Philips CD2701C/53 User manual

Philips CD2701C/53 User manual
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
CD270
CD275
SL Uporabniški priročnik
Philips Consumer Lifestyle
AQ95-56F-1224KR
2010
........................................................
(Report No. / Numéro du Rapport)
...........................................................................
(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours
de laquelle le marquage CE a été apposé)
EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)
PHILIPS
CD270, CD275
.......................................................................
...........................................................
(brand name, nom de la marque)
(Type version or model, référence ou modèle)
DECT Phone
(Telecommunication Terminal Equipment)
_
..............................................................................................
(product description, description du produit)
To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
_
EN 301 406 V1.5.1:2003
EN 301 489-1 V1.8.1:2008
EN 301 489-6 V1.3.1:2008
EN 60950-1:2006
EN 50360:2001; EN 50361:2001
EN 50383:2002; EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 62018:2003
_
Following the provisions of :
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
1999/5/EC (R&TTE Directive)
2009/125/EC (EuP Directive)
- EC/1275/2008
- EC/278/2009
(Directive R&TTE 1999/5/CE)
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
BABT / 0168
Notified Body Opinion
The Notified Body ....................................................... performed ...............................................
(L’Organisme Notifié)
(Name and number/ nom et numéro)
(a effectué)
N.A.
(description of intervention /
description de l’intervention)
And issued the certificate, .................................................................
(et a délivré le certificat)
(certificate number / numéro du certificat)
Remarks:
(Remarques:)
Drachten, The Netherlands,
5.01.2010
...........................................................
(place,date / lieu, date)
Philips Consumer Lifystyle
A.Speelman, Compliance Manager
............................................................................................
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
AMB 544-9056
1 Pomembna varnostna navodila Izjava o skladnosti Skladnost s standardom GAP Skladnost s standardi EMF Odstranjevanje izrabljenih izdelkov in
baterij 2 Vaš CD270/CD275 Vsebina škatle Pregled telefona Pregled osnovne enote Ikone na zaslonu 5
5
6
6
6
8
8
9
10
11
3 Začetek uporabe 12
Povezava osnovne enote in polnilnika 12
Namestitev slušalke 12
Preverjanje napolnjenosti baterij 13
Nastavitev države 13
Nastavitev datuma in časa 14
Nastavitev oblike zapisa datuma in časa 14
Kaj je stanje pripravljenosti? 14
Preverjanje moči signala 14
Vklop/izklop slušalke 14
4 Klici Klicanje Sprejem klica Nastavitev glasnosti slušalke Popolno utišanje mikrofona Vklop ali izklop zvočnika Drugi klic Sprejem drugega klica Preklapljanje med dvema klicema Konferenčni klic 5 Notranja telefonska zveza in
konferenčni klici Klicanje na drugo slušalko Prenos klica Konferenčni klic 6 Besedilo in številke 20
Vnos besedila in številk 20
Preklop med velikimi in malimi črkami 20
7 Imenik 21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
8 Dnevnik klicev 23
23
Ogled imenika Iskanje vnosa Klicanje iz imenika Dostop do imenika med klicem Dodajanje vnosa Urejanje vnosa Izbris vnosa Izbris vseh vnosov Vnosi z neposrednim dostopom Ogled zabeleženih klicev Shranjevanje zabeleženega klica v
imenik Povratni klic Izbris zabeleženega klica Izbris vseh zabeleženih klicev 23
23
23
24
9 Seznam za ponovno izbiranje 15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
18
18
18
18
Ogled zabeleženih klicev za ponovno
izbiranje 25
25
10 Lastne nastavitve 26
26
26
11 Klicne funkcije 28
28
28
28
Prilagoditev prikaza telefona Prilagoditev zvokov Samodejna prekinitev klica Samodejni konferenčni klic Klicni način Izbira trajanja premora do ponovnega
klica Prvo zvonjenje Način ECO SL
28
29
29
3
S l ove n š či n a
Vsebina
12 Dodatne funkcije 30
30
30
30
13 Napredne nastavitve 31
31
31
31
32
Budilka Zaklepanje številčne tipkovnice Iskanje slušalke Registracija slušalk Odjava slušalk Obnovitev privzetih nastavitev Vrsta omrežja 14 Telefonski odzivnik 33
Vklop/izklop odzivnika 33
Nastavitev jezika odzivnika 33
Nastavitev načina odziva 33
Obvestila 34
Dohodna sporočila (DS) 35
Poslušanje trenutnega sporočila 36
Nastavitev kakovosti zvoka sporočila 36
Nastavitev zapoznitve zvonjenja 36
Dostop na daljavo 36
15 Privzete nastavitve 38
16 Tehnični podatki 39
17 Pogosta vprašanja 40
4
SL
Napajalne zahteve
• Ta izdelek zahteva električno napajanje
100-240 V AC. V primeru izpada
napajanja se lahko povezava prekine.
• Napetost v omrežju je klasificirana kot
TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih
omrežij), kot je določeno v standardu EN
60950.
Opozorilo
•• Električno omrežje je klasificirano kot nevarno.
Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite
napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da
bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.
Da bi preprečili poškodovanje ali napačno
delovanje
Pozor
•• Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v
navodilih za uporabo.
•• Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v
navodilih za uporabo.
•• Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik
s kovino.
•• Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali
polnilnika, ker boste na ta način izpostavljeni
visoki napetosti.
•• Polnilnik ne sme priti v stik s tekočino.
•• Če baterijo zamenjate z napačno baterijo,
obstaja nevarnost eksplozije.
•• Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
•• Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili
skupaj z izdelkom.
•• Pri priklopni opremi mora biti vtičnica
nameščena v bližini opreme in zlahka
dostopna.
•• Prostoročno aktiviranje lahko nenadoma
močno zviša glasnost v slušalki: poskrbite, da
slušalke ne boste imeli preblizu ušesu.
•• Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride
do izpada električnega napajanja. Za klice v sili
morate uporabiti drugo možnost.
•• Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini,
ki jo povzročajo grelne naprave ali neposredna
sončna svetloba.
•• Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj
ne padejo predmeti.
S l ove n š či n a
1 Pomembna
varnostna
navodila
•• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo
alkohol, amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih
sredstev, ker lahko poškodujejo telefon.
•• Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer
obstaja nevarnost eksplozije.
•• Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo
v stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost
zvoka in poškoduje izdelek.
•• Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko
povzročijo motnje.
•• Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če
jih postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
Temperatura pri delovanju in shranjevanju
• Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je
temperatura vedno med 0 °C in +35 °C
(32 °F do 95 °F).
• Izdelek hranite v prostoru, kjer je
temperatura vedno med -20 °C in +45
°C (-4 °F do 113 °F).
• Življenjska doba baterije se lahko zaradi
nizkih temperatur skrajša.
Izjava o skladnosti
Philips Consumer Lifestyle, P&A, izjavlja, da je
CD270/CD275 v skladu z bistvenimi zahtevami
in drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/
ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem
mestu www.p4c.philips.com.
Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan
v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o
radijski in telekomunikacijski terminalski opremi
(R&TTE). Skladno s to direktivo se lahko izdelek
uporablja v naslednjih državah:
SL
5
Skladnost s standardom GAP
Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke
in osnovne enote DECT™ GAP skladne z
osnovnim standardom delovanja, ne glede
na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota
sta skladni s standardom GAP, kar pomeni,
da zagotavljata osnovne funkcije: registracija
slušalke, prevzemanje linije, klicanje in
sprejemanje klica. Napredne funkcije morda
ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati
z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to
slušalko registrirati in uporabljati z osnovno
enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s
standardom GAP, najprej sledite postopku,
opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato
pa sledite postopku za registracijo slušalke,
opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati
slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti,
naj bo osnovna enota v načinu za registracijo,
nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih
proizvajalca slušalke.
Skladnost s standardi EMF
Družba Koninklijke Philips Electronics N.V.
izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov,
ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati
oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.
Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips
je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in
varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje
vseh zakonskih zahtev in standardov za
elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave
izdelka.
Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki
ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja,
da so njeni izdelki glede na razpoložljive
znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v
skladu z navodili in na predviden način.
Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju
mednarodnih standardov za elektromagnetna
polja in varnostnih standardov, kar družbi
omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije
za zgodnjo integracijo izdelkov.
6
SL
Odstranjevanje izrabljenih
izdelkov in baterij
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.
Če je na izdelku prečrtan simbol posode za
smeti s kolesi, je izdelek zajet v evropski direktivi
2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem
območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih
izdelkov ne smete odvreči med običajne
gospodinjske odpadke.
Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga
preprečiti morebitne negativne posledice za
okolje in zdravje ljudi.
Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski
direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odvreči
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega
zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna
odstranitev pomaga preprečiti morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je
bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev
in reciklažo namenjen finančni prispevek.
Okoljske informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili
smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti
na tri materiale: karton (škatla), polistirenska
S l ove n š či n a
pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke,
zaščitna penasta folija.)
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi
specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne
predpise o odlaganju embalažnega materiala,
izpraznjenih baterij in stare opreme.
Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska
Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno
odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi
odpadki.
Pozanimajte se o lokalnih pravilih za ločeno
zbiranje baterij. Pravilna odstranitev baterij
pomaga preprečiti morebitne negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi.
SL
7
2 Vaš CD270/
CD275
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo
nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.
com/welcome.
Vsebina škatle
Slušalka**
Polnilnik**
Osnovna enota z nosilcem (CD270)
Napajalni adapter**
Osnovna enota z nosilcem (CD275)
Telefonski kabel*
8
SL
S l ove n š či n a
Pregled telefona
Garancija
Uporabniški priročnik
Vodnik za hiter začetek
Opomba
•• * V nekaterih državah morate priključiti
telefonski adapter na telefonski kabel, nato pa
telefonski kabel v telefonsko vtičnico.
Opomba
•• ** V paketih z več slušalkami so dodatne
slušalke, polnilniki in napajalni adapterji.
SL
9
1
2
Slušalka
• Izbira funkcije na zaslonu
slušalke neposredno nad
tipko.
• Pomikanje navzgor po
meniju.
• Zvišanje glasnosti slušalke/
zvočnika.
• Vstop v dnevnik klicev.
• Pomikanje navzdol po
meniju.
• Znižanje glasnosti slušalke/
zvočnika.
• Vstop v imenik.
• Konec klica.
• Izhod iz menija/operacije.
• Pritisnite in držite za vklop/
izklop slušalke.
• Vklop/izklop zvočnika.
3
4
5
6
7
REDIAL
8
9
INT
10 Mikrofon
11
12
13 MENU
14
15
• Prikaz seznama za ponovno
izbiranje in izbira zadnje
klicane številke.
• Pritisnite za vnos premora.
• Pritisnite in držite za vklop/
izklop zvonjenja.
• Za notranje klice.
• Za konferenčne klice.
• Izklop/vklop zvoka
mikrofona.
• Pritisnite in držite za
zaklepanje/odklepanje
tipkovnice.
• Vstop v glavni meni.
• Klicanje in sprejemanje
klicev.
• Potrditev izbire.
• Odpiranje menija z
možnostmi.
16 Zvočnik
17 Vratca za baterijo
10
SL
Pregled osnovne enote
CD270
1
• Iskanje slušalk.
• Vstop v način za
registracijo.
CD275
S l ove n š či n a
Ikone na zaslonu
V stanju pripravljenosti ikone na glavnem
zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja
slušalka.
Ikona
1
2
Zvočnik
/
3
4
5
/
6
7
8
Indikator
LED
• Zvišanje/znižanje glasnosti
zvočnika.
• Vklop/izklop telefonskega
odzivnika.
• Brisanje sporočil.
• Preskok naprej/nazaj med
predvajanjem.
• Predvajanje sporočil.
• Zaustavitev predvajanja
sporočil.
Počasno utripanje v
1-sekundnem intervalu:
• Neprebrana sporočila.
Hitro utripanje v 0,5sekundnem intervalu:
• Pomnilnik telefonskega
odzivnika je poln.
Sveti:
• Odzivnik je vklopljen.
• Postopek odzivnika je v
teku.
• Daljinsko upravljanje prek
slušalke je v teku.
• Iskanje slušalk
• Vstop v način za registracijo
Opisi
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (polna, napol
prazna in prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, se črtice pomikajo,
dokler polnjenje ni končano.
Utripa ikona za prazno baterijo in
slišite opozorilni zvok.
Baterija je skoraj prazna in jo je
treba napolniti.
Prikazuje stanje povezave med
slušalko in osnovno enoto. Več
črtic pomeni močnejši signal.
Prikazuje datum.
Prikazuje čas.
Alarm je aktiviran.
Zvonjenje je izklopljeno.
Telefonski odzivnik
ECO
Nepredvajano glasovno
sporočilo.
Pomikanje navzgor za dodatne
možnosti
Pomikanje navzdol za dodatne
možnosti
Aktiviran je način ECO.
SL
11
3 Začetek uporabe
Pozor
3
Konca telefonskega kabla priključite v:
• telefonsko vtičnico na spodnji strani
osnovne enote;
• telefonsko vtičnico na steni.
•• Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke
preberite varnostna navodila v razdelku
“Pomembno”.
Povezava osnovne enote in
polnilnika
Opozorilo
•• Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da
napajalna napetost ustreza napetosti, ki je
natisnjena na zadnji ali spodnji strani telefona.
•• Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen
napajalni adapter.
Opomba
•• Če se naročite na hitro internetno povezavo
(DSL) prek telefonske linije, morate med
telefonski kabel in stensko vtičnico namestiti
filter DSL. Filter preprečuje nastanek šuma
in težav z ID-jem klicatelja, ki jih povzročajo
motnje povezave DSL. Za več informacij o filtrih
DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
•• Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani
osnovne enote.
1
2
12
Konca napajalnega adapterja priključite v:
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji
strani osnovne enote;
• napajalno vtičnico na steni.
Konca napajalnega adapterja priključite v
(za pakete z več slušalkami):
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji
strani polnilnika dodatne slušalke.
• napajalno vtičnico na steni.
SL
Namestitev slušalke
Pozor
•• Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte
vročini, soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
•• Uporabite le priložene baterije.
•• Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije!
Ne mešajte baterij različnih znamk ali vrst.
Opomba
•• Pred prvo uporabo baterije polnite 16 ur.
Opozorilo
•• Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije
preverite njihovo polariteto. Napačna
polariteta lahko poškoduje izdelek.
Preverjanje napolnjenosti
baterij
S l ove n š či n a
a Baterije so predhodno vstavljene v
slušalko. Pred polnjenjem z vratc za
baterije povlecite baterijski trak.
Ikona za baterijo prikazuje trenutno
napolnjenost baterije.
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (polna, napol
prazna in prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, se črtice pomikajo,
dokler polnjenje ni končano.
Ikona za prazno baterijo utripa.
Baterija je skoraj prazna in jo je
treba napolniti.
b Za polnjenje slušalke postavite slušalko
na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno
nameščena na osnovno enoto, slišite
potrditveni zvok.
»» Začne se polnjenje slušalke.
Če je baterija prazna, se slušalka izklopi. Če se
pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton,
ko je baterija skoraj prazna. Po opozorilu se klic
prekine.
Nastavitev države
Če želite, da bo telefon deloval, izberite svojo
državo.
1
2
Opomba
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem
baterij segreje.
3
Ko vidite pozdravno sporočilo, pritisnite
[V REDU].
Izberite svojo državo in za potrditev
pritisnite [V REDU].
»» Nastavitev države je shranjena.
Nastavite datum in čas.
»» Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.
»» Če želite datum in čas nastaviti
pozneje, pritisnite [NAZAJ], da
preskočite to nastavitev.
SL
13
Nastavitev datuma in časa
1
2
3
4
5
3
4
Izberite [URA & ALARM] > [DATUM/
ČAS], nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
S pritiskanjem številskih tipk vnesite
datum, nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže meni za
nastavitev časa.
S pritiskanjem številskih tipk vnesite čas.
• Če je čas v 12-urni obliki zapisa,
pritisnite / , da izberete [DOP.] ali
[POP.].
Za potrditev pritisnite [V REDU].
Pritisnite MENU.
Izberite [URA & ALARM] > [NAST.
FORMATA], nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
Izberite [NASTAV. DATUMA] ali
[NASTAV. ČASA].
Izberite nastavitev. Izberite [DD/
MM][MM/DD] kot prikaz datuma in [12
URNO] ali [24 URNO] kot prikaz časa.
Nato pritisnite [V REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Kaj je stanje pripravljenosti?
Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na
zaslonu stanja pripravljenosti so prikazani ime
slušalke, številka slušalke, datum in čas, ikona
signala in ikona za baterijo.
14
Prikazuje stanje povezave med
slušalko in osnovno enoto. Več
črtic pomeni močnejši signal.
Pritisnite MENU.
Nastavitev oblike zapisa
datuma in časa
1
2
Preverjanje moči signala
SL
•
•
Preden kličete ali sprejemate klice in
preden začnete uporabljati funkcije in
možnosti telefona, mora biti slušalka
povezana z osnovno enoto.
Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je
baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je
slušalka izven dosega. Napolnite baterijo
ali pa slušalko približajte osnovni enoti.
Vklop/izklop slušalke
•
Za izklop slušalke pritisnite in držite tipko
. Zaslon slušalke se izklopi.
Opomba
•• Ko je slušalka izklopljena, ne morete sprejemati
klicev.
•
Za vklop slušalke pritisnite in držite
pritisnjeno tipko
. Slušalka se vklaplja
nekaj sekund.
4 Klici
Opomba
•• Če pride do izpada napajanja, storitve v sili
niso dostopne.
Nasvet
•• Pred ali med klicem preverite moč signala. Za
dodatne informacije si oglejte “Preverjanje
moči signala” v razdelku Začetek uporabe.
1
2
3
Pritisnite tipko
S l ove n š či n a
Ponovno izbiranje zadnje klicane
številke
.
Pritisnite REDIAL.
Pritisnite [V REDU].
»» Zadnja klicana številka je izbrana.
Klicanje s seznama za ponovno izbiranje
Kličete lahko s seznama za ponovno izbiranje.
Nasvet
•• Za dodatne informacije si oglejte “Ponovno
izbiranje klica” v razdelku Seznam za ponovno
izbiranje.
Klicanje
Kličete lahko na naslednje načine:
• Hitro klicanje
• Izbira pred klicanjem
• Ponovno izbiranje zadnje klicane
številke
• Klicanje s seznama za ponovno
izbiranje
• Klicanje s seznama v imeniku
• Klicanje iz dnevnika klicev
Pritisnite tipko
Kličete lahko s seznama v imeniku.
Nasvet
•• Za dodatne informacije si oglejte “Klicanje iz
imenika” v razdelku Imenik.
Klicanje iz dnevnika klicev
Hitro klicanje
1
2
Klicanje iz imenika
Povratni klic lahko opravite iz dnevnika
odhodnih, prejetih ali neodgovorjenih klicev.
.
Izberite telefonsko številko.
»» Številka je izbrana.
»» Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.
Nasvet
•• Za dodatne informacije si oglejte “Povratni
klic” v razdelku Dnevnik klicev.
Izbira pred klicanjem
1
2
Izberite telefonsko številko.
• Za izbris števke pritisnite [NAZAJ].
• Za vnos premora pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
Za izvedbo klica pritisnite
.
Opomba
•• Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.
Opomba
•• Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki
skoraj prazna ali pa je slušalka izven dosega.
Napolnite baterijo ali pa slušalko približajte
osnovni enoti.
SL
15
Končanje klica
Klic lahko končate na naslednje načine:
• Pritisnite
; ali
• Če je aktivirana samodejna prekinitev
klica, slušalko postavite na osnovno
enoto ali polnilno postajo.
1
2
Sprejem klica
Ko zazvoni telefon, pritisnite
sprejem klica.
Popolno utišanje mikrofona
ali
Pritisnite tipko .
prostoročno telefoniranje, slušalke ne
približujte ušesom, da preprečite poškodbe
sluha.
Drugi klic
Opomba
•• Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če
imate pri ponudniku storitev naročeno storitev
za identifikacijo klicatelja.
Nasvet
•• V primeru zgrešenega klica se na slušalki
prikaže obvestilo.
Izklop zvonjenja za vse dohodne klice
Zvonjenje lahko izklopite na dva načina:
V stanju pripravljenosti pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
»» Na zaslonu se prikaže .
Ko telefon zazvoni, pritisnite
.
Nastavitev glasnosti slušalke
Pritisnite ali , da nastavite glasnost med klicem.
»» Glasnost slušalke je nastavljena, telefon
pa se vrne na zaslon za klicanje.
16
SL
Ponovno pritisnite , da vklopite
mikrofon.
»» Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.
Vklop ali izklop zvočnika
•• Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano
2
»» Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno
lahko slišite njegov glas.
za
Opozorilo
1
Med klicem pritisnite .
»» Na slušalki se prikaže [ZVOK IZKLJ.].
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
1
2
Med klicem pritisnite .
»» Prvi klic je zadržan.
Izberite drugo številko.
»» Izbrana je na zaslonu prikazana številka.
Sprejem drugega klica
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic,
lahko klic sprejmete na naslednje načine:
1
2
Pritisnite
in
za sprejem klica.
»» Prvi klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.
Pritisnite
in
, da končate trenutni
klic in sprejmete drugi klic.
S l ove n š či n a
Preklapljanje med dvema
klicema
Med klicema lahko preklapljate na naslednja
načina:
1
2
Pritisnite
in
; ali
Pritisnite [V REDU] in izberite [ZAM.
KLICA], nato ponovno pritisnite [V
REDU] za potrditev.
»» Trenutni klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Konferenčni klic
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja. Pri
ponudniku storitev preverite za dodatne
stroške.
Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema
klicema, pritisnite [V REDU], izberite
[KONFERENCA] in nato ponovno pritisnite [V
REDU] za potrditev.
»» Klica se združita in vzpostavljen je
konferenčni klic.
SL
17
5 Notranja
telefonska zveza
in konferenčni
klici
Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto
osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje
pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke
in zunanjimi klicatelji.
Klicanje na drugo slušalko
Opomba
•• Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2
slušalki, pritisnite INT za klicanje na drugo
slušalko.
1
2
3
4
Pritisnite INT. Prikažejo se slušalke, ki so
na voljo za notranjo telefonsko zvezo.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
[V REDU] za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Med klicem lahko preklapljate med eno in
drugo slušalko:
1
2
3
Pritisnite INT.
Trenutni klicatelj je zadržan.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
[V REDU] za potrditev.
»» Počakajte, da druga stran sprejme vaš
klic.
Preklapljanje med klici
Pritisnite INT za preklop med zunanjim in
notranjim klicem.
Prenos klica
1
2
3
Med klicem pritisnite INT.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
[V REDU] za potrditev.
Pritisnite
, ko druga stran sprejme vaš
klic.
»» Klic je zdaj prenesen v izbrano slušalko.
Na izbrani slušalki pritisnite .
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Konferenčni klic
Pritisnite
za preklic ali končanje
notranjega klica.
Trismerni konferenčni klic je klic med vami,
uporabnikom druge slušalke in zunanjimi
klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno
enoto.
Opomba
•• Če je izbrana slušalka zasedena zaradi klica,
slišite ton za zasedeno.
18
Med pogovorom po telefonu
SL
1
2
3
4
5
S l ove n š či n a
Med zunanjim klicem
Pritisnite INT za začetek notranjega klica.
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
»» Zunanji klicatelj je zadržan.
Izberite ali vnesite številko slušalke, nato
pritisnite [V REDU] za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Na izbrani slušalki pritisnite .
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Na slušalki pritisnite in držite pritisnjeno
tipko INT.
»» Zdaj ste vključeni v 3-smerni
konferenčni klic z zunanjim klicem in
izbrano slušalko.
Pritisnite
, da končate konferenčni klic.
Opomba
•• Pritisnite
, da se vključite v konferenčni
klic v teku z drugo slušalko, če je možnost
[DODAT. NAST.] > [KONFERENCA]
nastavljena na [VKLOP].
Med konferenčnim klicem
1
2
3
Pritisnite INT, da zadržite zunanji klic in se
vrnete k notranjemu klicu.
»» Zunanji klic je zadržan.
Pritisnite INT za preklapljanje med
zunanjim in notranjim klicem.
Pritisnite in držite pritisnjeno tipko INT,
da ponovno vzpostavite konferenčni klic.
Opomba
•• Če med konferenčnim klicem odložite eno
slušalko, ostane druga povezana z zunanjim
klicem.
SL
19
6 Besedilo in
številke
Besedilo in številke lahko vnesete za ime
slušalke, vnose v imenik in druge menijske
elemente.
Vnos besedila in številk
1
2
Za vnos izbranega znaka enkrat ali
večkrat pritisnite alfanumerično tipko.
Za izbris znaka pritisnite [NAZAJ].
Pritisnite / za premik kazalke levo in
desno.
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
SL
Znaki (velike črke)
.0,/:;“‘!¡?¿*+-%|
[Sp] 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥
¤ § ...
ABC2ÂÆÁÃĂÄÅĄÇ
ĆČ
DEF3ĎÐĖĚÉÊĘΔΦ
GHI4ĞÍÌÎÏİΓ
JKL5ΛŁĹĽ
MNO6ÑŇŃÓÔÕÖŐ
PQRS7ŘŞŠŚβΠΘΣ
TUV8ŢŤÙÚÛÜŮǚŰ
WXYZ9ÝŽŹŻſØΩΞΨ
Znaki (male črke)
.0,/:;“‘!¡?¿*+-%\^~|
[Sp] 1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥
[]{}¤§…
abc2àâÆáãâäåąçćč
def3ďđėĕèéêëęΔΦ
ghi4ğíìîïlΓ
jkl5Λłĺľ
mno6ñňńóôõöő
pqrs7řşšśβΠΘΣ
tuv8ţťùúûüůǚű
wxyz9ýžźżøΩΞΨ
Na primer za vnos imena “Paul”:
Pritisnite 7 enkrat: P
Pritisnite 2 enkrat: a
Pritisnite 8 dvakrat: u
Pritisnite 5 trikrat: l
Preklop med velikimi in
malimi črkami
Privzeto je prva črka vsake besede v stavku
velika, preostale pa so male. Za preklop med
velikimi in malimi črkami pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče
shraniti do 100 vnosov. Do imenika lahko
dostopite preko slušalke. Vsak vnos lahko
vsebuje do �����������������������������
������������������������������
-mestno ime in do 24-mestno
številko.
Ogled imenika
Opomba
•• Imenik si lahko ogledujete le na eni slušalki
naenkrat.
1
2
Pritisnite ali MENU > [IMENIK] >
[SEZNAM KLICEV] za vstop v meni
telefonskega imenika.
Izberite stik in si oglejte razpoložljive
informacije.
Iskanje vnosa
Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja
načina:
• Pomikajte se po seznamu stikov.
• Vnesite prvi znak stika.
Pomikanje po seznamu stikov
1
2
Pritisnite ali MENU > [IMENIK] >
[SEZNAM KLICEV] za vstop v meni
telefonskega imenika.
Pritisnite
imeniku.
in
za pomikanje po vnosih v
Vnos prvega znaka stika
1
Pritisnite ali MENU > [IMENIK] >
[SEZNAM KLICEV], da odprete seznam
v imeniku.
2
Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza
znaku.
»» Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem
znakom.
Klicanje iz imenika
1
2
3
Pritisnite ali MENU > [IMENIK] >
[SEZNAM KLICEV] za dostop do
imenika.
Na seznamu v imeniku izberite stik.
Pritisnite
za klicanje.
Dostop do imenika med
klicem
1
2
Pritisnite [V REDU], izberite [IMENIK],
nato ponovno pritisnite [V REDU] za
potrditev.
Izberite stik, nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
»» Lahko si ogledate številko.
Dodajanje vnosa
Opomba
•• Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki
prikaže obvestilo. Izbrišite nekaj vnosov, da
dodate nove.
1
2
3
4
Pritisnite MENU.
Izberite [IMENIK] > [NOV VNOS], nato
pritisnite [V REDU] za potrditev.
Vnesite ime, nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
Vnesite številko, nato pritisnite [V REDU]
za potrditev.
SL
21
S l ove n š či n a
7 Imenik
Nasvet
•• Za dodatne informacije o urejanju imena in
številke si oglejte razdelek Besedilo in številke.
4
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite [V REDU].
»» Vnos je izbrisan.
Opomba
•• V telefonski imenik se shrani le nova številka.
Nasvet
•• Pritisnite in držite pritisnjeno tipko za vnos
Izbris vseh vnosov
1
2
premora.
»» Nov vnos je shranjen.
Nasvet
3
Pritisnite MENU.
Izberite [IMENIK] > [IZBRIŠI VSE] in
pritisnite [V REDU] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite [V REDU].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
•• Za dodatne informacije o urejanju številk in
imen si oglejte del Besedilo in številke.
Urejanje vnosa
1
2
3
4
5
Pritisnite MENU.
Izberite [IMENIK] > [UREDITE VNOS],
nato pritisnite [V REDU] za potrditev.
Izberite stik, nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
Uredite ime, nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
Uredite številko, nato pritisnite [V REDU]
za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Vnosi z neposrednim
dostopom
Na voljo sta 2 vnosa z neposrednim dostopom
(tipki 1 in 2). Če shranjeno telefonsko številko
želite izbrati samodejno, pritisnite in držite tipko
v stanju pripravljenosti.
Tipki 1 in 2 sta prednastavljeni na [1_GLAS.
POŠTA] (številka za glasovno pošto) in
[2_INFOR. STOR.] (številka za informacijsko
storitev) operaterja omrežja, odvisno od države.
Urejanje vnosov z neposrednim
dostopom
1
Izbris vnosa
1
2
3
22
Pritisnite MENU.
Izberite [IMENIK] > [ZBRIŠI], nato
pritisnite [V REDU] za potrditev.
Izberite stik, nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
SL
2
3
4
Pritisnite MENU > [IMENIK] >
[UREDITE VNOS] in nato [V REDU] za
potrditev.
»» 2 vnosa z neposrednim dostopom sta
prikazana na vrhu seznama stikov.
Izberite vnos z neposrednim dostopom.
Uredite ime (razen 1_ in 2_) in pritisnite
[V REDU] za potrditev.
Uredite številko, nato pritisnite [V REDU]
za potrditev.
»» Nov vnos je shranjen.
V dnevniku klicev je shranjena zgodovina
vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina
dohodnega klica vključuje ime in številko
klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na
voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno
storitev za identifikacijo klicatelja.
Telefon lahko shrani do 20 zabeleženih klicev.
Če klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko
ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi klici
so prikazani v časovnem zaporedju z zadnjim
prejetim klicem na vrhu seznama.
Opomba
•• Preden pokličete nazaj neposredno s seznama
Shranjevanje zabeleženega
klica v imenik
1
2
3
4
5
6
klicev, preverite, ali je številka na seznamu
veljavna.
Ogled zabeleženih klicev
1
2
3
Pritisnite tipko .
Izberite [SEZNAM KLICEV] in pritisnite
[V REDU] za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite [V
REDU] za prikaz razpoložljivih informacij.
S l ove n š či n a
8 Dnevnik klicev
Pritisnite .
Izberite [SEZNAM KLICEV] in pritisnite
[V REDU] za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
Izberite [SHRANI ŠTEV-] in pritisnite [V
REDU] za potrditev.
Vnesite in uredite ime, nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
Vnesite in uredite številko, nato pritisnite
[V REDU] za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Povratni klic
1
2
3
4
Pritisnite .
Izberite možnost [SEZNAM KLICEV] in
pritisnite tipko [V REDU].
Na seznamu izberite zabeležen klic.
Pritisnite
za klicanje.
Izbris zabeleženega klica
1
2
3
4
5
6
Pritisnite .
Izberite [SEZNAM KLICEV] in pritisnite
[V REDU] za potrditev.
Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
Izberite [ZBRIŠI], nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
»» Na slušalki se prikažejo zahteve za
potrditev.
Za potrditev pritisnite [V REDU].
»» Vnos je izbrisan.
SL
23
Izbris vseh zabeleženih klicev
1
2
3
4
5
24
Pritisnite .
Izberite [SEZNAM KLICEV] in pritisnite
[V REDU] za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Pritisnite [V REDU], da odprete meni z
možnostmi.
Izberite [IZBRIŠI VSE] in pritisnite [V
REDU] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite [V REDU].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
SL
Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena
zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali
številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani
do 5 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.
Ogled zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
1
2
3
Pritisnite REDIAL, da odprete seznam
klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite [V
REDU] za potrditev.
Izberite [POGLED] za prikaz
razpoložljivih informacij.
Ponovno izbiranje klica
1
2
Pritisnite REDIAL.
Izberite zabeleženo številko, ki jo želite
poklicati. Pritisnite .
»» Številka je izbrana.
Izbris zabeleženega klica za ponovno
izbiranje
1
2
3
4
Pritisnite REDIAL, da odprete seznam
klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
Izberite [ZBRIŠI] in pritisnite [V REDU]
za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite [V REDU].
»» Vnos je izbrisan.
Izbris vseh zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
1
2
3
4
5
Pritisnite REDIAL, da odprete seznam
klicev.
Pritisnite [V REDU], da odprete meni z
možnostmi.
Izberite [IZBRIŠI VSE] in pritisnite [V
REDU] za potrditev.
Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite [V REDU].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
Shranjevanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje v imenik
1
2
3
4
5
Pritisnite REDIAL, da odprete seznam
klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
Izberite [SHRANI ŠTEV-] in pritisnite [V
REDU] za potrditev.
Vnesite in uredite ime, nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
Vnesite in uredite številko, nato pritisnite
[V REDU] za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
SL
25
S l ove n š či n a
9 Seznam za
ponovno
izbiranje
10Lastne
nastavitve
Prilagodite nastavitve, da bo telefon ustrezal
vašim željam.
Prilagoditev prikaza telefona
Poimenovanje slušalke
Ime slušalke ima lahko do 12 znakov. Prikazano
je na zaslonu slušalke v stanju pripravljenosti.
1
2
3
4
Pritisnite MENU.
Izberite [OSEBNE NAST.] > [IME SLUŠ.],
nato pritisnite [V REDU] za potrditev.
Vnesite ali uredite ime. Za izbris znaka
pritisnite [NAZAJ].
Za potrditev pritisnite [V REDU].
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev jezika na zaslonu
Prilagoditev zvokov
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke
Izbirate lahko med 10 melodijami zvonjenja.
1
2
3
3
1
2
3
Pritisnite MENU.
Izberite [OSEBNE NAST.] > [TON
SLUŠ.] > [GLASNOST], nato pritisnite
[V REDU] za potrditev.
Izberite stopnjo glasnosti, nato pritisnite
[V REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nasvet
•• Če želite izklopiti melodijo zvonjenja,
pritisnite in držite pritisnjeno tipko v stanju
pripravljenosti. Nato se na zaslonu prikaže .
Pritisnite MENU.
Izberite [OSEBNE NAST.] > [JEZIK],
nato pritisnite [V REDU] za potrditev.
Izberite jezik, nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev tona tipke
Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke
na slušalki.
1
2
3
26
Izberite melodijo zvonjenja, nato pritisnite
[V REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti
melodije zvonjenja ali [IZKLOP].
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več
1
2
Izberite [OSEBNE NAST.] > [TON
SLUŠ.] > [MEL. ZVONJ.], nato pritisnite
[V REDU] za potrditev.
Nastavitev glasnosti melodije
zvonjenja slušalke
Opomba
jezikov.
•• Jeziki, ki so na voljo za izbiro, se razlikujejo
glede na državo.
Pritisnite MENU.
SL
Pritisnite MENU.
Izberite [OSEBNE NAST.] > [TON
SLUŠ.] > [ZVOK TIPK], nato pritisnite
[V REDU] za potrditev.
Izberite [VKLOP]/[IZKLOP], nato
pritisnite [V REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
S l ove n š či n a
Izboljšanje kakovosti zvoka
Zvočni način XHD (Extreme High
Definition) je posebna funkcija, ki prenaša
visokokakovostne signale v slušalko. Zaradi nje
daje zvok pri telefonskih pogovori vtis, da je
sogovornik v vaši neposredni bližini.
V stanju pripravljenosti
1
2
3
Pritisnite MENU.
Izberite [DODAT. NAST.] > [XHD
ZVOK], nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
Izberite novo nastavitev, nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Med klicem
1
2
3
Pritisnite [V REDU], da odprete meni z
možnostmi.
Spremenite nastavitev XHD.
Za potrditev pritisnite [V REDU].
»» Nastavitev je shranjena.
SL
27
11Klicne funkcije
Klicni način
Telefon podpira številne klicne funkcije, ki vam
pomagajo obravnavati in upravljati klice.
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo
Samodejna prekinitev klica
Če želite končati klic, slušalko preprosto
položite na osnovno enoto ali polnilno postajo.
Aktiviranje/deaktiviranje samodejne
prekinitve klica
1
2
3
Pritisnite MENU.
Izberite [OSEBNE NAST.] > [SAM.
PREKINI], nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
Izberite [VKLOP]/[IZKLOP], nato
pritisnite [V REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Ko je samodejna prekinitev klica izklopljena, se
zvočnik samodejno vklopi.
Samodejni konferenčni klic
Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo
slušalko, pritisnite .
Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega
konferenčnega klica
1
2
3
28
Pritisnite MENU.
Izberite [DODAT. NAST.] >
[KONFERENCA], nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
Izberite [VKLOP]/[IZKLOP], nato
pritisnite [V REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
tonsko in pulzno izbiranje.
Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja
v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF)
in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne
informacije se obrnite na ponudnika storitev.
Nastavitev klicnega načina
1
2
3
Pritisnite MENU.
Izberite [DODAT. NAST.] > [NAČIN
KLICA], nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
Izberite klicni način, nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je vaš telefon v načinu za pulzno izbiranje,
med klicem pritisnite za začasen tonski način.
Prikaže se ‘d’. Števke, vnesene za ta klic, se
nato pošljejo kot tonski signali.
Izbira trajanja premora do
ponovnega klica
Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega
klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi
klic. Običajno je telefon že prednastavljen za
trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate
lahko med tremi možnostmi: [KRATKI],
[SREDNJI] in [DOLGI]. Število razpoložljivih
možnosti se razlikuje glede na državo. Za
podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.
1
2
3
Pritisnite MENU.
Izberite [DODAT. NAST.] > [ČAS PON.
KLICA], nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
Izberite možnost, nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Prvo zvonjenje
Če ste pri ponudniku storitev naročeni
na storitev za identifikacijo klicatelja, lahko
telefon utiša prvo zvonjenje, preden se na
zaslonu prikaže ID klicatelja. Telefon lahko
po ponastavitvi samodejno zazna, ali imate
naročeno storitev za identifikacijo klicatelja,
in utiša prvo zvonjenje. To storitev lahko
spremenite po svojih željah. Ta funkcija velja le za
modele s podporo za prvo zvonjenje.
Način ECO
S l ove n š či n a
Nastavitev trajanja premora do
ponovnega klica
Način ECO zmanjša oddajno moč slušalke in
osnovne enote.
1
2
3
Pritisnite MENU.
Izberite [DODAT. NAST.] > [ECO], nato
pritisnite [V REDU] za potrditev.
Izberite [VKLOP]/[IZKLOP], nato
pritisnite [V REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»» Prikaže se ECO.
Opomba
•• Če je aktiviran način ECO, se lahko zmanjša
doseg povezave med slušalko in osnovno
enoto.
Vklop/izklop prvega zvonjenja
1
2
3
Pritisnite MENU.
Izberite [DODAT. NAST.] > [PRVO
ZVONJENJE], nato pritisnite [V REDU]
za potrditev.
Izberite [VKLOP]/[IZKLOP], pritisnite [V
REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če želite ponastaviti stanje prvega zvonjenja,
pojdite v meni za ponastavitev.
SL
29
12Dodatne funkcije
Telefon ponuja dodatne funkcije, s pomočjo
katerih ste vseskozi organizirani in obveščeni.
Budilka
Telefon ima vgrajeno budilko. Če jo želite
nastaviti, preverite spodnje informacije.
Zaklepanje številčne
tipkovnice
Številčno tipkovnico lahko zaklenete, da
preprečite nenamerne pritiske gumbov.
Zaklepanje številčne tipkovnice
1
Nastavitev alarma
1
2
3
4
Pritisnite MENU.
Izberite [URA & ALARM] > [ALARM],
nato pritisnite [V REDU] za potrditev.
Nasvet
•• Pritisnite
/ za preklapljanje med
[DOP.]/[POP.] .
Izklop alarma
Ob sprožitvi alarma
1
Pritisnite katerokoli tipko, da izklopite
alarm.
Pred sprožitvijo alarma
1
2
3
30
Opomba
•• Ko je tipkovnica zaklenjena, ne morete
klicati. Lahko pa sprejemate dohodne klice.
Tipkovnica se med klicem odklene, a se po
končanem klicu ponovno samodejno zaklene.
Izberite [VKLOP] in pritisnite [V REDU]
za potrditev.
S pritiskanjem številskih tipk vnesite čas in
nato pritisnite [V REDU] za potrditev.
»» Alarm je nastavljen in na zaslonu se
prikaže .
Pritisnite MENU.
Izberite [URA & ALARM] > [ALARM],
nato pritisnite [V REDU] za potrditev.
Izberite [IZKLOP] in pritisnite [V REDU]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
V stanju pripravljenosti pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
»» Tipkovnica je zaklenjena.
Odklepanje številčne tipkovnice
1
Pritisnite in držite pritisnjeno tipko .
»» Tipkovnica se odklene.
Iskanje slušalke
1
2
3
Pritisnite tipko
na osnovni enoti.
»» Zazvonijo vse slušalke, povezane s to
osnovno enoto.
Za prekinitev zvonjenja ponovno
pritisnite tipko
na osnovni enoti.
»» Vse slušalke prenehajo zvoniti; ali
Za prekinitev zvonjenja na eni od slušalk
pritisnite poljubno tipko.
Registracija slušalk
V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke.
V osnovni enoti lahko registrirate do pet slušalk.
Samodejna registracija
1
Slušalko položite na osnovno enoto.
»» Slušalka zazna osnovno enoto in
samodejno izvede registracijo.
»» Registracija je končana v manj kot
dveh minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Opomba
•• Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je
mogoče spremeniti.
Odjava slušalk
1
2
3
4
5
Ročna registracija
Če samodejna registracija ne uspe, slušalko
ročno registrirajte v osnovni enoti.
1
2
3
4
5
S l ove n š či n a
13Napredne
nastavitve
Če imata dve slušalki v skupni rabi isto
osnovno enoto, lahko slušalko odjavite z
drugo slušalko.
Pritisnite MENU.
Izberite [DODAT. NAST.] > [ODJAVA],
nato pritisnite [V REDU] za potrditev.
Izberite številko slušalke za odjavo.
Za potrditev pritisnite [V REDU].
»» Slušalka je odjavljena.
Nasvet
•• Številka slušalke se prikaže poleg imena
slušalke v stanju pripravljenosti.
Na slušalki pritisnite MENU.
Izberite [DODAT. NAST.] > [REGISTER],
nato pritisnite [V REDU] za potrditev.
Pritisnite in 5 sekund držite pritisnjeno
tipko
na osnovni enoti, dokler ne
zaslišite potrditvenega piska.
Vnesite PIN sistema. Za popravke
pritisnite [NAZAJ].
Za potrditev kode PIN pritisnite [V REDU].
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Opomba
•• Če je koda PIN napačna ali če v določenem
času ni najdene nobene osnovne enote, se
na zaslonu slušalke prikaže obvestilo. Če
registracija ne uspe, ponovite zgornji postopek.
Obnovitev privzetih nastavitev
Nastavitve telefona lahko ponastavite na
originalne tovarniške nastavitve.
1
2
3
Pritisnite MENU.
Izberite [DODAT. NAST.] >
[PONASTAVI], nato pritisnite [V REDU]
za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite [V REDU].
»» Vse nastavitve so ponastavljene.
»» Prikaže se pozdravni zaslon.
Nasvet
•• Za dodatne informacije o privzetih nastavitvah
si oglejte razdelek Privzete nastavitve.
SL
31
Vrsta omrežja
Opomba
•• Ta funkcija je na voljo samo pri modelih s
podporo za vrsto omrežja.
1
2
3
32
Pritisnite MENU.
Izberite [DODAT. NAST.] > [VRSTA
OMREŽJA] in pritisnite [V REDU].
Izberite vrsto omrežja in pritisnite [V
REDU].
»» Nastavitev je shranjena.
SL
Opomba
•• Na voljo samo za CD275.
Telefon vključuje odzivnik, ki snema
neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Privzeto je
odzivnik nastavljen na način [ODG. IN SNEM.]
. Do odzivnika lahko dostopite tudi na daljavo
in nastavitve spremenite prek menija odzivnika
v slušalki.
Indikator LED na osnovni enoti zasveti, če je
odzivnik vklopljen.
Nastavitev jezika odzivnika
S l ove n š či n a
14Telefonski
odzivnik
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več
jezikov.
Jezik odzivnika je jezik za obvestila.
1
2
3
4
Pritisnite MENU.
Izberite [ODZIVNIK] > [NASTAVIT.]
>[GLAS. JEZ.].
Za potrditev pritisnite [V REDU].
Izberite jezik, nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Vklop/izklop odzivnika
Nastavitev načina odziva
Odzivnik lahko vklopite/izklopite prek osnovne
enote ali slušalke.
Odzivnik lahko nastavite in določite, ali lahko
klicatelj pusti sporočilo. Izberite [ODG. IN
SNEM.], če želite klicateljem omogočiti puščanje
sporočil. Izberite [SAMO ODG.], če želite
klicateljem preprečiti puščanje sporočil.
Prek slušalke
1
2
3
Pritisnite MENU.
Izberite [ODZIVNIK] > [ODZ. VKL/
IZK], nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
Izberite [VKLOP]/[IZKLOP], nato
pritisnite [V REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Prek osnovne enote
1
Pritisnite za vklop/izklop odzivnika v
stanju pripravljenosti.
1
2
3
Pritisnite MENU.
Izberite [ODZIVNIK] > [NAČIN ODG.],
nato pritisnite [V REDU] za potrditev.
Izberite način odziva, nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno
preklopi v način [SAMO ODG.].
Opomba
•• Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne
klice po določenem številu zvonjenj na osnovi
nastavitve zapoznitve zvonjenja.
SL
33
Obvestila
Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj,
ko odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2
predhodno posneti obvestili: način [ODG. IN
SNEM.] in način [SAMO ODG.].
Snemanje obvestila
Največja dolžina obvestila, ki ga lahko
posnamete, je 3 minute. Novo posneto
obvestilo samodejno nadomesti starega.
1
2
3
4
5
6
Poslušanje obvestila
1
2
3
4
Izberite [ODG. IN SNEM.] ali [SAMO
ODG.], nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
Izberite [POSNETEK] in pritisnite [V
REDU] za potrditev.
Snemanje se začne po pisku.
Pritisnite [V REDU] za zaustavitev
snemanja ali pa se le-to zaustavi po treh
minutah.
»» Novo posneto obvestilo lahko
poslušate na slušalki.
obvestilo, izbrišite trenutno obvestilo.
Opomba
•• Pri snemanju obvestila govorite v mikrofon.
Izberite [ODG. IN SNEM.] ali [SAMO
ODG.], nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
Izberite [PREDVAJAJ] in pritisnite [V
REDU] za potrditev.
»» Poslušate lahko trenutno obvestilo.
•• Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več
poslušati obvestila.
Brisanje obvestila
1
2
3
4
Opomba
•• Če želite obnoviti predhodno posneto
Izberite [ODZIVNIK] > [OBVESTILO],
nato pritisnite [V REDU] za potrditev.
Opomba
Pritisnite MENU.
Izberite [ODZIVNIK] > [OBVESTILO],
nato pritisnite [V REDU] za potrditev.
Pritisnite MENU.
5
6
Pritisnite MENU.
Izberite [ODZIVNIK] > [OBVESTILO],
nato pritisnite [V REDU] za potrditev.
Izberite [ODG. IN SNEM.] ali [SAMO
ODG.], nato pritisnite [V REDU] za
potrditev.
Izberite [ZBRIŠI] in pritisnite [V REDU]
za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite [V REDU].
Predhodno posneto obvestilo je
obnovljeno.
Opomba
•• Predhodno posnetega obvestila ni mogoče
izbrisati.
34
SL
Vsako sporočilo je lahko dolgo do tri minute.
Ko prejmete nova sporočila, na odzivniku utripa
indikator za novo sporočilo, na slušalki pa se
prikaže obvestilo.
Opomba
•• Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča
sporočilo, se snemanje zaustavi in lahko se
neposredno pogovarjate s klicateljem.
Na slušalki
1
2
•
•
•
S l ove n š či n a
Dohodna sporočila (DS)
Pritisnite MENU.
Izberite [ODZIVNIK] > [PREDVAJAJ],
nato pritisnite [V REDU] za potrditev.
»» Začne se predvajanje novih sporočil.
Če ni novih sporočil, se začne
predvajanje starih sporočil.
Pritisnite [NAZAJ] za zaustavitev
poslušanja.
Pritisnite [V REDU], da odprete meni z
možnostmi.
Pritisnite / , da zvišate/znižate glasnost.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno
preklopi v način [SAMO ODG.]. Izbrišite stara
sporočila, da boste lahko sprejeli nova.
Izbris dohodnega sporočila
Na osnovni enoti
1
Poslušanje dohodnih sporočil
Dohodna sporočila lahko poslušate v istem
zaporedju, kot so posneta.
Na osnovni enoti
•
•
•
•
•
Začetek/zaustavitev poslušanja: Pritisnite
.
Nastavitev glasnosti: Pritisnite /
.
Preskok nazaj:
- Ko poslušate sporočila, pritisnite , če
želite poslušati sporočilo od začetka.
- V prvi sekundi predvajanja trenutnega
sporočila pritisnite
za poslušanje
prejšnjega sporočila.
Preskok naprej: Pritisnite
za preskok
na naslednje sporočilo.
Izbris trenutnega sporočila: Pritisnite .
Pritisnite
med poslušanjem sporočila.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Na slušalki
1
2
Med poslušanjem sporočila pritisnite [V
REDU], da odprete meni z možnostmi.
Izberite [ZBRIŠI] in pritisnite [V REDU]
za potrditev.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Izbris vseh starih dohodnih sporočil
Na osnovni enoti
1
V stanju pripravljenosti pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Opomba
•• Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.
SL
35
Na slušalki
1
2
3
Na slušalki pritisnite MENU.
Izberite [ODZIVNIK] > [IZBRIŠI VSE],
nato pritisnite [V REDU] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite [V REDU].
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Opomba
•• Izbrišete lahko le prebrana sporočila. Izbrisanih
sporočil ni mogoče obnoviti.
Nastavitev zapoznitve
zvonjenja
Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden
odzivnik sprejme klic.
1
2
3
Pritisnite MENU.
Izberite [ODZIVNIK] > [NASTAVIT.]
> [ZAMIK ZVON.], nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
Izberite novo nastavitev, nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
Poslušanje trenutnega
sporočila
Klicatelja lahko slišite, medtem ko pušča
sporočilo. Pritisnite , če želite sprejeti klic.
Na osnovni enoti
Pritisnite / , da nastavite glasnost
zvočnika med poslušanjem trenutnega
sporočila. Z najnižjo stopnjo glasnosti se
poslušanje trenutnega sporočila izklopi.
Nastavitev kakovosti zvoka
sporočila
Nastavite lahko kakovost zvoka sporočil, prejetih
z odzivnika.
1
2
3
36
Pritisnite MENU.
Izberite [ODZIVNIK] > [NASTAVIT.] >
[KAKOV. SPOROČ.], nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
Izberite novo nastavitev, nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
•• Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti
odzivnik vklopljen.
Nasvet
•• Ko do odzivnika dostopate na daljavo,
priporočamo, da zapoznitev zvonjenja
nastavite na način [EKONOM.]. To je
gospodaren način upravljanja sporočil. Ob
novih sporočilih odzivnik sprejme klic po 3
zvonjenjih; ko ni sporočil, pa ga sprejme po 5
zvonjenjih.
Dostop na daljavo
Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S
telefonom s tonskim izbiranjem preprosto
pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo
PIN.
Opomba
•• Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot
koda PIN sistema. Prednastavljena koda PIN
je 0000.
1
2
3
4
5
Pritisnite MENU.
Izberite [ODZIVNIK] > [NASTAVIT.] >
[DALJ. DOSTOP] > [SPREMENI PIN] in
pritisnite [V REDU] za potrditev.
Vnesite staro kodo PIN in pritisnite [V
REDU] za potrditev.
Dostop do odzivnika na daljavo
1
2
3
Vnesite novo kodo PIN in pritisnite [V
REDU] za pritrditev.
Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite
[V REDU] za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na
daljavo
3
Pritisnite MENU.
Izberite [ODZIVNIK] > [NASTAVIT.]
> [DALJ. DOSTOP], nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
Izberite novo nastavitev, nato pritisnite [V
REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
S telefonom s tonskim izbiranjem
pokličite na domačo številko.
Ko slišite obvestilo, vnesite #.
Vnesite kodo PIN.
»» Zdaj imate dostop do telefonskega
odzivnika in lahko poslušate nova
sporočila.
Opomba
•• Preden telefon prekine povezavo, imate 2
možnosti za vnos prave kode PIN.
4
Dostop do odzivnika na daljavo lahko
omogočite ali blokirate.
1
2
S l ove n š či n a
Spreminjanje kode PIN
Pritisnite tipko za izvršitev funkcije.
Seznam razpoložljivih funkcij si oglejte
v spodnji tabeli ukazov za dostop na
daljavo.
Opomba
•• Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno
prekine povezavo, če 8 sekund ne pritisnete
nobene tipke.
Ukazi za dostop na daljavo
Tipka
1
2
3
6
7
8
9
Funkcija
Ponovitev trenutnega ali
poslušanje prejšnjega sporočila.
Poslušanje sporočil.
Preskok na naslednje sporočilo.
Izbris trenutnega sporočila.
Vklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem
sporočil).
Zaustavitev poslušanja
sporočila.
Izklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem
sporočil).
SL
37
15Privzete
nastavitve
Jezik*
Ime slušalke
Datum
Oblika zapisa datuma*
Čas*
Oblika zapisa časa*
Alarm
Seznam v imeniku
Samodejna prekinitev
klica
Čas premora do
ponovnega klica*
Prvo zvonjenje*
Konferenčni klic
Klicni način*
Melodija zvonjenja
slušalke*
Glasnost sprejemnika
Glasnost zvonjenja
slušalke
Pisk tipk na slušalki
Zvok XHD
Dnevnik dohodnih klicev
Seznam za ponovno
izbiranje
38
SL
Odvisno od
države
PHILIPS
01/01/10
Odvisno od
države
Odvisno od
države
Odvisno od
države
Izključeno
Nespremenjen
Vključeno
Odvisno od
države
Odvisno od
države
Izključeno
Tonsko
Odvisno od
države
Glasnost 3
Stopnja 3
Vključeno
Vključeno
Prazno
Prazno
Telefonski odzivnik
Stanje odzivnika
Način odzivnika
Poslušanje trenutnega
sporočila na osnovni
enoti
Pomnilnik za obvestila
Pomnilnik dohodnih
sporočil
Dostop na daljavo
Koda PIN
Jezik glasu
Zapoznitev zvonjenja
Glasnost zvočnika
Vključeno
[ODG. IN SNEM.]
Vključeno
Predhodno
posneto obvestilo
Prazno
Izključeno
0000
Odvisno od države
5 zvonjenj
Stopnja 3
Opomba
•• *Funkcije, odvisne od države
Zaslon
• LCD z jantarno osvetlitvijo ozadja
Splošne funkcije telefona
• Dvojni način identifikacije imena in
številke klicatelja
• Konferenčni klic in glasovna pošta
• Notranja telefonska zveza
• Najdaljši čas pogovora: 12 ur
Seznam v imeniku, Seznam za ponovno
izbiranje in Dnevnik klicev
• Seznam v imeniku s 100 vnosi
• Seznam za ponovno izbiranje s 5 vnosi
• Dnevnik klicev z 20 vnosi
Baterija
• CORUN: Ni-MH AAA 1,2 V 550 mAh
• BYD: Ni-MH AAA 1,2 V 550 mAh
Adapter
Osnovna enota in polnilnik
• Salom, SSW-1920EU-2, vhod: 100-240 V,
50/60 Hz, 0,2 A; izhod: 6 V, 500 mA
• Salom, SSW-1920UK-2, vhod: 100-240 V,
50/60 Hz, 0,2 A; izhod: 6 V, 500 mA
• ESL, IA5060G, vhod: 100-240 V, 50/60
Hz, 0,2 A; izhod: 6 V, 500 mA
• ESL, PI5060G, vhod: 100-240 V, 50/60
Hz, 0,2 A; izhod: 6 V, 500 mA
• ESL, PI5060B, vhod: 100-240 V, 50/60 Hz,
0,2 A; izhod: 6 V, 500 mA
Poraba energije
• Poraba energije v stanju pripravljenosti:
približno 0,60 W (CD270); 0,65 W
(CD275)
Teža in dimenzije (CD270)
• Slušalka: 125,6 g
• 46,1 x 164,5 x 27,5 mm (Š x V x G)
• Osnovna enota: 97 g
• 108,4 x 79,5 x 102,0 mm (Š x V x G)
• Polnilnik: 49 g
• 73,1 x 78,6 x 89,0 mm (Š x V x G)
Teža in dimenzije (CD275)
• Slušalka: 125,6 g
• 46,1 x 164,5 x 27,7 mm (Š x V x G)
• Osnovna enota: 125,5 g
• 108,4 x 79,5 x 102,0 mm (Š x V x G)
• Polnilnik: 49 g
• 73,1 x 78,6 x 89,0 mm (Š x V x G)
Temperaturni razpon
• Delovanje: 0 °C do +35 °C (32 °F do 95
°F)
• Shranjevanje: -20 °C do +45 °C (-4 °F do
113 °F)
Relativna vlažnost
• Delovanje: do 95 % pri 40 °C
• Shranjevanje: do 95 % pri 40 °C
SL
39
S l ove n š či n a
16Tehnični podatki
17Pogosta
vprašanja
Na zaslonu ni črtic za signal.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Če se na zaslonu slušalke prikaže
[NEPRIJAVLJEN], registrirajte slušalko.
Nasvet
•• Za dodatne informacije si oglejte “Registracija
slušalk” v razdelku Napredne nastavitve.
Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe
registrirati v osnovni enoti?
Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite
neuporabljene slušalke in poskusite znova.
Ni znaka centrale
•• Preverite priključke telefona.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
Ni potrditvenega tona
•• Slušalka ni pravilno položena na osnovno
enoto ali polnilnik.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
Ne morem spremeniti nastavitev glasovne
pošte. Kaj naj naredim?
Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik
storitev in ne telefon. Če želite spremeniti
nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.
Slušalka na polnilniku se ne polni.
•• Poskrbite, da so baterije pravilno
vstavljene.
•• Poskrbite, da je slušalka pravilno položena
na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže
ikona za baterijo.
•• Baterije so okvarjene. Kupite nove.
Ni prikaza
•• Poskrbite, da so baterije napolnjene.
•• Poskrbite za napajanje in telefonske
priključke.
40
SL
Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)
•• Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte
jo osnovni enoti.
•• Telefon motijo bližnje električne naprave.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
•• Telefon je v prostoru z debelimi zidovi.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
Slušalka ne zvoni.
Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja
slušalke.
ID klicatelja se ne prikaže.
•• Storitev ni aktivirana. Preverite pri
ponudniku storitev.
•• Informacije o klicatelju so prikrite ali niso
na voljo.
Kaj se dogaja s telefonom, če se na zaslonu
prikaže [ČAKAM…]?
Telefon išče po pomnilniku imenika in dnevniku
klicev. Vse informacije so shranjene v osnovni
enoti. Slušalka nato po nekaj sekundah pridobi
podatke iz osnovne enote. Ko pritisnete /
, se informacije iz dnevnika klicev/imenika
prikažejo na slušalki.
Slušalka izgubi povezavo z osnovno enoto ali
pa je zvok med klicem popačen.
Preverite, ali je aktiviran način ECO. Izklopite
ga, da povečate doseg slušalke in zagotovite
optimalne razmere za klic.
Opomba
•• Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite
napajanje slušalke in osnovne enote. Poskusite
znova čez eno minuto.
ANNEX 1
English
Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this equipment is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
Finnish
Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch
Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG.
French
Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que cet appareil est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.
Swedish
Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna utrustning står i
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish
Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German
Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Produkts
mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der
Richtlinie 1999/5/EG.
Greek
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ
Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian
Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo apparecchio
è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla
direttiva 1999/5/CE.
Spanish
Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el equipo
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese
Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que este equipamento está conforme com
os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Property of Philips Consumer Lifestyle
0168
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Printed in China
IFU_CD270-275_53_SL_V1.2
WK10233
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement