Philips D6301B/53 User manual

Philips D6301B/53 User manual
Vedno smo vam pripravljeni pomagati
Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/support
Imate vprašanje?
Obrnite se na
Philips
D630
D635
Obsežna uporabniška
dokumentacija
Vsebina
1 Pomembna varnostna navodila
3
2 Vaš telefon
5
5
6
7
Vsebina škatle
Pregled telefona
Pregled osnovne enote
3 Začetek uporabe
Priključitev osnovne enote
Namestite priloženi bateriji
Konfiguriranje telefona (odvisno od
države)
Sprememba kode PIN/gesla za dostop
na daljavo
Polnjenje slušalke
Preverjanje napolnjenosti baterij
Kaj je stanje pripravljenosti?
Preverjanje moči signala
Vklop ali izklop slušalke
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
4 Ikone glavnega menija
13
5 Ikone na zaslonu
14
6Klici
15
Klicanje
15
Sprejem klica
15
Končanje klica
16
Nastavitev glasnosti slušalke/zvočnika
16
Popolno utišanje mikrofona
16
Vklop ali izklop zvočnika16
Drugi klic
16
Sprejem drugega klica
16
Preklapljanje med klicema
16
Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji
16
7 Notranja telefonska zveza in
konferenčni klici
Klicanje na drugo slušalko
Konferenčni klic
18
18
18
8 Besedilo in številke
20
20
20
9Imenik
21
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
Vnos besedila in številk
Preklop med velikimi in malimi črkami
Ogled imenika
Iskanje vnosa
Klicanje iz imenika
Dostop do imenika med klicem
Dodajanje vnosa
Urejanje vnosa
Nastavitev osebne melodije
Nastavitev tipk za hitro izbiranje
Brisanje vnosa
Brisanje vseh vnosov
Dodajanje stika na seznam izjem
10 Dnevnik klicev
24
Vrsta seznama klicev
24
Ogled zabeleženih klicev
24
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik 24
Povratni klic
25
Brisanje zabeleženega klica
25
Brisanje vseh zabeleženih klicev
25
11 Seznam za ponovno izbiranje
Ogled zabeleženih klicev za ponovno
izbiranje
Shranjevanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje v imenik
Ponovno izbiranje klica
Dostop do seznama ponovnih klicev
med klicem
Brisanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
Brisanje vseh zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
12 Nastavitve zvoka
Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja
slušalke
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke
za notranje klice
SL
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
1
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke
za zunanje klice
Nastavitev tona tipke
Nastavitev potrditvenega tona
Nastavitev zvoka baterije
Nastavitev zvočnega profila
13 Nastavitve telefona
Nastavitve zaslona
Način ECO
Način ECO+
Poimenovanje slušalke
Nastavitev datuma in časa
Nastavitev jezika na zaslonu
27
27
27
28
28
29
29
29
29
30
30
30
14 Budilka
31
31
31
15 Zasebni način
32
Nastavitev alarma
Izklop alarma
Zapora klicev (blokiranje odhodnih
klicev)
Blokiranje dohodnih klicev
Tihi način
Sprememba kode PIN/gesla
zasebnega načina
16 Otroška varuška
Vklop/izklop otroške enote
Nastavitev starševska enota
Nastavitev glasnosti joka
32
32
33
34
35
35
35
36
17 Telefonski odzivnik
37
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika 37
Družinske opombe
37
Nastavitev jezika odzivnika
37
Obvestila38
Dohodna sporočila
38
18Storitve
Vrsta seznama klicev
Samodejni konferenčni klic
Vrsta omrežja
2
SL
42
42
42
42
Samodejna predpona
Izbira trajanja premora do ponovnega
klica
Klicni način
Prvo zvonjenje
Samodejna nastavitev ure
Registriranje dodatnih slušalk
Odjava slušalk
Obnovitev privzetih nastavitev
19 Tehnični podatki
42
43
43
43
43
44
44
44
46
20Obvestilo
47
Izjava o skladnosti
47
Skladnost s standardom GAP
47
Skladnost s standardi EMF
47
Odstranjevanje starega izdelka in baterije47
21 Pogosta vprašanja
49
22Dodatek
51
51
23Kazalo
53
Tabele za vnos besedila in številk
1Pomembna
varnostna
navodila
Napajalne zahteve
• Ta izdelek zahteva električno napajanje
100-240 V AC. V primeru izpada napajanja
se lahko povezava prekine.
• Napetost v omrežju je klasificirana kot
TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih
omrežij), kot je določeno v standardu EN
60950.
Opozorilo
•• Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik
lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz
električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica
vedno zlahka dostopna.
•• Pri priklopni opremi mora biti vtičnica nameščena v
bližini opreme in zlahka dostopna.
•• Prostoročno aktiviranje lahko nenadoma močno zviša
glasnost v slušalki: poskrbite, da slušalke ne boste imeli
preblizu ušesu.
•• Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do
izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate
uporabiti drugo možnost.
•• Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
•• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol,
amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko
poškodujejo telefon.
•• Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo
povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna
svetloba.
•• Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj ne
padejo predmeti.
•• Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo
motnje.
Ko telefon uporabljate kot otroško varuško
Pozor
•• Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
•• Otroška enota in kabel ne smeta biti na dosegu otroka
(vsaj 1 meter stran).
Da bi preprečili poškodovanje ali napačno
delovanje
Pozor
•• Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih
za uporabo.
•• Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih
za uporabo.
•• Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja
nevarnost eksplozije.
•• Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
•• Baterij ne mečite v ogenj.
•• Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z
izdelkom.
•• Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s
kovino.
•• Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v
stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in
poškoduje izdelek.
•• Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih
postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
•• Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja
nevarnost eksplozije.
•• Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker
boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
•• Starševska enota mora biti od otroške enote oddaljena
vsaj 1,5 metra, da ne pride do zvočnih motenj.
•• Otroške enote ne polagajte v otrokovo posteljo ali
stajico.
•• Ne pokrivajte starševske in otroške enote (na primer
z brisačo ali odejo). Hladilni zračniki otroške enote ne
smejo biti blokirani.
•• Naredite vse, kar je treba, da bo vaš otrok varno spal .
•• Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb
z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in
znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim
svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
•• Če starševsko enoto namestite blizu oddajnika
ali drugega aparata DECT (na primer telefona ali
brezžičnega usmerjevalnika DECT), se povezava
z otroško enoto lahko prekine. Otroško varuško
premaknite vstran od brezžičnih aparatov, da se
povezava znova vzpostavi.
•• Ta otroška varuška je namenjena pomoči. Ne
predstavlja nadomestila za odgovoren in ustrezen
nadzor s strani odraslih oseb.
Temperatura pri delovanju in shranjevanju
• Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je
temperatura vedno med 0 °C in +40 °C
(ob do 90 % relativni vlažnosti).
SL
3
•
•
4
Izdelek hranite v prostoru, kjer je
temperatura vedno med -20 °C in+45 °C
(ob do 95 % relativni vlažnosti).
Življenjska doba baterije se lahko zaradi
nizkih temperatur skrajša.
SL
2 Vaš telefon
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo
nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.
com/welcome.
Napajalni adapter**
Vsebina škatle
Telefonski kabel*
2 akumulatorski bateriji AAA**
Slušalka**
Garancija
Osnovna enota (D630)
4XLFNVWDUWJXLGH
Kratek uporabniški priročnik
Osnovna enota (D635)
Opomba
•• * V nekaterih državah morate priključiti telefonski
adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v
telefonsko vtičnico.
•• ** V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke,
polnilniki, napajalni adapterji in baterije.
Polnilnik
SL
5
• Sprememba zvočnega profila med
klicem.
• Izbira funkcije na zaslonu slušalke
neposredno nad tipko.
Pregled telefona
e
p
f
g
h
a Slušalka
b
c
d
6
• Končanje klica.
• Izhod iz menija/postopka.
• Za vklop/izklop slušalke pritisnite in
držite.
• Pritisnite za vnos presledka med
urejanjem besedila.
• Pridržite za zaklepanje/odklepanje
tipkovnice v stanju pripravljenosti.
• Pridržite za vnos premora med
urejanjem imena in številke stika.
• Preklop med malimi in velikimi črkami
med urejanjem.
• Izklop ali vklop zvoka mikrofona.
• Odpiranje menija telefonskega
odzivnika v stanju pripravljenosti (samo
za D635).
• Poslušanje novih sporočil v telefonskem
odzivniku (samo za D635).
• Pomikanje navzgor po meniju.
• Zvišanje glasnosti slušalke/zvočnika.
• Dostop do imenika v stanju
pripravljenosti.
i Mikrofon
• Pomik kazalke desno v načinu za
urejanje.
• Pomaknite se na desno v glavnem
meniju ukaznega načina.
k
• Pritisnite za brisanje posamezne črke
ali številke. Pridržite za brisanje vsega
besedila.
• Preklic postopka.
• Odpiranje seznama za ponovno
izbiranje v stanju pripravljenosti.
l
SL
j
• Vklop/izklop zvočnika.
• Klicanje in sprejemanje klicev prek
zvočnika.
• Pridržite, da opravite notranji klic
(samo za različice z več slušalkami).
• Nastavitev načina klica (način za pulzno
izbiranje ali začasen tonski način).
• Pomikanje navzdol po meniju.
• Znižanje glasnosti slušalke/zvočnika.
• Dostop do dnevnika klicev v stanju
pripravljenosti.
m
n
o
• Pomik kazalke levo v načinu za urejanje.
• Pomik v levo v glavnem meniju
ukaznega načina.
