Samsung | NV70K1340BS | Samsung NV70K1340BB - elektrinė orkaitė, Dual Fan, 70 l Vartotojo vadovas

xxx
xxx
Iebūvēta krāsns
Lietošanas un uzstādīšanas rokasgrāmata
NV70K1340BS / NV70K1340BW / NV70K1340BB /
NV70K1310BS / NV70K1310BB
English 1
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 1
02-Aug-17 14:24:13
Saturs
Saturs
Rokasgrāmatas lietošana
3
Gudra ēdiena gatavošana
14
Lietotāja rokasgrāmatā ir izmantoti turpmākie apzīmējumi:
3
Manuālā gatavošana
Pārbaudes trauki
14
17
Drošības instrukcijas
3
Svarīgi drošības noteikumi
Produkta pareiza likvidēšana (Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)
Automātiska enerģijas taupīšanas funkcija
3
6
6
Tehniskā apkope
18
Uzstādīšana
6
Problēmu novēršana
21
Iepakojuma saturs
Barošanas pieslēgums
Uzstādīšana skapī
6
7
8
Pārbaudes punkti
Informācijas kodi
21
23
Pielikums
24
Pirms darba sākšanas
9
Produktu datu lapa
24
Tīrīšana18
Maiņa21
Sākotnējie iestatījumi
9
Jaunas krāsns smaka
9
Piederumi10
Darbības
11
Vadības panelis
11
Ātrā sildīšana
12
Gatavošanas laiks
12
Gatavošanas režīmi
12
Lai apturētu gatavošanu
13
Ērtības14
2 Latviešu valoda
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 2
02-Aug-17 14:24:13
Drošības instrukcijas
Paldies, ka izvēlējāties SAMSUNG iebūvēto krāsni.
Lietotāja rokasgrāmata satur svarīgu informāciju par drošību un instrukcijas, kas
paredzētas ierīces darbināšanai un apkopei.
Lūdzu, izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu vismaz vienu reizi pirms krāsns lietošanas
un saglabājiet turpmākām atsaucēm.
Krāsns uzstādīšanu drīkst veikt tikai licencēts elektriķis. Uzstādītājs ir atbildīgs par
ierīces pieslēgšanu elektrotīkla barošanas avotam saskaņā ar saistošajiem drošības
noteikumiem.
Lietotāja rokasgrāmatā ir izmantoti turpmākie apzīmējumi:
BRĪDINĀJUMS
Briesmas vai bīstamas darbības, kas var izraisīt smagas traumas, nāvi un/vai
īpašuma bojājumus.
UZMANĪBU
Briesmas vai bīstamas darbības, kas var izraisīt traumas un/vai īpašuma
bojājumus.
PIEZĪME
Noderīgi padomi, ieteikumi vai informācija, kas palīdz lietotājiem strādāt ar
produktu.
Svarīgi drošības noteikumi
BRĪDINĀJUMS
Ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus)
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai
arī personām, kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien par
šo personu drošību atbildīgā persona nodrošina atbilstošu
uzraudzību vai instrukcijas.
Uzraugiet, lai bērni nespēlētos ar ierīci.
Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina ar īpašu vadu vai
montāžas komplektu, kas pieejams pie ražotāja vai pilnvarota
servisa aģenta. (Tikai fiksēta vadojuma tipa modelis)
Ja strāvas vads ir bojāts, lai novērstu drošības riskus, tas
jānomaina ražotājam, ražotāja servisa aģentam vai līdzīgi
kvalificētām personām. (Tikai strāvas vada tipa modelis)
Pēc uzstādīšanas ierīcei jābūt viegli atvienojamai no strāvas
avota. Atvienošanai nepieciešamie priekšnosacījumi var būt
viegli aizsniedzams spraudnis vai slēdzis, kas nodrošina strāvas
padeves pārtraukšanu saskaņā ar elektrotehnikas noteikumiem.
Fiksācijas metode ar līmvielām nav ieteicama, jo tās tiek
uzskatītas par nedrošu fiksācijas veidu.
Rokasgrāmatas lietošana
Rokasgrāmatas lietošana
Latviešu valoda 3
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 3
02-Aug-17 14:24:13
Drošības instrukcijas
Drošības
instrukcijas
Drošības instrukcijas
Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties sakarsušajām
daļām krāsns iekšpusē.
Lietošanas laikā mikroviļņu krāsns daļas var sakarst. Maziem
bērniem jāatrodas drošā attālumā.
Ja ierīcei ir tvaika vai paštīrīšanās funkcija, pirms tīrīšanas
jālikvidē lielie traipi un pirms tvaika tīrīšanas vai paštīrīšanas
režīma aktivācijas no krāsns jāizņem visi virtuves piederumi.
Tīrīšanas funkcija ir atkarīga no modeļa.
Ja ierīcei ir paštīrīšanas funkcijas, tad paštīrīšanas laikā krāsns
virsmas sakarst vairāk kā parastas lietošanas laikā, tāpēc bērniem
jābūt drošā attālumā. Tīrīšanas funkcija ir atkarīga no modeļa.
Izmantojiet krāsnij piemērotu temperatūras devēju. (Tikai
modelim ar termometru gaļas temperatūras mērīšanai)
Nedrīkst lietot tvaika tīrītāju.
Pirms lampas maiņas, lai novērstu elektrošoka risku,
pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
Netīriet krāsns durvju stiklu ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem
vai metāla skrāpjiem, kas var saskrāpēt virsmu un veicināt
stikla saplīšanu.
Ierīce un tās daļas lietošanas laikā sakarst.
Nepieskarieties sakarsušajām daļām.
Bērni līdz astoņu gadu vecumam drīkst strādāt ar krāsni tikai
pieaugušas personas uzraudzībā.
Ierīci drīkst lietot bērni no astoņu gadu vecuma, kā arī personas
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai
nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām ir nodrošināta
atbilstoša uzraudzība vai norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā,
kā arī norādīti ar lietošanu saistītie riski. Bērni nedrīkst spēlēties ar
ierīci. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.
Ierīces darbības laikā ārējo virsmu temperatūra var būt augsta.
Ierīces darbības laikā durvju un ārējo virsmu temperatūra var būt
augsta.
Glabājiet ierīci un vadu par 8 gadiem jaunākiem bērniem nepieejamā
vietā. Ierīces nav paredzēts darbināt ar ārējo taimeri vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
Lūdzu, gatavojot lielākus ēdienus,
iestatiet liekto ietvaru aizmugurē,
lai nodrošinātu papildu atbalstu.
(Atkarīgs no modeļa)
UZMANĪBU
Ja krāsns ir bojāta transportēšanas laikā, neieslēdziet to.
4 Latviešu valoda
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 4
02-Aug-17 14:24:13
Ierīci drīkst pieslēgt elektrotīklam tikai īpaši licencēts elektriķis.
Ja ierīce ir bojāta, nemēģiniet to darbināt.
Remontdarbus drīkst veikt tikai licencēts tehniķis. Nepareizi veikti remontdarbi
ir bīstami gan jums, gan citiem. Ja krāsni nepieciešams remontēt, sazinieties ar
SAMSUNG servisa centru vai izplatītāju.
Krāsns apakšu nedrīkst izklāt ar alumīnija foliju, kā arī uz tās nedrīkst novietot
cepšanas traukus. Alumīnija folija bloķē karstumu, kas var sabojāt emalju un
pasliktināt cepšanas rezultātus.
Augļu sulas rada traipus, kurus nevar notīrīt no krāsns emaljas virsmām.
Ja gatavojat kūkas ar augstu mitruma koncentrāciju, izmantojiet dziļo pannu.
Nenovietojiet cepamos traukus uz atvērtām krāsns durvīm.
Krāsni drīkst pieslēgt elektrotīklam tikai ar sertificētu slēdzi vai drošinātāju. Nekad
neizmantojiet vairākus adapterus vai pagarinātājus.
Durvju atvēršanas vai aizvēršanas laikā bērniem jābūt drošā attālumā, jo tie var
paklupt aiz durvīm vai iespiest tajās pirkstus.
Ja ierīcei tiek veikta tīrīšana vai remontdarbi, strāvas padeve ir jāatslēdz.
Nekāpiet, nebalstieties, nesēdiet un nenovietojiet uz durvīm smagus priekšmetus.
Pieslēdziet krāsns tuvumā esošās ierīces strāvas avotam piesardzīgi.
Neatveriet durvis ar pārmērīgu spēku.
Ja ierīcei ir tvaika gatavošanas funkcija, nedarbiniet ierīci, kad ūdens padeves
kasetne ir bojāta. (Tikai tvaika funkcijas modelis)
BRĪDINĀJUMS: Neatvienojiet ierīci no elektrības avota pat pēc gatavošanas
procesa beigām.
Ja kasetne ir saplaisājusi vai bojāta, nelietojiet to un sazinieties ar tuvāko servisa
centru. (Tikai tvaika funkcijas modelis)
BRĪDINĀJUMS: Gatavošanas laikā neatstājiet durvis atvērtas.
Drošības instrukcijas
Elektriskie vadi un kabeļi nedrīkst saskarties ar krāsni.
Krāsns ir konstruēta tikai ēdienu gatavošanai mājsaimniecībā.
Lietošanas laikā krāsns iekšējās virsmas sakarst un var radīt apdegumus.
Nepieskarieties sildelementiem vai iekšējām virsmām pirms tās nav atdzisušas.
Nekādā gadījumā neglabājiet krāsnī uzliesmojošus materiālus.
Krāsns virsmas sakarst, kad ierīci darbina pie augstas temperatūras ilgāku laika
periodu.
Gatavošanas laikā atveriet durvis piesardzīgi, jo pa tām var strauji izplūst karsts
gaiss un tvaiks.
Gatavojot ēdienus, kas satur spirtu, esiet piesardzīgi, jo tas pie augstas
temperatūras var iztvaikot un aizdegties, nonākot saskarē ar krāsns karstajām
daļām.
Jūsu drošībai neizmantojiet augstspiediena ūdens tīrītājus vai tvaika strūklas
tīrītājus.
Krāsns lietošanas laikā bērniem jāatrodas drošā attālumā.
Saldētie ēdieni, piemēram, picas, jāgatavo uz lielajām restēm. Ja izmantojat
cepšanas trauku, temperatūras maiņas dēļ tas var deformēties.
Ja krāsns ir karsta, nelejiet uz tās apakšējās virsmas ūdeni. Tas var sabojāt emalju.
Krāsns durvīm gatavošanas laikā jābūt aizvērtām.
Latviešu valoda 5
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 5
02-Aug-17 14:24:13
Drošības instrukcijas
Produkta pareiza likvidēšana (Elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi)
(Spēkā valstīs ar atsevišķu atkritumu savākšanas sistēmu)
Uzstādīšana
Šis marķējums uz produkta, piederumiem vai instrukcijām
norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus
(piemēram, lādētāju, austiņas, USB kabeli) nedrīkst izmest
kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo
kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta
atkritumu likvidēšana, lūdzam minētās ierīces nošķirt
no citiem atkritumiem un nodot otrreizējai pārstrādei,
lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu atkārtotu
izmantošanu.
Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar
mazumtirgotāju, pie kura iegādājās šo produktu, vai vietējo
pašvaldību, lai uzzinātu, kur un kā viņi var nodot šos
izstrādājumus ekoloģiski drošai pārstrādei.
Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un
jāpārbauda pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Šo
produktu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst jaukt kopā
ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.
Lai iegūtu informāciju par Samsung vides saistībām un produktam specifiskajiem
regulējošiem pienākumiem, piemēram, REACH, apmeklējiet: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS
Krāsni drīkst uzstādīt tikai kvalificēts elektriķis. Uzstādītājs ir atbildīgs par krāsns
pieslēgšanu elektrotīklam, ņemot vērā saistošos drošības noteikumus.
Iepakojuma saturs
Pārbaudiet, vai produkta iepakojumā ir iekļautas visas daļas un piederumi. Ja jums ir problēmas
ar krāsni vai piederumiem, sazinieties ar Samsung klientu centru vai mazumtirgotāju.
Pārskats par krāsni
01
02
03
Automātiska enerģijas taupīšanas funkcija
•Ja noteiktu laika periodu netiek veiktas nekādas lietotāja darbības, ierīce pārtrauc
darbu un pārslēdzas gaidstāves režīmā.
01 Vadības panelis
02 Durvju rokturis
03 Durvis
Piederumi
Krāsnij ir dažādi piederumi, kas palīdz gatavot dažāda veida ēdienus.
6 Latviešu valoda
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 6
02-Aug-17 14:24:13
Barošanas pieslēgums
Stiepļu plaukts
Stiepļu plaukta ieliktnis*
Cepšanas paplāte*
L
N
01 02 03
Īpaši dziļa paplāte*
Teleskopiska sliede*
PIEZĪME
Ar zvaigznīti (*) atzīmēto piederumu pieejamība ir atkarīga no krāsns modeļa.
Nominālā strāva (A)
Minimālais šķērsgriezuma laukums
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Uzstādīšana
Universālā paplāte*
01 BRŪNS vai MELNS
02 ZILS vai BALTS
03 DZELTENS un ZAĻŠ
Pieslēdziet krāsni pie elektrības
kontaktligzdas. Ja spraudņa tipa
kontaktligzda nav pieejama strāvas
ierobežojumu dēļ, izmantojiet vairāku
polu izolatora slēdzi (ar vismaz 3 mm
atstarpi) saskaņā ar drošības noteikumiem.
Izmantojiet pietiekama garuma strāvas
vadu, kas atbilst specifikācijai H05 RR-F vai
H05 VV-F, min. 1,5~2,5 mm².
Pārbaudiet izvades specifikācijas, kas norādītas uz krāsns tehnisko datu plāksnītes.
Atveriet krāsns aizmugurējo pārsegu ar skrūvgriezi un izņemiet skrūves no vada
skavas. Pēc tam pieslēdziet strāvas vadus atbilstošajiem kontaktiem.
Kontakts ( ) ir paredzēts zemējumam. Vispirms pieslēdziet dzeltenzaļo vadu
(zemējums), kas ir garāks par pārējiem vadiem. Ja izmantojat spraudņa tipa
kontaktligzdu, spraudnim jābūt aizsniedzamam pēc krāsns uzstādīšanas. Samsung
neatbild par nelaimes gadījumiem, kas radušies neesoša vai bojāta zemējuma dēļ.
BRĪDINĀJUMS
Uzstādīšanas laikā vadus nedrīkst stipri saspiest vai sagriezt, kā arī tiem jāatrodas
drošā attālumā no krāsns karstajām daļām.
Latviešu valoda 7
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 7
02-Aug-17 14:24:14
Uzstādīšana
Uzstādīšana skapī
Iebūvētais skapis (mm)
A
B
Ja krāsni paredzēts uzstādīt iebūvējamā skapī, tad skapim jābūt plastmasas
virsmām un līmētām daļām, kas ir piemērotas 90 °C temperatūrai, bet tuvumā
esošajām mēbelēm jābūt piemērotām temperatūrai līdz 75 °C. Samsung neatbild
par krāsns siltuma radītajiem bojājumiem mēbelēm.
Krāsnij jānodrošina atbilstoša ventilācija. Lai nodrošinātu ventilāciju, starp skapja
apakšējo daļu un balsta sienu jābūt 50 mm spraugai. Ja uzstādāt krāsni uz virtuves
virsmas, strādājiet saskaņā ar virtuves virsmas uzstādīšanas instrukcijām.
C
D
Uzstādīšana
C
D
E
L
K
G
F
J
A
560
G
Maks. 506
B
175
H
Maks. 494
C
370
I
21
C
Min. 50
D
Min. 590 - Maks. 600
E
min 460 x min. 50
D
Maks. 50
J
545
E
595
K
572
F
595
L
550
Skapis zem izlietnes (mm)
A
B
H
I
Min. 560
Iebūvētajam skapim jābūt vēdināšanas
atverēm (E), kas nodrošina siltuma
aizplūšanu un gaisa cirkulāciju.
E
Krāsns (mm)
A
Min. 550
B
PIEZĪME
Uzstādīšanai nepieciešamie izmēri
B
A
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
min 460 x min. 50
C
PIEZĪME
Iebūvētajam skapim jābūt vēdināšanas
atverēm (D), kas nodrošina siltuma
aizplūšanu un gaisa cirkulāciju.
8 Latviešu valoda
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 8
02-Aug-17 14:24:14
Pirms darba sākšanas
Sākotnējie iestatījumi
Krāsns montāža
Pārliecinieties, ka starp krāsns katru malu
un skapi ir vismaz 5 mm atstarpe (A).
Ieslēdzot krāsni pirmo reizi, displejā ir redzams laika rādījums “12:00” ar mirgojošu
stundu indikatoru (“12”). Lai iestatītu pašreizējo laiku, veiciet turpmākās darbības.
1.Izmantojiet
/
pogas, lai iestatītu
stundas, bet pēc tam nospiediet
.
Minūtes indikators mirgos.
A
2.Izmantojiet
/
pogas, lai iestatītu
minūtes, bet pēc tam nospiediet
.
Lai mainītu pašreizējo laiku pēc sākotnējās
iestatīšanas, turiet nospiestu
trīs
sekundes un veiciet turpmākās darbības.
Kad montāža ir pabeigta, noņemiet aizsargājošo plēvi, lentu un citus iepakojuma
materiālus. Izņemiet piederumus no krāsns iekšpuses. Lai izņemtu krāsni no skapja,
vispirms atvienojiet krāsns elektrības padevi un izskrūvējiet 2 skrūves abās krāsns
pusēs.
BRĪDINĀJUMS
Normālai darbībai krāsnij ir nepieciešama ventilācija. Nekādā gadījumā nebloķējiet
ventilācijas atveres.
Pirms darba sākšanas
Ievietojiet krāsni skapī un nostipriniet
stingri abās pusēs ar 2 skrūvēm.
Jaunas krāsns smaka
Pirms krāsns pirmās lietošanas reizes iztīriet iekšpusi, lai likvidētu jaunas krāsns
smaku.
1.Izņemiet no krāsns iekšpuses visus piederumus.
2.Stundu darbiniet krāsni režīmos Convection 200 °C vai Conventional 200 °C. Tas
krāsnī sadedzinās jebkurus ražošanas pārpalikumus.
3.Kad režīms ir beidzies, izslēdziet krāsni.
PIEZĪME
Dažādu krāsns modeļu faktiskais izskats var atšķirties.
Latviešu valoda 9
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 9
02-Aug-17 14:24:15
Pirms darba sākšanas
Piederumi
Īpaši dziļa paplāte*
Īpaši dziļa paplāte (dziļums: 50 mm) ir piemērota
cepšanai ar vai bez stiepļu sieta. Novietojiet slīpo pusi uz
priekšu.
Teleskopiskas
sliedes*
Izmantojiet teleskopiskās sliedes plāksni, lai ievietotu
paplāti šādā veidā:
1.Izvelciet sliedes paplāti no krāsns.
2.Novietojiet paplāti uz sliedes plāksnes un iebīdiet
sliedes paplāti krāsnī.
3.Aizveriet krāsns durvis.
Pēc pirmās lietošanas reizes notīriet piederumus ar siltu ūdeni, mazgāšanas līdzekli
un mīkstu tīru drānu.
05
04
03
02
01
Pirms darba sākšanas
01 1. līmenis
02 2. līmenis
03 3. līmenis
04 4. līmenis
•Ievietojiet piederumus pareizā pozīcijā
krāsns iekšpusē.
•Starp piederumu un krāsns apakšu, kā arī
jebkuru citu piederumu jābūt vismaz 1 cm
atstarpei.
•Izņemiet gatavošanas traukus un/vai
piederumus uzmanīgi. Karstās maltītes vai
piederumi var radīt apdegumus.
•Piederumi sildīšanas laikā var deformēties.
Kad tie ir pietiekami atdzisuši, tie atgūs
oriģinālo skatu un darbību.
PIEZĪME
Ar zvaigznīti (*) atzīmēto piederumu pieejamība ir atkarīga no krāsns modeļa.
05 5. līmenis
Pamata lietošana
Labākai gatavošanas pieredzei iepazīstieties ar katra piederuma lietošanu.
Stiepļu plaukts
Stiepļu plaukts ir paredzēts grilēšanai un cepšanai.
Ievietojiet stiepļu plauktu ar izvirzītajām daļām uz priekšu
(fiksatori abās pusēs).
Stiepļu plaukta
ieliktnis*
Stiepļu plaukta ieliktni izmanto ar paplāti, lai novērstu
pilienu nokļūšanu uz krāsns apakšas.
Cepšanas paplāte*
Cepšanas paplāti (dziļums: 20 mm) izmanto kūku, cepumu
un citu konditorejas izstrādājumu gatavošanai. Novietojiet
slīpo pusi uz priekšu.
Universālā paplāte*
Universālā paplāte (dziļums : 30 mm) ir piemērota
gatavošanai un cepšanai. Lai krāsns apakšu aizsargātu no
pilieniem, izmantojiet paplāti.
Novietojiet slīpo pusi uz priekšu.
10 Latviešu valoda
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 10
02-Aug-17 14:24:15
Darbības
Vadības panelis
Režīma selektors
01
Priekšējam panelim ir plašs materiālu un krāsu klāsts. Lai uzlabotu kvalitāti, krāsns
faktiskais izskats var atšķirties bez brīdinājuma.
02
04
03
02
01 Izslēgts
02 Ātrā sildīšana
03 Gatavošanas režīmi
04 Krāsns gaisma
Slēdzis
01
01
03
04
05
02
01 Grilēšanas jaudas līmenis
02 Temperatūras diapazons
06
Pagrieziet, lai izvēlētos gatavošanas režīmu vai funkciju.
02 Displejs
Rāda laika informāciju vai īsu aprakstu par izvēles režīmu.
03 Gatavošanas
laiks/pulkstenis
Nospiediet, lai iestatītu gatavošanas laiku.
Nospiediet un turiet trīs sekundes, lai iestatītu pašreizējo
laiku.
04 Augšup/lejup
Izmanto pulksteņa vai taimera iestatījumu regulēšanai.
05 Taimeris
Taimeris palīdz sekot līdzi laikam vai darbu secībai
gatavošanas laikā.
06 Slēdzis
Iestatiet vēlamo grilēšanas temperatūru vai jaudas līmeni.
Darbības
01 Režīma
selektors
PIEZĪME
Displejs var nedarboties precīzi, ja pieskarsities tam ar gumijas vai cepšanas
cimdiem.
Latviešu valoda 11
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 11
02-Aug-17 14:24:16
Darbības
Ātrā sildīšana
Gatavošanas režīmi
Krāsnij var veikt ātru sākotnējo sildīšanu. Būtiski samazina gaidīšanas laiku, kamēr
sākotnējā sildīšana ir pabeigta. Lai paveiktu, veiciet turpmākās darbības.
1.Pārslēdziet režīmu selektoru uz
Kad sākotnējā sildīšana ir pabeigta,
ieteicams ievietot ēdienu krāsnī. Tas
nodrošinās labākos rezultātus.
1.Izvēlieties gatavošanas režīmu ar režīmu
selektoru.
.
2.Iestatiet ar slēdzi vēlamo temperatūru.
Grila režīmam izvēlieties jaudas līmeni.
2.Iestatiet ar slēdzi vēlamo temperatūru.
01
02
01 Grila režīms
02 Gatavošanas režīmi (izņemot grilu)
Darbības
Krāsns sākotnējās sildīšanas laikā iekšējā
temperatūra sasniedz mērķa temperatūru.
Kad procedūra ir pabeigta, pārslēdziet
atpakaļ izvēlēto režīmu.
PIEZĪME
Grila režīmam sākotnējā sildīšana nav nepieciešama.
Gatavošanas laiks
1.Nospiediet
.
2.Izmantojiet
/
pogas, lai
iestatītu gatavošanas laiku, bet pēc tam
nospiediet
.
Laiku var iestatīt uz maks. 23 stundām
un 59 minūtēm.
PIEZĪME
Ja izvēlaties grila režīmu un iestatāt
temperatūru diapazonā no 50 °C līdz 250 °C
vai izvēlaties režīmu Normal Cooking
(Normāla gatavošana) un iestatāt grila
temperatūru starp 1. un 3. jaudu, ziņojums
un skaņas signāls liek atiestatīt temperatūru
(kā redzams attēlā pa kreisi).
Precīzus krāsns temperatūras mērījumus
var veikt ar sertificētu termometru
un pilnvarotas institūcijas metodi. Citi
termometri var radīt mērīšanas kļūdu.
PIEZĪME
Ja vēlaties dzēst gatavošanas laiku, nospiediet
, bet pēc tam iestatiet laiku 0:00.
12 Latviešu valoda
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 12
02-Aug-17 14:24:16
Režīms
Konvekcijas
Standarts
Apakšējā
sildīšana +
konvekcija
Lielais grils
Instrukcijas
170
Aizmugurējais sildīšanas elements
ģenerē siltumu, kas tiek vienmērīgi
izplatīts ar konvekcijas ventilatora
palīdzību. Izmantojiet šo režīmu
ēdienu gatavošanai un cepšanai
dažādos līmeņos vienlaikus.
200
Siltums tiek ģenerēts no augšējiem
un apakšējiem sildīšanas elementiem.
Funkciju nepieciešams izmantot
standarta ēdienu gatavošanai un
cepšanai.
190
Augšējais sildīšanas elements ģenerē
siltumu, kas tiek vienmērīgi izplatīts
ar konvekcijas ventilatora palīdzību.
Šo režīmu izmanto cepšanai, kad
nepieciešama kraukšķīga virskārta
(piem., gaļai vai lazanjai).
190
Apakšējais sildīšanas elements
ģenerē siltumu, kas tiek vienmērīgi
izplatīts ar konvekcijas ventilatora
palīdzību. Izmantojiet šo režīmu
picām, maizītēm vai kūkām.
2. līmenis
Lai apturētu gatavošanu
Gatavošanas laikā pagrieziet režīmu
selektoru uz “ ”.
PIEZĪME
Ja krāsns iekšpuse ir karsta:
Pat pēc krāsns izslēgšanas dzesēšanas ventilators automātiski darbojas un krāsns
gaismiņa deg, kamēr krāsns ir atdzisusi.
Darbības
Augšējā
sildīšana +
konvekcija
Ieteicamā
temperatūra (°C)
Liela laukuma grils izstaro siltumu.
Izmantojiet šo režīmu ēdiena
virskārtas brūnināšanai (piem., gaļai,
lazanjai vai sacepumam).
Latviešu valoda 13
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 13
02-Aug-17 14:24:17
Darbības
Gudra ēdiena gatavošana
Ērtības
Manuālā gatavošana
BRĪDINĀJUMS par akrilamīdu
Krāsns gaisma
Krāsns gaisma iedegas automātiski, kad krāsns sāk darboties.
Lai ieslēgtu krāsns gaismu, neieslēdzot
krāsni, vienkārši pagrieziet režīma selektoru
uz
.
Cepot cieti saturošus ēdienus, piemēram, kartupeļu čipsus, frī kartupeļus un
maizi, rodas akrilamīds, kas var izraisīt veselības problēmas. Šos ēdienu ieteicams
gatavot pie zemas temperatūras un novērst pārgatavošanu, stipru apcepšanu vai
apdedzināšanu.
PIEZĪME
PIEZĪME
•Sākotnējā sildīšana ir ieteicama visiem gatavošanas režīmiem, ja vien
gatavošanas pamācībā nav norādīts citādi.
•Ja izmantojat Eco grila režīmu, novietojiet ēdienu piederumu paplātes centrā.
Ieslēdzot krāsns gaismu, automātiski
ieslēgsies arī dzesēšanas ventilators.
Bērnu slēdzene
Piederumu ieteikumi
Jūsu krāsnij ir dažāda skaita un veida piederumi. Iespējams daži no tabulā
minētajiem piederumiem jums nav pieejami. Tomēr pat tad, ja jums nav pieejami
precīzi šajā gatavošanas rokasgrāmatā minētie piederumi, varat strādāt ar tiem,
kas ir jūsu rīcībā, un sasniegt līdzīgus rezultātus.
•Cepšanas paplāti un universālo paplāti var mainīt vietām.
•Gatavojot eļļainus ēdienus, eļļas pilienu savākšanai paplāti ieteicams novietot
zem sieta plaukta. Ja jums ir sieta plaukta ieliktnis, varat to izmantot kopā ar
paplāti.
•Ja jums ir universālā paplāte vai īpaši dziļā paplāte, vai abas, eļļainu ēdienu
gatavošanai ieteicams izmantot dziļāko paplāti.
Lai novērstu nelaimes gadījumus, bērnu slēdzene atspējo visas vadības ierīces.
Bērnu slēdzene ir pieejama tad, kad krāsns gaisma ir ieslēgta vai izslēgta.
Gudra ēdiena gatavošana
Turiet nospiestas pogas
un
vienlaikus trīs sekundes, lai aktivētu,
vai turiet nospiestu vēl trīs sekundes, lai
deaktivētu vadības paneļa slēdzeni.
PIEZĪME
Kad bērnu slēdzene ir aktivēta, displejā
redzams rādījums “L”.
Taimeris
Taimeris palīdz sekot līdzi laikam vai darbu secībai gatavošanas laikā.
1.Nospiediet
.
2.Izmantojiet
/
pogas, lai iestatītu
stundas, bet pēc tam nospiediet
.
Laiku var iestatīt uz maks. 23 stundām
un 59 minūtēm.
PIEZĪME
Ja vēlaties atcelt taimeri, nospiediet
un iestatiet laiku uz 0:00.
,
14 Latviešu valoda
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 14
02-Aug-17 14:24:18
Cepšana
Labākiem rezultātiem krāsni ieteicams sākotnēji uzsildīt.
Pārtikas
produkts
Piederumi
Līmenis
Sildīšanas
veids
Temp. (°C)
Laiks
(min.)
Temp. (°C)
Laiks
(min.)
Ābolu pīrāgs
Stiepļu plaukts,
Ø 20 cm skārds
2
160-170
65-75
2
160-170
35-40
Saldēta pica
Universālā paplāte
3
180-200
5-10
Stiepļu plaukts,
Gugelhopf skārds
3
175-185
50-60
Pīrāgs
Stiepļu plaukts,
Ø 20 cm skārds
3
190-200
50-60
Piederumi
Līmenis
Temp. (°C)
Laiks
(min.)
Rauga kūka uz
paplātes ar augļiem
un drupačām
Universālā
paplāte
2
160-180
40-50
Augļu gabaliņi
Stiepļu plaukts, 2224 cm krāsns trauks
3
170-180
25-30
Plāceņi
Universālā
paplāte
3
180-190
30-35
Lazanja
Stiepļu plaukts, 2224 cm krāsns trauks
3
190-200
25-30
Zefīrs
Universālā
paplāte
3
80-100
100-150
Suflē
Stiepļu plaukts,
suflē trauciņi,
3
170-180
20-25
Ābolu rauga
kūka
Universālā
paplāte
3
150-170
60-70
Cālis, vesels,
1,2 kg*
Mājas pica,
1-1,2 kg
Universālā
paplāte
2
190-210
10-15
Saldēti mīklas
izstrādājumi, pildīti
Universālā
paplāte
2
180-200
20-25
Sacepums
Stiepļu plaukts, 2224 cm krāsns trauks
2
180-190
25-35
Piederumi
Līmenis
Biskvītkūka
Stiepļu plaukts,
Ø 25-26 cm skārds
Marmora kūka
Sildīšanas
veids
Pārtikas
produkts
Cepšana
Pārtikas
produkts
Sildīšanas
veids
Gaļa (liellops/cūka/jērs)
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
3
1
160-180
50-70
Liellopa ribas,
1,5 kg
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
3
1
160-180
90-120
Cūkas cepetis,
1 kg
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
3
1
200-210
50-60
Sasieta cūkgaļa,
1 kg
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
3
1
160-180
100-120
Jēra kāja ar
kaulu, 1 kg
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
3
1
170-180
100-120
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
3
1
205
80-100
Cāļa gaļas
gabaliņi
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
3
1
200-220
25-35
Pīles krūtiņa
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
3
1
180-200
20-30
Neliels tītars,
vesels, 5 kg
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
3
1
180-200
120-150
Mājputnu gaļa (cālis/pīle/tītars)
Gudra ēdiena gatavošana
Liellopu gaļas
cepetis, 1 kg
Latviešu valoda 15
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 15
02-Aug-17 14:24:18
Gudra ēdiena gatavošana
Pārtikas
produkts
Piederumi
Līmenis
Sildīšanas
veids
Temp. (°C)
Laiks
(min.)
Dārzeņi
Dārzeņi, 0,5 kg
Ceptas
kartupeļu
daiviņas, 0,5 kg
Stiepļu plaukts
+ universālais
plaukts
3
1
220-230
Stiepļu plaukts
+ universālais
plaukts
3
1
200
15-20
Grilēšana
Uzsildiet tukšo krāsni 5 minūtes, izmantojot lielā grila funkciju.
Pārtikas
produkts
Laiks
(min.)
5
3
2-4
Universālā
paplāte
4
1
4-8
Steiks*
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
4
1
3
15-20
Burgeri*
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
4
1
3
15-20
Cūkgaļas čipsi
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
4
1
3
20-25
Desiņas
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
4
1
3
10-15
Cāļa krūtiņa
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
4
1
3
30-35
Cāļa kājiņas
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
4
1
3
25-30
Līmenis
Tostermaize
Stiepļu plaukts
Siera
tostermaize
Sildīšanas
veids
Maize
45-50
Liellops
Zivis
Gudra ēdiena gatavošana
Temp.
Piederumi
Zivs fileja, cepta
Stiepļu plaukts
+ universālais
plaukts
3
1
200-230
10-15
Grilēta zivs
Stiepļu plaukts
+ universālais
plaukts
3
1
180-200
30-40
Cūkgaļa
* Apgrieziet, kad pagājusi puse laika.
Mājputnu gaļa
* Apgrieziet pēc 2/3 nogatavošanas laika.
16 Latviešu valoda
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 16
02-Aug-17 14:24:18
Pārbaudes trauki
Saldēts ēdiens
Pārtikas
produkts
Piederumi
Līmenis
Saldēta pica
Stiepļu plaukts
Saldēta lazanja
Sildīšanas
veids
Temp. (°C)
Laiks
(min.)
3
200-220
15-25
Stiepļu plaukts
3
180-200
45-50
Saldēti čipsi
Universālā
paplāte
3
220-225
20-25
Saldētas
kroketes
Universālā
paplāte
3
220-230
25-30
Saskaņā ar standartu EN 60350-1
1. Cepšana
Cepšanas ieteikumos krāsns ir sākotnēji uzsildīta. Neizmantojiet ātrās sākotnējās
uzsildīšanas funkciju. Vienmēr ievietojiet traukus ar zemo malu uz priekšu.
Ēdiena
veids
Piederumi
Līmenis
Kūciņas
Universālā paplāte
Sildīšanas
veids
Temp.
(°C)
Laiks
(min.)
3
170
25-30
2
165
28-33
1+4
155
35-40
Universālā paplāte
1+4
140
30-35
Biskvītkūka
bez
taukiem
Stiepļu plaukts + kūkas
skārda trauks
(tumši pārklāts,
ø 26 cm)
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
Stiepļu plaukts +2 kūkas
skārda trauks* (ar tumšu
pārklājumu, ø 20 cm)
1 novietots
diagonāli
160
70-80
Universālā paplāte
+stiepļu plaukts + 2 kūkas
skārda trauki** (ar tumšu
pārklājumu, ø 20 cm)
1+3
160
80-90
Ābolu
pīrāgs
Gudra ēdiena gatavošana
Cepumi
* Kūkas ir izvietotas uz režģa kreisās puses aizmugurē un labās puses priekšā.
** Divas kūkas atrodas centrā viena virs otras.
2. Grilēšana
Uzsildiet tukšo krāsni 5 minūtes, izmantojot lielā grila funkciju.
Latviešu valoda 17
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 17
02-Aug-17 14:24:18
Gudra gatavošana
Tehniskā apkope
Temp.
Laiks
(min.)
5
3
1–2
4
1
3
Pirmais 18-22
Otrais 7-10
Ēdiena veids
Piederumi
Līmenis
Baltmaizes
tostermaize
Stiepļu plaukts
Liellopa gaļas
burgeri *(12 gab.)
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
(pilienu uztveršanai)
Sildīšanas
veids
* Apgrieziet pēc 2/3 no gatavošanas laika.
3. Cepšana
Ēdiena veids
Piederumi
Līmenis
Vesels cālis*
Stiepļu plaukts +
universālais plaukts
(pilienu uztveršanai)
3
1
* Apgrieziet, kad pagājusi puse laika.
Sildīšanas
veids
Temp. (°C)
Laiks
(min.)
205
80-100
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS
•Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka piederumi un krāsns ir pietiekami atdzisusi.
•Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, cietas birstes, cietas virsmas sūkļus vai
drāniņas, metāla sūkli, nažus vai citus abrazīvus materiālus.
Krāsns iekšpuse
•Krāsns iekšpuses tīrīšanai izmantojiet tīru drānu un maigu tīrīšanas līdzekli vai
siltu ziepjūdeni.
•Netīriet durvju blīvi ar rokām.
•Lai novērstu krāsns emaljas sabojāšanu, izmantojiet tikai standarta krāsns
tīrīšanas līdzekļus.
•Lai likvidētu noturīgus netīrumus, izmantojiet īpašu krāsns tīrītāju.
Krāsns ārpuse
Tehniskā apkope
Krāsns ārpuses tīrīšanai, piem., krāsns durvju, roktura un displeja tīrīšanai,
izmantojiet tīru drānu un maigu tīrīšanas līdzekli vai siltu ziepjūdeni un nosusiniet
ar virtuves dvieli vai sausu dvieli.
Traipi un netīrumi var saglabāties, jo īpaši ap rokturi, jo no iekšpuses izplūst
karstais gaiss. Rokturi ieteicams tīrīt pēc katras lietošanas reizes.
Piederumi
Mazgājiet piederumus pēc katras lietošanas reizes un noslaukiet ar dvieli. Lai
likvidētu noturīgus netīrumus, samitriniet piederumus siltā ziepjūdenī 30 minūtes
pirms mazgāšanas.
Katalītiska emaljas virsma (tikai atbilstošiem modeļiem)
Noņemamās daļas ir pārklātas ar tumši pelēku katalītisko emalju. Cirkulējošais
gaiss konvekcijas sildīšanas laikā var tās nosmērēt ar eļļu un taukiem. Vienlaikus
šie traipi pie 200 °C vai augstākas temperatūras nodegs.
1.Izņemiet visus piederumus no krāsns.
2.Tīriet krāsns iekšpusi.
3.Izvēlieties konvekcijas režīmu ar maksimālo temperatūru un darbiniet apmēram
stundu.
18 Latviešu valoda
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 18
02-Aug-17 14:24:19
Durvju noņemšana
Durvju stikla noņemšana
Normālai lietošanai krāsns durvis nav nepieciešams noņemt, bet noņemšana ir
nepieciešama, piemēram, tīrīšanas darbiem. Rīkojieties saskaņā ar šīm instrukcijām.
Krāsns durvis ir aprīkotas ar trīs stikla kārtām, kas novietotas cita pret citu. Šīs
loksnes var noņemt tīrīšanai.
1.Nospiediet abas pogas durvju kreisajā un
labajā pusē.
UZMANĪBU
Krāsns durvis ir smagas.
1.Atveriet durvis un noņemiet pilnībā
skavas pie abām eņģēm.
2.Noņemiet pārsegu un 1. un 2. stiklu no
durvīm.
01
2. Aizveriet durvis par apmēram 70 °.
Izmantojot abas rokas, satveriet krāsns
durvju malas vidū un velciet, kamēr
eņģes tiek izņemtas.
01 1. stikls
70 °
02
3.Pēc tīrīšanas durvis uzstāda atpakaļ,
veicot 1. un 2. darbību pretējā secībā.
Aizveriet skavu pie eņģes pilnībā.
Tehniskā apkope
01
3.Pēc durvju stiklu tīrīšanas atkārtojiet
1. un 2. darbību pretējā secībā.
Pārliecinieties, vai 1. un 2. stikla pozīcija
atbilst attēlam.
01 1. stikls
02 2. stikls
PIEZĪME
Montējot iekšējo 1. stiklu, pārbaudiet,
vai uzdrukātais teksts sakrīt ar turpmāk
redzamo virzienu.
Latviešu valoda 19
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 19
02-Aug-17 14:24:19
Tehniskā apkope
Ūdens kolektors
Sānu sliedes noņemšana (atkarīgs no modeļa)
Ūdens kolektors savāc ne tikai lieko
mitrumu, bet arī ēdienu pārpalikumus.
Regulāri iztukšojiet un iztīriet ūdens
kolektoru.
1.Nospiediet sānu sliedes augšdaļas
centrālo daļu.
BRĪDINĀJUMS
Ja ūdens kolektoram ir neliela sūce,
sazinieties ar vietējo Samsung servisa
centru.
01
01 Ūdens kolektors
Griestu tīrīšana (atkarīgs no modeļa)
2. Pagrieziet par apmēram 45 º.
1.Nolaidiet grila sildītāju, jo tas atvieglo
krāsns griestu tīrīšanu.
Noņemiet uzgriezni, griežot
pulksteņrādītājam pretējā virzienā,
vienlaikus turot sildītāju.
Tehniskā apkope
01
2.Grila sildītāja priekšpuse ir slīpa, un
grila sildītāju nevar izņemt no krāsns.
Nespiediet grila sildītāju lejup, jo tas var
deformēties.
3.Pavelciet un noņemiet sānu sliedi no
abām atverēm.
01 Apm. 12 º
3.Kad tīrīšana ir pabeigta, novietojiet grila
sildītāju sākotnējā līmenī un pieskrūvējiet
uzgriezni, griežot pulksteņrādītāja
virzienā.
20 Latviešu valoda
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 20
02-Aug-17 14:24:20
Problēmu novēršana
Maiņa
Pārbaudes punkti
Spuldzes
Ja krāsnij ir darbības problēmas, vispirms skatiet turpmāko tabulu un pamēģiniet
ieteiktos risinājumus. Ja darbības traucējumi netiek novērsti, sazinieties ar vietējo
Samsung servisa centru.
1.Noņemiet stikla pārsegu, griežot
pulksteņrādītāja kustībai pretējā virzienā.
2.Nomainiet krāsns spuldzi.
3.Notīriet stikla pārsegu.
4.Kad darbi ir pabeigti, atkārtojiet
1. darbību pretējā secībā, uzstādot stikla
pārsegu atpakaļ.
Problēma
Cēlonis
•Notīriet gružus un
mēģiniet vēlreiz.
•Skārienjutīgo pogu modelis:
mitrums uz pogu virsmas.
•Notīriet mitrumu un
mēģiniet vēlreiz.
•Bloķējuma funkcija ir
iestatīta.
•Pārbaudiet, vai bloķējuma
funkcija ir iestatīta.
Laiks nav redzams.
•Ja nav strāvas padeves.
•Pārbaudiet, vai ir
nodrošināta strāvas padeve.
Krāsns nedarbojas.
•Ja nav strāvas padeves.
•Pārbaudiet, vai ir
nodrošināta strāvas padeve.
Krāsns pārtrauc
darboties
gatavošanas laikā.
•Krāsns ir atvienota no
kontaktligzdas.
•Pieslēdziet atpakaļ.
Jaudas padeve
izslēdzas
gatavošanas laikā.
•Gatavošana ir ilga.
•Pēc ilgākas gatavošanas
ļaujiet krāsnij atdzist.
•Dzesēšanas ventilators
nedarbojas.
•Klausieties, vai ir dzirdama
ventilatora skaņa.
•Krāsns ir uzstādīta vietā
bez labas vēdināšanas.
•Nodrošiniet produkta
uzstādīšanas norādēs
minētās atstarpes.
•Kontaktligzdā ir pieslēgtas
vairākas kontaktdakšas.
•Izmantojiet vienu
kontaktdakšu.
•Ja nav strāvas padeves.
•Pārbaudiet, vai ir
nodrošināta strāvas padeve.
Krāsnij nav strāvas
padeves.
Problēmu novēršana
•Starp pogām ir iesprūduši
gruži.
Pogas nevar
nospiest pareizi.
BRĪDINĀJUMS
•Pirms spuldzes maiņas izslēdziet un atvienojiet krāsni no elektrības avota.
•Izmantojiet tikai 25-40 W / 220-240 V, 300 °C siltumnoturīgas spuldzes.
Piemērotas spuldzes ir pieejamas vietējā Samsung servisa centrā.
•Strādājot ar halogēna spuldzēm, vienmēr izmantojiet sausu drānu. Šādi spuldze
netiks nosmērēta ar pirkstu nospiedumiem vai sviedriem, kas saīsina kalpošanas
laiku.
Rīcība
Latviešu valoda 21
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 21
02-Aug-17 14:24:20
Problēmu novēršana
Problēma
Cēlonis
Rīcība
Krāsns virsma
gatavošanas laikā ir
pārāk karsta.
•Krāsns ir uzstādīta vietā
bez labas vēdināšanas.
•Nodrošiniet produkta
uzstādīšanas norādēs
minētās atstarpes.
Durvis nav
iespējams pareizi
atvērt.
•Starp durvīm un iekšējo
virsmu ir iesprūdušas
ēdiena paliekas.
•Notīriet krāsni un atveriet
durvis vēlreiz.
Iekšējā gaisma
ir blāva vai
neiedegas.
•Lampa iedegas un
izslēdzas.
•Lampa automātiski
izslēdzas pēc noteikta laika
perioda, ietaupot enerģiju.
Varat atkal ieslēgt,
nospiežot gaismas pogu.
Problēmu novēršana
•Gatavošanas laikā lampa
ir nosegta ar ēdienu.
•Tīriet krāsns iekšpusi un
pārbaudiet vēlreiz.
Krāsnī ir atgadījies
elektriskās strāvas
trieciens.
•Krāsns nav pareizi
iezemēta.
•Izmantojat kontaktligzdu
bez zemējuma.
•Pārbaudiet, vai barošanas
padeve ir pareizi
iezemēta.
Ūdens pilēšana.
•Ļaujiet krāsnij atdzist un
noslaukiet ar sausu dvieli.
Krāsnī ir ūdens.
• Atkarībā no gatavojamā
ēdiena dažās vietās var
uzkrāties ūdens vai tvaiks.
Tas neliecina par izstrādājuma
darbības problēmām.
Gaismas spilgtums
krāsnī mainās.
•Spilgtums mainās atkarībā
no jaudas.
•Jaudas maiņas
gatavošanas laikā ir
normāla parādība,
tāpēc nav nepieciešams
uztraukties.
Gatavošana ir
pabeigta, bet
ventilators
joprojām darbojas.
•Ventilators turpina
automātiski darboties
noteiktu laiku, vēdinot
krāsns iekšpusi.
•Tas nav izstrādājuma
bojājums, tāpēc varat
neuztraukties.
Pa durvju malām
plūst tvaiks.
Problēma
Cēlonis
Rīcība
•Durvis ir atvērtas.
•Aizveriet durvis un
turpiniet.
•Krāsns vadības ierīces nav
pareizi iestatītas.
• Skatiet sadaļu par krāsns
lietošanu un atiestatiet krāsni.
•Ja mājsaimniecības
drošinātājs ir izsists vai
slēdzis ir nostrādājis.
•Nomainiet drošinātāju vai
atiestatiet slēdzi. Ja tas
notiek regulāri, sazinieties
ar elektriķi.
•Tas ir normāli sākotnējā
darbināšanas laikā.
•Krāsns pirmās lietošanas
laikā sildītājs var dūmot.
Tas nav darbības
traucējums – pēc divām vai
trīs darbināšanas reizēm
dūmošanai ir jābeidzas.
•Ēdiens ir nokļuvis uz
sildītāja.
•Ļaujiet krāsnij pietiekami
atdzist un noņemiet
ēdienu no sildītāja.
Krāsns lietošanas
laikā jūtama
deguma vai
plastmasas smaka.
•Ja izmantojat plastmasas
vai cita materiāla traukus,
kas nav noturīgi pret
siltumu.
•Izmantojiet stikla traukus,
kas ir noturīgi pret
augstām temperatūrām.
Krāsns negatavo
pareizi.
•Durvis ir bieži atvērtas
gatavošanas laikā.
•Neatveriet durvis bieži, ja
vien negatavojat ēdienus,
kurus nepieciešams bieži
apgriezt otrādi. Bieži
atverot krāsns durvis,
iekšējā temperatūra
pazemināsies, kas
var negatīvi ietekmēt
gatavojamo ēdienu.
Krāsns nesilda.
Gatavošanas laikā
krāsns dūmo.
22 Latviešu valoda
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 22
02-Aug-17 14:24:20
Informācijas kodi
Ja krāsns darbība ir traucēta, displejā ir redzams informācijas kods. Skatiet
turpmāko tabulu un pamēģiniet ieteiktās darbības.
kods
Nozīme
Rīcība
C-d0
Pogas problēma
Atgadās, kad poga ir nospiesta
un tiek turēta noteiktu laika
periodu.
Notīriet pogas un
pārliecinieties, ka starp tām un
uz tām nav ūdens. Izslēdziet
krāsni un mēģiniet vēlreiz. Ja
darbības traucējumi netiek
novērsti, sazinieties ar vietējo
Samsung servisa centru.
S-01
Droša izslēgšana
Krāsns darbojas pie noteiktas
temperatūras ilgāku laiku.
•Mazāk par 105 °C 16 stundas
•No 105 °C līdz 240 °C 8 stundām
•No 245 °C līdz maks. 4 stundām
Tā nav sistēmas kļūda.
Izslēdziet krāsni un izņemiet
ēdienu. Pēc tam mēģiniet
vēlreiz.
C-21
C-22
Problēmu novēršana
Sensora darbības traucējumi
Izslēdziet un ieslēdziet krāsni.
Ja programma turpinās,
atvienojiet no strāvas uz
30 sekundēm vai vairāk un
pieslēdziet atpakaļ.
Ja problēma nav novērsta,
lūdzu, sazinieties ar servisa
centru.
C-20
Latviešu valoda 23
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 23
02-Aug-17 14:24:20
Pielikums
Produktu datu lapa
SAMSUNG
Modeļa identifikācija
Enerģijas efektivitātes indekss uz nodalījumu
(EEI nodalījumam)
Enerģijas taupīšanas padomi
SAMSUNG
NV70K1340BS / NV70K1340BW /
NV70K1340BB / NV70K1310BS /
NV70K1310BB
103,6
Energoefektivitātes klase uz nodalījumu
A
Enerģijas patēriņš, kas nepieciešams
elektriskās krāsns nodalījuma standarta
slodzei standarta darba režīmā laikā
(elektriskā gala enerģija)
(EC elektriskais nodalījums)
0,99 kWh/cikls
Enerģijas patēriņš, kas nepieciešams
elektriskās krāsns nodalījuma standarta
slodzei ventilatora darba režīmā laikā
(elektriskā gala enerģija)
(EC elektriskais nodalījums)
0,87 kWh/cikls
Nodalījumu skaits
Siltuma avots uz nodalījumu (elektrība vai
gāze)
Nodalījuma tilpums (V)
•Gatavošanas laikā krāsns durvīm jābūt aizvērtām, izņemot ēdiena apgriešanas
gadījumus. Gatavošanas laikā neatveriet bieži durvis, lai saglabātu krāsns
temperatūru un enerģiju.
•Plānojiet krāsns lietošanu tā, lai krāsns nebūtu jāizslēdz starp ēdienu gatavošanas
reizēm un šādi ietaupītu enerģiju, kas nepieciešama krāsns sildīšanai.
•Ja gatavošanas laiks ir ilgāks par 30 minūtēm, krāsni var izslēgt 5-10 minūtes
pirms gatavošanas beigām, ietaupot enerģiju. Atlikušais siltums nodrošinās
gatavošanas procesa pabeigšanu.
•Ja iespējams, gatavojiet vienlaikus vairākus ēdienus.
1
elektrība
70 L
Pielikums
Krāsns veids
Iebūvēts
Ierīces svars (M)
32,6 kg
* Dati noteikti saskaņā ar standartu EN 60350-1 un Komisijas regulām (ES)
Nr. 65/2014 un Nr. 66/2014.
24 Latviešu valoda
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 24
02-Aug-17 14:24:21
Piezīmes
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 25
02-Aug-17 14:24:21
Piezīmes
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 26
02-Aug-17 14:24:21
Piezīmes
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 27
02-Aug-17 14:24:21
JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI?
VALSTS
ZVANIET
VAI APMEKLĒJIET TIEŠSAISTĒ
LIETUVA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIJA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
IGAUNIJA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DG68-00765A-02
NV70K1340BS_EO_DG68-00765A-02_EN_LV_vers1.indd 28
02-Aug-17 14:24:21
Download PDF

advertising