Philips CD4901B/53, CD4902B/53, CD4951B/53 User manual

Philips CD4901B/53, CD4902B/53, CD4951B/53 User manual
Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome
CD490
CD495
Uporabniški priročnik
1 Pomembna varnostna navodila 3
2 Vaš telefon 4
4
5
6
7
7
3 Začetek uporabe 8
8
9
Vsebina škatle Pregled telefona Pregled osnovne enote Ikone glavnega menija Ikone na zaslonu Povezava osnovne enote in polnilnika Namestitev slušalke Konfiguriranje telefona (odvisno od
države) Polnjenje slušalke Preverjanje napolnjenosti baterij Kaj je stanje pripravljenosti? Preverjanje moči signala 4Klici Klicanje Sprejem klica Končanje klica Nastavitev glasnosti slušalke/zvočnika Popolno utišanje mikrofona Vklop ali izklop zvočnika Drugi klic Sprejem drugega klica Preklapljanje med klicema Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji 5 Notranja telefonska zveza in
konferenčni klici Klicanje na drugo slušalko Prenos klica Konferenčni klic 6 Besedilo in številke 9
10
10
10
11
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
17
Vnos besedila in številk 17
Preklop med velikimi in malimi črkami 17
7Imenik Ogled imenika Iskanje vnosa Klicanje iz imenika Dostop do imenika med klicem Dodajanje vnosa Urejanje vnosa Izbris vnosa Izbris vseh vnosov Nastavitev osebne melodije Dodajanje stika na seznam izjem 18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
8 Dnevnik klicev 20
Vrsta seznama klicev 20
Ogled zabeleženih klicev 20
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik 20
Povratni klic 20
21
Izbris zabeleženega klica Izbris vseh zabeleženih klicev 21
9 Seznam za ponovno izbiranje Ogled zabeleženih klicev za ponovno
izbiranje Ponovno izbiranje klica Shranjevanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje v imenik Izbris zabeleženega klica za ponovno
izbiranje Izbris vseh zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje 22
22
22
22
22
22
10 Nastavitve telefona 23
23
24
24
25
25
25
11 Budilka 26
26
26
Nastavitve zvoka Nastavitev datuma in časa Način ECO Poimenovanje slušalke Nastavitev jezika na zaslonu Nastavitve zaslona Nastavitev alarma Izklop alarma SL1
S l ovenšči na
Vsebina
12Storitve Samodejni konferenčni klic Zapora klicev Vrsta seznama klicev Samodejna predpona Vrsta omrežja Izbira trajanja premora do ponovnega
klica Klicni način Prvo zvonjenje Samodejna nastavitev ure Registracija slušalk Odjava slušalk Klicne storitve Obnovitev privzetih nastavitev 27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30
31
13 Otroška varuška 32
32
32
33
14 Telefonski odzivnik 34
34
34
34
34
35
15 Struktura menija 39
16 Tehnični podatki 42
Vklop/izklop otroške varuške Pošiljanje opozorila Nastavitev glasnosti joka Vklop ali izklop telefonskega odzivnika Nastavitev jezika odzivnika Nastavitev načina odziva Obvestila Dohodna sporočila (DS) 17Obvestilo 43
Izjava o skladnosti 43
Skladnost s standardom GAP 43
Skladnost s standardi EMF 43
Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij 43
18 Pogosta vprašanja 2
SL
45
19Dodatek 46
46
20Kazalo 48
Tabele za vnos besedila in številk Napajalne zahteve
• Ta izdelek zahteva električno napajanje 100240 V AC. V primeru izpada napajanja se
lahko povezava prekine.
• Napetost v omrežju je klasificirana kot TNV3 (napetosti telekomunikacijskih omrežij),
kot je določeno v standardu EN 60950.
Opozorilo
•• Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik
lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz
električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica
vedno zlahka dostopna.
Da bi preprečili poškodovanje ali napačno
delovanje
Pozor
•• Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih
za uporabo.
•• Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih
za uporabo.
•• Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja
nevarnost eksplozije.
•• Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
•• Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z
izdelkom.
•• Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s kovino.
•• Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v
stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in
poškoduje izdelek.
•• Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih
postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
•• Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja
nevarnost eksplozije.
•• Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker
boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
•• Pri priklopni opremi mora biti vtičnica nameščena v
bližini opreme in zlahka dostopna.
•• Prostoročno aktiviranje lahko nenadoma močno zviša
glasnost v slušalki: poskrbite, da slušalke ne boste imeli
preblizu ušesu.
•• Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do
izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate
uporabiti drugo možnost.
•• Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
•• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol,
amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko
poškodujejo telefon.
•• Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo
povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna
svetloba.
•• Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj ne
padejo predmeti.
•• Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo motnje.
Ko telefon uporabljate kot otroško varuško
Pozor
•• Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
•• Otroška enota in kabel ne smeta biti na dosegu otroka
(vsaj 1 meter stran).
•• Starševska enota mora biti od otroške enote oddaljena
vsaj 1,5 metra, da ne pride do zvočnih motenj.
•• Otroške enote ne polagajte v otrokovo posteljo ali
stajico.
•• Ne pokrivajte starševske in otroške enote (na primer
z brisačo ali odejo). Hladilni zračniki otroške enote ne
smejo biti blokirani.
•• Naredite vse, kar je treba, da bo vaš otrok varno spal .
•• Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb
z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in
znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim
svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
•• Če starševsko enoto namestite blizu oddajnika
ali drugega aparata DECT (na primer telefona ali
brezžičnega usmerjevalnika DECT), se povezava
z otroško enoto lahko prekine. Otroško varuško
premaknite vstran od brezžičnih aparatov, da se
povezava znova vzpostavi.
•• Ta otroška varuška je namenjena pomoči. Ne
predstavlja nadomestila za odgovoren in ustrezen
nadzor s strani odraslih oseb.
Temperatura pri delovanju in shranjevanju
• Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je
temperatura vedno med 0 °C in +40 °C
(ob do 90 % relativni vlažnosti).
• Izdelek hranite v prostoru, kjer je
temperatura vedno med -20 °C in+45 °C
(ob do 95 % relativni vlažnosti).
• Življenjska doba baterije se lahko zaradi
nizkih temperatur skrajša.
SL3
S l ovenšči na
1Pomembna
varnostna
navodila
2 Vaš telefon
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo
nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.
com/welcome.
Napajalni adapter**
Vsebina škatle
Telefonski kabel*
Garancija
Osnovna enota (CD490)
Uporabniški priročnik
Osnovna enota (CD495)
4XLFNVWDUWJXLGH
Vodnik za hiter začetek
Opomba
•• * V nekaterih državah morate priključiti telefonski
Slušalka**
adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v
telefonsko vtičnico.
Opomba
•• ** V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke,
polnilniki in napajalni adapterji.
Polnilnik**
4
SL
a
n
b
q
c
p
o
n
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
d
e
f
o
p
g
m
h
l
k
j
i
q
Pritisnite in držite, da opravite
notranji klic (samo za različice z več
slušalkami).
• Pomikanje navzdol po meniju.
• Znižanje glasnosti slušalke/
zvočnika.
• Dostop do dnevnika klicev.
• Klicanje in sprejemanje klicev.
• Tipka za ponovni klic
• Odpiranje glavnega menija.
• Potrditev izbire.
• Odpiranje menija z možnostmi.
• Izbira funkcije na zaslonu slušalke
neposredno nad tipko.
Svetilka LED
Slušalka
Zvočnik
Vratca za baterijo
• Pomikanje navzgor po meniju.
• Zvišanje glasnosti slušalke/
zvočnika.
• Dostop do imenika.
• Brisanje besedila ali številk.
• Preklic postopka.
Pomik kazalke levo ali desno v
/
načinu za urejanje.
• Končanje klica.
• Izhod iz menija/postopka.
• Pritisnite za vnos presledka med
urejanjem besedila.
• Pritisnite in držite za zaklepanje
tipkovnice.
• Za klic z izbiro pred klicanjem.
• Pritisnite in držite za vnos
premora.
• Preklop med malimi in velikimi
črkami med urejanjem.
Izklop ali vklop zvoka mikrofona.
Mikrofon
• Vklop/izklop zvočnika.
• Klicanje in sprejemanje klicev
prek zvočnika.
SL5
S l ovenšči na
m
Pregled telefona
CD495
Pregled osnovne enote
CD490
a
b
c
a
i
d
e
h
g
f
• Iskanje slušalk
• Odpiranje načina za registracijo
a
• Iskanje slušalk.
• Vstop v način za registracijo.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
6
SL
Zvočnik
/
Zvišanje/znižanje glasnosti
zvočnika.
Preskok nazaj med predvajanjem.
Preskok naprej med
predvajanjem.
Vklop/izklop telefonskega
odzivnika.
• Predvajanje sporočil.
• Zaustavitev predvajanja
sporočil.
• Brisanje trenutno predvajanega
sporočila.
• Pritisnite in držite, da izbrišete
vsa stara sporočila.
Števec sporočil
Ikone na zaslonu
Sledi pregled menijskih možnosti, ki so na voljo
v telefonu CD490/495. Za podrobno razlago
menijskih možnosti si oglejte ustrezne razdelke v
tem uporabniškem priročniku.
V stanju pripravljenosti ikone na glavnem zaslonu
predstavljajo funkcije, ki jih ponuja slušalka.
Ikona
Ikona
Opisi
[Nast. telefona] - Nastavitev datuma
in časa, zvokov, načina ECO, imena
telefona in jezika na zaslonu.
[Storitve] - Nastavitev samodejnega
konferenčnega klica, samodejne
predpone, vrste omrežja, časa
ponovnega klica, samodejne ure, klicnih
storitev itd. Storitve so odvisne od
omrežja in države.
[Alarm] - Nastavitev datuma in časa,
alarma, zvoka alarma itd.
[Imenik] – Dodajanje, urejanje,
upravljanje vnosov v telefonskem
imeniku itd.
[Dohodni klici] – Prikaz zgodovine
vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Ta
ikona je na voljo samo pri CD490.
[Otroš. varuška] - Nastavitev alarma
za druge slušalke ali zunanjo številko in
glasnosti joka.
[Odzivnik] - Nastavitev, predvajanje,
brisanje sporočil telefona itd. Ta ikona je
na voljo samo pri CD495.
Opisi
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (od polne do prazne).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, se črtice pomikajo, dokler
polnjenje ni končano.
Utripa ikona za prazno baterijo in slišite
opozorilni zvok.
Baterija je skoraj prazna in jo je treba
napolniti.
Število črtic prikazuje stanje povezave
med slušalko in osnovno enoto. Več
črtic pomeni močnejši signal.
Med pregledovanjem novih zgrešenih
klicev v dnevniku klicev je simbol
prikazan neprekinjeno.
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica.
Med pregledovanjem zgrešenih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Zvočnik je vklopljen.
Aktiviran je tihi način.
Prikazano je, ko je zvonjenje izklopljeno
ali med prednastavljenim časom za tihi
način.
Alarm je aktiviran.
ECO
Odzivnik: utripa v primeru novega
sporočila. Prikaže se, ko je odzivnik
vklopljen.
Utripa v primeru novega glasovnega
sporočila.
Ko ste glasovna sporočila že pregledali
v dnevniku klicev, je simbol prikazan
neprekinjeno.
Ikona ni prikazana, če ni nobenega
glasovnega sporočila.
Aktiviran je način ECO.
SL7
S l ovenšči na
Ikone glavnega menija
3 Začetek
uporabe
1
2
Pozor
Konca napajalnega adapterja priključite v:
• vhodno vtičnico (DC) na hrbtni strani
osnovne enote;
• napajalno vtičnico na steni.
Konca telefonskega kabla priključite v:
• telefonsko vtičnico na hrbtni strani
osnovne enote;
• telefonsko vtičnico na steni.
•• Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite
varnostna navodila v razdelku "Pomembna varnostna
navodila".
Povezava osnovne enote in
polnilnika
Opozorilo
•• Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna
napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali
spodnji strani telefona.
•• Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen napajalni
adapter.
Opomba
•• Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL)
prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in
stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje
nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih
povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o
filtrih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
•• Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne
enote.
8
SL
3
Konca napajalnega adapterja priključite v
(samo za različice z več slušalkami):
• vhodno vtičnico (DC) na hrbtni strani
polnilnika dodatne slušalke.
• napajalno vtičnico na steni.
Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred
polnjenjem z vratc za baterije povlecite baterijski
trak.
Nastavitev države/jezika
Izberite državo/jezik in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev države/jezika je shranjena.
Opomba
•• Možnost za nastavitev države/jezika je odvisna od
države. Če se pozdravno sporočilo ne prikaže, to
pomeni, da je nastavitev države/jezika za vašo državo
prednastavljena. Nato lahko nastavite datum in čas.
Za ponastavitev jezika si oglejte naslednji
postopek.
Pozor
•• Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini,
soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
•• Uporabite le priložene baterije.
•• Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne
mešajte baterij različnih znamk ali vrst.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij segreje.
Opozorilo
1
2
Izberite jezik in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev datuma in časa
1
2
3
•• Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite
njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje
izdelek.
Izberite [Meni] > > [Jezik] in pritisnite
[V Redu] za potrditev.
Izberite [Meni] > > [Dat. in čas] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Nastav. patum]/[Nastav. časa] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
S številskimi tipkami vnesite datum in čas.
Opomba
•• Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite , da izberete
[DOP.] ali [POP.].
Konfiguriranje telefona
(odvisno od države)
1
2
4
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
Ko telefon prvič uporabite, se prikaže
pozdravno sporočilo.
Pritisnite tipko [V Redu].
SL9
S l ovenšči na
Namestitev slušalke
Nastavitev oblike zapisa datuma in
časa
1
2
3
Preverjanje napolnjenosti
baterij
Izberite [Meni] > > [Dat. in čas] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Nastav. datuma] ali [Nastav. časa].
Pritisnite / ali izberite [DD-MM-LLLL]
ali [DD-MM-LLLL] kot prikaz datuma in
[12 urno] ali [24 urno] kot prikaz časa.
Nato pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Nastavitev oblike zapisa datuma in časa je odvisna od
države.
Ikona za baterijo prikazuje trenutno napolnjenost
baterije.
Polnjenje slušalke
Za polnjenje slušalke postavite slušalko
na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno
nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni
zvok.
»» Začne se polnjenje slušalke.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij
segreje.
Potrditveni ton (glejte 'Nastavitev potrditvenega
tona' na strani 24) lahko vklopite ali izklopite.
Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (od polne do
prazne).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, črtice utripajo, dokler
polnjenje ni končano.
Ikona za prazno baterijo utripa.
Baterija je skoraj prazna in jo je treba
napolniti.
Če se pogovarjate po telefonu, zaslišite
opozorilni ton, ko sta bateriji skoraj prazni. Če
sta bateriji popolnoma prazni, se slušalka izklopi.
Kaj je stanje pripravljenosti?
Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti.
Če slušalka ni na polnilnem podstavku, sta na
zaslonu v stanju pripravljenosti prikazana datum
in čas. Če je slušalka na polnilnem podstavku, je
na zaslonu v stanju pripravljenosti čas prikazan
kot ohranjevalnik zaslona.
10 SL
S l ovenšči na
Preverjanje moči signala
Število črtic prikazuje stanje
povezave med slušalko in osnovno
enoto. Več črtic pomeni boljšo
povezavo.
•
•
Preden kličete ali sprejemate klice in preden
začnete uporabljati funkcije in možnosti,
mora biti slušalka povezana z osnovno enoto.
Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je
baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je
slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali
pa slušalko približajte osnovni enoti.
SL11
4Klici
Klicanje s seznama za ponovno
izbiranje
Opomba
•• Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso
dostopne.
Nasvet
•• Pred ali med klicem preverite moč signala (glejte
'Preverjanje moči signala' na strani 11).
Kličete lahko s seznama za ponovno izbiranje
(glejte 'Povratni klic' na strani 20).
Ponovno izbiranje zadnje klicane številke
1
Pritisnite tipko [Ponov. klic].
»» Prikaže se seznam ponovnih klicev z
označeno zadnjo klicano številko.
2
Pritisnite tipko .
»» Zadnja klicana številka je izbrana.
Klicanje iz imenika
Kličete lahko s seznama v imeniku (glejte
'Klicanje iz imenika' na strani 18).
Klicanje
Kličete lahko na naslednje načine:
• Hitro klicanje
• Izbira pred klicanjem
• Ponovno izbiranje zadnje klicane
številke
• Klicanje s seznama za ponovno izbiranje.
• Klicanje s seznama v imeniku
• Klicanje iz dnevnika klicev
Pritisnite
ali
Izberite telefonsko številko.
»» Številka je izbrana.
Izbira pred klicanjem
2
Izberite telefonsko številko.
• Za izbris števke pritisnite [Očisti].
• Za vnos premora pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
Pritisnite
12 SL
Opomba
Opomba
.
»» Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.
1
Povratni klic lahko opravite iz dnevnika prejetih
ali zgrešenih klicev (glejte 'Povratni klic' na strani
20).
•• Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.
Hitro klicanje
1
2
Klicanje iz dnevnika klicev
ali
za klicanje številke.
•• Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki skoraj
prazna ali pa je slušalka izven dosega. Napolnite baterijo
ali pa slušalko približajte osnovni enoti.
Ko prejmete klic, telefon zazvoni in osvetlitev
ozadja LCD-zaslona utripa. Takrat lahko:
• pritisnete
ali
za sprejem klica,
• izberete [Preus.] da dohodni klic
preusmerite na odzivnik,
• izberete [Tiho] za izklop zvonjenja za
trenutni dohodni klic.
Opozorilo
•• Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno
telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da
preprečite poškodbe sluha.
Opomba
•• Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če
Nastavitev glasnosti slušalke/
zvočnika
Pritisnite / na slušalki za nastavitev glasnosti
med klicem.
»» Glasnost slušalke/zvočnika je nastavljena,
telefon pa se vrne na zaslon za klicanje.
Popolno utišanje mikrofona
1
»» Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno lahko
slišite njegov glas.
2
imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za
identifikacijo klicatelja.
Nasvet
•• V primeru zgrešenega klica se prikaže obvestilo.
Izklop zvonjenja za dohodni klic
Med klicem pritisnite .
»» Na slušalki se prikaže [Zvok izklj.].
Ponovno pritisnite za vklop mikrofona.
»» Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.
Vklop ali izklop zvočnika
Pritisnite tipko
.
Drugi klic
Ko telefon zazvoni, pritisnite [Tiho].
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Končanje klica
Klic lahko končate na naslednje načine:
• Pritisnite
; ali
• postavite slušalko na osnovno enoto ali
polnilni podstavek.
1
Med klicem pritisnite .
»» Prvi klic je zadržan.
2
Izberite drugo številko.
»» Izbrana je na zaslonu prikazana številka.
SL13
S l ovenšči na
Sprejem klica
Sprejem drugega klica
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic,
lahko klic sprejmete na naslednje načine:
1
Pritisnite
in za sprejem klica.
»» Prvi klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
2
Pritisnite
in , da končate trenutni klic in
sprejmete drugi klic.
Preklapljanje med klicema
Med klicema lahko preklapljate na naslednja
načina:
• Pritisnite
in ; ali
• Pritisnite [Možnos] in izberite [Zamenjaj
klica] ter ponovno pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Trenutni klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Konferenčni klic z zunanjimi
klicatelji
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja. Pri ponudniku
storitev preverite za dodatne stroške.
Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema
klicema, lahko na naslednje načine vzpostavite
konferenčni klic:
• Pritisnite
in ; ali
• Pritisnite [Možnos], izberite [Konferenca] in
ponovno pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Klica se združita in vzpostavljen je
konferenčni klic.
14 SL
Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto
osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje
pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke
in zunanjimi klicatelji.
Klicanje na drugo slušalko
Med klicem lahko preklapljate med eno in drugo
slušalko:
1
Pritisnite in držite pritisnjeno tipko .
»» Trenutni klicatelj je zadržan.
2
Izberite številko slušalke in nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Počakajte, da druga stran sprejme vaš
klic.
Preklapljanje med klici
Pritisnite [Zunan.] za preklop med zunanjim in
notranjim klicem.
Prenos klica
Opomba
•• Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki,
pritisnite in držite
Med pogovorom po telefonu
za klicanje na drugo slušalko.
1
Pritisnite in držite pritisnjeno tipko .
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
2
Izberite številko slušalke in nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
3
Na izbrani slušalki pritisnite .
»» Notranji klic je vzpostavljen.
4
Pritisnite [Očisti] ali
za preklic ali
končanje notranjega klica.
Opomba
•• Če je izbrana slušalka zasedena, je na zaslonu slušalke
1
Med klicem pritisnite in držite .
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
2
Izberite številko slušalke in nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
3
Pritisnite , ko druga stran sprejme vaš
klic.
»» Klic je zdaj prenesen v izbrano slušalko.
Konferenčni klic
3-smerni konferenčni klic je klic med vami,
uporabnikom druge slušalke in zunanjimi
klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno
enoto.
prikazano [Zased.].
SL15
S l ovenšči na
5Notranja
telefonska zveza
in konferenčni
klici
Med zunanjim klicem
1
Pritisnite in držite za začetek notranjega
klica.
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
»» Zunanji klicatelj je zadržan.
2
Izberite ali vnesite številko slušalke in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
3
Na izbrani slušalki pritisnite .
»» Notranji klic je vzpostavljen.
4
Pritisnite tipko [Konf.].
»» Zdaj ste vključeni v 3-smerni
konferenčni klic z zunanjim klicem in
izbrano slušalko.
5
Pritisnite
klica.
za končanje konferenčnega
Opomba
•• Pritisnite
, da se vključite v konferenčni klic v
teku z drugo slušalko, če je možnost [Storitve] >
[Konferenca] nastavljena na [Samodejno].
Med konferenčnim klicem
•
Pritisnite [Int.], da zadržite zunanji klic in se
vrnete k notranjemu klicu.
»» Zunanji klic je zadržan.
•
Pritisnite [Konf.], da ponovno vzpostavite
konferenčni klic.
Opomba
•• Če med konferenčnim klicem odložite eno slušalko,
ostane druga povezana z zunanjim klicem.
16 SL
S l ovenšči na
6 Besedilo in
številke
Besedilo in številke lahko vnesete za ime slušalke,
vnose v imenik in druge menijske elemente.
Vnos besedila in številk
1
2
3
Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat
pritisnite alfanumerično tipko.
Za izbris znaka pritisnite [Očisti]. Pritisnite
/ za premik kazalke levo in desno.
Pritisnite
za dodajanje presledka.
Nasvet
•• Dodatne informacije o vnašanju besedila in številk si
oglejte v poglavju "Dodatek".
Preklop med velikimi in
malimi črkami
Privzeto je prva črka vsake besede v stavku
velika, preostale pa so male. Pritisnite za
preklop med velikimi in malimi črkami.
SL17
7Imenik
Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče
shraniti do 200 vnosov. Do imenika lahko
dostopite preko slušalke. Vsak vnos lahko vsebuje
do 14-mestno ime in do 24-mestno številko.
Telefon ima 2 pomnilnika z neposrednim
dostopom (tipki in ). Glede na državo
sta tipki in prednastavljeni na številko
telefonskega predala in številko informacijskih
storitev ponudnika storitev. Če tipko pritisnete
in držite v stanju pripravljenosti, je shranjena
telefonska številka izbrana samodejno.
Ogled imenika
Opomba
•• Imenik si lahko ogledujete le na eni slušalki naenkrat.
1
2
Pritisnite ali izberite [Meni] > > [V
Redu] za dostop do seznama v imeniku.
Pritisnite
imeniku.
/
za pomikanje po vnosih v
Iskanje vnosa
Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja načina:
• Pomaknite se po seznamu stikov.
• Vnesite prvi znak stika.
Vnos prvega znaka stika
1
2
Pritisnite ali izberite [Meni] > > [V
Redu] za dostop do seznama v imeniku.
Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza
znaku.
»» Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem
znakom.
Klicanje iz imenika
1
2
3
Pritisnite ali izberite [Meni] > > [V
Redu] za dostop do seznama v imeniku.
Na seznamu v imeniku izberite stik.
Pritisnite
za klicanje.
Dostop do imenika med
klicem
1
2
3
Pritisnite [Možnos] in izberite [Imenik].
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
Izberite stik, pritisnite [Možnos] in nato
pritisnite [Pogled] za ogled številke.
Dodajanje vnosa
Opomba
•• Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki prikaže
obvestilo. Izbrišite nekaj vnosov, da dodate nove.
Pomikanje po seznamu stikov
1
2
Pritisnite ali izberite [Meni] > > [V
Redu] za dostop do seznama v imeniku.
Pritisnite /
v imeniku.
18 SL
za pomikanje po seznamu
1
2
3
Pritisnite ali izberite [Meni] >
dostop do seznama v imeniku.
za
Izberite [Možnos] > [Dodaj novo] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite ime in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite številko in pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Nov vnos je shranjen.
Nasvet
•• Pritisnite in držite pritisnjeno tipko za vnos premora.
•• Pritisnite za preklop med velikimi in malimi črkami.
Opomba
Izbris vseh vnosov
1
2
3
Pritisnite
4
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
ali izberite [Meni] >
.
Izberite stik in nato [Možnos] > [Izbriši vse].
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
•• Imenik staro številko prepiše z novo.
Nastavitev osebne melodije
Nasvet
•• Za izbris znaka pritisnite [Očisti]. Pritisnite / za
premik kazalke levo in desno.
Prilagodite lahko melodijo zvonjenja za
posamezne stike, vnesene v imenik.
Opomba
•• Pred to funkcijo preverite, da ste naročeni na storitev
Urejanje vnosa
1
2
3
za identifikacijo klicatelja.
Pritisnite ali izberite [Meni] > >
[Možnos] > [Uredi] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
Uredite ime in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Uredite številko in pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Izbris vnosa
1
2
3
Pritisnite
ali izberite [Meni] >
.
Izberite stik in nato [Možnos] > [Zbriši].
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev izberite možnost [V Redu].
»» Vnos je izbrisan.
1
2
3
4
Pritisnite ali izberite [Meni] >
pritisnite [V Redu] za potrditev.
in
Izberite stik in pritisnite [Možnos] >
[Izberite ton].
Pritisnite [V Redu], da nastavite ali
spremenite melodijo za stik.
Izberite melodijo za stik in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Melodija je nastavljena.
Dodajanje stika na seznam
izjem
Stik lahko dodate na seznam izjem. Ko vas
pokliče stik, ki je na seznamu izjem, telefon takoj
začne zvoniti, tudi če vklopite tihi način.
1
2
3
Pritisnite
ali izberite [Meni] >
.
Izberite stik in nato [Možnos] > [Nastavi
izjemo].
Za potrditev pritisnite tipko [Vključ.].
»» Nastavitev je shranjena.
SL19
S l ovenšči na
4
8 Dnevnik klicev
V dnevniku klicev je shranjena zgodovina
vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina
dohodnega klica vključuje ime in številko
klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na
voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno
storitev za identifikacijo klicatelja.
Telefon lahko shrani do 50 zabeleženih klicev.
Ikona dnevnika klicev na slušalki utripa in vas na
ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če
klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko
ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi klici
so prikazani v časovnem zaporedju z zadnjim
prejetim klicem na vrhu seznama.
Opomba
•• Preden pokličete nazaj neposredno s seznama klicev,
preverite, ali je številka na seznamu veljavna.
Naslednja ikona na zaslonu označuje, da imate
zgrešene klice.
Med pregledovanjem novih zgrešenih
klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Utripa v primeru novega zgrešenega klica.
Med pregledovanjem zgrešenih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Ogled zabeleženih klicev
1
Pritisnite ali izberite [Meni] > in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2
3
Izberite [Dohodni klici].
Izberite zabeležen klic in nato [Možnos] >
[Pogled] > [V Redu] za prikaz razpoložljivih
informacij.
Opomba
••
je na voljo samo pri CD490.
Shranjevanje zabeleženega
klica v imenik
1
Pritisnite ali izberite [Meni] > in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2
3
4
Izberite [Dohodni klici].
5
Vnesite in uredite ime in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
6
Vrsta seznama klicev
Izberite zabeležen klic in pritisnite [Možnos].
Izberite [Shrani štev-] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
Vnesite in uredite številko in pritisnite
[Shrani] za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
V tem meniju si lahko ogledate vse dohodne ali
zgrešene klice.
Povratni klic
Izbira vrste seznama klicev
1
Pritisnite ali izberite [Meni] > in
pritisnite [V Redu].
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2
3
4
Izberite [Dohodni klici].
1
2
Izberite [Meni] > > [Vrs. sezn. kl.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
20 SL
Na seznamu izberite zabeležen klic.
Pritisnite
za klicanje.
1
Pritisnite ali izberite [Meni] > in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2
3
Izberite [Dohodni klici].
4
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikažejo zahteve za
potrditev.
5
S l ovenšči na
Izbris zabeleženega klica
Izberite zabeležen klic in pritisnite [Možnos]
za potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vnos je izbrisan.
Izbris vseh zabeleženih klicev
1
Pritisnite ali izberite [Meni] > in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2
3
Izberite [Dohodni klici].
4
Izberite [Izbriši vse] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
5
Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos].
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
SL21
9 Seznam za
ponovno
izbiranje
Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena
zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali
številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani
do 20 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.
Ogled zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
Izbris zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
1
2
3
4
Pritisnite [Ponov. klic], da odprete seznam
klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
[Možnos] za potrditev.
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vnos je izbrisan.
Pritisnite tipko [Ponov. klic].
»» Prikaže se seznam klicev.
Izbris vseh zabeleženih klicev
za ponovno izbiranje
Ponovno izbiranje klica
1
1
2
2
Pritisnite tipko [Ponov. klic].
Izberite zabeleženo številko, ki jo želite
poklicati. Pritisnite tipko .
»» Številka je izbrana.
Shranjevanje zabeleženega
klica za ponovno izbiranje v
imenik
1
2
3
4
5
Pritisnite [Ponov. klic], da odprete seznam
klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
[Možnos] za potrditev.
Izberite [Shrani štev-] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
Vnesite in uredite ime, nato pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite in uredite številko, nato pritisnite
[Shrani] za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
22 SL
3
Pritisnite [Ponov. klic], da odprete seznam
klicev.
Izberite [Možnos] > [Izbriši vse] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vnos je izbrisan.
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon
ustrezal vašim željam.
Nastavitve zvoka
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke
Tihi način
Telefon lahko nastavite na tihi način in ta način
omogočite za določeno obdobje, če nočete, da
vas kdo moti. Ko je tihi način vklopljen, telefon
ne zvoni in ne predvaja opozoril in zvokov.
Opomba
•• Ko pritisnete
za iskanje slušalke ali ko vklopite alarm,
telefon opozorilo pošlje tudi v tihem načinu.
1
Izbirate lahko med 10 melodijami zvonjenja.
2
Izberite [Meni] > > [Zvoki] > [Ton
zvonjenja] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
3
1
2
Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja
slušalke
Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti
melodije zvonjenja, [Naraščajoče] ali [Izključen].
1
2
Izberite [Meni] > > [Zvoki] > [Glas.
zvonj.] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
4
Izberite [Meni] > > [Zvoki] > [Tihi
način] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Izberite [Začet. in kon.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Nastavite čas in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Ko je tihi način nastavljen na [Vključ.], je prikazano
.
je prikazano med prednastavljenim časom za tihi
način.
Izberite stopnjo glasnosti in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL23
S l ovenšči na
10Nastavitve
telefona
Izključitev stikov iz tihega načina
Izberete lahko dolžino zapoznitve zvonjenja
in stike, ki jih želite izključiti iz te nastavitve.
Zapoznitev zvonjenja je število zvonjenj, ki bo
neslišno, preden bo zvonjenje telefona postalo
slišno.
1
2
3
4
5
Izberite [Meni] > > [Zvoki] > [Tihi
način] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Izjema].
Izberite [Vklop] za vklop ali [Izklop] za
izklop tihega načina in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Izberite [Zamik zvon.] in nato izberite
možnost.
Pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
Nastavitev zvočnega profila
Izbirate lahko med 3 profili zvoka slušalke.
1
2
Izberite [Meni] > > [Zvoki] > [Moj
zvok] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite profil in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Dostop do zvočnega profila med klicem
Enkrat ali večkrat pritisnite [Zvoki] za
spremembo zvočnega profila med klicem.
Nastavitev datuma in časa
Dodatne informacije si oglejte v poglavju
"Začetek uporabe", v delih "Nastavitev datuma
in časa" ter "Nastavitev oblike zapisa datuma in
časa".
•• Če je [Izjema] nastavljeno na [Vklop] in je izbrana
možnost [Zamik zvon.], slušalka začne zvoniti šele, ko
poteče dolžina zapoznitve zvonjenja.
•• Stik v možnosti [Nastavi izjemo] menija imenika mora
biti nastavljen na [Vklop], da ga lahko izključite iz tihega
načina.
Način ECO
Način ECO zmanjša oddajno moč slušalke in
osnovne enote, ko opravljate klic ali ko je telefon
v stanju pripravljenosti.
Nastavitev tona tipke
1
Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke na
slušalki.
2
1
2
Izberite [Meni] > > [Zvoki] > [Ton
tipke] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev potrditvenega tona
Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi
slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.
1
2
Izberite [Meni] > > [Zvoki] > [Ton
priključ.] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
24 SL
Izberite [Meni] > > [Način Eco] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»» ECO je prikazano v stanju
pripravljenosti.
Opomba
•• Če je možnost ECO nastavljena na [Vklop], se lahko
zmanjša doseg povezave med slušalko in osnovno
enoto.
Nastavitev osvetlitve ozadja LCDzaslona
Ime slušalke ima lahko do 14 znakov. Prikazano
je na zaslonu slušalke v stanju pripravljenosti.
Osvetlitev ozadja LCD-zaslona in utripanje
tipkovnice lahko nastavite tako, da sta izklopljena
ali vklopljena, ko telefon zazvoni.
1
2
3
Izberite [Meni] > > [Ime telefona] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite ime. Za brisanje znaka
pritisnite [Očisti].
Za potrditev pritisnite tipko [Shrani].
»» Nastavitev je shranjena.
1
2
Izberite [Meni] > > [Zaslon] > [Vizual.
opozo.] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Utrip. vklop.]/Utrip. izklop. in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev jezika na zaslonu
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
•• Razpoložljivi jeziki se razlikujejo glede na državo.
1
2
Izberite [Meni] > > [Jezik] in pritisnite
[V Redu] za potrditev.
Izberite jezik in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitve zaslona
V stanju pripravljenosti lahko spremenite svetlost
zaslona telefona.
Nastavitev zaslona
1
2
3
Izberite [Meni] > > [Zaslon] in pritisnite
[V Redu] za potrditev.
Izberite [Svetlost] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Opomba
•• Ko je način varčevanja z energijo vklopljen, je zaslon
v stanju mirovanja izklopljen. Ko je način varčevanja z
energijo izklopljen, zaslon v stanju mirovanja ostane
vklopljen.
SL25
S l ovenšči na
Poimenovanje slušalke
11Budilka
Ob sprožitvi alarma
Telefon ima vgrajeno budilko. Če jo želite
nastaviti, preverite spodnje informacije.
Nastavitev alarma
1
2
3
4
5
6
7
8
Izberite [Meni] >
za potrditev.
in pritisnite [V Redu]
Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Izberite [Čas alarma] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
Vnesite čas alarma in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Izberite [Ponovitev] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
Izberite ponovitev alarma in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Izberite možnost [Zvok alarma] in pritisnite
tipko [V Redu].
Med možnostmi izberite zvok in pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Alarm je nastavljen in na zaslonu se
prikaže .
Nasvet
•• Pritisnite
za preklapljanje med [DOP.]/[POP.].
Izklop alarma
Pred sprožitvijo alarma
Izberite [Meni] > > [Izključen] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
26 SL
•
•
Pritisnite[Izklop] za izklop alarma.
Pritisnite [Dremež](ali katerokoli tipko
razen [Izklop]) za preklop na dremež.
»» Alarm ponovno zazvoni čez 5 minut. Ko
3-krat preklopite na dremež, se funkcija
dremeža izklopi.
Telefon podpira številne funkcije, ki vam
pomagajo obravnavati in upravljati klice.
Samodejni konferenčni klic
Dodajanje nove številke na seznam
blokiranih številk
1
2
3
Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo
slušalko, pritisnite .
Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega
konferenčnega klica
1
2
Izberite [Meni] > > [Konferenca] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Samodejno]/[Izklop] in pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Zapora klicev
Omejite lahko opravljanje določenih odhodnih
klicev s telefonom.
2
3
Izberite [Meni] > > [Omej. kl.] >
[Način zapore] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite PIN. Privzeta koda PIN je 0000.
Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Vnesite PIN. Privzeta koda PIN je 0000.
Na seznamu izberite številko in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Številko na seznamu blokiranih številk še vedno
lahko pošiljate kot zunanjo linijo za otroški klic (glejte
'Pošiljanje zunanji liniji' na strani 32).
Sprememba kode PIN
1
2
3
4
Izbira načina zapore
1
Izberite [Meni] > > [Omej. kl.] > [Št.
zapore] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Meni] > > [Omej. kl.] >
[Spremeni PIN] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite staro kodo PIN in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN in pritisnite [V
Redu] za pritrditev.
Ponovno vnesite novo kodo PIN in
pritisnite [Shrani] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Vrsta seznama klicev
V tem meniju si lahko ogledate vse dohodne ali
zgrešene klice.
Izbira vrste seznama klicev
1
2
Izberite [Meni] > > [Vrs. sezn. kl.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
SL27
S l ovenšči na
12Storitve
Samodejna predpona
Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje
izhodne klicne številke, preden jo izberete.
Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki
ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite
kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko
izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon
med klicanjem spremeni v 12503338888.
Opomba
Vrsta omrežja
Opomba
•• Ta funkcija je na voljo samo pri modelih s podporo za
vrsto omrežja.
1
2
Izberite [Meni] > > [Vrsta omrežja] in
pritisnite [V Redu].
Izberite vrsto omrežja in pritisnite [V Redu].
»» Nastavitev je shranjena.
•• Zaznavna številka ima lahko največ pet števk. Samodejna
predpona pa ima lahko največ 10 števk.
Opomba
•• Ta funkcija je odvisna od države.
Nastavitev samodejne predpone
1
2
3
Izberite [Meni] > > [Sam. predpona] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Vnesite zaznavno številko in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite predpono in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Za vnos premora pritisnite in držite pritisnjeno tipko .
Izbira trajanja premora do
ponovnega klica
Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega
klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi
klic. Običajno je telefon že prednastavljen za
trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate
lahko med 3 možnostmi: [Kratki], [Srednji]
in [Dolgi]. Število razpoložljivih možnosti se
razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se
obrnite na ponudnika storitev.
1
2
Izberite [Meni] > > [Čas pon. klica] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Klicni način
Opomba
Opomba
•• Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane
prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.
Opomba
•• Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z * in #.
28 SL
•• Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo tonsko in
pulzno izbiranje.
Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja
v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF)
in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne
informacije se obrnite na ponudnika storitev.
1
2
Samodejna nastavitev ure
Izberite [Meni] > > [Način klica] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite klicni način in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je vaš telefon v načinu za pulzno izbiranje, med
klicem pritisnite za začasen tonski način. Števke,
vnesene za ta klic, se nato pošljejo kot tonski signali.
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
•• Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za
identifikacijo klicatelja.
V telefonu samodejno uskladi datum in čas
z javnim komutiranim telefonskim omrežjem
(PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti
nastavljeno tekoče leto.
1
2
Prvo zvonjenje
Če ste pri ponudniku storitev naročeni na
storitev za identifikacijo klicatelja, lahko telefon
prekliče prvo zvonjenje, preden se na zaslonu
prikaže ID klicatelja. Ko je telefon ponastavljen,
lahko samodejno zazna, ali imate naročeno
storitev, in prekliče prvo zvonjenje. To storitev
lahko spremenite po svojih željah. Ta funkcija
velja le za modele s podporo za prvo zvonjenje.
Vklop/izklop prvega zvonjenja
1
2
Izberite [Meni] > > [Prvo zvonjenje] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če želite ponastaviti stanje prvega zvonjenja, pojdite v
meni za ponastavitev.
Izberite [Meni] > > [Samod. Ura] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Vklop] / [Izklop] . Pritisnite tipko
[V Redu].
»» Nastavitev je shranjena. .
Registracija slušalk
V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke.
V osnovni enoti lahko registrirate do 5 slušalk.
Samodejna registracija
Položite neregistrirano slušalko na osnovno enoto.
»» Slušalka zazna osnovno enoto in
samodejno izvede registracijo.
»» Registracija je končana v manj kot
dveh minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Ročna registracija
Če samodejna registracija ne uspe, slušalko
ročno registrirajte v osnovni enoti.
1
2
Izberite [Meni] > > [Register] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko
na osnovni enoti.
Opomba
•• Pri modelih z odzivnikom zaslišite potrditveni pisk.
SL29
S l ovenšči na
Nastavitev klicnega načina
3
4
Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite
[Očisti].
Klicne storitve
Za potrditev kode PIN pritisnite [V Redu].
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Klicne storitve so odvisne od omrežja in države.
Za dodatne informacije se obrnite na ponudnika
storitev.
Opomba
•• Če je koda PIN napačna ali če v določenem času ni
Opomba
•• Da bodo klicne storitve pravilno delovale, preverite, ali
je aktivacijska in/ali deaktivacijska koda pravilno vnesena.
najdene nobene osnovne enote, se na zaslonu slušalke
prikaže obvestilo. Če registracija ne uspe, ponovite
zgornji postopek.
Posredovanje klicev
Opomba
•• Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče
spremeniti.
Odjava slušalk
1
2
3
4
Če imata dve slušalki v skupni rabi isto
osnovno enoto, lahko slušalko odjavite z
drugo slušalko.
Izberite [Meni] > > [Odjava] in pritisnite
[V Redu] za potrditev.
Izberite številko slušalke za odjavo.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Slušalka je odjavljena.
Nasvet
•• Številka slušalke se prikaže poleg imena slušalke v stanju
Prejete klice lahko preusmerite na drugo
telefonsko številko. Izbirate lahko med tremi
možnostmi:
• [Posredovanje]: preusmeritev vseh
dohodnih klicev na drugo številko.
• [Posr. zased.]: preusmeritev klicev, ko je
linija zasedena.
• [Pos. neodg.]: preusmeritev klicev, ko klic ni
sprejet.
Vključitev/izključitev posredovanja
1
2
3
Izberite [Vključi]/[Izključi] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite telefonsko številko.
»» Nastavitev je shranjena.
Urejanje aktivacijske/deaktivacijske kode
Urejate lahko predpono in pripono kod za
posredovanje klicev.
1
pripravljenosti.
2
3
4
30 SL
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] >
[Posredovanje]/[Posr. zased.]/[Pos. neodg.]
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] >
[Posredovanje]/[Posr. zased.]/[Pos. neodg.]
in pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite možnost [Sprem. kodo] in pritisnite
tipko [V Redu].
Nato lahko
• Izberite [Vklop] > [Predpona]/[Prip.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev, ali
• Izberite [Izklop] in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
Vnesite ali uredite kodo in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Prikrivanje identitete
Preverite lahko zadnji neodgovorjeni klic.
Klic na storitveni center za vrnitev
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] > [Povr.
klic] > [Kliči] in pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Pokličete storitveni center.
Klicanemu lahko prikrijete svojo identiteto.
Aktiviranje prikrivanja identitete
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] > [Skrij
moj ID] > [Vključi] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Ko pokličete stik, je vaša identiteta
prikrita.
Urejanje številke storitvenega centra za vrnitev
1
2
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] >
[Povr. klic] > [Nastavit.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite številko in pritisnite [V
REDU] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Urejanje kode za prikrivanje identitete
1
2
Storitev povratnega klica
Storitev povratnega klica vas obvesti, kdaj je
oseba, ki ste jo želeli poklicati, na voljo. Ko ste
storitev aktivirali pri ponudniku storitev, jo lahko
prekličete v meniju.
Preklic storitve povratnega klica
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] > [Pr.
povr. klic] > [Kliči] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Pokličite storitveni center, da prekličete
možnost povratnega klica.
Urejanje številke za preklic storitve povratnega
klica
1
2
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] >
[Skrij moj ID] > [Nastavit.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite številko in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Obnovitev privzetih nastavitev
Nastavitve telefona lahko ponastavite na
originalne tovarniške nastavitve.
1
Izberite [Meni] > > [Ponastavi] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
2
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vse nastavitve so ponastavljene.
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] >
[Pr. povr. klic] > [Nastavit.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite številko in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL31
S l ovenšči na
Vrnitev klica
13Otroška varuška
Telefon podpira funkcijo otroške varuške, ki
pošlje opozorilo, če raven glasnosti preseže
nastavljeno omejitev.
Pošiljanje opozorila
Drugim slušalkam doma ali na zunanji liniji lahko
pošljete opozorilo. Zunanja linija je lahko mobilni
telefon ali druga fiksna linija zunaj doma.
Opomba
Pozor
•• Slušalke z aktivno varuško ne pustite v otroški sobi.
•• Otroška enota in kabel morata vedno biti izven dosega
•• Zagotovite, da so pri pošiljanju opozorila vključene
klicne številke in/ali kode države.
otroka.
•• Otroško enoto postavite vsaj 1 meter, vendar ne več
kot 2 metra od otroka.
Pošiljanje drugim slušalkam
1
1-2m
2
Izberite [Meni] > > [Pošlji opozor.]
> [Povez. linija] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Izberite številko slušalke in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Opomba
Vklop/izklop otroške varuške
•• Otroška in starševska enota morata biti vsaj 1,5 m
narazen, da preprečite odmevanje.
Izberite [Meni] > > [Vključi] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Način otroške varuške je vključen.
Nasvet
•• Če niste nastavili starševske enote, se pojavi obvestilo.
Nato morate izbrati, kam želite pošiljati opozorilo: na
zunanje linije ali na številko druge slušalke. Informacije si
oglejte v naslednjem razdelku.
•• Za zapiranje menija otroške varuške pritisnite [Izklop].
1.5m
Pošiljanje zunanji liniji
1
2
Opomba
•• Ko je vključen način otroške varuške, slušalka otroške
enote ne zazvoni ob dohodnem klicu.
Izberite [Meni] > > [Pošlji opozor.] >
[Zunan. linija] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
Vnesite telefonsko številko in pritisnite
[Shrani] za potrditev.
Opomba
•• Zunanji liniji opozorila lahko pošiljate tudi, če je na
seznamu blokiranih številk.
32 SL
1
2
S l ovenšči na
Pošiljanju stika iz imenika
Izberite [Meni] > > [Pošlji opozor.] >
[Izbira številke] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
V imeniku izberite stik in pritisnite [Shrani]
za potrditev.
Nastavitev glasnosti joka
1
2
Izberite [Meni] > > [Glasnost joka] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite novo nastavitev in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL33
14Telefonski
odzivnik
Nastavitev jezika odzivnika
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
Opomba
•• Na voljo samo za CD495.
Telefon vključuje odzivnik, ki snema
neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Privzeto
je odzivnik nastavljen na način [Odg. in snem.].
Do odzivnika lahko dostopite tudi na daljavo in
nastavitve spremenite prek menija odzivnika v
slušalki.
Indikator LED na osnovni enoti zasveti, če je
odzivnik vklopljen.
Vklop ali izklop telefonskega
odzivnika
Odzivnik lahko vklopite ali izklopite prek
osnovne enote ali slušalke.
Prek slušalke
1
2
Izberite [Meni] > > [Način odg.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Samo odg.]/[Odg. in
snem.]/[Izklop] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Prek osnovne enote
Pritisnite za vklop ali izklop odzivnika v stanju
pripravljenosti.
Opomba
•• Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne klice po
določenem številu zvonjenj na osnovi nastavitve
zapoznitve zvonjenja.
34 SL
Jezik odzivnika je jezik za obvestila.
1
2
Izberite [Meni] > > [Glas. Jez.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite jezik in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev načina odziva
Odzivnik lahko nastavite in določite, ali lahko
klicatelj pusti sporočilo. Izberite [Odg. in snem.],
če želite klicateljem omogočiti puščanje sporočil.
Izberite [Samo odg.], če želite klicateljem
preprečiti puščanje sporočil.
1
2
Izberite [Meni] > > [Način odg.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite način odziva in pritisnite [V Redu]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v
način [Samo odg.].
Obvestila
Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj, ko
odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2 privzeti
obvestili: načina [Odg. in snem.] in [Samo odg.].
Povrnitev privzetega obvestila
Največja dolžina obvestila, ki ga lahko
posnamete, je 3 minute. Novo posneto obvestilo
samodejno nadomesti starega.
1
1
2
3
4
5
Izberite [Meni] > > [Obvestilo] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Odg. in snem.] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Posnemi novo] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
Snemanje se začne po pisku.
Pritisnite [V Redu] za zaustavitev snemanja
ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.
»» Novo posneto obvestilo lahko
poslušate na slušalki.
Opomba
•• Pri snemanju obvestila govorite v mikrofon.
Poslušanje obvestila
1
2
3
Izberite [Meni] > > [Obvestilo] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Odg. in snem.] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Predvajaj] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Poslušate lahko trenutno obvestilo.
2
3
4
Izberite [Meni] > > [Obvestilo] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Odg. in snem.] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite [Uporabi privz.] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Privzeto obvestilo je povrnjeno.
Dohodna sporočila (DS)
Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute. Ko
prejmete nova sporočila, na odzivniku utripa
indikator za novo sporočilo, na slušalki pa se
prikaže obvestilo.
Opomba
•• Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča sporočilo, se
snemanje zaustavi in lahko se neposredno pogovarjate
s klicateljem.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi
v način [Samo odg.]. Izbrišite stara sporočila, da boste
lahko sprejeli nova.
Opomba
•• Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več poslušati
obvestila.
SL35
S l ovenšči na
Snemanje obvestila
Poslušanje dohodnih sporočil
Izbris vseh starih dohodnih sporočil
Dohodna sporočila lahko poslušate v istem
zaporedju, kot so posneta.
Na osnovni enoti
• Za začetek/končanje poslušanja pritisnite .
• Za nastavitev glasnosti pritisnite / .
• Za predvajanje prejšnjega sporočila ali
ponovno predvajanje trenutnega sporočila
pritisnite .
• Za predvajanje naslednjega sporočila
pritisnite .
• Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite .
Na osnovni enoti
V stanju pripravljenosti pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Na slušalki
1 Izberite [Meni] > > [Izbriši vse] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
2
Za potrditev pritisnite tipko [V Redu].
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Opomba
•• Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.
Na slušalki
Izberite [Meni] > > [Predvajaj] in pritisnite
[V Redu] za potrditev.
»» Začne se predvajanje novih sporočil. Če
ni novih sporočil, se začne predvajanje
starih sporočil.
• Pritisnite [Nazaj] za zaustavitev poslušanja.
• Pritisnite [Možnos], da odprete meni z
možnostmi.
• Pritisnite / za zvišanje/znižanje glasnosti.
Izbris dohodnega sporočila
Na osnovni enoti
Pritisnite med poslušanjem sporočila.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Na slušalki
1 Med poslušanjem sporočila pritisnite
[Možnos], da odprete meni z možnostmi.
2 Izberite [Zbriši] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Opomba
•• Izbrišete lahko samo prebrana sporočila. Izbrisanih
sporočil ni mogoče obnoviti.
Poslušanje trenutnega sporočila
Klicatelja lahko slišite, medtem ko pušča
sporočilo. Pritisnite
za sprejem klica.
Na osnovni enoti
Pritisnite /
za nastavitev glasnosti zvočnika
med poslušanjem trenutnega sporočila.
Opomba
•• Če zvočnik nastavite na najnižjo glasnost, je funkcija
filtriranja klicev izklopljena.
Nastavitev kakovosti zvoka sporočila
Nastavite lahko kakovost zvoka sporočil, prejetih
z odzivnika.
1 Izberite [Meni] > > [Kakov. sporoč.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
Izberite
novo nastavitev in pritisnite [V
2
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Kakovost zvoka lahko nastavite samo pred začetkom
snemanja.
36 SL
Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden
klic sprejme odzivnik.
1 Izberite [Meni] > > [Zamik zvon.] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
2 Izberite novo nastavitev in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti odzivnik
vklopljen.
Nasvet
Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na daljavo
Dostop do odzivnika na daljavo lahko omogočite
ali blokirate.
1 Izberite [Meni] > > [Dalj. dostop] in
pritisnite [V Redu] za potrditev.
2 Izberite [Vključi] / [Izključi] in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Dostop do odzivnika na daljavo
1 S telefonom s tonskim izbiranjem pokličite
na domačo številko.
2 Ko slišite obvestilo, vnesite #.
3 Vnesite kodo PIN.
»» Zdaj imate dostop do telefonskega
odzivnika in lahko poslušate nova
sporočila.
•• Ko do odzivnika dostopate na daljavo, priporočamo, da
zapoznitev zvonjenja nastavite na način[Varčevanje].
To je gospodaren način upravljanja sporočil. Ob novih
sporočilih odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni
sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.
Dostop na daljavo
Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S
telefonom s tonskim izbiranjem preprosto
pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo
PIN.
Opomba
•• Preden telefon prekine povezavo, imate 2 možnosti za
vnos prave kode PIN.
4
Pritisnite tipko za izvršitev funkcije. Seznam
razpoložljivih funkcij si oglejte v spodnji
tabeli ukazov za dostop na daljavo.
Opomba
•• Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno prekine
povezavo, če 8 sekund ne pritisnete nobene tipke.
Opomba
•• Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot koda PIN
sistema. Prednastavljena koda PIN je 0000.
Spreminjanje kode PIN
1 Izberite [Meni] > > [Dalj. dostop] >
[Spremeni PIN] in pritisnite [V Redu] za
potrditev.
2 Vnesite staro kodo PIN in pritisnite [V
Redu] za potrditev.
3 Vnesite novo kodo PIN in pritisnite [V
Redu] za pritrditev.
4 Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite
[Shrani] za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Ukazi za dostop na daljavo
Tipka
1
2
3
6
7
8
9
Funkcija
Ponovitev trenutnega ali poslušanje
prejšnjega sporočila.
Poslušanje sporočil.
Preskok na naslednje sporočilo.
Izbris trenutnega sporočila.
Vklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem sporočil).
Zaustavitev poslušanja sporočila.
Izklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem sporočil).
SL37
S l ovenšči na
Nastavitev zapoznitve zvonjenja
Delovanje LED-zaslona na osnovni
enoti
V spodnji tabeli je prikazano trenutno stanje
z različnimi načini delovanja LED-zaslona na
osnovni enoti.
LEDzaslon
Ni
prikaza
Stanje
telefonskega
odzivnika
Izključeno
Stanje sporočila
Vključeno
Ni sporočila
Vključeno
Sveti, če imate 3 nova
sporočila.
Utripa, če je pomnilnik
poln.
Izpisuje se, ko odzivnik
snema dohodno
sporočilo ali obvestilo.
Vključeno
Vključeno
Vključeno
Vključeno
38 SL
--
Pritisnite /
za
prikaz ravni glasnosti.
Utripa, ko s slušalke
dostopate do
menija odzivnika, ko
oddaljeno dostopate
do odzivnika ali ko
poslušate sporočila iz
slušalke.
[Imenik] S l ovenšči na
15Struktura menija
[Dodaj novo]
[Ogled]
[Uredi]
[Izberite ton]
[Zbriši]
[Izbriši vse]
[Nastavi izjemo]
[Nast. telefona]
[Zvoki]
[Glas. zvonj.]
[Ton zvonjenja]
[Tihi način]
[Ton tipke]
[Ton priključ.]
[Moj zvok]
[Dat. in čas]
[Nastav. patum]
[Nastav. časa]
[Nastav. datuma]
[Nastav. časa]
[Način Eco]
[Vklop]
[Izklop]
[Ime telefona]
[Vnesite ime]
[Jezik]
[Zaslon]
[Svetlost]
[Vizual. opozo.]
SL39
[Alarm]
[Vklop]/[Izklop]
[Čas alarma]
[Ponovitev]
[Zvok alarma]
[Storitve]
[Konferenca]
[Samodejno]
[Izklop]
[Omej. kl.]
[Način zapore]
[Št. zapore]
[Spremeni PIN]
[Vrs. sezn. kl.]
[Vsi klici]
[Zgrešeni klici]
[Sam. predpona]
[Vrsta omrežja]
[PBX]
[PSTN]
[Čas pon. klica]
[Kratki]
[Srednji]
[Dolgi]
[Način klica]
[Tonsko]
[Pulzno]
[Prvo zvonjenje]
[Vklop]
[Izklop]
[Samod. Ura]
[Vklop]
[Izklop]
[Register]
[Odjava]
[Klic. storitve]
[Posredovanje]
[Posr. zased.]
[Pos. neodg.]
[Povr. klic]
[Pr. povr. klic]
[Skrij moj ID]
[Ponastavi]
40 SL
[Odzivnik] (Samo za modele z
odzivnikom)
[Vključi]
[Pošlji opozor.]
[Povez. linija]
[Zunan. linija]
[Glasnost joka]
[Blago]
[Zmerno]
[Glasno]
S l ovenšči na
[Otroš. varuška]
[Predvajaj]
[Izbriši vse]
[Način odg.]
[Samo odg.]
[Odg. in snem.]
[Izklop]
[Obvestilo]
[Samo odg.]
[Odg. in snem.]
[Zamik zvon.]
[Kakov. sporoč.]
[Normalna]
[Visoka]
[Dalj. dostop]
[Glas. Jez.]
SL41
16Tehnični podatki
Zaslon
• Obratna črna in bela
Splošne funkcije telefona
• Dvojni način identifikacije imena in številke
klicatelja
• Konferenčni klic in glasovna pošta
• Notranja telefonska zveza
• Najdaljši čas pogovora: 20 ur
Seznam v imeniku, Seznam za ponovno
izbiranje in Dnevnik klicev
• Seznam v imeniku s 200 vnosi
• Seznam ponovnih klicev z 20 vnosi
• Dnevnik klicev s 50 vnosi
Baterija
• CEL: 2 akumulatorski bateriji AAA Ni-MH
1,2 V 600 mAh
• Fuyang Corun Battery Co. Ltd.: 2
akumulatorski bateriji AAA Ni-MH 1,2 V
600 mAh
Napajalni adapter
Osnovna enota in polnilnik
• Philips, SSW-2095EU-1, vhod: 100-240 V
AC, 50-60 Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600 mA
• Philips, S003PV0500060R012175E-V, vhod:
100–240 V AC, 50–60 Hz 0,2 A, izhod 5 V
600 mA
Poraba energije
• Poraba energije v stanju pripravljenosti:
približno 0,5 W (CD490); 0,55 W (CD495)
Opomba
•• To velja samo, če je ohranjevalnik zaslona izklopljen
(glejte 'Nastavitve zaslona' na strani 25).
Teža in dimenzije (CD490)
• Slušalka: 130 g
• 161 x 47,3 x 27,5 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 131,7 g
• 106,3 x 130 x 65,8 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 42,7 g
• 106,4 x 80,2 x 55,3 mm (V x Š x G)
42 SL
Teža in dimenzije (CD495)
• Slušalka: 130 g
• 161 x 47,3 x 27,5 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 154,2 g
• 106,3 x 130 x 65,8 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 42,7 g
• 106,4 x 80,2 x 55,3 mm (V x Š x G)
Izjava o skladnosti
Philips Consumer Lifestyle, Accessories,
izjavlja, da je CD490/495 v skladu z bistvenimi
zahtevami in drugimi ustreznimi določili
Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti je na
voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.
Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan
v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o
radijski in telekomunikacijski terminalski opremi
(R&TTE).
Skladnost s standardom GAP
Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke
in osnovne enote DECT™ GAP skladne z
osnovnim standardom delovanja, ne glede
na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota sta
skladni s standardom GAP, kar pomeni, da
zagotavljata osnovne funkcije: registracija slušalke,
prevzemanje linije, klicanje in sprejemanje klica.
Napredne funkcije morda ne bodo na voljo, če
jih želite uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev.
Če želite to slušalko registrirati in uporabljati
z osnovno enoto drugega proizvajalca, ki je
skladna s standardom GAP, najprej sledite
postopku, opisanem v proizvajalčevih navodilih,
nato pa sledite postopku za registracijo slušalke,
opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati
slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti,
naj bo osnovna enota v načinu za registracijo,
nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih
proizvajalca slušalke.
Skladnost s standardi EMF
Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips
je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in
varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje
vseh zakonskih zahtev in standardov za
elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave
izdelka.
Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki
ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja,
da so njeni izdelki glede na razpoložljive
znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v
skladu z navodili in na predviden način.
Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju
mednarodnih standardov za elektromagnetna
polja in varnostnih standardov, kar družbi
omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije
za zgodnjo integracijo izdelkov.
Odlaganje izrabljenih izdelkov
in baterij
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.
Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka,
je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/
ES. Poizvedite, kako je na vašem območju
organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih
izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjske
odpadke.
Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga
preprečiti morebitne negativne posledice za
okolje in zdravje ljudi.
Družba Koninklijke Philips Electronics N.V.
izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov,
ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati
oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.
SL43
S l ovenšči na
17Obvestilo
Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski
direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega
zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna
odstranitev pomaga preprečiti morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je
bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev
in reciklažo namenjen finančni prispevek.
Okoljske informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili
smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti
na tri materiale: karton (škatla), polistirenska
pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke,
zaščitna penasta folija.)
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi
specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne
predpise o odlaganju embalažnega materiala,
izpraznjenih baterij in stare opreme.
44 SL
Na zaslonu ni črtic za signal.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Če se na zaslonu slušalke prikaže [Odjava],
slušalko postavite na osnovno enoto, da se
prikažejo črtice za signal.
Nasvet
•• Dodatne informacije si oglejte v delu "Registracija
slušalk" v poglavju Storitve.
Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe
registrirati v osnovni enoti?
Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite
neuporabljene slušalke in poskusite znova.
Ni znaka centrale
•• Preverite priključke telefona.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
Ni potrditvenega tona
•• Slušalka ni pravilno položena na osnovno
enoto ali polnilnik.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
Ne morem spremeniti nastavitev glasovne
pošte. Kaj naj naredim?
Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik
storitev in ne telefon. Če želite spremeniti
nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.
Slušalka na polnilniku se ne polni.
•• Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
•• Preverite, ali je slušalka pravilno položena na
polnilnik. Med polnjenjem se prikaže ikona
za baterijo.
•• Preverite, ali je nastavitev potrditvenega
tona vklopljena. Če je slušalka pravilno
nameščena na polnilnik, slišite potrditveni
ton.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
•• Baterije so okvarjene. Kupite nove.
Ni prikaza
•• Poskrbite, da so baterije napolnjene.
•• Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je
telefon priključen.
Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)
•• Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Telefon motijo bližnje električne naprave.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
•• Telefon je v prostoru z debelimi zidovi.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
Slušalka ne zvoni.
Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja
slušalke.
ID klicatelja se ne prikaže.
•• Storitev ni aktivirana. Preverite pri
ponudniku storitev.
•• Informacije o klicatelju so prikrite ali niso
na voljo.
Slušalka izgubi povezavo z osnovno enoto ali
pa je zvok med klicem popačen.
Preverite, ali je aktiviran način ECO. Izklopite
ga, da povečate doseg slušalke in zagotovite
optimalne razmere za klic.
Opomba
•• Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje
slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno
minuto.
SL45
S l ovenšči na
18Pogosta
vprašanja
19Dodatek
Tabele za vnos besedila in
številk
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
46 SL
Velike črke (angleščina/francoščina/
nemščina/italijanščina/turščina/
portugalščina/španščina/nizozemščina/
danščina/finščina/norveščina/švedščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
ABC2ÀÂÆÁÃÄÅÇ
DEF3ÈÉÊËΔΦ
GHI4ĞÍÏİΓ
JKL5Λ
MNO6ÑÓÔÕÖ
PQRS7ŞΠΘΣ
T UV 8 Ù Ú Ü
W XY Z 9 Ø Ω Ξ Ψ
Male črke (angleščina/francoščina/
nemščina/italijanščina/turščina/
portugalščina/španščina/nizozemščina/
danščina/finščina/norveščina/švedščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
abc2àâæáãäåç
def3èéêëΔΦ
ghi4ğíìïıΓ
jkl5Λ
mno6ñóôõöò
pqrs7βşΠΘΣ
tuv8ùúüμ
wxyz9øΩΞΨ
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Velike črke (grščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
ABГ2ABCÆÄÅÇ
ΔΕΖ3DEFÉ
ΗΘΙ4GHI
ΚΛΜ5JKL
ΝΞΟ6MNOÑÖ
ΠΡΣ7PQRS
Τ Υ Φ 8T UV Ü
Χ Ψ Ω 9 W XY Z Ø
Tipka
0
Male črke (grščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
αβγ2abcàæäå
δεζ3defèé
ηθι4ghiì
κλμ5jklΛ
νξο6mnoñöò
πρσς7pqrsß
τυφ8tuvùü
χψω9wxyzø
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Velike črke (za romunščino/poljščino/
češčino/madžarščino/slovaščino/
slovenščino/hrvaščino)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
ABC2ÂÆÁĂÄÅĄÇĆČ
DEF3ĎĐĖĚÉĘΔΦ
GHI4ÍÎΓ
JKL5ΛŁĹĽ
MNO6ÑŇŃÓÖŐ
PQRS7ŘŞŠŚΠΘΣ
T UV 8 Ţ Ť Ú Û Ü Ů Ű
W XY Z 9 Ý Ž Ź Ż ſ Ø Ω Ξ Ψ
2
3
4
5
6
7
8
9
Male črke (za romunščino/poljščino/
češčino/madžarščino/slovaščino/
slovenščino/hrvaščino)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
abc2àâæáăäåąćč
def3ďđėěèéęΔΦ
ghi4íìΓ
jkl5Λ
mno6ñňóöőò
pqrs7řšśΠΘΣß
tuv8ţťùúûüů ű
wxyz9ýžƒøΩΞΨ
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Velike črke (srbščina/bolgarščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
А Б В Г Ђ Ć Č 2 A B CÆ Ä Å Ç
ДЕЖЗЈĐ3DEFÉΔΦ
ИЙКЛЉ4GHIΓ
МНОПЊ5JKLΛ
РСТУЋ6MNOÑÖ
ФХЦЧ 7PQRSΠΘΣ
Ш Щ Ъ Ы 8T UV Ü
Ь Э Ю Я Ž 9 W XY Z Ø Ω Ξ Ψ
Tipka
0
Male črke (srbščina/bolgarščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
abc2àæäå
def3èéΔΦ
ghi4ìΓ
jkl5Λ
mno6ñöò
pqrs7ΠΘΣß
tuv8ùü
xyz9øΩΞΨ
0
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S l ovenšči na
Tipka
SL47
20Kazalo
M
A
N
alarm26
Č
čas ponovnega klica28
B
baterija9
brisanje sporočil36
D
dnevnik klicev20
dodatne slušalke29
dohodno sporočilo35
dva klica14
F
filter klicev36
G
GAP43
I
ID klicatelja13
ikone glavnega menija7
ikone na zaslonu7
imenik18
iskanje telefonov/pozivanje6
J
jezik telefonske tajnice34
K
klicanje12
konferenčni klic15
48 SL
moč signala11
Način ECO24
način klica28
napajalni adapter39
nastavitev časa9
nastavitev datuma9
nastavitev glasnosti13
nastavitev jezika
slušalka9
telefonska tajnica
34
nastavitve telefona23
nastavitve zaslona25
nemo13
notranji klic15
notranji klic15
O
obvestila34
oddaljeni dostop do telefonske tajnice37
odpravljanje težav/pogosta vprašanja45
odstranjevanje43
osnovna enota
namestitev8
pregled6
otroška varuška32
P
PIN
slušalka27
telefonska tajnica
37
poimenovanje slušalke25
polnjenje10
ponovno izbiranje22
poslušanje sporočil36
preusmeritev klica15
prilagoditev tona zvonjenja19
privzete nastavitve31
prvo zvonjenje29
S l ovenšči na
R
registracija/odjava29
S
samodejna nastavitev ure29
samodejna predpona28
samodejni konferenčni klic27
seznam izjem, tihi način19
shranjevanje številke20
skrivanje lastne številke31
sprejem klica13
stanje pripravljenosti10
stiki18
storitev posredovanja klicev30
storitev povratnega klica31
T
telefonska tajnica34
tihi način23
ton zvonjenja23
V
varnost3
vedenje indikatorja LED38
vklopljeno ali izklopljeno34
vnos besedila17
vrnitev klica31
vrsta omrežja28
Z
zamik zvonjenja37
zapora klicev27
zgradba menija39
zgrešeni klici20
zvočnik13
zvoki
priključna postaja
24
24
ton tipke
zvočni profil
24
SL49
Philips Consumer Lifestyle
HK-1151-CD490
Year 2011
........................................................
(Report No. / Numéro du Rapport)
.........................................................................................
(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours
de laquelle le marquage CE a été apposé)
EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)
PHILIPS
CD490
(brand name, nom de la marque)
(Type version or model, référence ou modèle)
.................................................
................................................................
_
DECT Phone
(Telecommunication Terminal Equipment)
..............................................................................................
(product description, description du produit)
To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
_
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
EN 301 406 V2.1.1:2009
EN 301 489-1 V1.8.1:2008
EN 301 489-6 V1.3.1:2008
EN61000-3-2:2006+A2:2009 EN61000-3-3:2008
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010
EN 50360:2001
EN 50385:2002
EN50383:2002
_
Following the provisions of :
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
1999/5/EC (R&TTE Directive)
2006/95/EC (Low Voltage Directive)
2004/108/EC (EMC Directive)
2009/125/EC (ErP Directive)
- EC/278/2009
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
BABT / 0168
Notified Body Opinion
The Notified Body .................................................. performed ..................................................
(L’Organisme Notifié)
(Name and number/ nom et numéro)
(a effectué)
N/A
(description of intervention /
description de l’intervention)
And issued the certificate, .................................................................
(et a délivré le certificat)
Remarks:
(certificate number / numéro du certificat)
(Remarques:)
Drachten, Netherlands, Dec.21, 2011
.......................................................................................
(place,date / lieu, date)
Philips Consumer Lifestyle
A.Speelman, CL Compliance Manager
................................................................................................
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
AMB 544-9056
Philips Consumer Lifestyle
HK-1151-CD495
Year 2011
........................................................
(Report No. / Numéro du Rapport)
.........................................................................................
(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours
de laquelle le marquage CE a été apposé)
EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)
PHILIPS
CD495
(brand name, nom de la marque)
(Type version or model, référence ou modèle)
.................................................
................................................................
_
DECT Phone
(Telecommunication Terminal Equipment)
..............................................................................................
(product description, description du produit)
To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
_
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
EN 301 406 V2.1.1:2009
EN 301 489-1 V1.8.1:2008
EN 301 489-6 V1.3.1:2008
EN61000-3-2:2006+A2:2009 EN61000-3-3:2008
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010
EN 50360:2001
EN 50385:2002
EN50383:2002
_
Following the provisions of :
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)
2006/95/EC (Low Voltage Directive)
2004/108/EC (EMC Directive)
2009/125/EC (ErP Directive)
- EC/278/2009
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
BABT / 0168
Notified Body Opinion
The Notified Body .................................................. performed ..................................................
(L’Organisme Notifié)
(Name and number/ nom et numéro)
(a effectué)
N/A
(description of intervention /
description de l’intervention)
And issued the certificate, .................................................................
(et a délivré le certificat)
Remarks:
(certificate number / numéro du certificat)
(Remarques:)
Drachten, Netherlands, Dec.21, 2011
.......................................................................................
(place,date / lieu, date)
Philips Consumer Lifestyle
A.Speelman, CL Compliance Manager
................................................................................................
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
AMB 544-9056
0168
Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
UM_CD490-495_53_SL_V1.2
WK12092
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement