Philips XL3001C/53 User manual

Philips XL3001C/53 User manual
Vedno smo vam pripravljeni pomagati
Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome
Imate vprašanje?
Obrnite se na
Philips
XL300
XL305
Obsežna uporabniška
dokumentacija
Vsebina
7Imenik
1 Pomembna varnostna navodila
3
2 Vaš telefon
4
4
5
6
6
Vsebina škatle
Pregled telefona
Pregled osnovne enote
Ikone na zaslonu
3 Začetek uporabe
Priključitev osnovne enote
Namestitev slušalke
Konfiguriranje telefona (odvisno od
države)
Sprememba kode PIN/gesla za dostop
na daljavo
Polnjenje slušalke
Preverjanje napolnjenosti baterij
Kaj je stanje pripravljenosti?
Preverjanje moči signala
Vklop ali izklop slušalke
4Klici
Klicanje
Sprejem klica
Končanje klica
Vklop ali izklop zvočnika
Nastavitev glasnosti slušalke/zvočnika
Drugi klic
Sprejem drugega klica
Preklapljanje med klicema
Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji
5 Notranja telefonska zveza in
konferenčni klici
Klicanje na drugo slušalko
Prenos klica
Konferenčni klic
6 Besedilo in številke
Vnos besedila in številk
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
15
15
15
15
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
Ogled imenika
Iskanje vnosa
Klicanje iz imenika
Dodajanje vnosa
Urejanje vnosa
Brisanje vnosa
Brisanje vseh vnosov
8 Dnevnik klicev
20
Vrsta seznama klicev
20
Ogled zabeleženih klicev
20
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik 20
Povratni klic
21
Brisanje zabeleženega klica
21
Brisanje vseh zabeleženih klicev
21
9 Seznam za ponovno izbiranje
Ogled zabeleženih klicev za ponovno
izbiranje
Ponovno izbiranje klica
Shranjevanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje v imenik
Brisanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
Brisanje vseh zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
22
22
22
22
22
22
10 Nastavitve telefona
24
Nastavitve zvoka
24
Način ECO
25
Način ECO+
25
Nastavitev osvetlitve ozadja LCD-zaslona26
Nastavitev datuma in časa
26
Nastavitev jezika na zaslonu
26
11 Telefonski odzivnik
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika
Nastavitev jezika odzivnika
Nastavitev načina odziva
Obvestila
Dohodna sporočila
Nastavitev zapoznitve zvonjenja
Poslušanje trenutnega sporočila
27
27
27
27
28
28
29
30
SL
1
Dostop na daljavo
12Storitve
Vrsta seznama klicev
Samodejni konferenčni klic
Samodejna predpona
Vrsta omrežja
Izbira trajanja premora do ponovnega
klica
Klicni način
Samodejna nastavitev ure
Registriranje dodatnih slušalk
Odjava slušalk
Obnovitev privzetih nastavitev
30
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
13 Tehnični podatki
35
14Obvestilo
36
36
36
36
36
15 Pogosta vprašanja
38
16Kazalo
40
17Dodatek
42
42
Izjava o skladnosti
Skladnost s standardom GAP
Skladnost s standardi EMF
Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij
Tabele za vnos besedila in številk
2
SL
1Pomembna
varnostna
navodila
Napajalne zahteve
• Ta izdelek zahteva električno napajanje
100-240 V AC. V primeru izpada napajanja
se lahko povezava prekine.
• Napetost v omrežju je klasificirana kot
TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih
omrežij), kot je določeno v standardu EN
60950.
Opozorilo
•• Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik
lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz
električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica
vedno zlahka dostopna.
Da bi preprečili poškodovanje ali napačno
delovanje
Pozor
•• Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker
boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
•• Pri priklopni opremi mora biti vtičnica nameščena v
bližini opreme in zlahka dostopna.
•• Prostoročno aktiviranje lahko nenadoma močno zviša
glasnost v slušalki: poskrbite, da slušalke ne boste imeli
preblizu ušesu.
•• Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do
izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate
uporabiti drugo možnost.
•• Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
•• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol,
amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko
poškodujejo telefon.
•• Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo
povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna
svetloba.
•• Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj ne
padejo predmeti.
•• Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo
motnje.
Temperatura pri delovanju in shranjevanju
• Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je
temperatura vedno med 0 °C in +40 °C
(ob do 90 % relativni vlažnosti).
• Izdelek hranite v prostoru, kjer je
temperatura vedno med -20 °C in+45 °C
(ob do 95 % relativni vlažnosti).
• Življenjska doba baterije se lahko zaradi
nizkih temperatur skrajša.
•• Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih
za uporabo.
•• Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih
za uporabo.
•• Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja
nevarnost eksplozije.
•• Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
•• Baterij ne mečite v ogenj.
•• Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z
izdelkom.
•• Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s
kovino.
•• Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v
stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in
poškoduje izdelek.
•• Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih
postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
•• Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja
nevarnost eksplozije.
SL
3
2 Vaš telefon
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo
nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.
com/welcome.
Napajalni adapter**
Vsebina škatle
Telefonski kabel*
Garancija
Osnovna enota (XL300)
4XLFNVWDUWJXLGH
Stručný návod na používanie
Osnovna enota (XL305)
Opomba
•• * V nekaterih državah morate priključiti telefonski
adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v
telefonsko vtičnico.
•• ** V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke,
polnilniki in napajalni adapterji.
Slušalka**
Polnilnik**
4
SL
d
Pregled telefona
a
e
l
k
j
i
b
c
d
e
f
g
h
f
/MENU /
• Dostop do glavnega menija v stanju
pripravljenosti.
• Pomikanje navzgor/navzdol po meniju.
• Premikanje kazalke levo in desno med
urejanjem besedila.
Dostop do seznama za ponovno klicanje in
dnevnika klicev v stanju pripravljenosti.
• Vklop/izklop zvočnika.
• Klicanje in sprejemanje klicev prek
zvočnika.
g #R
Tipka za ponovni klic (ta funkcija je odvisna
od omrežja).
h Mikrofon
i
m
j
n
k
a Slušalka
b M1/M2/M3
Zabeležene klice shranite kot tipke za
neposredno hitro izbiranje.
c
•
•
•
•
•
/
Končanje klica.
Izhod iz menija/postopka.
Preklic postopka.
Pritisnite in pridržite za vklop ali izklop
slušalke.
Pritisnite za brisanje posamezne črke
ali številke. Pridržite za brisanje vsega
besedila.
l
• Pridržite, da opravite notranji klic
(samo za različice z več slušalkami).
• Nastavitev načina klica (način za pulzno
izbiranje ali začasen tonski način).
• Pritisnite za vnos presledka med
urejanjem besedila.
• Pridržite za vnos premora med
urejanjem številke stika.
Dostop do imenika v stanju pripravljenosti.
/OK
• Potrditev izbire.
• Odpiranje menija z možnostmi.
m +/Nastavitev glasnost.
n Zvočnik
o Vratca za baterijo
SL
5
Pregled osnovne enote
f
XL300
g
a
/
Preskok naprej/nazaj med predvajanjem.
• Predvajanje sporočil.
• Zaustavitev predvajanja sporočil.
Ikone na zaslonu
V stanju pripravljenosti ikone na glavnem
zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja
slušalka.
a
• Pritisnite za iskanje slušalke.
• Pritisnite in pridržite za vstop v način
za registracijo.
XL305
a
b
c
d
e
f
g
a Zvočnik
b
c
d
Vklop/izklop telefonskega odzivnika.
• Pritisnite za iskanje slušalke
• Pritisnite in pridržite za vstop v način
za registracijo
• Brisanje trenutno predvajanega
sporočila.
• Pridržite, da izbrišete vsa stara
sporočila.
e
/
Zvišanje/znižanje glasnosti zvočnika.
6
SL
Ikona
Opisi
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (od polne do prazne).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, se črtice pomikajo, dokler
polnjenje ni končano.
Utripa ikona za prazno baterijo in slišite
opozorilni zvok.
Baterija je skoraj prazna in jo je treba
napolniti.
Število črtic prikazuje stanje povezave
med slušalko in osnovno enoto. Več
črtic pomeni boljši signal ali povezavo.
Med pregledovanjem dohodnih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
V seznamu za ponovno izbiranje
označuje odhodni klic.
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica ali med pregledovanjem
nepregledanih zgrešenih klicev v
dnevniku.
Med pregledovanjem zgrešenih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Utripa med sprejemanjem dohodnega
klica. Med klicem je simbol prikazan
neprekinjeno.
Zvonjenje je izklopljeno.
/
Telefonski odzivnik: utripa, ko imate
novo sporočilo ali ko je pomnilnik poln.
Prikaže se, ko je telefonski odzivnik
vklopljen.
Utripa v primeru novega glasovnega
sporočila.
Ko ste glasovna sporočila že pregledali
v dnevniku klicev, je simbol prikazan
neprekinjeno.
Ikona ni prikazana, če ni nobenega
glasovnega sporočila.
Prikaže se, ko se pomikate navzgor/
navzdol po seznamu oziroma zvišate/
znižate glasnost.
Desno je še več števk. Pritisnite
branje.
Levo je še več števk. Pritisnite
/MENU za branje.
za
SL
7
3 Začetek
uporabe
Pozor
•• Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite
varnostna navodila v razdelku "Pomembna varnostna
navodila".
Priključitev osnovne enote
Opozorilo
•• Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna
napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali
spodnji strani telefona.
•• Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen napajalni
adapter.
3
Konca napajalnega adapterja priključite v
(samo za različice z več slušalkami):
• vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani
polnilnika dodatne slušalke.
• napajalno vtičnico na steni.
Opomba
•• Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL)
prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in
stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje
nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih
povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o
filtrih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
•• Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne
enote.
1
2
8
Konca napajalnega adapterja priključite v:
• vhodno vtičnico (DC) na hrbtni strani
osnovne enote;
• napajalno vtičnico na steni.
Konca telefonskega kabla priključite v:
• telefonsko vtičnico na hrbtni strani
osnovne enote;
• telefonsko vtičnico na steni.
SL
Namestitev slušalke
Baterije so predhodno vstavljene v slušalko.
Pred polnjenjem z vratc za baterije povlecite
baterijski trak.
Opomba
•• Možnost za nastavitev države/jezika je odvisna od
države. Če se pozdravno sporočilo ne prikaže, to
pomeni, da je nastavitev države/jezika za vašo državo
prednastavljena. Nato lahko nastavite datum in čas.
Za ponastavitev jezika si oglejte naslednji
postopek.
Pozor
•• Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini,
soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
•• Uporabite le priložene baterije.
•• Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne
1
2
mešajte baterij različnih znamk ali vrst.
Opomba
> [NAST. TELEF.]
/OK za potrditev.
Izberite jezik in pritisnite /OK za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev datuma in časa
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij
segreje.
Izberite
/MENU /
> [JEZIK] in pritisnite
Nasvet
•• Če želite datum in čas nastaviti pozneje, pritisnite
, da preskočite to nastavitev.
Opozorilo
•• Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite
njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje
izdelek.
Konfiguriranje telefona
(odvisno od države)
Ko telefon prvič uporabite, se prikaže
pozdravno sporočilo.
Nastavitev države/jezika
Izberite državo/jezik in pritisnite /OK za
potrditev.
»» Nastavitev države/jezika je shranjena.
1
2
3
4
5
Pritisnite
/MENU /
/
.
Izberite [NAST. TELEF.] / [DATUM/ČAS]
in pritisnite /OK za potrditev.
S pritiskanjem številskih tipk vnesite datum,
nato pritisnite /OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže meni za
nastavitev časa.
S pritiskanjem številskih tipk vnesite čas.
• Če je čas v 12-urni obliki zapisa,
pritisnite
/MENU /
za izbiro
[AM] ali [PM] (odvisno od države).
Za potrditev pritisnite tipko
/OK.
Sprememba kode PIN/gesla
za dostop na daljavo
Opomba
•• Privzeta koda PIN/geslo telefonskega odzivnika je 0000;
da zagotovite varen dostop, jo spremenite.
•• Ta funkcija je na voljo samo za XL305.
SL
9
1
2
3
4
5
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [ODZIVNIK] > [DALJ. DOSTOP]
> [SPREMENI PIN] in pritisnite /OK za
potrditev.
Vnesite staro kodo PIN in pritisnite
za potrditev.
/OK
Vnesite novo kodo PIN in pritisnite
za potrditev.
/OK
Preverjanje napolnjenosti
baterij
Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite
/OK za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Polnjenje slušalke
Za polnjenje slušalke postavite slušalko
na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno
nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni
ton (glejte 'Nastavitev potrditvenega tona' na
strani 24).
»» Začne se polnjenje slušalke.
Opomba
•• Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
•• Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij
segreje.
Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.
Ikona za baterijo prikazuje trenutno
napolnjenost baterije.
Ko slušalka ni na osnovni enoti/
polnilniku, črtice prikazujejo raven
energije v bateriji (polna, napol
prazna in prazna).
Ko je slušalka na osnovni enoti/
polnilniku, črtice utripajo, dokler
polnjenje ni končano.
Ikona za prazno baterijo utripa.
Baterija je skoraj prazna in jo je
treba napolniti.
Če sta bateriji prazni, se slušalka izklopi. Če se
pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton,
ko sta bateriji skoraj prazni. Po opozorilu se klic
prekine.
Kaj je stanje pripravljenosti?
Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na
zaslonu v stanju pripravljenosti sta prikazana čas
in številka slušalke.
10
SL
Preverjanje moči signala
Število črtic prikazuje stanje
povezave med slušalko in osnovno
enoto. Več črtic pomeni boljšo
povezavo.
•
•
Preden kličete ali sprejemate klice in
preden začnete uporabljati funkcije in
možnosti telefona, mora biti slušalka
povezana z osnovno enoto.
Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je
baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je
slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali
pa slušalko približajte osnovni enoti.
Vklop ali izklop slušalke
Pritisnite in pridržite
slušalke.
/
za vklop ali izklop
SL
11
4Klici
Klicanje s tipko za neposredno
izbiranje
Hitro klicanje z zapisom na tipko za neposredno
izbiranje, lahko opravite na več načinov:
• Pritisnite M1, M2 ali M3 v stanju
pripravljenosti in pritisnite /OK ali
za
izbiro številke.
• Pritisnite /OK ali , da zaslišite klicni
ton, in pritisnite M1, M2 ali M3 za izbiro
številke.
• Pridržite M1, M2 ali M3 v stanju
pripravljenosti za izbiro številke.
Opomba
•• Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso
dostopne.
Nasvet
•• Pred ali med klicem preverite moč signala.
Klicanje
Nasvet
•• Informacije o nastavitvi tipk za neposredno izbiranje si
oglejte v naslednjem razdelku.
Kličete lahko na naslednje načine:
• Običajen klic
• Klic z izbiro pred klicanjem
• Klicanje s tipkami za neposredno izbiro
Kličete lahko tudi številke s seznama ponovnih
klicev (glejte 'Ponovno izbiranje klica' na strani
22), seznama v imeniku (glejte 'Klicanje iz
imenika' na strani 18) in dnevnika klicev (glejte
'Povratni klic' na strani 21).
Nastavitev tipk za neposredno izbiranje
1
2
Običajen klic
1
2
Pritisnite
/OK ali
•• Če je na tipki za neposredno izbiranje že shranjen zapis,
Izberite telefonsko številko.
»» Številka je izbrana.
morate potrditi, ali stari zapis želite zamenjati z novim.
•• Pri različicah z več slušalkami so isti zapisi za tipke za
Klic z izbiro pred klicanjem
2
12
Izberite telefonsko številko.
• Za brisanje števke pritisnite
/
• Za brisanje vseh števk pridržite
• Za vnos premora pridržite tipko
Pritisnite
SL
/OK ali
Vnesite/uredite ime in pritisnite /OK za
potrditev.
»» Tipka za neposredno izbiranje je
nastavljena.
Opomba
.
»» Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.
1
Vnesite številko, pridržite M1, M2 ali M3 in
pritisnite /OK za potrditev.
neposredno izbiranje shranjeni v osnovni enoti, ki jo
uporablja več različnih slušalk.
Opomba
.
/
.
za klicanje številke.
•• Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.
•• Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v telefonu skoraj
.
prazna ali pa je telefon izven dosega. Napolnite baterijo
ali pa telefon približajte osnovni enoti.
Sprejem klica
Ko telefon zazvoni, lahko izbirate med
naslednjimi možnostmi:
• Pritisnite /OK ali
za sprejem klica.
• Pritisnite
/
za izklop zvonjenja za ta
klic.
Nastavitev glasnosti slušalke/
zvočnika
Pritisnite +/- na levi strani slušalke za zvišanje/
znižanje glasnosti med klicem.
»» Glasnost slušalke/zvočnika je
nastavljena, telefon pa se vrne na
zaslon za klicanje.
Opozorilo
•• Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno
telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da
preprečite poškodbe sluha.
Opomba
•• Če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev
za identifikacijo klicatelja, bo na slušalki prikazana
številka klicatelja. Če je številka shranjena v imeniku, bo
prikazano ime.
•• Če želite prikazati popolno ime ali številko dohodnega
klica, pritisnite
/MENU / .
Drugi klic
Nasvet
Opomba
•• V primeru zgrešenega klica se prikaže obvestilo.
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
1
Končanje klica
Klic lahko končate na naslednje načine:
• Pritisnite
/
;
• postavite slušalko na osnovno enoto ali
polnilni podstavek.
Vklop ali izklop zvočnika
Pritisnite tipko
.
2
Med klicem pridržite #R.
»» Prvi klic je zadržan.
Izberite drugo številko.
»» Izbrana je na zaslonu prikazana številka.
Sprejem drugega klica
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic,
lahko klic sprejmete na naslednje načine:
1
Pridržite #R in pritisnite
klica.
za sprejem
SL
13
2
»» Prvi klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Pridržite #R in pritisnite , da končate
trenutni klic in sprejmete prvi klic.
Preklapljanje med klicema
1
Pridržite #R in pritisnite .
»» Trenutni klic je zadržan, vi pa imate
vzpostavljeno povezavo z drugim
klicem.
Opomba
•• Ta funkcija je odvisna od države.
Konferenčni klic z zunanjimi
klicatelji
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja in države. Pri
ponudniku storitev preverite za dodatne stroške.
Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema
klicema, pritisnite /OK in nato .
»» Klica se združita in vzpostavljen je
konferenčni klic.
14
SL
5Notranja
telefonska zveza
in konferenčni
klici
Preklapljanje med klici
Pridržite
za preklop med zunanjim in
notranjim klicem.
Prenos klica
Opomba
Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto
osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje
pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke
in zunanjimi klicatelji.
Klicanje na drugo slušalko
Opomba
•• Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki,
pridržite
1
2
3
4
•• Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki,
pridržite
1
2
3
za klicanje na drugo slušalko.
Pridržite tipko .
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
/OK za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Na izbrani slušalki pritisnite /OK.
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Pritisnite
/
za preklic ali končanje
notranjega klica.
Pritisnite
/ , ko druga stran sprejme
vaš klic.
»» Klic je zdaj prenesen v izbrano slušalko.
Med zunanjim klicem
1
Pridržite
za začetek notranjega klica.
»» Zunanji klicatelj je zadržan.
»» Pri različicah z več slušalkami so
prikazane slušalke, ki so na voljo za
notranje klice. Preidite na korak 2.
Pridržite tipko .
»» Trenutni klicatelj je zadržan.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
/OK za potrditev.
»» Počakajte, da druga stran sprejme vaš
klic.
Izberite številko slušalke in nato pritisnite
/OK za potrditev.
3-smerni konferenčni klic je klic med vami,
uporabnikom druge slušalke in zunanjimi
klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno
enoto.
Med klicem lahko preklapljate med eno in
drugo slušalko:
2
Med klicem pridržite .
»» Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za
notranjo telefonsko zvezo.
Konferenčni klic
Med pogovorom po telefonu
1
za prenos klica na drugo slušalko.
2
3
»» Pri različicah z dvema slušalkama
zazvoni druga slušalka. Preidite na
korak 3.
Izberite ali vnesite številko slušalke in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Izbrana slušalka zazvoni.
Na izbrani slušalki pritisnite
/OK.
SL
15
4
5
»» Notranji klic je vzpostavljen.
Pritisnite tipko /OK.
»» Zdaj ste vključeni v 3-smerni
konferenčni klic z zunanjim klicem in
izbrano slušalko.
Pritisnite
/
za končanje
konferenčnega klica.
Opomba
•• Pritisnite
/OK, da se vključite v konferenčni
klic v teku z drugo slušalko, če je možnost
[STORITVE]>[KONFERENCA] nastavljena na
[SAMODEJNO].
Med konferenčnim klicem
•
Pridržite , da zadržite zunanji klic in se
vrnete k notranjemu klicu.
»» Zunanji klic je zadržan.
•
Pritisnite /OK, da ponovno vzpostavite
konferenčni klic.
Opomba
•• Če med konferenčnim klicem odložite eno slušalko,
ostane druga povezana z zunanjim klicem.
16
SL
6 Besedilo in
številke
Besedilo in številke lahko vnesete za ime
slušalke, vnose v imenik in druge menijske
elemente.
Vnos besedila in številk
1
2
3
Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat
pritisnite alfanumerično tipko.
Pritisnite
/
za brisanje znaka. Pridržite
/
za brisanje vseh znakov. Pritisnite
/MENU /
za premik kazalke levo in
desno.
Pritisnite
za dodajanje presledka.
Opomba
•• Informacije o dodeljevanju črk in številk tipkam si
oglejte v poglavju "Dodatek" v spletnem uporabniškem
priročniku.
SL
17
7Imenik
Vnos prvega znaka stika
1
Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče
shraniti do 50 vnosov. Do imenika lahko
dostopite preko slušalke. Vsak vnos lahko
vsebuje do 16-mestno ime in do 24-mestno
številko.
Telefon ima 2 pomnilnika z neposrednim
dostopom (tipki in
). Glede na državo
sta tipki in
prednastavljeni na številko
telefonskega predala in številko informacijskih
storitev ponudnika storitev. Če tipko pridržite
v stanju pripravljenosti, je shranjena telefonska
številka izbrana samodejno.
2
Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza
znaku.
»» Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem
znakom.
Klicanje iz imenika
1
2
3
Ogled imenika
Pritisnite ali
/MENU /
in izberite
[IMENIK] > [POGLED] za dostop do
seznama v imeniku.
Pritisnite ali
/MENU /
in izberite
[IMENIK] > [POGLED] za dostop do
seznama v imeniku.
Na seznamu v imeniku izberite stik.
Pritisnite
/OK za klicanje.
Opomba
•• Imenik si lahko ogledujete le na eni slušalki naenkrat.
1
2
Pritisnite ali
/MENU /
in izberite
[IMENIK] > [POGLED] za dostop do
seznama v imeniku.
Izberite stik in pritisnite
razpoložljivih informacij.
18
Pritisnite ali
/MENU /
in izberite
[IMENIK] > [POGLED] za dostop do
seznama v imeniku.
SL
obvestilo. Izbrišite nekaj vnosov, da dodate nove.
2
Pomikanje po seznamu stikov
Pritisnite
/MENU /
seznamu v imeniku.
•• Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki prikaže
1
Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja
načina:
• Pomaknite se po seznamu stikov.
• Vnesite prvi znak stika.
2
Opomba
/OK za prikaz
Iskanje vnosa
1
Dodajanje vnosa
za pomikanje po
3
4
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [IMENIK] / [DODAJ NOVO] in
pritisnite /OK za potrditev.
Vnesite ime, nato pritisnite
potrditev.
/OK za
Vnesite številko in pritisnite
potrditev.
»» Nov vnos je shranjen.
/OK za
Nasvet
•• Pridržite tipko
za vnos premora.
Brisanje vseh vnosov
Opomba
•• Imenik staro številko prepiše z novo.
1
Nasvet
•• Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat pritisnite
alfanumerično tipko.
•• Za brisanje znaka pritisnite
/
. Pritisnite
/MENU /
za premik kazalke levo in desno.
2
3
Urejanje vnosa
1
2
3
4
5
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [IMENIK] > [IZBRIŠI VSE] in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko /OK.
»» Izbrisani so vsi vnosi (razen 2 vnosov z
neposrednim dostopom).
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [IMENIK] > [UREDI] in pritisnite
/OK za potrditev.
/OK za
Izberite stik, nato pritisnite
potrditev.
Uredite ime in pritisnite
potrditev.
/OK za
Uredite številko, nato pritisnite
potrditev.
»» Vnos je shranjen.
/OK za
Brisanje vnosa
1
2
3
4
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [IMENIK] > [ZBRIŠI] in pritisnite
/OK za potrditev.
Izberite stik, nato pritisnite /OK za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko
»» Vnos je izbrisan.
/OK.
SL
19
8 Dnevnik klicev
V dnevniku klicev je shranjena zgodovina
vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina
dohodnega klica vključuje ime in številko
klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na
voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno
storitev za identifikacijo klicatelja.
Telefon lahko shrani do 50 zabeleženih klicev.
Ikona dnevnika klicev na slušalki utripa in vas na
ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če
klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko
ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi
klici so prikazani v časovnem zaporedju z
zadnjim prejetim klicem na vrhu seznama.
Opomba
Izbira vrste seznama klicev
1
2
3
1
2
preverite, ali je številka na seznamu veljavna.
Ikone
Opis
Med pregledovanjem dohodnih klicev
v dnevniku klicev je simbol prikazan
neprekinjeno.
Utripa v primeru novega zgrešenega
klica.
Med pregledovanjem nepregledanih
zgrešenih klicev v dnevniku klicev je
simbol prikazan neprekinjeno.
3
1
2
3
4
5
20
SL
Izberite možnost in pritisnite
potrditev.
/OK za
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [DNEV. KLICEV] > [NEODG.
KLICI] za ogled neodgovorjenih klicev ali
[VSI DOHODNI] za ogled vseh klicev in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik klicev.
Izberite zabeležen klic, nato pritisnite
/OK in izberite [POGLED] za dodatne
razpoložljive informacije.
Shranjevanje zabeleženega
klica v imenik
Vrsta seznama klicev
Nastavite lahko, ali si želite ogledati vse
dohodne ali zgrešene klice iz dnevnika klicev.
Izberite [STORITVE] > [SEZN. KLICEV]
in pritisnite /OK za potrditev.
Ogled zabeleženih klicev
•• Preden pokličete nazaj neposredno s seznama klicev,
Ikone na zaslonu prikazujejo, ali imate zgrešene/
prejete klice.
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU / .
Izberite [DNEV. KLICEV] > [NEODG.
KLICI] za ogled neodgovorjenih klicev ali
[VSI DOHODNI] za ogled vseh klicev in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite
za potrditev.
/OK
Izberite [SHRANI ŠTEV.] in pritisnite
/OK za potrditev.
Vnesite in uredite ime in pritisnite
za potrditev.
/OK
6
Vnesite in uredite številko in pritisnite
/OK za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
3
Povratni klic
1
2
3
4
2
V stanju pripravljenosti pritisnite
4
.
Izberite [NEODG. KLICI] za ogled
neodgovorjenih klicev ali [VSI DOHODNI]
za ogled vseh klicev in pritisnite /OK za
potrditev.
»» Prikaže se dnevnik klicev.
5
Izberite [DNEV. KLICEV] > [NEODG.
KLICI] za ogled neodgovorjenih klicev ali
[VSI DOHODNI] za ogled vseh klicev in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik klicev.
Pritisnite /OK, da odprete meni z
možnostmi.
Izberite [IZBRIŠI VSE] in pritisnite /OK
za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko
»» Vsi vnosi so izbrisani.
/OK.
Na seznamu izberite zabeležen klic.
Pritisnite
/OK za klicanje.
Brisanje zabeleženega klica
1
2
3
4
5
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU / .
Izberite [DNEV. KLICEV] > [NEODG.
KLICI] za ogled neodgovorjenih klicev ali
[VSI DOHODNI] za ogled vseh klicev in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Prikaže se dnevnik klicev.
Izberite zabeležen klic in pritisnite
za potrditev.
/OK
Izberite [ZBRIŠI] in pritisnite /OK za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko
»» Vnos je izbrisan.
/OK.
Brisanje vseh zabeleženih
klicev
1
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU / .
SL
21
9 Seznam za
ponovno
izbiranje
3
4
5
Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena
zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali
številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani
do 20 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.
Ogled zabeleženih klicev za
ponovno izbiranje
1
2
V stanju pripravljenosti pritisnite
.
Izberite [PON. IZBIR.] in pritisnite /OK
za potrditev.
»» Prikazan je seznam klicanih številk.
3
V stanju pripravljenosti pritisnite
Izberite zabeležen klic in pritisnite
»» Številka je izbrana.
2
22
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU / .
Izberite [DNEV. KLICEV] > [PON. IZBIR.]
in pritisnite /OK za potrditev.
»» Prikazan je seznam klicanih številk.
SL
Izberite [SHRANI ŠTEV.] in pritisnite
/OK za potrditev.
Vnesite in uredite ime in pritisnite
za potrditev.
/OK
Vnesite in uredite številko in pritisnite
/OK za potrditev.
»» Vnos je shranjen.
2
3
5
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU / .
Izberite [DNEV. KLICEV] > [PON. IZBIR.]
in pritisnite /OK za potrditev.
»» Prikazan je seznam klicanih številk.
Izberite zabeležen klic in pritisnite
za potrditev.
/OK
Izberite [ZBRIŠI] in pritisnite /OK za
potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko
»» Vnos je izbrisan.
/OK.
/OK.
Shranjevanje zabeleženega
klica za ponovno izbiranje v
imenik
1
1
.
Izberite [PON. IZBIR.] in pritisnite /OK
za potrditev.
»» Prikazan je seznam klicanih številk.
/OK
Brisanje zabeleženega klica za
ponovno izbiranje
4
Ponovno izbiranje klica
1
2
6
Izberite zabeležen klic in pritisnite
za potrditev.
Brisanje vseh zabeleženih
klicev za ponovno izbiranje
1
2
3
4
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU / .
Izberite [DNEV. KLICEV] > [PON. IZBIR.]
in pritisnite /OK za potrditev.
»» Prikazan je seznam klicanih številk.
Pritisnite /OK, da odprete meni z
možnostmi.
Izberite [IZBRIŠI VSE] in pritisnite
za potrditev.
/OK
5
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko
»» Vsi vnosi so izbrisani.
/OK.
SL
23
10Nastavitve
telefona
1
Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon
ustrezal vašim željam.
3
Nastavitve zvoka
Nastavitev glasnosti melodije
zvonjenja slušalke
Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti
melodije zvonjenja ali [IZKLJUČEN].
1
2
3
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [NAST. TELEF.] >[ZVOKI] >
[GLASNOST] in pritisnite /OK za
potrditev.
Izberite stopnjo glasnosti in pritisnite
/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke
2
2
3
1
2
3
24
1
3
SL
Izberite [NAST. TELEF.] >[ZVOKI] >
[TON PRIKLJ.] in pritisnite /OK za
potrditev.
Izberite [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Zvok baterije slišite, ko je baterija šibka in jo
morate napolniti.
Izberite [NAST. TELEF.] > [ZVOKI] >
[MEL. ZVONJ.] in pritisnite /OK za
potrditev.
Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke
na slušalki.
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Nastavitev zvoka baterije
2
Nastavitev tona tipke
Izberite [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi
slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite
/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Izberite [NAST. TELEF.] > [ZVOKI] >
[TON TIPKE] in pritisnite /OK za
potrditev.
Nastavitev potrditvenega tona
Izbirate lahko med 10 melodijami zvonjenja.
1
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [NAST. TELEF.] > [ZVOKI] >
[TON BATERIJE] in pritisnite /OK za
potrditev.
Izberite [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev združljivosti s slušnimi
pripomočki (v skladu s standardom
ETS300381)
Ta funkcija telefonu omogoča združevanje s
slušnim pripomočkom za ojačitev zvoka in
zmanjšanje motenj zaradi hrupa.
1
2
3
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [NAST. TELEF.] > [ZVOKI] >
[SLUŠNI PRIP.] in pritisnite /OK za
potrditev.
Izberite [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Način ECO+
Če je vklopljen način ECO+, zmanjša oddajno
moč slušalke in osnovne enote v stanju
pripravljenosti.
1
2
3
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [NAST. TELEF.] >[ECO+] in
pritisnite /OK za potrditev.
Izberite [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Vse slušalke, ki so registrirane v osnovni enoti, morajo
Način ECO
Način ECO zmanjša oddajno moč slušalke
in osnovne enote, ko opravljate klic ali ko je
telefon v stanju pripravljenosti.
1
2
3
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [NAST. TELEF.] > [ECO] in
pritisnite
/MENU za potrditev.
Izberite [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
»»
je prikazano v stanju pripravljenosti.
biti XL300/XL305, da bo funkcija ECO+ delovala
pravilno.
•• Ko je vklopljen način ECO+, je čas pripravljenosti
krajši. To je zato, ker osnovna enota v načinu ECO+
ne oddaja signala v stanju pripravljenosti; zato mora
biti slušalka "pozornejša" na signale iz osnovne enote,
da zazna dohodne klice ali druge zahteve iz osnovne
enote. Podaljša se tudi čas, ki ga slušalka potrebuje za
dostop do funkcij, kot so nastavitev klica, dnevnik klicev,
pozivanje in brskanje po imeniku. Slušalka vas ne bo
opozorila na prekinitev povezave, če pride do izpada
napajanja ali če se premaknete izven dosega.
V naslednji tabeli je prikazan trenutni status na
zaslonu slušalke z različnimi nastavitvami načinov
ECO in ECO+.
ECO način/ECO+ način
[IZKLJUČEN]/[IZKLJUČEN]
Opomba
•• Če je način ECO nastavljen na [VKLJUČENO], se
[IZKLJUČEN]/[VKLJUČENO]
lahko zmanjša doseg povezave med slušalko in osnovno
enoto.
[VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN]
Prikaz ikon
slušalke
ECO in ECO+
sta izklopljena.
ECO+ se prikaže
šele, ko je v stanju
pripravljenosti
vklopljen način
ECO+.
Prikaže se ECO.
SL
25
[VKLJUČENO]/[VKLJUČENO]
Prikaže se ECO
in se spremeni
na ECO+, ko je
v stanju pripravljenosti vklopljen
način ECO+.
Nastavitev osvetlitve ozadja
LCD-zaslona
Osvetlitev ozadja LCD-zaslona in utripanje
tipkovnice lahko nastavite tako, da sta izklopljena
ali vklopljena, ko telefon zazvoni.
1
2
3
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [NAST. TELEF.] > [VIZUALNO
OP.] in pritisnite /OK za potrditev.
Izberite [UTRIP.VKL.]/[UTRIP. IZKL.] in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev datuma in časa
Dodatne informacije si oglejte v delu
"Nastavitev datuma in časa" v razdelku Začetek
uporabe.
Nastavitev jezika na zaslonu
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
•• Razpoložljivi jeziki se razlikujejo glede na državo.
1
2
26
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [NAST. TELEF.] > [JEZIK] in
pritisnite /OK za potrditev.
SL
3
Izberite jezik in pritisnite /OK za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
11Telefonski
odzivnik
Opomba
•• Na voljo samo za XL305.
Telefon vključuje odzivnik, ki snema
neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Do
telefonskega odzivnika lahko dostopite na
daljavo in nastavitve spremenite prek menija
odzivnika v slušalki.
Gumb na osnovni enoti zasveti, če je odzivnik
vklopljen.
Vklop ali izklop telefonskega
odzivnika
Odzivnik lahko vklopite ali izklopite prek
osnovne enote ali slušalke.
Prek osnovne enote
Pritisnite za vklop ali izklop odzivnika v stanju
pripravljenosti.
Opomba
•• Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne klice po
določenem številu zvonjenj na osnovi nastavitve
zapoznitve zvonjenja.
3
Nastavitev jezika odzivnika
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
Jezik odzivnika je jezik za obvestila.
1
2
3
1
2
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [ODZIVNIK] > [GLAS. ODGOV.]
in pritisnite /OK za potrditev.
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [ODZIVNIK] > [JEZIK] in
pritisnite /OK za potrditev.
Izberite jezik in pritisnite /OK za
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Nastavitev načina odziva
Odzivnik lahko nastavite in določite, ali lahko
klicatelj pusti sporočilo. Izberite [POSNEMI
TUDI], če želite klicateljem omogočiti puščanje
sporočil. Izberite [SAMO ODG.], če želite
klicateljem preprečiti puščanje sporočil.
1
2
Prek slušalke
Izberite [SAMO ODG.]/[POSNEMI
TUDI]/[IZKLJUČEN] in pritisnite /OK
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
3
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [ODZIVNIK] / [GLAS. ODGOV.]
in pritisnite /OK za potrditev.
Izberite način odziva in pritisnite
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
/OK za
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v
način [SAMO ODG.].
SL
27
Obvestila
Opomba
Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj,
ko odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2
predhodno posneti obvestili: [POSNEMI TUDI]
in [SAMO ODG.].
•• Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več poslušati
obvestila.
Povrnitev privzetega obvestila
Snemanje obvestila
1
Največja dolžina obvestila, ki ga lahko
posnamete, je 3 minute. Novo posneto
obvestilo samodejno nadomesti starega.
2
1
2
3
4
5
6
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [ODZIVNIK] > [OBVESTILO] in
pritisnite /OK za potrditev.
Izberite [SAMO ODG.] ali [POSNEMI
TUDI] in pritisnite /OK za potrditev.
Izberite [POSNETEK] in pritisnite
za potrditev.
/OK
Po pisku začnite s snemanjem in govorite v
mikrofon.
Pritisnite /OK za zaustavitev snemanja
ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.
»» Novo posneto obvestilo lahko
poslušate na slušalki.
Poslušanje obvestila
1
2
3
4
28
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [ODZIVNIK] > [OBVESTILO] in
pritisnite
/MENU za potrditev.
Izberite [SAMO ODG.] ali [POSNEMI
TUDI] in pritisnite /OK za potrditev.
Izberite [PREDVAJAJ] in pritisnite /OK
za potrditev.
»» Poslušate lahko trenutno obvestilo.
SL
3
4
5
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [ODZIVNIK] > [OBVESTILO] in
pritisnite /OK za potrditev.
Izberite [POSNEMI TUDI]ali [SAMO
ODG.] in pritisnite /OK za potrditev.
Izberite [UPOR. PRIVZ.] in pritisnite
/OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko /OK.
»» Privzeto obvestilo je povrnjeno
Dohodna sporočila
Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute. Ko
prejmete nova sporočila, na odzivniku utripa
indikator za novo sporočilo, na slušalki pa se
prikaže obvestilo.
Opomba
•• Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča sporočilo, se
snemanje zaustavi in lahko se neposredno pogovarjate
s klicateljem.
Opomba
•• Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v
način [SAMO ODG.]. Izbrišite stara sporočila, da boste
lahko sprejeli nova.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
Poslušanje dohodnih sporočil
Dohodna sporočila lahko poslušate v istem
zaporedju, kot so posneta.
Na osnovni enoti
• Za začetek/končanje poslušanja pritisnite
.
• Za nastavitev glasnosti pritisnite / .
• Za predvajanje prejšnjega ali ponovno
predvajanje trenutnega sporočila pritisnite
.
• Za predvajanje naslednjega sporočila
pritisnite .
• Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite
.
Izbris vseh starih dohodnih sporočil
Na osnovni enoti
V stanju pripravljenosti pridržite tipko .
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
Na slušalki
1
2
3
Opomba
•• Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.
Na slušalki
1
2
•
•
•
Izberite [ODZIVNIK] > [PREDVAJAJ] in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Začne se predvajanje novih sporočil.
Če ni novih sporočil, se začne
predvajanje starih sporočil.
Pritisnite
/
za zaustavitev poslušanja.
Pritisnite /OK, da odprete meni z
možnostmi.
Pritisnite +/- na levi strani slušalke za
zvišanje/znižanje glasnosti.
Na slušalki
Med poslušanjem sporočila pritisnite
/OK, da odprete meni z možnostmi.
Izberite [ZBRIŠI] in pritisnite
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko /OK.
»» Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.
•• Izbrišete lahko le prebrana sporočila. Izbrisanih sporočil
ni mogoče obnoviti.
Nastavitev zapoznitve
zvonjenja
Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden
odzivnik sprejme klic.
1
2
Na osnovni enoti
Pritisnite med poslušanjem sporočila.
»» Trenutno sporočilo je izbrisano.
2
Izberite [ODZIVNIK] / [IZBRIŠI VSE] in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Opomba
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izbris dohodnega sporočila
1
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
/OK za
3
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [ODZIVNIK] > [ZAMIK ZVON.]
in pritisnite /OK za potrditev.
/OK
Izberite novo nastavitev in pritisnite
za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Opomba
•• Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti odzivnik
vklopljen.
SL
29
Nasvet
•• Ko do odzivnika dostopate na daljavo, priporočamo, da
zapoznitev zvonjenja nastavite na način [VARČEVANJE].
To je gospodaren način upravljanja sporočil. Ob novih
sporočilih odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni
sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.
Poslušanje trenutnega
sporočila
Klicatelja lahko slišite, medtem ko pušča
sporočilo. Pritisnite /OK za sprejem klica.
Dostop na daljavo
Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S
telefonom s tonskim izbiranjem preprosto
pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo
PIN.
Spreminjanje kode PIN
1
2
3
4
5
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [ODZIVNIK] > [DALJ. DOSTOP]
> [SPREMENI PIN] in pritisnite /OK za
potrditev.
Vnesite staro kodo PIN in pritisnite
za potrditev.
/OK
Vnesite novo kodo PIN in pritisnite
za potrditev.
/OK
Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite
/OK za pritrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
Dostop do odzivnika na daljavo
1
2
3
Opomba
•• Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot koda PIN
sistema. Prednastavljena koda PIN je 0000.
S telefonom s tonskim izbiranjem pokličite
na domačo številko.
Ko slišite obvestilo, vnesite #.
Vnesite kodo PIN.
»» Zdaj imate dostop do telefonskega
odzivnika in lahko poslušate nova
sporočila.
Opomba
Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na
daljavo
Dostop do odzivnika na daljavo lahko
omogočite ali blokirate.
1
2
3
30
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [ODZIVNIK] > [DALJ. DOSTOP]
in pritisnite /OK za potrditev.
Izberite [VKLJUČI]/[IZKLJUČI] in pritisnite
/OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
•• Preden telefon prekine povezavo, imate 2 možnosti za
vnos prave kode PIN.
4
Pritisnite tipko za izvršitev funkcije. Seznam
razpoložljivih funkcij si oglejte v spodnji
tabeli ukazov za dostop na daljavo.
Opomba
•• Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno prekine
povezavo, če 8 sekund ne pritisnete nobene tipke.
Ukazi za dostop na daljavo
Tipka
1
2
3
6
7
8
9
Funkcija
Ponovitev trenutnega ali poslušanje
prejšnjega sporočila.
Poslušanje sporočil.
Preskok na naslednje sporočilo.
Izbris trenutnega sporočila.
Vklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem sporočil).
Zaustavitev poslušanja sporočila.
Izklop telefonskega odzivnika.
(ni na voljo med poslušanjem sporočil).
Delovanje LED-zaslona na osnovni
enoti
V spodnji tabeli je prikazano trenutno stanje
z različnimi načini delovanja LED-zaslona na
osnovni enoti.
LED-zaslon
Sveti
Utripa
Utripa
(hitro)
Stanje sporočila
• Nimate novih sporočil in pomnilnik ni poln.
• Slušalka je vklopljena.
• Odprite način pozivanja
• Imate novo sporočilo in pomnilnik ni poln.
• Imate dohodni klic.
• Snemanje dohodnega
sporočila/obvestila.
• Predvajanje sporočila.
• Oddaljeni dostop/poslušanje
sporočil iz slušalke.
• Nimate novega sporočila in
pomnilnik je poln.
• Odprite način registracije
SL
31
12Storitve
Samodejna predpona
Telefon podpira številne funkcije, ki vam
pomagajo obravnavati in upravljati klice.
Vrsta seznama klicev
Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje
izhodne klicne številke, preden jo izberete.
Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki
ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite
kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko
izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon
med klicanjem spremeni v 12503338888.
V tem meniju lahko nastavite, ali si želite
ogledati vse dohodne klice ali zgrešene klice.
•• Zaznavna številka ima lahko največ 10 števk. Samodejna
Izbira vrste seznama klicev
1
2
3
predpona pa ima lahko največ 10 števk.
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [STORITVE] > [SEZN. KLICEV]
in pritisnite /OK za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite
potrditev.
Opomba
/OK za
Nastavitev samodejne predpone
1
2
Samodejni konferenčni klic
3
Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo
slušalko, pritisnite /OK.
4
Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega
konferenčnega klica
1
2
3
32
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [STORITVE] > [KONFERENCA]
in pritisnite /OK za potrditev.
Izberite [SAMODEJNO]/[IZKLJUČEN] in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
SL
5
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [STORITVE] > [SAM. PREDP.]
> [ZAZNAJ ŠT.] in pritisnite /OK za
potrditev.
Vnesite zaznavno številko in pritisnite
/OK za potrditev.
Izberite [PREDP.] in pritisnite
potrditev.
/OK za
Vnesite predpono in pritisnite
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
/OK za
Opomba
•• Ta funkcija je odvisna od države.
•• Za vnos premora pridržite tipko .
•• Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane
prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.
•• Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z * in #.
Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja
v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF)
in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne
informacije se obrnite na ponudnika storitev.
Vrsta omrežja
Opomba
•• Ta funkcija je odvisna od države. Velja samo za modele s
podporo za vrsto omrežja.
1
2
3
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [STORITVE] > [VRSTA OMREŽ.]
in pritisnite /OK.
Izberite vrsto omrežja in pritisnite
»» Nastavitev je shranjena.
/OK.
Izbira trajanja premora do
ponovnega klica
Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega
klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi
klic. Običajno je telefon že prednastavljen za
trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate
lahko med 3 možnostmi: [KRATKI], [SREDNJI]
in [DOLGI]. Število razpoložljivih možnosti se
razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se
obrnite na ponudnika storitev.
1
2
3
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [STORITVE] > [ČA. PON. KL.] in
pritisnite /OK za potrditev.
Izberite možnost in pritisnite
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
/OK za
Klicni način
Opomba
•• Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo tonsko in
pulzno izbiranje.
Nastavitev klicnega načina
1
2
3
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [STORITVE] > [NAČIN KLICA]
in pritisnite /OK za potrditev.
Izberite klicni način in pritisnite
potrditev.
»» Nastavitev je shranjena.
/OK za
Opomba
•• Če je vaš telefon v načinu za pulzno izbiranje, med
klicem pritisnite * za začasen tonski način. Števke,
vnesene za ta klic, se nato pošljejo kot tonski signali.
Samodejna nastavitev ure
Opomba
•• Ta storitev je odvisna od omrežja.
•• Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za
identifikacijo klicatelja.
V telefonu samodejno uskladi datum in čas
z javnim komutiranim telefonskim omrežjem
(PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti
nastavljeno tekoče leto.
1
2
3
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [STORITVE] > [SAMOD. URA] in
pritisnite /OK za potrditev.
Izberite [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN].
Pritisnite tipko /OK.
»» Nastavitev je shranjena. .
SL
33
Registriranje dodatnih slušalk
V osnovni enoti lahko registrirate dodatne
slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 4
slušalke.
1
2
3
4
Pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko
na osnovni enoti.
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
1
2
3
4
5
Izberite [STORITVE] / [REGISTER] in
pritisnite /OK za potrditev.
Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite
/ . Nato pritisnite /OK za potrditev
kode PIN.
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [STORITVE] > [ODJAVA] in
pritisnite /OK za potrditev.
Vnesite PIN sistema. (Prednastavljena
koda PIN je 0000). Pritisnite
/ , da
odstranite številko.
Izberite številko slušalke za odjavo.
Za potrditev pritisnite tipko
»» Slušalka je odjavljena.
/OK.
Nasvet
•• Številka slušalke se prikaže poleg imena slušalke v stanju
pripravljenosti.
Opomba
•• Pri modelih z odzivnikom zaslišite potrditveni pisk.
»» Registracija je končana v manj kot
2 minutah. Osnovna enota slušalki
samodejno dodeli številko slušalke.
Opomba
•• Če je koda PIN napačna ali če v določenem času ni
najdene nobene osnovne enote, se na zaslonu slušalke
prikaže obvestilo. Če registracija ne uspe, ponovite
zgornji postopek.
Opomba
•• Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče
spremeniti.
Odjava slušalk
Če imata dve slušalki v skupni rabi isto osnovno
enoto, lahko slušalko odjavite z drugo slušalko.
34
SL
Obnovitev privzetih
nastavitev
Nastavitve telefona lahko ponastavite na
originalne tovarniške nastavitve.
1
2
3
V stanju pripravljenosti pritisnite
/MENU /
za dostop do glavnega
menija.
Izberite [STORITVE] > [PONASTAVI] in
pritisnite /OK za potrditev.
»» Na slušalki se prikaže zahteva za
potrditev.
Za potrditev pritisnite tipko /OK.
»» Vse nastavitve so ponastavljene.
13Tehnični podatki
Splošne specifikacije in funkcije
• Čas pogovorov: 16 ur
• Čas pripravljenosti: 250 ur
• Doseg v zaprtih prostorih: 50 metrov
• Doseg na prostem: 300 metrov
• Seznam v imeniku s 50 vnosi
• Seznam ponovnih klicev z 20 vnosi
• Dnevnik klicev s 50 vnosi
• Telefonska tajnica s časom snemanja do 30
minut
• Podpora za standard identifikacije klicatelja:
FSK, DTMF
Baterija
• Philips: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 550 mAh
Napajalni adapter
Osnovna enota in polnilnik
• Philips, S003IV0600040 vhod: 100–240V,
50–60 Hz 0,15 A, izhod: 6 V 400 mA
• Philips, SSW-1920EU-2 vhod: 100–240 V
AC, 50–60 Hz 0,2 A, izhod 6 V 500 mA
Poraba energije
• Poraba energije v načinu mirovanja:
približno 0,70 W (XL300), 0,75 W (XL305)
Teža in dimenzije (XL300)
• Slušalka: 167 g
• 178,62 x 54,08 x 31,3 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 127 g
• 46,95 x 120 x 109,57 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 69 g
• 42,7 x 91,48 x 87,35 mm (V x Š x G)
Teža in dimenzije (XL305)
• Slušalka: 167 g
• 178,62 x 54,08 x 31,3 mm (V x Š x G)
• Osnovna enota: 161 g
• 46,95 x 120 x 109,57 mm (V x Š x G)
• Polnilnik: 69 g
• 42,7 x 91,48 x 87,35 mm (V x Š x G)
SL
35
14Obvestilo
Izjava o skladnosti
Philips Consumer Lifestyle izjavlja, da je XL300/
XL305 v skladu z bistvenimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/
ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem
mestu www.p4c.philips.com.
Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan
v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o
radijski in telekomunikacijski terminalski opremi
(R&TTE).
Skladnost s standardom GAP
Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke
in osnovne enote DECT™ GAP skladne z
osnovnim standardom delovanja, ne glede
na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota
sta skladni s standardom GAP, kar pomeni,
da zagotavljata osnovne funkcije: registracija
slušalke, prevzemanje linije, klicanje in
sprejemanje klica. Napredne funkcije morda
ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati
z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to
slušalko registrirati in uporabljati z osnovno
enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s
standardom GAP, najprej sledite postopku,
opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato
pa sledite postopku za registracijo slušalke,
opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati
slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti,
naj bo osnovna enota v načinu za registracijo,
nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih
proizvajalca slušalke.
36
SL
Skladnost s standardi EMF
Družba Koninklijke Philips Electronics N.V.
izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov,
ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati
oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.
Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips
je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in
varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje
vseh zakonskih zahtev in standardov za
elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave
izdelka.
Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki
ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja,
da so njeni izdelki glede na razpoložljive
znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v
skladu z navodili in na predviden način.
Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju
mednarodnih standardov za elektromagnetna
polja in varnostnih standardov, kar družbi
omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije
za zgodnjo integracijo izdelkov.
Odlaganje izrabljenih izdelkov
in baterij
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.
Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka,
je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/
ES. Poizvedite, kako je na vašem območju
organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi.
Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne
gospodinjske odpadke.
Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga
preprečiti morebitne negativne posledice za
okolje in zdravje ljudi.
Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski
direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega
zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna
odstranitev pomaga preprečiti morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je
bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev
in reciklažo namenjen finančni prispevek.
Okoljske informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili
smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti
na tri materiale: karton (škatla), polistirenska
pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke,
zaščitna penasta folija.)
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi
specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne
predpise o odlaganju embalažnega materiala,
izpraznjenih baterij in stare opreme.
SL
37
15Pogosta
vprašanja
Na zaslonu ni črtic za signal.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Če se na zaslonu slušalke prikaže
[NEPRIJAVLJEN], registrirajte slušalko.
Nasvet
•• Dodatne informacije si oglejte v poglavju "Storitve" v
delu "Registracija dodatnih slušalk".
Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem.
Kaj naj storim?
1
2
3
Pritisnite
/
za vrnitev na zaslon v
stanju pripravljenosti.
Pritisnite /OK za odpiranje zaslona
glavnega menija.
Na zaslonu se pojavi ena od naslednjih
možnosti:
CONFIG. TEL. > LIMBĂ
KONF. TELEF. > JĘZYK
NAST. TEL. > JAZYK
TEL. BEÁLL. > NYELV
PHONE SETUP > LANGUAGE
NAST. TELEF. > JEZIK
POST. TEL. > JEZIK
NASTAV. TEL. > JAZYK
НАСТР. ТЕЛ. > EЗИК
POST. TEL. > JEZIK
4
5
Izberite to možnost, da dostopite do
jezikovnih možnosti.
Izberite svoj jezik.
Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe
registrirati v osnovni enoti?
Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite
neuporabljene slušalke in poskusite znova.
38
SL
Ni znaka centrale
•• Preverite priključke telefona.
•• Slušalka je izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
Ni potrditvenega tona
•• Slušalka ni pravilno položena na osnovno
enoto ali polnilnik.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
Ne morem spremeniti nastavitev glasovne
pošte. Kaj naj naredim?
Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik
storitev in ne telefon. Če želite spremeniti
nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.
Slušalka na polnilniku se ne polni.
•• Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
•• Preverite, ali je slušalka pravilno položena
na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže
ikona za baterijo.
•• Preverite, ali je nastavitev potrditvenega
tona vklopljena. Če je slušalka pravilno
nameščena na polnilnik, slišite potrditveni
ton.
•• Polnilni kontakti so umazani. Najprej
izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo
očistite kontakte.
•• Baterije so okvarjene. Kupite nove.
Ni prikaza
•• Poskrbite, da so baterije napolnjene.
•• Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je
telefon priključen.
Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)
•• Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo
osnovni enoti.
•• Telefon motijo bližnje električne naprave.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
•• Telefon je v prostoru z debelimi zidovi.
Osnovno enoto oddaljite od njih.
Slušalka ne zvoni.
Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja
slušalke.
ID klicatelja se ne prikaže.
•• Storitev ni aktivirana. Preverite pri
ponudniku storitev.
•• Informacije o klicatelju so prikrite ali niso
na voljo.
Opomba
•• Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje
slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno
minuto.
SL
39
16Kazalo
Č
čas ponovnega klica
B
baterija
brisanje sporočil
D
dnevnik klicev
dodatne slušalke
dohodno sporočilo
dva klica/klic na čakanju
F
filter klicev
G
GAP
I
ID klicatelja
ikone na zaslonu
imenik
iskanje slušalk/pozivanje
J
jezik telefonske tajnice
K
klicanje
konferenčni klic
M
moč signala
40
SL
N
33
8, 10, 35
29
20
34
28
14
30
36
13, 20
6
18, 20, 22
6
27
12
14, 15, 32
11
Način ECO
Način ECO+
napajalni adapter
nastavitev časa
nastavitev datuma
nastavitev jezika
slušalka
telefonska tajnica
nastavitve telefona
notranji klic
O
obvestila
oddaljeni dostop do telefonske tajnice
odpravljanje težav/pogosta vprašanja
odstranjevanje
osnovna enota
namestitev
pregled
25
25
35
9, 33
9, 33
9, 26
27
24
15
28
30
38
36
8
6
P
PIN
telefonska tajnica
polnjenje
ponovno izbiranje
poslušanje sporočil
preusmeritev klica
Prilagoditev glasnosti
privzete nastavitve
R
registracija/odjava
S
samodejna nastavitev ure
samodejna predpona
samodejni konferenčni klic
shranjevanje številke
sprejem klica
stiki
9, 30
10
22
29
15
13
34
34, 34
33
32
32
20
13
18
T
telefonska tajnica
V
varnost
vedenje indikatorja LED
vklopljeno ali izklopljeno
vnos besedila
vrsta omrežja
vrsta seznama klicev
Z
zamik zvonjenja
združljivost s služnimi pripomočki
zgrešeni klici
zvočnik
zvoki
priključna postaja
ton tipke
ton zvonjenja
zvok baterije
27
3
31
27
17, 42
33
20
29
25
20, 20
13
24
24
24
24
SL
41
17Dodatek
Tabele za vnos besedila in
številk
tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
#
Znaki (angleščina/latinščina)
presledek 0
-1
ABC2
DEF3
GHI4
JKL5
MNO6
PQRS7
T UV 8
W XY Z 9
*?/\()
# ' ,- &
tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
#
Znaki (za poljščino)
presledek 0
-1
ABC2
DEF3
GHI4
JKLŁ5
MNO6
PQRS7
T UV 8
W XY Z 9
*?/\()
# ' ,- &
tipka
0
1
2
3
Znaki (za norveščino/danščino)
presledek 0
-1
AÆBC2
DEF3
42
SL
4
5
6
7
8
9
*
#
GHI4
JKL5
MNO6
PQRS7
T UV 8
W XY Z 9
*?/\()
# ' ,- &
Tipka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
#
Znaki (za grščino)
presledek 0
-1
ABΓ2
ΔEZ3
HΘ|4
KΛM5
NΞO6
ΠPΣ7
TY Φ 8
XΨΩ9
*?/\()
# ' ,- &
0168
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
UM_XL30x_53 _SL_V1.0
WK13161
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement