Samsung | BD-E5300 | Samsung BD-E5300 Vartotojo vadovas

Samsung BD-E5300 Vartotojo vadovas
BD-E5300
„Blu-ray™“ diskų grotuvas
Vartotojo instrukcija
Įsivaizduokite galimybes
Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami sulaukti daugiau aptarnavimo paslaugų,
užregistruokite jį svetainėje
www.samsung.com/register
LIETUVIŲ K.
Pagrindinės savybės
„Blu-ray“ diskų savybės
„Blu-ray“ diskai palaiko geriausios kokybės HD
vaizdą, pasiekiamą pramonėje – didelė talpa
suteikia neprilygstamą vaizdo kokybę.
Toliau aprašytos „Blu-ray“ diskų savybės
priklauso nuo disko ir gali skirtis. Priklausomai
nuo naudojamo disko, jo savybių meniu
valdymas taip pat gali skirtis. Ne visi diskai
turi toliau aprašytąsias savybes.
Vaizdo aspektai
BD-ROM formatas palaiko tris ypač pažangius
vaizdo kodekus, įskaitant AVC, VC-1
ir MPEG-2.
Taip pat palaikomos HD vaizdo raiškos:
1920 x 1080 „High Definition“
1280 x 720 „High Definition“
Didelės raiškos atkūrimas
Norint peržiūrėti didelės raiškos turinio „Blu-ray“
diskus, reikalingas HD (didelės raiškos) televizorius.
Kai kuriems „Blu-Ray“ diskams gali reikėti grotuvo
HDMI išvesties. Galimybė peržiūrėti didelės raiškos
turinį „Blu-ray“ diske gali būti ribota, priklausomai
nuo jūsų televizoriaus raiškos.
„BD-LIVE“ funkcija
Kai norite internetu atsisiųsti įvairų diskų
gamintojų pateikiamą diskų turinį, galite
naudoti „BD-LIVE“ funkciją palaikančius
„Blu-ray“ diskus.
2
„Blu-ray“ diskų grotuvo savybės
Daugialypių bylų atkūrimas
Prijungę USB laikmeną prie USB jungties,
galite atkurti joje esančias įvairias daugialypes
bylas (MP3, JPEG ir t.t.).
„AllShare“ funkcija
Prisijungę per tinklą, galite peržiūrėti savo
įrenginiuose (AK, mobiliajame telefone ar
NAS) įrašytus vaizdo įrašus, muziką bei
nuotraukas.
AVCHD diskų grotuvo savybės
(Pažangus didelės raiškos vaizdo kodekas,
angl. „Advanced Video Codec High
Definition“)
• Šis prietaisas gali atkurti AVCHD formato
diskus. Paprastai šie diskai įrašomi ir
naudojami portatyvinėse vaizdo kamerose.
• AVCHD formatas yra didelės raiškos
skaitmeninėse vaizdo kamerose naudojamas
formatas.
• MPEG-4 AVC/H.264 formatas suglaudina
vaizdus efektyviau, negu įprastas vaizdo
suglaudinimo formatas.
• Kai kuriuose AVCHD diskuose naudojamas
„x.v.Color“ formatas. Šis prietaisas gali atkurti
tokius AVCHD diskus su „x.v.Color“ formato
turiniu.
• „x.v.Color“ yra bendrovės „Sony
Corporation“ prekės ženklas.
Saugumo informacija
Įspėjimas
NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (AR GALINĖS DALIES).
VIDUJE NĖRA JOKIŲ VARTOTOJO KEIČIAMŲ DALIŲ. PATIKĖKITE PRIETAISO REMONTĄ
KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Šis simbolis įspėja, kad prietaiso viduje
yra pavojinga įtampa.
ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS
SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (AR
GALINĖS DALIES). VIDUJE NĖRA JOKIŲ VARTOTOJO
KEIČIAMŲ DALIŲ. PATIKĖKITE PRIETAISO
REMONTĄ KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti elektros smūgio
pavojų, nestatykite šio prietaiso drėgnose
vietose ar ten, kur ant jo gali patekti
lietaus lašai.
FCC PASTABA (JAV vartotojams)
Ši įranga buvo išbandyta ir patvirtinta, kaip
atitinkanti B klasės skaitmeninių prietaisų
FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus, kurie
sukurti siekiant užtikrinti apsaugą nuo
žalingos sąveikos gyvenamojoje naudojimo
vietoje. Ši įranga sukuria, naudoja ir gali
skleisti radijo dažnių energiją. Jeigu ji yra
sumontuota ir naudojama ne pagal
instrukcijas, įranga gali žalingai įtakoti radijo
ir televizijos bangų priėmimą, kurį galima
pastebėti įjungus ir išjungus įrangą.
Vartotojui rekomenduojama išbandyti vieną
ar daugiau iš šių priemonių.
Šis simbolis rodo svarbias
su prietaiso naudojimu susijusias
instrukcijas.
Pakeisti priėmimo antenos padėtį ar kryptį.
Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
Įjungti šią įrangą į kitos grandinės maitinimo
lizdą, nei įjungtas imtuvas.
Pasikonsultuokite su pardavėju ar patyrusiu
radijo/TV inžinieriumi.
Šis B klasės skaitmeninis produktas atitinka
visus Kanados sąveiką sukeliančios įrangos
nuostatų reikalavimus.
Pastaba CATV sistemos montuotojui
Šis priminimas pateikiamas, siekiant atkreipti
CATV sistemos montuotojo dėmesį į
Nacionalinių elektros nuostatų (Kanados
elektros nuostatų, I dalies 54 skyrius) 820-40
straipsnį, kuriame pateikiamos teisingo
įžeminimo gairės ir nurodoma, kad kabelinis
įžeminimas turi būti prijungtas prie pastato
įžeminimo sistemos kiek įmanoma arčiau
kabelio įvedimo taško.
1 KLASĖS LAZERINIS PRODUKTAS
Šis kompaktinių diskų grotuvas yra
klasifikuojamas kaip 1 KLASĖS lazerinis
gaminys.
Kitokių nei instrukcijoje aprašytų
nustatymų, pakeitimų ar procedūrų
panaudojimas gali sukelti pavojingą
spinduliavimą.
Atitinka 21CFR 1040.10, išskyrus
nukrypimus, susijusius su Lazerio
įspėjimu Nr. 50 (2007m. birželio 24d.).
PAVOJUS :
o MATOMA IR NEMATOMA LAZERINĖ
RADIACIJA. KAI ĮRENGINYS
ATIDARYTAS, VENKITE
SPINDULIAVIMO (FDA 21 CFR).
ĮSPĖJIMAS :
o 3B KLASĖS MATOMA IR NEMATOMA
LAZERINĖ RADIACIJA. KAI ĮRENGINYS
ATIDARYTAS, VENKITE SPINDULIAVIMO
(IEC 60825-1).
o ŠIAME PRODUKTE NAUDOJAMAS LAZERIS.
KITOKIŲ NEI INSTRUKCIJOJE APRAŠYTŲ
NUSTATYMŲ, PAKEITIMŲ AR
PROCEDŪRŲ NAUDOJIMAS GALI
SUKELTI PAVOJINGĄ SPINDULIAVIMĄ.
NEATIDARYKITE DANGTELIO IR
NEREMONTUOKITE PATYS.
APTARNAVIMĄ PATIKĖKITE
KVALIFIKUOTAM PERSONALUI.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
✎ PASTABA
ƒ Jeigu „Blu-ray“ / DVD disko regiono kodas
neatitinka šio grotuvo regiono kodo, grotuvas
neatkurs disko.
Atsargumo priemonės
Svarbūs saugumo nurodymai
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai
perskaitykite šiuos valdymo nurodymus.
Vadovaukitės visais žemiau pateikiamais
saugumo nurodymais. Išsaugokite šias
valdymo instrukcijas ateičiai.
1. Perskaitykite šiuos nurodymus.
12. Naudokite tik gamintojo
rekomenduojamus ar
kartu parduodamus
ratelius, stovą, trikojį,
lentyną ar stalą. Jei
naudojate ratelius,
atsargiai judinkite
ratelius/grotuvą, kad nenumestumėte
grotuvo ir nesusižeistumėte.
13. Grotuvą išjunkite perkūnijų metu
ar, kai jis ilgą laiką nenaudojamas.
14. Gaminio aptarnavimą patikėkite
2. Išsaugokite šiuos nurodymus.
kvalifikuotam aptarnavimo personalui.
3. Atsižvelkite į visus įspėjimus.
Jeigu grotuvas buvo kaip nors
4. Laikykitės visų nurodymų.
pažeistas, pavyzdžiui, pažeistas jo
maitinimo laidas ar kištukas, prietaisas
5. Nenaudokite šio grotuvo netoli vandens.
apipiltas skysčiu ar į jį pateko kokie
6. Valykite tik su sausa šluoste.
nors objektai, jis buvo naudojamas
7. Neuždenkite jokių vėdinimo angų,
lietuje ar drėgmėje, įprastai neveikia ar
įrenkite prietaisą pagal gamintojo nurodymus.
buvo numestas, tuomet reikia atlikti
8. Nestatykite gaminio šalia tokių šilumą
grotuvo techninį patikrinimą.
spinduliuojančių šaltinių, kaip radiatoriai,
šildymo angos, šildytuvai ar kiti šilumą
skleidžiantys prietaisai (įskaitant AV
Diskų saugojimas ir naudojimas
imtuvus).
9. Poliarizuoti ar įžeminti kištukai turi tam
tikrą saugumo paskirtį. Poliarizuotas
Diskų naudojimas
kištukas turi dvi menteles, kurių viena
platesnė, nei kita. Įžemintas kištukas
turi dvi menteles bei trečiąją įžeminančią
Disko forma
atšaką. Plačioji mentelė ir trečioji atšaka
o Naudokite tik
yra skirtos jūsų saugumui. Jei kartu
įprastinių formų diskus.
pateikiamas kištukas netinkamas jūsų
Jeigu naudojamas
elektros lizdui, pasikonsultuokite su
netaisyklingas diskas
elektros specialistu dėl pasenusio
(specialios formos), šis „Blu-ray“ diskų
elektros lizdo pakeitimo nauju.
grotuvas gali sugesti.
10. Saugokite maitinimo laidą nuo mindymo
ar deformacijos suspaudžiant, ypač ties
Disko laikymas
kištukais, kištukiniais lizdais ir ties
išvesčių iš prietaiso vietomis.
o Stenkitės neliesti įrašyto
11. Naudokite tik gamintojo nurodytus
disko paviršiaus.
priedėlius/priedus.
„Blu-ray“ diskai
o Jeigu grotuvo nenaudojate ilgą laiką, išimkite
„Blu-ray” diskus iš grotuvo ir laikykite juos
diskų dėžutėse.
o Nepalikite pirštų antspaudų ir nesubraižykite
„Blu-ray” disko paviršiaus.
DVD-VIDEO, garso CD (CD-DA) diskai
o Nuvalykite nešvarumus ar dulkes nuo disko
su minkšta šluoste.
Diskų saugojimas
Nesugadinkite diskų, nes juose esanti
informacija yra labai pažeidžiama.
o
o
o
o
o
Nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Laikykite vėsioje vėdinamoje vietoje.
Laikykite vertikalioje padėtyje.
Laikykite švariame apsauginiame dėkle.
Jeigu staiga pernešate „Blu-ray” diskų grotuvą
iš šaltos patalpos į šiltą, ant veikiančių dalių ir
lęšių gali susidaryti kondensatas ir sutrikdyti
įprastinį diskų atkūrimą. Jeigu taip atsitinka,
prieš įjungdami kištuką į elektros lizdą
palaukite apie dvi valandas. Tuomet vėl įdėkite
diską ir bandykite jį atkurti iš naujo.
Įspėjimai dėl naudojimo
o Nerašykite ant spausdintos pusės su
šratinuku ar pieštuku.
o Nenaudokite užrašus valančių valiklių ar
antistatinių priemonių. Taip pat nenaudokite
greitai išgaruojančių chemikalų, pavyzdžiui,
benzeno ar skiediklio.
o Ant diskų neklijuokite lipdukų ar etikečių.
(Nenaudokite diskų, suklijuotų lipnia juosta ar
ant kurių yra nuplėštų lipdukų liekanų.)
o Nenaudokite apsaugos nuo subraižymų ar
papildomų dangų.
3
o Nenaudokite diskų, ant kurių yra spausdinama
su rinkoje esančiais lipdukų spausdintuvais.
o Nedėkite į grotuvą kreivų ar sutrūkusių
diskų.
o Prieš prijungdami kitus įrenginius prie šio
„Blu-ray“ diskų grotuvo, pirmiausia juos išjunkite.
o Nejudinkite prietaiso, kol viduje sukasi
diskas, nes galite jį subraižyti ar sulaužyti,
o taip pat sugadinti vidines prietaiso dalis.
o Ant grotuvo nestatykite vazos su vandeniu
ir nedėkite smulkių metalinių objektų.
o Nekiškite rankų į diskų stalčių.
o Į diskų stalčių nedėkite nieko kito,
išskyrus diską.
o Tokie išoriniai trikdžiai, kaip žaibas ar statinis
krūvis, gali paveikti įprastinį šio „Blu-ray“
diskų grotuvo veikimą. Jeigu taip atsitinka,
paspausdami POWER mygtuką išjunkite ir
vėl įjunkite grotuvą, arba ištraukite ir vėl
įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą.
„Blu-ray“ diskų grotuvas vėl pradės įprastai veikti.
o Panaudoję šį grotuvą, nepamirškite išimti
disko ir išjungti grotuvo.
o Jeigu neplanuojate naudotis šiuo diskų
grotuvu ilgą laiką, nepamirškite ištraukti
maitinimo laido iš elektros lizdo.
o Norėdami nuvalyti diską, šluostykite jį tiesia
linija iš vidinės į išorinę disko
pusę.
o
o
o
o
o Nelieskite maitinimo kištuko šlapia ranka.
Galite patirti elektros šoką.
o Nejunkite keleto elektros prietaisų į
vieną lizdą, nes lizdas gali perkaisti
bei sukelti gaisrą.
o Jeigu grotuvas skleidžia nenormalų
triukšmą, jaučiasi degėsių ar dūmų kvapas,
nedelsdami išjunkite grotuvą ir ištraukite
maitinimo laidą iš elektros lizdo. Susisiekite
su artimiausiu klientų aptarnavimo centru ir
paprašykite techninės pagalbos. Jeigu
toliau naudositės grotuvu, galite patirti
elektros šoką arba sukelti gaisrą.
Korpuso priežiūra
Prieš valydami „Blu-ray“ disko stalčių,
ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.
o Nenaudokite benzeno, skiediklio ar kitų
valymo priemonių.
o Valykite korpusą minkšta šluoste.
Atkūrimo apribojimai
o Šis grotuvas gali nereaguoti į visas
valdymo komandas, nes kai kurie
„Blu-ray“, DVD ir CD diskai leidžia tik
specifinį ar ribotą valdymą bei atkūrimo
savybes.
Atsiminkite, kad tai nėra grotuvo gedimas.
o SAMSUNG negarantuoja, kad šis
Neapipilkite grotuvo jokiu
grotuvas atkurs kiekvieną diską, turintį
skysčiu.
„Blu-ray“, DVD ar CD logotipą, nes diskų
Jei grotuvo maitinimo kištukas
formatai vystosi ir keičiasi. Be to, gali
įjungtas į elektros lizdą, net ir išjungtas
atsirasti problemų ir klaidų kuriant
grotuvas naudos energiją („budėjimo“ režimu).
„Blu-ray“, DVD, CD programinę įrangą
Stenkitės neaptaškyti prietaiso, taip pat
ir/ar gaminant pačius diskus.
nestatykite ant jo jokių daiktų, pripildytų
Jeigu turite klausimų ar susiduriate su
vandens, pvz., vazų.
problemomis atkurdami „Blu-ray“, DVD
Norint išjungti grotuvą iš maitinimo tinklo, iš
ar CD diskus šiuo grotuvu, prašome
elektros lizdo reikia ištraukti kištuką, todėl
susisiekti su SAMSUNG klientų
kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
aptarnavimo skyriumi. Taip pat šiame
vartotojo vadove pateikiama
papildoma informacija apie peržiūros
apribojimus.
4
Turinys
Pagrindinės savybės
Tinklas.......................................................16
„Blu-ray“ diskų savybės ...............................2
Kalba.........................................................17
„Blu-ray“ diskų grotuvo savybės ..................2
Saugumas .................................................17
Saugumo informacija
Įspėjimas .....................................................2
Atsargumo priemonės .................................3
Diskų saugojimas ir naudojimas ...................3
Bendras.....................................................17
Palaikymas ................................................18
Pagrindinės funkcijos
Vaizdo atkūrimas .......................................19
Kaip naudotis Disko meniu / Pavadinimų
Pradžia
meniu / Iššokančiuoju meniu......................19
Prieš pradedant naudotis šia instrukcija .......5
Kaip naudotis Paieškos ir Praleidimo
Priedai .........................................................7
funkcijomis ................................................19
Priekinis skydelis..........................................8
Sulėtinta peržiūra / Peržiūra po kadrą ........20
Galinis skydelis ............................................8
Kaip naudotis TOOLS mygtuku .................20
Nuotolinio valdymo pultas............................9
Muzikos klausymas ...................................21
Jungtys
Nuotraukų peržiūra ....................................22
A. Prijungimas prie televizoriaus...................9
Atkūrimas iš USB laikmenos ......................22
B. Prijungimas prie garso sistemos ..............0
Tinklo paslaugos
C. Prijungimas prie tinklo ...........................10
„BD-LIVE™“ ..............................................23
Nustatymai
Programinės įrangos atnaujinimo
Pradiniai nustatymai...................................12
pranešimas................................................23
Nustatymų meniu iškvietimas.....................12
Priedas
Ekranas .....................................................12
Gedimų nustatymas ..................................24
Garsas.......................................................14
Techniniai duomenys ................................25
Sistema .....................................................15
Pradžia
Diskų tipai, kurių negalima atkurti
Prieš pradedant naudotis šia instrukcija
Diskų tipai ir atkuriamas turinys
Turinys
Logotipas
VAIZDAS
-
MUZIKA
NUOTRAUKOS
✎ PASTABA
▪
▪
▪
▪
Piktograma
Apibūdinimas
h
z
Apima funkcijas, galimas BD-ROM arba BD-RE/-R diskuose,
įrašytuose BD-RE formatu.
Z
y
Apima funkcijas, galimas DVD-VIDEO diskuose arba įrašytuose
DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskuose, kurie įrašo metu buvo
užbaigti.
x
o
-
w
-
G
Apima funkcijas, galimas CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R
diskuose arba USB laikmenose, kuriuose įrašytas MKV,
MP4 turinys.
Apima funkcijas, galimas garso CD-RW/-R (CD-DA formato)
diskuose.
Apima funkcijas, galimas CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R
diskuose arba USB laikmenose, kuriuose įrašytas MP3 arba WMA
turinys.
Apima funkcijas, galimas CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R
diskuose arba USB laikmenose, kuriuose įrašytas JPEG turinys.
Grotuvas gali neatkurti kai kurių CD-RW/-R ar DVD-R diskų dėl disko tipo arba įrašymo sąlygų.
Jeigu DVD-RW/-R diskas buvo netinkamai įrašytas DVD vaizdo formatu, jis nebus atkuriamas.
Jeigu DVD-R diske yra įrašytas daugiau nei 10 Mbps spartos turinys, diskas nebus atkuriamas.
Jeigu BD-R diske yra įrašytas daugiau nei 30 Mbps spartos turinys, diskas nebus atkuriamas.
HD DVD
DVD-ROM/PD/MVdiskai
✎ PASTABA
DVD-RAM
„Super Audio“ CD
(išskyrus CD
sluoksnį)
▪ Kai kurie ne jūsų regione įsigyti komerciniai ir
DVD diskai gali būti neatkuriami su šiuo grotuvu.
▪ Kai kurių tipų diskai gali būti neatkuriami, arba gali
neveikti kai kurios valdymo funkcijos, pavyzdžiui,
vaizdo kampo pakeitimas ir ekrano formato
sureguliavimas. Informacija apie diskus detaliai
pateikiama ant diskų įpakavimo. Perskaitykite jį.
▪ Nesutepkite ir nesubraižykite diskų. Pirštų
antspaudai, purvas, dulkės, įbrėžimai ar
cigarečių dūmų nuosėdos gali sugadinti diską.
▪ Grotuvas neatkuria diskų, kuriuose yra įrašytos
PAL programos.
▪ Šis grotuvas suderinamas tik su NTSC spalvų
sistema.
▪ Kai atkuriamas BD-J filmas, užkrovimas gali
užtrukti ilgiau arba kai kurios funkcijos gali
veikti lėčiau.
▪ Šis prietaisas gali atlikti ne visas valdymo
komandas, kadangi kai kurie „Blu-ray“,
DVD ir CD diskai riboja atkūrimo veikimą ir
funkcijas. Įspėjame, jog tai nėra prietaiso
gedimas.
▪ SAMSUNG negarantuoja, kad šis grotuvas
atkurs kiekvieną diską, turintį „Blu-ray“, DVD
ar CD logotipą, nes diskų formatai vystosi ir
keičiasi. Be to, gali atsirasti problemų ir klaidų
kuriant „Blu-ray“, DVD, CD programinę įrangą
ir/ar gaminant pačius diskus. Jeigu turite
klausimų ar susiduriate su problemomis
atkurdami „Blu-ray“, DVD ar CD diskus šiuo
grotuvu, prašome susisiekti su SAMSUNG
klientų aptarnavimo skyriumi. Taip pat šiame
vartotojo vadove pateikiama papildoma
informacija apie atkūrimo apribojimus.
DVD-RW(VR režimas)
CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs atkuria tik garsą,
bet ne grafiką.)
3.9 GB DVD-R
autorizuoti diskai.
„Blu-ray“ diskų suderinamumas
„Blu-ray“ diskai yra naujas ir besivystantis
formatas. Todėl gali iškilti diskų suderinamumo
problemų. Ne visi diskai yra suderinami ir ne visi
gali būti atkuriami. Daugiau informacijos
ieškokite šios instrukcijos skyriuje „Atitiktis ir
suderinamumas“.
Diskų tipai
BD-ROM
Gali būti atkuriamas tik toks „Blu-ray“ diskas.
Šis prietaisas gali atkurti iš anksto įrašytus
komercinius BD-ROM diskus.
BD-RE/-R
Šis „Blu-ray“ diskas gali būti įrašomas ir
atkuriamas. Šis grotuvas atkuria BD-RE/-R
diskus, įrašytus kituose suderinamuose
„Blu-ray“ diskų grotuvuose.
DVD-VIDEO
Šis įrenginys gali atkurti iš anksto įrašytus
komercinius DVD diskus su filmais
(„DVDVIDEO“).
Kai perjungiate dviejų sluoksnių DVD
vaizdo diską iš pirmo į antrą sluoksnį,
trumpam gali sutrikti atkuriamas vaizdas
ir garsas. Tai nėra įrenginio gedimas.
5
DVD-RW/-R/+R
Šis prietaisas atkuria DVD-RW/-R/+R diskus,
įrašytus ir užbaigtus DVD įrašančiuose vaizdo
grotuvuose. Galimybė atkurti tokį diską
priklauso nuo įrašymo sąlygų.
DVD+RW
Šis prietaisas atkuria DVD+RW diskus,
įrašytus DVD įrašančiais vaizdo grotuvais.
Galimybė atkurti tokį diską priklauso nuo
įrašymo sąlygų.
Regiono kodas
Tiek „Blu-ray“ diskų grotuvas, tiek diskai yra
koduojami pagal regioną. Disko atkūrimas
įmanomas tik, kai sutampa disko ir grotuvo
regiono kodas. Jei kodai nesutampa, disko
atkurti negalima.
Šio „Blu-ray“ diskų grotuvo regiono numeris yra
užrašytas ant galinio „Blu-ray“ grotuvo skydelio.
Disko tipas
Audio CD (CD-DA)
Šis grotuvas atkuria CD-DA formato
garso CDRW/-R diskus.
Priklausomai nuo įrašymo sąlygų,
grotuvas gali neatkurti kai kurių
CD-RW/-R diskų.
„Blu-ray“
diskas
CD-RW/-R
Naudokite 700MB (80 minučių)
CD-RW/CD-R diskus. Jeigu galite, venkite
800MB (90 minučių) ar didesnių diskų, nes
jie gali būti neatkuriami.
Jeigu CD-RW/CD-R diskas nebuvo įrašytas
kaip baigtinė sesija, disko atkūrimas iš
pradžių gali vėluoti arba visas įrašytas turinys
gali būti neatkuriamas.
Kai kurie CD-RW/-R diskai gali būti neatkuriami
su šiuo grotuvu, priklausomai nuo to, kokiu
įrenginiu jie buvo įrašyti. CD-RW/-R diskų,
įrašytų asmeniniam naudojimui, atkūrimo
galimybė priklauso nuo įrašyto turinio ir paties
disko.
✎ PASTABA
Priklausomai nuo vaizdo raiškos ir kadrų skaičiaus,
kai kurie MKV ir MP4 formato diskai gali būti
neatkuriami.
6
DVD-VIDEO
Regiono
kodas
Regionas
A
Šiaurės Amerika, Centrinė
Amerika, Pietų Amerika, Korėja,
Japonija, Taivanas, Honkongas
ir Pietryčių Azija.
B
Europa, Grenlandija, Prancūzijos
teritorijos, Vidurinieji Rytai, Afrika,
Australija ir Naujoji Zelandija.
C
Indija, Kinija, Rusija, Centrinė ir
Pietų Azija.
1
JAV, JAV teritorijos ir Kanada
2
Europa, Japonija, Vidurinieji
Rytai, Egiptas, Pietų Afrika,
Grenlandija
3
Taivanas, Korėja, Filipinai,
Indonezija, Honkongas
4
Meksika, Pietų Amerika,
Centrinė Amerika, Australija,
Naujoji Zelandija, Ramiojo
Vandenyno salos, Karibai
5
Rusija, Rytų Europa, Indija,
didžioji Afrikos dalis, Šiaurės
Korėja, Mongolija
6
Kinija
Autorių teisės
© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Visos teisės saugomos; Nei vartotojo
instrukcijos dalis, nei visa instrukcija negali
būti dauginama ar kopijuojama be išankstinio
raštiško „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.“
leidimo.
Palaikomi bylų formatai
Pastabos dėl USB prijungimo
Jūsų grotuvas palaiko USB atminties
laikmenas, MP3 grotuvus, skaitmeninius
fotoaparatus ir USB kortelių skaitytuvus.
Grotuvas nepalaiko bylų arba katalogų,
kurių pavadinimą sudaro daugiau nei
128 simboliai.
Kai kurie USB/skaitmeninių fotoaparatų
prietaisai gali būti nesuderinami su grotuvu.
Vaizdo bylų palaikymas
Bylos plėtinys
*.avi
Talpykla
AVI
Jūsų grotuvas palaiko FAT16, FAT32 ir NTFS
failų sistemas.
Prijunkite USB prietaisus tiesiogiai prie grotuvo
USB lizdo. Jeigu prijungsite naudodami USB
laidą, gali kilti suderinamumo problemų.
Jeigu į sudėtinį kortelių skaitytuvą įdėsite
daugiau nei vieną atminties prietaisą, tai gali
lemti netinkamą skaitytuvo veikimą.
Grotuvas nepalaiko PTP protokolo.
Nebandykite atjungti USB prietaiso „įkėlimo“
proceso metu.
Kuo didesnė vaizdo raiška, tuo ilgiau reikės
laukti, kol jis bus parodytas.
Šis grotuvas nepaleidžia MP3 failų su DRM
(„Digital Rights Management“), atsisiųstų iš
komercinių interneto svetainių.
Jūsų grotuvas palaiko tik vaizdo įrašus,
kurių ekrano atsinaujinimo greitis neviršija
30kps.
Vaizdo kodekas
H.264 BP/MP/HP
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
H.264 BP/MP/HP
MP3
AC3
DTS
MP4v3
VC-1 AP
*.mkv
*.wmv
MKV
WMV (wmv9)
Garso kodekas
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
Raiška
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
MP4 (mp4v)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
1920x1080
AAC
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
MPEG1
1920x1080
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
AC3
DTS
Grotuvo atkuriamų diskų logotipai
1920x1080
1920x1080
„Blu-ray“ diskas
PAL transliavimo sistema JK,
Prancūzijoje, Vokietijoje ir kt.
BD-LIVE
t Apribojimai
- Net ir tada, kai byla užkoduota naudojant aukščiau nurodytą, palaikomą kodeką,
byla gali nepasileisti, jeigu yra jos turinio problema.
- Jeigu bylos talpyklos informacija yra netiksli arba pati byla pažeista, įprasta atsukimo atgal
funkcija nebūtinai veiks.
- Jeigu bylos turi didesnį nei standartinį bitų greitį / ekrano atnaujinimo greitį, tai garso /
vaizdo atsukimo funkcijų metu bylos atkūrimas gali strigti.
- Jeigu pažeista bylos indeksų lentelė, „Seek“ („Ieškoti“)/„Skip“ („Praleisti“) funkcija neveiks.
Priedai
Patikrinkite, ar yra visi žemiau nurodytieji priedai.
t Vaizdo įrašų iškodavimas
- Palaiko iki H.264, 4.1 lygio ir AVCHD
- Nepalaiko: H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
- XVID, MPEG4 SP, ASP :
Iki 1280 x 720: daugiausia 60 kadrų
Virš 1280 x 720: daugiausia 30 kadrų
- Nepalaiko GMC 2 ar aukštesnės versijos
Nuotolinio valdymo pulto baterijos
(AAA tips)
t Garso iškodavimas
- Palaiko WMA 7, 8, 9 ir STD
- Nepalaiko WMA 9 PRO sudėtinio kanalo, jeigu kanalų skaičius yra didesnis nei 2, arba
„lossless“ garso iškodavimo.
- Nepalaiko WMA 220/50Hz „mono“ fragmentavimo dažnio.
Muzikos bylų palaikymas
Vartotojo instrukcija
Bylos plėtinys
Talpykla
Garso kodekas
*.mp3
MP3
MP3
*.wma
WMA
WMA
Nuotolinio valdymo pultas
Palaikymo diapazonas
Suderinamas su WMA 10 versija.
* Fragmentavimo dažniai (kHz) - 8, 11, 16, 22, 32,
44.1, 48
* Sparta bitais – Visi bitų dažniai nuo 5kbps iki
384kbps
7
Priekinis skydelis
Galinis skydelis
b
c
bc
1
2
3
4
5
6
7
DISKO STALČIUS
NUOTOLINIO VALDYMO
PULTO JUTIKLIS
Atidarius, įdedamas diskas.
Aptinka nuotolinio valdymo pulto signalus.
EKRANAS
Rodoma atkūrimo būklė, laikas ir t.t.
ĮJUNGIMO
MYGTUKAS
Įjungia ir išjungia grotuvą.
ATIDARYMO/UŽDARYMO Atidaro ir uždaro disko stalčių.
MYGTUKAS
USB JUNGTIS
ATKŪRIMO/PAUZĖS
MYGTUKAS
✎ PASTABA
Čia gali būti prijungtas USB atminties raktas ir, prisijungus prie „BD-LIVE“,
naudojamas kaip laikmena. Taip pat gali būti naudojama programinės
įrangos atnaujinimui ir MP3/JPEG/MKV/MP4 rinkmenų atkūrimui.
Atkuria diską arba laikinai sustabdo atkūrimą.
▪ Naudojant USB jungtį, programinę įrangą galima atnaujinti tik su USB „flash" atmintine.
▪ Paspaudus priekinio skydelio atkūrimo (PLAY) mygtuką, kai įjungtas „Blu-ray“ disko meniu, filmo atkūrimas
neprasidės. Jeigu norite žiūrėti filmą, disko meniu turite pasirinkti „Play Movie“ arba „Start“ ir paspausti
mygtuką ENTER.
8
1
LAN
Prisijungus prie tinklo, naudojamas tinklo paslaugoms, „BD-LIVE“ ir
programinės įrangos atnaujinimui.
2
HDMI IŠVESTIS
Naudodami HDMI laidą, prijunkite šį HDMI išvesties terminalą prie HDMI
įvesties terminalo jūsų televizoriuje bei mėgaukitės geriausios kokybės
vaizdu. Nepriekaištingam garsui – prijunkite prie AV imtuvo.
3
SKAITMENINĖ GARSO
IŠVESTIS
Jungiama prie AV imtuvo.
Nuotolinio valdymo pultas
Jungtys
A. Prijungimas prie televizoriaus
Susipažinimas su nuotolinio valdymo pultu
Įjungia ir išjungia grotuvą.
Įjungia ir išjungia televizorių.
Atlikę nustatymą, galėsite nustatyti savo
televizoriaus įvesties šaltinį.
Paspaudus atidaromas disko stalčius.
Televizoriaus garso valdymas.
Skaitmenų mygtukais valdomos parinktys.
Paspaudus atidaromas Disko meniu.
Paspaudę, įeisite į iššokantįjį/pavadinimų meniu.
Paspaudus, diskas prasukamas į priekį arba atgal.
Paspaudus, vykdoma paieška diske į priekį ar atgal.
Paspauskite, kai norite laikinai sustabdyti
disko atkūrimą.
Paspauskite, kai norite naudoti funkciją „Netflix“.
Paspauskite, norėdami sustabdyti diską.
Paspauskite, norėdami atkurti diską.
Paspauskite, kai norite naudoti funkciją „Pandora“.
Paspaudus, pereinama į Pradinį meniu.
Paspauskite, kai norite naudotis „Tools“ (Įrankių) meniu.
Paspaudus „Blue-ray”/DVD disko atkūrimo metu,
rodoma atkūrimo informacija.
Šiais mygtukais pasirenkami meniu
punktai ir keičiamos meniu reikšmės.
Paspauskite, kai norite išeiti iš meniu.
Paspaudus, grįžtama į ankstesnį meniu.
Šie mygtukai naudojami tiek grotuvo meniu,
tiek keletui „Blu-ray“ disko funkcijų.
Paspauskite, kai norite televizoriuje įjungti
vaizdo per visą ekraną režimą.
Paspaudus, kartojamas pavadinimas,
skyrius, takelis ar diskas.
Naudojamas prieigai prie įvairių
disko garso funkcijų („Blu-ray“ diskas/DVD).
Paspaudus, keičiama „Blu-ray“/
DVD disko subtitrų kalba.
Prijungimas prie televizoriaus, naudojant HDMI laidą –
Geriausia kokybė (rekomenduojama)
1. HDMI laidu sujunkite galiniame „Blu-ray“ diskų grotuvo skydelyje esantį HDMI OUT
terminalą su jūsų televizoriaus HDMI IN terminalu. Žiūrėkite 11 psl.
2. Įjunkite grotuvą ir televizorių.
3. Spauskite įvesties pasirinkimo mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kol televizoriaus ekrane
pasirodys grotuvo HDMI signalas.
✎ PASTABA
▪ HDMI laidu perduodamas skaitmeninis vaizdas/garsas, todėl nebereikia jungti papildomo garso laido.
▪ Jeigu grotuvas prie televizoriaus prijungtas HDMI 720p, 1080i arba 1080p išvesties režimu,
reikia naudoti didelės spartos (2 kategorijos) HDMI laidą.
▪ HDMI į televizorių perduoda tik grynus skaitmeninius signalus. Jeigu jūsų TV nepalaiko HDCP
(„High-bandwidth Digital Content Protection“), ekrane pasirodo atsitiktinis vaizdo triukšmas.
▪ Priklausomai nuo televizoriaus, jis gali nerodyti kai kurių HDMI išvesties raiškų. Informacijos ieškokite
savo televizoriaus vartotojo instrukcijoje.
▪ HDMI laidu prijungus grotuvą pirmą kartą arba prie naujo televizoriaus, automatiškai nustatoma didžiausia
televizoriaus palaikoma HDMI išvesties raiška.
▪ Ilgas HDMI laidas gali būti vaizdo triukšmo ekrane priežastimi. Jei taip nutinka, išjunkite meniu esantį
„Deep Colour“ funkcijos parametrą („Off“).
▪ Jeigu prijungimui prie atvaizdavimo įrenginio naudojate HDMI-į-DVI laidą, tai norėdami girdėti garsą,
taip pat turite prijungti jūsų atvaizdavimo įrenginio arba garso sistemos AV išvesties arba skaitmeninės
garso išvesties („Digital Audio Out“) jungtis.
▪ Jeigu vienu metu prijungtos HDMI ir vaizdo išvestys, išvedamas tik HDMI signalas.
Kaip įdėti baterijas
✎ PASTABA
▪ Jei nuotolinio valdymo pultas blogai veikia:
o Patikrinkite baterijų poliškumą +/–.
o Patikrinkite, ar baterijos neišeikvotos.
o Patikrinkite, ar atsitiktinai neuždengtas nuotolinio
valdymo pulto jutiklis.
o Patikrinkite, ar šalia nėra jokio fluorescencinio
apšvietimo šaltinio.
! DĖMESIO
▪ Visas baterijas utilizuokite pagal vietinius
aplinkosaugos reikalavimus. Neišmeskite jų kartu
su namų apyvokos atliekomis.
9
B. Prijungimas prie garso sistemos
o Įjungę AV imtuvą, pritildykite garsą. Staigus didelis garsas gali sugadinti garsiakalbius ir
pažeisti jūsų klausą.
o Pagal AV imtuvo parametrus nustatykite garso išvesties formatą.
o HDMI terminalų išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo jūsų AV imtuvo. Daugiau
informacijos ieškokite AV imtuvo instrukcijoje.
1 būdas : Prijungimas prie garso sistemos (HDMI palaikantis AV
imtuvas) – Geriausia kokybė (rekomenduojama)
1. Naudodami HDMI laidą, prijunkite grotuvo galiniame skydelyje esantį HDMI OUT terminalą
prie AV imtuvo HDMI IN terminalo. Žiūrėkite 11 psl.
2. Naudodami HDMI laidą, prijunkite AV imtuvo HDMI OUT terminalą prie televizoriaus
HDMI IN terminalo.
3. Įjunkite grotuvą, televizorių ir AV imtuvą.
4. Norėdami įjungti diskų grotuvo garsą, paspauskite AV imtuvo ir televizoriaus įvesties
pasirinkimo mygtuką ir pasirinkite išorinę įvestį. Daugiau informacijos apie AV imtuvo
garso įvestį ieškokite AV imtuvo instrukcijoje.
2 būdas: Prijungimas prie garso sistemos (AV imtuvas su „Dolby
Digital“ arba DTS iškodavimu) – Geresnė kokybė
1. Naudodami optinį laidą, prijunkite grotuvo galiniame skydelyje esantį DIGITAL AUDIO OUT (OPTINIS)
terminalą prie AV imtuvo DIGITAL AUDIO IN (OPTINIS) terminalo. Žiūrėkite 11 psl.
2. Naudodami vaizdo signalo laidą (-us), prijunkite grotuvo galiniame skydelyje esančius HDMI
arba VIDEO OUT terminalus prie televizoriaus HDMI arba VIDEO IN terminalų.
3. Įjunkite grotuvą, televizorių ir AV imtuvą.
10
4. Norėdami pasirinkti išorinę įvestį ir įjungti grotuvo garsą, paspauskite AV imtuvo įvesties pasirinkimo
mygtuką. Daugiau informacijos apie AV imtuvo garso įvestį ieškokite AV imtuvo instrukcijoje.
5. Norėdami pasirinkti vaizdo šaltinį (HDMI arba Vaizdo), paspauskite televizoriaus nuotolinio
valdymo pulto įvesties pasirinkimo mygtuką.
C. Prijungimas prie tinklo
Prijungtas prie tinklo grotuvas leidžia jums atsisiųsti programinę įrangą ir naudotis tokiomis
tinklo paslaugomis, kaip „BD-LIVE“. Tinklo ryšiui rekomenduojame naudoti plačiajuosčio ryšio
modemą (su integruotu maršrutizatoriumi) arba IP maršrutizatorių. Daugiau informacijos apie
maršrutizatoriaus prijungimą ieškokite jo instrukcijoje arba kreipkitės techninės pagalbos į
maršrutizatoriaus gamintoją.
Kabelinis tinklas
1. Naudodami tiesioginį LAN laidą (UTP laidą), sujunkite grotuvo LAN jungtį su modemo arba
maršrutizatoriaus LAN jungtimi. Žiūrėkite 11 psl.
2. Nustatykite tinklo parametrus. Žiūrėkite 16 psl.
✎ PASTABA
▪ Priklausomai nuo jūsų naudojamo maršrutizatoriaus arba interneto paslaugų tiekėjo apribojimų, internetinė
prieiga prie SAMSUNG atnaujinimų serverio gali būti neleidžiama. Norėdami sužinoti daugiau informacijos,
klauskite savo interneto paslaugų tiekėjo.
▪ DSL vartotojai prisijungimui prie tinklo turi naudoti maršrutizatorių.
A
B
Prijungimas prie televizoriaus
Prijungimas prie garso sistemos
1 būdas: HDMI laidas
(nepridedamas)
HDMI laidas
(nepridedamas)
1 būdas: HDMI laidas
(nepridedamas)
C
Tinklas
2 būdas: Optinis laidas
(nepridedamas)
Maršrutizatorius
Plačiajuosčio ryšio modemas
(su integruotu maršrutizatoriumi)
Arba
Plačiajuosčio ryšio modemas
Plačiajuosčio
ryšio paslauga
Plačiajuosčio
ryšio
paslauga
Tinklas su AK „AllShare“ funkcijai
✎ PASTABA : : Šį įrenginį galite prijungti prie tinklo tik per laidinį ryšį.
11
Nustatymai
2
Pradiniai nustatymai
1. Prijungę grotuvą, įjunkite televizorių.
(Kai prietaisą prijungiate prie televizoriaus
pirmą kartą, jis įsijungs automatiškai ir
pasirodys Pradinių nustatymų ekranas).
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move
" Select
2. Spauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
norimą kalbą ir paspauskite mygtuką
ENTER.
3. Paspauskite mygtuką ENTER ir
pasirinkite „Start“.
4. Spauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
norimą televizoriaus ekrano formatą ir
paspauskite mygtuką ENTER.
5. Spauskite ◄► mygtuką, pasirinkite „Auto“
arba „Manual“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
Jeigu nežinote savo tinklo parametrų,
paspauskite MĖLYNĄ (D) mygtuką nuotolinio
valdymo pulte ir praleiskite tinklo nustatymus,
kol baigsite Pradinius nustatymus, tada
grįžkite į pradžios meniu. Jei pasirinkote tinklo
nustatymų punktą, daugiau informacijos apie
tinklo nustatymus ieškokite 16 psl. Pabaigę,
pereikite prie 6 žingsnio.
6. Pasirodo pradinis meniu.
ENTER / DIRECTION mygtukas :
▪ Pradžios meniu nebus rodomas, jeigu jūs
paspauskite, kai norite pastumti žymeklį ar
nenustatinėsite pradinių nustatymų kitaip,
3 pasirinkti punktą. Aktyvuoja tuo metu
negu nurodyta žemiau.
pasirinktą punktą. Patvirtina pasirinkimą.
▪ Jei tinklo nustatymo metu paspausite MĖLYNĄ (D)
mygtuką, tuomet net ir nebaigę tinklo nustatymų
galėsite įeiti į pradžios meniu.
4 EXIT mygtukas : paspauskite, kai norite
išeiti iš meniu.
▪ Kai grįšite į pradžios meniu, automatiškai išsijungs
vaizdo visame ekrane režimas.
Kai norite iškviesti Nustatymų ir jo vidinius
meniu, atlikite šiuos žingsnius:
▪ Norėdami vėl atidaryti Pradinių nustatymų ekraną
ir atlikti pakeitimus, paspauskite ir ilgiau negu 5
1. Paspauskite mygtuką POWER.
sekundes palaikykite grotuvo priekiniame skydelyje
Pasirodo Pradinis meniu.
esantį mygtuką STOP ( ). Grotuve neturi būti disko.
o Pradinis meniu
▪ Jeigu grotuvo prijungimui prie su „Anynet+“
3
(HDMI-CEC) suderinamo SAMSUNG
televizoriaus panaudosite HDMI laidą, tai: 1.) tiek
4
grotuve, tiek televizoriuje turite įjungti „Anynet+“
5
(HDMI-CEC); ir 2.) turite pasirinkti grotuvo
YouTube
palaikomą TV kalbą. Šią kalbą grotuvas
2
automatiškai pasirinks kaip standartinę kalbą.
6
7
Videos
▪ Jeigu grotuvas paliekamas sustabdymo režime
8
ilgiau nei 5 minutėms neatliekant jokių veiksmų,
1
televizoriaus ekrane automatiškai pasirodys
9
ekrano užsklanda. Palikus grotuvą ekrano
užsklandos režime ilgiau negu 20 minučių,
"
0
grotuvas išsijungia automatiškai.
12
4. Spauskite▲▼ mygtukus, pasirinkite norimą
punktą ir paspauskite mygtuką ENTER.
5. Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite
mygtuką EXIT.
✎ PASTABA
▪ Priklausomai nuo pasirinkto meniu, prieigos etapai
gali būti skirtingi.
▪ Atnaujinus programinę įrangą, OSD (angl.
„On Screen Display“ – ekrano vaizdas) gali
pasikeisti.
▪ Norėdami nustatyti „Videos” (Vaizdai), „Photos”
(Nuotraukos) ir „Music” (Muzika) parinktis, turite
įdėti atitinkamą diską į grotuvą arba prie jo
prijungti USB „flash“ atmintinę.
▪ „Netflix“, „Vudu“, „Cinema Now“,„Pandora“ ir
„YouTube“ parinktims reikalingas veikiantis
Interneto ryšys.
Ekranas
PANDORA
HD Movies
Nustatymų meniu iškvietimas
1
3
2
1
4
MENU mygtukas: paspauskite, kai norite įeiti
į Pradinį meniu.
CinemaNow
internet radio
Galite konfigūruoti tokius įvairius ekrano
parametrus, kaip televizoriaus ekrano formatas,
raiška ir kt.
Televizoriaus ekrano formatas
Nuo jūsų turimo televizoriaus priklauso,
kaip jūs norėsite sureguliuoti ekrano
parametrus.
o 16:9 „Normal” : pasirinkite, kai prijungiate
1 Pasirenkamas „Videos“ (vaizdai).
grotuvą prie 16:9 formato TV ekrano.
2 Pasirenkamas „Netflix“.
Grotuvas atkurs visą turinį originaliu jo vaizdo
3 Pasirenkamas „Vudu HD Movies“.
formatu. 4:3 formato turinys bus rodomas
su juodomis juostomis iš kairės ir dešinės
4 Pasirenkamas „CinemaNow“.
o 16:9 „Wide“ : pasirinkite, kai jungiate grotuvą
5 Pasirenkamas „Pandora Internet Radio“.
prie 16:9 formato TV ekrano. Vaizdas užpildys
6 Pasirenkamas „YouTube“.
visą ekraną. 4:3 formato turinys bus ištemptas.
7 Pasirenkamas „Music“ (muzika).
o 4:3 „Letter Box“ : pasirinkite, kai jungiate
8 Pasirenkamas „Photos“ (Nuotraukos).
grotuvą prie 4:3 formato TV ekrano. Grotuvas
9 Pasirenkamas „Settings“ (Nustatymai).
atkurs turinį originaliu jo vaizdo formatu. 16:9
formato turinys bus rodomas su juodomis
0 Rodomi aktyvūs mygtukai.
juostomis iš viršaus ir apačios.
2. Spauskite ◄► mygtukus, pasirinkite
o 4:3 „Pan-Scan“ : pasirinkite, kai jungiate
„Settings“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
grotuvą prie 4:3 formato TV ekrano. 16:9
3. Spauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite norimą formato turinio kairės ir dešinės pusės
vidinį meniu ir paspauskite mygtuką ENTER. vaizdas bus stipriai nukirptas.
No Disc
✎ PASTABA
▪ Kai prietaisą prijungiate prie televizoriaus pirmą
kartą, jis įsijungs automatiškai.
Tai nėra gedimas.
RETURN mygtukas: paspauskite, kai norite
grįžti į ankstesnį meniu.
a Change Device
d View Devices
Enter
✎ PASTABA
▪ Priklausomai nuo disko tipo, kai kurie vaizdo
formatai gali būti neaktyvūs.
▪ Jeigu pasirinksite ekrano formatą ir parinktį,
kuri bus kitokia, nei jūsų televizoriaus ekrano
formatas, vaizdas gali būti iškraipytas.
▪ Pasirinkus 4:3 „Pan-Scan“ arba 4:3 „Letter Box“
formatus, FULL SCREEN (vaizdo visame ekrane)
mygtukas nuotoliniame pulte neveiks.
▪ Jei pasirinksite 16:9 originalų formatą,
televizorius gali rodyti vaizdą 4:3 „Pillarbox“
(su juodomis juostomis iš vaizdo šonų). Tokiu
atveju FULL SCREEN (vaizdo visame ekrane)
mygtukas nuotoliniame pulte neveiks.
„BD Wise“ (tik SAMSUNG
grotuvams)
„BD Wise“ – tai SAMSUNG kompanijos sukurta
naujausia prietaisų tarpusavio sujungimo
funkcija. Kai per HDMI laidą sujungiate
SAMSUNG grotuvą ir „BD Wise“ palaikantį
SAMSUNG televizorių ir abiejuose įrenginiuose
yra įjungta „BD Wise“ funkcija, vaizdas
išvedamas „Blu-ray“/DVD disko raiška ir kadrų
skaičiumi.
o „Off“ : išvesties raiška lieka tokia pati, kokia
anksčiau buvo nustatyta Raiškos meniu,
nepriklausomai nuo disko raiškos. Skaitykite
skyrelį „Raiška“.
o „On“ : grotuvas išveda originalios „Blu-ray“/
DVD disko raiškos ir kadrų skaičiaus vaizdą.
Nustatymų meniu iškvietimas
Kai norite iškviesti Nustatymų ir jo vidinius
meniu, atlikite šiuos žingsnius:
1. Paspauskite mygtuką POWER.
Pasirodo Pradinis meniu.
2. Spauskite ◄► mygtukus, pasirinkite
„Settings“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
3. Spauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
norimą vidinį meniu ir paspauskite
mygtuką ENTER.
4. Spauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
norimą punktą ir paspauskite mygtuką
ENTER.
5. Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite
mygtuką EXIT.
✎ PASTABA
▪ Priklausomai nuo pasirinkto meniu, prieigos
etapai gali būti skirtingi. Atnaujinus programinę
įrangą, OSD (ang. „On Screen Display“- ekrano
vaizdas) gali pasikeisti.
▪ Kai „BD Wise“ funkcija yra įjungta, automatiškai
nustatomas „BD Wise“ raiškos nustatymas ir
Raiškos meniu atsiranda „BD Wise“ punktas.
▪ Jei „Blu-ray” diskų grotuvas prijungtas prie
„BD Wise” nepalaikančio prietaiso, šia funkcija
naudotis negalėsite.
▪ „BD Wise” funkcija veikia geriau, kai grotuve ir
televizoriuje įjungtas „BD Wise” meniu.
Raiška
Galima nustatyti vieną iš šių HDMI vaizdo
signalo išvesties raiškų: „Auto“, 1080p, 1080i,
720p, 480p arba 480i. Skaičiai nurodo vaizdo
eilučių skaičių kadre. Raidės „i“ ir „p“
atitinkamai nurodo pakaitinę („i“ – angl.
„interlace“) ir progresyvinę („p“ – angl.
„progressive“) skleistinę. Kuo daugiau eilučių,
tuo geresnė vaizdo kokybė.
o „Auto“ : išvesties raiška automatiškai
nustatoma pagal didžiausią prijungto
televizoriaus palaikomą raišką.
o „BD Wise“ : jeigu grotuvas per HDMI
prijungtas prie „BD Wise“ funkciją
palaikančio televizoriaus, automatiškai
nustatoma „Blu-ray“/DVD disko raiška.
(„BD Wise“ meniu rodomas tik, jeigu
įjungta „BD Wise“ funkcija. Skaitykite
skyrelį „BD Wise“.)
o 1080p : Perduodama 1080 progresyvinio
vaizdo eilučių.
o 1080i : Perduodama 1080 pakaitinio
vaizdo eilučių.
o 720p : Perduodama 720 progresyvinio
vaizdo eilučių.
o 480p : Perduodama 480 progresyvinio
vaizdo eilučių.
Išvesties režimo raiška
o „Blu-ray“ disko/E-turinio/Skaitmeninio turinio atkūrimas
HDMI / prijungtas
HDMI režimas
Išvestis
Nustatymas
E-turinys/Skaitmeninis
turinys
„Blu-ray“ diskas
„Blu-ray“ disko raiška
1080p
„Auto"
Maks. TV įvesties raiška
Maks. TV įvesties raiška
„BD Wise"
1080p
1080p
1080p
1080p@60F
„Movie Frame“ : „Off“
1080p@60F
1080p@60F
„Movie Frame : Auto
(24Fs)“
1080p@24F
1080p@24F
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
480p
480p
480p
480i
-
-
o DVD atkūrimas
Išvestis
Nustatymas
HDMI / prijungtas
HDMI režimas
„BD Wise“
480i
„Auto"
Maks. TV įvesties raiška
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
480p
480p
13
✎ PASTABA
▪ Jeigu prie grotuvo prijungtas televizorius nepalaiko
jūsų pasirinkto kadrų skaičiaus arba raiškos, pasirodo
pranešimas „If no pictures are shown after selecting
“Yes“, please wait for 15 seconds to return to the
previous resolution. Do you want to change the
resolution? („Jei pasirinkus „Taip“ vaizdas nerodomas,
palaukite 15 sekundžių, kol bus įjungta ankstesnė
raiška. Ar norite pakeisti raišką?“). Jeigu pasirenkate
„Yes“, televizoriaus ekranas 15 sekundžių nieko
nerodys ir tuomet automatiškai įsijungs ankstesnė
raiška.
▪ Jeigu, pakeitus raišką, ekranas vis tiek nieko nerodo,
išimkite diską ir paspauskite bei ilgiau nei 5 sekundes
palaikykite priekiniame grotuvo skydelyje esantį
mygtuką STOP ( ) Bus atstatyti visi gamykliniai
nustatymai. Norėdami parinkti kiekvieną režimą ir
pasirinkti jūsų televizoriaus palaikomą ekrano
nustatymą, atlikite ankstesniame puslapyje aprašytus
veiksmus.
▪ Kai atstatomi gamykliniai nustatymai, visi vartotojo
išsaugoti BD duomenys ištrinami.
▪ Norint grotuve naudoti 24 kadrų skaičiaus („Movie Frame
(24Fs)“) režimą, „Blu-ray“ diskas turi turėti 24 kadrų funkciją.
HDMI formatas
Pasirinkdami prijungto įrenginio tipą, galite nustatyti optimalų
HDMI išvesties spalvų nustatymą.
o „TV“ : pasirinkite, jeigu per HDMI prijungtas televizorius.
o „Monitor“: pasirinkite, jeigu per HDMI prijungtas
monitorius.
Kadrų skaičius (24Ks)
Įjungus „Movie Frame (24Fs)“ funkciją, grotuvo HDMI išvestis
rodo vaizdą 24 kadrų per sekundę greičiu, todėl pagerėja
vaizdo kokybė. Šią funkciją galite naudoti tik, jeigu televizorius
palaiko šį kadrų skaičių. Kadrų skaičių galite parinkti, jeigu
grotuve yra įjungtas „1080i“ arba „1080p“ HDMI išvesties
raiškos režimas.
o „Off“ : kadrų skaičiaus (24Ks) funkcija išjungta.
o „On“ : kadrų skaičiaus (24Ks) funkcija įjungta.
14
Progresyvinis režimas
DVD disko atkūrimo metu galite pagerinti vaizdo
kokybę.
o „Auto“ : pasirinkite, jei norite, kad grotuvas
automatiškai parinktų geriausią jūsų atkuriamo
DVD disko vaizdo kokybę.
o „Video“ : pasirinkite, kai norite žiūrėti
geriausios kokybės vaizdą iš atkuriamų
koncertų ar TV laidų DVD diskų.
Skaitmeninės išvesties pasirinkimas
Nustatymas
Jungtis
PCM
„Still“ režimas
Galite nustatyti grotuvo rodomo vaizdo tipą,
kai laikinai sustabdomas DVD disko atkūrimas.
o „Auto“ : automatiškai rodomas geriausias
nuo turinio priklausantis nejudantis vaizdas.
o „Frame“ : pasirinkite, kai laikinai sustabdote
mažai veiksmo turinčią sceną.
„Blu-ray“
disko
garso
srautas
o „Field“ : pasirinkite, kai laikinai sustabdote
daug veiksmo turinčią sceną.
HDMI „Deep Color“
Iš HDMI OUT jungties išvedamas gilių spalvų („Deep
Color“) vaizdas. „Deep Color“ funkcija užtikrina
tikslesnį ir didesnio gylio spalvų atkūrimą.
o „Auto“ : grotuvas išveda gilesnių spalvų
vaizdą į prijungtą televizorių, kuris palaiko
HDMI „Deep Color“.
o „Off“ : išvedamas vaizdas be gilių spalvų.
Garsas
DVD
disko
garso
srautas
„Blu-ray“
disko
apibrėžimas
Bitų srautas
(perkoduotas)
PCM
HDMI
palaikantis
AV imtuvas
Optinis
iki PCM 7.1 kanalo PCM 2 kanalų
HDMI
HDMI
palaikantis AV
palaikantis
imtuvas
arba
AV imtuvas
arba optinis DTS koaksialinis
Bitų srautas
(„Audiophile“)
HDMI
palaikantis
AV imtuvas
Optinis
PCM
PCM 2 kanalų
DTS perkoduotas
DTS perkoduotas
„Dolby Digital“
PCM 2 kanalų
PCM 2 kanalų
DTS perkoduotas
DTS perkoduotas
„Dolby Digital“ „Dolby Digital“
„Dolby Digital
Plus“
PCM 2 kanalų
PCM 2 kanalų
DTS perkoduotas
DTS perkoduotas
„Dolby Digital
Plus“
„Dolby TrueHD“
„Dolby TrueHD“ „Dolby Digital“
„Dolby Digital“
PCM 2 kanalų
PCM 2 kanalų
DTS perkoduotas
DTS perkoduotas
DTS
PCM 2 kanalų
PCM 2 kanalų
DTS perkoduotas
DTS perkoduotas
DTS
DTS
DTS-HD HRA
PCM 2 kanalų
PCM 2 kanalų
DTS perkoduotas
DTS perkoduotas
DTS-HD HRA
DTS
DTS-HD MA
PCM 2 kanalų
PCM 2 kanalų
DTS perkoduotas
DTS perkoduotas
DTS-HD MA
DTS
PCM
PCM 2 kanalų
PCM 2 kanalų
PCM 2 kanalų
PCM 2 kanalų
PCM 2 kanalų
PCM 2 kanalų
„Dolby Digital“
PCM 2 kanalų
PCM 2 kanalų
„Dolby Digital“
„Dolby Digital“
„Dolby Digital“
„Dolby Digital“
DTS
PCM 2 kanalų
PCM 2 kanalų
DTS
DTS
DTS
DTS
Bet koks
Pagrindinis garsas ir
BONUSVIEW garso srautas
kartu iškoduojami į PCM
garsą ir pridedami
navigacijos garso efektai.
Skaitmeninė išvestis
Galite nustatyti skaitmeninę išvestį, kuri
geriausiai atitinka prie grotuvo prijungto AV
imtuvo galimybes:
o PCM
o Bitų srautas (perkoduotas)
o Bitų srautas („Audiophile“)
Daugiau informacijos ieškokite skaitmeninės
išvesties pasirinkimo lentelėje.
Bitų srautas
(perkoduotas
DTS)
Pagrindinis garsas Pagrindinis garsas
ir BONUSVIEW
ir BONUSVIEW
garso srautas
garso srautas
kartu iškoduojami kartu iškoduojami
į PCM garsą ir
į PCM garsą ir
pridedami
pridedami
navigacijos garso navigacijos garso
efektai. Po to,
efektai. Po to,
PCM garsas
PCM garsas
perkoduojamas į perkoduojamas į
DTS bitų srautą.
DTS bitų srautą.
Išvedamas tik pagrindinio
garso srautas, o jūsų AV
imtuvas iškoduoja garso
bitų srautą. Negirdėsite
BONUSVIEW garso ar
navigacijos garso efektų.
„Blu-ray“ diskuose gali būti trys garso srautai:
Pagrindinis
garsas : pagrindinis garso takelis.
BONUSVIEW
garsas : papildomas garso takelis. Pavyzdžiui, režisieriaus ar aktoriaus komentarai.
Navigacijos
garso efektai : kai vaikštote po meniu, galite girdėti navigacijos garso efektus.
Kiekviename „Blu-ray“ diske navigacijos garso efektai yra skirtingi.
✎ PASTABA
▪ Jeigu negirdite garso ar girdite tik stiprų triukšmą,
pasirinkite teisingą skaitmeninę išvestį.
▪ Jeigu HDMI įrenginys (AV imtuvas, TV) neatpažįsta
suspaustų formatų („Dolby Digital“, DTS),
išvedamas PCM garso signalas.
▪ Įprasti DVD diskai neturi BONUSVIEW garso ir
navigacijos garso efektų.
▪ Kai kurie „Blu-ray“ diskai neturi BONUSVIEW
garso ir navigacijos garso efektų.
▪ Šis skaitmeninės išvesties („Digital Output“)
nustatymas neįtakoja į televizorių išvedamo
analoginio (K/D) garso ar HDMI garso signalų.
Jis įtakoja optinę ar HDMI garso išvestį, kai jūsų
grotuvas yra prijungtas prie AV imtuvo.
▪ Jeigu norite atkurti MPEG garso takelius,
išvedamas PCM garso signalas, nepriklausomai
nuo jūsų skaitmeninės išvesties nustatymų (PCM
ar „Bitstream“).
PCM dažnio mažinimas
o Jeigu jūsų televizorius nepalaiko didesnių
nei 48kHz PCM dažnių, grotuvas gali
išvesti 48kHz PCM sumažinto dažnio garsą,
net jeigu išjungėte („Off“) PCM dažnio
mažinimo nustatymą.
Dinaminio diapazono valdymas
Galite klausytis nustatę nedidelį garsą, bet vis
tiek aiškiai girdėti dialogus.
Ši galimybė yra tik tada, jeigu jūsų grotuvas
aptinka „Dolby Digital“ signalą.
o „Auto“ : dinaminio diapazono valdymas
nustatomas automatiškai pagal „Dolby
TrueHD“ garso takelio pateikiamą informaciją.
o „Off“ : galite mėgautis filmais su
standartiniu dinaminiu diapazonu.
o „On“ : kai filmo garso takeliai atkuriami
mažu garsu ar per mažus garsiakalbius,
sistema gali pritaikyti tinkamą suspaudimą,
kad žemo garso lygio turinys būtų aiškesnis,
garso perėjimai nebūtų per daug ryškūs ir
garsūs.
Galite įjungti arba išjungti 48kHz ir 96kHz
PCM dažnio mažinimą.
o „Off“ : pasirinkite, kai prie grotuvo prijungtas „Downmixing“ režimas
AV imtuvas palaiko 96kHz dažnio signalus.
o „On“ : pasirinkite, kai prie grotuvo prijungtas Galite pasirinkti, kaip grotuvas apjungs
AV imtuvas nepalaiko 96kHz dažnio signalų. daugiakanalį garsą į mažiau kanalų turintį
96kHz signalai paverčiami į 48kHz signalus. garsą.
✎ PASTABA
▪ Net jeigu PCM dažnio mažinimas yra išjungtas
(„Off“), iš kai kurių diskų per optinę skaitmeninę
išvestį išvedamo garso dažnis nebus sumažintas.
HDMI
o Jeigu jūsų televizorius nepalaiko suspaustų
daugiakanalių formatų („Dolby Digital“, DTS),
grotuvas gali išvesti 2 kanalų PCM apjungtą
garsą, net jeigu nustatymų meniu jūs
pasirinkote bitų srautą („bitstream“)
(perkoduotą arba neapdorotą).
o „Normal Stereo“ : daugiakanalis garsas
apjungiamas į dviejų kanalų stereo garsą.
Pasirinkite, kai prijungiate įrenginius, kurie
nepalaiko tokių virtualių erdvinių funkcijų,
kaip „Dolby Pro Logic“.
o „Surround Compatible“ : daugiakanalis
garsas apjungiamas į erdvinį stereo garsą.
Pasirinkite, kai prijungiate įrenginius,
palaikančius tokias virtualias erdvines
funkcijas, kaip „Dolby Pro Logic“.
Sistema
Pradiniai nustatymai
Naudodami pradinių nustatymų („Initial
Settings“) funkciją, galite nustatyti kalbą,
tinklo nustatymus ir pan. Daugiau informacijos
apie pradinių nustatymų funkciją ieškokite
šios vartotojo instrukcijos skyriuje „Pradiniai
nustatymai“. (Žiūrėkite 12 psl.)
„Anynet+“(HDMI-CEC)
„Anynet+“ funkcija leidžia jums patogiai valdyti
kitus „Anynet +“ palaikančius SAMSUNG
įrenginius. Norėdami naudotis šia funkcija,
prijunkite „Blu-ray” diskų grotuvą prie SAMSUNG
TV per HDMI laidą. Kai įjungta „Anynet+“ funkcija,
grotuvą galite valdyti su SAMSUNG televizoriaus
nuotolinio valdymo pultu. Disko atkūrimas
prasidės paprasčiausiai paspaudus nuotolinio
valdymo pulto mygtuką PLAY ( ).
Daugiau informacijos ieškokite TV vartotojo
instrukcijoje.
o „Off“ : „Anynet+“ funkcijos neveikia.
o „On“ : „Anynet+“ funkcijos veikia.
✎ PASTABA
▪ Ši funkcija neveikia, jeigu HDMI laidas
nepalaiko CEC.
▪ Jeigu jūsų SAMSUNG televizorius turi
„Anynet+“ logotipą, vadinasi jis palaiko
„Anynet+“ funkciją.
▪ Jūsų televizorius gali nerodyti kai kurių
HDMI išvesties raiškų.
Daugiau informacijos ieškokite TV
vartotojo instrukcijoje.
BD duomenų valdymas
Jūs galite valdyti iš „Blu-ray“ diskų, palaikančių
„BD-LIVE“ paslaugą, atsisiųstą turinį, kuris
saugomas „flash“ atmintyje.
Galite patikrinti įrenginio informaciją, atminties
dydį, trinti BD duomenis ar keisti „flash“
atminties įrenginį.
BD duomenų valdymo lango informacija:
o „Total Size“ : bendras įrenginio atminties
dydis.
o „Available Size“ : laisva įrenginio atmintis.
✎ PASTABA
▪ Disko atkūrimas išorinės atminties režime gali
nutrūkti, jeigu atkūrimo metu atjungėte
USB įrenginį.
▪ Palaikomi tik USB įrenginiai, turintys FAT bylų
sistemą (DOS 8.3 talpos žymė). Mes
rekomenduojame naudoti USB įrenginius,
palaikančius USB 2.0 protokolą, ir kurių
skaitymo/rašymo greitis yra 4 MB/sek. ar
didesnis.
▪ Atkūrimo atnaujinimo funkcija gali nebeveikti,
jeigu suformatavote atminties įrenginį.
▪ Priklausomai nuo sąlygų, bendroji BD
duomenų valdymui
skirta atmintis gali skirtis.
15
Laidinis tinklas
Tinklas
Norėdami nustatyti grotuvo tinklo ryšį, atlikite
šiuos veiksmus:
1. Pradiniame meniu paspauskite ◄►
mygtukus, pasirinkite „Settings“ ir
paspauskite mygtuką ENTER.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
„Network“ ir paspauskite mygtuką ENTER
3. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
„Network Settings“ ir paspauskite mygtuką
ENTER.
4. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
„Network Type“ ir paspauskite mygtuką ENTER
5. Pasirinkite laidinį tinklą („Wired“) ir
paspauskite mygtuką ENTER.
6. Eikite į sekantį skyrių.
1. Tinklo nustatymų meniu paspauskite ▲▼
mygtukus, pasirinkite „Network Setting“
ir paspauskite mygtuką ENTER.
Pasirodys Interneto protokolo nustatymo
langas. Tuomet paspauskite mygtuką
ENTER.
2. Paspauskite ▲▼ mygtuką, pasirinkite
„Auto“ arba „Manual“ ir paspauskite
mygtuką ENTER.
Laidinio tinklo nustatymas – Automatinis
1.
Jeigu pasirinkote „Auto“, tinklo funkcija
automatiškai suranda ir užpildo IP
adreso, „Subnet Mask“ ir pan. reikšmes.
✎ PASTABA
▪ Šis procesas gali užtrukti iki penkių minučių.
Settings
Network Setting
Tinklo nustatymai
Display
Internet Protocol Setup
Audio
IP Address
System
Subnet Mask
Network
Gateway
Language
DNS
Security
DNS Server
General
Support
: Auto
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
Prieš pradėdami tinklo nustatymą, susisiekite
: 0
0
0
0
su savo IPT ir sužinokite, ar jūsų IP adresas yra
: Auto
: 0
0
0
0
statinis ar dinaminis. Jeigu IP adresas dinaminis,
rekomenduojame naudoti automatinius
> Move " Select ' Return
nustatymus. Tai lengviausias būdas, kuris veikia
daugeliu atvejų. Jeigu adresas yra statinis, turite
naudoti rankinio nustatymo procedūrą. Laidinio
2. Po to, kai tinklo funkcija suranda tinklo
tinklo nustatymo nurodymai pateikti žemiau.
parametrų reikšmes, paspauskite mygtuką
✎ PASTABA
RETURN. Norėdami įsitikinti, kad grotuvas
prisijungė prie tinklo, paleiskite tinklo testą.
▪ Šį grotuvą galima prijungti prie tinklo tik per
laidinį ryšį.
. 3. Jeigu tinklo funkcija nesuranda tinklo
parametrų reikšmių arba jūs pasirinkote
„Manual“, skaitykite skyrelį „Rankinis nustatymas“.
Laidinio tinklo nustatymas – Rankinis
.
16
Jeigu automatinis nustatymas neveikia, tinklo
nustatymų reikšmes turėsite įvesti rankiniu būdu.
Daugelyje kompiuterių su Windows operacine
sistema tinklo parametrus rasite atlikę šiuos
veiksmus:
Windows XP
1. Paspauskite dešinįjį pelės klavišą ant
dešiniajame apatiniame ekrano kampe
esančios „Network“ piktogramos.
2. Iššokusiame meniu paspauskite „Status“.
3. Atsiradusioje lentelėje paspauskite
„Support“ kortelę.
4. „Support“ kortelėje paspauskite mygtuką
„Details“. Pamatysite tinklo parametrus.
Windows 7
1. Spustelėkite piktogramą „Network“,
esančią „Windows“ darbalaukio apatiniame
dešiniajame kampe.
2. Iššokusiame meniu spustelėkite ant
„Network and Sharing Center“.
3. Atsižvelgdami į savo tinklo ryšį,
pasirodžiusioje lentelėje spustelėkite ant
„Local Area Connection“ arba „Wireless
Network Connection“.
4. Kortelėje „Support“ spustelėkite mygtuką
„Details“. Ekrane rodomi tinklo nustatymai.
Norėdami į grotuvą įvesti tinklo
parametrus, atlikite šiuos veiksmus:
8. Paspauskite ▼ mygtuką ir pereikite
į pirmąjį DNS įvedimo laukelį. Įveskite
skaičius, kaip parašyta aukščiau.
9. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką RETURN.
10. Norėdami įsitikinti, kad grotuvas
prisijungė prie tinklo, paleiskite tinklo testą.
Tinklo testas
Šį meniu naudokite, kai norite prisijungti prie
laidinio tinklo arba patikrinti,
ar veikia tinklo ryšys.
Tinklo būsena
Patikrinkite, ar buvo sukurtas tinklo ir
interneto ryšys.
„BD-LIVE“ internetinis ryšys
Naudodami „BD-LIVE“ paslaugą, galite leisti
arba uždrausti interneto ryšį.
o „Allow (All)“ : interneto ryšys leidžiamas
visam „BD-LIVE“ turiniui.
1. Interneto protokolo nustatymo lange
. o „Allow (Valid Only)“ : interneto ryšys
paspauskite mygtuką ENTER.
leidžiamas tik tam „BD-LIVE“ turiniui, kuris
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
turi galiojantį sertifikatą.
„Manual“ ir paspauskite mygtuką ENTER
o „Prohibit“ : interneto ryšys draudžiamas
3. Paspaudę ▼ mygtuką, įeisite į pirmąjį
visam „BD-LIVE“ turiniui.
įvesties laukelį (IP adresas).
✎ PASTABA
4. Norėdami įvesti skaičius, naudokite
nuotolinio valdymo pulto skaitmenų
▪ Kas yra galiojantis sertifikatas?
mygtukus.
Grotuvas per „BD-LIVE“ siunčia disko duomenis bei
5. Užpildę kiekvieną laukelį, paspauskite ►
disko patvirtinimo užklausą į serverį. Gavęs perduotus
mygtuką ir sėkmingai pereisite prie kito
duomenis, serveris patikrina diską ir atgal į grotuvą
laukelio. Norėdami judėti aukštyn, žemyn
atsiunčia galiojantį sertifikatą.
ar atgal, taip pat galite naudoti kitus
▪ Naudojant „BD-LIVE“ turinį, interneto ryšys gali
rodyklių mygtukus.
būti apribotas.
6. Įveskite IP adresą, „Subnet Mask“ ir
„Gateway“ reikšmes.
7. Paspaudę ▼ mygtuką, pereisite
į DNS režimą.
o „On-Screen Menu“ : pasirinkite ekrane
rodomų langų kalbą.
o „Disc Menu“ : pasirinkite disko meniu
kalbą.
o „Audio“ : pasirinkite disko garso kalbą.
o „Subtitle“ : pasirinkite disko subtitrų kalbą.
2. Spausdami ▲▼ mygtukus, pasirinkite „On“ „Vudu“ užraktas
ir paspauskite mygtuką ENTER.
Pasirodo Amžiaus langas.
Apribojamas „Vudu“ paslaugos naudojimas
3. Naudodami nuotolinio valdymo pulto
kol nebus suvestas 4 skaitmenų slaptažodis.
skaitmenų mygtukus, amžiaus laukelyje
o „Off” : išjungiamas „Vudu“ užraktas.
įveskite amžiaus reitingo ribą „Blu-ray“
diskams, kuriuos galima atkurti grotuve.
„Pandora“ užraktas
Baigę paspauskite mygtuką ENTER arba
RETURN. „Blu-ray“ diskai, kuriems
Apribojamas „Pandora“ paslaugos naudojimas,
priskirtas didesnis amžiaus reitingas nei jūsų kol nebus suvestas 4 skaitmenų slaptažodis.
įvestas amžius nebus atkuriami tol, kol
o „Off” : išjungiamas „Pandora“ užraktas.
nebus įvestas 4 skaitmenų slaptažodis.
✎ PASTABA
DVD Tėvų reitingas
Kalba
Galite nustatyti pageidaujamą pradinio, disko
ir kitų meniu kalbą.
▪ Pasirinkta kalba bus rodoma tik, jeigu ją
palaiko diskas.
Saugumas
Kai pirmą kartą įsijungiate šią funkciją, pasirodo
slaptažodžio nustatymo langas. Naudodamiesi
skaitmenų mygtukais, įveskite norimą 4
skaitmenų slaptažodį (numatytasis slaptažodis
yra 0000). Norėdami pakeisti slaptažodį,
pasinaudokite Slaptažodžio keitimo funkcija
(žr. 18 psl.).
Kiekvieną sekantį kartą iškvietę Saugumo
Nustatymus, turėsite įvesti šį keturių skaitmenų
slaptažodį. Jeigu slaptažodžio nekeisite, toliau
naudokite numatytąjį slaptažodį.
BD Tėvų reitingas
„Blu-ray“ diskai, kuriems priskirtas specifinis
amžiaus reitingas, neatkuriami tol, kol
nesuvedamas 4 skaitmenų slaptažodis.
o Off : BD Tėvų reitingo funkcija neįjungta,
todėl atkuriami visi „Blu-ray“ diskai
o On : įjungus, draudžiamas „Blu-ray“ diskų,
kuriems priskirtas didesnis nei tėvų
nustatytas reitingas, atkūrimas.
Norėdami nustatyti BD tėvų amžiaus reitingą,
atlikite šiuos žingsnius:
1. Pasirinkite „BD Parental Rating“ ir
paspauskite mygtuką ENTER.
Ši funkcija veikia su DVD diskais, kuriems yra
priskirtas amžiaus ar skaitmens reitingas,
nurodantis turinio brandos lygį. Šie skaitmenys
jums padeda kontroliuoti, kokių tipų DVD
diskus gali žiūrėti jūsų šeima.
Pasirinkite norimą nustatyti reitingą.
Pavyzdžiui, pasirinkus 6 lygį, didesnio nei
6 lygio diskai – 7 ir 8 lygio – nebus atkuriami.
Didesnis skaitmuo reiškia, kad turinys skirtas
brandesniam amžiui.
„CinemaNow“ užraktas
Apribojamas „CinemaNow“ paslaugos
naudojimas kol nebus suvestas 4 skaitmenų
slaptažodis.
o „Off” : išjungiamas „CinemaNow“ užraktas.
o „On” : įjungiamas „CinemaNow“ užraktas.
„Netflix“ užraktas
Apribokite „Netflix“ paslaugos naudojimą,
jeigu neįvedamas slaptažodis.
o „Off“ : „Netflix“ užraktas išjungtas.
o „On“ : „Netflix“ užraktas įjungtas.
Slaptažodžio keitimas
Pakeiskite prieigai prie saugumo funkcijų
naudojamą 4 skaitmenų slaptažodį. Norėdami
pakeisti slaptažodį, atlikite šiuos žingsnius:
1. Pasirinkite „Change PIN“ ir paspauskite
mygtuką ENTER. Pasirodo senojo
slaptažodžio įvedimo langas.
2. Įveskite senąjį slaptažodį. Jeigu dar
niekada nekeitėte slaptažodžio, įveskite
numatytąjį: 0000.
Pasirodo naujojo slaptažodžio įvedimo langas.
3. Laukeliuose „Enter new PIN“ įveskite
naująjį slaptažodį.
4. Laukeliuose „Confirm new PIN“ dar kartą
įveskite naująjį slaptažodį. Pasirodo
pranešimas „PIN is changed successfully“
(Slaptažodis sėkmingai pakeistas).
5. Paspauskite mygtuką ENTER.
„YouTube“ užraktas
Jeigu pamiršote savo slaptažodį
Apribokite „YouTube“ paslaugos naudojimą,
jeigu neįvedamas slaptažodis.
o „Off“ : „YouTube“ užraktas išjungtas.
o „On“ : „YouTube“ užraktas įjungtas.
1. Ištraukite diską.
2. 5 sekundes ar ilgiau palaikykite nuspaudę
priekinio skydelio mygtuką PLAY/PAUSE
( ). Bus atstatyti visi gamykliniai
parametrai.
✎ PASTABA
▪ Atstačius visus gamyklinius parametrus, ištrinami
visi vartotojo išsaugoti BD duomenys.
Bendras
Laiko juosta
Galite nustatyti jūsų vietos laiko juostą. Norėdami
nustatyti laiko juostą, atlikite šiuos žingsnius:
1. Pažymėkite „Time Zone“ ir
paspauskite mygtuką ENTER.
Pasirodo Laiko Juostos ekranas.
2. Spauskite ◄► mygtukus ir
pasirinkite savo laiko juostą.
Pakeitimus išsaugosite paspaudę
mygtuką ENTER.
17
Palaikymas
Programinę įrangą galite atnaujinti ir žemiau
aprašytu būdu. Šis procesas yra panašus į
procesą atnaujinant internetu.
o USB : Apsilankykite svetainėje
www.samsung.com/bluraysupport ir atsisiųskite
naujausią programinės įrangos atnaujinimo
Programinės įrangos atnaujinimo („Software
paketą (RUF byla) bei
Upgrade“) meniu leidžia jums atnaujinti grotuvo
išsaugokite jį USB „flash“ atmintyje. Įsitikinkite,
programinę įrangą, kuri patobulina grotuvo veikimą
kad disko stalčius yra tuščias ir prijunkite USB
ir suteikia papildomų paslaugų. Galite patikrinti
atmintinę prie grotuvo USB jungties. Sekite
dabartinės programinės įrangos versiją, ją
instrukcijas ekrane.
atsinaujinti internetu ir nustatyti automatinio
o CD/DVD : Apsilankykite svetainėje
atnaujinimo pranešimą. Jeigu grotuvas teisingai
www.samsung.com/bluraysupport, ir
prijungtas prie tinklo laidu, tai kiekvieną kartą
atsisiųskite naujausią programinės įrangos
įjungus grotuvą, jis automatiškai prisijungs prie
atnaujinimo paketą (RUF byla) bei
SAMSUNG internetinio puslapio ir atsiųs
išsaugokite jį diske. Įdėkite diską į grotuvą
atnaujinimo bylas, jeigu tokių yra.
ir pradėkite atnaujinimą. Sekite instrukcijas
ekrane.
1. Pasirinkite „By Internet“ ir paspauskite
mygtuką ENTER.
✎ PASTABA
Jeigu yra naujas atnaujinimas,
▪ Atnaujinant programinę įrangą per USB jungtį,
pasirodys pranešimas.
diskas turi būti išimtas iš grotuvo.
▪ Jeigu norite atšaukti atnaujinimą, kol siunčiamas
2. Jeigu pasirinksite „Yes“, grotuvas
programinės įrangos atnaujinimo paketas,
automatiškai išsijungs ir persikraus.
paspauskite mygtuką ENTER.
(Niekuomet rankiniu būdu neįjunginėkite
▪ Baigus programinės įrangos atnaujinimą,
grotuvo šio proceso metu.)
programinės įrangos atnaujinimo („Upgrade“)
3. Pasirodys atnaujinimo būsenos
menu patikrinkite programinės įrangos informaciją.
pranešimas. Baigus atnaujinimą,
▪ Neišjunkite grotuvo programinės įrangos atnaujinimo
grotuvas išsijungs automatiškai.
metu. Galite sugadinti grotuvą.
4. Paspauskite mygtuką POWER ir įjunkite
▪ Programinės įrangos atnaujinimą per USB jungtį
galima atlikti tik su USB „flash“ atmintine.
grotuvą.
Programinės įrangos atnaujinimas
✎ PASTABA
▪ Atnaujinimas baigtas, kai persikrovęs grotuvas
išsijungia. Norėdami pradėti naudoti grotuvą
su atnaujinta programine įranga, paspauskite
mygtuką POWER.
▪ Niekada rankiniu būdu neišjunkite grotuvo ir
vėl jo neįjunkite programinės įrangos
atnaujinimo proceso metu.
▪ „Samsung Electronics“ neprisiima teisinės
atsakomybės už grotuvo gedimą, kurį sukėlė
nestabilus interneto ryšys ar vartotojo
neapdairumas programinės įrangos
atnaujinimo metu.
18
Automatinio atnaujinimo pranešimas
Jeigu prijungėte grotuvą prie tinklo ir įjungėte
automatinio atnaujinimo pranešimą
(„Auto Upgrade Notification“), grotuvas jums
automatiškai praneš apie pasirodžiusią naują
jūsų grotuvo programinės įrangos versiją.
Jeigu norite įjungti „Auto Upgrade Notification“
funkciją, atlikite šiuos žingsnius:
1. Pažymėkite „Auto Upgrade Notification“ ir
paspauskite mygtuką ENTER.
2. Spauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
„On“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
Susisiekite su SAMSUNG
Jeigu yra pasirodžiusi nauja programinės
įrangos versija, grotuvas jums apie tai
praneš iššokančiąja žinute.
Pateikiama kontaktinė informacija,
kur galite kreiptis pagalbos dėl grotuvo.
1. Norėdami atnaujinti programinę įrangą,
iššokusiame lange pasirinkite „Yes“.
Grotuvas automatiškai išsijungs, vėl
įsijungs ir pradės atsiuntimą.
(Šiame etape niekada neįjunkite grotuvo
rankiniu būdu.)
2. Iššoka atnaujinimo eigos pranešimas.
3. Kai atnaujinimas baigtas, grotuvas vėl
automatiškai išsijungia.
4. Norėdami įjungti grotuvą, paspauskite
mygtuką POWER.
✎ PASTABA
▪ Atnaujinimas baigtas, kai persikrovęs grotuvas
išsijungia. Norėdami naudotis grotuvu ir jį įjungti,
paspauskite mygtuką POWER.
▪ Atnaujinimo proceso metu niekada patys
neišjunkite ar neįjunkite grotuvo.
▪ „SAMSUNG Electronics“ neprisiima teisinės
atsakomybės už grotuvo gedimą, kurį sukėlė
nestabilus Interneto ryšys ar vartotojo
neapdairumo programinės įrangos atnaujinimo
metu.
Paslaugų sutarties sąlygos
Perskaitykite bendrąjį atsakomybės
atsisakymą dėl trečiųjų šalių turinio ir paslaugų.
Atstatymas
Atstatomi visi gamykliniai parametrai, išskyrus
tinklo nustatymus.
Pagrindinės funkcijos
Vaizdo įrašo atkūrimas
Atkūrimas
1. Paspauskite mygtuką OPEN/CLOSE
(
) ir atidarykite disko stalčių.
2. Atsargiai įdėkite diską į grotuvą disko
etikete į viršų.
3. Paspauskite mygtuką OPEN/CLOSE
( ) ir uždarykite disko stalčių.
4. Paspauskite mygtuką PLAY (
).
Atkūrimo mygtukai
PLAY (
STOP (
PAUSE (
)
Pradedamas atkūrimas.
)
Atkūrimas nutraukiamas.
Jeigu paspaudžiate mygtuką vieną
kartą – įsimenama sustabdymo vieta.
Jeigu paspaudžiate mygtuką du
kartus – sustabdymo vieta neįsimenama.
)
✎ PASTABA
Atkūrimas laikinai sustabdomas.
Kaip naudotis Pavadinimų meniu
1 pavadinimas
1 skyrius
2 skyrius
1 skyrius
1 pavadinimas
2 skyrius 3 skyrius
Garso CD (CD-DA) diskai
1 takelis
2 takelis
3 takelis
4 takelis
5 takelis
MP3, WMA, MKV ir MP4 diskai
1 katalogas (grupė)
1 byla
2 byla
2 katalogas (grupė)
1 byla
2 byla
3 byla
Kaip naudotis Disko meniu /
Pavadinimų meniu /
Iššokančiuoju meniu
Kaip naudotis Disko meniu
▪ Vieną kartą paspaudus mygtuką STOP ( ),
kai kurių diskų sustabdymo vieta gali neišsisaugoti.
▪ 20Mbps ar didesnio bitų lygio vaizdo bylos stabdo 1. Atkūrimo metu nuotolinio valdymo
grotuvo galimybes, todėl jų atkūrimas gali nutrūkti.
pulte paspauskite DISC MENU
mygtuką.
Disko sandara
2. Paspauskite ▲▼◄► mygtukus,
pasirinkite pageidaujamą punktą ir
Paprastai diskų turinys skaidomas,
paspauskite mygtuką ENTER.
kaip parodyta žemiau.
✎ PASTABA
„Blu-ray“, DVD-VIDEO diskai
▪ Skirtinguose diskuose gali skirtis meniu
punktai ar meniu gali būti iš vis
nepasiekiamas.
hZ
Z
1. Atkūrimo metu nuotolinio valdymo
pulte paspauskite TITLE MENU mygtuką.
2. Paspauskite ▲▼◄► mygtukus,
pasirinkite pageidaujamą punktą ir
paspauskite mygtuką ENTER.
✎ PASTABA
▪ Priklausomai nuo disko, gali skirtis meniu
punktai ar meniu gali būti iš vis nepasiekiamas.
Pavadinimų sąrašo atkūrimas
1. Atkūrimo metu paspauskite DISC
MENU arba TITLE MENU mygtuką.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus, iš
pavadinimų sąrašo pasirinkite
norimą atkurti bylą ir paspauskite
mygtuką ENTER.
z
Kaip naudotis Paieškos ir Praleidimo funkcijomis
Atkūrimo metu galite ieškoti skyriaus arba
takelio ir, pasinaudodami praleidimo funkcija,
pereiti prie kito pasirinkimo.
Kaip ieškoti norimos scenos
hzZyx
Atkūrimo metu paspauskite mygtuką SEARCH
(
). Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką
SEARCH (
), atkūrimo greitis keičiasi
tokia tvarka:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
MKV,
MP4
✎ PASTABA
▪ Jeigu jūsų diskas turi grojaraštį, paspauskite
ŽALIĄ (B) mygtuką ir įeikite į grojaraštį.
) 1
) 2
) 3
)4 )5 )6 )7
( 2
( 3
( 1
(4 (5 (6 (7
)1
(1
)2
(2
)3
(3
Norėdami grįžti prie įprasto atkūrimo greičio,
paspauskite mygtuką PLAY (
).
✎ PASTABA
▪ Paieškos režime grotuvas neatkuria garso.
Kaip naudotis Iššokančiuoju meniu Kaip praleisti skyrius
1. Atkūrimo metu nuotolinio valdymo pulte
paspauskite POPUP MENU mygtuką.
2. Paspauskite ▲▼◄► arba ENTER
mygtuką ir pasirinkite norimą meniu.
✎ PASTABA
h
▪ Skirtinguose diskuose gali skirtis meniu punktai
ar meniu gali būti iš vis nepasiekiamas.
hzZyx
Atkūrimo metu paspauskite mygtuką
SKIP (
).
Paspaudus mygtuką SKIP (
),
diskas pereina į kitą skyrių.
Paspaudus mygtuką SKIP (
),
diskas pereina į skyriaus pradžią.
Dar kartą paspaudus šį mygtuką,
diskas pereina į ankstesnio skyriaus pradžią.
19
Sulėtinta peržiūra / Peržiūra po kadrą
hzZyx
o Laikino sustabdymo režime paspauskite
mygtuką SEARCH (
).
Kiekvieną kartą paspaudus SEARCH (
)
mygtuką, atkūrimo greitis keičiasi tokia
tvarka:
).
✎ PASTABA
▪ Sulėtintos peržiūros metu grotuvas neatkuria garso.
Peržiūra po kadrą
hzZyx
o Laikino sustabdymo režime paspauskite
mygtuką PAUSE (
).
Kiekvieną kartą paspaudus PAUSE (
)
mygtuką, parodomas naujas kadras.
o Norėdami grįžti prie įprasto atkūrimo greičio,
paspauskite mygtuką PLAY (
).
✎ PASTABA
▪ Peržiūros po kardą metu grotuvas neatkuria
garso.
Kaip naudotis TOOLS mygtuku
Atkūrimo metu paspaudę mygtuką TOOLS,
galite naudotis disko meniu.
✎ PASTABA
▪ Skirtinguose diskuose gali skirtis Įrankių
(„Tools“) meniu.
20
3. Paspauskite ◄► arba skaičiaus mygtuką
ir pasirinkite norimą pavadinimą, skyrių
arba atkūrimo laiką. Tuomet paspauskite
mygtuką ENTER.
3. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
„Repeat A-B“.
4. Pageidaujamoje atkūrimo pradžios vietoje (A)
paspauskite mygtuką ENTER.
5. Pageidaujamoje atkūrimo pabaigos vietoje (B)
paspauskite mygtuką ENTER.
6. Norėdami grįžti į įprastą atkūrimą,
vėl paspauskite mygtuką TOOLS.
7. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
„Repeat“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
8. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
„Off“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
Filmo ar skyriaus kartojimas
✎ PASTABA
hzZy
Sulėtinta peržiūra
* 1/8 * 1/4 * 1/2
o Norėdami grįžti prie įprasto atkūrimo
greičio, paspauskite mygtuką PLAY (
Staigus perėjimas prie norimos scenos
1. Atkūrimo metu paspauskite mygtuką TOOLS.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite „Title“,
„Chapter“ arba „Playing Time“.
hzZy
Diske esančio filmo ar skyriaus kartojimas.
Skirtinguose diskuose kartojimo („Repeat“)
funkcija gali neveikti.
1. Atkūrimo metu paspauskite
mygtuką TOOLS.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus,
pasirinkite „Repeat“ ir paspauskite
mygtuką ENTER.
3. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
skyrių („Chapter“) arba pavadinimą („Title“).
Tuomet paspauskite mygtuką ENTER.
4. Norėdami grįžti į normalų atkūrimą,
vėl paspauskite mygtuką TOOLS.
5. Paspauskite ▲▼ mygtukus,
pasirinkite „Repeat“ ir paspauskite
mygtuką ENTER.
6. Paspauskite ▲▼mygtukus, pasirinkite
„Off“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
Norimos dalies kartojimas
hzZy
1. Atkūrimo metu paspauskite
mygtuką TOOLS.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus,
pasirinkite „Repeat“ ir paspauskite
mygtuką ENTER
▪ Garso kalbos funkcija palaiko tokias kalbas,
kokios yra užkoduotos diske. Skirtinguose
diskuose ši funkcija arba kai kurios kalbos
gali neveikti.
▪ „Blu-ray“ diske gali būti iki 32 garso kalbų,
DVD diske – iki 8.
▪ Kai kuriuose „Blu-ray“ diskuose galima pasirinkti
PCM arba „Dolby Digital“ garso takelį anglų kalba.
▪ Paspaudus AUDIO mygtuką nuotolinio valdymo
pulte, pasirodo garso juosta.
Norėdami panaikinti garso juostą, paspauskite
mygtuką RETURN.
Subtitrų kalbos pasirinkimas
▪ Jeigu pasirenkate pabaigos vietą (B) nepraėjus
5 sekundėms nuo pradžios vietos, parodomas
draudžiamasis pranešimas.
▪ Skirtinguose diskuose gali skirtis meniu
punktai ar meniu gali būti iš vis nepasiekiamas.
Garso kalbos pasirinkimas
hzZx
Šią funkciją galite valdyti ir nuotolinio
valdymo pulte paspaudę mygtuką
AUDIO.
1. Atkūrimo metu paspauskite mygtuką TOOLS.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite „Audio“.
3. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą garso kalbą.
✎ PASTABA
▪ Jeigu BONUSVIEW skyriuje nėra jokių BONUSVIEW
garso nustatymų, ekrane nebus rodomos ◄►
rodyklės.
▪ Jeigu „Blu-ray“ diskas turi BONUSVIEW skyrių,
taip pat bus rodoma informacija apie pagrindines
funkcijas/BONUSVIEW režimą.
Paspauskite ◄► mygtuką ir keiskite pagrindinių
funkcijų ir BONUSVIEW garso režimus.
hZx
Šią funkciją galite valdyti ir
nuotolinio valdymo pulte paspaudę
mygtuką SUBTITLE .
1. Atkūrimo metu paspauskite mygtuką TOOLS.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
„Subtitle“.
3. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą subtitrų kalbą.
✎ PASTABA
▪ Kai kurių „Blu-ray“/DVD diskų subtitrų kalbą galite
pakeisti per Disko meniu. Paspauskite mygtuką
DISC MENU.
▪ Šios funkcijos veikimas priklauso nuo diske
užkoduotų subtitrų pasirinkimo. Ji gali veikti ne
visuose „Blu-ray“/DVD diskuose.
▪ „Blu-ray“ diske gali būti iki 255 subtitrų kalbų,
DVD diske – iki 32.
▪ Jeigu „Blu-ray“ diskas turi BONUSVIEW skyrių,
taip pat bus rodoma informacija apie pagrindines
funkcijas/BONUSVIEW režimą.
▪ Ši funkcija vienu metu pakeičia pirminius ir
antrinius subtitrus.
▪ Atitinkamai rodomas pirminių ir antrinių
subtitrų skaičius.
▪ Nuotolinio valdymo pulte paspaudus mygtuką
SUBTITLE, pasirodo subtitrų juosta.
Norėdami panaikinti subtitrų juostą, paspauskite
mygtuką RETURN.
✎ PASTABA
▪ Naudojant „BD WISE“ funkciją, šis meniu
nerodomas.
1
Kameros kampo pakeitimas
3. Paspauskite mygtuką ENTER.
Garso CD (CD-DA)/MP3 ekrano
elementai
2
h
hZ
Kol filmas yra atkuriamas, BONUSVIEW
funkcija leidžia mažame lange peržiūrėti
papildomą turinį (pavyzdžiui, komentarus).
Ši funkcija veikia tik su diskais, kurie palaiko
BONUSVIEW funkciją.
1. Atkūrimo metu paspauskite mygtuką TOOLS.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite „Angle“.
1. Atkūrimo metu paspauskite
3. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
mygtuką TOOLS.
pageidaujamą kampą.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
„BONUSVIEW Video“ arba
Vaizdo nustatymų pasirinkimas
„BONUSVIEW Audio“.
3. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą „Bonusview“ turinį.
hzZy
Ši funkcija leidžia koreguoti vaizdo kokybę,
kai grotuvas prijungtas prie televizoriaus.
✎ PASTABA
▪ Jeigu pereisite nuo „BONUSVIEW Video“,
pagal tai automatiškai pasikeis ir
„BONUSVIEW Audio“.
1. Atkūrimo metu paspauskite mygtuką TOOLS.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
Picture Settings“ ir paspauskite
mygtuką ENTER.
3. Paspauskite ◄► mygtukus, pasirinkite
pageidaujamus vaizdo nustatymus ir
paspauskite mygtuką ENTER.
o „Dynamic“ : sustiprinamas vaizdo
aiškumas.
o „Normal“ : pasirinkite šį nustatymą
daugeliui įprastų vaizdų.
o „Movie“ : tai geriausias pasirinkimas
filmų žiūrėjimui.
o „User“ : galite koreguoti vaizdo
aiškumą ir atitinkamai sumažinti
vaizdo trukdžius.
Dainos atkuriamos
Garso CD
pagal jų įrašymo
(CD-DA)/MP3 tvarką diske.
(
) „Track”
Garso CD
(CD-DA)
(
) „One” MP3
(
) „All”
Garso CD
Kartojamos visos
(CD-DA)/MP3 dainos.
(
) „Shuffle”
Disko takeliai kartojami
Garso CD
(CD-DA)/MP3 atsitiktine tvarka.
„BONUSVIEW“ nustatymas
Playlist
Kai „Blu-ray“/DVD diske yra tam tikra iš kelių
kampų nufilmuota scena, galite naudoti
ANGLE funkciją.
„Off”
3
Muzikos klausymas
ow
Garso CD (CD-DA)/MP3 disko atkūrimas
1.
TRACK 001
7
6
+
1/6
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
00:08 / 05:57
TRACK 006
" Pause
CD
5
Kartojama dabar
grojama daina.
Kartojama dabar
grojama daina.
03:35
Tools
' Return
4
1
Rodoma muzikos informacija.
2
Rodomas grojaraštis.
Grojaraštis
3
Rodomas pasirinktas takelis/bendras takelių skaičius.
4
Rodomi aktyvūs mygtukai.
5
Rodomas esamas atkūrimo laikas/bendras atkūrimo laikas.
6
Rodoma dabartinio atkūrimo būsena.
7
Rodoma pakartotinio atkūrimo būsena.
1. Įdėkite garso CD (CD-DA) arba MP3
diską į disko stalčių.
o Įdėjus garso CD (CD-DA), automatiškai
pradedamas groti pirmasis takelis.
o Įdėjus MP3 diską, paspauskite ▲▼
mygtukus, pasirinkite „Music“ ir
paspauskite mygtuką ENTER.
2. Norėdami įeiti į muzikos sąrašą, paspauskite
STOP (
) arba RETURN mygtuką.
Rodomas muzikos sąrašo („Music list“) langas.
3. Spausdami ▲▼◄► mygtukus, pereikite
prie pageidaujamo takelio ir, paspaudę
GELTONĄ (C) mygtuką, pažymėsite
pageidaujamą takelį. Jeigu norite pažymėti
papildomus takelius, pakartokite šiuos veiksmus.
4. Jeigu norite pašalinti takelį iš grojaraščio,
pasirinkite takelį ir vėl paspauskite mygtuką
GELTONAS (C). Takelis pašalintas.
5. Jeigu norite pradėti klausyti pasirinktų
takelių, paspauskite mygtuką ENTER.
Pažymėti takeliai pradės groti automatiškai.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
pageidaujamą atkurti takelį ir paspauskite
mygtuką ENTER.
Įdėkite garso CD (CD-DA) arba MP3
diską į stalčių.
Garso CD (CD-DA)/MP3
o Įdėjus garso CD (CD-DA), automatiškai kartojimas
pradedamas groti pirmasis takelis.
o Įdėjus MP3 diską, paspauskite ◄►
1. Grojaraščio atkūrimo metu
mygtukus, pasirinkite „Music“ ir
paspauskite mygtuką TOOLS.
paspauskite mygtuką ENTER.
2. Pasirinkite „Repeat Mode“,
spauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
norimą kartojimo režimą.
21
6. Jeigu norite grįžti į muzikos sąrašą,
paspauskite mygtuką STOP ( ) arba
RETURN.
7. Jeigu norite įeiti į grojaraštį, paspauskite
mygtuką ENTER.
✎ PASTABA
▪ Garso CD (CD-DA) diske galite sukurti iki
99 takelių ilgio grojaraštį.
Nuotraukų peržiūra
JPEG bylų atkūrimas
G
1. Įdėkite diską su JPEG bylomis į disko stalčių.
2. Paspauskite ◄► mygtukus, pasirinkite
„Photos“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
3. Paspauskite ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite
pageidaujamą peržiūrėti katalogą ir
paspauskite mygtuką ENTER.
4. Paspauskite ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite
pageidaujamą peržiūrėti nuotrauką ir
paspauskite mygtuką ENTER.
✎ PASTABA
▪ Vaizdo per visą ekraną režime negalite
padidinti pavadinimo ir PG grafikos.
5. Jeigu norite laikinai sustabdyti skaidrių
peržiūrą, spauskite mygtuką ENTER, kol
ekrano apačioje pasirodys užrašas
„Slide Show“ (Skaidrių peržiūra).
✎ PASTABA
▪ Spaudžiant mygtuką ENTER pasirodančios
valdymo instrukcijos ir informacija („Slide Show“
(Skaidrių peržiūra), „Previous/Next“ (Ankstesnis/
Sekantis), „Tools“ (Įrankiai) ir t.t.) ekrane išlieka
apie tris sekundes.
6. Jeigu norite atnaujinti skaidrių peržiūrą,
spauskite mygtuką ENTER, kol ekrano
apačioje pasirodys užrašas PAUSE ( ).
22
7. Kai grotuvas ekrano apačioje rodo užrašą
„Slide Show“ (Skaidrių peržiūra) ir skaidrių
peržiūra yra sustabdyta, norėdami peržiūrėti
ankstesnę ar sekančią nuotrauką, spauskite
mygtukus ◄ arba ►.
8. Jeigu norite pakeisti skaidrių peržiūros
greitį, pridėti foninę muziką, padidinti ar
sumažinti nuotraukas ir pan., paspauskite
nuotolinio valdymo pulto mygtuką TOOLS.
9. Norėdami nutraukti nuotraukų peržiūrą ir
grįžti į jūsų pasirinkto katalogo nuotraukų
sąrašą, paspauskite mygtuką RETURN.
10. Norėdami bet kuriuo metu grįžti į Pagrindinį
meniu, paspauskite mygtuką EXIT.
✎ PASTABA
▪ Vaizdo per visą ekraną režime negalima padidinti
pavadinimo ir PG grafikos.
Kaip naudoti TOOLS mygtuką
Paspaudę mygtuką TOOLS, galite
naudotis įvairiomis funkcijomis.
„Start Slide Show“ : pasirinkite,
kai norite pradėti skaidrių peržiūrą.
„Stop Slide Show“ : pasirinkite,
kai norite sustabdyti skaidrių peržiūrą.
„Slide Show Speed“ : pasirinkite,
kai norite keisti skaidrių peržiūros greitį.
„Background Music“ : pasirinkite, kai
skaidrių peržiūros metu norite klausytis muzikos.
„Zoom“: pasirinkite, kai norite padidinti
nuotrauką (didinama iki 4 kartų).
„Rotate“ : pasirinkite, kai norite paversti
nuotrauką. (Ši funkcija paverčia nuotrauką
pagal ir prieš laikrodžio rodyklę.)
„Information“ : rodoma nuotraukos
informacija – pavadinimas, dydis ir pan.
✎ PASTABA
▪ Jeigu norite įjungti foninės muzikos funkciją,
nuotraukos turi būti patalpintos toje pačioje
atminties laikmenoje kaip ir muzikos byla.
Garso kokybė priklausys nuo MP3 bylos bitų
lygio, nuotraukos dydžio ir kodavimo būdo.
Pasirinktų nuotraukų peržiūra
Paspaudę nuotolinio valdymo pulto GELTONAS
(C) mygtuką, galite pasirinkti tam tikras nuotraukas
peržiūrai. Jeigu norite pasirinkti tam tikras
nuotraukas, atlikite šiuos žingsnius:
1. Pažymėkite katalogą, kuriame patalpintos
norimos peržiūrėti nuotraukos, ir paspauskite
mygtuką ENTER.
2. Spauskite ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite
5.
norimas peržiūrėti nuotraukas ir paspauskite
mygtuką GELTONAS (C).
Nuotrauka pažymima varnele.
6.
3. Kiekvienai sekančiai nuotraukai, kurią
norėsite peržiūrėti, pakartokite 2 žingsnį.
✎ PASTABA
▪ Kai norite nuimti nuotraukos pažymėjimą,
spauskite ▲▼◄► mygtukus, pažymėkite
nuotrauką ir paspauskite mygtuką GELTONAS (C).
4. Baigę paspauskite mygtuką ENTER.
Prasidės skaidrių peržiūra
Atkūrimas iš USB laikmenos
Jeigu norite atkurti daugialypės terpės bylas
(MP3, JPEG ir t.t.) iš USB laikmenos,
naudokite USB jungtį.
1. Įeikite į Pradinį meniu.
2. Sustabdymo režime prijunkite USB laikmeną
prie grotuvo priekiniame skydelyje esančios
USB jungties. Bus rodomas pranešimas
„Do you want to access the device?” („Ar
norite prieiti prie įrenginio?“).
3. Spauskite ◄► mygtuką, pasirinkite „Yes“
ir paspauskite mygtuką ENTER.
4. Paspauskite RAUDONĄ (A) mygtuką.
Jeigu paspaudėte RAUDONĄ (A) mygtuką,
eikite prie 5 žingsnio.
Jeigu paspaudėte MĖLYNĄ (D) mygtuką,
eikite prie 4 -1. žingsnio.
PANDORA
HD Movies
CinemaNow
internet radio
YouTube
No Disc
123
DLNA
123
a Change Device
Safely Remove USB d View Devices " Enter
Spauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
„USB“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
Paspauskite ◄► mygtukus, pasirinkite
pageidaujamus, vaizdo, muzikos įrašus
ar nuotraukas ir paspauskite mygtuką
ENTER. Eikite prie 7 žingsnio.
4-1. Jeigu paspaudėte MĖLYNĄ (D)
mygtuką, eikite prie 5-1 žingsnio.
PANDORA
HD Movies
CinemaNow
internet radio
YouTube
Prijungę grotuvą prie tinklo, galite mėgautis
tokiomis tinklo paslaugomis, kaip „BD-LIVE“.
123
123
d Home
" Enter
5-1. Spauskite ◄► mygtukus, pasirinkite
„USB“
USB“ iir paspauskite
kit mygtuką
t k ENTER
ENTER.
6-1. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
pageidaujamus, vaizdo, muzikos įrašus ar
nuotraukas ir paspauskite mygtuką ENTER.
7. Informacijos apie vaizdo, muzikos įrašų ir
nuotraukų atkūrimą ieškokite 19~21 psl.
✎ PASTABA
Tinklo paslaugos
▪ Siekiant išvengti galimo USB atminties pažeidimo,
reikia saugiai atjungti USB laikmeną (atliekant
“Safely Remove USB” funkciją). Paspauskite
MENIU mygtuką ir įeikite į pradinį meniu,
pasirinkite GELTONĄ (C) mygtuką ir paspauskite
ENTER.
▪ Kai garso CD (CD-DA), MP3 ir JPEG bylų atkūrimas
yra sustabdytas, paspaudus nuotolinio valdymo
pulto FULL SCREEN mygtuką, vaizdas nebus
rodomas per visą ekraną.
▪ Jeigu atkūrimo iš USB laikmenos metu į grotuvą
įdėsite diską, grotuvo režimas automatiškai
pasikeis į „DVD“ arba „CD”.
Prieš naudodami bet kurią tinklo paslaugą,
perskaitykite šiuos nurodymus.
1. Grotuvo prijungimas prie tinklo
(10 ir 11 psl.).
2. Tinklo parametrų nustatymas
(16 psl.).
„BD-LIVE™“
Prijungę grotuvą prie tinklo ir naudodami su
„BD-LIVE“ suderinamą diską, iš karto galite
mėgautis įvairiu su filmais susijusiu turiniu.
1. Prijunkite USB laikmeną prie grotuvo
šoninėje pusėje esančios USB jungties ir
patikrinkite, kiek joje yra laisvos atminties.
Jeigu norite naudotis „BD-LIVE“
paslaugomis, laikmenoje turi būti
mažiausiai 1GB laisvos vietos.
2. Įdėkite „BD-LIVE“ paslaugą palaikantį
„Blu-ray“ diską.
3. Pasirinkite vieną iš disko gamintojo
siūlomų „BD-LIVE“ paslaugų.
✎ PASTABA
▪ Skirtingi diskų gamintojai gali siūlyti
skirtingus „BD-LIVE“ paslaugos turinius ir šios
paslaugos naudojimo būdus.
Programinės įrangos atnaujinimo pranešimas
Prijungtas prie tinklo grotuvas gali jus įspėti,
kai pasirodys nauja programinės įrangos
atnaujinimo versija.
1. Įjunkite grotuvą.
2. Programinės įrangos atnaujinimo meniu
(„Software Upgrade“) įjunkite automatinio
atnaujinimo pranešimą („Auto Upgrade
Notification“). Jeigu pasirodys nauja
programinės įrangos atnaujinimo versija,
grotuvas apie jums apie tai praneš.
3. Jeigu norite atnaujinti mikroprogramą,
iššokusiame lange pasirinkite „Yes“.
Grotuvas automatiškai išsijungs,
persikraus ir pradės siuntimą.
(Šioje stadijoje niekada patys
neįjunginėkite grotuvo.)
4. Pasirodys atnaujinimo proceso
pranešimas. Baigus atnaujinimą,
grotuvas vėl automatiškai išsijungs.
5. Paspauskite mygtuką POWER
ir įjunkite grotuvą.
✎ PASTABA
▪ Atnaujinimas baigtas, kai persikrovęs grotuvas
išsijungia. Jeigu norite pradėti naudoti
atnaujintą grotuvą, paspauskite mygtuką POWER.
Atnaujinimo proceso metu niekada rankiniu
būdu neišjunkite ar neįjunkite grotuvo.
▪ „Samsung Electronics“ neprisiima teisinės
atsakomybės dėl grotuvo gedimo, kurį sukėlė
nestabilus interneto ryšys ar vartotojo
neapdairumas programinės įrangos atnaujinimo
metu.
„AllShare“ funkcijos naudojimas
„AllShare“ funkcija leidžia jums atkurti jūsų AK
ar grotuvo NAS diske esančias nuotraukas,
muzikos ir vaizdo bylas. Norėdami grotuve
pasinaudoti „AllShare“ funkcija, prijunkite jį
prie tinklo. Jeigu norite AK pasinaudoti „AllShare“
funkcija savo AK, pirmiausia jame turite įdiegti
„AllShare“ programinę įrangą. Jeigu turite NAS
įrenginį, „AllShare“ funkcijai nereikalinga jokia
papildoma programinė įranga.
„AllShare“ programinės įrangos
atsiuntimas
1. Prisijunkite prie www.samsung.com svetainės.
2. Paspauskite „Support“ (Palaikymas).
Pasirodžiusiame laukelyje įvedę savo
grotuvo produkto numerį, paspauskite
„Product“ (Produktas).
3. Sekančiame lange po nuoroda „Downloads“
(Atsisiuntimas) paspauskite „Get downloads“
(Atsisiųsti programas).
4. Sekančiame lange paspauskite „Software“
(Programinė įranga).
5. Norėdami pradėti atsiuntimą, spustelėkite
piktogramą, esančią „AllShare“ eilutėje po
skyriumi „File“.
AK esančio turinio atkūrimas
„Blu-ray“ diskų grotuve
„Blu-ray“ diskų grotuve galite peržiūrėti savo
kompiuterio dalijamas bylas.
Išsamesnes „Allshare“ funkcijos naudojimo
instrukcijas rasite svetainėje www.samsung.com
„Blu-ray“ diskų grotuvas
„AllShare“ ryšys
Atkuriamos AK bylos
23
Priedas
PROBLEMA
Užmiršote slaptažodį
Gedimų nustatymas
Prieš kreipdamiesi į techninę tarnybą, išbandykite šiuos sprendimus.
PROBLEMA
Neveikia nuotolinio valdymo
pultas
Neatkuriamas diskas
Nepasirodo disko meniu
Ekrane rodoma draudžiančioji
žinutė
SPRENDIMAS
o Patikrinkite baterijas nuotolinio valdymo pulte. Gal jas reikia pakeisti.
o Naudokite nuotolinio valdymo pultą ne didesniu negu 6,1m atstumu.
o Išimkite baterijas ir kelias minutes palaikykite nuspaudę vieną ar daugiau
mygtukų, kad išsikrautų vidinis mikroprocesorius. Vėl įdėkite baterijas ir
pabandykite pulto veikimą dar kartą.
Vaizdas iškraipytas ar su
trukdžiais
Nėra HDMI išvesties
o Patikrinkite, ar diską įdėjote etikete į viršų.
o Patikrinkite „Blu-ray“/DVD disko regiono numerį.
Nenormalus HDMI išvesties
vaizdas
o Patikrinkite, ar diskas turi meniu.
o Ši žinutė pasirodo, kai nuspaudžiamas netinkamas mygtukas.
o „Blu-ray“/DVD diskų programinė įranga nepalaiko tam tikros funkcijos
(pvz., kameros kampo).
o Jūs užklausėte filmo ar skyriaus numerio arba atkūrimo laiko,
kurie neegzistuoja.
Peržiūros režimas skiriasi nuo
nustatymų meniu parinkčių.
o Kai kurios funkcijos, pasirinktos nustatymų meniu, gali neveikti,
jeigu diskas neužšifruotas atitinkamai funkcijai.
Negalima pakeisti ekrano
formato
o Ekrano formatas jau nustatytas „Blu-ray“/DVD diske.
o Tai ne grotuvo problema.
Nėra garso
Nėra vaizdo ekrane
Jei susiduriate su kitomis
problemomis
o Patikrinkite, ar garso parinkčių meniu pasirinkote teisingą
skaitmeninę išvestį.
o Jei HDMI išvestis nustatyta tokia raiška, kokios nepalaiko jūsų televizorius
(pvz., 1080p), galite nematyti vaizdo televizoriaus ekrane.
o Nuspauskite ir 5 sekundes ar ilgiau palaikykite priekiniame grotuvo
skydelyje esantį mygtuką STOP ( ) (kai grotuve nėra disko). Bus
atstatyti visi gamykliniai parametrai.
o Atstačius gamyklinius parametrus, visi vartotojo išsaugoti duomenys
BD duomenyse bus ištrinti.
SPRENDIMAS
o Nuspauskite ir 5 sekundes ar ilgiau palaikykite priekiniame grotuvo
skydelyje esantį mygtuką STOP ( ) (kai grotuve nėra disko).
Bus atstatyti visi gamykliniai parametrai. Nedarykite šio veiksmo,
jei tai nėra iš tiesų būtina.
o Atstačius gamyklinius parametrus, visi vartotojo išsaugoti duomenys
BD duomenyse bus ištrinti.
o Peržiūrėkite instrukcijos turinį ir susiraskite skyrių, kur rašoma apie
esamą problemą. Dar kartą atlikite nurodytus veiksmus.
o Jei problema liko neišspręsta, kreipkitės į artimiausią įgaliotą SAMSUNG
aptarnavimo centrą.
o
o
o
o
Pažiūrėkite, ar diskas švarus ir nesubraižytas.
Nuvalykite diską.
Patikrinkite sujungimą tarp televizoriaus ir grotuvo HDMI jungties.
Patikrinkite, ar jūsų televizorius palaiko 480p, 720p, 1080i ar 1080p
HDMI įvesties raišką.
o Jei ekrane matomas atsitiktinis triukšmas, vadinasi, jūsų televizorius
nepalaiko HDCP („High-bandwidth Digital Content Protection“).
„BD-LIVE“ funkcija
Negaliu prisijungti prie
„BD-LIVE“ serverio
Naudojantis „BD-LIVE“
paslaugomis, rodoma klaida
o Tinklo būsenos meniu pagalba patikrinkite, ar geras interneto ryšys.
o Patikrinkite, ar prijungta USB atmintinė prie grotuvo.
o Atmintinė turi turėti ne mažiau 1 GB laisvos talpos, kad galėtų naudoti
„BD-LIVE“ paslaugas. Patikrinkite likusią laisvą talpą BD duomenų
valdymo meniu.
o Patikrinkite, ar „BD-LIVE“ interneto ryšio meniu nustatytas parametras
„Leisti (viską)“ („Allow (All)“).
o Jei visos aukščiau nurodytos priemonės nepadeda, kreipkitės į turinio
tiekėją arba atnaujinkite mikroprogramą.
o Atmintinė turi turėti ne mažiau 1 GB laisvos talpos, kad galėtų naudoti
„BDLIVE“ paslaugas. Patikrinkite likusią laisvą talpą BD duomenų
valdymo meniu.
„AllShare“ funkcija
Galiu matyti per „Allshare“
dalijamus katalogus, tačiau
nematau bylų.
Vaizdas rodomas su pertrūkiais.
Nestabilus „AllShare“ ryšys tarp
grotuvo ir AK
✎ PASTABA
o „AllShare“ rodo tik „Image“ (Paveikslėliai), „Music“ (Muzika) ir „Movie“ (Filmas)
o
o
o
o
kategorijas atitinkančias bylas. Šių kategorijų neatitinkančios bylos gali būti
nerodomos.
Patikrinkite, ar stabilus tinklo ryšys.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas tinklo laidas ir, ar tinklas nėra
perkrautas.
IP adresas tame pačiame potinklyje turi būti unikalus. Jeigu taip nėra, šią
problemą gali sukelti IP adreso trukdžiai.
Patikrinkite, ar nėra įjungta ugniasienė. Jeigu ji įjungta, išjunkite ugniasienės funkciją.
▪ Atstačius gamyklinius parametrus, visi vartotojo išsaugoti BD duomenys bus ištrinti.
24
Taisymas
Jeigu susisieksite su mumis dėl grotuvo remonto, jums gali reikėti mokėti administravimo mokestį, jeigu:
1. Jūsų prašymu inžinierius buvo iškviestas į jūsų namus, tačiau grotuvas nebuvo sugedęs.
2. Jūs atnešėte įrenginį į aptarnavimo centrą, tačiau grotuvas nebuvo sugedęs.
Jūs gausite informaciją apie galimo administravimo mokesčio dydį dar prieš inžinieriui apsilankant
jūsų namuose ar prieš pradedant grotuvo diagnostikos darbus.
Prieš pateikiant grotuvą taisymui, mes rekomenduojame jums atidžiai perskaityti šią instrukciją,
paieškoti sprendimo svetainėje www.samsung.lt arba susisiekti su SAMSUNG klientų
aptarnavimo centru telefonu 1-800-SAMSUNG (726-7864).
Techniniai duomenys
Energijos reikalavimai
AC 120V, 60Hz
Svoris
1,3 kg
Energijos suvartojimas
Bendrieji
Matmenys
Veikimo temperatūros diapazonas
Veikimo drėgmės diapazonas
USB
HDMI
Garso išvestis
Tinklas
19W
360 (P) X 193 (G) X 40 (A) mm
+5°C iki +35°C
10 % iki 75 %
A tipas
USB 2.0
DC išvestis
5V 500mA maks.
Vaizdas
1080p, 1080i, 720p, 480p
Garsas
PCM, Bitų srautas
Skaitmeninė garso išvestis
Koaksialinis
„Ethernet“
100BASE – TX prievadas
- Dizainas ir techniniai duomenys gali buti keičiami iš anksto neįspėjus.
- Svorio ir matmenų dydžiai yra apytiksliai.
25
Pastaba dėl atitikties ir suderinamumo
NE VISI diskai yra suderinami
o Žemiau aprašyti ir šioje vartotojo instrukcijoje minimi apribojimai, susiję su diskų tipu ir šios instrukcijos
skyriumi „Diskų tipai ir savybės“, taikomi šiems galimiems atkurti diskų tipams: iš anksto įrašyti
komerciniai BD-ROM, DVD-Video ir garso CD (CD-DA) diskai; BD-RE/-R, DVD-RW /-R diskai;
ir CDRW/- R diskai.
o Diskai, kurie nėra išvardinti aukščiau negali būti ir/ar neskirti atkurti šiuo grotuvu. Taip pat kai kurie
aukščiau išvardinti diskai gali būti neatkuriami dėl vienokių ar kitokių žemiau pateikiamų priežasčių.
o SAMSUNG negali užtikrinti, kad šis grotuvas atkurs kiekvieną diską, turintį BD-ROM, BD-RE/-R,
DVDVIDEO, DVD-RW/-R ir CD-RW/-R logotipus, ir šis grotuvas gali reaguoti ne į visas valdymo
komandas ar valdyti ne visas kiekvieno disko savybes. Šios ir kitos diskų suderinamumo ir grotuvo
veikimo problemos dėl naujų ir egzistuojančių diskų formatų yra galimos dėl to, kad:
- „Blu-ray“ yra naujas ir besivystantis formatas, ir šis grotuvas gali valdyti ne visas „Blu-ray“ diskų
savybes, nes kai kurios iš jų gali būti papildomai pridėtos prie „Blu-ray” diskų formato po šio grotuvo
pagaminimo, o kai kurios jau buvusios savybės gali būti prieinamos vėliau;
- Ne visos naujos ir egzistuojančios diskų formatų versijos yra palaikomos šiame grotuve;
- Nauji ir egzistuojantys diskų formatai gali būti peržiūrėti, pakeisti, atnaujinti, pagerinti ir/ar papildyti;
- Kai kurie diskai pagaminti tokiu būdu, kuris leidžia tik specifinį ar ribotą valdymą ir savybes jų
atkūrimo metu;
- Kai kurios savybės gali būti laisvai pasirenkamos, ir papildomos savybės gali būti pridėtos po šio
grotuvo pagaminimo arba tam tikros jau buvusios savybės galėjo būti atidėtos;
- Kai kurie diskai, turintys BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R ir CD-RW/-R logotipus,
vis dėlto gali būti nestandartizuoti;
- Kai kurie diskai gali būti neatkuriami, priklausomai nuo jų fizinės būklės ar įrašymo sąlygų;
- „Blu-ray“ diskų, DVD programinės įrangos kūrimo ir/ar diskų gamybos metu gali atsirasti
problemų ir klaidų;
- Šis grotuvas veikia kitaip, nei standartinis DVD grotuvas ar kita vaizdo/garso įranga; ir/ar
- Dėl priežasčių, išvardintų šioje instrukcijoje, bei kitų priežasčių, kurias skelbia SAMSUNG klientų
aptarnavimo centrai.
o Jei susidūrėte su diskų suderinamumo ar grotuvo valdymo problemomis, susisiekite su SAMSUNG
klientų aptarnavimo centru. Jame taip pat galima gauti informacijos apie šio grotuvo atnaujinimus.
o Papildomos informacijos apie atkūrimo apribojimus ir diskų suderinamumą ieškokite šiuose
instrukcijos skyriuose: „Įspėjimai“, „Prieš skaitant vartotojo instrukciją“, „Diskų tipai ir savybės“
ir „Prieš pradedant“.
Apsauga nuo kopijavimo
o AACS („Advanced Access Content System“) yra patvirtinta, kaip „Blu-ray“ diskų formato turinio
apsaugos sistema, panaši į naudojamą CSS („Content Scramble System“) sistemą DVD formatui,
todėl AACS apsaugoto turinio atkūrimui, analoginio signalo išvesčiai ir pan. taikomi tam tikri apribojimai.
Šio gaminio valdymas ir gaminiui taikomi apribojimai gali skirtis nuo gaminio įsigijimo laiko,
kadangi minėti apribojimai galėjo būti AACS pritaikyti/ar pakeisti po šio prietaiso pagaminimo.
Taip pat „BDROM Mark“ ir BD+ yra papildomai naudojama, kaip „Blu-ray“ diskų formato turinio
apsaugos sistema, kuri taiko tam tikrus apribojimus „BD-ROM Mark“ ir/ar BD+ apsaugoto turinio
atkūrimui. Daugiau informacijos apie AACS, „BD-ROM Mark“, „BD+“ ar šį gaminį galite gauti
susisiekę su SAMSUNG klientų aptarnavimo centru.
26
o Daugelis „Blu-ray“ /DVD diskų yra šifruojami su apsauga nuo kopijavimo. Todėl „Blu-ray“ diskų grotuvą
turėtumėte jungti tiesiai prie savo televizoriaus, bet ne prie kasetinio grotuvo (VCR). Prijungus VCR,
matomas iškreiptas vaizdas iš apsaugotų nuo kopijavimo „Blu-ray”/DVD diskų.
o Šis gaminys turi autorinių teisių apsaugos technologiją, kuri saugoma tam tikrų metodų ir JAV patentų
bei kitų intelektualinės nuosavybės teisių, kurios priklauso „Rovi Corporation“. Bandymai perdaryti ar
išrinkti grotuvą yra draudžiami.
o Pagal JAV bei kitų šalių autorinių teisių apsaugos įstatymus, neautorizuotas įrašinėjimas, naudojimas,
rodymas, platinimas ar televizijos programų, vaizdo juostų, „Blu-ray“ diskų, DVD diskų bei kitokios
medžiagos peržiūrėjimas gali būti baudžiamas ir užtraukti civilinę ir/ar kriminalinę atsakomybę.
o Dėl „Blu-ray” diskų grotuvų progresyvinės skleistinės išvesties: NAMŲ VARTOTOJAI TURĖTŲ
ŽINOTI, KAD NE VISI DIDELĖS RAIŠKOS TELEVIZORIAI YRA PILNAI SUDERINAMI SU ŠIUO GAMINIU,
TODĖL VAIZDAS GALI BŪTI NESKLANDUS. JEI SUSIDURIATE SU PROGRESYVINĖS SKLEISTINĖS
VAIZDO PROBLEMOMIS, REKOMENDUOJAMA PERJUNGTI STANDARTINĖS RAIŠKOS VAIZDO
IŠVESTĮ. DAUGIAU INFORMACIJOS APIE MŪSŲ TELEVIZORIŲ SUDERINAMUMĄ SU ŠIUO GAMINIU
GALITE GAUTI SUSISIEKĘ SU KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.
Atsakomybės dėl tinklo paslaugų atsisakymas
Visas turinys ir paslaugos, prieinamos naudojant šį grotuvą, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos
autorinių teisių, patentų, prekės ženklų ir/ar kitokių intelektinės nuosavybės įstatymų. Šis turinys ir
paslaugos teikiamos tik nekomerciniam naudojimui. Jūs negalite naudoti šio turinio ar paslaugų kitaip,
negu yra leidęs turinio savininkas ar paslaugų tiekėjas. Nepažeisdami aukščiau išdėstytų nuostatų,
jūs negalite jokiais būdais ir jokiose laikmenose modifikuoti, kopijuoti, publikuoti, įkelti, skelbti, perduoti,
išversti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti ar platinti turinio ar paslaugų, perduodamų per šį
prietaisą, jei to nėra aiškiai leidęs turinio savininkas ar paslaugų tiekėjas.
TREČIOJI ŠALIS TEIKIA TURINĮ IR PASLAUGAS „KAIP YRA“. BENDROVĖ „SAMSUNG“ TIESIOGIAI IR
NETIESIOGIAI NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL ŠIO TURINIO IR PASLAUGŲ TEIKIMO, NESVARBU
KOKIU TIKSLU JOS YRA TEIKIAMOS. SAMSUNG AIŠKIAI ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS
NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT (BET NEAPSIRIBOJANT) GARANTIJAS DĖL PARDAVIMO
AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI. BENDROVĖ SAMSUNG NEGARANTUOJA DĖL PASLAUGŲ
AR TURINIO, KURIS YRA PRIEINAMAS NAUDOJANTIS ŠIUO PRIETAISU, TIKSLUMO, GALIOJIMO,
SAVALAIKIŠKUMO, LEGALUMO AR PILNUMO, TAIP PAT NEATSIŽVELGIA Į JOKIAS APLINKYBES,
ĮSKAITANT APLAIDUMĄ. „SAMSUNG“ NEATSAKO PAGAL SUTARTĮ AR TEISĖS PAŽEIDIMĄ,
UŽ BET KOKĮ TIESIOGINĮ, NETIESIOGINĮ, TYČINĮ, ATSITIKTINĮ AR ATSIRADUSĮ KAIP PASEKMĖ
GEDIMĄ, UŽMOKESTĮ ADVOKATUI, IŠLAIDAS AR KITUS NUOSTOLIUS, TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI
ATSIRADUSIUS DĖL INFORMACIJOS APIE TURINĮ AR PASLAUGAS, AR DĖL JŪSŲ ARBA KITOS
TREČIOSIOS ŠALIES NAUDOJIMOSI TURINIU AR PASLAUGOMIS, NET JEIGU IR BUVOTE ĮSPĖTAS
DĖL GALIMŲ NUOSTOLIŲ.
Trečiosios šalies paslaugos bet kada gali būti nutrauktos ar nutrūkti, todėl bendrovė SAMSUNG neatsako
ir negarantuoja, kad turiniu ar paslaugomis galėsite naudotis neribotą laiką. Turinį ir paslaugas trečiosios
šalys perduoda per internetą ir perdavimo įrenginius, kurių SAMSUNG nekontroliuoja. Neapribodama šio
atsakomybės atsisakymo bendrumo, SAMSUNG kompanija aiškiai atsisako nuo bet kokios atsakomybės
ar įsipareigojimų dėl turinio ar paslaugų, perduodamų per šį grotuvą, nutrūkimo ar sustabdymo.
Bendrovė SAMSUNG neatsako ir nėra įsipareigojusi dėl kliento paslaugų, susijusių su minėtu turiniu ir
paslaugomis. Bet kokie klausimai ar pageidavimai dėl turinio ar paslaugų turi būti tiesiogiai adresuojami
konkretiems turinio ir paslaugų tiekėjams.
Licencija
o Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubo
D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekiniai ženklai.
o Pagaminta pagal licenciją ir JAV bei kitų šalių patentus: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ir kt., kurie yra išduoti
ar parengti. DTS ir Simbolis yra registruoti prekės ženklai. „DTS 2.0+
Digital Out“ ir DTS logotipai yra „DTS, Inc.“ prekinis ženklas.
Produkte įmontuota programinė įranga. © DTS, Inc. Visos teisės
saugomos.
o HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra
prekės ženklai arba „HDMI Licensing LLC“ Jungtinėse Valstijose ir
kitose šalyse registruoti prekės ženklai.
o „Oracle“ ir „Java“ yra „Oracle“ ir/arba jos dukterinių kompanijų registruoti
prekės ženklai. Kiti pavadinimai gali būti jų savininkų registruoti prekės ženklai
o Pastaba dėl atviro kodo licencijos
Jei
- naudojate atviro kodo programinę įrangą, prietaiso meniu galima
naudotis atviro kodo licencijomis.
o „Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“ ir jų logotipai yra „Blu-ray Disc Association“ prekės ženklai.
o Šiame įrenginyje yra apsaugos nuo kopijavimo technologija, kurią saugo J.V. patentai ir
kitos „Rovi Corporation“ intelektualinės nuosavybės teisės. Prietaiso ardymas ar inžinerinis
pakeitimas yra draudžiamas.
PIRKĖJO RIBOTOJI GARANTIJA
Šis SAMSUNG prekės ženklo gaminys, kurį pateikia ir platina SAMSUNG kompanija, galutiniam namų vartotojui yra pristatomas
naujas, originalioje pakuotėje ir jam suteikiama SAMSUNG riboto laiko garantija dėl gamyklinių medžiagų ar darbo defektų:
Vieneriems (1) metams, sudedamosios dalims ir darbams*
(*naudojant komerciniams tikslams – 90 dienų sudedamosioms dalims ir darbams)
Ši ribotoji garantija pradeda galioti nuo įsigijimo datos ir galioja tik Jungtinėse Valstijose įsigytiems produktams. Jeigu reikalingas
garantinis aptarnavimas, pirkėjas turi susisiekti su SAMSUNG, kuri nustatys problemą ir aptarnavimo procedūras. Garantinį
aptarnavimą gali atlikti tik SAMSUNG įgaliotas aptarnavimo centras. Pirkėjas turi pristatyti originalų produkto įsigijimą liudijantį
dokumentą, jeigu to paprašo SAMSUNG arba SAMSUNG įgaliotas aptarnavimo centras. Pirkėjas atsakingas už produkto
transportavimą į aptarnavimo centrą ir iš jo.
Aukščiau nurodytu ribotos garantijos galiojimu metu, SAMSUNG nemokamai, savo pasirinkimu pagal čia išdėstytas sąlygas sutaisys
sugedusį produktą, pakeisdama sudedamąsias jo dalis naujomis arba atnaujintomis, arba pakeis šį produktą nauju ar atnaujintu
produktu. Visos pakeistos sudedamosios dalys ir produktai tampa SAMSUNG nuosavybe ir turi būti grąžinti atgal į
SAMSUNG. Pakeistoms dalims ir produktams taikomas likęs garantijos laikas arba devyniasdešimt (90) dienų, atsižvelgiant į tai,
kuris laikas yra ilgesnis. SAMSUNG įsipareigojimai dėl programinės įrangos produktų, kuriuos platina SAMSUNG su SAMSUNG
prekės ženklu, yra nustatyti galutinio vartotojo licencijos sutartyje. Ne SAMSUNG techninė ir programinė įranga, jeigu tokia pateikiama,
yra tokia „KOKIA YRA“. Ne SAMSUNG gamintojai, tiekėjai, leidėjai ir paslaugų teikėjai gali suteikti savo garantijas.
Ši ribotoji garantija apima gamyklinius medžiagų ir darbo defektus, jeigu tokių atsiranda įprastinio naudojimo metu, arba kaip
išskirtinai šioje sutartyje nurodyta – naudojant produktą nekomerciniais tikslais, ir negalioja šiais atvejais, kai įskaitant, bet
neapsiribojant: produktas pažeidžiamas siuntimo, pristatymo ir montavimo metu; taikant ir naudojant šį produktą tikslams,
kuriems jis neskirtas; perdarius produktą ar jo serijinius numerius; kosmetiniams pažeidimams ar išorės apdailai; pažeidimams
dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo, nepriežiūros, gaisro, vandens, žaibo ar kitų gamtos reiškinių; dėl SAMSUNG netiekiamų
ar neįgaliotų produktų, įrangos, sistemų, paslaugų, dalių, eksploatacinių medžiagų, priedų, programų, diegimo, remonto, išorinių
laidų ar jungčių naudojimo, kurie pažeidžia šį produktą bei sukelia aptarnavimo problemas; neteisingos elektros linijos įtampos ir
jos svyravimų; vartotojo keitimų ir naudojimo instrukcijų nesilaikymo; instrukcijų knygelėje nurodytų valymo, priežiūros ir aplinkos
sąlygų nesilaikymo; dėl produkto pašalinimo ir išmontavimo; dėl signalo priėmimo problemų ir iškraipymų, susijusių su triukšmu,
aidu, trukdžiais ar kitų signalo perdavimo ir pristatymo problemų. SAMSUNG negarantuoja, kad šis produktas veiks be pertrūkių
ar klaidų.
NĖRA JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ, IŠSKYRUS IŠDĖSTYTAS IR APRAŠYTAS AUKŠČIAU, IR JOKIŲ KITŲ SĄLYGŲ, TIESIOGIAI
IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT VISOMIS NUMANOMOMIS TINKAMUMO PREKIAUTI IR
ATITIKIMO KONKREČIAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, IR KURIOS BŪTŲ TAIKOMOS PASIBAIGUS AUKŠČIAU NURODYTAM
GARANTIJOS LAIKUI. SAMSUNG NEATSAKINGA UŽ JOKIAS KITAS IŠREIKŠTAS GARANTIJAS, KURIAS ŠIAM PRODUKTUI
SUTEIKIA KITAS ASMUO, FIRMA AR KORPORACIJA. SAMSUNG NEATSAKO UŽ PELNO, PAJAMŲ, NESUTAUPYTŲ LĖŠŲ
AR KITOS NAUDOS PRARADIMĄ, AR KITUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR PASEKMINIUS PAŽEIDIMUS, ATSIRADUSIUS
DĖL ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMO, NETINKAMO NAUDOJIMO, AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS ŠIUO PRODUKTU,
NEPRIKLAUSOMAI NUO TEISINIO MANYMO, KURIUO PAGRĮSTAS SKUNDAS, AR NET JEIGU SAMSUNG BUVO PRANEŠTA
APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. SAMSUNG KOMPENSAVIMO ATSAKOMYBĖ NEBUS DIDESNĖ NEI UŽ ŠĮ PRODUKTĄ
SUMOKĖTA ĮSIGYJIMO KAINA IR TARIAMI NUOSTOLIAI. NEAPSIRIBOJANT TUO, KAS IŠDĖSTYTA AUKŠČIAU, PIRKĖJAS
PRISIIMA VISĄ RIZIKĄ IR ATSAKOMYBĘ UŽ PIRKĖJO AR KITŲ ASMENŲ IR JŲ TURTO PRARADIMUS, PAŽEIDIMUS AR
SUŽEIDIMUS, KYLANČIUS DĖL SAMSUNG PARDUOTO PRODUKTO NEGALĖJIMO NAUDOTI, NETINKAMO NAUDOJIMO,
KURIS NĖRA TIESIOGIAI SUKELTAS SAMSUNG NEATSARGUMO. ŠI RIBOTOJI GARANTIJA NETAIKOMA JOKIAM KITAM
ASMENIUI, IŠSKYRUS TIKRĄJĮ ŠIO PRODUKTO PIRKĖJĄ, YRA NEPERDUODAMA IR NURODO IŠSKIRTINES JŪSŲ TEISIŲ
GYNIMO PRIEMONES.
Kai kuriose valstijose ir šalyse neleidžiama apriboti numanomos garantijos trukmės ar atsisakyti kompensuoti ar riboti
kompensacijas už atsitiktinius ar pasekminius nuostolius, taigi viršuje išreikšti apribojimai ir išimtys jums gali negalioti.
Ši garantija suteikia jums konkrečias juridines teises. Jūs galite turėti kitas įstatymų numatytas teises, kurios gali skirtis įvairiose
valstijose ar šalyse.
Dėl garantinio aptarnavimo susisiekite su SAMSUNG klientų aptarnavimo centru.
27
Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse
Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi
Valstybė
Latvijas Republika
Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas Tinklalapis
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising