Samsung | RH57H90507F | Samsung RH57H90707F - FSR, Food Showcase sistema, 570 l Vartotojo vadovas

Lodówka
instrukcja obsługi
imagine the possibilities
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Urządzenie wolnostojące
DA68-03015C-11.indb 1
2017. 7. 7.
9:35
Spis treści
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ………………………… 2
INSTALACJA LODÓWKI …………………………………………………… 15
OBSŁUGA LODÓWKI FIRMY SAMSUNG ……………………………… 29
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ……………………………………… 45
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
• Przed rozpoczęciem korzystania
z urządzenia należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą
instrukcją i przechowywać
ją w bezpiecznym miejscu w
pobliżu urządzenia na wypadek,
gdyby okazała się potrzebna w
przyszłości.
• Urządzenie może być używane
wyłącznie w sposób zgodny z
niniejszą instrukcją obsługi.
Urządzenie nie jest przewidziane
do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o niepełnej sprawności
fizycznej, zmysłowej lub
umysłowej lub z brakami w
doświadczeniu i wiedzy, o
ile nie są one nadzorowane
lub instruowane w zakresie
obsługi urządzenia przez
osobę, która odpowiada za ich
bezpieczeństwo.
• Niniejsze urządzenie może
być używane przez dzieci
od 8 roku życia i osoby o
obniżonej sprawności fizycznej,
zmysłowej lub umysłowej lub
z brakami w doświadczeniu
i wiedzy pod nadzorem
osoby odpowiedzialnej lub po
wcześniejszym przekazaniu
przez nią odpowiednich instrukcji
w zakresie bezpiecznej obsługi
urządzenia oraz ewentualnych
zagrożeń związanych z obsługą
urządzenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone
dla dzieci do zabawy.
Polski – 2
DA68-03015C-11.indb 2
2017. 7. 7.
9:35
Dzieci nie powinny czyścić ani
Ważne symbole i środki ostrożności:
obsługiwać urządzenia bez
odpowiedniego nadzoru.
Niebezpieczeństwo lub
niebezpieczne postępowanie,
• Ostrzeżenia i ważne informacje
które może skutkować
o bezpieczeństwie zawarte w
poważnymi obrażeniami
niniejszej instrukcji nie obejmują
ciała lub śmiercią.
wszystkich możliwych warunków
ani sytuacji, które mogą mieć
Niebezpieczeństwo
miejsce.
lub niebezpieczne
Odpowiedzialność za ostrożne
postępowanie, które może
i rozważne postępowanie z
skutkować drobnymi
urządzeniem podczas instalacji,
obrażeniami ciała lub
konserwacji i obsługi urządzenia
szkodami materialnymi.
spoczywa na użytkowniku.
• Ponieważ niniejsza instrukcja
NIE wykonuj danej czynności.
obsługi jest przeznaczona
NIE wykonuj demontażu.
do różnych modeli lodówki,
NIE dotykaj.
specyfikacja posiadanego
modelu może nieznacznie
Dokładnie przestrzegaj
różnić się od przedstawionej
wskazówek.
w tej instrukcji, a niektóre
Odłącz wtyczkę zasilającą
ostrzeżenia mogą go nie
od gniazda ściennego.
dotyczyć. Z wszelkimi pytaniami
Sprawdź, czy urządzenie
lub wątpliwościami należy
jest uziemione, aby uniknąć
zgłaszać się do najbliższego
porażenia prądem.
punktu serwisowego. Pomoc i
Skontaktuj się z centrum
informacje dostępne są również
obsługi klienta w celu
na stronie internetowej
uzyskania pomocy.
www.samsung.com.
Uwaga.
OSTRZEŻENIE
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRZESTROGA
Polski – 3
DA68-03015C-11.indb 3
2017. 7. 7.
9:35
Powyższe symbole
ostrzegawcze mają zapobiec
obrażeniom użytkownika i
innych osób.
Należy bezwzględnie stosować
się do nich.
Po zapoznaniu się z tą częścią
należy ją zachować na przyszłość. -
W razie stwierdzenia
nieszczelności należy
unikać otwartego ognia lub
potencjalnych źródeł zapłonu,
wietrząc przez kilka minut
pomieszczenie, w którym
pracuje urządzenie.
Aby zapobiec powstaniu
łatwopalnej mieszaniny
gazu z powietrzem w razie
wystąpienia nieszczelności w
ISTOTNE OSTRZEŻENIA
obiegu chłodniczym, wielkość
DOTYCZĄCE TRANSPORTU
pomieszczenia, w którym może
I MIEJSCA INSTALACJI
znajdować się urządzenie, zależy
URZĄDZENIA
od ilości stosowanego czynnika
• Podczas transportu i
chłodniczego.
instalacji urządzenia należy
- Nie wolno włączać urządzenia
uważać, aby nie uszkodzić
noszącego oznaki uszkodzenia.
żadnych elementów obiegu
W razie wątpliwości należy
chłodniczego.
skonsultować się ze sprzedawcą.
• Czynnikiem chłodniczym jest
Wymagana wielkość
gaz R-600a lub R-134a.
pomieszczenia, w którym będzie
Należy sprawdzić na tabliczce
stała lodówka, to 1 m³ na każde
sprężarki z tyłu urządzenia
8 g czynnika chłodniczego
lub na tabliczce znamionowej
R-600a wewnątrz urządzenia.
umieszczonej wewnątrz lodówki,
Ilość czynnika chłodniczego
jaki czynnik chłodniczy został użyty.
wewnątrz danego urządzenia
• Jeżeli w tym produkcie
podano na tabliczce
zastosowano łatwopalny gaz
identyfikacyjnej umieszczonej w
(czynnik chłodniczy R-600a):
jego wnętrzu.
- Czynnik chłodniczy wyciekający • Wyciekający z przewodów
z przewodów może ulec
czynnik chłodniczy może się
zapłonowi lub spowodować
zapalić lub spowodować
uszkodzenie wzroku.
uszkodzenie wzroku.
OSTRZEŻENIE
Polski – 4
DA68-03015C-11.indb 4
2017. 7. 7.
9:35
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W razie stwierdzenia wycieku
porażenie prądem lub pożar.
czynnika chłodniczego należy
• Nie należy ustawiać lodówki w
unikać otwartego ognia i
miejscu nasłonecznionym ani w
przenieść wszystkie przedmioty
pobliżu kuchenek, grzejników
o właściwościach palnych z
bądź innych urządzeń.
dala od urządzenia. Ponadto
• Nie należy podłączać kilku
należy natychmiast przewietrzyć
urządzeń do tej samej listwy
pomieszczenie.
zasilającej.
- W przeciwnym wypadku może
Lodówka zawsze powinna
dojść do pożaru lub wybuchu.
być podłączona do własnego
- Jeśli urządzenie zawiera jako
gniazda elektrycznego o napięciu
czynnik chłodniczy izobutan
znamionowym zgodnym z
(R-600a), to jest to naturalny
tabliczką znamionową.
gaz przyjazny środowisku, choć - Pozwala to uzyskać najwyższą
łatwopalny.
wydajność urządzenia i
Podczas przewożenia i instalacji
zapobiega przegrzaniu
urządzenia należy uważać,
przewodów, które stwarza
aby żadna z części obwodu
ryzyko pożaru.
czynnika chłodniczego nie uległa
Jeżeli gniazdo ścienne jest
uszkodzeniu.
obluzowane, nie należy
podłączać do niego wtyczki
zasilającej.
ISTOTNE OSTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE INSTALACJI - Grozi to porażeniem prądem lub
pożarem.
• Nie należy instalować
• Nie należy używać przewodu
urządzenia w miejscu
noszącego oznaki pęknięcia lub
wilgotnym, zakurzonym
przetarcia wzdłuż jego długości
lub zanieczyszczonym
bądź na końcach.
tłustymi substancjami ani
• Nie należy nadmiernie zginać
w miejscu narażonym na
przewodu zasilającego ani
bezpośrednie działanie
stawiać na nim ciężkich
promieni słonecznych i
przedmiotów.
wody (deszcz).
• W pobliżu lodówki nie należy
- Uszkodzona izolacja elementów
rozpylać aerozoli.
elektrycznych może spowodować
OSTRZEŻENIE
Polski – 5
DA68-03015C-11.indb 5
2017. 7. 7.
9:35
- Aerozole używane w pobliżu
przez tylną część lodówki.
lodówki stwarzają ryzyko
• Przy przesuwaniu lodówki należy
wybuchu lub pożaru.
uważać, aby nie przycisnąć
• Nie należy instalować urządzenia
i nie uszkodzić przewodu
w miejscu, w którym może
zasilającego.
dochodzić do wycieku gazu.
- Stwarza to ryzyko pożaru.
- Może to spowodować porażenie • Urządzenie należy ustawić tak,
prądem lub pożar.
aby wtyczka była dostępna po
instalacji.
• Zaleca się, aby czynności
instalacyjne lub serwisowe
• Lodówka musi być uziemiona.
dotyczące urządzenia
- Lodówkę należy uziemić, aby
przeprowadzał wykwalifikowany
zapobiec utracie energii lub
technik lub serwisant.
porażeniu prądem w wyniku
- W przeciwnym razie może
działania prądu upływu.
dojść do porażenia prądem,
• Nie należy używać przewodów
pożaru, wybuchu, problemów z
gazowych, linii telefonicznych ani
urządzeniem lub obrażeń ciała.
odgromników jako uziemienia.
• Z lodówki można korzystać tylko - Nieprawidłowe użycie wtyku
wówczas, gdy jest prawidłowo
uziemiającego może doprowadzić
zainstalowana i ustawiona
do porażenia prądem.
zgodnie z instrukcją.
• Wtyczkę zasilającą należy
• Uszkodzony przewód
podłączyć we właściwej pozycji.
zasilający musi być
Przewód powinien swobodnie
natychmiast wymieniony
zwisać.
przez producenta lub
przedstawiciela jego serwisu.
- Podłączenie wtyczki w pozycji
• Bezpiecznik lodówki może
odwrotnej może spowodować
wymieniać tylko wykwalifikowany
przecięcie przewodu, a w
technik lub serwisant.
konsekwencji — pożar lub
porażenie prądem.
- W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem lub
• Należy zwracać uwagę, aby
obrażeń ciała.
wtyczka zasilająca nie została
zmiażdżona lub uszkodzona
Polski – 6
DA68-03015C-11.indb 6
2017. 7. 7.
9:35
PRZESTROGA
PRZESTROGI DOTYCZĄCE
INSTALACJI
•
-
•
•
- Podczas instalacji lodówki
upewnij się, że obie nóżki
dotykają podłogi, co zapewnia
bezpieczną instalację.
Nóżki znajdują się na dole z tyłu
każdych drzwi.
Za pomocą wkrętaka z płaską
końcówką obróć je w kierunku
pokazywanym przez strzałkę, aż
do uzyskania wypoziomowania.
- Produkty żywnościowe zawsze
układaj na drzwiach tak, aby
zrównoważyć obciążenie.
- Przeciążenie jednych drzwi może
spowodować przewrócenie się
lodówki i obrażenia ciała.
•
•
-
•
-
ISTOTNE OSTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
• Nie należy podłączać
wtyczki zasilającej mokrymi
rękami.
Nie należy przechowywać na
urządzeniu żadnych przedmiotów.
Przy otwieraniu lub zamykaniu
drzwi przedmioty takie mogą
spaść, powodując obrażenia
ciała i/lub szkody materialne.
Nie należy stawiać na lodówce
pojemnika z wodą.
Rozlanie wody stwarza ryzyko
pożaru lub porażenia prądem.
Nie należy pozwalać dzieciom
uwieszać się na drzwiach.
W przeciwnym razie może dojść
do poważnych obrażeń ciała.
Nie należy pozostawiać
otwartych drzwi lodówki
bez dozoru ani pozwalać
dzieciom wchodzić do wnętrza
urządzenia.
Nie należy pozwalać
niemowlętom ani starszym
dzieciom wchodzić do szuflady.
Może to spowodować uraz
ciała lub śmierć przez uduszenie
wskutek uwięzienia w pułapce.
Nie wolno siadać na drzwiach
zamrażarki.
Może dojść do uszkodzenia
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• Otwór wentylacyjny w
obudowie urządzenia lub
konstrukcji montażowej nie
może być zasłonięty.
• Po zainstalowaniu urządzenia
powinno ono stać bezczynnie
przez 2 godziny.
OSTRZEŻENIE
Polski – 7
DA68-03015C-11.indb 7
2017. 7. 7.
9:35
•
•
-
•
-
•
-
drzwi oraz obrażeń ciała.
Aby zapobiec zamknięciu
dziecka w komorze lodówki,
po jej czyszczeniu lub innych
czynnościach związanych z
wyjęciem separatora z szuflady
należy ponownie zainstalować
separator.
Nie należy wkładać palców ani
innych przedmiotów do otworu
dozownika wody.
W przeciwnym razie może dojść
do obrażeń ciała lub szkód
materialnych.
Nie należy przechowywać w
lodówce substancji lotnych ani
łatwopalnych, takich jak benzen,
rozcieńczalnik, alkohol, eter lub
gaz płynny.
Przechowywanie tego rodzaju
produktów może prowadzić do
wybuchu.
Nie należy przechować w
lodówce wrażliwych na
niską temperaturę wyrobów
farmaceutycznych, materiałów
do badań naukowych ani innych
produktów wrażliwych na niską
temperaturę.
W lodówce nie wolno
przechowywać produktów
wymagających ścisłej kontroli
temperatury.
• W lodówce nie należy
umieszczać ani używać
urządzeń elektrycznych innych
niż zalecane przez producenta.
• Nie wolno stosować suszarki do
włosów do osuszania wnętrza
lodówki. W lodówce nie należy
umieszczać zapalonych świec w
celu usunięcia nieprzyjemnych
zapachów.
- Może to spowodować porażenie
prądem lub pożar.
• Nie należy dotykać
wewnętrznych ścian zamrażarki
ani przechowywanych w niej
produktów mokrymi rękami.
- Może to doprowadzić do
odmrożeń.
• Nie należy stosować urządzeń
mechanicznych ani innych
sposobów przyspieszenia
procesu rozmrażania z wyjątkiem
zalecanych przez producenta.
• Należy uważać, aby nie
uszkodzić obiegu czynnika
chłodniczego.
• Produkt jest przeznaczony
wyłącznie do
przechowywania żywności
w warunkach domowych.
• Butelki należy przechowywać
blisko siebie, aby nie upadły.
• W wypadku wycieku gazu (np.
Polski – 8
DA68-03015C-11.indb 8
2017. 7. 7.
9:35
•
•
• Nie należy samodzielnie
wykonywać czynności
związanych z demontażem
ani naprawą lodówki.
- Stwarza to ryzyko pożaru, awarii
urządzenia i/lub obrażeń ciała.
W wypadku awarii należy
skontaktować się z
przedstawicielem serwisu.
• Jeżeli z urządzenia
wydobywa się nietypowy
dźwięk lub zapach
spalenizny bądź dym,
należy natychmiast
odłączyć wtyczkę
zasilającą i skontaktować
-
•
•
•
-
się z najbliższym punktem
serwisowym.
W przeciwnym razie może
dojść do pożaru lub porażenia
prądem.
W razie trudności z wymianą
lampki należy skontaktować się
z przedstawicielem serwisu.
Jeżeli urządzenie jest
wyposażone w lampkę LED, nie
należy zdejmować samodzielnie
pokrywy i demontować
oświetlenia.
Należy skontaktować się z
przedstawicielem serwisu.
W razie dostania się kurzu, pyłu
lub wody do lodówki należy
wyjąć wtyczkę zasilającą z
gniazda i skontaktować się z
punktem serwisowym firmy
Samsung Electronics.
Istnieje ryzyko pożaru.
PRZESTROGA
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
-
propanu, gazu płynnego itd.)
należy natychmiast przystąpić
do wietrzenia pomieszczenia i
nie dotykać wtyczki zasilającej.
Nie wolno dotykać urządzenia
ani przewodu zasilającego.
Nie należy używać wentylatora.
Iskra może spowodować
wybuch lub pożar.
Należy używać wyłącznie lampek
LED dostarczonych przez
producenta lub przedstawiciela
serwisu.
Należy dopilnować, aby dzieci
nie bawiły się urządzeniem i/lub
nie wspinały się na nie.
PRZESTROGI DOTYCZĄCE
EKSPLOATACJI
•
Aby uzyskać najwyższą
wydajność produktu:
- Nie należy umieszczać
produktów żywnościowych zbyt
blisko otworów wentylacyjnych
znajdujących się w tylnej
części urządzenia, gdyż może
to zakłócać swobodny obieg
Polski – 9
DA68-03015C-11.indb 9
2017. 7. 7.
9:35
-
-
•
-
•
-
powietrza w komorze lodówki.
Przed włożeniem produktów
żywnościowych do lodówki
należy je dokładnie zawijać
lub umieszczać w szczelnych
pojemnikach.
Nie należy kłaść nowych
produktów żywnościowych w
pobliżu już zamrożonych.
W komorze zamrażarki nie
należy przechowywać napojów
gazowanych.
W zamrażarce nie należy
przechowywać butelek ani
pojemników szklanych.
Po zamarznięciu ich zawartości
szkło może pęknąć i
spowodować obrażenia ciała
oraz szkody materialne.
Nie należy zmieniać ani
modyfikować funkcji lodówki.
Zmiany lub modyfikacje
mogą powodować obrażenia
ciała i/lub szkody materialne.
Wszelkie zmiany i modyfikacje
wykonywane przez stronę
trzecią w obrębie niniejszego
kompletnego urządzenia
nie są objęte gwarancją
serwisową firmy Samsung.
Firma Samsung nie odpowiada
też za bezpieczeństwo oraz
szkody mogące wyniknąć z
wprowadzenia modyfikacji przez
•
-
-
•
•
-
•
-
•
stronę trzecią.
Nie wolno blokować otworów
wentylacyjnych.
Jeżeli otwory wentylacyjne
zostaną zatkane, zwłaszcza
torebką foliową, może dojść
do nadmiernego schłodzenia
lodówki.
Jeżeli stan taki trwa zbyt długo,
filtr wody może ulec uszkodzeniu
i spowodować wyciek wody.
Nie należy kłaść nowych
produktów żywnościowych w
pobliżu już zamrożonych.
Należy przestrzegać
maksymalnych czasów
przechowywania i terminów
ważności mrożonek.
Na powierzchni urządzenia
nie należy rozpylać materiałów
lotnych, takich jak insektycydy.
Środki te mogą być szkodliwe
dla ludzi, a ponadto mogą
stwarzać ryzyko porażenia
prądem, pożaru lub problemów
z urządzeniem.
Nie należy uderzać w szklane
powierzchnie ani wywierać na
nie nadmiernej siły.
Pęknięte lub stłuczone szkło
może powodować obrażenia
ciała i/lub szkody materialne.
Oleju roślinnego nie należy
Polski – 10
DA68-03015C-11.indb 10
2017. 7. 7.
9:35
PRZESTROGA
-
-
•
•
PRZESTROGI DOTYCZĄCE
CZYSZCZENIA I
KONSERWACJI
• Nie należy bezpośrednio
spryskiwać lodówki wodą
•
wewnątrz ani na zewnątrz.
- Grozi to pożarem lub porażeniem
prądem.
• W pobliżu lodówki nie należy
stosować ani umieszczać
substancji wrażliwych na
temperaturę, takich jak aerozole •
i przedmioty łatwopalne, suchy
lód, leki lub chemikalia.
Nie należy przechowywać
w lodówce przedmiotów lub
substancji łatwopalnych bądź
lotnych (benzen, rozcieńczalnik,
propan itd.).
Ta lodówka przeznaczona jest
wyłącznie do przechowywania
żywności.
Nieprzestrzeganie zaleceń
może spowodować pożar lub
porażenie prądem.
Nie należy bezpośrednio
spryskiwać wyświetlacza
środkami czyszczącymi.
Litery nadrukowane na
wyświetlaczu mogą zostać zmyte.
Należy usunąć zanieczyszczenia
z bolców wtyczki zasilającej.
W tym celu jednak nie wolno
używać mokrej ani wilgotnej
ściereczki.
W przeciwnym razie może
dojść do pożaru lub porażenia
prądem.
Nie należy wkładać palców ani
innych przedmiotów do otworu
dozownika ani korytka na lód.
Może to doprowadzić do
obrażeń ciała lub szkód
materialnych.
Części trudno dostępne, np.
zawiasy, należy czyścić za
pomocą szczotki lub szczoteczki
do zębów.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
przechowywać na półkach
mocowanych na drzwiach.
Olej może ulec zestaleniu,
co powoduje utratę jego
walorów smakowych i trudność
w stosowaniu. Ponadto otwarty
pojemnik może być nieszczelny,
a wyciekający olej może
spowodować uszkodzenie
półki. Po otwarciu pojemnik z
olejem należy przechowywać w
chłodnym i ciemnym miejscu,
np. w szafce lub spiżarni.
- Przykładowe oleje roślinne:
oliwa, olej kukurydziany, olej
z pestek winogron itp.
Polski – 11
DA68-03015C-11.indb 11
2017. 7. 7.
9:35
•
• Przed czyszczeniem oraz
• Szklanych półek i pokryw nie
konserwacją lodówki należy
myj ciepłą wodą, gdy nadal są
ją odłączyć.
zimne. Szklane półki i pokrywy
W razie dostania się do
mogą pęknąć pod wpływem
wnętrza urządzenia substancji
zmian temperatury lub po
obcej, takiej jak woda, należy
uderzeniu lub upuszczeniu.
odłączyć wtyczkę zasilającą i
skontaktować się z najbliższym
ISTOTNE OSTRZEŻENIA
punktem serwisowym.
DOTYCZĄCE UTYLIZACJI
W przeciwnym razie może dojść
• Przed utylizacją należy
do pożaru lub porażenia prądem.
sprawdzić, czy żaden
Do mycia lodówki używaj czystej
z przewodów z tyłu
gąbki lub miękkiej ściereczki
urządzenia nie jest
i łagodnego detergentu
uszkodzony.
rozpuszczonego w ciepłej wodzie.
• Czynnikiem chłodniczym jest
Do czyszczenia powierzchni
gaz R-600a lub R-134a.
zewnętrznych (drzwi i
Na tabliczce sprężarki z tyłu
zabudowy), części plastikowych,
urządzenia lub na tabliczce
drzwi i wewnętrznych
znamionowej umieszczonej
wykończeń oraz uszczelek nie
wewnątrz lodówki należy
używaj środków czyszczących
sprawdzić, jaki czynnik
o właściwościach ściernych ani
chłodniczy jest stosowany.
silnie działających, np. płynów
Jeśli urządzenie zawiera
do mycia szyb, proszków do
łatwopalny gaz (czynnik
szorowania, palnych płynów,
chłodniczy R-600a), należy
preparatów z zawartością
skontaktować się z lokalnymi
kwasu solnego, wosków do
władzami w sprawie jego
czyszczenia, koncentratów
bezpiecznej utylizacji. Jako
detergentów, wybielaczy
gaz izolacyjny stosowany jest
ani środków zawierających
wybuchowy cyklopentan.
pochodne nafty.
Gazy zawarte w materiale
Mogą one spowodować
izolacyjnym wymagają specjalnej
zarysowanie lub uszkodzenie
procedury utylizacji. Informacji
materiałów.
na temat bezpiecznej dla
OSTRZEŻENIE
•
•
-
Polski – 12
DA68-03015C-11.indb 12
2017. 7. 7.
9:35
-
•
•
•
•
DODATKOWE WSKAZÓWKI
EKSPLOATACYJNE
•
• W razie awarii zasilania
należy uzyskać w zakładzie
energetycznym informacje o
czasie trwania przerwy w zasilaniu.
- W większości przypadków brak
zasilania przez godzinę lub dwie
nie wpływa na temperaturę
wewnątrz lodówki. Jednak
przy wyłączonym zasilaniu
należy ograniczyć do minimum
otwieranie drzwi.
Jeśli brak zasilania potrwa
ponad 24 godziny, należy wyjąć
wszystkie zamrożone produkty
żywnościowe.
Jeżeli lodówka jest zamykana na
klucz, należy go przechowywać
z dala od urządzenia, poza
zasięgiem dzieci.
Urządzenie może nie działać
prawidłowo (możliwość
nadmiernego wzrostu
temperatury w lodówce), jeśli
przez dłuższy czas będzie
pracować poniżej dolnej granicy
zakresu temperatur roboczych,
do obsługi którego zostało
zaprojektowane.
Łatwo psujących się produktów,
takich jak banany czy melony,
nie należy przechowywać w
niskiej temperaturze.
Urządzenie nie wymaga
ręcznego odszraniania, gdyż
odbywa się ono automatycznie.
Wzrost temperatury podczas
odszraniania jest zgodny z
wymogiem ISO. Aby jednak
zapobiec nadmiernemu
wzrostowi temperatury
zamrożonej żywności podczas
odszraniania urządzenia, należy
ją zawinąć w kilka warstw gazety.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
środowiska utylizacji tego produktu
udzielają miejscowe władze.
Przed oddaniem urządzenia do
utylizacji należy upewnić się, że
przewody z tyłu urządzenia nie
są uszkodzone.
Przewody te powinny być
łamane na wolnym powietrzu.
• W wypadku utylizacji tego
urządzenia lub innych lodówek
należy zdemontować drzwi i
ich uszczelki oraz zatrzaski, aby
małe dzieci lub zwierzęta nie
zostały uwięzione wewnątrz.
Półki należy pozostawić na
miejscu, aby dzieci nie mogły
łatwo wejść do środka.
Należy dopilnować, aby
dzieci nie bawiły się zużytym
urządzeniem.
• Materiał pakunkowy produktu
należy utylizować w sposób
bezpieczny dla środowiska.
Polski – 13
DA68-03015C-11.indb 13
2017. 7. 7.
9:35
• Każdy wzrost temperatury
zamrożonej żywności podczas
odszraniania może skracać czas
jej przechowywania.
Porady dotyczące oszczędzania
energii
- Urządzenie należy zainstalować
w suchym, chłodnym pomieszczeniu
z odpowiednią wentylacją.
Urządzenie nie może być
wystawione na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych
ani znajdować się w pobliżu
źródeł ciepła (np. grzejników).
- Nie wolno zasłaniać otworów ani
kratek wentylacyjnych urządzenia.
- Przed włożeniem do urządzenia
ciepłe posiłki powinny ostygnąć.
- Mrożonki należy rozmrażać
przez umieszczenie w lodówce.
Niska temperatura mrożonek
dodatkowo chłodzi produkty
umieszczone w lodówce.
- Przy wkładaniu lub wyjmowaniu
produktów nie należy
pozostawiać drzwi otwartych
zbyt długo.
Im krótszy czas otwarcia drzwi,
tym mniej lodu powstaje w
zamrażarce.
- Należy regularnie usuwać
zanieczyszczenia z tylnej części
urządzenia. Kurz zwiększa
-
-
-
zużycie energii.
Nie należy ustawiać temperatury
niższej niż to konieczne.
Należy upewnić się, że odpływ
powietrza u podstawy i z tyłu
urządzenia jest wystarczający.
Nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych.
Podczas instalacji należy
pozostawić odpowiednią ilość
miejsca od góry, z tyłu, z prawej
i lewej strony.
Pomoże to zredukować zużycie
energii i obniży rachunki za prąd.
Aby zużycie energii było jak
najefektywniejsze, wszystkie
elementy wyposażenia
wnętrza urządzenia, takie
jak kosze, szuflady i półki,
należy zamontować zgodnie z
zaleceniami producenta.
To urządzenie jest przeznaczone
do użytku w domach i podobnych
miejscach, takich jak:
- kuchnie dla pracowników w
sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;
- domy wiejskie, pokoje hotelowe,
motele i inne obiekty mieszkalne;
- miejsca zakwaterowania;
- firmy cateringowe i podobne
miejsca żywienia zbiorowego.
Polski – 14
DA68-03015C-11.indb 14
2017. 7. 7.
9:35
Instalacja lodówki
PRZYGOTOWANIE DO
INSTALACJI LODÓWKI
B
A
E
D
C
INSTALACJA
Gratulujemy zakupu lodówki firmy Samsung.
Mamy nadzieję, że nowoczesne funkcje i parametry
urządzenia przypadną Państwu do gustu.
Wybór najlepszego miejsca ustawienia
lodówki
• Należy wybrać miejsce z łatwym dostępem do
instalacji wodnej.
• Wybrane miejsce nie powinno być narażone na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• W wybranym miejscu powinna znajdować się
podłoga o płaskiej, równej powierzchni.
• Należy wybrać miejsce zapewniające przestrzeń
wystarczającą do swobodnego otwarcia drzwi
lodówki.
• Wybrana lokalizacja powinna zapewniać
wystarczającą przestrzeń od góry, z tyłu, z
prawej i lewej strony lodówki, umożliwiającą
swobodny obieg powietrza.
• Wybrane miejsce powinno umożliwiać
swobodne przemieszczenie lodówki w
razie konieczności wykonania czynności
konserwacyjnych lub naprawczych.
• Nie należy instalować lodówki w miejscu o
temperaturze wyższej niż 43 °C lub niższej niż
5 °C.
Głębokość „A”
718 mm
Szerokość „B”
912 mm
Wysokość „C”
1742 mm
Wysokość całkowita „D”
1774 mm
Głębokość „E”
721 mm
50 mm
165°
165°
165°°
165
1725 mm
468 mm
912 mm
31 mm
1170 mm
610 mm
34 mm
Każdy pomiar jest oparty na wymiarach
projektowych i z tego powodu może być
różny w zależności od metody pomiaru.
Polski – 15
DA68-03015C-11.indb 15
2017. 7. 7.
9:35
Przemieszczanie lodówki
Wymagane narzędzia (brak w zestawie)
Aby zapobiec uszkodzeniu podłogi, sprawdź,
czy przednie nóżki poziomujące znajdują się w
położeniu górnym (nad podłogą).
Patrz część „Poziomowanie lodówki” w instrukcji
na stronie 21.
Wkrętak
krzyżakowy (+)
Wkrętak płaski (-)
Klucz nasadowy
10 mm
Klucz imbusowy
5 mm
Nóżka
Wkrętak
INSTALACJA LODÓWKI
Podłoga
W celu prawidłowej instalacji urządzenia ustaw
je na równej, twardej powierzchni o tej samej
wysokości, co reszta podłogi.
Powierzchnia ta powinna być wystarczająco
wytrzymała, aby stanowić podparcie dla całkowicie
wypełnionej lodówki.
Aby zabezpieczyć wykończenie podłogi, przytnij
duży fragment kartonu i podłóż go pod lodówkę.
W trakcie przesuwania lodówki ciągnij ją i popychaj
do przodu lub tyłu.
Nie przechylaj urządzenia z boku na bok.
Po zainstalowaniu nowej lodówki na swoim miejscu
można przystąpić do konfiguracji urządzenia i
korzystania z oferowanych przez nie funkcji.
Wykonanie opisanych czynności zapewnia pełną
funkcjonalność lodówki.
W przeciwnym razie należy najpierw
sprawdzić zasilanie lub skorzystać z rozwiązań
proponowanych w części dotyczącej
rozwiązywania problemów, która znajduje się na
końcu niniejszej instrukcji.
W razie pytań skontaktuj się z punktem
serwisowym firmy Samsung Electronics.
1. Ustaw lodówkę we właściwym miejscu i
upewnij się, że została zachowana odpowiednia
odległość od ściany.
Informacje na ten temat znajdują się w niniejszej
instrukcji w części dotyczącej instalacji
urządzenia.
2. Po podłączeniu lodówki do źródła zasilania
sprawdź, czy lampka oświetlająca wnętrze
urządzenia świeci po otwarciu drzwi.
3. Ustaw regulator temperatury na najniższą
wartość i poczekaj godzinę.
Zamrażarka lekko się schłodzi, a silnik będzie
pracować bez zakłóceń.
4. Po włączeniu lodówki osiągnięcie przez nią
właściwej temperatury zajmie kilka godzin.
Żywność i napoje można przechowywać w
lodówce po osiągnięciu przez nią wystarczająco
niskiej temperatury.
5. Po zakończeniu instalacji naciśnij dźwignię
dozownika, aby sprawdzić, czy dozowanie
wody lub lodu przebiega prawidłowo.
6. Upewnij się, że przód lodówki jest ustawiony o
0,6 stopnia wyżej niż jej tylna część.
Polski – 16
DA68-03015C-11.indb 16
2017. 7. 7.
9:35
MONTAŻ DRZWI LODÓWKI
Środek przezroczystego łącznika
Jeżeli lodówka nie mieści się w przejściu, można
zdemontować drzwi.
Zacisk A (1/4")
(6,35 mm)
Odłączanie przewodu doprowadzającego
wodę do lodówki
Nie przecinaj przewodu doprowadzającego
wodę.
Ostrożnie odłącz go od łącznika.
PRZESTROGA
INSTALACJA
1. Pociągnij dwa przewody (znajdujące się w
elemencie ustalającym) doprowadzające wodę
do części przedniej.
Zaciski przechowuj poza zasięgiem dzieci i
upewnij się, że dzieci nie bawią się nimi ani
nie wkładają ich do ust.
DEMONTAŻ DRZWI ZAMRAŻARKI
2. Wyjmij dwa przewody doprowadzające wodę
(jeden do wody, drugi do lodu) poprzez naciśnięcie
łącznika ( 1 ) i rozłączenie przewodu ( 2 ).
( 1 )
PRZESTROGA
PRZESTROGA
Upewnij się, że
kolory przewodów
( 2 )
doprowadzających
wodę są dopasowane.
1. Odłącz przewód zasilający i za pomocą
wkrętaka krzyżakowego odkręć 2 wkręty
mocujące pokrywę ( 1 ).
Następnie otwórz drzwi lodówki i pociągnij
zaczepy po bokach, aby poluzować
pokrywę ( 2 ).
Unieś pokrywę i pociągnij ku sobie, aby ją
zdjąć ( 3 ).
- Zdejmij pokrywę zawiasu przy otwartych
drzwiach. Następnie, gdy pokrywa będzie już
zdjęta, zamknij drzwi.
( 1 )
Przy ponownym podłączaniu przewodów
doprowadzających wodę upewnij się, że
połączone są przewody o tym samym
kolorze.
( 2 )
Ponowne podłączanie przewodu
doprowadzającego wodę
( 3 )
1. Przewód doprowadzający wodę musi być
całkowicie wsunięty do środka przezroczystego
łącznika, co zapobiega wyciekaniu wody z
dozownika.
2. Zamocuj 2 zaciski z zestawu instalacyjnego
i upewnij się, że każdy z nich mocno
przytrzymuje przewód.
Polski – 17
DA68-03015C-11.indb 17
2017. 7. 7.
9:35
2. Zdejmij pokrywę zawiasów i odłącz złącze
przewodów elektrycznych.
PONOWNY MONTAŻ DRZWI
ZAMRAŻARKI
• Pamiętaj, aby najpierw założyć drzwi
zamrażarki, a dopiero potem drzwi
lodówki.
• Przed ponownym montażem drzwi sprawdź,
czy wszystkie złącza przewodów u dołu drzwi
zamrażarki są podłączone.
PRZESTROGA
3. Odwróć zacisk ( A ) w górę, w kierunku ( 1 ) i
pociągnij go w kierunku ( 2 ).
Montaż drzwi
1. Przymocuj drzwi do zawiasów u dołu lodówki.
( 1 )
( 2 )
( A )
( A )
4. Wyjmij zawias ( B ).
2. Włóż zawias ( B ) do gniazda zawiasu w
lodówce, a następnie wciśnij do otworu zawiasu
w drzwiach.
( B )
( B )
5. Unieś drzwi i zdejmij je z urządzenia.
• Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów
elektrycznych podczas montażu i
demontażu drzwi.
• Uważaj, aby zdemontowane drzwi nie
przewróciły się, co mogłoby doprowadzić do
ich uszkodzenia.
PRZESTROGA
3. Wsuń zacisk ( A ) w kierunku pokazywanym
przez strzałkę ( 1 ), a następnie opuść w
kierunku grotu strzałki ( 2 ), aby zablokować go
na właściwym miejscu.
( 2 )
( 1 )
( A )
( A )
Polski – 18
DA68-03015C-11.indb 18
2017. 7. 7.
9:36
4. Podłącz złącze przewodów elektrycznych.
( 1 )
( 2 )
( 3 )
INSTALACJA
5. Włóż najpierw 2 przednie części pokrywy,
wciśnij pokrywę po obu bokach, a następnie
zamocuj pokrywę za pomocą wkrętaka
krzyżakowego.
2. Odłącz złącze obudowy.
• Montaż drzwi przebiega w odwrotnej
kolejności.
• Wyświetlacz może nie działać prawidłowo,
jeżeli zapomnisz o podłączeniu przewodów
elektrycznych w trakcie montażu drzwi.
PRZESTROGA
3. Odkręć trzy wkręty mocujące, które znajdują się
na górnym zawiasie witryny.
DEMONTAŻ DRZWI LODÓWKI
(WITRYNA LODÓWKI)
1. Odłącz przewód zasilający i za pomocą
wkrętaka krzyżakowego odkręć 2 wkręty
mocujące pokrywę ( 1 ).
Następnie otwórz drzwi lodówki i pociągnij
zaczepy po bokach, aby poluzować
pokrywę ( 2 ).
Unieś pokrywę i pociągnij ku sobie, aby ją
zdjąć ( 3 ).
- Zdejmij pokrywę zawiasu przy otwartych
drzwiach. Następnie, gdy pokrywa będzie już
zdjęta, zamknij drzwi.
4. Zdemontuj witrynę.
Polski – 19
DA68-03015C-11.indb 19
2017. 7. 7.
9:36
3. Podważ zawias łącznika i pociągnij go ku
przodowi, aby go zdjąć.
DEMONTAŻ DRZWI LODÓWKI
1. Odłącz przewód zasilający i za pomocą
wkrętaka krzyżakowego odkręć 2 wkręty
mocujące pokrywę ( 1 ).
Następnie otwórz drzwi lodówki i pociągnij
zaczepy po bokach, aby poluzować
pokrywę ( 2 ).
Unieś pokrywę i pociągnij ku sobie, aby ją
zdjąć ( 3 ).
- Zdejmij pokrywę zawiasu przy otwartych
drzwiach. Następnie, gdy pokrywa będzie już
zdjęta, zamknij drzwi.
4. Zdejmij górny zawias z przodu drzwi.
( 1 )
5. Zdemontuj witrynę.
( 2 )
( 3 )
2. Odłącz złącze obudowy.
PRZESTROGA
Fix the wire on the Hinge Hook to
prevent the damage on the wire when
reassembling.
PONOWNY MONTAŻ DRZWI
LODÓWKI
Aby ponownie założyć drzwi LODÓWKI, zamontuj
poszczególne części w odwrotnej kolejności.
Polski – 20
DA68-03015C-11.indb 20
2017. 7. 7.
9:36
POZIOMOWANIE LODÓWKI
ORAZ REGULACJA WYSOKOŚCI I
SZCZELINY DRZWI
INSTALACJA
- Aby zainstalować lodówkę,
pamiętaj o opuszczeniu
nóżek.
Nóżki znajdują się na
Poziomowanie lodówki
dole z tyłu każdych drzwi.
Aby uniknąć ryzyka związanego
Posługując się wkrętakiem z
z niestabilnością lodówki,
płaską końcówką, obróć je w
ustaw urządzenie na poziomej
kierunku pokazywanym przez
powierzchni i wypoziomuj
strzałkę, aż do uzyskania
zgodnie z poniższą instrukcją.
wypoziomowania.
Niewykonanie tej czynności
- Nie umieszczaj żywności
może doprowadzić do
wyłącznie po jednej stronie
wywrócenia się lodówki i
drzwi.
spowodować obrażenia ciała.
Grozi to przewróceniem
Jeżeli przód urządzenia jest
się lodówki i wystąpieniem
ustawiony nieco wyżej niż tył,
obrażeń ciała użytkownika.
drzwi łatwiej się zamykają i
otwierają.
Montaż lodówki na nierównej
powierzchni może powodować
nierówne ustawienie
urządzenia.
Polski – 21
DA68-03015C-11.indb 21
2017. 7. 7.
9:36
Jeżeli strona zamrażarki jest obniżona:
REGULACJA WYSOKOŚCI DRZWI
• Włóż wkrętak z płaską końcówką do regulatora
wysokości, który znajduje się u dołu z tyłu drzwi
zamrażarki. Obracaj go w kierunku pokazanym
przez strzałkę aż do wyrównania.
Jeżeli drzwi lodówki znajdują się niżej niż
drzwi zamrażarki.
• Wysokość drzwi można ustawiać za pomocą
nakrętki regulacyjnej, która znajduje się na dole
drzwi lodówki.
• Zbyt wysokie uniesienie drzwi może
spowodować ich zawadzanie o pokrywę
zawiasów podczas otwierania i zamykania.
Jeżeli strona lodówki jest obniżona:
( B )
• Włóż wkrętak z płaską końcówką do regulatora
wysokości, który znajduje się u dołu z tyłu drzwi
lodówki. Obracaj go w kierunku pokazanym
przez strzałkę aż do wyrównania.
( A )
1. Otwórz drzwi wymagające regulacji i poluzuj
nakrętkę dociskową ( A ) u dołu drzwi,
przekręcając ją w prawo ( ) za pomocą
klucza maszynowego znajdującego się w
opakowaniu urządzenia.
• Podnieś przód lodówki tak, aby drzwi
same się zamknęły.
Ustawienie regulatorów powodujące
podwyższenie tyłu lodówki w stosunku
do jej przodu może utrudniać otwieranie
drzwi.
• Jeżeli tył lodówki nie jest wypoziomowany,
podłóż pod spód odpowiedniej wielkości
przedmiot i przymocuj go taśmą.
Przesuń lodówkę na przeznaczone dla niej
miejsce i wówczas ją wypoziomuj.
• Pchając lodówkę, uważaj, aby nie uszkodzić
podłogi.
( A )
Polski – 22
DA68-03015C-11.indb 22
2017. 7. 7.
9:36
1. Wyreguluj wysokość drzwi poprzez przekręcanie
nakrętki regulacyjnej ( B ) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
( ) za pomocą klucza maszynowego.
(Obrót w lewo ( ) powoduje zwiększenie
wysokości drzwi, natomiast obrót w prawo
) jej zmniejszenie).
( - Otwórz drzwi i wyreguluj je od wewnątrz.
REGULACJA SZCZELINY DRZWI
Jeżeli szczelina pomiędzy drzwiami lodówki i
zamrażarki jest nierówna:
• Skorzystaj z regulatora szczeliny, który znajduje
się na górze drzwi lodówki (po prawej stronie).
• Użycie nadmiernej siły może doprowadzić do
złamania śruby regulatora.
INSTALACJA
( A )
1. Zdejmij pokrywę zawiasów
drzwi.
- Zdejmij pokrywę zawiasu
przy otwartych drzwiach.
Następnie, gdy pokrywa
będzie już zdjęta, zamknij
drzwi.
2. Po wyrównaniu drzwi przekręć nakrętkę
dociskową ( A ) w lewo ( ), aby ją
zamocować.
2. Wyreguluj szczelinę za pomocą klucza
imbusowego 4 mm (niedołączony do zestawu).
( A )
Regulacja wypoziomowania w przypadku
pustej lodówki może sprawić, że po
umieszczeniu produktów żywnościowych
w jej wnętrzu urządzenie ponownie będzie
niewypoziomowane.
W takiej sytuacji konieczne jest powtórne
wypoziomowanie urządzenia.
3. Przekręć śrubę w prawo ( ), aby poszerzyć
szczelinę.
Obrót śruby w lewo ( ) powoduje zwężenie
szczeliny.
Regulację przeprowadzaj tak długo, aż szczelina
pomiędzy drzwiami lodówki i zamrażarki będzie
miała równą szerokość.
PRZESTROGA
Przy układaniu przewodów uważaj, aby nie
uszkodzić ani nie usunąć ich izolacji.
Polski – 23
DA68-03015C-11.indb 23
2017. 7. 7.
9:36
REGULACJA SZCZELINY DRZWI
LODÓWKI (TYŁ)
SPRAWDZANIE PRZEWODU
DOZOWNIKA WODY
Jeżeli szczelina pomiędzy drzwiami lodówki a
lodówką jest nierówna:
Dozownik wody jest jedną z przydatnych funkcji
nowo zakupionej lodówki firmy Samsung.
Filtr wody usuwa z cieczy niepożądane cząstki z
korzyścią dla zdrowia domowników.
Jednak nie zapewnia on sterylizacji ani nie zabija
drobnoustrojów.
W tym celu należy kupić system oczyszczania
wody.
Aby kostkarka do lodu działała prawidłowo, należy
zapewnić ciśnienie wody o wartości 20~125 psi
(138~862 kPa).
W normalnych warunkach kubek o pojemności
170 ml można napełnić w czasie 10 sekund.
Jeżeli lodówka jest zainstalowana w miejscu,
w którym występuje niskie ciśnienie wody
(poniżej 20 psi), można zainstalować pompę
wspomagającą w celu zwiększenia ciśnienia.
Należy upewnić się, czy zbiornik na wodę
wewnątrz lodówki jest prawidłowo napełniony.
W tym celu należy nacisnąć dźwignię dozownika
wody, aby woda wypłynęła z wylotu.
• Skorzystaj z regulatorów znajdujących się na
górnej krawędzi każdego ze skrzydeł drzwi.
1. Otwórz drzwi, w przypadku których szczelina
pomiędzy nimi a lodówką jest węższa, a
następnie obracaj regulator w lewo ( ) aż
do wyrównania szerokości szczeliny.
Zestawy do instalacji przewodu
doprowadzającego wodę dostępne są u
sprzedawcy za dodatkową opłatą.
Zaleca się używanie zestawów do instalacji
doprowadzenia wody zawierających rurkę
miedzianą.
Regulator
2. Po wyrównaniu szczeliny pomiędzy drzwiami a
lodówką dokręć nakrętkę regulatora w prawo
) w celu zablokowania regulatora.
( Należy użyć nowych zestawów rur
dostarczonych z urządzeniem.
Nie należy używać starych zestawów rur.
Sprawdź poniższą listę akcesoriów.
Nakrętka blokująca
Polski – 24
DA68-03015C-11.indb 24
2017. 7. 7.
9:36
Podłączanie do przewodu
doprowadzającego wodę
Zdejmij
nasadkę
Poluzuj „a”
Przewód doprowadzający
wodę (urządzenie)
PRZESTROGA
Przewód doprowadzający
wodę (zestaw)
Przewód doprowadzający wodę musi być
podłączony do rury z zimną wodą.
Podłączenie do rury z gorącą wodą może
spowodować nieprawidłowe działanie
oczyszczacza.
Brak
szczeliny
Przewód doprowadzający wodę podłączaj
wyłącznie do źródła wody pitnej.
Jeżeli zachodzi konieczność naprawy lub
demontażu przewodu doprowadzającego wodę,
odetnij 6,5 mm plastikowej rurki, aby zapewnić
szczelne, gładkie połączenie.
Zamknij główny
dopływ wody.
PRZESTROGA
Zamknij
główny
dopływ wody.
INSTALACJA
1. Najpierw zamknij dopływ wody do przewodu
doprowadzającego wodę.
2. Odszukaj najbliższą rurę doprowadzającą zimną
wodę pitną.
3. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji
przewodu doprowadzającego wodę dołączoną
do zestawu montażowego.
Przed rozpoczęciem użytkowania
dokładnie sprawdź szczelność w
miejscach połączeń.
Brak
szczeliny
4. Po podłączeniu instalacji wodnej do filtra wody
ponownie otwórz dopływ wody i spuść około
3 l wody, aby oczyścić i zalać filtr wody.
Podłączanie przewodu doprowadzającego
wodę do lodówki
1. Zdejmij zaślepkę z przewodu
doprowadzającego wodę do urządzenia i
umieść na nim nakrętkę kompresyjną po
odłączeniu od dostarczonego przewodu
doprowadzającego wodę.
2. Połącz przewód dostarczający wodę do
urządzenia z przewodem dostarczającym wodę,
który jest dołączony do zestawu.
3. Dokręć nakrętkę kompresyjną do mocowania
kompresyjnego.
Uważaj, aby pomiędzy dwoma elementami nie
było szczeliny.
4. Odkręć wodę i sprawdź, czy nie dochodzi do
wycieku.
• Gwarancja firmy Samsung nie
obejmuje INSTALACJI PRZEWODU
DOPROWADZAJĄCEGO WODĘ.
• Wszystkimi kosztami naprawy zostanie
obciążony klient, chyba że w cenie sprzedaży
uwzględniono koszt montażu.
• W razie potrzeby w celu wykonania montażu
należy skontaktować się z hydraulikiem lub
autoryzowanym instalatorem.
• W przypadku wycieku wody będącego
wynikiem nieprawidłowego montażu należy
skontaktować się z instalatorem.
Polski – 25
DA68-03015C-11.indb 25
2017. 7. 7.
9:36
PRZED ROZPOCZĘCIEM
KORZYSTANIA Z KOSTKARKI DO
LODU
Wyjmowanie
-
Wyjmij pojemnik na lód, unosząc go i powoli
wyciągając.
Złap za uchwyt w sposób pokazany na rysunku.
Powolne wyjmowanie pojemnika na lód
zapobiegnie jego uszkodzeniu.
Brak wycieku
1. Przesuń nakrętkę kompresyjną ( A ) przez
dołączoną rurkę z tworzywa sztucznego ( A ).
2. Dokręć nakrętkę kompresyjną ( A ) do
mocowania kompresyjnego 1/4".
- Jeżeli używasz rurki miedzianej, nasuń nakrętkę
kompresyjną ( B ) (nie wchodzi w skład zestawu)
i tulejkę (nie wchodzi w skład zestawu) na
miedzianą rurkę (nie wchodzi w skład zestawu),
jak pokazano na ilustracji.
- Jeżeli używasz rurki plastikowej ( B ) wprowadź
odlewaną końcówkę (bańkę) rurki ( B ) do
mocowania kompresyjnego.
PRZESTROGA
Rysunek 1
Nie używaj nadmiernej siły podczas
wyjmowania pokrywy szuflady.
W przeciwnym razie pokrywa może
pęknąć i spowodować obrażenia ciała.
Przed wyjęciem akcesoriów sprawdź, czy
wykonaniu tej czynności nie przeszkadzają
żadne produkty żywnościowe.
O ile to możliwe, wyjmij produkty, aby
zminimalizować ryzyko wypadku.
Nie używaj bez odlewanej końcówki (bańki)
plastikowej rurki ( B ).
3. Dokręć nakrętkę kompresyjną ( B ) do
mocowania kompresyjnego.
Nie dokręcaj nakrętki kompresyjnej zbyt mocno
( B ).
4. Odkręć wodę i sprawdź, czy nie dochodzi do
wycieku.
Instalacja
-
Montaż kostkarki przebiega w odwrotnej
kolejności.
Wepchnij mocno pojemnik, aż usłyszysz
charakterystyczne „kliknięcie”.
Przewód doprowadzający wodę podłączaj
tylko do źródła wody pitnej.
Jeżeli zachodzi konieczność naprawy lub
demontażu przewodu doprowadzającego
wodę, odetnij 0,5 cm plastikowej rurki, aby
zapewnić szczelne, gładkie połączenie.
Polski – 26
DA68-03015C-11.indb 26
2017. 7. 7.
9:36
Przed wezwaniem serwisu
-
-
1. Najpierw OTWÓRZ dopływ wody.
2. Naciśnij dźwignię dozownika.
3. Przed użyciem przepłucz filtr, wlewając 4,5 l
wody. (Przepłukiwanie powinno trwać ok.
6 minut).
Spowoduje to oczyszczenie systemu
doprowadzania wody i usunie powietrze z
przewodów.
4. W wypadku niektórych gospodarstw domowych
konieczne może być dodatkowe płukanie.
5. Otwórz drzwi lodówki i sprawdź, czy nie doszło
do wycieków z filtra wody.
Lód w
kostkach
INSTALACJA
-
Wszelkie dźwięki wydobywające się z
urządzenia w czasie, gdy kostkarka zrzuca lód
do pojemnika, są normalne.
Jeżeli przez dłuższy czas urządzenie nie
dozowało lodu, lód w pojemniku może zbijać
się w większe bryły.
W takim wypadku wyjmij pozostały lód i opróżnij
pojemnik.
Gdy nie można wyjąć lodu, sprawdź, czy nie
zablokował się w korytku, a jeśli tak, usuń go
stamtąd.
Usuwanie osadów wewnątrz
przewodu doprowadzającego wodę po
zainstalowaniu filtra
Lód
pokruszony
Korytko na lód
Rysunek 3
• Gdy na panelu wyświetlacza miga
kontrolka Ice Off (Lód wył.), ponownie
zamocuj pojemnik i/lub sprawdź, czy jest
prawidłowo zainstalowany.
Gdy drzwi są otwarte, dozowniki lodu i wody
nie działają.
Silne trzaśnięcie drzwiami może spowodować
rozlanie się wody na kostkarkę do lodu.
Aby zapobiec upuszczeniu pojemnika na
lód, podczas wyjmowania trzymaj go obiema
rękami.
Aby zapobiec urazom, sprzątnij z podłogi lód
lub rozlaną wodę.
Nie pozwalaj dzieciom uwieszać się na
dozowniku lodu lub na pojemniku.
W przeciwnym razie dzieci mogą doznać urazu.
Nie wkładaj ręki ani żadnych przedmiotów do
korytka na lód.
Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub
uszkodzenia części mechanicznych.
PRZESTROGA
•
•
•
•
•
•
Nowo zainstalowany wkład z filtrem wody
może spowodować wytryśnięcie wody z
dozownika.
Jest to spowodowane powietrzem, które
dostało się do przewodu.
Nie powinno to wpływać niekorzystnie na
działanie urządzenia.
Polski – 27
DA68-03015C-11.indb 27
2017. 7. 7.
9:36
Sprawdź ilość wody dostarczanej do tacki
do lodu.
1. Unieś pokrywę kostkarki do lodu i ostrożnie ją
wyciągnij.
2. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku Test
przez 3 sekundy pojemnik kostkarki do lodu
napełni się wodą z kranu.
Sprawdź, czy ilość wody jest prawidłowa (patrz
ilustracja poniżej).
Jeżeli poziom wody jest zbyt niski, kostki lodu
będą małe.
Jest to problem z ciśnieniem wody w
wodociągu, a nie z lodówką.
Sprawdź poziom wody
1
2
Kostkarka do lodu
Przycisk Test
• Osiągnięcie prawidłowego poziomu wody
po naciśnięciu przycisku Test potrwa
kilka minut.
• Nie naciskaj nieprzerwanie przycisku Test, gdy
tacka jest wypełniona lodem lub wodą.
Woda może się przelać lub lód może wypełnić
cały pojemnik.
• Gdy pojemnik nie jest zainstalowany, kostkarka
do lodu nie działa.
• Gdy na panelu wyświetlacza miga kontrolka Ice
Off (Lód wył.), ponownie zamocuj pojemnik i/lub
sprawdź, czy jest prawidłowo zainstalowany.
PRZESTROGA
Polski – 28
DA68-03015C-11.indb 28
2017. 7. 7.
9:36
Obsługa lodówki firmy Samsung
KORZYSTANIE Z PANELU
STEROWANIA
( 1 )
MODEL Z DOZOWNIKIEM
(4)
(2)
(5)
(3)
(6)
(9)
(7)
(10)
(8)
MODEL STANDARDOWY
(1)
(1)
(3)
(4)
(4)
(10)
(10)
Przycisk Freezer (Zamrażarka) służy do:
- ustawiania żądanej temperatury
zamrażarki,
- włączania i wyłączania funkcji
intensywnego zamrażania.
OBSŁUGA
(1)
Freezer / Power Freeze (3 sec)
(Zamrażarka/Intensywne zamrażanie)
(3 s))
1. Aby ustawić temperaturę zamrażarki,
dotknij przycisku Freezer (Zamrażarka).
Możesz ustawić temperaturę w
przedziale od -15 °C (5 °F) do -23 °C
(-8 °F).
2. Funkcja Power Freezer (Intensywne
zamrażanie)
Dotknij i przytrzymaj ten przycisk przez
3 sekundy, aby skrócić czas potrzebny do
zamrożenia produktów w zamrażarce.
Funkcja ta może okazać się przydatna, gdy
zachodzi potrzeba szybkiego zamrożenia
łatwo psujących się produktów lub jeżeli
temperatura w zamrażarce gwałtownie
wzrosła
(np. w przypadku pozostawienia otwartych
drzwi).
Przy korzystaniu z tej funkcji wzrasta
zużycie energii lodówki.
Pamiętaj, aby wyłączyć tę funkcję, gdy nie
jest ona potrzebna, i przywróć pierwotne
ustawienie temperatury.
W przypadku mrożenia dużej ilości
produktów spożywczych należy włączyć
funkcję Power Freeze (Intensywne
zamrażanie) na co najmniej 20 godzin
przed włożeniem ich do zamrażarki.
Polski – 29
DA68-03015C-11.indb 29
2017. 7. 7.
9:36
( 2 )
Lighting/°C↔°F (3 sec)
(Oświetlenie/°C↔°F (3 s)
( 3 )
Vacation / Filter Reset (3 sec)
(Wakacje/Reset filtra (3 s))
Przycisk Lighting (Oświetlenie) służy do:
- włączania i wyłączania oświetlenia
dozownika,
- zmiany jednostek temperatury z ºC na
ºF i odwrotnie.
Przycisk Vacation (Wakacje) służy do:
- włączania i wyłączania trybu
wakacyjnego,
- resetowania wskaźnika czasu
eksploatacji filtra wody.
1. Funkcja Light (Oświetlenie)
Dotknięcie przycisku Lighting (Oświetlenie)
powoduje włączenie lampki LED
dozownika na stałe, dzięki czemu lampka
świeci się nieprzerwanie.
Przycisk również będzie świecić.
Jeżeli lampka dozownika ma włączać
się tylko w sytuacji, gdy ktoś korzysta
z dozownika, naciśnij przycisk Lighting
(Oświetlenie), aby wyłączyć tryb ciągłego
świecenia.
1. Funkcja Vacation (Wakacje)
Jeżeli wyjeżdżasz na urlop lub udajesz się
w podróż służbową bądź lodówka nie jest
ci potrzebna, naciśnij przycisk Vacation
(Wakacje). Po wybraniu funkcji Vacation
(Wakacje) w celu wyłączenia komory
lodówki na wyświetlaczu zaświeci się
lampka LED funkcji Vacation (Wakacje).
Usilnie zalecamy opróżnienie komory na
świeżą żywność z przechowywanych
produktów i niepozostawianie drzwi
otwartych w przypadku wyboru funkcji
Vacation (Wakacje).
2. Zmiana jednostek temperatury z ºC na
ºF i odwrotnie
Dotknięcie i przytrzymanie tego przycisku
przez 3 sekundy umożliwia wybranie
sposobu wyświetlania temperatury.
Po każdym naciśnięciu i przytrzymaniu
przycisku tryby temperatury (ºC i ºF)
zmieniają się. Świeci ikona ºC lub ºF,
wskazując dokonany wybór.
2. Funkcja Water Filter Life Indicator
(Wskaźnik czasu eksploatacji filtra
wody)
Po wymianie filtra wody dotknij i
przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy,
aby zresetować wskaźnik czasu
eksploatacji filtra wody. Po zresetowaniu
wskaźnika czasu eksploatacji filtra wody
ikona Filter (Filtr) na panelu wyłączy się.
Ikona Filter (Filtr) zmieni kolor na czerwony,
aby powiadomić o konieczności wymiany
filtra wody po upływie sześciu miesięcy (ok.
1370 l).
Na niektórych terenach w wodzie znajduje
się dużo kamienia, co powoduje szybsze
zatykanie filtra wody.
W takiej sytuacji konieczna będzie częstsza
niż co pół roku wymiana filtra.
Polski – 30
DA68-03015C-11.indb 30
2017. 7. 7.
9:36
( 4 )
Fridge / Power Cool (3 sec)
(Lodówka/Intensywne chłodzenie (3 s))
( 6 )
Przycisk Fridge (Lodówka) służy do:
- ustawiania żądanej temperatury lodówki,
- włączania i wyłączania funkcji Power
Cool (Intensywne chłodzenie).
1. Funkcja Ice Maker Off (Kostkarka wył.)
Jeżeli nie chcesz, aby lodówka wytworzyła
więcej lodu, naciśnij przycisk Ice Maker Off
(Kostkarka wył.).
2. Funkcja Power Cool (Intensywne
chłodzenie)
Dotknij i przytrzymaj ten przycisk przez
3 sekundy, aby skrócić czas potrzebny do
schłodzenia produktów w lodówce.
Funkcja ta może okazać się przydatna, gdy
zachodzi potrzeba szybkiego schłodzenia
łatwo psujących się produktów lub jeżeli
temperatura w lodówce gwałtownie
wzrosła
(np. w przypadku pozostawienia otwartych
drzwi).
2. Funkcja Control Lock (Blokada)
Dotknij i przytrzymaj ten przycisk przez
3 sekundy, aby zablokować wyświetlacz
i przyciski dozownika, co uniemożliwi
korzystanie z nich.
Po włączeniu funkcji Control Lock (Blokada)
lodówka nie dozuje lodu ani wody po
naciśnięciu dźwigni dozownika.
Świecąca ikona Control Lock (Blokada)
informuje o włączeniu funkcji blokady.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3
sekundy, aby wyłączyć funkcję blokady.
W przypadku WŁĄCZENIA funkcji kostkarki
do lodu i niepodłączenia przewodu
doprowadzającego wodę z tyłu urządzenia
dobiegać będzie dźwięk pochodzący z
zaworu wody. Naciśnij przycisk Ice Maker
Off (Control Lock [3sec]) (Kostkarka wył.
(Blokada [3 s]) i przytrzymaj go krócej niż 3
sekundy, aż zaświeci się kontrolka Ice Off
).
(Lód wył.) (
Alarm (Ostrzeżenie)
Dotknięcie tego przycisku powoduje
włączenie lub wyłączenie ostrzeżenia o
otwartych drzwiach.
Jeżeli dla ostrzeżenia o otwartych drzwiach
wybrano ustawienie On (Wł.), urządzenie
generuje sygnał dźwiękowy alarmu w
sytuacji, gdy dowolne z drzwi lodówki są
otwarte dłużej niż dwie minuty.
Sygnał dźwiękowy zostanie wyłączony po
zamknięciu drzwi.
Fabrycznym ustawieniem funkcji
ostrzeżenia o otwartych drzwiach jest On
(Wł.)
Funkcję tę można wyłączyć poprzez
naciśnięcie i zwolnienie przycisku Alarm
(Ostrzeżenie).
Ponowne włączenie odbywa się w ten sam
sposób.
Włączenie funkcji sygnalizowane jest
świecącą ikoną.
Jeżeli funkcja Door Alarm (Ostrzeżenie
o otwartych drzwiach) jest włączona i
generowany jest sygnał dźwiękowy, w
tym czasie miga ikona funkcji Door Alarm
(Ostrzeżenie o otwartych drzwiach).
OBSŁUGA
1. Aby ustawić temperaturę lodówki,
naciśnij przycisk Fridge (Lodówka).
Możesz ustawić temperaturę w
przedziale od 7 °C (44 °F) do 1 °C
(34 °F).
( 5 )
Ice Maker Off (Kostkarka wył.)
Przycisk Ice Maker Off (Kostkarka wył.)
służy do:
- włączania i wyłączania kostkarki do lodu,
- włączania i wyłączania funkcji Control
Lock (Blokada).
- Należy pamiętać o tym, że tryb
wyłączonej kostkarki wyłączy się po
naciśnięciu i przytrzymaniu dźwigni do
lodu przez ponad 5 sekund.
Aby oszczędzić energię elektryczną, wyświetlacz
panelu wyłącza się automatycznie w następujących
przypadkach: gdy nie został naciśnięty żaden z
przycisków, jeżeli drzwi pozostają zamknięte lub
dźwignia dozownika nie została naciśnięta.
Jednak ikona wskazująca wybór trybu lodu w
kostkach lub pokruszonego nadal będzie świecić.
Po naciśnięciu przycisku, otwarciu drzwi lub
naciśnięciu dźwigni dozownika wyświetlacz panelu
ponownie się zaświeci.
Za wyjątkiem przycisków Water (Woda) oraz
Cubed/Crushed Ice (Lód w kostkach/Lód
pokruszony) wszystkie przyciski funkcyjne będą
aktywne po zaprzestaniu naciskania bieżąco
wybranego przycisku.
Polski – 31
DA68-03015C-11.indb 31
2017. 7. 7.
9:36
Woda
( 10 ) Control Lock (Blokada)
Ta kontrolka powinna być stale włączona,
ponieważ pokazuje, że można prawidłowo
dozować wodę.
( 7 )
( 8 )
Cubed Ice (Lód w kostkach)
Crushed Ice (Lód pokruszony)
Naciśnij przycisk Cubed Ice (Lód
w kostkach) lub Crushed Ice (Lód
pokruszony), aby wybrać żądany rodzaj
lodu.
Po każdym naciśnięciu tego przycisku
następuje zmiana trybu z lodu w kostkach
na lód pokruszony i odwrotnie. Świeci
się ikona lodu w kostkach lub lodu
pokruszonego, informując o wybranym
trybie.
Jeżeli nie potrzebujesz lodu, wyłącz
funkcję, aby zaoszczędzić wodę i energię
(patrz Ice Off (Lód wył.) poniżej).
(Patrz część Ice Maker Off (Kostkarka wył.))
( 9 )
Ikona Control Lock (Blokada) świeci się po
włączeniu funkcji blokady.
Po zaświeceniu się ikony Control Lock
(Blokada) wszystkie przyciski panelu,
w tym przycisk Ice (Lód) i dozowniki są
zablokowane i wyłączone.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Ice Maker
Off/Control Lock (Kostkarka wył./Blokada)
przez 3 sekundy, aby wyłączyć blokadę i
ponownie uaktywnić przyciski panelu.
Filter (Filtr)
Użycie wody filtrowanej
Ta ikona świeci, gdy konieczna jest
wymiany filtra, co dzieje się zazwyczaj po
dozowaniu przez lodówkę ok. 1370 l wody
(po około 6 miesiącach).
Otwarcie lub zamknięcie drzwi sygnalizuje
kilkusekundowe miganie ikony na czerwono.
Po zainstalowaniu nowego filtra wody
zresetuj kontrolkę filtra poprzez dotknięcie
i przytrzymanie przycisku Hold 3sec for
Filter Reset (Przytrzymaj 3 sekundy w celu
zresetowania filtra)) przez 3 sekundy.
- Jeżeli woda nie jest dozowana lub jej
dozowanie odbywa się powoli, jest to
oznaka zatkania filtra, co wskazuje na
konieczność jego wymiany.
- Na niektórych terenach w wodzie
znajduje się dużo kamienia, co
powoduje szybsze zatykanie filtra wody.
Polski – 32
DA68-03015C-11.indb 32
2017. 7. 7.
9:36
CZĘŚCI I FUNKCJE
Ta strona zawiera informacje na temat części i funkcji lodówki.
(Rysunek może się różnić od rzeczywistego modelu).
MODEL Z DOZOWNIKIEM
(14)
OBSŁUGA
(4)
(6)
(13)
Pochłaniacz zapachów
(5)
(15)
Półka składana
(opcjonalna)
(1)
(7)
(8)
(2)
(9)
(10)
(3)
(11)
Filtr wody
Część oznaczona
dwiema gwiazdkami
MODEL STANDARDOWY
Część oznaczona
dwiema gwiazdkami
(12)
Temperatura części oznaczonych dwiema gwiazdkami jest nieco wyższa niż w innym obszarze
zamrażarki.
Polski – 33
DA68-03015C-11.indb 33
2017. 7. 7.
9:36
( 1 )
Półki zamrażarki
( 10 )
Służą do przechowywania mięsa, ryb, mrożonych
produktów mącznych, lodów i innego rodzaju
mrożonej żywności.
( 2 )
Pojemnik na żywność suszoną i do
przechowywania mięsa
Służy do długoterminowego przechowywania
produktów suszonych oraz mięsa.
Przed umieszczeniem w tej komorze owiń
produkty folią aluminiową lub folią do żywności.
( 4 )
Pojemnik na ser
Służy do przechowywania jaj, sera, masła i innych
produktów nabiałowych.
( 5 )
Łatwo dostępny dla dzieci. Służy do
przechowywania jogurtów, przekąsek i innych
produktów dla dzieci.
Uniwersalne półki zamrażarki
Wysokie półki zamrażarki pozwalają na
wydajniejsze przechowywanie żywności.
Nie używaj tych półek do przechowywania lodów
lub produktów, które zamierzasz mrozić przez
długi czas.
( 3 )
( 11 ) Pojemnik uniwersalny
Służy do przechowywania suszonej żywności,
np. makaronu (spaghetti), suszonej wołowiny itp.
( 12 ) Pojemnik na jajka
Najodpowiedniejsze miejsce do przechowywania
jajek.
Umieszczenie tacki na jajka na półce ułatwia do
nich dostęp.
( 13 ) Półka na wino (opcjonalna)
Pomaga zachować walory wina, oferując
optymalne miejsce do przechowywania butelek.
( 14 )
OSTRZEŻENIE
Półki lodówki
Służą do przechowywania ogólnych produktów
spożywczych wymagających chłodzenia.
( 7 )
Pojemnik na przekąski (opcjonalny)
Jest przeznaczony do przechowywania sałatek i
innych dodatków.
( 9 )
• Nie wkładaj palców, dłoni ani żadnych
przedmiotów do korytka ani pojemnika
na lód. Nieprzestrzeganie tego zakazu
może doprowadzić do obrażeń ciała lub
szkód majątkowych.
( 15 ) Schowek na przekąski (opcjonalny)
Pojemnik na napoje
Służy do przechowywania wody, mleka, soków i
innych napojów.
( 8 )
Pojemnik kostkarki do lodu
(tylko model z dozownikiem)
Służy do przechowywania większych ilości lodu.
Pojemnik na sosy
Służy do przechowywania różnego rodzaju
sosów.
( 6 )
Pojemnik na produkty dla dzieci
(opcjonalny)
Pojemnik na warzywa i owoce
Jest przeznaczony do przechowywania owoców
i warzyw oraz utrzymywania ich w świeżości.
Pojemnik górny jest opcjonalny.
Służy do przechowywania drobnych produktów
mrożonych, np. lodów.
• Planując dłuższy wyjazd, należy opróżnić
i wyłączyć lodówkę. Należy zetrzeć
nadmiar wilgoci z wnętrza urządzenia i
pozostawić drzwi otwarte. Zapobiegnie
to powstawaniu pleśni i nieprzyjemnego
zapachu.
• Jeżeli lodówka będzie nieużywana przez długi
czas, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda
ściennego.
- Uszkodzenie izolacji przewodu zasilającego
może spowodować pożar.
• Nie zmieniaj układu półek.
- Zmiana układu półek może spowodować
uszkodzenie drzwi.
OSTRZEŻENIE
Polski – 34
DA68-03015C-11.indb 34
2017. 7. 7.
9:36
Sterowanie temperaturą lodówki
STEROWANIE TEMPERATURĄ
RH57*
Podstawowa temperatura komór
zamrażarki i lodówki
Zalecana temperatura (lodówka): 3 °C (lub 37 °F)
Sterowanie temperaturą zamrażarki
RH57*
Zalecana temperatura (zamrażarka): -19 °C (lub -2 °F)
Temperaturę zamrażarki można ustawić pomiędzy
-23 °C i -15 °C (lub pomiędzy -8 °F i 5 °F), w
zależności od potrzeb. Naciśnij kilkakrotnie
przycisk Freezer (Zamrażarka), aż na wyświetlaczu
temperatury pojawi się żądana wartość.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę
temperatury o 1 °C (1 °F). Patrz przykład poniżej.
Stopnie w skali Fahrenheita: 0 °F → -1 °F →
-2 °F → -3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F →
-8 °F → 5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.
Stopnie w skali Celsjusza: -18 °C → -19 °C →
-20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C →
-16 °C → -17 °C → -18 °C.
Pamiętaj, że takie produkty jak lody mogą topić się
w temperaturze -15,5 °C (4 °F).
Wyświetlacz temperatury będzie sekwencyjnie
pokazywał temperaturę od -23 °C do -15 °C (lub
od -8 °F do 5 °F).
OBSŁUGA
Podstawowymi, zalecanymi temperaturami komór
zamrażarki i lodówki są odpowiednio: -19 °C i 3 °C
(-2 °F i 37 °F).
Jeżeli temperatura w komorach zamrażarki lub
lodówki jest zbyt wysoka lub niska, należy ją
wyregulować ręcznie.
Temperaturę lodówki można ustawić pomiędzy
1 °C i 7 °C (lub pomiędzy 34 °F i 44 °F) w
zależności od potrzeb.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk Fridge (Lodówka), aż
na wyświetlaczu temperatury pojawi się żądana
wartość.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę
temperatury o 1 °C (1 °F). Patrz przykład poniżej.
Stopnie w skali Fahrenheita: 37 °F → 36 °F →
35 °F → 34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F
→ 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F.
Stopnie w skali Celsjusza: 3 °C → 2 °C → 1 °C
→ 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.
Proces sterowania temperaturą dla lodówki
przebiega identycznie jak w przypadku zamrażarki.
Naciśnij przycisk Fridge (Lodówka), aby ustawić
żądaną temperaturę.
Po kilku sekundach lodówka zacznie
dostosowywać temperaturę do nowo ustawionej
wartości.
Proces ten można obserwować na cyfrowym
wyświetlaczu.
• Temperatura zamrażarki lub lodówki
może wzrosnąć, jeżeli drzwi otwierane są
zbyt często lub jeżeli w środku zostanie
umieszczona duża ilość ciepłych lub
gorących produktów.
• Może to powodować miganie wskazań na
wyświetlaczu cyfrowym.
Po powrocie do normalnej temperatury
zamrażarki lub lodówki wskazania na
wyświetlaczu przestaną migać.
• Jeżeli wskazania na wyświetlaczu nadal migają,
być może trzeba „zresetować” lodówkę.
Spróbuj odłączyć urządzenie od zasilania,
poczekaj ok. 10 minut, a następnie ponownie
podłącz przewód zasilania.
Polski – 35
DA68-03015C-11.indb 35
2017. 7. 7.
9:36
Równoczesne użycie dźwigni lodu i wody
KORZYSTANIE Z DOZOWNIKA
ZIMNEJ WODY
Aby uzyskać lód i wodę, naciśnij najpierw dźwignię
lodu ( 1 ), aby uzyskać lód, a następnie obniż
szklankę i naciśnij dźwignię dozownika wody ( 2 ),
aby uzyskać wodę.
Naciśnij przycisk odpowiadający
właściwemu rodzajowi lodu, aby
wybrać żądany produkt.
PRZESTROGA
BRAK LODU
Wybierz tę opcję,
jeżeli chcesz wyłączyć
kostkarkę do lodu
Użycie dźwigni lodu ( 1 )
Delikatnie naciśnij szklanką dźwignię dozownika
lodu ( 1 ).
Dozownik wyda lód.
Istnieje możliwość zmiany rodzaju wydawanego
lodu poprzez uprzednie naciśnięcie przycisku lodu
w kostkach lub kruszonego.
Użycie dźwigni wody ( 2 )
Delikatnie naciśnij szklanką dźwignię dozownika
wody ( 2 ).
Dozownik wyda wodę.
Poczekaj 2 sekundy, nim odsuniesz
naczynie po wydaniu wody. Zapobiegnie
to jej rozlaniu.
Jeżeli drzwi lodówki są otwarte, dozownik
nie działa.
• Nie wyciągaj dźwigni.
Możesz w ten sposób uszkodzić lub zerwać
sprężynę dźwigni.
• Aby wyczyścić pojemnik na lód, umyj go,
stosując łagodny detergent. Opłucz dokładnie
pojemnik i starannie go osusz.
Nie używaj środków czyszczących o
właściwościach ściernych ani rozpuszczalników.
• Jeżeli lód nie jest wydawany, wyjmij pojemnik
na lód i naciśnij przycisk Test znajdujący się po
prawej stronie kostkarki do lodu.
• Nie naciskaj nieprzerwanie przycisku Test, gdy
tacka jest wypełniona lodem lub wodą.
Woda może przelać się lub lód może zapełnić
cały pojemnik.
• Naciskając przycisk Test, usłyszysz
wydobywający się z lodówki dźwięk
(ding-dong). Gdy usłyszysz dźwięk,
zwolnij przycisk Test.
• Dźwięk zostanie ponownie wygenerowany
automatycznie, aby powiadomić, że kostkarka
działa prawidłowo.
(1)
(2)
Nawet jeżeli dźwignia dozownika wody i
lodu zostanie naciśnięta w mniej więcej
tym samym czasie, dozownik wyda
produkt zgodnie z opcją, która faktycznie
była wybrana lub naciśnięta jako pierwsza.
PRZESTROGA
Poczekaj 1 sekundę przed odsunięciem
naczynia po wydaniu wody. Zapobiegnie
to jej rozlaniu.
Nie wyciągaj dźwigni dozownika po
wydaniu lodu lub wody.
Powróci ona automatycznie na swoje
miejsce.
Jeżeli dojdzie do awarii zasilania, kostki
lodu mogą się roztopić, a następnie
ponownie zamarznąć po przywróceniu
zasilania, co powoduje awarię dozownika.
Aby temu zapobiec, po awarii zasilania
wyjmij pojemnik na lód i wyrzuć resztki
lodu lub wylej wodę.
Polski – 36
DA68-03015C-11.indb 36
2017. 7. 7.
9:36
PRZESTROGA
Po wyrzuceniu lodu z pojemnika należy
jeden raz nacisnąć dźwignię dozownika
przy WŁĄCZONEJ funkcji ICE CUBED
(LÓD W KOSTKACH) lub CRUSHED (LÓD
POKRUSZONY).
Używanie dozownika lodu
Po wstawieniu pojemnika na lód do lodówki
kostkarka lodu zacznie szybciej wytwarzać lód.
OBSŁUGA
Naciśnij przycisk Ice (Lód), aby wybrać żądany
rodzaj lodu.
Ustaw naczynie pod wylotem lodu i delikatnie
naciśnij nim dźwignię dozownika.
Naczynie powinno być ustawione równo z
dozownikiem, aby zapobiec wypadaniu kostek
lodu.
W przypadku wyboru opcji Cubed Ice (Lód w
kostkach) po użyciu funkcji Crushed Ice (Lód
pokruszony) urządzenie może wydać resztki
pokruszonego lodu.
Pokrywa kostkarki do lodu
• Nie wkładaj palców, dłoni ani żadnych
niewłaściwych przedmiotów do korytka
ani pojemnika na lód.
- Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub
szkód majątkowych.
• Używaj wyłącznie kostkarki do lodu
dostarczonej wraz z lodówką.
• System doprowadzania wody do lodówki
wymaga instalacji/podłączenia przez
odpowiednio wykwalifikowaną osobę. System
ten musi być podłączony do źródła wody pitnej.
• Aby kostkarka do lodu działała prawidłowo,
należy zapewnić ciśnienie wody o wartości
138–862 kPa (20–125 psi).
OSTRZEŻENIE
• Jeżeli masz przed sobą długie wakacje
lub udajesz się w podróż służbową
i przez dłuższy czas nie będziesz
korzystać z dozowników wody i lodu,
zamknij zawór wody, aby zapobiec
wyciekom.
• Jeżeli akurat nie korzystasz z kostkarki do lodu
lub często otwierasz drzwi zamrażarki, może
dojść do zbijania się kostek lodu w większe
bryły.
W takiej sytuacji należy opróżnić pojemnik lub
rozkruszyć lód za pomocą drewnianej łyżki lub
łopatki.
Nie należy w tym celu posługiwać się ostrymi
przedmiotami, takimi jako noże bądź widelce.
• Po wyjęciu pojemnika na lód w kostkarce wciąż
mogą znajdować się resztki lodu.
Kostkarka może wyrzucić ten lód do zamrażarki.
PRZESTROGA
Korytko na lód
Pojemnik na lód
• Jeżeli urządzenie nie wydaje lodu, zdejmij
pokrywę kostkarki i naciśnij przycisk Test,
który znajduje się na kostkarce.
• Nie naciskaj nieprzerwanie przycisku Test, gdy
tacka jest wypełniona lodem lub wodą.
Woda może przelać się lub lód może zapełnić
cały pojemnik.
PRZESTROGA
Przycisk Test
Polski – 37
DA68-03015C-11.indb 37
2017. 7. 7.
9:36
Aby zyskać więcej miejsca, produkty
żywnościowe można przechowywać
w pojemniku Guard FRE-UPP (Górny
pojemnik zamrażarki) używanym zamiast
pojemnika na lód i zdjąć osłonę COVERICE MAKER (Osłona kostkarki do lodu)
oraz schowek na przekąski.
Po zdjęciu pojemnika na lód na panelu
wyświetlacza będzie migać kontrolka ICE
OFF (LÓD WYŁ.).
INTELIGENTNE FUNKCJE SMART
ECO
System Smart Eco
Korzystając z 4 czujników, utrzymuj świeżość
produktów odpowiednio do środowiska, modelu
użytkowania i stanu obsługi lodówki przy
równoczesnym zmniejszeniu kosztów energii
elektrycznej.
Oprócz tego można wyjąć górną szufladę
zamrażarki. Nie ma to wpływu na
charakterystykę termiczną i mechaniczną.
Zadeklarowana pojemność komory na
zamrożoną żywność jest obliczana z
założonym pojemnikiem Guard FREUPP (Górny pojemnik zamrażarki), ale
bez osłony COVER-ICE MAKER (Osłona
kostkarki do lodu), schowka na przekąski i
górnej szuflady.
Czujnik temperatury na
zewnątrz
Czujnik wilgotności
na zewnątrz
Czujniki temperatury we wnętrzu
POJEMNIK FRE-UPP (opcjonalny)
Pokrywa kostkarki do lodu
Korytko na lód
Pojemnik na lód
Półka
Górna szuflada
Polski – 38
DA68-03015C-11.indb 38
2017. 7. 7.
9:36
UNIWERSALNY POJEMNIK NA
DRZWIACH LODÓWKI
Zdejmowana przegroda ułatwia przechowywanie
żywności.
Produkty żywnościowe można
przechowywać pojedynczo.
Korzystanie z uniwersalnego wspornika
• Wyjmij przegrodę, przechowując mleko i napoje
w kartonach.
1. Gdy wspornik jest nieużywany, pozostaw go w
pozycji odchylonej, jak pokazano na rysunku.
OBSŁUGA
• Ustaw przegrodę, przechowując razem wąskie
butelki na sosy i przyprawy oraz napoje w
puszkach.
2. Ustaw wspornik w pozycji 1, aby zapobiec
przewracaniu się lub wypadaniu produktów z
półki.
Korzystanie z przegrody
1
1. Wstaw przegrodę tak, jak pokazano na ilustracji,
aby podzielić półkę.
3. Odchyl wspornik, ustawiając go w pozycji 2,
aby korzystać z niego w charakterze przegrody.
2
2. Gdy przegroda nie jest potrzebna, wystarczy
ją odchylić i wyjąć w sposób pokazany na
rysunku.
Polski – 39
DA68-03015C-11.indb 39
2017. 7. 7.
9:36
WYJMOWANIE AKCESORIÓW Z
LODÓWKI
3. Szuflada
• Wyjmij szufladę, lekko ją unosząc i wysuwając.
1. Półki (zamrażarka/lodówka)
• Otwórz drzwi na całą szerokość. Unieś półkę,
aby ją wyciągnąć.
( 1 )
• Jeżeli nie możesz całkowicie otworzyć drzwi,
wysuń półkę, unieś ją i obróć, aby ją wyjąć z
lodówki.
4. Pokrywa pojemnika na warzywa i owoce/
pojemnika na produkty suszone
• Wyjmij pojemnik znajdujący się nad pojemnikiem
na owoce i warzywa (lodówka)/pojemnikiem na
produkty suszone (zamrażarka).
• Naciśnij klipsy po obu stronach pojemnika
na warzywa i owoce/pojemnika na produkty
suszone i pociągnij go ku sobie, aby go wyjąć.
( 2 )
( 3 )
Uważaj, aby nie wkładać półki odwrotnie.
(Opcja)
PRZESTROGA
Szklane pojemniki mogą zarysować
powierzchnię półek ze szkła.
2. Pojemnik na drzwiach
• Pojemnik na drzwiach wyjmij, trzymając go
obiema rękami i lekko unosząc.
5. Pojemnik na warzywa i owoce/pojemnik na
produkty suszone
• Przed wyjęciem pojemnika na warzywa i
owoce/pojemnika na produkty suszone musisz
zdjąć uniwersalne półki z drzwi.
• Unieś lekko pojemnik, wyciągając go.
Polski – 40
DA68-03015C-11.indb 40
2017. 7. 7.
9:36
6. Pojemnik na lód (zamrażarka)
• Wyjmij pojemnik na lód, unosząc go i powoli
wyciągając.
• Złap za uchwyt w sposób pokazany na rysunku.
• Powolne wyjmowanie pojemnika na lód
zapobiegnie jego uszkodzeniu.
CZYSZCZENIE LODÓWKI
• Do czyszczenia nie stosuj benzenu,
rozcieńczalnika, wybielacza (np. Clorox)
ani detergentów samochodowych.
Czyszczenie urządzenia wymienionymi
substancjami lub preparatami może
uszkodzić powierzchnię urządzenia i
spowodować pożar.
• Nie wolno spryskiwać wodą lodówki
podłączonej do zasilania.
Stwarza to ryzyko porażenia prądem.
Aby wyczyścić lodówkę, wykonaj następujące
czynności.
OSTRZEŻENIE
OBSŁUGA
1. Odłącz przewód zasilający lodówki.
Nie używaj nadmiernej siły podczas
wyjmowania pokrywy szuflady.
W przeciwnym razie pokrywa może
pęknąć i spowodować obrażenia ciała.
2. Lekko zwilż wodą miękką, niestrzępiącą się
szmatkę lub kawałek ręcznika papierowego.
Przed wyjęciem akcesoriów sprawdź, czy
wykonaniu tej czynności nie przeszkadzają
żadne produkty żywnościowe.
O ile to możliwe, wyjmij produkty, aby
zminimalizować ryzyko wypadku.
Nie stosuj żadnych detergentów do mycia
lodówki, ponieważ mogą one odbarwić lub
uszkodzić urządzenie.
3. Wytrzyj wnętrze oraz zewnętrzną stronę lodówki
do czysta i sucha.
4. Podłącz ponownie przewód zasilający lodówki.
7. Wyjmowanie pochłaniacza zapachów
• Wysuń lekko półkę, a następnie wyciągnij
moduł, naciskając na klips pokrywy
pochłaniacza za pomocą wkrętaka z płaską
końcówką.
WYMIANA OŚWIETLENIA
WEWNĘTRZNEGO
Lampka LED lodówki/zamrażarki
• Jeżeli osłona lampki LED jest zanieczyszczona,
lampka może niewystarczająco oświetlać
komorę urządzenia.
Przetrzyj powierzchnię osłony czystą, suchą
szmatką, aby przywrócić odpowiedni poziom
oświetlenia.
8. Czyszczenie pochłaniacza zapachów
• Pochłaniacz zapachów czyść raz na dwa lata
lub zawsze, gdy jego skuteczność pogarsza
się.
• Susz pochłaniacz na słońcu przez 24 godziny,
a następnie włóż go do lodówki wykonując
czynności w odwrotnej kolejności.
PRZESTROGA
Nie wykonuj samodzielnie czynności
związanych z wyjmowaniem lub wymianą
oświetlenia LED.
Aby wymienić lampki LED, skontaktuj się
z centrum serwisowym firmy Samsung lub
autoryzowanym sprzedawcą produktów
firmy Samsung.
Podjęcie próby samodzielnej wymiany
oświetlenia LED oznacza narażenie
się na porażenie prądem lub doznanie
poważnych obrażeń ciała.
Polski – 41
DA68-03015C-11.indb 41
2017. 7. 7.
9:36
POPRAWA SKUTECZNOŚCI
CHŁODZENIA
WYMIANA FILTRA WODY
Jeżeli wylot zimnego powietrza jest
zablokowany przez żywność, powietrze
to nie może swobodnie cyrkulować w
całej komorze. Niemożliwe jest wówczas
skuteczne mrożenie żywności, co
pogarsza skuteczność chłodzenia.
Wylot zimnego
powietrza
Aby ograniczyć ryzyko zalania wodą, NIE
używaj filtrów wody innych producentów w
lodówce firmy SAMSUNG.
UŻYWAJ WYŁĄCZNIE MARKOWYCH FILTRÓW
WODY FIRMY SAMSUNG.
Firma SAMSUNG nie odpowiada za uszkodzenia,
w tym między innymi uszkodzenia mienia,
spowodowane przez wyciek wody wynikający z
używania filtra wody innego producenta.
Lodówki firmy SAMSUNG przeznaczone są
do współpracy WYŁĄCZNIE z filtrami wody
produkowanymi przez firmę SAMSUNG.
Kontrolka filtra powiadamia o konieczności
wymiany wkładu z filtrem wody.
Aby użytkownik miał czas nabyć nowy
filtr, czerwona kontrolka zaczyna świecić
przed wyczerpaniem pojemności aktualnie
zainstalowanego filtra.
Wymiana filtra w odpowiednim czasie zapewnia
możliwość uzyskania najświeższej, najczystszej
wody z lodówki.
Aby wymienić filtr wody, wykonaj następujące
czynności.
OSTRZEŻENIE
1. Obróć filtr wody o 90˚
w lewo.
2. Wyjmij filtr wody z
obudowy filtra.
3. Włóż nowy filtr do
obudowy filtra.
Polski – 42
DA68-03015C-11.indb 42
2017. 7. 7.
9:36
Doprowadzanie wody na zasadzie
odwróconej osmozy WAŻNE:
4. Obróć filtr wody o 90˚
w prawo.
Nowo zainstalowany wkład z filtrem wody
może spowodować wytryśnięcie wody z
dozownika.
Jest to spowodowane powietrzem, które
dostało się do przewodu.
Nie powinno to wpływać niekorzystnie na
działanie urządzenia.
PRZESTROGA
Podczas wymiany filtra wody woda może
spływać na dół lodówki.
Jest to stan tymczasowy. Zetrzyj wodę.
OBSŁUGA
5. Naciśnij przycisk Lighting / °C↔°F (3 sec)
(Oświetlenie/°C↔°F (3 s)) (
) na ok.
3 sekundy, aby zresetować filtr wody.
Czerwona kontrolka zgaśnie.
Ciśnienie wody doprowadzanej z systemu
działającego w oparciu o zjawisko odwróconej
osmozy do zaworu wlotowego wody lodówki
musi być utrzymywane w zakresie 241–827 kPa
(35–120 psi).
Jeżeli system filtracji wody oparty na zjawisku
odwróconej osmozy jest podłączony do linii
doprowadzającej zimną wodę, ciśnienie wody w
systemie odwróconej osmozy musi wynosić co
najmniej 276–414 kPa (40–60 psi).
Jeżeli ciśnienie to jest mniejsze niż 276–414 kPa
(40–60 psi):
• Sprawdź, czy filtr osadów w systemie
odwróconej osmozy nie jest zablokowany.
W razie potrzeby wymień filtr.
• Poczekaj na ponowne napełnienie zbiornika
systemu odwróconej osmozy po intensywnym
używaniu.
• Jeżeli lodówka jest wyposażona w filtr wody,
może on jeszcze bardziej zmniejszyć ciśnienie
wody w przypadku używania w połączeniu z
systemem odwróconej osmozy. Wymień filtr
wody.
W razie pytań związanych z ciśnieniem
wody skontaktuj się z licencjonowanym,
wykwalifikowanym hydraulikiem.
Usuwanie osadów wewnątrz
przewodu doprowadzającego wodę po
zainstalowaniu nowego filtra
1. Naciśnij przycisk Water (Woda), a następnie
naciśnij dźwignię dozownika szklanką lub innym
naczyniem.
2. Przepłucz filtr, wlewając 4,5 l wody, po jednej
szklance lub kubku naraz.
(Przepłukiwanie zajmuje ok. 6 minut).
Spowoduje to oczyszczenie systemu
doprowadzania wody i usunie powietrze z
przewodów.
- W wypadku niektórych gospodarstw domowych
konieczne może być dodatkowe płukanie.
3. Otwórz drzwi lodówki i sprawdź, czy nie doszło
do wycieków z filtra wody.
Zamawianie filtrów zapasowych
Aby zamówić kilka wkładów z filtrem wody,
skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą
produktów firmy Samsung.
Polski – 43
DA68-03015C-11.indb 43
2017. 7. 7.
9:36
KORZYSTANIE Z KOSTKARKI DO
LODU (OPCJONALNE)
• Wyjmowanie pojemnika na lód
- Złap za uchwyt w sposób pokazany na rysunku
1.
- Unieś pojemnik i powoli go wyciągnij.
- Powolne wyjmowanie pojemnika na lód
zapobiegnie jego uszkodzeniu.
- Po ponownym umieszczeniu pojemnika na lód
w lodówce naciśnij i przez 6 sekund przytrzymaj
przycisk ICE (LÓD).
•
•
•
•
•
•
•
• Normalna praca
- Wszelkie dźwięki wydobywające się z
urządzenia w czasie, gdy kostkarka zrzuca lód
do pojemnika, są normalne.
- Lód w pojemniku może zbijać się w większe
bryły, jeżeli urządzenie nie wydaje lodu przez
dłuższy czas.
Jeżeli do tego dojdzie, wyrzuć cały lód,
opróżniając pojemnik.
- Gdy lodu nie można wyjąć, sprawdź, czy nie
zablokował się w korytku, a jeśli tak, usuń go
stamtąd.
- Pierwsze kostki lodu wytworzone po
zainstalowaniu lodówki mogą być małe ze
względu na obecność powietrza w przewodzie
doprowadzającym wodę. W trakcie normalnego
użytkowania powietrze zostanie usunięte.
• Gdy na panelu wyświetlacza miga
kontrolka ICE OFF (LÓD WYŁ.), ponownie
napełnij pojemnik i/lub sprawdź, czy jest
prawidłowo zainstalowany.
Gdy drzwi są otwarte, dozowniki lodu i wody
nie działają.
Silne trzaśnięcie drzwiami może spowodować
rozlanie się wody na kostkarkę do lodu.
Aby zapobiec upuszczeniu pojemnika na
lód, podczas wyjmowania trzymaj go obiema
rękami.
Aby zapobiec urazom, sprzątnij z podłogi lód
lub rozlaną wodę.
Nie pozwalaj dzieciom uwieszać się na
dozowniku lodu lub na pojemniku.
Grozi to obrażeniami ciała.
Nie wkładaj ręki ani żadnych przedmiotów do
korytka na lód.
Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub
uszkodzenia części mechanicznych.
Zachowaj ostrożność, jeśli przechowujesz w
zamrażarce żywność zapakowaną w woreczki z
tworzywa sztucznego.
Woreczki niewłaściwie przechowywane mogą
utknąć w silniku ślimakowym kostkarki do
lodu i uniemożliwić wydawanie lodu. Mogą też
spowodować nieoczekiwane otwarcie drzwi
zamrażarki.
PRZESTROGA
lód
Polski – 44
DA68-03015C-11.indb 44
2017. 7. 7.
9:36
Rozwiązywanie problemów
ROZWIĄZANIE
Urządzenie
nie działa lub
nie chłodzi
wystarczająco.
• Sprawdź, czy wtyczka zasilająca jest prawidłowo podłączona.
• Czy na panelu wyświetlacza ustawiona jest prawidłowa temperatura?
Spróbuj ustawić niższą temperaturę.
• Czy na lodówkę padają bezpośrednio promienie słoneczne lub urządzenie
stoi zbyt blisko źródła ciepła?
• Czy tył lodówki stoi zbyt blisko ściany, utrudniając prawidłową cyrkulację
powietrza?
Żywność w
lodówce jest
zamrożona.
• Czy na panelu wyświetlacza ustawiona jest prawidłowa temperatura?
Spróbuj ustawić wyższą temperaturę.
• Czy w pomieszczeniu panuje bardzo niska temperatura?
• Czy przechowywano produkty o dużej zawartości wody w najchłodniejszej
części lodówki?
Z urządzenia
dobiegają
nietypowe dźwięki
lub hałas.
• Sprawdź, czy lodówka jest wypoziomowana i stabilna.
• Czy tył lodówki stoi zbyt blisko ściany, utrudniając prawidłową cyrkulację
powietrza?
• Czy jakiś przedmiot nie wpadł za lub pod lodówkę?
• Z wnętrza lodówki mogą dobiegać stuki i trzaski. Jest to normalne
zjawisko.
Dźwięki te występują przy kurczeniu i rozszerzaniu się różnych części w
reakcji na zmiany temperatury.
Przednie narożniki
urządzenia są
gorące i dochodzi
do powstawania
skroplin.
• Pewna ilość ciepła jest zjawiskiem normalnym, ponieważ w przednich
narożnikach lodówki zainstalowano elementy przeciwkondensacyjne
mające zapobiegać skraplaniu.
• Czy drzwi lodówki są uchylone?
Zjawisko kondensacji może wystąpić w przypadku, gdy drzwi przez dłuższy
czas pozostawały otwarte.
• W trakcie przechowywania warzyw w szufladzie może skraplać się woda.
Skropliny te po pewnym czasie same znikną.
Urządzenie nie
wydaje lodu.
• Czy upłynęło 12 godzin od momentu instalacji przewodu
doprowadzającego wodę, zanim rozpoczęto wytwarzanie lodu?
• Czy przewód doprowadzający wodę i zawór odcinający są otwarte?
• Czy funkcja wytwarzania lodu została wyłączona ręcznie?
Sprawdź, czy w przypadku funkcji Ice (Lód) wybrano opcję Cubed (Lód w
kostkach) lub Crushed (Lód pokruszony).
• Czy w pojemniku kostkarki znajduje się zbrylony lód? Wyrzuć go.
• Czy temperatura w zamrażarce nie jest zbyt wysoka? Spróbuj ustawić
niższą temperaturę zamrażarki.
Z lodówki
dobiega dźwięk
bulgoczącej wody.
• To normalne.
Odpowiada za nie czynnik chłodniczy krążący po całej lodówce.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM
Polski – 45
DA68-03015C-11.indb 45
2017. 7. 7.
9:36
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
W lodówce czuć
nieprzyjemny
zapach.
• Czy w lodówce znajduje się zepsuty produkt?
• Produkty spożywcze o intensywnym zapachu (np. ryby) przechowuj
szczelnie zamknięte.
• Okresowo czyść zamrażarkę i wyrzucaj zepsute lub nieświeże jedzenie.
Na ściankach
zamrażarki tworzy
się szron.
• Czy otwór wentylacyjny jest zablokowany?
Usuń wszystko, co może go zasłaniać, aby przywrócić swobodny obieg
powietrza.
• Pozostaw wystarczająco dużo miejsca pomiędzy przechowywanymi
produktami, aby zapewnić swobodny obieg powietrza.
• Czy drzwi zamrażarki są domknięte?
Dozownik wody nie
działa.
• Czy przewód doprowadzający wodę i zawór odcinający są otwarte?
• Czy przewód doprowadzający wodę jest przygnieciony lub skręcony?
Sprawdź, czy przewód nie jest niczym przygnieciony i jest ułożony
swobodnie.
• Czy woda w zbiorniku zamarzła z powodu zbyt niskiej temperatury w
lodówce?
Spróbuj wybrać wyższą wartość na panelu wyświetlacza.
Co można zrobić
gdy, drzwi
zamrażarki nie
zamykają się
dobrze.
• Naciśnij dźwignię dozownika i sprawdź doprowadzenie wody.
• Naciśnij dźwignię dozownika (tryb lodu) i sprawdź działanie silnika
podajnika ślimakowego.
• Usuń z półek produkty, które mogą stanowić przeszkodę dla podajnika
ślimakowego.
Środki ostrożności : Jeżeli przez dłuższy czas urządzenie nie dozowało
wody lub lodu, lód w pojemniku może zbijać się w większe bryły i blokować
podajnik ślimakowy, uniemożliwiając dozowanie.
Usuń pozostały lód z pojemnika oraz produkty, które mogą blokować
podajnik ślimakowy.
Sprawdzenie działania dozownika (woda i lód) poprawi automatyczne
zamykanie drzwi zamrażarki.
Polski – 46
DA68-03015C-11.indb 46
2017. 7. 7.
9:36
Notatki
DA68-03015C-11.indb 47
2017. 7. 7.
9:36
Zakresy temperatur otoczenia
Opisywane urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia określonych klasą
temperaturową podaną na tabliczce znamionowej.
Klasa
Symbol
Umiarkowany rozszerzony
SN
Zakres temperatur otoczenia (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
od +10 do +32
od +10 do +32
Umiarkowany
N
od +16 do +32
od +16 do +32
Subtropikalny
ST
od +16 do +38
od +18 do +38
Tropikalny
T
od +16 do +43
od +18 do +43
Na temperaturę wewnętrzną mogą wpływać takie czynniki, jak umiejscowienie lodówki/
zamrażarki, temperatura otoczenia i częstotliwość otwierania drzwi.
W celu skompensowania wpływu takich czynników należy odpowiednio wyregulować temperaturę.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Poland
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po
zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki,
zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i
zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie
ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub
z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki
umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
Więcej informacji na temat bezpiecznego usuwania i recyklingu urządzenia można uzyskać, odwiedzając
naszą witrynę internetową www.samsung.com lub kontaktując się telefonicznie z Linią pomocy (numery
telefonów Linii pomocy SAMSUNG na całym świecie podano niżej).
Kontakt do SAMSUNG
Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.
SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z. o. o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, Polska
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
DA68-03015C-11.indb 48
2017. 7. 7.
9:36
Chladnička
návod k obsluze
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Volně stojící spotřebič
DA68-03015C-11.indb 1
2017. 7. 7.
9:36
Obsah
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ……………………………………………… 2
INSTALACE CHLADNIČKY ………………………………………………… 15
OBSLUHA CHLADNIČKY SAMSUNG …………………………………… 29
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD ………………………………………………… 45
Bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE • Tento spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se
• Než začnete spotřebič
sníženými fyzickými, smyslovými
obsluhovat, důkladně si
nebo duševními schopnostmi
prostudujte tuto příručku a uložte
nebo s nedostatečnými
ji na vhodné místo pro potřeby
zkušenostmi a znalostmi
pozdějšího nahlédnutí.
jedině v případě, že jsou pod
• Používejte tento spotřebič pouze
dozorem nebo byly poučeny o
k původnímu účelu v souladu s
bezpečném použití spotřebiče a
tímto návodem k použití.
chápou s ním spojená rizika.
Tento přístroj není určen k použití
Děti si se spotřebičem nesmějí
dětmi a osobami se sníženými
hrát. Čištění a údržbu nesmějí
fyzickými, smyslovými nebo
provádět děti bez dozoru.
duševními schopnostmi nebo
• Upozornění a bezpečnostní
s nedostatečnými zkušenostmi a
instrukce uvedené v tomto
znalostmi, pokud nebudou pod
návodu nepokrývají všechny
dohledem osoby zodpovědné za
možné podmínky a situace,
jejich bezpečnost nebo pokud
které mohou během používání
nebudou takovouto osobou
nastat.
o používání tohoto přístroje
Je vaší zodpovědností k
náležitě poučeny.
Čeština - 2
DA68-03015C-11.indb 2
2017. 7. 7.
9:36
instalaci, údržbě a provozu
spotřebiče přistupovat v
souladu se zdravým rozumem a
opatrností.
• Níže uvedené pokyny k obsluze
jsou určeny pro různé modely
spotřebičů. Vlastnosti vaší
chladničky mohou být odlišné
a na chladničku se nemusí
vztahovat všechny výstrahy
a symboly uvedené v tomto
návodu. V případě jakýchkoli
dotazů se prosím obraťte na
nejbližší servisní centrum nebo
vyhledejte potřebné informace
online na adrese
www.samsung.com.
VÝSTRAHA
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné
postupy, které mohou
způsobit závažné nebo
smrtelné zranění.
Rizika nebo nebezpečné
postupy, které mohou
způsobit lehké zranění
osob nebo poškození
majetku.
NEROZEBÍREJTE.
NEDOTÝKEJTE SE.
Dodržte přesně uvedený
postup.
Odpojte přívodní kabel ze
zásuvky.
Zkontrolujte, zda je
spotřebič uzemněný a
nehrozí úraz elektrickým
proudem.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Důležité bezpečnostní symboly
a opatření:
NEZKOUŠEJTE.
Požádejte o pomoc servisní
středisko.
Poznámka.
Tyto výstražné symboly slouží
k prevenci zranění vás a
ostatních osob.
Věnujte jim patřičnou
pozornost.
Po přečtení této části příručku
uchovejte na bezpečném místě
pro budoucí použití.
Čeština - 3
DA68-03015C-11.indb 3
2017. 7. 7.
9:36
VÝSTRAHA
•
•
-
-
DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ
SYMBOLY PRO
TRANSPORT A
UMÍSTĚNÍ
• Během transportu a
instalace spotřebiče je
nutné dbát, aby nedošlo
k poškození žádné části
okruhu chlazení.
Jako chladivo byly použity plyny
R-600a nebo R-134a.
Typ chladiva pro vaši chladničku
zjistíte na štítku kompresoru
spotřebiče nebo na typovém
štítku uvnitř chladničky.
Výrobek obsahuje hořlavý plyn
(chladivo R-600a),
Unikající chladivo z trubek se
může vznítit nebo způsobit
poranění očí.
Zjistíte-li únik chladiva,
nepřibližujte se s otevřeným
ohněm nebo zdrojem vznícení
a po několik minut důkladně
větrejte vzduch v místnosti, kde
je chladnička umístěna.
Aby se v případě úniku chladiva
z chladicího okruhu nevytvořila
hořlavá směs plynu se
vzduchem, měla by být velikost
prostoru, ve kterém bude
chladnička umístěna, zvolena s
ohledem na množství použitého
chladiva.
- Nikdy nezapínejte spotřebič,
který vykazuje známky
poškození. Pokud máte
pochybnosti, kontaktuje vašeho
prodejce.
Je zapotřebí, aby velikost
místnosti splňovala požadavek
1 m³ na každých 8 g použitého
chladiva R-600a.
Množství chladiva pro vaši
chladničku zjistíte na typovém
štítku uvnitř chladničky.
• Unikající chladivo z trubek se
může vznítit nebo způsobit
poranění očí.
Pokud dojde k úniku chladiva,
nepřibližujte se s otevřeným
ohněm nebo zdrojem vznícení
a po několik minut důkladně
větrejte vzduch v místnosti, kde
je chladnička umístěna.
- V opačném případě může dojít k
požáru nebo výbuchu.
- Pokud spotřebič obsahuje
isobutanové chladivo (R-600a),
mějte na paměti, že i přes velkou
šetrnost k životnímu prostředí je
tento plyn hořlavý.
Při přepravě a instalaci zařízení
dbejte zvýšené opatrnosti, aby
nedošlo k poškození součástí
chladicího okruhu.
Čeština - 4
DA68-03015C-11.indb 4
2017. 7. 7.
9:36
VÝSTRAHA
•
•
-
- Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
• Nepoužívejte přívodní kabel, jenž
na kterémkoli místě vykazuje
známky poškození nebo
opotřebení.
• Přívodní kabel příliš neohýbejte
ani na něj nepokládejte těžké
předměty.
• V okolí chladničky nepoužívejte
spreje.
- Použití spreje v okolí chladničky
může způsobit explozi nebo
požár.
• Neinstalujte tento spotřebič na
místě, kde by mohl unikat plyn.
- Může tak vzniknout nebezpečí
úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
• Neinstalujte tento spotřebič
na vlhkém, mastném ani
prašném místě, na místě
vystaveném přímému
slunečnímu záření a
působení vody (dešťové
kapky).
Poškození izolace elektrických
částí může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo
požár.
Nevystavujte chladničku
přímému slunečnímu záření ani
tepelnému sálání ze sporáků,
pokojových topných těles nebo
jiných spotřebičů.
Nezapojujte několik spotřebičů
pomocí rozbočovače do stejné
• Instalaci a veškerou údržbu
elektrické zásuvky.
tohoto spotřebiče by měl
Chladnička by měla být vždy
provádět kvalifikovaný
zapojena do vlastní elektrické
technik nebo servisní
zásuvky s napětím odpovídajícím
společnost.
typovému štítku spotřebiče.
- V opačném případě může dojít
Dosáhnete tak optimálního
k úrazu elektrickým proudem,
výkonu spotřebiče a rovněž
požáru, explozi, problémům
zabráníte přetěžování domácích
s funkcí výrobku nebo zranění.
elektrických rozvodů, které
• Chladnička musí být před
mohou při přehřátí způsobit
spuštěním umístěna a
požár.
nainstalována v souladu
Nezapojujte zástrčku do
s pokyny uvedenými v tomto
uvolněné zásuvky.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
-
DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ
SYMBOLY PRO
INSTALACI
Čeština - 5
DA68-03015C-11.indb 5
2017. 7. 7.
9:36
•
-
•
•
•
návodu.
Zapojte vidlici přívodního kabelu
do zásuvky tak, aby kabel visel
směrem dolů.
Zapojíte-li vidlici hlavou dolů,
může dojít k přerušení vodiče
s následkem požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
Zkontrolujte, zda přívodní
kabel není přiskřípnutý
nebo poškozený zadní částí
chladničky.
Při posunování chladničky
dbejte, abyste přívodní kabel
nepřiskřípli a nepoškodili.
Vzniká tím nebezpečí požáru.
Spotřebič musí být umístěn tak,
aby byla zásuvka po dokončení
instalace přístupná.
• Pokud je přívodní kabel
poškozený, nechejte jej
vyměnit výrobcem nebo
jeho servisním zástupcem.
• Výměnu pojistky na spotřebiči
musí provést kvalifikovaný
technik nebo servisní
společnost.
- V opačném případě hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo zranění.
• Chladničku je nutné
uzemnit.
- Chladničku je třeba uzemnit,
aby nedocházelo k probíjení
spotřebiče a úrazům
způsobeným elektrickým
proudem.
• Jako uzemnění nikdy
nepoužívejte plynová potrubí,
telefonní vedení ani jiné možné
bleskosvody.
- Nesprávné uzemnění může mít
za následek úraz elektrickým
proudem.
Čeština - 6
DA68-03015C-11.indb 6
2017. 7. 7.
9:36
UPOZORNĚNÍ
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
PRO INSTALACI
•
-
•
-
- Aby byla chladnička správně
zajištěna, ujistěte se během
instalace, že se obě nohy
dotýkají podlahy.
Nohy se nacházejí na spodní
zadní straně každých dveří.
Pomocí plochého šroubováku
otáčejte nohou ve směru šipky
do vyrovnání.
- Vždy zatěžujte dveře
rovnoměrně.
- Přetížení jedněch ze dveří by
mohlo vést k pádu chladničky a
fyzickému zranění.
•
•
•
-
•
•
DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ
SYMBOLY PRO
OBSLUHU
• Nezapojujte vidlici do
zásuvky mokrýma rukama.
Nepokládejte na horní povrch
spotřebiče žádné předměty.
Při otevírání nebo zavírání
dveří by tyto předměty mohly
spadnout a způsobit zranění
nebo poškození zařízení.
Na chladničku nestavte nádoby
s vodou.
V případě rozlití hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Nedovolte dětem věšet se na
dveře mrazničky.
Mohly by si přivodit vážná
zranění.
Nenechávejte dveře chladničky
otevřené bez dozoru a nedovolte
dětem vstupovat do vnitřního
prostoru chladničky.
Nedovolte malým dětem lézt do
zásuvky.
Hrozí nebezpečí zadušení
nebo úrazu v případě uvíznutí
v zásuvce.
Nesedejte na dveře mrazáku.
Dveře se mohou ulomit a může
dojít ke zranění osob.
Pokud jste ze zásuvky
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
• Ventilační otvory v plášti
nebo konstrukci spotřebiče
nesmí být zakryté.
• Před spuštěním spotřebiče po
dokončení instalace jej nechejte
2 hodiny stát.
VÝSTRAHA
Čeština - 7
DA68-03015C-11.indb 7
2017. 7. 7.
9:36
•
•
•
-
•
•
demontovali přepážku například
za účelem čištění, je nutné ji
přiloženými šrouby namontovat
zpět, aby v zásuvce nemohly
uváznout děti.
Do otvoru dávkovače nikdy
nevkládejte prsty ani žádné
předměty.
V opačném případě hrozí zranění
nebo poškození zařízení.
Do chladničky neukládejte
těkavé ani hořlavé látky, jako
například benzen, ředidla,
alkohol, éter nebo zkapalněný
plyn.
Skladování takových látek by
mohlo vést k explozi.
Neskladujte v chladničce
farmaceutické výrobky, vědecké
vzorky ani jiné materiály citlivé na
nízké teploty.
V chladničce nesmí být
skladovány výrobky, které
vyžadují přesně regulovanou
teplotu.
Nevkládejte do chladničky
elektrické spotřebiče a
nepoužívejte je uvnitř, pokud
k takovému užívání nejsou
určeny výrobcem.
Ve vnitřním prostoru chladničky
nepoužívejte vysoušeč vlasů.
Nedávejte do chladničky
-
•
•
•
•
•
-
zapálenou svíčku za účelem
odstranění nepříjemných pachů.
Může tak vzniknout nebezpečí
úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Nedotýkejte se vnitřních stěn
mrazničky nebo předmětů
v mrazničce uložených mokrýma
rukama.
Mohli byste si způsobit omrzliny.
Nepoužívejte mechanická
zařízení ani jiné prostředky pro
urychlení procesu odmrazování,
kromě prostředků doporučených
výrobcem.
Mohlo by dojít k poškození
chladicího okruhu.
• Tato mraznička je určena
pouze pro domácí
skladování potravin.
Lahve by měly být skladovány
těsně u sebe, aby nemohly
vypadnout.
V případě úniku plynu (např.
propan-butanu apod.) ihned
vyvětrejte a nedotýkejte se síťové
zásuvky.
Nedotýkejte se spotřebiče ani
přívodního kabelu.
Nezapínejte ventilátor.
Případné zajiskření může
způsobit explozi nebo požár.
Čeština - 8
DA68-03015C-11.indb 8
2017. 7. 7.
9:36
• Chladničku sami
nerozebírejte ani se ji
nepokoušejte opravit.
- Vystavili byste se riziku požáru,
poškození spotřebiče nebo
zranění.
V případě poruchy se obraťte na
servisního zástupce.
-
•
•
-
• Pokud ze spotřebiče vychází
neobvyklý zvuk, zápach
nebo kouř, ihned vytáhněte
vidlici přívodního kabelu
ze zásuvky a kontaktujte
nejbližší servisní středisko.
V opačném případě hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Pokud je pro vás výměna
osvětlení obtížná, obraťte se na
servisního zástupce.
Je-li spotřebič vybaven
osvětlením LED, nedemontujte
sami kryt osvětlení ani
osvětlovací těleso.
Obraťte se na servisního
zástupce.
• Pokud je v chladničce prach
nebo voda, odpojte přívodní
kabel ze zásuvky a kontaktujte
servisní středisko společnosti
Samsung Electronics.
- Hrozí nebezpečí požáru.
UPOZORNĚNÍ
-
-
-
•
-
•
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
PRO OBSLUHU
• Chcete-li zajistit optimální
provoz chladničky,
Neumisťujte potraviny do těsné
blízkosti ventilačních otvorů
v zadní části chladničky, protože
by omezily cirkulaci vzduchu
uvnitř chladicího prostoru.
Potraviny před uložením do
chladničky dobře zabalte nebo
je uzavřete do vzduchotěsných
nádob.
Neukládejte potraviny určené
ke zmrazení vedle již uložených
potravin.
Neukládejte do mrazničky perlivé
nápoje.
Neukládejte do mrazničky
skleněné lahve a skleničky.
Při zamrznutí obsahu může sklo
prasknout a způsobit zranění
nebo poškození zařízení.
Neměňte ani neupravujte žádné
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
• Používejte pouze osvětlovací
tělesa LED dodávaná výrobcem
nebo servisním zástupcem.
• Děti musí být pod dohledem,
aby si nemohly se spotřebičem
hrát, lézt do něho nebo na něj
šplhat.
Čeština - 9
DA68-03015C-11.indb 9
2017. 7. 7.
9:36
-
•
-
-
•
•
-
funkce chladničky.
Změny nebo úpravy mohou
způsobit zranění nebo poškození
zařízení. Na jakékoli změny
a úpravy provedené třetí
stranou na tomto spotřebiči se
nevztahuje záruka společnosti
Samsung a společnost
Samsung v takových případech
neodpovídá za jakékoli
bezpečnostní incidenty nebo
škody způsobené těmito
úpravami.
Nezakrývejte ventilační otvory.
V případě, že jsou ventilační
otvory zakryté, obzvláště např.
igelitovým sáčkem, může dojít
k nadbytečnému chladicímu
výkonu.
Pokud toto chlazení trvá příliš
dlouho, hrozí poškození vodního
filtru a únik vody.
Neukládejte potraviny určené
ke zmrazení vedle již uložených
potravin.
Dodržujte maximální dobu
skladovatelnosti uvedenou na
mražených potravinách.
Na povrch spotřebiče nestříkejte
těkavé látky, jako například
insekticidy.
Takové látky mohou být zdraví
škodlivé a mohou také způsobit
úraz elektrickým proudem, požár
•
•
-
nebo poškodit výrobek.
Vyvarujte se silných nárazů nebo
působení nadměrnou silou na
skleněné součásti.
Rozbité sklo může způsobit
zranění nebo škody na majetku.
V košících ve dvířkách
chladničky neponechávejte
rostlinný olej. Olej může
ztuhnout, získat pachuť a stát
se nepoužitelným. Kromě
toho může dojít k prosakování
z otevřené nádoby a olej, který
z ní unikne, může způsobit
prasknutí košíku ve dvířkách.
Po otevření lahve s olejem
doporučujeme ji uchovávat na
chladném a tmavém místě,
například ve skříňce nebo spíži.
Příklady rostlinného oleje: olivový
olej, kukuřičný olej, hroznový olej
atd.
Čeština - 10
DA68-03015C-11.indb 10
2017. 7. 7.
9:36
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
-
• Nestříkejte vodu přímo na
chladničku ani do jejího
vnitřního prostoru.
Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
Zabraňte styku spotřebiče s
prostředky citlivými na teplotu
jako jsou hořlavé spreje a
předměty, suchý led, léčiva a
chemikálie.
V chladničce neuchovávejte
těkavé a hořlavé látky a
předměty (benzen, ředidla,
propan apod.).
Tato chladnička je určena pouze
pro skladování potravin.
Může vzniknout nebezpečí
požáru nebo výbuchu.
Nestříkejte čisticí prostředky
přímo na displej.
Mohly by se setřít nápisy
vytištěné na displeji.
Z kolíků zástrčky odstraňte
veškeré nečistoty a prach.
Pro odstraňování nečistot a
prachu z kolíků zástrčky však
nepoužívejte vlhký nebo mokrý
hadřík.
Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo
žlábku zásobníku ledu nikdy
nevkládejte prsty ani žádné
předměty.
- V opačném případě hrozí zranění
osob nebo poškození zařízení.
• Špatně dostupné součásti, např.
závěsy, čistěte pomocí kartáče
nebo zubního kartáčku.
•
-
•
•
• Před čištěním a prováděním
údržby chladničky odpojte
přívodní kabel ze zásuvky.
Pokud se do spotřebiče dostane
cizorodá tekutina (např. voda),
odpojte chladničku ze zásuvky
a kontaktujte nejbližší servisní
středisko.
V opačném případě hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
K čištění chladničky použijte
čistou houbičku nebo měkký
hadřík a jemný čisticí prostředek.
Na vnější povrchy (dvířka a skříň),
plastové díly a vnitřní obložení a
těsnění nepoužívejte abrazivní
ani hrubé čisticí prostředky,
například spreje na okna, čisticí
písky, hořlavé kapaliny, kyselinu
chlorovodíkovou, čisticí vosky,
koncentrované čisticí prostředky,
bělidla ani čisticí prostředky
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
-
požáru.
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU • Do otvoru dávkovače ani do
Čeština - 11
DA68-03015C-11.indb 11
2017. 7. 7.
9:36
obsahující ropné produkty.
- Mohlo by dojít k poškrabání
nebo poškození materiálu.
• Skleněné police ani kryty
nečistěte teplou vodou, pokud
jsou studené. Skleněné police a
kryty by mohly v případě náhlých
změn teploty nebo nárazů
(například úder nebo pád)
prasknout.
výrobě izolace byl použit
cyklopentan.
Tyto plyny vyžadují speciální
postup při likvidaci. Pro
informace o likvidaci spotřebiče
šetrné k životnímu prostředí
kontaktuje místní úřady.
Před likvidací se ujistěte,
že potrubí na zadní straně
spotřebiče není poškozeno.
Demontáž potrubí by měla
být provedena na otevřeném
prostranství.
DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ
• Před odložením výrobku
SYMBOLY PRO
určeného k likvidaci demontujte
dveře anebo dveřní těsnění a
LIKVIDACI
zámky dveří, aby uvnitř nemohly
• Před odvozem spotřebiče
uváznout malé děti nebo zvířata.
k likvidaci zkontrolujte, zda
Ponechte police tak, aby po nich
není poškozeno žádné
nemohly děti vyšplhat dovnitř.
potrubí ani zařízení na jeho
Děti by měly být pod dohledem,
zadní straně.
aby si se starým spotřebičem
• Jako chladivo byly použity plyny
nehrály.
R-600a nebo R-134a.
• Obalové materiály tohoto
Pokud chcete zjistit, jaké
výrobku prosím zlikvidujte
chladivo je použito ve vaší
způsobem šetrným k životnímu
chladničce, podívejte se na štítek
prostředí.
kompresoru na zadní straně
chladničky nebo na typový štítek
uvnitř chladničky.
V případě, že spotřebič obsahuje
hořlavý plyn (chladivo R-600a),
kontaktujte místní úřady pro
informace o bezpečné likvidaci
spotřebiče. Jakožto plyn při
VÝSTRAHA
Čeština - 12
DA68-03015C-11.indb 12
2017. 7. 7.
9:36
funkcí odmrazování.
To znamená, že není nutné ji
ručně odmrazovat, protože
• V případě výpadku elektrické
odstraňování námrazy probíhá
energie kontaktujte energetickou
automaticky.
společnost s dotazem, jak
• Nárůst teploty během
dlouho bude výpadek trvat.
odmrazování je v souladu s
- Většina výpadků elektrické
požadavky norem ISO.
energie netrvá déle než jednu
Pokud však chcete předejít
nebo dvě hodiny, což teplotu
nežádoucímu zvýšení teploty
v chladničce neovlivní. V době
zmrazených potravin během
výpadku proudu však omezte
odmrazování chladničky, zabalte
otevírání dveří mrazničky na
je do několika vrstev novinového
minimum.
papíru.
- Pokud by výpadek elektrické
energie trval déle než 24 hodin, • Každé zvýšení teploty
zmrazených potravin může zkrátit
vyjměte veškeré mražené
dobu jejich skladovatelnosti.
potraviny.
• Pokud je chladnička vybavena
klíči, měli byste klíče udržovat
mimo dosah dětí a neukládat je
v okolí chladničky.
• Spotřebič nemusí pracovat
konzistentně (teplota uvnitř
chladničky se může zvýšit),
pokud je po delší dobu umístěn
v prostředí s teplotou nižší je
nejnižší provozní teplota, pro
kterou je určen.
• Neukládejte do chladničky
potraviny, které se nízkými
teplotami snadno znehodnotí,
například banány nebo melouny.
• Vaše mraznička je vybavena
DALŠÍ TIPY PRO
SPRÁVNÉ POUŽITÍ
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Čeština - 13
DA68-03015C-11.indb 13
2017. 7. 7.
9:36
Rady, jak šetřit energii
- Spotřebič instalujte v chladné,
suché místnosti s adekvátní
ventilací.
Zajistěte, aby nebyl vystaven
přímému slunečnímu záření a
nikdy jej nestavte do blízkosti
přímého zdroje tepla (například
radiátoru).
- Nikdy nezakrývejte žádné
ventilační otvory ani mřížky na
spotřebiči.
- Teplé potraviny nechejte
před vložením do mrazničky
vychladnout.
- Chcete-li zmrazené potraviny
rozmrazit, uložte je do mrazničky.
Můžete tak využít nízké teploty
zmrazených potravin pro
chlazení potravin uložených
v mrazničce.
- Nenechávejte dveře spotřebiče
během vkládání nebo vytahování
potravin otevřena příliš dlouho.
Čím kratší dobu budou dveře
otevřeny, tím méně ledu se bude
vytvářet v mrazničce.
- Pravidelně čistěte zadní stranu
mrazničky. Prach zvyšuje
spotřebu energie.
- Nenastavujte chladnější teplotu,
než jakou potřebujete.
- Zajistěte dostatečné místo pro
ventilaci u základny mrazničky a
na její zadní straně.
Nezakrývejte větrací otvory.
- Při instalaci zajistěte dostatečný
prostor na pravé, levé, spodní a
vrchní straně spotřebiče.
Pomůže to snížit spotřebu
elektrické energie a výši vašich
účtů za energie.
- Optimální spotřeby elektrické
energie dosáhnete zachováním
vnitřních částí (přihrádek, košů
a polic) na pozicích, do kterých
byly umístěny výrobcem.
Spotřebič je určen pro použití
v domácnostech a podobném
prostředí, tedy například
- v zaměstnaneckých kuchyňkách
v obchodech, kancelářích a
jiných pracovištích;
- na chatách, případně hosty
hotelů, motelů a podobných
obytných prostor;
- v soukromých ubytovacích
zařízeních typu bed and
breakfast;
- v rámci cateringu a podobných
aktivit odehrávajících se mimo
vlastní prodejnu nebo restauraci.
Čeština - 14
DA68-03015C-11.indb 14
2017. 7. 7.
9:36
Instalace chladničky
PŘÍPRAVA INSTALACE
CHLADNIČKY
B
A
E
D
C
INSTALACE
Gratulujeme vám k zakoupení chladničky Samsung.
Doufáme, že si užijete všech špičkových funkcí
a energeticky úsporných opatření, které tento
spotřebič nabízí.
Výběr nejlepšího umístění chladničky
• Místo se snadným přístupem k vodovodnímu
potrubí.
• Místo, které není vystaveno přímému působení
slunečního záření.
• Místo s vodorovným (nebo téměř vodorovným)
povrchem.
• Místo s dostatečným prostorem pro snadné
otevírání dveří chladničky.
• Místo, které umožní udržet vpravo, vlevo, vzadu
a nad chladničkou dostatečně velký prostor pro
cirkulaci vzduchu.
• Místo, na kterém bude chladnička v případě
potřeby údržby snadno dostupná a bude s ní
možno lehce pohybovat.
• Neinstalujte chladničku na místa, kde teplota
překračuje 43 °C nebo je naopak nižší než 5 °C.
Hloubka „A“
718 mm
Šířka „B“
912 mm
Výška „C“
1742 mm
Celková výška „D“
1774 mm
Hloubka „E“
721 mm
50 mm
165°
165°
165°°
165
1725 mm
468 mm
912 mm
31 mm
1170 mm
610 mm
34 mm
Měření se odvíjí od rozměrů návrhu, a
rozměry se tak mohou v závislosti na
použité metodě měření lišit.
Čeština - 15
DA68-03015C-11.indb 15
2017. 7. 7.
9:36
Při stěhování chladničky
Potřebné nářadí (není součástí balení)
Aby nedošlo k poškození podlahy, zkontrolujte zda
jsou přední vyrovnávací nožky ve zvednuté poloze
(nad podlahou).
Více informací viz „NASTAVENÍ POLOHY“ v tomto
návodu 21.
Křížový šroubovák Plochý šroubovák
(+)
(-)
Nástrčný klíč
10 mm
Inbusový klíč
5 mm
Noha
Šroubovák
INSTALACE CHLADNIČKY
Vyrovnání
Pro správnou instalaci chladničky je zapotřebí
umístit ji na rovný a pevný povrch, který je ve stejné
výšce jako zbytek podlahy.
Minimální nosnost povrchu by měla odpovídat plně
naložené chladničce.
Abyste během instalace chladničky ochránili
povrch před poškozením, položte pod spotřebič
dostatečně velký kus lepenky.
Při přemisťování chladničky ji posouvejte či tlačte
dopředu nebo dozadu.
Nenaklánějte jí ze strany na stranu.
Jakmile dokončíte instalaci chladničky na své
místo, je vše připraveno k tomu, abyste byli schopni
využívat všech vlastností a funkcí spotřebiče.
Dokončením následujících pokynů by měla být
chladnička plně funkční.
V opačném případě zkontrolujte zdroj napájení,
elektrické obvody nebo si projděte kapitolu
Odstraňování závad na konci tohoto návodu k
obsluze.
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na servisní
středisko Samsung Electronics.
1. Umístěte chladničku na vhodné místo s
dostatečnou vzdáleností mezi zdí a chladničkou.
Více informací viz pokyny k instalaci v tomto
návodu.
2. Jakmile chladničku zapojíte do zásuvky,
zkontrolujte, zda se po otevření dvířek rozsvítí
světlo uvnitř chladničky.
3. Nastavte ovládání Temperature (teplota) na
nejnižší úroveň a hodinu vyčkejte.
Mraznička lehce zamrzne a motor hladce
poběží.
4. Po uvedení chladničky do provozu potrvá
několik hodin, než dojde k dosažení optimální
teploty.
Potraviny a nápoje lze do chladničky uložit,
jakmile bude teplota dostatečně nízká.
5. Po dokončení instalace stiskněte páčku
dávkovače pro kontrolu správného dávkování
vody nebo ledu.
6. Zajistěte, aby přední strana chladničky byla
nakloněna v úhlu 0,6 stupňů oproti zadní straně.
Čeština - 16
DA68-03015C-11.indb 16
2017. 7. 7.
9:36
MONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY
Střed průhledné spojky
V případě, že budete mít potíže s pronesením
chladničky skrze vchodové dveře, je možné
demontovat dveře.
Svorka A (1/4”)
(6,35 mm)
Odpojení vodovodní přípojky
od chladničky
INSTALACE
1. Vytáhněte dopředu dvě vodovodní přípojky (ve
spodní části spotřebiče).
Vodovodní přípojku neřežte.
Opatrně ji odpojte ze spojky.
UPOZORNĚNÍ
Udržujte svorky mimo dosah dětí a
zajistěte, aby si s nimi děti nehrály nebo je
nevkládali do úst.
DEMONTÁŽ DVEŘÍ MRAZNIČKY
2. Odpojte dvě přípojky (bílá je pro vodu a ta další
pro led) stisknutím spojky ( 1 ) a odpojením
vodovodní přípojky ( 2 ).
( 1 )
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že
barvy přípojek
si vzájemně
odpovídají.
1. Odpojte přívodní kabel a pomocí plochého
šroubováku ( 1 ) odšroubujte 2 šrouby v krytu.
Poté otevřete dveře chladničky a povolte
kryt ( 2 ) zatažením za háky po stranách.
Nadzvedněte kryt ( 3 ) a tažením k sobě jej
odstraňte.
- Zatímco jsou dveře otevřeny, odstraňte kryt
závěsu. Poté dveře opět zavřete.
( 1 )
( 2 )
Během připojování přívodních hadic se
ujistěte, že vzájemně propojujete hadice
stejných barev.
( 2 )
( 3 )
Opětovné připojení vodovodní přípojky
1. Vodovodní přípojku je třeba zcela zasunout
do středu průhledné spojky, aby nedocházelo
k unikání vody z dávkovače.
2. Nasaďte 2 spony z instalačního balení a
zkontrolujte, zda pevně drží přípojky.
Čeština - 17
DA68-03015C-11.indb 17
2017. 7. 7.
9:36
2. Odstraňte kryt závěsu a odpojte elektrický kabel
z přípojky.
MONTÁŽ DVEŘÍ MRAZNIČKY
• Před montáží dveří chladničky nejdříve
přimontujte dveře mrazničky.
• Před samotnou montáží se ujistěte, že jsou
připojeny veškeré konektory elektrických kabelů
na spodní straně dveří mrazničky.
UPOZORNĚNÍ
Montáž dveří mrazničky
3. Otočte svorku ( A ) nahoru ve směru šipky ( 1 )
a vytáhněte ji ve směru šipky ( 2 ).
( 1 )
1. Nasaďte dveře do závěsů na spodní straně
chladničky.
( 2 )
( A )
( A )
2. Vložte závěs ( B ) do zdířky v chladničce a
zasuňte závěs do otvoru ve dveřích.
4. Vyjměte závěs ( B ).
( B )
( B )
5. Nadzvedněte dveře a vytáhněte je z chladničky.
• Při manipulaci s dveřmi dávejte pozor,
aby nedošlo k poškození elektrických
kabelů.
• Během demontáže dveří zabraňte pádu dveří
na zem a případnému poškození.
3. Vsuňte svorku ( A ) zpět ve směru šipky ( 1 ),
poté jí otočte ve směru šipky ( 2 ) a upevněte ji.
UPOZORNĚNÍ
( 2 )
( 1 )
( A )
( A )
Čeština - 18
DA68-03015C-11.indb 18
2017. 7. 7.
9:36
4. Připojte elektrický kabel do přípojky.
( 1 )
( 3 )
INSTALACE
( 2 )
5. Nasaďte nejdříve 2 přední části krytu, zatlačte
na obou stranách krytu a připevněte jej na místě
pomocí plochého šroubováku.
2. Odpojte přípojku krytu.
• Dveře je možné přimontovat opakováním
instrukcí k jejich demontáži v opačném
pořadí.
• V případě, že při montáži dveří nesprávně
připojíte elektrické kabely, nemusí displej
fungovat správně.
UPOZORNĚNÍ
3. Odšroubujte tři upevňovací šrouby ve vrchním
závěsu vitríny.
DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY
(VITRÍNA CHLADICÍHO ODDÍLU)
1. Odpojte přívodní kabel a pomocí plochého
šroubováku ( 1 ) odšroubujte 2 šrouby v krytu.
Poté otevřete dveře chladničky a povolte
kryt ( 2 ) zatažením za háky po stranách.
Nadzvedněte kryt ( 3 ) a tažením k sobě jej
odstraňte.
- Zatímco jsou dveře otevřeny, odstraňte kryt
závěsu. Poté dveře opět zavřete.
4. Demontujte vitrínu.
Čeština - 19
DA68-03015C-11.indb 19
2017. 7. 7.
9:36
DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY
3. Odstraňte závěs nadzvednutím a zatlačením
dopředu.
1. Odpojte přívodní kabel a pomocí plochého
šroubováku ( 1 ) odšroubujte 2 šrouby v krytu.
Poté otevřete dveře chladničky a povolte
kryt ( 2 ) zatažením za háky po stranách.
Nadzvedněte kryt ( 3 ) a tažením k sobě jej
odstraňte.
- Zatímco jsou dveře otevřeny, odstraňte kryt
závěsu. Poté dveře opět zavřete.
( 1 )
( 2 )
4. Demontujte vrchní závěs z přední části dveří.
( 3 )
5. Demontujte vitrínu.
2. Odpojte přípojku krytu.
UPOZORNĚNÍ
Abyste předešli poškození kabelu během
montáže, upevněte kabel na hák závěsu.
OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DVEŘÍ
CHLADNIČKY
Dveře chladničky namontujte zpět opačným
postupem.
Čeština - 20
DA68-03015C-11.indb 20
2017. 7. 7.
9:36
VYROVNÁNÍ POLOHY
CHLADNIČKY A NASTAVENÍ
VÝŠKY A ROZESTUPU DVEŘÍ
INSTALACE
Vyrovnání polohy chladničky
Abyste předešli riziku
plynoucího z nestabilního
umístění chladničky, umístěte
chladničku na vodorovný
povrch a vyrovnejte její polohu
v souladu s následujícími
instrukcemi.
V opačném případě může
dojít k překlopení chladničky a
zranění.
Pokud je čelní strana spotřebiče
v mírně vyšší poloze než zadní
strana, půjde dveře otevírat a
zavírat snadněji.
Instalací chladničky na nerovný
povrch způsobíte nestabilitu
chladničky.
- Během instalace se ujistěte,
že se nohy chladničky
dotýkají podlahy.
Nohy se nacházejí na spodní
zadní straně každých dveří.
Pomocí plochého šroubováku
otáčejte nohou ve směru
šipky do vyrovnání.
- Ukládejte potraviny do dveří
chladničky rovnoměrně.
Pokud by byla jedna strana
dveří nerovnoměrně zatížena,
mohla by se chladnička
převážit a způsobit zranění.
Čeština - 21
DA68-03015C-11.indb 21
2017. 7. 7.
9:36
V případě, že je strana mrazničky níže:
UPRAVENÍ VÝŠKY DVEŘÍ
• Vložte plochý šroubovák do nastavovacího
kolečka umístěného na spodní straně zadní
části dveří mrazničky a otáčejte jím po směru
šipky.
V případě, že jsou dveře chladničky níže
než ostatní:
• Úroveň výšky dveří lze nastavit pomocí
seřizovací matice umístěné ve spodní části dveří
chladničky.
• Pokud nastavíte polohu dveří příliš vysoko,
mohou při otevírání a zavírání narážet na kryt
závěsu.
V případě, že je strana chladničky níže:
( B )
• Vložte plochý šroubovák do nastavovacího
kolečka umístěného na spodní straně zadní
části dveří chladničky a otáčejte jím po směru
šipky.
( A )
1. Otevřete dveře, jejíž výšku chcete nastavit, a
povolte upínací matici ( A ) ve spodní části dveří
otočením ve směru hodinových ručiček ( )
pomocí klíče, který je součástí balení.
( A )
• Zvyšte polohu přední části chladničky
tak, aby se dveře samy zavíraly.
Pokud nastavíte polohu zadní části
chladničky výrazně výše než přední část,
je možné, že se dveře budou obtížně
otevírat.
• Pokud není zadní strana chladničky vyrovnaná,
podpořte ji pomocí vhodně velikého předmětu
připevněného lepicí páskou.
Zasuňte chladničku na své místo a upravte
nastavení polohy.
• Při posouvání chladničky dávejte pozor, aby
nedošlo k poškození podlahy.
Čeština - 22
DA68-03015C-11.indb 22
2017. 7. 7.
9:36
1. Nastavte výšku dveří otáčením seřizovací
matice ( B ) proti směru hodinových ručiček
( ) pomocí klíče.
(Otočením proti směru hodinových ručiček
) polohu dveří zvýšíte, otočením po směru
( ) polohu naopak
hodinových ručiček ( snížíte.)
- Otevřete dveře a upravte polohu zevnitř.
UPRAVENÍ MEZERY MEZI
DVEŘMI
V případě, že je mezera mezi dveřmi chladničky
nerovnoměrná:
( A )
1. Odstraňte kryt závěsu dveří
chladničky.
- Zatímco jsou dveře otevřeny,
odstraňte kryt závěsu. Poté
dveře opět zavřete.
INSTALACE
• Použijte seřizovač na vrchní straně dveří
chladničky (napravo).
• Použitím nepřiměřené síly můžete šroub
seřizovače zlomit.
2. Jakmile je poloha dveří vyrovnaná, utáhněte
upínací matici ( A ) otočením proti směru
hodinových ručiček ( ).
2. Upravte mezeru pomocí 4 mm inbusového klíče
(není součástí balení).
( A )
V případě, že vyrovnáváte polohu
chladničky, která je prázdná, může po
uložení potravin dovnitř opět dojít k
destabilizaci polohy.
V takovém případě opět vyrovnejte polohu.
3. Mezeru rozšíříte otočením šroubu ve směru
).
hodinových ručiček ( Otočením proti směru hodinových ručiček
( ) mezeru zúžíte.
Provádějte nastavení do doby, než vám bude
mezera mezi dveřmi mrazničky a chladničky
připadat vyrovnaná.
UPOZORNĚNÍ
Během manipulace s kabely dávejte pozor,
abyste nenarušili nebo neodloupli izolaci
kabelu.
Čeština - 23
DA68-03015C-11.indb 23
2017. 7. 7.
9:37
UPRAVENÍ MEZERY MEZI
DVEŘMI (VZADU)
KONTROLA VODOVODNÍHO
POTRUBÍ
V případě, že je mezera mezi dveřmi a chladničkou
nerovnoměrná:
Dávkovač vody je jednou z užitečných funkcí vaší
nové chladničky Samsung.
V rámci zdravého životního stylu je k dispozici vodní
filtr Samsung, který z vody odstraňuje nechtěné
částice.
Filtr však vodu nesterilizuje ani nehubí
mikroorganismy.
Pro tento účel je zapotřebí zakoupit systém na
čištění vody.
Pro správnou funkci výrobníku ledu je zapotřebí tlak
vody o velikosti 20~125 psi (138~862 kPa) (libra na
čtvereční palec).
Za normálních okolností dojde k naplnění kelímku o
objemu 170 ml za 10 vteřin.
Pokud je chladnička napojena na zdroj vody
s nižším tlakem (méně než 20 psi), je možné
nedostatečný tlak kompenzovat instalací čerpadla.
Ujistěte se, že je zásobník vody v chladničce
patřičně naplněn.
Naplnění zásobníku otestujete stisknutím páčky
dávkovače vody do doby, než z něj začne vytékat
voda.
• Použijte seřizovače umístěné u vrchních hran
každých dveří.
1. Otevřete dveře, u kterých je mezera mezi nimi
a chladničkou užší, a otočte seřizovačem proti
směru hodinových ručiček ( ), než se
mezera vyrovná.
Sady pro instalaci vodního potrubí můžete
dokoupit u svého prodejce.
Doporučujeme používat soupravu
s měděnými trubkami.
Seřizovač
2. Jakmile je mezera mezi dveřmi a chladničkou
vyrovnaná, otočte maticí seřizovače po směru
), čímž uzamknete
hodinových ručiček ( polohu seřizovače.
K použití jsou určeny nové sady hadic
dodané se spotřebičem.
Nepoužívejte staré sady hadic opakovaně.
Viz níže uvedený seznam příslušenství.
Uzamykací matice
Čeština - 24
DA68-03015C-11.indb 24
2017. 7. 7.
9:37
Připojení vodovodní přípojky
1. Nejdříve zavřete hlavní uzávěr vody.
2. Vyhledejte nejbližší rozvod pitné vody.
3. Následujte instrukce k instalaci vodovodního
potrubí, které jsou součástí sady k instalaci.
Sejměte víko
Odšroubujte
část a
UPOZORNĚNÍ
Vodovodní přípojka
ve spotřebiči
Vodovodní přípojka v
sadě
INSTALACE
Vodovodní přípojka musí být připojena ke
zdroji studené vody.
V případě připojení ke zdroji horké vody
může dojít k poškození čističky.
Těsně
doléhá
Přívod vody připojte pouze ke zdroji pitné
vody.
Uzavřete hlavní
uzávěr vody
Pokud je nutné vodní potrubí opravit nebo rozebrat,
odřízněte 6,5 mm plastové trubky, abyste získali
těsný spoj.
Uzavřete
hlavní uzávěr
vody
Těsně
doléhá
UPOZORNĚNÍ
4. Po připojení vodovodní přípojky k vodnímu
filtru opět otevřete hlavní uzávěr vody a nechte
protéct vodním filtrem přibližně 3 l vody, aby
došlo k jeho pročistění.
Připojení vodovodní přípojky k chladničce
Před použitím by měl být případný únik v
těchto částech prošetřen.
• Záruka společnosti Samsung se nevztahuje na
instalaci vodovodního potrubí.
• V případě, že prodejní cena nezahrnuje poplatek
za instalaci, bude naúčtována zákazníkovi.
• V případě potřeby kontaktujte autorizovaného
instalatéra.
• Pokud dojde kvůli nesprávné instalaci k úniku,
kontaktujte instalatéra.
1. Sejměte víko vodovodní přípojky v chladničce a
nasaďte na vodovodní potrubí přítužnou matici.
2. Propojte vodovodní přípojku v chladničce a
vodovodní potrubí ze sady.
3. Utáhněte přítužnou matici na svěrné spojce.
Dbejte na jejich pevné utažení.
4. Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost.
Čeština - 25
DA68-03015C-11.indb 25
2017. 7. 7.
9:37
PŘED POUŽITÍM VÝROBNÍKU
LEDU
Demontáž
-
Vyjměte nádobu výrobníku ledu nadzvednutím a
pomalým vytažením.
Dle obrázku uchopte rukojeť.
Nádobu na led vyjímejte opatrně, abyste
předešli poškození.
Pevně utaženo
1. Prostrčte přítužnou matici ( A ) skrz dodanou
plastovou trubku ( A ).
2. Utáhněte přítužnou matici ( A ) na svěrné spojce
1/4".
- Pokud používáte měděné potrubí, nasuňte
přítužnou matici ( B ) (není přiložena) a těsnicí
kroužek (není přiložen) na měděné potrubí (není
přiloženo) podle obrázku.
- Pokud používáte plastové potrubí ( B ), vložte
tvarový konec (kužel) plastové trubky ( B ) do
svěrné spojky.
UPOZORNĚNÍ
Obrázek 1
Při demontáži krytu zásuvky nepoužívejte
nadměrnou sílu.
Mohlo by dojít k poškození krytu a úrazu.
Před manipulací s příslušenstvím se
ujistěte, že v cestě nestojí uložené
potraviny.
Pokud je to možné, vyjměte všechny
potraviny z chladničky. Sníží se tím
pravděpodobnost nehody.
Nepoužívejte bez tvarového konce (kužele)
plastového potrubí ( B ).
3. Utáhněte přítužnou matici ( B ) na svěrné
spojce.
Přítužnou matici ( B ) neutahujte nadměrnou
silou.
4. Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost.
Vodovodní přípojku připojujte pouze ke
zdrojům pitné vody.
Pokud je nutné vodní potrubí opravit nebo
rozebrat, odřízněte 6,35 mm plastové
trubky, abyste získali těsný spoj.
Montáž
-
Montáž provedete opakováním výše uvedených
kroků v opačném pořadí.
Zatlačte nádobu na led zpět, dokud neuslyšíte
zaklapnutí.
Čeština - 26
DA68-03015C-11.indb 26
2017. 7. 7.
9:37
Než kontaktujete servis
-
-
Odstranění nečistot z přívodního potrubí
vody po instalaci vodního filtru.
1. Otevřete hlavní uzávěr vody.
2. Stiskněte páčku dávkovače.
3. Před použitím nechte odtéct cca 4 litry vody. (to
odpovídá cca 6 minutám)
Tím se přívodní potrubí vyčistí a odvzdušní.
4. V některých případech může být nutné systém
ještě propláchnout.
5. Otevřete dveře chladničky a zkontrolujte, zda
z vodního filtru neuniká voda.
Tlačítko
Cubed Ice
(kostky ledu)
INSTALACE
Zvuky, které uslyšíte při vypadávání ledu do
nádoby, jsou součástí běžného provozu.
Pokud nebudete dávkovač ledu delší dobu
používat, mohou se v nádobě tvořit usazeniny.
Pokud dojde k vytvoření usazenin, nadávkujte
zbývající led a vyprázdněte nádobu.
Pokud led nevypadává, zkontrolujte, zda se v
dávkovači žádný led nezasekl a případně jej
odstraňte.
Tlačítko
Crushed Ice
(ledová tříšť)
Dávkovač ledu
Obrázek 3
• Pokud na displeji svítí ukazatel Ice Off
(Dávkování ledu vypnuto), vložte zpět
nádobu na led, resp. ujistěte se, že je
správně vložena.
Pokud jsou otevřeny dveře, dávkovače vody a
ledu nebudou fungovat.
V případě, že dveře zabouchnete příliš silně,
může dojít k rozlití vody kolem výrobníku ledu.
Abyste při vyjímání nádoby na led předešli
jejímu upuštění, držte ji oběma rukama.
Předcházejte zraněním a čistěte led a rozlitou
vodu na podlaze.
Nedovolte dětem, aby se věšely na dávkovač
ledu a nádobu na led.
Mohly by se zranit.
Do dávkovače ledu nevkládejte ruce a jiné
objekty.
V opačném případě hrozí zranění osob nebo
poškození součástí zařízení.
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
•
Po vložení nové kazety vodního filtru
může docházet ke krátkému úniku vody z
dávkovače.
Únik je způsoben proudícím vzduchem.
Na správnou funkci dávkovače to nemá
vliv.
Čeština - 27
DA68-03015C-11.indb 27
2017. 7. 7.
9:37
Kontrola objemu vody v nádobě na led.
1. Nadzvedněte kryt výrobníku ledu a opatrně jej
vytáhněte.
2. Po stisknutí tlačítka Test po dobu 3 vteřin dojde
k naplnění zásobníku na kostky ledu vodou z
připojeného zdroje.
Zkontrolujte, zda je objem vody správný (viz
obrázek níže).
Pokud je hladina vody příliš nízká, budou kostky
ledu malé.
Problém spočívá v tlaku vody z připojeného
potrubí, ne v chladničce.
Zkontrolujte hladinu vody
1
2
Výrobník ledu
Tlačítko Test
• Po stisknutí tlačítka Test potrvá
několik minut, než se voda napustí v
požadovaném objemu.
• Nedržte tlačítko Test stisknuté trvale, pokud je
nádoba na led naplněna ledem nebo vodou.
Může dojít k přetečení vody nebo zaseknutí
ledu.
• Pokud není vložena nádoba na led, nebude
výrobník ledu fungovat.
• Pokud na displeji svítí ukazatel Ice Off (Dávkování
ledu vypnuto), vložte zpět nádobu na led, resp.
ujistěte se, že je správně vložena.
UPOZORNĚNÍ
Čeština - 28
DA68-03015C-11.indb 28
2017. 7. 7.
9:37
Obsluha chladničky Samsung
POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO
PANELU
( 1 )
MODEL S DÁVKOVAČEM LEDU
(4)
(2)
(5)
(3)
(6)
(9)
(7)
( 10 )
(8)
KLASICKÝ MODEL
(1)
(1)
(3)
(4)
(4)
(10)
(10)
Tlačítko Freezer (Mraznička) slouží ke
dvěma účelům:
- K nastavení mrazničky na požadovanou
teplotu.
- K zapnutí/vypnutí funkce Power Freezer
(Turbomražení).
OBSLUHA
(1)
Tlačítko Freezer / Power Freeze (3 sec)
(Mraznička / Turbomražení (3 s.))
1. Stisknutím tlačítka Freezer (Mraznička)
nastavíte teplotu v mrazničce.
Teplotu lze nastavit v rozpětí od -15 °C
(5 °F) do -23 °C (-8 °F).
2. Funkce Power Freeze (Turbomražení)
Stiskněte a podržte toto tlačítko po
dobu 3 vteřin, pokud chcete zkrátit
dobu potřebnou ke zmrazení potravin v
mrazničce.
Tato funkce je užitečná v případě, že chcete
rychle zmrazit rychle se kazící potraviny,
nebo když se teplota v mrazničce výrazně
zvýšila.
(Např. pokud byly dveře delší dobu
otevřeny.)
Při použití této funkce stoupne spotřeba
energie chladničky.
Nezapomeňte ji ve chvíli, kdy už ji
nepotřebujete, vypnout a nastavit teplotu
na původní hodnotu.
Pokud potřebujete zmrazit velký objem
potravin, aktivujte funkci Power Freeze
(Turbomražení) alespoň 20 hodin předem.
Čeština - 29
DA68-03015C-11.indb 29
2017. 7. 7.
9:37
( 2 )
Tlačítko Lighting / °C↔°F (3 sec)
(Osvětlení / °C↔°F (3 s.))
( 3 )
Tlačítko Vacation / Filter Reset (3 sec)
(Dovolená/Reset paměti filtru (3 s.))
Tlačítko Lighting (Osvětlení) slouží ke
dvěma účelům:
- K zapnutí/vypnutí osvětlení dávkovače
vody
- K přepínání jednotek teploty mezi °C a
°F.
Tlačítko Vacation (Dovolená) slouží ke
dvěma účelům:
- K zapnutí či vypnutí režimu Vacation
(Dovolená)
- K resetování ukazatele životnosti
vodního filtru.
1. Funkce Light (světlo)
Stisknutím tlačítka Lighting (Osvětlení)
zapnete nepřetržitý režim žárovky LED
dávkovače vody, takže žárovka zůstane
stále svítit.
Tlačítko se rovněž rozsvítí.
Pokud chcete, aby se žárovka dávkovače
rozsvítila pouze tehdy, kdy jej někdo
používá, stiskněte opět tlačítko Lighting
(Osvětlení) a nepřetržitý režim vypněte.
1. Funkce Vacation (Dovolená)
V případě, že jedete na dovolenou nebo
služební cestu, případně když chladničku
nepotřebujete používat, stiskněte tlačítko
Vacation (Dovolená). Pokud aktivujete
funkci Vacation (Dovolená), rozsvítí se
indikátor funkce na displeji LED.
Důrazně doporučujeme před aktivací
funkce Vacation (Dovolená) vyjmout
potraviny z přihrádky pro čerstvé potraviny
a neponechávat dveře otevřeny.
2. Přepínání jednotek teploty mezi °C a °F.
Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3
vteřin provedete výběr jednotek teploty na
displeji.
Pokaždé, když tlačítko stisknete a podržíte,
se postupně přepínají jednotky mezi °C a
°F a rozsvítí se také indikátor °C nebo °F
podle zvolené jednotky.
2. Funkce Water Filter Life Indicator
(ukazatel životnosti vodního filtru)
Jakmile vyměníte vodní filtr, zmáčkněte
a podržte toto tlačítko po dobu 3 s. Tím
resetujete ukazatel životnosti vodního filtru.
Po resetování ukazatele životnosti vodního
filtru zhasne na panelu indikátor Filter (Filtr).
Indikátor Filter (Filtr) se rozsvítí červeně,
jakmile bude zapotřebí vyměnit vodní filtr
(po šesti měsících - cca 1136 litrech).
V některých oblastech je ve vodě vyšší
obsah vápníku, který způsobuje rychlejší
ucpání filtru.
Pokud to platí pro oblast vašeho bydliště,
bude nutné měnit vodní filtr častěji než
jednou za šest měsíců.
Čeština - 30
DA68-03015C-11.indb 30
2017. 7. 7.
9:37
( 4 )
Tlačítko Fridge / Power Cool (3 sec)
(Chladnička / Turbochlazení (3 s.))
( 6 )
Tlačítko Fridge (Chladnička) slouží ke
dvěma účelům:
- K nastavení chladničky na požadovanou
teplotu.
- K zapnutí/vypnutí funkce Power Cool
(Turbochlazení).
1. Funkce Ice Maker Off (Vypnutí výroby
ledu)
Pokud již nechcete vyrábět led, stiskněte
tlačítko Ice Maker Off (Vypnutí výroby ledu).
2. Funkce Power Cool (Turbochlazení)
Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3
vteřin zkrátíte dobu potřebnou ke zchlazení
potravin v chladničce.
Tato funkce je užitečná v případě, kdy
potřebujete rychle zchladit snadno se
kazící potraviny, nebo pokud teplota v
chladničce výrazně stoupla.
(Např. pokud byly dveře delší dobu
otevřeny)
2. Funkce Control Lock (Kontrolní zámek)
Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3
sekund dojde k uzamčení displeje a tlačítek
dávkovače, takže je nebude možné použít.
Pokud je funkce Control Lock (Kontrolní
zámek) aktivována, neumožňuje chladnička
vypouštět vodu nebo led ze zásobníku ani
po stisknutí páčky dávkovače.
Ikona Control Lock (Kontrolní zámek) se
rozsvítí v případě, že je funkce Control
Lock (Kontrolní zámek) zapnuta. Stisknutím
a podržením po dobu 3 s funkci vypnete.
Pokud je výroba ledu zapnuta a do
chladničky není zaveden přívod vody,
bude se ze zadní strany spotřebiče ozývat
zvuk vodního ventilu. Stiskněte tlačítko Ice
Maker Off (Control Lock [3 sec]) (Vypnutí
výroby ledu/Kontrolní zámek [3 s]) po
dobu kratší než 3 s, než dojde k rozsvícení
indikátoru Ice Off (Dávkování ledu vypnuto)
).
(
Tlačítko Alarm (Alarm)
Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete dveřní
alarm.
Pokud je funkce Door Alarm (dveřní alarm)
zapnuta, ozve se pípání v případě, že
ponecháte dveře chladničky otevřeny déle
než dvě minuty.
Po zavření dveří pípání utichne.
Funkce Door Alarm (Dveřní alarm) je v
továrním nastavení zapnuta.
Můžete jej vypnout stisknutím tlačítka
Alarm (Alarm).
Stejným způsobem funkci opět zapnete.
Pokud je funkce zapnuta, její indikátor se
rozsvítí.
Pokud je funkce Door Alarm (dveřní alarm)
zapnuta a dojde ke spuštění alarmu, bude
současně se zvukovou výstrahou blikat
také indikátor funkce.
OBSLUHA
Tlačítko Ice Maker Off (Vypnutí výroby ledu)
slouží ke dvěma účelům:
- K zapnutí/vypnutí výrobníku ledu
- K zapnutí/vypnutí funkce Control Lock
(Kontrolní zámek)
- Upozorňujeme, že režim vypnutí funkce
výrobníku ledu bude deaktivován,
stisknete-li a podržíte-li páčku výrobníku
ledu po dobu více než 5 sekund.
1. Stisknutím tlačítka Fridge (Chladnička)
nastavíte teplotu v chladničce.
Teplotu lze nastavit v rozpětí od 7 °C
(44 °F) do 1 °C (34 °F).
( 5 )
Tlačítko Ice Maker Off
(Vypnutí výroby ledu)
V rámci úspory elektrické energie dojde v
následujících případech k automatickému vypnutí
displeje panelu: Pokud nebylo stisknuto žádné
tlačítko, nejsou otevřeny žádné dveře a když nebyla
stisknuta páčka dávkovače.
Indikátor ukazující volbu dávkování ledových kostek
nebo ledové tříště nicméně zůstane svítit.
Jakmile stisknete libovolné tlačítko, otevřete dveře
nebo stisknete páčku dávkovače, displej panelu se
opět rozsvítí.
Vyjma tlačítek Water (Voda) a Cubed Ice / Crushed
Ice (Kostky ledu / ledová tříšť) budou veškerá
tlačítka funkční, jakmile sundáte prst z tlačítka,
které momentálně držíte.
Čeština - 31
DA68-03015C-11.indb 31
2017. 7. 7.
9:37
Indikátor Water (Voda)
( 10 ) Control Lock (Kontrolní zámek)
Tento indikátor by měl vždy svítit, jelikož
znázorňuje správnou funkci dávkovače
vody.
( 7 )
( 8 )
Tlačítko Cubed Ice (kostky ledu)
Tlačítko Crushed Ice (ledová tříšť)
Stisknutím tlačítka Cubed Ice / Crushed
Ice (kostky ledu / ledová tříšť) zvolte
požadovaný typ výstupu dávkovače.
Po každém stisknutí tlačítka se mění režim
výstupu dávkovače mezi kostkami ledu
a ledovou tříští. Rozsvítí se také indikátor
zvoleného výběru.
Pokud led nepotřebujete, vypněte tuto
funkci a šetřete vodou a elektrickou energií
(viz funkce Ice Maker Off (Vypnutí výroby
ledu) níže).
( 9 )
Tato ikona se rozsvítí ve chvíli, kdy je
funkce zámku zapnuta.
Jakmile ikona Control Lock (Kontrolní
zámek) svítí, jsou veškerá tlačítka panelu,
včetně tlačítka Ice (Led) a dávkovačů,
uzamčena a deaktivována.
Stisknutím a podržením tlačítka Ice Maker
Off/Control Lock (Vypnutí výroby ledu/
Kontrolní zámek) po dobu 3 sekund
vypnete funkci Control Lock (Kontrolní
zámek) a opět aktivujete funkci tlačítek
panelu.
Tlačítko Filter (Filtr)
Opotřebení vodního filtru
Tento indikátor se rozsvítí v případě, že
je zapotřebí vyměnit filtr, nejčastěji po
nadávkování cca 1136 litrů (po cca 6
měsících).
Ikona bude blikat červeně několik vteřin,
když otevřete nebo zavřete dveře.
Jakmile vložíte nový vodní filtr, resetujte
indikátor výměny filtru podržením tlačítka
Hold 3sec for Filter Reset (podržte 3 s pro
resetování ukazatele opotřebení filtru) po
dobu 3 s.
- Pokud voda ze zásobníku neteče nebo
teče příliš pomalu, je třeba vyměnit
vodní filtr kvůli jeho zanesení.
- Některé oblasti mají pitnou vodu v
rozvodné síti velmi vápenatou, což
způsobuje rychlejší ucpání vodního
filtru.
Čeština - 32
DA68-03015C-11.indb 32
2017. 7. 7.
9:37
SOUČÁSTI A FUNKCE
Na této stránce se můžete podrobněji seznámit se součástmi a funkcemi chladničky.
(Skutečné uspořádání se může od obrázku v závislosti na modelu lišit.)
MODEL S DÁVKOVAČEM LEDU
OBSLUHA
(4)
(6)
(13)
Osvěžovač
(5)
(15)
(14)
Skládací police
(volitelná)
(1)
(7)
(8)
(2)
(9)
(10)
(3)
(11)
Vodní filtr
Přihrádky se dvěma
hvězdičkami
KLASICKÝ MODEL
Přihrádky se dvěma
hvězdičkami
(12)
Teplota v přihrádkách označených dvěma hvězdičkami je o něco vyšší než ve zbytku mrazničky.
Čeština - 33
DA68-03015C-11.indb 33
2017. 7. 7.
9:37
( 1 )
Police mrazničky
( 10 ) Přihrádka pro děti (volitelná)
Jsou určeny k uložení masa, ryb, mražených
knedlíků, zmrzliny a ostatních mražených
potravin.
Je umístěna ve výšce, která dětem umožňuje
snadno na přihrádku dosáhnout. Slouží k uložení
jogurtů, sladkostí a ostatních potravin pro děti.
( 2 )
( 11 ) Víceúčelová přihrádka
Víceúčelové oddíly mrazničky
Součástí jsou vysoké přihrádky pro efektivnější
uložení potravin.
Tyto přihrádky však nepoužívejte pro uložení
zmrzliny nebo potravin, které chcete v mrazničce
skladovat delší dobu.
( 3 )
( 12 ) Přihrádka na vejce
Slouží k uložení vajec.
Abyste měli k přihrádce snadný přístup, položte ji
na polici.
Koš na suché potraviny a maso
Slouží k dlouhodobému uložení suchých potravin
a masa.
Před uložením do mrazničky zabalte potraviny do
aluminiové nebo kuchyňské fólie.
( 4 )
Slouží k uložení sušených potravin, jako např.
sušených těstovin (špaget), sušeného masa atd.
Přihrádka na sýry
( 13 ) Stojan na víno (volitelný)
Pomáhá udržet vínu svou chuť prostřednictvím
optimalizovaného prostoru pro uložení vinných
lahví.
Slouží pro uložení vajec, sýrů, másla a ostatních
mléčných výrobků.
( 14 )
( 5 )
Navržena pro snadné uložení velkého množství
ledu.
Přihrádka na omáčky
Nádoba na led
(Pouze u modelu s výrobníkem ledu)
Slouží pro uložení různých druhů omáček.
VÝSTRAHA
( 6 )
Police chladničky
Slouží k uložení běžných potravin, které vyžadují
uložení do chladničky.
• Do výrobníku ledu a nádoby nestrkejte
prsty, ruce a ani jiné nevhodné objekty.
V opačném případě hrozí zranění nebo
poškození zařízení
( 15 ) Přihrádka na lahůdky (volitelná)
( 7 )
Přihrádka na nápoje
Slouží pro uložení vody, mléka, džusů a ostatních
nápojů.
( 8 )
Přihrádka na přílohy (volitelná)
• Pokud máte v plánu odjet na výrazně
delší dobu, vyjměte z chladničky
potraviny a vypněte ji. Otřete vlhkost
uvnitř chladničky a nechte otevřené
dveře. Zabraňuje to šíření zápachu a
plísní.
• Pokud chladničku neplánujete delší dobu
používat, odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Poškození izolace přívodního kabelu může
způsobit požár.
• Neměňte uspořádání polic.
- Během snahy o změnu uspořádání polic by
mohlo dojít k poškození dveří.
VÝSTRAHA
Slouží k uložení salátů a příloh.
( 9 )
Slouží k uložení malých mražených potravin, např.
zmrzliny.
Koš na čerstvou zeleninu
Pomáhá uchovat zeleninu a ovoce čerstvé. Vrchní
koš je volitelný.
Čeština - 34
DA68-03015C-11.indb 34
2017. 7. 7.
9:37
Ovládání teploty chladničky
OVLÁDÁNÍ TEPLOTY
RH57*
Základní teplota v mrazničce a
v chladničce
Základní a doporučené teploty v mrazničce a
chladničce jsou -19 °C (-2 °F), resp. 3 °C (37 °F).
Pokud je teplota v mrazničce nebo chladničce příliš
nízká nebo vysoká, nastavte teplotu ručně.
OBSLUHA
Doporučená teplota (chladnička): 3 °C (37 °F)
Ovládání teploty mrazničky
RH57*
Teplotu v chladničce lze nastavit v rozpětí od 1 °C
do 7 °C (nebo od 34 °F do 44 °F) podle vašich
potřeb.
Stiskněte opakovaně tlačítko Fridge (Chladnička),
než se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.
Teplota se bude měnit v krocích po 1 °C (nebo
1 °F). Viz níže.
Stupně Fahrenheita : 37 °F → 36 °F → 35 °F →
34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F
→ 39 °F → 38 °F → 37 °F.
Stupně Celsia : 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C →
6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.
Doporučená teplota (mraznička): -19 °C (-2 °F)
Teplotu v mrazničce lze nastavit v rozpětí od
-23 °C do -15 °C (nebo od -8 °F do 5 °F) podle
vašich potřeb. Stiskněte opakovaně tlačítko
Freezer (Mraznička), než se na displeji nezobrazí
požadovaná teplota.
Teplota se bude měnit v krocích po 1 °C (nebo
1 °F). Viz níže.
Stupně Fahrenheita : 0 °F → -1 °F → -2 °F →
-3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F →
5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.
Stupně Celsia : -18 °C → -19 °C → -20 °C →
-21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C →
-17 °C → -18 °C.
Pamatujte, že potraviny jako zmrzlina mohou při
teplotě -15,5 °C (resp. 4 °F) tát.
Ukazatel teploty bude postupně ukazovat teplotu
od -23 °C do -15 °C (resp. od -8 °F do 5 °F).
Proces změny teploty v chladničce funguje stejně
jako v případě mrazničky.
Stisknutím tlačítka Fridge (Chladnička) proveďte
nastavení požadované teploty.
Po několika sekundách se začne chladnička
přizpůsobovat nastavené teplotě.
Změna teploty se projeví na digitálním ukazateli.
• Teplota v mrazničce a v chladničce může
stoupnout v případě, že budete příliš
často otevírat dveře nebo při umístění
velkého množství teplých pokrmů.
• To může způsobit blikání digitálního ukazatele.
Jakmile se teplota v mrazničce a chladničce
ustálí na nastavené teplotě, blikání ustane.
• Pokud displej stále bliká, bude třeba chladničku
resetovat.
Odpojte přívodní kabel ze zásuvky, vyčkejte
přibližně 10 minut a opět jej zapojte.
Čeština - 35
DA68-03015C-11.indb 35
2017. 7. 7.
9:37
Současné používání dávkovače ledu a
vody
POUŽÍVÁNÍ DÁVKOVAČE
STUDENÉ VODY
Chcete-li nadávkovat led a vodu současně, nejdříve
stiskněte páčku dávkovače ledu ( 1 ) a naberte led,
následně přesuňte sklenici níže a zatlačte na páčku
dávkovače vody ( 2 ).
V závislosti na požadované formě
ledu stiskněte příslušné tlačítko.
UPOZORNĚNÍ
NO ICE (žádný led)
Zvolte, chcete-li výrobník
ledu vypnout
Použití páčky dávkovače ledu ( 1 )
Lehce zatlačte sklenicí na páčku dávkovače ledu
( 1 ).
Začne dávkování ledu.
Typ ledu produkovaný dávkovačem lze zvolit (kostky
ledu nebo ledová tříšť).
Použití páčky dávkovače vody ( 2 )
Lehce zatlačte sklenicí na páčku dávkovače vody
( 2 ).
Z dávkovače začne vytékat voda.
Před vyjmutím skleničky vyčkejte 2 vteřiny,
aby nedošlo k rozlití vody pod dávkovač.
Pokud jsou dveře chladničky otevřeny,
nebude dávkovač fungovat.
• Páčku nevytahujte.
Mohlo by dojít k poškození nebo natržení
pružiny páčky.
• Nádobu na led lze čistit saponátem. Důkladně
poté nádobu propláchněte a vysušte.
Nepoužívejte agresivní čističe a rozpouštědla.
• Pokud z dávkovače nevychází led, vytáhněte
nádobu na led a stiskněte zkušební tlačítko na
pravé straně výrobníku ledu.
• Nedržte tlačítko Test nepřetržitě, pokud je
zásobník plný ledu nebo vody.
Mohlo by dojít k přetečení vody nebo ucpání
ledu v nádobě.
• Po stisknutí tlačítka Test na výrobníku
ledu uslyšíte zvuk zvonku (cink-cink).
Jakmile zvonek zazní, uvolněte tlačítko
Test.
• Zvonek se rozezní automaticky ještě jednou,
což dokazuje, že výrobník ledu pracuje správně.
(1)
(2)
UPOZORNĚNÍ
I v případě, že stisknete páčky dávkovače
ledu i vody současně, bude v provozu
pouze dávkovač, jehož páčku jste stiskli
jako první.
Před vysunutím šálku po natočení vyčkejte
1 sekundu, aby na zem nevytekly zbytky
vody.
Po nadávkování ledu nebo vody
nevytahujte páčku dávkovače.
Páčka se vrátí automaticky.
Pokud dojde k výpadku proudu, může se
stát, že kostky ledu roztají, a po obnovení
dodávky proudu přimrznout k sobě,
v důsledku čehož nebude dávkovač
fungovat.
Tomuto problému můžete v případě
výpadku proudu předejít vytažením nádoby
na led a likvidací zbývajícího ledu nebo
vody.
Čeština - 36
DA68-03015C-11.indb 36
2017. 7. 7.
9:37
UPOZORNĚNÍ
Po vyhození ledu z nádoby stiskněte páčku
dávkovače se zapnutým režimem ICE
CUBED (kostky ledu) nebo CRUSHED
(ledová tříšť).
Použití dávkovače ledu
Kryt výrobníku ledu
Výrobník ledu bude po vrácení nádoby na led do
chladničky vyrábět nový led rychleji.
• Do výrobníku ledu nestrkejte prsty, ruce
a ani jiné nevhodné objekty.
- V opačném případě hrozí zranění nebo
poškození zařízení.
• Používejte pouze výrobník ledu dodávaný
k chladničce.
• Přívodní vodovodní potrubí smí k chladničce
připojit pouze kvalifikovaný technik a toto
potrubí smí být připojeno pouze k rozvodu pitné
vody.
• Výrobník ledu vyžaduje ke správné funkci tlak
vody 20 - 125 psi (138~862 kPa).
OBSLUHA
Pomocí tlačítka Ice (Led) zvolte požadovaný typ
ledu.
Umístěte sklenici pod výstup dávkovače a mírně
zatlačte na plochu dávkovače.
Ujistěte se, že je sklenice v rovině s dávkovačem,
aby led nevypadl ven.
Pokud po použití režimu Crushed Ice (Ledová tříšť)
použijete režim Cubed Ice (Kostky ledu), je možné,
že z dávkovače vypadne malé množství ledové
tříště.
VÝSTRAHA
Dávkovač ledu
Nádoba na led
• Pokud z dávkovače nevychází led,
vytáhněte kryt výrobníku ledu a stiskněte
tlačítko Test na výrobníku ledu.
• Nedržte tlačítko Test stisknuté trvale, pokud je
nádoba na led naplněna ledem nebo vodou.
Může dojít k přetečení vody nebo k uvíznutí
kusu ledu ve výrobníku nebo dávkovači.
UPOZORNĚNÍ
• V případě, že jedete na dlouhou
dovolenou nebo služební cestu, a
nebudete po danou dobu používat
dávkovače ledu nebo vody, uzavřete
přívodní ventil. Zabráníte tím únikům
vody.
• Pokud nedošlo delší dobu k použití výrobníku
ledu nebo pokud byly dveře mrazničky příliš
často otevírány, může led přimrznout k sobě.
V takovém případě vyprázdněte nádobu
na led nebo rozbijte led pomocí dřevěného
kuchyňského náčiní.
Nepoužívejte ostré předměty jako např. nože
nebo vidličky.
• Po vyjmutí nádoby na led se může ve výrobníku
ledu stále nacházet zbytkový led.
Tento led může vypadnout do mrazničky.
UPOZORNĚNÍ
Tlačítko Test
Čeština - 37
DA68-03015C-11.indb 37
2017. 7. 7.
9:37
Pokud potřebujete více prostoru, můžete
potraviny uložit do přihrádky FRE-UPP
namísto nádoby na led a odstranit KRYT
VÝROBNÍKU LEDU a koš na lahůdky.
Po odstranění nádoby na led bude na
displeji panelu svítit indikátor ICE OFF
(dávkování ledu vypnuto).
Dále je možné odstranit vrchní zásuvku
mrazničky.
Na tepelné a mechanické charakteristiky
mrazničky to nebude mít vliv. Uvedený
úložný objem potravin v mrazničce
byl vypočítán po umístění přihrádky
„FRE-UPP“ a po odstranění „KRYTU
VÝROBNÍKU LEDU“, „koše na lahůdky“ a
„vrchní zásuvky“.
ÚSPORNÉ VLASTNOSTI SMART
ECO
Systém Smart Eco
Pomáhá udržovat svěžest potravin a šetřit
elektrickou energii pomocí 4 snímačů sledujících
provozní prostředí, vzorec používání a provozní
režim chladničky.
Snímač okolní teploty
Snímač okolní
vlhkosti
Přihrádka FRE-UPP (volitelná)
Snímače vnitřní teploty
Kryt výrobníku ledu
Dávkovač ledu
Nádoba na led
Shelf
Upper drawer
Čeština - 38
DA68-03015C-11.indb 38
2017. 7. 7.
9:37
VÍCEÚČELOVÁ PŘIHRÁDKA VE
DVEŘÍCH CHLADNIČKY
Vyjímatelný oddělovač umožňující pohodlné uložení
potravin.
Potraviny lze skladovat podle druhu.
• Oddělovač vyjměte v případě, že do chladničky
uložíte kartony mléka či jiných nápojů.
1. Pokud podpěru nechcete používat, jednoduše ji
otočte dle obrázku.
OBSLUHA
Použití podpěry
• Vložte do chladničky oddělovač případě, že
do chladničky uložíte současně úzké nádoby s
kořením a nápoje v plechovkách.
2. Otočením podpěry do pozice 1 zabráníte
předmětům přepadnout z police.
Použití oddělovače
1
1. Pomocí oddělovače můžete rozčlenit přihrádku
tak, jak je znázorněno na obrázku.
3. Otočením podpěry do pozice 2 ji můžete
používat jako oddělovač.
2. Pokud oddělovač nechcete používat, jednoduše
jej otočte dle obrázku.
2
Čeština - 39
DA68-03015C-11.indb 39
2017. 7. 7.
9:37
3. Zásuvky
• Zásuvku vytáhnete vytažením a mírným
nadzvednutím.
DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ
CHLADNIČKY
1. Police (v mrazničce/chladničce)
• Zcela otevřete dveře, nadzvedněte polici, kterou
si přejete vyjmout, a vytáhněte ji.
( 1 )
• Pokud není možné dveře zcela otevřít, vytáhněte
polici, nadzvedněte ji a otočením ji vytáhněte.
( 2 )
4. Přihrádka na zeleninu/kryt přihrádky na suché
potraviny
• Vytáhněte přihrádku, která se nachází nad
přihrádkou na zeleninu (v chladničce)/na suché
potraviny (v mrazničce).
• Vytáhněte přihrádku zatlačením na svorky po
stranách přihrádek na zeleninu (v chladničce)/
na suché potraviny (v mrazničce) a zatáhnutím
směrem k sobě.
( 3 )
UPOZORNĚNÍ
Dávejte pozor, abyste polici neotočili
vzhůru nohama a nevložili opačně.
Skleněné přihrádky mohou poškrábat
povrch skleněných polic.
2. Přihrádky ve dveřích
• Přihrádky ve dveřích vyjmete uchycením
přihrádky oběma rukama a opatrným
nadzvednutím.
(volitelné)
5. Přihrádka na zeleninu/na suché potraviny
• Před vytažením přihrádek na zeleninu/na suché
potraviny je zapotřebí vytáhnout víceúčelové
přihrádky ve dveřích.
• Přihrádku vytáhnete opatrným nadzvednutím.
Čeština - 40
DA68-03015C-11.indb 40
2017. 7. 7.
9:37
6. Nádoba na led (mraznička)
• Vyjměte nádobu výrobníku ledu nadzvednutím a
pomalým vytažením.
• Dle obrázku uchopte rukojeť.
• Nádobu na led vyjímejte opatrně, abyste
předešli poškození.
ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY
• K čištění chladničky nepoužívejte benzen,
ředidla, chlor a prostředky na mytí
aut. Tyto látky mohou poškodit povrch
spotřebiče a způsobit požár.
• Nestříkejte na chladničku vodu, pokud je
připojená do zásuvky.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Při čištění chladničky postupujte dle
následujících instrukcí:
VÝSTRAHA
OBSLUHA
1. Vypojte chladničku ze zásuvky.
2. Lehce namočte měkký, nepropouštějící hadřík
nebo papírový ubrousek vodou.
Při demontáži krytu zásuvky nepoužívejte
nadměrnou sílu.
Mohlo by dojít k poškození krytu a úrazu.
Před manipulací s příslušenstvím se
ujistěte, že v cestě nestojí uložené
potraviny.
Pokud je to možné, vyjměte všechny
potraviny z chladničky. Sníží se tím
pravděpodobnost nehody.
K čištění chladničky nepoužívejte
rozpouštědla. Mohla by způsobit narušení
barvy či způsobit poškození chladničky.
3. Vytřete vnitřek a vnějšek chladničky do sucha.
4. Zapojte chladničku zpět do zásuvky.
7. Vytažení osvěžovače
• Mírně jej vytáhněte a zatlačte plochým
šroubovákem na krycí sponu osvěžovače. Poté
jej zcela vytáhněte.
VÝMĚNA VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ
LED lampa mrazničky/chladničky
• Pokud je kryt LED lampy znečištěn, nemusí
lampa svítit zcela jasně.
Očistěte povrch krytu pomocí čistého, suchého
hadříku. Lampa bude opět jasně svítit.
UPOZORNĚNÍ
8. Čištění osvěžovače vzduchu
• Osvěžovač čistěte každé dva roky nebo tehdy,
když máte pocit, že jeho výkon poklesl.
• Nechte osvěžovač schnout na přímém slunci
po dobu 24 hodin a vložte jej zpět opakováním
předchozích kroků v opačném pořadí.
Osvětlení LED sami nerozebírejte ani
nevyměňujte.
Je-li třeba osvětlení LED vyměnit,
kontaktujte servisní středisko Samsung
nebo autorizovaného prodejce Samsung.
Pokud se pokusíte vyměnit lampu LED
sami, vystavujete se nebezpečí úrazu
elektrickým proudem a vážnému zranění.
Čeština - 41
DA68-03015C-11.indb 41
2017. 7. 7.
9:37
ZLEPŠENÍ VÝKONU CHLADNIČKY
V případě, že jsou průduchy studeného
vzduchu blokovány potravinami, nemůže
studený vzduch cirkulovat po celém
oddílu, což vede ke sníženému chladicímu
výkonu.
Průduchy studeného
vzduchu
VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU
Z důvodu prevence rizika vzniku škod
způsobených vodou NEPOUŽÍVEJTE v
chladničce SAMSUNG neoriginální vodní
filtry.
POUŽÍVEJTE POUZE VODNÍ FILTRY ZNAČKY
SAMSUNG.
SAMSUNG není právně odpovědný za škodu
vzniklou únikem vody při použití originálního
vodního filtru, včetně škody na majetku, ale i
dalších.
Chladničky SAMSUNG jsou navrženy pro provoz
pouze s vodními filtry SAMSUNG.
Indikátor „Filter Indicator“ (Indikátor opotřebení
filtru) slouží k upozornění na dobu, kdy je třeba
kazetu vodního filtru vyměnit.
Abyste měli čas nový filtr zakoupit, rozsvítí se
červená indikace ještě před vyčerpáním životnosti
současného filtru.
Včasnou výměnou filtru zajistíte, že bude lednička
poskytovat čerstvou a čistou vodu.
Výměnu filtru provedete dle následujících instrukcí:
VÝSTRAHA
1. Otočte vodním filtrem
o 90° proti směru
hodinových ručiček.
2. Vytáhněte vodní filtr ze
zástrčky.
3. Vložte do zástrčky
nový vodní filtr.
Čeština - 42
DA68-03015C-11.indb 42
2017. 7. 7.
9:37
Reverzní osmóza vody DŮLEŽITÉ:
4. Otočte novým vodním
filtrem o 90° ve směru
hodinových ručiček.
Po instalaci nové kazety vodního filtru se
může stát, že z dávkovače začne krátce
vytékat voda.
To je způsobeno proudícím vzduchem.
Na provoz to nemá žádný vliv.
UPOZORNĚNÍ
Během výměny vodního filtru je možné, že
bude na spodní části chladničky téct voda.
Jedná se o dočasnou situaci, která nebrání
používání chladničky.
• Zkontrolujte, zda není sedimentační filtr v
systému reverzní osmózy ucpaný.
V případě nutnosti filtr vyměňte.
• Nechte zásobník v systému reverzní osmózy po
intenzivním použití doplnit.
• Pokud má vaše chladnička vodní filtr, může
způsobit při použití společně se systémem
reverzní osmózy snížení tlaku vody. Odstraňte
vodní filtr.
OBSLUHA
5. Ukazatel opotřebení vodního filtru resetujete
stisknutím a podržením tlačítka „Lighting/°C↔°F
(3 sec)“ (Osvětlení/°C↔°F (3 s.)) (
) po dobu
3 s. Červený indikátor poté zhasne.
Tlak vody vycházející ze systému reverzní osmózy
do vstupního vodního ventilu chladničky musí být v
rozmezí od 35 do 120 psi (od 241 do 827 kPa).
Pokud je filtrační systém reverzní osmózy připojen
ke zdroji studené vody, musí být tlak vody
přitékající do systému reverzní osmózy alespoň
mezi 40 až 60 psi (276 až 414 kPa.)
V případě, že je tlak vody v systému reverzní
osmózy nižší než 40 až 60 psi (276 až 414 kPa):
Pakliže máte dotazy ohledně tlaku vody, kontaktuje
kvalifikovaného instalatéra.
Objednání náhradních filtrů
Odstranění nečistot z přívodního potrubí
vody po instalaci vodního filtru
Kazety vodního filtru můžete objednat u
autorizovaného dodavatele společnosti Samsung.
1. Stiskněte tlačítko Water (Voda) a zatlačte na
páčku dávkovače hrníčkem nebo sklenicí.
2. Nechte filtrem postupně protéct cca 4 litry vody.
(Zabere to přibližně 6 minut.)
Tím se přívodní potrubí vyčistí a odvzdušní.
- V některých případech může být nutné systém
ještě propláchnout.
3. Otevřete dveře chladničky a zkontrolujte, zda
z vodního filtru neuniká voda.
Čeština - 43
DA68-03015C-11.indb 43
2017. 7. 7.
9:37
POUŽITÍ VÝROBNÍKU LEDU
(VOLITELNÉ)
•
-
• Pokud na displeji svítí ukazatel ICE OFF
(Dávkování ledu vypnuto), vložte zpět
nádobu na led, resp. ujistěte se, že je
správně vložena.
Pokud jsou otevřeny dveře, dávkovače vody a
ledu nebudou fungovat.
V případě, že dveře zabouchnete příliš silně,
může dojít k rozlití vody kolem výrobníku ledu.
Abyste při vyjímání nádoby na led předešli
jejímu upuštění, držte ji oběma rukama.
Předcházejte zraněním a čistěte led a rozlitou
vodu na podlaze.
Nedovolte dětem, aby se věšely na dávkovač
ledu a nádobu na led.
Mohly by se zranit.
Do dávkovače ledu nevkládejte ruku ani jiné
předměty.
Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození
mechanických součástí.
Dávejte pozor při uložení potravin do mrazničky
v plastových sáčcích.
Nesprávně uložené sáčky se mohou zachytit do
motoru nádoby na led a zabránit tak správné
funkci dávkovače ledu, případně způsobit
neočekávané otevření dveří mrazničky.
UPOZORNĚNÍ
Demontáž nádoby na led.
Dle obrázku 1 uchopte rukojeť.
Nadzvedněte nádobu a vytáhněte ji.
Nádobu na led vyjímejte opatrně, abyste
předešli poškození.
Po opětovném zasunutí nádoby na led stiskněte
a podržte tlačítko ICE (Led) po dobu 6 s.
•
•
•
•
•
•
•
• Normální provoz
- Zvuky, které uslyšíte při vypadávání ledu do
nádoby, jsou součástí běžného provozu.
- Pokud dávkovač ledu delší dobu nepoužíváte,
může se v nádobě usadit led.
V takovém případě odstraňte veškerý led a
vyprázdněte nádobu.
- Pokud led nevypadává, zkontrolujte, zda se v
dávkovači žádný led nezasekl a případně jej
odstraňte.
- První dávka kostek ledu po uvedení do provozu
může být malá z důvodu nahromadění vzduchu.
Během běžného provozu se veškerý vzduch
vypustí ven.
Tlačítko Ice (Led)
Čeština - 44
DA68-03015C-11.indb 44
2017. 7. 7.
9:37
Odstraňování závad
ŘEŠENÍ
Chladnička
nefunguje vůbec
nebo dostatečně
nechladí.
• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel správně zapojen do zásuvky.
• Je ovládání teploty na panelu displeje nastaveno na správnou teplotu?
Nastavte jej na nižší hodnotu.
• Je chladnička na přímém slunci nebo stojí v blízkosti zdroje tepla?
• Je zadní část chladničky příliš blízko u stěny, která brání cirkulaci vzduchu?
Potraviny v
chladničce jsou
zmrzlé.
• Je ovládání teploty na panelu displeje nastaveno na správnou teplotu?
Nastavte jej na vyšší hodnotu.
• Je teplota v místnosti příliš nízká?
• Uložili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnější části
chladničky?
Jsou slyšet
nezvyklé zvuky
nebo hluk.
•
•
•
•
Přední rohy
spotřebiče jsou
horké a objevuje
se kondenzace.
• Určité teplo je normální, protože v předních rozích chladničky jsou
nainstalovány protikondenzační prvky.
• Jsou dveře chladničky pootevřené?
Kondenzace se může objevit, ponecháte-li dveře chladničky delší dobu
otevřené.
• V přihrádkách se může objevit kondenzace, pokud je v ní uložena zelenina.
Kondenzace sama postupem času zmizí.
Dávkovač ledu
nefunguje.
• Vyčkali jste 12 hodin po instalaci vodovodní přípojky na vytvoření ledu?
• Je vodovodní přípojka připojena a přívod vody otevřený?
• Vypnuli jste manuálně výrobu ledu?
Ujistěte se, že je režim dávkování ledu nastaven na Cubed (Kostky ledu)
nebo Crushed (Ledová tříšť).
• Nachází se v nádobě výrobníku ledu usazený led? Odstraňte jej.
• Je teplota v mrazáku příliš vysoká? Zkuste nastavit nižší teplotu mrazáku.
Z chladničky je
slyšet bublání vody.
• Toto je normální.
Bublání vydává kapalné chladivo, které protéká cirkulačním chladicím
okruhem chladničky.
V chladničce
je nepříjemný
zápach.
• Zkazila se některá z potravin?
• Ujistěte se, že potraviny s výrazným aroma (např. ryby) před uložením do
mrazničky vzduchotěsně zabalíte.
• Mrazničku pravidelně čistěte a vyhazujte zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách
mrazničky se tvoří
námraza.
• Jsou průduchy blokovány?
Odstraňte veškeré překážky bránící cirkulaci vzduchu.
• Ponechte dostatečný prostor mezi uloženými potravinami, aby vzduch mohl
volně cirkulovat.
• Je zásuvka mrazničky správně uzavřená?
Zkontrolujte, zda chladnička stojí rovně.
Je zadní část chladničky příliš blízko u stěny, která brání cirkulaci vzduchu?
Nezapadlo něco za chladničku nebo pod ni?
Pokud z vnitřku chladničky slyšíte tikání, je to normální.
Děje se tak v důsledku stahování a roztahování různých součástí v závislosti
na změně teplot uvnitř chladničky.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PROBLÉM
Čeština - 45
DA68-03015C-11.indb 45
2017. 7. 7.
9:37
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Dávkovač vody
správně nefunguje.
• Je vodovodní přípojka připojena a přívod vody otevřený?
• Je přívodní potrubí narušeno nebo přehnuto?
Zkontrolujte, zda je potrubí v pořádku a nic nebrání toku vody.
• Je voda v dávkovači zmrzlá kvůli příliš nízké nastavené teplotě?
Zkuste na panelu displeje nastavit vyšší teplotu.
Co je možné učinit
v případě, že se
dveře mrazničky
nedovírají.
• Stiskněte páčku dávkovače a zkontrolujte přípojku vodovodního potrubí.
• Stiskněte páčku dávkovače (v režimu Ice (Led)) a zkontrolujte činnost
motoru.
• Odstraňte předměty na policích, které mohou bránit v běhu motoru.
Upozornění : Pokud po delší dobu nebudete používat dávkovač vody nebo
ledu, mohou se v nádobě na led usazovat kusy ledu, které narušují běh
motoru a znemožňují tak dávkování.
Odstraňte usazený led v nádobě a objekty, které mohou bránit v běhu
motoru.
Činnost automatického zavírání dveří mrazničky zlepšíte pravidelným
používáním dávkovače (vody a ledu).
Čeština - 46
DA68-03015C-11.indb 46
2017. 7. 7.
9:37
Poznámka
DA68-03015C-11.indb 47
2017. 7. 7.
9:37
Limit teploty okolí
Tato chladnička je navržena pro provoz v okolních teplotách příslušných její teplotní třídě vyznačené na
typovém štítku.
Třída
Symbol
Rozšířený teplotní rozsah
Mírný pás
Subtropický pás
Tropický pás
SN
N
ST
T
Rozsah okolní teploty (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 až +32
+10 až +32
+16 až +32
+16 až +32
+16 až +38
+18 až +38
+16 až +43
+18 až +43
Teplota uvnitř chladničky může být ovlivněna různými faktory, např. umístěním chladničky/
mrazničky, okolní teplotou a frekvencí, s jakou otevíráte dveře.
Na základě těchto okolností nastavte teplotu v chladničce.
Czech
Republic
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho
elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení
životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům
na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte
oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za
účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u
příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k
bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s
ostatním průmyslovým odpadem.
Více informací o bezpečné likvidaci a recyklaci naleznete na webových stránkách www.samsung.com.
Můžete také kontaktovat naše zákaznické linky na seznamu SAMSUNG WORLD WIDE níže.
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
800 - SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
DA68-03015C-11.indb 48
2017. 7. 7.
9:37
Chladnička
používateľská príručka
predstavte si tie možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Voľne stojaci spotrebič
DA68-03015C-11.indb 1
2017. 7. 7.
9:37
Obsah
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE …………………………………………… 2
MONTÁŽ CHLADNIČKY …………………………………………………… 15
POUŽÍVANIE CHLADNIČKY ZNAČKY SAMSUNG……………………… 29
RIEŠENIE PROBLÉMOV …………………………………………………… 45
Bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE
• Pred prevádzkou spotrebiča
si dôkladne prečítajte túto
príručku a uchovajte si ju pre
budúce použitie v blízkosti
spotrebiča na bezpečnom
mieste.
• Tento spotrebič používajte
len na určené účely v súlade
s informáciami v tejto
používateľskej príručke.
Spotrebič nie je určený na
používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, prípadne
s nedostatkom skúseností
a vedomostí, ak na ne nebude
dozerať alebo im neposkytne
pokyny týkajúce sa používania
spotrebiča osoba zodpovedná
za ich bezpečnosť.
• Tento spotrebič môžu používať
deti vo veku 8 rokov a staršie a
osoby so zníženými fyzickými
či mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností
a znalostí, ak sú pod dozorom
alebo boli poučené o používaní
spotrebiča bezpečným
spôsobom a chápu spojené
riziká.
Deti sa so spotrebičom
nesmú hrať. Čistenie a údržbu
vykonávanú používateľom
nesmú vykonávať deti bez
dozoru.
• Výstrahy a dôležité
bezpečnostné pokyny v tejto
Slovenčina – 2
DA68-03015C-11.indb 2
2017. 7. 7.
9:37
Dôležité bezpečnostné
symboly a opatrenia:
VÝSTRAHA
POZOR
Riziká alebo nebezpečné
praktiky, ktoré môžu
spôsobiť vážne zranenie
alebo smrť.
Riziká alebo nebezpečné
praktiky, ktoré môžu
spôsobiť menej závažné
zranenie alebo škodu
na majetku.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
príručke nezahŕňajú všetky
možné stavy a situácie, ktoré
sa môžu vyskytnúť.
Buďte zodpovední a pri
inštalácii, údržbe a prevádzke
spotrebiča sa riaďte zdravým
úsudkom a postupujte
opatrne.
• Keďže nasledujúce
prevádzkové pokyny platia
pre viacero modelov,
parametre vašej chladničky
sa môžu mierne líšiť od tých,
ktoré sú popísané v tejto
príručke, a nemusia platiť
všetky výstražné symboly.
Ak máte akékoľvek otázky
alebo problémy, obráťte
sa na najbližšie servisné
stredisko alebo nájdite pomoc
a informácie online na lokalite
www.samsung.com.
NESKÚŠAJTE.
NEDEMONTUJTE.
NEDOTÝKAJTE SA.
Dôsledne dodržiavajte
pokyny.
Odpojte napájaciu
zástrčku od zásuvky
v stene.
Zariadenie musí byť
uzemnené, aby nedošlo
k zásahu elektrickým
prúdom.
Požiadajte o pomoc
kontaktné stredisko.
Poznámka.
Slovenčina – 3
DA68-03015C-11.indb 3
2017. 7. 7.
9:37
Tieto výstražné symboly
slúžia na to, aby vás a ďalšie
osoby ochránili pred
zranením.
Dôsledne sa nimi riaďte.
Po prečítaní túto časť uložte
na bezpečnom mieste na
budúce použitie.
zahaste otvorené plamene
a odstráňte možné zdroje
vznietenia a niekoľko minút
vetrajte miestnosť, v ktorej sa
spotrebič nachádza.
- Veľkosť miestnosti, v ktorej
môže byť spotrebič umiestnený
bez toho, aby sa v prípade
úniku chladiva z chladiaceho
okruhu vytvorila zápalná zmes
plynu a vzduchu, závisí od
VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ
množstva použitého chladiva.
SYMBOLY TÝKAJÚCE
- Spotrebič nikdy nezapínajte,
SA PREPRAVY
ak zbadáte akékoľvek známky
A MIESTA INŠTALÁCIE
poškodenia. V prípade
• Pri preprave a inštalácii
pochybností sa obráťte na
spotrebiča postupujte
predajcu.
opatrne a nepoškoďte
Miestnosť, v ktorej bude
žiadne časti chladiaceho
umiestnená chladnička, musí
okruhu.
mať veľkosť 1 m³ na každých
• Ako chladivo sa používa látka
8 g chladiva R-600a vnútri
R-600a alebo R-134a.
spotrebiča.
Informácia o chladive použitom
Množstvo chladiva vo vašom
vo vašej chladničke je uvedená
spotrebiči je uvedené na
na označení kompresora na
identifikačnom štítku vnútri
zadnej strane spotrebiča,
spotrebiča.
prípadne na výkonovom štítku • Chladivo striekajúce z rúrok sa
vnútri chladničky.
môže vznietiť alebo spôsobiť
• Keď tento výrobok obsahuje
poranenie očí.
horľavý plyn (chladivo R-600a):
Ak z rúrky uniká chladivo,
- Chladivo unikajúce z potrubia
vyhýbajte sa otvorenému
sa môže vznietiť alebo spôsobiť
ohňu, z blízkosti chladničky
poranenie očí.
odstráňte všetky horľavé
Ak zistíte únik chladiva,
predmety a miestnosť okamžite
VÝSTRAHA
Slovenčina – 4
DA68-03015C-11.indb 4
2017. 7. 7.
9:37
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
vyvetrajte.
priamemu slnečnému žiareniu
ani teplu zo sporákov,
- Nedodržanie tohto postupu
izbových ohrievačov a iných
môže mať za následok požiar
spotrebičov.
alebo výbuch.
• K jednému predlžovaciemu
- Ak spotrebič obsahuje
káblu s viacerými zásuvkami
izobutánové chladivo
nepripájajte viac spotrebičov.
(R-600a), zemný plyn
Chladničku vždy zapájajte do
s vysokou environmentálnou
samostatnej elektrickej zásuvky
kompatibilitou, ktorý je však
s menovitým napätím, ktoré
tiež horľavý.
zodpovedá hodnote uvedenej
Pri preprave a inštalácii
na výkonovom štítku.
spotrebiča postupujte opatrne,
aby nedošlo k poškodeniu
- Tento spôsob poskytuje
žiadnej časti chladiaceho
najlepší výkon a pomáha
okruhu.
chrániť elektrické vedenia
domu pred preťažením, pri
ktorom dochádza k prehriatiu
káblov a ktoré môže spôsobiť
VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ
požiar.
SYMBOLY TÝKAJÚCE
Ak je zásuvka v stene
SA INŠTALÁCIE
uvoľnená, nezapájajte do nej
napájaciu zástrčku.
• Spotrebič neinštalujte
vo vlhkých priestoroch,
- Hrozí nebezpečenstvo
v priestoroch znečistených
zasiahnutia elektrickým
olejom alebo prachom ani
prúdom alebo požiaru.
v priestoroch vystavených • Nepoužívajte kábel, ktorý
priamemu slnečnému
je popraskaný alebo odretý
žiareniu či vode (dažďové
pozdĺžne alebo na niektorom
kvapky).
z koncov.
- Narušená izolácia elektrických • Napájací kábel nadmerne
dielov môže spôsobiť zásah
neohýbajte ani naň neukladajte
elektrickým prúdom alebo
ťažké predmety.
požiar.
• V blízkosti chladničky
• Chladničku nevystavujte
nepoužívajte rozprašovače.
VÝSTRAHA
Slovenčina – 5
DA68-03015C-11.indb 5
2017. 7. 7.
9:37
- Rozprašovače použité
v blízkosti chladničky môžu
spôsobiť výbuch alebo požiar.
• Spotrebič neinštalujte na
miesto, kde by mohlo dôjsť
k úniku plynu.
- Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo
požiaru.
-
•
•
-
• Odporúča sa, aby
inštaláciu alebo akýkoľvek
servis tohto spotrebiča
vykonával kvalifikovaný
technik alebo servisná
spoločnosť.
Nedodržanie tohto
upozornenia môže mať za
následok zásah elektrickým
prúdom, požiar, výbuch,
problémy s výrobkom alebo
zranenie.
Pred začatím používania je
potrebné chladničku riadne
nainštalovať a umiestniť
v súlade s informáciami
uvedenými v príručke.
Napájaciu zástrčku pripojte
v správnej polohe s káblom
visiacim nadol.
Ak napájaciu zástrčku pripojíte
opačne, vodič sa môže
prerezať a spôsobiť požiar
alebo zásah elektrickým
•
•
•
prúdom.
Napájacia zástrčka nesmie
byť pritlačená ani poškodená
zadnou časťou chladničky.
Pri presúvaní chladničky
dbajte na to, aby nedošlo
k prelomeniu alebo poškodeniu
napájacieho kábla.
Mohlo by to spôsobiť požiar.
Po inštalácii musí byť spotrebič
umiestnený tak, aby bol
zachovaný prístup k zástrčke.
• Chladnička musí byť
uzemnená.
- Chladničku je potrebné
uzemniť, aby nedochádzalo
k únikom energie alebo
k zásahom elektrickým
prúdom spôsobeným
únikmi elektrického prúdu
z chladničky.
• Na uzemnenie nikdy
nepoužívajte plynové potrubia,
telefónne vedenia alebo iné
potenciálne bleskozvody.
- Nesprávne použitie
uzemňovacej zástrčky môže
viesť k zásahu elektrickým
prúdom.
• Ak je napájací kábel
poškodený, okamžite
požiadajte výrobcu alebo
Slovenčina – 6
DA68-03015C-11.indb 6
2017. 7. 7.
9:37
POZOR
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
kvalifikovaného servisného
Nožičky sa nachádzajú v dolnej
technika o výmenu.
zadnej časti oboch dvierok.
• Poistku v chladničke musí
Zastrčte skrutkovač s plochou
vymieňať kvalifikovaný technik
hlavou a otáčajte ním v smere
alebo servisná spoločnosť.
šípky, kým spotrebič nebude
vyrovnaný.
- Nedodržanie tohto
upozornenia môže mať za
- Potraviny ukladajte do
následok zásah elektrickým
priehradiek tak, aby bola
prúdom alebo poranenie.
hmotnosť rovnomerne
rozdelená medzi obe dvierka.
- Ak do priehradiek v niektorých
z dvierok naložíte príliš veľa
SYMBOLY UPOZORNENÍ
potravín, môže dôjsť k zraneniu
TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE
v dôsledku pádu chladničky.
• Vetrací otvor v kryte alebo
montážnej konštrukcii
spotrebiča udržiavajte
VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ
v čistote a voľne priechodný.
• Spotrebič nechajte po inštalácii
SYMBOLY TÝKAJÚCE
2 hodiny odstavený.
SA POUŽÍVANIA
• Napájaciu zástrčku
nezapájajte s mokrými rukami.
• Na hornej časti spotrebiča
neskladujte predmety.
- Pri otváraní alebo zatváraní
dvierok môžu predmety
spadnúť a spôsobiť zranenie
alebo materiálnu škodu.
• Na chladničku neukladajte
- Počas inštalácie chladničky
predmety naplnené vodou.
sa uistite, že obe nožičky
- Ak sa voda rozleje, môže
spočívajú na podlahe. Iba v
dôjsť k požiaru alebo zásahu
tom prípade bude chladnička
elektrickým prúdom.
nainštalovaná bezpečne.
• Nedovoľte deťom vešať sa na
VÝSTRAHA
Slovenčina – 7
DA68-03015C-11.indb 7
2017. 7. 7.
9:37
-
•
•
-
•
•
•
-
•
dvierka.
Nerešpektovanie tohto
upozornenia môže mať za
následok vážne zranenie.
Dvierka chladničky
nenechávajte otvorené, kým
je chladnička bez dozoru,
a nedovoľte deťom dostať sa
dovnútra chladničky.
Nedovoľte malým deťom
dostať sa dovnútra zásuvky.
Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa
alebo k jeho uviaznutiu
a následnému uduseniu.
Nesedávajte na dvierkach
mrazničky.
Dvierka sa môžu zlomiť
a spôsobiť zranenie.
Ak ste počas čistenia alebo
iných činností odstránili
oddeľovač zo zásuvky, znova
ho osaďte pomocou dodaných
skrutiek, aby nedošlo
k uviaznutiu detí.
Do otvoru dávkovača nikdy
nestrkajte prsty ani žiadne
predmety.
Nerešpektovanie tohto
upozornenia môže mať za
následok zranenie alebo
materiálnu škodu.
V chladničke neskladujte
prchavé alebo horľavé látky,
•
-
•
•
•
•
ako je benzén, riedidlo, alkohol,
éter alebo skvapalnený ropný
plyn (LPG).
Skladovanie takýchto výrobkov
môže spôsobiť výbuch.
V chladničke neskladujte
farmaceutické výrobky citlivé
na nízku teplotu, vedecké
materiály alebo iné výrobky
citlivé na nízku teplotu.
V chladničke sa nesmú
skladovať výrobky, ktoré si
vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
Vnútri chladničky neskladujte
ani nepoužívajte elektrické
spotrebiče. Výnimku tvoria
typy odporúčané výrobcom.
Na sušenie vnútrajška
chladničky nepoužívajte
sušič vlasov. Na odstránenie
nepríjemných pachov vnútri
chladničky nepoužívajte
zapálenú sviečku.
Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
Vnútorných stien mrazničky
alebo výrobkov uložených
v mrazničke sa nedotýkajte
mokrými rukami.
Mohlo by vám to spôsobiť
omrzliny.
Na urýchlenie procesu
rozmrazovania nepoužívajte
Slovenčina – 8
DA68-03015C-11.indb 8
2017. 7. 7.
9:37
mechanické zariadenia ani iné
prostriedky, než sú tie, ktoré
odporúča výrobca.
• Nepoškoďte chladiaci okruh.
•
•
•
-
•
•
•
-
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
•
• Tento výrobok je určený
výlučne na skladovanie
potravín v domácom
prostredí.
Fľaše je potrebné skladovať
tesne pri sebe, aby nevypadli.
V prípade úniku plynu (ako
napr. propánový plyn, LPG
a pod.) okamžite vyvetrajte
miestnosť bez toho, aby ste sa
dotkli napájacej zástrčky.
Nedotýkajte sa spotrebiča ani
napájacieho kábla.
Nepoužívajte ventilátor.
Iskra by mohla mať za
následok výbuch alebo požiar.
Používajte iba lampy LED
dodávané výrobcom alebo
servisným technikom.
Deti musia byť pod dozorom,
aby sa nehrali so spotrebičom
alebo naň nešplhali.
• Ak spotrebič vydáva
nezvyčajný hluk, ucítite
pach spáleniny alebo
uvidíte dym, okamžite
odpojte napájaciu zástrčku
a kontaktujte najbližšie
servisné stredisko.
Nerešpektovanie tohto
upozornenia môže mať za
následok vznik elektrických
alebo požiarnych rizík.
Ak pri výmene svetla narazíte
na problémy, obráťte sa na
servisného technika.
Ak je výrobok vybavený
lampou LED, nedemontujte
svojpomocne kryt lampy ani
samotnú lampu LED.
Obráťte sa na servisného
technika.
Ak v chladničke zbadáte
prach alebo vodu, vytiahnite
napájaciu zástrčku a obráťte
sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung Electronics.
Hrozí riziko požiaru.
• Chladničku nedemontujte
ani neopravujte svojpomocne.
- Vystavíte sa riziku požiaru,
poruchy alebo zranenia.
V prípade poruchy sa obráťte
na servisného technika.
Slovenčina – 9
DA68-03015C-11.indb 9
2017. 7. 7.
9:37
POZOR
-
-
-
•
-
•
-
SYMBOLY UPOZORNENÍ
TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA
• Ak chcete, aby výrobok
pracoval čo najlepšie:
Potraviny neumiestňujte príliš
blízko pred vetracie otvory
v zadnej časti spotrebiča,
pretože môžu blokovať cirkuláciu
vzduchu vnútri chladničky.
Pred vložením do chladničky
potraviny správne zabaľte alebo
ich uložte do vzduchotesných
nádob.
Nové potraviny určené na
zmrazenie neklaďte do blízkosti
už zmrazených potravín.
Do mraziaceho boxu nedávajte
sýtené ani šumivé nápoje.
Do mrazničky neklaďte fľaše
ani sklenené nádoby.
Keď obsah zamrzne, sklo môže
prasknúť a spôsobiť zranenie
alebo škodu na majetku.
Nemeňte ani neupravujte
funkčnosť chladničky.
Zmeny alebo úpravy môžu
spôsobiť zranenie alebo škodu
na majetku. Akékoľvek zmeny
alebo úpravy vykonané na
tomto zostavenom spotrebiči
treťou stranou nie sú zahrnuté
v záruke spoločnosti Samsung
a spoločnosť Samsung
•
-
-
•
•
-
•
•
nie je ani zodpovedná za
bezpečnostné problémy
a škody, ktoré vzniknú
následkom úprav vykonaných
treťou stranou.
Neblokujte vzduchové otvory.
Ak sú vzduchové otvory
blokované, najmä plastovým
vreckom, chladnička môže
nadmerne chladiť.
Ak takéto chladenie trvá
príliš dlho, vodný filter môže
prasknúť a spôsobiť únik vody.
Nové potraviny určené na
zmrazenie neklaďte do blízkosti
už zmrazených potravín.
Dodržujte maximálnu dobu
skladovania a dátum spotreby
mrazených potravín.
Na povrch spotrebiča
nestriekajte prchavý materiál,
ako sú insekticídy.
Nielenže je to škodlivé pre ľudí,
ale môže to mať za následok
zasiahnutie elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy
s výrobkom.
Vyvarujte sa silných nárazov
alebo pôsobenia nadmernou
silou na sklenené súčasti.
Rozbité sklo môže spôsobiť
zranenie alebo škodu na majetku.
Rastlinný olej nevkladajte do
Slovenčina – 10
DA68-03015C-11.indb 10
2017. 7. 7.
9:37
POZOR
•
•
SYMBOLY UPOZORNENÍ
TÝKAJÚCE SA ČISTENIA A ÚDRŽBY
• Vodu nestriekajte priamo na
•
vnútornú alebo vonkajšiu
stranu chladničky.
- Hrozí riziko požiaru alebo
zasiahnutia elektrickým prúdom. • V blízkosti chladničky
•
nepoužívajte ani tam
neukladajte žiadne látky citlivé
na teplotu, ako sú horľavé
spreje, horľavé predmety,
suchý ľad, lieky alebo
chemické látky.
V chladničke neskladujte
prchavé alebo horľavé
predmety alebo látky (benzén,
riedidlo, propánový plyn atď.).
Táto chladnička je určená iba
na skladovanie potravín.
Mohlo by dôjsť k požiaru alebo
výbuchu.
Čistiace prostriedky
nestriekajte priamo na displej.
Tlačené písmená na displeji sa
môžu zničiť.
Z kolíkov zástrčky odstráňte
akékoľvek cudzie látky alebo
prach. Pri čistení zástrčky však
nepoužívajte mokrú ani vlhkú
handru a z kolíkov zástrčky
odstráňte všetky cudzie
materiály alebo prach.
V opačnom prípade hrozí riziko
požiaru alebo zasiahnutia
elektrickým prúdom.
Do otvoru dávkovača a sklzu
ľadu nikdy nestrkajte prsty ani
žiadne predmety.
Mohlo by dôjsť k zraneniu
alebo materiálnej škode.
Ťažko prístupné súčasti (napr.
závesy) čistite pomocou kefy
alebo zubnej kefky.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
priehradiek na vnútornej strane
dvierok chladničky. Mohlo by
dôjsť k stuhnutiu oleja, dostal
by odpornú chuť a stal by
sa nepoužiteľným. Otvorená
nádoba môže okrem toho
vytiecť a uniknutý olej môže
spôsobiť prasknutie priehradky
na vnútornej strane dvier.
Po otvorení nádoby s olejom je
najlepšie uložiť ho na chladné
a tienisté miesto, ako napríklad
skrinka alebo špajza.
- Príklady rastlinného oleja:
olivový olej, kukuričný olej, olej z
hroznových semien, atď.
• Pred čistením
a vykonávaním údržby
chladničku odpojte.
Slovenčina – 11
DA68-03015C-11.indb 11
2017. 7. 7.
9:37
• Ak sa do spotrebiča dostali
akékoľvek cudzie látky, napr.
voda, odpojte napájaciu
zástrčku a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
- Nedodržanie tohto
upozornenia môže mať za
následok zásah elektrickým
prúdom alebo požiar.
• Chladničku čistite čistou
špongiou alebo mäkkou
handričkou namočenou
do slabého roztoku vody s
čistiacim prostriedkom.
• Na čistenie vonkajších
povrchov (dvere a skrinka),
plastových dielov, vnútorného
obloženia dverí a tesnení
nepoužívajte brúsne alebo
drsné čistiace prostriedky,
ako napríklad okenné
spreje, odmasťovacie
čistiace prostriedky, horľavé
kvapaliny, kyselinu soľnú,
čistiace vosky, koncentrované
čistiace prostriedky, bielidlá
alebo čistiace prostriedky
obsahujúce ropné produkty.
- Tieto čistiace prostriedky
by mohli poškriabať alebo
poškodiť daný materiál.
• Sklenené poličky alebo kryty
nečistite teplou vodou, keď
sú studené. Sklenené poličky
a kryty by mohli prasknúť pri
náhlej zmene teploty alebo v
dôsledku nárazu alebo pádu.
VÝSTRAHA
VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ
SYMBOLY TÝKAJÚCE
SA LIKVIDÁCIE
• Pred likvidáciou sa uistite,
že žiadna z rúrok v zadnej
časti spotrebiča nie je
poškodená.
• Ako chladivo sa používa látka
R-600a alebo R-134a.
Informácia o chladive použitom
vo vašej chladničke je uvedená
na označení kompresora na
zadnej strane spotrebiča,
prípadne na výkonovom štítku
vnútri chladničky.
Ak výrobok obsahuje horľavý
plyn (chladivo R-600a),
obráťte sa na mieste úrady
a zistite, ako možno tento
výrobok bezpečne zlikvidovať.
Cyklopentán sa používa
ako plynové nadúvadlo do
izolačných materiálov.
Plyny obsiahnuté v izolačnom
materiáli vyžadujú špeciálny
postup likvidácie. Obráťte sa
na miestne úrady a zistite,
ako možno zlikvidovať tento
výrobok a neohroziť pritom
Slovenčina – 12
DA68-03015C-11.indb 12
2017. 7. 7.
9:37
ĎALŠIE TIPY TÝKAJÚCE SA
SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA
• V prípade výpadku elektrickej
energie zavolajte na miestnu
pobočku spoločnosti
dodávajúcej elektrickú energiu
a opýtajte sa, ako dlho bude
výpadok trvať.
- Výpadky elektrickej energie,
ktoré trvajú hodinu alebo dve,
neovplyvnia teploty vo vašej
-
•
•
•
•
•
chladničke. Dvierka chladničky
však počas výpadku energie
otvárajte čo najmenej.
Ak bude výpadok elektrickej
energie trvať dlhšie než 24
hodín, vyberte všetky mrazené
potraviny.
Ak sa k chladničke dodávajú
kľúče, držte ich mimo dosahu
detí a ďalej od spotrebiča.
Spotrebič nemusí fungovať
konzistentne (teplota
v chladničke sa môže príliš
zvýšiť), keď je dlhšiu dobu
umiestnený v priestore s teplotou
pod minimálnou hodnotou
teplotného rozsahu, pre ktorý
bola chladnička navrhnutá.
Neskladujte potraviny, ktoré
sa rýchlo kazia pri nízkych
teplotách, ako napr. banány
alebo melóny.
V spotrebiči sa netvorí
námraza, čo znamená, že
nie je potrebné ju manuálne
rozmrazovať, pretože sa to
deje automaticky.
Zvýšenie teploty počas
rozmrazovania je v súlade
s požiadavkami noriem ISO.
Ak však chcete zabrániť
prílišnému zvýšeniu teploty
mrazených potravín počas
rozmrazovania chladničky, zabaľte
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
životné prostredie.
Pred likvidáciou sa uistite, že
žiadna z rúrok v zadnej časti
spotrebičov nie je poškodená.
Rúrky sa musia prelomiť na
otvorenom priestranstve.
• Pri likvidácii tohto výrobku
alebo iných chladničiek
odstráňte dvierka/tesnenia
dvierok a západku zámky
dvierok, aby malé deti
a zvieratá neuviazli vo vnútri.
Poličky nechajte na svojom
mieste, aby deti nemohli ľahko
vliezť dovnútra.
Deti musia byť pod dozorom,
aby sa so starým spotrebičom
nehrali.
• Obalový materiál z tohto
výrobku zlikvidujte spôsobom
šetrným k životnému prostrediu.
Slovenčina – 13
DA68-03015C-11.indb 13
2017. 7. 7.
9:37
mrazené potraviny do niekoľkých
vrstiev novinového papiera.
• Akékoľvek zvýšenie teploty
mrazených potravín počas
rozmrazovania môže skrátiť ich
dobu skladovania.
Tipy týkajúce sa úspory energie
- Spotrebič nainštalujte v chladnej,
suchej a dostatočne vetranej
miestnosti.
Nevystavujte ho priamemu
slnečnému žiareniu a nikdy
ho neumiestňujte do blízkosti
priameho zdroja tepla (napr.
radiátora).
- Nikdy neblokujte vetracie otvory
alebo mriežky na spotrebiči.
- Teplé jedlo nechajte pred
vložením do spotrebiča
vychladnúť.
- Mrazené potraviny rozmrazujte
v chladničke.
Takto môžete využiť nízke
teploty mrazených výrobkov
na chladenie potravín
v chladničke.
- Pri vkladaní alebo vyberaní
potravín nenechávajte dvierka
spotrebiča otvorené príliš dlho.
Čím kratšie sú dvierka
otvorené, tým menej ľadu sa
vytvorí v mrazničke.
- Pravidelne čistite zadnú stranu
chladničky. Prach zvyšuje
-
-
-
spotrebu energie.
Nenastavujte chladnejšiu
teplotu, ako je potrebné.
Zaistite dostatočný odvod
vzduchu na základni chladničky
a na jej zadnej stene.
Nezakrývajte vetracie otvory.
Pri inštalácii ponechajte
odstupy vpravo, vľavo, vzadu
a navrchu.
Pomôže to znížiť spotrebu
elektrickej energie a vaše účty
za energiu budú nižšie.
Na dosiahnutie čo
najefektívnejšieho využitia
energie ponechajte všetky
vnútorné diely, ako sú koše,
zásuvky a poličky na miestach,
ktoré pre ne vyhradil výrobca.
Tento spotrebič je určený na
použitie v domácnosti a v
podobných oblastiach, ako sú
napr.
- kuchynky pre zamestnancov
v obchodoch, kanceláriách a
ďalších pracovných prostrediach;
- vidiecke domy, na použitie pre
klientov hotelov, motelov a ďalších
prostredí obytného charakteru;
- penzióny, ktoré ponúkajú nocľah
s raňajkami;
- stravovacie zariadenia, ako aj na
podobné účely neobchodného
typu.
Slovenčina – 14
DA68-03015C-11.indb 14
2017. 7. 7.
9:37
Montáž chladničky
PRÍPRAVA INŠTALÁCIE
CHLADNIČKY
B
A
E
D
C
NASTAVENIE
Gratulujeme vám ku kúpe chladničky značky
Samsung.
Veríme, že si užijete najmodernejšie funkcie
a účinnosť, ktoré tento nový spotrebič ponúka.
Výber najlepšieho umiestnenia pre
chladničku
• Vyberte miesto s dobrým prístupom k prívodu
vody.
• Vyberte miesto, ktoré nie je vystavené priamemu
slnečnému žiareniu.
• Vyberte miesto s rovnou (alebo takmer rovnou)
podlahou.
• Vyberte miesto s dostatočným priestorom na
bezproblémové otvárenie dvierok chladničky.
• Vyberte miesto s dostatkom voľného priestoru
napravo, naľavo, vzadu a navrchu pre cirkuláciu
vzduchu.
• Vyberte miesto, na ktorom sa chladnička bude
dať bez problémov presúvať, ak bude potrebné
vykonať údržbu alebo servis.
• Chladničku neinštalujte na miestach s teplotou
nad 43 °C alebo pod 5 °C.
Hĺbka „A“
718 mm
Šírka „B“
912 mm
Výška „C“
1742 mm
Celková výška „D“
1774 mm
Hĺbka „E“
721 mm
50 mm
165°
165°
165°°
165
1725 mm
468 mm
912 mm
31 mm
1170 mm
610 mm
34 mm
Všetky rozmery závisia od konštrukčných
rozmerov a môžu sa líšiť v závislosti od
použitého spôsobu merania.
Slovenčina – 15
DA68-03015C-11.indb 15
2017. 7. 7.
9:37
Premiestňovanie chladničky
Potrebné náradie (nedodáva sa)
Aby nedošlo k poškodeniu podlahy, predné
vyrovnávacie nožičky musia byť v hornej polohe
(nad podlahou).
Pozrite si časť „Vyrovnanie chladničky“ na strane
21 v tejto príručke.
Krížový
skrutkovač (+)
Plochý skrutkovač
(-)
Nástrčný kľúč
10 mm
Šesťhranný kľúč
5 mm
Nožička
Skrutkovač
NASTAVENIE CHLADNIČKY
Podlaha
Pri správnej inštalácii je potrebné chladničku
umiestniť na rovný povrch z tvrdého materiálu,
ktorý má rovnakú výšku ako zvyšok podlahy.
Tento povrch musí byť dostatočne silný na to, aby
uniesol plne naloženú chladničku.
Aby ste ochránili povrch podlahy pred poškodením,
odrežte veľký kus kartónu a umiestnite ho pod
chladničku na miesto, kde pracujete.
Pri premiestňovaní chladničku tlačte alebo ťahajte
priamo dopredu alebo dozadu.
Nekrúťte ňou zo strany na stranu.
Teraz, keď už je vaša nová chladnička
nainštalovaná na určenom mieste, môžete sa
pustiť do nastavenia a začať vychutnávať výhody
a funkcie tohto spotrebiča.
Po vykonaní nasledujúcich krokov by vaša
chladnička mala byť plne funkčná.
V opačnom prípade najprv skontrolujte napájací
zdroj a prívod elektrickej energie, alebo si pozrite
časť venovanú riešeniu problémov na konci tejto
používateľskej príručky.
Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
1. Chladničku umiestnite na vhodné miesto tak,
aby medzi ňou a stenou bol dostatočný odstup.
Pozrite si inštalačné pokyny uvedené v tejto
príručke.
2. Po zapojení chladničky do elektrickej siete
skontrolujte, či sa jej vnútorné osvetlenie zapína,
keď otvoríte dvierka.
3. Reguláciu teploty nastavte na najnižšiu hodnotu
a počkajte hodinu.
Mraznička sa mierne vychladí a motorček bude
bežať hladko.
4. Po zapojení napájania chladničky potrvá
niekoľko hodín, kým dosiahne príslušnú teplotu.
Keď teplota klesne na dostatočne nízku úroveň,
do chladničky môžete začať ukladať potraviny
a nápoje.
5. Po dokončení inštalácie stlačte páčku
dávkovača a skontrolujte, či spotrebič správne
dávkuje vodu a ľad.
6. Predná strana chladničky sa musí nachádzať o
0,6 stupňa vyššie než jej zadná strana.
Slovenčina – 16
DA68-03015C-11.indb 16
2017. 7. 7.
9:37
NASTAVENIE DVIEROK
CHLADNIČKY
Stred priehľadnej spojky
Ak je chladnička pre vaše vchodové dvere priveľká,
môžete odmontovať jej dvierka.
Svorka A (1/4”)
(6,35 mm)
1. Dve vodovodné potrubia (ktoré sa nachádzajú
v upevňovacom prvku) vytiahnite von smerom
dopredu.
NASTAVENIE
Odpojenie vodovodného potrubia od
chladničky
Vodovodné potrubie neprerežte.
Opatrne ho odpojte od spojky.
POZOR
Svorky uchovávajte mimo dosahu detí a
nedovoľte deťom, aby sa s nimi hrali alebo
aby si ich vkladali do úst.
DEMONTÁŽ DVIEROK
MRAZNIČKY
2. Dve vodovodné potrubia (biele je na vodu, to
druhé slúži na výrobu ľadu) odmontujte stlačením
spojky ( 1 ) a potiahnutím vodovodného potrubia
( 2 ) v smere od spotrebiča.
1. Napájací kábel odpojte zo zásuvky a z krytu
pomocou krížového skrutkovača odstráňte 2
skrutky ( 1 ).
Následne otvorte dvierka chladničky
a potiahnutím háčikov po stranách uvoľnite
kryt ( 2 ).
Kryt zdvihnite nahor a potiahnutím k sebe
ho zložte zo spotrebiča ( 3 ).
- Otvorte dvierka a zložte kryt závesu. Po zložení
krytu závesu dvierka znova zatvorte.
( 1 )
POZOR
POZOR
( 1 )
Uistite sa, že farby
vodovodných
( 2 )
potrubí súhlasia.
Keď pripájate prívodné hadice, dbajte na
to, aby ste navzájom spájali iba hadice
jednej a tej istej farby.
( 2 )
( 3 )
Opätovné pripojenie vodovodného potrubia
1. Vodovodné potrubie musí byť úplne zasunuté
do stredu priehľadnej spojky, aby nedochádzalo
k úniku vody z dávkovača.
2. Na inštalačnú zostavu nasaďte 2 svorky
a skontrolujte, či každá svorka pevne drží hadicu.
Slovenčina – 17
DA68-03015C-11.indb 17
2017. 7. 7.
9:37
2. Odstráňte kryt závesu a potom odpojte
konektor elektrického vodiča.
OPÄTOVNÁ MONTÁŽ DVIEROK
MRAZNIČKY
• Pred opätovnou montážou dvierok
chladničky najprv znova namontujte
dvierka mrazničky.
• Pred opätovnou montážou skontrolujte, či sú
pripojené všetky konektory vodičov v dolnej
časti dvierok mrazničky.
POZOR
3. Svorku ( A ) preklopte nahor v smere ( 1 )
a potom ju stiahnite zo spotrebiča v smere ( 2 ).
Montáž dvierok
1. Dvierka nasaďte na závesy v dolnej časti
chladničky.
( 1 )
( 2 )
( A )
( A )
4. Odstráňte záves ( B ).
2. Záves ( B ) zastrčte do otvoru na záves
v chladničke a na otvor závesu nasaďte dvierka
a zatlačte ich nadol.
(B)
(B)
5. Dvierka zdvihnite nahor a zložte ich z chladničky.
• Počas montáže a demontáže dvierok
postupujte opatrne, aby ste nepoškodili
elektrické vodiče.
• Počas demontáže dvierok chladničky dávajte
pozor, aby vám nespadli a nepoškodili sa.
POZOR
3. Svorku ( A ) zastrčte v smere šípky ( 1 ) a potom
ju zaklapnite nadol v smere šípky ( 2 ), aby
zapadla na miesto.
( 2 )
( 1 )
( A )
( A )
Slovenčina – 18
DA68-03015C-11.indb 18
2017. 7. 7.
9:37
4. Pripojte konektor elektrického vodiča.
( 1 )
( 3 )
NASTAVENIE
( 2 )
5. Najprv namontujte 2 predné časti krytu, obe
bočné diely krytu zatlačte nadol a potom
pomocou krížového skrutkovača upevnite kryt
na mieste.
2. Odmontujte konektor krytu.
• Pri montáži dvierok zopakujte postup
demontáže v opačnom poradí.
• Ak počas montáže dvierok zabudnete zapojiť
elektrické vodiče, displej možno nebude
fungovať správne.
POZOR
3. Z vrchného závesu vitríny odmontujte tri
upevňovacie skrutky.
DEMONTÁŽ DVIEROK
CHLADNIČKY
(VITRÍNA CHLADIACEHO BOXU)
1. Napájací kábel odpojte zo zásuvky a z krytu
pomocou krížového skrutkovača odstráňte 2
skrutky ( 1 ).
Následne otvorte dvierka chladničky
a potiahnutím háčikov po stranách uvoľnite
kryt ( 2 ).
Kryt zdvihnite nahor a potiahnutím k sebe
ho zložte zo spotrebiča ( 3 ).
- Otvorte dvierka a zložte kryt závesu. Po zložení
krytu závesu dvierka znova zatvorte.
4. Odmontujte vitrínu.
Slovenčina – 19
DA68-03015C-11.indb 19
2017. 7. 7.
9:37
3. Upevňovací prvok závesu potlačte nahor
a potiahnutím dopredu ho odstráňte.
DEMONTÁŽ DVIEROK
CHLADNIČKY
1. Napájací kábel odpojte zo zásuvky a z krytu
pomocou krížového skrutkovača odstráňte 2
skrutky ( 1 ).
Následne otvorte dvierka chladničky
a potiahnutím háčikov po stranách uvoľnite
kryt ( 2 ).
Kryt zdvihnite nahor a potiahnutím k sebe
ho zložte zo spotrebiča ( 3 ).
- Otvorte dvierka a zložte kryt závesu. Po zložení
krytu závesu dvierka znova zatvorte.
4. Vrchný záves odmontujte od prednej časti dverí.
( 1 )
5. Odmontujte vitrínu.
( 2 )
( 3 )
2. Odmontujte konektor krytu.
POZOR
Aby počas opätovnej montáže nedošlo k
poškodeniu kábla, upevnite ho na háčik
závesu.
OPÄTOVNÁ MONTÁŽ DVIEROK
CHLADNIČKY
Ak chcete znova namontovať dvierka
CHLADNIČKY, diely namontujte v opačnom poradí.
Slovenčina – 20
DA68-03015C-11.indb 20
2017. 7. 7.
9:37
VYROVNANIE CHLADNIČKY
A ÚPRAVA VÝŠKY A ODSTUPU
DVIEROK
NASTAVENIE
- Počas inštalácie chladničky
sa uistite, že nožičky
spočívajú na podlahe.
Nožičky sa nachádzajú
VYROVNANIE CHLADNIČKY
v dolnej zadnej časti oboch
Kvôli eliminácii rizika
dvierok. Zastrčte skrutkovač
plynúceho z nestabilného
s plochou hlavou a otáčajte
uloženia chladničky umiestnite
ním v smere šípky, kým
chladničku na vodorovnú
spotrebič nebude vyrovnaný.
plochu a vyrovnajte ju v súlade
- Potraviny neukladajte iba do
s nasledujúcimi inštalačnými
priehradiek v dvierkach.
pokynmi.
Ak sú potraviny uložené
V opačnom prípade môže
iba v priehradkách dvierok,
dôjsť k prevráteniu chladničky
chladnička sa môže
a zraneniu osôb.
prevrhnúť dopredu a môže
Ak sa predná strana spotrebiča
dôjsť k zraneniam osôb.
nachádza o čosi vyššie než
zadná strana, dvierka sa dajú
otvárať a zatvárať ľahšie.
Ak chladničku umiestnite na
nerovný povrch, bude stáť
nakrivo.
Slovenčina – 21
DA68-03015C-11.indb 21
2017. 7. 7.
9:37
Ak je nižšie strana mrazničky:
UPRAVENIE VÝŠKY DVIEROK
• Skrutkovač s plochou hlavou zastrčte do
vyrovnávacieho prvku výšky, ktorý sa nachádza
v dolnej zadnej časti dvierok mrazničky,
a otáčajte ho v smere šípky, kým sa strana
nevyrovná.
Ak sú nižšie dvierka chladničky:
• Výšku dvierok možno upravovať pomocou
nastavovacej matice, ktorá sa nachádza
v spodnej časti dvierok chladničky.
• Nastavenie príliš vysokej polohy dvierok môže
spôsobiť, že dvierka budú počas otvárania
alebo zatvárania narážať do krytu závesu.
(B)
Ak je nižšie strana chladničky:
• Skrutkovač s plochou hlavou zastrčte do
vyrovnávacieho prvku výšky, ktorý sa nachádza
v dolnej zadnej časti dvierok chladničky,
a otáčajte ho v smere šípky, kým sa strana
nevyrovná.
(A)
1. Otvorte dvierka, ktoré chcete nastaviť,
a upínaciu maticu ( A ) v spodnej časti dvierok
uvoľnite otáčaním v smere pohybu hodinových
) pomocou kľúča na matice, ktorý
ručičiek ( je súčasťou dodávky.
(A)
• Prednú časť chladničky nastavte do takej
výšky, aby sa dvierka zatvárali samé.
Ak vyrovnávacie prvky nastavíte tak, že
zadná strana chladničky bude omnoho
vyššie než predná strana, otváranie
dvierok môže byť obtiažne.
• Ak zadná strana chladničky nie je vyrovnaná,
spodok podoprite predmetom s vhodnou
veľkosťou a upevnite ho na mieste pomocou
lepiacej pásky.
Chladničku zasuňte späť na miesto a potom
nastavte vyrovnanie.
• Počas zasúvania chladničky na miesto dávajte
pozor, aby ste nepoškodili podlahu.
Slovenčina – 22
DA68-03015C-11.indb 22
2017. 7. 7.
9:37
1. Otáčaním nastavovacej matice ( B ) proti smeru
pohybu hodinových ručičiek ( ) pomocou
kľúča na matice nastavte výšku dvierok.
(Otáčaním proti smeru pohybu hodinových
ručičiek ( ) zväčšíte výšku dvierok,
otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek
) ju zmenšíte.)
( - Otvorte dvierka a nastavte ich zvnútra.
2. Keď sú dvierka nastavené, upínaciu maticu
(A) utiahnite otáčaním proti smeru pohybu
hodinových ručičiek ( ).
Ak rozstup medzi dvierkami chladničky a dvierkami
mrazničky nie je rovnomerný:
• Použite nastavovací prvok rozstupu, ktorý sa
nachádza vo vrchnej časti dvierok chladničky (na
pravej strane).
• Použitie nadmernej sily môže mať za následok
zlomenie čapu nastavovacieho prvku.
1. Odstráňte kryt závesu dvierok
chladničky.
- Otvorte dvierka a zložte
kryt závesu. Po zložení
krytu závesu dvierka znova
zatvorte.
NASTAVENIE
( A )
NASTAVENIE ROZSTUPU
DVIEROK
2. Rozstup nastavte pomocou 4 mm šesťhranného
kľúča (nie je súčasťou dodávky).
( A )
Ak nastavujete vyrovnanie, keď je
chladnička prázdna, po vložení potravín do
chladničky môže dôjsť k opätovnej strate
vyrovnania.
V takom prípade znova nastavte
vyrovnanie.
3. Otáčaním čapu v smere pohybu hodinových
ručičiek ( ) zväčšíte rozstup.
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových
ručičiek ( ) rozstup zmenšíte.
Nastavujte, kým sa rozstup medzi dvierkami
chladničky a dvierkami mrazničky bude zdať
rovnomerný.
POZOR
Počas ukladania káblov dávajte pozor,
aby sa izolácia kábla neodtrhla alebo
neodlúpla.
Slovenčina – 23
DA68-03015C-11.indb 23
2017. 7. 7.
9:37
NASTAVENIE ROZSTUPU
DVIEROK CHLADNIČKY (ZADNÝ)
KONTROLA POTRUBIA
DÁVKOVAČA VODY
Ak rozstup medzi dvierkami chladničky
a chladničkou nie je rovnomerný:
Dávkovač vody je jednou z užitočných funkcií vašej
novej chladničky značky Samsung.
Vodný filter značky Samsung odstraňuje z vody
nežiaduce čiastočky, čím pomáha chrániť vaše
zdravie.
Sterilizovať vodu ani zničiť mikroorganizmy však
nedokáže.
Na tieto účely si musíte zakúpiť systém čistenia
vody.
Prístroj na výrobu ľadu potrebuje na správnu
prevádzku tlak vody v rozsahu 20 – 125 psi (138 –
862 kPa) (libra na palec štvorcový).
Za normálnych podmienok sa papierový pohár
s objemom 170 cm³ (5,75 uncí) naplní približne za
10 sekúnd.
Ak je chladnička nainštalovaná na mieste
s nízkym tlakom vody (menej než 20 psi), môžete
nainštalovať pomocné čerpadlo, ktoré tlak zvýši.
Uistite sa, že nádrž na vodu v chladničke je riadne
naplnená.
To vykonáte stlačením páčky dávkovača vody,
pokým z výpustu vody nezačne vytekať voda.
• Použite nastavovacie prvky, ktoré sa
nachádzajú na hornom okraji vnútornej strany
oboch dvierok.
1. Otvorte dvierka na tej strane, na ktorej je
rozstup medzi dvierkami a chladničkou menší
a nastavovací prvok otáčajte proti smeru
pohybu hodinových ručičiek ( ), kým
rozstup nebude rovnomerný.
Súpravy na inštaláciu vodovodného
potrubia sú k dispozícii u predajcu za
príplatok.
Odporúčame použiť súpravu prívodu vody,
ktorá obsahuje medené potrubie.
Nastavovací prvok
2. Po nastavení rozstupu medzi dvierkami
a chladničkou otočte maticu nastavovacieho
prvku v smere pohybu hodinových ručičiek
( ), čím nastavovací prvok zaistíte na
mieste.
Na použitie sú určené nové súpravy hadíc
dodané so spotrebičom.
Nepoužívajte staré súpravy hadíc opakovane.
Pozrite si zoznam príslušenstva uvedený
nižšie.
Poistná matica
Slovenčina – 24
DA68-03015C-11.indb 24
2017. 7. 7.
9:37
Pripojenie k vodovodnému prívodu
1. Najskôr odstavte hlavný vodovodný prívod.
2. Vyhľadajte najbližšie potrubie so studenou
pitnou vodou.
3. Postupujte podľa pokynov k inštalácii
vodovodného potrubia, ktoré sú priložené
k inštalačnej súprave.
Odstráňte kryt
Uvoľnite diel a
Vodovodné potrubie
zo zariadenia
Vodovodné potrubie musí byť pripojené
k vedeniu so studenou vodou.
Ak sa pripojí k vedeniu s teplou vodou,
filtračný systém sa môže pokaziť.
Vodovodné potrubie
súpravy
NASTAVENIE
POZOR
Bez
medzery
Vodovodné potrubie pripájajte iba k zdroju
pitnej vody.
Zatvorte hlavné
vodovodné
potrubie
Zatvorte hlavné
vodovodné
potrubie
Ak potrebujete vodovodné potrubie opraviť alebo
demontovať, z plastovej rúrky odstrihnite kúsok
v dĺžke 6,5 mm, aby ste dosiahli tesné pripojenie
bez únikov.
POZOR
Bez
medzery
4. Po pripojení prívodu vody k vodnému filtru
znova zapojte hlavný prívod vody a pomocou
dávkovača vypustite približne 3 l vody, aby sa
vodný filter vyčistil a inicializoval.
Pripojenie vodovodného potrubia
k chladničke
Pred začatím používania skontrolujte, či sa
v týchto miestach nevyskytujú netesnosti.
• Záruka spoločnosti Samsung sa nevzťahuje na
INŠTALÁCIU VODOVODNÉHO POTRUBIA.
• Náklady znáša zákazník s výnimkou prípadov,
keď je cena inštalácie zahrnutá v predajnej
cene.
• V prípade potreby inštaláciou poverte klampiara
alebo autorizovaného inštalatéra.
• Ak sa vyskytnú netesnosti z dôvodu nesprávnej
inštalácie, kontaktujte osobu, ktorá inštaláciu
vykonala.
1. Z vodovodného potrubia na zariadení odstráňte
kryt. Z dodaného vodovodného potrubia
odskrutkujte kompresnú maticu a nasaďte ju na
vodovodné potrubie na zariadení.
2. Vodovodné potrubie zo zariadenia a vodovodné
potrubie súpravy spojte.
3. Kompresnú maticu pevne dotiahnite na tlakovej
spojke.
Dbajte na to, aby medzi oboma potrubiami
nezostala žiadna medzera.
4. Otvorte prívod vody a skontrolujte prípadné
netesnosti.
Slovenčina – 25
DA68-03015C-11.indb 25
2017. 7. 7.
9:37
PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA NA
VÝROBU ĽADU
Vybratie
-
-
Vedierko prístroja na výrobu ľadu vyberte
zdvihnutím dohora a pomalým potiahnutím
smerom von.
Rukoväť uchopte tak, ako je to znázornené na
obrázku.
Pomaly vyberte vedierko na ľad, aby nedošlo
k jeho poškodeniu.
Bez netesností
1. Kompresnú maticu ( A ) navlečte na dodané
plastové potrubie ( A ).
2. Kompresnú maticu ( A ) utiahnite na 1/4”
tlakovej spojke.
- Ak používate medené rúrky, kompresnú
maticu ( B ) (nedodáva sa) a ochranný krúžok
(nedodáva sa) navlečte na medenú rúrku
(nedodáva sa) podľa ilustrácie.
- Ak používate plastové rúrky ( B ), tvarovanú
koncovku (hlavicu) plastovej rúrky ( B ) zasuňte
do tlakovej spojky.
POZOR
Obrázok č. 1
Pri vyberaní krytu zásuvky nepoužívajte
prílišnú silu.
V opačnom prípade sa kryt môže zlomiť
a spôsobiť zranenie.
Pred demontážou akéhokoľvek
príslušenstva sa uistite, že vám pri tom
nebudú prekážať žiadne potraviny.
Ak je to možné, vyberte všetky potraviny,
aby ste minimalizovali riziko nehôd.
Nepoužívajte plastové rúrky ( B ) bez
tvarovanej koncovky (hlavice).
3. Kompresnú maticu ( B ) pevne utiahnite na
tlakovej spojke.
Kompresnú maticu ( B ) neuťahujte príliš veľkou
silou.
4. Otvorte prívod vody a skontrolujte prípadné
netesnosti.
Vodovodné potrubie pripájajte iba k zdroju
pitnej vody.
Ak potrebujete vodovodné potrubie opraviť
alebo demontovať, z plastovej rúrky
odstrihnite kúsok v dĺžke 1/4“ (6,35 mm),
aby ste dosiahli tesné pripojenie bez
únikov.
Inštalácia
-
Pri montáži prístroja na výrobu ľadu zopakujte
kroky demontáže v opačnom poradí.
Vedierko pevne zatlačte dovnútra, kým
nebudete počuť kliknutie.
Slovenčina – 26
DA68-03015C-11.indb 26
2017. 7. 7.
9:37
Skôr než kontaktujete servis
-
-
Zvuky, ktoré počujete, keď prístroj na výrobu
ľadu napĺňa vedierko ľadom, sú súčasťou bežnej
prevádzky.
Ak ste dávkovač ľadu dlhšiu dobu nepoužívali,
ľad môže vo vedierku vytvárať zhluky.
Ak sa vytvoria zhluky ľadu, odstráňte zvyšný ľad
a vyprázdnite vedierko.
Ak z prístroja nevychádza ľad, skontrolujte, či
nedošlo k zaseknutiu ľadu v sklze, v prípade
potreby zaseknutý ľad odstráňte.
1. ZAPOJTE hlavný vodovodný prívod.
2. Stlačte páčku dávkovača.
3. Pred použitím prepláchnite filter 1 galónom
(3,785 l) vody. (Preplachujte približne 6 minút.)
Takýmto spôsobom sa vyčistí systém prívodu
vody a potrubia sa odvzdušnia.
4. V niektorých domácnostiach môže byť potrebné
ďalšie prepláchnutie.
5. Otvorte dvierka chladničky a uistite sa, že
nedochádza k únikom vody z vodného filtra.
Cubed Ice
(Kocky ľadu)
NASTAVENIE
-
Odstránenie zvyškových nečistôt vnútri
potrubia prívodu vody po inštalácii filtra.
Crushed Ice
(Drvený ľad)
Sklz ľadu
Obrázok č. 3
• Ak na paneli displeja bliká správa Ice
POZOR
Off (Vypnutie výroby ľadu), znova vložte
vedierko, prípadne sa uistite, či je vložené
správne.
• Keď sú dvierka otvorené, dávkovač ľadu a vody
nie je v prevádzke.
• Ak dvierka zabuchnete príliš prudko, môže dôjsť
k vyliatiu vody na prístroj na výrobu ľadu.
• Pri vyberaní držte vedierko na ľad oboma
rukami, aby nepadlo na zem.
• Ak dôjde k úniku ľadu alebo vody na
dlážku, dlážku vyčistite a utrite, aby nedošlo
k zraneniam.
• Nedovoľte deťom vešať sa na dávkovač ľadu či
na vedierko.
Mohli by sa zraniť.
• Do sklzu ľadu nestrkajte ruku ani žiadne
predmety.
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu
mechanických súčastí.
Po inštalácii novej kazety vodného filtra
môže dôjsť ku krátkemu vyšplechnutiu
vody z dávkovača vody.
Tento jav je spôsobený vniknutím vzduchu
do potrubia.
Nepredstavuje žiadne obmedzenie
prevádzky.
Slovenčina – 27
DA68-03015C-11.indb 27
2017. 7. 7.
9:37
Skontrolujte množstvo vody dodané do
priečinka na ľad.
1. Kryt prístroja na výrobu ľadu zdvihnite nahor
a opatrne ho vytiahnite von.
2. Keď na 3 sekundy stlačíte testovacie tlačidlo,
zásobník na kocky ľadu sa naplní vodou
z uzáveru vodovodného prívodu.
Skontrolujte, či je množstvo vody správne
(pozrite si obrázok nižšie).
Ak je hladina vody príliš nízka, kocky ľadu budú
malé.
Tento jav je spôsobený nízkym tlakom vody
v hlavnom vodovodnom potrubí, nejde
o poruchu chladničky.
Skontrolujte hladinu vody
1
2
Prístroj na výrobu
ľadu
Testovacie tlačidlo
• Po stlačení testovacieho tlačidla potrvá
niekoľko minút, kým hladina vody
dosiahne správnu výšku.
• Ak je zásobník naplnený ľadom alebo vodou,
testovacie tlačidlo nestláčajte nepretržite.
Voda môže pretiecť, alebo môže dôjsť
k zaseknutiu ľadu.
• Keď nie je vložené vedierko na ľad, prístroj na
výrobu ľadu je mimo prevádzky.
• Ak na paneli displeja bliká správa Ice Off
(Vypnutie výroby ľadu), znova vložte vedierko,
prípadne sa uistite, či je vložené správne.
POZOR
Slovenčina – 28
DA68-03015C-11.indb 28
2017. 7. 7.
9:37
Používanie chladničky značky
Samsung
(1)
MODEL S DÁVKOVAČOM
(1)
(4)
(2)
(5)
(3)
(6)
(9)
(7)
(10)
(8)
BEŽNÝ MODEL
(1)
(1)
(3)
(4)
(4)
(10)
(10)
Freezer (Mraznička)/Power Freeze
(3 sec) (Intenzívne mrazenie (3 s))
Tlačidlo Freezer (Mraznička) plní dve
funkcie:
- Nastavuje teplotu mrazničky na
požadovanú hodnotu.
- Zapína a vypína funkciu Power Freeze
(Intenzívne mrazenie).
POUŽÍVANIE
POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO
PANELU
1. Ak chcete nastaviť teplotu mrazničky,
dotknite sa tlačidla Freezer (Mraznička).
Môžete nastaviť teplotu v rozmedzí od
5 °F (-15 °C) do -8 °F (-23 °C).
2. Funkcia Power Freeze (Intenzívne
mrazenie)
Stlačením a podržaním tohto tlačidla po
dobu 3 s znížite čas potrebný na zmrazenie
potravín uložených v mrazničke.
Táto funkcia je užitočná vtedy, ak
potrebujete rýchlo zmraziť ľahko sa kaziace
potraviny, alebo ak sa teplota v mrazničke
prudko zvýšila.
(Napríklad ak boli dvierka dlho otvorené.)
Pri použití tejto funkcie sa spotreba energie
chladničky zvýši.
Nezabudnite túto funkciu vypnúť, keď ju
už nepotrebujete, a teplotu mrazničky
nastavte na pôvodnú hodnotu.
Ak potrebujete zmraziť veľké množstvo
potravín, funkciu Power Freeze (Intenzívne
mrazenie) aktivujte minimálne 20 hodín
pred vložením potravín do mrazničky.
Slovenčina – 29
DA68-03015C-11.indb 29
2017. 7. 7.
9:38
(2)
Lighting (Osvetlenie)/°C↔°F (3 sec)
(3)
Tlačidlo Lighting (Osvetlenie) plní dve
funkcie:
- Zapína a vypína svetlo dávkovača.
- Prepína medzi zobrazením teploty
v jednotkách ºC a ºF.
1. Funkcia osvetlenia
Dotyk na tlačidlo Lighting (Osvetlenie)
prepne lampu LED dávkovača do režimu
nepretržitého svietenia, takže svetlo svieti
neustále.
Zároveň sa rozsvieti aj tlačidlo.
Ak si želáte, aby lampa dávkovača svietila
iba vtedy, keď niekto používa dávkovač,
stlačením tlačidla Lighting (Osvetlenie)
vypnite režim nepretržitého svietenia.
2. Prepínanie medzi zobrazením teploty
v jednotkách ºC a ºF.
Stlačením a podržaním tohto tlačidla po
dobu 3 s vyberte požadovaný spôsob
zobrazovania teploty.
Po každom stlačení a podržaní tlačidla
sa režim zobrazovania teploty zmení
z ºC na ºF alebo opačne a v závislosti od
vybraného režimu sa rozsvieti ikona ºC
alebo ºF.
Vacation (Dovolenka)/Filter Reset
(3 sec) (Vynulovanie filtra (3 s))
Tlačidlo Vacation (Dovolenka) plní dve
funkcie:
- Zapína a vypína režim Vacation
(Dovolenka).
- Nuluje ukazovateľ životnosti vodného
filtra.
1. Funkcia Vacation (Dovolenka)
Ak odchádzate na dovolenku alebo
služobnú cestu, prípadne nepotrebujete
používať chladničku, stlačte tlačidlo
Vacation (Dovolenka). Po stlačení tlačidla
Vacation (Dovolenka) sa chladiaci box
vypne a indikátor LED funkcie Vacation
(Dovolenka) na displeji sa rozsvieti.
V prípade použitia funkcie Vacation
(Dovolenka) dôrazne odporúčame
vyprázdniť z boxu na čerstvé potraviny
všetky potraviny.
2. Funkcia ukazovateľa životnosti vodného
filtra
Po výmene vodného filtra stlačte a podržte
toto tlačidlo po dobu 3 s, čím vynulujete
ukazovateľ životnosti vodného filtra. Keď
vynulujete ukazovateľ životnosti vodného
filtra, ikona Filter na paneli zhasne.
Po šiestich mesiacoch (približne 300
galónov (1 135 l)) začne ikona Filter svietiť
na červeno, čím signalizuje, že nastal čas
na výmenu filtra.
V niektorých oblastiach s veľmi tvrdou
vodou sa vodný filter môže upchať aj skôr.
Ak v takejto oblasti žijete aj vy, filter budete
musieť vymieňať častejšie než každých
šesť mesiacov.
Slovenčina – 30
DA68-03015C-11.indb 30
2017. 7. 7.
9:38
(4)
Fridge (Chladnička)/Power Cool (3 sec)
(Intenzívne chladenie (3 s))
(6)
Tlačidlo Fridge (Chladnička) plní dve
funkcie:
- Nastavuje teplotu chladničky na
požadovanú hodnotu.
- Zapína a vypína funkciu Power Cool
(Intenzívne chladenie).
1. Funkcia Ice Maker Off
(Vypnutie prístroja na výrobu ľadu)
Ak nechcete vyrábať ďalší ľad, stlačte
tlačidlo Ice Maker Off (Vypnutie prístroja na
výrobu ľadu).
2. Funkcia Power Cool (Intenzívne
chladenie)
Dotykom na toto tlačidlo a jeho podržaním
po dobu 3 s znížite čas potrebný
na vychladenie potravín uložených
v chladničke.
Táto funkcia je užitočná vtedy, ak
potrebujete rýchlo vychladiť ľahko sa
kaziace potraviny, alebo ak sa teplota
v chladničke prudko zvýšila.
(Napríklad ak boli dvierka dlhšie otvorené).
2. Funkcia Control Lock
(Zablokovanie ovládania)
Dotykom na toto tlačidlo a jeho podržaním
po dobu 3 s uzamknete displej a tlačidlá
dávkovača, takže sa znemožní ich
používanie.
Keď je funkcia Control Lock (Zablokovanie
ovládania) zapnutá, chladnička nevydáva
ľad ani vodu, a to ani vtedy, ak stlačíte
páčku dávkovača.
Rozsvieti sa ikona zablokovanie ovládania,
ktorá signalizuje, že ste zapli funkciu
Control Lock (Zablokovanie ovládania).
Stlačením tlačidla po dobu 3 s ovládanie
odblokujete.
Ak je funkcia výroby ľadu ZAPNUTÁ a
vodovodné potrubie nie je pripojené,
ventil vodovodného prívodu v zadnej časti
spotrebiča bude vydávať hluk.
Tlačidlo Ice Maker Off (Control Lock [3
sec]) (Vypnutie prístroja na výrobu ľadu
(Zablokovanie ovládania [3 s])) stlačte na
dobu kratšiu než 3 s, kým sa nerozsvieti
svetelný indikátor vypnutia výroby ľadu ( ).
Alarm (Signalizácia)
Dotykom na toto tlačidlo zapnete alebo
vypnete signalizáciu otvorenia dvierok.
Ak je alarm dvierok nastavený na možnosť
On (Zap.), zvuková signalizácia začne znieť
vždy, keď sú dvierka chladničky otvorené
dlhšie ako dve minúty.
Zvuková signalizácia sa vypne, keď dvierka
zatvoríte.
Výrobné nastavenie funkcie alarmu dvierok
je On (Zap.).
Funkciu môžete vypnúť stlačením
a pustením tlačidla Alarm (Signalizácia).
Ak chcete funkciu znova zapnúť, zopakujte
ten istý postup.
Keď je funkcia zapnutá, ikona sa rozsvieti.
Keď je funkcia Door Alarm (Signalizácia
dvierok) zapnutá a spustí sa zvuková
signalizácia, ikona signalizácie dvierok
bude blikať, kým sa zvuková signalizácia
nevypne.
POUŽÍVANIE
Tlačidlo Ice Maker Off (Vypnutie prístroja
na výrobu ľadu) plní dve funkcie:
- zapína a vypína prístroj na výrobu ľadu
- zapína a vypína funkciu Control Lock
(Zablokovanie ovládania)
- Všimnite si, že režim vypnutia výrobníka
ľadu sa deaktivuje, ak stlačíte a podržíte
páku na ľad po dobu dlhšiu ako 5
sekúnd.
1. Ak chcete nastaviť teplotu chladničky,
dotknite sa tlačidla Fridge (Chladnička).
Môžete nastaviť teplotu v rozmedzí od
44 °F (7 °C) do 34 °F (1 °C).
(5)
Ice Maker Off (Vypnutie prístroja na
výrobu ľadu)
Kvôli úspore energie sa displej na paneli
automaticky vypne v nasledujúcich prípadoch:
Ak nedošlo k stlačeniu žiadneho tlačidla, ak nie
sú otvorené dvierka a ak nebola stlačená páčka
dávkovača.
Avšak ikona signalizujúca výber kociek ľadu alebo
drveného ľadu zostane svietiť.
Keď stlačíte tlačidlo, otvoríte dvierka alebo stlačíte
páčku dávkovača, displej na paneli sa znova
rozsvieti.
Všetky funkčné tlačidlá s výnimkou tlačidiel Water
(Voda) a Cubed (Kocky ľadu)/Crushed Ice (Drvený
ľad) sa odblokujú, keď zložíte prst z tlačidla, ktoré
práve stláčate.
Slovenčina – 31
DA68-03015C-11.indb 31
2017. 7. 7.
9:38
Water (Voda)
(10)
Tento indikátor by mal svietiť vždy.
Signalizuje, že spotrebič je pripravený na
dávkovanie vody.
(7)
(8)
Cubed Ice (Kocky ľadu)
Crushed Ice (Drvený ľad)
Stlačením tlačidla Cubed Ice (Kocky ľadu)
alebo Crushed Ice (Drvený ľad) vyberte typ
ľadu, ktorý chcete dávkovať.
Po každom stlačení tlačidla sa režim
prepne medzi výrobou ľadových kociek
a drveného ľadu a v závislosti od
vybraného režimu sa rozsvieti ikona Cubed
(Kocky ľadu) alebo Crushed (Drvený ľad).
Ak nepotrebujete ľad, túto funkciu vypnite
a šetrite vodu aj energiu (pozrite si voľbu
Ice Off (Pozri časť Ice Maker Off (Vypnutie
prístroja na výrobu ľadu) uvedenú nižšie).
(9)
Zablokovania ovládania
Táto ikona sa rozsvieti, keď aktivujete
funkciu zablokovania.
Keď svieti ikona zablokovania ovládania,
všetky tlačidlá na paneli vrátane tlačidla
Ice (Ľad) a dávkovačov sú zablokované a
deaktivované.
Stlačením a podržaním tlačidla Ice Maker
Off/Control Lock (Vypnutie prístroja na
výrobu ľadu/Zablokovanie ovládania) po
dobu 3 s vypnete zablokovanie ovládania a
znova aktivujete tlačidlá na paneli.
Filter
Používanie vodného filtra
Táto ikona sa rozsvieti, keď nastane čas na
výmenu filtra. Zvyčajne k tomu dochádza
po tom, ako chladnička vydá približne
300 galónov (1 135 l) vody (približne po 6
mesiacoch).
Ikona bude blikať na červeno niekoľko
sekúnd, keď otvoríte alebo zatvoríte dvere.
Po inštalácii nového vodného filtra vynulujte
ukazovateľ filtra dotykom na tlačidlo Hold
3sec for Filter Reset (Podržaním tlačidla
na 3 s vynulujte filter) a jeho podržaním po
dobu 3 s.
- Ak chladnička nedávkuje vodu alebo
je dávkovanie pomalé, vodný filter je
zanesený a budete ho musieť vymeniť.
- V niektorých oblastiach s veľmi tvrdou
vodou sa vodný filter môže upchať
rýchlejšie.
Slovenčina – 32
DA68-03015C-11.indb 32
2017. 7. 7.
9:38
ČASTI A FUNKCIE
Na tejto strane sa môžete bližšie oboznámiť s časťami a funkciami chladničky.
(Tento obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.)
MODEL S DÁVKOVAČOM
(14)
Sklopná polička
(voliteľná)
POUŽÍVANIE
(4)
(6)
(13)
Pohlcovač pachov
(5)
(15)
(1)
(7)
(8)
(2)
(9)
(10)
(3)
(11)
Vodný filter
Dvojhviezdičková
sekcia
BEŽNÝ MODEL
Dvojhviezdičková
sekcia
(12)
Teplota v dvojhviezdičkových sekciách je o niečo vyššia ako v ostatných mraziacich boxoch.
Slovenčina – 33
DA68-03015C-11.indb 33
2017. 7. 7.
9:38
(1)
Poličky v mrazničke
(10)
Slúžia na uchovávanie mäsa, rýb, mrazených
knedlíkov, zmrzliny a ďalších druhov mrazených
potravín.
(2)
Je umiestnená v takej výške, aby na ňu deti
bez problémov dosiahli. Slúži na uchovávanie
jogurtov, pochúťok a rôznych maškŕt pre deti.
Viacúčelové mraziace boxy
Vysoké mraziace boxy pre efektívnejšie
skladovanie potravín.
Tieto boxy však nepoužívajte na uchovávanie
zmrzliny alebo potravín, ktoré chcete uskladniť na
dlhú dobu.
(11)
Úložný kôš na suché potraviny a mäso
Slúži na dlhodobé uchovávanie suchých potravín
a mäsa.
Pred uložením potraviny zabaľte do alobalu alebo
do potravinovej fólie.
(4)
(13)
Priehradka na syr
Priehradka na omáčky
Slúži na uchovávanie rôznych druhov omáčok.
Poličky v chladničke
VÝSTRAHA
Priehradka na nápoje
(15)
Slúži na uchovávanie vody, mlieka, džúsov
a ďalších typov nápojov.
(8)
• Do sklzu ľadu alebo vedierka prístroja
na výrobu ľadu nestrkajte prsty, ruky
ani žiadne predmety. Takéto konanie
môže mať za následok zranenie alebo
materiálnu škodu.
Kôš na pochúťky (voliteľný)
Slúži na uchovávanie malých mrazených potravín,
napr. zmrzliny.
Priehradka na pochúťky (voliteľná)
Slúži na uchovávanie šalátov a vedľajších chodov.
(9)
Vedierko prístroja na výrobu ľadu
(iba model s dávkovačom)
Určené na bezproblémové uchovávanie väčšieho
množstva ľadu.
Slúžia na uchovávanie rôznych potravín, ktoré je
potrebné chladiť.
(7)
Regál na víno (voliteľný)
Toto optimálne miesto na uchovávanie fliaš
s vínom pomáha vínu udržať si svoju chuť.
(14)
(6)
Skrinka na vajíčka
Ideálne miesto na uchovávanie vajíčok.
Podnos na vajíčka položte na poličku, aby ste
k nemu mali dobrý prístup.
Slúži na uchovávanie vajíčok, syra, masla
a ďalších druhov mliečnych výrobkov.
(5)
Viacúčelová priehradka
Slúži na uchovávanie dehydrovaných potravín,
ako sú sušené cestoviny (špagety), sušené
hovädzie mäso atď.
(12)
(3)
Priehradka na maškrty pre deti
(voliteľná)
Kôš na uchovávanie zeleniny
v čerstvom stave
Slúži na udržanie ovocia a zeleniny v čerstvom
stave. Horný kôš je voliteľný.
• Ak sa chystáte na dlhodobejší pobyt
mimo domova, chladničku vyprázdnite
a vypnite. Utrite nadmernú vlhkosť
z vnútrajška spotrebiča a dvierka
nechajte otvorené. Takýmto spôsobom
zabránite tvorbe zápachu a plesne.
• Ak sa chladnička dlhú dobu nebude používať,
napájaciu zástrčku vytiahnite zo siete.
- Opotrebovanie izolácie napájacieho kábla môže
spôsobiť požiar.
• Nemeňte usporiadanie poličiek.
- Ak sa pokúsite zmeniť usporiadanie poličiek,
môžete poškodiť dvierka.
VÝSTRAHA
Slovenčina – 34
DA68-03015C-11.indb 34
2017. 7. 7.
9:38
Regulácia teploty chladničky
REGULÁCIA TEPLOTY
RH57*
ZÁKLADNÁ TEPLOTA V MRAZIACICH
A CHLADIACICH BOXOCH
Odporúčaná teplota (chladnička): 37 °F (resp. 3 °C)
POUŽÍVANIE
Základné a odporúčané teploty v mraziacich
a chladiacich boxoch predstavujú -2 °F a 37 °F
(resp. -19 °C a 3 °C).
Ak sú teploty v mraziacich alebo chladiacich
boxoch príliš vysoké alebo nízke, upravte ich
manuálne.
Teplotu chladničky možno nastaviť v rozmedzí
od 34 °F do 44 °F (resp. od 1 °C do 7 °C), podľa
konkrétnej potreby.
Opakovane stláčajte tlačidlo Fridge (Chladnička),
pokým sa na displeji teploty nezobrazí požadovaná
teplota.
Každým stlačením tlačidla sa teplota upraví o 1 °F
(resp. 1 °C). Viac informácií nájdete nižšie.
Regulácia teploty mrazničky
RH57*
Odporúčaná teplota (mraznička): -2 °F (resp. -19 °C)
Teplotu mrazničky možno nastaviť v rozmedzí od
-8 °F do 5 °F (resp. od -23 °C do -15 °C), podľa
konkrétnej potreby. Opakovane stláčajte tlačidlo
Freezer (Mraznička), pokým sa na displeji teploty
nezobrazí požadovaná teplota.
Každým stlačením tlačidla sa teplota upraví o 1 °F
(resp. 1 °C). Viac informácií nájdete nižšie.
Stupne Fahrenheita: 0 °F → -1 °F → -2 °F →
-3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F →
5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.
Stupne Celzia: -18 °C → -19 °C → -20 °C →
-21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C →
-17 °C → -18 °C.
Nezabudnite, že niektoré potraviny, ako napr.
zmrzlina, sa môžu topiť pri teplote 4 °F (resp.
-15,5 °C).
Hodnoty na displeji teploty sa budú meniť
postupnosťou od -8 °F do 5 °F (resp. od -23 °C do
-15 °C).
Stupne Fahrenheita: 37 °F → 36 °F → 35 °F →
34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F
→ 39 °F → 38 °F → 37 °F.
Stupne Celzia: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C →
6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.
Postup pri regulácii teploty chladničky sa zhoduje
s postupom pri regulácii teploty mrazničky.
Stlačením tlačidla Fridge (Chladnička) nastavte
požadovanú teplotu.
Po niekoľkých sekundách chladnička začne
upravovať teplotu na novo nastavenú hodnotu.
Táto informácia sa zobrazí na digitálnom displeji.
• Teplota v mrazničke alebo chladničke
sa môže zvýšiť, keď príliš často otvárate
dvierka, alebo ak dovnútra vložíte veľké
množstvo teplého alebo horúceho jedla.
• V takom prípade môže digitálny displej začať
blikať.
Keď sa teploty mrazničky a chladničky vrátia na
pôvodne nastavené hodnoty, blikanie prestane.
• Ak blikanie pokračuje, chladničku možno bude
potrebné „vynulovať“.
Skúste odpojiť spotrebič od prívodu elektrickej
energie, počkajte asi 10 minút a potom znova
zapojte napájací kábel.
Slovenčina – 35
DA68-03015C-11.indb 35
2017. 7. 7.
9:38
Používanie dávkovača ľadu a vody
súčasne
POUŽÍVANIE DÁVKOVAČA
STUDENEJ VODY
Stlačením príslušného tlačidla vyberte
typ ľadu, ktorý chcete dávkovať.
Ak chcete dávkovať ľad aj vodu, najprv stlačením
páčky dávkovača ľadu ( 1 ) naberte ľad, potom
presuňte pohár nadol a stlačením páčky dávkovača
vody ( 2 ) naberte vodu.
POZOR
NO ICE (Bez ľadu)
Túto možnosť vyberte, ak
chcete prístroj na výrobu
ľadu vypnúť
Používanie páčky dávkovača ľadu ( 1 )
Pohárom jemne zatlačte na páčku dávkovača ľadu
( 1 ).
Z dávkovača vypadne ľad.
Typ ľadu môžete zvoliť stlačením tlačidla výdaja
kociek ľadu alebo drveného ľadu.
Používanie páčky dávkovača vody ( 2 )
Pohárom jemne zatlačte na páčku dávkovača vody
( 2 ).
Z dávkovača začne tiecť voda.
Pred vybratím pohára spod dávkovača
počkajte 2 sekundy, aby nedošlo
k rozliatiu.
Keď sa otvoria dvierka chladničky,
dávkovač nepracuje.
• Páčku nevyťahujte von.
Mohli by ste poškodiť alebo zničiť pružinu
páčky.
• Pri čistení zásobník/vedierko na ľad umyte
šetrným čistiacim prostriedkom, dobre
opláchnite a dôkladne vysušte.
Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace
prostriedky ani rozpúšťadlá.
• Ak ľad nezačne vypadávať, vytiahnite vedierko
na ľad a stlačte testovacie tlačidlo umiestnené
na pravej strane prístroja na výrobu ľadu.
• Ak je zásobník naplnený ľadom alebo vodou,
testovacie tlačidlo nestláčajte nepretržite.
Môže dôjsť k pretečeniu vody alebo
k zablokovaniu vedierka ľadom.
• Keď stlačíte testovacie tlačidlo, zaznie
zvonček chladničky (bim-bam). Keď
zaznie zvonček, pustite testovacie
tlačidlo.
• Zvonček sa automaticky znova rozozvučí, čím
signalizuje, že prístroj na výrobu ľadu pracuje
správne.
(1)
(2)
Ak páčky dávkovača vody a ľadu stlačíte
približne súčasne, aktivuje sa iba ten
dávkovač, ktorého páčku ste stlačili ako
prvú.
POZOR
Pred vybratím pohára po dávkovaní
vody počkajte 1 sekundu, aby nedošlo
k rozliatiu.
Po dávkovaní ľadu alebo vody neťahajte za
páčku dávkovača.
Automaticky sa vráti späť.
Ak dôjde k výpadku prúdu, kocky ľadu sa
môžu začať roztápať a následne k sebe
primrznú, keď sa dodávka prúdu obnoví,
následkom čoho sa chod dávkovača
preruší.
Tomuto problému môžete predísť, ak po
výpadku prúdu vytiahnete vedierko na ľad
a odstránite zvyškový ľad alebo vodu.
Slovenčina – 36
DA68-03015C-11.indb 36
2017. 7. 7.
9:38
POZOR
Po vysypaní ľadu z vedierka na ľad zapnite
funkciu ICE CUBED (KOCKY ĽADU) alebo
CRUSHED (DRVENÝ ĽAD) a jedenkrát
stlačte páčku dávkovača.
Používanie dávkovača ľadu
Kryt prístroja na výrobu ľadu
Keď vložíte vedierko na ľad späť do chladničky,
prístroj na výrobu ľadu bude vyrábať nový ľad
rýchlejšie.
• Do sklzu ľadu alebo vedierka prístroja
na výrobu ľadu nestrkajte prsty, ruky ani
žiadne nevhodné predmety.
- Môže to mať za následok zranenie alebo
materiálnu škodu.
• Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný
s chladničkou.
• Prívod vody pre túto chladničku smie inštalovať/
pripájať iba osoba s príslušnou kvalifikáciou.
Chladničku je potrebné pripojiť k zdroju pitnej
vody.
• Prístroj na výrobu ľadu potrebuje na správnu
prevádzku tlak vody v rozsahu 20 – 125 psi (138
– 862 kPa).
POUŽÍVANIE
Stlačením tlačidla výberu ľadu vyberte požadovaný
typ ľadu.
Pohár položte pod výpust ľadu a potom jemne
zatlačte na páčku dávkovača.
Uistite sa, že pohár je v rovine s dávkovačom, aby
ľad nevypadol von.
Keď po použití funkcie výroby drveného ľadu
vyberiete funkciu výroby kociek ľadu, môže sa
vytvoriť malé množstvo zvyškového drveného ľadu.
VÝSTRAHA
• Ak odchádzate na dlhú dovolenku alebo
služobnú cestu a počas tejto doby
nebudete používať dávkovače vody
a ľadu, zatvorte ventil vodovodného
prívodu, aby nedošlo k únikom vody.
• Ak ste prístroj na výrobu ľadu nejaký čas
nepoužívali, prípadne ak ste často otvárali
dvierka mrazničky, kocky ľadu k sebe môžu
primrznúť.
V takom prípade vyprázdnite vedierko na
ľad alebo rozbite ľad pomocou dreveného
kuchynského náčinia.
Nepoužívajte ostré predmety, ako napr. nože či
vidličky.
• Keď vyberiete vedierko na ľad, v prístroji na
výrobu ľadu stále môže zostať nejaký zvyškový
ľad.
Prístroj na výrobu ľadu môže tento ľad vyhodiť
do mrazničky.
POZOR
Sklz ľadu
Vedierko na ľad
• Ak dávkovač nedávkuje ľad, kryt prístroja
na výrobu ľadu vytiahnite von a stlačte
testovacie tlačidlo, ktoré sa nachádza na
prístroji na výrobu ľadu.
• Ak je zásobník naplnený ľadom alebo vodou,
testovacie tlačidlo nestláčajte nepretržite.
Môže dôjsť k pretečeniu vody alebo
k zablokovaniu prístroja na výrobu ľadu alebo
dávkovača ľadom.
POZOR
Testovacie tlačidlo
Slovenčina – 37
DA68-03015C-11.indb 37
2017. 7. 7.
9:38
Viac miesta získate, ak namiesto vedierka
na ľad použijete na uchovávanie potravín
kryt FRE-UPP a odstránite KRYT
PRÍSTROJA NA VÝROBU ĽADU a kôš na
pochúťky.
Ak odstránite vedierko na ľad, na paneli
displeja bude blikať správa ICE OFF
(Vypnutie výroby ľadu).
Okrem toho môžete odstrániť aj vrchnú
zásuvku mrazničky.
Takýto postup nebude mať vplyv na
tepelné a mechanické vlastnosti. Uvedený
vypočítaný úložný objem boxu na mrazené
potraviny platí, ak je osadený kryt FRE-UPP
a ak sú odstránené KRYT PRÍSTROJA NA
VÝROBU ĽADU, kôš na pochúťky a vrchná
zásuvka.
FUNKCIE SMART ECO
Systém Smart Eco
Uchovávajte potraviny čerstvé pomocou 4
senzorov v závislosti od prevádzkového prostredia,
charakteristík používania a prevádzkového stavu
chladničky a zároveň šetrite elektrickú energiu.
Senzor vonkajšej teploty
Senzor vonkajšej
vlhkosti
Senzory vnútornej teploty
KRYT FRE-UPP (voliteľný)
Kryt prístroja na výrobu ľadu
Sklz ľadu
Vedierko na ľad
Polička
Vrchná zásuvka
Slovenčina – 38
DA68-03015C-11.indb 38
2017. 7. 7.
9:38
VIACÚČELOVÁ PRIEHRADKA
V DVIERKACH CHLADNIČKY
Odnímateľný oddeľovač uľahčuje skladovanie
potravín.
Používanie pozdĺžnej opornej lišty
• Oddeľovač osaďte na miesto, ak chcete spolu
skladovať tenké fľaštičky na koreniny a nápoje
v plechovkách.
1. Keď pozdĺžnu opornú lištu nepoužívate,
preklopte ju nadol tak, ako je to znázornené na
obrázku.
• Oddeľovač vyberte, ak chcete skladovať mlieko
alebo nápoje v kartónoch.
POUŽÍVANIE
Potravinové výrobky môžete skladovať
podľa typov.
2. Preklopením pozdĺžnej opornej lišty do polohy
1 zabránite vypadnutiu predmetov ponad okraj
priehradky.
Používanie oddeľovača
1
1. Ak chcete priehradku rozdeliť na viac častí,
vložte do nej oddeľovač tak, ako je to
znázornené na obrázku.
3. Po preklopení do polohy 2 plní pozdĺžna oporná
lišta funkciu oddeľovača.
2. Ak ho nepoužívate, jednoducho ho preklopte
na druhú stranu podľa obrázka, aby vám
neprekážal.
2
Slovenčina – 39
DA68-03015C-11.indb 39
2017. 7. 7.
9:38
ODOBERANIE PRÍSLUŠENSTVA
CHLADNIČKY
3. Zásuvka
• Zásuvku vyberte potiahnutím von a miernym
nadvihnutím.
1. Poličky (mraznička/chladnička)
• Úplne otvorte dvierka a potom nadvihnite
poličku a vytiahnite ju von.
( 1 )
• Ak nemôžete úplne otvoriť dvierka, poličku
vytiahnite von, nadvihnite ju, pootočte
a následne vyberte.
4. Kryt koša na zeleninu/koša na suché potraviny
• Vyberte kôš, ktorý sa nachádza nad košom na
zeleninu(chladnička)/košom na suché potraviny
(mraznička).
• Svorky na oboch stranách koša na zeleninu
(chladnička)/koša na suché potraviny
(mraznička) zatlačte nadol a potiahnite ich von
smerom k sebe, následne vyberte kôš.
( 2 )
( 3 )
POZOR
Dbajte na to, aby ste poličku nevložili
horeznačky a v opačnom smere.
(Voliteľné)
Sklenené nádoby môžu poškriabať povrch
sklenených poličiek.
2. Dverové priehradky
• Dverovú priehradku vyberte tak, že ju uchopíte
oboma rukami a potom ju opatrne zdvihnete
nahor.
5. Kôš na zeleninu/kôš na suché potraviny
• Pred vybraním koša na zeleninu/koša na suché
potraviny budete musieť vybrať z dvierok
viacúčelové priehradky.
• Keď kôš vyťahujete von, mierne ho nakloňte.
Slovenčina – 40
DA68-03015C-11.indb 40
2017. 7. 7.
9:38
6. Vedierko na ľad (mraznička)
• Vedierko prístroja na výrobu ľadu vyberte
zdvihnutím dohora a pomalým potiahnutím
smerom von.
• Rukoväť uchopte tak, ako je to znázornené na
obrázku.
• Pomaly vyberte vedierko na ľad, aby nedošlo
k jeho poškodeniu.
ČISTENIE CHLADNIČKY
• Na čistenie chladničky nepoužívajte
benzén, riedidlo, Clorox ani čistiaci
prostriedok na autá. Môžu poškodiť
povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.
• Kým je chladnička zapojená v elektrickej sieti,
nestriekajte na ňu vodu.
Takéto konanie môže viesť k zásahu elektrickým
prúdom.
Pri čistení chladničky postupujte nasledovne:
VÝSTRAHA
POUŽÍVANIE
1. Napájaciu šnúru chladničky odpojte od
elektrickej siete.
2. Vodou zľahka navlhčite mäkkú tkaninu
nezanechávajúcu chĺpky alebo papierovú
utierku.
Pri vyberaní krytu zásuvky nepoužívajte
prílišnú silu.
Môžete zlomiť kryt a spôsobiť zranenie.
Pred demontážou akéhokoľvek
príslušenstva sa uistite, že vám pri tom
nebudú prekážať žiadne potraviny.
Ak je to možné, vyberte všetky potraviny,
aby ste minimalizovali riziko nehôd.
Na čistenie chladničky nepoužívajte žiadne
čistiace prostriedky. Čistiace prostriedky
môžu poškodiť farebný náter alebo povrch
chladničky.
3. Vnútorné aj vonkajšie plochy chladničky
vyutierajte dočista a dosucha.
4. Napájací kábel chladničky znova zapojte do
elektrickej siete.
7. Demontáž pohlcovača pachov
• Poličku mierne povytiahnite von, svorku krytu
pohlcovača pachov zatlačte nahor pomocou
skrutkovača s plochou hlavou a následne
prístroj vytiahnite von.
VÝMENA VNÚTORNÉHO
OSVETLENIA
Lampa LED chladničky/mrazničky
• Ak je kryt lampy LED znečistený cudzími
látkami, svetlo lampy LED sa môže zdať tlmené.
Povrch krytu utrite čistou suchou tkaninou a
svetlo bude znova svietiť plným jasom.
8. Čistenie pohlcovača pachov
• Pohlcovač pachov čistite každé dva roky alebo
keď sa vám zdá, že jeho výkon sa znižuje.
• Pohlcovač pachov nechajte schnúť na slnku po
dobu 24 hodín a potom ho znova namontujte
tak, že zopakujete kroky demontáže v opačnom
poradí.
POZOR
Osvetlenie typu LED nedemontujte ani
nevymieňajte svojpomocne.
Výmenu osvetlenia LED zabezpečí servisné
stredisko spoločnosti Samsung alebo
autorizovaný predajca značky Samsung.
Ak sa pokúsite vykonať výmenu lámp LED
svojpomocne, riskujete zásah elektrickým
prúdom alebo vážne zranenie.
Slovenčina – 41
DA68-03015C-11.indb 41
2017. 7. 7.
9:38
ZVÝŠENIE CHLADIACEHO
VÝKONU
VÝMENA VODNÉHO FILTRA
Ak výpust studeného vzduchu blokujú
potraviny, studený vzduch sa nemôže
dostať do celého boxu a nebude môcť
účinne zmraziť potraviny, takže dôjde
k zníženiu chladiaceho výkonu.
Výpust studeného
vzduchu
Ak chcete znížiť riziko poškodenia svojho
majetku vodou, v chladničke značky
SAMSUNG NEPOUŽÍVAJTE vodné filtre od
iných výrobcov.
POUŽÍVAJTE IBA VODNÉ FILTRE ZNAČKY
SAMSUNG.
Spoločnosť SAMSUNG nie je právne zodpovedná
za akékoľvek poškodenie, vrátane, mimo iného,
škôd na majetku spôsobených únikom vody pri
používaní vodného filtra inej značky.
Chladničky spoločnosti SAMSUNG sú určené na
prevádzku IBA S VODNÝMI FILTRAMI ZNAČKY
SAMSUNG.
Svetelný indikátor filtra vás upozorní, keď nastane
čas na výmenu kazety s vodným filtrom.
Aby ste mali čas na zaobstaranie nového filtra,
červené svetlo sa rozsvieti tesne pred uplynutím
životnosti aktuálneho filtra.
Včasnou výmenou filtra zaistíte, že vám vaša
chladnička bude poskytovať tú najčerstvejšiu
a najčistejšiu vodu.
Pri výmene filtra postupujte nasledovne:
VÝSTRAHA
1. Vodný filter otočte
o 90˚ proti smeru
pohybu hodinových
ručičiek.
2. Vodný filter vytiahnite
z puzdra filtra.
3. Do puzdra filtra vložte
nový vodný filter.
Slovenčina – 42
DA68-03015C-11.indb 42
2017. 7. 7.
9:38
Voda upravená reverznou osmózou
DÔLEŽITÉ:
4. Nový vodný filter otočte
o 90˚ v smere pohybu
hodinových ručičiek.
Po inštalácii novej kazety vodného filtra
môže dôjsť ku krátkemu vyšplechnutiu
vody z dávkovača vody.
Tento jav je spôsobený vniknutím vzduchu
do potrubia.
Nepredstavuje žiadne obmedzenie
prevádzky.
POZOR
Pri výmene vodného filtra môže dôjsť
k vytečeniu vody na podlahu chladničky.
Ide len o prechodný stav, preto utrite vodu
a pokračujte v používaní spotrebiča.
Odstránenie zvyškových nečistôt vnútri
potrubia prívodu vody po inštalácii
nového filtra
1. Stlačte tlačidlo Water (Voda) a potom šálkou
alebo pohárom zatlačte na páčku dávkovača.
2. Filter prepláchnite 1 galónom (3,785 l) vody po
jednotlivých šálkach alebo pohároch.
(Preplachujte približne 6 minút.)
Takýmto spôsobom sa vyčistí systém prívodu
vody a potrubia sa odvzdušnia.
- V niektorých domácnostiach môže byť potrebné
ďalšie prepláchnutie.
3. Otvorte dvierka chladničky a uistite sa, že
nedochádza k únikom vody z vodného filtra.
POUŽÍVANIE
5. Stlačením tlačidla „Lighting (Osvetlenie)/°C↔°F
(3 sec)“ (
) po dobu približne 3 s vynulujte
vodný filter.
Červený svetelný indikátor zhasne.
Tlak prívodu vody upravenej pomocou systému
reverznej osmózy musí na vstupnom vodovodnom
ventile chladničky dosahovať hodnotu 35 až
120 psi (241 až 827 kPa).
Ak je filtračný systém pracujúci na základe reverznej
osmózy napojený na prívod studenej vody, tlak
vody musí na vstupe do systému reverznej osmózy
dosahovať minimálnu hodnotu 40 až 60 psi (276 až
414 kPa).
Ak je tlak vody na vstupe do systému reverznej
osmózy nižší ako 40 až 60 psi (276 až 414 kPa):
• Skontrolujte, či sedimentačný filter systému
reverznej osmózy nie je zanesený.
V prípade potreby filter vymeňte.
• Po intenzívnom používaní umožnite, aby sa
zberná nádrž systému reverznej osmózy
doplnila.
• Ak používate systém reverznej osmózy a máte
chladničku s vodným filtrom, môže to spôsobiť
ešte výraznejšie zníženie tlaku vody. Odstráňte
vodný filter.
Ak máte otázky týkajúce sa tlaku vody vo vašej
domácnosti, obráťte sa na kvalifikovaného
inštalatéra.
Objednávanie náhradných filtrov
Ak plánujete objednať väčšie množstvo filtračných
kaziet, obráťte sa na autorizovaného predajcu
spoločnosti Samsung.
Slovenčina – 43
DA68-03015C-11.indb 43
2017. 7. 7.
9:38
POUŽÍVANIE PRÍSTROJA NA
VÝROBU ĽADU (VOLITEĽNÉ)
• Ak na paneli displeja bliká správa ICE
OFF (Vypnutie výroby ľadu), znova vložte
vedierko na ľad, prípadne sa uistite, či je
vložené správne.
Keď sú dvierka otvorené, dávkovač ľadu a vody
nie je v prevádzke.
Ak dvierka zabuchnete príliš prudko, môže dôjsť
k vyliatiu vody na prístroj na výrobu ľadu.
Aby vedierko na ľad pri vyberaní nepadlo na
zem, držte ho oboma rukami.
Ak dôjde k úniku ľadu alebo vody na
dlážku, dlážku vyčistite a utrite, aby nedošlo
k zraneniam.
Nedovoľte deťom vešať sa na dávkovač ľadu či
na vedierko.
Mohli by sa zraniť.
Do sklzu ľadu nestrkajte ruku ani žiadne
predmety.
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu
mechanických súčastí.
Pri ukladaní potravín v plastových vreckách do
mrazničky buďte opatrní.
Nesprávne uložené vrecká sa môžu zachytiť do
motora závitovky vedierka na ľad a znemožniť
dávkovanie ľadu z chladničky, prípadne
spôsobiť náhle otvorenie dvierok mrazničky.
POZOR
• Odstránenie vedierka na ľad.
- Rukoväť držte tak, ako je to znázornené na
obrázku č. 1.
- Vedierko nadvihnite a pomaly vytiahnite von.
- Pomaly vyberte von vedierko na ľad, aby
nedošlo k jeho poškodeniu.
- Po opätovnej inštalácii vedierka na ľad stlačte
a 6 sekúnd držte tlačidlo ICE (ĽAD).
•
•
•
•
•
•
•
• Bežná prevádzka
- Zvuky, ktoré počujete, keď prístroj na výrobu
ľadu napĺňa vedierko ľadom, sú súčasťou bežnej
prevádzky.
- Ak ste dávkovač ľadu dlhšiu dobu nepoužívali,
ľad môže vo vedierku vytvárať zhluky.
Ak k tomu dôjde, odstráňte všetok ľad
a vyprázdnite vedierko.
- Ak z prístroja nevychádza ľad, skontrolujte, či
nedošlo k zaseknutiu ľadu v sklze, v prípade
potreby zaseknutý ľad odstráňte.
- Prvá dávka kociek ľadu po inštalácii môže byť
malá, pretože do vodovodného potrubia vnikol
vzduch. Počas bežnej prevádzky sa systém
úplne odvzdušní.
ľad
Slovenčina – 44
DA68-03015C-11.indb 44
2017. 7. 7.
9:38
Riešenie problémov
RIEŠENIE
Chladnička
vôbec nepracuje
alebo chladí len
nedostatočne.
• Skontrolujte, či je napájacia zástrčka správne pripojená.
• Je regulácia teploty na paneli displeja nastavená na správnu teplotu?
Skúste ju nastaviť na nižšiu teplotu.
• Je chladnička vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo je umiestnená
príliš blízko zdroja tepla?
• Nenachádza sa zadná strana chladničky príliš blízko steny, v dôsledku
čoho dochádza k blokovaniu cirkulácie vzduchu?
Potraviny
v chladničke sú
zmrazené.
• Je regulácia teploty na paneli displeja nastavená na správnu teplotu?
Skúste ju nastaviť na vyššiu teplotu.
• Je v miestnosti veľmi nízka teplota?
• Uložili ste potraviny s vysokým obsahom vody do najchladnejšej časti
chladničky?
Počujete
nezvyčajný hluk
alebo zvuky.
• Skontrolujte, či chladnička stojí rovno a stabilne.
• Nenachádza sa zadná strana chladničky príliš blízko steny, v dôsledku
čoho dochádza k blokovaniu cirkulácie vzduchu?
• Spadlo niečo za alebo pod chladničku?
• Ak zvnútra chladničky počujete „tikanie“, je to normálne.
Tento jav je spôsobený sťahovaním a rozťahovaním rôznych dielov
v dôsledku teplotných zmien vnútri chladničky.
Predné rohy
spotrebiča sú
horúce a dochádza
ku kondenzácii.
• Menšie množstvo tepla je normálne, pretože v predných rohoch chladničky
sú nainštalované pohlcovače kondenzácie, ktoré majú zabrániť tvorbe
kondenzácie.
• Sú dvierka chladničky pootvorené?
Kondenzácia sa môže tvoriť vtedy, keď necháte dvierka otvorené po dlhú
dobu.
• V zásuvke môže dochádzať ku kondenzácii vody, ak je v nej uložená
zelenina.
Kondenzácia sa časom vytratí prirodzeným spôsobom.
Chladnička
nevydáva ľad.
• Počkali ste po inštalácii potrubia prívodu vody 12 hodín, než ste začali
vyrábať ľad?
• Je vodovodné potrubie pripojené a uzatvárací ventil otvorený?
• Vypli ste ručne funkciu výroby ľadu?
Uistite sa, že položka Ice (Ľad) je nastavená na možnosť Cubed (Kocky
ľadu) alebo Crushed (Drvený ľad).
• Nachádzajú sa vo vedierku prístroja na výrobu ľadu zhluky ľadu? Odstráňte
ich.
• Je teplota mrazničky príliš vysoká? Teplotu mrazničky skúste nastaviť na
nižšiu hodnotu.
V chladničke
počujete bublať
vodu.
• Je to normálne.
Bublanie vydáva kvapalné chladivo cirkulujúce chladničkou.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM
Slovenčina – 45
DA68-03015C-11.indb 45
2017. 7. 7.
9:38
PROBLÉM
RIEŠENIE
V chladničke
cítiť nepríjemný
zápach.
• Pokazila sa niektorá z potravín?
• Uistite sa, že potraviny s intenzívnym pachom (napr. ryba) sú nepriedušne
zabalené.
• Mrazničku pravidelne čistite a všetky pokazené alebo podozrivo vyzerajúce
potraviny vyhoďte.
Na stenách
mrazničky sa tvorí
námraza.
• Nie je upchatý vetrací otvor?
Odstráňte upchatie, aby mohol vzduch voľne cirkulovať.
• Medzi uloženými potravinami ponechajte dostatočný priestor na efektívnu
cirkuláciu vzduchu.
• Sú dvierka mrazničky správne zatvorené?
Dávkovač vody
nefunguje.
• Je vodovodné potrubie pripojené a uzatvárací ventil otvorený?
• Nie je potrubie prívodu vody zdeformované alebo zalomené?
Skontrolujte, či je potrubie voľne priechodné a či ho nič neblokuje.
• Zamrzla nádrž na vodu, pretože teplota chladničky je nastavená na príliš
nízku hodnotu?
Skúste nastaviť vyššiu teplotu na hlavnom paneli displeja.
Ako treba
postupovať, keď sa
dvierka mrazničky
nedajú dobre
zatvoriť.
• Stlačte páčku dávkovača a skontrolujte dávkovanie vody.
• Stlačte páčku dávkovača (režim Ice (Ľad)) a skontrolujte chod motora
závitovky.
• Z poličiek odstráňte predmety, ktoré by mohli blokovať hnaciu závitovku.
Preventívne opatrenia : Ak ste dlhšiu dobu nedávkovali vodu ani ľad, vo
vedierku na ľad sa môžu vytvoriť zhluky ľadu, ktoré budú narúšať chod hnacej
závitovky, v dôsledku čoho sa znemožní dávkovanie.
Odstráňte zvyšný ľad z vedierka a predmety, ktoré by mohli blokovať hnaciu
závitovku.
Uveďte do chodu dávkovač (vody a ľadu) a činnosť automatického zatvárania
dvierok mrazničky sa zlepší.
Slovenčina – 46
DA68-03015C-11.indb 46
2017. 7. 7.
9:38
Poznámky
DA68-03015C-11.indb 47
2017. 7. 7.
9:38
Medzné hodnoty teplôt okolitého priestoru
Táto chladnička je určená na prevádzku v priestoroch s teplotou, ktorá je určená teplotnou triedou
uvedenou na výkonovom štítku.
Trieda
Symbol
Zvýšená mierna
Mierna
Subtropická
Tropická
SN
N
ST
T
Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 až +32
+10 až +32
+16 až +32
+16 až +32
+16 až +38
+18 až +38
+16 až +43
+18 až +43
Vnútorné teploty môžu byť ovplyvnené takými faktormi, ako je umiestnenie chladničky/mrazničky,
teplota okolitého prostredia aj to, ako často otvárate dvierka chladničky.
Pri upravovaní nastavenia teploty zohľadnite tieto faktory.
Slovakia
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení
životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky
oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť
s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad
v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované
spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnej likvidácie a recyklácie nájdete na našej webovej stránke
www.samsung.com, prípadne vám ich poskytneme na našej zákazníckej linke na číslach globálnej
podpory spoločnosti SAMSUNG, ktoré sú uvedené nižšie.
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., GBC IV, Galvániho 17/C, 821 04, Bratislava
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
DA68-03015C-11.indb 48
2017. 7. 7.
9:38
Frigider
manual de utilizare
imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim pentru achiziţia acestui produs Samsung.
Aparat fără suport
DA68-03015C-11.indb 1
2017. 7. 7.
9:38
Cuprins
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA ………………………………………… 2
CONFIGURAREA FRIGIDERULUI ………………………………………… 15
UTILIZAREA FRIGIDERULUI SAMSUNG ………………………………… 29
DEPANAREA ………………………………………………………………… 45
Informaţii privind siguranţa
siguranţa lor.
• Acest aparat poate fi utilizat
de copii începând cu vârsta
• Înainte de a utiliza aparatul,
de 8 ani şi de persoane cu
citiţi în detaliu acest manual
capacităţi fizice, senzoriale sau
și păstraţi-l într-un loc sigur,
mentale reduse ori cu lipsă
lângă aparat, pentru consultare
de experienţă şi de cunoştinţe
ulterioară.
dacă li se oferă supervizare sau
• Utilizaţi acest aparat exclusiv
instrucţiuni pentru utilizarea
în scopul care i-a fost destinat,
aparatului în siguranţă şi înţeleg
conform descrierii din acest
riscurile implicate.
manual de instrucţiuni.
Copiii nu au voie să se joace
Acest aparat nu este destinat
cu aparatul. Curăţarea şi
utilizării de către persoane
întreţinerea nu trebuie efectuate
(inclusiv copii) cu abilităţi fizice,
de copii fără supervizare.
senzoriale sau mentale reduse
• Avertismentele și instrucţiunile
sau lipsite de experienţă și
de siguranţă importante din
cunoștinţe, decât dacă sunt
acest manual nu acoperă toate
supravegheate sau instruite în
condiţiile și situaţiile posibile
privinţa utilizării aparatului de o
care pot apărea.
persoană responsabilă pentru
INFORMAŢII PRIVIND
SIGURANŢA
Română - 2
DA68-03015C-11.indb 2
2017. 7. 7.
9:38
Este responsabilitatea dvs. să
dovediţi bun simţ, atenţie și
grijă la instalarea, întreţinerea și
utilizarea aparatului.
• Întrucât următoarele
instrucţiuni de utilizare se
referă la diverse modele,
caracteristicile frigiderului dvs.
pot diferi ușor de cele descrise
în acest manual și este
posibil să nu fie valabile toate
semnele de avertizare. Dacă
aveţi întrebări sau preocupări,
contactaţi cel mai apropiat
centru de service sau găsiţi
asistenţă și informaţii online, la
adresa www.samsung.com.
AVERTIZARE
ATENŢIE
Pericole sau practici
neconforme cu siguranţa,
care pot conduce la
vătămare corporală
gravă sau deces.
NU dezasamblaţi.
NU atingeţi.
Respectaţi cu atenţie
îndrumările.
Scoateţi ștecherul din
priză.
Asiguraţi-vă că aparatul
este împământat, pentru a
preveni electrocutarea.
Apelaţi la centrul de
contact pentru asistenţă.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Simboluri și precauţii
importante privind siguranţa:
NU încercaţi.
Notă.
Aceste semne de avertizare
sunt prezente pentru a
preveni vătămarea dvs. și a
altor persoane.
Vă rugăm să le respectaţi cu
atenţie.
După ce citiţi această
secţiune, păstraţi-o într-un
loc sigur, pentru consultare
ulterioară.
Pericole sau practici
neconforme cu siguranţa,
care pot conduce la
vătămare corporală
minoră sau pagube ale
proprietăţii.
Română - 3
DA68-03015C-11.indb 3
2017. 7. 7.
9:38
AVERTIZARE
•
•
-
-
SEMNE DE AVERTIZARE
GRAVĂ PENTRU TRANSPORT
ȘI AMPLASARE
• La transportul și instalarea
aparatului, trebuie să aveţi
grijă să vă asiguraţi că
nu este deteriorată nicio
componentă a circuitului
frigorific.
Se utilizează R-600a sau
R-134a ca agent frigorific.
Verificaţi eticheta
compresorului din partea din
spate a aparatului sau eticheta
cu caracteristicile tehnice din
interiorul frigiderului pentru
a afla ce agent frigorific este
utilizat pentru frigiderul dvs.
Dacă acest produs conţine
gaz inflamabil (agent frigorific
R-600a),
Scurgerile de agent frigorific
din conducte se pot aprinde
sau pot provoca vătămarea
ochilor.
Dacă este detectată o
scurgere, evitaţi flacăra
deschisă sau potenţialele
surse de aprindere și aerul
din încăperea în care se află
aparatul, timp de câteva
minute.
Pentru a evita crearea de
amestec inflamabil de gaz și
-
•
-
-
aer în cazul în care survine o
scurgere în circuitul frigorific,
dimensiunea încăperii în care
poate fi amplasat aparatul
depinde de cantitatea de agent
frigorific utilizat.
Nu porniţi niciodată un aparat
care prezintă semne de
deteriorare. Dacă aveţi dubii,
consultaţi-vă cu dealerul dvs.
Încăperea în care va fi
amplasat frigiderul trebuie să
aibă dimensiunea de 1 m³
pentru fiecare 8 g de agent
frigorific R-600a din aparat.
Cantitatea de agent frigorific
din aparatul dvs. este
prezentată pe plăcuţa de
identificare din interiorul
aparatului.
Scurgerile de agent frigorific
din conducte se pot aprinde
sau pot provoca vătămarea
ochilor.
Dacă se scurge agent frigorific
din conductă, evitaţi flacăra
deschisă, îndepărtaţi de
produs toate substanţele
inflamabile și aerisiţi încăperea
imediat.
Nerespectarea acestor
instrucţiuni poate provoca
incendiu sau explozie.
Dacă aparatul conţine agent
Română - 4
DA68-03015C-11.indb 4
2017. 7. 7.
9:38
AVERTIZARE
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
frigorific izobutan (R-600a),
individuală, care are un voltaj
acesta este un gaz natural cu
nominal ce corespunde celui
compatibilitate ecologică mare,
de pe plăcuţa cu caracteristicile
care este, totuși, și inflamabil.
tehnice.
La transportul și instalarea
- Aceasta oferă performanţă
aparatului, trebuie să aveţi
optimă și, totodată, previne
grijă să vă asiguraţi că nu este
supraîncărcarea circuitelor cu
deteriorată nicio componentă
cabluri electrice din casă, ceea
a circuitului frigorific.
ce poate duce la pericol de
incendiu din cauza cablurilor
supraîncălzite.
Dacă priza de perete este
SEMNE DE AVERTIZARE
desprinsă, nu introduceţi
GRAVĂ PENTRU INSTALARE
ștecherul.
• Nu instalaţi acest aparat - Există risc de electrocutare sau
într-un loc umed, uleios
incendiu.
sau prăfos, într-un loc
• Nu utilizaţi un cablu care
expus la lumina directă a
prezintă crăpături sau
soarelui și la apă (picături
deteriorări datorate frecării, pe
de ploaie).
lungime sau la oricare dintre
- Izolaţia deteriorată a
capete.
componentelor electrice poate • Nu îndoiţi excesiv cablul de
provoca electrocutare sau
alimentare și nu așezaţi obiecte
incendiu.
grele pe el.
• Nu amplasaţi frigiderul în
• Nu utilizaţi aerosoli lângă
lumina directă a soarelui și nu-l
frigider.
expuneţi la căldură provenită
- Aerosolii utilizaţi lângă frigider
de la sobe, aparate de încălzire
pot provoca explozie sau
a încăperii sau alte aparate.
incendiu.
• Nu conectaţi mai multe aparate
• Nu instalaţi aparatul într-un loc
în același prelungitor cu mai
în care pot exista scurgeri de
multe prize.
gaze.
Frigiderul trebuie conectat
- Acest lucru poate provoca
întotdeauna în priza sa electrică
Română - 5
DA68-03015C-11.indb 5
2017. 7. 7.
9:38
electrocutare sau incendiu.
-
•
•
-
•
•
•
• Frigiderul trebuie
împământat.
- Trebuie să împământaţi
frigiderul pentru a preveni
scurgerile de energie sau
electrocutarea provocată
de scurgerile de curent din
frigider.
• Nu utilizaţi niciodată ţevi de
gaz, cabluri de telefonie sau
alte potenţiale paratrăsnete ca
împământare.
- Utilizarea incorectă a prizei de
împământare poate duce la
electrocutare.
• Este recomandabil ca
instalarea sau orice
lucrare de service la acest
aparat să fie efectuată
de un tehnician sau de
o companie de service
calificată.
Nerespectarea acestei indicaţii
poate provoca electrocutare,
incendiu, explozie, probleme
cu produsul sau vătămare.
Înainte de a fi utilizat, acest
frigider trebuie instalat și
amplasat corect, conform
manualului.
• În cazul în care cablul de
Conectaţi ștecherul în poziţie
alimentare este deteriorat,
corectă, cu cablul atârnând.
dispuneţi înlocuirea
lui imediată de către
În cazul în care conectaţi
producător sau de către
ștecherul invers, cablul se
agentul de service.
poate reteza și provoca
• Siguranţa din frigider trebuie
incendiu sau electrocutare.
schimbată de un tehnician
Asiguraţi-vă că ștecherul nu
sau de o companie de service
este strivit sau deteriorat de
calificată.
partea din spate a frigiderului.
Când mutaţi frigiderul, fiţi atenţi - Nerespectarea acestei
instrucţiuni poate provoca
să nu răsuciţi sau să deterioraţi
electrocutare sau vătămare
cablul de alimentare.
corporală.
Există pericol de incendiu.
Aparatul trebuie poziţionat
astfel încât ștecherul să fie
accesibil după instalare.
Română - 6
DA68-03015C-11.indb 6
2017. 7. 7.
9:38
ATENŢIE
SEMNE DE ATENŢIONARE
PENTRU INSTALARE
AVERTIZARE
SEMNE DE AVERTIZARE
GRAVĂ PENTRU UTILIZARE
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
• Nu obstrucţionaţi orificiul
• Nu introduceţi ștecherul cu
de aerisire din carcasa
mâinile ude.
aparatului sau din structura • Nu așezaţi obiecte pe aparat.
de montare.
- Când deschideţi sau închideţi
• Lăsaţi aparatul să rămână în
ușa, obiectele pot cădea și
poziţie timp de 2 ore după
provoca vătămare corporală și/
instalare.
sau pagube materiale.
• Nu puneţi articole umplute cu
apă în frigider.
- Dacă se varsă, există risc de
incendiu sau electrocutare.
• Nu lăsaţi copiii să se agaţe de
ușă.
- Nerespectarea acestei
instrucţiuni poate provoca
vătămare corporală gravă.
- La instalarea frigiderului,
asiguraţi-vă că ambele picioare • Nu lăsaţi deschise ușile
frigiderului în timp ce frigiderul
vin în contact cu podeaua,
este nesupravegheat și nu
pentru o instalare sigură.
lăsaţi copiii să intre în frigider.
Picioarele se află în partea
• Nu permiteţi sugarilor sau
din spate jos a fiecărei uşi.
copiilor să intre în sertar.
Introduceţi o şurubelniţă plată
- Acest lucru poate provoca
şi rotiţi-o în direcţia săgeţii
decesul prin sufocare din
până când se nivelează.
cauza captivităţii sau vătămare
- Echilibraţi întotdeauna
corporală.
încărcătura de pe fiecare uşă.
• Nu vă așezaţi pe ușa
- Supraîncărcarea de pe orice
congelatorului.
uşă a frigiderului poate duce la
- Ușa poate fi stricată și poate
căderea acestuia, provocând
provoca vătămare corporală.
vătămare corporală.
• Pentru a preveni captivitatea
Română - 7
DA68-03015C-11.indb 7
2017. 7. 7.
9:38
•
-
•
-
•
-
•
•
copiilor, trebuie să reinstalaţi
separatorul utilizând șuruburile
furnizate după curăţare sau
alte acţiuni, în cazul în care aţi
scos separatorul din sertar.
Nu așezaţi niciodată degetele
sau alte obiecte în orificiul
distribuitorului.
Nerespectarea acestei
instrucţiuni poate provoca
vătămare corporală sau
pagube materiale.
Nu depozitaţi substanţe
volatile sau inflamabile, precum
benzen, diluant, alcool, eter
sau gaz GPL în frigider.
Depozitarea oricărui produs
de acest tip poate provoca
explozie.
Nu depozitaţi în frigider
produse farmaceutice sensibile
la temperaturi joase, materiale
știinţifice sau alte produse
sensibile la temperaturi joase.
Produsele care necesită
controlul strict al temperaturii
nu trebuie depozitate în frigider.
Nu așezaţi și nu utilizaţi aparate
electrice în frigider, decât
dacă acestea sunt de tipul
recomandat de producător.
Nu utilizaţi un uscător de
păr pentru a usca interiorul
•
•
•
•
•
-
frigiderului. Nu așezaţi o
lumânare aprinsă în frigider
pentru eliminarea mirosurilor
neplăcute.
Acest lucru poate provoca
electrocutare sau incendiu.
Nu atingeţi pereţii interiori ai
congelatorului sau produsele
depozitate în congelator cu
mâinile ude.
Aceasta poate provoca
degerături.
Nu utilizaţi dispozitive
mecanice sau orice alte
mijloace pentru a accelera
procesul de decongelare, în
afara celor recomandate de
producător.
Nu deterioraţi circuitul frigorific.
• Acest produs este destinat
doar depozitării alimentelor
dintr-un mediu casnic.
Sticlele trebuie depozitate
foarte apropiate una de alta,
astfel încât să nu cadă.
În cazul unei scurgeri de gaze
(precum propan, GPL etc.),
aerisiţi imediat fără a atinge
ștecherul.
Nu atingeţi aparatul sau cablul
de alimentare.
Nu utilizaţi un ventilator.
O scânteie poate provoca
Română - 8
DA68-03015C-11.indb 8
2017. 7. 7.
9:38
• Nu dezasamblaţi și nu
SEMNE DE
reparaţi frigiderul pe cont
propriu.
ATENŢIONARE
- Vă expuneţi unui risc de a
PENTRU UTILIZARE
provoca incendiu, defecţiuni și/
• Pentru a obţine performanţă
sau vătămare corporală.
optimă de la produs,
În caz de defecţiune, contactaţi - Nu așezaţi alimente prea
agentul de service.
aproape în faţa orificiilor de
aerisire din partea din spate a
• Dacă aparatul emite
aparatului, deoarece acestea
un zgomot ciudat, o
pot împiedica libera circulaţie
combustie, un miros sau
a aerului în compartimentul
fum, scoateţi ștecherul
frigiderului.
imediat și contactaţi cel
- Acoperiţi alimentele
mai apropiat centru de
corespunzător sau așezaţi-le în
service.
containere ermetice înainte de
- Nerespectarea acestei
a le pune în frigider.
instrucţiuni poate genera
- Nu puneţi alimente recent
pericole de electrocutare sau
introduse la congelat lângă
incendiu.
alimente deja existente.
• Dacă întâmpinaţi dificultăţi la
• Nu așezaţi băuturi
schimbarea becului, contactaţi
carbogazoase sau
agentul de service.
spumoase în compartimentul
• Dacă produsul este echipat
congelatorului.
cu lampă cu LED, nu
Nu puneţi sticle sau containere
ATENŢIE
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
explozie sau incendiu.
dezasamblaţi capacul lămpii și
lampa cu LED pe cont propriu.
• Utilizaţi doar lămpile cu LED-uri
furnizate de producător sau de - Contactaţi agentul de service.
agentul de service.
• Dacă există praf sau apă în
• Copiii trebuie supravegheaţi
frigider, scoateţi ștecherul și
pentru a vă asigura că nu se
contactaţi centrul de service
joacă cu aparatul și/sau nu se
Samsung Electronics.
urcă în acesta.
- Există risc de incendiu.
Română - 9
DA68-03015C-11.indb 9
2017. 7. 7.
9:38
-
•
-
•
-
-
•
din sticlă în congelator.
Când conţinutul îngheaţă,
sticla se poate sparge și
provoca vătămare corporală
sau pagube ale proprietăţii.
Nu schimbaţi și nu modificaţi
funcţionalităţile frigiderului.
Schimbările sau modificările
pot provoca vătămare
corporală și/sau pagube ale
proprietăţii. Toate schimbările
sau modificările efectuate de
un terţ asupra acestui aparat
complet nu sunt acoperite
de service-ul în garanţie
Samsung, iar compania
Samsung nu este responsabilă
pentru problemele de siguranţă
sau pagubele care rezultă din
modificările terţilor.
Nu blocaţi orificiile de aerisire.
Dacă orificiile de aerisire sunt
blocate, în special cu o pungă
de plastic, frigiderul se poate
suprarăci.
Dacă această perioadă de
răcire durează prea mult,
filtrul de apă se poate strica și
provoca scurgeri de apă.
Nu puneţi alimente recent
introduse la congelat lângă
alimente deja existente.
Respectaţi duratele maxime de
depozitare și datele de expirare
•
-
•
-
•
-
ale bunurilor congelate.
Nu pulverizaţi materiale
volatile, precum insecticid, pe
suprafaţa aparatului.
Fiind totodată dăunător pentru
oameni, poate provoca și
electrocutare, incendiu sau
probleme cu produsul.
Nu aplicaţi șocuri puternice
sau forţă excesivă pe suprafaţa
de sticlă.
Sticla spartă poate provoca
vătămare corporală și/sau
pagube ale proprietăţii.
Nu păstraţi uleiul vegetal în
sertarele de pe uşa frigiderului.
Uleiul se poate solidifica,
alterându-i gustul şi făcându-l
greu de utilizat. În plus, pot
apărea scurgeri din recipientul
deschis şi uleiul scurs poate
duce la crăparea sertarului.
După ce deschideţi un
recipient cu ulei, cel mai bine
este să-l păstraţi într-un loc
răcoros şi cu umbră, cum ar fi
un dulap sau o cămară.
Exemple de ulei vegetal: ulei
de măsline, ulei de porumb,
ulei de sâmbure de struguri,
etc.
Română - 10
DA68-03015C-11.indb 10
2017. 7. 7.
9:38
ATENŢIE
•
•
•
• Nu pulverizaţi apă direct în
interiorul sau pe exteriorul
frigiderului.
Există risc de incendiu sau
electrocutare.
Nu utilizaţi și nu așezaţi lângă
frigider substanţe sensibile
la temperatură, precum
spray-uri inflamabile, obiecte
inflamabile, gheaţă carbonică,
medicamente sau substanţe
chimice.
Nu ţineţi în frigider obiecte
sau substanţe volatile ori
inflamabile (benzen, diluant,
gaz propan etc.).
Acest frigider este destinat
doar depozitării alimentelor.
Acest lucru poate provoca
incendiu sau explozie.
Nu pulverizaţi produse de
curăţare direct pe afișaj.
Literele tipărite de pe afișaj se
pot desprinde.
Scoateţi toate corpurile
străine sau praful de pe pinii
ștecherului.
Dar nu utilizaţi o cârpă udă sau
umedă când curăţaţi ștecherul;
scoateţi toate corpurile
incendiu sau electrocutare.
• Nu așezaţi niciodată degetele
sau alte obiecte în orificiul
distribuitorului și în toboganul
de gheaţă.
- Acest lucru poate provoca
vătămare corporală sau
pagube materiale.
• Curăţaţi piesele inaccesibile,
precum balamalele, utilizând o
perie sau o periuţă de dinţi.
•
-
•
•
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
-
străine sau praful de pe pinii
SEMNE DE ATENŢIONARE
ștecherului.
PENTRU CURĂŢARE ȘI
- În caz contrar există risc de
ÎNTREŢINERE
• Deconectaţi frigiderul
înainte de curăţare și de
efectuarea lucrărilor de
întreţinere.
Dacă în aparat a pătruns orice
substanţă străină, precum apă,
scoateţi ștecherul și contactaţi
cel mai apropiat centru de
service.
Nerespectarea acestei
instrucţiuni poate genera
electrocutare sau incendiu.
Utilizaţi un burete curat sau o
cârpă moale şi un detergent
blând cu apă caldă pentru a
curăţa frigiderul.
Nu utilizaţi soluţii de curăţare
abrazive sau dure cum ar
fi spray-uri pentru geamuri,
Română - 11
DA68-03015C-11.indb 11
2017. 7. 7.
9:38
praf de curăţat, lichide
inflamabile, acid muriatic,
ceară de curăţare, detergenţi
concentraţi, înălbitori sau
substanţe de curăţare
ce conţin ulei mineral pe
suprafeţele exterioare (uşi şi
dulapuri), piesele din plastic,
rafturile interioare sau de pe
uşă şi garnituri.
- Acestea pot zgâria sau
deteriora materialul.
• Nu curăţaţi rafturile sau
capacele din sticlă cu apă
caldă atunci când sunt reci.
Rafturile şi capacele din sticlă
se pot sparge dacă sunt
expuse la modificări bruşte de
temperatură sau impacturi cum
ar fi lovirea sau căderea.
cu caracteristicile tehnice din
interiorul frigiderului pentru
a afla ce agent frigorific este
utilizat pentru frigiderul dvs.
Dacă acest produs conţine
gaz inflamabil (agent frigorific
R-600a), contactaţi autoritatea
locală cu privire la casarea în
siguranţă a acestui produs.
Ciclopentanul este utilizat ca
gaz izolant.
Gazele din materialele
izolaţiei necesită o procedură
specială de casare. Contactaţi
autorităţile locale cu privire la
casarea ecologică în siguranţă
a acestui produs.
Asiguraţi-vă că niciuna dintre
conductele din spatele
aparatelor nu este deteriorată
înainte de casare.
Conductele vor fi rupte în
SEMNE DE AVERTIZARE
spaţiu deschis.
GRAVĂ PENTRU CASARE • Când casaţi acest produs sau
alte frigidere, scoateţi ușa/
• Asiguraţi-vă că niciuna
garniturile ușii și clanţa ușii
dintre conductele din
astfel încât copiii mici sau
spatele aparatului nu este
animalele să nu poată fi prinse
deteriorată înainte de
în interior. Lăsaţi rafturile în
casare.
poziţie, astfel încât copiii să nu
• Se utilizează R-600a sau
poată urca ușor în frigider.
R-134a ca agent frigorific.
Copiii trebuie supravegheaţi
Verificaţi eticheta
pentru a vă asigura că nu se
compresorului din partea din
joacă cu vechiul aparat.
spate a aparatului sau eticheta
AVERTIZARE
Română - 12
DA68-03015C-11.indb 12
2017. 7. 7.
9:38
• Casaţi ambalajul pentru
acest produs într-o manieră
ecologică.
•
• În cazul unei pene de curent,
•
sunaţi la biroul local al
companiei de electricitate și
întrebaţi cât va dura.
- Majoritatea penelor de
curent care sunt rezolvate în
•
decurs de o oră sau două
nu vor afecta temperaturilor
frigiderelor. Totuși, trebuie să
reduceţi la minim numărul de
deschideri ale ușilor în timp ce
curentul este oprit.
- Dacă pana de curent durează
mai mult de 24 de ore, scoateţi
toate alimentele congelate.
•
• Dacă sunt furnizate chei cu
frigiderul, cheile nu trebuie
lăsate la îndemâna copiilor
și nu trebuie să se afle în
vecinătatea aparatului.
• Este posibil ca aparatul să
nu funcţioneze consecvent
(posibilitatea ca temperatura să
devină prea ridicată în frigider)
când acesta este amplasat pe
o perioadă lungă de timp sub
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
SFATURI SUPLIMENTARE
PENTRU UTILIZAREA
CORECTĂ
limita de temperatură joasă
a intervalului de temperatură
pentru care este proiectat
aparatul frigorific.
Nu depozitaţi alimente ce se
strică ușor la temperatură
joasă, precum banane, pepene
galben.
Aparatul dvs. nu formează
gheaţă, ceea ce înseamnă că
nu este nevoie să dezgheţaţi
manual aparatul, deoarece
acest lucru este realizat automat.
Creșterea de temperatură
în cursul dezgheţării poate
respecta cerinţele ISO.
Dar, dacă doriţi să preveniţi o
creștere nedorită a temperaturii
alimentelor congelate în cursul
dezgheţării aparatului, înveliţi
alimentele congelate în câteva
straturi de ziar.
Orice creștere de temperatură
a alimentelor congelate în
cursul dezgheţării le poate
scurta durata de depozitare.
Română - 13
DA68-03015C-11.indb 13
2017. 7. 7.
9:38
Sfaturi pentru economisirea
energiei
- Instalaţi aparatul într-o încăpere
rece, uscată, cu aerisire
adecvată.
Asiguraţi-vă că nu este expus
la lumina directă a soarelui și
nu-l așezaţi niciodată lângă o
sursă directă de încălzire (de
exemplu radiator).
- Nu blocaţi niciodată niciun
orificiu de aerisire sau grilaj de
pe aparat.
- Lăsaţi alimentele calde să se
răcească înainte de a le așeza
în aparat.
- Așezaţi alimentele congelate în
frigider pentru a se dezgheţa.
Astfel puteţi utiliza temperaturile
joase ale produselor congelate
pentru răcirea alimentelor din
frigider.
- Nu ţineţi mult timp deschisă
ușa frigiderului când introduceţi
sau scoateţi alimentele.
Cu cât este mai mică durata în
care ușa este deschisă, cu atât
mai puţină gheaţă se va forma
în congelator.
- Curăţaţi regulat partea din
spate a frigiderului.
Praful crește consumul de energie.
- Nu setaţi temperatura la o
valoare mai mică decât este
necesar.
- Asiguraţi o evacuare suficientă
a aerului la baza și la peretele
din spate al frigiderului.
Nu acoperiţi orificiile de aerisire.
- La instalare, lăsaţi un spaţiu
gol în dreapta, în stânga, în
spatele și deasupra aparatului.
Aceasta va contribui la
reducerea consumului de
energie și va menţine facturile
de curent scăzute.
- Pentru utilizarea cea mai
eficientă a energiei, menţineţi
toate accesoriile interne,
precum coșurile, sertarele,
rafturile, în poziţia specificată
de producător.
Acest aparat este destinat
utilizării în gospodărie și în
aplicaţii similare, precum
- zonele de bucătărie ale
personalului din magazine,
birouri și alte medii
profesionale;
- ferme și clienţi ai hotelurilor,
motelurilor și în alte medii de
tip rezidenţial;
- medii de cazare și masă;
- aplicaţii de catering și similare,
fără vânzare cu amănuntul.
Română - 14
DA68-03015C-11.indb 14
2017. 7. 7.
9:38
Configurarea frigiderului
PREGĂTIREA PENTRU
INSTALAREA FRIGIDERULUI
B
A
E
D
C
CONFIGURAREA
Felicitări pentru achiziţionarea frigiderului Samsung.
Sperăm că vă veţi bucura de funcţiile și eficienţa de
ultimă oră pe care le oferă acest nou aparat.
Selectarea locaţiei optime pentru frigider
• Alegeţi o locaţie cu acces facil la alimentare cu
apă.
• Alegeţi o locaţie fără expunere directă la lumina
soarelui.
• Alegeţi o locaţie cu podea netedă (sau aproape
netedă).
• Alegeţi o locaţie cu spaţiu suficient pentru ca
ușile frigiderului să se deschidă ușor.
• Alegeţi o locaţie care permite spaţiu suficient
la dreapta, stânga, în spate și deasupra
frigiderului, pentru circulaţia aerului.
• Alegeţi o locaţie care vă permite să mutaţi
frigiderul ușor dacă acesta necesită întreţinere
sau service.
• Nu instalaţi frigiderul în locaţii în care
temperatura este mai mare de 43 °C sau mai
mică de 5 °C.
Adâncimea „A”
718 mm
Lăţimea „B”
912 mm
Înălţimea „C”
1742 mm
Înălţimea totală „D”
1774 mm
Adâncimea „E”
721 mm
50 mm
165°
165°
165°°
165
1725 mm
468 mm
912 mm
31 mm
1170 mm
610 mm
34 mm
Fiecare măsurătoare este bazată
pe dimensiunea proiectării (schema
produsului), deci poate diferi în funcţie de
metoda de măsurare.
Română - 15
DA68-03015C-11.indb 15
2017. 7. 7.
9:38
Când mutaţi frigiderul
Instrumente necesare (Nefurnizate)
Pentru a preveni deteriorarea podelei, asiguraţivă că picioarele de nivelare frontale sunt în poziţie
ridicată (deasupra podelei).
Consultaţi secţiunea „Nivelarea frigiderului” din
manual, de la pagina 21.
Șurubelniţă Philips Șurubelniţă plată Cheie tubulară de
(+)
(-)
10 mm
Cheie imbus de
5 mm
Picior
Șurubelniţă
CONFIGURAREA FRIGIDERULUI
Podeaua
Pentru instalare corectă, trebuie să amplasaţi acest
frigider pe o suprafaţă nivelată, dură, cu aceeași
înălţime ca restul podelei.
Această suprafaţă trebuie să fie suficient de solidă
pentru a susţine un frigider complet plin.
Pentru a proteja finisajul podelei, tăiaţi o bucată
mare de carton și așezaţi-o sub frigider când
lucraţi.
Când mutaţi frigiderul, trebuie s-o trageţi sau s-o
împingeţi drept înainte sau în spate.
Nu o trageţi dintr-o parte în alta.
Acum, cu noul frigider instalat în locaţie, sunteţi
pregătit să configuraţi și să vă bucuraţi de toate
caracteristicile și funcţiile aparatului.
După ce finalizaţi următorii pași, frigiderul dvs. ar
trebui să fie complet funcţional.
În caz contrar, mai întâi verificaţi sursa de
alimentare și de electricitate sau încercaţi secţiunea
de depanare de la sfârșitul acestui ghid de utilizare.
Dacă aveţi întrebări suplimentare, contactaţi centrul
de service Samsung Electronics.
1. Amplasaţi frigiderul într-o locaţie
corespunzătoare, cu spaţiu liber suficient între
aparat și perete.
Consultaţi instrucţiunile de instalare din acest
manual.
2. După ce frigiderul este conectat, asiguraţi-vă
că becul din interior se aprinde când deschideţi
ușile.
3. Setaţi controlul de temperatură la temperatura
cea mai joasă și așteptaţi o oră.
Congelatorul se va răci ușor, iar motorul va
funcţiona lin.
4. După ce alimentaţi frigiderul, durează câteva
ore să ajungă la temperatura corespunzătoare.
Puteţi depozita alimente și băuturi în frigider
după ce temperatura este suficient de joasă.
5. După finalizarea instalării, apăsaţi maneta
dozatorului pentru a verifica dacă apa sau
gheaţa este dozată corect.
6. Asiguraţi-vă că partea din faţă a frigiderului este
cu 0,6 grade mai înaltă decât partea din spate.
Română - 16
DA68-03015C-11.indb 16
2017. 7. 7.
9:38
CONFIGURAREA UȘILOR
FRIGIDERULUI
Centrul racordului transparent
Dacă ușa dvs. nu permite intrarea ușoară a
frigiderului, puteţi scoate ușile.
Clema A (1/4”) (6,35
mm)
1. Trageţi cele două furtunuri de apă (care se află
în fixator) în afară, spre partea din faţă.
Nu tăiaţi furtunul de apă.
Separaţi-l ușor de racord.
ATENŢIE
Nu lăsaţi clemele la îndemâna copiilor şi
asiguraţi-vă că aceştia nu se joacă cu ele
şi nu le introduc în gură.
CONFIGURAREA
Separarea furtunului de alimentare cu apă
de frigider
DEZASAMBLAREA UȘILOR
CONGELATORULUI
2. Scoateţi cele două furtunuri de apă (cel alb
este pentru apă, iar celălalt este pentru gheaţă),
apăsând racordul ( 1 ) și trăgând furtunul de apă
( 2 ) în afară.
( 1 )
ATENŢIE
ATENŢIE
Asiguraţi-vă
că culoarea
( 2 )
furtunurilor de apă
corespunde.
1. Deconectaţi cablul de alimentare și scoateţi cele
2 șuruburi ale capacului cu o șurubelniţă Phillips
( 1 ).
Apoi deschideţi ușa frigiderului și trageţi
cârligele de pe laterale pentru a desprinde
capacul ( 2 ).
Ridicaţi capacul și trageţi-l spre dvs.
pentru a-l desprinde ( 3 ).
- Scoateţi capacul balamalei cu ușa deschisă,
apoi închideţi ușa după ce a fost scos capacul
balamalei.
( 1 )
La reconectarea furtunurilor de alimentare,
asiguraţi-vă că sunt inserate unul în altul
furtunuri de aceeaşi culoare.
Refixarea furtunului de alimentare cu apă
( 2 )
( 3 )
1. Furtunul de apă trebuie să fie introdus complet
în centrul racordului transparent, pentru a
preveni scurgerile de apă din dozator.
2. Introduceţi cele 2 cleme din pachetul de
instalare și verificaţi dacă fiecare clemă fixează
bine furtunul.
Română - 17
DA68-03015C-11.indb 17
2017. 7. 7.
9:38
2. Scoateţi capacul balamalei, apoi deconectaţi
conectorul cablului electric.
REFIXAREA UȘILOR
CONGELATORULUI
• Asiguraţi-vă că refixaţi ușa congelatorului
înainte de a refixa ușa frigiderului.
• Înainte de refixare, asiguraţi-vă că toţi conectorii
cablurilor din partea de jos a ușii congelatorului
sunt conectaţi.
ATENŢIE
Asamblarea ușii
3. Răsuciţi clema ( A ) în sus pe direcţie ( 1 ), apoi
scoateţi-o pe direcţie ( 2 ).
( 1 )
1. Fixaţi ușile în balamalele din partea de jos a
frigiderului.
( 2 )
( A )
( A )
4. Scoateţi balamaua ( B ).
2. Introduceţi balamaua ( B ) în slotul de balama
de pe frigider, apoi apăsaţi-o peste orificiul
balamalei de pe ușă.
( B )
( B )
5. Ridicaţi ușa și scoateţi-o de pe frigider.
• Fiţi atenţi să nu deterioraţi cablurile
electrice când asamblaţi sau
dezasamblaţi ușile.
• Asiguraţi-vă că ușile nu cad și nu se
deteriorează în timp ce sunt scoase de pe
frigider.
ATENŢIE
3. Introduceţi clema ( A ) pe direcţia săgeţii ( 1 ),
apoi coborâţi-o pe direcţia săgeţii ( 2 ) pentru a
o bloca în poziţie.
( 2 )
( 1 )
( A )
( A )
Română - 18
DA68-03015C-11.indb 18
2017. 7. 7.
9:38
4. Cuplaţi conectorul cablului electric.
( 1 )
( 3 )
CONFIGURAREA
( 2 )
5. Introduceţi mai întâi cele 2 piese frontale ale
capacului, apăsaţi în jos pe ambele laturi ale
capacului, apoi fixaţi capacul în poziţie utilizând
o șurubelniţă Phillips.
2. Dezasamblaţi conectorul compartimentului.
• Ușile pot fi asamblate în ordinea inversă
a dezasamblării lor.
• Este posibil ca afișajul să nu funcţioneze corect
dacă neglijaţi să conectaţi cablurile electrice la
asamblarea ușii.
ATENŢIE
3. Dezasamblaţi cele trei șuruburi de fixare de pe
balamaua de sus a vitrinei.
DEZASAMBLAREA UȘILOR
FRIGIDERULUI
(VITRINA COMPARTIMENTULUI
RECE)
1. Deconectaţi cablul de alimentare și scoateţi cele
2 șuruburi ale capacului cu o șurubelniţă Phillips
( 1 ).
Apoi deschideţi ușa frigiderului și trageţi
cârligele de pe laterale pentru a desprinde
capacul ( 2 ).
Ridicaţi capacul și trageţi-l spre dvs.
pentru a-l desprinde ( 3 ).
- Scoateţi capacul balamalei cu ușa deschisă,
apoi închideţi ușa după ce a fost scos capacul
balamalei.
4. Dezasamblaţi vitrina.
Română - 19
DA68-03015C-11.indb 19
2017. 7. 7.
9:38
3. Împingeţi în sus balamaua fixatorului și trageţi-o
în faţă pentru a o scoate.
DEZASAMBLAREA UȘILOR
FRIGIDERULUI
1. Deconectaţi cablul de alimentare și scoateţi cele
2 șuruburi ale capacului cu o șurubelniţă Phillips
( 1 ).
Apoi deschideţi ușa frigiderului și trageţi
cârligele de pe laterale pentru a desprinde
capacul ( 2 ).
Ridicaţi capacul și trageţi-l spre dvs.
pentru a-l desprinde ( 3 ).
- Scoateţi capacul balamalei cu ușa deschisă,
apoi închideţi ușa după ce a fost scos capacul
balamalei.
4. Dezasamblaţi balamaua de sus de partea
frontală a ușii.
( 1 )
5. Dezasamblaţi vitrina.
( 2 )
( 3 )
2. Dezasamblaţi conectorul compartimentului.
ATENŢIE
Fixaţi cablul pe cârligul balamalei,
pentru a preveni deteriorarea cablului la
reasamblare.
REFIXAREA UȘILOR
FRIGIDERULUI
Pentru a refixa ușile FRIGIDERULUI, asamblaţi
componentele în ordine inversă.
Română - 20
DA68-03015C-11.indb 20
2017. 7. 7.
9:38
NIVELAREA FRIGIDERULUI
ȘI REGLAREA ÎNĂLŢIMII ȘI A
SPAŢIULUI UȘILOR
CONFIGURAREA
Nivelarea frigiderului
Pentru a evita pericolele
datorate instabilităţii frigiderului,
așezaţi frigiderul pe un suport
orizontal și nivelat conform
următoarei instrucţiuni de
instalare.
Nerespectarea acestei
instrucţiuni poate avea ca
rezultat bascularea frigiderului
și vătămare corporală.
Dacă partea frontală a
aparatului este ușor mai înaltă
decât partea din spate, ușa
poate fi deschisă și închisă mai
ușor.
Configurarea frigiderului pe o
suprafaţă inegală va determina
înclinarea frigiderului.
- La instalarea frigiderului,
asiguraţi-vă că picioarele sunt
în contact cu podeaua.
Picioarele se află în partea
din spate jos a fiecărei uși.
Introduceţi o șurubelniţă
plată și rotiţi-o în direcţia
săgeţii până când se obţine
nivelarea.
- Nu așezaţi alimente doar pe
o parte a ușii când depozitaţi
alimentele.
Dacă se depozitează
alimente doar pe o parte a
ușii, frigiderul poate cădea
și poate provoca vătămare
corporală.
Română - 21
DA68-03015C-11.indb 21
2017. 7. 7.
9:38
Dacă partea congelatorului este mai
joasă:
REGLAREA ÎNĂLŢIMII UȘII
• Introduceţi o șurubelniţă plată în nivelatorul
de înălţime aflat în partea din spate jos a ușii
congelatorului și rotiţi-o în direcţia săgeţii până
când se obţine nivelarea.
Dacă ușa frigiderului este mai joasă decât
cealaltă:
• Nivelurile de înălţime ale ușilor pot fi reglate
utilizând piuliţa de reglare aflată în partea de jos
a ușii frigiderului.
• Ridicarea prea mult a ușii poate determina
contactul nedorit al ușii cu capacul balamalei la
deschidere sau închidere.
( B )
Dacă partea frigiderului este mai joasă:
• Introduceţi o șurubelniţă plată în nivelatorul
de înălţime aflat în partea din spate jos a ușii
frigiderului și rotiţi-o în direcţia săgeţii până când
se obţine nivelarea.
( A )
1. Deschideţi ușa care trebuie reglată și slăbiţi
piuliţa de fixare ( A ) din partea de jos a ușii
rotind-o în sens orar ( ), utilizând cheia de
piuliţe inclusă în ambalajul produsului.
(A)
• Ridicaţi partea din faţă a frigiderului astfel
încât ușile să se închidă singure.
Reglarea nivelatoarelor astfel încât partea
din faţă a frigiderului să fie mult mai înaltă
decât partea din faţă a frigiderului poate
face dificilă deschiderea ușilor.
• Dacă partea din spate a frigiderului nu este
nivelată, susţineţi partea de jos cu un obiect de
dimensiunea corespunzătoare și fixaţi obiectul
în poziţie cu bandă.
Poziţionaţi frigiderul prin alunecare în locaţia sa,
apoi reglaţi nivelul.
• Când împingeţi frigiderul, fiţi atenţi să nu
deterioraţi podeaua.
Română - 22
DA68-03015C-11.indb 22
2017. 7. 7.
9:38
1. Reglaţi înălţimea ușii rotind piuliţa de reglare ( B )
în sens antiorar ( ) cu o cheie de piuliţe.
(Rotiţi-o în sens antiorar ( ) pentru a mări
) pentru a o
înălţimea ușii și în sens orar ( reduce.)
- Deschideţi ușa și reglaţi-o din interior.
( A )
Dacă spaţiul dintre ușa frigiderului și ușa
congelatorului este inegal:
• Utilizaţi elementul de reglare a spaţiului, aflat
în partea de sus a ușii frigiderului (pe partea
dreaptă).
• Forţa excesivă poate provoca ruperea axului
elementului de reglare.
1. Scoateţi capacul balamalei
ușii frigiderului.
- Scoateţi capacul balamalei cu
ușa deschisă, apoi închideţi
ușa după ce a fost scos
capacul balamalei.
CONFIGURAREA
2. După ce ușile sunt nivelate, rotiţi piuliţa de fixare
(A) în sens antiorar ( ) pentru a o strânge.
REGLAREA SPAŢIULUI UȘII
( A )
2. Reglaţi spaţiul utilizând o cheie imbus de 4 mm
(neinclusă).
Reglarea nivelului când frigiderul este gol
poate duce la denivelarea frigiderului din
nou, după așezarea elementelor în interior.
Dacă survine acest lucru, reglaţi nivelul din
nou.
3. Rotiţi axul în sens orar ( ) pentru a lărgi
spaţiul.
) pentru a îngusta
Rotiţi-o în sens antiorar ( spaţiul.
Reglaţi până când spaţiul dintre ușa frigiderului
și ușa congelatorului pare egal.
ATENŢIE
La aranjarea cablurilor, aveţi grijă să nu
deterioraţi sau să decojiţi învelişul cablului.
Română - 23
DA68-03015C-11.indb 23
2017. 7. 7.
9:38
REGLAREA SPAŢIULUI UȘII
CONGELATORULUI (SPATE)
VERIFICAREA FURTUNULUI
DOZATORULUI DE APĂ
Dacă spaţiul dintre ușa frigiderului și frigider este
inegal:
Un dozator de apă este una dintre caracteristicile
utile ale noului dvs. frigider Samsung.
Pentru a ajuta la promovarea unei sănătăţi mai
bune, filtrul de apă Samsung elimină particulele
nedorite din apă.
Totuși, acesta nu sterilizează și nu distruge
microorganismele.
Pentru aceasta, este recomandabil să achiziţionaţi
un sistem de purificare a apei.
Pentru ca dispozitivul de produs gheaţă să
funcţioneze corespunzător, este necesară o
presiune a apei de 20~125 psi (138~862 kPa) (livră
pe inch pătrat).
În condiţii normale, un pahar de hârtie de 170 cc
(5,75 oz.) poate fi umplut în 10 secunde.
Dacă frigiderul este instalat într-o zonă cu presiune
scăzută a apei (sub 20 psi), puteţi instala o pompă
de suprapresiune, pentru a compensa presiunea
scăzută.
Asiguraţi-vă că rezervorul de depozitare a apei din
interiorul frigiderului este umplut corespunzător.
Pentru aceasta, apăsaţi maneta dozatorului de apă
până când apa curge din robinet.
• Utilizaţi elementele de reglare aflate pe marginea
superioară din interiorul fiecărei uși.
1. Deschideţi ușa unde spaţiul de la frigider este
mai îngust, apoi rotiţi elementul de reglare în
sens antiorar ( ) până când spaţiul este
egal.
Kiturile de instalare a furtunului de apă sunt
disponibile contra cost la dealerul dvs.
Vă recomandăm să utilizaţi un kit de
alimentare cu apă ce conţine ţeavă de
cupru.
Element de reglare
2. După ce spaţiul dintre ușă și frigider a fost
reglat, rotiţi piuliţa elementului de reglare în sens
) pentru a bloca elementul de reglare
orar ( în poziţie.
Trebuie utilizate noile seturi de furnuri
furnizate împreună cu aparatul, iar vechile
seturi de furtunuri nu trebuie reutilizate.
Verificaţi lista de accesorii de mai jos.
Piuliţă de blocare
Română - 24
DA68-03015C-11.indb 24
2017. 7. 7.
9:38
Conectarea la conducta de alimentare cu
apă
1. Mai întâi, închideţi conducta principală de
alimentare cu apă.
2. Găsiţi cea mai apropiată conductă de apă
potabilă rece.
3. Urmaţi instrucţiunile de instalare a furtunului de
apă din kitul de instalare.
Scoateţi
capacul
Slăbiţi a
Furtunul de apă de la
unitate
CONFIGURAREA
ATENŢIE
Furtunul de apă trebuie conectat la conducta
de apă rece.
Dacă este conectat la conducta de
apă caldă, poate determina defectarea
purificatorului.
Închideţi
conducta
principală de apă
Furtunul de apă din
kit
Conectaţi furtunul de apă doar la o sursă
de apă potabilă.
Dacă trebuie să reparaţi sau să dezasamblaţi
furtunul de apă, tăiaţi 6,5 mm din ţeava de
plastic pentru a vă asigura că obţineţi un racord
corespunzător, fără scurgeri.
ATENŢIE
Închideţi conducta
principală de apă
Niciun
spaţiu
Înainte de utilizare trebuie examinat dacă
există scurgeri în aceste locaţii.
Niciun
spaţiu
4. După conectarea alimentării cu apă la filtrul de
apă, redeschideţi alimentarea principală cu apă
și lăsaţi să curgă circa 3 l pentru a curăţa și a
pregăti filtrul de apă.
• Garanţia Samsung nu acoperă INSTALAREA
FURTUNULUI DE APĂ.
• Aceasta va fi efectuată pe cheltuiala clientului,
cu excepţia cazului în care preţul de vânzare cu
amănuntul include costul instalării.
• Dacă este necesar, contactaţi un instalator sau
un instalator autorizat pentru instalare.
• Dacă apar scurgeri de apă din cauza instalării
necorespunzătoare, contactaţi instalatorul.
Conectarea furtunului de apă la frigider
1. Scoateţi capacul furtunului de apă de la unitate
și introduceţi piuliţa de compresie pe furtunul
de apă de la unitate după dezasamblarea de pe
furtunul de apă furnizat.
2. Conectaţi furtunul de apă de la unitate și
furtunul de apă din kit.
3. Strângeţi piuliţa de compresie pe montajul de
compresie.
Fiţi atenţi să nu existe niciun spaţiu între cele
două elemente.
4. Daţi drumul la apă și verificaţi dacă există
scurgeri.
Română - 25
DA68-03015C-11.indb 25
2017. 7. 7.
9:38
ÎNAINTE DE A UTILIZA
DISPOZITIVUL DE PRODUS
GHEAŢĂ
Scoaterea
-
Scoateţi recipientul dispozitivului de produs
gheaţă ridicându-l și trăgându-l ușor în afară.
Apucaţi mânerul, așa cum este ilustrat în figură.
Scoateţi ușor recipientul dispozitivului de produs
gheaţă, pentru a preveni deteriorarea.
Nicio scurgere
1. Culisaţi piuliţa de compresie ( A ) prin ţeava din
plastic furnizată ( A ).
2. Strângeţi piuliţa de compresie ( A ) pe montajul
de compresie de 1/4”.
- Dacă utilizaţi ţeavă de cupru, culisaţi piuliţa
de compresie ( B ) (nefurnizată) și manșonul
(nefurnizat) pe ţeava de cupru (nefurnizată),
conform ilustraţiei.
- Dacă utilizaţi ţeavă de plastic ( B ), introduceţi
capătul turnat (bulbul) ţevii de plastic ( B ) în
montajul de compresie.
ATENŢIE
Figura 1
Nu utilizaţi forţă excesivă când scoateţi
capacul sertarului.
În caz contrar, capacul se poate rupe și
poate provoca vătămare corporală.
Înainte de a scoate accesoriile, asiguraţi-vă
că pe traseu nu există alimente.
Dacă este posibil, scoateţi toate alimentele,
pentru a reduce riscul de accidente.
Nu utilizaţi ţeavă de plastic fără cap turnat
(bulb) ( B ).
3. Strângeţi piuliţa de compresie ( B ) pe montajul
de compresie.
Nu strângeţi excesiv piuliţa de compresie ( B ).
4. Daţi drumul la apă și verificaţi dacă există
scurgeri.
Instalarea
-
Conectaţi furtunul de apă doar la o sursă
de apă potabilă.
Dacă trebuie să reparaţi sau să
dezasamblaţi furtunul de apă, tăiaţi 1/4“
din ţeava de plastic pentru a vă asigura
că obţineţi un racord corespunzător, fără
scurgeri.
Asamblaţi dispozitivul de produs gheaţă în
ordinea inversă a dezasamblării.
Împingeţi ferm recipientul în interior, până când
auziţi un clic.
Română - 26
DA68-03015C-11.indb 26
2017. 7. 7.
9:38
Înainte de a apela la service
-
-
Toate sunetele pe care le auziţi când dispozitivul
de produs gheaţă descarcă gheaţa în recipient
fac parte din funcţionarea normală.
Dacă nu dozaţi gheaţă o perioadă mare de
timp, gheaţa poate forma bulgări în recipientul
pentru gheaţă.
Dacă gheaţa formează bulgări, scoateţi gheaţa
rămasă și goliţi recipientul.
Când gheaţa nu iese, verificaţi dacă există
gheaţă blocată în tobogan și scoateţi-o.
1. PORNIŢI alimentarea principală cu apă.
2. Apăsaţi maneta dozatorului.
3. Lăsaţi să curgă prin filtru circa 4 l (1 galon) de
apă înainte de utilizare. (Lăsaţi să curgă prin
filtru aproximativ 6 minute.)
Astfel se va curăţa sistemul de alimentare cu
apă și se va elimina aerul din furtunuri.
4. În anumite gospodării poate fi necesară o
curăţare suplimentară.
5. Deschideţi ușa frigiderului și asiguraţi-vă că nu
există scurgeri de apă ce provin de la filtrul de
apă.
Cubed Ice
(Cuburi de
gheaţă)
Toboganul de gheaţă
CONFIGURAREA
-
Îndepărtarea reziduurilor din conducta de
alimentare cu apă după instalarea filtrului.
Crushed Ice
(Gheaţă pisată)
Figura 3
• Când indicatorul Ice Off (Gheaţă
oprită) clipește pe panoul de afișare,
reintroduceţi recipientul și/sau asiguraţivă că acesta este instalat corect.
Când ușa este deschisă, dozatorul de gheaţă și
de apă nu funcţionează.
Dacă închideţi ușa puternic, apa din dispozitivul
de produs gheaţă se poate vărsa.
Pentru a preveni căderea recipientului pentru
gheaţă, folosiţi ambele mâini când îl scoateţi.
Pentru a preveni vătămarea corporală, asiguraţivă că curăţaţi gheaţa sau apa care este posibil
să cadă pe podea.
Nu lăsaţi copiii să se agaţe de dozatorul de
gheaţă sau de recipient.
Se pot răni.
Asiguraţi-vă că nu introduceţi mâna sau orice
obiect în toboganul de gheaţă.
Acest lucru poate provoca vătămare corporală
sau deteriorarea componentelor mecanice.
ATENŢIE
•
•
•
•
•
•
Un cartuș nou instalat pentru filtrul de apă
poate provoca un jet scurt de apă din
dozatorul de apă.
Acest lucru se datorează aerului care
pătrunde în furtun.
Nu ar trebui să pună nicio problemă în
funcţionare.
Română - 27
DA68-03015C-11.indb 27
2017. 7. 7.
9:38
Verificarea cantităţii de apă furnizate în
tăviţa de gheaţă.
1. Ridicaţi capacul dispozitivului de produs gheaţă
și scoateţi-l încet.
2. Când apăsaţi butonul de testare timp de 3
secunde, containerul pentru cuburi de gheaţă
se umple cu apă de la robinetul de alimentare
cu apă.
Verificaţi pentru a vă asigura că este corectă
cantitatea de apă (vezi ilustraţia de mai jos).
Dacă nivelul apei este prea mic, cuburile de
gheaţă vor fi mici.
Aceasta este o problemă de presiune a apei de
la conductele principale de apă, nu o problemă
a frigiderului.
Verificarea nivelului apei
1
2
Dispozitivul de
produs gheaţă
Butonul de testare
• Va dura câteva minute pentru ca apa
să atingă nivelul corect după ce apăsaţi
butonul de testare.
• Nu apăsaţi butonul de testare continuu când
tăviţa este plină cu gheaţă sau cu apă.
Apa se poate revărsa se poate surveni blocarea
gheţii.
• Când recipientul nu este instalat, dispozitivul de
produs gheaţă nu funcţionează.
• Când indicatorul Ice Off (Gheaţă oprită) clipește
pe panoul de afișare, reintroduceţi recipientul și/
sau asiguraţi-vă că acesta este instalat corect.
ATENŢIE
Română - 28
DA68-03015C-11.indb 28
2017. 7. 7.
9:38
Utilizarea frigiderului Samsung
UTILIZAREA PANOULUI DE
CONTROL
( 1 )
MODELUL CU DOZATOR
(4)
(2)
(5)
(3)
(6)
(9)
(7)
(10)
(8)
MODELUL NORMAL
(1)
(1)
(3)
(4)
(4)
(10)
(10)
Butonul Freezer (Congelator) are două
scopuri:
- De a seta congelatorul la temperatura
dorită.
- De a porni și a opri funcţia Power
Freezer (Congelare rapidă).
1. Pentru a seta temperatura
congelatorului, atingeţi butonul Freezer
(Congelator).
Puteţi seta temperatura între -15 °C
(5 °F) și -23 °C (-8 °F).
2. Funcţia Power Freeze (Congelare
rapidă)
Atingeţi și menţineţi atins acest buton
timp de 3 secunde pentru a reduce timpul
necesar pentru congelarea produselor din
congelator.
Poate fi util dacă aveţi nevoie să congelaţi
rapid articole care se strică ușor sau dacă
temperatura din congelator a crescut
dramatic.
(De exemplu dacă ușa a fost lăsată
deschisă).
Când utilizaţi această funcţie, consumul de
energie al frigiderului va crește.
Nu uitaţi s-o opriţi când nu mai aveţi
nevoie de ea și să readuceţi congelatorul la
setarea iniţială de temperatură.
Dacă aveţi nevoie să congelaţi o cantitate
mare de alimente, activaţi funcţia Power
Freeze (Congelare rapidă) cu cel puţin 20
de ore înainte de a așeza alimentele în
congelator.
UTILIZAREA
(1)
Freezer / Power Freeze (3 sec)
(Congelator/Congelare rapidă (3 sec.))
Română - 29
DA68-03015C-11.indb 29
2017. 7. 7.
9:38
( 2 )
Lighting / °C↔°F (3 sec)
(Iluminare / °C↔°F (3 sec.))
( 3 )
Vacation / Filter Reset (3 sec)
(Concediu/Resetare filtru (3 sec.))
Butonul Lighting (Iluminare) are două
scopuri:
- De a aprinde și a stinge becul
dozatorului
- De a comuta unităţile de temperatură,
între ºC și ºF.
Butonul Vacation (Concediu) are două
scopuri:
- De a activa și a dezactiva modul
Vacation (Concediu)
- De a reseta indicatorul de viaţă al
filtrului de apă.
1. Funcţia de iluminare
Dacă atingeţi butonul Lighting (Iluminare),
se aprinde lampa cu LED-uri a dozatorului
în modul continuu, astfel încât să rămână
aprinsă permanent.
De asemenea, se aprinde și butonul.
Dacă doriţi ca lampa dozatorului să
se aprindă doar când cineva utilizează
dozatorul, apăsaţi butonul Lighting
(Iluminare) pentru a opri modul continuu.
1. Funcţia Vacation (Concediu)
Dacă plecaţi în concediu sau într-o
călătorie de afaceri sau nu aveţi nevoie să
utilizaţi frigiderul, apăsaţi butonul Vacation
(Concediu). Când selectaţi butonul
Vacation (Concediu) pentru dezactivarea
compartimentului frigiderului, LED-ul de
afișare pentru Vacation (Concediu) se va
aprinde.
Se recomandă cu tărie să se scoată
alimentele din compartimentul de alimente
proaspete și să nu se lase ușa deschisă
când selectaţi funcţia Vacation (Concediu).
2. Pentru a comuta unităţile de
temperatură între ºC și ºF.
Atingeţi și menţineţi atins acest buton timp
de 3 secunde pentru a selecta afișarea
dorită pentru temperatură.
De fiecare dată când apăsaţi și menţineţi
apăsat butonul, modurile de temperatură
ºC și ºF alternează, iar pictograma ºC sau
ºF se aprinde, indicând alegerea dvs.
2. Funcţia pentru indicatorul de viaţă al
filtrului de apă
După ce înlocuiţi filtrul de apă, atingeţi
și menţineţi atins acest buton timp de
3 secunde pentru a reseta indicatorul
de viaţă al filtrului de apă. Când resetaţi
indicatorul de viaţă al filtrului de apă,
pictograma Filter (Filtru) de pe panou se
stinge.
Pictograma Filter (Filtru) va deveni roșie
pentru a vă anunţa că este momentul să
schimbaţi filtrul de apă după șase luni (circa
1150 litri (300 de galoane)).
Anumite zone prezintă cantităţi mari de
oxid de calciu în apă, ceea ce determină
înfundarea mai rapidă a filtrului de apă.
Dacă aceasta este situaţia în zona dvs.,
va trebui să schimbaţi filtrul mai frecvent
decât la șase luni.
Română - 30
DA68-03015C-11.indb 30
2017. 7. 7.
9:38
( 4 )
Fridge / Power Cool (3 sec) (Frigider/
Răcire rapidă (3 sec.))
( 6 )
Butonul Fridge (Frigider) are două scopuri:
- De a seta frigiderul la temperatura
dorită.
- De a porni și a opri funcţia Power Cool
(Răcire rapidă).
1. Funcţia Ice Maker Off
(Dispozitiv de produs gheaţă oprit)
Dacă nu doriţi să mai produceţi gheaţă,
apăsaţi butonul Ice Maker Off (Dispozitiv
de produs gheaţă oprit).
2. Funcţia Power Cool (Răcire rapidă)
Atingeţi și menţineţi atins acest buton
timp de 3 secunde pentru a reduce timpul
necesar pentru răcirea produselor din
frigider.
Poate fi util dacă aveţi nevoie să răciţi
rapid articole care se strică ușor sau dacă
temperatura din frigider a crescut dramatic.
(De exemplu dacă ușa a fost lăsată
deschisă)
2. Funcţia Control Lock (Blocare control)
Atingeţi şi menţineţi atins acest buton timp
de 3 secunde pentru a bloca afişajul şi
butoanele dozatoarelor pentru ca acestea
să nu poată fi utilizate.
Când funcţia Control Lock (Blocare control)
este activată, frigiderul nu dozează gheaţă
sau apă, chiar dacă este apăsată maneta
dozatorului.
Pictograma Blocare control se aprinde
pentru a indica faptul că aţi activat funcţia
Control Lock (Blocare control). Apăsaţi
timp de 3 secunde pentru a debloca.
Dacă funcţia dispozitivului de produs
gheaţă este pornită, iar furtunul de apă
nu este conectat, va exista un sunet al
supapei de apă din spatele unităţii. Apăsaţi
butonul Ice Maker Off (Control Lock [3 sec])
(Dispozitiv de produs gheaţă oprit (Blocare
control [3 sec].)) timp de sub 3 secunde,
până când se aprinde indicatorul Ice Off
).
(Gheaţă oprită) (
Alarm (Alarmă)
Dacă atingeţi acest buton, porniţi și opriţi
alarma pentru ușă deschisă.
Dacă alarma pentru ușă este setată la On
(Pornită), alarma sună dacă oricare ușă a
frigiderului este lăsată deschisă timp de
peste două minute.
Sunetul se va opri la închiderea ușii.
Funcţia de alarmă pentru ușă este
presetată la On (Pornită) din fabrică.
O puteţi opri apăsând, apoi eliberând
butonul Alarm (Alarmă).
O puteţi reporni în aceeași manieră.
Pictograma se aprinde când funcţia este
pornită.
Când funcţia de alarmă pentru ușă este
pornită și este declanșat sunetul alarmei,
pictograma Door Alarm (Alarmă pentru
ușă) va lumina intermitent în timp ce alarma
sună.
UTILIZAREA
Butonul Ice Maker Off (Dispozitiv de produs
gheaţă oprit) are două scopuri:
- De a porni şi a opri dispozitivul de
produs gheaţă
- De a porni şi a opri funcţia Control Lock
(Blocare control)
- Reţineţi că modul Generator de gheaţă
decuplat va fi dezactivat dacă menţineţi
apăsată maneta de gheaţă mai mult de 5
secunde.
1. Pentru a seta temperatura frigiderului,
atingeţi butonul Fridge (Frigider).
Puteţi seta temperatura între 7 °C
(44 °F) și 1 °C (34 °F).
( 5 )
Ice Maker Off
(Dispozitiv de produs gheaţă oprit)
Pentru a economisi electricitate, afișajul panoului
se stinge automat în următoarele condiţii: Când nu
este apăsat niciun buton, când nu este deschisă
nicio ușă sau când nu a fost apăsată nicio manetă
a dozatorului.
Totuși, pictograma care indică selecţia pentru cuburi
de gheaţă sau gheaţă pisată va rămâne aprinsă.
Când apăsaţi un buton, deschideţi o ușă sau
apăsaţi o manetă a dozatorului, afișajul panoului se
va aprinde din nou.
Cu excepţia butoanelor Water (Apă) și Cubed /
Crushed Ice (Cuburi de gheaţă/Gheaţă pisată),
toate butoanele funcţionale vor deveni operaţionale
după ce ridicaţi degetul de pe butonul pe care-l
apăsaţi momentan.
Română - 31
DA68-03015C-11.indb 31
2017. 7. 7.
9:38
Water (Apă)
( 10 ) Blocare control
Se presupune că indicatorul este aprins
tot timpul, deoarece indică faptul că apa
poate fi dozată corect.
( 7 )
( 8 )
Cubed Ice (Cuburi de gheaţă)
Crushed Ice (Gheaţă pisată)
Apăsaţi butonul Cubed Ice (Cuburi de
gheaţă) sau Crushed Ice (Gheaţă pisată)
pentru a selecta tipul de gheaţă dorit.
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
modurile Cubed Ice (Cuburi de gheaţă) și
Crushed Ice (Gheaţă pisată) alternează, iar
pictograma aferentă se aprinde, indicând
alegerea dvs.
Dacă nu aveţi nevoie de gheaţă, dezactivaţi
funcţia pentru a economisi consumul de
apă și de energie (Consultaţi mai jos Ice
Maker Off (Dispozitiv de produs gheaţă
oprit)).
( 9 )
Această pictogramă se aprinde când
activaţi funcţia Lock (Blocare).
Când pictograma Blocare control este
aprinsă, toate butoanele panoului, inclusiv
butonul Ice (Gheaţă) și dozatoarele, sunt
blocate și dezactivate.
Apăsaţi și menţineţi apăsat butonul Ice
Maker Off/Control Lock (Dispozitiv de
produs gheaţă oprit/Blocare control) timp
de 3 secunde pentru a dezactiva funcţia
Control Lock (Blocare control) și a reactiva
butoanele panoului.
Filter (Filtru)
Utilizarea filtrului de apă
Această pictogramă se aprinde când
trebuie să schimbaţi filtrul, de obicei după
ce frigiderul a dozat circa 1150 litri (300 de
galoane) de apă (după circa 6 luni).
Atunci când deschideţi sau închideţi ușa,
pictograma va clipi în culoarea roșie timp
de câteva secunde.
După ce instalaţi noul filtru de apă, resetaţi
indicatorul filtrului atingând și menţinând
atins timp de 3 secunde butonul Hold 3sec
for Filter Reset (Menţineţi apăsat timp de 3
sec. pentru resetarea filtrului).
- Dacă apa nu este dozată sau este
dozată încet, trebuie să înlocuiţi filtrul
de apă, deoarece acesta este înfundat.
- Anumite zone prezintă cantităţi mari
de oxid de calciu în apă, ceea ce
determină înfundarea mai rapidă a
filtrului de apă.
Română - 32
DA68-03015C-11.indb 32
2017. 7. 7.
9:38
COMPONENTELE ȘI CARACTERISTICILE
Utilizaţi această pagină pentru a vă familiariza suplimentar cu componentele și caracteristicile frigiderului.
(Această imagine poate fi diferită, în funcţie de model.)
MODELUL CU DOZATOR
UTILIZAREA
(4)
(6)
(13)
Odorizant
(5)
(15)
(14)
Raft pliabil
(Opţional)
(1)
(7)
(8)
(2)
(9)
(10)
(3)
(11)
Filtrul de apă
Secţiunea cu
două stele
MODELUL NORMAL
Secţiunea cu
două stele
(12)
Temperatura secţiunilor cu două stele este uşor mai ridicată decât în alte compartimente ale congelatorului.
Română - 33
DA68-03015C-11.indb 33
2017. 7. 7.
9:38
( 1 )
Rafturile congelatorului
( 10 ) Cutia pentru copii (opţională)
Sunt utilizate pentru depozitarea cărnii, peștelui,
aluaturilor congelate, îngheţatei și altor tipuri de
alimente congelate.
( 2 )
Compartimentele multifuncţionale ale
congelatorului
Prezintă compartimente de congelator înalte,
pentru depozitarea eficientă a alimentelor.
Totuși, nu utilizaţi aceste compartimente pentru
îngheţată sau articole pe care intenţionaţi să le
depozitaţi mult timp.
( 3 )
Recipientul de depozitare a alimentelor
uscate și a cărnii
Este utilizat pentru depozitarea pe termen scurt a
alimentelor uscate și a cărnii.
Înveliţi articolele în folie de aluminiu sau folie
alimentară înainte de a le depozita.
( 4 )
( 11 ) Cutia multifuncţională
Este utilizată pentru depozitarea alimentelor
deshidratate, precum paste uscate (spaghetti),
carne uscată etc.
( 12 ) Containerul de ouă
Cel mai bun loc de a păstra ouăle.
Așezaţi tăviţa de ouă pe un raft, pentru acces
facil.
( 13 ) Suportul de vin (opţional)
Ajută la menţinerea gustului vinului, oferind un
spaţiu optimizat pentru depozitarea sticlelor de
vin.
Cutia de brânză
Este utilizată pentru depozitarea ouălor, brânzei,
untului și altor tipuri de produse lactate.
( 5 )
Se află la înălţime, pentru accesul facil al copiilor.
Utilizaţi-o pentru depozitarea iaurtului, gustărilor și
a altor articole pentru copii.
( 14 )
Este proiectat pentru a depozita ușor cantităţi
mari de gheaţă.
Cutia de sos
Utilizată pentru depozitarea diferitelor tipuri de
sosuri.
AVERTIZARE
( 6 )
Recipientul dispozitivului de produs
gheaţă (Doar la modelul cu dozator)
Rafturile frigiderului
Sunt utilizate pentru depozitarea tipurilor generale
de alimente, care necesită răcire.
• Nu puneţi degetele, mâinile sau orice
alt obiect în toboganul de gheaţă sau
în recipientul dispozitivului de produs
gheaţă Acest lucru poate provoca
vătămare corporală sau pagube materiale
( 15 ) Recipientul pentru gustări (opţional)
( 7 )
Este utilizat pentru depozitarea alimentelor mici,
precum îngheţata.
Cutia de băuturi
Este utilizată pentru depozitarea apei, laptelui,
sucurilor și altor tipuri de băuturi.
• Dacă planificaţi să plecaţi o perioadă
semnificativă, goliţi frigiderul și opriţi-l.
Ștergeţi umezeala în exces din interiorul
aparatului și lăsaţi ușile deschise.
Aceasta ajută la împiedicarea proliferării
mirosurilor și mucegaiului.
• Dacă frigiderul urmează să nu fie utilizat o
perioadă lungă de timp, scoateţi ștecherul.
- Deteriorarea izolaţiei cablului de alimentare
poate provoca incendiu.
• Nu schimbaţi aranjamentul rafturilor.
- Dacă încercaţi să schimbaţi aranjamentul
rafturilor, puteţi deteriora ușa.
AVERTIZARE
( 8 )
Cutia de gustări (opţională)
Este utilizată pentru depozitarea salatelor și
garniturilor.
( 9 )
Recipientul de legume proaspete
Este utilizat pentru păstrarea proaspătă a fructelor
și legumelor. Recipientul de sus este opţional.
Română - 34
DA68-03015C-11.indb 34
2017. 7. 7.
9:38
Controlul temperaturii frigiderului
CONTROLUL TEMPERATURII
RH57*
Temperatura de bază a
compartimentelor congelatorului și
frigiderului
Controlul temperaturii congelatorului
RH57*
Temperatura recomandată (congelator): -19 °C (sau -2°F)
Temperatura congelatorului poate fi setată între
-23 °C și -15 °C (sau între -8 °F și 5 °F) pentru a
corespunde nevoilor dvs. particulare. Apăsaţi în
mod repetat butonul Freezer (Congelator) până
când temperatura dorită este afișată pe afișajul de
temperatură.
Temperatura se va modifica cu -1 °C (sau 1 °F) la
fiecare apăsare. Vezi mai jos.
Fahrenheit: 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F
→ -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F →
3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.
Grade Celsius: -18 °C → -19 °C → -20 °C →
-21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C →
-17 °C → -18 °C.
Reţineţi că alimentele precum îngheţata se pot topi
la -15,5 °C (sau 4 °F).
Afișajul de temperatură se va schimba secvenţial
de la -23 °C la -15 °C (sau de la -8 °F la 5 °F).
Temperatura recomandată (frigider): 3 °C (sau 37 °F)
UTILIZAREA
Temperaturile de bază și recomandate pentru
compartimentele congelatorului și frigiderului sunt
între -19 °C și 3 °C (sau între -2 °F și 37 °F).
Dacă temperatura compartimentelor congelatorului
și frigiderului este prea mare sau prea mică, reglaţi
temperatura manual.
Temperatura frigiderului poate fi setată între 1 °C și
7 °C (sau între 34 °F și 44 °F) pentru a corespunde
nevoilor dvs. particulare.
Apăsaţi în mod repetat butonul Fridge (Frigider)
până când temperatura dorită este afișată pe
afișajul de temperatură.
Temperatura se va modifica cu -1 °C (sau 1 °F) la
fiecare apăsare. Vezi mai jos.
Fahrenheit: 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F →
44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F
→ 38 °F → 37 °F.
Grade Celsius: 3 °C ➞ 2 °C ➞ 1 °C ➞ 7 °C ➞
6 °C ➞ 5 °C ➞ 4 °C ➞ 3 °C.
Procesul de control al temperaturii frigiderului
funcţionează exact ca procesul pentru congelator.
Apăsaţi butonul Fridge (Frigider) pentru a seta
temperatura dorită.
După câteva secunde, frigiderul va începe reglarea
spre temperatura nou setată.
Acest lucru va fi reflectat pe afișajul digital.
• Temperatura congelatorului sau a
frigiderului poate crește când deschideţi
ușile prea frecvent sau dacă este
introdusă o cantitate mare de alimente
calzi sau fierbinţi.
• Acest lucru poate determina ca afișajul digital
să clipească.
După ce temperatura congelatorului și
frigiderului revine la cea normală setată, afișajul
digital nu va mai clipi.
• Dacă acesta nu se oprește, poate fi nevoie să
„resetaţi” frigiderul.
Încercaţi să deconectaţi aparatul, așteptaţi circa
10 minute, apoi conectaţi din nou cablul de
alimentare.
Română - 35
DA68-03015C-11.indb 35
2017. 7. 7.
9:38
UTILIZAREA DOZATORULUI DE
APĂ RECE
Apăsaţi butonul corespunzător tipului
de gheaţă pentru a selecta cum doriţi
să fie dozată.
Utilizarea combinată a dozatorului de
gheaţă și de apă
Pentru a obţine gheaţă și apă, împingeţi mai întâi
maneta pentru gheaţă ( 1 ), apoi mutaţi paharul în
jos și apăsaţi maneta dozatorului de apă ( 2 ).
ATENŢIE
FĂRĂ GHEAŢĂ
Selectaţi această opţiune
dacă doriţi să opriţi
dispozitivul de produs
gheaţă
Utilizarea manetei pentru gheaţă ( 1 )
Împingeţi ușor maneta dozatorului de gheaţă ( 1 )
cu paharul.
Gheaţa se va scurge din dozator.
Puteţi alege tipul de gheaţă apăsând mai întâi
butonul pentru cuburi sau pentru gheaţă pisată.
Utilizarea manetei pentru apă ( 2 )
Împingeţi ușor maneta dozatorului de apă ( 2 ) cu
paharul.
Apa va curge din dozator.
Așteptaţi 2 secunde înainte de a îndepărta
paharul de sub dozator, pentru a preveni
scurgerile.
Dacă ușa frigiderului se deschide,
dozatorul nu funcţionează.
• Nu trageţi maneta în afară.
Puteţi deteriora sau rupe arcul manetei.
• Pentru a curăţa compartimentul/recipientul de
gheaţă, spălaţi-l cu un detergent slab, clătiţi-l
bine și uscaţi-l temeinic.
Nu utilizaţi substanţe de curăţat dure sau
abrazive ori solvenţi.
• Dacă gheaţa nu iese, scoateţi recipientul pentru
gheaţă și apăsaţi butonul de testare aflat pe
partea dreaptă a dispozitivului de produs
gheaţă.
• Nu apăsaţi butonul de testare continuu când
tăviţa este plină cu gheaţă sau cu apă.
Apa se poate revărsa sau gheaţa poate bloca
recipientul.
• Când apăsaţi butonul de testare, veţi auzi
soneria frigiderului (ding-dong). Când se
aude soneria, eliberaţi butonul de testare.
• Soneria se aude automat din nou, pentru a
vă informa că dispozitivul de produs gheaţă
funcţionează bine.
(1)
(2)
Chiar dacă apăsaţi maneta de apă și de
gheaţă în aproape același timp, dozatorul
va utiliza doar opţiunea pe care aţi
selectat-o sau aţi apăsat-o efectiv prima.
ATENŢIE
Așteptaţi 1 secundă înainte de a îndepărta
cana după dozarea apei, pentru a preveni
scurgerile.
Nu trageţi în afară maneta dozatorului după
ce curge gheaţa sau apa.
Aceasta revine automat.
Dacă survine o pană de curent, cuburile
de gheaţă se pot topi, apoi pot îngheţa
împreună când revine curentul, provocând
oprirea din funcţionare a dozatorului.
Pentru a preveni această problemă, după
o pană de curent scoateţi recipientul
pentru gheaţă și aruncaţi gheaţa sau apa
reziduală.
Română - 36
DA68-03015C-11.indb 36
2017. 7. 7.
9:38
ATENŢIE
După ce aruncaţi gheaţa din recipientul
pentru gheaţă, trebuie să apăsaţi maneta
dozatorului o dată cu funcţia de pornire
„ICE CUBED” (Cuburi de gheaţă) sau
„CRUSHED” (Pisată).
Utilizarea dozatorului de gheaţă
Capacul dispozitivului de produs gheaţă
Dispozitivul de produs gheaţă va produce din nou
gheaţă mai rapid după ce remontaţi recipientul
pentru gheaţă în frigider.
• Nu puneţi degetele, mâinile sau orice
alt obiect neadecvat în tobogan sau
în recipientul dispozitivului de produs
gheaţă.
- Acest lucru poate provoca vătămare corporală
sau pagube materiale.
• Utilizaţi doar dispozitivul de produs gheaţă
furnizat cu frigiderul.
• Alimentarea cu apă a acestui frigider trebuie
instalată/racordată de o persoană calificată
corespunzător și trebuie conectată la o sursă
de apă potabilă.
• Dispozitivul de produs gheaţă necesită o
presiune a apei de 20 - 125 psi (138~862 kPa)
pentru a funcţiona corect.
UTILIZAREA
Apăsaţi butonul Ice (Gheaţă) pentru a selecta tipul
de gheaţă dorit.
Așezaţi cana sub robinetul de gheaţă, apoi
împingeţi ușor spre paleta dozatorului.
Asiguraţi-vă că paharul este aliniat cu dozatorul,
pentru a preveni vărsarea gheţii.
Dacă selectaţi Cubed Ice (Cuburi de gheaţă) după
ce utilizaţi caracteristica Crushed Ice (Gheaţă
pisată), poate fi produsă o cantitate mică de gheaţă
pisată reziduală.
AVERTIZARE
• Dacă plecaţi într-un concediu lung
sau într-o călătorie de afaceri și nu
veţi utiliza dozatoarele de apă sau de
gheaţă în perioada respectivă de timp,
închideţi supapa de apă pentru a preveni
scurgerile.
• Dacă nu aţi utilizat dispozitivul de produs gheaţă
o vreme sau dacă aţi deschis ușa congelatorului
frecvent, gheaţa se poate lipi.
Dacă se întâmplă acest lucru, goliţi recipientul
pentru gheaţă sau spargeţi gheaţa cu un
instrument de bucătărie din lemn.
Nu utilizaţi articole ascuţite, precum cuţite sau
furculiţe.
• Când scoateţi recipientul pentru gheaţă, este
posibil să mai existe încă gheaţă reziduală în
dispozitivul de produs gheaţă.
Este posibil ca dispozitivul de produs gheaţă să
scoată această gheaţă în congelator.
ATENŢIE
Toboganul de gheaţă
Recipientul pentru gheaţă
• Dacă gheaţa nu iese, scoateţi capacul
dispozitivului de produs gheaţă și apăsaţi
butonul de testare aflat pe dispozitivul de
produs gheaţă.
• Nu apăsaţi butonul de testare continuu când
tăviţa este plină cu gheaţă sau cu apă.
Apa se poate revărsa sau gheaţa poate bloca
dispozitivul de produs gheaţă sau dozatorul.
ATENŢIE
Butonul de testare
Română - 37
DA68-03015C-11.indb 37
2017. 7. 7.
9:38
Pentru mai mult spaţiu, puteţi depozita
alimentele cu suportul superior al
congelatorului în locul recipientului
pentru gheaţă şi puteţi scoate capacului
dispozitivului de produs gheaţă şi
recipientul pentru gustări.
Dacă scoateţi recipientul pentru gheaţă,
butonul ICE OFF (Gheaţă oprită) se va
aprinde intermitent pe panoul de afişare.
În plus, puteţi scoate sertarul de sus al
congelatorului.
Acest lucru nu afectează caracteristicile
termice şi mecanice. Volumul de depozitare
declarat al compartimentului de alimente
congelate este calculat cu “suportul
superior al congelatorului” în poziţie şi cu
“capacul dispozitivului de produs gheaţă”,
“recipientul pentru gustări”, “sertarul de
sus” scoase.
CARACTERISTICILE ECOLOGICE
INTELIGENTE
Sistemul ecologic inteligent
Menţineţi prospeţimea alimentelor utilizând cei 4
senzori în funcţie de mediul de funcţionare, modelul
de utilizare şi starea de funcţionare a frigiderului,
economisind totodată costurile cu electricitatea.
Senzorul de temperatură
exterioară
Senzorul de umiditate
exterioară
Senzorii de temperatură internă
SUPORTUL FRE-UPP (Opţional)
Capacul dispozitivului de produs gheaţă
Toboganul de gheaţă
Recipientul pentru gheaţă
Raft
Sertarul de sus
Română - 38
DA68-03015C-11.indb 38
2017. 7. 7.
9:39
RECIPIENTUL DE PE UȘĂ
MULTIFUNCŢIONAL AL
FRIGIDERULUI
Un separator detașabil face confortabilă
depozitarea alimentelor.
• Poziţionaţi separatorul când depozitaţi împreună
sticlele de condimente înguste și băuturile
conservate.
• Scoateţi separatorul când depozitaţi cutii de
lapte sau de băuturi.
Utilizarea suportului multifuncţional
1. Când nu este utilizat, menţineţi suportul
multifuncţional întors, precum este ilustrat în
diagramă.
UTILIZAREA
Produsele alimentare pot fi depozitate în
funcţie de articole.
2. Întoarceţi suportul multifuncţional în poziţia
1 pentru a preveni căderea și răsturnarea
articolelor.
Utilizarea separatorului
1
1. Introduceţi separatorul precum este ilustrat în
diagramă, pentru compartimentarea cutiei.
3. Întoarceţi suportul multifuncţional în poziţia 2
pentru a-l utiliza ca separator.
2
2. Când nu-l utilizaţi, pur și simplu întoarceţi-l
și puneţi-l deoparte, precum este ilustrat în
diagramă.
Română - 39
DA68-03015C-11.indb 39
2017. 7. 7.
9:39
3. Sertarul
• Scoateţi sertarul trăgându-l în afară și ridicându-l
ușor.
SCOATEREA ACCESORIILOR
FRIGIDERULUI
1. Rafturile (congelator/frigider)
• Deschideţi ușa complet, apoi ridicaţi raftul în
timp ce-l trageţi în afară pentru a-l scoate.
( 1 )
• Dacă nu puteţi deschide ușa complet, trageţi
raftul în afară, ridicaţi-l și rotiţi-l pentru a-l
scoate.
( 2 )
4. Recipientul pentru legume/capacul recipientului
pentru alimente uscate
• Scoateţi recipientul de deasupra recipientului
pentru legume (frigider)/recipientului pentru
alimente uscate (congelator).
• Apăsaţi clemele de pe laturile recipientului
pentru legume (frigider)/recipientului de alimente
uscate (congelator) și trageţi recipientul în afară,
spre dvs., pentru a-l scoate.
( 3 )
ATENŢIE
Fiţi atenţi să nu introduceţi raftul cu faţa în
jos și a-l monta invers.
(Opţional)
Containerele de sticlă pot zgâria suprafaţa
rafturilor de sticlă.
2. Compartimentul de pe ușă
• Scoateţi compartimentul de pe ușă apucându-l
cu ambele mâini, apoi ridicându-l ușor în sus.
5. Recipientul pentru legume/recipientul pentru
alimente uscate
• Înainte de a scoate recipientul pentru legume/
recipientul pentru alimente uscate, trebuie să
scoateţi compartimentele multifuncţionale de pe
ușă.
• Ridicaţi ușor recipientul în timp ce-l trageţi în
afară.
Română - 40
DA68-03015C-11.indb 40
2017. 7. 7.
9:39
6. Recipientul pentru gheaţă (congelator)
• Scoateţi recipientul dispozitivului de produs
gheaţă ridicându-l și trăgându-l ușor în afară.
• Apucaţi mânerul, așa cum este ilustrat în figură.
• Scoateţi ușor recipientul dispozitivului de produs
gheaţă, pentru a preveni deteriorarea.
CURĂŢAREA FRIGIDERULUI
• Nu utilizaţi benzen, diluant, Clorox sau
detergent de mașină pentru curăţarea
frigiderului. Acestea pot deteriora
suprafaţa aparatului și pot provoca
incendiu.
• Nu pulverizaţi frigiderul cu apă în timp ce este
conectat.
Aceasta poate provoca electrocutare.
Pentru a curăţa frigiderul, urmaţi acești pași:
AVERTIZARE
UTILIZAREA
1. Deconectaţi cablul de alimentare al frigiderului.
2. Umeziţi ușor cu apă o lavetă moale, fără scame,
sau un prosop de hârtie.
Nu utilizaţi forţă excesivă când scoateţi
capacul sertarului.
Puteţi rupe capacul și puteţi provoca
vătămare corporală.
Înainte de a scoate accesoriile, asiguraţi-vă
că pe traseu nu există alimente.
Dacă este posibil, scoateţi toate alimentele,
pentru a reduce riscul de accidente.
7. Scoaterea odorizantului
• Trageţi ușor în afară raftul, apoi trageţi în afară
unitatea în timp ce împingeţi clema capacului
odorizantului, utilizând o șurubelniţă plată.
Nu utilizaţi niciun tip de detergent pentru
a curăţa frigiderul, deoarece acesta poate
decolora sau deteriora frigiderul.
3. Ștergeţi interiorul și exteriorul frigiderului până
când este curat și uscaţi-l.
4. Reconectaţi cablul de alimentare al frigiderului.
SCHIMBAREA BECURILOR
INTERIOARE
Lampa cu LED a congelatorului/
frigiderului
8. Curăţarea odorizantului
• Curăţaţi odorizantul o dată la doi ani sau ori
de câte ori simţiţi că performanţa acestuia a
scăzut.
• Uscaţi odorizantul la soare timp de 24 de ore,
apoi montaţi-l în ordinea inversă scoaterii.
• În cazul în care capacul lămpii cu LED este
pătat cu substanţe străine, este posibil ca
aceasta să nu lumineze bine.
Ștergeţi suprafaţa cu o cârpă curată și uscată,
pentru a readuce iluminarea la strălucirea sa
completă.
ATENŢIE
Nu dezasamblaţi și nu înlocuiţi pe cont
propriu iluminarea de tip LED.
Pentru a înlocui becurile cu LED, contactaţi
un centru de service Samsung sau dealerul
autorizat Samsung.
Dacă încercaţi să înlocuiţi lămpile cu LED
pe cont propriu, riscaţi să vă supuneţi
electrocutării sau vătămării corporale
grave.
Română - 41
DA68-03015C-11.indb 41
2017. 7. 7.
9:39
PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA
PERFORMANŢEI RĂCIRII
ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE APĂ
Dacă gura de aerisire cu aer rece este
blocată de articole alimentare, aerul rece
nu poate pătrunde în întregul compartiment
și nu va putea răci eficient alimentele, ceea
ce duce la o performanţă redusă a răcirii.
Gură de aerisire cu
aer rece
Pentru a reduce riscul de pagube ale
proprietăţii datorate apei, NU utilizaţi mărci
generice de filtre de apă în frigiderul dvs.
SAMSUNG.
UTILIZAŢI DOAR FILTRE DE APĂ MARCA
SAMSUNG.
SAMSUNG nu este responsabilă legal pentru
niciun fel de pagube, inclusiv, dar fără a se limita
la, pagube ale proprietăţii provocate de scurgeri de
apă din cauza utilizării unui filtru de apă generic.
Frigiderele SAMSUNG sunt proiectate să
funcţioneze DOAR CU filtre de apă SAMSUNG.
Indicatorul luminos „Filter” (Filtru) vă înștiinţează
când este momentul să schimbaţi cartușul filtrului
de apă.
Pentru a vă acorda timp să faceţi rost de un filtru
nou, indicatorul luminos roșu se va aprinde chiar
înainte de terminarea capacităţii filtrului curent.
Dacă schimbaţi la timp filtrul, frigiderul vă va oferi
apa cea mai proaspătă și cea mai curată.
Pentru a schimba filtrul de apă, urmaţi acești pași:
AVERTIZARE
1. Rotiţi filtrul de apă la
90˚, în sens antiorar.
2. Trageţi filtrul de apă din
carcasa filtrului.
3. Introduceţi noul filtru
de apă în carcasa
filtrului.
Română - 42
DA68-03015C-11.indb 42
2017. 7. 7.
9:39
IMPORTANT pentru alimentarea cu apă
prin osmoză inversă:
4. Rotiţi filtrul de apă la
90˚, în sens orar.
ATENŢIE
Un cartuș de filtru de apă nou instalat
poate provoca un jet scurt de apă din
dozatorul de apă.
Aceasta se datorează aerului care
pătrunde în furtun.
Nu ar trebui să pună nicio problemă în
funcţionare.
• Verificaţi dacă filtrul de sedimente din sistemul
de osmoză inversă este blocat.
Înlocuiţi filtrul dacă este necesar.
• Permiteţi reumplerea rezervorului de depozitare
din sistemul de osmoză inversă după utilizarea
intensivă.
• Dacă frigiderul are un filtru de apă, acesta
poate reduce suplimentar presiunea apei când
este utilizat împreună cu un sistem de osmoză
inversă. Înlocuiţi filtrul de apă.
Când înlocuiţi filtrul de apă, poate curge
apă în partea de jos a frigiderului.
Este pur și simplu o situaţie temporară,
deci îndepărtaţi apa și utilizaţi-l.
Dacă aveţi întrebări despre presiunea apei, apelaţi
la un instalator calificat, autorizat.
UTILIZAREA
5. Apăsaţi butonul „Lighting / °C↔°F (3 sec)”
(Iluminare/°C↔°F (3 sec.)) ( ) timp de circa 3
secunde pentru a reseta filtrul de apă.
Indicatorul se schimbă din culoarea roșie în
oprit.
Presiunea apei care iese dintr-un sistem de osmoză
inversă și intră în supapa frigiderului de admisie
a apei trebuie să fie între 35 și 120 psi (241-827
kPa).
Dacă este conectat un sistem de filtrare a apei
prin osmoză inversă la alimentarea dvs. cu apă
rece, presiunea apei în sistemul de osmoză inversă
trebuie să fie de minim 40-60 psi (276-414 kPa).
Dacă presiunea apei în sistemul de osmoză inversă
este mai mică de 40-60 psi (276-414 kPa):
Compandarea filtrelor de rezervă
Îndepărtarea reziduurilor din conducta de
alimentare cu apă după instalarea unui
filtru nou
Pentru a comanda mai multe cartușe de filtre de
apă, contactaţi dealerul dvs. autorizat Samsung.
1. Apăsaţi butonul Water (Apă), apoi împingeţi
maneta dozatorului cu o cană sau un pahar.
2. Lăsaţi să curgă prin filtru circa 4 l (1 galon) de
apă, câte o cană sau un pahar, pe rând.
(Lăsaţi să curgă prin filtru aproximativ 6 minute.)
Astfel se va curăţa sistemul de alimentare cu
apă și se va elimina aerul din furtunuri.
- În anumite gospodării poate fi necesară o
curăţare suplimentară.
3. Deschideţi ușa frigiderului și asiguraţi-vă că nu
există scurgeri de apă ce provin de la filtrul de
apă.
Română - 43
DA68-03015C-11.indb 43
2017. 7. 7.
9:39
UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE
PRODUS GHEAŢĂ (OPŢIONAL)
•
-
Pentru a scoate recipientul pentru gheaţă.
Apucaţi mânerul precum este ilustrat în figura1.
Ridicaţi și trageţi încet recipientul în afară.
Scoateţi ușor recipientul pentru gheaţă, pentru
a preveni deteriorarea.
Când reinstalaţi recipientul pentru gheaţă,
apăsaţi și menţineţi apăsat butonul ICE (Gheaţă)
timp de 6 secunde.
•
•
•
•
•
•
•
• Utilizarea normală
- Toate sunetele pe care le auziţi când dispozitivul
de produs gheaţă descarcă gheaţa în recipient
fac parte din funcţionarea normală.
- Gheaţa poate forma bulgări în recipient dacă nu
scoateţi gheaţă perioade mari de timp.
Dacă se întâmplă acest lucru, scoateţi toată
gheaţa și goliţi recipientul.
- Dacă gheaţa nu iese, verificaţi dacă există
gheaţă blocată în tobogan și scoateţi-o.
- Primul set de cuburi de gheaţă după instalare
poate fi mic, deoarece a pătruns aer în furtunul
de apă. În cursul utilizării normale aerul va fi
eliminat.
• Când indicatorul ICE OFF (Gheaţă
oprită) clipește pe panoul de afișare,
reintroduceţi recipientul pentru gheaţă și/
sau asiguraţi-vă că acesta este instalat
corect.
Când ușa este deschisă, dozatorul de gheaţă și
de apă nu funcţionează.
Dacă închideţi ușa puternic, apa din dispozitivul
de produs gheaţă se poate vărsa.
Pentru a preveni căderea recipientului pentru
gheaţă, folosiţi ambele mâini când îl scoateţi.
Pentru a preveni vătămarea corporală, asiguraţivă că curăţaţi gheaţa sau apa care este posibil
să cadă pe podea.
Nu lăsaţi copiii să se agaţe de dozatorul de
gheaţă sau de recipient.
Se pot răni.
Asiguraţi-vă că nu introduceţi mâna sau orice
obiect în toboganul de gheaţă.
Acest lucru poate provoca vătămare corporală
sau deteriorarea componentelor mecanice.
Aveţi grijă când depozitaţi în congelator alimente
în pungi de plastic.
Pungile depozitate incorect se pot bloca în
motorul elicoidal al recipientului pentru gheaţă
și pot împiedica frigiderul să dozeze gheaţă sau
pot provoca deschiderea neașteptată a ușii
congelatorului.
ATENŢIE
gheaţă
Română - 44
DA68-03015C-11.indb 44
2017. 7. 7.
9:39
Depanarea
SOLUŢIE
Frigiderul nu
funcţionează deloc
sau nu răcește
suficient.
• Verificaţi dacă ștecherul este conectat corect.
• Controlul de temperatură de pe panoul de afișare este setat la temperatura
corectă?
Încercaţi să-l setaţi la o temperatură mai mică.
• Frigiderul este expus la lumina directă a soarelui sau se află prea aproape
de o sursă de încălzire?
• Partea din spate a frigiderului este prea aproape de perete și, prin urmare,
împiedică circulaţia aerului?
Alimentele din
frigider sunt
congelate.
• Controlul de temperatură de pe panoul de afișare este setat la temperatura
corectă?
Încercaţi să-l setaţi la o temperatură mai mare.
• Temperatura din încăpere este foarte mică?
• Aţi stocat alimente cu conţinut mare de apă în partea cea mai rece a
frigiderului?
Auziţi zgomote
sau sunete
neobișnuite.
• Verificaţi dacă frigiderul este nivelat și stabil.
• Partea din spate a frigiderului este prea aproape de perete și, prin urmare,
împiedică circulaţia aerului?
• A căzut ceva în spatele frigiderului sau sub acesta?
• Dacă auziţi un „ticăit” din interiorul frigiderului, este normal.
Acest lucru se întâmplă din cauză că diversele componente se contractă
sau se expandează în funcţie de schimbările de temperatură din interiorul
frigiderului.
Colţurile frontale
ale aparatului sunt
fierbinţi și apare
condensul.
• O anumită cantitate de căldură este normală, deoarece anticondensatoarele
sunt instalate la colţurile frontale ale frigiderului, pentru prevenirea
condensului.
• Ușa frigiderului este întredeschisă?
Poate surveni condens când lăsaţi ușa deschisă mult timp.
• Într-un sertar poate apărea condens, dacă acesta conţine legume.
Condensul va dispărea în timp, în mod natural.
Nu se dozează
gheaţă.
• Aţi așteptat 12 ore după instalarea furtunului de alimentare cu apă înainte
de a produce gheaţă?
• Furtunul de apă este racordat, iar supapa de închidere este deschisă?
• Aţi oprit manual funcţia de producere a gheţii?
Asiguraţi-vă că funcţia Ice (Gheaţă) este setată la Cubed (Cuburi) sau
Crushed (Pisată).
• Există bulgări de gheaţă în recipientul dispozitivului de produs gheaţă?
Eliminaţi-i.
• Temperatura congelatorului este prea mare? Încercaţi să setaţi congelatorul
la temperatură mai mică.
Puteţi auzi apă
bolborosind în
frigider.
• Acest lucru este normal.
Bolboroseala provine de la agentul frigorific care este recirculat prin frigider.
DEPANAREA
PROBLEMĂ
Română - 45
DA68-03015C-11.indb 45
2017. 7. 7.
9:39
PROBLEMĂ
SOLUŢIE
În frigider este un
miros neplăcut.
• S-a stricat un articol alimentar?
• Asiguraţi-vă că alimentele cu miros pătrunzător (de exemplu peștele) sunt
ambalate ermetic.
• Curăţaţi congelatorul periodic și aruncaţi alimentele stricate sau suspecte.
Se formează
gheaţă pe pereţii
congelatorului.
• Este blocată aerisirea?
Eliminaţi toate obstacolele, astfel încât aerul să poată circula liber.
• Lăsaţi spaţiu suficient între alimentele depozitate, pentru circulaţia eficientă
a aerului.
• Ușa congelatorului este închisă corect?
Dozatorul de apă
nu funcţionează.
• Furtunul de apă este racordat, iar supapa de închidere este deschisă?
• Furtunul de alimentare cu apă a fost strivit sau răsucit?
Asiguraţi-vă că furtunul are traseul liber și nu este obstrucţionat.
• Rezervorul de apă a îngheţat din cauză că temperatura frigiderului este
prea mică?
Încercaţi să selectaţi o setare mai mare de la panoul de afișare principal.
Ce se poate
face când uşa
congelatorului nu
este închisă bine.
• Apăsaţi maneta dozatorului şi verificaţi alimentarea cu apă.
• Apăsaţi maneta dozatorului (în modul Ice (Gheaţă)) şi verificaţi funcţionarea
motorului burghiului.
• Scoateţi obiectele de pe rafturi, care pot bloca acţionarea burghiului.
Precauţii : Dacă nu aţi dozat apă sau gheaţă o perioadă lungă de timp,
recipientul pentru gheaţă poate acumula bucăţi mari de gheaţă care
împiedică acţionarea burghiului, provocând imposibilitatea de a doza.
Scoateţi gheaţa rămasă din recipient şi obiectele care pot bloca acţionarea
burghiului.
Utilizaţi dozatorul (de apă şi de gheaţă), iar acest lucru va îmbunătăţi
închiderea automată a uşii congelatorului.
Română - 46
DA68-03015C-11.indb 46
2017. 7. 7.
9:39
Note
DA68-03015C-11.indb 47
2017. 7. 7.
9:39
Limitele de temperatură ambientală în încăpere
Acest frigider este proiectat să funcţioneze la temperaturile ambientale specificate de clasa sa de
temperatură, marcată pe plăcuţa cu caracteristicile tehnice.
Clasă
Simbol
Temperată extinsă
Temperată
Subtropicală
Tropicală
SN
N
ST
T
Interval de temperatură ambientală (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
de la +10 la +32
de la +10 la +32
de la +16 la +32
de la +16 la +32
de la +16 la +38
de la +18 la +38
de la +16 la +43
de la +18 la +43
Temperaturile interne pot fi afectate de factori precum locaţia frigiderului/congelatorului,
temperatura ambientală și frecvenţa cu care deschideţi ușa.
Reglaţi temperatura după cum este necesar pentru a compensa acești factori.
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
Romanian
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile
sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri
menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor
poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole
de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea
durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se
intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate
în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile
din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri comerciale.
Pentru mai multe informaţii despre casarea și reciclarea în siguranţă, vizitaţi site-ul nostru web
www.samsung.com sau contactaţi-ne la numerele de asistenţă de mai jos; contactaţi SAMSUNG
WORLD WIDE.
Contactati Samsung International
Daca aveti intrebari sau sugestii legate de produsele Samsung ,
va rugam sa contactati centrul de asistenta clienti SAMSUNG.
SAMSUNG Electronics România, Platinum Business and Convention Center, Șoseaua Bucharest - Ploiești
nr. 172 - 176 Clădirea A, etaj 5, Sector 1, cod poștal 015016, București, România
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
DA68-03015C-11.indb 48
2017. 7. 7.
9:39
Хладилник
ръководство за потребителя
представи си възможностите
Благодарим ви, че си купихте продукт на Samsung.
Самостоятелен уред
DA68-03015C-11.indb 1
2017. 7. 7.
9:39
Съдържание
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ……………………………………… 2
НАСТРОЙВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА …………………………………… 15
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК SAMSUNG …………… 29
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ……………………………… 45
Информация за безопасност
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ • Този уред може да се използва
от по-големи от 8 години
• Преди да използвате уреда,
деца и хора с понижени
прочетете настоящото
физически, сензорни или
ръководство внимателно и
умствени възможности, или
го запазете на сигурно място
от хора без опит и познания,
близо до уреда за бъдеща
ако бъдат наблюдавани или
справка.
инструктирани.
• Използвайте този уред само с
Децата не трябва да си играят
предназначението, указано в
с уреда. Почистването и
ръководството за употреба.
поддръжката, която трябва да
Този уред не е предназначен
се прави от потребителя, не
за използване от лица
трябва да се извършват от деца
(включително деца) с
без наблюдение.
ограничени физически, сетивни
• Предупрежденията и важните
или умствени способности или с
инструкции за безопасност в
липса на опит и познания, освен
настоящото ръководство не
ако не бъдат наглеждани или
обхващат всички възможни
не им бъдат дадени указания
условия и ситуации, които могат
за използването на уреда от
да възникнат.
лицето, отговорно за тяхната
Ваша е отговорността
безопасност.
Български - 2
DA68-03015C-11.indb 2
2017. 7. 7.
9:39
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
да подхождате разумно,
НЕ опитвайте това.
внимателно и с необходимата
НЕ разглобявайте.
грижа при монтажа,
НЕ докосвайте.
поддържането и използването
на уреда.
Следвайте внимателно
инструкциите.
• Тъй като долуизложените
инструкции за експлоатация се
Изключете щепсела на
отнасят за различни модели,
захранващия кабел от
характеристиките на вашия
контакта.
хладилник може да се малко
Уверете се, че уредът
по-различни от описаните в
е заземен, за да се
ръководството и е възможно
предотврати токов удар.
някои предупредителни знаци
Обадете се на сервизния
да липсват на уреда. Ако
център за помощ.
имате някакви въпроси или
Забележка.
притеснения, се свържете с найблизкия сервизен център или
Тези предупредителни
намерете помощ и информация
знаци присъстват с цел
онлайн на адрес
предотвратяване на телесни
www.samsung.com.
повреди, както ваши, така и на
други лица.
Моля, следвайте ги внимателно.
Важни символи и предпазни
След като прочетете този
мерки за безопасност:
раздел, запазете указанията
на сигурно място за бъдеща
Опасното или необезопасено справка.
използване може да доведе
до тежки телесни повреди
или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ
Опасното или необезопасено
използване може да доведе
до леки телесни повреди
или имуществени щети.
Български - 3
DA68-03015C-11.indb 3
2017. 7. 7.
9:39
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
-
-
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ
ЗНАЦИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ
И ПОЗИЦИОНИРАНЕ
• При транспортиране и
монтаж на уреда трябва
да се внимава, за да се
гарантира, че елементите
на охлаждащата система
няма да бъдат повредени.
R-600a или R-134a се използва
като хладилен агент.
Проверете етикета на
компресора на гърба на уреда
или етикета с енергийния клас
вътре в хладилника, за да
проверите кой хладилен агент
се използва за вашия уред.
Когато този продукт съдържа
•
запалим газ (охладителен агент
R-600a),
Изтичането на хладилен агент
от тръбата може да предизвика
възпламеняване или да причини
нараняване на очите.
Ако се установи изтичане,
избягвайте всеки открит пламък
или потенциален източник на
възпламеняване и въздух в
стаята, в който може да попадне
уредът за няколко минути.
За да се предотврати
създаването на запалима
газово-въздушна смес, ако
се появи теч в охладителната
система, размерът на стаята, в
която е позициониран уредът,
зависи от количеството на
използвания охладителен агент.
Никога не включвайте уред
при наличието на каквито и да
е признаци за повреда. Ако се
съмнявате, се консултирайте с
търговския представител.
Стаята, в която ще се монтира
хладилникът, трябва да е
с размер 1 m³ за всеки 8 g
хладилен агент R-600a, наличен
в уреда.
Количеството на хладилния
агент в конкретния уред е
указано на идентификационната
плочка от вътрешната му
страна.
Допускането на пръскане на
хладилен агент от тръбите може
да предизвика възпламеняване
или да причини нараняване на
очите.
Ако от тръбата изтече хладилен
агент, избягвайте откритите
пламъци, преместете всички
запалими предмети далече от
уреда и незабавно проветрете
стаята.
Ако не го направите,
съществува риск от възникване
на пожар или експлозия.
Ако уредът съдържа хладилен
агент с изобутан (R-600a), това е
Български - 4
DA68-03015C-11.indb 4
2017. 7. 7.
9:39
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
природен газ с висока степен на - Това осигурява най-добра
съвместимост с околната среда,
производителност на уреда и
но е също възпламеним.
предотвратява претоварване
При транспортиране и
на домашната електрическа
монтаж на уреда трябва да се
инсталация, което би могло да
внимава, за да се гарантира,
доведе до опасност от пожар
че елементите на охлаждащата
при прегряване на проводници.
система няма да бъдат
Ако стенният контакт е
повредени.
разхлабен, не включвате
щепсела на уреда.
- Съществува риск от токов удар
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ
или пожар.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ
• Не използвайте кабели, които
ЗНАЦИ ЗА МОНТАЖ
са с напукана или нарушена
изолация по дължина или в
• Не монтирайте уреда на
който и да е край.
влажно, мазно или прашно
място, на място, изложено • Не прегъвайте захранващия
на директна слънчева
кабел прекомерно и не
светлина и вода (дъжд).
поставяйте тежки предмети
- Нарушената изолация на
върху него.
електрическите части може
• Не използвайте аерозоли в
да предизвика токов удар или
близост до хладилника.
пожар.
- Ако се използват в близост до
• Не излагайте хладилника на
хладилника, аерозолите могат
пряка слънчева светлина или
да предизвикат експлозия или
на топлина от готварски печки,
пожар.
отоплителни уреди или други.
• Не монтирайте уреда на място,
• Не включвайте няколко уреда в
където може да има газови
един и същ разклонител.
утечки.
Хладилникът трябва винаги
- Това може да предизвика пожар
да се включва в собствен
или токов удар.
отделен контакт с напрежение,
отговарящо на указаното на
• Инсталирането на която и
идентификационната табела на
да е услуга на този уред се
уреда.
препоръчва да се извършва
Български - 5
DA68-03015C-11.indb 5
2017. 7. 7.
9:39
-
•
•
-
•
•
•
от квалифициран техник
или фирма, занимаваща се
с поддръжка.
Ако не се обърнете към
квалифицирани специалисти,
рискувате да предизвикате
токов удар, пожар, експлозия,
проблеми с продукта или
телесна повреда.
Този хладилник трябва да се
монтира надлежно и да се
позиционира в съответствие
с ръководството, преди да се
използва.
Включете щепсела в правилна
позиция, като оставите кабела
висящ надолу.
Ако включите щепсела
наобратно, кабелът може да
се прекъсне и да предизвика
пожар или токов удар.
Уверете се, че захранващият
кабел не е премазан или
увреден от гърба на хладилника.
При преместването на
хладилника внимавайте да не се
навие или увреди захранващия
кабел.
Това предразполага опасност от
пожар.
Уредът трябва да се постави
така, че захранващият кабел да
е достъпен след монтажа.
бъде заземен.
- Трябва да заземите хладилника,
за да предотвратите всякакви
електрически утечки или токови
удари, причинени от тези утечки
от хладилника.
• Никога не използвайте
газопроводи, телефонни кабели
или други запалими канали с
цел заземяване.
- Неправилната употреба на
заземителния щепсел може да
причини токов удар.
• Ако захранващият
кабел е увреден, го
подменете незабавно при
производителя или неговия
обслужващ сервиз.
• Токовият предпазител на
хладилника трябва да се
подменя от квалифициран
техник или обслужващ сервиз.
- Ако не се подменя от
квалифицирани специалисти,
това може да причини токов
удар или телесна повреда.
• Хладилникът трябва да
Български - 6
DA68-03015C-11.indb 6
2017. 7. 7.
9:39
ВНИМАНИЕ
ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ,
СВЪРЗАНИ С МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ
ЗНАЦИ, СВЪРЗАНИ С
ИЗПОЛЗВАНЕТО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• Не поставяйте прегради
пред вентилационния отвор
в корпуса на уреда или
• Не включвайте щепсела
монтажната конструкция.
на захранващия кабел с
• Не включвайте уреда 2 часа
влажни ръце.
след извършване на монтажа.
• Не поставяйте предмети отгоре
на уреда.
- Когато отваряте или затваряте
вратата, предметите могат да
паднат и да предизвикат телесна
повреда и/или имуществени щети.
• Не поставяйте предмети, пълни
с вода, върху хладилника.
- Ако се разлеят, съществува
риск от токов удар или пожар.
- За да бъде устойчив, при
• Не позволявайте деца да се
инсталирането на хладилника се
люлеят на вратата.
уверете, че и двете крачета са
- Иначе може да се причинят
стъпили на пода. Крачетата са
сериозни телесни повреди.
разположени от долната страна
• Не оставяйте вратата на
на гърба на всяка от вратите.
хладилника отворена, когато
Поставете отвертка с плоска
уредът е без надзор, и не
глава и я завъртете по посока
позволявайте на деца да влизат
на стрелката, докато застане
във вътрешността му.
хоризонтално.
• Не позволявайте на бебета или
- Винаги балансирайте
деца да влизат в чекмеджето.
натоварването на всяка от
- Това може да предизвика смърт
вратите.
чрез задушаване от улавянето
- Претоварването на която и да е
като в капан или телесна
от вратите може да доведе до
повреда.
падане на хладилника, което
• Не сядайте върху вратата на
да причини телесна повреда.
фризера.
Български - 7
DA68-03015C-11.indb 7
2017. 7. 7.
9:39
- Вратата може да се счупи и да
предизвика телесна повреда.
• За да предотвратите улавяне
на деца като в капан, трябва да
поставите обратно разделителя,
използвайки предоставените
винтове, след почистване
или други действия, ако сте
премахнали разделителя от
чекмеджето.
• Никога не пъхайте пръсти и не
поставяйте предмети в отвора
на дозатора.
- Ако направите това, може да
предизвикате телесна повреда
или имуществени щети.
• Не съхранявайте летливи
или запалими вещества, като
например бензол, разредител,
алкохол, етер или втечнен
нефтен газ, в хладилника.
- Съхраняването на подобни
продукти може да предизвика
експлозия.
• Не съхранявайте
фармацевтични продукти,
чувствителни към ниски
температури, материали за
научни цели и други подобни в
хладилника.
- Продукти, които изискват
стриктен контрол на
температурата на съхранение,
не трябва да се държат в
хладилника.
• Не поставяйте или използвайте
електрически уреди вътре
е хладилника, освен ако не
са от тип, препоръчан от
производителя.
• Не използвайте сешоар за
коса за подсушаване на
вътрешността на хладилника.
Не поставяйте запалена свещ
за премахване на лоши аромати
в хладилника.
- Това може да предизвика пожар
или токов удар.
• Не докосвайте вътрешните
стени на фризера или продукти,
които се съхраняват във
фризера, с влажни ръце.
- Това може да причини
измръзване на ръцете.
• Не използвайте механични
устройства или други
средства за ускоряване на
процеса на размразяване,
различни от препоръчаните от
производителя.
• Не увреждайте веригата на
охладителния агент.
• Този продукт е
предназначен само за
съхраняване на храни в
домашна обстановка.
• Бутилките следва да се
съхраняват плътно една до
друга, за да не изпадат.
Български - 8
DA68-03015C-11.indb 8
2017. 7. 7.
9:39
- Ако не го направите, има
опасност от пожар или токов
удар.
• Ако изпитвате затруднения при
смяна на лампата, се свържете
с обслужващ сервиз.
• Ако продуктът е оборудван с
LED лампа, не разглобявайте
сами капака на лампата и
самата LED лампа.
- Свържете се с обслужващия си
сервиз.
• Ако в хладилника има прах
или вода, изключете щепсела
на захранващия кабел и се
свържете с обслужващия си
сервиз на Samsung Electronics.
- Съществува риск от пожар.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• В случай на изтичане на газ
(като например пропан, втечнен
нефтен газ и др.) проветрете
незабавно, без да докосвате
щепсела на захранващия кабел.
Не докосвайте уреда или
захранващия кабел.
- Не използвайте вентилатор.
- Произведена искра може да
причини експлозия или пожар.
• Използвайте само LED лампите,
предоставени от производителя
или от обслужващ сервиз.
• Децата трябва да бъдат
наглеждани, за да сте сигурни,
че не си играят с уреда и не се
катерят в него.
• Не разглобявайте и не
поправяйте хладилника
ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ,
сами.
- Рискувате да причините пожар,
СВЪРЗАНИ С
увреждане на уреда и/или
ИЗПОЛЗВАНЕТО
телесна повреда.
• За да получите най-добра
В случай на увреждане на уреда
производителност от
се свържете с обслужващия си
продукта,
сервиз.
- Не поставяйте храни твърде
близо пред вентилационните
• Ако уредът издава странен
отвори в задната част на уреда,
шум/миризма/дим или
тъй като това може да пречи
показва признаци на
на свободната циркулация
горене, изключете щепсела
на въздуха в корпуса на
на захранващия кабел и се
хладилника.
свържете незабавно с най- Увивайте храната правилно или
близкия обслужващ център.
я поставяйте в херметически
ВНИМАНИЕ
Български - 9
DA68-03015C-11.indb 9
2017. 7. 7.
9:39
-
•
-
•
-
•
-
затварящи се съдове, преди да
я оставите в хладилника.
Не поставяйте нови хранителни
продукти за замразяване близо
до вече замразени храни.
Не поставяйте газирани напитки
в отделението на фризера.
Не поставяйте бутилки или
стъклени съдове във фризера.
Когато съдържанието се
замрази, стъклото може да се
счупи и да причини телесна
повреда и имуществени щети.
Не променяйте и
не модифицирайте
предназначението на хладилника.
Промените или модификациите
може да доведат до телесни
повреди и/или имуществени
щети. Всички промени или
модификации, извършени от
трето лице спрямо цялостния
уред, не се обхващат от
гаранцията за сервизно
обслужване на Samsung и
фирмата не носи отговорност
за проблеми с безопасността
и вреди, настъпили от тези
промени или модификации.
Не блокирайте въздушните
отвори.
Ако въздушните отвори се
блокират, особено с найлонов
плик, хладилникът може да се
преохлади.
-
•
•
-
•
-
•
Ако периодът на охлаждане
трае твърде дълго, водният
филтър може да се счупи и да
доведе до изтичане на вода.
Не поставяйте нови хранителни
продукти за замразяване близо
до вече замразени храни.
Съблюдавайте максималния
период на съхранение и датите
на изтичане на срока на годност
на замразените храни.
Не пръскайте летливи
материали, като например
инсектициди, върху
повърхността на уреда.
Освен че е вредно за хората,
това може да доведе до токов
удар, пожар или проблеми с
продукта.
Не упражнявайте силен натиск
или прекомерна сила върху
повърхността на стъклото.
Счупеното стъкло може да
нанесе телесна повреда и/или
имуществени щети.
Не дръжте растителни мазнини
в отделенията на вратата на
хладилника. Те могат да се
втвърдят и да станат трудни за
използване и да придобият лош
вкус. Освен това отворените
контейнери могат да протекат
и мазнините да причинят
напукване на отделенията на
вратата. След като отворите
Български - 10
DA68-03015C-11.indb 10
2017. 7. 7.
9:39
ВНИМАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
контейнер с мазнини, най-добре
или експлозия.
е да го държите на хладно и
• Не пръскайте почистващи
сенчесто място, например шкаф
продукти директно върху
или килер.
дисплея.
- Примери за растителни
- Отпечатаните букви върху
мазнини: зехтин, царевично
дисплея може да се изтрият.
олио, олио от гроздови семки и • Премахвайте всички нечистотии
т.н.
и прах от щифтовете на
щепсела на захранващия кабел.
Но не използвайте влажен или
ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ,
мокър парцал при почистване
СВЪРЗАНИ С
на щепсела и премахване
ПОЧИСТВАНЕТО И
на нечистотиите и праха от
щифтовете му.
ПОДДРЪЖКАТА
- Иначе рискувате да предизвикате
• Не пръскайте директно
пожар или токов удар.
вода във вътрешността или
на повърхността на уреда. • Никога не пъхайте пръсти и не
- Съществува риск от пожар или
поставяйте предмети в отвора
токов удар.
на дозатора и улея за лед.
• Не използвайте или поставяйте - Това може да причини телесни
вещества, чувствителни към
повреди или увреждане на
температурни промени, като
имущество.
например възпламеними
• Почиствайте недостъпните
спрейове, запалими предмети,
части, например пантите, с
сух лед, медицински препарати
помощта на четка за зъби.
или химикали, в близост до
хладилника.
• Изключете от контакта
Не съхранявайте летливи
хладилника преди
или запалими предмети или
почистване и провеждане
вещества (бензол, разредител,
на поддръжка.
пропан газ и др.) в хладилника. • Ако в уреда навлезе чуждо
- Този хладилник е предназначен
вещество, например вода,
само за съхранение на
изключете щепсела от
хранителни продукти.
електрическия контакт и
се свържете с най-близкия
- Това може да доведе до пожар
Български - 11
DA68-03015C-11.indb 11
2017. 7. 7.
9:39
обслужващ сервиз.
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ
Ако не го направите,
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ
съществува риск от токов удар
ЗНАЦИ, СВЪРЗАНИ С
или пожар.
ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА
Можете да използвате гъба
ПРОДУКТА
или мека кърпа и неагресивен
• Уверете се, че тръбите в
препарат за почистване в
задната част на уреда не
топла вода, за да почистите
са увредени, преди да го
хладилника.
изхвърлите.
Не използвайте абразивни
• R-600a или R-134a се използва
или агресивни почистващи
като хладилен агент.
Проверете етикета на
препарати, като спрейове за
компресора на гърба на уреда
прозорци, лъскащи препарати,
или етикета с енергийния клас
запалими течности, мравчена
вътре в хладилника, за да
киселина, почистващи восъци,
проверите кой хладилен агент
концентрирани препарати,
се използва за вашия уред.
белини или почистващи
Когато продуктът съдържа
препарати, съдържащи
запалим газ (хладилен агент
петролни продукти, върху
R-600a), се свържете с местните
външните повърхности (врати
компетентни органи във връзка
и шкаф), пластмасовите части,
с безопасното изхвърляне на
вратата и вътрешните подложки
уреда. Циклопентан се използва
и уплътнения.
като изолиращ газ.
Те могат да одраскат или
Газовете в изолационния
материал изискват специална
повредят материала.
процедура, свързана с
Не почиствайте стъклените
изхвърлянето. Свържете се с
рафтове или капаци с топла
местните компетентни органи
вода, когато са студени.
във връзка с безопасното
Стъклените рафтове и
изхвърляне в околната среда на
капаците могат да се счупят,
продукта.
ако бъдат подложени на резки
Уверявайте се, че тръбите
температурни промени или
в задната част на уредите
удари като изпускане или
не са увредени, преди да го
блъскане.
изхвърлите. Тръбите трябва да
се чупят на открито.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
-
•
•
•
Български - 12
DA68-03015C-11.indb 12
2017. 7. 7.
9:39
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• При изхвърляне на продукта
часа, махнете всички замразени
или други хладилници сваляйте
хранителни продукти.
вратата/уплътненията на
• Ако с хладилника се
вратата и дръжката й, за да
предоставят ключове, те трябва
гарантирате, че деца или
да се държат далече от деца и
животни няма да бъдат уловени
от самия уред.
като в капан вътре. Оставяйте
• Уредът може да не функционира
рафтовете на място, за да
изрядно (поради прекомерно
попречите на деца лесно да се
повишаване на температурата
катерят във вътрешността на
вътре в хладилника), когато е
уреда. Децата трябва да бъдат
изложен продължително време
наглеждани, за да сте сигурни,
на температура под долната
че не си играят със стария уред.
граница на температурния
• Изхвърляйте опаковъчните
диапазон, за който е проектиран
материали на продукта по
охладителният уред.
начин, щадящ околната среда.
• Не съхранявайте храна, която
се разваля лесно при ниска
температура, като например
ДОПЪЛНИТЕЛНИ
банани или пъпеши.
СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО • Вашият уред съдържа функция
за автоматично размразяване,
ИЗПОЛЗВАНЕ
което означава, че няма нужда
• При срив на електрическата
ръчно да го размразявате,
система се обадете на
тъй като това се извършва
обслужващата ви електрическа
автоматично.
компания и попитайте колко
•
Покачването на температурата
дълго ще продължи.
по време на размразяване
- Повечето сривове на
може да съответства на ISO
електрическата система,
изискванията.
отстранени в рамките на час
Но ако искате да предотвратите
или два, няма да повлияят на
прекомерно покачване на
температурите в хладилника.
температурата на замразените
Трябва обаче да намалите до
храни по време на размразяване
минимум броя на отварянията
на уреда, увийте замразените
на вратата на уреда, докато
храни в няколко слоя вестник.
последният не се захранва с ток.
• Всяко покачване на
- Ако сривът на електрическата
температурата на замразените
система продължи повече от 24
Български - 13
DA68-03015C-11.indb 13
2017. 7. 7.
9:39
- Не задавайте температури, похрани по време на
ниски от необходимото.
размразяване може да съкрати
срока им на съхранение.
- Осигурете достатъчна
вентилация в основата и
задната част на хладилника.
Съвети за пестене на енергия
Не закривайте вентилационните
- Монтирайте уреда в хладна и суха
отвори.
стая с подходяща вентилация.
- При монтиране осигурете място
Уверете се, че не е изложен
отдясно, отляво, отдолу и отгоре
на пряка слънчева светлина
на хладилника.
и никога не го поставяйте в
Това ще намали консумацията
близост до пряк източник
на енергия и следователно
на топлина (като например
вашите сметки за електроенергия.
радиатор).
- С цел възможно най-ефективна
- Никога не блокирайте
употреба на електроенергия,
вентилационните отвори или
запазете всички вътрешни
решетките на уреда.
контейнери от типа на кошници,
- Оставяйте топлата храна да се
чекмеджета и рафтове, на
охлади, преди да я поставите в
определените от производителя
уреда.
места.
- Оставяйте замразена храна в
хладилника, за да се размрази.
След това можете да използвате Този уред е предназначен за
употреба в домакинството и
ниската температура на
други близки приложения като
замразените продукти, за да
охлаждате храна в хладилника. например:
- кухненски зони, обособени
- Не оставяйте вратата на уреда
в магазини, офиси и други
отворена за твърде дълго,
работни помещения;
когато поставяте или вземате
- ферми и по поръчка на клиенти
хранителни продукти.
в хотели, мотели и други
Колкото по-кратко е времето,
жилищни сгради;
през което вратата е отворена,
толкова по-малко лед ще се
- места за отсядане от тип
образува във фризера.
нощувка със закуска;
- Редовно почиствайте задната
- кетъринг и други услуги, които
част на хладилника. Прахът
не са свързани с продажби на
повишава консумацията на
дребно.
енергия.
Български - 14
DA68-03015C-11.indb 14
2017. 7. 7.
9:39
Настройване на хладилника
ПОДГОТОВКА ЗА МОНТИРАНЕ
НА ХЛАДИЛНИКА
B
A
Поздравления за покупката на хладилник
Samsung.
Надяваме се да се насладите на най-модерните
функции и технологии, които предлага уредът.
E
НАСТРОЙВАНЕ
D
C
Избор на най-доброто местоположение
за хладилника
• Изберете място с лесен достъп към
водоснабдяването.
• Изберете място без директно излагане на
слънчева светлина.
• Изберете място, разположено на
повърхността на пода (или близо до него).
• Изберете място с достатъчно пространство
за лесно отваряне на вратата на хладилника.
• Изберете място с достатъчно пространство
отдясно, отляво, отдолу и отгоре за
циркулация на въздуха.
• Изберете място, което ви позволява
да премествате лесно хладилника, ако
се нуждае от поддръжка или сервизно
обслужване.
• Не монтирайте хладилника на места, където
температурата е над 43 °C или под 5 °C.
Дълбочина „A“
718 mm
Широчина „B“
912 mm
Височина „C“
1742 mm
Цялостна височина „D“
1774 mm
Дълбочина „E“
721 mm
50 mm
165°
165°
165°°
165
1725 mm
468 mm
912 mm
31 mm
1170 mm
610 mm
34 mm
Всяка мярка е взета въз основа
на продуктовите размери, затова в
зависимост от използвания метод на
измерване може да се окаже различна.
Български - 15
DA68-03015C-11.indb 15
2017. 7. 7.
9:39
При преместване на хладилника
За да предотвратите увреждане на пода, се
уверете, че предните регулируеми крачета са
прибрани (над пода).
Вж. „Как да нивелираме хладилника“ в
ръководството на стр. 21
Необходими инструменти
(не са предоставени)
Кръстата
отвертка(+)
Плоска
отвертка(-)
Глух гаечен ключ
10 mm
Универсален
гаечен ключ
5 mm
Краче
Отвертка
НАСТРОЙВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА
Поставяне на пода
За правилен монтаж трябва да поставите
хладилника на равна и твърда повърхност,
която е на същата височина като останалата
част на пода.
Повърхността трябва да е достатъчно здрава,
за да поддържа напълно зареден хладилник.
За да предпазите покритието на пода, отрежете
голяма секция дебел картон и го поставете под
хладилника, където работите.
Когато премествате хладилника, трябва да
дърпате и бутате право напред или назад.
Не го премествайте, накланяйки го на една и
друга страна.
След като вече разполагате с монтиран нов
хладилник, сте готови да настроите функциите
на уреда и да им се наслаждавате.
С изпълнението на следните стъпки хладилникът
ви трябва да е в пълна готовност за работа.
Ако не е, най-напред проверете захранването и
електрическата мрежа или разгледайте раздела
за отстраняване на проблеми в края на това
ръководство на потребителя.
Ако имате други въпроси, се обърнете към
обслужващия си сервиз на Samsung Electronics.
1. Поставете хладилника на подходящо място,
като оставите достатъчно разстояние между
него и стената.
Вижте инструкциите за монтаж в това
ръководство.
2. След като хладилникът бъде включен, се
уверете, че вътрешната лампа светва, когато
отворите вратите.
3. Настройте контрола на температурата на найниската температура и изчакайте един час.
Фризерът ще започне да охлажда и моторът
ще заработи плавно.
4. След като включите хладилника, ще изминат
няколко часа, докато достигне необходимата
температура.
Можете да съхранявате храна и напитки
в хладилника, след като температурата е
достатъчно ниска.
5. След като завършите инсталацията,
натиснете лоста на автомата за вода, за
да проверите дали водата или ледът се
освобождават правилно.
6. Проверете дали предната страна на хладилника
е с 0,6 градуса по-високо от задната.
Български - 16
DA68-03015C-11.indb 16
2017. 7. 7.
9:39
НАСТРОЙВАНЕ ВРАТИТЕ НА
ХЛАДИЛНИКА
Център на прозрачната съединителна
муфа
Ако входната ви врата не позволява лесно
преминаване на хладилника, може да свалите
вратите му.
Щипка A (1/4”) (6,35
mm)
1. Издърпайте двете тръби за подаване на
вода (намиращи се във фиксажа) навън в
посока напред.
Не прерязвайте тръбата за вода.
Внимателно я извадете от
съединителната муфа.
ВНИМАНИЕ
НАСТРОЙВАНЕ
Сваляне на тръбите за подаване на
вода от хладилника
Пазете щифтовете далеч от малки деца
и не допускайте да играят с тях или да
ги поставят в устата си.
СВАЛЯНЕ НА ВРАТИТЕ НА
ФРИЗЕРА
2. Издърпайте двете тръби за подаване на
вода (бялата е за вода, а другата е за лед),
като натиснете съединителната муфа ( 1 )
и дръпнете навън тръбата за подаване на
вода ( 2 ).
( 1 )
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Проверете дали
цветовете на тръбите
( 2 )
за вода съответстват
помежду си.
1. Изключете захранващия кабел и свалете 2
винта от капака с отвертка Phillips ( 1 ).
След това отворете вратата на
хладилника и издърпайте пантите
странично, за да разхлабите капака ( 2 ).
Повдигнете капака нагоре и към себе си,
за да го свалите ( 3 ).
- Поставете капака на шарнира обратно при
отворена врата и затворете вратата, след
като капакът на шарнира е вече на мястото
си.
( 1 )
При свързване на захранващите
маркучи проверете дали сте свързали
един в друг маркучи с еднакъв цвят.
Поставяне обратно на тръбата за вода
( 2 )
( 3 )
1. За да се избегне изтичането на вода от
диспенсера, тръбата за вода трябва да се
прокара докрай до центъра на прозрачната
съединителна муфа.
2. Поставете 2 скоби от монтажния пакет и се
уверете, че всяка от тях държи тръбата здраво.
Български - 17
DA68-03015C-11.indb 17
2017. 7. 7.
9:39
2. Свалете капака на шарнира и след това
изключете конектора за електрическата
мрежа.
ПОСТАВЯНЕ ОБРАТНО НА
ВРАТИТЕ НА ФРИЗЕРА
• Непременно преди да поставите
обратно вратата на хладилника, найнапред поставете вратата на фризера.
• Преди да поставите обратно, се уверете, че
всички електрически конектори най-отдолу
на вратата на фризера са свързани.
ВНИМАНИЕ
Как да поставите вратата
3. Завъртете скобата( A ) нагоре в посока ( 1 )
и след това я издърпайте навън в посока ( 2 ).
( 1 )
1. Поставете вратите на шарнирите най-долу
на хладилника.
( 2 )
( A )
( A )
4. Свалете шарнира ( B ).
2. Пъхнете шарнира ( B ) в предвидения за него
слот на хладилника и след това натиснете
отвора за шарнира върху вратата.
( B )
( B )
5. Повдигнете нагоре вратата и я свалете от
хладилника.
• Внимавайте да не повредите
електрическите кабели при поставяне
и сваляне на вратите.
• Уверете се, че вратите не могат да паднат
и да се повредят, докато са свалени от
хладилника.
ВНИМАНИЕ
3. Пъхнете скобата ( A ) по посока на стрелката
( 1 ) и след това я свалете надолу по посока
на стрелката ( 2 ), за да щракне на място.
( 2 )
( 1 )
( A )
( A )
Български - 18
DA68-03015C-11.indb 18
2017. 7. 7.
9:39
4. Поставяне на конектор за електрически
проводник.
( 1 )
( 3 )
НАСТРОЙВАНЕ
( 2 )
5. Най-напред поставете двете предни части на
капака, натиснете надолу и двете странични
части на капака, след което застопорете
капака с помощта на отвертка Phillips.
2. Свалете корпусния конектор.
• Вратите могат да се поставят в ред,
обратен на реда на свалянето им.
• Ако не свържете правилно електрическите
проводници, докато поставяте вратата,
съществува риск дисплеят да не работи
правилно.
ВНИМАНИЕ
3. Свалете трите притягащи винта на горния
шарнир на рафта.
СВАЛЯНЕ НА ВРАТИТЕ НА
ХЛАДИЛНИКА
(РАФТ НА СТУДЕНОТО ОТДЕЛЕНИЕ)
1. Изключете захранващия кабел и свалете 2
винта от капака с отвертка Phillips ( 1 ).
След това отворете вратата на
хладилника и издърпайте пантите
странично, за да разхлабите капака ( 2 ).
Повдигнете капака нагоре и към себе си,
за да го свалите ( 3 ).
- Поставете капака на шарнира обратно при
отворена врата и затворете вратата, след
като капакът на шарнира е вече на мястото
си.
4. Свалете рафта.
Български - 19
DA68-03015C-11.indb 19
2017. 7. 7.
9:39
3. Дръпнете фиксажния шарнир нагоре и
напред, за да го извадите.
СВАЛЯНЕ НА ВРАТИТЕ НА
ХЛАДИЛНИКА
1. Изключете захранващия кабел и свалете 2
винта от капака с отвертка Phillips ( 1 ).
След това отворете вратата на
хладилника и издърпайте пантите
странично, за да разхлабите капака ( 2 ).
Повдигнете капака нагоре и към себе си,
за да го свалите ( 3 ).
- Поставете капака на шарнира обратно при
отворена врата и затворете вратата, след
като капакът на шарнира е вече на мястото
си.
4. Свалете горния шарнир откъм предната
страна на вратата.
( 1 )
5. Свалете рафта.
( 2 )
( 3 )
2. Свалете корпусния конектор.
ВНИМАНИЕ
Поставете кабела така, че да
преминава под куката на пантата, за да
предотвратите повреда на кабела при
обратно сглобяване.
ПОСТАВЯНЕ ОБРАТНО НА
ВРАТИТЕ НА ХЛАДИЛНИКА
За да поставите обратно вратите на
ХЛАДИЛНИКА, сглобете частите в обратен ред.
Български - 20
DA68-03015C-11.indb 20
2017. 7. 7.
9:39
НИВЕЛИРАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА
И НАСТРОЙВАНЕ ВИСОЧИНАТА
И ОТСТОЯНИЕТО НА ВРАТИТЕ
НАСТРОЙВАНЕ
Как да нивелирате
хладилника
За да избегнете евентуален
риск, породен от нестабилно
положение на хладилника,
поставете го върху
хоризонтална опора и го
нивелирайте, като спазите
следното указание за
монтаж.
Ако не го направите, е
възможно хладилникът да
се преобърне и да причини
телесно нараняване.
Ако предната част на
хладилника е малко повисока от задната, вратите
ще се отварят и затварят полесно.
Монтирането на хладилника
върху неравна повърхност
ще го направи неустойчив.
- Когато започвате монтажа
на хладилника, застопорете
добре крачетата му към
земята.
Крачетата се намират
в задния край на всяка
врата. Пъхнете отвертка с
плоска глава и я завъртете
по посока на стрелката,
докато се изравни.
- Не поставяйте храна само
на вратата.
Съществува риск
хладилникът да се наведе
напред и да притисне
храната, намираща се на
вратата.
Български - 21
DA68-03015C-11.indb 21
2017. 7. 7.
9:39
Ако страната на фризера стои пониско:
КАК ДА НАСТРОИТЕ
ВИСОЧИНАТА НА ВРАТИТЕ
• Поставете отвертка с плоска глава в
регулатора на височината, разположен
най-долу отзад на вратата на фризера, и я
завъртете по посока на стрелката, докато
стане равномерна.
Ако вратата на хладилника е по-ниска
от другата:
• Височините на вратите могат да се настроят
с помощта на установъчната гайка,
разположена най-отдолу на вратата на
хладилника.
• Ако вдигнете вратата прекалено много,
съществува риск тя да възпрепятства
капака на шарнира при отваряне и
затваряне.
Ако страната на хладилника стои пониско:
( B )
• Поставете отвертка с плоска глава в
регулатора на височината, разположен найдолу отзад на вратата на хладилника, и я
завъртете по посока на стрелката, докато
стане равномерна.
( A )
1. Отворете вратата, която трябва да се
настрои и разхлабете притискащата гайка
( A ) най-отдолу на вратата, като я завъртите
) с помощта
по часовниковата стрелка ( на предоставения с уреда ключ.
• Повдигнете предната страна на
хладилника, така че вратите да се
затворят сами.
Настройването на регулаторите, така
че задната част на хладилника да стои
много по-високо от предната, може да
затрудни отварянето на вратите.
• Ако задната част на хладилника не е
нивелирана, подпрете го отдолу с предмет
с подходящи размери и го застопорете на
място с помощта на скоч лента.
Плъзнете хладилника на място и настройте
положението му.
• Когато прибирате хладилника навътре,
внимавайте да не нараните повърхността на
пода.
( A )
Български - 22
DA68-03015C-11.indb 22
2017. 7. 7.
9:39
1. Регулирайте височината на вратата, като
завъртите установъчната гайка ( B ) обратно
на часовниковата стрелка ( ) с помощта
на ключ.
(Завъртете я обратно на часовниковата
), за да увеличите височината
стрелка ( на вратата, а по часовниковата стрелка
( ), за да я намалите.)
- Отворете вратата и я регулирайте отвътре.
КАК ДА РЕГУЛИРАТЕ
ОТСТОЯНИЕТО НА ВРАТИТЕ
Ако отстоянието между вратата на хладилника
и фризера не е равномерно:
( A )
2. След като вратите вече са нивелирани,
завъртете притискащата гайка ( A ) обратно
на часовниковата стрелка ( ), за да я
затегнете.
1. Свалете капака на
шарнира върху вратата на
хладилника.
- Поставете капака на
шарнира обратно при
отворена врата и затворете
вратата, след като капакът
на шарнира е вече на
мястото си.
НАСТРОЙВАНЕ
• Използвайте регулатора на отстоянието,
намиращ се най-отгоре на вратата на
хладилника (от дясната страна).
• Прекомерната сила може да причини
счупване на регулиращия болт.
2. Настройте отстоянието, като използвате
гаечен ключ от 4 мм (не се предоставя с
уреда).
( A )
Регулирането на местоположението
при празен хладилник може отново да
доведе до неустойчивост след като го
напълните с продукти.
Ако това се случи, го нивелирайте
отново.
3. Завъртете болта по часовниковата стрелка
( ), за да увеличите отстоянието.
Завъртете го обратно на часовниковата
стрелка ( ), за да намалите отстоянието.
Регулирайте, докато отстоянието между
вратата на хладилника и тази на фризера
стане равномерно.
ВНИМАНИЕ
При подреждане на кабелите
внимавайте да не скъсате или обелите
екранната обвивка на кабела.
Български - 23
DA68-03015C-11.indb 23
2017. 7. 7.
9:39
КАК ДА РЕГУЛИРАТЕ
ОТСТОЯНИЕТО НА ВРАТАТА НА
ХЛАДИЛНИКА (ОТЗАД)
ПРОВЕРКА НА ТРЪБАТА ЗА
ПОДАВАНЕ НА ВОДА КЪМ
АВТОМАТА
Ако отстоянието между вратата на хладилника
и самия него не е равномерно:
Автоматът за вода е една от полезните функции
на новия ви хладилник Samsung Refrigerator.
За да се насърчи по-добро здраве, водният
филтър премахва нежеланите частици от
водата.
Той обаче не стерилизира и не унищожава
микроорганизмите.
За целта може да се наложи да купите
водопречиствателна система.
За да е в състояние ледогенераторът да работи
нормално, е необходимо наличието на водно
налягане от 20~125 psi (138~862 kPa) (фунта на
квадратен инч).
При нормални условия картонена чаша от
170 cc (5.75 oz.) може да се напълни за 10
секунди.
Ако хладилникът е поставен в зона с ниско
налягане на водата (под 20psi), можете
да инсталирате усилваща помпа, за да
компенсирате ниското налягане.
Проверете дали резервоарът за вода на
хладилника е напълнен достатъчно.
За да направите това, натиснете лоста на
автомата за вода, докато от отвора започне да
тече вода.
• Използвайте регулаторите, разположени по
горния ръб на всяка от вратите.
1. Отворете вратата, при която отстоянието на
хладилника е по-тясно, след което завъртете
регулатора по часовниковата стрелка ( ),
докато отстоянието стане равномерно.
Регулатор
2. След като отстоянието между вратата
и хладилника се настрои, завъртете
регулиращата гайка по часовниковата
стрелка ( ), за да може регулаторът да
щракне на място.
Блокираща гайка
Срещу допълнително заплащане са
налични комплекти за инсталация на
тръбите за вода от търговеца.
Препоръчително е да се използва
комплект за водоснабдяване с медни
тръби.
Необходимо е да се използват новите
комплекти маркучи, предоставяни с
уреда, а старите комплекти маркучи
не трябва да бъдат използвани
многократно.
Прегледайте списъка с принадлежности
по-долу.
Български - 24
DA68-03015C-11.indb 24
2017. 7. 7.
9:39
Свързване към водоподаващите тръби
1. Първо изключете главната тръба за вода.
2. Открийте къде е разположена най-близката
тръба за студена питейна вода.
3. Следвайте инструкциите за монтаж на
тръбата за вода в ръководството.
Свалете
капачката
Разхлабете
Тръбата за вода от
уреда
ВНИМАНИЕ
Тръбата за вода от
комплекта
НАСТРОЙВАНЕ
Тръбата за вода трябва да е свързана
към тръбата за студена вода.
Ако е свързана към тръбата за
гореща вода, възможно е да причини
неизправност в пречиствателя.
Никаква
празнина
Свързвайте тръбите за вода само към
източник на питейна вода.
Затворете
главната тръба
за вода
Ако се налага да ремонтирате или разглобите
тръбите за вода, отрежете 6,5 мм от
пластмасовата тръба, за да гарантирате, че ще
получите плътно прилягаща връзка без течове.
Затворете
главната
тръба за вода
Никаква
празнина
ВНИМАНИЕ
4. След като свържете водоподаването с
водния филтър, включете отново главното
водоподаване и оставете да се изтекат
около 3 л вода, за да се изчисти водният
филтър.
Свързване на водата за тръба с
хладилника
Преди употреба е необходимо да
проверите тези места за течове.
• Гаранцията от Samsung не обхваща
МОНТАЖА НА ТРЪБАТА ЗА ВОДА.
• Тя се извършва за сметка на клиента, освен
ако в продажната цена не са включени и
разходите за монтажа й.
• Ако се нуждаете от съдействие за монтажа,
моля, обърнете се към водопроводчик или
професионален техник.
• Ако поради неправилно извършен монтаж
се появи теч, моля, обърнете се за
съдействие към водопроводчик.
1. Свалете капачката от тръбата за вода върху
устройството и след като я демонтирате от
предоставената тръба за вода, поставете
компресиращата гайка върху тръбата за
вода на устройството.
2. Свържете тръбата за вода, излизаща от
устройството с тръбата за вода в комплекта.
3. Затегнете компресиращата гайка върху
компресиращия фитинг.
Внимавайте да не оставите разстоянието
между двете.
4. Пуснете водата и проверете за течове.
Български - 25
DA68-03015C-11.indb 25
2017. 7. 7.
9:39
ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ЛЕДОГЕНЕРАТОРА
Изваждане
-
-
Извадете контейнера на ледогенератора,
като го повдигнете нагоре и издърпате
бавно навън.
Хванете дръжката, както е показано на
фигурата.
Извадете бавно контейнера на
ледогенератора, за да предотвратите
повреда.
Без изтичане
1. Прокарайте компресиращата гайка ( A ) през
предоставената пластмасова тръба ( A ).
2. Завийте компресиращата гайка ( A ) върху
компресиращия фитинг от 1/4”.
- Ако използвате медни тръби, плъзнете
компресиращата гайка ( B ) (не е включена
в комплекта) и втулката (не е включена
в комплекта) върху медната тръба (не е
включена в комплекта), както е показано.
- Ако използвате пластмасови тръби ( B ),
вмъкнете отлетия край (разширение) на
пластмасовата тръба ( B ) в компресиращия
фитинг.
ВНИМАНИЕ
Фигура 1
Не упражнявайте прекомерна сила при
сваляне капака на чекмеджето.
В противен случай капакът може да се
счупи и да причини нараняване.
Преди изваждане на принадлежности,
проверете дали няма да бъдат
възпрепятствани от хранителни
продукти.
По възможност изваждайте всички
храни, за да избегнете риска от
инциденти.
Не използвайте пластмасова тръба ( B )
без отлят край (разширение).
3. Затегнете компресиращата гайка ( B ) върху
компресиращия фитинг.
Не затягайте прекомерно компресиращата
гайка ( B ).
4. Пуснете водата и проверете за течове.
Свързвайте тръбите за вода само към
източник на питейна вода.
Ако се налага да ремонтирате или
разглобите тръбите за вода, отрежете
1/4" от пластмасовата тръба, за да
гарантирате, че ще получите плътно
прилягаща връзка без течове.
Монтаж
-
Поставете ледогенератора в ред, обратен на
изваждането му.
Натиснете контейнера плътно навътре,
докато чуете щракване.
Български - 26
DA68-03015C-11.indb 26
2017. 7. 7.
9:39
Преди да потърсите съдействие от
център за поддръжка
-
-
Всички звуци, които се чуват от
образуващия се в ледогенератора лед са
обичайни за работата му.
Ако продължително време не използвате
лед, в ледогенератора може да се образуват
големи парчета лед.
Ако се образува голямо парче лед,
извадете останалите кубчета и изпразнете
контейнера.
Ако не излизат кубчета, проверете дали
няма заседнал лед в улея и го освободете.
1. ВКЛЮЧЕТЕ подаването на вода.
2. Натиснете лоста на автомата.
3. Преди първоначална употреба налейте 4,5 л
вода и ги оставете да изтекат през филтъра.
(Оставете водата да тече около 6 минути.)
Това ще почисти системата за подаване на
вода и ще премахне въздуха от тръбите.
4. В някои домакинства може да се наложи
допълнително прочистване.
5. Отворете вратата на хладилника и се
уверете, че няма изтичане на вода от
филтъра за вода.
Функция
"Cubed Ice"
(Лед на
кубчета)
Улей за лед
НАСТРОЙВАНЕ
-
Премахване на остатъчни материали
от тръбата за подаване на вода след
монтиране на филтъра.
Натрошен
лед
Фигура 3
• Когато на панела на дисплея мига
ВНИМАНИЕ
съобщение "Ice Off" (Изключване
на машината за лед), поставете
контейнера обратно и/или проверете
дали е поставен правилно.
• Когато врататат е отворена, автоматът за
лед и вода не работят.
• Ако затворите вратата силно, е възможно
да се разлее вода върху ледогенератора.
• За да предотвратите изпускане на
ледогенератора, го дръжте с две ръце,
когато го изваждате.
• За да предотвратите нараняване,
непременно почистете лед или вода, които
може да са попаднали на пода.
• Не позволявайте деца да се овесват на
автомата за лед или контейнера.
Може да се наранят.
• В никакъв случай не поставяйте ръцете си
или предмети в улея за лед.
Възможно е да причини нараняване или да
повреди механични части.
Възможно е поставената нова
филтърна касета за вода да причини
кратко изтичане на вода на силна струя
от автомата.
Причината за това е събралият се
въздух в тръбата.
Това не би трябвало да причини
проблем във функционирането.
Български - 27
DA68-03015C-11.indb 27
2017. 7. 7.
9:39
Проверявайте количеството вода,
подавано към тавичката за лед.
1. Повдигнете капака на ледогенератора и
внимателно го дръпнете навън.
2. Ако натиснете бутона "Test" (Тест) за 3
секунди, контейнерът за кубчета лед ще се
напълни с вода от тръбата за питейна вода.
Проверете дали е напълнен с необходимото
количество вода (вижте илюстрацията подолу).
Ако нивото на водата е прекалено ниско,
кубчетата лед ще бъдат малки.
Има проблем с налягането на водата откъм
вътрешността на тръбите за вода, не с
хладилника.
Проверка на нивото на
водата
1
2
Ледогенератор
Тестов бутон
• След като натиснете бутона "Test"
(Тест), напълването с вода до
необходимото ниво ще отнеме
няколко минути.
• Не натискайте тестовия бутон непрекъснато,
когато коритото е пълно с лед или вода.
Възможно е водата да прелее или да се
получи засядане на лед.
• Когато контейнерът не е поставен,
ледогенераторът не работи.
• Когато на панела на дисплея мига
съобщение "Ice Off" (Изключване на
машината за лед), поставете контейнера
обратно и/или проверете дали е поставен
правилно.
ВНИМАНИЕ
Български - 28
DA68-03015C-11.indb 28
2017. 7. 7.
9:39
Експлоатация на вашия
хладилник Samsung
( 1 )
МОДЕЛ НА АВТОМАТА
(1)
(4)
(2)
(5)
(3)
(6)
(9)
(7)
(10)
(8)
СТАНДАРТЕН МОДЕЛ
(1)
(1)
(3)
(4)
(4)
(10)
(10)
Freezer (Фризер) / Power Freeze
(Силно замразяване) (3 секунди)
Бутонът „Freezer“ (Фризер) служи за две
неща:
- За настройване на фризера до
желаната от вас температура.
- За включване или изключване на
функцията „Power Freeze“ (Силно
замразяване).
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ
ПАНЕЛ
1. Докоснете бутона „Freezer“ (Фризер),
за да настроите фризера до
желаната от вас температура.
Можете да настроите температурата
между -15 ° C (5 ° F ) и -23 ° C (-8 ° F ).
2. Функция „Power Freeze“ (Силно
замразяване)
Докоснете и задръжте този бутон за 3
секунди, за да намалите необходимото
време за замразяване на продукти във
фризера.
Тя може да бъде полезна, ако трябва
бързо да замразите лесно развалящи
се продукти, или ако температурата във
фризера драматично се е покачила.
(Например, вратата е била оставена
отворена.)
Когато използвате тази функция,
потреблението на енергия на
хладилника ще се повиши.
Запомнете да я изключвате, когато
не се нуждаете от нея, и връщайте
фризера към оригиналната настройка
за температура.
Ако трябва да замразите голямо
количество храна, включете функцията
„Power Freeze“ (Силно замразяване)
поне 20 часа предварително.
Български - 29
DA68-03015C-11.indb 29
2017. 7. 7.
9:39
( 2 )
Lighting (Осветяване) / °C↔°F
(3 секунди)
( 3 )
Бутонът „Lighting“ (Осветление) служи
за две цели:
- Да включи и изключи лампата на
автомата за самообслужване
- За превключване на единицата за
температура между ºC и ºF.
1. Функция за осветление
Докосването на бутона за осветление
включва LED лампата на автомата за
самообслужване в продължителен
режим, така че тя стои включена
продължително време.
Бутонът също светва.
Ако желаете лампата на автомата
за самообслужване да се включва,
само когато някой използва автомата,
натиснете бутона „Lighting“ (Осветление),
за да изключите продължителния
режим.
2. За превключване на единицата за
температура между ºC и ºF.
Докоснете и задръжте този бутон за
3 секунди, за да изберете желаното
показване на температурата.
Всеки път, когато натискате и
задържате бутона, температурните
режими ºC и ºF се сменят и иконата ºC
или ºF светва, като показва избора ви.
Vacation (Почивка) / Filter Reset
(Нулиране на филтъра) (3 секунди)
Бутонът „Vacation“ (Почивка) служи за
две цели:
- За включване и изключване на
режима „Vacation“ (Почивка)
- Да връща към начално състояние
индикатора за живот на филтъра за
вода.
1. Функция „Vacation“ (Почивка)
Ако планирате да сте в почивка или
конадировка или не се нуждаете от
хладилника, натиснете бутона „Vacation“
(Почивка). Когато изберете бутона
„Vacation“ (Почивка) за изключване на
хладилната част, светлинният индикатор
на дисплея за „Vacation“ (Почивка) ще
бъде включен.
Силно препоръчително е когато
използвате функцията „Vacation“
(Почивка) да изваждате всички свежи
хранителни продукти и да не оставяте
вратата отворена.
2. Функция за индикатор на живот на
филтъра за вода
След като смените филтъра за вода,
докоснете и задръжте този бутон за
3 секунди, за да върнете към начално
състояние индикатора за живот на
филтъра за вода. Когато върнете към
начално състояние индикатора за
живот на филтъра за вода, иконата
„Filter“ (Филтър) на панела се изключва.
След шест месеца иконата „Филтър“ ще
се оцвети в червено, за да ви уведоми,
че е време да смените филтъра си за
вода (около 1350 л).
Някои области са с варовита вода,
която кара филтъра за вода да се
запушва по-бързо.
Ако такъв е случаят във вашата област,
ще трябва да сменяте филтъра почесто от на всеки шест месеца.
Български - 30
DA68-03015C-11.indb 30
2017. 7. 7.
9:39
( 4 )
Fridge (Хладилник) / Power Freeze
(Силно охлаждане) (3 секунди)
( 6 )
1. Докоснете бутона „Fridge“
(Хладилник), за да настроите
хладилника до желаната от вас
температура.
Можете да настроите температурата
между 7 ° C (44 ° F ) и 1 ° C (34 ° F ).
1. Функция „Ice Maker Off“
(Изключен ледогенератор)
Натиснете бутона „Ice Maker Off“
(Изключен ледогенератор), ако не
желаете да правите повече лед.
2. Функция за силно охлаждане
Докоснете и задръжте този бутон за 3
секунди, за да намалите необходимото
време за охлаждане на продукти в
хладилника.
Тя може да бъде полезна, ако трябва
бързо да замразите лесно развалящи
се продукти, или ако температурата в
хладилника рязко се е покачила.
(например вратата е била оставена
отворена)
2. Функция „Control Lock“ (Заключване)
Докоснете и задръжте този бутон за
3 секунди, за да заключите дисплея и
бутоните на автомата за лед, така че да
не могат да се използват.
Когато функцията „Control Lock“
(Заключване) е включена, хладилникът
не освобождава лед или вода, дори ако
натиснете лоста на автомата за дозиране.
Иконата на „Control Lock“ (Заключване)
светва, за да покаже, че сте активирали
функцията „Control Lock“ (Заключване).
Натиснете за 3 секунди, за да отключите.
Ако функцията „Ice Maker“
(Ледогенератор) е на позиция „ON“
(включена), а няма свързана тръба
за вода, ще се чува шум, издаван
от клапана за вода на гърба на
хладилника. Натиснете бутона „Ice
Maker Off“ (Изключен ледогенератор)
(Control Lock (Заключване) [3 секунди])
за по-малко от 3 секунди, докато
индикаторът „Ice Off“ (Изключване на
машината за лед) (
) светне.
Alarm (Аларма за температура)
Да включва и изключва алармата за
отворена врата.
Ако алармата за врата е включена,
алармата подава звуков сигнал, ако
някоя от вратите на хладилника е
оставена отворена за повече от две
минути.
Звуковият сигнал спира, когато
затворите вратата.
Функцията за аларма на врата е
предварително включена фабрично.
Можете да я изключите, като натиснете
и пуснете бутона „Alarm“ (Аларма).
Можете да я включите повторно по
същия начин.
Иконата светва, когато функцията е
включена.
Когато функцията „Door Alarm“ (Аларма
на врата) е включена и звукът за
аларма е задействан, иконата „Door
Alarm“ (Аларма на врата) ще премигва,
докато алармата работи.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Бутонът „Ice Maker Off“ (Изключен
ледогенератор) служи за две цели:
- За включване и изключване на
машината за лед
- За включване и изключване на
функцията „Control Lock“ (Заключване).
- Отбележете, че режимът “Изключен
ледогенератор” ще се деактивира,
ако натиснете и задържите лоста за
лед за повече от 5 секунди.
Бутонът „Fridge“ (Хладилник) служи за
две цели:
- За настройване на хладилника ви на
желаната температура.
- За включване или изключване на
функцията за силно охлаждане.
( 5 )
Ice Maker Off (Изключен ледогенератор)
За да спестите електричество, панелният
дисплей се изключва автоматично при следните
условия: Когато няма натиснат бутон, когато
няма отворена врата, или когато няма натиснат
лост на автомат.
Все пак, иконата, която показва избора ви за
лед на кубчета или натрошен лед, ще остане
да свети. Когато натиснете бутон, отворите
врата или натиснете лост на автомат, панелният
дисплей ще се включи отново.
С изключение на бутоните Water (Вода) и
Български - 31
DA68-03015C-11.indb 31
2017. 7. 7.
9:39
„Cubed Ice“ (Лед на кубчета) / „Crushed Ice“
(Натрошен лед), всички функционални бутони
ще продължат да работят след като свалите
пръста си от бутона, който сте натиснали в момента.
( 10 ) „Control Lock“ (Заключване)
Вода
Индикаторът се включва винаги, за да
покаже, че водата може да се налива
без затруднение.
( 7 )
( 8 )
Функция "Cubed Ice" (Лед на кубчета)
Натрошен лед
Тази икона светва при активиране на
функцията „Lock“ (Заключване).
Ако иконата на „Control Lock“
(Заключване) свети, всички бутони
на панели, включително бутонът за
лед и автоматите към него, ще бъдат
заключени и деактивирани.
Натиснете и задръжте бутона „Ice Maker
Off (Изключен ледогенератор) / Control
Lock (Заключване)“ за 3 секунди, за да
изключите „Control Lock“ (Заключване)
и да активирате отново бутоните на
панела.
Натиснете бутоните „Cubed Ice“ („Лед
на кубчета“) или бутона „Crushed Ice“
(„Натрошен лед“), за да изберете вида
лед, който желаете да се освобождава.
Всеки път, когато натискате бутона,
режимите за лед на кубчета и натрошен
лед се сменят и иконата „Cubed Ice“
(„Лед на кубчета“) или „Crushed Ice“
(„Натрошен лед“) светва, за да покаже
избора ви.
Ако не ви е необходим лед, изключете
функцията, за да спестите вода
и енергия (Вижте „Ice Maker Off“
(Изключен ледогенератор) по-долу).
( 9 )
Филтър
Употреба на филтъра за вода
Тази икона светва, когато трябва да
смените филтъра, обикновено след
като хладилникът е изразходил около
1350 л вода (след около 6 месеца).
Иконата ще премигва в червено
няколко секунди, когато отваряте или
затваряте вратата.
След като инсталирате новия филтър за
вода, върнете индикатора за филтъра в
началното му състояние, като натиснете
и задържите бутона „Hold 3sec for Filter
Reset“ (Задръжте 3 секунди за връщане
на началното състояние на филтъра за
вода) за 3 секунди.
- Ако водата не се освобождава или
се освобождава бавно, трябва да
смените филтъра за вода, защото е
задръстен.
- Някои области са с варовита вода,
която кара филтъра за вода да се
запушва по-бързо.
Български - 32
DA68-03015C-11.indb 32
2017. 7. 7.
9:39
ЧАСТИ И ФУНКЦИИ
На тази страница може да се запознаете с частите и функциите на хладилника.
(В зависимост от модела това изображение може да е различно.)
МОДЕЛ НА АВТОМАТА
(14)
Сгъваем рафт
(по избор)
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
(4)
(6)
(13)
Дезодоратор
(5)
(15)
(1)
(7)
(8)
(2)
(9)
(10)
(3)
(11)
Филтър за
вода
Отдел с две
звездички
СТАНДАРТЕН МОДЕЛ
Отдел с две
звездички
(12)
Температурата в отдела с две звездички е малко по-висока от тази в останалите отдели на фризера.
Български - 33
DA68-03015C-11.indb 33
2017. 7. 7.
9:39
( 1 )
Рафтове на фризера
( 10 ) Детска кутия (по избор)
Те се използват за съхранение на месо, риба,
замразени тестени изделия, сладолед и други
замразени храни.
( 2 )
Многофункционални фризерни
отделения
( 11 ) Многофункционална кутия
С високи фризерни отделения за поефективно съхранение на хранителни
продукти.
Но не използвайте тези отделения за
сладолед или продукти, които планирате да
съхранявате дълго време.
( 3 )
Намира се на удобна за достигане от деца
височина. Служи за съхранение на кисело
мляко, закуски и други детски храни.
Контейнери за изсушени храни и
месо
Служи за съхранение на дехидратирана
храна,например суха паста (спагети), говеждо
месо и др.
( 12 ) Съд за яйца
Най-доброто място за съхранение на яйца.
Поставете тавичката за яйца върху рафт за
лесен достъп.
Те служат за дълготрайно съхранение на
сушени хранителни продукти и месо.
Преди да поставите продуктите в тях, ги
увийте в алуминиево фолио или кухненска
ролка.
( 13 ) Решетка за вино (по избор)
( 4 )
( 14 )
Кутия за сирене
Тя служи за съхранение на яйца, сирене,
масло и други млечни продукти.
( 5 )
Контейнер на ледогенератора
(само при модела с автомат)
Предназначен за лесно съхранение на голямо
количество лед.
Съд за сосове
Служи за съхранение на различни сосове.
( 6 )
Помага за запазване вкуса на виното,
осигурявайки оптимално място за съхранение
на вашите бутилки вино.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Рафтове на хладилника
Служи за съхранение на обичайни хранителни
продукти, нуждаещи се от охлаждане.
• Не поставяйте пръстите, дланите си
или други предмети в улея за лед или
в контейнера на ледогенератора. Ако
го направите, може да се нараните
или да причините повреда
( 15 ) Съд за закуски (по избор)
Служи за съхранение на малки замразени
хранителни продукти, например сладолед.
( 7 )
Отделение за напитки
Служи за съхранение на вода, мляко, сокове
и други напитки.
( 8 )
Кутия за закуски (по избор)
Служи за съхранение на салати и гарнитури.
( 9 )
Контейнер за свежи зеленчуци
Служи за запазване на плодовете и
зеленчуците в свежо състояние. Най-горният
контейнер се поставя по желание.
• Ако планирате да заминете за дълго
време, изпразнете хладилника и
изключете хладилника. Избършете
излишната влага от вътрешността на
уреда и оставете вратите отворени.
Това спомага за предотвратяване
образуването на миризма и плесен.
• Ако хладилникът не се използва дълго време,
изключете го от електрическия контакт.
- Ако уплътнението на захранващия кабел се
повреди, може да възникне пожар.
• Не променяйте подредбата на рафтовете.
- Ако промените подредбата на рафтовете,
може да повредите вратата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Български - 34
DA68-03015C-11.indb 34
2017. 7. 7.
9:39
Контрол на температурата на
хладилника
КОНТРОЛИРАНЕ НА
ТЕМПЕРАТУРАТА
RH57*
Основна температура на фризера и
отделенията на хладилника
Препоръчвана температура (хладилник): 3 °C (или 37 °F)
Температурата на хладилника може да бъде
настроена между 1 °C и 7 °C (или между 34 °F и
44 °F), за да отговори на конкретните ви нужди.
Натиснете бутона „Freezer“ (Фризер)
нееднократно, докато желаната температура се
покаже в дисплея за температура.
Температурата ще се променя с 1 °C (или 1 °F)
с всяко едно натискане. Вижте по-долу.
Контрол на температурата на
фризера
RH57*
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Основните и препоръчвани температури на
фризера и отделенията на хладилника са
съответно -19 °C и 3 °C (или -2 °F и 37 °F).
Ако температурите на фризера или отделенията
на хладилника са твърде високи или ниски,
ръчно настройте температурата.
Фаренхайт : 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F →
44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F
→ 38 °F → 37 °F.
Целзий : 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C →
5 °C → 4 °C → 3 °C.
Препоръчителна температура (фризер): -19 °C (или 2 °F)
Температурата на фризера може да бъде
настроена между -23 °C и -15 °C (или между
-8 °F и 5 °F), за да отговори на конкретните ви
нужди. Натиснете бутона „Freezer“ (Фризер)
нееднократно, докато желаната температура се
покаже в дисплея за температура.
Температурата ще се променя с 1 °C (или 1 °F)
с всяко едно натискане. Вижте по-долу.
Фаренхайт : 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F →
-4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F →
4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.
Целзий : -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C →
-22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C →
-18 °C.
Имайте предвид, че храни като сладолед, могат
да се разтопят при -15,5 °C (или 4 °F ).
Дисплеят за температура ще се премества
последователно от -23 °C до -15 °C (от -8 °F до
5 °F).
Процесът по контрол на температурата на
хладилника работи точно както процеса за
фризера.
Натиснете бутона „Fridge“ (Хладилник), за да
настроите желаната температура.
След няколко секунди, хладилникът ще започне
да се настройва спрямо новата зададена
температура.
Това ще бъде отразено в цифровия дисплей.
• Температурата на фризера или
хладилника може да се покачи, когато
отваряте вратите твърде често, или
ако голямо количество гореща или
топла храна бъде поставена вътре.
• Това може да накара цифровия дисплей да
премигва.
След като температурите на фризера
и хладилника достигнат нормалните си
зададени нива, премигването ще спре.
• Ако премигването продължи, може да се
наложи да върнете хладилника в началното
му състояние.
Опитайте се да изключите устройството от
мрежата, изчакайте около 10 минути и после
отново включете захранващия кабел.
Български - 35
DA68-03015C-11.indb 35
2017. 7. 7.
9:39
ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОМАТА ЗА
СТУДЕНА ВОДА
Натиснете подходящия бутон за
вид на леда, за да изберете какво
искате да се освобождава.
Съвместно използване на автомата за
лед и вода
За да получите лед и вода, натиснете първо
лоста за лед ( 1 ) за да получите лед, след което
преместете чашата си надолу и натиснете лоста
за наливане на вода ( 2 ), за да получите вода.
ВНИМАНИЕ
БЕЗ ЛЕД
Изберете това, ако
искате да изключите
машината за лед
Използване на лоста за лед ( 1 )
Натиснете леко лоста на ледогенератора ( 1 ) с
чашата си.
От автомата ще падне лед.
Можете да избирате вида лед, като натиснете
първо бутона за лед на кубчета или за
натрошен лед.
Използване на лоста за вода ( 2 )
Натиснете леко лоста на автомата за вода ( 2 )
с чашата си.
От автомата ще потече вода.
Изчакайте 2 секунди преди да извадите
чашата изпод автомата, за да избегнете
разливане.
Ако вратата на хладилника се отвори,
автоматът няма да работи.
• Не дърпайте лоста навън.
Може да повредите или счупите пружината
на лоста.
• За да почистите кофата/кошчето за лед,
го измийте с мек препарат за миене,
изплакнете го добре и го изсушете напълно.
Не използвайте груби или абразивни
почистващи препарати или разтворители.
• Ако не излиза лед, изтеглете контейнера
за лед и натиснете бутона „Тest“ (Тест),
който се намира от дясната страна на
ледогенератора.
• Не натискайте бутона „Тest“ (Тест)
непрекъснато, когато таблата е пълна с лед
или вода.
Водата може да прелее или ледът да
заседне в контейнера.
• При натискане на бутона „Тest“ (Тест),
ще чуете идентификационния звук на
хладилника (динг-донг). Когато се чуе
звън, пуснете бутона „Test“ (Тест).
• Звукът се чува автоматично пак, за да ви
уведоми, че машината за лед работи добре.
(1)
(2)
Дори ако натиснете лоста за вода и
лед почти едновременно, автоматът
ще работи само с опцията, която сте
избрали или натиснали първа.
ВНИМАНИЕ
Моля, изчакайте 1 секунда, преди да
махнете чашата след освобождаването
на вода, за да предотвратите
разливания.
Не изтегляйте обратно лоста за
освобождаване след освобождаване на
лед или вода.
Той се връща автоматично.
Ако има спиране на тока, кубчетата лед
могат да се разтопят и после, когато
захранването се върне, да замръзнат
заедно, което ще накара автоматът да
спре да работи.
За да предотвратите този проблем, след
спиране на тока изтеглете контейнера
за лед и изхвърлете остатъчния лед или
вода.
Български - 36
DA68-03015C-11.indb 36
2017. 7. 7.
9:39
ВНИМАНИЕ
След като изпразните наличния в
контейнера лед, трябва да натиснете
веднъж лоста на автомата при
зададена на „ON“ (ВКЛЮЧЕН) функция
„ICE CUBED“ (ЛЕД НА КУБЧЕТА) или
„CRUSHED“ (НАТРОШЕН ЛЕД).
Използване на автомата за лед
Капак на ледогенератора
След като върнете контейнера за лед в
хладилника, ледогенераторът ще произвежда
лед по-бързо.
• Не поставяйте пръстите си,
дланите или други неподходящи
предмети в улея или контейнера на
ледогенератора.
- Ако го направите, може да се нараните или
да причините повреда.
• Използвайте само ледогенератора,
предоставен с хладилника.
• Тръбата за вода към хладилника трябва
да се постави/свърже само от надлежно
квалифицирано лице и да се свързва
единствено към източник на питейна вода.
• Ледогенераторът изисква налягане
от 20 - 125 psi (138~862 kPa), за да
функционира правилно.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Натиснете бутона „Ice“ („Лед“), за да изберете
вида лед, който желаете.
Поставете чаша под отвора за леда и леко я
притиснете в приставката на автомата.
Уверете се, че чашата е на едно ниво с
автомата, за да предотвратите отскачане навън
на лед.
Ако изберете „Cubed Ice“ (Лед на кубчета),
след като сте използвали режима „Crushed Ice“
(Натрошен лед), може да бъде произведено
малко количество остатъчен натрошен лед.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако имате дълга почивка или
командировка и няма да използвате
автоматите за вода и лед през това
време, затворете клапана за вода, за
да предотвратите изтичане.
• Ако не сте използвали ледогенератора
известно време или често сте отваряли
вратата на феизера, е възможно кубчетата
лед да се сбият един в друг.
Ако това се случи, изпразнете контейнера
за лед или натрошете леда с помощта на
дървен кухненски прибор.
Не използвайте остри предмети като ножове
или вилици.
• След като извадите контейнера за лед, е
възможно в ледогенератора да е останал
малко лед.
Ледогенераторът може да прехвърли този
лед във фризера.
ВНИМАНИЕ
Улей за лед
Контейнер за лед
• Ако не излиза лед, изтеглете капака
на ледогенератора и натиснете бутона
„Тest“ (Тест), който се намира върху
ледогенератора.
• Не натискайте тестовия бутон непрекъснато,
когато коритото е пълно с лед или вода.
Водата може да прелее или ледът да
заседне в ледогенератора или автомата.
ВНИМАНИЕ
Тестов бутон
Български - 37
DA68-03015C-11.indb 37
2017. 7. 7.
9:39
За да осигурите повече пространство,
можете да съхранявате храна чрез
предпазната решетка FRE-UPP,
кaто го поставите на мястото на
контейнера за лед и извадите капака на
ледогенератора и съда за закуски.
Ако извадите ледогенератора, на
дисплея ще мига съобщение “ICE OFF”
(Изключване на машината за лед).
ИНТЕЛИГЕНТНИ ЕКО ФУНКЦИИ
Интелигентна еко система
Запазва свежестта на храната с помощта
на 4 сензора, работещи в съответствие с
експлоатационните условия, режима на
употреба и работното състояние на хладилника,
като същевременно спестява разходи за
електричество.
Можете също така да извадите найгорното чекмедже на фризера.
Тъй като не влияе на температурните
и техническите характеристики.
Декларираният обем за съхранение
на отделението за замразени храни се
определя, като се постави предпазната
решетка FRE-UPP, а капакът на
ледогенератора, съдът за закуски и
горното чекмедже се извадят.
Външен сензор за
температура
Външен сензор за
влажност
Вътрешни температурни сензори
GUARD FRE-UPP (по избор)
Капак на ледогенератора
Улей за лед
Контейнер за лед
Рафт
Горно чекмедже
Български - 38
DA68-03015C-11.indb 38
2017. 7. 7.
9:39
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА КУТИЯ
НА ВРАТАТА НА ХЛАДИЛНИКА
Разделителят с възможност за изваждане
прави удобно съхранението на храна в него.
• Поставете разделителя, когато съхранявате
малки шишенца с подправки и напитки в
кенове заедно.
Начин на използване на
многофункционалната поставка
1. Когато не използвате многофункционалната
поставка, я оставяйте сгъната, както е
показано на диаграмата.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Хранителните продукти могат да се
съхраняват по видове.
• Извадете разделителя, когато поставяте
мляко или напитки в картонени кутии.
Начин на използване на разделителя
2. Сгънете многофункционалната поставка в
положение 1, за да избегнете изпадане от
нея на продукти.
1. Поставете разделителя, както е показано
на диаграмата, за да разделите на части
кутията.
1
3. Сгънете многофункционалната поставка
в положение 2, за да я използвате като
разделител.
2. Когато не го използвате, просто го изтеглете
и приберете, за да не пречи, както е
показано на диаграмата.
2
Български - 39
DA68-03015C-11.indb 39
2017. 7. 7.
9:39
3. Чекмедже
• Извадете чекмеджето, като леко го
издърпате и вдигнете нагоре.
ИЗВАЖДАНЕ НА
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОТ
ХЛАДИЛНИКА
1. Рафтове (фризер/хладилник)
• Отворете докрай вратата и вдигнете нагоре
рафта, като в същото време го издърпате
навън, за да го освободите.
( 1 )
• Ако не успеете да отворите изцяло вратата,
издърпайте рафта, вдигнете го нагоре и го
завъртете, за да се освободи.
4. Капак на кош за зеленчуци/кош за сухи
продукти
• Извадете коша над коша за зеленчуци
(хладилник)/кош за сухи продукти (фризер).
• Натиснете надолу щифтовете от всяка
страна на коша за зеленчуци (хладилник)/
кош за сухи продукти (фризер) и ги
издърпайте навън към себе си, за да
извадите коша.
( 2 )
( 3 )
ВНИМАНИЕ
Внимавайте да не поставите рафта
наобратно и да го сложите в
противоположна посока.
Стъклените контейнери могат да
надраскат повърхността на стъклените
рафтове.
2. Кошче за врата
• Извадете кошчето за врата, като го хванете
с две ръце и внимателно го вдигнете нагоре.
(по избор)
5. Кош за зеленчуци/кош за сухи продукти
• Преди да извадите коша за зеленчуци/
коша за сухи продукти, трябва да извадите
многофункционалните отделения от вратата.
• Вдигнете коша леко нагоре, като в същото
време го дърпате навън.
Български - 40
DA68-03015C-11.indb 40
2017. 7. 7.
9:39
6. Контейнер за лед (фризер)
• Извадете контейнера на ледогенератора,
като го повдигнете нагоре и издърпате
бавно навън.
• Хванете дръжката, както е показано на
фигурата.
• Извадете бавно контейнера на
ледогенератора, за да предотвратите повреда.
ПОЧИСТВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА
• Не използвайте бензол, разредител,
Клорокс или шампоан за автомобили
за почистване. Те могат да повредят
повърхността на уреда и да причинят
пожар.
• Не пръскайте хладилника с вода, докато е
включен.
Това може да причини токов удар.
Следвайте тези стъпки при почистване на
хладилника:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
2. Леко напоете мека немъхната кърпа или
парче хартиена ролка с вода.
Не използвайте никакви почистващи
препарати за почистване на хладилника,
защото могат да го обезцветят или
повредят.
Не упражнявайте прекомерна сила при
сваляне капака на чекмеджето.
Капакът може да се счупи и да причини
нараняване.
Преди изваждане на принадлежности,
проверете дали няма да бъдат
възпрепятствани от хранителни
продукти.
По възможност изваждайте всички
храни, за да избегнете риска от
инциденти.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Изключете захранващия кабел на
хладилника.
3. Забършете хладилника отвътре и отвън,
докато стане чист и сух.
4. Включете обратно захранващия кабел на
хладилника.
СМЯНА НА ВЪТРЕШНИТЕ ЛАМПИ
7. Изваждане на дезодоратора
• Издърпайте леко рафта и след това уреда,
като в същото време натискате щифта на
капака на дезодоратора нагоре с помощта
на отвертка с плоска глава.
Светодиодна лампа на фризера/
хладилника
• Ако капакът на светодиодната лампа
се замърси с нещо, може да не свети
достатъчно ярко.
Забършете повърхността й с чиста суха
кърпа, за да възстановите пълната яркост
на лампата.
ВНИМАНИЕ
8. Почистване на дезодоратора
• Почиствайте дезодоратора веднъж на всеки
две години или всеки път, когато усетите, че
ефективността му намалява.
• Оставете дезодоратора да се изсуши на
слънчева светлина за 24 часа и го върнете
на мястото му в ред, обратен на този на
изваждането му.
Не сваляйте и не сменяйте светодиодни
лампи сами.
За да смените светодиодните лампи, се
обърнете към център за поддръжка на
Samsung или официалния представител
на Samsung.
Ако опитате да смените светодиодните
лампи сами, рискувате да се изложите
на риск от токов удар или сериозно
телесно нараняване.
Български - 41
DA68-03015C-11.indb 41
2017. 7. 7.
9:39
ЗА ДА ПОДОБРИТЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА
ОХЛАЖДАНЕ
СМЯНА НА ФИЛТЪРА ЗА ВОДА
За да намалите риска от щети върху
собствеността ви, причинени от
наводнение, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ
обикновени филтри за вода във вашия
хладилник SAMSUNG.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ФИЛТРИ ЗА ВОДА С
МАРКАТА SAMSUNG.
SAMSUNG не носи правна отговорност за
всякакъв вид щети, включително, но не само,
щети върху собствеността, причинени от
изтичане на вода от употребата на обикновен
филтър за вода.
Хладилниците SAMSUNG са
проектирани да работят САМО с филтри за
вода SAMSUNG.
Лампата за филтъра става червена, за да ви
уведоми, че е време да смените касетата с
филтъра за вода.
За да ви осигури необходимото време да се
сдобиете с нов филтър, червената светлина се
появява малко преди капацитетът на сегашния
филтър да свърши.
Навременната смяна на филтъра ви осигурява
най-свежата и чиста вода от хладилника ви.
Следвайте тези стъпки, за да смените филтъра
за вода:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако изходът за студен въздух бъде
блокиран от хранителни продукти,
студеният въздух няма да може да
прониква в цялото отделение и няма да
е възможно ефективно да замразява
храната, което ще доведе до влошени
характеристики на охлаждане.
Изход за студен
въздух
1. Завъртете
филтъра за вода
на 90˚ обратно на
часовниковата
стрелка.
2. Издърпайте филтъра
за вода от гнездото
на филтъра.
3. Поставете новия
филтър за вода в
гнездото на филтъра.
Български - 42
DA68-03015C-11.indb 42
2017. 7. 7.
9:40
ВАЖНО за подаване на вода с обратна
осмоза:
4. Завъртете новия
филтър за вода на
90˚ по часовниковата
стрелка.
Възможно е поставената нова
филтърна касета за вода да причини
кратко изтичане на вода на силна струя
от автомата.
Причината за това е събралият се
въздух в тръбата.
Това не би трябвало да причини
проблем във функционирането.
ВНИМАНИЕ
Когато смените филтъра, възможно
е малко вода да потече по дъното на
хладилника.
Това се случва само за кратко, затова
забършете водата и го използвайте.
Премахване на остатъчни материали
от тръбата за подаване на вода след
монтиране на нов филтър
1. Натиснете бутона „Water“ (Вода) и след това
лоста на автомата с помощта на чашка или
водна чаша.
2. Оставете да изтекат 4,5 литра вода през
филтъра, преди да пиете или да използвате
водата от хладилника.
(Оставете водата да тече около 6 минути.)
Това ще почисти системата за подаване на
вода и ще премахне въздуха от тръбите.
- В някои домакинства може да се наложи
допълнително прочистване.
3. Отворете вратата на хладилника и се
уверете, че няма изтичане на вода от
филтъра за вода.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5. Натиснете бутона „Lighting / °C↔°F (3
sec)“(Осветление / °C↔°F (3 секунди)) ( )
за около 3 секунди, за да възстановите
филтъра за вода.
Цветът на индикатора се променя от червен
в изключен.
Налягането на водата, излизаща от система
за обратна осмоза, която отива до клапана за
подаване на вода на хладилника, трябва да
бъде между 35 и 120 psi (241 и 827 kPa).
Ако система за филтриране на вода чрез
обратна осмоза е свързана към системата
ви за подаване на студена вода, налягането
на водата към системата за обратна осмоза
трябва да бъде минимум между 40 и 60 psi (276
и 414 kPa.)
Ако налягането на водата до системата за
обратна осмоза е по-малко от 40 до 60 psi (276
до 414 kPa):
• Проверете, за да видите, дали седиментният
филтър в системата за обратна осмоза е
блокиран.
Сменете филтъра, ако това е необходимо.
• Оставете резервоара за съхранение на
системата за обратна осмоза да се напълни
след сериозна употреба.
• Ако хладилникът ви разполага с филтър за
вода, той може допълнително да намали
налягането на водата, когато се използва в
комбинация със система за обратна осмоза.
Махнете филтъра за вода.
Ако имате въпроси относно налягането
на водата ви, се обадете на лицензиран и
квалифициран водопроводчик.
Поръчка на резервни филтри
Свържете се с оторизирания ви търговец на
Samsung, за да поръчате повече касети за
филтри за вода.
Български - 43
DA68-03015C-11.indb 43
2017. 7. 7.
9:40
ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ЛЕДОГЕНЕРАТОРА (ПО ИЗБОР)
• Изваждане на контейнера за лед.
- Хванете дръжката, както е показано на
фигура 1.
- Вдигнете нагоре и бавно дръпнете
контейнера навън.
- Извадете бавно контейнера за лед, за да
предотвратите повреда.
- След като поставите обратно контейнера за
лед, натиснете и задръжте бутона „ICE“ (ЛЕД)
в продължение на 6 секунди.
•
•
•
•
•
•
•
• Нормална работа
- Всички звуци, които се чуват от
образуващия се в ледогенератора лед са
обичайни за работата му.
- Ако продължително време не използвате
лед, в контейнера може да се образуват
големи парчета лед.
Ако това се случи, извадете всичкия лед и
изпразнете контейнера.
- Ако не излизат кубчета, проверете дали
няма заседнал лед в улея и го освободете.
- След монтаж първите кубчета лед може
да са малки поради навлизане на въздух в
тръбата за вода. При обичайна употреба
всичкият наличен въздух ще бъде изведен.
• Когато на панела на дисплея мига
съобщение "ICE OFF" (Изключване
на машината за лед), поставете
контейнера обратно и/или проверете
дали е поставен правилно.
Когато врататат е отворена, автоматът за
лед и вода не работят.
Ако затворите вратата силно, е възможно
да се разлее вода върху ледогенератора.
За да предотвратите изпускане на
ледогенератора, го дръжте с две ръце,
когато го изваждате.
За да предотвратите нараняване,
непременно почистете лед или вода, които
може да са попаднали на пода.
Не позволявайте деца да се овесват на
автомата за лед или контейнера.
Може да се наранят.
В никакъв случай не поставяйте ръцете си
или предмети в улея за лед.
Възможно е да причини нараняване или да
повреди механични части.
Бъдете внимателни, когато съхранявате
храна в найлонови пликове във фризера.
Неправилно съхраняваните пликове могат
да бъдат захванати в шнек мотора на
контейнера за лед и да възпрепятстват
отделянето на лед от хладилника или да
доведат до неочаквано отваряне вратата на
фризера.
ВНИМАНИЕ
лед
Български - 44
DA68-03015C-11.indb 44
2017. 7. 7.
9:40
Отстраняване на неизправности
РЕШЕНИЕ
Хладилникът
въобще не работи
или не охлажда
достатъчно.
• Проверете дали кабелът за захранване е правилно свързан.
• На правилната температура ли е зададен процесът по контрол на
температурата върху панела на дисплея?
Опитайте да зададете по-ниска температура.
• Хладилникът да не е изложен на директна слънчева светлина или да
не е твърде близо до топлинен източник?
• Твърде близо ли се намира задната страна на хладилника до стена,
което евентуално може възпрепятства циркулацията на въздуха?
Храната в
хладилника е
замръзнала.
• На правилната температура ли е зададен процесът по контрол на
температурата върху панела на дисплея?
Опитайте да зададете по-висока температура.
• Температурата в стаята е много ниска?
• Съханявате ли хранителните продукти с високо водно съдържание в
най-студената част на хладилника?
Чувате
необикновен шум
или звуци.
• Проверете дали хладилникът е нивелиран и стабилен.
• Твърде близо ли се намира задната страна на хладилника до стена,
което евентуално може възпрепятства циркулацията на въздуха?
• Да не е изпуснато нещо зад или под хладилника?
• Ако чувате цъкащ звук от вътрешността на хладилника, това е
нормално.
Случва се, защото различни части се разширяват или свиват, според
температурните промени във вътрешността на хладилника.
Предните краища
на уреда са
горещи и се
появява конденз.
• Известно количество топлина е нормално да съществува, тъй като
има монтирани антикондензатори в предните краища на хладилника,
които предотвратяват образуването на конденз.
• Вратата на хладилника открехната ли е?
Може да се появи конденз, ако сте оставили вратата отворена за
продължителен период от време.
• При съхранението на зеленчуци може да се появи конденз в
чекмеджето.
Той ще се отстрани по естествен път с времето.
Не се отделя лед.
• Изчакахте ли 12 часа след инсталирането на линия за подаване на
вода, преди да започнете да правите лед?
• Тръбата за вода свързана ли е и спирателният кран отворен ли е?
• Ръчно ли сте спрели функция за ледогенериране?
Проверете дали „Ice“ (Лед) е настроен на „Cubed“ („Лед на кубчета“)
или „Crushed“ (Натрошен лед).
• Откривате ли парчета лед в контейнера на ледогенератора? Извадете
ги.
• Да не би температурата на фризера да е твърде висока? Опитайте се
да настроите фризера на по-ниска температура.
Можете да чуете
бълбукаща вода в
хладилника.
• Това е нормално.
Бълбукането идва от охлаждащия агент, който циркулира из
хладилника.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРОБЛЕМ
Български - 45
DA68-03015C-11.indb 45
2017. 7. 7.
9:40
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
В хладилника
има неприятна
миризма.
• Има ли развалена храна?
• Непременно увивайте хранителните продукти със силна миризма
(например риба), за да не навлиза въздух.
• Периодично почиствайте фризера си и изхвърляйте всяка една
развалена или съмнителна храна.
По стените на
фризера се
образува скреж.
• Блокиран ли е въздухоотводът?
Премахнете всички препятствия, така че въздухът да може свободно
да циркулира.
• Оставете достатъчно място между съхранената храна за ефективно
циркулиране на въздуха.
• Правилно затворена ли е вратата на фризера?
Автоматът за вода
не работи.
• Тръбата за вода свързана ли е и спирателният кран отворен ли е?
• Тръбата на линията за подаване на вода да не би да е смачкана или
пречупена?
Уверете се, че тръбата е чиста и без никакви препятствия.
• Резервоарът за вода замръзнал ли е, защото температурата на
хладилника е твърде ниска?
Опитайте да изберете настройка с по-висока температура на панела
на дисплея.
Какво може
да се направи,
когато вратата
на фризера не се
затваря добре.
• Натиснете лоста на дозатора и проверете водоподаването.
• Натиснете дозатора (режим за лед) и проверете функционирането на
шнек мотора.
• Извадете продукти от рафтовете, които евентуално може да
възпрепятстват шнек мотора.
Предпазни мерки : Ако продължително време не сте наливали вода
или генерирали лед, в контейнера за лед може да се образуват големи
парчета лед, което да причини смущения в работата на шнек мотора, а
оттам и невъзможност да се образува лед.
Извадете наличния лед в кофата и всички предмети, които евентуално
може да възпрепятстват шнек мотора.
Моля, използвайте дозатора (за вода и лед) и това ще подобри
автоматичното затваряне на вратата на фризера.
DA68-03015C-11.indb 46
2017. 7. 7.
9:40
Бележка
DA68-03015C-11.indb 47
2017. 7. 7.
9:40
Ограничения за температурата на околната среда
Този хладилник е проектиран да работи в заобикалящи температури, установени от температурния
му клас, означен на табелката с рейтинг.
Клас
Символ
Разширено умерен
Умерен
Субтропичен
Тропичен
SN
N
ST
Т
Обхват на заобикаляща температура (° C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 до +32
+10 до +32
+16 до +32
+16 до +32
+16 до +38
+18 до +38
+16 до +43
+18 до +43
Вътрешните температури могат да бъдат повлияни от такива фактори, като например
местоположението на хладилника/фризера, околната температура и честотата, с която
отваряте вратата.
Настройте температурата, както се изисква, за да компенсирате тези фактори.
Правилно третиране на изделието след края на
експлоатационния му живот
Bulgarian
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали,
означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки,
USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече
експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци
и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност
здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано
от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение
създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните
ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са
закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат
подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране,
безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят
условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности
не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.
За повече информация относно безопасното изхвърляне и рециклиране, посетете нашия уеб сайт
www.samsung.com или се свържете с някоя от помощните ни телефонни линии на предоставените
по-долу номера в SAMSUNG WORLD WIDE.
Свържете се с САМСУНГ Глобално
Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Самсунг,
моля да се свържете с центъра за обслужване на клиенти на САМСУНГ.
Sofia 1784 Tzarigradsko shausse blvd., 115M, European Trade Center, building D, floor 4, Sofia, Bulgaria.
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
DA68-03015C-11.indb 48
2017. 7. 7.
9:40
Hűtőszekrény
használati útmutató
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung-terméket vásárolt!
Szabadon álló berendezés
DA68-03015C-11.indb 1
2017. 7. 7.
9:40
Tartalom
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ………………………………………………… 2
A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE …………………………… 15
A HŰTŐSZEKRÉNY MŰKÖDTETÉSE …………………………………… 29
HIBAELHÁRÍTÁS …………………………………………………………… 45
Biztonsági tudnivalók
• A készüléket 8 éves vagy
idősebb gyermekek, illetve
• A berendezés használata előtt
korlátozott fizikai, érzékszervi
alaposan olvassa át ezt a
vagy mentális képességekkel
használati útmutatót, és tartsa
rendelkező, illetve megfelelő
a berendezés közelében arra
tapasztalattal és tudással nem
az esetre, ha később szüksége
rendelkező személyek csak
lenne rá.
felügyelet mellett vagy olyan
• A berendezést kizárólag a jelen
eligazítás után használhatják,
használati útmutató ismertetett
amely magában foglalja a
rendeltetése szerint használja.
biztonságos használat módját
A készülék nem alkalmas
és a lehetséges kockázatok
korlátozott fizikai, érzékszervi
megértését.
vagy mentális képességekkel
A készülékkel nem játszhatnak
rendelkező személyek (vagy
gyermekek. A tisztítást és
gyermekek), illetve tapasztalatlan
a felhasználói karbantartást
felhasználók általi használatra,
gyermekek nem végezhetik
hacsak a biztonságukért felelős
felügyelet nélkül.
nem felügyeli a használatot vagy
• A jelen használati útmutatóban
nem ad részletes útmutatásokat
szereplő figyelmeztetések és
azzal kapcsolatosan.
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Magyar – 2
DA68-03015C-11.indb 2
2017. 7. 7.
9:40
Fontos biztonsági szimbólumok
és figyelmeztetések:
FIGYELEM!
Veszélyforrások vagy nem
biztonságos műveletek,
amelyek súlyos személyi
sérülést vagy halált
okozhatnak.
VIGYÁZAT!
Veszélyforrások vagy nem
biztonságos műveletek,
amelyek kisebb személyi
sérülést vagy anyagi
kárt okozhatnak.
NE kísérelje meg!
NE szerelje szét!
NE érintse meg!
Gondosan tartsa be az
utasításokat!
Húzza ki a tápcsatlakozót a
fali aljzatból.
Az áramütés elkerülése
érdekében csak földelt
dugaszolóaljzatot
használjon.
Segítségért hívja
fel telefonos
ügyfélszolgálatunkat.
Megjegyzés.
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
fontos biztonsági tudnivalók
nem ismertetnek minden
lehetségesen előforduló esetet.
Ön felelős azért, hogy a
berendezés üzembe helyezése,
karbantartása és működtetése
során óvatosan, gondosan és
ésszerűen járjon el.
• Mivel a jelen használati útmutató
több modellre vonatkozik,
az Ön hűtőszekrényének
jellemzői némileg eltérhetnek
az útmutatóban leírtaktól, és
előfordulhat, hogy nem minden
itt ismertetett figyelmeztető jelzés
vonatkozik rá. Amennyiben
kérdése vagy aggodalmai
merülnének fel, lépjen
kapcsolatba a legközelebbi
szakszervizzel, vagy kérjen
segítséget
és tájékozódjon online, a www.
samsung.com weboldalon.
Ezek a figyelmeztető jelzések
a sérülések elkerülésére
szolgálnak.
Kérjük, tartsa be az
utasításokat.
Ennek a résznek az
áttanulmányozása után őrizze
meg ezt a dokumentumot arra
az esetre, ha később szüksége
lenne rá.
Magyar – 3
DA68-03015C-11.indb 3
2017. 7. 7.
9:40
FIGYELEM!
•
•
-
-
A SZÁLLÍTÁSRA ÉS
AZ ELHELYEZÉSRE
VONATKOZÓ VESZÉLYT
JELZŐ PIKTOGRAMOK
-
• A berendezés szállításakor
és üzembe helyezésekor
ügyelni kell arra, hogy a
hűtőkör egyik része se
sérüljön meg.
A hűtőszekrény R-600a vagy
R-134a hűtőközeget használ.
A berendezés hátoldalán
található kompresszor
címkéjén vagy a
hűtőszekrény belsejében lévő
teljesítménytáblán ellenőrizze,
hogy milyen hűtőközeg van a
hűtőrendszerben.
Ha a termék éghető gázt (R-600a •
hűtőközeg) tartalmaz,
A csővezetékekből történő
hűtőközeg-szivárgás tűzveszélyt
jelent, illetve szemsérülést
okozhat.
Ha szivárgást észlel, kerülje
a nyílt láng használatát vagy
egyéb potenciális tűzforrást, és
szellőztesse több percig azt a
helyiséget, ahol a berendezés áll.
Annak érdekében, hogy egy
esetleges hűtőköri szivárgás
esetén ne alakuljon ki
gyúlékony gáz-levegő keverék,
a berendezés elhelyezésére
alkalmas helyiség méretét a
hűtőközeg mennyisége szerint
kell megválasztani.
Soha ne kapcsoljon be olyan
berendezést, amelyen a sérülés
bármilyen jele látható. Ha
kétségei támadnak, forduljon a
berendezés eladójához.
A berendezése elhelyezésére
szolgáló helység méretének
meghatározásakor a
berendezésben található R-600a
hűtőközeg minden 8 grammjára
egy légköbmétert kell számolni.
Az adott hűtőszekrényben
lévő hűtőközeg mennyisége
a berendezés belsejében lévő
azonosító tábláról olvasható le.
A csővezetékekből szivárgó
hűtőközeg tűzveszélyes, illetve
szemsérülést okozhat.
Ha a csővezetékekből
hűtőközeg szivárog, kerülje nyílt
láng használatát, a berendezés
közeléből távolítson el minden
gyúlékony anyagot, és azonnal
szellőztesse ki a helyiséget.
Ellenkező esetben tűz- és
robbanásveszély alakulhat ki.
A természetes, környezetet
nem károsító izobután (R-600a)
hűtőközeg szintén tűzveszélyes.
A berendezés szállításakor és
üzembe helyezésekor ügyelni
Magyar – 4
DA68-03015C-11.indb 4
2017. 7. 7.
9:40
kell arra, hogy a hűtőkör egyik
része se sérüljön meg.
FIGYELEM!
•
•
-
• Ne használja a készüléket
párás, olajos vagy poros
helyiségben, illetve olyan
helyen, ahol közvetlen
napsugárzásnak vagy
víznek (esőnek) lehet kitéve.
Az elektromos részegységek
sérült szigetelése áramütést vagy
tüzet okozhat.
Ne tegye ki a hűtőszekrényt
közvetlen napsugárzásnak vagy
kályhák, fűtőtestek, illetve egyéb
hőforrások melegítő hatásának.
Ne csatlakoztasson több
berendezést elosztóval
ugyanahhoz az elektromos
aljzathoz.
A hűtőszekrényt minden
esetben egy erre a célra
kijelölt, önálló elektromos
fali csatlakozóaljzatba kell
csatlakoztatni, melynek
névleges feszültsége megfelel
a berendezés adattábláján
feltüntetetteknek.
Ez biztosítja a legjobb
•
•
•
-
•
-
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
-
AZ ÜZEMBE
HELYEZÉSRE
VONATKOZÓ VESZÉLYT
JELZŐ PIKTOGRAMOK
teljesítményt, ugyanakkor
megakadályozza, hogy az
épületben túlmelegedjenek
az elektromos vezetékek, ami
tűzveszélyt jelenthet.
Ne csatlakoztassa a berendezés
tápcsatlakozóját meglazult fali
aljzathoz.
Áramütés, illetve tűz
keletkezésének veszélye áll fenn.
Ne használjon olyan kábelt,
amelynek bármely része
kirepedezett vagy kikopott.
Ne hajlítsa meg túlzott
mértékben a tápkábelt, illetve ne
helyezzen rá nehéz dolgokat.
Ne használjon aeroszolt a
hűtőszekrény közelében.
A hűtőszekrény közelében
használt aeroszol robbanást
vagy tüzet okozhat.
Ne használja a készüléket
olyan helyen, ahol gázszivárgás
fordulhat elő.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Javasoljuk, hogy a
berendezés üzembe
helyezéséhez és javításához
mindig kérje szakember
vagy szakszerviz segítségét.
- Ellenkező esetben áramütés,
tűz vagy robbanás veszélye
alakulhat ki, meghibásodhat a
Magyar – 5
DA68-03015C-11.indb 5
2017. 7. 7.
9:40
•
•
-
•
•
•
készülék, illetve személyi sérülés
történhet.
Használat előtt a hűtőszekrényt
megfelelően, az útmutatóban
foglaltak szerint kell elhelyezni és
beüzemelni.
A tápcsatlakozót megfelelő
helyzetben, lefelé lógó kábellel
csatlakoztassa.
Ha a csatlakozót fordítva
(fejjel lefelé) dugja be, a kábel
megtörhet, ami tüzet vagy
áramütést okozhat.
Ügyeljen arra, hogy a
hűtőszekrény hátsó része ne
nyomja össze, illetve ne sértse
meg a tápcsatlakozót.
A hűtőszekrény mozgatásakor
vigyázzon, hogy ne tolja rá a
berendezést a kábelre, illetve ne
sértse meg azt.
Ez tűzveszélyt okozhat.
A berendezést úgy kell
elhelyezni, hogy az elektromos
csatlakozó az üzembe helyezést
követően is hozzáférhető legyen.
• Védőföldelésre soha ne
használjon gázcsövet,
telefonvonalat vagy egyéb olyan
dolgot, amely villámhárítóként
működhet.
- A helytelenül használt
földelődugó áramütést okozhat.
• Ha az elektromos kábel
sérült, haladéktalanul
cseréltesse ki a
gyártóval vagy annak
szervizképviseletével.
• A hűtőszekrény biztosítékát
csak szakképzett szerelő vagy
szervizvállalat cserélheti ki.
- Ellenkező esetben fennáll az
áramütés vagy a személyi
sérülés veszélye.
• A hűtőszekrényt földelni kell.
- A hűtőberendezést
azért kell földelni, hogy
áramszivárgás keletkezése
esetén megakadályozza a
teljesítményszivárgást, illetve az
áramütést.
Magyar – 6
DA68-03015C-11.indb 6
2017. 7. 7.
9:40
VIGYÁZAT!
AZ ÜZEMBE HELYEZÉSRE
VONATKOZÓ FIGYELMEZTETŐ
JELZÉSEK
•
-
•
•
- A hűtőszekrény elhelyezésekor a
biztonságos beállítás érdekében
ügyeljen arra, hogy mindkét láb
elérje a padlót.
A lábak az ajtók aljánál hátul
találhatók.
Lapos fejű csavarhúzóval
forgassa a nyíllal jelzett irányba a
megfelelő szint eléréséig.
- Mindig egyenletesen terhelje az
ajtókat.
- Az ajtók túlterhelése a
hűtőszekrény felborulását
eredményezheti, ami fizikai
sérülést okozhat.
•
•
-
•
-
A HASZNÁLATRA
VONATKOZÓ VESZÉLYT
JELZŐ PIKTOGRAMOK
• A tápcsatlakozót ne dugja
be nedves kézzel.
Ne tároljon semmit a berendezés
tetején.
Az ajtó becsukásakor és
kinyitásakor a tetőn elhelyezett
dolgok leeshetnek, ami személyi
sérülést vagy anyagi kárt
okozhat.
Ne helyezzen vízzel töltött edényt
a hűtőszekrényre.
A folyadék kiömlése tüzet vagy
áramütést okozhat.
Ne hagyja, hogy a gyerekek
rácsimpaszkodjanak az ajtóra.
Ez súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
A felügyelet nélkül hagyott
hűtőszekrény ajtóit soha ne
hagyja nyitva, valamint ne
hagyja, hogy a gyerekek
bemásszanak a hűtőszekrénybe.
Ne hagyja, hogy a gyerekek
bemásszanak a rekeszekbe.
Ha az ajtó becsukódik, a bent
rekedt gyerekek megfulladhatnak
vagy megsérülhetnek.
Ne üljön a fagyasztó ajtajára.
Az ajtó letörhet, és ez személyi
sérülést okozhat.
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
• Gondoskodjon róla, hogy
a berendezés burkolatának
vagy tartószerkezetének
szellőzőnyílásait semmi ne
takarja el.
• Az helyére állított berendezést 2
órán keresztül hagyja állni.
FIGYELEM!
Magyar – 7
DA68-03015C-11.indb 7
2017. 7. 7.
9:40
• Ha takarításkor vagy egyéb
alkalommal korábban kiszerelte
a válaszfalat a rekeszből,
szerelje azt vissza a mellékelt
csavarokkal. Ezzel elkerülhető,
hogy a gyerekek beszoruljanak.
• Soha ne nyúljon be ujjal az
adagolónyílásba, illetve ne
dugjon bele semmit.
- Ellenkező esetben személyi
sérülés történhet vagy anyagi kár
keletkezhet.
• Ne tároljon a hűtőszekrényben
illékony vagy gyúlékony
anyagokat (pl. benzol, hígítót,
alkoholt, étert vagy cseppfolyós
PB-gázt).
- A fent említett anyagok
bármelyikének tárolása
robbanáshoz vezethet.
• Ne tároljon a hűtőszekrényben
alacsony hőmérsékletre érzékeny
gyógyszereket, tudományos célú
anyagokat vagy egyéb, alacsony
hőmérsékletre érzékeny
anyagokat.
- Nem tárolhatók a
hűtőszekrényben olyan
termékek, amelyek szigorú
hőmérséklet-szabályozást
igényelnek.
• Ne helyezzen el, illetve
ne használjon elektromos
készülékeket a hűtőszekrény
•
•
•
•
belsejében, kivéve, ha azok a
gyártó által ajánlott típusúak.
Ne használjon hajszárítót
a hűtőszekrény belsejének
kiszárítására. Ne helyezzen
égő gyertyát a hűtőszekrénybe
a kellemetlen szagok
megszüntetésére.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Nedves kézzel ne érintse meg
a fagyasztó belső falfelületét
vagy a fagyasztóban tárolt
termékeket.
Ez fagyási sérüléseket okozhat.
A leolvasztási folyamathoz
ne használjon mechanikus
eszközöket, illetve – a gyártó
által javasolt módszereken kívül
– más módon se siettesse a
leolvasztási folyamatot.
Ügyeljen a hűtőkör épségére.
• Ez a termék kizárólag
élelmiszerek háztartási
környezetben történő
tárolására szolgál.
• A palackokat szorosan egymás
mellett kell tárolni, hogy ne
essenek ki.
• Gázszivárgás esetén (pl.
propángáz vagy PB-gáz
szivárgása esetén) azonnal
szellőztessen ki anélkül, hogy
hozzáérne az elektromos
Magyar – 8
DA68-03015C-11.indb 8
2017. 7. 7.
9:40
-
•
•
• Önállóan soha ne szerelje
szét, illetve ne javítsa a
hűtőszekrényt.
- Ezzel tüzet, hibás működést és/
vagy személyi sérülést okozhat.
A berendezés hibás működése
esetén forduljon szervizhez.
• Ha a készülék furcsa
hangot hallat, égett
szagot áraszt vagy füstöl,
azonnal szakítsa meg az
áramellátást, és lépjen
kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést
vagy tüzet okozhat.
• Amennyiben a lámpa
•
•
-
világítótestének cseréjekor
nehézségbe ütközik,
lépjen kapcsolatba a
szervizképviselettel.
Ha a készülék LED-lámpával
rendelkezik, ne szerelje szét
a lámpaburkolatot és a LEDlámpát.
Forduljon a szervizképviselethez.
Ha a hűtőszekrénybe por
vagy víz kerül, húzza ki az
tápcsatlakozót, és vegye fel
a kapcsolatot a Samsung
Electronics szervizközpontjával.
Tűzveszély áll fenn.
VIGYÁZAT!
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
-
csatlakozóhoz.
Ne érintse meg a berendezést
és a tápkábelt.
Ne használjon ventilátort a
szellőztetéshez.
Egyetlen szikra is robbanást
vagy tüzet okozhat.
Kizárólag a gyártó vagy a
szervizszolgáltató által biztosított
LED-es lámpákat használjon.
Gyermekek csak felügyelet
mellett tartózkodhatnak a
berendezés közelében, nehogy
játékszernek tekintsék vagy
belemásszanak.
A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
• Annak érdekében, hogy
a berendezés a legjobb
hatásfokkal működjön:
- Ne helyezzen élelmiszert túl közel
a hűtőszekrény hátsó részén
lévő szellőzőnyílásokhoz, mivel
ez megakadályozhatja a szabad
levegőkeringést a hűtőszekrény
belső terében.
- A hűtőszekrénybe helyezés előtt
az élelmiszereket megfelelően
csomagolja be, vagy tegye
azokat légmentesen záró
dobozokba.
- Ne helyezzen el újonnan
Magyar – 9
DA68-03015C-11.indb 9
2017. 7. 7.
9:40
•
-
•
-
•
-
-
lefagyasztandó élelmiszert
közvetlenül a már bent lévő
mellé.
Ne tegyen szénsavas vagy
pezsgő italokat a fagyasztóba.
Ne tegyen üvegpalackokat vagy
üvegtartályokat a fagyasztóba.
Ha a tartalma megfagy, az üveg
eltörhet, ami személyi sérülést
vagy anyagi kárt okozhat.
Ne alakítsa át a hűtőszekrényt.
Az átalakítás személyi sérüléshez
vezethet és/vagy anyagi kárt
okozhat. A Samsung által
nyújtott garancia nem terjed
ki a harmadik fél által végzet
átalakításokra, továbbá a
Samsung elhárít minden
felelősséget a harmadik fél által
végzett átalakításokból eredő
biztonsági problémákkal vagy
károkkal kapcsolatban.
Ne takarja le a
szellőzőnyílásokat.
Ha a szellőzőnyílások
eltömődnek (ezért
leggyakrabban a nejlonzacskók
felelősek), a hűtőszekrény
túlhűthet.
Ha a túlhűtési periódus túl
hosszú ideig tart, a vízszűrő
elrepedhet, ez pedig
vízszivárgáshoz vezethet.
Ne helyezzen el újonnan
•
•
-
•
•
-
lefagyasztandó élelmiszert
közvetlenül a már bent lévő
mellé.
Tartsa be a fagyasztott
élelmiszerek maximális tárolási
időkorlátait, és ügyeljen a lejárati
időkre.
Ne permetezzen illékony
anyagokat (pl. rovarölő szereket)
a berendezés felületére.
Azonkívül, hogy ez egészségügyi
kockázatokat jelent, áramütést
vagy tüzet is okozhat, illetve
működési problémákhoz
vezethet.
Az üveg felületét óvja az erős
ütődésektől és más túlzott
erőhatásoktól.
A törött üveg személyi sérülést
és/vagy anyagi kárt okozhat.
Ne tároljon növényi olajat a
hűtőszekrény ajtórekeszeiben.
Az olaj megszilárdul, így
kellemetlen ízű és nehezen
kezelhető lesz. A megnyitott
flakon emellett szivároghat, a
kiszivárgott olaj miatt pedig
az ajtórekesz megrepedezhet.
Az olajos flakont nyitása után
hűvös és sötét helyen, például
szekrényben vagy kamrában
célszerű tárolni.
Példák a növényi olajra: olívaolaj,
kukoricaolaj, szőlőmagolaj stb.
Magyar – 10
DA68-03015C-11.indb 10
2017. 7. 7.
9:40
VIGYÁZAT!
•
•
• Ne permetezzen vizet
közvetlenül a hűtőszekrény
belső és külső felületére.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
A hűtőszekrény közelében ne
használjon vagy helyezzen el
hőmérsékletre érzékeny anyagokat
(pl. gyúlékony aeroszolokat,
gyúlékony tárgyakat, szárazjeget,
gyógyszereket vagy vegyszereket).
Ne tartson illékony vagy
gyúlékony anyagokat
vagy tárgyakat (benzolt,
hígítót, propángáz stb.) a
hűtőszekrényben.
Ez a hűtőszekrény kizárólag
élelmiszer tárolására használható.
Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
Ne permetezzen tisztítószereket
közvetlenül a kijelzőre.
Ez feloldhatja a kijelzőre
nyomtatott betűket.
Távolítson el minden idegen
anyagot vagy port az elektromos
csatlakozó villájáról.
Ne használjon nedves vagy vizes
ruhát a csatlakozó tisztítására,
és minden idegen anyagot vagy
port távolítson el az elektromos
csatlakozó érintkezőiről.
az adagolónyílásba és a
jégcsúszdába, illetve ne dugjon
bele semmit.
- Ez személyi sérülést vagy anyagi
kárt okozhat.
• A nehezen elérhető részeket,
például a csuklópántokat tisztítsa
kefével vagy fogkefével.
•
•
•
• Tisztítás és/vagy
karbantartás előtt húzza ki
a hűtőszekrény dugóját az
elektromos aljzatból.
Ha bármilyen idegen anyag (pl.
víz) került a berendezésbe, húzza
ki a tápkábelt, és forduljon a
legközelebbi szervizközponthoz.
Ennek elmulasztása áramütést
vagy tüzet okozhat.
A hűtőszekrény tisztításához
használjon tiszta szivacsot vagy
puha ruhát és meleg vízben
elkevert enyhe tisztítószert.
Ne használjon súroló hatású
vagy durva tisztítószereket,
például ablaktisztító sprayt,
súrolószert, gyúlékony
folyadékokat, sósavat,
tisztító viaszokat, tisztítószerkoncentrátumot, fehérítőket,
sem kőolajtermékeket tartalmazó
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
•
- Ha nem így jár el, az tüzet vagy
A TISZTÍTÁSRA ÉS
áramütést okozhat.
KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ
• Soha ne nyúljon be ujjal
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Magyar – 11
DA68-03015C-11.indb 11
2017. 7. 7.
9:40
tisztítószereket a külső
felületekre (ajtók és szekrény),
a műanyag alkatrészekre, az
ajtók és a belső rész betéteire,
valamint a tömítésekre.
- Ezek megkarcolhatják a felületet,
vagy károsíthatják az anyagot.
• Ne tisztítsa az üvegpolcokat vagy
-fedeleket meleg vízzel, ha azok
hidegek. Az üvegpolcok vagy
-fedelek a hirtelen hőmérsékletváltozás vagy ütődés, leejtés
hatására eltörhetnek.
a berendezés biztonságos
leselejtezésére vonatkozó
információkért vegye fel a
kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
A berendezésben szigetelő
töltőgázként ciklopentánt
használnak.
A szigetelőanyagban lévő
gázok speciális hulladékkezelési
eljárást igényelnek. A termék
környezetvédelmi szempontból
biztonságos selejtezésével
kapcsolatos információkért
vegye fel a kapcsolatot a helyi
hatóságokkal.
A SELEJTEZÉSRE
A termék selejtezése előtt
győződjön meg arról, hogy a
VONATKOZÓ VESZÉLYT
hátoldalán lévő csövek közül
JELZŐ PIKTOGRAMOK
egyik sem sérült.
• A termék leselejtezése előtt
A csővezetékeket csak nyílt
győződjön meg arról, hogy
térben szabad felnyitni.
a berendezés hátoldalán
lévő csövek közül egyik sem • A hűtőszekrények
leselejtezésekor mindig távolítsa
sérült meg.
el az ajtók közötti tömítéseket
• A berendezés R-600a vagy
és az ajtóreteszelést, nehogy
R-134a hűtőközeget tartalmaz.
kisgyermekek vagy állatok
A berendezés hátoldalán
szoruljanak a hűtőszekrény
található kompresszor
belsejébe. A polcokat hagyja a
címkéjén vagy a
helyükön, mert így a gyerekek
hűtőszekrény belsejében lévő
nehezebben tudnak bemászni a
teljesítménytáblán ellenőrizze,
belső térbe.
hogy milyen hűtőközeg van a
Gyerekek csak felügyelet
hűtőrendszerben.
mellett tartózkodhatnak a régi
Ha berendezése gyúlékony gázt
berendezések közelében,
(R-600a hűtőközeget) tartalmaz,
FIGYELEM!
Magyar – 12
DA68-03015C-11.indb 12
2017. 7. 7.
9:40
nehogy játékszernek tekintsék
azokat.
• Kérjük, a berendezés
csomagolóanyagát
környezetbarát módon helyezze
a hulladékba.
•
• Áramkimaradás esetén hívja
fel az áramszolgáltató vállalat
helyi irodáját, és érdeklődjön
arról, meddig fog tartani az
áramszünet.
•
- A rövid, egy-két órás
áramszünetek nem befolyásolják
a hűtőszekrény hőmérsékletét.
Ennek ellenére áramkimaradás
idején csak a legszükségesebb
esetben nyissa ki az ajtót.
- Ha az áramszünet 24 óránál
tovább tart, távolítsa el az
összes fagyasztott ételt.
• Ha a hűtőszekrényhez
kulcs is tartozik, tartsa azt a
•
berendezéstől távolabb eső
helyen, ahol a gyerekek nem
érhetik el.
• Amikor a berendezés hosszabb
ideig üzemel az üzemelési
hőmérséklet-tartomány alsó
határát sem elérő hőmérsékletű
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
TOVÁBBI TIPPEK
A MEGFELELŐ
HASZNÁLATHOZ
•
helyen, előfordulhat, hogy a
berendezés nem egyenletesen
működik (előfordulhat, hogy
a hűtőszekrény belsejében túl
magas lesz a hőmérséklet).
Ne tároljon a hűtőszekrényben
olyan ételt, amely alacsony
hőmérsékleten könnyen
tönkremegy (pl. banán vagy
dinnye).
Az Ön által vásárolt berendezés
fagyásmentes, ami azt jelenti,
hogy a berendezés manuális
jégmentesítésére nincs szükség,
mivel ez automatikusan történik.
A jégmentesítés ideje alatti
hőmérséklet-emelkedés
nem haladja meg az ISO
követelményrendszer
határértékeit.
Mindazonáltal, ha meg szeretné
akadályozni, hogy a lefagyasztott
élelmiszer hőmérséklete a
jégmentesítés ideje alatt túlzottan
megemelkedjen, csomagolja be
a fagyasztott élelmiszert több
réteg újságpapírba.
Ha a lefagyasztott élelmiszer
hőmérséklete a jégmentesítés
alatt megemelkedik, rövidülhet
az eltarthatósága.
Magyar – 13
DA68-03015C-11.indb 13
2017. 7. 7.
9:40
Energiatakarékossági tippek
- A berendezést hűvös, száraz,
megfelelő szellőzéssel rendelkező
helyiségben használja.
Gondoskodjon arról, hogy a
berendezést ne érje közvetlen
napsugárzás, és soha ne tegye
ki közvetlen hősugárzásnak (pl.
radiátor).
- Soha ne fedjen el a berendezés
egyetlen szellőzőnyílását vagy
rácsát sem.
- A meleg ételeket a berendezésbe
helyezésük előtt hagyja kihűlni.
- A fagyasztott élelmiszereket
hűtőszekrényben olvassza fel.
Így a fagyasztott élelmiszerek
alacsony hőmérsékletét
a hűtőszekrényben tárolt
élelmiszerek hűtésére
használhatja fel.
- Amikor élelmiszert vesz ki a
hűtőszekrényből vagy tesz be
oda, ne hagyja túl sokáig nyitva
az ajtót.
Minél rövidebb ideig tartja nyitva
az ajtót, annál kevesebb jég
képződik a fagyasztóban.
- Rendszeresen tisztítsa meg a
berendezés hátulját. A lerakódott
por növeli az energiafogyasztást.
- Ne állítsa a hőmérsékletet a
szükségesnél alacsonyabbra.
- Tegye lehetővé a levegő
megfelelő kiáramlását a
hűtőszekrény aljánál és a
hátfalánál.
Ne fedje el a szellőzőnyílásokat.
- Üzembe helyezéskor hagyjon
szabad helyet a hűtőszekrény
felett, mögött, valamint annak
két oldalán.
Ezzel csökkenthető az
energiafogyasztás, így
alacsonyabb lesz az
áramszámlája.
- Az energia lehető leghatékonyabb
felhasználása érdekében hagyja
az eredeti helyükön a tárolókat,
rekeszeket és polcokat.
A készüléket otthoni és ahhoz
hasonló használati körülményekre
tervezték, mint például
- személyzeti konyhákba
boltokban, irodákban és más
munkahelyeken;
- tanyaházakba és vendégek
általi használatra szállodákba,
motelekbe és más
szálláshelyekre;
- panziókba;
- étkeztetéssel foglalkozó helyekre
és hasonló, nem kereskedelmi
felhasználásra.
Magyar – 14
DA68-03015C-11.indb 14
2017. 7. 7.
9:40
A hűtőszekrény üzembe helyezése
A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE
HELYEZÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE
E
D
C
BEÁLLÍTÁS
Gratulálunk Önnek Samsung hűtőszekrénye
megvásárlásához!
Reméljük, hogy örömét leli a csúcstechnológiát
képviselő funkciókban és a berendezés
hatékonyságában.
B
A
A hűtőszekrény számára legmegfelelőbb
hely kiválasztása
• Olyan helyet válasszon, ahol könnyen hozzáfér
a vezetékes vízhez.
• Olyan helyet válasszon, amely nincs kitéve
közvetlen napsugárzásnak.
• Olyan helyet válasszon, amely vízszintes (vagy
közel vízszintes) padlóval rendelkezik.
• Olyan helyet válasszon, ahol elegendő hely
áll rendelkezésre a hűtőszekrény ajtajának
akadálytalan kinyitásához.
• Olyan helyet válasszon, ahol a megfelelő
légmozgást biztosító elegendő hely áll
rendelkezésre a berendezés oldalainál, mögött,
valamint felette.
• Olyan helyet válasszon, ahol a hűtőszekrény
könnyen elmozdítható, ha a karbantartására
vagy szerelésére van szükség.
• A hűtőszekrényt ne állítsa olyan helyre, ahol
a hőmérséklet meghaladja a 43 °C-ot, illetve
5 °C-nál alacsonyabb.
A: hossz
718 mm
B: szélesség
912 mm
C: magasság
1742 mm
D: teljes magasság
1774 mm
E: hossz
721 mm
50 mm
165°
165°
165°°
165
1725 mm
468 mm
912 mm
31 mm
1170 mm
610 mm
34 mm
Mindegyik méret a terveken alapul, így a
mérési módszertől függően eltérhet.
Magyar – 15
DA68-03015C-11.indb 15
2017. 7. 7.
9:40
A hűtőszekrény mozgatása
Szükséges szerszámok (nem tartozék)
A padló károsodásának elkerülés érdekében
ügyeljen arra, hogy az elülső szintezőlábak felhúzott
helyzetben legyenek (a padlószint felett).
Ennek módjáról a jelen útmutató 21 oldalán
található „Hűtőszekrény vízszintes beállítása”
fejezetéből tájékozódhat.
Csillagcsavarhúzó
(+)
Lapos fejű
csavarhúzó (-)
10 mm-es
dugókulcs
5 mm-es
imbuszkulcs
Láb
Csavarhúzó
A HŰTŐSZEKRÉNY BEÁLLÍTÁSA
Padló
A megfelelő üzembe helyezés érdekében a
hűtőszekrényt sík, kemény padlófelületen kell
elhelyezni, melynek magassága nem különbözik a
környezetétől.
A felszínnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy
elbírja a tele hűtőszekrényt.
A padlófelület védelme érdekében vágjon ki egy
nagy darabot a kartonból, és munkavégzés közben
helyezze azt a hűtőszekrény alá.
A hűtőszekrény mozgatásakor egyenesen húzza
azt előre, vagy tolja hátra.
Ne húzza egyik oldaláról a másikra.
Miután a hűtőszekrény a helyére került,
megkezdheti a berendezés szolgáltatásainak és
funkciónak a beállítását és használatát.
Az alábbi lépések végrehajtása után hűtőszekrénye
készen áll a használatra.
Amennyiben mégsem így történik, először
ellenőrizze az áramforrást és az áramellátást
és próbálkozzon a felhasználói útmutató végén
található hibaelhárítási lépésekkel.
Amennyiben további kérdései merülnek fel,
lépjen kapcsolatba a Samsung Electronics
szervizközpontjával.
1. A hűtőszekrényt helyezze olyan helyre, ahol a
fal és berendezés között megfelelő távolság
marad.
Ezzel kapcsolatban tekintse meg a kézikönyv
elhelyezésre vonatkozó utasításait.
2. Miután a hűtőszekrényt csatlakoztatta a fali
aljzathoz, ellenőrizze, hogy bekapcsol-e a belső
világítása, amikor kinyitja az ajtókat.
3. Állítsa a hőmérséklet-szabályzót a leghidegebb
értékre, és várjon egy órát.
A fagyasztó fagyasztani kezd, a motor pedig
halkan jár.
4. A hűtőszekrény bekapcsolása után a megfelelő
hőmérséklet eléréséhez szükség van néhány
órára.
Amikor a hűtőszekrény eléri a megfelelő
hőmérsékletet, feltöltheti azt élelmiszerekkel és
italokkal.
5. Ha az elhelyezés megtörtént, az adagolókar
megnyomásával ellenőrizze a víz vagy a jég
megfelelő adagolását.
6. Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény eleje 0,6
fokkal magasabban legyen, mint a hátsó oldal.
Magyar – 16
DA68-03015C-11.indb 16
2017. 7. 7.
9:40
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK
BEÁLLÍTÁSA
Az átlátszó csőcsatlakozó középvonala
Ha a hűtőszekrényt tároló helyiség ajtaja túl szűk,
eltávolíthatja a hűtőszekrény ajtóit.
A kapocs (1/4”) (6,35
mm)
A vízvezeték leválasztása a hűtőszekrényről.
A vízvezetéket ne vágja el.
Óvatosan válassza le a csőcsatlakozóról.
VIGYÁZAT!
BEÁLLÍTÁS
1. Húzza ki a (rögzítőben található) két vízvezetéket
előrefelé.
A rögzítőkapcsokat a gyermekektől tartsa
távol, és ügyeljen arra, hogy a gyermekek
ne játszanak velük és ne vegyék a szájukba.
A FAGYASZTÓ AJTÓINAK
LESZERELÉSE
2. Távolítsa el a két vízvezetéket (amelyek
közül a fehér a vízé, a másik pedig a jégé) a
csőcsatlakozó ( 1 ) megnyomásával, majd a
vízvezeték ( 2 ) kihúzásával.
( 1 )
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
Ügyeljen a
megfelelő színű
vízvezetékek
illesztésére.
1. Húzza ki a tápkábelt, majd távolítsa
el a takarólemez 2 csavarját egy
csillagcsavarhúzóval ( 1 ).
Ezután nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és
húzza ki a kampókat két oldalt a burkolat
( 2 ) meglazításához.
Emelje meg a burkolatot, és maga felé
húzva válassza le ( 3 ).
- Nyitott ajtó mellett vegye le az ajtópánt
burkolatát, majd a burkolat eltávolítása után
csukja be az ajtót.
( 2 )
( 1 )
A tápcsövek visszakötésekor ügyeljen arra,
hogy azonos színű csöveket kössön össze
egymással.
A vízvezeték újracsatlakoztatása
( 2 )
( 3 )
1. A vízvezetéket teljesen be kell nyomni az
átlátszó csőcsatlakozó közepéig az adagolóból
történő vízszivárgás megakadályozása
érdekében.
2. Illessze a helyére a szerelési csomagban
található 2 csőszorító kapcsot, és ellenőrizze,
hogy stabilan tartják-e a vízcsöveket.
Magyar – 17
DA68-03015C-11.indb 17
2017. 7. 7.
9:40
2. Vegye le az ajtópánt burkolatát, majd húzza ki
az elektromos kábel csatlakozóját.
A FAGYASZTÓ AJTAJÁNAK
VISSZASZERELÉSE
• A fagyasztó ajtaját a hűtőrész ajtajának
visszaszerelése előtt helyezze vissza.
• A visszaszerelés előtt győződjön meg arról,
hogy a fagyasztó ajtajának alján található összes
vezetéket csatlakoztatta.
VIGYÁZAT!
Az ajtó visszaszerelése
3. Hajtsa fel az ( A ) kapcsot ( 1 ) irányban, majd
húzza le ( 2 ) irányban.
( 1 )
1. Csatlakoztassa az ajtókat a hűtőszekrény alján
található ajtópántokhoz.
( 2 )
( A )
( A )
4. Távolítsa el a ( B ) pántot.
2. Illessze az ajtópántot ( B ) az ajtópánt
hűtőszekrényen található nyílásába, majd
nyomja le az ajtón található pántnyílás felett.
( B )
( B )
5. Emelje fel az ajtót, és vegye le a hűtőszekrényről.
• Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az
elektromos vezetékeket az ajtó le- és
felszerelésekor.
• Ügyeljen arra, hogy a levett ajtók ne dőljenek el
és ne sérüljenek meg.
VIGYÁZAT!
3. Csúsztassa az ( A ) kapcsot az ( 1 ) nyíl által
jelzett irányban, majd nyomja le a ( 2 ) nyíllal
jelzett irányban a helyére rögzítéshez.
( 2 )
( 1 )
( A )
( A )
Magyar – 18
DA68-03015C-11.indb 18
2017. 7. 7.
9:40
4. Csatlakoztassa az elektromos vezeték
csatlakozóját.
( 1 )
( 3 )
BEÁLLÍTÁS
( 2 )
5. Először illessze össze a burkolat 2 elülső
részét, nyomja le a burkolat két oldalsó
részét, majd rögzítse a burkolatot a helyére a
csillagcsavarhúzóval.
2. Húzza szét a ház csatlakozóját.
• Az ajtók a leszereléssel ellentétes
sorrendben szerelhetők fel.
• Ha az ajtó felszerelése során elmulasztja az
elektromos kábelek csatlakoztatását, a kijelző
nem fog megfelelően működni.
VIGYÁZAT!
3. Hajtsa ki a tárolóajtó felső pántjának három
rögzítőcsavarját.
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTAJAINAK
LESZERELÉSE
(AZ HŰTŐRÉSZ TÁROLÓAJTAJA)
1. Húzza ki a tápkábelt, majd távolítsa
el a takarólemez 2 csavarját egy
csillagcsavarhúzóval ( 1 ).
Ezután nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és
húzza ki a kampókat két oldalt a burkolat
( 2 ) meglazításához.
Emelje meg a burkolatot, és maga felé
húzva válassza le ( 3 ).
- Nyitott ajtó mellett vegye le az ajtópánt
burkolatát, majd a burkolat eltávolítása után
csukja be az ajtót.
4. Szerelje le a tárolóajtót.
Magyar – 19
DA68-03015C-11.indb 19
2017. 7. 7.
9:40
3. Húzza felfelé a rögzítőpántot, majd előrefelé
húzva távolítsa el azt.
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK
LESZERELÉSE
1. Húzza ki a tápkábelt, majd távolítsa
el a takarólemez 2 csavarját egy
csillagcsavarhúzóval ( 1 ).
Ezután nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és
húzza ki a kampókat két oldalt a burkolat
( 2 ) meglazításához.
Emelje meg a burkolatot, és maga felé
húzva válassza le ( 3 ).
- Nyitott ajtó mellett vegye le az ajtópánt
burkolatát, majd a burkolat eltávolítása után
csukja be az ajtót.
4. Szerelje le a felső pántot az ajtó elülső részéről.
( 1 )
5. Szerelje le a tárolóajtót.
( 2 )
( 3 )
2. Húzza szét a ház csatlakozóját.
VIGYÁZAT!
Rögzítse a vezetéket a csuklópánt
kampójához, hogy megakadályozza a
vezeték sérülését a visszaszereléskor.
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK
FELSZERELÉSE
A hűtőszekrény ajtóinak felszereléséhez szerelje
vissza az alkatrészeket a leszereléssel ellentétes
sorrendben.
Magyar – 20
DA68-03015C-11.indb 20
2017. 7. 7.
9:40
A HŰTŐSZEKRÉNY VÍZSZINTES
HELYZETBE ÁLLÍTÁSA,
VALAMINT MAGASSÁGÁNAK A
PADLÓ EGYENETLENSÉGEIHEZ
IGAZÍTÁSA
BEÁLLÍTÁS
Hűtőszekrény vízszintes
beállítása
A hűtőszekrény instabil
elhelyezéséből fakadó
kockázatok elkerülése
érdekében a hűtőszekrényt
helyezze vízszintes talapzatra,
és az alábbi utasításokat
követve állítsa teljesen
vízszintes állásba.
Ennek elmulasztása esetén a
hűtőszekrény felborulhat és
személyi sérülést okozhat.
Ha a berendezés elülső része
valamivel magasabban van,
mint a hátsó része, az ajtó
könnyebben nyitható és
csukható.
Ha a hűtőszekrényt egyenetlen
felületre állítja, akkor az nem
fog egyenesen állni.
- A hűtőszekrény
elhelyezésekor ügyeljen arra,
hogy annak lábai elérjék a
padlót.
A lábak az ajtók alsó
sarkainál találhatók. Lapos
fejű csavarhúzó használatával
forgassa a lábak csavarját
a nyíllal jelzett irányba a
vízszintes helyzet eléréséig.
- Az élelmiszereket soha ne
csak az ajtóba helyezze.
A hűtőszekrény ettől
előrebukhat, és sérülést,
illetve anyagi kárt okozhat.
Magyar – 21
DA68-03015C-11.indb 21
2017. 7. 7.
9:40
Ha a fagyasztórész lejjebb van:
• Lapos fejű csavarhúzóval forgassa a fagyasztó
ajtajának alsó és hátsó részénél található
magasságállító csavart a nyíllal jelzett irányba a
megfelelő szint eléréséig.
AZ AJTÓ MAGASSÁGÁNAK
BEÁLLÍTÁSA
Ha a hűtőszekrény két ajtaja nincs azonos
szintben:
• Az ajtók magassága a hűtőszekrény ajtajának
alsó részén található magasságállító anyával
állítható be.
• Az ajtó túlságosan magasra emelése esetén
az ajtó nyitáskor és záráskor hozzáérhet az
ajtópánt burkolatához.
Ha a hűtőrész van lejjebb:
• Lapos fejű csavarhúzóval forgassa a hűtőrész
ajtajának alsó és hátsó részénél található
magasságállító csavart a nyíllal jelzett irányba a
megfelelő szint eléréséig.
( B )
( A )
1. Nyissa ki a beállítani kívánt ajtót, és lazítsa
meg az ajtó aljánál található szorítóanyát ( A )
jobbra ( ) forgatva a termékhez mellékelt
csavarkulccsal.
• Emelje meg a hűtőszekrény elülső
részét annyira, hogy az ajtók maguktól
becsukódjanak.
Ha a magasságállítókat úgy állítja
be, hogy a hűtőszekrény hátulja jóval
magasabbra kerül, mint az eleje, nehéz
lehet becsukni az ajtókat.
• Ha a hűtőszekrény hátulja nincs vízszintben,
akkor támassza meg annak alját egy megfelelő
méretű tárggyal, amelyet ragasztószalaggal
rögzít.
Csúsztassa a helyére a hűtőszekrényt, és állítsa
vízszintbe.
• A hűtőszekrény helyére tolásakor ügyeljen arra,
hogy ne karcolja meg a padlót.
( A )
Magyar – 22
DA68-03015C-11.indb 22
2017. 7. 7.
9:40
1. Az ajtó magasságát a beállítóanyát ( B )
csavarkulccsal balra ( ) forgatva
szabályozhatja.
) forgatásával növelheti az
(Az anya balra ( ajtó magasságát, jobbra ( ) forgatva pedig
csökkentheti azt.)
- Nyissa ki az ajtót, és állítsa be belülről.
AZ AJTÓRÉS BEÁLLÍTÁSA.
Ha a hűtőszekrény és a fagyasztó ajtaja közötti rés
nem egyenletes:
• Használja a hűtőszekrény ajtajának felső részén
(a jobb oldalon) található résbeállítót.
• A túlzott erővel történő meghúzástól a
beállítócsavar eltörhet.
BEÁLLÍTÁS
( A )
2. Az ajtók megfelelő szintbe állítása után a
szorítóanyát ( A ) jobbra ( ) forgatva húzza
meg azt.
1. Távolítsa el a hűtőszekrény
ajtópántjának burkolatát.
- Nyitott ajtó mellett vegye le
az ajtópánt burkolatát, majd
a burkolat eltávolítása után
csukja be az ajtót.
2. Állítsa be a rést egy 4 mm-es imbuszkulccsal
(nincs mellékelve).
( A )
Ha a hűtőszekrényt üresen állította
szintbe, akkor az a megtöltés után az újra
egyenetlenül állhat.
Ebben az esetben állítsa be újra a
megfelelő szintet.
3. Forgassa a csavart jobbra ( ) a rés
szélesítéséhez.
Forgassa balra ( ) a rés szűkítéséhez.
A beállítást folytassa addig, amíg a hűtőszekrény
és a fagyasztó ajtaja közötti rés megfelelő nem
lesz.
VIGYÁZAT!
A kábelek elrendezésekor ügyeljen arra,
hogy ne szakítsa el vagy ne húzza le a
kábel burkolatát.
Magyar – 23
DA68-03015C-11.indb 23
2017. 7. 7.
9:40
A HŰTŐSZEKRÉNY
AJTÓRÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA
(HÁTUL)
A VÍZADAGOLÓ
CSŐVEZETÉKÉNEK
ELLENŐRZÉSE
Ha a hűtőszekrény és a hűtőrész ajtaja közötti rés
nem egyenletes:
A vízadagoló új Samsung hűtőszekrénye egyik
hasznos funkciója.
A vízszűrő eltávolítja a nemkívánatos részecskéket
a vízből, így hozzájárul egészsége megőrzéséhez.
A rendszer azonban nem csíramentesíti a
vizet, illetve nem pusztítja el az abban található
mikroorganizmusokat.
E feladatok elvégzéséhez külön víztisztító
berendezést kell vásárolnia.
A jégkészítő egység megfelelő működéséhez
138~862 kPa víznyomás szükséges.
Normál körülmények között egy 170 ml-es pohár
kb. 10 másodperc alatt tölthető meg.
Ha olyan helyen használja a hűtőszekrényt, ahol a
víznyomás alacsony (138 kPa alatti), az alacsony
víznyomást nyomásfokozó szivattyú beépítésével
kompenzálhatja.
Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény belsejében lévő
víztartály megfelelően fel legyen töltve.
Ennek ellenőrzéshez tartsa lenyomva a vízadagoló
kart mindaddig, amíg víz nem kezd folyni a
kifolyónyílásból.
• Használja az ajtók belső részének felső szélénél
található beállítócsavarokat.
1. Nyissa ki azt az ajtót, amelynél a hűtőrész és
az ajtó közötti rés keskenyebb, majd forgassa
a beállítócsavart balra ( ) addig, amíg a rés
megfelelő szélességű nem lesz.
A márkakereskedőnél térítés ellenében
vízvezeték-szerelő készlet vásárolható.
Olyan szerelőkészlet vásárlását javasoljuk,
amely réz csővezetékeket tartalmaz.
Beállítócsavar
2. Az ajtó és a hűtőszekrény közötti rés beállítása
után forgassa a beállítóanyát jobbra ( ) a
beállítócsavar rögzítéséhez.
A készüléket a hozzá mellékelt, új
tömlőkkel használja, a régi tömlők
felhasználását nem javasoljuk.
A tartozéklista alább látható.
Záróanya
Magyar – 24
DA68-03015C-11.indb 24
2017. 7. 7.
9:40
Csatlakoztatás a vízvezetékhez
1. Első lépésként zárja el a fő vízcsapot.
2. Keresse meg a legközelebbi hidegivóvízvezetéket.
3. Kövesse a vízvezeték-szerelési készletben
található utasításokat.
Távolítsa el a
kupakot
Lazítsa meg az
a elemet
VIGYÁZAT!
A készülék vízcsöve
BEÁLLÍTÁS
A vízcsövet hidegvíz-ellátáshoz kell
csatlakoztatni.
Ha a melegvízvezetékhez csatlakoztatja, az a
víztisztító meghibásodásához vezethet.
Nincs rés
A készlet vízcsöve
A vízcsövet kizárólag ivóvízforráshoz
csatlakoztassa!
Zárja el a fő
vízcsapot
A vízcső javítása vagy megbontása esetén vágjon
le 6,5 mm-t a műanyag csővezeték végéből, hogy
az összeszereléskor jól illeszkedő, szivárgásmentes
csatlakozást tudjon kialakítani.
Zárja el a fő
vízcsapot
Nincs rés
VIGYÁZAT!
4. Miután csatlakoztatta a vízcsövet a vízszűrőhöz,
nyissa meg a fő vízcsapot, és adagoljon ki
kb. 3 liternyi vizet a vízszűrő tisztításához és
feltöltéséhez.
A vízcső csatlakoztatása a
hűtőszekrényhez
Használat előtt az ilyen helyeken észlelt
szivárgást meg kell vizsgálni.
• A Samsung által vállalt jótállás nem vonatkozik
a VÍZCSŐ ÖSSZESZERELÉSÉRE.
• A beszerelés a vásárló költségére történik,
kivéve, ha a vételár tartalmazza a beszerelés
költségeit is.
• Ha szükséges, a beszereléshez lépjen
kapcsolatba egy vízvezeték-szerelővel vagy
hivatalos szervizzel.
• Ha a helytelen beszerelés miatt vízszivárgás lép
fel, lépjen kapcsolatba a beszerelővel.
1. Távolítsa el a hűtőszekrényhez tartozó vízcső
kupakját, és illessze a biztosított vízvezetékről
leszerelt szorítóanyát a vízcsőre.
2. A hűtőszekrény vízcsövét csatlakoztassa a
készletben található vízcsőhöz.
3. Húzza meg a szorítóanyát a szorító közdarabon.
Ügyeljen arra, hogy a két elem között ne
maradjon rés.
4. Nyissa meg a vízellátást, és ellenőrizze, hogy
nem szivárognak-e a csövek.
Magyar – 25
DA68-03015C-11.indb 25
2017. 7. 7.
9:40
A JÉGKÉSZÍTŐ HASZNÁLATBA
VÉTELE ELŐTT
Eltávolítás
-
Távolítsa el a jégkészítő vödrét. Ehhez emelje
fel, majd lassan húzza ki a vödröt.
A fogantyút az ábrán látható módon fogja.
A jegesvödör károsodásának elkerülése
érdekében lassan vegye ki azt.
Nincs szivárgás
1. Fűzze fel a szorítóanyát ( A ) a mellékelt
műanyag csővezetékre ( A ).
2. Húzza meg a szorítóanyát ( A ) az 1/4”-os
szorító közdarabon.
- Ha réz csővezetéket alkalmaz, csúsztassa
a szorítóanyát( B ) (nem tartozék) és a
szorítógyűrűt (nem tartozék) a réz csővezetékre
(nem tartozék) az ábra szerint.
- Ha műanyag csővezetéket ( B ) használ, illessze
be a műanyag csővezeték ( B ) formára alakított
(vastagított) végét a szorító közdarabba.
VIGYÁZAT!
1. ábra
A rekesz fedelének eltávolításakor ne
fejtsen ki túlzott erőt.
Máskülönben a fedél eltörhet és sérülést
okozhat.
A tartozékok eltávolítása előtt
gondoskodjon róla, hogy ne legyenek
útban élelmiszerek.
Ha lehetséges, a balesetek elkerülése
érdekében vegyen ki minden élelmiszert a
hűtőszekrényből.
Ne alkalmazzon formára alakított
(vastagított) vég nélküli műanyag
csővezetéket ( B ).
3. Húzza meg a szorítóanyát ( B ) a szorító
közdarabon.
Ne húzza túl a szorítóanyát ( B ).
4. Nyissa meg a vízellátást, és ellenőrizze, hogy
nem szivárognak-e a csövek.
A vízcsövet kizárólag ivóvízforráshoz
csatlakoztassa!
A vízvezeték javítása vagy megbontása
után vágjon le bő fél centit a
műanyag csővezeték végéből, hogy
az összeszereléskor jól illeszkedő,
szivárgásmentes csatlakozást tudjon
kialakítani.
Behelyezés
-
A jégkészítőt az eltávolítással fordított
sorrendben helyezheti vissza.
Határozottan tolja vissza a vödröt, amíg kattanó
hangot nem hall.
Magyar – 26
DA68-03015C-11.indb 26
2017. 7. 7.
9:40
A szerviz hívása előtt
-
-
1. Nyissa meg a fő vízcsapot.
2. Nyomja le az adagolókart.
3. A használat előtt engedjen át kb. 3,5 liter vizet
a szűrőn. (Az átöblítést végezze nagyjából 6
percig.)
Ezzel az eljárás megtisztítja a vízellátó rendszert,
valamint eltávolítja a levegőt a csővezetékekből.
4. Egyes esetekben további öblítésre is szükség
lehet.
5. Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és ellenőrizze,
hogy nem szivárog-e víz a vízszűrőtől.
Jégkocka
Jégcsúszda
BEÁLLÍTÁS
A jegesvödör feltöltése közben keletkező
hangok a normál működés részét képezik.
Ha sokáig nem távolítja el a jeget, a jégkockák
összeállhatnak a jegesvödörben.
Ebben az esetben távolítsa el a maradék jeget
és ürítse ki a jegesvödröt.
Ha a jégkészítő nem adagol jeget, ellenőrizze,
hogy nem akadt-e el a jég a jégcsúszdában, és
távolítsa el az esetlegesen elakadt jégdarabokat.
A vízcsőben esetleg visszamaradó
anyagok eltávolítása a vízszűrő
beszerelését követően.
Zúzott jég
3. ábra
• Ha a kijelzőpanelen az Ice Off (Jég ki)
jelzés villog, helyezze vissza a vödröt és/
vagy győződjön meg annak megfelelő
behelyezéséről.
Amikor az ajtó nyitva van, a víz- és jégadagoló
nem működik.
Ha az ajtót túl nagy erővel csukja be, a víz a
jégkészítőbe folyhat.
A jegesvödör leejtésének megelőzése
érdekében fogja azt két kézzel.
A sérülések megelőzése érdekében mindig
takarítsa fel a padlóra ömlött vizet, illetve a
kiszóródott jeget.
Ne engedje meg a gyerekek számára, hogy a
jégadagolóra vagy a vödörre csimpaszkodjanak.
Ellenkező esetben megsérülhetnek.
Ne nyúljon a jégcsúszdába kezével vagy más
tárggyal.
Ez sérüléshez és a mechanikus alkatrészek
meghibásodásához vezethet.
VIGYÁZAT!
•
•
•
•
•
•
Új vízszűrő beszerelésekor rövid ideig
sugárban távozhat a víz a vízadagolóból.
Ezt az okozza, hogy a vízvezetékbe levegő
kerül.
Ez nem jelez hibás működést.
Magyar – 27
DA68-03015C-11.indb 27
2017. 7. 7.
9:40
Ellenőrizze a jégkockatartóba kerülő víz
mennyiségét.
1. Emelje fel a jégkészítő fedelét, és óvatosan
húzza ki azt.
2. Ha 3 másodpercig nyomva tartja a Test (Teszt)
gombot, a jégkockatartó megtelik a vízforrásból
származó vízzel.
Ellenőrizze, hogy a tartóba a megfelelő
vízmennyiség kerül-e (az alábbi ábra szerint).
Ha a vízszint túl alacsony, a jégkockák kicsik
lesznek.
Ezt a problémát a vízhálózat alacsony nyomása
okozza, nem pedig a hűtőszekrény.
A vízszint ellenőrzése
1
2
Jégkészítő
Test (Teszt) gomb
• A vízszint a Test (Teszt) gomb
megnyomás után néhány perccel éri el a
megfelelő szintet.
• Ha a tálca jéggel vagy vízzel van tele, ne nyomja
folyamatosan a tesztgombot.
A víz túlfolyhat, a jég pedig elakadhat.
• Ha a vödör nincs behelyezve, a jégkészítő nem
működik.
• Ha a kijelzőpanelen az Ice Off (Jég ki)
jelzés villog, helyezze vissza a vödröt és/
vagy győződjön meg annak megfelelő
behelyezéséről.
VIGYÁZAT!
Magyar – 28
DA68-03015C-11.indb 28
2017. 7. 7.
9:40
A hűtőszekrény működtetése
A VEZÉRLŐPANEL HASZNÁLATA
( 1 )
ADAGOLÓVAL ELLÁTOTT TÍPUS
(4)
(2)
(5)
(3)
(6)
(9)
(7)
(10)
(8)
NORMÁL TÍPUS
(1)
(1)
(3)
(4)
(4)
(10)
(10)
A Freezer (Fagyasztó) gomb két funkcióval
rendelkezik:
- A fagyasztó a kívánt hőmérsékletre
állítható be.
- A gyorsfagyasztó funkció be- és
kikapcsolható.
1. A kívánt fagyasztási hőmérséklet
beállításához érintse meg a Freezer
(Fagyasztó) gombot.
A hőmérséklet –15 °C és –23 °C közötti
értékre állítható be.
2. Power Freeze (Gyorsfagyasztás) funkció
Ujját 3 másodpercig a gombon tartva
csökkenthető a fagyasztóba tett termékek
fagyasztásához szükséges idő.
Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha
például gyorsan romló dolgokat szeretne
gyorsan lefagyasztani, vagy ha a fagyasztó
hőmérséklete jelentősen megemelkedett
(például nyitva maradt az ajtaja).
E funkció használatakor a hűtőszekrény
energiafogyasztása megnő.
Ha már nincs rá szüksége, ne felejtse el
kikapcsolni a funkciót, és visszaállítani a
fagyasztót az eredeti hőmérsékletre.
Ha nagyobb mennyiségű ételt kell
lefagyasztania, legalább 20 órával
korábban kapcsolja be a Power Freeze
(Gyorsfagyasztás) funkciót.
MŰKÖDTETÉS
(1)
Freezer/Power Freeze (3 sec)
(Fagyasztó/gyorsfagyasztás (3 s))
Magyar – 29
DA68-03015C-11.indb 29
2017. 7. 7.
9:40
( 2 )
Lighting/°C↔°F (3 sec)
(Világítás/°C – °F (3 s))
( 3 )
A Lighting (Világítás) gomb két funkcióval
rendelkezik:
- A vízadagoló világításának be- és
kikapcsolása
- A hőmérséklet mértékegységének ºC
és ºF közötti váltása.
1. A világítási funkció
A Lighting (Világítás) gombot megérintve
a vízadagoló LED-lámpája folyamatos
üzemmódba kapcsol, azaz folyamatosan
világít.
A gomb szintén világítani kezd.
Ha azt szeretné, hogy a vízadagoló
lámpája csak az adagoló használatakor
kapcsoljon be, a Lighting (Világítás)
gombot megnyomva kapcsolja ki a
folyamatos módot.
2. A hőmérséklet mértékegységének ºC
és ºF közötti váltása.
Ujját 3 másodpercig ezen a gombon
tartva kiválaszthatja a használni kívánt
mértékegységet.
Valahányszor hosszan megnyomja a
gombot, a készülék átvált a ºC és a ºF
mértékegység között, a ºC vagy az ºF
ikon pedig világítással jelezi az aktuális
állapotot.
Vacation/Filter Reset (3 sec)
(Nyaralás/Szűrő visszaállítása (3 s))
A Vacation (Nyaralás) gomb két funkcióval
rendelkezik:
- A nyaralási mód be- és kikapcsolása
- A vízszűrő élettartam-jelzőfényének
visszaállítása.
1. Nyaralási funkció
Ha nyaralni meg, netán üzleti útra indul,
vagy csak hosszú ideig nem használja a
hűtőszekrényt, nyomja meg a Vacation
(Nyaralás) gombot. Ha a hűtőrészen
megnyomja a Vacation (Nyaralás) gombot,
világítani kezd a nyaralási mód LED-je.
A nyaralási funkció használatakor erősen
ajánlott eltávolítani az élelmiszereket a friss
élelmiszerek tárolására szolgáló rekeszből,
a hűtőszekrény ajtaját pedig csukva
hagyni.
2. A vízszűrő élettartamát jelző funkció
Amikor vízszűrőt cserél, a vízszűrő
élettartamát jelző funkció visszaállításához
3 másodpercig tartsa ujját ezen a gombon.
A vízszűrő élettartamát jelző funkció
visszaállításakor a panelről eltűnik a Filter
(Szűrő) ikon.
Hat hónap elteltével (kb. 1100 l víz
megszűrése után) a Filter (Szűrő) ikon
piros színre vált, ezzel jelezve, hogy eljött a
szűrőcsere ideje.
Egyes helyeken keményebb a víz, a vízkő
ezért hamarabb eltömíti a vízszűrőt.
Ha ilyen helyen él, a szűrőt hat hónapnál
gyakrabban kell cserélnie.
Magyar – 30
DA68-03015C-11.indb 30
2017. 7. 7.
9:40
( 4 )
Fridge/Power Cool (3 sec) (Hűtős/
Gyorshűtés (3 s))
( 6 )
A Fridge (Hűtő) gomb két célt szolgál:
- A hűtőszekrény kívánt hőmérsékletre
állítását.
- A gyorshűtés funkció be- és
kikapcsolását.
1. Jégkészítés kikapcsolása funkció
Nyomja meg az Ice Maker Off (Jégkészítés
ki) gombot, ha nem kíván több jeget készíteni.
2. A gyorshűtés funkció
Ujját 3 másodpercig a gombon tartva
csökkenthető a hűtőszekrénybe tett
termékek hűtéséhez szükséges idő.
Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha
például gyorsan romló dolgokat szeretne
gyorsan lehűteni, vagy ha a hűtő
hőmérséklete jelentősen megemelkedett
(például mert nyitva maradt az ajtaja).
2. Vezérlészárolási funkció
Tartsa ujját 3 másodpercig ezen a
gombon a kijelző és az adagológombok
lezárásához, amelyeket ezek után nem
lehet használni.
Ha a vezérlés zárolása aktív, a
hűtőszekrény nem adagol jeget vagy vizet,
hiába nyomja meg az adagolókart.
A vezérlészárolás funkció bekapcsolt
állapotát a világító Control Lock
(Vezérlészárolás) ikon jelzi.
A zárolás feloldáshoz nyomja 3 másodpercig
a gombot.
Ha a jégkészítő funkció be van kapcsolva,
de nincs csatlakoztatva vízvezeték, akkor a
berendezés hátsó része felől vízvezetékre
jellemző hang hallatszik. Nyomja meg
az Ice Maker Off (Control Lock [3sec])
(Jégkészítő ki (Vezérlés zárolása [3
mp])) gombot 3 másodpercnél rövidebb
)
ideig az Ice Off (Jég ki) jelzőfény (
bekapcsolásához.
Alarm (Riasztás)
Ezt a gombot megérintve kapcsolhatja be
és ki az ajtó nyitott helyzetére figyelmeztető
riasztás.
Ha az ajtó nyitott helyzetére figyelmeztető
riasztás be van kapcsolva, hangjelzés
szólal meg, amennyiben a hűtőszekrény
bármelyik ajtaja két percnél tovább nyitva
marad.
A hangjelzés az ajtó becsukásakor
abbamarad.
Az ajtó nyitott helyzetére figyelmeztető
hangjelzés gyárilag bekapcsolt állapotban
van.
Kikapcsolásához nyomja meg röviden az
Alarm (Riasztás) gombot.
Visszakapcsolásához végezze le ugyanezt
a műveletet.
Az ikon akkor világít, amikor a funkció be
van kapcsolva.
Az ajtó nyitott helyzetére figyelmeztető
hangjelzés bekapcsolt állapotában a
hangjelzés megszólalásakor az ajtóriasztás
ikonja is villogni kezd.
MŰKÖDTETÉS
1. A kívánt hűtési hőmérséklet
beállításához nyomja meg a Fridge
(Hűtő) gombot.
A hőmérséklet 7 ºC és 1 ºC közötti
értékre állítható be.
( 5 )
Ice Maker Off (Jégkészítő ki)
Az Ice Maker Off (Jégkészítő ki) gombnak
két funkciója van:
- A jégkészítő egység be- és
kikapcsolása;
- A vezérlészárolási funkció be- és
kikapcsolására.
- A jégkocka-készítő üzemmód
kikapcsol, ha 5 másodpercig lenyomva
tartja a jégkocka készítő karját.
Hogy elektromos áramot takarítson meg,
a hűtőszekrény kijelzőpanele a következő
körülmények között automatikusan kikapcsol:
Ha egyetlen gombot sem nyom meg, nincs
nyitva egyik ajtó sem, illetve nem nyomja le az
adagolókart.
A jégkocka vagy zúzott jég készítését jelző ikon
azonban továbbra is világít.
Valamelyik gomb megnyomásakor, egy ajtó
kinyitásakor vagy az adagolókar lenyomásakor a
panelkijelző újból bekapcsol.
A Water (Víz) és Cubed/Crushed Ice (Jégkocka/
Zúzott jég) gombon kívül minden más gomb
működőképessé válik, amikor leveszi ujját az éppen
megnyomott gombról.
Magyar – 31
DA68-03015C-11.indb 31
2017. 7. 7.
9:40
Víz
( 10 ) Control Lock (Vezérlészárolás)
Ennek a jelzőlámpának mindig világítania
kell, jelezve, hogy a víz adagolása megfelelő.
( 7 )
( 8 )
Jégkocka
Zúzott jég
Nyomja meg a Cubed Ice (Jégkocka) vagy
a Crushed Ice (Zúzott jég) gombot a kívánt
jégfajta adagolásához.
A gomb minden megnyomására
megváltozik az adagolás módja, és az
aktuális beállítást jelezve világítani kezd a
Cubed Ice (Jégkocka) vagy a Crushed Ice
(Zúzott jég) ikon.
Ha nincs szüksége jégre, kapcsolja ki a
funkciót az áram és a víz megtakarításához
(Lásd lentebb az Ice Maker Off (Jégkészítő
ki) funkció leírását).
( 9 )
Az ikon világítani kezd, amikor aktiválja a
Zárolás funkciót.
Amikor a Control Lock (Vezérlészárolás)
ikon világít, a panel összes gombja (a
Jég gombot és az adagolókat is ideértve)
lezáródik és inaktiválódik.
Tartsa lenyomva az Ice Maker Off/Control
Lock (Jégkészítő ki/Vezérlészárolás)
gombot 3 másodpercig a Vezérlészárolás
kikapcsolásához és a panel gombjainak
aktiválásához.
Filter (Szűrő)
A vízszűrő használata
Ez az ikon akkor kezd világítani, ha cserélni
kell a szűrőt. Erre általában kb. 1100
liter víz megszűrése után van szükség
(megközelítőleg 6 hónap után).
Az ikon pirosan villog néhány másodpercig,
ha az ajtót kinyitja vagy becsukja.
Az új vízszűrő beszerelése után végezze el
a szűrő visszajelzőjének visszaállítását ujját
3 másodpercig a Hold 3sec for Filter Reset
(Tartsa nyomva 3 másodpercig a szűrő
visszaállításához) gombon tartva.
- Ha a hűtőszekrény nem vagy csak
lassan adagolja a vizet, akkor ki
kell cserélnie a vízszűrőt, mert az
eltömődött.
- Egyes helyeken nagyon kemény a
víz, a vízkő ezért hamarabb eltömíti a
vízszűrőt.
Magyar – 32
DA68-03015C-11.indb 32
2017. 7. 7.
9:40
ALKATRÉSZEK ÉS JELLEMZŐK
Ennek az oldalnak a segítségével megismerkedhet a hűtőszekrény részegységeivel és jellemzőivel.
(Ez a kép típustól függően eltérő lehet.)
ADAGOLÓVAL ELLÁTOTT TÍPUS
(14)
Felhajtható polc
(opcionális)
MŰKÖDTETÉS
(4)
(6)
(13)
Illatosító
(5)
(15)
(1)
(7)
(8)
(2)
(9)
(10)
(3)
(11)
Vízszűrő
Kétcsillagos
tárhely
NORMÁL TÍPUS
Kétcsillagos
tárhely
(12)
A kétcsillagos rekeszekben kissé magasabb a hőmérséklet, mint a fagyasztó többi részében.
Magyar – 33
DA68-03015C-11.indb 33
2017. 7. 7.
9:40
( 1 )
Mélyhűtő polcai
Ezek hús, halak, fagyasztott tészták, fagylalt és
más fagyasztott ételek tárolására szolgálnak.
( 2 )
Többcélú mélyhűtőrekeszek
Magas mélyhűtőrekeszek a tárolóhely
hatékonyabb kihasználásához.
Ne használja ezeket a rekeszeket jégkrém vagy
más, sokáig tárolt élelmiszer tárolására.
( 3 )
Tárolórekesz szárított ételek és hús
számára
( 10 )
Gyerekek élelmiszereinek tárolója
(opcionális)
Gyerekek által könnyen elérhető magasságban
elhelyezkedő tároló. Joghurt, snackek és a
gyerekek által fogyasztott más élelmiszerek
tárolására szolgál.
( 11 ) Multifunkciós tároló
Olyan dehidratált ételek tárolására szolgál, mint a
szárított tészta (spagetti), szárított marhahús stb.
( 12 ) Tojástartó
Szárított ételek és hú hosszú távú tárolásához.
A tárolás előtt csomagolja az élelmiszereket
alufóliába vagy műanyag fóliába.
A legjobb hely a tojások számára.
A tojástartót könnyedén elérheti, ha valamelyik
polcra helyezi.
( 4 )
( 13 ) Bortároló (opcionális)
Sajttároló
Tojás, sajt, vaj és más tejtermékek tárolásához.
( 5 )
Segít megőrizni a borok aromáját a borok
számára optimális tárolóhelyet biztosítva.
Szósztároló
Különböző szószok tárolásához.
( 14 )
Jegesvödör
(csak az adagolóval ellátott típus esetén)
Nagy mennyiségű jég egyszerű tárolásához.
( 6 )
Hűtőszekrény polcai
Különféle fagyasztást igénylő élelmiszerek
tárolásához.
( 7 )
FIGYELEM!
Italtartó
• Ne dugja ujját, kezét vagy más tárgyat
a jégcsúszdába és a jegesvödörbe.
Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt
okozhat.
Víz, tej, gyümölcslevek és más italok tárolásához.
( 15 ) Csemegetartó (opcionális)
( 8 )
Kisebb fagyasztott élelmiszerek, például jégkrém
tárolására szolgál.
Csemegetároló (opcionális)
Saláták és köretek tárolásához.
( 9 )
• Ha hosszabb időre elhagyja otthonát,
ürítse ki és kapcsolja ki a hűtőszekrényt.
Törölje ki a nedvességet a hűtő
belsejéből és hagyja nyitva az ajtaját. Így
megelőzheti a kellemetlen szagok és a
penész megjelenését.
• Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem fogja
használni, húzza ki a tápcsatlakozót.
- A tápkábel szigetelésének elhasználódása tüzet
okozhat.
• Ne módosítsa a polcok elrendezését.
- Ha megpróbálja módosítani a polcok
elrendezését, az ajtó sérülését okozhatja.
FIGYELEM!
Zöldségtároló
Zöldségek és gyümölcsök frissen tartásához. A
felső tároló opcionális.
Magyar – 34
DA68-03015C-11.indb 34
2017. 7. 7.
9:40
A hűtőtér hőmérsékletének
szabályozása
A HŐMÉRSÉKLET
SZABÁLYOZÁSA
RH57*
A fagyasztó és a hűtőtér
alaphőmérséklete
Javasolt hőmérséklet (hűtőszekrény): 3 °C
A fagyasztó hőmérsékletének
szabályozása
MŰKÖDTETÉS
A fagyasztó és a hűtőrész ajánlott alaphőmérséklete
–19 °C, illetve 3 °C.
Ha a fagyasztó vagy a hűtőtér hőmérséklete túl
magas vagy túl alacsony, állítsa be manuálisan a
hőmérsékletet.
A hűtőrész hőmérséklete igény szerint 1 °C és 7 °C
közötti értékre állítható be.
Nyomja meg a Fridge (Hűtő) gombot többször
egymás után, amíg a hőmérséklet-kijelző a kívánt
hőmérsékletet nem mutatja.
A gomb minden megnyomása a hőmérséklet 1 °Cos (vagy 1 °F-os) változását eredményezi. Lásd
alább.
RH57*
Fahrenheit : 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F →
44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F
→ 38 °F → 37 °F.
Celsius : 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C →
5 °C → 4 °C → 3 °C.
Javasolt hőmérséklet (fagyasztó): –19 °C
A fagyasztó hőmérséklete –23 °C és –15 °C közötti
értékre állítható be igény szerint. Nyomja meg a
Freezer (Fagyasztó) gombot többször egymás után,
amíg a hőmérséklet-kijelző a kívánt hőmérséklet
nem mutatja.
A gomb minden megnyomása a hőmérséklet 1 °Cos (vagy 1 °F-os) változását eredményezi. Lásd
alább.
Fahrenheit : 0 °F → –1 °F → –2 °F → –3 °F →
–4 °F → –5 °F → –6 °F → –7 °F → –8 °F → 5 °F →
4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.
Celsius : –18 °C → –19 °C → –20 °C → –21 °C →
–22 °C → –23 °C → –15 °C → –16 °C → –17 °C →
–18 °C.
Vegye figyelembe, hogy egyes élelmiszerek
(például a fagylalt) –15,5 °C-os hőmérsékleten
megolvadhatnak.
A hőmérséklet jelzett értéke sorrendben változik
–23 °C-tól –15 °C-ig.
A hűtőrész hőmérsékletének szabályozása a
fagyasztóéval egyezően működik.
Nyomja meg a Fridge (Hűtő) gombot a kívánt
hőmérséklet beállításához.
Néhány másodperc múlva a hűtőtér elkezdi felvenni
az újonnan beállított hőmérsékletet.
Ez a digitális kijelzőn követhető nyomon.
• Ha túl gyakran nyitja ki a hűtő- vagy a
fagyasztórész ajtaját, illetve ha nagyobb
mennyiségű meleg vagy forró ételt helyez
el azokban, akkor a fagyasztó vagy a
hűtőtér hőmérséklete megemelkedhet.
• Ezt a digitális kijelző villogással jelzi.
Amint a fagyasztó és a hűtőtér hőmérséklete
visszatér a normál, beállított hőmérsékletre, a
villogás abbamarad.
• Ha a villogás nem szűnik meg, előfordulhat,
hogy „újra kell indítania” a hűtőszekrényt.
Húzza ki a berendezés dugóját a fali aljzatból,
várjon kb. 10 percet, majd dugja vissza a
csatlakozódugót.
Magyar – 35
DA68-03015C-11.indb 35
2017. 7. 7.
9:40
A jég- és a vízadagoló együttes
használata
A HIDEGVÍZ-ADAGOLÓ
HASZNÁLATA
Ha jeget és vizet is szeretne, először nyomja meg
a jégadagoló karját ( 1 ), engedje le poharát, majd
nyomja meg a vízadagoló karját ( 2 ).
Nyomja meg az adagolni kívánt
jégtípus gombját.
VIGYÁZAT!
NO ICE (NINCS JÉG)
Ezt a gombot válassza,
ha ki szeretné kapcsolni
a jégkészítőt.
A jégadagoló kar ( 1 ) használata
Poharával finoman nyomja meg a jégadagoló karját
( 1 ).
Az adagolóból jég hullik a poharába.
A kívánt jég típusának kiválasztásához először
nyomja meg a Cubed Ice (Jégkocka) vagy a
Crushed Ice (Zúzott jég) gombot.
A vízadagoló kar ( 2 ) használata
Poharával finoman nyomja meg a vízadagoló karját
( 2 ).
Az adagolóból víz kerül a poharába.
A víz kifolyásának elkerülése érdekében
pohara eltávolítása előtt várjon 2
másodpercet.
Ha a hűtőszekrény ajtaja nyitva van, az
adagoló nem működik.
• Ne húzza ki a kart.
Ezzel károsíthatja vagy eltörheti a kar rugóját.
• A jegesvödör tisztításakor mossa ki azt enyhe
tisztítószerrel, öblítse ki alaposan, majd szárítsa
meg teljesen.
Ne használjon erős vagy koptató hatású tisztítóvagy oldószert.
• Amennyiben a jég nem jönne ki az
adagolónyíláson, húzza ki a jegesvödröt, és
nyomja meg a jégkészítő egység jobb oldalán
lévő tesztgombot.
• Ha a tálca jéggel vagy vízzel van tele, ne nyomja
folyamatosan a tesztgombot.
A víz túlfolyhat, a jég pedig elakadhat a
jegesvödörben.
• A Test (Teszt) gomb megnyomásakor
a hűtőszekrény csenget. A csengőszó
felhangzásakor engedje el a Test (Teszt)
gombot.
• A csengőszó automatikusan újra megszólal,
jelezve, hogy a jégkészítő egység megfelelően
üzemel.
(1)
(2)
Ha a víz- és jégadagoló kart közel
egyszerre nyomja le, a berendezés az
először érzékel karnak megfelelő anyagot
adagol.
VIGYÁZAT!
Mielőtt elvenné a poharat az adagoló alól,
a víz lecsepegésének elkerülése érdekében
várjon 1 másodpercet.
Jég vagy víz adagolása után ne húzza ki az
adagolókart.
A kar automatikusan visszatér az
alaphelyzetbe.
Áramkimaradás esetén a jégkockák
felolvadhatnak, majd az áram
visszatérésekor egy tömbben
összefagyhatnak, és így használhatatlanná
tehetik az adagolót.
E probléma megelőzése érdekében
áramkimaradás után vegye ki a
jegesvödröt, és távolítsa el abból a
maradék jeget vagy vizet.
Magyar – 36
DA68-03015C-11.indb 36
2017. 7. 7.
9:40
VIGYÁZAT!
A jegesvödör kiürítése után az adagoló
karját bekapcsolt ICE CUBE vagy
CRUSHED ICE beállítás mellett egyszer le
kell nyomni.
Az adagoló használata
A jegesvödör visszahelyezése után a jégkészítő
gyorsabban fog új jeget készíteni.
MŰKÖDTETÉS
Az Ice (Jég) gomb megnyomásával kiválaszthatja a
kívánt jégtípust.
Tegye poharát a jégadagoló nyílása alá, majd
óvatosan nyomja meg vele az adagolólapot.
A jég kiszóródásának elkerülése érdekében
ügyeljen arra, hogy a pohár egy vonalban legyen az
adagolóval.
Ha a Crushed Ice (Zúzott jég) funkciót követően
a Cubed Ice (Jégkocka) funkciót választja ki,
előfordulhat, hogy kis mennyiségben még a
maradék jégtörmeléket fogja a gép adagolni.
Jégkészítő fedele
• Ne nyúljon az ujjával, kezével vagy
más arra nem alkalmas tárggyal a
jégcsúszdába vagy a jégkészítő vödrébe.
- Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
• Kizárólag a hűtőszekrényhez mellékelt
jégkészítőt használja.
• A hűtőszekrényhez csatlakozó vízellátást csak
megfelelő képesítéssel rendelkező szakember
építheti ki/kötheti be kizárólag az ivóvízhálózatra.
• A jégkészítő megfelelő működéséhez
138~862 kPa víznyomásra van szükség.
FIGYELEM!
• Ha hosszabb nyaralásra vagy utazásra
indul és eközben a víz- és a jégadagolót
senki sem fogja használni, akkor az
esetleges szivárgás elkerülése érdekében
zárja el a vízcsapot.
• Ha régen használta a jégkészítőt vagy sokszor
nyitotta ki a fagyasztót, a jég nagyobb
darabokká állhat össze.
Ebben az esetben ürítse ki a jegesvödröt
vagy törje össze a jeget fából készült konyhai
eszközzel.
A jégtöréshez ne használjon éles és hegyes
tárgyakat, például kést vagy villát.
• A jégkészítőben a jegesvödör eltávolítása után
is maradhat még jég.
A jégkészítő ezt a jeget a fagyasztóba ejtheti.
VIGYÁZAT!
Jégcsúszda
Jegesvödör
• Ha a berendezés nem adagol jeget,
vegye le a jégkészítő fedelét, és nyomja
meg a jégkészítő tesztgombját.
• Ha a tálca jéggel vagy vízzel van tele, ne nyomja
folyamatosan a tesztgombot.
A víz túlfolyhat, a jég pedig elakadhat a
jégkészítőben vagy az adagolóban.
VIGYÁZAT!
Test (Teszt) gomb
Magyar – 37
DA68-03015C-11.indb 37
2017. 7. 7.
9:40
További hely felszabadításához tárolja az
ételt a Guard FRE-UPP (FELSŐ ZÁRT
FAGYASZTÓREKESZ) segítségével a
jégtartály helyett, és távolítsa el a COVERICE MAKER (A JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ
FEDELE) elemet és a csemegetartót.
Ha eltávolítja a jégtartályt, az ICE OFF (JÉG
KI) jelzés fog villogni a kijelzőpanelen.
SMART ECO FUNKCIÓK
Smart Eco rendszer
A rendszer 4 érzékelő jeleit, a működési
környezetet, a használati szokásokat, valamint a
hűtőszekrény működési állapotát figyelembe véve
őrzi meg a behelyezett élelmiszerek frissességét,
valamint segít csökkenteni az áramszámlát is.
A fagyasztó felső fiókja is eltávolítható.
Ez nincs hatással a hőmérsékleti és
mechanikai jellemzőkre. A tájékoztatóban
szereplő fagyasztókapacitás a
„Guard FRE-UPP” (FELSŐ ZÁRT
FAGYASZTÓREKESZ) megfelelő helyzetbe
állítása mellett és a „COVER-ICE MAKER”
(A JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ FEDELE), a
csemegetartó és a felső fiók eltávolítása
esetén áll fenn.
Külső hőmérséklet
érzékelője
Külső páratartalom
érzékelője
Belső hőmérséklet érzékelője
GUARD FRE-UPP (opcionális)
Jégkészítő fedele
Jégcsúszda
Jegesvödör
Polc
Felső fiók
Magyar – 38
DA68-03015C-11.indb 38
2017. 7. 7.
9:40
A HŰTŐSZEKRÉNY TÖBBCÉLÚ
AJTÓREKESZE
A kivehető elválasztó kényelmesebbé teszi az
élelmiszerek tárolását.
Az élelmiszerek csoportosítva tárolhatók.
1. Ha nem szeretné használni a támasztékot, csak
hagyja kihajtva az ábrán látható módon.
MŰKÖDTETÉS
A többfunkciós támaszték használata
• Vékony tubusok és dobozos italok együttes
tárolása esetén helyezze be az elválasztót.
• Kartonnyi tej vagy más ital tárolásakor vegye ki
az elválasztót.
Az elválasztó használata
2. Ha a többfunkciós támasztóval meg szeretné
akadályozni, hogy a rekeszben tárolt tárgyak
kiessenek, hajtsa az 1-es helyzetbe azt.
1. A rekesz felosztásához helyezze be az
elválasztót az ábrán látható módon.
1
3. Ha elválasztóként szeretné használni, hajtsa a
2-es állásba.
2. Ha nem használja az elválasztót, az ábrán
látható módon hajtsa félre, majd vegye ki.
2
Magyar – 39
DA68-03015C-11.indb 39
2017. 7. 7.
9:40
A HŰTŐSZEKRÉNY
TARTOZÉKAINAK LESZERELÉSE
3. Rekesz
• A rekeszt az eltávolításhoz húzza kifelé és
eközben kicsit emelje meg.
1. Polcok (fagyasztó/hűtő)
• Nyissa ki teljesen az ajtót, és a polc kifelé húzva
és eközben felfelé emelve vegye ki.
( 1 )
• Ha nem tudja teljesen kinyitni az ajtót, húzza ki
a polcot, emelje meg, majd a elfordítva vegye
ki.
4. Zöldségtároló/szárazétel-tároló fedele
• Vegye ki a zöldségtároló (hűtőrész esetén) vagy
a szárazétel-tároló (fagyasztó esetén) feletti
tárolót.
• Nyomja le a rögzítőkapcsokat a zöldségtároló
(hűtőrész) vagy a szárazétel-tároló (fagyasztó)
mindkét oldalán, majd húzza maga felé azokat
a tároló eltávolításához.
( 2 )
( 3 )
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy a polcokat ne helyezze
be fejjel lefelé, illetve fordítva.
(Opcionális)
Az üvegből készült tárolók megkarcolhatják
az üvegpolcokat.
2. Ajtórekesz
• Az ajtórekeszt az eltávolításhoz fogja meg
mindkét kezével, majd óvatosan emelje fel.
5. Zöldségtároló/szárazétel-tároló
• A zöldségtároló/szárazétel-tároló kivétele előtt
le kell szerelnie a többfunkciós rekeszeket az
ajtóról.
• A tároló kihúzása közben kissé emelje azt meg.
Magyar – 40
DA68-03015C-11.indb 40
2017. 7. 7.
9:40
6. Jegesvödör (fagyasztó)
• Távolítsa el a jégkészítő vödrét. Ehhez emelje
fel, majd lassan húzza ki a vödröt.
• A fogantyút az ábrán látható módon fogja.
• A jegesvödör károsodásának elkerülése
érdekében lassan vegye ki azt.
A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA
• Ne használjon benzolt, hígítót,
Cloroxot vagy autómosó folyadékot
a hűtőszekrény tisztításához. Ezek a
vegyszerek károsíthatják a berendezés
felületét és tüzet okozhatnak.
• Ne permetezzen vizet a hűtőszekrényre, amíg
az csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz,
mivel ezzel áramütést okozhat.
A hűtőszekrény tisztításához kövesse az alábbi
lépéseket:
FIGYELEM!
A rekesz fedelének eltávolításakor ne
fejtsen ki túlzott erőt.
Máskülönben a fedél eltörhet és sérülést
okozhat.
A tartozékok eltávolítása előtt
gondoskodjon róla, hogy ne legyenek
útban élelmiszerek.
Ha lehetséges, a balesetek elkerülése
érdekében vegyen ki minden élelmiszert a
hűtőszekrényből.
7. Az illatosító eltávolítása
• Húzza ki egy kicsit a polcot, majd húzza
ki az egységet, eközben pedig egy lapos
fejű csavarhúzóval emelje meg az illatosító
burkolatának rögzítőkapcsát.
MŰKÖDTETÉS
1. Húzza ki a hűtőszekrény tápkábelét.
2. Enyhén nedvesítsen meg egy nem bolyhosodó,
puha törlőkendőt vagy papírtörlőt.
A hűtőszekrény tisztításához ne használjon
tisztítószert, mert az a hűtőszekrény
elszíneződését okozhatja.
3. Törölje tisztára és szárazra a hűtőszekrény
belsejét és külsejét.
4. Csatlakoztassa vissza a hűtőszekrény
tápkábelét.
A BELSŐ VILÁGÍTÁS CSERÉJE
A fagyasztó/hűtőrész LED-lámpája
• Ha a LED-lámpa burkolata foltos, a LED fénye
gyengébb lehet.
A lámpa teljes fényerejének visszanyeréséhez
törölje le annak burkolatát tiszta és száraz
kendővel.
8. Az illatosító tisztítása
• Az illatosítót tisztítsa meg kétévente, illetve
akkor, amikor úgy véli, hogy teljesítménye
csökkent.
• Az illatosítót szárítsa 24 órán keresztül a napon,
majd a kiszerelés lépéseit fordított sorrendben
elvégezve helyezze vissza.
VIGYÁZAT!
A LED-es világítótesteket ne szerelje szét,
illetve ne cserélje önállóan.
A LED-es világítótestek cseréjéhez
lépjen kapcsolatba a Samsung
szervizközpontjával vagy az Ön lakóhelye
közelében működő hivatalos Samsung
márkakereskedéssel.
Ha önállóan próbálja meg kicserélni a LEDes világítótesteket, azzal áramütésnek és
súlyos sérüléseknek teheti ki magát.
Magyar – 41
DA68-03015C-11.indb 41
2017. 7. 7.
9:40
A HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY
JAVÍTÁSA
A VÍZSZŰRŐ CSERÉJE
Ha a hideg levegő nyílásait élelmiszerek
takarják, a hideg levegő nem jut el a hűtőtér
minden részébe, a hűtőszekrény nem tudja
hatékonyan lefagyasztani az élelmiszereket,
így romlik a hűtőteljesítmény.
A hideg levegő
befúvónyílásai
A víz által okozott károk kockázatának
csökkentése érdekében NE használjon
márkajelzés nélküli vízszűrőket SAMSUNG
hűtőszekrényében.
KIZÁRÓLAG SAMSUNG MÁRKÁJÚ VÍZSZŰRŐT
HASZNÁLJON.
A SAMSUNG minden jogi felelősséget elutasít
minden olyan káreseménnyel kapcsolatban,
amelyet többek között a márkajelzés nélküli
vízszűrők használatára visszavezethető vízszivárgás
okoz.
A SAMSUNG hűtőszekrények KIZÁRÓLAG
SAMSUNG VÍZSZŰRŐKKEL működtethetők.
A szűrő állapotjelzője figyelmezteti, ha esedékes a
szűrőbetét cseréje.
Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon
rendelkezésére az új szűrő beszerzésére, a piros
figyelmeztető fény már a használatban lévő szűrő
teljes elhasználódása előtt megjelenik.
A szűrőbetétek időben történő cseréjével
biztosíthatja, hogy hűtőszekrénye mindig a lehető
legfrissebb és legtisztább vizet adagolja.
A vízszűrő cseréjéhez tegye a következőket:
FIGYELEM!
1. Fordítsa a vízszűrőt
90˚-kal balra.
2. Vegye ki a vízszűrőt a
szűrőházból.
3. Helyezze be az új
szűrőt a szűrőházba.
Magyar – 42
DA68-03015C-11.indb 42
2017. 7. 7.
9:40
Fordított ozmózisos vízellátás, FONTOS:
4. Fordítsa el az új szűrőt
90˚-kal jobbra.
Újonnan beszerelt szűrő esetén
előfordulhat, hogy a vízadagolóból rövid
ideig sugárban távozik a víz.
Ezt a vízvezetékekbe kerülő levegő okozza.
Nem jelez működési hibát.
VIGYÁZAT!
A vízszűrő cseréjekor a víz a hűtőszekrény
aljába folyhat.
Ez a helyzet azonban csak ideiglenes,
elegendő eltávolítani a kifolyt vizet, és a
hűtőszekrény tovább használható.
• Ellenőrizze, nem tömődött-e el a fordított
ozmózisos rendszer üledékszűrője.
Szükség esetén cserélje ki a szűrőt.
• Intenzív használatot követően hagyja megtelni a
fordított ozmózisos rendszer tárolótartályát.
• Ha a hűtőszekrénye rendelkezik vízszűrővel, az
tovább csökkentheti a víznyomást, ha a fordított
ozmózisos rendszerrel együtt használja. Szerelje
ki a vízszűrőt.
MŰKÖDTETÉS
5. Tartsa lenyomva a „Lighting/°C↔°F (3 sec)”
(Világítás/°C ↔°F (3 mp)) gombot kb. (
)
3 másodpercig a vízszűrő visszaállításához.
A piros visszajelző kialszik.
A fordított ozmózisos rendszerből a hűtőszekrény
bemeneti szelepéhez érkező víz nyomásának 241
és 827 kPa között kell lennie.
Ha fordított ozmózisos vízszűrő rendszer
kapcsolódik a hidegvíz-ellátáshoz, a fordított
ozmózisos rendszer minimális bemeneti
víznyomása 276–414 kPa.
Ha a fordított ozmózisos rendszerbe érkező víz
nyomása kevesebb, mint 276–414 kPa:
Ha a víznyomással kapcsolatos kérdései merülnek
fel, forduljon engedéllyel képzett vízvezetékszerelőhöz.
Csereszűrők rendelése
A vízcsőben esetleg visszamaradó
anyagok eltávolítása a vízszűrő
beszerelését követően
Ha több vízszűrőt is szeretne rendelni, forduljon
egy hivatalos Samsung viszonteladóhoz.
1. Nyomja meg a Water (Víz) gombot, majd
nyomja meg az adagoló karját egy pohárral
vagy bögrével.
2. Öblítse át a szűrőt poharanként, összesen kb.
3,5 liter vízzel.
(Az öblítést folytassa kb. 6 percig.)
Ezzel az eljárással megtisztítja a vízellátó
rendszert, valamint eltávolítja a levegőt a
csővezetékekből.
- Egyes esetekben további öblítésre is szükség
lehet.
3. Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és ellenőrizze,
hogy nem szivárog-e víz a vízszűrőtől.
Magyar – 43
DA68-03015C-11.indb 43
2017. 7. 7.
9:40
A JÉGKÉSZÍTŐ HASZNÁLATA
(OPCIONÁLIS)
• Ha a kijelzőpanelen az ICE OFF (Jég ki)
jelzés villog, helyezze vissza a vödröt és/
vagy győződjön meg annak megfelelő
behelyezéséről.
Amikor az ajtó nyitva van, a víz- és jégadagoló
nem működik.
Ha az ajtót túl nagy erővel csukja be, a víz a
jégkészítőbe folyhat.
A jegesvödör leejtésének megelőzése
érdekében az eltávolítás során fogja azt két
kézzel.
A sérülések megelőzése érdekében mindig
takarítsa fel a padlóra ömlött vizet, illetve a
kiszóródott jeget.
Ne engedje meg a gyerekek számára, hogy a
jégadagolóra vagy a vödörre csimpaszkodjanak.
Ellenkező esetben megsérülhetnek.
Ne nyúljon a jégcsúszdába kezével vagy más
tárggyal.
Ez sérüléshez és a mechanikus alkatrészek
meghibásodásához vezethet.
Legyen óvatos a műanyagzacskóba csomagolt
élelmiszerek fagyasztóban tárolásakor.
A helytelenül tárolt zacskók beleakadhatnak
a jegesvödör csigás motorjába, amitől a
jégadagolás leállhat a fagyasztó ajtaja pedig
váratlanul kinyílhat.
VIGYÁZAT!
• A jegesvödör eltávolítása.
- Fogja meg a fogantyút az 1. ábrán látható
módon.
- Lassan emelje és húzza ki a vödröt.
- A jegesvödör károsodásának elkerülése
érdekében lassan vegye ki azt.
- A jegesvödör visszahelyezésekor tartsa nyomva
az ICE (Jég) gombot 6 másodpercig.
•
•
•
•
•
•
•
• Normál működés
- A jegesvödör feltöltése közben keletkező
hangok a normál működés részét képezik.
- Ha sokáig nem távolítja el a jeget, a jégkockák
összeállhatnak a jegesvödörben.
Ebben az esetben távolítsa el az összes jeget
és ürítse ki a vödröt.
- Ha a jégkészítő nem adagol jeget, ellenőrizze,
hogy nem akadt-e el a jég a jégcsúszdában, és
távolítsa el az esetlegesen elakadt jégdarabokat.
- A beüzemelés utáni első jégkockák a
szokásosnál kisebbek lehetnek, mivel ekkor
még sok levegő marad a vízcsövekben. A
normál használat során ez a levegő teljes
mértékben távozik.
jég
Magyar – 44
DA68-03015C-11.indb 44
2017. 7. 7.
9:40
Hibaelhárítás
MEGOLDÁS
A hűtőszekrény
nem működik,
vagy nem hűt
megfelelően.
• Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel megfelelően csatlakozik-e a
hálózathoz.
• Ellenőrizze a kijelzőpanelen, hogy a hőmérséklet-szabályozó a megfelelő
hőmérsékletre van-e állítva.
Próbálja meg alacsonyabb hőmérsékletre állítani.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e a hűtőszekrény közvetlen napfénynek vagy
sugárzó hőforrásnak kitéve.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e a hűtőszekrény hátfala túl közel a falhoz, és ez
nem akadályozza-e a megfelelő levegőáramlást.
A hűtőtérben
megfagy az
élelmiszer.
• Ellenőrizze a kijelzőpanelen, hogy a hőmérséklet-szabályozó a megfelelő
hőmérsékletre van-e állítva.
Próbálja meg magasabb hőmérsékletre állítani.
• Ellenőrizze, hogy nem túl alacsony-e a helyiség hőmérséklete.
• Ügyeljen arra, hogy ne tároljon nagy víztartalmú élelmiszereket a
hűtőszekrény leghidegebb részén.
Szokatlan zaj vagy
hangok hallhatók.
• Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény vízszintesen és stabilan áll-e.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e a hűtőszekrény hátfala túl közel a falhoz, és ez
nem akadályozza-e a megfelelő levegőáramlást.
• Ellenőrizze, hogy nem esett-e valami a hűtőszekrény alá vagy mögé.
• A hűtőszekrény belsejéből hallható „kattogó” hang normális jelenség.
A hangot a különböző alkatrészek hőmérsékleti eltérések miatti eltérő
összehúzódása és tágulása okozza.
A berendezés
elülső sarkai forrók
és páralecsapódás
is látható.
• Ezen a területen bizonyos mértékű hőképződés még normális jelenség,
mivel az elülső sarkokban páralecsapódást gátló egységek helyezkednek
el.
• Ellenőrizze, hogy nem maradt-e nyitva a hűtőszekrény ajtaja.
Ha az ajtó hosszú ideig nyitva marad, páralecsapódás jelentkezhet.
• Zöldségek tárolásakor előfordulhat, hogy víz csapódik le a rekeszben.
Ez azonban idővel magától eltűnik.
A berendezés nem
adagol jeget.
• Várt 12 órát a vízcsőrendszer összeállítását követően, mielőtt jeget próbált
volna készíteni?
• Ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakozik-e a vízhálózatra, illetve azt, hogy
nyitva van-e a vízcsap.
• Ellenőrizze, hogy nem kapcsolta-e ki manuálisan a jégkészítő funkciót.
Ellenőrizze, hogy be van-e állítva a jégkocka- vagy zúzottjég-készítési
funkció.
• Ellenőrizze, hogy a jegesvödörben nincsenek-e nagyobb összefagyott
jégdarabok. Ha ilyeneket talál, távolítsa el őket.
• Ellenőrizze, hogy nem túl magas-e a fagyasztó hőmérséklete. Próbálja
alacsonyabbra állítani a fagyasztó hőmérsékletét.
A hűtőszekrényből
víz bugyborékolása
hallatszik.
• Ez normális jelenség.
A bugyborékoló hangot a hűtőszekrény hűtőközegének cirkulációja okozza.
HIBAELHÁRÍTÁS
HIBAJELENSÉG
Magyar – 45
DA68-03015C-11.indb 45
2017. 7. 7.
9:40
HIBAJELENSÉG
MEGOLDÁS
A hűtőszekrényben
kellemetlen szag
érezhető.
• Ellenőrizze, hogy nem romlott-e meg a hűtőszekrényben tárolt valamely
étel.
• Ügyeljen az erős szagú ételek (például hal) légmentes csomagolására.
• Rendszeresen tisztítsa ki a fagyasztót, és dobjon ki minden megromlott
vagy romlottnak tűnő élelmiszert.
A fagyasztó falán
jég rakódik le.
• Ellenőrizze, hogy nem zárta-e el a légbefúvó nyílásokat.
Távolítson el minden akadályt a levegő útjából.
• A tárolt élelmiszerek között hagyjon megfelelő teret, ahol szabadon
áramolhat a levegő.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően csukódik-e a fagyasztó ajtaja.
A vízadagoló nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakozik-e a vízhálózatra, illetve azt, hogy
nyitva van-e a vízcsap.
• Ellenőrizze, hogy a vízcső nem tört-e meg, illetve hajlott-e meg túlságosan.
Gondoskodjon róla, hogy a csővezeték szabadon és akadályoktól
mentesen fusson.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e megfagyva a víztartály a hűtőszekrény túl
alacsony hőmérséklet-beállítása miatt.
Próbáljon meg magasabb hőmérsékletet beállítani a fő kijelzőn.
Mi a teendő, ha a
fagyasztó ajtaja
nem megfelelően
záródik?
• Nyomja be az adagolókart, és ellenőrizze a vízellátást.
• Nyomja be az adagolókart (Jég mód), és ellenőrizze a jégkészítő csigájának
a motorját.
• Távolítsa el a polcokról azon tárgyakat, amelyek beleütközhetnek a
hajtócsigába.
Óvintézkedések : Ha sokáig nem távolítja el a vizet vagy a jeget, a
jégkockák összeállhatnak a jeges vödörben, és beleütközhetnek a
hajtócsigába, ami akadályozhatja az adagolást.
Távolítsa el a maradék jeget a vödörből és azt a tárgyat, ami beleütközik a
hajtócsigába.
Működtesse az adagolót (víz és jég), és ezáltal javulni fog a fagyasztó
ajtajának automatikus záródása.
Magyar – 46
DA68-03015C-11.indb 46
2017. 7. 7.
9:40
Jegyzetek
DA68-03015C-11.indb 47
2017. 7. 7.
9:40
A helyiség hőmérsékletének határértékei
A hűtőszekrény az adatlapján szereplő hőmérsékleti kategóriának megfelelő környezeti hőmérsékleten
működik megfelelően.
Kategória
Szimbólum
Bővített hőmérséklet-tartomány
Mérsékelt égövön
Szubtrópusi égövön
Forró égövön
SN
N
ST
T
Környezeti hőmérséklet tartománya (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 – +32
+10 – +32
+16 – +32
+16 – +32
+16 – +38
+18 – +38
+16 – +43
+18 – +43
A belső hőmérsékleteket olyan tényezők befolyásolhatják, mint a hűtőszekrény/fagyasztószekrény
elhelyezkedése, a külső hőmérséklet, valamint az ajtónyitások gyakorisága.
Szükség esetén a hűtési hőmérsékletet e tényezők figyelembevételével állítsa be.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
Hungary
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem
szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által
okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat
különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról
az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a
környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal
együtt kezelni.
A biztonságos selejtezéssel és újrahasznosítással kapcsolatos további információkért tekintse meg
weboldalunkat a www.samsung.com címen, vagy hívja a SAMSUNG WORLD WIDE telefonos
ügyfélszolgálatát az alább látható számokon.
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
1138.Budapest Dunavirág utca 2. Gateway office bulding, Tower 1
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
DA68-03015C-11.indb 48
2017. 7. 7.
9:40
Frižider
korisnički priručnik
samo zamislite mogućnosti
Hvala vam što ste kupili proizvod kompanije Samsung.
Samostojeći aparat
DA68-03015C-11.indb 1
2017. 7. 7.
9:40
Sadržaj
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE …………………………………………… 2
PODEŠAVANJE VAŠEG FRIŽIDERA ……………………………………… 15
RUKOVANJE SAMSUNG FRIŽIDEROM ………………………………… 29
REŠAVANJE PROBLEMA ………………………………………………… 45
Bezbednosne informacije
znanje, osim u slučaju da su
pod nadzorom ili da su dobile
uputstva u vezi sa upotrebom
• Pre nego što koristite
uređaja od strane osobe
aparat, pažljivo pročitajte
koja je odgovorna za njihovu
ovo uputstvo i čuvajte ga
bezbednost.
na nekom sigurnom mestu
• Uređaj mogu da koriste
blizu aparata za vašu buduću
deca starija od 8 godina i
referencu.
osobe sa umanjenim fizičkim,
• Koristite ovaj aparat samo u
senzornim ili psihičkim
predviđenu svrhu kako što je
sposobnostima i osobe koje
opisano u ovom korisničkom
ne poseduju odgovarajuće
uputstvu.
iskustvo i znanje ako su
Ovaj uređaj nije predviđen
pod nadzorom ili su dobile
za upotrebu od strane
uputstva za bezbedno
osoba (što podrazumeva
korišćenje uređaja i ako
decu) sa umanjenim
razumeju opasnosti koje
fizičkim, senzornim ili
korišćenje uređaja sa sobom
psihičkim sposobnostima,
nosi.
niti osoba koje ne poseduju
Deca ne smeju da se igraju
odgovarajuće iskustvo i
BEZBEDNOSNE
INFORMACIJE
Srpski - 2
DA68-03015C-11.indb 2
2017. 7. 7.
9:40
sa uređajem. Čišćenje
Važni bezbednosni simboli i
i održavanje uređaja ne
predostrožnosti:
smeju da obavljaju deca bez
Opasnosti ili nebezbedni
nadzora.
postupci koji mogu
• Upozorenja i važne
dovesti do teške telesne
sigurnosna uputstva u ovom
povrede ili smrti.
priručniku ne pokrivaju sve
moguće uslove i situacije koje
Opasnosti ili nebezbedni
se mogu pojaviti.
postupci koji mogu
Vaša je odgovornost da
dovesti do manje
koristite zdrav razum,
telesne povrede ili
opreznost, i brigu prilikom
materijalne štete.
ugradnje, održavanja i
rukovanja svojim aparatom.
NE pokušavajte.
• Pošto ova sledeća uputstva
NE rastavljajte.
za korišćenje pokrivaju
NE dodirujte.
različite modele, karakteristike
Sledite pažljivo uputstva.
vašeg frižidera se možda
neznatno razlikuju od
Izvucite utikač iz zidne
opisanih u ovom priručniku
utičnice.
te se ne mogu primeniti svi
Vodite računa da uređaj
znaci upozorenja.
bude uzemljen da biste
Ako imate bilo kakvih pitanja
sprečili strujni udar.
ili nedoumica, obratite se
Za pomoć pozovite
najbližem servisnom centru ili
kontakt centar.
nađite pomoć i informacije na
Napomena.
mreži na www.samsung.com.
Ovi znaci upozorenja služe
tome da spreče povredu vas
samih ili drugih.
Pažljivo ih sledite.
Nakon čitanja ovog odeljka,
čuvajte ga na bezbednom
mestu za buduću upotrebu.
UPOZORENJE
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
OPREZ
Srpski - 3
DA68-03015C-11.indb 3
2017. 7. 7.
9:40
UPOZORENJE
•
•
-
-
ZNACI OZBILJNOG
UPOZORENJA ZA
TRANSPORT I MESTO
• Prilikom transporta ili
ugradnje ovog aparata,
treba voditi računa o
tome da se osigura da u
rashladnom kolu nijedan
deo nije oštećen.
R-600a ili R-134a se koriste
kao sredstvo za hlađenje.
Proverite oznaku kompresora
na zadnjem delu aparata ili
na nalepnici u frižideru da
biste videli koje se sredstvo
za hlađenje koristi u vašem
frižideru.
Kada ovaj proizvod sadrži
zapaljivi gas (Sredstvo za
hlađenja R-600a),
Sredstvo za hlađenje koje
curi iz cevi može da se zapali
ili da izazove povredu oka.
Ako se otkrije curenje,
izbegavajte otvoreni plamen
ili potencijalne izvore paljenja
i provetrite prostoriju u kojoj
se nalazi aparat na nekoliko
minuta.
Da bi se izbeglo stvaranja
zapaljive smese gasa i
vazduha ukoliko dođe do
curenja u rashladnom kolu,
veličina prostorije u kojoj
-
•
-
se nalazio aparat zavisi od
korišćene količine sredstva
za hlađenje.
Nikada nemojte pokrenuti
aparat koji pokazuje bilo
kakve znake oštećenja. Ako
ste u nedoumici, konsultujte
svog prodavca.
Prostorija u kojoj će se
nalaziti frižider mora imati
1 m³ veličine za svakih 8 g
sredstva za hlađenje R-600
unutar aparata.
Količina sredstva za hlađenje
u vašem konkretnom
aparatu prikazana je na
identifikacionoj ploči u
unutrašnjem delu aparata.
Sredstvo za hlađenje koje
curi iz cevi može da se zapali
ili da izazove povredu oka.
Kada rashladna tečnost curi
iz cevi, izbegavajte bilo kakav
otvoreni plamen i pomerite
sve što je zapaljivo daleko od
proizvoda i odmah provetrite
prostoriju.
U suprotnom, može doći do
požara ili eksplozije.
Ako aparat sadrži
izobutansko sredstvo za
hlađenje (R-600a), što je
prirodni gas sa visokom
ekološkom kompatibilnošću
Srpski - 4
DA68-03015C-11.indb 4
2017. 7. 7.
9:40
koji je takođe zapaljiv.
Prilikom transporta i ugradnje
uređaja, treba voditi računa
o tome da se proveri da nije
oštećen neki deo rashladnog
kola.
ZNACI STROGOG
UPOZORENJA ZA
UGRADNJU
•
•
Nemojte da instalirate
ovaj uređaj u okruženju u
kojem je prisutna vlaga,
masnoća ili prašina,
kao ni na mestu koje
je izloženo direktnoj
sunčevoj svetlosti i vodi
(kapi kiše).
- Pokvarena izolacija električnih
delova može izazvati strujni
udar ili požar.
• Nemojte postaviti frižider na
direktnu sunčevu svetlost
niti ga izlažite toploti od peći,
sobnih grejalica ili drugih
aparata.
• Nemojte priključiti nekoliko
aparata u isti višestruki
razdelnik.
Frižider uvek treba da bude
priključen na svoju zasebnu
utičnicu koja ima napon koji
•
•
-
•
-
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
UPOZORENJE
-
odgovara onom sa pločice.
Ovo pruža najbolje
performanse i sprečava
preopterećenje kućne
električne instalacije, što bi
moglo izazvati požar zbog
pregrejanih žica.
Ako je zidna utičnica labava,
nemojte ubaciti utikač.
Postoji opasnost od strujnog
udara ili požara.
Nemojte koristiti kabl na
kojem su pukotine ili koji je
potrošen uzduž ili na bilo
kom od krajeva.
Nemojte preterano savijati
kabl, niti stavljajte na njega
teške predmete.
Nemojte koristiti aerosole
blizu frižidera.
Upotreba aerosola blizu
frižidera može da izazove
eksploziju ili požar.
Nemojte da instalirate ovaj
uređaj na mestu gde može
da dođe do curenja gasa.
To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
• Za ugradnju ili bilo
kakvo servisiranje ovog
aparata preporučuje se
kvalifikovani tehničar ili
servis.
Srpski - 5
DA68-03015C-11.indb 5
2017. 7. 7.
9:40
- Propust da se to uradi može
dovesti do strujnog udara,
požara, eksplozije, problema
sa proizvodom ili povrede.
• Pre korišćenja ovaj frižider
mora biti pravilno ugrađen
i postavljen u skladu sa
priručnikom.
• Priključite utikač u pravilnom
položaju tako da kabl visi
nadole.
- Ako priključite utikač
naopačke, žice mogu da se
odseku i da izazovu požar ili
električni udar.
• Uverite se da utikač ne bude
zgnječen ili oštećen od strane
poleđine frižidera.
• Kada pomerate frižider,
budite oprezni da ga ne
prevrnete ili oštetite kabl za
napajanje.
- To predstavlja opasnost od
požara.
• Aparat mora da bude
postavljen tako da utičnica
bude dostupna nakon
ugradnje.
koji je izazvan trenutnim
curenjem iz frižidera.
• Nikada nemojte koristiti
gasne cevi, telefonske
linije ili druge potencijalne
gromobrane kao uzemljenje.
- Nepravilno korišćenje utikača
sa uzemljenjem može da
dovede do strujnog udara.
• Ako je kabl za napajanje
oštećen, treba odmah da
ga zameni proizvođač ili
serviser.
• Osigurač u frižideru mora
zameni kvalifikovani tehničar
ili servis.
- Propust da se tako uradi
može dovesti do strujnog
udara ili povrede.
• Ovaj frižider mora da
bude uzemljen.
- Morate uzemljiti frižider da
biste sprečili bilo kakav
gubitak struje ili strujni udar
Srpski - 6
DA68-03015C-11.indb 6
2017. 7. 7.
9:40
OPREZ
ZNACI OPREZA ZA
UGRADNJU
UPOZORENJE
•
•
-
•
-
•
- Kada instalirate frižider,
proverite da li su obe nožice
u kontaktu sa podom u cilju
bezbedne instalacije.
Nožice se nalaze na dnu sa
zadnje strane svakih vrata.
Ubacite odvijač sa ravnom
glavom i okrenite ga u smeru
strelice dok se ne poravna.
- Uvek ravnomerno opteretite
svaka vrata.
- Preopterećenje na jednim
vratima može da obori
frižider, što može da
prouzrokuje fizičku povredu.
•
•
-
•
-
• Nemojte staviti utikač
mokrim rukama.
Nemojte čuvati predmete na
gornjoj strani aparata.
Kada otvorite ili zatvorite
vrata, predmeti mogu
pasti i izazvati povrede i/ili
materijalnu štetu.
Nemojte stavljati predmete
napunjene vodom na frižider.
Ako se tečnost prospe,
postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
Nemojte dozvoliti deci da vise
na vratima.
Propust da se to uradi može
dovesti do ozbiljne povrede.
Nemojte ostavljati otvorena
vrata od frižidera, dok je
frižider bez nadzora i nemojte
dozvoliti deci da uđu u
frižider.
Nemojte dozvoliti bebama ili
deci da uđu u fioku.
To može dovesti do smrti od
gušenja usled zaglavljivanja ili
povrede.
Nemojte sedeti na vratima
zamrzivača.
Vrata mogu biti slomljena i
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
Na ventilacionim
otvorima ne sme biti
prepreka, bilo na kućištu
aparata ili strukturi za
montiranje.
• Dozvolite da aparat miruje 2
sata nakon ugradnje.
ZNACI OZBILJNOG
UPOZORENJA ZA
KORIŠĆENJE
Srpski - 7
DA68-03015C-11.indb 7
2017. 7. 7.
9:40
•
•
-
•
-
•
-
izazvati povredu.
Da biste sprečili da deca
budu zaglavljena, morate
ugraditi pregradu koristeći
obezbeđene zavrtnje nakon
čišćenja ili drugih radnji,
ukoliko ste uklonili pregradu
iz fioke.
Nikada ne stavljajte prste
ili druge predmete u rupu
dozatora.
Propust da se to uradi može
dovesti do telesnih povreda ili
materijalne štete.
Nemojte držati u frižideru
isparljive i zapaljive supstance
kao što su benzen,
razređivač, alkohol, etar ili TN
gas.
Skladištenje bilo kojeg od
tih proizvoda može izazvati
eksploziju.
Nemojte držati u frižideru
farmaceutske proizvode
osetljive na niske
temperature, naučne
materijale ili druge proizvode
koji su osetljivi na niske
temperature.
Nije dozvoljeno držati u
frižideru proizvode koji
zahtevaju strogu kontrolu
temperature.
• Nemojte stavljati ili koristiti
električne aparate u frižideru,
osim ako je u pitanju vrsta
koju preporučuje proizvođač.
• Nemojte koristiti fen za kosu
za sušenje u unutrašnjosti
frižidera. Nemojte staviti u
frižider zapaljenu sveću za
uklanjanje loših mirisa.
- To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
• Nemojte dodirivati vlažnim
rukama unutrašnje zidove
zamrzivača ili proizvode koji
se nalaze u zamrzivaču.
- Ovo može dovesti do
promrzlina.
• Nemojte koristiti mehaničke
uređaje ili bilo koje drugo
sredstvo da se ubrza proces
odleđivanja, osim onih koje
preporučuje proizvođač.
• Nemojte oštetiti rashladno
kolo.
• Ovaj proizvod je
namenjen samo
za čuvanje hrane u
domaćem okruženju.
• Boce treba čuvati tesno
zajedno kako ne bi ispale.
• U slučaju curenja gasa (kao
što su propan gas, TN gas,
itd.), provetrite odmah, bez
Srpski - 8
DA68-03015C-11.indb 8
2017. 7. 7.
9:40
-
•
•
Nemojte sami
rastavljati ili popravljati
frižider.
- Izloženi ste opasnosti od
izazivanja požara, kvara i/ili
telesne povrede.
U slučaju kvara, obratite se
svom serviseru.
•
•
-
serviseru.
Ako je proizvod opremljen
LED lampom, nemojte sami
rastavljati poklopac lampe i
LED lampu.
Stupite u kontakt sa svojim
serviserom.
Ako ima prašine ili vode
u frižideru, izvucite utikač
i obratite se Samsung
Electronics servisnom centru.
Postoji opasnost od požara.
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
-
dodirivanja utikača.
Nemojte dodirivati aparat ili
kabl za napajanje.
Nemojte koristiti ventilator za
ventilaciju.
Varnica može da dovede do
eksplozije ili požara.
Koristite samo LED lampe
koje je obezbedio proizvođač
ili serviser.
Decu treba nadgledati kako
se ne bi igrala sa aparatom i/
ili penjala se na njega.
•
• Ukoliko uređaj stvara
čudnu buku, plamen,
miris ili dim, odmah
izvucite utikač i obratite
se najbližem servisnom
centru.
- Ako ne postupite tako, to
može dovesti do opasnosti
od struje ili vatre.
• Ako imate problema pri
zameni svetlo, obratite se
OPREZ
ZNACI OPREZA ZA
KORIŠĆENJE
• Da biste dobili najbolje
performanse od
proizvoda,
- Nemojte stavljati hranu
preblizu prednje strane
ventilacionih otvora koji se
nalaze na zadnjoj strani
uređaja pošto to može
ometati slobodan protok
vazduha u odeljku frižidera.
- Umotajte odgovarajuće hranu
ili je stavite u hermetički
zatvorenu posudu pre
stavljanja u frižider.
- Nemojte stavljati nikakvu
novouvedenu hranu na
zamrzavanje blizu već
Srpski - 9
DA68-03015C-11.indb 9
2017. 7. 7.
9:40
•
-
•
-
•
-
postojeće hrane.
Nemojte stavljati gazirana
pića u odeljak zamrzivača.
Nemojte stavljati staklene
boce ili posude u zamrzivač.
Prilikom zamrzavanja
sadržaja staklo može da
se slomi i izazove telesnu
povredu ili materijalnu štetu.
Nemojte menjati ili
modifikovati funkcionalnost
frižidera.
Promene ili modifikacije mogu
dovesti do telesne povrede
i/ili materijalne štete. Bilo
koje promene ili modifikacije
koje obavlja neko drugi na
ovom izrađenom aparatu
nisu pokrivene Samsungovim
garantnim servisom, niti
je Samsung odgovoran
za bezbednosna pitanja
i štete koje nastaju usled
modifikacija nekoga drugog.
Nemojte da blokirate otvore
za vazduh.
Ako su otvori za vazduh
blokirani, a posebno sa
plastičnom kesom, frižider
može da bude prekomerno
rashlađen.
Ako ovaj period hlađenja traje
predugo, filter za vodu može
da pukne i izazove curenje
-
•
•
-
•
-
•
vode.
Nemojte stavljati nikakvu
novouvedenu hranu na
zamrzavanje blizu već
postojeće hrane.
Obratite pažnju na
maksimalno vreme
skladištenja i na datum
vremenskog isteka zamrznute
robe.
Na površinu aparata nemojte
prskati isparljive materijale
kao što su insekticidi.
Kao što je štetno za ljude,
ono takođe može da dovede
do strujnog udara, požara ili
problema sa proizvodom.
Ne udarajte površinu stakla i
ne primenjujte preveliku silu.
Razbijeno staklo može da
dovede do telesne povrede i/
ili materijalne štete.
Nemojte da čuvate biljno
ulje na policama u vratima
frižidera. Ulje može očvrsnuti
i prividno promeniti ukus,
a njegovo korišćenje može
postati otežano. Osim
toga, otvorena boca može
procuriti, a proliveno ulje
može uzrokovati pucanje
polica u vratima. Nakon
otvaranja bocu ulja je najbolje
čuvati na hladnom i tamnom
Srpski - 10
DA68-03015C-11.indb 10
2017. 7. 7.
9:40
mestu kao što je ormarić ili
ostava.
- Primeri ulja: maslinovo ulje,
kukuruzno ulje, ulje od
semenki grožđa itd.
OPREZ
•
•
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
- Štampana slova mogu da se
odvoje sa ekrana.
• Uklonite bilo koje strano telo
ili prašinu sa igle utikača.
Prilikom čišćenja utikača
nemojte da koristite mokru ili
vlažnu krpu, uklonite bilo koje
strano telo ili prašinu sa igle
ZNACI OPREZA
utikača.
ZA ČIŠĆENJE I
- U suprotnom, postoji
ODRŽAVANJE
opasnost od požara ili
• Nemojte prskati vodu
strujnog udara.
direktno unutar ili izvan
• Nikada ne stavljajte prste
frižidera.
ili druge predmete u rupu
Postoji opasnost od požara ili
dozatora i odvodni kanal
strujnog udara.
ledomata.
Nemojte koristiti niti stavljati
- To može dovesti do telesne
blizu frižidera bilo kakve
povrede ili materijalne štete.
supstance osetljive na
• Očistite nedostupne delove
temperaturu, kao što su
kao što su šarke pomoću
zapaljivi sprejevi, zapaljivi
četke ili četkice za zube.
predmeti, suvi led, lekovi ili
hemikalije.
• Pre čišćenja i održavanja
Nemojte držati u frižideru
izvucite frižider iz utičnice.
isparljive ili zapaljive predmete • Ako bilo kakva strana
ili supstance (benzen,
supstanca kao što je voda
razređivač, propan gas, itd.).
uđe u aparat, izvucite utikač
Ovaj frižider je namenjen
i obratite se najbližem
samo za skladištenje hrane.
servisnom centru.
To može da dovede do
- Ako ne postupite tako, to
požara ili eksplozije.
može dovesti do opasnosti
od struje ili vatre.
Nemojte raspršivati proizvode
za čišćenje direktno na
• Frižider očistite sunđerom
displey.
ili mekom krpom i blagim
Srpski - 11
DA68-03015C-11.indb 11
2017. 7. 7.
9:40
deterdžentom u toploj vodi.
• Na spoljnim površinama
(vratima i odeljcima),
plastičnim delovima, vratima
i unutrašnjim žlebovima i
zaptivnim gumama nemojte
da koristite abrazivna ili
jaka sredstva za čišćenje
kao što su sprejevi za
prozore, sredstva za ribanje,
zapaljive tečnosti, sona
kiselina, voskovi za čišćenje,
koncentrisani deterdženti,
izbeljivači ili sredstva za
čišćenje koja sadrže naftne
derivate.
- Oni mogu izgrebati ili oštetiti
materijal.
• Kada su staklene police ili
poklopci hladni, nemojte
da ih čistite toplom vodom.
Staklene police i poklopci
mogu se slomiti ako su
izloženi nagloj promeni
temperature ili udarcima kao
što je ispadanje.
UPOZORENJE
ZNACI OZBILJNOG
UPOZORENJA ZA
ODLAGANJE
• Pre odlaganja uverite
se da nijedna cev sa
zadnje strane aparata nije
oštećena.
• R-600a ili R-134a se koriste
kao sredstvo za hlađenje.
Proverite oznaku kompresora
na zadnjem delu aparata ili
na nalepnici u frižideru da
biste videli koje se sredstvo
za hlađenje koristi u vašem
frižideru.
Ako ovaj proizvod sadrži
zapaljivi gas (Sredstvo za
hlađenje R-600a), obratite se
lokalnim vlastima u vezi sa
bezbednim odlaganjem ovog
proizvoda. Ciklopentan se
koristi kao izolacioni gas.
Gasovi u izolacionom
materijalu zahtevaju posebnu
proceduru za odlaganje.
Obratite se lokalnim vlastima
u vezi sa ekološki bezbednim
odlaganjem ovog proizvoda.
Pre odlaganja uverite se da
nijedna cev sa zadnje strane
aparata nije oštećena.
Cevi treba slomiti na
otvorenom.
• Prilikom odlaganja ovog
Srpski - 12
DA68-03015C-11.indb 12
2017. 7. 7.
9:40
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
proizvoda ili drugih frižidere,
izvadite svu zamrznutu hranu.
uklonite vrata/zaptivku na
• Ako ste dobili ključeve uz
vratima, bravu na vratima,
frižider, njih treba držati van
tako da mala deca ili životinje
domašaja dece i ne u blizini
ne mogu da budu zarobljena
aparata.
unutra. Ostavite police na
• Aparat ne može da
mestu, tako da deca ne
funkcioniše dosledno
mogu lako da se uvuku unutra.
(mogućnost da temperatura
Deca bi trebalo da budu
postane previsoka u frižideru)
pod nadzorom kako se ne bi
ako se duže vreme nalazi
igrala starim uređajem.
ispod hladnog opsega
• Odložite ambalažu za
temperature za koji je aparat
ovaj proizvod na ekološki
za hlađenje dizajniran.
prihvatljiv način.
• Nemojte čuvati hranu koja
se lako kvari na niskoj
temperaturi, kao što su
banane, lubenice.
DODATNI SAVETI ZА
• Vaš aparat se ne ledi, što
PRAVILNU UPOTREBU
znači da nema potrebe
• U slučaju kvara na
ručnim odleđivanjem aparata,
snabdevanju struje, pozovite
jer se to vršiti automatski.
lokalnu kancelariju svoje
• Porast temperature tokom
elektroprivrede i pitajte koliko
odmrzavanja može da bude
će dugo to trajati.
u skladu sa ISO zahtevima.
- Većina kvarova na
Međutim, ako želite da
snabdevanju struje koja su
sprečite nepotrebni rast
otklonjena za sat ili dva,
temperature zamrznute
neće uticati na temperaturu
hrane dok odleđujete aparat,
u frižideru. Međutim, treba
umotajte zamrznutu hranu u
da smanjite otvaranje vrata
nekoliko slojeva novina.
na minimum dok je napajanje • Bilo kakvo povećanje
isključeno.
temperature smrznute hrane
- Ukoliko kvar na snabdevanju
tokom odmrzavanja može da
struje traje duže od 24 sata,
skrati vek skladištenja.
Srpski - 13
DA68-03015C-11.indb 13
2017. 7. 7.
9:40
Saveti za uštedu energije
- Postavite aparat u
hladnu, suvu prostoriju sa
adekvatnom ventilacijom.
Vodite računa da ne bude
izložen direktnoj sunčevoj
svetlosti i nikada ga nemojte
staviti blizu direktnog izvora
toplote (radijatora, na primer).
- Nikada nemojte blokirati
ventilacione otvore ili rešetke
na aparatu.
- Pustite da se topla hrana
ohladi pre nego što je stavite
u aparat.
- Stavite zamrznutu hranu u
frižider da bi se odmrzla.
Možete da koristite nisku
temperaturu zamrznutih
proizvoda da biste ohladili
hranu u frižideru.
- Nemojte da držite vrata
aparata predugo otvorena
prilikom stavljanja ili vađenja
hrane iz frižidera.
Što je kraće vreme tokom
kojeg su vrata otvorena, to
će se manje leda formirati u
zamrzivaču.
- Redovno čistite zadnju stranu
frižidera. Nagomilavanje
prašine uzrokuje povećanu
potrošnju energije.
- Nemojte podešavati nižu
temperaturu nego što je
potrebno.
- Obezbedite odgovarajuću
ventilaciju sa donje i zadnje
strane frižidera.
Nemojte pokrivati ventilacione
otvore.
- Prilikom instalacije ostavite
dovoljno prostora sa desne,
leve, zadnje i gornje strane.
Na taj način ćete smanjiti
potrošnju energije i iznose na
računima za struju.
- Za najefikasnije korišćenje
energije, držite svu unutrašnju
opremu kao što su korpe,
fioke i police na mestu koje je
proizvođač predvideo.
Ovaj uređaj je predviđen za
upotrebu u domaćinstvu i za
slične primene kao što su:
- kuhinje za osoblje u
prodavnicama, kancelarije i
druge radne sredine;
- farme i od strane gostiju u
hotelima, motelima i drugim
okruženjima stambenog tipa;
- objekti gde se pruža noćenje
s doručkom;
- ketering i slične primene koje
nisu povezane s prodajom.
Srpski - 14
DA68-03015C-11.indb 14
2017. 7. 7.
9:40
Podešavanje vašeg frižidera
PRIPREME ZA POSTAVLJANJE
FRIŽIDERA
B
A
E
D
C
PODEŠAVANJE
Čestitamo vam na kupovini ovog Samsung-ovog
frižidera.
Nadamo se da uživate u najsavremenijim
funkcijama i efikasnosti koje ovaj novi aparat nudi.
Izbor najboljeg mesta za frižider
• Izaberite mesto sa lakim pristupom za
snabdevanje vodom.
• Izaberite mesto bez direktnog izlaganja suncu.
• Izaberite mesto gde je pod ravan (ili skoro
ravan).
• Mesto gde ima dovoljno prostora za lako
otvaranje vrata frižidera.
• Odaberite mesto koje omogućuje dovoljno
prostora za kruženje vazduha zdesna, sleva,
otpozadi i sa gornje strane.
• Izaberite mesto koje vam omogućuje da lako
pomerate frižider ako je potrebno održavanje ili
servisiranje.
• Ne postavljajte frižider na mestima gde je
temperatura iznad 43 °C ili ispod 5 °C.
Dubina "A"
718 mm
Širina "B"
912 mm
Visina "C"
1.742 mm
Ukupna visina "D"
1.774 mm
Dubina "E"
721 mm
50 mm
165°
165°
165°°
165
1725 mm
468 mm
912 mm
31 mm
1170 mm
610 mm
34 mm
Svako merenje zasnovano je na
projektovanoj dimenziji, tako da može biti
različito, zavisno od metode merenja.
Srpski - 15
DA68-03015C-11.indb 15
2017. 7. 7.
9:40
Prilikom prenošenja frižidera
Potreban alat (nije obezbeđeno)
Da biste sprečili oštećenje poda, proverite da li su
prednje noge za podešavanje u gornjem položaju
(iznad poda).
Pogledajte "Kako da poravnate frižider" u uputstvu
na strani 21.
Krstasti odvijač (+)
Ravni odvijač (-)
Nasadni ključ od
10 mm
Inbus ključ od
5 mm
Noga
Odvijač
POSTAVLJANJE FRIŽIDERA
Pod
Za pravilno postavljanje, morate staviti ovaj frižider
na ravnu, tvrdu podlogu koja je iste visine kao i
ostatak poda.
Ova površina treba da bude dovoljno jaka da izdrži
potpuno natovaren frižider.
Da biste zaštitili završni sloj poda, isecite veliko
parče kartona i stavite ga ispod frižidera tamo gde
radite.
Kada se pomerate frižider, morate da ga vučete i
gurate pravo napred ili nazad.
Nemojte da ga pomerate sa strane na stranu.
Sada pošto ste instalirali svoj novi frižider na mest,
spremni ste da podesite i uživate u karakteristikama
i funkcijama aparata.
Po završetku sledećih koraka, vaš frižider bi trebalo
da bude u potpunosti upotrebljiv.
Ako ne, prvo proverite napajanje i izvor struje ili
pokušajte sa odeljkom za rešavanje problema na
poleđini ovog korisničkog uputstva.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Samsung
Electronics servisnom centru.
1. Postavite frižider na odgovarajućem mestu na
odgovarajuću udaljenost između zida i frižidera.
Pogledajte uputstva za instalaciju u ovom
priručniku.
2. Kada je frižider utaknut u zid, proverite da li se
unutrašnje svetlo pali kada otvorite vrata.
3. Postavite kontrolu temperature na najhladniju
temperaturu i čekajte jedan sat.
Zamrzivač će se blago rashladiti a motor će
glatko raditi.
4. Nakon što uključite frižider, biće potrebno
nekoliko sаti dа dostigne odgovarajuću
temperaturu.
Možete da čuvate hranu i piće u frižideru nakon
što je temperatura dovoljno niska.
5. Pošto se završi instalacija, pritisnite polugu
dozatora da proverite da li su voda ili led
propisno dozirani.
6. Proverite da li je prednja strana frižidera 0,6
stepeni viša u odnosu na zadnju stranu.
Srpski - 16
DA68-03015C-11.indb 16
2017. 7. 7.
9:40
PODEŠAVANJE VRATA NA
FRIŽIDERU
Centar providne spojnice
Ako vaš ulaz ne dozvoljava da frižider lako prođe,
možete da skinete vrata.
Hvataljka A (1/4”)
(6,35 mm)
Razdvajanje dovoda vode od frižidera
PODEŠAVANJE
1. Izvucite dve cevi za dovod vode (koje su u
Fikseru) na prednju stranu.
Ne presecajte dovod vode.
Nežno ga odvojite od spojnice.
CAUTION
Držite hvataljke van domašaja dece i
proverite da li se deca igraju s njima ili ih
stavljaju u usta.
RASTAVLJANJE VRАTА OD
ZАMRZIVАČА
2. Uklonite ta dve dovoda za vodu (Beli je za vodu
a drugi je za led) pritiskom na spojnicu ( 1 ) i
daljnjim povlačenjem cevi za dovod vode ( 2 ).
( 1 )
OPREZ
Vodite računa da
boje cevi za dovod
( 2 )
vode odgovaraju.
1. Isključite kabl za napajanje, i uklonite 2 zavrtnja
poklopca koristeći Phillips odvijač ( 1 ).
Zatim otvorite vrata frižidera i povucite
kukice sa strane da biste olabavili
poklopac ( 2 ).
Podignite poklopac i povucite ga ka sebi
da biste ga odvojili ( 3 ).
- Skinite poklopac šarke uz otvorena vrata, a
zatim zatvorite vrata čim je poklopac šarke
skinut.
( 1 )
OPREZ
Prilikom ponovnog priključivanja creva za
dovod, proverite da li su creva iste boje
utaknuta jedno u drugo.
Priključivanje na vodove za
vodosnabdevanje
( 2 )
( 3 )
1. Vodovi za vodosnabdevanje moraju u
potpunosti da budu ubačeni do sredine
providne spojnice kako bi se sprečilo curenje
vode iz dozera.
2. Postavite 2 štipaljke iz paketa za instalaciju i
proverite da li svaka čvrsto drži crevo.
Srpski - 17
DA68-03015C-11.indb 17
2017. 7. 7.
9:40
2. Uklonite poklopac šarke, a zatim isključite
električni žičani priključak.
VRAĆANJE VRATA NA
ZAMRZIVAČ
• Vodite računa da vratite vrata zamrzivača
pre nego što vratite vrata frižidera.
• Pre ponovnog vraćanja, vodite računa da su
svi žičani priključci na dnu vrata zamrzivača
priključeni.
OPREZ
Kako sastaviti vrata
3. Povucite stegu ( A ) nagore u smeru ( 1 ) a zatim
je skinite u pravcu ( 2 ).
( 1 )
1. Pričvrstite vrata na šarke u dnu frižidera.
( 2 )
( A )
( A )
2. Ubacite šarku ( B ) u žleb šarke na frižideru, a
zatim pritisnite nadole u otvor šarke na vratima.
4. Uklonite šarku ( B ).
( B )
( B )
5. Podignite vrata i odvojite ih od frižidera.
• Pazite da ne oštetite električne žice
OPREZ
prilikom sastavljanja ili rastavljanja vrata.
• Vodite računa da vrata ne padnu i oštete se dok
su skinuta sa frižidera.
3. Ubacite stegu ( A ) u smeru strelice ( 1 ), a zatim
je spustite u smeru strelice ( 2 ) da bi se fiksirala
u mestu.
( 2 )
( 1 )
( A )
( A )
Srpski - 18
DA68-03015C-11.indb 18
2017. 7. 7.
9:40
4. Povežite električni žičani priključak.
( 1 )
( 3 )
PODEŠAVANJE
( 2 )
5. Najpre ubacite 2 prednje dela poklopca,
gurnite nadole oba bočna dela poklopca, i
zatim pričvrstite poklopac na mesto pomoću
krstastog odvijača.
2. Rastavite priključak kućišta.
• Vrata se mogu sastaviti u obrnutom
redosledu u odnosu na njihovo
rastavljanje.
• Ekran možda neće pravilno funkcionisati ako
zanemarite povezivanje električnih žica dok
montirate vrata.
OPREZ
3. Rastavite tri zavrtnja na gornjem delu šarke na
vitrini.
RASTAVLJANJE VRATA NA
FRIŽIDERU
(VITRINA HLADNOG ODELJKA)
1. Isključite kabl za napajanje, i uklonite 2 zavrtnja
poklopca koristeći Phillips odvijač ( 1 ).
Zatim otvorite vrata frižidera i povucite
kukice sa strane da biste olabavili
poklopac ( 2 ).
Podignite poklopac i povucite ga ka sebi
da biste ga odvojili ( 3 ).
- Skinite poklopac šarke uz otvorena vrata, a
zatim zatvorite vrata čim je poklopac šarke
skinut.
4. Rastavite vitrinu.
Srpski - 19
DA68-03015C-11.indb 19
2017. 7. 7.
9:40
3. Pritisnite učvršćujuću šarku nagore, i povucite je
prema napred da biste je uklonili.
RАSTАVLJАNJE VRАTА NA
FRIŽIDERU
1. Isključite kabl za napajanje, i uklonite 2 zavrtnja
poklopca koristeći Phillips odvijač ( 1 ).
Zatim otvorite vrata frižidera i povucite
kukice sa strane da biste olabavili
poklopac ( 2 ).
Podignite poklopac i povucite ga ka sebi
da biste ga odvojili ( 3 ).
- Skinite poklopac šarke uz otvorena vrata, a
zatim zatvorite vrata čim je poklopac šarke
skinut.
4. Rastavite gornju šarku sa prednje strane vrata.
( 1 )
5. Rastavite vitrinu.
( 2 )
( 3 )
2. Rastavite priključak kućišta.
OPREZ
Pričvrstite žicu na kuku šarke da biste
sprečili oštećenje žice prilikom ponovnog
sklapanja.
VRAĆANJE VRATA NA FRIŽIDER
Da biste vratili vrata FRIŽIDERA, sastavite delove
obrnutim redosledom.
Srpski - 20
DA68-03015C-11.indb 20
2017. 7. 7.
9:40
NIVELISANJE FRIŽIDERA I
PODEŠAVANJA VISINE I ZAZORA
NA VRATIMA
PODEŠAVANJE
- Vodite računa da spustite
nogare do dna prilikom
postavljanja frižidera.
Nogari se nalaze u donjem
Kаko dа vodoravno postavite
zadnjem delu svih vrata.
frižider
Stavite odvijač sa ravnom
Da biste izbegli opasnost zbog
glavom i okrenite ga u
nestabilnosti frižidera, molimo
smeru strelice sve dok se ne
vas da postavite frižider na
poravna.
vodoravnu potporu i poravnate
- Prilikom čuvanja hrane, ne
ga u skladu sa sledećim
stavljajte hranu isključivo u
uputstvima za instalaciju.
stranicu od vrata.
Propust da se to uradi može
Tako frižider može da padne
dovesti do toga da se frižider
i dovede do povrede, samo
prevrne i neko povredi.
zato što se hrana čuvala u
Ako je prednji deo aparata
stranici od vrata.
neznatno viši od zadnjeg, vrata
se lakše otvaraju i zatvaraju.
Podešavanje frižidera na
neravnoj površini imaće za
rezultat neravno postavljeni
frižider.
Srpski - 21
DA68-03015C-11.indb 21
2017. 7. 7.
9:41
Ako strana zamrzivača niža:
• Ubacite odvijač sa ravnom glavom u ravnalo
koje se nalazi na donjem zadnjem delu vrata
zamrzivača i okrenite ga u smeru strelice sve
dok se nivo ne izravna.
KAKO DA PODESITE VISINU
VRATA
Ako su jedna vrata frižidera niža od
drugih:
• Nivoi visine vrata mogu da se podese pomoću
navrtke za podešavanje koja se nalazi u dnu
vrata frižidera.
• Preveliko podizanje vrata može dovesti do toga
vrata smetaju poklopcu šarke kada se otvaraju
ili zatvaraju.
Ako je strana frižider niža:
• Ubacite odvijač sa ravnom glavom u ravnalo
koje se nalazi na donjem zadnjem delu vrata
frižidera i okrenite ga u smeru strelice sve dok
se nivo ne izravna.
( B )
( A )
1. Otvorite vrata koja treba podesiti i olabavite
navrtku za zatezanje ( A ) u dnu vrata
okretanjem u smeru kretanja kazaljke na satu
( ) pomoću ključa koji je isporučen u
ambalaži proizvoda.
• Podignite prednji deo frižidera, tako da se
vrata zatvaraju sama od sebe.
Podešavanje ravnala tako da zadnji deo
frižidera bude viši u odnosu na prednji
deo frižidera može otežavati otvaranje
vrata.
• Ako zadnji deo frižidera nije u ravni, poduprite
dno nekim predmetom odgovarajuće veličine
i obezbedite predmet da ostane na mestu
pomoću trake.
Gurnite frižider u svoje mestu, a zatim podesite
nivo.
• Kada gurate frižider, pazite da ne oštetite pod.
( A )
Srpski - 22
DA68-03015C-11.indb 22
2017. 7. 7.
9:41
1. Podesite visinu vrata okretanjem zavrtnja za
podešavanje ( B ) suprotno smeru kretanja
kazaljke na satu ( ) ključem.
(Okrenite ga u smeru kretanja kazaljke na
) da biste povećali visinu vrata, a u
satu ( ) da biste je smanjili.)
suprotnom smeru ( - Otvorite vrata i podesite ih iznutra.
2. Kada su vrata poravnata, okrenite navrtku za
blokiranje ( A ) suprotno smeru kretanja kazaljke
na satu ( ) da biste je zategnuli.
Ako je zazor između vrata frižidera i vrata
zamrzivača neujednačena:
• Koristite zatezač zazora koji se nalazi na vrhu
vrata od frižidera (desna strana).
• Preterana sila može dovesti do to ga se navrtka
zatezača slomi.
1. Uklonite poklopac šarke na
vrata frižidera.
- Skinite poklopac šarke uz
otvorena vrata, a zatim
zatvorite vrata čim je poklopac
šarke skinut.
PODEŠAVANJE
( A )
KАKO PODESITI ZAZOR NA
VRATIMA
2. Podesite jaz koristeći 4 mm inbus ključ (nije
priložen).
( A )
Podešavanje nivoa kada je frižider prazan
može dovesti do toga da frižider ponovo
postane neravan kada su stvari stavljene u
njega.
Ako se to desi, ponovo podesite nivo.
3. Okrenite zavrtanj u smeru kretanja kazaljke na
) da biste proširili zazor.
satu ( Okrenite ga u smeru suprotnom kretanju
kazaljke na satu ( ) da biste smanjili zazor.
Podešavajte sve dok zazor između vrata
frižidera i vrata zamrzivača ne bude jednak.
OPREZ
Pri raspoređivanju kablova, vodite računa
da ne iscepate ili oljuštite oblogu kabla.
Srpski - 23
DA68-03015C-11.indb 23
2017. 7. 7.
9:41
KAKO DA PODESITE ZAZOR
(ZADNJI) NA VRATIMA FRIŽIDERA
PROVERA VODOVODA ZA DOZER
VODE
Ako je zazor između vrata frižidera i frižidera
neujednačen:
Dozer vode sa filterom je jedna od korisnih funkcija
na vašem novom Samsung frižideru.
Da biste pomogli u promovisanju boljeg zdravlja,
Samsung filter za vodu uklanja neželjene čestice iz
vaše vode.
Međutim, on ne steriliše niti uništava
mikroorganizme.
Da biste to postigli možda ćete morati da kupite
sistem za prečišćavanje.
Da bi ledomat pravilno radio, neophodan je pritisak
vode od 20-125 psi (138~862 kPa) (funta po
četvornom inču).
Pod normalnim uslovima, čašu od 170 cc (5,75
oz.) moguće je napuniti za oko 10 sekundi.
Ako je frižider postavljen u području sa niskim
pritiskom vode (ispod 20 psi), možete da instalirate
pomoćnu pumpu koja će nadoknaditi nizak
pritisak.
Proverite da li je rezervoar sa vodom u frižideru
ispravno popunjen.
Da biste to uradili, pritisnite ručicu dozera vode sve
dok voda ne teče iz izlaza za vodu.
• Koristite zatezače koji se nalaze na gornjoj ivici
unutar svih vrata.
1. Otvorite vrata tamo gde je zazor sa frižiderom
uži i zatim okrenite zatezač u smeru suprotnom
kretanju kazaljke na satu ( ) sve dok zazor
nije poravnat.
Kompleti za instalaciju vodovoda dostupni
su uz doplatu kod vašeg distributera.
Preporučujemo korišćenje opreme za
snabdevanje vodom koja sadrži bakarne
cevi.
Zatezač
2. Kada je zazor između vrata i frižidera poravnat,
okrenite navrtku zatezača u smeru kretanja
) da biste fiksirali zatezač
kazaljke na satu ( na svoje mesto.
Treba da se koriste novi kompleti creva koji
se isporučuju sa uređajem, a stari kompleti
creva ne treba da se ponovo koriste.
Pogledajte ispod spisak pribora.
Zatezna navrtka
Srpski - 24
DA68-03015C-11.indb 24
2017. 7. 7.
9:41
Povezivanje na vodovod
1. Najpre isključite glavno snabdevanje vodom.
2. Pronađite najbliže crevo za hladnu vodu za piće.
3. Pridržavajte se uputstva za instalaciju dovoda
vode u kompletu za instalaciju.
Skinite čep
Otpustite
OPREZ
Crevo za vodu na
uređaju
Crevo za vodu iz
kompleta
PODEŠAVANJE
Crevo za vodu mora biti spojeno sa vodom
za hladnu vodu.
Ako bude spojeno na vod za toplu vodu,
može doći do kvara prečistača.
Bez
razmaka
Povežite vodu samo na dotok pitke vode.
Zatvorite glavni
dovod vode
Ako morate da popravite ili rastavite vodovod,
odsecite 6,5 mm plastične cevi da biste bili sigurni
da imate tesan spoj, koji ne curi.
Zatvorite
glavni dovod
vode
OPREZ
Bez
razmaka
4. Nakon što spojite dovod vode na filter za vodu,
uključite glavni dovod vode i ispustite oko 3 l da
biste očistili i napunili filter za vodu.
Povezivanje creva za vodu na frižider
Pre upotrebe treba proveriti da li ima
curenja na tim mestima.
• Garancija kompanije Samsung ne odnosi se na
UGRADNJU CREVA ZA VODU.
• Ugradnju će izvršiti kupac, osim ako
maloprodajna cena ne uključuje i troškove
ugradnje.
• Ako je potrebno, radi ugradnje kontaktirajte
vodoinstalatera ili ovlašćenog instalatera.
• Ako dođe do curenja vode zbog neispravne
ugradnje, molimo da kontaktirate instalatera.
1. Skinite čep sa creva za vodu na uređaju i
stavite navrtku za pritiskivanje na crevo za
vodu na uređaju, i to nakon što je skinete sa
odgovarajućeg creva za vodu.
2. Povežite crevo za vodu koje se nalazi na uređaju
i crevo za vodu iz kompleta.
3. Zategnite navrtku za pritiskivanje na armaturu
za pritiskivanje.
Pazite da nema zazora između dva objekta.
4. Uključite vodu i proverite da li igde curi.
Srpski - 25
DA68-03015C-11.indb 25
2017. 7. 7.
9:41
PRE NEGO ŠTO KORISTITE
LEDOMAT
Ukloni
-
Uklonite kofu ledomata tako što ćete je podići i
polako izvući.
Uhvatite ručka kao što je prikazano na slici.
Uklonite kofu za led polako kako je ne biste
oštetili.
Nema curenja
1. Provucite navrtku za pritiskivanje ( A ) kroz
priloženu plastičnu cev ( A ).
2. Zategnite navrtku za pritiskivanje ( A ) na 1/4"
armaturu za pritiskivanje.
- Ako koristite bakarne cevi, navucite navrtku
za pritiskivanje ( B ) (nije isporučeno) i metalni
prsten (nije isporučeno) na bakarnie cevima (nije
isporučeno), kao što je prikazano.
- Ako koristite plastične cevi ( B ), ubacite
oblikovani kraj (kugla) plastične cevi ( B ) u
armaturu za pritiskivanje.
OPREZ
Slika 1
Nemojte koristiti preteranu silu prilikom
uklanjanja poklopca fioke.
U suprotnom, poklopac može da pukne i
izazove povredu.
Pre uklanjanja bilo kakve dodatne opreme,
proverite da ne smeta nešto od hrane.
Kada je moguće, izvadite skroz hranu kako
bi se smanjila opasnost od nesreće.
Nemojte koristiti bez oblikovanog kraja
(kugla) plastične cevi ( B ).
3. Zategnite navrtku ( B ) za pritiskivanje na
armaturu za pritiskivanje.
Nemojte previše zatezati navrtku za pritiskivanje
( B ).
4. Uključite vodu i proverite da li igde curi.
Instaliranje
-
Sklopite ledomat obrnutim redosledom u
odnosu na rastavljanje.
Gurnite kofu čvrsto prema unutra dok ne klikne.
Povežite vodu samo na dotok pitke vode.
Ako morate da popravite ili rastavite
vodovod, odsecite 1/4" plastične cevi da
biste bili sigurni da imate tesan spoj, koji
ne curi.
Srpski - 26
DA68-03015C-11.indb 26
2017. 7. 7.
9:41
Pre nego što pozovete servis
-
-
Uklonite zaostаlu mаteriju unutаr dovoda
vode nаkon što instаlirate filter.
1. UKLJUČITE glavni dovod vode.
2. Gurnite Polugu dozera.
3. Pre upotrebe isperite filter sa 4,5 litara vode.
(Ispirajte oko 6 minuta.)
Na taj način ćete očistiti sistem za dovod vode i
ukloniti vazduh iz cevi.
4. Dodatno ispiranje može biti potrebno u nekim
domaćinstvima.
5. Otvorite vrata frižidera i proverite da nema
curenja vode iz filtra za vodu.
Led u kocki
PODEŠAVANJE
Svaki zvuk koji čujete kada ledomat ubaci led u
kofu deo je normalnog rada.
Ako duže vremena ne uzimate led, on može u
kofi sa ledom da se formira u grudve.
Ako se led zgrudva, uklonite preostali led i
ispraznite kantu.
Kada led ne izlazi, proverite da li se led zaglavio
u odvodnom kanalu i uklonite ga.
Drobljeni led
Odvodni kanal za led
Slika 3
• Kada na ekranu trepće Led Isključen,
vratite kofu i/ili proverite da li je ispravno
postavljena.
Kada su vrata otvorena, dozer za led i vodu ne
rade.
Ako snažno zatvorite vrata, to može dovesti do
prosipanja vode na ledomat.
Da ne biste ispustili kofu za led, služite se
obema rukama dok ga uklanjate.
Da se ne biste povredili, vodite računa da
pokupite led ili vodu koji su možda pali na pod.
Ne dozvolite deci da se kače na dozer za led ili
na kofu.
Mogu da se povrede.
Vodite računa da ne stavljate svoju ruku ili bilo
koji predmet u odvodni kanal za led.
To može izazvati telesne povrede ili oštećenja
mehaničkih delova.
OPREZ
•
•
•
•
•
•
Nedavno instalirana patrona filtera za vodu
može dovesti do toga da voda na kratko
prska iz dozera.
To je zbog ulaska vazduha cevovod.
To ne treba da predstavlja nikakav problem
za rad.
Srpski - 27
DA68-03015C-11.indb 27
2017. 7. 7.
9:41
Proverite količinu vode dopremljenu do
korita za led.
1. Podignite poklopac ledomata i pažljivo ga
izvucite.
2. Kada pritisnete Test dugme na 3 sekunde,
kontejner za led u kocki se puni vodom iz
slavine za vodosnabdevanje.
Uverite se da li je količina vode odgovarajuća
(pogledajte ilustraciju ispod).
Ako je nivo vode prenizak, kocke leda će biti
male.
To je problem sa pritiskom vode unutar glavnih
vodovodnih cevi, a ne sa frižiderom.
Proverite nivo vode
1
2
Ledomat
Test dugme
• Trajaće nekoliko minuta dok voda ne
dostigne odgovarajući nivo nakon što
pritisnete Test dugme .
• Ne pritiskajte test dugme neprekidno kada je
korito puno leda ili vode.
Voda može da se prelije ili može doći do
zaglavljivanja leda.
• Kada korpa nije instalirana, ledomat ne radi.
• Kada na ekranu trepće Led Isključen, vratite
kofu i/ili proverite da li je ispravno postavljena.
OPREZ
Srpski - 28
DA68-03015C-11.indb 28
2017. 7. 7.
9:41
Rukovanje Samsung frižiderom
KORIŠĆENJE KONTROLNE TABLE
( 1 )
MODEL DOZERA
(4)
(2)
(5)
(3)
(6)
(9)
(7)
(10)
(8)
OBIČAN MODEL
(1)
(1)
(3)
(4)
(4)
(10)
(10)
Taster Freezer (Zamrzivač) služi u dve
svrhe:
- Za podešavanje zamrzivača na željenu
temperaturu.
- Za uključivanje i isključivanje funkcije
Power Freeze (Moćno zamrzavanje).
1. Dodirnite taster Freezer (Zamrzivač)
da biste podesili Zamrzivač na željenu
temperaturu.
Možete dа podesite temperаturu
između -15 ºC (5 °F) i -23 ºC (-8 °F ).
2. Funkcija Power Freeze (Moćno
zamrzavanje)
Dodirnite i držite ovaj taster u trajanju
od 3 sekunde za smanjivanje vremena
potrebnog za zamrzavanje proizvoda u
zamrzivaču.
To može biti korisno ako vam je potrebno
da brzo zamrznete lako kvarljive stvari
ili ako se temperatura u zamrzivaču
dramatično zagreje.
(Na primer, ako su vrata ostavljena
otvorena)
Kada koristite ovu funkciju potrošnja
energije u frižideru će biti veća.
Ne zaboravite da je isključite kada vam
ne treba i vratite zamrzivač na prvobitno
podešenu temperaturu.
Ako želite da zamrznete veliku količinu
hrane, aktivirajte funkciju „Power Freeze“
(Moćno zamrzavanje) najmanje 20 časova
ranije.
RUKOVANJE
(1)
Freezer (Zamrzivač) / Power Freeze
(Moćno zamrzavanje) (3 sek.)
Srpski - 29
DA68-03015C-11.indb 29
2017. 7. 7.
9:41
( 2 )
( 3 )
Osvetljenje / °C↔°F (3 sek.)
Odmor / Resetovanje filtra (3 sek.)
Taster Lighting (Osvetljenje) služi u dve
svrhe:
- Da biste uključili i isključili svetlo dozera
- Za prebacivanje jedinice temperature
između ºC i ºF.
Taster Vacation (Odmor) služi u dve svrhe:
- Za uključivanje i isključivanje režima za
Odmor
- Za resetovanje indikatora veka trajanja
filtra za vodu.
1. Funkcija Light (svetlo)
Dodirivanje tastera Lighting (Osvetljenje)
uključuje LED svetlo u dozeru na neprekidni
režim, tako da ostaje stalno uključeno.
Dugme se takođe pali.
Ako želite da se svetlo na dozeru pali samo
kada neko koristi dozer, pritisnite taster
Lighting (Osvetljenje) da bi se isključio
neprekidni režim.
1. Funkcija Vacation (Odmor)
Ako idete na odmor ili poslovni put, ili ne
morate da koristite frižider, pritisnite dugme
Vacation (Odmor). Kada za odeljak frižidera
izaberete dugme Vacation na isključeno,
LED displej za Vacation će biti uključen.
Izričito se zahteva da uklonite hranu iz
odeljka sveže hrane i ne ostavljajte vrata
otvorena kada izaberete funkciju Vacation
(Odmor).
2. Za prebacivanje jedinice temperature
između ºC i ºF.
Dodirnite i zadržite ovaj taster na 3
sekunde da biste izabrali željeni prikaz
temperature.
Svaki put kada pritisnete i držite dugme,
naizmenično se smenjuju ºC i ºF režimi
temperature i pale se ºC ili ºF ikone
prikazujući vaš izbor.
2. Funkcija Indikatora za vek trajanja filtra
za vodu
Nakon što zamenite filter za vodu, dodirnite
i zadržite ovaj taster na 3 sekunde da
biste resetovali indikator veka trajanja filtra
za vodu. Kada resetujete indikator veka
trajanja filtra za vodu, ikona filtra se gasi na
tabli.
Ikona filtra će zasvetliti crveno da vas
obavesti da je vreme da se promeni filter
za vodu nakon šest meseci (oko 1200
litara).
Neke oblasti poseduju velike količine kreča
u vodi, što dovodi do bržeg začepljenja
filtra.
Ako je ovo slučaj u vašem području,
moraćete da menjate filter češće nego na
svakih šest meseci.
Srpski - 30
DA68-03015C-11.indb 30
2017. 7. 7.
9:41
( 4 )
Fridge (Frižider) / Power Cool (Moćno
hlađenje) (3 sec)
( 6 )
Taster Fridge (Frižider) služi u dve svrhe:
- Za podešavanje frižidera na željenu
temperaturu.
- Za uključivanje i isključivanje funkcije
Power Cool (Moćnog rashlađivanja).
1. Funkcija Ice Maker Off (Ledomat isključen)
Ako ne želite da pravite više leda, pritisnite
taster Ice Maker Off (Ledomat isključen).
2. Funcija Power Cool (Moćno
rashlađivanje)
Dodirnite i držite ovaj taster na 3 sekunde
da biste smanjili vreme potrebno za
rashlađivanje proizvoda u frižideru.
To može biti korisno ako vam je potrebno
da brzo ohladite lako kvarljive stvari ili ako
se temperatura u zamrzivaču dramatično
zagreje
(Na primer, ako su vrata ostavljena
otvorena)
2. Funkcija Control Lock (Zaključavanje
komandi)
Pritisnite i držite ovo dugme 3 sekunde da
biste zaključali displej i tastere dozatora
tako da tasteri ne mogu da se koriste.
Kada je uključeno Control Lock
(Zaključavanje komandi), frižider ne dozira
led niti vodu, čak ni ako je pritisnuta poluga
dozatora.
Ikona Control Lock (Zaključavanje komandi)
zasvetli da pokaže da ste aktivirali funkciju
Control Lock (Zaključavanje komandi).
Držite je pritisnutu 3 sekunde da biste
otključali.
Ako je funkcija ledomata ON
(UKLJUČENA), a dovod vode nije
priključen, na zadnjoj strani uređaja će se
čuti buka ventila za vodu. Držite pritisnut
taster Ice Maker Off (Ledomat isključen)
(Control Lock (Zaključavanje komandi) [3
s]) manje od 3 sekunde dok ne zasvetli
).
indikator Ice Off (Isključen led) (
Alarm
Dodirivanje ovog dugmeta uključuje i
isključuje alarm za otvorena vrata.
Ako je alarm za vrata podešen na
Uključeno, alarm se oglašava ukoliko
vrata frižidera ostaju otvorena duže od dva
minuta.
Pištanje prestaje kada zatvorite vrata.
Funkcija alarma za vrata je unapred fabrički
podešena na Uključeno.
Možete je isključiti pritiskom i otpuštanjem
tastera Alarm.
Možete je ponovo uključili na isti način.
Ikona zasvetli kada je funkcija uključena.
Kada je funkcija alarma za vrata uključena
i aktivira se zvuk alarma, ikona alarma za
vrata će treperiti dok se čuje alarm.
RUKOVANJE
1. Pritisnite taster Fridge (Frižider) da biste
podesili Frižider na željenu temperaturu.
Možete dа podesite temperаturu
između 44 °F (7 °C) i 34 °F (1 °C).
( 5 )
Ice Maker Off (Ledomat isključen)
Taster Ice Maker Off (Ledomat isključen)
služi u dve svrhe:
- Za uključivanje i isključivanje ledomata
- Za uključivanje i isključivanje funkcije
Control Lock (Zaključavanje komandi)
- Imajte na umu da će režim isključivanja
aparata za led biti deaktiviran ako
ručicu za led pritisnete i držite duže od
5 sekundi.
Da bi se uštedelo na struji, ploča ekrana se
automatski isključuje pod sledećim uslovima: Kada
nijedan taster nije pritisnut, kada nijedna vrata
nisu otvorena, ili kada nijedna poluga dozera nije
gurnuta.
Međutim, ostaće upaljena ikona koja pokazuje vaš
izbor leda u kocki ili drobljenog leda.
Kada pritisnete neko dugme, otvorite vrata, ili
gurnete polugu dozera, Tabla za prikazivanje će se
ponovo uključiti.
Osim tastera Water (Voda) Cubed / Crushed Ice
(Led u kocki ili drobljeni led), svi funkcijski tasteri
će postati upotrebljivi nakon što sklonite prst sa
dugmeta koje ste pritisnuli.
Srpski - 31
DA68-03015C-11.indb 31
2017. 7. 7.
9:41
Water (Voda)
( 10 ) Control Lock (Zaključavanja komandi)
Indikator treba da uvek bude uključen, jer
on pokazuje da voda može da se dozira
pravilno.
( 7 )
( 8 )
Led u kocki
Drobljeni led
Pritisnite taster Cubed Ice (Led u kocki) ili
Crushed Ice (Drobljeni led) da biste izabrali
vrstu leda koju želite dozirate.
Svaki put kada pritisnete taster,
naizmenično se smenjuju režimi Leda u
kocki i drobljenog leda i pali se ikona Leda
u kocki ili Drobljenog leda, pokazujući vaš
izbor.
Ako vam nije potreban led, isključite tu
funkciju da biste uštedeli na potrošnji struje
i vode (Videti Ice Maker Off (Ledomat
isključen) u nastavku).
( 9 )
Ova ikona zasvetli kada aktivirate funkciju
Lock (zaključavanje).
Kada se zasvetli ikona Control Lock
(Zaključavanje komandi), svi tasteri na
kontrolnoj tabli, uključujući taster Ice (Led) i
dozatore, su zaključani i deaktivirani.
Pritisnite i držite taster Ice Maker Off/
Control Lock (Ledomat sključen/
Zaključavanje komandi) 3 sekunde da
biste isključili Control Lock (Zaključavanje
komandi) i ponovo aktivirali tastere
kontrolne table.
Filter
Upotreba filtra za vodu
Ova ikona se pali kada je potrebno da
promenite filter, obično nakon što je frižider
potrošio oko 1200 litara vode (za oko 6
meseci).
Ikona će treptati crveno nekoliko sekundi
kada otvorite ili zatvorite vrata.
Nakon što instalirate novi filter za vodu,
resetujte indikator filtra dodirivanjem
i držanjem na tastera Filter Reset
(Resetovanje filtra) u trajanju od 3 sekunde.
- Ako se voda ne dozira ili se sporo
dozira, treba da zamenite filter za vodu,
jer je filter za vodu zapušen.
- Neke oblasti poseduju velike količine
kreča u vodi, što dovodi do bržeg
začepljenja filtra.
Srpski - 32
DA68-03015C-11.indb 32
2017. 7. 7.
9:41
DELOVI I KARAKTERISTIKE
Koristite ovu stranu dа biste se bolje upoznаli sа delovimа i kаrаkteristikаma frižidera.
(Ova slika se može razlikovati zavisno od modela.)
MODEL DOZERA
(14)
Sklopiva polica
(opciono)
RUKOVANJE
(4)
(6)
(13)
Osveživač
(5)
(15)
(1)
(7)
(8)
(2)
(9)
(10)
(3)
(11)
Filter za vodu
Odeljak sa dve
zvezdice
OBIČAN MODEL
Odeljak sa dve
zvezdice
(12)
Temperatura u odeljku sa dve zvezdice neznatno je viša u odnosu na druge pregrade u zamrzivaču.
Srpski - 33
DA68-03015C-11.indb 33
2017. 7. 7.
9:41
( 1 )
Police zamrzivača
( 10 ) Kutija za decu (opciono)
Ona se koristi za čuvanje mesa, ribe, smrznutih
knedli, sladoleda i druge vrste smrznute hrane.
( 2 )
Smeštena je na dohvat dece. Koristi se za
skladištenje jogurt, grickalica i drugih stvari za
decu.
Odeljci Višenamenskog zamrzivača
Poseduje visoke pregrade zamrzivača za
efikasnije skladištenje hrane.
Međutim, nemojte koristiti ove pregrade za
sladoled ili stvari koje nameravate da čuvate duže
vreme.
( 11 ) Multi kutija
Koristi se za spremanje dehidrisane hrane, kao
što je suva testenina (špageti), suva govedina itd.
( 12 ) Kutija za jaja
( 3 )
Posuda za Suvu hranu i Skladištenje
mesa
Ona se koristi za dugoročno skladištenje sušene
hrane i mesa.
Umotajte te stvari u aluminijumsku foliju ili
kuhinjski materijal za pakovanje pre nego što ih
uskladištite.
( 4 )
Pomaže da vino sačuva svoj ukus pružajući
optimizovano mesto za čuvanje vaših vinskih
boca.
( 14 )
Kofa ledomata
(Samo kod modela sa dozerom)
Dizajnirana je da lako sačuvate puno leda.
Kutija za sos
Koristi se za skladištenje različitih vrsta sosova.
( 6 )
( 13 ) Postolje za vina (opciono)
Kutija za sir
Ona se koristi za čuvanje jaja, sira, maslaca i
drugih vrsta mlečnih proizvoda.
( 5 )
Najbolje mesto za čuvanje jaja.
Stavite policu za jaja za jednostavan pristup.
UPOZORENJE
Police frižidera
Ona se koristi za skladištenje uobičajenih vrsta
hrane koje zahtevaju hladjenje.
• Nemojte stаvljаti prste, šаke ili bilo koje
druge predmete u odvodni kanal za led
ili u kofu ledomata. Takvi postupci mogu
dovesti do telesnih povreda ili mаterijаlne
štete
( 15 ) Posuda za zakuske (opciono)
Ona se koristi za čuvanje malih količina zamrznute
hrane kao što je sladoled.
( 7 )
Kutija za pića
Ona se koristi za skladištenje vode, mleka,
sokova i drugih vrsta pića.
• Ako planirate da odsustvujete na neko
duže vreme, ispraznite frižider i isključite
ga. Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti
uređaja i ostavite vrata otvorena.
Ovo pomaže u sprečavanju stvaranja
mirisa i buđi.
• Ako se frižider ne koristi duže vreme, izvucite
utikač iz struje.
- Habanje izolacije kabla za napajanje može da
izazove požar.
• Nemojte da menjate raspored polica.
- Ako pokušate da promenite raspored polica,
možete da oštetite vrata.
UPOZORENJE
( 8 )
Kutija za zakuske (opciono)
Ona se koristi za skladištenje salata i priloga.
( 9 )
Posuda za dobrobit povrća
Ona se koristi za očuvanje svežine voća i povrća.
Gornja posuda je opciona.
Srpski - 34
DA68-03015C-11.indb 34
2017. 7. 7.
9:41
Kontrola temperature frižidera
KONTROLA TEMPERATURE
RH57*
Osnovna temperatura zamrzivača i
odeljaka u frižideru
Preporučena temp. (frižider): 37 °F (ili 3 °C )
Kontrolisanje temperature zamrzivača
RH57*
RUKOVANJE
Osnovne i preporučene temperature za zamrzivač i
odeljke frižidera su -19 °C i 3 °C (ili -2 °F i 37 °F).
Ako je temperatura u zamrzivaču i odeljcima
frižidera suviše visoka ili niska, podesite
temperaturu ručno.
Temperatura frižidera se može podesiti između
34 °F and 44 °F (ili između 1 °C i 7 °C) da odgovara
vašim potrebama.
Pritisnite taster Freezer (Zamrzivač) dok se željena
temperatura ne prikazuje na displeju temperature.
Temperatura će se svakim pritiskom promeniti po
1 °F (or 1 °C). Pogledajte ispod.
Fahrenheit : 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F →
44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F
→ 38 °F → 37 °F.
Celzijus : 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C →
5 °C → 4 °C → 3 °C.
Preporučena Temp. (zamrzivač): -2 °F (or -19 °C )
Temperatura zamrzivača se može podesiti
između -23 °C i -15 °C (ili između -8 °F i 5 °F)
da odgovara vašim potrebama. Pritisnite taster
Freezer (Zamrzivač) dok se željena temperatura ne
prikazuje na displeju temperature.
Temperatura će se svakim pritiskom promeniti po
1 °F (or 1 °C). Pogledajte ispod.
Fahrenheit : 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F
→ -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F →
3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.
Celzijus : -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C →
-22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C →
-18 °C.
Imajte na umu da se namirnice poput sladoleda
tope na -15,5 °C (ili 4 °F)
Displej temperature će se redom kretati od -23 °C
do -15 °C (ili od -8 °C do 5 °F).
Proces kontrole temperature na frižideru je isti kao i
proces na zamrzivaču.
Pritisnite taster Fridge (Frižider) da biste podesili
željenu temperaturu.
Nakon nekoliko sekundi, frižider će početi
sa prilagođavanjem prema novopostavljenoj
temperaturi.
To će se odraziti i na digitalnom displeju.
• Temperatura zamrzivača ili frižidera može
da raste kada prečesto otvorite vrata, ili
ako se stavi velika količina tople ili vruće
hrane.
• To može da izazove da digitalni displej trepće.
Kada se temperature zamrzivača i frižidera vrate
na svoju normalno podešenu temperaturu,
treptanje će prestati.
• Ako se treptanje nastavi, možda ćete morati da
"resetujete" frižider.
Pokušajte da isključite aparat, sačekajte oko
10 minuta, a zatim ponovo utaknite kabl za
napajanje.
Srpski - 35
DA68-03015C-11.indb 35
2017. 7. 7.
9:41
KORIŠĆENJE DOZERA HLADNE
VODE
Pritisnite odgovarajući taster za vrstu
leda da biste izaberete ono što želite
da dozirate.
NEMA LEDA
Izaberite ovu opciju
ako želite da isključite
ledomat
Korišćenje poluge ( 1 ) za led
Nežno, svojom čašom gurnite polugu ( 1 ) dozera
za led.
Led će biti oslobođen iz dozera.
Možete izabrati vrstu leda pritiskanjem tastera za
kocku leda ili drobljeni led.
Korišćenje zajedno dozera za Led i Vodu
Da biste dobili led i vodu, gurnite prvo polugu ( 1 )
za led, a zatim pomerite svoju čašu dole i pritisnite
polugu ( 2 ) za doziranje vode.
OPREZ
Sačekajte 2 sekunde pre nego što uklonite
čašu pod dozerom da biste sprečili
prosipanje.
Ako se otvore vrata frižidera, dozer neće
raditi.
• Ne izvlačite polugu.
Mogli biste da oštetite ili slomite oprugu poluge.
• Da biste očistili kantu/kofu za led, operite je
blagim deterdžentom, a zatim dobro je isperite i
temeljno osušite.
Ne koristite jaka ili abrazivna sredstva za
čišćenje ili rastvarače.
• Ako led ne izlazi, izvucite kofu za leda i pritisnite
test dugme koje se nalazi na desnoj strani
ledomata.
• Ne pritiskajte test dugme neprekidno kada je
korito puno leda ili vode.
Voda se može preliti ili led može da zaglavi kofu.
Korišćenje poluge ( 2 ) za vodu
Nežno čašom gurnite polugu ( 2 ) dozera za vodu.
Voda će biti puštena iz dozera.
• Kada pritisnete Test dugme, čućete
zvono frižidera (ding-dong). Kada zvuk
zvona, otpustite Test dugme.
• Zvono će automatski ponovo da se čuje da
biste znali da ledomat dobro radi.
(1)
(2)
OPREZ
Čak i ako otprilike u isto vreme gurate
polugu za vodu i za led, dozer će izvršiti
sаmo opciju koju ste stvаrno prvu izаbrаli
ili gurnuli.
Ukoliko dođe do nestanka struje, kocke
leda mogu da se otope, a zatim zamrznu
kada ponovo dođe struja, što dovodi do
prestanka rada dozera.
Da biste sprečili ovaj problem, nakon
nestanka struje, izvadite kofu sa ledom i
bacite preostali led ili vodu.
Sačekajte 1 sekundu pre nego što uklonite
čašu nakon točenja vode kako biste
sprečili prosipanje.
Nemojte izvući polugu dozera nakon
sipanja leda ili vode.
Ona se automatski vraća.
Srpski - 36
DA68-03015C-11.indb 36
2017. 7. 7.
9:41
OPREZ
Nakon što izbacite led iz kofe za led,
trebalo bi da pritisnete ručicu jednom
sa UKLJUČENOM funkcijom ‘ICE
CUBED’ (LED U KOCKI) ili ‘CRUSHED’
(DROBLJENI).
Korišćenje ledomata
Poklopac ledomata
RUKOVANJE
Pritisnite dugme Ice (Led) da biste izabrali vrstu
leda koju želite.
Postavite šoljicu ispod otvora za led, i zatim nežno
pritisnite uz podlogu dozera.
Vodite računa da je čaša u ravni sa dozerom kako
biste sprečili ispadanje leda iz nje.
Ako izaberete led u kocki nakon što ste koristili
opciju drobljenog leda, može nastati mala količina
zaostalog drobljenog leda.
Ledomat će napraviti novi led brže nakon što vratite
kofu za led u frižider.
• Nemojte stavljati prste, šake ili bilo koje
druge neodgovarajuće predmete u
odvodni kanal dozera ili u kofu ledomata.
- To može dovesti do telesne povrede ili
mаterijаlne štete.
• Koristite samo ledomat koji ste dobili uz frižider.
• Dovod vode za ovaj frižider morа da bude
ugrađeno/povezano od strane odgovаrаjuće
kvаlifikovаne osobe i mora da bude povezаn na
pijaću vodu.
• Ledomat zahteva pritisak vode od 20 - 125 psi
(138~862 kPa) za pravilan rad.
UPOZORENJE
• Ako idete na duži odmor ili poslovno
putovanje, a nećete koristiti vodu ili
ledomate za to vreme, zatvorite ventil za
vodu kako biste sprečili curenje.
• Ako niste koristili ledomat neko vreme, ili ako
ste često otvarali vrata zamrzivača, led može da
se slepi.
Ako se to dogodi, ispraznite kofu za led ili
razbijte led nekim drvenim kuhinjskim oruđem.
Ne koristite oštre predmete poput noževa i
viljušaka.
• Kada uklonite kofu sa ledom, još uvek može biti
nešto zaostalog leda u ledomatu.
Ledomat može da izbaci ovaj led u zamrzivač.
OPREZ
Odvodni kanal za led
Kofa za led
• Ukoliko ne izbacuje led, izvucite poklopac
ledomata i pritisnite test dugme koje se
nalazi na ledomatu.
• Ne pritiskajte test dugme neprekidno kada je
korito puno leda ili vode.
Može vodа da se prelije ili može led da zaglavi
ledomat ili dozer.
OPREZ
Test dugme
Srpski - 37
DA68-03015C-11.indb 37
2017. 7. 7.
9:41
Da biste dobili više mesta, možete da
skladištite hranu s Guard FRE-UPP (štitnik
gornjeg zamrzivača) umesto s kofom za
led, a takođe skinite COVER-ICE MAKER
(POKLOPAC-LEDOMAT) i Snack Bin
(posuda za poslastice).
Ako skinete kofu za led, na panelu displeja
bljeskaće će ICE OFF(LED ISKLJUČEN).
SMART ECO KARAKTERISTIKE
Smart Eco sistem
Čuva svežinu hrane pomoću 4 senzora koji su u
skladu sa radnom sredinom, obrascem korišćenja
i radnim statusom frižidera dok štedi potrošnju
električne energije.
Osim toga, možete izvaditi gornju fioku
zamrzivača.
Jer vađenje ne utiče na toplotne i
mehaničke karakteristike. Deklarisana
zapremina odeljka za skladištenje
zamrznute hrane izračunava se uz
pozicionirani “Guard FRE-UPP(štitnik
gornjeg zamrzivača)” i uz uklonjene
“COVER-ICE MAKER(POKLOPACLEDOMAT)”, “Snack Bin(posuda za
poslastice)” i “Upper Drawer(Gornja fioka)”.
Senzor spoljašnje
temperature
Senzor spoljašnje
vlažnosti
Senzor unutrašnje temperature
GUARD FRE-UPP (opciono)
Poklopac ledomata
Odvodni kanal za led
Kofa za led
Polica
Gornja fioka
Srpski - 38
DA68-03015C-11.indb 38
2017. 7. 7.
9:41
VIŠENAMENSKA POSUDA ZA
VRATA FRIŽIDERA
Odvojiva pregrada čini pogodnim čuvanje hrane.
Prehrambeni proizvodi se mogu sačuvati
po stavkama.
1. Kada nije u upotrebi, ostavite Multi Držač
prevrnuto kao što je prikazano na slici.
RUKOVANJE
Kako da koristite multi držač
• Stavite pregradu na mesto kada skladištite
zajedno tanke boce i pića u limenci.
• Izvadite pregradu kada skladištite mleka ili pića
u tetrapaku.
2. Okrenite Multi Držač u 1. položaj da biste
sprečili ispadanje i preturanje stvari.
Kako koristiti pregradu
1
1. Ubacite pregradu kao što je prikazano na
dijagramu da biste napravili pregrade u kutiji.
3. Okrenite Multi Držač u 2. položaj da biste ga
koristili kao pregradu.
2. Kada nije u upotrebi, jednostavno je okrenite i
premestite je na način kao što je prikazano na
slici.
2
Srpski - 39
DA68-03015C-11.indb 39
2017. 7. 7.
9:41
3. Fioka
• Uklonite fioku tako što ćete je malo izvući i
podići.
UKLАNJАNJE PRIBORA IZ
FRIŽIDERA
1. Police (Zamrzivač/Frižider)
• Otvorite sasvim vrata, a zatim podignite policu
dok je izvlačite kako biste je uklonili.
( 1 )
4. Poklopac Posuda za povrće/Suve posude
• Izvadite posudu iznad Posude za povrće
(frižider)/Suve posude (zamrzivač).
• Pritisnite nadole žabice sa obe strane Posude
za povrće (frižider)/Suve posude (zamrzivač) i
izvucite ih prema sebi da biste izvadili posudu.
• Ukoliko niste u mogućnosti da u potpunosti
otvorite vrata, izvucite policu, podignite je, i
okrenite da biste je uklonili.
( 2 )
( 3 )
OPREZ
Vodite računa da ne stavite policu naopako
i obrnuto.
Staklene posude mogu da izgrebu
površinu staklene police.
2. Posuda na vratima
• Uklonite Posudu u vratima držeći posudu
obema rukama i zatim je nežno podignite
nagore.
(Opciono)
5. Posuda za povrće/Suva posuda
• Pre nego što izvadite Posudu za povrće/Suvu
posudu, treba da uklonite višenamenske odeljke
iz vrata.
• Podignite posudu malo nagore dok je izvlačite.
Srpski - 40
DA68-03015C-11.indb 40
2017. 7. 7.
9:41
6. Kofa za led (zamrzivač)
• Uklonite kofu ledomata tako što ćete je podići i
polako izvući.
• Uhvatite ručka kao što je prikazano na slici.
• Uklonite kofu za led polako kako je ne biste
oštetili.
ČIŠĆENJE FRIŽIDERA
• Nemojte koristiti benzen, razređivač,
Clorox ili deterdžent za automobile da
biste čistili frižider. Ovi proizvodi mogu
da oštete površinu uređaja i da izazovu
požar.
• Ne prskajte frižider vodom dok je priključen na
struju.
To može izazvati strujni udar.
Da biste očistili frižider, sledite ove korake:
UPOZORENJE
RUKOVANJE
1. Izvucite iz struje kabel za napajanje iz frižidera.
2. Blago navlažite vodom meku krpu ili papirni
ubrus.
Nemojte koristiti preteranu silu prilikom
uklanjanja poklopca fioke.
Možete da slomite poklopac i povredite se.
Pre uklanjanja bilo kakve dodatne opreme,
proverite da ne smeta nešto od hrane.
Kada je moguće, izvadite skroz hranu kako
bi se smanjila opasnost od nesreće.
Nemojte koristiti bilo koju vrstu deterdženta
za čišćenje frižidera, jer to može da skine
boju ili ošteti frižider.
3. Obrišite unutrašnjost i spoljašnjost frižidera dok
ne bude čist i suv.
4. Ponovo priključite kabl za napajanje od frižidera.
7. Uklanjanje osveživača
• Izvucite policu malo i zatim izvucite jedinicu
dok gurate žabicu poklopca osveživača nagore
koristeći odvijač sa ravnom glavom.
ZAMENA UNUTRAŠNJEG SVETLA
LED svetlo u Zamrzivaču / Frižideru
• Ako je poklopac LED lampe umrljan nekom
supstancom, LED lampa neće sijati svetlo.
Obrišite površinu poklopca čistom suvom
krpom kako biste povratili punu jačinu svetla.
8. Čišćenje osveživača
• Očistite osveživač jednom u dve godine ili kad
god osetite da je njegov učinak smanjen.
• Osušite osveživač pod suncem na 24 sata i
zatim ga vratite obrnutom redosledom u odnosu
na njegovo uklanjanje.
OPREZ
Nemojte sami rаstаvljаti ili poprаvljаti LED
osvetljenje.
Da biste zamenili LED svetla, obratite
se Samsungovom servisnom centru ili
ovlašćenom Samsungovom distributeru.
Ako pokušate sami da zamenite LED
svetlo, postoji opasnost da od strujnog
udara ili teške telesne povrede.
Srpski - 41
DA68-03015C-11.indb 41
2017. 7. 7.
9:41
DA BISTE POBOLJŠALI
PERFORMANSE HLAĐENJA
ZAMENA FILTRA ZA VODU
Ako namirnice blokiraju izlaz hladnog
vazduha, hladan vazduh neće moći da
prodre u celi odeljak i neće moći delotvorno
da zamrzne hranu što će dovesti do
smanjenih performansi hlađenja.
Izlaz hladnog
vazduha
Da biste smanjili opasnost od oštećenja
vodom svoje imovine NEmojte koristiti
obične brendove filtara za vodu u vašem
SAMSUNG frižideru.
KORISTITE SAMO FILTERE ZA VODU BRENDA
SAMSUNG.
SAMSUNG nije zakonski odgovoran za bilo kakvu
štetu, uključujući ali ne i ograničavajući se na
materijalnu štetu prouzrokovanu usled curenja vode
zbog upotrebe običnih filtara za vodu.
SAMSUNG frižideri su dizajnirani da rade
SAMO SA SAMSUNG-ovim filtrima za vodu.
"Lampica za filter" zasvetli crveno da biste znali
kada je vreme da zamenite svoj filter za vodu.
Da biste imali vremena da nabavite novi filter,
crveno svetlo se pali neposredno pre nego što
kapacitet postojećeg filtra nestane.
Promena filtra na vreme pruža vam najsvežiju,
najčistiju vode iz vašeg frižidera.
Za zamenu filtra za vodu, sledite ove korake:
UPOZORENJE
1. Okrenite filter za vodu
90˚ suprotno smeru
kretanja kazaljke na
satu.
2. Izvucite filter za vodu iz
kućišta filtra.
3. Ubacite novi filter za
vodu u kućište filtra.
Srpski - 42
DA68-03015C-11.indb 42
2017. 7. 7.
9:41
Vodosnabdevanje obrnutom osmozom
VAŽNO:
4. Okrenite novi filter
za vodu 90˚ u smeru
kretanja kazaljke na
satu.
Nedavno instalirana patrona filtra za vodu
može da dovede do kratkog prskanja vode
iz dozera.
To je zbog ulaska vazduha u cevovod.
To ne treba da predstavlja nikakav problem
u radu.
OPREZ
Kada menjate filter za vodu, voda je u
stanju da teče na dnu frižidera.
To je čisto privremeno stanje, uklonite vodu
i koriste ga.
• Proverite da li je blokiran filter za talog u sistemu
obrnute osmoze.
Zamenite filter ako je potrebno.
• Pustite da se rezervoar za skladištenje obrnutog
sistema osmoze napuni posle obimnijeg
korišćenja.
• Ako vaš frižider ima filter za vodu, on i dalje
može da smanji pritisak vode kada se koristi
u kombinaciji sa sistemom obrnute osmoze.
Uklonite filter za vodu.
RUKOVANJE
5. Pritisnite taster “Lighting / °C↔°F (3 sec)”
(Osvetljenje/ °C↔°F (3 sec)) (
) za oko 3
sekunde da biste resetovali filter za vodu.
Indikator boja se menja sa crvene na isključeno.
Pritisak vode koja izlazi iz sistema obrnute osmoze
i ide na ventil za dovod vode iz frižidera treba da
bude između 35 i 120 psi (241 i 827 kPa).
Ako je sistem za prečišćavanje vode obrnutom
osmozom povezan sa hladnim vodosnabdevanjem,
pritisak vode u sistemu obrnute osmoze mora da
bude najmanje 40 do 60 psi (276 kPa do 414).
Ukoliko je pritisak vode u sistemu obrnute osmoze
manji od 40 do 60 psi (276 do 414 kPa):
Ako imate pitanja u vezi sa pritiskom vode, pozovite
licenciranog, kvalifikovanog vodoinstalatera.
Naručivanje filtera za zamenu
Uklonite zaostаle tvari iz cevovoda
za snabdevanje vodom nakon što ste
instalirali novi filter
Za naručivanje više kertridža za filter vode, obratite
se ovlašćenom Samsung-ovom distributeru.
1. Pritisnite dugme Water (Voda), a zatim šoljom ili
čašom gurnite polugu Dozera.
2. Sipajte 4,5 litara vode kroz filter, po jednu šolju
ili čašu.
(Ispirajte u trajanju od oko 6 minuta.)
Na taj način ćete očistiti sistem za dovod vode i
ukloniti vazduh iz cevi.
- Dodatno ispiranje može biti potrebno u nekim
domaćinstvima.
3. Otvorite vrata frižidera i proverite da nema
curenja vode iz filtra za vodu.
Srpski - 43
DA68-03015C-11.indb 43
2017. 7. 7.
9:41
KORIŠĆENJE LEDOMATA
(OPCIONO)
•
-
• Kada ICE OFF (LED ISKLJUČEN) treperi
na ekranu, ponovo stavite kofu za led i/ili
proverite da li je ispravno instalirana.
Kada su vrata otvorena, dozer za led i vodu ne
rade.
Ako snažno zatvorite vrata, to može dovesti do
prosipanja vode na ledomat.
Da ne biste ispustili kofu za led, služite se
obema rukama dok ga uklanjate.
Da se ne biste povredili, vodite računa da
pokupite led ili vodu koji su možda pali na pod.
Ne dozvolite deci da se kače na dozer za led ili
na kofu.
Mogu da se povrede.
Vodite računa da ne stavite svoju ruku ili bilo koji
predmet u odvodni kanal za led.
To može izazvati telesnu povredu ili oštetiti
mehaničke delove.
Budite pažljivi kada čuvate hranu u plastičnim
kesama u zamrzivaču.
Pogrešno skladištene kese može da uhvati
Auger Motor u kofi za led i onemogućiti da
frižider izbacuje led ili iznenada spreči otvaranje
vrata zamrzivača.
OPREZ
Za uklanjanje Kofe za led.
Držite ručicu kao što je prikazano u na slici 1.
Podignite i polako izvucite Kofu.
Polako izvadite Kofu za led da biste sprečili
oštećenje.
Kada ponovo instalirate kofu za led, pritisnite i
držite dugme ICE (LED) na 6 sekundi.
•
•
•
•
•
•
•
• Normalan rad
- Svaki zvuk koji čujete kada ledomat ubaci led u
kofu deo je normalnog rada.
- Led može da se slepi u kofi ako ne izbacite led
duže vreme.
Ako se to desi, uklonite sav led i ispraznite kofu
za led.
- Ukoliko led ne izlazi, proverite da li se nešto leda
zaglavilo u odvodnom kanalu za led i uklonite
ga.
- Prva serija kocki leda nakon instalacije može da
bude mala, jer je vazduh ušao u cevi za vodu.
Tokom normalne upotrebe sav vazduh će biti
uklonjen.
led
Srpski - 44
DA68-03015C-11.indb 44
2017. 7. 7.
9:41
Rešavanje problema
REŠENJE
Frižider ne radi
uopšte ili ne ohladi
dovoljno.
• Proverite da li je utikač ispravno priključen.
• Da li je kontrola temperature na ekranu postavljena na odgovarajuću
temperaturu?
Pokušajte da smanjite na nižu temperaturu.
• Da li je frižider izložen direktnoj sunčevoj svetlosti ili se nalazi u blizini izvora
toplote?
• Dа li je zadnji deo frižiderа suviše blizu zidа, sprečаvаjući odgovаrаjuću
cirkulaciju vazduha?
Hrana u frižideru je
zamrznuta.
• Da li je kontrola temperature na ekranu podešena na pravu temperaturu?
Pokušajte da podesite na topliju temperaturu.
• Da li je temperatura u prostoriji suviše niska?
• Dа li čuvаte hrаnu sa visokim sadržajem vode u nаjhlаdnijem delu frižiderа?
Čujete neobičan
zvuk ili zvuke.
• Proverite da li je frižider u ravni i da li je stabilan.
• Dа li je zadnji deo frižiderа suviše blizu zidа, sprečаvаjući odgovаrаjuću
cirkulaciju vazduha?
• Da li je nešto palo iza ili ispod frižidera?
• Ako čujete zvuk koji "otkucava" iz unutrašnjosti frižidera, to je sasvim
normalno.
To se javlja jer se razni delovi skupljaju ili proširuju usled promene
temperature u unutrašnjosti frižidera.
Prednji uglovi
aparata su
topli i dolazi do
kondenzacije.
• Nešto toplote je normalno pošto su antikondenzatori instalirani u prednjim
uglovima frižidera koji sprečava kondenzaciju.
• Da li su vrata frižidera poluotvorena?
Kondenzacija se može javiti kada ostavite otvorena vrata na dugo vremena.
• Kondenzacija vode u fioci može nastati ako fioka sadrži povrća.
Kondenzacija će prirodno nestati kako vreme prolazi.
Ne izlazi led.
• Da li čekate 12 sati nakon instalacije dovoda vode pre pravljenja leda?
• Da li je dovod vode povezan i da li je ventil za zatvaranje otvoren?
• Da li ste ručno zaustavili funkciju ledomata?
Vodite računa da se Led postavljen na Cubed (Kocku) ili Crushed (Drobljeni).
• Da li postoje grudve leda u kofi ledomata? Uklonite ih.
• Da li je temperatura zamrzivača suviše topla? Pokušajte da podesite niže
temperaturu zamrzivača.
Možete čuti
stvaranje mehurića
u frižideru.
• To je normalno.
Zvuk stvaranja mehurića dolazi iz sredstva za hlađenje koje kruži u frižideru.
Postoji neprijatan
miris u frižideru.
• Da li ima pokvarene hrane?
• Vodite računa da hrana jakog mirisa (na primer, riba) bude hermetički
zatvorena.
• Očistite svoj zamrzivač povremeno i bacite svu pokvarenu ili sumnjivu
hranu.
REŠAVANJE PROBLEMA
PROBLEM
Srpski - 45
DA68-03015C-11.indb 45
2017. 7. 7.
9:41
PROBLEM
REŠENJE
Stvara se mraz
na zidovima
zamrzivača.
• Da li je ventilacioni otvor blokiran?
Uklonite sve prepreke kako bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše.
• Dozvolite dovoljno prostora između uskladištenih namirnica za efikasnu
cirkulaciju vazduha.
• Da li su vrata zamrzivača zatvorena?
Dozer za vodu ne
funkcioniše.
• Da li je dovod vode povezan i da li je ventil za zatvaranje otvoren?
• Da li je cev za dovod vode polomljena ili iskrivljena?
Vodite računa da su cevi slobodne i bez bilo kakvih smetnji.
• Da li je rezervoar za vodu zamrznut jer je temperatura u frižideru preniska?
Pokušajte da izaberete toplije podešavanje na glavnom displeju.
Šta se može učliniti
kada se vrata
zamrzivača ne
zatvaraju dobro.
• Pritisnite polugu dozatora i proverite dovod vode.
• Pritisnite polugu dozatora (režim Ice (Led)) i proverite rad motora puža.
• Uklonite predmete na policama koji mogu da ometaju pogonski puž.
Mere predostrožnosti : Ako niste dozirali vodu ili led u dužem vremenskom
periodu, u kofici za led mogu da se nakupe komadi leda koji ometaju
pogonski puž, što dovodi do nemogućnosti doziranja.
Uklonite preostali led iz kofice kao i predmete koji mogu da ometaju pogonski
puž.
Upotrebite dozator (voda i led) i to će poboljšati automatsko zatvaranje vrata
frižidera.
Srpski - 46
DA68-03015C-11.indb 46
2017. 7. 7.
9:41
Beleške
DA68-03015C-11.indb 47
2017. 7. 7.
9:41
Ograničenja ambijentalne sobne temperaturi
Ovaj hladnjak je dizajniran da radi na temperaturama sredine što je utvrđeno klasom temperature
označenom na pločici.
Klasa
Simbol
Prošireno umerena
Umerena
Suptropska
Tropska
SN
N
ST
T
Temperaturni opseg okoline (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 do +32
+10 do +32
+16 do +32
+16 do +32
+16 do +38
+18 do +38
+16 do +43
+18 do +43
Na unutrašnje temperature mogu uticati faktori kao što su lokacija frižidera/zamrzivača,
ambijentalne temperature i učestalosti sa kojom ste otvarali vrata.
Podesite temperaturu po potrebi da biste nadoknadili ove faktore.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
Serbian
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi
elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa
ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće
ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite
ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu
ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj
državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše
recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o
kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju
saostalim komercijalnim otpadom.
Za više informacija o bezbednom odlaganju i reciklaži, posetite našu veb lokaciju www.samsung.com ili
putem telefona stupite u kontakt sa našom službom podrške preko dole navedenih brojeva za SAMSUNG
WORLD WIDE.
Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanja ili komentare vezane za Samsung proizvode,
molimo Vas kontaktirajte Samsung korisnički centar
Samsung Electronic Adriatic (SEAD Business Unit), Belgrade Branch office, Omladinskih Brigada 90v,
Novi Beograd, Serbia
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
DA68-03015C-11.indb 48
2017. 7. 7.
9:41
Hladnjak
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda tvrtke Samsung.
Samostojeći uređaj
DA68-03015C-11.indb 1
2017. 7. 7.
9:41
Sadržaj
INFORMACIJE O SIGURNOSTI ……………………………………………… 2
POSTAVLJANJE HLADNJAKA …………………………………………… 15
RUKOVANJE VAŠIM SAMSUNG HLADNJAKOM ……………………… 29
RJEŠAVANJE PROBLEMA ………………………………………………… 45
Informacije o sigurnosti
sigurnost.
• Ovaj uređaj mogu koristiti
• Prije rukovanja uređajem
djeca starosti od 8 godina
pozorno pročitajte ovaj
i osobe sa smanjenim
priručnik i spremite ga na
fizičkim, senzornim ili
sigurno mjesto nedaleko od
mentalnim sposobnostima
uređaja za buduće potrebe.
ili nedostatkom iskustva
• Koristite ovaj uređaj samu u
i znanja ukoliko im je
svrhu za koju je namijenjen te
dodijeljen nadzornik ili upute
u skladu s uputama u ovom
za uporabu uređaja da na
priručniku.
siguran način i razumiju
Uređaj nije namijenjen
potencijalne opasnost.
korištenju od strane osoba
Djeca se ne smiju igrati s
(uključujući djecu) smanjenih
uređajem. Djeca ne smiju
tjelesnih, osjetilnih ili
vršiti čišćenje i održavanje
mentalnih sposobnosti ili
bez nadzora.
osoba kojima nedostaje
• Upozorenja i važne upute o
iskustvo i znanje, osim uz
sigurnosti u ovom priručniku
dodatne upute o korištenju
ne pokrivaju sve moguće
uređaja ili nadzor od strane
uvjete i situacije do kojih
osoba odgovornih za njihovu
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Hrvatski - 2
DA68-03015C-11.indb 2
2017. 7. 7.
9:41
Važni sigurnosni simboli i
mjere opreza:
UPOZORENJE
OPREZ
Opasnosti ili nesigurni
postupci koji mogu
dovesti do teških
tjelesnih ozljeda ili
smrti.
Opasnosti ili nesigurni
postupci koji mogu
dovesti do lakših
tjelesnih ozljeda ili
oštećenja imovine.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
može doći.
Primjena zdravog razuma,
opreza i pozornosti tijekom
postavljanja, održavanja i
rukovanja uređajem isključivo
su vaša odgovornost.
• Budući da se upute za
rukovanje koje slijede
odnose na različite modele,
značajke vašeg hladnjaka
mogu se malo razlikovati od
onih koje opisuje priručnik,
a neki znakovi upozorenja
možda nisu primjenjivi. Ako
imate bilo kakvih pitanja ili
ste zabrinuti, obratite se
najbližem servisnom centru
ili pronađite informacije na
mreži, na adresi
www.samsung.com.
NE pokušavajte.
NE rastavljajte.
NE dodirujte.
Pozorno slijedite upute.
Iskopčajte utikač iz zidne
utičnice.
Provjerite je li stroj
uzemljen kako bi se
izbjegao strujni udar.
Pozovite centar za
kontakt i zatražite
pomoć.
Napomena.
Hrvatski - 3
DA68-03015C-11.indb 3
2017. 7. 7.
9:41
Znakovi upozorenja
postavljeni su kako bi se
spriječile ozljede korisnika i
drugih osoba.
Slijedite ih pozorno.
Nakon čitanja ovog odjeljka,
čuvajte ga na sigurnom
mjestu za buduće potrebe.
-
U slučaju da otkrijete
istjecanje, izbjegavajte
otvoreni plamen ili moguće
izvore zapaljenja te
prozračujte prostoriju u kojoj
se uređaj nalazi tijekom
nekoliko minuta.
Kako bi se u slučaju
istjecanja iz kruga za hlađenje
izbjeglo stvaranje zapaljive
OZBILJNI ZNAKOVI
smjese plina i zraka, veličina
UPOZORENJA
prostorije u koju se uređaj
ZA TRANSPORT I
može postaviti ovisi o količini
LOKACIJU
korištenog sredstva za
• Tijekom prijevoza i
hlađenje.
postavljanja uređaja na
- Nikada nemojte pokretati
mjesto treba pripaziti
uređaj ako na njemu otkrijete
kako se ne bi oštetili
ikakve znakove oštećenja.
dijelovi kruga za hlađenje.
Ako niste sigurni, savjetujte
• Kao rashladno sredstvo
se s distributerom.
koristi se R600a ili R134a.
Prostorija u koju namjeravate
Provjerite naljepnicu
postaviti hladnjak mora imati
kompresora na stražnjoj
volumen od najmanje 1 m³
strani uređaja i naljepnicu
za svakih 8 g sredstva za
unutar hladnjaka da biste bili
hlađenje R-600a u sustavu
sigurni koji se rashladni plin
uređaja.
rabi za vaš hladnjak.
Količina sredstva za
• Kad ovaj proizvod sadrži
hlađenje u uređaju koji
zapaljivi plin (rashladno
ste kupili navedena je na
sredstvo R-600a),
identifikacijskoj pločici unutar
- Sredstvo za hlađenje koje
uređaja.
istječe iz cijevi može se
• Sredstvo za hlađenje koje
zapaliti ili prouzročiti ozljedu
istječe iz cijevi može se
oka.
zapaliti ili prouzročiti ozljedu
UPOZORENJE
Hrvatski - 4
DA68-03015C-11.indb 4
2017. 7. 7.
9:41
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
oka.
vrućini štednjaka, grijalica ili
Kada rashladno sredstvo curi
drugih uređaja.
iz cijevi, izbjegavajte otvoren
• Nemojte priključivati više
plamen i sklonite sve zapaljive
uređaja u istu višestruku
proizvode od proizvoda i
utičnicu.
odmah prozračite prostoriju.
Hladnjak uvijek treba
- U suprotnom može doći do
biti priključen na vlastitu
požara ili eksplozije.
mrežnu utičnicu napona koji
odgovara onome na pločici s
- Ako uređaj sadrži sredstvo za
tehničkim podacima.
hlađenje izobutan (R600a),
to je prirodan plin velike
- Na taj se način postižu
kompatibilnosti s okolišem,
najbolji rezultati i izbjegava
ali je istodobno zapaljiv.
preopterećenje strujnih
Tijekom prijevoza i
krugova u kući koje može
postavljanja uređaja na
dovesti od požara zbog
mjesto treba pripaziti kako se
pregrijavanja vodova.
ne bi oštetili dijelovi kruga za
Ukoliko je zidna utičnica
hlađenje.
labava, nemojte uključivati
strujni kabel.
- Postoji rizik od električnog
OZBILJNI ZNAKOVI
udara ili požara.
UPOZORENJA ZA
• Nemojte koristiti kabel na
MONTAŽU
kome se vide napuknuća ili
• Uređaj nemojte postavljati
ogrebotine po njegovoj duljini
na vlažnu, masnu ili
ili na ijednom od krajeva.
prašnu lokaciju niti na
• Ne savijte pretjerano strujni
lokaciju izloženu izravnom
kabel i ne stavljajte na njega
sunčevom svjetlu ili vodi
teške predmete.
(kapi kiše).
• U blizini hladnjaka nemojte
- Oštećena izolacija ili električni
koristiti raspršivače.
dijelovi mogu dovesti do
- U slučaju korištenja
električnog izboja ili požara.
raspršivača u blizini hladnjaka
• Ne izlažite ovaj hladnjak
može doći do eksplozije ili
izravnoj sunčevoj svjetlosti niti
požara.
UPOZORENJE
Hrvatski - 5
DA68-03015C-11.indb 5
2017. 7. 7.
9:41
• Nemojte postavljati uređaj na
mjesto na kojemu može doći
do istjecanja plina.
- To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
-
•
•
-
•
•
• Preporuča se da
montažu ili servisiranje
ovog uređaja obavi
kvalificirani tehničar ili
tvrtka za servis.
U protivnom može doći
do strujnog udara, požara,
eksplozije, problema s
proizvodom ili ozljede.
Prije korištenja hladnjak treba
pravilno postaviti na mjesto
koje odgovara uvjetima
navedenim u priručniku.
Priključite utikač na ispravan
način, tako da kabel visi
nadolje.
Ako utikač priključite
naopako, može doći do
prekida vodiča, što može
dovesti do požara ili strujnog
udara.
Pripazite da se utikač
napajanja ne prignječi ili ošteti
uz stražnju stranu hladnjaka.
Pri premještanju hladnjaka
pripazite kako ne biste oštetili
kabel napajanja prelaskom
hladnjaka preko njega.
- To predstavlja opasnost od
požara.
• Uređaj bi trebao biti
postavljen tako da strujni
kabel bude lako dostupan
nakon instaliranja.
• Hladnjak se mora
uzemljiti.
- Hladnjak morate uzemljiti da
biste spriječili izboj napona
na kućište ili električni šok
uzrokovan izbojem struje iz
hladnjaka.
• Nikad ne koristite plinske
cijevi, telefonske žice ili druge
šipke kao uzemljenje.
- Neprikladna upotreba
kabela za uzemljenje može
uzrokovati električni udar.
• Ako je kabel napajanja
oštećen, odmah se
obratite proizvođaču ili
servisu proizvođača radi
zamjene kabela.
• Izmjenu osigurača na
hladnjaku mora vršiti
kvalificirano tehničko osoblje
ili tvrtka za servisiranje.
- Ukoliko se takav postupak
ne osigura, može doći do
strujnog udara ili tjelesnih
ozljeda.
Hrvatski - 6
DA68-03015C-11.indb 6
2017. 7. 7.
9:41
OPREZ
ZNAKOVI UPOZORENJA
ZA MONTAŽU
UPOZORENJE
ZNAKOVI OZBILJNOG
UPOZORENJA PRI
KORIŠTENJU
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
• Ventilacijski otvor na
kućištu uređaja ili
• Nemojte umetati utikač u
konstrukciji podloge
utičnicu mokrim rukama.
mora biti slobodan od
• Ne stavljajte nikakve
prepreka.
predmete na uređaj.
• Ostavite uređaj da
- Pri otvaranju i zatvaranju
neometano stoji 2 sata nakon
vrata predmeti mogu pasti i
postavljanja.
prouzročiti tjelesne ozljede i/ili
oštećenje imovine.
• Nemojte postavljati posude
napunjene vodom na
hladnjak.
- Ako dođe do prolijevanja,
postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
• Nemojte djeci dopuštati da
- Kada instalirate hladnjak,
se vješaju o vrata.
provjerite jesu li obje nožice
u kontaktu s podom u svrhu - Ako ne poštujete tu uputu,
može doći do teške tjelesne
sigurne instalacije.
ozljede.
Nožice se nalaze na dnu sa
• Nemojte ostavljati vrata
stražnje strane svakih vrata.
hladnjaka otvorenima dok
Ubacite odvijač s ravnom
je hladnjak bez nadzora i ne
glavom i okrenite ga u smjeru
dopuštajte djeci da ulaze u
strelice dok se ne poravna.
hladnjak.
- Uvijek ravnomjerno opteretite
• Ne dopuštajte bebama ili
svaka vrata.
maloj djeci ulazak u ladicu.
- Preopterećenje na jednim
vratima može oboriti hladnjak, - To može uzrokovati smrt
gušenjem zbog zarobljenosti
što može prouzročiti ozljedu.
ili do ozljede.
• Ne sjedajte na vrata
Hrvatski - 7
DA68-03015C-11.indb 7
2017. 7. 7.
9:41
•
•
-
•
-
•
-
zamrzivača.
Vrata se mogu pokvariti i
dovesti do ozljede.
Kako biste spriječili
zarobljavanje djece, morate
ponovo ugraditi razdjelnik
pomoću priloženih vijaka, ako
ste uklonili razdjelnik iz ladice
zbog čišćenja ili drugih radnji.
Nikad ne stavljajte prste niti
druge objekte unutar rupe
dispenzera.
Ako ne poštujete tu uputu,
može doći do tjelesne ozljede
ili materijalne štete.
Nestabilne ili zapaljive tvari
poput benzena, otapala,
alkohola, etera i tekućeg
naftnog plina nemojte
odlagati u hladnjak.
Odlaganje takvih proizvoda
u hladnjak može prouzročiti
eksplozije.
Farmaceutske proizvode
osjetljive na niske
temperature, materijale za
znanstvena istraživanja i
druge proizvode osjetljive na
niske temperature nemojte
odlagati u hladnjak.
Proizvodi koji traže strogu
kontrolu temperature ne
smiju se stavljati u hladnjak.
• U hladnjak nemojte odlagati
električne uređaje niti ih
koristiti unutar njega, osim
ako je riječ o vrsti uređaja koji
preporučuje proizvođač.
• Unutrašnjosti hladnjaka
nemojte sušiti pomoću sušila
za kosu. U unutrašnjost
hladnjaka nemojte stavljati
svijeću radi uklanjanja
neugodnih mirisa.
- To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
• Unutarnje stranice
zamrzivača niti proizvode
pohranjene u zamrzivaču
nemojte dodirivati mokrim
rukama.
- To može uzrokovati ozebline.
• Za ubrzavanje procesa
odmrzavanja nemojte koristiti
mehaničke naprave niti
bilo koja druga sredstva
osim onih koje preporuča
proizvođač.
• Ne oštećujte krug rashladnog
sredstva.
• Proizvod je namijenjen
isključivo pohrani hrane u
domaćinstvu.
• Boce treba postavljati jednu
uz drugu kako ne bi ispale.
• U slučaju curenja plina (poput
Hrvatski - 8
DA68-03015C-11.indb 8
2017. 7. 7.
9:41
•
•
• Ako je proizvod opremljen
LED lampom nemojte sami
rastavljati poklopac lampe i
samu LED lampu.
- Obratite se svom servisnom
agentu.
• Ako u hladnjak dospije
prašina ili voda, izvucite
utikač i obratite se servisnom
centru tvrtke Samsung
Electronics.
- Postoji opasnost od požara.
OPREZ
• Nemojte sami rastavljati
niti popravljati hladnjak.
- To može dovesti do požara,
kvara i/ili tjelesne ozljede.
U slučaju kvara obratite se
servisu proizvođača.
• Ako uređaj stvara čudne
zvukove, miris gorenja ili
dima, odmah iskopčajte
utikač i obratite se
najbližem servisnom
centru.
- U suprotnom može doći do
strujnog udara ili opasnosti
od požara.
• Ako imate problema s
promjenom žarulje, obratite
se servisnom agentu.
-
-
-
•
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
-
propana, LPG-a i sl.), odmah
prozračite bez doticanja
strujnog utikača.
Ne dirajte uređaj niti utikač.
Ne koristite ventilator.
Iskrenje može uzrokovati
eksploziju ili požar.
Koristite samo LED rasvjetu
koju isporučuje proizvođač ili
servis proizvođača.
Djeca moraju biti pod
nadzorom kako se ne bi
igrala s hladnjakom niti ulazila
u njega.
ZNAKOVI OPREZA
PRI KORIŠTENJU
• Kako biste osigurali
najbolje rezultate pri
korištenju proizvoda
Nemojte postavljati hranu
preblizu drugoj hrani niti
otvorima za prozračivanje
na stražnjoj stranici uređaja,
budući da to ometa
cirkulaciju zraka u odjeljku
hladnjaka.
Dobro zamotajte hranu ili je
prije odlaganja u hladnjak
smjestite u hermetički
zatvoren spremnik.
Novu hranu koju želite
zamrznuti ne postavljajte
pokraj postojeće hrane.
Nemojte odlagati gaziranu
Hrvatski - 9
DA68-03015C-11.indb 9
2017. 7. 7.
9:41
-
•
-
•
-
vodu niti gazirane napitke u
odjeljak za zamrzavanje.
Nemojte odlagati boce niti
staklenke u zamrzivač.
Kad se sadržaj smrzne,
staklo se može razbiti i
dovesti do tjelesne ozljede ili
oštećenja imovine.
Nemojte mijenjati funkciju
hladnjaka niti modificirati sam
hladnjak.
Izmjene ili modifikacije mogu
dovesti do tjelesnih ozljeda
i/ili oštećenja imovine. Bilo
kakve izmjene ili modifikacije
koje treća strana izvrši na
dovršenom uređaju nisu
pokrivene servisom unutar
jamstva tvrtke Samsung niti
je tvrtka Samsung odgovorna
za sigurnosne probleme i
oštećenja do kojih može doći
zbog modifikacija koje je
izvršila treća strana.
Nemojte blokirati otvore za
zrak.
Ako su otvori za zrak
blokirani, osobito plastičnom
vrećicom, hladnjak se može
previše rashladiti.
Ako ovo razdoblje hlađenja
traje predugo, može puknuti
filtar za vodu i dovesti do
curenja vode.
- Novu hranu koju želite
zamrznuti ne postavljajte
pokraj postojeće hrane.
• Molimo obratite pozornost
na maksimalno trajanje i
rok valjanosti zaleđenih
proizvoda.
• Na površinu uređaja ne
prskajte hlapljive materijale
poput insekticida.
- Osim što je štetan za ljude,
može dovesti do strujnog
udara, požara ili problema s
proizvodom.
• Na površinu stakla ne djelujte
prekomjernom silom i ne
udarajte je.
- Slomljeno staklo može
dovesti do tjelesnih ozljeda i/
ili oštećenja imovine.
• Biljno ulje nemojte čuvati na
policama u vratima hladnjaka.
Ulje bi se moglo stvrdnuti
i prividno promijeniti okus,
a njegovo korištenje može
postati otežano. Osim toga,
otvoreni spremnik mogao
bi procuriti, a proliveno ulje
moglo bi uzrokovati pucanje
polica u vratima. Nakon
otvaranja spremnik ulja držite
na hladnom, zasjenjenom
mjestu, npr. u ormariću ili
smočnici.
Hrvatski - 10
DA68-03015C-11.indb 10
2017. 7. 7.
9:41
- Primjeri biljnog ulja: maslinovo
ulje, kukuruzno ulje, ulje iz
sjemenki grožđa itd.
OPREZ
•
•
•
•
• Ne prskajte izravno vodu
unutar ili izvan hladnjaka.
Postoji rizik od požara ili
električnog udara.
Nemojte koristiti ili stavljati
u blizinu uređaja nikakve
materijale osjetljive na
temperaturu, poput zapaljivih
sprejeva i objekata, suhog
leda, lijekova ili kemikalija.
Ne držite u hladnjaku hlapljive
ili zapaljive objekte ili tvari
(benzen, razrjeđivač, propan i
sl.).
Ovaj je hladnjak namijenjen
isključivo čuvanju hrane.
To može dovesti do požara ili
eksplozije.
Proizvode za čišćenje
nemojte prskati izravno na
zaslon.
Slova tiskana na zaslonu
mogu se skinuti.
Sa strujnih konektora uklonite
sve strane materijale i
prašinu.
•
•
•
•
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
-
-
ZNAKOVI OPREZA
PRI ČIŠĆENJU I
ODRŽAVANJU
Pri čišćenju, skidanju
nečistoće i prašine ipak
nemojte koristiti mokru niti
vlažnu krpu.
U suprotnom postoji
opasnost od požara ili
strujnog udara.
Nikad ne stavljajte prste niti
druge objekte u otvor za
izbacivanje i u kosinu za led.
To može dovesti do ozljede ili
materijalne štete.
Nedostupna područja kao što
su šarke očistite korištenjem
četke ili četkice za zube.
• Prije čišćenja ili
održavanja hladnjaka
iskopčajte hladnjak iz
napajanja.
Ako je strana tvar dospjela u
uređaj, isključite strujni kabel
i kontaktirajte vama najbliži
servisni centar.
U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
Za čišćenje hladnjaka koristite
čistu spužvu ili mekanu
krpu i toplu vodu s blagim
deterdžentom.
Na vanjskim površinama
(vratima i odjeljcima),
plastičnim dijelovima, vratima
i unutarnjim žljebovima i
Hrvatski - 11
DA68-03015C-11.indb 11
2017. 7. 7.
9:41
brtvama nemojte koristiti
abrazivna ili jaka sredstva za
čišćenje kao što su sprejevi
za prozore, sredstva za
ribanje, zapaljive tekućine,
solna kiselina, voskovi za
čišćenje, koncentrirani
deterdženti, izbjeljivači ili
sredstva za čišćenje koja
sadrže naftne derivate.
- Oni bi mogli izgrebati ili
oštetiti materijal.
• Staklene police ili poklopce
nemojte čistiti toplom vodom
kada su hladni. Staklene
police i poklopci mogli bi
puknuti ako se izlože naglim
promjenama temperature
ili udarcima kao što je
ispadanje.
UPOZORENJE
ZNAKOVI OZBILJNOG
UPOZORENJA PRI
ODLAGANJU
• Prije odlaganja provjerite
nisu li cijevi sa stražnje
strane uređaja oštećene.
• Kao rashladno sredstvo
korišteni su R-600a ili
R-134a.
Provjerite naljepnicu
kompresora na stražnjoj
strani uređaja i naljepnicu
unutar hladnjaka kako biste
bili sigurni koje se rashladno
sredstvo rabi Vaš hladnjak.
U slučaju da hladnjak koristi
zapaljivi plin (sredstvo za
hlađenje R-600a), za sigurno
odlaganje uređaja obratite se
lokalnim vlastima. Kao plin za
napuhavanje izolacije koristi
se ciklopentan.
Plinovi unutar izolacijskog
materijala zahtijevaju poseban
postupak odlaganja.
Za informacije o odlaganju
uređaja na način koji ne
opterećuje okoliš obratite se
lokalnim vlastima.
Prije odlaganja uređaja
provjerite nisu li cijevi sa
stražnje strane uređaja
oštećene.
Cijevi treba slomiti na
otvorenom.
• Pri odlaganju ovog uređaja i
drugih hladnjaka treba skinuti
vrata/brtve vrata te bravicu
vrata kako mala djeca ne bi
ostala zarobljena u hladnjaku.
Ostavite police na njihovim
mjestima, tako da se djeca
ne mogu jednostavno uvući u
hladnjak.
Djeca moraju biti pod
nadzorom kako se ne bi
Hrvatski - 12
DA68-03015C-11.indb 12
2017. 7. 7.
9:41
igrala sa starim hladnjakom.
• Materijal za pakiranje ovog
proizvoda odložite na način
koji nije štetan za okoliš.
•
• U slučaju nestanka struje
nazovite lokalnu tvrtku
•
za opskrbu električnom
energijom i raspitajte se o
trajanju prekida napajanja.
- Većina nestanaka struje
popravi se u roku od sat
ili dva, što ne utječe na
temperature u hladnjaku.
Tijekom nestanka struje ipak
treba ograničiti broj otvaranja •
vrata hladnjaka.
- Ako nestanak struje potraje
dulje od 24 sata, izvadite svu
zamrznutu hranu.
• Ako je hladnjak isporučen s
ključevima, te ključeve treba
držati izvan dohvata djece, na
mjestu udaljenom od uređaja.
• U slučaju dugotrajnijeg
postavljanja na lokaciju čija
je temperatura niža od donje
granice za koju je uređaj
predviđen, može doći do
nejednolikosti u funkcioniranju
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
DODATNI SAVJETI
ZA PRAVILNO
KORIŠTENJE
•
(temperatura uz hladnjaku
može postati previsoka).
U hladnjak nemojte odlagati
hranu koja se lako kvari
na nižim temperaturama,
primjerice banane ili dinje.
Vaš uređaj se ne zamrzava,
što znači da nema potrebe
ručno odleđivati uređaj, jer će
se to odvijati automatski.
Povećanje temperature
tijekom odmrzavanja može
udovoljavati ISO zahtjevima.
Ako ipak želite spriječiti
nepotrebno zagrijavanje
zamrznute hrane tijekom
odmrzavanja uređaja,
zamotajte zamrznutu hranu u
više slojeva novina.
Bilo kakav porast temperature
zaleđene hrane tijekom
odmrzavanja može skratiti
vrijeme čuvanja.
Hrvatski - 13
DA68-03015C-11.indb 13
2017. 7. 7.
9:41
Savjeti za štednju energije
- Postavite uređaj na svježe i
suho mjesto s odgovarajućim
prozračivanjem.
Uređaj ne smije biti izravno
izložen sunčevoj svjetlosti
niti se nalaziti u blizini izvora
topline (primjerice radijatora).
- Nikada ne blokirajte bilo koje
ventilacijske otvore ili rešetke
uređaja.
- Prije stavljanja u uređaj,
pričekajte da se topla hrana
ohladi.
- Zamrznutu hranu odmrzavajte
u hladnjaku.
Niska temperatura zamrznute
hrane rashlađuje proizvode u
hladnjaku.
- Pri odlaganju hrane ili vađenju
hrane iz hladnjaka nemojte
vrata predugo ostavljati
otvorenima.
Što su kraće vrata otvorena,
manje će leda nastati u
zamrzivaču.
- Redovito čistite stražnju
stranu hladnjaka. Prašina
povećava potrošnju energije.
- Nemojte postavljati nižu
temperaturu no što je
potrebno.
- Omogućite dovoljno
protjecanje zraka pri dnu i sa
stražnje strane hladnjaka.
Nemojte pokrivati otvore za
prozračivanje.
- Pri postavljanju ostavite
dovoljno prostora lijevo,
desno i iznad uređaja.
Tako ćete smanjiti potrošnju
energije i iznos računa za
energiju.
- U svrhu najdjelotvornije
uštede energije držite
unutarnje dijelove, poput
košara, ladica i polica
na mjestu koje isporuči
proizvođač.
Ovaj uređaj je namijenjen
isključivo za uporabu u
domaćinstvima i za slične
primjene, kao što su uporabe:
- u kuhinjama za osoblje
u trgovinama, uredima ili
drugim radnim okruženjima;
- na farmama i od strane
gostiju hotela, motela i drugih
tipova smještajnih objekata;
- u prenoćištima s noćenjem i
doručkom;
- za posluživanje hrane i slične
neprodajne primjene.
Hrvatski - 14
DA68-03015C-11.indb 14
2017. 7. 7.
9:41
Postavljanje hladnjaka
PRIPREMA ZA POSTAVLJANJE
HLADNJAKA
Čestitamo vam na kupnji hladnjaka tvrtke
Samsung.
Nadamo se da ćete uživati u vrhunskim
značajkama i učinkovitosti novog uređaja.
B
A
E
POSTAVLJANJE
D
C
Odabir najbolje lokacije za hladnjak
• Odaberite mjesto s lako dostupnim dovodom
vode.
• Odaberite lokaciju ne smije biti izravno izložena
sunčevim zrakama.
• Odaberite položaj s ravnim (ili gotovo ravnim)
podom.
• Lokacija mora biti dovoljno prostrana za
jednostavno otvaranje vrata hladnjaka.
• Odaberite mjesto koje ostavlja dovoljno prostora
lijevo, desno, iza i iznad za cirkulaciju zraka.
• Odaberite mjesto koje Vam omogućava
jednostavno pomicanje hladnjaka u slučaju
održavanja ili servisiranja.
• Ne postavljajte hladnjak na mjesta gdje
temperatura prelazi 43 °C ili pada ispod 5 °C.
Dubina “A”
718 mm
Širina “B”
912 mm
Visina “C”
1.742 mm
Ukupna visina “D”
1.774 mm
Dubina “E”
721 mm
50 mm
165°
165°
165°°
165
1725 mm
468 mm
912 mm
31 mm
1170 mm
610 mm
34 mm
Svako mjerenje temelji se na dimenzijama
dizajna (crtežu proizvoda), stoga se može
razlikovati ovisno o metodi mjerenja.
Hrvatski - 15
DA68-03015C-11.indb 15
2017. 7. 7.
9:41
Pri premještanju hladnjaka
Potrebni alati (nisu priloženi)
Kako biste izbjegli oštećenje poda, provjerite jesu
li prednje nožice za poravnavanje u podignutom
položaju (iznad poda).
Pogledajte "Kako izravnati hladnjak" u priručniku na
stranici 21.
Križni odvijač (+)
Ravni odvijač (-)
Utični ključ od
10 mm
Imbus ključ od
5 mm
Noga
Odvijač
POSTAVLJANJE HLADNJAKA
Pod
Kako biste ga pravilno montirali, hladnjak morate
postaviti na ravnu i tvrdu površinu koja je iste visine
kao i okolni pod.
Ova bi površina trebala biti dovoljno jaka da može
nositi potpuno napunjen hladnjak.
Kako biste zaštitili lak na podu, odrežite veliki
komad kartona i postavite ga ispod hladnjaka gdje
radite.
Kad pomičete hladnjak morate ga vući ili gurati
ravno prema naprijed ili prema natrag.
Nemojte ga ljuljati ustranu.
Sada kad ste novi hladnjak postavili na mjesto,
spremi ste postaviti sve značajke i funkcije
hladnjaka te uživati u njima.
Izvođenjem sljedećih koraka u potpunosti ćete
pripremiti hladnjak za rad.
Ako hladnjak i dalje nije spreman za rad, najprije
provjerite napajanje i izvor električne energije, a
zatim pogledajte odjeljak o rješavanju problema u
ovom priručniku.
Ako imate dodatna pitanja, obratite se servisnom
centru tvrtke Samsung Electronics.
1. Postavite hladnjak na prikladnu lokaciju,
ostavljajući dovoljno prostora između zida i
hladnjaka.
Vrijednosti potražite u uputama za postavljanje
u ovom priručniku.
2. Nakon priključivanja hladnjaka na napajanje
provjerite uključuje li se svjetlo u unutrašnjosti
pri otvaranju vrata.
3. Kontrolu temperature postavite na najnižu
temperaturu i sačekajte sat vremena.
Zamrzivač će se lagano rashladiti, a motor će
raditi glatko.
4. Nakon uključivanja hladnjaku za postizanje
prikladne temperature treba nekoliko sati.
Nakon postizanja dovoljno niske temperature
možete u hladnjak stavljati hranu i piće.
5. Pošto se završi instalacija, pritisnite polugu
dozatora da provjerite jesu li voda i led propisno
dozirani.
6. Provjerite je li prednja strana hladnjaka 0,6
stupnjeva viša u odnosu na stražnju stranu.
Hrvatski - 16
DA68-03015C-11.indb 16
2017. 7. 7.
9:41
POSTAVLJANJE VRATA
HLADNJAKA
Sredina prozirne spojnice
Ako ulaz ne omogućava siguran prolaz hladnjaka,
možete skinuti vrata.
Kopča A (1/4”)
(6,35 mm)
1. Povucite dvije cijevi za vodu (koje su na
učvršćivaču) prema naprijed.
Držite hvataljke van domašaja djece i
provjerite da li se djeca igraju s njima i da li
ih stavljaju u usta.
POSTAVLJANJE
Odvajanje cijevi za dovod vode s
hladnjaka
RASTAVLJANJE VRATA
ZAMRZIVAČA
2. Skinite dvije cijevi za vodu (Bijela se koristi za
vodu a druga za led) pritiskom na spojnicu ( 1 ) i
povlačenjem cijevi za vodu ( 2 ) prema vanka.
1. Iskopčajte strujni kabel i skinite 2 vijka poklopca
pomoću križnog odvijača ( 1 ).
Zatim otvorite vrata zamrzivača i povucite
kuke na stranama kako biste oslobodili
poklopac ( 2 ).
Podignite poklopac prema sebi kako biste
ga odvojili ( 3 ).
- Odspojite poklopac šarki dok su vrata otvorena
i zatim zatvorite vrata kada je poklopac šarki od
odvojen.
( 1 )
( 1 )
OPREZ
OPREZ
Pazite da boje
cijevi za vodu
odgovaraju.
( 2 )
Prilikom ponovnog priključivanja crijeva za
dovod, provjerite jesu li crijeva iste boje
utaknuta jedno u drugo.
( 2 )
( 3 )
Ponovno spajanje cijevi za dovod vode
1. Kako bi se spriječilo istjecanje vode iz dozatora,
cijev za vodu mora biti umetnuta do sredine
prozirne spojnice.
2. Umetnite 2 kopče iz paketa za instalaciju i
provjerite drže li obje kopče čvrsto cijev.
Hrvatski - 17
DA68-03015C-11.indb 17
2017. 7. 7.
9:41
2. Skinite poklopac šarki i zatim odspojite konektor
električne žice.
PONOVNO POSTAVLJANJE VRATA
ZAMRZIVAČA
• Pazite da ponovno postavite vrata
zamrzivača prije postavljanja vrata
hladnjaka.
• Prije ponovnog postavljanja, provjerite da su
spojeni žičani konektori na donjem dijelu vrata
zamrzivača.
OPREZ
3. Pomjerite stezaljku ( A ) u smjeru ( 1 ) i zatim ju
povucite u smjeru ( 2 ).
Kako sastaviti vrata
1. Postavite vrata na šarke na donjem dijelu
hladnjaka.
( 1 )
( 2 )
( A )
( A )
4. Skinite šarke ( B ).
2. Umetnite šarku ( B ) na utor za šarke na
hladnjaku i potom pritisnite preko otvora šarke
na vratima.
( B )
( B )
5. Podignite vrata i odspojite ih od zamrzivača.
• Pazite da tijekom rastavljanja ili
sastavljanja vrata ne oštetite električne
žice.
• Pazite da vrata ne padnu i ne oštete se tijekom
skidanja s hladnjaka.
OPREZ
3. Umetnite stezaljku ( A ) u smjeru strelice ( 1 ) i
zatim ju spustite u smjeru strelice ( 2 ) kako bi ju
zabravili na mjestu.
( 2 )
( 1 )
( A )
( A )
Hrvatski - 18
DA68-03015C-11.indb 18
2017. 7. 7.
9:41
4. Spojite žičani konektor.
( 1 )
( 3 )
POSTAVLJANJE
( 2 )
5. Najprije postavite 2 prednja dijela poklopca,
pritisnite obje bočne strane poklopca i zatim ga
učvrstite korištenjem odvijača Phillips.
2. Rastavite priključak kućišta.
• Vrata se mogu sastaviti redoslijedom
obrnutim od sastavljanja.
• Zaslon može raditi neispravno ako zaboravite
spojite električne žice prilikom sastavljanja vrata.
OPREZ
3. Skinite sva tri vijka na gornjoj šarki izloga.
RASTAVLJANJE VRATA
HLADNJAKA
(IZLOG HLADNOG ODJELJKA)
1. Iskopčajte strujni kabel i skinite 2 vijka poklopca
pomoću križnog odvijača ( 1 ).
Zatim otvorite vrata zamrzivača i povucite
kuke na stranama kako biste oslobodili
poklopac ( 2 ).
Podignite poklopac prema sebi kako biste
ga odvojili ( 3 ).
- Odspojite poklopac šarki dok su vrata otvorena
i zatim zatvorite vrata kada je poklopac šarki od
odvojen.
4. Rastavite izlog.
Hrvatski - 19
DA68-03015C-11.indb 19
2017. 7. 7.
9:41
RASTAVITE VRATA HLADNJAKA
3. Gurnite šarku učvršćivača prema gore i povucite
prema naprijed kako biste ju skinuli.
1. Iskopčajte strujni kabel i skinite 2 vijka poklopca
pomoću križnog odvijača ( 1 ).
Zatim otvorite vrata zamrzivača i povucite
kuke na stranama kako biste oslobodili
poklopac ( 2 ).
Podignite poklopac prema sebi kako biste
ga odvojili ( 3 ).
- Odspojite poklopac šarki dok su vrata otvorena
i zatim zatvorite vrata kada je poklopac šarki od
odvojen.
4. Skinite gornju šarku s prednjeg dijela vrata.
( 1 )
( 2 )
( 3 )
5. Rastavite izlog.
2. Rastavite priključak kućišta.
OPREZ
Pričvrstite žicu na kuku šarke da spriječite
oštećenje žice prilikom ponovnog
sklapanja.
PONOVNO POSTAVLJANJE VRATA
HLADNJAKA
Kako biste ponovno spojili vrata HLADNJAKA,
sklopite dijelove obrnutim redoslijedom.
Hrvatski - 20
DA68-03015C-11.indb 20
2017. 7. 7.
9:41
IZRAVNAVANJE HLADNJAKA
I PODEŠAVANJE VISINE I
RAZMAKA VRATA
POSTAVLJANJE
- Provjerite da noge spustite do
kraja pri ugradnji hladnjaka.
Noge se nalaze na donjoj
stražnjoj strani svakih vrata.
Kako izravnati hladnjak
Umetnite ravni odvijač i
Kako bi se izbjegla opasnost
okrenite ga u naznačenom
zbog nestabilnosti hladnjaka,
smjeru dok se ne izravna.
molimo vas postavite hladnjak
- Molimo nemojte čuvati hranu
na ravnu površinu i izravnajte ga
samo u vratima.
u skladu sa sljedećim uputama
Ako je hrana samo na jednoj
za ugradnju.
strani vrata, može doći do
Ukoliko to ne napravite može
padanja hladnjaka.
doći do prevrtanja hladnjaka i
ozljede.
Ako je prednji dio uređaja malo
viši od stražnjeg dijela, vrata se
mogu lakše otvarati i zatvarati.
Postavljanje hladnjaka na
neravnu površinu značiti će da
je hladnjak neravan.
Hrvatski - 21
DA68-03015C-11.indb 21
2017. 7. 7.
9:41
Ako je strana zamrzivača niža:
KAKO PODESITI VISINU VRATA
• Umetnite ravni odvijač u podešivač visine
smješten na donjoj stražnjoj strani na vratima
zamrzivača i okrenite ga u smjeru strelice dok
nije ravan.
Ako je visina hladnjaka niža od drugih:
• Visina vrata može se podesiti korištenjem
matice za namještanje na dnu vrata hladnjaka.
• Podizanje vrata previsoko može uzrokovati
dodirivanje vrata sa poklopcem šarki kada su
otvorena ili zatvorena.
( B )
Ako je strana hladnjaka niža:
• Umetnite ravni odvijač u podešivač visine
smješten na donjoj stražnjoj strani na vratima
hladnjaka i okrenite ga u smjeru strelice dok nije
ravan.
( A )
1. Otvorite vrata koja se trebaju podesiti i otpustite
maticu stezaljke( A ) na dnu vrata okrećući je
u smjeru suprotnom kazaljke na satu ( )
korištenjem ključa priloženog u pakiranju
proizvoda.
( A )
• Podignite prednji dio hladnjaka tako da
se vrata sama zatvaraju.
Podešavanjem razine tako da stražnji dio
puno viši od prednjeg dijela hladnjaka
može dovesti do težeg otvaranja vrata.
• Ako stražnji dio hladnjaka nije ravan, poduprite
donji dio s predmetom odgovarajuće veličine i
učvrstite ga korištenjem trake.
Pomjerite hladnjak na mjesto i potom podesite
razinu.
• Kada gurate hladnjak patite da ne oštetite vrata.
Hrvatski - 22
DA68-03015C-11.indb 22
2017. 7. 7.
9:41
1. Podesite visinu vrata okretanjem matice za
namještanje ( B ) u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu ( ) korištenjem ključa.
(Okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke
) kako biste povećali visinu vrata
na satu ( ) kako bi ju
i u smjeru kazaljke na satu ( smanjili.)
- Otvorite vrata i podesite ih s unutarnje strane.
KAKO PODESITI RAZMAK NA
VRATIMA
Ako je razmak između vrata hladnjaka i vrata
zamrzivača neravan:
( A )
2. Nakon što su vrata ravna, okrenite maticu
stezaljke ( A ) u smjeru suprotnom od kazaljke
na satu ( ) kako bi ju stegnuli.
1. Skinite poklopac šarke vrata
hladnjaka.
- Odspojite poklopac šarki
dok su vrata otvorena i
zatim zatvorite vrata kada je
poklopac šarki od odvojen.
POSTAVLJANJE
• Koristite podešivač razmaka smješten na vrhu
vrata hladnjaka (desna strana).
• Pretjerana sila može dovesti do pucanja vijka za
podešavanje.
2. Podesite razmak korištenjem imbus ključa od 4
mm (nije uključen).
( A )
Podešavanje razine kada je hladnjak prazan
može dovesti do toga da je hladnjak
neravan kad se stvari stave unutra.
Ukoliko se ovo dogodi, ponovno podesite
razinu.
3. Okrenite vijak u smjeru kazaljke na satu ( )
da proširite razmak.
Okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na
) kako biste smanjili razmak.
satu ( Podesite razmak dok se razmak između vrata
hladnjaka i vrata zamrzivača.
OPREZ
Pri raspoređivanju kabela, vodite računa da
ne iscijepate ili oljuštite oblogu kabela.
Hrvatski - 23
DA68-03015C-11.indb 23
2017. 7. 7.
9:41
KAKO PODESITI RAZMAK VRATA
HLADNJAKA (STRAGA)
PROVJERA CIJEVI ZA DOZATOR
VODE
Ako je razmak između vrata hladnjaka i hladnjaka
neravan:
Dozator vode je jedna od korisnih značajki Vašeg
novog hladnjaka.
Kako bi pomogao u unaprjeđivanju zdravlja, filtar
vode uklanja neželjene čestice iz vode.
No on ne sterilizira niti ne uništava mikroorganizme.
Za to ćete možda trebati kupiti sustav za
pročišćavanje vode.
Kako bi ledomat radio ispravno, potreban je tlak
vode od 20-125 psi (138~862 kPa) (funti po
kvadratnom inču).
U normalnim okolnostima čašu od 170 ml (5.75 oz.)
moguće je napuniti za približno 10 sekundi.
Ako je hladnjak postavljen na mjestu s niskom
tlakom vode (ispod 20 psi), možete ugraditi tlačnu
pumpu koja će kompenzirati niski tlak.
Provjerite da je spremnik za vodu unutar hladnjaka
ispravno napunjen.
Kako biste to učinili, pritisnite ručicu dozatora dok
iz otvora za vodu ne poteče voda.
• Koristite podešivače smještene na gornjem rubu
unutar svakih vrata.
1. Otvorite vrata gdje je razmak s hladnjakom
manji i okrenite podešivač u smjeru suprotnom
kazaljke na satu ( ) dok se razmak ne
izravna.
Komplete za montažu dovoda vode
možete, uz naplatu, nabaviti kod svog
zastupnika.
Preporučujemo korištenje opreme za
dovod vode koja sadrži bakrene cijevi.
Podešivač
Upotrijebite novi komplet crijeva koji je
isporučen s uređajem te stari komplet
crijeva ne upotrebljavajte ponovno.
2. Jednom kada je razmak između vrata hladnjaka
podešen, okrenite podešivač u smjeru kazaljke
) kako biste zabravili podešivač.
na satu ( Provjerite popis dodataka dolje.
Protumatica
Hrvatski - 24
DA68-03015C-11.indb 24
2017. 7. 7.
9:41
Spajanje cijevi za dovod vode
1. Najprije zatvorite glavni dovod vode.
2. Pronađite najbliži vod hladne pitke vode.
3. Slijedite upute za montažu dovoda vode u
kompletu za montažu.
Uklonite čep
Otpustite
OPREZ
Dovod vode od
jedinice
Dovod vode od
kompleta
POSTAVLJANJE
Dovod vode treba priključiti na cijev hladne
vode.
Ako se priključi na cijev tople vode, doći će
do kvara pročišćivača.
Bez
razmaka
Cijev za vodu spojite isključivo na izvor
pitke vode.
Zatvorite glavnu
cijev vode
Ako morate popraviti ili rastaviti cijev za vodu,
odrežite 6,5 mm plastične cijevi kako biste osigurali
čvrst spoj bez curenja.
Zatvorite
glavnu cijev
vode
Bez
razmaka
OPREZ
4. Nakon što priključite dovod vode na filtar za
vodu, ponovno uključite glavni dovod vode i
ispustite oko 3 l kako biste očistili i napunili filtar
za vodu.
Spajanje dovoda vode na hladnjak
Prije uporabe provjerite curi li voda na tim
mjestima.
• Samsungovo jamstvo ne obuhvaća MONTAŽU
DOVODA VODE.
• Montaža će biti izvršena o trošku korisnika,
osim ako je u maloprodajnoj cijeni uključena
montaža.
• Po potrebi se za montažu obratite
vodoinstalateru ili ovlaštenom instalateru.
• U slučaju curenja zbog nepropisne montaže
obratite se instalateru.
1. Uklonite čep s dovoda vode na jedinici i
umetnite kompresijsku maticu na dovod vode
na jedinici nakon što je rastavite s priložene
cijevi za dovod vode.
2. Priključite dovod vode na jedinici i dovod vode u
kompletu.
3. Pritegnite kompresijsku maticu na kompresijski
priključak.
Pazite da nema razmaka između predmeta.
4. Otvorite vodu i provjerite ima li curenja.
Hrvatski - 25
DA68-03015C-11.indb 25
2017. 7. 7.
9:41
PRIJE KORIŠTENJA LEDOMATA
Skinite
-
Skinite kantu ledomata podizanjem i laganim
izvlačenjem.
Uhvatite ručku kako je prikazano na slici.
Polako skinite kantu ledomata kako biste
spriječili oštećenje.
Nema curenja
Slika 1
1. Provucite kompresijsku maticu ( A ) kroz
isporučenu plastičnu cijev ( A ).
2. Pritegnite kompresijsku maticu ( A ) na
kompresijski priključak od 1/4”.
- Ako koristite bakrenu cijev, navucite
kompresijsku maticu ( B ) (nije priložena) i prsten
za cijev (nije priložen) na bakrenu cijev (nije
priložena) kao što je prikazano.
- Ako koristite plastičnu cijev ( B ), umetnite
zaobljeni kraj (žarulju) plastične cijevi ( B ) u
kompresijski priključak.
OPREZ
Nemojte koristiti bez zaobljenog kraja
(žarulje) plastične cijevi ( B ).
Ne koristite preveliku silu kada skidate
poklopac.
U suprotnom može doći do pucanja
poklopca i do ozljede.
Prije skidanja dodataka,pazite da vam
hrana ne smeta.
Kada je moguće, uklonite svu hranu kako
biste izbjegli rizik od ozljeda.
Ugradite
-
3. Pritegnite kompresijsku maticu ( B ) na
kompresijski priključak.
Nemojte pretjerano zatezati kompresijsku
maticu ( B ).
4. Otvorite vodu i provjerite ima li curenja.
-
Sastavite ledomat u suprotnom slijedu
sastavljanja.
Čvrsto utisnite kanticu dok ne čujete zvuk klika.
Cijev za vodu spojite isključivo na izvor
pitke vode.
Ako morate popraviti ili rastaviti cijev za
vodu, odrežite 7 mm plastične cijevi kako
biste osigurali čvrst spoj bez curenja.
Hrvatski - 26
DA68-03015C-11.indb 26
2017. 7. 7.
9:41
Prije pozivanja servisa
-
-
Uklanjanje ostataka unutar cijevi za dovod
vode nakon ugradnje filtra.
1. Uključite glavni dovod za vodu.
2. Pritisnite ručicu dozatora.
3. Ispustite 1 galon vode kroz filtar prije uporabe.
(Neka voda teče oko 6 minuta.)
Time ćete očistiti sustav za dovod vode i ukloniti
zrak iz vodova.
4. U nekim će kućanstvima biti potrebno i dodatno
propuštanje vode.
5. Otvorite vrata hladnjaka kako biste se uvjerili da
iz filtra za vodu ne curi voda.
Cubed
Ice (Led u
kockicama)
Otvor za led
POSTAVLJANJE
Bilo koji zvuk koji čujete kada ledomat ispušta
led u kantu, dio je normalnog rada.
Ako ne uklanjate led duži vremenski period
može se slijepiti unutar kante ledomata.
Ako se led slijepi skinite preostali led i ispraznite
kantu.
Ako led ne izlazi, provjerite da li je led zapeo u
otvoru i uklonite ga.
Zdrobljeni led
Slika 3
• Kada Ice Off (Led isključen) svijetli na
zaslonu, ponovno umetnite kantu i/ili
provjerite da je pravilno postavljena.
Kada su vrata otvorena, dozator leda i vode ne
rade.
Ako jako zatvorite vrata može doći do
prelijevanja vode preko ledomata.
Kako ne biste ispustili kantu za led, skinite ju s
obje ruke.
Kako biste spriječili ozljedu, provjerite da sete
očistili led ili vodu koji su mogli pasti na pod.
Ne dopuštajte djeci da se vješaju na dozator ili
na kantu.
Mogu se ozlijediti.
Pazite da ne stavljate ruku ili bilo koji predmet u
otvor za led.
To može dovesti do ozljede ili oštećenja
mehaničkih dijelova.
OPREZ
•
•
•
•
•
•
Novo ugrađeni filtar vode može uzrokovati
kratko špricanje vode iz dozatora vode.
Ovo se događa zbog zraka koji ulazi u
cijev.
To ne bi smjelo predstavljati problem u
radu.
Hrvatski - 27
DA68-03015C-11.indb 27
2017. 7. 7.
9:41
Provjerite količinu vode koja ulazi u
posudicu za led.
1. Podignite poklopac ledomata i lagano ga
izvucite.
2. Kada pritisnete gumb Test na 3 sekunde,
spremnik za kockice leda puni se vodom iz
slavine za dovod vode.
Provjerite je li količina vode pravilna (pogledajte
sliku ispod).
Ako je razina vode preniska, kockice leda bit će
malene.
Radi se o problemu s tlakom vode u cijevima za
vodu, a ne o problemu na hladnjaku.
Provjerite razinu vode
1
2
Ledomat
Gumb Test
• Može proći nekoliko minute dok razina
vode ne dosegne ispravnu razinu nakon
pritiska gumba Test.
• Nemojte neprekidno pritiskati gumb Test kad je
podložak pun vode ili leda.
Može doći do prelijevanja vode ili zaglavljivanja
leda.
• Ako kanta nije ugrađena, ledomat neće raditi.
• Kada Ice Off (Led isključen) svijetli na zaslonu,
ponovno umetnite kantu i/ili provjerite da je
pravilno postavljena.
OPREZ
Hrvatski - 28
DA68-03015C-11.indb 28
2017. 7. 7.
9:41
Rukovanje vašim samsung
hladnjakom
( 1 )
MODEL DOZATORA
(1)
(4)
(2)
(5)
(3)
(6)
(9)
(7)
(10)
(8)
NORMALNI MODEL
(1)
(1)
(3)
(4)
(4)
(10)
(10)
Zamrzivač / Power Freeze
(Brzo zamrzavanje) (3 sek)
Gumb Freezer (zamrzivač) služi za dvije
stvari:
- Za podešavanje željene temperature u
zamrzivaču.
- Za uključivanje i isključivanje funkcije
Power Freeze (Brzo zamrzavanje).
RUKOVANJE
KORIŠTENJE UPRAVLJAČKE
PLOČE
1. Dodirnite gumb Freezer (zamrzivač)
kako biste podesili željenu temperaturu
zamrzivača.
Temperaturu možete postaviti između
5 °F (-15 °C) i -8 °F (-23 °C).
2. Funkcija Power Freeze (Brzo
zamrzavanje)
Dodirnite i držite ovaj gumb 3 sekunde
kako biste smanjili vrijeme potrebno da se
proizvodi u zamrzivaču zamrznu.
To može biti korisno ako morate brzo
zalediti namirnice koje se brzo kvare ili ako
se temperatura u zamrzivaču drastično
povećala.
(Ako su, primjerice, vrata ostala otvorena).
Kad koristite ovu funkciju povećat će se
potrošnja energije.
Ne zaboravite je isključiti kad Vam ne treba
kako biste vratili originalnu temperaturu u
zamrzivaču.
Ako trebate zamrznuti veliku količinu
hrane, najmanje 20 sati prije toga aktivirajte
funkciju Power Freeze (Brzo zamrzavanje).
Hrvatski - 29
DA68-03015C-11.indb 29
2017. 7. 7.
9:41
( 2 )
( 3 )
Svjetlo / °C↔°F (3 sek)
Odmor / Resetiranje filtra (3 sekunde)
Gumb Lightning (Rasvjeta) služi za dvije
stvari:
- Za uključivanje i isključivanje svjetla na
dozatoru
- Za prebacivanje temperature između ºC
i ºF.
Gumb Vacation (Odmor) služi za dvije
stvari:
- Za uključivanje i isključivanje načina
rada Vacation (Odmor)
- Kako biste poništili indikator istrošenosti
filtra za vodu.
1. Funkcija rasvjete
Dodir gumba Lightning (Rasvjeta) postavlja
LED lampicu na dozatoru u neprekidan rad
tako da uvijek svijetli.
I gumb također svijetli.
Ako želite da lampica dozatora svijetli samo
dok netko koristi dozator, pritisnite gumb
Lightning (Rasvjeta) kako biste isključili
neprekidni rad.
1. Funkcija Vacation (Odmor)
Ukoliko idete na odmor ili poslovno
putovanje ili ne trebate koristiti hladnjak,
pritisnite gumb Vacation (Odmor). Kada
isključite odjeljak hladnjaka pritiskom na
gumb vacation (odmor), LED za Vacation
(odmor) će svijetliti na zaslonu.
Preporučuje se da se hrana premjesti u
odjeljak za svježu hranu i da se vrata ne
ostavljaju otvorenima kada odaberete
funkciju Vacation (odmor).
2. Za prebacivanje temperature između ºC
i ºF.
Dodirnite ovaj gumb i držite ga 3
sekunde kako biste odabrali željeni prikaz
temperature.
Svaki put kad pritisnete i držite gumb
izmijene se ºC i ºF, a ikona za ºC ili ºF
zasvijetli, označavajući Vaš odabir.
2. Funkcija indikatora istrošenosti filtra za
vodu
Nakon što ste zamijenili filtar za vodu,
dodirnite i držite ovaj gumb 3 sekunde
kako biste poništili indikator istrošenosti
filtra za vodu. Kad poništite indikator
istrošenosti filtra za vodu, ikona Filter (Filtar)
na ploči se isključuje.
Ikona Filter (Filtar) svijetli crveno kako bi
Vas upozorila da je vrijeme da zamijenite
filtar za vodu nakon šest mjeseci (oko 300
galona).
Neka područja imaju više kamenca u vodi,
što dovodi do bržeg začepljivanja filtra za
vodu.
Ako je tako kod Vas, morat ćete filtar
mijenjati češće od svakih šest mjeseci.
Hrvatski - 30
DA68-03015C-11.indb 30
2017. 7. 7.
9:41
( 4 )
Hladnjak / Power Freeze
(Brzo hlađenje) (3 sek)
( 6 )
Gumb Fridge (Hladnjak) služi za dvije stvari:
- Za podešavanje željene temperature u
hladnjaku.
- Za uključivanje i isključivanje funkcije
Power Cool (Brzo hlađenje).
1. Funkcija Ice Maker Off (Ledomat isključen)
Ako ne želite praviti više leda, pritisnite
tipku Ice Maker Off (Ledomat isključen).
2. Funkcija Power Cool (Brzo hlađenje)
Dodirnite i držite ovaj gumb 3 sekunde
kako biste smanjili vrijeme potrebno da se
proizvodi u hladnjaku rashlade.
To može biti korisno ako morate brzo
ohladiti namirnice koje se brzo kvare ili
ako se temperatura u hladnjaku drastično
povećala.
(Ako su, primjerice, vrata ostala otvorena)
2. Funkcija Control Lock
(Zaključavanje komandi)
Pritisnite i držite ovaj gumb 3 sekunde
kako biste zaključali zaslon i tipke dozatora
tako da se tipke ne mogu koristiti.
Kada je uključeno Control Lock
(Zaključavanje komandi), hladnjak ne dozira
led niti vodu, čak ni ako je pritisnuta poluga
dozatora.
Ikona Control Lock (Zaključavanje komandi)
zasvijetli da pokaže da ste aktivirali funkciju
Control Lock (Zaključavanje komandi).
Držite je pritisnutu 3 sekunde da biste
otključali.
Ako je funkcija ledomata ON (UKLJUČENA),
a dovod vode nije priključen, na stražnjoj
strani uređaja će se čuti buka ventila za
vodu. Držite pritisnutu tipku Ice Maker
Off (Ledomat isključen) (Control Lock
(Zaključavanje komandi) [3 s]) manje od 3
sekunde dok se ne zasvijetli indikator Ice
Off (Isključen led) (
) lights up.
Alarm
Dodirom ovog gumba uključujete ili
isključujete alarm za otvorena vrata.
Ako je alarm za otvorena vrata postavljen
na On (Uključeno), alarm će se oglasiti ako
vrata budu otvorena dulje od dvije minute.
Zvučni signal se prekida se kada zatvorite
vrata.
Funkcija alarma za otvorena vrata je
tvornički postavljena na On (Uključeno).
Možete je isključiti tako da pritisnete i
pustite gumb Alarm.
Možete je opet uključiti na isti način.
Ikona svijetli kad je funkcija uključena.
Kad je funkcija Door Alarm (Alarm za
otvorena vrata) uključena i pokrene se
zvučni signal, ikona alarma će treperiti dok
god se čuje zvučni signal.
RUKOVANJE
1. Dodirnite gumb Fridge (hladnjak) kako
biste podesili željenu temperaturu
zamrzivača.
Temperaturu možete postaviti između
44 °F (7 °C) i 34 °F (1 °C).
( 5 )
Ice Maker Off (Ledomat isključen)
Tipka Ice Maker Off (Ledomat isključen)
služi u dvije svrhe:
- Za uključivanje i isključivanje ledomata
- Za uključivanje i isključivanje funkcije
Control Lock (Zaključavanje komandi)
- Napominjemo da će se način rada s
isključenim ledomatom deaktivirati ako
pritisnete i dulje od 5 sekundi držite
pritisnutom ručicu za led.
Zbog očuvanja energije, zaslon se isključuje
automatski u sljedećim uvjetima: Kad nije pritisnut
nijedan gumb, kad nisu otvorena nijedna vrata ili
kad nije pritisnuta ručica dozatora.
No ikona koja označava Vaš izbor između leda u
kockicama ili zdrobljenog leda, odnosno hladne
vode ostat će upaljena.
Kad pritisnete gumb, otvorite vrata ili pritisnete
ručku dozatora upravljački zaslon će se ponovno
uključiti.
Osim gumba Water (Voda) i Cubed / Crushed Ice
(Led u kockicama / zdrobljeni led), svi gumbi će
početi raditi nakon što skinte prst s gumba kojeg
trenutno pritišćete.
Hrvatski - 31
DA68-03015C-11.indb 31
2017. 7. 7.
9:41
Water (Voda)
( 10 ) Control Lock (Zaključavanja komandi)
Indikator treba uvijek biti uključen, jer
pokazuje da se voda može dozirati pravilno.
( 7 )
( 8 )
Cubed Ice (Led u kockicama)
Zdrobljeni led
Pritisnite gumb Cubed Ice (Led u
kockicama) ili Crushed Ice (Zdrobljeni led)
kako biste odabrali vrstu leda kojeg želite.
Svaki put kad pritisnete gumb, načini
za led u kockicama i zdrobljeni led se
izmjenjuju, a ikona za Cubed Ice (Led u
kockicama) ili Crushed Ice (Zdrobljeni led)
svijetli, označavajući Vaš odabir.
Ako vam led nije potreban, isključite
funkciju kako biste smanjili potrošnju vode
i energije (Vidjeti Ice Maker Off (Ledomat
isključen) u nastavku).
( 9 )
Ova ikona zasvijetli kada aktivirate funkciju
Lock (Zaključavanje).
Kada zasvijetli ikona Control Lock
(Zaključavanje komandi), sve tipke na
kontrolnoj ploči, uključujući tipku Ice (Led) i
dozatore, su zaključane i deaktivirane.
Pritisnite i držite tipku Ice Maker Off/Control
Lock (Ledomat isključen/Zaključavanje
komandi) 3 sekunde da biste isključili
Control Lock (Zaključavanje komandi) i
ponovno aktivirali tipke na kontrolnoj ploči.
Filtar
Korištenje filtra za vodu
Ikona svijetli kada trebate zamijeniti filtar,
obično nakon što je hladnjak ispustio
oko 300 galona vode (nakon približno 6
mjeseci).
Ikona zatreperi crveno na nekoliko sekundi
kada otvarate i zatvarate vrata.
Nakon što ugradite novi filtar za vodu,
poništite indikator filtra dodirnuvši i
držeći na 3 sekunde gumb Filter Reset
(poništavanje filtra).
- Ako voda ne izlazi iz dozatora ili izlazi
presporo, morate zamijeniti filtar za
vodu jer je začepljen.
- Neka područja imaju više kamenca u
vodi, što dovodi do bržeg začepljivanja
filtra za vodu.
Hrvatski - 32
DA68-03015C-11.indb 32
2017. 7. 7.
9:41
DIJELOVI I ZNAČAJKE
Koristite ovu stranicu kako biste se bolje upoznali s dijelovima i značajkama hladnjaka.
(Ova slika se može razlikovati ovisno o modelu.)
MODEL DOZATORA
(14)
Sklopiva polica
(Opcija)
RUKOVANJE
(4)
(6)
(13)
Deodorant
(5)
(15)
(1)
(7)
(8)
(2)
(9)
(10)
(3)
(11)
Vodeni filtar
Odjeljak s dvije
zvjezdice
NORMALNI MODEL
Odjeljak s dvije
zvjezdice
(12)
Temperatura u pretincima s dvije zvjezdice je nešto viša nego u ostalim pretincima zamrzivača.
Hrvatski - 33
DA68-03015C-11.indb 33
2017. 7. 7.
9:41
( 1 )
Polica u zamrzivaču
( 10 ) Dječja kutija (Opcija)
Ovo se koristi za pohranu mesa, ribe, smrznute
knedle, sladoleda i druge smrznute hrane.
( 2 )
Nalazi se na visini koja je lako dostupna djeci.
Koristite za pohranu jogurta, grickalica i drugih
predmeta za djecu.
Višenamjenski odjeljci zamrzivača
Sadrži visoke odjeljke zamrzivača za učinkovitiju
pohranu hrane.
Ipak, nemojte koristiti ove odjeljke za pohranu
sladoleda ili predmeta koje planirate čuvati duže
vrijeme.
( 11 ) Više kutija
Rabi se za spremanje dehidriranih namirnica,
kao što su sušena tjestenina (špageti), sušena
govedina itd.
( 12 ) Spremnik za jaja
( 3 )
Kutija za čuvanje sušene hrane i mesa
Ovo se koristi za dugotrajnu pohranu sušene
hrane i mesa.
Umotajte predmete u aluminijski foliju ili kuhinjski
omot prije pohrane.
Najbolje mjesto za čuvanje jaja.
Na policu postavite posudicu za jaja kako bi bila
lako dostupna.
( 13 ) Polica za vino (Opcija)
( 4 )
Pomaže u održavanju okusa vina osiguravanjem
optimalnog položaja za pohranu vinskih boca.
Kutija za sir
Ona se koristi za pohranu jaja, sira, maslaca i
drugih vrsta mliječnih proizvoda.
( 14 )
( 5 )
Kutija za umake
Dizajnirana za jednostavnu pohranu velike količine
leda.
Koristi se za pohranu različitih vrsta umaka.
( 6 )
Police u hladnjaku
UPOZORENJE
Ona se koristi za pohranu općenitih vrsta hrane
koja zahtijeva hlađenje.
( 7 )
Kutija za grickalice (Opcija)
Ovo se koristi za pohranu salata i priloga.
( 9 )
Kutija za zdravo povrće
Ovo se koristi za održavanje voća i povrća
svježim. Gornja kutija je opcija.
• Nemojte stavljati prste, ruke ili druge
objekte u otvor ili kanticu ledomata. Tim
radnjama možete uzrokovati ozljedu ili
materijalnu štetu
( 15 ) Spremnik za grickalice (Opcija)
Kutija za piće
Ovo se koristi za pohranu vode, mlijeka, soka i
drugih vrsta pića.
( 8 )
Kanta ledomata
(samo u modelu s dozatorom)
Ovo se koristi za pohranu manje smrznute hrane
kao što je sladoled .
• Ako planirate otići na dulje vrijeme,
ispraznite hladnjak i isključite ga. Obrišite
višak vlage iz unutrašnjosti uređaja i
ostavite vrata otvorenima. Ovo sprječava
nastanak mirisa i plijesni.
• Ako se hladnjak dulje vrijeme neće koristiti
iskopčajte utikač.
- Opadanje kvalitete izolacije može dovesti do
požara.
• Nemojte mijenjati raspored polica.
- Ako pokušate promijeniti raspored polica,
možete oštetiti vrata.
UPOZORENJE
Hrvatski - 34
DA68-03015C-11.indb 34
2017. 7. 7.
9:42
KONTROLIRANJE TEMPERATURE
Kontroliranje temperature hladnjaka
RH57*
Osnovna temperatura odjeljaka
zamrzivača i hladnjaka
Osnovne i preporučene temperature hladnjaka i
zamrzivača su -2 °F i 37 °F (ili -19 °C i 3 °C).
ako su temperature zamrzivača ili hladnjaka
previsoke ili preniske, ručno podesite temperaturu.
RH57*
RUKOVANJE
Preporučena temperatura (Hladnjak): 37 °F (or 3 °C )
Kontroliranje temperature zamrzivača
Temperatura hladnjaka može se postaviti između
1 °C i 7 °C (ili između 34 °F i 44 °F), kako bi
odgovarala različitim potrebama.
Pritisnite više puta gumb Fridge (Hladnjak) dok
se na temperaturnom zaslonu ne prikaže željena
temperatura.
Temperatura će se za svaki pritisak gumba
promijeniti za 1 °F (ili 1 °C). Vidi dolje.
Preporučena temperatura (zamrzivač): -2 °F (or -19 °C )
Temperatura zamrzivača može se postaviti
između -8 °F i5 °F (ili između -23 °C i-15 °C),
kako bi odgovarala različitim potrebama.Pritisnite
više puta gumb Freezer (Zamrzivač) dok se
na temperaturnom zaslonu ne prikaže željena
temperatura.
Temperatura će se za svaki pritisak gumba
promijeniti za 1 °F (ili 1 °C). Vidi dolje.
Fahrenheit : 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F
→ -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F →
3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.
Celzij : -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C →
-22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C →
-18 °C.
Imajte na umu kako se neke namirnice, poput
sladoleda, tope na -15,5 °C (ili 4 °F).
Temperaturni zaslon će se kretati sekvencijalno od
-23 °C do -15 °C (ili od -8 °F do 5 °F).
Fahrenheit : 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F →
44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F
→ 38 °F → 37 °F.
Celzij : 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C
→ 4 °C → 3 °C.
Proces kontrole temperature hladnjaka djeluje
jednako kao i proces za kontrolu temperature
zamrzivača.
Pritisnite gumb Fridge (Hladnjak) kako biste
postavili željenu temperaturu.
Nakon nekoliko sekundi hladnjak će se početi
prilagođavati upravo podešenoj temperaturi.
To će se pokazati na digitalnom zaslonu.
• Temperatura u ledenici ili u hladnjaku
može porasti ako se prečesto otvaraju
vrata ili ako se u njih stavi velika količina
tople ili vruće hrane.
• Zbog toga digitalni zaslon može zatreperiti.
Kad se temperatura u zamrzivaču ili u hladnjaku
vrati na postavljenu, treperenje će prestati.
• Ako se treperenje nastavi, možda ćete morati
"poništiti" hladnjak.
Pokušajte uređaj isključiti iz struje, pričekati
10 minuta pa potom ponovno ukopčati strujni
kabel.
Hrvatski - 35
DA68-03015C-11.indb 35
2017. 7. 7.
9:42
Korištenje dozatora vode i leda zajedno
KORIŠTENJE DOZATORA ZA
HLADNU VODU
Kako biste dobili i vodu i led, pritisnite ručicu za led
( 1 ) prvo za led, zatim odmaknite čašu pa pritisnite
ručicu za vodu ( 2 ).
Pritisnite odgovarajući gumb za
odabir željene vrste leda.
OPREZ
BEZ LEDA
Ovo odaberite ako želite
isključiti ledomat
Korištenje ručice za led ( 1 )
Lagano čašom pogurnite ručicu za dozator leda
( 1 ).
Iz dozatora će izaći led.
Vrstu leda možete odabrati pritisnuvši prvo gumb
za kockice ili za zdrobljeni led.
Korištenje ručice za vodu ( 2 )
Lagano čašom pogurnite ručicu za dozator vode
( 2 ).
Iz dozatora će izaći voda.
Molimo pričekajte 2 sekunde prije skidanja
stakla ispod dozatora vode kako biste
spriječili prolijevanje.
Ako su vrata hladnjaka otvorena, dozator
za vodu ne radi.
• Nemojte izvlačiti polugu.
Možete oštetiti ili slomiti oprugu poluge.
• Za čišćenje košare/kantice za led koristite
nježno sredstvo za pranje, dobro isperite i
temeljito posušite.
Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili
razrjeđivače.
• Ako led ne izlazi izvucite kanticu za led i
pritisnite gumb Test koji se nalazi na desnoj
strani ledomata.
• Nemojte neprekidno pritiskati gumb Test kad je
podložak pun vode ili leda.
Voda se može preliti a led može začepiti
kanticu.
• Kada pritisnete gumb Test, čuti će te
zvuk hladnjaka (ding-dong). Kad čujete
zvono pustite gumb Test.
• Hladnjak opet zazvoni čime Vas obavještava
kako ledomat radi ispravno.
(1)
(2)
OPREZ
Ako pritisnete ručicu za led i ručicu za
vodu istovremeno, dozator će slijediti samo
onu koju ste zapravo stisnuli prvu.
Ako nestane struje kockice se mogu otopiti
pa ponovno zalediti kad se struja vrati, što
može spriječiti dozator u radu.
Kako biste spriječili ovaj problem, u slučaju
nestanka struje izvadite kanticu s ledom i
bacite preostali led ili vodu.
Pričekajte 1 sekundu prije nego uklonite
čašu nakon ulijevanja vode kako biste
izbjegli prolijevanje.
Nemojte povlačiti ručicu natrag nakon što
voda ili led izađu.
Ona će se vratiti automatski.
Hrvatski - 36
DA68-03015C-11.indb 36
2017. 7. 7.
9:42
OPREZ
Nakon što ispraznite led i kantice za
led, morate pritisnuti polugu dozatora
jedno uz uključenu funkciju ICE CUBED
(LED U KOCKICKAMA) ili CRUSHED
(ZDROBLJENI).
Korištenje dozatora leda
Poklopac ledomata
RUKOVANJE
Pritisnite gumb Ice (Led) kako biste odabrali vrstu
leda koji želite.
Postavite posudu ispod izlaza i nježno pritisnite
ploču dispenzera.
Pazite da je čaša u ravnini s dozatorom kako biste
izbjegli ispadanje leda.
Kad odaberete način Cubed Ice (Led u kockicama)
nakon korištenja načina Crushed Ice (Zdrobljeni
led), može se pojaviti i mala količina zaostalog
zdrobljenog leda.
Ledomat će brže proizvoditi led nakon što kanticu
za led vratite natrag u hladnjak.
• Nemojte stavljati prste, ruke ili druge
objekte u otvor ili kanticu ledomata.
- To može dovesti do ozljede ili materijalne štete.
• Koristite samo ledomat koji je isporučen s
hladnjakom.
• Dovod vode u hladnjak mora montirati/spojiti
isključivo osoba odgovarajućih kvalifikacija, a
mora se spojiti na dovod pitke vode.
• Ledomat zahtijeva tlak vode od 20 - 125 psi
(138~862 kPa) za ispravan rad.
UPOZORENJE
Otvor za led
Kantica za led
• Ako se led ne izbacuje, izvucite poklopac
ledomata i pritisnite gumb Test smješten
na ledomatu.
• Nemojte neprekidno pritiskati gumb Test kad je
podložak pun vode ili leda.
Voda se može preliti ili led može začepiti
ledomat ili dozator.
OPREZ
• Ako idete na dulji odmor ili poslovno
putovanje i nećete koristiti dozatore za
vodu ili led za to vrijeme, zatvorite ventil
za vodu kako biste spriječili curenje.
• Ako niste koristili ledomat dulje vrijeme, ili ne
otvarate vrata zamrzivača često, led se može
lijepiti.
Ako se ovo dogodi, ispraznite kanticu za led ili
razlomite led drvenim kuhinjskim alatom.
Ne koristiti oštre alate kao što su noževi ili vilice.
• Kada uklonite kanticu za led, još uvijek može biti
preostalog leda u ledomatu.
Ledomat može izbaciti ovaj led u zamrzivač.
OPREZ
Gumb Test
Hrvatski - 37
DA68-03015C-11.indb 37
2017. 7. 7.
9:42
Da biste dobili više mjesta, možete
skladištiti hranu s Guard FRE-UPP (štitnik
gornjeg zamrzivača) umjesto s kofom
za led, te skinite COVER-ICE MAKER
(POKLOPAC-LEDOMAT) i Snack Bin
(posuda za poslastice).
Ako skinete kofu za led, na ploči zaslona
žmirkat će ICE OFF(LED ISKLJUČEN).
PAMETNE EKOLOŠKE ZNAČAJKE
Pametni ekološki sustav
Čuva svježinu hrane korištenjem 4 senzora prema
radnom okruženju, uzorku korištenja i radnom
stanju hladnjaka uz smanjivanja troškova energije.
Osim toga, možete izvaditi gornju ladicu
zamrzivača.
Vađenje ne utječe na toplinske i mehaničke
značajke. Deklarirana volumen odjeljka
za pohranu zamrznute hrane računa sa
uz pozicionirani “Guard FRE-UPP(štitnik
gornjeg zamrzivača)” i uz uklonjene
“COVER-ICE MAKER(POKLOPACLEDOMAT)”, “Snack Bin(posuda za
poslastice)” i “Upper Drawer(Gornja
ladica)”.
Senzor vanjske
temperature
Senzor vanjske
vlažnosti
Senzori unutarnje temperature
DONJI DIO BEZ POLICA (opcija)
Poklopac ledomata
Otvor za led
Kantica za led
Polica
Gornja ladica
Hrvatski - 38
DA68-03015C-11.indb 38
2017. 7. 7.
9:42
VIŠENAMJENSKA KUTIJA VRATA
HLADNJAKA
Odvojivi razdjelnik čini ga praktičnim za pohranu
hrane.
Kako koristiti višenamjensku potporu
• Postavite razdjelnik kada zajedno pohranjujete
uske boce začina i konzervirana pića.
1. Kada se ne koristi, ostavite višenamjensku
potporu okrenutu kako je prikazano na slici.
• Izvadite razdjelnik kada pohranjujete mlijeko u
tetrapaku ili pića.
RUKOVANJE
Prehrambeni proizvodi mogu se
pohranjivati po predmetima.
2. Okrenite višenamjensku potporu u položaj 1
kako bi spriječili ispadanje predmeta.
Kako koristiti razdjelnik
1
1. Umetnite razdjelnika kako je prikazan na slici
kako biste podijelili kutiju na odjeljke.
3. Okrenite višenamjensku potporu u položaj 2
kako biste ga koristili kao razdjelnik.
2. Kada ga ne koristite, jednostavno ga okrenite i
sklonite kako je prikazano na slici.
2
Hrvatski - 39
DA68-03015C-11.indb 39
2017. 7. 7.
9:42
3. Ladica
• Skinite ladicu povlačenjem i laganim
podizanjem.
SKIDANJE DODATAKA
HLADNJAKA
1. Police (Zamrzivač/Hladnjak)
• Otvorite vrata do kraja i podignite policu dok je
povlačite kako biste ju izvadili.
( 1 )
• Ako ne možete otvoriti vrata do kraja, izvucite
policu, podignite i okrenite kako biste ju izvadili.
4. Kutija za povrće/Poklopac suhe kutije
• Izvadite kutiju iznad kutije za povrće (hladnjak)/
Suhe kutije (zamrzivač).
• Pritisnite kopče na svakoj strani kutije za povrće
(Hladnjak)/suha kutija (zamrzivač) i povucite ih
prema sebi kako biste uklonili kutije.
( 2 )
( 3 )
Pazite da ne postavite policu naopako.
(Opcija)
OPREZ
Stakleni spremnici mogu izgrebati površinu
staklenih polica.
2. Košara za vrata
• Skinite kutiju vrata držanjem kutije s obje ruke i
laganim podizanjem.
5. Kutija za povrće/suha kutija
• Prije vađenja kutije za povrće/suhe kutije,
trebate skinuti višenamjenske odjeljke iz vrata.
• Lagano podignite kutiju dok ju izvlačite.
Hrvatski - 40
DA68-03015C-11.indb 40
2017. 7. 7.
9:42
6. Kantica za led (zamrzivač)
• Skinite kantu ledomata podizanjem i laganim
izvlačenjem.
• Uhvatite ručku kako je prikazano na slici.
• Polako skinite kantu ledomata kako biste
spriječili oštećenje.
ČIŠĆENJE HLADNJAKA
• NE koristite benzene, otapala, Clorox ili
deterdžent za auto za čišćenje hladnjaka.
To može oštetiti površinu uređaja i
uzrokovati požar.
• Nemojte polijevati hladnjak vodom dok je
uključen.
Ovo može uzrokovati strujni udar.
Slijedite sljedeće korake kako biste očistili
hladnjak:
UPOZORENJE
RUKOVANJE
1. Iskopčajte strujni kabel hladnjaka.
2. Lagano navlažite vodom meku tkaninu bez
dlačica ili papirnati ručnik.
Ne koristite preveliku silu kada skidate
poklopac.
Može doći do pucanja poklopca i do
ozljede.
Ne koristite nikakvu vrstu deterdženta za
čišćenje hladnjaka jer možete istrošiti boju
ili oštetiti hladnjak.
Prije skidanja dodataka,pazite da vam
hrana ne smeta.
Kada je moguće, uklonite svu hranu kako
biste izbjegli rizik od ozljeda.
7. Skidanje osvježivača
• Izvadite policu lagano i zatim izvucite uređaj dok
pritiskate kopču poklopca osvježivača prema
gore korištenjem ravnog odvijača.
3. Brišite unutrašnju i vanjsku stranu hladnjaka dok
nije čista i suha.
4. Ukopčajte strujni kabel hladnjaka.
PROMJENA UNUTARNJIH
SVJETALA
LED svjetlo Zamrzivača / hladnjaka
• Ako je poklopac LED svjetla zaprljano stranim
tvarima, LED žarulja ne mora izgledati svijetlo.
Obrišite površinu poklopca čistom suhom
krpom kako biste povratili punu jačinu svjetla.
8. Čišćenje osvježivača
• Očistite osvježivača svake dvije godine ili kad
primijetite da je njegov rad smanjen.
• Osušite osvježivač na suncu 24 sata i zatim ga
ponovno postavite redoslijedom obrnutim od
skidanja.
OPREZ
Nemojte sami rastavljati ili mijenjati LED
rasvjetu.
Kako biste zamijenili LED rasvjetu,
kontaktirajte servisni centar vašeg
ovlaštenog Samsung distributera.
Ako pokušate sami zamijenit LED žarulje,
riskirate izlaganje električnom udaru ili
ozbiljni ozljedama.
Hrvatski - 41
DA68-03015C-11.indb 41
2017. 7. 7.
9:42
ZA POBOLJŠANJE HLAĐENJA
ZAMJENA FILTRA ZA VODU
Ako je otvor za hladni zrak blokiran
hranom, hladni zrak ne može prodrijeti
u cijeli odjeljak i neće biti u mogućnosti
smrznuti hranu efikasno što dovodi do
smanjenog hlađenja.
Otvor za hladni zrak
Kako biste smanjili opasnost oštećivanja
Vaše imovine vodom NEMOJTE koristiti
zamjenske marke filtra za vodu za svoj
hladnjak SAMSUNG.
KORISTITE SAMO FILTRE ZA VODU MARKE
SAMSUNG.
SAMSUNG nije pravno odgovoran za bilo kakvu
štetu uključujući, bez ograničenja, oštećenje
imovine uzrokovano curenjem vode zbog uporabe
zamjenskih filtara za vodu.
Hladnjaci SAMSUNG dizajnirani su tako da rade
ISKLJUČIVO SA SAMSUNG filtrima za vodu.
Svjetlo Filter (Filtar) obavještava vas da je vrijeme
da zamijenite uložak filtra za vodu.
Kako biste imali dovoljno vremena za zamjenu filtra,
crveno se svjetlo pali prije nego se trenutni filtar
zaista istroši.
Pravovremena izmjena filtra osigurava Vam
najsvježiju i najčišću vodu iz hladnjaka.
Kako biste zamijenili filtar, slijedite ove upute:
UPOZORENJE
1. Okrenite filtar za vodu
90˚ suprotno kazaljki
na satu.
2. Izvucite filtar za bodu iz
kućišta filtra.
3. Umetnite novi filtar u
kućište filtra.
Hrvatski - 42
DA68-03015C-11.indb 42
2017. 7. 7.
9:42
Dovod vode obrnutom osmozom VAŽNO:
4. Okrenite novi filtar za
vodu 90˚ u smjeru
kazaljke na satu.
5. Pritisnite gumb “Lighting / °C↔°F (3 sec)”
(Osvjetljenje/°C↔°F (3 s) (
) otprilike 3
sekunde kako biste resetirali filtar za vodu.
Svjetlo indikatora se mijenja iz crvenog u
isključeno.
Novo ugrađeni filtar vode može uzrokovati
kratko špricanje vode iz dozatora vode.
Ovo se događa zbog zraka koji ulazi u
cijev.
To ne bi smjelo predstavaljati problem u
radu.
OPREZ
Kada se mijenja filtar za vodu, voda može
isteći na dno hladnjaka.
Ovo je privremeno, uklonite vodu i
nastavite s korištenjem.
• Provjerite je li filtar sedimenta u sustavu s
obrnutom osmozom blokiran.
Ako je potrebno zamijenite filtar.
• Pustite da se spremnik sustava s obrnutom
osmozom napuni nakon intenzivnije uporabe.
• Ako Vaš hladnjak ima filtar za vodu, to može
dodatno smanjiti tlak vode, osobito kad se
koristi u kombinaciji sa sustavom s obrnutom
osmozom. Uklonite filtar za vodu.
RUKOVANJE
Tlak iz dovoda vode koji nastaje zato što sustav s
obrnutom osmozom ulazi u ventil za ulaz vode na
hladnjaku mora biti 35 i 120 psi (241 i 827 kPa).
Ako je filtracijski sustav s obrnutom osmozom
spojen na dovod hladne vode, tlak vode u tom
sustavu mora biti najmanje 40 do 60 psi (276 do
414 kPa.)
Ako je tlak vode na sustavu s obrnutom osmozom
niži od 40 do 60 psi (276 do 414 kPa):
Ako imate pitanja u svezi tlaka vode, nazovite
ovlaštenog i kvalificiranog vodoinstalatera.
Naručivanje zamjenskih filtara
Uklanjanje ostataka unutar cijevi za dovod
vode nakon ugradnje filtra
Kako biste naručili novi uložak za filtar, obratite se
ovlaštenom zastupniku za Samsung.
1. Pritisnite gumb Water (voda) zatim pritisnite
polugu dozatora šalicom ili čašom.
2. Pustite 1 galon vode kroz filtar, po jednu šalicu
ili čašu.
(Ispuštajte vodu otprilike 6 minuta.)
Time ćete očistiti sustav za dovod vode i ukloniti
zrak iz vodova.
- U nekim će kućanstvima biti potrebno i dodatno
propuštanje vode.
3. Otvorite vrata hladnjaka kako biste se uvjerili da
iz filtra za vodu ne curi voda.
Hrvatski - 43
DA68-03015C-11.indb 43
2017. 7. 7.
9:42
KORIŠTENJE LEDOMATA
(OPCIJA)
•
-
• Kada Ice Off (Led isključen) svijetli na
zaslonu, ponovno umetnite kantu i/ili
provjerite da je pravilno postavljena.
Kada su vrata otvorena, dozator leda i vode ne
rade.
Ako jako zatvorite vrata može doći do
prelijevanja vode preko ledomata.
Kako ne biste ispustili kantu za led, skinite ju s
obje ruke.
Kako biste spriječili ozljedu, provjerite da sete
očistili led ili vodu koji su mogli pasti na pod.
Ne dopuštajte djeci da se vješaju na dozator ili
na kantu.
Mogu se ozlijediti.
Pazite da ne stavljate ruku ili bilo koji predmet u
otvor za led.
To može dovesti do ozljede ili oštećenja
mehaničkih dijelova.
Pazite kada odlažete hranu u plastičnim
vrećicama u zamrzivač.
Nepravilno odložene vrećice mogu dospjeti
motor svrdla u kantici ledomata i spriječiti
hladnjak u izbacivanju leda ili uzrokovati
neočekivano otvaranje vrata zamrzivača .
OPREZ
Za skidanje kantice ledomata.
Držite ručku kako je prikazano na slici1.
Polako podignite i izvucite kanticu.
Polako skinite kantu ledomata kako biste
spriječili oštećenje.
Kada ponovno postavite kanticu za led,
pritisnite i držite gumb ICE (LED) 6 sekundi.
•
•
•
•
•
•
•
• Normalan način rada
- Bilo koji zvuk koji čujete kada ledomat ispušta
led u kantu, dio je normalnog rada.
- Led se može slijepiti u kantici ako ne praznite
led duže vrijeme.
Ako se ovo dogodi, uklonite sav led i ispraznite
kanticu.
- Ako led ne izlazi, provjerite da li je led zapeo u
otvoru i uklonite ga.
- Prva količina kockica leda nakon ugradnje može
biti mala jer je led ušao u cijev za vodu. Zrak će
se očistiti tijekom normalne uporabe.
led
Hrvatski - 44
DA68-03015C-11.indb 44
2017. 7. 7.
9:42
Rješavanje problema
RJEŠENJE
Hladnjak uopće
ne radi ili ne hladi
dovoljno.
• Provjerite je li strujni kabel pravilno priključen.
• Jeli kontrola temperature na zaslonu postavljena na ispravnu temperaturu?
Pokušajte postavku na nižu temperaturu.
• Nalazi li se hladnjak na izravnom sunčevom svjetlu ili u blizini izvora topline?
• Nalazi li se poleđina hladnjaka preblizu zidu i stoga sprječava kruženje
zraka+?
Hrana u hladnjaku
je zamrznuta.
• Jeli kontrola temperature na zaslonu postavljena na ispravnu temperaturu?
Pokušajte postavku na višu temperaturu.
• Je li temperatura u prostoriji preniska?
• Pohranjujete li hranu s visokim udjelom vode u najhladniji dio hladnjaka?
Čujete neobičnu
buku ili zvukove.
• Provjerite je li hladnjak u ravnini i stabilan.
• Nalazi li se poleđina hladnjaka preblizu zidu i stoga sprječava kruženje
zraka+?
• Je li nešto palo iza ili ispod hladnjaka?
• Ako iz hladnjaka čujete zvuk kucanja to je normalno.
TO se događa jer se razni dijelovi skupljaju ili šire ovisno o promjeni
temperature u unutrašnjosti hladnjaka.
Prednji kutovi
uređaja su
vrući i dolazi do
kondenzacije.
• Malo topline je normalo jer su u prednjim kutovima hladnjaka ugrađeni
dodaci protiv kondenzacije.
• Jesu li vrata hladnjaka poluotvorena?
Do kondenzacije može doći ako ostavite vrata dulje vrijeme otvorena.
• Do kondenzacije vode u ladici može doći ako se u ladici nalazi povrće.
Kondenzacija će nestati prirodno kako vrijeme prolazi.
Led se ne ispušta.
• Jeste li pričekali 12 sati nakon montiranja dovoda vode prije pravljenja
leda?
• Je li dovod vode spojen i otvoren glavni ventil?
• Jeste li ručno zaustavili funkciju pravljenja leda?
Provjerite da je Ice (Led) podešen na Cubed (Kockice) ili Crushed
(Zdrobljeni).
• Postoji li slijepljenog leda unutar kantice ledomata? Uklonite ih.
• Je li temperatura u zamrzivaču preniska? Pokušajte spustiti temperaturu
zamrzivača.
Možete čuti
mjehuriće vode u
hladnjaku.
• To je normalno.
Mjehurići nastaju zbog cirkulacije rashladnog sredstva kroz hladnjak.
U hladnjaku se
osjeća neugodan
miris.
• Jeli hrana pokvarena?
• Svu hranu jakog mirisa (primjerice ribu) zamotajte tako da onemogućite
prodor zraka.
• Povremeno čistite zamrzivač i bacajte pokvarenu i sumnjivu hranu.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
PROBLEM
Hrvatski - 45
DA68-03015C-11.indb 45
2017. 7. 7.
9:42
PROBLEM
RJEŠENJE
Na stijenkama
zamrzivača stvara
se mraz.
• Je li otvor za ventilaciju zraka blokiran?
Uklonite eventualne zapreke kako bi zrak mogao nesmetano kružiti.
• Ostavite dovoljno prostora između namirnica radi djelotvorne cirkulacije
zraka.
• Jesu li vrata zamrzivača ispravno zatvorena?
Dozator vode ne
radi.
• Je li dovod vode spojen i otvoren glavni ventil?
• Je li cijev za dovod vode slomljena ili iskrivljena?
Provjerite je li cijev prohodna i da nema zapreka.
• Je li spremnik s vodom zaleđen zbog preniske temperature hladnjaka?
Pokušajte postaviti višu temperaturu na glavnom zaslonu.
Što se može učiniti
kada se vrata
zamrzivača ne
zatvaraju dobro.
• Pritisnite polugu dozatora i provjerite dovod vode.
• Pritisnite polugu dozatora (režim Ice (Led)) i provjerite rad motora puža.
• Uklonite predmete na policama koji mogu ometati pogonski puž.
Mjere predostrožnosti : Ako niste dozirali vodu ili led duže vrijeme, u kantici
za led se mogu nakupiti komadi leda koji ometaju pogonski puž, što dovodi
do nemogućnosti doziranja.
Uklonite preostali led iz kantice kao i predmete koji mogu ometati pogonski puž.
Upotrijebite dozator (voda i led) i to će poboljšati automatsko zatvaranje vrata
hladnjaka.
Hrvatski - 46
DA68-03015C-11.indb 46
2017. 7. 7.
9:42
Podsjetnik
DA68-03015C-11.indb 47
2017. 7. 7.
9:42
Ograničenja temperature u okruženju
Hladnjak je namijenjen radu u rasponu temperatura okruženja prihvatljivom za tu klasu uređaja, koji je
naveden na pločici s tehničkim podacima.
Klasa
Simbol
Proširen umjereni pojas
Umjereni pojas
Suptropski pojas
Tropski pojas
SN
N
ST
T
Raspon temperature u okruženju (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 do +32
+10 do +32
+16 do +32
+16 do +32
+16 do +38
+18 do +38
+16 do +43
+18 do +43
Na unutarnje temperature mogu utjecati razni čimbenici poput položaja hladnjaka/ledenice, sobne
temperature i učestalosti otvaranja vrata.
Po potrebi prilagodite temperaturu kako biste kompenzirali te čimbenike.
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
Croatian
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod
i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s
ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš
ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta
otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih
resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili
ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi
recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog
ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim
komercijalnim otpadom.
Za više informacija o sigurnom odlaganju i recikliranju, posjetite našu internet stranicu www.samsung.com
ili kontaktirajte naše brojeve za pomoć na listi SAMSUNG WORLD WIDE.
Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanje ili komentar vezan uz Samsung proizvod,
molimo da kontaktirate Samsung korisničku podršku.
Samsung Electronic Adriatic (SEAD Business Unit), Zagreb Branch office, Radnicka 37b, Zagreb, Croatia
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
DA68-03015C-11.indb 48
2017. 7. 7.
9:42
Frigorifer
manuali i përdoruesit
imagjino mundësitë
Faleminderit që keni blerë një produkt Samsung.
Pajisje me Qëndrim të Vetën
DA68-03015C-11.indb 1
2017. 7. 7.
9:42
Përmbajtja
INFORMACIONE SIGURIE …………………………………………………… 2
VENDOSJA E FRIGORIFERIT …………………………………………… 15
PËRDORIMI I FRIGORIFERIT TUAJ SAMSUNG. ……………………… 29
ZGJIDHJA E PROBLEMIT ………………………………………………… 45
Informacione sigurie
• Kjo aparaturë mund të përdoret
nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
• Para se ta përdorni pajisjen,
lart dhe personat me aftësi të
ju lutem lexoni këtë manual
pakësuara fizike, të ndjesisë
komplet dhe ruajeni në një
ose mendore ose mungesë të
vend të sigurt pranë pajisjes
përvojës dhe njohurisë nëse
për referencë në të ardhmen.
u është dhënë mbikëqyrje
• Përdoreni këtë pajisje vetëm
ose udhëzime në lidhje me
për qëllimin për të cilin është
përdorimin e pajisjes në një
bërë siç tregohet në këtë
mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë
manual udhëzimesh.
rreziqet që përfshihen.
Kjo pajisje nuk ka për qëllim të
Fëmijët nuk duhet të luajnë
përdoret nga persona (përfshirë
me aparaturën. Pastrimit dhe
fëmijët) me aftësi të kufizuara
mirëmbajtja e përdoruesit
fizike, ndjeshmërie ose
nuk duhet bërë nga fëmijë pa
mendore, mungesë përvoje dhe
mbikqyrje.
njohure, përveçse nëse janë nën
• Paralajmërimet dhe Udhëzimet
mbikëqyrje ose janë të udhëzuar
e Sigurisë në këtë manual nuk i
në lidhje me përdorimin e pajisjes
mbulojnë të gjitha kushtet dhe
nga një person përgjegjës për
situatat e mundshme që mund
sigurinë e tyre.
INFORMACIONE SIGURIE
Shqip - 2
DA68-03015C-11.indb 2
2017. 7. 7.
9:42
Masat paraprake dhe simbolet
të ndodhin.
e rëndësishme të sigurisë:
Është përgjegjësia juaj që të
përdorni gjykim të shëndoshë,
vëmendje dhe kujdes kur
Rreziqet ose praktikat
e montoni, mirëmbani ose
e pasigurta mund të
përdorni pajisjen.
shkaktojnë lëndime të
rënda personale ose
• Për shkak se udhëzimet e
vdekje.
mëposhtme të përdorimit
mbulojnë modele të ndryshme,
Rreziqet ose praktikat
karakteristikat e frigoriferit
e pasigurta mund të
tuaj mund të ndryshojnë disi
shkaktojnë lëndime të
nga ato të përshkruara në
lehta personale ose
këtë manual dhe jo të gjitha
dëmtime të pronës.
shenjat e paralajmërimit mund
të jenë të zbatueshme. Nëse
MOS e provo.
keni pyetje ose shqetësime,
MOS e çmonto.
kontaktoni me qendrën më
MOS e prek.
të afërt të shërbimit ose gjeni
ndihmë dhe informacione
Ndiqni udhëzimet me
online në www.samsung.com.
kujdes.
Shkëputeni spinën e
energjisë nga priza në mur.
Sigurohuni që makineria
të jetë e tokëzuar për
të parandaluar goditjet
elektrike.
Thirrni qendrën e kontaktit
për ndihmë.
Shënim.
PARALAJMËRIM
INFORMACIONE SIGURIE
KUJDES
Shqip - 3
DA68-03015C-11.indb 3
2017. 7. 7.
9:42
Këto shenja paralajmërimi
janë këtu për të parandaluar
dëmtimet ndaj jush ose të
tjerëve.
Ju lutem ndiqini ato me
kujdes.
Pasi ta keni lexuar këtë
pjesë, mbajeni në një vend të
sigurt për t'iu referuar në të
ardhmen.
PARALAJMËRIM
SHENJA TË RËNDA
PARALAJMËRIMI PËR
TRANSPORTIN DHE
VENDIN
• Kur transportoni dhe
instaloni pajisjen, duhet
të tregohet kujdes për
tu siguruar që të mos
dëmtohet asnjë pjesë e
qarkut të frigoriferit.
• R-600a ose R-134a përdoret
si ftohës.
Kontrolloni etiketën e
kompresorit në pjesën e
pasme të pajisjes ose etiketën
e klasifikimit brenda frigoriferit
për të parë cili ftohës është
përdorur për frigoriferin tuaj.
• Kur ky produkt përmban gazra
të djegshëm (Ftohës R-600a)],
- Rrjedhja e ftohësit nga tubi
mund të marrë flakë ose të
shkaktojë dëmtime në sy.
Nëse zbulohet një rrjedhje,
shmangni flakët e hapura
ose burimet e mundshme të
ndezjes dhe ajrosni dhomën në
të cilën është pajisja për disa
minuta.
- Me qëllim që të shmanget
krijimi i përzierjes të gazrave
të djeshëm nëse ndodh një
rrjedhje në qarkun ftohës,
përmasa e dhomës në të
cilën mund të vendoset pajisja
varet nga sasia e ftohësit që
përdoret.
- Asnjëherë mos e ndizni pajisjen
nëse ka shenja dëmtimi. Nëse
nuk jeni të sigurt, konsultohuni
me shitësin.
Dhoma ku do të vendoset
frigoriferi duhet të jetë 1 m³
për çdo 8 g të ftohësit R-600a
brenda pajisjes.
Sasia e ftohësit në pajisjen
tuaj tregohet në pllakën e
identifikimit brenda pajisjes.
• Rrjedhja e ftohësit nga tubat
mund të marrë flakë ose të
shkaktojë dëmtime në sy.
Kur rrjedh ftohësi nga tubi,
evitoni çdo flakë të ndezur dhe
largoni çdo gjë të djegshme
nga produkti dhe ajroseni
Shqip - 4
DA68-03015C-11.indb 4
2017. 7. 7.
9:42
INFORMACIONE SIGURIE
dhomën menjëherë..
• Mos e lidhni disa pajisje
njëherësh në të njëjtin qark
- Në të kundërt mund të
elektrik.
shkaktohet zjarr ose shpërthim.
Frigoriferi duhet të vendoset
- Pajisja përmban ftohës
gjithmonë në prizën e vet
isobutan (R-600a), një gaz
individuale e cila ka një shkallë
natyror me pajtueshmëri të
tensioni që përputhet me
lartë mjedisore i cili është,
pllakën e klasifikimit.
sidoqoftë, gjithashtu i djegshëm.
Kur e transportoni dhe montoni - Kjo siguron performancën
më të mirë dhe gjithashtu
pajisjen, duhet të bëni kujdes
parandalon mbingarkimin e
të siguroheni që të mos jetë
shtëpisë me qarqe elektrike, të
dëmtuar asnjë pjesë e qarkut
cilat mund të shkaktojnë rrezik
ftohës.
zjarri nga telat e mbinxehur
Nëse priza në mur është e lirë,
mos e futni spinën.
SHENJA TË RËNDA
- Ekziston rreziku i goditjeve
PARALAJMËRIMI PËR
elektrike ose zjarrit.
INSTALIMIN
• Mos përdorni një kordon që ka
• Mos e instaloni këtë
dëmtime çarjeje ose gërryerje
pajisje në një vend të
nëpër gjatësinë e tij ose në
lagësht, me vaj ose me
fund.
pluhur, në një vend të
• Mos e përkulni kabullin e
ekspozuar nga drita
korrentit fort ose të vendosni
direkte e diellit dhe uji (pikat
artikuj të rëndë mbi të.
e shiut).
• Mos përdorni aerosolë pranë
- Prishja e izolimit të pjesëve
frigoriferit.
elektrike mund të shkaktojë
- Aerosolët e përdorur pranë
goditje elektrike ose zjarr.
frigoriferit mund të shkaktojnë
• Mos e vendosni këtë frigorifer
shpërthim ose zjarr.
në dritën direkte të diellit ose
• Mos e instaloni këtë pajisje në
ta ekspozoni në nxehtësinë
një vend ku mund të rrjedhë
e sobave, ngrohëseve të
gazi.
dhomës ose pajisjeve të tjera.
PARALAJMËRIM
Shqip - 5
DA68-03015C-11.indb 5
2017. 7. 7.
9:42
- Kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
-
•
•
-
•
•
•
• Instalimi ose çdo shërbim i
kësaj pajisje rekomandohet
të bëhet nga një teknik i
kualifikuar ose një kompani
shërbimi.
Nëse nuk veprohet kështu
mund të ndodhin goditje
elektrike, zjarr, shpërthime,
probleme me produktin ose
lëndime.
Ky frigorifer duhet të instalohet
në mënyrën e duhur dhe të
vendoset në përputhje me
manualin para se të përdoret.
Lidheni prizën elektrike në
pozicionin e duhur me kabullin
të varur poshtë.
Nëse e lidhni prizën elektrike
mbrapsht, kabulli mund të
pritet dhe të shkaktojë zjarr
ose goditje elektrike.
Sigurohuni që spina e korrentit
nuk është e shtypur ose e
dëmtuar nga pjesa e pasme e
frigoriferit.
Kur lëvizni frigoriferin, bëni
kujdes të mos e rrotulloni ose
të dëmtoni kabullin e korrentit.
Kjo përbën rrezik zjarri.
Pajisja duhet të vendoset në
një pozicion që spina të jetë e
lehtë të kapet pas instalimit.
• Frigoriferi duhet të
tokëzohet.
- Duhet ta tokëzoni frigoriferin
për të parandaluar çdo
rrjedhjeje të rrymës ose
goditje elektrike të shkaktuara
nga rrjedhja e rrymës prej
frigoriferit.
• Mos përdorni asnjëherë tuba
gazi, linja telefoni ose shufra të
tjera rrufepritëse si tokëzim.
- Përdorimi i gabuar i spinës të
tokëzimit mund të shkaktojë
goditje elektrike.
• Nëse kabulli i korrentit
është i dëmtuar, ndërrojeni
menjëherë nga prodhuesi
ose agjenti i shërbimit.
• Siguresa në frigorifer duhet
të ndërrohet nga një teknik
i kualifikuar ose kompani
shërbimi.
- Nëse nuk veprohet kështu
kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose lëndim personal.
Shqip - 6
DA68-03015C-11.indb 6
2017. 7. 7.
9:42
KUJDES
SHENJA KUJDESI PËR
INSTALIMIN
•
-
•
•
- Kur instaloni frigoriferin,
sigurohuni që të dyja këmbët
të kontaktojnë në dysheme për
montim të sigurt.
Këmbët ndodhen prapa në
fund të çdo dere.
Futni një kaçavidë me kokë
të sheshtë dhe rrotullojeni në
drejtim të shigjetës derisa të
jetë në nivel.
- Gjithmonë balancojeni
ngarkesën mbi secilën derë.
- Mbingarkesa në njërën derë
mund ta rrëzojë frigoriferin
duke shkaktuar dëmtime fizike.
-
•
•
-
•
-
SHENJA TË RËNDA
PARALAJMËRIMI PËR
PËRDORIMIN
• Mos e futni spinën në prizë
me duar të lagura.
Mos vendosni sende sipër
pajisjes.
Kur e hapni ose mbyllni derën,
sendet mund të bien dhe të
shkaktojnë lëndim të vetes tuaj
dhe/ose dëmtime të pronës.
Mos vendosni sende të
mbushura me ujë mbi frigorifer.
Nëse derdhen, ekziston rreziku
i goditjeve elektrike.
Mos i lini fëmijët të varen mbi
derë.
Nëse nuk veproni kështu kjo
mund të shkaktojë lëndime
personale serioze.
Mos i lini dyert e frigoriferit të
hapura ndërsa frigoriferi nuk
është në punë dhe mos i lini
fëmijët të hyjnë brenda në
frigorifer.
Mos i lini bebet ose fëmijët që
të shkojnë brenda në sirtar.
Kjo mund të shkaktojë vdekje
nga mbytja prej bllokimit ose
lëndim personal.
Mos u ulni mbi derën e
Ngrirësit.
Dera mund të thyhet dhe të
INFORMACIONE SIGURIE
• Mbajini hapësirat e
ventilimit në vendin e
mbyllur ose në strukturën
e montimit të lira nga
pengesat.
• Lëreni pajisjen të qëndrojë për
2 orë pas instalimit.
PARALAJMËRIM
Shqip - 7
DA68-03015C-11.indb 7
2017. 7. 7.
9:42
•
•
-
•
-
•
-
•
shkaktojë lëndim personal.
Për të parandaluar bllokimin
e fëmijëve, duhet ta instaloni
përsëri ndarësin duke përdorur
vidat e dhëna pasi ta keni
pastruar ose pas veprimeve
të tjera nëse e hoqët ndarësin
nga sirtari.
Asnjëherë mos i vendosni
gishtat ose objektet e tjera në
vrimën e dispenserit.
Nëse nuk veproni kështu kjo
mund të shkaktojë lëndim
personal ose dëmtim të
pronës.
Mos vendosni substanca të
avullueshme ose të djegshme
si benzinë, hollues, alkool, eter
ose gas LP në frigorifer.
Vendosja e ndonjë prej
produkteve të tilla mund të
shkaktojë shpërthim.
Mos vendosni produkte
farmaceutike të ndjeshme
ndaj temperaturës të ulët,
materiale shkencore ose
produkte të tjera të ndjeshme
ndaj temperaturës të ulët në
frigorifer.
Produktet që kërkojnë kontrolle
të rrepta të temperaturës nuk
duhet të vendosen në frigorifer.
Mos vendosni ose përdorni
•
•
•
•
pajisje elektrike brenda
frigoriferit, përveçse nëse janë
të një lloji që janë rekomanduar
nga prodhuesi.
Mos përdorni tharëse
flokësh për të tharë pjesën e
brendshme të frigoriferit. Mos
vendosni qiri të ndezur në
frigorifer për të hequr erën e
keqe.
Kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
Mos i prekni muret e
brendshëm të ngrirësit ose
produktet e vendosura në
ngrirës me duar të lagura.
Kjo mund të shkaktojë kafshim
ngrirjeje.
Mos përdorni pajisje mekanike
ose mjete të tjera për të
përshpejtuar procesin e
ngrirjes, përveç atyre që
rekomandohen nga prodhuesi.
Mos e dëmtoni qarkun e
ftohësit.
• Ky produkt është bërë
vetëm për ruajtjen e
ushqimit në një ambient
shtëpiak.
• Shishet duhet të vendosen
pranë njëra tjetrës në mënyrë
që të mos bien.
• Në rastet e një rrjedhjeje gazi (si
Shqip - 8
DA68-03015C-11.indb 8
2017. 7. 7.
9:42
•
•
•
•
•
-
goditjesh elektrike ose zjarri.
Nëse keni vështirësi kur
ndërroni dritën, kontaktoni me
agjentin e shërbimit.
Nëse produktet janë të pajisura
me Llambën LED, mos e
çmontoni Kapakun e Llambës
dhe Llambën LED vetë.
Ju lutem kontaktoni me
agjentin tuaj të shërbimit.
Nëse në frigorifer ka pluhur ose
ujë, hiqeni spinën e korrentit
dhe kontaktoni me qendrën
e shërbimit të Samsung
Electronics.
Ekziston rrezik zjarri.
INFORMACIONE SIGURIE
-
për shembull gazi propan, gazi
LP, etj.), ajrosni menjëherë pa
prekur spinën e korrentit.
Mos e prekni pajisjen ose
kabullin e korrentit.
Mos përdorni ventilator ajrimi.
Një shkëndijë mund të
shkaktojë shpërthim ose zjarr.
Përdorni vetëm llambat LED
të dhëna nga prodhuesi ose
agjenti i shërbimit.
Fëmijët duhet të mbikëqyren
për tu siguruar që të mos
luajnë dhe/ose të hipin sipër
pajisjes.
• Mos e çmontoni ose
riparoni frigoriferin vetë.
- Rrezikoheni nga zjarri, keq
SHENJA KUJDESI PËR
funksionimi dhe/ose dëmtimet
personale.
PËRDORIMIN
Në rast të keqfunksionimeve,
• Për të arritur performancën
ju lutem kontaktoni me agjentin
më të mirë nga produkti,
e shërbimit.
- Mos vendosni ushqime shumë
pranë përballë ventilatorëve
• Nëse pajisja bën një
në pjesën e pasme të pajisjes
zhurmë të çuditshme,
pasi kjo mund të pengojë
djegie ose erë apo tym,
qarkullimin e lirë të ajrit në
hiqeni menjëherë nga
dhomën e frigoriferit.
priza dhe kontaktoni me
- Mbështilleni ushqimin mirë ose
qendrën më të afërt të
vendoseni në enë të izoluara
shërbimit.
nga ajri para se t'i vendosni në
- Nëse nuk veprohet kështu
frigorifer.
kjo mund të shkaktojë rrezik
- Mos vendosni ushqim të ri
KUJDES
Shqip - 9
DA68-03015C-11.indb 9
2017. 7. 7.
9:42
•
-
•
-
•
-
për ngrirje pranë ushqimit
ekzistues.
Mos vendosni pije të
karbonizuara ose të
shkumëzuese në dollapin e
ngrirësit.
Mos vendosni shishe ose enë
qelqi në ngrirës.
Kur përmbajtja e tyre të ngrijë,
qelqi mund të thyhet dhe të
shkaktojë lëndim personal dhe
dëmtim të pronës.
Mos e ndryshoni ose
modifikoni funksionalitetin e
frigoriferit.
Ndryshimet ose modifikimet
mund të shkaktojnë lëndim
personal dhe/ose dëmtime
të pronës. Çdo ndryshim
ose modifikim i kryer nga një
palë e tretë mbi këtë pajisje
të kompletuar nuk mbulohet
nga shërbimi i garancisë të
Samsung dhe Samsung nuk
është përgjegjës për problemet
e sigurisë dhe dëmtimet që
mund të shkaktohen nga
modifikimet e palëve të 3ta.
Mos i bllokoni vrimat e ajrit.
Nëse vrimat e ajrit janë të
bllokuara, sidomos me qese
plastike, frigoriferi mund të
ftohet tepër.
Nëse kjo periudhë ftohjeje zgjat
-
•
•
-
•
-
•
shumë, filtri i ujit mund të çahet
dhe të shkaktojë rrjedhje uji.
Mos vendosni ushqim të ri
për ngrirje pranë ushqimit
ekzistues.
Ju lutem vëreni numrin e
herëve që mund të ruhet
ushqimi dhe datat e skadencës
të ushqimeve të ngrira.
Mos spërkatni materiale të
avullueshme si insekticide mbi
sipërfaqen e pajisjes.
Përveçse janë të dëmshme
për njerëzit, ato mund të
shkaktojnë goditje elektrike,
zjarr ose probleme me
produktin.
Mos ushtroni forcë goditëse
ose të tepërt mbi sipërfaqen
prej xhami.
Qelqi i thyer mund të shkaktojë
dëmtim personal dhe/ose
dëmtim të pronës.
Mos mbani vaj vegjetal në
koshat e derës së frigoriferit.
Vaji mund të mpikset, duke
marrë shije të keqe dhe duke
u bërë i vështirë në përdorim.
Për më tej, ena e hapur mund
të pikojë dhe vaji i pikuar mund
të shkaktojë plasaritjen e koshit
të derës. Pas hapjes së enës
së vajit, është më mirë që ta
mbani enën në një vend të
Shqip - 10
DA68-03015C-11.indb 10
2017. 7. 7.
9:42
freskët dhe me hije, si p.sh. në
dollap ose në bufe.
- Shembuj vaji vegjetal: vaji i
ullirit, vaji i misrit, vaji i farave të
rrushit etj.
•
•
-
SHENJA KUJDESI
PËR PASTRIMIN DHE
MIRËMBAJTJEN
• Mos spërkatni ujë brenda
ose jashtë frigoriferit.
Ekziston rreziku i zjarrit ose
goditjeve elektrike.
Mos përdorni ose mos
vendosni substanca të
ndjeshme ndaj temperaturës
si spraj të djegshëm, objekte
të djegshme, akull të thatë,
ilaçe ose lëndë kimike pranë
frigoriferit.
Mos mbani objekte ose
substanca të avullueshme apo
të djegshme (benzinë, hollues,
gaz propan, etj.) në frigorifer.
Ky frigorifer është vetëm për të
ruajtur ushqim.
Kjo mund të shkaktojë zjarr
ose shpërthim.
Mos spërkatni produkte
pastrimi direkt mbi ekran.
Letrat e printuara mbi ekran
mund të hiqen.
INFORMACIONE SIGURIE
KUJDES
• Hiqni çdo lëndë të huaj ose
pluhur nga spina e korrentit.
Por mos përdorni leckë të
lagur ose të njomë kur pastroni
spinën, hiqni çdo material të
huaj ose pluhur nga spinat e
korrentit.
- Përndryshe ekziston rreziku i
zjarrit ose goditjeve elektrike.
• Asnjëherë mos i vendosni
gishtat ose objektet e tjera
në vrimën e dispenserit ose
sirtarin e akullit.
- Kjo mund të shkaktojë lëndim
personal ose dëmtim të
pronës.
• Pastrojini pjesët e pakapshme
si menteshat duke përdorur
furçë pastrimi ose dhëmbësh.
• Hiqeni frigoriferin nga
spina para se ta pastroni
dhe të kryeni punët e
mirëmbajtjes.
• Nëse ndonjë substancë e
huaj si uji ka hyrë në pajisje,
hiqeni spinën nga priza dhe
kontaktoni me qendrën më të
afërt të shërbimit.
- Nëse nuk veprohet kështu
kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
• Përdorni një sfungjer të pastër
ose leckë të butë, në kombinim
Shqip - 11
DA68-03015C-11.indb 11
2017. 7. 7.
9:42
me detergjent mesatar në
SHENJA TË RËNDA
ujë të ngrohtë për të pastruar
PARALAJMËRIMI PËR
frigoriferin.
HEDHJEN
• Mos përdorni pastrues me
• Sigurohuni që asnjë nga
veti gërryese ose të ashpra,
tubat prapa pajisjes të jetë
si p.sh. spërkatës dritaresh,
dëmtuar para se ta hidhni.
pastrues me fërkim, lëngje
• R-600a ose R-134a përdoret
të djegshme, acid klorhidrik,
si ftohës.
parafinë, koncentrate, hollues
Kontrolloni etiketën e
apo pastrues me përmbajtje
kompresorit nga prapa pajisjes
produktesh nafte në sipërfaqet
ose etiketës së të dhënave
e jashtme (dyer dhe kasë),
brenda frigoriferit për të
pjesët plastike, konturet e
parë cili ftohës përdoret për
dyerve dhe të brendshme, apo
frigoriferin tuaj.
gomina.
Kur ky produkt përmban gas
- Këto mund të gërvishtin ose të
të djegshëm (Ftohës R-600a),
dëmtojmë materialin.
kontaktoni me autoritetin lokal
• Mos i pastroni raftet ose
për hedhjen e sigurt të këtij
kapakët e xhamit me ujë
produkti. Ciklopentani përdoret
të ngrohtë nëse janë të
si gaz shpërthyes izolimi.
ftohta. Raftet dhe kapakët e
Gazrat në materialin e izolimit
xhamit mund të thyhen nëse
kërkojnë procedurë të veçantë
ekspozohen në ndryshime
për hedhjen.. Ju lutem
të befta të temperaturës ose
kontaktoni me autoritetet lokale
nëse pësojnë goditje si p.sh.
për hedhjen e sigurt mjedisore
përplasje apo rënie.
të këtij produkti.
Sigurohuni që asnjë nga tubat
prapa pajisjes të mos jetë i
dëmtuar para hedhjes.
Tubat do të çahen në vend të
hapur.
• Kur e hidhni këtë produkt
ose frigoriferët e tjerë, hiqni
derën/izolimet e derës, shulin
PARALAJMËRIM
Shqip - 12
DA68-03015C-11.indb 12
2017. 7. 7.
9:42
INFORMACIONE SIGURIE
e derës në mënyrë që fëmijët
bashkë me frigoriferin, çelësat
ose kafshët të mos bllokohen
duhet të mbahen larg fëmijëve
brenda. Lërini raftet në vend në
dhe nuk duhet të jenë pranë
mënyrë që fëmijët të mos hipin
pajisjes.
brenda me lehtësi.
• Pajisja mund të mos
Fëmijët duhet të mbikëqyren
funksionojë mirë (mundësisht
për t'u siguruar që të mos
për shkak të temperaturës
luajnë me pajisjen e vjetër.
shumë të ngrohtë në frigorifer)
• Ju lutem hidheni materialin e
kur vendoset për një periudhë
paketimit për këtë produkt në
të gjatë kohe poshtë fundit
një mënyrë të shëndetshme
të ftohtë të intervalit të
për mjedisin.
temperaturës për të cilën është
projektuar frigoriferi.
• Mos vendosni ushqime që
prishen lehtë në temperaturë të
KËSHILLA TË TJERA
ulët, si banane, pjepër.
PËR PËRDORIMIN E
• Pajisja juaj nuk krijon akull, që
DUHUR
do të thotë se nuk ka nevojë
• Në raste të ndërprerjes të
që të shkrini manualisht
energjisë, thërrisni zyrën më të
pajisjen tuaj pasi kjo do të
afërt të Kompanisë Energjetike
kryhet automatikisht.
dhe pyeteni sa do të zgjatë.
• Ngritja e temperaturës gjatë
- Shumica e ndërprerjeve të
shkrirjes mund të pajtohet me
energjisë rregullohen brenda
kërkesat ISO.
një ose dy orësh dhe nuk
Por nëse doni të parandaloni
ndikojnë në temperaturat e
një rritje të tepruar në
frigoriferit tuaj. Sidoqoftë,
temperaturën e ushqimit të
duhet të minimizoni numrin e
ngrirë gjatë shkrirjes të pajisjes,
hapjeve të derës kur energjia
ju lutem mbështilleni ushqimin
është e fikur.
e ngrirë në disa shtresa gazete.
- Nëse ndërprerja zgjat më
• Çdo rritje e temperaturës
shumë se 24 orë, hiqeni të
të ushqimit të ngrirë gjatë
gjithë ushqimin e ngrirë.
shkrirjes mund të shkurtojë
• Nëse janë dhënë çelësa
jetën e tij të ruajtjes.
Shqip - 13
DA68-03015C-11.indb 13
2017. 7. 7.
9:42
Këshilla për Kursimin e Energjisë
- Instalojeni pajisjen në një
dhomë të freskët, të thatë me
ajrim të mjaftueshëm.
Sigurohuni të që mos jetë e
ekspozuar nën dritën direkte
të diellit dhe mos e vendosni
asnjëherë pranë një burimi të
drejtpërdrejtë nxehtësie (për
shembull radiator).
- Mos bllokoni asnjëherë ajrimet
ose grilat në pajisje.
- Lëreni ushqimin e ngrohtë që
të ftohet para se ta vendosni
në pajisje.
- Vendosni ushqim të ngrirë në
frigorifer për ta shkrirë.
Mund të përdorni temperaturat
e ulëta të produkteve të ngrira
për të ftohur ushqimin në frigorifer.
- Mos e mbani derën e pajisjes
të hapur për shumë gjatë kur
vendosni brenda ushqim ose
kur e nxirrni jashtë.
Sa më e vogël të jetë koha kur
dera qëndron hapur, aq më
pak akull do të formohet në
ngrirës.
- Pastrojeni rregullisht pjesën e
pasme të frigoriferit. Pluhuri rrit
konsumin e energjisë.
- Mos e vendosni temperaturën
më të ftohtë nga sa është e
nevojshme.
- Sigurohuni që të ketë shkarkim
të mjaftueshëm ajri në bazën
e frigoriferit dhe në murin e
pasmë të frigoriferit.
Mos i mbuloni hapësirat e
ajrimit.
- Lini hapësirë djathtas, majtas,
prapa dhe sipër kur e montoni.
Kjo do të ndihmojë për uljen e
konsumit të energjisë dhe për
t'i mbajtur faturat e energjisë
më të ulëta.
- Për përdorimin më të
efektshëm të energjisë, ju
lutem mbajini të gjitha mjetet e
brendshme si koshat, sirtarët,
raftet në vendin e tyre siç janë
dhënë nga prodhuesi.
Kjo pajisje është synuar për t’u
përdorur në përdorime shtëpie
dhe përdorime të ngjashme si
- hapësirat e stafeve të kuzhinës
në dyqane, zyra dhe ambiente
të tjera pune;
- shtëpi ferme dhe nga klientët
në hotele, motele dhe
ambiente të tjera banimi;
- ambiente të tipit për fjetje dhe
ngrënie mëngjesi;
- furnizime ushqimi dhe aplikime
të tjera jo shitëse.
Shqip - 14
DA68-03015C-11.indb 14
2017. 7. 7.
9:42
Vendosja e frigoriferit
DUKE U PËRGATITUR PËR TË
INSTALUAR FRIGORIFERIN
B
A
Urime për blerjen e frigoriferit Samsung.
Shpresojmë që t'i shijoni veçoritë dhe efikasitetet
më të fundit që ofron kjo pajisje e re.
E
VENDOSJA
D
C
Zgjedhja e vendit më të mirë për
Frigoriferin
• Zgjidhni një vend që të jetë e lehtë marrja e ujit.
• Zgjidhni një vend pa ekspozimin e drejtpërdrejtë
të diellit.
• Zgjidhni një vend me dysheme të niveluar (ose
afërsisht të niveluar).
• Zgjidhni një vend me hapësirë të mjaftueshme
që dyert e frigoriferit të hapen me lehtësi.
• Zgjidhni një vend që lejon hapësirë të
mjaftueshme djathtas, majtas, prapa dhe sipër
për qarkullim ajri.
• Zgjidhni një vend që ju lejon ta lëvizni frigoriferin
me lehtësi nëse ka nevojë për mirëmbajtje ose
shërbim.
• Mos e montoni frigoriferin në vende ku
temperatura është mbi 43 °C ose nën 5 °C.
Thellësia “A”
718 mm
Gjerësia “B”
912 mm
Lartësia “C”
1742 mm
Lartësia e Përgjithshme “D”
1774 mm
Thellësia “E”
721 mm
50 mm
165°
165°
165°°
165
1725 mm
468 mm
912 mm
31 mm
1170 mm
610 mm
34 mm
Çdo matje bazohet në përmasat e
ndërtimit, prandaj mund të ndryshojnë në
varësi të metodës të matjes.
Shqip - 15
DA68-03015C-11.indb 15
2017. 7. 7.
9:42
Kur lëvizni frigoriferin
Mjetet e nevojshme (Nuk janë dhënë)
Për të parandaluar dëmtimet e dyshemesë,
sigurohuni që këmbët e para të nivelimit të jenë në
pozicionin lart (sipër dyshemesë).
Referojuni “Si ta niveloni frigoriferin” në manual në
faqen 21.
Kaçavidë Philips Kaçavidë me kokë
(+)
të sheshtë (-)
Çelës çikrik
10 mm
Çelës allen 5 mm
Këmbë
Kaçavidë
PROGRAMIMI I FRIGORIFERIT
Vendosja mbi dysheme
Për montim të mirë, duhet ta vendosni frigoriferin
mbi një sipërfaqe të niveluar, të fortë e cila ka të
njëjtën lartësi si pjesa tjetër e dyshemesë.
Kjo sipërfaqe duhet të jetë e fortë mjaftueshëm që
ta mbajë frigoriferin edhe të mbushur plot.
Për të mbrojtur lustrën e dyshemesë, prisni një
copë të madhe kartoni dhe vendosni poshtë
frigoriferit ku po punoni..
Kur e lëvizni frigoriferin, do t'ju duhet ta tërhiqni dhe
ta shtyni drejt përpara ose prapa.
Mos e rrotulloni nga njëra anë në tjetrën.
Tani që e keni frigoriferin të montuar në vend, jeni
gati që ta programoni dhe të gëzoni veçoritë dhe
funksionet e pajisjes.
Duke kryer hapat e mëposhtëm, Frigoriferi juaj
duhet të jetë plotësisht funksional.
Nëse jo, kontrolloni prizën e korrentit dhe burimin
e energjisë ose provoni pjesën e zgjidhjes së
problemeve prapa këtij manuali përdoruesi.
Nëse keni ndonjë pyetje tjetër, kontaktoni me
qendrën e shërbimit Samsung Electronics.
1. Ju lutem vendoseni Frigoriferin në një vend të
përshtatshëm me hapësirë të mjaftueshme
midis murit dhe Frigoriferit.
Referojuni udhëzimeve të instalimit në këtë
manual.
2. Pasi Frigoriferi të jetë vendosur në prizë,
sigurohuni që drita e brendshme të ndizet kur
hapni dyert.
3. Vendoseni kontrollin e Temperaturës në
temperaturën më të ftohtë dhe prisni një orë.
Ngrirësi do të ftohet pak dhe motori do të
punojë ëmbël.
4. Pasi ta keni ndezur Frigoriferin, do të duhen disa
orë që të arrihet temperatura e duhur.
Mund të vendosni ushqim dhe pije në Frigorifer
pasi temperatura të jetë e ftohtë mjaftueshëm.
5. Pasi të ketë përfunduar instalimi, shtypeni levën
e dispenserit për të kontrolluar nëse uji ose
akulli shpërndahet mirë.
6. Sigurohuni që ana përpara e frigoriferit të jetë 0.6
gradë më lart se ana e pasme.
Shqip - 16
DA68-03015C-11.indb 16
2017. 7. 7.
9:42
VENDOSJA E DYERVE TË
FRIGORIFERIT
Qendra e bashkuesit Transparent
Nëse hyrja nuk e lejon frigoriferin që të kalojë me
lehtësi, mund t'i hiqni dyert.
Kapësja A (1/4”)
(6.35 mm)
1. Nxirrini dy linjat e ujit (të cilat janë në Fiksues)
jashtë nga para.
Mos e prisni linjën e ujit.
Ndajeni me kujdes nga bashkuesi.
KUJDES
VENDOSJA
Shkëputja e linjës të furnizimit të ujit nga
frigoriferi
Mbajini kapëset larg fëmijëve dhe
sigurohuni që fëmijët të mos luajnë me to
ose t’i futin në gojë.
ÇMONTOJINI DYERT E
NGRIRËSIT
2. Hiqini dy linjat e ujit (E bardha është për ujin dhe
tjetra është për akullin) duke shtypur bashkuesin
( 1 ) dhe duke tërhequr linjën e ujit ( 2 ) jashtë.
( 1 )
KUJDES
KUJDES
Sigurohuni që
ngjyra e linjave të
ujit të përputhen.
( 2 )
1. Hiqeni kabullin e korrentit dhe hiqni 2 vidat e
kapakut duke përdorur një kaçavidë Philips ( 1 ).
Pastaj hapeni derën e frigoriferit dhe
tërhiqini çengelët në anë për të liruar
kapakun ( 2 ).
Ngrijeni kapakun drejt vetes për ta
shkëputur ( 3 ).
- Shkëputeni kapakun e menteshës me derën e
hapur dhe pastaj mbylleni derën pasi kapaku i
menteshës të jetë hequr.
( 1 )
Kur lidhni tubat e furnizimit, sigurohuni që
tubat me të njëjtat ngjyra të lidhen me njëra
tjetrën.
( 2 )
Rivendosja e Linjës të Furnizimit të Ujit
( 3 )
1. Linja e Ujit duhet të futet plotësisht në qendër
të pajisjes bashkuese transparente për të
parandaluar rrjedhjen e ujit nga shpërndarësi
automatik.
2. Futni 2 kapëset në paketën e instalimit dhe
kontrolloni që secila kapëse ta mbajë tubin të
shtrënguar.
Shqip - 17
DA68-03015C-11.indb 17
2017. 7. 7.
9:42
2. Hiqeni kapakun e menteshës dhe pastaj
shkëputeni konektorin e telit elektrik.
RIVENDOSJA E DYERVE TË
NGRIRËSIT
• Sigurohuni që ta rivendosni Derën e
Ngrirësit para se të rivendosni derën e
Frigoriferit.
• Para se ta rivendosni, sigurohuni që të gjithë
konektorët e telave në fund të Derës së Ngrirësit
të jenë të lidhur.
KUJDES
3. Shtyjeni morsetën ( A ) lart në drejtimin ( 1 ) dhe
pastaj tërhiqeni në drejtimin ( 2 ).
Si ta Montoni Derën
1. Vendosini dyert në mentesha në fund të
frigoriferit.
( 1 )
( 2 )
( A )
( A )
4. Hiqeni menteshën ( B ).
2. Vendoseni menteshën ( B ) në slotën e
menteshës mbi frigorifer dhe pastaj shtypni mbi
vrimën e menteshës mbi derë.
( B )
( B )
5. Ngrijeni derën dhe shkëputeni nga frigoriferi.
•
Bëni kujdes të mos dëmtoni telat
elektrikë kur montoni ose çmontoni dyert.
• Sigurohuni që dyert të mos bien dhe të mos
dëmtohen kur shkëputen nga frigoriferi.
KUJDES
3. Vendoseni morsetën ( A ) në drejtimin e
shigjetës ( 1 ) dhe pastaj uleni në drejtim të
shigjetës ( 2 ) për ta kyçur në vend.
( 2 )
( 1 )
( A )
( A )
Shqip - 18
DA68-03015C-11.indb 18
2017. 7. 7.
9:42
4. Montojeni konektorin e telave elektrikë.
( 1 )
( 3 )
VENDOSJA
( 2 )
5. Futni 2 pjesët e para të kapakut më parë,
shtyjeni poshtë mbi të dyja pjesët anësore të
kapakut, dhe pastaj shtrëngojeni kapakun në
vend duke përdorur një kaçavidë Philips.
2. Çmontojeni konektorin e trupit.
• Dyert mund të montohen në rend të
kundërt të montimit të tyre.
• Ekrani mund të mos funksionojë mirë nëse
neglizhoni për të lidhur telat elektrikë ndërsa
montoni derën.
KUJDES
3. Çmontojini tre vidat e shtrëngimit mbi
menteshën kryesore të kasës të ekspozimit.
ÇMONTONI DYERT E FRIGORIFERIT
(KASA E EKSPOZIMIT TË
DOLLAPIT TË FTOHJES)
1. Hiqeni kabullin e korrentit dhe hiqni 2 vidat e
kapakut duke përdorur një kaçavidë Philips ( 1 ).
Pastaj hapeni derën e frigoriferit dhe
tërhiqini çengelët në anë për të liruar
kapakun ( 2 ).
Ngrijeni kapakun drejt vetes për ta
shkëputur ( 3 ).
- Shkëputeni kapakun e menteshës me derën e
hapur dhe pastaj mbylleni derën pasi kapaku i
menteshës të jetë hequr.
4. Çmontojeni kasën e
ekspozimit.
Shqip - 19
DA68-03015C-11.indb 19
2017. 7. 7.
9:42
3. Shtyjeni menteshën fiksuese lart, dhe tërhiqeni
përpara për ta hequr.
ÇMONTONI DYERT E
FRIGORIFERIT
1. Hiqeni kabullin e korrentit dhe hiqni 2 vidat e
kapakut duke përdorur një kaçavidë Philips ( 1 ).
Pastaj hapeni derën e frigoriferit dhe
tërhiqini çengelët në anë për të liruar
kapakun ( 2 ).
Ngrijeni kapakun drejt vetes për ta
shkëputur ( 3 ).
- Shkëputeni kapakun e menteshës me derën e
hapur dhe pastaj mbylleni derën pasi kapaku i
menteshës të jetë hequr.
4. Çmontojeni menteshën e sipërme nga para
derës.
( 1 )
( 2 )
( 3 )
5. Çmontojeni kasën e
ekspozimit.
2. Çmontojeni konektorin e trupit.
KUJDES
Fiksojeni telin në Grepin e Menteshës
për të mos lejuar dëmtime të telit kur e
rimontoni.
RI-VENDOSJA E DYERVE TË
FRIGORIFERIT
Për të vendosur përsëri dyert e FRIGORIFERIT,
monto pjesët në rend të kundërt.
Shqip - 20
DA68-03015C-11.indb 20
2017. 7. 7.
9:42
NIVELIMI I FRIGORIFERIT DHE
RREGULLIMI I LARTËSISË DHE
HAPËSIRËS TË DYERVE.
VENDOSJA
Si ta niveloni frigoriferin
Për të shmangur një rrezik për
shkak të paqëndrueshmërisë të
frigoriferit, ju lutem vendoseni
frigoriferin mbi një mbështetëse
horizontale dhe të niveluar në
përputhje me udhëzimet e
mëposhtme për montimin.
Nëse nuk veprohet kështu
mund të shkaktohet rrëshkitje e
frigoriferit dhe dëmtim personal.
Nëse pjesa para e pajisjes
është disi më lart se prapa,
dera mund të hapet dhe të
mbyllet më lehtë.
Vendosja e frigoriferit mbi një
sipërfaqe jo të sheshtë do të
shkaktojë që frigoriferi të mos
jetë në nivel.
- Ju lutem sigurohuni që të
gjitha këmbët të prekin
poshtë njëkohësisht kur
montoni frigoriferin.
Këmbët ndodhen në fund
prapa secilës derë. Futni një
kaçavidë me kokë të sheshtë
dhe kthejeni në drejtim të
shigjetës derisa të jetë në
nivel.
- Ju lutem mos vendosni
ushqim vetëm në Anë të
derës.
Frigoriferi mund të bjerë dhe
mund të shkaktojë lëndime
nëse ushqimi vendoset
vetëm në anë të derës.
Shqip - 21
DA68-03015C-11.indb 21
2017. 7. 7.
9:42
Nëse ana e ngrirësit është më poshtë:
• Futni një kaçavidë me kokë të sheshtë në
niveluesin e lartësisë që ndodhet në fund prapa
derës të ngrirësit dhe rrotullojeni në drejtim të
shigjetës derisa të jetë në nivel.
SI TA RREGULLONI LARTËSINË E
DERËS
Nëse dera e frigoriferit është më e ulët se
tjetra:
• Nivelet e lartësisë të derës mund të rregullohen
duke përdorur dadon e përshtatjes që ndodhet
në fund të derës së frigoriferit.
• Ngritja e derës shumë lart mund të bëjë që
dera të pengohet me kapakun e menteshës kur
hapet dhe mbyllet.
Nëse ana e frigoriferit është më poshtë:
• Futni një kaçavidë me kokë të sheshtë në
niveluesin e lartësisë që ndodhet në fund prapa
derës të frigoriferit dhe rrotullojeni në drejtim të
shigjetës derisa të jetë në nivel.
( B )
( A )
1. Hapeni derën që duhet rregulluar dhe lirojeni
dadon e shtrëngimit ( A ) në fund të derës duke
e rrotulluar në drejtim të akrepave të orës ( )
duke përdorur çelësin që është përfshirë në
pakon e produktit.
• Ngrijeni pjesën para të frigoriferit në
mënyrë që dyert të mbyllen vetë.
Rregullimi i niveluese në mënyrë që
pjesa prapa e frigoriferit të jetë më e lartë
se pjesa para mund ta bëjë të vështirë
hapjen e dyerve.
• Nëse pjesa prapa frigoriferit nuk është në nivel,
mbështeteni fundin me një objekt me përmasë
të përshtatshme dhe fiksojeni objektin në vend
duke përdorur ngjitës.
Lëvizeni frigoriferin në vendin e tij dhe pastaj
rregulloni nivelin.
• Kur e shtyni frigoriferin, bëni kujdes të mos
dëmtoni dyshemenë.
( A )
Shqip - 22
DA68-03015C-11.indb 22
2017. 7. 7.
9:42
1. Rregullojeni lartësinë e derës duke rrotulluar
bulonin e përshtatjes ( B ) në drejtim të kundërt
të akrepave të orës ( ) me një çelës.
(Rrotullojeni në drejtim të kundërt të akrepave të
) për të rritur lartësinë e derës dhe në
orës ( ) për ta ulur.)
drejtim të akrepave të orës ( - Hapeni derën dhe rregullojeni nga brenda.
2. Pasi dyert të jenë në nivel, rrotullojeni bulonin e
fiksimit ( A ) në drejtim të kundërt të akrepave të
orës ( ) për ta shtrënguar.
Nëse hapësira midis derës të frigoriferit dhe derës
të ngrirësit nuk është e barabartë:
• Përdoreni përshtatësin e hapësirës që ndodhet
sipër derës të frigoriferit (ana e djathtë).
• Forca e tepërt mund të bëjë që buloni i
përshtatësit të thyhet.
1. Hiqeni kapakun e menteshës
të derës së frigoriferit.
- Shkëputeni kapakun e
menteshës me derën e hapur
dhe pastaj mbylleni derën
pasi kapaku i menteshës të
jetë hequr.
VENDOSJA
( A )
SI TA RREGULLONI HAPËSIRËN E
DERËS
2. Rregullojeni hapësirën duke përdorur një çelës
Allen 4 mm (nuk është përfshirë).
( A )
Rregullimi i nivelit kur frigoriferi është
bosh mund të bëjë që frigoriferi të mos jetë
në nivel përsëri kur të jenë vendosur gjërat
brenda.
Nëse ndodh kjo, rregullojeni nivelin përsëri.
3. Rrotullojeni bulonin në drejtim të kundërt
të akrepave të orës ( ) për ta zgjeruar
hapësirën.
Rrotullojeni në drejtim të kundërt të akrepave të
) për ta ngushtuar hapësirën.
orës ( Rregullojeni derisa hapësira midis derës të
frigoriferit dhe derës të ngrirësit të duket e
barabartë.
KUJDES
Kur rregulloni kabllot, bëni kujdes të mos
gërvishtni ose zhvishni veshjen e kabllit.
Shqip - 23
DA68-03015C-11.indb 23
2017. 7. 7.
9:42
SI TA RREGULLONI HAPËSIRËN E
DERËS TË FRIGORIFERIT (PRAPA)
KONTROLLIMI I LINJËS TË
DISPENSERIT TË UJIT
Nëse hapësira midis derës të frigoriferit dhe
frigoriferit nuk është e barabartë:
Dispenseri i ujit është një nga karakteristikat e
dobishme në frigoriferin tuaj Samsung të ri.
Për të ndihmuar në përmirësimin e shëndetit, filtri
i ujit Samsung heq grimcat e padëshiruara nga uji
juaj.
Sidoqoftë, nuk e sterilizon ose shkatërron
mikroorganizmat.
Mund t'ju duhet të blini një sistem të pastrimit të ujit
për ta bërë këtë.
Që bërësi i akullit të punojë mirë, kërkohet një
presion uji prej 20~125 psi (138~862 kPa) (paund
për inç katror).
Nën kushte normale, një gotë prej letre 170 cc
(5.75 oz.) mund të mbushet për 10 sekonda.
Nëse Frigoriferi montohet në një vend me presion
uji të ulët (më pak se 20 psi), mund të montoni
pompën e përshpejtimit për të kompensuar
presionin e ulët.
Sigurohuni që depozita e ujit brenda Frigoriferit të
jetë mbushur mirë.
Për ta bërë këtë, shtypeni levën e dispenserit derisa
uji të dalë nga rubineti.
• Përdorni përshtatësit që ndodhen sipër në cep
brenda secilës dere.
1. Hapeni derën aty ku hapësira me frigoriferin
është më e ngushtë dhe pastaj rrotullojeni
përshtatësin në drejtim të kundërt të akrepave të
) derisa hapësira të jetë e barabartë..
orës ( Mjetet ndihmëse të instalimit të ujit janë të
disponueshme me kosto ekstra tek shitësi
juaj.
Rekomandojmë që të përdorni pajime të
furnizimit të ujit që përmbajnë tuba bakri.
Përshtatësi
2. Pasi hapësira midis derës dhe frigoriferit të jetë
rregulluar, rrotullojeni dadon e përshtatësit në
) për ta fiksuar
drejtim të akrepave të orës ( përshtatësin në vend.
Duhet të përdoren tubat e reja të dhëna
me pajisjen dhe ato të vjetrat nuk duhen
përdorur përsëri.
Kontrolloni listën e aksesorëve më poshtë.
Dadoja e Bllokimit
Shqip - 24
DA68-03015C-11.indb 24
2017. 7. 7.
9:42
Lidhja me linjën e furnizimit të ujit.
1. Së pari, mbylleni linjën kryesore të furnizimit të
ujit.
2. Gjeni linjën në të afërt të ujit të ftohtë e të
pijshëm.
3. Ndiqni Udhëzimet e Instalimit të linjës të Ujit në
mjetet e instalimit.
Hiqeni tapën
Lironi një
Linja e Ujit nga punë
Linja e ujit duhet të lidhet me tubin e ujit të
ftohtë.
Nëse lidhet me tubin e ujit të ngrohtë, mund
të bëjë që pastruesi të keqfunksionojë.
Linja e Ujit nga Njësia
VENDOSJA
KUJDES
Asnjë
hapësirë
Lidheni linjën e ujit vetëm me një burim uji
të pijshëm.
Mbyllni tubin e
Ujit Kryesor
Nëse ju duhet të riparoni ose çmontoni linjën e ujit,
prisni 6.5 mm tub plastik për tu siguruar që të bëni
një lidhje të pastër, pa rrjedhje.
KUJDES
Mbyllni tubin
e Ujit Kryesor
Para se të përdoret, rrjedhja në këto vende
duhet të kontrollohet.
Asnjë
hapësirë
4. Pasi të keni lidhur furnizimin e ujit me filtrin e
ujit, hapeni përsëri linjën e furnizimit të ujit dhe
derdhni rreth 3L ujë për të pastruar filtrin kryesor
të ujit.
Lidhja e linjës të furnizimit të ujit me
frigoriferin.
• Garancia e Samsung nuk mbulon INTALIMIN E
LINJËS TË UJIT.
• Do të bëhet në kurriz të klientit përveç rasteve
kur shitja me pakicë përfshin kostot e instalimit.
• Ju lutem kontaktoni me një Hidraulik ose
Instalues të Autorizuar për instalimin nëse është
e nevojshme.
• Nëse ndodh rrjedhje Uji për shkak të instalimit
të gabuar, Ju lutem kontaktoni me instaluesin.
1. Hiqeni tapën nga linja e furnizimit të ujit në njësi
dhe vendosni bulonin e kompresionit në linjën
e ujit në njësi pasi ta keni çmontuar nga linja e
dhënë e ujit.
2. Lidheni linjën e ujit nga njësia dhe linjën e ujit në
mjete.
3. Shtrëngojeni bulonin e kompresionit në
montimin e kompresionit.
Bëni kujdes që të mos ketë hapësirë midis
këtyre dy artikujve.
4. Hapeni ujin dhe kontrolloni për ndonjë rrjedhje.
Shqip - 25
DA68-03015C-11.indb 25
2017. 7. 7.
9:42
PARA SE TË PËRDORNI BËRËSIN
E AKULLIT
Hiq
-
Hiqeni Kovën e Bërësit të Akullit duke e ngritur
lart dhe duke e tërhequr me ngadalë.
Kapeni dorezën siç tregohet në figurë.
Hiqeni Kohën e Akullit me ngadalë për të mos
bërë dëme.
S'ka rrjedhje
1. Lëvizeni bulonin e kompresionit ( A ) me anë të
tubit plastik të dhënë ( A ).
2. Shtrëngojeni bulonin e kompresionit ( A ) në
montimin e kompresionit 1/4”.
- Nëse po përdorni tuba bakri, lëvizeni bulonin
e kompresionit ( B ) (nuk është përfshirë) dhe
unazën metalike (nuk është përfshirë) mbi tubin
prej bakri (nuk është përfshirë) siç tregohet.
- Nëse po përdorni tuba plastike (B), vendoseni
fundin e formuar (Llambë) të tubit plastik (B) në
montimin e kompresionit.
KUJDES
Figura 1
Mos ushtroni forcë të tepërt kur hiqni
kapakun e sirtarit.
Ndryshe, kapaku mund të thyhet dhe të
shkaktojë dëme.
Para se të hiqni ndonjë aksesor, sigurohuni
që të mos ketë ushqime që pengojnë.
Kur është e mundur, hiqeni edhe ushqimin
për të shmangur aksidentet.
Mos e përdorni fundin e formuar (Llambë)
të tubit plastik ( B ).
3. Shtrëngojeni bulonin e kompresionit ( B ) në
montimin e kompresionit.
Mos e shtrëngoni tepër bulonin e kompresionit
( B ).
4. Hapeni ujin dhe kontrolloni për ndonjë rrjedhje.
Instalo
-
Montojeni bërësin e akullit në rend të kundërt të
çmontimit.
Shtyjeni kovën fort derisa të dëgjoni një zhurmë
klikimi.
Lidheni linjën e ujit vetëm me burim uji të
pijshëm.
Nëse ju duhet të riparoni ose çmontoni
linjën e ujit, prisni 1/4“ tub plastik për tu
siguruar që të bëni një lidhje të pastër, pa
rrjedhje.
Shqip - 26
DA68-03015C-11.indb 26
2017. 7. 7.
9:42
Para se të thërrisni shërbimin
-
-
1. NISNI furnizimin me ujë nga rrjeti.
2. Shtypeni Levën e Dispenserit
3. Qarkulloni 1 galon ujë në filtër para se ta
përdorni. (Kaloni ujë për rreth 6 minuta.)
Kjo do të pastrojë sistemin e furnizimit të ujit
dhe do të heqë ajrin nga linjat.
4. Mund të kërkohen shpëlarje të tjera në disa
shtëpi.
5. Hapeni derën e frigoriferit dhe sigurohuni që të
mos ketë rrjedhje uji nga filtri i ujit.
Kuba Akulli
Govata e Akullit
VENDOSJA
Çdo zhurmë që dëgjoni kur bërësi i akullit hedh
akullin në kovë është pjesë normale e punës.
Nëse nuk hidhni akull për një periudhë të gjatë
kohe, akulli mund të formojë grumbuj në kovë.
Nëse formohen grumbuj akulli, hiqeni akullin e
mbetur dhe zbrazeni kovën.
Kur akulli nuk del, kontrolloni nëse ka akull të
bllokuar në govatë dhe hiqeni.
Heqja e çdo materiali të grumbulluar
brenda linjës të furnizimit me ujë pas
instalimit të filtrit.
Akull i
Thërrmuar
Figura 3
• Kur në panelin e ekranit pulson Ice Off
(Akulli i Hequr) vendoseni përsëri kovën
dhe/ose sigurohuni që të jetë montuar
mirë.
Kur dera është e hapur, Akulli dhe dispenseri i
ujit nuk punojnë.
Nëse e mbyllni derën fort, mund të shkaktojë që
uji të derdhet mbi bërësin e akullit.
Për të mos lejuar rrëzimin e kovës të akullit,
përdorini të dyja duart kur e hiqni.
Për të parandaluar dëmtimet, sigurohuni që
të pastroni çdo akull ose ujë që mund të jetë
derdhur mbi dysheme.
Mos i lini fëmijët të varen mbi dispenserin e
akullit ose mbi kovë.
Ata mund të vriten.
Sigurohuni që të mos i vendosni duart ose
ndonjë objekt tjetër në govatën e akullit.
Mund të shkaktojë dëmtim personal ose
dëmtim të pjesëve mekanike.
KUJDES
•
•
•
•
•
•
Një filtër uji i sapo instaluar mund të bëjë
që uji të rrjedhë për pak nga dispenseri i
ujit.
Kjo ndodh për shkak të ajrit që hyn në linjë.
Nuk duhet të përbëjë ndonjë rrezik për
punimin.
Shqip - 27
DA68-03015C-11.indb 27
2017. 7. 7.
9:42
Kontrolloni sasinë e ujit që i hidhet
tabakasë së akullit.
1. Ngrini kapakun e prodhuesit të akullit dhe
tërhiqeni me kujdes për ta nxjerrë.
2. Kur mbani shtypur për 3 sekonda butonin e
testimit, ena e kubave të akullit mbushet me ujë
nga rubineti i furnizimit me ujë.
Kontrolloni për t’u siguruar që sasia e ujit është
e saktë (shihni figurën e mëposhtme).
Nëse niveli i ujit është shumë i ulët, kubat e
akullit do të jenë të vegjël.
Ky është problem i presionit të ujit brenda
tubave kryesorë të ujit dhe jo problem i
frigoriferit.
Kontrolloni nivelin e ujit
1
2
Prodhuesi i akullit
Butoni test
• Do të duhen disa minuta që uji të arrijë
nivelin e duhur pasi shtypni butonin Test.
• Mos e shtypni butonin e testit vazhdimisht kur
sirtari është i mbushur me akull ose ujë.
Mund të rrjedhë tepër ujë ose të ndodhë bllokim
akulli.
• Kur nuk është montuar kova, bërësi i akullit nuk
punon.
• Kur në panelin e ekranit pulson Ice Off (Akulli
i Hequr) vendoseni përsëri kovën dhe/ose
sigurohuni që të jetë montuar mirë.
KUJDES
Shqip - 28
DA68-03015C-11.indb 28
2017. 7. 7.
9:42
Përdorimi i frigoriferit tuaj
Samsung.
( 1 )
MODELI I DISPENSERIT
(1)
(4)
(2)
(5)
(3)
(6)
(9)
(7)
(10)
(8)
MODEL NORMAL
(1)
(1)
(3)
(4)
(4)
(10)
(10)
Freezer (Ngrirësi) / Power Freeze
(Ngrirje Energjike) (3 sek)
Butoni Freezer (Ngrirësi) shpërben për dy
qëllime:
- Për ta vendosur Ngrirësin në
temperaturën tuaj të dëshiruar.
- Për të aktivizuar dhe çaktivizuar
funksionin Power Freeze (Ngrirje
Energjike).
PËRDORIMI
PËRDORIMI I PANELIT TË
KONTROLLIT
1. Për të vendosur temperaturën e
Ngrirësit, prekni butonin Freezer
(Ngrirësi).
Mund ta vendosni temperaturën midis
5 °F (-15 °C) dhe -8 °F (-23 °C).
2. Funksioni Power Freeze (Ngrirje
Energjike)
Prekeni dhe mbajeni shtypur këtë buton
për 3 sekonda për të ulur kohën që duhet
për të ngrirë produktet në Ngrirës.
Mund të jetë e dobishme nëse ju duhet të
ngrini shpejt ushqime që prishen shpejt
ose nëse temperatura në ngrirës është
ngrohur shumë.
(Për shembull, nëse dera është lënë hapur.)
Kur përdorni këtë funksion, konsumi i
energjisë të frigoriferit do të rritet.
Mos harroni ta fikni kur nuk ju duhet
dhe ta ktheni ngrirësin në vendosjen e
temperaturës origjinale.
Nëse ju duhet të ngrini një sasi të madhe
ushqimi, aktivizoni funksionin Power Freeze
(Ngrirje Energjike) të paktën 20 orë para se
të vendosni ushqim në ngrirës.
Shqip - 29
DA68-03015C-11.indb 29
2017. 7. 7.
9:42
( 2 )
Lighting (Ndriçimi) / °C↔°F (3 sek)
( 3 )
Butoni Lighting (Ndriçimi) shpërben për dy
qëllime:
- Për të ndezur dhe fikur dritën e
dispenserit.
- Për të ndryshuar njësitë e temperaturës
midis ºC dhe ºF.
1. Funksioni i Dritës
Prekja e butonit Lighting (Ndriçimi) ndez
llambën LED të Dispenserit në metodën e
vazhdueshme në mënyrë që të qëndrojë
ndezur vazhdimisht.
Gjithashtu ndriçon edhe butoni.
Nëse doni që llamba e Dispenserit të ndizet
vetëm kur dikush e përdor dispenserin,
shtypni butonin Lighting (Ndriçimi) për të
çaktivizuar metodën e vazhdueshme.
2. Për të ndryshuar njësitë e temperaturës
midis ºC dhe ºF.
Prekeni dhe mbajeni shtypur këtë buton
për 3 sekonda për të zgjedhur shfaqjen e
temperaturës që dëshironi.
Çdo herë që shtypni dhe mbani shtypur
butonin, metodat e temperaturës në ºC
dhe ºF ndryshohen dhe ikona ºC ose ºF
ndizet, duke treguar zgjedhjen tuaj.
Vacation (Pushime) / Filter Reset
(Rivendosje Filtri) (3 sek)
Butoni Vacation (Pushime) shpërben për
dy qëllime:
- Për të aktivizur dhe çaktivizuar metodën
Vacation (Pushime)
- Për të rivendosur treguesin e jetës të
filtrit të ujit.
1. Funksioni Vacation (Pushime)
Nëse po shkoni me pushime ose ndonjë
udhëtim biznesi apo nuk ju duhet ta
përdorni frigoriferin, shtypni butonin
Vacation (Pushime). Kur zgjidhni butonin
që butoni Vacation (Pushime) për dhomën
e frigoriferit të jetë i fikur, ekrani LED i
Vacation (Pushime) do të jetë i ndezur.
Kërkohet rreptësisht që t'i hiqni ushqimet
në dollapin e ushqimeve të freskëta dhe
të mos e lini derën hapur kur zgjidhni
funksionin Vacation (Pushime).
2. Funksioni i Treguesit të Jetës të Filtrit të
Ujit
Pasi të rivendosni filtrin e ujit, prekeni dhe
mbajeni këtë buton për 3 sekonda për të
rivendosur treguesin e jetës të filtrit të ujit.
Kur rivendosni treguesin e jetëgjatësisë së
filtrit të ujit, ikona Filter në panel fiket.
Ikona Filter do të bëhet e kuqe për t'ju
treguar se është koha që të ndërroni
filtrin e ujit pas gjashtë muajsh (rreth 300
galonë).
Disa vende kanë gjithashtu sasi të mëdha
gëlqereje në ujë, e cila shkakton që filtri i
ujit të bllokohet më shpejt.
Nëse është kështu në vendin tuaj, do t'ju
duhet ta ndërroni filtrin më shpesh se çdo
gjashtë muaj.
Shqip - 30
DA68-03015C-11.indb 30
2017. 7. 7.
9:42
( 4 )
Fridge (Frigorifer) / Power Cool (Ftohje
Energjike) (3 sek)
( 6 )
Butoni Fridge (Frigorifer) shërben për dy
qëllime:
- Për ta vendosur Frigoriferin në
temperaturën tuaj të dëshiruar.
- Për ta ndezur ose fikur funksionin
Power Cool (Ftohje Energjike).
1. Ice Off Function (Funksioni Bërësi i
Akullit Fikur)
Nëse nuk ju duhet më akull, shtypni
butonin Ice Maker Off (Bërësi i Akullit Fikur).
2. Funksioni Power Cool (Ftohje Energjike)
Prekeni dhe mbajeni shtypur këtë buton
për 3 sekonda për të ulur kohën që duhet
për të ftohur produktet në Frigorifer.
Mund të jetë e dobishme nëse ju duhet
të ftohni shpejt ushqime që prishen lehtë
ose nëse temperatura në frigorifer është
ngrohur shumë.
(Për shembull, nëse dera ishte lënë hapur)
2. Control Lock Function (Funksioni Kyçi i
Kontrollit)
Shtypeni dhe mbajeni shtypur këtë buton
për 3 sekonda për të kyçur ekranin dhe
butonat e dispenserit në mënyrë që
butonat të mos përdoren.
Kur Control Lock (Kyçi i Kontrollit) është i
ndezur, frigoriferi nuk shpërndan akull ose
ujë edhe kur shtypni Levën Dispenserit.
Ikona Control Lock (Kyçi i Kontrollit) ndizet
për t’ju treguar që keni aktivizuar funksionin
Control Lock (Kyçi i Kontrollit). Shtypeni
për 3 sekonda për ta zhbllokuar.
Nëse bërësi i akullit është ndezur dhe
linja e ujit nuk është e lidhur, do të ketë
një zhurmë në valvulën e ujit nga prapa
njësisë. Shtypni butonin Ice Maker Off (Bëri
i Akullit Fikur) (Control Lock [3 sec]) (Kyçi i
Kontrollit [3 sec]) për më pak se 3 sekonda
derisa të ndizet Ice Off Indicator (Treguesi
).
Akulli Fikur) (
Alarm (Alarm)
Prekja e këtij butoni ndez dhe fik alarmin e
hapjes të derës.
Nëse alarmi i derës është vendosur në On
(Ndezur), do të bjerë një alarm nëse ndonjë
derë e frigoriferit është lënë hapur për më
shumë se dy minuta.
Sinjali ndalon kur e mbyllni derën.
Funksioni i alarmit të derës është vendosur
në On (Ndezur) nga fabrika.
Mund ta fikni duke shtypur dhe pastaj
lëshuar butonin Alarm.
Mund ta ndizni përsëri në të njëjtën
mënyrë.
Ikona ndriçon kur funksioni është i ndezur.
Kur funksioni Door Alarm (Alarmi i Derës)
është i ndezur dhe bie sinjali i alarmit, ikona
Door Alarm (Alarmi i Derës) do të pulsojë
në të bardhë dhe bie alarmi.
PËRDORIMI
1. Për të vendosur temperaturën e
Frigoriferit, shtypni butonin Fridge
(Frigorifer).
Mund ta vendosni temperaturën midis
44 °F (7 °C) dhe 34 °F (1 °C).
( 5 )
Ice Maker Off (Bërësi i Akullit Fikur)
Butoni Ice Maker Off (Bërësi i Akullit Fikur)
shërben për dy qëllime:
- Për të ndezur dhe fikur bërësin e Akullit
- Për të ndezur dhe fikur Control Lock
Function (Funksioni i Kyçit të Kontrollit)
- Vini re se modaliteti “Çaktivizimi i
prodhimit të akullit” do të çaktivizohet
nëse shtypni dhe mbani për më shumë
se 5 sekonda levën e akullit.
Për të kursyer energji, Paneli i Ekranit fiket
automatikisht në disa kushte të caktuara. Kur nuk
shtypet asnjë buton, kur nuk hapet asnjë derë, ose
kur nuk është shtypur Leva e Dispenserit.
Sidoqoftë, ikona që tregon zgjedhjen e kubave të
akullit ose akullit të thërrmuar, do të mbetet ndezur.
Kur shtypni një buton, hapni një derë, ose shtypni
Levën e Dispenserit, Paneli i Ekranit do të ndizet
përsëri.
Përveç butonave për Water (Uji), dhe Cubed /
Crushed Ice (Kuba Akulli / Akull i Thërrmuar),
të gjitha butonat e funksioneve do të bëhen
funksionalë pasi ta hiqni gishtin nga butoni që po
shtypni.
Shqip - 31
DA68-03015C-11.indb 31
2017. 7. 7.
9:42
Ujë
( 10 ) Control Lock
Treguesi duhet të jetë ndezur gjithmonë
pasi tregon që uji mund të shpërndahet
mirë.
( 7 )
( 8 )
Kuba Akulli
Akull i Thërrmuar
Shtypni butonin Cubed Ice (Akull Kubi)
ose Crushed Ice (Akull i thërrmuar) për
të zgjedhur llojin e akullit që doni të
shpërndahet.
Çdo herë që shtypni butonin, metodat e
kubave të akullit dhe akullit të thërrmuar
shkëmbehen dhe ndizet ikona Cubed
Ice (Kuba Akulli) ose Crushed Ice (Akull i
Thërrmuar), duke treguar zgjedhjen tuaj.
Nëse nuk ju duhet akull, çaktivizojeni
funksionin për të kursyer konsumin e ujit
dhe të energjisë (Shiko më poshtë Ice
Maker Off (Bëri i Akullit Fikur)).
( 9 )
Ikona ndizet kur aktivizon funksionin Lock
(Kyç).
Kur ndizet ikona Control Lock (Kyçi i
Kontrollit), të gjitha butonat e panelit,
përfshirë butonin Ice (Akull) dhe
dispenserët, kyçen dhe çaktivizohen.
Shtypni dhe mbani shtypur butonin Ice
Maker Off/Control Lock (Bërësi i Akullit
Fikur/Kyçi i Kontrollit) për 3 sekonda për të
fikur Control Lock (Kyçi i Kontrollit) dhe për
të riaktivizuar butonat e panelit.
Filtri
Përdorimi i filtrit të ujit
Ikona ndizet kur ju duhet të ndërroni filtrin,
zakonisht pasi frigoriferi ka shpërndarë
rreth 300 galonë uji (pas rreth 6 muajsh).
Kur të hapni ose të mbyllni derën, ikona
do të pulsojë me ngjyrë të kuqe për disa
sekonda.
Pasi të instaloni filtrin e ri të ujit, rivendoseni
treguesin e filtrit duke e prekur dhe mbajtur
butonin Filtri Rivendos për 3 sek.
- Nëse uji nuk shpërndahet ose
shpërndahet ngadalë, ju duhet të
ndërroni filtrin e ujit sepse filtri i ujit
është bllokuar.
- Disa zona kanë sasi të mëdha gëlqereje
në ujë të cilat bëjnë që filtri i ujit të
bllokohet më shpejt.
Shqip - 32
DA68-03015C-11.indb 32
2017. 7. 7.
9:42
PJESËT DHE VEÇORITË
Përdoreni këtë faqe për t'u njohur më shumë me pjesët dhe veçoritë e Frigoriferit.
(Kjo figurë mund të ndryshojë në varësi të modelit.)
MODELI I DISPENSERIT
PËRDORIMI
(4)
(6)
(13)
Deodorant
(5)
(15)
(14)
Raft i
Palosshëm
(Opsional)
(1)
(7)
(8)
(2)
(9)
(10)
(3)
(11)
Filtër uji
Pjesa me dy yje
MODEL NORMAL
Pjesa me dy yje
(12)
Temperatura e pjesëve me dy yje është pak më e lartë se pjesa tjetër e ngrirësit.
Shqip - 33
DA68-03015C-11.indb 33
2017. 7. 7.
9:42
( 1 )
Raftet e Ngrirësit
( 10 ) Kasa e Fëmijëve (Opsionale)
Kjo përdoret për të vendosur mish, peshk, bukë
të ngrirë, akullore dhe lloje të tjera ushqimi të
ngrirë.
Ndodhet në një lartësi që mund të arrihet lehtë
nga fëmijët. Përdoreni për të vendosur kos, meze
dhe ushqime të tjera për fëmijët.
( 2 )
( 11 ) Multi Kasa
Dhomat Multifunksionale të Ngrirësit
E pajisur me dhoma të larta ngrirësi për vendosje
ushqimi më efikase.
Sidoqoftë, mos i përdorni këto dhoma për
akullore ose ushqime që keni ndërmend t'i mbani
për një kohë të gjatë.
( 3 )
( 12 ) Mbajtësi i Vezëve
Vendi më i mirë për të mbajtur vezët.
Vendoseni sirtarin e vezëve mbi një raft për ta
arritur me lehtësi.
Koshi për Ushqimin e Tharë dhe
Mishin
Kjo përdoret për të ruajtur për një kohë të gjatë
ushqime të thata dhe mish.
Mbështillini ushqimet me letër alumini ose letër
kuzhine para se t'i vendosni.
( 4 )
Ajo është përdorur për ruajtjen e ushqimit të thatë
të tilla si hajvan thata (spageti), viçi, etj.
( 13 ) Mbajtëse Vere (Opsionale)
Ndihmon që vera të ruajë shijen e saj duke
siguruar një vend të mirë për vendosjen e
shisheve të verës.
Kasa e Djathit
Kjo përdoret për të vendosur vezë, djathtë, gjalpë
dhe lloje të tjera ushqimesh të përditshme.
( 14 )
Kovë e Bërësit të Akullit
(Vetëm për modelin me dispenser)
Bërë për të mbajtur me lehtësi shumë akull.
( 5 )
Kasa e Sallamit
Përdoret për të vendosur lloje të ndryshme
sallami.
( 6 )
PARALAJMËRIM
Raftet e Frigoriferit
• Mos i vendosni gishtat, duart ose objekte
të tjera në govatën e akullit ose në kovën
e bërësit të akullit. Nëse e bëni këtë
mund të shkaktoni dëmtim personal ose
dëme materiale.
Përdoren për të vendosur lloje të ndryshme
ushqimi të zakonshëm që duhen ftohur.
( 15 ) Koshi i Mezes (Opsional)
( 7 )
Ky përdoret për të ruajtur ushqime të vogla të
ngrira si për shembull akulloret.
Kasa e Pijeve
Përdoret për të vendosur ujë, qumësht, lëngje
dhe lloje të tjera pijesh.
• Nëse planifikoni të largoheni për një
kohë të gjatë, zbrazeni frigoriferin dhe
fikeni. Fshijeni lagështinë e tepërt nga
brenda pajisjes dhe lërini dyert hapur. Kjo
ndihmon që të mos krijohen erëra dhe
lagështi.
• Nëse frigoriferi nuk do të përdoret për një kohë
të gjatë, hiqeni nga priza.
- Dëmtimi i mbështjelljes të kordonit të korrentit
mund të shkaktojë zjarr.
• Mos e ndryshoni mënyrën e vendosjes të
rafteve.
- Nëse mundoheni ta ndryshoni vendosjen e
rafteve, mund ta dëmtoni derën.
PARALAJMËRIM
( 8 )
Kasa e Mezes (Opsionale)
Përdoret për të vendosur sallata dhe pjata
shoqëruese.
( 9 )
Koshi i Mirëmbajtjes të Perimeve
Përdoret për t'i mbajtur frutat dhe perimet të
freskëta. Koshi i sipërm është opsional.
Shqip - 34
DA68-03015C-11.indb 34
2017. 7. 7.
9:43
KONTROLLIMI I TEMPERATURËS
Kontrollimi i temperaturës të
frigoriferit
Temperatura bazë e dhomave të
Ngrirësit dhe Frigoriferit
RH57*
Temp e Rekomanduar (Frigorifer) : 37 °F (ose 3 °C )
PËRDORIMI
Temperaturat bazë dhe të rekomanduara
të dhomave të Ngrirësit dhe Frigoriferit janë
përkatësisht -2 °F dhe 37 °F (ose -19 °C dhe 3 °C).
Nëse temperatura e Dhomave të Ngrirësit ose
Frigoriferit janë shumë të larta ose të ulëta,
rregullojeni temperaturën manualisht.
Kontrollimi i temperaturës të Ngrirësit
Temperatura e Frigoriferit mund të vendoset midis
34 °F dhe 44 °F (ose midis 1 °C dhe 7 °C) për t'iu
përshtatur nevojave tuaja të veçanta.
Shtypeni butonin Fridge (Frigoriferi) vazhdimisht
derisa në ekran të tregohet temperatura e
dëshiruar.
Temperatura do të ndryshojë me 1 °F (ose 1 °C)
pas çdo shtypjeje. Shikoni më poshtë.
RH57*
Temp e Rekomanduar (Ngrirës) : -2 °F (ose -19 °C )
Temperatura e Ngrirësit mund të vendoset midis
-8 °F dhe 5 °F (ose midis -23 °C dhe -15 °C) për
t'iu përshtatur nevojave tuaja të veçanta. Shtypeni
butonin Freezer (Ngrirësi) vazhdimisht derisa në
ekran të tregohet temperatura e dëshiruar.
Temperatura do të ndryshojë me 1 °F (ose 1 °C)
pas çdo shtypjeje. Shikoni më poshtë.
Farenhajt : 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F
→ -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F →
3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.
Centigradë : -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C
→ -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C
→ -18 °C.
Mos harroni se ushqimet si akulloret mund të
shkrijnë në 4 °F (ose -15.5 °C).
Ekrani i temperaturës do të lëvizë një nga -8 °F në
5 °F (ose nga -23 °C në -15 °C).
Farenhajt : 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F →
44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F
→ 38 °F → 37 °F.
Centigradë : 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C
→ 5 °C → 4 °C → 3 °C.
Procesi i kontrollit të temperaturës për Frigoriferin
punon njëlloj si procesi për Ngrirësin.
Shtypni butonin Fridge (Frigoriferi) për të vendosur
temperaturën e dëshiruar.
Pas pak sekondash, Frigoriferi do të fillojë
rregullimin drejt temperaturës të re të vendosur.
Kjo do që pasqyrohet në ekranin dixhital.
• Temperatura e Ngrirësit ose Frigoriferit
mund të rritet kur i hapni dyert shumë
shpesh, ose nëse futet një sasi e madhe
ushqimi të ngrohtë ose të nxehtë.
• Kjo mund të shkaktojë që ekrani dixhital të
pulsojë.
Pasi temperaturat e Ngrirësit dhe Frigoriferit
kthehen në temperaturat e tyre normale, pulsimi
do të ndalojë.
• Nëse pulsimi vazhdon, mund t'ju duhet të
"rivendosni" Frigoriferin.
Provoni ta hiqni nga priza pajisjen, prisni rreth
10 minuta dhe vendoseni përsëri në prizë.
Shqip - 35
DA68-03015C-11.indb 35
2017. 7. 7.
9:43
Përdorimi i Dispenserit të Ujit & Akullit së
bashku
PËRDORIMI I DISPENSERIT TË
UJIT TË FTOHTË
Shtypni butonin e duhur të akullit
për të zgjedhur se çfarë dëshironi të
shpërndahet.
Për të marrë akull dhe ujë, shtyjeni levën e akullit
( 1 ) në fillim për akull, pastaj lëvizeni gotën poshtë
dhe shtypeni levën e shpërndarjes së ujit ( 2 ) për
ujë.
KUJDES
NO ICE (PA AKULL)
Zgjidhni këtë nëse doni
ta fikni bërësin e akullit
Përdorimi i levës të akullit ( 1 )
Shtyjeni levën e dispenserit të akullit ( 1 ) lehtë me
gotë.
Akulli do të nxirret nga dispenseri.
Mund të zgjidhni llojin e akullit duke shtypur më
parë butonin e kubave ose të thërrmuar.
Përdorimi i levës të Ujit ( 2 )
Shtyjenij levën e dispenserit të Ujit ( 2 ) lehtë me
gotë.
Uji do të bjerë nga dispenseri.
Ju lutem prisni 2 sekonda para se ta hiqni
gotën poshtë dispenserit për të mos lejuar
spërkatjet.
Nëse dera e Frigoriferit hapet, Dispenseri
nuk punon.
• Mos e tërhiqni levën jashtë.
Mund ta dëmtoni ose ta prishni sustën e levës.
• Për të pastruar koshin/kovën e akullit, lajeni me
një detergjent të butë, shpëlajeni mirë dhe thajini
plotësisht.
Mos përdorni pastrues ose tretës të fortë ose
gërryes.
• Nëse akulli nuk del jashtë, nxirreni kovën e
akujve dhe shtypni butonin e testit që gjendet
në anën e djathtë të bërësit të akullit.
• Mos e shtypni butonin test vazhdimisht kur
sirtari është i mbushur me ujë ose akull.
Mund të derdhet ujë ose akulli mund të bllokojë
kovën.
• Kur shtypni butonin Test, do të dëgjoni
një tingëllimë frigoriferi (ding-dong). Kur
të bjerë zilja, lëshojeni butonin Test.
• Tingulli i ziles bie përsëri automatikisht për t'ju
treguar që bërësi i akullit po punon mirë.
(1)
(2)
KUJDES
Edhe nëse e shtypni levën e ujit dhe të
akullit në të njëjtën kohë, dispenseri përdor
vetëm opsionin që keni zgjedhur ose
shtypët më parë.
Nëse ndodh ndërprerje energjie, kubat
e akullit mund të shkrijnë dhe pastaj të
ngrijnë së bashku kur vjen përsëri energjia,
duke bërë që dispenseri të bëhet rrëmujë.
Për të mos lejuar këtë problem, pas
ndërprerjes të energjisë, nxirreni kovën e
akullit dhe hidheni akullin ose ujin e mbetur.
Ju lutem prisni 1 sekondë para se të hiqni
gotën pasi të keni shpërndarë ujin për të
parandaluar spërkatjet.
Mos e tërhiqni levën e dispenserit pasi të
keni shpërndarë akull ose ujë.
Rikthehet vetë automatikisht.
Shqip - 36
DA68-03015C-11.indb 36
2017. 7. 7.
9:43
KUJDES
Pasi e hidhni akullin nga kova e akullit,
duhet të shtypni levën e dispenserit njëherë
me funksionin 'ICE CUBED' (Kuba Akulli)
ose 'CRUSHED' (Thërrmuar) të aktivizuar.
Përdorimi i Dispenserit të akullit.
Kapaku i Bërësit të Akullit
Bërësi i akullit do të bëjë akull të ri më shpejt pasi
ta ktheni kovën e akullit në frigorifer.
• Mos i vendosni gishtat, duart ose
objektet të papërshtatshme në govatë
ose kovën e bërësit të akullit.
- Kjo mund të shkaktojë dëmtime personale ose
dëme materiale.
• Përdorni vetëm bërësin e akullit që është dhënë
me frigoriferin.
• Linja e ujit në këtë frigorifer duhet të instalohet/
lidhet nga një person i përshtatshëm i kualifikuar
dhe të lidhet me një furnizim uji të pijshëm.
• Bërësi i akullit kërkon presion uji prej
20 - 125 psi (138~862 kPa) që të punojë mirë.
PËRDORIMI
Shtypeni butonin Ice (Akull) për të zgjedhur llojin e
akullit që doni.
Vendoseni gotën poshtë grykës të akullit, pastaj
shtyjeni lehtë drejt levës të akullit.
Sigurohuni që gota të jetë në një drejtim me
dispenserin për të mos lejuar që akulli të kërcejë
jashtë.
Nëse zgjidhni Cubed Ice (Kuba Akulli) pasi të keni
përdorur veçorinë Crushed Ice (Akull i Thërrmuar),
mund të nxirret një sasi e vogël akulli të thërrmuar.
PARALAJMËRIM
Govata e Akullit
Kova e Akullit
• Nëse akulli nuk del, nxirreni kapakun e
bërësit të akullit dhe shtypni butonin test
që ndodhet në bërësin e akullit.
• Mos e shtypni butonin e testit vazhdimisht kur
sirtari është i mbushur me akull ose ujë.
Mund të derdhet ujë ose akulli mund të bllokojë
bërësin e akullit ose dispenserin.
KUJDES
• Nëse do të shkoni për pushime të gjata
ose në një udhëtim biznesi dhe nuk do t'i
përdorni dispenserët e ujit dhe akullit për
këtë periudhë kohe, mbylleni valvulën e
ujit për të mos lejuar rrjedhje.
• Nëse nuk e keni përdorur bërësin e Akullit për
njëfarë kohe, ose keni hapur derën e Ngrirësit
shpesh, Akulli mund të ngjitet.
Nëse ndodh kjo, zbrazeni kovën e akullit ose
thyejeni akullin me një mjet kuzhine prej druri.
Mos përdorni sende të mprehta si thika ose
pirunë.
• Kur hiqni kovën e akullit, mund të ketë akoma
akull të mbetur në bërësin e akullit.
Bërësi i akullit mund ta nxjerrë këtë akull në
ngrirës.
KUJDES
Butoni test
Shqip - 37
DA68-03015C-11.indb 37
2017. 7. 7.
9:43
Për më shumë hapësirë, mund të vendosni
ushqim me Mbrojtësen FRE-UPP në vend
të kovës së akullit, dhe ta hiqni KAPAKUN
E BËRËSIT TË AKULLIT dhe Kovën e
Ushqimeve të Shpejta.
Nëse e hiqni kovën e akullit, ICE OFF (Akulli
Fikur) do të pulsojë në panelin e ekranit.
VEÇORITË SMART ECO
Sistem Smart Eco
Ruajeni freskinë e ushqimeve duke përdorur 4
sensorët sipas ambientit të punës, mënyrës së
përdorimit dhe gjendjes të punës së frigoriferit duke
kursyer kostot e energjisë.
Për më tepër, mund ta hiqni sirtarin e
sipërm të ekranit.
Meqenëse kjo nuk ndikon te karakteristikat
termike dhe mekanike. Një volum i
deklaruar vendosjeje të ushqimit të ngrirë
në dhomën e ushqimeve është llogaritur
me “Mbrojtësen FRE-UPP” të vendosur
dhe “KAPAKUN E BËRËSIT TË AKULLIT”,
“Kovën e Ushqimeve të shpejta”, “Sirtarin e
Sipërm” të hequr.
Sensori i Temperaturës
së Jashtme
Sensori i Lagështisë
së Jashtme
Sensorët e Temperaturës së
Brendshme
MBROJTËSE E LIRË LART (Opsionale)
Kapaku i Bërësit të Akullit
Govata e Akullit
Kova e Akullit
Raft
Sirtari i Sipërm
Shqip - 38
DA68-03015C-11.indb 38
2017. 7. 7.
9:43
KOSHI MULTIFUNKSIONAL I
DERËS TË FRIGORIFERIT
Një ndarës i heqshëm e bën më të lehtë vendosjen
e ushqimit.
Si ta përdorni multi mbështetësin
• Vendoseni ndarësin në vend kur lini shishe të
holla dhe pije me kanoçe së bashku.
1. Kur nuk e përdorni, lëreni Multi Mbështetësin të
kthyer siç tregohet në diagram.
• Hiqeni ndarësin kur vendosni ushqime ose pije
me enë kartoni.
PËRDORIMI
Produktet e ushqimit mund të ndahen
sipas llojit.
2. Kthejeni Multi Mbështetësin në pozicionin 1 për
të mos lejuar që sendet të bien jashtë.
Si ta përdorni ndarësin
1
1. Vendoseni ndarësin siç tregohet në diagram për
ta ndarë kasën me pjesë.
3. Kthejeni Multi Mbështetësin në pozicionin 2 për
ta përdorur si ndarës.
2. Kur nuk e përdorni, thjesht lëvizeni dhe largojeni
siç tregohet në diagram.
2
Shqip - 39
DA68-03015C-11.indb 39
2017. 7. 7.
9:43
3. Sirtari
• Hiqeni sirtarin duke e tërhequr jashtë dhe duke
e ngritur pak lart.
HEQJA E AKSESORËVE TË
FRIGORIFERIT
1. Raftet (Ngrirës/Frigorifer)
• Hapeni derën plotësisht dhe pastaj ngrijeni raftin
lart ndërsa e tërhiqni për ta hequr.
( 1 )
4. Kapaku i Koshit të Perimeve/Koshit të
Ushqimeve të Thata
• Nxirreni koshin sipër Koshit të Perimeve
(frigorifer)/Koshi i Ushqimeve të Thata (ngrirës).
• Shtypni poshtë kapëset në secilën anë të Koshit
të Perimeve (frigorifer)Koshi i Ushqimeve të
Thata (ngrirës) dhe pastaj tërhiqeni jashtë drejt
vetes për ta hequr koshin.
• Nëse nuk jeni në gjendje ta hapni derën
plotësisht, tërhiqeni raftin, ngrijeni lart dhe
kthejeni për ta hequr.
( 2 )
( 3 )
KUJDES
Bëni kujdes të mos e futni raftin mbrapsht
dhe ta vendosni në të kundërt.
(Fakultative)
Enët prej qelqi mund ta gërvishtin
sipërfaqen e rafteve prej qelqi.
2. Koshi i Derës
• Hiqeni Koshin e Derës duke e mbajtur koshin
me të dyja duart dhe duke e ngritur lart me
kujdes.
5. Koshi i Perimeve/Koshi i Ushqimeve të Thata
• Para se ta nxirrni Koshin e Perimeve/Koshin e
Ushqimeve të Thata, duhet të hiqni ndarjet multi
funksionale nga dera.
• Ngrijeni pak koshin ndërsa e tërhiqni jashtë.
Shqip - 40
DA68-03015C-11.indb 40
2017. 7. 7.
9:43
6. Kova e Akullit (Ngrirës)
• Hiqeni Kovën e Bërësit të Akullit duke e ngritur
lart dhe duke e tërhequr me ngadalë.
• Kapeni dorezën siç tregohet në figurë.
• Hiqeni Kohën e Akullit me ngadalë për të mos
bërë dëme.
PASTRIMI I FRIGORIFERIT
• Mos përdorni benzinë, hollues, Clorx
ose detergjent makine për të pastruar
frigoriferin. Ato mund të dëmtojnë
sipërfaqen e pajisjes dhe mund të
shkaktojnë zjarr.
• Mos e spërkatni frigoriferin me ujë ndërsa është
në prizë.
Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
Për ta pastruar frigoriferin, ndiqni këto hapa:
PARALAJMËRIM
PËRDORIMI
1. Hiqeni kabullin e korrentit të frigoriferit.
2. Lagni pak një leckë të butë pa push ose peshqir
prej letre.
Mos ushtroni forcë të tepërt kur hiqni
kapakun e sirtarit.
Mund ta prishni kapakun dhe të vriteni.
Mos përdorni asnjë lloj detergjenti për të
pastruar frigoriferin i cili mund të çngjyrosë
ose dëmtojë frigoriferin.
Para se të hiqni ndonjë aksesor, sigurohuni
që të mos ketë ushqime që pengojnë.
Kur është e mundur, hiqeni edhe ushqimin
për të shmangur aksidentet.
3. Pastrojeni frigoriferin nga brenda dhe jashtë
derisa të jetë i pastër dhe i thatë.
4. Vendoseni kabullin e korrentit përsëri në prizë.
7. Heqja e Deodorantit
• Nxirreni pak raftin dhe pastaj tërhiqeni njësinë
ndërsa shtyni kapësen e kapakut të deodorantit
duke përdorur një kaçavidë me kokë të sheshtë.
NDËRRIMI I DRITAVE TË
BRENDSHME
Llamba e Ngrirësit / Frigoriferit
8. Pastrimi i deodorant
• Pastrojeni deodorantin njëherë çdo dy vjet ose
saherë që ndieni se performanca është ulur.
• Thajeni deodorantin në diell për 24 orë dhe
pastaj vendoseni përsëri në rend të kundërt të
heqjes.
• Nëse Kapaku i Llambës LED është i ndotur me
substanca të huaja, llamba LED mund të mos
duket shumë e shndritshme.
Fshijeni sipërfaqen e kapakut me një leckë të
thatë e të pastër për ta rikthyer ndriçimin e
plotë.
KUJDES
Mos e çmontoni ose ndërroni dritën LED
vetë.
Për të ndërruar dritat LED, kontaktoni me
një qendër shërbimi Samsung ose shitësin
e autorizuar të Samsung.
Nëse mundoheni t'i ndërroni llambat
LED vetë, rrezikoni që të bëheni subjekt i
goditjeve elektrike ose dëmtimit personal.
Shqip - 41
DA68-03015C-11.indb 41
2017. 7. 7.
9:43
PËR TË PËRMIRËSUAR
PERFORMANCËN E FTOHJES
NDËRRIMI I FILTRIT TË UJIT
Nëse gryka e daljes të ajrit të ftohtë
bllokohet nga sendet e ushqimeve, ajri
i ftohtë mund të mos kalojë në të gjithë
dhomën dhe do të jetë e pamundur që
të ngrihet mirë ushqimi, gjë që shkakton
degradimin e performancës të ftohjes.
Gryka e daljes të ajrit
të ftohtë
Për të ulur rrezikun e dëmtimit të pronës
prej ujit MOS përdorni marka të zakonshme
për filtrat e ujit në Frigoriferin SAMSUNG.
PËRDORNI VETËM FILTRA UJI TË MARKËS
SAMSUNG nuk është përgjegjës nga ana ligjore
për çdo dëmtim, përfshirë por jo vetëm, dëmtimet
e pronës të shkaktuara nga rrjedhjet e ujit prej
përdorimit të filtrave të zakonshëm të ujit.
Frigoriferët SAMSUNG janë bërë që të punojnë
VETËM me Filtrat e Ujit SAMSNG.
Drita “Filter Indicator” (Treguesi i Filtrit) ju tregon se
kur është koha për ta ndërruar filtrin e ujit.
Për t'ju dhënë kohë për t'u përgatitur që të merrni
një filtër të ri, drita e kuqe ndizet para se kapaciteti i
filtrit aktual të mbarojë.
Ndërrimi i filtrit në kohë ju siguron ujin më të freskët,
më të pastër nga frigoriferi.
Për ta ndërruar filtrin e ujit, ndiqni këto hapa.
PARALAJMËRIM
1. Rrotullojeni filtrin e
ujit 90˚ në drejtim të
kundërt të akrepave të
orës.
2. Nxirreni filtrin e ujit nga
vendi i filtrit.
3. Vendosni një filtër uji
të ri brenda vendit të
filtrit.
Shqip - 42
DA68-03015C-11.indb 42
2017. 7. 7.
9:43
Furnizimi Osmozë Mbrapsht me Ujë E
RËNDËSISHME:
4. Rrotullojeni filtrin e
ujit 90˚ në drejtim të
akrepave të orës.
Një filtër uji i sapo instaluar mund të bëjë
që të derdhet pak ujë nga dispenseri i ujit.
Kjo ndodh për shkak të ajrit që futet në
linjë.
Nuk duhet të përbëjë asnjë problem për
punimin.
KUJDES
Kur ndërroni filtrin e ujit, uji është në gjendje
të rrjedhë poshtë frigoriferit.
Është një situatë krejt e përkohshme
prandaj hiqeni ujin dhe përdoreni.
PËRDORIMI
5. Shtypni butonin “Lighting / °C↔°F (3 sec)”
(Ndriçim / °C↔°F (3 sek)) (
) për rreth 3
sekonda për të rivendosur filtrin e ujit.
Ngjyra e treguesit ndryshon nga e kuqe në të
fikur.
Presioni i furnizimit të ujit që vjen nga një sistem
osmozë i mbrapshtë i cili kalon në valvulën e hyrjes
të ujit duhet të jetë midis 35 dje 120 psi (241 dhe
827 kPa).
Nëse një sistem filtrimi uji osmozë lidhet me
furnizimin e ujit të ftohtë, presioni i ujit në sistemin e
mbrapshtë osmozë duhet të jetë një minimum prej
40 deri në 60 psi (276 deri në 414 kPa.)
Nëse presioni i ujit të sistemit të mbrapshtë osmozë
është më pak se 40 deri 60 psi (276 deri 414 kPa):
• Kontrolloni për të parë nëse filtri i sedimentit në
sistemin e mbrapshtë osmozë është i bllokuar.
Ndërrojeni filtrin nëse është e nevojshme.
• Lëreni depozitën e ruajtjes në sistemin e
mbrapshtë osmozë që të mbushet përsëri pas
përdorimit të rëndë.
• Nëse frigoriferi juaj ka një filtër uji, mund të ulë
më tej presionin e ujit kur përdoret së bashku
me një sistem të mbrapshtë osmozë. Hiqeni
filtrin e ujit
Nëse keni pyetje për presionin e ujit, pyetni një
hidraulik të licencuar, të kualifikuar.
Porositja e filtrave për ndërrim
Heqja e çdo materiali të grumbulluar
brenda linjës të furnizimit me ujë pas
instalimit të filtrit të ri.
1. Shtypni butonin Water (Ujë), dhe pastaj shtypni
Levën e Dispenserit me një filxhan ose gotë.
2. Kaloni 1 galon ujë nëpër filtër, një filxhan ose një
gotë një nga një.
(Kaloni ujë për rreth 6 minuta.)
Kjo do të pastrojë sistemin e furnizimit të ujit
dhe do të heqë ajrin nga linjat.
- Mund të kërkohen shpëlarje të tjera në disa
shtëpi.
3. Hapeni derën e frigoriferit dhe sigurohuni që të
mos ketë rrjedhje uji nga filtri i ujit.
Për të porositur më shumë fishekë të filtrave të
ujit, kontaktoni me shitësin tuaj të autorizuar të
Samsung.
Shqip - 43
DA68-03015C-11.indb 43
2017. 7. 7.
9:43
PËRDORIMI I BËRËSIT TË
AKULLIT (OPSIONAL)
•
-
• Kur ICE OFF (Akulli Fikur) pulson në
ekran, vendoseni përsëri kovën e akullit
dhe/ose sigurohuni që të jetë montuar
mirë.
Kur dera është e hapur, Akulli dhe dispenseri i
ujit nuk punojnë.
Nëse e mbyllni derën fort, mund të shkaktoni që
uji të derdhet mbi bërësin e akullit.
Për të mos lejuar rrëzimin e kovës të akullit,
përdorini të dyja duart kur e hiqni.
Për të parandaluar dëmtimet, sigurohuni që
të pastroni çdo akull ose ujë që mund të jetë
derdhur mbi dysheme.
Mos i lini fëmijët të varen mbi dispenserin e
akullit ose mbi kovë.
Ata mund të vriten.
Sigurohuni që të mos i futni duart ose ndonjë
objekt tjetër në govatën e akullit.
Mund të dëmtoni veten ose të dëmtoni pjesët
mekanike.
Bëni kujdes kur vendosni ushqime në qese
plastike në ngrirës.
Qeset që nuk vendosen mirë mund të ngecen
në Motorin Auger të kovës së akullit dhe të mos
e lejojnë frigoriferin që të nxjerrë akull ose të
bëjnë që dera e ngrirësit të hapet papritur.
KUJDES
Për të hequr Kovën e Akullit
Mbajeni dorezën siç tregohet në figurën 1.
Ngrijeni lart dhe tërhiqeni Kovën ngadalë.
Nxirreni Kovën e Akullit ngadalë për të mos
shkaktuar dëme.
Kur e vendosni përsëri kovën e akullit, shtypeni
dhe mbajeni shtypur butonin ICE (Akull) për 6
sekonda.
•
•
•
•
•
•
•
• Funksionim Normal
- Çdo zhurmë që dëgjoni kur bërësi i akullit hedh
akullin në kovë është pjesë normale e punës.
- Akullim mund të bllokohet në kovë nëse nuk
nxirrni akull për periudha të gjata kohe.
Nëse ndodh kjo, hiqeni të gjithë akullin dhe
zbrazeni kovën.
- Nëse akulli nuk del, kontrolloni nëse ka akull të
bllokuar në govatë dhe hiqeni.
- Grumbulli i parë me kuba akulli pas montimit
mund të jetë i vogël sepse është futur ajër
në linjën e ujit. I gjithë ajri do të nxirret gjatë
përdorimit normal.
akull
Shqip - 44
DA68-03015C-11.indb 44
2017. 7. 7.
9:43
Zgjidhja e problemit
ZGJIDHJA
Frigoriferi nuk
punon ose
nuk ftohet
mjaftueshëm.
• Kontrolloni që spina e korrentit të jetë e lidhur mirë.
• A është kontrolli i temperaturës në panelin e ekranit i vendosur në
temperaturën e duhur?
Provoni ta vendosni në një temperaturë më të ulët.
• A ndodhet frigoriferi nën dritën direkte të diellit ose ndodhet shumë pranë
një burimi nxehtësie?
• A është pjesa e pasme e frigoriferit shumë afër murit dhe prandaj nuk lejon
qarkullimin e ajrit?
Ushqimi në
frigorifer është i
ngrirë.
• A është kontrolli i temperaturës në panelin e ekranit i vendosur në
temperaturën e duhur?
Provoni ta vendosni në një temperaturë më të ngrohtë.
• A është temperatura në dhomë shumë e ulët?
• A e vendosët ushqimin me përmbajtje të lartë uji në pjesën më të ftohtë të
frigoriferit?
Dëgjoni zhurma
ose tinguj të
pazakontë.
• Kontrolloni që frigoriferi të jetë në nivel dhe të jetë i qëndrueshëm.
• A është pjesa e pasme e frigoriferit shumë afër murit dhe prandaj nuk lejon
qarkullimin e ajrit?
• A u rrëzua diçka prapa ose poshtë frigoriferit?
• Nëse dëgjoni një zhurmë "kërcitjeje" nga brenda frigoriferit, kjo është
normale.
Kjo ndodh sepse pjesë të ndryshe kontraktohen ose zgjerohen në reagim
të ndryshimeve të temperaturës nga brenda frigoriferit.
Cepat e parmë të
pajisjes janë të
nxehtë dhe krijohet
kondensim.
• Pak nxehtësi është normale dhe anti-kondensatorët janë vendosur në
cepat e parmë të frigoriferit për të mos lejuar kondensimin.
• A është dera e frigoriferit e hapur?
Mund të ndodhë kondensim kur e lini derën e frigoriferit të hapur për një
kohë të gjatë.
• Kondensimi i ujit në një sirtar mund të ndodhë nëse sirtari përmban perime.
Kondensimi do të zhduket vetë me kalimin e kohës.
Akulli nuk del.
• A pritët 12 orë pas instalimit të linjës së ujit para se të bënit akull?
• A është e lidhur linja e ujit dhe është hapur valvula e mbylljes?
• A e ndaluat manualisht funksionin e bërjes të akullit?
Sigurohuni që Akulli është vendosur në Kuba ose Thërrmuar.
• A ka grumbuj akulli të ngjitur në kovën e bërësit të akullit? Hiqini ato.
• A është temperatura e ngrirësit shumë e ngrohtë? Provoni ta vendosni
temperaturën e ngrirësit në temperaturë më të ulët.
Mund të dëgjoni
flluska uji brenda
frigoriferit.
• Kjo është normale.
Gurgullimi vjen nga lëngu ftohës i frigoriferit që qarkullon nëpër frigorifer.
Ka një aromë të
keqe në frigorifer.
• A është derdhur ndonjë ushqim?
• Sigurohuni që ushqimet me erë të fortë (për shembull, peshku) të jetë i
mbështjellë që të mos dalë ajri.
• Pastrojeni ngrirësin rregullisht dhe hidheni ushqimin e prishur ose të
dyshimtë.
ZGJIDHJA E PROBLEMIT
PROBLEMI
Shqip - 45
DA68-03015C-11.indb 45
2017. 7. 7.
9:43
PROBLEMI
ZGJIDHJA
Formohet akull në
muret e ngrirësit.
• A është bllokuar ventilatori i ajrit?
Hiqni çdo pengesë në mënyrë që ajri të qarkullojë lirshëm.
• Lini hapësirë të mjaftueshme midis ushqimeve për qarkullim të mirë ajri.
• A është mbyllur mirë dera e ngrirësit?
Dispenseri i ujit
nuk funksionon.
• A është e lidhur linja e ujit dhe është hapur valvula e mbylljes?
• A është shtypur ose përdredhur tubi i linjës të furnizimit të ujit?
Sigurohuni që tubi të jetë i lirë dhe pa pengesa.
• A është depozita e ujit e ngrirë për shkak se temperatura e frigoriferit është
shumë e ulët?
Provoni të zgjidhni një temperaturë më të ngrohtë në panelin e ekranit.
Çfarë mund të
bëhet kur dera
e ngrirësit nuk
mbyllet mirë.
• Shtyjeni levën e dispenserit dhe kontrolloni furnizimin me ujë.
• Shtyjeni levën e dispenserit (metoda Akull) dhe kontrolloni punimin e motorit
Auger.
• Hiqini sendet mbi rafte që mund të pengojnë mekanizmin Auger.
Masat Paraprake : Nëse nuk keni nxjerrë ujë ose akull për një kohë të gjatë,
kova e akullit mund të grumbullojë copa të mëdha akulli që pengojnë motorin
auger duke shkaktuar pamundësi për të nxjerrë akull.
Hiqeni akullin e mbetur nga kova dhe sendet që mund të pengojnë
mekanizmin Auger.
Ju lutem përdoreni dispenserin (ujë & akull) dhe kjo do të përmirësojë mbylljen
automatike të derës së ngrirësit.
Shqip - 46
DA68-03015C-11.indb 46
2017. 7. 7.
9:43
Shënim
DA68-03015C-11.indb 47
2017. 7. 7.
9:43
Kufijtë e Temperaturës të Ambientit të Dhomës
Ky frigorifer është projektuar që të funksionojë në temperatura ambienti të përcaktuara nga kategoria e tij
e temperaturës e shënuar në pllakën e klasifikimit.
Kategoria
Simbol
Temperim i Zgjatur
Temperim
Nëntropikale
Tropikale
SN
N
NT
T
Intervali i Temperaturës të Ambientit (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 deri në +32
+10 deri në +32
+16 deri në +32
+16 deri në +32
+16 deri në +38
+18 deri në +38
+16 deri në +43
+18 deri në +43
Temperaturat e brendshme mund të ndikohen nga faktorë të tillë si vendndodhja e frigoriferit/
ngrirësit, temperatura e ambientit dhe frekuenca me të cilën hapni derën.
Rregullojeni temperaturën siç kërkohet për të kompensuar këta faktorë.
Hedhja e duhur e këtij produkti
(Mbeturina pajisjesh elektrike dhe elektronike)
Albanian
(Vlen për vendet me sisteme të ndara grumbullimi)
Kjo shenjë në produkt, në aksesorë ose në dokumentacion tregon se produkti dhe aksesorët
e tij elektronikë (p.sh. ngarkuesi, kufjet, kablloja USB) nuk duhet të hidhen bashkë me
mbeturinat shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së tyre funksionale. Për të parandaluar
dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njerëzve nga hedhja e pakontrolluar e
mbeturinave, ju lutemi ndajini këta artikuj nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini me
përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.
Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë ose shitësin nga ku kanë blerë këtë produkt, ose
zyrën e qeverisjes vendore për informacione rreth vendit dhe mënyrës me të cilën mund t’i
transportojnë këta artikuj për riciklim të sigurt për ambientin.
Përdoruesit e bizneseve duhet të kontaktojnë furnizuesin e tyre dhe të shikojnë kushtet e
përgjithshme të kontratës së blerjes. Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhet të
përzihen në hedhje me mbeturina të tjera komerciale.
Për më shumë informacione mbi hedhjen e sigurt dhe riciklimin, vizitoni faqen e internetit www.samsung.
com ose kontaktoni me numrat e Linjës telefonike më poshtë ose kontaktoni SAMSUNG WORLD WIDE.
DA68-03015C-11.indb 48
2017. 7. 7.
9:43
Фрижидер
упатство за употреба
замислете ги можностите
Ви благодариме што го купивте овој Samsung производ.
Самостоечки уред
DA68-03015C-11.indb 1
2017. 7. 7.
9:43
Содржина
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ ………………………………………… 2
ПОСТАВУВАЊЕ НА ФРИЖИДЕРОТ …………………………………… 15
РАКУВАЊЕ СО SAMSUNG ФРИЖИДЕРОТ …………………………… 29
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ………………………………………… 45
Безбедносни информации
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
• Пред да започнете со
употребата на апаратот,
внимателно прочитајте го
упатството и чувајте го во
близина на апаратот за
подоцнежна употреба.
• Користете го овој уред само
за предвидената намена
како што е опишано во ова
упатство за употреба.
Овој уред не е наменет да го
користат лица (вклучувајќи и
деца) со намалени физички,
сензорски или ментални
способности или лица без
искуство и знаење, освен ако
не се под надзор или немаат
добиено упатства во врска
со употребата на уредот од
страна на лицето коешто
е одговорно за нивната
безбедност.
• Уредот може да го користат
деца над 8 години, како и лица
со намалени физички, сетилни
или ментални способности,
недоволно искусни или
обучени лица, доколку истите
се надгледуваат или им се
дадени упатства за користење
на апаратот на безбеден
начин и доколку ја разбираат
опасноста која им прети.
Децата не смеат да играат
со уредот. Децата не смеат
да чистат или да изведуваат
корисничко одржување без
надзор.
• Предупредувањата и важните
Македонски - 2
DA68-03015C-11.indb 2
2017. 7. 7.
9:43
Важни симболи за безбедност
и мерки на претпазливост:
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризици или небезбедни
начини на ракување
може да имаат за
последица тешка
телесна повреда или
смрт.
ВНИМАНИЕ
Опасности или
небезбедни начини на
ракување коишто може
да доведат до лесна
телесна повреда или
материјална штета.
НЕ обидувајте се.
НЕ расклопувајте.
НЕ допирајте.
Внимателно следете ги
упатствата.
Извлечете ја
приклучницата од
штекерот.
Проверете дали
машината е заземјена за
да спречите струен удар.
Јавете се во контакт
центарот за помош.
Напомена.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
и безбедносни совети во ова
упатство не ги покриваат сите
можни услови и ситуации до
коишто може да дојде.
Ваша одговорност е да
применувате здрав разум,
внимание и грижливост при
инсталирање, одржување и
ракување со уредот.
• Поради тоа што следните
упатства за ракување
опфаќаат повеќе модели,
карактеристиките на вашиот
фрижидер може малку да
се разликуваат од оние
опишани во ова упатство, а
предупредувачките симболи
може да немаат примена.
Доколку имате прашања,
обратете се во најблискиот
сервисен центар или побарајте
помош и информации на
www.samsung.com
Овие знаци за
предупредување се наменети
да спречат ваша повреда,
како и повреда на другите.
Ве молиме следете ги
внимателно.
Откако ќе го прочитате овој
дел, чувајте го на безбедно
место за подоцнежна употреба.
Македонски - 3
DA68-03015C-11.indb 3
2017. 7. 7.
9:43
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
•
•
-
-
СЕРИОЗНИ ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ
СИМБОЛИ ЗА ТРАНСПОРТОТ И
ЛОКАЦИЈАТА
• Кога го транспортирате
и инсталирате апаратот
треба да внимавате да не
се оштетат деловите од
колото за ладење.
Како разладно средство се
користат R-600a или R-134a.
Проверете ја етикетата на
задниот дел од апаратот или
етикетата со ознаката на
типот во внатрешноста на
фрижидерот за да видите кое
разладно средство се користи
во вашиот фрижидер.
Ако овој производ содржи
запалив гас (разладно
средство R-600a).
Разладното средство што
протекува од цевководот
може да се запали или да
предизвика повреда на очите.
Ако се открие истекување,
избегнувајте отворен пламен
или потенцијални извори
на палење и проветрете ја
неколку минути просторијата
во којашто е поставен уредот.
За да избегнете создавање
на запалива мешавина од гас
и воздух во случај на појава
на протекување во колото
на разладното средство,
-
•
-
-
големината на просторијата
во којашто апаратот може да
стои зависи од користеното
количество разладно средство.
Никогаш не вклучувајте
оштетен апарат. Доколку не
сте сигурни, консултирајте се
со продавачот.
Просторијата во којашто ќе
стои фрижидерот мора да има
1 m³ површина за секои 8 g
разладно средство R-600а во
апаратот.
Количеството на разладно
средство во уредот е
прикажано на плочката
за идентификација во
внатрешноста на уредот.
Разладното средство што
протекува од цевководот
може да се запали или да
предизвика повреда на очите.
Ако од цевката протече
разладно средство,
избегнувајте отворен
пламен и отстранете ги сите
запаливи предмети подалеку
од производот и веднаш
проветрете ја просторијата.
Доколку не се придржувате
кон ова може да дојде до
пожар или експлозија.
Ако уредот содржи разладно
средство изобутан (R-600а),
природен гас со висока
Македонски - 4
DA68-03015C-11.indb 4
2017. 7. 7.
9:43
еколошка компатибилност, но
и многу запалив.
Кога го транспортирате и
вградувате уредот треба да
внимавате да не се оштетат
деловите од разладното коло.
-
•
•
-
СЕРИОЗНИ
ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ
СИМБОЛИ ЗА
ИНСТАЛАЦИЈАТА
• Не инсталирајте го уредот
на влажна, маслена или
правлива локација или
на локација изложена на
директно сонце и вода
(капки дожд).
Оштетената изолација на
деловите на електричната
инсталација може да
предизвикаат струен удар.
Не ставајте го фрижидерот на
директна сончева светлина и
не изложувајте го на топлина
од печки, греалки и други апарати.
Не вклучувајте повеќе апарати
во истиот елемент со повеќе
приклучоци.
Фрижидерот секогаш треба да
се приклучи во свој сопствен
штекер со иста номинална
моќност како на типската плочка.
На овој начин се
овозможуваат најдобри
•
•
•
-
•
-
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
перформанси, а се спречува и
преоптоварување на куќната
инсталација што може да
предизвика опасност од пожар
поради прегреани жици.
Ако ѕидниот приклучок е
лабав, не вклучувајте ја
приклучницата.
Постои ризик од струен удар
или пожар.
Не користете кабел којшто е
напукнат или изабен по должината
или на некој од краевите.
Не виткајте го премногу
кабелот за струја и не ставајте
тешки предмети врз него.
Не користете аеросоли во
близина на фрижидерот.
Аеросоли во близина на
фрижидерот може да
предизвикаат експлозија или
пожар.
Не инсталирајте го апаратот на
локација на којашто може да
дојде до протекување на гас.
Тоа може да доведе до струен
удар или пожар.
• Инсталацијата или
сервисирањето на овој
апарат треба да ги
изведуваат квалификуван
техничар или сервисна
компанија.
- Во спротивно, може да
Македонски - 5
DA68-03015C-11.indb 5
2017. 7. 7.
9:43
•
•
-
•
•
•
дојде до струен удар, пожар,
експлозија, проблеми со
производот или повреда.
Пред да се користи, овој
фрижидер мора прописно да
се инсталира и постави во
согласност со упатството.
Приклучете ја приклучницата
во прописна положба, така
што кабелот ќе виси надолу.
Ако ја приклучите
приклучницата наопаку,
жицата може да се откачи
и да предизвика пожар или
струен удар.
Проверете приклучницата да
не е смачкана или оштетена со
задната страна на фрижидерот.
При поместување на
фрижидерот, внимавајте да не
поминувате преку кабелот и
да не го оштетите.
Тоа претставува опасност од
пожар.
Апаратот мора да се постави,
така што приклучницата ќе биде
пристапна и по инсталацијата.
од истекување на струја од
фрижидерот.
• Никогаш не употребувајте
гасни цевки, телефонски
линии или други потенцијални
електрични спроводници за
заземјување.
- Несоодветната употреба на
приклучокот за заземјување
може да доведе до струен удар.
• Ако струјниот кабел е
оштетен, веднаш повикајте
ги производителот или
претставникот на сервисниот
центар да го заменат.
• Осигурувачот на фрижидерот
мора да го заменат
квалификуван техничар или
сервисна компанија.
- Во спротивно, може да дојде
до струен удар или телесна
повреда.
• Фрижидерот мора да биде
заземјен.
- Мора да го заземјите
фрижидерот за да се спречи
губиток на електрична
енергија или да се спречат
струјни удари предизвикани
Македонски - 6
DA68-03015C-11.indb 6
2017. 7. 7.
9:43
ВНИМАНИЕ
СИМБОЛИ ЗА
ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРИ
ИНСТАЛАЦИЈАТА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ВАЖНИ ЗНАЦИ ЗА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА
УПОТРЕБАТА
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
• Не дозволувајте да
• Не вклучувајте ја
се затнат отворите за
приклучницата со влажни
вентилација во оградениот
раце.
дел на апаратот или во
• Не чувајте предмети на
монтажната конструкција.
горната страна на уредот.
• Оставете го апаратот да стои - Кога ја отворате или затворате
2 часа по инсталацијата.
вратата, предметите може
да паднат и да предизвикаат
телесна повреда и/или
материјална штета.
• Не ставајте предмети полни со
вода на фрижидерот.
- Ако се истури, постои ризик
од пожар или струен удар.
• Не дозволувајте им на децата
- При инсталирање на
да се нишаат на вратата.
фрижидерот, двете ногалки
- Доколку не го сторите тоа,
треба да го допираат подот
може да дојде до сериозни
заради безбедна инсталација.
телесни повреди.
Ногалките се наоѓаат долу,
• Не оставајте ги вратите на
на задната страна на секоја
фрижидерот отворени додека
врата. Вметнете рамен
никој не го надгледува и не
одвртувач и завртете го во
дозволувајте им на децата да
десно, додека се порамни.
влегуваат во фрижидерот.
- Секогаш оптоварувајте ги
• Не дозволувајте им на
вратите рамномерно.
бебињата или на децата да
- Преоптоварување на едната
влегуваат во фиоката.
врата може да го преврти
- Тоа може да доведе до смрт
фрижидерот и да предизвика
од задушување поради
телесна повреда.
заклучување или до телесна
повреда.
Македонски - 7
DA68-03015C-11.indb 7
2017. 7. 7.
9:43
• Не седете на вратата од
замрзнувачот.
- Вратата може да се скрши и
да дојде до телесна повреда.
• За да спречите заклучување
на децата, по чистење или
други активности, мора
одново да ја монтирате
преградата од фиоката со
помош на предвидените завртки.
• Никогаш не ставајте прсти или
други предмети во отворот на
диспензерот.
- Доколку не го сторите тоа,
може да дојде до сериозни
телесни повреди или
материјална штета.
• Не чувајте испарливи или
запаливи супстанции, како
бензол, разредувач, алкохол,
етер или ЛП гас во фрижидерот.
- Чувањето на такви производи
може да предизвика експлозија.
• Не чувајте во фрижидерот
фармацевтски производи
чувствителни на ниска
температура, научни
материјали или други
производи чувствителни на
ниска температура.
- Производи коишто бараат
строга контрола на
температурата не смеат да се
чуваат во фрижидерот.
• Не ставајте и не користете
•
•
•
•
електрични апарати во
внатрешноста на фрижидерот,
освен ако тоа не го
препорачува производителот.
Не користете фен за коса
за сушење на внатрешноста
на фрижидерот. Не
ставајте запалена свеќа во
фрижидерот за отстранување
на непријатните миризби.
Тоа може да доведе до струен
удар или пожар.
Не допирајте ги со влажни
раце внатрешните ѕидови на
замрзнувачот или производите
што се чуваат во него.
Тоа може да предизвика
смрзнатини.
Не употребувајте механички
направи или други средства
за забрзување на процесот
на одмрзнување, освен оние
коишто се препорачани од
производителот.
Не оштетувајте го разладното
коло.
• Овој производ е наменет
само за чување храна во
домашни услови.
• Шишињата треба да се чуваат
блиску едно до друго, така
што нема да испаднат.
• Во случај на протекување на
гас (како пропан, ЛП гас итн.),
Македонски - 8
DA68-03015C-11.indb 8
2017. 7. 7.
9:43
•
•
•
•
•
или пожар.
Доколку имате проблем при
замена на сијалицата, јавете
се кај сервисниот претставник.
Ако производот е опремен со
ЛЕД ламба, немојте самите
да ги демонтирате капакот
на ламбата или самата ЛЕД
ламба.
Јавете се кај вашиот сервисен
претставник.
Ако во фрижидерот има
прав или вода, извлечете ја
приклучницата и јавете се
во сервисниот центар на
Samsung Electronics.
Постои опасност од пожар.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
-
веднаш проветрете без да ја
допирате приклучницата за
струја.
Не допирајте ги уредот или
струјниот кабел.
Не користете вентилатор.
Искра може да доведе до
експлозија или пожар.
Користете ги само ЛЕД
ламбите од производителот
или сервисниот претставник.
Децата треба да се надгледуваат
за да бидете сигурни дека нема
да играат со уредот и/или да се
качуваат на апаратот.
• Немојте сами да го
демонтирате или
поправате фрижидерот.
- Се изложувате на опасност да
СИМБОЛИ ЗА
предизвикате пожар, дефект
ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРИ
и/или телесна повреда.
КОРИСТЕЊЕ
Во случај на дефект, обратете
• За да постигнете најдобри
се кај вашиот сервисен
перформанси на производот:
претставник.
- Не ставајте ја храната блиску
пред отворите за вентилација
• Ако апаратот создава
на задниот дел од апаратот,
чудни звуци, мириса на
бидејќи тоа може да го
загорено или се појави
попречи слободното струење
чад, веднаш извлечете ја
на воздухот во фрижидерот.
приклучницата и јавете се
- Прописно завиткајте ја
во најблискиот сервисен
храната или ставете ја во
центар.
херметички затворени
- Во спротивно, може да дојде
садови, пред да ја ставите во
до опасност од струен удар
фрижидерот.
ВНИМАНИЕ
Македонски - 9
DA68-03015C-11.indb 9
2017. 7. 7.
9:43
- Не ставајте ја новата храна за
замрзнување блиску до веќе
замрзнатата.
• Не ставајте газирани пијалаци
во комората на замрзнувачот.
Не ставајте шишиња
или стаклени садови во
замрзнувачот.
- Кога содржината во нив ќе
замрзне, стаклото може да
пукне и да предизвика телесна
повреда или материјална штета.
• Немојте да ја менувате или
модификувате функционалноста
на фрижидерот.
- Промените или
модификациите може да
имаат за последица телесна
повреда и/или материјална
штета. Промените или
модификациите изведени од
трето лице на овој завршен
апарат не се опфатени со
гаранцијата на Samsung, ниту
Samsung сноси одговорност
за безбедносните проблеми
и штетите настанати како
резултат на модификациите
изведени од трето лице.
• Не затворајте ги отворите за
воздух.
- Ако отворите за воздух
се затворат, особено со
пластична кеса, фрижидерот
може премногу да се излади.
-
•
•
-
•
-
•
Ако овој период на ладење
трае предолго, филтерот за
вода може да се расипе, што
ќе предизвика протекување на
водата.
Не ставајте ја новата храна за
замрзнување блиску до веќе
замрзнатата.
Придржувајте се кон роковите
на чување и роковите на траење
на замрзнатите производи.
Не распрскувајте испарливи
материи, како инсектицид, на
површината на апаратот.
Освен тоа што е штетно за
луѓето, може да резултира
и со струен удар, пожар или
проблеми со производот.
Не нанесувајте силен удар и
не употребувајте прекумерна
сила на стаклената површина.
Скршеното стакло може
доведе до телесна повреда и/
или материјална штета.
Не чувајте растително масло
во корпите на вратата на
фрижидерот. Маслото може да
премине во цврста состојба,
поради што ќе добие лош вкус
и ќе биде тешко за употреба.
Освен тоа, маслото може да
истече од отвореното шише и
да предизвика пукнатина на
корпата на вратата. Откако
Македонски - 10
DA68-03015C-11.indb 10
2017. 7. 7.
9:43
- Тоа може да доведе до пожар
или експлозија.
• Не прскајте со средства за
чистење директно на екранот.
- Печатените букви на екранот
може да испаднат.
• Отстранете ги страните тела или
правот од иглите на приклучокот.
Но не користете влажна или
навлажнета крпа кога го
чистите приклучокот или кога
отстранувате страни тела или
СИМБОЛИ ЗА
прав од иглите на приклучокот.
ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРИ
- Во спротивно, постои опасност
од пожар или струен удар.
ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
• Немојте директно да прскате • Никогаш не пикајте прсти или
други предмети во отворот на
вода на внатрешната или
диспензерот и во лизгалката
надворешната страна на
за мраз.
фрижидерот.
- Тоа може да предизвика
- Постои опасност од пожар
телесна повреда или
или струен удар.
материјална штета.
• Не користете и не ставајте
• Исчистете ги недостапните
супстанции чувствителни на
делови како што се шарките
температура, како што се
со користење на четка или
запаливи спрејови, запаливи
четка за заби.
предмети, сув мраз, лекарства
или хемикалии во близина на
• Пред чистење и одржување
фрижидерот.
исклучете го фрижидерот.
Не чувајте испарливи
•
Доколку
некоја надворешна
или запаливи предмети
супстанција, како на пример
или супстанции (бензол,
вода, навлезе во апаратот,
разредувач, пропан гас итн.)
исклучете го струјниот кабел и
во фрижидерот.
контактирајте со најблискиот
- Овој фрижидер е наменет
сервисен центар.
само за чување храна.
ВНИМАНИЕ
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
ќе отворите шише со масло,
препорачливо е да го чувате
шишето на ладно место што
не е изложено на сончева
светлина, како орман за
садови или остава.
- Примери за растително масло:
маслиново масло, пченкарно
масло, масло од гроздови
семки итн.
Македонски - 11
DA68-03015C-11.indb 11
2017. 7. 7.
9:43
- Во спротивно, може да дојде
СЕРИОЗНИ
до струен удар или пожар.
ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ
• Фрижидерот треба да се
СИМБОЛИ ЗА
чисти со чист сунѓер или
ОТСТРАНУВАЊЕ
мека ткаенина и детергент со
• Пред да го отстраните
средна јачина растворен во
апаратот, проверете да не
топла вода.
се оштетени цевките на
задната страна.
• Не користете абразивни
•
Како
разладно средство се
или јаки средства за
користат R-600a или R-134a.
чистење како спрејови
Проверете ја етикетата на
за прозорци, средства за
задниот дел од апаратот или
чистење тврдокорни дамки,
етикетата со ознаката на
запаливи течности, солна
типот во внатрешноста на
киселина, восоци за чистење,
фрижидерот за да видите кое
концентрирани детергенти,
разладно средство се користи
белила или средства за
во вашиот фрижидер.
Ако овој производ содржи
чистење што содржат
запалив гас (разладно
производи од петролеум врз
средство R-600a),
надворешните површини
информирајте се кај
(вратите и кујнскиот елемент),
локалните власти за начинот
пластичните делови, вратата
на отстранување на овој
и внатрешните површини и
производ. Циклопентан се
гумите за заптивање.
користи како издувен гас на
- Тие можат да го изгребат или
изолацијата.
За гасовите на изолацијата
оштетат материјалот.
потребна е специјална
• Не ги чистете стаклените
процедура за отстранување.
полици или капаци со топла
Информирајте се кај
вода кога тие се ладни.
локалните власти за начинот
Стаклените полици и капаци
на отстранување на овој
може да се скршат ако се
производ на еколошки начин.
изложат на ненадејни промени
Пред да го отстраните уредот,
на температурата или удари,
проверете да не се оштетени
цевките на задната страна.
како на пример, потчукнување
Цевките треба да се
или испуштање предмети врз нив.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Македонски - 12
DA68-03015C-11.indb 12
2017. 7. 7.
9:43
- Ако прекинот во снабдувањето
со струја трае подолго од
24 часа, извадете ја сета
замрзната храна.
• Ако фрижидерот е опремен
со клучеви, тие треба да се
чуваат надвор од дофатот на
децата и подалеку од самиот
апарат.
• Апаратот може да не работи
усогласено (евентуално
покачување на температурата
во фрижидерот) кога е
поставен подолг период
на најниската температура
на скалата предвидена за
апаратот.
• Не ставајте храна којашто
лесно се расипува на ниска
температура, како на пример
ДОПОЛНИТЕЛНИ
банани, дињи.
СОВЕТИ ЗА ПРОПИСНО • Вашиот апарат не фаќа мраз,
КОРИСТЕЊЕ
што значи дека нема потреба
• Во случај на прекин во
од рачно одмрзнување,
напојувањето со струја,
бидејќи тоа се изведува
прашајте во локалната
автоматски.
канцеларија на претпријатието • Порастот на температурата во
за снабдување со електрична
текот на одмрзнувањето е во
енергија колку долго ќе трае
согласност со барањата ISO.
прекинот.
Но, ако сакате да спречите
- Повеќето прекини во
несоодветно покачување на
снабдувањето со струја
температурата на замрзнатата
коишто се отстрануваат во
храна при одмрзнување
рок од еден час не влијаат на
на апаратот, завиткајте ја
температурите во фрижидерот.
замрзнатата храна во неколку
Меѓутоа, за тоа време треба
слоја весници.
да го сведете отворањето на
• Секаков пораст на
вратата на минимум.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
откачуваат на отворено.
• При отстранување на овој
производ или на други
фрижидери, отстранете ги
вратите/бравите и рачките на
вратите, така што малите деца
и животните не можат да се
заклучат внатре. Оставете ги
полиците на место за да не
може децата лесно да влезат
внатре.
Децата треба да ги
надгледувате за да бидете
сигурни дека нема да играат
со стариот уред.
• Отстранете го материјалот од
амбалажата за овој производ
почитувајќи ја животната средина.
Македонски - 13
DA68-03015C-11.indb 13
2017. 7. 7.
9:43
енергија.
температурата на замрзнатата
храна може да го скрати
- Не поставувајте ја температурата
нејзиниот рок на траење.
пониско од потребното.
- Обезбедете соодветно
испуштање на воздухот во
основата и на задната страна
Совети за штедење енергија
на фрижидерот. Не покривајте
- Вградете го уредот во сува и
ги отворите за вентилација.
добро проветрена просторија
- При инсталација обезбедете
со соодветна вентилација.
доволно растојание од десната
Погрижете се да не биде
и левата страна, како и од
изложен на директна сончева
долната и горната страна.
светлина и никогаш не ставајте
Со тоа ќе ја намалите
го во близина на директен
потрошувачката на електрична
извор на топлина (радијатор,
енергија и ќе ги намалите
на пример).
сметките за електрична енергија.
- Не блокирајте ги отворите или
- За најефективна употреба
решетките за вентилација на
на енергија, чувајте ги сите
уредот.
внатрешни делови како на
- Секогаш оставете ја топлата
пр. корпи, фиоки, полици
храна да се излади пред да ја
во положба предвидена од
ставите во уредот.
производителот.
- Ставете ја замрзнатата храна
во фрижидерот за да се одмрзне.
Овој уред е наменет за употреба
Со тоа ја користите ниската
во домаќинствата и за слични
температура на замрзнатата
намени како на пример:
храна за ладење на храната
- кујнски простории за персоналот
во фрижидерот.
во продавници, канцеларии и
- Не оставајте ги вратите на
други работни средини;
уредот отворени премногу
- куќи на фарми и од страна на
долго кога ја ставате или
клиенти во хотели, мотели и
вадите храната.
други станбени објекти;
Колку пократко е отворена
вратата, толку помалку мраз ќе - објекти од типот ноќевање со
појадок;
се формира во замрзнувачот.
примена во угостителството и
- Редовно чистете го задниот
во други објекти во коишто не
дел на фрижидерот. Правот ја
се врши малопродажба.
зголемува потрошувачката на
Македонски - 14
DA68-03015C-11.indb 14
2017. 7. 7.
9:43
Поставување на фрижидерот
ПОДГОТОВКИ ЗА
ИНСТАЛИРАЊЕ НА
ФРИЖИДЕРОТ
B
A
E
Избор на најдобра локација за
фрижидерот
• Изберете локација со лесен пристап до
довод на вода.
• Изберете локација без изложеност на
директна сончева светлина.
• Изберете локација со рамен (или речиси
рамен) под.
• Изберете локација со доволно простор за
лесно отворање на вратите на фрижидерот.
• Изберете локација којашто овозможува
доволно простор за струење на воздухот од
десната и левата страна, како и од назад и
од горе.
• Изберете локација којашто овозможува
лесно поместување на фрижидерот ако
треба да се чисти или одржува.
• Не инсталирајте го фрижидерот на локации
со температура повисока од 43 °C или
пониска од 5 °C.
D
C
ПОСТАВУВАЊЕ
Ви честитаме на купувањето на фрижидерот
Samsung.
Се надеваме дека ќе уживате во најсовремените
функции и ефикасности коишто ги нуди овој
нов уред.
Длабочина „А“
718 mm
Ширина „Б“
912 mm
Висина „В“
1742 mm
Вкупна висина „Г“
1774 mm
Длабочина „Е“
721 mm
50 mm
165°
165°
165°°
165
1725 mm
468 mm
912 mm
31 mm
1170 mm
610 mm
34 mm
• Сите мерки се врз основа на
димензиите на конструкцијата, па
може да се разликуваат во зависност
од методот на мерење.
Македонски - 15
DA68-03015C-11.indb 15
2017. 7. 7.
9:43
Кога го преместувате фрижидерот
За да спречите оштетување на подот, проверете
дали предните ногалки за нивелирање се во
крената положба (над подот).
Прочитајте го делот „Како се нивелира
фрижидерот“ во прирачникот на страница 21.
Потребни алати (не се испорачани)
Одвртувач
крстач (+)
Одвртувач со
рамен врв (-)
Клуч за
навлекување
10 mm
Аленов клуч
5 mm
Ногалка
Одвртувач
ПОСТАВУВАЊЕ НА ФРИЖИДЕРОТ
Под
За правилна инсталација, фрижидерот мора да
го поставите на рамна, тврда површина на иста
висина како и преостанатиот дел од подот.
Оваа површина треба да биде доволно
цврста да може да поднесе целосно наполнет
фрижидер.
За заштита на површината на подната облога,
исечете големо парче картон и поставете го под
фрижидерот, каде што работите.
При поместување на фрижидерот треба да го
туркате или влечете право нанапред, односно
наназад.
Не клатете го од една на друга страна.
Откако ќе го инсталирате новиот фрижидер
на свое место, подготвени сте да ги уредите
додатоците и функциите на апаратот и да
уживате во нив. Со комплетирање на следните
чекори, вашиот фрижидер треба да биде
целосно подготвен за работа.
Ако не е, прво проверете го напојувањето со
енергија и изворот на електрична енергија
или осврнете се кон делот за решавање на
проблемите на крајот од овој прирачник за
употреба.
Доколку имате други прашања, контактирајте
со сервисниот центар на Samsung Electronics.
1. Поставете го фрижидерот на соодветна
локација со доволно растојание помеѓу
ѕидот и фрижидерот.
Погледнете ги упатствата за инсталација во
овој прирачник.
2. Кога ќе го приклучите фрижидерот во
струја, проверете дали се пали внатрешното
светло кога ќе ги отворите вратите.
3. Поставете го термостатот на најниската
температура и почекајте еден час.
Замрзнувачот малку ќе се излади, а моторот
ќе работи рамномерно.
4. Откако ќе го вклучите фрижидерот, ќе
треба да поминат неколку часа додека да се
постигне соодветната температура.
Храната и пијалаците може да ги ставите во
фрижидерот штом доволно ќе се излади.
5. Откако ќе завршите со инсталацијата,
притиснете ја рачката на диспензерот за да
проверите дали функционира испуштањето
вода или мраз.
6. Предната страна на фрижидерот мора да
биде 0,6 степен и повисока од задната страна.
Македонски - 16
DA68-03015C-11.indb 16
2017. 7. 7.
9:43
ПОСТАВУВАЊЕ НА ВРАТИТЕ НА
ФРИЖИДЕРОТ
Центар на проѕирната спојка
Доколку не може да го внесете фрижидерот
низ влезот, отстранете ги вратите.
Штипка A (1/4”)
(6,35 mm)
Поврзување на водот за довод на вода
на фрижидерот
Не исклучувајте го доводот на вода.
Внимателно одделете го од спојката.
ВНИМАНИЕ
Држете ги стегите надвор од дофат
на децата и не дозволувајте им да се
играат со нив или да ги ставаат в уста.
ПОСТАВУВАЊЕ
1. Извлечете ги напред двата доводи на вода
(коишто се наоѓаат во прицврстувачот).
ДЕМОНТИРАЈТЕ ГИ ВРАТИТЕ НА
ЗАМРЗНУВАЧОТ
2. Отстранете ги доводите на вода (белиот е
за вода а другиот е за мраз) со притискање
на спојката ( 1 ) и со влечење на доводот на
вода ( 2 ).
( 1 )
ВНИМАНИЕ
Проверете дали
се совпаѓа бојата
( 2 )
на доводите на
вода.
1. Извадете го кабелот за напојување и
отстранете ги двата шрафа од капакот со
Филипсов клуч ( 1 ).
Потоа, отворете ги вратите на
фрижидерот и повлечете ги страничните
куки за да го олабавите поклопецот ( 2 ).
Подигнете го поклопецот кон вас за да
го извадите ( 3 ).
- Извадете го поклопецот на шарката
оставајќи ги вратите отворени, a потоа
затворете ги вратите откако ќе го извадите
поклопецот на шарката.
( 1 )
ВНИМАНИЕ
Кога одново ги поврзувате доводните
црева, внимавајте меѓусебно
поврзаните црева да бидат со иста боја.
Повторно поврзување на водот за
довод на вода
1. Цревото за довод на вода мора да биде
целосно вметнато до центарот на проѕирната
спојка за да се спречи истекување на вода
од диспензерот.
2. Вметнете ги двете штипки во комплетот за
инсталација и проверете дали секоја штипка
добро го прицврстува цревото.
( 2 )
( 3 )
Македонски - 17
DA68-03015C-11.indb 17
2017. 7. 7.
9:43
2. Отстранете го поклопецот на шарката, а
потоа исклучете го електричното жично
поврзување.
ПОВТОРНО ПОСТАВУВАЊЕ НА
ВРАТИТЕ НА ЗАМРЗНУВАЧОТ
• Проверете дали сте ги прицврстиле
вратите на замрзнувачот пред да ги
прицврстите вратите на ладилникот.
• Пред да ги прцврстите, проверете дали се
поврзани сите жични спојки на дното на
вратите на замрзнувачот.
ВНИМАНИЕ
Како да ги составите вратите
3. Свртете ја стегата ( A ) во насока ( 1 ), а
потоа извлечете ја во насока ( 2 ).
( 1 )
1. Прицврстете ги вратите на шарките на дното
на фрижидерот.
( 2 )
( A )
( A )
4. Отстранете ја шарката ( B ).
2. Вметнете ја шарката ( B ) во местото за
шарка во фрижидерот, а потоа притиснете
го дупчето за шарката на вратите.
( B )
( B )
5. Подигнете ги вратите и одделете ги од
фрижидерот.
• Внимавајте да не ги оштетите
електричните жици при монтирањето
или расклопувањето на вратите.
• Внимавајте вратите да не паднат и да не се
оштетат при одделувањето од фрижидерот.
ВНИМАНИЕ
3. Ставете ја стегата ( A ) во насока на
стрелката ( 1 ), а потоа спуштете ја во насока
на стрелката ( 2 ) за да ја прицврстите.
( 2 )
( 1 )
( A )
( A )
Македонски - 18
DA68-03015C-11.indb 18
2017. 7. 7.
9:43
4. Прикачете ја електричната жична спојка.
( 1 )
( 3 )
ПОСТАВУВАЊЕ
( 2 )
5. Најпрвин, ставете ги 2-та предни дела од
поклопецот, притиснете на двата странични
дела на поклопецот, а потоа прицврстете го
поклопецот со одвртувач крстач.
2. Расклопете го куќиштето на спојката.
• Вратите можат да се постават и од
обратната страна.
• Екранот може да не функционира правилно
ако не ги поврзете електричните жици при
вградување на вратите.
ВНИМАНИЕ
3. Расклопете ги трите завртки за
прицврстување на горната шарка од
надворешните врати.
РАСКЛОПУВАЊЕ НА ВРАТИТЕ
НА ФРИЖИДЕРОТ
(НАДВОРЕШНИ ВРАТИ НА
ПРЕГРАДАТА ЗА ЛАДЕЊЕ)
1. Извадете го кабелот за напојување и
отстранете ги двата шрафа од капакот со
Филипсов клуч ( 1 ).
Потоа, отворете ги вратите на
фрижидерот и повлечете ги страничните
куки за да го олабавите поклопецот ( 2 ).
Подигнете го поклопецот кон вас за да
го извадите ( 3 ).
- Извадете го поклопецот на шарката
оставајќи ги вратите отворени, a потоа
затворете ги вратите откако ќе го извадите
поклопецот на шарката.
4. Расклопете ги
надворешните врати.
Македонски - 19
DA68-03015C-11.indb 19
2017. 7. 7.
9:43
3. Турнете го прицврстувачот на шарката
нагоре и повлечете напред за да го
отстраните.
ВАДЕЊЕ НА ВРАТИТЕ ОД
ФРИЖИДЕРОТ
1. Извадете го кабелот за напојување и
отстранете ги двата шрафа од капакот со
Филипсов клуч ( 1 ).
Потоа отворете ги вратите на
фрижидерот и повлечете ги страничните
куки за да го олабавите поклопецот ( 2 ).
Подигнете го поклопецот кон вас за да
го извадите ( 3 ).
- Извадете го поклопецот на шарката
оставајќи ги вратите отворени, a потоа
затворете ги вратите откако ќе го извадите
поклопецот на шарката.
4. Расклопете ја горната шарка од предната
страна на вратите.
( 1 )
( 2 )
( 3 )
5. Расклопете ги
надворешните врати.
2. Расклопете го куќиштето на спојката.
ВНИМАНИЕ
Прицврстете ја жицата на куката за да
не ја оштетите при повторна монтажа.
ПОВТОРНА МОНТАЖА НА
ВРАТИТЕ ОД ФРИЖИДЕРОТ
За повторно прикачување на вратите од
ФРИЖИДЕРОТ, составете ги деловите во
обратен редослед.
Македонски - 20
DA68-03015C-11.indb 20
2017. 7. 7.
9:43
НИВЕЛИРАЊЕ НА
ФРИЖИДЕРОТ И
ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА
ВИСИНАТА И РАСТОЈАНИЕТО
ПОМЕЃУ ВРАТИТЕ.
ПОСТАВУВАЊЕ
- Прицврстете ги ногалките
на дното при инсталација
на фрижидерот.
Ногалките се наоѓаат на
задниот долен дел на
секоја врата. Со рамен
Како да се нивелира
одвртувач вртете во насока
фрижидерот
на стрелката додека не го
За да избегнете несреќа како
нивелирате.
резултат на нестабилноста
на фрижидерот, поставете го - Не ставајте храна само на
едната страна на вратите.
фрижидерот на хоризонтална
Фрижидерот може да падне
подлога и нивелирајте го
и да се оштети храната во
во согласност со следниве
вратите доколку ставате
упатства за инсталација.
храна само на едната
Во спротивно, фрижидерот
страна од вратата.
може да се преврти и да
дојде до телесна повреда.
Ако предниот дел на уредот
е малку повисок од задниот,
вратите може да се отвораат
и затвораат полесно.
Ако фрижидерот се постави
на нерамна подлога и
фрижидерот ќе биде
нерамен.
Македонски - 21
DA68-03015C-11.indb 21
2017. 7. 7.
9:43
Ако страната на замрзнувачот е
пониска:
КАКО ДА ЈА ПРИСПОСОБИТЕ
ВИСИНАТА НА ВРАТИТЕ
• Со рамен одвртувач во местото за
нивелирање на висината на долната задна
страна на вратите на замрзнувачот вртете во
насока на стрелката додека не се нивелира.
Ако едната врата на фрижидерот е
пониска од другата:
• Висината на вратите може да се приспособи
со користење на навртка за приспособување
којашто се наоѓа на долната страна на
вратите од фрижидерот.
• Со превисоко подигање на вратата, вратата
може да дојде во допир со поклопецот на
шарката при отворање или затворање на
вратата.
Ако страната на фрижидерот е
пониска:
( B )
• Со рамен одвртувач во местото за
нивелирање на висината на долната задна
страна на вратите на фрижидерот вртете во
насока на стрелката додека не се нивелира.
( A )
1. Отворете ја вратата којашто треба да се
приспособи и потоа олабавете ја навртката
за зацврстување ( A ) на долната страна
на вратата со нејзино вртење во насока на
)
движење на стрелките на часовникот ( со кукаст клуч испорачан со овој производ.
• Подигнете го предниот дел од
фрижидерот на тој начин што вратите
сами ќе се затворат.
Нивелирањето направено на тој начин
што задниот дел од фрижидерот е
многу повисок од предниот дел на
фрижидерот може да доведе до
потешко затворање на вратите.
• Ако задниот дел од фрижидерот не е
нивелиран, зајакнете го долниот дел
со предмет со соодветна големина и
прицврстите го предметот со лента.
Вметнете го фрижидерот на неговото место
и потоа нивелирајте го.
• При туркање на фрижидерот, внимавајте да
не го оштетите подот.
( A )
Македонски - 22
DA68-03015C-11.indb 22
2017. 7. 7.
9:43
• Со употреба на прекумерна сила може
да се скрши машинската завртка за
приспособување.
1. Отстранете го поклопецот
на шарката на вратите на
фрижидерот.
- Извадете го поклопецот
на шарката оставајќи ги
вратите отворени, a потоа
затворете ги вратите откако
ќе го извадите поклопецот
на шарката.
ПОСТАВУВАЊЕ
1. Приспособете ја висината на вратите со
вртење на навртката за приспособување
( B ) во насока спротивна од движење на
стрелките на часовникот ( ) со кукаст
клуч.
(Вртете во насока спротивна од движењето
на стрелките на часовникот ( ) за да ја
зголемите висината на вратите и во насока
на движење на стрелките на часовникот
( ) за да ја намалите.)
- Отворете ги вратите и приспособете ги
одвнатре.
( A )
2. Приспособете го растојнието со 4 mm
Аленов клуч (не е испорачан).
2. Откако ќе ги нивелирате вратите, свртете
ја навртката за затегнување ( A ) во насока
спротивна од движењето на стрелките на
часовникот ( ) за да ја прицврстите.
( A )
Фрижидерот може повторно да стане
нерамен ако го нивелирате кога е
празен откако ќе се стават артиклите
внатре.
Ако се случи ова, повторно нивелирајте
го.
3. Ротирајте ја машинската завртка во насока
на движење на стрелките на часовникот
( ) за да го зголемите растојанието.
Ротирајте во насока спротивна на
движењето на стрелките на часовникот
) за да го намалите растојанието.
( Приспособувајте сè додека растојанието
помеѓу вратите на фрижидерот и вратите на
замрзнувачот не се изедначи.
КАКО ДА ГО ПРИСПОСОБИТЕ
РАСТОЈАНИЕТО ПОМЕЃУ ВРАТИТЕ
Ако растојанието помеѓу вратите на
фрижидерот и вратите на замрзнувачот е
неизедначено:
ВНИМАНИЕ
При аранжирање на каблите, внимавајте
да не ја искинете или излупите
изолацијата на каблите.
• Користете го приспособувачот за
растојание на горната страна на вратите на
фрижидерот (десна страна).
Македонски - 23
DA68-03015C-11.indb 23
2017. 7. 7.
9:43
КАКО ДА ГО ПРИСПОСОБИТЕ
РАСТОЈАНИЕТО НА ВРАТАТА НА
ФРИЖИДЕРОТ (ЗАДНА СТРАНА)
Ако растојанието помеѓу вратите на
фрижидерот и фрижидерот е неизедначено:
• Користете ги приспособувачите коишто се
наоѓаат на горниот раб во внатрешноста на
вратите.
1. Отворете ја вратата каде што е помало
растојанието со фрижидерот а потоа свртете
го приспособувачот во насока спротивна
на движењето на стрелките на часовникот
( ) додека не се изедначи растојанието.
ПРОВЕРКА НА ВОДОТ ЗА
ДИСПЕНЗЕРОТ ЗА ВОДА
Диспензерот за вода е еден од корисните
додатоци на вашиот нов Samsung фрижидер.
Со цел подобрување на здравјето, филтерот
за вода на Samsung ги отстранува несаканите
честички од водата.
Меѓутоа, тој не стерилизира, ниту ги уништува
микроорганизмите.
За таа цел ќе треба да си набавите систем за
прочистување на водата.
За да се обезбеди правилна работа на апаратот
за правење мраз, потребен е притисок на
водата од 20~125 psi (138 ~ 862 Kpa).
Во нормални услови, 170 cc (5.75 oz.) хартиена
чаша може да се наполни за 10 секунди.
Ако фрижидерот е поставен во просторија со
низок притисок на вода (под 20 psi), можете
да вградите пумпа како засилување за да
надокнадите за нискиот притисок.
Проверете дали резервоарот за вода во
внатрешноста на фрижидерот е прописно
наполнет.
За таа цел, притискајте ја рачката на
диспензерот за вода сè додека не протече вода
од отворот.
Комплетите за инсталација на водот за
довод на водата може со доплата да ги
набавите кај вашиот продавач.
Ви препорачуваме да користите
комплет за довод за вода којашто
содржи бакарен цевковод.
Приспособувач
2. Откако растојанието помеѓу вратите на
фрижидерот ќе се приспособи, свртете ја
навртката за приспособување во насока
на стрелките на часовникот ( ) за да го
прицврстите приспособувачот.
Треба да се користи новиот комплет
црева испорачан со уредот, а стариот
комплет црева не треба да се користи
повторно.
Погледнете ја листата со прибор во
продолжение.
Навртка за
заклучување
Македонски - 24
DA68-03015C-11.indb 24
2017. 7. 7.
9:43
Приклучување на водот за довод на
вода
1. Прво, затворете го главниот довод на вода.
2. Лоцирајте го најблискиот довод на студена
вода за пиење.
3. Следете ги упатствата од комплетот за
инсталација на водот за довод на вода.
Отстранете го
капачето
Олабавете го
„а“
Вод за довод на
вода на апаратот
Водот за довод на водата мора да се
поврзе на цевката за студена вода.
Доколку го поврзете на довод на топла
вода, може да дојде до дефект на
прочистувачот.
Вод за довод на
вода на комплетот
ПОСТАВУВАЊЕ
ВНИМАНИЕ
Без
празнина
Приклучете го доводот за вода само на
извор на вода за пиење.
Затворете ја
главната цевка
за вода
Затворете
ја главната
цевка за вода
Ако треба да го поправате или демонтирате
водот за довод на вода, отсечете 6,5 mm од
пластичната цевка за да обезбедите прилепено
поврзување коешто не протекува.
ВНИМАНИЕ
Без
празнина
4. Откако ќе го поврзете доводот на вода на
филтерот за вода, повторно вклучете го
главниот довод на вода и испуштете околу
3 литри за да го исчистите и наполните
филтерот за вода.
Приклучување на водот за довод на
вода на фрижидерот
1. Отстранете го капачето од водот за довод
на вода на апаратот и вметнете ја во него
стегачката навртка што сте ја демонтирале
од дадениот вод за довод на вода.
2. Поврзете ги водот за довод на вода од
апаратот и водот за довод на вода од
комплетот.
3. Прицврстете ја стегачката навртка на
стегачкиот прстен.
Внимавајте да нема растојание помеѓу двата
предмета.
4. Пуштете ја водата да тече и проверете да не
протекува некаде.
Пред употреба треба да ги проверите
местата што протекуваат.
• Гаранцијата на Samsung не ја покрива
ИНСТАЛАЦИЈАТА НА ВОДОТ ЗА ДОВОД НА
ВОДА.
• Тоа се извршува на сметка на купувачот,
освен ако не е вклучено во малопродажната
цена.
• По потреба, побарајте водоводџија или
овластен инсталатер за изведување на
инсталацијата.
• Ако дојде до протекување на вода поради
непрописна инсталација, повикајте го
инсталатерот.
Македонски - 25
DA68-03015C-11.indb 25
2017. 7. 7.
9:43
ПРЕД УПОТРЕБА НА УРЕДОТ ЗА
ПРАВЕЊЕ МРАЗ
Отстранете
-
-
Подигнете и полека извлечете ја кофата
на апаратот за правење мраз за да ја
отстраните.
Фатете ја рачката како што е прикажано на
сликата.
Полека отстранете ја кофата за мраз за да
не дојде до оштетување.
Нема протекување
1. Провлечете ја стегачката навртка ( A ) низ
пластичниот цевковод во прилог ( A ).
2. Прицврстете ја стегачката навртка ( A ) на
стегачкиот прстен од 1/4” (6,35 mm).
- Ако користите бакарен цевковод, наместете
ги стегачката навртка ( B ) (не се испорачува)
и навојниот стегачки прстен (не се
испорачува) на бакарниот цевковод (не се
испорачува) како што е прикажано.
- Ако користите пластичен цевковод ( B ),
вметнете го лиениот крај (круша) на
пластичниот цевковод ( B ) во навојниот
стегачки прстен.
ВНИМАНИЕ
Слика 1
Не употребувајте прекумерна сила при
вадење на поклопецот на фиоката.
Во спротивно, поклопецот може да
пукне и да дојде до повреда.
Пред отстранување на дополнителните
делови, проверете дали има храна.
Кога тоа е можно, целосно отстранете
ја храната за да се намали опасноста од
несреќи.
Не користете го без лиениот крај (круша)
на пластичниот цевковод ( B ).
3. Прицврстете ја стегачката навртка ( B ) на
стегачкиот прстен.
Не затегнувајте ја премногу стегачката
навртка ( B ).
4. Пуштете ја водата да тече и проверете да не
протекува некаде.
Инсталирајте
-
Составете го уредот за мраз по обратен
редослед.
Цврсто турнете ја кофата додека не чуете
звук на кликнување.
Приклучете го доводот за вода само на
извор на вода за пиење.
Ако треба да ја поправате или
демонтирате водот за довод на вода,
отсечете 1/4“ (6,35 mm) од пластичниот
цевковод за да обезбедите прилепено
поврзување коешто не протекува.
Македонски - 26
DA68-03015C-11.indb 26
2017. 7. 7.
9:43
Пред да се јавите во сервисниот центар
-
-
1. ВКЛУЧЕТЕ го главниот довод на вода.
2. Притиснете ја рачката на диспензерот.
3. Пуштете да протечат околу 4 литри вода низ
филтерот пред употреба. (Пуштете да тече
околу 6 минути.)
Тоа ќе го исчисти системот за довод на вода
и ќе го отстрани воздухот од доводите.
4. Во некои домаќинства може да биде
потребно дополнително испуштање.
5. Отворете ја вратата од фрижидерот и
проверете да не протекува вода од филтерот
за вода.
Мраз во
коцки
ПОСТАВУВАЊЕ
-
Звуците коишто ќе ги чуете кога апаратот
за правење мраз исфрла мраз во кофата се
нормални.
Ако подолг временски период не правите
мраз, мразот може да се слепи во кофата за
мраз.
Ако мразот се слепи, отстранете го
остатокот од мразот и испразнете ја кофата.
Кога не излегува мраз, проверете дали има
заглавено мраз во лизгалката и отстранете
го.
Отстранување на остатоците во
внатрешноста на доводот на вода по
инсталирање на филтерот.
Кршен мраз
Лизгалка за мраз
Слика 3
• Кога