Philips D6001B/53 User manual

Philips D6001B/53 User manual
Vedno smo vam pripravljeni pomagati
Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/support
Imate vprašanje?
Obrnite se na
Philips
D600
D605
Obsežna uporabniška
dokumentacija
Vsebina
1 Pomembna varnostna navodila
3
2 Vaš telefon
5
5
6
7
3 Ikone glavnega menija
8
4 Ikone na zaslonu
9
5 Začetek uporabe
10
10
11
Vsebina škatle
Pregled telefona
Pregled osnovne enote
Priključitev osnovne enote
Vstavite priložene baterije
Konfiguriranje telefona (odvisno od
države)
Spreminjanje kode PIN za dostop na
daljavo
Polnjenje slušalke
Preverjanje napolnjenosti baterij
Kaj je stanje pripravljenosti?
Preverjanje moči signala
6Klici
Klicanje
Sprejem klica
Končanje klica
Nastavitev glasnosti slušalke/zvočnika
Popolno utišanje mikrofona
Vklop ali izklop zvočnika
Drugi klic
Sprejem drugega klica
Preklapljanje med klicema
Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji
7 Notranja telefonska zveza in
konferenčni klici
Klicanje na drugo slušalko
Prenos klica
Konferenčni klic
11
12
12
12
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
8 Besedilo in številke
19
19
19
9Imenik
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
Vnos besedila in številk
Preklop med velikimi in malimi črkami
Ogled imenika
Iskanje vnosa
Klicanje iz imenika
Dostop do imenika med klicem
Dodajanje vnosa
Urejanje vnosa
Nastavitev osebne melodije
Nastavitev tipk za hitro izbiranje
Brisanje vnosa
Brisanje vseh vnosov
Dodajanje stika na seznam izjem
10 Dnevnik klicev
23
Vrsta seznama klicev
23
Ogled zabeleženih klicev
23
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik 23
Povratni klic
23
Brisanje zabeleženega klica
24
Brisanje vseh zabeleženih klicev
24
11 Seznam za ponovno izbiranje
Ogled zabeleženih klicev za ponovno
izbiranje
Shranjevanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje v imenik
Ponovno izbiranje klica
Brisanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
Brisanje vseh zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
12 Nastavitve telefona
25
25
25
25
25
25
26
26
27
27
28
28
28
29
Nastavitve zvoka
Nastavitev datuma in časa
Način ECO
Način ECO+
Poimenovanje slušalke
Nastavitev jezika na zaslonu
Nastavitve zaslona
SL
1
13Budilka
30
30
30
14 Otroška varuška
31
31
31
32
15 Telefonski odzivnik
33
33
33
33
33
34
16Storitve
38
38
38
38
39
39
Nastavitev alarma
Izklop alarma
Vklop/izklop otroške enote
Pošiljanje opozorila
Nastavitev glasnosti joka
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika
Nastavitev jezika odzivnika
Nastavitev načina odziva
Obvestila
Dohodna sporočila
Samodejni konferenčni klic
Zapora klicev
Vrsta seznama klicev
Samodejna predpona
Vrsta omrežja
Izbira trajanja premora do ponovnega
klica
Klicni način
Prvo zvonjenje
Samodejna nastavitev ure
Registriranje dodatnih slušalk
Odjava slušalk
Klicne storitve
Obnovitev privzetih nastavitev
39
39
40
40
40
41
41
42
17 Tehnični podatki
43
18Obvestilo
44
44
44
44
44
19 Pogosta vprašanja
46
Izjava o skladnosti
Skladnost s standardom GAP
Skladnost s standardi EMF
Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij
2
SL
20Dodatek
48
48
21Kazalo
50
Tabele za vnos besedila in številk
1Pomembna
varnostna
navodila
Napajalne zahteve
• Ta izdelek zahteva električno napajanje
100-240 V AC. V primeru izpada napajanja
se lahko povezava prekine.
• Napetost v omrežju je klasificirana kot
TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih
omrežij), kot je določeno v standardu EN
60950.
Opozorilo
•• Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik
lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz
električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica
vedno zlahka dostopna.
Da bi preprečili poškodovanje ali napačno
delovanje
Pozor
•• Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih
za uporabo.
•• Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih
za uporabo.
•• Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja
nevarnost eksplozije.
•• Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
•• Baterij ne mečite v ogenj.
•• Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z
izdelkom.
•• Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s
kovino.
•• Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v
stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in
poškoduje izdelek.
•• Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih
postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
•• Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja
nevarnost eksplozije.
•• Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker
boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
•• Pri priklopni opremi mora biti vtičnica nameščena v
bližini opreme in zlahka dostopna.
•• Prostoročno aktiviranje lahko nenadoma močno zviša
glasnost v slušalki: poskrbite, da slušalke ne boste imeli
preblizu ušesu.
•• Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do
izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate
uporabiti drugo možnost.
•• Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
•• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol,
amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko
poškodujejo telefon.
•• Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo
povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna
svetloba.
•• Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj ne
padejo predmeti.
•• Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo
motnje.
Ko telefon uporabljate kot otroško varuško
Pozor
•• Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
•• Otroška enota in kabel ne smeta biti na dosegu otroka
(vsaj 1 meter stran).
•• Starševska enota mora biti od otroške enote oddaljena
vsaj 1,5 metra, da ne pride do zvočnih motenj.
•• Otroške enote ne polagajte v otrokovo posteljo ali
stajico.
•• Ne pokrivajte starševske in otroške enote (na primer
z brisačo ali odejo). Hladilni zračniki otroške enote ne
smejo biti blokirani.
•• Naredite vse, kar je treba, da bo vaš otrok varno spal .
•• Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb
z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in
znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim
svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
•• Če starševsko enoto namestite blizu oddajnika
ali drugega aparata DECT (na primer telefona ali
brezžičnega usmerjevalnika DECT), se povezava
z otroško enoto lahko prekine. Otroško varuško
premaknite vstran od brezžičnih aparatov, da se
povezava znova vzpostavi.
•• Ta otroška varuška je namenjena pomoči. Ne
predstavlja nadomestila za odgovoren in ustrezen
nadzor s strani odraslih oseb.
SL
3
Temperatura pri delovanju in shranjevanju
• Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je
temperatura vedno med 0 °C in +40 °C
(ob do 90 % relativni vlažnosti).
• Izdelek hranite v prostoru, kjer je
temperatura vedno med -20 °C in+45 °C
(ob do 95 % relativni vlažnosti).
• Življenjska doba baterije se lahko zaradi
nizkih temperatur skrajša.
4
SL
2 Vaš telefon
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo
nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.
com/welcome.
Napajalni adapter**
Vsebina škatle
Telefonski kabel*
Garancijai
Osnovna enota (D600)
4XLFNVWDUWJXLGH
Kratek uporabniški priročnik
Osnovna enota (D605)
Opomba
•• * V nekaterih državah morate priključiti telefonski
adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v
telefonsko vtičnico.
•• ** V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke,
polnilniki in napajalni adapterji.
Slušalka**
Polnilnik**
SL
5
• Odpiranje seznama za ponovno
izbiranje v stanju pripravljenosti.
• Sprememba zvočnega profila med
klicem.
• Izbira funkcije na zaslonu slušalke
neposredno nad tipko.
Pregled telefona
a
e
o
n
m
l
k
j
i
b
c
d
e
f
f
g
h
g
h
p
q
k
a Slušalka
c
d
6
• Pomikanje navzgor po meniju.
• Zvišanje glasnosti slušalke/zvočnika.
• Dostop do stikov v stanju
pripravljenosti.
l
Pomik kazalke desno v načinu za urejanje.
• Pritisnite za brisanje posamezne črke
ali številke. Pridržite za brisanje vsega
besedila.
• Preklic postopka.
SL
• Pritisnite za vnos presledka med
urejanjem besedila.
• Pridržite za zaklepanje/odklepanje
tipkovnice v stanju pripravljenosti.
• Pridržite za vnos premora med
urejanjem imena in številke stika.
• Preklop med malimi in velikimi črkami
med urejanjem.
Izklop ali vklop zvoka mikrofona.
i Mikrofon
j
b
• Končanje klica.
• Izhod iz menija/postopka.
m
n
• Vklop/izklop zvočnika.
• Klicanje in sprejemanje klicev prek
zvočnika.
• Pridržite, da opravite notranji klic
(samo za različice z več slušalkami).
• Nastavitev načina klica (način za pulzno
izbiranje ali začasen tonski način).
• Pomikanje navzdol po meniju.
• Znižanje glasnosti slušalke/zvočnika.
• Dostop do dnevnika klicev v stanju
pripravljenosti.
Pomik kazalke levo v načinu za urejanje.
• Klicanje in sprejemanje klicev.
• Tipka za ponovni klic
o
• Brisanje trenutno predvajanega
sporočila.
• Pridržite, da izbrišete vsa stara
sporočila.
• Dostop do glavnega menija v stanju
pripravljenosti.
• Potrditev izbire.
• Odpiranje menija z možnostmi.
• Izbira funkcije na zaslonu slušalke
neposredno nad tipko.
d Števec sporočil
p Zvočnik
q Vratca za baterijo
e
/
Zvišanje/znižanje glasnosti zvočnika.
f
/
Preskok naprej/nazaj med predvajanjem.
g
Pregled osnovne enote
h
D600
• Predvajanje sporočil.
• Zaustavitev predvajanja sporočil.
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika.
a
a
• Iskanje slušalk.
• Odpiranje načina za registracijo.
D605
a
b
c
d
e
f
g
h
a Zvočnik (hrbtna stran osnovne enote)
b
• Iskanje slušalk
• Odpiranje načina za registracijo.
c
SL
7
3 Ikone glavnega
menija
Sledi pregled menijskih možnosti, ki so na voljo
v telefonu D600/D605. Za podrobno razlago
menijskih možnosti si oglejte ustrezne razdelke
v tem uporabniškem priročniku.
Ikona
8
SL
Opisi
[Nast. telefona] - Nastavitev datuma in
časa, zvokov, načina ECO, načina, ECO+
imena telefona, jezika na zaslonu in
nastavitev zaslona.
[Storitve] - Nastavitev samodejnega
konferenčnega klica, samodejne
predpone, vrste omrežja, časa
ponovnega klica, samodejne ure, klicnih
storitev itd. Storitve so odvisne od
omrežja in države.
[Alarm] - Nastavitev datuma in časa,
alarma, zvoka alarma itd.
[Imenik] – Dodajanje, urejanje,
upravljanje vnosov v telefonskem
imeniku itd.
[Dohodni klici] - Prikaz zgodovine vseh
zgrešenih ali prejetih klicev (prikazano
samo pri D600).
[Otroš. varuška] - Nastavitev alarma za
druge slušalke in glasnosti joka.
[Odzivnik] - Nastavitev, predvajanje,
brisanje sporočil telefona itd. (prikazano
samo pri D605).
4 Ikone na zaslonu
ECO+
Aktiviran je način ECO+.
V stanju pripravljenosti ikone na glavnem
zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja
slušalka.
Ikona
Opisi
• Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (od polne do
prazne).
• Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, se črtice pomikajo, dokler
polnjenje ni končano.
• Utripa ikona za prazno baterijo in
slišite opozorilni zvok.
• Baterija je skoraj prazna in jo je
treba napolniti.
Število črtic prikazuje stanje povezave
med slušalko in osnovno enoto. Več
črtic pomeni močnejši signal.
Ta ikona označuje neodgovorjene
klice na zaslonu v stanju pripravljenosti
ali na seznamu dohodnih klicev. Ko
pregledate klice, spremeni barvo iz
rdeče v belo.
Tihi način je nastavljen, vendar je izven
aktivnega obdobja.
• Zvonjenje je izklopljeno.
• Tihi način je nastavljen in v aktivnem
obdobju (telefon ne zvoni).
Alarm je aktiviran.
ECO
Odzivnik: utripa v primeru novega
sporočila. Prikaže se, ko je odzivnik
vklopljen.
• Utripa v primeru novega glasovnega
sporočila.
• Ko ste glasovna sporočila že pregledali v dnevniku klicev, je simbol
prikazan neprekinjeno.
• Ikona ni prikazana, če ni nobenega
glasovnega sporočila.
Aktiviran je način ECO.
SL
9
5 Začetek
uporabe
Pozor
•• Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite
varnostna navodila v razdelku "Pomembna varnostna
navodila".
Priključitev osnovne enote
Opozorilo
•• Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna
napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali
spodnji strani telefona.
•• Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen napajalni
adapter.
Opomba
•• Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL)
prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in
stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje
nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih
povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o
filtrih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
•• Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne
enote.
1
2
10
Konca napajalnega adapterja priključite v:
• vhodno vtičnico (DC) na hrbtni strani
osnovne enote;
• napajalno vtičnico na steni.
Konca telefonskega kabla priključite v:
• telefonsko vtičnico na hrbtni strani
osnovne enote;
• telefonsko vtičnico na steni.
SL
3
Konca napajalnega adapterja priključite v
(samo za različice z več slušalkami):
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani
polnilnika dodatne slušalke.
• napajalno vtičnico na steni.
Vstavite priložene baterije
1
Konfiguriranje telefona
(odvisno od države)
1
2
Ko telefon prvič uporabite, se prikaže
pozdravno sporočilo.
Pritisnite tipko [V redu].
Nastavitev države/jezika
2
Izberite državo/jezik in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev države/jezika je shranjena.
Opomba
•• Možnost za nastavitev države/jezika je odvisna od
države. Če se pozdravno sporočilo ne prikaže, to
pomeni, da je nastavitev države/jezika za vašo državo
prednastavljena. Nato lahko nastavite datum in čas.
3
Za ponastavitev jezika si oglejte naslednji
postopek.
1
Pozor
2
•• Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini,
soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
•• Uporabite le priložene baterije.
•• Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne
mešajte baterij različnih znamk ali vrst.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij
segreje.
njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje
izdelek.
Izberite jezik in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev datuma in časa
1
2
3
Opozorilo
•• Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite
Izberite [Meni] > > [Jezik] in pritisnite
[V redu] za potrditev.
Izberite [Meni] > > [Dat. in čas] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Nastav. patum]/[Nastav. časa] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
S številskimi tipkami vnesite datum in čas.
Opomba
•• Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite
izberete [am] ali [pm].
4
, da
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
SL
11
Nastavitev oblike zapisa datuma in
časa
1
2
3
Izberite [Meni] > > [Dat. in čas] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Nastav. datuma] ali [Nastav. časa].
Pritisnite / ali izberite [DD-MM-LLLL]
ali [MM-DD-LLLL] kot prikaz datuma in
[12 urno] ali [24 urno] kot prikaz časa.
Nato pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni
ton (glejte 'Nastavitev potrditvenega tona' na
strani 27).
»» Začne se polnjenje slušalke.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij
segreje.
•• Zmogljivost baterij se sčasoma zmanjša. To je običajno
za vse baterije.
Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.
Opomba
•• Nastavitev oblike zapisa datuma in časa je odvisna od
države.
Preverjanje napolnjenosti
baterij
Spreminjanje kode PIN za
dostop na daljavo
Opomba
•• Privzeta koda PIN telefonskega odzivnika je 0000; da
zagotovite varen dostop, jo spremenite.
•• Ta funkcija je na voljo samo za D605.
1
2
3
4
Izberite [Meni] > > [Dalj. dostop] >
[Spremeni PIN] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite staro kodo PIN/geslo in pritisnite
[V redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite
[V redu] za pritrditev.
Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in
pritisnite [Shrani] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Polnjenje slušalke
Za polnjenje slušalke postavite slušalko
na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno
12
SL
Ikona za baterijo prikazuje trenutno
napolnjenost baterije.
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (od polne do
prazne).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, črtice utripajo, dokler
polnjenje ni končano.
Ikona za prazno baterijo utripa.
Baterija je skoraj prazna in jo je
treba napolniti.
Če se pogovarjate po telefonu, zaslišite
opozorilni ton, ko sta bateriji skoraj prazni. Če
sta bateriji popolnoma prazni, se slušalka izklopi.
Kaj je stanje pripravljenosti?
Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti.
Če slušalka ni na polnilnem podstavku, sta na
zaslonu v stanju pripravljenosti prikazana datum
in čas. Če je slušalka na polnilnem podstavku, je
na zaslonu v stanju pripravljenosti čas prikazan
kot ohranjevalnik zaslona.
Preverjanje moči signala
Število črtic prikazuje stanje
povezave med slušalko in osnovno
enoto. Več črtic pomeni boljšo
povezavo.
•
•
Preden kličete ali sprejemate klice in
preden začnete uporabljati funkcije in
možnosti, mora biti slušalka povezana z
osnovno enoto.
Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je
baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je
slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali
pa slušalko približajte osnovni enoti.
Opomba
•• Ko je možnost ECO+ vklopljena, moč signala ni
prikazana.
SL
13
6Klici
Nasvet
•• Informacije o nastavitvi tipk za hitro izbiranje si oglejte
v poglavju "Imenik" v razdelku "Nastavitev tipk za hitro
izbiranje".
Opomba
•• Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso
dostopne.
Opomba
•• Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.
•• Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v telefonu skoraj
Nasvet
•• Pred ali med klicem preverite moč signala (glejte
prazna ali pa je telefon izven dosega. Napolnite baterijo
ali pa telefon približajte osnovni enoti.
'Preverjanje moči signala' na strani 13).
Sprejem klica
Klicanje
Kličete lahko na naslednje načine:
• Običajen klic
• Klic z izbiro pred klicanjem
• Klic s tipko za hitro izbiranje
Kličete lahko tudi številke s seznama ponovnih
klicev (glejte 'Ponovno izbiranje klica' na strani
25), seznama v imeniku (glejte 'Klicanje iz
imenika' na strani 20) in dnevnika klicev (glejte
'Povratni klic' na strani 23).
Pritisnite
Opozorilo
•• Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno
Običajen klic
1
2
Ko prejmete klic, telefon zazvoni in osvetlitev
ozadja LCD-zaslona utripa. Takrat lahko:
• pritisnete ali
za sprejem klica,
• izberete [Preus.] in pošljete dohodni
klic na telefonski odzivnik (velja samo pri
D605),
• izberete [Tiho] za izklop zvonjenja za
trenutni dohodni klic.
ali
telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da
preprečite poškodbe sluha.
.
Izberite telefonsko številko.
»» Številka je izbrana.
»» Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.
Opomba
•• Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če
imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za
identifikacijo klicatelja.
Klic z izbiro pred klicanjem
1
2
Izberite telefonsko številko.
• Za izbris števke pritisnite [Očisti].
• Za vnos premora pridržite tipko .
Pritisnite
ali
Nasvet
•• V primeru zgrešenega klica se prikaže obvestilo.
za klicanje številke.
Klic s tipko za hitro izbiranje
Končanje klica
Če ste stik že shranili na tipko za hitro izbiranje,
za klicanje pridržite to tipko.
Klic lahko končate na naslednje načine:
14
SL
• Pritisnite
; ali
• postavite slušalko na osnovno enoto ali
polnilni podstavek.
Nastavitev glasnosti slušalke/
zvočnika
Pritisnite / na slušalki za nastavitev
glasnosti med klicem.
»» Glasnost slušalke/zvočnika je
nastavljena, telefon pa se vrne na
zaslon za klicanje.
Popolno utišanje mikrofona
1
2
Med klicem pritisnite .
»» Na slušalki se prikaže [Zvok izklj.].
»» Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno
lahko slišite njegov glas.
Ponovno pritisnite , da vklopite mikrofon.
»» Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.
Vklop ali izklop zvočnika
Pritisnite tipko
.
Sprejem drugega klica
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic,
lahko klic sprejmete na naslednje načine:
1
2
Pritisnite in
za sprejem klica.
»» Prvi klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Pritisnite in , da končate trenutni klic
in sprejmete drugi klic.
Preklapljanje med klicema
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Med klicema lahko preklapljate na naslednja
načina:
• Pritisnite in
; ali
• Pritisnite [Možnos] in izberite [Zamenjaj
klica] ter ponovno pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Trenutni klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Drugi klic
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
1
2
Med klicem pritisnite .
»» Prvi klic je zadržan.
Izberite drugo številko.
»» Izbrana je na zaslonu prikazana številka.
Konferenčni klic z zunanjimi
klicatelji
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja. Pri ponudniku
storitev preverite za dodatne stroške.
Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema
klicema, lahko na naslednje načine vzpostavite
konferenčni klic:
• Pritisnite in
; ali
SL
15
•
Pritisnite [Možnos], izberite [Konferenca]
in ponovno pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Klica se združita in vzpostavljen je
konferenčni klic.
16
SL
7Notranja
telefonska zveza
in konferenčni
klici
Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto
osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje
pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke
in zunanjimi klicatelji.
Klicanje na drugo slušalko
2
Pritisnite [Zunan.] za preklop med zunanjim in
notranjim klicem.
Prenos klica
Opomba
•• Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki,
pridržite
•• Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki,
1
2
3
4
za klicanje na drugo slušalko.
Pridržite tipko .
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
[V redu] za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Na izbrani slušalki pritisnite .
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Pritisnite [Očisti] ali
za preklic ali
končanje notranjega klica.
Opomba
•• Če je izbrana slušalka zasedena, je na zaslonu slušalke
prikazano [Zased.].
Med klicem lahko preklapljate med eno in
drugo slušalko:
Pridržite tipko
1
2
3
za prenos klica na drugo slušalko.
Med klicem pridržite .
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
[V redu] za potrditev.
Pritisnite , ko druga stran sprejme vaš
klic.
»» Klic je zdaj prenesen v izbrano slušalko.
Konferenčni klic
3-smerni konferenčni klic je klic med vami,
uporabnikom druge slušalke in zunanjimi
klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno
enoto.
Med zunanjim klicem
Med pogovorom po telefonu
1
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
[V redu] za potrditev.
»» Počakajte, da druga stran sprejme vaš
klic.
Preklapljanje med klici
Opomba
pridržite
»» Trenutni klicatelj je zadržan.
.
1
Pridržite
za začetek notranjega klica.
»» Zunanji klicatelj je zadržan.
»» Pri različicah z več slušalkami so
prikazane slušalke, ki so na voljo za
notranje klice. Preidite na korak 2.
SL
17
2
3
4
5
»» Pri različicah z dvema slušalkama
zazvoni druga slušalka. Preidite na
korak 3.
Izberite ali vnesite številko slušalke in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Na izbrani slušalki pritisnite .
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Pritisnite tipko [Konf.].
»» Zdaj ste vključeni v 3-smerni
konferenčni klic z zunanjim klicem in
izbrano slušalko.
Pritisnite
klica.
za končanje konferenčnega
Opomba
•• Pritisnite
da se vključite v konferenčni klic v teku
z drugo slušalko, če je možnost
> [Konferenca]
nastavljena na [Samodejno].
Med konferenčnim klicem
•
Pritisnite [Int.], da zadržite zunanji klic in se
vrnete k notranjemu klicu.
»» Zunanji klic je zadržan.
•
Pritisnite [Konf.], da ponovno vzpostavite
konferenčni klic.
Opomba
•• Če med konferenčnim klicem odložite eno slušalko,
ostane druga povezana z zunanjim klicem.
18
SL
8 Besedilo in
številke
Besedilo in številke lahko vnesete za ime
slušalke, vnose v imenik in druge menijske
elemente.
Vnos besedila in številk
1
2
3
Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat
pritisnite alfanumerično tipko.
Za izbris znaka pritisnite [Očisti]. Pritisnite
/ za premik kazalke levo in desno.
Pritisnite
za dodajanje presledka.
Opomba
•• Informacije o dodeljevanju črk in številk tipkam si
oglejte v poglavju "Dodatek".
Preklop med velikimi in
malimi črkami
Privzeto je prva črka vsake besede v stavku
velika, preostale pa so male. Pritisnite
za
preklop med velikimi in malimi črkami.
SL
19
9Imenik
Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče
shraniti do 100 vnosov. Do imenika lahko
dostopite preko slušalke. Vsak vnos lahko
vsebuje do 16-mestno ime in do 24-mestno
številko.
Na voljo imate 9 pomnilnikov z neposrednim
dostopom (tipke 1 do 9). Glede na državo
sta tipki 1 in 2 prednastavljeni na številko
telefonskega predala in številko informacijskih
storitev ponudnika storitev. Če tipko pridržite
v stanju pripravljenosti, je shranjena telefonska
številka izbrana samodejno.
Ogled imenika
Opomba
•• Seznam stikov si lahko ogledujete samo na eni slušalki
naenkrat.
1
2
Pritisnite ali izberite [Meni] > > [V
redu] za dostop do seznama v imeniku.
Pritisnite
imeniku.
/
za pomikanje po vnosih v
Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja
načina:
• Pomaknite se po seznamu stikov.
• Vnesite prvi znak stika.
Pomikanje po seznamu stikov
2
20
Pritisnite ali izberite [Meni] > > [V
redu] za dostop do seznama stikov.
Pritisnite
SL
/
1
2
Pritisnite ali izberite [Meni] > > [V
redu] za dostop do seznama stikov.
Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza
znaku.
»» Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem
znakom.
Klicanje iz imenika
1
2
3
Pritisnite ali izberite [Meni] > > [V
redu] za dostop do seznama v imeniku.
Na seznamu v imeniku izberite stik.
Pritisnite
ali
za klicanje.
Dostop do imenika med
klicem
1
2
3
Pritisnite [Možnos] in izberite [Imenik].
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
Izberite stik, pritisnite [Možnos] in nato
pritisnite [Ogled] za ogled številke.
Dodajanje vnosa
Iskanje vnosa
1
Vnos prvega znaka stika
za pomikanje po stikih.
1
2
3
4
Pritisnite ali izberite [Meni] > > [V
redu] za dostop do seznama v imeniku.
Izberite [Možnos] > [Dodaj novo] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Vnesite ime in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite številko in pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Nov vnos je shranjen.
4
Nasvet
•• Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki prikaže
obvestilo. Izbrišite nekaj vnosov, da dodate nove.
•• Pridržite tipko
za vnos premora.
•• Pritisnite
za preklop med velikimi in malimi črkami.
Opomba
•• Imenik staro številko prepiše z novo.
•• Za brisanje znaka pritisnite [Očisti].
•• Pritisnite / za premik kazalke levo in desno.
1
2
3
4
Nastavitev tipk za hitro
izbiranje
Številko lahko dodelite in shranite na
tipko. Nato lahko tipko pridržite v stanju
pripravljenosti, da samodejno pokličete
shranjeno telefonsko številko.
1
Urejanje vnosa
2
Pritisnite ali izberite [Meni] > > [V
redu] za dostop do seznama v imeniku.
3
Izberite [Možnos] > [Uredi] in pritisnite
[V redu] za potrditev.
Uredite ime in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Uredite številko in pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Nastavitev osebne melodije
Prilagodite lahko melodijo zvonjenja za
posamezne stike, vnesene v imenik.
Izberite melodijo za stik in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Melodija je nastavljena.
Pritisnite ali izberite [Meni] >
pritisnite [V redu] za potrditev.
in
Izberite stik, pritisnite [Možnos] > [Hitro
izbiran.] in nato [V redu] za potrditev.
Pritisnite / , da izberete in dodelite
stik na razpoložljivo mesto, in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Tipka za hitro izbiranje je nastavljena.
Brisanje vnosa
1
2
3
Pritisnite
ali izberite [Meni] > .
Izberite stik in nato [Možnos] > [Zbriši].
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev izberite možnost [V redu].
»» Vnos je izbrisan.
Opomba
•• Pred to funkcijo preverite, da ste naročeni na storitev
za identifikacijo klicatelja.
1
2
3
Pritisnite ali izberite [Meni] >
pritisnite [V redu] za potrditev.
in
Izberite stik in pritisnite [Možnos] >
[Izberite ton].
Pritisnite [V redu], da nastavite ali
spremenite melodijo za stik.
Brisanje vseh vnosov
1
2
3
4
Pritisnite
ali izberite [Meni] > .
Izberite [Možnos] > [Izbriši vse].
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
SL
21
Dodajanje stika na seznam
izjem
Stik lahko dodate na seznam izjem. Ko vas
pokliče stik, ki je na seznamu izjem, telefon takoj
začne zvoniti, tudi če vklopite tihi način.
1
2
3
Pritisnite
ali izberite [Meni] > .
Izberite stik in nato [Možnos] > [Nastavi
izjemo].
Za potrditev pritisnite tipko [Vključ.].
»» Nastavitev je shranjena.
Nasvet
•• Dodatne informacije o nastavitvi tihega načina in
izključitvi stikov iz tihega načina si oglejte v poglavju
"Nastavitve telefona" v razdelku "Tihi način".
22
SL
10Dnevnik klicev
V dnevniku klicev je shranjena zgodovina
vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina
dohodnega klica vključuje ime in številko
klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na
voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno
storitev za identifikacijo klicatelja.
Telefon lahko shrani do 50 zabeleženih klicev.
Ikona dnevnika klicev na slušalki utripa in vas na
ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če
klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko
ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi
klici so prikazani v časovnem zaporedju z
zadnjim prejetim klicem na vrhu seznama.
Opomba
•• Preden pokličete nazaj neposredno s seznama klicev,
preverite, ali je številka na seznamu veljavna.
Naslednja ikona na zaslonu označuje, da imate
zgrešene klice.
Ta ikona označuje neodgovorjene
klice na zaslonu v stanju
pripravljenosti ali na seznamu
dohodnih klicev. Ko pregledate
klice, spremeni barvo iz rdeče v
belo.
Vrsta seznama klicev
Ogled zabeleženih klicev
1
2
3
1
2
Izberite [Meni] > > [Vrs. sezn. kl.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite [Dohodni klici] (samo za D605).
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic in nato [Možnos] >
[Ogled] > [V redu] za prikaz razpoložljivih
informacij.
Opomba
••
je na voljo samo pri D600.
Shranjevanje zabeleženega
klica v imenik
1
2
3
4
5
6
Nastavite lahko, ali si želite ogledati vse
dohodne ali zgrešene klice iz dnevnika klicev.
Izbira vrste seznama klicev
V stanju pripravljenosti pritisnite ali na
zaslonu glavnega menija izberite [Meni] >
.
V stanju pripravljenosti pritisnite
zaslonu glavnega menija izberite
.
ali na
Izberite [Dohodni klici] (samo za D605).
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic in nato [Možnos].
Izberite [Shrani štev-] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Vnesite in uredite ime in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Vnesite in uredite številko in pritisnite
[Shrani] za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Povratni klic
1
2
V stanju pripravljenosti pritisnite
zaslonu glavnega menija izberite
.
ali na
Izberite [Dohodni klici] (samo za D605).
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
SL
23
3
4
Na seznamu izberite zabeležen klic.
Pritisnite
za klicanje.
Brisanje zabeleženega klica
1
2
3
4
5
V stanju pripravljenosti pritisnite
zaslonu glavnega menija izberite
.
ali na
Izberite [Dohodni klici] (samo za D605).
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic in nato [Možnos] za
potrditev.
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vnos je izbrisan.
Brisanje vseh zabeleženih
klicev
1
2
3
4
24
V stanju pripravljenosti pritisnite
zaslonu glavnega menija izberite
.
ali na
Izberite [Dohodni klici] (samo za D605).
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite [Možnos] > [Izbriši vse] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
SL
11Seznam za
ponovno
izbiranje
Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena
zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali
številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani
do 20 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.
Ogled zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
»» Številka je izbrana.
Brisanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
1
2
3
4
Pritisnite tipko [Pon.Kl].
»» Prikaže se seznam klicev.
Shranjevanje zabeleženega
klica za ponovno izbiranje v
imenik
1
2
3
4
5
Pritisnite [Pon.Kl], da odprete seznam
klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos] za potrditev.
Izberite [Shrani štev-] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Pritisnite [Pon.Kl], da odprete seznam
klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos] za potrditev.
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vnos je izbrisan.
Brisanje vseh zabeleženih
klicev za ponovno izbiranje
1
2
3
Pritisnite [Pon.Kl], da odprete seznam
klicev.
Izberite [Možnos] > [Izbriši vse] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
Vnesite in uredite ime in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Vnesite in uredite številko in pritisnite
[Shrani] za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Ponovno izbiranje klica
1
2
Pritisnite tipko [Pon.Kl].
Izberite zabeleženo številko, ki jo želite
poklicati. Pritisnite tipko .
SL
25
12Nastavitve
telefona
Opomba
•• Ko pritisnete
za iskanje slušalke ali ko vklopite alarm,
telefon opozorilo pošlje tudi v tihem načinu.
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon
ustrezal vašim željam.
Nastavitve zvoka
1
2
3
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke
4
Izbirate lahko med 15 melodijami zvonjenja.
1
2
Izberite [Meni] > > [Zvoki] > [Ton
zvonjenja] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti
melodije zvonjenja.
2
Izberite [Meni] > > [Zvoki] > [Glas.
zvonj.] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite stopnjo glasnosti in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
.
Telefon lahko nastavite na tihi način in ta način
omogočite za določeno obdobje, če nočete, da
vas kdo moti. Ko je tihi način vklopljen, telefon
ne zvoni in ne predvaja opozoril in zvokov.
SL
Nastavite čas in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
.
je prikazano med prednastavljenim časom za tihi
način.
Izključitev stikov iz tihega načina
Izberete lahko dolžino zapoznitve zvonjenja
in stike, ki jih želite izključiti iz te nastavitve.
Zapoznitev zvonjenja je število zvonjenj, ki bo
neslišno, preden bo zvonjenje telefona postalo
slišno.
1
4
Tihi način
26
Izberite [Začet. in kon.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
•• Ko je tihi način nastavljen na [Vključ.], je prikazano
2
3
Nasvet
•• Ko izklopite zvonjenje, se na zaslonu prikaže ikona
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
Nastavitev glasnosti melodije
zvonjenja slušalke
1
Izberite [Meni] > > [Zvoki] > [Tihi
način] in pritisnite [V redu] za potrditev.
5
Izberite [Meni] > > [Zvoki] > [Tihi
način] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Izjema].
Izberite [Vključ.] za vklop ali [Izključen] za
izklop tihega načina in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite [Zamik zvon.] in nato izberite
možnost.
Pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je [Izjema] nastavljeno na [Vključ.] in je izbrana
možnost [Zamik zvon.], slušalka začne zvoniti šele, ko
poteče dolžina zapoznitve zvonjenja.
•• Stik v možnosti [Nastavi izjemo] menija imenika mora
biti nastavljen na [Vključ.], da ga lahko izključite iz tihega
načina.
Nastavitev tona tipke
Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke
na slušalki.
1
2
Izberite [Meni] > > [Zvoki] > [Ton
tipke] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev potrditvenega tona
Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi
slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.
1
2
Izberite [Meni] > > [Zvoki] > [Ton
priključ.] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev zvoka baterije
Zvok baterije slišite, ko je baterija šibka in jo
morate napolniti.
1
2
Izberite [Meni] > > [Zvoki] > [Zvok
baterije] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev melodije zvonjenja na
osnovni enoti
Opomba
•• Ta funkcija je na voljo samo za D605.
Izbirate lahko med 5 melodijami zvonjenja
na osnovni enoti, ki niso odvisne od melodije
zvonjenja slušalke.
1
2
Izberite [Meni] > > [Zvoki] > [Zvon.
na enoti] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev zvočnega profila
Zvok slušalke ali prostoročnega načina lahko
nastavite na enega od 3 različnih profilov.
1
2
Izberite [Meni] > > [Zvoki] >
[MySound] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite profil in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Dostop do zvočnega profila med klicem
Enkrat ali večkrat pritisnite [Zvok] za
spremembo zvočnega profila med klicem.
Nastavitev datuma in časa
Dodatne informacije si oglejte v poglavju
"Začetek uporabe", v delih "Nastavitev datuma
in časa" ter "Nastavitev oblike zapisa datuma in
časa".
Način ECO
Način ECO zmanjša oddajno moč slušalke
in osnovne enote, ko opravljate klic ali ko je
telefon v stanju pripravljenosti.
SL
27
1
2
Izberite [Meni] > > [Način Eco] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»»
je prikazano v stanju pripravljenosti.
Opomba
V naslednji tabeli je prikazan trenutni status na
zaslonu slušalke z različnimi nastavitvami načinov
ECO in ECO+.
Način ECO
[Vključ.]
Način
Prikaz ikon slušalke
ECO+
[Izključen]
in sta
izklopljena.
[Vključ.]
se prikaže šele,
ko je v stanju
pripravljenosti
vklopljen način
ECO+.
[Izključen] Prikaže se .
[Vključ.]
[Vključ.]
[Izključen]
[Izključen]
•• Če je način ECO nastavljen na [Vključ.], se lahko
zmanjša doseg povezave med slušalko in osnovno
enoto.
Način ECO+
Če je vklopljen način ECO+, zmanjša oddajno
moč slušalke in osnovne enote v stanju
pripravljenosti.
1
2
Prikaže se in
se spremeni na
, ko je v stanju
pripravljenosti
vklopljen način
ECO+.
Izberite [Meni] > >[Način ECO+] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Vse slušalke, ki so registrirane v osnovni enoti, morajo
biti D600/D605, da bo funkcija ECO+ delovala pravilno.
•• Ko je vklopljen način ECO+, je čas pripravljenosti
krajši. To je zato, ker osnovna enota v načinu ECO+
ne oddaja signala v stanju pripravljenosti; zato mora
biti slušalka "pozornejša" na signale iz osnovne enote,
da zazna dohodne klice ali druge zahteve iz osnovne
enote. Podaljša se tudi čas, ki ga slušalka potrebuje za
dostop do funkcij, kot so nastavitev klica, dnevnik klicev,
pozivanje in brskanje po imeniku. Slušalka vas ne bo
opozorila na prekinitev povezave, če pride do izpada
napajanja ali če se premaknete izven dosega.
Poimenovanje slušalke
Ime slušalke ima lahko do 16 znakov. Prikazano
je na zaslonu slušalke v stanju pripravljenosti.
1
2
3
Izberite [Meni] > > [Ime telefona] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite ime. Za brisanje znaka
pritisnite [Očisti].
Za potrditev pritisnite tipko [Shrani].
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev jezika na zaslonu
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
•• Razpoložljivi jeziki se razlikujejo glede na državo.
1
28
SL
Izberite [Meni] > > [Jezik] in pritisnite
[V redu] za potrditev.
2
Izberite jezik in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitve zaslona
V stanju pripravljenosti lahko spremenite zaslon
telefona.
Nastavitev svetlosti
Nastavite lahko različne ravni svetlosti zaslona
slušalke.
1
2
3
Izberite [Meni] > > [Zaslon] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Svetlost] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Nastavitev prikaza ure
Nastavite lahko digitalni ali analogni prikaz ure.
1
2
3
Izberite [Meni] > > [Zaslon] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Ura] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Nastavitev osvetlitve ozadja LCDzaslona
Osvetlitev ozadja LCD-zaslona in utripanje
tipkovnice lahko nastavite tako, da sta izklopljena
ali vklopljena, ko telefon zazvoni.
1
2
Izberite [Meni] > > [Zaslon] > [Vizual.
opozo.] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Utrip. vklop.]/[Utrip. izklop.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
29
13Budilka
»» Nastavitev je shranjena.
Telefon ima vgrajeno budilko. Če jo želite
nastaviti, preverite spodnje informacije.
Nastavitev alarma
1
2
3
4
5
6
7
8
Izberite [Meni] >
za potrditev.
in pritisnite [V redu]
Izberite [Vklop/izklop] >
[Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite [Čas alarma] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Vnesite čas alarma in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite [Ponovitev] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Izberite ponovitev alarma in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite možnost [Zvok alarma] in
pritisnite tipko [V redu].
Med možnostmi izberite zvok in pritisnite
[V redu] za potrditev.
»» Alarm je nastavljen in na zaslonu se
prikaže .
Nasvet
•• Pritisnite
države).
za preklop med [am]/[pm] (odvisno od
Izklop alarma
Pred sprožitvijo alarma
Izberite [Meni] > > [Izključen] in pritisnite
[V redu] za potrditev.
30
SL
Ob sprožitvi alarma
•
•
Pritisnite[Izklop] za izklop alarma.
Pritisnite [Dremež](ali katerokoli tipko
razen [Izklop]) za preklop na dremež.
»» Alarm ponovno zazvoni čez 5 minut.
Ko 3-krat preklopite na dremež, se
funkcija dremeža izklopi.
14Otroška varuška
Telefon podpira funkcijo otroške varuške, ki
pošlje opozorilo, če raven glasnosti preseže
nastavljeno omejitev.
Pošiljanje opozorila
Drugim slušalkam doma ali na zunanji liniji
lahko pošljete opozorilo. Zunanja linija je lahko
mobilni telefon ali druga fiksna linija zunaj doma.
Opomba
Pozor
•• Slušalke z aktivno varuško ne pustite v otroški sobi.
•• Otroška enota in kabel morata vedno biti izven dosega
•• Zagotovite, da so pri pošiljanju opozorila vključene
klicne številke in/ali kode države.
otroka.
•• Otroško enoto postavite vsaj 1 meter, vendar ne več
kot 2 metra od otroka.
Pošiljanje drugim slušalkam
1
1-2m
2
Izberite [Meni] > > [Pošlji opozor.]
> [Povez. linija] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izberite številko slušalke in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Opomba
Vklop/izklop otroške enote
•• Otroška in starševska enota morata biti vsaj 1,5 m
narazen, da preprečite odmevanje.
Izberite [Meni] > > [Vključi] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Otroška enota je vklopljena.Prikaže se
[Otr. var. vkl.].
Nasvet
•• Če niste nastavili starševske enote, se prikaže obvestilo.
Nato morate izbrati, kam želite pošiljati opozorilo: na
zunanje linije ali na številko druge slušalke. Informacije si
oglejte v naslednjem razdelku.
•• Za zapiranje menija otroške varuške pritisnite [Izklop].
Opomba
•• Ko je vključen način otroške varuške, otroška enota ne
zazvoni ob dohodnem klicu.
1.5m
Pošiljanje zunanji liniji
1
2
Izberite [Meni] > > [Pošlji opozor.]
> [Zunan. linija] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite telefonsko številko in pritisnite
[Shrani] za potrditev.
Opomba
•• Zunanji liniji opozorila lahko pošiljate tudi, če je na
seznamu blokiranih številk.
SL
31
Pošiljanju stika iz imenika
1
2
Izberite [Meni] > > [Pošlji opozor.] >
[Izbira številke] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
V imeniku izberite stik in pritisnite [Shrani]
za potrditev.
Nastavitev glasnosti joka
1
2
32
Izberite [Meni] > > [Glasnost joka] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite novo nastavitev in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
15Telefonski
odzivnik
Nastavitev jezika odzivnika
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
Opomba
•• Na voljo samo za D605.
Telefon vključuje odzivnik, ki snema
neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Privzeto
je odzivnik nastavljen na način [Odg. in snem.].
Do odzivnika lahko dostopite tudi na daljavo in
nastavitve spremenite prek menija odzivnika v
slušalki.
Indikator LED na osnovni enoti zasveti, če je
odzivnik vklopljen.
Vklop ali izklop telefonskega
odzivnika
Jezik odzivnika je jezik za obvestila.
1
2
Odzivnik lahko nastavite in določite, ali lahko
klicatelj pusti sporočilo. Izberite [Odg. in snem.],
če želite klicateljem omogočiti puščanje sporočil.
Izberite [Samo odg.], če želite klicateljem
preprečiti puščanje sporočil.
1
1
2
2
Izberite [Samo odg.]/[Odg. in
snem.]/[Izključen] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Prek osnovne enote
Pritisnite za vklop ali izklop odzivnika v stanju
pripravljenosti.
Opomba
•• Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne klice po
določenem številu zvonjenj na osnovi nastavitve
zapoznitve zvonjenja.
Izberite jezik in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev načina odziva
Prek slušalke
Izberite [Meni] > > [Način odg.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Meni] > > [Glas. Jez.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Meni] > > [Način odg.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite način odziva in pritisnite [V redu]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v
način [Samo odg.].
Obvestila
Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj, ko
odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2 privzeti
obvestili: načina [Odg. in snem.] in [Samo odg.].
SL
33
Snemanje obvestila
Največja dolžina obvestila, ki ga lahko
posnamete, je 3 minute. Novo posneto
obvestilo samodejno nadomesti starega.
1
2
3
4
5
Izberite [Meni] > > [Obvestilo] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Odg. in snem.] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Posnemi novo] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Snemanje se začne po pisku.
Pritisnite [V redu] za zaustavitev snemanja
ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.
»» Novo posneto obvestilo lahko
poslušate na slušalki.
Opomba
•• Pri snemanju obvestila govorite v mikrofon.
3
4
Izberite [Uporabi privz.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Privzeto obvestilo je povrnjeno.
Dohodna sporočila
Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute. Ko
prejmete nova sporočila, na odzivniku utripa
indikator za novo sporočilo, na slušalki pa se
prikaže obvestilo.
Opomba
•• Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča sporočilo, se
snemanje zaustavi in lahko se neposredno pogovarjate
s klicateljem.
Opomba
Poslušanje obvestila
1
2
3
Izberite [Meni] > > [Obvestilo] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Odg. in snem.] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Predvajaj] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Poslušate lahko trenutno obvestilo.
Opomba
•• Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več poslušati
obvestila.
Povrnitev privzetega obvestila
1
2
34
Izberite [Meni] > > [Obvestilo] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Odg. in snem.] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
SL
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi
v način [Samo odg.]. Izbrišite stara sporočila, da boste
lahko sprejeli nova.
Poslušanje dohodnih sporočil
Dohodna sporočila lahko poslušate v istem
zaporedju, kot so posneta.
Na osnovni enoti
• Za začetek/končanje poslušanja pritisnite
.
• Za nastavitev glasnosti pritisnite / .
• Za predvajanje prejšnjega ali ponovno
predvajanje trenutnega sporočila pritisnite
.
• Za predvajanje naslednjega sporočila
pritisnite .
• Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite
.
Opomba
•• Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.
Na slušalki
Izberite [Meni] > > [Predvajaj] in pritisnite
[V redu] za potrditev.
»» Začne se predvajanje novih sporočil.
Če ni novih sporočil, se začne
predvajanje starih sporočil.
•
•
•
Pritisnite [Nazaj] za zaustavitev poslušanja.
Pritisnite [Možnos], da odprete meni z
možnostmi.
Pritisnite / za zvišanje/znižanje
glasnosti.
Izbris dohodnega sporočila
Na osnovni enoti
Pritisnite med poslušanjem sporočila.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Na slušalki
1
2
Med poslušanjem sporočila pritisnite
[Možnos], da odprete meni z možnostmi.
Na osnovni enoti
V stanju pripravljenosti pridržite tipko .
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Na slušalki
2
sporočil ni mogoče obnoviti.
Poslušanje trenutnega sporočila
Klicatelja lahko slišite, medtem ko pušča
sporočilo. Pritisnite za sprejem klica.
Opomba
•• Glasnost zvočnika med filtriranjem klicev je
nespremenljiva.
Nastavitev kakovosti zvoka sporočila
Nastavite lahko kakovost zvoka sporočil, prejetih
z odzivnika.
1
2
Izberite [Zbriši] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Izbris vseh starih dohodnih sporočil
1
Opomba
•• Izbrišete lahko samo prebrana sporočila. Izbrisanih
Izberite [Meni] > > [Izbriši vse] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Izberite [Meni] > > [Kakov. sporoč.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite novo nastavitev in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Kakovost zvoka lahko nastavite samo pred začetkom
snemanja.
Nastavitev zapoznitve zvonjenja
Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden
klic sprejme odzivnik.
1
2
Izberite [Meni] > > [Zamik zvon.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite novo nastavitev in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
35
Opomba
•• Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti odzivnik
vklopljen.
Nasvet
Dostop do odzivnika na daljavo
1
2
3
•• Ko do odzivnika dostopate na daljavo, priporočamo, da
zapoznitev zvonjenja nastavite na način[Varčevanje].
To je gospodaren način upravljanja sporočil. Ob novih
sporočilih odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni
sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.
S telefonom s tonskim izbiranjem pokličite
na domačo številko.
Ko slišite obvestilo, vnesite #.
Vnesite kodo PIN/geslo.
»» Zdaj imate dostop do telefonskega
odzivnika in lahko poslušate nova
sporočila.
Opomba
•• Preden telefon prekine povezavo, imate 2 možnosti za
vnos prave kode PIN/gesla.
Dostop na daljavo
Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S
telefonom s tonskim izbiranjem preprosto
pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo
PIN/geslo.
4
Pritisnite tipko za izvršitev funkcije. Seznam
razpoložljivih funkcij si oglejte v spodnji
tabeli ukazov za dostop na daljavo.
Opomba
Opomba
•• Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno prekine
povezavo, če 8 sekund ne pritisnete nobene tipke.
•• Koda PIN/geslo za dostop na daljavo je enaka kodi PIN/
geslu sistema. Prednastavljena koda PIN/geslo je 0000.
Ukazi za dostop na daljavo
Sprememba kode PIN/gesla
1
2
3
4
Izberite [Meni] > > [Dalj. dostop] >
[Spremeni PIN] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite staro kodo PIN/geslo in pritisnite
[V redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite
[V redu] za pritrditev.
Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in
pritisnite [Shrani] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na
daljavo
Dostop do odzivnika na daljavo lahko
omogočite ali blokirate.
1
2
36
Izberite [Meni] > > [Dalj. dostop] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Vključi] / [Izključi] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
Tipka
1
2
3
6
7
8
9
Funkcija
Ponovitev trenutnega ali poslušanje
prejšnjega sporočila.
Poslušanje sporočil.
Preskok na naslednje sporočilo.
Izbris trenutnega sporočila.
Vklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem sporočil).
Zaustavitev poslušanja sporočila.
Izklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem sporočil).
Delovanje LED-zaslona na osnovni
enoti
V spodnji tabeli je prikazano trenutno stanje
z različnimi načini delovanja LED-zaslona na
osnovni enoti.
LEDzaslon
Ni
prikaza
.
3.
--.
Stanje
telefonskega
odzivnika
Izključeno
Stanje sporočila
Vključeno
Vključeno
Ni sporočila
Sveti, če imate 3 nova
sporočila.
Utripa, če je
pomnilnik poln.
Izpisuje se, ko
odzivnik snema
dohodno sporočilo ali
obvestilo.
Vključeno
Vključeno
5.
Vključeno
AA
Vključeno
--
Pritisnite /
za
prikaz ravni glasnosti.
Utripa, ko s slušalke
dostopate do
menija odzivnika, ko
oddaljeno dostopate
do odzivnika ali ko
poslušate sporočila iz
slušalke.
SL
37
16Storitve
Telefon podpira številne funkcije, ki vam
pomagajo obravnavati in upravljati klice.
Samodejni konferenčni klic
Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo
slušalko, pritisnite .
Dodajanje nove številke na seznam
blokiranih številk
1
2
3
4
Izberite [Meni] > > [Omej. kl.] > [Št.
zapore] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Vnesite kodo PIN/geslo. Privzeta koda PIN
je 0000.
Na seznamu izberite številko in pritisnite
[V redu] za potrditev.
Uredite številko in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
Opomba
•• Ta funkcija je na voljo samo za različice z več slušalkami.
•• Številko na seznamu blokiranih številk še vedno
lahko pošiljate kot zunanjo linijo za otroški klic (glejte
'Pošiljanje zunanji liniji' na strani 31).
Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega
konferenčnega klica
1
2
Izberite [Meni] > > [Konferenca] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Samodejno]/[Izklop] in pritisnite
[V redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Zapora klicev
Ustvarite lahko štiri skupine številk, za vsako
skupino pa največ štiri števke. Ko začnete klicati
številko, ki se začne na eno od teh skupin številk,
je odhodni klic blokiran.
Izbira načina zapore
1
2
3
38
Izberite [Meni] > > [Omej. kl.] >
[Način zapore] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite kodo PIN/geslo. Privzeta koda PIN/
geslo je 0000.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
Sprememba kode PIN/gesla
1
2
3
4
Izberite [Meni] > > [Omej. kl.] >
[Spremeni PIN] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite staro kodo PIN/geslo in pritisnite
[V redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite
[V redu] za pritrditev.
Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in
pritisnite [Shrani] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če ste pozabili kodo PIN/geslo, morate ponastaviti
telefon (glejte 'Obnovitev privzetih nastavitev' na strani
42).
Vrsta seznama klicev
Nastavite lahko, ali si želite ogledati vse
dohodne ali zgrešene klice iz dnevnika klicev.
Izbira vrste seznama klicev
1
2
Izberite [Meni] > > [Vrs. sezn. kl.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Samodejna predpona
Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje
izhodne klicne številke, preden jo izberete.
Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki
ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite
kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko
izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon
med klicanjem spremeni v 12503338888.
Opomba
•• Zaznavna številka ima lahko največ pet števk. Samodejna
predpona pa ima lahko največ 10 števk.
Nastavitev samodejne predpone
1
2
3
Vrsta omrežja
Izberite [Meni] > > [Sam. predpona] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Vnesite zaznavno številko in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite predpono in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Ta funkcija je odvisna od države. Velja samo za modele s
podporo za vrsto omrežja.
1
2
prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.
•• Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z * in #.
Izberite vrsto omrežja in pritisnite [V redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Izbira trajanja premora do
ponovnega klica
Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega
klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi
klic. Običajno je telefon že prednastavljen za
trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate
lahko med 3 možnostmi: [Kratki], [Srednji]
in [Dolgi]. Število razpoložljivih možnosti se
razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se
obrnite na ponudnika storitev.
1
2
Izberite [Meni] > > [Čas pon. klica] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Klicni način
Opomba
Opomba
•• Ta funkcija je odvisna od države.
•• Za vnos premora pridržite tipko .
•• Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane
Izberite [Meni] > > [Vrsta omrežja] in
pritisnite [V redu].
•• Ta funkcija je odvisna od države in velja samo za
modele, ki podpirajo tonsko in pulzno izbiranje.
Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja
v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF)
in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne
informacije se obrnite na ponudnika storitev.
1
Izberite [Meni] > > [Način klica] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
SL
39
2
Izberite možnost in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
2
Izberite [Vključ.]/[Izključen]. Pritisnite tipko
[V redu].
»» Nastavitev je shranjena. .
Prvo zvonjenje
Registriranje dodatnih slušalk
Če ste pri ponudniku storitev naročeni na
storitev za identifikacijo klicatelja, lahko telefon
prekliče prvo zvonjenje, preden se na zaslonu
prikaže ID klicatelja. Ko je telefon ponastavljen,
lahko samodejno zazna, ali imate naročeno
storitev, in prekliče prvo zvonjenje. To storitev
lahko spremenite po svojih željah. Ta funkcija
velja le za modele s podporo za prvo zvonjenje.
V osnovni enoti lahko registrirate dodatne
slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 4
slušalke.
Vklop/izklop prvega zvonjenja
1
2
Samodejna registracija
Samodejno lahko registrirate dodatne slušalke
istega modela. Položite neregistrirano slušalko
na osnovno enoto.
»» Slušalka zazna osnovno enoto in
samodejno izvede registracijo.
Izberite [Meni] > > [Prvo zvonjenje] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če želite ponastaviti stanje prvega zvonjenja, pojdite
v meni za ponastavitev (glejte 'Obnovitev privzetih
nastavitev' na strani 42).
»» Registracija je končana v manj kot
dveh minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Ročna registracija/združevanje
Če registracija ne uspe ali če registrirate slušalko
različnega modela, slušalko na osnovno enoto
registrirajte ročno.
1
2
Samodejna nastavitev ure
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
•• Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za
identifikacijo klicatelja.
V telefonu samodejno uskladi datum in čas
z javnim komutiranim telefonskim omrežjem
(PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti
nastavljeno tekoče leto.
1
40
Izberite [Meni] > > [Samod. Ura] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
SL
Izberite [Meni] > > [Register] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko
na osnovni enoti.
Opomba
•• Pri modelih z odzivnikom zaslišite potrditveni pisk.
3
4
Vnesite kodo PIN/geslo sistema. Za
popravke pritisnite [Očisti].
Pritisnite [V redu] za potrditev kode PIN/
gesla.
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Opomba
•• Če je koda PIN/geslo napačno ali če v določenem
času ni najdene nobene osnovne enote, se na zaslonu
slušalke prikaže obvestilo. Če registracija ne uspe,
ponovite zgornji postopek.
•• Prednastavljena koda PIN/geslo je 0000. Ni je mogoče
spremeniti.
Odjava slušalk
1
2
3
4
Če imata dve slušalki v skupni rabi isto
osnovno enoto, lahko slušalko odjavite z
drugo slušalko.
Izberite [Meni] > > [Odjava] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite številko slušalke za odjavo.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Slušalka je odjavljena.
Nasvet
•• Številka slušalke se prikaže poleg imena slušalke v stanju
pripravljenosti.
Posredovanje klicev
Prejete klice lahko preusmerite na drugo
telefonsko številko. Izbirate lahko med tremi
možnostmi:
• [Posredovanje]: preusmeritev vseh
dohodnih klicev na drugo številko.
• [Posr. zased.]: preusmeritev klicev, ko je
linija zasedena.
• [Pos. neodg.]: preusmeritev klicev, ko klic
ni sprejet.
Vključitev/izključitev posredovanja
1
2
3
1
2
Klicne storitve
Opomba
•• Da bodo klicne storitve pravilno delovale, preverite, ali
je aktivacijska in/ali deaktivacijska koda pravilno vnesena.
Izberite [Vključi]/[Izključi] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite telefonsko številko.
»» Nastavitev je shranjena.
Urejanje aktivacijske/deaktivacijske kode
Urejate lahko predpono in pripono kod za
posredovanje klicev.
3
Klicne storitve so odvisne od omrežja in
države. Veljajo za modele s podporo za klicne
storitve. Za dodatne informacije se obrnite na
ponudnika storitev.
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] >
[Posredovanje]/[Posr. zased.]/[Pos. neodg.]
4
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] >
[Posredovanje]/[Posr. zased.]/[Pos. neodg.]
in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite možnost [Sprem. kodo] in
pritisnite tipko [V redu].
Nato lahko
• Izberite [Vklop] > [Predpona]/[Prip.]
in pritisnite [V redu] za potrditev, ali
• Izberite [Izklop] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Vnesite ali uredite kodo in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Vrnitev klica
Preverite lahko zadnji neodgovorjeni klic.
Klic na storitveni center za vrnitev
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] > [Povr.
klic] > [Kliči] in pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Pokličete storitveni center.
SL
41
Urejanje številke storitvenega centra za
vrnitev
1
2
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] >
[Povr. klic] > [Nastavit.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite številko in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Storitev povratnega klica
Storitev povratnega klica vas obvesti, kdaj je
oseba, ki ste jo želeli poklicati, na voljo. Ko ste
storitev aktivirali pri ponudniku storitev, jo lahko
prekličete v meniju.
Preklic storitve povratnega klica
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] > [Pr.
povr. klic] > [Kliči] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Pokličite storitveni center, da prekličete
možnost povratnega klica.
Urejanje številke za preklic storitve
povratnega klica
1
2
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] >
[Pr. povr. klic] > [Nastavit.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite številko in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Prikrivanje identitete
Klicanemu lahko prikrijete svojo identiteto.
Aktiviranje prikrivanja identitete
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] > [Skrij
moj ID] > [Vključi] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Ko pokličete stik, je vaša identiteta
prikrita.
Urejanje kode za prikrivanje identitete
1
42
Izberite [Meni] > > [Klic. storitve] >
[Skrij moj ID] > [Nastavit.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
SL
2
Vnesite ali uredite številko in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Obnovitev privzetih
nastavitev
Nastavitve telefona lahko ponastavite na
originalne tovarniške nastavitve.
1
2
Izberite [Meni] > > [Ponastavi] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vse nastavitve so ponastavljene.
17Tehnični podatki
Splošne specifikacije in funkcije
• Čas pogovorov: 18 ur
• Čas pripravljenosti: 250 ur
• Doseg v zaprtih prostorih: 50 metrov
• Doseg na prostem: 300 metrov
• Seznam v imeniku s 100 vnosi
• Seznam ponovnih klicev z 20 vnosi
• Dnevnik klicev s 50 vnosi
• Telefonska tajnica s časom snemanja do 30
minut
• Podpora za standard identifikacije klicatelja:
FSK, DTMF
Baterija
• Philips: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 550 mAh
Napajalni adapter
Osnovna enota in polnilnik
• Philips, MN-A102-E130, vhod: 100–240 V
AC, 50–60 Hz 200 mA, izhod: 6 V DC 400
mA
• Philips, S003IV0600040, vhod: 100–240 V
AC, 50–60 Hz 150 mA, izhod: 6 V DC 400
mA
Poraba energije
• Poraba energije v načinu mirovanja:
približno 0,7 W (D600); 0,75 W (D605)
Teža in dimenzije (D600)
• Slušalka: 121 g
• 160,9 x 46,8 x 27,5 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 111,2 g
• 56 x 101,7 x 125,1 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 46 g
• 46 x 84,5 x 71,1 mm (V x Š x G)
Teža in dimenzije (D605)
• Slušalka: 121 g
• 160,9 x 46,8 x 27,5 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 141,2 g
• 56 x 101,7 x 125,1 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 46 g
• 46 x 84,5 x 71,1 mm (V x Š x G)
SL
43
18Obvestilo
Izjava o skladnosti
WOOX Innovations izjavlja, da je ta izdelek
v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES. Izjava o
skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.
p4c.philips.com.
Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan
v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o
radijski in telekomunikacijski terminalski opremi
(R&TTE).
Skladnost s standardi EMF
Ta izdelek ustreza vsem veljavnim standardom
in predpisom glede izpostavljenosti
elektromagnetnim poljem.
Odlaganje izrabljenih izdelkov
in baterij
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.
Skladnost s standardom GAP
Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke
in osnovne enote DECT™ GAP skladne z
osnovnim standardom delovanja, ne glede
na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota
sta skladni s standardom GAP, kar pomeni,
da zagotavljata osnovne funkcije: registracija
slušalke, prevzemanje linije, klicanje in
sprejemanje klica. Napredne funkcije morda
ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati
z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to
slušalko registrirati in uporabljati z osnovno
enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s
standardom GAP, najprej sledite postopku,
opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato
pa sledite postopku za registracijo slušalke,
opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati
slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti,
naj bo osnovna enota v načinu za registracijo,
nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih
proizvajalca slušalke.
Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja
evropska direktiva 2012/19/EU.
Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije,
za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU,
ki določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z
običajnimi gospodinjskimi odpadki.
Poizvedite, kako je na vašem območju
organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov in baterij.
Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in
baterij ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi
odpadki. Pravilno odlaganje starih izdelkov
in baterij pomaga preprečevati morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je
bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev
in reciklažo namenjen finančni prispevek.
44
SL
Okoljske informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili
smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti
na tri materiale: karton (škatla), polistirenska
pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke,
zaščitna penasta folija.)
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi
specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne
predpise o odlaganju embalažnega materiala,
izpraznjenih baterij in stare opreme.
SL
45
19Pogosta
vprašanja
Na zaslonu ni črtic za signal.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Če se na zaslonu slušalke prikaže [Registr.
Slušalko], slušalko postavite na osnovno
enoto, da se prikažejo črtice za signal.
Nasvet
•• Dodatne informacije si oglejte razdelek "Registriranje
dodatnih slušalk" v poglavju "Storitve".
Slušalka je v stanju iskanja. Kaj naj storim?
•• Preverite, ali je osnovna enota pod
napajanjem.
•• Slušalko registrirajte na osnovni enoti.
•• Slušalko premaknite bližje osnovni enoti.
Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe
združiti (registrirati) v osnovni enoti?
Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite
neuporabljene slušalke in poskusite znova.
Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem.
Kaj naj storim?
1
2
3
Pritisnite
za vrnitev na zaslon v stanju
pripravljenosti.
Pritisnite
menija.
za odpiranje zaslona glavnega
Ko izberete , se na zaslonu prikaže eno
od naslednjih sporočil:
Limbă
Język
Nyelv
Jazyk
Jezik
Eзик
4
5
46
Izberite to možnost, da dostopite do
jezikovnih možnosti.
Izberite svoj jezik.
SL
Ni znaka centrale
•• Preverite priključke telefona.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
Ni potrditvenega tona
•• Slušalka ni pravilno položena na osnovno
enoto ali polnilnik.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
Ne morem spremeniti nastavitev glasovne
pošte. Kaj naj naredim?
Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik
storitev in ne telefon. Če želite spremeniti
nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.
Slušalka na polnilniku se ne polni.
•• Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
•• Preverite, ali je slušalka pravilno položena
na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže
ikona za baterijo.
•• Preverite, ali je nastavitev potrditvenega
tona vklopljena. Če je slušalka pravilno
nameščena na polnilnik, slišite potrditveni
ton.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
•• Baterije so okvarjene. Kupite nove z
enakimi specifikacijami.
Ni prikaza
•• Poskrbite, da so baterije napolnjene.
•• Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je
telefon priključen.
Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)
•• Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Telefon motijo bližnje električne naprave.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
•• Telefon je v prostoru z debelimi zidovi.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
Slušalka ne zvoni.
Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja
slušalke.
ID klicatelja se ne prikaže.
•• Storitev ni aktivirana. Preverite pri
ponudniku storitev.
••
Informacije o klicatelju so prikrite ali niso
na voljo.
Opomba
•• Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje
slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno
minuto.
SL
47
20Dodatek
Tabele za vnos besedila in
številk
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
48
SL
Velike črke (angleščina/francoščina/
nemščina/italijanščina/turščina/
portugalščina/španščina/nizozemščina/
danščina/finščina/norveščina/švedščina/
romunščina/poljščina/češčina/
madžarščina/slovaščina/slovenščina/
hrvaščina/litovščina/estonščina/
latvijščina/bolgarščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤ § ...
ABC2ÀÂÆÁÃÄÅĄĀÇČ
DEF3ÈÉÊËĖĘĒΔΦ
GHI4ĞÍÏĮĪİΓ
JKL5Λ
MNO6ÑÓÔÕÖ
PQRS7ŞŠΠΘΣ
T UV 8 Ù Ú Ü Ū Ų
W XY Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Male črke (angleščina/francoščina/
nemščina/italijanščina/turščina/
portugalščina/španščina/nizozemščina/
danščina/finščina/norveščina/švedščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
abc2àâæáãäåąāçč
d e f 3 è é ê ë ė
ęēΔΦ
ghi4ğíìïįīıΓ
jkl5Λ
mno6ñóôõöò
pqrs7βşšΠΘΣ
8
9
tuv8ùúüūųμ
wxyz9øΩΞΨž
Tipka
0
1
Velike črke (grščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤ § ...
ABГ2ABCÆÄÅÇ
ΔΕΖ3DEFÉ
ΗΘΙ4GHI
ΚΛΜ5JKL
ΝΞΟ6MNOÑÖ
ΠΡΣ7PQRS
Τ Υ Φ 8T UV Ü
Χ Ψ Ω 9 W XY Z Ø
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Male črke (grščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
αβγ2abcàæäå
δεζ3defèé
ηθι4ghiì
κλμ5jklΛ
νξο6mnoñöò
πρσς7pqrsß
τυφ8tuvùü
χψω9wxyzø
Velike črke (srbščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤ § ...
ABCЂĆČ2АБВГ
DEFЈĐ3ДЕЖЗΔΦ
GHIЉ4ИЙКЛΓ
JKLЊ5МНОПΛ
MNOЋ6РСТУ
PQRSҖŠ7ФХЦЧΠΘΣß
T UV 8 Ш Щ Ъ Ы
W XY Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Male črke (srbščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
a b c Ђ Ć Č 2 А Б В Г
defЈĐ3ДЕЖЗ
ghiЉ4ИЙКЛ
jklЊ5МНОП
mnoЋ6РСТУ
pqrsҖŠ7ФХЦЧΠΘΣß
t u v Lj 8 Ш Щ Ъ Ы
wxyzŽ9ЬЭЮЯΩΞΨ
SL
49
21Kazalo
A
alarm
Č
čas ponovnega klica
B
baterija
brisanje sporočil
D
dnevnik klicev
dodatne slušalke
dohodno sporočilo
dva klica/klic na čakanju
moč signala
30
39
11, 12, 43
35
23
40
34
15
N
Način ECO
Način ECO+
način klica
napajalni adapter
nastavitev časa
nastavitev datuma
nastavitev glasnosti
nastavitev jezika
slušalka
telefonska tajnica
nastavitve telefona
nastavitve zaslona
nemo
notranji klic
notranji klic
O
F
filter klicev
G
GAP
I
ID klicatelja
ikone glavnega menija
ikone na zaslonu
imenik
iskanje slušalk/pozivanje
J
jezik telefonske tajnice
K
klicanje
konferenčni klic
50
M
SL
35
44
14, 23, 40
8
9
20, 23
7
33
14
15, 17, 38
obvestila
oddaljeni dostop do telefonske tajnice
odpravljanje težav/pogosta vprašanja
odstranjevanje
osnovna enota
namestitev
pregled
otroška varuška
13
27
28
39
43
11, 40
11, 40
15
28
33
26
29
15
17
17
33
36
46
44
10
7
31
P
PIN
registracija
telefonska tajnica
zapora klicev
poimenovanje slušalke
polnjenje
ponovno izbiranje
poslušanje sporočil
preusmeritev klica
prilagoditev tona zvonjenja
privzete nastavitve
prvo zvonjenje
40
36
38
28
12
25
34
17
21
42
40
R
registracija/odjava
S
samodejna nastavitev ure
samodejna predpona
samodejni konferenčni klic
seznam izjem, tihi način
shranjevanje številke
skrivanje lastne številke
sprejem klica
stanje pripravljenosti
stiki
storitev posredovanja klicev
storitev povratnega klica
T
telefonska tajnica
tihi način
ton zvonjenja
V
varnost
vedenje indikatorja LED
vklopljeno ali izklopljeno
vnos besedila
vrnitev klica
vrsta omrežja
vrsta seznama klicev
Z
zamik zvonjenja
zapora klicev
zgrešeni klici
zvočnik
zvoki
priključna postaja
ton tipke
40, 41
40
39
38
22
23
42
14
13
20
41
42
33
22, 26
26
3
36
33
19, 48
41
39
23
35
38
23
15
27
27
SL
51
Dołączony do produktu symbol przekreślonego
pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty
jest dyrektywą europejską 2002/96/EC.
2014 © WOOX Innovations Limited.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Philips i emblemat tarczy Philips
są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke
Philips N.V. i są wykorzystywane przez WOOX Innovations
Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V.
UM_D60x_53_SL_V2.0
WK1440
0168
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement