HT-D5200
2.1kanālu „Blu-ray”
mājas izklaides sistēma
Lietošanas pamācība
Iztēlojies iespējas
Paldies, ka iegādājāties firmas SAMSUNG produktu.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus,
lūdzu, reģistrējiet savu produktu interneta vietnē
www.samsung.com/register
Drošības informācija
Brīdinājumi
LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET IERĪCES VĀKU VAI AIZMUGURĒJO DAĻU.
IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU SALABOT PATS LIETOTĀJS. APKOPI VEIC KVALIFICĒTS SERVISA PERSONĀLS.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Šis simbols norāda uz bīstamu spriegumu
produktā, kas var radīt elektriskās strāvas
triecienu vai personīgus savainojumus.
UZMANĪBU! LAI NOVĒRSTU
ELEKTROŠOKA IESPĒJAMĪBU,
SPRAUDŅA PLATĀKAIS GALS
PILNĪBĀ JĀIEVIETO KONTAKTLIGZDĀ.
BRĪDINĀJUMS
Lai mazinātu uzliesmošanas vai elektriskās
strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus
un cita veida mitruma iedarbībai.
UZMANĪBU
Ierīci nedrīkst pakļaut šķidruma pilienu vai šļakatu
iedarbībai, un uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus, kas
pildīti ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
Kontaktligzda tiek izmantota, lai atvienotu ierīci, tādēļ tai
vienmēr jābūt brīvi pieejamai.
Šī ierīce vienmēr ir jāpieslēdz maiņstrāvas kontaktligzdai ar
aizsargzemējuma savienojumu.
Lai ierīci atvienotu no strāvas padeves, no kontaktligzdas
ir jāatvieno spraudnis, tāpēc spraudnim ir jābūt viegli
pārvaldāmam.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Šis simbols norāda uz svarīgām
instrukcijām par šo iekārtu.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
1.KLASES LĀZERA IEKĀRTA
Šis kompaktdisku atskaņotājs ir klasificēts kā 1.
KLASES LĀZERA IEKĀRTA.
Ierīču vadlīniju, uzstādīšanas vai lietošanas
norādījumu neievērošana var pakļaut Jūs
kaitīgam starojumam.
UZMANĪBU
ATVEROT IERĪCES KORPUSU, JŪS VARAT BŪT PAKĻAUTS
NEREDZAMAM KAITĪGAM STAROJUMAM. IZVAIRIETIES
NO STAROJUMA.
Galvenā strāvas padeves spraudņa pieslēgšana (tikai Apvienotajā Karalistē)
SVARĪGA INFORMĀCIJA
Šī aprīkojuma strāvas padeve ir aprīkota ar veidnes tipa spraudni, kurā iestrādāts drošinātājs. Drošinātāja vērtība ir
norādīta kontaktdakšas virspusē, un, ja tā jānomaina, jāizmanto BS1362 apstiprināts tāda paša nomināla drošinātājs.
Nekad neizmantojiet spraudni bez drošinātāja pārsega. Ja pārsegs ir noņemams un ir nepieciešama drošinātāja pārsega
nomaiņa, tad tam ir jābūt tādā pašā krāsā kā drošinātājam, kas ievietots kontaktdakšā. Nomaiņas pārsegi ir pieejami
pie izplatītāja. Ja ierīces spraudnis nav piemērots strāvas avotiem Jūsu mājās vai arī kabelis nav pietiekami garš, lai aizsniegtu strāvas avotu, ir jāiegādājas piemērots drošs pievada pagarinājums vai arī jālūdz palīdzība izplatītājam. Ja tomēr
vienīgā iespēja ir nogriezt spraudni, tad noņemiet drošinātāju un nododiet spraudni atkritumos drošā veidā. Nesavienojiet
spraudni ar kontaktligzdu, jo tāda rīcība rada elektriskā strāvas trieciena risku no atsegtiem vadiem. Nekad nemēģiniet
kontaktligzdā ievietot atsegtus vadus. Spraudnis un drošinātājs ir jāizmanto vienmēr.
SVARĪGI
Vadi pievadā ir krāsaini saskaņā ar šādu kodu: ZILS = NEITRĀLI BRŪNS = ZEMSPRIEGUMA. Tā kā šīs krāsas
var nesakrist ar krāsainajiem marķējumiem, kas nosaka spraudņa termināļus, rīkojieties šādi: ZILAIS vads
ir jāpieslēdz terminālim, kas marķēts ar burtu N vai ir ZILĀ vai MELNĀ krāsā; BRŪNAIS vads ir jāpieslēdz
terminālim, kas marķēts ar burtu L vai ir BRŪNĀ vai SARKANĀ krāsā.
BRĪDINĀJUMS : NEPIEVIENOJIET IEZEMĒTAM TERMINĀLIM VADU, KAS APZĪMĒTS AR BURTU E VAI IEZEMĒJUMA
SIMBOLU
. NESAVIENOJIET TO ARĪ AR ZAĻU VAI ZAĻI-DZELTENU VADU.
2
Latviski
Piesardzība
Nodrošiniet, lai maiņstrāvas padeve Jūsu mājās atbilst identifikācijas uzlīmei, kas atrodas atskaņotāja aizmugurējā
daļā.
Uzstādiet atskaņotāju horizontāli uz atbilstošas pamatnes (mēbelēm) tā, lai tiktu nodrošināta pietiekama ventilācija
ap atskaņotāju (7,5~10 cm).
Nenovietojiet ierīci uz pastiprinātājiem vai citām ierīcēm, kas var uzkarst.
Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav pārklātas.
Nenovietojiet priekšmetus uz ierīces.
Pirms atskaņotāja pārvietošanas pārliecinieties, ka diska tekne ir tukša.
Lai pilnībā atvienotu atskaņotāju no strāvas padeves, atslēdziet spraudni no sienas rozetes, it īpaši, ja ilgāku laika
periodu iekārtu neizmantosiet.
Pērkona negaisa laikā atvienojiet maiņstrāvas spraudni no sienas rozetes. Sprieguma augstākā pakāpe zibens
laikā var bojāt iekārtu.
Nepakļaujiet iekārtu tiešu saules staru vai citu karstuma avotu iedarbībai. Tas var radīt pārkaršanu un iekārtas
nepareizu darbību.
Pasargājiet atskaņotāju no mitruma un pārmērīga karstuma vai aprīkojuma ar spēcīgu magnētisko vai elektrisko
lauku (piem., skaļruņiem).
Atvienojiet kabeli no maiņstrāvas padeves, ja atskaņotājs darbojas nepareizi.
Šis atskaņotājs nav paredzēts rūpnieciskai lietošanai. Lietojiet šo produktu tikai personiskām vajadzībām.
Ja atskaņotājs vai disks ticis uzglabāts zemā temperatūrā, var rasties kondensāts. Ja atskaņotājs tiek
transportēts ziemas laikā, pirms tā lietošanas pagaidiet aptuveni 2 stundas, līdz iekārta sasniedz istabas
temperatūru.
Šajā produktā izmantotās baterijas satur ķīmiskas vielas, kas ir kaitīgas apkārtējai videi. Neizmetiet baterijas kopā
ar sadzīves atkritumiem.
TV skatīšanās, izmantojot 3D funkciju
Svarīgi drošības noteikumi. Pirms Jūs vai Jūsu bērns izmantojat 3D funkciju, rūpīgi izlasiet tālākos
brīdinājumus.
Grūtniecēm, gados veciem cilvēkiem un epilepsijas slimniekiem, kā arī tiem, kas cieš no sirds vai
jūras slimības, ieteicams izvairīties no 3D filmu skatīšanās.
Neiesakām 3D filmu skatīšanos arī tiem, kas nav labā fiziskā stāvoklī, cilvēkiem, kurus moka bezmiegs,
iereibušiem cilvēkiem. Dažas 3D filmas var izbiedēt skatītāju.
Atskaņojot 3D video, nenovietojiet sev blakus asus vai viegli plīstošus priekšmetus. Ja Jūs izjutīsiet 3D
video kā realitāti, un Jūsu ķermenis uz to atbilstoši reaģēs, Jūs varat saplēst apkārtējos priekšmetus vai
gūt fiziskas traumas.
Brīdinājums par gaismjutības lēkmi un draudiem veselībai.
- Neizmantojiet 3D brilles tām neparedzētiem nolūkiem (piem., parasto briļļu, saulesbriļļu, aizsargbriļļu,
u.c. vietā).
- Neizmantojiet 3D funkciju vai 3D brilles pārvietojoties. Lietojot 3D funkciju vai lietojot 3D brilles
pārvietojoties, iespējams gūt savainojumus, ietriecoties priekšmetos, paklūpot un/vai nokrītot.
Latviski
3
Drošības informācija
Disku lietošana un uzglabāšana
Licence
Nelieli skrāpējumi uz diska virsmas var pazemināt
skaņas un attēla kvalitāti vai izraisīt pārlēkšanu.
Ražots ar licenci no „Dolby Laboratories”. „Dolby” un dubultā - D
simbols ir „Dolby Laboratories” preču zīme.
PAR „DIVX” VIDEO: „DivX®” ir digitāls video formāts,
ko izveidojuši „DivX, Inc.” Šī ir oficiāla „DivX”
sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet www.divx.com, lai
iegūtu papildu informāciju un programmatūras rīkus Jūsu video konvertēšanai
DivX formātā.
PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA: šī „DivX® ” sertificētā ierīce
jāreģistrē, lai tā atskaņotu “DivX VOD” (video uz pieprasījuma) saturu.
Lai iegūtu reģistrācijas kodu, izvietojiet „DivX VOD” sadaļu ierīces
iestatījumu izvēlnē. Apmeklējiet vod.divx.com vietni un ievadiet šo kodu,
lai pabeigtu reģistrācijas procedūru un uzzinātu vairāk par „DivX VOD”.
Ierīce atskaņo „DivX®” video līdz pat HD 1080p izšķirtspējai, tai skaitā saturu
augstākajā pieejamajā izšķirtspējā.
DivX®, DivX Certified® un ar tiem saistītās preču zīmes ir
„DivX, Inc.” preču zīmes un izmantojamas tikai ar licenci.
Uz ierīci attiecas viens vai vairāki no šiem ASV patentiem: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
„HDMI“, „HDMI Logo”, un „High-Definition
Multimedia Interface” ir „HDMI Licensing
LLC” preču zīmes vai ASV un citās valstīs
reģistrētas preču zīmes.
„Oracle” un „Java” ir „Oracle” un/vai tās filiāļu reģistrētas preču zīmes.
Citi nosaukumi var būt to īpašnieku preču zīmes.
Licence pieļauj tikai satura privātu, nekomerciālu izmantošanu. To nav
atļauts izmantot komerciālos nolūkos. Licence attiecas vienīgi uz šo ierīci.
Tā netiek paplašināta nevienai nelicencētai ierīcei vai procesam, kas
atbilstoši ISO/IEC 11172-3 vai ISO/IEC 13818-3 tiek lietots vai pārdots
kopā ar šo ierīci. Licence attiecas tikai uz šīs ierīces lietošanu, lai kodētu
un/vai atkodētu audio failus, kas atbilst ISO/IEC 11172-3 vai
ISO/IEC 13818-3.
Saskaņā ar šo licenci netiek piešķirtas nekādas tiesības uz preces
iezīmēm vai funkcijām, kas neatbilst ISO/IEC 11172-3 vai ISO/IEC 13818-3.
Atklātā pirmkoda licences paziņojums:
- Atklātā pirmkoda programmatūras izmantošanas gadījumā ierīces
produkta izvēlnē ir pieejamas atklātā pirmkoda licences.
„Blu-ray Disc”™, „Blu-ray”™ un to simbolika ir „Blu-ray Disc
Association” preču zīmes.
Šis ieraksts ietver kopiju aizsardzības tehnoloģiju, kas aizsargā
„Rovi Corporation” ASV patentu tiesības un cita intelektuālā īpašuma
tiesības. Ierīces izjaukšana, demontāža vai jebkāda veida modificēšana ir
aizliegta.
Esiet īpaši uzmanīgi, lai nesaskrāpētu disku,
darbojoties ar to.
Disku turēšana
Nepieskarieties diska atskaņojamajai daļai.
Turiet disku aiz tā malām, lai uz diska virsmas nepaliktu pirkstu
nospiedumi.
Nelīmējiet uz diska uzlīmes vai
liplenti.
Disku uzglabāšana
Nepakļaujiet tiešu saules staru iedarbībai.
Glabājiet vēsā, labi ventilējamā vietā.
Glabājiet tīrā aizsargapvalkā.
Uzglabājiet vertikālā pozīcijā.
✎ PIEZĪME
 Nepieļaujiet, ka diski kļūst netīri.
 Neizmantojiet deformētus vai saskrāpētus diskus.
Disku apstrāde un uzglabāšana
Ja uz diska nokļuvuši netīrumi vai atstāti pirkstu
nospiedumi, notīriet tos ar maigu mazgāšanas līdzekli, kas
atšķaidīts ar ūdeni, un noslaukiet ar mīkstu drāniņu.
Tīrot disku, slaukiet to taisnām līnijām virzienā
no diska vidusdaļas uz ārmalu.
✎ PIEZĪME
 Ja atskaņotājs tiek strauji pārvietots no aukstas
vides uz siltu, uz tā iekšējām daļām var izveidoties
kondensāts, kā rezultātā atskaņotājs var darboties
nepareizi. Tādēļ, pirms ieslēgšanas, pagaidiet
1 līdz 2 stundas, lai ierīce sasniedz istabas
temperatūru.
4
Latviski
„iPod” un „iPhone” ir ASV un citās
valstīs reģistrēta kompānijas
„Apple Inc” preču zīme.
Atklātā pirmkoda licences paziņojums:
Atklātā pirmkoda programmatūras izmantošanas gadījumā
ierīces produkta izvēlnē ir pieejamas atklātā pirmkoda licences.
Autortiesības
© 2011 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd.” Visas
tiesības ir rezervētas.
Saturs
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
2
UZSĀKOT DARBĪBU
7
SAVIENOJUMI
17
IESTATĪŠANA
Brīdinājumi
Piesardzība
Disku lietošana un uzglabāšana
Licence
Autortiesības
7
8
13
14
14
15
16
Pamācībā izmantotās ikonas
Disku veidi un raksturojums
Papildu piederumi
Apraksts
Priekšējais panelis
Aizmugurējais panelis
Tālvadības pults
17
21
23
24
24
25
Skaļruņu pievienošana
Ārējo iekārtu pieslēgšana TV ar HDMI kabeli
Video izvades pievienošana TV
Audio pieslēgšana no ārējiem komponentiem
Pievienošana tīklam
FM antenas pieslēgšana
26
27
28
28
28
28
28
31
31
31
31
32
32
32
33
33
34
35
35
35
38
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
Sākotnējie iestatījumi
Izvēlnes iestatīšana
Displejs
TV ekrāna malu attiecība
„BD Wise” funkcija
Izšķirtspēja
HDMI krāsu formāts
„Movie Frame (24 k/s)” režīms
Progresīvais režīms
Pauzes režīms
HDMI „Deep Color” režīms
Audio
Skaļruņu uzstādīšana
Lietotāja ekvalaizers
HDMI audio
Digitālā izvade
Skaļuma diapazona kontrole
Audio sinhronizācija
Tīkla pakalpojumi
Tīkla iestatīšana
Tīkla stāvoklis
Sistēma
Sākotnējie iestatījumi
„Anynet+” (HDMI-CEC) funkcija
BD datu pārvaldības funkcija
Laika zona
„DivX® Video On Demand” funkcija
Valoda
Drošība
Paroles iestatīšana
Paroles maiņa
LATVISKI
26
2
3
4
4
4
Latviski
5
Saturs
IESTATĪŠANA
40
PAMATFUNKCIJAS
44
TĪKLA PAKALPOJUMI
59
PĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
69
40
40
40
40
40
43
Galvenie iestatījumi
Priekšējais displejs
Tīkla tālvadības kontroles funkcija
Atbalsta iestatījumi
Programmatūras atjaunināšana
Sazināšanās ar SAMSUNG
44
44
44
46
46
47
47
47
48
49
51
52
53
54
55
56
56
Diska atskaņošana
Diska izvēlnes/nosaukuma izvēlnes/uznirstošās izvēlnes izmantošana
Meklēšanas un pārslēgšanas funkciju izmantošana
Lēnā atskaņošana/atskaņošana pa kadriem
Atkārtota atskaņošana
TOOLS (Rīku) taustiņa izmantošana
Audio valodas izvēle
Subtitru valodas izvēle
Kameras leņķa maiņas funkcija
BONUSVIEW iestatīšana
Mūzikas klausīšanās
Skaņas režīms
Attēla parādīšana
USB datu nesēja satura atskaņošana
Radio klausīšanās
„iPod/iPhone” atskaņotāju pievienošana izmantojot USB kabeli
„iPod/iPhone” atskaņotāju pievienošana izmantojot savietotāju
59
66
68
68
68
Viedā centrmezgla („Smart Hub”) izmantošana
„Samsung Apps” izmantošana
BD-LIVE™ funkcijas izmantošana
„vTuner” funkcijas izmantošana
„AllShare” funkcijas izmantošana
69
72
Traucējummeklēšana
Tehniskie dati
Attēli un ilustrācijas šajā lietošanas pamācībā paredzēti tikai kā uzskates materiāls un var atšķirties no patiesā ierīces izskata.
Ja Jūs pieteiksiet sava atskaņotāja remontu, administrācija var pieprasīt maksu šādos gadījumos:
1. Speciālists, ierodoties Jūsu mājās pēc izsaukuma, pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus.
2. Jūs atvedat ierīci uz servisa centru, speciālists pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus.
Mēs informēsim Jūs par iespējamām izmaksām pirms ierašanās mājas vizītē vai jebkurām darbībām ar Jūsu atskaņotāju.
Pirms remonta pieteikuma lūdzam rūpīgi izlasīt šo lietošanas pamācību, informāciju interneta mājas lapā www.samsung.com
vai sazināties ar klientu atbalsta centru.
6
Latviski
01
Uzsākot darbību
Uzsākot darbību
Pamācībā izmantotās ikonas
Pirms lietošanas pamācības lasīšanas pārbaudiet zemāk norādītos terminus.
Termins
Logotips
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definīcija
Ietver funkciju, kas pieejama BD-ROM.
Ietver funkciju, kas pieejama BD-RE/-R diskiem, kas ierakstīti
BD-RE formātā.
Ietver funkciju, kas pieejama DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
Ietver funkciju, kas pieejama ierakstītiem DVD+RW vai DVD-RW(V)/
DVD-R/+R diskiem, kas ir ierakstīti un noslēgti.
DVD+R
Audio CD
MP3
WMA
-
JPEG
-
„DivX”
MKV
MP4
„DivX”
USB atmiņas
ierīce
-
BRĪDINĀJUMS
-
PIEZĪME
-
Īsinājumtaustiņš
-
o
w
G
x
F
!
✎
Ietver funkciju, kas pieejama audio CD-RW/-R (CD-DA formāts).
Ietver funkciju, kas pieejama CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskiem vai USB
atmiņas ierīcēm, kas satur MP3 vai WMA.
Ietver funkciju, kas pieejama CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskiem vai
USB atmiņas ierīcēm, kas satur JPEG.
Ietver funkciju, kas pieejama CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskiem vai
USB atmiņas ierīcēm, kas satur „DivX”.
Ietver funkciju, kas pieejama USB atmiņas ierīcē.
Ietver gadījumus, kad funkcija nedarbojas vai iestatījumi ir atcelti.
Ietver padomus vai norādes, kas palīdz katrai funkcijai darboties.
Šī funkcija sniedz tiešu un vienkāršu piekļuvi izvēlnei, nospiežot pogu
uz tālvadības pults.
Šī iekārta ir savietojama tikai ar PAL krāsu sistēmu.
NTSC diskus nevarēs atskaņot.
Latviski
7
Uzsākot darbību
Disku veidi un raksturojums
Atskaņojamo disku logotipi
„Blu-ray” disku savietojamība
„Blu-ray” ir jauns formāts. Tādēļ jāpievērš uzmanība disku
savietojamības iespējām. Ne visi diski ir savietojami un ne
visus diskus varēs atskaņot. Lai iegūtu papildus informāciju,
skatiet šīs lietošanas pamācības nodaļu par disku veidiem
un to raksturojumu. Ja radušās savietojamības problēmas,
lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.
„Blu-ray” disks
„Dolby Digital Plus”
PAL pārraides sistēma
Apvienotajā Karalistē,
Francijā, Vācijā utt.
„Dolby TrueHD”
DTS-HD augstas
izšķirtspējas audio
„Java”
„DTS-HD Master Audio
|Essential”
BD-LIVE
✎ PIEZĪME
 Var nebūt iespējams atskaņot dažu veidu diskus vai
nevarēt izpildīt specifiskas darbības, piemēram,
leņķa maiņu un ekrāna proporcijas noregulēšanu.
Detalizēta informācija par disku uzrakstīta uz tā
vāciņa. Nepieciešamības gadījumā, lūdzu, skatīt to.
 Nepieļaujiet, ka disks kļūst netīrs vai saskrāpēts.
 Pirkstu nospiedumi, netīrumi, putekļi, skrāpējumi un
pelni no cigaretēm uz ierakstīšanas virsmas var
diska atskaņošanu padarīt neiespējamu.
 Ja tiek atskaņots „BD-Java” nosaukums, ielāde var
aizņemt ilgāku laiku nekā parastam nosaukumam
vai arī dažas funkcijas var tikt izpildītas lēni.
Diski, kurus nevar atskaņot
HD DVD disks
DVD-RAM
3.9 GB DVD-R disks autorēšanai
DVD-RW(VR režīms)
„Super Audio CD”(izņemot CD slāni)
DVD-ROM/PD/MV-disks, utt. CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
CDG atskaņo tikai audio, nevis grafiku.
✎ PIEZĪME
 Dažus komerciālos diskus un DVD diskus, kas pirkti
ārzemēs, šajā iekārtā var nebūt iespējams atskaņot.
Ja mēģināt šādus diskus atskaņot, tiks attēlots
paziņojums: „Cannot read this disc. Please check the
regional code of the disc.” (Nevar atskaņot šo disku.
Lūdzu, pārbaudiet reģiona kodu.)
 Ja DVD-R/-RW disks nav pareizi ierakstīts DVD
video formātā, to nevarēs atskaņot.
8
Latviski
3D „Blu-ray” disks
01
Disku veidi
Gan iekārta, gan diski ir kodēti atbilstoši reģionam.
Lai disku varētu atskaņot, šiem reģionālajiem
kodiem ir jāsakrīt. Ja kodi nesakrīt, disku nevarēs
atskaņot.
BD-ROM
Diska veids
„Blu-ray”
DVD-VIDEO
Reģiona
kods
Apgabals
A
Ziemeļamerika, Centrālamerika,
Dienvidamerika, Koreja,
Japāna, Taivāna, Honkonga un
Dienvidaustrumāzija.
B
Eiropa, Grenlande, Francijas
teritorijas, Tuvie Austrumi, Āfrika,
Austrālija un Jaunzēlande.
C
Indija, Ķīna, Krievija, Centrālā un
Dienvidāzija.
1
ASV, ASV teritorijas un Kanāda
2
Eiropa, Japāna, Tuvie Austrumi,
Ēģipte, Dienvidāfrika, Grenlande
3
Taivāna, Koreja, Filipīnas,
Indonēzija, Honkonga
4
Meksika, Dienvidamerika,
Centrālamerika, Austrālija,
Jaunzēlande, Klusā okeāna
salas, Karību salas
5
Krievija, Austrumeiropa, Indija,
lielākā daļa Āfrikas, Ziemeļkoreja,
Mongolija
6
Ķīna
„Blu-ray” lasāmatmiņas disks. BD-ROM disks satur
iepriekš ierakstītus datus. Kaut arī BD-ROM
var saturēt jebkuru datu veidu, vairums BD-ROM
disku saturēs filmas augstas izšķirtspējas formātā
atskaņošanai šajā iekārtā. Šī iekārta var atskaņot
iepriekš ierakstītus komerciālos BD-ROM diskus.
BD-RE/BD-R
„Blu-ray” pārrakstāms disks /„Blu-ray” ierakstāms
disks.
BD-RE/BD-R ir ideāls formāts kopiju veidošanai vai
personiskā video ierakstīšanai.
DVD-VIDEO
Veicot pārslēgšanu no pirmā slāņa uz otro slāni divu
slāņu DVD video diskam, var būt īslaicīgi attēla un
skaņas kropļojumi. Tā nav iekārtas kļūme.
Iepriekš marķēti komerciālie DVD ar filmām arī tiek
saukti par DVD-Video. Šī iekārta var atskaņot iepriekš
ierakstītus komerciālos DVD diskus (DVD-Video diskus)
ar filmām.
DVD-R/-RW
Kad DVD-R/-RW, kas ierakstīts video režīmā, tiek
noslēgts, tas kļūst par „DVD-Video”. Atskaņošana
var būt atkarīga no ierakstīšanas nosacījumiem.
Šī iekārta var atskaņot DVD-R diskus, kas
ierakstīti un noslēgti ar SAMSUNG DVD video
rakstītāju.
Iespējams atskaņot tikai DVD-RW diskus, kas
ierakstīti video režīmā un ir tikuši noslēgti.
DVD+RW
Šī iekārta var atskaņot DVD+RW diskus, kas
ierakstīti ar DVD video rakstītāju. Atskaņošana var
būt atkarīga no ierakstīšanas nosacījumiem.
Latviski
9
Uzsākot darbību
Reģiona kodi
Uzsākot darbību
Audio CD disks
Šī iekārta var atskaņot CD-DA formāta audio
CD-R un CD-RW diskus.
Iekārtā var nebūt iespējams atskaņot dažus CD-R
vai CD-RW diskus ierakstīšanas nosacījumu dēļ.
JPEG diska lietošana
Var atskaņot tikai CD-R/-RW, DVD-RW/-R diskus,
kas ierakstīti ar UDF, ISO9660 vai JOLIET formātā.
Var atskaņot tikai JPEG ar „.jpg", „.JPG", „.jpeg"
vai „JPEG" paplašinājumiem.
Tiek atbalstīts progresīvais JPEG.
CD-R/-RW
Izmantojiet 700MB (80 minūšu) CD-R/-RW disku.
Ja iespējams, neizmantojiet 800MB (90 minūšu) vai
lielāka apjoma diskus, jo tos var nebūt iespējams atskaņot.
Ja CD-R/-RW disks nav ierakstīts kā noslēgta sesija,
varat saskarties ar aizturi, atskaņojot disku no
sākuma, vai arī var netikt atskaņoti visi ierakstītie faili.
Dažus CD-R/-RW diskus ar šo iekārtu var nebūt
iespējams atskaņot, atkarībā no tā, ar kādu ierīci tie
ierakstīti. Saturam, kas ierakstīts CD-R/-RW medijā
no CD jūsu personiskajai lietošanai, atskaņojamība
.
var variēties atkarībā no satura un disku veida.
10
Latviski
DVD-RW/-R/+R
Šis ir formāts, kas tiek izmantots datu ierakstīšanai
DVD-RW vai DVD-R diskā. Šī iekārta var atskaņot
disku, kad tas ir noslēgts.
Ja disks ierakstīts cita ražotāja rakstītāja video režīmā
un nav ticis noslēgts, to nevar atskaņot ar šo iekārtu.
01
Uzsākot darbību
Uzsākot darbību
Atbalstītie failu formāti
Atbalstītie video failu formāti
Faila paplašinājums
Formāts
Video versija
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
*.avi
AVI
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
*.mkv
MKV
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
*.asf
ASF
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
*.wmv
*.mp4
*.3gp
ASF
MP4
3GPP
Audio versija
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Izšķirtspēja
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Latviski
11
Faila paplašinājums
*.vro
Formāts
Video versija
Audio versija
Izšķirtspēja
VRO
VOB
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
PS
MPEG2
MPEG1
AC3
MPEG
LPCM
AAC
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
H.264
H.264
TS
352x288
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
352x288
VC1
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Darbības ierobežojumi
Pat ja fails kodēts ar uzskaitītajiem atbalsta kodiem, tas var netikt atskaņots, ja tā saturs ir nepilnīgs vai
bojāts.
Fails var netikt pareizi atskaņots, ja tā informācija ir nepilnīga vai ja pats fails ir bojāts.
Faili ar lielāku datu pārraides ātrumu vai kadru skaitu sekundē var izraisīt video/audio atskaņošanas
traucējumus.
„Search” (meklēšanas vai „Skip”- izlaišanas) funkcija var nebūt pieejama gadījumā, ja ir bojāta faila
indeksa tabula.
Ja fails atskaņots, izmantojot tīkla savienojumu, video atskaņošana var noritēt ar traucējumiem,
tas atkarīgs no savienojuma datu pārraides ātruma.
Video signāla atkodētājs
Atbalsta līdz pat H.264, 4.1 līmeņa video failu versijas.
Neatbalsta H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 un AVCHD video failu versijas.
MPEG4 SP, ASP :
Ne vairāk kā 1280 x 720: 60 (maksimālais kadru skaits).
Ne mazāk kā 1280 x 720: 30 (maksimālais kadru skaits).
Neatbalsta GMC 2 vai augstāku šī formāta video faila versiju.
Audio signāla atkodētājs
Atbalsta WMA 7, 8, 9 versijas.
Neatbalsta WMA 9 PRO daudzkanālu audio failu versijas, ja šo kanālu skaits pārsniedz divus.
Neatbalsta WMA 9 „Lossless” (bezzudumu), balss audio failu versijas.
Neatbalsta WMA audio failu versijas, kuru vidējais diapazons ir 220/50Hz mono režīmā.
Mūzikas failu atbalsts
Faila paplašinājums
Formāts
Audio versija
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Savietojamība ar WMA 10. versiju
* Diskretizācijas frekvences (kHz) - 8, 11, 16, 22,
32, 44.1, 48
* Datu pārraides ātrumi- visi datu pārraides ātrumi no
5kb/s līdz 384kb/s
*.wma
12
Latviski
WMA
Atbalsta diapazons
01
Uzsākot darbību
Atbalstītās ierīces:
USB zibatmiņas, MP3 atskaņotāji, digitālās
fotokameras, USB karšu lasītāji
1) Ierīce neatpazīst mapes un failus, kuru
nosaukums pārsniedz 125 zīmes.
2) Ierīce neatpazīst subtitru failus, kas lielāki
par 300 Kb.
3) Ierīce neatbalsta savietojamību ar dažām USB
ierīcēm un digitālajām fotokamerām.
4) Atbalsta ierīces, kuru savietojamības ligzdas ir
pielāgotas FAT16 un FAT32 failu sistēmai.
5) Ierīce neatpazīst foto (JPEG), mūzikas (MP3)
un video failus, kuru nosaukumi nav korejiešu
vai angļu valodā.
6) Pievienojiet USB datu nesējus tieši ierīces USB
spraudnī. Ierīce var neatpazīt USB ierīci, kas
savietota, izmantojot USB pagarinātāja kabeli.
7) Vairāk kā viena datu nesēja savietošana ar
vairākligzdu USB karšu lasītāju var izraisīt
darbības traucējumus.
8) Ierīce nav savietojama ar ierīcēm, kas izmanto
PTP protokolu.
9) Neatvienojiet USB ierīci no atskaņotāja datu
apstrādes procesa laikā.
10) Attēla atveidošanas ilgums atkarīgs no
attēla izmēra- jo augstāka attēla izšķirtspēja,
jo ilgāks laiks nepieciešams tā atveidei.
11) Šī ierīce neatskaņo MP3 failus, kas
lejupielādēti no komerciālām tīmekļa vietnēm
un satur DRM („Digital Rights Management”)
datus.
Papildu piederumi
Pārliecinieties, ka ierīces komplektācijā atrodami šādi papildu piederumi.
Video kabelis
FM Antena
„iPod” savietotājs
Lietošanas pamācība
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
3
PTY+
5
7
6
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
(barošanas kabelim)
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
MO/ST
C
SEARCH S/W LEVEL
D
D
D
HUB
D SOUND
PL
DSP
vTuner
Tālvadības pults/
Baterijas (AAA izmērs)
Torodiālā ferīta uzmava
Mīksta drāniņa
Latviski
13
Uzsākot darbību
Piezīmes par USB savietojamību
Apraksts
Priekšējais panelis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5V
500mA
1
2
ENERGOAPGĀDES POGA (
FUNKCIJU POGA
3
4
5
DISPLEJS
6
ENTER TAUSTIŅŠ
7
ATVĒRT/AIZVĒRT POGA
)
STOP (APTURĒT) POGA
ATSKAŅOT/PAUZE POGA
8
9
10
DISKA TEKNE
11
USB PIESLĒGVIETA
TĀLVADĪBAS PULTS SENSORS
SKAĻUMA KONTROLE
Ieslēdz un izslēdz ierīci.
Režīmi tiek pārslēgti šādi:
BD/DVDD. INAUXR. IPODW. IPODH. IN1H. IN2FM
Attēlo atskaņošanas statusu, laiku, utt.
Aptur diska atskaņošanu.
Atskaņo disku vai pauzē atskaņošanu.
Ļauj iestatīt izvēlni vai uzsākt „Blu-Ray” diska atskaņošanu.
(To nospiežot netiks uzsākta DVD diska atskaņošana.)
Paredzēta diska izņemšanai.
Šeit ievietojiet disku.
Nosaka tālvadības signālus.
Skaļuma noregulēšana.
Pievienojiet USB atmiņas ierīci, lai atbalstītu BD-LIVE funkciju. To var izmantot arī
programmatūras atjaunināšanai un MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4 atskaņošanai.
Ja ir pievienota „iPod” ierīce, varat izmantot arī R.IPOD funkciju.
✎ PIEZĪME
 Programmatūras atjaunināšana, izmantojot USB pieslēgvietu, jāveic tikai ar USB zibatmiņas ierīci.
 USB ierīcei, kas patērē vairāk kā 500mA, nepieciešama atsevišķa strāvas padeves ierīce normālai darbībai.
 Ja tiek attēlota „Blu-ray” diska izvēlne, Jūs nevarat uzsākt filmas atskaņošanu, nospiežot tālvadības pults PLAY
taustiņu. Lai atskaņotu filmu, Jums izvēlnē jāizvēlas „Play Movie” vai „Start” un tad jānospiež ENTER taustiņš.
14
Latviski
01
Uzsākot darbību
1 2
3
4
5
6
HDMI OUT
HDMI IN
7
FM ANT
8
9
10 11
COMPONENT OUT
Uzsākot darbību
Aizmugures panelis
12
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
SUBWOOFER FRONT
WIRELESS LAN
AUX IN
1
BEZVADU LAN TERMINĀLS
2
LAN TERMINĀLS
3
„iPod” KONTAKTSPRAUDNIS
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Var izmantot uz tīklu balstītiem pakalpojumiem (skatīt 58.~63. lpp.),
BD-LIVE un programmatūras atjauninājumiem ar bezvadu LAN adapteru.
Var izmantot uz tīklu balstītiem pakalpojumiem (skatīt 58.~63. lpp.),
BD-LIVE un programmatūras atjauninājumiem tīkla savienojumā.
Šeit pievieno „iPod” savienotāju.
ĀRĒJĀS DIGITĀLĀS OPTISKĀS IEVADES
KONTAKTSPRAUDŅI (OPTISKIE)
Izmantojiet, lai pievienotu ārējās ierīces, kas spēj veikt digitālo izvadi.
6
HDMI IEVADES KONTAKTSPRAUDŅI
Vienlaicīgi uztver digitālos video un audio signālus, izmantojot
HDMI kabeli.
7
FM KONTAKTSPRAUDNIS
Pievieno FM antenu.
8
AUX IEVADES KONTAKTSPRAUDŅI
Savienojiet ar ārējās analogās ierīces (piem. videomagnetofona) 2-kanālu izvadi.
9
KOMPONENTU VIDEO IZVADES
KONTAKTSPRAUDŅI
Pievienojiet šiem kontaktspraudņiem TV ar komponentu video
ieejām.
4
HDMI IZVADES KONTAKTSPRAUDNIS
5
10
11
12
VIDEO IZVADES KONTAKTSPRAUDŅI
2.1 KANĀLU SKAĻRUŅU IZVADES
SAVIENOTĀJI
DZESĒŠANAS VENTILATORS
Izmantojot HDMI kabeli, pievienojiet šo HDMI izvades terminālu Jūsu
TV HDMI ievades terminālam, lai iegūtu vislabākās kvalitātes attēlu.
Savienojiet sava TV ievades kontaktspraudni VIDEO IN (Video ieeju)
ar šīs iekārtas VIDEO OUT (Video izvadi).
Šeit pievienojiet priekšējos skaļruņus un zemfrekvences skaļruni.
Dzesēšanas ventilators dzesē sistēmu, lai novērstu
pārkaršanu, un tas vienmēr tiek ieslēgts līdz ar iekārtu.
! BRĪDINĀJUMS
 Uzstādot iekārtu, nodrošiniet vismaz 10 cm brīvas telpas katrā dzesēšanas ventilatora pusē.
 Nebloķējiet dzesēšanas ventilācijas atveres.
Latviski
15
Tālvadības pults
Tālvadības pults apraksts
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai.
Nospiediet šo taustiņu,
lai ieslēgtu TV režīmu.
Nospiediet šo taustiņu,
lai ieslēgtu Home Cinema
atskaņotāja režīmu.
Spiediet ciparu taustiņus, lai izvēlētos
vajadzīgās opcijas vai uzreiz pieslēgtos
noteiktam kanālam.
RECEIVER
BD
SLEEP
Spiediet, lai iestatītu automātiskās
izslēgšanās taimeri.
TA
Disku teknes atvēršanai un
aizvēršanai.
TV
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
REPEAT
0
Nospiediet, lai pārtrauktu/uzsāktu
atskaņošanu.
TV skaļruņu skaņas
izvades pārtraukšanai.
Nospiediet, lai pauzētu atskaņošanu.
MUTE
TV skaļuma līmeņa regulēšanai.
VOL
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TUNING
/CH
TITLE MENU
Nospiediet, lai aizvērtu diska izvēlni.
Nospiediet, lai atvērtu TOOLS izvēlni.
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Izmantojiet, lai atlasītu izvēlnes
opcijas un mainītu izvēlņu vērtības.
Piedāvā atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
Nospiediet, lai regulētu audio sinhronizāciju
„iPod” video failu atskaņošanas laikā.
Šie taustiņi izmantojami gan ierīces izvēlnēm,
gan vairākām „Blu-ray” disku funkcijām.
Nospiediet šo taustiņu,
lai piekļūtu viedajam centrmezglam.
Nospiediet, lai ieslēgtu 3D skaņas
efektu.
Šis taustiņš ļauj veikt meklēšanu saturā.
Šis taustiņš nav pieejams.
16
Latviski
Nospiediet, lai atkārtoti atskaņotu
diska nosaukuma sadaļu, nodaļu
vai skaņu celiņu.
Spiediet, lai veiktu meklēšanu uz
priekšu un atpakaļ.
Spiediet, lai pārslēgtos uz priekšu
vai atpakaļ.
Nospiediet, lai atgrieztos uz sākotnējo
izvēlni.
Nospiediet, lai izmantotu RDS
funkcijas un uztvertu FM signālus.
9
FULL SCREEN
Nospiediet šo taustiņu, lai
skatītos televizoru pilnekrāna režīmā.
Režīma izvēles taustiņš. Nospiediet,
lai izvēlētos video režīmu.
Nospiediet, lai meklētu aktīvas FM
stacijas un pārslēgtu kanālus.
Nospiediet, lai iestatītu klausāmajai
mūzikai atbilstošāko SFE
(„Sound Field Effect”) režīmu.
Izmantojiet šo taustiņu, lai atvērtu
uznirstošo/virsrakstu izvēlni.
Izmantojiet šo taustiņu, lai displejā
atainotu atskaņošanas informāciju
„Blu-ray”/DVD diska atskaņošanas laikā.
Nospiediet, lai aizvērtu izvēlni.
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
MO/ST
D
2D→3D
Nospiediet, lai iepriekšiestatītu radio
frekvenci.
Nospiediet, lai izvēlētos MONO vai
STEREO režīmu radio pārraidēm.
HUB
3D SOUND
DSP
vTuner
Nospiediet, lai ieslēgtu 3D funkciju.
Nospiediet, lai piekļūtu „vTuner” funkcijai.
Nospiediet, lai regulētu zemfrekvences
atskaņotāja līmeni.
Nospiediet, lai regulētu un līdzsvarotu
skaļuma izvēlni. („Digital Signal
Processor” jeb digitālā signāla procesors).
* Bateriju izmērs: AAA
TV zīmolu kodu saraksts
Zīmols
Tālvadības pults iestatīšana
Ar šo tālvadības pulti Jūs varat vadīt konkrētas TV
funkcijas.
.
Vadot TV ar tālvadības pulti:
1. Nospiediet BD RECEIVER/TV (BD uztvērēja/TV)
pogu, lai iestatītu tālvadības pulti uz TV režīmu.
2. Nospiediet POWER (Elektroapgādes) pogu, lai
ieslēgtu TV.
3. Turot nospiestu POWER (Elektroapgādes) pogu,
ievadiet Jūsu TV zīmolam atbilstošo kodu.
Ja tabulā Jūsu TV ir norādīti vairāki kodi,
ievadiet tos pa vienam, līdz noteiksiet, kurš
kods darbojas.
Piemērs: SAMSUNG TV
Turot nospiestu POWER (Elektroapgādes)
pogu, izmantojiet ciparu pogas, lai ievadītu 00,
15, 16, 17 un 40.
4. Ja TV izslēdzas, iestatījums ir pabeigts.
Varat izmantot TV POWER (TV
elektroapgādes), VOLUME (Skaļuma),
CHANNEL (Kanāla) un ciparu pogas (0-9).
✎ PIEZĪME
 Ar dažu zīmolu TV tālvadības pults var
nedarboties. Turklāt dažas operācijas, atkarībā
no TV zīmola, var nebūt iespējams veikt.
 Pēc noklusējuma tālvadības pults darbojas ar
SAMSUNG TV.
„MTC”
„Anam”
„Bell & Howell
(M.Wards)”
galos sakristu ar diagrammu bateriju
nodalījuma iekšpusē.
 Standarta TV bateriju kalpošanas ilgums ir
aptuveni viens gads.
 Tālvadības pulti var izmantot aptuveni 7 metru
attālumā taisnā līnijā.
01, 15
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
„AOC”
 Pārliecinieties, lai polaritātes „+” un „–” bateriju
Zīmols
56, 57, 58
„A Mark”
✎ PIEZĪME
Kods
„Admiral
(M.Wards)”
„Brocsonic”
„Candle”
„Cetronic”
01, 18, 40, 48
57, 58, 81
59, 60
18
03
„Citizen”
03, 18, 25
„Classic”
03
„Cinema”
„Concerto”
„Contec”
„Coronado”
97
18
46
15
„Craig”
03, 05, 61, 82, 83, 84
„Crown”
03
„Croslex”
„Curtis
Mates”
„CXC”
„Daewoo”
„Daytron”
„Dynasty”
„Emerson”
„Fisher”
„Funai”
„Futuretech”
„General
Electric (GE)”
„Hall Mark”
62
59, 61, 63
03
„Penney”
„Philco”
„Philips”
„Pioneer”
„Portland”
„Proton”
„Quasar”
„Radio
Shack”
„RCA/
Proscan”
„Realistic”
„Sampo”
„Sanyo”
„Sears”
19, 65
„Signature
2000
(M.Wards)”
03
„Soundesign”
03
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
40
15
18
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
63, 66, 80, 91
15, 18, 59
40
06, 66, 67
17, 48, 56, 60,
61, 75
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
03, 19
40
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
01
„SSS”
„Sylvania”
„Techwood”
03, 15, 40
„TMK”
„LXI (Sears)”
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
40, 54
54
18, 40
57, 58
„Spectricon”
70
18
15, 18, 19
50, 51, 52, 53, 55
„Symphonic”
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
19, 61, 65
„Sony”
45
„LG
(Goldstar)”
„MGA”
„Panasonic”
03
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
15, 57, 64
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
„KMC”
„Matsui”
„Onwa”
03
„Sharp”
59, 61, 87, 88
„Marantz”
03
„Nikei”
03
40
„KTV”
„Magnavox”
„Onking”
18
03, 40, 60, 61
56, 59, 67, 86
„Luxman”
18, 19, 20, 40, 59, 60
„Scott”
„JC Penny”
„KEC”
„NEC”
„Samsung”
15, 18, 50, 59, 69
„JVC”
18, 40, 59, 60, 75
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
„Hitachi”
„Inkel”
Kods
„Mitsubishi/
MGA”
„Tatung”
03, 40
18
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
61, 95, 96
06
18
„Teknika”
03, 15, 18, 25
„Toshiba”
19, 57, 63, 71
„Videch”
59, 60, 69
„Vidtech”
„Wards”
„Yamaha”
„York”
„Yupiteru”
18, 40
18
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
18
40
03
„Zenith”
58, 79
„Dongyang”
03, 54
„Zonda”
01
Latviski
17
Uzsākot darbību
Bateriju ievietošana tālvadības pultī
01
Uzsākot darbību
Savienojumi
Šī nodaļa ietver dažādas metodes digitālās mājas kinozāles pievienošanai citiem ārējiem komponentiem.
Pirms produkta pārvietošanas vai uzstādīšanas izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet strāvas vadu.
Skaļruņu pievienošana
Iekārtas novietojums
SW
2.5 līdz 3 reizes lielāks par TV ekrāna izmēru
Priekšējie skaļruņi
Novietojiet to uz paliktņa, skapja plaukta vai
zem TV plaukta.
Klausīšanās pozīcijas izvēle
Klausīšanās pozīcijai jābūt 2,5 – 3 reizes lielākai
nekā TV ekrāna izmērs.
Piemērs: 32" TV attālums ir 2~2.4m
55" TV attālums ir 3.5~4m
Novietojiet šos skaļruņus klausīšanās pozīcijas priekšpusē tā, lai tie būtu vērsti uz
iekšpusi (aptuveni 45°) pret Jums. Novietojiet augstfrekvences skaļruņus tā, lai tie
būtu Jūsu ausu augstumā. Noregulējiet priekšējo skaļruņu priekšpuses vienādā
līmenī ar centrālā skaļruņa priekšpusi, vai novietojiet tos centrālā skaļruņa priekšā.
Zemfrekvences skaļrunis Zemfrekvences skaļruņa atrašanās vieta nav tik būtiska. Novietojiet to Jums
vēlamā vietā.
! BRĪDINĀJUMS
 Neļaujiet bērniem spēlēties skaļruņu tuvumā. Viņi var savainoties, ja skaļruņi nokrīt.
 Pievienojot skaļruņu vadus skaļruņiem, pārliecinieties, ka polaritāte (+/-) ir pareiza.
 Nepieļaujiet, ka bērni var piekļūt zemfrekvences skaļruņiem un ievieto atverē rokas vai neatbilstošus
priekšmetus.
 Nepiestipriniet skaļruņus pie sienas, izmantojot skaļruņu skaņas izvadīšanas atveres.
✎ PIEZĪME
 Ja novietojat skaļruņus TV tuvumā, var tikt izkropļotas ekrāna krāsas magnētiskā lauka dēļ, ko rada skaļrunis. Ja tā notiek,
novietojiet skaļruni tālāk no TV.
18
Latviski
02
Savienojumi
(L)
Savienojumi
Skaļruņu pievienošana
(R)
PRIEKŠĒJAIS
ZEMFREKVENCES
SKAĻRUŅU KABELIS
Skaļruņu pievienošana
1. Nospiediet termināļa cilni skaļruņa aizmugurē.
2. Ievietojiet melno vadu melnajā terminālī (–) un sarkano vadu sarkanajā
(+) terminālī, un tad atlaidiet cilni.
3. Pievienojiet savienojuma spraudņus iekārtas aizmugurē, atbilstoši
saskaņojot skaļruņu termināļu krāsas ar savienojuma spraudņu krāsām.
Priekšējais
skaļrunis (L)
SPEAKERS OUT
FRONT
Melns
Sarkans
Priekšējais
skaļrunis (R)
SUBWOOFER FRONT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Zemfrekvences
COMPONENT
PONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
SUBWOOFER FRONT
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Torodiālā ferīta uzmavas pievienošana barošanas kabelim.
Torodiālā ferīta uzmavas pievienošana barošanas kabelim palīdz novērst radio signālu traucējumus.
1. Lai atvērtu torodiālā ferīta uzmavu, pavelciet fiksācijas
vāciņu.
2. Divreiz izvelciet to caur priekšējā paneļa barošanas
kabeli, izveidojot cilpu.
3. Pievienojiet torodiālā ferīta uzmavu barošanas kabelim,
kā parādīts attēlā, un nospiediet, līdz dzirdat klikšķi.
COMPONENT OUT
FM ANT
SPEAKERS OUT
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
CENTER
HDMI IN
WIRELESS
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Latviski
19
Savienojumi
Ārējo iekārtu pieslēgšana TV ar HDMI kabeli
HDMI ir standarta digitālā saskarne, lai pievienotu tādas ierīces kā TV, projektors, DVD atskaņotājs, „Blu-ray”
atskaņotājs, digitālo satelīta uztvērēju un citas.
HDMI novērš signāla zaudēšanu no analogās pārveides, ļaujot jums izbaudīt video un audio skaņas kvalitāti,
kāda tika sākotnēji radīta ar digitālo avotu.
DVD vai „Blu-ray” atskaņotājs
SAT(Satelīts/digitālais
satelīta uztvērējs)
HDMI IN (HDMI ievade)
FM ANT
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
SUBWOOFER FRONT
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
HDMI OUT (HDMI izvade)
HDMI OUT (HDMI izvade): Pievienojot TV ar HDMI kabeli
(VISLABĀKĀ KVALITĀTE)
Savienojiet HDMI kabeli (komplektā nav iekļauts) no HDMI OUT (HDMI izvades) kontaktspraudņa
iekārtas aizmugurē ar Jūsu TV HDMI IN (HDMI ievades) kontaktspraudni.
✎ PIEZĪME
 Atkarībā no Jūsu TV atsevišķas HDMI izvades izšķirtspējas var nedarboties.
 Ja HDMI kabelis tiek pievienots vai atvienots CD-DA, MP3 vai JPEG failu atskaņošanas laikā iekārta pārtrauks
atskaņošanu.
 Pēc video savienojuma izveides iestatiet sava TV video ievades avotu atbilstoši iekārtas video izvadei (HDMI,
komponentu vai kompozītu).
Papildus informāciju par to, kā izvēlēties TV video ievades avotu, skatīt TV lietošanas pamācībā.
 Ja esat iestatījis iekārtas tālvadības pulti, lai darbotos ar savu TV, nospiediet SOURCE (Avota) pogu uz
tālvadības pults un izvēlieties HDMI kā TV ārējo avotu
 Lai izbaudītu video skatīšanos 3D režīmā, Jums nepieciešams HDMI savienojums.
 Garš HDMI kabelis var izraisīt attēla traucējumus. Šādā gadījumā izvēlnē iestatiet „Deep Color” iestatījumu
„Off” (izslēgts) režīmā.
20
Latviski
02
1. Izmantojot HDMI kabeli (komplektā nav iekļauts), savienojiet HDMI IN kontaktspraudi iekārtas aizmugurē ar
digitālo ierīču HDMI OUT kontaktspraudņiem.
2. Nospiediet FUNCTION (Funkciju) pogu, lai izvēlētos HDMI 1 vai HDMI 2 ievadi.
Režīmi tiek pārslēgti šādi: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
HDMI automātiskās noteikšanas funkcija
Ja HDMI kabelis tiks pievienots pirms strāvas ieslēgšanas, iekārtas video izvade tiks automātiski
nomainīt uz HDMI. Informāciju par iespējamajām HDMI izšķirtspējām skatīt 32.lpp.
Šī funkcija nav pieejama, ja HDMI kabelis neatbalsta CEC.
HDMI savienojuma apraksts
- HDMI izvada tikai tīru digitālo signālu uz TV.
- Ja Jūsu TV neatbalsta HDCP, ekrānā laiku pa laikam parādīsies trokšņi.
Kas ir HDCP?
HDCP ( Augstas joslas platuma digitālā satura aizsardzība) ir sistēma, kas aizsargā pret kopēšanu BD/DVD
saturu, kas izvadīts caur HDMI. Tā nodrošina drošu digitālo saikni starp video avotu (dators, DVD, utt.) un
rādīšanas ierīci (TV, projektors, utt.). Saturs ir šifrēts avota ierīcē, lai nepieļautu pārkopēšanu.
! BRĪDINĀJUMS
 „Anynet+” funkcija tiek atbalstīta tikai, ja iekārtas HDMI IZVADEI pievienots HDMI kabelis.
Latviski
21
Savienojumi
HDMI IN (HDMI ievade): Ārējā komponenta pievienošana ar HDMI kabeli
Savienojumi
Video izvades pievienošana Jūsu TV
Sarkans
Zils
Zaļš
1. METODE
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
FRONT
Dzeltens
2. METODE
SUBWOOFER FRONT
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
1.METODE: Komponentu video (LABĀKA KVALITĀTE)
Ja televizors ir aprīkots ar kompozītu video ievadēm, komponentu video izvades (Pr, Pb un Y)
kontaktspraudņus iekārtas aizmugurē savienojiet caur komponentu video kabeli (komplektā nav
iekļauts) ar Jūsu TV komponentu video ievades kontaktspraudņiem.
✎ PIEZĪME
 Atkarībā no diska veida varat izvēlēties dažādus izšķirtspējas iestatījumus, piemēram, 1080i, 720p, 576p(480p) un 576i(480i). (Skatīt
31. lpp.)
 Ja tiek pievienots gan komponentu, gan HDMI kabelis, faktiskā izšķirtspēja var atšķirties no iestatījumu izvēlnē iestatītās.Izšķirtspēja
arī var atšķirties atkarībā no diska. (Skatīt 31. lpp.)
 Pēc video savienojuma izveides iestatiet sava TV video ievades avotu atbilstoši iekārtas video izvadei (HDMI, komponentu vai
kompozītu).
Papildus informāciju par to, kā izvēlēties TV video ievades avotu, skatīt TV lietošanas pamācībā.
 Ja esat iestatījis iekārtas tālvadības pulti, lai darbotos ar savu TV, nospiediet TV SOURCE (TV avota) pogu uz tālvadības pults un
izvēlieties COMPONENT kā TV ārējo avotu.
 DVD atskaņošanas laikā, ja gan HDMI, gan komponentu kontaktspraudņi ir pievienoti un esat izvēlējies komponentu 1080p,1080i,
720p vai 576p(480p) režīmu, „Display Setup” (Displeja iestatījumu) izvēlne parādīs izvades izšķirtspēju izvēlnē kā 1080p, 1080i,
720p vai 576p(480p). Faktiskā izšķirtspēja ir 576i(480i).
2.METODE: Kompozītu video (LABA KVALITĀTE)
Pievienojiet komplektā iekļauto video kabeli no VIDEO IZVADES iekārtas aizmugurē VIDEO IEEJAI Jūsu TV.
✎ PIEZĪME
 VIDEO avots vienmēr tiek izvadīts 576i(480i) izšķirtspējā, neatkarīgi no iestatījumu izvēlnē iestatītās izšķirtspējas. (Skatīt
31. lpp.)
 Pēc video savienojuma izveides iestatiet sava TV video ievades avotu atbilstoši iekārtas video izvadei (HDMI,
komponentu vai kompozītu).
Papildus informāciju par to, kā izvēlēties TV video ievades avotu, skatīt TV lietošanas pamācībā.
 Ja esat iestatījis iekārtas tālvadības pulti, lai darbotos ar savu TV, nospiediet TV SOURCE (TV avota) pogu uz tālvadības
pults un izvēlieties VIDEO kā TV ārējo avotu.
! BRĪDINĀJUMS
 Nepievienojiet iekārtu caur videomagnetofonu. Video signālu padevi caur videomagnetofonu var
ietekmēt autortiesību aizsardzības sistēmas un attēls televizorā tiks izkropļots.
22
Latviski
02
Savienojumi
Audio pievienošana no ārējiem komponentiem
COMPONENT OUT
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
AUX IN
Sarkans
Optiskais kabelis
(komplektā nav iekļauts)
Digitālā satelīta
uztvērējs
OPTISKAIS
Audio kabelis
(komplektā nav iekļauts)
Ja ārējam analogajam
komponentam ir tikai
viena audio izeja,
pievienojiet vai nu kreiso
vai labo.
VIDEO O
Balts
Videomagnetofons
ANALOGAIS
OPTISKAIS: Ārējā digitālā komponenta pievienošana
Digitālā signāla komponenti, piemēram, kabeļu kaste/satelīta uztvērējs (Digitālā satelīta uztvērējs).
1. Savienojiet iekārtas digitālo ieeju (OPTICAL) ar ārējā ciparu komponenta digitālo izvadi.
2. Nospiediet FUNCTION (Funkciju) pogu, lai izvēlētos D.IN ievadi.
Režīmi tiek pārslēgti šādi: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ PIEZĪME
 Lai skatītos video no Jūsu kabeļu kastes/satelīta uztvērēja, Jums jāsavieno video izeja ar TV.
 Šī sistēma atbalsta digitālās uztveršanas frekvences 32 kHz vai augstākas no ārējiem digitālajiem
komponentiem.
 Šī sistēma atbalsta tikai DTS un „Dolby Digital” audio, MPEG audio, kas ir bitu straume, netiek atbalstīts.
ANALOGAIS: Ārējo analogo komponentu pievienošana
Analogā signāla komponenti, piemēram, videomagnetofons.
1. Savienojiet iekārtas AUX IEEJU (Audio) ar ārējā analogā komponenta audio izeju.
Pārliecinieties, lai sakristu savienotāja krāsas.
2. Nospiediet FUNCTION (Funkciju) pogu, lai izvēlētos AUX ievadi.
Režīmi tiek pārslēgti šādi: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2
✎ PIEZĪME
FM
 Šai iekārtai Jūs varat savienot videomagnetofona video izvades kontaktspraudni ar TV, un
videomagnetofona audio izvades kontaktspraudņus ar šo iekārtu.
Latviski
23
Savienojumi
Pievienošana tīklam
Šī iekārta ļauj skatīties tādus tīkla pakalpojumus (Skatīt 57.~62. lpp.) kā „Smart Hub” un BD-LIVE,
kā arī saņemt programmatūras atjauninājumus, kad tiek izveidots tīkla savienojums. Mēs rekomendējam
savienojumam izmantot AP (Piekļuves punktu) vai IP maršrutētāju.
Papildu informāciju par maršrutētāja savienojumiem skatīt maršrutētāja lietošanas pamācībā vai
sazinieties ar maršrutētāja ražotāju, lai saņemtu tehnisku palīdzību.
Kabeļa tīkls
1. Izmantojot tiešo LAN kabeli (UTP kabeli), savienojiet iekārtas LAN terminālu ar modema LAN
terminālu.
2. Iestatiet tīkla opcijas. (Skatīt 38. lpp.)
LAN
iPodd o
P i
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUTT
U
O
I
OPTICAL
WIRELESS LAN
Platjoslas
pakalpojums
Platjoslas modems
(ar integrētu
maršrutētāju)
✎ PIEZĪME
Maršrutētājs
vai
Platjoslas modems
Platjoslas
pakalpojums
Tīkla darbība ar datoru
„AllShare” funkcijai
(Skatīt 61.-62. lpp.)
Interneta

piekļuve SAMSUNG programmatūras atjauninājumu serverim var netikt atļauta, atkarībā no izmantotā
maršrutētāja vai ISP politikas. Papildu informācijai sazinieties ar savu ISP (Interneta pakalpojumu sniedzēju).
DSL
 lietotājiem jāizmanto maršrutētāju tīkla savienojuma izveidei.
„AllShare”

funkcijai datoram jābūt savienotam ar tīklu, kā norādīts attēlā.
24
Latviski
02
Jūs varat veikt savienojumu ar tīklu, izmantojot bezvadu IP dalītāju.
1. Bezvadu AP/IP maršrutētājs ir nepieciešams, lai izveidotu bezvadu tīkla savienojumu. Pievienojiet
bezvadu LAN adapteru iekārtas aizmugurējam panelim.
2. Iestatiet tīkla opcijas. (Skatīt 38. lpp.)
Platjoslas
pakalpojums
Savienojumi
Bezvadu tīkls
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
iPod
OPTICAL
Bezvadu IP dalītājs
WIRELESS LAN
Dators
Bezvadu LAN
adapteris
Tīkla darbība ar datoru
„AllShare” funkcijai
(Skatīt 62.~63. lpp.)
✎ PIEZĪME
 Šī iekārta ir savietojama tikai ar SAMSUNG bezvadu LAN adapteru (komplektā nav iekļauts). (Modeļa nosaukums:




WIS09ABGN).
- SAMSUNG bezvadu adapters iegādājams atsevišķi. Lai to iegādātos, sazinieties ar „SAMSUNG Electronics” izplatītāju.
Jums jāizmanto bezvadu IP dalītājs, kas atbalsta IEEE 802.11 a/b/g/n. (netiek rekomendēts stabilai bezvadu tīkla darbībai).
Bezvadu LAN pēc savas būtības var radīt traucējumus, atkarībā no darbības apstākļiem.
(AP veiktspēja, attālums, šķēršļi, traucējumi no radio ierīcēm, utt.).
Iestatiet bezvadu IP dalītāju uz „Infrastructure” (Infrastruktūras) režīmu. „Ad-hoc” režīms netiek atbalstīts.
Pielietojot drošības atslēgu AP (bezvadu IP dalītājs), tiek atbalstīti tikai šādi protokoli:
1) Autentifikācijas režīms: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Šifrēšanas veids: WEP, AES
 „AllShare” funkcijai datoram jābūt savienotam ar tīklu, kā norādīts attēlā.
FM antenas pievienošana
FM antena (iekļauta komplektā)
FM ANT
1. Pievienojiet komplektā iekļauto FM
antenu FM antenas 75Ω KOAKSIĀLAJAM
kontaktspraudnim.
2. Lēnām pārvietojiet antenas vadu, līdz
atrodat vietu, kurā signāla uztveršana ir laba.
Tad nostipriniet antenu pie sienas vai citas
nekustīgas virsmas.
✎
PIEZĪME
 Šī iekārta neuztver AM apraidi.
Latviski
25
Iestatīšana
Sākotnējie iestatījumi
1. Savietojiet ierīci ar televizoru un tad ieslēdziet
televizoru. Ja savietojat ierīci ar televizoru pirmo
reizi, ierīce ieslēdzas automātiski un ekrānā
parādās sākotnējo iestatījumu logs.
Sākotnējā izvēlne
My Contents
Videos
Photos
Music
Function
Initial Settings | On-Screen Language
My Devices
Internet
Settings
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Čeština
Suomi
Français
Dansk
Nederlands
Deutsch
Ελληνικά
Eesti
Indonesia
Italiano
Magyar
Move " Enter
2. Lai iestatītu vajadzīgo valodu, spiediet ▲▼◄►
taustiņus un tad nospiediet ENTER taustiņu.
3. Lai izvēlētos „Start”, nospiediet ENTER taustiņu.
4. Lai izvēlētos vajadzīgo TV ekrāna malu attiecību,
nospiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet ENTER
taustiņu. (Skatīt 31.lpp.)
Ekrānā parādīsies automātiskās kalibrēšanas logs.
5. Pievienojiet ASC mikrofonu ierīces ASC spraudnim.
(Skatīt 35.lpp.)
6. Lai izvēlētos „Start”, nospiediet ENTER taustiņu.
Automātiskās kalibrēšanas iestatīšana aizņem
aptuveni 3 minūtes.
7. Lai izvēlētos vajadzīgos tīkla uzstādījumus
(vadu, bezvadu (vispārīgs), WPS (PBC) vai
„One Foot Connection” (Vienas pēdas
savietojuma) metodi, nospiediet ▲▼ taustiņus
un tad nospiediet ENTER taustiņu. Ja Jūs
nepārzināt savu tīkla uzstādījumu datus,
nospiediet tālvadības pults ZILO(D) taustiņu,
lai izlaistu tīkla uzstādījumu iestatīšanu.
Pabeidziet sākotnējos iestatījumus un
atgriezieties sākotnējā izvēlnē.
Ja izvēlaties veikt tīkla uzstādījumus, lūdzu,
skatiet 38.-41. lpp. Kad esat pabeidzis
iestatīšanu, pārejiet pie 8. soļa.
8. Ekrānā parādās sākotnējā izvēlne.
(Lai uzzinātu vairāk par sākotnējo izvēlni,
lūdzu, skatiet 29. lpp.)
26
Latviski
d WPS(PBC)
English
✎ PIEZĪME
 Ja neveiksiet sākotnējo iestatīšanu, kā norādīts,
sākotnējā izvēlne ekrānā neparādīsies.
 Nospiežot ZILO (D) taustiņu automātiskās
kalibrēšanas vai tīkla uzstādījumu iestatīšanas
laikā, Jūs varat piekļūt sākotnējai izvēlnei, pat ja
iestatīšanas process vēl nav pabeigts.
 Ja vēlaties atgriezties sākotnējo iestatījumu
izvēlnē, lai veiktu izmaiņas, izvēlieties „Reset”
opciju. (Skatīt 42. lpp.)
 Ja izmantojat HDMI kabeli, lai savietotu ierīci ar
Anynet+(HDMI-CEC)- saderīgu televizoru un 1.)
Jūs esat iestatījis Anynet+(HDMI-CEC) funkciju
„On” režīmā gan ierīcei, gan televizoram un 2.)
Ja ierīce atbalsta Jūsu televizorā iestatīto valodu,
ierīce šo valodu iestatīs automātiski.
 Ja ierīce 5 minūtes netiek lietota, televizora
ekrānā parādās ekrānsaudzētājs. Ja ierīce
vairāk kā 20 minūtes darbojas ekrānsaudzētāja
režīmā, ierīce automātiski izslēgsies.
Lai piekļūtu iestatījumu „Settings” izvēlnei
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
4. Lai izvēlētos vajadzīgo opciju, nospiediet
▲▼ taustiņus un tad nospiediet ENTER
taustiņu.
3
2
RETURN
5. Lai aizvērtu izvēlni, nospiediet EXIT taustiņu.
4
EXIT
TUNER
1
✎ PIEZĪME
MENU taustiņš : Nospiediet, lai atvērtu sākotnējo izvēlni.
 Kad ierīce ir pievienota tīklam, sākotnējā izvēlnē
2
RETURN taustiņš : Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā
izvēlnē.
3
ENTER / DIRECTION taustiņš : Nospiediet, lai pārvietotu
kursoru vai izvēlētos opciju. Ļauj iestatīt tobrīd izvēlēto
opciju un apstiprināt iestatījumus.
4
EXIT taustiņš : Nospiediet, lai aizvērtu tobrīd atvērto izvēlni.
Lai piekļūtu „Settings” izvēlnei un apakšizvēlnēm,
sekojiet šiem norādījumiem:
izvēlēties „Internet” izvēlni. Lejupielādējiet
vajadzīgo saturu no „SAMSUNG Apps.”
tīmekļa vietnes. Skatīt (69.-71. lpp.)
 Piekļuves soļi var atšķirties, tas atkarīgs no
izvēlētās izvēlnes.
 Ekrānā attēlotās informācijas izkārtojums (OSD)
var atšķirties no attēlā redzamā, tas atkarīgs no
programmatūras uzstādījumu versijas
1. Nospiediet POWER taustiņu.
Ekrānā parādās sākotnējā izvēlne.
Sākotnējā izvēlne
My Contents
Videos
Photos
3
Music
1
Function
My Devices
4
Internet
Settings
2
5
d WPS(PBC)
1
2
3
4
5
6
6
Izvēlne „My Devices” (manas ierīces)
Izvēlne „Function” (funkcijas)
Izvēlne „My Contents” (mans saturs)
Izvēlne „Internet” (internets)
Izvēlne „Settings” (iestatījumi)
Pieejamie tālvadības pults taustiņi.
Latviski
27
Iestatīšana
POPUP
1
03
DISC MENU
2. Lai izvēlētos „Settings” izvēlni, nospiediet
◄► taustiņus un tad nospiediet ENTER
taustiņu.
3. Lai izvēlētos vajadzīgo apakšizvēlni,
nospiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet
ENTER taustiņu.
TV ekrāna izmērs
Displejs
Ir iespējams konfigurēt dažādas displeja opcijas,
piem., TV ekrāna malu attiecību, izšķirtspēju utt.
3D iestatījumi
Izvēlieties, lai atskaņotu „Blu-ray” disku 3D režīmā.
Settings
Display
Networkk
System
ge
Language
Securityy
▪
3D Se
Settings
Setting
ttingss
Audio
3D Settings
3D Blu-ray Playback Mode
Screen Size
General
Support
Ļauj ievadīt patieso TV ekrāna izmēru, lai
atskaņotājs varētu iestatīt attēlu atbilstoši
ekrāna izmēram un atskaņot optimālu 3D attēlu.
(Maksimālais pieļaujamais ekrāna izmērs, ko ierīce
atbalsta, ir 116 collas.)
! UZMANĪBU!
▪
: Auto
: 55 inch
> Move " Enter ' Return
HDMI Deep Color
: Auto
▪
▪
Atskaņošana 3D režīmā
Pirms 3D „Blu-ray“ disku atskaņošanas Jūs varat
izvēlēties, vai skatīties saturu 3D vai 2D režīmā.
Ja Jūsu TV nav piemērots 3D režīmam, disks
automātiski tiks atskaņots 2D režīmā.
„Auto” : 3D „Blu-ray” disks tiek atskaņots 3D
režīmā, ja atskaņotājs uztver televizoru, kas
atbalsta 3D „Blu-ray”. Ja ierīce uztver televizoru,
kas 3D „Blu-ray” neatbalsta, disks tiek atskaņots
2D režīmā.
3D : 3D „Blu-ray” disks tiek atskaņots 3D režīmā
vienmēr. Ja televizors neatbalsta 3D „Blu-ray”
diskus, atskaņošanas ekrāns var būt melns.
2D : 3D „Blu-ray” disks tiek atskaņots 2D režīmā
vienmēr. Izvēlieties šo iestatījumu, lai izbaudītu
attēlu bez 3D efektiem vai gadījumā, ja televizors
neatbalsta 3D „Blu-ray” disku atskaņošanu.
✎ PIEZĪME
▪
▪
Vienreiz nospiežot STOP ( ) taustiņu diska 3D
satura atskaņošanas laikā, 3D režīms netiks aktivizēts.
Lai aktivizētu 3D režīmu 3D diska atskaņošanas
laikā, nospiediet STOP ( ) pogu divreiz.
Ekrāna kreisajā un labajā pusē var būt melnas joslas.
Tas ir atkarīgs no satura un atskaņošanas pozīcijas.
▪
▪
▪
▪
▪
Ja vēlaties izbaudīt 3D saturu, pieslēdziet 3D ierīci
(ar 3D savietojamu AV uztvērēju vai televizoru) pie
atskaņotāja un uzlieciet 3D brilles.
3D video skatīšanās laikā visi analogie komponentu
un kompozītie signāli tiek automātiski bloķēti.
Visi 3D signāli tiek izvadīti caur HDMI OUT portu,
izmantojot tikai HDMI kabeli.
Tā kā 3D atskaņošanas režīmā video izšķirtspēja tiek
fiksēta atbilstoši ar oriģinālā 3D video izšķirtspējai,
izšķirtspējas iestatījumu nav iespējams mainīt pēc
saviem ieskatiem.
3D atskaņošanas režīmā dažas funkcijas (piem., „BD
Wise” vai ekrāna izmēra un izšķirtspējas iestatījumi)
var nedarboties pareizi.
Izmantojiet ātrgaitas HDMI kabeli, lai nodrošinātu
pareizu 3D signāla izvadi.
Televizors jānovieto attālumā, kas ir vismaz 3 reizes
lielāks par ekrāna diagonāles izmēru.
- 3D video ekrānu ieteicams izvietot acu līmenī.
Ja atskaņotājs ir savienots ar vairākām 3D ierīcēm,
3D efekts var nedarboties pareizi.
Ar šo ierīci 2D saturu nav iespējams pārveidot par
3D saturu.
Smart Hub ekrāna izmērs
Pielāgojiet Smart Hub ekrānu.
1. izmērs: Smart Hub ekrāna izmērs būs
mazāks kā noklusētais. Jūs novērosiet
melnas malas attēla abās pusēs.
2. izmērs: Šis ir noklusējuma Smart HUB
iestatījums. Smart Hub ekrāns tiek iestatīts
normālā izmērā.
3. izmērs: tiks iestatīts lielāks Smart Hub
ekrāna izmērs. Attēls TV ekrānā var būt
pārāk liels.
28
Latviski
Iestatīšana
16:9 „Normal”
Dažas filmas (4:3 avots) tiek
rādītas 4:3 attiecībā (melnas
joslas attēla malās), ja izvēlēts
16:9 standarta iestatījums.
16:9 „Wide”
Pilnu 16:9 attēlu iespējams
izbaudīt platekrāna televizorā.
4:3 „Letter Box”
4:3 „Pan-Scan”
✎
PIEZĪME
▪
▪
▪
▪
Izvēlieties šo iestatījumu, ja
vēlaties redzēt pilnu 16:9
attiecības attēlu, ko nodrošina
„Blu-ray”/DVD diski, pat ja
Jūsu televizora ekrāna malu
attiecība ir 4:3. Šādā gadījumā
ekrāna apakšējā un augšējā malā
parādās melnas joslas.
Izvēlieties šo iestatījumu, ja
vēlaties skatīties 16:9 video, ko
nodrošina „Blu-ray”/DVD disks, bez
melnajām joslām ekrāna augšējā un
apakšējā malā, lai arī Jūsu televizora
ekrāna malu attiecība ir 4:3. Liekā
daļa attēla kreisajā un labajā pusē
tiek nogriezta.
Atsevišķi malu attiecību iestatījumi var nebūt
pieejami. Tas ir atkarīgs no diska veida.
Ja esat izvēlējies malu attiecību un opciju, kas
atšķiras no TV ekrāna malu attiecības, attēls var tikt
izkropļots.
Izvēloties 4:3 „Pan-Scan” vai 4:3 „Letter Box”
attiecību, FULL SCREEN taustiņš uz tālvadības
pults nedarbojas.
Izvēloties 16:9 standarta attiecību, TV ekrāns var
rādīt 4:3 „Pillar-box” attiecībā. Šādā gadījumā FULL
SCREEN taustiņš uz tālvadības pults nedarbojas.
„BD Wise” ir SAMSUNG jaunākā savstarpējās
savienojamības funkcija. Ar HDMI savienojot
SAMSUNG produktus, kas aprīkoti ar „BD-Wise”,
optimālā izšķirtspēja tiek iestatīta automātiski.
„On” : DB/DVD diska oriģinālā izšķirtspēja tiek
automātiski izvadīta uz TV.
„Off” : Izejas izšķirtspēja tiek fiksēta atbilstoši
iepriekš iestatītajai izšķirtspējai neatkarīgi no
diska izšķirtspējas.
✎ PIEZĪME
▪
▪
▪
▪
Ja vēlaties nomainīt izšķirtspēju „BD Wise” režīmā,
vispirms jāizslēdz „BD-Wise” funkcija.
Ja „BD Wise” funkcija tiek izslēgta, pieslēgtā TV
izšķirtspēja tiek automātiski noregulēta uz maksimālo
izšķirtspēju.
Ja atskaņotājam pieslēgtā ierīce nav saderīga
ar „BD Wise” funkciju, „BD Wise” funkcija nav
pieejama.
Lai „BD Wise” darbotos pareizi, aktvizējiet „BD Wise”
gan televizoram, gan atskaņotājam.
Izšķirtspēja
Piedāvā iestatīt komponentu un HDMI video
signāla izejas izšķirtspēju. Skaitlis 1080p, 1080i,
720p, 576p/480p, 576i/480i norāda video līniju skaitu.
Burti „i” un „p” attiecīgi norāda vīto vai progresīvo
skenēšanu.
„Auto” : Automātiski nosaka un iestata optimālo
izšķirtspēju.
„BD Wise” : Automātiski iestata optimālo
izšķirtspēju, ja atskaņotājs savienots ar televizoru
caur HDMI ligzdu, izmantojot „BD Wise”
funkciju. „BD Wise” izvēlnes opcijas atainojas
tikai tad, ja „BD Wise” funkcija ir aktivizēta.
1080p : Izvada 1080 līnijas progresīvā video.
1080i : Izvada 1080 līnijas rindpārleces video.
720p : Izvada 720 līnijas progresīvā video.
576p/480p : Izvada 576/480 līnijas progresīvā
video.
576i/480i : Izvada 576/480 līnijas rindpārleces
video.
Latviski
29
Iestatīšana
Atkarībā televizora veida iespējams veikt ekrāna
iestatījumus.
„BD Wise” funkcija (tikai SAMSUNG
produktiem)
03
TV ekrāna malu attiecība
Iestatīšana
Izšķirtspēja atkarībā no izvades veida
„Blu-Ray” diska/E-satura/Digitālā satura astkaņošana
Savienots ar HDMI
Izvade
HDMI režīms
Nav savienots ar HDMI
Komponentu režīms
Komponentu/
Video režīms
„Blu-ray” disks
1080p@60F
576i/480i
-
-
-
Maks. ievades
izšķirtspēja TV
Maks. ievades
izšķirtspēja TV
576i/480i
-
-
-
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
-
-
1080p@24F
1080p@24F
576i/480i
-
-
-
„1080i”
1080i
1080i
576i/480i
1080i
„576p/480p”
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
„Blu-ray” disks
E-saturs/
Digitālais
saturs
„BD Wise”
„Blu-Ray” diska
izšķirtspēja
„Auto”
„1080p@60F”
Iestatījums
„Movie Frame”
režīms: Auto (24Fs)
„720p”
„576i/480i”
720p
-
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
DVD atskaņošana
Izvade
Iestatījums
„BD Wise”
„Auto”
„1080p@60F”
„1080i”
„720p”
„576p/480p”
„576i/480i”
30
Latviski
576i/480i
720p
576i/480i
E-saturs/
Digitālais
saturs
Savienots ar HDMI
HDMI režīms
576i/480i
Maks. ievades
izšķirtspēja TV
Video režīms
576i/480i
720p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Nav savienots ar HDMI
Komponentu/
Video režīms
Komponentu režīms
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
1080p@60F
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
1080i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
Video režīms
576p/480p
576p/480p
-
576i/480i
576i/480i
Iestatīšana
▪
▪
▪
Šis iestatījums ļauj pielāgot HDMI izvades krāsu
signālu, lai tas vislabāk atbilstu pieslēgtajām ierīcēm
(TV, monitoram, etc.)
„Auto”: Automātiski iestata optimālo krāsu signālu,
atbilstoši pieslēgtajai ierīcei.
Ja pēc tam, kad iestatījāt izšķirtspēju, ekrānā ilgāku
laiku neparādās nekāds attēls, izņemiet disku, tad
„YCbCr (4:4:4)” : ja televizors caur HDMI atbalsta
nospiediet un pieturiet STOP ( ) taustiņu, kas
YCbCr krāsas, izmantojiet šo iestatījumu YCbCr
atrodas atskaņotāja priekšējā panelī, ilgāk kā 5
krāsu gammai.
sekundes. Visi iestatījumi tiks atiestatīti uz noklusētajiem.
RGB (standarta) : Izvēlieties šo iestatījumu, lai
Tabulā iepriekšējā lappusē ir norādītas visas pieejamās
izvadītu RGB krāsu gammu.
izšķirtspējas attiecīgajos režīmos. Attiecīgi izvēlieties
RGB (spilgtākas) : ja atskaņotājas pieslēgts ierīcei,
atbilstošos TV atbalstītos uzstādījumus.
izmantojot DVI pieslēgumu (piem. monitoram),
Atiestatot iestatījumus uz noklusētajiem, visi dati
izmantojiet šo izvadi, lai nodrošinātu spilgtāku
BD atskaņotājā tiks dzēsti.
RGB krāsu gammu.
Lai lietotu „Movie Frame”, Blu-ray diskam jāatbalsta
šis 24 kadru sekundē režīms.
„Movie Frame” režīmu vai izvēlēto izšķirtspēju, attēls
pēc 15 sekundēm automātiski tiks atgriezts
iepriekšējā izšķirtspējā.
Ja televizoram pievienots gan ar komponentu,
gan HDMI savienojumu, signāls tiks padots caur
komponentu savienojumu un izšķirtspēja būs 480i.
„Movie Frame (24 k/s)” režīms
„Movie Frame (24 k/s)” režīma iestatīšana „Auto”
iestatījumā, ļauj pielāgot atskaņotāja HDMI izvadi
24 kadru sekundē formātam, tādējādi uzlabojot
attēla kvalitāti. Jūs varat izbaudīt „Movie Frame
(24 k/s)” režīmu tikai TV atbalstītā izšķirtspējā.
Šis režīms ir pieejams tikai tad, ja HDMI iestatīts
1080i vai 1080p izšķirtspējā.
„Auto”: „Movie Frame (24 k/s)” režīms darbojas
„Off”: „Movie Frame (24 k/s)” režīms izslēgts.
HDMI „Deep Color” režīms
Šis režīms sniedz iespēju izvadīt caur HDMI OUT
spraudni video spilgtākās un dziļākās krāsās.
„Deep Color” režīms nodrošina spilgtāku un
dziļāku krāsu izvadi.
„Auto” : atskaņotājs izvada spilgtākas uz
dziļākas krāsas, pie nosacījuma, ja televizors
atbalsta „Deep Color” režīmu.
„Off” : „Deep Color” režīms ir izslēgts.
Pauzes režīms.
Šis režīms Jums ļauj izvēlēties kāds būs attēls
televizora ekrānā īslaicīgi apturot atskaņošanu.
„Auto” : automātiski attēlo labākās kvalitātes
attēlu, atkarībā no epizodes.
„Frame” : izvēlieties šo iestatījumu, ja pauzējat
atskaņošanu epizodē ar nelielu darbību.
„Field” : izvēlieties šo iestatījumu, ja pauzējat
atskaņošanu epizodē ar aktīvu darbību.
Progresīvais režīms.
Šis režīms sniedz iespēju uzlabot attēla kvalitāti
DVD satura skatīšanās laikā.
„Auto”: ja izvēlaties šo iestatījumu, atskaņotājs
automātiski noteiks labāko attēla kvalitāti DVD
saturam.
„Video” : izvēlieties šo iestatījumu, lai iegūtu
vislabāko attēlu televīzijas šova vai koncerta
baudīšanai.
Latviski
31
Iestatīšana
▪
HDMI krāsu formāts
03
✎ PIEZĪME
▪ Ja televizoram pievienotais atskaņotājs neatbalsta
Iestatīšana
Audio
Skaļruņu uzstādīšana
Settings
Speaker
Display
Audio
Level
Network
\
Distance
System
Attālums
Ja skaļruņus nevar novietot vienādā attālumā no
klausīšanās pozīcijas, Jūs varat regulēt audio
signālu laika nobīdi priekšējiem, centrālajam,
aptverošajiem un zemfrekvences skaļruņiem.
Novietojiet skaļruņus no 0,3 m līdz 9,2 m
attālumā.
Language
Settings
General
Audio
Distance
Display
Security
Support
> Move " Enter ' Return
Network
System
10(ft) 3.0(m) |
: 10(ft) 3.0(m)
: 10(ft) 3.0(m)
Front L
Front R
Subwoofer
◄
Language
Security
General
Skaļuma līmenis
Support
Jūs varat iestatīt katra skaļruņa skaņas līdzsvaru
un skaļuma līmeni.
Priekšējo un zemfrekvences
skaļruņu skaņas līmeņa regulēšana:
Skaļuma līmeni var regulēt intervālā no +6dB
līdz -6dB.
Tuvojoties +6dB atzīmei skaņa kļūst skaļāka,
savukārt tuvojoties -6dB atzīmei skaņa kļūst
klusāka.
Network
System
Front L
Front R
Subwoofer
◄
:
:
0 dB |
0 dB
o dB
Language
Security
General
Support
32
Jūs varat manuāli regulēt ekvalaizera iestatījumus
un pielāgot tos savām vajadzībām.
Settings
Display
Audio
System
Level
Display
Audio
Lietotāja ekvalaizers
Network
Settings
> Move < Change ' Return
Latviski
> Move < Change ' Return
Language
Security
General
Support
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
0
250Hz
A
User EQ
0
0
0
0
0
0
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
Reset > Adjust < Move ' Return
Iestatīšana
„Off” (izslēgts) : Video tiek pārraidīts tikai pa
HDMI savienojuma kabeli un audio izvade tiek
veikta vienīgi caur ierīces skaļruņiem.
„On” (ieslēgts) : Gan video, gan audio signāli
tiek pārraidīti pa HDMI savienojuma kabeli un
audio izvade tiek veikta tikai caur Jūsu TV
skaļruņiem.
✎ PIEZĪME

HDMI Audio tiek automātiski pārveidots
2 kanālu režīmā, ali atbilstu TV skaļruņiem.
Audio atgriezeniskais kanāls
Savietojot mājas kinozāles skaļruņus ar televizoru,
izmantojot HDMI kabeli, Jūs varat izbaudīt kino
cienīgus skaņu efektus.
„Auto” (automātiskais) : Ļauj izbaudīt televīzijas
skaņu mājas kinozāles skaļruņu kvalitātē (ja
televizors atbalsta audio atgriezeniskā kanāla
funkciju).
„Off” (izslēgts): Izslēdz audio atgriezeniskā
kanāla funkciju.
✎ PIEZĪME



Kad Anynet+(HDMI-CEC) ir „Off” (izslēgts)
režīmā, audio atgriezeniskā kanāla funkcija
nav pieejama.
Audio atgriezeniskā kanāla funkcijai izmantojot
nelicencētu HDMI kabeli, Jūs varat saskarties
savietojamības problēmām.
Audio atgriezeniskā kanāla funkcija ir pieejama
vienīgi, ja ar ierīci savietotais televizors šo
funkciju atbalsta.
Digitālā izvade
Jūs varat salāgot digitālās izvades iespējas ar
atskaņotājam pievienotā AV uztvērēja iespējām.
PCM : Izvēlieties šo opciju, ja atskaņotājam
pievienojot AV uztvērēju ar HDMI atbalstu.
Iestatīšana
Jūs varat ieslēgt un izslēgt pa HDMI kabeli
pārraidītos audio signālus.
„Bitstream” (Re-encoded Dolby D) : Izvēlieties
šo opciju, ja pievienotajam atskaņotājam AV
uztvērējam nav HDMI atbalsta, bet ir Dolby
Digital skaņas kodēšanas iespēja.
03
HDMI Audio
Papildu informāciju varat iegūt tabulā, kur norādīti
digitālās izvades iestatījumi.
„Blu-ray” diski var saturēt vienu vai vairākus no
trim audio ieraksta veidiem:
- Galvenais audio skaņas celiņš (video faila
skaņas celiņš).
- Audio BONUSVIEW (papildu) skaņas celiņš,
piemēram, opcija atskaņot video failu ar režisora
vai aktieru komentāriem.
- Skaņu efektu skaņas celiņš: īsi skaņas signāli,
kas atskan, piemēram, pārslēdzot izvēlnes vai
iestatot dažādas opcijas, vai skaņa, kas skan
fonā. Šie skaņu efekti katram „Blu-Ray” diskam
atšķiras.
✎ PIEZĪME







Digitālā izvade darbojas, ja HDMI audio ir „On”
(ieslēgts) režīmā.
Pārliecinieties, vai esat izvēlējies pareizo digitālo
izvadi. Ja nebūs izvēlēta pareizā izvade, atskanēs
skaļš troksnis vai arī skaņas nebūs vispār.
Ja HDMI ierīce (AV uztvērējs, TV) nav savietojams ar
saspiestu datu formātiem („Dolby digital”, DTS), audio
signāla izvades veids būs PCM.
Parastajiem DVD diskiem nav BONUSVIEW audio
funkcijas un navigācijas skaņas efektu.
Dažiem „Blu-ray” diskiem nav BONUSVIEW audio
funkcijas un navigācijas skaņas efektu.
Šie digitālās izvades iestatījumi neietekmē Jūsu TV
analogo (L/R) audio vai HDMI audio izvadi. Tie ietekmē
optisko un HDMI audio izvadi, kad Jūsu atskaņotājs ir
pieslēgts AV uztvērējam.
Atskaņojot MPEG audio failus, signāls tiks izvadīts PCM
formātā neatkarīgi no tā, kādu digitālās izvades veidu
(PCM vai Bitu straumes) Jūs būsiet izvēlējies.
„Bitstream” (nepārkodēts) : Izvēlieties šo opciju,
ja atskaņotājam pievienots AV uztvērējs ar
HDMI atbalstu ar Dolby TrueHD un DTS Master
Audio skaņas kodēšanas iespējām.
„Bitstream” (pārkodēts DTS) : Izvēlieties šo
opciju, ja atskaņotājam pievienots AV uztvērējs
izmantojot digitālo optisko ievadi, ar iespēju
pārkodēt skaņu DTS formātā.
Latviski
33
Digitālās izvades atlasīšana
Iestatījums
Ar HDMI
savietojams
AV uztvērējs
Ar HDMI
savietojams
AV uztvērējs
Dolby Digital
Līdz 7.1k.
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Līdz 7.1k.
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Līdz 7.1k.
Dolby TrueHD
DTS
Līdz 6.1k.
DTS
DTS-HD HRA
Līdz 7.1k.
DTS-HD HRA
DTS-HD MA
Līdz 7.1k.
DTS-HD MA
Savienojums
PCM
„Blu-ray” diska
audi plūsma
DVD diska
audio plūsma
„Blu-ray” diska
definēšana
PCM (impulskoda Bitu straume
modulācijas
(nepārkodēta)
apjoms)
PCM
Dolby Digital
Līdz 7.1k.
PCM 2k.
PCM
PCM 2k.
DTS
Līdz 5.1k.
Līdz 6.1k.
Dolby Digital
Jebkura
Pārkodē diska
pamatprogrammas
skaņu un
BONUSVIEW skaņu
PCM skaņas
plūsmā un pievieno
navigācijas skaņas
efektus.
Lai Jūsu AV
uztvērējs varētu
dekodēt audio bitu
plūsmu, tiek
atskaņota tikai
pamatprogrammas
skaņa.
Jūs nedzirdēsiet
BONUSVIEW skaņu
vai navigācijas
skaņas efektus.
DTS
Bitu straume
(pārkodēta
DTS formātā)
Bitu straume
(pārkodēta
„Dolby D“ formātā)
Pārkodēta
DTS formātā
Pārkodēta „Dolby
Digital” * formātā
Pārkodēta „Dolby
Digital” * formātā
Ar HDMI
savietojams
AV uztvērējs
Pārkodēta
DTS formātā
Ar HDMI
savietojams
AV uztvērējs
Pārkodēta
DTS formātā
Pārkodēta „Dolby
Digital” * formātā
Pārkodēta
DTS formātā
Pārkodēta „Dolby
Digital” * formātā
Pārkodēta
DTS formātā
Pārkodēta „Dolby
Digital” * formātā
Pārkodēta
DTS formātā
Pārkodēta
DTS formātā
PCM 2k.
Dolby Digital
DTS
Pārkodēta „Dolby
Digital” * formātā
Pārkodēta „Dolby
Digital” * formātā
PCM 2k.
Dolby Digital
* Ja skaņas avota plūsmai ir 2 kanāli, „Re-encoded Dolby D“ iestatījums nebūs pieejams.
Izvade būs LPCM 2 kanālu.
Skaļuma diapazona kontrole
Ļauj skaidri dzirdēt dialogus arī tad, ja skaņas
stiprums ir neliels. Šī ir funkcija ir aktīva tikai tad,
ja Jūsu atskaņotājs spēj nolasīt „Dolby Digital”
signālu.
„Auto” : Skaļuma diapazona kontrole tiks
iestatīta automātiski, pamatojoties uz „Dolby
TrueHD Soundtrack” informāciju.
34
Latviski
DTS
Pārkodē diska
Pārkodē diska
pamatprogrammas pamatprogrammas
skaņu un
skaņu un
BONUSVIEW
BONUSVIEW skaņu
skaņu PCM skaņas PCM skaņas plūsmā
plūsmā un
un pievieno navigācijas
pievieno navigācijas
skaņas efektus,
skaņas efektus,
tad pārkodē
tad pārkodē
PCM audio plūsmu
PCM audio
„Dolby digital”
plūsmu DTS bitu
bitu straumē vai
straumē.
PCM formātā.
„Off” : Jūs varat baudīt filmu standarta
skaļuma diapazonā.
„On” : Kad filmas skaņas celiņš tiek spēlēts
klusu vai izmantojot mazākus skaļruņus,
sistēma veic atbilstošas korekcijas, lai skaņu
padarītu vienmērīgāku un novērstu efektu, ka
atsevišķi skaņas fragmenti pēkšņi kļūst pārāk
skaļi.
Iestatīšana
 Jūs varat uzstādīt audio nobīdes laiku intervālā
no 0 msek. līdz 300 msek. Noregulējiet, kā
nepieciešams.
Kabeļtīkla iestatīšana – automātiski
1. Lai atlasītu „Wired” (kabeļtīkls), spiediet ▲▼
taustiņus.
Settings
ngs
Display
Audio
Tīkla pakalpojumi
Pirms sākat izmantot tīkla pakalpojumus, sazinieties
ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju, lai
uzzinātu, vai Jūsu IP adrese ir statiska vai aktīva
(izmantojama vairākās ierīcēs). Ja tā ir aktīva,
iesakām izmantot „Auto” iestatījumus. Ja lietojat
bezvadu tīklu un Jūsu maršrutētājam ir pietiekama
jauda, varat lietot WPS (PBC) vai „One Foot
Connection” veida savienojumu. Ja Jūsu IP
adrese ir statiska, savienojumu gan ar kabeļtīklu,
gan bezvadu tīklu var izveidot tikai manuāli.
Tīkla iestatīšana
Lai pieslēgtu atskaņotāju tīklam, veiciet šādas
darbības:
1. Lai atlasītu „Settings” (iestatījumi), spiediet
◄► taustiņus „Home” izvēlnē, tad nospiediet
ENTER taustiņu.
2. Lai atlasītu „Network” (tīkls), spiediet ▲▼
taustiņus, tad nospiediet ENTER taustiņu.
3. Lai atlasītu „Network Settings” (tīkla iestatījumi),
spiediet ▲▼ taustiņus, tad nospiediet ENTER
taustiņu.
4. Lai atlasītu „Wired” (kabeļtīkls), „Wireless”
(„General”) (bezvadu tīkls), „WPS(PBC)” vai
„One Foot Connection”, spiediet ▲▼ taustiņus,
tad nospiediet ENTER taustiņu.
5. Ja Jums ir kabeļtīkls, skatiet informāciju
turpmākajā aprakstā par kabeļtīklu. Ja Jums ir
bezvadu tīkls, lasiet aprakstu „Bezvadu tīkls“.
Iestatīšana
Noteiktos gadījumos digitālajiem televizoriem var
nesakrist video un audio signāli. Šādā gadījumā
iestatiet audio signālu, lai tas sakristu ar video
atskaņošanas ātrumu.
Kabeļtīkls
03
Audio sinhronizācija („Audio Sync”)
Networkk
System
g
ge
Language
Security
General
Support
Network Settings
Select a network connection type.
Wired
Wireless
(General)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Connect to the network using LAN cable. Please make
sure that the LAN cable is connected.
> Move " Enter ' Return
2. Nospiediet ENTER taustiņu. Uz ekrāna tiks
parādīts tīkla stāvoklis. Atskaņotājs pieslēgsies
tīklam pēc tam, kad tiks pārbaudīts tīkla
savienojums.
Kabeļtīkla iestatīšana – manuāli
Ja Jūsu IP adrese ir statiska vai automātiskā
iestatīšana neizdodas, tīkla iestatīšana jāveic
manuāli.
Vairākumā „Windows” datoru var apskatīt tīkla
iestatījumus, veicot šādas darbības:
 „Windows XP” operētājsistēmā
1. Spiediet datorpeles labo pogu virs tīkla ikonas
datora apakšējā daļā.
2. Uznirstošajā izvēlnē spiediet „Status” (statuss).
3. Dialoga logā, kurš parādīsies, spiediet uz
„Support” (atbalsts) cilnes.
4. „Support” (atbalsta) cilnē nospiediet taustiņu
„Details” (rekvizīti). Parādīsies tīkla iestatījumi.
 „Windows 7” operētājsistēmā
1. Spiediet uz tīkla ikonas datora darbvirsmas
apakšējā labajā daļā.
2. Uznirstošajā izvēlnē spiediet „Network” (tīkls)
un „Sharing Center” (kopīgošanas centrs).
Latviski
35
3. Atkarībā no Jūsu tīkla savienojuma veida
spiediet dialoga logā uz „Local Area
Connection” (lokālā tīkla savienojums) vai
„Wireless Network Connection” (bezvadu
tīkla savienojums).
4. „Support” (atbalsta) cilnē nospiediet taustiņu
„Details” (rekvizīti). Parādīsies tīkla iestatījumi.
✎ PIEZĪME
▪ Informācija var atšķirties atkarībā no Jūsu datora
„Windows” versijas.
Atskaņotāju var pieslēgt tīklam,
veicot šādas darbības:
1. Lai atlasītu „Wired” (kabeļtīkls), spiediet ▲▼
taustiņus, tad nospiediet ENTER taustiņu.
2. Lai atlasītu „IP Settings” (IP adreses iestatījumi),
spiediet ◄► taustiņus, tad nospiediet ENTER
taustiņu.
3. Tīkla stāvokļa ekrānā atlasiet „Cancel”, tad
nospiediet ENTER
Settings
ngs
Display
Audio
Networkk
IP Mode
Security
General
Gateway
DNS Mode
Support
DNS Server
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manual
IP Address
Subnet Mask
System
ge
Language
IP Settings
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Move " Enter ' Return
4. Lai atlasītu „IP Mode”, nospiediet ENTER
taustiņu.
5. Spiediet ▲▼ taustiņus, izvēlieties „Manual”, tad
nospiediet ENTER taustiņu.
6. Lai nonāktu pirmajā (IP adreses) ievadlaukā,
nospiediet ▼ taustiņu.
7. Lai ievadītu ciparus, lietojiet ciparu taustiņus uz
tālvadības pults.
8. Kad darbības šajā laukā pabeigtas, nospiediet
► taustiņu, lai sekmīgi pārvietotos uz nākamo
lauku. Jūs varat lietot arī taustiņus ar bultiņām,
lai pārvietotu izvēlni uz augšu, leju un atpakaļ.
9. Ievadiet IP addresi, apakštīkla masku
(„Subnet Mask”) un vārtejas vērtības.
36
Latviski
10. Lai izvēlētos DNS (domēnvārdu sistēmas)
režīmu, nospiediet ▼ taustiņu.
11. Spiediet ▼ taustiņu, lai izvēlētos pirmo DNS
ievadlauku. Ievadiet ciparus tāpat, kā darījāt
iepriekš.
12. Nospiediet ENTER taustiņu un izvēlieties
„Ok”. Parādīsies tīkla stāvokļa ekrāns.
Atskaņotājs pieslēgsies tīklam pēc tīkla
savienojuma pārbaudes.
Bezvadu tīkls
Jūs varat pieslēgties bezvadu tīklam trīs veidos:
„Wireless (General)” (ar bezvadu savienojuma
palīdzību);
Lietojot WPS (PBC) funkciju;
Lietojot sinhronizācijas „One Foot Connection”
funkciju.
„Wireless (General)” (bezvadu) savienojumu var
izveidot gan automātiski, gan manuāli.
Bezvadu tīkla savienojuma iestatīšana –
automātiski
Lielākajai daļai bezvadu tīklu ir papildu drošības
sistēma, kas, pieslēdzot ierīces tīklam, lūdz ievadīt
šifrētu drošības kodu, kuru sauc par piekļuves vai
drošības atslēgu.
Drošības atslēga tiek veidota kā parole no īpaša
garuma vārdu, burtu vai ciparu virknes, kas
jāievada, lai iestatītu bezvadu tīkla drošību.
Ja Jūsu bezvadu tīklam ir drošības atslēga,
automātiskās iestatīšanas procesa laikā būs
jāievada šī parole.
1. Lai atlasītu „Wireless (General)”, spiediet
▲▼ taustiņus.
S
Settings
Network Settings
Display
i
ispl
Select a network connection type.
Audio
u
udio
etw
Network
y
yste
System
Wired
Wireless
a
ang
Language
(General)
e
ecu
Security
WPS(PBC)
e
ene
General
One Foot
Connection
u
upp
Support
Set up wireless network by selecting your Wireless
Router. You may need to enter security key depending
on the setting of the Wireless Router.
> Move " Enter ' Return
2. Nospiediet ENTER taustiņu.
Uz ekrāna parādīsies pieejamie tīkla
savienojumi.
Iestatīšana
Settings
ngs
Display
Audio
Networkk
System
ge
Language
Security
General
Support
Enter security key.
Network Settings
0 entered
a
b
c
d
e
f
1
2
3
m
n
o
p
q
r
7
8
9
g
s
h
a/A
t
i
u
*
a Previous
j
v
k
w
Delete
l
x
4
y
Space
5
z
6
Done
0
Move " Enter ' Return
✎ PIEZĪME
▪ Jums vajadzētu spēt atrast paroli vienā no jau
1. Spiediet uz tīkla ikonas datora darbvirsmas
apakšējās daļas labajā pusē.
2. Uznirstošajā izvēlnē spiediet „Network” (tīkls)
un „Sharing Center” (kopīgošanas centrs).
3. Sekojošajā dialoga logā spiediet uz
„Local Area Connection” (lokālā tīkla
savienojums) vai „Wireless Network Connection”
(bezvadu tīkla savienojums) atkarībā no Jūsu
tīkla savienojuma veida.
4. „Support” (atbalsts) nospiediet taustiņu
„Details” (rekvizīti). Parādīsies tīkla iestatījumi.
✎ PIEZĪME
▪ Informācija var atšķirties atkarībā no Jūsu datora
„Windows” versijas.
Lai izveidotu tīkla iestatījumus atskaņotājā,
veiciet šādas darbības:
1. Veiciet sadaļā „Bezvadu tīkla savienojuma
iestatīšana – automātiski“ norādīto 1.– 4.darbību.
2. Kad šīs darbības izpildītas, nospiediet ZAĻO (B)
taustiņu uz tālvadības pults vai spiediet ▲▼◄►
taustiņus, lai pārvietotu kursoru uz „Done”,
5. Kad parole ievadīta, nospiediet ZAĻO (B)
tad nospiediet ENTER taustiņu.
taustiņu uz tālvadības pults vai spiediet ▲▼◄►
Uz ekrāna tiks parādīts tīkla stāvoklis.
taustiņus, lai pārvietotu kursoru uz „Done” un
tad nospiediet ENTER taustiņu.
Settings
n
ngs
Uz ekrāna tiks parādīts tīkla stāvoklis.
IP Settings
Atskaņotājs pieslēgsies tīklam pēc tīkla
Display
Audio
IP Mode
Manual
savienojuma pārbaudes.
esošajiem ekrāniem, kuru lietojāt, lai iestatītu savu
maršrutētāju vai modemu.
Bezvadu tīkla savienojuma iestatīšana –
manuāli
Ja automātiskā iestatīšana neizdodas, Jums tīkla
iestatīšana jāveic manuāli.
Vairākumā „Windows” datoru var apskatīt tīkla
iestatījumus, veicot šādas darbības:
 „Windows XP” operētājsistēmā
1. Spiediet datorpeles labo pogu virs tīkla ikonas
datora darbvirsmas apakšējās daļas labajā pusē.
2. Uznirstošajā izvēlnē spiediet „Status” (statuss).
3. Sekojošajā dialoga logā spiediet uz „Support”
(atbalsts) cilnes.
4. „Support” (atbalsts) cilnē nospiediet taustiņu
„Details” (rekvizīti). Parādīsies tīkla iestatījumi.
Networkk
System
g
ge
Language
Security
General
Support
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manual
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Mode
DNS Server
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Move " Enter ' Return
Tīkl stāvokļa
tā kļ ekrānā
k ā ā atlasiet
tl i t „Cancel”,
C
l”
3. Tīkla
tad nospiediet Enter.
4. Lai atlasītu „IP Settings”, spiediet taustiņus ◄►,
pēc tam nospiediet ENTER taustiņu.
5. Lai atlasītu „IP Mode”, nospiediet ENTER taustiņu.
6. Lai atlasītu „Manual”, spiediet ▲▼ taustiņus,
pēc tam nospiediet ENTER taustiņu.
7. Lai nonāktu pirmajā (IP Adreses) ievadlaukā,
nospiediet ▼ taustiņu.
Latviski
37
Iestatīšana
4. Ievadiet drošības ekrānā savu tīkla savienojuma
paroli. Ciparus var ievadīt, izmantojot tālvadības
pulti. Lai ievadītu burtus, pārvietojiet kursoru,
spiežot ▲▼◄► taustiņus, pēc tam nospiediet
ENTER taustiņu.
 „Windows 7” operētājsistēmā
03
3. Lai atlasītu vēlamo tīkla savienojumu, spiediet
▲▼ taustiņus, pēc tam nospiediet ENTER
taustiņu. Parādīsies drošības ekrāns.
8. Lai ievadītu ciparus, lietojiet ciparu taustiņus
uz tālvadības pults.
9. Kad darbības šajā laukā pabeigtas, nospiediet
► taustiņu, lai sekmīgi pārvietotos uz nākamo
lauku. Jūs varat lietot arī taustiņus ar bultiņām,
lai pārvietotu izvēlni uz augšu, leju un atpakaļ.
10. Ievadiet IP adresi, apakštīkla masku
(„Subnet Mask”) un vārtejas lielumus.
11. Lai izvēlētos DNS (domēnvārdu sistēmas)
režīmu, nospiediet ▼ taustiņu.
. spiediet
12. Lai izvēlētos pirmo DNS ievadlauku,
▼ taustiņu. Ievadiet ciparus tāpat, kā darījāt
iepriekš.
13. Nospiediet „Ok” taustiņu.
14. Parādīsies tīkla stāvokļa ekrāns.
Atskaņotājs pieslēgsies tīklam pēc
tīkla savienojuma pārbaudes.
WPS (PBC) funkcija
Vienkāršākais bezvadu tīkla iestatīšanas veids ir
WPS (PBC) funkcijas vai „One Foot Connection”
sinhronizācijas izmantošana. Ja Jūsu bezvadu
maršrutētājam ir WPS (PBC) funkcijas taustiņš,
veiciet šādas darbības:
1. Lai atlasītu „WPS(PBC)”, spiediet ▲▼
taustiņus.
Settings
Network Settings
Display
ispl
Select a network connection type.
udio
Audio
etw
Network
yste
System
Wired
Wireless
ang
Language
(General)
ecu
Security
WPS(PBC)
ene
General
One Foot
upp Connection
Support
Connect to the Wireless Router easily by pressing the
WPS(PBC) button. Choose this if your Wireless Router
supports Push Button Configuration(PBC).
> Move " Enter ' Return
„One Foot Connection” sinhronizācija
Jūs varat izveidot bezvadu tīkla savienojumu
automātiski, ja Jums ir SAMSUNG bezvadu
maršrutētājs, kurš atbalsta ar „One Foot
Connection” sinhronizāciju. Lai pieslēgtos
tīklam, izmantojot „One Foot Connection”,
veiciet šādas darbības:
1. Lai atlasītu „One Foot Connection”,
spiediet ▲▼taustiņus.
.
Settings
Network Settings
Display
ispl
Select a network connection type.
Audio
udio
etw
Network
yste
System
Wired
Wireless
ang
Language
(General)
ecu
Security
WPS(PBC)
ene
General
One Foot
upp Connection
Support
Connect to wireless network automatically if your
Wireless Router supports One Foot Connection. Select
this connection type after placing the Wireless Router
within 10 inches(25cm) of Samsung Wireless LAN
Adapter.
> Move " Enter ' Return
2. Nospiediet ENTER taustiņu
taustiņu.
3. Lai pieslēgtu atskaņotāju tīklam, novietojiet
SAMSUNG bezvadu maršrutētāju 25 cm
attālumā no tā.
4. Pagaidiet, kamēr automātiski izveidojas
savienojums.
Tīkla stāvoklis
Pārbaudiet, vai izveidojies savienojums ar tīklu un
ar internetu.
S
Settings
Network Status
Display
i
ispl
Audio
u
udio
etw
Network
y
yste
System
KT_WLAN
a Internet is connected successfully.
ang
Language
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
If you have a problem using any Internet services, contact your Internet service
e provider.
ecu
Security
2. Nospiediet ENTER taustiņu.
3. 2 minūtes turiet nospiestu sava maršrutētāja
WPS (PBC) taustiņu. Jūsu atskaņotājs
automātiski izveidos visus iestatījumus, kas
nepieciešami, lai pievienotos tīklam.
4. Parādīsies tīkla stāvokļa ekrāns.
Atskaņotājs pieslēgsies tīklam pēc tīkla
savienojuma pārbaudes.
38
Latviski
e
ene
General
u
upp
Support
Network Settings
IP Settings
Retry
OK
< Move " Enter ' Return
Iestatīšana
„Allow (All)” : atļauja veidot interneta savienojumu
un piekļūt jebkuram tā saturam.
„Allow (Valid Only)” : atļauja veidot interneta
savienojumu tikai diskiem ar likumības sertifikātu.
„Prohibit” : nav atļauts veidot interneta
savienojumu.
✎ PIEZĪME
▪ Kas ir likumības sertifikāts?
▪
Diska likumības sertifikātu var saņemt, ar „BD-LIVE”
funkcijas palīdzību nosūtot diska datus uz serveri.
Serverī datus pārbauda un, ja disks ir likumīgs,
uz atskaņotāju tiek nosūtīts likumības sertifikāts.
Jūs varat lietot „BD-LIVE” funkcijas saturu arī tad,
ja interneta savienojums nav atļauts.
Sistēma
Sākotnējie iestatījumi
Lai iestatītu valodu, tīkla savienojuma iestatījumus
utt., Jūs varat lietot funkciju „Initial Settings”
(Sākotnējie iestatījumi).
Papildu informāciju par sākotnējiem iestatījumiem
Jūs varat izlasīt šīs lietošanas pamācības nodaļā
„Sākotnējie iestatījumi”.
„Anynet+(HDMI-CEC)” funkcija
„Anynet+” ir ērta iespēja vienlaikus izmantot vairākas
savstarpēji savienotas SAMSUNG ierīces, kurām ir
„Anynet+” funkcija.
Lai izmantotu šo funkciju, pievienojiet šo atskaņotāju
SAMSUNG TV ar HDMI kabeli. „Anynet+” funkcija
sniedz Jums iespēju vadīt atskaņotāju ar SAMSUNG
TV tālvadības pulti. Jūs varat sākt diska atskaņošanu,
nospiežot PLAY ( ) taustiņu uz TV tālvadības pults.
Plašāku informāciju par šīm iespējām varat izlasīt TV
lietošanas pamācībā.
▪
▪
CEC funkciju, kas ļauj vairākas ierīces vadīt ar vienu
tālvadības pulti.
Ja uz televizora korpusa atrodams „Anynet+” logo,
Jūsu SAMSUNG TV ir pieejama „Anynet+” funkcija.
Atsevišķu HDMI izvades funkciju darbība atkarīga
no Jūsu TV. Plašāku informāciju meklējiet sava
TV lietošanas pamācībā.
BD datu vadības funkcija
Sniedz Jums iespēju darboties ar zibatmiņā
saglabāto saturu, kuru lejupielādējāt ar „Blu-ray”
diska palīdzību, izmantojot „BD-LIVE” funkciju.
Jūs varat pārbaudīt ierīces informāciju, tajā skaitā
atmiņas apjomu, izdzēst BD datus vai nomainīt
zibatmiņu.
„BD Data Management” (datu vadības)
ekrāna informācija:
„Total Size” : Kopējais ierīces atmiņas apjoms.
„Available Size” : Pieejamais ierīces atmiņas
apjoms.
✎ PIEZĪME
▪ Satura atskaņošana no ārējā datu nesēja var apstāties,
▪
▪
▪
ja Jūs atskaņošanas laikā atvienosiet USB datu nesēju.
Jūs varat izmantot tikai FAT failu sistēmā formatētus
(DOS 8.3 sējuma iezīme) USB datu nesējus. Iesakām
lietot 2.0 protokola USB datu nesējus, kuru datu
rakstīšanas/lasīšanas ātrums ir vismaz 4 Mb/s.
Pēc datu nesēja formatēšanas „Resume Play”
(automātiskā anotācijas parādīšana) funkcija var
nedarboties.
„BD Data Management” funkcijai pieejamais kopējais
atmiņas apjoms dažādos apstākļos var atšķirties.
„Off” : „Anynet+” funkcija nav aktivizēta.
„On” : „Anynet+” funkcija ir aktivizēta.
Latviski
39
Iestatīšana
Šis iestatījums piedāvā atļaut vai aizliegt veidot
interneta savienojumu „BD-LIVE” funkcijas
izmantošanas laikā.
✎ PIEZĪME
▪ Šī funkcija nedarbosies, ja HDMI kabelis neatbalsta
03
„BD-LIVE” interneta savienojums
Laika zona
Drošība
Jūs varat iestatīt savai dzīves vietai piemērotu
laika zonu.
Settings
ngs
Time Zone
Display
Audio
Networkk
System
ge
Language
Security
General
Support
GMT + 00:00
London, Lisbon, Casablanca
< Change " Save ' Return
„DivX® Video On Demand” funkcija
Lai atskaņotu DivX® VOD saturu, skatiet uz ierīces
izvietoto DivX® VOD reģistrācijas kodu.
Atiestatīšana
Visi iestatījumi, izņemot tīkla un viedā centrmezgla
iestatījumus, atgriezīsies noklusējuma režīmā.
Valoda
Sniedz Jums iespēju iestatīt sev vēlamo valodu
„Home”(sākuma), diska un citās izvēlnēs.
„On-Screen Menu” (ekrāna izvēlne) :
Izvēlieties valodu, kura parādīsies ekrānā.
„Disc Menu” (diska izvēlne) : izvēlieties diska
izvēlnes valodu displejā.
„Audio” : Izvēlieties diska audio valodu.
„Subtitle” (subtitri) : izvēlieties diska subtitru
valodu.
✎ PIEZĪME
▪ Izvēlētā valoda parādīsies tikai tad, ja tā diskā ir
pieejama.
Šī funkcija darbojas „Blu-ray” / DVD diskos,
kuriem ir piešķirta noteikta vecuma vai skaitliskā
kategorija. Šī kategorija norāda, kādam vecumam
piemērots diska saturs un palīdz izvēlēties
„Blu-ray” / DVD diskus, kurus var skatīties Jūsu
ģimene. Lai iestatītu „BD Parental Rating” (BD
vecāku kategorijas), izvēlieties atbilstošo vecuma
kategoriju. Lai iestatītu „DVD Parental Rating”
(DVD vecāku kategorijas), izvēlieties atbilstošo
kategorijas līmeni. Bez paroles ievadīšanas
ierīce atskaņos tikai „Blu-ray” diskus, kas atbilst
iestatītajai vecuma kategorijai vai mazākai par to,
kā arī iestatītajai kategorijai atbilstošus DVD
diskus. Jo lielāks ievadītais kategorijas skaitlis, jo
vecākam jābūt skatītājam.
BD vecāku kategorijas
(„Parental Rating”) funkcija
Novērš ar attiecīgo vecuma kategoriju apzīmētu
„Blu-ray” disku atskaņošanu bez paroles
ievadīšanas.
DVD vecāku kategorijas
(„Parental Rating”) funkcija
Novērš ar attiecīgo kategoriju apzīmētu DVD
atskaņošanu bez paroles ievadīšanas.
Paroles maiņa
Sniedz iespēju nomainīt 4 ciparu drošības paroli.
Ja esat aizmirsis paroli
1. Izņemiet disku.
2. Nospiediet STOP ( )taustiņu un turiet to
nospiestu vismaz 5 sekundes. Atskaņotājā
tiks atjaunoti ražotāja izveidotie sākotnējie
iestatījumi.
✎ PIEZĪME
▪ Agriežoties pie ražotāja sākotnējiem
iestatījumiem, visi lietotāja ievadītie
BD dati tiks dzēsti.
40
Latviski
Iestatīšana
Sniedz iespēju mainīt priekšējā displeja spilgtumu.
„Auto” : Kļūst blāvāks diska atskaņošanas laikā.
„Dim” : Padara blāvāku displeja logu.
„Bright” : Paspilgtina displeja logu.
Tīkla tālvadības kontroles funkcija
Tīkla tālvadības kontroles funkcija sniedz iespēju
pārvaldīt „Blu-ray” disku atskaņotāju ar viedtālrunim
līdzīgu ierīci, izmantojot bezvadu savienojumu ar
lokālo tīklu.
Lai iestatītu tīkla tālvadības kontroles funkciju,
veiciet šādas darbības:
1. Tīkla tālvadības pults izvēlnē atlasiet „On”.
2. Lai pārvaldītu atskaņotāju, uz saderīgas
pārnēsājamās ierīces uzstādiet „SAMSUNG
network remote control” (SAMSUNG tīkla
tālvadības kontroles) lietojumprogrammu.
3. Pārliecinieties, ka Jūsu pārnēsājamā ierīce un
atskaņotājs ir pievienoti vienam un tam pašam
bezvadu maršrutētājam.
4. Atveriet nepieciešamo programmu savā
pārnēsājamā ierīcē. Programma sameklēs
Jūsu atskaņotāju un attēlos to ekrānā.
5. Atlasiet attiecīgo atskaņotāju.
6. Ja Jūs lietojat šo funkciju pirmo reizi, ierīce
lūgs apstiprināt atskaņotāja tālvadības sākšanu.
Izvēlnē atlasiet „Allow” (atļaut).
7. Lai pārvaldītu atskaņotāju, sekojiet pamācībām,
kuras piedāvās lietojumprogramma.
Programmatūras atjaunināšana
Lai uzlabotu atskaņošanu un saņemtu papildu
pakalpojumus, Jums ir iespēja atjaunināt
atskaņotāja programmatūru, izmantojot
programmatūras atjaunināšanas izvēlni.
Jūs varat veikt atjaunināšanu četros veidos:
No interneta
No USB datu nesēja
No diska
No lejupielādēta faila.
Minētās četras metodes turpmāk izskaidrotas sīkāk.
Iestatīšana
Priekšējais displejs
Atbalsta iestatījumi
03
Galvenie iestatījumi
Programmatūras atjaunināšana no interneta
Lai atjauninātu programmatūru, izmantojot
internetu, veiciet šādas darbības:
1. Atlasiet „By Internet” un nospiediet ENTER
taustiņu. Parādīsies informācija par
savienojumu ar serveri.
2. Ja lejupielādēšana būs iespējama, parādīsies
„Download” (lejupielādes) uznirstošais logs,
kurā būs redzama lejupielādēšanās gaita.
3. Kad lejupielāde tiks pabeigta, parādīsies
atjaunināšanās pieprasījuma logs, kurā
varēsiet izvēlēties trīs iespējas.
„Upgrade Now” (atjaunināt uzreiz), „Upgrade
Later” (atjaunināt vēlāk) vai vai „Don’t Upgrade”
(neveikt atjaunināšanu).
4. Ja Jūs izvēlēsieties veikt atjaunināšanu uzreiz,
atskaņotāja programmatūra tiks atjaunināta,
tad ierīce automātiski izslēgsies un pēc tam ieslēgsies.
5. Ja Jūs neizdarīsit izvēli vienas minūtes laikā
vai izvēlēsities atjaunināt programmatūru vēlāk,
atskaņotājs saglabās jaunos programmatūras
atjauninājumus atmiņā. Jūs varēsiet veikt
programmatūras atjaunināšanu vēlāk, izmantojot
opciju „By Downloaded”.
6. Ja Jūs izvēlēsieties neveikt atjaunināšanu,
atskaņotājs atjaunināšanu atcels.
✎ PIEZĪME
▪ Lai veiktu programmatūras atjaunināšanu,
▪
▪
izmantojot internetu, Jūsu atskaņotājam jābūt
savienotam ar internetu.
Atjaunināšana ir pabeigta, kad atskaņotājs
automātiski izslēdzas un pēc tam atkal ieslēdzas.
Programmatūras atjaunināšanas laikā nedrīkst
manuāli izslēgt atskaņotāju.
Latviski
41
▪
SAMSUNG ELECTRONICS neuzņemas atbildību par
atskaņotāja nepareizu darbību, kuru izraisījis
interneta savienojuma pārrāvums vai lietotāja
kļūdaina rīcība programmatūras atjaunināšanas laikā.
▪ Ja Jūs vēlaties pārtraukt atjaunināšanu
programmatūras lejupielādes laikā, nospiediet
ENTER taustiņu.
Programmatūras atjaunināšana no USB
datu nesēja
Lai veiktu atjaunināšanu, izmantojot USB datu
nesēju, veiciet šādas darbības:
1. Atveriet interneta vietni
www.samsung.com/bluraysupport
2. Lejupielādējiet savā datorā jaunāko
programmatūras atjaunināšanas zip arhīva
datni, kas piemērota USB datu nesējam.
3. Atarhivējiet failu savā datorā. Jums jāizveido
viena mape ar tādu pašu nosaukumu kā
arhivētajai zip datnei.
4. Iekopējiet mapi USB zibatmiņā.
5. Pārliecinieties, vai diska tekne ir tukša, tad
ievietojiet USB zibatmiņu atskaņotāja USB
ligzdā.
6. Atlasiet atskaņotāja izvēInē „Settings” >
„Support” > „Software Upgrade”.
7. Atlasiet „By USB”.
✎ PIEZĪME
▪ Laikā, kad Jūs atjaunināt programmatūru,
izmantojot USB datu nesēju, diska teknei jābūt tukšai.
Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta,
pārbaudiet programmatūras informāciju
programmatūras atjaunināšanas izvēlnē.
▪ Neizslēdziet atskaņotāju atjaunināšanas laikā.
Tas var radīt ierīces darbības traucējumus.
▪ Programmatūras atjaunināšanu drīkst veikt tikai
izmantojot USB zibatmiņas datu nesēju.
Programmatūras atjaunināšana no diska
Lai atjauninātu programmatūru no diska, veiciet
šādas darbības:
1. Atveriet interneta vietni
www.samsung.com/bluraysupport
▪
2. Lejupielādējiet savā datorā jaunāko
programmatūras atjaunināšanas zip arhīva
datni, kas piemērota iekopēšanai diskā.
3. Atarhivējiet failu savā datorā. Jums jāizveido
viena mape ar tādu pašu nosaukumu kā
arhivētajai zip datnei.
4. Ierakstiet mapi diskā. SAMSUNG iesaka
izmantot CD-R vai DVD-R diskus.
42
Latviski
5. Pirms diska izņemšanas no datora noslēdziet
diska izveidi.
6. Ievietojiet disku atskaņotājā.
7. Atskaņotāja izvēlnē atlasiet „Settings” >
„Support”> „Software upgrade”
8. Atlasiet „By Disc”.
✎ PIEZĪME
▪ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta,
▪
pārbaudiet programmatūras informāciju
programmatūras atjaunināšanas izvēlnē.
Atjaunināšanas laikā neizslēdziet atskaņotāju.
Tas var radīt ierīces darbības traucējumus.
Programmatūras atjaunināšana no
lejupielādēta faila
Šī funkcija sniedz Jums iespēju lietot
programmatūras atjaunināšanai atskaņotājā jau
agrāk lejupielādētu failu, kas netika izmantots
tūlītējai atjaunināšanai, kā arī atskaņotājā
gaidīšanas režīma laikā lejupielādētu failu
(skat. „Lejupielāde gaidīšanas režīma laikā").
Lai atjauninātu programmatūru no lejupielādēta
faila, veiciet šādas darbības:
1. Ja ir lejupielādēta atjaunināta programmatūra,
jaunākās versijas numurs parādīsies funkcijas
„By Downloaded” labajā pusē.
2. Atlasiet „By Downloaded” un nospiediet
ENTER taustiņu.
3. Uz atskaņotāja tiks parādīts jautājums:
„Vai vēlaties atjaunināt?“. Ja apstiprināsiet,
atskaņotājs sāks atjaunināšanu.
4. Kad atjaunināšana būs pabeigta, atskaņotājs
automātiski izslēgsies un ieslēgsies.
✎ PIEZĪME
▪ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta,
▪
pārbaudiet programmatūras informāciju
programmatūras atjaunināšanas izvēlnē.
Atjaunināšanas laikā neizslēdziet atskaņotāju.
Tas var radīt ierīces darbības traucējumus.
Lejupielāde gaidīšanas režīma laikā
Ja vēlaties lejupielādēt atjauninātu programmatūru
atskaņotāja gaidīšanas režīma laikā, Jums jāveic
„Download in Standby Mode” (lejupielāde
gaidīšanas režīma laikā) iestatīšana. Gaidīšanas
režīma laikā atskaņotājs ir izslēgts, bet interneta
savienojums - aktīvs. Tas sniedz iespēju
automātiski lejupielādēt atjauninātu programmatūru
laikā, kad nelietojat atskaņotāju.
Iestatīšana
03
Lai iestatītu lejupielādēšanu gaidīšanas režīma laikā,
veiciet šādas darbības:
Iestatīšana
1. Lai atlasītu „Download in Standby Mode”,
spiediet ▲▼ taustiņus, pēc tam nospiediet
ENTER taustiņu.
2. Izvēlieties „On” vai „Off”.
„Off” : Ja izvēlēsieties „Off”, katru reizi, kad
būs pieejami programmatūras atjauninājumi,
parādīsies uznirstošais logs ar informāciju par to.
„On” : Ja izvēlēsieties „On”, atskaņotājs
gaidīšanas režīma laikā automātiski lejupielādēs
programmatūras atjauninājumus. Ieslēdzot
atskaņotāju, uz tā parādīsies jautājums par
Jūsu vēlmi instalēt lejupielādētos atjauninājumus.
✎ PIEZĪME
▪ Lai veiktu lejupielādi gaidīšanas režīma laikā,
atskaņotājam jābūt savienotam ar internetu.
Sazināšanās ar SAMSUNG
Izmantojot piedāvāto SAMSUNG kontaktinformāciju,
Jūs varat saņemt palīdzību atskaņotāja pareizai
lietošanai.
Latviski
43
Pamatfunkcijas
Audio CD (CD-DA
Diska atskaņošana
Skaņu
celiņš 1
Atskaņošana
1. Viegli ievietojiet disku teknē tā, lai diska
apdrukātā puse būtu vērsta uz augšu.
2. Nospiediet PLAY (►) taustiņu.
Ar atskaņošanu saistītie taustiņi
PLAY ( ►)
Tiek uzsākta atskaņošana.
STOP (  )
Atskaņošana tiek pārtraukta.
Nospiežot taustiņu vienreiz,
apturēšanas pozīcija tiek
iegaumēta.
Nospiežot taustiņu divreiz,
apturēšanas pozīcija netiek
iegaumēta.
PAUSE (  )
Atskaņošana tiek pauzēta.
✎ PIEZĪME
 Ir diski, kuriem vienreiz nospiežot STOP (  )
taustiņu apturēšanas pozīcija var netikt
iegaumēta.
 Video faili, kuru bitu pārraides ātrums ir 20 Mb
sekundē un lielāks, var pārslogot aparātu un
atskaņošana var apstāties vai būt ar
traucējumiem.
Diska uzbūve
Diska saturs parasti tiek iedalīts tā, kā aprakstīts
zemāk.
„Blu-ray” disks, DVD-VIDEO
Virsraksts 1
Nodaļa 1 Nodaļa 2
Nodaļa 1
Virsraksts 2
Nodaļa 2
Nodaļa 3
Skaņu
celiņš 2
Skaņu
celiņš 3
Skaņu
celiņš 4
Skaņu
celiņš 5
MP3, WMA, DivX, MKV un MP4
Mape (grupa) 1
Fails 1 Fails 2
Fails 1
Mape (grupa) 2
Fails 2
Fails 3
3D pārveides funkcija
hZ
Šī funkcija ļauj izbaudīt 2D formāta
failus 3D formātā.
✎ PIEZĪME
 Ja Jūs 3D režīma darbības laikā dosieties
uz sākotnējo izvēlni vai viedā centrmezgla
sākuma izvēlni, video fails tiks automātiski
pārveidots atpakaļ 2D formātā.
Diska („Disc”) izvēlne/Virsraksta („Title”)
izvēlne/ Uznirstošā („Popup”) izvēlne.
Diska izvēlnes izmantošana
hZ
DISC MENU
1. Atskaņošanas laikā, uz tālvadības
pults nospiediet DISC MENU
taustiņu.
2. Lai izvēlētos vajadzīgo opciju, nospiediet
▲▼◄► taustiņus un tad nospiediet
ENTER taustiņu.
✎ PIEZĪME
 Šī izvēlne var atšķirties vai nebūt pieejama,
tas atkarīgs no diska.
44
Latviski
04
Z
1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības
pults nospiediet TITLE MENU
taustiņu.
2. Lai izvēlētos vajadzīgo opciju,
nospiediet ▲▼◄► taustiņu un tad
nospiediet ENTER taustiņu.
TITLE MENU
POPUP
hzZyx
 Šī izvēlne var atšķirties vai nebūt pieejama,
tas atkarīgs no diska.
 Virsraksta izvēlne tiek parādīta tikai, ja diskā ir
vismaz divas virsraksta daļas.
Virsraksta saraksta atskaņošana
2. Lai izvēlētos vajadzīgo ierakstu no
virsrakstu saraksta, nospiediet ▲▼
taustiņus un tad nospiediet ENTER
taustiņu.
z
DISC MENU
TITLE MENU
h
TITLE MENU
POPUP
 Šī izvēlne var atšķirties vai nebūt pieejama,
tas atkarīgs no diska satura.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1
)4
(1
(4
)1
(1
)2
)5
(2
(5
)2
(2
)3
)6
(3
(6
)3
(3
)7
(7
Lai atgrieztos pie normāla atskaņošanas ātruma,
nospiediet PLAY (►) taustiņu.
2. Lai izvēlētos vajadzīgo opciju,
nospiediet ▲▼◄► taustiņus vai
ENTER taustiņu.
✎ PIEZĪME
Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu
SEARCH ().
Katru reizi nospiežot taustiņu SEARCH ()
atskaņošanas ātrums mainās sekojoši:
POPUP
Uznirstošās izvēlnes izmantošana
1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības
pults nospiediet POPUP MENU
taustiņu.
Atskaņošanas laikā iespējams ātri atrast
vajadzīgo nodaļu vai skaņu celiņu un izmantot
pārslēgšanas funkciju, lai pārietu pie nākamās
sadaļas.
Vajadzīgās ainas meklēšana
✎ PIEZĪME
1. Atskaņošanas laikā nospiediet DISC
MENU vai TITLE MENU taustiņu
Meklēšanas un pārslēgšanas
funkcijas izmantošana
Pamatfunkcijas
Virsraksta izvēlnes izmantošana
✎ PIEZĪME
 Meklēšanas režīmā skaņa netiek atskaņota.
 Ja Jūs pārāk ātri nospiedīsiet  vai 
taustiņu, ierīce var to uztvert kā nospiešanas
un turēšanas signālu. Tas var radīt darbības
traucējumus, tāpēc pārliecinieties, ka
nenospiežat abus taustiņus pārāk ātri.
Nodaļu pārslēgšana
hzZyx
Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu SKIP
(
).
) disks pāriet
Nospiežot taustiņu SKIP (
pie nākamās nodaļas.
) disks pāriet
Nospiežot taustiņu SKIP (
atpakaļ pie nodaļas sākuma. Vēlreiz nospiežot
šo taustiņu, disks pāriet pie iepriekšējās nodaļas
sākuma.
Latviski
45
Pamatfunkcijas
Lēnā atskaņošana/
Atskaņošana pa kadriem
Repeat
> Off
Lēnā atskaņošana
hzZyx
Pauzes (  ) režīmā nospiediet taustiņu
SEARCH ().
Katru reizi nospiežot taustiņu SEARCH ()
atskaņošanas ātrums tiek samazināts šādi:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
Lai atgrieztos pie atskaņošanas normālā ātrumā,
nospiediet taustiņu PL AY (►).
3. Lai atgrieztos pie atskaņošanas normālā režīmā,
atkārtoti nospiediet REPEAT taustiņu.
4. Lai izvēlētos „Off” (izslēgts), nospiediet ▲▼
taustiņus un tad nospiediet ENTER taustiņu.
✎ PIEZĪME
 Atkārtošanas funkcija var nebūt pieejama,
tas atkarīgs no diska.
✎ PIEZĪME
Noteikta posma atkārtošana
Atskaņošana pa kadriem
1. Atskaņošanas laikā nospiediet
tālvadības pults REPEAT taustiņu.
 Lēnās atskaņošanas laikā skaņa netiek atskaņota.
 Lēnā atskaņošana ļauj video pārtīt tikai uz priekšu.
hzZyx
Pauzes (  ) režīmā nospiediet taustiņu
PAUSE (  ).
Katru reizi nospiežot PAUSE ( ), taustiņu,
ekrānā parādās jauns kadrs.
Lai atgrieztos pie atskaņošanas normālā ātrumā,
nospiediet PLAY (►) taustiņu
✎ PIEZĪME
 Kadru parādīšanas laikā skaņa netiek atskaņota.
 Atskaņošana pa kadriem ļauj aplūkot tikai
nākamos, nevis iepriekšējos kadrus.
Atkārtota atskaņošana
Virsraksta vai nodaļas atkārtošana
hzZy
Diska virsraksta sadaļas vai nodaļas
atkārtošana
1. Atskaņošanas laikā nospiediet
tālvadības pults REPEAT taustiņu.
REPEAT
2. Lai atlasītu nodaļu vai virsraksta sadaļu,
nospiediet ▲▼ taustiņus un tad
nospiediet ENTER taustiņu.
46
Latviski
hzZy
REPEAT
2. Lai atlasītu vajadzīgo posmu
„Repeat A-B” nospiediet ▲▼ taustiņus.
Repeat
> Repeat A-B : Off
" Mark A
3. Nospiediet ENTER taustiņu vietā no kuras
Jūs vēlaties sākt atkārtošanu (A).
4. Nospiediet ENTER taustiņu vietā līdz kurai
vēlaties atkārtot atskaņošanu (B).
5. Lai atgrieztos parastā atskaņošanas režīmā,
vēlreiz nospiediet REPEAT taustiņu.
6. Nospiediet ENTER taustiņu.
✎ PIEZĪME
 Ja Jūs noteiksiet punktu (B) pēc mazāk nekā 5
sekundēm no punkta (A) noteikšanas brīža,
ekrānā parādīsies aizlieguma paziņojums.
04
Nospiežot TOOLS taustiņu,
atskaņošanas laikā iespējams
izvēlēties dažādas funkcijas.
TOOLS
TOOLS (rīki) izvēlnes ekrāns
Title Search
Chapter Search
Time Search
Picture Settings
Audio
User EQ
Subtitle
Angle
Tools
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normal
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
0/7 Off
1/1
< Change " Enter ' Return
✎ PIEZĪME
▪ Rīku izvēlne dažādiem diskiem var atšķirties.
Vajadzīgās ainas izvēle
hzZy
1. Atskaņošanas laikā nospiediet TOOLS taustiņu.
2. Lai atlasītu TITLE SEARCH (Meklēšana
pēc nosaukuma), CHAPTER SEARCH
(Nodaļas meklēšana), TIME SEARCH
(Meklēšana pēc laika), nospiediet▲▼ taustiņus.
3. Lai atrastu vajadzīgo nosaukumu, nodaļu
vai laiku, nospiediet ciparu taustiņus un
pēc tam nospiediet ENTER taustiņu.
Audio valodas izvēle
hzZx
1. Atskaņošanas laikā nospiediet TOOLS taustiņu.
2. Lai atlasītu „Audio”, nospiediet ▲▼ taustiņus.
 Ja „Blu-ray” diskam ir BONUSVIEW funkcija,
Pamatfunkcijas
TOOLS (rīku) taustiņa izmantošana
uz ekrāna parādīsies informācija gan par
pamatfunkcijām, gan BONUSVIEW funkciju.
Lai pārietu no pamatfunkciju audio režīma uz
BONUSVIEW audio režīmu un atpakaļ,
nospiediet ◄► taustiņus
 „AUDIO LANGUAGE” funkcijā piedāvāto valodu
klāsts atkarīgs no diskā ierakstītajām valodām.
Dažos diskos šī funkcija vai noteiktas valodas
nav pieejamas.
 Daži „Blu-ray” diski sniedz Jums iespēju
izvēlēties daudzkanālu LPCM vai „Dolby digital”
audio celiņu angļu valodā.
Subtitru valodas izvēle
hZx
1. Atskaņošanas laikā nospiediet TOOLS taustiņu.
2. Lai atlasītu „Subtitle” (subtitri), nospiediet ▲▼
taustiņus.
3. Lai izvēlētos vajadzīgo subtitru valodu,
nospiediet ◄► taustiņus.
✎ PIEZĪME
 Iespējas mainīt subtitru valodu disku izvēlnē
atkarīgas no „Blu-ray” vai DVD diska satura.
Nospiediet DISC MENU taustiņu.
 Piedāvāto subtitru valodu klāsts atkarīgs no
diskā ierakstītajām valodām. Dažos diskos šī
funkcija vai noteiktas valodas nebūs pieejamas.
 Ja „Blu-ray” diskam pieejama BONUSVIEW
funkcija, ekrānā parādīsies informācija gan par
pamatfunkcijām, gan BONUSVIEW funkciju.
 Mainot primāro subtitru valodu vienlaikus var
nomainīt arī sekundāro subtitru valodu.
 Attiecīgi tiek parādīts kopējais primāro un
sekundāro subtitru valodu skaits.
3. Nospiediet ENTER taustiņu.
4. Lai izvēlētos vajadzīgo audio valodu, nospiediet
◄► taustiņus.
✎ PIEZĪME
 Ja BONUSVIEW sadaļai nav nekādu audio
iestatījumu, ◄► indikators uz ekrāna
neparādīsies.
Latviski
47
Pamatfunkcijas
„Caption” funkcija
x
Lai pareizi izmantotu šo funkciju, būtu vēlamas
priekšzināšanas video failu rediģēšanā.
Lai izmantotu „Caption” funkciju, saglabājiet
virsraksta failu (paplašinājums *.smi) ar tādu pašu
faila nosaukumu kā „DivX” formāta failu (
paplašinājums *.avi) tajā pašā failu mapē.
Piem.: Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
Faila nosaukumā izmantojiet ne vairāk kā 60 burtu un
ciparu zīmes vai ne vairāk kā 30 Austrumāzijas zīmes
(2 bitu zīmes, piemēram, korejiešu vai ķīniešu).
Kameras leņķa maiņas funkcija
hZ
„User” : Lietotājs pats var iestatīt attēla
asumu, kontrastu, gaišumu un traucējumu
samazināšanas funkcijas.
✎ PIEZĪMES
 Šī izvēlne var nebūt pieejama, ja Jūs lietojat
Vai neesat iestatījis „BD wise” funkciju.
BONUSVIEW iestatīšana
h
BONUSVIEW funkcija ļauj filmas atskaņošanas
laikā skatīties papildu saturu (piem., komentārus)
mazā lodziņā.
Šī iespēja pieejama tikai tad, ja diskam ir
BONUSVIEW funkcija.
Lietojot ANGLE funkciju, Jūs varat izmantot
„Blu-ray” vai DVD diska sniegto iespēju apskatīt
konkrētu ainu no dažādiem skatu punktiem.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet TOOLS taustiņu.
2. Lai atlasītu ANGLE, nospiediet ▲▼ taustiņus.
3. Lai izvēlētos vajadzīgo leņķi, nospiediet ◄►
taustiņus.
Attēla iestatījumu funkcija
hzZy
Šī funkcija sniedz Jums iespēju koriģēt video kvalitāti.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet TOOLS taustiņu.
2. Lai atlasītu „Picture Settings” (attēla iestatījumi),
nospiediet ▲▼ taustiņus, pēc tam nospiediet
ENTER taustiņu.
3. Lai atlasītu vajadzīgos attēla iestatījumus,
nospiediet ◄► taustiņus, pēc tam nospiediet
ENTER taustiņu.
„Dynamic”: Izvēlieties šo iestatījumu,
lai palielinātu attēla asumu.
„Normal” : Izvēlieties šo iestatījumu lielākajai
daļai skatīšanās lietojumprogrammu.
„Movie” : Šis ir vispiemērotākais
iestatījums filmu baudīšanai.
48
Latviski
Primārā audio/video
Sekundārā audio/video
1. Atskaņošanas laikā nospiediet TOOLS taustiņu.
2. Lai izvēlētos „BONUSVIEW Video” vai
„BONUSVIEW Audio”, nospiediet ▲▼ taustiņus.
3. Lai izvēlētos vajadzīgo BONUSVIEW
funkciju, nospiediet ◄► taustiņus.
✎ PIEZĪME
 Pārslēdzot „BONUSVIEW Video”,
„BONUSVIEW Audio” nomainīsies automātiski.
Tools
BONUSVIEW Video
BONUSVIEW Audio :
Picture Settings
Off
0/1 Off
< Change " Enter
04
Tālvadības pults taustiņi
mūzikas atskaņošanai
ow
8
TA
RDS DISPLAY
@
7
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
1
2
0
taustiņš : Atskaņo nākamo skaņu celiņu.
!
taustiņš : Atskaņo iepriekšējo skaņu celiņu.
Ja nospiedīsiet šo taustiņu 3 sekundes pēc skaņu
celiņa atskaņošanas sākuma, skaņu celiņš tiks
atkārtoti atskaņots no sākuma.
Ja nospiedīsiet šo taustiņu 3 sekunžu laikā pēc
skaņu celiņa atskaņošanas uzsākšanas, tiks
atskaņots iepriekšējais skaņu celiņš.
0
3
9
8
MUTE
4
TOOLS
INFO
◄ taustiņš : Nospiežot atskaņošanas laikā
pārvietojas uz mūzikas saraksta iepriekšējo lappusi
vai atskaņojumu saraksta iepriekšējo ierakstu.
STOP taustiņš : Aptur skaņu celiņa atskaņošanu.
REPEAT
!
► taustiņš : Nospiežot atskaņošanas laikā
pārvietojas uz mūzikas saraksta nākamo lappusi
vai atskaņojumu saraksta nākamo ierakstu.
9
9
FULL SCREEN
ENTER taustiņš : Uzsāk tobrīd izvēlētā celiņa
atskaņošanu.
@
CIPARU taustiņi: Atskaņošanas laikā nospiediet
vajadzīgā skaņu celiņa numuru. Tiks atskaņots
izvēlētais celiņš ((tikai Audio CD(CD-DA) diskiem)).
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
MO/ST
D
2D→3D
6
HUB
1
REPEAT taustiņš : Uzsāk atskaņojumu saraksta
atskaņošanu.
2
SEARCH taustiņš :
Audio CD (CD-DA) – Ātrā atskaņošana.
MP3 – Pārtīšanas atskaņošana. (10 sekundes)
3
PAUSE taustiņš : Pauzē atskaņošanu
4
PLAY taustiņš: Uzsāk tobrīd izvēlētā skaņu
celiņa atskaņošanu.
5
▲▼ taustiņi : Ļauj no saraksta izvēlēties
vajadzīgo celiņu.
6
DZELTENAIS (C) taustiņš : Ļauj izvēlēties
Rediģēšanas vai atskaņošanas režīmu.
Latviski
49
Pamatfunkcijas
Mūzikas klausīšanās
Pamatfunkcijas
Audio CD (CD-DA)/MP3 atskaņošana Audio CD (CD-DA)/MP3 atkārtota
atskaņošana
1. Ievietojiet diska teknē Audio CD (CD-DA) vai
MP3 disku.
Audio CD (CD-DA) disku pirmā celiņa
atskaņošana tiek uzsākta automātiski.
Lai uzsāktu MP3 diska atskaņošanu,
nospiediet ◄►taustiņus, atlasiet „Music”,
tad nospiediet ENTER taustiņu.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet
REPEAT taustiņu.
2. Lai izvēlētos vajadzīgo atskaņošanas
režīmu, atkārtoti nospiediet REPEAT
taustiņu.
„Off”
Dziesmas tiek spēlētas
Audio CD
tādā kārtībā, kā tās
(CD-DA)/MP3 ierakstītas.
( ) „One
Song”
Audio CD
Tiek atkārtota konkrētā
(CD-DA)/MP3 dziesma.
Audio CD (CD-DA)/MP3 ekrāna elementi
1
2
3
Music
1/13
TRACK 001
TRACK 001
00:43
03:56
04:41
00:13 / 00:43
Audio CD
04:02
" Enter < Pages
Tools ' Return
4
1
Parāda informāciju par mūziku.
2
Parāda atskaņojumu sarakstu.
3
Parāda tobrīd atskaņoto skaņu celiņu/visus celiņus.
4
Parāda pieejamos vadības taustiņus.
5
Parāda pašreizējo atskaņošanas laiku/kopējo
atskaņošanas laiku.
6
Parāda pašreizējo atskaņošanas statusu.
7
Parāda atkārtotas atskaņošanas statusu.
2. Lai atlasītu vēlamo skaņu celiņu, nospiediet
▲▼ taustiņus, tad nospiediet ENTER
taustiņu.
50
Latviski
Audio CD
Visas dziesmas tiek
(CD-DA)/MP3 atkārtotas.
un iestatiet „Shuffle” režīmu- celiņi tiks atskaņoti
jauktā secībā.
TRACK 004
5
) „All”
 Atskaņošanas laikā nospiediet TOOLS taustiņu
TRACK 003
+
(
✎ PIEZĪME
TRACK 002
7
6
REPEAT
Atskaņojumu saraksts
1. Ievietojiet disku teknē Audio CD (CD-DA) vai
MP3 disku.
Audio CD (CD-DA) diska pirmā skaņu celiņa
atskaņošana tiek uzsākta automātiski.
Lai uzsāktu MP3 diska atskaņošanu,
nospiediet ◄► taustiņus, izvēlieties
„Music”, tad nospiediet taustiņu ENTER.
2. Lai nonāktu pie mūzikas saraksta, nospiediet
STOP ( ) vai RETURN taustiņu.
Parādīsies mūzikas saraksta logs.
3. Lai iestatītu „Edit” (rediģēšanas) režīmu,
nospiediet DZELTENO (C) taustiņu.
4. Lai nonāktu vajadzīgajā skaņu celiņā,
nospiediet ▲▼◄► taustiņus, tad nospiediet
ENTER taustiņu. Lai izvēlētos papildu skaņu
celiņus, atkārtojiet darbības.
Pie skaņu celiņa parādīsies ķeksītis.
Lai dzēstu izvēlētos skaņu celiņus no
saraksta, aizejiet uz atbilstošo celiņu un
tad nospiediet ENTER taustiņu.
04
Selected Items : 3
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:43
SMART skaņa : Šis režīms regulēs un līdzsvaros
skaļuma līmeni, novēršot pārāk straujas
skaļuma, līmeņa maiņas, piem., kanālu vai ainas
pārslēgšanas laikā.
1/2 Page
03:56
04:41
04:02
TRACK 005
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
03:52
Close Edit Mode ( ) Page
Tools
" Select ' Return
5. Kad esat pabeidzis iestatīšanu, nospiediet
TOOLS taustiņu.
6. Lai atskaņotu izvēlētos skaņu celiņus,
TOOLS izvēlnē izvēlieties „Play selected”
un nospiediet ENTER taustiņu.
Music
TRACK 003
V-SOUND („Virtual Sound” funkcija)
04:41
00:13 / 00:43
" Enter
Lietotāja EQ (ekvalaizers): Jūs varat manuāli
iestatīt ekvalaizera uzstādījumus.
pieejama tikai tad, ja tiek atskaņota stereo skaņa
no CDDA, MP3 un citiem skaņas avotiem.
00:43
03:56
Audio CD
VIRTUAL 7.1 : Iestata 7.1 kanālu skaņas
efektus, izmantojot 5.1. kanālu skaļruņu sistēmu.
 Digitālā signāla procesora funkcija (DSP) ir
TRACK 001
TRACK 002
+
POWER BASS : Šī funkcija izceļ zemos skaņu
toņus, nodrošinot dziļas, reālistiskas skaņas
efektu.
✎ PIEZĪME
1/3
TRACK 001
MP3 PASTIPRINĀTĀJS : Šis režīms piedāvā
uzlabot mūzikas (piem., MP3 celiņu) klausīšanās
pieredzi. Jūs varat uzlabot MP3 celiņu skaņas
līmeni (24 kHz, 8bit) līdz CD līmeņa skaņas
kvalitātei (44.1 kHz, 16bit).
Tools
' Return
7. Lai pārietu pie mūzikas saraksta, nospiediet
STOP vai RETURN (atgriezties) taustiņu.
8. Lai aizvērtu rediģēšanas režīmu, nospiediet
DZELTENO (C) taustiņu.
✎ PIEZĪME
Izmantojot šo funkciju, Jūs varat izbaudīt
visaptverošu 2.1 kanālu audio sistēmas skaņu.
Papildus tiek nodrošināti īpaši skaņas virtuālie efekti,
kas nodrošina 5.1 skaņas sistēmai līdzīgu skaņu.
Nospiediet V-SOUND taustiņu.
V-SOUND
Katru reizi nospiežot šo taustiņu, izvēlne
mainās sekojoši:
V.SOUND ON
V.SOUND OFF
 Iespējams izveidot atskaņojumu sarakstu, kas
satur līdz 99 Audio CD (CD-DA) skaņu celiņiem.
Skaņas režīms
DSP (Digitālā signāla procesora) funkcija
Šī funkcija sniedz Jums iespēju izvēlēties skaņas
režīmu un optimizēt skaņas efektus, kas pielāgoti
Jūsu vēlmēm.
Nospiediet DSP taustiņu.
Pamatfunkcijas
Audio CD | Music
SMART skaņa
MP3 PASTIPRINĀTĀJS
POWERR BASS VIRTUAL 7.1
Lietotāja EQ (ekvalaizers) DSPOFF
DSP
Latviski
51
Pamatfunkcijas
iPod SYNC (sinhronizācijas) funkcija
Lai atskaņotu Jūsu „iPod” saglabātos
video televizorā, pievienojiet „iPod”
savietotāju sistēmai un tad ievietojiet
tajā savu „iPod” atskaņotāju.
B
Zemfrekvenču skaļruņa skaņas līmenis
Šī funkcija sniedz Jums iespēju regulēt
zemfrekvences skaļruņa skaņas līmeni.
Ja video un audio atskaņošanas laikā rodas signālu
nobīde, nospiediet tālvadības pults iPod SYNC
taustiņu, lai veiktu sinhronizāciju.
✎ PIEZĪME
 Pirms atskaņot „iPod” atskaņotājā saglabātos
video failus, televizora audio/video ligzdas
jāsavieto izmantojot kompozītu kabeli.
S/W LEVEL
Attēlu parādīšana
G
Attēlu apskate
1. Pievienojiet ierīcei USB zibatmiņu, kas satur
JPEG failus vai ievietojiet diska teknē JPEG disku.
 Zemāk minētie modeļi atbalsta sinhronizācijas 2. Lai atlasītu „My contents” (mans saturs),
iestatījumus. Nospiediet tālvadības pults iPod
SYNC taustiņu, lai regulētu audio nobīdi.
 Atbalstītie modeļi : classic/3G nano/4G
nano/120GB classic/160GB Classic/5G nano
3D skaņa
Šī funkcija sniedz Jums iespēju izbaudīt
dabisku un reālu aptverošo skaņu.
Jūs varat regulēt toņu dziļumu, izmantojot
skaņas līmeņa regulācijas opcijas.
„Off” „High” „Medium”  „Low”.
✎ PIEZĪME
 Funkcija nav pieejama FM vai „W. IPOD”
režīmā.
52
Latviski
nospiediet ◄► taustiņus un tad nospiediet
ENTER taustiņu. Lai atlasītu „Photos"
(fotogrāfijas), nospiediet ▲▼ taustiņus, tad
nospiediet ENTER taustiņu.
3. Lai atlasītu mapi, kuru vēlaties apskatīt
nospiediet ▲▼◄► taustiņus, tad nospiediet
ENTER taustiņu.
4. Lai atlasītu fotoattēlu, kuru vēlaties apskatīt,
nospiediet ▲▼◄► taustiņus. Tad nospiediet
ENTER taustiņu.
✎ PIEZĪME
 Pilnekrāna režīmā nav iespējams palielināt
subtitrus un attēlus.
04
Nospiežot TOOLS taustiņu,
atskaņošanas laikā iespējams
izvēlēties dažādas funkcijas.
USB datu nesēja satura atskaņošana
F
TOOLS
Lai atskaņotu multivides failus (MP3, JPEG, „DivX”,
u.c.), kas ierakstīti USB datu nesējā.
Tools
Pause Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Slide Show Effect :
Blind
Background Music :
Off
Background Music Setting
Zoom
Rotate
Picture Setting
Information
1.
„Background Music Setting” : Izvēlieties,
lai izveidotu fona mūzikas iestatījumus.
„Zoom” : Izvēlieties, lai palielinātu attēlu.
(Palielina līdz pat 4 reizēm).
„Rotate” : Izvēlieties lai pagrieztu attēlu.
(Attēlu var pagriezt gan pulksteņa rādītāju
kustības virzienā, gan pretēji tam).
„Picture settings” : Izvēlieties, lai iestatītu
attēla kvalitāti.
„Information” : Ataino attēla informāciju,
ieskaitot nosaukumu, izmēru u.c.
✎ PIEZĪME
 Lai aktivizētu fona mūzikas režīmu, gan mūzikas,
gan foto failiem jāatrodas vienā datu glabātājā.
Skaņas kvalitāti var ietekmēt MP3 failu datu
pārraides ātrums, fotoattēla izmērs un
kodēšanas metode.
 Video faili ar datu pārraides ātrumu 20 Mb/s vai
lielāku atskaņošanas laikā var tikt pārtraukti vai
atskaņoti ar traucējumiem.
Dodieties uz sākotnējo izvēlni.
My Contents
Videos
Photos
Music
" Enter ' Return
„Pause Slide Show” : Izvēlieties, lai pauzētu
slīdrādi.
„Slide Show Speed” : Izvēlieties, lai regulētu
slīdrādes ātrumu.
„Slide Show Effect” : Izvēlieties, lai iestatītu
slīdrādes efektus.
„Background Music” : Izvēlieties, ja attēlu
aplūkošanas laikā vēlaties klausīties mūziku.
Pamatfunkcijas
TOOLS (rīku) taustiņa izmantošana
Function
My Devices
Internet
Settings
Safely Remove USB d WPS(PBC)
2.
„Stop” režīmā pievienojiet USB datu nesēju
USB pieslēgvietai, kas atrodas uz ierīces
priekšējā paneļa.
My Contents
Videos
Connected Device
USB
Function
My Devices
Photos
Music
Internet
" Enter ' Return
Settings
Safely Remove USB d WPS(PBC)
3.
4.
5.
Nospiediet ENTER taustiņu.
Lai izvēlētos vajadzīgos video, mūziku vai
fotoattēlus, nospiediet ▲▼◄► taustiņus,
tad nospiediet ENTER taustiņu.
Informāciju par video, mūzikas atskaņošanu
un fotoattēlu parādīšanu varat izlasīt 46.-55. lpp.
✎ PIEZĪME
 Lai neradītu bojājumus USB atmiņai, atvienojiet
USB datu nesēju drošā veidā, izmantojot
„Safely Remove USB” paņēmienu.
Nospiediet MENU taustiņu, atveriet „Home”
izvēlni, nospiediet DZELTENO (C) taustiņu,
pēc tam nospiediet ENTER taustiņu.
 Ja USB datu nesēja darbības laikā atskaņotājā
ievietos disku, ierīces režīms automātiski
mainīsies uz DVD vai CD režīmu.
Latviski
53
Pamatfunkcijas
Par RDS pārraides funkciju
Radio klausīšanās
Izmantojot tālvadības pults taustiņus
RDS dod iespēju uztvert ne vien FM
staciju parastos programmu
1. Lai izvēlētos FM, nospiediet FUNCTION taustiņu.
signālus, bet ari papildu signālu.
2. Iestatiet vajadzīgo radio staciju.
Iepriekšuzstādīšana 1 : Jums vispirms jānorāda
vajadzīgā frekvence, lai veiktu iepriekšuzstādītu.
Nospiediet STOP (  ) taustiņu, lai izvēlētos
PRESET un tad nospiediet TUNING/CH (
)
taustiņu, lai atlasītu iepriekšuzstādīto staciju.
Manuālā iestatīšana 2: Nospiediet STOP (  )
taustiņu, lai izvēlētos MANUAL un tad nospiediet
TUNING/CH (
) taustiņu, lai iestatītu frekvenci.
Piemēram, stacijas pārraida stacijas nosaukumu
un informāciju par pārraidīto programmu veidiem,
kā piemēram, sporta, mūzikas un citas
programmas.
Pieslēdzoties FM stacijai, kas piedāvā RDS
pakalpojumu, displeja parādās RDS raidītāja
gaismas signāls.
Automātiskā iestatīšana : Nospiediet STOP (  )
taustiņu, lai izvēlētos MANUAL un tad nospiediet RDS funkcijas apraksts
TUNING/CH (
) taustiņu, lai stacijas
meklēšana notiktu automātiski.
„PTY” (programmas veids): Parāda tobrīd
atskaņotas programmas veidu.
„Mono/Stereo” režīma uzstādīšana.
„PS NAME” (programmas piedāvātāja
nosaukums): Parada pārraides stacijas
Nospiediet MO/ST taustiņu.
nosaukumu, sastāv no 8 zīmēm.
Katru reizi, kad atkārtoti nospiedīsiet
„RT” (radio teksts): Atkodē pārraides stacijas
taustiņu skaņas režīms tiks mainīts no
pārraidītas programmas tekstu, sastāv no
mono uz stereo un atpakaļ.
64 zīmēm.
Lai izbaudītu skaidru pārraidi bez traucējumiem,
„CT” (pulkstenis) : Atkodē FM stacijas
vietas ar sliktu skaņas uztveri, izvelieties MONO
frekvences pulksteņa reāllaiku. Dažām stacijām
režīmu.
var nebūt pieejama „PTY”, „RT” vai „CT”
informācija, tādēļ tā ne vienmēr var tikt parādīta.
Radio staciju iepriekšuzstādīšana
„TA” (satiksmes paziņojumi) : Šī simbola
parādīšanās nozīmē, ka tiek pārraidīti satiksmes
paziņojumi – par sastrēgumiem utt.
Piem.: Iepriekšuzstādīt FM 89.10 ierīces atmiņā
1. Nospiediet FUNCTION taustiņu, lai izvēlētos FM.
), lai
2. Nospiediet TUNING/CH taustiņu (
izvēlētos <89.10>.
TUNER
3. Nospiediet TUNER MEMORY taustiņu. MEMORY
Displejā parādīsies skaitlis
C
✎ PIEZĪME
 RDS funkcija var nedarboties pareizi, ja
4. Atkārtoti nospiediet TUNER MEMORY
taustiņu.
Nospiediet TUNER MEMORY taustiņu
pirms skaitlis pazūd no displeja.
Skaitlis pazūd no displeja un stacija ir iestatīta
ierīces atmiņā.
5. Lai iepriekšuzstādītu vel vienu radio staciju
atkārtojiet 2. – 4. soli.
Lai ieslēgtu iepriekšuzstādītu radio staciju,
nospiediet tālvadības pults TUNING/CH (
taustiņu, lai izvēlētos radio staciju.
54
Latviski
)
iestatītā stacija RDS signālus pārraida
nekorekti vai ja signāls ir vājš.
04
Jūs varat redzēt stacijas pārraidītos RDS signālus
displejā.
FM stacijas programmas klausīšanās .
laikā nospiediet RDS DISPLAY taustiņu
RDS DISPLAY
1
Katru reizi, kad atkārtoti nospiedīsiet
taustiņu, displejā attēlosies RDS
informācija sekojošā secībā : „PS NAME”
„RT” „CT” „Frequency” (frekvence)
,
Meklēšanas laikā parādās <PS>,
„PS”
tad displejā parādās stacijas
(pakalpojuma
nosaukums. Ja stacija nepiedāvā
sniedzējs)
RDS informāciju, parādās <NO PS>.
„RT” (radio
teksts)
Meklēšanas laikā parādās <RT>, tad
displejā parādās stacijas pārraidītais
teksts. Ja stacija nepiedāvā RDS
informāciju, parādās <NO RT>.
„Frequency”
Parāda stacijas frekvenci
(pakalpojumam nav nepieciešams
RDS)
Par displejā attēlotām zīmēm
Kad displejā parādās „PS” vai „RT” signāli, displejā parādās
atbilstošas norādes.
Displejs nevar nošķirt lielos burtus no
mazajiem, tādēļ informācija vienmēr tiek
attēlota ar lielajiem burtiem.
Displejs nevar parādīt uzsvērtus burtus.
Piemēram, burts „A” var apzīmēt dažādi
uzsvērtus „A” burtus, kā <Ą, Ā, Ä, Į, A and Ć.>
„PTY” (programmu veida) uzrādīšana
un PTY-SEARCH (meklēšanas) funkcija
Viena no RDS pakalpojuma priekšrocībām ir
iespēja izmantojot „PTY” kodus meklēt konkrēta
satura programmas, ko tobrīd piedāvā dažādas
radio stacijas.
Lai meklētu konkrētu programmu
izmantojot „PTY” kodus
Pirms uzsākšanas!
„PTY Search” funkcija attiecas tikai uz
iepriekš uzstādītām stacijām.
Lai meklēšanas brīdī pārtrauktu meklēšanu,
nospiediet STOP ( ) taustiņu.
Sekojošo soļu izpildei ir laika ierobežojums.
Ja iestatīšana pirms pabeigšanas tiek
pārtraukta, vēlreiz atgriezieties pie 1. soļa.
Ja darbojaties ar tālvadības pults taustiņiem,
pārliecinieties, ka arī FM staciju esat iestatījis
ar tālvadības pulti.
RDS DISPLAY
PTY-
TA
PTY SEARCH
PTY+
1. FM stacijas pārraides klausīšanās laikā
nospiediet RDS PTY taustiņu.
2. Nospiediet PTY- vai PTY+ taustiņus, līdz
displejā parādās vajadzīgais PTY kods.
Displejā parādīsies minētie PTY kodi.
3. Atkārtoti nospiediet PTY SEARCH taustiņu,
kamēr iepriekšējā solī izvēlētais PTY kods
aizvien attēlojas displejā.
Ierīce meklē programmu 15 iepriekš
uzstādītās FM raidstacijās. Pēc Jūsu
izvēlētās programmas atrašanas, ierīce
automātiski pieslēdzas izvēlētajai
raidstacijai.
Latviski
55
Pamatfunkcijas
RDS signālu aplūkošana
Pamatfunkcijas
„iPod/iPhone” atskaņotāju pievienošana
izmantojot USB kabeli
Ja ierīcei pievienots „iPod/iPhone” atskaņotājs izmantojot
pievienoto USB kabeli, Jūs varat atskaņot ierīcēs
saglabāto mūziku.
„iPod/iPhone” atskaņotāju pievienošana
izmantojot savietotāju
Ja „iPod/iPhone” atskaņotāji ierīcei pievienoti, izmantojot
speciālo savietotāju, Jūs varat atskaņot mūziku un video
failus.
FM ANT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
H
HDMI
DMI O
OUT
UT
HDMI IN
OPTICAL
WIRELESS LAN
WIRELESS
5V
500mA
ASC IN
iPod
50
1. Izmantojot pievienoto USB kabeli, savietojiet
„iPod/iPhone” atskaņotāju ar ierīces priekšējā
paneļa USB spraudni.
Jūsu iPod atskaņotājs ieslēgsies automātiski.
“iPod” message appears on the TV
My Contents
Videos
2. TV ekrānā parādās uzraksts „iPod”.
3. Nospiediet ENTER taustiņu.
Connected Device
iPod
- Izvēlieties skaņu celiņu, ko vēlaties atskaņot.
- Lai kontrolētu atskaņošanas funkcijas, Jūs varat
izmantot tālvadības pulti vai taustiņus ierīces
korpusā, piemēram, PLAY, PAUSE un STOP
un
taustiņus. (Skatīt 15.lpp.)
✎ PIEZĪME


Video atskaņošana iespējama tikai tad, ja
savienojumam izmantots „iPod” atskaņotāja
savietotājs.
Ja vēlaties atgriezties „iPod” izvēlnē, nospiediet
tālvadības pults FUNCTION taustiņu vai
taustiņu ierīces priekšējā panelī. Izvēlieties R. IPOD.
Funkciju režīms mainās sekojoši: BD/DVD
D. IN AUX R. IPOD W. IPOD
H. IN1 H. IN2 FM
Function
My Devices
Photos
Music
Internet
Settings
" Enter ' Return
d WPS(PBC)
1. Pievienojiet „iPod” savietotāja kabeli ierīces priekšējā
paneļa „iPod” spraudnim.
2. Ievietojiet „iPod” atskaņotāju komplektācijā iekļautajā
„iPod” savietotājā.
Jūsu „iPod” atskaņotājs ieslēgsies automātiski.
TV ekrānā parādās uzraksts „iPod”.
3. Nospiediet ENTER taustiņu.
4. Lai izvēlētos „Music” (mūzika), nospiediet ◄▲▼
taustiņus un tad nospiediet ENTER taustiņu.
5. Izvēlieties skaņu celiņu vai video failu, ko vēlaties
atskaņot.
- Lai kontrolētu atskaņošanas funkcijas, Jūs
varat izmantot tālvadības pulti vai taustiņus
ierīces korpusā, piemēram, PLAY, PAUSE un
STOP
, un
taustiņus.
(Skatīt 15.lpp.)
✎ PIEZĪME



56
Latviski
Pirms savietojat ierīci ar „iPod” atskaņotāju,
iestatiet zemu skaļuma līmeni.
Ja ierīce ir ieslēgta un savietota ar „iPod”
atskaņotāju, tā automātiski veiks Jūsu „iPod”
atskaņotāja uzlādi.
Pievienojiet savietotāja kabeli tā, lai ▲
zīme atrastos augšpusē.
04
Pievienojot savu „iPod” atskaņotāju ierīcei, Jūs
varat skatīties filmas, kas saglabātas atskaņotāja
atmiņā.
1. Pievienojiet „iPod” savietotāja kabeli ierīces
aizmugurējā paneļa „iPod” spraudnim.
2. iPod ekrānā dodieties uz „Videos” (video) >
„Settings” (iestatījumi), un tad iestatiet TV
izvades uzstādījumus un TV signālu.
3. Ievietojiet „iPod” atskaņotāju komplektācijā
iekļautajā „iPod” savietotājā.
TV ekrānā parādās uzraksts „iPod”.
4. Nospiediet ENTER taustiņu.
5. Lai izvēlētos „Video”, nospiediet ◄▲▼ taustiņus
un tad nospiediet ENTER taustiņu.
6. Izvēlieties video failu, ko vēlaties atskaņot.
- Lai kontrolētu atskaņošanas funkcijas, Jūs
varat izmantot tālvadības pulti vai taustiņus
ierīces korpusā, piemēram, PLAY, PAUSE un
STOP
un
taustiņus.
(Skatīt 15.lpp.)
✎ PIEZĪME
 Lai skatītos „iPod” video, VIDEO IZVADEI
(kompozītā) jābūt savienotai ar Jūsu
televizoru. (Skatīt 24.lpp.)
 Ja vēlaties skatīties iPod video failus,
izmantojot VIDEO IZVADI, iestatiet
Anynet+(HDMI-CEC) funkciju „Off” režīmā.
 TV ekrānā parādīsies tikai atskaņošanas logs.
Citas izvēlnes Jūs varat apskatīt savā „iPod”
atskaņotājā.
 Ja pievienotais „iPod” atskaņotājs neatbalsta
video atskaņošanu, video izvēlnē parādās
uzraksts „Playing video files is not supported
on this iPod model." (Šis „iPod” modelis
neatbalsta video atskaņošanu.)
 Ja vēlaties atgriezties „iPod” izvēlnē,
nospiediet tālvadības pults FUNCTION
taustiņu vai
taustiņu ierīces priekšējā
panelī. Izvēlieties R. IPOD.
Funkciju režīms mainās sekojoši:
BD/DVD D. IN AUX
R. IPOD W. IPOD H. IN1
H. IN2 FM
Latviski
57
Pamatfunkcijas
Filmu skatīšanās
Pamatfunkcijas
„iPod/iPhone” atskaņotāju modeļi,
kas savietojami ar šo ierīci
 „iPod touch” (3. paaudze)
 „iPod touch” (2. paaudze)
 „iPod touch” (1. paaudze)
 „iPod classic”
 „iPod ar video”
✎ PIEZĪME
 Uzraksts „Made for
 „iPod” ar savietotāja ligzdu
 „iPod” ar skārienripu











„iPod nano” (5. paaudze)
„iPod nano” (4. paaudze)
„iPod nano” (3. paaudze)
„iPod nano” (2. paaudze)
„iPod nano” (1. paaudze)
„iPhone 4”
„iPhone 3GS”
„iPhone 3G”
„iPhone”




iPod” (Paredzēts
„iPod”), nozīmē, ka
konkrētais elektroniskais papildu piederums
ražots un pielāgots īpaši savietošanai ar „iPod”
atskaņotāju un tam piešķirts atbilstošs
kompānijas „Apple” standarta sertifikāts.
Kompānija „Apple” nav atbildīga par ierīces
darbību vai tās atbilstību drošības un
noteikumu standartiem.
Ierīces savietošana ar „iPod” vai „iPhone”
modeļiem, kas nav minēti sarakstā, var izraisīt
skaļuma līmeņa regulēšanas problēmas.
Ja Jums rodas problēmas savietojot ierīci ar
sarakstā minētajiem modeļiem, lūdzu,
atjauniniet Jūsu atskaņotāja programmatūru.
Atkarībā no Jūsu „iPod” programmatūras
versijas var rasties darbības traucējumi.
Tas neliecina par ierīces defektiem.
Atkarībā no Jūsu „iPod” programmatūras
versijas vai atskaņotāja modeļa, dažas opcijas
var atšķirties. Lejupielādējiet jaunāko
programmatūras versiju (ieteicams).
Dažu funkciju, piem. „iPod SYNC” pieejamība,
atkarīga no video avota vai Jūsu „iPod”
atskaņotāja modeļa.
Izmantojot CD/DVD funkciju, Jūs varat
izbaudīt mūzikas un video atskaņošanu.
 Izmantojot „Remote iPod” funkciju, Jūs varat
izbaudīt video un mūzikas atskaņošanu, kā arī
aplūkot attēlus. Lai ierīcē aplūkotu video failus
vai attēlus, „iPod” atskaņotājs jāsavieto,
izmantojot īpašo „iPod” savietotāju.
 Programmatūras atskaņošana, kas
lejupielādēta šajā ierīcē no interneta caur
„IPod” ierīci, nav garantēta. Ieteicams
atskaņot saturu, kas lejupielādēts tieši
Jūsu „iPod” atskaņotājā.
 Ja saskarieties ar problēmām „IPod”
atskaņotāja darbībā, lūdzu apmeklējiet
tīmekļa vietni www.apple.com/support/ipod
58
Latviski
Izlasiet šo informāciju pirms tīkla pakalpojumu
izmantošanas.
1. Pieslēdziet atskaņotāju tīklam.
2. Konfigurējiet tīkla iestatījumus.
Pamatfunkcijas
Pievienojot atskaņotāju tīklam, Jūs varat izmantot
dažādus tīkla pakalpojumus, piemēram,
„Smart Hub” (viedais centrmezgls) vai „BD-LIVE”.
04
Tīkla pakalpojumi
3. Parādīsies viedā centrmezgla logs.
Dažos gadījumos tūlīt pēc tam parādās
valsts izvēlnes logs.
4. Ja parādījies valsts izvēlnes logs, atlasiet
savu valsti, spiežot ▲▼ taustiņus, pēc tam
nospiediet ENTER taustiņu.
✎ PIEZĪME
▪ Dažas lietojumprogrammas pieejamas tikai
Viedā centrmezgla izmantošana
Viedais centrmezgls sniedz iespēju straumēt filmas,
video un mūziku no interneta, piekļūt dažādām
maksas un bezmaksas lietojumprogrammām un
skatīties tās TV, izmantojot tīkla savienojumu.
Lietojumprogrammu saturs ietver ziņas, sporta
pārraides, laika ziņas, biržas informāciju, kartes,
fotogrāfijas un spēles.
Šo funkciju iespējams sākt lietot arī
nospiežot SMART HUB taustiņu uz
tālvadības pults.
Viedā centrmezgla lietošana
pirmo reizi
Lai sāktu lietot viedo centrmezglu, veiciet
šādas darbības:
1. Atveriet „Home” izvēlni.
noteiktās valstīs.
5. Parādīsies pakalpojumu līguma noteikumu logs.
Ja piekrītat noteikumiem, ar ◄► taustiņu
palīdzību izvēlieties „Agree” (piekrītu),
tad nospiediet ENTER.
✎ PIEZĪME
▪ Lai parādītos vēlamie logi, nepieciešamas
vairākas sekundes.
6. Parādās pakalpojumu atjaunošanas logs un
tiek uzstādīti vairāki pakalpojumi un
lietojumprogrammas. Pēc darbības beigām
tas aizveras.
Pēc kāda laika uz viedā centrmezgla loga
parādās lejupielādētie pakalpojumi un
lietojumprogrammas.
✎ PIEZĪME
▪ Viedā cetrmezgla logs uzstādīšanas procesa
▪
laikā var aizvērties.
Pēc uzstādīšanas var parādīties vairāki logi.
Tos var aizvērt, nospiežot ENTER taustiņu vai
ļaut tiem aizvērties pašiem.
7. Lai atvērtu lietojumprogrammu, ar ▲▼◄►
taustiņu palīdzību iekrāsojiet logrīku,
tad nospiediet ENTER taustiņu.
My Contents
Videos
Photos
Music
Function
My Devices
Internet
Settings
Safely Remove USB d WPS(PBC)
2. Lai izvēlētos internetu, spiediet ◄► taustiņus,
tad nospiediet ENTER taustiņu.
Latviski
59
Informācija par viedo centrmezglu
1
2
3
4
„Navigation Help” : Parāda tālvadības pults taustiņus
ar kuriem iespējams vadīt viedo centrmezglu.
SARKANS (A) : Viedā centrmezgla sesijas
uzsākšanai.
ZAĻŠ (B) : Lietojumprogrammu šķirošanai
DZELTENS (C) : Lietojumprogrammu rediģēšanai.
ZILS (D) : Viedā centrmezgla iestatījumu maiņai.
5
6
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Login b Sort by
7
1
2
3
Edit Mode d Settings
6
„Commercial” : parāda viedā centrmezgla ceļvedi,
sniedz informāciju par atskaņotāju un iespējām
iegādāties jaunas lietojumprogrammas.
„Your Video” : Piedāvā video atbilstoši Jūsu gaumei.
Ievērojot Jūsu iepriekšējo izvēli, iesaka filmas
un sniedz par tām informāciju.
Parādot izplatītāju izveidoto VOD (video pēc
pieprasījuma) sarakstu, piedāvā izvēlēties filmu
un straumēšanas pakalpojumu sniedzēju.
(Straumēšana ir pieejama noteiktos reģionos).
Informāciju par „Your Video” lietošanu var izlasīt
tīmekļa vietnē www.samsung.com.
„Search” : Piedāvā meklēšanas iespēju visās ar
„All share” funkciju savienotajās ierīcēs un video
izplatītāju piedāvājumā.
Šo funkciju iespējams izmantot viedā centrmezgla
lietošanas laikā. (To nevarēs izmantot, kamēr
skatīsieties „Blu-ray” disku).
Lai sāktu izmantot funkciju, nospiediet SEARCH
taustiņu uz tālvadības pults.
Informāciju par meklēšanas funkcijas lietošanu
var izlasīt tīmekļa vietnē www.samsung.com.
4
„SAMSUNG Apps” : Sniedz iespēju lejupielādēt
dažādus maksas un bezmaksas lietojumprogrammu
pakalpojumus.
5
„Recommended” : Parāda SAMSUNG ieteikto saturu.
60
Latviski
„My Applications” : Parāda Jūsu lietojumprogrammas.
Jūs varat tās pievienot, mainīt vai izdzēst.
7
✎ PIEZĪME
▪ SAMSUNG ELECTRONICS neuzņemas atbildību par
▪
▪
▪
▪
▪
viedā centrmezgla pakalpojumu pārtraukumu, kurš
radies interneta pakalpojumu sniedzēja vainas dēļ.
Lai Jūs varētu baudīt interneta saturu TV ekrānā,
viedā centrmezgla funkcijās ietilpst interneta datu
lejupielādēšana un apstrādāšana.
Ja interneta sakari ir pārtrūkuši vai nenoturīgi,
pakalpojums nav pieejams vai tiek pārtraukts.
Pārtrūkstot interneta sakariem, atskaņotājs var
automātiski izslēgties.
Ja tas notiek, pārbaudiet interneta sakarus un
mēģiniet izmantot funkciju vēlreiz.
Palīdzības informācija var būt pieejama tikai angļu
valodā un pieejamais informācijas saturs var
atšķirties atkarībā no reģiona.
Plašāku informāciju par viedā centrmezgla
funkcijām var iegūt attiecīgo pakalpojumu
sniedzēju mājas lapās.
Viedā centrmezgla pakalpojumu sniedzējs var
mainīt pieejamos pakalpojumus bez brīdinājuma.
Viedā centrmezgla pakalpojumu saturs
var atšķirties atkarībā no atskaņotāja
programmatūras versijas.
Tīkla pakalpojumi
1
2
1
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
4
5
7
2
3
T9
4
1
9
0
ab
b Input Method
Lai radītu īpašu viedā centrmezgla konfigurāciju,
izveidojiet savu personisko „Smart TV” lietotāja kontu.
Lai izveidotu kontu, veiciet šādas darbības:
6
8
Shift
Konta izveide
3
abc
.,–
Delete
Ab
AB
1
6

Lai pārslēgtu ievades režīmu (ab, Ab, AB, cipari
vai ikonas), uz tālvadības pults nospiediet SUBTITLE
taustiņu.
3
Tiek parādīts pašreizējais ievades režīms.
4
Lai mainītu ievades metodi (T9 or ABC), nospiediet
ZAĻO (B) taustiņu uz tālvadības pults.
6
Search
Your Video
Smart TV ID
5
2
5
1. Nospiediet SARKANO (A) taustiņu uz
tālvadības pults. Parādīsies konta
veidošanas logs.
Language: English
Vispārējā papildtastatūra.
Izmanto, lai ievadītu burtus, ciparus un simbolus.
Lai mainītu valodu, nospiediet TOOLS taustiņu uz
tālvadības pults.
Lai izdzēstu rakstu zīmi, nospiediet AUDIO taustiņu
uz tālvadības pults.
Teksta, ciparu un simbolu ievadīšana
Lai ievadītu tekstu, nospiediet tālvadības pults
ciparu taustiņu, kas atbilst burtam, kuru vēlaties
ievadīt. Lai ievadītu burtu, kurš nav atzīmēts kā
pirmais taustiņam atbilstošajā ekrāna
papildtastatūras rindā, vairākkārt ātri spiediet
taustiņu līdz parādās atbilstošais burts.
Piemēram, ja vēlaties ievadīt burtu „b”,
divreiz nospiediet taustiņu „2” uz tālvadības
pults. Lai ievadītu pirmo taustiņam atbilstošo
burtu, nospiediet taustiņu, atlaidiet un gaidiet,
līdz burts parādīsies uz ekrāna.
Tīkla pakalpojumi
Izmantojot tālvadības pulti, Jūs varat ekrāna
papildtastatūrai pievienot burtus, ciparus un
simbolus.
Lai pārvietotos tekstā, spiediet taustiņus ar bultiņām.
Lai izdzēstu tekstu, pārvietojiet kursoru pa labi no
zīmes, kuru vēlaties izdzēst, tad nospiediet
AUDIO taustiņu. Lai izvēlētos citu tekstu vai ievadītu
ciparus, nospiediet SUBTITLE taustiņu.
05
Papildtastatūras lietošana
Password
Contents
Con
ntents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xx
xxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents
C
ontents
n 8
xxxxxxxx
xxxxxx
xx
xxxxxxxx
Samsung Apps
Recommended
Contents 1
Contents 1
Login
Press [Enter]
Contents 2
Contents 3
Press
[Enter]
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 2
Contents 3
Login
xxxxxxxx
Contents 9
xxxxxxxx
Contentss 4
%
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
Remember my Smart TV ID and password
Create Account
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents
nttentss 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
Cancel
Forgot Password
Contents 10
Contents 11
Contents
Co
ontents 12
2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
a Login b Sort by
Edit Mode d Settings
2. Lai atlasītu „Create Account”, spiediet ▲▼◄►
taustiņus, tad nospiediet ENTER taustiņu.
3. Nākamajā logā atlasiet „Smart TV ID”, tad
nospiediet ENTER taustiņu.
Ekrānā parādīsies ievades logs un papildtastatūra.
4. Izmantojot papildtastatūru, ievadiet savu e-pasta
adresi, kas veidos Jūsu lietotājvārdu (ID).
✎ PIEZĪME
▪ Papildtastatūra darbojas līdzīgi kā mobilā telefona
papildtastatūra.
5. Kad e-pasta adrese ievadīta, nospiediet ENTER
taustiņu, izvēlieties OK, tad vēlreiz nospiediet ENTER
taustiņu. Atkārtoti parādīsies konta veidošanas logs.
6. Atlasiet „Password” (parole), tad nospiediet ENTER
taustiņu. Parādīsies ievades logs un papildtastatūra.
7. Lai ievadītu paroli, lietojiet papildtastatūru.
Paroli var veidot jebkura burtu, ciparu un
simbolu kombinācija.
✎ PIEZĪME
▪ Lai parādītu vai noslēptu paroli tās ievadīšanas laikā,
spiediet SARKANO (A) taustiņu.
Latviski
61
8. Kad parole ievadīta, nospiediet ENTER
taustiņu, atlasiet OK, tad vēlreiz nospiediet
ENTER taustiņu. Vēlreiz parādīsies konta
veidošanas logs.
3. Atrodiet savu ID parādītajā sarakstā, tad
nospiediet ENTER taustiņu.
Parādīsies konta veidošanas logs.
10. Atkārtojiet 7. un 8. darbību.
5. Ar papildtastatūras un tālvadības pults
palīdzību ievadiet logā savu paroli.
Pēc tam nospiediet ENTER taustiņu,
atlasiet OK, tad vēlreiz spiediet ENTER.
9. Atlasiet „Confirm password” (apstiprināt
paroli), tad nospiediet ENTER taustiņu.
11. Kad vēlreiz parādās konta veidošanas logs,
atlasiet „Create Account” (veidot kontu),
tad nospiediet ENTER taustiņu. Parādīsies
konta apstiprināšanas logs.
12. Atlasiet OK, tad nospiediet ENTER taustiņu.
Ekrānā parādīsies „Continue to Register
Service” logs.
13. Atlasiet „Go Register” (reģistrēties), tad
nospiediet ENTER taustiņu.
14. Ekrānā parādīsies pakalpojumu kontu
reģistrēšanas logs.
Ja Jums jau ir citi konti, Jūs varat apvienot
šo kontu un konta paroli ar „Smart TV” kontu.
Reģistrācija atvieglos piekļuvi pakalpojumu
sniedzēju interneta mājas lapām.
Lai reģistrētos veiciet 2. darbību kontu
vadības veidošanā Iestatījumu izvēlnes
nodaļā.
Ja Jums nav citu kontu vai Jūs nevēlaties
reģistrēt esošos kontus, atlasiet OK,
tad nospiediet ENTER taustiņu.
Ja Jūs neveiksiet nekādas darbības,
logs minūtes laikā aizvērsies automātiski.
4. Atlasiet „Password” (parole), tad nospiediet
ENTER taustiņu.
Tiks parādīts ievades logs un papildtastatūra.
✎ PIEZĪME
▪ Lai viedais centrmezgls ievadītu paroli automātiski,
izvēlieties „Remember my Smart TV ID and
Password” (atcerēties manu „Smart TV” ID un
paroli) pēc paroles ierakstīšanas, tad nospiediet
ENTER taustiņu.
Pie paroles atcerēšanās joslas parādīsies ķeksītis.
Turpmāk, kad vēlēsieties pieteikties kontā, parole
tiks ievadīta automātiski.
Iestatījumu izvēlne - ZILAIS (D)
taustiņš
Iestatījumu izvēlnes ekrāns sniedz iespēju lietot
kontu vadības, atiestatīšanas, rekvizītu funkcijas.
Lai atvērtu iestatījumu izvēlni un izvēlētos
vajadzīgo aili, veiciet šādas darbības:
1. Nospiediet ZILO (D) taustiņu uz tālvadības
pults.
2. Lai atlasītu izvēlnes aili, spiediet ▲▼ taustiņus,
tad nospiediet ENTER taustiņu.
Turpmāk aprakstītas iestatīšanas izvēlnē
✎ PIEZĪME
pieejamās funkcijas.
Identitātes
apliecināšanai
lietojiet
savu
e-pasta
adresi.
▪
✎ PIEZĪME
▪ Jūs varat reģistrēt līdz 10 lietotāju kontiem.
▪ Lai lietotu viedo centrmezglu, Jums konts nav
▪ „Blu-ray” disku atskaņotājā nevar izmantot
nepieciešams.
Pieteikšanās kontā
Lai pieteiktos savā „Smart TV” kontā, veiciet
šādas darbības:
1. Laikā, kad TV ekrānā redzams viedā
centrmezgla galvenais logs, nospiediet
tālvadības pults SARKANO (A) taustiņu.
Tiks parādīts konta veidošanas logs.
2. Izvēlieties lejupvērsto bultiņu aiz
„Smart TV ID” ailes un nospiediet ENTER
taustiņu.
62
Latviski
izvēlni „Service Manager”.
Kontu vadība
Kontu vadības izvēlne piedāvā reģistrēt pakalpojumu
izplatītāju kontus, mainīt viedā centrmezgla paroli
un dzēst vai deaktivēt Jūsu „Smart TV” kontu.
Tīkla pakalpojumi
✎ PIEZĪME
▪ Ja Jums ir „Samsung apps” konts un Jūs
vēlaties lietot „Samsung apps” funkciju
viedajā centrmezglā, Jums šis konts tajā
jāreģistrē. Papildu informāciju varat izlasīt
61~63 lappusēs.
3. Lai atlasītu „Register” (reģistrācija),
spiediet ▲▼ taustiņus, tad, izmantojot
tālvadības pulti un ekrāna papildtastatūru
ievadiet savu ID un paroli.
Pēc tam nospiediet ENTER taustiņu.
✎ PIEZĪME
▪ Jums jāievada ID un parole, kuru Jūs parasti
lietojat, lai ieietu šīs vietnes kontā.
4. Ja ID un parole būs ievadīta pareizi,
parādīsies informācija par sekmīgu
reģistrāciju.
5. Nospiediet „OK” un atkārtojiet 2. līdz 4.
darbību, lai apvienotu šo kontu ar cita
pakalpojumu sniedzēja kontu.
6. Pēc tam nospiediet RETURN
taustiņu.
Paroles maiņa
Šī funkcija sniedz iespēju nomainīt Jūsu viedā
centrmezgla pieejas paroli. Lai mainītu paroli,
veiciet šādas darbības:
1. Atlasiet „Change Password” (paroles maiņa),
tad nospiediet ENTER taustiņu
2. Ievadiet savu pašreizējo paroli. Ekrānā
parādīsies jauns paroles lodziņš.
3. Ievadiet jauno paroli paroles lodziņa pirmajā
līnijā. Lai to apstiprinātu, ievadiet jauno paroli
vēlreiz otrajā līnijā.
4. Parādīsies paziņojums par veiksmīgi pabeigtu
paroles maiņu. Nospiediet ENTER taustiņu
vai arī gaidiet līdz paziņojums pēc apmēram
5 sekundēm aizvērsies.
Pakalpojumu kontu likvidēšana
Šī funkcija sniedz iespēju atcelt visus līdz šim ar
pakalpojumu kontu reģistrācijas funkcijas
palīdzību reģistrētos kontus.
Kontu deaktivācija
Deaktivē Jūsu „Smart TV” kontu un dzēš to
un konta iestatījumus no viedā centrmezgla.
Atiestatīšana
Inicializē visus lejupielādētos rīkus, dzēš visus
lietotāju kontus un iestatījumus no atmiņas,
atiestata visus viedā centrmezgla iestatījumus
un atgriež ražotāja iestatījumus. Pēc tam viedais
centrmezgls tiek restartēts un darbojas līdzīgi kā
ieslēdzot to pirmo reizi.
Tomēr Jūsu konts saglabāsies viedā centrmezgla
serverī. Lai pieteiktos savā kontā, ievadiet ID un
paroli „Create Account” (konta veidošanas) logā.
Lai veiktu atiestatīšanu, izpildiet šādas darbības:
1. Iestatījumu izvēlnē atlasiet „Reset” (atiestatīšana),
tad nospiediet ENTER taustiņu.
Parādīsies atiestatīšanuas logs.
2. Ievadiet savu drošības paroli. Tā ir parole,
kuru ievadījāt, lai izveidotu BD vai DVD
vecāku kategorijas (skat. 41. lpp.).
Ja Jums nav paroles, ievadiet: 0000.
Latviski
63
Tīkla pakalpojumi
Ja Jums jau ir kādi pakalpojumu sniedzēju
konti, kas reģistrēti, izmantojot „Register
Service Account” (Pakalpojumu kontu
reģistrēšanas) funkciju, Jūs varat apvienot
pakalpojumu sniedzēja kontu un paroli ar
„Smart TV” kontu.
Kontu apvienošana sniegs Jums iespēju ērti
pieteikties viedā centrmezgla kontā un neievadīt
savu vārdu vai paroli.
Lai izmantotu pakalpojumu kontu reģistrācijas
funkciju, veiciet šādas darbības:
1. Atlasiet kontu vadības izvēlnē „Register
Service Account”, tad nospiediet ENTER
taustiņu. Parādīsies pakalpojumu kontu
reģistrācijas logs.
2. Lai atlasītu pakalpojumu sniedzēju, kura
kontu gribat apvienot ar savu „Smart TV”
kontu, spiediet ▲▼ taustiņus, tad
nospiediet ENTER taustiņu.
05
Pakalpojumu kontu reģistrācija
3. Pēc neilga laika viedais centrmezgls tiks automātiski
atiestatīts. Tad ekrāns uz kādu laiku var kļūt tumšs,
pēc tam viedais centrmezgls atsāks darboties un
sāks reinicializācijas procedūru.
4. Lai pabeigtu reinicializāciju, izpildiet 4.darbību,
lai ieslēgtu viedo centrmezglu līdzīgi kā pirmajā
reizē.
✎ PIEZĪME
▪ Ja esat aizmirsis paroli, vismaz 5 sekundes
spiediet STOP ( ) pogu uz atskaņotāja
priekšējā paneļa laikā, kad ierīcē nav diska.
Rekvizīti
Rekvizītu izvēlne sniedz iespēju izmantot trīs
funkcijas, kas parāda informāciju par viedā
centrmezgla darbību
Detalizēta informācija
Parāda informāciju par viedo centrmezglu, tajā
skaitā versijas numuru, instalēto pakalpojumu
skaitu, atmiņas stāvokli, produkta unikālo ID.
Interneta savienojuma ātruma pārbaude
Sniedz iespēju veikt testu, lai noteiktu ātrumu
(Mb/s (megabiti sekundē)) interneta savienojumam
ar SAMSUNG serveri. Savienojuma ātrums, kas
mazāks 1,5 Mb/s var traucēt viedā centrmezgla
funkciju baudīšanu.
Pakalpojumu līguma noteikumi
Parāda pakalpojumu līguma noteikumus.
Rediģēšanas režīma izvēlne –
DZELTENAIS (C) taustiņš
Rediģēšanas režīma izvēlnes funkcijas sniedz
iespēju darboties ar logrīkiem viedā centrmezgla
ekrāna sadaļā „My Applications” (manas
lietojumprogrammas). Jums ir iespēja atļaut vai
aizliegt pieeju dažiem logrīkiem, pārvietot tos uz
jaunām mapēm, mainīt mapēm nosaukumu,
izdzēst logrīkus vai mainīt to atrašanās vietu uz
ekrāna.
Lai atvērtu rediģēšanas režīma izvēlni un izvēlētos
vajadzīgo aili, veiciet šādas darbības:
1. Nospiediet tālvadības pults DZELTENO (C)
taustiņu. Ekrāna apakšējā daļā parādīsies
rediģēšanas režīma izvēlņu josla.
64
Latviski
2. Lai atlasītu vajadzīgo izvēlnes aili, spiediet
▲▼◄► taustiņus, tad nospiediet ENTER
taustiņu.
Turpmākajās sadaļās aprakstītas rediģēšanas
režīma izvēlņu joslā pieejamās funkcijas.
✎ PIEZĪME
▪ Dažas izvēlnes ailes var neparādīties ekrānā.
▪
Tās kļūs redzamas, ja ar taustiņiem ◄►
pārvietosiet ekrāna malu un pēc tam nospiedīsiet
taustiņus vēlreiz, lai atsegtu ailes.
Izvēļņu joslu var aizvērt, iezīmējot „X” joslas
apakšējā labajā malā, tad nospiežot ENTER taustiņu.
Pārvietošana
Pārvietošanas funkcija sniedz iespēju mainīt
logrīka atrašanās vietu ekrānā. Lai lietotu šo
funkciju, veiciet šādas darbības:
1. Nospiediet tālvadības pults DZELTENO (C)
taustiņu.
2. Izvēlieties logrīku, tad nospiediet ENTER
taustiņu. Virs logrīka parādīsies ķeksītis.
3. Lai atlasītu „Move” (pārvietot), spiediet
▲▼◄► taustiņus, tad nospiediet ENTER
taustiņu. Virs logrīka parādīsies pārvietošanas
ikona.
4. Lai pārvietotu ikonu, spiediet ▲▼◄►
taustiņus. Kad ikona atrodas Jums vēlamajā
vietā, nospiediet ENTER taustiņu. Logrīks
pārvietosies uz jauno pozīciju.
Pārvietošana uz mapi
„Move to Folder” (pārvietošana uz mapi)
iestatījums sniedz iespēju pārvietot logrīku uz mapi.
Lai izmantotu šo funkciju, veiciet šādas darbības:
1. Nospiediet tālvadības pults DZELTENO (C) taustiņu.
2. Izvēlieties logrīku, tad nospiediet ENTER taustiņu.
Ja mape ir jau izveidota, logrīku var pārvietot.
3. Lai atlasītu „Move to Folder”, spiediet ▲▼◄►
taustiņus, tad nospiediet ENTER taustiņu.
Tiks atvērts „Move to Folder” logs.
4. Lai atlasītu mapi, spiediet ▲▼◄► taustiņus,
tad nospiediet ENTER taustiņu. Tiks parādīta
un pēc tam aizvērta norāde par pārvietošanu
uz mapi.
Logrīks būs pārvietots uz mapi.
Tīkla pakalpojumi
2. Lai atlasītu mapi, spiediet ▲▼◄►
taustiņus „My Applications” logā, tad
nospiediet ENTER taustiņu. Mape tiks atvērta.
3. Izvēlieties logrīku, tad nospiediet ENTER
taustiņu. Atvērsies logrīka lietojumprogramma.
Mapes satura rediģēšana
Sniedz iespēju pārdēvēt mapes. Lai izmantotu
šo funkciju, veiciet šādas darbības:
1. Nospiediet tālvadības pults DZELTENO (C)
taustiņu.
2. Lai atlasītu mapi, spiediet ▲▼◄► taustiņus,
tad nospiediet ENTER taustiņu.
3. Lai atlasītu „Rename a Folder” (pārdēvēt mapi),
spiediet ▲▼◄► taustiņus ,tad nospiediet
ENTER taustiņu. Parādīsies mapes
pārdēvēšanas logs un papildtastatūra.
Izvēlieties mapi, tad nospiediet ENTER taustiņu.
Mape tiks atvērta.
Nospiediet tālvadības pults DZELTENO (C) taustiņu.
4. Ievadiet jauno mapes nosaukumu un
Ekrāna apakšējā daļā parādīsies rediģēšanas taustiņi.
nospiediet ENTER taustiņu. Pārdēvēšanas
Rediģēšanas taustiņi lietojami tāpat kā rediģēšanas
logs tiks aizvērts un zem mapes parādīsies
režīma izvēlnes taustiņi galvenajā ekrānā.
jaunais nosaukums.
Piemēram, logrīka pārvietošana no mapes atpakaļ
uz „My Applications” galveno logu:
1. Izvēlieties logrīku.
2. Atlasiet „Move to Folder”, tad nospiediet
ENTER taustiņu. Parādīsies „Move to Folder”
logs.
3. Atlasiet „My Applications”, tad nospiediet
ENTER taustiņu. Pārvietošanas logs tiks
aizvērts un logrīks atgriezīsies „My Applications”
galvenajā logā.
Jauna mape
Bloķēšana
Sniedz iespēju bloķēt piekļuvi logrīkiem
„My Applications” sadaļā tā, lai tos nevarētu
atvērt bez vecāku drošības koda ievadīšanas.
Lai izmantotu bloķēšanas funkciju, veiciet
šādas darbības:
1. Nospiediet tālvadības pults DZELTENO (C)
taustiņu.
2. Lai atlasītu logrīku, spiediet ▲▼◄► taustiņus,
tad nospiediet ENTER taustiņu. Ja logrīku
iespējams bloķēt, būs pieejama bloķēšanas
izvēlne.
Šī funkcija sniedz iespēju radīt jaunas mapes un
piešķirt tām nosaukumu. Tad Jūs varēsiet uz tām
3. Lai atlasītu „Lock” (Bloķēt), spiediet ▲▼◄►
pārvietot logrīkus.
taustiņus, tad nospiediet ENTER taustiņu.
Lai sāktu izmantot šo funkciju, veiciet šādas darbības:
Parādīsies bloķēšanas pakalpojuma logs.
1. Nospiediet tālvadības pults DZELTENO (C)
4. Ievadiet izveidoto vecāku drošības kodu.
taustiņu.
Ja neesat šādu kodu izveidojuši,
ievadiet 0000.
2. Lai pārvietotu kursoru uz „New Folder”
(Jauna mape), spiediet ▲▼◄► taustiņus,
5. Nospiediet ENTER taustiņu. Bloķēšanas
pēc tam nospiediet ENTER taustiņu.
pakalpojumu logā parādīsies bloķēšanas
Parādīsies jaunas mapes logs un papildtastatūra.
apstiprinājums, pēc tam tas aizvērsies.
Līdzās logrīkam parādīsies bloķēšanas
3. Izmantojot papildtastatūru, ievadiet mapes
simbols.
nosaukumu, tad nospiediet ENTER taustiņu.
Jaunas mapes veidošanas logs tiks aizvērts
un jaunā mape parādīsies viedā centrmezgla
ekrānā.
Latviski
65
Tīkla pakalpojumi
1. Aizveriet rediģēšanas režīma izvēlni.
Mapes pārdēvēšana
05
Piekļuve mapē ievietotam logrīkam
Atbloķēšana
1. Nospiediet tālvadības pults DZELTENO (C)
taustiņu.
2. Lai atlasītu bloķēto logrīku, spiediet
▲▼◄►, tad nospiediet ENTER taustiņu.
3. Lai atlasītu „Unlock” (atbloķēt), spiediet
▲▼◄► taustiņus, tad nospiediet ENTER
taustiņu. Parādīsies bloķēšanas pakalpojumu
logs.
4. Ievadiet vecāku drošības kodu. Ja neesat
izveidojuši vecāku drošības kodu, ievadiet
0000.
5. Nospiediet ENTER taustiņu. Parādīsies un
pēc tam aizvērsies paziņojums par
atbloķēšanu.
Dzēšana
Sniedz iespēju dzēst logrīkus no sadaļas
„My Applications”. Lai izmantotu dzēšanas
funkciju, veiciet šādas darbības:
1. Nospiediet tālvadības pults DZELTENO (C)
taustiņu.
2. Lai atlasītu logrīku, spiediet ▲▼◄►, tad
nospiediet ENTER taustiņu.
3. Lai atlasītu „Delete” (Dzēst), spiediet ▲▼◄►
taustiņus, tad nospiediet ENTER taustiņu.
Uz ekrāna parādīsies paziņojums: “Do you
want to delete selected item(s)?”
(Vai vēlaties izdzēst izvēlēto/s logrīku/s?)
4. Izvēlieties „Yes” (Jā) un nospiediet ENTER
taustiņu. Logrīks tiks dzēsts.
Šķirošanas izvēlne – ZAĻAIS (B)
taustiņš
Šķirošanas izvēlnes funkcijas sniedz iespēju šķirot
sadaļas „My Applications” logrīkus pēc nosaukuma,
datuma, lietošanas biežuma, kategorijas. Manuāli
pārvietojot logrīku, šķirošanas izvēlnē automātiski
iekrāsojas „User Defined” (Lietotāja noteikta
pārvietošana).
Lai šķirotu sadaļas „My Applications” logrīkus,
veiciet šādas darbības:
1. Nospiediet tālvadības pults ZAĻO (B) taustiņu.
2. Lai atlasītu šķirošanas metodi, spiediet ◄►
taustiņus, tad nospiediet ENTER taustiņu.
Viedais centrmezgls sašķiros logrīkus,
izmantojot Jūsu izvēlēto metodi.
66
Latviski
„Samsung Apps”
„Samsung Apps” sniedz iespēju lejupielādēt
dažādas maksas vai bezmaksas „Blu-ray“
atskaņotāja lietojumprogrammas un
pakalpojumus („Apps”) un izmantot vai
skatīties tās savā TV. Šīs lietojumprogrammas
un pakalpojumi ietver video, mūziku, fotogrāfijas,
spēles, ziņas, sporta raidījumus u.c.
Jaunu lietojumprogrammu logrīki parādās
sadaļā „My Applications”. Jaunas
lietojumprogrammas un pakalpojumi tiek
piedāvāti regulāri.
Maksas lietojumprogrammu
lejupielāde
Lai lejupielādētu maksas lietojumprogrammas,
Jums jāizveido „Samsung Apps” konts un
jāievada tajā kredītkartes dati.
Informāciju par „Samsung Apps” konta
veidošanu var iegūt SAMSUNG interneta
mājas lapā www.samsung.com
✎ PIEZĪME
▪ Dažās valstīs šis pakalpojums nav pieejams.
Piekļuve „Samsung Apps”
Lai pārvietotos uz „Samsung Apps” lauku viedā
centrmezgla galvenajā ekrānā, spiediet ▲▼◄►
taustiņus, tad nospiediet ENTER taustiņu.
Parādīsies „Samsung Apps” ekrāns.
✎ PIEZĪME
▪ Pirmo reizi atverot ekrānu, parādīsies pakalpojuma
līguma noteikumi. Ja Jūs tiem piekrītat, nospiediet
„Agree” (piekrītu), pēc tam nospiediet ENTER taustiņu.
Tīkla pakalpojumi
1.
2.
3.
4.
5.
✎
Tiek piedāvātas šādas kategorijas:
„What’s New?”(Jaunumi) : Parāda jaunākās
lietojumprogrammas.
Lai nonāktu kategoriju sarakstā ekrāna
„Video” (Video): Piedāvā filmas,
kreisajā pusē, spiediet ◄► taustiņus.
TV šovus, īsfilmas.
Lai iekrāsotu nepieciešamo kategoriju,
„Game” (Spēles) : Piedāvā dažādas spēles,
spiediet ▲▼ taustiņus. Pēc dažām sekundēm
piemēram, sudoku mīklas, šahu u.c.
uz „Samsung Apps” ekrāna parādīsies visas
šajā kategorijā pieejamās lietojumprogrammas.
„Sports” (Sports): Piedāvā tādu sporta
Šķirošanas taustiņi parādīsies ekrāna augšējā
informāciju kā spēļu rezultātus, attēlus,
daļā.
īsus video.
Lai pārvietotos uz parādītajām lietojumprogrammām „Lifestyle” (Dzīves stils): Piedāvā mūziku,
fotogrāfijas apstrādes rīkus, sociālos tīklus,
vai pakalpojumiem, spiediet ► taustiņu.
piemēram, „Facebook” un „Twitter”.
Lai atlasītu lietojuprogrammu vai pakalpojumu,
„Information” (Informācija) : Ietver dažādus
spiediet ▲▼◄► taustiņus, pēc tam nospiediet
informācijas pakalpojumus, piemēram,
ENTER taustiņu. Parādīsies lietojumprogrammas
ziņas, biržas informāciju, laika ziņas.
informācijas logs, kurā aprakstīts izvēlētais
pakalpojums vai lietojumprogramma.
„Other” : Piedāvā citus daudzpusīgus
pakalpojumus.
Izvēlieties „Download Now” (lejupielādēt tūlīt),
tad nospiediet ENTER taustiņu.
Mans konts
Ja lietojumprogrammu pakalpojumi ir bez
maksas, tā tiks lejupielādēta un darbosies.
Sniedz Jums iespēju piekļūt „Samsung Apps”
Ja tas būs maksas pakalpojums, izpildiet
vietnē saviem pasūtījumiem un lejupielādes
ekrānā sniegtos norādījumus, lai turpinātu
vēsturei, kā arī „My Apps Cash” maksāšanas logam.
lejupielādi.
Lai piekļūtu šai informācijai, Jums nepieciešams
„Samsung Apps” konts.
PIEZĪME
▪
▪
Dažas lietojumprorgrammas var lejupielādēt bez
maksas, tomēr, lai to izdarītu ir jāreģistrējas pie
pakalpojumu sniedzēja vai jāizveido maksas konts.
No „Samsung Apps” lejupielādēto lietojumprogrammu
un pakalpojumu logrīki parādīsies sadaļā
„My Applications”.
Šķirošana pa cilnēm
Šai funkcijai var piekļūt, ar ▲▼◄► taustiņu
palīdzību nonākot „Sort By tabs” (šķirot pēc cilnēm)
izvēlnē ekrāna augšējā daļā. Katra cilne parāda
pakalpojumu vai lietojumprogrammu Jūsu izvēlētajā
kategorijā. Cilnes ir sašķirotas pēc noteiktiem
kritērijiem (piemēram, nosaukums, ieteicams,
biežāk lejupielādētās, jaunākās u.c.)
„Sort By tabs” sadaļai var piekļūt arī nospiežot
tālvadības pults ZILO (D). Katru reizi nospiežot
ZILO (D) taustiņu, Jūs nonākat citā sašķirotajā
cilnē.
Palīdzība
Ja Jums ir jautājumi par „Samsung Apps”,
izlasiet „Help” (palīdzības) sadaļu. Ja Jūs neatrodat
atbildi uz savu jautājumu, lasiet informāciju
SAMSUNG mājas lapā www.samsung.com.
Lai izmantotu palīdzības funkciju, veiciet šādas
darbības:
1. Lai atlasītu „Help”, spiediet ▲▼◄► taustiņus,
tad nospiediet ENTER taustiņu.
2. Spiediet ▲▼ taustiņus, lai ritinātu palīdzības
tekstu.
3. Lai izietu no palīdzības sadaļas, nospiediet ◄.
Latviski
67
Tīkla pakalpojumi
Lai lietotu „Samsung Apps” ekrānu, veiciet
šādas darbības:
„Samsung Apps” kategorijas
05
„Samsung Apps” ekrāna izmantošana
Tālvadības pults krāsaino taustiņu
izmantošana, darbojoties ar
„Samsung Apps”
„AllShare“ funkcijas izmantošana
„AllShare” funkcija ļauj atskaņot datorā, ar DLNA
savietojamā mobilajā telefonā vai atskaņotāja
NAS ievietotus mūzikas, video un fotoattēlu failus.
Lai izmantotu „AllShare” funkciju, nepieciešams
savienot atskaņotāju ar datoru un citām ierīcēm,
izmantojot iekšējo tīklu (skat. 27.-28.lpp.), kā arī
instalēt datorā SAMSUNG PC „Share Manager”
programmu.
Ja izmantojat ar DLNA savietojamu mobilo
telefonu vai NAS, papildu programmatūra nav
nepieciešama.
Lejupielādēt programmatūru datorā un saņemt
sīkāku informāciju par „AllShare” funkcijas
lietošanu var SAMSUNG interneta mājas lapā.
SARKANS (A) (pieteikšanās) : Izmanto,
lai pieteiktos savā „Smart TV” kontā.
ZAĻŠ (B) (sīktēlu skatījums/saraksta
skatījums) : Palīdz mainīt lietojumprogrammu
skatījumu no sīktēlu skatījuma uz saraksta
skatījumu un atpakaļ.
ZILS (D) (šķirot pēc) : Izmanto, lai šķirotu
lietojumprogrammas pēc kategorijām,
piemēram - nosaukums, ieteicams, biežāk
lejupielādētās, jaunākās.
„Return” (atgriešanās) : Izmanto, lai atgrieztos
iepriekšējā izvēlnē.
✎ PIEZĪME
▪ Interneta pakalpojumu sniedzēji var pievienot vai
dzēst interneta saturu bez iepriekšēja brīdinājuma.
Video vai meklēšanas funkciju lietošanas
pamācības varat izlasīt SAMSUNG interneta
mājas lapā www.samsung.com
„vTuner” funkcijas izmantošana
„vTuner” ir radio klausīšanās funkcija.
Lai piekļūtu „vTuner” opcijām,
nospiediet „vTuner” taustiņu.
BD-LIVE™ funkcijas izmantošana
Tiklīdz ierīce ir pieslēgta tīklam, iespējams izbaudīt
dažādu ar filmām saistītu pakalpojumu saturu,
izmantojot kompaktdisku, kas savietojams ar BD-LIVE.
1. Lai pārbaudītu atlikušo atmiņas ietilpību, ievietojiet
USB atmiņas karti USB ligzdā.
Lai nodrošinātu BD-LIVE pakalpojumus, datu
nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai.
2. Ievietojiet „Blu-ray” disku, kas savietojams ar
BD-LIVE funkciju.
3. Izvēlieties opciju no dažādā BD-LIVE pakalpojumu
satura, ko piedāvā diska ražotājs.
✎ PIEZĪME
▪ BD-LIVE funkcijas lietošanas veids un saturs var
atšķirties atkarībā no diska ražotāja.
68
Latviski
06
Pārējā informācija
Ja iekārta nedarbojas pareizi, skatiet zemāk esošo tabulu. Ja problēma, ar ko esat saskāries, nav
norādīta zemāk vai ja zemāk uzskaitītās norādes nesniedz risinājumu Jūsu problēmai, izslēdziet
iekārtu, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar tuvāko izplatītāju vai „SAMSUNG Electronics” servisa
centru.
Pazīmes
Ja nevarat izņemt disku.
Nevar pievienot „iPod”
atskaņotāju.
Atskaņošana nesākas.
Atskaņošana nesākas uzreiz pēc
„Play/Pause” (Atskaņot/pauzes)
pogas nospiešanas.
Nav skaņas.
Skaņa netiek izvadīta no visiem
trijiem skaļruņiem.
Tālvadības pults nedarbojas.
griežas, bet attēls nav
redzams.
Attēla kvalitāte ir slikta, attēls
raustās.
Audio valoda un subtitri
nedarbojas.
Izvēlnes ekrāns neparādās pat
pēc tam, kad ir izvēlēta izvēlnes
funkcija.
Pārbaude/risinājums
Vai strāvas vads ir pareizi iesprausts rozetē?
t strāva
.
” atskaņotāja savienot
” programmatūru.
ri a
es.
r
.
ki, kas pirkti ārzemēs, var
ajā iekārtā nevar atskaņot.
ecinieties, ka diska intensitāt
reizs.
Vai jūs neizmantojat deformētu disku vai disku ar virsmas skrāpējumiem?
.
, pa
ās un pakāpeniskās at
ana
ā skaņa nav dzirdama.
Vai skaļruņi ir pievienoti pareizi? Vai skaļruņu iestat
r pare
ota?
Vai disks nav ļo
?
kiem skaņa tiek izv a tikai uz prie
, vai skaļruņi ir pareizi pievienoti.
t skaļumu.
V
ts tiek izmant
V aterijas na
?
Vai esat pare
es tā a
eņķa un attā
Vai TV ir ie ts?
Vai video ka eļi ir pievienoti pareizi?
Vai disks nav ne
ts?
ana
tes disks var neda
Audio v
a
ruņiem.
a diapazonā?
as?
.
tri nedar ojas, ja to nav diskā.
Vai izmantojat disku, kas nesatur izv
?
Latviski
69
Pārējā informācija
Traucējummeklēšana
Pārējā informācija
Pazīmes
Ja nevarat izmainīt attiecības
izmērus.
Iekārta nedarbojas. (Piemērs:
barošana atslēdzas vai ir
dzirdams dīvains troksnis.)
Iekārta nedarbojas normāli.
Ja aizmirsāt intensitātes līmeņa
paroli.
Ja nevarat uztvert radio
translāciju.
Klausoties TV audio caur iekārtu,
nav dzirdama skaņa.
Ekrānā parādās paziņojums „Not
Available" (Nav pieejams).
Ja HDMI izvade ir iestatīta uz
izšķirtspēju, ko jūsu TV neatbalsta
(piemēram, 1080p), jūs nevarat savā
TV skatīties attēlus.
Nav HDMI izvades.
HDMI izvades ekrānā parādās
trokšņi.
70
Latviski
Pārbaude/risinājums
Jūs varat atskaņot 16:9 BD/DVD 16:9 WIDE režīmā, 4:3 LETTER BOX režīmā
vai 4:3 PAN - SCAN režīmā, bet 4:3 BD/DVD var skatīt tikai 4:3 attiecībā.
Skatiet „Blu-ray” diska vāciņu un tad izvēlieties atbilstošo funkciju.
Izslēdziet strāvas padevi un ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu STOP
(Apturēt) ( ) pogu uz ierīces
- RESET (Atiestatīšanas) funkcijas izmantošana izdzēsīs visus saglabātos
iestatījumus. Neizmantojiet šo funkciju, ja vien tas patiešām nav
nepieciešams.
Ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu STOP (Apturēt) ( ) pogu, kad iekārtā
nav ievietots disks. Uz displeja parādās ziņojums INIT (Sākotnējais) un visi
iestatījumi atgriežas uz noklusējuma
Tad nospiediet POWER (Elektroapgādes) pogu.
- RESET (Atiestatīšanas) funkcijas izmantošana izdzēsīs visus saglabātos
iestatījumus. Neizmantojiet šo funkciju, ja vien tas patiešām nav nepieciešams.
Vai antena ir pievienota pareizi?
Ja antenas ievades signāls ir vājš, uzstādiet ārējo FM antenu labas uztveršanas zonā.
Ja TV audio klausīšanās laikā tiek nospiesta OPEN/CLOSE (Atvērt/aizvērt) ( )
poga, izmantojot D.IN vai AUX funkcijas, tiek ieslēgtas BD/DVD funkcijas un TV
skaņa tiek noņemta.
ai darbības nevar tikt pabeigtas, jo:
1. BD/DVD programmatūra to ierobežo.
2. BD/DVD programmatūra neatbalsta funkciju (piem., leņķus).
3. Funkcija dotajā brīdī nav pieejama.
4. Esat pieprasījis nosaukumu vai nodaļas numuru vai meklēšanas laiku, kas neietilpst
diapazonā.
Nospiediet STOP (Apturēt) ( ) pogu (uz priekšējā paneļa) ilgāk kā 5
sekundes, kad nav ievietots disks. Visi iestatījumi tiks atjaunoti uz rūpnīcas
iestatījumiem.
a tiek atjaunoti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi, visi lietotāja dati, kas
saglabāti BD datos tiks dzēsti.
Pārbaudiet savienojumu starp TV un iekārtas HDMI kontaktspraudni.
Pārbaudiet, vai jūsu TV atbalsta 576p(480p)/720p/1080i/1080p HDMI ievades
izšķirtspēju.
a ekrānā parādās trokšņi, tas nozīmē, ka TV neatbalsta HDCP (Augstas joslas
platuma digitālā satura aizsardzība).
06
Pārbaude/risinājums
Ja varat redzēt koplietošanas mapes
ar „PC Share Manager” (Datora
koplietošanas pārvaldnieku), bet
nevarat redzēt failus.
Tā kā tas attēlo tikai failus, kas atbilst attēlu, mūzikas un filmu kategorijām, faili,
kas neietilpst šajās kategorijās, var netikt attēloti.
„PC Share Manager” funkcija
„AllShare” funkcija
Video tiek atskaņots saraustīti.
„AllShare” savienojums starp TV
un datoru ir nestabils.
BD-LIVE
Ja nevariet veikt BD-LIVE
savienojumu.
Izmantojot BD-LIVE pakalpojumu
parādās kļūda.
, vai tīkls ir stabils.
, vai tīkla kabelis ir pareizi pievienots un vai tīkls nav pārslogots.
avienojums starp serveri un iekārtu ir nestabils. ā
t
savienojumu.
r
I a esei vienā un tai pašā apakštīklā jābūt unikālai, pretējā
.
I
ārba et, vai nav iespējota „ugunsmūra" programmatūra.
Ja tā ir, eaktivizējiet „ugunsmūra” funkciju.
ā var rasties
, vai tīkla savienojums ir veiksmīgs vai nē, izmantojot tīkla testēšanas
izvēlni. (Skatīt 41. lpp.)
, vai USB atmiņas ierīce ir vai nav pievienota iekārtai.
Atmiņas ierīcei jābūt vismaz 1GB brīvai vietai, lai izvietotu BD-LIVE pakalpojumu.
Jūs varat pārba t pieejamo lie
atu pārva
. (Skatīt 36. lpp.)
,
, vai BD-LIVE interneta savienojuma izvēlne ir iestatīta uz
„Allow(All)” (Atļaut visu).
tāk minēt
, sazinieties ar sa
tāju vai
atjauniniet jaunāko aparatūru.
Atmiņas ierīcei jābūt vismaz 1GB brīvai vietai, lai izvietotu BD-LIVE pakalpojumu.
atu pār
. (Skatīt 36. lpp.)
Jūs varat pārba t pieejamo lie
✎ PIEZĪME
 Ja tiek atjaunoti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi, visi lietotāja saglabātie dati ierīcē tiek dzēsti.
Latviski
71
Pārējā informācija
Pazīmes
Pārējā informācija
Tehniskie dati
Svars
Vispārīgi
FM uztvērējs
429,3 (P) x 58,4 (A) x 325,1(Dz) mm
Darbības mitruma diapazons
10 % līdz 75 %
Darbības temperatūras diapazons
Signāla/trokšņa pakāpe
Izmantojamā jutība
Kopējā harmoniskā deformācija
BD („Blu-ray” disks)
DVD (Digitālais daudzpusējais disks)
Disks
CD: 12cm (KOMPAKTDISKS)
CD: 8cm (KOMPAKTDISKS)
Kompozītu video
Video izvade
Video/Audio
Komponentu video
HDMI
Zemfrekvences skaļruņa izvade
Frekvences diapazons
S/N koeficients
Kanālu atdalīšana
Ievades jutība
Skaļruņu sistēma
Skaļrunis
+5°C līdz +35°C
55 dB
12 dB
0.5 %
Nolasīšanas ātrums: 9,834 m/sek.
Nolasīšanas ātrums: 6,98 ~ 7,68 m/sek.
Aptuvenais atskaņošanas laiks (vienpusējs, vienslāņa disks): 135 min.
Nolasīšanas ātrums: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Maksimālais atskaņošanas laiks: 74 min.
Nolasīšanas ātrums: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Maksimālais atskaņošanas laiks: 20 min.
1 kanāls : 1.0 Vp-p (75 Ω slodze)
„Blu-ray” disks : 576i(480i)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω slodze)
Priekšējā skaļruņa izvade
Pastiprinātājs
3,5 kg
Izmēri
Pilna pretestība
Frekvences diapazons
Izvades skaņas spiediena līmenis
Nomināla ievade
Maksimālā ievade
Izmēri (P x A x Dz)
Svars
DVD : 576i(480i)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω slodze)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω slodze)
„Blu-ray” disks: 576i(480i)
DVD : 576p(480p), 576i(480i)
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
PCM vairāku kanālu audio, bitu straumes audio, PCM audio
165W x 2 (3Ω)
170W (3Ω)
Analogā ievade 20Hz~20kHz (±3dB)
Digitālā ievade 20Hz~44kHz (±3dB)
70dB
60dB
(AUX)500mV
2.1 kanālu skaļruņu sistēma
Priekšējais : 90 x 207,5 x 68,5 mm
Zemfrekvences: 168 x 350 x 295 mm
Priekšējais : 0,69 kg,
Zemfrekvences : 3,60 kg
*: Nomināli tehniskie dati
- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd” patur tiesības mainīt tehniskos datus bez brīdinājuma.
- Svara un izmēru lielumi ir aptuveni.
- Dizains un tehniskie dati var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Informāciju par strāvas padevi un enerģijas patēriņu skatīt iekārtai pievienotajā marķējumā.
72
Latviski
English Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology to
limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and
other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as
copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by
Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Français Avis Cinavia : Ce produit utilise la technologie Cinavia
pour limiter l’utilisation de copies illégales de certains films et vidéos
disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu’une
utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un
message s’affiche et la lecture ou la reproduction s’interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont
disponibles auprès du Centre d’information des consommateurs en
ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre
demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation
protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets
américains et internationaux déposés ou en attente, de même que
par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de
cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter
l’appareil et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
Español Aviso de Cinavia: Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro
de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com.
Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una
tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Português Nota da Cinavia: Esse produto usa tecnologia
Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos
produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o
uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a
reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia
on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para
solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um
cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance
Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras
patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além
de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos
aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os
direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa
ou desmontagem.
Français Avis de Cinavia : Ce produit utilise la technologie
Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains
films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une
copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture
ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires
concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://
www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour
toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia
par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous
licence Verance Corporation protégée par les brevets américains
7,369,677 et d’autres brevets américains et internationaux accordés et
en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information
commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie.
Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance.
Il est interdit de tenter de démonter l’appareil et d’en étudier le
fonctionnement en vue de le reproduire.
Italiano Avvertenza Cinavia : Questo prodotto utilizza
tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film
e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso
proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio
che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni
sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni
ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per
richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un
messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance
Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri
brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di
una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di
tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono
vietati il reverse engineering o lo smontaggio.
Português Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia
para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes
e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras.
Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada,
é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de
Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.
com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio,
envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da
Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e
outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação
esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo
comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A
Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de
autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados
pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou
montagem.
Español Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la
tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en
línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información
adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección
postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Nederlands Opmerking betreffende Cinavia : Dit product
maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale
exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's
en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat
een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal
het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie
over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information
Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw
postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de
Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677
en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt
of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en
bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie.
Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden
door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.
Dansk Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender
Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse
kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når
forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en
meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at
få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med
din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra
Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre
USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Suomi
Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinaviatekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin
ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta
Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance
Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja
muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Norsk Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinaviateknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og
avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinaviateknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.
cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre
amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter
av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt
for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Svenska Cinavia-meddelande : Den här produkten använder
Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa
kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas
ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer
information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer
Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära
ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance
Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677
och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik.
Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt
2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Česky
Upozornění k technologii Cinavia : Tento
přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných
kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při
zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a
přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii
Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete
vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností
Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a
dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje
ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná
známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Deutsch Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia
Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter
Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die
verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint
eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden
abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden
Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia.
com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail
erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail
Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance
Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in
der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie
durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen
bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine
Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering
oder Demontage sind verboten.
Magyar
Cinavia figyelmeztetés : A készülék a
Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli,
a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További
információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást
a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
Polski Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z
technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych
kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach
komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum
obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić
o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta
Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii
własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione
amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone
aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie
prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie
wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Slovensky Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento
výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie
sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom
centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com.
Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia
poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami
v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného
tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation.
Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance
si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového
kódu sú zakázané.
Slovenščina Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek
uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije,
se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem
središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Български Бележка за Cinavia : Този продукт използва
технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани
копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и
възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за
технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с
вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и
заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското
право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Română Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează
tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale
unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi
a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea
ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea
sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre
tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un
plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677
şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs
de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o
marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Ελληνικά Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το
προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη
εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance
Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση
ή ανακατασκευή κώδικα.
Hrvatski Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi
tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat
će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Srpski
Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi
Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte,
pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije
Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
Қазақша Cinavia ескертуі : Бұл өнімде коммерциялық
фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің
рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы
пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз
көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және
ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы
қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы
Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында
берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы
сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына
мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік
технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен,
әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік
патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және
осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия
қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының
сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance
корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен
қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым
салынады.
Русский
Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен
технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные
копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку
из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно
сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс
воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра
информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com.
Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте,
отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией
от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и
другими патентами США и международными патентами, изданными и
рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими
правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным
знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 20042010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и
разборка запрещены.
Українська Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті
використовується технологія Cinavia, що обмежує використання
несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а
також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого
використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення,
а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному
онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб
надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію,
ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369
677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують
затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць
виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою
Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance
Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.
繁體中文 Cinavia 聲明:本產品使用 Cinavia 技術來限制
使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測
到禁止使用的未經授權副本時,將會顯示一則訊息,並且播放或複
製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia
線上消費者資訊中心中提供,網址為:http://www.
cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia
的其他資訊,請將含有您的郵寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
中国语 Cinavia 声明:本产品使用 Cinavia 技术来限制使用
一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到
禁止使用未获得授权的副本的情况时,将会显示消息,并且播放或
复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息,在 Cinavia
在线消费者信息中心提供,网址如下:http://www.
cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia
的更多信息,请将含有您的邮寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
‫ל עגונב העדוה עברית‬-Cinavia : ‫שמתשמ הז רצומ‬
‫ תיגולונכטב‬Cinavia ‫יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ‬
‫םהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב םיטרס לש םייקוח‬. ‫ההוזי רשאכ‬
‫יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש‬, ‫וא הלעפה לכו העדוה ךכ לע גצות‬
‫וקספוי הקתעה‬.
‫ תיגולונכט תודוא ףסונ עדימ‬Cinavia ‫עדימה זכרמב אוצמל ןתינ‬
‫ לש ןכרצל ןווקמה‬Cinavia ‫ תבותכב‬http://www.cinavia.com.
‫ תודוא ףסונ עדימ תלבקל‬Cinavia ‫ראודב‬, ‫ךתבותכ םע היולג חלש‬
‫לא‬: ‫‏‬Cinavia Consumer Information Centre, P.O. ‫‏‬Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
‫דיגאת םעטמ ןוישיר תחת תיניינק היגולונכט בלשמ הז רצומ‬
Verance ‫ יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו‬7,369,677 ‫םיטנטפו‬
‫םייולתו םידמוע םהש וא ולבקתהש םירחא םיימלועו םיאקירמא‬,
‫םיטבה רובע םיירחסמ תודוסו םירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע םג ומכ‬
‫וזכ היגולונכט לש םימיוסמ‬. Cinavia ‫דיגאת לש ירחסמ למס אוה‬
Verance. ‫ םירצוי תויוכז‬2004 - 2010 ‫ דיגאת‬Verance. ‫לכ‬
‫ל תורומש תויוכזה‬-Verance. ‫וא רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח‬
‫רצומה קוריפ‬.
Thai
ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตม
าเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไ
ม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัด
ลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์
ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.
cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไป
ที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอ
นุญาตจาก Verance Corporation และได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐ
ฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวม
ทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้าน
ของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าข
อง Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance
Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนิน
การทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Türkçe Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology
to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To
request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677
and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well
as copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Indonesia Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan
teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan
film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta
soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang
terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan
dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat
Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk
meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan
kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information
Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari
Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten
AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran,
serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu
dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance
Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak
dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.
Tiếng Việt Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này
sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các
bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất
thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát
hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được
hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.
Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp
tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực
tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu
cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh
thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy
phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng
sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang
chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản
quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.
Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền
2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu
bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời
sản phẩm.
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍
SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija
Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu
apkalpošanas centru.
Valsts
Latvijas Republika
Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis 
Tīmekļa vietne
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos
(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta bateriju šķirošanas sistēma.)
Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka produktā lietotās baterijas pēc to kalpošanas
laika beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija
satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.
Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu izmantošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida
atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.
Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā
aprīkojuma atkritumi)
(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta atkritumu šķirošanas sistēma.)
Šis marķējums uz produkta, papildu piederumiem vai tehniskās literatūras norāda, ka produktu un tā elektroniskos
papildu piederumus (piem., lādētāju, radioaustiņas, USB kabeli) nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu iespējamu kaitējumu videi un cilvēku veselībai, veicot nekontrolētu atkritumu izmešanu, lūdzam atdalīt
šos atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu otrreizējo
izmantošanu.
Privātiem lietotājiem jāsazinās ar tiem mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo
pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šo izstrādājumu var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.
Komerclietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās un noteikumi. Šo izstrādājumu
un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt kopā ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti
pārstrādei.
Download PDF

advertising