Philips D4501W/53, D4501B/53 User manual

Philips D4501W/53, D4501B/53 User manual
Vedno smo vam pripravljeni pomagati
Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/support
Imate vprašanje?
Obrnite se na
Philips
D450
D455
Obsežna uporabniška
dokumentacija
Vsebina
Preklop med velikimi in malimi črkami
1 Pomembna varnostna navodila
3
2 Vaš telefon
4
4
5
6
3 Začetek uporabe
7
7
8
Vsebina škatle
Pregled telefona
Pregled osnovne enote
Priključitev osnovne enote
Namestite priloženi bateriji
Konfiguriranje telefona (odvisno od
države)
Sprememba kode PIN za dostop na
daljavo (za D455)
Polnjenje slušalke
Preverjanje napolnjenosti baterij
Kaj je stanje pripravljenosti?
Ikone na zaslonu
Preverjanje moči signala
Vklop ali izklop slušalke
4Klici
Klicanje
Sprejem klica
Končanje klica
Nastavitev glasnosti slušalke/zvočnika
Popolno utišanje mikrofona
Vklop ali izklop zvočnika
Drugi klic
Sprejem drugega klica
Preklapljanje med klicema
Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji
5 Notranja telefonska zveza in
konferenčni klici
Klicanje na drugo slušalko
Konferenčni klic
6 Besedilo in številke
Vnos besedila in številk
8
9
9
9
9
10
10
11
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
16
16
7Imenik
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
Ogled imenika
Iskanje vnosa
Klicanje iz imenika
Dostop do imenika med klicem
Dodajanje vnosa
Urejanje vnosa
Brisanje vnosa
Brisanje vseh vnosov
8 Dnevnik klicev
19
Vrsta seznama klicev
19
Ogled zabeleženih klicev
19
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik 19
Povratni klic
20
Brisanje zabeleženega klica
20
Brisanje vseh zabeleženih klicev
20
9 Seznam za ponovno izbiranje
Ogled zabeleženih klicev za ponovno
izbiranje
Shranjevanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje v imenik
Dostop do seznama ponovnih klicev
med klicem
Brisanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
Brisanje vseh zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
10 Nastavitve telefona
21
21
21
21
21
21
22
22
23
23
24
24
24
24
Nastavitve zvoka
Način ECO
Način ECO+
Poimenovanje slušalke
Nastavitev datuma in časa
Nastavitev jezika na zaslonu
Samodejni odgovor
Aktiviranje/deaktiviranje samodejne
prekinitve klica
24
11 Budilka
25
SL
1
Nastavitev alarma
Izklop alarma
25
25
12 Telefonski odzivnik
26
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika 26
Družinske opombe
26
Nastavitev jezika odzivnika
26
Nastavitev načina odziva
26
Obvestila27
Dohodna sporočila
27
Dostop na daljavo
29
13Storitve
Vrsta seznama klicev
Samodejni konferenčni klic
Zapora klicev
Seznam blokiranih
Vrsta omrežja
Samodejna predpona
Izbira trajanja premora do ponovnega
klica
Klicni način
Samodejna nastavitev ure
Registriranje dodatnih slušalk
Odjava slušalk
Obnovitev privzetih nastavitev
14 Tehnični podatki
31
31
31
31
32
32
32
33
33
33
34
34
34
35
15Obvestilo
36
Izjava o skladnosti
36
Skladnost s standardom GAP
36
Skladnost s standardi EMF
36
Odstranjevanje starega izdelka in baterije36
16 Pogosta vprašanja
38
17Dodatek
40
40
18Kazalo
42
Tabele za vnos besedila in številk
2
SL
1Pomembna
varnostna
navodila
Napajalne zahteve
• Ta izdelek zahteva električno napajanje
100-240 V AC. V primeru izpada napajanja
se lahko povezava prekine.
• Napetost v omrežju je klasificirana kot
TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih
omrežij), kot je določeno v standardu EN
60950.
Opozorilo
•• Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik
lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz
električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica
vedno zlahka dostopna.
Da bi preprečili poškodovanje ali napačno
delovanje
Pozor
•• Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker
boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
•• Pri priklopni opremi mora biti vtičnica nameščena v
bližini opreme in zlahka dostopna.
•• Prostoročno aktiviranje lahko nenadoma močno zviša
glasnost v slušalki: poskrbite, da slušalke ne boste imeli
preblizu ušesu.
•• Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do
izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate
uporabiti drugo možnost.
•• Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
•• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol,
amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko
poškodujejo telefon.
•• Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo
povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna
svetloba.
•• Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj ne
padejo predmeti.
•• Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo
motnje.
Temperatura pri delovanju in shranjevanju
• Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je
temperatura vedno med 0 °C in +40 °C
(ob do 90 % relativni vlažnosti).
• Izdelek hranite v prostoru, kjer je
temperatura vedno med -20 °C in+45 °C
(ob do 95 % relativni vlažnosti).
• Življenjska doba baterije se lahko zaradi
nizkih temperatur skrajša.
•• Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih
za uporabo.
•• Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih
za uporabo.
•• Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja
nevarnost eksplozije.
•• Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
•• Baterij ne mečite v ogenj.
•• Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z
izdelkom.
•• Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s
kovino.
•• Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v
stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in
poškoduje izdelek.
•• Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih
postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
•• Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja
nevarnost eksplozije.
SL
3
2 Vaš telefon
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo
nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.
com/welcome.
Napajalni adapter**
Vsebina škatle
Telefonski kabel*
2 bateriji AAA
Slušalka**
Garancija
Osnovna enota (D450)
4XLFNVWDUWJXLGH
Kratek uporabniški priročnik
Osnovna enota (D455)
Opomba
•• * V nekaterih državah morate priključiti telefonski
adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v
telefonsko vtičnico.
Polnilnik (brez telefonske vtičnice)**
Nasvet
•• ** V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke,
polnilniki in napajalni adapterji.
4
SL
• Izhod iz menija/postopka.
• Pritisnite in pridržite za vklop ali izklop
slušalke.
Pregled telefona
a
m
l
k
j
i
h
b
c
d
e
f
g
n
e
f
g
o
j
a Slušalka
c
d
• Pomikanje navzgor po meniju.
• Zvišanje glasnosti slušalke/zvočnika.
• Dostop do imenika v stanju
pripravljenosti.
• Brisanje besedila ali številk.
• Preklic postopka.
• Odpiranje seznama za ponovno
izbiranje v stanju pripravljenosti.
• Sprememba zvočnega profila med
klicem.
• Končanje klica.
• Pridržite za vnos premora med klicem.
• Preklop med malimi in velikimi črkami
med urejanjem.
• Izklop ali vklop zvoka mikrofona.
• Odpiranje menija telefonskega
odzivnika v stanju pripravljenosti (samo
za D455).
• Poslušanje novih sporočil v telefonskem
odzivniku (samo za D455).
h Mikrofon
i
b
• Pritisnite za vnos presledka med
urejanjem besedila.
• Pridržite za zaklepanje/odklepanje
tipkovnice v stanju pripravljenosti.
k
l
m
• Vklop/izklop zvočnika.
• Klicanje in sprejemanje klicev prek
zvočnika.
• Pridržite, da opravite notranji klic
(samo za različice z več slušalkami).
• Nastavitev načina klica (način za pulzno
izbiranje ali začasen tonski način).
• Pomikanje navzdol po meniju.
• Znižanje glasnosti slušalke/zvočnika.
• Dostop do dnevnika klicev v stanju
pripravljenosti.
• Klicanje in sprejemanje klicev.
• Tipka za ponovni klic (Ta funkcija je
odvisna od omrežja.)
• Dostop do glavnega menija v stanju
pripravljenosti.
• Potrditev izbire.
SL
5
• Odpiranje menija z možnostmi.
• Izbira funkcije na zaslonu slušalke
neposredno nad tipko.
b
c
n Zvočnik
o Vratca za baterijo
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika.
• Brisanje trenutno predvajanega
sporočila.
• Pridržite, da izbrišete vsa stara
sporočila.
Pregled osnovne enote
d
/
Zvišanje/znižanje glasnosti zvočnika.
D450
e
/
Preskok naprej/nazaj med predvajanjem.
f
• Predvajanje sporočil.
• Zaustavitev predvajanja sporočil.
g Indikator LED
h
a
a
• Pritisnite za iskanje slušalke.
• Pritisnite in pridržite za vstop v način
za registracijo.
D455
a
b
c
d
e
f
g
h
a Zvočnik
6
SL
• Pritisnite za iskanje slušalke.
• Pritisnite in pridržite za vstop v način
za registracijo.
3 Začetek
uporabe
Pozor
•• Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite
varnostna navodila v razdelku "Pomembna varnostna
navodila".
Priključitev osnovne enote
Opozorilo
•• Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna
napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali
spodnji strani telefona.
•• Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen napajalni
adapter.
3
Konca napajalnega adapterja priključite v
(samo za različice z več slušalkami):
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani
polnilnika dodatne slušalke.
• napajalno vtičnico na steni.
Opomba
•• Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL)
prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in
stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje
nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih
povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o
filtrih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
•• Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne
enote.
1
2
Konca napajalnega adapterja priključite v:
• vhodno vtičnico (DC) na hrbtni strani
osnovne enote;
• napajalno vtičnico na steni.
Konca telefonskega kabla priključite v:
• telefonsko vtičnico na hrbtni strani
osnovne enote;
• telefonsko vtičnico na steni.
SL
7
Namestite priloženi bateriji
1
Konfiguriranje telefona
(odvisno od države)
1
2
Ko telefon prvič uporabite, se prikaže
pozdravno sporočilo.
Pritisnite tipko [V redu].
Nastavitev države/jezika
2
Izberite državo/jezik in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev države/jezika je shranjena.
Opomba
3
•• Možnost za nastavitev države/jezika je odvisna od
države. Če se pozdravno sporočilo ne prikaže, to
pomeni, da je nastavitev države/jezika za vašo državo
prednastavljena. Nato lahko nastavite datum in čas.
Za ponastavitev jezika si oglejte naslednji
postopek.
1
Pozor
2
•• Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini,
soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
•• Uporabite le priložene baterije.
•• Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne
mešajte baterij različnih znamk ali vrst.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij
1
2
3
•• Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite
njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje
izdelek.
8
SL
Izberite jezik in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev datuma in časa
segreje.
Opozorilo
Izberite [Nast. telefona] > [Jezik] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
4
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] > [Dat.
in čas] in pritisnite [V redu] za potrditev.
S pritiskanjem številskih tipk vnesite datum,
nato pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže meni za
nastavitev časa.
S pritiskanjem številskih tipk vnesite čas.
• Če je čas v 12-urni obliki zapisa,
pritisnite / za izbiro [am] ali [pm]
(odvisno od države).
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
Sprememba kode PIN za
dostop na daljavo (za D455)
Preverjanje napolnjenosti
baterij
Opomba
•• Ta funkcija je na voljo samo za modele z odzivnikom.
•• Privzeta koda PIN telefonskega odzivnika je 0000; da
zagotovite varen dostop, jo spremenite.
1
2
3
4
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Dalj.
dostop] > [Spremeni PIN] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite staro kodo PIN in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite
[Shrani] za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Polnjenje slušalke
Za polnjenje slušalke postavite slušalko
na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno
nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni
zvok.
»» Začne se polnjenje slušalke.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij
Ikona za baterijo prikazuje trenutno
napolnjenost baterije.
Ko slušalka ni na osnovni enoti,
črtice prikazujejo raven energije
v bateriji (polna, napol prazna in
prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, črtice utripajo, dokler
polnjenje ni končano.
Ikona za prazno baterijo utripa.
Baterija je skoraj prazna in jo je
treba napolniti.
Če sta bateriji prazni, se slušalka izklopi. Če se
pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton,
ko sta bateriji skoraj prazni. Po opozorilu se klic
prekine.
segreje.
Potrditveni ton (glejte 'Nastavitev potrditvenega
tona' na strani 22) lahko vklopite ali izklopite.
Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.
Kaj je stanje pripravljenosti?
Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na
zaslonu v stanju pripravljenosti so prikazani ime,
datum, čas in številka slušalke.
SL
9
Zvonjenje je izklopljeno.
Tihi način je nastavljen in v aktivnem
obdobju
(telefon ne zvoni).
Telefonski odzivnik (samo D455):
utripa, ko imate novo sporočilo ali ko
je pomnilnik poln. Prikaže se, ko je
telefonski odzivnik vklopljen.
Utripa v primeru novega glasovnega
sporočila.
Ko ste glasovna sporočila že pregledali
v dnevniku klicev, je simbol prikazan
neprekinjeno.
Ikona ni prikazana, če ni nobenega
glasovnega sporočila.
Tihi način je nastavljen, vendar je izven
aktivnega obdobja.
Alarm je aktiviran.
Ikone na zaslonu
V stanju pripravljenosti ikone na glavnem
zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja
slušalka.
Ikona
Opisi
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (od polne do
prazne).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, se črtice pomikajo, dokler
polnjenje ni končano.
Utripa ikona za prazno baterijo in
slišite opozorilni zvok.
Baterija je skoraj prazna in jo je treba
napolniti.
Prikazuje stanje povezave med slušalko
in osnovno enoto. Več črtic pomeni
močnejši signal.
Med pregledovanjem dohodnih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Med pregledovanjem odhodnih klicev
na seznamu za ponovno izbiranje je
simbol prikazan neprekinjeno.
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica ali med pregledovanjem
nepregledanih zgrešenih klicev v
dnevniku.
Če obstaja samo star dnevnik klicev
ali med pregledovanjem pregledanih
zgrešenih klicev v dnevniku klicev je
simbol prikazan neprekinjeno.
Med pregledovanjem blokiranih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Utripa med sprejemanjem dohodnega
klica.
Med klicem je simbol prikazan
neprekinjeno.
Zvočnik je vklopljen.
/
ECO
ECO+
Prikaže se, ko se pomikate navzgor/
navzdol po seznamu ali zvišate/znižate
glasnost.
Aktiviran je način ECO.
Aktiviran je način ECO+.
Preverjanje moči signala
Število črtic prikazuje stanje
povezave med slušalko in osnovno
enoto. Več črtic pomeni boljšo
povezavo.
•
•
Preden kličete ali sprejemate klice in
preden začnete uporabljati funkcije in
možnosti telefona, mora biti slušalka
priključena na osnovno enoto.
Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je
baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je
slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali
pa slušalko približajte osnovni enoti.
Opomba
•• Ko je možnost ECO+ vklopljena, moč signala ni
prikazana.
10
SL
Vklop ali izklop slušalke
Pritisnite in pridržite
slušalke.
za vklop ali izklop
SL
11
4Klici
Sprejem klica
Opomba
•• Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso
dostopne.
Nasvet
•• Pred ali med klicem preverite moč signala (glejte
Ko telefon zazvoni, lahko izbirate med
naslednjimi možnostmi:
• pritisnete ali
za sprejem klica.
• oglasite se na klic, ko vklopite funkcijo
samodejnega odgovora (glejte 'Samodejni
odgovor' na strani 24).
• izberete [Tiho] za izklop zvonjenja za
trenutni dohodni klic.
'Preverjanje moči signala' na strani 10).
Opozorilo
•• Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno
telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da
preprečite poškodbe sluha.
Klicanje
Kličete lahko na naslednje načine:
• Običajen klic.
• Klic z izbiro pred klicanjem.
Kličete lahko tudi številke s seznama ponovnih
klicev, seznama v imeniku (glejte 'Klicanje iz
imenika' na strani 17) in dnevnika klicev (glejte
'Povratni klic' na strani 20).
Pritisnite
ali
Izberite telefonsko številko.
»» Številka je izbrana.
Klic z izbiro pred klicanjem
2
Izberite telefonsko številko.
• Za izbris števke pritisnite [Očisti].
• Za vnos premora pridržite tipko .
Pritisnite
ali
za klicanje številke.
Opomba
•• Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.
•• Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v telefonu skoraj
prazna ali pa je telefon izven dosega. Napolnite baterijo
ali pa telefon približajte osnovni enoti.
12
SL
imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za
identifikacijo klicatelja.
Nasvet
.
»» Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.
1
•• Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če
•• V primeru zgrešenega klica se prikaže obvestilo.
Običajen klic
1
2
Opomba
Končanje klica
Klic lahko končate na naslednje načine:
• Pritisnite
;
• postavite slušalko na osnovno enoto ali
polnilni podstavek.
Opomba
•• Če slušalko postavite na osnovno enoto ali polnilni
podstavek, ne končate klica, če je funkcija samodejne
prekinitve klica izklopljena (glejte 'Aktiviranje/
deaktiviranje samodejne prekinitve klica' na strani 24).
Nastavitev glasnosti slušalke/
zvočnika
Pritisnite / za nastavitev glasnost med
klicem.
»» Glasnost slušalke/zvočnika je
nastavljena, telefon pa se vrne na
zaslon za klicanje.
Popolno utišanje mikrofona
1
2
Med klicem pritisnite .
»» [Zvok izklj.] se prikaže na slušalki.
»» Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno
lahko slišite njegov glas.
Ponovno pritisnite , da vklopite mikrofon.
»» Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.
Vklop ali izklop zvočnika
Pritisnite tipko
.
Drugi klic
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
1
2
Med klicem pritisnite .
»» Prvi klic je zadržan.
Izberite drugo številko.
»» Izbrana je na zaslonu prikazana številka.
Sprejem drugega klica
Opomba
Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic,
lahko klic sprejmete na naslednje načine:
1
2
Pritisnite in
za sprejem klica.
»» Prvi klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Pritisnite in , da končate trenutni klic
in sprejmete drugi klic.
Preklapljanje med klicema
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Med klicema lahko preklapljate na naslednja
načina:
• Pritisnite in
; ali
• Pritisnite [Možnos] in izberite [Zamenjaj
klica] ter ponovno pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Trenutni klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Konferenčni klic z zunanjimi
klicatelji
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja. Pri ponudniku
storitev preverite za dodatne stroške.
Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema
klicema, lahko na naslednje načine vzpostavite
konferenčni klic:
• Pritisnite in
; ali
• Pritisnite [Možnos], izberite [Konferenca]
in ponovno pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Klica se združita in vzpostavljen je
konferenčni klic.
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
SL
13
5Notranja
telefonska zveza
in konferenčni
klici
Med pogovorom po telefonu
Med klicem lahko preklapljate med eno in
drugo slušalko:
1
2
Opomba
•• Ta funkcija je na voljo samo za različice z več slušalkami.
Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto
osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje
pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke
in zunanjimi klicatelji.
Klicanje na drugo slušalko
Opomba
•• Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki,
pridržite
1
2
3
4
za klicanje na drugo slušalko.
Pridržite tipko .
»» Pri različicah z več slušalkami so
prikazane slušalke, ki so na voljo za
notranje klice. Nato preidite na korak
2.
za končanje notranjega klica.
Konferenčni klic
3-smerni konferenčni klic je klic med vami,
uporabnikom druge slušalke in zunanjimi
klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno
enoto.
Med zunanjim klicem
1
SL
Pridržite
za začetek notranjega klica.
»» Zunanji klicatelj je zadržan.
»» Pri različicah z več slušalkami so
prikazane slušalke, ki so na voljo za
notranje klice. Nato preidite na korak
2.
2
3
14
Izberite slušalko in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Počakajte, da druga stran sprejme vaš
klic.
Pridržite
za preklop med zunanjim in
notranjim klicem.
Izberite slušalko in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Pritisnite
»» Pri različicah z več slušalkami so
prikazane slušalke, ki so na voljo za
notranje klice. Nato preidite na korak
2.
Preklapljanje med klici
»» Pri različicah z dvema slušalkama
zazvoni druga slušalka. Nato preidite na
korak 3.
Na izbrani slušalki pritisnite .
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Pridržite tipko .
»» Trenutni klicatelj je zadržan.
»» Pri različicah z dvema slušalkama
zazvoni druga slušalka. Nato preidite na
korak 3.
Izberite slušalko in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Na izbrani slušalki pritisnite
.
4
5
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Pritisnite tipko [Konf.].
»» Zdaj ste vključeni v 3-smerni
konferenčni klic z zunanjim klicem in
izbrano slušalko.
Pritisnite , da končate konferenčni klic in
obstoječi klic prenesete v izbrano slušalko.
Opomba
•• Pritisnite
, da se vključite v konferenčni klic v
teku z drugo slušalko, če je možnost [Storitve] >
[Konferenca] nastavljena na [Samodejno].
Med konferenčnim klicem
1
2
Pritisnite [Int.], da zadržite zunanji klic in se
vrnete k notranjemu klicu.
»» Zunanji klic je zadržan.
Pritisnite [Konf.], da ponovno vzpostavite
konferenčni klic.
Opomba
•• Če med konferenčnim klicem odložite eno slušalko,
ostane druga povezana z zunanjim klicem.
SL
15
6 Besedilo in
številke
Besedilo in številke lahko vnesete za ime
slušalke, vnose v imenik in druge menijske
elemente.
Vnos besedila in številk
1
2
3
Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat
pritisnite alfanumerično tipko.
Za izbris znaka pritisnite [Očisti]. Pridržite
[Očisti] za brisanje vseh znakov. Pritisnite
in za premik kazalke levo in desno.
Pritisnite
za dodajanje presledka.
Opomba
•• Informacije o dodeljevanju črk in številk tipkam si
oglejte v poglavju "Dodatek".
Preklop med velikimi in
malimi črkami
Privzeto je prva črka vsake besede v stavku
velika, preostale pa so male. Pridržite
za
preklop med velikimi in malimi črkami.
16
SL
7Imenik
Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče
shraniti do 50 vnosov. Do imenika lahko
dostopate prek osnovne enote. Vsak vnos ima
lahko do 16-mestno ime. Shranite lahko do 2
številki, ki sta lahko do 24-mestni.
Na voljo sta do 2 vnosa z neposrednim
dostopom (tipki 1 in 2). Glede na državo
sta tipki 1 in 2 prednastavljeni na številko
telefonskega predala in številko informacijskih
storitev ponudnika storitev. Če tipko pridržite
v stanju pripravljenosti, je shranjena telefonska
številka izbrana samodejno.
Pomikanje po seznamu stikov
1
2
Pritisnite ali izberite [Meni] > [Imenik] >
[Ogled] > [V redu] za dostop do seznama
v imeniku.
Pritisnite in , da se pomaknete po
seznamu v imeniku.
Vnos prvega znaka stika
1
2
Opomba
Pritisnite ali izberite [Meni] > [Imenik] >
[Ogled] > [V redu] za dostop do seznama
v imeniku.
Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza
znaku.
»» Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem
znakom.
•• Razpoložljivost vnosa z neposrednim dostopom je
odvisna od države.
Ogled imenika
Opomba
•• Imenik si lahko ogledujete le na eni slušalki naenkrat.
1
2
Pritisnite ali izberite [Meni] > [Imenik] >
[Ogled] > [V redu] za dostop do seznama
v imeniku.
Izberite stik in si oglejte razpoložljive
informacije.
Iskanje vnosa
Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja
načina:
• Pomikajte se po seznamu stikov.
• Vnesite prvi znak stika.
Klicanje iz imenika
1
2
3
4
Pritisnite ali izberite [Meni] > [Imenik] >
[Ogled] > [V redu] za dostop do seznama
v imeniku.
Na seznamu v imeniku izberite stik.
Pritisnite tipko [Pogled].
Izberite vrsto številke (mobilna/domača/
službena) in pritisnite za klicanje.
Dostop do imenika med
klicem
1
2
3
Pritisnite [Možnos] in izberite [Imenik].
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
Izberite stik in nato pritisnite [V redu] za
ogled številke.
SL
17
Dodajanje vnosa
Brisanje vnosa
1
Opomba
•• Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki prikaže
obvestilo. Izbrišite nekaj vnosov, da dodate nove.
•• Ko spremenite številko zapisa, z novo številko prepišete
2
staro.
1
2
3
Izberite [Meni] > [Imenik] > [Dodaj
novo] in pritisnite [V redu] za potrditev.
3
Vnesite ime, nato pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite mobilno številko, domačo številko
in službeno številko (izberite dve od teh)
ter pritisnite [Shrani] za potrditev.
»» Nov vnos je shranjen.
alfanumerično tipko.
•• Za brisanje znaka pritisnite [Očisti]. Pritisnite
premik kazalke levo in desno.
/
1
2
za
Opomba
•• Za vsak vnos v imenik lahko shranite največ 2 številki.
Urejanje vnosa
1
2
3
4
5
18
Izberite [Meni] > [Imenik] > [Uredi] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite stik, nato pritisnite [V redu] za
potrditev.
Uredite ime in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite mobilno/domačo/službeno številko
in pritisnite [V redu] za potrditev.
Uredite številko in pritisnite [Shrani] za
potrditev.
SL
Izberite stik, nato pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vnos je izbrisan.
Brisanje vseh vnosov
Nasvet
•• Pridržite tipko
za vnos premora.
•• Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat pritisnite
Izberite [Meni] > [Imenik] > [Zbriši] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Meni] > [Imenik] > [Izbriši vse]
in pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Izbrisani so vsi vnosi (razen 2 vnosov z
neposrednim dostopom).
8 Dnevnik klicev
V dnevniku klicev je shranjena zgodovina
vseh zgrešenih, dohodnih in blokiranih klicev.
Zgodovina dohodnega klica vključuje ime in
številko klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija
je na voljo, če imate pri ponudniku storitev
naročeno storitev za identifikacijo klicatelja.
Telefon lahko shrani do 50 zabeleženih klicev.
Ikona dnevnika klicev na slušalki utripa in vas na
ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če
klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko
ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi
klici so prikazani v časovnem zaporedju z
zadnjim prejetim klicem na vrhu seznama.
Vrsta seznama klicev
V tem meniju lahko nastavite, ali si želite
ogledati vse dohodne klice ali zgrešene klice.
Opomba
•• Ta funkcija je odvisna od države.
Izbira vrste seznama klicev
1
2
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Vrs. sezn.
kl.] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Opomba
•• Preden pokličete nazaj neposredno s seznama klicev,
preverite, ali je številka na seznamu veljavna.
Ikone na zaslonu prikazujejo, ali imate zgrešene/
prejete/blokirane klice.
Ikone
Opis
Med pregledovanjem sprejetih
dohodnih klicev v dnevniku klicev je
simbol prikazan neprekinjeno.
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica ali med pregledovanjem
nepregledanih zgrešenih klicev v
dnevniku.
Če obstaja samo star dnevnik klicev
ali med pregledovanjem pregledanih
zgrešenih klicev v dnevniku klicev je
simbol prikazan neprekinjeno.
Med pregledovanjem blokiranih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Ogled zabeleženih klicev
1
2
3
Pritisnite tipko .
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos].
Izberite [Ogled] > [V redu] za več
razpoložljivih informacij.
Shranjevanje zabeleženega
klica v imenik
1
2
3
4
5
Pritisnite tipko .
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos].
Izberite [Shrani štev-] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Vnesite in uredite ime in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite vrsto številke (mobilna/domača/
službena) in pritisnite [V redu] za potrditev.
SL
19
6
Uredite številko in pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Povratni klic
1
2
3
Pritisnite tipko .
Na seznamu izberite zabeležen klic.
Pritisnite
za klicanje.
Brisanje zabeleženega klica
1
2
3
4
Pritisnite tipko .
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos].
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vnos je izbrisan.
Brisanje vseh zabeleženih
klicev
1
2
3
4
20
Pritisnite tipko .
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Pritisnite [Možnos], da odprete meni z
možnostmi.
Izberite [Izbriši vse] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
SL
9 Seznam za
ponovno
izbiranje
Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena
zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali
številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani
do 20 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.
Ogled zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
2
Brisanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
1
2
3
4
Izberite [Pon.Kl].
Shranjevanje zabeleženega
klica za ponovno izbiranje v
imenik
1
2
3
4
5
6
Pritisnite [Pon.Kl], da odprete seznam
klicev.
Vnesite in uredite ime in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Pritisnite [Pon.Kl], da odprete seznam
klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos] za potrditev.
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vnos je izbrisan.
Brisanje vseh zabeleženih
klicev za ponovno izbiranje
1
2
Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos] za potrditev.
Izberite [Shrani štev-] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
3
Pritisnite [Pon.Kl], da odprete seznam
klicev.
Izberite [Možnos] > [Izbriši vse] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
Izberite vrsto številke (mobilna/domača/
službena) in pritisnite [V redu] za potrditev.
Uredite številko in pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Dostop do seznama ponovnih
klicev med klicem
1
Pritisnite [Možnos] in izberite [Ponov. klic].
SL
21
10Nastavitve
telefona
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon
ustrezal vašim željam.
Nastavitve zvoka
Nastavitev glasnosti melodije
zvonjenja slušalke
Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti
melodije zvonjenja ali [Izključen].
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Glas. zvonj.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite stopnjo glasnosti in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke
Izbirate lahko med 10 melodijami zvonjenja.
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Mel. zvonj.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Ko pritisnete
za iskanje slušalke ali ko vklopite alarm,
telefon opozorilo pošlje tudi v tihem načinu.
1
2
3
4
Izberite [Začet. in kon.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Nastavite čas in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
.
Nastavitev tona tipke
Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke
na slušalki.
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Ton tipke] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev potrditvenega tona
Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi
slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.
1
Telefon lahko nastavite na tihi način in ta način
omogočite za določeno obdobje. Ko je tihi
način vklopljen, telefon ne zvoni in ne predvaja
opozoril in zvokov.
2
SL
Izberite [Vklop/izklop] >
[Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»» Prikaže se
Tihi način
22
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Tihi način] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Ton priključ.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev zvoka baterije
Zvok baterije slišite, ko je baterija šibka in jo
morate napolniti.
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [Zvok baterije] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev zvočnega profila
Izbirate lahko med 3 profili zvoka slušalke.
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Zvoki] > [MySound] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite profil in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Dostop do zvočnega profila med klicem
Enkrat ali večkrat pritisnite [Zvok] za
spremembo zvočnega profila med klicem.
Način ECO
Način ECO zmanjša oddajno moč slušalke
in osnovne enote, ko opravljate klic ali ko je
telefon v stanju pripravljenosti.
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Način Eco] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Način ECO+
Če je vklopljen način ECO+, odpravlja
sevanje slušalke in osnovne enote v stanju
pripravljenosti.
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >[Način
ECO+] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»» V stanju pripravljenosti se čez nekaj
časa prikaže ECO+.
Opomba
•• Vse slušalke, ki so registrirane v osnovni enoti, morajo
biti D450/D455, da bo funkcija ECO+ delovala pravilno.
•• Ko je vklopljen način ECO+, je čas pripravljenosti
krajši. To je zato, ker osnovna enota v načinu ECO+
ne oddaja signala v stanju pripravljenosti; zato mora
biti slušalka "pozornejša" na signale iz osnovne enote,
da zazna dohodne klice ali druge zahteve iz osnovne
enote. Podaljša se tudi čas, ki ga slušalka potrebuje za
dostop do funkcij, kot so nastavitev klica, dnevnik klicev,
pozivanje in brskanje po imeniku. Slušalka vas ne bo
opozorila na prekinitev povezave, če pride do izpada
napajanja ali če se premaknete izven dosega.
V naslednji tabeli je prikazan trenutni status na
zaslonu slušalke z različnimi nastavitvami načinov
ECO in ECO+.
Način ECO
[Izključen]
[Izključen]
»» ECO je prikazano v stanju
pripravljenosti.
[Vključ.]
Način
Prikaz ikon slušalke
ECO+
[Izključen]
in
sta
izklopljena.
[Vključ.]
se prikaže
šele, ko je v stanju
pripravljenosti
vklopljen način
ECO+.
[Izključen] Prikaže se .
Opomba
•• Če je način ECO nastavljen na [Vključ.], se lahko
zmanjša doseg povezave med slušalko in osnovno
enoto.
SL
23
[Vključ.]
[Vključ.]
Prikaže se in se
spremeni na
, ko je v stanju
pripravljenosti
vklopljen način
ECO+.
Poimenovanje slušalke
Ime slušalke ima lahko do 14 znakov. Prikazano
je na zaslonu slušalke v stanju pripravljenosti.
1
2
3
Vnesite ali uredite ime. Za izbris znaka
pritisnite [Očisti].
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Informacije si oglejte v delu "Nastavitev datuma
in časa (glejte 'Nastavitev datuma in časa' na
strani 8)".
Nastavitev jezika na zaslonu
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
•• Razpoložljivi jeziki se razlikujejo glede na državo.
2
24
Ko vklopite funkcijo samodejnega odgovora,
lahko samodejno sprejmete dohodni klic,
ko dvignete slušalko. Ko to funkcijo izklopite,
morate pritisniti ali
za sprejem
dohodnega klica.
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] > [Ime
telefona] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Nastavitev datuma in časa
1
Samodejni odgovor
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] > [Jezik]
in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite jezik in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] >
[Samod. odgovor] in nato [V redu] za
potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in nato [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Aktiviranje/deaktiviranje
samodejne prekinitve klica
Aktivirate lahko funkcijo samodejne prekinitve
klica in klic enostavno končate tako, da slušalko
položite na osnovno enoto ali polnilno postajo.
1
2
Izberite [Meni] > [Nast. telefona] > [Sam.
prekini] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Ko je samodejna prekinitev klica deaktivirana, lahko
slušalko položite na osnovno enoto ali polnilno postajo
in nadaljujete s klicem prek zvočnika.
11Budilka
Telefon ima vgrajeno budilko. Če jo želite
nastaviti, preverite spodnje informacije.
Nastavitev alarma
1
2
3
Izberite [Meni] > [Alarm] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite [Vklj. enkrat] ali [Vklj. dnevno] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Vnesite čas alarma in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Alarm je nastavljen in na zaslonu se
prikaže .
Nasvet
•• Pritisnite
od države).
/
za preklop med [am]/[pm] (odvisno
Izklop alarma
Ob sprožitvi alarma
Pritisnite katerokoli tipko, da izklopite alarm.
Pred sprožitvijo alarma
Izberite [Meni] > [Alarm] > [Izključen] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
25
12Telefonski
odzivnik
Opomba
•• Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne klice po
določenem številu zvonjenj na osnovi nastavitve
zapoznitve zvonjenja.
Opomba
•• Na voljo samo za D455.
Telefon vključuje odzivnik, ki snema
neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Do
telefonskega odzivnika lahko dostopite na
daljavo in nastavitve spremenite prek menija
odzivnika v slušalki.
Indikator LED na osnovni enoti zasveti, če je
odzivnik vklopljen.
Vklop ali izklop telefonskega
odzivnika
Odzivnik lahko vklopite ali izklopite prek
osnovne enote ali slušalke.
Prek slušalke
1
2
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Glas.
odgovor] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Samo odg.]/[Posnemi
tudi]/[Izključen] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• [Samo odg.] pomeni, da je odzivnik vklopljen. Klici so
Družinske opombe
Družini lahko v odzivniku pustite zvočno
opombo.
1
2
3
4
5
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Družin.
opomba] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Po pisku začnite s snemanjem in govorite v
mikrofon.
Pritisnite [V redu] za zaustavitev snemanja.
Pritisnite [V redu] za poslušanje zvočne
opombe.
Pritisnite [V redu], da družinsko opombo
shranite, ali [Delete], da jo odstranite.
Nastavitev jezika odzivnika
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
Jezik odzivnika je jezik za obvestila.
1
2
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Glas. Jez.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite jezik in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
samo sprejeti, sporočila niso posneta.
•• [Posnemi tudi] pomeni, da je odzivnik vklopljen. Klici so
sprejeti in sporočila so posneta.
•• [Izključen] pomeni, da je odzivnik izklopljen.
Prek osnovne enote
Pritisnite za vklop ali izklop odzivnika v stanju
pripravljenosti.
26
SL
Nastavitev načina odziva
Odzivnik lahko nastavite in določite, ali lahko
klicatelj pusti sporočilo. Izberite [Posnemi tudi],
če želite klicateljem omogočiti puščanje sporočil.
Izberite [Samo odg.], če želite klicateljem
preprečiti puščanje sporočil.
1
2
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Glas.
odgovor] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite način odziva in pritisnite [V redu]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
Poslušanje obvestila
1
2
3
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v
način [Samo odg.].
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Obvestilo]
in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Samo odg.] ali [Posnemi tudi] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Predvajaj] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Poslušate lahko trenutno obvestilo.
Opomba
Obvestila
•• Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več poslušati
obvestila.
Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj,
ko odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2
predhodno posneti obvestili: [Posnemi tudi] in
[Samo odg.].
Povrnitev privzetega obvestila
Snemanje obvestila
2
Največja dolžina obvestila, ki ga lahko
posnamete, je 3 minute. Novo posneto
obvestilo samodejno nadomesti starega.
3
1
2
3
4
5
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Obvestilo]
in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Samo odg.] ali [Posnemi tudi] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Snemaj] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Po pisku začnite s snemanjem in govorite v
mikrofon.
Pritisnite [V redu] za zaustavitev snemanja
ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.
»» Novo posneto obvestilo lahko
poslušate na slušalki.
Opomba
1
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Obvestilo]
in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Posnemi tudi]ali [Samo odg.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Uporabi privz.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Privzeto obvestilo je povrnjeno.
Dohodna sporočila
Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute.
Ko prejmete nova sporočila, utripa indikator za
novo sporočilo na odzivniku in slušalki.
Opomba
•• Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča sporočilo, se
snemanje zaustavi in lahko se neposredno pogovarjate
s klicateljem.
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi
v način [Samo odg.]. Izbrišite stara sporočila, da boste
lahko sprejeli nova.
•• Pri snemanju obvestila govorite v mikrofon.
SL
27
Poslušanje dohodnih sporočil
Dohodna sporočila lahko poslušate v istem
zaporedju, kot so posneta.
Na osnovni enoti
• Za začetek/končanje poslušanja pritisnite
.
• Za nastavitev glasnosti pritisnite / .
• Za predvajanje prejšnjega ali ponovno
predvajanje trenutnega sporočila pritisnite
.
• Za predvajanje naslednjega sporočila
pritisnite .
• Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite
.
Opomba
2
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Izbris vseh starih dohodnih sporočil
V stanju pripravljenosti pritisnite in držite na
osnovni enoti.
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Na slušalki
1
2
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Izbriši vse]
in pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
•• Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.
Opomba
Na slušalki
• Dohodna sporočila lahko poslušate v istem
zaporedju, kot so posneta.
• Če imate nova sporočila, pritisnite za
poslušanje. Če nimate novih sporočil,
pritisnite in nato [V redu] za poslušanje
starih sporočil.
• Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Predvajaj] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Začne se predvajanje novih sporočil.
Če ni novih sporočil, se začne
predvajanje starih sporočil.
•
•
•
Pritisnite [Nazaj] za zaustavitev poslušanja.
Pritisnite [V redu], da odprete meni z
možnostmi.
Pritisnite / za zvišanje/znižanje
glasnosti.
•• Izbrišete lahko samo prebrana sporočila. Izbrisanih
sporočil ni mogoče obnoviti.
Poslušanje trenutnega sporočila
Klicatelja lahko slišite, medtem ko pušča
sporočilo. Pritisnite za sprejem klica.
Na osnovni enoti
Pritisnite /
za nastavitev glasnosti zvočnika
med poslušanjem trenutnega sporočila.
Opomba
•• Če zvočnik nastavite na najnižjo glasnost, je funkcija
filtriranja klicev izklopljena.
Izbris dohodnega sporočila
Nastavitev zapoznitve zvonjenja
Na osnovni enoti
Pritisnite med poslušanjem sporočila.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden
odzivnik sprejme klic.
Na slušalki
1
28
Med poslušanjem sporočila pritisnite
[Možnos], da odprete meni z možnostmi.
SL
1
2
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Zamik
zvon.] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite novo nastavitev in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti odzivnik
vklopljen.
2
3
4
Vnesite staro kodo PIN in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite
[Shrani] za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nasvet
•• Ko do odzivnika dostopate na daljavo, priporočamo, da
zapoznitev zvonjenja nastavite na način [Varčevanje].
To je gospodaren način upravljanja sporočil. Ob novih
sporočilih odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni
sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.
Dostop do odzivnika na daljavo
1
2
3
Dostop na daljavo
Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S
telefonom s tonskim izbiranjem preprosto
pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo
PIN.
Opomba
•• Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot koda PIN
Dostop do odzivnika na daljavo lahko
omogočite ali blokirate.
1
2
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Dalj.
dostop] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Vključi]/[Izključi] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Spreminjanje kode PIN
1
Izberite [Meni] > [Tajnica] > [Dalj.
dostop] > [Spremeni PIN] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Ko slišite obvestilo, vnesite #.
Vnesite kodo PIN.
»» Zdaj imate dostop do telefonskega
odzivnika in lahko poslušate nova
sporočila.
Opomba
•• Preden telefon prekine povezavo, imate 2 možnosti za
vnos prave kode PIN.
4
sistema. Prednastavljena koda PIN je 0000.
Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na
daljavo
S telefonom s tonskim izbiranjem pokličite
na domačo številko.
Pritisnite tipko za izvršitev funkcije. Seznam
razpoložljivih funkcij si oglejte v spodnji
tabeli ukazov za dostop na daljavo.
Opomba
•• Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno prekine
povezavo, če 8 sekund ne pritisnete nobene tipke.
Ukazi za dostop na daljavo
Tipka
1
2
3
6
7
8
9
Funkcija
Poslušanje prejšnjega sporočila.
Poslušanje sporočil.
Preskok na naslednje sporočilo.
Izbris trenutnega sporočila.
Vklop telefonskega odzivnika (ni na
voljo med poslušanjem sporočil).
Zaustavitev poslušanja sporočila.
Izklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem sporočil).
SL
29
Delovanje indikatorja LED na osnovni
enoti
V spodnji tabeli je prikazano trenutno stanje z
različnimi načini delovanja indikatorja LED na
osnovni enoti.
Indikator
LED
Sveti
Utripa
Utripa
(hitro)
30
SL
Stanje sporočila
• Nimate novih sporočil in pomnilnik ni poln.
• Slušalka je vklopljena.
• Odprite način pozivanja.
• Imate novo sporočilo in pomnilnik ni poln.
• Imate dohodni klic.
• Snemanje dohodnega sporočila/
obvestila.
• Predvajanje sporočila.
• Oddaljeni dostop/poslušanje
sporočil iz slušalke.
• Nimate novega sporočila in
pomnilnik je poln.
• Odpiranje načina za registracijo.
13Storitve
Telefon podpira številne funkcije, ki vam
pomagajo obravnavati in upravljati klice.
Vrsta seznama klicev
V tem meniju lahko nastavite, ali si želite
ogledati vse dohodne klice ali zgrešene klice.
Opomba
•• Ta funkcija je odvisna od države.
Izbira vrste seznama klicev
1
2
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Vrs. sezn.
kl.] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Samodejni konferenčni klic
Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo
slušalko, pritisnite .
Opomba
•• Ta funkcija je na voljo samo za različice z več slušalkami.
Zapora klicev
Klice na določene številke, kot so mednarodne
številke ali vroče linije, lahko preprečite tako,
da blokirate klice, ki se začnejo z določenimi
številkami. Ustvarite lahko 4 skupine številk, za
vsako skupino pa največ 4 števke. Ko začnete
klicati številko, ki se začne na eno od teh 4
skupin številk, je odhodni klic blokiran.
Izbira načina zapore
1
2
3
1
2
3
Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega
konferenčnega klica
2
Izberite [Meni] > [Storitve] >
[Konferenca] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite [Samodejno]/[Izključen] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Vnesite kodo PIN/geslo za zaporo klicev.
Privzeta koda PIN/geslo je 0000. Nato
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Dodajanje novih številk na seznam
blokiranih številk
4
1
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Omej. kl.]
> [Način zapore] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Omej. kl.]
> [Št. zapore] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite kodo PIN/geslo za zaporo klicev.
Privzeta koda PIN je 0000. Nato pritisnite
[V redu] za potrditev.
Na seznamu izberite številko in pritisnite
[V redu] za potrditev.
Uredite številko in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Sprememba kode PIN/gesla za zaporo
klicev
1
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Omej. kl.]
> [Spremeni PIN] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
SL
31
2
3
4
Vnesite staro kodo PIN/geslo za zaporo
klicev. Privzeta koda PIN je 0000. Nato
pritisnite [V redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite
[V redu] za pritrditev.
Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in
pritisnite [Shrani] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Seznam blokiranih
Številke lahko dodate na seznam blokiranih, da
blokirate dohodne klice določenih neželenih
številk. Ustvarite lahko 4 skupine številk, za
vsako skupino pa največ 24 števk. V primeru
dohodnega klica, ki se začne na eno od teh 4
skupin številk, bo zvonjenje neslišno.
Opomba
•• Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za
identifikacijo klicatelja.
•• Če se številka stika ujema z zapisom na seznamu
blokiranih, ime stika v imeniku ne bo prikazano.
Vklop/izklop seznama blokiranih
1
2
3
4
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Črni
seznam] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Seznam blok.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite kodo PIN/geslo. Privzeta koda
PIN je 0000. Nato pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Dodajanje številk na seznam
blokiranih
1
32
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Črni
seznam] in pritisnite [V redu] za potrditev.
SL
2
3
4
Izberite [Črni seznam] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite kodo PIN/geslo. Privzeta koda
PIN je 0000. Nato pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite številko, nato pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Sprememba kode PIN/gesla za seznam
blokiranih
1
2
3
4
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Črni
seznam]> [Spremeni PIN] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite staro kodo PIN/geslo za zaporo
klicev. Privzeta koda PIN je 0000. Nato
pritisnite [V redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite
[V redu] za pritrditev.
Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in
pritisnite [Shrani] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Vrsta omrežja
Opomba
•• Ta funkcija je odvisna od države. Velja samo za modele s
podporo za vrsto omrežja.
1
2
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Vrsta
omrežja] in pritisnite [V redu].
Izberite vrsto omrežja in pritisnite [V redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Samodejna predpona
Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje
izhodne klicne številke, preden jo izberete.
Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki
ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite
kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko
izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon
med klicanjem spremeni v 12503338888.
Opomba
•• Zaznavna številka ima lahko največ 10 števk. Samodejna
predpona pa ima lahko največ 10 števk.
•• Ta funkcija je odvisna od države.
2
Izberite možnost in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Klicni način
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo tonsko in
pulzno izbiranje.
Nastavitev samodejne predpone
1
2
3
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Sam.
predpona] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite zaznavno številko in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite predpono in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Za vnos premora pridržite tipko .
•• Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane
prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.
•• Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z * in #.
Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja
v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF)
in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne
informacije se obrnite na ponudnika storitev.
Nastavitev klicnega načina
1
2
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Način
klica] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite klicni način in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je vaš telefon v načinu za pulzno izbiranje, med
klicem pritisnite
za začasen tonski način. Števke,
vnesene za ta klic, se nato pošljejo kot tonski signali.
Izbira trajanja premora do
ponovnega klica
Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega
klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi
klic. Običajno je telefon že prednastavljen za
trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate
lahko med 3 možnostmi: [Kratki], [Srednji]
in [Dolgi]. Število razpoložljivih možnosti se
razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se
obrnite na ponudnika storitev.
1
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Čas pon.
klica] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Samodejna nastavitev ure
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od države in omrežja.
•• Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za
identifikacijo klicatelja.
V telefonu samodejno uskladi datum in čas
z javnim komutiranim telefonskim omrežjem
(PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti
nastavljeno tekoče leto.
SL
33
1
2
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Samod.
Ura] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Vklop] / [Izklop] . Pritisnite tipko
[V redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je koda PIN napačna ali če v določenem času ni
najdene nobene osnovne enote, se na zaslonu slušalke
prikaže obvestilo. Če registracija ne uspe, ponovite
zgornji postopek.
•• Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče
spremeniti.
Registriranje dodatnih slušalk
V osnovni enoti lahko registrirate dodatne
slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 4
slušalke.
Odjava slušalk
Samodejna registracija
2
Samodejno lahko registrirate dodatne slušalke
istega modela. Položite neregistrirano slušalko
na osnovno enoto.
»» Slušalka zazna osnovno enoto in
samodejno izvede registracijo.
1
3
4
»» Registracija je končana v manj kot
dveh minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Odjava] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Vnesite PIN sistema. (Prednastavljena
koda PIN je 0000). Pritisnite [Očisti], da
odstranite številko.
Izberite številko slušalke za odjavo.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Slušalka je odjavljena.
Nasvet
•• Ime slušalke se prikaže poleg številke slušalke v stanju
pripravljenosti.
Ročna registracija
Če samodejna registracija ne uspe, slušalko
ročno registrirajte v osnovni enoti.
1
2
3
34
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Register]
in pritisnite [V redu] za potrditev.
Pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko
na osnovni enoti.
Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite
[Očisti]. Nato pritisnite [V redu] za
potrditev kode PIN.
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
SL
Obnovitev privzetih
nastavitev
Nastavitve telefona lahko ponastavite na
originalne tovarniške nastavitve.
1
2
Izberite [Meni] > [Storitve] > [Ponastavi]
in pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vse nastavitve (razen informacij glede
imenika in tipk za neposreden dostop)
so ponastavljene.
14Tehnični podatki
Splošne specifikacije in funkcije
• Čas pogovorov: 16 ur
• Čas pripravljenosti: 250 ur
• Doseg v zaprtih prostorih: 50 metrov
• Doseg na prostem: 300 metrov
• Seznam v imeniku s 50 vnosi
• Seznam ponovnih klicev z 20 vnosi
• Dnevnik klicev s 50 vnosi
• Telefonski odzivnik s časom snemanja do
30 minut
• Podpora za standard identifikacije klicatelja:
FSK, DTMF
Baterija
• Philips: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 550 mAh
Napajalni adapter
Osnovna enota in polnilnik
• MEIC: MN-A102-E130, vhod: 100–240 V~,
50/60 Hz 200 mA, izhod: 6 V DC 400 mA
• Philips: S003IV0600040, vhod: 100–240 V~,
50/60 Hz 150 mA, izhod: 6 V DC 400 mA
Poraba energije
• Poraba energije v načinu mirovanja:
približno 0,70 W (D450), 0,75 W (D455)
Teža in dimenzije (D450)
• Slušalka: 100,2 g
163,6 x 48,87 x 23,90 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 59,4 g
81,8 x 79,0 x 24,0 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 46,0 g
81,8 x 79,0 x 24,0 mm (V x Š x G)
Teža in dimenzije (D455)
• Slušalka: 100,2 g
163,6 x 48,87 x 23,90 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 84,2 g
81,8 x 93,0 x 24,0 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 46,0 g
81,8 x 79,0 x 24,0 mm (V x Š x G)
SL
35
15Obvestilo
Izjava o skladnosti
WOOX Innovations izjavlja, da je ta izdelek
v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES. Izjava o
skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.
p4c.philips.com.
Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan
v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o
radijski in telekomunikacijski terminalski opremi
(R&TTE).
Skladnost s standardi EMF
Ta izdelek ustreza vsem veljavnim standardom
in predpisom glede izpostavljenosti
elektromagnetnim poljem.
Odstranjevanje starega
izdelka in baterije
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.
Skladnost s standardom GAP
Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke
in osnovne enote DECT™ GAP skladne z
osnovnim standardom delovanja, ne glede
na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota
sta skladni s standardom GAP, kar pomeni,
da zagotavljata osnovne funkcije: registracija
slušalke, prevzemanje linije, klicanje in
sprejemanje klica. Napredne funkcije morda
ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati
z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to
slušalko registrirati in uporabljati z osnovno
enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s
standardom GAP, najprej sledite postopku,
opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato
pa sledite postopku za registracijo slušalke,
opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati
slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti,
naj bo osnovna enota v načinu za registracijo,
nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih
proizvajalca slušalke.
36
SL
Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja
evropska direktiva 2012/19/EU.
Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije,
za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU,
ki določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z
običajnimi gospodinjskimi odpadki.
Poizvedite, kako je na vašem območju
organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov in baterij.
Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in
baterij ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi
odpadki. Pravilno odlaganje starih izdelkov
in baterij pomaga preprečevati morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo
Navodila za odstranjevanje baterij za enkratno
uporabo si oglejte v razdelku "Namestitev
priloženih baterij".
Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je
bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev
in reciklažo namenjen finančni prispevek.
Okoljske informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili
smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti
na tri materiale: karton (škatla), polistirenska
pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke,
zaščitna penasta folija.)
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi
specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne
predpise o odlaganju embalažnega materiala,
izpraznjenih baterij in stare opreme.
SL
37
16Pogosta
vprašanja
Na zaslonu ni črtic za signal.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Če se na zaslonu slušalke prikaže [Registr.
Slušalko], slušalko postavite na osnovno
enoto, da se prikažejo črtice za signal.
Nasvet
•• Dodatne informacije si oglejte v poglavju "Storitve" v
delu "Registracija dodatnih slušalk".
Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe
združiti (registrirati) v osnovni enoti?
Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite
neuporabljene slušalke in poskusite znova.
Nasvet
•• Dodatne informacije si oglejte v poglavju "Storitve" v
delu "Odjava slušalk".
Slušalka je v stanju iskanja. Kaj naj storim?
• Preverite, ali je osnovna enota pod
napajanjem.
• Slušalko registrirajte na osnovni enoti.
• Slušalko premaknite bližje osnovni enoti.
Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem.
Kaj naj storim?
1
2
3
Pritisnite
za vrnitev na zaslon v stanju
pripravljenosti.
Pritisnite [Menu] za odpiranje zaslona
glavnega menija.
Na zaslonu se prikaže eno od naslednjih
besedil:
Config. tel. > Limbă
Konfig. telef. > Język
Nast. tel. > Jazyk
Tel.beáll. > Nyelv
38
SL
Nastavitev telefona > Language
Nast. telefona > Jezik
Post. tel. > Jezik
Nastav. tel. > Jazyk
Настр. тел. > Eзик
4
5
Izberite to možnost, da dostopite do
jezikovnih možnosti.
Izberite svoj jezik.
Slušalka izgubi povezavo z osnovno enoto ali
pa je zvok med klicem popačen.
Preverite, ali je aktiviran način ECO+. Izklopite
ga, da povečate doseg slušalke in zagotovite
optimalne razmere za klic.
Ni znaka centrale.
•• Preverite priključke telefona.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
Ni potrditvenega tona.
•• Slušalka ni pravilno položena na osnovno
enoto ali polnilnik.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
Ne morem spremeniti nastavitev glasovne
pošte. Kaj naj naredim?
Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik
storitev in ne telefon. Če želite spremeniti
nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.
Slušalka na polnilniku se ne polni.
•• Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
•• Preverite, ali je slušalka pravilno položena
na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže
ikona za baterijo.
•• Preverite, ali je nastavitev potrditvenega
tona vklopljena. Če je slušalka pravilno
nameščena na polnilnik, slišite potrditveni
ton.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
•• Baterije so okvarjene. Kupite nove z
enakimi specifikacijami.
Ni prikaza.
•• Poskrbite, da so baterije napolnjene.
••
Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je
telefon priključen.
Slab zvok (prasketanje, odmev itd.).
•• Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Telefon motijo bližnje električne naprave.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
•• Telefon je v prostoru z debelimi zidovi.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
Slušalka ne zvoni.
Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja
slušalke.
ID klicatelja se ne prikaže.
•• Storitev ni aktivirana. Preverite pri
ponudniku storitev.
•• Informacije o klicatelju so prikrite ali niso
na voljo.
Opomba
•• Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje
slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno
minuto.
SL
39
17Dodatek
Tabele za vnos besedila in
številk
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
40
SL
Velike črke (angleščina/francoščina/
nemščina/italijanščina/turščina/
portugalščina/španščina/nizozemščina/
danščina/finščina/norveščina/švedščina/
romunščina/poljščina/češčina/
madžarščina/slovaščina/slovenščina/
hrvaščina/litovščina/estonščina/
latvijščina/bolgarščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤ § ...
ABC2ÀÂÆÁÃÄÅĄĀÇČ
DEF3ÈÉÊËĖĘĒΔΦ
GHI4ĞÍÏĮĪİΓ
JKL5Λ
MNO6ÑÓÔÕÖ
PQRS7ŞŠΠΘΣ
T UV 8 Ù Ú Ü Ū Ų
W XY Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Male črke (angleščina/francoščina/
nemščina/italijanščina/turščina/
portugalščina/španščina/nizozemščina/
danščina/finščina/norveščina/švedščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
abc2àâæáãäåąāçč
d e f 3 è é ê ë ė
ęēΔΦ
ghi4ğíìïįīıΓ
jkl5Λ
mno6ñóôõöò
pqrs7βşšΠΘΣ
8
9
tuv8ùúüūųμ
wxyz9øΩΞΨž
Tipka
0
1
Velike črke (grščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤ § ...
ABГ2ABCÆÄÅÇ
ΔΕΖ3DEFÉ
ΗΘΙ4GHI
ΚΛΜ5JKL
ΝΞΟ6MNOÑÖ
ΠΡΣ7PQRS
Τ Υ Φ 8T UV Ü
Χ Ψ Ω 9 W XY Z Ø
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Male črke (grščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
αβγ2abcàæäå
δεζ3defèé
ηθι4ghiì
κλμ5jklΛ
νξο6mnoñöò
πρσς7pqrsß
τυφ8tuvùü
χψω9wxyzø
Velike črke (srbščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤ § ...
ABCЂĆČ2АБВГ
DEFЈĐ3ДЕЖЗΔΦ
GHIЉ4ИЙКЛΓ
JKLЊ5МНОПΛ
MNOЋ6РСТУ
PQRSҖŠ7ФХЦЧΠΘΣß
T UV 8 Ш Щ Ъ Ы
W XY Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Male črke (srbščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
a b c Ђ Ć Č 2 А Б В Г
defЈĐ3ДЕЖЗ
ghiЉ4ИЙКЛ
jklЊ5МНОП
mnoЋ6РСТУ
pqrsҖŠ7ФХЦЧΠΘΣß
t u v Lj 8 Ш Щ Ъ Ы
wxyzŽ9ЬЭЮЯΩΞΨ
SL
41
18Kazalo
M
A
moč signala
alarm
auto conference
Č
čas ponovnega klica
B
baterija
C
charging
D
delete messages
dnevnik klicev
dodatne slušalke
dohodno sporočilo
družinska opomba
dva klica/klic na čakanju
G
GAP
I
ID klicatelja
ikone na zaslonu
imenik
iskanje slušalk/pozivanje
J
jezik telefonskega odzivnika
K
klicanje
42
konferenčni klic
SL
25
31
33
8, 9, 35
9
28
19
34
27
26
13
36
19
10
17, 19
6
26
12
N
Način ECO
Način ECO+
način klica
napajalni adapter
nastavitev časa
nastavitev datuma
nastavitev jezika
slušalka
telefonski odzivnik
nastavitve telefona
nemo
notranji klic
notranji klic
13, 14, 31
10
23
23
33
35
33
8, 33
24
26
22
13
14
14
O
obvestila
27
oddaljeni dostop do telefonskega odzivnika 29
odpravljanje težav/pogosta vprašanja
38
odstranjevanje
36
on or off
26
osnovna enota
namestitev
7
pregled
6
P
PIN
registracija
seznam blokiranih
telefonski odzivnik
zapora klicev
poimenovanje slušalke
ponovno izbiranje
poslušanje sporočil
privzete nastavitve
R
34
32
9, 29
31
24
21
28
34
registracija/odjava
S
samodejna nastavitev ure
samodejna predpona
samodejna prekinitev klica
samodejni odgovor
seznam blokiranih
shranjevanje številke
stanje pripravljenosti
stiki
T
telefonski odzivnik
tihi način
ton zvonjenja
V
varnost
vedenje indikatorja LED
vnos besedila
volume adjustment
vrsta omrežja
vrsta seznama klicev
Z
zamik zvonjenja
zapora klicev
zgrešeni klici
zvočnik
zvoki
priključna postaja
ton tipke
zvočni profil
34
33
33
24
24
32
19
9
17
26
22
22
3
30
16
13
32
19
28
31
19
13
22
22
23
SL
43
2014 © WOOX Innovations Limited.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Philips i emblemat tarczy Philips
są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke
Philips N.V. i są wykorzystywane przez WOOX Innovations
Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V.
UM_D450_445_53_SL_V1.0
wk1445
0168
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement