Philips CD6551B/53 User manual

Philips CD6551B/53 User manual
Registrirajte izdelek in poiščite podporo na:
www.philips.com/welcome
CD655
SI Telefonska tajnica
! Opozorilo
Uporabljajte le akumulatorske baterije.
Slušalko pred uporabo polnite 24 ur.
Kazalo vsebine
1
Pomembno
1.1
Potrebno električno napajanje 3
3
1.2
Podatki o varnosti
3
1.3
Ustreznost
4
1.4
Uporaba ustreznosti standarda
GAP
4
1.5
Recikliranje in odstranitev
1.6
Električna, magnetna in
elektromagnetna polja (“EMF”) 5
2
Vaš telefon
4
6
5
Dodatne možnosti uporabe
vašega telefona
19
5.1
Vključitev/Izključitev slušalke
19
5.2
Zaklepanje/Odklepanje
tipkovnice
19
5.3
Vnos besedila ali številk
19
5.4
Potekajoči klic
20
5.5
Klic na čakanju
21
5.6
Identifikacija kličočega (CLI)
21
5.7
Uporaba Imenika
21
5.8
Uporaba Seznama zadnjih
klicanih številk
23
2.1
Kaj je v paketu
6
2.2
Pregled vašega telefona
7
5.9
Uporaba dnevnika klicev
24
2.3
Ikone na zaslonu
9
5.10
Uporaba Interkoma
25
2.4
Menijske ikone
9
5.11
Pozivanje
27
2.5
Pregled bazne postaje
10
6
Osebne nastavitve
28
3
Začetek
11
6.1
Spreminjanje Imena slušalke
28
3.1
Povezava bazne postaje
11
6.2
Toni slušalke
28
3.2
Namestitev bazne postaje na
steno
11
6.3
Spreminjanje jezika zaslona
29
6.4
Nastavi ozadje
29
3.3
Namestitev telefona
12
3.4
Način dobrodošli
13
3.5
Struktura menija
14
4
Uporaba telefona
17
4.1
Klicanje
17
6.5
Nastavi barvno temo
29
6.6
Nastavi kontrast
29
6.7
Nastavi čas osvetlitve
29
6.8
Vključi/Izključi samodejno
prekinitev
30
4.2
Odgovor klica
17
7
Nastavitve ure in alarma
31
4.3
Zaključek klica
18
7.1
Nastavitev datuma in časa
31
Kazalo vsebine
1
7.2
Nastavite format datuma/časa 31
10
Sporočila
7.3
Nastavitev alarma
32
10.1
Napiši in pošlji novo sporočilo 42
7.4
Nastavitev tona alarma
32
10.2
Ogled sporočil v mapi Prejeto 43
8
Napredne nastavitve
33
10.3
Shrani sporočilo v mapo
Osnutki
45
8.1
Preprosti klic
33
10.4
Nastavitve sporočil
46
8.2
Vključi/izključi način
konference
33
11
8.3
Omejitev klica
33
Telefonska elektronska
tajnica (TET)
48
8.4
Vključi/izključi način XHD
zvok
11.1
Predvajaj
48
34
11.2
Izbriši vsa sporočila
49
8.5
Spremeni glavni PIN
34
11.3
Nastavitev Načina odgovora
49
8.6
Registracija
35
11.4
Osebno izhodno sporočilo
50
8.7
Odjavi slušalko
36
11.5
8.8
Izbira države
36
Vključitev/Izključitev tajnice s
pomočjo slušalke
50
8.9
Ponastavitev
36
8.10
Privzete nastavitve
36
8.11
Nastavi Sam. predpona
37
8.12
Spremeni Čas ponovnega klica 38
8.13
Spremenite Način klicanja
(odvisno od države)
38
8.14
Nastavi prvo zvonjenje
38
9
Omrežne storitve
39
9.1
Posredovanje
39
9.2
Glasovna pošta
40
9.3
Povratni klic
40
9.4
Prekliči povratni klic
40
9.5
Skrij številko
41
2
42
11.6
Nastavitve elektronske tajnice 51
11.7
Filtriranje klicev
52
12
Tehnični podatki
54
13
Pogosta vprašanja
55
14
Kazalo
58
Kazalo vsebine
1
Pomembno
Vzemite si čas in pred uporabo telefona
preberite priročnik za uporabnika. V
priročniku so pomembne informacije in
opombe v zvezi s telefonom.
1.1
Potrebno električno napajanje
• Ta izdelek zahteva električno napajanje
220-240 voltov AC. V primeru izpada
električnega napajanja, se komunikacija
prekine.
• Električno omrežje je označeno kot
nevarno. Edini način za ustavitev
električnega napajanja, je izključitev
električnega napajanja iz električne
vtičnice. Zagotovite, da bo električna
vtičnica zmeraj dostopna.
• Napetost električnega toka v omrežju
je določena kot TNV-3
(Telecommunication Network
Voltages), v skladu s standardom EN
60-950.
! Opozorilo
Preprečite poškodbe ali nepravilno
delovanje:
• Preprečite stik polnilnih stikov baterije
s kovinskimi predmeti.
• Ne odpirajte, saj se lahko izpostavite
visokim napetostim električnega toka.
• Ni dovoljeno uporabiti drugih
baterijskih vložkov kot tistih, ki so
priloženi, ali tistih, ki jih priporoča
podjetje Philips: nevarnost eksplozije.
• Vedno uporabljajte kable dostavljene z
izdelkom.
Pomembno
1.2
Podatki o varnosti
• Vključitev prostoročnega telefoniranja
lahko povzroči nenadno visoko
zvišanje glasnosti ušesne slušalke:
slušalke ne držite preblizu ušesu.
• Ta oprema ni prilagojena za izvajanje
klicev v sili v primeru izpada električne
energije. Za izvajanje klicev v sili
morate poskrbeti za alternativo.
• Ne izpostavljajte telefona prekomerni
vročini povzročeni zaradi segrevanja
izdelka ali neposredne sončne
svetlobe.
• Varujte telefon pred padci ali
padajočimi predmeti.
• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki
vsebujejo alkohol, amoniak, bencin, ali
jedke snovi, saj lahko poškodujete
napravo.
• Ne uporabljajte naprave, če obstaja
nevarnost eksplozije.
• Ne polagajte manjših kovinskih
predmetov v stik z napravo.
Nevarnost oslabitve avdio kakovosti in
poškodbe izdelka.
• Preprečite stik polnilnika s tekočinami.
• Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko
povzročijo motnje.
O delovanju in temperaturah hrambe:
• Uporabljajte telefon v prostoru s
temperaturo zmeraj med 0 in 35°C
(32 do 95°F).
• Telefon hranite na temperaturi med 20 in 45°C (-4 do 113°F).
• Življenjska doba baterij se lahko
skrajša na nizkih temperaturah.
3
1.3
Ustreznost
Mi, Philips, izjavljamo, da je ta izdelek v
skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi predpisi Direktive 1999/5/EC.
Ta izdelek je lahko povezan le z analognimi
telefonskimi linijami držav, ki so navedene
na embalaži.
Izjavo o ustreznosti najdete na spletni
strani www.p4c.philips.com.
1.4
Uporaba ustreznosti
standarda GAP
Standard GAP zagotavlja, da so slušalke
DECTTM GAP in bazne postaje združljive
z minimalnim standartom v zvezi z
obratovanjem, in sicer na vseh trgih.
Slušalka in bazna postaja GAP sta
združljivi, kar pomeni, da so minimalne
zajamčene funkcije: prijava slušalke,
prevzem linije, prejem klica in klicanje.
Napredne funkcije niso na voljo, če z
bazno postajo uporabljate slušalko, ki ni
CD650/655.
Če želite registrirati in uporabljati
slušalko CD650/655 s standardno bazno
postajo GAP druge izdelave, najprej
upoštevajte navodila, kot jih je pripravil
izdelovalec, nato upoštevajte navodila na
stran 35.
Za registracijo slušalke, ki ni iste izdelave
kot bazna postaja CD650/655, preklopite
bazno postajo v način prijave (stran 35) in
sledite navodilom v priročniku, kot ga je
pripravil izdelovalec.
1.5
Recikliranje in odstranitev
Navodila za odlaganje baterij:
Baterij ni dovoljeno zavreči
med gospodinjske odpadke.
Podatki o embalaži:
Philips embalažo označuje s
standardnimi simboli, ki
spodbujajo recikliranje in pravilno
odlaganje morebitnih odpadkov.
Podjetje je nakazalo finančni
prispevek lokalnemu združenju za
zbiranje in recikliranje.
Označen embalažni material je
možno reciklirati.
1.6
1.
2.
3.
4
Električna, magnetna in
elektromagnetna polja
(“EMF”)
Philips Royal Electronics proizvaja in
prodaja številne izdelke za končne
uporabnike, ki imajo, kot vsaka
elektronska naprava, sposobnost
oddajati in sprejemati
elektromagnetne signale.
Eden izmed glavnih poslovnih
principov Philipsa je upoštevanje
vseh potrebnih varnostnih in
zdravstvenih ukrepov pri naših
izdelkih, ki so v skladu z vsemi
relevantnimi pravnimi zahtevami in
so daleč pod zahtevanimi EMF
standardi, ki veljajo, ko so izdelki
narejeni.
Philips je predan razvijanju,
izdelovanju in prodajanju izdelkov, ki
niso škodljivi za zdravje.
Pomembno
4.
5.
Philips zagotavlja, da so vsi izdelki, če
jih uporabljate pravilno, varni za
uporabo, glede na vse znanstvene
podatke, ki so na voljo sedaj.
Philips ima aktivno vlogo pri
razvijanju mednarodnih standardov
za varnost in EMF, kar Philipsu
omogoča že vnaprej predvideti
razvoj standardizacije in jo zgodaj
vpeljati v svoje izdelke.
Pomembno
5
2
Vaš telefon
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte svoj
izdelek na www.philips.com/welcome.
2.1
Kaj je v paketu
Slušalka
Bazna postaja
Pokrov baterij
2 AAA akumulatorska
baterijska vložka
Električno
napajanje
Linijska vrvica*
Navodila za uporabo
Garancija
Hitri vodič
Opomba
*Linijski adapter v paketu morda ni povezan na linijski kabel. V tem primeru, morate
priključiti linijski adapter najprej na linijsko vrvico, preden adapter priključite v zidno
vtičnico.
V paketih z več slušalkami, boste imeli eno ali več dodatnih slušalk, polnilnike z enotami
električnega napajanja in dodatne baterije za polnjenje.
6
Vaš telefon
2.2
Pregled vašega telefona
A Ušesna slušalka
B LED dogodka
Utripa ob novem neodgovorjenem klicu,
sporočilu ali glasovni pošti oz. sporočilu
na tajnici.
Opomba
Če niste naročeni na storitev identifikacija
kličočega, boste prejeli le opozorilo za
novo sporočilo, posneto na tajnici. LED
dogodka, torej, ne utripa ob novem klicu,
sporočilu ali glasovni pošti.
C Zaslon
Glejte stran 9 pregled ikon na zaslonu.
D Leva mehka tipka m
Izberite prikazano funkcijo na zaslonu
slušalke, neposredno zgoraj.
Med klicem: zaženite drugi klic, glejte
imenik, prenesite klic ali vključite/
Vaš telefon
izključite zvočni način XHD.
Vključi se osvetlitev.
E Desna mehka tipka >
Izberite prikazano funkcijo na zaslonu
slušalke, neposredno zgoraj.
Vključi se osvetlitev.
F Krmilne tipke :
V načinu mirovanja: Pomaknite gor za
dostop do dnevnika klicev in navzdol za
dostop do imenika.
Med klicem: Pomaknite gor/dol za
zvišanje ali znižanje glasnosti ušesne
slušalke in zvočnika.
V načinu mirovanja: Pomaknite gor/dol za
pomik na predhodni znak ali naslednji znak.
V drugih načinih: Pomaknite gor/dol po
menijskem seznamu ali za pomik na
predhodni oz. naslednji zapis v imeniku,
seznamu za ponovno klicanje ali dnevniku
klicev.
G Tipke za pogovor r
V načinu mirovanja: Sprejmite dohodni
zunanji ali interni klic.
Med klicem: Vključite funkcijo ponovnega
klica.
V drugih načinih: Kličite izbrano številko iz
imenika, seznama klicev ali dnevnika klicev.
H Tipka za prekinitev e
V načinu mirovanja: Dolg pritisk za vklop/
izklop slušalke.
Med klicem: Odložite klic.
V drugih načinih: Vrnitev v način
mirovanja.
I
Menijska tipka M
V načinu mirovanja: Pojdite v glavni meni.
J
Tipka za zvočnik v
V načinu mirovanja: Vključite zvočnik in
kličite številko. V prostoročnem načinu
odgovori na dohodni klic.
Med klicem: Preklopite zvočnik vklop/izkop.
7
K Tipka za ponovitev klica a
V načinu mirovanja: Dostopite do
seznama za ponovno klicanje.
L Tipka za blokado tipkovnice *
V načinu mirovanja: Vnesite *. Dolg
pritiskza blokado/deblokado tipkovnice.
Med klicem: Vnesite *.
M Tipka vklop/izklop zvonjenja &
Tipka za premor #
V načinu mirovanja: Vnesite #. Pritisnite za
dalj časa, da vključite/izključite zvonjenje.
Med klicem: Vnesite #.
Med predklicanjem: Dolg pritisk za vnos
premora, označenega “P”.
V načinu urejanja: Dolg pritisk za preklop
med velikimi in malimi črkami.
8
N Tipka za izklop mikrofona b
Med klicem: Nastavite izključite/vključite
mikrofon slušalke.
O Tipka za prenos klica in tipka za
interkom/konferenco c
V načinu mirovanja: Zaženite notranji klic.
Med slušalko: Zadržite linijo in pozovite
drugo slušalko. Dolg pritisk za zagon
konferenčnega klica med notranjimi in
zunanjimi klici.
P Mikrofon
Q Zvočnik
R Vratca za baterijske vložke
Nevarnost
Vključitev prostoročnega telefoniranja bi
lahko povzročilo nenadno visoko zvišanje
glasnosti ušesne slušalke. Zagotovite, da
slušalka ni preblizu vašega ušesa.
Vaš telefon
2.3
Ikone na zaslonu
Označi, da je baterija
napolnjena. Ikona utripa med
polnjenjem in ko je stanje
baterije nizko.
Označi, da je baterija
napolnjena.
Označi, da je zunanji klic
povezan ali zadržan. Ikona
utrip med prejemom
dohodnega klica.
Označi, da je v mapi Prejeto
sporočilo. Ikona utripa ob
novi glasovni pošti ali
neprebranih sporočilih.
Označi, da so zapisi v
dnevniku klicev ali ob vstopu
v dnevnik klicev. Ikona
utripa, če so trije novi
zgrešeni klici.
Se izpiše, ko se vključi
budilka.
Se izpiše, ko je vključen
zvočnik.
Se izpiše, ko je izključeno
zvonjenje.
Označi, da je vključena
tajnica. Ikona utripa, ko je
pomnilnik tajnice za
sporočila poln.
Vaš telefon
Nakazuje, da je slušalka
registrirana in v dometu
bazne postaje.
Ikona utripa, ko je slušalka
izven dometa ali išče bazno
postajo.
2.4
Menijske ikone
Imenik
Osebne nastavitve
Ura & alarm
Dodatne nastavitve
Omrežna storitev
Sporočila
Tajnica
9
2.5
Pregled bazne postaje
A Števec sporočil
Utripa: Označi število novih sporočil.
Sveti: Označi število starih sporočil.
Utripata 2 letvi: Označi, da je pomnilnik
poln.
Označi raven glasnosti (L0 - L5), če
pritisnete V.
Označi trenutno številko predvajanega
sporočila.
B Tipka za vklop/izklop o
V načinu mirovanja, k ratek pritisk za
preklopom na vklop/izklop tajnice.
C Tipke za glasnost V
Povečaj/zmanjšaj glasnost zvočnika med
predvajanjem sporočila.
Na voljo je 5 ravni glasnosti.
Pregled klicev se vključi, če ni izključena
glasnost zvočnika.
D Tipka za izbris x
Izbriše trenutno sporočilo med
predvajanjem sporočila.
Dolg pritisk za izbris vseh sporočil, ko je
tajnica v načinu mirovanja (neprebrana
sporočila se ne izbrišejo).
10
E
Predhodno sporočilo/
Tipka za ponovno predvajanje
sporočila
Vrne se na predhodno sporočilo, če jo
pritisnete dvakrat med predvajanjem
sporočila.
Ponovno predvaja trenutno sporočilo, če
jo pritisnete enkrat med predvajanja
sporočila.
F Tipka za predvajanje/
zaustavitev P
Predvajaj telefonska sporočila (prvo
zapisano bo prvo predvajano).
Ustavi predvajanje sporočil.
G Tipke za naslednje sporočilo
R
Preklopi na naslednje sporočilo med
predvajanjem sporočila.
H Tipka za pozivanje C
Pozove slušalko.
Pritisnite za dalj časa, da začnete postopek
registracije.
Vaš telefon
3
Začetek
3.1
Povezava bazne postaje
1 Namestite bazno postajo na
2
osrednje mesto v bližino telefonske
in električne vtičnice.
Povežite linijsko vrvico in kabel
električnega napajanja z ustreznimi
konektorji na dnu bazne postaje, kot
kaže slika.
! Opozorilo
Pazite, da bazne postaje ne boste postavili
v bližino večjih kovinskih predmetov, kot
so na primer registrature, radiatorji ali
električne naprave. To lahko vpliva na
domet in kakovost zvoka. Stavbe z
debelimi zidovi lahko negativno vplivajo
na prenos signalov v in iz bazne postaje.
! Opozorilo
Bazna postaja nima stikala za VKLOP/
IZKLOP. Deluje, ko je priključen linijski
adapter in je povezan z električno
vtičnico. Edini način za ustavitev
električnega napajanja enote, je izključitev
električnega adapterja iz električne
vtičnice. Zaradi tega zagotovite, da bo
električna vtičnica zmeraj dostopna.
Adapter električnega napajanja in
telefonska linijska vrvica morata biti
pravilno povezana, saj lahko nepravilna
povezava poškoduje enoto.
Obvezno uporabite priloženo telefonsko
vrvico. Drugače morda ne boste prejeli
klicnega signala.
3.2
3 Povežite drugi del linijske vrvice v
telefonsko vtičnico in kabla
električnega napajanja v ustrezno
električno vtičnico.
Opomba
Linijski adapter morda ni priključen na
linijsko vrvico. V tem primeru, morate
priključiti linijski adapter najprej na
linijsko vrvico, preden adapter priključite
v zidno vtičnico.
Začetek
Namestitev bazne postaje na
steno
Baza je zasnovana tako, da jo lahko
namestite na steno. Za namestitev baze
na steno sledite navodilom spodaj.
!
Opozorilo
Ne priporočamo drugih načinov
nameščanja na steno, saj lahko
poškodujejo izdelek.
11
1 Odstranite konzolo s hrbtne strani
bazne postaje.
2 Obrnite ogrodje na glavno in ga
vstavite nazaj v zadnji del bazne
postaje.
5 Potisnite bazo dol na mesto.
3.3
Namestitev telefona
Pred uporabo slušalke, morate vstaviti
baterije in jih popolnoma napolniti.
3.3.1 Vstavljanje baterij
! Opozorilo
3 Vstavite vijake (niso priloženi) v
steno.
Zmeraj uporabite AAA baterije za
polnjenje dostavljene z vašo enoto.
Obstaja nevarnost izteka baterij, če
uporabite alkalne ali druge vrste baterij.
1 Odprite pokrov baterij.
2 Namestite baterije v skladu s
prikazano polarnostjo in ponovno
zaprite pokrov.
4 Namestitvene odprtine na zadnjem
delu baze poravnajte z vijaki na steni.
12
Začetek
3.3.2 Polnjenje baterij
! Opozorilo
Slušalko morate pred prvo uporabo
polniti vsaj 24 ur.
Ko se raven baterijskega vložka zniža,
ustrezno tipalo opozori z vklopom zvočnega
signala in utripanjem ikone za baterijski
vložek.
Če je raven baterijskega vložka prenizka,
se telefon samodejno izključi; aktivnosti v
teku se ne shranijo.
1 Namestite slušalko na polnilne vilice na
bazni postaji. Če namestite slušalko
pravilno, se vključi melodija.
na zaslonu med
2 Ikona baterije
polnjenjem utripa.
po zaključenem
3 Ikona baterije
polnjenju neprekinjeno sveti.
Opomba
Optimalna življenjska doba baterije je
dosežena po 3 ciklusih popolnega
polnjenja (več kot 15 ur) in popolne
izpraznitve, ter omogoča 12 ur
pogovorov in 150 ur v stanju
pripravljenosti.
3.4
Način dobrodošli
Opomba
Zaslon DOBRODOŠLI se ne izpiše v vseh
državah. V tem primeru izbira nastavitev
države/ponudnika/jezika ni potrebna.
V primeru, ko se zaslon DOBRODOŠLI
izpiše na zaslonu, ga je treba konfigurirati
za državo uporabe, in sicer pred prvo
uporabo slušalko.
Začetek
Potem ko slušalko nekaj minut polnite, se
na zaslonu v različnih jezikih izpiše beseda
DOBRODOŠLI. Za konfiguracijo telefona
sledite naslednjim korakom:
1 Pomaknite : na besedo
DOBRODOŠLI v izbranem jeziku in
pritisnite mIZBERI za potrditev
izbire.
2 Pomaknite : na izbrano državo.
3 Pritisnite mIZBERI za potrditev
izbire.
4 Pomaknite : na operaterja (po
potrebi).
5 Ponovno pritisnite mIZBERI za
potrditev izbire.
• Privzete linijske nastavitve in meni
jezik izbrane države se samodejno
konfigurirajo.
• Nastavitev datuma/časa, glejte g
Nastavitev datuma in časa na
strani 31.
Vaš telefon je sedaj pripravljen za
uporabo.
Opomba
Še zmeraj lahko izvajate odhodne klice ali
sprejemate dohodne klice, brez
predhodne določitve države. Po klicu se
ponovno izpiše način dobrodošlice.
Namig
Po prvi konfiguraciji lahko kadarkoli
spremenite vašo nastavitev države. (glejte
“Izbira države” v poglavju 8,8)
Čev roku 15 sekund ni pritisnjena nobena
tipka, se slušalka samodejno povrne v
način mirovanja. V način mirovanja se
samodejno povrne tudi, ko slušalko
položite nazaj na bazno postajo.
13
3.5
Struktura menija
Spodnja preglednica prikazuje razporeditev menija vašega telefona. V načinu mirovanja
pritisnite M za vstop v glavni meni. S krmilnimi tipkami : se pomikajte v menijih in
pritisnite levo mehko tipko m za vstop v možnost.
IMENIK
NOV VNOS
SEZNAM KLICEV
UREDITE VNOS
IZBERITE TON
IZBRIŠI
IZBRIŠI VSE
DIR. POMN.
TIPKA 1
...
TIPKA 9
OSEBNE NAST.
IME SLUŠ.
TON SLUŠ.
JEZIK
GLASNOST
MEL. ZVONJ.
Seznam melodij
ZVOK TIPK
VKL/IZKLJUČEN
Seznam jezikov
OZADJE
URA & ALARM
BARVNA TEMA
BARVA 1/BARVA 2/BARVA 3/BARVA 4
KONTRAST
NIVO 1/2/3/4/5
OSVETLITEV
20 S/40 S/60 S
SAM. PREKINI
VKL/IZKLJUČEN
DATUM/ČAS
NAST. FORMATA
14
NASTAVIT. ČASA
12 URNO/24 URNO
NASTAVIT. DATUMA
DD/MM / MM/DD
ALARM
IZKLJUČEN/VKLJ. ENKRAT/VKLJ. DNEVNO
ZVOK ALARMA
MELODIJA 1/MELODIJA 2/MELODIJA 3
Začetek
DODAT. NAST.
PREPROSTI KLIC
NAČIN
VKL/IZKLJUČEN
ŠTEVILKA
KONFERENCA
VKL/IZKLJUČEN
OMEJ. KLICA
NAČIN
VKL/IZKLJUČEN
ŠTEVILKA
ŠTEVILKA 1/ŠTEVILKA 2/
ŠTEVILKA 3/ŠTEVILKA 4
XHD ZVOK
VKL/IZKLJUČEN
SPREMENI PIN
REGISTER
ODJAVA
DRŽAVA
PONASTAVI
SAM. PREDPONA
ZAZNAJ ŠT.
PREDPONA
INTERNETNE STOR.
Začetek
ČAS PONOV KLICA
KRATKI/SREDNJI/DOLGI
NAČIN KLICA
TONSKO/PULZNO
PRVO ZVONJENJE
VKL/IZKLJUČEN
POSREDOVANJE
VKLJUČI/IZKLJUČI/SPREMENI
KODO
POSR. ZASED.
VKLJUČI/IZKLJUČI/SPREMENI
KODO
POSREDUJ NEODG.
VKLJUČI/IZKLJUČI/SPREMENI
KODO
GLAS. POŠTA/GLAS. POŠTA 2
KLIČI/NASTAVITVE
INFO 1/INFO 2
KLIČI/NASTAVITVE
POVR. KLIC
KLIČI/NASTAVITVE
PREK. POVR. KLIC
KLIČI/NASTAVITVE
SKRIJ ŠT.
VKLJUČI/NASTAVITVE
15
SPOROČILA
NAPIŠI SMS
SPREJETO
ODGOVORI
POSREDUJE
SHRANI ŠTEVILKO
ZBRIŠI
IZBRIŠI VSE
OSNUTEK
UREDI
POŠLJI
ZBRIŠI
IZBRIŠI VSE
NAST.
ODZIVNIK
PREDVAJAJ
SPREJEM SPOR.
VKL/IZKLJUČEN
SMS CENTER
SMS CENTER 1/SMS CENTER
2/SMS CENTER 3
NAST. CENTER
SMS CENTER 1/SMS CENTER
2/SMS CENTER 3
Med predvajanjem
PONOVI PREDV./
PREDHODNI/NASLEDNJI/
ZBRIŠI
IZBRIŠI VSE
ODZ. VKL/IZK
SNEMANJE OGM
ODG. IN SNEM.
SAMO ODG.
NAČIN ODG.
PREDVAJAJ/SNEMANJE
OGM/ZBRIŠI
PREDVAJAJ/SNEMANJE
OGM/ZBRIŠI
ODG. IN SNEM.
SAMO ODG.
NASTAVITVE
ZAMIK ZVON.
DALJ. DOSTOP
16
3 ZVONJENJA/4 ZVONJENJA/
5 ZVONJENJA/6 ZVONJENJA/
7 ZVONJENJA/8 ZVONJENJA/
EKONOM.
VKLJUČI/IZKLJUČI
HS PREGLED
VKL/IZKLJUČEN
GLAS. JEZIK
Seznam jezikov
Začetek
4
Uporaba telefona
4.1
Klicanje
4.1.4
Klicanje iz dnevnika klicev
1 Pritisnite u v načinu mirovanja.
2 Pomaknite : na SEZNAM KLICEV,
SPOROČILA ali ODZIVNIK in
pritisnite mIZBERI za vstop v
ustrezne podmenije.
4.1.1 Predhodno izbiranje
1 Izberite številko (največ 24 številk)
2 Pritisnite tipko r ali v.
• Klic je sprožen.
Namig
Za več informacij lahko pred izbrano
številko vnesite številko predpone glejte
“Nastavi Sam. predpona” na strani 37.
4.1.2
Neposredno klicanje
1 Pritisnite tipko r ali v za
prevzem linije.
2 Izberite številko.
• Klic je sprožen.
4.1.3
1
2
3
Klicanje s seznama zadnjih
klicanih številk
V načinu mirovanja pritisnite tipko
a.
Pomaknite : na vnos v seznamu za
ponovno klicanje.
Pritisnite tipko r ali v.
• Klic je sprožen.
Namig
Slušalka shrani zadnjih 20 klicanih številk.
Zadnja klicana številka se bo na seznamu
pojavila kot prva. Če se klicana številka
ujema z vnosom v imeniku, bo namesto
številke prikazano ime.
Uporaba telefona
3 Pomaknite : na vnos.
4 Pritisnite tipko r ali v.
• Klic je sprožen.
Opomba
Naročite storitev identifikacije kličočega
(CLI), če želite videti številko kličočega ali
ime v dnevniku klicev (glejte “Dostop do
dnevnika klicev” na strani 24).
4.1.5
Klicanje iz imenika
1 Pritisnite d v načinu mirovanja.
2 Pomaknite : na vnos v imenik.
3 Pritisnite tipko r ali v.
• Klic je sprožen.
Namig
Namesto pomikanja : lahko za brskanje
v imeniku pritisnete številčno tipko, ki
ustreza prvi črki iskanega vnosa. Na
primer, s pritiskom tipke 2 prikažete
vnose, ki se pričnejo z A. Ponovno
pritisnite 2 in prikazali se bodo vnosi,
ki se pričnejo z B, itd...
4.2
Odgovor klica
Ko telefon zazvoni, pritisnite r tipko.
• Klic je vpeljan.
Opomba
Dohodni klic ima prednost pred drugimi
dogodki. V primeru dohodnega klica, se
prekinejo ostali postopki, kot na primer
nastavljanje telefona, meni navigacija itd.
17
Nevarnost
Če slušalka zvoni med dohodnim klicem,
je ne držite preblizu ušesa, saj lahko
glasnost zvonjenja poškoduje sluh.
4.2.1
Prostoročno sprejemanje
klicev
Ko telefon zazvoni, pritisnite v tipko.
• Vključi se zvočnik slušalke.
Nevarnost
Vključitev prostoročnega telefoniranja bi
lahko povzročilo nenadno visoko zvišanje
glasnosti ušesne slušalke. Zagotovite, da
slušalka ni preblizu vašega ušesa.
4.3
Zaključek klica
Da zaključite pogovor, pritisnite e
tipko.
Namig
Če je vključen način SAM. PREKINI (glejte
“Vključi/Izključi samodejno prekinitev” na
strani 30), lahko enostavno odložite
slušalko nazaj na bazno postajo, ko želite
končati klic. Ta funkcija je privzeto
vključena.
Opomba
Trajanje klica se izpiše na zaslonu slušalke
za približno 5 sekund.
18
Uporaba telefona
5
Dodatne možnosti
uporabe vašega
telefona
5.1
Vključitev/Izključitev slušalke
Pritisnite in več kot 3 sekunde zadržite
tipko e za vklop/izklop slušalke v načinu
mirovanja.
5.2
Zaklepanje/Odklepanje
tipkovnice
Pritisnite in držite * tipko 2 sekundo,
da v načinu mirovanja zaklenete/
odklenete tipkovnico.
5.3
Vnos besedila ali številk
Ko izberete polje, v katerega lahko
vnesete besedilo, lahko vnašate črke, ki
so natisnjene na tipkah, z enkratnim ali
ponavljajočim pritiskanjem ustrezne
tipke. Na primer, za vnos imena “PAUL”:
1 Enkrat pritisnite 7: P
2 Enkrat pritisnite 2: PA
3 Dvakrat pritisnite 8: PAU
4 Trikrat pritisnite 5: PAUL
Spodnja preglednica prikazuje
razporeditev črk med vnašanjem besedila
ali števil:
Dodatne možnosti uporabe vašega telefona
Tipke
Določene črke
1
presledek 1 @ _ # = < > ( )
&€£$¥[]{}¤§
2
abc2àäçåæ
3
def3èé∆Φ
4
ghi4ìΓ
5
jkl5Λ
6
mno6ñòö
7
pqrs7βΠΘΣ
8
tuv8ùü
9
wxyz9øΩΞΨ
0
.0,/:;"’!¡?¿*+-%\^~|
#
Za preklop med velikimi in
malimi črkami dlje pritiskajte.
*
*
Namig
Pritisnite >BACK za izbris zadnje
števke ali znaka.
19
5.4
Potekajoči klic
Med klicem imate na voljo različne
možnosti. Razpoložljive možnosti so:
Nastavitev glasnosti ušesne
slušalke
Med klicem pritisnite : za preklop z
načina GLASNOST 1 na GLASNOST 3.
5.4.5 Zaženite drugi klic (naročnina)
Med klicem pritisnite >MOŽNOS in
izberite SPR. 2. KLIC, tako zadržite
trenutni klic in zaženete drugi interni klic.
5.4.1
5.4.2 Nemo/Glasno mikrofon
Ko je mikrofon nastavljen na nemo, vas
sogovornik ne sliši.
1 Med klicem pritisnite b ali za
izklop mikrofona.
2 Pritisnite b za vklop mikrofona.
5.4.3
Vključitev/Izključitev
zvočniškega načina
Nevarnost
Vključitev prostoročnega telefoniranja bi
lahko povzročilo nenadno visoko zvišanje
glasnosti slušalke. Zagotovite, da slušalka
ni preblizu vašega ušesa.
1 Med klicem pritisnite v tipko,
da vključite zvočnike.
2 Ponovno pritisnite v tipko, da
se vrnete v običajen način.
5.4.6 Poglej v imenik
Med klicem pritisnite >MOŽNOS in
izberite IMENIK za dostop in pregled
vnosov v imenik.
5.4.7
Vključi/izključi način XHD
zvoka
Način XHD ZVOK je ekskluzivna funkcija
za vzpostavitev zvoka med telefonskim
pogovorom, ki je enak pogovoru v živo.
Ko je funkcija vključena, način XHD zvoka
prenese z veliko natančnostjo vsa čustva
klica, kot da bi korespondent govoril
poleg vas.
1 Med klicem pritisnite >MOŽNOS,
pomaknite : na XHD VKLOP in
pritisnite mIZBERI za vklop.
2 Za vklop pritisnite >MOŽNOS,
pomaknite : XHD IZKLOP in
pritisnite mIZBERI.
5.4.8
1
5.4.4
Nastavitev glasnosti
zvočnika
Med klicem v prostoročnem načinom
pritisnite : za preklop z načina
GLASNOST 1 na GLASNOST 5.
20
2
Prenos klica (naročnina in ni
enako v vseh državah)
Med klicem pritisnite >MOŽNOS,
pomaknite : na ZAMENJAJ KLICA
in pritisnite m IZBERI.
• Na zaslonu se izpiše R4.
Vnesite telefonsko številko, kamor
želite prenesti dohodne klice.
• Klic se prenese.
Dodatne možnosti uporabe vašega telefona
5.5
Klic na čakanju
Če imate storitev čakanje klica, bo
slušalka vključi zvočni signal v primeru
drugega dohodnega klica. Številka ali ime
drugega kličočega se izpišeta na zaslonu,
če ste naročeni na storitev identifikacije
kličočega (CLI). Prosimo, stopite v stik z
vašim ponudnikom za več podatkov o tej
storitvi.
Če vas med pogovorom pokliče še nekdo,
pritisnite gumb r+2, da se trenutni
klic zadrži in odgovori na drugi klic.
ALI
- Pritisnite gumb r+1 za konec
trenutnega klica in odgovor na drugi klic.
- Potem pritiskajte r+2 za
menjavo med tema dvema klicema.
Zgornji dejanji sta lahko v vašem omrežju
drugačni.
5.6
Identifikacija kličočega (CLI)
Identifikacija kličočega (CLI) je posebna
storitev, na katero se lahko naročite pri
operaterju omrežja. Če ste naročeni na
storitev CLI, se med dohodnim klicem na
slušalki izpiše identiteta kličočega (številka
in ime). Če niste naročeni na to storitev
ali če je kličoči odločil skriti številko, se
identiteta kličočega ne izpiše. Prosimo, za
več informacij o storitvi se obrnite na
operaterja omrežja.
Dodatne možnosti uporabe vašega telefona
5.7
Uporaba Imenika
Telefon lahko shrani do 200 vnosov v
imenik, vključno z 10 pomnilniki
neposrednega dostopa (1 na 9).
Tipki 1 in 2 sta za določene države
prednastavljeni: številka glasovne pošte in
številka informacijske službe operaterja
omrežja v tem zaporedju. Vsak vnos v
imenik lahko ima do največ 24 številk za
telefonsko številko in 14 črk za imena.
5.7.1
Dostop v imenik
1 V načinu mirovanja pritisnite d in
2
3
pomaknite : za brskanje po
imeniku.
• Vnosi v imenik so navedeni po
abecednem vrstnem redu.
Za ogled podrobnosti o vnosu v
imenik pomaknite : na vnos in
pritisnite mIZBERI.
Za klicanje številke iz imenika
pomaknite : na vnos in pritisnite
r.
Namig
Namesto pomikanja : lahko za brskanje
v imeniku pritisnete številčno tipko, ki
ustreza prvi črki iskanega vnosa. Na
primer, s pritiskom tipke 2 prikažete
vnose, ki se pričnejo z A. Ponovno
pritisnite 2 in prikazali se bodo vnosi,
ki se pričnejo z B, itd...
21
5.7.2
1
2
3
Shranjevanje številke v
imenik
V načinu mirovanja pritisnite M,
pritisnite mIZBERI za vstop v
IMENIK, pritisnite mIZBERI za
vstop v NOV VNOS.
Vstavite ime stika (največ 14 znakov)
in pritisnite mOK.
Vnesite (maks. 24 števk) in pritisnite
mOK.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
Namig
Če je spomin poln, ne morete shraniti
novega vnosa. V tem primeru morate
izbrisati obstoječe vnose, da sprostite
spomin za nove vnose.
5.7.3
Uredi vnos v imenik
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pritisnite mIZBERI za vstop v
IMENIK, pomaknite : na UREDI
VNOS in pritisnite mIZBERI.
2 Pomaknite : za izbiro vnosa, ki ga
3
4
želite uredite, in pritisnite
mIZBERI.
Pritisnite >OČISTI za brisanje črk
ene za drugo, vnesite ime in
pritisnite mOK.
Pritisnite >OČISTI za brisanje
števk ene za drugo, vnesite
telefonsko številko in pritisnite
mOK.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
5.7.4 Nastavi melodijo
S to funkcijo lahko nastavite po meri
melodijo, ki se predvaja, ko vas pokliče
stik iz imenika.
Namig
Za koriščenje prednosti te funkcije se
morate naročiti na storitev identifikacije
kličočega.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pritisnite mIZBERI za vstop v
IMENIK, pomaknite : na IZBERI
TON in pritisnite mIZBERI.
2 Pomaknite : za nastavitev
melodije in pritisnite mIZBERI.
3 Za izbiro ali spremembo melodije za
stik pritisnite mUREDI.
4 Pomaknite : se v seznamu melodij
in pritisnite mIZBERI za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
5.7.5
Brisanje vnosa iz imenika
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pritisnite mIZBERI za vstop v
IMENIK, pomaknite : na IZBRIŠI
in pritisnite mIZBERI.
2 Pomaknite : za izbiro vnosa, ki ga
želite izbrisati, in pritisnite mIZBERI.
3 IZBRIŠI? se izpiše na zaslonu.
Pritisnite mOK za potrditev
brisanja.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
5.7.6
Brisanje seznama imenika
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pritisnite mIZBERI za vstop v
IMENIK, pomaknite : na IZBRIŠI
VSE in pritisnite mIZBERI.
22
Dodatne možnosti uporabe vašega telefona
2 Na zaslonu se izpiše IZBRIŠI VSE?
Pritisnite mOK za potrditev
brisanja.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
5.7.7
Neposreden dostop do
spomina
Telefon lahko shrani do 9 pomnilnikov
neposrednega vnosa (tipke 1 do 9).
Z dolgim pritiskom na tipke v načinu
mirovanja sistem samodejno pokliče
shranjeno telefonsko številko. Tipki 1 in 2
sta za določene države prednastavljeni:
številka glasovne pošte in številka
informacijske službe operaterja omrežja v
tem zaporedju.
5.7.7.1
Shrani pomnilnik
neposrednega dostopa
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pritisnite mIZBERI za vstop v
IMENIK, pomaknite : na DIR.
POMN. in pritisnite m IZBERI.
2 Pomaknite : za izbiro tipke (1-9)
3
4
5
6
in pritisnite mIZBERI.
• Prikaže se shranjena številka (če
obstaja).
Pritisnite mOK za prikaz menijskih
možnosti.
Pritisnite mIZBERI, če želite
vstopiti v UREDI.
Pomaknite : za izbiro vnosa, ki ga
želite shraniti v pomnilnik
neposrednega dostopa, in pritisnite
mIZBERI za ogled podrobnosti.
Pritisnite mIZBERI za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
Dodatne možnosti uporabe vašega telefona
5.7.7.2
Izbrišite direktni spomin
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pritisnite mIZBERI za vstop v
IMENIK, pomaknite : na DIR.
POMN. in pritisnite mIZBERI.
2 Pomaknite : za izbiro tipke (1-9)
3
4
in pritisnite mIZBERI.
• Prikaže se shranjena številka (če
obstaja).
Pritisnite mIZBERI za prikaz
menijskih možnosti.
Pomaknite : na IZBRIŠI in
pritisnite mIZBERI.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
5.8
Uporaba Seznama zadnjih
klicanih številk
Seznam zadnjih klicanih številk shrani
zadnjih 20 klicanih številk. Za vsak vnos je
lahko prikazanih največ 24 številk.
5.8.1
1
Dostop do seznama zadnjih
klicanih številk
V načinu mirovanja pritisnite a
in pomaknite : za brskanje po
seznamu za ponovno klicanje.
• Zadnja klicana številka se bo na
seznamu pojavila kot prva. Če se
klicana številka ujema z vnosom v
imeniku, bo namesto številke
prikazano ime.
Opomba
Za vrnitev v način mirovanja, pritisnite
e tipko.
23
5.8.2
1
2
3
4
Shranjevanje zadnje klicane
številke v imenik.
V načinu mirovanja pritisnite a
in pomaknite : za izbiro vnosa.
Pritisnite mIZBERI za pregled
podrobnosti.
Pritisnite a in pritisnite m
IZBERI za izbiro SHRANI
ŠTEVILKO.
Vstavite ime stika (največ 14 znakov)
in pritisnite mOK.
Uredite telefonsko številko (po
potrebi) in pritisnite mOK.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
Opomba
Pritisnite >OČISTI za izbris zadnje
števke ali znaka.
5.8.3
Brisanje zadnjih klicev
1 V načinu mirovanja pritisnite a
5.9
Uporaba dnevnika klicev
Klic dnevnikov nudi hitri dostop do
dogodkov iz podmenijev SEZNAM
KLICEV, SPOROČILA in ODZIVNIK. Če
ste naročeni na storitev CLI, se izpiše
identiteta kličočega (številka in ime)
skupaj z datumom in časom klica.
SEZNAM KLICEV shrani zadnjih 50
vnosov dohodnih klicev. Klici (zgrešeni in
sprejeti) so prikazani v kronološkem
vrstnem redu z zadnjim klicem na začetku
seznama. Če je seznam klicev prazen, se
na zaslonu izpiše SEZN. PRAZEN.
Opomba
* Če je identiteta kličočega skrita ali
omrežje ne zagotovi podatkov o času in
datumu, se izpišeta le datum in čas klica.
Če niste naročeni na storitev identifikacija
kličočega, potem v dnevniku klicev ne bo
prikazanih podatkov.
in pomaknite : za izbiro vnosa.
2 Pritisnite a, pomaknite : na
3
IZBRIŠI in pritisnite mOK.
IZBRIŠI? se izpiše na zaslonu.
Ponovno pritisnite mOK za
5.9.1
pomaknite : na SEZNAM KLICEV,
SPOROČILA in ODZIVNIK in
pritisnite mIZBERI za vnos
potrditev brisanja.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
ustreznega podmenija.
5.8.4
5.9.2
1
2
1
3
24
Brisanje vnosov iz seznama
za ponovno klicanje
Pritisnite a v načinu mirovanja.
Pritisnite a, pomaknite : na
IZBRIŠI VSE in pritisnite mOK.
Na zaslonu se izpiše IZBRIŠI VSE?.
Ponovno pritisnite mOK za
potrditev brisanja.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
Dostop do dnevnika klicev
1 V načinu mirovanja pritisnite u,
2
Shrani klic iz seznama v
imenik
V načinu mirovanja pritisnite u in
pomaknite : za izbiro vnosa.
Pritisnite mIZBERI za pregled
podrobnosti.
Pritisnite a in pritisnite
mIZBERI za izbiro SHRANI
ŠTEVILKO.
Dodatne možnosti uporabe vašega telefona
3 Vstavite ime stika (največ 14 znakov)
4
in pritisnite mOK.
Uredite telefonsko številko (po
potrebi) in pritisnite mOK.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
5.9.3
1
2
3
Brisanje vnosa v seznamu
klicev
V načinu mirovanja pritisnite u
pritisnite mIZBERI za vnos
SEZNAM KLICEV, pomaknite : za
vnos v seznam klicev in pritisnite
mMOŽNOS.
Pomaknite : na IZBRIŠI in
pritisnite mIZBERI.
Pritisnite mOK za potrditev
brisanja.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
,
5.9.4
Brisanje seznama klicev
1 V načinu mirovanja pritisnite u,
pritisnite mIZBERI za vnos
SEZNAM KLICEV, pomaknite : za
2
3
vnos v seznam klicev in pritisnite m
MOŽNOS.
Pomaknite : na IZBRIŠI VSE in
pritisnite mIZBERI.
Na zaslonu se izpiše IZBRIŠI VSE?.
Pritisnite mOK za potrditev
brisanja.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
5.10 Uporaba Interkoma
! Opozorilo
Interkom in prenos klicev je možen le
med slušalkami registriranimi na eni bazni
postaji.
Dodatne možnosti uporabe vašega telefona
Ta funkcija je na voljo le, če sta registrirani
vsaj 2 slušalki. Omogoča vam brezplačne
interne klice, prenos zunanjih klicev med
slušalkami in možnost konferenčnega
klica.
5.10.1 Interkom druga slušalka
Opomba
Če slušalka ne pripada obsegu CD650/
655, ta funkcija morda ni na voljo.
1 Pritisnite tipko c v načinu
2
mirovanja.
• Interkom je nemudoma vzpostavljen,
če sta registrirani dve slušalki.
Če imate registrirani več kot 2
slušalki, se bodo prikazale številke
slušalk, ki so na voljo za interkom.
Pomaknite : na slušalko, ki jo
želite poklicati, in pritisnite
mIZBERI.
5.10.2 Prenos zunanjega klica na
drugo slušalko
1 Med klicem pritisnite in zadržite tipko,
tako da zunanji klic prestavite na
čakanje (kličoči vas ne sliši).
• Interkom je nemudoma
vzpostavljen, če sta registrirani dve
slušalki.
2 Če imate registrirani več kot 2
slušalki, se bodo prikazale številke
slušalk, ki so na voljo za interkom.
Pomaknite : na slušalko, ki jo
želite poklicati, in pritisnite
mIZBERI.
• Poklicana slušalka zazvoni.
25
3 Pritisnite tipko r na klicani slušalki
4
za sprejem internega klica, kjer lahko
govorita oba kličoča.
• Interkom je vzpostavljen.
Pritisnite tipko e na prvi slušalki za
prenos zunanjega klica na klicano
slušalko.
• Zunanji klic je posredovan.
Opomba
Če na klicani slušalki ni odgovora,
pritisnite tipko c za ponovni prevzem
zunanjega klica.
5.10.3 Prevzem zunanjega klica
med interkomom
1 Če med interkomom prejmete
dohodni zunanji klic, se vključi nov
ton klica.
2 Če želite zaključiti interkom in
odgovoriti na zunanji klic, pritisnite
e. Pritisnite r za prevzem
zunanjega klica.
• Povezava z zunanjim klicem se
vzpostavi.
Namig
Če želite prestaviti interni klic na čakanje
in odgovoriti na dohodni zunanji klic,
pritisnite tipko r.
5.10.4 Preklop med internim in
zunanjim klicem
Za preklop med internim in zunanjim
klicem pritisnite tipko c.
26
5.10.5 Vzpostavi tripotni
konferenčni klic
Funkcija konferenčni klic, omogoča
povezavo zunanjega klica z dvema
slušalkama (v interkomu). Trije
sogovorniki lahko sodelujejo v pogovoru
in posebna omrežna prijava ni potrebna.
1 Med klicem pritisnite na tipko c,
če želite prestaviti zunanji klic na
čakanje (kličoči vas ne sliši).
• Interkom je nemudoma
vzpostavljen, če sta registrirani dve
slušalki.
2 Če imate registrirani več kot 2 slušalki,
se bodo prikazale številke slušalk, ki so
na voljo za interkom. Pomaknite :
na slušalko, ki jo želite poklicati, in
pritisnite mIZBERI.
• Poklicana slušalka zazvoni.
3 Pritisnite tipko r na klicani slušalki
za sprejem internega klica, kjer lahko
govorita oba kličoča.
• Interkom je vzpostavljen.
4 Pritisnite in 2 sekundi zadržite tipko
c tipko na prvi slušalki, če želite
zagnati tripotno konferenco.
• KONFERENCA se izpiše na
zaslonu, ko se vzpostavi konferenčni
klic.
Namig
Če je vključen način KONFERENCA
(glejte Vključi/izključi način konference na
strani 33), se samodejno vzpostavi
tripotna konferenca, in sicer ko druga
slušalka prevzame linijo, medtem ko je
zunanji klic že v teku.
Dodatne možnosti uporabe vašega telefona
5.11 Pozivanje
Funkcija pozivanja vam pomaga ob iskanju
izgubljene slušalke, če je slušalka v
dometu in ima napolnjene baterije.
1 Pritisnite tipko p na bazni postaji.
• Vse registrirane slušalke bodo začele
zvoniti.
2 Ko jo boste odkrili, na slušalki
pritisnite katero koli tipko, tako da
prekinete pozivanje.
Opomba
Če v roku 30 sekund ni pritisnjena
nobena tipka, se slušalka in bazna postaja
samodejno vrneta v stanje mirovanja.
Namig
Za zaustavitev pozivanja ponovno
pritisnite tipko p na bazni postaji.
Dodatne možnosti uporabe vašega telefona
27
2 Pomaknite : na želeno raven
6
Osebne nastavitve
6.1
Spreminjanje Imena slušalke
Slušalko lahko poimenujete in v načinu
mirovanja ime prikažete. Privzeto ime
vaše slušalke je PHILIPS.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na OSEBNE NAST. in
pritisnite mIZBERI, pritisnite
mIZBERI za vnos IME SLUŠ.
2 Uredite ime slušalke (maks. 14
znakov) in pritisnite mOK za
potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
6.2
6.2.1
Toni slušalke
Nastavitev Glasnosti
zvonjenja
Nevarnost
Med nastavljanjem glasnosti zvonjenja ali
med zvonjenjem slušalke zaradi
dohodnega klica, slušalke ne držite
preblizu ušesa, saj lahko glasnost
zvonjenja poškoduje sluh.
Na voljo je 5 ravni glasnosti zvonjenja,
vključno z naprednim načinom.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na OSEBNE NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na TON SLUŠ. in pritisnite
mIZBERI. Ponovno pritisnite
mIZBERI za vnos GLASNOST.
28
glasnosti in pritisnite mOK za
potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Opomba
Ko je glasnost nastavljena na izklop, je na
zaslonu izpisana ikona
.
6.2.2
Nastavitev Melodije
zvonjenja
Za slušalko je na voljo 15 polifonskih
melodij zvonjenja.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na OSEBNE NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na TON SLUŠ. in pritisnite
mIZBERI. Pomaknite : to MEL.
ZVONJ. in pritisnite mIZBERI.
2 Pomaknite : na želeno melodijo za
predvajanje le-te.
3 Pritisnite mOK, da nastavite
melodijo zvonjenja.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
6.2.3 Vključi/Izključi zvok tipk
Ob pritisku na tipko se vključi enojni
zvok. Zvok tipk lahko vključite ali
izključite. Privzeta nastavitev zvoka tipk je
VKLOP.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na OSEBNE NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na TON SLUŠ. in pritisnite
mIZBERI. Pomaknite : to ZVOK
TIPK in pritisnite mIZBERI.
Osebne nastavitve
2 Pomaknite : na VKLJ. ali
IZKLJUČEN in pritisnite mOK za
potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
6.3
Spreminjanje jezika zaslona
Vaša slušalka ima na voljo različne jezika
zaslona, glede na izbiro države v načinu
DOBRODOŠLI.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : to OSEBNE NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na JEZIK in pritisnite mIZBERI.
2 Pomaknite : na želen jezik in
pritisnite mIZBERI za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Namig
Ko je jezik nastavljen, se bodo meniji na
slušalki samodejno nemudoma spremenili
v izbran jezik. Ne bo pa se spremenil jezik
vnaprej določenega odhodnega sporočila
na tajnici.
6.4
Nastavi ozadje
S to funkcijo lahko nastavite ozadje
prikaza v načinu mirovanja. V slušalki so
prednameščena 3 ozadja. Četrto ozadje je
prazno.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : to OSEBNE NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
to OZADJE in pritisnite mIZBERI.
2 Pomaknite : na želeno ozadje in
pritisnite mIZBERI za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Osebne nastavitve
6.5
Nastavi barvno temo
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
2
pomaknite : na OSEBNE NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na BARVNA TEMA in pritisnite
mIZBERI.
Pomaknite : na BARVA 1, BARVA
2, BARVA 3 ali BARVA 4 in pritisnite
mIZBERI za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
6.6
Nastavi kontrast
Na voljo je 5 možnosti kontrasta (NIVO 1,
NIVO 1, NIVO 2, NIVO 3, NIVO 4 ali
NIVO 5). Privzeta nastavitev kontrasta je
NIVO 2.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na OSEBNE NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na KONTRAST in pritisnite m
IZBERI.
2 Pomaknite : na želeno RAVEN
kontrasta (NIVO 1, NIVO 2, NIVO 3,
NIVO 4 ali NIVO 5) in pritisnite
mIZBERI za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
6.7
Nastavi čas osvetlitve
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
2
pomaknite : to OSEBNE NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
to OSVETLITEV in pritisnite m
IZBERI.
Pomaknite : na 20 S, 40 S ali 60 S
in pritisnite mIZBERI za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
29
Opomba
Osvetlitev se izključi 20 sekund po
vsakem aktiviranju, kot je dohodni klic,
pritiski na tipke, dvig slušalke z bazne
postaje itd.
6.8
Vključi/Izključi samodejno
prekinitev
S to funkcijo lahko klic zaključite samodejno
tako, da enostavno namestite slušalko na
bazno postajo. Privzeta nastavitev
samodejne prekinitve je VKLOP.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : to OSEBNE NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
to SAM. PREKINI in pritisnite
mIZBERI.
2 Pomaknite : na VKLJ. ali
IZKLJUČEN in pritisnite mIZBERI
za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
30
Osebne nastavitve
7
Nastavitve ure in
alarma
Ta funkcija omogoča nastavitev datuma,
časa in alarma na vašem telefonu. Privzeta
nastavitev datuma in časa je 01-01 in 00:00
v tem vrstnem redu.
7.1
1
2
3
Nastavitev datuma in časa
V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na URA & ALARM in
pritisnite mOK, pritisnite m
IZBERI za vstop v meni DATUM/
ČAS.
Prikaže se zadnji shranjen datum.
Vstavite aktualen datum (dd-mm) in
pritisnite mOK.
Prikaže se zadnji shranjeni čas.
Vnesite točen čas (hh-mm). Pritisnite
2 za izbiro A (dopoldan) ali 7
za izbiro P (popoldan), če je čas
nastavljen v 12-urni format.
Pritisnite mOK za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
Opomba
Ob vnosu nepravilne številke v polje za
datum/čas, boste zaslišali opozorilni zvok.
Ure: 00 do 12; minute: 00 do 59
Datum: 01 do 31; mesec: 01 do 12
! Opozorilo
Če je vaš telefon povezan z ISDN linijo z
adapterjem, bosta datum & čas
posodobljena po vsakem klicu.
Razpoložljivost posodabljanja datuma &
časa je odvisna od uslug ponudnika. Prosimo
preverite vaše ISDN nastavitve za datum &
čas ali se obrnite na vašega ponudnika.
Nastavitve ure in alarma
7.2
Nastavite format datuma/časa
Lahko nastavite vaš želeni format datuma/
časa za vaš telefon. Privzeti format je DD/
MM in 24 URNO.
7.2.1
Nastavite format časa
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
2
3
pomaknite : na URA & ALARM in
pritisnite mOK, pomaknite : na
NAST. FORMATA in pritisnite
mIZBERI.
Pritisnite mOK za vnos
NASTAVIT. ČASA.
• Trenutna nastavitev je prikazana.
Pomaknite : za izbire zaslona
časovnega formata (12 URNO ali 24
URNO) in pritisnite mOK za
potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
7.2.2
Nastavite format datuma
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
2
3
pomaknite : na URA & ALARM in
pritisnite mOK, pomaknite : na
NAST. FORMATA in pritisnite
mIZBERI.
Pomaknite : za vnos NASTAVIT.
DATUMA in pritisnite mOK.
• Trenutna nastavitev je prikazana.
Pomaknite : za izbiro zaslona
formata datuma (DD/MM or MM/DD)
in pritisnite mOK za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
31
7.3
Nastavitev alarma
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
2
3
pomaknite : na URA & ALARM in
pritisnite mOK, pomaknite : na
ALARM in pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : to IZKLJUČEN, VKLJ.
ENKRAT ali VKLJ. DNEVNO in
pritisnite mIZBERI.
Če izberete VKLJ. ENKRAT ali VKLJ.
DNEVNO, vnesite ura (hh-mm) za
alarm in pritisnite 2 za izbiro A
(dopoldan) ali 7 za izbiro P
(popoldan), če je nastavljen 12-urni
format. Pritisnite mOK za
potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Opomba
Zvok alarma in ikona alarma
bosta ob
doseženem času alarma zvonila/utripala le
1 minuto. Za izklop alarma preprosto
pritisnite katero koli tipko na slušalki.
7.4
Nastavitev tona alarma
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
2
32
pomaknite : na URA & ALARM in
pritisnite mOK, pomaknite : na
ZVOK ALARMA in pritisnite
mIZBERI.
Pomaknite : na MELODIJA 1,
MELODIJA 2 ali MELODIJA 3 in
pritisnite mIZBERI za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Nastavitve ure in alarma
8
Napredne nastavitve
8.1
Preprosti klic
Ko je način vključen, lahko s funkcijo
Preprosti klic kličete številko s pritiskom
na katero koli tipko na slušalki. Ta funkcija
je zelo uporabna za neposreden dostop
do klica v sili.
Številka preprostega klica ima lahko maks.
24 števk .
8.1.1
Vključi način Preprosti klic
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
2
3
4
pomaknite : na DODAT. NAST. in
pritisnite mIZBERI, pritisnite m
IZBERI za vnos PREPROSTI KLIC.
Pritisnite mIZBERI, če želite
vstopiti v način NAČIN.
Pomaknite : na VKLOP in
pritisnite mIZBERI za potrditev.
Vnesite številko preprostega klica in
pritisnite mOK za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
8.1.2
Izključi način Preprosti klic
1 Pritiskajte dlje m (po predhodni
vključitvi načina Preprosti klic).
2
3
pritisnite mIZBERI, pritisnite m
IZBERI za vnos PREPROSTI KLIC.
Pomaknite : na ŠTEVILKA in
pritisnite mIZBERI.
• Izpiše še zadnja shranjena številka
preprostega klica (če obstaja).
Vnesite številko preprostega klica
(največ 24 števk) in pritisnite mOK
za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
8.2
Vključi/izključi način
konference
Ko vključite način Konference, se
samodejno lahko zažene tripotni
konferenčni klic, če je druga slušalka
registrirana na bazno postajo in če
prevzame linijo, ko je zunanji klic že v teku.
Privzeta nastavitev za ta način je na VKLOP.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na DODAT. NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na KONFERENCA in pritisnite m
IZBERI.
2 Pomaknite : na VKLJ. ali
IZKLJUČEN in pritisnite mIZBERI
za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
2 Pomaknite : na IZKLJUČEN in
pritisnite mIZBERI za potrditev.
8.1.3
1
Spremeni številko
preprostega klica
V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na DODAT. NAST. in
Napredne nastavitve
8.3
Omejitev klica
S funkcijo omejitve klica lahko blokirate
izbrane slušalke za klicanje telefonske
številke, ki se začne z določenimi
števkami. Nastavite lahko do 4 različne
omejene številke, od katerih vsaka
vsebuje do 4 številke.
33
1
2
Vključitev/Izključitev
Omejitve klica
V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na DODAT. NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na OMEJ. KL. in pritisnite mIZBERI.
Ob pozivu vnesite glavni PIN in
pritisnite mOK za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
8.3.1
Opomba
Privzet glavni PIN je 0000.
3 Pritisnite mIZBERI, če želite
vstopiti v NAČIN.
4 Pomaknite : na VKLJ. ali
IZKLJUČEN in pritisnite mIZBERI
za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
8.3.2
1
2
Spreminjanje številke
omejitve klicev
V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na DODAT. NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na OMEJ. KL. in pritisnite mIZBERI.
Ob pozivu vnesite glavni PIN in
pritisnite mOK za potrditev.
Opomba
Privzet glavni PIN je 0000.
3 Pomaknite : na ŠTEVILKA in
pritisnite mIZBERI.
4 Pomaknite : na ŠTEVILKA 1,
ŠTEVILKA 2, ŠTEVILKA 3 ali
ŠTEVILKA 4 in pritisnite mIZBERI.
5 Vstavite omejeno številko (največ 4
številke) in pritisnite mOK, da
potrdite.
34
Opomba
Če je poklicana omejena številka, klic ne
bo povezan. Ko se to zgodi, telefon
oddaja znak za napako in se povrne v
stanje mirovanja.
8.4
Vključi/izključi način XHD
zvok
Način XHD ZVOK je ekskluzivna funkcija
za vzpostavitev zvoka med telefonskim
pogovorom, ki je enak pogovoru v živo.
Ko je funkcija vključena, način XHD ZVOK
prenese z veliko natančnostjo vsa občutja
klica, kot da bi korespondent govoril
poleg vas.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na DODAT. NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na XHD ZVOK in pritisnite m
IZBERI.
2 Pomaknite : na VKLJ. ali IZKLJ. in
pritisnite mIZBERI za potrditev.
Namig
Med klicem lahko pritisnite >
MOŽNOS in izberite XHD VKLOP/XHD
IZKLOP za vključitev/izključitev načina
XHD ZVOK.
8.5
Spremeni glavni PIN
Glavni PIN se uporablja za nastavitev
omejitve klica, prijavo/odjavo slušalk in za
oddaljen dostop do elektronske tajnice.
Privzet glavni PIN je 0000. Maks. dolžina
glavnega PIN-a so 4 števke. Ta PIN tudi
zaščiti nastavitve vaše slušalke. Slušalka
vas bo zmeraj, ko je potrebno, pozvala k
vnosu PIN številke.
Napredne nastavitve
Opomba
Privzeti PIN je prednastavljen na 0000. Če
kodo spremenite, podrobnosti PIN
shranite na varno mesto, ki je enostavno
dostopno. Ne zgubite PIN kode.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na DODAT. NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na SPREMENI PIN in pritisnite m
IZBERI.
2 Ob pozivu vnesite trenutni glavni PIN
in pritisnite mOK za potrditev.
• Vnesen PIN se bo na zaslonu
prikazal kot zvezdice (*).
3 Vnesite novo kodo PIN pritisnite
mOK.
4 Ponovno vnesite nov PIN in
pritisnite mOK za potrditev
spremembe PIN.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Opomba
Če PIN pozabite, boste telefon morali
ponastaviti na privzete nastavitve. Glejte
naslednje poglavje “Ponastavitev” za več
podrobnosti.
8.6
Registracija
Če želite prijaviti dodatno slušalko ali če ste
po pomoti odjavili slušalko in jo želite
ponovno prijaviti, ukrepajte, kot opisano
spodaj. To je postopek za registracijo
slušalk CD650/655. Spodaj opisani postopki
so postopki, ki jih boste našli na vaši slušalki.
Postopki se lahko razlikujejo glede na
slušalko, ki jo želite registrirati. V tem
primeru, se prosimo obrnite na proizvajalca
dodatne slušalke.
Napredne nastavitve
Dodatne slušalke morate registrirati na
bazni postaji, preden jih lahko uporabljate.
Na eno bazno postajo lahko registrirate
do 5 slušalk.
Pred prijavo ali odjavo slušalke morate
vnesti glavni PIN.
Opomba
Privzet glavni PIN je 0000.
Za ročno registracijo slušalke:
Pred registracijo ali odjavo slušalke morate
vstaviti glavni PIN.
Opomba
Privzet glavni PIN je 0000.
1 Na bazni postaji pritisnite in držite
p za približno 5 sekund. Bazna
postaja odda zvočni signal, ko je v
stanju pripravljenosti za sprejem
registracije.
2 Na slušalki pritisnite tipko M,
pomaknite : to DODAT. NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
to REGISTER in pritisnite m
IZBERI.
Opomba
Če slušalka v roku 10 sekund ni
uporabljena, se postopek registracije
prekine. Če se to zgodi, ponovite 1. korak.
3 Ob pozivu vnesite glavni PIN in
pritisnite mOK za potrditev.
Opomba
Privzet glavni PIN je 0000.
4 ČAKAM_ _ se izpiše na zaslonu.
Opomba
Če sistem ne najde nobene bazne postaje
v določenem času, se slušalka ponastavi v
način mirovanja.
35
8.7
1
2
Odjavi slušalko
V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na DODAT. NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na ODJAVA in pritisnite mIZBERI.
Ob pozivu vnesite glavni PIN in
pritisnite mOK za potrditev.
Opomba
Privzet glavni PIN je 0000.
3 Pomaknite : za izbiro številke
slušalke, ki jo želite odjaviti, in
pritisnite mIZBERI.
• Vključi se potrditveni zvok, ki označi,
da je bila odjava uspešna; na zaslonu
se izpiše NEPRIJAVLJEN.
Opomba
Če slušalka v roku 15 sekund ni uporabljena,
se postopek registracije prekine in slušalka
se povrne v stanje mirovanja.
Če želite odjaviti slušalko, ki ne pripada
dosegu CD650/655, lahko za odjavo
uporabite le slušalko CD650/655.
8.8
Izbira države
Razpoložljivost tega menija je odvisna od
vaše države.
Izberete lahko drugo državo, ki se lahko
razlikuje od izbire med DOBRODOŠLI
načinom.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na DODAT. NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na DRŽAVA in pritisnite mIZBERI.
2 Pomaknite : na izbrano državo in
pritisnite mOK za potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
36
Opomba
Po izbiri države se privzete nastavitve za
izbrano državo samodejno uporabijo v
telefonu (npr. čas ponovnega klicanja,
način klicanja, jezik itd.).
8.9
Ponastavitev
S to funkcijo lahko telefon ponastavite na
privzete nastavitve.
! Opozorilo
Po ponastavitvi, bodo vse vaše osebne
nastavitev, dnevnik klicev in seznam
povratnih klicev izbrisane in telefon bo
povrnjen na privzete nastavitve. Po
ponastavitvi imenik in neprebrana sporočila
s tajnice ostanejo nespremenjeni.
Opomba
Telefon boste morali ponovno nastaviti. V
tem primeru se ponovno nastavi način
DOBRODOŠLI, potem ko se izvrši
ponastavitev.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
2
8.10
pomaknite : na DODAT. NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
to PONASTAVI in pritisnite m
IZBERI.
PONASTAVI? se izpiše na zaslonu.
Pritisnite mOK, da potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni ton.
• Enota je ponastavljena na privzete
nastavitve (glejte “Privzete
nastavitve” na strani 36).
Privzete nastavitve
Glasnost
zvonjenja
SREDNJE
Melodija zvonjenja
ZVONJENJ 1
Napredne nastavitve
Glasnost ušesne
slušalke
GLASNOST 3
Glasnost zvočnika
GLASNOST 3
Ozadje
Zvok tipk
VKLJUČ I
Kontrast
RAVEN 2
Čas osvetlitve
20 S
Samodejno prekini
VKLJUČI
Budilka
IZKLJUČEN
Način omejitve
IZKLJUČEN
Preprosti klic
IZKLJUČEN
Sprejem sporočil
VKLJUČI
Ime slušalke
PHILIPS
Datum/ura
01-01; 00:00
Glavni PIN
0000
Način XHD zvoka
VKLJUČI
Konferenca
VKLJUČI
Tajnica
Opomba
Ne jamčimo za delovanje CD655 z vsemi
vrstami PABX.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
2
3
Način odgovora
ODG. IN SNEM.
Število pozivanj
pred odgovorom
5
Odhodno
sporočilo
Preddoločeno za
način ODG. IN
SNEM.
Filter slušalke
IZKLJUČEN
Bazni zvočnik
RAVEN 5
Oddaljen dostop
IZKLJUČEN
Napredne nastavitve
8.11 Nastavi Sam. predpona
Ta funkcija vam omogoča določitev številke
predpone, ki je dodana številki med
postopkom predhodnega izbiranja (glejte
“Predhodno izbiranje” na strani 17). To
funkcijo lahko uporabite tudi za dodajanje
zaznane številke za ujemanje in nadomestilo
prvih številk med predhodnim izbiranjem.
Vnesete lahko maks. 5 števk za zaznano
številko in 10 števk za številko sam.
predpone.
4
5
pomaknite : na DODAT. NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na SAM. PREDPONA in pritisnite
mIZBERI.
ZAZNAJ ŠT. se izpiše na zaslonu.
• Izpiše še zadnja shranjena zaznana
serija (če obstaja).
Vstavite serijo zaznanih številk
(največ 5 številk) in pritisnite mOK,
da potrdite.
PREDPONA se izpiše na zaslonu.
• Izpiše še zadnja shranjena prefiks
številka (če obstaja).
Vstavite prefiks številko (največ 14
številk) in pritisnite mOK, da
potrdite.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
37
Opomba
Če ni vstavljena nobena zaznana serija
(prazna), bo prefiks številka samodejno
dodana izbrani številki, potem ko je
pritisnjena r tipka.
S številkami, ki se začnejo z *, # ali
premorom (P), se predklicani številki ne
doda številka predpone, potem ko
pritisnete tipko r.
8.12 Spremeni Čas ponovnega klica
Čas ponovnega klica (ali zamik klica), je
zamik klica, po katerem je klic prekinjen,
zatem ko pritisnete r tipko. Lahko je
nastavljeno na kratko, srednje ali dolgo
obdobje.
Privzeta nastavitev, ki je nastavljena na
vaši slušalki, je prilagojena omrežju vaše
države in je zato ne spreminjajte.
Opomba
Ta nastavitev je uporabna za storitve
omrežja. Uporabnost določenih storitev,
ki so dostopne z [r + 1] , [r +
2] (klic na čakanju, posredovanje
klica ...), je odvisna od nastavitev časa
ponovnega klica. Prosimo, za več
informacij o tej funkcije se obrnite na
operaterja omrežja.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
2
38
pomaknite : na DODAT. NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na ČAS PONOV.KLICA in pritisnite
mIZBERI.
Pomaknite : na KRATKI, SREDNJI
ali DOLGI in pritisnite mIZBERI za
potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
8.13
Spremenite Način klicanja
(odvisno od države)
Privzeta nastavitev načina klicanja, ki je
nastavljena na vaši slušalki, je prilagojena
omrežju vaše države in je zato ne
spreminjajte.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na DODAT. NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na NAČIN KLICA in pritisnite m
IZBERI.
2 Pomaknite : na TONSKO ali
PULZNO in pritisnite mIZBERI za
potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
8.14 Nastavi prvo zvonjenje
Ko je ta nastavitev izključena, prvo
zvonjenje pri klicu ne bo glasno. To je še
posebej uporabno v državah, kjer se
identiteta kličočega pošlje po prvem
zvonjenju. Torej telefoni ne bodo zvonili,
ko prispe sporočilo.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na DODAT. NAST. in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na PRVO ZVONJENJE in pritisnite
mIZBERI.
2 Pomaknite : na VKLJ. ali
IZKLJUČEN in pritisnite mOK za
potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Napredne nastavitve
9
Omrežne storitve
Ta meni nudi udobne rešitve za dostop,
vključitev ali izključitev določenih
omrežnih storitev, ki so odvisne od
države/naročnine. Za več informacij o teh
storitvah se obrnite na operaterja omrežja.
Privzete številke in vrednosti, ki so
prednastavljene v telefon, so najbolj
primerne za omrežje v državi in zato jih
ne spreminjajte.
9.1
Posredovanje
Na voljo so 3 možnosti za posredovanje
klica: Nekonvencionalno posredovanje,
posredovanje v stanju zasedenosti in
neodgovora.
9.1.1
4
• Pokliče se številka za to izbrano
storitev.
Ko se številka pokliče, pritisnite e
za ponastavitev v način mirovanja.
9.1.2
Izključi posredovanje
1 V načinu mirovanja pritisnite M, ,
pomaknite : na INTERNETNE
m.
Pomaknite : na možnost
posredovanja, ki jo želite nastaviti
(POSREDOVANJE / POSR. ZASED. /
POSREDUJ NEODG.) in pritisnite
mIZBERI.
Pomaknite : na IZKLJUČI in
pritisnite mIZBERI za potrditev.
• Pokliče se številka za to izbrano
storitev.
Ko se številka pokliče, pritisnite e
za ponastavitev v način mirovanja.
STOR. in pritisnite
2
3
4
Vključi posredovanje
Opomba
Ko je ta funkcija vključena, se dohodni
klici posredujejo na izbrano številko, in
sicer odvisno od nastavljene možnosti
posredovanja.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na INTERNETNE
STOR. in pritisnite mIZBERI.
2 Pomaknite : na možnost
posredovanja, ki jo želite nastaviti
(POSREDOVANJE / POSR. ZASED. /
POSREDUJ NEODG.) in pritisnite
mIZBERI.
3 Vnesite številko, kamor želite
posredovati klic, in pritisnite
mOK.
Omrežne storitve
9.1.3
Spremeni kode
1 V načinu mirovanja pritisnite M, ,
pomaknite : na INTERNETNE
m.
Pomaknite : na možnost
posredovanja, ki jo želite nastaviti
(POSREDOVANJE / POSR. ZASED. /
POSREDUJ NEODG.) in pritisnite
mIZBERI.
Pomaknite : na SPREMENI
KODO in pritisnite mIZBERI za
vnos številke za posredovanje.
Pritisnite mOK za potrditev.
STOR. in pritisnite
2
3
4
39
9.2
Glasovna pošta
S to funkcijo lahko kličoči pusti glasovno
sporočilo, ko ne morete ali ne želite
prevzeti klica. Razpoložljivost te funkcije
je odvisna od države in naročnine pri
operaterju omrežja. Pogosto se za
snemanje sporočil zaračunajo stroški, saj
se sporočila hranijo v omrežju in ne na
sami slušali. Za več informacij o tej funkciji
se obrnite na operaterja omrežja.
9.3
9.3.1
2
3
9.2.2
2
3
40
9.3.2
Vključi povratni klic
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na INTERNETNE
mIZBERI,
pomaknite : na POVR. KLIC in
pritisnite mIZBERI.
Pritisnite mIZBERI na KLIČI.
• Pokliče se številka za to izbrano
storitev.
Ko se številka pokliče, pritisnite e
za ponastavitev v način mirovanja.
STOR. in pritisnite
2
3
Vključi glasovno pošto
1 V načinu mirovanja pritisnite M, ,
2
pomaknite : na INTERNETNE
mIZBERI,
pomaknite : na POVR. KLIC in
pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na NASTAVITVE in
pritisnite mIZBERI.
Vnesite potrebno številko za povratni
klic in pritisnite mOK.
STOR. in pritisnite
9.2.1
1
Nastavi povratni klic
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
3
Nastavi številko glasovne
pošte
V načinu mirovanja pritisnite M, ,
pomaknite : na INTERNETNE
STOR. in pritisnite mIZBERI,
pomaknite : na GLASOVNA
POŠTA ali GLASOVNA POŠTA 2 in
pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na NASTAVITVE in
pritisnite mIZBERI.
Spremenite številko glasovne pošte
in pritisnite mOK.
Povratni klic
pomaknite : na INTERNETNE
STOR. in pritisnite mIZBERI,
pomaknite : na GLASOVNA
POŠTA ali GLASOVNA POŠTA 2 in
pritisnite mIZBERI.
Pritisnite mIZBERI na KLIČI.
• Pokliče se številka za to izbrano
storitev.
Ko se številka pokliče, pritisnite e
za ponastavitev v način mirovanja.
9.4
Prekliči povratni klic
9.4.1
1
Nastavi Preklic povratnega
klica
V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na INTERNETNE
STOR. in pritisnite mIZBERI,
pomaknite : na PREK. POVR. KLIC
in pritisnite mIZBERI.
Omrežne storitve
2 Pomaknite : na NASTAVITVE in
pritisnite mIZBERI.
3 Vnesite potrebno številko za preklic
povratnega klica klic in pritisnite m
9.5.2
OK.
2
3
9.5
pomaknite : na INTERNETNE
mIZBERI,
pomaknite : na INTERNETNE
STOR. in pritisnite m, pomaknite
: na SKRIJ ŠT. in pritisnite
mIZBERI.
Pritisnite mIZBERI na VKLJUČI.
• Pokliče se številka za to izbrano
storitev.
Ko se številka pokliče, pritisnite e
za ponastavitev v način mirovanja.
STOR. in pritisnite
9.4.2
1
Vključi Preklic povratnega
klica
V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na INTERNETNE
STOR. in pritisnite mIZBERI,
pomaknite : na PREK. POVR.
KLIC in pritisnite mIZBERI.
Pritisnite mIZBERI na KLIČI.
• Pokliče se številka za to izbrano
storitev.
Ko se številka pokliče, pritisnite e
za ponastavitev v način mirovanja.
Vključi funkcijo Skrij številko
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
2
3
Skrij številko
9.5.1
1
2
3
Nastavi funkcijo Skrij
številko
V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na INTERNETNE
STOR. in pritisnite mIZBERI,
pomaknite : na SKRIJ ŠT. in
pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na NASTAVITVE in
pritisnite mIZBERI.
Vnesite potrebno številko za skritje
številke in pritisnite mOK.
Omrežne storitve
41
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
10 Sporočila
SMS je kratica za sistem za pošiljanje
sporočil do 160 sporočil po mobilniku. Za
koriščenje storitve tega sistema morate
pri svojem operaterju omrežja naročiti
storitev prikaza identitete kličočega
(Caller Line Identification Service - CLI) in
storitev SMS. Sporočila lahko izmenjujete
s telefonom (mobilnik ali združljive fiksne
linije), če je sprejemnik tudi naročen na
storitvi CLI in SMS.
Tovarniške nastavitve na slušalki
ustrezajo nastavitvam državnega
operaterja omrežja. Če želite pošiljati in
prejemati sporočila preko drugega
ponudnika storitve, morate nastaviti
ustrezne številke (glejte Za nastavitev
izhodne številke na strani 47).
V slušalko lahko shranite do 50 sporočil
SMS (40 sporočil SMS v mapo Prejeto in
10 sporočil v mapo Osnutki); maks.
dolžina posameznega sporočila je 160
znakov.
10.1
u
Pritisnite za premik
kazalčka levo za 1 mesto.
Pritisnite in zadržite za
preskok na 1. znak/števko.
d
Pritisnite za premik
kazalčka desno za 1 mesto.
Pritisnite in zadržite za
preskok na zadnji znak/
števko.
>
Pritisnite, če želite izbrisati
prejšnji znak/števko.
Pritisnite, če se želite vrniti
v prejšnji meni, če na
vhodnem zaslonu ni
znakov/števk.
Pritiskajte dlje, če želite
izbrisati vse znake/števke.
OČISTI
1
presledek 1
2
abc2àäçåæ
3
def3èé∆Φ
4
ghi4ìΓ
5
jkl5Λ
6
mno6ñòö
7
pqrs7βΠΘΣ
8
tuv8ùü
Napiši in pošlji novo sporočilo
Opomba
Če med pisanjem sporočila ne pritisnete
na nobeno tipko 30 sekund, se slušalka
ponastavi v način mirovanja. Urejeno
sporočilo se samodejno shrani v
urejevalni medpomnilnik SMS.
42
2
pomaknite : na SPOROČILA in
pritisnite mIZBERI, ponovno
pritisnite mIZBERI za izbiro
NAPIŠI SMS.
Vnesite besedilo in pritisnite mOK.
@_#=<>
()&€£$¥[ ] { } ¤
§
Sporočila
9
wxyz9øΩΞΨ
0
.0,/:;"’!¡?¿*+%\^~|
#
Pritiskajte dlje, če želite
preklopiti med velikimi in
malimi črkami.
*
*
Opomba
V sporočilo SMS lahko vnesete do 160
znakov.
Če prejmete klic, medtem ko pišete
sporočilo SMS, se operacija prekine. Ko
se vrnete v urejanje sporočila SMS, se
sporočilo samodejno prikliče.
3 Vnesite ciljno telefonsko številko in
pritisnite mOK.
Namig
Lahko tudi pritisnete na mIMENIK,
pomaknete : in izberete telefonsko
številko, nato dvakrat pritisnite mOK.
4 Pritisnite mOK, če želite sporočilo
odposlati. Sporočilo se takoj odpošlje.
• SMS POSLAN! se izpiše, če je bilo
sporočilo uspešno odposlano.
Opomba
Če sistem sporočila ne more uspešno
odposlati, se sporočilo shrani v mapo
Osnutki.
10.2
Ogled sporočil v mapi
Prejeto
Sporočila v mapi Prejeto se izpišejo po
času prejema, tako da se zadnje prejeto
sporočilo izpiše prvo. V mapo Prejeto
lahko shranite do 40 sporočil.
Sporočila
Ob vsakem prejemu sporočila SMS, se
vključi zvočni signal in na zaslonu se izpiše
številka novega prejetega sporočila. LED
dogodka utripa, dokler ne preberete
sporočila SMS.
! Opozorilo
Ko se mapa napolni s sporočili, prejemanje
novih sporočil ni možno. Če želite prejeti
nova sporočila, izbrišite stara.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na SPOROČILA in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na SPREJETO in pritisnite
mIZBERI.
Namig
Če so v mapi neprebrana nova sporočila,
se pred sporočilom SMS izpiše ikona
.
2 Pobrskajte po seznamu sporočil in
izberite tisto, ki ga želite prebrati.
• Izpiše se seznam sporočil s
telefonsko številko pošiljatelja in
ustreznim imenom (če je številka
shranjena v imenik).
3 Pritisnite mPOGLED, če želite
prebrati sporočilo.
Namig
Za pomik na naslednjo ali predhodno
vrstico, medtem ko prebirate sporočilo,
pritisnite :. Na koncu sporočila se
izpišejo telefonska številka pošiljatelja in
datum ter ura prejema.
4 Med prebiranjem sporočila lahko
pritisnete mMOŽNOS, če želite
dostopiti do naslednjih možnosti:
ODGOVORI
Pošlji odgovor
pošiljatelju sporočila
POSREDUJE
Posreduj sporočilo
drugemu prejemniku
43
SHRANI
ŠTEVILKO
Shrani številko
pošiljatelja v imenik
ZBRIŠI
Zbriši izbrano sporočilo
IZBRIŠI VSE
Izbriši vsa sporočila iz
mape Prejeto
10.2.1 Odgovori na sporočilo iz
mape Prejeto
1 Pomaknite se na vsebino sporočila
(glejte navodila 1 do 3 v “Ogled
sporočil v mapi Prejeto” na
strani 43) in pritisnite mMOŽNOS,
če si želite ogledati menijske
možnosti mape Prejeto.
2 Pritisnite mIZBERI, tako da
izberete ODGOVORI in zaženete
urejanje.
3 Po končanem urejanju pritisnite
mOK, da potrdite sporočilo.
4 Za pošiljanje sporočila glejte
navodila 3 do 4 v “Napiši in pošlji
novo sporočilo” na strani 42.
Namig
Za shranjevanje sporočila v mapo
Osnutek glejte navodila 1 do 3 v “Shrani
sporočilo v mapo Osnutki” na strani 45.
10.2.2 Posreduj sporočilo iz mape
Prejeto
1 Pomaknite se na vsebino sporočila
(glejte navodila 1 do 3 v “Ogled
sporočil v mapi Prejeto” na
strani 43) in pritisnite mMOŽNOS,
če si želite ogledati menijske
možnosti mape Prejeto.
2 Pomaknite : na POSREDUJE in
pritisnite mIZBERI za zagon
urejanja, če tako želite.
44
3 Po končanem urejanju pritisnite
mOK, da potrdite sporočilo.
4 Za pošiljanje sporočila glejte
navodila 3 do 4 v “Napiši in pošlji
novo sporočilo” na strani 42.
10.2.3 Shrani številko pošiljatelja v
imenik
1 Pomaknite se na vsebino sporočila
(glejte navodila 1 do 3 v “Ogled
sporočil v mapi Prejeto” na
strani 43) in pritisnite mMOŽNOS,
če si želite ogledati menijske
možnosti mape Prejeto.
2 Pomaknite : na SHRANI
ŠTEVILKO in pritisnite mIZBERI za
vnos novega stika.
3 Vnesite ime za nov stik in pritisnite
mOK.
4 Vnesite telefonsko številko (po
potrebi) in pritisnite mOK.
• Vključi se potrditveni ton in zaslon se
ponastavi na prikaz vsebine sporočila.
10.2.4 Zbriši sporočilo iz mape
Prejeto
1 Pomaknite se na vsebino sporočila
(glejte navodila 1 do 3 v “Ogled
sporočil v mapi Prejeto” na
strani 43) in pritisnite mMOŽNOS,
če si želite ogledati menijske
možnosti mape Prejeto.
2 Pomaknite : na ZBRIŠI in pritisnite
mIZBERI, če želite potrditi izbris.
Sporočila
4 Med prebiranjem sporočila lahko
10.2.5 Izbriši vsa sporočila iz mape
Prejeto
1 Pomaknite se na vsebino sporočila
(glejte navodila 1 do 3 v “Ogled
sporočil v mapi Prejeto” na
strani 43) in pritisnite mMOŽNOS,
če si želite ogledati menijske
možnosti mape Prejeto.
2 Pomaknite : na IZBRIŠI VSE in
pritisnite mIZBERI.
3 Na zaslonu se izpiše IZBRIŠI VSE?.
Ponovno pritisnite mIZBERI, če
želite potrditi izbris.
10.3
1
2
3
Shrani sporočilo v mapo
Osnutki
Potem ko napišete sporočilo (glejte
navodila 1 do 3 v “Napiši in pošlji
novo sporočilo” na strani 42),
pritisnite mOK.
Pomaknite : na SHRANI
OSNUTEK.
Pritisnite mOK za potrditev.
10.3.1 Pregled sporočil v mapi
Osnutki
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na SPOROČILA in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na OSNUTEK in pritisnite
mIZBERI.
2 Pobrskajte po seznamu sporočil in
izberite tisto, ki ga želite prebrati.
3 Pomaknite : na sporočilo, ki ga
želite prebrati in pritisnite
mPOGLED.
Sporočila
pritisnete mMOŽNOS za dostop
do naslednjih možnosti:
UREDI
Uredi sporočilo in pošlji
ali shrani kot osnutek
POŠLJI
Takoj pošlji sporočilo
ZBRIŠI
Zbriši sporočilo
IZBRŠI
VSE
Izbriši vsa sporočila iz
mape Osnutki
10.3.2 Uredi sporočilo v mapi
Osnutki
1 Pomaknite se na osnutek sporočila
(glejte navodila 1 do 3 v “Pregled
sporočil v mapi Osnutki” na
strani 45) in pritisnite m MOŽNOS
za prikaz možnosti menija
OSNUTEK.
2 Pritisnite mIZBERI za UREDI.
3 Po končanem urejanju pritisnite m
OK za potrditev sporočila.
4 Za pošiljanje sporočila glejte
navodila 3 do 4 v “Napiši in pošlji
novo sporočilo” na strani 42.
Namig
Za shranjevanje sporočila v mapo
Osnutek glejte navodila 1 do 3 v “Shrani
sporočilo v mapo Osnutki” na strani 45.
10.3.3 Pošlji sporočilo iz mape
Osnutki
1 Pomaknite se na osnutek sporočila
(glejte navodila 1 do 3 v “Pregled
sporočil v mapi Osnutki” na
strani 45).
45
2 Pritisnite mOK, če želite poslati
sporočilo. Sporočilo se takoj
odpošlje.
• SMS POSLAN! se izpiše, če je bilo
sporočilo uspešno odposlano.
10.3.4 Zbriši sporočilo iz mape
Osnutki
1 Pomaknite se na osnutek sporočila
(glejte navodila 1 do 3 v “Pregled
sporočil v mapi Osnutki” na
strani 45) in pritisnite mMOŽNOS
za prikaz možnosti menija
OSNUTEK .
2 Pomaknite : na ZBRIŠI in pritisnite
mIZBERI, če želite potrditi izbris.
10.3.5 Izbriši vsa sporočila iz mape
Osnutki
1 Pomaknite se na osnutek sporočila
(glejte navodila 1 do 3 v “Pregled
sporočil v mapi Osnutki” na strani 45)
in pritisnite mMOŽNOS za prikaz
možnosti menija OSNUTEK .
2 Pomaknite : na IZBRIŠI VSE in
pritisnite mIZBERI.
3 Na zaslonu se izpiše IZBRIŠI VSE?.
Ponovno pritisnite mIZBERI, če
želite potrditi izbris.
10.4 Nastavitve sporočil
V meniju lahko nastavite strežnik za
pošiljanje in prejemanje sporočil. Telefon
lahko sprejme sporočila iz 3 storitvenih
centrov.
Vsak storitveni center vključuje 2 številki:
- Vhodna številka
- Izhodna številka
46
Maks. dolžina vhodne/izhodne številke je
24 števk.
Opomba
Vhodne in izhodne številke v telefonu so že
nastavljene na lokalno omrežje.
Priporočamo, da teh nastavitev ne
spreminjate. Za več informacij oz. v zvezi z
morebitnimi težavami se obrnite na
lokalnega operaterja omrežja.
10.4.1 Vključite ali izključite
sprejem sporočil
Telefon lahko sprejme sporočila z drugega
telefona, če ste naročeni na storitev
identifikacije kličočega (CLI) in storitev
sporočil SMS pri lokalnemu operaterju
omrežja. Privzeto je sprejem sporočil
nastavljen na VKLOP, tako da lahko
prejemate sporočila.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na SPOROČILA in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na NASTAVITVE in pritisnite m
IZBERI, pritisnite mIZBERI za vnos
SPREJEM SPOR.
2 Pomaknite : na VKLJ. ali
IZKLJUČEN in pritisnite
mOK za
potrditev.
Namig
Sporočila lahko pošiljate, ko je sprejemanje
sporočil nastavljeno na IZKLOP.
10.4.2 Za nastavitev vhodne številke
Vhodne in izhodne številke v telefonu so
že nastavljene na lokalno omrežje.
Priporočamo, da teh nastavitev ne
spreminjate. Za več informacij oz. v zvezi
z morebitnimi težavami se obrnite na
lokalnega operaterja omrežja.
Sporočila
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
2
3
4
pomaknite : na SPOROČILA in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na NASTAVITVE in pritisnite m
IZBERI, pomaknite : na SMS
CENTER in pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na SMS CENTER 1,
SMS CENTER 2 ali SMS CENTER 3 in
pritisnite mOK.
Pritisnite mIZBERI, če želite vstopiti
v način VHODNA ŠTEVILKA.
Vnesite vhodno številko in pritisnite
mOK za potrditev.
• Vključi se potrditveni ton.
Opomba
Maks. dolžina vhodne številke je 24 števk.
10.4.4 Za nastavitev privzetega
SMS centra
1 V načinu mirovanja M, pomaknite
: na SPOROČILA in pritisnite m
IZBERI, pomaknite : na
NASTAVITVE in pritisnite m
IZBERI, pomaknite : na NAST.
CENTER. in pritisnite mIZBERI.
2 Pomaknite : na SMS center, ki ga
želite nastaviti za prevzeti center
(SMS CENTER 1, SMS CENTER 2 ali
SMS CENTER 3) in pritisnite
mIZBERI.
• Vključi se potrditveni ton.
Opomba
Številka privzetega SMS centra je 1.
10.4.3 Za nastavitev izhodne
številke
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na SPOROČILA in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na NASTEVITVE in pritisnite m
IZBERI, pomaknite : na SMS
CENTER in pritisnite mIZBERI.
2 Pomaknite : na SMS CENTER 1,
SMS CENTER 2 ali SMS CENTER 3 in
pritisnite mOK.
3 Pritisnite mIZBERI, če želite vstopiti
v način IZHODNA ŠTEVILKA.
4 Vnesite izhodno številko in pritisnite
mOK za potrditev.
• Vključi se potrditveni ton.
Opomba
Maks. dolžina izhodne številke je 24 števk.
Sporočila
47
11 Telefonska elektronska tajnica (TET)
Vaš telefon ima funkcijo elektronske telefonske tajnice; ki posname neodgovorjene
klice, če je seveda vključena. Tajnica lahko posname do 99 sporočil. Najdaljši čas
snemanja je 30 minut (vključno z vašim osebnimi odhodnimi sporočili).
Za osnovne funkcije telefonske tajnice, kot so pozivanje, predvajanje sporočil, brisanje
sporočil in nastavljanje glasnosti, lahko uporabljate komandne tipke na bazni postaji. Za
opis posamezne funkcije komandnih tipk na bazni postaji, prosimo, glejte Pregled bazne
postaje na strani 10 za več podrobnosti.
Za dostop do funkcij tajnice, lahko uporabite tudi meni na slušalki. Na voljo je tudi meni
za nastavitev možnosti tajnice.
Za vklop telefonske tajnice (če je izključena) da pritisnite tipko o na bazni postaji.
Alternativno, lahko tajnico vključite tudi s slušalko. (glejte Vključitev/Izključitev tajnice
s pomočjo slušalke na strani 50).
11.1
Predvajaj
11.1.1 Predvajanje novih sporočil preko slušalke
Preko zvočnika je najprej predvajano zadnje posneto sporočilo. Po predvajanju vseh
sporočil, se telefonska tajnica zaustavi in ikona
ugasne.
1 V načinu mirovanja pritisnite M, pomaknite : na ODZIVNIK in pritisnite
mIZBERI, nato ponovno mIZBERI za vstop v meni PREDVAJAJ.
2 Med predvajanjem lahko:
Prilagajate glasnost
Pritisnite na tipko :.
Zaustavitev predvajanja
Za zaključek sporočila pritisnite >STOP.
Ponovi
Pritisnite na mMOŽNOS, pomaknite : na PONOVI
PREDV. in pritisnite mIZBERI za ponovno predvajanje
sporočila.
Naslednje sporočilo
Pritisnite na mMOŽNOST pomaknite : na
NASLEDNJI in pritisnite mIZBERI.
Predhodno sporočilo
Pritisnite mMOŽNOST, pomaknite : na
PREDHODNI in pritisnite mIZBERI.
Izbriši sporočilo
Pritisnite mMOŽNOS, pomaknite : na ZBRIŠI in
pritisnite mIZBERI.
48
Telefonska elektronska tajnica (TET)
Preklopi predvajanje na
slušalko
Pritisnite tipko v.
Namig
Predvajanje sporočil lahko zaženete tudi
tako, da v načinu mirovanja pritisnete na
tipko u, pomaknete : na ODZIVNIK in
pritisnite mIZBERI, ponovno pritisnite
mIZBERI, če želite vstopiti v meni
PREDVAJAJ.
11.1.2 Predvajanje starih sporočil
preko slušalke
Stara sporočila lahko predvajate le, če ni
novih sporočil. Zadnje posneto sporočilo
se predvaja prvo in samodejno naprej
vsako naslednje, dokler se ne predvajajo
vsa sporočila.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na ODZIVNIK in
pritisnite mIZBERI ter ponovno
mIZBERI, če želite vstopiti v meni
PREDVAJAJ.
2 Pritisnite mIZBERI.
• Prvo posneto sporočilo bo
predvajano in nato do zadnjega
posnetega sporočila.
3 Med predvajanjem sporočila, lahko
pritisnete m in odprete možnosti,
ki so na voljo (glejte pod
“Predvajanje novih sporočil preko
slušalke” na strani 48).
11.2
Izbriši vsa sporočila
Opomba
Neprebrana sporočila ne bodo izbrisana.
! Opozorilo
Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.
Telefonska elektronska tajnica (TET)
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
2
pomaknite : na ODZIVNIK in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na IZBRIŠI VSE in pritisnite
mIZBERI.
Na zaslonu se izpiše IZBRIŠI VSE?.
Za potrditev izbrisa vseh sporočil
pritisnite mOK.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
11.3 Nastavitev Načina odgovora
Na voljo sta 2 načina odgovora: SAMO
ODG. in ODG. IN SNEM.
Privzeti način odgovora je ODG. IN
SNEM.: kličoči lahko pusti sporočilo na
tajnici.
Način lahko preklopite v SAMO ODG.:
kličoči ne more pustiti sporočila na tajnici.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na ODZIVNIK in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na NAČIN ODG. in pritisnite
mIZBERI.
2 Pomaknite : na ODG. IN SNEM. ali
SAMO ODG. in pritisnite mIZBERI.
• Način odgovora je nastavljen.
Opomba
Odvisno od izbranega načina odgovora,
se predvaja ustrezno privzeto odhodno
sporočilo, ko tajnica odgovori na vhodni
klic. Jezik odhodnega sporočila je odvisen
od nastavitve jezika v načinu dobrodošlice
(glejte stran 13).
49
11.4
Osebno izhodno sporočilo
11.4.1 Snemanje osebnega
odhodnega sporočila
To osebno sporočilo zamenja privzeto.
Če želite ponovno uporabiti privzeto
sporočilo, preprosto izbrišete osebno
odhodno sporočilo. če s posnetim
sporočilom niste zadovoljni, preprosto
posnemite novo sporočilo, da izbrišete
predhodnega.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na ODZIVNIK in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na SNEMANJE OGM in pritisnite m
IZBERI.
2 Pomaknite : na ODG. IN SNEM. ali
SAMO ODG. in pritisnite mIZBERI.
3 Pomaknite : na SNEMANJE OGM
in pritisnite mIZBERI.
• Snemanje se začne.
4 Za shranjevanje snemanja pritisnite
mSHRANI.
• Posneto sporočilo se predvaja in
zaslon se ponastavi na prejšnji meni,
potem ko se predvajanje zaključi.
Za zaustavitev predvajanja pritisnite
mOK.
Opomba
Odhodno sporočilo je lahko dolgo maks.
2 minuti.
50
11.4.2 Predvajaj osebno odhodno
sporočilo
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na ODZIVNIK in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na SNEMANJE OGM in pritisnite m
IZBERI.
2 Pomaknite : na ODG. IN SNEM. ali
SAMO ODG. in pritisnite mIZBERI.
3 Pritisnite mIZBERI, če želite
vstopiti v način PREDVAJAJ.
• Predvaja se predhodno posneto
odhodno sporočilo (če obstaja) in nato
se zaslon povrne v predhodni meni.
11.4.3 Izbriši osebno odhodno
sporočilo
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na ODZIVNIK in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na SNEMANJE OGM in pritisnite m
IZBERI.
2 Pomaknite : na ODG. IN SNEM. ali
SAMO ODG. in pritisnite mIZBERI.
3 Pomaknite : na ZBRIŠI in
pritisnite mIZBERI.
• Posneto sporočilo se izbriše.
11.5
1
Vključitev/Izključitev tajnice s
pomočjo slušalke
V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na ODZIVNIK in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na ODZ. VKL/IZK in pritisnite m
IZBERI.
Telefonska elektronska tajnica (TET)
2 Pomaknite : na VKLOP ali
IZKLOP in potrdite tako, da
pritisnite mIZBERI.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
11.6
Nastavitve elektronske tajnice
11.6.1 Zamik zvonjenja
To je število zvonjenj preden odgovori
tajnica in začne predvajati vaše pozdravno
sporočilo. Elektronsko telefonsko tajnico
lahko nastavite tako, da zažene
predvajanje pozdravnega sporočila po 3
do 8 pozivanjih ali EKONOM.. Privzeta
nastavitev zamika zvonjenja je 5.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na ODZIVNIK in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na NASTAVITVE in pritisnite m
IZBERI, pritisnite mIZBERI za
ZAMIK ZVON..
2 Pomaknite : na želeno nastavitev
zakasnitve pozivanja (3 do 8 pozivanj
ali EKONOM.) in potrdite tako, da
pritisnite mIZBERI.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Namig
Varčni način lahko prihrani stroške
medkrajevnih klicev, ko oddaljeno
dostopate do sporočil. Če so na tajnici
nova sporočila, se bo odhodno sporočilo
začelo predvajati po treh zvonjenjih. Če
na tajnici ni novih sporočil, se bo
odhodno sporočilo začelo predvajati po
petih zvonjenjih. To pomeni, da če želite
Telefonska elektronska tajnica (TET)
preveriti svoja sporočila brez
naraščajočih telefonskih stroškov, lahko
zvezo po četrtem zvonjenju prekinete.
11.6.2 Daljinski dostop
Če želite preveriti sporočila na tajnici, ko
vas ni doma, lahko z funkcijo daljinskega
dostopa poslušate sporočila. Pokličite vašo
domačo številko s kateregakoli telefona in
vnesite kodo za daljinski dostop*, potem
lahko dostopate do sporočil na tajnici.
Tipkovnica na telefonu, ki ga uporabljate,
deluje tako kot možnosti za vašo tajnico,
lahko predvajate in brišete sporočila,
vključite in izključite tajnico in tako naprej.
Opomba
Ta funkcija je privzeto izključena.
* Koda za daljinski dostop (ki je ista kot
glavna koda PIN) preprečuje nedovoljen
dostop do tajnice. Za več informacij glejte
11.6.2.
11.6.2.1
1
2
Vključi/Izključi daljinski
dostop
V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na ODZIVNIK in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na NASTAVITVE in pritisnite
mIZBERI, pomaknite : za DALJ.
DOSTOP in pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na VKLJUČI ali
IZKLJUČI in pritisnite mIZBERI za
potrditev.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
51
11.6.2.2
1
2
Nadzor tajnice z
zunanjim klicem
Iz drugega telefona pokličite domov.
• Tajnica se vključi in predvaja vaše
pozdravno sporočilo.
V prvih 8 sekundah pritisnite # na
telefonu, s katerim kličete in vnesite
kodo daljinskega dostopa (enaka kot
glavna koda PIN).
• Če koda daljinskega dostopa ni
pravilna, se vključi ton napake.
Ponovno vnesite kodo za dostop,
dokler ne dobite pravilne številke.
• Če ne vnesete kode daljinskega
dostopa v 10 sekundah, tajnica
takoj prekine linijo.
• Če je koda daljinskega dostopa
(enaka kot glavna koda PIN)
pravilna, se vključi ton potrditve.
• Nova sporočila (če so) se samodejno
predvajajo oz. predvajanje se
zaustavi, ko ni več novih sporočil.
Opomba
Če na tajnici ni novih sporočil, tajnica ne
predvaja sporočil.
Naslednja preglednica prikazuje, kako
dostopate do spodaj navedenih funkcij,
med daljinskim dostopom:
Pritisnite
Do
1
Pritisnite enkrat za
predvajanje trenutnega
sporočila ali dvakrat za
predvajanje predhodnega
sporočila
2
Predvajaj stara sporočila
ali pa jih zaustavi
52
3
Pojdi na naslednje
sporočilo
6
Izbriši trenutno
sporočilo
7
Vključi tajnico
8
Zaustavi predvajanje
tekočega sporočila
9
Izključi tajnico
#
Kodo za daljinski dostop
vnesite, ko je tajnica
vključena in se predvaja
izhodno sporočilo.
11.7
Filtriranje klicev
11.7.1 Pregled sporočila na slušalki
Če je pregled klicev na slušalki VKLOP,
lahko poslušate dohodna sporočila preko
zvočnika slušalke in se nato odločite, ali
boste klic sprejeli ali ne. Za prevzem klica
pritisnite r.
Ta funkcija je privzeto izključena.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
2
pomaknite : na ODZIVNIK in
pritisnite mIZBERI, pomaknite :
na NASTAVITVE in pritisnite
mIZBERI, pomaknite : na HS
PREGLED in pritisnite mIZBERI.
Pomaknite : na VKLJUČI ali
IZKLJUČEN in pritisnite mIZBERI.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Telefonska elektronska tajnica (TET)
11.7.2 Nastavi GLAS. JEZIK
Ta meni vam omogoča spremeniti jezik
prednastavljenega odhodnega sporočila.
Dostopnost tega menija in jeziki na
razpolago so odvisni od države.
1 V načinu mirovanja pritisnite M,
pomaknite : na ODZIVNIK in
pritisnite mIZBERI, pomaknite
: na NASTAVITVE in pritisnite
mIZBERI, pomaknite : na
GLAS. JEZIK in pritisnite m
IZBERI.
• Trenutno izbran jezik je poudarjen.
2 Pomaknite : na želen jezik in
potrdite tako, da pritisnite m
IZBERI.
• Zaslišali boste potrditveni zvok in na
zaslonu se prikaže predhodni meni.
Telefonska elektronska tajnica (TET)
53
12 Tehnični podatki
Zaslon
• Progresivna osvetlitev zaslona LCD
Glavne lastnosti telefona
• Dvojni način identifikacije naziva in
številke kličočega
• 15 polifonskih melodij opozarjanja na
klic
Imenik, seznam za ponovno klicanje
in dnevnik klicev
• Imenik z 200 vnosom
• Seznam za ponovno klicanje z 20 vnosi
• Dnevnik klicev s 50 vnosi
Baterijski vložek
• 2 x baterijski vložek HR AAA NiMh
600 mAh
Specifikacije radia
• Frekvenčni pas: 1800 do 1900 MHz
• Maks. izhodna moč: 250 mW
Poraba energije
• Poraba energije v načinu mirovanja:
okoli 800 mW
Temperaturno območje:
• Obratovanje: med 0 in 35 °C (32 do
95 °F).
• Shranjevanje: med -20 in 45 °C (-4 do
113 °F).
Relativna vlažnost
• Obratovanje: do 95% pri 40 °C
• Shranjevanje: do 95% pri 40 °C
54
Tehnični podatki
13 Pogosta vprašanja
www.philips.com/support
V temu poglavju je seznam najbolj
pogostih vprašanj in odgovorov v zvezi s
telefonom.
Priključitev
Slušalka se ne vključi.
• Napolnite baterije: slušalko namestite na
bazno postajo, kjer se polni. Po nekaj
trenutkih se telefon vključi.
Slušala se ne polni.
• Preglejte povezave polnilnika.
ikona ne utripa med
polnjenjem.
• Baterija je polna: baterije ni treba polniti.
• Slab stik baterije: rahlo poravnajte
slušalko.
• Onesnažen stik: s suho krpo očistite
stik baterije.
• Nameščene so nepravilne baterije:
uporabljajte izključno akumulatorske
baterije AAA, ki so priložene enoti.
Nevarnost iztekanja iz baterije, če
uporabite alkalne ali druge vrste
baterijske vložke.
Med klicem se komunikacija
prekine.
• Napolnite baterije.
• Premaknite bliže bazni postaji.
Telefon "Ni v dometu".
• Premaknite bliže bazni postaji.
Pogosta vprašanja
Na slušalki se izpiše opozorilo »Bat.«!
• Uporabljajte le akumulatorske baterijske
vložke AAA, ki so priloženi k enoti.
Nevarnost iztekanja iz baterijskih
vložkov, če uporabite alkalne ali druge
vrste baterijskih vložkov.
Namestitev
Iskanje... se izpiše na slušalki in
ikona utripa.
• Premaknite bliže bazni postaji.
• Prepričajte se, da je bazna postaja
vključena.
• Ponastavite enoto in ponovno zaženite
registracijo slušalke (glejte
“Registracija” na strani 35).
Zvok
Slušalka ne zvoni!
Prepričajte se, da GLASNOST ni
izključena in da
ikona ni izpisana na
zaslonu (glejte “Nastavitev Glasnosti
zvonjenja” v poglavju 6.2.1).
Kličoči me nič ne sliši.
Morda je izključen zvok mikrofona: med
klicem pritisnite b.
55
Ni tona klicanja.
• Ni napajanja: preglejte povezave.
• Baterijski vložki so prazni: napolnite jih.
• Premaknite bliže bazni postaji.
• Uporabljen ni pravi linijski kabel:
povežite priloženi linijski kabel.
• Potrebujete linijski vmesnik: linijski
vmesnik povežite na linijsko vrvico.
Kličoči me ne sliši jasno.
• Premaknite bliže bazni postaji.
• Bazno postajo prestavite vsaj en meter
stran od drugih električnih naprav.
Stalne hrupne motnje na radiu in
televiziji.
• Bazno postajo umaknite čim dlje stran
od drugih električnih naprav.
Odzivanje izdelka
Tipkovnica ne deluje.
• Deblokirajte tipkovnico: dolg pritisk
na * v načinu mirovanja.
Slušalka se med dolgotrajnim
klicem segreje.
• To ni normalno. Slušalka med
klicanjem porablja energijo.
Slušalke ne morete registrirati na
bazni postaji!
• Doseženo je maks. število slušalk (5). Če
želite registrirati novo slušalko, najprej
odjavite eno obstoječo slušalko.
• Odstranite in zamenjajte baterijske
vložke slušalke.
• Ponovno poskusite tako, da odklopite
in vklopite napajanje prazne postaje,
ter ukrepajte, kot določeno za
registracijo slušalke.
56
• Vnesite pravilno kodo PIN. Če kode
niste spremenili, je privzeta koda 0000.
Številka kličočega se ne izpiše.
• Storitev ni vključena: preglejte
naročene storitve pri ponudniku
omrežnih storitev.
Ne morem sprejeti novega
sporočila SMS.
• Pomnilnik SMS je poln: izbrišite stara
sporočila SMS, če želite prejeti nova.
• Nepravilna nastavitev sporočila SMS:
preglejte nastavitve SMS (glejte
“Nastavitve sporočil” v poglavju 10.4).
Ne morem poslati ali sprejeti
novega sporočila SMS.
• Storitev ni vključena: preglejte
naročene storitve pri ponudniku
omrežnih storitev.
• Nepravilna nastavitev sporočila SMS:
preglejte nastavitve SMS (glejte
“Nastavitve sporočil” v poglavju 10.4).
• Na liniji je drug telefon z vključenim
sistemom SMS. Izključite sprejem SMS
na eni od naprav.
• Med različnimi operaterji so težave
zdržljivosti. Za več informacij se
obrnite na ponudnika storitve.
• Prepoznava je zadržana. Prikaži
identiteto (glejte “Vključi funkcijo Skrij
številko” v poglavju 9.5.2).
Ne morem spremeniti nastavitev za
glasovno pošto.
• Glasovno pošto upravlja operater in
ne sam telefon. Če želite spremeniti
nastavitve, to naročite pri operaterju.
Pogosta vprašanja
Slaba zvočna kakovost in utripa
ikona antene
.
• Doseg telefona v prostoru ali na
prostem je največ 50 metrov in 300 v
tem zaporedju. Ko slušalko prestavite
iz dosega delovanja, začne utripati
ikona antene
.
Slušalka se prestavlja v način
mirovanja.
• Če 30 sekund ne pritisnete nobene
tipke, se slušalka samodejno ponastavi
v način mirovanja. V način mirovanja se
samodejno ponastavi, tudi ko odložite
slušalko nazaj na bazno postajo.
Daljinsko upravljanje dostopa ne
deluje.
• Vključite način daljinsko upravljanje
dostopa (glejte “Daljinski dostop” v
poglavju 11.6.2).
Telefon med daljinskim dostopom
zaključi klic.
• Za vnos glavne kode PIN ste si vzeli
več kot 8 sekund. Kodo vnesite v 8
sekundah.
Telefonski odzivnik se zaustavi,
preden se snemanje zaključi.
• Pomnilnik je poln: izbrišite stara
sporočila.
Vnosa v imenik ni možno shraniti in
izpiše se sporočilo Polnilnik je poln.
• Izbrišite vnos, tako da sprostite
pomnilnik, preden ponovno poskusite
shraniti vnos.
Glavna koda PIN ni pravilna.
• Privzeta glavna koda PIN je 0000.
• Če ste kodo spremenili in se je zdaj ne
spomnite, ponastavite slušalko na
privzeto glavno kodo PIN (glejte
“Ponastavitev” v poglavju 8.9).
Telefonski odzivnik ne posname
sporočila.
• Pomnilnik je poln: izbrišite stara
sporočila.
• Vključen je način SAMO ODG.
Izključite način SAMO ODG. in
vključite način ODG. IN SNEM. (glejte
“Nastavitev Načina odgovora” v
poglavju 11.3).
Pogosta vprašanja
57
14 Kazalo
A
I
Alarm 32
Ikone na zaslonu 9
Ime slušalke 28
Imenik 17, 21
Indikator LED 10
Interkom 25
Izbira države 36
Izhodna številka 47
B
Barvna tema 29
Brisanje seznama klicev 25
Brisanje seznama zadnjih klicev 24
Brisanje vnosa iz imenika 22
Brisanje vnosa v seznamu klicev 25
Brisanje zadnjih klicev 24
D
J
Jezik 29
K
Daljinski dostop 51
Datum in čas 31
Dnevnik klicev 17, 24
Dodatki 6
Klicanje 17
Konferenčni klic 26
Kontrast 29
E
M
Čakanje klica 21
Čas osvetlitve 29
Čas povratnega klica 38
Mapa Osnutki 45
Melodija zvonjenja 28
Menijske ikone 9
F
N
Filtriranje klicev 52
G
Glas. jezik 53
Glasno 20
Glasnost 20, 42
Glasnost zvočnikov 20
Glasnost zvonjenja 28
Glasovna pošta 21, 23, 40
Glavni PIN 34
58
Način elektronske tajnice 49
Način klicanja 38
Način XHD zvoka 20
Namestitev telefona 11, 12
Napiši SMS 42
Nastavitve sporočil 46
Nemo 20
Neposredno klicanje 17
O
Odgovor klica 17
Odgovori na sporočilo 44
Odjavi 36
Omejitev klica 33
Omrežne storitve 39
Osebno izhodno sporočilo 50
Ozadje 29
Kazalo
P
Polnjenje baterij 13
Ponastavitev 36
Posredovanje 39
Posreduj sporočilo 44
Potekajoči klic 19
Povezava bazne postaje 11
Povratni klic 40
Pozivanje 27
Predhodno izbiranje 17
Pregled bazne postaje 10
Pregled vašega telefona 7
Prekliči povratni klic 40
Preklop klicev 26
Privzete nastavitve 36
Prostoročno sprejemanje klicev 18
Prvo zvonjenje 38
V
Vhodna številka 46
Vključitev/Izključitev slušalke 19
Vnos besedila ali številk 19
Vstavljanje baterij 12
Z]
Zaklepanje/Odklepanje tipkovnice 19
Zaključek klica 18
Zamik zvonjenja 51
Zvočniški način 20
Zvok tipk 28
R
Recikliranje in odstranitev 4
Registracija 35
S
Samodejni odziv 30
Seznam zadnjih klicanih številk 17, 23
Shrani številko v imenik 44
Shranjevanje številke 22
Shranjevanje klicane številke 24
Skrij številko 41
Sprejem zunanjega klica 26
Struktura menija 14
T
Telefonska elektronska tajnica 48
Ton alarma 32
Toni slušalke 28
U
Ura in alarm 31
Uredi sporočilo v mapi Osnutki 45
Uredi vnos v imenik 22
Kazalo
59
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved
Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner
Document number: 3111 285 44331
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement