Samsung | FW87SUB | Samsung FW87SUB User Manual

FW87S
FW88S
Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Gwarancja oferowana przez firmę Samsung NIE obejmuje wezwań serwisowych
dotyczących obsługi, instalacji, czyszczenia ani konserwacji urządzenia.
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 1
2017-12-06
4:09:54
spis treści
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa..................................................2
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)................................................6
Instalacja..................................................................................................7
Akcesoria...............................................................................................7
Instalowanie kuchenki mikrofalowej.........................................................7
Konserwacja............................................................................................8
Czyszczenie............................................................................................8
Wymiana (naprawa)................................................................................8
Konserwacja w okresie długotrwałego nieużywania urządzenia...............8
Funkcje kuchenki....................................................................................9
Piekarnik.................................................................................................9
Panel sterowania....................................................................................9
Korzystanie z kuchenki.........................................................................10
Ustawianie godziny...............................................................................10
Gotowanie/podgrzewanie.....................................................................10
Poziomy mocy......................................................................................11
Zatrzymywanie pracy kuchenki.............................................................11
Dostosowywanie czasu pracy...............................................................11
Korzystanie z funkcji usuwania zapachów.............................................11
Ustawianie trybu oszczędzania energii..................................................11
Korzystanie z funkcji automatycznego podgrzewania............................12
Ustawienia automatycznego podgrzewania..........................................12
Korzystanie z automatycznej funkcji szybkiego rozmrażania..................13
Ustawienia szybkiego rozmrażania........................................................13
Korzystanie z funkcji automatycznego gotowania na parze...................13
Ustawienia ręcznego gotowania na parze.............................................14
Ustawienia automatycznego gotowania na parze..................................14
Używanie funkcji minutnika kuchennego...............................................15
Korzystanie z funkcji pamięci................................................................16
Wyłączanie sygnału dźwiękowego........................................................16
Blokada bezpieczeństwa kuchenki mikrofalowej...................................16
Lista naczyń i przyborów kuchennych................................................17
Rozwiązywanie problemów..................................................................18
Parametry techniczne...........................................................................18
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA WYPADEK
KONIECZNOŚCI UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI.
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki
lub ich uszczelnienie są uszkodzone — usterki muszą
najpierw zostać naprawione przez wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności serwisowych
i naprawa urządzenia wymagająca zdjęcia pokrywy
chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym przez
osoby niewykwalifikowane może być bardzo niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie mogą być
podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż
grozi to wybuchem.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki
mikrofalowej bez nadzoru dorosłych wyłącznie po
wyjaśnieniu im, jak bezpiecznie obsługiwać to urządzenie,
oraz jakie ryzyko wiąże się z jego niewłaściwym
użytkowaniem.
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego i nie jest przeznaczone do używania:
Polski - 2
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 2
2017-12-06
4:09:54
Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem
dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić
temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy
podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą
one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie
pozostałości jedzenia.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować
uszkodzenie jej powierzchni i skrócić czas eksploatacji
urządzenia lub doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wbudowania.
Urządzenia nie należy umieszczać w szafce.
Nie można używać metalowych pojemników na żywność i
napoje gotowania w kuchence mikrofalowej.
Podczas wyjmowania pojemników z urządzenia należy
uważać, aby nie przesunąć tacy obrotowej.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać myjki parowej.
Urządzenia nie należy czyścić strumieniem wody.
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach
drogowych, przyczepach itp.
Polski - 3
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 3
2017-12-06
4:09:54
01 instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
• w pomieszczeniach kuchennych w sklepach, biurach
i innych miejscach pracy;
• w budynkach rolniczych;
• Przez klientów hoteli, moteli ani innych miejscach
oferujących zakwaterowanie;
• w pensjonatach.
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do
stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych
pojemnikach powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem
użytkownika ze względu na ryzyko zapłonu.
Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania
jedzenia i napojów. Suszenie jedzenia i ubrań oraz
podgrzewanie mokrych gąbek, obuwia, wilgotnych
ściereczek i podobnych rzeczy grozi obrażeniami, zapłonem
i pożarem.
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć i
odłączyć od źródła zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki
zamknięte w celu zduszenia płomienia.
Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej
może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego
gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić
się z naczyniem.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i
wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez
nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać
z urządzenia jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu
w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie
wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać
czyszczenie i konserwację urządzenia wyłącznie pod
nadzorem osoby dorosłej.
Należy zapewnić możliwość odłączenia zamontowanego
urządzenia od zasilania. Możliwość odłączenia można
zapewnić poprzez umieszczenie wtyczki w dostępnym
miejscu lub zainstalowanie przełącznika w okablowaniu
zgodnie z odpowiednimi zasadami.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód
zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w
autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
Urządzenie należy umieścić we właściwej pozycji i na
odpowiedniej wysokości, aby zapewnić dostęp do komory
kuchenki i przycisków sterowania.
Przed użyciem kuchenki po raz pierwszy należy włączyć ją
na 10 minut z umieszczonym wewnątrz naczyniem z wodą.
Gdy z kuchenki dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny
zapach lub wydobywa się z niego dym, należy natychmiast
odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie modyfikacje lub naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany
personel.
Korzystając z funkcji mikrofalówki, nie podgrzewać potraw lub cieczy zamkniętych w
pojemnikach.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu, myjki parowej
ani myjki wysokociśnieniowej.
Nie należy instalować piekarnika: blisko grzejnika lub łatwopalnych materiałów; w miejscach,
które są wilgotne, tłuste, zakurzone lub narażone na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub wody; lub gdzie może ulatniać się gaz; lub na nierównej powierzchni.
Urządzenie należy właściwie uziemić, zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.
Należy regularnie usuwać substancje obce z bolców i styków wtyczki zasilania za pomogą
suchej szmatki.
Przewodu zasilającego nie wolno naciągać, nadmiernie zginać ani stawiać na nim ciężkich
przedmiotów.
Jeśli występuje wyciek gazu (propan, propan-butan itd.), należy natychmiast wywietrzyć
pomieszczenie. Nie dotykać przewodu zasilającego.
Nie dotykać przewodu mokrymi rękoma.
Gdy piekarnik jest włączony, nie należy go wyłączać przez odłączenie przewodu zasilającego.
Nie wkładać palców lub substancji niewiadomego pochodzenia. Jeśli substancje niewiadomego
pochodzenia dostaną się do piekarnika, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie ani go uderzać.
Nie wolno stawiać piekarnika na delikatnych przedmiotach.
Należy się upewnić, że napięcie zasilania, częstotliwość i natężenie odpowiada specyfikacji
produktu.
Polski - 4
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 4
2017-12-06
4:09:54
Kuchenka mikrofalowa – ostrzeżenia
Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może w niektórych przypadkach
dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy zawsze ostrożnie obchodzić się z
naczyniem.
Należy zawsze odczekać minimum 20 sekund przed wyciągnięciem napoju z kuchenki
mikrofalowej.
Jeśli to konieczne, mieszać podczas podgrzewania. Należy zawsze mieszać po zakończeniu
podgrzewania.
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami pierwszej
pomocy:
1. Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
2. Załóż czysty, suchy opatrunek.
3. Nie należy smarować poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.
Aby uniknąć uszkodzenia tacy lub podstawki, nie wolno wkładać ich bezpośrednio po
gotowaniu do wody.
Nie należy wykorzystywać urządzenia do smażenia na głębokim tłuszczu, ponieważ nie można
kontrolować jego temperatury. Może to doprowadzić do nagłego wykipienia gorącego tłuszczu.
Środki ostrożności dotyczące kuchenki mikrofalowej
Należy używać wyłącznie naczyń, które można bezpiecznie stosować w kuchence mikrofalowej.
Nie używać metalowych pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpikulców
itd.
Należy usunąć druciane zamknięcia. Mogą wystąpić wyładowania elektryczne.
Nie należy używać piekarnika do suszenia papieru lub odzieży.
Aby zapobiec nadmiernemu podgrzaniu lub przypaleniu jedzenia, dla mniejszych ilości
pożywienia należy stosować krótszy czas gotowania.
Należy trzymać kabel zasilania i wtyczkę z dala od wody i źródeł ciepła.
Aby uniknąć ryzyka eksplozji, nie należy ogrzewać jajek w skorupkach lub na twardo. Nie
podgrzewać szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo pojemników, orzechów,
pomidorów itd.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem. Urządzenie może
spowodować zagrożenie pożarowe. Może też spowodować przegrzanie się kuchenki i jej
automatyczne wyłączenie.
Kuchenka pozostanie wyłączona do czasu wystarczającego jej ostygnięcia.
Zawsze używaj rękawic kuchennych podczas wyciągania talerza.
Płyny należy zamieszać w czasie lub po zakończeniu podgrzewania. Po zakończeniu
podgrzewania należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby uniknąć gwałtownego wrzenia
płynu.
W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej odległość wyciągniętej ręki w
celu uniknięcia poparzenia gorącym powietrzem lub parą.
Nie wolno włączać pustego piekarnika. Kuchenka mikrofalowa zostanie automatycznie
wyłączona na 30 minut ze względów bezpieczeństwa. Zalecane jest pozostawianie w niej
szklanki z wodą. Woda pochłonie mikrofale w razie przypadkowego włączenia piekarnika.
Kuchenkę należy zainstalować z zachowaniem odstępów określonych w niniejszej instrukcji
obsługi.
(Patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej.)
Należy zachować ostrożność podczas podłączania innych urządzeń elektrycznych w pobliżu
piekarnika.
Środki ostrożności – działanie kuchenki mikrofalowej
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na
szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.
• Nie wolno korzystać z piekarnika z otwartymi drzwiczkami. Nie należy manipulować
przy blokadach zabezpieczających (zamki drzwi). Nie należy niczego wkładać do
otworów blokad zabezpieczających.
• Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a
płytą czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków
czyszczących na powierzchniach uszczelniających. Po każdym użyciu kuchenki
należy wytrzeć drzwiczki i ich powierzchnie uszczelniające najpierw wilgotną, a potem
suchą miękką szmatką.
• Nie wolno włączać kuchenki, gdy jest ona uszkodzona. Należy korzystać z kuchenki
wyłącznie po naprawie przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika
serwisu.
Ważne: należy prawidłowo zamknąć drzwiczki kuchenki. Drzwi nie mogą być
zgięte; zawiasy drzwi nie powinny być uszkodzone lub poluzowane; uszczelki drzwi i
powierzchnie uszczelniające nie mogą być uszkodzone.
• Wszystkie regulacje i naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego
pracownika serwisu.
Polski - 5
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 5
2017-12-06
4:09:54
01 instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy mocno wcisnąć wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie wolno korzystać z rozgałęźników,
przedłużaczy ani transformatorów prądu.
Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych przedmiotach. Należy sprawdzić,
czy przewód znajduje się pomiędzy przedmiotami lub za piekarnikiem.
Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazdek
ściennych. W przypadku uszkodzonych wtyczek zasilania lub kabli, należy skontaktować się z
lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
Urządzenia nie wolno oblewać ani bezpośrednio spryskiwać wodą.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wewnątrz urządzenia, na nim ani na jego
drzwiczkach.
Nie wolno rozpylać na powierzchni kuchenki substancji lotnych, takich jak środek owadobójczy.
Nie należy przechowywać materiałów łatwopalnych w kuchence. Ponieważ opary alkoholu
mogą zetknąć się z gorącymi częściami piekarnika, należy zachować ostrożność podczas
podgrzewania potraw lub napojów zawierających alkohol.
Dzieci mogłyby uderzyć się w drzwiczki lub przytrzasnąć sobie palce. Dzieci nie powinny
znajdować się w pobliżu piekarnika podczas otwierania/zamykania drzwiczek.
Ograniczona gwarancja
Definicja grupy produktu
Firma Samsung obciąży użytkownika kosztami za wymianę elementów
akcesoryjnych lub naprawę uszkodzeń kosmetycznych, jeśli powstały z winy
użytkownika. Powyższy warunek dotyczy następujących uszkodzeń.
• Drzwi, uchwytów, panelu zewnętrznego, lub panelu sterowania, które są
zdeformowane, porysowane lub uszkodzone.
• Uszkodzenie lub zgubienie takich elementów jak: taca, pierścień obrotowy,
łącznik lub druciana podstawka.
Należy używać urządzenia tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem
opisanym w niniejszej instrukcji obsługi. Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i
sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik.
Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować szczególną
ostrożność i zdrowy rozsądek.
Ponieważ przedstawiona instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje Twojej
kuchenki mikrofalowej mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej
instrukcji. Dodatkowo, nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag należy się skontaktować z najbliższym
centrum serwisowym Samsung lub uzyskać pomoc i informacje online na stronie
www.samsung.com.
Używaj kuchenki wyłącznie do podgrzewania jedzenia. Urządzenie jest
przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie podgrzewać żadnego rodzaj
tkaniny lub poduszek wypełnionych ziarnem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym
lub niepoprawnym użyciem urządzenia.
W celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni kuchenki i niebezpiecznych sytuacji,
piekarnik powinien być zawsze czysty i dobrze utrzymany.
Jest to urządzenie z grupy 2, klasy B ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie
urządzenia ISM, w których przypadku energia o częstotliwości radiowej
jest wytwarzana rozmyślnie lub wykorzystywana w formie promieniowania
elektromagnetycznego do obróbki materiału, obróbki typu EDM i spawania
łukowego.
Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do użytku w gospodarstwach
domowych i lokali podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która
dostarcza prąd do budynków wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.
PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU
(ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji
odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie
należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki,
zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze
zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy
o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu
oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego
wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim
dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani
jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung
i szczególnych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np.
rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Polski - 6
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 6
2017-12-06
4:09:54
instalacja
AKCESORIA
W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne
akcesoria, których można używać na różne sposoby.
2. Taca obrotowa – umieszczana na pierścieniu
obrotowym, środkowa część jest umieszczana na
łączniku.
Przeznaczenie:Taca obrotowa stanowi
podstawową powierzchnię do
gotowania i może być łatwo
wyjmowana w celu wyczyszczenia.
1. Wyjmij wszystkie materiały
opakowania z wnętrza kuchenki.
Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę
obrotową. Upewnij się, że taca
obraca się swobodnie.
2. Ustaw kuchenkę mikrofalową
w pobliżu wolnego gniazdka
elektrycznego.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać
wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub w
autoryzowanym serwisie.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewód należy podłączyć do 3-bolcowego,
uziemionego gniazdka prądu przemiennego o napięciu 230 V i częstotliwości 50
Hz. Uszkodzony przewód zasilający urządzenia należy wymienić na specjalny
przewód.
Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących lub wilgotnych
miejscach, na przykład w pobliżu zwykłej kuchenki lub kaloryfera. Należy
przestrzegać parametrów technicznych kuchenki dotyczących źródła zasilania,
a zastosowany przedłużacz musi spełniać takie same normy, jak przewód
zasilający dostarczony z kuchenką. Przed pierwszym użyciem kuchenki
mikrofalowej należy przetrzeć jej wnętrze i uszczelnienie drzwiczek zwilżoną
szmatką.
3. Naczynie do gotowania na parze, patrz str. 13.
Przeznaczenie:Podczas korzystania z funkcji
gotowania na parze należy
używać plastikowego naczynia do
gotowania na parze.
NIE WOLNO używać kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i tacy.
Polski - 7
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 7
2017-12-06
4:09:55
02 instalacja
1. Pierścień obrotowy – umieszczany na środku
kuchenki.
Przeznaczenie:Pierścień obrotowy podtrzymuje
tacę.
INSTALOWANIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ
konserwacja
WYMIANA (NAPRAWA)
OSTRZEŻENIE
CZYSZCZENIE
Regularne czyszczenie kuchenki zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń
wewnątrz urządzenia i na nim. Należy zwrócić szczególną uwagę na drzwiczki, ich
powierzchnie uszczelniające, tacę obrotową i pierścień obrotowy (w zależności od
modelu).
Jeśli drzwiczki z trudnością się otwierają lub zamykają, najpierw należy sprawdzić,
czy na uszczelnieniach drzwiczek nie ma zanieczyszczeń. Do czyszczenia
wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni kuchenki należy używać miękkiej szmatki
nasączonej wodą z mydłem. Dobrze wypłucz i osusz.
Usuwanie z wnętrza kuchenki uciążliwych zabrudzeń o nieprzyjemnym zapachu
1. W pustej kuchence na tacy obrotowej umieścić szklankę rozcieńczonego soku
cytrynowego.
2. Podgrzewać przez 10 minut na pełnej mocy.
3. Po zakończeniu cyklu zaczekać do ostygnięcia kuchenki. Następnie otworzyć
drzwiczki i wyczyścić komorę.
Czyszczenie kuchenek z obrotowym elementem grzejnym
Aby wyczyścić górną część komory kuchenki,
można obrócić element grzejny o 45° (A) w dół,
jak pokazano na rysunku. Ułatwi to czyszczenia
górnej powierzchni komory. Po zakończeniu
czyszczenia należy przywrócić element grzejny
do pierwotnego położenia.
Kuchenka nie zawiera żadnych części nadających się do wymiany przez
użytkownika. Nie wolno samodzielnie próbować naprawiać urządzenia lub
wymieniać jego elementów.
• Jeśli zawiasy, uszczelki drzwiczek lub drzwiczki ulegną uszkodzeniu, należy
skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem lub lokalnym centrum
serwisowym firmy Samsung w celu uzyskania pomocy.
• Aby wymienić żarówkę, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym
firmy Samsung. Nie wolno przeprowadzać wymiany samodzielnie.
• Jeśli obudowa zewnętrzna kuchenki ulegnie uszkodzeniu, najpierw należy
odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania i skontaktować się z lokalnym
centrum serwisowym firmy Samsung.
KONSERWACJA W OKRESIE DŁUGOTRWAŁEGO
NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W przypadku nieużywania kuchenki przez dłuższy czas należy wyłączyć przewód
zasilający i przenieść kuchenkę do suchego, wolnego od kurzu miejsca. Kurz i
wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na działanie kuchenki.
A
PRZESTROGA
•
•
•
•
Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek powinny być zawsze czyste, aby zapewnić
ich poprawne otwieranie i zamykanie. W przeciwnym razie może to spowodować
skrócenie okresu używania kuchenki.
Nie wolno wlewać wody do otworów wentylacyjnych kuchenki.
Do czyszczenie nie wolno używać środków ściernych ani substancji chemicznych.
Wnękę kuchenki należy wyczyścić za pomocą roztworu łagodnego detergentu po
każdym użyciu. Aby uniknąć poparzenia, przed czyszczeniem należy zaczekać, aż
kuchenka ostygnie.
Polski - 8
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 8
2017-12-06
4:09:55
funkcje kuchenki
PANEL STEROWANIA
PIEKARNIK
1
2
3
7
2
8
3
9
4
10
03 konserwacja / funkcje kuchenki
1
5
4
5
6
7
8
9
10
1. OTWORY WENTYLACYJNE
6. TACA OBROTOWA
2. OŚWIETLENIE
7. ŁĄCZNIK
3. WYŚWIETLACZ
8. PIERŚCIEŃ OBROTOWY
4. ZATRZASKI DRZWICZEK
9. OTWORY BLOKADY
BEZPIECZEŃSTWA
5. DRZWICZKI
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 9
10. PANEL STEROWANIA
6
1. PRZYCISK SZYBKIEGO
ROZMRAŻANIA
2. AUTOMATYCZNE GOTOWANIE
NA PARZE
3. USTAWIANIE CZASU
OCZEKIWANIA
4. USTAWIANIE ZEGARA
5. PRZYCISKI ZWIĘKSZANIA ( )
/ZMNIEJSZANIA ( )
(Czas gotowania, waga i
wielkość porcji)
Polski - 9
11
6. PRZYCISK ZATRZYMANIA /
OSZCZĘDZANIA ENERGII
7. AUTOMATYCZNE
PODGRZEWANIE
8. WYBÓR TRYBU MIKROFAL /
POZIOMU MOCY
9. PRZYCISK USUWANIA
ZAPACHÓW
10. PRZYCISK PAMIКCI
GOTOWANIA
11. PRZYCISK START
2017-12-06
4:09:55
korzystanie z kuchenki
GOTOWANIE/PODGRZEWANIE
USTAWIANIE GODZINY
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Gdy zostanie
włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „:0”, „88:88” lub „12:00”.
Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana w formacie 12- i 24-godzinnym.
Zegar należy ustawić w następujących przypadkach:
• Przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej
• Po awarii zasilania
Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na czas letni lub
zimowy.
Funkcja automatycznego oszczędzania energii
Jeżeli nie zostanie wybrana żadna opcja, gdy urządzenie jest ustawiane lub działa
w tymczasowym trybie zatrzymania, ustawienie zostanie anulowane, a po 25
minutach wyświetli się zegar.
Lampa piekarnika wyłączy się po 5 minutach, jeśli drzwiczki są otwarte.
Naciśnij przycisk :
1. Aby wyświetlić czas w
formacie:
24-godzinnym
12-godzinnym
Jednokrotnie
Dwukrotnie
Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia.
Należy ZAWSZE sprawdzać ustawienia gotowania przed pozostawieniem
kuchenki bez nadzoru.
Najpierw umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Następnie zamknij
drzwi.
1. Naciśnij przycisk
Efekt:
2. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków ( ) i
( ).
3. Naciśnij przycisk
Efekt:
2. Za pomocą przycisków ( ) i ( ) ustaw godzinę.
3. Naciśnij przycisk
.
.
W kuchence zapali się światło, a taca
zacznie się obracać.
1) Rozpocznie się gotowanie, a po
jego zakończeniu wyemitowane zostaną się cztery
sygnały dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz
na minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej.
4. Za pomocą przycisków ( ) i ( ) ustaw minuty.
5. Naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlona wartość
800 W (maksymalna moc gotowania):
Ustaw odpowiedni poziom mocy,
naciskając przycisk ( ) aż do momentu wyświetlenia
żądanej wartości. Szczegółowe informacje można znaleźć w
tabeli poziomów mocy.
W przypadku potrzeby podgrzania pożywienia w krótkim czasie,
stosując maksymalną moc (800 W), wystarczy nacisnąć przycisk +30s
w celu dodania kolejnych 30 sekund czasu gotowania. Kuchenka
zostanie natychmiast uruchomiona.
.
Polski - 10
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 10
2017-12-06
4:09:56
POZIOMY MOCY
DOSTOSOWYWANIE CZASU PRACY
Do wyboru są poniższe poziomy mocy.
Możesz zwiększyć czas gotowania, naciskając przycisk +30s. Każde
naciśnięcie dodaje 30 sekund do czasu gotowania.
Poziom mocy
Moc
Naciśnij przycisk +30s, aby dodać 30 sekund do czasu
gotowania.
MIKROFALE
800 W
PODWYŻSZONY
600 W
ŚREDNI
450 W
KORZYSTANIE Z FUNKCJI USUWANIA ZAPACHÓW
OBNIŻONY
300 W
ROZMRAŻANIE( )
180 W
NISKI/UTRZYMYWANIE TEMPERATURY
100 W
Tej funkcji należy użyć w przypadku gotowania potraw wydzielających
nieprzyjemny zapach lub w przypadku powstania dużej ilości dymu we
wnętrzu kuchenki.
Po zakończeniu czyszczenia naciśnij przycisk
Deodorization (Odświeżanie zapachu) ( ).
Zostaną wyemitowane 4 sygnały dźwiękowe.
W przypadku wybrania wyższego poziomu mocy należy zmniejszyć
czas gotowania.
Proces odświeżania zapachu trwa 5 minut. Proces zostaje wydłużony o
30 sekund przez każde naciśnięcie przycisku +30s.
W przypadku niższego poziomu mocy należy zwiększyć czas
gotowania.
Maksymalny czas wynosi 15 minut.
ZATRZYMYWANIE PRACY KUCHENKI
Gotowanie można przerwać w każdej chwili, aby sprawdzić potrawę.
USTAWIANIE TRYBU OSZCZĘDZANIA ENERGII
1. Aby chwilowo zatrzymać gotowanie:
Otwórz drzwiczki.
Kuchenka dysponuje trybem oszczędzania energii. Ta funkcja pozwala
oszczędzać prąd, gdy kuchenka nie jest używana.
• Naciśnij przycisk Oszczędzanie energii ( ).
• Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, wystarczy
otworzyć drzwiczki, po czym na wyświetlaczu pojawi
się bieżący czas. Kuchenka jest gotowa do użycia.
Efekt:
Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby
wznowić gotowanie, zamknij drzwiczki i
naciśnij ponownie przycisk .
2. Aby całkowicie zatrzymać gotowanie:
Naciśnij przycisk .
Efekt:
04 korzystanie z kuchenki
WYSOKI
Gotowanie zostanie zatrzymane.
Jeśli chcesz anulować ustawienia
gotowania, ponownie naciśnij przycisk Stop ( ).
Możesz anulować dowolne ustawienie przed rozpoczęciem gotowania,
naciskając przycisk Stop ( ).
Polski - 11
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 11
2017-12-06
4:09:57
KORZYSTANIE Z FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO
PODGRZEWANIA
USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO PODGRZEWANIA
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego
podgrzewania, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu potraw oraz
odpowiednie zalecenia.
Funkcja automatycznego podgrzewania ma trzy fabrycznie
zaprogramowane czasy gotowania.
Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy.
Ilość porcji można ustawić za pomocą przycisków ( ) i ( ).
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1. Wybierz rodzaj rozmrażanego jedzenia, naciskając
raz lub kilka razy przycisk Auto Reheat
(automatycznego podgrzewania) ( ).
Symbol/Potrawa
Porcja
Czas oczekiwania
1. Gotowe danie
(schłodzone)
300–350 g
400–450 g
3 min.
Zalecenia
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią do
kuchenek mikrofalowych. Ten program jest odpowiedni do
przygotowywania posiłków zawierających 3 składniki (np. mięso z
sosem, warzywa i dodatki — ziemniaki, ryż lub makaron).
2. Wybierz wielkość porcji za pomocą przycisków ( ) i
( ). (Więcej informacji można znaleźć w tabeli obok).
3. Naciśnij przycisk
Efekt:
2. Gotowe danie
(zamrożone)
.
Kuchenka rozpocznie pracę. Po
zakończeniu gotowania:
1) Wyemitowane zostaną cztery
sygnały dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz
na minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie
podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
300–350 g
400–450 g
4 min.
Zalecenia
Upewnij się, że pojemnika, w którym znajduje się gotowe danie,
można używać w kuchence mikrofalowej. Zdejmij folię. Mrożone
danie umieść na środku kuchenki.
Ten program jest odpowiedni do przygotowywania gotowych dań
zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem, warzywa i dodatki
— ziemniaki, ryż lub makaron).
3. Napoje
Kawa, mleko,
herbata lub woda
(o temperaturze
pokojowej)
150 ml (1 filiżanka)
250 ml (1 kubek)
1-2 min.
Zalecenia
Wlej napój do ceramicznej filiżanki (150 ml) lub kubka (250 ml) i
umieść na środku tacy obrotowej.
Podgrzewaj bez przykrycia. Dokładnie wymieszaj przed
rozpoczęciem i po upłynięciu czasu oczekiwania. Zachowaj
ostrożność przy wyjmowaniu naczynia z napojem (patrz instrukcje
bezpieczeństwa dotyczące gotowania płynów).
Polski - 12
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 12
2017-12-06
4:09:57
KORZYSTANIE Z FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO
GOTOWANIA NA PARZE
Funkcja szybkiego rozmrażania umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb i chleba
bądź ciast. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie.
Wystarczy wybrać odpowiedni program i określić wagę.
Należy używać tylko naczyń, które są bezpieczne dla kuchenek mikrofalowych.
Najpierw umieść zmrożoną potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij
drzwiczki.
1. Wybierz rodzaj rozmrażanego jedzenia, naciskając
przycisk Power Defrost (Szybkie rozmrażanie)
( ). (Więcej informacji można znaleźć w poniższej
tabeli).
W przypadku korzystania z funkcji gotowania na parze czas gotowania jest ustawiany
automatycznie. Ilość porcji można ustawić za pomocą przycisków ( ) i ( ).
Podczas korzystania z funkcji gotowania na parze należy używać plastikowego
naczynia do gotowania na parze.
Najpierw umieść zmrożoną potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1. Wybierz rodzaj rozmrażanego jedzenia, naciskając raz lub
kilka razy przycisk Power Steam (Gotowanie na parze)
( ).
2. Wybierz wagę jedzenia za pomocą przycisków
( ) i ( ). Maksymalna wartość ustawienia to 1500 g.
3. Naciśnij przycisk .
Efekt:
• Rozpocznie się rozmrażanie.
• W połowie procesu rozmrażania
kuchenka emituje sygnał dźwiękowy, przypominając o
konieczności obrócenia jedzenia.
• Naciśnij przycisk , aby zakończyć rozmrażanie.
Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia procesu rozmrażania. W tym celu należy
wybrać funkcję Gotowanie/Podgrzewanie z poziomem mocy 180 W. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale „Gotowanie/Podgrzewanie” (s. 10).
USTAWIENIA SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA
2. Wybierz wielkość porcji za pomocą przycisków ( ) i ( ).
(Więcej informacji można znaleźć w tabeli na następnej
stronie).
3. Naciśnij przycisk .
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę.
Po zakończeniu gotowania:
• Wyemitowane zostaną cztery sygnały
dźwiękowe.
• Wyemitowane zostaną 3 sygnały dźwiękowe (jeden na minutę)
przypominające o zakończeniu gotowania.
• Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona aktualna godzina.
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie podgrzewać w kuchence
mikrofalowej.
Porady dotyczące gotowania na parze.
Elementy naczynia do gotowania na parze
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy szybkiego rozmrażania, ilości, czasy
oczekiwania i odpowiednie zalecenia. Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć produkt
z opakowania. Mięso, drób lub rybę należy umieścić na płaskim talerzu ceramicznym.
Potrawa
Wielkość
porcji (g)
Mięso 200-1500
Czas oczekiwania
(min.)
15-60
Drób
Ryby
Misa
Zalecenia
Wewnętrzna taca
Obsługa naczynia do gotowania na parze
Osłoń brzegi folią aluminiową. Po usłyszeniu
sygnału obróć kawałki mięsa na drugą stronę.
Ten program jest odpowiedni do takich potraw
mięsnych, jak: steki, kotlety, mięso mielone,
kawałki kurczaka, całe kurczaki lub filety rybne.
Misa z Pokrywka
Pokrywka
Misa z wewnętrzną tacą i Pokrywka
Polski - 13
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 13
2017-12-06
4:09:58
04 korzystanie z kuchenki
KORZYSTANIE Z AUTOMATYCZNEJ FUNKCJI
SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA
USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA NA PARZE
W poniższej tabeli przedstawiono 4 programy automatycznego gotowania
na parze, ilości, czasy oczekiwania oraz odpowiednie zalecenia.
Podczas korzystania z funkcji gotowania na parze należy używać
plastikowego naczynia do gotowania na parze.
Potrawa/Symbol
1. Ryż
2. Obrane
ziemniaki
3. Świeże
warzywa
4. Kompot
owocowy
Wielkość porcji
Czas oczekiwania
150-200 g
250-300 g
4-5 min.
USTAWIENIA RĘCZNEGO GOTOWANIA NA PARZE
Potrawa
Karczochy
Porcja
Zasilanie
Czas
(min.)
Czas
oczekiwania
(min.)
300 g (1-2 szt.)
800 W
5-6
1-2
Instrukcje
Zalecenia
Włóż ryż (parboiled – preparowany termicznie) do naczynia do gotowania
na parze. Dodaj 400 ml zimnej wody w przypadku gotowania 200 g ryżu
lub 600 ml w przypadku 300 g. Przykryj naczynie pokrywką. Usuń wilgoć z
komory kuchenki za pomocą ręcznika papierowego.
100-150 g / 200-250 g
2-3 min.
300-350 g / 400-450 g
500-550 g
Zalecenia
Po obraniu, umyciu i pocięciu na kawałki o podobnej wielkości zważ
ziemniaki. Włóż je do naczynia do gotowania na parze. Dodaj 15–30 ml
(1–2 łyżki) wody w przypadku gotowania 100-350 g lub 45–60 ml (3–4 łyżki) w
przypadku 400-550 g. Nałóż pokrywkę.
100-150 g / 200-250 g
1-2 min.
300-350 g / 400-450 g
Zalecenia
Po umyciu, oczyszczeniu i pocięciu na kawałki o podobnej wielkości zważ
warzywa. Włóż je do naczynia do gotowania na parze z tacą. Dodaj 30 ml
(2 łyżki stołowe) wody w przypadku gotowania 100–350 g lub 45 ml (3 łyżki
stołowe) w przypadku 400–450 g. Nałóż pokrywkę. Po gotowaniu na parze
ostrożnie zamieszaj warzywa jeszcze przed odczekaniem określonego czasu.
100-150 g / 200-250 g
2-3 min.
300-350 g / 400-450 g
Zalecenia
Zważ świeże owoce po obraniu, umyciu i pocięciu na równe plasterki lub
kostki. Przełóż do naczynia do gotowania na parze. Dodaj 15–30 ml (1–2 łyżki)
wody w przypadku gotowania na parze 100-350 g owoców lub 45 ml (3 łyżki)
w przypadku 400–450 g. Dodaj jeszcze 1–2 łyżki cukru. Nałóż pokrywkę. Po
ugotowaniu ostrożnie zamieszaj. Ten program jest odpowiedni do gotowania
jabłek, gruszek, śliwek, moreli, mango i ananasów.
Karczochy opłukać i oczyścić. Włożyć tacę do naczynia.
Położyć karczochy na tacy. Dodać łyżkę soku z cytryny.
Przykryj naczynie pokrywką.
Świeże
warzywa
300 g
800 W
4-5
1-2
Instrukcje
Po umyciu, oczyszczeniu i pocięciu na kawałki o podobnej wielkości
zważyć warzywa (np. brokuły, kalafior, marchew, pieprz).
Włożyć tacę do naczynia. Równomiernie rozmieścić warzywa na
tacy. Dodać 2 łyżki wody. Przykryj naczynie pokrywką.
Mrożone
warzywa
300 g
600 W
7-8
2-3
Instrukcje
Mrożone warzywa umieścić w naczyniu. Włożyć tacę do naczynia.
Dodać łyżkę wody. Przykryć naczynie pokrywką. Po ugotowaniu i
zakończeniu czasu oczekiwania dokładnie zamieszać.
Ryż
250 g
800 W
15-18
5-10
Instrukcje
Włożyć ryż do naczynia. Dodaj 500 ml zimnej wody.
Przykryj naczynie pokrywką. Po ugotowaniu powinno się odczekać
5 minut (ryż biały) lub 10 minut (ryż brązowy).
Ziemniaki w
mundurkach
500 g
800 W
7-8
2-3
Instrukcje
Zważyć i opłukać ziemniaki, a następnie umieścić je w naczyniu.
Dodać 3 łyżki wody. Przykryć pokrywką.
Polski - 14
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 14
2017-12-06
4:09:58
Potrawa
Potrawy
duszone
(schłodzone)
Porcja
400 g
Zasilanie
600 W
Czas
(min.)
Czas
oczekiwania
(min.)
5-6
1-2
Do korzystania z funkcji minutnika służy przycisk Kitchen Timer
(Minutnik kuchenny).
Podczas korzystania z funkcji gotowania na parze należy używać
plastikowego naczynia do gotowania na parze.
Instrukcje
400 g
800 W
3-4
1-2
Instrukcje
04 korzystanie z kuchenki
Włożyć potrawę do naczynia. Przykryj naczynie pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie zamieszać.
Zupy
(schłodzone)
UŻYWANIE FUNKCJI MINUTNIKA KUCHENNEGO
Najpierw umieść zmrożoną potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij
drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Kitchen Timer (Minutnik kuchenny).
Zupę przelać do naczynia. Przykryj naczynie pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie zamieszać.
Zupy
mrożone
400 g
800 W
8-10
2-3
Instrukcje
Mrożoną zupę przełożyć do naczynia.
Przykryj naczynie pokrywką. Po podgrzaniu dokładnie zamieszać.
Mrożone
pyzy
drożdżowe z
nadzieniem
owocowym
Kompot
owocowy
150 g
600 W
1-2
2. Wybierz czas oczekiwania za pomocą przycisków
( ) i ( ).
3. Naciśnij przycisk
2-3
Efekt:
Instrukcje
Pyzy zwilżyć z wierzchu zimną wodą. Umieścić 1-2 mrożone pyzy
razem w naczyniu. Przykryj naczynie pokrywką.
250 g
800 W
3-4
.
Rozpocznie się odliczanie czasu
oczekiwania.
Po zakończeniu gotowania:
• Wyemitowane zostaną cztery sygnały dźwiękowe.
• Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona aktualna
godzina.
2-3
Instrukcje
Świeże owoce (np. jabłka, gruszki, śliwki, morele) zważyć, a
następnie umyć, obrać ze skórki i pociąć na równe kawałki.
Przełożyć do naczynia.
Dodać 1-2 łyżki wody oraz 1-2 łyżki cukru. Przykryć pokrywką.
Polski - 15
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 15
2017-12-06
4:09:59
KORZYSTANIE Z FUNKCJI PAMIĘCI
WYŁĄCZANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO
Jeśli często gotujesz lub podgrzewasz te same rodzaje potraw, możesz
zapisać czas gotowania i poziom mocy w pamięci kuchenki, aby nie trzeba
ich było ponownie ustawiać za każdym razem.
Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie.
1. Naciśnij jednocześnie przyciski
Efekt:
Możliwe jest zapisanie dwóch ustawień.
i
.
• Zostaną wyświetlone następujące
informacje:
Zapisywanie ustawień.
1.Aby
zaprogramować...
Naciśnij przycisk
Memory (Pamięć) (
Pierwsze ustawienie
Drugie ustawienie
• Naciśnięcie przycisku nie jest potwierdzane sygnałem
dźwiękowym.
)...
Jednokrotne naciśnięcie
(zostanie wyświetlony napis P1)
Dwukrotne naciśnięcie
(zostanie wyświetlony napis P2)
2. Aby z powrotem włączyć nadawanie sygnału
dźwiękowego, ponownie naciśnij jednocześnie
przyciski i .
Efekt:
2. Ustaw program gotowania w normalny sposób
(w razie potrzeby patrz „Czas gotowania i poziom
mocy”).
3. Naciśnij przycisk
Efekt:
• Zostaną wyświetlone następujące informacje:
• Sygnał dźwiękowy jest ponownie włączony.
.
Ustawienia zostały zapisane w pamięci
kuchenki.
BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA KUCHENKI MIKROFALOWEJ
Korzystanie z ustawień.
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w specjalny program blokowania,
który uniemożliwia przypadkowe włączenie kuchenki przez dziecko lub
niepowołaną osobę.
Kuchenkę można zablokować w dowolnym momencie.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij jednocześnie przyciski
1. Aby wybrać...
Naciśnij przycisk
Memory (Pamięć) (
Efekt:
)...
Jednokrotne naciśnięcie
(zostanie wyświetlony napis P1)
Dwukrotne naciśnięcie
(zostanie wyświetlony napis P2)
Pierwsze ustawienie
Drugie ustawienie
2. Naciśnij przycisk
Efekt:
.
Potrawa zostanie przygotowana w
żądany sposób.
i
.
• Kuchenka zostanie zablokowana
(nie będzie można uruchomić żadnej
funkcji).
• Zostanie wyświetlony symbol „L”.
2. Aby odblokować kuchenkę, naciśnij jednocześnie
przyciski i .
Efekt:
Spowoduje to odblokowanie kuchenki.
Polski - 16
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 16
2017-12-06
4:09:59
lista naczyń i przyborów kuchennych
Przybory kuchenne
Przybory kuchenne
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
Folia aluminiowa
✓✗
Komentarz
Może być używana w niewielkich ilościach w celu
zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli
folia znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki lub
jest jej zbyt dużo, może wystąpić zjawisko łuku
elektrycznego lub iskrzenia.
Teflonowy talerz
✓
Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez 8 minut.
Wyroby porcelanowe i
gliniane
✓
Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby gliniane i
porcelana miękka (kostna) mogą być używane pod
warunkiem, że nie mają metalowych elementów
ozdobnych.
Plastikowe lub
tekturowe naczynia
jednorazowe
✓
Niektóre produkty mrożone są pakowane przy
użyciu takich materiałów.
Opakowania żywności
typu fast food
• Kubki i pojemniki z
polistyrenu
✓
• Papierowe torby lub
gazety
✗
Mogą ulec zapłonowi.
• Papier makulaturowy
i metalowe elementy
ozdobne
✗
Mogą powodować iskrzenie.
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia.
Przegrzanie może spowodować stopienie się
materiałów wykonanych z polistyrenu.
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
Komentarz
Wyroby szklane
•Ceramika
✓
Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych
elementów.
• Delikatne wyroby
szklane
✓
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia
lub płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku
gwałtownego podgrzania.
•Słoiki
✓
Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do
podgrzewania.
•Naczynia
✗
Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
• Zamknięcia toreb do
zamrażania
✗
Wyroby metalowe
Wyroby papierowe
• Talerze, kubki,
serwetki i papier
kuchenny
✓
Odpowiednie do krótkiego gotowania lub
podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar wilgoci.
• Papier makulaturowy
✗
Mogą powodować iskrzenie.
•Pojemniki
✓
Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku odpornego
na wysokie temperatury. Inne rodzaje plastiku mogą
w wysokich temperaturach ulegać odkształceniom
lub odbarwieniu. Nie używać naczyń z melaminy.
• Folia kuchenna
✓
Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie
powinny dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania
folii należy zachować ostrożność, ponieważ z
potrawy będzie wydobywała się gorąca para.
• Torby do zamrażania
✓✗
Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do gotowania
lub użycia w kuchence. Nie powinny być szczelnie
zamknięte. W razie potrzeby należy je przedziurawić
widelcem.
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny
✓
Wyroby plastikowe
✓
: Zalecane
✓✗
Może być używany do zatrzymywania wilgoci i
zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.
: Używać ostrożnie
✗
: Niebezpieczne
Polski - 17
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 17
2017-12-06
4:10:00
05 lista naczyń i przyborów kuchennych
Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie
przenikać przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia.
Należy zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot
posiada specjalne oznaczenie, może on być bez obaw stosowany w kuchenkach
mikrofalowych. W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów
kuchennych, a także ich przydatność i sposób użycia w kuchence mikrofalowej.
rozwiązywanie problemów
parametry techniczne
CO ROBIĆ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU LUB WĄTPLIWOŚCI
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z problemów opisanych poniżej
należy wypróbować sugerowane rozwiązania.
Jest to zjawisko normalne.
• Skraplanie się wilgoci wewnątrz kuchenki.
• Podmuchy powietrza w okolicach drzwiczek i obudowy.
• Odbijanie światła wokół drzwiczek i obudowy.
• Wydobywanie się pary z otworów wentylacyjnych lub w okolicach drzwiczek.
Kuchenka nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku
• Czy drzwiczki są poprawnie zamknięte?
.
Jedzenie nie jest wcale gotowe.
• Czy wyłącznik czasowy został ustawiony poprawnie i/lub został
naciśnięty przycisk ?
• Czy drzwiczki są zamknięte?
• Czy obwód sieci elektrycznej nie został przeciążony, co spowodowało
przepalenie lub wyskoczenie bezpiecznika?
Jedzenie jest za mało lub zbyt mocno ugotowane.
• Czy dla danego typu żywności został ustawiony odpowiedni czas przygotowania?
• Czy został wybrany odpowiedni poziom mocy?
Wewnątrz kuchenki występuje iskrzenie i trzaski (powstaje łuk elektryczny).
• Czy zostało użyte naczynie z metalowymi zdobieniami?
• Czy w kuchence znajduje się widelec lub inny metalowy przedmiot?
• Czy folia aluminiowa znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek?
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów.
Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z
tym ulec zmianie bez powiadomienia.
Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor
deklarujemy, że kuchenki FW87S, FW88S firmy Samsung spełniają podane
poniżej parametry techniczne.
Model
FW87S / FW88S
Źródło zasilania
230 V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
1150 W
Moc wyjściowa
100 W / 800 W (IEC-705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Sposób chłodzenia
Wentylator elektryczny
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Obudowa
Wnętrze kuchenki
489 x 275 x 344 mm
330 x 211 x 324 mm
Objętość
23 litrów
Waga
Netto
ok. 13.5 kg
Emisja hałasu
40 dBA
Działanie kuchenki zakłóca pracę radia i telewizora.
• Podczas pracy kuchenki mogą występować niewielkie zakłócenia pracy radia
i telewizora. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwiązać ten problem, kuchenkę
należy zainstalować w dużej odległości od telewizora, radia i anteny.
• Jeśli mikroprocesor kuchenki wykryje zakłócenia, ustawienia
wyświetlacza mogą zostać wyzerowane. Aby rozwiązać ten problem,
odłącz kabel zasilania i podłącz go ponownie. Ustaw ponownie godzinę.
Jeżeli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy
skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub serwisem firmy SAMSUNG.
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 18
Polski - 18
2017-12-06
4:10:00
notatki
notatki
06 rozwiązywanie problemów / parametry techniczne
Polski - 19
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 19
2017-12-06
4:10:00
ZAPYTANIA I KOMENTARZE
KRAJ
TELEFON
STRONA INTERNETOWA
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-03132J-06
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 20
2017-12-06
4:10:00
FW87S
FW88S
Mikrohullámú sütő
Használati utasítás és főzési útmutató
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A Samsung garanciája NEM terjed ki azokra az esetekre, amikor Ön azért kéri a szerviz
segítségét, hogy elmagyarázzák a készülék működését, helyreállítsák a nem megfelelő üzembe
helyezés következményeit, illetve elvégezzék a készülék rendes tisztítását vagy karbantartását.
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 1
2017-12-06
4:10:00
tartalom
biztonsági előírások
Biztonsági előírások................................................................................2
A termék hulladékba helyezésének módszere
(weee – elektromos és elektronikus berendezések hulladékai).................6
Üzembe helyezés.....................................................................................7
Tartozékok..............................................................................................7
A mikrohullámú sütő üzembe helyezése..................................................7
Karbantartás............................................................................................8
Tisztítás..................................................................................................8
Csere (javítás).........................................................................................8
Védelem a sütő hosszú ideig történő mellőzése esetén...........................8
A sütő jellemzői.......................................................................................9
Sütő.......................................................................................................9
Kezelőpanel............................................................................................9
A sütő használata..................................................................................10
Az idő beállítása....................................................................................10
Főzés/melegítés....................................................................................10
Teljesítményszintek...............................................................................11
A főzés leállítása...................................................................................11
Az elkészítési idő beállítása...................................................................11
A szagtalanító funkció használata.........................................................11
Az energiatakarékos üzemmód beállítása..............................................11
Az automatikus melegítés funkció használata........................................12
Az automatikus melegítés beállításai.....................................................12
Az automatikus gyorskiolvasztás funkció használata.............................13
Az automatikus gyorskiolvasztás beállításai...........................................13
Az automatikus párolás funkció használata...........................................13
A kézi párolás beállítása........................................................................14
Az automatikus párolás beállításai.........................................................14
Az időzítő funkció használata................................................................15
A memória funkció használata..............................................................16
A hangjelzés kikapcsolása....................................................................16
A mikrohullámú sütő biztonsági zára.....................................................16
A mikrohullámú sütőben használható edények..................................17
Sütési útmutató.....................................................................................18
Műszaki adatok.....................................................................................18
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG, MERT
KÉSŐBB IS SZÜKSÉGE LEHET RÁ.
FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések
megsérültek, a sütőt mindaddig tilos használni, amíg
szakember meg nem javította.
FIGYELMEZTETÉS: Szakképzett szerelőkön kívül
mindenki más számára veszélyes olyan karbantartási
vagy javítási műveletet végezni, amely a mikrohullámú
energia kisugárzása elleni védelmet biztosító burkolat
eltávolításával jár.
FIGYELMEZTETÉS: Folyadékok és élelmiszerek
nem melegíthetők lezárt edényekben, mivel könnyen
felrobbanhatnak.
FIGYELMEZTETÉS: Gyermekek csak akkor
használhatják felügyelet nélkül a sütőt, ha megfelelő
útmutatást kaptak, amelynek révén biztonságosan
tudják használni a sütőt, és tisztában vannak a helytelen
használat veszélyeivel.
A jelen készülék csak otthoni környezetben használható,
és nem használható a következő helyeken:
Magyar - 2
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 2
2017-12-06
4:10:00
Tojás héjastól és egész főtt tojás nem melegíthető
a mikrohullámú sütőben, mert akár még azután is
felrobbanhat, hogy a mikrohullámú melegítés már
befejeződött.
A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az
ételmaradványokat el kell távolítani.
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének
károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül
befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és veszélyes
helyzet kialakulását okozhatja.
A készülék kizárólag beépítve használható. A készüléket
nem szabad szekrénybe tenni.
Az ételek és italok fémedényben nem melegíthetők a
mikrohullámú sütővel.
Ügyeljen rá, hogy ne mozdítsa el a forgótányért,
miközben edényeket távolít el a készülékből.
A készülék tisztításához ne használjon gőztisztítót.
A készülék nem tisztítható nagynyomású mosóval.
A készüléket ne használja mozgó autóban, lakókocsiban
vagy hasonló járművekben.
Magyar - 3
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 3
2017-12-06
4:10:00
01 biztonsági előírások
• üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti
konyhája;
• tanyaházak;
• szállodák, motelek és más lakókörnyezetek;
• félpanziót biztosító szállások.
Csak mikrohullámú sütőben használható konyhai
eszközöket használjon.
Ha papír- vagy műanyag zacskóban lévő ételt melegít,
ügyeljen rá, hogy a csomagolóanyag ne gyulladjon meg.
A mikrohullámú sütő élelmiszerek és italok melegítésére
szolgál. Étel vagy ruha szárítása, melegítőpárna,
papucs, szivacs, nedves rongy vagy más hasonló tárgy
melegítése sérülést, robbanást vagy tüzet okozhat.
Füstszivárgás esetén kapcsolja ki készüléket vagy húzza
ki a vezetékét a fali aljzatból, és tartsa csukva az ajtaját
az esetleges lángok elfojtása érdekében.
Italok mikrohullámú melegítésekor a kitörő erejű forrás
késleltetve jelentkezik, ezért óvatosan fogja meg az
edényt.
Az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegek
és a bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje
meg vagy rázza fel, és ellenőrizze a hőmérsékletüket
fogyasztás előtt.
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve
a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem
rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal,
kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja
számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz
használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a
készülékkel.
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező,
illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem
rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha
a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra
a felügyeletet, vagy elmagyarázza nekik az eszköz
biztonságos használatát és a használat lehetséges
veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak
felügyelettel végezhetik.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az áramellátás
az üzembe helyezés után bármikor megszüntethető
legyen. Ezt úgy érheti el, ha könnyen elérhetővé teszi
a csatlakozódugót, vagy ha beépít egy kapcsolót a
huzalozásba a kapcsolási szabályoknak megfelelően.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése
érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével
vagy hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.
A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a sütő belseje
és kezelőszervei könnyen hozzáférhetőek legyenek
(a sütő a megfelelő irányba nézzen, és ne legyen túl
magasan).
A sütő első használata előtt először 10 percig csak vizet
melegítsen, és csak azután használja a sütőt.
Ha a sütőből furcsa hang hallható, égett szag érezhető
vagy füst száll fel, azonnal szakítsa meg az áramellátást,
és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
Általános biztonsági információk
A készüléken módosítást vagy javítást csak képzett szakember hajthat végre.
A mikrohullámú funkcióval ételt és italt ne melegítsen lezárt edényben.
A sütő tisztításához ne használjon benzolt, hígítót, alkoholt, gőzt vagy nagynyomású
tisztítót.
Ne helyezze üzembe a sütőt: fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelében;
nyirkos, olajos, poros, illetve közvetlen napfénynek vagy víznek kitett helyen; olyan
helyen, ahol gázszivárgás léphet fel; vagy egyenetlen felületen.
A sütőt a helyi és országos szabályozásnak megfelelően földelni kell.
Egy száraz törlőkendővel rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot a
csatlakozóaljzatokból és -érzékelőkből.
Ne húzza meg, és ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, valamint ne helyezzen rá
nehéz tárgyat.
Gázszivárgás (PB-gáz, LP-gáz stb.) esetén azonnal szellőztessen. Ne érjen hozzá a
tápkábelhez.
Ne érjen nedves kézzel a tápkábelhez.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a sütőt, hogy kihúzza a tápkábelt.
Magyar - 4
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 4
2017-12-06
4:10:00
A mikrohullámú melegítéssel kapcsolatos figyelmeztetések
Italok mikrohullámú melegítésekor előfordulhat, hogy a kitörő erejű forrás késleltetve
jelentkezik, ezért óvatosan fogja meg az edényt. Mielőtt hozzáérne, az italt előbb
mindig hagyja állni legalább 20 másodpercig. Szükség esetén melegítés közben
keverje meg. Melegítés után mindig keverje meg.
Ha megégette magát, az alábbi elsősegély-utasítások szerint járjon el:
1. Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10 percig hideg vízbe.
2. Fedje le tiszta, száraz kötszerrel.
3. Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy testápolót.
Ne helyezze a tálcát vagy a rácsot vízbe közvetlenül használat után, mert
megrongálódhat.
Ne használja a sütőt bő olajban kisütött ételek készítésére, mert az olaj hőmérséklete
nem szabályozható. Emiatt a forró olaj hirtelen kifuthat.
A mikrohullámú sütőre vonatkozó óvintézkedések
Kizárólag mikrohullámú sütőben használható eszközöket használjon. Ne használjon
fém edényeket, arany vagy ezüst szegéllyel díszített tányérokat, nyársat stb.
Távolítsa el a lezárásra használt drótokat. Elektromos kisülést okozhatnak.
A sütőben ne szárítson újságpapírt vagy ruhát.
Kisebb mennyiségű ételeket rövidebb ideig melegítsen, nehogy túlmelegedjen vagy
megégjen az étel.
A tápkábelt és a csatlakozóaljzatot tartsa távol a víztől és hőforrásoktól.
Ne melegítsen tojást héjastul vagy főtt tojást, mert robbanásveszélyes. Ne
melegítsen légmentesen zárt vagy vákuumcsomagolású edényeket, diót,
paradicsomot stb.
A szellőzőnyílásokat ne takarja le se konyharuhával, se papírral. Tüzet okozhat. A
sütő túlmelegedhet, és automatikusan kikapcsolhat. A sütő ilyenkor egészen addig
kikapcsolva marad, amíg kellőképpen le nem hűl.
Amikor kiveszi az ételt a sütőből, mindig használjon edényfogó kesztyűt.
A folyadékokat a melegítési idő felénél, illetve annak lejártával keverje meg, melegítés
után pedig hagyja őket legalább 20 másodpercig állni a robbanásszerű forrás
elkerülése érdekében.
Az ajtó kinyitásakor álljon kartávolságra a sütőtől, nehogy leforrázza a kiáramló forró
levegő vagy gőz.
Ne kapcsolja be a sütőt, ha az üres. A sütő biztonsági okokból 30 percre
automatikusan kikapcsol. Azt javasoljuk, hogy mindig tartson egy pohár vizet a sütő
belsejében, hogy az elnyelje a mikrohullámú energiát, ha a sütőt véletlenül elindítaná
valaki.
A sütő elhelyezésekor biztosítsa az útmutatóban előírt szabad helyet. (Lásd „A
mikrohullámú sütő üzembe helyezése” című részt.)
Körültekintően járjon el, ha további elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő
közelében levő aljzatokba.
Magyar - 5
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 5
2017-12-06
4:10:00
01 biztonsági előírások
Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen anyagot. Ha idegen anyag
került a sütő belsejébe, húzza ki a tápkábelt, és forduljon helyi Samsung
szervizközponthoz.
Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést a sütőre.
Ne tegye a sütőt törékeny tárgyak közelébe.
Ellenőrizze, hogy a feszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a készülék
műszaki leírásában foglaltaknak.
Szorosan csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzathoz. Ne használjon elosztót,
hosszabbító kábelt vagy áramátalakítót.
Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyra. A tápkábelt feltétlenül a tárgyak között vagy a
sütő háta mögé vezesse el.
Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, tápkábelt vagy laza fali aljzatot.
Sérült csatlakozódugasz vagy tápkábel esetén forduljon a helyi Samsung
szervizközponthoz.
Ne öntsön vagy permetezzen vizet közvetlenül a sütőre.
Ne tároljon tárgyakat a sütő tetején, a sütő belsejében vagy a sütő ajtaján.
Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a sütőre.
Ne tároljon gyúlékony anyagokat a sütőben. Mivel az alkoholgőz hozzáérhet a sütő
forró részeihez, az alkoholtartalmú ételek és italok melegítésekor különös gonddal
járjon el.
A gyermekeket az ajtó megütheti, vagy becsípheti az ujjukat. Az ajtó nyitása/
becsukása közben ne tartózkodjanak gyermekek a közelben.
A mikrohullámú működésre vonatkozó óvintézkedések
A termékcsoport meghatározása
Az alábbi biztonsági óvintézkedések elmulasztása esetén káros
mikrohullámúenergia-kisugárzásnak teszi ki magát és a környezetét.
• Ne üzemeltesse a sütőt nyitott ajtóval. Ne babráljon a biztonsági reteszekkel
(az ajtózár kallantyúival). Ne helyezzen semmilyen tárgyat a biztonsági retesz
nyílásaiba.
• Ne helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, és ne hagyja, hogy
étel- vagy tisztítószer-maradék rakódjon le a tömítőfelületekre. Ügyeljen az ajtó
és az ajtótömítés felületének tisztaságára. Használat után először nedves, majd
puha, száraz ronggyal törölje le a felületeket.
• Ne kapcsolja be a sütőt, ha az megsérült. Ne üzemeltesse addig, amíg egy
képzett szakember meg nem javította.
Fontos: a sütő ajtaja megfelelően legyen bezárva. Az ajtó ne legyen görbe;
az ajtózsanérok ne legyenek eltörve vagy kilazulva; az ajtótömítések és a
tömítőfelületek legyenek épek.
• A módosításokat és javításokat csak képzett szakember végezheti el.
Jelen termék az ISM B osztály/2. csoportnak megfelelő berendezés. A 2. csoportba
tartoznak az anyagkezelés céljából a rádiófrekvenciás energiát elektromágneses
sugárzás formájában létrehozó és/vagy felhasználó ISM berendezések, továbbá az
EDM és az ívhegesztő berendezések.
A B osztályba tartoznak az otthoni használatra szánt berendezések, illetve az olyan
létesítmények számára szánt berendezések, amelyek közvetlenül a háztartásokat
ellátó alacsony feszültségű hálózatra csatlakoznak.
A TERMÉK HULLADÉKBA HELYEZÉSÉNEK MÓDSZERE
(WEEE – ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban
használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján
arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és
elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB
kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezetés egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a
tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi
önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan,
hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a
környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás
céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal,
és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt
a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi
hulladékkal együtt kezelni.
Korlátozott garancia
Ha a készülék alkatrészeinek cseréjére vagy a készülék hibájának kijavítására a
vásárló hibájából van szükség, a Samsung szervizdíjat számol fel. Ez a kikötés a
következő esetekre vonatkozik:
• Behorpadt, megkarcolt vagy törött ajtó, fogantyú, külső panel vagy kezelőpanel.
• Törött vagy hiányzó tálca, görgő, összekötőelem vagy rács.
A sütőt csak rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírt módon használja. Az
útmutatóban olvasható Figyelmeztetések és Biztonsági utasítások nem térnek
ki minden lehetséges helyzetre. A sütő üzembe helyezése, karbantartása és
működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy ésszerűen, elővigyázatosan és
megfontoltan járjon el.
Mivel az itt szereplő utasítások több különböző típusra vonatkoznak, az Ön
mikrohullámú sütőjének tulajdonságai némileg eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól,
és előfordulhat, hogy nem minden figyelmeztetés vonatkozik Önre. Ha kérdése vagy
panasza van, forduljon a helyi Samsung szervizközponthoz, vagy kérjen segítséget
és tájékoztatást online, a www.samsung.com oldalon.
A sütőt csak ételek melegítésére használja. Háztartási célokra készült. Ne melegítsen
benne textíliát vagy magvakkal töltött párnát. A gyártó nem felelős a sütő helytelen
vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
A sütőt mindig tartsa tisztán és jó állapotban, különben sérül a sütő felülete, és
veszélyes helyzetek alakulhatnak ki.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus
jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html weboldalra
Magyar - 6
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 6
2017-12-06
4:10:00
üzembe helyezés
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE
A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos,
többféleképpen alkalmazható tartozékot kap.
1. Görgős gyűrű, amelyet a sütő közepére kell
helyezni.
Rendeltetés:A görgős gyűrű tartja a
forgótányért.
2. A forgótányért a görgős gyűrűre kell helyezni úgy,
hogy annak közepe az összekötőelemre kerüljön.
Rendeltetés:A forgótányér tölti be a fő
főzőfelület szerepét; mosogatáshoz
könnyen kivehető.
3.Párolóedény, lásd 13. oldal.
Rendeltetés:
A párolás funkció alkalmazásakor
használja a műanyag párolóedényt.
TILOS a mikrohullámú sütőt a görgős gyűrű és a forgótányér nélkül üzemeltetni.
Tilos a mikrohullámú sütőt forró vagy nedves környezetben, pl. hagyományos
sütők vagy fűtőtestek közelében üzembe helyezni. A sütő villamos hálózati
csatlakoztatására vonatkozó előírásokat be kell tartani, és olyan hosszabbító
kábelt kell használni, amelynek típusa megegyezik a készülék hálózati kábelének
típusával. Törölje át a készülék belsejét és az ajtótömítést nedves ronggyal, mielőtt
először használatba venné mikrohullámú sütőjét.
Magyar - 7
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 7
2017-12-06
4:10:01
02 üzembe helyezés
1. Távolítson el minden
csomagolóanyagot a sütő belsejéből.
Helyezze be a görgős gyűrűt és a
forgótányért.
Ellenőrizze, hogy a forgótányér
akadálytalanul forog-e.
2. A mikrohullámú sütőt úgy kell
elhelyezni, hogy a csatlakozódugó
könnyen hozzáférhető legyen.
Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy
szervizképviselettől beszerezhető speciális kábelre vagy szerelékre.
Személyes biztonsága érdekében a hálózati kábelt csatlakoztassa
3 pólusú, 230 V-os, 50 Hz-es földelt, fali, váltakozó áramú aljzathoz.
Ha a készülék tápkábele megsérült, ki kell cserélni egy speciális kábelre
TARTOZÉKOK
karbantartás
CSERE (JAVÍTÁS)
FIGYELMEZTETÉS
TISZTÍTÁS
Annak elkerülése érdekében, hogy szennyeződés halmozódjon fel a sütő
belsejében, rendszeresen tisztítsa ki a sütőt. Minden esetben fordítson
különös figyelmet az ajtóra, az ajtó szigetelésére, illetve a forgótányérra és a
görgős gyűrűre (meghatározott modellek esetén).
Ha az ajtó nem nyílik és csukódik be könnyedén, első lépésként ellenőrizze,
hogy az ajtószigetelések nem szennyezettek-e. Egy szappanos vízbe
mártott puha segítségével tisztítsa meg a sütő belső és külső oldalait.
Öblítse le, majd szárítsa ki a sütőt.
Kellemetlen szagokat okozó makacs szennyeződések eltávolítása
1. Helyezzen egy pohár hígított citromlevet az üres sütő forgótányérjára.
2. Melegítse a sütőt 10 percig a maximális teljesítményen.
3. A ciklus befejezését követően várja meg, amíg a sütő lehűl. Ezt követően nyissa ki
az ajtót, majd tisztítsa meg a belsejét.
A sütő nem tartalmaz a felhasználó által cserélhető alkatrészeket. Ne
próbálja meg saját maga kicserélni vagy megjavítani a sütőt.
• A zsanérok, a szigetelés és/vagy az ajtó meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot egy képzett szerelővel vagy a helyi Samsung szervizközponttal.
• Amennyiben az izzó cseréjére van szükség, vegye fel a kapcsolatot a helyi Samsung szervizközponttal. Ne cserélje ki saját maga.
• Amennyiben a sütő burkolatának külső részével van probléma, első lépésként
húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd vegye fel a kapcsolatot egy hely Samsung szervizközponttal.
VÉDELEM A SÜTŐ HOSSZÚ IDEIG TÖRTÉNŐ
MELLŐZÉSE ESETÉN
Ha hosszú ideig nem használja a sütőt, húzza ki a tápkábelt és vigye a
sütőt egy száraz, pormentes helyre. A sütő belsejében felgyülemlő por és
nedvesség negatívan befolyásolhatja a sütő teljesítményét.
Elfordítható fűtőegységgel rendelkező modellek tisztítása
A sütőtér felső részének letisztításához
eressze le a felső fűtőelemet 45°-kal (A) a
képen látható módon.
Ez elősegíti a felső felület megtisztítását.
Ha végzett, helyezze vissza a felső
fűtőelemet.
A
VIGYÁZAT
•
•
•
•
Tartsa tisztán az ajtót és az ajtó szigetelését, ezzel biztosítva az ajtó sima nyitását
és bezárását. Ellenkező esetben a sütő élettartama lecsökkenhet.
Vigyázzon, hogy ne fröcsköljön vizet a sütő nyílásaiba.
Ne használjon súrolószereket vagy vegyszereket a tisztításhoz.
A sütő minden egyes használatát követően, enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg a
sütőteret, miután lehűlt.
Magyar - 8
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 8
2017-12-06
4:10:01
a sütő jellemzői
KEZELŐPANEL
SÜTŐ
1
2
3
7
2
8
3
9
4
10
03 karbantartás / a sütő jellemzői
1
5
4
5
6
7
8
9
1. SZELLŐZŐNYÍLÁSOK
6. FORGÓTÁNYÉR
2. VILÁGÍTÁS
7. ÖSSZEKÖTŐELEM
3. KIJELZŐ
8. GÖRGŐS GYŰRŰ
4. AJTÓZÁR KALLANTYÚI
9. A BIZTONSÁGI RETESZ
NYÍLÁSAI
5. AJTÓ
10. KEZELŐPANEL
10
6
1. AUTOMATIKUS
GYORSKIOLVASZTÁS GOMB
2. AUTOMATIKUS PÁROLÁS
KIVÁLASZTÁSA
3. VÁRAKOZÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
4. ÓRABEÁLLÍTÁS
5. FEL ( ) / LE ( ) GOMB
(elkészítési idő, tömeg és adag
beállításához)
Magyar - 9
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 9
11
6. STOP/ENERGIATAKARÉKOS
GOMB
7. AZ AUTOMATIKUS
MELEGÍTÉSI FUNKCIÓ
KIVÁLASZTÁSA
8. MIKROHULLÁMÚ SÜTÉS ÉS
TELJESÍTMÉNYSZINT MÓD
KIVÁLASZTÁSA
9. SZAGTALANÍTÓ GOMB
10. MEMÓRIA GOMB
11. START GOMB
2017-12-06
4:10:01
a sütő használata
FŐZÉS/MELEGÍTÉS
AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
A mikrohullámú sütő beépített órával rendelkezik. Amikor a készülék áram alá kerül,
a kijelzőn automatikusan megjelenik a „:0”, „88:88” vagy a „12:00” felirat.
Állítsa be a pontos időt. Az idő kijelzése történhet 24 vagy 12 órás formátumban. Az
órát a következő alkalmakkor kell beállítani:
• A mikrohullámú sütő első üzembe helyezésekor
• Hálózati feszültségkimaradást követően
Ne feledje átállítani az órát a nyári, illetve téli időszámítás kezdetekor.
Automatikus energiatakarékos funkció
Ha a beállítást félbehagyja és egyetlen funkciót sem választ ki, illetve ha működés
közben átmenetileg leállítja a berendezést, a rendszer 25 perc elteltével törli a
funkciót, és megjelenik az óra.
Ha az ajtó nyitva van, 5 perc elteltével kikapcsol a sütőben a lámpa.
1. Az idő kijelzése...
24 órás formátumban
12 órás formátumban
Nyomja meg a
gombot...
Egyszer
Kétszer
2. Az óra beállításához nyomja meg a ( ) és a ( )
gombot.
3. Nyomja meg a
gombot.
A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének
folyamatát.
MINDIG ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül
hagyná.
Először helyezze az ételt a forgótányér közepére. Ezután csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg a
2. A ( ) és ( ) gomb megnyomásával állítsa be a
kívánt sütési időt.
3. Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és a
forgótányér forogni kezd.
1) A főzés megkezdődik. Amint a főzés
befejeződik, a sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként
egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Ne kapcsolja be üresen a mikrohullámú sütőt.
Ha rövid ideig, maximális teljesítményen (800 W) kívánja melegíteni az
ételt, egyszerűen nyomja meg a +30s gombot annyiszor, ahányszor fél
percből áll a kívánt melegítési idő. A sütő azonnal elindul.
4. A perc beállításához nyomja meg a ( ) és a ( )
gombot.
5. Nyomja meg a
gombot.
Eredmény: Megjelenik a 800 W
(maximális főzési teljesítmény) kijelzés.
A ( ) gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a megfelelő teljesítményszintet. További
információk a teljesítményszint-táblázatban olvashatók.
gombot.
Magyar - 10
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 10
2017-12-06
4:10:02
TELJESÍTMÉNYSZINTEK
AZ ELKÉSZÍTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Az alábbi teljesítményszintek közül választhat.
Az elkészítési időt a +30s gomb megnyomásával növelheti.
A gombot annyiszor kell megnyomni, ahányszor fél perccel kívánja a főzést
meghosszabbítani.
Teljesítményszint
Kimenet
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
800 W
KÖZEPESEN MAGAS
600 W
KÖZEPES
450 W
A +30s gomb minden egyes megnyomásával
30 másodpercet adhat hozzá az időhöz.
KÖZEPESEN ALACSONY
300 W
A SZAGTALANÍTÓ FUNKCIÓ HASZNÁLATA
KIOLVASZTÁS( )
180 W
ALACSONY/MELEGEN TARTÁS
100 W
Használja ezt a funkciót szagos ételek főzése után, vagy ha a sütő
belsejében füst gyűlt fel.
Magasabb teljesítményszint kiválasztása esetén csökkenteni kell az
elkészítési időt.
A tisztítás befejezése után nyomja meg a
Deodorization (Szagtalanító) ( ) gombot.
A sütő négyszer sípol.
Alacsonyabb teljesítményszint kiválasztása esetén növelni kell az
elkészítési időt.
A szagtalanítási időt 5 percben határoztuk meg. A +30s gomb minden
egyes megnyomásával a szagtalanítási idő 30 másodperccel növelhető.
A FŐZÉS LEÁLLÍTÁSA
A maximális szagtalanítási idő 15 perc.
A főzést az étel ellenőrzéséhez bármikor leállíthatja.
1. Az ideiglenes leállításhoz:
Nyissa ki az ajtót.
Eredmény: A főzés leáll. A főzés folytatásához zárja
be az ajtót és nyomja meg újra a
gombot.
2. Teljes leállítás;
Nyomja meg a
gombot.
04 a sütő használata
MAGAS
AZ ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA
A sütő rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal. E funkció segítségével
áramot takaríthat meg, amikor nem használja a sütőt.
• Nyomja meg az Energiatakarékos ( ) gombot.
• Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához
nyissa ki az ajtót. Ekkor a kijelzőn megjelenik a
pontos idő. A sütő készen áll a használatra.
Eredmény: A főzés leáll. Ha a főzési beállításokat
törölni kívánja, nyomja meg még
egyszer a Stop ( ) gombot.
Bármelyik beállítást törölheti, mielőtt elkezd főzni, ha megnyomja a
Stop ( ) gombot.
Magyar - 11
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 11
2017-12-06
4:10:03
AZ AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS FUNKCIÓ HASZNÁLATA
AZ AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS BEÁLLÍTÁSAI
Az automatikus melegítés funkció három előre programozott melegítési
idővel rendelkezik.
Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani.
Az adagok számának beállításához nyomja meg a ( ) és a ( ) gombot.
Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és csukja be az
ajtót.
Az alábbi táblázat különböző automatikus felmelegítő programokat,
mennyiségeket, várakozási időket és vonatkozó tanácsokat tartalmaz.
1. Válassza ki a melegíteni kívánt étel típusát az
Auto Reheat (Automatikus melegítés) ( )
gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával.
Kód/Étel
1. Készétel
(mélyhűtött)
Pihentetés
300–350 g
400–450 g
3 perc
Javaslatok
Tegye kerámia tányérba és takarja le háztartási fóliával. Ez a
program alkalmas a 3 összetevőből álló ételek melegítéséhez
(pl. hús mártással, zöldség és egyféle köret, mint például
burgonya, rizs vagy főtt tészta).
2. Az adag méretének kiválasztásához nyomja meg a
( ) és a ( ) gombot. (Lásd a jobb oldali táblázatot.)
2. Készétel
(fagyasztott)
3. Nyomja meg a
Adag
300–350 g
400–450 g
gombot.
Javaslatok
Eredmény: A főzés megkezdődik. Amikor
befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként
egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
4 perc
Vegye elő a fagyasztott készételt, és ellenőrizze, hogy
alkalmas-e mikrohullámú sütőben való melegítésre. Szúrja át a
készételt takaró fóliát. Helyezze a készételt középre.
Ez a program alkalmas a 3 összetevőből álló fagyasztott ételek
melegítéséhez (pl. hús mártással, zöldség és egyféle köret,
mint például burgonya, rizs vagy főtt tészta).
3. Italok
Kávé, tej, tea, víz
(szobahőmérsékletű)
150 ml (1 csésze)
250 ml (1 bögre)
1–2 perc
Javaslatok
Öntse kerámiacsészébe (150 ml) vagy bögrébe (250 ml), és
helyezze a forgótányér közepére.
Fedő nélkül melegítse. A várakozási idő előtt és után is keverje
jól át. A csészét óvatosan vegye ki (lásd a folyadékokra
vonatkozó biztonsági utasításokat).
Magyar - 12
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 12
2017-12-06
4:10:03
AZ AUTOMATIKUS GYORSKIOLVASZTÁS FUNKCIÓ
HASZNÁLATA
AZ AUTOMATIKUS PÁROLÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA
1. A Power Defrost (Gyorskiolvasztás) ( ) gombbal
válassza ki az elkészítendő étel típusát.
(Lásd a táblázatot a lap alján).
A párolási funkciónál az elkészítési idő beállítása automatikus.
Az adagok számának beállításához nyomja meg a ( ) és a ( ) gombot.
A párolás funkció alkalmazásakor használja a műanyag párolóedényt.
Először helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére és csukja be az ajtót.
04 a sütő használata
Az automatikus gyorskiolvasztási funkció hús, baromfi, hal, kenyér és sütemény
kiolvasztását teszi lehetővé. A kiolvasztási idő és a teljesítmény megválasztása
automatikus. Mindössze a programot és a súlyt kell kiválasztania.
Csak olyan edényeket használjon, amelyek alkalmasak a mikrohullámú sütőben
való használatra.
Először helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére és csukja be az ajtót.
1. A Power Steam (Párolás) ( ) gombot egyszer
vagy többször megnyomva határozza meg az étel
típusát.
2. Az adag méretének kiválasztásához nyomja meg a
( ) és a ( ) gombot.
(Lásd a táblázatot a következő oldalon).
2. A ( ) és a ( ) gombok megnyomásával válassza ki az étel
súlyát. Maximum 1500 g-ot lehet beállítani.
3. Nyomja meg a
3. Nyomja meg a gombot.
Eredmény:
• Megkezdődik a kiolvasztás.
• A kiolvasztás felénél a sütő jelez, hogy
emlékeztesse az étel megfordítására.
• A kiolvasztás befejezéséhez nyomja meg újra a gombot.
Az étel kézi vezérléssel is kiolvasztható. Ehhez válassza a mikrohullámú főzés/
melegítés funkciót 180 wattos teljesítményszinttel.
További részleteket a „Főzés/Melegítés” című részben talál a 10. oldalon.
gombot.
Eredmény: A főzés megkezdődik. Ha befejeződik:
• A sütő négyszer sípol.
• Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal
sípol (percenként egyszer).
• A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
Párolási tippek.
A párolóedény részei
AZ AUTOMATIKUS GYORSKIOLVASZTÁS BEÁLLÍTÁSAI
Az alábbi táblázat a gyorskiolvasztó programot mutatja be, mennyiségekkel,
várakozási idővel és a megfelelő ajánlásokkal.
A kiolvasztás előtt távolítson el minden csomagolóanyagot az élelmiszerről.
A húst, baromfit és halat lapos kerámia tálra helyezze.
Étel
Edény
Párolótálca
Fedő
A párolóedény kezelése
Adag (g)
Hús
Baromfi
Hal
Pihentetési Javaslatok
idő (perc)
200-1500
15-60
A széleket takarja le alufóliával. Fordítsa át a
szeleteket, amikor a sütő hangjelzést ad. A program
pecsenyehúsok, borda vagy darált hús, csirkedarabok,
egész csirke vagy halfilék esetén alkalmazható.
Párolóedény + Fedő
Párolóedény tálcával + Fedő
Magyar - 13
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 13
2017-12-06
4:10:04
AZ AUTOMATIKUS PÁROLÁS BEÁLLÍTÁSAI
A KÉZI PÁROLÁS BEÁLLÍTÁSA
Az alábbi táblázat a párolás funkció esetében használható négy
automatikus programot, mennyiségeket, és pihentetési időt mutatja, illetve
hasznos javaslatokkal szolgál az egyes ételtípusokkal kapcsolatban.
A párolás funkció alkalmazásakor használja a műanyag párolóedényt.
Étel/Kód
1. Rizs
Adag
150–200 g
250–300 g
Étel
Articsóka
Pihentetési idő
4–5 perc
Adag
Teljesítmény
Idő
(perc)
Pihentetési idő
(perc)
300 g
(1–2 db)
800 W
5-6
1-2
Tudnivalók
Javaslatok
Tegye a félig főzött fehér rizst a párolóedénybe. 200 g rizs elkészítésekor
400 ml, 300 g rizs esetében pedig 600 ml hideg vizet adjon hozzá. Fedje le a
párolóedényt a fedővel. A főzést követően konyhai papírtörlőkkel távolítsa el a
nedvességet a készülék üregeiből.
100–150 g / 200–250 g
2–3 perc
2. Hámozott
300–350 g / 400–450 g
burgonya
500–550 g
Javaslatok
A hámozott burgonyát mérje le, és vágja egyforma darabokra vagy negyedekbe.
Tegye a párolóedénybe. 100–350 g burgonya párolása esetén adjon hozzá
15–30 ml (1–2 evőkanálnyi) vizet, 400–550 g esetén pedig 45–60 ml
(3–4 evőkanálnyi) vizet. Fedje le a párolóedényt a fedővel.
100–150 g / 200–250 g
1–2 perc
3. Friss zöldségek
300–350 g / 400–450 g
Javaslatok
A megmosott zöldséget mérje le, és vágja egyforma darabokra vagy
negyedekbe. Helyezze be őket a párolótálcával a párolóedénybe. 100–350 g
párolása esetén adjon hozzá 30 ml (2 evőkanál) vizet, 400–450 g esetén pedig
45 ml (3 evőkanál) vizet. Fedje le a párolóedényt a fedővel. Párolást követően,
még a pihentetés előtt keverje meg óvatosan.
100–150 g / 200–250 g
2–3 perc
4. Gyümölcskompót
300-350 g / 400-450 g
Javaslatok
A hámozott és mosott gyümölcsöket mérje le, és vágja egyforma darabokra vagy
negyedekbe. Tegye a párolóedénybe. 100-350 g párolása esetén adjon hozzá
15-30 ml (1-2 evőkanálnyi) vizet, 400-450 g párolása esetén pedig
45 ml (3 evőkanálnyi) vizet. Tegyen még hozzá 1-2 evőkanálnyi cukrot. Fedje le
a párolóedényt a fedővel. Párolást követően kavarja meg óvatosan. A program
almához, körtéhez, szilvához, sárgabarackhoz, mangóhoz és ananászhoz
alkalmazható.
Mossa és tisztítsa meg az articsókákat. Helyezze a tálcát a
párolóedénybe. Helyezze el az articsókákat a párolótálcán.
Locsolja meg őket egy evőkanál citromlével. Fedje le a fedővel.
Friss zöldségek
300 g
800 W
4-5
1-2
Tudnivalók
A megmosott és megtisztított zöldségeket (pl. brokkoli, karfiol,
sárgarépa, paprika) mérje le, és vágja egyforma darabokra.
Helyezze a tálcát a párolóedénybe. Helyezze el a zöldségeket a
tálcán. Adjon hozzá 2 evőkanál vizet. Fedje le a fedővel.
Mélyhűtött
zöldségek
300 g
600 W
7-8
2-3
Tudnivalók
Tegye a fagyasztott zöldségeket a párolóedénybe. Helyezze a
tálcát a párolóedénybe. Adjon hozzá 1 evőkanál vizet. Fedje le a
fedővel. Az elkészítési és a pihentetési idő elteltével keverje meg
alaposan.
Rizs
250 g
800 W
15-18
5-10
Tudnivalók
Tegye a rizst a párolóedénybe. Adjon hozzá 500 ml hideg vizet.
Fedje le a fedővel.
A főzést követően pihentesse a rizst 5, a barnarizst pedig 10
percig.
Héjában sült
burgonya
500 g
800 W
7-8
2-3
Tudnivalók
Mérje és öblítse le a burgonyát, majd helyezze a párolóedénybe.
Adjon hozzá 3 evőkanál vizet. Tegye rá a fedőt.
Magyar - 14
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 14
2017-12-06
4:10:04
Étel
Adag
Teljesítmény
Idő
(perc)
Pihentetési idő
(perc)
Ragu (mélyhűtött)
400 g
600 W
5-6
1-2
800 W
3-4
1. Nyomja meg a Kitchen Timer (Konyhai időzítő)
gombot.
1-2
Tudnivalók
Töltse a párolóedénybe. Tegye rá a fedőt. Pihentetés előtt jól
keverje meg.
Mélyhűtött leves
400 g
800 W
8-10
2. A ( ) és ( ) gombok megnyomásával válassza ki az
időt.
2-3
Tudnivalók
Tegye a mélyhűtött levest a párolóedénybe.
Tegye rá a fedőt. Pihentetés előtt jól keverje meg.
Lekváros
gombóc/derelye
150 g
600 W
1-2
3. Nyomja meg a
2-3
Tudnivalók
• A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Hideg vízzel nedvesítse meg a gombócok/derelyék
tetejét. Helyezzen 1-2 gombócot/derelyét egymás mellé a
párolóedénybe. Tegye rá a fedőt.
Gyümölcskompót
250 g
800 W
3-4
gombot.
Eredmény: A várakozási idő elindul.
Ha befejeződik:
• A sütő négyszer sípol.
2-3
Tudnivalók
Mérje le a megmosott és meghámozott friss gyümölcsöket (pl.
alma, körte, szilva, sárgabarack, mangó vagy ananász), és vágja
őket egyforma darabokra vagy kockákra. Tegye a párolóedénybe.
Adjon hozzá 1–2 evőkanál vizet és 1–2 evőkanál cukrot. Fedje le.
Magyar - 15
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 15
2017-12-06
4:10:05
04 a sütő használata
Először helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére és csukja be az
ajtót.
Tegye a ragut a párolóedénybe. Fedje le a fedővel. Pihentetés
előtt jól keverje meg.
400 g
Az időzítő funkciót a Kitchen Timer (Időzítő) gombbal állíthatja be.
A párolás funkció alkalmazásakor használja a műanyag párolóedényt.
Tudnivalók
Leves (mélyhűtött)
AZ IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ HASZNÁLATA
A MEMÓRIA FUNKCIÓ HASZNÁLATA
A HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA
Ha gyakran főz vagy melegít ugyanolyan típusú ételt, tárolhatja az elkészítési
időt és a teljesítményszinteket a sütő memóriájában, így azokat nem kell
minden egyes alkalommal újra beállítania.
A sütő hangjelzését bármikor kikapcsolhatja.
Egyszerre két különböző beállítást tud tárolni.
A beállítás tárolása.
1.Programozás:
Eredmény:
és a
gombot.
• A következő jelenik meg a kijelzőn:
• A sütő nem fog sípolni minden gombnyomáskor.
Nyomja meg a Memory
(Tárolás) ( ) gombot...
Első beállítás
Második beállítás
1. Nyomja meg egyszerre a
2. A hangjelzés visszakapcsolásához nyomja meg
ismét egyszerre a és a gombokat.
Egyszer (Kijelzés: P1)
Kétszer (Kijelzés: P2)
Eredmény:
2. Állítsa be a főzőprogramot (az elkészítési időt és
teljesítményszintet) a szokásos módon.
• A következő jelenik meg a kijelzőn:
• A sütő ismét bekapcsolt hangjelzéssel működik.
3. Nyomja meg a
gombot.
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ BIZTONSÁGI ZÁRA
Eredmény: Ezzel beállításait a sütő memóriája
tárolta.
A mikrohullámú sütő speciális gyermekzár programmal ellátott, amely
lehetővé teszi a sütő „lezárását”, nehogy a gyerekek vagy a készülék
használatában nem járatos személy azt véletlenül bekapcsolja.
A sütő bármikor lezárható.
A beállítások használata.
1. Nyomja meg egyszerre a
Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és csukja be az
ajtót.
Nyomja meg a Memory
1.Kiválasztás:
(Tárolás) (
Első beállítás
Második beállítás
2. Nyomja meg a
Eredmény:
) gombot...
és a
gombot.
• A sütő most le van zárva (semmilyen
funkciót nem lehet kiválasztani).
• A kijelzőn megjelenik az „L” jelzés.
Egyszer (Kijelzés: P1)
Kétszer (Kijelzés: P2)
gombot.
Eredmény: Az étel a kívánt módon elkészült.
2. A sütő lezárásának feloldásához ismét nyomja meg
egyszerre a és a gombot.
Eredmény: A sütő rendeltetésszerűen használható.
Magyar - 16
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 16
2017-12-06
4:10:05
a mikrohullámú sütőben használható edények
Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, az
szükséges, hogy a mikrohullámok be tudjanak hatolni az ételbe anélkül,
hogy a felhasznált edény visszaverné vagy elnyelné őket. Ezért fontos
körültekintően kiválasztani az edényeket. Ha az edény mikrohullámú
sütőben használható jelöléssel rendelkezik, akkor nem kell aggódnia. Az
alábbi táblázat felsorolja a különböző edénytípusokat és azt, hogy azok
használhatók-e mikrohullámú sütőben, és ha igen, akkor hogyan.
Mikrohullámú
sütőben
használható
Alufólia
✓✗
Mikrohullámú
sütőben
használható
Megjegyzések
Üvegedény
Megjegyzések
Kis mennyiségekben használható egyes területek
túlsülése ellen. Ívkisülés keletkezhet, ha a fólia túl
közel van a sütő falához, vagy, ha túl sok fóliát
használ.
Pirítótányér
✓
8 percnél tovább előmelegíteni nem szabad.
Porcelán és
agyagedény
✓
A porcelán, a cserép, a fajansz és csontporcelán
edények általában alkalmazhatók a mikrohullámú
sütőben, feltéve, hogy nincs rajtuk fém díszítés.
Eldobható poliészter
ételdobozok
✓
Egyes fagyasztott ételeket ilyenekbe
csomagolják.
Gyorsételek
csomagolása
• Főző- és tálalóedény
egyben
✓
Használható, ha nincs rajta fém díszítés.
• Finomüveg edények
✓
Ételek és italok melegítésére használható. A
kényes üveg eltörhet vagy megrepedhet hirtelen
melegítéskor.
•Befőttesüvegek
✓
A fedelét le kell venni. Csak melegítésre
használható.
•Edények
✗
Ívkisülést vagy tüzet eredményezhet.
•Fagyasztózacskó
zárószalagja
✗
Fém
Papír
• Tányér, pohár,
szalvéta, konyhai
papírtörlő
✓
Rövid főzési és melegítési időhöz. A fölösleges
nedvesség felszívására is használható.
• Újrahasznosított papír
✗
Ívkisülést okozhat.
•Tárolódobozok
✓
Különösen hőálló műanyag esetén. Bizonyos
egyéb műanyagok deformálódhatnak vagy
elszíneződhetnek magas hőmérsékleten. Melamin
műanyagok használata tilos.
•Tapadófólia
✓
A nedvesség megtartására használható. Az étellel
nem érintkezhet. Óvatosan távolítsa el a fóliát,
mert forró gőz szállhat fel.
✓✗
Csak ha főzhető vagy sütőben használható. Ne
legyen hermetikusan zárt. Szükség esetén villával
szurkálja meg.
Műanyag
• Polisztirol poharak,
tartók
✓
Étel melegítésére használhatók. A túlmelegítéstől
a polisztirol megolvadhat.
• Papírzacskók vagy
újságpapír
✗
Tüzet foghat.
• Újrahasznosított papír
vagy fémszegélyek
✗
Ívkisülést okozhat.
•Fagyasztózacskók
Zsírpapír
✓
: Ajánlott
✓
✓✗
A nedvességtartalom megőrzésére és a
kifröccsenés megelőzésére alkalmazható.
: Körültekintően használja
✗
: Nem biztonságos
Magyar - 17
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 17
2017-12-06
4:10:05
05 a mikrohullámú sütőben használható edények
Főzőeszköz
Főzőeszköz
sütési útmutató
műszaki adatok
TEENDŐK KÉTSÉG VAGY PROBLÉMA ESETÉN
Ha a felsorolt problémák bármelyike felmerül, az alábbi megoldások alapján járjon el.
Normális jelenség.
• Páralecsapódás a sütőben.
• Légáramlás az ajtó és a külső burkolat körül.
• Fényvisszaverődés az ajtó és a külső burkolat körül.
• Az ajtó körül, vagy a nyílásokon kiszökő gőz.
A sütő nem reagál a gomb megnyomására.
• Az ajtó megfelelően záródik?
Az étel egyáltalán nem főtt meg.
• Helyesen állította be az időzítőt és / vagy megnyomta a gombot?
• Az ajtó be van csukva?
• Túlterhelte a villamos hálózatot, ami miatt kiolvadt a biztosíték vagy leoldott az
automata?
A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a
tervezési jellemzők, mind a használati útmutatók előzetes figyelmeztetés
nélkül megváltozhatnak.
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. együttes rendelet értelmében a Samsung mint
forgalmazó tanúsítja, hogy az általa gyártott FW87S, FW88S készülékek
megfelelnek a lent felsorolt technológiai paramétereknek.
Modell
FW87S / FW88S
Tápellátás
230 V – 50 Hz
Teljesítményfelvétel
Mikrohullám
1150 W
Kimeneti teljesítmény
100 W / 800 W (IEC-705)
Üzemi frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Hűtési mód
Hűtőventilátor
Az étel vagy túlfőtt, vagy egyáltalán nem főtt meg.
• Az étel elkészítési ideje helyesen van beállítva?
• A megfelelő teljesítményszintet választotta?
Méretek (Sz × H × M)
Kívül
Sütőtér
489 × 275 × 344 mm
330 × 211 × 324 mm
A sütő belseje szikrázik és serceg (íves kisülés).
• Fémmel díszített edényt használt?
• A sütőben felejtett egy villát vagy más fém eszközt?
• Az alumínium fólia túl közel van a belső falakhoz?
Űrtartalom
23 liter
Súly
Nettó
kb. 13.5 kg
Zajszint
40 dBA
A sütő zavarja a rádió- vagy televízióvételt.
• Enyhe interferencia figyelhető meg a televízió képernyőjén vagy a rádióban,
amikor a sütő üzemel. Normális jelenség. Ez a probléma úgy oldható meg, ha a
sütőt távolabbra helyezi a televíziótól, a rádiókészüléktől, valamint az antennától.
• Ha a sütő mikroprocesszora interferenciát észlel, a kijelző lenullázódhat. A
probléma a hálózati kábel fali aljzatból történő kihúzásával, majd ismételt
csatlakoztatásával hárítható el. Állítsa be újra az időt.
Ha a fenti útmutatás alapján nem sikerül elhárítani a problémát, lépjen
kapcsolatba a helyi márkaképviselettel vagy a SAMSUNG vevőszolgálattal.
Magyar - 18
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 18
2017-12-06
4:10:05
jegyzet
jegyzet
06 sütési útmutató / műszaki adatok
Magyar - 19
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 19
2017-12-06
4:10:06
KÉRDÉSEI VAGY MEGJEGYZÉSEI VANNAK?
ORSZÁG
HÍVJON BENNÜNKET
VAGY LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT. CÍMÜNK:
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-03132J-06
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 20
2017-12-06
4:10:06
FW87S
FW88S
Mikrovlnná rúra
Pokyny pre používateľa a sprievodca varením
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung.
Berte na vedomie, že záruka spoločnosti Samsung NEZAHŔŇA servisné hovory
týkajúce sa prevádzky produktu, opravy nesprávnej inštalácie a výkonu bežného
čistenia alebo údržby.
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 1
2017-12-06
4:10:06
obsah
bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné pokyny.............................................................................2
Správna likvidácia tohoto výrobku
(elektrotechnický a elektronický odpad)...................................................6
Inštalácia..................................................................................................7
Príslušenstvo..........................................................................................7
Inštalácia mikrovlnnej rúry.......................................................................7
Údržba......................................................................................................8
Čistenie..................................................................................................8
Výmena (oprava).....................................................................................8
Starostlivosť počas dlhšej doby nepoužívania.........................................8
Funkcie rúry.............................................................................................9
Rúra.......................................................................................................9
Ovládací panel........................................................................................9
Používanie rúry......................................................................................10
Nastavenie času...................................................................................10
Varenie/prihrievanie...............................................................................10
Úrovne výkonu......................................................................................11
Zastavenie varenia................................................................................11
Nastavenie času varenia.......................................................................11
Používanie funkcie pozbavenia zápachu................................................11
Nastavenie režimu úspory energie.........................................................11
Používanie funkcie automatického opätovného ohrievania.....................12
Nastavenia automatického opätovného ohrievania................................12
Používanie funkcie výkonného automatického rozmrazovania...............13
Nastavenia výkonného automatického rozmrazovania...........................13
Používanie funkcie automatickej prípravy na pare..................................13
Nastavenia manuálneho varenia na pare...............................................14
Nastavenia automatickej prípravy na pare.............................................14
Použitie funkcie časovača.....................................................................15
Používanie funkcie pamäte....................................................................16
Vypínanie signalizácie...........................................................................16
Bezpečnostné uzamknutie mikrovlnnej rúry...........................................16
Sprievodca náčiním na varenie............................................................17
Riešenie problémov...............................................................................18
Technické údaje.....................................................................................18
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH
PRE BUDÚCE POUŽITIE.
VAROVANIE: Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia
dvierok, rúra sa nemôže používať dovtedy, kým ju
neopraví kompetentná osoba.
VAROVANIE: Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je
nebezpečné, aby vykonávali servis alebo opravu, ktorá
zahŕňa demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu
pred vystavením sa mikrovlnnému žiareniu.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu
zohrievať v uzatvorených nádobách, pretože môžu
vybuchnúť.
VAROVANIE: Deťom dovoľte používať mikrovlnnú rúru
bez dozoru len v prípade, ak ste im dali dostatočné
pokyny na to, aby vedeli používať rúru bezpečným
spôsobom a pochopili riziká nesprávneho používania.
Toto zariadenie je určené len na použitie v
domácnostiach a nie je určené na použitie:
Slovenčina - 2
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 2
2017-12-06
4:10:06
Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou
stravou zamiešajte alebo pretraste a pred konzumáciou
skontrolujte jeho teplotu, aby ste predišli popáleninám.
Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajíčka
sa nemôžu ohrievať v mikrovlnnej rúre, pretože môžu
vybuchnúť, a to dokonca aj po skončení mikrovlnného
ohrievania.
Rúra sa musí pravidelne čistiť a musia sa z nej
odstraňovať akékoľvek zvyšky jedál.
Ak sa rúra neudržiava v čistom stave, môže to viesť
k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo
ovplyvniť životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za
následok nebezpečnú situáciu.
Zariadenie sa smie používať iba ako vstavaná mikrovlnná
rúra. Zariadenie neumiestňujte do skrinky.
Kovové nádoby na jedlo a nápoje nesmiete vkladať do
mikrovlnnej rúry.
Pri vyberaní nádob zo zariadenia dávajte pozor, aby ste
nenarušili polohu otočného taniera.
Zariadenie nesmiete čistiť parným čističom.
Zariadenie sa nesmie čistiť pomocou silného prúdu vody.
Zariadenie nie je určené na montáž do automobilov,
karavanov ani podobných dopravných prostriedkov.
Slovenčina - 3
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 3
2017-12-06
4:10:06
01 bezpečnostné pokyny
• v oblastiach kuchýň pre personál predajní,
kancelárií a iných pracovných prostredí;
• vo farmárskych budovách;
• pre zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných
ubytovacích zariadeniach;
• v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami.
Používajte len kuchynské riady, ktoré sú vhodné pre
mikrovlnné rúry.
Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových
nádobách, dávajte pozor na rúru z dôvodu ich
možného vznietenia.
Mikrovlnná rúra je určená na ohrievanie jedla a nápojov.
Sušenie jedla alebo odevov a zohrievanie ohrevných
vankúšov, papúč, špongií, vlhkých handričiek
a podobných predmetov môže znamenať riziko zranenia,
vznietenia alebo zapálenia.
V prípade spozorovania dymu (vychádzajúceho) vypnite
alebo odpojte zariadenie a ponechajte dvierka zatvorené,
aby ste zadusili akékoľvek plamene.
Mikrovlnné ohrievanie nápojov môže spôsobiť
oneskorené vyvretie, preto dávajte pozor pri manipulácii
s nádobou.
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s
nedostatkom skúseností a vedomostí, kým sa na
ne nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny
o používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je
zodpovedná za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa
nebudú so zariadením hrať.
Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8
rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s
nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich
bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch
používania zariadenia bezpečným spôsobom a ak
porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali
hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať
čistenie ani údržbu zariadenia.
Spotrebič je potrebné namontovať tak, aby sa dal po
montáži ľahko odpojiť od zdroja napájania. Zariadenie
možno odpájať vytiahnutím jeho ľahko dostupnej
zástrčky alebo zapojením vypínača do napájacieho
obvodu v súlade s elektrikárskymi zásadami.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca, jeho servisný agent alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Táto rúra by sa mala umiestniť v správnom smere a
v správnej výške, aby bol zabezpečený jednoduchý
prístup k otvoru a riadiacej oblasti.
Pred prvým použitím rúry by ste ju mali nechať 10 minút
v prevádzke s vodou a až následne začať používať.
Ak rúra vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo
sa z nej šíri dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
Všeobecná bezpečnosť
Akékoľvek modifikácie či opravy smie vykonávať len kvalifikovaný personál.
Jedlo ani tekutiny uzatvorené v nádobách nezohrievajte pri funkcii mikrovlnného
ohrevu.
Na čistenie rúry nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol, parné čistiace zariadenia ani
vysokotlakové čističe.
Rúru neinštaluje: blízko ohrievača alebo horľavých materiálov, na vlhkých, mastných,
prašných miestach či miestach, ktoré sú vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo
vode, ani na miestach, kde môže unikať plyn, a ani na nerovný povrch.
Túto rúru treba riadne uzemniť v súlade s miestnymi a národnými predpismi.
Na odstránenie neznámych látok z kontaktov a svoriek zástrčky používajte pravidelne
suchú textíliu.
Napájací kábel neťahajte, nadmerne neohýbajte ani naň neklaďte ťažké predmety.
V prípade úniku plynu (propán, LP atď.) okamžite vyvetrajte. Nedotýkajte sa
napájacieho kábla.
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.
Rúru počas prevádzky nevypínajte odpojením napájacieho kábla.
Nevkladajte prsty ani neznáme látky. Ak sa do rúry dostanú neznáme látky, odpojte
napájací kábel a kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Slovenčina - 4
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 4
2017-12-06
4:10:06
Výstraha týkajúca sa mikrovlnnej rúry
Mikrovlnné ohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vyprsknutie vriacej tekutiny.
Dávajte vždy pozor pri manipulácii s nádobou. Pred vytiahnutím nechajte nápoje
odstáť aspoň 20 sekúnd. V prípade potreby počas ohrievania premiešajte. Vždy po
zohriatí premiešajte.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov prvej pomoci:
1. ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,
2. zakryte ho čistým suchým kusom látky,
3. nepoužívajte žiadne krémy, oleje ani pleťové mlieka.
Aby ste zabránili poškodeniu plechu či podstavca, nevkladajte ich do vody krátko po
dovarení.
Nepoužívajte rúru na vyprážanie v tuku, pretože teplotu oleja nie je možné kontrolovať.
Mohlo by dôjsť k náhlemu prekypeniu horúceho oleja.
Bezpečnostné opatrenia mikrovlnnej rúry
Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné rúry. Nepoužívajte kovové nádoby, riad so
zlatými či striebornými prvkami, grilovacie ražne atď.
Odstráňte kovové spinky. Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk.
Rúru nepoužívajte na sušenie papiera alebo oblečenia.
Pri menšom objeme jedla nastavte kratšiu dobu zohrievania. Predídete tým jeho
prehriatiu alebo spáleniu.
Napájací kábel a napájaciu zástrčku uchovávajte mimo vody a zdrojov tepla.
Nezohrievajte vajíčka so škrupinami ani vajíčka natvrdo. Predídete tak riziku výbuchu.
Nezohrievajte vzduchom utesnené ani vákuovo utesnené nádoby, orechy, paradajky
atď.
Nezakrývajte ventilačné otvory látkami alebo papierom. Hrozí nebezpečenstvo vzniku
požiaru. Rúra sa môže prehriať a automaticky vypnúť. V tomto prípade zostane
vypnutá, kým dostatočne nevychladne.
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry vždy používajte chňapky.
V polovici ohrievania alebo po jeho skončení tekutiny premiešajte a po skončení
ohrievania nechajte tekutinu ešte 20 sekúnd postáť, aby nedošlo k náhlemu zovretiu.
Pri otváraní dvierok si držte od rúry odstup na dĺžku paže, aby vás neobaril unikajúci
horúci vzduch alebo para.
Nespúšťajte rúru, ak je prázdna. Rúra sa z bezpečnostných dôvodov na 30 minút
automaticky vypne. Ak rúru uvediete do činnosti omylom, odporúčame vám do vnútra
vždy umiestniť pohár vody na absorbovanie mikrovlnného žiarenia.
Rúru nainštalujte do priestoru podľa vzdialeností uvedených v tejto príručke. (Pozrite si
časť Inštalácia mikrovlnnej rúry.)
Dávajte pozor, keď pripájate iné elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry.
Bezpečnostné opatrenia spojené s prevádzkou mikrovlnnej rúry
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť nebezpečné
vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.
• Nezapínajte rúru s otvorenými dvierkami. Nemanipulujte s bezpečnostnými
vnútornými uzamknutiami (západky dverí). Nevkladajte nič do otvorov
bezpečnostného vnútorného uzamknutia.
• Medzi dvierka rúry a prednú stranu nedávajte žiadne objekty ani nedovoľte, aby
sa jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na tesniacich povrchoch.
Dvierka a tesniace povrchy uchovávajte v čistote tak, že ich po každom použití
rúry najskôr utriete vlhkou tkaninou a potom jemnou suchou tkaninou.
• Nepoužívajte rúru, ak je poškodená. Používať smiete len po oprave kvalifikovaným
technikom.
Dôležité: dvierka rúry treba správne zatvoriť. Dvierka nesmú byť ohnuté, pánty
dvierok nesmú byť zlomené ani uvoľnené, tesnenie dvierok a tesniace povrchy
nesmú byť poškodené.
• Všetky úpravy či opravy musí vykonávať kvalifikovaný technik.
Slovenčina - 5
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 5
2017-12-06
4:10:06
01 bezpečnostné pokyny
Rúru nevystavujte nadmernému tlaku ani nárazom.
Rúru neumiestňujte na krehké predmety.
Uistite sa, či sa napájacie napätie, frekvencia a prúd zhodujú s technickými údajmi
výrobku.
Napájaciu zástrčku pripojte pevne do sieťovej zásuvky. Nepoužívajte rozbočovacie
adaptéry, predlžovacie káble ani elektrické transformátory.
Nevešajte napájací kábel na kovové predmety. Zabezpečte, aby sa kábel nachádzal
medzi predmetmi alebo za rúrou.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, napájací kábel alebo uvoľnenú sieťovú
zásuvku. Pri poškodených napájacích zástrčkách alebo kábloch kontaktujte miestne
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Na rúru nelejte ani priamo nesprejujte vodu.
Navrch rúry, do jej vnútra ani na dvierka rúry neumiestňujte žiadne predmety.
Na rúru nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
V rúre neskladujte horľavé materiály. Buďte opatrní pri zohrievaní jedál a nápojov
s obsahom alkoholu, pretože sa alkoholové výpary môžu dostať do kontaktu s
horúcimi časťami.
Deti môžu naraziť do dvierok alebo si do nich zaseknúť prsty. Pri otváraní/zatváraní
dvierok držte deti ďalej.
Obmedzená záruka
Definícia produktovej skupiny
Spoločnosť Samsung účtuje poplatok za výmenu príslušenstva alebo opravu
kozmetickej poruchy, ak poškodenie zariadenia alebo príslušenstva spôsobil zákazník.
Táto výhrada sa vzťahuje na nasledujúce položky:
• Preliačené, poškriabané alebo odlomené dvierka, rukoväte, vonkajší panel alebo
ovládací panel.
• Rozbitý alebo chýbajúci tanier, valčekový vodič taniera, spojovacie zariadenie
alebo mriežka.
Túto rúru používajte len na určené účely tak, ako je to opísané v tejto používateľskej
príručke. Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky
možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri inštalácii, údržbe a prevádzke
tejto rúry postupujte uvážlivo, pozorne a obozretne.
Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, vlastnosti
vašej mikrovlnnej rúry sa môžu mierne odlišovať od opisu v tejto príručke a nemusia sa
na ňu vzťahovať všetky výstražné značky. Ak máte otázky alebo nejasnosti, kontaktujte
miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo vyhľadajte pomoc a informácie
online na adrese www.samsung.com.
Túto rúru používajte len na ohrievanie jedla. Je určená výlučne na použitie v
domácnosti. Nezohrievajte žiadny druh textilu či vankúše z vláknin. Výrobca nenesie
zodpovednosť za škody spôsobené nenáležitým alebo nesprávnym používaním rúry.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchu rúry a nebezpečným situáciám, rúru
uchovávajte vždy čistú a dobre udržiavanú.
Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy B ISM. Definícia skupiny 2 zahŕňa
všetky zariadenia ISM, v ktorých sa zámerne generuje alebo používa rádiofrekvenčná
energia v podobe elektromagnetického žiarenia na spracovanie materiálov, ako aj
EDM a vybavenie na oblúkové zváranie.
Zariadenia triedy B sú zariadenia vhodné na použitie v domácnostiach a príbytkoch
s priamym pripojením k nízkonapäťovej napájacej sieti, ktorá privádza energiu do
obytných budov.
SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHOTO VÝROBKU
(ELEKTROTECHNICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým
odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky
oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie,
ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný
úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa
a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani
jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu
s ostatným priemyselným odpadom.
Viac informácií o záväzkoch voči životnému prostrediu a regulačných povinnostiach
týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH,
nájdete na webovej lokalite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenčina - 6
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 6
2017-12-06
4:10:06
inštalácia
INŠTALÁCIA MIKROVLNNEJ RÚRY
PRÍSLUŠENSTVO
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré
môžete použiť rôznym spôsobom.
2.Tanier sa musí umiestniť na valčekový
krúžok, pričom jeho stred musí byť upevnený
k spojovaciemu zariadeniu.
Účel:
Tanier slúži ako hlavný povrch varenia;
dá sa ľahko vybrať, aby sa vyčistil.
3. Výkonný varič na pare, pozrite si stranu 13.
Účel:
Plastový varič na pare použite pri
používaní funkcie výkonnej prípravy na
pare.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo
montáž, ktorá je dostupná od výrobcu alebo jeho servisného technika.
Pre vašu osobnú bezpečnosť zapojte kábel do trojkolíkovej 230 voltovej, 50 Hz
uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom. Ak je poškodený napájací kábel tohto
zariadenia, musí sa vymeniť za špeciálny kábel.
Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom alebo vlhkom prostredí, ako napríklad
vedľa bežnej rúry alebo radiátora. Musíte dodržiavať technické údaje sieťového
napájania rúry a akýkoľvek použitý predlžovací kábel musí dosahovať rovnaký
štandard ako sieťový kábel, ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím
mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie dverí vlhkou handričkou.
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.
Slovenčina - 7
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 7
2017-12-06
4:10:07
02 inštalácia
1. Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestniť do
stredu rúry.
Účel:
Valčekový krúžok podopiera tanier.
1. Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
Nainštalujte valčekový krúžok a tanier.
Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
2. Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť
tak, aby bol prístup k zástrčke.
údržba
VÝMENA (OPRAVA)
VAROVANIE
ČISTENIE
Rúru čistite pravidelne, aby sa zabránilo nahromadeniu nečistôt na rúre
alebo vnútri rúry. Venujte tiež zvláštnu pozornosť dvierkam, tesneniu dvierok
a tanieru s valčekovým krúžkom (len pri príslušných modeloch).
Ak sa dvierka neotvárajú či nezatvárajú ľahko, skontrolujte najprv, či sa na
tesnení dvierok nenahromadili nečistoty. Na čistenie vnútornej aj vonkajšej
strany rúry použite jemnú handričku namočenú v mydlovej vode. Opláchnite
a poutierajte dosucha.
Odstránenie odolných, zapáchajúcich nečistôt zvnútra rúry
1. Vyprázdnite rúru a položte do stredu taniera pohár so zriedenou citrónovou šťavou.
2. Spustite rúru pri maximálnom výkone na dobu 10 minút.
3. Po ukončení cyklu počkajte, kým rúra vychladne. Potom otvorte dvierka a vyčistite
varnú komoru.
Čistenie vnútra modelov s visiacim ohrevným prvkom
Na vyčistenie hornej oblasti varnej
komory znížte horný ohrevný prvok
o 45° (A) (pozri obrázok). Pomôže to
pri čistení hornej oblasti. Po dokončení
čistenia vráťte ohrevný prvok do
pôvodnej polohy.
Táto rúra nemá vnútri žiadne časti, ktoré by používateľ mohol vybrať.
Nepokúšajte sa rúru sami vymeniť ani opraviť.
• Ak zistíte problém s pántami, tesnením a/alebo dvierkami, kontaktujte kvôli
technickej podpore kvalifikovaného technika alebo miestne servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
• Ak chcete vymeniť žiarovku, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti
Samsung. Nevymieňajte ju sami.
• Ak zistíte problém s vonkajším krytom rúry, najprv odpojte napájací kábel zo
zdroja napájania a potom kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
STAROSTLIVOSŤ POČAS DLHŠEJ DOBY
NEPOUŽÍVANIA
Ak rúru nepoužívate po dlhší čas, odpojte napájací kábel a presuňte ju na
suché, bezprašné miesto. Prach a vlhkosť, ktoré sa nahromadia vnútri rúry,
môžu ovplyvniť výkon rúry.
A
UPOZORNENIE
•
•
•
•
Udržiavajte dvierka aj tesnenie dvierok čisté a zabezpečte, aby sa dvierka otvárali
a zatvárali hladko. V opačnom prípade môže dôjsť k skráteniu životného cyklu
rúry.
Dbajte na to, aby sa do ventilačných otvorov rúry nevyliala voda.
Na čistenie nepoužívajte žiadne abrazívne ani chemické prostriedky.
Po každom použití rúry použite jemný prostriedok na vyčistenie varnej komory po
jej ochladení.
Slovenčina - 8
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 8
2017-12-06
4:10:07
funkcie rúry
OVLÁDACÍ PANEL
RÚRA
1
2
3
7
2
8
3
9
4
10
03 údržba / funkcie rúry
1
5
4
5
6
7
8
9
10
6
1. VETRACIE OTVORY
6. TANIER
2. SVETLO
7. SPOJOVACIE ZARIADENIE
3. DISPLEJ
8. VALČEKOVÝ KRÚŽOK
4. ZÁPADKY DVIEROK
9. OTVORY
BEZPEČNOSTNÉHO
VNÚTORNÉHO
UZAMKNUTIA
5. DVIERKA
10. OVLÁDACÍ PANEL
11
1. TLAČIDLO VÝKONNÉHO
ROZMRAZOVANIA
6. TLAČIDLO ZASTAVENIE/
ÚSPORA ENERGIE
2. VÝBER AUTOMATICKÉHO
VARENIA V PARE
7. VÝBER AUTOMATICKÉHO
OPÄTOVNÉHO OHRIEVANIA
3. NASTAVENIE ČASU ODSTÁTIA
8. VÝBER REŽIMU MIKROVLNNEJ
RÚRY/ÚROVNE VÝKONU
4. NASTAVENIE HODÍN
5. TLAČIDLO NAHOR ( )/NADOL ( ) 9. TLAČIDLO POZBAVENIA
ZÁPACHU
(doba varenia, hmotnosť a veľkosť
10. TLAČIDLO VARENIA Z PAMÄTE
porcie)
11. TLAČIDLO SPUSTENIE
Slovenčina - 9
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 9
2017-12-06
4:10:07
používanie rúry
VARENIE/PRIHRIEVANIE
Nasledujúci postup vysvetľuje ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo.
Pred nechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera. Potom zatvorte dvierka.
NASTAVENIE ČASU
Vaša mikrovlnná rúra má vstavané hodiny. Keď sa zapojí napájanie, na
displeji sa automaticky zobrazí „:0“, „88:88“ alebo „12:00“.
Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobraziť v 24-hodinovom alebo
12-hodinovom zobrazovaní. Hodiny musíte nastaviť vtedy, keď:
• po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
• bol výpadok elektrickej energie.
1. Stlačte tlačidlo
Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite vynulovať hodiny.
Funkcia automatickej úspory energie
Ak nevyberiete žiadnu funkciu počas nastavenia a prevádzky dočasného stavu
zastavenia zariadenia, funkcia sa zruší a po 25 minútach sa zobrazia hodiny.
Svetlo RÚRY sa pri otvorených dvierkach vypne po 5 minútach.
1. Aby ste zobrazili čas v...
24-hodinovom zobrazovaní
12-hodinovom zobrazovaní
Potom stlačte
tlačidlo ...
Raz
Dva razy
2. Stlačte tlačidlá ( ) a ( ), aby ste nastavili hodiny.
3. Stlačte tlačidlo
.
4. Stlačte tlačidlá ( ) a ( ), aby ste nastavili minúty.
5. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Zobrazí sa indikácia
800 W (maximálny varný výkon):
Vyberte príslušnú úroveň výkonu
opakovaným stláčaním tlačidla ( ), kým sa nezobrazí
príslušná hodnota výkonu.
Obráťte sa na tabuľku úrovne výkonu.
2. Čas varenia nastavte podľa potreby stlačením
tlačidiel ( ) a ( ).
3. Stlačte tlačidlo
.
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa
začne otáčať.
1) Spustí sa varenie a po jeho
dokončení rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie trikrát
(jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte, keď je prázdna.
Ak si želáte na krátky čas ohriať jedlo pri maximálnom výkone (800 W),
jednoducho jedenkrát stlačte tlačidlo +30s pre každých 30 sekúnd
času varenia. Rúra sa okamžite spustí.
.
Slovenčina - 10
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 10
2017-12-06
4:10:08
ÚROVNE VÝKONU
NASTAVENIE ČASU VARENIA
Môžete si vybrať spomedzi nižšie uvedených úrovni výkonov.
Čas varenia môžete zvýšiť jedným stlačením tlačidla +30s pre každých
30 sekúnd, ktoré chcete pridať.
Úroveň výkonu
Výstup
MWO
Raz stlačte tlačidlo +30s pre každých 30 sekúnd, ktoré
chcete pridať.
800 W
STREDNE VYSOKÁ
600 W
STREDNÁ
450 W
POUŽÍVANIE FUNKCIE POZBAVENIA ZÁPACHU
STREDNE NÍZKA
300 W
ROZMRAZOVANIE ( )
180 W
Použite túto funkciu po varení jedla s výraznou vôňou, prípadne vtedy, keď
je vnútro rúry zadymené.
NÍZKA/UDRŽIAVANIE ZOHRIATIA
100 W
Po dokončení čistenia stlačte tlačidlo Deodorization
(Pozbavenie zápachu) ( ). Zaznejú štyri pípnutia.
Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, musí sa skrátiť čas varenia.
Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, musí sa predĺžiť čas varenia.
ZASTAVENIE VARENIA
Varenie môžete kedykoľvek zastaviť, aby ste skontrolovali jedlo.
1. Na dočasné zastavenie;
Otvorte dvierka.
Výsledok: Varenie sa zastaví. Aby ste pokračovali
vo varení, zatvorte dvierka a opätovne
stlačte tlačidlo .
2. Ak chcete vykonať úplné zastavenie;
Stlačte tlačidlo .
Výsledok: Varenie sa zastaví. Ak si želáte zrušiť
nastavenia varenia, opätovne stlačte
tlačidlo Stop (Zastaviť) ( ).
Čas pozbavenia zápachu sa určil na 5 minút. Pri každom stlačení
tlačidla +30s sa zvýši o 30 sekúnd.
Maximálny čas pozbavenia zápachu je 15 minút.
NASTAVENIE REŽIMU ÚSPORY ENERGIE
Rúra má režim úspory energie. Táto možnosť šetrí elektrinu, keď rúru
nepoužívate.
• Stlačte tlačidlo Úspora energie ( ).
• Režim úspory energie zrušíte otvorením dvierok a
na displeji sa potom zobrazí aktuálny čas. Rúra je
pripravená na použitie.
Pred spustením môžete zrušiť ktorékoľvek nastavenie tak, že
jednoducho stlačíte tlačidlo Stop (Zastaviť) ( ).
Slovenčina - 11
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 11
2017-12-06
4:10:08
04 používanie rúry
VYSOKÁ
POUŽÍVANIE FUNKCIE AUTOMATICKÉHO
OPÄTOVNÉHO OHRIEVANIA
NASTAVENIA AUTOMATICKÉHO OPÄTOVNÉHO
OHRIEVANIA
Funkcia automatického opätovného ohrievania poskytuje tri predprogramované
časy varenia.
Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu.
Počet porcií môžete nastaviť stlačením tlačidiel ( ) a ( ).
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie
a vhodné odporúčania automatického opätovného ohrievania.
1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla
Auto Reheat (Automatické zohriatie) ( ) vyberte
druh jedla, ktoré varíte.
Kód/jedlo
1. Pripravené jedlo
(vychladené)
.
Odstátie
300-350 g
400-450 g
3 min.
Odporúčania
Umiestnite na keramickú platňu a zakryte zmraštiteľnou fóliou
vhodnou do mikrovlnky. Tento program je vhodný pre jedlá,
ktoré sa skladajú z 3 súčastí (napr. mäso s omáčkou, zelenina
a príloha, ako napríklad zemiaky, ryža alebo cestoviny).
2. Stlačením tlačidiel ( ) a ( ) vyberte veľkosť porcie.
(Obráťte sa na tabuľku na bočnej strane).
3. Stlačte tlačidlo
Porcia
2. Hotové jedlo
(mrazené)
300-350 g
400-450 g
4 min.
Odporúčania
Výsledok: Varenie sa spustí. Keď sa dokončí.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača
zaznie trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Zoberte zmrazené pripravené jedlo a skontrolujte, či je jedlo
vhodné pre mikrovlnnú rúru. Prerežte obal pripraveného jedla.
Pripravené mrazené jedlo umiestnite do stredu.
Tento program je vhodný pre zmrazené pripravené jedlá, ktoré sa
skladajú z 3 súčastí (napr. mäso s omáčkou, zelenina a príloha,
ako napríklad zemiaky, ryža alebo cestoviny).
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
3. Nápoje
káva, mlieko, čaj,
voda
(izbová teplota)
150 ml (1 šálka)
250 ml (1 džbán)
1-2 min.
Odporúčania
Nalejte do keramickej šálky (150 ml) alebo džbánu (250 ml)
a umiestnite do stredu taniera.
Opätovne zohrievajte nezakryté. Pred spustením a po zohriatí
opatrne premiešajte. Buďte opatrní počas vyberania šálok (pozrite
si bezpečnostné pokyny pre kvapaliny).
Slovenčina - 12
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 12
2017-12-06
4:10:09
POUŽÍVANIE FUNKCIE VÝKONNÉHO
AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVANIA
POUŽÍVANIE FUNKCIE AUTOMATICKEJ PRÍPRAVY NA PARE
2. Vyberte hmotnosť jedla tak, že stlačíte tlačidlá ( ) a ( ).
Môžete ju nastaviť maximálne až na 1500 g.
Pri funkcii výkonnej prípravy na pare sa čas varenia nastaví automaticky.
Počet porcií môžete nastaviť stlačením tlačidiel ( ) a ( ).
Plastový varič na pare použite pri používaní funkcie výkonnej prípravy na pare.
Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla
Power Steam (Výkonná príprava na pare) (
vyberte druh jedla, ktoré varíte.
NASTAVENIA VÝKONNÉHO AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVANIA
)
2. Stlačením tlačidiel ( ) a ( ) vyberte veľkosť porcie.
(Pozrite si tabuľku na nasledujúcej strane).
3. Stlačte tlačidlo
3. Stlačte tlačidlo .
Výsledok:
• Rozmrazovanie sa spustí.
• Rúra zapípa v strede počas rozmrazovania,
aby vám pripomenula, že máte jedlo prevrátiť.
• Opätovne stlačte tlačidlo , aby ste rozmrazovanie dokončili.
Jedlo môžete tiež rozmrazovať manuálne. Aby ste tak vykonali, vyberte funkciu
varenia/ohrievania mikrovlnnej rúry s úrovňou výkonu 180 W. Ďalšie podrobnosti
nájdete v časti „Varenie/Ohrievanie“ na strane 10.
04 používanie rúry
Funkcia rýchleho automatického rozmrazovania vám umožní rozmrazovať mäso,
hydinu, ryby a chlieb/koláč. Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavia automaticky.
Vy iba jednoducho vyberiete program a hmotnosť.
Používajte iba kuchynský riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry.
Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Jedným stlačením tlačidla Power Defrost
(Výkonné rozmrazovanie) ( ) vyberte druh jedla,
ktoré varíte. (Pozrite si tabuľku na spodnej strane).
Výsledok:
.
Varenie sa spustí. Keď sa dokončí:
• Rúra štyrikrát zapípa.
• Konečný signál pripomienkovača zaznie
trikrát (jedenkrát každú minútu)
• Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Rada pre výkonnú prípravu na pare.
Prvky variča pre výkonnú prípravu na pare
Nasledujúca tabuľka predstavuje programy výkonného rozmrazovania, množstvá, časy
odstátia a príslušné odporúčania. Pred rozmrazovaním odstráňte všetok baliaci materiál.
Mäso, hydinu a rybu umiestnite na plochý keramický tanier.
Jedlo
Mäso
Veľ kosť
porcie (g)
Čas odstátia
(min.)
200-1500
15-60
Hydina
Ryba
Miska
Odporúčania
Vkladací priečinok
Pokrievka
Manipulácia s varičom pre výkonnú prípravu na pare
Okraje zakryte hliníkovou fóliou. Keď
rúra zapípa, kusy prevráťte. Tento
program je vhodný pre mäso, ako
napríklad rezne, kotlety alebo mleté
mäso, kuracie kúsky, celé kura alebo
rybie filety.
Miska + Pokrievka
Miska s vkladacím priečinkom + Pokrievka
Slovenčina - 13
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 13
2017-12-06
4:10:10
NASTAVENIA AUTOMATICKEJ PRÍPRAVY NA PARE
Nasledujúca tabuľka predstavuje 4 automatické programy funkcie výkonnej
prípravy na pare, množstvá, odstátia a vhodné odporúčania. Plastový varič
na pare použite pri používaní funkcie výkonnej prípravy na pare.
Jedlo/Kód
1. Ryža
Veľ kosť porcie
Čas odstátia
150-200 g
250-300 g
4-5 min.
NASTAVENIA MANUÁLNEHO VARENIA NA PARE
Jedlo
Artičoky
Čerstvá
zelenina
Odporúčania
100-150 g / 200-250 g
300-350 g / 400-450 g
Mrazená
zelenina
1-2 min.
Ryža
Odporúčania
100-150 g / 200-250 g
300-350 g / 400-450 g
300 g (1-2 ks)
800 W
5-6
1-2
300 g
800 W
4-5
1-2
Pokyny
2-3 min.
300 g
600 W
7-8
2-3
Pokyny
Mrazenú zeleninu vložte do parnej misky. Vložte podnos do misky.
Pridajte 1 polievkovú lyžicu vody. Zakryte pokrievkou. Po uvarení a
odstátí dobre premiešajte.
Zeleninu odvážte po umývaní, očistení a narezaní na rovnakú veľkosť.
S vkladacím podnosom ju vložte do parného hrnca. Pridajte 30 ml (2
polievkové lyžice) vody, keď varíte 100 až 350 g, pridajte 45 ml
(3 polievkové lyžice) pre 400 až 450 g. Zavrite veko parného hrnca. Po
dovarení v pare pred odstátím zamiešajte.
4. Ovocný
kompót
Čas odstátia
(min.)
Po umytí, očistení a nakrájaní na menšiu veľkosť zeleninu (napr.
brokolicu, karfiol, mrkvu, papriku) odvážte.
Vložte podnos do misky. Zeleninu rozložte v priečinku.
Pridajte 2 polievkové lyžice vody. Zakryte pokrievkou.
2-3 min.
Zemiaky odvážte po ošúpaní, umývaní a narezaní na rovnakú veľkosť.
Vložte ich do variča na pare. Pridajte 15-30 ml (1-2 lyžice) vody pri
príprave 100-350 g na pare, pridajte 45-60 ml (3-4 lyžice) pre 400-550 g.
Zavrite veko parného hrnca.
3. Čerstvá
zelenina
Čas (min.)
Artičoky opláchnite a vyčistite. Vložte podnos do misky.
Artičoky poukladajte na podnos. Pridajte jednu polievkovú lyžicu
citrónovej šťavy. Zakryte pokrievkou.
Odporúčania
100-150 g / 200-250 g
300-350 g / 400-450 g
500-550 g
Príkon
Pokyny
Bielu ryžu (predvarenú) vložte do variča na pare. Pridajte 400 ml studenej
vody pri varení 200 g ryže 600 ml vody pri varení 300 g ryže. Zavrite
veko parného hrnca. Po varení odstráňte vlhkosť v priestore pomocou
kuchynského papiera.
2. Ošúpané
zemiaky
Porcia
250 g
800 W
15-18
5-10
Pokyny
Ryžu vložte do parnej misky. Pridajte 500 ml studenej vody.
Zakryte pokrievkou.
Po dovarení nechajte bielu ryžu odstáť 5 minút a hnedú ryžu 10 minút.
Zemiaky v
šupke
Odporúčania
Po ošúpaní a poumývaní odvážte čerstvé ovocie a nakrájajte ho na
podobné plátky alebo kocky. Vložte do variča na pare. Keď pripravujete
na pare 100-350 g ovocia, pridajte 15-30 ml (1-2 polievkové lyžice) vody,
pre 400-450 ml pridajte 45 ml (3 polievkové lyžice). Dodatočne pridajte
1 až 2 polievkové lyžice cukru. Zavrite veko parného hrnca. Po príprave
na pare opatrne zamiešajte. Tento program je vhodný pre jablká, hrušky,
slivky, marhule, mangá alebo ananás.
500 g
800 W
7-8
2-3
Pokyny
Zemiaky odvážte, opláchnite a dajte ich do parnej misky.
Pridajte 3 polievkové lyžice vody. Prikryte vekom.
Slovenčina - 14
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 14
2017-12-06
4:10:10
Jedlo
Porcia
Príkon
Čas (min.)
Čas odstátia
(min.)
Dusené
mäso
(chladené)
400 g
600 W
5-6
1-2
800 W
3-4
04 používanie rúry
400 g
Funkciu časovača môžete použiť pomocou tlačidla Kitchen Timer
(Kuchynský časovač).
Plastový varič na pare použite pri používaní funkcie výkonnej prípravy
na pare.
Pokyny
Dusené mäso vložte do parnej misky. Zakryte pokrievkou.
Pred odstátím dobre zamiešajte.
Polievka
(chladená)
POUŽITIE FUNKCIE ČASOVAČA
Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1-2
1. Stlačte tlačidlo Kitchen Timer
(Kuchynský časovač).
Pokyny
Nalejte do parnej misky. Zakryte pokrievkou. Pred odstátím dobre
zamiešajte.
Mrazená
polievka
400 g
800 W
8-10
2. Čas vyberte stlačením tlačidiel ( ) a ( ).
2-3
Pokyny
Mrazenú polievku dajte do parnej misky.
Zakryte pokrievkou. Pred odstátím dobre zamiešajte.
Mrazená
kysnutá
guľ ky
plnené
lekvárom
Ovocný
kompót
150 g
600 W
1-2
3. Stlačte tlačidlo
2-3
Pokyny
Vrch plnených guliek navlhčite studenou vodou. Do parnej misky vložte
vedľa seba 1-2 mrazené guľôčky. Zakryte pokrievkou.
250 g
800 W
3-4
.
Výsledok: Doba odstátia sa začína.
Keď sa dokončí:
• Rúra štyrikrát zapípa.
• Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
2-3
Pokyny
Po olúpaní, očistení a nakrájaní na menšie kúsky alebo kocky čerstvé
ovocie (napr. jablká, hrušky, slivky, marhule, mangá alebo ananás)
odvážte. Vložte do parnej misky. Pridajte 1-2 polievkové lyžice vody a
1-2 polievkové lyžice cukru. Zakryte pokrievkou.
Slovenčina - 15
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 15
2017-12-06
4:10:10
POUŽÍVANIE FUNKCIE PAMÄTE
VYPÍNANIE SIGNALIZÁCIE
Ak často varíte alebo prihrievate rovnaké typy jedál, môžete uložiť čas
varenia a úrovne výkonu v pamäti rúry, aby ste ich nemuseli stále vynulovať.
Vždy keď chcete, môžete vypnúť pípanie.
Môžete uložiť dve odlišné nastavenia.
1. Súčasne stlačte tlačidlá
Výsledok:
a
.
• Zobrazí sa nasledujúca indikácia.
Uloženie nastavenia.
1.Programovanie...
Potom stlačte tlačidlo
Memory ( )...
Prvé nastavenie
Druhé nastavenie
Raz (zobrazené je P1)
Dvakrát (zobrazené je P2)
2. Program varenia nastavte ako zvyčajne. V prípade
potreby si pozrite časť Doba varenia a úroveň
výkonu.
3. Stlačte tlačidlo
2. Aby ste pípanie opätovne zapli, súčasne stlačte
tlačidlá a .
Výsledok:
Používanie nastavení.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1.Výber...
Potom stlačte tlačidlo
Memory ( )...
Prvé nastavenie
Druhé nastavenie
• Zobrazí sa nasledujúca indikácia.
• Rúra bude fungovať s opätovne zapnutým pípaním.
.
Výsledok: Vaše nastavenie je teraz uložené
v pamäti rúry.
2. Stlačte tlačidlo
• Rúra nebude pri každom stlačení tlačidla pípať.
BEZPEČNOSTNÉ UZAMKNUTIE MIKROVLNNEJ RÚRY
Vaša mikrovlnná rúra obsahuje špeciálny program detskej poistky, ktorý
umožní „uzamknutie“ rúry, takže deti alebo ktokoľvek, kto ju nevie ovládať,
ju nebude môcť náhodne ovládať.
Rúra sa môže kedykoľvek uzamknúť.
1. Súčasne stlačte tlačidlá
Výsledok:
Raz (zobrazené je P1)
Dvakrát (zobrazené je P2)
a
.
• Rúra je zamknutá (nedajú sa vybrať
žiadne funkcie).
• Na displeji sa zobrazí „L“.
.
Výsledok: Jedlo sa uvarí podľa pokynov.
2. Aby ste rúru odomkli, súčasne opätovne stlačte
tlačidlá a .
Výsledok: Rúru budete môcť normálne používať.
Slovenčina - 16
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 16
2017-12-06
4:10:11
sprievodca náčiním na varenie
Náčinie na varenie
Vhodné pre
mikrovlnné
žiarenia
Hliníková fólia
✓✗
Komentáre
Náčinie na varenie
Vhodné pre
mikrovlnné
žiarenia
• Sklenené džbány
✓
Musíte odstrániť veko. Vhodné len na
ohrievanie.
•Riady
✗
Môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
• Sťahovacie popruhy pre
vrecká do mrazničiek
✗
Komentáre
Kov
Papier
Je možné použiť v malých množstvách pre
ochranu oblastí pred prevarením. Ak sa fólia
nachádza príliš blízko pri stene rúry alebo ak sa
použije priveľa fólie, môže sa vyskytnúť iskrenie.
Podnos na schrumkavenie
✓
Nepredhrievajte dlhšie ako 8 minút.
Porcelán a kamenina
✓
Porcelán, hrnčiarske výrobky, glazúrované
hrnčiarske výrobky a kostný porcelán sú
zvyčajne vhodné, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom.
Riady z jednorazového
polyesterového kartónu
✓
V týchto riadoch sú balené niektoré mrazené
potraviny.
• Polystyrénové šálkové
nádoby
✓
Môže sa používať na ohrievanie jedla. Prehriatie
môže spôsobiť roztopenie polystyrénu.
• Papierové vrecká alebo
noviny
✗
Môžu začať horieť.
• Recyklovaný papier alebo
kovové pásiky
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
Balenie rýchleho
občerstvenia
• Taniere, šálky, obrúsky
a kuchynský papier
✓
Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na
absorbovanie nadmernej vlhkosti.
• Recyklovaný papier
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
•Nádoby
✓
Obzvlášť v prípade teplovzdorných
termoplastov. Niektoré iné plasty sa môžu pri
vysokých teplotách vlniť alebo stratiť farbu.
Nepoužívajte melamínové plasty.
• Zmraštiteľná fólia
✓
Môže sa používať na zadržiavanie vlhkosti.
Nemalo by sa dotýkať jedla. Dávajte pozor,
keď odstraňujete fóliu, pretože môže unikať
horúca para.
Plast
• Vrecká do mrazničky
✓✗
Voskový alebo mastný
papier
✓
✓
: Odporúča sa
✓✗
Iba ak je vhodné pre zovretie alebo vhodné
pre rúru. Nesmie byť vzduchotesné. V prípade
potreby prebodnite vidličkou.
Môže sa použiť na udržiavanie vlhkosti
a zabránenie v rozstrekovaní.
: Dávajte pozor
✗
: Nebezpečné
Sklenený tovar
• Riad do rúry a na stôl
✓
Môžu sa používať, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom.
• Jemný sklenený tovar
✓
Môže sa používať na ohrievanie jedál alebo
nápojov. Jemné sklo sa môže pri nečakanom
zahriatí rozbiť alebo prasknúť.
Slovenčina - 17
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 17
2017-12-06
4:10:11
05 sprievodca náčiním na varenie
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné
preniknúť do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady.
Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie
na varenie označené ako bezpečné pre mikrovlnnú rúru, nemusíte mať
žiadne obavy. Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie
a naznačuje, či a ako sa musia použiť v mikrovlnnej rúre.
riešenie problémov
technické údaje
ČO TREBA ROBIŤ V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ ALEBO PROBLÉMOV
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené
riešenie.
Je to normálne.
• Kondenzácia v rúre.
• Prietok vzduchu okolo dvierok a vonkajšieho puzdra.
• Odraz svetla okolo dvierok a vonkajšieho puzdra
• Unikajúca para z oblasti dvierok alebo ventilačných otvorov.
Rúra sa nespustí, keď stlačíte tlačidlo
• Sú dvierka úplne zatvorené?
.
Jedlo sa vôbec neuvarilo.
• Nastavili ste správne časovač, prípadne stlačili tlačidlo ?
• Sú dvierka zatvorené?
• Preťažili ste elektrický okruh a spôsobili vypálenie poistky alebo
odpojenie prerušovača obvodu?
Jedlo je nadmerne uvarené alebo nedovarené.
• Nastavili ste vhodnú dĺžku varenia pre daný typ jedla?
• Vybrali ste vhodnú úroveň výkonu?
V rúre je počuť iskrenie a praskanie (iskriaci oblúk).
• Použili ste riad s kovovými ozdobami?
• Nechali ste v rúre vidličku alebo iné kovové kuchynské náčinie?
• Nie je v blízkosti vnútorných stien hliníková fólia?
Spoločnosť SAMSUNG sa snaží celý čas zdokonaľovať svoje produkty.
Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM mi ako
dodávatelia vyhlasujeme, že rúry FW87S, FW88S značky Samsung sú
v súlade s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
Model
FW87S / FW88S
Zdroj napájania
230 V pri 50 Hz
Príkon napájania
Mikrovlnné žiarenie
1150 W
Výstupný výkon
100 W / 800 W (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Metóda chladenia
Motor chladiaceho ventilátora
Rozmery (Š x V x H)
Vonkajšie
Priestor rúry
489 x 275 x 344 mm
330 x 211 x 324 mm
Objem
23 litrov
Hmotnosť
Čistá
Približne 13.5 kg
Úroveň hluku
40 dBA
Rúra spôsobuje rušenie rádioprijímačov alebo televízorov.
• Počas prevádzky rúry môžete badať jemné rušenie televízorov alebo
rádioprijímačov. Je to normálne. Aby ste tento problém vyriešili,
namontujte rúru ďalej od televízorov, rádioprijímačov a antén.
• Ak mikroprocesor rúry zaznamená rušenie, zobrazenie sa môže
vynulovať. Aby ste tento problém vyriešili, odpojte sieťovú zástrčku
a opätovne ju pripojte. Vynulujte čas.
Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešiť, kontaktujte vášho
miestneho predajcu alebo popredajný servis spoločnosti SAMSUNG.
Slovenčina - 18
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 18
2017-12-06
4:10:11
Poznámky
Poznámky
06 riešenie problémov / Technické údaje
Slovenčina - 19
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 19
2017-12-06
4:10:11
OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY
ZAVOLAJTE NÁM
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ELEKTRONICKOU FORMOU NA
LOKALITE
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
KRAJINA
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-03132J-06
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 20
2017-12-06
4:10:11
FW87S
FW88S
Mikrovlnná trouba
Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.
Upozorňujeme, že záruka společnosti Samsung NEPOKRÝVÁ návštěvy servisního
technika za účelem vysvětlení obsluhy výrobku, nápravy nesprávné instalace nebo
kvůli provedení běžného čištění či údržby.
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 1
2017-12-06
4:10:12
obsah
bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny..............................................................................2
Správná likvidace výrobku
(elektrický a elektronický odpad).............................................................6
Umístění a zapojení.................................................................................7
Příslušenství............................................................................................7
Instalace mikrovlnné trouby.....................................................................7
Údržba......................................................................................................8
Čištění....................................................................................................8
Výměna (oprava).....................................................................................8
Péče o troubu při jejím dlouhodobém nepoužívání..................................8
Funkce trouby..........................................................................................9
Trouba....................................................................................................9
Ovládací panel........................................................................................9
Používání trouby....................................................................................10
Nastavení času.....................................................................................10
Vaření/ohřev..........................................................................................10
Výkonové stupně..................................................................................11
Zastavení vaření....................................................................................11
Nastavení doby vaření...........................................................................11
Použití funkce odstranění pachu...........................................................11
Nastavení režimu úspory energie..........................................................11
Použití funkce automatický ohřev..........................................................12
Nastavení automatického ohřevu..........................................................12
Použití funkce automatický rozmrazování..............................................13
Nastavení funkce automatický rozmrazování.........................................13
Použití funkce automatického parního vaření.........................................13
Nastavení ručního vaření v páře............................................................14
Nastavení funkce automatického parního vaření....................................14
Používání funkce kuchyňského časovače..............................................15
Použití funkce paměť............................................................................16
Vypnutí zvukového signálu....................................................................16
Bezpečnostní zámek mikrovlnné trouby................................................16
Pokyny pro výběr nádobí......................................................................17
Odstraňování problémů........................................................................18
Technické údaje.....................................................................................18
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
A USCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ.
VAROVÁNÍ: Pokud jsou poškozená dvířka nebo těsnění
dvířek, nesmí být trouba zapnuta, dokud ji neopraví
kompetentní pracovník.
VAROVÁNÍ: Pro všechny osoby s výjimkou
kompetentních pracovníků je nebezpečné provádět
servis nebo opravy, při nichž je třeba sejmout kryt
chránící před účinkem mikrovlnné energie.
VAROVÁNÍ: Tekutiny ani jiné potraviny nesmějí být
ohřívány v uzavřených nádobách, protože takové
nádoby jsou náchylné k explozi.
VAROVÁNÍ: Dětem dovolte používat troubu bez dozoru
pouze v případě, že jste je odpovídajícím způsobem
poučili, jak ji bezpečně používat a jaká jsou rizika
nesprávného použití.
Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti,
nikoli například:
Čeština - 2
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 2
2017-12-06
4:10:12
Kvůli možným popáleninám je nutné obsah dětských
lahví před podáváním promíchat nebo protřepat
a zkontrolovat jeho teplotu.
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve
skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce, protože
by mohla explodovat, a to dokonce i po skončení
mikrovlnného ohřevu.
Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat všechny
zbytky potravin.
Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít
k narušení povrchu. To by negativně ovlivnilo životnost
spotřebiče a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
Tento spotřebič je určen pouze k vestavěnému použití.
Spotřebič nesmí být umístěn ve skříňce.
Kovové nádoby na jídlo a nápoje nelze používat pro
mikrovlnné vaření.
Při vyndávání nádob ze spotřebiče buďte opatrní, abyste
nevyndali také otočný talíř.
Tento spotřebič nesmí být čištěn s použitím parního
čističe.
Tento spotřebič nesmí být čištěn s použitím
vysokotlakého čističe.
Čeština - 3
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 3
2017-12-06
4:10:12
01 bezpečnostní pokyny
• v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů,
kanceláří a v dalším pracovním prostředí;
• na farmách;
• pro klienty hotelů, motelů a v podobném prostředí
obytného typu;
• v penziónech.
Používejte pouze nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné
troubě.
Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových
nádobách vždy troubu průběžně kontrolujte, protože
nádoby by mohly vzplanout.
Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů
a nápojů. Při používání k sušení jídla nebo oblečení
a nahřívání ohřívacích podložek, bačkor, houbiček,
vlhkých utěrek a podobně hrozí úraz, vznícení, případně
vznik požáru.
Pokud se objeví kouř, troubu vypněte nebo odpojte
napájecí kabel ze zásuvky a ponechte dvířka trouby
zavřená, aby se udusily případné plameny.
V důsledku mikrovlnného ohřevu nápojů může dojít ke
zpožděnému intenzivnímu varu. Proto je třeba s nádobou
zacházet opatrně.
Spotřebič není určen pro instalaci v obytných vozidlech,
karavanech a podobných vozech.
Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně
malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo
mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti
a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich
bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na
používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám
pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič
nepoužívaly jako hračku.
Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento
spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li
poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí
možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu
spotřebiče.
Tento spotřebič by po instalaci měl jít odpojit od
napájení. Toho lze dosáhnout zajištěním přístupnosti
zástrčky nebo začleněním vypínače na kabelu v souladu
s pravidly pro kabeláž.
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený
napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní
pracovník výrobce, případně osoba s podobnou
kvalifikací.
Troubu je třeba umístit ve správné poloze a výšce, aby
byl zajištěn snadný přístup k vnitřku a ovládání trouby.
Před prvním použitím trouby je třeba dát do trouby na
10 minut ohřát vodu.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach
spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte
zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší
servisní středisko.
Obecné bezpečnostní pokyny
Všechny úpravy nebo opravy musí provádět pouze kvalifikovaný technik.
Neohřívejte jídlo ani tekutiny v uzavřených nádobách určených pro mikrovlnné trouby.
K čištění trouby nepoužívejte benzen, ředidlo, alkohol, parní ani vysokotlaké čističe.
Neinstalujte troubu do blízkosti topení a hořlavých materiálů nebo ve vlhkém, mastném nebo
prašném prostředí, ani na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a vodě, kde hrozí
únik plynu, nebo na nerovné ploše.
Tato trouba musí být řádně uzemněna v souladu s místními předpisy.
Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od cizích
látek.
Napájecí kabel nesmí být vystaven zvýšenému tahu a ohybu a nesmí se na něj pokládat těžké
předměty.
Jestliže došlo k úniku plynu (propan, zkapalněný plyn apod.), ihned vyvětrejte. Nedotýkejte se
napájecího kabelu.
Neberte šňůru do mokrých rukou.
Pokud je trouba v provozu, nevypínejte ji odpojením napájecího kabelu.
Čeština - 4
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 4
2017-12-06
4:10:12
Mikrovlnná trouba – výstraha
V důsledku mikrovlnného ohřevu nápojů může dojít ke zpožděnému intenzivnímu varu.
S nádobou zacházejte vždy opatrně. Vždy nechte nápoje stát alespoň 20 sekund před
manipulací s nimi. Při ohřívání pokrm v případě potřeby míchejte. Vždy jej zamíchejte po
ohřátí.
Jestliže dojde k opaření, postupujte podle těchto pokynů poskytnutí první pomoci:
1. Opařené místo ponořte alespoň na 10 minut do studené vody.
2. Zakryjte jej čistým suchým obvazem.
3. Nenanášejte žádný krém, olej ani tělové mléko.
Nedávejte plech nebo rošt do vody krátce po vaření, neboť by to mohlo způsobit jejich
poškození.
Nepoužívejte troubu k fritování, neboť nelze kontrolovat teplotu oleje. Mohlo by dojít
k náhlému překypění horkého oleje.
Mikrovlnná trouba – bezpečnostní opatření
Používejte pouze náčiní vhodné do mikrovlnné trouby. Nepoužívejte kovové nádoby, nádobí
se zlatou nebo stříbrnou dekorací, jehly na špíz apod.
Sejměte kovové sponky. Mohou vzniknout elektrické oblouky.
Nepoužívejte troubu k sušení papíru ani oblečení.
K přípravě malého množství potravin použijte kratší čas, aby nedošlo k přehřátí nebo spálení
jídla.
Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do blízkosti vody a horkých povrchů.
V troubě nesmějí být ohřívána vejce ve skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce,
protože by mohla explodovat. Neohřívejte vzduchotěsné nebo vakuově uzavřené nádoby,
ořechy, rajčata apod.
Nezakrývejte ventilační otvory textiliemi ani papírem. Jde o nebezpečí požáru. Trouba se může
přehřát a v takovém případě se automaticky vypne a zůstane vypnutá, dokud se dostatečně
neochladí.
Při vyjímání pokrmu z trouby vždy používejte kuchyňské chňapky.
Aby se zabránilo intenzivnímu varu, zamíchejte ohřívané tekutiny během ohřevu nebo po jeho
dokončení a poté alespoň na 20 sekund odstavte.
Při otevírání dvířek trouby stůjte ve vzdálenosti natažené paže. Předejdete tak opaření
uvolněným horkým vzduchem nebo párou.
Nezapínejte prázdnou troubu. Trouba se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne na
30 minut. Doporučujeme ponechat v troubě sklenici s vodou, která absorbuje mikrovlnnou
energii v případě nechtěného zapnutí trouby.
Troubu instalujte tak, aby byl dodržen požadavek na volný prostor kolem ní uvedený v této
příručce. (Viz část Instalace mikrovlnné trouby.)
Při připojování jiných elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti trouby postupujte opatrně.
Čeština - 5
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 5
2017-12-06
4:10:12
01 bezpečnostní pokyny
Do spotřebiče nesahejte prsty, ani do něj nevkládejte nevhodné látky. Pokud se dovnitř trouby
dostanou nevhodné látky, odpojte napájecí kabel a obraťte se na místní servisní středisko
Samsung.
Trouba nesmí být vystavena nadměrnému tlaku nebo nárazům.
Neumísťujte troubu na křehké předměty.
Ujistěte se, že napájecí napětí, frekvence a proud odpovídají údajům uvedeným ve
specifikacích výrobku.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky. Nepoužívejte rozdvojky, prodlužovací
kabely nebo elektrické transformátory.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty. Ujistěte se, že napájecí kabel je mezi
předměty nebo za troubou.
Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího
kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je. Pokud dojde k poškození zástrčky
napájecího kabelu nebo samotného napájecího kabelu, obraťte se na místní servisní středisko
Samsung.
Troubu je třeba chránit před přímým politím nebo postříkáním vodou.
Na troubu, dovnitř trouby nebo na její dvířka se nesmí pokládat předměty.
Na troubu nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
Neukládejte do trouby hořlavé materiály. Buďte opatrní při ohřevu pokrmů nebo nápojů, které
obsahují alkohol, protože alkoholové výpary mohou přijít do kontaktu s horkými částmi trouby.
Děti by mohly narazit do dvířek nebo si do nich přichytit prsty. Děti se nesmí pohybovat
v blízkosti dvířek, pokud je otevíráte nebo zavíráte.
Používání mikrovlnné trouby – bezpečnostní opatření
Definice výrobní skupiny
Pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny, může dojít ke škodlivému
vystavení mikrovlnné energii.
• Nepoužívejte troubu s otevřenými dvířky. Nemanipulujte s bezpečnostními zámky (západky dvířek). Do otvorů bezpečnostních zámků nesmějí být vkládány žádné předměty.
• Mezi dvířka trouby a vloženou potravinu nevkládejte žádné předměty. Zabraňte
hromadění zbytků potravin a čisticích prostředků na povrchu těsnění. Udržujte dvířka
a plochy těsnění na dvířkách stále čisté. Po každém použití je nejprve otřete vlhkým
hadříkem a poté měkkým suchým hadříkem.
• Nepoužívejte troubu, pokud je poškozená. Používejte ji až poté, co ji opravil kvalifikovaný
technik.
Důležité: dvířka trouby se musí správně zavírat. Dvířka nesmějí být ohnutá; závěsy dvířek
nesmějí být rozbité ani uvolněné; těsnění dvířek a povrch těsnicích ploch nesmějí být
poškozené.
• Všechny úpravy nebo opravy musí být provedeny technikem.
Tento výrobek je zařízení ISM třídy B, skupiny 2. Definice skupiny 2, která zahrnuje
všechna zařízení ISM, ve kterých je generována nebo používána radiofrekvenční
energie ve formě elektromagnetického záření pro úpravu materiálů a vybavení pro
EDM a obloukové svařování.
Zařízení skupiny B je zařízení vhodné pro používání v domácnosti a v provozovnách
přímo připojených k elektrické síti rozvodu nízkého napětí, která zajišťuje dodávku
energie pro domácnosti a obytné domy.
SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU
(ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo
dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB
kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako
běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům
na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich
zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání
druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u
něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského
úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a
zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento
výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být
likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Omezená záruka
Společnost Samsung bude účtovat poplatek v případě výměny příslušenství nebo opravy
kosmetického defektu, pokud poškození jednotky nebo příslušenství způsobil zákazník.
Položky, které tyto podmínky zahrnují:
• Proražená, poškrábaná nebo rozbitá dvířka, držadla, vnější panel nebo ovládací panel.
• Rozbitý nebo chybějící plech, válečkové vedení, spojka nebo drátěný rošt.
Troubu používejte pouze pro účely, pro které je určena a které jsou uvedeny v této příručce.
Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují
popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při
instalaci, údržbě a provozu trouby počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Následující pokyny k obsluze se týkají různých modelů, proto se vlastnosti vaší mikrovlnné
trouby mohou mírně lišit od charakteristik uvedených v příručce a nemusí být použity všechny
výstražné symboly. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na místní
servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.
Používejte troubu pouze k ohřívání jídla. Je určena pouze pro domácí použití. Nesmí
se používat k ohřevu textilií nebo polštářků plněných semínky. Výrobce nenese žádnou
zodpovědnost za nevhodné nebo nesprávné použití této trouby.
Vždy udržujte troubu v čistém a dobrém stavu, abyste předešli narušení povrchu trouby
a nebezpečným situacím.
Informace o závazku společnosti Samsung chránit životní prostředí
ale také regulační povinnosti týkající se konkrétních produktů, např.
REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Čeština - 6
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 6
2017-12-06
4:10:12
umístění a zapojení
INSTALACE MIKROVLNNÉ TROUBY
PŘÍSLUŠENSTVÍ
V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství,
které lze využít různým způsobem.
2. Otočný talíř, který je třeba umístit na otočný kruh,
středem na spojku.
Účel:
Otočný talíř představuje hlavní varnou
plochu. Lze jej snadno vyjmout a
vyčistit.
3. Vaření v páře, viz strana 13.
Účel:
Pro funkci vaření v páře používejte
plastový pařák.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn za speciální kabel nebo
součást, kterou získáte od výrobce nebo poskytovatele autorizovaného servisu.
Pro zajištění osobní bezpečnosti zapojte napájecí kabel do 3 kolíkové uzemněné
elektrické zásuvky se střídavým napětím 230 V a frekvencí 50 Hz. Je-li poškozen
napájecí kabel tohoto spotřebiče, je nutné jej vyměnit za speciální kabel.
Neinstalujte mikrovlnnou troubu do teplého ani vlhkého prostředí, například vedle
tradiční trouby či topného tělesa. Je nutné dodržovat specifikace napájení trouby
a veškeré prodlužovací kabely, pokud budou použity, musejí odpovídat stejnému
standardu jako napájecí kabel dodávaný s troubou. Než troubu poprvé použijete,
otřete vnitřní prostor trouby a těsnění dvířek vlhkým hadříkem.
NESPOUŠTĚJTE žádnou funkci mikrovlnné trouby, dokud nevložíte na místo
otočný kruh a otočný talíř.
Čeština - 7
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 7
2017-12-06
4:10:12
02 umístění a zapojení
1. Otočný kruh, který je třeba vložit do středu trouby.
Účel:
Otočný kruh slouží jako podpora
otočného talíře.
1. Odstraňte veškeré obalové materiály
z vnitřního prostoru trouby.
Nainstalujte otočný kruh a otočný talíř.
Zkontrolujte, zda se otočný talíř volně
otáčí.
2. Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak,
aby zástrčka zůstala přístupná.
údržba
VÝMĚNA (OPRAVA)
VAROVÁNÍ
ČIŠTĚNÍ
Pravidelně troubu čistěte, abyste zabránili usazování nečistot na troubě
a uvnitř ní. Věnujte také zvláštní pozornost dvířkům, těsnění dvířek,
otočnému talíři a otočnému kruhu (pouze u příslušných modelů).
Pokud se dvířka neotevírají či nezavírají hladce, nejprve zkontrolujte, zda na
těsnění dvířek nejsou nánosy nečistot. K vyčištění vnitřních a vnějších stěn
trouby používejte měkký hadřík a mýdlovou vodu. Povrch řádně opláchněte
a osušte.
Postup odstranění těžko odstranitelných páchnoucích nečistot z vnitřku trouby
1. Do prázdné trouby vložte doprostřed otočného talíře hrnek zředěné citronové
šťávy.
2. Pusťte po dobu 10 minut vyhřívání trouby na maximální výkon.
3. Po skončení tohoto cyklu počkejte, až trouba vychladne. Poté otevřete dvířka
a vyčistěte vnitřní prostor trouby.
Tato trouba uvnitř neobsahuje žádné díly demontovatelné uživatelem.
Nepokoušejte se sami vyměnit díly či opravovat troubu.
• Pokud nastane problém se závěsy, těsněním nebo dvířky, požádejte o pomoc
kvalifikovaného technika nebo místní servisní středisko společnosti Samsung.
• Pokud chcete vyměnit žárovku, obraťte se na místní servisní středisko společnosti
Samsung. Nevyměňujte ji sami.
• Pokud nastane problém s vnějším pláštěm trouby, nejprve odpojte napájecí kabel
ze zásuvky a poté se obraťte na místní servisní středisko společnosti Samsung.
PÉČE O TROUBU PŘI JEJÍM DLOUHODOBÉM
NEPOUŽÍVÁNÍ
Pokud nebudete troubu po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze
zásuvky a umístěte troubu na suché místo, kde se nepráší. Nahromadění
prachu a vlhkosti uvnitř trouby může negativně ovlivnit její vlastnosti.
Postup čištění vnitřku trouby s výklopným topným tělesem
Před čištěním horní části vnitřního
prostoru trouby sklopte dolů horní
topné těleso o 45° (A), viz obrázek.
To usnadní čištění horní části. Po
dokončení čištění vraťte horní topné
těleso do původní polohy.
A
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
Udržujte dvířka a těsnění dvířek v čistotě a zajistěte, aby se dvířka otevírala a zavírala hladce. Jinak může dojít ke zkrácení životnosti trouby.
Dávejte pozor, abyste nerozlili vodu na ventilační otvory trouby.
K čištění nepoužívejte žádné abrazivní ani chemické prostředky.
Po každém použití trouby počkejte, až trouba vychladne, a potom vyčistěte vnitřní
prostor trouby neagresivním čisticím prostředkem.
Čeština - 8
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 8
2017-12-06
4:10:13
funkce trouby
OVLÁDACÍ PANEL
TROUBA
1
2
3
7
2
8
3
9
4
10
03 údržba / funkce trouby
1
5
4
5
6
7
8
9
10
6
1. VENTILAČNÍ OTVORY
6. OTOČNÝ TALÍŘ
2. OSVĚTLENÍ
7. SPOJKA
3. DISPLEJ
8. OTOČNÝ KRUH
4. ZÁPADKY DVÍŘEK
9. OTVORY
BEZPEČNOSTNÍHO ZÁMKU
5. DVÍŘKA
10. OVLÁDACÍ PANEL
11
1. TLAČÍTKO AUTOMATICKÉ
ROZMRAZOVÁNÍ
6. TLAČÍTKO STOP/ÚSPORA
ENERGIE
2. VÝBĚR AUTOMATICKÉHO
PARNÍHO VAŘENÍ
7. VÝBĚR AUTOMATICKÉHO
OHŘEVU
3. NASTAVENÍ DOBY ODSTAVENÍ 8. REŽIM MIKROVLNNÝ OHŘEV
(STUPNĚ VÝKONU)
4. NASTAVENÍ HODIN
5. TLAČÍTKO NAHORU ( )/DOLŮ ( ) 9. TLAČÍTKO ODSTRAŇOVÁNÍ
PACHU
(doba ohřevu, hmotnost potravin a
10. TLAČÍTKO PAMĚŤ VAŘENÍ
velikost porce)
11. TLAČÍTKO START
Čeština - 9
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 9
2017-12-06
4:10:13
používání trouby
VAŘENÍ/OHŘEV
NASTAVENÍ ČASU
Mikrovlnná trouba je vybavena vestavěnými hodinami. Po připojení napájení
se na displeji automaticky zobrazí údaj „:0“, „88:88“ nebo „12:00“.
Nastavte aktuální čas. Čas lze zobrazit buď ve 24hodinovém nebo ve
12hodinovém formátu. Hodiny je nutno nastavit:
• Když poprvé instalujete mikrovlnnou troubu
• Po výpadku napájení
Nezapomeňte hodiny seřídit při přechodu na letní a zpět na zimní čas.
Funkce automatické úspory energie
Pokud během nastavování nebo ve stavu dočasného zastavení nevyberete
žádnou funkci, funkce se po 25 minutách zruší a zobrazí se hodiny.
Jsou-li dvířka trouby otevřená, po pěti minutách dojde k vypnutí světla.
Stiskněte tlačítko
1. Chcete-li zobrazit
čas ve...
24hodinovém formátu
12hodinovém formátu
Jednou
Dvakrát
2. Stisknutím tlačítek ( ) a ( ) se nastavují hodiny.
3. Stiskněte tlačítko
.
4. Stisknutím tlačítek ( ) a ( ) se nastavují minuty.
5. Stiskněte tlačítko
...
Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů.
Než ponecháte troubu bez dozoru, VŽDY zkontrolujte nastavení vaření.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře. Poté zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko
.
Výsledek: Zobrazí se indikátor
800 W (maximální výkon):
Vyberte vhodný výkonový stupeň
opětovným stisknutím tlačítka ( ), dokud se nezobrazí
odpovídající údaj ve wattech.
Příslušné hodnoty naleznete v tabulce výkonových stupňů.
2. Nastavte potřebnou dobu vaření stisknutím tlačítek
( ) a ( ).
3. Stiskněte tlačítko
.
Výsledek: Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný
talíř se začne otáčet.
1) Zahájí se vaření. Po zaznění čtyř
zvukových signálů je vaření dokončeno.
2) Třikrát zazní signál připomínající ukončení vaření (jednou
za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Nikdy nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu.
Pokud chcete po krátkou dobu zahřát pokrm při maximálním výkonu
(800 W), stiskněte tlačítko +30s, jedenkrát pro každých 30 sekund
vaření. Trouba se ihned spustí.
.
Čeština - 10
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 10
2017-12-06
4:10:14
VÝKONOVÉ STUPNĚ
NASTAVENÍ DOBY VAŘENÍ
K dispozici je volba z níže uvedených výkonových stupňů.
Dobu vaření lze prodloužit stisknutím tlačítka +30s, resp. o dalších
30 sekund každým dalším stisknutím.
Výkonový stupeň
Výkon
Každým stisknutím tlačítka +30s přidáte 30 sekund.
MIKROVLNNÁ TROUBA
800 W
STŘEDNĚ VYSOKÝ
600 W
STŘEDNÍ
450 W
STŘEDNĚ NÍZKÝ
300 W
ROZMRAZOVÁNÍ ( )
180 W
NÍZKÝ / UDRŽENÍ TEPLA
100 W
POUŽITÍ FUNKCE ODSTRANĚNÍ PACHU
Tuto funkci použijte po přípravě aromatických pokrmů nebo pokud je uvnitř
trouby mnoho kouře.
Jestliže vyberete vyšší výkonový stupeň, je nutné zkrátit dobu vaření.
Jestliže vyberete nižší výkonový stupeň, je nutné prodloužit dobu vaření.
ZASTAVENÍ VAŘENÍ
Po dokončeném čištění stiskněte tlačítko
Deodorization (Odstranění pachu) ( ).
Čtyřikrát zazní zvukový signál.
Doba odstraňování pachu je nastavena na 5 minut.
Každým stisknutím tlačítka +30s se tato doba prodlouží o 30 sekund.
Maximální doba odstraňování pachu je 15 minut.
Vaření lze kdykoli zastavit a zkontrolovat stav pokrmu.
1. Dočasné zastavení:
Otevřete dvířka.
NASTAVENÍ REŽIMU ÚSPORY ENERGIE
Výsledek: Vaření se zastaví. Chcete-li vaření
obnovit, zavřete dvířka a znovu
stiskněte tlačítko .
Trouba je vybavena režimem úspory energie. Tato funkce zajišťuje úsporu
energie, když není trouba používána.
• Stiskněte tlačítko Úspora energie ( ).
• Chcete-li Režim úspory energie ukončit, otevřete
dvířka a na displeji se zobrazí aktuální čas. Trouba je
připravena k použití.
2. Chcete-li vaření ukončit:
Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Vaření se zastaví. Chcete-li zrušit
nastavení vaření, stiskněte opět tlačítko
Stop ( ).
Před zahájením vaření je také možné zrušit jakékoli nastavení stisknutím
tlačítka Stop ( ).
Čeština - 11
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 11
2017-12-06
4:10:14
04 používání trouby
VYSOKÝ
POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÝ OHŘEV
NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO OHŘEVU
Funkce automatického ohřívání zahrnuje tři předprogramované doby
ohřívání.
Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň.
Počet porcí můžete nastavit stisknutím tlačítek ( ) a ( ).
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství, doby
odstavení a příslušná doporučení k funkci Automatického ohřevu.
1. Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka
Auto Reheat (Automatický ohřev) ( ) vyberte typ
pokrmu, který chcete vařit.
Kód/Potravina
1. Hotový pokrm
(chlazený)
.
Doba odstavení
300-350 g
400-450 g
3 min
Doporučení
Vložte na keramický talíř a zakryjte potravinovou fólií, vhodnou do
mikrovlnné trouby. Tento program je vhodný pro pokrmy tvořené
třemi složkami (například maso v omáčce se zeleninou a přílohou,
jako jsou brambory, rýže nebo těstoviny).
2. Vyberte velikost porce stisknutím tlačítek ( ) a ( ).
(Viz tabulka na následující straně.)
3. Stiskněte tlačítko
Porce
2. Hotový pokrm
(mražený)
Výsledek: Začne vaření. Po dokončení vaření:
1) Čtyřikrát zazní zvukový signál.
2) Třikrát zazní signál připomínající
ukončení vaření (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
300-350 g
400-450 g
4 min
Doporučení
Vezměte hotový mražený pokrm a zkontrolujte, zda je nádobí
vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Propíchněte fólii na
hotovém pokrmu. Položte hotový mražený pokrm do středu
otočného talíře.
Tento program je vhodný pro mražené hotové pokrmy tvořené
třemi složkami (například maso v omáčce se zeleninou a přílohou,
například bramborami, rýží nebo těstovinami).
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
3. Nápoje
káva, mléko, čaj,
voda (pokojová
teplota)
150 ml (1 šálek)
250 ml (1 hrnek)
1-2 min
Doporučení
Nalijte do keramického šálku (150 ml) nebo hrnku (250 ml) a
položte do středu otočného talíře.
Ohřívejte nezakryté. Před odstavením a po něm pečlivě
zamíchejte. Při vyjímání šálků buďte opatrní (viz bezpečnostní
pokyny pro tekutiny).
Čeština - 12
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 12
2017-12-06
4:10:15
POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÝ ROZMRAZOVÁNÍ
POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÉHO PARNÍHO VAŘENÍ
Funkce Rychlé automatické rozmrazování umožňuje rozmrazovat maso,
drůbež, ryby a chléb nebo pečivo. Doba rozmrazování a výkonový stupeň
se nastavují automaticky. Stačí jednoduše vybrat program a hmotnost.
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
Nejprve položte mražený pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
Pomocí funkce Pára se doba vaření nastavuje automaticky.
Počet porcí můžete nastavit stisknutím tlačítek ( ) a ( ).
1. Jedním nebo vícenásobným stisknutím tlačítka
Power Steam (Parní vaření) ( ) zvolte typ
pokrmu, který chcete vařit.
04 používání trouby
1. Vyberte typ pokrmu stisknutím tlačítka
Power Defrost (Rozmrazování) ( ) číslo jedna.
(Viz tabulka v dolní části).
Pro funkci vaření v páře používejte plastový pařák.
Nejprve položte mražený pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
2. Vyberte velikost porce stisknutím tlačítek ( ) a ( ).
(Viz tabulka na následující straně).
2. Nastavte požadovanou hmotnost pokrmu stisknutím
tlačítek ( ) a ( ). Je možné nastavit maximálně
1500 g.
3. Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Začne vaření. Po dokončení vaření:
• Čtyřikrát zazní zvukový signál.
• Třikrát zazní signál připomínající
ukončení vaření (jednou za minutu).
• Znovu se zobrazí aktuální čas.
3. Stiskněte tlačítko .
Výsledek:
• Rozmrazování začne.
• V polovině rozmrazování zazní zvukový
signál, který připomíná nutnost obrátit pokrm.
• Dalším stisknutím tlačítka rozmrazování dokončíte.
Potraviny lze rozmrazovat také ručně. V tom případě zvolte funkci
mikrovlnného ohřevu/vaření při výkonu 180 W. Další informace
naleznete v části „Vaření/Ohřev“ na straně 10.
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
Tip pro vaření v páře.
NASTAVENÍ FUNKCE AUTOMATICKÝ ROZMRAZOVÁNÍ
Součásti pařáku
V následující tabulce je uveden program pro rozmrazování, použitá množství,
doby odstavení a příslušná doporučení. Před rozmrazováním odstraňte
veškeré obalové materiály. Maso, drůbež nebo ryby položte na keramický talíř.
Pokrm
Maso
Hmotnost porce
(g)
200-1500
Drůbež
Ryby
Doba odstavení Doporučení
(min)
15-60
Okraje chraňte alobalem. Po zaznění
zvukového signálu kousky otočte. Tento
program je vhodný pro maso, například
steaky, kotlety nebo mleté maso, kuřecí
kousky, celé kuře nebo rybí filety.
Miska
Vložka
Poklice
Zacházení s pařákem
Miska + poklice
Miska s vložkou + poklice
Čeština - 13
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 13
2017-12-06
4:10:16
NASTAVENÍ FUNKCE AUTOMATICKÉHO PARNÍHO
VAŘENÍ
NASTAVENÍ RUČNÍHO VAŘENÍ V PÁŘE
Pokrm
V následující tabulce jsou uvedeny 4 automatické programy pro vaření
v páře, množství, doby odstavení a příslušná doporučení.
Pro funkci vaření v páře používejte plastový pařák.
Potravina/Kód
1. Rýže
2. Oloupané
brambory
3. Čerstvá
zelenina
4. Ovocný
kompot
Hmotnost porce
Doba odstavení
150-200 g
250-300 g
4-5 min
Artyčoky
Porce
Napájení
300 g
(1 až 2 ks)
800 W
Doba (min) Doba odstavení
(min)
5-6
1-2
Pokyny
Doporučení
Vložte bílou (předvařenou) rýži do pařáku. Na 200 g rýže přidejte
400 ml studené vody, na 300 g rýže přidejte 600 ml vody. Zavřete
víko pařáku. Po uvaření odstraňte papírovou kuchyňskou utěrkou
vlhkost z prostoru trouby.
100-150 g / 200-250 g
2-3 min
300-350 g / 400-450 g
500-550 g
Doporučení
Po oloupání, omytí a nakrájení na stejně velké kousky brambory
zvažte. Vložte je do pařáku. Pro uvaření 100 až 350 g přidejte 15 až
30 ml vody (1 až 2 polévkové lžíce), pro uvaření 400 až 550 g přidejte
45 až 60 ml vody (3 až 4 polévkové lžíce) a zakryjte víkem pařáku.
100-150 g / 200-250 g
1-2 min
300-350 g / 400-450 g
Doporučení
Zeleninu zvažte po omytí, očištění a nakrájení na stejně velké
kousky. Vložte je do pařáku s vložkou. Pro uvaření 100 až 350 g
přidejte 30 ml vody (2 polévkové lžíce), pro uvaření 400 až 450 g
přidejte 45 ml vody (3 polévkové lžíce) a zakryjte víkem pařáku. Po
ukončeném parním vaření a před odstavením zamíchejte.
100-150 g / 200-250 g
2-3 min
300-350 g / 400-450 g
Doporučení
Po oloupání, omytí a nakrájení na stejně velké plátky nebo kostky
ovoce zvažte. Vložte je do pařáku. Pro parní vaření 100 až 350 g
přidejte 15 až 30 ml vody (1 až 2 polévkové lžíce), pro uvaření
400 až 450 g přidejte 45 ml vody (3 polévkové lžíce). Pak přidejte
1 až 2 polévkové lžíce cukru. Zavřete víko pařáku. Po uvaření pečlivě
promíchejte. Program je vhodný pro jablka, hrušky, švestky, meruňky,
mango nebo ananas.
Opláchněte a očistěte artyčoky. Vložte vložku do misky. Rozložte
artyčoky na vložce. Přidejte polévkovou lžíci citrónové šťávy. Zakryjte
poklicí.
Čerstvá
zelenina
300 g
800 W
4-5
1-2
Pokyny
Zeleninu (např. brokolici, květák, mrkev, papriku) zvažte po omytí,
očištění a nakrájení na stejně velké kousky.
Vložte vložku do misky. Rozložte zeleninu na vložce. Přidejte 2 polévkové
lžíce vody. Zakryjte poklicí.
Mražená
zelenina
300 g
600 W
7-8
2-3
Pokyny
Vložte mraženou zeleninu do parní misky. Vložte vložku do misky.
Přidejte 1 polévkovou lžíci vody. Zakryjte pařák poklicí. Po uvaření a
odstání dobře zamíchejte.
Rýže
250 g
800 W
15-18
5-10
Pokyny
Vložte rýži do parní misky. Přidejte 500 ml studené vody. Zakryjte poklicí.
Po uvaření nechte bílou rýži odstát na 5 minut, hnědou rýži na 10 minut.
Brambory
ve slupce
500 g
800 W
7-8
2-3
Pokyny
Zvažte a opláchněte brambory a vložte je do parní misky. Přidejte
3 polévkové lžíce vody. Přiklopte víkem.
Čeština - 14
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 14
2017-12-06
4:10:16
Pokrm
Porce
Napájení
Dušený
pokrm
(chlazený)
400 g
600 W
Doba (min) Doba odstavení
(min)
5-6
1-2
Nejprve položte mražený pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
800 W
3-4
1. Stiskněte tlačítko Kitchen Timer (Kuchyňský časovač).
1-2
Pokyny
2. Vyberte čas použitím tlačítek ( ) a ( ).
Nalijte polévku do parní misky. Zakryjte poklicí. Před odstáním dobře
zamíchejte.
Mražená
polévka
400 g
800 W
8-10
2-3
Pokyny
3. Stiskněte tlačítko
Vložte mraženou polévku do parní misky.
Zakryjte poklicí. Před odstáním dobře zamíchejte.
Mražený
150 g
600 W
1-2
2-3
knedlík
Pokyny
z kynutého
těsta
Navlhčete horní stranu plněných knedlíků studenou vodou. Vložte 1 až
s džemovou 2 zmražené knedlíky vedle sebe do parní misky. Zakryjte poklicí.
náplní
Ovocný
kompot
04 používání trouby
400 g
Funkci časovače můžete používat s tlačítkem Kitchen Timer (Kuchyňský časovač).
Pro funkci vaření v páře používejte plastový pařák.
Pokyny
Vložte dušený pokrm do parní misky. Zakryjte poklicí. Před odstáním
dobře zamíchejte.
Polévka
(chlazená)
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE KUCHYŇSKÉHO ČASOVAČE
250 g
800 W
3-4
.
Výsledek: Spustí se doba odstavení.
Po dokončení vaření:
• Čtyřikrát zazní zvukový signál.
• Znovu se zobrazí aktuální čas.
2-3
Pokyny
Rozdělte čerstvé ovoce (např. jablka, hrušky, švestky, meruňky, manga
nebo ananas) po oloupání, omytí a nakrájení na kostičky podobné
velikosti. Vložte je do parní misky.
Přidejte 1 až 2 polévkové lžíce vody a 1 až 2 polévkové lžíce cukru.
Přikryjte poklicí.
Čeština - 15
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 15
2017-12-06
4:10:16
POUŽITÍ FUNKCE PAMĚŤ
VYPNUTÍ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU
Pokud často připravujete nebo ohříváte stejné typy pokrmů, lze uložit doby
přípravy a stupně výkonu do paměti trouby, takže není nutné je vždy znovu
nastavovat.
Zvukový signál lze kdykoli vypnout.
Můžete uložit dvě různá nastavení.
1. Stiskněte zároveň tlačítka
Výsledek:
Uložení nastavení.
1.Chcete-li
naprogramovat...
Stiskněte tlačítko
Memory (Paměť) (
První nastavení
Druhé nastavení
)...
Jednou (Zobrazí se P1)
Dvakrát (Zobrazí se P2)
2. Dle potřeby nastavte program vaření jako obvykle
(doba vaření a výkonový stupeň).
3. Stiskněte tlačítko
Použití nastavení.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
2. Stiskněte tlačítko
• Zobrazí se následující údaj.
2. Zvukový signál lze opětovně zapnout současným
stisknutím tlačítek a .
Výsledek:
• Zobrazí se následující údaj.
• Stisknutí tlačítek nyní bude opět indikováno zvukovým
signálem.
Výsledek: Nastavení se nyní uložilo do paměti
trouby.
Stiskněte tlačítko
Memory (Paměť) (
První nastavení
Druhé nastavení
.
• Stisknutí tlačítek nyní nebude indikováno zvukovým
signálem.
.
1. Chcete-li zvolit...
a
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK MIKROVLNNÉ TROUBY
Tato mikrovlnná trouba je vybavena speciálním programem pro bezpečnost
dětí. Ten umožňuje troubu „uzamknout“ tak, aby ji nemohly náhodně spustit
děti ani nikdo nekompetentní.
Troubu lze uzamknout kdykoli.
1. Stiskněte zároveň tlačítka
Výsledek:
)...
Jednou (Zobrazí se P1)
Dvakrát (Zobrazí se P2)
.
Výsledek: Pokrm se připravuje podle požadavku.
a
.
• Trouba se zamkne
(nelze volit žádné funkce).
• Na displeji se zobrazí „L“.
2. Troubu lze odemknout opět současným stisknutím
tlačítek a .
Výsledek: Poté můžete troubu normálně používat.
Čeština - 16
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 16
2017-12-06
4:10:17
pokyny pro výběr nádobí
Nádobí
Nádobí
Bezpečné pro
mikrovlnné trouby
Alobal
✓✗
Bezpečné pro
mikrovlnné trouby
Poznámky
Kovy
•Nádobí
✗
• Uzávěry sáčků do
mrazničky
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku
nebo požár.
Papír
Poznámky
Lze jej použít v malém množství k ochraně
částí pokrmů před převařením. Při použití
příliš velkého množství alobalu nebo
v případě, že je alobal příliš blízko stěny
trouby, může dojít ke vzniku elektrického
oblouku.
Opékací talíř
✓
Nepředehřívejte jej delší dobu než 8 minut.
Porcelán a keramika
✓
Porcelán, keramika, glazovaná keramika
a kostní porcelán jsou obvykle vhodné,
pokud nemají kovové zdobení.
Jednorázové nádobí
z polyesterového kartonu
✓
V těchto miskách jsou baleny některé
mražené potraviny.
• Talíře, kelímky a
kuchyňské utěrky
✓
Pro krátkou dobu vaření a ohřívání. Také
pro absorpci přebytečné vlhkosti.
• Recyklovaný papír
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
•Nádoby
✓
Zvláště pokud jde o termoplast odolný
proti teplu. Některé plasty se při vysokých
teplotách mohou zkroutit nebo ztratit
barvu. Nepoužívejte melaminové plasty.
• Potravinová fólie
✓
Lze použít k udržení vlhkosti. Nesmí se
dotýkat potraviny. Při odstraňování fólie
buďte opatrní, protože bude unikat horká
pára.
Plastové nádobí
• Sáčky do mrazničky
Balení potravin rychlého
občerstvení
• Polystyrénové kelímky
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů. Při
přehřátí se polystyrén může roztavit.
• Papírové sáčky nebo
noviny
✗
Mohou se vznítit.
• Recyklovaný papír nebo
kovové lemy
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
• Stolní nádobí do trouby
✓
Je možné použít, pokud nemá kovové
zdobení.
• Křehké skleněné nádobí
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů nebo
tekutin. Tenké sklo může při náhlém zahřátí
prasknout nebo se roztříštit.
• Zavařovací sklenice
✓
Je nutné sejmout víčko. Vhodné pouze
pro ohřívání.
✓✗
Voskový papír nebo papír
odolný proti tukům
✓
: Doporučeno
✓
✓✗
Pouze jsou-li vhodné pro vaření
nebo mikrovlnnou troubu. Nesmí být
vzduchotěsné. V případě potřeby
propíchněte vidličkou.
Lze je použít k uchování vlhkosti a
zabránění postříkání.
: Provádějte opatrně
✗
: Nebezpečné
Skleněné nádobí
Čeština - 17
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 17
2017-12-06
4:10:17
05 pokyny pro výběr nádobí
Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi
mikrovlny proniknout. Použité nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani
pohlcovat. Proto je třeba pečlivě volit nádobí. Je-li nádobí označeno
jako vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě, nemusíte si
dělat starosti. V následujícím seznamu jsou uvedeny různé typy nádobí a
informace o tom, zda a jak se mají používat v mikrovlnné troubě.
odstraňování problémů
technické údaje
JAK SI POČÍNAT V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ NEBO POTÍŽÍ
Pokud se setkáte s následujícími potížemi, vyzkoušejte popsaná řešení.
Jde o normální jev.
• Kondenzace uvnitř trouby.
• Proud vzduchu kolem dvířek a vnějšího pláště.
• Odraz světla kolem dvířek a vnějšího krytu.
• Pára unikající zpoza dvířek nebo ventilačních otvorů.
Trouba se po stisknutí tlačítka
• Jsou dvířka úplně zavřená?
nezapne.
Pokrm není vůbec uvařený.
• Nastavili jste správně časovač a stiskli tlačítko ?
• Jsou dvířka zavřená?
• Nepřetížili jste elektrický obvod a nedošlo k přepálení pojistky nebo
aktivaci elektrického jističe?
Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické
údaje, tak tyto pokyny pro uživatele proto mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM jako distributor
potvrzujeme, že trouby FW87S, FW88S společnosti Samsung odpovídají
níže uvedeným technologickým parametrům.
Model
FW87S / FW88S
Zdroj napájení
230 V ~ 50 Hz
Spotřeba energie
Mikrovlnný režim
1150 W
Výstupní výkon
100 W / 800 W (IEC-705)
Provozní frekvence
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Metoda chlazení
Motor chladicího ventilátoru
Pokrm je převařený nebo nedovařený.
• Byla nastavena příslušná doba vaření, odpovídající typu pokrmu?
• Byl zvolen odpovídající výkonový stupeň?
Rozměry (Š × V × H)
Vnější
Vnitřní prostor trouby
489 x 275 x 344 mm
330 x 211 x 324 mm
Jiskření a praskání uvnitř trouby (elektrický oblouk).
• Nepoužili jste nádobí s kovovým zdobením?
• Nezapomněli jste uvnitř trouby vidličku nebo jiné kovové kuchyňské
náčiní?
• Není alobal příliš blízko vnitřních stěn trouby?
Objem
23 litrů
Hmotnost
Čistá
Přibližně 13.5 kg
Úroveň hluku
40 dBA
Trouba způsobuje rušení rádia nebo televize.
• Při provozu trouby je možné pozorovat mírné rušení televize nebo rádia.
Jde o normální jev. Chcete-li tento problém vyřešit, instalujte troubu
mimo dosah televizorů, rádiových přijímačů a antén.
• Pokud mikroprocesor trouby zjistí rušení, může dojít k resetování
displeje. Tento problém vyřešíte odpojením napájení ze zásuvky a
opětovným zapojením zástrčky napájecího kabelu. Seřiďte čas.
Pokud výše uvedené pokyny nevedly k odstranění problému, obraťte se na
místního prodejce nebo na poprodejní servis společnosti SAMSUNG.
Čeština - 18
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 18
2017-12-06
4:10:17
poznámka
poznámka
06 odstraňování problémů / technické údaje
Čeština - 19
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 19
2017-12-06
4:10:17
DOTAZY NEBO POZNÁMKY
ZEMĚ
ZAVOLEJTE NÁM
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-03132J-06
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 20
2017-12-06
4:10:18
FW87S
FW88S
Microwave Oven
Owner’s Instructions & Cooking Guide
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls
to explain product operation, correct improper installation, or perform normal
cleaning or maintenance.
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 1
2017-12-06
4:10:18
contents
safety instructions
Safety instructions..................................................................................2
Correct disposal of this product
(waste electrical & electronic equipment).................................................6
Installation................................................................................................7
Accessories............................................................................................7
Installing your microwave oven...............................................................7
Maintenance............................................................................................8
Cleaning.................................................................................................8
Replacement (repair)...............................................................................8
Care against an extended period of disuse.............................................8
Oven features...........................................................................................9
Oven.......................................................................................................9
Control panel..........................................................................................9
Oven use.................................................................................................10
Setting the time....................................................................................10
Cooking/reheating................................................................................10
Power levels.........................................................................................11
Stopping the cooking............................................................................11
Adjusting the cooking time....................................................................11
Using the deodorization feature............................................................11
Setting the energy save mode..............................................................11
Using the auto reheat feature................................................................12
Auto reheat settings..............................................................................12
Using the auto power defrost feature....................................................13
Auto power defrost settings..................................................................13
Using the auto power steam function....................................................13
Manual steam cook settings.................................................................14
Auto power steam settings...................................................................14
Using the kitchen timer features............................................................15
Using the memory feature.....................................................................16
Switching the beeper off.......................................................................16
Safety-locking your microwave oven.....................................................16
Cookware guide....................................................................................17
Troubleshooting.....................................................................................18
Technical specifications.......................................................................18
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by
a competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a
competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated
in sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way
and understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only
and it is not intended to be used such as:
English - 2
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 2
2017-12-06
4:10:18
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should
not be heated in microwave ovens since they may
explode, even after microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food
deposits removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could
lead to deterioration of the surface that could adversely
affect the life of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
The appliance is intended to be used built-in only. The
appliance shall not be placed in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not
allowed during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable
when removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road
vehicles, caravans and similar vehicles etc.
English - 3
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 3
2017-12-06
4:10:18
01 safety instructions
• staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments;
• farm houses;
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave
ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep
an eye on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of
warming pads, slippers, sponges, damp cloth and
similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when
handling the container.
The contents of feeding bottles and baby food jars
shall be stirred or shaken and the temperature checked
before consumption, in order to avoid burns.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
This Appliance should be allowed to disconnection
from the supply after installation. The disconnection
may be achieved by having the plug accessible or by
incorporating a switch in the fied wiring in accordance
with the wiring rules.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and
height permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be
operated with the water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell,
or smoke is emitted, unplug the power plug immediately
and contact your nearest service center.
General safety
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak; or
an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the power
cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
English - 4
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 4
2017-12-06
4:10:18
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at
least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded
by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing your
microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Microwave warning
Microwave operation precautions
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always use
caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least 20
seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
• Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
• Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry cloth
after each use.
• Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been repaired
by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
• All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly after
cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do
not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The oven
may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
English - 5
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 5
2017-12-06
4:10:18
01 safety instructions
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Limited warranty
Product group definition
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items
this stipulation covers include:
• Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or broken.
• A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2
which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally
generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of
material, and EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments
and in establishments directly connected to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic purposes.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible
conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common
sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in
this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions
or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information
online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not heat
any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot be held
liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep the
oven clean and well maintained.
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates
that the product and its electronic accessories (e.g. charger,
headset, USB cable) should not be disposed of with other
household waste at the end of their working life. To prevent
possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate these items from
other types of waste and recycle them responsibly to promote
the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government office,
for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the
terms and conditions of the purchase contract. This product
and its electronic accessories should not be mixed with other
commercial wastes for disposal.
For information on Samsung’s environmental commitments and product
specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
English - 6
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 6
2017-12-06
4:10:18
installation
INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN
ACCESSORIES
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
2.Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
Purpose : The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
3. Power steam cooker, see page 13.
Purpose : Use the plastic steam cooker when
using power steam function.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly
available from the manufacturer or its service agent.
For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 230 Volt, 50 Hz, AC earthed
socket. If the power cable of this appliance is damaged, it must be replaced by a
special cable.
Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like next to a
traditional oven or radiator. The power supply specifications of the oven must be
respected and any extension cable used must be of the same standard as the
power cable supplied with the oven. Wipe the interior and the door seal with a
damp cloth before using your microwave oven for the first time.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
English - 7
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 7
2017-12-06
4:10:18
02 installation
1. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose : The roller ring supports the turntable.
1. Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
2. This microwave oven has to be
positioned so that plug is accessible.
maintenance
REPLACEMENT (REPAIR)
WARNING
CLEANING
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside
the oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable
and roller ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have
built up impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner
and outer sides of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the door
and clean the cooking chamber.
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or
repair the oven yourself.
• If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
• If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre. Do
not replace it yourself.
• If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the
power cord from the power source, and then contact a local Samsung service
centre.
CARE AGAINST AN EXTENDED PERIOD OF DISUSE
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power
cord and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that
builds up inside the oven may affect the performance of the oven.
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating
element by 45° (A) as shown. This
will help clean the upper area. When
done, reposition the top heating
element.
A
CAUTION
•
•
•
•
Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
Take caution not to spill water into the oven vents.
Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
English - 8
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 8
2017-12-06
4:10:19
oven features
CONTROL PANEL
OVEN
1
2
3
7
2
8
3
9
4
10
03 maintenance / oven features
1
5
4
5
6
7
8
9
10
6
1. VENTILATION HOLES
6. TURNTABLE
2. LIGHT
7. COUPLER
3. DISPLAY
8. ROLLER RING
4. DOOR LATCHES
9. SAFETY INTERLOCK HOLES
5. DOOR
10. CONTROL PANEL
11
1. POWER DEFROST BUTTON
6. STOP/ECO BUTTON
2. POWER STEAM BUTTON
7. AUTO REHEAT SELECTION
3. KITCHEN TIMER BUTTON
8. MICROWAVE/POWER LEVEL
MODE SELECTION
4. CLOCK SETTING
5. UP ( ) / DOWN ( ) BUTTON
(cook time, weight and serving
size)
9. DEODORIZATION BUTTON
10. MEMORY COOK BUTTON
11. START/+30s BUTTON
English - 9
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 9
2017-12-06
4:10:19
oven use
COOKING/REHEATING
SETTING THE TIME
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”,
“88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24- hour
or 12-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door.
1. Press the
Result :
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter time.
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
1. To display the time in
the...
24-hour notation
12-hour notation
Then press the
button...
button.
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed:
Select the appropriate power level by
pressing the ( ) button again until the corresponding
wattage is displayed. Refer to the power level table.
2. Set the cooking time by pressing the ( ) and ( )
buttons as required.
3. Press the
Result :
Once
Twice
2. Press the ( ) and ( ) buttons to set the hour.
button.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has
finished the oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
3. Press the
button.
If you wish to heat a dish for a short period of time at maximum power
(800 W), simply press the +30s button once for each 30 seconds of
cooking time. The oven starts immediately.
4. Press the ( ) and ( ) buttons to set the minute.
5. Press the
button.
English - 10
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 10
2017-12-06
4:10:20
POWER LEVELS
ADJUSTING THE COOKING TIME
You can choose among the power levels below.
You can increase the cooking time by pressing the +30s
button once for each 30 seconds to be added.
Power level
Output
Press the +30s button once for each 30 seconds to be
added.
MWO
800 W
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
300 W
DEFROST ( )
180 W
LOW/KEEP WARM
100 W
USING THE DEODORIZATION FEATURE
Use this feature after cooking odorous food or when
there is a lot of smoke in the oven interior.
Press the Deodorization ( ) button after you have
finished cleaning. you will hear four beeps.
The deodorization time has been specified as 5 minutes.
It increases by 30 seconds whenever the +30s button is pressed.
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
The maximum deodorization time is 15 minutes.
STOPPING THE COOKING
You can stop cooking at any time to check the food.
SETTING THE ENERGY SAVE MODE
1. To stop temporarily;
Open the door.
Result :
The oven has an energy save mode. This facility saves electricity when the
oven is not in use.
• Press the Energy Save ( ) button.
• To remove energy save mode, open the door and
then display shows current time. The oven is ready
for use.
Cooking stops. To resume cooking,
close the door and press again.
2. To stop completely;
Press the button.
Result :
04 oven use
HIGH
The cooking stops. If you wish to
cancel the cooking settings, press the
Stop ( ) button again.
You can also cancel any setting before starting by simply pressing Stop
( ).
English - 11
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 11
2017-12-06
4:10:20
USING THE AUTO REHEAT FEATURE
AUTO REHEAT SETTINGS
The Auto Reheat feature has three pre-programmed cooking time.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the number of servings by pressing the ( ) and ( ) buttons.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
The following table presents the various Auto Reheat Programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
1. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Auto Reheat ( ) button once or more
times.
2. Select the size of the serving by pressing the ( ) and
( ) buttons. (Refer to the table on the side).
3. Press the
Result :
Code/Food
1. Ready meal
(chilled)
2. Ready meal
(frozen)
button.
Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
3. Drinks
Coffee, milk, tea,
water
(roomtemperature)
Portion
Standing time
300-350 g
400-450 g
3 min.
Recommendations
Put on a ceramic plate and cover with microwave cling film. This
programme is suitable for meals consisting of 3 components (e.g.
meat with sauce, vegetables and a side dishes like potatoes, rice
or pasta).
300-350 g
4 min.
400-450 g
Recommendations
Take frozen ready meal and check if dish is suitable for
microwave. Pierce film of ready meal. Put the frozen ready meal
in the centre.
This programme is suitable for frozen ready meals consisting of
3 components (e.g. meat with sauce, vegetables and a side dish
like potatoes, rice or pasta).
150 ml (1 cup)
1-2 min.
250 ml (1 mug)
Recommendations
Pour into a ceramic cup (150 ml) or mug (250 ml) and place in the
centre of turntable.
Reheat uncovered. Stir carefully before and after standing time.
Be careful while taking the cups out (see safety instructions for
liquids).
English - 12
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 12
2017-12-06
4:10:21
USING THE AUTO POWER DEFROST FEATURE
USING THE AUTO POWER STEAM FUNCTION
The Auto Rapid Defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish
and bread/cake. The defrost time and power level are set automatically.
You simply select the programme and the weight.
With the power steam feature, the cooking time is set automatically.
You can adjust the number of servings by pressing the ( ) and ( ) buttons.
Use only dishes that are microwave-safe.
1. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Power Defrost ( ) button one.
(Refer to the table on the bottom.)
2. Select the size of the serving by pressing the ( ) and
( ) buttons.
(Refer to the table on the following page.)
2. Select the food weight by pressing the ( ) and ( )
buttons.
It is possible to set up to a maximum of 1500 g.
3. Press the
Result :
1. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Power Steam ( ) button once or
more times.
04 oven use
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
Use the plastic steam cooker when using power steam function.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
3. Press the
button.
Result :
• Defrosting begins.
• The oven beeps half way through
defrosting to remind you to turn the food over.
•Press button again to finish defrosting.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the
section entitled “Cooking/Reheating” on page 10 for further details.
button.
Cooking starts. When it has finished:
• The oven beeps four times.
• The end reminder signal will beep 3
times (once every minute)
• The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
Power steam cooking hint.
Components of Power Steam Cooker
AUTO POWER DEFROST SETTINGS
The following table presents the Power Defrost programme, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Remove all kind of package material before defrosting. Place meat, poultry
and fish on a flat ceramic plate.
Food
Meat
Poultry
Fish
Serving
Standing Recommendations
size (g)
time (min.)
200-1500
15-60
Shield the edges with aluminium foil. Turn
the pieces over, when the oven beeps.
This programme is suitable for meat such
as steaks, chops or minced meat, chicken
pieces, whole chicken or fish fillets.
Bowl
Insert tray
Lid
Handling of Power Steam Cooker
Bowl + lid
Bowl with insert tray+ lid
English - 13
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 13
2017-12-06
4:10:22
AUTO POWER STEAM SETTINGS
MANUAL STEAM COOK SETTINGS
The following table presents the 4 Auto Programs of the Power Steam
function, quantities, standing times and appropriate recommendations.
Use the plastic steam cooker when using power steam function.
Food/Code
1. Rice
2. Peeled
Potatoes
3. Fresh
Vegetables
4. Fruit Compote
Serving size
Standing time
150-200 g
250-300 g
4-5 min.
Food
Artichokes
Recommendations
Put white rice (parboiled) into the steam cooker. Add 400 ml cold
water when cooking 200 g rice and add 600 ml water for 300 g
rice. Close lid of steam cooker. After cooking remove moisture in
the cavity by using kitchen paper.
100-150 g / 200-250 g
2-3 min.
300-350 g / 400-450 g
500-550 g
Recommendations
Weigh the potatoes after peeling, washing and cutting into
similar size. Put them into the steam cooker. Add 15-30 ml (1-2
tablespoons) water when steaming 100-350 g, add 45-60 ml (3-4
tablespoons) for 400-550 g. Close lid of steam cooker.
100-150 g / 200-250 g
1-2 min.
300-350 g / 400-450 g
Recommendations
Weigh the vegetables after washing, cleaning and cutting into
similar size. Put them into the steam cooker with the insert tray.
Add 30 ml (2 tablespoons) water, when steaming 100-350 g, add
45 ml (3 tablespoons) for 400- 450 g. Close lid of steam cooker.
After steaming stir carefully before standing time.
100-150 g / 200-250 g
2-3 min.
300-350 g / 400-450 g
Recommendations
Weigh the fresh fruits after peeling and washing and cut into similar
slices or cubes. Put into steam cooker. When steaming 100-350g
fruits add 15-30 ml (1-2 tbsp.) water, for 400-450 add 45ml (3
tbsp.). Additionally add 1-2 tbsp. sugar. Close lid of steam cooker.
After steaming stir carefully. This programme is suitable for apples,
pears, plums, apricots, mangoes or pineapple.
Portion
300 g (1-2 pcs)
Power
Time (min.)
Standing time
(min.)
1-2
800 W
5-6
Instructions
Rinse and clean artichokes. Put tray into bowl. Set artichokes on tray.
Add one tablespoon lemon juice. Cover with lid.
Fresh
300 g
800 W
4-5
1-2
Vegetables
Instructions
Weigh the vegetables (e.g. broccoli, cauliflower, carrots, pepper) after
washing, cleaning and cutting into similar size.
Put tray into bowl. Distribute vegetables on tray. Add 2 tablespoons
water. Cover with lid.
Frozen
300 g
600 W
7-8
2-3
Vegetables
Instructions
Put the frozen vegetables into the steam bowl. Put tray into bowl. Add 1
tablespoon water. Cover wit lid. Stir well after cooking and standing.
Rice
250 g
800 W
15-18
5-10
Instructions
Put rice into the steam bowl. Add 500 ml cold water. Cover with lid.
After cooking let stand white rice 5 minutes, brown rice 10 minutes.
Jacket
500 g
800 W
7-8
2-3
Potatoes
Instructions
Weigh and rinse the potatoes and put them into steam bowl. Add 3
tablespoons water. Cover with lid.
Stew (chilled)
400 g
600 W
5-6
1-2
Instructions
Put stew into the steam bowl. Cover with lid. Stir well before standing.
Soup (chilled)
400 g
800 W
3-4
1-2
Instructions
Pour into steam bowl. Cover with lid. Stir well before standing.
Frozen
400 g
800 W
8-10
2-3
Soup
Instructions
Put frozen soup into steam bowl.
Cover with lid. Stir well before standing.
English - 14
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 14
2017-12-06
4:10:22
Food
150 g
Power
Time (min.)
Standing time
(min.)
2-3
600 W
1-2
Instructions
Moist the top of filled dumplings with cold water. Put 1-2 frozen
dumplings side by side into the steam bowl. Cover with lid.
250 g
USING THE KITCHEN TIMER FEATURES
You can use timer function with Kitchen Timer button.
Use the plastic steam cooker when using power steam function.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
800 W
3-4
2-3
Instructions
Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums, apricots, mangoes or
pineapple) after peeling, washing and cutting into similar sizes or cubes.
Put into steam bowl.
Add 1-2 tablespoons water and 1-2 tbsp. sugar. Cover with lid.
1. Press the Kitchen Timer button.
04 oven use
Frozen
Yeast
Dumpling
with jam
filling
Fruit
Compote
Portion
2. Select the time by pressing the ( ) and ( ) buttons.
3. Press the
Result :
button.
Standing time starts. When it has
finished:
• The oven beeps four times.
• The current time is displayed again.
English - 15
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 15
2017-12-06
4:10:22
USING THE MEMORY FEATURE
SWITCHING THE BEEPER OFF
If you often cook or reheat the same types of dishes, you can store the
cooking times and power levels in the oven’s memory, so that you do not
have to reset them each order.
You can switch the beeper off whenever you want.
You can store two different setting.
Storing the setting.
1. To programme
the...
First setting
Second setting
Then press the Memory (
button...
1. Press the
Result :
buttons at the same time.
• The following indication is displayed.
• The oven does not beep each time you press a button.
)
Once (Display is P1)
Twice (Display is P2)
and
2. To switch the beeper back on, press the
buttons again at the same time.
Result :
2. Set your cooking programme as usual (cooking time
and power level) see if necessary.
and
• The following indication is displayed.
• The oven operates with the beeper on again.
3. Press
button.
Result :
Your setting are now stored in the
oven’s memory.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. To select the...
Then press the Memory (
)
button...
2. Press
Result :
Once (Display is P1)
Twice (Display is P2)
button.
Result :
Your microwave oven is fitted with a special Child Safety programme, which
enables the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it
cannot operate it accidentally.
The oven can be locked at any time.
1. Press the
Using the settings.
First setting
Second setting
SAFETY-LOCKING YOUR MICROWAVE OVEN
The food is cooked as requested.
and
buttons at the same time.
• The oven is locked (no functions
can be selected).
• The display shows “L”.
2. To unlock the oven, press the
again at the same time.
Result :
and
buttons
The oven can be used normally.
English - 16
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 16
2017-12-06
4:10:23
cookware guide
Cookware
Cookware
Microwavesafe
Aluminum foil
✓✗
Comments
Microwavesafe
Comments
Metal
•Dishes
✗
• Freezer bag twist
ties
✗
May cause arcing or fire.
05 Cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
Paper
• Plates, cups,
napkins and kitchen
paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
•Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use Melamine plastic.
✓
Can be used to retain moisture. Should
not touch the food. Take care when
removing the film as hot steam will
escape.
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too close to
the oven wall or if too much foil is used.
Plastic
Crust plate
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
China and earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged in
these dishes.
• Cling film
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
• Freezer bags
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
Wax or grease-proof
paper
• Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
Fast-food packaging
✓
: Recommended
✓✗
✓
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
: Use Caution
✗
: Unsafe
Glassware
•Oven-to-tableware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
• Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
• Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
English - 17
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 17
2017-12-06
4:10:23
troubleshooting
technical specifications
WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A PROBLEM
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
The oven does not start when you press the
• Is the door completely closed?
button.
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as
distributors testify, that the FW87S, FW88S ovens of Samsung comply with
the undermentioned technological parameters.
Model
FW87S / FW88S
Power source
230 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
1150 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Cooling method
Cooling fan motor
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 344 mm
330 x 211 x 324 mm
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
Volume
23 liter
Weight
Net
13.5 kg approx
Noise level
40 dBA
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the
oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven
away from televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display
may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and
reconnect it. Reset the time.
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, contact your local
dealer or SAMSUNG after-sales service.
English - 18
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 18
2017-12-06
4:10:23
memo
memo
06 troubleshooting / Technical specifications
English - 19
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 19
2017-12-06
4:10:23
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-03132J-06
FW88S_XEO_DE68-03132J-06_PL+HU+SK+CS+EN.indb 20
2017-12-06
4:10:23
Download PDF

advertising