• Pritisnite in pridržite za vstop v način
za registracijo.
D635
• Klicanje in sprejemanje klicev.
• Tipka za ponovni klic (Ta funkcija je
odvisna od omrežja.)
• Dostop do glavnega menija v stanju
pripravljenosti.
• Potrditev izbire.
• Odpiranje menija z možnostmi
• Izbira funkcije na zaslonu slušalke
neposredno nad tipko.
p Indikator LED
• Izklopljeno: ni novega dogodka.
• Utripa: novi zgrešeni klici / nova
sporočila na odzivniku / nova glasovna
pošta.
q Zvočnik
a Zvočnik
b
c
r Vratca za baterijo
Pregled osnovne enote
D630
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika.
• Brisanje trenutno predvajanega
sporočila.
• Pridržite, da izbrišete vsa stara
sporočila.
d
/
Zvišanje/znižanje glasnosti zvočnika.
e
/
Preskok naprej/nazaj med predvajanjem.
f
• Predvajanje sporočil.
• Zaustavitev predvajanja sporočil.
g Indikator LED
• Izklopljen: odzivnik je izklopljen.
• Vklopljen: odzivnik je vklopljen.
• Običajno utripanje: nova sporočila,
sporočilo se snema.
• Hitro utripanje: dohodni klic, način za
registracijo.
h
a
• Pritisnite za iskanje slušalke.
• Pritisnite za iskanje slušalke.
SL
7
• Pritisnite in pridržite za vstop v način
za registracijo.
8
SL
3 Začetek
uporabe
Pozor
•• Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite
varnostna navodila v razdelku "Pomembna varnostna
navodila".
Priključitev osnovne enote
Opozorilo
•• Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna
napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali
spodnji strani telefona.
•• Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen napajalni
adapter.
3
Konca napajalnega adapterja priključite v
(samo za različice z več slušalkami):
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani
polnilnika dodatne slušalke.
• napajalno vtičnico na steni.
Opomba
•• Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL)
prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in
stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje
nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih
povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o
filtrih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
•• Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne
enote.
1
2
Konca napajalnega adapterja priključite v:
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani
osnovne enote;
• napajalno vtičnico na steni.
Konca telefonskega kabla priključite v:
• telefonsko vtičnico na spodnji strani
osnovne enote;
• telefonsko vtičnico na steni.
SL
9
Namestite priloženi bateriji
1
Konfiguriranje telefona
(odvisno od države)
1
2
Ko telefon prvič uporabite, se prikaže
pozdravno sporočilo.
Pritisnite tipko [V redu].
2
Nastavitev države
3
Opomba
Izberite državo in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev države je shranjena.
•• Možnost za nastavitev države je odvisna od države. Če
se pozdravno sporočilo ne prikaže, to pomeni, da je
nastavitev države za vašo državo prednastavljena. Nato
lahko nastavite datum in čas.
Za nastavitev jezika si oglejte naslednji postopek.
1
2
3
Pozor
•• Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini,
soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
•• Uporabite le priložene baterije.
•• Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne
mešajte baterij različnih znamk ali vrst.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij
segreje.
Opozorilo
•• Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite
njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje
izdelek.
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Jezik] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite jezik in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev datuma in časa
1
2
3
4
5
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Dat. in čas] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite [Nastav. patum]/[Nastav. časa] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
S številskimi tipkami vnesite datum in čas.
Opomba
•• Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite
[am] ali [pm] (odvisno od države).
10
SL
za izbiro
6
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
Polnjenje slušalke
Nastavitev oblike zapisa datuma in
časa
1
2
3
4
5
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Dat. in čas] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite [Nastav. datuma] ali [Nastav. časa].
Pritisnite / za izbiro [DD-MM-LLLL]
ali [MM-DD-LLLL] kot prikaza datuma in
[12 urno] ali [24 urno] kot prikaza časa.
Nato pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Nastavitev oblike zapisa datuma in časa je odvisna od
države.
Sprememba kode PIN/gesla
za dostop na daljavo
Za polnjenje slušalke postavite slušalko
na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno
nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni
zvok.
»» Začne se polnjenje slušalke.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij
segreje.
Opomba
•• Privzeta koda PIN/geslo telefonskega odzivnika je 0000;
Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.
da zagotovite varen dostop, jo spremenite.
1
2
3
4
5
6
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Dalj. dostop] / [Spremeni PIN] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Vnesite staro kodo PIN/geslo in pritisnite
[V redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite
[V redu] za pritrditev.
Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in
pritisnite [Shrani] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Preverjanje napolnjenosti
baterij
Ikona za baterijo prikazuje trenutno
napolnjenost baterije.
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (od polne do
prazne).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, črtice utripajo, dokler
polnjenje ni končano.
SL
11
Ikona za prazno baterijo utripa.
Baterija je skoraj prazna in jo je
treba napolniti.
Če se pogovarjate po telefonu, zaslišite
opozorilni ton, ko sta bateriji skoraj prazni. Če
sta bateriji popolnoma prazni, se slušalka izklopi.
Kaj je stanje pripravljenosti?
Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na
zaslonu v stanju pripravljenosti so prikazani ime,
datum, čas in številka slušalke.
Preverjanje moči signala
Število črtic prikazuje stanje
povezave med slušalko in osnovno
enoto. Več črtic pomeni boljšo
povezavo.
•
•
Preden kličete ali sprejemate klice in
preden začnete uporabljati funkcije in
možnosti, mora biti slušalka povezana z
osnovno enoto.
Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je
baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je
slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali
pa slušalko približajte osnovni enoti.
Opomba
•• Ko je možnost ECO+ vklopljena, moč signala ni
prikazana (glejte 'Način ECO+' na strani 29).
Vklop ali izklop slušalke
Pritisnite in pridržite
slušalke.
12
SL
za vklop ali izklop
4 Ikone glavnega
menija
Sledi pregled menijskih možnosti, ki so na voljo
v telefonu D630/D635. Za podrobno razlago
menijskih možnosti si oglejte ustrezne razdelke
v tem uporabniškem priročniku.
Ikona
Opisi
[Imenik] - Dodajanje, urejanje,
upravljanje vnosov v telefonskem
imeniku itd.
[Zvoki] – Nastavitev glasnosti zvonjenja,
melodije zvonjenja, tona tipk itd.
[Nast. telefona] - Nastavitev datuma
in časa, načina ECO, imena slušalke in
jezika na zaslonu.
[Alarm] - Nastavitev časa alarma, zvoka
alarma, ponovitve alarma.
[Dnevnik klicev] - Shrani zgodovino
vseh zgrešenih, dohodnih ali blokiranih
klicev (samo za D630).
[Zasebni način] - Blokiranje dohodnih,
odhodnih klicev ali nastavitev tihega
način.
[Storitve] - Nastavitev samodejnega
konferenčnega klica, samodejne
predpone, vrste omrežja, časa
ponovnega klica, samodejne ure, klicnih
storitev itd.
Storitve so odvisne od omrežja in
države.
[Otroš. varuška] - Nastavitev alarma za
zunanjo linijo, stika iz imenika ali druge
slušalke in glasnosti joka.
[Odzivnik] - Nastavitev, predvajanje,
brisanje sporočil telefona itd. (samo za
D635).
SL
13
5 Ikone na zaslonu
Utripa v primeru novega glasovnega
sporočila.
Ko ste glasovna sporočila že pregledali
v dnevniku klicev, je simbol prikazan
neprekinjeno.
Ikona ni prikazana, če ni nobenega
glasovnega sporočila.
Tihi način je nastavljen, vendar je izven
aktivnega obdobja.
Alarm je aktiviran.
V stanju pripravljenosti ikone na glavnem
zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja
slušalka.
Ikona
Opisi
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (od polne do
prazne).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, se črtice pomikajo, dokler
polnjenje ni končano.
Utripa ikona za prazno baterijo in
slišite opozorilni zvok.
Baterija je skoraj prazna in jo je treba
napolniti.
Prikazuje stanje povezave med slušalko
in osnovno enoto. Več črtic pomeni
močnejši signal.
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica.
Sveti med pregledovanjem
nepregledanih zgrešenih klicev ali
pregledovanjem pregledanih zgrešenih
klicev v dnevniku klicev.
Med pregledovanjem blokiranih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Utripa v primeru dohodnega klica z
mobilne številke.
Utripa v primeru dohodnega klica z
domače številke.
Utripa v primeru dohodnega klica s
službene številke.
Zvonjenje je izklopljeno.
Tihi način je nastavljen in v aktivnem
obdobju
(telefon ne zvoni).
Telefonski odzivnik (samo D635):
utripa, ko imate novo sporočilo ali ko
je pomnilnik poln. Prikaže se, ko je
telefonski odzivnik vklopljen.
14
SL
ECO
ECO+
Aktiviran je način Eco.
Aktiviran je način ECO+.
6Klici
Nasvet
•• Informacije o nastavitvi tipk za hitro izbiranje si oglejte
v poglavju "Imenik" v razdelku "Nastavitev tipk za hitro
izbiranje".
Opomba
•• Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso
dostopne.
Opomba
•• Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.
•• Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v telefonu skoraj
Nasvet
•• Pred ali med klicem preverite moč signala.
prazna ali pa je telefon izven dosega. Napolnite baterijo
ali pa telefon približajte osnovni enoti.
