Philips M3301W/53 User manual

Philips M3301W/53 User manual
Vedno smo vam pripravljeni pomagati
Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/support
Imate vprašanje?
Obrnite se na
Philips
M330
M335
Obsežna uporabniška
dokumentacija
Vsebina
Preklop med velikimi in malimi črkami
1 Pomembna varnostna navodila
3
2 Vaš telefon
4
4
5
6
3 Začetek uporabe
7
7
7
Vsebina škatle
Pregled telefona
Pregled osnovne enote
Priključitev osnovne enote
Namestitev slušalke
Konfiguriranje telefona (odvisno od
države)
Sprememba kode PIN za dostop na
daljavo (za M335)
Polnjenje slušalke
Preverjanje napolnjenosti baterij
Kaj je stanje pripravljenosti?
Ikone na zaslonu
Preverjanje moči signala
Vklop ali izklop slušalke
4Klici
Klicanje
Sprejem klica
Končanje klica
Nastavitev glasnosti slušalke/zvočnika
Popolno utišanje mikrofona
Vklop ali izklop zvočnika
Drugi klic
Sprejem drugega klica
Preklapljanje med klicema
Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji
5 Notranja telefonska zveza in
konferenčni klici
Klicanje na drugo slušalko
Konferenčni klic
6 Besedilo in številke
Vnos besedila in številk
8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
15
15
7Imenik
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
Ogled imenika
Iskanje vnosa
Klicanje iz imenika
Dostop do imenika med klicem
Dodajanje vnosa
Urejanje vnosa
Brisanje vnosa
Brisanje vseh vnosov
8 Dnevnik klicev
18
Vrsta seznama klicev
18
Ogled zabeleženih klicev
18
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik 18
Povratni klic
18
Brisanje zabeleženega klica
18
Brisanje vseh zabeleženih klicev
19
9 Seznam za ponovno izbiranje
20
Ogled zabeleženih klicev za ponovno
izbiranje
20
Ponovno izbiranje klica
20
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik 20
Brisanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
20
Brisanje vseh zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
20
10 Nastavitve telefona
21
21
21
22
22
22
22
11 Telefonski odzivnik
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika
Nastavitev jezika odzivnika
Nastavitev načina odziva
Obvestila
23
23
23
23
23
SL
1
Nastavitve zvoka
Način ECO+
Poimenovanje slušalke
Nastavitev datuma in časa
Nastavitev jezika na zaslonu
Samodejni odgovor
Dohodna sporočila
Nastavitev zapoznitve zvonjenja
Dostop na daljavo
12Storitve
Vrsta seznama klicev
Samodejni konferenčni klic
Vrsta omrežja
Samodejna predpona
Izbira trajanja premora do ponovnega
klica
Klicni način
Samodejna nastavitev ure
Registriranje dodatnih slušalk
Odjava slušalk
Obnovitev privzetih nastavitev
24
25
25
27
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
13 Tehnični podatki
30
14Obvestilo
31
31
31
31
31
15 Pogosta vprašanja
33
16Dodatek
35
35
Izjava o skladnosti
Skladnost s standardom GAP
Skladnost s standardi EMF
Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij
Tabele za vnos besedila in številk
2
SL
1Pomembna
varnostna
navodila
Napajalne zahteve
• Ta izdelek zahteva električno napajanje
100-240 V AC. V primeru izpada napajanja
se lahko povezava prekine.
• Napetost v omrežju je klasificirana kot
TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih
omrežij), kot je določeno v standardu EN
60950.
Opozorilo
•• Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik
lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz
električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica
vedno zlahka dostopna.
Da bi preprečili poškodovanje ali napačno
delovanje
Pozor
•• Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker
boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
•• Pri priklopni opremi mora biti vtičnica nameščena v
bližini opreme in zlahka dostopna.
•• Prostoročno aktiviranje lahko nenadoma močno zviša
glasnost v slušalki: poskrbite, da slušalke ne boste imeli
preblizu ušesu.
•• Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do
izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate
uporabiti drugo možnost.
•• Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
•• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol,
amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko
poškodujejo telefon.
•• Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo
povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna
svetloba.
•• Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj ne
padejo predmeti.
•• Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo
motnje.
Temperatura pri delovanju in shranjevanju
• Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je
temperatura vedno med 0 °C in +40 °C
(ob do 90 % relativni vlažnosti).
• Izdelek hranite v prostoru, kjer je
temperatura vedno med -20 °C in+45 °C
(ob do 95 % relativni vlažnosti).
• Življenjska doba baterije se lahko zaradi
nizkih temperatur skrajša.
•• Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih
za uporabo.
•• Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih
za uporabo.
•• Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja
nevarnost eksplozije.
•• Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
•• Baterij ne mečite v ogenj.
•• Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z
izdelkom.
•• Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s
kovino.
•• Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v
stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in
poškoduje izdelek.
•• Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih
postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
•• Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja
nevarnost eksplozije.
SL
3
2 Vaš telefon
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo
nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.
com/welcome.
Vsebina škatle
Napajalni adapter**
Telefonski kabel*
Garancija
Slušalka**
4XLFNVWDUWJXLGH
Kratek uporabniški priročnik
Opomba
•• * V nekaterih državah morate priključiti telefonski
adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v
telefonsko vtičnico.
Osnovna enota
Nasvet
•• ** V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke,
polnilniki in napajalni adapterji.
Polnilnik**
4
SL
• Pritisnite in pridržite za vklop ali izklop
slušalke.
Pregled telefona
e
a
m
l
k
j
i
h
b
c
d
f
e
f
g
• Pridržite za vnos premora med klicem.
• Preklop med malimi in velikimi črkami
med urejanjem.
(za M330) ali /
(za M335)
• Izklop ali vklop zvoka mikrofona.
• Odpiranje menija telefonskega
odzivnika v stanju pripravljenosti (samo
za M335).
• Poslušanje novih sporočil v telefonskem
odzivniku (samo za M335).
g Mikrofon
h
n
i
o
p
j
a Slušalka
b
• Pomikanje navzgor po meniju.
• Zvišanje glasnosti slušalke/zvočnika.
• Dostop do imenika.
c REDIAL/C
• Brisanje besedila ali številk.
• Preklic postopka.
• Dostop do seznama za ponovno
izbiranje.
d
• Končanje klica.
• Izhod iz menija/postopka.
k
l
• Pritisnite za vnos presledka med
urejanjem besedila.
• Pridržite za zaklepanje/odklepanje
tipkovnice v stanju pripravljenosti.
• Vklop/izklop zvočnika.
• Klicanje in sprejemanje klicev prek
zvočnika.
• Pridržite, da opravite notranji klic
(samo za različice z več slušalkami).
• Nastavitev načina klica (način za pulzno
izbiranje ali začasen tonski način).
• Pomikanje navzdol po meniju.
• Znižanje glasnosti slušalke/zvočnika.
• Dostop do dnevnika klicev.
• Klicanje in sprejemanje klicev.
• Tipka za ponovni klic (Ta funkcija je
odvisna od omrežja.)
m MENU/OK
• Odpiranje glavnega menija.
• Potrditev izbire.
• Odpiranje menija z možnostmi.
• Izbira funkcije na zaslonu slušalke
neposredno nad tipko.
SL
5
n Zvočnik
o Indikator LED
• Izklopljeno: ni novega dogodka.
• Vklopite: na klic.
• Utripa: novi zgrešeni klici / nova
sporočila na odzivniku / nova glasovna
pošta.
• Utripne enkrat: ko slušalko postavite na
osnovno enoto.
• Hitro utripa: dohodni klici.
p Hrbtni pokrov slušalke
Pregled osnovne enote
a
a
6
• Pritisnite za iskanje slušalke.
• Pritisnite in pridržite za vstop v način
za registracijo.
SL
3 Začetek
uporabe
Pozor
•• Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite
varnostna navodila v razdelku "Pomembna varnostna
navodila".
Priključitev osnovne enote
Opozorilo
•• Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna
napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali
spodnji strani telefona.
•• Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen napajalni
adapter.
3
Konca napajalnega adapterja priključite v
(samo za različice z več slušalkami):
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani
polnilnika dodatne slušalke.
• napajalno vtičnico na steni.
Opomba
•• Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL)
prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in
stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje
nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih
povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o
filtrih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
•• Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne
enote.
1
2
Konca napajalnega adapterja priključite v:
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani
osnovne enote;
• napajalno vtičnico na steni.
Konca telefonskega kabla priključite v:
• telefonsko vtičnico na spodnji strani
osnovne enote;
• telefonsko vtičnico na steni.
Namestitev slušalke
Baterije so predhodno vstavljene v slušalko.
Pred polnjenjem z vratc za baterije povlecite
baterijski trak.
SL
7
Opomba
•• Možnost za nastavitev države/jezika je odvisna od
države. Če se pozdravno sporočilo ne prikaže, to
pomeni, da je nastavitev države/jezika za vašo državo
prednastavljena. Nato lahko nastavite datum in čas.
Pozor
•• Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini,
soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
•• Uporabite le priložene baterije.
•• Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne
Za ponastavitev jezika si oglejte naslednji
postopek.
1
2
mešajte baterij različnih znamk ali vrst.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij
segreje.
Opozorilo
Konfiguriranje telefona
(odvisno od države)
1
2
Ko telefon prvič uporabite, se prikaže
pozdravno sporočilo.
Pritisnite tipko MENU/OK.
Nastavitev države/jezika
Izberite državo/jezik in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Nastavitev države/jezika je shranjena.
1
2
3
4
5
SL
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Nast. telefona] > [Dat. in čas] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
S pritiskanjem številskih tipk vnesite datum,
nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže meni za
nastavitev časa.
S pritiskanjem številskih tipk vnesite čas.
• Če je čas v 12-urni obliki zapisa,
pritisnite / za izbiro [am] ali [pm]
(odvisno od države).
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
Sprememba kode PIN za
dostop na daljavo (za M335)
Opomba
•• Privzeta koda PIN telefonskega odzivnika je 0000; da
zagotovite varen dostop, jo spremenite.
1
2
3
8
Izberite jezik in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev datuma in časa
•• Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite
njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje
izdelek.
Izberite MENU/OK > [Nast. telefona] >
[Jezik] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
Pritisnite
/
ali MENU/OK > [Tajnica].
Izberite [Dalj. dostop] / [Spremeni PIN] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Vnesite staro kodo PIN/geslo in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
4
5
Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite
MENU/OK za pritrditev.
Ko slušalka ni na osnovni enoti,
črtice prikazujejo raven energije
v bateriji (polna, napol prazna in
prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, črtice utripajo, dokler
polnjenje ni končano.
Ikona za prazno baterijo utripa.
Baterija je skoraj prazna in jo je
treba napolniti.
Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Polnjenje slušalke
Če sta bateriji prazni, se slušalka izklopi. Če se
pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton,
ko sta bateriji skoraj prazni. Po opozorilu se klic
prekine.
Kaj je stanje pripravljenosti?
Če je slušalka pravilno nameščena na osnovno
enoto, slišite potrditveni ton (glejte 'Nastavitev
potrditvenega tona' na strani 21). Indikator LED
na hrbtni strani slušalke enkrat utripne.
»» Začne se polnjenje slušalke.
Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na
zaslonu v stanju pripravljenosti so prikazani ime
slušalke ali datum in čas ter številka slušalke.
Ikone na zaslonu
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij
V stanju pripravljenosti ikone na glavnem
zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja
slušalka.
•• Zmogljivost baterij se sčasoma zmanjša. To je običajno
Ikona
Opomba
segreje.
za vse baterije.
Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.
Preverjanje napolnjenosti
baterij
Ikona za baterijo prikazuje trenutno
napolnjenost baterije.
Opisi
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (od polne do
prazne).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, se črtice pomikajo, dokler
polnjenje ni končano.
Utripa ikona za prazno baterijo in
slišite opozorilni zvok.
Baterija je skoraj prazna in jo je treba
napolniti.
Prikazuje stanje povezave med slušalko
in osnovno enoto. Več črtic pomeni
močnejši signal.
SL
9
/
ECO+
Med pregledovanjem sprejetih
dohodnih klicev v dnevniku klicev je
simbol prikazan neprekinjeno.
V seznamu za ponovno izbiranje
označuje odhodni klic.
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica ali med pregledovanjem
nepregledanih zgrešenih klicev v
dnevniku.
Med pregledovanjem pregledanih
zgrešenih klicev v dnevniku klicev je
simbol prikazan neprekinjeno.
Utripa med sprejemanjem dohodnega
klica.
Med klicem je simbol prikazan
neprekinjeno.
Zvočnik je vklopljen.
•
Zvonjenje je izklopljeno.
Pritisnite in pridržite
slušalke.
Telefonski odzivnik (samo M335):
utripa, ko imate novo sporočilo ali ko
je pomnilnik poln. Prikaže se, ko je
telefonski odzivnik vklopljen.
Utripa v primeru novega glasovnega
sporočila.
Ko ste glasovna sporočila že pregledali
v dnevniku klicev, je simbol prikazan
neprekinjeno.
Ikona ni prikazana, če ni nobenega
glasovnega sporočila.
Prikaže se, ko se pomikate navzgor/
navzdol po seznamu ali zvišate/znižate
glasnost.
Desno je še več števk. Pritisnite
REDIAL/C za branje.
Aktiviran je način ECO+.
Preverjanje moči signala
Število črtic prikazuje stanje
povezave med slušalko in osnovno
enoto. Več črtic pomeni boljšo
povezavo.
10
SL
•
Preden kličete ali sprejemate klice in
preden začnete uporabljati funkcije in
možnosti telefona, mora biti slušalka
priključena na osnovno enoto.
Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je
baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je
slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali
pa slušalko približajte osnovni enoti.
Opomba
•• Ko je možnost ECO+ vklopljena, moč signala ni
prikazana.
Vklop ali izklop slušalke
za vklop ali izklop
4Klici
Opomba
•• Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.
•• Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v telefonu skoraj
prazna ali pa je telefon izven dosega. Napolnite baterijo
ali pa telefon približajte osnovni enoti.
Opomba
•• Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso
dostopne.
Sprejem klica
Nasvet
•• Pred ali med klicem preverite moč signala. (glejte
'Preverjanje moči signala' na strani 10)
Ko prejmete dohodni klic, telefon zvoni.
Pritisnite ali
za sprejem klica.
Opozorilo
Klicanje
•• Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno
Kličete lahko na naslednje načine:
• Običajen klic
• Klic z izbiro pred klicanjem
• Klic s tipko za hitro izbiranje
Kličete lahko tudi številke s seznama ponovnih
klicev (glejte 'Ponovno izbiranje klica' na strani
20), seznama v imeniku (glejte 'Klicanje iz
imenika' na strani 16) in dnevnika klicev (glejte
'Povratni klic' na strani 18).
•• Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če
Pritisnite
ali
.
Izberite telefonsko številko.
»» Številka je izbrana.
»» Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.
Klic z izbiro pred klicanjem
1
2
Izberite telefonsko številko.
• Za izbris števke pritisnite REDIAL/C.
• Za vnos premora pridržite tipko .
Pritisnite
Opomba
imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za
identifikacijo klicatelja.
Nasvet
•• V primeru zgrešenega klica se prikaže obvestilo.
Običajen klic
1
2
telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da
preprečite poškodbe sluha.
ali
za klicanje številke.
Izklop zvonjenja za dohodni klic
Ko telefon zazvoni, pritisnite REDIAL/C.
Končanje klica
Klic lahko končate na naslednje načine:
• Pritisnite
;
• postavite slušalko na osnovno enoto ali
polnilni podstavek.
SL
11
Opomba
•• Če slušalko postavite na osnovno enoto ali polnilni
podstavek, ne končate klica, če je funkcija samodejne
prekinitve klica izklopljena.
Nastavitev glasnosti slušalke/
zvočnika
Pritisnite / za nastavitev glasnost med
klicem.
»» Glasnost slušalke/zvočnika je
nastavljena, telefon pa se vrne na
zaslon za klicanje.
Popolno utišanje mikrofona
1
2
Med klicem pritisnite .
»» [Zvok izklj.] se prikaže na slušalki.
»» Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno
lahko slišite njegov glas.
Ponovno pritisnite , da vklopite mikrofon.
»» Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.
Vklop ali izklop zvočnika
Pritisnite tipko
.
Drugi klic
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
1
2
12
Med klicem pritisnite .
»» Prvi klic je zadržan.
Izberite drugo številko.
»» Izbrana je na zaslonu prikazana številka.
SL
Sprejem drugega klica
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic,
lahko klic sprejmete na naslednje načine:
1
2
Pritisnite in
za sprejem klica.
»» Prvi klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Pritisnite in , da končate trenutni klic
in sprejmete drugi klic.
Preklapljanje med klicema
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Pritisnite in .
»» Trenutni klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Konferenčni klic z zunanjimi
klicatelji
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja in države. Pri
ponudniku storitev preverite za dodatne stroške.
Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema
klicema, pritisnite in nato .
»» Klica se združita in vzpostavljen je
konferenčni klic.
5Notranja
telefonska zveza
in konferenčni
klici
2
»» Pri različicah z več slušalkami so
prikazane slušalke, ki so na voljo za
notranje klice. Nato preidite na korak
2.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Počakajte, da druga stran sprejme vaš
klic.
Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto
osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje
pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke
in zunanjimi klicatelji.
Preklapljanje med klici
Klicanje na drugo slušalko
Konferenčni klic
Opomba
•• Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki,
pridržite
1
2
3
4
za klicanje na drugo slušalko.
Pridržite tipko .
»» Pri različicah z več slušalkami so
prikazane slušalke, ki so na voljo za
notranje klice. Nato preidite na korak
2.
3-smerni konferenčni klic je klic med vami,
uporabnikom druge slušalke in zunanjimi
klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno
enoto.
Med zunanjim klicem
1
Pridržite
za začetek notranjega klica.
»» Zunanji klicatelj je zadržan.
»» Pri različicah z dvema slušalkama
zazvoni druga slušalka. Nato preidite na
korak 3.
»» Pri različicah z več slušalkami so
prikazane slušalke, ki so na voljo za
notranje klice. Nato preidite na korak
2.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
»» Pri različicah z dvema slušalkama
zazvoni druga slušalka. Nato preidite na
korak 3.
Na izbrani slušalki pritisnite .
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Pritisnite REDIAL/C ali
za preklic ali
končanje notranjega klica.
Med pogovorom po telefonu
Med klicem lahko preklapljate med eno in
drugo slušalko:
1
Pridržite
za preklop med zunanjim in
notranjim klicem.
Pridržite tipko .
»» Trenutni klicatelj je zadržan.
2
3
4
Izberite ali vnesite številko slušalke in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Na izbrani slušalki pritisnite .
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Pritisnite tipko MENU/OK.
»» Zdaj ste vključeni v 3-smerni
konferenčni klic z zunanjim klicem in
izbrano slušalko.
SL
13
5
Pritisnite
klica.
za končanje konferenčnega
Opomba
•• Pritisnite
, da se vključite v konferenčni klic v
teku z drugo slušalko, če je možnost [Storitve] >
[Konferenca] nastavljena na [Samodejno].
Med konferenčnim klicem
1
2
Pridržite , da zadržite zunanji klic in se
vrnete k notranjemu klicu.
»» Zunanji klic je zadržan.
Pritisnite in držite pritisnjeno tipko MENU/
OK, da ponovno vzpostavite konferenčni
klic.
Opomba
•• Če med konferenčnim klicem odložite eno slušalko,
ostane druga povezana z zunanjim klicem.
14
SL
6 Besedilo in
številke
Besedilo in številke lahko vnesete za ime
slušalke, vnose v imenik in druge menijske
elemente.
Vnos besedila in številk
1
2
3
Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat
pritisnite alfanumerično tipko.
Pritisnite REDIAL/C za brisanje znaka.
Pridržite REDIAL/C za brisanje vseh
znakov. Pritisnite in za premik kazalke
levo in desno.
Pritisnite
za dodajanje presledka.
Opomba
•• Informacije o dodeljevanju črk in številk tipkam si
oglejte v poglavju "Dodatek".
Preklop med velikimi in
malimi črkami
Privzeto je prva črka vsake besede v stavku
velika, preostale pa so male. Pridržite
za
preklop med velikimi in malimi črkami.
SL
15
7Imenik
Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče
shraniti do 50 vnosov. Do imenika lahko
dostopite preko slušalke. Vsak vnos lahko
vsebuje do 14-mestno ime in do 24-mestno
številko.
Telefon ima 2 pomnilnika z neposrednim
dostopom (tipki in
). Glede na državo
sta tipki in
prednastavljeni na številko
telefonskega predala in številko informacijskih
storitev ponudnika storitev. Če tipko pridržite
v stanju pripravljenosti, je shranjena telefonska
številka izbrana samodejno.
Opomba
•• Razpoložljivost vnosa z neposrednim dostopom je
odvisna od države.
Pomikanje po seznamu stikov
1
2
Pritisnite in , da se pomaknete po
seznamu v imeniku.
Vnos prvega znaka stika
1
2
Pritisnite ali MENU/OK > [Imenik] >
[Ogled], da odprete seznam v imeniku.
Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza
znaku.
»» Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem
znakom.
Klicanje iz imenika
1
Ogled imenika
Pritisnite ali MENU/OK > [Imenik] >
[Ogled], da odprete seznam v imeniku.
2
3
Pritisnite ali MENU/OK > [Imenik] >
[Ogled], da odprete seznam v imeniku.
Na seznamu v imeniku izberite stik.
Pritisnite
za klicanje.
Opomba
•• Imenik si lahko ogledujete le na eni slušalki naenkrat.
1
2
Pritisnite ali MENU/OK > [Imenik] >
[Ogled], da odprete seznam v imeniku.
Izberite stik in si oglejte razpoložljive
informacije.
Iskanje vnosa
Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja
načina:
• Pomikajte se po seznamu stikov.
• Vnesite prvi znak stika.
Dostop do imenika med
klicem
1
2
SL
Izberite stik in nato pritisnite MENU/OK za
ogled številke.
Dodajanje vnosa
Opomba
•• Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki prikaže
obvestilo. Izbrišite nekaj vnosov, da dodate nove.
•• Imenik staro številko prepiše z novo.
1
16
Pritisnite tipko MENU/OK.
Pritisnite tipko MENU/OK.
2
3
4
Izberite [Imenik] > [Dodaj novo] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Brisanje vseh vnosov
Vnesite ime, nato pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Vnesite številko, nato pritisnite MENU/OK
za potrditev.
»» Nov vnos je shranjen.
3
Nasvet
•• Pridržite tipko
za vnos premora.
•• Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat pritisnite
alfanumerično tipko.
•• Za brisanje znaka pritisnite REDIAL/C. Pritisnite
za premik kazalke levo in desno.
1
2
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Imenik] > [Izbriši vse] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Izbrisani so vsi vnosi (razen 2 vnosov z
neposrednim dostopom).
/
Urejanje vnosa
1
2
3
4
5
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Imenik] > [Uredi] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Izberite stik, nato pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Uredite ime in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Uredite številko, nato pritisnite MENU/OK
za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Brisanje vnosa
1
2
3
4
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Imenik] > [Zbriši] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Izberite stik, nato pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Vnos je izbrisan.
SL
17
8 Dnevnik klicev
V dnevniku klicev je shranjena zgodovina
vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina
dohodnega klica vključuje ime in številko
klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na
voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno
storitev za identifikacijo klicatelja.
Telefon lahko shrani do 20 zabeleženih klicev.
Ikona dnevnika klicev na slušalki utripa in vas na
ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če
klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko
ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi
klici so prikazani v časovnem zaporedju z
zadnjim prejetim klicem na vrhu seznama.
Opomba
•• Preden pokličete nazaj neposredno s seznama klicev,
preverite, ali je številka na seznamu veljavna.
Ikone na zaslonu prikazujejo, ali imate zgrešene/
prejete klice.
Ikone
Opis
Med pregledovanjem dohodnih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica.
Med pregledovanjem zgrešenih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Vrsta seznama klicev
V tem meniju lahko nastavite, ali si želite
ogledati vse dohodne klice ali zgrešene klice.
Izbira vrste seznama klicev
1
Pritisnite tipko MENU/OK.
18
SL
2
3
Izberite [Storitve] > [Vrs. sezn. kl.] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite MENU/OK
za potrditev.
Ogled zabeleženih klicev
1
2
Pritisnite tipko .
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
MENU/OK in izberite [Ogled] za dodatne
razpoložljive informacije.
Shranjevanje zabeleženega
klica v imenik
1
2
3
4
5
Pritisnite tipko .
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Izberite [Shrani štev-] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Vnesite in uredite ime in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Vnesite in uredite številko in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Povratni klic
1
2
3
Pritisnite tipko .
Na seznamu izberite zabeležen klic.
Pritisnite
za klicanje.
Brisanje zabeleženega klica
1
Pritisnite tipko .
2
3
4
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Izberite [Zbriši] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Vnos je izbrisan.
Brisanje vseh zabeleženih
klicev
1
2
3
4
Pritisnite tipko .
»» Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
Pritisnite MENU/OK, da odprete meni z
možnostmi.
Izberite [Izbriši vse] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Vsi vnosi so izbrisani.
SL
19
9 Seznam za
ponovno
izbiranje
Brisanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
1
Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena
zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali
številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani
do 10 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.
Ogled zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
Pritisnite tipko REDIAL/C.
.
Shranjevanje zabeleženega
klica v imenik
1
2
3
4
5
20
Pritisnite REDIAL/C, da odprete seznam
klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Izberite [Shrani štev-] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Vnesite in uredite ime in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Vnesite in uredite številko in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
SL
4
1
Pritisnite tipko REDIAL/C.
Izberite zabeležen klic in pritisnite
»» Številka je izbrana.
3
Izberite zabeležen klic in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Izberite [Zbriši] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Vnos je izbrisan.
Brisanje vseh zabeleženih
klicev za ponovno izbiranje
Ponovno izbiranje klica
1
2
2
Pritisnite REDIAL/C, da odprete seznam
klicev.
2
3
Pritisnite REDIAL/C, da odprete seznam
klicev.
Izberite [Izbriši vse] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Vsi vnosi so izbrisani.
10Nastavitve
telefona
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon
ustrezal vašim željam.
Nastavitve zvoka
Nastavitev glasnosti melodije
zvonjenja slušalke
Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti
melodije zvonjenja ali [Izključen].
1
2
3
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Nast. telefona] > [Zvoki] >
[Glas. zvonj.] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Izberite stopnjo glasnosti in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
3
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev potrditvenega tona
Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi
slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.
1
2
3
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Nast. telefona] > [Zvoki] >
[Ton priključ.] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev zvoka baterije
Zvok baterije slišite, ko je baterija šibka in jo
morate napolniti.
1
2
3
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Nast. telefona] > [Zvoki] >
[Zvok baterije] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Izbirate lahko med 10 melodijami zvonjenja.
1
2
3
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Nast. telefona] > [Zvoki] >
[Mel. zvonj.] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev tona tipke
Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke
na slušalki.
1
2
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Nast. telefona] > [Zvoki] > [Ton
tipke] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
Način ECO+
Če je vklopljen način ECO+, odpravlja
sevanje slušalke in osnovne enote v stanju
pripravljenosti.
1
2
3
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Nast. telefona] >[Način ECO+]
in pritisnite MENU/OK za potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»» ECO+ je prikazano v stanju
pripravljenosti.
SL
21
Opomba
3
•• Vse slušalke, ki so registrirane v osnovni enoti, morajo
biti M330/M335, da bo funkcija ECO+ delovala pravilno.
Izberite jezik in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
•• Ko je vklopljen način ECO+, je čas pripravljenosti
krajši. To je zato, ker osnovna enota v načinu ECO+
ne oddaja signala v stanju pripravljenosti; zato mora
biti slušalka "pozornejša" na signale iz osnovne enote,
da zazna dohodne klice ali druge zahteve iz osnovne
enote. Podaljša se tudi čas, ki ga slušalka potrebuje za
dostop do funkcij, kot so nastavitev klica, dnevnik klicev,
pozivanje in brskanje po imeniku. Slušalka vas ne bo
opozorila na prekinitev povezave, če pride do izpada
napajanja ali če se premaknete izven dosega.
Poimenovanje slušalke
Ime slušalke ima lahko do 12 znakov. Prikazano
je na zaslonu slušalke v stanju pripravljenosti.
1
2
3
4
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Nast. telefona] > [Ime telefona]
in pritisnite MENU/OK za potrditev.
Vnesite ali uredite ime. Za izbris znaka
pritisnite REDIAL/C.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev datuma in časa
Dodatne informacije si oglejte v delu
"Nastavitev datuma in časa" v razdelku "Začetek
uporabe".
Nastavitev jezika na zaslonu
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
•• Razpoložljivi jeziki se razlikujejo glede na državo.
1
2
22
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Nast. telefona] > [Jezik] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
SL
Samodejni odgovor
Ko vklopite funkcijo samodejnega odgovora,
lahko samodejno sprejmete dohodni klic,
ko dvignete slušalko. Ko to funkcijo izklopite,
morate pritisniti ali
za sprejem
dohodnega klica.
1
2
3
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Nast. telefona] > [Samodejni
odgovor] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
Izberite [Vključ.]/[Izključen] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
11Telefonski
odzivnik
1
2
3
Opomba
Pritisnite
/
ali MENU/OK > [Tajnica].
Izberite [Glas. Jez.] in pritisnite MENU/OK
za potrditev.
Izberite jezik in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
•• Na voljo samo za M335.
Telefon vključuje odzivnik, ki snema
neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Privzeto
je odzivnik nastavljen na način [Record also].
Do telefonskega odzivnika lahko dostopite na
daljavo in nastavitve spremenite prek menija
odzivnika v slušalki.
Vklop ali izklop telefonskega
odzivnika
1
2
3
Pritisnite
/
Nastavitev načina odziva
Odzivnik lahko nastavite in določite, ali lahko
klicatelj pusti sporočilo. Izberite [Posnemi tudi],
če želite klicateljem omogočiti puščanje sporočil.
Izberite [Samo odg.], če želite klicateljem
preprečiti puščanje sporočil.
1
2
3
ali MENU/OK > [Tajnica].
Izberite [Glas. odgovor] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Izberite [Samo odg.]/[Posnemi
tudi]/[Izključen] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• [Samo odg.] pomeni, da je odzivnik vklopljen. Klici so
samo sprejeti, sporočila niso posneta.
•• [Posnemi tudi] pomeni, da je odzivnik vklopljen. Klici so
sprejeti in sporočila so posneta.
•• [Izključen] pomeni, da je odzivnik izklopljen.
Nastavitev jezika odzivnika
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
Jezik odzivnika je jezik za obvestila.
Pritisnite
/
ali MENU/OK > [Tajnica].
Izberite [Glas. odgovor] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Izberite način odziva in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v
način [Samo odg.].
Obvestila
Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj,
ko odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2
predhodno posneti obvestili: [Posnemi tudi] in
[Samo odg.].
Snemanje obvestila
Največja dolžina obvestila, ki ga lahko
posnamete, je 3 minute. Novo posneto
obvestilo samodejno nadomesti starega.
1
2
Pritisnite
/
ali MENU/OK > [Tajnica].
Izberite [Obvestilo] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
SL
23
3
4
5
6
Izberite [Samo odg.] ali [Posnemi tudi] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Izberite [Snemaj] in pritisnite MENU/OK
za potrditev.
5
Po pisku začnite s snemanjem in govorite v
mikrofon.
Pritisnite MENU/OK za zaustavitev
snemanja ali pa se le-to zaustavi po 3
minutah.
»» Novo posneto obvestilo lahko
poslušate na slušalki.
Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute.
Ko prejmete sporočilo, utripa indikator LED na
hrbtni strani slušalke.
Opomba
•• Pri snemanju obvestila govorite v mikrofon.
•• Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča sporočilo, se
snemanje zaustavi in lahko se neposredno pogovarjate
s klicateljem.
Poslušanje obvestila
3
4
Pritisnite
/
ali MENU/OK > [Tajnica].
Izberite [Obvestilo] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Izberite [Samo odg.] ali [Posnemi tudi] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Izberite [Predvajaj] in pritisnite MENU/OK
za potrditev.
»» Poslušate lahko trenutno obvestilo.
Opomba
•• Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več poslušati
obvestila.
Povrnitev privzetega obvestila
1
2
3
4
24
Pritisnite
/
ali MENU/OK.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi
v način [Samo odg.]. Izbrišite stara sporočila, da boste
lahko sprejeli nova.
Poslušanje dohodnega sporočila
Dohodna sporočila lahko poslušate v istem
zaporedju, kot so posneta.
• Če imate nova sporočila, pritisnite /
za poslušanje. Če nimate novih sporočil,
pritisnite /
in nato MENU/OK za
poslušanje starih sporočil.
• Pritisnite MENU/OK > [Tajnica] >
[Predvajaj] in nato MENU/OK za
potrditev.
»» Začne se predvajanje novih sporočil.
Če ni novih sporočil, se začne
predvajanje starih sporočil.
Izberite [Tajnica] > [Obvestilo] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
•
Izberite [Posnemi tudi]ali [Samo odg.] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
•
Izberite [Uporabi privz.] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
SL
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Privzeto obvestilo je povrnjeno
Dohodna sporočila
Opomba
1
2
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
•
Pritisnite REDIAL/C za zaustavitev
poslušanja.
Pritisnite MENU/OK, da odprete meni z
možnostmi.
Pritisnite / za zvišanje/znižanje
glasnosti.
Izbris dohodnega sporočila
1
2
Med poslušanjem sporočila pritisnite
MENU/OK, da odprete meni z možnostmi.
3
zapoznitev zvonjenja nastavite na način [Varčevanje].
To je gospodaren način upravljanja sporočil. Ob novih
sporočilih odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni
sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.
Izberite [Zbriši] in pritisnite MENU/OK za
potrditev.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Izbris vseh starih dohodnih sporočil
1
2
Nasvet
•• Ko do odzivnika dostopate na daljavo, priporočamo, da
Pritisnite
/
ali MENU/OK > [Tajnica].
Izberite [Izbriši vse] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Dostop na daljavo
Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S
telefonom s tonskim izbiranjem preprosto
pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo
PIN.
Opomba
•• Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot koda PIN
sistema. Prednastavljena koda PIN je 0000.
Opomba
•• Izbrišete lahko samo prebrana sporočila. Izbrisanih
sporočil ni mogoče obnoviti.
Nastavitev zapoznitve
zvonjenja
Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden
odzivnik sprejme klic.
1
2
3
Pritisnite
/
Dostop do odzivnika na daljavo lahko
omogočite ali blokirate.
1
2
3
ali MENU/OK > [Tajnica].
Izberite [Zamik zvon.] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Izberite novo nastavitev in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti odzivnik
vklopljen.
Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na
daljavo
Pritisnite
/
ali MENU/OK > [Tajnica].
Izberite [Dalj. dostop] in pritisnite MENU/
OK za potrditev.
Izberite [Vključi]/[Izključi] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Sprememba kode PIN/gesla
1
2
3
4
Pritisnite
/
ali MENU/OK > [Tajnica].
Izberite [Dalj. dostop] / [Spremeni PIN] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Vnesite staro kodo PIN/geslo in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite
MENU/OK za pritrditev.
SL
25
5
Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Dostop do odzivnika na daljavo
1
2
3
S telefonom s tonskim izbiranjem pokličite
na domačo številko.
Ko slišite obvestilo, vnesite #.
Vnesite kodo PIN.
»» Zdaj imate dostop do telefonskega
odzivnika in lahko poslušate nova
sporočila.
Opomba
•• Preden telefon prekine povezavo, imate 2 možnosti za
vnos prave kode PIN.
4
Pritisnite tipko za izvršitev funkcije. Seznam
razpoložljivih funkcij si oglejte v spodnji
tabeli ukazov za dostop na daljavo.
Opomba
•• Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno prekine
povezavo, če 8 sekund ne pritisnete nobene tipke.
Ukazi za dostop na daljavo
Tipka
1
2
3
6
7
8
9
26
SL
Funkcija
Poslušanje prejšnjega sporočila.
Poslušanje sporočil.
Preskok na naslednje sporočilo.
Izbris trenutnega sporočila.
Vklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem sporočil).
Zaustavitev poslušanja sporočila.
Izklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem sporočil).
12Storitve
Telefon podpira številne funkcije, ki vam
pomagajo obravnavati in upravljati klice.
Vrsta seznama klicev
V tem meniju lahko nastavite, ali si želite
ogledati vse dohodne klice ali zgrešene klice.
Vrsta omrežja
Opomba
•• Ta funkcija je odvisna od države. Velja samo za modele s
podporo za vrsto omrežja.
1
2
3
Izbira vrste seznama klicev
1
2
3
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite vrsto omrežja in pritisnite MENU/
OK.
»» Nastavitev je shranjena.
Samodejna predpona
Izberite možnost in pritisnite MENU/OK
za potrditev.
Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje
izhodne klicne številke, preden jo izberete.
Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki
ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite
kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko
izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon
med klicanjem spremeni v 12503338888.
Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo
slušalko, pritisnite .
Opomba
•• Ta funkcija je na voljo samo za različice z več slušalkami.
Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega
konferenčnega klica
3
Izberite [Storitve] > [Vrsta omrežja] in
pritisnite MENU/OK.
Izberite [Storitve]> [Vrs. sezn. kl.] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Samodejni konferenčni klic
1
2
Pritisnite tipko MENU/OK.
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Storitve] > [Konferenca] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Izberite [Samodejno]/[Izključen] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Zaznavna številka ima lahko največ 10 števk. Samodejna
predpona pa ima lahko največ 10 števk.
•• Ta funkcija je odvisna od države.
Nastavitev samodejne predpone
1
2
3
4
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Storitve] > [Sam. predpona] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Vnesite zaznavno številko in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Vnesite predpono in pritisnite MENU/OK
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
27
Opomba
3
•• Za vnos premora pridržite tipko .
•• Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane
prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.
•• Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z * in #.
Izberite klicni način in pritisnite MENU/OK
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je vaš telefon v načinu za pulzno izbiranje, med
klicem pritisnite
za začasen tonski način. Števke,
vnesene za ta klic, se nato pošljejo kot tonski signali.
Izbira trajanja premora do
ponovnega klica
Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega
klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi
klic. Običajno je telefon že prednastavljen za
trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate
lahko med 3 možnostmi: [Kratki], [Srednji]
in [Dolgi]. Število razpoložljivih možnosti se
razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se
obrnite na ponudnika storitev.
1
2
3
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Storitve] > [Čas pon. klica] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite MENU/OK
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Samodejna nastavitev ure
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
•• Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za
identifikacijo klicatelja.
V telefonu samodejno uskladi datum in čas
z javnim komutiranim telefonskim omrežjem
(PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti
nastavljeno tekoče leto.
1
2
3
Klicni način
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo tonsko in
pulzno izbiranje.
Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja
v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF)
in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne
informacije se obrnite na ponudnika storitev.
1
2
1
2
4
28
SL
Izberite [Vklop] / [Izklop] . Pritisnite tipko
MENU/OK.
»» Nastavitev je shranjena.
V osnovni enoti lahko registrirate dodatne
slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 4
slušalke.
3
Izberite [Storitve] / [Način klica] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Izberite [Storitve] > [Samod. Ura] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
Registriranje dodatnih slušalk
Nastavitev klicnega načina
Pritisnite tipko MENU/OK.
Pritisnite tipko MENU/OK.
Na slušalki pritisnite MENU/OK.
Izberite [Storitve] > [Register] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko
na osnovni enoti.
Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite
REDIAL/C. Nato pritisnite MENU/OK za
potrditev kode PIN.
Opomba
2
•• Pri modelih z odzivnikom zaslišite potrditveni pisk.
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
3
Izberite [Storitve] > [Ponastavi] in
pritisnite MENU/OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Vse nastavitve (razen informacij glede
imenika in tipk za neposreden dostop)
so ponastavljene.
Opomba
•• Če je koda PIN napačna ali če v določenem času ni
najdene nobene osnovne enote, se na zaslonu slušalke
prikaže obvestilo. Če registracija ne uspe, ponovite
zgornji postopek.
•• Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče
spremeniti.
Odjava slušalk
1
2
3
4
5
Pritisnite tipko MENU/OK.
Izberite [Storitve] > [Odjava] in pritisnite
MENU/OK za potrditev.
Vnesite PIN sistema. (Prednastavljena
koda PIN je 0000). Pritisnite REDIAL/C za
odstranitev številke.
Izberite številko slušalke za odjavo.
Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
»» Slušalka je odjavljena.
Nasvet
•• Ime slušalke se prikaže poleg številke slušalke v stanju
pripravljenosti.
Obnovitev privzetih
nastavitev
Nastavitve telefona lahko ponastavite na
originalne tovarniške nastavitve.
1
Pritisnite tipko MENU/OK.
SL
29
13Tehnični podatki
Splošne specifikacije in funkcije
• Čas pogovorov: 16 ur
• Čas pripravljenosti: 180 ur
• Doseg v zaprtih prostorih: 50 metrov
• Doseg na prostem: 300 metrov
• Seznam v imeniku s 50 vnosi
• Seznam za ponovno izbiranje z 10 vnosi
• Dnevnik klicev z 20 vnosi
• Odzivnik s časom snemanja 25 minut
• Podpora za standard identifikacije klicatelja:
FSK, DTMF
Baterija
• Philips: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 550 mAh
Napajalni adapter
Osnovna enota in polnilnik
• MEIC: MN-A102-E130, vhod: 100–240 V~,
50/60 Hz 200 mA, izhod: 6 V DC 400 mA
• Tenpao: S003IV0600040, vhod: 100–240
V~, 50/60 Hz 150 mA, izhod: 6 V DC 400
mA
Poraba energije
• Poraba energije v načinu mirovanja:
približno 0,7 W (M330), 0,75 W (M335)
Teža in dimenzije
• Slušalka: 108 g
• 179,9 x 48,2 x 45,7 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 165 g
• 206,1 x 89,7 x 81,8 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 155 g
• 206,1 x 89,7 x 81,8 mm (V x Š x G)
30
SL
14Obvestilo
Izjava o skladnosti
Družba Gibson Innovations izjavlja, da je ta
izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/
ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem
mestu www.p4c.philips.com.
Skladnost s standardom GAP
Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke
in osnovne enote DECT™ GAP skladne z
osnovnim standardom delovanja, ne glede
na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota
sta skladni s standardom GAP, kar pomeni,
da zagotavljata osnovne funkcije: registracija
slušalke, prevzemanje linije, klicanje in
sprejemanje klica. Napredne funkcije morda
ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati
z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to
slušalko registrirati in uporabljati z osnovno
enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s
standardom GAP, najprej sledite postopku,
opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato
pa sledite postopku za registracijo slušalke,
opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati
slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti,
naj bo osnovna enota v načinu za registracijo,
nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih
proizvajalca slušalke.
Odlaganje izrabljenih izdelkov
in baterij
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.
Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja
evropska direktiva 2012/19/EU.
Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije,
za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU,
ki določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z
običajnimi gospodinjskimi odpadki.
Poizvedite, kako je na vašem območju
organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov in baterij.
Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in
baterij ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi
odpadki. Pravilno odlaganje starih izdelkov
in baterij pomaga preprečevati morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo
Navodila za odstranjevanje baterij za enkratno
uporabo si oglejte v razdelku »Pogosta
vprašanja«.
Skladnost s standardi EMF
Ta izdelek ustreza vsem veljavnim standardom
in predpisom glede izpostavljenosti
elektromagnetnim poljem.
SL
31
Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je
bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev
in reciklažo namenjen finančni prispevek.
Okoljske informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili
smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti
na tri materiale: karton (škatla), polistirenska
pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke,
zaščitna penasta folija.)
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi
specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne
predpise o odlaganju embalažnega materiala,
izpraznjenih baterij in stare opreme.
32
SL
15Pogosta
vprašanja
Na zaslonu ni črtic za signal.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Če se na zaslonu slušalke prikaže
[Neprijavljen], registrirajte slušalko.
Nasvet
•• Dodatne informacije si oglejte v poglavju "Storitve" v
delu "Registracija dodatnih slušalk".
Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe
združiti (registrirati) v osnovni enoti?
Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite
neuporabljene slušalke in poskusite znova.
Nasvet
•• Dodatne informacije si oglejte v poglavju "Storitve" v
delu "Odjava slušalk".
Slušalka je v stanju iskanja. Kaj naj storim?
• Preverite, ali je osnovna enota pod
napajanjem.
• Slušalko registrirajte na osnovni enoti.
• Slušalko premaknite bližje osnovni enoti.
Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem.
Kaj naj storim?
1
2
3
Pritisnite
za vrnitev na zaslon v stanju
pripravljenosti.
Pritisnite MENU/OK za odpiranje zaslona
glavnega menija.
Na zaslonu se prikaže eno od naslednjih
besedil:
Config. tel. > Limbă
Konfig. telef. > Język
Nast. tel. > Jazyk
Tel.beáll. > Nyelv
Nastavitev telefona > Language
Nast. telefona > Jezik
Post. tel. > Jezik
Nastav. tel. > Jazyk
Настр. тел. > Eзик
4
5
Izberite to možnost, da dostopite do
jezikovnih možnosti.
Izberite svoj jezik.
Slušalka izgubi povezavo z osnovno enoto ali
pa je zvok med klicem popačen.
Preverite, ali je aktiviran način ECO+. Izklopite
ga, da povečate doseg slušalke in zagotovite
optimalne razmere za klic.
Ni znaka centrale
•• Preverite priključke telefona.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
Ni potrditvenega tona
•• Slušalka ni pravilno položena na osnovno
enoto ali polnilnik.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
Ne morem spremeniti nastavitev glasovne
pošte. Kaj naj naredim?
Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik
storitev in ne telefon. Če želite spremeniti
nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.
Slušalka na polnilniku se ne polni.
•• Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
•• Preverite, ali je slušalka pravilno položena
na polnilnik. Indikator LED na hrbtni strani
slušalke med polnjenjem utripne samo
enkrat.
•• Preverite, ali je nastavitev potrditvenega
tona vklopljena. Če je slušalka pravilno
nameščena na polnilnik, slišite potrditveni
ton.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
•• Baterije so okvarjene. Kupite nove z
enakimi specifikacijami. Upoštevajte
navodila na naslednji sliki za odstranitev
vratc za baterijo.
SL
33
Ni prikaza
•• Poskrbite, da so baterije napolnjene.
•• Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je
telefon priključen.
Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)
•• Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Telefon motijo bližnje električne naprave.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
•• Telefon je v prostoru z debelimi zidovi.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
Slušalka ne zvoni.
Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja
slušalke.
ID klicatelja se ne prikaže.
•• Storitev ni aktivirana. Preverite pri
ponudniku storitev.
•• Informacije o klicatelju so prikrite ali niso
na voljo.
Opomba
•• Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje
slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno
minuto.
34
SL
16Dodatek
Tabele za vnos besedila in
številk
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
Velike črke (angleščina/francoščina/
nemščina/italijanščina/turščina/
portugalščina/španščina/nizozemščina/
danščina/finščina/norveščina/švedščina/
romunščina/poljščina/češčina/
madžarščina/slovaščina/slovenščina/
hrvaščina/litovščina/estonščina/
latvijščina/bolgarščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥[ ] { } ¤
§ ...
ABC2ÀÂÆÁÃÄÅĄĀÇČ
DEF3ÈÉÊËĖĘĒΔΦ
GHI4ĞÍÏĮĪİΓ
JKL5Λ
MNO6ÑÓÔÕÖ
PQRS7ŞŠΠΘΣ
T UV 8 Ù Ú Ü Ū Ų
W XY Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Majhne črke (angleščina/francoščina/
nemščina/italijanščina/turščina/
portugalščina/španščina/nizozemščina/
danščina/finščina/norveščina/švedščina/
romunščina/poljščina/češčina/
madžarščina/slovaščina/slovenščina/
hrvaščina/litovščina/estonščina/
latvijščina/bolgarščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
abc2àâæáãäåąāçč
def3èéêëėęēΔΦ
ghi4ğíìïįīıΓ
5
6
7
8
9
jkl5Λ
mno6ñóôõöò
pqrs7βşšΠΘΣ
tuv8ùúüūųμ
wxyz9øΩΞΨž
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Velike črke (grščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
ABГ2ABCÆÄÅÇ
ΔΕΖ3DEFÉ
ΗΘΙ4GHI
ΚΛΜ5JKL
ΝΞΟ6MNOÑÖ
ΠΡΣ7PQRS
Τ Υ Φ 8T UV Ü
Χ Ψ Ω 9 W XY Z Ø
Tipka
0
2
3
4
5
6
7
8
9
Male črke (grščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
αβγ2abcàæäå
δεζ3defèé
ηθι4ghiì
κλμ5jklΛ
νξο6mnoñöò
πρσς7pqrsß
τυφ8tuvùü
χψω9wxyzø
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Velike črke (srbščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
А Б В Г Ђ Ć Č 2 A B CÆ Ä Å Ç
ДЕЖЗЈĐ3DEFÉΔΦ
ИЙКЛЉ4GHIΓ
МНОПЊ5JKLΛ
РСТУЋ6MNOÑÖ
ФХЦЧҖ7PQRSΠΘΣ
Ш Щ Ъ Ы 8T UV Ü
1
SL
35
9
Ь Э Ю Я Ž 9 W XY Z Ø Ω Ξ Ψ
Tipka
0
Male črke (srbščina)
Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^
~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥[]{}
¤§…
abc2àæäå
def3èéΔΦ
ghi4ìΓ
jkl5Λ
mno6ñöò
pqrs7ΠΘΣß
tuv8ùü
xyz9øΩΞΨ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
36
SL
2015 © Gibson Innovations Limited.Všetky práva vyhradené.
Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť
spoločnosti Gibson Innovations Ltd. a spoločnosť Gibson
Innovations Ltd. poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.
Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné
známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na
základe licencie spoločnosti Koninklijke Philips N.V.
UM_M330_335_53_SL_V4.0
wk1538
0168
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement