš
klic.
Preklapljanje med klici
Pritisnite in držite * za preklop med zunanjim
in notranjim klicem.
Prenos klica
1
2
3
Med klicem pritisnite in držite *.
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
Pritisnite
, ko druga stran sprejme vaš
klic.
»» Klic je zdaj prenesen v izbrano
slušalko.
Konferenčni klic
Trismerni konferenčni klic je klic med vami,
uporabnikom druge slušalke in zunanjimi
klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno
enoto.
SL
17
Med zunanjim klicem
1
2
3
4
5
Pritisnite in držite * za začetek notranjega
klica.
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
»» Zunanji klicatelj je zadržan.
Izberite ali vnesite številko slušalke, nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Na izbrani slušalki pritisnite
.
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Pritisnite tipko [Konf.].
»» Zdaj ste vključeni v 3-smerni
konferenčni klic z zunanjim klicem in
izbrano slušalko.
Pritisnite
, da končate konferenčni klic.
Opomba
•• Pritisnite [Konf.], da se vključite v konferenčni
klic v teku z drugo slušalko, če je možnost
[Storitve] > [Konferenca] nastavljena na
[Samodejno].
Med konferenčnim klicem
Če pritisnete in držite *, lahko:
• zadržite zunanji klic in se vrnete k
notranjemu klicu.
»» Zunanji klic je zadržan.
•
•
preklopite med zunanjim in notranjim
klicem.
ponovno vzpostavite konferenčni klic.
Opomba
•• Če med konferenčnim klicem odložite eno
slušalko, ostane druga povezana z zunanjim
klicem.
18
SL
Besedilo in številke lahko vnesete za ime
slušalke, vnose v imenik in druge menijske
elemente.
Vnos besedila in številk
1
2
Za vnos izbranega znaka enkrat ali
večkrat pritisnite alfanumerično tipko.
Za izbris znaka pritisnite [Očisti].
Pritisnite / za premik kazalke levo in
desno.
Tipka Velike črke (angleščina/francoščina/
nemščina/italijanščina/turščina/portugalščina/
španščina/nizozemščina/danščina/finščina/
norveščina/švedščina)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
ABC2ÀÂÆÁÃÄÅÇ
DEF3ÈÉÊËΔΦ
GHI4ĞÍÏİΓ
JKL5Λ
MNO6ÑÓÔÕÖ
PQRS7ŞΠΘΣ
TUV8ÙÚÜ
WXYZ9ØΩΞΨ
Tipka Male črke (angleščina/francoščina/nemščina/
italijanščina/turščina/portugalščina/
španščina/nizozemščina/danščina/finščina/
norveščina/švedščina)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}¤
§…
abc2àâæáãäåç
def3èéêëΔΦ
ghi4ğíìïıΓ
jkl5Λ
mno6ñóôõöò
pqrs7βşΠΘΣ
tuv8ùúüμ
wxyz9øΩΞΨ
Tipka Velike črke (za grščino)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
ABГ2ABCÆÅÇ
ΔΕΖ3DEFÉ
ΗΘΙ4GHI
ΚΛΜ5JKL
ΝΞΟ6MNOÑÖ
ΠΡΣ7PQRS
ΤΥΦ8TUVÜ
ΧΨΩ9WXYZØ
Tipka Male črke (za grščino)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}¤
§…
αβγ2abcàæäå
δεζ3defèé
ηθι4ghiì
κλμ5jklΛ
νξο6mnoñ
πρσς7pqrsß
τυφ8tuvùü
χψω9wxyzø
SL
19
S l ove n š či n a
6 Besedilo in
številke
Tipka Velike črke (za romunščino/poljščino/
češčino/madžarščino/slovaščino/slovenščino/
hrvaščino)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
ABC2ÂÆÁĂÄÅĄÇĆČ
DEF3ĎĐĖĚÉĘΔΦ
GHI4ÍÎΓ
JKL5ΛŁĹĽ
MNO6ÑŇŃÓÖŐ
PQRS7ŘŞŠŚΠΘΣ
TUV8ŢŤÚÛÜŮ Ű
WXYZ9ÝŽŹŻſØΩΞΨ
Tipka Male črke (za romunščino/poljščino/češčino/
madžarščino/slovaščino/slovenščino/
hrvaščino)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}¤
§…
abc2àâæáăäåąćč
def3ďđėěèéęΔΦ
ghi4íìΓ
jkl5Λ
mno6ñňóöőò
pqrs7řšśΠΘΣß
tuv8ţťùúûüů ű
wxyz9ýžƒøΩΞΨ
Tipka Velike črke (za grščino)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
А Б В Г Ђ Ć Č 2 A B CÆ Ä Å Ç
ДЕЖЗЈĐ3DEFÉΔΦ
ИЙКЛЉ4GHIΓ
МНОПЊ5JKLΛ
РСТУЋ6MNOÑÖ
ФХЦЧ 7PQRSΠΘΣ
ШЩЪЫ8TUVÜ
ЬЭЮЯŽ9WXYZØΩΞΨ
SL
Tipka Male črke (za srbščino/bolgarščino)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}¤
§…
abc2àæäå
def3èéΔΦ
ghi4ìΓ
jkl5Λ
mno6ñöò
pqrs7ΠΘΣß
tuv8ùü
xyz9øΩΞΨ
Preklop med velikimi in
malimi črkami
Privzeto je prva črka vsake besede v stavku
velika, preostale pa so male. Pritisnite # za
preklop med velikimi in malimi črkami.
Pomikanje po seznamu stikov
1
Pritisnite
ali izberite [Meni] > > [V
Redu] za dostop do seznama v imeniku.
Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče
shraniti do 200 vnosov. Do imenika lahko
dostopite preko slušalke. Vsak vnos lahko
vsebuje do 14-mestno ime in do 24-mestno
številko.
Telefon ima 2 pomnilnika z neposrednim
dostopom (tipki in ). Glede na državo
sta tipki in prednastavljeni na številko
telefonskega predala in številko informacijskih
storitev ponudnika storitev. Če tipko pritisnete
in držite v stanju pripravljenosti, je shranjena
telefonska številka izbrana samodejno.
2
Ogled imenika
Klicanje iz imenika
•• Imenik si lahko ogledujete le na eni slušalki
naenkrat.
1
2
Pritisnite
ali izberite [Meni] > > [V
Redu] za dostop do seznama v imeniku.
Pritisnite
v imeniku.
Vnos prvega znaka stika
1
2
1
Opomba
/
za pomikanje po vnosih
Iskanje vnosa
Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja načina:
• Pomikajte se po seznamu stikov.
• Vnesite prvi znak stika.
Pritisnite
/
za pomikanje po
seznamu v imeniku.
2
3
Pritisnite
ali izberite [Meni] > > [V
Redu] za dostop do seznama v imeniku.
Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza
znaku.
»» Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem
znakom.
Pritisnite
ali izberite [Meni] > > [V
Redu] za dostop do seznama v imeniku.
Na seznamu v imeniku izberite stik.
Pritisnite
za klicanje.
Dostop do imenika med
klicem
1
2
3
Pritisnite [Možnos] in izberite [Imenik].
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
Izberite stik za ogled številke.
SL
21
S l ove n š či n a
7 Imenik
Dodajanje vnosa
Nastavitev melodije
Prilagodite lahko melodijo zvonjenja za
posamezne stike, vnesene v imenik.
Opomba
•• Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki
prikaže obvestilo. Izbrišite nekaj vnosov, da
dodate nove.
1
2
3
Opomba
•• Za to funkcijo morate imeti naročeno storitev
za identifikacijo klicatelja.
Pritisnite
ali izberite [Meni] > >
[Možnos] > [Dodaj novo] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
1
Vnesite ime in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
2
Vnesite številko in pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Nov vnos je shranjen.
3
4
Nasvet
•• Pritisnite in držite pritisnjeno tipko
premora.
za vnos
Opomba
•• V telefonski imenik se shrani samo nova
številka.
imen si oglejte del Besedilo in številke.
Izberite stik in pritisnite [Možnos] >
[Izberite ton].
Pritisnite [V Redu], da nastavite ali
spremenite melodijo za stik.
Izberite melodijo za stik, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Melodija je nastavljena.
1
2
3
Pritisnite
ali izberite [Meni] >
Za potrditev izberite možnost [V Redu].
»» Vnos je izbrisan.
Izbris vseh vnosov
1
Pritisnite
ali izberite [Meni] > >
[Možnos] > [Uredi] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
1
2
Uredite ime, nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
3
Uredite številko, nato pritisnite [Shrani]
za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
4
3
22
SL
.
Izberite stik in nato [Možnos] > [Zbriši].
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Urejanje vnosa
2
in
Izbris vnosa
Nasvet
•• Za dodatne informacije o urejanju številk in
Pritisnite
ali izberite [Meni] >
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Pritisnite
ali izberite [Meni] >
.
Izberite stik in nato [Možnos] > [Izbriši
vse].
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
V dnevniku klicev je shranjena zgodovina
vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina
dohodnega klica vključuje ime in številko
klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na
voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno
storitev za identifikacijo klicatelja.
Telefon lahko shrani do 50 zabeleženih klicev.
Ikona dnevnika klicev na slušalki utripa in vas na
ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če
klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko
ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi
klici so prikazani v časovnem zaporedju z
zadnjim prejetim klicem na vrhu seznama.
Shranjevanje zabeleženega
klica v imenik
1
2
3
4
5
6
Opomba
S l ove n š či n a
8 Dnevnik klicev
Pritisnite
ali izberite [Meni] > in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite [Dohodni klici].
Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos].
Izberite [Shrani štev-] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite in uredite ime, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite in uredite številko, nato pritisnite
[Shrani] za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
•• Preden pokličete nazaj neposredno s seznama
klicev, preverite, ali je številka na seznamu
veljavna.
Ogled zabeleženih klicev
1
2
3
Pritisnite
ali izberite [Meni] > in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite [Dohodni klici].
Izberite zabeležen klic in nato [Možnos]
> [Pogled] > [V Redu] za prikaz
razpoložljivih informacij.
Izbris zabeleženega klica
1
2
3
4
5
Pritisnite
ali izberite [Meni] > in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite [Dohodni klici].
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
[Možnos] za potrditev.
Izberite [Zbriši], nato pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Na slušalki se prikažejo zahteve za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vnos je izbrisan.
SL
23
Izbris vseh zabeleženih klicev
1
2
3
4
5
Pritisnite
ali izberite [Meni] > in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite [Dohodni klici].
Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos].
Izberite [Izbriši vse] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
Povratni klic
1
2
3
4
24
Pritisnite
ali izberite [Meni] > in
pritisnite [V Redu].
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite [Dohodni klici].
Na seznamu izberite zabeležen klic.
Za klicanje pritisnite
SL
.
Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena
zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali
številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani
do 20 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.
Ogled zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
1
Pritisnite tipko
.
»» Prikaže se seznam klicev.
Ponovno izbiranje klica
1
2
Pritisnite tipko
Izbris zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
1
2
3
4
, da odprete seznam klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
[Možnos] za potrditev.
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vnos je izbrisan.
Izbris vseh zabeleženih klicev
za ponovno izbiranje
1
2
.
Izberite zabeleženo številko, ki jo želite
poklicati. Pritisnite
.
»» Številka je izbrana.
Pritisnite
S l ove n š či n a
9 Seznam za
ponovno
izbiranje
3
Pritisnite
, da odprete seznam klicev.
Izberite [Možnos] / [Izbriši vse] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vnos je izbrisan.
Shranjevanje zabeleženega
klica za ponovno izbiranje v
imenik
1
2
3
4
5
Pritisnite
, da odprete seznam klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
[Možnos] za potrditev.
Izberite [Shrani štev-] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite in uredite ime, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite in uredite številko, nato pritisnite
[Shrani] za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
SL
25
10Nastavitve
telefona
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon
ustrezal vašim željam.
Nastavitev datuma in časa
Za več informacij si oglejte “Nastavitev datuma
in časa” in “Nastavitev oblike zapisa datuma in
časa” v razdelku Začetek uporabe.
Način ECO
Način ECO zmanjša oddajno moč slušalke in
osnovne enote.
1
2
Izberite [Meni] >
> [Način Eco], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»» ECO je prikazano v stanju
pripravljenosti.
Opomba
•• Če je aktiviran način ECO, se lahko zmanjša
doseg povezave med slušalko in osnovno
enoto.
26
SL
Poimenovanje slušalke
Ime slušalke ima lahko do 14 znakov. Prikazano
je na zaslonu slušalke v stanju pripravljenosti.
1
2
3
Izberite [Meni] >
> [Ime telefona],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite ime. Za brisanje znaka
pritisnite [Očisti].
Za potrditev pritisnite tipko [Shrani].
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev jezika na zaslonu
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več
jezikov.
•• Jeziki, ki so na voljo za izbiro, se razlikujejo
glede na državo.
1
2
Izberite [Meni] >
> [Jezik], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite jezik in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
S l ove n š či n a
11Budilka
Telefon ima vgrajeno budilko. Če jo želite
nastaviti, preverite spodnje informacije.
Nastavitev alarma
1
2
3
4
5
6
7
8
Izberite [Meni] /
za potrditev.
in pritisnite [V Redu]
Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Izberite [Čas] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite čas alarma in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
Izberite [Ponovitev] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
Izberite ponovitev alarma in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Izberite možnost [Zvok alarma] in
pritisnite tipko [V Redu].
Med možnostmi izberite zvok in pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Alarm je nastavljen in na zaslonu se
prikaže .
Nasvet
•• Pritisnite * za preklop med [DOP.] / [POP.] .
SL
27
12Nastavitve
zaslona
Prilagodite lahko svetlost zaslona in
ohranjevalnik zaslona telefona.
Nastavitev zaslona
1
2
3
28
Izberite [Meni] >
za potrditev.
in pritisnite [V Redu]
Izberite [Svetlost]/[Ura]/[Ohran. zaslona]
in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite možnost, nato pritisnite [V Redu]
za potrditev.
SL
Prilagodite lahko nastavitve zvoka telefona.
Nastavitev glasnosti melodije
zvonjenja slušalke
Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti
melodije zvonjenja ali [Izključen].
1
2
Opomba
•• Ko pritisnete
za iskanje slušalke ali ko
vklopite alarm, telefon opozorilo pošlje tudi v
tihem načinu.
1
Izberite stopnjo glasnosti, nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
2
3
•• Če želite izklopiti melodijo zvonjenja, se na
zaslonu prikaže
.
Nastavitev melodije zvonjenja
slušalke
Izbirate lahko med 15 melodijami zvonjenja.
2
Telefon lahko nastavite na tihi način in ta način
omogočite za določeno obdobje. Ko je tihi
način vklopljen, telefon ne zvoni in ne predvaja
opozoril in zvokov.
Izberite [Meni] >
> [Glas. zvonj.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Nasvet
1
Tihi način
Izberite [Meni] >
> [Mel. zvonj.], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite melodijo zvonjenja, nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
4
Izberite [Meni] >
> [Tihi način], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Izberite [Začet. in kon.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Nastavite čas in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»» Prikaže se
.
Nastavitev tona tipke
Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke
na slušalki.
1
2
Izberite [Meni] >
> [Ton tipke], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
29
S l ove n š či n a
13Nastavitve zvoka
Nastavitev potrditvenega tona
Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi
slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.
1
2
Izberite [Meni] >
> [Ton priključ.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev zvočnega profila
Izbirate lahko med 3 profili zvoka slušalke.
1
2
30
Izberite [Meni] >
> [Moj zvok], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite želeni profil in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
Telefon podpira številne funkcije, ki vam
pomagajo obravnavati in upravljati klice.
Samodejni konferenčni klic
Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo
slušalko, pritisnite
.
Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega
konferenčnega klica
1
2
Izberite [Meni] >
> [Konferenca],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Samodejno]/[Izklop] in pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Upravljanje številke nosilca
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za
območno nosilca.
Določite lahko številko nosilca (do 5 številk).
Ta številka nosilca je pri dohodnem klicu
samodejno odstranjena, če se ujema s številko,
ki ste jo določili. Telefonska številka je nato v
dnevnik klicev shranjena brez številke nosilca.
Aktiviranje samodejne odstranitve
številke nosilca
1
2
Izberite [Meni] >
> [Št. nosilca], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite kodo nosilca, nato pritisnite [V
Redu] za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Deaktiviranje samodejne odstranitve
kode nosilca
1
2
3
Izberite [Meni] >
> [Št. nosilca], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Pritisnite [Očisti] za brisanje vseh številk.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Upravljanje območne kode
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za
območno kodo.
Določite lahko območno kodo (do 5 številk).
Ta območna koda je pri dohodnem klicu
samodejno odstranjena, če se ujema s kodo,
ki ste jo določili. Telefonska številka je nato v
dnevnik klicev shranjena brez območne kode.
Aktiviranje samodejne odstranitve
območne kode
1
2
Izberite [Meni] >
> [Omrežna št.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite območno kodo, nato pritisnite [V
Redu] za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Aktiviranje samodejne odstranitve
omrežne številke
1
2
3
Izberite [Meni] >
> [Omrežna št.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Pritisnite [Očisti] za brisanje vseh številk.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Nastavitev je shranjena.
SL
31
S l ove n š či n a
14Storitve
Samodejna predpona
Vrsta omrežja
Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje
izhodne klicne številke, preden jo izberete.
Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki
ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite
kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko
izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon
med klicanjem spremeni v 12503338888.
Opomba
Opomba
•• Ta funkcija je na voljo samo pri modelih s
podporo za vrsto omrežja.
1
2
•• Zaznavna številka ima lahko največ pet števk.
Samodejna predpona pa ima lahko največ 10
števk.
Nastavitev samodejne predpone
1
2
3
Izberite [Meni] >
> [Sam. predpona],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite zaznavno številko in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite predpono, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
•• Za vnos premora pritisnite in držite
.
Opomba
Izberite vrsto omrežja in pritisnite [V
Redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Izbira trajanja premora do
ponovnega klica
Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega
klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi
klic. Običajno je telefon že prednastavljen za
trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate
lahko med 3 možnostmi: [Kratki], [Srednji]
in [Dolgi]. Število razpoložljivih možnosti se
razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se
obrnite na ponudnika storitev.
1
Opomba
Izberite [Meni] >
> [Vrsta omrežja] in
pritisnite [V Redu].
2
Izberite [Meni] >
> [Čas pon. klica],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite možnost, nato pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
•• Če je predpona nastavljena in zaznavna
številka ostane prazna, je predpona dodana
vsem izhodnim klicem.
Opomba
•• Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne
z * in #.
Klicni način
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo
tonsko in pulzno izbiranje.
Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja
v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF)
in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne
informacije se obrnite na ponudnika storitev.
32
SL
1
2
Izberite [Meni] >
> [Način klica], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite klicni način, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Samodejna nastavitev ure
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Opomba
Opomba
•• Če je telefon v načinu za pulzno izbiranje, med
klicem pritisnite * za začasen tonski način.
Števke, vnesene za ta klic, se nato pošljejo kot
tonski signali.
Prvo zvonjenje
Če ste pri ponudniku storitev naročeni
na storitev za identifikacijo klicatelja, lahko
telefon utiša prvo zvonjenje, preden se na
zaslonu prikaže ID klicatelja. Telefon lahko
po ponastavitvi samodejno zazna, ali imate
naročeno storitev za identifikacijo klicatelja,
in utiša prvo zvonjenje. To storitev lahko
spremenite po svojih željah. Ta funkcija velja le za
modele s podporo za prvo zvonjenje.
Vklop/izklop prvega zvonjenja
1
2
Izberite [Meni] >
> [Prvo zvonjenje],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen], pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
S l ove n š či n a
Nastavitev klicnega načina
•• Za to funkcijo morate imeti naročeno storitev
za identifikacijo klicatelja.
V telefonu samodejno uskladi datum in čas
z javnim komutiranim telefonskim omrežjem
(PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti
nastavljeno tekoče leto.
1
2
Izberite [Meni] >
> [Samod. Ura],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Vklop] / [Izklop] . Pritisnite tipko
[V Redu].
»» Nastavitev je shranjena. .
Registracija slušalk
V osnovni enoti lahko registrirate dodatne
slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 5
slušalk.
Samodejna registracija
1
Položite neregistrirano slušalko na
osnovno enoto.
»» Slušalka zazna osnovno enoto in
samodejno izvede registracijo.
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Opomba
•• Če želite ponastaviti stanje prvega zvonjenja,
pojdite v meni za ponastavitev.
Ročna registracija
Če samodejna registracija ne uspe, slušalko
ročno registrirajte v osnovni enoti.
1
Izberite [Meni] >
> [Register], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
SL
33
2
3
4
Pritisnite in 5 sekund držite pritisnjeno
tipko na osnovni enoti, dokler ne
zaslišite potrditvenega piska.
Opomba
•• Da bodo klicne storitve pravilno delovale,
preverite, ali je aktivacijska in/ali deaktivacijska
koda pravilno vnesena.
Vnesite PIN sistema. Za popravke
pritisnite [Očisti].
Za potrditev kode PIN pritisnite [V Redu].
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Opomba
•• Če je koda PIN napačna ali če v določenem
času ni najdene nobene osnovne enote, se
na zaslonu slušalke prikaže obvestilo. Če
registracija ne uspe, ponovite zgornji postopek.
Posredovanje klicev
Prejete klice lahko preusmerite na drugo
telefonsko številko. Izbirate lahko med tremi
možnostmi:
• [Posredovanje]: preusmeritev vseh
dohodnih klicev na drugo številko.
• [Posr. zased.]: preusmeritev klicev, ko je
linija zasedena.
• [Pos. neodg.]: preusmeritev klicev, ko klic
ni sprejet.
Opomba
•• Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je
mogoče spremeniti.
Odjava slušalk
1
2
3
4
Če imata dve slušalki v skupni rabi isto
osnovno enoto, lahko slušalko odjavite z
drugo slušalko.
Izberite [Meni] >
> [Odjava], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite številko slušalke za odjavo.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Slušalka je odjavljena.
Nasvet
•• Številka slušalke se prikaže poleg imena
slušalke v stanju pripravljenosti.
Klicne storitve
Klicne storitve so odvisne od omrežja in
države. Za dodatne informacije se obrnite na
ponudnika storitev.
34
SL
Vključitev/izključitev posredovanja
1
2
3
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] >
[Posredovanje]/[Posr. zased.]/[Pos. neodg.]
Izberite [Vključi]/[Izključi] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite telefonsko številko.
»» Nastavitev je shranjena.
Urejanje aktivacijske/deaktivacijske kode
Urejate lahko predpono in pripono kod za
posredovanje klicev.
1
2
3
4
Izberite [Meni] >
> [Klic. storitve]
> [Posredovanje]/[Posr. zased.]/[Pos.
neodg.] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite možnost [Sprem. kodo] in
pritisnite tipko [V Redu].
Nato lahko
• Izberite [Vklop] > [Predpona]/[Prip.]
in pritisnite [V Redu] za potrditev, ali
• Izberite [Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite kodo in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Prikrivanje identitete
Preverite lahko zadnji neodgovorjeni klic.
Klicanemu lahko prikrijete svojo identiteto.
Klic na storitveni center za vrnitev
Aktiviranje prikrivanja identitete
Izberite [Meni] >
> [Klic. storitve] >
[Povr. klic] > [Kliči] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Pokličete storitveni center.
Izberite [Meni] >
> [Klic. storitve] > [Skrij
moj ID] > [Vključi] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Ko pokličete stik, je vaša identiteta
prikrita.
Urejanje številke storitvenega centra
za vrnitev
1
2
Izberite [Meni] >
> [Klic. storitve] >
[Povr. klic] > [Nastavit.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite številko in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Storitev povratnega klica
Storitev povratnega klica vas obvesti, kdaj je
oseba, ki ste jo želeli poklicati, na voljo. Ko ste
storitev aktivirali pri ponudniku storitev, jo
lahko prekličete v meniju.
Urejanje kode za prikrivanje identitete
1
2
Urejanje številke za preklic storitve
povratnega klica
1
2
Izberite [Meni] >
> [Klic. storitve] >
[Skrij moj ID] > [Nastavit.] in pritisnite
[V Redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite številko in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Obnovitev privzetih nastavitev
Nastavitve telefona lahko ponastavite na
originalne tovarniške nastavitve.
1
Preklic storitve povratnega klica
Izberite [Meni] >
> [Klic. storitve] > [Pr.
povr. klic] > [Kliči] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Pokličite storitveni center, da prekličete
možnost povratnega klica.
S l ove n š či n a
Vrnitev klica
2
Izberite [Meni] >
> [Ponastavi], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vse nastavitve so ponastavljene.
Nasvet
•• Za dodatne informacije o privzetih nastavitvah
si oglejte del Privzete nastavitve.
Izberite [Meni] >
> [Klic. storitve] >
[Pr. povr. klic] > [Nastavit.] in pritisnite
[V Redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite številko in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
35
15Otroška varuška
Pošiljanje zunanji liniji
Telefon podpira funkcijo otroške varuške, ki
pošlje opozorilo, če raven glasnosti preseže
nastavljeno omejitev.
2
Opomba
•• Funkcija varuške je na voljo samo pri različicah
z več slušalkami.
Vklop/izklop otroške varuške
Izberite [Meni] > > [Vključi], nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Način otroške varuške je vključen.
Nasvet
•• Za zapiranje menija otroške varuške pritisnite
.
Opomba
•• Ko je vključen način otroške varuške, slušalka
otroške enote ne zazvoni ob dohodnem klicu.
Pošiljanje opozorila
Drugim slušalkam ali zunanji liniji lahko pošljete
opozorilo.
Pošiljanje drugim slušalkam
1
2
36
Izberite [Meni] > > [Pošlji opozor.]
> [Povez. linija] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Izberite številko slušalke in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
SL
1
Izberite [Meni] > > [Pošlji opozor.] >
[Zunan. linija] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite telefonsko številko in pritisnite
[Shrani] za potrditev.
Nastavitev glasnosti joka
1
2
Izberite [Meni] > > [Glasnost joka],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite novo nastavitev, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev jezika odzivnika
S l ove n š či n a
16Telefonski
odzivnik
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več
jezikov.
Opomba
•• Na voljo samo za CD685.
Telefon vključuje odzivnik, ki snema
neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Privzeto
je odzivnik nastavljen na način [Odg. in snem.].
Do odzivnika lahko dostopite tudi na daljavo in
nastavitve spremenite prek menija odzivnika v
slušalki.
Indikator LED na osnovni enoti zasveti, če je
odzivnik vklopljen.
Vklop/izklop odzivnika
Odzivnik lahko vklopite/izklopite prek osnovne
enote ali slušalke.
Prek slušalke
1
2
Izberite [Meni] >
> [Način odg.], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev. Nato
lahko izbirate med spodnjimi možnostmi:
• Če želite vklopiti odzivnik, izberite
[Odg. in snem.] ali [Samo odg.].
• Če želite izklopiti odzivnik, izberite
[Izklop].
Jezik odzivnika je jezik za obvestila.
1
2
Izberite [Meni] >
> [Glas. Jez.], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite jezik in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev načina odziva
Odzivnik lahko nastavite in določite, ali lahko
klicatelj pusti sporočilo. Izberite [Odg. in snem.],
če želite klicateljem omogočiti puščanje sporočil.
Izberite [Samo odg.], če želite klicateljem
preprečiti puščanje sporočil.
1
2
Izberite [Meni] >
> [Način odg.], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite način odziva, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno
preklopi v način [Samo odg.].
Pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Prek osnovne enote
Pritisnite za vklop/izklop odzivnika v stanju
pripravljenosti.
Opomba
Obvestila
Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj, ko
odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2 privzeti
obvestili: načina [Odg. in snem.] in [Samo odg.].
•• Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne
klice po določenem številu zvonjenj na osnovi
nastavitve zapoznitve zvonjenja.
SL
37
Snemanje obvestila
Največja dolžina obvestila, ki ga lahko
posnamete, je 3 minute. Novo posneto
obvestilo samodejno nadomesti starega.
1
2
3
4
5
Izberite [Meni] >
> [Obvestilo], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Odg. in snem.] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Posnemi novo] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Snemanje se začne po pisku.
Pritisnite [V Redu] za zaustavitev snemanja
ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.
»» Novo posneto obvestilo lahko
poslušate na slušalki.
Opomba
•• Pri snemanju obvestila govorite v mikrofon.
Poslušanje obvestila
1
2
3
Izberite [Meni] >
> [Obvestilo], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Odg. in snem.] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Predvajaj] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Poslušate lahko trenutno obvestilo.
Opomba
•• Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več
poslušati obvestila.
38
SL
Povrnitev privzetega obvestila
1
2
3
4
Izberite [Meni] >
> [Obvestilo], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Odg. in snem.] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Uporabi privz.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Privzeto obvestilo je povrnjeno.
Dohodna sporočila (DS)
Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute. Ko
prejmete nova sporočila, na odzivniku utripa
indikator za novo sporočilo, na slušalki pa se
prikaže obvestilo.
Opomba
•• Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča
sporočilo, se snemanje zaustavi in lahko se
neposredno pogovarjate s klicateljem.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno
preklopi v način [Samo odg.]. Izbrišite stara
sporočila, da boste lahko sprejeli nova.
Izbris vseh starih dohodnih sporočil
Dohodna sporočila lahko poslušate v istem
zaporedju, kot so posneta.
Na osnovni enoti
Na osnovni enoti
•
•
•
•
•
Za začetek/končanje poslušanja pritisnite
.
Za nastavitev glasnosti pritisnite
/ .
Za predvajanje prejšnjega sporočila
ali ponovno predvajanje trenutnega
sporočila pritisnite .
Za predvajanje naslednjega sporočila
pritisnite .
Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite .
Opomba
•• Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.
Na slušalki
Izberite [Meni] >
> [Predvajaj], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Začne se predvajanje novih sporočil.
Če ni novih sporočil, se začne
predvajanje starih sporočil.
•
•
•
Pritisnite [Nazaj] za zaustavitev poslušanja.
Pritisnite [Možnos], da odprete meni z
možnostmi.
Pritisnite
/
za zvišanje/znižanje
glasnosti.
Izbris dohodnega sporočila
Na osnovni enoti
Pritisnite med poslušanjem sporočila.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Na slušalki
1
2
Med poslušanjem sporočila pritisnite
[Možnos] za odpiranje menija z možnostmi.
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
V stanju pripravljenosti pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Na slušalki
1
2
Izberite [Meni] >
> [Izbriši vse], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Opomba
•• Izbrišete lahko le prebrana sporočila. Izbrisanih
sporočil ni mogoče obnoviti.
Poslušanje trenutnega sporočila
Klicatelja lahko slišite, medtem ko pušča
za sprejem klica.
sporočilo. Pritisnite
Na osnovni enoti
Pritisnite
/ za nastavitev glasnosti
zvočnika med poslušanjem trenutnega
sporočila. Z najnižjo stopnjo glasnosti se
poslušanje trenutnega sporočila izklopi.
Nastavitev kakovosti zvoka sporočila
Nastavite lahko kakovost zvoka sporočil,
prejetih z odzivnika.
1 Izberite [Meni] > > [Kakov. sporoč.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
2 Izberite novo nastavitev, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Kakovost zvoka lahko nastavite samo pred
začetkom snemanja.
SL
39
S l ove n š či n a
Poslušanje dohodnih sporočil
Nastavitev zapoznitve zvonjenja
Nastavite lahko število zvonjenj telefona,
preden odzivnik sprejme klic.
1
2
Izberite [Meni] >
> [Zamik zvon.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite novo nastavitev, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
Spreminjanje kode PIN
1
2
3
4
•• Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti
odzivnik vklopljen.
Nasvet
•• Ko do odzivnika dostopate na daljavo,
priporočamo, da zapoznitev zvonjenja nastavite
na način[Varčevanje]. To je gospodaren način
upravljanja sporočil. Ob novih sporočilih
odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni
sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.
Dostop na daljavo
Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S
telefonom s tonskim izbiranjem preprosto
pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno
kodo PIN.
Opomba
•• Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot koda
PIN sistema. Prednastavljena koda PIN je 0000.
40
SL
Izberite [Meni] >
> [Dalj. dostop] >
[Spremeni PIN] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite staro kodo PIN in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN in pritisnite [V
Redu] za pritrditev.
Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite
[V Redu] za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na daljavo
Dostop do odzivnika na daljavo lahko
omogočite ali blokirate.
1
2
Izberite [Meni] >
> [Dalj. dostop],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Vključi]/[Izključi] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
1
2
3
S telefonom s tonskim izbiranjem
pokličite na domačo številko.
Ko slišite obvestilo, vnesite #.
Vnesite kodo PIN.
»» Zdaj imate dostop do telefonskega
odzivnika in lahko poslušate nova
sporočila.
Opomba
•• Preden telefon prekine povezavo, imate 2
Delovanje LED-zaslona na osnovni enoti
V spodnji tabeli je prikazano trenutno stanje
z različnimi načini delovanja LED-zaslona na
osnovni enoti.
LEDzaslon
Stanje
Stanje sporočila
telefonskega
odzivnika
Ni
Izključeno
prikaza
Vključeno
Vključeno
možnosti za vnos prave kode PIN.
4
Pritisnite tipko za izvršitev funkcije.
Seznam razpoložljivih funkcij si oglejte
v spodnji tabeli ukazov za dostop na
daljavo.
Vključeno
Vključeno
Opomba
•• Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno
prekine povezavo, če 8 sekund ne pritisnete
nobene tipke.
Ukazi za dostop na daljavo
Tipka
Funkcija
1
Ponovitev trenutnega ali poslušanje
prejšnjega sporočila.
Poslušanje sporočil.
Preskok na naslednje sporočilo.
Izbris trenutnega sporočila.
Vklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem
sporočil).
Zaustavitev poslušanja sporočila.
Izklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem
sporočil).
2
3
6
7
8
9
S l ove n š či n a
Dostop do odzivnika na daljavo
Vključeno
Vključeno
-Ni sporočila
Sveti: predal za
sporočila je poln
in vsebuje 3 nova
sporočila
Utripa: pomnilnik je
poln
Premikanje med
snemanjem dohodnega
sporočila ali obvestila.
Prikaz ravni glasnosti.
Utripa: daljinski dostop/
poslušanje sporočil
prek slušalke.
SL
41
17Privzete
nastavitve
Jezik*
Ime slušalke
Datum
Oblika zapisa datuma*
Čas*
Oblika zapisa časa*
Alarm
Seznam v imeniku
Čas premora do
ponovnega klica*
Prvo zvonjenje*
Konferenčni klic
Klicni način*
Odvisno od
države
PHILIPS
01/01/11
Odvisno od
države
Odvisno od
države
Odvisno od
države
[Izklop]
Nespremenjen
Odvisno od
države
Odvisno od
države
[Izklop]
Odvisno od
države
Odvisno od
države
[Glasnost 3]
[Nivo 3]
Melodija zvonjenja
slušalke*
Glasnost sprejemnika
Glasnost zvonjenja
slušalke
Pisk tipk na slušalki
[Vklop]
Dnevnik dohodnih klicev Prazno
Seznam za ponovno
Prazno
izbiranje
42
SL
Telefonski odzivnik
Stanje odzivnika
Način odzivnika
Poslušanje trenutnega
sporočila na osnovni enoti
Pomnilnik za obvestila
Pomnilnik dohodnih
sporočil
Dostop na daljavo
koda PIN
Jezik glasu*
Zapoznitev zvonjenja
Glasnost zvočnika
[Vklop]
[Odg. in snem.]
[Vklop]
Privzeto obvestilo
Prazno
[Izklop]
0000
Odvisno od
države
[5 zvonjenji]
[Nivo 3]
Opomba
•• *Funkcije, odvisne od države
Zaslon
• 24-barvni zaslon TFT
Splošne funkcije telefona
• Dvojni način identifikacije imena in
številke klicatelja
• Konferenčni klic in glasovna pošta
• Notranja telefonska zveza
• Najdaljši čas pogovora: 22 ur
Seznam v imeniku, Seznam za ponovno
izbiranje in Dnevnik klicev
• Seznam v imeniku z 200 vnosi
• Seznam ponovnih klicev z 20 vnosi
• Dnevnik klicev s 50 vnosi
Baterija
• GP: 2 akumulatorski bateriji AAA Ni-MH
1,2 V 750 mAh
• BYD: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 750 mAh
Napajalni adapter
Osnovna enota in polnilnik
• Philips, SSW-2095EU-1, vhod: 100-240 V
AC, 50-60 Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600 mA
• Philips, SSW-2095UK-1, vhod: 100-240 V
AC, 50-60 Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600 mA
• Philips, S003PV0500060, vhod: 100-240
V AC, 50-60 Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600
mA
• Philips, S003PB0500060, vhod: 100-240 V
AC, 50-60 Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600 mA
Poraba energije
• Poraba energije v stanju pripravljenosti:
približno 0,5 W (CD680); 0,55 W
(CD685)
Teža in dimenzije (CD680)
• Slušalka: 145 g
• 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 130,8 g
• 138,13 x 101,72 x 55,87 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 56,8 g
• 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (V x Š x G)
Teža in dimenzije (CD685)
• Slušalka: 145 g
• 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 171,4 g
• 138,13 x 101,72 x 55,87 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 56,8 g
• 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (V x Š x G)
Temperaturni razpon
• Delovanje: 0 °C do +35 °C (32 °F do 95
°F)
• Shranjevanje: -20 °C do +45 °C (-4 °F do
113 °F)
Relativna vlažnost
• Delovanje: do 95 % pri 40 °C
• Shranjevanje: do 95 % pri 40 °C
Opomba
•• To velja samo, če je ohranjevalnik zaslona
izklopljen (več informacij o nastavitvi zaslona si
oglejte v razdelku Nastavitve zaslona).
SL
43
S l ove n š či n a
18Tehnični podatki
19Obvestilo
Izjava o skladnosti
Philips Consumer Lifestyle, Accessories,
izjavlja, da je CD680/685 v skladu z bistvenimi
zahtevami in drugimi ustreznimi določili
Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti je na
voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.
Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan
v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o
radijski in telekomunikacijski terminalski opremi
(R&TTE). Skladno s to direktivo se lahko izdelek
uporablja v naslednjih državah:
Skladnost s standardom GAP
Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke
in osnovne enote DECT™ GAP skladne z
osnovnim standardom delovanja, ne glede
na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota
sta skladni s standardom GAP, kar pomeni,
da zagotavljata osnovne funkcije: registracija
slušalke, prevzemanje linije, klicanje in
sprejemanje klica. Napredne funkcije morda
ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati
z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to
slušalko registrirati in uporabljati z osnovno
enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s
standardom GAP, najprej sledite postopku,
opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato
pa sledite postopku za registracijo slušalke,
opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati
slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti,
44
SL
naj bo osnovna enota v načinu za registracijo,
nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih
proizvajalca slušalke.
Skladnost s standardi EMF
Družba Koninklijke Philips Electronics N.V.
izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov,
ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati
oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.
Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips
je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in
varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje
vseh zakonskih zahtev in standardov za
elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave
izdelka.
Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki
ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja,
da so njeni izdelki glede na razpoložljive
znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v
skladu z navodili in na predviden način.
Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju
mednarodnih standardov za elektromagnetna
polja in varnostnih standardov, kar družbi
omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije
za zgodnjo integracijo izdelkov.
Odlaganje izrabljenih izdelkov
in baterij
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.
Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka,
je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/
ES. Poizvedite, kako je na vašem območju
S l ove n š či n a
organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi.
Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne
gospodinjske odpadke.
Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga
preprečiti morebitne negativne posledice za
okolje in zdravje ljudi.
Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski
direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega
zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna
odstranitev pomaga preprečiti morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je
bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev
in reciklažo namenjen finančni prispevek.
Okoljske informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili
smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti
na tri materiale: karton (škatla), polistirenska
pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke,
zaščitna penasta folija.)
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi
specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne
predpise o odlaganju embalažnega materiala,
izpraznjenih baterij in stare opreme.
SL
45
20Pogosta
vprašanja
Na zaslonu ni črtic za signal.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Če se na zaslonu slušalke prikaže
[Odjava], slušalko postavite na osnovno
enoto, da se prikažejo črtice za signal.
Nasvet
•• Za dodatne informacije si oglejte “Registracija
slušalk” v razdelku Storitve.
Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe
registrirati v osnovni enoti?
Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite
neuporabljene slušalke in poskusite znova.
Ni znaka centrale
•• Preverite priključke telefona.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
Ne morem spremeniti nastavitev glasovne
pošte. Kaj naj naredim?
Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik
storitev in ne telefon. Če želite spremeniti
nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.
Slušalka na polnilniku se ne polni.
•• Poskrbite, da so baterije pravilno
vstavljene.
•• Poskrbite, da je slušalka pravilno položena
na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže
ikona za baterijo.
•• Preverite, da je nastavitev potrditvenega
tona vklopljena. Če je slušalka pravilno
nameščena na polnilnik, slišite potrditveni
ton.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
•• Baterije so okvarjene. Kupite nove.
46
SL
Ni prikaza
•• Poskrbite, da so baterije napolnjene.
•• Poskrbite za napajanje in telefonske
priključke.
Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)
•• Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte
jo osnovni enoti.
•• Telefon motijo bližnje električne naprave.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
•• Telefon je v prostoru z debelimi zidovi.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
Slušalka ne zvoni.
Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja
slušalke.
ID klicatelja se ne prikaže.
•• Storitev ni aktivirana. Preverite pri
ponudniku storitev.
•• Informacije o klicatelju so prikrite ali niso
na voljo.
Opomba
•• Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite
napajanje slušalke in osnovne enote. Poskusite
znova čez eno minuto.
ANNEX 1
English
Hereby, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declares that this equipment is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
Finnish
Philips Consumer Lifestyle, Accessories vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch
Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, Accessories dat het toestel in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG.
French
Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, déclare que cet appareil est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.
Swedish
Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, att denna utrustning står i
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish
Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, Accessories erklærer herved, at følgende
udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German
Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, Accessories die Übereinstimmung des
Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten
Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, Accessories ΔΗΛΩΝΕΙ
ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian
Con la presente Philips Consumer Lifestyle, Accessories dichiara che questo
apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish
Portuguese
Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que el equipo
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que este equipamento está conforme
com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Property of Philips Consumer Lifestyle
0168
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
IFU_CD680-685_SL_V1.4
WK12061
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement