Philips D1302B/53, D1301B/53 User manual

Philips D1302B/53, D1301B/53 User manual
Vedno smo vam pripravljeni pomagati
Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/support
Imate vprašanje?
Obrnite se na
Philips
D130
D135
Obsežna uporabniška
dokumentacija
Vsebina
7Imenik
1 Pomembna varnostna navodila
3
2 Vaš telefon
4
4
5
6
Vsebina škatle
Pregled telefona
Pregled osnovne enote
3 Začetek uporabe
Priključitev osnovne enote
Namestite priloženi bateriji
Konfiguriranje telefona (odvisno od
države)
Sprememba kode PIN za dostop na
daljavo (za D135)
Polnjenje slušalke
Preverjanje napolnjenosti baterij
Kaj je stanje pripravljenosti?
Ikone na zaslonu
Preverjanje moči signala
Vklop ali izklop slušalke
4Klici
Klicanje
Sprejem klica
Končanje klica
Nastavitev glasnosti slušalke
Popolno utišanje mikrofona
Drugi klic
Sprejem drugega klica
Preklapljanje med klicema
Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji
5 Notranja telefonska zveza in
konferenčni klici
Klicanje na drugo slušalko
Konferenčni klic
6 Besedilo in številke
Vnos besedila in številk
7
7
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
Ogled imenika
Iskanje vnosa
Klicanje iz imenika
Dodajanje vnosa
Urejanje vnosa
Brisanje vnosa
Brisanje vseh vnosov
8 Dnevnik klicev
18
Ogled zabeleženih klicev
18
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik 18
Povratni klic
18
Brisanje zabeleženega klica
18
Brisanje vseh zabeleženih klicev
19
9 Seznam za ponovno izbiranje
20
Ogled zabeleženih klicev za ponovno
izbiranje
20
Ponovno izbiranje klica
20
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik 20
Brisanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
20
Brisanje vseh zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
20
10 Nastavitve telefona
21
21
21
21
22
11 Telefonski odzivnik
23
23
23
23
24
25
25
12Storitve
27
27
27
Nastavitve zvoka
Poimenovanje slušalke
Nastavitev datuma in časa
Nastavitev jezika na zaslonu
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika
Nastavitev jezika odzivnika
Obvestila
Dohodna sporočila
Nastavitev zapoznitve zvonjenja
Dostop na daljavo
Samodejni konferenčni klic
Samodejna predpona
SL
1
Vrsta omrežja
Izbira trajanja premora do ponovnega
klica
Klicni način
Samodejna nastavitev ure
Registriranje dodatnih slušalk
Odjava slušalk
Obnovitev privzetih nastavitev
13 Tehnični podatki
27
27
28
28
28
29
29
30
14Obvestilo
31
Izjava o skladnosti
31
Skladnost s standardom GAP
31
Skladnost s standardi EMF
31
Odstranjevanje starega izdelka in baterije31
15 Pogosta vprašanja
33
16Dodatek
35
35
Tabele za vnos besedila in številk
2
SL
1Pomembna
varnostna
navodila
Napajalne zahteve
• Ta izdelek zahteva električno napajanje
100-240 V AC. V primeru izpada napajanja
se lahko povezava prekine.
• Napetost v omrežju je klasificirana kot
TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih
omrežij), kot je določeno v standardu EN
60950.
Opozorilo
•• Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik
lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz
električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica
vedno zlahka dostopna.
Da bi preprečili poškodovanje ali napačno
delovanje
•• Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo
povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna
svetloba.
•• Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj ne
padejo predmeti.
•• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol,
amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko
poškodujejo telefon.
•• Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja
nevarnost eksplozije.
•• Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v
stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in
poškoduje izdelek.
•• Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo
motnje.
•• Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih
postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
Temperatura pri delovanju in shranjevanju
• Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je
temperatura vedno med 0 °C in +35 °C
(32 °F do 95 °F).
• Izdelek hranite v prostoru, kjer je
temperatura vedno med -20 °C in +45 °C
(-4 °F do 113 °F).
• Življenjska doba baterije se lahko zaradi
nizkih temperatur skrajša.
Pozor
•• Uporabljajte samo napajalni adapter, ki je naveden v
navodilih za uporabo.
•• Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih
za uporabo.
•• Baterij ne mečite v ogenj.
•• Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s
kovino.
•• Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker
boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
•• Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
•• Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja
nevarnost eksplozije.
•• Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
•• Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z
izdelkom.
•• Pri priklopni opremi mora biti vtičnica nameščena v
bližini opreme in zlahka dostopna.
•• Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do
izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate
uporabiti drugo možnost.
SL
3
2 Vaš telefon
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo
nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.
com/welcome.
Napajalni adapter**
Vsebina škatle
Telefonski kabel*
2 akumulatorski bateriji AAA**
Slušalka **
Garancija
Osnovna enota (D130)
4XLFNVWDUWJXLGH
Kratek uporabniški priročnik
Osnovna enota (D135)
Opomba
•• * V nekaterih državah morate priključiti telefonski
adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v
telefonsko vtičnico.
•• ** V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke,
polnilniki, napajalni adapterji in baterije.
Polnilnik**
4
SL
e
Pregled telefona
a
m
l
k
j
i
h
b
c
d
• Pritisnite za vnos presledka med
urejanjem besedila.
• Pridržite za zaklepanje/odklepanje
tipkovnice v stanju pripravljenosti.
f #
Pritisnite in držite za vnos premora.
g
e
f
g
(za D130) ali / (za D135)
• Izklop ali vklop zvoka mikrofona.
• Odpiranje menija telefonskega
odzivnika v stanju pripravljenosti (samo
za D135).
• Poslušanje novih sporočil v telefonskem
odzivniku (samo za D135).
h Mikrofon
i R
Tipka za ponovni klic (funkcija je odvisna
od omrežja).
j
n
a Slušalka
b
• Pomikanje navzgor po meniju.
• Zvišanje glasnosti slušalke.
• Dostop do imenika v stanju
pripravljenosti.
c REDIAL/C
• Brisanje besedila ali številk.
• Preklic postopka.
• Dostop do seznama za ponovno
izbiranje.
d
• Končanje klica.
• Izhod iz menija/postopka.
• Pritisnite in pridržite za vklop ali izklop
slušalke.
k
l
• Nastavitev načina klica (način za pulzno
izbiranje ali začasen tonski način).
• Pritisnite, da odprete * v stanju
pripravljenosti ali med urejanjem
besedila.
• Pridržite, da preklopite med notranjim
in zunanjim klicem.
• Pomikanje navzdol po meniju.
• Znižanje glasnosti slušalke.
• Dostop do dnevnika klicev v stanju
pripravljenosti.
Klicanje in sprejemanje klicev.
m MENU/OK
• Odpiranje glavnega menija.
• Potrditev izbire.
• Odpiranje menija z možnostmi.
• Izbira funkcije na zaslonu slušalke
neposredno nad tipko.
n Vratca za baterijo
SL
5
Pregled osnovne enote
D130
a
a
• Pritisnite za iskanje slušalke.
• Pritisnite in pridržite za vstop v način
za registracijo.
D135
a
a
6
• Pritisnite za iskanje slušalke.
• Pritisnite in pridržite za vstop v način
za registracijo.
SL
3 Začetek
uporabe
Pozor
•• Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite
varnostna navodila v razdelku "Pomembna varnostna
navodila".
Priključitev osnovne enote
Opozorilo
•• Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna
napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali
spodnji strani telefona.
•• Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen napajalni
adapter.
3
Konca napajalnega adapterja priključite v
(samo za različice z več slušalkami):
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani
polnilnika dodatne slušalke.
• napajalno vtičnico na steni.
Opomba
•• Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL)
prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in
stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje
nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih
povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o
filtrih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
•• Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne
enote.
1
2
Konca napajalnega adapterja priključite v:
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani
osnovne enote;
• napajalno vtičnico na steni.
Konca telefonskega kabla priključite v:
• telefonsko vtičnico na spodnji strani
osnovne enote;
• telefonsko vtičnico na steni.
SL
7
Namestite priloženi bateriji
1
Konfiguriranje telefona
(odvisno od države)
1
2
Ko telefon prvič uporabite, se prikaže
pozdravno sporočilo.
Pritisnite tipko MENU/OK.
Nastavitev države/jezika
2
Izberite državo/jezik in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Nastavitev države/jezika je shranjena.
Opomba
3
•• Možnost za nastavitev države/jezika je odvisna od
države. Če se pozdravno sporočilo ne prikaže, to
pomeni, da je nastavitev države/jezika za vašo državo
prednastavljena.
Za ponastavitev jezika si oglejte naslednji
postopek.
1
Pozor
•• Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini,
2
soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
•• Uporabite le priložene baterije.
•• Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne
mešajte baterij različnih znamk ali vrst.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij
segreje.
njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje
izdelek.
1
2
3
4
5
8
SL
Izberite jezik in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev datuma in časa
Opozorilo
•• Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite
Izberite MENU/OK > [NAST. TELEF.]
> [JEZIK] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [NAST. TELEF.] / [DATUM/ČAS]
in pritisnite MENU/OK za potrditev.
S pritiskanjem številskih tipk vnesite datum,
nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže meni za
nastavitev časa.
S pritiskanjem številskih tipk vnesite čas.
• Če je čas v 12-urni obliki zapisa,
pritisnite
/
za izbiro [AM]
ali [PM].
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
Sprememba kode PIN za
dostop na daljavo (za D135)
Preverjanje napolnjenosti
baterij
Opomba
•• Privzeta koda PIN telefonskega odzivnika je 0000; da
zagotovite varen dostop, jo spremenite.
1
2
3
4
5
Pritisnite / ali MENU/OK >
[ODZIVNIK] > MENU/OK.
Izberite [DALJ. DOSTOP] / [SPREMENI
PIN] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
Vnesite staro kodo PIN/geslo in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite
MENU/OK za pritrditev.
Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Polnjenje slušalke
Slušalko postavite na osnovno enoto ali
napajalno postajo, da jo napolnite. Če je slušalka
pravilno nameščena na osnovno enoto, slišite
potrditveni zvok.
»» Začne se polnjenje slušalke.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij
segreje.
Potrditveni ton lahko vklopite ali izklopite.
Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.
Ikona za baterijo prikazuje trenutno
napolnjenost baterije.
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (polna, napol
prazna in prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, črtice utripajo, dokler
polnjenje ni končano.
Ikona za prazno baterijo utripa.
Baterija je skoraj prazna in jo je
treba napolniti.
Če sta bateriji prazni, se slušalka izklopi. Če se
pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton,
ko sta bateriji skoraj prazni. Po opozorilu se klic
prekine.
Kaj je stanje pripravljenosti?
Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na
zaslonu v stanju pripravljenosti je prikazano ime
slušalke (ali datum in čas).
SL
9
Nasvet
•• Pritisnite in držite MENU/OK za preklop med imenom
slušalke ter prikazom datuma in časa.
Ikone na zaslonu
V stanju pripravljenosti ikone na glavnem
zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja
slušalka.
Ikona
Opisi
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (od polne do prazne).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, se črtice pomikajo, dokler
polnjenje ni končano.
Utripa ikona za prazno baterijo in slišite
opozorilni zvok.
Baterija je skoraj prazna in jo je treba
napolniti.
Prikazuje stanje povezave med slušalko
in osnovno enoto. Več črtic pomeni
močnejši signal.
Med pregledovanjem dohodnih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
V seznamu za ponovno izbiranje
označuje odhodni klic.
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica ali med pregledovanjem novih
zgrešenih klicev.
Med pregledovanjem zgrešenih klicev v
dnevniku klicev, ki ste jih že pregledovali,
je simbol prikazan neprekinjeno.
Utripa med sprejemanjem dohodnega
klica.
Med klicem je simbol prikazan
neprekinjeno.
Zvonjenje je izklopljeno.
10
SL
/
Telefonski odzivnik (samo D135):
utripa, ko imate novo sporočilo ali ko
je pomnilnik poln. Prikaže se, ko je
telefonski odzivnik vklopljen.
Utripa v primeru novega glasovnega
sporočila.
Ko ste glasovna sporočila že pregledali
v dnevniku klicev, je simbol prikazan
neprekinjeno.
Ikona ni prikazana, če ni nobenega
glasovnega sporočila.
Prikaže se, ko se pomikate navzgor/
navzdol po seznamu oziroma zvišate/
znižate glasnost.
Desno je še več števk. Pritisnite
REDIAL/C za branje.
Preverjanje moči signala
Število črtic prikazuje stanje
povezave med slušalko in osnovno
enoto. Več črtic pomeni boljšo
povezavo.
•
•
Preden kličete ali sprejemate klice in
preden začnete uporabljati funkcije in
možnosti telefona, mora biti slušalka
priključena na osnovno enoto.
Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je
baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je
slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali
pa slušalko približajte osnovni enoti.
Vklop ali izklop slušalke
Pritisnite in pridržite
slušalke.
za vklop ali izklop
4Klici
Opomba
•• Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.
•• Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v telefonu skoraj
prazna ali pa je telefon izven dosega. Napolnite baterijo
ali pa telefon približajte osnovni enoti.
Opomba
•• Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso
dostopne.
Sprejem klica
Nasvet
•• Pred ali med klicem preverite moč signala (glejte
'Preverjanje moči signala' na strani 10).
•• Ko slušalka zvoni, slušalke ne približujte ušesom, da
preprečite poškodbe sluha.
Kličete lahko na naslednje načine:
• Običajen klic.
• Klic z izbiro pred klicanjem.
Kličete lahko tudi številke s seznama ponovnih
klicev (glejte 'Ponovno izbiranje klica' na strani
20), seznama v imeniku (glejte 'Klicanje iz
imenika' na strani 16) in dnevnika klicev (glejte
'Povratni klic' na strani 18).
imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za
identifikacijo klicatelja.
Nasvet
Izklop zvonjenja za dohodni klic
Izberite telefonsko številko.
»» Številka je izbrana.
Klic z izbiro pred klicanjem
2
•• Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če
.
»» Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.
1
Opomba
•• V primeru zgrešenega klica se prikaže obvestilo.
Običajen klic
Pritisnite tipko
za sprejem
Opozorilo
Klicanje
1
2
Ob dohodnem klicu pritisnite
klica.
Izberite telefonsko številko.
• Za brisanje števke pritisnite REDIAL/C.
• Za vnos premora pritisnite in držite #.
Za izvedbo klica pritisnite
.
Ko telefon zazvoni, pritisnite REDIAL/C.
Končanje klica
Klic lahko končate na naslednje načine:
• Pritisnite
;
• postavite slušalko na osnovno enoto ali
polnilni podstavek.
SL
11
Nastavitev glasnosti slušalke
Pritisnite
/
za nastavitev glasnost
med klicem.
»» Glasnost slušalke je nastavljena, telefon
pa se vrne na zaslon za klicanje.
Popolno utišanje mikrofona
1
2
Med klicem pritisnite .
»» [ZVOK IZKLJ.] se prikaže na slušalki.
»» Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno
lahko slišite njegov glas.
Ponovno pritisnite , da vklopite mikrofon.
»» Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja. Za podrobnosti se
obrnite na ponudnika storitev.
2
Med klicem pritisnite R.
»» Prvi klic je zadržan.
Izberite drugo številko.
»» Izbrana je na zaslonu prikazana številka.
Sprejem drugega klica
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja. Za podrobnosti se
obrnite na ponudnika storitev.
Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic,
lahko klic sprejmete na naslednje načine:
1
Pritisnite R in
12
SL
Pritisnite R in za končanje trenutnega
klica in sprejem prvega klica.
Preklapljanje med klicema
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja. Za podrobnosti se
obrnite na ponudnika storitev.
Pritisnite R in .
»» Trenutni klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Konferenčni klic z zunanjimi
klicatelji
Drugi klic
1
2
»» Prvi klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
za sprejem klica.
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja in države. Ponudnika
storitev povprašajte glede delovanje in dodatnih
stroškov.
Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema
klicema, pritisnite R in nato .
»» Klica se združita in vzpostavljen je
konferenčni klic.
5Notranja
telefonska zveza
in konferenčni
klici
2
»» Pri različicah z več slušalkami so
prikazane slušalke, ki so na voljo za
notranje klice. Nato preidite na korak
2.
Izberite slušalko in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Počakajte, da druga stran sprejme vaš
klic.
Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto
osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje
pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke
in zunanjimi klicatelji.
Preklapljanje med klici
Klicanje na drugo slušalko
Konferenčni klic
Opomba
•• Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki,
pridržite
1
2
3
4
za klicanje na drugo slušalko.
Pridržite tipko .
»» Pri različicah z več slušalkami so
prikazane slušalke, ki so na voljo za
notranje klice. Nato preidite na korak
2.
3-smerni konferenčni klic je klic med vami,
uporabnikom druge slušalke in zunanjimi
klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno
enoto.
Med zunanjim klicem
1
Pridržite
za začetek notranjega klica.
»» Zunanji klicatelj je zadržan.
»» Pri različicah z dvema slušalkama
zazvoni druga slušalka. Nato preidite na
korak 3.
»» Pri različicah z več slušalkami so
prikazane slušalke, ki so na voljo za
notranje klice. Nato preidite na korak
2.
Izberite slušalko in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
»» Pri različicah z dvema slušalkama
zazvoni druga slušalka. Nato preidite na
korak 3.
Na izbrani slušalki pritisnite .
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Pritisnite REDIAL/C ali
za preklic ali
končanje notranjega klica.
Med pogovorom po telefonu
Med klicem lahko preklapljate med eno in
drugo slušalko:
1
Pridržite
za preklop med zunanjim in
notranjim klicem.
Pridržite tipko .
»» Trenutni klicatelj je zadržan.
2
3
4
Izberite slušalko in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Na izbrani slušalki pritisnite .
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Pritisnite tipko MENU/OK.
»» Zdaj ste vključeni v 3-smerni
konferenčni klic z zunanjim klicem in
izbrano slušalko.
SL
13
5
Pritisnite
klica.
za končanje konferenčnega
Opomba
•• Pritisnite
, da se vključite v konferenčni klic v teku
z drugo slušalko, če je možnost [STORITVE] >
[KONFERENCA] nastavljena na [SAMODEJNO].
Med konferenčnim klicem
1
2
3
Pridržite , da zadržite notranji klic in se
vrnete k zunanjemu klicu.
»» Notranji klic je zadržan.
Ponovno pridržite , da zadržite zunanji
klic in se vrnete k notranjemu klicu.
»» Zunanji klic je zadržan.
Pritisnite MENU/OK, da se vrnete na
konferenčni klic.
Opomba
•• Če med konferenčnim klicem odložite eno slušalko,
ostane druga povezana z zunanjim klicem.
14
SL
6 Besedilo in
številke
Besedilo in številke lahko vnesete za ime
slušalke, vnose v imenik in druge menijske
elemente.
Vnos besedila in številk
1
2
3
Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat
pritisnite alfanumerično tipko.
Pritisnite REDIAL/C za brisanje znaka.
Pridržite REDIAL/C za brisanje vseh
znakov. Pritisnite
in
za premik
kazalke levo in desno.
Pritisnite
za dodajanje presledka.
Opomba
•• Informacije o dodeljevanju črk in številk tipkam si
oglejte v poglavju "Dodatek".
SL
15
7Imenik
Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče
shraniti do 50 vnosov. Do imenika lahko
dostopite preko slušalke. Vsak vnos lahko
vsebuje do 12-mestno ime in do 24-mestno
številko.
Na voljo sta do 2 vnosa z neposrednim
dostopom (tipki 1 in 2). Glede na državo
sta tipki 1 in 2 prednastavljeni na številko
telefonskega predala in številko informacijskih
storitev ponudnika storitev. Če tipko pridržite
v stanju pripravljenosti, je shranjena telefonska
številka izbrana samodejno.
Pomikanje po seznamu stikov
1
2
Pritisnite
ali MENU/OK > [IMENIK]
> [POGLED], da odprete seznam v
imeniku.
Pritisnite
in
, da se pomaknete
po seznamu v imeniku.
Vnos prvega znaka stika
1
2
Opomba
Pritisnite
ali MENU/OK > [IMENIK]
> [POGLED], da odprete seznam v
imeniku.
Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza
znaku.
»» Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem
znakom.
•• Razpoložljivost vnosa z neposrednim dostopom je
odvisna od države.
Ogled imenika
Opomba
•• Imenik si lahko ogledujete le na eni slušalki naenkrat.
1
2
Pritisnite
ali MENU/OK > [IMENIK]
> [POGLED], da odprete seznam v
imeniku.
Izberite stik in si oglejte razpoložljive
informacije.
Klicanje iz imenika
1
2
3
Pritisnite
ali MENU/OK > [IMENIK]
> [POGLED], da odprete seznam v
imeniku.
Na seznamu v imeniku izberite stik.
Pritisnite
za klicanje.
Dodajanje vnosa
Opomba
•• Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki prikaže
obvestilo. Izbrišite nekaj vnosov, da dodate nove.
•• Ko spremenite številko zapisa, z novo številko prepišete
Iskanje vnosa
Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja
načina:
• Pomikajte se po seznamu stikov.
• Vnesite prvi znak stika.
staro.
1
2
3
4
16
SL
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [IMENIK] / [DODAJ NOVO] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Vnesite ime, nato pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Vnesite številko in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Nov vnos je shranjen.
1
Nasvet
•• Za vnos premora pritisnite in držite pritisnjeno tipko #.
•• Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat pritisnite
alfanumerično tipko.
•• Za brisanje znaka pritisnite REDIAL/C. Pritisnite
ali
za premik kazalke levo in desno.
2
Izberite [IMENIK] > [IZBRIŠI VSE] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Vsi vnosi so izbrisani.
Urejanje vnosa
1
2
3
4
5
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [IMENIK] > [UREDI], nato
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Izberite stik, nato pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Uredite ime, nato pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Uredite številko, nato pritisnite MENU/OK
za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Brisanje vnosa
1
2
3
4
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [IMENIK] > [ZBRIŠI] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Izberite stik, nato pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Vnos je izbrisan.
Brisanje vseh vnosov
Pritisnite tipko MENU/OK.
SL
17
8 Dnevnik klicev
V dnevniku klicev je shranjena zgodovina
vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina
dohodnega klica vključuje ime in številko
klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na
voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno
storitev za identifikacijo klicatelja.
Telefon lahko shrani do 20 zabeleženih klicev.
Ikona dnevnika klicev na slušalki utripa in vas na
ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če
klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko
ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi
klici so prikazani v časovnem zaporedju z
zadnjim prejetim klicem na vrhu seznama.
Opomba
•• Preden pokličete nazaj neposredno s seznama klicev,
preverite, ali je številka na seznamu veljavna.
Ikone na zaslonu prikazujejo, ali imate zgrešene/
prejete klice.
Ikone
Opis
Med pregledovanjem dohodnih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica.
Med pregledovanjem zgrešenih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Ogled zabeleženih klicev
1
2
18
Pritisnite tipko
.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
MENU/OK in izberite [POGLED] za
dodatne razpoložljive informacije.
SL
Shranjevanje zabeleženega
klica v imenik
1
2
3
4
5
Pritisnite tipko
.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Izberite [SHRANI ŠTEV.] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Vnesite in uredite ime in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Vnesite in uredite številko in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Povratni klic
1
2
3
Pritisnite tipko
.
Na seznamu izberite zabeležen klic.
Pritisnite
za klicanje.
Brisanje zabeleženega klica
1
2
3
4
Pritisnite tipko
.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Izberite [ZBRIŠI] in pritisnite MENU/OK
za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Vnos je izbrisan.
Brisanje vseh zabeleženih
klicev
1
2
3
4
Pritisnite tipko
.
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Pritisnite MENU/OK, da odprete meni z
možnostmi.
Izberite [IZBRIŠI VSE] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Vsi vnosi so izbrisani.
SL
19
9 Seznam za
ponovno
izbiranje
Brisanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
1
Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena
zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali
številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani
do 10 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.
Ogled zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
Pritisnite tipko REDIAL/C.
.
Shranjevanje zabeleženega
klica v imenik
1
2
3
4
5
20
Pritisnite REDIAL/C, da odprete seznam
klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Izberite [SHRANI ŠTEV.] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Vnesite in uredite ime in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Vnesite in uredite številko in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
SL
4
1
Pritisnite tipko REDIAL/C.
Izberite zabeležen klic in pritisnite
»» Številka je izbrana.
3
Izberite zabeležen klic in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Izberite [ZBRIŠI] in pritisnite MENU/OK
za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Vnos je izbrisan.
Brisanje vseh zabeleženih
klicev za ponovno izbiranje
Ponovno izbiranje klica
1
2
2
Pritisnite REDIAL/C, da odprete seznam
klicev.
2
3
4
Pritisnite REDIAL/C, da odprete seznam
klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Izberite [IZBRIŠI VSE] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Vsi vnosi so izbrisani.
10Nastavitve
telefona
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon
ustrezal vašim željam.
Nastavitve zvoka
Nastavitev glasnosti melodije
zvonjenja slušalke
Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti
melodije zvonjenja ali [IZKLJUČEN].
1
2
3
Izberite [NAST. TELEF.] > [ZVOKI] >
[GLASNOST] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Izberite stopnjo glasnosti in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Izbirate lahko med 10 melodijami zvonjenja.
3
3
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [NAST. TELEF.] > [ZVOKI] >
[MEL. ZVONJ.] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Izberite [NAST. TELEF.] >[ZVOKI] >
[TON TIPKE] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Izberite [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev potrditvenega tona
Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi
slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.
1
2
3
Pritisnite tipko MENU/OK.
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke
1
2
2
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [NAST. TELEF.] >[ZVOKI] >
[TON PRIKLJ.] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Izberite [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Poimenovanje slušalke
Ime slušalke ima lahko do 10 znakov. Prikazano
je na zaslonu slušalke v stanju pripravljenosti.
Pritisnete lahko MENU/OK za preklop med
imenom slušalke ter prikazom datuma in časa.
1
2
3
4
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [NAST. TELEF.] / [IME
TELEFONA] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Vnesite ali uredite ime. Za izbris znaka
pritisnite REDIAL/C.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev tona tipke
Nastavitev datuma in časa
Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke
na slušalki.
Informacije si oglejte v delu "Nastavitev datuma
in časa".
1
Pritisnite tipko MENU/OK.
SL
21
Nastavitev jezika na zaslonu
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
•• Razpoložljivi jeziki se razlikujejo glede na državo.
1
2
3
22
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [NAST. TELEF.] > [JEZIK] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Izberite jezik in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
11Telefonski
odzivnik
Opomba
1
2
3
•• Na voljo samo za D135.
Pritisnite / ali MENU/OK >
[ODZIVNIK] > MENU/OK.
Izberite [JEZIK] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Izberite jezik in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Telefon vključuje odzivnik, ki snema
neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Privzeto je
odzivnik nastavljen na način [POSNEMI TUDI].
Do telefonskega odzivnika lahko dostopite na
daljavo in nastavitve spremenite prek menija
odzivnika v slušalki.
Obvestila
Vklop ali izklop telefonskega
odzivnika
Snemanje obvestila
1
2
3
Pritisnite / ali MENU/OK >
[ODZIVNIK] > MENU/OK.
Izberite [VKLOP/IZKLOP] >
[VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Ko je odzivnik vklopljen, izberite
[POSNEMI TUDI]/ [SAMO ODG.] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• [POSNEMI TUDI] pomeni, da so klici sprejeti in
sporočila posneta. [SAMO ODG.] pomeni, da so klici
samo sprejeti in sporočila niso posneta.
Nastavitev jezika odzivnika
Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj, ko
odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2 privzeti
obvestili: načina [POSNEMI TUDI] in [SAMO
ODG.].
Največja dolžina obvestila, ki ga lahko
posnamete, je 3 minute. Novo posneto
obvestilo samodejno nadomesti starega.
1
2
3
4
5
6
Pritisnite / ali MENU/OK >
[ODZIVNIK] > MENU/OK.
Izberite [OBVESTILO] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Izberite [POSNEMI TUDI] ali [SAMO
ODG.] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Izberite [POSNETEK] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Po pisku začnite s snemanjem in govorite v
mikrofon.
Pritisnite MENU/OK za zaustavitev
snemanja ali pa se le-to zaustavi po 3
minutah.
Opomba
•• Pri snemanju obvestila govorite v mikrofon.
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
Jezik odzivnika je jezik za obvestila.
SL
23
Poslušanje obvestila
1
2
3
4
Pritisnite / ali MENU/OK >
[ODZIVNIK] > MENU/OK.
Izberite [OBVESTILO] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Izberite [POSNEMI TUDI] ali [SAMO
ODG.] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Izberite [PREDVAJAJ] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
»» Poslušate lahko trenutno obvestilo.
Opomba
•• Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več poslušati
obvestila.
Povrnitev privzetega obvestila
1
2
3
4
5
Pritisnite / ali MENU/OK >
[ODZIVNIK] > MENU/OK.
Izberite [OBVESTILO] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Izberite [POSNEMI TUDI] ali [SAMO
ODG.] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Izberite [UPOR. PRIVZ.] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Privzeto obvestilo je povrnjeno.
Opomba
•• Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča sporočilo, se
snemanje zaustavi in lahko se neposredno pogovarjate
s klicateljem.
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v
način [SAMO ODG.]. Izbrišite stara sporočila, da boste
lahko sprejeli nova.
Poslušanje dohodnega sporočila
Dohodna sporočila lahko poslušate v istem
zaporedju, kot so posneta.
• Če imate nova sporočila, pritisnite / za
poslušanje.
• Če nimate novih sporočil, pritisnite /
ali [ODZIVNIK] > [PREDVAJAJ] in nato
MENU/OK za poslušanje starih sporočil.
• Pritisnite MENU/OK > [ODZIVNIK]
> [PREDVAJAJ] in nato MENU/OK za
potrditev.
»» Začne se predvajanje novih sporočil.
Če ni novih sporočil, se začne
predvajanje starih sporočil.
•
•
•
Izbris dohodnega sporočila
1
2
Dohodna sporočila
Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute.
Ko prejmete nova sporočila, utripa indikator za
novo sporočilo na slušalki.
24
SL
Pritisnite REDIAL/C za zaustavitev
poslušanja.
Pritisnite MENU/OK, da odprete meni z
možnostmi.
Pritisnite
/
za zvišanje/znižanje
glasnosti.
Med poslušanjem sporočila pritisnite
MENU/OK, da odprete meni z možnostmi.
Izberite [ZBRIŠI] in pritisnite MENU/OK
za potrditev.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Izbris vseh starih dohodnih sporočil
1
Pritisnite / ali MENU/OK >
[ODZIVNIK] > MENU/OK.
2
3
Izberite [IZBRIŠI VSE] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Dostop na daljavo
Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S
telefonom s tonskim izbiranjem preprosto
pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo
PIN.
Opomba
•• Izbrišete lahko le prebrana sporočila. Izbrisanih sporočil
ni mogoče obnoviti.
Nastavitev zapoznitve
zvonjenja
Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden
odzivnik sprejme klic.
1
2
3
Opomba
•• Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot koda PIN
sistema. Prednastavljena koda PIN je 0000.
Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na
daljavo
Dostop do odzivnika na daljavo lahko
omogočite ali blokirate.
1
Pritisnite / ali MENU/OK >
[ODZIVNIK] > MENU/OK.
2
Izberite [ZAMIK ZVON.] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
3
Izberite novo nastavitev in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Pritisnite / ali MENU/OK >
[ODZIVNIK] > MENU/OK.
Izberite [DALJ. DOSTOP] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Izberite [VKLJUČI]/[IZKLJUČI] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Sprememba kode PIN/gesla
Opomba
•• Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti odzivnik
vklopljen.
Nasvet
•• Ko do odzivnika dostopate na daljavo, priporočamo, da
zapoznitev zvonjenja nastavite na način [VARČEVANJE].
To je gospodaren način upravljanja sporočil. Ob novih
sporočilih odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni
sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.
1
2
3
4
5
Pritisnite / ali MENU/OK >
[ODZIVNIK] > MENU/OK.
Izberite [DALJ. DOSTOP] / [SPREMENI
PIN] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
Vnesite staro kodo PIN/geslo in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite
MENU/OK za pritrditev.
Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
25
Dostop do odzivnika na daljavo
1
2
3
S telefonom s tonskim izbiranjem pokličite
na domačo številko.
Ko slišite obvestilo, vnesite #.
Vnesite kodo PIN.
»» Zdaj imate dostop do telefonskega
odzivnika in lahko poslušate nova
sporočila.
Opomba
•• Preden telefon prekine povezavo, imate 2 možnosti za
vnos prave kode PIN.
4
Pritisnite tipko za izvršitev funkcije. Seznam
razpoložljivih funkcij si oglejte v spodnji
tabeli ukazov za dostop na daljavo.
Opomba
•• Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno prekine
povezavo, če 8 sekund ne pritisnete nobene tipke.
Ukazi za dostop na daljavo
Tipka
1
2
3
6
7
8
9
26
SL
Funkcija
Poslušanje prejšnjega sporočila.
Poslušanje sporočil.
Preskok na naslednje sporočilo.
Izbris trenutnega sporočila.
Vklop telefonskega odzivnika (ni na
voljo med poslušanjem sporočil).
Zaustavitev poslušanja sporočila.
Izklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem sporočil).
12Storitve
Telefon podpira številne funkcije, ki vam
pomagajo obravnavati in upravljati klice.
2
3
4
Samodejni konferenčni klic
Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo
slušalko, pritisnite .
Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega
konferenčnega klica
1
2
3
Izberite [STORITVE] > [SAM. PREDP.] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Pritisnite tipko MENU/OK. Vnesite
zaznavno številko in pritisnite MENU/OK
za potrditev.
Pritisnite tipko MENU/OK. Vnesite
predpono in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Za vnos premora pritisnite in držite #.
•• Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane
prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.
•• Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z * in #.
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [STORITVE] > [KONFERENCA]
in pritisnite MENU/OK za potrditev.
Izberite [SAMODEJNO]/[IZKLJUČEN] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Vrsta omrežja
Opomba
•• Ta funkcija je odvisna od države. Velja samo za modele s
podporo za vrsto omrežja.
Samodejna predpona
Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje
izhodne klicne številke, preden jo izberete.
Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki
ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite
kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko
izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon
med klicanjem spremeni v 12503338888.
Opomba
•• Zaznavna številka ima lahko največ 10 števk. Samodejna
predpona pa ima lahko največ 10 števk.
•• Ta funkcija je odvisna od države.
Nastavitev samodejne predpone
1
Pritisnite tipko MENU/OK.
1
2
3
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [STORITVE] > [VRSTA OMREŽ.]
in pritisnite MENU/OK.
Izberite vrsto omrežja in pritisnite MENU/
OK.
»» Nastavitev je shranjena.
Izbira trajanja premora do
ponovnega klica
Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega
klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi
klic. Običajno je telefon že prednastavljen za
trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate
lahko med 3 možnostmi: [KRATKI], [SREDNJI]
in [DOLGI]. Število razpoložljivih možnosti se
razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se
obrnite na ponudnika storitev.
SL
27
1
2
3
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [STORITVE] > [ČA. PON. KL.],
nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
Izberite možnost, nato pritisnite MENU/
OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Klicni način
V telefonu samodejno uskladi datum in čas
z javnim komutiranim telefonskim omrežjem
(PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti
nastavljeno tekoče leto.
1
2
3
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [STORITVE] > [SAMOD. URA] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Izberite [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in
pritisnite MENU/OK.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo tonsko in
Registriranje dodatnih slušalk
Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja
v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF)
in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne
informacije se obrnite na ponudnika storitev.
V osnovni enoti lahko registrirate dodatne
slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 4
slušalke.
pulzno izbiranje.
1
Nastavitev klicnega načina
1
2
3
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [STORITVE] / [NAČIN KLICA] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Izberite klicni način in pritisnite MENU/OK
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
2
Slušalko lahko registrirate tako:
• Če je slušalka v stanju [Neregistrirano],
pritisnite MENU/OK.
• Če je slušalka v stanjih [IŠČEM] in
[NI NA VOLJO], pritisnite MENU/
OK > [STORITVE] > [REGISTER] >
MENU/OK.
Za 10 sekund pridržite
na osnovni enoti.
Opomba
•• Pri modelih z odzivnikom zaslišite potrditveni pisk, ki
označuje, da je osnovna enota v načinu za registracijo.
Opomba
•• Če je vaš telefon v načinu za pulzno izbiranje, med
klicem pritisnite
za začasen tonski način. Števke,
vnesene za ta klic, se nato pošljejo kot tonski signali.
Samodejna nastavitev ure
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
•• Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za
identifikacijo klicatelja.
28
SL
3
Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite
REDIAL/C. Nato pritisnite MENU/OK za
potrditev kode PIN.
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Opomba
2
•• Če je koda PIN napačna ali osnovna enota v
določenem času ni najdena, se na slušalki prikaže
obvestilo.
•• Če registracija ne uspe, napajalni adapter izključite
iz osnovne enote in ponovno vključite. Počakajte 15
sekund in nato ponovite postopek registracije.
•• Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče
spremeniti.
3
Izberite [STORITVE] > [PONASTAVI] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Vse nastavitve so ponastavljene.
Odjava slušalk
Če imata dve slušalki v skupni rabi isto osnovno
enoto, lahko slušalko odjavite z drugo slušalko.
1
2
3
4
5
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [STORITVE] > [ODJAVA] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Vnesite PIN sistema. (Prednastavljena
koda PIN je 0000). Pritisnite REDIAL/C za
odstranitev številke.
Izberite številko slušalke za odjavo.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Slušalka je odjavljena.
Nasvet
•• Številka slušalke se prikaže poleg imena slušalke v stanju
pripravljenosti.
Opomba
•• Slušalka se ne more odjaviti sama.
Obnovitev privzetih
nastavitev
Nastavitve telefona lahko ponastavite na
originalne tovarniške nastavitve.
1
Pritisnite tipko MENU/OK.
SL
29
13Tehnični podatki
Splošne specifikacije in funkcije
• Čas pogovorov: 10 ur
• Čas pripravljenosti: 200 ur
• Doseg v zaprtih prostorih: 50 metrov
• Doseg na prostem: 300 metrov
• Seznam v imeniku s 50 vnosi
• Seznam za ponovno izbiranje z 10 vnosi
• Dnevnik klicev z 20 vnosi
• Odzivnik s časom snemanja 25 minut
• Podpora za standard identifikacije klicatelja:
FSK, DTMF
Baterija
• Philips: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 300 mAh
Napajalni adapter
Osnovna enota in polnilnik
• Tenpao: S003IV0600040, vhod: 100–240
V~, 50/60 Hz 150 mA, izhod: 6 V DC 400
mA
• Meic: MN-A102-E130, vhod: 100–240 V~,
50/60 Hz 200 mA, izhod: 6 V DC 400 mA
• Yingju: YJS003R-0600400G, vhod: 100–240
V~, 50/60 Hz 130 mA, izhod: 6 V DC 400
mA
Poraba energije
• Poraba energije v načinu mirovanja:
približno 0,70 W (D130); 0,75 W (D135)
Teža in dimenzije
• Slušalka: 83,8 g
154,4 x 48 x 25,2 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 63,8 g
94,50 x 94,50 x 32,10 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 40,8 g
79,40 x 79,40 x 31,0 mm (V x Š x G)
30
SL
14Obvestilo
Izjava o skladnosti
Družba Gibson Innovations izjavlja, da je ta
izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/
ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem
mestu www.p4c.philips.com.
Skladnost s standardom GAP
Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke
in osnovne enote DECT™ GAP skladne z
osnovnim standardom delovanja, ne glede
na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota
sta skladni s standardom GAP, kar pomeni,
da zagotavljata osnovne funkcije: registracija
slušalke, prevzemanje linije, klicanje in
sprejemanje klica. Napredne funkcije morda
ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati
z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to
slušalko registrirati in uporabljati z osnovno
enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s
standardom GAP, najprej sledite postopku,
opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato
pa sledite postopku za registracijo slušalke,
opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati
slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti,
naj bo osnovna enota v načinu za registracijo,
nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih
proizvajalca slušalke.
Skladnost s standardi EMF
Ta izdelek ustreza vsem veljavnim standardom
in predpisom glede izpostavljenosti
elektromagnetnim poljem.
Odstranjevanje starega
izdelka in baterije
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.
Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja
evropska direktiva 2012/19/EU.
Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije,
za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU,
ki določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z
običajnimi gospodinjskimi odpadki.
Poizvedite, kako je na vašem območju
organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov in baterij.
Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in
baterij ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi
odpadki. Pravilno odlaganje starih izdelkov
in baterij pomaga preprečevati morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo
Navodila za odstranjevanje baterij za enkratno
uporabo si oglejte v razdelku "Namestitev
priloženih baterij".
Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je
bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev
in reciklažo namenjen finančni prispevek.
Okoljske informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili
smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti
na tri materiale: karton (škatla), polistirenska
pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke,
zaščitna penasta folija.)
SL
31
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi
specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne
predpise o odlaganju embalažnega materiala,
izpraznjenih baterij in stare opreme.
32
SL
15Pogosta
vprašanja
Na zaslonu ni črtic za signal.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Če se na zaslonu slušalke prikaže
[NEPRIJAVLJEN], registrirajte slušalko.
Nasvet
•• Dodatne informacije si oglejte v poglavju "Storitve" v
delu "Registracija dodatnih slušalk".
Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe
združiti (registrirati) v osnovni enoti?
Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite
neuporabljene slušalke in poskusite znova.
Nasvet
•• Dodatne informacije si oglejte v poglavju "Storitve" v
delu "Odjava slušalk".
Slušalka je v stanju iskanja ali ni na voljo. Kaj
naj storim?
• Preverite, ali je osnovna enota pod
napajanjem.
• Slušalko registrirajte na osnovni enoti.
• Slušalko premaknite bližje osnovni enoti.
Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem.
Kaj naj storim?
1
2
3
Pritisnite
za vrnitev na zaslon v stanju
pripravljenosti.
Pritisnite MENU/OK za odpiranje zaslona
glavnega menija.
Ko izberete [NAST. TELEF.] > [JEZIK],
se na zaslonu prikaže eno od naslednjih
sporočil:
CONFIG. TEL. > LIMBĂ
KONF. TELEF. > JĘZYK
NAST. TEL. > JAZYK
TEL. BEÁLL. > NYELV
PHONE SETUP > LANGUAGE
NAST. TELEF. > JEZIK
POST. TEL. > JEZIK
NASTAV. TEL. > JAZYK
НАСТР. ТЕЛ. > EЗИК
POST. TEL. > JEZIK
4
5
Izberite to možnost, da dostopite do
jezikovnih možnosti.
Izberite svoj jezik.
Ni znaka centrale.
•• Preverite priključke telefona.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
Ni potrditvenega tona.
•• Slušalka ni pravilno položena na osnovno
enoto ali polnilnik.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
Ne morem spremeniti nastavitev glasovne
pošte. Kaj naj naredim?
Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik
storitev in ne telefon. Če želite spremeniti
nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.
Slušalka na polnilniku se ne polni.
•• Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
•• Preverite, ali je slušalka pravilno položena
na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže
ikona za baterijo.
•• Preverite, ali je nastavitev potrditvenega
tona vklopljena. Če je slušalka pravilno
nameščena na polnilnik, slišite potrditveni
ton.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
•• Baterije so okvarjene. Kupite nove z
enakimi specifikacijami.
Ni prikaza.
•• Poskrbite, da so baterije napolnjene.
•• Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je
telefon priključen.
SL
33
Slab zvok (prasketanje, odmev itd.).
•• Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Telefon motijo bližnje električne naprave.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
•• Telefon je v prostoru z debelimi zidovi.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
Slušalka ne zvoni.
•• Poskrbite, da je vklopljena melodija
zvonjenja slušalke.
•• Poskrbite, da je slušalka registrirana v
osnovni enoti.
ID klicatelja se ne prikaže.
•• Storitev ni aktivirana. Preverite pri
ponudniku storitev.
•• Informacije o klicatelju so prikrite ali niso
na voljo.
Opomba
•• Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje
slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno
minuto.
34
SL
16Dodatek
Tabele za vnos besedila in
številk
tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
#
Znaki (angleščina/latinščina)
presledek 0
-1
ABC2
DEF3
GHI4
JKL5
MNO6
PQRS7
T UV 8
W XY Z 9
*?/\()
# ' ,- &
tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
#
Znaki (norveščina/danščina/poljščina)
presledek 0
-1
AÆBC2
DEF3
GHI4
JKL5
MNO6
PQRS7
T UV 8
W XY Z 9
*?/\()
# ' ,- &
Tipka
0
1
2
3
Znaki (za grščino)
presledek 0
-1
ABΓ2
ΔEZ3
4
5
6
7
8
9
*
#
HΘ|4
KΛM5
NΞO6
ΠPΣ7
TY Φ 8
XΨΩ9
*?/\()
# ' ,- &
tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
#
Znaki (za poljščino)
presledek 0
-1
ABC2
DEF3
GHI4
JKLŁ5
MNO6
PQRS7
T UV 8
W XY Z 9
*?/\()
# ' ,- &
SL
35
2015 © Gibson Innovations Limited.Všetky práva
vyhradené.
Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na
zodpovednosť spoločnosti Gibson Innovations Ltd. a
spoločnosť Gibson Innovations Ltd. poskytuje výhradnú
záruku na tento výrobok.
Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné
známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa
na základe licencie spoločnosti Koninklijke Philips N.V.
UM_D130_D135_53_SL_V1.0
wk1526
0168
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement