Samsung | NV6786BNESR | Samsung NV6786BNESR User Manual

Seria NV6786
Piekarnik do zabudowy
instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
wyobraź sobie możliwości
POLSKI
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby korzystać z pełnej pomocy serwisowej, należy
zarejestrować produkt na stronie internetowej
www.samsung.com/register
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 1
16/02/2013 11:14:09
korzystanie z instrukcji
Dziękujemy za wybór piekarnika do zabudowy firmy SAMSUNG.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia mające
na celu pomoc w obsłudze i konserwacji urządzenia.
Prosimy o znalezienie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania
z piekarnika oraz zachowanie jej na przyszłość.
W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:
OSTRZEŻENIE lub PRZESTROGA
Ważne
Uwaga!
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Montaż piekarnika może być wykonywany tylko przez uprawnionego elektryka. Instalator odpowiedzialny
jest za podłączenie urządzenia do sieci zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci)
nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia
w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u
producenta lub w autoryzowanym serwisie. (dotyczy wyłącznie modeli o
stałym okablowaniu)
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub
przez wykwalifikowaną osobę. (dotyczy wyłącznie modeli z przewodem
zasilającym)
Urządzenie powinno umożliwiać odłączenie od zasilania po montażu.
Odłączenie można osiągnąć poprzez umieszczenie wtyczki w
dostępnym miejscu lub zainstalowanie przełącznika w okablowaniu,
zgodnie z odpowiednimi zasadami.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować odpowiednie
środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi
wewnątrz kuchenki.
2_korzystanie z instrukcji
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 2
16/02/2013 11:14:09
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części
mogą się nagrzewać. Nie należy pozwalać małym dzieciom zbliżać
się do urządzenia.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję gotowania na parze lub
samodzielnego czyszczenia, w przypadku rozlania się większych ilości
płynów należy usunąć je przed czyszczeniem, a w czasie czyszczenia
lub samooczyszczenia w piekarniku nie mogą znajdować się żadne
przybory kuchenne. (tylko model z funkcją czyszczenia)
Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję samooczyszczenia,
podczas samooczyszczenia powierzchnie rozgrzewają się bardziej niż
zwykle i dlatego dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.
(tylko model z funkcją czyszczenia)
Używać jedynie sond temperaturowych zalecanych dla tej kuchenki.
(tylko model z sondą temperaturową)
Nie należy używać myjki parowej.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia możliwości porażenia prądem
elektrycznym, przed wymianą żarówki należy wyłączyć zasilanie
urządzenia.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno używać
środków zawierających składniki ścierne lub ostrych szczotek
metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może
doprowadzić do pęknięcia szyby.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części
nagrzewają się.
Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia
kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej ósmego roku życia
powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałą kontrolą.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy jedynie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie
wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie
i konserwację urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
W czasie pracy urządzenia dostępne powierzchnie mogą być gorące.
W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna powierzchnia mogą
się nagrzewać.
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa_3
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 3
16/02/2013 11:14:09
Urządzenie i przewody należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci poniżej ósmego roku życia.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z
zewnętrznym urządzeniem wyłączającym ani oddzielnym systemem
zdalnego sterowania.
Ruszt należy umieszczać w piekarniku tak, aby
wygięta część ramy zwrócona była do tyłu urządzenia.
W ten sposób podczas pieczenia większych porcji
ruszt będzie stabilniejszy. (W zależności od modelu)
PRZESTROGA
Jeżeli piekarnik został uszkodzony w czasie transportu, nie wolno go podłączać.
Urządzenie może zostać podłączone do sieci zasilającej jedynie przez elektryka posiadającego odpowiednie
uprawnienia.
W przypadku usterki lub uszkodzenia urządzenia nie wolno go uruchamiać.
Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika. Nieprawidłowo wykonana
naprawa może stanowić poważne zagrożenie dla Ciebie oraz innych. Jeżeli piekarnik wymaga naprawy
należy skontaktować się z centrum serwisowym SAMSUNG lub sprzedawcą.
Przewody i kable elektryczne nie mogą dotykać piekarnika.
Piekarnik powinien być podłączony do sieci zasilającej za pomocą atestowanego rozłącznika lub
bezpiecznika. Nigdy nie wolno korzystać z rozgałęźników ani przedłużaczy.
Na czas czyszczenia lub naprawy urządzenia należy je odłączyć od zasilania elektrycznego.
Zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń elektrycznych w pobliżu piekarnika.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję gotowania na parze, nie wolno go używać, gdy pojemnik z
wodą jest uszkodzony. (Tylko model z funkcją czyszczenia parą)
Gdy pojemnik jest pęknięty lub uszkodzony, nie wolno go używać. Należy skontaktować się z najbliższym
serwisem. (Tylko model z funkcją czyszczenia parą)
Piekarnik zaprojektowany jest jedynie do gotowania żywności stosowanej w gospodarstwie domowym.
Podczas pracy wewnętrzne powierzchnie piekarnika rozgrzewają się na tyle, aby spowodować oparzenia.
Nie wolno dotykać elementów grzejnych lub wewnętrznych powierzchni piekarnika do czasu ich ostygnięcia.
Nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych w piekarniku.
Powierzchnie kuchenki nagrzewają się podczas dłuższej pracy urządzenia przy wysokiej temperaturze.
Podczas gotowania, w czasie otwierania drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ może dojść do
gwałtownego wydostania się gorącego powietrza i pary.
Podczas gotowania potraw zawierających alkohol, może dojść do jego odparowania z powodu wysokiej
temperatury i zapalenia się oparów alkoholu w przypadku zetknięcia się oparów z gorącymi częściami
piekarnika.
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia
strumieniem pary.
Podczas korzystania z piekarnika należy dopilnować, aby dzieci trzymały się od niego w bezpiecznej
odległości.
4_instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 4
16/02/2013 11:14:09
Żywność mrożona, taka jak pizza, powinna być pieczona na dużej siatce. W przypadku korzystania z blach
do pieczenia może dojść do ich odkształcenia z powodu różnic temperatury.
Nie wolno nalewać wody na dno piekarnika, gdy jest ono gorące. Może to spowodować uszkodzenie
powierzchni emaliowanej.
W czasie gotowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte.
Nie wolno wykładać dna piekarnika folią aluminiową i nie wolno na nim umieszczać żadnych blach do
pieczenia ani puszek. Folia aluminiowa blokuje przepływ ciepła, co może prowadzić do uszkodzenia
emaliowanych powierzchni i spowodować pogorszenie wyników gotowania.
Nie wolno stawiać naczyń do pieczenia na otwartych drzwiczkach piekarnika.
Należy pilnować, aby małe dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu piekarnika podczas otwierania i zamykania drzwiczek, gdyż
mogłyby w nie uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.
Na drzwiczkach nie wolno stawać, siadać, kłaść ciężkich przedmiotów ani opierać się o nie.
Nie wolno otwierać drzwiczek, używając siły.
OSTRZEŻENIE: Nie odłączaj urządzenia z gniazdka elektrycznego, nawet jeśli
proces gotowania zakończył się.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno zostawiać otwartych drzwiczek w czasie pieczenia.
Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu piekarnika podczas otwierania i zamykania drzwiczek, gdyż
mogłyby w nie uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.
WYMIANA ŻARÓWKI
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Soki owocowe mogą pozostawiać zacieki, które mogą stać się nieusuwalne z emaliowanych powierzchni
piekarnika. W przypadku pieczenia bardzo wilgotnych ciast należy użyć głębokiej blachy.
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
Przed wymianą żarówki w piekarniku należy
wykonać następujące czynności:
•Wyłączyć piekarnik.
•Odłączyć piekarnik od prądu.
•Zabezpieczyć żarówkę piekarnika oraz klosz szklany,
kładąc szmatkę na dole piekarnika.
•Żarówki mogą zostać zakupione w Centrum obsługi
firmy SAMSUNG.
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa_5
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 5
16/02/2013 11:14:09
Tylne oświetlenie kuchenki
1.Usunąć osłonę, przekręcając ją
odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.
Usunąć metalowy pierścień i uszczelkę
i wyczyścić szklaną osłonę. W razie
potrzeby wymienić żarówkę na żarówkę
do piekarnika odporną na temperatury
rzędu 300 °C (25 W).
2.W razie potrzeby wyczyścić szklaną osłonę, pierścień
metalowy i uszczelkę.
3.Założyć uszczelkę i metalowy pierścień na klosz.
4.Umieścić szklaną osłonę na miejscu, przekręcić zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
Boczne oświetlenie piekarnika (Zależnie od modelu)
1.Aby zdjąć klosz, należy
przytrzymać dolny koniec
klosza jedną ręką, włożyć
płaski, zaostrzony element,
np. nóż kuchenny, między
klosz i ramkę i podważyć
pokrywę.
2.Odłączyć klosz.
3.Jeżeli jest to konieczne, wymienić żarówkę na żarówkę
piekarnika odporną na ciepło, 25-40 W, 300 °C.
Wskazówka: Do wkręcenia lub wykręcenia żarówki
halogenowej należy użyć suchej szmatki, aby uniknąć
pozostawienia potu z palców na jej powierzchni.
Zwiększa to żywotność wymienianej żarówki.
4.Zamontować klosz z powrotem.
6_instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 6
16/02/2013 11:14:10
instalacja
Instrukcja bezpieczeństwa dla instalatora
Zasilanie
Jeżeli urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki, musi
zostać użyty wielobiegunowy przełącznik izolacyjny (z odstępami kontaktów min. 3 mm)
w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa. Kabel zasilający (H05 RR-F lub H05 VV-F,
min. 1,5-2,5 mm²) musi mieć wystarczającą długość, aby możliwe było jego podłączenie
do piekarnika, nawet jeżeli urządzenie stoi na podłodze przed szafką, w którą ma być
wbudowane. Otwórz tylną osłonę gniazdek piekarnika za pomocą śrubokrętu i odkręć
częściowo śruby zacisku kabla przed podłączeniem kabla zasilającego do odpowiedniego
terminala. Piekarnik jest uziemiany za pomocą terminalu ( ). Żółto-zielony przewód
(uziemienie) musi być dłuższy niż inne przewody i należy go podłączyć w pierwszej
kolejności. Jeżeli piekarnik jest podłączony do sieci elektrycznej przy pomocy wtyczki,
musi ona być dostępna przez cały czas od instalacji piekarnika. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki spowodowane brakiem uziemienia lub jego uszkodzeniem.
BRĄZOWY
lub CZARNY
NIEBIESKI
lub BIAŁY
instalacja
Piekarnik może być instalowany wyłącznie przez autoryzowanego elektryka. Instalator odpowiedzialny jest
za podłączenie urządzenia do sieci zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
• Upewnij się, że podczas instalacji piekarnika zapewniona jest ochrona przed częściami elektrycznymi
znajdującymi się pod napięciem.
• Szafka kuchenna, w którą wbudowany ma być piekarnik, musi spełniać wymagania normy DIN 68930 w
zakresie stabilności.
ŻÓŁTY lub
ZIELONY
OSTRZEŻENIE: Podczas montażu należy uważać, aby kabel połączeniowy nie został
przytrzaśnięty i zabezpieczyć go przed zetknięciem się z gorącymi częściami piekarnika.
Instalowanie w szafce
Plastikowe i klejone powierzchnie muszą być odporne na temperaturę 90 °C wewnątrz szafki, w której piekarnik
jest montowany i na temperaturę 75 °C w przypadku przylegających mebli. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia powierzchni plastikowych i klejonych spowodowane wysoką temperaturą.
W podstawie szafki, w której jest
Część
1
2 Część
547
montowany piekarnik powinien
dolna
górna
560
znajdować się otwór wentylacyjny.
Otwór wentylacyjny powinien mieć
50 mm i znajdować się pomiędzy dolną
595
572
półką a ścianką nośną. W przypadku
montażu piekarnika pod kuchenką
należy postępować zgodnie z instrukcją
montażu kuchenki.
595
21
Przepływ powietrza przez otwór wentylacyjny
3
min.
550
4
min. 560
min. 50
min. 600
5
min. 590
maks. 600
50
min. 550
min. 560
Część dolna
Część górna
Wsuń urządzenie do szafki i przykręć mocno dwoma śrubami po obu stronach. Upewnij się, że odstęp pomiędzy
urządzeniem a szafką nie jest mniejszy niż 5 mm.
Po zakończeniu montażu usuń winylową błonę ochronną, taśmę, papier i akcesoria z drzwiczek i wnętrza piekarnika.
Przed wyjęciem piekarnika z szafki odłącz go od prądu i odkręć dwie śruby znajdujące się po obu stronach piekarnika.
OSTRZEŻENIE: Szafka, w której jest montowany piekarnik musi posiadać otwór wentylacyjny do
przepływu powietrza (jak pokazano na rysunku). Nie należy go zakrywać, ponieważ służy on do wentylacji.
Elementy znajdujące się na zewnątrz piekarnika, jak uchwyt, mogą różnić się w zależności od modelu. Na
rysunku przedstawiono rzeczywisty rozmiar piekarnika.
instalacja_7
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 7
16/02/2013 11:14:11
czyszczenie drzwiczek piekarnika
W przypadku normalnego użytkowania drzwiczki piekarnika nie powinny być usuwane, ale jeżeli
konieczny jest ich demontaż (np. w celu wyczyszczenia), należy postępować zgodnie z poniższą
instrukcją. Drzwiczki piekarnika są ciężkie.
ZDEJMOWANIE DRZWICZEK
W przypadku normalnego użytkowania drzwiczki piekarnika nie powinny być usuwane, ale jeżeli konieczny
jest ich demontaż (np. w celu wyczyszczenia), należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
PRZESTROGA: Drzwiczki piekarnika są ciężkie.
2
70
1
1. Otworzyć drzwiczki i
całkowicie wychylić zaciski
na obu zawiasach.
2. Przymknąć drzwiczki o około
70 °. Za pomocą obu rąk
złapać za środkową część
boków drzwiczek piekarnika i
wysunąć, aż możliwe będzie
usunięcie zawiasów.
3. Po zakończeniu czyszczenia
należy powtórzyć kroki 1 i 2
w odwrotnej kolejności, aby
przymocować drzwiczki.
Zacisk zawiasu powinien być
zamknięty po obu stronach.
USUWANIE SZKLANYCH DRZWICZEK
Drzwiczki piekarnika wyposażone są w trzy szyby umieszczone obok siebie. Szyby te można
usunąć w celu wyczyszczenia.
Glass 1 1
Szyba
Szyba
Glass 11
Szyba
Glass 22

1. Nacisnąć oba przyciski
z lewej i prawej strony
drzwiczek.
2. Zdjąć osłonę, a następnie
wyjąć szyby 1 i 2 z
drzwiczek.
3. Po zakończeniu czyszczenia
szyb drzwiczek należy
powtórzyć kroki 1 i 2 w
odwrotnej kolejności,
aby je zamontować.
Sprawdź, czy szyby 1 i 2
zostały zamontowane w
odpowiednich położeniach
(zgodnie z powyższym
rysunkiem).
MONTAŻ: Szyby w drzwiczkach różnią się w zależności od modelu (od 2 do 4 szt.).
Podczas montażu szyby 1 nadruk musi być skierowany w dół.
8_czyszczenie drzwiczek piekarnika
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 8
16/02/2013 11:14:12
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA ENERGII
• Jeżeli nie zostanie wybrana żadna opcja, gdy urządzenie jest ustawiane lub działa w
tymczasowym trybie zatrzymania, ustawienie zostanie anulowane, a po 10 minutach wyświetli
się zegar.
• Delikatne: Podczas gotowania można wyłączyć lampę piekarnika, naciskając przycisk lampy
piekarnika. Oświetlenie piekarnika jest wyłączane po kilku minutach od rozpoczęcia programu
gotowania, aby oszczędzić energię.
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po
zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów
innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu
tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z
punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz
lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy
zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
czyszczenie drzwiczek piekarnika
PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU
(ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)
czyszczenie drzwiczek piekarnika_9
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 9
16/02/2013 11:14:12
spis treści
PRZYCISKI STEROWANIA
PIEKARNIKIEM
14 Kor
AKCESORIA
14 Kor
PIERWSZE CZYSZCZENIE
14 Kor
12
12
14
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
14
14 Korzystanie z komory
15 Ustawianie funkcji gotowania
15 Ustawianie temperatury
15 Korzystanie z trybu dwukomorowego
15 Przydatny tryb dwukomorowy
15 Przydatne automatyczne szybkie wstępne
podgrzewanie
USTAWIANIE CZASU
16
16 Ustawianie czasu
16 Ustawianie czasu gotowania
16 Ustawianie czasu zakończenia
17 Ustawianie opóźnionego startu
17 Ustawianie kuchennego wyłącznika
czasowego
POZOSTAŁE USTAWIENIA
17
17 Sygnał tonowy
17 Oświetlenie piekarnika
17 Blokada rodzicielska
17 Wyłączenie
10_spis treści
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 10
16/02/2013 11:14:12
FUNKCJA GOTOWANIA
18
19
20 Programy automatyczne dla trybu
pojedynczej komory
22 Programy automatycznego gotowania
górnej komory
spis treści
GOTOWANIE AUTOMATYCZNE
18 Kor
22 Programy automatycznego gotowania
dolnej komory
23 Programy automatyczne dla trybu dwóch
komór
ZASADY PRZYGOTOWYWANIA
POTRAW
24
24 Duży grill
24 Grill ekologiczny
25 Tryb konwencjonalny
26 Podgrzewanie od dołu + Konwekcja
26 Konwekcja
27 Podgrzewanie od góry + Konwekcja
27 Tryb obu komór
28 Potrawy testowe
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
29
29 Czyszczenie parą (w zależności od
modelu)
29 Katalityczna powierzchnia emaliowana (w
zależności od modelu)
29 Czyszczenie ręczne
30 Czyszczenie zbiornika na wodę
30 Zdejmowanie prowadnic bocznych (w
zależności od modelu)
30 Czyszczenie górnej ścianki (w zależności
od modelu)
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
I KODY INFORMACYJNE
31
31 Rozwiązywanie problemów
32 Kody informacyjne
spis treści_11
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 11
16/02/2013 11:14:12
przyciski sterowania piekarnikiem
Wskaźnik wstępnego podgrzewania
Oświetlenie piekarnika
Wyświetlacz
Czas
Kuchenny
Temperatura
Blokada rodzicielska
wyłącznik czasowy
Czas gotowania
Pokrętło wielofunkcyjne
Pokrętło wyboru komory
Przełącznik trybów
Czas zakończenia
Panel przedni
Panel przedni jest dostępny w wielu odmianach materiałowych i kolorystycznych, w tym: ze stali
nierdzewnej, czarny, biały i szklany. W celu poprawy jakości, wygląd panelu może ulec zmianie.
akcesoria
Nowy piekarnik firmy Samsung posiada w komplecie wiele akcesoriów, które są pomocne
podczas przygotowywania różnych posiłków. Piekarnik jest wyposażony w różne akcesoria
w zależności od modelu.
PRZESTROGA: Upewnij się, że akcesorium jest prawidłowo zamocowane na półce
wewnątrz piekarnika. Blachy potrzebują przynajmniej 2 cm wolnej przestrzeni od spodu
piekarnika, w przeciwnym razie powierzchnia emaliowana może zostać uszkodzona.
OSTRZEŻENIE: Przy wyjmowaniu posiłków i/lub akcesoriów z piekarnika należy
zachować szczególną ostrożność. Gorące posiłki, akcesoria i powierzchnie grzewcze mogą
spowodować poparzenia!
Akcesoria mogą ulec deformacji, gdy się nagrzeją. Gdy akcesorium wystygnie, deformacja
zniknie, a akcesorium będzie nadal sprawne.
Separator
Aby gotować w trybie górnej lub dolnej komory i w trybie dwukomorowym
należy zastosować separator. Dzięki niemu górna komora jest oddzielona od
dolnej. Separator należy użyć na półce 3.
Półka druciana
Półki drucianej należy używać podczas grillowania i pieczenia potraw. Można
jej używać w połączeniu z naczyniem żaroodpornym lub innymi naczyniami
do pieczenia. Ruszt należy umieszczać w piekarniku tak, aby wygięta część
ramy zwrócona była do tyłu urządzenia. W ten sposób podczas pieczenia
większych porcji ruszt będzie stabilniejszy.
Wkładana taca druciana (Zależnie od modelu)
Wkładanej tacy drucianej należy używać podczas grillowania i pieczenia
potraw. Można jej używać w połączeniu z tacką w celu uniknięcia
zabrudzenia spodu piekarnika.
12_oven controls
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 12
16/02/2013 11:14:13
Blacha do pieczenia (Zależnie od modelu)
Blacha do pieczenia (Głębokość: 20 mm) przydaje się podczas
przygotowywania ciast, pasztecików i innych ciastek. Należy ją umieścić w
piekarniku tak, aby jej pochyła część zwrócona była do przodu urządzenia.
accessories

Uniwersalna blacha (Zależnie od modelu)
Uniwersalna blacha (Głębokość: 30 mm) przydaje się podczas
przygotowywania ciast, pasztecików i innych ciastek. Nadaje się także do
pieczenia. Można jej używać w połączeniu z wkładaną tacą drucianą w celu
uniknięcia zabrudzenia spodu piekarnika. Należy ją umieścić w piekarniku
tak, aby jej pochyła część zwrócona była do przodu urządzenia.
Głęboka taca (Zależnie od modelu)
Głęboka taca (Głębokość: 50 mm) nadaje się także do pieczenia. Można
jej używać w połączeniu z wkładaną tacą drucianą w celu uniknięcia
zabrudzenia spodu piekarnika. Należy ją umieścić w piekarniku tak, aby jej
pochyła część zwrócona była do przodu urządzenia.
Ruszt (Zależnie od modelu)
Rusztu można używać do grillowania, np. kurczaka. Rusztu można używać
wyłącznie w trybie jednokomorowym na półce 3, ponieważ należy go
zamocować na adapterze na tylnej ściance. Czarny plastikowy uchwyt
należy usunąć na czas gotowania.
Ruszt i przyrząd do szaszłyków (Zależnie od modelu)
Korzystanie:
• Umieścić blachę (bez stojaka) na półce 1 w celu zebrania soków lub na
dole piekarnika, jeżeli kawałek mięsa do upieczenia jest zbyt duży.
• Nałożyć jedną z par widełek na ruszt i umieścić na ruszcie kawałek mięsa
do upieczenia;
• Obgotowane ziemniaki lub warzywa można umieścić wokół krawędzi
blachy, aby upiec je w tym samym czasie.
• Umieścić podpórkę na środku półki i ustawić tak, aby element w
kształcie "v" znajdował się z przodu.
• Aby ułatwić wkładanie rożna, uchwyt powinien być przykręcony do
tępego końca.
• Ustawić rożen na podpórce zaostrzonym końcem skierowanym do
środka i delikatnie pchać, aż końcówka rożna wejdzie do mechanizmu
obracania z tylu piekarnika. Tępy koniec różna musi spoczywać na
elemencie w kształcie litery "v". (Rożen ma dwa ucha, które powinny
znajdować się jak najbliżej drzwiczek piekarnika, tak aby zatrzymać ruch
do przodu rożna; ucha służą również jako rączka dla uchwytu.)
• Przed gotowaniem należy odkręcić uchwyt. Po zakończeniu gotowania należy
z powrotem przykręcić uchwyt w celu ułatwienia zdjęcia rożna z podpórki.
Prowadnice teleskopowe (Zależnie od modelu)
• W celu wstawienia rusztu albo blachy do pieczenia ciasta lub mięsa
należy wysunąć prowadnice teleskopowe na jednym poziomie.
• Ruszt lub blachę należy ustawić na prowadnicach i wsunąć do końca
piekarnika. Drzwiczki piekarnika można zamknąć dopiero wtedy, gdy
prowadnice teleskopowe są wsunięte do wnętrza piekarnika.
Filtr tłuszczu (Zależnie od modelu)
Filtr tłuszczu jest instalowany na tylnej wewnętrznej ścianie i chroni
wentylator, okrągły podgrzewacz i kuchenkę od zabrudzeń, w szczególności
od rozpryskującego się tłuszczu. Zalecamy używanie filtra tłuszczu zawsze
podczas przygotowywania mięsa. Na czas pieczenia ciast filtr należy zdjąć!
W przeciwnym wypadku ciasta mogą nie wyjść dobrze.
accessories_13
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 13
16/02/2013 11:14:15
pierwsze czyszczenie
Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić piekarnik, aby usunąć zapach nowego piekarnika.
1. Wyjmij wszystkie akcesoria z piekarnika.
2. Uruchom piekarnik w trybie konwekcyjnym lub konwencjonalnym na godzinę w temperaturze
200 °C. Dzięki temu spalone zostaną wszystkie substancje używane podczas produkcji.
3. Po godzinie wyłącz piekarnik, przekręcając pokrętło wyboru trybu do pozycji „OFF” (Wył.).
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wyczyścić akcesoria przy pomocy czystej, miękkiej
szmatki nasączonej wodą i detergentem.
korzystanie z piekarnika
Poniżej przedstawiono podstawowe czynności związane z gotowaniem.
Przełącznik trybów
Pokrętło wyboru komory
KROK 1
NAJPIERW
WYBIERZ KOMORĘ
KROK 2
USTAW
FUNKCJĘ GOTOWANIA
Temperatura
Pokrętło wielofunkcyjne
KROK 3
USTAW
TEMPERATURĘ
KORZYSTANIE Z KOMORY
Tryb obu komór
Tryb dwukomorowy umożliwia przygotowanie
dwóch posiłków z wykorzystaniem odmiennych
funkcji i przy innej temperaturze. Ten tryb wymaga
użycia separatora.
Tryb dolnej komory
Dolna komora jest używana do gotowania. Ten tryb
wymaga użycia separatora.
TRYB
POJEDYNCZEJ
KOMORY
TRYB GÓRNEJ
KOMORY
TRYB DOLNEJ
KOMORY
TRYB
DWUKOMOROWY
Tryb górnej komory
Górna komora jest używana
do gotowania. Ten tryb
wymaga użycia separatora.
Tryb jednej komory
Cała komora jest używana do
gotowania. Wyjmij separator.
W trybie pojedynczej komory, piekarnik pracuje identycznie do piekarników
tradycyjnych. Ten tryb jest przydatny podczas przygotowywania większej ilości
jedzenia lub korzystania ze specjalnych akcesoriów, jak ruszt. Aby skorzystać z tego
trybu, wyjmij separator z piekarnika.
Podczas gotowania jest używana tylko górna lub dolna komora. W przypadku
przygotowywania mniejszej ilości jedzenia tryby te pozwalają oszczędzić czas i
energię potrzebne na wstępne podgrzanie piekarnika. Wsuń separator na półkę 3,
aby skorzystać z tego trybu.
W przypadku gotowania w trybie pojedynczej komory (górnej lub dolnej)
na szybie drzwiczek nieużywanej komory może skraplać się para.
W trybie dwukomorowym można ustawić różne funkcje i temperatury dla komory
górnej i dolnej. Dla każdej z nich można także ustawić inny czas gotowania i czas
zakończenia. Wsuń separator na półkę 3, aby skorzystać z tego trybu.
14_initial cleaning
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 14
16/02/2013 11:14:16
USTAWIANIE FUNKCJI GOTOWANIA
Po wybraniu komory można wybrać funkcję gotowania. Ten piekarnik posiada różne funkcje
gotowania (więcej informacji w części niniejszej instrukcji dotyczącej funkcji gotowania).
1. Naciśnij przycisk
, ikona funkcji gotowania zacznie mrugać.
2. Ustaw pokrętłem wielofunkcyjnym oczekiwaną funkcję gotowania.
3. Naciśnij ponownie przycisk
.
Podczas gotowania można zmienić funkcję gotowania, wykonując powyższe czynności.
Po wybraniu funkcji gotowania można ustawić temperaturę. Każda funkcja gotowania posiada
inny zakres temperatur (więcej informacji w części instrukcji dotyczącej funkcji gotowania).
1. Naciśnij przycisk , ikona temperatury zacznie mrugać.
2. Ustaw pokrętłem wielofunkcyjnym oczekiwaną temperaturę.
3. Naciśnij ponownie przycisk .
using the oven
USTAWIANIE TEMPERATURY
Podczas gotowania można zmienić temperaturę, wykonując powyższe czynności.
KORZYSTANIE Z TRYBU DWUKOMOROWEGO
W trybie dwukomorowym należy oddzielnie ustawić funkcję i temperaturę dla komory górnej i dolnej.
Wybieranie trybu dwukomorowego
1. Przekręć pokrętło wyboru trybu, aby wybrać tryb dwukomorowy.
Ustawianie trybu komory górnej
2. Naciśnij przycisk
i przekręć pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać żądaną funkcję gotowania dla
komory górnej.
3. Naciśnij przycisk i przekręć pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać żądaną temperaturę.
Ustawianie trybu komory dolnej
4. Naciśnij przycisk
i przekręć pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać żądaną funkcję gotowania dla
komory dolnej.
5. Naciśnij przycisk i przekręć pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać żądaną temperaturę.
Aby zmienić funkcję lub temperaturę gotowania w trybie dwukomorowym, należy najpierw wybrać
komorę (górną lub dolną). Naciśnij JEDEN RAZ przycisk
lub , aby wybrać komorę górną i zmienić
ustawienie. Naciśnij dwukrotnie przycisk
lub , aby wybrać komorę dolną i zmienić ustawienie.
PRZYDATNY TRYB DWUKOMOROWY
W przypadku gotowania w trybie dwukomorowym gotowanie w jednej z komór może
zakończyć się szybciej niż w drugiej. W takim przypadku można wybrać jedną komorę i użyć jej
jako pół piekarnika. Po przekręceniu pokrętła wyboru trybu z pozycji trybu dwukomorowego do
pozycji trybu górnej lub dolnej komory wybrany tryb zachowa istniejące ustawienie.
PRZYDATNE AUTOMATYCZNE SZYBKIE WSTĘPNE PODGRZEWANIE
Piekarnik posiada funkcje gotowania, które obejmują fazę szybkiego wstępnego
podgrzewania. Ta faza zostanie oznaczona na wyświetlaczu obok ustawienia temperatury.
Podczas fazy wstępnego podgrzewania różne elementy grzejne są wykorzystywane w celu
przyspieszenia podgrzewania piekarnika. Nawet w przypadku podwyższenia temperatury
piekarnika automatycznie zmieni temperaturę docelową i zastosuje szybkie wstępne
podgrzewanie. Po osiągnięciu wybranej temperatury wskaźnik wstępnego podgrzewania
zniknie i pojawi się sygnał dźwiękowy przypominający o włożeniu jedzenia do piekarnika.
using the oven_15
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 15
16/02/2013 11:14:17
ustawianie czasu
Tryb dwukomorowy umożliwia wykorzystanie różnych ustawień czasu gotowania i czasu
zakończenia dla każdej komory. Aby zastosować lub zmienić czas gotowania lub czas zakończenia,
naciśnij przycisk
JEDEN RAZ dla górnej komory i DWUKROTNIE dla dolnej komory.
Kuchenny wyłącznik
czasowy
Czas
gotowania
Czas
Czas
zakończenia
Pokrętło
wielofunkcyjne
USTAWIANIE CZASU
Przed pierwszym użyciem piekarnika lub po awarii zasilania należy ustawić czas.
1. Naciśnij przycisk
, ikona godzin zacznie mrugać.
2. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić godzinę.
3. Naciśnij przycisk
, ikona minut zacznie mrugać.
4. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić minuty.
5. Naciśnij ponownie przycisk
, aby zatwierdzić bieżące ustawienia.
Aby ponownie ustawić czas, należy ponownie wykonać powyższe czynności.
Podczas procesu gotowania naciśnij przycisk
, aby wyświetlić aktualny czas.
USTAWIANIE CZASU GOTOWANIA
Funkcja gotowania umożliwia ustawienie czasu gotowania. Elementy grzejne zostaną automatycznie
wyłączone po upływie ustawionego czasu.
1. Naciśnij przycisk
, ikona czasu gotowania zacznie mrugać.
2. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić żądany czas gotowania.
3. Naciśnij ponownie przycisk
.
Aby ponownie ustawić czas gotowania, należy ponownie wykonać powyższe czynności. Po
upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu będzie mrugać czas „0:00” i pojawi się sygnał
dźwiękowy. Można ustawić nowy czas gotowania lub wyłączyć piekarnik.
Aby anulować czas gotowania, naciśnij przycisk
i ustaw „0:00” dla czasu gotowania.
USTAWIANIE CZASU ZAKOŃCZENIA
Funkcja gotowania umożliwia ustawienie czasu zakończenia gotowania. Elementy grzejne zostaną
automatycznie wyłączone po upływie ustawionego czasu.
1. Naciśnij przycisk
, ikona czasu zakończenia zacznie mrugać.
2. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić żądany czas zakończenia.
3. Naciśnij ponownie przycisk
.
Aby ponownie ustawić czas zakończenia, należy wykonać powyższe czynności. Po
upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu będzie mrugać czas „0:00” i pojawi się sygnał
dźwiękowy. Aby anulować czas zakończenia, naciśnij przycisk
i ustaw aktualny czas.
16_time setting
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 16
16/02/2013 11:14:17
USTAWIANIE OPÓŹNIONEGO STARTU
Jeżeli czas zakończenia zostanie wprowadzony po ustawianiu czasu gotowania, obliczane są czas
gotowania i czas zakończenia i jeżeli konieczne piekarnik ustawia opóźniony punkt startu.
Funkcja opóźnionego startu nie jest dostępna w trybie dwukomorowym. Po wybraniu funkcji
gotowania można ustawić czas gotowania, czas zakończenia i opóźnienie startu.
USTAWIANIE KUCHENNEGO WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO
other settings
1.
2.
3.
4.
5.
OSTRZEŻENIE: Nie należy pozostawiać jedzenia na zbyt długo w piekarniku, ponieważ
może się zepsuć.
Naciśnij przycisk
, ikona czasu gotowania zacznie mrugać.
Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić czas gotowania.
Naciśnij przycisk
, ikona czasu zakończenia zacznie mrugać.
Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić żądany czas zakończenia.
Opóźniony punkt startu zostanie automatycznie obliczony, a piekarnik będzie oczekiwać do
czasu jego osiągnięcia.
Kuchenny wyłącznik czasowy można ustawić niezależnie od funkcji piekarnika i używać
jednocześnie z czasem gotowania lub czasem zakończenia. Kuchenny wyłącznik czasowy posiada
własny sygnał dźwiękowy, więc można go odróżnić od innych.
1. Naciśnij przycisk , ikona kuchennego wyłącznika czasowego zacznie mrugać.
2. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić żądany czas kuchennego wyłącznika czasowego.
3. Naciśnij ponownie przycisk .
Aby anulować kuchenny wyłącznik czasowy, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy
przycisk . Aby ponownie ustawić kuchenny wyłącznik czasowy, należy wykonać powyższe
czynności. Po upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu będzie mrugać czas „0:00” i
pojawi się sygnał dźwiękowy.
pozostałe ustawienia
SYGNAŁ TONOWY
+
W celu włączenia lub wyłączenia sygnału tonowego naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
przyciski
i
.
OŚWIETLENIE PIEKARNIKA
Naciśnij przycisk
, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Oświetlenie piekarnika jest
wyłączane po kilku minutach od rozpoczęcia programu gotowania, aby oszczędzić energię.
Niektóre modele posiadają dwie lampki - na górze i na dole piekarnika.
BLOKADA RODZICIELSKA
W celu włączenia lub wyłączenia funkcji blokady rodzicielskiej naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy przycisk . Po włączeniu funkcji blokady rodzicielskiej na wyświetlaczu
widoczne będzie oznaczenie . Z funkcji blokady rodzicielskiej można korzystać także
podczas gotowania. Przyciski i pokrętło wielofunkcyjne nie będą działać, ale można
wyłączyć urządzenie, obracając pokrętło wyboru trybu do pozycji Off (Wył.).
WYŁĄCZENIE
Po wyłączeniu piekarnika wszystkie elementy grzejne przerwą pracę.
Ze względów bezpieczeństwa wentylator będzie pracować jeszcze przez jakiś czas
po wyłączeniu piekarnika.
other settings_17
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 17
16/02/2013 11:14:18
funkcja gotowania
Piekarnik oferuje funkcje przedstawione poniżej.
Symbol
Funkcja
Użyj
Ciepło jest emitowane z górnej i dolnej części
systemu grzewczego. Funkcji tej należy
Tryb
używać podczas standardowego wypiekania i
konwencjonalny
pieczenia większości rodzajów dań.
Sugerowana temperatura: 200 °C
Ciepło generowane przez konwekcję jest
rozprowadzane równomiernie po piekarniku.
Konwekcja
Funkcji należy używać do wypiekania i w
przypadku potraw zamrożonych.
Sugerowana temperatura: 170 °C
Ciepło generowane przez podgrzewanie
od góry i konwekcję jest rozprowadzane
Górna +
równomiernie po piekarniku. Funkcji należy
Konwekcja
używać podczas pieczenia kruchych potraw,
np. mięsa.
Sugerowana temperatura: 190 °C
Ciepło generowane przez podgrzewanie
od dołu i konwekcję jest rozprowadzane
Dolna +
równomiernie po piekarniku. Funkcji należy
Konwekcja
używać podczas wypiekania pizzy, chleba
i ciast.
Sugerowana temperatura: 190 °C
Ciepło jest emitowane z powierzchni małego
grilla. Funkcji tej należy używać dla mniejszych
Grill ekologiczny potraw, wymagających mniejszej ilości ciepła,
np. ryb lub nadziewanych bagietek.
Sugerowana temperatura: 240 °C
Ciepło jest emitowane z powierzchni dużego
grilla. Funkcji tej należy używać do potraw
Duży grill
panierowanych jak lasagne lub do grillowania
mięsa.
Sugerowana temperatura: 240 °C
Ciepło wytwarzane jest przez dwa elementy
grzejne i rozprowadzane przez wentylator.
Wentylator +
Tryb ten może zostać wykorzystany do
Grill
grillowania mięsa i ryb.
Sugerowana temperatura: 240 °C
Ten tryb uruchamia na przemian wszystkie
elementy grzejne: górny, dolny i wentylator
konwekcyjny. Ciepło jest równomiernie
rozprowadzane. Tryb ten jest przydatny
Gotowanie
do pieczenia dużych ilości jedzenia, które
intensywne
wymagają utrzymywania wysokiej temperatury
w piekarniku (np. duże zapiekanki i ciasta).
Sugerowana temperatura: 170 °C
Tryb
jednej
komory
O
Górna
Dolna
Tryb dwukomorowy
Zakres temperatur (°C)
X
X
X
40-250
-
-
-
O
O
O
Górna +
Dolna
40-250
40-250
40-250
170-250
O
O
X
Górna
40-250
40-250
-
170-250
O
X
O
Dolna
40-250
-
40-250
170-250
O
O
X
Górna
40-270
40-250
-
200-250
O
O
X
Górna
40-270
40-250
-
200-250
O
O
X
Górna
40-270
40-250
-
200-250
O
X
X
X
40-250
-
-
-
18_cooking function
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 18
16/02/2013 11:14:19
Symbol
Funkcja
Utrzymywanie
temperatury
Podgrzewanie
talerza
Użyj
Ten tryb obejmuje cykl automatycznego
podgrzewania do temperatury 220 °C.
Grzałka górna i wentylator konwekcyjny są
uruchomione podczas procesu smażenia
mięsa. Następnie żywność jest delikatnie
gotowana we wstępnie wybranej niskiej
temperaturze. Górna i dolna grzałka są
uruchomione podczas tego procesu. Ten
tryb jest odpowiedni dla pieczonego mięsa,
drobiu i ryb.
Sugerowana temperatura: 100 °C
Ten tryb uruchamia dolny element grzejny.
Ten tryb jest odpowiedni dla utrzymywania
temperatury żywności.
Sugerowana temperatura: 80 °C
Ten tryb uruchamia dolny element grzejny
i wentylator konwekcyjny. Ten tryb jest
odpowiedni dla podgrzewania ceramicznych
misek, talerzy i filiżanek.
Sugerowana temperatura: 60 °C
O
Górna
Dolna
Tryb dwukomorowy
Zakres temperatur (°C)
X
X
X
40-150
-
-
-
X
X
O
X
-
-
40-100
-
X
X
O
X
-
-
40-80
-
automatic cooking
ProRoasting
(Pieczenie)
Tryb
jednej
komory
gotowanie automatyczne
Przy automatycznym gotowaniu można wybrać programy gotowania, pieczenia i opiekania.
Pokrętło wyboru
komory
Nr/Waga produktu
żywnościowego
Pokrętło
wielofunkcyjne
1. Przekręć pokrętło wyboru trybu do pozycji trybu automatycznego gotowania.
2. Naciśnij przycisk
, aby wybrać komorę.
3. Przekręć pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać żądany produkt żywnościowy i poczekaj 4-5 sekund.
4. Przekręć pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać żądaną wagę i poczekać 4-5 sekund.
5. Po 4-5 sekundach program automatycznego gotowania uruchomi się automatycznie.
W przypadku korzystania z programu automatycznego gotowania w dwóch komorach, po
wybraniu żądanej pozycji wybierz żądaną wagę dla każdej komory (górnej i dolnej).
automatic cooking_19
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 19
16/02/2013 11:14:20
PROGRAMY AUTOMATYCZNE DLA TRYBU POJEDYNCZEJ KOMORY
Poniższa tabela przedstawia 25 programów gotowania, pieczenia i opiekania. Programy te mogą
zostać użyte w trybie pojedynczej komory piekarnika. W takim przypadku należy usunąć separator.
Zawiera ona ilości, zakresy wagi oraz odpowiednie zalecenia. Tryby i czasy gotowania zostały
wstępnie zaprogramowane dla wygody użytkownika. Wskazówki na temat gotowania służą jako
referencje. Pożywienie należy zawsze wkładać do zimnego piekarnika.
Nr
A-01
Produkt
żywnościowy
Mrożona pizza
Waga/kg
Akcesoria
0,3-0,6
Półka druciana
0,7-1,0
0,3-0,5
Blacha do pieczenia
(cienkie)
(uniwersalna)
0,6-0,8 (grube)
Półka
2
Umieść mrożoną pizzę na środku półki drucianej.
2
Równomiernie rozprowadź frytki po całej blasze do
pieczenia (uniwersalnej). Pierwsze ustawienie jest
przeznaczone do cienkich frytek, drugie zaś do
grubych.
Mrożone krokiety ziemniaczane rozłóż równo na
blasze.
Przygotuj świeże lasagne, lub użyj gotowego produktu,
następnie umieść na odpowiedniej wielkości talerzu
do pieczenia w piekarnikach. Umieść talerz na środku
piekarnika.
Połóż marynowane steki wołowe obok siebie na
wkładanej tacy drucianej. Po usłyszeniu sygnału
obróć na drugą stronę. Pierwsze ustawienie jest
przeznaczone dla cienkich steków wołowych, a drugie
dla grubych.
Ułóż zamarynowaną pieczeń wołową na wkładanej
tacy drucianej. Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę.
Połóż marynowaną pieczeń wieprzową na wkładanej
tacy drucianej na stronie ze skórką. Po usłyszeniu
sygnału obróć na drugą stronę.
Zamarynuj kotlety jagnięce. Połóż kotlety jagnięce
na wkładanej tacy drucianej. Po usłyszeniu sygnału
obróć na drugą stronę. Pierwsze ustawienie jest
przeznaczone do cienkich kotletów, drugie ustawienie
do grubych.
Posmaruj kawałki kurczaka olejem i posyp
przyprawami. Ułóż kawałki kurczaka obok siebie na
wkładanej tacy drucianej.
Posmaruj kurczaka olejem i posyp przyprawami. Połóż
kurczaka na wkładanej tacy drucianej piersią do dołu.
Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę.
Przygotuj pierś z kaczki i ułóż ją na wkładanej tacy
drucianej tłustą stroną ku górze. Pierwsze ustawienie
jest przeznaczone dla jednej piersi z kaczki; drugie
ustawienie dla 2 grubych piersi z kaczki.
Ułóż zraz z indyka na wkładanej tacy drucianej. Po
usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę.
A-02
Mrożone frytki
z piekarnika
A-03
Mrożone
krokiety
Domowa
lasagne
0,3-0,5
0,6-0,8
0,3-0,5
0,8-1,0
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
Półka druciana
2
A-05
Steki wołowe
0,3-0,6
0,6-0,8
Blacha uniwersalna
(głęboka) z wkładaną
tacą drucianą
4
A-06
Pieczeń
wołowa
0,6-0,8
0,9-1,1
2
A-07
Pieczeń
wieprzowa
0,6-0,8
0,9-1,1
A-08
Kotlety z
baraniny
0,3-0,4
0,5-0,6
Blacha uniwersalna
(głęboka) z wkładaną
tacą drucianą
Blacha uniwersalna
(głęboka) z wkładaną
tacą drucianą
Blacha uniwersalna
(głęboka) z wkładaną
tacą drucianą
A-09
Kawałki
kurczaka
0,5-0,7
1,0-1,2
4
A-10
Cały kurczak
1,0-1,1
1,2-1,3
A-11
Pierś z kaczki
0,3-0,5
0,6-0,8
Blacha uniwersalna
(głęboka) z wkładaną
tacą drucianą
Blacha uniwersalna
(głęboka) z wkładaną
tacą drucianą
Blacha uniwersalna
(głęboka) z wkładaną
tacą drucianą
A-12
Zraz z indyka
0,6-0,8
0,9-1,1
2
A-13
Ryba na parze
0,5-0,7
0,8-1,0
Blacha uniwersalna
(głęboka) z wkładaną
tacą drucianą
Półka druciana
A-04
Zalecenia
3
2
4
2
4
2
Wypłucz i wyczyść całą rybę, np. całego pstrąga,
okonia lub strzępiela. Ułóż rybę na owalnym szklanym
naczyniu żaroodpornym. Dodaj 2-3 łyżki stołowe soku
z cytryny. Przykryj naczynie pokrywką.
20_automatic cooking
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 20
16/02/2013 11:14:20
A-15
Steki z łososia
0,3-0,4
0,7-0,8
A-16
Pieczone
ziemniaki
0,4-0,5
0,8-1,0
Blacha uniwersalna
(głęboka) z wkładaną
tacą drucianą
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
A-17
Pieczone
warzywa
0,4-0,5
0,8-1,0
Blacha uniwersalna
(głęboka)
4
A-18
Zapiekanka z
warzyw
0,4-0,6
0,8-1,0
Półka druciana
2
A-19
Ciasto
marmurkowe
Półka druciana
2
A-20
Podstawa
do ciasta
owocowego
Półka druciana
2
A-21
Biszkopt
Półka druciana
2
A-22
Babeczki
0,5-0,6
0,7-0,8
0,9-1,0
0,3-0,4
(duża)
0,2-0,3
(placki)
0,4-0,5
(średni)
0,2-0,3
(mały)
0,5-0,6
0,7-0,8
Półka druciana
2
A-23
Pieczywo
0,7-0,8
(biały)
0,8-0,9
(pełnoziarniste)
Półka druciana
2
A-24 Pizza domowa
1,0-1,2
1,3-1,5
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
2
A-25 Fermentowanie
ciasta
drożdżowego
0,3-0,5
0,6-0,8
Półka druciana
2
Waga/kg
Akcesoria
Półka
Zalecenia
0,5-0,7
0,8-1,0
Blacha uniwersalna
(głęboka) z wkładaną
tacą drucianą
4
4
Ułóż obok siebie dwie ryby (w przeciwnych kierunkach)
na wkładanej tacy drucianej. Pierwsze ustawienie jest
przeznaczone do 2 ryb, drugie zaś do 4. Program jest
odpowiedni do przyrządzania całych ryb jak pstrąg,
sandacz lub dorada.
Ułóż steki z łososia na wkładanej tacy drucianej. Po
usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę.
2
Opłucz ziemniaki i potnij je na połówki. Natrzyj oliwą,
ziołami i przyprawami. Rozłóż równomiernie na blasze.
Pierwsze ustawienie jest dla małych ziemniaków (100
g każdy); ustawienie drugie jest dla dużych ziemniaków
do pieczenia (200 g każdy).
Połóż warzywa: krojoną cukinię, kawałki papryki,
krojony bakłażan, grzyby i pomidory koktajlowe na
blachę uniwersalną (głęboką). Natrzyj je mieszaniną
oliwy, ziół i przypraw.
Przygotuj zapiekankę warzywną w okrągłym
żaroodpornym naczyniu. Umieść talerz na środku
piekarnika.
Włóż ciasto do odpowiedniej wielkości, nasmarowanej
masłem blachy dla pieczenia babek.
automatic cooking
A-14
Produkt
żywnościowy
Pieczona ryba
Nr
Włóż ciasto do nasmarowanej masłem metalowej
blachy, aby uzyskać spód do ciasta. Pierwsze
ustawienie jest przeznaczone do podstawy ciasta
owocowego, drugie - do 5-6 małych placków.
Włóż ciasto do okrągłej blachy z czarnego metalu.
Pierwsze ustawienie jest dla blachy o średnicy Ø 26
cm, a drugie - Ø 18 cm.
Umieść ciasto na około 12 babeczek do okrągłej
blachy z czarnego metalu. Pierwsze ustawienie jest
przeznaczone do małych babeczek, drugie zaś do
dużych babeczek.
Przygotuj ciasto zgodnie z przepisem i włóż je do
małej, prostokątnej blachy z czarnego metalu (długość
25 cm). Pierwsze ustawienie jest przewidziane dla
chleba białego (0,7-0,8kg), a drugie dla razowego
(0,8-0,9kg).
Połóż pizzę na blasze. Zakresy wagi zależą od ilości
dodatków do pizzy: sosu, warzyw, szynki i sera.
Ustawienie 1 (1,0-1,2kg) jest przeznaczone do pizz na
cienkich spodach, ustawienie 2 (1,3-1,5kg) - do pizz z
dużą ilością dodatków.
Pierwsze ustawienie jest zalecane do przygotowywania
ciasta drożdżowego na pizzę. Drugie ustawienie
jest przewidziane do ciasta drożdżowego na ciasto
lub ciasto chlebowe. Włóż do dużego, okrągłego,
żaroodpornego naczynia i przykryj folią kuchenną.
automatic cooking_21
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 21
16/02/2013 11:14:20
PROGRAMY AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA GÓRNEJ KOMORY
Poniższa tabela przedstawia 5 programów gotowania, pieczenia i opiekania. Zawiera ona ilości,
zakresy wagi oraz odpowiednie zalecenia. Włóż separator, aby z niego skorzystać. Tryby i czasy
gotowania zostały wstępnie zaprogramowane dla wygody użytkownika. Wskazówki na temat
gotowania służą jako referencje. Pożywienie należy zawsze wkładać do zimnego piekarnika.
Nr
Produkt
żywnościowy
Waga/
kg
Akcesoria
Półka
Mrożone bułki 0,2-0,3
0,4-0,5
Półka
druciana
4
Rozłóż równo mrożone bułki na ruszcie drucianym.
A-02 Mrożona pizza 0,1-0,2
0,3-0,4
Półka
druciana
5
Umieść mrożoną pizzę na środku drucianego grilla.
A-03
Półka
druciana
5
Połóż minipizze obok siebie na ruszcie drucianym.
Mrożone
0,2-0,3
paluszki rybne 0,4-0,5
Blacha do
pieczenia
(uniwersalna)
5
Rozłóż paluszki rybne równo na blachę do pieczenia
(uniwersalnej). Przy 10 szt. zalecamy wagę 0,2-0,3 kg,
przy 15 sztukach - 0,4-0,5 kg. Odwróć po usłyszeniu
sygnału dźwiękowego.
A-05 Mrożone frytki 0,4-0,5
z piekarnika 0,6-0,7
Blacha do
pieczenia
(uniwersalna)
5
Rozłóż mrożone frytki do pieczenia na blasze. Pierwsze
ustawienie jest zalecane do cienkich frytek, drugie
zaś do grubych frytek do pieczenia. Użyj papieru do
pieczenia. Odwróć po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.
A-01
A-04
Mrożone
minipizze
0,2-0,3
0,4-0,5
Zalecenia
PROGRAMY AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA DOLNEJ KOMORY
Poniższa tabela przedstawia 5 programów gotowania, pieczenia i opiekania. Zawiera ona ilości,
zakresy wagi oraz odpowiednie zalecenia. Włóż separator, aby z niego skorzystać. Tryby i czasy
gotowania zostały wstępnie zaprogramowane dla wygody użytkownika. Wskazówki na temat
gotowania służą jako referencje. O ile nie jest zalecane wcześniejsze nagrzanie kuchenki, włóż
jedzenie do zimnej kuchenki.
Nr
Produkt
żywnościowy
Waga/
kg
Akcesoria
Półka
Zalecenia
A-01 Mrożony łosoś 0,2-0,3
Blacha do
w cieście
0,5-0,6
pieczenia
francuskim
(uniwersalna)
1
Użyj papieru do pieczenia. Połóż obok siebie 0,2 szt.
(0,2-0,3kg) lub 4 szt. (0,5-0,6kg) ciasta francuskiego w
dwóch rzędach na tacy.
A-02
Półka
druciana
1
Zalecamy rozgrzanie dolnej komory kuchenki do 210˚C
w trybie podgrzewania od dołu i konwekcji aż do
sygnału dźwiękowego. Należy użyć czarnej, metalowej
foremki. Po wstępnym rozgrzaniu należy umieścić
potrawę na środku półki drucianej. Pierwsze ustawienie
jest przewidziane dla formy o średnicy Ø 18 cm, a drugie
- Ø 26 cm.
Blacha do
pieczenia
(uniwersalna)
1
Użyj papieru do pieczenia. Przy wadze 0,2-0,6 kg należy
użyć okrągłej tacy na pizzę, zaś przy wadze 0,8-1,2 kg prostokątnej blasze do pieczenia (uniwersalnej).
Domowe
Quiche
0,5-0,6
(małe)
0,9-1,0
(duże)
A-03 Pizza domowa 0,2-0,6
0,8-1,2
A-04
Babeczki
0,5-0,6
0,7-0,8
Półka
druciana
1
Umieść ciasto na około 12 babeczek do okrągłej blachy
z czarnego metalu.
A-05
Ciasto
francuskie z
owocami
0,2-0,3
0,4-0,5
Blacha do
pieczenia
(uniwersalna)
1
Ułóż 4 sztuki ciasta obok siebie w dwóch rzędach na
blasze do pieczenia (uniwersalnej) wyłożonej papierem
do pieczenia. Pierwsze ustawienie jest przewidziane dla
4 małych kawałków ciasta (0,2-0,3kg), drugie - dla 4
dużych kawałków (0,4-0,5kg).
22_automatic cooking
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 22
16/02/2013 11:14:20
PROGRAMY AUTOMATYCZNE DLA TRYBU DWÓCH KOMÓR
Przed użyciem funkcji dwóch komór należy włożyć do kuchenki separator. Poniższa tabela
przedstawia 5 programów automatycznego gotowania, pieczenia i opiekania w dwóch komorach.
Użycie tych programów pozwala na jednoczesne przygotowanie głównej potrawy oraz przystawki
lub deseru. Poniższa tabela zawiera ilości, zakresy wagi oraz odpowiednie zalecenia. Tryby i czasy
gotowania zostały wstępnie zaprogramowane dla wygody użytkownika. Należy zapoznać się z tymi
wskazówkami. Pożywienie należy zawsze wkładać do zimnego piekarnika.
Waga/
kg
0,3-0,5
0,8-1,0
dolna
Zapiekanka z
ziemniaków
0,4-0,6
0,8-1,0
górna
Pieczone
warzywa
dolna
Komora
A-01
górna
A-02
A-03
A-04
A-05
Akcesoria
Półka
Zalecenia
Blacha uniwersalna
(głęboka) z
wkładaną tacą
drucianą
Półka druciana
4
0,4-0,5
0,7-0,8
Blacha uniwersalna
(głęboka)
4
Ciasto na
pizzę
0,1-0,2
0,3-0,4
1
górna
Pieczona ryba
0,3-0,5
0,6-0,8
Blacha do
pieczenia
(uniwersalna)
Blacha uniwersalna
(głęboka) z
wkładaną tacą
drucianą
Posmaruj kawałki kurczaka olejem
i posyp przyprawami. Ułóż kawałki
skórą do góry na wkładanej tacy
drucianej.
Pamiętaj, aby użyć talerza do
pieczenia. Połóż talerz na środku półki
drucianej.
Ułóż pokrojone warzywa (cukinię,
paprykę, cebulę, pieczarki, koper,
bakłażany i pomidory) na blasze
uniwersalnej (głębokiej). Skrop oliwą i
posyp przyprawami.
Ułóż ciasto na pizzę na blasze
wyłożonej papierem do pieczenia.
dolna
kawałki
ziemniaków
0,3-0,4
0,5-0,6
1
górna
Pieczona
pierś z kaczki
0,3-0,5
(1-2
cienkie)
0,6-0,8
(2 grube)
Blacha do
pieczenia
(uniwersalna)
Blacha uniwersalna
(głęboka) z
wkładaną tacą
drucianą
dolna
Pieczone
jabłka
0,4-0,5
0,9-1,0
Półka druciana
1
górna
Babeczki
Półka druciana
4
dolna
Pizza domowa
0,5-0,6
0,7-0,8
0,2-0,6
0,8-1,2
Blacha do
pieczenia
(uniwersalna)
1
1
4
4
automatic cooking
Produkt
żywnościowy
Kawałki
kurczaka
Nr
Opłucz i przygotuj całą rybę, taką jak
pstrąg, leszcz, szczupak lub dorada,
polej sokiem z cytryny oraz posyp
ziołami i przyprawami. Natrzyj miąższ
warzywa oliwą i przyprawami. Umieść
ją na wkładanej tacy drucianej.
Opłucz i oczyść ziemniaki. Potnij je na
kawałki lub, jeśli są małe, na połówki.
Skrop oliwą i posyp przyprawami.
Połóż marynowane piersi z kaczki na
wkładanej tacy drucianej tłustą stroną
ku górze. Pierwsze ustawienie jest
przeznaczone do piersi o normalnym
rozmiarze (0,3 kg), drugie - dla dwóch
piersi (każda po 0,4 kg).
Wypłucz i wydrąż jabłka, napełnij
je marcepanem lub rodzynkami.
Włóż do okrągłego, żaroodpornego
naczynia.
Umieść ciasto na około 12 babeczek
do okrągłej blachy z czarnego metalu.
Przy wadze 0,2-0,6 g należy użyć
okrągłego naczynia do pieczenia
pizzy, a przy 0,8-1,2 kg - blachy do
pieczenia (uniwersalnej). Użyj papieru
do pieczenia.
automatic cooking_23
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 23
16/02/2013 11:14:20
zasady przygotowywania potraw
DUŻY GRILL
W trybie dużego grilla zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.
Produkt żywnościowy
Półka
Akcesoria
Temperatura
(°C)
Czas (min)
4
Wkładana taca druciana +
Blacha uniwersalna (głęboka)
220
1strona: 5-8
2strona: 5-8
4
Wkładana taca druciana +
Blacha uniwersalna (głęboka)
220
1strona: 4-6
2strona: 4-6
5
Półka druciana
240
1strona: 1-2
2strona: 1-2
4
Wkładana taca druciana
+ Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
200
4-8
3
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
200
20-30
4
Wkładana taca druciana +
Blacha uniwersalna (głęboka)
240
1strona: 8-10
2strona: 5-7
Kiełbaski (grube) 5-10 szt.
Kiełbaski (cienkie) 8-12 szt.
Tosty 5-10 szt.
Tosty z serem 4-6 szt.
Nadziewane naleśniki mrożone
w stylu rosyjskim (200-500 g)
Steki wołowe (400-800 g)
GRILL EKOLOGICZNY
W trybie grilla ekologicznego zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.
Umieścić żywność na środku wyposażenia.
Półka
Akcesoria
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
3
Półka druciana
200
10-12
3
Wkładana taca druciana
+ Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
200
15-20
Mrożone paluszki rybne (300-700 g)
WŁOŻYĆ DO ZIMNEGO PIEKARNIKA
(przed podgrzaniem) ODROBINA OLEJU
3
Wkładana taca druciana
+ Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
200
15-25
Mrożony burger rybny (300-600 g)
WŁOŻYĆ DO ZIMNEGO PIEKARNIKA,
KILKA KROPLI OLEJU
3
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
180-200
20-35
Mrożona pizza (300-500 g)
WŁOŻYĆ DO ZIMNEGO PIEKARNIKA
(przed podgrzaniem)
3
Wkładana taca druciana
+ Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
180-200
23-30
Produkt żywnościowy
Mrożony ser camembert do pieczenia
(2-4, 75 g każdy)
WŁOŻYĆ DO ZIMNEGO PIEKARNIKA
(przed podgrzaniem)
Mrożone bagietki z przybraniem
(pomidory - mozarella lub szynka i ser)
24_cooking guide
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 24
16/02/2013 11:14:20
TRYB KONWENCJONALNY
Wstępne podgrzanie piekarnika zalecamy robić w trybie konwencjonalnym.
Akcesoria
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
Cały kurczak (800-1300 g)
NASMAROWAĆ OLEJEM I PRZYPRAWAMI
Umieścić piersią do dołu i obrócić po upływie
połowy ustalonego czasu.
2
Wkładana taca druciana
+ Blacha uniwersalna
(głęboka)
200-220
50-70
Pieczeń wieprzowa z chrupiącą skórką
(1500-2000 g)
Umieścić na stronie ze skórką i obrócić po
upływie połowy ustalonego czasu.
2
Wkładana taca druciana
+ Blacha uniwersalna
(głęboka)
190-200
120-150
Mrożona lasagne (500-1000 g)
3
Półka druciana
180-200
40-50
Cała ryba (np. dorada) (300-1000 g)
3-4 nacięcia z każdej strony ODROBINA
OLEJU
3
Wkładana taca druciana
+ Blacha uniwersalna
(głęboka)
240
15-20
Filety rybne (500-1000 g)
3-4 nacięcia z każdej strony ODROBINA
OLEJU
3
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
200
13-20
Mrożone kotlety (350-1000 g)
Mielone mięso z nadzieniem z szynki, sera lub
grzybów ODROBINA OLEJU
3
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
200
25-35
Mrożone kotlety z mięsa mielonego,
marchwi, buraków lub ziemniaków
(350-1000 g)
ODROBINA OLEJU
3
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
200
20-30
Kotlety wieprzowe z kością
(500-1000 g)
ODROBINA OLEJU, DODAĆ SOLI I PIEPRZU
3
Wkładana taca druciana
+ Blacha uniwersalna
(głęboka)
200
40-50
Pieczone ziemniaki (cięte na pół)
(500-1000 g)
3
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
180-200
30-45
Zawijanie mięso mrożone z nadzieniem z
grzybów (500-1000 g)
ODROBINA OLEJU
3
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
180-200
40-50
Biszkopt (250-500 g)
2
Półka druciana
160-180
20-30
Ciasto marmurkowe (500-1000 g)
2
Półka druciana
170-190
40-50
Ciasto drożdżowe na blasze z przybraniem
z owoców i kruszonką (1000-1500 g)
2
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
160-180
25-35
Babeczki (500-800 g)
2
Półka druciana
190-200
25-30
cooking guide
Półka
Produkt żywnościowy
cooking guide_25
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 25
16/02/2013 11:14:20
PODGRZEWANIE OD DOŁU + KONWEKCJA
Tryb podgrzewanie od dołu + konwekcja zalecamy do wstępnego podgrzania piekarnika.
Temperatura Czas
(°C)
(min)
180-200
15-20
Produkt żywnościowy
Półka
Akcesoria
Mrożone ciasto drożdżowe z jabłkami (350-700 g)
Mrożone paszteciki z ciasta francuskiego z
nadzieniem (300-600 g)
POSMAROWAĆ ŻÓŁTKIEM, WŁOŻYĆ DO ZIMNEGO
PIEKARNIKA (przed podgrzaniem)
Kulki mięsne w sosie (250-500 g)
stosować talerz do pieczenia w piekarnikach
Ciasto francuskie (500-1000 g)
POSMAROWAĆ ŻÓŁTKIEM
Cannelloni w sosie (250-500 g)
stosować talerz do pieczenia w piekarnikach
Placek drożdżowy z nadzieniem (600-1000 g)
POSMAROWAĆ ŻÓŁTKIEM
Pizza domowa (500-1000 g)
3
Półka druciana
3
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
180-200
20-25
3
Półka druciana
180-200
25-35
3
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
180
15-23
3
Półka druciana
180
22-30
180-200
20-30
200-220
15-25
Chleb domowy (700-900 g)
2
170-180
45-55
3
2
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
Półka druciana
KONWEKCJA
Wstępne podgrzanie piekarnika zalecamy robić w trybie gotowania konwekcyjnego.
Produkt żywnościowy
Żeberka jagnięce (350-700 g),
NASMAROWAĆ OLEJEM I PRZYPRAWAMI
Pieczone banany (3-5 szt.), nacięte u góry
nożem, w nacięcie dodać 10-15 g czekolady,
5-10 g orzechów, polać wodą z cukrem,
zawinąć w folię aluminiową.
Pieczone jabłka 5-8 szt., każde 150-200 g
Wyciąć środki, dodać rodzynek i dżemu.
Używać naczynia żaroodpornego.
Kotlety z mięsa mielonego (300-600 g)
ODROBINA OLEJU
Nadziewane mięso mielone, w stylu rosyjskim
(500-1000 g) NASMAROWAĆ OLEJEM
Mrożone krokiety (500-1000 g)
Mrożone frytki (300-700 g)
Mrożona pizza (300-1000 g)
Ciasto jabłkowe i migdałowe (500-1000 g)
Świeże rogaliki (200-400 g) (z ciasta gotowego)
Półka
Akcesoria
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
3
Wkładana taca druciana
+ Blacha uniwersalna
(głęboka)
190-200
40-50
3
Półka druciana
220-240
15-25
3
Półka druciana
200-220
15-25
190-200
18-25
180-200
50-65
180-200
25-35
180-200
20-30
200-220
170-190
180-200
15-25
35-45
15-25
3
3
2
2
2
2
3
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
Półka druciana
Półka druciana
Półka druciana
26_cooking guide
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 26
16/02/2013 11:14:20
PODGRZEWANIE OD GÓRY + KONWEKCJA
Tryb podgrzewanie od góry + konwekcja zalecamy do wstępnego podgrzania piekarnika.
Produkt żywnościowy
Półka
Pierś kaczki (300-500 g)
3
2
2
3
4
Wkładana taca druciana +
Blacha uniwersalna (głęboka)
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
Wkładana taca druciana +
Blacha uniwersalna (głęboka)
Wkładana taca druciana/
Blacha uniwersalna (głęboka)
Wkładana taca druciana +
Blacha uniwersalna (głęboka)
2
2
4
Półka druciana
Wkładana taca druciana +
Blacha uniwersalna (głęboka)
Dodać filiżankę wody
Wkładana taca druciana +
Blacha uniwersalna (głęboka)
Dodać filiżankę wody
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
180-200
50-65
180-230
80-120
190-220
45-65
180-200
15-35
200-220
25-35
180-200
30-40
200-220
45-60
180-200
25-35
cooking guide
Mięso wieprzowe z kością (1000 g)
NASMAROWAĆ OLEJEM I PRZYPRAWAMI
Łopatka wieprzowa w folii (1000-1500 g)
MARYNOWAĆ
Cały kurczak (800-1300 g)
NASMAROWAĆ OLEJEM I PRZYPRAWAMI
Umieścić piersią do dołu i obrócić po upływie połowy
ustalonego czasu.
Kotlety z mięsa lub ryby (400-800 g)
ODROBINA OLEJU, DODAĆ SOLI I PIEPRZU
Kawałki kurczaka (500-1000 g)
NASMAROWAĆ OLEJEM I PRZYPRAWAMI
Ryba pieczona (500-1000 g)
stosować talerz do pieczenia w piekarnikach
NASMAROWAĆ OLEJEM
Wołowina pieczona (800-1200 g)
NASMAROWAĆ OLEJEM I PRZYPRAWAMI
Akcesoria
TRYB OBU KOMÓR
Korzystając z trybu obu komór można gotować jednocześnie w piekarniku dwie rożne potrawy.
Podczas gotowania w górnej i dolnej komorze można stosować różne temperatury, tryby
gotowania i czasy gotowania. Przykładowo możesz jednocześnie grillować steki i piec zapiekankę.
Korzystając z separatora możesz piec zapiekankę w dolnej komorze, a steki w górnej komorze
piekarnika. Zawsze, przed rozpoczęciem gotowania, należy włożyć separator na półkę 3.
Uwaga: Włożyć żywność do zimnego piekarnika.
Sugestia 1: Gotowanie w różnych temperaturach
Komora
Produkt żywnościowy
Półka
GÓRNA
DOLNA
Mrożona pizza (300-400 g)
Ciasto marmurkowe (500-700 g)
4
1
Tryb
gotowania
Konwekcja
Konwekcja
Temperatura (°C)
Akcesoria
200-220
160-180
Półka druciana
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
Czas
(min)
15-25
50-60
Sugestia 2: Gotowanie w różnych trybach gotowania
Komora
Produkt żywnościowy
GÓRNA
Kawałki kurczaka
(400-600 g)
Zapiekanka z
ziemniaków (500-1000 g)
DOLNA
Półka
Tryb gotowania
Temperatura
(°C)
4
Podgrzewanie od góry
+ Konwekcja
200-220
1
Konwekcja
160-180
Akcesoria
Czas
(min)
Patelnia uniwersalna +
25-35
Wkładana taca druciana
Półka druciana
30-40
cooking guide_27
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 27
16/02/2013 11:14:20
POTRAWY TESTOWE
Zgodnie z normą EN 60350
1. Pieczenie ciast
Zalecenia do wypiekania dotyczą wstępnie podgrzanego piekarnika.
Należy ją umieścić w piekarniku tak, aby jej pochyła część zwrócona była do przodu urządzenia.
Rodzaj
żywności
Potrawy i uwagi
Kruche ciasto
Blacha do pieczenia (uniwersalna)
Małe ciasta
Blacha do pieczenia (uniwersalna) +
Blacha uniwersalna (głęboka)
Blacha do pieczenia (uniwersalna)
Półka
3
2
1+4
35-45
35-45
Tryb
konwencjonalny
Konwekcja
Konwekcja
160-180
15-25
150-170
150-170
30-35
30-40
Tryb
konwencjonalny
Konwekcja
Tryb
konwencjonalny
Konwekcja
Konwekcja
160-180
25-35
150-170
150-170
35-45
65-75
150-170
150-170
70-80
75-85
1 Ustaw po
Tryb
przekątnej konwencjonalny
170-190
70-90
170-190
80-100
3
2
1+4
Szarlotka
2
2
3
Blacha do pieczenia (uniwersalna)
Blacha do pieczenia (uniwersalna) +
Blacha uniwersalna (głęboka)
Półka druciana +
2 sprężynowe formy do ciasta *
(powlekane na czarno, ø 20 cm)
Blacha do pieczenia (uniwersalna) +
Półka druciana +
2 sprężynowe formy do ciasta **
(powlekane na czarno, ø 20 cm)
Tryb
konwencjonalny
Konwekcja
Konwekcja
Czas
Temperatura
gotowania
(°C)
(min)
150-170
20-30
150-170
150-170
Blacha do pieczenia (uniwersalna) +
Blacha uniwersalna (głęboka)
Biszkopt
Sprężynowa forma do ciasta na dużej
beztłuszczowy siatce (powlekanej na czarno, ø 26 cm)
Drożdżowe
ciasto z
jabłkami
Tryb
gotowania
2
1+4
1+3
Konwekcja
* Dwa ciasta ułożone są na siatce z tyłu po lewej i z przodu po prawej stronie.
** Dwa ciasta są ułożone w środku, jedno na drugim.
2. Grillowanie
Rozgrzej pusty piekarnik, włączając na 5 minut funkcję Duży grill.
Rodzaj żywności
Potrawy i uwagi
Tosty z białego
Półka druciana
pieczywa
Burgery wołowe * Wkładana taca druciana +
(12 szt.)
Blacha uniwersalna (głęboka)
(do zbierania skapujących soków)
Półka Tryb gotowania
5
Duży grill
4
Duży grill
Temperatura Czas gotowania
(°C)
(min)
270 °C
1. 1-2
2. 1-1½
270 °C
1. 14-16
2. 4-6
* Burgery wołowe: Rozgrzej pusty piekarnik, włączając na 15 minut funkcję Duży grill.
28_cooking guide
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 28
16/02/2013 11:14:20
czyszczenie i konserwacja
CZYSZCZENIE PARĄ (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
Uwagi dotyczące czyszczenia parą
• Zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwiczek przed końcem procedury czyszczenia
parowego; woda na dnie jest gorąca.
• Nigdy nie pozostawiać resztek wody w piekarniku przez dłuższy czas, na przykład na noc.
• Jeżeli piekarnik jest mocno zabrudzony, procedurę można powtórzyć po ochłodzeniu piekarnika.
• Jeżeli piekarnik jest silnie zabrudzony tłuszczem, przykładowo po pieczeniu lub grillowaniu, zalecane
jest natarcie detergentem silnych zanieczyszczeń przed uruchomieniem funkcji czyszczenia piekarnika.
• Po czyszczeniu pozostawić drzwiczki piekarnika odchylone o 15 ° w celu umożliwienia całkowitego
wyschnięcia wewnętrznych powierzchni emaliowanych.
cleaning and cares
Piekarnik można czyścić parą. Ułatwia to czyszczenie wnętrza piekarnika.
1. Przed użyciem funkcji czyszczenia parą wyjmij wszystkie akcesoria z piekarnika.
2. Wlej około 400 ml wody na dno pustego piekarnika i zamknij drzwiczki
piekarnika.
3. Obróć pokrętło wyboru trybu do pozycji . Po wybraniu funkcji czyszczenie
parą uruchomi się automatycznie po kilku sekundach.
4. Po zakończeniu operacji pojawi się sygnał dźwiękowy, a czyszczenie parą zakończy się. Ustaw pokrętło
wyboru trybu w pozycji Off (Wył.), aby zakończyć czyszczenie parą.
5. Następnie wyczyść wnętrze piekarnika przy użyciu czystej, miękkiej szmatki i usuń gąbką wodę pozostałą na
dnie piekarnika.
KATALITYCZNA POWIERZCHNIA EMALIOWANA (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
Wymienna osłona jest pokryta emalią katalityczną o ciemnym zabarwieniu. Powierzchnia ta może
pokryć się tłuszczem lub olejem rozprowadzanym podczas gotowania konwekcyjnego. Osad ten
zostanie spalony w temperaturze 200 °C i wyższej.
1. Wyjmij wszystkie akcesoria z piekarnika.
2. Po wyczyszczeniu wszystkich powierzchni wewnątrz piekarnika ustaw piekarnik w trybie
konwencjonalnym w temperaturze 250 °C.
CZYSZCZENIE RĘCZNE
Sprawdź przed czyszczeniem, czy piekarnik i akcesoria wystygły. Nie wolno używać środków
czyszczących, twardych szczoteczek, gąbek lub ścierek, wełny stalowej, noży oraz innych
składników ściernych.
Wnętrze piekarnika
• Aby oczyścić wnętrze piekarnika, należy skorzystać ze szmatki i łagodnego środka czyszczącego lub ciepłej
wody z mydłem.
• Nie wycieraj ręką uszczelki drzwiczek.
• W celu uniknięcia uszkodzenia emaliowanych powierzchni piekarnika należy stosować dostępne w handlu
środki do czyszczenia piekarników.
• W celu usunięcia trwałych zanieczyszczeń należy zastosować specjalny środek do czyszczenia piekarników.
Powierzchnia zewnętrzna piekarnika
Do czyszczenia elementów zewnętrznych piekarnika, jak drzwiczki, uchwyt i wyświetlacz, należy użyć czystej
szmatki i łagodnego środka czyszczącego lub ciepłej wody z mydłem, a następnie osuszyć je za pomocą
ręczników kuchennych lub suchej ścierki. Gorące powietrze wydobywające się z piekarnika powoduje
osadzanie się tłuszczu i brudu na uchwycie i przyciskach. Należy je czyścić po każdym użyciu piekarnika.
Akcesoria
Umyj akcesorium po każdym użyciu i wysusz za pomocą ręcznika kuchennego. W razie potrzeby,
zanurz je w wodzie z mydłem na około 30 minut w celu łatwiejszego oczyszczenia.
cleaning and cares_29
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 29
16/02/2013 11:14:21
CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA WODĘ
Zbiornik na wodę służy do zbierania wody wytwarzanej w procesie
pieczenia żywności o wysokiej wilgotności. Do zbiornika na wodę
mogą przedostawać się resztki jedzenia. Nieczyszczenie zbiornika
może spowodować uszkodzenie piekarnika. Aby zapewnić jego
sprawne działanie, po każdym użyciu piekarnika należy wyczyścić
zbiornik na wodę.
OSTRZEŻENIE: Jeśli zauważysz, że ze zbiornika przecieka
woda, skontaktuj się z naszym serwisem.
Zbiornik na wodę
ZDEJMOWANIE PROWADNIC BOCZNYCH (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
1. Naciśnij środkowy
fragment górnej części
prowadnicy.
2. Obrócić prowadnicę o
około 45 º.
3. Pociągnąć i wyjąć
prowadnicę z dwóch
dolnych otworów.
CZYSZCZENIE GÓRNEJ ŚCIANKI (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
1. Możesz obniżyć grzałkę grilla, aby ułatwić
czyszczenie górnej ścianki piekarnika.
Zdejmij okrągłą nakrętkę, przekręcając ją przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara i przytrzymując grzałkę
grilla.
2. Przód grzałki opadnie. Grzałki nie można wyjąć z
piekarnika.
Nie naciskaj grzałki, ponieważ może ulec
deformacji.
30_cleaning and cares
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 30
16/02/2013 11:14:22
3. Po zakończeniu czyszczenia podnieść grzałkę
grilla do pierwotnego poziomu i przekręcić okrągłą
nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Co powinienem zrobić, jeżeli
piekarnik się nie nagrzewa?
• Piekarnik może nie być włączony. Włącz piekarnik.
• Sprawdź, czy zastosowane zostały wymagane
ustawienia.
• Mogło dojść do zadziałania bezpiecznika w instalacji
domowej lub zadziałania rozłącznika. Wymień
bezpieczniki lub zresetuj obwód. Jeżeli zjawisko
powtarza się, wezwij uprawnionego elektryka.
Co powinienem zrobić, jeżeli
piekarnik się nie nagrzewa
nawet po ustawieniu funkcji i
temperatury?
• Może występować problem z wewnętrznymi
połączeniami elektrycznymi. Skontaktuj się z lokalnym
centrum serwisowym.
troubleshooting and information codes
rozwiązywanie problemów i kody
informacyjne
Co powinienem zrobić, jeżeli
• Mogła wystąpić usterka wewnętrznych połączeń
wyświetlony zostanie kod błędu,
elektrycznych. Skontaktuj się z lokalnym centrum
a piekarnik się nie nagrzewa?
serwisowym.
Co powinienem zrobić, jeżeli
lampka piekarnika nie zapala
się?
• Lampka piekarnika jest uszkodzona. Skontaktuj się z
lokalnym centrum serwisowym.
Co powinienem zrobić, jeżeli
wentylator piekarnika pracuje
bez uprzedniego ustawienia?
• Po użyciu piekarnika wentylator pracuje dopóki piekarnik
nie zostanie ochłodzony. Skontaktuj się z lokalnym
centrum serwisowym, jeżeli wentylator pracuje nadal po
ochłodzeniu piekarnika.
Co należy zrobić, jeśli nie
wszystkie przyciski działają?
• Sprawdź, czy funkcja blokady rodzicielskiej nie
jest włączona. Jeśli funkcja blokady rodzicielskiej
jest wyłączona, skontaktuj się z lokalnym centrum
serwisowym.
troubleshooting and information codes_31
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 31
16/02/2013 11:14:22
1)
**
KODY INFORMACYJNE
KOD
PROBLEM
1)
**
Wyłącz piekarnik i wyjmij żywność.
Poczekaj aż piekarnik się ochłodzi przed
kontynuowaniem użytkowania.
Przycisk pozostaje wciśnięty przez
dłuższy czas.
Wyczyść przyciski i sprawdź, czy na
powierzchni wokół przycisków nie
ma wody. Wyłącz piekarnik i spróbuj
ponownie. Jeśli problem nie ustępuje,
skontaktuj się z lokalnym Centrum
obsługi klienta firmy SAMSUNG.
Separator użyty nieodpowiednio.
Umieść separator dla trybu górnej
lub dolnej komory i dla trybu
dwukomorowego. Wyjmij separator w
trybie pojedynczej komory.
Usterka piekarnika może spowodować
pogorszenie wydajności i problemy z
bezpieczeństwem. Natychmiast przerwać
użytkowanie piekarnika.
Skontaktuj się z lokalnym Centrum
obsługi klienta firmy SAMSUNG.
1)
**
1)
**
ROZWIĄZANIE
Wyłącznik bezpieczeństwa. Piekarnik
pracuje przy ustawionej temperaturze
przez długi okres czasu.
Poniżej 105 °C
16 godziny
Od 105 °C do 240 °C
8 godziny
Od 245 °C do Maks.
4 godziny
1) ** dotyczy wszystkich numerów.
32_troubleshooting and information codes
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 32
16/02/2013 11:14:22
notatki
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 33
16/02/2013 11:14:22
notatki
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 34
16/02/2013 11:14:22
notatki
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 35
16/02/2013 11:14:22
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
MACEDONIA
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Kod produktu: DG68-00447Y
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_PL.indd 36
16/02/2013 11:14:22
NV6786 sorozat
Beépíthető sütő
használati útmutató
Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból készult.
képzelje el a lehetőségeket
MAGYAR
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük,
regisztrálja termékét a
www.samsung.com/register honlapon.
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 1
16/02/2013 11:10:49
az útmutató használata
Köszönjük, hogy SAMSUNG beépíthető sütőt választott.
A használati útmutató fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat, valamint a készülék használatához
és karbantartásához szükséges utasításokat tartalmaz.
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg
azt, mert a későbbiekben szükség lehet rá.
A következő jelzésekkel találkozhat a használati útmutatóban:
VIGYÁZAT vagy FIGYELEM
Fontos
Megjegyzés
biztonsági előírások
A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember helyezheti üzembe. A készülék beszerelését végző
személy feladata a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása a vonatkozó biztonsági ajánlások
figyelembevételével.
FIGYELEM
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve
a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem
rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal,
kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja
számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz
használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a
készülékkel.
Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy
szervizképviselettől beszerezhető speciális kábelre vagy
szerelékre. (Csak a rögzített kábelezésű modellek esetében)
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése
érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével
vagy megfelelően képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
(Csak a tápvezetékes modell esetében.)
2_az útmutató használata
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 2
16/02/2013 11:10:50
biztonsági előírások
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az áramellátás
az üzembe helyezés után bármikor megszüntethető
legyen. A tápellátás megszüntetéséhez a dugasznak
hozzáférhetőnek kell lennie, vagy a bekötési előírásoknak
megfelelően kapcsolót kell beiktatni a fix vezetékek közé.
Használat során a készülék felforrósodik. Ezért ne érjen a
sütő belsejében található fűtőelemekhez.
VIGYÁZAT: A hozzáférhető alkatrészek a használat
során felforrósodhatnak. Ezért kisgyermekek nem
tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ha a készülék gőztisztítási vagy öntisztítási funkcióval
rendelkezik, tisztítás előtt el kell távolítani a kifolyt
folyadékot, a gőztisztítás, illetve öntisztítás idejére pedig
semmilyen eszköz nem maradhat a sütőben.
(Csak az öntisztító funkcióval rendelkező típus esetén.)
Ha a készülék öntisztító funkcióval rendelkezik, öntisztítás
közben a sütő felülete jobban felmelegedhet, mint
általában, ezért a gyerekeket ne engedje a sütő közelébe.
(Csak az öntisztító funkcióval rendelkező típus esetén.)
Csak az adott sütőhöz ajánlott hőmérsékletpróbát
végezze el. (Csak a hőmérsékletérzékelő-próba funkcióval
rendelkező modell esetében.)
Gőztisztítóval nem tisztítható.
VIGYÁZAT: Az izzócserét megelőzően - az áramütés
elkerülése érdekében - a készüléket ki kell kapcsolni.
Ne használjon durva súrolókat vagy éles fém kaparókat a
sütő ajtóüvegének tisztításához, mert ezek megkarcolhatják
a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
VIGYÁZAT: A készülék és annak hozzáférhető részei
használat közben felforrósodnak.
Ezért ne érjen a fűtőelemekhez. 8 év alatti gyerekek
felügyelet nélkül ne tartózkodjanak a sütő közelében.
biztonsági előírások_3
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 3
16/02/2013 11:10:50
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező,
illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal
nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett
vagy eligazítás után használhatják. Gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és
karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
A hozzáférhető felületek a berendezés működése közben
felforrósodhatnak.
Az ajtó vagy a külső felület a berendezés működése
közben felforrósodhat.
A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a 8 évesnél
fiatalabb gyermekektől.
A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy
különálló távirányító-rendszer segítségével.
Kérjük, nagy adagok főzésekor a megfelelő
helyzet megtartása érdekében helyezze
a felhajlított oldalsó keretrészt hátulra.
(Típustól függően)
VIGYÁZAT
A szállítás során megsérült sütőt tilos a hálózatra csatlakoztatni.
A készüléket kizárólag megfelelő szakképzettséggel rendelkező villanyszerelő csatlakoztathatja az
elektromos hálózatra.
Hibás vagy sérült készüléket ne próbáljon meg használatba venni.
A készülék javítását kizárólag villanyszerelő szakember végezze. A nem megfelelő javítás jelentős
kockázattal jár a készülék használója és mások számára. A sütő javításával kapcsolatban
forduljon SAMSUNG márkaszervizhez vagy a készülék eladójához.
Az elektromos vezetékek és kábelek nem érhetnek hozzá a sütőhöz.
A sütőt engedélyezett áramkör-megszakítóval vagy biztosítékkal kell a hálózatra csatlakoztatni.
Tilos több csatlakozóadapter vagy hosszabbítókábel használata.
A készülék javításakor vagy tisztításakor meg kell szüntetni a készülék tápellátását.
Körültekintően járjon el, ha elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő
aljzatokba.
Kézi párolás funkcióval rendelkező készülékek esetében ne használja a készüléket a vízcső
meghibásodása esetén. (Csak a pároló funkcióval rendelkező típus esetén.)
Ha a vízcső megrepedt vagy eltört, ne használja a készüléket, és lépjen kapcsolatba a
legközelebbi szervizközponttal. (Csak a pároló funkcióval rendelkező típus esetén.)
A sütőt kizárólag ételek otthoni elkészítéséhez tervezték.
4_biztonsági előírások
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 4
16/02/2013 11:10:50
Használat közben a sütő belseje annyira felforrósodik, hogy égési sérülést okozhat. Tilos
megérinteni a sütő fűtőelemeit vagy a készülék belsejét, míg azok ki nem hűltek.
A sütőben tilos tűzveszélyes anyagokat tárolni.
A sütő felülete felforrósodik, ha hosszabb ideig magas hőmérsékleten használja.
Sütéskor ügyeljen arra, hogy az ajtó kinyitásakor hirtelen forró levegő és gőz csaphat ki a sütőből.
Alkoholtartalmú ételek készítésekor előfordulhat, hogy az alkohol a magas hőmérsékleten
elpárolog, a gőz pedig meggyulladhat, ha kapcsolatba kerül a sütő forró részeivel.
A gyermekek tartózkodjanak biztonságos távolságban a működő sütőtől.
Mélyhűtött élelmiszereket (pl. pizzát) a sütőrácson süssön. A tepsi deformálódhat a nagy
hőmérsékletkülönbségek következtében.
Tilos vizet önteni a forró sütőbe. Ez a zománcfelület sérülését okozatja.
Sütés közben a sütő ajtaja legyen zárva.
Ne bélelje ki a sütő alját alufóliával, és ne állítson rá tepsit vagy sütőformát. Az alufólia nem engedi
át a hőt, ami a zománcfelület károsodását és nem megfelelő sütést eredményezhet.
A gyümölcslevek eltávolíthatatlan foltot hagynak a sütő felületén. Nagy nedvességtartalmú
sütemények készítéséhez használjon mély tepsit.
biztonsági előírások
Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
Ne hagyja az elkészült ételt a nyitott sütőajtón.
Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Az ajtó kinyitása vagy becsukása közben ne tartózkodjanak gyerekek a közelben, mert az ajtó
megütheti őket vagy becsípheti az ujjukat.
Az ajtóra nem szabad rálépni, ráülni vagy nehéz tárgyakat helyezni.
Az ajtó kinyitásakor ne fejtsen ki a szükségesnél nagyobb erőt.
VIGYÁZAT: A sütés befejezését követően se
áramtalanítsa a készüléket.
VIGYÁZAT: Sütés közben ne hagyja nyitva a sütő ajtaját.
Az ajtó kinyitása vagy becsukása közben ne tartózkodjanak gyerekek a közelben, mert az ajtó
megütheti őket vagy becsípheti az ujjukat.
IZZÓCSERE
Áramütés veszélye!
Izzócsere előtt tegye a következőket:
•Kapcsolja ki a sütőt.
•Válassza le a sütőt az elektromos hálózatról.
•Tegyen törlőruhát a sütő aljába, hogy védje a véletlenül
leeső izzót és üvegburát.
•Pótizzót a SAMSUNG szervizekben szerezhet be.
biztonsági előírások_5
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 5
16/02/2013 11:10:50
Hátsó sütővilágítás
1.Vegye le az üvegburát úgy, hogy
elforgatja az óra járásával ellentétes
irányba. Távolítsa el a fémgyűrűt és a
lapos gyűrűt, és tisztítsa meg a burát.
Szükség szerint cserélje ki az izzót egy
25 wattos, 300 °C-ig hőálló, sütőben
használható izzóra.
2.Ha szükséges, tisztítsa meg az üvegburát, a fém- és
lapos gyűrűt.
3.Illessze a fém és lapos gyűrűt a burára.
4.Helyezze vissza az üvegburát arra a helyre, ahonnan az
1. lépésben levette, majd az óra járásával megegyező
irányban csavarja be.
Oldalsó sütővilágítás (Típustól függően)
1.Az üvegbura levételéhez
fogja meg kézzel az alját,
és helyezzen lapos, éles
tárgyat, például kést az
üveg és a keret közé.
2.Pattintsa le a burát.
3.Szükség szerint cserélje ki a halogén izzót egy
25-40 wattos, 300 °C-ig hőálló, sütőben használható
izzóra.
Tipp: Minden esetben száraz ruhával fogja meg
a halogén izzót, nehogy az ujjáról izzadság vagy
nedvesség kerüljön az izzó felszínére. Ezzel
megnövelheti a csereizzó élettartamát.
4.Szerelje vissza az üvegburát.
6_biztonsági előírások
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 6
16/02/2013 11:10:50
üzembe helyezés
Az üzembe helyezésre vonatkozó biztonsági előírások
A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember szerelheti be. A készülék beszerelését végző személy feladata
a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása a vonatkozó biztonsági előírások figyelembevételével.
• A sütő beszerelésekor gondoskodni kell az aktív részek védelméről.
• A sütőnek helyet adó konyhaszekrénynek meg kell felelnie a DIN 68930 sz. szabványban foglalt stabilitási
követelményeknek.
Ha a készüléket nem dugós csatlakozóval csatlakoztatja a hálózatra - a biztonsági
előírásoknak való megfeleléshez - többpólusú szakaszolókapcsolót (legalább
3 mm-es rasztertávolsággal) kell alkalmazni. A tápkábelnek (H05 RR-F vagy
H05 VV-F, min. 1,5-2,5 mm²) olyan hosszúnak kell lennie, hogy a csatlakozás abban
az esetben se szűnjön meg, ha a sütő a szekrény előtt, a padlón áll. Csavarhúzóval
nyissa ki a sütő hátoldalán lévő csatlakozófedelet, és lazítsa meg a kábelrögzítő
csavarjait, mielőtt csatlakoztatná a vezetékeket a megfelelő csatlakozókhoz. A sütő
földelése a ( ) csatlakozóval történik. Először a sárga-zöld kábelt (földcsatlakozó)
kell csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a kábel hosszabb legyen a többinél.
Ha dugós csatlakozóval csatlakoztatja a sütőt a hálózatra, a csatlakozónak
hozzáférhetőnek kell maradnia a sütő beépítése után is. A Samsung nem vállal
felelősséget a hiányzó vagy nem megfelelő földelésre visszavezethető balesetekért.
BARNA
KÉK vagy SÁRGA
vagy FEKETE FEHÉR és ZÖLD
üzembe helyezés
Hálózati csatlakozás
VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel beszerelés közben ne szoruljon be, illetve
ne kerüljön érintkezésbe a sütő felforrósodó részeivel.
A készülék beépítése a szekrénybe
Beépített szekrény esetében a műanyag részeknek és a ragasztóanyagoknak hőállónak (90 °C-ig a
szekrényházban és 75 °C-ig a sütővel szomszédos szekrényekben) kell lenniük. A Samsung nem vállal
felelősséget a hő által a műanyag felületekben, illetve ragasztóanyagokban okozott károkért.
A konyhaszekrény aljában, ott, ahová a
Alsó
Felső
1
2
547
sütő kerül, szellőzőnyílásnak kell lennie.
polcelem
polcelem
560
A szellőzés érdekében hozzávetőleg
50 mm-es rést kell hagyni az alsó
polcelem és a fal között. Ha a sütőt
595
572
főzőlap alá szerelik be, követni kell
az utóbbi beszerelésére vonatkozó
utasításokat.
595
3
min.
550
21
Légáramlás a szellőzőnyíláson keresztül
4
min. 560
min. 50
min. 600
5
min. 590
max. 600
50
min. 550
min. 560
Alsó polcelem
Felső polcelem
Teljesen tolja be a készüléket a szekrénybe, és 2 csavar segítségével szilárdan rögzítse a sütőt mindkét oldalon.
Ügyeljen arra, hogy legalább 5 mm-es rést hagyjon a készülék és a szomszédos konyhaszekrény között.
A beszerelést követően távolítsa el a vinil védőfóliát, ragasztószalagot, papírt és egyéb tartozékokat a sütő
ajtajáról és annak belsejéből. Mielőtt kiszereli a sütőt a szekrényből, szűntesse meg a sütő tápellátását, majd
oldja ki a készülék két oldalán levő 2 csavart.
VIGYÁZAT: A beépített szekrényben lennie kell egy, a levegő áramlásához szükséges minimális szellőzőnyílásnak;
erről lásd a megfelelő ábrát. A nyílást ne fedje le lécekkel, mert az a szellőzéshez nélkülözhetetlen.
A sütő elülső panele, így például a fogantyú típusonként eltérő. A sütő mérete azonban minden modell esetében
megegyezik a képen láthatóval.
üzembe helyezés_7
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 7
16/02/2013 11:10:52
a sütő ajtajának tisztítása
A sütő normál használata során tilos levenni az ajtót. Ha például tisztítási célokból mégis le kell
venni, kövesse az alábbi utasításokat. A sütő ajtaja nehéz.
AZ AJTÓ LEVÉTELE
A sütő normál használata során tilos levenni az ajtót. Ha például tisztítási célokból mégis le kell
venni, kövesse az alábbi utasításokat.
FIGYELEM: A sütő ajtaja nehéz.
2
70
1
1. Nyissa ki az ajtót, és
pattintsa ki teljesen
mindkét ajtóbeakasztót.
2. Csukja beljebb az ajtót
kb. 70 °-kal. Fogja meg
középen mindkét kezével a
sütőajtó oldalait, és húzza/
emelje meg, míg a zsanérok
kipattannak a helyükről.
3. A tisztítást követően
fordított sorrendben hajtsa
végre az 1. és 2. lépést,
és illessze a helyére a
sütőajtót. A zsanérokat
mindkét oldalon pattintsa
a helyükre.
AZ AJTÓÜVEG ELTÁVOLÍTÁSA
A sütőajtón három réteg üveglap található. A lapok kivehetők és megtisztíthatók.
1. üveg
Glass
1
Glass
1.
üveg1
2. üveg
Glass
2

1. Nyomja meg az ajtó bal
és jobb oldalán található
mindkét gombot.
2. Vegye le a fedelet, és
emelje le az 1. és 2.
üveglapot az ajtóról.
3. Az ajtóüvegek
megtisztítása után hajtsa
végre fordított sorrendben
az 1. és 2. lépést. A fenti
ábra alapján ellenőrizze,
hogy megfelelően
helyezkedik-e el az 1. és 2.
üveglap.
FELSZERELÉS: Az üvegajtó típusa modellenként eltérő (2-4 db).
Az 1. belső üveg behelyezésekor a nyomtatás lefelé mutasson.
8_a sütő ajtajának tisztítása
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 8
16/02/2013 11:10:53
AUTOMATIKUS ENERGIATAKARÉKOS FUNKCIÓ
• Ha a beállítást félbehagyja és egyetlen funkciót sem választ ki, illetve ha működés közben
átmenetileg leállítja a készüléket, a rendszer 10 perc elteltével törli a funkciót, és megjelenik az
óra.
• Világítás: Sütés közben a „sütővilágítás” gomb megnyomásával kikapcsolhatja a sütő világítását.
Energiatakarékossági okokból a sütő világítása a program elindítása után néhány perccel
kikapcsol.
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad
a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezetés egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól,
és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek
tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
a sütő ajtajának tisztítása
A TERMÉK HULLADÉKBA HELYEZÉSÉNEK MÓDSZERE
(WEEE – ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI)
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt
kezelni.
a sütő ajtajának tisztítása_9
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 9
16/02/2013 11:10:53
tartalom
KEZELŐGOMBOK
12
TARTOZÉKOK
12
ELSŐ TISZTÍTÁS
14
A SÜTŐ HASZNÁLATA
14
12 Kezelőgombok
12 Tartozékok
14 Első tisztítás
14 A sütőtér használata
15 A sütési funkció beállítása
15 A hőmérséklet beállítása
15 Az iker mód használata
15 Iker üzemmód
15 Automatikus előmelegítés
AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
16
16 Az idő beállítása
16 A sütési idő beállítása
16 A befejezési idő beállítása
17 A késleltetett indítás beállítása
17 Az időzítő beállítása
EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK
17
17 Hangjelzés
17 Sütővilágítás
17 Gyermekzár
17 Kikapcsolás
10_tartalom
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 10
16/02/2013 11:10:53
SÜTÉSI FUNKCIÓ
18
19
tartalom
AUTOMATIKUS SÜTÉS
18 Sütési funkció
20 Teljes sütőtérben alkalmazható
automatikus sütési programok
22 Felső sütőtérben alkalmazható
automatikus sütési programok
22 Alsó sütőtérben alkalmazható automatikus
sütési programok
23 Iker üzemmódban alkalmazható
automatikus sütési programok
SÜTÉSI ÚTMUTATÓ
24
24 Nagyméretű grill
24 Energiatakarékos grill
25 Hagyományos
26 Alsó + Légkeverés
26 Légkeverés
27 Felső sütés + Légkeverés
27 Iker üzemmód
28 Próbaételek
TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
29
29 Gőztisztítás (típustól függően)
29 Katalitikus zománcfelület (típustól függően)
29 Kézi tisztítás
30 A vízgyűjtő tartály megtisztítása
30 Az oldalsó vezetősínek levétele
(típustól függően)
30 A sütő tetejének megtisztítása
(típustól függően)
HIBAELHÁRÍTÁS ÉS
INFORMÁCIÓS KÓDOK
31
31 Hibaelhárítás
32 Információs kódok
tartalom_11
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 11
16/02/2013 11:10:53
kezelőgombok
Előmelegítés kijelzése
Sütővilágítás
Kijelző
Idő
Időzítő
Üzemmódválasztó
Gyermekzár
Hőmérséklet
Sütési idő időzítése
Többfunkciós választógomb
Sütőtérválasztó
Befejezési idő időzítése
A sütő előlapjának kivitele
Az elülső panel anyaga és színe választható: rozsdamentes acél, fehér, fekete és üveg kivitel
közül választhat. Minőségfejlesztési célból a sütő kivitele változhat.
tartozékok
Új Samsung sütőjének számos tartozéka nagy segítséget jelent a különböző ételek
elkészítésében. A következő tartozékok típustól függően eltérőek.
FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy a tartozékokat megfelelően helyezze be a sütő különböző
szintjeire. A tepsik legalább 2 cm-rel a sütő alja felett legyenek, egyébként megsérülhet a
zománcfelület.
VIGYÁZAT: Óvatosan vegye ki az ételeket, illetve a tartozékokat a sütőből. A forró ételek,
tartozékok és felületek égési sérülést okozhatnak!
A felforrósodott tartozékok deformálódhatnak. Kihűlés után a deformáció eltűnik, és nem
befolyásolja a működést.
Osztó
Az osztót akkor használja, ha felső, illetve alsó sütés, valamint iker sütési
üzemmódban kívánja használni a készüléket. A sütő felső és alsó részét
választja el; a 3. szintre kell helyezni.
Sütőrács
A sütőrácsot grill és sült ételek készítéséhez használhatja. Tepsikhez és
sütőedényekhez használható. Kérjük, nagy adagok főzésekor a megfelelő
helyzet megtartása érdekében helyezze a felhajlított oldalsó keretrészt
hátulra.
Sütőrácsbetét (típustól függően)
A sütőrácsbetétet grill és sült ételek készítéséhez használhatja. A
folyadéknak a sütő aljára csepegését megakadályozó tepsivel együtt
használható.
12_kezelőgombok
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 12
16/02/2013 11:10:54
Tepsi (típustól függően)
A tepsit (mélysége 20 mm) sütemények, kekszek és más tészták
elkészítéséhez használhatja. Kérjük, a döntött részt helyezze előre.
Extra mély tepsi (típustól függően)
Az extra mély tepsit (mélysége 50 mm) ételek ropogósra sütéséhez
használhatja. A folyadéknak a sütő aljára csepegését megakadályozó
sütőrácsbetéttel együtt használható. Kérjük, a döntött részt helyezze előre.
tartozékok
Univerzális tepsi (típustól függően)
Az univerzális tepsit (mélysége 30 mm) sütemények, kekszek és más
tészták elkészítéséhez használhatja. Ételek ropogósra sütéséhez is kiváló.
A folyadéknak a sütő aljára csepegését megakadályozó sütőrácsbetéttel
együtt használható. Kérjük, a döntött részt helyezze előre.
Grillező nyárs(típustól függően)
A grillező nyárssal szárnyasokat, például csirkét grillezhet. A grillező nyársat csak
normál módban használhatja a 3. szinten, mert a nyárs végét be kell illeszteni
a sütő hátoldalán lévő szerkezetbe. Sütés közben vegye le a műanyag fogantyút.
Grillező és saslik nyárs(típustól függően)
Használata:
• Tegye a tepsit (állvány nélkül) az 1. szintre a szaft összegyűjtéséhez, vagy
a sütő aljára, ha túl nagy a megsütendő hús.
• Csúsztassa rá az egyik villát a nyársra, majd szúrja fel a megsütendő húst
a nyársra.
• Helyezzen el előfőzött burgonyát és zöldséget a tepsi pereme mentén, és
süsse meg a hússal egyidejűleg.
• Helyezze a keretet a középső polcra úgy, hogy a „v” alak legyen elöl.
• A nyárs behelyezését megkönnyíti, ha rácsavarja a fogantyút a nyárs
tompa végére.
• Helyezze rá a nyársat a keretre a hegyes végével a sütő hátoldala felé, és
nyomja előre óvatosan a nyársat, míg annak vége nem illeszkedik a sütő
hátoldalán lévő forgatószerkezetbe. A nyárs tompa végének a „v” alakon
kell elhelyezkednie. (A nyársnak két füle van; ezeknek kell a sütőajtóhoz
legközelebb lenniük, hogy megakadályozzák a nyárs előremozdulását. A
fülek egyben a fogantyúnak is ellentartanak.)
• A sütés megkezdése előtt csavarozza le a fogantyút. Sütés után csavarja
vissza a fogantyút, hogy egyszerűbben levehető legyen a nyárs az állványról.
Vezetősínek (típustól függően)
• A sütőrács vagy tepsi behelyezéséhez először húzza ki a megfelelő
szinten lévő vezetősínt.
• Helyezze a rácsot vagy tepsit a vezetősínekre, majd tolja be azokat
teljesen a sütőbe. A sütő ajtaját csak azt követően csukja be, hogy
betolta a vezetősíneket a sütőbe.

Zsírszűrő(típustól függően)
Zsírszűrő, amely a sütő hátsó belső falán helyezkedik el, hogy védje a ventilátort,
a kerek fűtőelemet és a sütőt a szennyeződésektől, különösen a kifröccsenő
zsírtól. Hús sütésekor ajánlott a zsírszűrő használata. Tészta sütésekor minden
esetben vegye ki a zsírszűrőt! Ha nem veszi ki a szűrőt, amikor tésztát vagy
süteményt süt, előfordulhat, hogy igen gyenge lesz az elkészített étel minősége.
tartozékok_13
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 13
16/02/2013 11:10:56
első tisztítás
A sütő az első használata előtt az új készülékekre jellemző szag megszűntetéséhez el kell végezni az
úgynevezett első tisztítást.
1. Vegye ki a tartozékokat a sütőből.
2. Járassa a sütőt légkeveréses vagy hagyományos üzemmódban 200 °C-on egy órán át. A
művelettel elégnek a sütőben a gyártásból visszamaradt anyagok.
3. Az üzemmódválasztó gomb elforgatásával kapcsolja ki a sütőt egy óra elteltével.
A tartozékok első használatakor alaposan tisztítsa meg azokat mosogatószeres meleg vízbe mártott kendővel.
a sütő használata
Az új sütőjének használatához ismerkedjen meg a következő egyszerű lépésekkel.
Üzemmódválasztó
Sütőtérválasztó
1. LÉPÉS
A SÜTŐTÉR
KIVÁLASZTÁSA
2. LÉPÉS
A SÜTÉSI FUNKCIÓ
BEÁLLÍTÁSA
Hőmérséklet
3. LÉPÉS
A HŐMÉRSÉKLET
BEÁLLÍTÁSA
Többfunkciós
választógomb
A SÜTŐTÉR HASZNÁLATA
Iker üzemmód
Az iker üzemmóddal két különböző
ételt készíthet eltérő funkció- és
hőmérsékleti beállítások mellett. Ehhez az
üzemmódhoz használnia kell az osztót.
Alsó üzemmód
A készülék az alsó sütőteret használja
a sütéshez. Ehhez az üzemmódhoz
használnia kell az osztót.
Felső üzemmód
A készülék a felső sütőteret használja
a sütéshez. Ehhez az üzemmódhoz
használnia kell az osztót.
Normál üzemmód
A készülék a teljes sütőteret használja a
sütéshez. Vegye ki az osztót.
NORMÁL
MÓD
Normál módban a sütő a hagyományos sütőkhöz hasonlóan működik. Ezt az
üzemmódot nagy mennyiségű ételhez használja, illetve ha különleges tartozékok,
például nyárs használatára van szükség. Ezen üzemmód használatához vegye ki az
osztót a sütőből.
FELSŐ
SÜTÉSI MÓD
Csak a felső és alsó sütőteret használja sütéshez. Ezen üzemmódok időt takarítanak
meg az előmelegítés, és energiát a kisebb ételmennyiségek készítése közben. Ezen
üzemmód használatához be kell helyeznie az osztót a sütő 3. szintjére.
ALSÓ
SÜTÉSI MÓD
IKER
ÜZEMMÓD
Ha csak a fél sütőteret kívánja használni (felső és alsó sütés mód),
a nem használt sütőtér üvegajtaján páralecsapódás jeleit láthatja.
Iker módban a felső és alsó sütőtér funkciói és hőmérséklete eltér egymástól.
Mindkettőhöz külön kiválasztható a sütési idő, illetve a sütés befejezésének ideje. Ezen
üzemmód használatához be kell helyeznie az osztót a sütő 3. szintjére.
14_első tisztítás
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 14
16/02/2013 11:10:57
A SÜTÉSI FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA
A sütési funkciót a sütőtér kiválasztása után állíthatja be. A sütő több különböző sütési funkciót
kínál; erről lásd a kézikönyv sütési funkciókat bemutató részét.
1. A
gomb megnyomásakor villogni kezd a sütési funkció szimbólum.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával állítsa be a megfelelő sütési funkciót.
3. Nyomja meg ismét a
gombot.
Sütés közben a fentiekkel megegyező sorrendben módosíthatja a sütési funkciót.
A hőmérséklet beállításához előbb állítsa be a sütési funkciót. Minden sütési funkcióhoz eltérő
hőmérsékleti tartomány tartozik; erről lásd a kézikönyv sütési funkciókat bemutató részét.
1. A
gomb megnyomásakor villog a hőmérsékletet jelölő szimbólum.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.
3. Nyomja meg ismét a
gombot.
a sütő használata
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
Sütés közben a fentiekkel megegyező sorrendben módosíthatja a hőmérsékletet.
AZ IKER MÓD HASZNÁLATA
Iker módban az alsó és felső sütéshez külön kell beállítania a funkciót és hőmérsékletet.
Válassza ki az iker módot.
1. Az iker mód kiválasztásához forgassa el az üzemmódválasztót.
A felső sütés mód beállítása
2. Nyomja meg a
gombot, és a többfunkciós választógomb elforgatásával válassza ki a megfelelő
felső sütési funkciót.
3. Nyomja meg a gombot, és a többfunkciós választógomb elforgatásával válassza ki a megfelelő
hőmérsékletet.
Az alsó sütési mód beállítása
4. Nyomja meg a
gombot, és a többfunkciós választógomb elforgatásával válassza ki a megfelelő
alsó sütési funkciót.
5. Nyomja meg a gombot, és a többfunkciós választógomb elforgatásával válassza ki a megfelelő
hőmérsékletet.
Iker módban a sütési funkció és idő módosításához előbb válassza ki a sütőteret (alsó vagy felső). Ha
EGYSZER megnyomja a
vagy gombot, kiválaszthatja a felső sütőteret, és módosíthatja a beállítását. Ha
KÉTSZER megnyomja a
vagy gombot, kiválaszthatja az alsó sütőteret, és módosíthatja a beállítását.
IKER ÜZEMMÓD
Iker módban előfordulhat, hogy az egyik sütőtérben előbb befejeződik a sütés. Ebben az esetben
kiválaszthatja és fél sütőtérként használhatja a sütő egyik részét. Ha az üzemmódválasztót iker
módról felső vagy alsó módra állítja, a kiválasztott üzemmód megtartja az aktuális beállítást.
AUTOMATIKUS ELŐMELEGÍTÉS
A sütő olyan sütési funkciókat kínál, melyek között megtalálható a gyors előmelegítés is. Ezt a fázist a
hőmérsékletkijelzés mellett láthatja. Az előmelegítési fázis során a készülék különböző melegítőelemei
együttesen gondoskodnak a sütő gyorsabb felfűtéséről. A hőmérsékletet magasabb értékre állíthatja ugyan, de
a sütő automatikusan megváltoztatja a célhőmérsékletet, és automatikus előmelegítést alkalmaz. A kiválasztott
hőmérséklet elérése után eltűnik az előmelegítés-kijelzés, és hangjelzés figyelmeztet az étel sütőbe helyezésére.
a sütő használata_15
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 15
16/02/2013 11:10:57
az idő beállítása
Iker módban eltérő sütésiidő-beállítást alkalmazhat, illetve más-más időben fejezheti be a sütést a
két sütőtérben. A sütési idő beállításához, illetve a sütés befejezési idejének alkalmazásához nyomja
meg EGYSZER a
gombot a felső sütőtér, illetve KÉTSZER az alsó esetében.
Időzítő
Sütési idő
időzítése
Befejezési
Idő
idő időzítése
Többfunkciós
választógomb
AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
A sütő első használatakor, illetve áramkimaradást követően be kell állítani az időt.
1. A
gomb megnyomásakor villog az órák helye.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával állítsa be az órákat.
3. A
gomb megnyomásakor villog a percek helye.
4. A többfunkciós választógomb elforgatásával állítsa be a perceket.
5. A
gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a pontos időt.
A fentiekkel megegyező sorrendben az időt vissza is állíthatja. Az óra sütés közbeni
megjelenítéséhez nyomja meg a
gombot.
A SÜTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Sütési funkció megadása után beállíthatja a sütési időt. A sütési idő lejárta után a fűtőelemek
automatikusan kikapcsolnak.
1. A
gomb megnyomásakor villog a sütési idő szimbólum.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával adja meg a pontos sütési időt.
3. Nyomja meg ismét a
gombot.
A fentiekkel megegyező sorrendben a sütési időt vissza is állíthatja. A beállított idő elteltével, a
kijelzőn egy hangjelzés kíséretében villog a „0:00” felirat. Beállíthat új sütési időt, de ki is kapcsolhatja
a sütőt. A sütési idő törléséhez nyomja meg a
gombot, és állítsa a sütési időt nullára.
A BEFEJEZÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
A sütési funkció kiválasztása után beállíthatja a befejezési időt. A sütési idő lejárta után a fűtőelemek
automatikusan kikapcsolnak.
1. A
gomb megnyomásakor villog a sütés befejezési ideje szimbólum.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával adja meg a sütési idő pontos befejezését.
3. Nyomja meg ismét a
gombot.
A fentiekkel megegyező sorrendben a sütési idő befejezését vissza is állíthatja; ekkor a
megadott idő elteltével a kijelzőn villog a „0:00” felirat, és hangjelzés hallható. A sütés
befejezési idejének törléséhez nyomja meg a
gombot,és állítsa az időzítőt a pontos időre.
16_az idő beállítása
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 16
16/02/2013 11:10:58
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS BEÁLLÍTÁSA
Ha a befejezési időt a már megadott elkészítési idő után állítja be, az elkészítési és befejezési időt a
sütő kiszámolja, és ha szükséges, késleltetett bekapcsolási időt állít be.
VIGYÁZAT: Ne hagyja túl sokáig az ételt a sütőben, mert megromolhat.
A
gomb megnyomásakor a sütési idő villog.
A többfunkciós választógomb elforgatásával adja meg a pontos sütési időt.
A
gomb megnyomásakor villog a sütés befejezési ideje szimbólum.
A többfunkciós választógomb elforgatásával adja meg a sütési idő pontos befejezését.
A késleltetési időt a készülék automatikusan kiszámítja, majd várakozik a megadott időpontig.
Iker módban nem állítható be késleltetett indítás. A sütési idő kezdetét, befejezését és
késleltetését a sütési funkció beállítása után adhatja meg.
AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA
Az időzítőt a sütési funkciótól függetlenül beállíthatja, és a sütési idő, illetve a sütési idő befejezésének
időzítésével egyidejűleg használhatja. Az időzítőnek saját, a többitől jól elkülöníthető hangjelzése van.
egyéb beállítások
1.
2.
3.
4.
5.
1. A
gomb megnyomásakor villog az időzítő szimbólum.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával adja meg az időzítő pontos idejét.
3. Nyomja meg ismét a
gombot.
Az időzítő beállításának törléséhez néhány másodpercig tartsa lenyomva a
gombot.
A fentiekkel megegyező sorrendben az időzítőt vissza is állíthatja; ekkor a megadott idő
elteltével a kijelzőn villog a „0:00” felirat, és hangjelzés hallható.
egyéb beállítások
HANGJELZÉS
+
A hangjelzés be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a
és
gombot.
SÜTŐVILÁGÍTÁS
Be- és kikapcsoláshoz nyomja meg a
gombot. Energiatakarékossági okokból a sütő
világítása a sütés megkezdését követő néhány percen belül kikapcsol.
Vannak olyan típusok, melyekben 2 sütővilágítás van, az egyik felül, a másik alul.
GYERMEKZÁR
A gyermekzár funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva
3 másodpercig a
gombot. Bekapcsolt gyermekzár funkció mellett a kijelzőn a
szimbólum jelenik meg. A gyermekzár funkciót sütés közben is alkalmazhatja.
Ebben az esetben egyik gomb sem működik, a sütőt azonban kikapcsolhatja az
üzemmódválasztó gomb KI állásba forgatásával.
KIKAPCSOLÁS
A sütő kikapcsolásakor minden fűtőelem leáll. Biztonsági okokból, a sütő
kikapcsolása után a hűtőventilátor még egy ideig tovább működik.
egyéb beállítások_17
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 17
16/02/2013 11:10:59
sütési funkció
A sütő az alábbi funkciókkal rendelkezik.
Szimbólum
Funkció
Használat
Hagyományos
A hőt a felső és alsó fűtés biztosítja.
A funkciót bármely étel normál
(ropogósra) sütéséhez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 200 °C
Légkeverés
A légkeverés során keletkező hőt
ventilátorok egyenletesen elosztják
a sütőtérben. A funkciót fagyasztott
ételekhez és sütéshez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 170 °C
Felső
Alsó
Iker
Hőmérsékleti tartomány (°C)
O
X
X
X
40-250
-
-
-
O
O
O
Felsőalsó
40-250
40-250 40-250 170-250
O
O
X
Felső
40-250
40-250
-
170-250
O
X
O
Alsó
40-250
-
A hőt a kisméretű grill biztosítja. A
O
funkciót kisebb, kevesebb hőt igénylő
Energiatakarékos
ételekhez használja, például halhoz és
grill
40-270
töltött bagetthez.
Ajánlott hőmérséklet: 240 °C
O
X
Felső
40-250
-
200-250
O
O
X
Felső
40-270
40-250
-
200-250
O
O
X
Felső
40-270
40-250
-
200-250
O
X
X
X
40-250
-
-
-
Felső és
légkeverés
A felső fűtés és a légkeverés
során keletkező hőt ventilátorok
egyenletesen elosztják a sütőtérben.
A funkciót ételek, pl. hús ropogósra
sütéséhez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
Normál
Az alsó fűtés és a légkeverés
során keletkező hőt ventilátorok
egyenletesen elosztják a sütőtérben.
Alsó és légkeverés
A funkciót pizza, kenyér és
sütemények készítéséhez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
Nagyméretű grill
A hőt a nagyméretű grill biztosítja. A
funkciót pl. lasagne készítéséhez és
hús grillezéséhez használhatja.
Ajánlott hőmérséklet: 240 °C
Ventilátoros grill
A két felső fűtőelem által biztosított
meleg levegő keringetéséről a
ventilátor gondoskodik. Ez a mód
hús, illetve halak grillezéséhez
használható.
Ajánlott hőmérséklet: 240 °C
Intenzív sütés
Ez a mód váltakozva aktiválja a
felső és alsó fűtőelemeket, illetve
a légkeveréses ventilátort. A forró
levegő egyenletesen oszlik el a
sütőben. Ez a mód kiválóan alkalmas
nagy mennyiségű és nagy hőigényű
ételek elkészítéséhez, mint pl. a
csőben sült ételek vagy a piték.
Ajánlott hőmérséklet: 170 °C
40-250 170-250
18_sütési funkció
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 18
16/02/2013 11:11:00
Szimbólum
Használat
Előpirítás
Ez az üzemmód egy automatikus,
220 °C-os felmelegítési szakaszt
is tartalmaz. A hús pirítását a
felső fűtőelem és a légkeveréses
ventilátor végzi. A sütő ezt a szakaszt
követően a kiválasztott alacsonyabb
hőmérsékleten süti készre az ételt.
Ehhez a felső és az alsó fűtőelemek
szolgáltatják a hőt. Ez az üzemmód
alkalmas sült húsok és sült hal
elkészítéséhez.
Ajánlott hőmérséklet: 100 °C
Melegen tartás
Ebben az üzemmódban az alsó
fűtőelem működik. Ezt az üzemmódot
ételek melegen tartásához
használhatja.
Ajánlott hőmérséklet: 80 °C
Normál
Felső
Alsó
Iker
Hőmérsékleti tartomány (°C)
O
X
X
X
40-150
-
-
-
X
X
O
X
-
--
40-100
-
X
X
O
X
--
-
40-80
-
Ebben az üzemmódban az alsó
fűtőelem és a légkeveréses ventilátor
működik. Az üzemmódot kerámia
Tányér melegítése
edények, tányérok és csészék
melegítéséhez használhatja.
Ajánlott hőmérséklet: 60 °C
automatikus sütés
Funkció
automatikus sütés
Az automatikus sütési/főzési funkció segítségével kiválaszthatja a megfelelő automatikus
főzési és sütési programokat.
Sütőtérválasztó
Étel sz./Mennyiség
Többfunkciós választógomb
1. Fordítsa az üzemmódválasztót automatikus sütési mód állásba.
2. A
gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő sütőteret.
3. A többfunkciós választógomb elforgatásával válassza ki a megfelelő étel számát, és várjon 4-5
másodpercig.
4. A többfunkciós választógomb elforgatásával válassza ki a mennyiségét, és várjon 4-5 másodpercig.
5. 4-5 másodperc elteltével automatikusan elindulnak az automatikus sütési programok.
Az iker mód automatikus sütéshez való használatakor az étel számának kiválasztása után
válassza ki a megfelelő mennyiséget a felső és az alsó sütőtérhez.
automatikus sütés_19
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 19
16/02/2013 11:11:00
TELJES SÜTŐTÉRBEN ALKALMAZHATÓ AUTOMATIKUS SÜTÉSI PROGRAMOK
A lenti táblázatban 25 automatikus sütési és roston sütési programot talál. A felsorolt programok
csak a teljes sütőtér használatával elérhetők. Minden esetben távolítsa el az osztót. A táblázat
tartalmazza az ételek mennyiségét, súlytartományát és néhány tanácsot a sütéshez. A sütési
módok és idők - az Ön kényelme érdekében - előre programozottak. A sütéshez kövesse az alábbi
irányelveket. Az ételt minden esetben a még hideg sütőbe tegye be.
Szám
Élelmiszer
Tömeg (kg)
A-01
A-04
Fagyasztott
pizza
Fagyasztott,
sütőben
elkészíthető
burgonya
Fagyasztott
krokettek
Házi lasagne
0,3-0,6
0,7-1,0
0,3-0,5
(vékony)
0,6-0,8
(vastag)
0,3-0,5
0,6-0,8
0,3-0,5
0,8-1,0
A-05
Bifsztek
0,3-0,6
0,6-0,8
A-06
Marhasült
0,6-0,8
0,9-1,1
A-07
Sertéssült
0,6-0,8
0,9-1,1
A-08
Báránybordaszelet
0,3-0,4
0,5-0,6
A-09
Csirkedarabok
0,5-0,7
1,0-1,2
A-10
Egész csirke
1,0-1,1
1,2-1,3
A-11
Kacsamell
0,3-0,5
0,6-0,8
A-12
Pulykatekercs
0,6-0,8
0,9-1,1
A-02
A-03
Szint
Javaslat
(polc)
Sütőrács
2
Helyezze a fagyasztott pizzát a sütőrács
közepére.
(Univerzális)
2
Ossza el egyenletesen a fagyasztott burgonyát
tepsi
az (univerzális) tepsiben. Az első beállítás a
vékony hasábburgonyára, a második a vastag
sült burgonyára vonatkozik.
(Univerzális)
2
Helyezze a fagyasztott burgonyakroketteket a
tepsi
tepsibe.
Sütőrács
3
Készítsen friss lasagne-t vagy használjon
félkész terméket, majd helyezze az ételt egy
megfelelő méretű hőálló edénybe. Helyezze az
edényt a sütő közepére.
Univerzális
4
Helyezze a pácolt marhahússzeleteket egymás
(mély)
mellé a sütőrácsbetétre. Fordítsa meg, amikor
tepsi és
a sütő hangjelzést ad. Az első beállítás a
sütőrácsbetét
vékony hússzeletekre, a második a vastagokra
vonatkozik.
Univerzális
2
Helyezze a pácolt marhahátszínt a
(mély)
sütőrácsbetétre. Fordítsa meg, amikor a sütő
tepsi és
hangjelzést ad.
sütőrácsbetét
Univerzális
2
Helyezze a pácolt sertéshúst a sütőrácsbetétre
(mély)
a bőrkével lefelé. Fordítsa meg, amikor a sütő
tepsi és
hangjelzést ad.
sütőrácsbetét
Univerzális
4
Pácolja be a báránybordát. Helyezze a
(mély)
bordaszeleteket a sütőrácsbetétre. Fordítsa
tepsi és
meg, amikor a sütő hangjelzést ad. Az
sütőrácsbetét
első beállítás vékony szeletekre, a második
vastagokra vonatkozik.
Univerzális
4
A csirkedarabokat kenje meg olajjal és
(mély)
fűszerekkel. Helyezze a csirkehússzeleteket
tepsi és
egymás mellé a sütőrácsbetétre.
sütőrácsbetét
Univerzális
2
Kenje meg olajjal és fűszerekkel az egész
(mély)
csirkét. Helyezze a csirkét a sütőrácsbetétre,
tepsi és
a mellel lefelé. Fordítsa meg, amikor a sütő
sütőrácsbetét
hangjelzést ad.
Univerzális
4
Készítse elő a kacsamellet, majd helyezze a
(mély)
sütőrácsbetétre a zsíros felével felfelé. Az első
tepsi és
beállítás egy kacsamellre, a második beállítás
sütőrácsbetét
pedig 2 vastag kacsamellre vonatkozik.
Univerzális
2
Helyezze a pulykatekercset a sütőrácsbetétre.
(mély)
Fordítsa meg, amikor a sütő hangjelzést ad.
tepsi és
sütőrácsbetét
Tartozékok
20_automatikus sütés
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 20
16/02/2013 11:11:00
Élelmiszer
Tömeg (kg)
A-13
Párolt hal
0,5-0,7
0,8-1,0
A-14
Sült hal
0,5-0,7
0,8-1,0
A-15
Sült
lazacszelet
0,3-0,4
0,7-0,8
A-16
Tepsis
burgonya
0,4-0,5
0,8-1,0
A-17
Sült
zöldségek
0,4-0,5
0,8-1,0
A-18
Csőben sült
zöldség
0,4-0,6
0,8-1,0
A-19
Márványos
sütemény
A-20
Gyümölcskosárka-alap
A-21
Piskótatészta
A-22
Muffin
0,5-0,6
0,7-0,8
0,9-1,0
0,3-0,4
(nagy)
0,2-0,3
(gyümölcstorta)
0,4-0,5
(közepes
méretű)
0,2-0,3 (kicsi)
0,5-0,6
0,7-0,8
A-23
Kenyér
A-24
A-25
Szint
Javaslat
(polc)
Sütőrács
2
Mossa és tisztítsa meg a halakat, például egész
pisztrángot, sügért vagy farkassügért. Helyezze
őket egymáshoz képest fordítva egy ovális
sütőálló üvegedénybe. Locsolja meg őket 2-3
evőkanál citromlével. Tegye rá a fedőt.
Univerzális
4
Helyezze a haldarabokat egymáshoz képest
(mély)
fordítva a sütőrácsbetétre. Az első beállítás
tepsi és
2, a második 4 darab halra vonatkozik. A
sütőrácsbetét
programmal egész halat, például pisztrángot,
fogast (süllőt) vagy keszeget készíthet.
Univerzális
4
Helyezze a lazacszeleteket a sütőrácsbetétre.
(mély)
Fordítsa meg, amikor a sütő hangjelzést ad.
tepsi és
sütőrácsbetét
(Univerzális)
2
Mossa meg a burgonyákat, majd vágja őket
tepsi
félbe. Kenje meg olívaolajjal és fűszerekkel.
Ossza el a darabokat egyenletesen a tepsiben.
Az első beállítást kisméretű burgonyákhoz
(egyenként 100 g), a második beállítást pedig
nagyméretű burgonyákhoz (egyenként 200 g)
használja.
Univerzális
4
Helyezze a zöldséget, például szeletelt cukkinit,
(mély) tepsi
paprikadarabokat, szeletelt padlizsánt, gombát
és koktélparadicsomot az univerzális (mély)
tepsibe. Öntsön rá fűszerekkel kevert olívaolajat.
Sütőrács
2
Csőben sült zöldség készítéséhez használjon
sütésálló kerek edényt. Helyezze az edényt a
sütő közepére.
Sütőrács
2
Tegye a tésztát megfelelő méretű, kivajazott,
tepsis süteményekhez használt sütőedénybe.
Tartozékok
Sütőrács
2
Sütőrács
2
Sütőrács
2
0,7-0,8
(fehér)
0,8-0,9
(teljes kiőrlésű)
Sütőrács
2
Házi pizza
1,0-1,2
1,3-1,5
(Univerzális)
tepsi
2
Élesztős
tészta
kelesztése
0,3-0,5
0,6-0,8
Sütőrács
2
automatikus sütés
Szám
Tegye a tésztát kivajazott sütőformába.
Az első beállítás egy gyümölcskosárkaalapra vonatkozik, a második 5-6 kicsi
gyümölcstortára.
Tegye a tésztát egy kerek, fekete fém
sütőformába. Az első beállítás a 26 cm
átmérőjű, a második beállítás pedig kisebb, 18
cm átmérőjű sütőformára vonatkozik.
Tegye a tésztát 12 db-os, fekete fém muffinsütő
formába. Az első beállítás kisméretű, a második
nagyméretű muffinokra vonatkozik.
Készítse el a tésztát a gyártók utasításai
szerint, majd helyezze a tésztát egy fekete,
fémből készült négyszögletű (25 cm hosszú)
sütőedénybe. Az első beállítás a fehér kenyérre
(0,7-0,8 kg) a második beállítás (0,8-0,9 kg)
pedig a teljes kiőrlésű kenyérre vonatkozik.
Tegye a pizzát a tepsibe. A súlytartományok a
szószt, a zöldségeket, a sonkát és a sajtot is
magukba foglalják. Az 1. beállítás (1,0-1,2kg)
vékony pizzákra vonatkozik, a 2. beállítás (1,31,5kg) pedig a gazdag feltéttel készülő pizzákra.
Az első beállítás az élesztős pizzatészta
kelesztésére vonatkozik. A második beállítás
sütemények és kenyér élesztős tésztájára
vonatkozik. Tegye egy nagy kerek hőálló tálba,
és fedje le háztartási fóliával.
automatikus sütés_21
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 21
16/02/2013 11:11:00
FELSŐ SÜTŐTÉRBEN ALKALMAZHATÓ AUTOMATIKUS
SÜTÉSI PROGRAMOK
A lenti táblázatban 5 automatikus sütési és roston sütési programot talál. A táblázat tartalmazza az
ételek mennyiségét, súlytartományát és néhány tanácsot a sütéshez. Helyezze be az osztót.
A sütési módok és idők - az Ön kényelme érdekében - előre programozottak.
A sütéshez kövesse az alábbi irányelveket. Az ételt minden esetben a még hideg sütőbe tegye be.
Szám
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
Tömeg
Szint
Tartozékok
Javaslat
(kg)
(polc)
Fagyasztott 0,2-0,3
Sütőrács
4
A fagyasztott zsemléket ossza el egyenletesen a
zsemle
0,4-0,5
sütőrácson.
Fagyasztott 0,1-0,2
Sütőrács
5
Tegye a fagyasztott pizzát a sütőrács közepére.
pizza
0,3-0,4
Mélyhűtött 0,2-0,3
Sütőrács
5
A pizzafalatokat egymás mellé helyezve ossza el a
pizzafalatok 0,4-0,5
sütőrácson.
Fagyasztott 0,2-0,3 (Univerzális)
5
A halrudacskákat ossza el egyenletesen az (univerzális)
halrudacskák 0,4-0,5
tepsi
tepsiben. 0,2-0,3 kg ajánlott 10 db és 0,4-0,5 kg 15 db
esetében. A hangjelzés után fordítsa meg.
Fagyasztott, 0,4-0,5 (Univerzális)
5
Ossza el egyenletesen a fagyasztott, sütőben elkészíthető
sütőben
0,6-0,7
tepsi
burgonyát az (univerzális) tepsiben. Az első beállítás
elkészíthető
vékony hasábburgonyához, a második vastag sült
burgonya
burgonyához javasolt. Használjon sütőpapírt. A
hangjelzés után fordítsa meg.
Élelmiszer
ALSÓ SÜTŐTÉRBEN ALKALMAZHATÓ AUTOMATIKUS
SÜTÉSI PROGRAMOK
A lenti táblázatban 5 automatikus sütési és roston sütési programot talál. A táblázat tartalmazza
az ételek mennyiségét, súlytartományát és néhány tanácsot a sütéshez. Helyezze be az osztót. A
sütési módok és idők - az Ön kényelme érdekében - előre programozottak. A sütéshez kövesse az
alábbi irányelveket. Helyezze az ételt hideg sütőbe, hacsak nem ajánlott a sütő előmelegítése.
Szám
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
Tömeg
Szint
Tartozékok
Javaslat
(kg)
(polc)
Fagyasztott 0,2-0,3 (Univerzális)
1
Használjon sütőpapírt. Helyezzen 2 darabot (0,2-0,3 kg)
lazac leveles 0,5-0,6
tepsi
egymás mellé vagy 4 darabot (0,5-0,6 kg) két sorban az
tésztában
(univerzális) tepsibe.
Házi
0,5-0,6
Sütőrács
1
Javasoljuk az alsó sütőrész előmelegítését 210 ˚C-ra alsó
készítésű
(kicsi)
fűtés + légkeverés módban mindaddig, amíg a hangjelzés
Lepény
0,9-1,0
meg nem szólal. Fekete, fémből készült sütőformát
(nagy)
használjon. Előmelegítés után helyezze a sütőrács
közepére. Az első beállításhoz 18 cm átmérőjű, a második
beállításhoz pedig 26 cm átmérőjű formát használjon.
Házi pizza 0,2-0,6 (Univerzális)
1
Használjon sütőpapírt. Helyezzen 0,2-0,6 kg tésztát kerek
0,8-1,2
tepsi
pizzatálcára vagy 0,8-1,2 kg tésztát a négyszögletes
(univerzális) tepsibe.
Muffin
0,5-0,6
Sütőrács
1
Tegye a tésztát 12 db-os, fekete fém muffinsütő formába.
0,7-0,8
Leveles
0,2-0,3 (Univerzális)
1
Helyezzen 4 leveles tészta darabot két sorban az
tészta
0,4-0,5
tepsi
(univerzális) tepsibe, sütőpapír használatával. Az első
gyümölccsel
beállítást 4 kisebb süteményhez (0,2-0,3 kg), második
beállítást pedig 4 nagyobb süteményhez (0,4-0,5 kg)
használja.
Élelmiszer
22_automatikus sütés
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 22
16/02/2013 11:11:01
IKER ÜZEMMÓDBAN ALKALMAZHATÓ AUTOMATIKUS
SÜTÉSI PROGRAMOK
Az iker automatikus sütési funkció használatához először helyezze be a sütőbe az osztót.
A lenti táblázatban 5 iker üzemmódos automatikus elkészítése és roston sütési programot talál.
A programok segítségével egy időben készítheti el a főételt és a köretet vagy a főételt és a
desszertet. A táblázat tartalmazza az ételek mennyiségét, súlytartományát és néhány tanácsot a
sütéshez. A sütési módok és idők - az Ön kényelme érdekében - előre programozottak. Kövesse az
alábbi irányelveket az ételek sütéséhez. Az ételt minden esetben a még hideg sütőbe tegye be.
Sütőtér
A-01
felső
alsó
A-02
felső
alsó
A-03
felső
alsó
A-04
felső
alsó
A-05
felső
alsó
Szint
Javaslat
(polc)
Darabolt csirke
Univerzális
4
A csirkedarabokat kenje meg
(mély) tepsi és
olajjal és fűszerekkel. Helyezze a
sütőrácsbetét
darabokat a bőrös felükkel felfelé a
sütőrácsbetétre.
Rakott
0,4-0,6
Sütőrács
1
Használjon sütésálló sütőformát.
burgonya
0,8-1,0
Helyezze a sütőrács közepére.
Sült zöldségek
0,4-0,5 Univerzális (mély)
4
Ossza el a feldarabolt zöldségeket,
0,7-0,8
tepsi
például cukkinit, paprikát, hagymát,
gombát, édesköményt, padlizsánt és
paradicsomot az univerzális (mély)
tepsiben. Kenje meg olívaolajjal és
fűszerekkel.
Pizzatészta
0,1-0,2 (Univerzális) tepsi
1
Helyezze a pizzakenyeret
0,3-0,4
sütőpapírral letakart tepsibe.
Sült hal
0,3-0,5
Univerzális
4
Öblítse le és készítse elő az egész
0,6-0,8
(mély) tepsi és
haltesteket, mint például pisztráng,
sütőrácsbetét
keszeg, vagy süllő, adjon hozzájuk
citromlevet és fűszereket. A bőrüket
kenje meg olívaolajjal és fűszerekkel.
Helyezze a sütőrácsbetétre.
Burgonyacikkek 0,3-0,4 (Univerzális) tepsi
1
Mossa és tisztítsa meg a burgonyát.
0,5-0,6
Vágja cikkekre vagy a kisebb
burgonyákat vágja félbe. Kenje meg
olívaolajjal és fűszerekkel.
Sült kacsamell
0,3-0,5
Univerzális
4
Helyezze a bepácolt kacsamelleket
(1-2
(mély) tepsi és
a zsíros felükkel felfelé a sütőrácsra.
vékony)
sütőrácsbetét
Az első beállítás a normál méretű
0,6-0,8
kacsamellekre (0,3 kg), a második
(2 vastag)
beállítás pedig 2 kacsamellre
(egyenként 0,4 kg) vonatkozik.
Sült alma
0,4-0,5
Sütőrács
1
Öblítse le és magozza ki az almákat,
0,9-1,0
majd töltse meg őket marcipánnal
vagy mazsolával. Helyezze kerek
sütésálló edénybe.
Muffin
0,5-0,6
Sütőrács
4
Tegye a tésztát 12 db-os, fekete fém
0,7--0,8
muffinsütő formába.
Házi pizza
0,2-0,6 (Univerzális) tepsi
1
Helyezzen 0,2-0,6 kg tésztát
0,8-1,2
kerek, fémből készült pizzasütő
edényre, vagy 0,8-1,2 kg tésztát
az (univerzális) tepsibe. Használjon
sütőpapírt.
Élelmiszer
Tömeg
(kg)
0,3-0,5
0,8-1,0
Tartozékok
automatikus sütés
Szám
automatikus sütés_23
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 23
16/02/2013 11:11:01
sütési útmutató
NAGYMÉRETŰ GRILL
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt Nagyméretű grill módban.
Élelmiszerek
Kolbászfélék (vastag) 5-10 db
Kolbászfélék (vékony) 8-12 db
Pirítós/Melegszendvics 5-10 db
Sajtos melegszendvics 4-6 db
Fagyasztott töltött palacsinta
„orosz módra” (200-500 g)
Bifsztek (400-800 g)
Szint (polc)
Tartozékok
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
4
Sütőrácsbetét +
Univerzális (mély) tepsi
220
1. oldal: 5-8
2. oldal 5-8
4
Sütőrácsbetét +
Univerzális (mély) tepsi
220
1. oldal 4-6
2. oldal 4-6
5
Sütőrács
240
1. oldal 1-2
2. oldal 1-2
4
Sütőrácsbetét +
(univerzális) tepsi
200
4-8
3
(Univerzális) tepsi
200
20-30
4
Sütőrácsbetét +
Univerzális (mély) tepsi
240
1. oldal 8-10
2. oldal 5-7
ENERGIATAKARÉKOS GRILL
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt Energiatakarékos grill módban.
Helyezze az ételt az edény közepére.
Szint
(polc)
Tartozékok
Fagyasztott, sütőben elkészíthető camembert
(2-4 db, egyenként 75 g)
HELYEZZE HIDEG SÜTŐBE (előmelegítés előtt)
3
Sütőrács
200
10-12
Fagyasztott baguette feltéttel
(paradicsomos-mozzarellás vagy sonkás-sajtos)
3
Sütőrácsbetét +
(univerzális) tepsi
200
15-20
Fagyasztott halrudacskák (300-700 g)
HELYEZZE HIDEG SÜTŐBE (előmelegítés előtt),
EGY CSEPP OLAJJAL KENJE BE
3
Sütőrácsbetét +
(univerzális) tepsi
200
15-25
Fagyasztott halburger (300-600 g)
HELYEZZE HIDEG SÜTŐBE, EGY CSEPP OLAJJAL
KENJE MEG
3
(Univerzális) tepsi
180-200
20-35
Fagyaszott pizza (300-500 g)
HELYEZZE HIDEG SÜTŐBE (előmelegítés előtt)
3
Sütőrácsbetét +
(univerzális) tepsi
180-200
23-30
Élelmiszerek
Hőmérséklet
Idő
(°C)
(perc)
24_sütési útmutató
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 24
16/02/2013 11:11:01
HAGYOMÁNYOS
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt hagyományos módban.
Tartozékok
Hőmérséklet Idő
(°C)
(perc)
Egész csirke (800-1300 g)
KENJE MEG OLAJJAL, ADJON HOZZÁ
FŰSZEREKET
Helyezze be a mellével lefelé, és félidőben fordítsa
meg.
2
Sütőrácsbetét +
Univerzális (mély) tepsi
200-220
50-70
Bőrös sertéscsülök (1500-2000 g)
Helyezze be a bőrével lefelé, és félidőben fordítsa
meg.
2
Sütőrácsbetét +
Univerzális (mély) tepsi
190-200
120150
Fagyasztott lasagne (500-1000 g)
3
Sütőrács
180-200
40-50
Egész hal (pl. aranykeszeg) (300-1000 g)
3-4 szelet oldalanként,
NÉHÁNY CSEPP OLAJJAL KENJE BE
3
Sütőrácsbetét +
Univerzális (mély) tepsi
240
15-20
Halszeletek (500-1000 g) 3-4 szelet oldalanként,
NÉHÁNY CSEPP OLAJJAL KENJE BE
3
(Univerzális) tepsi
200
13-20
Fagyasztott kotlett (350-1000 g)
darált hús szalonnás, sajtos vagy gombás
töltelékkel,
NÉHÁNY CSEPP OLAJJAL KENJE BE
3
(Univerzális) tepsi
200
25-35
Fagyasztott kotlett darált húsból, répából,
céklából vagy burgonyából (350-1000 g)
KENJE MEG NÉHÁNY CSEPP OLAJJAL
3
(Univerzális) tepsi
200
20-30
Csontos sertéskaraj (500-1000 g)
KENJE MEG EGY CSEPP OLAJJAL,
ADJON HOZZÁ SÓT ÉS BORSOT
3
Sütőrácsbetét +
Univerzális (mély) tepsi
200
40-50
Sült burgonya (félbe vágva) (500-1000 g)
3
(Univerzális) tepsi
180-200
30-45
Fagyasztott hústekercs gombás töltelékkel
(500-1000 g)
KENJE MEG NÉHÁNY CSEPP OLAJJAL
3
(Univerzális) tepsi
180-200
40-50
Piskóta (250-500 g)
2
Sütőrács
160-180
20-30
Márványkuglóf (500-1000 g)
2
Sütőrács
170-190
40-50
Gyümölcsös-morzsás tetejű tepsis kelt tészta
(1000-1500 g)
2
(Univerzális) tepsi
160-180
25-35
Muffin (500-800 g)
2
Sütőrács
190-200
25-30
sütési útmutató
Szint
(polc)
Élelmiszerek
sütési útmutató_25
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 25
16/02/2013 11:11:01
ALSÓ + LÉGKEVERÉS
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt alsó sütés és légkeveréses módban.
Élelmiszerek
Szint
(polc)
Tartozékok
Hőmérséklet
Idő
(°C)
(perc)
Élesztővel készülő almás pite, fagyasztott (350-700
g)
3
Sütőrács
180-200
15-20
Fagyasztott leveles tészta töltelékkel (300-600 g)
KENJE MEG TOJÁSSÁRGÁJÁVAL, HELYEZZE HIDEG
SÜTŐBE (előmelegítés előtt)
3
(Univerzális) tepsi
180-200
20-25
Húsgombóc szószban (250-500 g)
használjon sütésálló edényt
3
Sütőrács
180-200
25-35
Leveles tészta (500-1000 g)
KENJE MEG TOJÁSSÁRGÁJÁVAL
3
(Univerzális) tepsi
180
15-23
Cannelloni szószban (250-500 g)
használjon sütésálló edényt
3
Sütőrács
180
22-30
Kelt tésztából készült töltött sütemény
(600-1000 g)
KENJE MEG TOJÁSSÁRGÁJÁVAL
3
(Univerzális) tepsi
180-200
20-30
Saját készítésű pizza (500-1000 g)
2
(Univerzális) tepsi
200-220
15-25
Saját készítésű kenyér (700-900 g)
2
Sütőrács
170-180
45-55
LÉGKEVERÉS
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt légkeveréses módban.
Szint
(polc)
Tartozékok
3
Sütőrácsbetét +
Univerzális (mély)
tepsi
190-200
40--50
Sült banán (3-5 db): Vágja le késsel a hegyét, adjon
hozzá 10-15 g csokoládét, 5-10 g apróra vágott diót,
cukrot, vizet, és csomagolja be alufóliába.
3
Sütőrács
220-240
15-25
Sült alma: 5-8 db, egyenként 150-200 g
Vegye ki a magházat, adjon hozzá mazsolát és lekvárt.
Használjon sütésálló edényt.
3
Sütőrács
200-220
15-25
Darált húsból készült kotlett
(300-600 g) NÉHÁNY CSEPP OLAJJAL KENJE BE
3
(Univerzális) tepsi
190-200
18-25
Töltött, darált húsos tekercs „orosz módra”
(500-1000 g) KENJE MEG OLAJJAL
3
(Univerzális) tepsi
180-200
50-65
Fagyaszott krokett (500-1000 g)
2
(Univerzális) tepsi
180-200
25-35
Fagyasztott, sütőben elkészíthető hasábburgonya
(300-700 g)
2
(Univerzális) tepsi
180-200
20-30
Fagyaszott pizza (300-1000 g)
2
Sütőrács
200-220
15-25
Almás és mandulás sütemény (500-1000 g)
2
Sütőrács
170-190
35-45
Friss croissant (200-400 g) (készre sütött)
3
Sütőrács
180-200
15-25
Élelmiszerek
Bárányborda (350-700 g),
KENJE MEG OLAJJAL, ADJON HOZZÁ FŰSZEREKET
Hőmérséklet
Idő
(°C)
(perc)
26_sütési útmutató
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 26
16/02/2013 11:11:01
FELSŐ SÜTÉS + LÉGKEVERÉS
A Samsung azt ajánlja, hogy melegítse elő a sütőt felső sütés és légkeveréses módban.
Élelmiszerek
Tartozékok
Hőmérséklet
Idő
(°C)
(perc)
3
Sütőrácsbetét + Univerzális (mély)
tepsi
180-200
50-65
2
(Univerzális) tepsi
180-230
80-120
2
Sütőrácsbetét + Univerzális (mély)
tepsi
190-220
45-65
3
Sütőrácsbetét/Univerzális (mély)
tepsi
180-200
15-35
4
Sütőrácsbetét + Univerzális (mély)
tepsi
200-220
25-35
2
Sütőrács
180-200
30-40
2
Sütőrácsbetét + Univerzális (mély)
tepsi, öntsön bele 1 csésze vizet
200-220
45-60
4
Sütőrácsbetét + Univerzális (mély)
tepsi, öntsön bele 1 csésze vizet
180-200
25-35
sütési útmutató
Csontos sertéshús (1000 g)
KENJE MEG OLAJJAL,
ADJON HOZZÁ FŰSZEREKET
Sertéscsülök fóliában
(1000-1500 g) PÁCOLJA
Egész csirke (800-1300 g)
KENJE MEG OLAJJAL,
ADJON HOZZÁ FŰSZEREKET
Helyezze be a mellével lefelé, és
félidőben fordítsa meg.
Hús- vagy halszeletek (400-800 g)
KENJE MEG EGY CSEPP OLAJJAL,
ADJON HOZZÁ SÓT ÉS BORSOT
Csirkedarabok (500-1000 g)
KENJE MEG OLAJJAL,
ADJON HOZZÁ FŰSZEREKET
Sült hal (500-1000 g)
használjon sütésálló edényt
KENJE MEG OLAJJAL
Marhasült (800-1200 g)
KENJE MEG OLAJJAL,
ADJON HOZZÁ FŰSZEREKET
Kacsamell (300-500 g)
Szint
(polc)
IKER ÜZEMMÓD
Az iker üzemmód használatával két különböző ételt készíthet a sütőben. A sütő felső és alsó részében
eltérő hőmérsékleten, elkészítési módon és idővel készíthet ételeket. Egy időben grillezhet például hús- és
halszeleteket, illetve készíthetett gratinírozott ételeket. Az osztó használatával alul gratinírozhat, felül pedig
hús- és halszeleteket készíthet. Minden esetben helyezze be az osztót a 3. polcra a sütés megkezdése előtt.
Figyelmeztetés: Helyezze az ételt hideg sütőbe.
1. javaslat: Sütés eltérő hőmérsékleten
Sütőrész
FELSŐ
ALSÓ
Élelmiszerek
Fagyaszott pizza (300-400 g)
Márványkuglóf (500-700 g)
Szint Elkészítési Hőmérséklet
Idő
Tartozékok
(polc)
mód
(°C)
(perc)
4
Légkeverés
200-220
Sütőrács
15-25
1
Légkeverés
160-180
(Univerzális) tepsi 50-60
2. javaslat: Sütés eltérő elkészítési módokon
Sütőrész
FELSŐ
ALSÓ
Élelmiszerek
Csirkedarabok (400600 g)
Gratinírozott burgonya
(500-1000 g)
Szint
(polc)
4
1
Elkészítési Hőmérséklet
mód
(°C)
Felső Fűtés +
200-220
Légkeverés
Légkeverés
160-180
Tartozékok
Idő (perc)
Univerzális tepsi
+ Sütőrácsbetét
25-35
Sütőrács
30-40
sütési útmutató_27
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 27
16/02/2013 11:11:01
PRÓBAÉTELEK
Az EN 60350 szabvány szerint
1. Sütés
A sütésre vonatkozó ajánlások előmelegített sütőre vonatkoznak.
A döntött részt helyezze előre, az ajtó felé.
Étel típusa
Vajas tészta
Étel, megjegyzések
Elkészítési
mód
Hőm.
(°C)
Sütési idő
(perc)
3
Hagyományos
150-170
20-30
(Univerzális) tepsi
(Univerzális) tepsi + Univerzális
(mély) tepsi
Aprósütemény
Szint
(polc)
2
Légkeverés
150-170
35-45
1+4
Légkeverés
150-170
35-45
3
Hagyományos
160-180
15-25
(Univerzális) tepsi
(Univerzális) tepsi + Univerzális
(mély) tepsi
2
Légkeverés
150-170
30-35
1+4
Légkeverés
150-170
30-40
Zsiradék
nélküli
piskótatészta
Nyitható sütőforma a sütőrácson
(sötét bevonatú, ø 26 cm)
2
Hagyományos
160-180
25-35
2
Légkeverés
150-170
35-45
Almás kelt
sütemény
(Univerzális) tepsi
3
Hagyományos
150-170
65-75
2
Légkeverés
150-170
70-80
1+4
Légkeverés
150-170
75-85
1 Átlósan
elhelyezve
Légkeveréses
170-190
70-90
1+3
Légkeverés
170-190
80-100
(Univerzális) tepsi + Univerzális
(mély) tepsi
Almás pite
Sütőrács + 2 nyitható sütőforma*
(sötét bevonatú, ø 20 cm)
(Univerzális) tepsi + Sütőrács +
2 nyitható sütőforma**
(sötét bevonatú, ø 20 cm)
*A két tortaformát úgy helyezze el a rácson, hogy az egyik hátul, bal oldalon, a másik pedig elöl,
jobb oldalon legyen.
**A két tortaformát középen, egymás fölött helyezze el.
2. Grillezés
Melegítse elő az üres sütőt 5 percig a Nagyméretű grill funkció segítségével.
Étel típusa
Pirítós fehérkenyérből
Étel, megjegyzések
Sütőrács
Marhahúspogácsa* (12 db) Sütőrácsbetét +
Univerzális (mély) tepsi
(cseppfelfogáshoz)
Szint
(polc)
Elkészítési
mód
Hőm. (°C)
Sütési idő
(perc)
5
Nagyméretű grill
270 °C
1. 1-2
2. 1-1½
4
Nagyméretű grill
270 °C
1. 14-16
2. 4-6
* Marhahúspogácsák: Melegítse elő az üres sütőt 15 percig a Nagyméretű grill funkció
segítségével.
28_sütési útmutató
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 28
16/02/2013 11:11:01
tisztítás és ápolás
GŐZTISZTÍTÁS (TÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
A szennyezett sütőt tisztítsa meg; ehhez használhatja a gőztisztítási
funkciót. Ennek segítségével egyszerűen megtisztíthatja a sütő belsejét.
Megjegyzések a gőztisztításhoz
•
•
•
•
Óvatosan nyissa ki az ajtót a gőztisztítás befejeztével; a sütő aljában lévő víz forró.
Ne hagyja a maradék vizet a sütőben hosszabb ideig, például éjszakára.
Erősen szennyezett sütő esetében ismételje meg a műveletet a sütő lehűlése után.
Ha a sütőben zsírszennyeződés van, például hússütés vagy grillezés után, dörzsölje át
mosogatószerrel a makacs foltokat, és csak azt követően kapcsolja be a tisztító funkciót.
• Tisztítás után hagyja nyitva az ajtót kb. 15 °-ban, hogy a belső zománcfelület megszáradjon.
tisztítás és ápolás
1. A gőztisztítási funkció használata előtt vegye ki a tartozékokat a sütőből.
2. Öntsön 400 ml vizet a sütő aljába, és zárja be az ajtaját.
3. Fordítsa az üzemmódválasztót
állásba. A kiválasztott gőztisztítási
funkció néhány másodperc elteltével automatikusan elindul.
4. A gőztisztítási művelet akkor kész, amikor a kijelző elkezd villogni és hangjelzés hallható. A
gőztisztítás befejezéséhez állítsa az üzemmódválasztó gombot kikapcsolt állásba.
5. Tisztítsa meg a sütő belsejét egy puha kendővel, és a sütő alján visszamaradt vizet itassa fel szivaccsal.
KATALITIKUS ZOMÁNCFELÜLET (TÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
A kivehető burkolatot sötét bevonatú katalitikus zománc borítja, melyre lerakódhat a légkeverés
során keringő levegő által szállított olaj és zsiradék. A maradványok a sütő 200 °C-os vagy annál
magasabb hőmérsékletén elégnek.
1. Vegye ki a tartozékokat a sütőből.
2. A belső felületek megtisztítása után állítsa be a sütőt hagyományos 250 °C-os sütésre.
KÉZI TISZTÍTÁS
FIGYELEM: Várja meg, míg a sütő és tartozékai kihűlnek, és csak azt követően lásson hozzá
a tisztításhoz. Ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket, kemény kefét, (fém) súrolópárnát,
kést vagy más maró hatású anyagokat.
A sütő belseje
• A sütő belsejének megtisztításához használjon tiszta kendőt, enyhe tisztítószert vagy meleg,
szappanos vizet.
• Az ajtó tömítését ne tisztítsa meg kézzel.
• A zománcfelület sérülésének elkerülése érdekében használjon hagyományos sütőtisztítókat.
• Makacs foltok eltávolításához használjon speciális sütőtisztítót.
A sütő külseje
A sütő külsejének, így ajtajának, fogantyújának és kijelzőjének megtisztításához használjon
tiszta kendőt, enyhe mosogatószeres vagy szappanos meleg vizet, szárításához pedig konyhai
törlőkendőt vagy száraz ruhát. A sütőből kiáramló forró levegő következtében elsősorban zsír és
piszok könnyen lerakódhat a fogantyúk és gombok környékén, ezért a sütő használata után minden
esetben tisztítsa meg azokat.
Tartozékok
A tartozékokat minden használat után mossa le, és törölje szárazra konyharuhával. Szükség szerint
áztassa a tartozékokat 30 percig meleg, szappanos vízben; így egyszerűbbé válik a megtisztításuk.
tisztítás és ápolás_29
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 29
16/02/2013 11:11:01
A VÍZGYŰJTŐ TARTÁLY MEGTISZTÍTÁSA
A vízgyűjtő tartály arra szolgál, hogy összegyűjtse az olyan ételek
készítése során felgyülemlett nedvességet, amelyeknek nagy a
folyadéktartalma. Előfordulhat, hogy a vízgyűjtőbe ételmaradék
ragad. Ha nem végzi el a tisztítást, a beépített szekrény károsodhat.
Tisztítsa meg a vízgyűjtőt a beépített szekrény sütés utáni
megóvásához.
VIGYÁZAT: Ha vízgyűjtőből érkező szivárgást észlel a sütést
követően, forduljon a szervizközpont munkatársaihoz.
Vízgyűjtő
AZ OLDALSÓ VEZETŐSÍNEK LEVÉTELE (TÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
1. Nyomja meg a csúszósín
tetejének középső részét.
2. Fordítsa el a csúszósínt
körülbelül 45º-kal.
3. Húzza ki és távolítsa el
a csúszósínt a két alsó
nyílásból.
A SÜTŐ TETEJÉNEK MEGTISZTÍTÁSA (TÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
1. A grill fűtőelemet leengedheti, ami hasznos a sütő
tetejének tisztításakor.
A grill fűtőelemet tartva távolítsa el a kerek anyát
úgy, hogy elfordítja azt az óramutató járásával
ellentétes irányba.
2. A grill fűtőelem eleje lehajtható, de a sütőből ki nem
vehető.
Ne nyomja lefelé a grill fűtőelemet, mert
deformálódhat.
30_tisztítás és ápolás
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 30
16/02/2013 11:11:02
3. Amikor elkészült a tisztítással, emelje fel a grill
fűtőelemet eredeti helyzetébe és fordítsa el a kerek
anyát az óramutató járásával megegyező irányba.
HIBAELHÁRÍTÁS
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
Mit tegyek, ha nem melegít a
sütő?
• Lehet, hogy a sütő nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a
sütőt.
• Ellenőrizze, hogy megtörténtek-e a szükséges
beállítások.
• Előfordulhat, hogy az egyik biztosíték kiégett, vagy az
áramkör-megszakító kioldott. Cserélje ki a biztosítékot,
vagy állítsa vissza az áramkört. Ha ez többször is
előfordul, hívjon villanyszerelőt.
Mit tegyek, ha a sütő nem
melegszik fel a funkció és a
hőmérséklet beállítása után
sem?
• Lehet, hogy probléma merült fel a belső elektromos
csatlakozásokkal. Forduljon a szervizhez.
Mit tegyek, ha hibakód jelenik
meg, és a sütő nem melegít?
• Hiba lépett fel a belső elektromos áramkörben. Forduljon
a szervizhez.
Mit tegyek, ha nem világít a sütő
lámpája?
• Nem működik a sütővilágítás. Forduljon a szervizhez.
Mit tegyek, ha a sütő ventilátora
beállítás nélkül is működik?
• A sütő használatát követően a ventilátor mindaddig
működik, míg a sütő kihűl. Forduljon a szervizhez, ha a
ventilátor azt követően is tovább működik, hogy a sütő
kihűlt.
Mi a teendő, ha a gombok nem
működnek?
• Ellenőrizze, hogy a gyermekzár funkciót aktiválta-e.
Ha nem kapcsolta be a funkciót, forduljon a helyi
szervizközpont munkatársaihoz.
hibaelhárítás és információs kódok
hibaelhárítás és információs kódok
hibaelhárítás és információs kódok_31
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 31
16/02/2013 11:11:02
1)
**
INFORMÁCIÓS KÓDOK
KÓD
1)
**
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
Biztonsági leállás. A sütő a megadott
hőmérsékleten hosszabb ideig tovább
működik.
105 °C alatt
16 óra
105 °C és 240 °C között
8 óra
245 °C és max. között
4 óra
Kapcsolja ki a sütőt, és vegye ki az ételt.
Hagyja kihűlni a sütőt, és csak azt követően
használja újra.
A gomb egy ideig benyomott
állapotban van.
Tisztítsa meg a gombokat, és ellenőrizze,
hogy lát-e víznyomokat a gombok körül.
Kapcsolja ki a sütőt, és próbálkozzon
meg ismét a beállítással. Ha a probléma
újra felmerül, forduljon a helyi SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Hibás osztóhasználat.
Tegye be a sütőbe az osztót felső és alsó
sütéshez, valamint iker üzemmódhoz.
Normál üzemmódban vegye ki az osztót.
A sütő meghibásodása nem
megfelelő teljesítményt eredményez,
és biztonsági problémákat vet fel.
Haladéktalanul fejezze be a sütő
használatát.
Forduljon a helyi SAMSUNG
szervizközponthoz.
1)
**
1)
**
1) ** Számokat jelöl.
32_hibaelhárítás és információs kódok
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 32
16/02/2013 11:11:03
jegyzet
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 33
16/02/2013 11:11:03
jegyzet
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 34
16/02/2013 11:11:03
jegyzet
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 35
16/02/2013 11:11:03
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
MACEDONIA
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Kódszám: DG68-00447Y
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_HU.indd 36
16/02/2013 11:11:03
Séria NV6786
Vstavaná rúra
používateľská príručka
Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera.
predstavte si tie možnosti
SLOVENČINA
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu
značky Samsung. Ak chcete získať kompletnejší
servis, zaregistrujte si svoj produkt na lokalite
www.samsung.com/register
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 1
16/02/2013 14:35:55
používanie tejto príručky
Ďakujeme vám za výber vstavanej rúry značky SAMSUNG.
Táto používateľská príručka obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti a pokyny, ktoré sú určené na to,
aby vám pomohli pri prevádzke a údržbe vášho spotrebiča.
Nájdite si čas a prečítajte si túto používateľskú príručku pred použitím rúry a uschovajte ju pre budúce
použitie.
V texte používateľskej príručky sú použité nasledujúce symboly:
VAROVANIE alebo VÝSTRAHA
Upozornenie
Poznámka
bezpečnostné pokyny
Montáž tejto rúry môže vykonať jedine vyškolený elektrikár. Inštalatér je zodpovedný za zapojenie spotrebiča
k hlavnému napájaciemu zdroju za súčasného dodržania dôležitých bezpečnostných odporúčaní.
VAROVANIE
Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom
skúseností a vedomostí, kým sa na ne nebude dozerať
alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo
strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa
nebudú hrať so zariadením.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť za
špeciálny kábel alebo montáž, ktorá je dostupná od výrobcu
alebo jeho oprávneného servisného technika.
(len model s pevným zapojením)
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť
výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná
osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
(len model s napájacím káblom)
Spotrebič je potrebné nainštalovať tak, aby ho po
inštalácii bolo možné ľahko odpojiť od zdroja napájania.
Odpojenie je možné zabezpečiť ľahkou dostupnosťou
zástrčky alebo zapojením vypínača do napájacieho
obvodu v súlade s elektrikárskymi zásadami.
2_používanie tejto príručky
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 2
16/02/2013 14:35:56
bezpečnostné pokyny
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byť
opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných prvkov v rúre.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania
zahriať. K zariadeniu nesmú mať prístup malé deti.
Ak tento spotrebič obsahuje funkciu čistenia parou alebo
samočistenia, pred čistením musíte odstrániť všetky
rozliatia a počas čistenia parou alebo samočistenia v rúre
nenechávajte žiadne riady. (len model s funkciou čistenia)
Ak tento spotrebič obsahuje funkciu samočistenia, počas
samočistenia môže byť povrch teplejší ako obvykle a
preto deti udržiavajte mimo jeho dosah. (len model s
funkciou čistenia)
Používajte iba sondu na meranie teploty určenú pre túto
rúru. (iba model so sondou na meranie teploty)
Nepoužívajte parný čistič.
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia zaručte, aby
bolo zariadenie vypnuté a predišlo sa možnosti zásahu
elektrickým prúdom.
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo
ostré kovové stierky, aby ste vyčistili sklo dvierok rúry,
pretože môžu poškriabať povrch, čo môže mať za následok
rozbitie skla.
VAROVANIE: Tento spotrebič a jeho prístupné časti sa
môžu počas používania zahriať.
Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných
prvkov. Deti mladšie ako 8 rokov musia byť
v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod
neustálym dozorom.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo
duševnými schopnosťami, prípadne nedostatkom
skúseností, a to za predpokladu, že sú pod dozorom
alebo dostali podrobné pokyny k bezpečnému používaniu
spotrebiča a porozumeli príslušným rizikám. Deti sa
nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a používateľskú
údržbu nebudú vykonávať deti bez dozoru.
bezpečnostné pokyny_3
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 3
16/02/2013 14:35:56
Teplota okolitých povrchov môže byť počas prevádzky
spotrebiča vysoká.
Dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča môžu byť počas
jeho prevádzky horúce.
Spotrebič a kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších
ako 8 rokov.
Zariadenia nie sú určené na obsluhu prostredníctvom
externého časovača ani samostatného systému
diaľkového ovládania.
Vložte mriežku ohnutou stranou smerom
dozadu, aby bola pri príprave veľkého
množstva jedla bezpečne umiestnená v
potrebnej polohe. (V závislosti od modelu)
UPOZORNENIE
Ak sa rúra počas prepravy poškodila, nezapájajte ju.
Tento spotrebič môže pripojiť k hlavnému napájaciemu zdroju jedine špeciálne vyškolený
elektrikár.
V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča sa s ním nepokúšajte pracovať.
Opravy by mal vykonávať jedine vyškolený technik. Výsledkom nesprávnej opravy môže byť
značné nebezpečenstvo pre vás a ostatných. Ak rúra potrebuje opravu, obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti SAMSUNG alebo na vášho predajcu.
Elektrické vodiče a káble by sa nemali dotýkať rúry.
Rúra by mala byť pripojená k hlavnému napájaciemu zdroju prostredníctvom schváleného ističa
alebo poistky. Nikdy nepoužívajte viaceré zásuvky, ani predlžovacie káble.
Napájací zdroj spotrebiča by mal byť počas opravy alebo čistenia vypnutý.
Keď pripájate elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry, dávajte pozor.
Ak tento spotrebič obsahuje funkciu parného varenia, nepoužívajte ho v prípade, že je kazeta
prívodu vody poškodená. (len model s funkciou prípravy na pare)
Kazetu nepoužívajte v prípade, že je prasknutá alebo poškodená a obráťte sa na vaše najbližšie
servisné stredisko. (len model s funkciou prípravy na pare)
Táto rúra bola navrhnutá výlučne pre varenie jedla v domácnosti.
Počas používania sa vnútorné povrchy rúry zohrejú dostatočne na to, aby spôsobili popáleniny.
Nedotýkajte sa vykurovacích telies, ani vnútorných povrchov rúry, pokým nemali čas sa ochladiť.
V rúre nikdy neskladujte horľavé materiály.
Počas prevádzky spotrebiča sa povrchy rúry zohrejú na vysokú teplotu a na dlhý čas.
Keď varíte, dávajte pozor pri otváraní dvierok, pretože z rúry môže prudko uniknúť horúci vzduch
a para.
Pri varení jedál obsahujúcich alkohol sa alkohol môže vyparovať kvôli vysokým teplotám a výpary
môžu spôsobiť požiar, ak prídu do styku s horúcou časťou rúry.
4_bezpečnostné pokyny
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 4
16/02/2013 14:35:56
Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čistiace prostriedky, ani parné čističe.
Počas používania rúry by ste mali držať deti v bezpečnej vzdialenosti.
Zamrazené jedlá, ako napríklad pizza, by sa mali variť na veľkej mriežke. Ak používate plech na
pečenie, môže sa kvôli veľkým zmenám v teplote zdeformovať.
Nenalievajte do spodnej časti rúry vodu, keď je horúca. To by mohlo poškodiť smaltovaný povrch.
Počas varenia musia byť dvierka rúry zatvorené.
Ovocné džúsy zanechajú škvrny, ktoré sa na smaltovanom povrchu rúry môžu stať
neodstrániteľnými. Keď pečiete veľmi vlhké koláče, použite hlboký pekáč.
Neodkladajte pečenie na otvorené dvierka rúry.
Malé deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
Dbajte na to, aby sa počas otvárania alebo zatvárania dvierok nenachádzali v ich blízkosti deti,
pretože sa môžu nechcene udrieť o dvierka alebo si do nich privrieť prsty.
Nestúpajte a nesadajte si na dvierka zariadenia, neopierajte sa o ne ani na ne neklaďte ťažké
predmety.
bezpečnostné pokyny
Nezakrývajte spodok rúry hliníkovou fóliou a neklaďte naň žiadne plechy na pečenie, ani konzervy.
Hliníková fólia blokuje teplo, čo by mohlo mať za následok poškodenie smaltovaných povrchov a
spôsobiť slabé výsledky varenia.
Neotvárajte dvierka zariadenia použitím zbytočne veľkej sily.
VAROVANIE: Neodpájajte spotrebič od hlavného napájacieho zdroja, dokonca ani vtedy,
keď sa proces varenia skončil.
VAROVANIE: Nenechávajte dvierka otvorené, kým je rúra v prevádzke.
Dbajte na to, aby sa počas otvárania alebo zatvárania dvierok nenachádzali v ich blízkosti deti,
pretože sa môžu nechcene udrieť o dvierka alebo si do nich privrieť prsty.
VÝMENA ŽIAROVKY
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Pred výmenou ktorejkoľvek žiarovky postupujte
podľa nasledujúcich krokov:
•Vypnite rúru.
•Odpojte rúru z napájacieho zdroja.
•Žiarovku rúry a sklenený kryt ochráňte tak, že dno
priestoru rúry zakryjete tkaninou.
•Žiarovky si môžete zakúpiť v servisnom stredisku
spoločnosti SAMSUNG.
bezpečnostné pokyny_5
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 5
16/02/2013 14:35:56
Zadné svetlo rúry
1.Kryt odstráňte tak, že ho budete otáčať
proti smeru pohybu hodinových ručičiek a
odstráňte kovový krúžok, plochý krúžok a
vyčistite sklený uzáver. Ak je to potrebné,
žiarovku vymeňte za žiarovku na
osvetlenie rúry s výkonom 25 W a odolnú
voči teplotám do 300 °C.
2.Vyčistite sklený kryt, kovový krúžok a plochý krúžok, ak
je to nevyhnutné.
3.Kovový a plochý krúžok upevnite k sklenenému krytu.
4.Sklený kryt dajte tam, odkiaľ ste ho vzali v kroku 1 a
otočením v smere hodinových ručičiek ho upevnite na
miesto.
Bočné svetlo rúry (v závislosti od modelu)
1.Na vybratie skleného krytu
uchopte jednou rukou
dolný koniec a medzi sklo
a rám vložte plochý ostrý
predmet, ako napríklad
nôž.
2.Nadvihnite kryt.
3.Ak je to nevyhnutné, vymeňte halogénovú žiarovku
za halogénovú žiarovku na osvetlenie rúry 25-40 W a
odolnú voči teplotám do 300 °C.
Tip: Pri manipulácii s halogénovou žiarovkou používajte
vždy suchú tkaninu, aby ste zabránili zachyteniu potu
z prstov na povrchu žiarovky. Zvýši sa tak životnosť
žiarovky pri jej výmene.
4.Pripevnite späť sklený kryt.
6_bezpečnostné pokyny
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 6
16/02/2013 14:35:56
inštalácia
Bezpečnostné pokyny pre inštaláciu
Túto rúru môže inštalovať len elektrikár s osvedčením. Inštalatér je zodpovedný za zapojenie spotrebiča
k hlavnému napájaciemu zdroju za súčasného dodržania dôležitých bezpečnostných predpisov.
• Pri inštalácii rúry zaistite ochranu pred časťami pod prúdom.
• Kuchynská linka, v ktorej je rúra zabudovaná, musí spĺňať požiadavky na stabilitu tak, ako sú uvedené v
norme DIN 68930.
Ak spotrebič nie je pripojený k elektrine pomocou zástrčky, musíte použiť
viacpólový izolačný spínač (s minimálnym priestorom medzi kontaktmi 3 mm),
aby ste splnili bezpečnostné predpisy. Sieťový kábel (H05 RR-F alebo H05
VV-F, min. 1,5 mm² - 2,5 mm²) musí byť dostatočne dlhý na pripojenie k
rúre, dokonca aj keď rúra stojí na podlahe pred vlastnou vstavanou skrinkou.
Skrutkovačom otvorte zadný kryt pripojenia rúry a uvoľnite skrutky káblovej
svorky predtým, ako pripojíte elektrické vedenie k príslušným pólom pripojenia.
Rúra je uzemnená cez ( ) pól. Žltý a zelený kábel (uzemnenie) musí byť
pripojený ako prvý a obidva musia byť dlhšie než ostatné káble. Ak je rúra
pripojené k elektrine pomocou zástrčky, táto zástrčka musí zostať prístupná
po montáži rúry. Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu zodpovednosť za
nehody, ktoré majú pôvod v chýbajúcom alebo chybnom uzemnení.
inštalácia
Pripojenie na zdroj
HNEDÁ alebo
ČIERNA
MODRÁ
alebo BIELA
ŽLTÁ alebo
ZELENÁ
VAROVANIE: Dávajte pozor, aby sa pripojovací kábel počas inštalácie niekde nezachytil a
zabráňte jeho kontaktu s horúcimi časťami rúry.
Montáž do skrinky
Pri zabudovanom nábytku musia byť plastové povrchy a spojivá rúry vnútri nábytku odolné voči teplote
do 90 °C. Pri susediacom nábytku musí byť odolnosť do 75 °C. Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie plastových povrchov alebo spojív spôsobené teplom.
1
2
547
560
595
Horný ohrevný
prvok
572
595
3
Spodný ohrevný
prvok
min.
550
21
Prúdenie vzduchu cez ventilačný otvor
4
min. 560
min. 50
V kuchynskej linke, do ktorej chcete rúru
umiestniť, musí byť k dispozícii ventilačná
medzera. Medzi spodnou poličkou a
podpornou stenou musí byť k dispozícii
ventilačná medzera o veľkosti pribl.
50 mm. Ak chcete rúru nainštalovať
pod platňu, musíte postupovať podľa
pokynov pre inštaláciu platne.
min. 600
5
min. 590
max. 600
50
min. 550
min. 560
Spodný ohrevný prvok
Horný ohrevný prvok
Zatlačte zariadenie úplne do linky a pomocou 2 skrutiek rúru na oboch stranách pevne upevnite. Uistite sa,
že medzi zariadením a priľahlou skrinkou zostane medzera o veľkosti min. 5 mm.
Po inštalácii odstráňte z dvierok a vnútra rúry vinylovú ochrannú fóliu, pásku, papier a príslušenstvo. Pred
vytiahnutím rúry z nábytku odpojte rúru z hlavného napájacieho zdroja a uvoľnite 2 skrutky nachádzajúce
sa na oboch stranách rúry.
VAROVANIE: Vstavaný nábytok musí mať minimálne takú ventilačnú medzeru pre prietok vzduchu,
ako je uvedené na obrázku. Tento otvor zabezpečuje ventiláciu, preto ho nezakrývajte doskami.
Predná časť exteriéru rúry, ako napr. rúčka, sa v závislosti od modelu líši. Veľkosť rúry uvedená na
obrázku je však rovnaká.
inštalácia_7
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 7
16/02/2013 14:35:58
čistenie dvierok rúry
Pre normálne používanie nesmú byť dvierka rúry odstránené, ale ak je odstránenie nevyhnutné,
napríklad pri čistení, riaďte sa týmito pokynmi. Dvierka rúry sú ťažké.
ODSTRÁNENIE DVIEROK
Pre normálne používanie nesmú byť dvierka rúry odstránené, ale ak je odstránenie nevyhnutné,
napríklad pri čistení, riaďte sa týmito pokynmi.
UPOZORNENIE: Dvierka rúry sú ťažké.
2
70
1
1. Otvorte dvierka a úplne
prepnite príchytky na
oboch pántoch.
2. Zatvorte dvierka o približne
70 °. Oboma rukami
uchopte strany dvierok rúry
v jej strede a vytiahnite ich,
až kým nemožno pánty
vybrať.
3. Po dokončení čistenia
upevnite dvierka
zopakovaním krokov 1 a 2
v opačnom poradí. Spona
na závese musí zapadnúť
na obidvoch stranách.
ODSTRÁNENIE SKLA NA DVIERKACH
Dvierka rúry sú vybavené troma tabuľami skla, ktoré sú umiestnené proti sebe navzájom. Tieto
tabule možno kvôli čisteniu odstrániť.
Sklo1 1
Glass
Glass11
Sklo
Sklo 22
Glass

1. Stlačte obidve tlačidlá na
ľavej a pravej strane dverí.
2. Odpojte kryt a odstráňte
sklenú tabuľu 1 a 2 z
dvierok.
3. Po dokončení čistenia
upevnite sklené tabule
dvierok zopakovaním
krokov 1 a 2 v opačnom
poradí. Na obrázku vyššie
je uvedené správne
umiestnenie sklenej tabule
1 a 2.
MONTÁŽ: Sklo na dvierkach sa líši v závislosti od modelu a je rôzne od 2 EA po 4 EA.
Keď zostavujete vnútorné sklo č. 1, vložte ho potlačou smerom nadol.
8_čistenie dvierok rúry
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 8
16/02/2013 14:35:59
FUNKCIA AUTOMATICKEJ ÚSPORY ENERGIE
• Ak nevyberiete žiadnu funkciu počas nastavenia a prevádzky dočasného stavu zastavenia
zariadenia, funkcia sa zruší a po 10 minútach sa zobrazia hodiny.
• Light (Jemné): Svetlo rúry môžete počas procesu varenia vypnúť stlačením tlačidla „Oven light“
(Svetlo rúry). Na účel úspory energie sa osvetlenie rúry niekoľko minút po zapnutí programu
varenia vypne.
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení
životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB
kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného
prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od
ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s
týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste
ich bydliska.
čistenie dvierok rúry
SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHOTO VÝROBKU
(ELEKTROTECHNICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej
zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
čistenie dvierok rúry_9
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 9
16/02/2013 14:35:59
obsah
OVLÁDAČE RÚRY
12 ovládače rúry
PRÍSLUŠENSTVO
12 Príslušenstvo
12
12
ÚVODNÉ ČISTENIE
14 Úvodné čistenie
POUŽÍVANIE RÚRY
14 Použitie priestoru
14
14
15 Nastavenie funkcie varenia
15 Nastavenie teploty
15 Používanie dvojitého režimu
15 Užitočný dvojitý režim
15 Užitočné automatické rýchle predhrievanie
rúry
NASTAVENIE ČASU
16
16 Nastavenie času
16 Nastavenie časovača doby varenia
16 Nastavenie časovača ukončenia doby
varenia
17 Nastavenie oneskoreného štartu
17 Nastavenie kuchynského časovača
ĎALŠIE NASTAVENIA
17
17 Signál tónu
17 Svetlo rúry
17 Detská zámka
17 Vypnutie
10_obsah
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 10
16/02/2013 14:35:59
FUNKCIA VARENIA
18
19
20 Samostatné programy automatického
varenia rúry
obsah
AUTOMATICKÉ VARENIE
18 Funkcia varenia
22 Horné programy automatického varenia
rúry
22 Spodné programy automatického varenia
rúry
23 Dvojité programy automatického varenia
rúry
SPRIEVODCA VARENÍM
24
24 Veľký gril
24 Eko gril
25 Bežný
26 Spodný ohrev + Prúdenie tepla
26 Prúdenie tepla
27 Horný ohrev + Prúdenie tepla
27 Dvojitý režim
28 Testovacie jedlá
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
29
29 Čistenie parou (v závislosti od modelu)
29 Katalický lakovaný povrch (v závislosti od modelu)
29 Ručné čistenie
30 Čistenie kolektora vody
30 Odpojenie vodiacich líšt
(v závislosti od modelu)
30 Čistenie hornej časti (v závislosti od modelu)
RIEŠENIE PROBLÉMOV
A INFORMAČNÉ KÓDY
31
31 Riešenie problémov
32 Informačné kódy
obsah_11
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 11
16/02/2013 14:35:59
ovládače rúry
Indikátor predhrievania
Svetlo rúry
Volič režimu
Displej
Čas
Kuchynský časovač
Detská zámka
Časovač doby
Multifunkčný volič
Volič priestoru
varenia
Časovač ukončenia doby varenia
Teplota
Dizajn prednej časti
Predný panel je k dispozícii v rôznych materiáloch a farebných možnostiach, vrátane nehrdzavejúcej
ocele, bielej, čiernej a skla. Pre účely zlepšenia kvality môže spotrebič podliehať zmene.
príslušenstvo
Vaša nová rúra značky Samsung sa dodáva s množstvom príslušenstva, ktoré by mohlo byť
počas prípravy rôznych jedál veľmi užitočné. V závislosti od modelu sa spotrebič dodáva s
nasledujúcim príslušenstvom.
UPOZORNENIE: Uistite sa, že ste príslušenstvo upevnili na správnu úroveň police vnútri
rúry. Plechy musia mať najmenej 2 cm priestor smerom ku dnu rúry, inak by sa mohol
poškodiť smaltovaný povrch.
VAROVANIE: Pri vyberaní mäsa a/alebo príslušenstva z rúry buďte veľmi opatrní. Horúce
mäso, príslušenstvo a povrchy vás môžu popáliť!
Po zahriatí príslušenstva môže dôjsť k jeho deformácii. Po vychladnutí sa deformácia stratí
bez ovplyvnenia funkčnosti príslušenstva.
Rozdeľovač
Rozdeľovač musíte použiť v prípade, keď chcete používať režim horného,
dolného a dvojitého varenia rúry. Oddeľuje horný a dolný priestor a musí sa
používať v polici č. 3.
Mriežkovaná polica
Mriežkovanú policu by ste mali používať na grilovanie a opekanie mäsa.
Môžete ju používať spolu s miskami a ostatnými nádobami na pečenie.
Vložte mriežku ohnutou stranou smerom dozadu, aby bola pri príprave
veľkého množstva jedla bezpečne umiestnená v potrebnej polohe.
Mriežkovaný vkladací priečinok (v závislosti od modelu)
Mriežkovaný vkladací priečinok by ste mali používať na grilovanie a opekanie
mäsa. Môžete ho používať v kombinácii s plechom, aby ste kvapalinám
zabránili pred kvapkaním na dno rúry.
12_ovládače rúry
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 12
16/02/2013 14:36:00
Plech na pečenie (v závislosti od modelu)
Plech na pečenie (Hĺbka: 20 mm) môžete použiť na prípravu koláčov,
koláčikov a ostatného pečiva. Vložte šikmou stranou smerom dopredu.
Extra hlboký plech (v závislosti od modelu)
Extra hlboký plech (Hĺbka: 50 mm) je taktiež vhodný na pečenie. Môžete ho
používať v kombinácii s mriežkovaným vkladacím priečinkom, aby kvapaliny
nekvapkali na dno rúry. Vložte šikmou stranou smerom dopredu.
Grilovací ražeň (v závislosti od modelu)
Grilovací ražeň môžete použiť na grilovanie hydiny, ako napríklad kurčiat.
Grilovací ražeň možno použiť jedine v samostatnom režime na polici úrovne
3, pretože musí byť pripevnený k adaptéru na zadnej stene. Počas varenia
odmontujte čiernu plastovú rúčku.
príslušenstvo
Univerzálny plech(v závislosti od modelu)
Univerzálny plech (Hĺbka: 30 mm) môžete použiť na prípravu koláčov,
koláčikov a ostatného pečiva. Taktiež je vhodný na pečenie. Môžete ho
používať v kombinácii s mriežkovaným vkladacím priečinkom, aby kvapaliny
nekvapkali na dno rúry. Vložte šikmou stranou smerom dopredu.
Grilovací ražeň a šašlik (v závislosti od modelu)
Pre použitie:
• Položte plech (bez trojnožky) na policu úrovne 1, aby zachytávala šťavy z
varenia alebo na dno rúry, ak je opekaný kus mäsa príliš veľký.
• Nasuňte jednu z vidličiek na ražeň a položte kus opekaného mäsa na ražeň.
• Predvarené zemiaky a zeleninu môžete položiť do rohu plechu, aby sa
opekali súčasne.
• Vidlicu položte do strednej police a umiestnite ju tvarom „v“ smerom dopredu.
• Aby ste si pomohli pri vkladaní ražňa, môžete naskrutkovať rúčku na tupý koniec.
• Položte ražeň do vidlice ostrým koncom dopredu a jemne zatlačte, až
kým špička nezapadne do otáčacieho mechanizmu v zadnej časti rúry.
Tupý koniec ražňa musí spočívať na tvare „v“. (Ražeň má dve matice,
ktoré by mali byť čo najbližšie k dvierkam rúry tak, aby zastavili posúvanie
ražňa dopredu, matice fungujú tiež ako uchytenie pre rúčku.)
• Pred varením odstráňte rúčku. Po dovarení naskrutkujte rúčku späť, aby
ste si uľahčili vyberanie ražňa z vidlice.
Teleskopické koľajnice (v závislosti od modelu)
• Pre vloženie mriežkovanej police alebo plechu najskôr vysuňte
teleskopické koľajnice príslušnej úrovne.
• Mriežkovanú policu alebo plech položte na koľajnice a zatlačte úplne do rúry.
Zatvorte dvierka rúry až potom, ako zatlačíte teleskopické koľajnice do rúry.

Filter na masť (v závislosti od modelu)
Filter na masť nainštalovaný na zadnej vnútornej stene rúry chráni ventilátor,
kruhový ohrievač a celú rúru pred nečistotami, najmä striekajúcou masťou.
Pri varení mäsa vám odporúčame používať filter na masť. Pri pečení pečiva
filter vždy vyberte! Ak sa filter nainštaluje pri pečení pečiva alebo koláčov,
výsledky môžu byť neuspokojivé.
príslušenstvo_13
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 13
16/02/2013 14:36:02
úvodné čistenie
Pred prvým použitím odporúčame vykonať úvodné čistenie, aby sa odstránil zápach novej rúry.
1. Vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
2. Na hodinu zapnite rúru v režime prúdenia tepla alebo v bežnom režime pri teplote 200 °C. Tento
postup spáli všetky zostávajúce produkčné látky v rúre.
3. Po jednej hodine vypnite rúru otočením voliča režimu do polohy „Off“ (Vyp.).
Pred prvým použitím príslušenstvo dôkladne očistite pomocou jemnej čistej handričky v teplej vode
s čistiacim prostriedkom.
používanie rúry
Nižšie sú uvedené základné kroky týkajúce sa používania vašej novej rúry.
Volič režimu
KROK 1
NAJSKÔR
VYBERTE PRIESTOR
Volič priestoru
KROK 2
NASTAVTE
FUNKCIU VARENIA
Teplota
KROK 3
NASTAVTE
TEPLOTU
Multifunkčný
volič
POUŽITIE PRIESTORU
Dvojitý režim
Dvojitý režim umožňuje variť dve jedlá
pri rozdielnych funkciách a nastaveniach
teploty. Na používanie tohto režimu je
potrebný rozdeľovač.
Spodný režim
Dolný priestor sa používa na varenie. Na
používanie tohto režimu je potrebný rozdeľovač.
SAMOSTATNÝ
REŽIM
HORNÝ REŽIM
DOLNÝ REŽIM
DVOJITÝ REŽIM
Horný režim
Horný priestor sa používa na
varenie. Na používanie tohto
režimu je potrebný rozdeľovač.
Samostatný režim
Celý priestor sa používa na
varenie. Odstráňte rozdeľovač.
V samostatnom režime pracuje rúra ako tradičná rúra. Tento režim používajte na väčšie
množstvá jedla alebo ak potrebujete špeciálne príslušenstvo, ako napríklad ražeň. Vyberte
rozdeľovač z rúry, aby ste použili tento režim.
Na varenie sa použije iba horný alebo dolný priestor. Tieto režimy šetria čas na predhrievanie
a energiu počas varenia menšieho množstva jedla. Na použitie tohto režimu vložte
rozdeľovač do úrovne police 3.
Keď si vyberiete varenie v režime polovice priestoru (horný alebo dolný režim), sklo
dvierok rúry nepoužitého priestoru môže vykazovať známky kondenzácie.
V dvojitom režime môže horný a dolný priestor pracovať s rozdielnymi funkciami a teplotami.
Pre každý priestor sú k dispozícii aj nastavenia časovača doby varenia a časovača ukončenia
doby varenia. Na použitie tohto režimu vložte rozdeľovač do úrovne police 3.
14_úvodné čistenie
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 14
16/02/2013 14:36:03
NASTAVENIE FUNKCIE VARENIA
Funkciu varenia môžete nastaviť po výbere priestoru. Táto rúra ponúka rôzne funkcie varenia.
Pozrite si časť venovanú funkciám varenia v príručke.
1. Stlačte tlačidlo
. Číslo funkcie varenia bude blikať.
2. Otočením multifunkčného voliča nastavte požadovanú funkciu varenia.
3. Opätovne stlačte tlačidlo
.
Počas varenia môžete zmeniť funkciu varenia pomocou hore uvedeného postupu.
Teplotu môžete nastaviť po nastavení funkcie varenia. Každá funkcia varenia má iný teplotný
rozsah. Pozrite si časť týkajúcu sa funkcií varenia uvedenú v príručke.
1. Stlačte tlačidlo . Číslo nastavenia teploty bude blikať.
2. Otočením multifunkčného voliča nastavte požadovanú teplotu.
3. Opätovne stlačte tlačidlo .
používanie rúry
NASTAVENIE TEPLOTY
Počas varenia môžete zmeniť teplotu pomocou hore uvedeného postupu.
POUŽÍVANIE DVOJITÉHO REŽIMU
Pri dvojitom režime je nutné nastaviť funkciu a teplotu horného a dolného režimu samostatne.
Výber dvojitého režimu
1. Otočením voliča režimu vyberte dvojitý režim.
Nastavenie horného režimu
2. Stlačte tlačidlo
a otočením multifunkčného voliča vyberte požadovanú funkciu varenia v
hornom priestore.
3. Stlačte tlačidlo a otočením multifunkčného voliča vyberte požadovanú teplotu.
Nastavenie dolného režimu
4. Stlačte tlačidlo
priestore.
5. Stlačte tlačidlo
a otočením multifunkčného voliča vyberte požadovanú funkciu varenia v dolnom
a otočením multifunkčného voliča vyberte požadovanú teplotu.
Ak chcete zmeniť funkciu varenia alebo teplotu v dvojitom režime, musíte si najskôr vybrať priestor
(horný alebo dolný). Ak stlačíte tlačidlo
alebo RAZ, môžete zvoliť horný priestor a zmeniť
nastavenie. Ak stlačíte tlačidlo
alebo DVAKRÁT, môžete zvoliť dolný priestor a zmeniť nastavenie.
UŽITOČNÝ DVOJITÝ REŽIM
Ak varíte v dvojitom režime, jeden priestor môže dokončiť varenie skôr. V takom prípade si môžete
zvoliť, aby jeden priestor na varenie využíval iba polovicu priestoru. Ak volič režimu otočíte z
dvojitého režimu do horného alebo dolného režimu, zvolený režim si zachová aktuálne nastavenie.
UŽITOČNÉ AUTOMATICKÉ RÝCHLE PREDHRIEVANIE RÚRY
Vaša rúra ponúka funkcie varenia, ktoré zahŕňajú fázu rýchleho predhrievania. Táto fáza
sa na displeji zobrazí vedľa nastavenia teploty. Počas fázy predhrievania rúra využíva
rôzne ohrevné prvky, ktoré napomáhajú urýchliť proces vyhrievania rúry. Ak sa rozhodnete
zvoliť vyššie nastavenie teploty, rúra automaticky zmení cieľovú teplotu a použije
funkciu automatického rýchleho predhrievania. Po dosiahnutí zvolenej teploty indikátor
predhrievania zmizne a zaznie signál, ktorý vám pripomenie, aby ste do rúry vložili jedlo.
používanie rúry_15
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 15
16/02/2013 14:36:04
nastavenie času
Dvojitý režim varenia umožňuje použitie rôznych časovačov doby varenia alebo nastavení časovača
ukončenia doby varenia pre každú polovicu priestoru. Ak chcete použiť alebo zmeniť časovač
doby varenia alebo časovač ukončenia doby varenia, stlačte tlačidlo
RAZ pre horný priestor a
DVAKRÁT pre dolný priestor.
Kuchynský časovač
Časovač doby varenia
Časovač
Čas
ukončenia doby varenia
Multifunkčný volič
NASTAVENIE ČASU
Pri prvom použití rúry alebo po výpadku prúdu je potrebné nastaviť čas.
1. Stlačte tlačidlo
. Číslo nastavenia hodín bude blikať.
2. Otočením multifunkčného voliča nastavte hodiny.
3. Stlačte tlačidlo
. Číslo nastavenia minút bude blikať.
4. Otočením multifunkčného voliča nastavte minúty.
5. Opätovným stlačením tlačidla
nastavte aktuálny čas.
Požadovaný čas môžete vynulovať a opätovne nastaviť pomocou hore uvedeného postupu.
Počas procesu varenia zobrazíte aktuálny čas stlačením tlačidla
.
NASTAVENIE ČASOVAČA DOBY VARENIA
Po výbere funkcie varenia môžete nastaviť požadovaný čas varenia. Po uplynutí nastaveného času
sa ohrevné prvky automaticky vypnú.
1. Stlačte tlačidlo
. Číslo časovača doby varenia bude blikať.
2. Otočením multifunkčného voliča zadajte požadovaný čas pre časovač doby varenia.
3. Opätovne stlačte tlačidlo
.
Časovač doby varenia môžete vynulovať a opätovne nastaviť pomocou hore uvedeného
postupu. Po uplynutí nastaveného času zaznie signál a na displeji bude blikať hodnota
„0:00“. Môžete vykonať nové nastavenie časovača doby varenia alebo vypnúť rúru. Ak chcete
časovač doby varenia zrušiť, stlačte tlačidlo
a nastavte časovač doby varenia na nulu.
NASTAVENIE ČASOVAČA UKONČENIA DOBY VARENIA
Po výbere funkcie varenia môžete nastaviť čas ukončenia varenia. Po uplynutí nastaveného času sa
ohrevné prvky automaticky vypnú.
1. Stlačte tlačidlo
. Číslo časovača ukončenia doby varenia bude blikať.
2. Otočením multifunkčného voliča zadajte čas pre časovač ukončenia doby varenia.
3. Opätovne stlačte tlačidlo
.
Časovač ukončenia doby varenia môžete vynulovať a opätovne nastaviť pomocou hore
uvedeného postupu. Po uplynutí nastaveného času zaznie signál a na displeji sa zobrazí
„0:00“. Ak chcete časovač ukončenia doby varenia zrušiť, stlačte tlačidlo
a nastavte
časovač ukončenia doby varenia na aktuálny čas.
16_nastavenie času
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 16
16/02/2013 14:36:04
NASTAVENIE ONESKORENÉHO ŠTARTU
Ak čas ukončenia zadáte po nastavení času varenia, čas varenia a čas ukončenia sa prepočítajú
a v prípade potreby rúra nastaví oneskorený čas spustenia.
VAROVANIE: Nenechávajte jedlo v rúre príliš dlho, pretože by sa mohlo pokaziť.
Stlačte tlačidlo
. Číslo časovača doby varenia bude blikať.
Otočením multifunkčného voliča zadajte čas pre časovač doby varenia.
Stlačte tlačidlo
. Číslo časovača ukončenia doby varenia bude blikať.
Otočením multifunkčného voliča zadajte čas pre časovač ukončenia doby varenia.
Automaticky sa vypočíta bod oneskoreného štartu a rúra zostane až do tohto bodu vypnutá.
V dvojitom režime sa oneskorené spustenie nenastaví. Časovač doby varenia, časovač
ukončenia doby varenia a oneskorený štart možno nastaviť po nastavení funkcie varenia.
NASTAVENIE KUCHYNSKÉHO ČASOVAČA
Kuchynský časovač možno nastaviť nezávisle od funkcie rúry a môžete ho použiť súčasne s
časovačom doby varenia alebo časovačom ukončenia doby varenia. Keďže kuchynský časovač má
svoj vlastný signál, možno ho rozpoznať od ostatných signálov.
1. Stlačte tlačidlo . Číslo kuchynského časovača bude blikať.
2. Otočením multifunkčného voliča zadajte požadovaný čas pre kuchynský časovač.
3. Opätovne stlačte tlačidlo .
ďalšie nastavenia
1.
2.
3.
4.
5.
Ak chcete kuchynský časovač zrušiť, stlačte a podržte stlačené tlačidlo
po dobu 2 sekúnd.
Kuchynský časovač môžete vynulovať a opätovne nastaviť pomocou hore uvedeného postupu.
Po uplynutí nastaveného času zaznie signál a na displeji sa zobrazí „0:00“.
ďalšie nastavenia
SIGNÁL TÓNU
+
Na aktiváciu alebo deaktiváciu signálu tónu stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo
a
.
SVETLO RÚRY
Stlačením tlačidla
svetlo zapnete alebo vypnete. Na účel úspory energie sa svetlo rúry
niekoľko minút po zapnutí varenia vypne.
Niektoré modely majú 2 svetlá v hornej a dolnej časti rúry.
DETSKÁ ZÁMKA
Na aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie detskej zámky stlačte a na 3 sekundy podržte
tlačidlo . Keď je funkcia detskej zámky aktivovaná, na displeji sa zobrazí . Funkciu
detskej zámky môžete použiť aj počas procesu varenia. V tomto prípade nebude
fungovať žiadne tlačidlo ani multifunkčný volič. Rúru však môžete vypnúť otočením
voliča režimu do polohy Off (Vyp.).
VYPNUTIE
Po vypnutí rúry prestanú pracovať všetky ohrevné prvky.
Kvôli bezpečnosti zostane ventilátor chladenia po vypnutí rúry nejaký čas zapnutý.
ďalšie nastavenia_17
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 17
16/02/2013 14:36:05
funkcia varenia
Táto rúra ponúka rôzne funkcie, ktoré uvádzame nižšie.
Symbol
Funkcia
Použitie
Bežný
Teplo sála z horného a z dolného ohrevného
systému. Túto funkciu by ste mali použiť na
bežné pečenie a opekanie takmer všetkých
typov jedál.
Odporúčaná teplota: 200 °C
Prúdenie tepla
Teplo vytvorené prúdením sa v rúre
rovnomerne šíri pomocou ventilátorov. Túto
funkciu by ste mali používať na zamrazené
jedlá a pečenie.
Odporúčaná teplota: 170 °C
Top +
Convection
(Ohrievanie
zhora +
prúdenie tepla)
Teplo vytvorené horným ohrevným systémom
a prúdením sa v rúre rovnomerne šíri
pomocou ventilátorov. Túto funkciu by ste
mali použiť na pečenie chrumkavých jedál,
ako napríklad mäso.
Odporúčaná teplota: 190 °C
Teplo vytvorené dolným ohrevným systémom
a prúdením sa v rúre rovnomerne šíri
Spodný ohrev +
pomocou ventilátorov. Túto funkciu by ste
Prúdenie tepla
mali používať na pizzu, chlieb a koláče.
Odporúčaná teplota: 190 °C
Eko gril
Teplo je vyžarované z malého grilu. Túto
funkciu by ste mali použiť na menšie jedlá,
ktoré potrebujú menej tepla, ako napríklad
ryby a plnené bagety.
Odporúčaná teplota: 240 °C
Teplo je vyžarované z veľkého grilu. Túto
funkciu by ste mali používať na zapekané
Veľký gril (Large
jedlá, ako napríklad lasagne a grilované
Grill)
mäso.
Odporúčaná teplota: 240 °C
Fan grill
(Grilovanie
pomocou
ventilátora)
Teplo, ktoré produkujú dva ohrevné prvky
v hornej časti, sa rozširuje pomocou
ventilátora. Tento režim sa môže používať na
grilovanie mäsa a rýb.
Odporúčaná teplota: 240 °C
Intensive cook
(Intenzívne
varenie)
V tomto režime sa striedavo aktivujú všetky
ohrevné prvky - horné, dolné a ventilátor na
prúdenie tepla. Teplo sa v rúre rovnomerne
šíri. Tento režim je vhodný na veľké množstvá
jedla, ktoré potrebujú prívod tepla, ako
napríklad veľké zapekané misy a koláče.
Odporúčaná teplota: 170 °C
Samostatný
Horný
Dolný
Dvojitý
Teplotný rozsah (°C)
O
X
X
X
40-250
-
-
-
O
O
O
Horný
Dolný
40-250
40-250
O
O
X
Horný
40-250
40-250
-
170-250
O
X
O
Dolný
40-250
-
O
O
X
Horný
40-270
40-250
-
200-250
O
O
X
Horný
40-270
40-250
-
200-250
O
O
X
Horný
40-270
40-250
-
200-250
O
X
X
X
40-250
-
-
-
40-250 170-250
40-250 170-250
18_funkcia varenia
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 18
16/02/2013 14:36:06
Symbol
Funkcia
Samostatný
Použitie
Horný
Dolný
Dvojitý
Teplotný rozsah (°C)
O
X
X
X
40-150
-
-
-
Uchovanie v
teplom stave
Tento režim aktivuje dolný ohrevný prvok.
Tento režim je vhodný, ak chcete udržiavať
jedlo teplé.
Odporúčaná teplota: 80 °C
X
X
O
X
-
-
40-100
-
Plate warming
(Zahrievanie
plechu)
Tento režim aktivuje dolný ohrevný prvok a
ventilátor na prúdenie tepla. Tento režim je
vhodný na zahrievanie keramických misiek,
tanierov a šálok.
Odporúčaná teplota: 60 °C
X
X
O
X
-
-
40-80
-
automatické varenie
Súčasťou tohto režimu je cyklus
automatického predhriatia na 220 °C.
Horný ohrevný prvok a ventilátor na prúdenie
tepla sú v prevádzke počas procesu
Pečenie
opekania mäsa. Po tejto fáze sa jedlo pomaly
s predhrievaním dovarí na nízkej teplote, ktorú si vopred
nastavíte. Pri tomto procese je v prevádzke
horný aj dolný ohrevný prvok. Tento režim je
vhodný na opekanie mäsa, hydiny a rýb.
Odporúčaná teplota: 100 °C
automatické varenie
Pomocou funkcie automatického varenia môžete vybrať želané automatické programy pre
varenie, opekanie a pečenie.
Volič priestoru
Č. jedla/hmotnosť
Multifunkčný volič
1. Otočte volič režimu na režim automatického varenia.
2. Stlačte tlačidlo
, aby ste vybrali požadovaný priestor.
3. Otočením multifunkčného voliča vyberte číslo požadovaného jedla a počkajte 4 - 5 sekúnd.
4. Otočením multifunkčného voliča vyberte požadovanú hmotnosť a počkajte 4 - 5 sekúnd.
5. Po uplynutí 4 - 5 sekúnd sa automaticky spustia programy automatického varenia.
Keď používate dvojité automatické varenie rúry, po výbere č. jedla vyberte požadovanú
hmotnosť samostatne pre horný a dolný priestor.
automatické varenie_19
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 19
16/02/2013 14:36:06
SAMOSTATNÉ PROGRAMY AUTOMATICKÉHO VARENIA RÚRY
Nasledujúca tabuľka predstavuje 25 automatických programov pre varenie, opekanie a pečenie.
Tieto možno použiť v samostatnom otvore vašej rúry. Rozdeľovač vždy vyberte.
Obsahuje svoje množstvá, hmotnostné rozsahy a príslušné odporúčania.
Režimy a doby varenia boli kvôli vášmu pohodliu predprogramované.
Pri varení sa môžete na tieto pokyny obrátiť. Jedlo vkladajte vždy do studenej rúry.
Nie
A-01
A-02
A-03
A-04
Hmotnosť/
kg
Mrazená pizza 0,3 - 0,6
0,7 - 1,0
Mrazené
0,3 - 0,5
hranolčeky do
(tenké)
rúry
0,6 - 0,8
(hrubé)
Mrazené
0,3 - 0,5
krokety
0,6 - 0,8
Domáce
0,3 - 0,5
lasagne
0,8 - 1,0
Jedlo
A-05
Hovädzie
steaky
0,3 - 0,6
0,6 - 0,8
A-06
Pečené mäso
0,6 - 0,8
0,9 - 1,1
A-07
Pečená
bravčovina
0,6 - 0,8
0,9 - 1,1
A-08
Jahňacie
kotlety
0,3 - 0,4
0,5 - 0,6
A-09
Kúsky kuraťa
0,5 - 0,7
1,0 - 1,2
A-10
Celé kura
1,0 - 1,1
1,2 - 1,3
A-11 Kačacie prsia
0,3 - 0,5
0,6 - 0,8
A-12
0,6 - 0,8
0,9 - 1,1
Rolka z
moriaka
Príslušenstvo
Mriežkovaná polica
Úroveň
Odporúčanie
police
2
Mrazenú pizzu vložte do stredu mriežkovanej police.
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
2
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
Mriežkovaná polica
2
Univerzálny
(hlboký) plech s
mriežkovaným
vkladacím priečinkom
Univerzálny
(hlboký) plech s
mriežkovaným
vkladacím priečinkom
Univerzálny
(hlboký) plech s
mriežkovaným
vkladacím priečinkom
Univerzálny
(hlboký) plech s
mriežkovaným
vkladacím priečinkom
Univerzálny
(hlboký) plech s
mriežkovaným
vkladacím priečinkom
Univerzálny
(hlboký) plech s
mriežkovaným
vkladacím priečinkom
Univerzálny
(hlboký) plech s
mriežkovaným
vkladacím priečinkom
Univerzálny
(hlboký) plech s
mriežkovaným
vkladacím priečinkom
4
3
2
Rozmiestnite mrazené hranolčeky do rúry na plechu
na pečenie (univerzálnom plechu). Prvé nastavenie je
určené pre tenké hranolčeky, druhé nastavenie pre
hrubé hranolky.
Mrazené zemiakové krokety rozmiestnite na plech.
Pripravte čerstvé lasagne alebo použite už pripravený
výrobok a vložte ho teplovzdornej nádoby s vhodnými
rozmermi. Jedlo položte do stredu rúry.
Položte marinované plátky mäsa jeden vedľa druhého
na mriežkovaný vkladací priečinok. Po zapípaní rúry
ich obráťte. Prvé nastavenie je pre tenké bifteky, druhé
nastavenie je pre hrubé bifteky.
Položte marinované opekané mäso na mriežkovaný
vkladací priečinok. Po zapípaní rúry ich obráťte.
2
Položte marinovanú opekanú bravčovinu na
mriežkovaný vkladací priečinok s kožou smerom nadol.
Čo najskôr po zapípaní rúry obráťte.
4
Marinujte jahňacie kotlety. Jahňacie kotlety položte na
mriežkovaný vkladací priečinok. Po zapípaní rúry ich
obráťte. Prvé nastavenie je pre tenké kotlety, druhé
nastavenie je pre hrubé kotlety.
Potrite kuracie kúsky olejom a koreninami. Položte
marinované kúsky kuraťa jeden vedľa druhého na
mriežkovaný vkladací priečinok.
4
2
Potrite celé kura olejom a koreninami. Položte kurča
na mriežkovaný vkladací priečinok prsiami nadol. Po
zapípaní rúry ich obráťte.
4
Pripravte kačacie prsia a položte ich na mriežkovaný
vkladací priečinok stranou pokrytou tukom smerom
nahor. Prvé nastavenie je pre jedny kačacie prsia, druhé
nastavenie je pre 2 hrubé kačacie prsia.
Položte rolku z moriaka na mriežkovaný vkladací
priečinok. Po zapípaní rúry ich obráťte.
2
20_automatické varenie
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 20
16/02/2013 14:36:07
Hmotnosť/
kg
A-13
Ryba
0,5 - 0,7
pripravená na 0,8 - 1,0
pare
Nie
Jedlo
0,5 - 0,7
0,8 - 1,0
A-15
Pečený losos
0,3 - 0,4
0,7 - 0,8
A-16
Pečené
zemiaky
0,4 - 0,5
0,8 - 1,0
A-17
Opekaná
zelenina
0,4 - 0,5
0,8 - 1,0
A-18
Zeleninové
jedlo s
chrumkavou
kôrkou
Bábovka
0,4 - 0,6
0,8 - 1,0
A-19
A-20 Ovocný koláč
s tortovým
korpusom
A-21
Piškótový
koláč
A-22
Muffiny
A-23
Chlieb
A-24 Domáca pizza
A-25
Kysnutie
cesta
0,5 - 0,6
0,7 - 0,8
0,9 - 1,0
0,3 - 0,4
(veľký)
0,2 - 0,3
(tortičky)
0,4 - 0,5
(stredná
veľkosť)
0,2 - 0,3
(malý)
0,5 - 0,6
0,7 - 0,8
Mriežkovaná polica
2
Vložte cesto do formy na pečenie potretej maslom
vhodných rozmerov pre kysnutý koláč.
Mriežkovaná polica
2
Vložte cesto maslom potretej formy na pečenie koláča.
Prvé nastavenie je pre ovocný koláč s tortovým
korpusom, druhé nastavenie je pre 5-6 malých tortičiek.
Mriežkovaná polica
2
Cesto vložte do okrúhlej čiernej kovovej formy na
pečenie. Prvé nastavenie je pre formu s Ø 26 cm a
druhé nastavenie pre malú formu s Ø 18 cm.
Mriežkovaná polica
2
0,7 - 0,8
(biely)
0,8 - 0,9
(celozrnný)
1,0-1,2
1,3 - 1,5
Mriežkovaná polica
2
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
2
0,3 - 0,5
0,6 - 0,8
Mriežkovaná polica
2
Vložte cesto do čiernej kovovej nádoby na pečenie pre
12 muffinov. Prvé nastavenie je pre malé muffiny, druhé
nastavenie je pre veľké muffiny.
Podľa pokynov výrobcu pripravte cesto a vložte ho do
čiernej kovovej obdĺžnikovej formy na pečenie (dĺžka 25
cm). Prvé nastavenie je pre biely chlieb (0,7-0,8 kg) a
druhé nastavenie je pre celozrnný chlieb (0,8-0,9 kg).
Položte pizzu na plech. Hmotnostné rozsahy obsahujú
oblohu, ako napr. omáčka, zelenina, šunka a syr.
Nastavenie č. 1 (1,0-1,2 kg) je pre tenkú pizzu a
nastavenie č. 2 (1,3 - 1,5 kg) je pre pizzu s väčšou
oblohou.
Prvé nastavenie sa odporúča pre kysnutie cesta
na pizzu. Druhé nastavenie je vhodné na kysnuté
cesto na koláče a chlieb. Vložte ho do veľkej okrúhlej
teplovzdornej nádoby a zakryte fóliou.
automatické varenie
A-14 Opekaná ryba
Úroveň
Odporúčanie
police
Mriežkovaná polica
2
Vypláchnite a vyčistite ryby, napr. celého pstruha alebo
okúňa. Po dĺžke ho položte do oválnej sklenenej nádoby
vhodnej do rúry. Pridajte 2-3 polievkové lyžice citrónovej
šťavy. Zakryte pokrievkou.
Univerzálny
4
Položte rybiu hlavu k chvostu na mriežkovaný vkladací
(hlboký) plech s
priečinok. Prvé nastavenie je pre 2 ryby, druhé
mriežkovaným
nastavenie je pre 4 ryby. Program je vhodný na celé
vkladacím priečinkom
ryby, ako pstruh, zubáč alebo hlavátka.
Univerzálny
4
Steaky z lososa položte na mriežkovaný vkladací
(hlboký) plech s
priečinok. Po zapípaní rúry ich obráťte.
mriežkovaným
vkladacím priečinkom
Plech na pečenie
2
Zemiaky opláchnite a rozrežte na polovice. Potrite
(univerzálny plech)
olivovým olejom, bylinkami a koreninami. Rovnomerne
ich rozmiestnite na plech. Prvé nastavenie je pre malé
zemiaky (každý 100 g), druhé nastavenie je pre veľké
pečené zemiaky (každý 200 g).
Univerzálny (hlboký)
4
Zeleninu, ako napr. nakrájanú cuketu, kúsky papriky,
plech
nakrájaný baklažán, huby a cherry paradajky položte
na univerzálny (hlboký) plech. Potrite zmesou olivového
oleja, byliniek a korenín.
Mriežkovaná polica
2
Pečenú zeleninu pripravujte v okrúhlej nádobe vhodnej
do rúry. Jedlo položte do stredu rúry.
Príslušenstvo
automatické varenie_21
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 21
16/02/2013 14:36:07
HORNÉ PROGRAMY AUTOMATICKÉHO VARENIA RÚRY
Nasledujúca tabuľka predstavuje 5 automatických programov pre varenie, opekanie a pečenie.
Obsahuje svoje množstvá, hmotnostné rozsahy a príslušné odporúčania. Aby ste ich mohli použiť,
vložte rozdeľovač. Režimy a doby varenia boli kvôli vášmu pohodliu predprogramované.
Pri varení sa môžete na tieto pokyny obrátiť. Jedlo vkladajte vždy do studenej rúry.
Nie
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
Hmotnosť/
Úroveň
Príslušenstvo
Odporúčanie
kg
police
Mrazené
0,2 - 0,3
Mriežkovaná
4
Mrazené rožky rozložte rovnomerne na mriežkovanú
chlebové rolky
0,4 - 0,5
polica
policu.
Mrazená pizza
0,1 - 0,2
Mriežkovaná
5
Mrazenú pizzu položte do stredu mriežkovanej police.
0,3 - 0,4
polica
Mrazené
0,2 - 0,3
Mriežkovaná
5
Pizza jednohubky rozložte vedľa seba na mriežkovanú
pizzové rýchle
0,4 - 0,5
polica
policu.
občerstvenie
Mrazené rybie
0,2 - 0,3
Plech na pečenie
5
Rybie prsty rozložte rovnomerne na plech na pečenie
prsty
0,4 - 0,5 (univerzálny plech)
(univerzálny plech). Hmotnostný rozsah 0,2 - 0,3 kg sa
odporúča pre 10 ks, 0,4 - 0,5 kg pre 15 ks. Otočte po
zaznení pípnutia.
Mrazené
0,4 - 0,5
Plech na pečenie
5
Mrazené hranolky do rúry rozmiestnite na plech na
hranolčeky do
0,6 - 0,7 (univerzálny plech)
pečenie (univerzálny plech). Prvé nastavenie odporúčame
rúry
pre tenké hranolky, druhé nastavenie odporúčame pre
hrubé hranolky. Použite papier na pečenie. Otočte po
zaznení pípnutia.
Jedlo
SPODNÉ PROGRAMY AUTOMATICKÉHO VARENIA RÚRY
Nasledujúca tabuľka predstavuje 5 automatických programov pre varenie, opekanie a pečenie.
Obsahuje svoje množstvá, hmotnostné rozsahy a príslušné odporúčania. Aby ste ich mohli použiť,
vložte rozdeľovač. Režimy a doby varenia boli kvôli vášmu pohodliu predprogramované. Pri varení sa
môžete na tieto pokyny obrátiť. Jedlo vložte do chladnej rúry, ak sa rúra nemá predhriať.
Nie
A-01
A-02
Hmotnosť/
Príslušenstvo
kg
Mrazený losos
0,2 - 0,3
Plech na pečenie
v krehkom
0,5 - 0,6
(univerzálny plech)
ceste
Domáce
0,5 - 0,6 Mriežkovaná polica
Plnený koláč
(malé)
0,9 - 1,0
(veľké)
Jedlo
A-03
Domáca pizza
0,2 - 0,6
0,8 - 1,2
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
A-04
Muffiny
Mriežkovaná polica
A-05
Krehké pečivo
s ovocím
0,5 - 0,6
0,7 - 0,8
0,2 - 0,3
0,4 - 0,5
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
Úroveň
Odporúčanie
police
1
Použite papier na pečenie. 2 ks (0,2 - 0,3 kg) jemného
pečiva položte na plech na pečenie (univerzálny plech)
vedľa seba, prípadne 4 ks (0,5 - 0,6 kg) do dvoch radov.
1
Odporúčame vám predhrievať dolnú rúru na 210 ˚C so
zapnutým dolným režimom + režimom prúdenia tepla,
kým nezaznie pípnutie. Použite čiernu kovovú formu na
pečenie. Po predhriatí vložte do stredu mriežkovanej
police. Pri prvom nastavení použite formu s Ø 18 cm, pri
druhom nastavení formu s Ø 26 cm.
1
Použite papier na pečenie. Na okrúhly plech na prípravu
pizze dajte 0,2 - 0,6 kg cesta, prípadne 0,8 - 1,2 kg na
štvorcový plech na pečenie (univerzálny plech).
1
Vložte cesto do čiernej kovovej nádoby na pečenie pre
12 muffinov.
1
4 ks jemného pečiva položte do dvoch radov na plech
na pečenie (univerzálny plech) a podložte ich papierom
na pečenie. Použite prvé nastavenie pre 4 malé krehké
pečivá (0,2-0,3kg) a druhé nastavenie pre 4 veľké krehké
pečivá (0,4-0,5kg).
22_automatické varenie
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 22
16/02/2013 14:36:07
DVOJITÉ PROGRAMY AUTOMATICKÉHO VARENIA RÚRY
Pred použitím funkcie dvojitého automatického varenia vložte do rúry oddeľovací prvok. Nasledujúca
tabuľka predstavuje 5 dvojitých automatických programov pre varenie, opekanie a pečenie. Tieto
programy vám umožnia variť hlavné jedlo a predjedlo, prípadne hlavné jedlo a dezert súčasne.
Táto tabuľka obsahuje množstvá, hmotnostné rozsahy a príslušné odporúčania. Režimy a doby
varenia boli kvôli vášmu pohodliu predprogramované. Pri varení postupujte podľa odporúčaní. Jedlo
vkladajte vždy do studenej rúry.
Jedlo
A-01
horný
Kuracie kúsky
0,3 - 0,5
0,8 - 1,0
Univerzálny (hlboký)
plech s mriežkovaným
vkladacím priečinkom
4
Potrite kuracie kúsky olejom a koreninami.
Položte kúsky kožou smerom nahor na
mriežkovaný vkladací priečinok.
dolný
Zapekané
zemiaky
0,4-0,6
0,8-1,0
Mriežkovaná polica
1
Použite misku vhodnú do rúry. Položte ju do
stredu mriežkovanej police.
horný
Opekaná
zelenina
0,4 - 0,5
0,7 - 0,8
Univerzálny (hlboký)
plech
4
Nakrájanú zeleninu (napr. uhorka, paprika,
cibuľa, huby, fenykel, baklažán a rajčiny)
položte na univerzálny (hlboký) plech.
Potrite olivovým olejom a koreninami.
dolný
Pizza chlieb
0,1 - 0,2
0,3 - 0,4
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
1
Pizza chlieb položte na plech na pečenie a
podložte papierom na pečenie.
horný
Opekaná ryba
0,3 - 0,5
0,6 - 0,8
Univerzálny (hlboký)
plech s mriežkovaným
vkladacím priečinkom
4
Ryby (pstruh, pleskáč alebo šťuka) v
celosti opláchnite a pripravte. Pridajte
citrónovú šťavu, bylinky a koreniny. Šupku
potrite olejom a koreninami. Položte na
mriežkovaný vkladací priečinok.
dolný
Zemiakové
kliny
0,3 - 0,4
0,5 - 0,6
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
1
Zemiaky opláchnite a vyčistite. Pokrájajte
ich na kocky alebo malé zemiaky rozrežte
na polovice. Potrite olivovým olejom
a koreninami.
horný
Pečené
kačacie prsia
0,3 - 0,5
(1-2 tenké)
0,6 - 0,8
(2 hrubé)
Univerzálny (hlboký)
plech s mriežkovaným
vkladacím priečinkom
4
Marinované kačacie prsia položte na
mriežkovaný vkladací priečinok tukom
pokrytou časťou smerom nahor. Prvé
nastavenie je pre kačacie prsia bežnej
veľkosti (0,3 kg), druhé nastavenie je pre
2 kačacie prsia (každé 0,4 kg)
dolný
Pečené jablká
0,4 - 0,5
0,9 - 1,0
Mriežkovaná polica
1
Jablká opláchnite, vyberte z nich jadrá a
naplňte ich marcipánom alebo hrozienkami.
Vložte ich do okrúhlej nádoby vhodnej
do rúry.
horný
Muffiny
0,5 - 0,6
0,7 - 0,8
Mriežkovaná polica
4
Vložte cesto do čiernej kovovej nádoby na
pečenie pre 12 muffinov.
dolný
Domáca pizza
0,2 - 0,6
0,8 - 1,2
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
1
Do okrúhlej kovovej nádoby na pečenie
pizze vložte 0,2 - 0,6 kg cesta, prípadne
0,8 - 1,2 kg na plech na pečenie
(univerzálny plech). Použite papier na
pečenie.
A-02
A-03
A-04
A-05
Príslušenstvo
Úroveň
police
Priestor
Odporúčanie
automatické varenie
Hmotnosť/
kg
Nie
automatické varenie_23
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 23
16/02/2013 14:36:07
sprievodca varením
VEĽKÝ GRIL (LARGE GRILL)
Odporúčame, aby ste rúru predhriali v režime Veľký gril.
Jedlo
Úroveň
police
Príslušenstvo
Teplota
(°C)
Čas (min.)
4
Mriežkovaný vkladací priečinok +
Univerzálny (hlboký) plech
220
1. strana: 5-8
2. strana: 5-8
4
Mriežkovaný vkladací priečinok +
Univerzálny (hlboký) plech
220
1. strana: 4-6
2. strana: 4-6
5
Mriežkovaná polica
240
1. strana: 1-2
2. strana: 1-2
4
Mriežkovaný vkladací priečinok +
Plech na pečenie (univerzálny plech)
200
4-8
3
Plech na pečenie (univerzálny plech)
200
20-30
4
Mriežkovaný vkladací priečinok +
Univerzálny (hlboký) plech
240
1. strana:
8-10
2. strana: 5-7
Klobásy (hrubé) 5 až 10 ks
Klobásy (tenké) 8 až 12 ks
Hrianky 5-10 ks
Syrové hrianky 4-6 ks
Mrazené palacinky s plnkou
„ruského štýlu“ (200-500 g)
Hovädzie steaky (400-800 g)
EKO GRIL
Odporúčame, aby ste rúru predhriali v režime Eko gril. Jedlo položte do stredu príslušenstva.
Úroveň
police
Príslušenstvo
Teplota
(°C)
Čas
(min.)
Mrazený plesňový syr
(2 - 4 kusy po 75 g)
VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY
(pred predhriatím)
3
Mriežkovaná polica
200
10-12
Mrazené bagety s plnkou
(Paradajky s mozzarellou alebo šunka
a syr)
3
Mriežkovaný vkladací priečinok +
Plech na pečenie (univerzálny plech)
200
15 - 20
Mrazené rybie prsty (300-700 g)
VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY
(pred predhriatím) KVAPKA OLEJA
3
Mriežkovaný vkladací priečinok +
Plech na pečenie (univerzálny plech)
200
15 - 25
Mrazený rybací hamburger
(300-600 g)
VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY,
NALEJTE KVAPKU OLEJA
3
Plech na pečenie (univerzálny plech)
180-200
20-35
Mrazená pizza (300-500 g)
VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY
(pred predhriatím)
3
Mriežkovaný vkladací priečinok +
Plech na pečenie (univerzálny plech)
180-200 23 - 30
Jedlo
24_sprievodca varením
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 24
16/02/2013 14:36:07
BEŽNÝ
Odporúčame, aby ste rúru predhriali v režime Bežný.
Úroveň
police
Teplota
(°C)
Čas
(min.)
Celé kura (800-11300 g)
NATRITE OLEJOM A KORENINAMI
Položte prsiami smerom nadol a v polovici
času otočte.
2
Mriežkovaný vkladací priečinok +
200-220
Univerzálny (hlboký) plech
50-70
Bravčové stehno s chrumkavou kožou
(1500-2000 g)
Položte s kožou smerom nadol a v
polovici času otočte.
2
Mriežkovaný vkladací priečinok +
190-200 120-150
Univerzálny (hlboký) plech
Mrazené lasagne (500-1000 g)
3
Mriežkovaná polica
180-200
40-50
Celá ryba (napr. Kantar) (300-1000 g)
3 - 4 plátky na každej strane KVAPKA
OLEJA
3
Mriežkovaný vkladací priečinok +
Univerzálny (hlboký) plech
240
15 - 20
Rybie filé (500-1000 g)
3 - 4 plátky na každej strane KVAPKA
OLEJA
3
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
200
13 - 20
Mrazené kotlety (350-1000 g)
mleté mäso so šunkovou, syrovou alebo
hríbovou plnkou KVAPKA OLEJA
3
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
200
25 - 35
Mrazené kotlety z pomletého mäsa,
mrkvy, červenej repy alebo zemiakov
(350-1000 g)
KVAPKA OLEJA
3
Plech na pečenie (univerzálny
plech)
200
20-30
Kotlety bravčového mäsa na kosti
(500-1000 g)
KVAPKA OLEJA, PRIDANIE SOLI A
ČIERNEHO KORENIA
3
Mriežkovaný vkladací priečinok +
Univerzálny (hlboký) plech
200
40-50
Zapekané zemiaky
(rozrezané na polovičky)
(500-1000 g)
3
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
180-200
30-45
Rolky z mrazeného mäsa s hríbovou
plnkou (500-1000 g)
KVAPKA OLEJA
3
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
180-200
40-50
Piškótový koláč (250-500 g)
2
Mriežkovaná polica
160-180
20-30
Mramorovaná bábovka (500-1000 g)
2
Mriežkovaná polica
170-190
40-50
Kvasený koláč na plechu s ovocnou a
mrveničkovou polevou (1000-1500 g)
2
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
160-180
25 - 35
Muffiny (500-800 g)
2
Mriežkovaná polica
190-200
25 - 30
Príslušenstvo
sprievodca varením
Jedlo
sprievodca varením_25
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 25
16/02/2013 14:36:07
SPODNÝ OHREV + PRÚDENIE TEPLA
Odporúčame, aby ste rúru predhriali v režime Spodný ohrev + Prúdenie tepla.
Úroveň
police
Jedlo
Príslušenstvo
Teplota
(°C)
Čas
(min.)
Mrazený koláč z kvaseného cesta s jablkami (350-700 g)
3
Mriežkovaná polica 180-200 15 - 20
Mrazené malé koláčiky z krehkého cesta s plnkou (300-600 g)
VYŠĽAHAJTE VAJEČNÝ ŽĹTOK, VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY
(pred predhriatím)
3
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
Mäsové guľky v omáčke (250-500 g) Použite misku vhodnú do rúry
3
Mriežkovaná polica 180-200 25 - 35
3
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
180
15 - 23
Cannelloni v omáčke (250-500 g) použite misku vhodnú do rúry
3
Mriežkovaná polica
180
22 - 30
Koláče z kysnutého cesta s plnkou (600-1000 g)
VYŠĽAHAJTE VAJEČNÝ ŽĹTOK
3
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
180-200 20 - 30
2
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
200-220 15 - 25
2
Mriežkovaná polica 170-180 45 - 55
Vinuté krehké cesto (500-1000 g) VYŠĽAHAJTE VAJEČNÝ ŽĹTOK
Domáca pizza (500-1000 g)
Domáci chlieb (700-900 g)
180-200 20 - 25
PRÚDENIE TEPLA
Odporúčame, aby ste rúru predhriali v režime Convection (Prúdenia tepla).
Jedlo
Jahňacina na stojane (350-700 g)
NATRITE OLEJOM A KORENINAMI
Úroveň
police
3
Príslušenstvo
Teplota
(°C)
Čas
(min.)
Mriežkovaný vkladací
priečinok + Univerzálny 190-200 40 - 50
(hlboký) plech
Pečené banány (3 až 5 ks) narežte nožom na hornú časť,
pridajte 10 až 15 g čokolády, 5 až 10 g nakrájaných orechov,
kvapku cukrovej vody a obaľte do hliníkovej fólie.
3
Mriežkovaná polica
220-240 15 - 25
Pečené jablká 5 až 8 ks, každé 150-200 g
Vyberte jadrá, pridajte hrozienka a džem.
Použite misku vhodnú do rúry.
3
Mriežkovaná polica
200-220 15 - 25
3
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
190-200 18 - 25
3
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
180-200 50 - 65
2
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
180-200 25 - 35
2
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
180-200 20 - 30
Mrazená pizza (300-1000 g)
2
Mriežkovaná polica
200-220 15 - 25
Jablkový a mandľový koláč (500-1000 g)
2
Mriežkovaná polica
170-190 35 - 45
Čerstvý croissant (200-400 g) (pripravené cesto)
3
Mriežkovaná polica
180-200 15 - 25
Kotlety z mletého mäsa (300-600 g) KVAPKA OLEJA
Rolka z mletého mäsa s plnkou „ruského štýlu“ (500-1000 g)
POTRITE OLEJOM
Mrazené krokety (500-1000 g)
Mrazené hranolky na smaženie (300-700 g)
26_sprievodca varením
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 26
16/02/2013 14:36:07
HORNÝ OHREV + PRÚDENIE TEPLA
Odporúčame, aby ste rúru predhriali v režime Horný ohrev + Prúdenie tepla.
Úroveň
police
Jedlo
Kačacie prsia (300-500 g)
3
2
2
3
4
4
Čas
(min.)
Mriežkovaný vkladací priečinok
180-200 50-65
+ Univerzálny (hlboký) plech
Plech na pečenie
180-230 80-120
(univerzálny plech)
Mriežkovaný vkladací priečinok
190-220 45 - 65
+ Univerzálny (hlboký) plech
Mriežkovaný vkladací
priečinok/Univerzálny (hlboký) 180-200 15 - 35
plech
Mriežkovaný vkladací priečinok
200-220 25 - 35
+ Univerzálny (hlboký) plech
2
2
Teplota
(°C)
Mriežkovaná polica
180-200
sprievodca varením
Bravčové na kosti (1000 g)
POTRITE OLEJOM A KORENINAMI
Bravčové ramienko vo fólii (1000-1500 g)
MARINUJTE
Celé kura (800-11300 g)
NATRITE OLEJOM A KORENINAMI
Položte prsiami smerom nadol a v polovici času otočte.
Mäsové alebo rybie rezne (400-800 g)
KVAPKA OLEJA, PRIDANIE SOLI A ČIERNEHO
KORENIA
Kúsky kuraťa (500-1000 g)
POTRITE OLEJOM A KORENINAMI
Pečená ryba (500-1000 g) použite misku vhodnú do rúry
POTRITE OLEJOM
Opekané hovädzie mäso (800-1200 g)
POTRITE OLEJOM A KORENINAMI
Príslušenstvo
30-40
Mriežkovaný vkladací priečinok
+ Univerzálny (hlboký) plech, 200-220 45 - 60
pridajte 1 šálku vody
Mriežkovaný vkladací priečinok
+ Univerzálny (hlboký) plech, 180-200 25 - 35
pridajte 1 šálku vody
DVOJITÝ REŽIM
Pomocou dvojitého režimu môžete variť v rúre dve rôzne jedlá. Keď varíte v hornom a dolnom
priečinku, môžete použiť rôzne teploty, režimy varenia a časy varenia. Napríklad môžete súčasne
grilovať steaky a variť na rošte. Pomocou rozdeľovača môžete zapekať dochrumkava v spodnej časti a
variť steaky v hornej časti rúry. Pred začatím varenia vždy vložte rozdeľovač do úrovne police 3.
Upozornenie: Vložte jedlo do studenej rúry.
Odporúčanie 1: Varenie pri odlišných teplotách
Priečinok
Jedlo
HORNÁ
SPODNÁ
Mrazená pizza (300-400 g)
Mramorovaná bábovka
(500-700 g)
Úroveň
police
4
1
Režim varenia Teplota (°C)
Prúdenie tepla
Prúdenie tepla
200-220
160-180
Príslušenstvo
Čas (min.)
Mriežkovaná polica
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
15 - 25
50-60
Odporúčanie 2: Varenie pri odlišných režimoch varenia
Priečinok
HORNÁ
SPODNÁ
Jedlo
Kúsky kuraťa
(400-600 g)
Zapekané zemiaky
(500-1000 g)
Úroveň
police
4
1
Režim varenia
Teplota
(°C)
Príslušenstvo
Čas
(min.)
Horný ohrev +
Univerzálna panvica +
200-220
25 - 35
Prúdenie vzduchu
Mriežkovaný vkladací priečinok
Prúdenie tepla
160-180
Mriežkovaná polica
30-40
sprievodca varením_27
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 27
16/02/2013 14:36:07
TESTOVACIE JEDLÁ
Podľa normy EN 60350
1. Pečenie
Odporúčania na pečenie sa týkajú predhriatej rúry.
Plechy vždy vkladajte šikmou stranou smerom k dvierkam.
Typ jedla
Jedlo a poznámky
Linecké cesto Plech na pečenie (univerzálny plech)
Plech na pečenie (univerzálny plech) +
Univerzálny (hlboký) plech
Malé koláče
Plech na pečenie (univerzálny plech)
Plech na pečenie (univerzálny plech) +
Univerzálny (hlboký) plech
Nemastný
Pružná forma na koláče na mriežkovanej
pórovitý koláč polici (tmavý povrch, ø 26 cm)
Kvasený
jablkový
koláč na
plechu
Plech na pečenie (univerzálny plech)
Jablkový
koláč
Mriežkovaná polica +
2 pružné formy na pečenie *
(tmavý povrch, ø 20 cm)
Úroveň
police
Režim varenia
Tepl.
(°C)
Doba varenia
v (min.)
3
Bežný
150-170
20-30
2
Prúdenie tepla
150-170
35 - 45
1+4
Prúdenie tepla
150-170
35 - 45
3
Bežný
160-180
15 - 25
2
Prúdenie tepla
150-170
30-35
1+4
Prúdenie tepla
150-170
30-40
2
Bežný
160-180
25 - 35
2
Prúdenie tepla
150-170
35 - 45
3
Bežný
150-170
65 - 75
2
Prúdenie tepla
150-170
70-80
1+4
Prúdenie tepla
150-170
75 - 85
1 umiestnený
diagonálne
Prúdenie
170-190
70-90
1+3
Prúdenie tepla
170-190
80-100
Plech na pečenie (univerzálny plech) +
Univerzálny (hlboký) plech
Plech na pečenie (univerzálny plech) +
mriežkovaná polica +
2 pružné formy na pečenie **
(tmavý povrch, ø 20 cm)
* Dva koláče sa rozmiestnia na mriežke na ľavej zadnej a prednej pravej strane.
** Dva koláče sa rozmiestnia v strede na seba.
2. Grilovanie
Predhrejte prázdnu rúru na 5 minút pomocou funkcie veľký gril.
Typ jedla
Jedlo a poznámky
Úroveň police
Režim varenia
Tepl. (°C)
Doba varenia v
(min.)
Hrianky z
bieleho chleba
Mriežkovaná polica
5
Veľký gril
270 °C
1. 1 - 2
2. 1 - 1½
Hovädzie
karbonátky *
(12 ks)
Mriežkovaný vkladací priečinok
+ Univerzálny (hlboký) plech
(na zachytávanie vlhkosti)
4
Veľký gril
270 °C
1. 14 - 16
2. 4 - 6
* Hovädzie karbonátky: Predhrejte prázdnu rúru na 15 minút pomocou funkcie veľký gril.
28_sprievodca varením
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 28
16/02/2013 14:36:07
čistenie a starostlivosť
ČISTENIE PAROU (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)
Poznámky k čistenie parou
•
•
•
•
Keď otvárate dvierka pred ukončením čistenia parou, dávajte pozor, pretože voda na spodku je horúca.
Zvyškovú vodu nikdy nenechávajte v rúre po dlhší čas, napríklad cez noc.
Ak je rúra veľmi znečistená, mali by ste postup opakovať po vychladnutí rúry.
Ak je rúra veľmi znečistená tukom, napríklad po opekaní alebo grilovaní, odporúča sa, aby ste pred
aktiváciou funkcie čistenie rúry vydrhli čistiacim roztokom nepoddajnú špinu.
• Po vyčistení nechajte dvierka rúry pootvorené pod uhlom 15 °, aby ste umožnili dôkladné vysušenie
vnútorného lakovaného povrchu.
čistenie a starostlivosť
Ak je rúra znečistená, musíte ju vyčistiť. Na tento účel môžete použiť
čistenie parou. Umožňuje jednoduché čistenie vnútra rúry.
1. Pred použitím funkcie čistenia parou vyberte z rúry všetko
príslušenstvo.
2. Na dno rúry nalejte 400 ml (3/4 pinty) vody a zatvorte dvierka rúry.
3. Otočte volič režimov do polohy . Po zvolení funkcie čistenia parou sa po niekoľkých minútach
automaticky spustí čistenie parou.
4. Keď displej začne blikať a zaznie signál, čistenie parou je dokončené. Čistenie parou ukončíte
nastavením voliča režimov do polohy Off (Vyp.).
5. Vnútro rúry očistite pomocou jemnej čistej handričky a pomocou špongie odstráňte zo spodnej
časti rúry zvyšnú vodu.
KATALICKÝ LAKOVANÝ POVRCH (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)
Odstrániteľný kryt skrinky je pokrytý tmavosivým katalytickým smaltom, ktorý sa môže pokryť olejom
a mastnotou rozšírenou vzduchom cirkulujúcim pri prúdení tepla. Tieto povlaky sa odstránia pri 200
°C a vyšších teplotách rúry.
1. Vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
2. Po očistení všetkých vnútorných povrchov rúry nastavte rúru na bežný režim pri 250 °C.
RUČNÉ ČISTENIE
UPOZORNENIE: Pred čistením sa uistite, že rúra a príslušenstvo sú studené.
Nepoužívajte odierajúce čistiace prostriedky, tvrdé kefy, brúsne kotúče alebo tkaniny,
drôtenku, nože, ani iné odierajúce materiály.
Vnútro rúry
•
•
•
•
Na čistenie vnútra rúry použite čistú tkaninu a mierny čistiaci prostriedok alebo teplú mydlovú vodu.
Nečistite tesnenie dvierok.
Aby ste sa vyhli poškodeniu lakovaných povrchov, použite obyčajné čistiace prostriedky na rúry.
Na odstránenie nepoddajnej špiny použite špeciálny čistiaci prípravok na rúry.
Exteriér rúry
Exteriér rúry, ako napr. dvierka, rúčka a displej, očistite pomocou čistej handričky a jemného
čistiaceho prostriedku alebo teplej mydlovej vody a osušte pomocou kuchynskej utierky alebo
suchého uteráka.
V dôsledku horúceho vzduchu vychádzajúceho z rúry sa môže na rúčke alebo na tlačidlách ľahko
zachytiť mastnota alebo nečistoty. Z tohto dôvodu rúčku a tlačidlá po použití rúry očistite.
Príslušenstvo
Po každom použití príslušenstvo umyte a vysušte ho kuchynskou utierkou. Ak je to nutné, položte
ho na 30 minút do teplej mydlovej vody, aby ste uľahčili čistenie.
čistenie a starostlivosť_29
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 29
16/02/2013 14:36:08
ČISTENIE KOLEKTORA VODY
Počas prípravy veľmi vlhkého jedla kolektor vody zbiera
nahromadenú vodu. Na kolektore vody sa môžu zachytiť zvyšky
jedla. Ak kolektor nevyčistíte, môže dôjsť k poškodeniu vstavaného
nábytku. Na ochranu nábytku kolektor vody po varení vyčistite.
VAROVANIE: Ak zistíte, že po varení z kolektora vyteká voda,
kontaktujte naše servisné stredisko.
Kolektor vody
ODPOJENIE VODIACICH LÍŠT (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)
1. Zatlačte stredovú časť
z hornej strany vodiacej
lišty.
2. Otočte vodiacu lištu o
približne 45º.
3. Potiahnite a vytiahnite
vodiacu lištu zo spodných
dvoch otvorov.
ČISTENIE HORNEJ ČASTI (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)
1. Grilovací ohrevný prvok môžete spustiť nadol, čo
vám pomôže pri čistení hornej časti rúry.
Otočením proti smeru hodinových ručičiek
odstráňte maticu, pričom grilovací ohrevný prvok
pridržte.
2. Predná časť grilovacieho ohrevného prvku sa skloní
nadol a grilovací ohrevný prvok sa nedá vybrať z
rúry.
Grilovací ohrevný prvok netlačte nadol, pretože sa
môže zdeformovať.
30_čistenie a starostlivosť
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 30
16/02/2013 14:36:08
3. Po dokončení čistenia zdvihnite grilovací ohrevný
prvok späť na pôvodnú úroveň a maticu otáčajte
v smere hodinových ručičiek.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM
RIEŠENIE
Čo by som mal urobiť, ak sa
rúra nezahrieva?
• Rúra nemusí byť zapnutá. Zapnite rúru.
• Skontrolujte, či sa použili požadované nastavenia.
• Domáca poistka mohla vyhorieť alebo sa mohol prepnúť
istič. Vymeňte poistky alebo znovu prepnite istič. Ak sa
to stane opakovane, obráťte sa na elektrikára.
Čo by som mal urobiť, keď sa
rúra nezahrieva ani po nastavení
funkcie a teploty?
• Môžu byť problémy s vnútorným elektrickým zapojením.
Kontaktujte svoje miestne servisné stredisko.
Čo by som mal urobiť, ak sa
objaví chybový kód a rúra sa
nezačne zahrievať?
• V zapojení vnútorných elektrických obvodov došlo k
poruche. Kontaktujte svoje miestne servisné stredisko.
Čo by som mal urobiť, ak svetlo
rúry nesvieti?
• Svetlo rúry je chybné. Kontaktujte svoje miestne servisné
stredisko.
Čo by som mal urobiť, ak beží
ventilátor rúry bez toho, aby bol
nastavený?
• Po použití bude ventilátor rúry bežať, až kým sa rúra
neschladí. Ak ventilátor beží aj po vychladnutí rúry,
zavolajte do vášho miestneho servisného strediska.
Čo môžem urobiť, ak nefungujú
všetky tlačidlá?
• Skontrolujte, či je aktívna funkcia detskej zámky. Ak
funkcia detskej zámky nie je aktivovaná, kontaktujte vaše
miestne servisné stredisko.
riešenie problémov a informačné kódy
riešenie problémov a informačné kódy
riešenie problémov a informačné kódy_31
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 31
16/02/2013 14:36:09
1)
**
INFORMAČNÉ KÓDY
KÓD
PROBLÉM
1)
**
Bezpečnostné vypnutie. Rúra pokračovala v
činnosti pri nastavenej teplote po predĺženú
dobu.
Pod 105 °C
16 hodiny
Od 105 °C do 240 °C
8 hodiny
Od 245 °C do Max
4 hodiny
Vypnite rúru a vyberte jedlo. Pred
ďalším použitím nechajte rúru
vychladnúť.
Tlačidlo je určitý čas stlačené.
Tlačidlá vyčistite a skontrolujte, či na
povrchu okolo tlačidla nie je voda.
Rúru vypnite a znovu vyskúšajte
nastavenie. Ak problém pretrváva,
kontaktujte vaše miestne stredisko
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
SAMSUNG.
Použitie rozdeľovača je nesprávne.
Vložte rozdeľovač pre horný, dvojitý a
dolný režim. Vyberte rozdeľovač pre
samostatný režim.
Porucha rúry môže spôsobiť nízky výkon a
problémy s bezpečnosťou. Ihneď prestaňte
rúru používať.
Obráťte sa na miestne stredisko
služieb o zákazníkov spoločnosti
SAMSUNG.
1)
**
1)
**
RIEŠENIE
1) ** sa vzťahuje na všetky čísla.
32_riešenie problémov a informačné kódy
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 32
16/02/2013 14:36:09
poznámky
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 33
16/02/2013 14:36:09
poznámky
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 34
16/02/2013 14:36:09
poznámky
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 35
16/02/2013 14:36:09
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
MACEDONIA
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Kód č.: DG68-00447Y
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_SLK.indd 36
16/02/2013 14:36:09
Řada NV6786
Vestavěná trouba
uživatelská příručka
Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.
možnosti bez hranic
ČEŠTINA
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku
společnosti Samsung. Chcete-li získat přístup
k dalším službám, zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 1
16/02/2013 11:05:59
používání této příručky
Děkujeme, že jste si vybrali vestavnou troubu SAMSUNG.
Tato uživatelská příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které vám pomohou při
provozu a údržbě spotřebiče.
Před zahájením používání trouby si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
V textu této uživatelské příručky jsou použity následující symboly:
VÝSTRAHA nebo VAROVÁNÍ
Důležité
Poznámka
bezpečnostní pokyny
Instalaci této trouby může provádět pouze oprávněný elektrikář. Instalující pracovník je zodpovědný za
připojení spotřebiče ke zdroji napájení v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.
VÝSTRAHA
Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně
malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo
mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti
a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich
bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na
používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám
pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem
nehrály.
Je-li napájecí kabel vadný, musí být nahrazen zvláštním
kabelem či sestavou, které získáte od výrobce nebo
poskytovatele autorizovaného servisu. (pouze modely
s pevným připojením)
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený
napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní
pracovník výrobce, případně osoba s podobnou
kvalifikací. (pouze modely s napájecím kabelem)
Po instalaci by měla být zachována možnost odpojení
spotřebiče od zdroje napájení. Toho lze dosáhnout
zajištěním přístupnosti zástrčky nebo začleněním
vypínače na kabelu odpovídajícího pravidlům pro kabeláž.
2_používání této příručky
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 2
16/02/2013 11:06:00
bezpečnostní pokyny
Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte opatrní a
nedotýkejte se topných těles uvnitř trouby.
VÝSTRAHA: Během používání se mohou zahřát
přístupné součásti. Zabraňte malým dětem přibližovat se.
Pokud má tento spotřebič funkci parního čištění nebo
samočinného čištění, je nutné před čištěním odstranit
veškeré rozlité tekutiny a v troubě nesmí zůstat žádné
nádobí. (pouze model s funkcí čištění)
Pokud je tento spotřebič vybaven funkcí samočinného
čištění, může se povrch spotřebiče zahřát na vyšší
než obvyklou teplotu, proto udržujte děti v bezpečné
vzdálenosti. (pouze model s funkcí čištění)
Používejte pouze teplotní měřák doporučený pro tuto
troubu. (pouze modely s teplotním měřákem)
Nesmí se používat parní čistič.
VÝSTRAHA: Před výměnou lampy je třeba spotřebič
vypnout, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte agresivní brusné čisticí prostředky ani ostré
kovové škrabky pro čištění dvířek nebo skla trouby. Mohly
by povrch poškrábat a způsobit popraskání skla.
VÝSTRAHA: Během používání se spotřebič a jeho
přístupné součásti zahřívají.
Buďte opatrní a nedotýkejte se topných těles.
Děti mladší 8 let udržujte mimo dosah trouby, případně
na ně dohlížejte.
Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento
spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsouli poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí
možným rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem.
Děti bez dozoru by neměly provádět čištění a údržbu
spotřebiče.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou mít přístupné
povrchy vysokou teplotu.
bezpečnostní pokyny_3
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 3
16/02/2013 11:06:00
Pokud je spotřebič v provozu, mohou být dvířka nebo
vnější povrchy horké.
Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být mimo dosah
dětí do 8 let.
Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání externími časovači
nebo samostatnými systémy dálkového ovládání.
Rošt vkládejte nahoru ohnutou stranou
dozadu, aby byla zajištěna podpora
při vaření velkých porcí. (v závislosti na
modelu)
VAROVÁNÍ
Pokud byla trouba při přepravě poškozena, nepřipojujte ji.
Spotřebič může ke zdroji napájení připojit pouze elektrikář se zvláštním oprávněním.
V případě poruchy nebo poškození nezkoušejte spotřebič používat.
Opravy může provádět pouze oprávněný technik. Neodborná oprava může vážně ohrozit
vás i další osoby. Jestliže je nutné troubu opravit, obraťte se na servisní středisko společnosti
SAMSUNG nebo na svého prodejce.
Elektrické vedení a kabely se nesmí dotýkat trouby.
Trouba musí být ke zdroji napájení připojena pomocí schváleného elektrického jističe nebo
pojistky. Nikdy nepoužívejte přípojky s více zásuvkami nebo prodlužovací kabely.
Během opravy nebo čištění je třeba vypnout napájení spotřebiče.
Při připojování elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti trouby postupujte opatrně.
Jestliže je tento spotřebič vybaven funkcí pro parní vaření, nepoužívejte jej, pokud je nádržka na
vodu poškozena. (pouze model s parní funkcí)
Jestliže je nádržka na vodu prasklá nebo poškozená, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte místní
servisní středisko. (pouze model s parní funkcí)
Tato trouba je určena pouze k domácí přípravě pokrmů.
Během provozu jsou vnitřní povrchy velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Nedotýkejte se
topných těles ani vnitřních povrchů trouby, dokud dostatečně nevychladnou.
Do trouby nikdy nevkládejte hořlavé materiály.
Povrchy trouby se zahřívají, pokud je spotřebič používán při vysokých teplotách nebo delší dobu.
Při vaření zachovávejte opatrnost při otevírání dvířek trouby, neboť horký vzduch a pára mohou
rychle uniknout ven.
Při přípravě pokrmů obsahujících alkohol se alkohol může v důsledku vysokých teplot vypařit a
páry mohou vzplanout, pokud se dostanou do kontaktu s horkou součástí trouby.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí přístroje na vodu nebo páru.
Během provozu trouby by se děti neměly dostat do její blízkosti.
Zmražené potraviny, například pizzu, je nutné připravovat na velkém roštu. Při použití pekáče
může dojít k jeho deformaci v důsledku velkého rozdílu teplot.
4_bezpečnostní pokyny
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 4
16/02/2013 11:06:00
Na dno trouby nelijte vodu, dokud je horké. Mohlo by dojít k poškození smaltovaného povrchu.
Během vaření musí být dvířka trouby zavřená.
Nepokrývejte dno trouby alobalem a nepokládejte na ně žádné pekáče ani nádoby. Alobal izoluje
teplo, což může vést k poškození smaltovaných povrchů a k neuspokojivým výsledkům při vaření.
Ovocná šťáva zanechává skvrny, které pak nelze ze smaltovaných povrchů trouby odstranit. Pří
přípravě vlhkých koláčů používejte hluboký plech.
Nepokládejte pečicí nádoby na otevřená dvířka trouby.
Děti se nesmí pohybovat v blízkosti dvířek, pokud je otevíráte nebo zavíráte; mohly by do nich
narazit nebo si do nich přivřít prsty.
Na dvířka nestoupejte, neopírejte se o ně, nesedejte na ně ani na ně nepokládejte těžké
předměty.
Neotevírejte dvířka zbytečně velkou silou.
VÝSTRAHA: Neodpojujte spotřebič od zdroje napájení, ani pokud je již
proces vaření ukončen.
VÝSTRAHA: Při vaření nenechávejte dvířka trouby otevřená.
bezpečnostní pokyny
Nenechávejte malé děti bez dohledu, zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
Děti se nesmí pohybovat v blízkosti dvířek, pokud je otevíráte nebo zavíráte; mohly by do nich
narazit nebo si do nich přivřít prsty.
VÝMĚNA ŽÁROVKY
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Před výměnou kterékoli žárovky v troubě
proveďte následující kroky:
•Vypněte troubu.
•Odpojte troubu od elektrické sítě.
•Zabezpečte žárovku a skleněný kryt položením utěrky na
dno trouby.
•Žárovky lze koupit v servisním středisku společnosti
SAMSUNG.
bezpečnostní pokyny_5
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 5
16/02/2013 11:06:00
Světlo vzadu v troubě
1.Odstraňte kryt otočením proti směru
hodinových ručiček a odstraňte kovovou
objímku, prstenec a vyčistěte skleněný
kryt. V případě potřeby vyměňte žárovku
za 25wattovou žárovku odolnou proti žáru
až do 300 °C.
2.V případě potřeby vyčistěte skleněný kryt, kovovou
objímku a prstenec.
3.Vložte kovovou objímku a prstenec do skleněného krytu.
4.Vložte skleněný kryt na místo, odkud jste ho odstranili
v kroku 1, a otočením ve směru hodinových ručiček jej
připevněte.
Světlo ve stěně trouby (v závislosti na modelu)
1.Při odebírání skleněného
krytu podržte dolní konec
jednou rukou a zasuňte
ostrý plochý nástroj,
například kuchyňský nůž,
mezi sklo a rám.
2.Odklopte kryt.
3.V případě potřeby vyměňte halogenovou žárovku za
25-40 wattovou halogenovou žárovku do trouby odolnou
proti žáru až do 300 °C.
Tip: Při manipulaci s halogenovou žárovkou vždy
používejte suchý hadřík, aby se pot z prstů nedostal na
povrch žárovky. Zvýšíte tak při vyměňování životnost
žárovky.
4.Znovu připevněte skleněný kryt.
6_bezpečnostní pokyny
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 6
16/02/2013 11:06:00
instalace
Bezpečnostní pokyny pro instalaci
Tuto troubu smí instalovat pouze odborný elektrikář. Instalující pracovník je zodpovědný za připojení
spotřebiče ke zdroji napájení v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.
• Při instalaci trouby se nedotýkejte součástí pod proudem.
• Kuchyňská skříňka, do níž je trouba instalována, musí splňovat požadavky na stabilitu předepsané normou
DIN 68930.
Pokud spotřebič není připojen do sítě pomocí zástrčky, musí být dodán
vícepólový odpojovač (s minimálně 3 mm prostoru mezi kontakty), aby byly
splněny bezpečnostní předpisy. Napájecí kabel (H05 RR-F nebo H05 VV-F, min.
1,5-2,5 mm²) musí být dostatečně dlouhý pro připojení k troubě, i když troubu
vytáhnete zcela ven z vestavné skříňky. Otevřete zadní kryt připojení pomocí
šroubováku a před připojením elektrického přívodu k příslušným konektorům
uvolněte šrouby svorky kabelu. Trouba je uzemněna přes svorku . Jako první
musí být připojen zelenožlutý kabel uzemnění, který bude delší než ostatní kabely.
Je-li trouba připojena k síti pomocí zástrčky, musí tato zástrčka zůstat přístupná
i po instalaci trouby. Společnost Samsung nepřebírá žádnou zodpovědnost za
nehody zapříčiněné chybějícím nebo vadným uzemněním.
instalace
Připojení k napájení
ČERNÝ
MODRÝ ŽLUTOZELENÝ
nebo HNĚDÝ nebo BÍLÝ
VÝSTRAHA: Dbejte na to, aby se připojovací kabel během instalace někde neskřípl nebo
aby se nedostal do kontaktu s horkými částmi trouby.
Instalace do skříňky
U vestavné skříňky pro instalaci trouby by měly plastové a lepené povrchy být schopny odolávat teplotám
do 90 °C na vnitřní straně a do 75 °C na venkovní straně. Společnost Samsung nepřebírá žádnou
zodpovědnost za poškození plastových nebo lepených částí skříněk vlivem tepla.
1
2
547
560
595
Horní
instalace
572
595
3
Spodní
instalace
min.
550
21
Proudění vzduchu v prostoru pro ventilaci
4
min. 560
min. 50
Ve spodní části skříňky, do které se
bude trouba instalovat, je potřeba
vytvořit prostor pro ventilaci. Pro účely
ventilace je potřeba přibližně 50 mm
mezera mezi spodní policí a nosnou
stěnou. Pokud se trouba instaluje
pod varnou desku, je potřeba dodržet
instalační pokyny varné desky.
min. 600
5
min. 590
max. 600
50
min. 550
min. 560
Spodní instalace
Horní instalace
Celý spotřebič zasuňte do skříňky a pevně ho na obou stranách připevněte dvěma šrouby. Mezi
spotřebičem a přilehlou skříňkou by měla zůstat mezera alespoň 5 mm.
Po instalaci odstraňte ochrannou fólii, pásku, papír a příslušenství z dvířek a vnitřní části trouby. Před
odinstalováním trouby ze skříně odpojte napájení a uvolněte dva šrouby po stranách trouby.
VÝSTRAHA: Ve vestavné skříni musí být vytvořen minimální předepsaný prostor pro ventilaci
(viz obrázek). Tento otvor nesmí být ničím zakrytý, protože musí zajišťovat proudění vzduchu.
Prvky v přední části trouby, např. dvířka, se mohou u jednotlivých modelů lišit. Rozměry
trouby uvedené na obrázku jsou ale u všech modelů stejné.
instalace_7
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 7
16/02/2013 11:06:02
čištění dvířek trouby
Při běžném používání by se dvířka neměla demontovat, pokud je to však nutné, například z důvodu
čištění, postupujte podle těchto pokynů. Dvířka trouby jsou těžká.
DEMONTÁŽ DVÍŘEK
Při běžném používání by se dvířka neměla demontovat, pokud je to však nutné, například z důvodu
čištění, postupujte podle těchto pokynů.
VAROVÁNÍ: Dvířka trouby jsou těžká.
2
70
1
1. Otevřete dvířka a zcela
odklopte zámky u obou
závěsů.
2. Přivřete dvířka přibližně do
úhlu 70 °. Oběma rukama
uchopte obě strany dvířek
trouby a táhněte směrem
nahoru, dokud je nevyjmete
z obou závěsů.
3. Po vyčištění připevněte
dvířka zopakováním
kroků 1 a 2 v opačném
pořadí. Sklopte zámky na
obou závěsech.
VYJMUTÍ SKEL Z DVÍŘEK
Dvířka trouby jsou vybavena třemi vrstvami skla umístěnými proti sobě. Tyto vrstvy lze vyjmout za
účelem čištění.
Sklo 1
Glass
1
Glass 1
Sklo 1
Sklo 2
Glass
2

1. Stiskněte obě tlačítka na
levé a pravé straně dvířek.
2. Odstraňte kryt a vyjměte
skla 1 a 2 z dvířek.
3. Po vyčištění skel je znovu
připevněte zopakováním
kroků 1 a 2 v opačném
pořadí. Zkontrolujte, že
skla 1 a 2 jsou správně
umístěna podle obrázku
nahoře.
PŘIPOJENÍ: Sklo ve dvířkách může mít 2 až 4 vrstvy podle modelu.
Při vkládání vnitřního skla 1 otočte tisk směrem dolů.
8_čištění dvířek trouby
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 8
16/02/2013 11:06:03
FUNKCE AUTOMATICKÉ ÚSPORY ENERGIE
• Pokud během nastavování nebo ve stavu dočasného zastavení nevyberete žádnou funkci,
funkce se po 10 minutách zruší a zobrazí se hodiny.
• Světlo: Při vaření můžete rozsvítit nebo zhasnout světlo stisknutím tlačítka Světlo. Z důvodu
úspory energie se světlo v troubě pár minut po spuštění programu vaření samo vypne.
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho
elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti
zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní
prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných
produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání
druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného
městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné
ekologické recyklaci.
čištění dvířek trouby
SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU
(ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní
smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním
průmyslovým odpadem.
čištění dvířek trouby_9
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 9
16/02/2013 11:06:03
obsah
OVLÁDACÍ PRVKY TROUBY
12
PŘÍSLUŠENSTVÍ
12
12 Ovládací prvky trouby
12 Příslušenství
POČÁTEČNÍ ČIŠTĚNÍ
14 Počáteční čištění
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
14 Používání rozdělené trouby
14
14
15 Nastavení funkce vaření
15 Nastavení teploty
15 Používání režimu dvou jídel
15 O režimu dvou jídel
15 Automatické rychlé předehřátí
NASTAVENÍ ČASU
16
16 Nastavení času
16 Nastavení doby vaření
16 Nastavení času vypnutí
17 Nastavení odloženého spuštění
17 Nastavení kuchyňského časovače
DALŠÍ NASTAVENÍ
17
17 Zvukový signál
17 Světlo
17 Dětská pojistka
17 Vypnutí
10_obsah
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 10
16/02/2013 11:06:03
FUNKCE VAŘENÍ
18
19
obsah
AUTOMATICKÉ VAŘENÍ
18 Funkce vaření
20 Automatické programy vaření v
jednoduchém režimu
22 Automatické programy vaření v horním
režimu
22 Automatické programy vaření v dolním
režimu
23 Automatické programy vaření v režimu
přípravy dvou jídel
POKYNY PRO PŘÍPRAVU
POKRMŮ
24
24 Velký gril
24 Úsporný gril
25 Běžný režim
26 Horkovzdušný režim + Ohřev zdola
26 Horkovzdušný režim
27 Horkovzdušný režim + Ohřev shora
27 Režim dvou jídel
28 Testovací pokrmy
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
29
29 Parní čištění (v závislosti na modelu)
29 Katalytický smaltovaný povrch (v závislosti
na modelu)
29 Ruční čištění
30 Čištění sběrače vody
30 Demontáž bočních vodicích lišt (v závislosti
na modelu)
30 Čištění horní části trouby (v závislosti na
modelu)
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
A INFORMAČNÍ KÓDY
31
31 Odstraňování závad
32 Informační kódy
obsah_11
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 11
16/02/2013 11:06:03
ovládací prvky trouby
Indikátor předehřívání
Světlo
Zobrazení
Čas
Kuchyňský časovač
Dětská pojistka
Výběr části trouby
Doba vaření
Multifunkční ovladač
Ovladač pro výběr režimu
Čas vypnutí
Teplota
Provedení předního panelu
Přední panel je dostupný v různých provedeních, materiálech a barvách, včetně nerezové
oceli, bílé, černé a skla. Z důvodů zvýšení kvality se vzhled může změnit.
příslušenství
Vaše nová trouba Samsung je dodávána s mnoha různými příslušenstvími, která vám
výrazně usnadní přípravu různých jídel. Následuje přehled příslušenství, které může být
u jednotlivých modelů zastoupeno různě.
VAROVÁNÍ: Příslušenství je potřeba zasunout do správné zásuvné pozice v troubě.
Mezi plechy a dnem trouby musí být nejméně 2 cm volného místa, jinak hrozí poškození
smaltovaného povrchu.
VÝSTRAHA: Při vyjímání pokrmů nebo příslušenství z trouby buďte velmi opatrní. Horká jídla,
příslušenství a povrchy mohou způsobit popálení!
Příslušenství se může vysokým zahřátím deformovat. Po vychladnutí se deformace ztratí, aniž
by ovlivnila funkci.
Dělicí příčka
Dělicí příčka je potřeba, pokud chcete použít horní a dolní režim a režim
přípravy dvou jídel. Tato příčka odděluje horní a dolní část a musí být
zasunuta do zásuvné pozice 3.
Drátěný rošt
Rošt slouží ke grilování a opékání pokrmů. Lze používat společně s hrnci
a dalšími pečicími nádobami. Rošt vkládejte nahoru ohnutou stranou
dozadu, aby byla zajištěna podpora při vaření velkých porcí.
Roštová vložka (v závislosti na modelu)
Roštová vložka pro plechy slouží ke grilování a opékání pokrmů. Lze použít
v kombinaci s nádobou zabraňující tekutinám v odkapávání na dno trouby.
12_ovládací prvky trouby
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 12
16/02/2013 11:06:04
Pečicí plech (v závislosti na modelu)
Pečicí plech s hloubkou 20 mm lze použít k přípravě koláčů, sušenek
a dalšího pečiva. Plech by měl směřovat šikmou hranou ven.
Hluboký plech (v závislosti na modelu)
Hluboký plech s hloubkou 50 mm se hodí na pečení masa. Lze použít
v kombinaci s roštovou vložkou, aby se zabránilo odkapávání šťáv na dno
trouby. Plech by měl směřovat šikmou hranou ven.
příslušenství
Univerzální plech (v závislosti na modelu)
Univerzální plech s hloubkou 30 mm lze použít k přípravě koláčů, sušenek
a dalšího pečiva. Hodí se také na pečení masa. Lze použít v kombinaci
s roštovou vložkou, aby se zabránilo odkapávání šťáv na dno trouby. Plech
by měl směřovat šikmou hranou ven.
Jehla na ražniči (v závislosti na modelu)
Jehlu na ražniči lze použít pro grilování drůbeže, například kuřat. Jehlu na ražniči
lze používat pouze v jednoduchém režimu v zásuvné výšce 3, protože se musí
připojit do adaptéru na zadní stěně. Během přípravy odstraňte plastové držadlo.
Jehla na ražniči a šašlik (v závislosti na modelu)
Použití:
• Do zásuvné výšky 1 dejte plech (bez nožiček) pro zachycení šťávy
odkapávající při přípravě, případně ho položte na dno, pokud je opékaný
kus masa příliš velký.
• Nasaďte jednu z vidlic na jehlu. Maso, které chcete opékat, nabodněte
na jehlu.
• Kolem okraje plechu můžete rozložit předvařené brambory a zeleninu,
aby se opékaly současně s masem.
• Vložte kolébkový držák na prostřední polici a umístěte tak, aby konec ve
tvaru „v“ směřoval dopředu.
• Pro usnadnění vkládání jehly lze na její tupý konec přišroubovat úchyt.
• Položte jehlu do kolébkového držáku ostrým koncem dozadu a jemně
zatlačte, dokud špička jehly nezapadne do otočného mechanismu na
zadní stěně trouby. Tupý konec jehly musí být opřen ve tvaru „v“. (Jehla
má dva háčky, které by měly být umístěny co nejblíže dvířkům trouby,
aby se jehla nepřeklápěla. Tyto háčky slouží také jako držáky pro úchyt.)
• Před vařením odšroubujte držadlo. Po dokončení přípravy úchyt znovu
našroubujte, abyste mohli jehlu snadněji vyjmout z kolébkového držáku.
Výsuvné kolejničky (v závislosti na modelu)
• Před vložením roštu nebo plechu nejprve vysuňte kolejničky v příslušné úrovni.
• Umístěte rošt nebo plech na kolejničky, které pak celé zasunete zpět
do trouby. Dvířka trouby zavřete až potom, co jsou výsuvné kolejničky
zasunuty do trouby.

Tukový filtr (v závislosti na modelu)
Tukový filtr, který je instalovaný na zadní straně trouby, chrání ventilátor,
oválné topné těleso a troubu od nečistot, a to zejména potřísnění
omastkem. Tukový filtr se doporučuje používat při přípravě masa. Při pečení
pečiva a cukroví filtr vždy vyjměte! Pokud by filtr zůstal při pečení pečiva
nebo cukroví zasunut, hrozí, že pokrm nebude dostatečně upečen.
příslušenství_13
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 13
16/02/2013 11:06:06
počáteční čištění
Před prvním použitím trouby je potřeba provést počáteční čištění, aby se odstranil zápach nové trouby.
1. Vyjměte z trouby veškeré příslušenství.
2. Spusťte troubu na jednu hodinu na 200 °C v horkovzdušném nebo na 200 °C v běžném režimu.
Tím se uvnitř trouby spálí veškerá rezidua látek z výroby.
3. Po hodině troubu vypněte otočením ovladače pro výběr režimu do polohy 0 (Vypnuto).
Před prvním použitím důkladně očistěte příslušenství horkou vodou, saponátem a čistým měkkým hadříkem.
používání trouby
K ovládání vaší nové trouby slouží následující základní funkce.
Ovladač pro výběr režimu
KROK 1
NEJPRVE VYBERTE
ČÁST TROUBY
Výběr části trouby
KROK 2
VYBERTE
FUNKCI VAŘENÍ
Teplota
Multifunkční ovladač
KROK 3
NASTAVTE TEPLOTU
POUŽÍVÁNÍ ROZDĚLENÉ TROUBY
Režim dvou jídel
Režim vaření dvou jídel umožňuje
připravovat dvě jídla s pomocí dvou
různých funkcí vaření a nastavení
teploty. Je potřeba použít dělicí příčku.
Dolní režim
K vaření se použije dolní část trouby.
Je potřeba použít dělicí příčku.
Horní režim
K vaření se použije horní část
trouby. Je potřeba použít dělicí
příčku.
Jednoduchý režim
K vaření se použije celý prostor
trouby. Vyjměte dělicí příčku.
JEDNODUCHÝ
REŽIM
V jednoduchém režimu trouba pracuje jako tradiční trouba. Tento režim se používá pro
větší množství potravin nebo pro potraviny vyžadující zvláštní příslušenství, například
jehlu na rožnění. Před použitím tohoto režimu vyjměte z trouby dělicí příčku.
HORNÍ REŽIM
K vaření se použije pouze horní nebo dolní část trouby. Tyto režimy šetří energii a čas
na předehřívání při přípravě menšího množství jídla. Před použitím tohoto režimu vložte
dělicí příčku do zásuvné výšky 3.
DOLNÍ REŽIM
Při vaření s polovičním využitím prostoru trouby (horní nebo dolní režim)
se může na skle dvířek nevyužité části trouby tvořit kondenzace.
REŽIM DVOU
JÍDEL
V režimu přípravy dvou jídel jsou horní a dolní část trouby odděleny a v každé můžete
použít jinou funkci vaření a jiné nastavení teploty. Pro každou část trouby také můžete
nastavit vlastní dobu vaření a čas vypnutí. Před použitím tohoto režimu vložte dělicí
příčku do zásuvné výšky 3.
14_počáteční čištění
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 14
16/02/2013 11:06:07
NASTAVENÍ FUNKCE VAŘENÍ
Funkci vaření lze nastavit až po výběru části trouby. Přehled jednotlivých funkcí vaření najdete
ve vlastní kapitole.
1. Stiskněte tlačítko
. Na displeji začne blikat funkce vaření.
2. Otáčením multifunkčního ovladače vyberte funkci vaření.
3. Znovu stiskněte tlačítko
.
V průběhu vaření můžete funkci vaření stejným způsobem změnit.
Teplotu lze nastavit až po výběru funkce vaření. Každá funkce vaření má vlastní rozsah teplot.
Přehled funkcí vaření najdete ve vlastní kapitole.
1. Stiskněte tlačítko . Na displeji začne blikat hodnota teploty.
2. Otáčením multifunkčního ovladače nastavte požadovanou teplotu.
3. Znovu stiskněte tlačítko .
používání trouby
NASTAVENÍ TEPLOTY
Během vaření můžete nastavenou teplotu stejným způsobem změnit.
POUŽÍVÁNÍ REŽIMU DVOU JÍDEL
V režimu přípravy dvou jídel se funkce vaření a teplota nastavují zvlášť pro horní a dolní část trouby.
Výběr režimu dvou jídel
1. Ovladačem pro výběr režimu vyberte režim dvou jídel.
Nastavení horního režimu
2. Stiskněte tlačítko
a pomocí multifunkčního ovladače vyberte funkci vaření pro horní část trouby.
3. Stiskněte tlačítko a pomocí multifunkčního ovladače vyberte požadovanou teplotu.
Nastavení dolního režimu
4. Stiskněte tlačítko
5. Stiskněte tlačítko
a pomocí multifunkčního ovladače vyberte funkci vaření pro dolní část trouby.
a pomocí multifunkčního ovladače vyberte požadovanou teplotu.
Když budete chtít změnit funkci vaření nebo teplotu v režimu přípravy dvou jídel, musíte nejprve vybrat
část trouby (horní nebo dolní). JEDNÍM stisknutím tlačítka
nebo vyberete horní část trouby
a můžete změnit příslušné nastavení. DVOJITÝM stisknutím tlačítka
nebo vyberete dolní část
trouby a můžete změnit příslušné nastavení.
O REŽIMU DVOU JÍDEL
Při vaření v režimu dvou jídel může vaření v jedné části trouby skončit dříve. V takovém případě
se můžete přepnout jen na část trouby, kterou chcete dál používat. Když se pomocí ovladače
pro výběr režimu přepnete z režimu dvou jídel na horní nebo dolní režim, zůstane zachováno
nastavení příslušné části trouby.
AUTOMATICKÉ RYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ
Mezi funkce vaření, které trouba nabízí, patří rychlé předehřátí. Tento režim je na displeji indikován
vedle nastavení teploty. Ve fázi předehřívání se zapínají různá topná tělesa, aby se trouba co
nejrychleji zahřála. Pokud změníte teplotu na vyšší, trouba automaticky změní cílovou teplotu
a spustí režim automatického předehřívání. Po dosažení zvolené teploty se přestane zobrazovat
indikátor předehřívání a zazní signál, který vás upozorňuje, že máte do trouby vložit pokrm.
používání trouby_15
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 15
16/02/2013 11:06:08
nastavení času
Režim vaření dvou jídel umožňuje pro každou polovinu trouby použít jiné nastavení doby vaření nebo
času vypnutí. Pokud chcete nastavit nebo změnit dobu vaření nebo čas vypnutí, stiskněte tlačítko
- JEDNOU, pokud chcete nastavit horní část, nebo DVAKRÁT, pokud chcete nastavit dolní část.
Kuchyňský časovač
Doba vaření
Čas vypnutí
Čas
Multifunkční ovladač
NASTAVENÍ ČASU
Při prvním použití trouby nebo po výpadku proudu je potřeba nastavit čas.
1. Stiskněte tlačítko
. Na displeji začne blikat hodina.
2. Otáčením multifunkčního ovladače nastavte hodinu.
3. Stiskněte tlačítko
. Na displeji začnou blikat minuty.
4. Otáčením multifunkčního ovladače nastavte minuty.
5. Dalším stisknutím tlačítka
nastavíte aktuální čas.
Nastavení času můžete uvedeným způsobem kdykoli změnit.
Během vaření si stisknutím tlačítka
zobrazíte aktuální čas.
NASTAVENÍ DOBY VAŘENÍ
Po nastavení funkce pro vaření můžete nastavit dobu vaření. Po uplynutí nastavené doby se topná
tělesa automaticky vypnou.
1. Stiskněte tlačítko
. Na displeji začne blikat doba vaření.
2. Otáčením multifunkčního ovladače nastavte požadovanou dobu vaření.
3. Znovu stiskněte tlačítko
.
Dobu vaření můžete uvedeným způsobem kdykoli změnit. Po uplynutí nastavené doby na
displeji začne blikat údaj „0:00“ a zazní signál. Můžete nastavit novou dobu vaření nebo
nechat troubu vypnout. Pokud chcete časovač vaření vypnout, stiskněte tlačítko
a nastavte
dobu vaření na nulu.
NASTAVENÍ ČASU VYPNUTÍ
Po nastavení funkce pro vaření můžete nastavit dobu vypnutí. Po uplynutí nastavené doby se topná
tělesa automaticky vypnou.
1. Stiskněte tlačítko
. Na displeji začne blikat čas vypnutí.
2. Otáčením multifunkčního ovladače nastavte požadovaný čas vypnutí.
3. Znovu stiskněte tlačítko
.
Výše uvedeným způsobem můžete čas vypnutí kdykoli změnit. Po vypršení nastaveného
času začne na displeji blikat údaj „0:00“ a zazní signál. Pokud chcete časovač vypnutí zrušit,
stiskněte tlačítko
a jako čas vypnutí nastavte aktuální čas.
16_nastavení času
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 16
16/02/2013 11:06:08
NASTAVENÍ ODLOŽENÉHO SPUŠTĚNÍ
Pokud zadáte čas vypnutí až po zadání doby vaření, doba vaření a čas vypnutí se porovnají
a v případě potřeby se nastaví čas odloženého spuštění.
VÝSTRAHA: Nenechávejte pokrm příliš dlouho v troubě, aby se nezačal kazit.
Stiskněte tlačítko
. Na displeji začne blikat doba vaření.
Otáčením multifunkčního ovladače nastavte dobu vaření.
Stiskněte tlačítko
. Na displeji začne blikat čas vypnutí.
Otáčením multifunkčního ovladače nastavte čas vypnutí.
Trouba automaticky vypočítá čas, kdy se má spustit, a do té doby bude čekat.
Odložené spuštění nelze nastavit pro režim dvou jídel.
Dobu vaření, čas vypnutí a odložené spuštění lze nastavit až po nastavení funkce vaření.
NASTAVENÍ KUCHYŇSKÉHO ČASOVAČE
Tento samostatný časovač, který nemá vliv na funkci trouby, dobu vaření a čas vypnutí, si můžete
nastavit podle sebe. Kuchyňský časovač má vlastní signál, kterým ho rozpoznáte od ostatních funkcí.
1. Stiskněte tlačítko . Na displeji začne blikat čas.
2. Otáčením multifunkčního ovladače nastavte požadovanou dobu.
3. Znovu stiskněte tlačítko .
další nastavení
1.
2.
3.
4.
5.
Pokud chcete kuchyňský časovač vypnout, na dvě sekundy podržte tlačítko . Výše
uvedeným způsobem můžete nastavení kuchyňského časovače kdykoli změnit. Po vypršení
nastaveného času začne na displeji blikat údaj „0:00“ a zazní signál.
další nastavení
ZVUKOVÝ SIGNÁL
+
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat zvukový signál, na 3 sekundy podržte tlačítko
a .
SVĚTLO
Vypnete nebo zapnete stisknutím tlačítka
pár minut po spuštění vaření samo vypne.
. Z důvodu úspory energie se světlo v troubě
Některé modely jsou vybaveny dvěma žárovkami (v horní a dolní části trouby).
DĚTSKÁ POJISTKA
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky, na 3 sekundy podržte
tlačítko . Když je dětská pojistka aktivní, na displeji se zobrazuje ikona . Dětskou
pojistku můžete zapnout i během vaření. Dětská pojistka zablokuje všechna tlačítka
a multifunkční ovladač Jediná povolená funkce bude vypnutí otočením ovladače pro
výběr režimu do polohy 0 (Vypnuto).
VYPNUTÍ
Při vypnutí trouby se vypnou všechna topná tělesa.
Po vypnutí zůstane z bezpečnostních důvodů ještě chvíli spuštěný chladicí ventilátor.
další nastavení_17
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 17
16/02/2013 11:06:09
funkce vaření
Tato trouba nabízí následující funkce.
Symbol
Funkce
Běžný režim
Horkovzdušný
režim
Horkovzdušný
režim + ohřev
shora
Horkovzdušný
režim + Ohřev
zdola
Úsporný gril
Velký gril
Grilování
s ventilátorem
Intenzivní
ohřev
Jednoduchý Horní Dolní
Rozsah teplot (°C)
Teplo je vyzařováno horním a dolním
O
X
X
topným systémem. Tento režim
je určen pro standardní pečení
40-250
a opékání téměř všech typů pokrmů.
Doporučená teplota: 200 °C
Teplo generované horkým
O
O
O
vzduchem je v troubě rovnoměrně
rozptylováno pomocí ventilátorů.
Tento režim je určen pro zmrazená
40-250
40-250 40-250
jídla a na pečení.
Doporučená teplota: 170 °C
Teplo generované horním topným
O
O
X
systémem a horký vzduch jsou
rovnoměrně rozptylovány pomocí
ventilátorů. Tento režim je určen
40-250
40-250
k pečení křupavých jídel, například
masa.
Doporučená teplota: 190 °C
Teplo generované dolním topným
O
X
O
systémem a horký vzduch jsou
v troubě rovnoměrně rozptylovány
pomocí ventilátorů. Tento režim je
40-250
40-250
určen pro přípravu pizzy, chleba
a koláčů.
Doporučená teplota: 190 °C
Teplo je vyzařováno z maloplošného
O
O
X
grilu. Tento režim je možné použít
pro menší jídla vyžadující méně
tepla, například ryby a plněné
40-270
40-250
bagety.
Doporučená teplota: 240 °C
Teplo je vyzařováno z velkoplošného
O
O
X
grilu. Tento režim je určen pro
zapékané pokrmy, například
40-270
40-250
lasagne, a grilování masa.
Doporučená teplota: 240 °C
Teplo generované dvěma topnými
O
O
X
tělesy v horní části je distribuováno
ventilátorem. Tento režim je možné
40-270
40-250
použít při grilování masa a ryb.
Doporučená teplota: 240 °C
Tento režim střídavě aktivuje
O
X
X
všechny topné prvky: horní a spodní
topné těleso a horkovzdušný
ventilátor. Teplo je distribuováno
rovnoměrně do celé trouby. Tento
režim je vhodný pro objemné
40-250
pokrmy, které vyžadují zdroj tepla,
například zapékané mísy nebo
koláče.
Doporučená teplota: 170 °C
Použití
Dvojitý
X
Horní
Dolní
170-250
Horní
170-250
Dolní
170-250
Horní
200-250
Horní
200-250
Horní
200-250
X
-
18_funkce vaření
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 18
16/02/2013 11:06:10
Symbol
Funkce
Použití
Dvojitý
X
40-150
-
-
-
X
X
O
X
-
-
40-100
-
X
X
O
X
-
-
40-80
-
automatické vaření
Tento režim zahrnuje automatický
cyklus ohřevu do teploty 220 °C.
V procesu prudkého pečení masa
se aktivuje horní topné těleso
a horkovzdušný ventilátor. Po této
fázi přechází vaření do mírného
Pečení Pro
režimu na nízké přednastavené
teplotě. V této fázi se aktivuje horní
a spodní topné těleso. Tento režim
je vhodný pro pečení masa, drůbeže
a ryb.
Doporučená teplota: 100 °C
V tomto režimu se aktivuje spodní
Udržování
topné těleso. Tento režim je vhodný
teploty
pro udržování jídla v teplém stavu.
Doporučená teplota: 80 °C
V tomto režimu se aktivuje spodní
topné těleso a horkovzdušný
ventilátor. Tento režim je vhodný pro
Nahřívání talířů
nahřívání keramických mís, talířů
a šálků.
Doporučená teplota: 60 °C
Jednoduchý Horní Dolní
Rozsah teplot (°C)
O
X
X
automatické vaření
Funkce automatického vaření umožňuje vybrat požadovaný automatický program pro vaření,
opékání a pečení.
Výběr části trouby
Číslo programu/Hmotnost
Multifunkční ovladač
1. Otočte ovladač pro výběr režimu na režim automatického vaření.
2. Stisknutím tlačítka
vyberte požadovanou část trouby.
3. Pomocí multifunkčního ovladače vyberte požadovaný program a vyčkejte 4 až 5 sekund.
4. Pomocí multifunkčního ovladače vyberte hmotnost a vyčkejte 4 až 5 sekund.
5. Po uplynutí 4 až 5 sekund se program automatického vaření automaticky spustí.
Při použití programu automatického vaření v režimu dvou jídel po vybrání programu nastavíte
hmotnost zvlášť pro horní a dolní část trouby.
automatické vaření_19
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 19
16/02/2013 11:06:11
AUTOMATICKÉ PROGRAMY VAŘENÍ V JEDNODUCHÉM REŽIMU
Následující tabulka obsahuje 25 automatických programů pro vaření, opékání a pečení. Tyto programy
lze používat v nerozděleném prostoru trouby. Vždy vyjměte dělicí příčku. Obsahuje množství, rozmezí
hmotnosti a příslušná doporučení. Režimy vaření a časy byly předem naprogramovány pro vaše
pohodlí. Během vaření můžete nahlížet do těchto pokynů. Pokrm vždy vkládejte do chladné trouby.
Č.
Pokrm
Hmotnost/
kg
Příslušenství
Zásuvná
výška
A-01
Mražená
pizza
0,3-0,6
0,7-1,0
Drátěný rošt
2
Položte zmraženou pizzu do středu drátěného
roštu.
A-02
Mražené
hranolky
0,3-0,5
(tenké)
0,6-0,8
(silné)
Pečicí (univerzální)
plech
2
Rozprostřete zmražené hranolky rovnoměrně na
pečicí (univerzální) plech. První nastavení je pro
tenké hranolky, druhé pro silné hranolky.
A-03
Mražené
krokety
0,3-0,5
0,6-0,8
Pečicí (univerzální)
plech
2
Rozprostřete mražené bramborové krokety na
plech.
A-04
Domácí
lasagne
0,3-0,5
0,8-1,0
Drátěný rošt
3
Připravte čerstvé lasagne nebo použijte
polotovar a vložte je do zapékací nádoby
přiměřené velikosti. Umístěte pokrm do středu
trouby.
A-05
Hovězí
steaky
0,3-0,6
0,6-0,8
Univerzální
(hluboký) plech
s roštovou vložkou
4
Položte marinované hovězí steaky vedle sebe
na roštovou vložku. Jakmile se ozve zvukový
signál, pokrm otočte. První nastavení je určeno
pro tenké hovězí steaky, druhé nastavení pro
silné hovězí steaky.
A-06
Hovězí
pečeně
0,6-0,8
0,9-1,1
Univerzální
(hluboký) plech
s roštovou vložkou
2
Položte marinovanou hovězí pečeni na roštovou
vložku. Jakmile se ozve zvukový signál, pokrm
otočte.
A-07
Vepřová
pečeně
0,6-0,8
0,9-1,1
Univerzální
(hluboký) plech
s roštovou vložkou
2
Položte marinovanou vepřovou pečeni tučnou
stranou dolů na roštovou vložku. Jakmile se
ozve zvukový signál, maso otočte.
A-08
Jehněčí
kousky
0,3-0,4
0,5-0,6
Univerzální
(hluboký) plech
s roštovou vložkou
4
Marinujte jehněčí žebírka. Položte žebírka na
roštovou vložku. Jakmile se ozve zvukový
signál, pokrm otočte. První nastavení je určeno
pro malé kousky, druhé nastavení pro větší
kousky.
A-09
Kuřecí
kousky
0,5-0,7
1,0-1,2
Univerzální
(hluboký) plech
s roštovou vložkou
4
Kuřecí kousky potřete olejem a kořením. Položte
kousky kuřete vedle sebe na roštovou vložku.
A-10
Celé kuře
1,0-1,1
1,2-1,3
Univerzální
(hluboký) plech
s roštovou vložkou
2
Celé kuře potřete olejem a kořením. Položte
kuře prsíčky dolů na roštovou vložku. Jakmile
se ozve zvukový signál, pokrm otočte.
A-11
Kachní
prsa
0,3-0,5
0,6-0,8
Univerzální
(hluboký) plech
s roštovou vložkou
4
Připravte si kachní prsa a položte je tučnou
stranou nahoru na roštovou vložku. První
nastavení je pro jedny kachní prsa, druhé pro
dvoje silná kachní prsa.
A-12
Krocaní
závitek
0,6-0,8
0,9-1,1
Univerzální
(hluboký) plech
s roštovou vložkou
2
Položte krocaní závitek na roštovou vložku.
Jakmile se ozve zvukový signál, pokrm otočte.
A-13
Ryba
vařená
v páře
0,5-0,7
0,8-1,0
Drátěný rošt
2
Opláchněte a očistěte rybu, například celého
pstruha, okouna apod. Položte celé ryby vedle
sebe do oválné skleněné varné nádoby. Přidejte
2-3 lžíce citrónové šťávy. Zakryjte poklicí.
Doporučení
20_automatické vaření
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 20
16/02/2013 11:06:11
Č.
Pokrm
Hmotnost/
kg
A-14
Pečené
ryby
0,5-0,7
0,8-1,0
Univerzální
(hluboký) plech
s roštovou vložkou
4
Položte celé ryby vedle sebe na roštovou
vložku. První nastavení je určeno pro 2 ryby,
druhé nastavení je pro 4 ryby. Program je
vhodný pro celé ryby, jako je například pstruh,
candát nebo pražma.
A-15
Steaky
z lososa
0,3-0,4
0,7-0,8
Univerzální
(hluboký) plech
s roštovou vložkou
4
Položte steaky z lososa na roštovou vložku.
Jakmile se ozve zvukový signál, pokrm otočte.
A-16
Zapečené
brambory
0,4-0,5
0,8-1,0
Pečicí (univerzální)
plech
2
Opláchnuté brambory rozkrojte na poloviny.
Potřete je olivovým olejem, posypte bylinkami
a přidejte koření. Rozprostřete rovnoměrně
na plech. První nastavení je určeno pro malé
brambory (po 100 g), druhé nastavení pro velké
brambory (po 200 g).
A-17
Pečená
zelenina
0,4-0,5
0,8-1,0
Univerzální
(hluboký) plech
4
Vložte zeleninu, například plátky cukety, kousky
papriky, plátky lilku, houby a koktejlová rajčata
do univerzálního (hlubokého) plechu. Potřete
směsí olivového oleje, bylinek a koření.
A-18
Zapékaná
zelenina
0,4-0,6
0,8-1,0
Drátěný rošt
2
Připravte si zeleninu na zapékání do oválné
varné nádoby. Umístěte pokrm do středu
trouby.
A-19
Bábovka
0,5-0,6
0,7-0,8
0,9-1,0
Drátěný rošt
2
Nalijte těsto do přiměřeně velké formy na
bábovku vymazané máslem.
A-20
Korpus na
ovocný
koláč
0,3-0,4
(velký)
0,2-0,3
(dortíky)
Drátěný rošt
2
Nalijte těsto do máslem vymazané dortové
formy. První nastavení je určeno pro jeden
korpus na ovocný dort, druhé nastavení je
určeno pro 5-6 malých dortíků.
A-21
Piškotový
dort
0,4-0,5
(střední)
0,2-0,3
(malý)
Drátěný rošt
2
Vložte těsto do kruhové formy z černého
plechu k pečení. První nastavení je pro formu
o průměru 26 cm, druhé pro menší formu o
průměru 18 cm.
A-22
Muffiny
0,5-0,6
0,7-0,8
Drátěný rošt
2
Nalijte těsto do černé kovové formy na 12
muffinů. První nastavení je určeno pro malé
muffiny, druhé nastavení je určeno pro velké
muffiny.
A-23
Chléb
0,7-0,8
(bílý)
0,8-0,9
(celozrnný)
Drátěný rošt
2
Připravte těsto podle pokynů pro přípravu a
vložte je do čtyřhranné pečicí formy z černého
kovu (délka 25 cm). První nastavení je určeno
pro bílý chléb (0,7-0,8 kg), druhé nastavení pro
celozrnný chléb (0,8-0,9 kg).
A-24
Domácí
pizza
1,0-1,2
1,3-1,5
Pečicí (univerzální)
plech
2
Položte pizzu na plech. Rozmezí hmotnosti
zahrnují náplň, například omáčku, zeleninu,
šunku a sýr. Nastavení 1 (1,0-1,2 kg) je pro
tenké pizzy a nastavení 2 (1,3-1,5 kg) je pro
pizzy se silnou vrstvou náplně.
A-25
Kynutí
těsta
0,3-0,5
0,6-0,8
Drátěný rošt
2
První nastavení je doporučené pro kynutí těsta
na pizzu. Druhé nastavení je vhodné pro kynutí
těsta pro koláče a chléb. Vložte do velké oválné
varné mísy a zakryjte potravinovou fólií.
Příslušenství
Zásuvná
výška
Doporučení
automatické vaření
automatické vaření_21
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 21
16/02/2013 11:06:11
AUTOMATICKÉ PROGRAMY VAŘENÍ V HORNÍM REŽIMU
Následující tabulka obsahuje 5 automatických programů pro vaření, opékání a pečení. Obsahuje
množství, rozmezí hmotnosti a příslušná doporučení. Při použití vložte dělicí příčku. Režimy vaření
a časy byly předem naprogramovány pro vaše pohodlí. Během vaření můžete nahlížet do těchto
pokynů. Pokrm vždy vkládejte do chladné trouby.
Č.
Pokrm
Hmotnost/
kg
Příslušenství
Zásuvná
výška
A-01
Mražené
veky
0,2-0,3
0,4-0,5
Drátěný rošt
4
Zmražené dalamánky rovnoměrně rozložte na
drátěný rošt.
A-02
Mražená
pizza
0,1-0,2
0,3-0,4
Drátěný rošt
5
Položte mraženou pizzu do středu drátěného roštu.
A-03
Mražená
mini pizza
0,2-0,3
0,4-0,5
Drátěný rošt
5
Rozložte malé pizzy vedle sebe na drátěný rošt.
A-04
Mražené
rybí prsty
0,2-0,3
0,4-0,5
Pečicí
(univerzální)
plech
5
Rozprostřete rybí prsty rovnoměrně na pečicí
(univerzální) plech. Rozsah hmotností 0,2 až 0,3 kg
je určen pro 10 kusů a 0,4 až 0,5 kg pro 15 kusů.
Po zaznění zvukového signálu obraťte.
A-05
Mražené
hranolky
0,4-0,5
0,6-0,7
Pečicí
(univerzální)
plech
5
Rozprostřete zmražené hranolky na pečicí
(univerzální) plech. První nastavení je doporučeno
pro tenké hranolky, druhé pro silné hranolky. Položte
na pečicí papír. Po zaznění zvukového signálu
obraťte.
Doporučení
AUTOMATICKÉ PROGRAMY VAŘENÍ V DOLNÍM REŽIMU
Následující tabulka obsahuje 5 automatických programů pro vaření, opékání a pečení. Obsahuje
množství, rozmezí hmotnosti a příslušná doporučení. Při použití vložte dělicí příčku. Režimy vaření
a časy byly předem naprogramovány pro vaše pohodlí. Během vaření můžete nahlížet do těchto
pokynů. Pokud není vyžadována předehřátá trouba, vkládejte pokrm do studené trouby.
Hmotnost/
kg
Příslušenství
Zásuvná
výška
Č.
Pokrm
Doporučení
A-01
Mražený
losos
v těstíčku
0,2-0,3
0,5-0,6
Pečicí
(univerzální)
plech
1
Položte na pečicí papír. Na plech položte vedle sebe
2 ks (0,2 až 0,3 kg) nebo do dvou řad 4 ks (0,5 až
0,6 kg) lososa v těstíčku.
A-02
Domácí
Koláč
quiche
0,5-0,6
(malý)
0,9-1,0
(velký)
Drátěný rošt
1
Dolní část trouby doporučujeme předehřát na 210 ˚C
v horkovzdušném režimu v kombinaci s ohřevem
zdola, dokud nezazní zvukový signál. Použijte formu
z černého kovu. Po předehřátí položte do středu
drátěného roštu. První nastavení je určeno pro formu
o prům. 18 cm, druhé pro prům. 26 cm.
A-03
Domácí
pizza
0,2-0,6
0,8-1,2
Pečicí
(univerzální)
plech
1
Položte na pečicí papír. Dejte 0,2 až 0,6 kg pizzy
na okrouhlý plech nebo 0,8 až 1,2 kg na čtvercový
pečicí (univerzální) plech.
A-04
Muffiny
0,5-0,6
0,7-0,8
Drátěný rošt
1
Nalijte těsto do černé kovové formy na 12 muffinů.
A-05
Ovocný
závin
0,2-0,3
0,4-0,5
Pečicí
(univerzální)
plech
1
Na pečicí (univerzální) plech s pečicím papírem
položte do dvou řad 4 záviny. První nastavení je
pro 4 malé záviny (0,2-0,3 kg), druhé nastavení pro
4 velké záviny (0,4-0,5 kg).
22_automatické vaření
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 22
16/02/2013 11:06:11
AUTOMATICKÉ PROGRAMY VAŘENÍ V REŽIMU PŘÍPRAVY DVOU JÍDEL
Před použitím automatického programu v režimu dvou jídel vložte dělicí příčku. Následující tabulka
obsahuje 5 automatických programů pro vaření, opékání a pečení v režimu dvou jídel. Tyto
programy vám umožňují současně připravit hlavní jídlo a přílohu nebo hlavní jídlo a dezert. Tabulka
obsahuje údaje o množství, rozmezí hmotnosti a příslušná doporučení. Režimy vaření a časy byly
předem naprogramovány pro vaše pohodlí. Během vaření můžete nahlížet do těchto pokynů. Pokrm
vždy vkládejte do chladné trouby.
Č.
Část
Pokrm
Hmotnost/
kg
A-01
horní
Kuřecí
kousky
0,3-0,5
0,8-1,0
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou
vložkou
4
Kuřecí kousky potřete olejem a
kořením. Položte je kůží nahoru na
roštovou vložku.
dolní
Zapékané
brambory
0,4-0,6
0,8-1,0
Drátěný rošt
1
Používejte žáruvzdorné nádobí.
Umístěte do středu drátěného
roštu.
horní
Pečená
zelenina
0,4-0,5
0,7-0,8
Univerzální (hluboký)
plech
4
Do univerzálního (hlubokého)
plechu dejte nakrájenou zeleninu,
například cukety, papriky, cibuli,
houby, fenykl, baklažán a rajčata.
Potřete olivovým olejem a přidejte
koření.
dolní
Pizza chléb
0,1-0,2
0,3-0,4
Pečicí (univerzální)
plech
1
Rozprostřete pizza chléb na pečicí
papír na plechu.
horní Pečené ryby
0,3-0,5
0,6-0,8
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou
vložkou
4
Opláchněte a připravte celé ryby,
jako je například pstruh, cejn,
candát nebo pražma, dochuťte
citrónovou šťávou a okořeňte.
Potřete kůži olivovým olejem a
kořením. Položte na roštovou
vložku.
dolní
Americké
brambory
0,3-0,4
0,5-0,6
Pečicí (univerzální)
plech
1
Opláchněte a očistěte brambory.
Rozkrájejte na trojhránky, menší
brambory rozkrojte na poloviny.
Potřete olivovým olejem a přidejte
koření.
horní
Pečená
kachní prsa
0,3-0,5
(1-2 tenká)
0,6-0,8
(2 silná)
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou
vložkou
4
Položte marinovaná kachní
prsa tučnou stranou nahoru na
roštovou vložku. První nastavení
je pro běžná kachní prsa (0,3 kg),
druhé pro dvoje silná kachní prsa
(po 0,4 kg).
dolní
Pečená
jablka
0,4-0,5
0,9-1,0
Drátěný rošt
1
Jablka opláchněte, vykrájejte
jádřince a naplňte marcipánem
nebo hrozinkami. Vložte do oválné
varné mísy.
horní
Muffiny
0,5-0,6
0,7-0,8
Drátěný rošt
4
Nalijte těsto do černé kovové
formy na 12 muffinů.
dolní
Domácí
pizza
0,2-0,6
0,8-1,2
Pečicí (univerzální)
plech
1
Dejte 0,2 až 0,6 g pizzy na
okrouhlý plech nebo 0,8 až 1,2 kg
na čtvercový pečicí (univerzální)
plech. Položte na pečicí papír.
A-03
A-04
A-05
Zásuvná
výška
Doporučení
automatické vaření
A-02
Příslušenství
automatické vaření_23
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 23
16/02/2013 11:06:11
pokyny pro přípravu pokrmů
VELKÝ GRIL
V režimu velkého grilu doporučujeme troubu předehřát.
Typ pokrmu
Párky (silné) 5 až 10 ks
Párky (tenké) 8 až 12 ks
Toasty 5-10 ks
Toasty se sýrem 4-6 ks
Mražené pirohy s náplní
„na ruský způsob“ (200 až 500 g)
Hovězí steaky (400-800 g)
Zásuvná
výška
Příslušenství
Teplota
(°C)
Doba (min)
4
Univerzální (hluboký) plech
s roštovou vložkou
220
1. strana: 5-8
2. strana: 5-8
4
Univerzální (hluboký) plech
s roštovou vložkou
220
1. strana: 4-6
2. strana: 4-6
5
Drátěný rošt
240
1. strana: 1-2
2. strana: 1-2
4
Pečicí (univerzální) plech
s roštovou vložkou
200
4-8
3
Pečicí (univerzální) plech
200
20-30
4
Univerzální (hluboký) plech
s roštovou vložkou
240
1. strana: 8-10
2. strana: 5-7
ÚSPORNÝ GRIL
V režimu úsporného grilu doporučujeme troubu předehřát.
Umístěte pokrm do středu použitého příslušenství.
Zásuvná
výška
Příslušenství
Teplota
(°C)
Doba
(min)
Mražený sýr camembert
(2 až 4 ks po 75 g)
VLOŽTE DO STUDENÉ TROUBY (před
předehřátím)
3
Drátěný rošt
200
10-12
Mražené bagety s náplní
(rajčata a mozzarella nebo šunka a sýr)
3
Pečicí (univerzální) plech
s roštovou vložkou
200
15-20
Mražené rybí prsty (300-700 g)
VLOŽTE DO STUDENÉ TROUBY (před
předehřátím) a POKAPEJTE OLEJEM
3
Pečicí (univerzální) plech
s roštovou vložkou
200
15-25
Mražený rybí karbanátek (300-600 g)
VLOŽTE DO STUDENÉ TROUBY, POKAPEJTE
OLEJEM
3
Pečicí (univerzální) plech 180-200
20-35
Mražená pizza (300-500 g)
VLOŽTE DO STUDENÉ TROUBY (před
předehřátím)
3
Pečicí (univerzální) plech
180-200
s roštovou vložkou
23-30
Typ pokrmu
24_pokyny pro přípravu pokrmů
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 24
16/02/2013 11:06:11
BĚŽNÝ REŽIM
V běžném režimu doporučujeme troubu předehřát.
Příslušenství
Teplota
(°C)
Doba
(min)
Celé kuře (800-11300 g)
POTŘETE OLEJEM A OKOŘEŇTE
Položte prsíčky dolů a v polovině přípravy otočte.
2
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou
vložkou
200-220
50-70
Vepřová kýta s kůrčičkou
(1500-2000 g)
Položte tučnou stranou dolů a v polovině přípravy
otočte.
2
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou
vložkou
190-200
120150
Mražené lasagne (500-1000 g)
3
Drátěný rošt
180-200
40-50
Celá ryba (např. mořská pražma)
(300-1000 g)
3 až 4 plátky na každé straně, POKAPEJTE OLEJEM
3
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou
vložkou
240
15-20
Rybí filety (500-1000 g)
3 až 4 plátky na každé straně, POKAPEJTE
OLEJEM
3
Pečicí (univerzální)
plech
200
13-20
Mražené karbanátky (350-1000 g)
mleté maso se šunkovou, sýrovou nebo houbovou
náplní, POKAPEJTE OLEJEM
3
Pečicí (univerzální)
plech
200
25-35
Mražené karbanátky z mletého masa, mrkve,
řepy nebo brambor
(350-1000 g)
POKAPEJTE OLEJEM
3
Pečicí (univerzální)
plech
200
20-30
3
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou
vložkou
200
40-50
Pečené brambory (rozkrojené na půlku)
(500-1000 g)
3
Pečicí (univerzální)
plech
180-200
30-45
Mražená masová roláda s houbovou náplní (5001000 g)
POKAPEJTE OLEJEM
3
Pečicí (univerzální)
plech
180-200
40-50
Piškotový dort (250-500 g)
2
Drátěný rošt
160-180
20-30
Bábovka (500-1000 g)
2
Drátěný rošt
170-190
40-50
Kynutý koláč na plechu s ovocem a drobenkou
(1000-1500 g)
2
Pečicí (univerzální)
plech
160-180
25-35
Muffiny (500-800 g)
2
Drátěný rošt
190-200
25-30
Vepřové kotlety s kostí (500-1000 g)
POKAPEJTE OLEJEM, PŘIDEJTE SŮL A PEPŘ
pokyny pro přípravu pokrmů
Zásuvná
výška
Typ pokrmu
pokyny pro přípravu pokrmů_25
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 25
16/02/2013 11:06:11
HORKOVZDUŠNÝ REŽIM + OHŘEV ZDOLA
V horkovzdušném režimu s ohřevem zdola doporučujeme troubu předehřát.
Typ pokrmu
Zásuvná
výška
Příslušenství
Jablkový koláč z kynutého těsta, mražený (350-700 g)
3
Drátěný rošt
Koláče z listového těsta s náplní (300-600 g)
POTŘETE VAJEČNÝM ŽLOUTKEM, VLOŽTE DO
STUDENÉ TROUBY (před předehřátím)
3
Masové koule v omáčce (250-500 g)
Použijte žáruvzdornou nádobu.
3
Drátěný rošt
Větrníky (500-1000 g)
POTŘETE VAJEČNÝM ŽLOUTKEM
3
Pečicí (univerzální)
plech
180
15-23
Cannelloni v omáčce (250-500 g)
Použijte žáruvzdornou nádobu.
3
Drátěný rošt
180
22-30
Koláče z kynutého těsta s náplní (600-1000 g)
POTŘETE VAJEČNÝM ŽLOUTKEM
3
Pečicí (univerzální)
180-200 20-30
plech
2
Pečicí (univerzální)
200-220 15-25
plech
Domácí pizza (500-1000 g)
2
Domácí chléb (700-900 g)
Teplota
(°C)
Doba
(min)
180-200 15-20
Pečicí (univerzální)
180-200 20-25
plech
Drátěný rošt
180-200 25-35
170-180 45-55
HORKOVZDUŠNÝ REŽIM
V horkovzdušném režimu doporučujeme troubu předehřát.
Typ pokrmu
Zásuvná
výška
Příslušenství
Teplota
(°C)
Doba
(min)
Univerzální (hluboký)
190-200 40-50
plech s roštovou vložkou
Skopové žebírko (350-700 g)
POTŘETE OLEJEM A OKOŘEŇTE
3
Pečené banány (3 až 5 ks), horní část nařízněte
nožem a do zářezů přidejte 10 až 15 g čokolády,
5 až 10 g lískových oříšků, kapku oslazené vody
a banány zabalte do alobalu.
3
Drátěný rošt
220-240 15-25
Pečená jablka 5-8 ks po 150-200 g
Vykrojte jádřince, přidejte rozinky a džem.
Používejte žáruvzdorné nádobí.
3
Drátěný rošt
200-220 15-25
Karbanátky z mletého masa
(300-600 g) POKAPEJTE OLEJEM
3
Pečicí (univerzální) plech
190-200 18-25
Sekaná s náplní „na ruský způsob“ (5001000 g) POTŘETE OLEJEM
3
Pečicí (univerzální) plech
180-200 50-65
Mražené krokety (500-1000 g)
2
Pečicí (univerzální) plech
180-200 25-35
Mražené hranolky (300-700 g)
2
Pečicí (univerzální) plech
180-200 20-30
Mražená pizza (300-1000 g)
2
Drátěný rošt
200-220 15-25
Jablkový koláč s mandlemi (500-1000 g)
2
Drátěný rošt
170-190 35-45
Čerstvý croissant (200-400 g) (hotové těsto)
3
Drátěný rošt
180-200 15-25
26_pokyny pro přípravu pokrmů
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 26
16/02/2013 11:06:11
HORKOVZDUŠNÝ REŽIM + OHŘEV SHORA
V horkovzdušném režimu s ohřevem shora doporučujeme troubu předehřát.
Zásuvná
výška
Typ pokrmu
Doba
(min)
3
Univerzální (hluboký)
180-200
plech s roštovou vložkou
50-65
2
Pečicí (univerzální) plech
2
Univerzální (hluboký)
190-220
plech s roštovou vložkou
3
4
Univerzální (hluboký)
180-200
plech s roštovou vložkou
Univerzální (hluboký)
200-220
plech s roštovou vložkou
2
2
Kachní prsa (300-500 g)
4
180-230 80-120
Drátěný rošt
180-200
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou vložkou; 200-220
přidejte 1 šálek vody
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou vložkou; 180-200
přidejte 1 šálek vody
45-65
15-35
25-35
30-40
45-60
pokyny pro přípravu pokrmů
Vepřové s kostí (1000 g)
POTŘETE OLEJEM A OKOŘEŇTE
Vepřové plecko v alobalu (1000-1500 g)
POTŘETE MARINÁDOU
Celé kuře (800-11300 g)
POTŘETE OLEJEM A OKOŘEŇTE
Položte prsíčky dolů a v polovině přípravy otočte.
Plátky ryb nebo masa (400-800 g)
POKAPEJTE OLEJEM, PŘIDEJTE SŮL A PEPŘ
Kuřecí kousky (500-1000 g)
POTŘETE OLEJEM A OKOŘEŇTE
Pečené ryby (500-1000 g)
Použijte žáruvzdornou nádobu.
POTŘETE OLEJEM
Rostbíf (800-1200 g)
POTŘETE OLEJEM A OKOŘEŇTE
Teplota
(°C)
Příslušenství
25-35
REŽIM DVOU JÍDEL
Režim dvou jídel umožňuje připravit v troubě dva odlišné pokrmy zároveň. Pokud připravujete jídla v horním
a dolním prostoru trouby, můžete použít odlišná nastavení teploty, režimu a doby pečení. Můžete například
současně grilovat steaky a zapékat brambory. Pokud použijete dělicí příčku, můžete brambory zapéct ve spodním
a steaky grilovat v horním prostoru trouby. Dělicí příčku vložte do zásuvné výšky 3 vždy před začátkem pečení.
Poznámka: Pokrm vložte do studené trouby.
Návrh 1: Pečení při rozdílných teplotách
Část
HORNÍ
Typ pokrmu
Zásuvná
výška
Mražená pizza (300-400 g)
4
SPODNÍ Bábovka (500-700 g)
Režim vaření
Horkovzdušný
režim
Horkovzdušný
režim
1
Teplota
(°C)
Příslušenství
Doba
(min)
200-220
Drátěný rošt
15-25
160-180
Pečicí (univerzální)
50-60
plech
Návrh 2: Pečení při rozdílných režimech
Část
HORNÍ
Typ pokrmu
Kuřecí kousky (400-600 g)
SPODNÍ Zapékané brambory (500-1000 g)
Zásuvná
výška
4
1
Režim vaření
Teplota
(°C)
Příslušenství
Doba
(min)
Ohřev shora +
Univerzální plech
200-220
25-35
horkovzdušný režim
s roštovou vložkou
Horkovzdušný režim 160-180
Drátěný rošt
30-40
pokyny pro přípravu pokrmů_27
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 27
16/02/2013 11:06:11
TESTOVACÍ POKRMY
Podle normy EN 60350
1. Pečení
Doporučení pro pečení platí pro předehřátou troubu.
Plech by měl být vždy orientován šikmou hranou ven.
Typ pokrmu
Nádobí a poznámky
Zásuvná
výška
3
2
2
Teplota Doba vaření
(°C)
(min)
Běžný režim 150-170
20-30
Horkovzdušný 150-170
35-45
režim
Horkovzdušný 150-170
35-45
režim
Běžný režim 160-180
15-25
Horkovzdušný 150-170
30-35
režim
Horkovzdušný 150-170
30-40
režim
Běžný režim 160-180
25-35
2
150-170
35-45
150-170
150-170
65-75
70-80
150-170
75-85
170-190
70-90
170-190
80-100
Linecké těsto
Pečicí (univerzální) plech
1+4
Malé koláčky
Pečicí (univerzální) plech +
Univerzální (hluboký) plech
Pečicí (univerzální) plech
1+4
Lehký
piškotový
moučník
Pečicí (univerzální) plech +
Univerzální (hluboký) plech
Rozevírací forma na pečení na
drátěném roštu
(tmavý povrch, ø 26 cm)
3
2
Režim vaření
Horkovzdušný
režim
Kynutý
Pečicí (univerzální) plech
3
Běžný režim
jablkový
2
Horkovzdušný
moučník na
režim
plechu
Pečicí (univerzální) plech +
1+4
Horkovzdušný
Univerzální (hluboký) plech
režim
Jablečný koláč Drátěný rošt + 2 formy na pečení 1 - zasunuto Horkovzdušný
* (tmavý povrch, ø 20 cm)
šikmo
Pečicí (univerzální) plech +
1+3
Horkovzdušný
drátěný rošt + 2 formy na pečení
režim
** (tmavý povrch, ø 20 cm)
* Na rošt se umístí dva moučníky - jeden do zadní levé části a jeden do přední pravé části.
** Na rošt se umístí dva moučníky - doprostřed nad sebe.
2. Grilování
Předehřejte prázdnou troubu na 5 minut pomocí funkce Velký gril.
Typ pokrmu
Toasty z bílého chleba
Nádobí a poznámky
Drátěný rošt
Hovězí burgery * (12 ks) Roštová vložka +
Univerzální (hluboký)
plech (na odkapávání)
Zásuvná
Doba vaření
Režim vaření Teplota (°C)
výška
(min)
5
Velký gril
270 °C
1. 1 až 2
2. 1 až 1½
4
Velký gril
270 °C
1. 14 až 16
2. 4 až 6
* Hovězí burgery: Předehřejte prázdnou troubu na 15 minut pomocí funkce Velký gril.
28_pokyny pro přípravu pokrmů
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 28
16/02/2013 11:06:12
čištění a údržba
PARNÍ ČIŠTĚNÍ (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
Pokud je trouba zašpiněna, je potřeba ji vyčistit. K tomu můžete použít
funkci pro parní čištění. Tato funkce umožňuje snadno vyčistit vnitřek trouby.
1. Před použitím funkce parního čištění z trouby vyjměte veškeré příslušenství.
2. Na dno trouby nalijte 400 ml vody a zavřete dvířka.
. Po vybrání funkce parního čištění se za několik sekund
4. Jakmile začne blikat displej a zazní signál, je parní čištění dokončeno. Parní čištění dokončíte
nastavením režimu 0 (Vypnuto).
5. Vytřete vnitřek trouby měkkým čistým hadříkem a houbičkou vysušte zbylou vodu na dně trouby.
Poznámky k parnímu čištění
•
•
•
•
Dávejte pozor při otevírání dvířek před dokončením parního čištění; voda na dně je horká.
Nikdy nenechávejte zbývající vodu ve troubě po delší dobu, například přes noc.
Pokud je trouba velmi znečištěna, můžete postup zopakovat po jejím zchladnutí.
Jestliže je trouba velmi znečištěna mastnotou, například po opékání či grilování, doporučujeme před
aktivací funkce čištění trouby nalít na připečenou špínu čisticí prostředek.
• Po čištění nechejte dvířka trouby pootevřená v úhlu 15 °, aby mohl vnitřní smaltovaný povrch
důkladně vyschnout.
čištění a údržba
3. Ovladač pro výběr režimu nastavte na
automaticky spustí parní čištění.
KATALYTICKÝ SMALTOVANÝ POVRCH (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
Odnímatelná vnitřní skříň je potažena tmavě šedým katalytickým smaltem, který se může pokrývat
olejem a tukem naneseným cirkulujícím vzduchem během pečení v horkovzdušném režimu. Tyto
usazeniny při teplotách nad 200 °C shoří.
1. Vyjměte z trouby veškeré příslušenství.
2. Poté, co důkladně vyčistíte vnitřní povrch trouby, zapněte troubu v běžném režimu na 250 °C.
RUČNÍ ČIŠTĚNÍ
VAROVÁNÍ: Před čištěním se přesvědčte, že trouba a příslušenství jsou chladné. Nepoužívejte
abrazivní čisticí prostředky, ostré kartáče, drsné tkaniny, drátky, nože či jiné abrazivní materiály.
Vnitřek trouby
•
•
•
•
K čištění vnitřních částí trouby použijte čistý hadřík a jemný čisticí prostředek nebo teplou mýdlovou vodu.
Těsnění dvířek nečistěte ručně.
Abyste zabránili poškození smaltovaných povrchů trouby, použijte obvyklé prostředky na čištění trouby.
K odstranění připečené špíny použijte speciální čistič na trouby.
Vnější části trouby
K čištění vnějších částí trouby použijte čistý hadřík a mírný čisticí prostředek nebo teplou mýdlovou
vodu. Vysušte papírovou nebo látkovou utěrkou. Především okolo držadla a tlačítek se může
usazovat mastnota a špína, která se tvoří následkem horkého vzduchu vycházejícího z trouby. Po
použití trouby proto tyto části vždy očistěte.
Příslušenství
Příslušenství po každém použití umyjte a osušte utěrkou. V případě potřeby je nechte asi 30 minut
odmočit v teplé mýdlové vodě pro snazší čištění.
čištění a údržba_29
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 29
16/02/2013 11:06:12
ČIŠTĚNÍ SBĚRAČE VODY
Sběrač vody slouží k zachytávání vody vzniklé z vlhkosti při
přípravě pokrmu s vysokým obsahem vody. Mohou se zde také
usazovat zbytky potravin. Pokud se nebude řádně čistit, může dojít
k poškození vestavného nábytku. Sběrač vody je potřeba po vaření
vyčistit, aby se chránil okolní nábytek.
VÝSTRAHA: Pokud po vaření zjistíte únik vody ze sběrače
vody, obraťte se na servisní středisko.
Sběrač vody
DEMONTÁŽ BOČNÍCH VODICÍCH LIŠT (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
1. Zatlačte na prostředek
horní části boční vodicí
lišty.
2. Vykloňte boční vodicí lištu
asi o 45 °.
3. Vytáhněte vodicí lištu ze
dvou dolních otvorů.
ČIŠTĚNÍ HORNÍ ČÁSTI TROUBY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
1. Kvůli vyčištění horní části trouby můžete
odmontovat grilovací topné těleso.
Demontujte kruhovou matici vyšroubováním proti
směru hodinových ručiček. Přitom přidržujte topné
těleso.
2. Grilovací topné těleso se vyklopí přední částí
směrem dolů. Nebude ho ale možné vyjmout
z trouby.
Nesnažte se topné těleso tlačit více dolů, jinak se
může deformovat.
30_čištění a údržba
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 30
16/02/2013 11:06:13
3. Po dokončení čištění zvedněte topné těleso do
původní polohy a upevněte zašroubováním kruhové
matice.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Jak postupovat, pokud se
trouba nezahřívá?
• Trouba zřejmě není zapnuta. Zapněte troubu.
• Zkontrolujte, zda jsou nastaveny správné hodnoty.
• Mohlo dojít ke spálení bytové pojistky nebo k vypadnutí
jističe okruhu. Vyměňte pojistky nebo znovu nastavte
okruh. Pokud k těmto potížím dochází opakovaně,
zavolejte elektrikáře.
Jak postupovat, pokud se
trouba nezahřívá ani po
nastavení funkce a teploty
trouby?
• Mohlo dojít k problémům s interními elektrickými
spojeními. Zavolejte místní servisní středisko.
Jak postupovat, pokud se
zobrazí kód chyby a trouba se
nezahřívá?
• Došlo k poruše spojení interního elektrického okruhu.
Zavolejte místní servisní středisko.
Jak postupovat, pokud se
nerozsvítí světlo trouby?
• Světlo trouby je vadné. Zavolejte místní servisní
středisko.
Jak postupovat, pokud se
sám od sebe zapnul ventilátor
trouby?
• Po použití trouby se spustí ventilátor a zůstane spuštěný,
dokud trouba nezchladne. Pokud ventilátor běží i
po vychladnutí trouby, obraťte se na místní servisní
středisko.
Jak postupovat, pokud
nefungují tlačítka?
• Ujistěte se, že není zapnuta funkce dětské pojistky.
Pokud není zapnuta funkce dětské pojistky, obraťte se
na místní servisní středisko.
odstraňování závad a informační kódy
odstraňování závad a informační kódy
odstraňování závad a informační kódy_31
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 31
16/02/2013 11:06:13
1)
**
INFORMAČNÍ KÓDY
KÓD
PROBLÉM
1)
**
Bezpečnostní vypnutí. Trouba byla v provozu při
nastavené teplotě příliš dlouho.
Méně než 105 °C po dobu 16 hodin
105 °C až 240 °C po dobu 8 hodin
245 °C až maximální teplota po dobu 4 hodin
Vypněte troubu a vyjměte
potraviny. Před dalším použitím
nechejte troubu zchladnout.
Tlačítko bylo stisknuto příliš dlouho.
Vyčistěte tlačítka a ujistěte
se, že povrch a okolí tlačítek
jsou suché. Vypněte troubu
a znovu použijte požadovanou
funkci. Pokud se problém bude
opakovat, obraťte se na místní
středisko péče o zákazníky
společnosti Samsung.
Dělicí příčka není správně použita.
V horním a dolním režimu
a režimu přípravy dvou
jídel vložte dělicí příčku. Při
jednoduchém režimu dělicí
příčku vyjměte.
Chyba trouby může snížit výkon a způsobit
bezpečnostní potíže. Ihned přestaňte troubu
používat.
Obraťte se na místní středisko
péče o zákazníky společnosti
Samsung.
1)
**
1)
**
ŘEŠENÍ
1) ** platí pro všechna čísla.
32_odstraňování závad a informační kódy
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 32
16/02/2013 11:06:13
poznámky
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 33
16/02/2013 11:06:13
poznámky
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 34
16/02/2013 11:06:13
poznámky
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 35
16/02/2013 11:06:13
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Kód č.: DG68-00447Y
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_CZ.indd 36
16/02/2013 11:06:13
NV6786 Series
Built-in Oven
user manual
This manual is made with 100 % recycled paper.
imagine the possibilities
ENGLISH
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service,
Please register your product at
www.samsung.com/register
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 1
16/02/2013 11:08:33
using this manual
Thank you for choosing SAMSUNG Built - In Oven.
This user Manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the
operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this Owner’s Manual before using your oven and keep this book for future
reference.
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual:
WARNING or CAUTION
Important
Note
safety instructions
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is responsible
for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the relevant safety
recommendations.
WARNING
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
If the supply cord is defective, it must be replaced by a
special cord or assembly available from the manufacturer or
an authorised service agent. (Fixed wiring type model only)
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard. (power cord type
model only)
Appliance should allow to disconnection of the appliance
from the supply after installation. The disconnection
may be achieved by having the plug accessible or by
incorporating a switch in the fixed wiring in accordance
with the wiring rules.
2_using this manual
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 2
16/02/2013 11:08:33
safety instructions
During use the appliance becomes hot. Care should be
taken to avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. Young children should be kept away.
If this appliance has steam or self cleaning function,
excess spillage must be removed before cleaning and
all utensils should not be left in the oven during steam
cleaning or self cleaning. (cleaning function model only)
If this appliance has self cleaning function, during self
cleaning the surfaces may get hotter than usual and
children should be kept away. (cleaning function model
only)
Only use the temperature probe recommended for this
oven.
(temperature sensing probe model only)
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off
before replacing the lamp to avoid the possibility of
electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers
to clean the oven door glass since they can scratch the
surface, which may result in shattering of the glass.
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use.
Care should be taken to avoid touching heating
elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away
unless continuously supervised.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
safety instructions_3
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 3
16/02/2013 11:08:33
The temperature of accessible surfaces may be high
when the appliance is operating.
The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of children
less than 8 years.
Appliances are not intended to be operated by means of
an external timer or separate remote-control system.
Please put the bent up frame side to the
back, in order to support the restposition
when cooking big loads. (Depending on
model)
CAUTION
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed
electrician.
In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in
considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a SAMSUNG Service
Centre or your dealer.
Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved circuit
breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.
The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or cleaned.
Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
If this appliance has steam cooking function, do not operate this appliance when the water
supply cartridge is damaged. (Steam function model only)
When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest service center.
(Steam function model only)
This oven has been designed only for the cooking of household foods.
During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch heating
elements or interior surfaces of the oven until they have had time to cool.
Never store flammable materials in the oven.
The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for an
extended period of time.
When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape rapidly.
When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high
temperatures and the vapour can catch fire if it comes into contact with a hot part of the oven.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
4_safety instructions
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 4
16/02/2013 11:08:34
Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
Frozen foods such as pizzas should be cooked on the Big grid. If the baking tray is used, it may
become deformed due to the great variation in temperatures.
Do not pour water into the oven bottom when it is hot. This could cause damage to the enamel
surface.
The oven door must be closed during cooking.
Fruit juices will leave stains, which can become indelible on the enamel surfaces of the oven.
When cooking very moist cakes, use the deep pan.
Do not rest bakeware on the open oven door.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on
the door or catch their fingers in the door.
Do not step, lean, sit or place heavy stuff on the door.
safety instructions
Do not line the oven bottom with aluminium foil and do not place any baking trays or tins on it.
The aluminium foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel surfaces and cause
poor cooking results.
Do not open the door with unnecessarily strong power.
WARNING: Do not disconnect the appliance from the main power supply even after the
cooking process is completed.
WARNING: Do not leave the door open while oven is cooking.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on
the door or catch their fingers in the door.
BULB EXCHANGE
Danger of electric shock! Before replacing any of
the oven bulbs, take the following steps:
•Switch oven Off.
•Disconnect the oven from the mains.
•Protect the oven light bulb and the glass cap by laying a
cloth on the bottom of the oven compartment.
•Bulbs can be purchased from the SAMSUNG Service
Centre.
safety instructions_5
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 5
16/02/2013 11:08:34
Rear oven light
1.Remove cap by turning anticlockwise and
remove the metal ring, the sheet ring and
clean the glass cap. If necessary, replace
the bulb with a 25 watt, 300 °C heatresistant oven light bulb.
2.Clean the glass cap, the metal ring and the sheet ring if
necessary.
3.Fit the metal and the sheet ring to the glass cap.
4.Place glass cap where you have removed it in step 1 and
turn it clockwise to keep it in place.
Oven side light (Depending on model)
1.To remove the glass cover,
hold the lower end with
one hand, insert a flat
sharp implement such as
a table knife between the
glass and the frame.
2.Pop out the cover.
3.If necessary, replace the halogen bulb with a 25-40 watt,
300 °C heat resistant halogen oven light bulb.
Tip: Always use a dry cloth when handling a halogen
bulb to prevent sweat from fingers being deposited on
the bulb surface. It increases the life of the bulb when
you exchange the bulb.
4.Reattach the glass cover.
6_safety instructions
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 6
16/02/2013 11:08:34
installation
Safety instructions for the installation
This oven may be installed only by an approved electrician. The installer is responsible for
connecting the appliance to the main supply, while observing the relevant safety regulations.
• Ensure protection from live parts when installing the oven.
• The kitchen cabinet in which the oven is built in must satisfy stability requirements as specified in DIN 68930.
Power connection
installation
If the appliance is not connected to the mains with a plug, a multi-pole isolator
switch (with at least 3 mm contact spacing) must be provided in order to satisfy
safety regulations. The power cable (H05 RR-F or H05 VV-F, min., 1.5-2.5 mm²)
must be of sufficient length to be connected to the oven, even if the oven stands
on the floor in front of its built-in cabinet. Open the rear connection cover of
the oven with a screwdriver and loosen the screws of the cable clamp before
you connect the power lines to the relevant connection terminals. The oven is
BROWN
BLUE or YELLOW
earthed via the (
)-terminal. The yellow and green cable(earth connection)
or BLACK
WHITE
and GREEN
must be connected first and be longer than the others. If the oven is connected
to the mains with a plug, this plug must remain accessible after the oven is installed.
Samsung will take no responsibility for accidents that originate from a missing or faulty earth connection.
WARNING: Do not allow the connecting cable to become trapped during installation, and
prevent it coming into contact with hot parts of the oven.
Installation in the cabinet
With built-in furniture, plastic surfaces and adhesive for the oven should be resistant to 90 °C inside of
the furniture and to 75 °C for adjacent furniture. Samsung will take no responsibility for damage of plastic
surfaces or adhesive from the heat.
1
2
547
560
595
Top
element
572
595
3
Lower
element
21
There should be a ventilation gap
in the base of the kitchen cabinet
where the oven is to be placed. For
ventilation, a gap of about 50mm
should be left between the lower shelf
and the supporting wall. If the oven is
to be installed below a hob, the hob’s
installation instructions should be
followed.
Airflow through the ventilation gap
5
4
min. 560
min. 550
min. 50
min. 600
min. 590
-max. 600
50
min. 550
min. 560
Lower element
Top element
Push the appliance completely into the cabinet and fix the oven firmly on both sides using 2 screws. Make
sure that a gap of at least 5mm should be left between the appliance and the adjacent cabinet.
After installation, remove the vinyl protective film, tape, paper and accessories from the door and inside
of oven. Before uninstalling the oven from the furniture, disconnect the oven from the power supply and
release the 2 screws on the both sides of the oven.
WARNING: The built-in furniture must have a minimum ventilation gap for Air-flow as shown
on picture. Do not cover this hole with strips of wood, for this is used to provide ventilation.
The front exterior of the oven such as handle is different model by model. But the size of the
oven in the picture is same.
installation_7
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 7
16/02/2013 11:08:35
Cleaning the oven door
For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary, for example, for
cleaning purposes, follow these instructions. The oven door is heavy.
DOOR REMOVAL
For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary, for example, for
cleaning purposes, follow these instructions.
CAUTION: The oven door is heavy.
2
70
1
1. Open the door and flip
open the clips at both
hinges completely.
2. Close the door by
approximately 70 °. With
both hands, grasp the
sides of the oven door at its
middle and pull-lift until the
hinges can be taken out.
3. After cleaning, for
attaching the door repeat
the 1 and 2 steps in
revers order. The clip
on the hinge should be
closed on both side.
DOOR GLASS REMOVAL
The oven door is equipped with three sheets of glass placed against each other. These sheets can
be removed for cleaning.
Glass
Glass 1 1
1. Press the both buttons on
the left and right sides of
the door.
2. Detach the covering and
remove glass 1 and 2
from the door.
Glass 1
Glass
Glass 22
Glass
3. After cleaning the door
glasses, for assembly
repeat 1, 2 steps in revers
order. Check the right
locations of glass 1 and 2
with above picture.
ATTACHING: The Door-Glass is different from 2EA to 4EA model by model.
When assembly the inner glass 1, put printing to direction below.
8_Cleaning the oven door
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 8
16/02/2013 11:08:36
AUTO ENERGY SAVING FUNCTION
• If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or operating with
temporary stop condition, function is canceled and clock will be displayed after 10 minutes.
• Light : During cooking process, you can switch off Oven lamp by pressing ‘Oven light’ button.
For energy saving, the oven lighting is switched off a few minutes after cooking program has
started.
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic
accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household
waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health
from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and
recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local
government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe
recycling.
Cleaning the oven door
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase
contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial
wastes for disposal.
Cleaning the oven door_9
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 9
16/02/2013 11:08:36
contents
OVEN CONTROLS
12
ACCESSORIES
12
INITIAL CLEANING
14
12 Oven controls
12 Accessories
14 Initial cleaning
USING THE OVEN
14
14
15
15
15
15
15
Use of cavity
Set cooking function
Set temperature
Using the twin mode
Useful twin mode
Useful auto speed preheating
TIME SETTING
16
16
16
16
17
17
Set time
Set cook timer
Set end timer
Set delay start
Set kitchen timer
OTHER SETTINGS
17
17
17
17
Tone signal
Oven light
Child lock
Switch off
17
10_contents
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 10
16/02/2013 11:08:37
18
20
22
22
23
Single oven auto cook programmes
Upper oven auto cook programmes
Lower oven auto cook programmes
Twin oven auto cook programmes
COOKING GUIDE
24
24
25
26
26
27
27
28
Large grill
Eco grill
Conventional
Bottom + Convection
Convection
Top + Convection
Twin mode
Test dishes
24
CLEANING AND CARES
29
TROUBLESHOOTING AND
INFORMATION CODES
31
contents
COOKING FUNCTION
29 Steam cleaning (depending on model)
29 Catalytic enamel surface (depending on
model)
29 Hand cleaning
30 Water collector cleaning
30 Detaching the side runners (depending on
model)
30 Cleaning the ceiling (depending on model)
31 Troubleshooting
32 Information codes
contents_11
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 11
16/02/2013 11:08:37
oven controls
Preheating indicator
Oven light
Display
Kitchen timer
Cavity selector
Child lock
Cook timer
Temperature
Mode selector
Time
End timer
Multi function selector
Front design
The front panel is available in various material and color options including stainless steel,
white, black and glass. For purposes of quality improvement, the appearance may be
subject to change.
accessories
Your new Samsung oven comes with a lot of accessories that should become very helpful
during the preparation of different meals. The following accessories are supplied differently
model by model.
CAUTION: Be sure to attach the accessory correctly to the shelf level inside of the oven.
Trays need to have at least 2 cm space towards the bottom of the oven, otherwise the
enamel surface could be damaged.
WARNING: Be very carefull removing meals and/or accessories out of the oven. Hot meals,
accessories and surfaces can burn you!
The accessories can become deformed when they become hot. When they have cooled
down, the deformation disappears with no effect on the function.
Divider
The divider needs to be applied if you want to use the ovens upper, lower
and twin mode. It separates the upper and lower compartment and must be
used in shelf level 3.
Wire shelf
The wire shelf should be used for grilling and roasting meals. You could use
it with casseroles and other baking pots. Please put the bent up frame side
to the back, in order to support the restposition when cooking big loads.
Wire tray insert (Depending on model)
The wire tray insert should be used for grilling and roasting meals. It can be
used in combination with the tray to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven.
12_oven controls
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 12
16/02/2013 11:08:37
Baking tray (Depending on model)
The baking tray (Depth : 20mm) could be used for the preparation of cakes,
cookies and other pastries. Please put the slanted side to the front.
Extra deep tray (Depending on model)
The extra deep tray (Depth : 50mm) is also good for roasting. It can be used in
combination with the wire tray insert to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven. Please put the slanted side to the front.
accessories
Universal tray (Depending on model)
The universal tray (Depth : 30mm) could be used for the preparation of cakes,
cookies and other pastries. And it is also good for roasting. It can be used in
combination with the wire tray insert to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven. Please put the slanted side to the front.
Rotisserie spit (Depending on model)
The rotisserie spit could be used for grilling such as chicken. The rotisserie
spit can only be used in single mode on shelf level 3, because its spit has to
be attached to an adapter on the back plane. Remove black plastic handle
while cooking.
Rotisserie spit and Shashlik (Depending on model)
To use it :
• Place the tray (no trivet) at shelf level 1 to collect the cooking juices or on
the bottom of the oven if the piece of meat to be roasted is too big.
• Slide one of the forks onto the spit; put the piece of meat to be roasted
onto the spit;
• Parboiled potatoes and vegetables can be placed around the edge of
the tray to roast at the same time.
• Place the cradle on the middle shelf and position with the “v” shape at
the front.
• To help insert the spit, the handle can be screwed onto the blunt end.
• Rest the spit onto the cradle with the pointed end towards the back and
gently push until the tip of the spit enters the turning mechanism at the
back of the oven. The blunt end of the spit must rest on the “v” shape.
(The spit has two lugs which should be nearest to the oven door so to
stop the spit going forward, the lugs also act as a grip for the handle.)
• Unscrew the handle before cooking. After cooking screw the handle
back on to help remove the spit from the cradle.
Telescopic rails (Depending on model)
• To insert the wire shelf or tray, first slide out the telescopic rails for one
particular level.
• Place the wire shelf or tray on the rails and push them back completely
into the oven. Close the oven door only after you have pushed the
telescopic rails into the oven.
Grease filter (Depending on model)
The grease filter installed on the back oven interior wall protects the fan,
round heater, and the oven from impurity, particularly spattering fat. When
cooking meat, we recommend using the fat filter. When baking pastry,
always remove the filter! If the filter is installed when baking pastry or cakes,
the results can be quite poor.
accessories_13
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 13
16/02/2013 11:08:39
initial cleaning
Before the oven is used for the first time, initial cleaning of the oven is required to remove the new oven smell.
1. Remove all accessories from the oven.
2. Run oven with convection 200 °C or conventional 200 °C for an hour. This procedure will burn
any remaining production substances in the oven.
3. Switch off the oven by turnning mode selector to “off” after an hour.
For the first time use of the accessories, clean the accessories thoroughly with warm water,
detergent and soft clean cloth.
using the oven
Your new oven has below basic steps for cooking.
Mode selector
Cavity selector
Temperature
STEP 1
SELECT THE
CAVITY FIRST
STEP 2
SET COOKING
FUNCTION
STEP 3
SET
TEMPERATURE
Multi function
selector
USE OF CAVITY
Twin mode
The twin mode allows you to cook
two meals at different functions
and different temperature settings.
Divider is required to use this mode.
Lower mode
The lower cavity is used for cooking.
Divider is required to use this mode.
SINGLE MODE
UPPER MODE
LOWER MODE
TWIN MODE
Upper mode
The uppper cavity is used for cooking.
Divider is required to use this mode.
Single Mode
The total cavity is used for cooking.
Remove the divider.
In single mode, the oven operates like a traditional oven.
Use this mode for large amounts of food or if you need special
accessories such as the spit.
Remove divider from the oven to use this mode.
Only upper cavity or lower cavity used for cooking.
These modes save time for pre-heating and energy while cooking
smaller amount of food. Insert divider into shelf level 3 to use this mode.
When you choose to cook in half cavity mode (upper or lower
mode), the door glass of unused cavity might show signs of
condensation.
In twin mode, the upper cavity and lower cavity operate with
different functions and temperature for each other. The cook timer
and end timer settings are also available for each. Insert divider into
shelf level 3 to use this mode.
14_initial cleaning
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 14
16/02/2013 11:08:40
SET COOKING FUNCTION
The cooking function can be set after cavity selection. This oven offers various cooking
function, refer the cooking function part in the manual.
1. Press the
key, cooking function figure will blink.
2. Turn the multi function selector to set desired cooking function.
3. Press the
key again.
During cooking, you can change the cooking function in the same order as above.
The temperature can be set after setting the cooking function. Each cooking function has
different temperature range, refer the cooking function part in the manual.
1. Press the
key, temperature figure will blink.
2. Turn the multi function selector to set desired temperature.
3. Press the
using the oven
SET TEMPERATURE
key again.
During cooking, you can change the temperature in the same order as above.
USING THE TWIN MODE
For twin mode, the upper mode and lower mode are required to set function and temperature separetely.
Select the Twin mode
1. Select the Twin mode by turning the mode selector.
Upper Mode setting
2. Press the
key and turn the multi function selector to select the desired upper cooking function.
3. Press the key and turn the multi function selector to select the desired temperature.
Lower Mode setting
4. Press the
5. Press the
key and turn the multi function selector to select the desired lower cooking function.
key and turn the multi function selector to select the desired temperature.
To change the cooking function or temperature with the twin mode, you should choose the cavity(upper
or lower) first. If you press
key or key ONCE, you can choose the upper cavity and change the
setting. If you press
key or key TWICE, you can choose the lower cavity and change the setting.
USEFUL TWIN MODE
When you cook with twin mode, one cavity might finish the cooking first. In this case, you can
choose one cooking compartment to use half compartment.
When you turn the mode selector from Twin mode to Upper mode or Lower mode, the
selected mode keeps the existing setting.
USEFUL AUTO SPEED PREHEATING
Your oven offers cooking functions, which include a fast preheating stage. This stage will
be indicated beside temperature setting in the display. During this preheating stage various
heating elements are applied to speed up heating of the oven. Even though you change
temperature to higher, the oven automatically change target temperature and auto speed
preheating will be applied. After the selected temperature is reached, the preheating
indicator will disappear and a signal reminds you to insert the food into your oven.
using the oven_15
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 15
16/02/2013 11:08:41
time setting
The twin cooking mode allows to use different cook timer or end timer settings for each half cavity.
To apply or modify cook timer or end timer, press the
key ONCE for Upper cavity and TWICE for
Lower cavity.
Kitchen timer
Cook timer
End timer
Time
Multi function selector
SET TIME
For the first time use of the oven or after power failure, time setting is required.
1. Press the
key, hours figure will blink.
2. Turn the Multi function selector to set hours.
3. Press the
key, minutes figure will blink.
4. Turn the Multi function selector to set minutes.
5. Press the
key again to set the current time.
The desired time can be reset in the same order as above.
During cooking process, press
key to see the current time.
SET COOK TIMER
After you get cooking function, you can set how much time you will cook. And the setted time is
over, heating elements automatically turn off.
1. Press
key, cook timer figure will blink.
2. Turn the multi function selector to apply the desired time for cook timer.
3. Press
key again.
The cook timer can be reset in the same order as above. When the setted time is over, the
display shows blinking “0:00” with a signal. You can set a new cook timer or turn off the oven.
To cancel the cook timer, press
key and set the cook timer to zero.
SET END TIMER
After you get cooking function, you can set when the cook is over. And the setted time is over,
heating elements automatically turn off.
1. Press
key, end timer figure will blink.
2. Turn the Multi function selector to apply the time for end timer.
3. Press
key again.
The end timer can be reset in the same order as above and when the setted time is over, the
display shows blinking “0:00” with a signal.
To cancel the end timer, press
key and set the end timer to current time.
16_time setting
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 16
16/02/2013 11:08:41
SET DELAY START
If the end timer is entered after the cook timer has already been set, the cook timer and the end
timer are calculated and if necessary the oven sets a delay start point.
WARNING: Do not leave the food for too long time in the oven as food may spoil.
Press
key, cook timer figure will blink.
Turn the multi function selector to apply the time for cook timer.
Press
key, end timer figure will blink.
Turn the multi function selector to apply the time for end timer.
The delay start point is automatically calculated and the oven is waiting until delay start point.
Delay start will not be set in twin mode.
The cook timer, end timer and delay start can be set after cooking function setting.
SET KITCHEN TIMER
The kitchen timer can be set independently of the oven function and used with cook timer or end
timer at the same time. As kitchen timer has it’s own signal you can discriminate it from others.
1. Press
key, kitchen timer figure will blink.
2. Turn the multi function selector, to apply the desired time for kitchen timer.
3. Press
key again.
other settings
1.
2.
3.
4.
5.
To cancel the kitchen timer, press the hold
key for two seconds.
The kitchen timer can be reset in the same order as above and when the setted time is over,
the display shows blinking “0:00” with a signal.
other settings
TONE SIGNAL
+
To activate or deactivate the tone signal, press and hold the
and
key for 3 seconds.
OVEN LIGHT
Press
key to turn on and off.
For energy saving, the oven light is switched off within a few minutes after the start of a cooking.
Some model has 2 oven light on the upper and lower side in the oven.
CHILD LOCK
To activate or deactivate the child lock function, press and hold
key for 3 seconds.
Display will show the
when the child lock function is activated. You can use the
child lock function during cooking also. In this case every keys and multi function
selector will not react but you can switch off by turning the mode selector to off.
SWITCH OFF
When the oven has been switched off every heating elements stop operating.
The cooling fan will continue to run for a while after the oven has been switched off
for safety.
other settings_17
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 17
16/02/2013 11:08:42
cooking function
This oven offers below various functions.
Symbol
Function
Use
Conventional
Heat is emitted from the top and bottom
heating system. This function should be used
for standard baking and roasting of almost
any type of dishes.
Suggested temperature : 200 °C
Convection
The heat generated by the convection is
shared evenly in the oven by fans. This
function should be used for frozen dishes
and baking.
Suggested temperature : 170 °C
Top +
Convectoin
The heat generated by the top heating
system and the convection is shared evenly
in the oven by fans. This function should be
used for roasting crusty dishes like meat.
Suggested temperature : 190 °C
Bottom +
Convectoin
The heat generated by the bottom heating
system and the convection is shared evenly
in the oven by fans. This function should be
used for pizzas, bread and cakes.
Suggested temperature : 190 °C
Eco grill
Heat is emitted from the small area grill.
This function should be used for smaller
dishes that need less heat, like fish and filled
baguettes.
Suggested temperature : 240 °C
Large grill
Heat is emitted from the large area grill. This
function should be used for scalloped dishes
like lasagne and grilling meat.
Suggested temperature : 240 °C
Fan grill
The heat generated by the two top heating
elements is distributed by the fan. This mode
can be used for grilling meat and fish.
Suggested temperature : 240 °C
Intensive
cook
This mode activates all heating elements such
as top, bottom and convection fan alternately.
The heat is distributed evenly in the oven.
This mode is suitable for big quantities of
food, which need heat supply, such as large
gratins and pies.
Suggested temperature : 170 °C
Single
Upper
Lower
Twin
Temperature Range (°C)
O
X
X
X
40-250
-
-
-
O
O
O
Upper
Lower
40-250
40-250
40-250
170-250
O
O
X
Upper
40-250
40-250
-
170-250
O
X
O
Lower
40-250
-
40-250
170-250
O
O
X
Upper
40-270
40-250
-
200-250
O
O
X
Upper
40-270
40-250
-
200-250
O
O
X
Upper
40-270
40-250
-
200-250
O
X
X
X
40-250
-
-
-
18_cooking function
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 18
16/02/2013 11:08:43
Symbol
Single
Function
Use
ProRoasting
This mode includes an automatic heating-up
cycle up to 220 °C.
The top heater and the convection fan is
operating during the process of searing the
meat. After this stage the food is cooked
gently by the low temperature of preselection. This process is done while the top
and the bottom heaters are operating. This
mode is suitable for meat roasts, poultry
and fish.
Suggested temperature : 100 °C
Keep warm
Lower
Twin
O
X
X
X
40-150
-
-
-
This mode activates bottom the heating
element. This mode is suitable for keeping
food warm.
Suggested temperature : 80 °C
X
X
O
X
-
-
40-100
-
This mode activates bottom heating element
and convection fan. This mode is suitable for
warming Ceramic bowls, plates and cups.
Suggested temperature : 60 °C
X
X
O
X
-
-
40-80
-
automatic cooking
Plate
warming
Upper
Temperature Range (°C)
automatic cooking
With automatic cooking function, you can select desired auto programmes for cooking,
roasting and baking.
Cavity selector
1.
2.
3.
4.
5.
Food item No./Weight
Multi function
selector
Turn the Mode selector to Auto cook mode.
Press the
key to select desired cavity.
Turn the Multi function selector to select the desired Food item No. and wait for 4-5 seconds.
Turn the Multi function selector to select the desired weight and wait for 4-5 seconds.
After 4-5 seconds, Auto cook programmes will start automatically.
When you use the twin oven auto cook, after selecting the Food item No, select the desired
weight for upper and lower cavity each.
automatic cooking_19
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 19
16/02/2013 11:08:44
SINGLE OVEN AUTO COOK PROGRAMMES
The following table presents 25 Auto Programmes for Cooking, Roasting and Baking.
Those can be used in the single cavity of your oven. Always remove the divider.
It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience.
You can refer to these guide lines for cooking. Always insert food in cold oven.
No
Food item
Weight/kg
Accessory
A-01
Frozen Pizza
Wire shelf
A-02
Frozen Oven
Chips
0.3-0.6
0.7-1.0
0.3-0.5 (thin)
0.6-0.8 (thick)
A-03
Frozen
Croquettes
Homemade
Lasagne
A-05
Shelf
level
2
Baking
(Universal) tray
2
0.3-0.5
0.6-0.8
0.3-0.5
0.8-1.0
Baking
(Universal) tray
Wire shelf
2
Beef Steaks
0.3-0.6
0.6-0.8
Universal
(Deep) tray with
Wire tray insert
4
A-06
Roast Beef
0.6-0.8
0.9-1.1
2
A-07
Roast Pork
0.6-0.8
0.9-1.1
A-08
Lamb Chops
0.3-0.4
0.5-0.6
Universal
(Deep) tray with
Wire tray insert
Universal
(Deep) tray with
Wire tray insert
Universal
(Deep) tray with
Wire tray insert
A-09
Chicken
pieces
0.5-0.7
1.0-1.2
4
A-10
Whole
Chicken
1.0-1.1
1.2-1.3
Universal
(Deep) tray with
Wire tray insert
Universal
(Deep) tray with
Wire tray insert
A-11
Duck breast
0.3-0.5
0.6-0.8
Universal
(Deep) tray with
Wire tray insert
4
A-12 Roll of Turkey
0.6-0.8
0.9-1.1
2
A-13
0.5-0.7
0.8-1.0
Universal
(Deep) tray with
Wire tray insert
Wire shelf
A-04
Steamed
Fish
3
2
4
2
2
Recommendation
Put frozen pizza in the middle of the Wire shelf.
Distribute frozen oven chips evenly on the
baking (universal) tray. First setting is for thin
French fries, the second setting is for thick
oven chips.
Put frozen potato croquettes on the tray.
Prepare fresh lasagne or use ready prepared
product and put into a suitable sized
ovenproof dish. Put dish in the centre of oven.
Put marinated beef steaks side by side on the
Wire tray insert. Turn over, as soon as the oven
beeps. The first setting is for thin beef steaks,
the second setting is for thick beef steaks.
Put marinated roast beef on Wire tray insert.
Turn over, as soon as the oven beeps.
Put marinated roast pork on Wire tray insert
with the rind side down. Turn over as soon as
the oven beeps.
Marinate lamb chops. Put lamp chops on Wire
tray insert. Turn over, as soon as the oven
beeps. The first setting is for thin chops, the
second setting is for thick chops.
Brush chicken pieces with oil and spices. Put
chicken pieces side by side on the Wire tray
insert.
Brush whole chicken with oil and spices. Put
chicken on the Wire tray insert with the breast
side down. Turn over, as soon as the oven
beeps.
Prepare duck breast, put on the Wire tray
insert with the fat-side up. First setting is for
one duck breast, the second setting is for 2
thick duck breasts.
Put roll of turkey on the Wire tray insert. Turn
over, as soon as the oven beeps.
Rinse and clean fishes, such as whole trout,
perch or sea bass. Put head to tail in an oval
ovenproof glass dish. Add 2-3 tablespoon
lemon juice. Cover with lid.
20_automatic cooking
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 20
16/02/2013 11:08:44
Shelf
level
4
Food item
Weight/kg
Accessory
A-14
Roast Fish
0.5-0.7
0.8-1.0
Universal
(Deep) tray with
Wire tray insert
A-15
Salmon
Steaks
0.3-0.4
0.7-0.8
4
A-16
Oven
Potatoes
0.4-0.5
0.8-1.0
Universal
(Deep) tray with
Wire tray insert
Baking
(Universal) tray
A-17
Roast
Vegetables
0.4-0.5
0.8-1.0
Universal
(Deep) tray
4
A-18
Vegetable
Gratin
Marble Cake
0.4-0.6
0.8-1.0
0.5-0.6
0.7-0.8
0.9-1.0
0.3-0.4 (large)
0.2-0.3 (tartlets)
Wire shelf
2
Wire shelf
2
Wire shelf
2
A-21 Sponge Cake 0.4-0.5 (midsize)
0.2-0.3 (small)
Wire shelf
2
A-22
Muffins
0.5-0.6
0.7-0.8
Wire shelf
2
A-23
Bread
0.7-0.8
(white)
0.8-0.9
(wholemeal)
Wire shelf
2
A-24
Homemade
Pizza
1.0-1.2
1.3-1.5
Baking
(Universal) tray
2
A-25
Yeast Dough
Fermentation
0.3-0.5
0.6-0.8
Wire shelf
2
A-19
A-20
Fruit Flan
Base
2
Recommendation
Put fishes head to tail on the Wire tray insert.
First setting is for 2 fishes, the second setting
is for 4 fishes. The programme is suitable for
whole fishes, like trout, pikeperch or gilthead.
Put salmon steaks on the Wire tray insert. Turn
over, as soon as the oven beeps.
Rinse potatoes, cut potatoes into halves.
Brush with olive oil, herbs and spices.
Distribute on the tray evenly. The first setting
is for small potatoes (each 100 g), the second
setting is for large oven potatoes (each 200 g).
Put vegetables, such as sliced courgette,
pieces of pepper, sliced aubergine,
mushrooms and cherry tomatoes into
Universal (Deep) tray. Brush with a mixture of
olive oil, herbs and spices.
Prepare vegetable gratin using an ovenproof
round dish. Put dish in the centre of oven.
Put dough into a suitable sized buttered
baking dish for bundt cake.
automatic cooking
No
Put dough into buttered baking dish for cake
base. First setting is for one fruit flan base, the
second setting is for 5-6 small tartlets.
Put dough into a round black metal baking
tin. First setting is for Ø 26cm and the second
setting is for small Ø 18cm baking tin.
Put dough into black metal baking dish for 12
muffins. First setting is for small muffins, the
second setting is for large muffins.
Prepare dough according to manufacturers
instructions and put into a black metal
rectangular baking dish (length 25 cm). The
first setting is for white bread (0.7-0.8kg) and
the second setting (0.8-0.9kg) is for wholemeal
bread.
Put pizza on the tray. The weight ranges
include topping such as sauce, vegetables,
ham and cheese. Setting 1 (1.0-1.2kg) is for
thin pizzas and setting 2 (1.3-1.5kg) is for
pizza with much topping.
The first setting is recommended for rising
pizza yeast dough. The second setting is
suitable for yeast dough for cake and bread
dough. Put into a large round heat-resistant
dish and cover with cling film.
automatic cooking_21
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 21
16/02/2013 11:08:44
UPPER OVEN AUTO COOK PROGRAMMES
The following table presents 5 Auto Programmes for Cooking, Roasting and Baking. It contains its
quantities, weight ranges and appropriate recommendations. Insert the divider to use it.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience.
You can refer to these guide lines for cooking. Always insert food in cold oven.
No
Weight/kg
Accessory
Wire shelf
Wire shelf
5
Frozen Pizza
Snacks
Frozen Fish
fingers
0.2-0.3
0.4-0.5
0.1-0.2
0.3-0.4
0.2-0.3
0.4-0.5
0.2-0.3
0.4-0.5
Shelf
level
4
Wire shelf
5
Baking
(Universal)
tray
5
Frozen Oven
Chips
0.4-0.5
0.6-0.7
Baking
(Universal)
tray
5
Food item
A-01 Frozen Bread
Rolls
A-02 Frozen Pizza
A-03
A-04
A-05
Recommendation
Distribute frozen bread rolls evenly on Wire
shelf.
Put frozen pizza in the centre of Wire shelf.
Distribute pizza snacks side by side on the
Wire shelf.
Distribute fish fingers evenly on baking
(universal) tray.
0.2-0.3kg weight range is suggested for
10pcs, 0.4-0.5kg for 15pcs. Turn over after
beep sounds.
Distribute frozen oven chips on baking
(universal) tray.
The first setting is recommended for
thin French fries, the second setting is
recommended for thick oven chips. Use
baking paper.
Turn over after beep sounds.
LOWER OVEN AUTO COOK PROGRAMMES
The following table presents 5 Auto Programmes for Cooking, Roasting and Baking. It contains its
quantities, weight ranges and appropriate recommendations. Insert the divider to use it.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience.
You can refer to these guide lines for cooking.
Insert food in cold oven, unless it is recommended to preheat the oven.
No
Food item
Weight/kg
Accessory
A-01
Frozen
Salmon in
puff pastry
Homemade
Quiche
0.2-0.3
0.5-0.6
Baking
(Universal)
tray
Wire shelf
A-03
Homemade
Pizza
0.2-0.6
0.8-1.2
A-04
Muffins
0.5-0.6
0.7-0.8
0.2-0.3
0.4-0.5
A-02
A-05 Puff Pastry in
Fruit
0.5-0.6
(small)
0.9-1.0
(large)
Shelf
level
1
1
Baking
(Universal)
tray
Wire shelf
1
Baking
(Universal)
tray
1
1
Recommendation
Use baking paper. Put 2pcs (0.2-0.3kg) side
by side or 4pcs (0.5-0.6kg) puff pastries in two
rows on the baking (universal) tray.
We recommend to preheat the lower oven to
210 °C with Bottom + convection mode until
beep sounds. Use black metal baking tin.
After preheating put in the centre of Wire shelf.
For first setting use Ø 18 cm tin, for second
setting use Ø 26 cm tin.
Use baking paper. Put 0.2-0.6kg on a round
pizza tray, put 0.8-1.2kg on the square baking
(Universal) tray.
Put dough into black metal baking dish for 12
muffins.
Put 4 puff pastries in two rows on the baking
(universal) tray using baking paper. Use first
setting for 4 small puff pastries (0.2-0.3kg)
and second setting for 4 large puff pastries
(0.4-0.5kg).
22_automatic cooking
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 22
16/02/2013 11:08:44
TWIN OVEN AUTO COOK PROGRAMMES
Before using twin auto cook function insert the divider into the oven.
The following table presents 5 Twin Auto Cook Programmes for Cooking, Roasting and Baking.
Using those programmes you will be able to cook your main dish & side dish or main dish & dessert
simultaneously. This table contains quantities, weight ranges and appropriate recommendations.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience. Please refer to those
guide lines for cooking. Always insert food in cold oven.
cavity
Food item
A-01
upper
Chicken Pieces
lower
Potato Gratin
upper
Roast Vegetables
lower
Pizza Bread
upper
Roast Fish
lower
A-02
A-03
A-04
A-05
Weight/
kg
0.3-0.5
0.8-1.0
0.4-0.6
0.8-1.0
0.4-0.5
0.7-0.8
Accessory
Universal (Deep)
tray with Wire
tray insert
Wire shelf
Shelf
level
4
1
Universal (Deep)
tray
4
0.1-0.2
0.3-0.4
0.3-0.5
0.6-0.8
Baking
(Universal) tray
Universal (Deep)
tray with Wire
tray insert
1
Potato wedges
0.3-0.4
0.5-0.6
Baking
(Universal) tray
1
upper
Roast Duck
Breast
0.3-0.5
( 1-2 thin)
0.6-0.8
( 2 thick)
Universal (Deep)
tray with Wire
tray insert
4
lower
Baked Apples
0.4-0.5
0.9-1.0
Wire shelf
1
upper
Muffins
Wire shelf
4
lower
Homemade Pizza
0.5-0.6
0.7-0.8
0.2-0.6
0.8-1.2
Baking
(Universal) tray
1
4
Recommendation
Brush chicken pieces with oil and
spices. Put pieces with the skin
side up on the Wire tray insert.
Use ovenproof baking dish. Place
in the centre of the Wire shelf.
Distribute sliced vegetables, such
as courgettes, pepper, onions,
mushrooms, fennel, egg plants
and tomatoes on the Universal
(Deep) tray. Brush with olive oil and
spices.
Put pizza bread on baking paper
on tray.
Rinse and prepare whole fishes,
such as trout, bream, pike-perch
or gilthead, add lemon juice, herbs
and spices. Brush skin with olive oil
and spices. Put on Wire tray insert.
Rinse and clean potatoes. Cut
them into wedges or cut small
potatoes into halves. Brush with
olive oil and spices.
Put marinated duck breasts with
the fat side up on the Wire tray
insert.
The first setting is for normal sized
duck breasts (0.3 kg), the second
setting is for 2 duck breasts (each
0.4 kg)
Rinse and core apples and fill with
marzipan or raisins. Put into a
round ovenproof dish.
Put dough into black metal baking
dish for 12 muffins.
Put 0.2-0.6g on a round metal
pizza baking dish, put 0.8-1.2kg
on the baking (universal) tray. Use
baking paper.
automatic cooking
No
automatic cooking_23
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 23
16/02/2013 11:08:44
cooking guide
LARGE GRILL
We recommend to pre-heat the oven using Large Grill mode.
Food Item
Sausages (thick) 5-10pcs
Sausages (thin) 8-12pcs
Toasts 5-10pcs
Shelf
level
Accessory
Temperature
(°C)
Time (min)
4
Wire tray insert +
Universal (Deep) tray
220
1st side : 5-8
2nd side : 5-8
4
Wire tray insert +
Universal (Deep) tray
220
1st side : 4-6
2st side : 4-6
5
Wire shelf
240
1st side : 1-2
2st side : 1-2
4
Wire tray insert +
Baking (Universal)
tray
200
4-8
3
Baking (Universal)
tray
200
20-30
4
Wire tray insert +
Universal (Deep) tray
240
1st side : 8-10
2st side : 5-7
Cheese Toasts 4-6 pcs
Frozen Pancakes with filling
,Russian Style’ (200- 500 g)
Beef Steaks (400-800 g)
ECO GRILL
We recommend to pre-heat the oven using Eco Grill mode.
Put food in the centre of accessory.
Shelf
level
Accessory
Temperature (°C)
Time (min)
Frozen Oven Camembert
(2 – 4 each 75 g)
PUT IN COLD OVEN (before preheat)
3
Wire shelf
200
10-12
Frozen Baguettes with topping
(Tomato-Mozzarella or Ham & Cheese)
3
Wire tray insert +
Baking (Universal) tray
200
15-20
Frozen Fish fingers (300-700 g)
PUT IN COLD OVEN, (before preheat) DROP OIL
3
Wire tray insert +
Baking (Universal) tray
200
15-25
Frozen Fish burger (300- 600 g)
PUT IN COLD OVEN, DROP OIL
3
Baking (Universal) tray
180-200
20-35
Frozen Pizza (300-500 g)
PUT IN COLD OVEN (before preheat)
3
Wire tray insert +
Baking (Universal) tray
180-200
23-30
Food Item
24_cooking guide
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 24
16/02/2013 11:08:44
CONVENTIONAL
We recommend to pre-heat the oven in conventional mode.
Shelf
level
Accessory
Temperature
(°C)
Time
(min)
Whole chicken (800-1300 g)
BRUSH WITH OIL & SPICES
Place with the breast side down and turn over
at half time.
2
Wire tray insert +
Universal (Deep)
tray
200-220
50-70
Pork joint with crackling
(1500-2000 g)
Place with the rind side down and turn over
at half time.
2
Wire tray insert +
Universal (Deep)
tray
190-200
120-150
Frozen Lasagne (500-1000 g)
3
Wire shelf
180-200
40-50
Whole Fish (e.g. Dorade)
(300-1000 g)
3-4 cut on each side DROP OIL
3
Wire tray insert +
Universal (Deep)
tray
240
15-20
Fish filets (500-1000 g)
3-4 cut on each side DROP OIL
3
Baking (Universal)
tray
200
13-20
Frozen cutlets (350-1000 g)
minced meat & with ham, cheese or
mushroom filing DROP OIL
3
Baking (Universal)
tray
200
25-35
Frozen cutlets from minced, carrot,
beetroot or potato
(350-1000 g)
DROP OIL
3
Baking (Universal)
tray
200
20-30
3
Wire tray insert +
Universal (Deep)
tray
200
40-50
Baked potato (cut in half)
(500-1000 g)
3
Baking (Universal)
tray
180-200
30-45
Frozen Meat roll with mushrooms filing
(500-1000 g)
DROP OIL
3
Baking (Universal)
tray
180-200
40-50
Sponge Cake (250-500 g)
2
Wire shelf
160-180
20-30
Marble Cake (500-1000 g)
Pork on bone cutlets (500-1000 g)
DROP OIL, ADD SALT & PEPPER
2
Wire shelf
170-190
40-50
Yeast Cake on Tray with fruit & crumbles
topping (1000-1500 g)
2
Baking (Universal)
tray
160-180
25-35
Muffins (500-800 g)
2
Wire shelf
190-200
25-30
cooking guide
Food Item
cooking guide_25
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 25
16/02/2013 11:08:44
BOTTOM + CONVECTION
We recommend to pre-heat the oven in Bottom + Convection mode.
Food Item
Yeast dough pie with apple frozen (350-700 g)
Puff pastry small pies with filling frozen (300600 g)
BRUSH EGG YOLK, PUT IN COLD OVEN
(before preheat),
Meat balls in sauce (250-500 g)
use ovenproof dish
Puff pastry fans (500-1000 g)
BRUSH EGG YOLK
Cannelloni in sauce (250-500 g)
use ovenproof dish
Yeast dough pies with filling
(600-1000 g)
BRUSH EGG YOLK
Homemade Pizza (500-1000 g)
Homemade Bread (700-900 g)
Shelf
level
Accessory
Temperature
(°C)
Time
(min)
3
Wire shelf
180-200
15-20
3
Baking (Universal)
tray
180-200
20-25
3
Wire shelf
180-200
25-35
3
Baking (Universal)
tray
180
15-23
3
Wire shelf
180
22-30
3
Baking (Universal)
tray
180-200
20-30
200-220
15-25
170-180
45-55
2
2
Baking (Universal)
tray
Wire shelf
CONVECTION
We recommend to pre-heat the oven in convection mode.
Food Item
Lamb rack (350-700 g),
BRUSH WITH OIL & SPICES
Baked Bananas (3-5 pcs), cut with knife on top,
add10-15 g chocolate, 5-10 g nuts into cuts,
drop sugar water, wrap in aluminium foil.
Baked apples 5-8pcs each 150-200 g
Take out the hearts, add raisins and jam. Use
ovenproof dish.
Cutlets from minced meat
(300-600 g) DROP OIL
Minced Meat roll with filling ,Russian style’
(500 g-1000 g)
BRUSH WITH OIL
Frozen Croquettes (500-1000 g)
Frozen Oven Chips (300-700 g)
Frozen Pizza (300-1000 g)
Apple & Almond Cake (500-1000 g)
Fresh Croissant (200-400 g)
(ready-dough)
Shelf
level
Accessory
Temperature
(°C)
Time
(min)
3
Wire tray insert +
Universal (Deep) tray
190-200
40-50
3
Wire shelf
220-240
15-25
3
Wire shelf
200-220
15-25
3
Baking (Universal) tray
190-200
18-25
3
Baking (Universal) tray
180-200
50-65
2
2
2
Baking (Universal) tray
Baking (Universal) tray
Wire shelf
180-200
180-200
200-220
25-35
20-30
15-25
2
Wire shelf
170-190
35-45
3
Wire shelf
180-200
15-25
26_cooking guide
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 26
16/02/2013 11:08:44
TOP + CONVECTION
We recommend to pre-heat the oven with Top + Convection mode.
Accessory
Temperature
(°C)
Time
(min)
Pork on bone (1000 g)
BRUSH WITH OIL&SPICES
3
Wire tray insert + Universal
(Deep) tray
180-200
50-65
Pork shoulder in foil (1000-1500 g)
MARINATE
2
Baking (Universal) tray
180-230
80-120
Whole chicken (800-1300 g)
BRUSH WITH OIL & SPICES
Place with the breast side down and turn
over at half time.
2
Wire tray insert + Universal
(Deep) tray
190 – 220
45-65
Meat or fish steaks (400-800 g)
DROP OIL, ADD SALT & PEPPER
3
Wire tray insert/Universal
(Deep) tray
180-200
15-35
Chicken Pieces (500-1000 g)
BRUSH WITH OIL&SPICES
4
Wire tray insert + Universal
(Deep) tray
200-220
25-35
Roast Fish (500 g-1000 g)
use ovenproof dish
BRUSH WITH OIL
2
Wire shelf
180-200
30-40
Roast Beef (800-1200 g)
BRUSH WITH OIL&SPICES
2
Wire tray insert + Universal
(Deep) tray Add 1 cup water
200-220
45-60
4
Wire tray insert + Universal
(Deep) tray Add 1 cup water
180-200
25-35
Duck Breast (300-500 g)
cooking guide
Shelf
level
Food Item
TWIN MODE
Using twin mode you can cook two different food items in your oven. When cooking in upper and
lower cavity you can use different temperatures, cooking modes and cooking times. For example, you
can grill steaks and bake gratin simultaneously. Using the divider, you can cook gratin in the lower and
steaks in the upper part of the oven. Always insert divider into shelf level 3 before you start cooking.
Notice: Put food in cold oven.
Suggest 1: Cooking at different temperatures
Food Item
Shelf
level
Cooking
mode
Temperature
(°C)
UPPER
Frozen Pizza (300-400 g)
4
Convection
LOWER
Marble Cake (500-700 g)
1
Convection
Cavity
Accessory
Time
(min)
200-220
Wire shelf
15-25
160-180
Baking (Universal)
Tray
50-60
Suggest 2: Cooking at different cooking modes
Cavity
Food Item
Shelf
level
Cooking
mode
Temperature
(°C)
Accessory
Time
(min)
UPPER
Chicken Pieces
(400-600 g)
4
Top Heat +
Convection
200-220
Universal pan +
Wire tray insert
25-35
LOWER
Potato Gratin (500-1000 g)
1
Convection
160-180
Wire shelf
30-40
cooking guide_27
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 27
16/02/2013 11:08:44
TEST DISHES
According to standard EN 60350
1. Baking
The recommendations for baking refer to preheated oven.
Always put trays the slanted side to the door front.
Type of food
Shortbread
Dish & Notes
Baking (Universal) tray
Baking (Universal) tray +
Universal (Deep) tray
Small Cakes
Baking (Universal) tray
Shelf
level
Cooking
mode
Temp.
(°C)
Cooking time
(min)
3
Conventional
150-170
20-30
2
Convection
150-170
35-45
1+4
Convection
150-170
35-45
3
Conventional
160-180
15-25
2
Convection
150-170
30-35
Baking (Universal) tray +
Universal (Deep) tray
1+4
Convection
150-170
30-40
Fatless
Sponge Cake
Springform cake tin on
Wire shelf (Dark coated,
ø 26 cm)
2
Conventional
160-180
25-35
2
Convection
150-170
35-45
Apple Yeast
Tray Cake
Baking (Universal) tray
3
Conventional
150-170
65-75
2
Convection
150-170
70-80
Baking (Universal) tray +
Universal (Deep) tray
1+4
Convection
150-170
75-85
Wire shelf + 2 Springform
cake tins *
(Dark coated, ø 20 cm)
1 Placed
diagonally
Convectional
170-190
70-90
Baking (Universal) tray +
Wire shelf + 2 Springform
cake tins **
(Dark coated, ø 20 cm)
1+3
Convection
170-190
80-100
Apple Pie
* Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.
** Two cakes are arranged in the center on top of each other.
2. Grilling
Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.
Type of food
Dish & Notes
Shelf
level
Cooking
mode
Temp.
(°C)
Cooking time
(min)
White Bread
Toasts
Wire shelf
5
Large Grill
270 °C
1st 1-2
2nd 1-1½
Beef Burgers *
(12ea)
Wire tray insert +
Universal (Deep) tray (to
catch drippings)
4
Large Grill
270 °C
1st 14-16
2nd 4-6
* Beef Burgers: Preheat the empty oven for 15 minutes using Large Grill function.
28_cooking guide
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 28
16/02/2013 11:08:44
cleaning and cares
STEAM CLEANING (DEPENDING ON MODEL)
Steam cleaning notes
• Take care when opening the door before the end of the steam cleaning procedure; the water
on the bottom is hot.
• Never leave the residual water in the oven for a longer time, for example, over night.
• If the oven is heavily soiled, the procedure may be repeated after the oven has cooled.
• If the oven is heavily soiled with grease, for example, after roasting or grilling, it is recommend
that you rub detergent into the stubborn soil before activating the oven cleaning function.
• Leave the oven door ajar at 15° after cleaning to allow the interior enamel surface to dry thoroughly.
cleaning and cares
If the oven is dirty, it must be cleaned and you can use the steam cleaning.
It helps you clean the inside of the oven easily.
1. Remove all accessories from the oven before using the steam cleaning
function.
2. Pour 400 ml (3/4 pint) of water onto the bottom of the oven and close
the oven door.
3. Turn the mode selector to . When you choose steam cleaning function, steam cleaning is
automatically started after a few seconds.
4. When the display starts to blink with a signal, the steam cleaning is complete. Set the mode
selector to Off to end the steam cleaning.
5. Clean the oven interior with a soft clean cloth and remove the remaining water on the bottom of
the oven with a sponge.
CATALYTIC ENAMEL SURFACE (DEPENDING ON MODEL)
The removable cover casing is coated with a dark gray catalytic enamel this can become coated
with oil and fat distributed by circulating air during convection heating. These deposits will burn off
at oven temperatures of 200 °C and higher.
1. Remove all accessories from the oven.
2. After cleaning all interior oven surfaces and set the oven to conventional 250 °C
HAND CLEANING
CAUTION: Make sure the oven and accessories are cool before cleaning.
Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel wool,
knives or other abrasive materials.
Oven Interior
• For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm soapy
water.
• Do not hand-clean the door seal.
• To avoid damaging the enameled oven surfaces, use customary oven cleaners.
• To remove stubborn soil, use a special oven cleaner.
Oven exterior
For cleaning the exterior of the oven such as oven door, handle and display, use a clean cloth and a
mild cleaning detergent or warm soapy water and dry with kitchen roll or a dry towel.
Especially grease and dirt easily can be remained around handle or keys because of hot air coming
from oven, so please clean handle and keys after you use the oven.
Accessories
Wash the accessory after every use and dry it with a kitchen towel. If necessary, lay in warm soapy
water for about 30 minutes for easier cleaning.
cleaning and cares_29
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 29
16/02/2013 11:08:45
WATER COLLECTOR CLEANING
The water collector is for collecting the water from the moisture when
oven is operating with very moist food. Food waste can be stack
on the water collector. If the cleaning is not performed, the built-in
furniture can be damaged. Clean the water collector to protect your
furniture after cooking.
WARNING: If you encounter a water leakage from the water
collector after the cooking, please contact us at the service
center.
Water collector
DETACHING THE SIDE RUNNERS (DEPENDING ON MODEL)
1. Press central part of the
side runner top portion.
2. Rotate the side runner by
approximately 45 º.
3. Pull and remove the side
runner from bottom two holes.
CLEANING THE CEILING (DEPENDING ON MODEL)
1. You can let down the grill heater and it is helpful for
cleaning the ceiling of the oven.
Remove the nut circular by turning it anticlockwise
while holding the grill heater.
2. The front of the grill heater inclines downwards and
the grill heater can not be removed out of the oven.
Do not press the grill heater down, the grill heater
can be deformed.
30_cleaning and cares
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 30
16/02/2013 11:08:46
3. When cleaning has been done, lift the grill heater
back to its original level and turn the nut circular
clockwise.
TROUBLESHOOTING
PROBLEM
What should I do if the oven
doesn’t heat up?
What should I do if the oven
doesn’t heat up even after the
function and temperature have
been set?
What should I do if an error
code appears and the oven
does not heat up?
What should I do if the oven
light doesn’t illuminate?
What should I do if the oven’s
fan is running without having
been set?
What should I do if the all keys
are not pressed?
SOLUTION
• The oven may not be switched on. Switch the oven on.
• Check to see if the required settings have been applied.
• A household fuse may have blown or a circuit breaker
may has tripped. Replace the fuses or reset the circuit. If
this happens repeatedly, call an electrician.
• There may be problems with the internal electrical
connections. Call your local service centre.
• There is a fault in the internal electrical circuit connection.
Call your local service centre.
• The oven light is faulty. Call your local service centre.
troubleshooting and information codes
troubleshooting and information codes
• After use, the oven’s fan runs until the oven has cooled
down. Call your local service centre if the fan continues
to run after the oven has cooled down.
• Check if the child lock function is active or not. If the
child lock function is not activated, call your local service
centre.
troubleshooting and information codes_31
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 31
16/02/2013 11:08:46
1)
**
INFORMATION CODES
CODE
1)
**
PROBLEM
Turn oven off and remove food. Allow
oven to cool before using it again.
Key is pressed for a period of time.
Clean the keys and check if there is
water on the surface around key. Turn
off the oven and try setting again. If it
occurs again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
Divider use is incorrect.
Insert divider for upper, twin and lower
mode. Remove divider for single mode.
An oven error may cause low
performance and problems in safety.
Stop using the oven immediately.
Call your local SAMSUNG Customer
Care Centre.
1)
**
1)
**
SOLUTION
Safety shut off. The oven continues
operating at the set temperature for a
prolonged time.
Under 105 °C
16 hours
From 105 °C to 240 °C
8 hours
From 245 °C to Max
4 hours
1) ** refers to all numbers.
32_troubleshooting and information codes
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 32
16/02/2013 11:08:46
memo
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 33
16/02/2013 11:08:46
memo
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 34
16/02/2013 11:08:46
memo
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 35
16/02/2013 11:08:46
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
MACEDONIA
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Code No.: DG68-00447Y
NV6786BNESR_EO_DG68-00447Y_EN.indd 36
16/02/2013 11:08:46
Download PDF

advertising