Klicanje
Sprejem klica
Kličete lahko na naslednje načine:
• Običajen klic
• Klic z izbiro pred klicanjem
• Klic s tipko za hitro izbiranje
Kličete lahko tudi številke s seznama ponovnih
klicev (glejte 'Ponovno izbiranje klica' na strani
26), seznama v imeniku (glejte 'Klicanje iz
imenika' na strani 21) in dnevnika klicev (glejte
'Povratni klic' na strani 25).
Ko telefon zazvoni, lahko izbirate med
naslednjimi možnostmi:
• pritisnete ali za sprejem klica,
• izberete [Preus.] za pošiljanje dohodnega
klica na telefonski odzivnik (velja samo pri
D635),
• izberete [Tiho] za izklop zvonjenja za
trenutni dohodni klic.
Opozorilo
Običajen klic
1
2
Pritisnite
•• Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno
ali
telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da
preprečite poškodbe sluha.
.
Izberite telefonsko številko.
»» Številka je izbrana.
»» Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.
Klic z izbiro pred klicanjem
1
2
Izberite telefonsko številko.
• Za brisanje števke pritisnite [Očisti].
• Za vnos premora pridržite tipko .
Pritisnite
ali
za klicanje številke.
Opomba
•• Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če
imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za
identifikacijo klicatelja.
Nasvet
•• V primeru zgrešenega klica se prikaže obvestilo.
Indikator LED na slušalki utripa.
Klic s tipko za hitro izbiranje
Če ste stik že shranili na tipko za hitro izbiranje,
za klicanje pridržite to tipko.
SL
15
»» Izbrana je na zaslonu prikazana številka.
Končanje klica
Klic lahko končate na naslednje načine:
• Pritisnite
; ali
• postavite slušalko na osnovno enoto ali
polnilni podstavek.
Sprejem drugega klica
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Nastavitev glasnosti slušalke/
zvočnika
Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic,
lahko klic sprejmete na naslednje načine:
Pritisnite / na slušalki za nastavitev glasnosti
med klicem.
»» Glasnost slušalke/zvočnika je
nastavljena, telefon pa se vrne na
zaslon za klicanje.
2
Popolno utišanje mikrofona
1
2
Med klicem pritisnite .
»» Na slušalki se prikaže [Zvok izklj.].
»» Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno
lahko slišite njegov glas.
Ponovno pritisnite , da vklopite mikrofon.
»» Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.
Turn the speaker on or off
Press
.
Drugi klic
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
1
2
16
Med klicem pritisnite .
»» Prvi klic je zadržan.
Izberite drugo številko.
SL
1
Pritisnite in
za sprejem klica.
»» Prvi klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Pritisnite in , da končate trenutni klic
in sprejmete drugi klic.
Preklapljanje med klicema
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Med klicema lahko preklapljate na naslednja
načina:
• Pritisnite in
; ali
• Pritisnite [Možnos] in izberite [Zamenjaj
klica] ter ponovno pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Trenutni klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Konferenčni klic z zunanjimi
klicatelji
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja. Pri ponudniku
storitev preverite za dodatne stroške.
Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema
klicema, lahko na naslednje načine vzpostavite
konferenčni klic:
• Pritisnite in
; ali
• Pritisnite [Možnos], izberite [Konferenca]
in ponovno pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Klica se združita in vzpostavljen je
konferenčni klic.
SL
17
7Notranja
telefonska zveza
in konferenčni
klici
Opomba
Med pogovorom po telefonu
Med klicem lahko preklapljate med eno in
drugo slušalko:
1
2
•• Ta funkcija je na voljo samo za različice z več slušalkami.
Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto
osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje
pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke
in zunanjimi klicatelji.
Klicanje na drugo slušalko
Opomba
•• Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki,
pridržite
1
2
3
4
za klicanje na drugo slušalko.
Pridržite tipko .
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
Izberite slušalko in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Konferenčni klic
3-smerni konferenčni klic je klic med vami,
uporabnikom druge slušalke in zunanjimi
klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno
enoto.
Med zunanjim klicem
1
SL
Pridržite
za začetek notranjega klica.
»» Zunanji klicatelj je zadržan.
»» Pri različicah z več slušalkami so
prikazane slušalke, ki so na voljo za
notranje klice. Preidite na korak 2.
2
•• Če je izbrana slušalka zasedena, je na zaslonu slušalke
18
Izberite slušalko in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Počakajte, da druga stran sprejme vaš
klic.
Pritisnite [Zunan.] za preklop med zunanjim in
notranjim klicem.
Pritisnite [Očisti] ali
za preklic ali
končanje notranjega klica.
prikazano [Zased.].
»» Pri različicah z več slušalkami so
prikazane slušalke, ki so na voljo za
notranje klice. Nato preidite na korak
2.
Preklapljanje med klici
Na izbrani slušalki pritisnite .
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Opomba
Pridržite tipko .
»» Trenutni klicatelj je zadržan.
3
»» Pri različicah z dvema slušalkama
zazvoni druga slušalka. Preidite na
korak 3.
Izberite slušalko in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Na izbrani slušalki pritisnite .
»» Notranji klic je vzpostavljen.
4
5
Pritisnite tipko [Konf.].
»» Zdaj ste vključeni v 3-smerni
konferenčni klic z zunanjim klicem in
izbrano slušalko.
Pritisnite
klica.
za končanje konferenčnega
Opomba
•• Pritisnite
, da se vključite v konferenčni klic v teku
z drugo slušalko, če je možnost
> [Konferenca]
nastavljena na [Samodejno].
Med konferenčnim klicem
1
2
Pritisnite [Int], da zadržite zunanji klic in se
vrnete k notranjemu klicu.
»» Zunanji klic je zadržan.
Pritisnite [Konf.], da ponovno vzpostavite
konferenčni klic.
Opomba
•• Če med konferenčnim klicem odložite eno slušalko,
ostane druga povezana z zunanjim klicem.
SL
19
8 Besedilo in
številke
Besedilo in številke lahko vnesete za ime
slušalke, vnose v imenik in druge menijske
elemente.
Vnos besedila in številk
1
2
3
Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat
pritisnite alfanumerično tipko.
Za izbris znaka pritisnite [Očisti]. Pridržite
[Očisti] za brisanje vseh znakov. Pritisnite
/ za premik kazalke levo in desno.
Pritisnite
za dodajanje presledka.
Opomba
•• Informacije o dodeljevanju črk in številk tipkam si
oglejte v poglavju "Dodatek".
Preklop med velikimi in
malimi črkami
Privzeto je prva črka vsake besede v stavku
velika, ostale pa so male. Pritisnite
za preklop
med velikimi in malimi črkami.
20
SL
9Imenik
Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče
shraniti do 100 vnosov. Do imenika lahko
dostopite preko slušalke. Vsak vnos ima lahko
do 16-mestno ime. Shranite lahko do 3 številki,
ki sta lahko do 24-mestni.
Na voljo imate 9 pomnilnikov z neposrednim
dostopom (tipke 1 do 9). Glede na državo
sta tipki 1 in 2 prednastavljeni na številko
telefonskega predala in številko informacijskih
storitev ponudnika storitev. Če tipko pridržite
v stanju pripravljenosti, je shranjena telefonska
številka izbrana samodejno.
Opomba
•• Razpoložljivost vnosa z neposrednim dostopom je
Pomikanje po seznamu stikov
1
2
Opomba
•• Seznam stikov si lahko ogledujete samo na eni slušalki
1
2
2
Do seznama v imeniku lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni]. Pritisnite / za
izbiro in nato [Izberi].
Izberite [Možnos] > [Ogled] in pritisnite
[V redu] za prikaz razpoložljivih informacij.
Iskanje vnosa
Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja
načina:
• Pomaknite se po seznamu stikov.
• Vnesite prvi znak stika.
/
za pomikanje po vnosih v
Do seznama v imeniku lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni]. Pritisnite / za
izbiro in nato [Izberi].
Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza
znaku.
»» Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem
znakom.
Klicanje iz imenika
1
naenkrat.
1
Pritisnite
imeniku.
Vnesite prvi znak imena stika.
odvisna od države.
Ogled imenika
Do seznama v imeniku lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni]. Pritisnite / za
izbiro in nato [Izberi].
2
3
Do seznama v imeniku lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni]. Pritisnite / za
izbiro in nato [Izberi].
Na seznamu v imeniku izberite stik.
Pritisnite
ali
za klicanje.
Dostop do imenika med
klicem
1
2
3
Pritisnite [Možnos] in izberite [Imenik].
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
Izberite stik, pritisnite [Možnos] in nato
pritisnite [Pogled] za ogled številke.
SL
21
Dodajanje vnosa
1
2
3
4
Do seznama v imeniku lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni]. Pritisnite / za
izbiro in nato [Izberi].
Izberite [Možnos] > [Dodaj novo] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Vnesite ime in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite mobilno, domačo in/ali službeno
številko in pritisnite [Shrani] za potrditev.
»» Nov vnos je shranjen.
Nasvet
•• Če je pomnilnik imenika poln, se prikaže obvestilo.
5
6
Prilagodite lahko melodijo zvonjenja za
posamezne stike, vnesene v imenik.
Opomba
•• Pred to funkcijo preverite, da ste naročeni na storitev
za identifikacijo klicatelja.
1
Izbrišite nekaj vnosov, da dodate nove.
•• Za brisanje znaka pritisnite [Očisti].
•• Pritisnite / za premik kazalke levo in desno.
•• Za vsak vnos v imenik lahko shranite največ 3 številke.
Urejanje vnosa
1
2
3
4
22
Do seznama v imeniku lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni]. Pritisnite / za
izbiro in nato [Izberi].
Izberite [Možnos] > [Uredi] in pritisnite
[V redu] za potrditev.
Izberite stik, nato pritisnite [V redu] za
potrditev.
Uredite ime in pritisnite [V redu] za
potrditev.
SL
Uredite številko in pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Nastavitev osebne melodije
•• Pridržite tipko
za vnos premora.
•• Pritisnite
za preklop med velikimi in malimi črkami.
Opomba
Izberite mobilno/domačo/službeno številko
in pritisnite [V redu] za potrditev.
2
3
4
Do seznama v imeniku lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni]. Pritisnite / za
izbiro in nato [Izberi].
Izberite stik in pritisnite [Možnos] >
[Izberite ton].
Pritisnite [V redu], da nastavite ali
spremenite melodijo za stik.
Izberite melodijo za stik in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Melodija je nastavljena.
Nastavitev tipk za hitro
izbiranje
Številko lahko dodelite in shranite na
tipko. Nato lahko tipko pridržite v stanju
pripravljenosti, da samodejno pokličete
shranjeno telefonsko številko.
1
Do seznama v imeniku lahko dostopate na
dva načina.
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni]. Pritisnite / za
izbiro in nato [Izberi].
2
3
Izberite stik, pritisnite [Možnos] > [Ogled]
> [Možnos] > [Hitro izbiran.] in nato
[Možnos] za potrditev.[V redu]
Pritisnite / , da izberete in dodelite
stik na razpoložljivo mesto, in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Tipka za hitro izbiranje je nastavljena.
Dodajanje stika na seznam
izjem
Stik lahko dodate na seznam izjem. Ko vas
pokliče stik, ki je na seznamu izjem, telefon takoj
začne zvoniti, tudi če vklopite tihi način.
1
Brisanje vnosa
1
2
3
Do seznama v imeniku lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni]. Pritisnite / za
izbiro in nato [Izberi].
Izberite stik in nato [Možnos] > [Zbriši].
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev izberite možnost [V redu].
»» Vnos je izbrisan.
2
3
Do seznama v imeniku lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni]. Pritisnite / za
izbiro in nato [Izberi].
Izberite stik in nato [Možnos] > [Nastavi
izjemo] > [Vklop].
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Nasvet
•• Dodatne informacije o nastavitvi tihega načina in
izključitvi stikov iz tihega načina si oglejte v poglavju
"Zasebni način" v razdelku "Tihi način".
Brisanje vseh vnosov
1
2
3
4
Do seznama v imeniku lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni]. Pritisnite / za
izbiro in nato [Izberi].
Izberite [Možnos] > [Izbriši vse].
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
SL
23
10Dnevnik klicev
V dnevniku klicev je shranjena zgodovina
vseh zgrešenih, dohodnih in blokiranih klicev.
Zgodovina dohodnega klica vključuje ime in
številko klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija
je na voljo, če imate pri ponudniku storitev
naročeno storitev za identifikacijo klicatelja.
Telefon lahko shrani do 50 zabeleženih
dohodnih klicev. Ikona dnevnika klicev na
slušalki utripa in vas na ta način opozarja na
neodgovorjene klice. Če klicatelj dovoli prikaz
svoje identitete, si lahko ogledate njegovo
ime ali številko. Zabeleženi klici so prikazani v
časovnem zaporedju z zadnjim prejetim klicem
na vrhu seznama.
Opomba
Opomba
•• Ta funkcija je odvisna od države.
Izbira vrste seznama klicev
1
2
3
4
1
preverite, ali je številka na seznamu veljavna.
Ikone na zaslonu prikazujejo, ali imate zgrešene/
prejete/blokirane klice.
Opis
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica.
Sveti med pregledovanjem
nepregledanih zgrešenih klicev ali
pregledovanjem pregledanih zgrešenih
klicev v dnevniku klicev.
Med pregledovanjem blokiranih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Vrsta seznama klicev
Nastavite lahko, ali si želite ogledati vse
dohodne ali samo zgrešene klice iz dnevnika
klicev.
24
SL
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Vrs. sezn. kl.] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Ogled zabeleženih klicev
•• Preden pokličete nazaj neposredno s seznama klicev,
Ikone
Izberite [Meni].
2
Do dnevnika klicev lahko dostopate tako:
• Pri modelu D630 v stanju
pripravljenosti pritisnite ali na
zaslonu glavnega menija izberite [Meni]
> .
• Pri modelu D635 v stanju
pripravljenosti pritisnite in izberite
[Dohodni klici].
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic in nato [Možnos] >
[Ogled] > [V redu] za prikaz razpoložljivih
informacij.
Shranjevanje zabeleženega
klica v imenik
1
Do dnevnika klicev lahko dostopate tako:
• Pri modelu D630 v stanju
pripravljenosti pritisnite ali na
zaslonu glavnega menija izberite [Meni]
> .
• Pri modelu D635 v stanju
pripravljenosti pritisnite in izberite
[Dohodni klici].
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2
3
4
5
6
Izberite zabeležen klic in nato [Možnos].
Izberite [Shrani štev-] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Vnesite in uredite ime in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite vrsto številke (mobilna/domača/
službena) in pritisnite [V redu] za potrditev.
Uredite številko in pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Vnos je shranjen.
4
Brisanje vseh zabeleženih
klicev
1
Povratni klic
1
2
3
Do dnevnika klicev lahko dostopate tako:
• Pri modelu D630 v stanju
pripravljenosti pritisnite ali na
zaslonu glavnega menija izberite [Meni]
> .
• Pri modelu D635 v stanju
pripravljenosti pritisnite in izberite
[Dohodni klici].
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vnos je izbrisan.
2
3
Do dnevnika klicev lahko dostopate tako:
• Pri modelu D630 v stanju
pripravljenosti pritisnite ali na
zaslonu glavnega menija izberite [Meni]
> .
• Pri modelu D635 v stanju
pripravljenosti pritisnite in izberite
[Dohodni klici].
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite [Možnos] > [Izbriši vse] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
Na seznamu izberite zabeležen klic.
Pritisnite
za klicanje.
Brisanje zabeleženega klica
1
2
3
Do dnevnika klicev lahko dostopate tako:
• Pri modelu D630 v stanju
pripravljenosti pritisnite ali na
zaslonu glavnega menija izberite [Meni]
> .
• Pri modelu D635 v stanju
pripravljenosti pritisnite in izberite
[Dohodni klici].
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic in nato [Možnos].
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
SL
25
11Seznam za
ponovno
izbiranje
Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena
zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali
številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani
do 20 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.
2
Izberite zabeleženo številko, ki jo želite
poklicati. Pritisnite tipko .
»» Številka je izbrana.
Dostop do seznama ponovnih
klicev med klicem
1
2
Pritisnite [Možnos] in izberite [Ponov. klic].
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
Ogled zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
Brisanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
Izberite [Pon.Kl].
1
Shranjevanje zabeleženega
klica za ponovno izbiranje v
imenik
1
2
3
4
5
6
Pritisnite [Pon.Kl], da odprete seznam
klicev.
2
3
4
Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos] za potrditev.
Izberite [Shrani štev-] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Vnesite in uredite ime in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite vrsto številke (mobilna/domača/
službena) in pritisnite [V redu] za potrditev.
Uredite številko in pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Ponovno izbiranje klica
1
Pritisnite tipko [Pon.Kl].
26
SL
Pritisnite [Pon.Kl], da odprete seznam
klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos] za potrditev.
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vnos je izbrisan.
Brisanje vseh zabeleženih
klicev za ponovno izbiranje
1
2
3
Pritisnite [Pon.Kl], da odprete seznam
klicev.
Izberite [Možnos] > [Izbriši vse] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
12Nastavitve zvoka
Nastavitev glasnosti melodije
zvonjenja slušalke
Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti
melodije zvonjenja ali postopnim načinom
(melodija zvonjenja je naprej tiha in ob
neodgovorjenem klicu sčasoma postaja
glasnejša).
1
2
3
4
Nastavitev melodije zvonjenja
slušalke za zunanje klice
Izbirate lahko med 11 melodijami zvonjenja za
zunanje klice.
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Melod.zun.kl.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Glas. zvonj.] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite stopnjo glasnosti in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nasvet
•• Ko izklopite zvonjenje, se na zaslonu prikaže
.
Nastavitev tona tipke
Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke
na slušalki.
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Ton tipke] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev melodije zvonjenja
slušalke za notranje klice
Nastavitev potrditvenega tona
Izbirate lahko med 11 melodijami zvonjenja za
notranje klice.
Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi
slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Melod.notr.kl.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Ton priključ.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
27
Nastavitev zvoka baterije
Zvok baterije slišite, ko je baterija šibka in jo
morate napolniti.
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Zvok baterije] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev zvočnega profila
Zvok slušalke ali prostoročnega načina lahko
nastavite na enega od 3 različnih profilov.
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [MySound] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite profil in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Dostop do zvočnega profila med
klicem
Enkrat ali večkrat pritisnite [Zvok] za
spremembo zvočnega profila med klicem.
28
SL
13Nastavitve
telefona
3
4
Izberite [Način Eco] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»»
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon
ustrezal vašim željam.
je prikazano v stanju pripravljenosti.
Opomba
•• Če je način ECO nastavljen na [Vklop], se lahko
Nastavitve zaslona
zmanjša doseg povezave med slušalko in osnovno
enoto.
V stanju pripravljenosti lahko spremenite zaslon
telefona.
Nastavitev svetlosti
Nastavite lahko različne ravni svetlosti zaslona
slušalke.
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Zaslon] > [Svetlost] in pritisnite
[V redu] za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Nastavitev osvetlitve ozadja LCDzaslona
Osvetlitev ozadja LCD-zaslona in utripanje
tipkovnice lahko nastavite tako, da sta izklopljena
ali vklopljena, ko telefon zazvoni.
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Zaslon] > [Vizual. opozo.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Utrip. vklop.]/[Utrip. izklop.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Način ECO
Način Eco zmanjša oddajno moč slušalke in
osnovne enote, ko opravljate klic ali ko je
telefon v stanju pripravljenosti.
1
2
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
Način ECO+
Če je vklopljen način ECO+, zmanjša oddajno
moč slušalke in osnovne enote v stanju
pripravljenosti.
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Način ECO+] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Vse slušalke, ki so registrirane v osnovni enoti, morajo
biti D630/D635, da bo funkcija ECO+ delovala pravilno.
•• Ko je vklopljen način ECO+, je čas pripravljenosti
krajši. To je zato, ker osnovna enota v načinu ECO+
ne oddaja signala v stanju pripravljenosti; zato mora
biti slušalka "pozornejša" na signale iz osnovne enote,
da zazna dohodne klice ali druge zahteve iz osnovne
enote. Podaljša se tudi čas, ki ga slušalka potrebuje za
dostop do funkcij, kot so nastavitev klica, dnevnik klicev,
pozivanje in brskanje po imeniku. Slušalka vas ne bo
opozorila na prekinitev povezave, če pride do izpada
napajanja ali če se premaknete izven dosega.
V naslednji tabeli je prikazan trenutni status na
zaslonu slušalke z različnimi nastavitvami načinov
Eco in ECO+.
in nato [Izberi].
SL
29
Način Eco
Prikaz ikon slušalke
[Izključen]
Način
ECO+
[Izključen]
[Izključen]
[Vklop]
se prikaže
šele, ko je v stanju
pripravljenosti
vklopljen način
ECO+.
in
sta
izklopljena.
Opomba
[Vklop]
[Izključen]
Prikaže se
[Vklop]
[Vklop]
Prikaže se in se
spremeni na
, ko je v stanju
pripravljenosti
vklopljen način
ECO+.
.
Poimenovanje slušalke
Ime slušalke ima lahko do 16 znakov.
1
2
3
4
5
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Ime telefona] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite ime. Za brisanje znaka
pritisnite [Očisti].
Za potrditev pritisnite tipko [Shrani].
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Ime slušalke v stanju pripravljenosti vidite samo, ko ga
nastavite v tem meniju.
Nastavitev datuma in časa
Dodatne informacije si oglejte v poglavju
"Začetek uporabe", v delih "Nastavitev datuma
in časa" ter "Nastavitev oblike zapisa datuma in
časa".
30
SL
Nastavitev jezika na zaslonu
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
•• Razpoložljivi jeziki se razlikujejo glede na državo.
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Jezik] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite jezik in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
14Budilka
2
3
Telefon ima vgrajeno budilko. Če jo želite
nastaviti, preverite spodnje informacije.
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Vklop/izklop] / [Izključen] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Ob sprožitvi alarma
Nastavitev alarma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
•
•
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Vklop/izklop] >
[Vklop]/[Izključen] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Pritisnite[Izklop] za izklop alarma.
Pritisnite [Dremež](ali katerokoli tipko
razen [Izklop]) za preklop na dremež.
»» Alarm ponovno zazvoni čez 5 minut.
Ko 3-krat preklopite na dremež, se
funkcija dremeža izklopi.
Izberite [Čas alarma] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Vnesite čas alarma in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite [Ponovitev] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite ponovitev alarma in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite možnost [Zvok alarma] in
pritisnite tipko [V redu].
Med možnostmi izberite zvok in pritisnite
[V redu] za potrditev.
»» Alarm je nastavljen in na zaslonu se
prikaže .
Nasvet
•• Pritisnite
države).
za preklop med [am]/[pm] (odvisno od
Izklop alarma
Pred sprožitvijo alarma
1
Izberite [Meni].
SL
31
15Zasebni način
V meniju za zasebni način lahko blokirate
odhodne in dohodne klice.
Zapora klicev (blokiranje
odhodnih klicev)
Klice na določene številke, kot so mednarodne
številke ali vroče linije, lahko preprečite tako,
da blokirate klice, ki se začnejo z določenimi
številkami. Ustvarite lahko 4 skupine številk, za
vsako skupino pa največ 4 števke. Ko začnete
klicati številko, ki se začne na eno od teh 4
skupin številk, je odhodni klic blokiran.
Vklop/izklop načina za zaporo klicev
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Vnesite kodo PIN/geslo zasebnega načina.
Privzeta koda PIN/geslo je 0000. Nato
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Blokiraj odh.] > [Način zapore]
> [Vklop]/[Izključen] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Dodajanje novih številk na seznam za
zaporo klicev
1
2
3
4
5
32
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Vnesite kodo PIN/geslo zasebnega načina.
Privzeta koda PIN je 0000. Nato pritisnite
[V redu] za potrditev.
Izberite [Blokiraj odh.] > [Št. zapore] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Na seznamu izberite številko in pritisnite
[V redu] za potrditev.
SL
6
Vnesite ali uredite številko in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Blokiranje dohodnih klicev
Opomba
•• Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za
identifikacijo klicatelja.
Dohodne klice lahko blokirate na dva načina:
• blokiranje anonimnih klicev,
• ustvarjanje seznam blokiranih.
Blokiranje anonimnih klicev
Klice neznanih klicateljev lahko blokirate, da
zmanjšate število neželenih klicev, na primer
klicev telefonske prodaje.
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Vnesite kodo PIN/geslo zasebnega načina.
Privzeta koda PIN je 0000. Nato pritisnite
[V redu] za potrditev.
Izberite [Blokiraj doh.] > [Anonimen klic]
> [Vklop]/[Izključen] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Seznam blokiranih
Številke lahko dodate na seznam blokiranih, da
blokirate dohodne klice določenih neželenih
številk. Ustvarite lahko 4 skupine številk, za vsako
skupino pa največ 24 števk.
V primeru dohodnega klica, pri katerem se prve
številke ujemajo z eno od teh 4 skupin številk,
bo zvonjenje neslišno.
Primer:
Številka za blokiranje = 0123
Številka dohodnega klica = 0123456789
Klic je blokiran.
Številka za blokiranje = 23456789
Številka dohodnega klica = 03123456789
Klic ni blokiran.
Opomba
•• Če se številka stika ujema z zapisom na seznamu
blokiranih, ime stika v imeniku ne bo prikazano.
Vklop/izklop seznama blokiranih
1
2
3
4
4
5
5
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Vnesite kodo PIN/geslo zasebnega načina.
Privzeta koda PIN je 0000. Nato pritisnite
[V redu] za potrditev.
Izberite [Blokiraj doh.] > [Črni seznam]
> [Način blokir.] > [Vklop]/[Izključen] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Ustvarjanje seznam blokiranih
1
2
3
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
6
7
Izberite [Blokiraj doh.] > [Črni seznam]
> [Št. za blokir.] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite številko, nato pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Tihi način
Telefon lahko nastavite na tihi način in ta način
omogočite za določeno obdobje, če nočete, da
vas kdo moti. Ko je tihi način vklopljen, telefon
ne zvoni in ne predvaja opozoril in zvokov.
za iskanje slušalke ali ko vklopite alarm,
telefon opozorilo pošlje tudi v tihem načinu.
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Vnesite kodo PIN/geslo zasebnega načina.
Izberite [Tihi način] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite [Vklop/izklop] >
[Vklop]/[Izključen] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Izberite [Začet. in kon.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Nastavite čas in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
•• Ko je tihi način nastavljen na [Vklop], je prikazano
.
je prikazano med prednastavljenim časom za tihi
način.
Izključitev stikov iz tihega načina
Izberete lahko dolžino zapoznitve zvonjenja
in stike, ki jih želite izključiti iz te nastavitve.
Zapoznitev zvonjenja je število zvonjenj, ki bo
neslišno, preden bo zvonjenje telefona postalo
slišno.
1
2
3
4
Opomba
•• Ko pritisnete
Pritisnite
Opomba
in nato [Izberi].
Vnesite kodo PIN/geslo zasebnega načina.
Privzeta koda PIN je 0000. Nato pritisnite
[V redu] za potrditev.
Izberite [Meni].
5
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Tihi način] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite [Izjema], da lahko izbirate med
tema možnostma:
• Izberite [Vklop/izklop] >
[Vklop]/[Izključen] za vklop/izklop
tihega načina in pritisnite [V redu] za
potrditev.
• Izberite [Zamik zvon.] in nato izberite
možnost.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Nastavitev je shranjena.
SL
33
Opomba
•• Če je [Izjema] nastavljeno na [Vklop] in je izbrana
možnost [Zamik zvon.], slušalka začne zvoniti šele, ko
poteče dolžina zapoznitve zvonjenja.
•• Stik v možnosti [Nastavi izjemo] menija imenika mora
biti nastavljen na [Vklop], da ga lahko izključite iz tihega
načina.
Sprememba kode PIN/gesla
zasebnega načina
1
2
3
4
5
6
34
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Vnesite staro kodo PIN/geslo. Privzeta
koda PIN je 0000. Nato pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite [Spremeni PIN] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite
[V redu] za pritrditev.
Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
16Otroška varuška
Telefon lahko uporabite kot otroško varuško.
Slušalko lahko nastavite kot otroško enoto.
Enota pošlje opozorilno sporočilo starševski
enoti (ki je lahko dodatna slušalka ali zunanja
linija), če raven zvoka preseže določeno mejo.
Nastavitev starševska enota
Otroška enota opozorilo lahko pošlje drugim
slušalkam D63, ki so registrirane na isti osnovni
enoti, ali na zunanjo linijo. Zunanja linija je lahko
mobilni telefon ali druga fiksna linija zunaj doma.
Opomba
•• Zagotovite, da so pri pošiljanju opozorila vključene
Pozor
klicne številke in/ali kode države.
•• Otroška enota in kabel morata vedno biti izven dosega
otroka.
•• Otroško enoto postavite vsaj 1 meter, vendar ne več
kot 2 metra od otroka.
1-2m
Vklop/izklop otroške enote
Pošiljanje drugim slušalkam
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Pošlji opozor.] > [Povez. linija] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite slušalko in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Opomba
•• Otroška in starševska enota morata biti vsaj 1,5 m
narazen, da preprečite odmevanje.
Opomba
•• Ko prvič vklopite otroško varuško, se prikaže obvestilo,
da morate nastaviti starševsko enoto (glejte 'Nastavitev
starševska enota' na strani 35).
•• Izbrana otroška enota in starševska enota mora biti
modela Philips D63, da boste bo ta funkcija delovala
pravilno.
1
2
3
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Vključi] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Otroška enota je vklopljena.Prikaže
se .
Pošiljanje zunanji liniji
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Pošlji opozor.] > [Zunan. linija] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Vnesite telefonsko številko in pritisnite
[Shrani] za potrditev.
Nasvet
•• Če želite izklopiti otroško varuško ali način otroške
varuške, pritisnite [Izklop].
SL
35
Opomba
•• Zunanji liniji opozorila lahko pošiljate tudi, če je na
seznamu blokiranih številk (glejte 'Seznam blokiranih'
na strani 32).
•• Če je zunanja linija v seznamu blokiranih odhodnih
klicev, bo blokirana in opozorilo ne bo poslano (glejte
'Zapora klicev (blokiranje odhodnih klicev)' na strani
32).
Pošiljanju stika iz imenika
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Pošlji opozor.] > [Izbira številke]
in pritisnite [V redu] za potrditev.
V imeniku izberite stik in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Nastavitev glasnosti joka
Glasnost joka lahko nastavite in tako prilagodite
občutljivost otroške varuške.
[Blago]
[Zmerno]
[Glasno]
1
2
3
4
36
Bolj občutljivo
Privzeto
Manj občutljivo
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Glasnost joka] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite novo nastavitev in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
17Telefonski
odzivnik
Opomba
•• [Samo odg.] pomeni, da je odzivnik vklopljen. Klici so
samo sprejeti, sporočila niso posneta.
•• [Odg. in snem.] pomeni, da je odzivnik vklopljen. Klici so
sprejeti in sporočila so posneta.
Opomba
•• Na voljo samo za D635.
Telefon vključuje odzivnik, ki snema
neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Privzeto
je odzivnik nastavljen na način [Odg. in snem.].
Do odzivnika lahko dostopite tudi na daljavo in
nastavitve spremenite prek menija odzivnika v
slušalki.
Vklop ali izklop telefonskega
odzivnika
Prek osnovne enote
Pritisnite za vklop ali izklop odzivnika v stanju
pripravljenosti.
Opomba
•• Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne klice po
Družinske opombe
Družini lahko v odzivniku pustite zvočno
opombo.
1
2
3
4
Do menija odzivnika lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni], pritisnite / za
izbiro in pritisnite [Izberi].
Izberite [Družin. opomba] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Po pisku začnite s snemanjem in govorite v
mikrofon.
Pritisnite [V redu], da shranite in poslušate
zvočno opombo.
Nastavitev jezika odzivnika
določenem številu zvonjenj na osnovi nastavitve
zapoznitve zvonjenja.
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
Prek slušalke
1
2
3
Do menija odzivnika lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni], pritisnite / za
izbiro in pritisnite [Izberi].
Izberite [Vklop/izklop] >
[Vklop]/[Izključen] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Ko je odzivnik vklopljen, izberite [Odg. in
snem.]/ [Samo odg.] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Jezik odzivnika je jezik za obvestila.
1
2
3
Do menija odzivnika lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni], pritisnite / za
izbiro in pritisnite [Izberi].
Izberite [Glas. Jez.] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite jezik in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
37
Obvestila
Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj, ko
odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2 privzeti
obvestili: načina [Odg. in snem.] in [Samo odg.].
Snemanje obvestila
Največja dolžina obvestila, ki ga lahko
posnamete, je 3 minute. Novo posneto
obvestilo samodejno nadomesti starega.
1
2
3
4
5
6
Do menija odzivnika lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni], pritisnite / za
izbiro in pritisnite [Izberi].
Izberite [Obvestilo] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite [Odg. in snem.] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Posnemi novo] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Snemanje se začne po pisku.
Pritisnite [V redu] za zaustavitev snemanja
ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.
»» Novo posneto obvestilo lahko
poslušate na slušalki.
3
4
Izberite [Odg. in snem.] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Predvajaj] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Poslušate lahko trenutno obvestilo.
Opomba
•• Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več poslušati
obvestila.
Povrnitev privzetega obvestila
1
2
3
4
5
Do menija odzivnika lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni], pritisnite / za
izbiro in pritisnite [Izberi].
Izberite [Obvestilo] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite [Odg. in snem.] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Uporabi privz.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Privzeto obvestilo je povrnjeno.
Opomba
•• Pri snemanju obvestila govorite v mikrofon.
Poslušanje obvestila
1
2
38
Do menija odzivnika lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni], pritisnite / za
izbiro in pritisnite [Izberi].
Izberite [Obvestilo] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
SL
Dohodna sporočila
Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute.
Ko prejmete nova sporočila, utripa indikator na
slušalki.
Opomba
•• Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča sporočilo, se
snemanje zaustavi in lahko se neposredno pogovarjate
s klicateljem.
Nasvet
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi
v način [Samo odg.]. Izbrišite stara sporočila, da boste
lahko sprejeli nova.
Poslušanje dohodnih sporočil
Dohodna sporočila lahko poslušate v istem
zaporedju, kot so posneta.
Na osnovni enoti
• Za začetek/končanje poslušanja pritisnite
.
• Za nastavitev glasnosti pritisnite / .
• Za predvajanje prejšnjega ali ponovno
predvajanje trenutnega sporočila pritisnite
.
• Za predvajanje naslednjega sporočila
pritisnite .
• Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite
.
Opomba
•• Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.
Na slušalki
Dohodna sporočila lahko poslušate v istem
zaporedju, kot so posneta.
• Če imate nova sporočila, pritisnite za
poslušanje. Če nimate novih sporočil,
pritisnite in nato [V redu] za poslušanje
starih sporočil.
• Izberite [Meni], pritisnite / za izbiro
, pritisnite [Izberi] > [Predvajaj] in nato
[V redu] za potrditev.
»» Začne se predvajanje novih sporočil.
Če ni novih sporočil, se začne
predvajanje starih sporočil.
•
•
•
Pritisnite [Nazaj] za zaustavitev poslušanja.
Pritisnite [Možnos], da odprete meni z
možnostmi.
Pritisnite / , da zvišate/znižate glasnost.
•• Med predvajanjem sporočila so prikazani števec
sporočil, datum in čas.
Izbris dohodnega sporočila
Na osnovni enoti
Pritisnite med poslušanjem sporočila.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
1
2
Med poslušanjem sporočila pritisnite
[Možnos], da odprete meni z možnostmi.
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Izbris vseh starih dohodnih sporočil
Na osnovni enoti
V stanju pripravljenosti pridržite tipko .
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Na slušalki
1
2
3
Do menija odzivnika lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni], pritisnite / za
izbiro in pritisnite [Izberi].
Izberite [Izbriši vse] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Opomba
•• Izbrišete lahko samo prebrana sporočila. Izbrisanih
sporočil ni mogoče obnoviti.
Poslušanje trenutnega sporočila
Klicatelja lahko slišite, medtem ko pušča
sporočilo. Pritisnite za sprejem klica.
SL
39
Na osnovni enoti
Pritisnite /
za nastavitev glasnosti zvočnika
med poslušanjem trenutnega sporočila.
Opomba
•• Če zvočnik nastavite na najnižjo glasnost, je funkcija
filtriranja klicev izklopljena.
Nastavitev zapoznitve zvonjenja
Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden
klic sprejme odzivnik.
1
2
3
Do menija odzivnika lahko dostopate na
dva načina:
• Pritisnite ;
• Izberite [Meni], pritisnite / za
izbiro in pritisnite [Izberi].
Izberite [Zamik zvon.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite novo nastavitev in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti odzivnik
vklopljen.
Nasvet
•• Ko do odzivnika dostopate na daljavo, priporočamo, da
zapoznitev zvonjenja nastavite na način[Varčevanje].
To je gospodaren način upravljanja sporočil. Ob novih
sporočilih odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni
sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.
Dostop na daljavo
Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S
telefonom s tonskim izbiranjem preprosto
pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo
PIN/geslo.
40
SL
Opomba
•• Koda PIN/geslo za dostop na daljavo je enaka kodi PIN/
geslu sistema. Prednastavljena koda PIN/geslo je 0000.
Sprememba kode PIN/gesla
1
2
3
4
5
6
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Dalj. dostop] / [Spremeni PIN] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Vnesite staro kodo PIN/geslo in pritisnite
[V redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite
[V redu] za pritrditev.
Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in
pritisnite [Shrani] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na
daljavo
Dostop do odzivnika na daljavo lahko
omogočite ali blokirate.
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Dalj. dostop] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite [Vključi]/[Izključi] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Dostop do odzivnika na daljavo
1
2
3
S telefonom s tonskim izbiranjem pokličite
na domačo številko.
Ko slišite obvestilo, vnesite #.
Vnesite kodo PIN/geslo.
»» Zdaj imate dostop do telefonskega
odzivnika in lahko poslušate nova
sporočila.
Opomba
•• Preden telefon prekine povezavo, imate 2 možnosti za
vnos prave kode PIN/gesla.
4
Pritisnite tipko za izvršitev funkcije. Seznam
razpoložljivih funkcij si oglejte v spodnji
tabeli ukazov za dostop na daljavo.
Opomba
•• Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno prekine
povezavo, če 8 sekund ne pritisnete nobene tipke.
Ukazi za dostop na daljavo
Tipka
1
2
3
6
7
8
9
Funkcija
Poslušanje prejšnjega sporočila.
Poslušanje sporočil.
Preskok na naslednje sporočilo.
Izbris trenutnega sporočila.
Vklop telefonskega odzivnika (ni na
voljo med poslušanjem sporočil).
Zaustavitev poslušanja sporočila.
Izklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem sporočil).
SL
41
18Storitve
Vrsta omrežja
Telefon podpira številne funkcije, ki vam
pomagajo obravnavati in upravljati klice.
Vrsta seznama klicev
Nastavite lahko, ali si želite ogledati vse
dohodne ali samo zgrešene klice iz dnevnika
klicev.
Opomba
•• Ta funkcija je odvisna od države. Velja samo za modele s
podporo za vrsto omrežja.
1
2
3
4
Izbira vrste seznama klicev
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Vrs. sezn. kl.] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Samodejni konferenčni klic
Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo
slušalko, pritisnite .
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite možnost [Vrsta omrežja] in
pritisnite tipko [V redu].
Izberite vrsto omrežja in pritisnite [V redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Samodejna predpona
Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje
izhodne klicne številke, preden jo izberete.
Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki
ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite
kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko
izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon
med klicanjem spremeni v 12503338888.
Opomba
•• Zaznavna številka ima lahko največ pet števk. Samodejna
predpona pa ima lahko največ 10 števk.
Opomba
•• Ta funkcija je na voljo samo za različice z več slušalkami.
Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega
konferenčnega klica
1
2
3
4
42
Izberite [Meni].
Nastavitev samodejne predpone
1
2
3
in nato [Izberi].
4
Izberite [Konferenca] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
5
Pritisnite
/
za izbiro
Izberite [Samodejno]/[Izključen] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Sam. predpona] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite zaznavno številko in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite predpono in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
4
Opomba
•• Ta funkcija je odvisna od države.
•• Za vnos premora pridržite tipko .
•• Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane
prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.
•• Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z * in #.
Izbira trajanja premora do
ponovnega klica
Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega
klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi
klic. Običajno je telefon že prednastavljen za
trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate
lahko med 3 možnostmi: [Kratki], [Srednji]
in [Dolgi]. Število razpoložljivih možnosti se
razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se
obrnite na ponudnika storitev.
1
2
3
4
/
za izbiro
Telefon lahko prekliče prvo zvonjenje, preden se
na zaslonu prikaže ID klicatelja. To storitev lahko
spremenite po svojih željah. Ta funkcija velja le za
modele s podporo za prvo zvonjenje.
Vklop/izklop prvega zvonjenja
1
2
3
4
in nato [Izberi].
Izberite [Čas pon. klica] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Prvo zvonjenje] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite [Vklop]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če ste prvo zvonjenje nastavili na [Izključen], je prvo
zvonjenje vedno neslišno.
Opomba
Opomba
•• Ta funkcija je odvisna od države in velja samo za
modele, ki podpirajo tonsko in pulzno izbiranje.
Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja
v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF)
in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne
informacije se obrnite na ponudnika storitev.
Izberite [Meni].
Pritisnite
Izberite [Meni].
Samodejna nastavitev ure
Klicni način
1
2
3
Prvo zvonjenje
Izberite [Meni].
Pritisnite
Izberite možnost in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Način klica] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
•• Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za
identifikacijo klicatelja.
V telefonu samodejno uskladi datum in čas
z javnim komutiranim telefonskim omrežjem
(PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti
nastavljeno tekoče leto.
1
2
3
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Samod. Ura] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
SL
43
4
Izberite [Vklop]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena. .
»» Registracija je končana v manj kot 2
minutah.
Opomba
Registriranje dodatnih slušalk
V osnovni enoti lahko registrirate dodatne
slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 4
slušalke.
Samodejna registracija
Samodejno lahko registrirate dodatne slušalke
istega modela. Položite neregistrirano slušalko
na osnovno enoto.
»» Slušalka zazna osnovno enoto in
samodejno izvede registracijo.
»» Registracija je končana v manj kot
dveh minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Ročna registracija/združevanje
Če registracija ne uspe ali če registrirate slušalko
različnega modela, slušalko na osnovno enoto
registrirajte ročno.
1
2
3
Če je slušalka v stanju [Neprijavljen],
preidite na korak 4. Če je slušalka v stanju
[Iščem…] in [Ni na voljo], pritisnite [Meni]
> / , da izberete , in nato pritisnite
[Izberi].
Izberite [Register] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Za 10 sekund pridržite
na osnovni enoti.
Opomba
•• Pri modelih z odzivnikom zaslišite potrditveni pisk, ki
označuje, da je osnovna enota v načinu za registracijo.
4
5
44
Vnesite kodo PIN/geslo sistema. Za
popravke pritisnite [Očisti].
Pritisnite [V redu] za potrditev kode PIN/
gesla.
SL
•• Če je koda PIN/geslo napačno ali osnovna enota
v določenem času ni najdena, se na slušalki prikaže
obvestilo.
•• Prednastavljena koda PIN/geslo je 0000. Ni ga mogoče
spremeniti.
Odjava slušalk
Če imata dve slušalki v skupni rabi isto osnovno
enoto, lahko slušalko odjavite z drugo slušalko.
1
2
3
4
5
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Odjava] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite slušalko za odjavo.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Slušalka je odjavljena.
Opomba
•• Slušalka se ne more odjaviti sama.
Obnovitev privzetih
nastavitev
Nastavitve telefona lahko ponastavite na
originalne tovarniške nastavitve.
1
2
3
4
Izberite [Meni].
Pritisnite
/
za izbiro
in nato [Izberi].
Izberite [Ponastavi] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vse nastavitve (razen imenika) so
ponastavljene.
SL
45
19Tehnični podatki
Splošne specifikacije in funkcije
• Čas pogovorov: 18 ur
• Čas pripravljenosti: 250 ur
• Doseg v zaprtih prostorih: 50 metrov
• Doseg na prostem: 300 metrov
• Seznam v imeniku s 100 vnosi
• Seznam ponovnih klicev z 20 vnosi
• Dnevnik klicev s 50 vnosi
• Telefonski odzivnik s časom snemanja do
30 minut
• Podpora za standard identifikacije klicatelja:
FSK, DTMF
Baterija
• Philips: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 650 mAh
Napajalni adapter
Osnovna enota in polnilnik
• Tenpao, S003GV0600050, vhod: 100–240
V~, 50/60 Hz 150 mA, izhod: 6 V DC 500
mA
Poraba energije
• Poraba energije v načinu mirovanja:
približno 0,8 W (D630), 0,85 W (D635)
Teža in dimenzije (D630)
• Slušalka: 119,5 grama
163,7 x 47 x 23,5 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 74,1 grama
25 x 114,8 x 81,8 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 42,8 grama
25 x 77,2 x 82 mm (V x Š x G)
Teža in dimenzije (D635)
• Slušalka: 119,5 grama
163,7 x 47 x 23,5 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 99,7 grama
25 x 114,8 x 81,8 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 42,8 grama
25 x 77,2 x 82 mm (V x Š x G)
46
SL
20Obvestilo
Izjava o skladnosti
Družba Gibson Innovations izjavlja, da je ta
izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/
ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem
mestu www.p4c.philips.com.
Skladnost s standardom GAP
Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke
in osnovne enote DECT™ GAP skladne z
osnovnim standardom delovanja, ne glede
na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota
sta skladni s standardom GAP, kar pomeni,
da zagotavljata osnovne funkcije: registracija
slušalke, prevzemanje linije, klicanje in
sprejemanje klica. Napredne funkcije morda
ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati
z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to
slušalko registrirati in uporabljati z osnovno
enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s
standardom GAP, najprej sledite postopku,
opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato
pa sledite postopku za registracijo slušalke,
opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati
slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti,
naj bo osnovna enota v načinu za registracijo,
nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih
proizvajalca slušalke.
Skladnost s standardi EMF
Ta izdelek ustreza vsem veljavnim standardom
in predpisom glede izpostavljenosti
elektromagnetnim poljem.
Odstranjevanje starega
izdelka in baterije
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.
Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja
evropska direktiva 2012/19/EU.
Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije,
za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU,
ki določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z
običajnimi gospodinjskimi odpadki.
Poizvedite, kako je na vašem območju
organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov in baterij.
Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in
baterij ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi
odpadki. Pravilno odlaganje starih izdelkov
in baterij pomaga preprečevati morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo
Navodila za odstranjevanje baterij za enkratno
uporabo si oglejte v razdelku "Namestitev
priloženih baterij".
Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je
bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev
in reciklažo namenjen finančni prispevek.
Okoljske informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili
smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti
na tri materiale: karton (škatla), polistirenska
pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke,
zaščitna penasta folija.)
SL
47
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi
specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne
predpise o odlaganju embalažnega materiala,
izpraznjenih baterij in stare opreme.
48
SL
21Pogosta
vprašanja
Na zaslonu ni črtic za signal.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Če se na zaslonu slušalke prikaže [Registr.
Slušalko], slušalko postavite na osnovno
enoto, da se prikažejo črtice za signal.
•• Dodatne informacije si oglejte razdelek "Registriranje
dodatnih slušalk" v poglavju "Storitve".
Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe
združiti (registrirati) v osnovni enoti?
•• Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite
neuporabljene slušalke in poskusite znova
(glejte 'Odjava slušalk' na strani 44).
•• Če registracija ne uspe, napajalni adapter
izključite iz osnovne enote in ponovno
vključite. Počakajte 15 sekund in nato
ponovite postopek registracije (glejte
'Registriranje dodatnih slušalk' na strani 44).
Slušalka je v stanju iskanja ali ni na voljo. Kaj
naj storim?
• Preverite, ali je osnovna enota pod
napajanjem.
• Slušalko premaknite bližje osnovni enoti.
• Slušalko registrirajte na osnovni enoti.
Izbral sem napačno državo v pozdravnem
zaslonu. Kaj naj storim?
Nastavitve telefona ponastavite na prvotne
tovarniške nastavitve (glejte 'Obnovitev
privzetih nastavitev' na strani 44).
Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem.
Kaj naj storim?
2
Pritisnite
za vrnitev na zaslon v stanju
pripravljenosti.
Pritisnite
menija.
za odpiranje zaslona glavnega
Pritisnite / za izbiro , da se na
zaslonu prikaže eno od naslednjih sporočil:
Limbă
Język
Nyelv
Jazyk
Jezik
Eзик
4
5
Nasvet
1
3
Izberite to možnost, da dostopite do
jezikovnih možnosti.
Izberite svoj jezik.
Slušalka izgubi povezavo z osnovno enoto ali
pa klic prekine zvok.
•• Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Preverite, ali je aktiviran način ECO.
Izklopite ga, da povečate doseg slušalke in
zagotovite optimalne razmere za klic.
•• Slušalko ponovno registrirajte na osnovni
enoti.
Ni znaka centrale.
•• Preverite priključke telefona.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
Ni potrditvenega tona.
•• Slušalka ni pravilno položena na osnovno
enoto ali polnilnik.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
Ne morem spremeniti nastavitev glasovne
pošte. Kaj naj naredim?
Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik
storitev in ne telefon. Če želite spremeniti
nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.
Slušalka na polnilniku se ne polni oziroma
baterija se prehitro izprazni.
•• Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
•• Preverite, ali je slušalka pravilno položena
na polnilnik. Če je potrditveni ton vklopljen,
ga zaslišite, ko slušalko položite na polnilno
postajo.
SL
49
••
Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
•• Baterija ni povsem napolnjena. Slušalko na
polnilni postaji pustite vsaj 8 ur oziroma
dokler se ikona baterije na slušalki ne
preneha premikati in prikazuje polno
vrstico.
•• Baterije so stare in okvarjene. Kupite in
namestite nove akumulatorske baterije z
enakimi specifikacijami.
Ni prikaza.
•• Poskrbite, da so baterije napolnjene.
•• Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je
telefon priključen.
Slab zvok (prasketanje, odmev itd.).
•• Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Telefon motijo bližnje električne naprave.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
•• Telefon je v prostoru z debelimi zidovi.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
•• Telefon prejema motnje zaradi povezave
DSL. Namestite filter DSL, da preprečite
šume. Za filter DSL se obrnite na
ponudnika storitev.
Slušalka ne zvoni.
•• Poskrbite, da je vklopljena melodija
zvonjenja slušalke.
•• Poskrbite, da je slušalka registrirana v
osnovni enoti.
ID klicatelja se ne prikaže.
•• Storitev ni aktivirana. Preverite pri
ponudniku storitev.
•• Informacije o klicatelju so prikrite ali niso
na voljo.
Opomba
•• Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje
slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno
minuto.
50
SL
22Dodatek
Tabele za vnos besedila in
številk
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
Velike črke (angleščina/francoščina/
nemščina/italijanščina/turščina/
portugalščina/španščina/nizozemščina/
danščina/finščina/norveščina/švedščina/
romunščina/poljščina/češčina/
madžarščina/slovaščina/slovenščina/
hrvaščina/litovščina/estonščina/
latvijščina/bolgarščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤ § ...
ABC2ÀÂÆÁÃÄÅĄĀÇČ
DEF3ÈÉÊËĖĘĒΔΦ
GHI4ĞÍÏĮĪİΓ
JKL5Λ
MNO6ÑÓÔÕÖ
PQRS7ŞŠΠΘΣ
T UV 8 Ù Ú Ü Ū Ų
W XY Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Male črke (angleščina/francoščina/
nemščina/italijanščina/turščina/
portugalščina/španščina/nizozemščina/
danščina/finščina/norveščina/švedščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
abc2àâæáãäåąāçč
d e f 3 è é ê ë ė
ęēΔΦ
ghi4ğíìïįīıΓ
jkl5Λ
mno6ñóôõöò
pqrs7βşšΠΘΣ
8
9
tuv8ùúüūųμ
wxyz9øΩΞΨž
Tipka
0
1
Velike črke (grščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤ § ...
ABГ2ABCÆÄÅÇ
ΔΕΖ3DEFÉ
ΗΘΙ4GHI
ΚΛΜ5JKL
ΝΞΟ6MNOÑÖ
ΠΡΣ7PQRSß
Τ Υ Φ 8T UV Ü
Χ Ψ Ω 9 W XY Z Ø
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Male črke (grščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
αβγ2abcàæäå
δεζ3defèé
ηθι4ghiì
κλμ5jklΛ
νξο6mnoñöò
πρσς7pqrsß
τυφ8tuvùü
χψω9wxyzø
Velike črke (srbščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤ § ...
ABCЂĆČ2АБВГ
DEFЈĐ3ДЕЖЗΔΦ
GHIЉ4ИЙКЛΓ
JKLЊ5МНОПΛ
MNOЋ6РСТУ
PQRSҖŠ7ФХЦЧΠΘΣß
T UV 8 Ш Щ Ъ Ы
W XY Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ
SL
51
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
52
SL
Male črke (srbščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
a b c Ђ Ć Č 2 А Б В Г
defЈĐ3ДЕЖЗ
ghiЉ4ИЙКЛ
jklЊ5МНОП
mnoЋ6РСТУ
pqrsҖŠ7ФХЦЧΠΘΣß
t u v Lj 8 Ш Щ Ъ Ы
wxyzŽ9ЬЭЮЯΩΞΨ
23Kazalo
A
alarm
B
baterija
blokiranje dohodnih klicev
blokiranje odhodnih klicev
brisanje sporočil
D
dnevnik klicev
dodatne slušalke
dohodno sporočilo
družinska opomba
dva klica/klic na čakanju
G
GAP
I
ID klicatelja
ikone glavnega menija
ikone na zaslonu
imenik
iskanje slušalk/pozivanje
J
jezik telefonske tajnice
K
klicanje
konferenčni klic
M
moč signala
N
31
10, 11, 46
32
32
39
24
44
38
37
16
47
15, 24
13
14
21, 24, 26
7
37
Način ECO
Način ECO+
način klica
napajalni adapter
nastavitev časa
nastavitev datuma
nastavitev glasnosti
nastavitev jezika
slušalka
telefonska tajnica
nastavitve telefona
nemo
notranji klic
notranji klic
29
29
43
46
10, 43
10, 43
16
10, 30
37
29
16
18
18
O
obvestila
oddaljeni dostop do telefonske tajnice
odpravljanje težav/pogosta vprašanja
odstranjevanje
osnovna enota
namestitev
pregled
otroška varuška
38
40
49
47
9
7
35
P
PIN
registracija
telefonska tajnica
zasebni način
poimenovanje slušalke
polnjenje
ponovno izbiranje
poslušanje sporočil
privzete nastavitve
15
16, 18, 42
R
12
S
44
11, 40
34
30
11
26
39
44
registracija/odjava
44
samodejna nastavitev ure
43
SL
53
samodejni konferenčni klic
shranjevanje številke
sprejem klica
stanje pripravljenosti
stiki
T
telefonska tajnica
tihi način
ton zvonjenja
V
varnost
vklopljeno ali izklopljeno
vnos besedila
vrsta omrežja
vrsta seznama klicev
Z
zamik zvonjenja
zasebni način
zgrešeni klici
zvočnik
zvoki
priključna postaja
ton tipke
zvočni profil
54
SL
42
24
15
12
21
37
33
27
3
37
20
42
24
40
32
24
16
27
27
28
2016 © Gibson Innovations Limited.Všetky práva
vyhradené.
Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na
zodpovednosť spoločnosti Gibson Innovations Ltd. a
spoločnosť Gibson Innovations Ltd. poskytuje výhradnú
záruku na tento výrobok.
Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné
známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa
na základe licencie spoločnosti Koninklijke Philips N.V.
UM_D630_D635_53_SL_V3.0
wk1612
0168
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement