Philips SE8881B/53 User manual

Philips SE8881B/53 User manual
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SE888
SL Uporabniški priročnik
SL
3
Vsebina
1 Pomembna varnostna navodila
2 Vaš SE888
Vsebina škatle
Pregled telefona
Pregled osnovne enote
Ikone glavnega menija
Ikone na zaslonu
3 Začetek uporabe
Povezava osnovne enote in polnilnika
Namestitev slušalke
Konfiguriranje telefona (odvisno od države)
Izbira države
Nastavitev datuma in časa
Nastavitev oblike zapisa datuma in časa
Polnjenje slušalke
Preverjanje napolnjenosti baterij
Kaj je stanje pripravljenosti?
Preverjanje moči signala
4Bluetooth
Preimenovanje naprave
Združite napravo SE888
SE888 združite z mobilnimi telefoni
Napravo SE888 združite z računalnikom
Sinhronizacija imenika in dnevnika klicev
Prenesite imenik in posodobite dnevnik
klicev iz mobilnih telefonov
Prenos imenika iz računalnika
Upravljanje seznama naprav
Povezava/prekinitev povezave naprave
Preimenovanje naprave
Brisanje naprave/vseh naprav na seznamu
Spreminjanje kode PIN
5Klici
Klicanje
Hitro klicanje
Izbira pred klicanjem
Ponovno izbiranje zadnje klicane številke
Klicanje s seznama za ponovno izbiranje
4
SL
7
9
9
10
11
12
12
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
21
Klicanje iz imenika
Klicanje iz dnevnika klicev
Končanje klica
Sprejem klica
Preusmeritev dohodnega klica na odzivnik
Izklop zvonjenja za vse dohodne klice
Nastavitev glasnosti med klicem
Popolno utišanje mikrofona
Vklop ali izklop zvočnika
Drugi klic
Sprejem drugega klica
Preklapljanje med dvema klicema na slušalki
in osnovni enoti
Preklapljanje med dvema klicema iz
stacionarnega omrežja in omrežja Bluetooth
Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji
Konferenčni klic iz stacionarnega omrežja in
omrežja Bluetooth
6 Notranja telefonska zveza in
konferenčni klici
Klicanje na drugo slušalko
Med pogovorom po telefonu
Preklapljanje med klici
Prenos klica
Konferenčni klic
Med zunanjim klicem
Med konferenčnim klicem
7 Besedilo in številke
Vnos besedila in številk
Preklop med malimi in velikimi črkami
8Imenik
Dostop do imenikov
Vnosi z neposrednim dostopom
Ogled imenika
Prenos imenika in mobilnega telefona ali
računalnika
Iskanje vnosa
Pomikanje po seznamu stikov
Vnos prvega znaka stika
Klicanje iz imenika
Dostop do imenika med klicem
Dodajanje vnosa
Urejanje vnosa
Nastavitev melodije
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
26
26
28
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
31
Izbris vnosa
Izbris vseh vnosov
9 Dnevnik klicev
Dostop do zabeleženih klicev
Ogled zabeleženih klicev
Prenos imenika in mobilnega telefona ali
računalnika
Povratni klic
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik
Izbris zabeleženega klica
Izbris vseh zabeleženih klicev
10 Seznam za ponovno izbiranje
31
31
32
32
32
32
32
33
33
33
34
34
34
Dostop do seznama za ponovno izbiranje
Ponovno izbiranje klica
Shranjevanje zabeleženega klica za ponovno
izbiranje v imenik
34
Izbris zabeleženega klica za ponovno izbiranje 34
Izbris vseh zabeleženih klicev za ponovno
izbiranje
35
11 Nastavitve telefona
Dostop do menija nastavitev telefona
Nastavitev datuma in časa
Način ECO
Poimenovanje slušalke
Nastavitev jezika na zaslonu
Nastavitve linije
12Budilka
Dostop do menija Alarm
Nastavitev alarma
13 Nastavitve zaslona
Dostop do menija Zaslon
Nastavitev zaslona
14 Nastavitve zvoka
36
36
36
36
36
36
37
38
38
38
39
39
39
40
Dostop do menija Zvoki
40
Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja slušalke4 0
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke
40
Nastavitev tihega načina
40
Nastavitev tona tipke
41
Nastavitev potrditvenega tona
41
Nastavitev zvočnega profila
41
15Storitve
Dostop do menija Storitve
Samodejni konferenčni klic
Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega
konferenčnega klica
Upravljanje številke nosilca
Aktiviranje samodejne odstranitve številke
nosilca
Aktiviranje samodejne odstranitve
omrežne številke
Upravljanje območne kode
Aktiviranje samodejne odstranitve
območne kode
Aktiviranje samodejne odstranitve
omrežne številke
Samodejna predpona
Nastavitev samodejne predpone
Vrsta omrežja
Izbira trajanja premora do ponovnega klica
Klicni način
Nastavitev klicnega načina
Prvo zvonjenje
Vklop/izklop prvega zvonjenja
Samodejna nastavitev ure
Registracija slušalk
Samodejna registracija
Ročna registracija
Odjava slušalk
Klicne storitve
Posredovanje klicev
Vključitev/izključitev posredovanja
Urejanje aktivacijske/deaktivacijske kode
Vrnitev klica
Klic na storitveni center za vrnitev
Urejanje številke storitvenega centra za
vrnitev
Storitev povratnega klica
Preklic storitve povratnega klica
Urejanje številke za preklic storitve
povratnega klica
Prikrivanje identitete
Aktiviranje prikrivanja identitete
Urejanje kode za prikrivanje identitete
Obnovitev privzetih nastavitev
16 Otroška varuška
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
47
47
48
48
49
SL
5
Vklop/izklop otroške varuške
Pošiljanje opozorila
Pošiljanje drugim slušalkam
Pošiljanje zunanji liniji
Nastavitev glasnosti joka
17 Telefonski odzivnik
Vklop/izklop odzivnika
Prek slušalke
Prek osnovne enote
Nastavitev jezika odzivnika
Nastavitev načina odziva
Obvestila
Snemanje obvestila
Poslušanje obvestila
Povrnitev privzetega obvestila
Dohodna sporočila (DS)
Poslušanje dohodnih sporočil
Na osnovni enoti
Na slušalki
Izbris dohodnega sporočila
Na osnovni enoti
Na slušalki
Izbris vseh starih dohodnih sporočil
Na osnovni enoti
Na slušalki
Poslušanje trenutnega sporočila
Na osnovni enoti
Nastavitev kakovosti zvoka sporočila
Nastavitev zapoznitve zvonjenja
Dostop na daljavo
Spreminjanje kode PIN
Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na daljavo
Dostop do odzivnika na daljavo
Ukazi za dostop na daljavo
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
53
53
53
53
53
54
18 Privzete nastavitve
55
19 Tehnični podatki
56
20Obvestilo
57
57
57
57
57
58
Izjava o skladnosti
Skladnost s standardom GAP
Skladnost s standardi EMF
Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij
Blagovne znamke
6
SL
21 Pogosta vprašanja
59
1Pomembna
varnostna
navodila
Da bi preprečili poškodovanje ali napačno
delovanje
Pozor
•• Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih
za uporabo.
•• Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih
Napajalne zahteve
• Ta izdelek zahteva električno napajanje
100-240 V AC. V primeru izpada napajanja
se lahko povezava prekine.
• Napetost v omrežju je klasificirana kot
TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih
omrežij), kot je določeno v standardu EN
60950.
Opozorilo
•• Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik
lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz
električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica
vedno zlahka dostopna.
za uporabo.
•• Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s
kovino.
•• Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker
boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
•• Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
•• Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja
nevarnost eksplozije.
•• Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
•• Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z
izdelkom.
•• Pri priklopni opremi mora biti vtičnica nameščena v
bližini opreme in zlahka dostopna.
•• Prostoročno aktiviranje lahko nenadoma močno zviša
glasnost v slušalki: poskrbite, da slušalke ne boste imeli
preblizu ušesu.
•• Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do
izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate
uporabiti drugo možnost.
•• Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo
povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna
svetloba.
•• Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj ne
padejo predmeti.
•• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol,
amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko
poškodujejo telefon.
•• Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja
nevarnost eksplozije.
•• Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v
stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in
poškoduje izdelek.
•• Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo
motnje.
•• Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih
postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
SL
7
Ko telefon uporabljate kot otroško varuško
Pozor
•• Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
•• Otroška enota in kabel ne smeta biti na dosegu otroka
(vsaj 1 meter stran).
•• Starševska enota mora biti od otroške enote oddaljena
vsaj 1,5 metra, da ne pride do zvočnih motenj.
•• Otroške enote ne polagajte v otrokovo posteljo ali
stajico.
•• Ne pokrivajte starševske in otroške enote (na primer
z brisačo ali odejo). Hladilni zračniki otroške enote ne
smejo biti blokirani.
•• Naredite vse, kar je treba, da bo vaš otrok varno spal.
•• Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb
z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in
znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim
svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
•• Če starševsko enoto namestite blizu oddajnika
ali drugega aparata DECT (na primer telefona ali
brezžičnega usmerjevalnika DECT), se povezava
z otroško enoto lahko prekine. Otroško varuško
premaknite vstran od brezžičnih aparatov, da se
povezava znova vzpostavi.
•• Ta otroška varuška je namenjena pomoči. Ne
predstavlja nadomestila za odgovoren in ustrezen
nadzor s strani odraslih oseb.
Temperatura pri delovanju in shranjevanju
• Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je
temperatura vedno med 0 °C in +35 °C
(32 °F do 95 °F).
• Izdelek hranite v prostoru, kjer je
temperatura vedno med -20 °C in +45 °C
(-4 °F do 113 °F).
• Življenjska doba baterije se lahko zaradi
nizkih temperatur skrajša.
8
SL
2 Vaš SE888
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo
nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.
com/welcome.
Napajalni adapter**
Vsebina škatle
Osnovna enota
Telefonski kabel*
Jamstvo
Slušalka**
Vodnik za hiter začetek
CD-ROM
Polnilnik**
Opomba
•• * V nekaterih državah morate priključiti telefonski
adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v
telefonsko vtičnico.
SL
9
Opomba
•• ** V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke,
1
2
Slušalka
polnilniki in napajalni adapterji.
Pregled telefona
3
4
/
5
6
7
8
Mikrofon
9
*
10
10
SL
- Brisanje besedila ali
številk.
- Preklic postopka.
- Prikaz seznama za
ponovno izbiranje.
- Konec klica.
- Izhod iz menija/operacije.
- Pomikanje navzgor po
meniju.
- Zvišanje glasnosti
slušalke/zvočnika.
- Vstop v imenik.
- Pomikanje navzdol po
meniju.
- Znižanje glasnosti
slušalke/zvočnika.
- Vstop v dnevnik klicev.
- Pomik kazalke levo/
desno v načinu za urejanje.
- Za klic z izbiro pred
klicanjem.
- Pritisnite in držite za
vnos premora
- Preklop med malimi
in velikimi črkami med
urejanjem.
- Izklop/vklop zvoka
mikrofona.
- Prikaže se, ko je
vklopljen zvočnik.
- Klicanje in sprejemanje
klicev prek zvočnika.
- Nastavitev načina klica
(način za pulzno izbiranje
ali začasen tonski način).
- Klicanje in sprejemanje
klicev.
11
12
13
- Vstop v glavni meni.
- Potrditev možnosti.
- Odpiranje menija z
možnostmi.
- Ogled novega
razpoložljivega dogodka.
- Izbira funkcije na zaslonu
slušalke neposredno nad
tipko.
1
2
MENU
3
Desna
funkcijska
tipka
Zvočnik
Vratca za
baterijo
Pregled osnovne enote
Zgornji del
4
5
6
Spodnji del
7
8
9
10
- Iskanje slušalk
- Vstop v način za
registracijo
- Vstop v zaslon
glavnega menija.
- Vklop/izklop
odzivnika.
- Brisanje besedila ali
številk.
- Preklic postopka.
- Izbira funkcije na
zaslonu neposredno
nad tipko.
- Predvajanje sporočil.
- Zaustavitev
predvajanja sporočil.
- Pomikanje navzgor
po meniju.
- Vstop v imenik.
- Pomikanje navzdol
po meniju.
- Vstop v dnevnik
klicev.
Zaslon LCD
Leva
- Potrditev možnosti.
funkcijska
- Odpiranje menija z
tipka
možnostmi.
- Izbira funkcije na
zaslonu neposredno
nad tipko.
- Brisanje trenutno
predvajanega sporočila.
- Pritisnite in držite,
da izbrišete vsa stara
sporočila.
- Zvišanje glasnosti
zvočnika.
- Znižanje glasnosti
zvočnika.
Zvočnik
/HOME - Klicanje in
sprejemanje klicev.
- Konec klica.
/MOBILE - Klicanje prek
mobilnih telefonov.
SL
11
REDIAL
11
- Prikaz seznama za
ponovno izbiranje in
izbira zadnje klicane
številke.
FLASH/
- Tipka za ponovni klic
CALL WAIT (Ta funkcija je odvisna
od omrežja.)
- Pritisnite za vnos
premora.
- Preklop med malimi
in velikimi črkami med
urejanjem besedila.
INTERCOM - Za notranje klice.
- Za konferenčne klice.
- Popolno utišanje/
ponovni vklop
mikrofona
*
- Nastavitev načina
klica (način za pulzno
izbiranje ali začasen
tonski način).
Mikrofon
Vtičnica USB
za polnjenje
telefona
iPhone
Mikro kabel
USB za
polnjenje
mobilnega
telefona
12
13
14
15
16
17
18
19
Ikone glavnega menija
Sledi pregled menijskih možnosti, ki so na
voljo v telefonu SE888. Za podrobno razlago
menijskih možnosti si oglejte ustrezne razdelke
v tem uporabniškem priročniku.
12
SL
Ikona
Opisi
[Nast. telefona] - Nastavitev
datuma in časa, načina ECO, imena
slušalke in jezika na zaslonu.
[Zvoki] – Nastavitev glasnosti
zvonjenja, melodije zvonjenja, tona
tipk itd.
[Storitve] - Nastavitev
samodejnega konferenčnega
klica, samodejne predpone, vrste
omrežja, časa ponovnega klica,
samodejne ure, načina klica,
registracije/odjave slušalke, klicnih
storitev itd.
Storitve so odvisne od omrežja in
države.
[Alarm] - Nastavitev datuma in
časa, alarma, zvoka alarma itd.
[Imenik] - Dodajanje, urejanje,
upravljanje vnosov v telefonskem
imeniku itd.
[Seznam klicev] – Prikaz
zgodovine vseh zgrešenih ali
prejetih klicev.
[Zaslon] - Nastavitev svetlosti,
ohranjevalnika zaslona itd.
[Otroš. varuška] - Nastavitev
alarma za druge slušalke in
glasnosti joka.
[Odzivnik] - Nastavitev,
predvajanje, brisanje sporočil
telefona itd.
Ikone na zaslonu
V stanju pripravljenosti ikone na glavnem
zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja
slušalka.
Ikona
Opisi
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (polna, napol
prazna in prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, se črtice pomikajo,
dokler polnjenje ni končano.
Utripa ikona za prazno baterijo in
slišite opozorilni zvok.
Baterija je skoraj prazna in jo je
treba napolniti.
Prikazuje stanje povezave med
slušalko in osnovno enoto. Več
črtic pomeni boljšo povezavo.
Utripa v primeru novega
zgrešenega klica.
Med pregledovanjem novih
zgrešenih klicev v dnevniku klicev
je simbol prikazan neprekinjeno.
Alarm je aktiviran.
Zvočnik je vklopljen.
Zvonjenje je izklopljeno.
Tihi način je vklopljen, vendar
trenutni čas ni v nastavljenem
obdobju.
Odzivnik: utripa v primeru novega
sporočila. Prikaže se, ko je odzivnik
vklopljen.
Utripa v primeru novega
glasovnega sporočila.
Ko ste glasovna sporočila že
pregledali v dnevniku klicev, je
simbol prikazan neprekinjeno.
Ikona ni prikazana, če ni nobenega
glasovnega sporočila.
/
ECO
Funkcija Bluetooth je vklopljena.
Na seznamu aktivnih naprav
Bluetooth številka “1” označuje
mobilni telefon 1, številka “2” pa
mobilni telefon 2. Če ni nobene
barve, pomeni, da je naprava v
dosegu ali da je storitev na voljo.
Siva barva pomeni, da je naprava
dodana na seznam aktivnih naprav,
vendar ni v dosegu ali na voljo.
Črna barva pomeni, da naprava
ni dodana na ustreznem seznamu
aktivnih naprav.
Prikaže se, ko je nastavljena
otroška varuška.
Prikaže se, ko se pomikate
navzgor/navzdol po seznamu
oziroma zvišate/znižate glasnost.
Aktiviran je način ECO.
SL
13
3 Začetek
uporabe
Pozor
•• Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite
varnostna navodila v razdelku “Pomembno”.
•
4
5
•
vtičnico DC na spodnji strani
polnilnika dodatne slušalke.
napajalno vtičnico na steni.
Pri mobilnih telefonih s polnjenjem prek
mikro USB-ja priključite mikro kabel USB v
mikro vtič USB mobilnega telefona.
Pri telefonih iPhone priključite en konec
kabla USB za polnjenje (ni priložen) v vtič
USB na spodnjem delu naprave SE888.
Povezava osnovne enote in
polnilnika
Opozorilo
•• Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna
napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali
spodnji strani telefona.
•• Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen napajalni
adapter.
Opomba
•• Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL)
prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in
stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje
nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih
povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o
filtrih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
•• Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne
enote.
1
2
3
14
Konca napajalnega adapterja priključite v:
• vtičnico DC na spodnji strani osnovne
enote;
• napajalno vtičnico na steni.
Konca telefonskega kabla priključite v:
• telefonsko vtičnico na spodnji strani
osnovne enote;
• telefonsko vtičnico na steni.
Konca napajalnega adapterja priključite v
(samo za različice z več slušalkami):
SL
Namestitev slušalke
Baterije so predhodno vstavljene v slušalko.
Pred polnjenjem z vratc za baterije povlecite
baterijski trak.
Pozor
•• Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini,
soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
•• Uporabite le priložene baterije.
•• Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne
2Izberite [Nastav. patum]/[Nastav. časa] in
3
pritisnite [V redu] za potrditev.
S številskimi tipkami vnesite datum in čas.
Opomba
mešajte baterij različnih znamk ali vrst.
•• Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite * na slušalki/
osnovni enoti za izbiro [DOP.] ali [POP.].
Opozorilo
•• Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite
njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje
izdelek.
Konfiguriranje telefona
(odvisno od države)
1
2
Ko telefon prvič uporabite, se prikaže
pozdravno sporočilo.
Pritisnite tipko [V redu].
Izbira države
Izberite državo in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev jezika je shranjena.
Nastavitev datuma in časa
Nasvet
•• Če želite datum in čas nastaviti pozneje, pritisnite
[Nazaj], da preskočite to nastavitev.
1
Vstopite v meni nastavitev telefona, da
nastavite datum in čas:
• Na slušalki izberite [Meni] > >
[Dat. in čas] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
• Na osnovni enoti izberite [Nast.
telefona] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
4
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
Nastavitev oblike zapisa datuma in
časa
1
Vstopite v meni nastavitev telefona, da
nastavite datum in čas:
• Na slušalki izberite [Meni] > >
[Dat. in čas] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
• Na osnovni enoti pritisnite MENU,
izberite [Nast. telefona] > [Dat. in
čas] in pritisnite [V redu] za potrditev.
2Izberite [Nastav. datuma] ali [Nastav. časa].
3Pritisnite / na slušalki ali osnovni enoti.
4Izberite [DD/MM/LL] ali [MM/DD/LL] kot
prikaz datuma in [12 urno] ali [24 urno]
kot prikaz časa. Nato pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Nastavitev oblike zapisa datuma in časa je odvisna od
države.
Polnjenje slušalke
Za polnjenje slušalke postavite slušalko
na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno
nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni
zvok.
»» Začne se polnjenje slušalke.
SL
15
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij
segreje.
Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.
Preverjanje napolnjenosti
baterij
Kaj je stanje pripravljenosti?
Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na
zaslonu v stanju pripravljenosti so prikazani ime
slušalke in številka/datum in čas, ikona signala in
ikona za baterijo.
Preverjanje moči signala
Prikazuje stanje povezave med
slušalko in osnovno enoto. Več
črtic pomeni boljšo povezavo.
•
•
Ikona za baterijo prikazuje trenutno
napolnjenost baterije.
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (polna, napol
prazna in prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, črtice utripajo, dokler
polnjenje ni končano.
Ikona za prazno baterijo utripa.
Baterija je skoraj prazna in jo je
treba napolniti.
Če sta bateriji prazni, se slušalka izklopi. Če se
pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton,
ko sta bateriji skoraj prazni. Po opozorilu se klic
prekine.
16
SL
Preden kličete ali sprejemate klice in
preden začnete uporabljati funkcije in
možnosti, mora biti slušalka povezana z
osnovno enoto.
Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je
baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je
slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali
pa slušalko približajte osnovni enoti.
4Bluetooth
SE888 podpira brezžično tehnologijo Bluetooth.
Telefon lahko povežete z združljivo napravo
Bluetooth, kot je računalnik ali mobilni telefon.
Nato lahko kličete ali sprejemate klice z
mobilnega telefona na slušalki SE888. Z osnovno
enoto lahko prenesete tudi imenik ali dnevnik
klicev iz računalnika ali mobilnega telefona.
4
5
•• Privzeta koda PIN je 0000.
»» Ko sta naprava SE888 in mobilni
telefon združena, se na zaslonu slušalke
in osnovne enote prikaže
ali .
•• Zagotovite, da druge povezane naprave Bluetooth
Preimenovanje naprave
Privzeto ime vašega telefona je SE888. Telefon
lahko preimenujete:
1 Na osnovni enoti pritisnite MENU.
2Izberite [Bluetooth] / [Preimenuj me] in
3
pritisnite [V redu] za potrditev.
Uredite ime, nato pritisnite [Shrani] za
potrditev.
Združite napravo SE888
SE888 združite z mobilnimi telefoni
Zagotovite, da je funkcija Bluetooth mobilnih
telefonov vklopljena in v stanju iskanja. Nato
lahko izvedete združevanje:
Če je treba, na mobilnem telefonu vnesite
kodo PIN.
Nasvet
Opomba
podpirajo funkcijo Bluetooth. Za informacije si oglejte
uporabniški priročnik drugih naprav.
•• Pri povezavi Bluetooth lahko pride do motenj zaradi
ovir, kot so stene ali druge električne naprave.
Na mobilnem telefonu izberite napravo
SE888 in vzpostavite povezavo.
Opomba
•• Če je seznam naprav Bluetooth poln, odstranite nekaj
imen mobilnih telefonov, da se združevanje lahko začne.
•• Če ime naprave SE888 obstaja v mobilnem telefonu,
ga morate odstraniti iz mobilnega telefona. Nato lahko
ponovno izvedete združevanje.
•• Po uspešnem združevanju novi mobilni telefon lahko
dodate na seznam aktivnih naprav. Če je seznam
aktivnih naprav poln, odstranite nekaj imen mobilnih
telefonov. Za informacije si oglejte “Upravljanje seznama
naprav” v tem poglavju.
Napravo SE888 združite z
računalnikom
Namestite računalniško programsko opremo
“ThinkLink” ki je shranjena na plošči CD-ROM
in na voljo na spletnem mestu http://www.
philips.com/support
1Dvokliknite Setup.exe za začetek ponovne
2
3
namestitve.
Izberite jezik na zaslonu.
Po končani namestitvi izberite ‘?’ in sledite
navodilom za združevanje.
1 Na osnovni enoti pritisnite MENU.
2Izberite [Bluetooth] > [Najdi me].
3 Mobilni telefon namestite blizu osnovne
enote in pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Ime mobilnega telefona je prikazano na
zaslonu.
SL
17
Sinhronizacija imenika in
dnevnika klicev
Prenesite imenik in posodobite
dnevnik klicev iz mobilnih telefonov
Na osnovni enoti
1
2
Zagotovite, da je mobilni telefon povezan s
telefonom SE888 prek povezave Bluetooth.
Na osnovni enoti pritisnite MENU in
izberite [Bluetooth] > [Sinh. z mobil.].
3Izberite [Imenik] za prenos imenika ali
4
[Dnevnik klicev] za posodobitev dnevnika
klicev iz mobilnega telefona in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite mobilni telefon in znova pritisnite
[V redu] za potrditev.
»» Imenik in dnevnik klicev iz mobilnega
telefona sta posodobljena v osnovni
enoti.
»» Dnevnik klicev iz mobilnega telefona je
posodobljen v osnovni enoti.
Prenos imenika iz računalnika
Namestite računalniško programsko opremo
“ThinkLink” ki je shranjena na plošči CD-ROM
in na voljo na spletnem mestu http://www.
philips.com/support
1Dvokliknite Setup.exe za začetek ponovne
2
3
samodejno posodablja, če izberete [Dnevnik klicev] >
[Samodejno] .
•• Ko je posodobitev končana, novi imenik prepiše starega.
•• Če med posodabljanjem imenika/dnevnika klicev
prejmete dohodni klic, se posodobitev začasno prekine
in se nadaljuje, ko je klic končan.
2
3
1
Za posodobitev imenika pritisnite , da
odprete meni imenika.
Izberite mobilni telefon (
1
2
Za posodobitev dnevnika klicev pritisnite ,
da odprete meni za dohodne klice.
SL
ali
).
Na osnovni enoti pritisnite MENU,
izberite [Bluetooth] > [Seznam naprav] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Prikaže se seznam naprav Bluetooth.
Izberite naprave Bluetooth in pritisnite
[Možnos].
3Izberite [Poveži]/[Prekini]/[Zbriši]/[Izbriši
vse] in pritisnite [V redu] za potrditev.
Opomba
•• Možnost [Prekini] na seznamu možnosti lahko vidite
samo, ko je vzpostavljena povezava z napravo Bluetooth;
možnost [Poveži] pa samo, ko je povezava z napravo
Bluetooth prekinjena.
).
Pritisnite tipko [Posod.].
»» Imenik iz mobilnega telefona je
posodobljen v osnovni enoti.
2Izberite [Dohodni klici].
3 Izberite mobilni telefon (
4 Pritisnite tipko [Posod.].
18
ali
Po končani namestitvi izberite ‘?’ in sledite
navodilom za prenos imenika iz računalnika.
Seznam naprav Bluetooth (mobilni telefoni/
računalnik) lahko upravljate tako:
Na slušalki
1
Izberite jezik na zaslonu.
Upravljanje seznama naprav
Opomba
•• Dnevnik klicev iz mobilnega telefona se lahko
namestitve.
Povezava/prekinitev povezave naprave
1
Na osnovni enoti pritisnite MENU,
izberite [Bluetooth] > [Seznam naprav] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Prikaže se seznam naprav Bluetooth.
2
Izberite napravo Bluetooth in pritisnite
[Možnos].
3Izberite [Poveži]/[Prekini] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Izbrana naprava Bluetooth ima
vzpostavljeno/prekinjeno povezavo
Bluetooth.
3Pritisnite [Očisti], da odstranite trenutno
4
kodo PIN.
Vnesite novo kodo PIN in pritisnite [V
redu] za pritrditev.
»» Nova koda PIN je shranjena.
Preimenovanje naprave
1 Na osnovni enoti pritisnite MENU.
2Izberite [Bluetooth] > [Preimenuj me] in
3
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Prikazano je trenutno ime telefona.
Uredite ime, nato pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Prikazano je novo ime telefona.
Brisanje naprave/vseh naprav na
seznamu
1
2
Na osnovni enoti pritisnite MENU,
izberite [Bluetooth] > [Seznam naprav] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Prikaže se seznam naprav Bluetooth.
Izberite napravo Bluetooth in pritisnite
[Možnos].
3Izberite [Zbriši]/[Izbriši vse] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Opomba
•• Če izberete brisanje vseh naprav Bluetooth na seznamu.
Prikazano je potrditveno sporočilo. Za potrditev
pritisnite tipko [Da].
Spreminjanje kode PIN
1 Na osnovni enoti pritisnite MENU.
2Izberite [Bluetooth] > [Spremeni PIN] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
SL
19
5Klici
2
Izberite telefonsko številko.
»» Številka je izbrana.
»» Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.
Opomba
•• Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso
dostopne.
Nasvet
•• Če na slušalki izberete možnost [Samodejno], je za
odhodni klic predhodno izbrana linija v stanju mirovanja,
[Domov] pa je omrežje najvišje prioritete. Nato
[Mobilnik 1] in [Mobilnik 2]. Če izberete možnost
[Ročno], izberite eno od teh treh ikon.
Nasvet
•• Pred ali med klicem preverite moč signala. Informacije
si oglejte v delu “Preverjanje moči signala” v razdelku
“Začetek uporabe”.
Izbira pred klicanjem
1
Klicanje
Kličete lahko iz stacionarnega omrežja ali
omrežja Bluetooth z mobilnimi telefoni na
naslednje načine:
• Hitro klicanje
• Izbira pred klicanjem
• Ponovno izbiranje zadnje klicane
številke
• Klicanje s seznama za ponovno
izbiranje.
• Klicanje s seznama v imeniku
• Klicanje iz dnevnika klicev
Hitro klicanje
1
Kličete lahko iz stacionarnega omrežja:
• Za klicanje iz stacionarnega omrežja
pritisnite
/ na slušalki ali
/HOME na osnovni enoti.
Opomba
•• Zagotovite, da so nastavitve linije nastavljene na
[Domov] za stacionarno omrežje. Informacije si
oglejte v delu “Nastavitve linije” v poglavju “Nastavitve
telefona”.
20
SL
Izberite telefonsko številko na slušalki ali
osnovni enoti.
• Za izbris števke pritisnite [Očisti].
• Za vnos premora pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
2Pritisnite
3
/ , da izberete stacionarno
omrežje ali omrežje Bluetooth ( / / ),
iz katerega želite klicati.
Nato lahko:
• pritisnete
/ na slušalki ali
• pritisnete
/HOME ali /MOBILE
na osnovni enoti in izberete linijo
ali mobilni telefon, s katerega želite
opraviti klic.
Opomba
•• Zagotovite, da so nastavitve linije nastavljene na
[Domov] za stacionarno omrežje ali na [Mobilnik
1]/[Mobilnik 2] za omrežje Bluetooth. Za informacije si
oglejte Nastavitve linije v poglavju Nastavitve telefona.
Nasvet
•• Če na slušalki izberete možnost [Samodejno], je za
odhodni klic predhodno izbrana linija v stanju mirovanja,
[Domov] pa je omrežje najvišje prioritete. Nato
[Mobilnik 1] in [Mobilnik 2]. Če izberete možnost
[Ročno], izberite eno od teh treh ikon.
Ponovno izbiranje zadnje klicane
številke
1
2
Na slušalki pritisnite .
»» Prikaže se seznam ponovnih klicev z
izbrano zadnjo klicano številko.
Pritisnite tipko [V redu].
»» Zadnja klicana številka je izbrana.
Klicanje s seznama za ponovno
izbiranje
Kličete lahko s seznama za ponovno izbiranje.
Nasvet
•• Informacije si oglejte v delu “Ponovno izbiranje klica” v
razdelku “Seznam za ponovno izbiranje”.
Opomba
•• Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki skoraj
prazna ali pa je slušalka izven dosega. Napolnite baterijo
ali pa slušalko približajte osnovni enoti.
Končanje klica
Klic lahko končate na naslednje načine:
• pritisnite
na slušalki ali
/
HOME na osnovni enoti ali pa
• slušalko položite na osnovno enoto.
Sprejem klica
•
Klicanje iz imenika
Kličete lahko s seznama v imeniku.
Nasvet
•• Informacije si oglejte v delu “Klicanje iz imenika” v
razdelku “Imenik”.
Klicanje iz dnevnika klicev
Povratni klic lahko opravite iz dnevnika prejetih
ali zgrešenih klicev.
Nasvet
•• Za informacije si oglejte “Povratni klic” v razdelku
Dnevnik klicev.
Opomba
•• Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.
•
•
Za sprejem dohodnega klica iz
stacionarnega omrežja pritisnite
/
na slušalki ali
/HOME na osnovni
enoti.
Za sprejem dohodnega klica iz omrežja
Bluetooth pritisnite
/ na slušalki ali
/MOBILE na osnovni enoti.
V primeru istočasnih klicev iz stacionarnega
omrežja in omrežja Bluetooth pritisnite /
na slušalki ali osnovni enoti, da izberete
klic, nato pa
• pritisnite
/ na slušalki; ali
• pritisnite
/HOME ali /MOBILE
na osnovni enoti, da sprejmete enega
od klicev.
Nasvet
•• Indikator LED na
/HOME ali /MOBILE utripa
in opozarja, če dohodni klic prihaja iz stacionarnega
omrežja ali omrežja Bluetooth.
Opomba
•• Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če
imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za
identifikacijo klicatelja.
SL
21
Drugi klic
Nasvet
•• V primeru zgrešenega klica se prikaže obvestilo.
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Preusmeritev dohodnega klica na
odzivnik
Ko prejmete klic, pritisnite
osnovni enoti.
1
na slušalki ali
Izklop zvonjenja za vse dohodne klice
Pritisnite na slušalki ali osnovni enoti.
»» Zvonjenje je izklopljeno.
Nastavitev glasnosti med
klicem
Pritisnite / na slušalki ali
/ na osnovni
enoti, da spremenite glasnost med klicem.
2
Drugi klic lahko izvedete na naslednje
načine:
• Pritisnite
na slušalki ali FLASH/
CALL WAIT na osnovni enoti med
klicem.
• Prvi klic je zadržan.
• Pritisnite [Možnos] in izberite [Spr.
2. klic], nato pritisnite [V redu] za
potrditev.
• Trenutni klic je zadržan.
Izberite drugo številko.
»» Izbrana je na zaslonu prikazana številka.
Nasvet
•• Za informacije o opravljanju klicev iz stacionarnega
omrežja ali omrežja Bluetooth si oglejte razdelek
“Klicanje”.
Popolno utišanje mikrofona
1
2
Med klicem pritisnite na slušalki ali
osnovni enoti.
»» Prikaže se [Zvok izklj.].
»» Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno
lahko slišite njegov glas.
Znova pritisnite na slušalki ali osnovni
enoti, da vklopite zvok mikrofona.
»» Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.
Vklop ali izklop zvočnika
Na slušalki pritisnite
22
SL
.
Sprejem drugega klica
Opomba
•• Ta nastavitev je odvisna od države.
Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic,
lahko klic sprejmete na naslednje načine:
1Pritisnite
in na slušalki ali FLASH/
CALL WAIT in
na osnovni enoti za
sprejem klica.
»» Prvi klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
2Pritisnite
in ali FLASH/CALL WAIT
in 1 na osnovni enoti, da končate trenutni
klic in sprejmete prvi klic.
Preklapljanje med dvema
klicema na slušalki in osnovni
enoti
Med klici na slušalki ali osnovni enoti lahko
preklapljate na te načine:
• Pritisnite
in na slušalki ali pa
pritisnite FLASH/CALL WAIT in
na
osnovni enoti.
• Pritisnite [Možnos] in izberite [Zamenjaj
klica], nato ponovno pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Trenutni klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Preklapljanje med dvema
klicema iz stacionarnega
omrežja in omrežja Bluetooth
Med klici iz stacionarnega omrežja in omrežja
Bluetooth preklapljate na te načine:
1
2
Opomba
•• Pri nekaterih mobilnih telefonih je ob sprejemu klica z
mobilnega telefona povezava Bluetooth prekinjena. Za
dodatne informacije se obrnite na prodajalca mobilnega
telefona.
Konferenčni klic z zunanjimi
klicatelji
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja. Pri ponudniku
storitev preverite za dodatne stroške.
Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema
klicema, lahko vzpostavite konferenčni klic na
slušalki ali osnovni enoti:
• Pritisnite
in na slušalki ali FLASH/
CALL WAIT in
na osnovni enoti.
• Pritisnite [Možnos], izberite [Konferenca]
in pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Klica se združita in vzpostavljen je
konferenčni klic.
Izvedite odhodni klic iz stacionarnega
omrežja.
Konferenčni klic iz
stacionarnega omrežja in
omrežja Bluetooth
Pri dohodnem klicu iz omrežja Bluetooth
pritisnite [Možnos] in nato izberite mobilni
telefon za sprejem klica.
Vzpostavite lahko dvolinijski konferenčni klic
prek stacionarnega in mobilnega omrežja:
3Pritisnite [Možnos] za dostop do menija.
»» V meniju z možnostmi izberite, ali
želite preklopiti ali prekiniti oba klica
iz stacionarnega omrežja in omrežja
Bluetooth.
1
2
Izvedite odhodni klic iz stacionarnega
omrežja.
Pri dohodnem klicu iz omrežja Bluetooth
pritisnite [Možnos] in nato izberite mobilni
telefon za sprejem klica.
3Pritisnite [Možnos] za dostop do menija.
»» V meniju z možnostmi izberite
vzpostavitev konferenčnega klica prek
stacionarnega omrežja in omrežja
Bluetooth.
SL
23
6Notranja
telefonska zveza
in konferenčni
klici
Med pogovorom po telefonu
Med klicem lahko preklapljate med eno in
drugo slušalko:
1
2
Pritisnite in držite * na slušalki ali pa
pritisnite INTERCOM na osnovni enoti.
»» Trenutni klicatelj je zadržan.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
[V redu] za potrditev.
»» Počakajte, da druga stran sprejme vaš
klic.
Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto
osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje
pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke
in zunanjimi klicatelji.
Preklapljanje med klici
Klicanje na drugo slušalko
Pritisnite in držite * na slušalki ali INTERCOM
na osnovni enoti za preklop med zunanjim in
notranjim klicem.
Opomba
•• Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki,
pritisnite in držite * na slušalki ali pa pritisnite
INTERCOM na osnovni enoti za klicanje na drugo
slušalko.
1
2
Pritisnite in držite * na slušalki ali pa
pritisnite INTERCOM na osnovni enoti.
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
Izberite slušalko in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Prenos klica
1
2
Med klicem pritisnite in držite * na slušalki
ali pa pritisnite INTERCOM na osnovni
enoti.
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
[V redu] za potrditev.
3Pritisnite
na slušalki ali
/HOME na
osnovni enoti, ko druga stran sprejme vaš
klic.
»» Klic je zdaj prenesen v izbrano slušalko.
3Pritisnite [Očisti] za preklic ali končanje
notranjega klica.
Opomba
•• Če je izbrana slušalka zasedena zaradi klica, slišite ton
za zasedeno.
24
SL
Konferenčni klic
Trismerni konferenčni klic je klic med vami,
uporabnikom druge slušalke in zunanjimi
klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno
enoto.
Med zunanjim klicem
1
2
Pritisnite in držite * na slušalki ali pa
pritisnite INTERCOM na osnovni enoti za
začetek notranjega klica.
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
»» Zunanji klicatelj je zadržan.
Izberite ali vnesite številko slušalke, nato
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
3Pritisnite
4
na izbrani slušalki ali
INTERCOM na osnovni enoti.
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Pritisnite tipko [Konf.].
»» Zdaj ste vključeni v 3-smerni
konferenčni klic z zunanjim klicem in
izbrano slušalko/osnovno enoto.
5Pritisnite
na slušalki ali
/HOME
na osnovni enoti, da končate konferenčni
klic.
Opomba
•• Če je možnost [Storitve] > [Konferenca] nastavljena
na [Samodejno], pritisnite [Konf.], da se vključite v
konferenčni klic v teku z drugo slušalko.
Med konferenčnim klicem
Lahko pritisnete in držite * na slušalki ali pa
pritisnite INTERCOM na osnovni enoti, da:
• zadržite zunanji klic in se vrnete k
notranjemu klicu.
»» Zunanji klic je zadržan.
•
•
preklopite med zunanjim in notranjim
klicem.
ponovno vzpostavite konferenčni klic.
Opomba
•• Če med konferenčnim klicem odložite eno slušalko/
osnovno enoto, ostane druga slušalka/osnovna enota
povezana z zunanjim klicem.
SL
25
7 Besedilo in
številke
Besedilo in številke lahko vnesete za ime
slušalke, vnose v imenik in druge menijske
elemente.
Vnos besedila in številk
1
2
Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat
pritisnite alfanumerično tipko.
Za izbris znaka pritisnite [Očisti]. Pritisnite
/ za premik kazalke levo in desno.
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26
SL
Velike črke (angleščina/
francoščina/nemščina/
italijanščina/turščina/
portugalščina/španščina/
nizozemščina/danščina/finščina/
norveščina/švedščina)
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - %
\^ ~|
[email protected]_#=<>()&£$¥[]
{ } ¤ § ...
ABC2ÀÂÆÁÃÄÅÇ
DEF3ÈÉÊËΔΦ
GHI4ĞÍÏİΓ
JKL5Λ
MNO6ÑÓÔÕÖ
PQRS7ŞΠΘΣ
T UV 8 Ù Ú Ü
W XY Z 9 Ø Ω Ξ Ψ
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Male črke (angleščina/
francoščina/nemščina/
italijanščina/turščina/
portugalščina/španščina/
nizozemščina/danščina/
finščina/norveščina/švedščina)
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \
^~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥
[]{}¤§…
abc2àâæáãäåç
def3èéêëΔΦ
ghi4ğíìïıΓ
jkl5Λ
mno6ñóôõöò
pqrs7βşΠΘΣ
tuv8ùúüμ
wxyz9øΩΞΨ
Velike črke (za grščino)
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * +
- % \^ ~|
[email protected]_#=<>()&£
$ ¥ [ ] { } ¤ § ...
ABГ2ABCÆÅÇ
ΔΕΖ3DEFÉ
ΗΘΙ4GHI
ΚΛΜ5JKL
ΝΞΟ6MNOÑÖ
ΠΡΣ7PQRS
Τ Υ Φ 8T UV Ü
Χ Ψ Ω 9 W XY Z Ø
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Male črke (za grščino)
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * +
-%\^~|
[email protected]_#=<>()&€
£$¥[]{}¤§…
αβγ2abcàæäå
δεζ3defèé
ηθι4ghiì
κλμ5jklΛ
νξο6mnoñöò
πρσς7pqrsß
τυφ8tuvùü
χψω9wxyzø
Velike črke (za romunščino/
poljščino/češčino/madžarščino/
slovaščino/slovenščino/
hrvaščino)
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - %
\^ ~|
[email protected]_#=<>()&£$¥[]
{ } ¤ § ...
ABC2ÂÆÁĂÄÅĄÇ
ĆČ
DEF3ĎĐĖĚÉĘΔΦ
GHI4ÍÎΓ
JKL5ΛŁĹĽ
MNO6ÑŇŃÓÖŐ
PQRS7ŘŞŠŚΠΘΣ
T UV 8 Ţ Ť Ú Û Ü Ů Ǚ Ű
W XY Z 9 Ý Ž Ź Ż ſ Ø Ω
ΞΨ
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Male črke (za romunščino/
poljščino/češčino/madžarščino/
slovaščino/slovenščino/
hrvaščino)
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \
^~|
[email protected]_#=<>()&€£$¥
[]{}¤§…
abc2àâæáăäåąćč
def3ďđėěèéęΔΦ
ghi4íìΓ
jkl5Λ
mno6ñňóöőò
pqrs7řšśΠΘΣß
tuv8ţťùúûüůǚű
wxyz9ýžƒøΩΞΨ
Velike črke (za grščino)
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - %
\^ ~|
[email protected]_#=<>()&£$¥[
] { } ¤ § ...
А Б В Г Ђ Ć Č 2 A B CÆ
ÄÅÇ
ДЕЖЗЈĐ3DEFÉΔΦ
ИЙКЛЉ4GHIΓ
МНОПЊ5JKLΛ
РСТУЋ6MNOÑÖ
ФХЦЧҖ7PQRSΠ
ΘΣ
Ш Щ Ъ Ы 8T UV Ü
Ь Э Ю Я Ž 9 W XY Z Ø
ΩΞΨ
SL
27
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Male črke (za srbščino/
bolgarščino)
[Sp]. 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * +
-%\^~|
[email protected]_#=<>()&€£
$¥[]{}¤§…
abc2àæäå
def3èéΔΦ
ghi4ìΓ
jkl5Λ
mno6ñöò
pqrs7ΠΘΣß
tuv8ùü
xyz9øΩΞΨ
Preklop med malimi in
velikimi črkami
Privzeto je prva črka vsake besede v stavku
velika, preostale pa so male. Pritisnite , da
preklopite med velikimi in malimi črkami.
28
SL
8Imenik
1
Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče
shraniti do 200 vnosov. Vsak vnos lahko vsebuje
do 14-mestno ime in do 24-mestno številko.
Do imenika lahko dostopate prek slušalke
ali osnovne enote. V osnovno enoto lahko
shranite več imenikov in vanjo prenesete imenik
iz vsakega mobilnega telefona in računalnika.
Dostopate lahko do vnosa v imeniku in vnos
uporabite za klicanje iz stacionarnega telefona
ali enega od dveh mobilnih telefonov.
Dostopajte do imenikov na slušalki/osnovni
enoti (oglejte si “Dostop do imenikov” v
prejšnjem odstavku tega poglavja).
2Pritisnite
3
/ na slušalki ali osnovni enoti
za pomikanje po vnosih v imeniku.
Izberite stik in si oglejte podrobne
informacije.
Prenos imenika in mobilnega
telefona ali računalnika
Nasvet
•• Informacije si oglejte v delu “Sinhronizacija imenika in
Dostop do imenikov
Na slušalki
Pritisnite ali izberite [Meni] >
dostop do imenikov.
Na osnovni enoti
Pritisnite tipko .
dnevnika klicev” v razdelku “Bluetooth”.
> [V redu] za
Vnosi z neposrednim
dostopom
Imenik stacionarnega omrežja ima na voljo 2
pomnilnika z neposrednim dostopom (tipki 1 in
2). Če shranjeno telefonsko številko želite izbrati
samodejno, pritisnite in držite tipko v stanju
pripravljenosti.
Tipki 1 in 2 sta prednastavljeni na [1_glas.
pošta] (številka za glasovno pošto) in [2_infor.
stor.] (številka za informacijsko storitev)
operaterja omrežja, odvisno od države.
Ogled imenika
Nasvet
•• Imenik si lahko ogledujete samo na slušalki ali osnovni
enoti.
Iskanje vnosa
Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja
načina:
• Pomaknite se po seznamu stikov.
• Vnesite prvi znak stika.
Pomikanje po seznamu stikov
Imenik si lahko ogledate tako, da se pomikate
po seznamu stikov.
Nasvet
•• Oglejte si “Ogled imenika” v prejšnjem odstavku tega
poglavja.
Vnos prvega znaka stika
1
2
Dostopajte do imenikov na slušalki/osnovni
enoti (oglejte si “Dostop do imenikov” v
prejšnjem odstavku tega poglavja).
Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza
znaku.
SL
29
»» Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem
znakom.
Klicanje iz imenika
1
2
3
4
Dostopajte do imenikov na slušalki/osnovni
enoti (oglejte si “Dostop do imenikov” v
prejšnjem odstavku tega poglavja).
1
2Izberite [Možnos] > [Dodaj novo] in
3
4
Izberite stik.
Kličete lahko na naslednje načine:
• pritisnite
ali na slušalki ali pa
• pritisnite
/HOME ali /MOBILE
na osnovni enoti.
Dostopajte do imenikov na slušalki/osnovni
enoti (oglejte si “Dostop do imenikov” v
prejšnjem odstavku tega razdelka).
pritisnite [V redu] za potrditev.
Vnesite ime, nato pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite številko in pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Nov vnos je shranjen.
Nasvet
•• Pritisnite in držite pritisnjeno tipko za vnos premora.
Nato izberite povezavo za vzpostavitev
klica.
Nasvet
•• Če na slušalki izberete možnost [Samodejno], je za
Opomba
•• V telefonski imenik se shranijo samo nove številke.
odhodni klic predhodno izbrana linija v stanju mirovanja,
[Domov] pa je omrežje najvišje prioritete. Nato
[Mobilnik 1] in [Mobilnik 2]. Če izberete možnost
[Ročno], izberite eno od teh treh ikon.
Nasvet
•• Za dodatne informacije o urejanju številk in imen si
oglejte poglavje “Besedilo in številke”.
Dostop do imenika med
klicem
1Pritisnite [Možnos] in izberite [Imenik].
2 Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
3 Izberite stik, nato pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Lahko si ogledate številko.
Dodajanje vnosa
Opomba
•• Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki prikaže
obvestilo. Izbrišite nekaj vnosov, da dodate nove.
30
SL
Urejanje vnosa
1
2
3
4
Dostopajte do imenikov na slušalki/osnovni
enoti (oglejte si “Dostop do imenikov” v
prejšnjem odstavku tega poglavja).
Izberite stik in nato izberite [Možnos] >
[Uredi] ter pritisnite [V redu] za potrditev.
Uredite ime, nato pritisnite [V redu] za
potrditev.
Uredite številko, nato pritisnite [Shrani] za
potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Izbris vseh vnosov
Nasvet
•• Za izbris znaka pritisnite [Očisti]. Pritisnite
premik kazalke levo in desno.
/
za
Nastavitev melodije
Prilagodite lahko melodijo zvonjenja za
posamezne stike, vnesene v imenik.
1
2
3
Dostopajte do imenikov na slušalki/osnovni
enoti (oglejte si “Dostop do imenikov” v
prejšnjem odstavku tega poglavja).
Izberite stik in nato [Možnos] > [Izbriši
vse]. Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
Opomba
•• Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za
identifikacijo telefonske številke klicatelja.
1
2
Dostopajte do imenikov na slušalki/osnovni
enoti (oglejte si “Dostop do imenikov” v
prejšnjem odstavku tega poglavja).
Izberite stik in pritisnite [Možnos] >
[Izberite ton].
3Pritisnite [V redu], da nastavite ali
4
spremenite melodijo za stik.
Izberite melodijo za stik, nato pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Melodija je nastavljena.
Izbris vnosa
1
2
3
Dostopajte do imenikov na slušalki/osnovni
enoti (oglejte si “Dostop do imenikov” v
prejšnjem odstavku tega poglavja).
Izberite stik in nato [Možnos] > [Zbriši].
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev izberite možnost [V redu].
»» Vnos je izbrisan.
SL
31
9 Dnevnik klicev
»» Prikaže se dnevnik klicev.
Nasvet
V dnevniku klicev je shranjena zgodovina
vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina
dohodnega klica vključuje ime in številko
klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na
voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno
storitev za identifikacijo klicatelja.
Do dnevnika klicev lahko dostopate iz
stacionarnega ali enega od dveh mobilnih
telefonov prek slušalke in osnovne enote.
Telefon lahko shrani do 50 zabeleženih klicev.
Ikona dnevnika klicev na slušalki in osnovni
enoti utripa in vas na ta način opozarja na
neodgovorjene klice. Če klicatelj dovoli prikaz
svoje identitete, si lahko ogledate njegovo
ime ali številko. Zabeleženi klici so prikazani v
časovnem zaporedju z zadnjim prejetim klicem
na vrhu seznama.
•• Pritisnite [Posod.] za posodobitev dnevnika klicev.
Na osnovni enoti
1
2
Izberite dnevnik klicev iz stacionarnega
omrežja ( [Domov] ) ali omrežja Bluetooth
([Mobilnik 1] ali [Mobilnik 2]).
»» Prikaže se dnevnik klicev.
Ogled zabeleženih klicev
1
2
Opomba
Pritisnite tipko .
•• Preden pokličete nazaj neposredno s seznama klicev,
Dostopajte do menija dnevnika klicev na
slušalki/osnovni enoti (oglejte si “Dostop
do zabeleženih klicev” v prejšnjem
odstavku tega poglavja).
Izberite zabeležen klic in pritisnite [V redu]
za prikaz razpoložljivih informacij.
preverite, ali je številka na seznamu veljavna.
Prenos imenika in mobilnega
telefona ali računalnika
Naslednja ikona na zaslonu označuje, da imate
zgrešene klice.
Utripa v primeru novega
zgrešenega klica.
Med pregledovanjem novih
zgrešenih klicev v dnevniku klicev
je simbol prikazan neprekinjeno.
Nasvet
•• Informacije si oglejte v delu “Sinhronizacija imenika in
dnevnika klicev” v razdelku “Bluetooth”.
Dostop do zabeleženih klicev
Na slušalki
1Pritisnite
ali izberite [Meni] >
pritisnite [V redu] za potrditev.
32
SL
1
in
2Izberite [Dohodni klici].
3 Izberite dnevnik klicev iz stacionarnega
omrežja ali omrežja Bluetooth (
Povratni klic
/
/
).
2
3
Dostopajte do menija dnevnika klicev na
slušalki/osnovni enoti (oglejte si “Dostop
do zabeleženih klicev” v prejšnjem
odstavku tega poglavja).
Na seznamu izberite zabeležen klic.
Za klicanje:
• pritisnite
ali
na slušalki ali pa
•
4
pritisnite
/HOME ali /MOBILE
na osnovni enoti.
Nato izberite povezavo za vzpostavitev
klica.
Nasvet
•• Če na slušalki izberete možnost [Samodejno], je za
odhodni klic predhodno izbrana linija v stanju mirovanja,
[Domov] pa je omrežje najvišje prioritete. Nato
[Mobilnik 1] in [Mobilnik 2]. Če izberete možnost
[Ročno], izberite eno od teh treh ikon.
Shranjevanje zabeleženega
klica v imenik
1
2
4
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vnos je izbrisan.
Izbris vseh zabeleženih klicev
1
Dostopajte do menija dnevnika klicev na
slušalki/osnovni enoti (oglejte si “Dostop
do zabeleženih klicev” v prejšnjem
odstavku tega poglavja).
2Izberite [Možnos] > [Izbriši vse] in
3
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vsi vnosi so izbrisani.
Dostopajte do menija dnevnika klicev na
slušalki/osnovni enoti (oglejte si “Dostop
do zabeleženih klicev” v prejšnjem
odstavku tega poglavja).
Izberite zabeležen klic in pritisnite
[Možnos].
3Izberite [Shrani] in pritisnite [V redu] za
4
5
potrditev.
Vnesite in uredite ime, nato pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite in uredite številko, nato pritisnite
[Shrani] za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Izbris zabeleženega klica
1
2
Dostopajte do menija dnevnika klicev na
slušalki/osnovni enoti (oglejte si “Dostop
do zabeleženih klicev” v prejšnjem
odstavku tega poglavja).
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
[Možnos] za potrditev.
3Izberite [Zbriši], nato pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Na slušalki se prikažejo zahteve za
potrditev.
SL
33
10Seznam za
ponovno
izbiranje
Do seznama za ponovno izbiranje lahko
dostopate prek slušalke ali osnovne enote.
Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena
zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali
številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani
do 20 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.
2
3
4
1
2
Pritisnite tipko
.
Izberite seznam za ponovno izbiranje
iz stacionarnega omrežja ali omrežja
Bluetooth ( / / ).
»» Seznam za ponovno izbiranje je
prikazan.
Pritisnite tipko REDIAL.
Izberite seznam za ponovno izbiranje
iz stacionarnega omrežja ( [Domov] )
ali omrežja Bluetooth ([Mobilnik 1] ali
[Mobilnik 2]).
»» Seznam za ponovno izbiranje je
prikazan.
odhodni klic predhodno izbrana linija v stanju mirovanja,
[Domov] pa je omrežje najvišje prioritete. Nato
[Mobilnik 1] in [Mobilnik 2]. Če izberete možnost
[Ročno], izberite eno od teh treh ikon.
Shranjevanje zabeleženega
klica za ponovno izbiranje v
imenik
1
2
34
Dostopajte do seznama za ponovno
izbiranje na slušalki/osnovni enoti (oglejte
si “Dostop do seznama za ponovno
izbiranje” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
SL
Dostopajte do seznama za ponovno
izbiranje na slušalki/osnovni enoti (oglejte
si “Dostop do seznama za ponovno
izbiranje” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
[Možnos] za potrditev.
3Izberite [Shrani štev-] in pritisnite [V redu]
4
5
Ponovno izbiranje klica
1
Nato izberite povezavo za vzpostavitev
klica.
•• Če na slušalki izberete možnost [Samodejno], je za
Na osnovni enoti
1
2
Kličete lahko na naslednje načine:
• pritisnite
ali na slušalki ali pa
• pritisnite
/HOME ali /MOBILE
na osnovni enoti.
Nasvet
Dostop do seznama za
ponovno izbiranje
Na slušalki
Izberite zabeleženo številko, ki jo želite
poklicati.
za potrditev.
Vnesite in uredite ime, nato pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite in uredite številko, nato pritisnite
[Shrani] za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
Izbris zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
1
Dostopajte do seznama za ponovno
izbiranje na slušalki/osnovni enoti (oglejte
2
si “Dostop do seznama za ponovno
izbiranje” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
[Možnos] za potrditev.
3Izberite [Zbriši] in pritisnite [V redu] za
4
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vnos je izbrisan.
Izbris vseh zabeleženih klicev
za ponovno izbiranje
1
Dostopajte do seznama za ponovno
izbiranje na slušalki/osnovni enoti (oglejte
si “Dostop do seznama za ponovno
izbiranje” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Možnos] > [Izbriši vse] in
3
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vnos je izbrisan.
SL
35
11Nastavitve
telefona
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon
ustrezal vašim željam.
Dostop do menija nastavitev
telefona
Na slušalki
Izberite [Meni] / in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Na osnovni enoti
1 Pritisnite tipko MENU.
2Izberite [Nast. telefona] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Opomba
•• Če je aktiviran način ECO, se lahko zmanjša doseg
povezave med slušalko in osnovno enoto.
Poimenovanje slušalke
Ime slušalke ima lahko do 14 znakov. Prikazano
je na zaslonu slušalke v stanju pripravljenosti.
1
Dostopajte do menija “Nastavitve telefona”
na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si
“Dostop do menija nastavitev telefona” v
prejšnjem odstavku tega poglavja).
2Izberite [Ime telefona] in pritisnite [V
3
4
redu] za potrditev.
Vnesite ali uredite ime. Za brisanje znaka
pritisnite [Očisti].
Za potrditev pritisnite tipko [Shrani].
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev datuma in časa
Informacije si oglejte v delu “Nastavitev datuma
in časa” in “Nastavitev oblike zapisa datuma in
časa” v razdelku “Začetek uporabe”.
Način ECO
Nastavitev jezika na zaslonu
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
•• Jeziki, ki so na voljo za izbiro, se razlikujejo glede na
državo.
•• Na slušalki in osnovni enoti lahko nastavite različna
jezika. Ko spremenite jezik na zaslonu slušalke, s tem ne
spremenite tudi jezika na zaslonu osnovne enote.
Način ECO zmanjša oddajno moč slušalke in
osnovne enote.
1
Dostopajte do menija “Nastavitve telefona”
na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si
“Dostop do menija nastavitev telefona” v
prejšnjem odstavku tega poglavja).
2Izberite [Način Eco] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
3Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»» ECO je prikazano v stanju
pripravljenosti.
36
SL
1
Dostopajte do menija “Nastavitve telefona”
na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si
“Dostop do menija nastavitev telefona” v
prejšnjem odstavku tega poglavja).
2Izberite [Jezik] in pritisnite [V redu] za
3
potrditev.
Izberite jezik in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitve linije
Izberete lahko dostop iz stacionarnega omrežja
ali omrežij Bluetooth.
1
Dostopajte do menija “Nastavitve telefona”
na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si
“Dostop do menija nastavitev telefona” v
prejšnjem odstavku tega poglavja).
2Izberite [Nast. linije] in pritisnite [V redu]
3
za potrditev.
Izberite novo nastavitev, nato pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nasvet
•• Če na slušalki izberete možnost [Samodejno], je za
odhodni klic predhodno izbrana linija v stanju mirovanja,
[Domov] pa je omrežje najvišje prioritete. Nato
[Mobilnik 1] in [Mobilnik 2]. Če izberete možnost
[Ročno], izberite eno od teh treh ikon.
SL
37
12Budilka
Telefon ima vgrajeno budilko. Za nastavitev
budilke si oglejte navodila v naslednjih odstavkih.
Dostop do menija Alarm
Na slušalki
Izberite [Meni] / in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Na osnovni enoti
1 Pritisnite tipko MENU.
2Izberite [Alarm] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Nastavitev alarma
1
Dostopajte do menija “Alarm” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Alarm” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
3Izberite [Čas alarma] in pritisnite [V redu]
4
za potrditev.
Vnesite čas alarma in pritisnite [V redu] za
potrditev.
5Izberite [Ponovitev] in pritisnite [V redu]
6
7
8
38
za potrditev.
Izberite ponovitev alarma in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Izberite možnost [Zvok alarma] in
pritisnite tipko [V redu].
Med možnostmi izberite zvok in pritisnite
[V redu] za potrditev.
»» Alarm je nastavljen in na zaslonu se
prikaže .
SL
Nasvet
•• Pritisnite * za preklop med [DOP.]/[POP.].
13Nastavitve
zaslona
Spremenite lahko svetlost zaslona in
ohranjevalnik zaslona telefona.
Dostop do menija Zaslon
Na slušalki
Izberite [Meni] /
potrditev.
in pritisnite [V redu] za
Nastavitev zaslona
1
Dostopajte do menija “Nastavitve zaslona”
na slušalki (oglejte si “Dostop do menija
nastavitev zaslona” v prejšnjem odstavku
tega poglavja).
2Izberite [Zaslon] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
3Izberite [Svetlost]/[Ura]/[Ohran. zaslona]
4
in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite možnost, nato pritisnite [V redu]
za potrditev.
SL
39
14Nastavitve zvoka
Nastavitev melodije zvonjenja
slušalke
Prilagodite lahko nastavitve zvoka telefona.
Izbirate lahko med 15 melodijami zvonjenja.
1
Dostop do menija Zvoki
Na slušalki
Izberite [Meni] /
in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Na osnovni enoti
2Izberite [Mel. zvonj.] in pritisnite [V redu]
3
1 Pritisnite tipko MENU.
2Izberite [Zvoki] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti
melodije zvonjenja ali [IZKLOP].
Dostopajte do menija “Zvoki” na slušalki/
osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Zvoki” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Glas. zvonj.] in pritisnite [V redu]
3
za potrditev.
Izberite melodijo zvonjenja, nato pritisnite
[V redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev tihega načina
Nastavitev glasnosti melodije
zvonjenja slušalke
1
Dostopajte do menija “Zvoki” na slušalki/
osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Zvoki” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
za potrditev.
Izberite stopnjo glasnosti, nato pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Telefon lahko nastavite na tihi način in ta način
omogočite za določeno obdobje. Ko je tihi
način vklopljen, telefon ne zvoni in ne predvaja
opozoril in zvokov.
Opomba
•• Ko pritisnete za iskanje slušalke ali ko vklopite alarm,
telefon opozorilo pošlje tudi v tihem načinu.
1
Dostopajte do menija “Zvoki” na slušalki/
osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Zvoki” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Tihi način] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
3Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Nasvet
•• Če želite izklopiti melodijo zvonjenja, pritisnite in držite
pritisnjeno tipko
se prikaže .
v stanju pripravljenosti. Na zaslonu
redu] za potrditev.
4Izberite [Začet. in kon.] in pritisnite [V
5
redu] za potrditev.
Nastavite čas začetka in čas konca tihega
načina in pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»» Prikaže se .
40
SL
Nastavitev tona tipke
Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke
na slušalki.
1
Dostopajte do menija “Zvoki” na slušalki/
osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Zvoki” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Ton tipke] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
3Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev potrditvenega tona
Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi
slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.
1
Dostopajte do menija “Zvoki” na slušalki/
osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Zvoki” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Ton priključ.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
3Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev zvočnega profila
Izbirate lahko med 3 profili zvoka slušalke.
1
Dostopajte do menija “Zvoki” na slušalki/
osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Zvoki” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Moj zvok] in pritisnite [V redu] za
3
potrditev.
Izberite želeni profil in pritisnite [V redu]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
41
15Storitve
Telefon podpira številne funkcije, ki vam
pomagajo obravnavati in upravljati klice. Do
menija “Storitve” lahko dostopate prek slušalke
ali osnovne enote.
Dostop do menija Storitve
Na slušalki
Izberite [Meni] / in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Na osnovni enoti
1 Pritisnite tipko MENU.
2Izberite [Storitve] in pritisnite [V redu] za
Upravljanje številke nosilca
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za območno
nosilca.
Določite lahko številko nosilca (do 5 številk).
Ta številka nosilca je pri dohodnem klicu
samodejno odstranjena, če se ujema s številko,
ki ste jo določili. Telefonska številka je nato v
dnevnik klicev shranjena brez številke nosilca.
Aktiviranje samodejne odstranitve
številke nosilca
1
potrditev.
Samodejni konferenčni klic
Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo
slušalko, pritisnite
.
Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega
konferenčnega klica
1
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Konferenca] in pritisnite [V redu]
2Izberite [Št. nosilca] in pritisnite [V redu]
3
za potrditev.
Vnesite kodo nosilca, nato pritisnite [V
redu] za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Aktiviranje samodejne odstranitve
omrežne številke
1
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
za potrditev.
2Izberite [Št. nosilca] in pritisnite [V redu]
[V redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
3Pritisnite [Očisti] za brisanje vseh številk.
4 Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
3Izberite [Samodejno]/[Izklop] in pritisnite
42
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
SL
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Upravljanje območne kode
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za območno
Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki
ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite
kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko
izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon
med klicanjem spremeni v 12503338888.
kodo.
Opomba
Določite lahko območno kodo (do 5 številk).
Ta območna koda je pri dohodnem klicu
samodejno odstranjena, če se ujema s kodo,
ki ste jo določili. Telefonska številka je nato v
dnevnik klicev shranjena brez območne kode.
Aktiviranje samodejne odstranitve
območne kode
1
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
•• Zaznavna številka ima lahko največ pet števk. Samodejna
predpona pa ima lahko največ 10 števk.
Nastavitev samodejne predpone
1
2Izberite [Sam. predpona] in pritisnite [V
2Izberite [Omrežna št.] in pritisnite [V
3
3
4
redu] za potrditev.
Vnesite območno kodo, nato pritisnite [V
redu] za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Aktiviranje samodejne odstranitve
omrežne številke
1
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Omrežna št.] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
3Pritisnite [Očisti] za brisanje vseh številk.
4 Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
redu] za potrditev.
Vnesite zaznavno številko in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite predpono, nato pritisnite [V redu]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Za vnos premora pritisnite in držite .
Opomba
•• Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane
prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.
Opomba
•• Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z * in #.
Samodejna predpona
Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje
izhodne klicne številke, preden jo izberete.
SL
43
Vrsta omrežja
Klicni način
Opomba
•• Ta funkcija je na voljo samo pri modelih s podporo za
vrsto omrežja.
1
2
3
Izberite možnost [Vrsta omrežja] in
pritisnite tipko [V redu].
Nastavitev klicnega načina
Izberite vrsto omrežja in pritisnite [V redu].
»» Nastavitev je shranjena.
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Čas pon. klica] in pritisnite [V
44
pulzno izbiranje.
Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja
v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF)
in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne
informacije se obrnite na ponudnika storitev.
Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega
klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi
klic. Običajno je telefon že prednastavljen za
trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate
lahko med 3 možnostmi: [Kratki], [Srednji]
in [Dolgi]. Število razpoložljivih možnosti se
razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se
obrnite na ponudnika storitev.
3
•• Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo tonsko in
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
Izbira trajanja premora do
ponovnega klica
1
Opomba
redu] za potrditev.
Izberite možnost, nato pritisnite [V redu]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
1
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Način klica] in pritisnite [V redu]
3
za potrditev.
Izberite klicni način, nato pritisnite [V redu]
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je vaš telefon v načinu za pulzno izbiranje, med
klicem pritisnite * za začasen tonski način. Števke,
vnesene za ta klic, se nato pošljejo kot tonski signali.
Prvo zvonjenje
Če ste pri ponudniku storitev naročeni na
storitev za identifikacijo klicatelja, lahko telefon
prekliče prvo zvonjenje, preden se na zaslonu
prikaže ID klicatelja. Ko je telefon ponastavljen,
lahko samodejno zazna, ali imate naročeno
storitev, in prekliče prvo zvonjenje. To storitev
lahko spremenite po svojih željah. Ta funkcija
velja le za modele s podporo za prvo zvonjenje.
Vklop/izklop prvega zvonjenja
1
Registracija slušalk
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
V osnovni enoti lahko registrirate dodatne
slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 5
slušalk.
redu] za potrditev.
Samodejna registracija
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Položite neregistrirano slušalko na osnovno
enoto.
»» Slušalka zazna osnovno enoto in
samodejno izvede registracijo.
2Izberite [Prvo zvonjenje] in pritisnite [V
3Izberite [Vklop]/[Izklop], pritisnite [V redu]
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko.
Opomba
•• Če želite ponastaviti stanje prvega zvonjenja, pojdite v
meni za ponastavitev.
Ročna registracija
Samodejna nastavitev ure
Če samodejna registracija ne uspe, slušalko
ročno registrirajte v osnovni enoti.
1
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Opomba
•• Za to funkcijo morate imeti naročeno storitev za
identifikacijo klicatelja.
V telefonu samodejno uskladi datum in čas
z javnim komutiranim telefonskim omrežjem
(PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti
nastavljeno tekoče leto.
1
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Samod. Ura] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
3Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali slušalki (oglejte si “Dostop do menija
Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Register] in pritisnite [V redu] za
3
4
5
potrditev.
Pritisnite in 5 sekund držite pritisnjeno
tipko na osnovni enoti, dokler ne
zaslišite potrditvenega piska.
Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite
[Očisti].
Za potrditev kode PIN pritisnite [V redu].
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Opomba
•• Če je koda PIN napačna ali če v določenem času ni
najdene nobene osnovne enote, se na zaslonu slušalke
prikaže obvestilo. Če registracija ne uspe, ponovite
zgornji postopek.
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
45
Opomba
•• Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče
spremeniti.
Odjava slušalk
Opomba
•• Da bodo klicne storitve pravilno delovale, preverite, ali
je aktivacijska in/ali deaktivacijska koda pravilno vnesena.
Posredovanje klicev
2Izberite [Odjava] in pritisnite [V redu] za
Prejete klice lahko preusmerite na drugo
telefonsko številko. Izbirate lahko med tremi
možnostmi:
• [Posredovanje]: preusmeritev vseh
dohodnih klicev na drugo številko.
• [Posr. zased.]: preusmeritev klicev, ko je
linija zasedena.
• [Pos. neodg.]: preusmeritev klicev, ko klic
ni sprejet.
3
Vključitev/izključitev posredovanja
Če imata dve slušalki v skupni rabi isto osnovno
enoto, lahko slušalko odjavite z drugo slušalko.
1
4
5
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
potrditev.
Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite
[Očisti].
Izberite številko slušalke za odjavo.
1
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Slušalka je odjavljena.
Nasvet
•• Številka slušalke se prikaže poleg imena slušalke v stanju
pripravljenosti.
Opomba
•• Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče
spremeniti.
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Klic. storitve] > [Posredovanje]/
[Posr. zased.]/[Pos. neodg.]
3Izberite [Vključi]/[Izključi] in pritisnite [V
4
redu] za potrditev.
Vnesite telefonsko številko.
»» Nastavitev je shranjena.
Urejanje aktivacijske/deaktivacijske
kode
Urejate lahko predpono in pripono kod za
posredovanje klicev.
Klicne storitve
Klicne storitve so odvisne od omrežja in države.
Za informacije se obrnite na ponudnika storitev.
1
2Izberite [Klic. storitve] >
3
46
SL
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
[Posredovanje]/[Posr. zased.]/[Pos. neodg.]
in pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite možnost [Sprem. kodo] in
pritisnite tipko [V redu].
4
5
Nato lahko
• Izberite [Vklop] > [Predpona]/[Prip.]
in pritisnite [V redu] za potrditev, ali
• Izberite [Izklop] in pritisnite [V redu]
za potrditev.
Preklic storitve povratnega klica
Vnesite ali uredite kodo in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
2Izberite [Klic. storitve] >[Pr. povr. klic] >
Vrnitev klica
Preverite lahko zadnji neodgovorjeni klic.
Klic na storitveni center za vrnitev
1
[Kliči] in pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Pokličite storitveni center, da prekličete
možnost povratnega klica.
Urejanje številke za preklic storitve
povratnega klica
1
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Klic. storitve] > [Pr. povr. klic]
[Kliči] in pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Pokličete storitveni center.
3
Urejanje številke storitvenega centra
za vrnitev
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Klic. storitve] > [Povr. klic] >
3
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Klic. storitve] > [Povr. klic] >
1
1
[Nastavit.], nato pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite ali uredite številko in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Storitev povratnega klica
Storitev povratnega klica vas obvesti, kdaj je
oseba, ki ste jo želeli poklicati, na voljo. Ko ste
storitev aktivirali pri ponudniku storitev, jo lahko
prekličete v meniju.
> [Nastavit.] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite ali uredite številko in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Prikrivanje identitete
Klicanemu lahko prikrijete svojo identiteto.
Aktiviranje prikrivanja identitete
1
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Klic. storitve] > [Skrij moj ID]
> [Vključi], nato pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Ko pokličete stik, je vaša identiteta
prikrita.
SL
47
Urejanje kode za prikrivanje
identitete
1
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Klic. storitve] > [Skrij moj ID]
3
> [Nastavit.] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite ali uredite številko in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Obnovitev privzetih
nastavitev
Nastavitve telefona lahko ponastavite na
originalne tovarniške nastavitve.
1
Dostopajte do menija “Storitve” na slušalki
ali osnovni enoti (oglejte si “Dostop do
menija Storitve” v prejšnjem odstavku tega
poglavja).
2Izberite [Ponastavi] in pritisnite [V redu] za
3
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vse nastavitve so ponastavljene.
Nasvet
•• Za informacije o privzetih nastavitvah si oglejte del
“Privzete nastavitve”.
48
SL
16Otroška varuška
2
Telefon podpira funkcijo otroške varuške, ki
pošlje opozorilo, ko raven glasnosti preseže
nastavljeno omejitev. Do menija otroške varuške
lahko dostopate prek slušalke.
Pošiljanje zunanji liniji
Opomba
Izberite številko slušalke in pritisnite [V
redu] za potrditev.
1Izberite [Meni] >
2
> [Pošlji opozor.]
> [Zunan. linija] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Vnesite telefonsko številko in pritisnite [V
redu] za potrditev.
•• Funkcija varuške je na voljo samo pri različicah z več
slušalkami.
Vklop/izklop otroške varuške
Izberite [Meni] > > [Vključi], nato pritisnite
[V redu] za potrditev.
»» Način otroške varuške je vključen.
Nastavitev glasnosti joka
1Izberite [Meni] >
2
> [Glasnost joka],
nato pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite novo nastavitev, nato pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nasvet
•• Za zapiranje menija otroške varuške pritisnite .
Opomba
•• Ko je vključen način otroške varuške, slušalka otroške
enote ne zazvoni ob dohodnem klicu.
Pošiljanje opozorila
Drugim slušalkam ali zunanji liniji lahko pošljete
opozorilo.
Pošiljanje drugim slušalkam
1Izberite [Meni] >
> [Pošlji opozor.]
> [Povez. linija] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
SL
49
17Telefonski
odzivnik
Nastavitev jezika odzivnika
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
Telefon vključuje odzivnik, ki snema
neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Privzeto
je odzivnik nastavljen na [Odg. in snem.]. Do
odzivnika lahko dostopite tudi na daljavo in
nastavitve spremenite prek menija odzivnika v
slušalki.
Indikator LED na osnovni enoti zasveti, če je
odzivnik vklopljen.
Jezik odzivnika je jezik za obvestila.
1Izberite [Meni] >
2
> [Glas. Jez.], nato
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite jezik in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Vklop/izklop odzivnika
Nastavitev načina odziva
Odzivnik lahko vklopite/izklopite prek osnovne
enote ali slušalke.
Odzivnik lahko nastavite in določite, ali lahko
klicatelj pusti sporočilo. Izberite [Odg. in snem.],
če želite klicateljem omogočiti puščanje sporočil.
Izberite [Samo odg.], če želite klicateljem
preprečiti puščanje sporočil.
Prek slušalke
1Izberite [Meni] >
> [Način odg.], nato
pritisnite [V redu] za potrditev. Nato lahko
izbirate med spodnjimi možnostmi:
• Če želite vklopiti odzivnik, izberite
[Odg. in snem.] ali [Samo odg.].
• Če želite izklopiti odzivnik, izberite
[Izklop].
2Pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
1Izberite [Meni] >
2
> [Način odg.], nato
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite način odziva, nato pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v
način [Samo odg.].
Prek osnovne enote
Pritisnite za vklop/izklop odzivnika v stanju
pripravljenosti.
Opomba
•• Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne klice po
določenem številu zvonjenj na osnovi nastavitve
zapoznitve zvonjenja.
50
SL
Obvestila
Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj, ko
odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2 privzeti
obvestili: načina [Odg. in snem.] in [Samo odg.].
Snemanje obvestila
Največja dolžina obvestila, ki ga lahko
posnamete, je 3 minute. Novo posneto
obvestilo samodejno nadomesti starega.
1Izberite [Meni] >
> [Obvestilo], nato
pritisnite [V redu] za potrditev.
3Izberite [Uporabi privz.] in pritisnite [V
4
2Izberite [Odg. in snem.] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Privzeto obvestilo je povrnjeno.
3Izberite [Posnemi novo] in pritisnite [V
Dohodna sporočila (DS)
4 Snemanje se začne po pisku.
5Pritisnite [V redu] za zaustavitev snemanja
Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute. Ko
prejmete nova sporočila, na odzivniku utripa
indikator za novo sporočilo, na slušalki pa se
prikaže obvestilo.
redu] za potrditev.
ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.
»» Novo posneto obvestilo lahko
poslušate na slušalki.
Opomba
Opomba
•• Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča sporočilo, se
snemanje zaustavi in lahko se neposredno pogovarjate
s klicateljem.
•• Pri snemanju obvestila govorite v mikrofon.
Poslušanje obvestila
1Izberite [Meni] >
> [Obvestilo], nato
pritisnite [V redu] za potrditev.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi
v način [Samo odg.]. Izbrišite stara sporočila, da boste
lahko sprejeli nova.
2Izberite [Odg. in snem.] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
3Izberite [Predvajaj] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Poslušate lahko trenutno obvestilo.
Opomba
•• Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več poslušati
obvestila.
Povrnitev privzetega obvestila
1Izberite [Meni] >
> [Obvestilo], nato
pritisnite [V redu] za potrditev.
2Izberite [Odg. in snem.] ali [Samo odg.] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
Poslušanje dohodnih sporočil
Dohodna sporočila lahko poslušate v istem
zaporedju, kot so posneta.
Na osnovni enoti
•
•
•
•
•
Za začetek/končanje poslušanja pritisnite
.
Za nastavitev glasnosti pritisnite
/ .
Za predvajanje prejšnjega sporočila
pritisnite [Možnos] > [Predhodni].
Za ponovno predvajanje trenutnega
sporočila pritisnite [Možnos] > [Ponovi
pred.].
Za predvajanje naslednjega sporočila
pritisnite [Možnos] > [Posred.].
SL
51
•
Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite
.
Na slušalki
1Izberite [Meni] >
Opomba
•• Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.
2
Na slušalki
Izberite [Meni] >
> [Predvajaj], nato
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Začne se predvajanje novih sporočil.
Če ni novih sporočil, se začne
predvajanje starih sporočil.
•
•
•
Pritisnite [Nazaj] za zaustavitev poslušanja.
Pritisnite [Možnos], da odprete meni z
možnostmi.
Pritisnite / za zvišanje/znižanje
glasnosti.
Izbris dohodnega sporočila
Na osnovni enoti
Pritisnite med poslušanjem sporočila.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
> [Izbriši vse] in
pritisnite [V redu] za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko [V redu].
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Opomba
•• Izbrišete lahko samo prebrana sporočila. Izbrisanih
sporočil ni mogoče obnoviti.
Poslušanje trenutnega sporočila
Klicatelja lahko slišite, medtem ko pušča
sporočilo. Pritisnite
za sprejem klica.
Na osnovni enoti
Pritisnite
/ za nastavitev glasnosti zvočnika
med poslušanjem trenutnega sporočila.
Z najnižjo stopnjo glasnosti se poslušanje
trenutnega sporočila izklopi.
Nastavitev kakovosti zvoka sporočila
Na slušalki
1
Med poslušanjem sporočila pritisnite
[Možnos] za odpiranje menija z
možnostmi.
2Izberite [Zbriši] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Izbris vseh starih dohodnih sporočil
Na osnovni enoti
V stanju pripravljenosti pritisnite in držite
pritisnjeno tipko .
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
52
SL
Nastavite lahko kakovost zvoka sporočil, prejetih
z odzivnika.
1Izberite [Meni] >
2
> [Kakov. sporoč.],
nato pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite novo nastavitev, nato pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Kakovost zvoka lahko nastavite samo pred začetkom
snemanja.
Nastavitev zapoznitve zvonjenja
4
Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden
klic sprejme odzivnik.
1Izberite [Meni] >
2
> [Zamik zvon.], nato
pritisnite [V redu] za potrditev.
Izberite novo nastavitev, nato pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti odzivnik
vklopljen.
Nasvet
•• Ko do odzivnika dostopate na daljavo, priporočamo, da
zapoznitev zvonjenja nastavite na način[Varčevanje].
To je gospodaren način upravljanja sporočil. Ob novih
sporočilih odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni
sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.
Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na
daljavo
Dostop do odzivnika na daljavo lahko
omogočite ali blokirate.
1Izberite [Meni] >
> [Dalj. dostop], nato
pritisnite [V redu] za potrditev.
2Izberite [Vključi]/[Izključi] in pritisnite [V
redu] za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Dostop do odzivnika na daljavo
1
2
3
Dostop na daljavo
Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S
telefonom s tonskim izbiranjem preprosto
pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo
PIN.
Opomba
•• Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot koda PIN
sistema. Prednastavljena koda PIN je 0000.
Spreminjanje kode PIN
1Izberite [Meni] >
2
3
> [Dalj. dostop] >
[Spremeni PIN] in pritisnite [V redu] za
potrditev.
Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite
[V redu] za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
S telefonom s tonskim izbiranjem pokličite
na domačo številko.
Ko slišite obvestilo, vnesite #.
Vnesite kodo PIN.
»» Zdaj imate dostop do telefonskega
odzivnika in lahko poslušate nova
sporočila.
Opomba
•• Preden telefon prekine povezavo, imate 2 možnosti za
vnos prave kode PIN.
4
Pritisnite tipko za izvršitev funkcije. Seznam
razpoložljivih funkcij si oglejte v delu “Ukazi
za dostop na daljavo” v spodnji tabeli.
Opomba
•• Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno prekine
povezavo, če 8 sekund ne pritisnete nobene tipke.
Vnesite staro kodo PIN in pritisnite [V
redu] za potrditev.
Vnesite novo kodo PIN in pritisnite [V
redu] za pritrditev.
SL
53
Ukazi za dostop na daljavo
Tipka
Funkcija
1
Ponovitev trenutnega ali
poslušanje prejšnjega sporočila.
Poslušanje sporočil.
Preskok na naslednje sporočilo.
Izbris trenutnega sporočila.
Vklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem
sporočil).
Zaustavitev poslušanja sporočila.
Izklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem
sporočil).
2
3
6
7
8
9
54
SL
18Privzete
nastavitve
Jezik*
Ime slušalke
Datum
Oblika zapisa datuma*
Čas*
Oblika zapisa časa*
Alarm
Seznam v imeniku
Čas premora do
ponovnega klica*
Prvo zvonjenje*
Konferenčni klic
Klicni način*
Melodija zvonjenja
slušalke*
Glasnost sprejemnika
Glasnost zvonjenja
slušalke
Pisk tipk na slušalki
Dnevnik dohodnih klicev
Seznam za ponovno
izbiranje
Nastavitve linije
Telefonski odzivnik
Stanje odzivnika
Način odzivnika
Poslušanje trenutnega
sporočila na osnovni enoti
Pomnilnik za obvestila
Pomnilnik dohodnih
sporočil
Dostop na daljavo
koda PIN
Jezik glasu*
Zapoznitev zvonjenja
Glasnost zvočnika
Opomba
•• *Funkcije, odvisne od države
Odvisno od države
PHILIPS
01/01/11
Odvisno od države
Odvisno od države
Odvisno od države
[Izklop]
Nespremenjen
Odvisno od države
Odvisno od države
[Izklop]
Odvisno od države
Odvisno od države
[Glasnost 3]
[Nivo 3]
[Vklop]
Prazno
Prazno
[Samodejno]
[Vklop]
[Odg. in snem.]
[Vklop]
Privzeto obvestilo
Prazno
[Izklop]
0000
Odvisno od
države
[5 zvonjenji]
[Nivo 3]
SL
55
19Tehnični podatki
Zaslon
• 64-barvni zaslon TFT
Splošne funkcije telefona
• Dvojni način identifikacije imena in številke
klicatelja
• Konferenčni klic in glasovna pošta
• Notranja telefonska zveza
• Najdaljši čas pogovora: 22 ur
Seznam v imeniku, Seznam za ponovno
izbiranje in Dnevnik klicev
• Seznam v imeniku z 200 vnosi za
stacionarni telefon, 500 vnosi za mobilni
telefon 1 in 500 vnosi za mobilni telefon 2.
• Seznam ponovnih klicev z 20 vnosi
• Dnevnik klicev s 50 vnosi
Baterija
• Ni-MH AAA 1,2 V 750 mAh
Napajalni adapter
Podstavek
• SSW-2207XX, vhod: 230 V, 50 Hz 0,2 A,
izhod: 5,5 V 1,5 A
Polnilnik
• SSW-2095XX-1, vhod: 100–240 V, 50–60
Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600 mA
Poraba energije
• Poraba energije v stanju pripravljenosti:
približno 1,2 W
Teža in dimenzije
• Slušalka: 117,4 g
• 167,5 x 49,3 x 27 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 376,2 g
• 57,3 x 243,5 x 109,7 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 56,8 g
• 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (V x Š x G)
Temperaturni razpon
• Delovanje: 0 °C do +35 °C (32 °F do 95
°F)
• Shranjevanje: -20 °C do +45 °C (-4 °F do
113 °F)
Relativna vlažnost
• Delovanje: do 90 % pri 40 °C
• Shranjevanje: do 95 % pri 40 °C
56
SL
20Obvestilo
Izjava o skladnosti
Philips Consumer Lifestyle, Accessories, izjavlja,
da je SE888 v skladu z bistvenimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/
ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem
mestu www.p4c.philips.com.
Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan
v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o
radijski in telekomunikacijski terminalski opremi
(R&TTE). Skladno s to direktivo se lahko izdelek
uporablja v naslednjih državah:
Skladnost s standardom GAP
Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke
in osnovne enote DECT™ GAP skladne z
osnovnim standardom delovanja, ne glede
na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota
sta skladni s standardom GAP, kar pomeni,
da zagotavljata osnovne funkcije: registracija
slušalke, prevzemanje linije, klicanje in
sprejemanje klica. Napredne funkcije morda
ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati
z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to
slušalko registrirati in uporabljati z osnovno
enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s
standardom GAP, najprej sledite postopku,
opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato
pa sledite postopku za registracijo slušalke,
opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati
slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti,
naj bo osnovna enota v načinu za registracijo,
nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih
proizvajalca slušalke.
Skladnost s standardi EMF
Družba Koninklijke Philips Electronics N.V.
izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov,
ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati
oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.
Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips
je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in
varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje
vseh zakonskih zahtev in standardov za
elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave
izdelka.
Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki
ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja,
da so njeni izdelki glede na razpoložljive
znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v
skladu z navodili in na predviden način.
Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju
mednarodnih standardov za elektromagnetna
polja in varnostnih standardov, kar družbi
omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije
za zgodnjo integracijo izdelkov.
Odlaganje izrabljenih izdelkov
in baterij
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.
Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka,
je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/
ES. Poizvedite, kako je na vašem območju
SL
57
organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi.
Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne
gospodinjske odpadke.
Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga
preprečiti morebitne negativne posledice za
okolje in zdravje ljudi.
Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski
direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega
zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna
odstranitev pomaga preprečiti morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je
bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev
in reciklažo namenjen finančni prispevek.
Okoljske informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili
smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti
na tri materiale: karton (škatla), polistirenska
pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke,
zaščitna penasta folija.)
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi
specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne
predpise o odlaganju embalažnega materiala,
izpraznjenih baterij in stare opreme.
Blagovne znamke
Blagovne znamke so last družbe Koninklijke
Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.
Besedna oznaka Bluetooth in logotipi so v lasti
podjetja Bluetooth SIG, Inc. Vsaka uporaba s
strani podjetja Koninklijke Philips Electronics
N.V. je urejena z licenčnim dogovorom.
58
SL
iPhone je blagovna znamka podjetja Apple Inc.,
registrirana v ZDA in drugih državah.
21Pogosta
vprašanja
Na zaslonu ni črtic za signal.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Če se na zaslonu slušalke prikaže [Odjava],
slušalko postavite na osnovno enoto, da se
prikažejo črtice za signal.
Nasvet
•• Za informacije si oglejte “Registracija slušalk” v razdelku
Storitve.
Ne morem polniti mobilnega telefona.
•• Preverite, ali je kabel USB ali mikro USB
za polnjenje telefona iPhone pravilno
priključen. SE888 podpira predvsem
polnjenje enega mobilnega telefona. Če
sta na napravo SE888 priključena dva
mobilna telefona in je skupno polnjenje
baterije preseženo, se izpiše sporočilo.
V tem primeru mora enega od mobilnih
telefonov izključiti s polnjenja.
•• Če mobilnega telefona še vedno ne
morete polniti, čeprav ste odstranili enega
od mobilnih telefonov, s polnilnika izključite
vse mobilne telefone. Na napravo SE888
priključite samo en mobilni telefon in ga
ponovno začnite polniti.
•• Naprava SE888 podpira predvsem
polnjenje telefona iPhone in mobilnih
telefonov, ki so v skladu s harmoniziranim
standardom EU za polnjenje mobilnih
telefonov. Če mobilnega telefona ne
morete polniti z napravo SE888, to
pomeni, da mobilni telefon ne podpira
harmoniziranega standarda EU.
•• Seznam mobilnih telefonov, ki jih lahko
polnite z napravo SE888, lahko najdete v
dokumentu Charging compatibility list
for SE888.pdf, ki je shranjen na plošči
CD-ROM in na voljo na spletnem mestu
http://www.philips.com/support
•• Preverite in nadgradite različico
programske opreme mobilnega telefona ali
telefona iPhone.
Naprave SE888 ne morem združiti z mobilnim
telefonom in ne morem sinhronizirati imenika
ali dnevnika klicev.
•• Seznam mobilnih telefonov, ki so združljivi z
napravo SE888, lahko najdete v dokumentu
Bluetooth compatibility list for SE888.
pdf, ki je shranjen na plošči CD-ROM in
na voljo na spletnem mestu http://www.
philips.com/support
•• Če je seznam naprav Bluetooth poln,
odstranite ime mobilnega telefona ali
računalnika, da se združevanje lahko začne.
•• Če ime SE888 obstaja v mobilnem
telefonu, ga morate odstraniti iz mobilnega
telefona. Nato lahko ponovno izvedete
združevanje.
•• Preverite in nadgradite različico
programske opreme mobilnega telefona ali
telefona iPhone.
Mobilni telefon ali telefon iPhone ponovno
samodejno ne vzpostavi povezave z napravo
SE888.
•• Seznam mobilnih telefonov, ki so združljivi z
napravo SE888, lahko najdete v dokumentu
Bluetooth compatibility list for SE888.
pdf, ki je shranjen na plošči CD-ROM in
na voljo na spletnem mestu http://www.
philips.com/support
•• Preverite in nadgradite različico
programske opreme mobilnega telefona ali
telefona iPhone.
Računalnika ne morem združiti z napravo
SE888.
Računalniška programska oprema podpira samo
naprave Bluetooth z gonilnikom protokola
Bluetooth, ki je naveden spodaj. Preverite
napravo Bluetooth in jo po potrebi zamenjajte.
• Skladno s skladom Microsoft
• Sklad Broadcom V 5.1.0.1700, V
5.1.0.2100 in 5.1.0.3500 za prodajo
SL
59
Računalnika še vedno ne morem združiti z
napravo SE888, čeprav sem zamenjal napravo
Bluetooth.
Onemogočite notranjo napravo Bluetooth
računalnika. Informacije si oglejte v
uporabniškem priročniku računalnika. Nato
namestite zunanjo napravo Bluetooth, ki
podpira protokol gonilnika Bluetooth, ki je
naveden zgoraj.
V imeniku so prikazani neznano besedilo ali
znaki.
Naprava SE888 prepozna besedilo in simbole, ki
so navedeni v delu “Besedilo in številke”. Če so
neznano besedilo ali znaki še vedno prikazani,
vam priporočamo, da jih spremenite v angleško
besedilo.
Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe
registrirati v osnovni enoti?
Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite
neuporabljene slušalke in poskusite znova.
Ni znaka centrale
•• Preverite priključke telefona.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
Ne morem spremeniti nastavitev glasovne
pošte.
Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik
storitev in ne telefon. Če želite spremeniti
nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.
Slušalka na polnilniku se ne polni.
•• Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
•• Preverite, da je slušalka pravilno položena
na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže
ikona za baterijo.
•• Preverite, da je nastavitev potrditvenega
tona vklopljena. Če je slušalka pravilno
nameščena na polnilnik, slišite potrditveni
zvok.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
•• Baterije so okvarjene. Kupite nove.
Ni prikaza
•• Poskrbite, da so baterije napolnjene.
•• Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je
telefon priključen.
Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)
60
SL
••
Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Telefon motijo bližnje električne naprave.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
•• Telefon je v prostoru z debelimi zidovi.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
Slušalka ne zvoni.
Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja
slušalke.
ID klicatelja se ne prikaže.
•• Storitev ni aktivirana. Preverite pri
ponudniku storitev.
•• Informacije o klicatelju so prikrite ali niso
na voljo.
Opomba
•• Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje
slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno
minuto.
0168
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
IFU_SE888_SL_V2.0
WK12245
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement