Philips CD4851B/HR, CD4802B/HR, CD4801B/HR User manual

Philips CD4851B/HR, CD4802B/HR, CD4801B/HR User manual
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
CD480
CD485
SL
Uporabniški priročnik
Philips Consumer Lifestyle
HK-1104-CD480-CD485
2011
........................................................
(Report No. / Numéro du Rapport)
...........................................................................
(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours
de laquelle le marquage CE a été apposé)
EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)
PHILIPS
CD480, CD485
.......................................................................
...........................................................
(brand name, nom de la marque)
(Type version or model, référence ou modèle)
DECT Phone
(Telecommunication Terminal Equipment)
_
..............................................................................................
(product description, description du produit)
To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
_
EN 301 406 V2.1.1:2009
EN 301 489-1 V1.8.1:2008; EN 301 489-6 V1.3.1:2008
EN 60950-1:2006/A11:2009
EN55022:2006+A1; EN55024:1998+A1+A2
EN 50360:2001; EN 50385:2002
_
Following the provisions of :
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
1999/5/EC (R&TTE Directive)
2009/125/EC (ErP Directive)
- EC/1275/2008
- EC/278/2009
(Directive R&TTE 1999/5/CE)
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
Intertek Testing Service / NB 0979
Notified Body Opinion
The Notified Body ....................................................... performed ...............................................
(L’Organisme Notifié)
(Name and number/ nom et numéro)
(a effectué)
NA
(description of intervention /
description de l’intervention)
And issued the certificate, .................................................................
(et a délivré le certificat)
(certificate number / numéro du certificat)
Remarks:
(Remarques:)
Drachten,
The Netherlands Jan. 26, 2011
...........................................................
(place,date / lieu, date)
Philips Consumer Lifystyle
A.Speelman, CL Compliance Manager
............................................................................................
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
AMB 544-9056
1 Pomembna varnostna navodila 5
2 Vaš CD480/CD485 6
6
7
8
9
9
Vsebina škatle Pregled telefona Pregled osnovne enote Ikone glavnega menija Ikone na zaslonu 3 Začetek uporabe Povezava osnovne enote in polnilnika Namestitev slušalke Konfiguriranje telefona (odvisno od
države) Polnjenje slušalke Preverjanje napolnjenosti baterij Kaj je stanje pripravljenosti? Preverjanje moči signala 4Klici Klicanje Končanje klica Sprejem klica Nastavitev glasnosti slušalke Popolno utišanje mikrofona Vklop ali izklop zvočnika Drugi klic Preklapljanje med dvema klicema Sprejem drugega klica Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji 5 Notranja telefonska zveza in
konferenčni klici Klicanje na drugo slušalko Prenos klica Konferenčni klic 6 Besedilo in številke 10
10
11
11
12
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
18
Vnos besedila in številk 18
Preklop med velikimi in malimi črkami 19
7Imenik 20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
8 Dnevnik klicev 22
22
Ogled imenika Iskanje vnosa Klicanje iz imenika Dostop do imenika med klicem Dodajanje vnosa Nastavitev melodije Urejanje vnosa Izbris vnosa Izbris vseh vnosov Ogled zabeleženih klicev Shranjevanje zabeleženega klica v
imenik Izbris zabeleženega klica Izbris vseh zabeleženih klicev Povratni klic 22
22
23
23
9 Seznam za ponovno izbiranje Ogled zabeleženih klicev za ponovno
izbiranje Ponovno izbiranje klica Shranjevanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje v imenik Izbris zabeleženega klica za ponovno
izbiranje Izbris vseh zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje 24
24
24
24
24
24
10 Nastavitve telefona 25
25
25
25
25
26
26
26
11Budilka 27
27
27
Poimenovanje slušalke Nastavitev jezika na zaslonu Nastavitev datuma in časa Nastavitve zvoka Nastavitve zaslona Način ECO Tihi način Nastavitev alarma Izklop alarma SL
3
S l ove n š či n a
Vsebina
12Storitve Samodejni konferenčni klic Upravljanje številke nosilca Upravljanje območne kode Samodejna predpona Vrsta omrežja Izbira trajanja premora do ponovnega
klica Klicni način Prvo zvonjenje Samodejna nastavitev ure Registracija slušalk Odjava slušalk Klicne storitve Obnovitev privzetih nastavitev 28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
31
31
31
33
13 Otroška varuška 34
34
34
34
14 Telefonski odzivnik 35
35
35
35
35
36
15 Privzete nastavitve 40
16 Tehnični podatki 41
17 Pogosta vprašanja 42
18Obvestilo 43
43
43
43
43
Vklop otroške varuške Pošiljanje opozorila Nastavitev glasnosti joka Vklop/izklop odzivnika Nastavitev jezika odzivnika Nastavitev načina odziva Obvestila Dohodna sporočila (DS) Izjava o skladnosti Skladnost s standardom GAP Skladnost s standardi EMF Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij 4
SL
Napajalne zahteve
• Ta izdelek zahteva električno napajanje
100-240 V AC. V primeru izpada
napajanja se lahko povezava prekine.
• Napetost v omrežju je klasificirana kot
TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih
omrežij), kot je določeno v standardu EN
60950.
Opozorilo
•• Električno omrežje je klasificirano kot nevarno.
Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite
napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo
električna vtičnica vedno zlahka dostopna.
Da bi preprečili poškodovanje ali napačno
delovanje
Pozor
•• Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v
navodilih za uporabo.
•• Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v
navodilih za uporabo.
•• Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik
s kovino.
•• Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali
polnilnika, ker boste na ta način izpostavljeni
visoki napetosti.
•• Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
•• Če baterijo zamenjate z napačno baterijo,
obstaja nevarnost eksplozije.
•• Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
•• Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj
z izdelkom.
•• Pri priklopni opremi mora biti vtičnica
nameščena v bližini opreme in zlahka dostopna.
•• Prostoročno aktiviranje lahko nenadoma močno
zviša glasnost v slušalki: poskrbite, da slušalke ne
boste imeli preblizu ušesu.
•• Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride
do izpada električnega napajanja. Za klice v sili
morate uporabiti drugo možnost.
•• Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini,
ki jo povzročajo grelne naprave ali neposredna
sončna svetloba.
•• Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj
ne padejo predmeti.
•• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo
alkohol, amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih
sredstev, ker lahko poškodujejo telefon.
•• Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja
nevarnost eksplozije.
•• Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo
v stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost
zvoka in poškoduje izdelek.
•• Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo
motnje.
•• Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če
jih postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
Ko telefon uporabljate kot otroško varuško
Pozor
•• Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
•• Otroška enota in kabel ne smeta biti na dosegu
otroka (vsaj 1 meter stran).
•• Starševska enota mora biti od otroške enote
oddaljena vsaj 1,5 metra, da ne pride do zvočnih
motenj.
•• Otroške enote ne polagajte v otrokovo posteljo
ali stajico.
•• Ne pokrivajte starševske in otroške enote (na
primer z brisačo ali odejo). Hladilni zračniki
otroške enote ne smejo biti blokirani.
•• Naredite vse, kar je treba, da bo vaš otrok varno
spal .
•• Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok
in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi
ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s
pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če
jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki
je odgovorna za njihovo varnost.
•• Če starševsko enoto namestite blizu oddajnika
ali drugega aparata DECT (na primer telefona ali
brezžičnega usmerjevalnika DECT), se povezava
z otroško enoto lahko prekine. Otroško varuško
premaknite vstran od brezžičnih aparatov, da se
povezava znova vzpostavi.
•• Ta otroška varuška je namenjena pomoči.
Ne predstavlja nadomestila za odgovoren in
ustrezen nadzor s strani odraslih oseb.
Temperatura pri delovanju in shranjevanju
• Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je
temperatura vedno med 0 °C in +35 °C
(32 °F do 95 °F).
• Izdelek hranite v prostoru, kjer je
temperatura vedno med -20 °C in +45
°C (-4 °F do 113 °F).
• Življenjska doba baterije se lahko zaradi
nizkih temperatur skrajša.
SL
5
S l ove n š či n a
1Pomembna
varnostna
navodila
2 Vaš CD480/
CD485
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo
nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.
com/welcome.
Vsebina škatle
Napajalni adapter**
Telefonski kabel*
Garancija
Uporabniški priročnik
Vodnik za hiter začetek
Osnovna enota (CD480)
Opomba
•• * V nekaterih državah morate priključiti
telefonski adapter na telefonski kabel, nato pa
telefonski kabel v telefonsko vtičnico.
Opomba
Osnovna enota (CD485)
Slušalka**
Polnilnik**
6
SL
•• ** V paketih z več slušalkami so dodatne
slušalke, polnilniki in napajalni adapterji.
a Slušalka
b
• Izbira funkcije na zaslonu
slušalke neposredno nad tipko.
c
• Konec klica.
S l ove n š či n a
Pregled telefona
d Navigacijska tipka
e
• Pritisnite za vnos premora.
f
• Izklop/vklop zvoka mikrofona.
g Mikrofon
h
• Vklop ali izklop zvočnika.
• Klicanje in sprejemanje klicev.
i *
• Nastavitev načina klica (način
za pulzno izbiranje ali začasen
tonski način).
j
• Klicanje in sprejemanje klicev.
k
• Potrditev izbire.
• Odpiranje menija z možnostmi.
l Svetilka LED
m Zvočnik
n Vratca za baterijo
SL
7
Pregled osnovne enote
CD485
CD480
• Iskanje slušalk
• Vstop v način za registracijo
a
• Iskanje slušalk.
• Vstop v način za registracijo.
a
b
/
• Zvišanje/znižanje glasnosti
zvočnika.
c
/
• Preskok naprej/nazaj med
predvajanjem.
d
• Predvajanje sporočil.
• Zaustavitev predvajanja
sporočil.
e
• Vklop/izklop telefonskega
odzivnika.
f
• Brisanje sporočil.
g Števec sporočil
8
SL
Ikone na zaslonu
Sledi pregled menijskih možnosti, ki so na
voljo v telefonu CD480/CD485. Za podrobno
razlago menijskih možnosti si oglejte ustrezne
razdelke v tem uporabniškem priročniku.
V stanju pripravljenosti ikone na glavnem
zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja
slušalka.
Ikona Opisi
[Nast. telefona] - Nastavitev datuma
in časa, načina ECO, imena slušalke in
jezika na zaslonu.
[Storitve] - Nastavitev samodejnega
konferenčnega klica, samodejne
predpone, vrste omrežja, časa
ponovnega klica, samodejne ure, klicnih
storitev itd.
Storitve so odvisne od omrežja in
države.
[Alarm] - Nastavitev datuma in časa,
alarma, zvoka alarma itd.
[Imenik] - Dodajanje, urejanje,
upravljanje vnosov v telefonskem
imeniku itd.
[Seznam klicev] - Prikaz zgodovine
vseh zgrešenih ali prejetih klicev
(prikazano samo pri CD480).
[Otroš. varuška] - Nastavitev alarma
za druge slušalke in glasnosti joka.
[Odzivnik] - Nastavitev, predvajanje,
brisanje sporočil telefona itd.
(prikazano samo pri CD485).
S l ove n š či n a
Ikone glavnega menija
Ikona Opisi
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (polna, napol prazna
in prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, se črtice pomikajo, dokler
polnjenje ni končano.
Utripa ikona za prazno baterijo in
slišite opozorilni zvok.
Baterija je skoraj prazna in jo je treba
napolniti.
Prikazuje stanje povezave med slušalko
in osnovno enoto. Več črtic pomeni
močnejši signal.
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica.
Med pregledovanjem zgrešenih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Zvočnik je vklopljen.
Zvonjenje je izklopljeno.
Odzivnik: utripa v primeru novega
sporočila. Prikaže se, ko je odzivnik
vklopljen.
Utripa v primeru novega glasovnega
sporočila.
Ko ste glasovna sporočila že pregledali
v dnevniku klicev, je simbol prikazan
neprekinjeno.
Ikona ni prikazana, če ni nobenega
glasovnega sporočila.
Aktiviran je tihi način.
ECO Aktiviran je način ECO.
SL
9
3 Začetek
uporabe
1
2
Pozor
•• Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke
preberite varnostna navodila v razdelku
“Pomembno”.
Povezava osnovne enote in
polnilnika
Opozorilo
•• Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da
napajalna napetost ustreza napetosti, ki je
natisnjena na zadnji ali spodnji strani telefona.
•• Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen
napajalni adapter.
Opomba
•• Če se naročite na hitro internetno povezavo
(DSL) prek telefonske linije, morate med
telefonski kabel in stensko vtičnico namestiti
filter DSL. Filter preprečuje nastanek šuma
in težav z ID-jem klicatelja, ki jih povzročajo
motnje povezave DSL. Za več informacij o filtrih
DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
•• Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani
osnovne enote.
10
SL
3
Konca napajalnega adapterja priključite v:
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji
strani osnovne enote;
• napajalno vtičnico na steni.
Konca telefonskega kabla priključite v:
• telefonsko vtičnico na spodnji strani
osnovne enote;
• telefonsko vtičnico na steni.
Konca napajalnega adapterja priključite v
(samo za različice z več slušalkami):
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji
strani polnilnika dodatne slušalke.
• napajalno vtičnico na steni.
Pozor
Nastavitev države/jezika
Izberite državo/jezik in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev države/jezika je shranjena.
•• Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte
vročini, soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
•• Uporabite le priložene baterije.
•• Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije!
Ne mešajte baterij različnih znamk ali vrst.
Opomba
•• Možnost za nastavitev države/jezika je odvisna
od države. Če se pozdravno sporočilo ne
prikaže, to pomeni, da je nastavitev države/
jezika za vašo državo prednastavljena. Nato
lahko nastavite datum in čas.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
Nastavitev datuma in časa
Opozorilo
•• Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije
preverite njihovo polariteto. Napačna polariteta
lahko poškoduje izdelek.
Baterije so predhodno vstavljene v slušalko.
Pred polnjenjem z vratc za baterije povlecite
baterijski trak.
1Izberite [Meni] >
> [Dat. in čas], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
2Izberite [Nastav. patum]/[Nastav. časa],
3
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
S številskimi tipkami vnesite datum in čas.
Opomba
•• Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite 3 / 4
za izbiro [DOP.] ali [POP.].
4
Konfiguriranje telefona
(odvisno od države)
1
2
Ko telefon prvič uporabite, se prikaže
pozdravno sporočilo.
Pritisnite tipko [V Redu].
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
Nastavitev oblike zapisa datuma in
časa
1Izberite [Meni] >
> [Dat. in čas], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
2Izberite [Nastav. datuma] ali [Nastav. časa].
3Pritisnite 3 / 4 ali izberite [DD-MM-LLLL]
ali [DD-MM-LLLL] kot prikaz datuma in
[12 urno] ali [24 urno] kot prikaz časa.
Nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Nastavitev oblike zapisa datuma in časa je
odvisna od države.
SL
11
S l ove n š či n a
Namestitev slušalke
Polnjenje slušalke
Za polnjenje slušalke postavite slušalko na
osnovno enoto. Če je slušalka pravilno nameščena
na osnovno enoto, slišite potrditveni zvok.
»» Začne se polnjenje slušalke.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem
baterij segreje.
Če sta bateriji prazni, se slušalka izklopi. Če se
pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton,
ko sta bateriji skoraj prazni. Po opozorilu se klic
prekine.
Kaj je stanje pripravljenosti?
Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na
zaslonu v stanju pripravljenosti so prikazani ime
slušalke in številka/datum in čas, ikona signala in
ikona za baterijo.
Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.
Preverjanje napolnjenosti
baterij
Preverjanje moči signala
Prikazuje stanje povezave med
slušalko in osnovno enoto. Več črtic
pomeni boljšo povezavo.
•
•
Ikona za baterijo prikazuje trenutno
napolnjenost baterije.
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (polna, napol
prazna in prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, črtice utripajo, dokler
polnjenje ni končano.
Ikona za prazno baterijo utripa.
Baterija je skoraj prazna in jo je treba
napolniti.
12
SL
Preden kličete ali sprejemate klice in
preden začnete uporabljati funkcije in
možnosti telefona, mora biti slušalka
povezana z osnovno enoto.
Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je
baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je
slušalka izven dosega. Napolnite baterijo
ali pa slušalko približajte osnovni enoti.
Ponovno izbiranje zadnje klicane številke
1
Opomba
•• Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso
dostopne.
2
Pritisnite tipko
.
»» Prikaže se seznam ponovnih klicev z
označeno zadnjo klicano številko.
Pritisnite tipko [V Redu].
»» Zadnja klicana številka je izbrana.
Klicanje s seznama za ponovno izbiranje
Nasvet
•• Pred ali med klicem preverite moč signala. Za
dodatne informacije si oglejte “Preverjanje moči
signala” v razdelku Začetek uporabe.
Kličete lahko s seznama za ponovno izbiranje.
Nasvet
•• Za dodatne informacije si oglejte “Ponovno
izbiranje klica” v razdelku Seznam za ponovno
izbiranje.
Klicanje
Kličete lahko na naslednje načine:
• Hitro klicanje
• Izbira pred klicanjem
• Ponovno izbiranje zadnje klicane
številke
• Klicanje s seznama za ponovno
izbiranje
• Klicanje s seznama v imeniku
• Klicanje iz dnevnika klicev
1Pritisnite / .
2 Izberite telefonsko številko.
»» Številka je izbrana.
»» Prikazan je čas trajanja trenutnega
klica.
Izbira pred klicanjem
Izberite telefonsko številko.
• Za izbris števke pritisnite [Očisti].
• Za vnos premora pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
2Pritisnite
Kličete lahko s seznama v imeniku.
Nasvet
•• Za dodatne informacije si oglejte “Klicanje iz
imenika” v razdelku Imenik.
Klicanje iz dnevnika klicev
Hitro klicanje
1
Klicanje iz imenika
/
za klicanje številke.
Povratni klic lahko opravite iz dnevnika
odhodnih, prejetih ali neodgovorjenih klicev.
Nasvet
•• Za dodatne informacije si oglejte “Povratni klic”
v razdelku Dnevnik klicev.
Opomba
•• Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.
Opomba
•• Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki
skoraj prazna ali pa je slušalka izven dosega.
Napolnite baterijo ali pa slušalko približajte
osnovni enoti.
SL
13
S l ove n š či n a
4Klici
Končanje klica
Nastavitev glasnosti slušalke
Klic lahko končate na naslednje načine:
• Pritisnite
; ali
• postavite slušalko na osnovno enoto
ali polnilni podstavek.
Pritisnite 3 ali 4, da nastavite glasnost med
klicem.
»» Glasnost slušalke je nastavljena, telefon
pa se vrne na zaslon za klicanje.
Sprejem klica
Popolno utišanje mikrofona
Ko zazvoni telefon, lahko:
• pritisnete
/
za sprejem klica,
• izberete [Preus.] da dohodni klic
preusmerite na odzivnik,
• izberete [Tiho] za izklop zvonjenja za
trenutni dohodni klic.
1
2
Opozorilo
•• Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno
telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da
preprečite poškodbe sluha.
Opomba
•• Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če
imate pri ponudniku storitev naročeno storitev
za identifikacijo klicatelja.
Nasvet
•• V primeru zgrešenega klica se na slušalki prikaže
obvestilo.
SL
»» Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno
lahko slišite njegov glas.
Ponovno pritisnite za vklop mikrofona.
»» Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.
Vklop ali izklop zvočnika
Pritisnite tipko
.
Drugi klic
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
1
2
14
Med klicem pritisnite .
»» Na slušalki se prikaže [Zvok izklj.].
Med klicem pritisnite
.
»» Prvi klic je zadržan.
Izberite drugo številko.
»» Izbrana je na zaslonu prikazana
številka.
Med klicema lahko preklapljate na naslednja
načina:
• Pritisnite
in ; ali
• Pritisnite [Možnos] in izberite [Zamenjaj
klica], nato ponovno pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Trenutni klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Sprejem drugega klica
Konferenčni klic z zunanjimi
klicatelji
S l ove n š či n a
Preklapljanje med dvema
klicema
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja. Pri ponudniku
storitev preverite za dodatne stroške.
Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema
klicema, lahko na naslednje načine vzpostavite
konferenčni klic:
• Pritisnite
in ; ali
• Pritisnite [Možnos], izberite [Konferenca]
in ponovno pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Klica se združita in vzpostavljen je
konferenčni klic.
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic,
lahko klic sprejmete na naslednje načine:
1Pritisnite
in za sprejem klica.
»» Prvi klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
2Pritisnite
in , da končate trenutni klic
in sprejmete drugi klic.
SL
15
5Notranja
telefonska zveza
in konferenčni
klici
Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto
osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje
pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke
in zunanjimi klicatelji.
Klicanje na drugo slušalko
Opomba
Med pogovorom po telefonu
Med klicem lahko preklapljate med eno in
drugo slušalko:
1
2
Pritisnite in držite * za preklop med zunanjim
in notranjim klicem.
Prenos klica
1
1
2
2
3
Pritisnite in držite *.
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Na izbrani slušalki pritisnite
.
»» Notranji klic je vzpostavljen.
4Pritisnite [Očisti] ali
za preklic ali
končanje notranjega klica.
Opomba
•• Če je izbrana slušalka zasedena zaradi klica,
slišite ton za zasedeno.
16
SL
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Počakajte, da druga stran sprejme vaš
klic.
Preklapljanje med klici
•• Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2
slušalki, pritisnite in držite * za klicanje na drugo
slušalko.
Pritisnite in držite *.
»» Trenutni klicatelj je zadržan.
Med klicem pritisnite in držite *.
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
3Pritisnite
, ko druga stran sprejme vaš
klic.
»» Klic je zdaj prenesen v izbrano
slušalko.
Konferenčni klic
Trismerni konferenčni klic je klic med vami,
uporabnikom druge slušalke in zunanjimi
klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno
enoto.
1
2
3
S l ove n š či n a
Med zunanjim klicem
Pritisnite in držite * za začetek notranjega
klica.
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
»» Zunanji klicatelj je zadržan.
Izberite ali vnesite številko slušalke, nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Na izbrani slušalki pritisnite
.
»» Notranji klic je vzpostavljen.
4Pritisnite [Konf.] na slušalki.
»» Zdaj ste vključeni v 3-smerni
konferenčni klic z zunanjim klicem in
izbrano slušalko.
5Pritisnite
, da končate konferenčni klic.
Opomba
•• Pritisnite [Konf.], da se vključite v konferenčni
klic v teku z drugo slušalko, če je možnost
[Storitve] > [Konferenca] nastavljena na
[Samodejno].
Med konferenčnim klicem
Pritisnite in držite *, da lahko:
• zadržite zunanji klic in se vrnete k
notranjemu klicu.
»» Zunanji klic je zadržan.
•
•
preklopite med zunanjim in notranjim
klicem.
ponovno vzpostavite konferenčni klic.
Opomba
•• Če med konferenčnim klicem odložite eno
slušalko, ostane druga povezana z zunanjim
klicem.
SL
17
6 Besedilo in
številke
Besedilo in številke lahko vnesete za ime slušalke,
vnose v imenik in druge menijske elemente.
Vnos besedila in številk
1
2
0
Sp . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}¤
§…
2
abc2àâæáãäåç
3
def3èéêëΔΦ
4
ghi4ğíìïıΓ
5
jkl5Λ
Za vnos izbranega znaka enkrat ali
večkrat pritisnite alfanumerično tipko.
6
mno6ñóôõöò
Za izbris znaka pritisnite [Očisti]. Pritisnite
1 / 2 za premik kazalke levo in desno.
7
pqrs7βşΠΘΣ
8
tuv8ùúüμ
9
wxyz9øΩΞΨ
Tipka Velike črke (angleščina/francoščina/
nemščina/italijanščina/turščina/portugalščina/
španščina/nizozemščina/danščina/finščina/
norveščina/švedščina)
0
Sp . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1
1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
2
ABC2ÀÂÆÁÃÄÅÇ
3
DEF3ÈÉÊËΔΦ
4
GHI4ĞÍÏİΓ
5
JKL5Λ
6
MNO6ÑÓÔÕÖ
7
PQRS7ŞΠΘΣ
8
TUV8ÙÚÜ
9
WXYZ9ØΩΞΨ
18
Tipka Male črke (angleščina/francoščina/nemščina/
italijanščina/turščina/portugalščina/
španščina/nizozemščina/danščina/finščina/
norveščina/švedščina)
SL
Tipka Velike črke (za grščino)
0
Sp . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1
1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
2
ABГ2ABCÆÅÇ
3
ΔΕΖ3DEFÉ
4
ΗΘΙ4GHI
5
ΚΛΜ5JKL
6
ΝΞΟ6MNOÑÖ
7
ΠΡΣ7PQRS
8
ΤΥΦ8TUVÜ
9
ΧΨΩ9WXYZØ
Tipka Male črke (za grščino)
0
Sp . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}¤
§…
2
αβγ2abcàæäå
3
δεζ3defèé
4
ηθι4ghiì
5
κλμ5jklΛ
6
νξο6mnoñ
7
πρσς7pqrsß
8
τυφ8tuvùü
9
χψω9wxyzø
0
Sp . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1
1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
2
ABC2ÂÆÁĂÄÅĄÇĆČ
3
DEF3ĎĐĖĚÉĘΔΦ
4
GHI4ÍÎΓ
5
JKL5ΛŁĹĽ
6
MNO6ÑŇŃÓÖŐ
7
PQRS7ŘŞŠŚΠΘΣ
8
TUV8ŢŤÚÛÜŮ
9
WXYZ9ÝŽŹŻſØΩΞΨ
Ű
Tipka Male črke (za romunščino/poljščino/češčino/
madžarščino/slovaščino/slovenščino/
hrvaščino)
0
Sp . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}¤
§…
2
abc2àâæáăäåąćč
3
def3ďđėěèéęΔΦ
4
ghi4íìΓ
5
jkl5Λ
6
mno6ñňóöőò
7
pqrs7řšśΠΘΣß
8
tuv8ţťùúûüů
9
wxyz9ýžƒøΩΞΨ
Tipka Male črke (za srbščino/bolgarščino)
0
Sp . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}¤
§…
2
abc2àæäå
3
def3èéΔΦ
4
ghi4ìΓ
5
jkl5Λ
6
mno6ñöò
7
pqrs7ΠΘΣß
8
tuv8ùü
9
xyz9øΩΞΨ
S l ove n š či n a
Tipka Velike črke (za romunščino/poljščino/
češčino/madžarščino/slovaščino/slovenščino/
hrvaščino)
Preklop med velikimi in
malimi črkami
Privzeto je prva črka vsake besede v stavku
velika, preostale pa so male. Pritisnite , da
preklopite med velikimi in malimi črkami.
ű
Tipka Velike črke (za grščino)
0
Sp . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1
1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
2
А Б В Г Ђ Ć Č 2 A B CÆ Ä Å Ç
3
ДЕЖЗЈĐ3DEFÉΔΦ
4
ИЙКЛЉ4GHIΓ
5
МНОПЊ5JKLΛ
6
РСТУЋ6MNOÑÖ
7
ФХЦЧ
8
ШЩЪЫ8TUVÜ
9
ЬЭЮЯŽ9WXYZØΩΞΨ
7PQRSΠΘΣ
SL
19
7Imenik
Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče
shraniti do 100 vnosov. Do imenika lahko
dostopite preko slušalke. Vsak vnos lahko
vsebuje do 14-mestno ime in do 24-mestno
številko.
Telefon ima 2 pomnilnika z neposrednim
dostopom (tipki in ). Glede na državo
sta tipki in prednastavljeni na številko
telefonskega predala in številko informacijskih
storitev ponudnika storitev. Če tipko pritisnete
in držite v stanju pripravljenosti, je shranjena
telefonska številka izbrana samodejno.
Ogled imenika
Opomba
•• Imenik si lahko ogledujete le na eni slušalki
naenkrat.
1Pritisnite 3 ali izberite [Meni] >
> [V
Redu] za dostop do seznama v imeniku.
2Pritisnite 3 / 4 za pomikanje po vnosih v
Vnos prvega znaka stika
1Pritisnite 3 ali izberite [Meni] >
2
Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja
načina:
• Pomikajte se po seznamu stikov.
• Vnesite prvi znak stika.
Pomikanje po seznamu stikov
Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza
znaku.
»» Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem
znakom.
Klicanje iz imenika
1Pritisnite 3 ali izberite [Meni] >
> [V
Redu] za dostop do seznama v imeniku.
2 Na seznamu v imeniku izberite stik.
3Izberite [Možnos] > [Ogled].
4Pritisnite za klicanje.
Dostop do imenika med
klicem
1Pritisnite [Možnos] in izberite [Imenik].
2 Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
3 Izberite stik, nato pritisnite [Ogled] za
potrditev.
»» Lahko si ogledate številko.
imeniku.
Iskanje vnosa
> [V
Redu] za dostop do seznama v imeniku.
Dodajanje vnosa
Opomba
•• Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki
prikaže obvestilo. Izbrišite nekaj vnosov, da
dodate nove.
1Pritisnite 3 ali izberite [Meni] >
1Izberite [Meni] >
2Pritisnite 3 / 4 za pomikanje po seznamu
2
> [V
Redu] za dostop do seznama v imeniku.
v imeniku.
20
SL
> [Možnos] >
[Dodaj novo] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite ime in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite številko in pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Nov vnos je shranjen.
2
3
Nasvet
•• Pritisnite in držite pritisnjeno tipko
premora.
Uredite ime, nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Uredite številko, nato pritisnite [Shrani]
za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
za vnos
Izbris vnosa
Opomba
•• V telefonski imenik se shrani samo nova številka.
1Izberite [Meni] > .
2 Izberite stik in nato [Možnos] > [Zbriši].
Nasvet
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
•• Za dodatne informacije o urejanju številk in imen
3
Nastavitev melodije
Izbris vseh vnosov
si oglejte del Besedilo in številke.
Prilagodite lahko melodijo zvonjenja za
posamezne stike, vnesene v imenik.
•• Za to funkcijo morate imeti naročeno storitev za
identifikacijo klicatelja.
2
Redu] za potrditev.
, nato pritisnite [V
Za potrditev izberite možnost [V Redu].
»» Vnos je izbrisan.
1Izberite [Meni] >
Opomba
1Izberite [Meni] >
S l ove n š či n a
3
2
> [Možnos] >
[Izbriši vse]. Za potrditev pritisnite tipko
[V Redu].
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
Izberite stik in pritisnite [Možnos] >
[Izberite ton].
3Pritisnite [V Redu], da nastavite ali
4
spremenite melodijo za stik.
Izberite melodijo za stik, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Melodija je nastavljena.
Urejanje vnosa
1Izberite [Meni] >
> [Možnos]
> [Uredi] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
SL
21
8 Dnevnik klicev
V dnevniku klicev je shranjena zgodovina
vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina
dohodnega klica vključuje ime in številko
klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na
voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno
storitev za identifikacijo klicatelja.
Telefon lahko shrani do 50 zabeleženih klicev.
Ikona dnevnika klicev na slušalki utripa in vas na
ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če
klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko
ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi
klici so prikazani v časovnem zaporedju z
zadnjim prejetim klicem na vrhu seznama.
Shranjevanje zabeleženega
klica v imenik
1Pritisnite 4 ali izberite [Meni] >
in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2Izberite [Dohodni klici].
3 Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos].
4Izberite [Shrani štev-] in pritisnite [V
5
6
Opomba
Redu] za potrditev.
Vnesite in uredite ime, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite in uredite številko, nato pritisnite
[Shrani] za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
•• Preden pokličete nazaj neposredno s seznama
klicev, preverite, ali je številka na seznamu
veljavna.
Ogled zabeleženih klicev
1Pritisnite 4 ali izberite [Meni] >
in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2Izberite [Dohodni klici].
3 Izberite zabeležen klic in nato [Možnos]
> [Pogled] > [V Redu] za prikaz
razpoložljivih informacij.
22
SL
Izbris zabeleženega klica
1Pritisnite 4 ali izberite [Meni] >
in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2Izberite [Dohodni klici].
3 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
[Možnos] za potrditev.
4Izberite [Zbriši], nato pritisnite [V Redu]
5
za potrditev.
»» Na slušalki se prikažejo zahteve za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vnos je izbrisan.
S l ove n š či n a
Izbris vseh zabeleženih klicev
1Pritisnite 4 ali izberite [Meni] >
in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2Izberite [Dohodni klici].
3 Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos].
4Izberite [Izbriši vse] in pritisnite [V Redu]
5
za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
Povratni klic
1Pritisnite 4 ali izberite [Meni] >
in
pritisnite [V Redu].
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2Izberite [Dohodni klici].
3 Na seznamu izberite zabeležen klic.
4Pritisnite za klicanje.
SL
23
9 Seznam za
ponovno
izbiranje
Izbris zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
1Pritisnite , da odprete seznam klicev.
2 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
[Možnos] za potrditev.
Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena
zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali
številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani
do 20 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.
Ogled zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
1
Pritisnite tipko
.
»» Prikaže se seznam klicev.
Ponovno izbiranje klica
1
2
Pritisnite tipko
Izberite zabeleženo številko, ki jo želite
poklicati. Pritisnite tipko
.
»» Številka je izbrana.
1Pritisnite , da odprete seznam klicev.
2 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
[Možnos] za potrditev.
3Izberite [Shrani štev-] in pritisnite [V
5
24
Redu] za potrditev.
Vnesite in uredite ime, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite in uredite številko, nato pritisnite
[Shrani] za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
SL
4
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vnos je izbrisan.
Izbris vseh zabeleženih klicev
za ponovno izbiranje
1Pritisnite , da odprete seznam klicev.
2Izberite [Možnos] > [Izbriši vse], nato
.
Shranjevanje zabeleženega
klica za ponovno izbiranje v
imenik
4
3Izberite [Zbriši] in pritisnite [V Redu] za
3
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vnos je izbrisan.
Nastavitve zvoka
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke
Izbirate lahko med 10 melodijami zvonjenja.
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon
ustrezal vašim željam.
Poimenovanje slušalke
Ime slušalke ima lahko do 14 znakov. Prikazano
je na zaslonu slušalke v stanju pripravljenosti.
1Izberite [Meni] >
2
> [Zvoki] > [Ton
zvonjenja] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Izberite melodijo zvonjenja, nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
1Izberite [Meni] >
Nastavitev glasnosti melodije
zvonjenja slušalke
2
> [Ime telefona],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite ime. Za brisanje znaka
pritisnite [Očisti].
Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti
melodije zvonjenja ali [Izključen].
3
Za potrditev pritisnite tipko [Shrani].
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev jezika na zaslonu
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več
jezikov.
•• Jeziki, ki so na voljo za izbiro, se razlikujejo glede
na državo.
1Izberite [Meni] >
2
> [Jezik], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite jezik, nato pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev datuma in časa
Za več informacij si oglejte “Nastavitev datuma
in časa” in “Nastavitev oblike zapisa datuma in
časa” v razdelku Začetek uporabe.
1Izberite [Meni] >
2
> [Zvoki] > [Glas.
zvonj.] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite stopnjo glasnosti, nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev tona tipke
Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke
na slušalki.
1Izberite [Meni] >
> [Zvoki] > [Ton
tipke] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
2Izberite [Vklop]/[Izklop], nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev potrditvenega tona
Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi
slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.
1Izberite [Meni] >
> [Zvoki] > [Ton
priključ.] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
2Izberite [Vklop]/[Izklop], nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
25
S l ove n š či n a
10Nastavitve
telefona
Nastavitev zvočnega profila
Zvok slušalke lahko nastavite na enega od 3
različnih profilov.
1Izberite [Meni] >
2
> [Zvoki] > [Moj
zvok] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite profil in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Tihi način
Telefon lahko nastavite na tihi način in ta način
omogočite za določeno obdobje. Ko je tihi
način vklopljen, telefon ne zvoni in ne predvaja
opozoril in zvokov.
Opomba
•• Če pritisnete
za iskanje slušalke, telefon
opozorilo pošlje tudi v tihem načinu.
Nastavitve zaslona
1Izberite [Meni] >
Svetlost zaslona telefona lahko nastavite.
2Izberite [Vključ.]/[Izključen], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev zaslona
1Izberite [Meni] >
Redu] za potrditev.
, nato pritisnite [V
2Izberite [Zaslon] > [Svetlost]in pritisnite
3
[V Redu] za potrditev.
Izberite možnost, nato pritisnite [V Redu]
za potrditev.
Način ECO
Način ECO zmanjša oddajno moč slušalke in
osnovne enote.
1Izberite [Meni] >
> [Način Eco], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
2Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»» ECO je prikazano v stanju
pripravljenosti.
Opomba
•• Če je aktiviran način ECO, se lahko zmanjša
doseg povezave med slušalko in osnovno enoto.
26
SL
> [Zvoki] > [Tihi
način] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
3Izberite [Začet. in kon.] in pritisnite [V
4
Redu] za potrditev.
Nastavite čas in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»» Prikaže se
.
S l ove n š či n a
11Budilka
Telefon ima vgrajeno budilko. Če jo želite
nastaviti, preverite spodnje informacije.
Nastavitev alarma
1Izberite [Meni] >
Redu] za potrditev.
, nato pritisnite [V
2Izberite [Vklop]/[Izklop], nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
3Izberite [Čas alarma] in pritisnite [V
4
Redu] za potrditev.
Vnesite čas alarma in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
5Izberite [Ponovitev] in pritisnite [V Redu]
6
7
8
za potrditev.
Izberite ponovitev alarma in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Izberite možnost [Zvok alarma] in
pritisnite tipko [V Redu].
Med možnostmi izberite zvok in pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Alarm je nastavljen.
Nasvet
•• Pritisnite * za preklapljanje med [DOP.]/[POP.] .
Izklop alarma
Ob sprožitvi alarma
Pritisnite katerokoli tipko, da izklopite alarm.
Pred sprožitvijo alarma
Izberite [Meni] > > [Izključen], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
27
12Storitve
Telefon podpira številne funkcije, ki vam
pomagajo obravnavati in upravljati klice.
Samodejni konferenčni klic
Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo
slušalko, pritisnite
.
Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega
konferenčnega klica
Deaktiviranje samodejne odstranitve
kode nosilca
1Izberite [Meni] >
> [Št. nosilca], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
2Pritisnite [Očisti] za brisanje vseh številk.
3 Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Upravljanje območne kode
Opomba
1Izberite [Meni] >
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za
2Izberite [Samodejno]/[Izklop], nato
Določite lahko območno kodo (do 5 številk).
Ta območna koda je pri dohodnem klicu
samodejno odstranjena, če se ujema s kodo,
ki ste jo določili. Telefonska številka je nato v
dnevnik klicev shranjena brez območne kode.
> [Konferenca], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Upravljanje številke nosilca
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za
območno nosilca.
Določite lahko številko nosilca (do 5 številk).
Ta številka nosilca je pri dohodnem klicu
samodejno odstranjena, če se ujema s številko,
ki ste jo določili. Telefonska številka je nato v
dnevnik klicev shranjena brez številke nosilca.
Aktiviranje samodejne odstranitve
številke nosilca
1Izberite [Meni] >
2
28
> [Št. nosilca], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite kodo nosilca, nato pritisnite [V
Redu] za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
območno kodo.
Aktiviranje samodejne odstranitve
območne kode
1Izberite [Meni] >
2
> [Omrežna št.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite območno kodo, nato pritisnite [V
Redu] za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Aktiviranje samodejne odstranitve
omrežne številke
1Izberite [Meni] >
> [Omrežna št.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
2Pritisnite [Očisti] za brisanje vseh številk.
3 Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Vrsta omrežja
Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje
izhodne klicne številke, preden jo izberete.
Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki
ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite
kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko
izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon
med klicanjem spremeni v 12503338888.
Opomba
Opomba
•• Ta funkcija je na voljo samo pri modelih s
podporo za vrsto omrežja.
1Izberite [Meni] >
2
•• Zaznavna številka ima lahko največ pet števk.
Samodejna predpona pa ima lahko največ 10
števk.
Nastavitev samodejne predpone
1Izberite [Meni] >
2
3
> [Sam. predpona],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite zaznavno številko, nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
Vnesite predpono, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
pritisnite [V Redu].
> [Vrsta omrežja] in
Izberite vrsto omrežja in pritisnite [V
Redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Izbira trajanja premora do
ponovnega klica
Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega
klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi
klic. Običajno je telefon že prednastavljen za
trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate
lahko med 3 možnostmi: [Kratki], [Srednji]
in [Dolgi]. Število razpoložljivih možnosti se
razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se
obrnite na ponudnika storitev.
1Izberite [Meni] >
Opomba
•• Za vnos premora pritisnite in držite
S l ove n š či n a
Samodejna predpona
.
Opomba
2
> [Čas pon. klica],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite možnost, nato pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
•• Če je predpona nastavljena in zaznavna številka
ostane prazna, je predpona dodana vsem
izhodnim klicem.
Opomba
•• Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne
z * in
.
Klicni način
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo
tonsko in pulzno izbiranje.
Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja
v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF)
in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne
informacije se obrnite na ponudnika storitev.
SL
29
Nastavitev klicnega načina
1Izberite [Meni] >
2
> [Način klica], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite klicni način, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je vaš telefon v načinu za pulzno izbiranje,
med klicem pritisnite * za začasen tonski način.
Števke, vnesene za ta klic, se nato pošljejo kot
tonski signali.
Prvo zvonjenje
Če ste pri ponudniku storitev naročeni
na storitev za identifikacijo klicatelja, lahko
telefon utiša prvo zvonjenje, preden se na
zaslonu prikaže ID klicatelja. Telefon lahko
po ponastavitvi samodejno zazna, ali imate
naročeno storitev za identifikacijo klicatelja,
in utiša prvo zvonjenje. To storitev lahko
spremenite po svojih željah. Ta funkcija velja le za
modele s podporo za prvo zvonjenje.
Vklop/izklop prvega zvonjenja
1Izberite [Meni] >
> [Prvo zvonjenje],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
2Izberite [Vključ.]/[Izključen], pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če želite ponastaviti stanje prvega zvonjenja,
pojdite v meni za ponastavitev.
30
SL
Samodejna nastavitev ure
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Opomba
•• Za to funkcijo morate imeti naročeno storitev za
identifikacijo klicatelja.
V telefonu samodejno uskladi datum in čas
z javnim komutiranim telefonskim omrežjem
(PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti
nastavljeno tekoče leto.
Vklop/izklop samodejnega načina ure
1Izberite [Meni] >
> [Samod. Ura],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
2Izberite [Vključ.]/[Izključen], pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če želite ponastaviti stanje prvega zvonjenja,
pojdite v meni za ponastavitev.
V osnovni enoti lahko registrirate dodatne
slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do
pet slušalk.
Samodejna registracija
1
Položite neregistrirano slušalko na
osnovno enoto.
»» Slušalka zazna osnovno enoto in
samodejno izvede registracijo.
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
1Izberite [Meni] >
2
3
4
Odjava slušalk
1
Če imata dve slušalki v skupni rabi isto
osnovno enoto, lahko slušalko odjavite z
drugo slušalko.
2Izberite [Meni] >
3
4
> [Odjava], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite številko slušalke za odjavo.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Slušalka je odjavljena.
Nasvet
•• Številka slušalke se prikaže poleg imena slušalke
v stanju pripravljenosti.
> [Register], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Pritisnite in 5 sekund držite pritisnjeno
tipko na osnovni enoti, dokler ne
zaslišite potrditvenega piska.
Vnesite PIN sistema. Za popravke
pritisnite [Čisto].
Za potrditev kode PIN pritisnite [V Redu].
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Klicne storitve
Klicne storitve so odvisne od omrežja in
države. Za dodatne informacije se obrnite na
ponudnika storitev.
Opomba
•• Da bodo klicne storitve pravilno delovale,
preverite, ali je aktivacijska in/ali deaktivacijska
koda pravilno vnesena.
Opomba
•• Če je koda PIN napačna ali če v določenem času
ni najdene nobene osnovne enote, se na zaslonu
slušalke prikaže obvestilo. Če registracija ne
uspe, ponovite zgornji postopek.
Opomba
•• Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče
spremeniti.
Posredovanje klicev
Prejete klice lahko preusmerite na drugo
telefonsko številko. Izbirate lahko med tremi
možnostmi:
• [Posredovanje]: preusmeritev vseh
dohodnih klicev na drugo številko.
• [Posr. zased.]: preusmeritev klicev, ko je
linija zasedena.
• [Pos. neodg.]: preusmeritev klicev, ko klic
ni sprejet.
SL
31
S l ove n š či n a
Registracija slušalk
Vključitev/izključitev posredovanja
1Izberite [Meni] >
> [Klic. storitve]
> [Posredovanje]/[Posr. zased.]/[Pos.
neodg.]
2Izberite [Vključi]/[Izključi], nato pritisnite
3
[V Redu] za potrditev.
Vnesite telefonsko številko.
»» Nastavitev je shranjena.
Urejanje aktivacijske/deaktivacijske
kode
Urejate lahko predpono in pripono kod za
posredovanje klicev.
1Izberite [Meni] >
2
3
•
•
1
> [Klic. storitve]
> [Posredovanje]/[Posr. zased.]/[Pos.
neodg.] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Izberite možnost [Sprem. kodo] in
pritisnite tipko [V Redu].
Nato lahko
Izberite [Vklop] > [Predpona]/[Prip.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev, ali
Izberite [Izklop] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite ali uredite kodo in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Vrnitev klica
Preverite lahko zadnji neodgovorjeni klic.
Klic na storitveni center za vrnitev
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] >
[Povr. klic] > [Kliči] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Pokličete storitveni center.
32
SL
Urejanje številke storitvenega centra
za vrnitev
1Izberite [Meni] >
2
> [Klic. storitve] >
[Povr. klic] > [Nastavit.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite številko in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Storitev povratnega klica
Storitev povratnega klica vas obvesti, kdaj je
oseba, ki ste jo želeli poklicati, na voljo. Ko ste
storitev aktivirali pri ponudniku storitev, jo
lahko prekličete v meniju.
Preklic storitve povratnega klica
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] > [Pr.
povr. klic] > [Kliči] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Pokličite storitveni center, da prekličete
možnost povratnega klica.
Urejanje številke za preklic storitve
povratnega klica
1Izberite [Meni] >
2
> [Klic. storitve] >
[Pr. povr. klic] > [Nastavit.] in pritisnite
[V Redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite številko in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Prikrivanje identitete
Klicanemu lahko prikrijete svojo identiteto.
S l ove n š či n a
Aktiviranje prikrivanja identitete
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] > [Skrij
moj ID] > [Vključi] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Ko pokličete stik, je vaša identiteta
prikrita.
Urejanje kode za prikrivanje
identitete
1Izberite [Meni] >
2
> [Klic. storitve] >
[Skrij moj ID] > [Nastavit.] in pritisnite
[V Redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite številko in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Obnovitev privzetih
nastavitev
Nastavitve telefona lahko ponastavite na
originalne tovarniške nastavitve.
1Izberite [Meni] >
2
> [Ponastavi], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vse nastavitve so ponastavljene.
Nasvet
•• Za dodatne informacije o privzetih nastavitvah si
oglejte del Privzete nastavitve.
SL
33
13Otroška varuška
Telefon podpira funkcijo otroške varuške, ki
pošlje opozorilo, če raven glasnosti preseže
nastavljeno omejitev.
Vklop otroške varuške
Izberite [Meni] > > [Vključi], nato pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Način otroške varuške je vključen.
Nasvet
•• Za zapiranje menija otroške varuške pritisnite
.
Pošiljanje opozorila
Drugim slušalkam ali zunanji liniji lahko pošljete
opozorilo.
Pošiljanje drugim slušalkam
1Izberite [Meni] >
2
> [Pošlji opozor.]
> [Povez. linija] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Izberite številko slušalke in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Pošiljanje zunanji liniji
1Izberite [Meni] >
2
34
> [Pošlji opozor.] >
[Zunan. linija] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite telefonsko številko in pritisnite
[Shrani] za potrditev.
SL
Nastavitev glasnosti joka
1Izberite [Meni] >
2
> [Glasnost joka],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite novo nastavitev, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev jezika odzivnika
S l ove n š či n a
14Telefonski
odzivnik
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več
jezikov.
Opomba
•• Na voljo samo za CD485.
Telefon vključuje odzivnik, ki snema
neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Privzeto
je odzivnik nastavljen na način [Posnemi tudi].
Do odzivnika lahko dostopite tudi na daljavo in
nastavitve spremenite prek menija odzivnika v
slušalki.
Indikator LED na osnovni enoti zasveti, če je
odzivnik vklopljen.
Vklop/izklop odzivnika
Odzivnik lahko vklopite/izklopite prek osnovne
enote ali slušalke.
Prek slušalke
1Izberite [Meni] >
> [Glas. odgovor],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
2Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Jezik odzivnika je jezik za obvestila.
1Izberite [Meni] >
2
> [Glas. Jez.], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite jezik in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev načina odziva
Odzivnik lahko nastavite in določite, ali lahko
klicatelj pusti sporočilo. Izberite [Posnemi tudi],
če želite klicateljem omogočiti puščanje sporočil.
Izberite [Samo odg.], če želite klicateljem
preprečiti puščanje sporočil.
1Izberite [Meni] >
2
> [Glas. odgovor],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite način odziva, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno
preklopi v način [Samo odg.].
Prek osnovne enote
Pritisnite za vklop/izklop odzivnika v stanju
pripravljenosti.
Opomba
•• Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne
klice po določenem številu zvonjenj na osnovi
nastavitve zapoznitve zvonjenja.
Obvestila
Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj, ko
odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2 privzeti
obvestili: načina [Posnemi tudi] in [Samo odg.].
SL
35
Snemanje obvestila
Največja dolžina obvestila, ki ga lahko
posnamete, je 3 minute. Novo posneto
obvestilo samodejno nadomesti starega.
1Izberite [Meni] >
> [Obvestilo], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
2Izberite [Posnemi tudi] ali [Samo odg.],
Povrnitev privzetega obvestila
1Izberite [Meni] >
> [Obvestilo], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
2Izberite [Posnemi tudi] ali [Samo odg.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
3Izberite [Uporabi privz.] in pritisnite [V
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
3Izberite [Posnemi novo] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Redu] za potrditev.
4
snemanja ali pa se le-to zaustavi po treh
minutah.
»» Novo posneto obvestilo lahko
poslušate na slušalki.
Dohodna sporočila (DS)
4 Snemanje se začne po pisku.
5Pritisnite [V Redu] za zaustavitev
Opomba
•• Pri snemanju obvestila govorite v mikrofon.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Privzeto obvestilo je povrnjeno.
Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute. Ko
prejmete nova sporočila, na odzivniku utripa
indikator za novo sporočilo, na slušalki pa se
prikaže obvestilo.
Opomba
Poslušanje obvestila
1Izberite [Meni] >
> [Obvestilo], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
2Izberite [Posnemi tudi] ali [Samo odg.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
3Izberite [Predvajaj] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Poslušate lahko trenutno obvestilo.
Opomba
•• Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več
poslušati obvestila.
36
SL
•• Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča
sporočilo, se snemanje zaustavi in lahko se
neposredno pogovarjate s klicateljem.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno
preklopi v način [Samo odg.]. Izbrišite stara
sporočila, da boste lahko sprejeli nova.
Dohodna sporočila lahko poslušate v istem
zaporedju, kot so posneta.
Na osnovni enoti
•
•
•
•
•
Za začetek/končanje poslušanja pritisnite
.
Za nastavitev glasnosti pritisnite
/ .
Za predvajanje prejšnjega sporočila
ali ponovno predvajanje trenutnega
sporočila pritisnite .
Za predvajanje naslednjega sporočila
pritisnite .
Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite
.
Opomba
•• Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.
Na slušalki
1
2Izberite [Zbriši] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Izbris vseh starih dohodnih sporočil
Na osnovni enoti
V stanju pripravljenosti pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Na slušalki
1Izberite [Meni] >
Na slušalki
Izberite [Meni] > > [Predvajaj], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Začne se predvajanje novih sporočil.
Če ni novih sporočil, se začne
predvajanje starih sporočil.
•
•
•
Pritisnite [Nazaj] za zaustavitev poslušanja.
Pritisnite [Možnos], da odprete meni z
možnostmi.
Pritisnite 3 / 4 za zvišanje/znižanje
glasnosti.
Izbris dohodnega sporočila
Na osnovni enoti
Pritisnite med poslušanjem sporočila.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Med poslušanjem sporočila pritisnite
[Možnos] za odpiranje menija z
možnostmi.
2
> [Izbriši vse], nato
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Opomba
•• Izbrišete lahko le prebrana sporočila. Izbrisanih
sporočil ni mogoče obnoviti.
Poslušanje trenutnega sporočila
Klicatelja lahko slišite, medtem ko pušča
sporočilo. Pritisnite
, če želite sprejeti klic.
Na osnovni enoti
Pritisnite
/ za nastavitev glasnosti
zvočnika med poslušanjem trenutnega
sporočila. Z najnižjo stopnjo glasnosti se
poslušanje trenutnega sporočila izklopi.
SL
37
S l ove n š či n a
Poslušanje dohodnih sporočil
Nastavitev kakovosti zvoka sporočila
Dostop na daljavo
Nastavite lahko kakovost zvoka sporočil,
prejetih z odzivnika.
Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S
telefonom s tonskim izbiranjem preprosto
pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno
kodo PIN.
1Izberite [Meni] >
2
> [Kakov. sporoč.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite novo nastavitev, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot koda
PIN sistema. Prednastavljena koda PIN je 0000.
Opomba
•• Kakovost zvoka lahko nastavite pred začetkom
snemanja.
Nastavitev zapoznitve zvonjenja
Nastavite lahko število zvonjenj telefona,
preden odzivnik sprejme klic.
Spreminjanje kode PIN
1Izberite [Meni] >
2
1Izberite [Meni] >
3
2
4
> [Zamik zvon.],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite novo nastavitev, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti
odzivnik vklopljen.
Nasvet
•• Ko do odzivnika dostopate na daljavo,
priporočamo, da zapoznitev zvonjenja nastavite
na način[Varčevanje]. To je gospodaren način
upravljanja sporočil. Ob novih sporočilih
odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni
sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.
38
SL
> [Dalj. dostop] >
[Spremeni PIN] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite staro kodo PIN in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN in pritisnite [V
Redu] za pritrditev.
Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite
[V Redu] za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na daljavo
Dostop do odzivnika na daljavo lahko
omogočite ali blokirate.
1Izberite [Meni] >
> [Dalj. dostop],
nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
2Izberite [Vključi] / [Izključi] in pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
1
2
3
S telefonom s tonskim izbiranjem
pokličite na domačo številko.
Ko slišite obvestilo, vnesite #.
Vnesite kodo PIN.
»» Zdaj imate dostop do telefonskega
odzivnika in lahko poslušate nova
sporočila.
Opomba
•• Preden telefon prekine povezavo, imate 2
Delovanje LED-zaslona na osnovni enoti
V spodnji tabeli je prikazano trenutno stanje
z različnimi načini delovanja LED-zaslona na
osnovni enoti.
LEDzaslon
Stanje
Stanje sporočila
telefonskega
odzivnika
Ni
Izključeno
prikaza
Pritisnite tipko za izvršitev funkcije.
Seznam razpoložljivih funkcij si oglejte
v spodnji tabeli ukazov za dostop na
daljavo.
Ni sporočila
Vključeno
Sveti: predal za
sporočila je poln
in vsebuje 3 nova
sporočila
Vključeno
Utripa: pomnilnik je
poln
Vključeno
Premikanje med
snemanjem dohodnega
sporočila ali obvestila.
Vključeno
Prikaz ravni glasnosti.
Vključeno
Utripa: daljinski dostop/
poslušanje sporočil
prek slušalke.
Opomba
•• Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno
prekine povezavo, če 8 sekund ne pritisnete
nobene tipke.
Ukazi za dostop na daljavo
Tipka
Funkcija
1
Ponovitev trenutnega ali poslušanje
prejšnjega sporočila.
2
Poslušanje sporočil.
3
Preskok na naslednje sporočilo.
6
Izbris trenutnega sporočila.
7
Vklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem
sporočil).
8
Zaustavitev poslušanja sporočila.
9
Izklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem
sporočil).
--
Vključeno
možnosti za vnos prave kode PIN.
4
S l ove n š či n a
Dostop do odzivnika na daljavo
SL
39
15Privzete
nastavitve
Jezik*
Odvisno od
države
Ime slušalke
PHILIPS
Datum
01/01/11
Oblika zapisa datuma*
Odvisno od
države
Čas*
Odvisno od
države
Oblika zapisa časa*
Odvisno od
države
Alarm
[Izklop]
Seznam v imeniku
Nespremenjen
Čas premora do
ponovnega klica*
Odvisno od
države
Prvo zvonjenje*
Odvisno od
države
Konferenčni klic
[Izklop]
Klicni način*
Odvisno od
države
Melodija zvonjenja
slušalke*
Odvisno od
države
Glasnost sprejemnika
[Glasnost 3]
Glasnost zvonjenja
slušalke
[Nivo 3]
Pisk tipk na slušalki
[Vklop]
Dnevnik dohodnih klicev Prazno
Seznam za ponovno
izbiranje
40
SL
Prazno
Telefonski odzivnik
Stanje odzivnika
[Vklop]
Način odzivnika
[Posnemi tudi]
Poslušanje trenutnega
[Vklop]
sporočila na osnovni enoti
Pomnilnik za obvestila
Privzeto obvestilo
Pomnilnik dohodnih
sporočil
Prazno
Dostop na daljavo
[Izklop]
koda PIN
0000
Jezik glasu*
Odvisno od
države
Zapoznitev zvonjenja
[5 zvonjenji]
Glasnost zvočnika
[Nivo 3]
Opomba
•• *Funkcije, odvisne od države
Zaslon
• Grafični LCD-zaslon z osvetlitvijo ozadja
Splošne funkcije telefona
• Dvojni način identifikacije imena in
številke klicatelja
• Konferenčni klic in glasovna pošta
• Notranja telefonska zveza
• Najdaljši čas pogovora: 18 ur
Seznam v imeniku, Seznam za ponovno
izbiranje in Dnevnik klicev
• Seznam v imeniku s 100 vnosi
• Seznam ponovnih klicev z 20 vnosi
• Dnevnik klicev s 50 vnosi
Baterija
• Jiangsu CEL: 2 akumulatorski bateriji AAA
Ni-MH 1,2 V 600 mAh
• Jiangsu CEL: 2 akumulatorski bateriji AAA
Ni-MH 1,2 V 750 mAh
• Shida: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 600 mAh
• Shida: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 750 mAh
Adapter
Osnovna enota in polnilnik
• Philips, SSW-2095EU-1, vhod: 100-240 V
50/60 Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600 mA
• Philips, SSW-2095UK-1, vhod: 100-240 V
50/60 Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600 mA
• Philips, S003PV0500060, vhod: 100-240
V 50/60 Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600 mA
• Philips, S003PB0500060, vhod: 100-240
V 50/60 Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600 mA
Poraba energije
• Poraba energije v stanju pripravljenosti:
približno 0,50 W (CD480); 0,55 W
(CD485)
Teža in dimenzije (CD480)
• Slušalka: 105 g
• 161 x 46 x 29 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 98 g
• 102 x 101 x 43,5 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 42,5 g
• 79 x 79 x 39 mm (V x Š x G)
Teža in dimenzije (CD485)
• Slušalka: 105 g
• 161 x 46 x 29 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 120,5 g
• 102 x 101 x 43,5 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 42,5 g
• 79 x 79 x 39 mm (V x Š x G)
Temperaturni razpon
• Delovanje: 0 °C do +35 °C (32 °F do 95
°F)
• Shranjevanje: -20 °C do +45 °C (-4 °F do
113 °F)
Relativna vlažnost
• Delovanje: do 95 % pri 40 °C
• Shranjevanje: do 95 % pri 40 °C
SL
41
S l ove n š či n a
16Tehnični podatki
17Pogosta
vprašanja
Na zaslonu ni črtic za signal.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Če se na zaslonu slušalke prikaže
[Odjava], slušalko postavite na osnovno
enoto, da se prikažejo črtice za signal.
Nasvet
•• Za dodatne informacije si oglejte “Registracija
slušalk” v razdelku Storitve.
Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe
registrirati v osnovni enoti?
Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite
neuporabljene slušalke in poskusite znova.
Ni znaka centrale
•• Preverite priključke telefona.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
Ni potrditvenega tona
•• Slušalka ni pravilno položena na osnovno
enoto ali polnilnik.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
Ne morem spremeniti nastavitev glasovne
pošte. Kaj naj naredim?
Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik
storitev in ne telefon. Če želite spremeniti
nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.
Slušalka na polnilniku se ne polni.
•• Poskrbite, da so baterije pravilno
vstavljene.
•• Poskrbite, da je slušalka pravilno položena
na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže
ikona za baterijo.
•• Preverite, da je nastavitev potrditvenega
tona vklopljena. Če je slušalka pravilno
nameščena na polnilnik, slišite potrditveni
ton.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
•• Baterije so okvarjene. Kupite nove.
Ni prikaza
•• Poskrbite, da so baterije napolnjene.
•• Poskrbite za napajanje in telefonske
priključke.
Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)
•• Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte
jo osnovni enoti.
•• Telefon motijo bližnje električne naprave.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
•• Telefon je v prostoru z debelimi zidovi.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
Slušalka ne zvoni.
Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja
slušalke.
ID klicatelja se ne prikaže.
•• Storitev ni aktivirana. Preverite pri
ponudniku storitev.
•• Informacije o klicatelju so prikrite ali niso
na voljo.
Slušalka izgubi povezavo z osnovno enoto ali
pa je zvok med klicem popačen.
Preverite, ali je aktiviran način ECO. Izklopite
ga, da povečate doseg slušalke in zagotovite
optimalne razmere za klic.
Opomba
•• Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite
napajanje slušalke in osnovne enote. Poskusite
znova čez eno minuto.
42
SL
Izjava o skladnosti
Philips Consumer Lifestyle, Accessories, izjavlja,
da je CD480/CD485 v skladu z bistvenimi
zahtevami in drugimi ustreznimi določili
Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti je na
voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.
Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan
v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o
radijski in telekomunikacijski terminalski opremi
(R&TTE).
Skladnost s standardom GAP
Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke
in osnovne enote DECT™ GAP skladne z
osnovnim standardom delovanja, ne glede
na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota
sta skladni s standardom GAP, kar pomeni,
da zagotavljata osnovne funkcije: registracija
slušalke, prevzemanje linije, klicanje in
sprejemanje klica. Napredne funkcije morda
ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati
z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to
slušalko registrirati in uporabljati z osnovno
enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s
standardom GAP, najprej sledite postopku,
opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato
pa sledite postopku za registracijo slušalke,
opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati
slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti,
naj bo osnovna enota v načinu za registracijo,
nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih
proizvajalca slušalke.
Skladnost s standardi EMF
Družba Koninklijke Philips Electronics N.V.
izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov,
ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati
oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.
Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips
je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in
varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje
vseh zakonskih zahtev in standardov za
elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave
izdelka.
Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki
ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja,
da so njeni izdelki glede na razpoložljive
znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v
skladu z navodili in na predviden način.
Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju
mednarodnih standardov za elektromagnetna
polja in varnostnih standardov, kar družbi
omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije
za zgodnjo integracijo izdelkov.
Odlaganje izrabljenih izdelkov
in baterij
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.
Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je
izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES.
Poizvedite, kako je na vašem območju
SL
43
S l ove n š či n a
18Obvestilo
organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi.
Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne
gospodinjske odpadke.
Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga
preprečiti morebitne negativne posledice za
okolje in zdravje ljudi.
Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski
direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega
zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna
odstranitev pomaga preprečiti morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je
bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev
in reciklažo namenjen finančni prispevek.
Okoljske informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili
smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti
na tri materiale: karton (škatla), polistirenska
pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke,
zaščitna penasta folija.)
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi
specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne
predpise o odlaganju embalažnega materiala,
izpraznjenih baterij in stare opreme.
44
SL
SL
45
S l ove n š či n a
46
SL
English
ANNEX 1
Hereby, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declares that this equipment is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
Finnish
Philips Consumer Lifestyle, Accessories vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch
Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, Accessories dat het toestel in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG.
French
Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, déclare que cet appareil est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE.
Swedish
Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, att denna utrustning står i
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish
Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, Accessories erklærer herved, at følgende
udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German
Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, Accessories die Übereinstimmung des
Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten
Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, Accessories ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ
Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian
Con la presente Philips Consumer Lifestyle, Accessories dichiara che questo apparecchio
è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva
1999/5/CE.
Spanish
Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que el equipo
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que este equipamento está conforme
com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Property of Philips Consumer Lifestyle
0979
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
IFU_CD480-485_SL_V3.3
WK11485
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement