Samsung | NV66M3531BS | Samsung NV66M3531BS - Elektrinė orkaitė, Dual Cook, 66 l Vartotojo vadovas

Sisseehitatud ahi
Kasutus- ja paigaldusjuhend
NV66M3531BS / NV66M3531BB
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 1
01-Aug-17 08:24:11
Sisu
Sisu
Selle kasutusjuhendi kasutamine
3
Nutikas küpsetamine
Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgnevaid sümboleid:
3
Käsitsirežiimil küpsetamine
Automaatse küpsetamise programmid
Nõude testimine
Populaarsete retseptide kogu automaatseks küpsetamiseks
Ohutusjuhised3
Olulised ohutusnõuded
3
Selle toote nõutekohane kasutuselt kõrvaldamine (elektri- ja elektroonikaseadmete
romud)6
Automaatne energiasäästufunktsioon
6
Paigaldamine6
Ahju komplektsus
6
Toiteühendus7
Kappi paigaldamine
8
Enne alustamist
9
Esmane seadistamine
9
Uue ahju lõhn
9
Tarvikud10
Topeltküpsetusrežiim11
23
23
28
31
32
Hooldus34
Puhastamine34
Vahetamine36
Veaotsing36
Kontrollpunktid36
Veakoodid38
Tehnilised andmed
39
Lisa39
Toote andmeleht
39
Kasutamine11
Juhtpaneel11
Enimkasutatavad sätted
12
Küpsetusrežiimid (v.a grillimine)
15
Küpsetusrežiimid (grill)
17
Topeltküpsetusrežiimi temperatuurisätete vahemik
19
Küpsetamise lõpetamiseks
20
Erifunktsioon20
Automaatne küpsetamine
21
Auruga puhastamine
22
Taimer
Heli sisse/välja
2 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 2
01-Aug-17 08:24:11
Ohutusjuhised
Täname, et valisite SAMSUNGI ahju.
See kasutusjuhend sisaldab vajalikku teavet ahju ohutu kasutamise kohta, mille
eesmärk on aidata teil ahju kasutada ja hooldada.
Varuge aega, et enne ahju kasutamist see kasutusjuhend läbi lugeda, ja hoidke see
juhend alles.
Seda ahju tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrik. Paigaldaja vastutab
seadme ühendamise eest vooluvõrku kooskõlas vastavate ohutusnõuetega.
Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgnevaid sümboleid:
OHT
Ohud või ohtlikud tegevused, mis võivad põhjustada raske vigastuse või surmaga
lõppeva õnnetuse ja/või varalise kahju.
ETTEVAATUST
Ohud või ohtlikud tegevused, mis võivad põhjustada vigastusega lõppeva
õnnetuse ja/või varalise kahju.
MÄRKUS
Kasulikud soovitused või teave, mis aitab kasutajal toodet paremini käsitseda.
Olulised ohutusnõuded
OHT
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste,
aistinguliste või vaimsete võimetega isikute või väheste
kogemuste ja teadmistega isikute (sh laste) poolt, v.a juhul, kui
nende järele valvab või neile on andnud seadme kasutamise
kohta juhised nende turvalisuse eest vastutav isik.
Selle kasutusjuhendi kasutamine
Selle kasutusjuhendi kasutamine
Lapsi tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks.
Kahjustunud toitekaabli tohib asendada ainult spetsiaalse
kaabliga, mille saate tootjalt või volitatud müügiesindajalt.
(Ainult püsivalt vooluvõrku ühendatud mudel)
Ohu vältimiseks tohib kahjustunud toitekaablit vahetada
ainult tootja, selle volitatud hoolduskeskus või sarnaselt
kvalifitseeritud isik. (Ainult toitekaabliga mudel)
Seade tuleb paigaldada nii, et pärast paigaldamist on võimalik
see vooluvõrgust lahutada. Vooluvõrgust lahutamiseks peab
olema tagatud juurdepääs pistikule või püsivalt vooluvõrku
ühendatud mudelile tuleb paigaldada lüliti vastavalt
juhtmestamise nõuetele.
Eesti keeles 3
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 3
01-Aug-17 08:24:12
Ohutusjuhised
Ühendusmeetodina ei tohi kasutada liimi, mis ei ole
usaldusväärne ühendusvahend.
Ohutusjuhised
Sisselülitatud seade muutub kuumaks. Olge ettevaatlik ja
vältige kontakti ahjus olevate kuumade elementidega.
Ärge kasutage ahju ukseklaasi puhastamiseks tugevatoimelisi
söövitavaid puhastusvahendeid ega teravaid metallkäsnu,
kuna need võivad kriimustada pinda, mille tagajärjel võib klaas
mõraneda.
Kasutamise ajal võivad juurdepääsetavad osad muutuda
kuumaks. Hoidke väikesed lapsed seadmest eemal.
Sisselülitatud seade ja selle juurdepääsetavad osad võivad
muutuda kuumaks.
Kui seadmel on auru- või isepuhastusfunktsioon, siis
enne puhastamise alustamist kuivatage pritsmed. Auruvõi isepuhastustsükli ajal ei tohi ahjus olla nõusid.
Puhastusfunktsiooni olemasolu sõltub mudelist.
Olge ettevaatlik ja vältige kontakti kuumade elementidega.
Kui sellel seadmel on isepuhastusfunktsioon, siis pindade
isepuhastumise ajal võivad need muutuda kuumemaks
kui tavaliselt. Seepärast hoidke lapsed ahjust eemal.
Puhastusfunktsiooni olemasolu sõltub mudelist.
Kasutage ainult selle ahju jaoks soovitatud
küpsetustermomeetrit. (Ainult liha küpsuse mõõtmiseks
mõeldud küpsetustermomeeter)
Auruga puhastusseadme kasutamine ei ole lubatud.
Elektrilöögiohu vältimiseks peab lambi vahetamise ajaks seade
olema vooluvõrgust lahutatud.
Kui alla 8-aastastele lastele ei ole tagatud pidev järelevalve,
hoidke nad seadmest eemal.
Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste,
aistinguliste või vaimsete võimetega isikud või väheste kogemuste
ja teadmistega isikud vaid siis, kui neid on eelnevalt õpetatud seadet
ohutult kasutama ning neid on teavitatud seadme kasutamisega
kaasnevatest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei
tohi seadet puhastada ega hooldada ilma järelevalveta.
Sisselülitatud seadme välispinnad võivad muutuda väga kuumaks.
Sisselülitatud seadme uks või välispind võib muutuda kuumaks.
Hoidke seade ja selle toitekaabel alla 8-aastastele lastele
kättesaamatult.
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks koos eraldioleva taimeri
ega kaugjuhtimissüsteemiga.
4 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 4
01-Aug-17 08:24:12
ETTEVAATUST
Ärge hoidke ahjus kergestisüttivaid esemeid.
Ahju pinnad muutuvad kuumaks, kui seadet kasutatakse pikema aja jooksul kõrgel
temperatuuril.
Küpsetamise ajal olge ahju ukse avamisel ettevaatlik, sest kuum õhk ja aur võivad
kiiresti väljuda.
Küpsetades roogi, milles kasutatakse alkoholi, võib alkohol hakata kõrge
temperatuuri tõttu aurustuma. Kokkupuutel ahju kuumade osadega võib see aur
süttida.
Oma ohutuse tagamiseks ärge kasutage kõrgsurve või auruga puhastusseadmeid.
Kui ahi on saanud transpordi käigus kahjustada, siis ärge ühendage seda.
Ahju kasutamise ajal tuleb lapsed hoida sellest ohutus kauguses.
Seadet tohib ühendada vooluvõrku ainult kvalifitseeritud elektrik.
Külmutatud toite, näiteks pitsat, tuleb küpsetada suurel grillirestil. Küpsetusplaadi
kasutamisel võib see temperatuuride suure erinevuse tõttu deformeeruda.
Kui seadme talitluses tekib tõrge või seade saab kahjustada, siis ärge püüdke seda
kasutada.
Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud elektrik. Nõuetele mittevastav
parandamine võib põhjustada ohtu nii teile kui ka teistele. Kui teie ahi vajab
remonti, siis pöörduge SAMSUNGI hoolduskeskuse või edasimüüja poole.
Jälgige, et elektrijuhtmed ja -kaablid ei puutuks vastu ahju.
Ärge valage vett kuuma ahju. Vastasel juhul võib ahju emailpind kahjustuda.
Küpsetamise ajal peab ahju uks olema kinni.
Ärge katke ahju põhja fooliumiga ja ärge pange sinna küpsetusplaate või
konservikarpe. Foolium blokeerib soojuse liikumist, mis võib omakorda põhjustada
emaili kahjustumist ning samas ka kesiseid küpsetustulemusi.
Ahi tuleb ühendada vooluvõrku heakskiidetud kaitselüliti abil. Ärge kasutage
vargapesi ega pikendusjuhtmeid.
Puuviljamahl jätab plekid, mis ei pruugi puhastamisel kaduda.
Enne kui alustate seadme parandamist või puhastamist, tuleb see vooluvõrgust
lahutada.
Ärge pange küpsetustarvikuid avatud ahju uksele.
Olge tähelepanelik, kui ühendate elektriseadmeid ahju lähedal asuvatesse
pistikupesadesse.
Kui sellel seadmel on auruküpsetusfunktsioon, siis ärge kasutage seda seadet, kui
veemahuti on kahjustunud. (Ainult aurufunktsiooniga mudel)
Kui veemahuti on pragunenud või purunenud, siis ärge kasutage seda, ja pöörduge
lähima hoolduskeskuse poole. (Ainult aurufunktsiooniga mudel)
See ahi on mõeldud ainult kodus küpsetamiseks.
Ohutusjuhised
Suuremate koguste küpsetamisel
pange plaadi toestamiseks rest
ahju nii, et ülespoole painutatud
osa läheb taha. (Olenevalt
mudelist)
Väga mahlaste kookide küpsetamisel kasutage kõrge servaga panni.
Hoidke lapsed ukse avamise või sulgemise ajal ahjust eemal, sest nad võivad vastu
ust joosta või sõrmed ukse vahele jätta.
Ärge astuge, nõjatuge, istuge uksele ega pange sellele raskeid esemeid.
Ärge rakendage ukse avamiseks liiga palju jõudu.
HOIATUS: Ärge lahutage seadet vooluvõrgust ka siis, kui olete küpsetamise
lõpetanud.
HOIATUS: Küpsetamise ajal peab ahju uks olema alati kinni.
Kasutamise ajal võivad ahju sisepinnad muutuda piisavalt kuumaks, et põhjustada
põletusi. Ärge puudutage ahju kütteelemente või sisepindu enne, kui need on
jahtunud.
Eesti keeles 5
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 5
01-Aug-17 08:24:12
Ohutusjuhised
Paigaldamine
Selle toote nõutekohane kasutuselt kõrvaldamine (elektri- ja
elektroonikaseadmete romud)
Paigaldamine
Kohaldub riikidele, kus rakendatakse jäätmete eraldi
kogumise süsteemi
See märge seadmel, lisatarvikutel või kirjutistel
tähendab, et seade ja selle elektroonilised tarvikud (nt
laadija, kõrvaklapid, USB-kaabel) tuleb olmeprügist
eraldi kõrvaldada. Et vältida jäätmete kontrollimatust
kõrvaldamisest tekkivat kahju keskkonnale või inimeste
tervisele, sorteerige palun need esemed teistest jäätmetest
eraldi ning viige need taaskasutusse, et aidata soodustada
materjalide jätkusuutlikku korduvkasutust.
Eraisikutest tarbijad peaksid ühendust võtma neile toote
müünud edasimüüjaga või kohaliku omavalitsusega,
et saada teavet selle kohta, kuidas ja kus nad esemed
keskkonnasõbralikul viisil kõrvaldada saaksid.
Tööstustarbijad peaksid ühendust võtma tarnijaga ning
kontrollima ostulepingu tingimusi. Antud seadet ja selle
elektroonilisi tarvikuid ei tohi hävitada koos muude
kaubandusjäätmetega.
Teavet Samsungi keskkonnaalaste lubaduste ning tootespetsiifiliste regulatiivsete
kohustuste kohta (nt REACH) saab internetist järgneval aadressil: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Paigaldamine
OHT
Ahju peab paigaldama kvalifitseeritud tehnik. Paigaldaja peab ühendama ahju
vooluvõrku, järgides kõiki teie piirkonnas kehtivaid ohutusnõudeid.
Ahju komplektsus
Veenduge, et toote pakend sisaldab kõiki toote juurde kuuluvaid osi ja
tarvikuid. Probleemide korral ahju või tarvikutega pöörduge kohaliku Samsungi
klienditeeninduskeskuse või edasimüüja poole.
Ahju ülevaade
01
02
03
Automaatne energiasäästufunktsioon
•Kui seade on sisse lülitatud, kuid selle juhtpaneelile ei ole teatud aja jooksul
midagi sisestatud, lülitub seade automaatselt ooterežiimile.
•Valgus: Ahjuvalgustuse väljalülitamiseks küpsetamise ajal vajutage
ahjuvalgustuse nupule. Mõni minut pärast küpsetusprogrammi käivitumist lülitub
ahjuvalgustus energia säästmiseks välja.
01 Juhtpaneel
02 Uksekäepide
03 Uks
6 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 6
01-Aug-17 08:24:12
Toiteühendus
Tarvikud
Ahju komplekti kuuluvad erinevad tarvikud erinevat tüüpi toidu valmistamiseks.
L
Traatrest
Traatresti siseelement *
Küpsetusplaat *
N
01 02 03
Universaalne plaat *
Kõrgete servadega plaat *
Grillimis- ja
šašlõkivarras *
Grillimisvarras *
Nimivool (A)
Minimaalne
ristlõige
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Paigaldamine
01 PRUUN või MUST
02 SININE või VALGE
03 KOLLANE ja ROHELINE
Ühendage ahju pistik seinakontakti. Kui
voolupiirangute tõttu ei saa pistikut
kasutada, siis ohutusnõuetele vastavuse
tagamiseks kasutage mitmepooluselist
katkestuslülitit (kontaktide vahe vähemalt 3
mm). Kasutage piisavalt pikka toitekaablit,
mis vastab spetsifikatsioonile H05 RR-F või
H05 VV-F, min 1,5–2,5 mm².
Kontrollige ahjul olevale sildile märgitud
väljundandmeid.
Kasutage kruvikeerajat ja eemaldage
ahju tagakülg ning keerake kaabli
kinnitusklambri kruvid lahti. Seejärel
ühendage toitejuhtmed vastavate
ühendusklemmidega.
( ) klemm on mõeldud maanduseks.
Esmalt ühendage kollane ja roheline juhe
(maandus), mis peavad olema teistest
pikemad. Kui kasutate pistikut, peab see
olema juurdepääsetav ka pärast ahju
paigaldamist. Samsung ei võta vastutust
õnnetuste eest, mis on põhjustatud valest
maandusest või maanduse puudumisest.
Eralduselement
MÄRKUS
Tärniga (*) tähistatud tarvikute saadavus sõltub ahju mudelist.
OHT
Ärge astuge juhtmetele ja ärge ajage neid paigaldamise ajal keerdu. Jälgige, et
juhtmed ei puutuks vastu ahju kuumi osi.
Eesti keeles 7
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 7
01-Aug-17 08:24:13
Paigaldamine
Kappi paigaldamine
Kui paigaldate ahju sisseehitatud kappi, siis kapi plastist ja liimitud pinnad peavad
taluma kuumust kuni 90 °C ning lähedal olev mööbel kuni 75 °C. Samsung ei võta
vastutust ahjust õhkuvast kuumusest tulenevate mööblikahjustuste eest.
Ahjule peab olema tagatud nõuetekohane ventilatsioon. Selleks jätke kapi alumise
riiuli ja tugiseina vahele umbes 50 mm vahe. Kui paigaldate ahju pliidiplaadi alla,
järgige pliidiplaadi tootja juhiseid.
A
Sisseehitatud kapp (mm)
B
C
D
A
Min 550
B
Min 560
C
Min 50
D
Min 590 – Max 600
E
Min 460 × Min 50
Mõõtmed paigaldamisel arvestamiseks
Paigaldamine
B
C
MÄRKUS
Ahi (mm)
A
D
E
L
K
G
F
J
Sisseehitatud kapil peavad olema
tuulutusavad (E) kuumuse ventileerimiseks
ja õhuringluse tagamiseks.
E
A
560
G
Max 506
B
175
H
Max 494
C
370
I
21
D
Max 50
J
545
E
595
K
572
F
595
L
550
Valamualune kapp (mm)
A
B
H
I
D
A
Min 550
B
Min 560
C
Min 600
D
Min 460 × Min 50
C
MÄRKUS
Sisseehitatud kapil peavad olema
tuulutusavad (D) kuumuse ventileerimiseks
ja õhuringluse tagamiseks.
8 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 8
01-Aug-17 08:24:13
Enne alustamist
Esmane seadistamine
Ahju paigaldamine
Ahju ja kapi mõlemale poole peab jääma
vähemalt 5 mm suurune vahe (A).
Ahju esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse ekraanile vaikimisi kellaaeg „12:00“,
kus tunni näit („12”) vilgub. Kellaaja seadmiseks toimige vastavalt alljärgnevatele
juhistele.
1.Kui tunni näit vilgub, siis tundide
seadmiseks keerake reguleernuppu
(parempoolne nupp) ja seejärel vajutage
OK, et jätkata minutite seadmisega.
A
Kellaaja muutmiseks pärast esmaseadistust
hoidke nuppu
3 sekundit all ja järgige
ülaltoodud samme.
Kui ahi on paigaldatud, eemaldage kaitsekile, teip ja muu pakkematerjal ning võtke
komplekti kuuluvad tarvikud ahjust välja. Ahju eemaldamiseks kapist lahutage ahi
esmalt vooluvõrgust ja keerake lahti ahju mõlemal küljel olevad kaks kruvi.
OHT
Ahju normaalseks talitluseks on vaja tagada hea ventilatsioon. Ventilatsiooniavasid
ei tohi mitte mingil juhul blokeerida.
MÄRKUS
Enne alustamist
2.Kui minutite näit vilgub, siis minutite
reguleerimiseks keerake nuppu. Seejärel
vajutage OK.
Pange ahi kappi ja kinnitage see tugevalt
mõlemalt poolt 2 kruviga.
Uue ahju lõhn
Enne ahju esmakordset kasutamist puhastage selle sisepind, et eemaldada uue ahju
lõhn.
1.Eemaldage ahjust kõik tarvikud.
2.Lülitage ahi konvektsiooni 200 °C või tavalisele 200 °C režiimile ja laske tund
aega töötada. Nii põlevad ahjus olevad võimalikud tootmisjäägid ära.
3.Seejärel lülitage ahi välja.
Ahju tegelik välisilme sõltub mudelist.
Eesti keeles 9
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 9
01-Aug-17 08:24:14
Enne alustamist
Tarvikud
Tarvikute esmakordsel kasutamisel puhastage need põhjalikult sooja vee,
pesuvahendi ja pehme puhta lapi abil.
05
04
03
02
01
Enne alustamist
01 Tasand 1
03 Tasand 3
05 Tasand 5
02 Tasand 2
04 Tasand 4
•Pange tarvik õiges asendis ahju.
•Jätke tarviku ja ahju põhja või teiste
tarvikute vahele vähemalt 1 cm vaba
ruumi.
•Toidunõude ja/või tarvikute välja
võtmisel ahjust olge ettevaatlik. Kuum
toit või tarvikud võivad põhjustada
põletustraumasid.
•Kuumenevad tarvikud võivad
deformeeruda. Jahtudes taastuvad nende
algsed omadused ja välimus.
Kõrgete
servadega plaat *
Kõrgete servadega plaat * (sügavus: 50 mm) on mõeldud
röstimiseks traatresti siseelemendiga või ilma. Ahju pannes
jälgige, et kaldus osa jääb ette.
Grillimisvarras *
Grillimisvarrast kasutatakse grillimiseks (näiteks kana).
Kasutage grillimisvarrast ainult üldrežiimil ja pange see
tasandile 3, kus on olemas varda adapter. Grillimise ajaks
keerake varda käepide lahti ja eemaldage see.
Grillimis- ja
šašlõkivarras *
Küpsetusmahla kogumiseks pange plaat tasandile 1 või
ahju põhja, kui küpsetate suuremas koguses liha. Soovitame
kasutada varrast kuni 1,5 kg liha küpsetamiseks.
1.Torgake varras läbi liha. Varda sisestamise hõlbustamiseks
kruvige varda käepidet nüri otsa poole.
2.Pange liha ümber aurutatud kartuleid ja köögivilju.
3.Pange hoidik plaadi keskmisesse asendisse nii, et
V-kujuline osa jääb ette. Toetage varras hoidikule nii, et
terav ots jääb taha, ja lükake õrnalt, kuni varda ots läheb
ahju tagaosas olevasse pöörlemismehhanismi. Varda
nüri ots peab toetuma V-kujulisele osale. (Vardal on kaks
eendit, mis peavad jääma ahju ukse poole, et tõkestada
varda ettepoole liikumist. Lisaks sellele hoiavad eendid ka
käepidet kinni.)
4.Enne küpsetamist keerake käepide ära.
5.Küpsetamise lõpetades keerake käepide tagasi, et saaksite
varda hoidikust paremini välja võtta.
Kasutamine
Parimate tulemuste saavutamiseks tutvuge kõikide tarvikute
kasutamisvõimalustega.
Traatrest
Traatrest on mõeldud grillimiseks ja röstimiseks. Sisestage
traatrest oma kohale nii, et eenduvad osad (mõlemal pool
olevad piirikud) jäävad ettepoole.
Traatresti
siseelement *
Traatresti siseelementi kasutatakse koos plaadiga vedeliku
tilkumise vältimiseks ahju põhja.
Küpsetusplaat *
Küpsetusplaat (sügavus: 20 mm) on mõeldud kookide,
küpsiste ja teiste pagaritoodete küpsetamiseks. Ahju pannes
jälgige, et kaldus osa jääb ette.
Universaalne
plaat *
Universaalne plaat (sügavus: 30 mm) on mõeldud
küpsetamiseks ja röstimiseks. Vältimaks vedeliku tilkumist
ahju põhja, kasutage traatresti siseelementi.
Ahju pannes jälgige, et kaldus osa jääb ette.
OHT
Veenduge, et grillimisvarda käepide on õigesti sisestatud.
Olge grillimisvarda kasutamisel ettevaatlik. Kahvlid ja orad
on teravad ning võivad põhjustada vigastusi!
Põletuste vältimiseks kasutage grillimisvarda eemaldamisel
kindaid, sest varras on väga kuum.
Eralduselement
Eralduselement on mõeldud ahju jagamiseks
kaheks sektsiooniks. Eralduselementi kasutatakse
topeltküpsetusrežiimis.
10 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 10
01-Aug-17 08:24:14
Kasutamine
Juhtpaneel
MÄRKUS
Tärniga (*) tähistatud tarvikute saadavus sõltub ahju mudelist.
Topeltküpsetusrežiim
Juhtpaneelide valikus on palju erinevast materjalist valmistatud ja erinevat värvi
paneele. Kuna ahjude kvaliteeti parandatakse pidevalt, jätame õiguse ahju välimust
etteteatamata muuta.
Ülemist ja alumist sektsiooni saab kasutada korraga erinevate toitude
valmistamiseks, või kasutage küpsetamiseks ainult ühte sektsiooni.
02 04
06 08 10
Ahju jagamiseks kahte sektsiooni pange
eralduselement tasandile 3. Ahi tuvastab
eralduselemendi ja käivitab vaikimisi
ülemise sektsiooni.
MÄRKUS
01
03
05
07 09 11
12
01 Režiimi valikunupp
Keerake küpsetusrežiimi või funktsiooni valimiseks.
02 Kiire
eelsoojendamine
Kiire eelsoojendamise funktsioon soojendab ahju
kiiresti soovitud temperatuurini.
•Kiire eelsoojendamise funktsiooni valimiseks
vajutage nupp sisse, tühistamiseks välja.
•Võimalik kasutada ainult üldrežiimil.
(Konvektsioon, tavaline, ülemine kuumus +
konvektsioon, alumine kuumus + konvektsioon)
•Inaktiveeritud, kui temperatuurisäte on alla 100 °C.
03 Taimer
Taimer võimaldab vaadata kellaaega või jälgida
valmistamise kestust küpsetamise ajal.
04 Ülemine/alumine
sektsioon
Näidikutuled süttivad, kui eralduselement on
sisestatud. Küpsetamiseks võite valida ülemise või
alumise sektsiooni.
05 Ekraan
Ekraanile kuvatakse vajalik teave valitud režiimide või
sätete kohta.
06 OK
Vajutage sätete kinnitamiseks.
07 Tagasi
Tühistab praegused sätted, viib tagasi avaekraanile.
08 Temperatuur
Kasutatakse temperatuuri seadmiseks.
Kasutamine
Topeltküpsetusrežiimi kasutamise
võimalikkus sõltub retseptist. Lisateavet
vt selle kasutusjuhendi osast Nutikas
küpsetamine.
Eesti keeles 11
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 11
01-Aug-17 08:24:14
Kasutamine
09 Valmistamisaeg
Vajutage valmistamisaja seadmiseks.
Enimkasutatavad sätted
10 Ahjuvalgustus
Vajutage ahju valgustuse sisse või välja lülitamiseks.
Energia säästmiseks lülitub see automaatselt välja, kui
teatud aja jooksul pole midagi toimunud.
Vaikimisi temperatuuri ja/või valmistamisaega on vaja tihti muuta kõikides
küpsetusrežiimides. Temperatuuri ja/või valmistamisaja seadmiseks valitud
küpsetusrežiimi jaoks järgige alltoodud juhiseid.
11 Lapselukk
Õnnetuste vältimiseks inaktiveerib lapselukk kõik
juhtseadised.
Väljalülitamiseks võite keerata režiimi valikunupu
väljalülitatud asendisse.
Luku aktiveerimiseks juhtpaneelilt hoidke all 3
sekundit, inaktiveerimiseks hoidke uuesti all 3
sekundit.
12 Seadistusnupp
Temperatuur
1.Keerake režiimi valikunuppu režiimi
või funktsiooni valimiseks. Ekraanile
kuvatakse iga valiku vaikimisi
temperatuur.
Kasutamine
Seadistusnuppu kasutatakse:
•valmistamisaja või temperatuuri seadmiseks.
•Valige ülemise taseme menüüde alamjaotis:
puhastamine, automaatne küpsetamine,
erifunktsioonid või grill.
•Automaatsete küpsetusprogrammide puhul peate
valima portsjoni suuruse.
2.Soovitud temperatuuri seadmiseks
keerake seadistusnuppu.
3.Muudatuste kinnitamiseks vajutage OK.
MÄRKUS
•Kui puudutate ekraani plastist või ahjukinnastega, ei pruugi see korralikult
toimida.
•Ahjuvalgustus süttib automaatselt, kui uks on lahti, või ahju käivitumisel.
MÄRKUS
•Kui te ei tee mõne järgneva sekundi jooksul rohkem seadistusi, käivitub ahi
automaatselt vaikimisi sätetega.
•Valitud temperatuuri muutmiseks vajutage nupule
ja järgige ülaltoodud
samme.
•Ahjus oleva täpse temperatuuri mõõtmiseks võib kasutada heakskiidetud
termomeetrit, järgides volitatud asutuse poolt ettenähtud meetodit.
Teiste termomeetrite kasutamisel ei pruugi mõõtmistulemused olla õiged.
12 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 12
01-Aug-17 08:24:15
Valmistamisaeg
Lõpuaeg
1.Keerake režiimi valikunuppu režiimi või
funktsiooni valimiseks.
1.Keerake režiimi valikunuppu režiimi või
funktsiooni valimiseks.
2.Vajutage nupule
ja seejärel keerake
seadistusnupp soovitud ajale kuni 23
tundi ja 59 minutit.
2.Seadistusnupu seadmiseks soovitud
lõpuajale vajutage kaks korda nupule
3.Muudatuste kinnitamiseks vajutage OK.
3.Muudatuste kinnitamiseks vajutage OK.
•Teine võimalus on seada viivitusega aeg küpsetamise lõpetamiseks. Vajutage
nupule
ja valige seadistusnupu abil soovitud aeg. Lisateavet vt osast
Viivitusega lõpetamine.
•Soovi korral võite küpsetada ka valmistamisaega seadmata. Sel juhul alustab ahi
küpsetamist määratud temperatuuril ilma aega puudutava teabeta ja te peate
ahju ise välja lülitama, kui soovite küpsetamise lõpetada.
•Valitud valmistamisaja muutmiseks vajutage nupule
ja järgige ülaltoodud
samme.
Kasutamine
MÄRKUS
.
MÄRKUS
•Soovi korral võite küpsetada ka lõpuaega seadmata. Sel juhul alustab ahi
küpsetamist määratud temperatuuril ilma aega puudutava teabeta ja te peate
ahju ise välja lülitama, kui soovite küpsetamise lõpetada.
•Lõpuaja muutmiseks vajutage nupule
ja järgige ülaltoodud samme.
Eesti keeles 13
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 13
01-Aug-17 08:24:16
Kasutamine
Viivitusega lõpetamine
Valmistamisaja kustutamine
Viivitusega lõpuaja seadmise võimalus muudab küpsetamise mugavamaks.
Valmistamisaja saab kustutada. Kasutage seda siis, kui soovite küpsetamise
mistahes ajahetkel käsitsi lõpetada.
1. stsenaarium
Oletame, et valite kell 14.00 retsepti, mille valmistamiseks kulub üks tund, ja
te soovite, et ahi lõpetaks küpsetamise kell 18.00. Lõpuaja seadmiseks seadke
valmimisajaks 18.00. Ahi alustab küpsetamist kell 17.00 ja lõpetab 18.00, nagu
soovisite.
Praegune kellaaeg:
14.00
Seadke valmistamisaeg:
1 tund
Seadke viivitusega
lõpuaeg: 18.00
Ahi alustab küpsetamist kell 17.00 ja lõpetab automaatselt 18.00.
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
1.Kui ahi on sisse lülitatud, siis vaikimisi
valmistamisaja kuvamiseks vajutage
nupule
.
2.Valmistamisaja seadmiseks väärtusele
„00.00“ keerake seadistusnuppu. Või
vajutage lihtsalt nupule
.
3.Vajutage OK.
Kasutamine
2. stsenaarium
Praegune kellaaeg:
14.00
Seadke valmistamisaeg:
2 tundi
Seadke viivitusega
lõpuaeg: 17.00
MÄRKUS
Ahi alustab küpsetamist kell 15.00 ja lõpetab automaatselt 17.00.
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
Topeltküpsetusrežiimis peate esmalt valima
ülemise või alumise sektsiooni, mille
valmistamisaega te soovite kustutada.
ETTEVAATUST
•Viivitusega lõpuaega ei saa kasutada topeltküpsetusrežiimis.
•Ärge hoidke valmis toitu ahjus liiga kaua. Toit võib rikneda.
14 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 14
01-Aug-17 08:24:16
Küpsetusrežiimid (v.a grillimine)
Lõpuaja kustutamine
Lõpuaja saab kustutada. Kasutage seda siis, kui soovite küpsetamise mistahes
ajahetkel käsitsi lõpetada.
1.Kui ahi on sisse lülitatud, siis seatud
lõpuaja vaatamiseks vajutage kaks korda
nupule
.
2.Lõpuaja seadmiseks praegusele kellaajale
keerake seadistusnuppu. Või vajutage
lihtsalt nupule
.
3.Vajutage OK.
3.Teine võimalus on ahi kiirelt
eelsoojendada. Selleks vajutage nupule
ja valige soovitud temperatuur.
Ekraanile ilmub vastav märgutuli
.
Ahi alustab eelsoojenemist. Ikoon
põleb,
kuni soovitud temperatuur on saavutatud.
Eelsoojenemise lõppedes märgutuli kustub
ja kostab helisignaal.
Eelsoojendamist on soovitatav kasutada
kõikide küpsetusrežiimide puhul, kui
retseptis ei ole teisiti öeldud.
Kasutamine
MÄRKUS
Topeltküpsetusrežiimis peate esmalt valima
ülemise või alumise sektsiooni, mille
lõpuaega te soovite kustutada.
1.Keerake režiimi valikunupp soovitud
küpsetusrežiimile.
2.Vajadusel seadke valmistamisaeg ja/
või temperatuur. Lisateavet vt osast
Enimkasutatavad sätted.
MÄRKUS
Valmistamisaega ja/või temperatuuri saab
küpsetamise ajal muuta.
Eesti keeles 15
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 15
01-Aug-17 08:24:17
Kasutamine
Topeltküpsetusrežiim
5.Kinnitamiseks vajutage OK.
Ülemise ja alumise sektsiooni eraldamiseks kasutage komplekti kuuluvat
eralduselementi. Nii saate kasutada korraga kahte erinevat küpsetusrežiimi või
valida küpsetamiseks ainult ühe sektsiooni.
1.Ahju jagamiseks kahte sektsiooni pange
eralduselement tasandile 3.
Ahi alustab eelsoojenemist. Ikoon
põleb,
kuni soovitud temperatuur on saavutatud.
Eelsoojendamist on soovitatav kasutada
kõikide küpsetusrežiimide puhul, kui
retseptis ei ole teisiti öeldud.
MÄRKUS
Kasutamine
2.Keerake režiimi valikunupp soovitud
küpsetusrežiimile.
Ülemise sektsiooni jaoks saate valida
grillimise, konvektsiooni ja ülemuse
kuumuse + konvektsiooni režiimi.
Alumise sektsiooni jaoks konvektsiooni,
alumise kuumuse + konvektsiooni ja
alumise kuumuse režiimi.
3.Ülemise sektsiooni valimiseks vajutage
. Alumise sektsiooni valimiseks
vajutage
. Valitud sektsioonil süttib
ikoon.
.
4.Vajadusel seadke valmistamisaeg ja/
või temperatuur. Lisateavet vt osast
Enimkasutatavad sätted.
Topeltküpsetusrežiimi kasutamise võimalikkus sõltub küpsetusrežiimist. Lisateavet
vt selle kasutusjuhendi osast Nutikas küpsetamine.
Küpsetusrežiimid (v.a grillimine)
Kiire eelsoojendamise funktsiooni saab kasutada tärniga (*) tähistatud
küpsetusrežiimide puhul. Funktsioon on inaktiveeritud, kui temperatuurisäte on
väiksem kui 100 °C.
Temperatuurivahemik (°C)
Režiim
Üldine
* 40–250
Konvektsioon
Ülemine
Alumine
40–250
40–250
Soovituslik
temperatuur
(°C)
170
Tagumine kütteelement genereerib kuumust, mille jaotab
ühtlaselt konvektsiooniventilaator. Kasutage seda režiimi
küpsetamiseks ja röstimiseks mitmel tasandil korraga.
* 40–250
Tavaline
Topelt
-
-
200
Kuumus genereeritakse ülemiste ja alumiste
kütteelementide poolt. See funktsioon on mõeldud
tavaliseks enamiku toitude küpsetamiseks ja röstimiseks.
16 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 16
01-Aug-17 08:24:18
Temperatuurivahemik (°C)
Režiim
Üldine
* 40–250
Ülemine
kuumus +
konvektsioon
Alumine
kuumus +
konvektsioon
* 40–250
-
-
40–250
-
100–230
Küpsetusrežiimid (grill)
1.Keerake režiimi valikunuppu ja valige
.
190
2.Valige seadistusnupu abil Suur grill (G 1)
või Ökogrill (G 2) ja seejärel vajutage OK.
190
190
3.Valige seadistusnupu abil temperatuur ja
seejärel vajutage OK.
-
-
Kasutamine
Alumine kütteelement genereerib kuumust. Kasutage
seda režiimi küpsetamise või valmistamise lõpus lahtise
piruka või pitsapõhja pruunistamiseks.
160
Järelröstimise puhul käivitatakse automaatne
eelsoojendustsükkel, kuni ahjus saavutatakse
temperatuur 220 °C. Seejärel käivituvad ülemine
kütteelement ja konvektsiooniventilaatorid, et
pruunistada näiteks liha. Pärast pruunistamist
küpsetatakse liha madalal temperatuuril. Kasutage seda
režiimi looma- ja linnuliha või kala valmistamiseks.
100–270
Ventilaatoriga
grill
Alumine
40–250
Alumine kütteelement genereerib kuumust, mille jaotab
ühtlaselt konvektsiooniventilaator. Kasutage seda režiimi
pitsa, leiva või koogi küpsetamiseks.
80–200
Järelröstimine
Ülemine
Ülemine kütteelement genereerib kuumust, mille jaotab
ühtlaselt konvektsiooniventilaator. Kasutage seda režiimi
toitude grillimiseks, mille puhul peab pealispind olema
krõbe (nt liha või lasanje).
100–230
Alumine
kuumus
Topelt
Soovituslik
temperatuur
(°C)
-
-
240
Kaks kütteelementi genereerivad kuumust, mis jagatakse
ventilaatori poolt. Kasutage seda režiimi liha või kala
grillimiseks.
Eesti keeles 17
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 17
01-Aug-17 08:24:18
Kasutamine
Topeltküpsetusrežiim
Topeltküpsetusrežiim on ideaalne energia kokkuhoidmiseks väikeste portsjonite
valmistamisel. Vaikimisi sättena saab kasutada ainult suure grilli funktsiooni
ülemises sektsioonis, sest ahi kasutab ainult ülemist kütteelementi.
1.Topeltküpsetusrežiimi aktiveerimiseks
pange eralduselement tasandile 3.
Topeltküpsetusrežiimi temperatuurisätete vahemik
Te võite erinevate toitude valmistamiseks kasutada üheaegselt nii ülemist kui ka
alumist sektsiooni.
Topeltküpsetusrežiimis mõjutavad ühes sektsioonis olevat temperatuuri teise
sektsiooni temperatuuri seaded. Näiteks keetmist ülemises sektsioonis mõjutab
alumises sektsioonis kasutatav küpsetustemperatuur. Ent mõlemas sektsioonis
saab valida temperatuuri vahemikus 40 kuni 250.
Kui ülemine
temperatuur
on seatud
väärtusele
(°C)
Kasutamine
2.Keerake režiimi valikunuppu ja valige
.
Vaikimisi sättena saab automaatselt
valida ainult suure grilli (G 1).
3.Valige seadistusnupu abil temperatuur ja
seejärel vajutage OK.
Küpsetusrežiimid (grill)
Kui alumise sektsiooni
temperatuur on piiratud
väärtuseni (°C)
Minimaalne
Maksimaalne
40
40
45
60
50
70
80
70
100
Kui alumine
temperatuur
on seatud
väärtusele
(°C)
Kui alumise sektsiooni
temperatuur on piiratud
väärtuseni (°C)
Minimaalne
Maksimaalne
40
40
45
60
50
70
95
80
70
95
85
125
100
85
125
120
100
155
120
100
155
140
110
185
140
110
185
160
125
215
160
125
215
180
140
250
180
140
250
200
155
250
200
155
250
220
165
250
220
165
250
250
170
250
250
170
250
Temperatuurivahemik (°C)
Režiim
G1
Suur
grill
G2
Ökogrill
Soovituslik
Topelt
temperatuur (°C)
Ülemine
Alumine
100–270
200–250
240
Suur grillimisala genereerib kuumust. Kasutage seda režiimi toidu
pealispinna pruunistamiseks (nt liha, lasanje või gratään).
100–270
240
Väike grillimisala genereerib kuumust. Kasutage seda režiimi toitude
valmistamiseks, mis vajavad vähem kuumust (nt kala ja täidetud baguette‘id).
Üldine
18 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 18
01-Aug-17 08:24:19
Küpsetamise lõpetamiseks
Alumise kütterežiimi või suure grilli režiimi kasutamisel
Kui ülemine
temperatuur
on seatud
väärtusele
(°C)
Kui alumise sektsiooni
temperatuur on piiratud
väärtuseni (°C)
Minimaalne
Maksimaalne
40
40
45
60
55
80
75
100
Kui alumine
temperatuur
on seatud
väärtusele
(°C)
Kui alumise sektsiooni
temperatuur on piiratud
väärtuseni (°C)
Maksimaalne
40
40
45
65
60
55
65
90
80
75
90
90
115
100
90
115
120
105
140
120
105
140
140
120
165
140
120
165
160
135
190
160
135
190
180
150
215
180
150
215
200
170
250
200
170
250
220
185
250
220
185
250
250
200
250
250
200
250
Küpsetamise lõpetamine ühes sektsioonis
Küpsetamise lõpetamiseks topeltküpsetusrežiimis järgige neid juhiseid.
1.Küpsetamise peatamiseks vajutage
.
2.Ülemise sektsiooni valimiseks vajutage
. Alumise sektsiooni valimiseks
vajutage
. Valitud sektsioonil hakkab
vilkuma ikoon.
.
Kasutamine
Minimaalne
Küpsetamise ajal seadke režiimivalikunupp
väärtusele „ ”. Ahi lülitub mõne sekundi
pärast välja. Kasutaja poolt valesti
sisestatud käskluste vältimiseks ootab ahi
mõned sekundid, et anda kasutajale aega
sisestatud valiku muutmiseks.
3.Vajutage OK. Ahi peatab küpsetamise
valitud sektsioonis.
Eesti keeles 19
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 19
01-Aug-17 08:24:19
Kasutamine
Erifunktsioon
Automaatne küpsetamine
Küpsetuskogemuse täiustamiseks lisage eri- või täiendavad funktsioonid.
Topeltküpsetusrežiimis on erifunktsioonid inaktiveeritud.
Algajatele küpsetajatele pakub ahi 25 retsepti automaatseks küpsetamiseks.
Kasutage selle omaduse eelist aja säästmiseks või õppimisaja lühendamiseks.
Valmistamisaeg ja temperatuur kohandatakse vastavalt valitud retseptile.
1.Keerake režiimi valikunuppu ja valige
.
1.Keerake režiimi valikunuppu ja valige
.
2.Funktsiooni valimiseks keerake
seadistusnuppu ja vajutage OK. Ekraanile
kuvatakse temperatuuri vaikesäte.
3.Vajadusel seadke valmistamisaeg ja/
või temperatuur. Lisateavet vt osast
Enimkasutatavad sätted.
2.Programmi valimiseks keerake
seadistusnuppu ja vajutage OK.
Kasutamine
3.Portsjoni suuruse valimiseks keerake
seadistusnuppu. Kaalu vahemik sõltub
programmist.
4.Küpsetamise alustamiseks vajutage OK.
4.Funktsiooni käivitamiseks vajutage OK.
Režiim
F1
Soojana
hoidmine
F2
Taldriku
soojendamine
MÄRKUS
Temperatuurivahemik
(°C)
Soovituslik
temperatuur
(°C)
Juhised
40–100
80
Kasutage seda funktsiooni
ainult äsja valmistatud
toidu soojana hoidmiseks.
30–80
60
Kasutage seda nõude või
ahjunõude soojendamiseks.
•Mõnede retseptide puhul automaatse küpsetamise programmis on vajalik
eelsoojendamine. Nende retseptide puhul kuvatakse ekraanile eelsoojenemise
kulg. Pange toit ahju pärast seda, kui kostab eelsoojendamise helisignaal.
Automaatse küpsetamise alustamiseks vajutage Valmistamisaeg.
•Lisateavet vt automaatse küpsetamise programmide osast selles kasutusjuhendis.
20 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 20
01-Aug-17 08:24:20
Auruga puhastamine
Topeltküpsetusrežiim
1.Topeltküpsetusrežiimi aktiveerimiseks
pange eralduselement tasandile 3.
See on kasulik kerge määrdumise puhastamiseks auruga. See funktsioon aitab
säästa aega, sest teil pole vaja ahju regulaarselt käsitsi puhastada. Tsükli ajal
kuvatakse näidikule järelejäänud aeg.
1.Valage ahju põhja 400 ml (3/4 pint) vett ja
sulgege ahju uks.
2.Keerake režiimi valikunuppu ja valige
.
2.Keerake režiimi valikunuppu ja valige
.
4.Programmi valimiseks ülemise sektsiooni
jaoks keerake seadistusnuppu ja vajutage
OK.
3.Puhastamise alustamiseks vajutage OK.
Auruga puhastamise tsükkel kestab 26
minutit.
Kasutamine
3.Ülemise sektsiooni valimiseks vajutage
. Alumise sektsiooni valimiseks
vajutage
. Valitud sektsioonil süttib
ikoon.
.
4.Puhastage ahju sisepind kuiva lapiga.
5.Portsjoni suuruse valimiseks keerake
seadistusnuppu. Kaalu vahemik sõltub
programmist.
6.Küpsetamise alustamiseks vajutage OK.
MÄRKUS
Lisateabe saamiseks vt osa Automaatse küpsetamise programmid selles kasutusjuhendis.
Eesti keeles 21
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 21
01-Aug-17 08:24:20
Kasutamine
OHT
Ärge avage ahju ust enne, kui tsükkel on lõppenud. Ahjus olev vesi on väga kuum
ja võib põletada.
Taimer
Taimer võimaldab vaadata kellaaega või jälgida valmistamise kestust küpsetamise ajal.
1.Vajutage
MÄRKUS
•Kui ahi on seest väga rasvane, nt pärast röstimist või grillimist, siis enne auruga
puhastamise aktiveerimist soovitame eemaldada raskesti eemaldatavad jäägid
puhastusvahendi abil käsitsi.
•Pärast tsükli lõppemist jätke ahju uks lahti. Nii saavad ahju sisemised
emailpinnad korralikult kuivada.
•Kui ahi on seest kuum, siis puhastamine ei käivitu. Oodake, kuni ahi jahtub, ja
proovige uuesti.
•Ärge valage vett ahju põhja järksu. Tehke seda sujuvalt. Vastasel juhul voolab
vesi ette.
.
2.Valige seadistusnupu abil aeg ja seejärel
vajutage OK.
Aja saab seada maksimaalselt 23 tunniks
ja 59 minutiks.
MÄRKUS
Kasutamine
•Kui aeg on läbi, kostab ahjust helisignaal ja ekraanil vilgub teade „00.00“.
•Taimeri seadistusi saab igal ajal muuta.
Heli sisse/välja
•Heli vaigistamiseks vajutage
ahjuvalgustuse nupp 3 sekundiks alla.
•Heli aktiveerimiseks vajutage
ahjuvalgustuse nupp 3 sekundiks alla.
22 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 22
01-Aug-17 08:24:21
Nutikas küpsetamine
Käsitsirežiimil küpsetamine
Küpsetamine
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame ahju eelsoojendada.
HOIATUS akrülamiidi kohta
Tärklisesisaldusega toiduainete (nt kartulikrõpsud, friikartulid ja leib) küpsetamisel
tekib akrülamiid, mis võib põhjustada terviseprobleeme. Soovitame küpsetada
selliseid toiduained madalal temperatuuril ja vältida üleküpsetamist, liigset
pruunistamist või kõrvetamist.
MÄRKUS
•Eelsoojendamist on soovitatav kasutada kõikide küpsetusrežiimide puhul, kui
retseptis ei ole teisiti öeldud.
Toiduaine
Tarvik
Tasand
Keeks
Traatrest,
Ø 25–26 cm vorm
Marmorkook
Aeg (min)
2
160–170
35–40
Traatrest,
Gugelhupfi vorm
3
175–185
50–60
Tort
Traatrest,
Ø 20 cm
koogivorm
3
190–200
50–60
Pärmitainakook
plaadil
puuviljade ja
puruga
Universaalne
plaat
2
160–180
40–50
Hakitud
puuviljad
Traatrest, 22–
24 cm ahjuvorm
3
170–180
25–30
Küpsised
Universaalne
plaat
3
180–190
30–35
Lasanje
Traatrest, 22–
24 cm ahjuvorm
3
190–200
25–30
Besee
Universaalne
plaat
3
80–100
100–150
Suflee
Traatrest,
sufleetopsid
3
170–180
20–25
Pärmitainal
õunakook
Universaalne
plaat
3
150–170
60–70
Kodune pitsa,
1–1,2 kg
Universaalne
plaat
2
190–210
10–15
Nutikas küpsetamine
Temp (°C)
Soovitused tarvikute kasutamiseks
See ahi on varustatud erinevate tarvikutega. Võimalilk, et mõned alljärgnevas
tabelis nimetatud tarvikud ei kuulu teie seadme komplekti. Kuid isegi kui teil ei ole
kõiki selles juhendis nimetatud tarvikuid, saate kasutada olemasolevaid tarvikuid
ja saavutada samad tulemused.
•Küpsetamisplaat ja universaalne plaat on samaväärsed.
•Rasvaste toiduainete küpsetamisel soovitame panna traatresti alla plaadi
rasvajääkide kogumiseks. Kui teie ahju komplekti kuulub traatresti siseelement,
saate kasutada seda koos plaadiga.
•Kui teie ahju juurde kuulub universaalne plaat või kõrgete servadega plaat
või mõlemad, kasutage rasvaste toiduainete küpsetamiseks nendest kõige
sügavamat.
Kuumuse
tüüp
Eesti keeles 23
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 23
01-Aug-17 08:24:21
Nutikas küpsetamine
Kuumuse
tüüp
Toiduaine
Tarvik
Tasand
Temp (°C)
Aeg (min)
Külmutatud
lehttainaküpsetis,
täidetud
Universaalne
plaat
2
180–200
20–25
Lahtine pirukas
(Quiche)
Traatrest, 22–
24 cm ahjuvorm
2
180–190
25–35
Õunakook
Traatrest,
Ø 20 cm vorm
2
160–170
65–75
Jahutatud pitsa
Universaalne
plaat
3
180–200
5–10
Toiduaine
Tarvik
Tasand
Nutikas küpsetamine
Kuumuse
tüüp
Temp (°C)
Aeg (min)
50–70
Traatrest +
universaalne
plaat
3
1
160–180
Kondiga
vasikalihakarree,
1,5 kg
Traatrest +
universaalne
plaat
3
1
160–180
90–120
Seapraad, 1 kg
Traatrest +
universaalne
plaat
3
1
200–210
50–60
Sealiha küljetükk,
1 kg
Traatrest +
universaalne
plaat
3
1
160–180
100–120
Kondiga
lambajalg, 1 kg
Traatrest +
universaalne
plaat
3
1
170–180
100–120
Kuumuse
tüüp
Temp (°C)
Aeg (min)
Terve kana, 1,2
kg *
Traatrest +
universaalne
plaat
(tilkuva rasva
kogumiseks)
3
1
205
70–80 *
Kana tükid
Traatrest +
universaalne
plaat
3
1
200–220
25–35
Pardirind
Traatrest +
universaalne
plaat
3
1
180–200
20–30
Väike terve
kalkun, 5 kg
Traatrest +
universaalne
plaat
3
1
180–200
120–150
Köögiviljad,
0,5 kg
Universaalne
plaat
3
220–230
15–20
Küpsetatud
kartulipoolikud,
0,5 kg
Universaalne
plaat
3
200
45–50
Kalafilee,
küpsetatud
Traatrest +
universaalne plaat
3
1
200–230
10–15
Röstitud kala
Traatrest +
universaalne plaat
3
1
180–200
30–40
Liha (looma-, sea- või lambaliha)
Loomaliha sirloin,
1 kg
Tasand
Linnuliha (kana, part, kalkun)
Röstimine
Toiduaine
Tarvik
Köögiviljad
Kala
* Keerake ringi, kui 2/3 valmistamisajast on läbi.
24 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 24
01-Aug-17 08:24:21
Grillimine
Külmutatud valmistoit
Suure grilli režiimi kasutamisel soovitame ahju eelsoojendada. Kui valmistamisajast
on pool möödas, keerake ringi.
Toiduaine
Tarvik
Tasand
Röstsai
Traatrest
Juustuga röstsai
Universaalne
plaat
Kuumuse
tüüp
Temp (°C)
Aeg (min)
5
270
2–4
4
200
4–8
Leib
Loomaliha
Traatrest +
universaalne plaat
4
1
240–250
15–20
Kotletid *
Traatrest +
universaalne plaat
4
1
250–270
13–18
Seakarbonaad
Traatrest +
universaalne plaat
4
1
250–270
15–20
Vorstid
Traatrest +
universaalne plaat
4
1
260–270
10–15
Kanarind
Traatrest +
universaalne plaat
4
1
230–240
30–35
Kanakoivad
Traatrest +
universaalne plaat
4
1
230–240
25–30
Sealiha
Linnuliha
Tarvik
Tasand
Külmutatud pitsa,
0,4–0,6 kg
Traatrest
Külmutatud
lasanje
Kuumuse
tüüp
Temp (°C)
Aeg (min)
3
200–220
15–25
Traatrest
3
180–200
45–50
Külmutatud
ahjukrõpsud
Universaalne
plaat
3
220–225
20–25
Külmutatud
kroketid
Universaalne
plaat
3
220–230
25–30
Külmutatud ahjuCamembert
Traatrest
3
190–200
10–15
Külmutatud
baguette‘id
garneeringuga
Traatrest +
universaalne
plaat
3
1
190–200
10–15
Külmutatud
kalapulgad
Traatrest +
universaalne
plaat
3
1
190–200
15–25
Külmutatud
kalakotlet
Traatrest
3
180–200
20–35
Nutikas küpsetamine
Steik *
Toiduaine
* Keerake ringi, kui 2/3 valmistamisajast on läbi.
Eesti keeles 25
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 25
01-Aug-17 08:24:22
Nutikas küpsetamine
Järelröstimine
Selle režiimi juurde kuulub automaatne eelsoojendustsükkel temperatuurini
220 °C. Liha pruunistamise ajal töötavad ülemine kütteelement ja
konvektsiooniventilaatorid. Pärast seda etappi küpsetatakse liha õrnalt eelvalitud
madalal temperatuuril. Selleks peavad ülemised ja alumised kütteelemendid olema
sisse lülitatud. See režiim sobib liha röstimiseks ja linnuliha valmistamiseks.
Toiduaine
Tarvik
Tasand
Temp (°C)
Tund (h)
Röstitud
loomaliha
Traatrest +
universaalne plaat
3
1
80–100
3–4
Röstitud
sealiha
Traatrest +
universaalne plaat
3
1
80–100
4–5
Röstitud
lambaliha
Traatrest +
universaalne plaat
3
1
80–100
3–4
Pardirind
Traatrest +
universaalne plaat
3
1
70–90
2–3
Nutikas küpsetamine
Sektsioon
Toiduaine
Tarvik
Tasand
2
Ülemine
Röstitud
köögiviljad,
0,4–0,8 kg
Universaalne
plaat
4
200–210 18–23
Alumine
Õunakook
Traatrest,
Ø 20 cm vorm
1
160–170 70–80
Ülemine
Pita-leib
Universaalne
plaat
4
230–240 13–18
Alumine Kartuligratään,
1,0–1,5 kg
Traatrest,
22–24 cm
ahjuvorm
1
180–190 45–50
Ülemine
Kanakoivad *
Traatrest
4
230–250 30–35
Alumine
Lasanje,
1,0–1,5 kg
Traatrest,
22–24 cm
ahjuvorm
1
190–200 30–35
Ülemine
Kalafilee,
küpsetatud
Traatrest
4
210–230 15–20
Alumine
Õunakook
lehttainal
Universaalne
plaat
1
170–180 25–30
3
4
Topeltküpsetusrežiim
Enne topeltküpsetusrežiimi kasutamist pange eralduselement ahju. Parimate
tulemuste saavutamiseks soovitame ahju eelsoojendada.
Alljärgnevas tabelis on toodud viis juhist topeltküpsetuseks, mida soovitame toidu
valmistamiseks, röstimiseks ja küpsetamiseks. Topeltküpsetusrežiim võimaldab
valmistada üheaegselt põhi- ja kõrvalrooga või põhirooga ja magustoitu.
•Topeltküpsetusrežiimi kasutamisel saab eelsoojendusaega pikendada.
Kuumuse
Aeg
Temp (°C)
tüüp
(min)
Ei
Sektsioon
Toiduaine
Tarvik
Tasand
1
Ülemine
Keeks
Traatrest,
Ø 25–26 cm
vorm
4
160–170 40–45
Alumine
Kodune pitsa,
1,0–1,2 kg
Universaalne
plaat
1
190–210 13–18
Kuumuse
Aeg
Temp (°C)
tüüp
(min)
Ei
5
* Keerake ringi, kui 2/3 valmistamisajast on läbi.
Energia säästmiseks võite kasutada ka ainult ülemist või alumist sektsiooni. Kui
sektsioonid on eraldatud, võib valmimisaega pikendada. Parimate tulemuste
saavutamiseks soovitame ahju eelsoojendada.
26 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 26
01-Aug-17 08:24:22
Automaatse küpsetamise programmid
Ülemine
Toiduaine
Tarvik
Tasand
Väikesed koogid
Universaalne
plaat
Küpsised
Kuumuse
tüüp
Temp (°C)
Aeg (min)
4
170
30–35
Universaalne
plaat
4
180–190
30–35
Lasanje
Traatrest
4
190–200
30–35
Kanakoivad *
Traatrest
4
230–250
30–35
* Ärge eelsoojendage ahju. Keerake ringi, kui 2/3 valmistamisajast on läbi.
Üldine režiim
Alljärgnevas tabelis on 15 automaatset programmi toidu valmistamiseks,
röstimiseks ja küpsetamiseks.
See sisaldab koguseid, ligikaudseid kaale ja soovitusi. Teie mugavuse tagamiseks
on küpsetusrežiimid ja ajad eelprogrammeeritud. Kasutusjuhendist leiate mõned
retseptid, mida saab kasutada automaatsetes programmides.
Automaatse küpsetamise programmid 1 kuni 5, 13 ja 14 sisaldavad
eelsoojendamist ja eelsoojendamise kulgemise kuvamist ekraanile. Pange toit ahju
pärast seda, kui kostab eelsoojendamise helisignaal.
Automaatse küpsetamise alustamiseks vajutage Valmistamisaeg.
OHT
Alumine
Toidu välja võtmisel ahjust kasutage alati pajakindaid.
Tarvik
Tasand
Väikesed koogid
Universaalne
plaat
Marmorkook
Kuumuse
tüüp
Temp (°C)
Aeg (min)
1
170
30–35
Traatrest
1
160–170
60–70
Õunakook
Traatrest
1
160–170
70–80
Kodune pitsa,
1,0–1,2 kg
Universaalne
plaat
1
190–210
13–18
Kood
A1
Toiduaine
Kartuligratään
Kaal (kg)
Tarvik
Tasand
1,0–1,5
Traatrest
3
Valmistage ette värskete kartulite gratään ja pange see
22–24 cm ahjuvormi. Käivitage programm ja pärast
eelsoojendamise helisignaali pange vorm keskmisele restile.
1,0–1,5
A2
Lasanje
Sai
Marmorkook
Traatrest
2
Valmistage tainas ja pange see mustast metallist neljakandilisse
küpsetusvormi (pikkus 25 cm). Käivitage programm ja pärast
eelsoojendamise helisignaali pange vorm keskmisele restile.
0,7–0,8
A4
3
Valmistage kodune lasanje 22–24 cm ahjuvormis.
Käivitage programm ja pärast eelsoojendamise
helisignaali pange vorm keskmisele restile.
0,6–0,7
A3
Traatrest
Nutikas küpsetamine
Toiduaine
Traatrest
2
Valmistage tainas ja pange see ümmargusse metallist
Gugelhupfi vormi. Käivitage programm ja pärast
eelsoojendamise helisignaali pange vorm keskmisele restile.
Eesti keeles 27
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 27
01-Aug-17 08:24:22
Nutikas küpsetamine
Kood
A5
Toiduaine
Šokolaadiruudud
Kaal (kg)
Tarvik
Tasand
0,7–0,8
Traatrest
3
Valmistage tainas ja valage see 20–24 cm ahjuvormi.
Käivitage programm ja pärast eelsoojendamise
helisignaali pange vorm keskmisele restile.
0,9–1,1
A6
Röstitud
loomaliha
sirloin
1,1–1,3
1,1–1,3
Terve kana
Nutikas küpsetamine
Kanakoivad
0,8–1,0
0,3–0,5
0,5–0,7
Forell
1
Traatrest +
universaalne
plaat
Lõhelõigud/
filee
Traatrest +
universaalne
plaat
0,6–0,8
Traatrest +
universaalne
plaat
Tarvik
Tasand
0,4–0,6
Universaalne
plaat
4
0,6–0,8
Loputage ja tükeldage suvikõrvits, baklažaan, paprika,
sibul ja kirsstomatid. Pintseldage oliiviõli, ürtide ja
vürtsidega. Jaotage ühtlaselt plaadile.
0,4–0,6
0,6–0,8
A 13
Külmutatud
pitsa
1,0–1,2
A 14
Kodune pitsa
4
1
A 15
Traatrest
3
Universaalne
plaat
2
Valmistage pärmitainal kodune pitsa ja pange see
plaadile. Kaal sisaldab taina ja garneeringu (kaste,
köögiviljad, sink ja juust) kaalu. Käivitage programm
ning pärast eelsoojendamise helisignaali sisestage plaat.
0,5–0,6
Pärmiga
kääritatud
tainas
3
Käivitage programm ning pärast eelsoojenduse
helisignaali pange külmutatud pitsa traatresti keskele.
Esimene säte on õhukese Itaalia pitsa ja teine paksu
pannipitsa jaoks.
0,8–1,0
1
Universaalne
plaat
Jaotage külmutatud kroketid ühtlaselt plaadile.
0,6–0,9
4
4
Kaal (kg)
0,3–0,6
2
Loputage ja puhastage kala ja pange terve kala restile.
Maitsestage kala sisemus sidrunimahla ja ürtidega.
Lõigake kala nahka noaga. Pintseldage õli ja soolaga.
0,4–0,6
A 10
A 12
Külmutatud
kroketid
1
Määrige pintsliga õli ja vürtse ning pange plaadile.
A9
A 11
Röstitud
köögiviljad
Loputage ja puhastage kana. Pintseldage kana õli ja
vürtsidega. Pange see restile nii, et rinnaosa jääb alla, ja
kohe kui kostab ahju helisignaal, keerake ringi.
0,6–0,8
A8
Traatrest +
universaalne
plaat
Toiduaine
2
Maitsestage loomaliha ja jätke see 1 tunniks külmikusse.
Pange traatrestile.
0,9–1,1
A7
Traatrest +
universaalne
plaat
Kood
0,7–0,8
Traatrest
2
Valmistage kausis tainas ja katke toidukilega. Pange
resti keskele. Esimene säte on pitsa- ja koogitaina jaoks,
teine leivataina jaoks.
1
Loputage ja puhastage lõhelõigud või filee. Pange
fileetükid restile nii, et nahaga pool jääb üles.
28 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 28
01-Aug-17 08:24:22
Topeltküpsetusrežiim
Alljärgnevas tabelis on 10 automaatset programmi toidu valmistamiseks,
röstimiseks ja küpsetamiseks. Te võite kasutada ülemist või alumist sektsiooni
eraldi või ülemist ja alumist sektsiooni korraga.
Programm sisaldab koguseid, ligikaudseid kaale ja soovitusi. Teie mugavuse
tagamiseks on küpsetusrežiimid ja ajad eelprogrammeeritud. Kasutusjuhendist
leiate mõned retseptid, mida saab kasutada automaatsetes programmides.
Automaatse küpsetamise programmid sisaldavad eelsoojendamist ja
eelsoojendamise kulgemise kuvamist ekraanile.
Pange toit ahju pärast seda, kui kostab eelsoojendamise helisignaal.
Automaatse küpsetamise alustamiseks vajutage Valmistamisaeg.
Kood
Toiduaine
Kaal (kg)
Tarvik
Tasand
1,0–1,5
Traatrest
4
Ülemine
A1
Kartuligratään
Valmistage ette värskete kartulite gratään ja pange see
22–24 cm ahjuvormi. Käivitage programm ja pärast
eelsoojendamise helisignaali pange vorm keskmisele
restile.
1,0–1,5
A2
Lasanje
OHT
Toidu välja võtmisel ahjust kasutage alati pajakindaid.
A3
0,6–0,8
A5
Külmutatud
ahjukrõpsud
4
0,8–1,0
Universaalne
plaat
4
Lõigake suured kartulid (200 g kartul) pikuti pooleks.
Pange plaadile nii, et lõigatud pool jääb üles, ning
pintseldage pealt õli, ürtide ja vürtsidega.
0,3–0,5
0,5–0,7
Universaalne
plaat
Nutikas küpsetamine
Küpsetatud
kartulipoolikud
Universaalne
plaat
Loputage ja tükeldage suvikõrvits, baklažaan, paprika,
sibul ja kirsstomatid. Pintseldage oliiviõli, ürtide ja
vürtsidega. Jaotage ühtlaselt plaadile.
0,6–0,8
A4
4
Valmistage kodune lasanje 22–24 cm ahjuvormis.
Käivitage programm ja pärast eelsoojendamise
helisignaali pange vorm keskmisele restile.
0,4–0,6
Röstitud
köögiviljad
Traatrest
4
Pange külmutatud ahjukrõpsud ühtlaselt plaadile.
Eesti keeles 29
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 29
01-Aug-17 08:24:22
Nutikas küpsetamine
Kood
Toiduaine
Kaal (kg)
Tarvik
Tasand
Standardi EN 60350-1 kohaselt
Alumine
1,2–1,4
A1
Õunakook
A3
Õunakook
lehttainal
Nutikas küpsetamine
Singikoorepirukas
(Quiche
Lorraine)
1,2–1,5
1,0–1,2
Kodune pitsa
1
Traatrest
1
Traatrest
Universaalne
plaat
1. Küpsetamine
Küpsetussoovitused kohalduvad eelsoojendatud ahju kohta. Ärge kasutage kiire
eelsoojendamise funktsiooni. Plaadid tuleb panna ahju nii, et kaldus osa jääb ukse
poole.
1
Valmistage pärmitainal kodune pitsa ja pange see
plaadile. Kaal sisaldab taina ja garneeringu (kaste,
köögiviljad, sink ja juust) kaalu. Käivitage programm
ning pärast eelsoojendamise helisignaali sisestage
plaat.
Temp
(°C)
Aeg
(min)
3
170
20–25
2
165
28–33
1+4
155
40–45
Toidu tüüp
Tarvik
Tasand
Väikesed
koogid
Universaalne plaat
Kuumuse
tüüp
Liivatainas
Universaalne plaat
1+4
140
28–33
Rasvavaba
keeks
Traatrest + lahtikäiv
koogivorm
(Tume pinnakate,
ø 26 cm)
2
160
35–40
2
160
35–40
1+4
155
45–50
Traatrest +
2 lahtikäivat koogivormi
* (tume pinnakate,
ø 20 cm)
1
diagonaalselt
paigutatud
160
70–80
Universaalne plaat +
traatrest + 2 lahtikäivat
koogivormi
** (tume pinnakate,
ø 20 cm)
1+3
160
80–90
1
Pange külmutatud pitsa traatresti keskele.
Käivitage programm ning pärast eelsoojendamise
helisignaali sisestage rest. Esimene säte on õhukese
Itaalia pitsa ja teine paksu pannipitsa jaoks.
0,8–1,0
A5
Universaalne
plaat
Valmistage pirukatainas ja pange see ümmargusse 25
cm läbimõõduga pirukavormi. Käivitage programm ja
pärast eelsoojendamise helisignaali lisage täidis ning
pange vorm keskmisele restile.
0,6–0,9
Külmutatud
pitsa
1
Pange lehttainal õunakook küpsetuspaberiga kaetud
universaalsele plaadile. Käivitage programm ning
pärast eelsoojendamise helisignaali sisestage plaat.
0,3–0,6
A4
Traatrest
Valmistage õunakook ümmargusse 24–26 cm metallist
küpsetusvormi. Käivitage programm ja pärast
eelsoojendamise helisignaali pange vorm keskmisele
restile.
0,4–0,6
A2
Nõude testimine
Õunakook
* Restile on paigutatud kaks kooki, üks taga vasakul ja teine ees paremal.
** Kaks kooki on paigutatud keskele, üksteise peale.
30 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 30
01-Aug-17 08:24:23
Populaarsete retseptide kogu automaatseks küpsetamiseks
2. Grillimine
Kui kasutate suure grilli funktsiooni, eelsoojendage ahju 5 minutit.
Kuumuse
tüüp
Temp
(°C)
Tarvik
Tasand
Aeg (min)
Röstsai
Traatrest
5
270
(max)
1–2
Loomalihakotletid *
(12 tk)
Traatrest +
universaalne plaat
(tilkuva rasva
kogumiseks)
4
1
270
(max)
1.: 12–17
2.: 5–8
Temp
(°C)
Aeg (min)
205
65–75 *
* Keerake ringi, kui 2/3 valmistamisajast on läbi.
3. Röstimine
Toidu tüüp
Tarvik
Tasand
Terve kana *
Traatrest +
universaalne plaat
(tilkuva rasva
kogumiseks)
3
1
Kuumuse
tüüp
Kartuligratään
Koostisained
800 g kartuleid, 100 ml piima, 100 ml koort, 1 vahustatud
muna, 1 tl soola, pipart, muskaatpähklit, 150 g riivjuustu, võid,
tüümiani
Valmistamine
Koorige kartulid ja lõigake 3 mm paksusteks viiludeks.
Määrige gratäänivorm (22–24 cm) võiga. Pange viilud
puhtale köögirätikule ja hoidke neid rätiku all seni, kuni teisi
koostisaineid ette valmistate.
Segage kõik koostisained, v.a juust, suures kausis korralikult
läbi. Pange kartulid vormi nii, et servad kergelt kattuvad, ja
valage segu kartulitele. Puistake peale riivjuustu ja küpsetage.
Garneerige valmis roog tüümianilehtedega.
Nutikas küpsetamine
Toidu tüüp
* Keerake ringi, kui 2/3 valmistamisajast on läbi.
Eesti keeles 31
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 31
01-Aug-17 08:24:23
Nutikas küpsetamine
Lasanje
Õunakook
2 spl oliiviõli, 500 g veisehakkliha, 500 ml tomatikastet, 100
ml loomalihapuljongit, 150 g kuivatatud lasanjeplaate, 1 sibul
(hakitud), 200 g riivjuustu, 1 spl kuivatatud petersellihelbeid,
punet, basiilikut
Koostisained
•Küpsetis: 275 g jahu, 1/2tl soola, 125 g tuhksuhkrut, 8 g
vanillisuhkrut, 175 g külma võid, 1 muna (vahustatud)
•Täidis: 750 g tugevaid terveid õunu, 1 spl sidrunimahla, 40 g
suhkrut, 1/2 spl kaneeli, 50 g rosinaid, 2 spl riivsaia
Valmistamine
Valmistage tomati-hakklihakaste. Kuumutage pannil õli,
seejärel praadige hakkliha ja sibulat umbes 10 min, kuni kõik
on pruunistunud. Valage peale tomatikaste ja puljong, lisage
kuivatatud ürdid. Ajage keema, seejärel kuumutage 30 min.
Küpsetage lasanjeplaate vastavalt pakendil toodud õpetusele.
Laduge kiht lasanjeplaate, pange sellele hakklihakaste ja seejärel
juustu ning korrake. Seejärel puistake ülejäänud juust ühtlaselt
pealmisele kihile ja küpsetage.
Valmistamine
Sõeluge jahu koos soolaga suurde kaussi. Sõeluge tuhksuhkur
ja vanillisuhkur. Kasutage kahte nuga ja lõigake või läbi jahu
väikesteks tükkideks. Lisage 3/4 vahustatud muna. Segage kõik
koostisained köögikombainis, kuni tekib murenev mass. Vormige
tainast käte vahel pall. Pange tainas kilesse ja jätke jahedasse
kohta umbes 30 minutiks.
Määrige lahtikäiv vorm (läbimõõduga 24–26 cm) ja puistake
pind jahuga üle. Rullige 3/4 tainast 5 mm paksuseks tükiks.
Pange vormi (põhjale ja külgedele).
Koorige õunad ja eemaldage südamikud. Lõigake umbes 3/4 ×
3
/4 cm suurusteks tükkideks. Pihustage õuntele sidrunimahla ja
segage korralikult. Peske ja kuivatage rosinad. Lisage suhkur,
kaneel ja rosinad. Segage hästi ja puistake taina põhjale riivsaia.
Vajutage kergelt.
Rullige ülejäänud tainas lahti. Lõigake tainas väikesteks ribadeks
ja pange need risti täidisele. Pintseldage pirukale ühtlaselt
ülejäänud lahtiklopitud muna.
Nutikas küpsetamine
Koostisained
32 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 32
01-Aug-17 08:24:23
Singi-koorepirukas (Quiche Lorraine)
Kodune pitsa
Koostisained
•Küpsetis: 200 g jahu, 80 g võid, 1 muna
•Täidis: 75 g pekita peekonikuubikuid, 125 ml koort, 125 g
crème fraiche‘i, 2 muna (vahustatud), 100 g riivitud Šveitsi
juustu, soola ja pipart
Koostisained
•Pitsatainas: 300 g jahu, 7 g kuivpärmi, 1 spl oliiviõli, 200 ml
sooja vett, 1 tl suhkrut ja soola
•Kate: 400 g viilutatud köögivilju (baklažaan, suvikõrvits, sibul,
tomat), 100 g sinki või peekonit (tükeldatud), 100 g riivjuustu
Valmistamine
Taina valmistamiseks pange jahu, või ja muna kaussi ning
segage. Seejärel pange tainas 30 minutiks külmikusse. Rullige
tainas õhukeseks ja pange keraamilisse vormi (läbimõõt 25
cm). Torgake kahvliga põhja augud. Segage muna, koor, crème
fraiche, juust, sool ja pipar. Valage see tainale vahetult enne
küpsetamist.
Valmistamine
Pange jahu, pärm, õli, sool, suhkur ja soe vesi kaussi ning
segage, kuni moodustub kergelt vedel tainas. Segage mikseriga
või käsitsi umbes 5–10 min. Pange kaas peale ja pange 30
minutiks ahju (temperatuur 35 °C) kerkima. Rullige tainas jahuga
ülepuistatud pinnal neljakandiliseks tükiks ja pange see plaadile
või pitsapannile. Määrige peale tomatipüree ja katke singi,
seente, oliivide ning tomatiga. Puistake peale ühtlaselt juustu ja
küpsetage.
Röstitud loomaliha sirloin
1 kg loomaliha sirloini, 5 g soola, 1 g pipart, 3 g rosmariini,
tüümiani
Valmistamine
Maitsestage loomaliha soola, pipra ja rosmariiniga ning jätke 1
tunniks külmikusse. Pange traatrestile. Pange ahju ja küpsetage.
Nutikas küpsetamine
Koostisained
Eesti keeles 33
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 33
01-Aug-17 08:24:23
Hooldus
Puhastamine
OHT
Enne ahju ja tarvikute puhastamist veenduge, et need on jahtunud.
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, kõvasid harju, küürimiskäsnu ega
-lappe, terasvilla, nuge ega mistahes söövitavaid materjale.
Ahju sisepind
• Kasutage ahju sisepindade puhastamiseks puhast lappi ja puhastusvahendit või sooja seebivett.
•Ärge puhastage uksetihendit käsitsi.
•Ahju emailpindade kahjustamise vältimiseks kasutage ainult tavalisi
ahjupuhastusvahendeid.
•Raskestieemaldatava mustuse eemaldamiseks kasutage spetsiaalset
ahjupuhastusvahendit.
MÄRKUS
Olenevalt mudelist on katalüütilised osad kaetud kas ühelt, kahelt või kolmelt
poolt.
Ukse eemaldamine
Üldjuhul ei ole vaja ust eemaldada, kuid kui see peaks vajalikuks osutuma, näiteks
puhastamise ajal, toimige vastavalt alljärgnevatele juhistele.
ETTEVAATUST
Ahju uks on raske.
1.Avage uks ja avage täielikult mõlemal
pool hingi olevad klambrid.
Ahju välispind
Ahju välispindade, nt ukse, käepideme ja ekraani puhastamiseks kasutage puhast
lappi ja õrnatoimelist puhastusvahendit või sooja seebivett ning kuivatage
majapidamispaberi või kuiva käterätikuga.
Seest tuleneva kuuma õhu tõttu ei pruugi kogu rasv ja mustus eemalduda, eriti
käepideme juurest. Soovitame puhastada käepidet pärast igat kasutuskorda.
Hooldus
Tarvikud
Pärast igat kasutuskorda peske tarvikud ja kuivatage käterätikuga.
Raskestieemaldatava mustuse eemaldamiseks leotage tarvikuid enne pesemist
soojas seebivees umbes 30 minutit.
2.Sulgege uks umbes 70°. Võtke mõlema
käega ukse mõlemalt poolt keskelt kinni
ja tõmmake-tõstke seni, kuni hinged saab
välja võtta.
70°
Katalüütilised emailpinnad (ainult teatud mudelid)
Eemaldatavad osad on töödeldud tumehalli värvi katalüütilise emailiga. Need
võivad saastuda õli ja rasvaga, mida pritsib ringlev õhk konvektsioonkütte ajal.
Kuid selline mustus põleb ära ahju temperatuuril 200 °C või üle selle.
1.Eemaldage ahjust kõik tarvikud.
2.Puhastage ahju sisepinnad.
3.Valige konvektsioonirežiim koos max temperatuuriga ja käivitage tsükkel umbes
üheks tunniks.
34 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 34
01-Aug-17 08:24:23
3.Ukse tagasipanemiseks pärast
puhastamist korrake samme 1 ja 2
vastupidises järjekorras. Sulgege hing
mõlemalt poolt.
01
02
3.Ukseklaaside tagasipanemiseks pärast
puhastamist korrake samme 1 ja 2
vastupidises järjekorras. Veenduge, et
klaas 1 ja 2 on õigesti paigaldatud (vt
joonist).
01 Klaas 1
02 Klaas 2
Ukseklaasi eemaldamine
Ahju uks koosneb kolmest üksteise vastu paigutatud klaastahvlist. Need tahvlid
saab puhastamiseks eemaldada.
1.Vajutage ukse vasakul ja paremal pool
olevale kahele nupule.
MÄRKUS
Sisemise klaasi 1 paigaldamisel pange trükisega pool suunaga allapoole.
Veemahuti
Veemahuti funktsioon on koguda
küpsetamise ajal tekkivat liigset niiskust ja
toidujääke. Veemahutit tuleb regulaarselt
tühjendada ja puhastada.
01
2.Võtke kate ära ning eemaldage ukselt
klaas 1 ja klaas 2.
OHT
01 Veemahuti
Hooldus
01
Kui veemahuti peaks hakkama lekkima,
pöörduge Samsungi hoolduskeskuse poole.
01 Klaas 1
Eesti keeles 35
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 35
01-Aug-17 08:24:24
Hooldus
Veaotsing
Vahetamine
Kontrollpunktid
Lambipirnid
Ahju probleemide korral vaadake esmalt alljärgnevat tabelit ja proovige probleem
lahendada. Probleemi püsimisel pöörduge kohaliku Samsungi hoolduskeskuse poole.
1.Klaaskatte eemaldamiseks keerake seda
vastupäeva.
2.Vahetage ahjuvalgustuse pirn.
3.Puhastage klaaskate.
4.Klaaskatte tagasipanemisel järgige
sammu 1 vastupidises järjekorras.
OHT
•Enne lambipirni vahetamist lülitage ahi välja ja tõmmake pistik seinakontaktist
välja.
•Kasutage ainult kuumakindlaid lambipirne 25–40 W / 220–240 V, 300 °C.
Heakskiidetud lambipirne saate osta Samsungi hoolduskeskusest.
•Halogeenpirni käsitsemisel kasutage alati kuiva lappi. Nii ei jää lambipirnile
sõrme- või higijälgi, mis lühendavad pirni tööiga.
Probleem
Põhjus
Lahendus
•Kui nuppude vahele on
sattunud mustus.
•Puhastage ja proovige
uuesti.
•Puutetundliku ekraaniga
mudel: kui välispinnal on
niiskus.
•Eemaldage niiskus ja
proovige uuesti.
•Kui lukustusfunktsioon on
aktiveeritud.
•Kontrollige, kas
lukustusfunktsioon on
aktiveeritud.
•Kui puudub toide.
•Kontrollige, kas
elektritoide on olemas.
Ahi seiskub
töötamise ajal.
•Kui pistik on
seinakontaktist välja
tõmmatud.
•Ühendage uuesti.
Toide lülitub töö ajal
välja.
•Kui küpsetatakse pidevalt
ja pikalt.
•Pärast pikemaajalist
küpsetamist laske ahjul
jahtuda.
•Kui jahutusventilaator ei
tööta.
•Kuulake
jahutusventilaatori
tööhäält.
•Kui ahi on paigaldatud
kohta, kus puudub hea
ventilatsioon.
•Jälgige, et seadme ümber
jääb vaba ruumi vastavalt
toote paigaldusjuhendile.
•Kui mitu pistikut
on ühendatud ühte
seinakontakti.
•Ühendage ainult üks
pistik.
•Kui puudub toide.
•Kontrollige, kas
elektritoide on olemas.
Nuppe ei saa
korralikult alla
vajutada.
Ajanäit ei ole õige.
Ahi ei hakka tööle.
Veaotsing
Ahi ei saa toidet.
36 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 36
01-Aug-17 08:24:24
Probleem
Põhjus
Lahendus
Ahju välispind
muutub töö ajal liiga
kuumaks.
•Kui ahi on paigaldatud
kohta, kus puudub hea
ventilatsioon.
•Jälgige, et seadme ümber
jääb vaba ruumi vastavalt
toote paigaldusjuhendile.
Ust ei saa korralikult
avada.
•Kui ukse ja toote
sisepindade vahele on
jäänud toidujäätmeid.
•Puhastage ahi hoolikalt ja
seejärel avage uks uuesti.
Kui sisevalgustus on
hämar või ei lülitu
sisse.
•Kui lamp lülitub sisse ja
siis välja.
•Energia säästmiseks
lülitub lamp mõne aja
pärast automaatselt välja.
Uuesti sisselülitamiseks
vajutage uuesti
ahjuvalgustuse nupule.
Ahjus tekib lühis.
•Kui lamp kattub
küpsetamise ajal
mustusega.
•Puhastage ahju
sisepinnad ja proovige
uuesti.
•Kui toide ei ole korralikult
maandatud.
•Veenduge, et toide on
korralikult maandatud.
Probleem
Põhjus
•See ei ole toote
talitlushäire ja
muretsemiseks pole
mingit põhjust.
Ahi ei soojene.
•Kui uks on lahti.
•Sulgege uks ja käivitage
uuesti.
•Kui ahju sätted ei ole
õigesti seatud.
•Vt osa „Ahju kasutamine“
ja lähtestage ahi.
•Kui kaitse või kaitselüliti
on rakendunud.
•Vahetage kaitse või
lähtestage ahel. Kui
see juhtub korduvalt,
pöörduge elektriku poole.
•Esmakordse
sisselülitamise ajal.
•Ahju esmakordsel
kasutamisel võib selle
küttekehast eralduda
suitsu. Tegemist ei ole
talitlushäirega ja 2–3
kasutuskorra järel peaks
see lõppema.
•Kui ahjus on toit.
•Laske ahjul piisavalt
jahtuda ja võtke toit
ahjust välja.
•Kui kasutate plastist
või muust materjalist
mahuteid, mis ei ole
kuumakindlad.
•Kasutage kuumi
temperatuure taluvaid
klaasnõusid.
Ahju töötamise ajal
eraldub sellest suitsu.
Uksepraost eraldub
auru.
Ahju jääb vett.
Ahjuvalgustuse
intensiivsus muutub.
•Olenevalt toidust võib
sellest mõnikord eralduda
vett või auru. Tegemist ei
ole toote talitlushäirega.
•Laske ahjul jahtuda ja
seejärel pühkige kuiva
lapiga.
•Ahjuvalgustuse
intensiivsuse
muutumise põhjuseks
on väljundvõimsuse
muutumine.
•Võimsuse muutumine
küpsetamise ajal on
loomulik. Muretsemiseks
pole mingit põhjust.
Ahju kasutamisel
tekib kõrbe- või
plastiku lõhn.
Veaotsing
•Ventilaator jääb
automaatselt mõneks
ajaks tööle, et tuulutada
ahju sisemus.
•Kui kasutate maanduseta
pistikut.
Veeleke.
Lahendus
Küpsetamine on
lõppenud, kuid
jahutusventilaator
töötab endiselt.
Eesti keeles 37
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 37
01-Aug-17 08:24:24
Veaotsing
Probleem
Ahi ei küpseta
korralikult.
Põhjus
•Kui ahju ust avatakse
sageli küpsetamise ajal.
Lahendus
•Ärge avage ahju ust
sageli, v.a juhul, kui
küpsetate toitu, mida on
vaja tihti ringi keerata.
Ukse sagedasel avamisel
langeb ahjus olev
temperatuur ja see võib
mõjutada küpsetamise
tulemust.
Auruga puhastamine
ei tööta.
•Põhjuseks on liiga kõrge
temperatuur.
•Laske ahjul jahtuda ja
proovige uuesti.
Topeltküpsetusrežiim
ei tööta.
•Kui eralduselement ei ole
korralikult paigaldatud.
•Paigaldage
eralduselement
korralikult ja proovige
uuesti.
Üldine režiim ei
tööta.
•Kui eralduselement on
ahjus.
•Võtke eralduselement
välja ja proovige uuesti.
Veakoodid
Ahju talitlushäire korral kuvatakse ekraanile veakood. Kasutage alljärgnevat tabelit
ja proovige probleem lahendada.
Kood
C-d1
Tähendus
Lahendus
Ukseluku häire.
C-20
C-21
Anduri talitlushäired.
C-22
C-F1
Juhtub ainult EEPROMILE
kirjutamise ja sealt lugemise ajal.
C-F0
Kui puudub ühendus peamise
trükkplaadi ja alam-trükkplaadi
vahel.
Lülitage ahi välja ja seejärel
käivitage uuesti. Probleemi
püsimisel lülitage toide välja,
oodake 30 s ja seejärel lülitage ahi
uuesti sisse. Probleemi püsimisel
pöörduge hoolduskeskuse poole.
Veaotsing
Juhtub siis, kui tekib ühenduse
probleem Touch IC ja peamise või
alam-micomi vahel.
Lülitage ahi välja ja seejärel
käivitage uuesti. Probleemi
püsimisel lülitage toide välja,
oodake 30 s ja seejärel lülitage ahi
uuesti sisse. Probleemi püsimisel
pöörduge hoolduskeskuse poole.
C-d0
Probleem nupuga
Juhtub siis, kui vajutada nupp alla
ja hoida see veidi aega all.
Puhastage nupud ja veenduge, et
nuppudel või nende ümber ei ole
vett. Lülitage ahi välja ja proovige
uuesti. Probleemi püsimisel
pöörduge kohaliku Samsungi
hoolduskeskuse poole.
S-01
Kaitselüliti rakendumine
Ahi on töötanud püsivalt kaua aega
seadistatud temperatuuril.
•Alla 105 °C – 16 tundi
•105 °C kuni 240 °C – 8 tundi
•245 °C kuni max – 4 tundi
Tegu ei ole süsteemi tõrkega.
Lülitage ahi välja, eemaldage toit ja
proovige uuesti.
C-F2
38 Eesti keeles
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 38
01-Aug-17 08:24:24
Tehnilised andmed
Lisa
SAMSUNG püüab alati oma tooteid parandada. Sellepärast jätame endale õiguse
muuta toote andmeid ja kasutusjuhendit etteteatamata.
Toote andmeleht
Mõõdud (L × K × S)
Välismõõdud
66 liitrit
Maht
Kaal
595 × 595 × 566 mm
Neto
35,5 kg
SAMSUNG
Mudeli identifikatsioon
Sektsiooni tüüp
Energiatõhususe indeks sektsiooni kohta
(sektsiooni EEI)
Energiatõhususe klass sektsiooni kohta
Energiakulu, mis on vajalik standardse
koguse toidu soojendamiseks elektriahjus
tavarežiimil sektsiooni kohta (energiakulu)
(EL elektriahju sektsioon)
Energiakulu, mis on vajalik standardse
koguse toidu soojendamiseks elektriahjus
tavarežiimil sektsiooni kohta (energiakulu)
(EL elektriahju sektsioon)
Sektsioonide arv
Kütteallikas sektsioonis (elekter või gaas)
Sektsiooni maht (V)
Ahju tüüp
Seadme kaal
SAMSUNG
NV66M3531BS / NV66M3531BB
Üldine
Ülemine
Alumine
100,0
98,5
98,5
A
A
A
0,95 kWh/
tsükkel
-
-
0,83 kWh/ 0,67 kWh/ 0,67 kWh/
tsükkel
tsükkel
tsükkel
3 (üks, ülemine, alumine)
elekter
66 L
30 L
32 L
Sisseehitatud
35,5 kg
Andmed on määratud kooskõlas standardiga EN 60350-1 ning komisjoni
määrustega (EÜ) nr 65/2014 ja (EÜ) nr 66/2014.
Soovitused energia säästmiseks
Tehnilised andmed
•Küpsetamise ajal peab ahju uks olema kinni, v.a toidu keeramiseks. Stabiilse
temperatuuri säilitamiseks ahjus ja energia säästmiseks ärge avage ahju ust väga
tihti.
•Energia säästmiseks ja ahju uuesti soojendamise aja lühendamiseks planeerige
ahju kasutamine ette, et te ei peaks pärast ühe toidu valmimist ahju välja
lülitama.
•Kui toidu valmistamisaeg on üle 30 minuti, siis energia säästmiseks võite ahju
5–10 minutit enne lõpuaega välja lülitada. Jääksoojusest piisab küpsetusprotsessi
lõpetamiseks.
•Võimalusel küpsetage alati ahjus rohkem kui ühte toitu.
Eesti keeles 39
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 39
01-Aug-17 08:24:24
TEIL ON KÜSIMUSI VÕI MÄRKUSEID?
RIIK
HELISTAGE
VÕI VAADAKE MEIE VEEBILEHELE
LEEDU
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LÄTI
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
EESTI
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DG68-00893A-02
NV66M3531BS_EO_DG68-00893A-02_EN_et_vers1.indd 40
01-Aug-17 08:24:24
Download PDF