Samsung | NV75J7570RS/EO | Samsung NV75J7570RS - elektrinė orkaitė, Dual Cook+, 75 l Vartotojo vadovas

xx
Įmontuojamoji orkaitė
Naudotojo ir įrengimo vadovas
NV75J7570RS
Lietuvių
English 1
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 1
04-Aug-17 10:33:18
Turinys
Turinys
Šio vadovo naudojimas
3
Šiame naudotojo vadove naudojami simboliai
3
Saugos instrukcijos 5
Svarbios atsargumo priemonės Tinkamas šio gaminio šalinimas
(elektros ir elektroninių prietaisų atliekos) Automatinė energijos taupymo funkcija 5
9
9
Įrengimas 10
Pakuotės turinys Elektros prijungimas Įrengimas spintoje 10
12
13
Prieš pradedant 16
Pradinės nuostatos Naujos orkaitės kvapas Išmanusis saugos mechanizmas Švelniai (švelniai, saugiai ir tyliai) užsidarančios durelės Priedai Dvigubo gaminimo režimas 16
17
17
17
18
20
Valdymas 21
Valdymo skydelis Bendrosios nuostatos Gaminimo režimai (išskyrus kepsninės funkciją) Gaminimo režimai (kepsninės funkcija) Dvigubo gaminimo režimo temperatūros nuostatų diapazonas Gaminimo sustabdymas Speciali funkcija Automatinis gaminimas Valymas Laikmatis Garso įjungimas / išjungimas 21
22
28
31
33
35
36
37
39
42
42
2 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 2
04-Aug-17 10:33:18
43
Rankinis gaminimas Automatinio gaminimo programos Bandomieji patiekalai Dažnai naudojamų automatinio gaminimo receptų rinkinys 43
50
58
60
Techninė priežiūra 64
Valymas Keitimai 64
70
Trikčių šalinimas 71
Kontrolinė lentelė Informaciniai kodai 71
74
Priedas 76
Gaminio duomenų lentelė 76
Turinys
Gaminkite sumaniai Lietuvių 3
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 3
04-Aug-17 10:33:19
Šio vadovo naudojimas
Šio vadovo naudojimas
Dėkojame, kad pasirinkote SAMSUNG įmontuojamąją el. orkaitę.
Šiame naudotojo vadove pateikiama svarbi informacija apie saugą ir nurodymai, skirti padėti
naudoti ir prižiūrėti prietaisą.
Prieš naudodami orkaitę, skirkite laiko perskaityti šį naudotojo vadovą ir pasilikite jį ateičiai.
Šiame naudotojo vadove naudojami simboliai
DĖMESIO
Pavojai ar nesaugi praktika, kuri gali baigtis rimtu sužalojimu, mirtimi ir (arba) turto
apgadinimu.
ATSARGIAI
Pavojai ar nesaugi praktika, kuri gali baigtis sužalojimu ir (arba) turto apgadinimu.
PASTABA
Naudingi patarimai, rekomendacijos arba informacija, padedanti naudotojams naudoti gaminį.
4 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 4
04-Aug-17 10:33:19
Saugos instrukcijos
Šį prietaisą turi įrengti licencijuotas elektrikas. Prietaisą įrengiantis asmuo atsako už tai, kad
prietaisas į elektros tinklą būtų įjungtas laikantis atitinkamų saugos rekomendacijų.
Svarbios atsargumo priemonės
Prietaiso neturėtų naudoti asmenys (įskaitant vaikus), turintys ribotus
fizinius, jutiminius ar protinius pajėgumus, neturintys tinkamos patirties
ir žinių, nebent juos prižiūri ar pamokė asmuo, atsakingas už jų saugą.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Jei maitinimo kabelis pažeistas, jis turi būti keičiamas specialiu kabeliu
arba komponentu, kurį galite įsigyti iš gamintojo arba jo techninės
priežiūros atstovo. (Tik modeliams su fiksuota el. instaliacija)
Jei maitinimo kabelis pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi
pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kitas
kvalifikuotas asmuo. (Tik modeliams su maitinimo kabeliu)
Prietaisą įrenkite taip, kad jį būtų galima atjungti nuo maitinimo šaltinio.
Prietaisą turi būti galima atjungti, pasinaudojant lengvai pasiekiamu
kištuku arba, esant fiksuotai instaliacijai, pagal elektrotechnikos
taisykles įrengtu jungikliu.
Tvirtinant geriau nenaudoti klijų, nes jie nelaikomi patikimomis tvirtinimo
priemonėmis.
Naudojant prietaisas įkaista. Būkite atsargūs ir venkite liesti orkaitėje
esančius kaitinimo elementus.
Saugos instrukcijos
DĖMESIO
Lietuvių 5
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 5
04-Aug-17 10:33:19
Saugos instrukcijos
Saugos instrukcijos
Naudojant prietaisą, prieinamos dalys gali įkaisti. Neleiskite mažiems
vaikams artintis prie prietaiso.
Jei šiame prietaise yra valymo garais ar savaiminio išsivalymo funkcija,
prieš valymą reikia pašalinti tiškalus, o naudojant garų ar savaiminio
išsivalymo funkciją viduje nepalikti jokių virtuvės indų. Valymo funkcija
priklauso nuo modelio.
Jei šiame prietaise yra savaiminio išsivalymo funkcijos, savaiminio
išsivalymo metu paviršiai gali įkaisti labiau nei įprasta, todėl neleiskite
vaikams artintis prie prietaiso. Valymo funkcija priklauso nuo modelio.
Naudokite tik šiai orkaitei rekomenduojamą termometrą temperatūros
daviklį. (Tik mėsos temperatūros daviklį)
Garinio valytuvo negalima naudoti.
Kad negautumėte elektros smūgio, prieš keisdami lemputę įsitikinkite,
kad prietaisas išjungtas.
Orkaitės durelių stiklo nevalykite stipriais abrazyviniais valikliais ar
aštriais metalinių grandikliais, nes jie gali subraižyti paviršių ir stiklas
suskils.
Naudojamas prietaisas ir jo dalys, prie kurių galima prieiti, įkaista.
Saugokitės, kad nepaliestumėte kaitinimo elementų.
Jaunesniems nei 8 metų vaikams negalima artintis prie prietaiso be
nuolatinės suaugusiųjų priežiūros.
Prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresnio amžiaus vaikai, taip pat
asmenys, turintys prastesnių fizinių, jutiminių ar protinių pajėgumų,
taip pat neturintys tinkamų žinių ir patirties, jei juos prižiūri ar pamokė
saugiai naudotis kitas asmuo, ir jie supranta galimą riziką. Vaikams
draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali valyti prietaiso
ir atlikti naudotojams skirtų priežiūros darbų.
6 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 6
04-Aug-17 10:33:19
Saugos instrukcijos
Veikiant prietaisui, jo išoriniai paviršiai gali būti įkaitę.
Durelės ar išorinis paviršius gali įkaisti prietaisui veikiant.
Prietaisą ir jo maitinimo laidą laikykite jaunesniems nei 8 metų vaikams
neprieinamoje vietoje.
Prietaisai neskirti eksploatuoti naudojant išorinį laikmatį ar atskirą
nuotolinio valdymo sistemą.
Vielines groteles joms skirtoje
vietoje įdėkite taip, kad
išsikišančios dalys (abiejose
pusėse esantys stabdikliai) būtų
nukreiptos į priekį ir likusi grotelių
dalis galėtų atlaikyti didelį svorį.
ATSARGIAI
Jei gabenant orkaitė buvo pažeista, jos nejunkite į elektros tinklą.
Šį prietaisą į elektros tinklą turi įjungti tik specialią licenciją turintis elektrikas.
Jei prietaisas sugenda arba pažeidžiamas, jo nenaudokite.
Remontą turi atlikti tik licencijuotas technikas. Dėl netinkamo remonto jums ir kitiems
asmenims gali kilti rimtas pavojus. Jei jūsų orkaitei reikalingas remontas, susisiekite su
SAMSUNG techninės priežiūros centru arba savo pardavėju.
Orkaitės negali liesti elektros kabeliai ir jungiamieji laidai.
Orkaitę į elektros tinklą reikia įjungti, naudojant patvirtintą jungtuvą arba saugiklį. Nenaudokite
šakotuvų ar ilgintuvų.
Taisant ar valant prietaisą, iš elektros lizdo reikia ištraukti kištuką.
Į netoli orkaitės esančius elektros lizdus kitus elektrinius prietaisus junkite atsargiai.
Jeigu šis prietaisas turi garų ar gaminimo garuose funkciją, tai, esant pažeistai vandens tiekimo
kasetei, prietaiso nenaudokite. (Tik modeliams su garų ar gaminimo garuose funkcija)
Lietuvių 7
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 7
04-Aug-17 10:33:19
Saugos instrukcijos
Jei kasetė įskilusi ar sulūžusi, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į artimiausią techninės
priežiūros centrą. (Tik modeliams su garų ar gaminimo garuose funkcija)
Ši orkaitė buvo sukurta tik gaminti maistą namuose.
Saugos instrukcijos
Naudojant orkaitę, vidiniai paviršiai įkaista tiek, kad gali nudeginti. Nelieskite kaitinimo elementų
arba vidinių paviršių, kol jie neatvėso.
Orkaitėje nelaikykite degiųjų medžiagų.
Orkaitės paviršiai įkaista, kai ilgai gaminate nustatę aukštą temperatūrą.
Ruošdami maistą, atsargiai atidarykite orkaitės dureles, nes karštas oras ir garai gali greitai
išsiveržti.
Ruošiant patiekalus su alkoholiu, dėl aukštos temperatūros gali susidaryti alkoholio garai.
Patekę ant karštos orkaitės dalies, garai gali užsiliepsnoti.
Saugumo sumetimais orkaitės neplaukite aukšto slėgio vandens ar garų valymo įrenginiais.
Naudojant orkaitę, vaikus reikia laikyti saugiu atstumu nuo jos.
Šaldytą maistą, pavyzdžiui, picas, reikia kepti ant didelių grotelių. Jei naudojate kepimo
padėklą, jis gali deformuotis dėl didelio temperatūrų skirtumo.
Nepilkite vandens ant orkaitės dugno, kai ji karšta. Galite pažeisti emaliuotą paviršių.
Gaminant maistą, orkaitės durelės turi būti uždarytos.
Orkaitės apačios neišklokite aliuminio folija ir apačioje nedėkite kepimo skardų ar keptuvų.
Aliuminio folija blokuoja šilumą, todėl gali būti pažeisti emaliuoti paviršiai ir blogai iškepti
maistas.
Vaisių sultys ant emaliuotų orkaitės paviršių gali palikti neišvalomų dėmių.
Kepdami labai drėgnus pyragus, naudokite gilią keptuvę.
Nedėkite kepimo reikmenų ant atidarytų orkaitės durelių.
Atidarydami ar uždarydami dureles, laikykite vaikus atokiai, kad nesusitrenktų į dureles ar
neprisivertų pirštų.
Ant durelių nelipkite, nesiremkite, nesėdėkite ir nedėkite sunkių daiktų.
Atidarydami dureles, nenaudokite per didelės jėgos.
8 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 8
04-Aug-17 10:33:19
DĖMESIO Net ir pasibaigus gaminimo procesui, prietaiso neatjunkite nuo elektros tinko.
DĖMESIO Nepalikite durelių atidarytų ruošdami maistą.
Tinkamas šio gaminio šalinimas (elektros ir elektroninių prietaisų atliekos)
Saugos instrukcijos
(Taikoma šalyse, kuriose surinkimo sistema yra atskira)
Šis ant gaminio, priedų ar literatūroje esantis ženklas reiškia, kad
gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., kroviklio, ausinių, USB kabelio),
pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti su kitomis buitinėmis
atliekomis.
Kad dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo nepadarytumėte žalos
gamtai ar žmonių sveikatai, šiuos daiktus atskirkite nuo kitų atliekų
ir pristatykite perdirbti; taip paskatinsite pakartotinį gamtos išteklių
naudojimą.
Buitiniai naudotojai turėtų susisiekti su pardavėju arba vietos valdžios
institucija ir sužinoti daugiau informacijos, kaip galima šiuos daiktus
atiduoti saugiai perdirbti.
Įmonės turėtų susisiekti su savo tiekėju ir peržiūrėti pirkimo sutarties
terminus ir sąlygas.
Šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima išmesti su kitomis
komercinėmis atliekomis.
Automatinė energijos taupymo funkcija
• Jei prietaisui veikiant, kurį laiką naudotojas nepaspaudžia jokių mygtukų, prietaisas nutraukia
atliekamą operaciją ir įjungia budėjimo režimą.
• Lemputė Ruošdami maistą, orkaitės lemputę galite išjungti nuspausdami orkaitės
apšvietimo mygtuką. Elektros energijos taupymo sumetimais, prasidėjus gaminimo
programai, orkaitės apšvietimas po kelių minučių išjungiamas.
Lietuvių 9
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 9
04-Aug-17 10:33:19
Įrengimas
DĖMESIO
Šią orkaitę turi įrengti kvalifikuotas elektrikas. Orkaitę įrengiantis asmuo atsako už tai, kad
prietaisas prie elektros tinklo būtų prijungtas, laikantis vietinių saugos normų.
Pakuotės turinys
Įsitikinkite, kad gaminio pakuotėje yra visos dalys ir priedai. Jei iškilo bėdų dėl orkaitės ar
priedų, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru ar pardavėju.
Įrengimas
Orkaitės apžvalga
01
02
03
01 Valdymo skydelis
02 Durelių rankena
03 Durelės
10 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 10
04-Aug-17 10:33:19
Priedai
Orkaitė parduodama su skirtingais priedais, kurie padės paruošti įvairų maistą.
Vielinės grotelės
Iešmas paukštienai ir šašlykui * Itin gilus padėklas * Kepimo padėklas *
Įrengimas
Universalus padėklas * Vielinių grotelių įdėklas * Iešmas paukštienai *
Teleskopinis bėgelis * Pertvara
PASTABA
Ar yra žvaigždute (*) pažymėti priedai, priklauso nuo orkaitės modelio.
Lietuvių 11
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 11
04-Aug-17 10:33:19
Įrengimas
Elektros prijungimas
Įrengimas
01 RUDA arba JUODA
02 MĖLYNA arba BALTA
03 GELTONA ir ŽALIA
Įkiškite orkaitės kištuką į elektros lizdą. Jei
kištukinio lizdo nėra dėl srovės apribojimų,
kad būtų įvykdyti saugos reikalavimai,
naudokite daugiapolį izoliacinį jungiklį (turinį
bent 3 mm tarpelius tarp kontaktų).
Naudokite tinkamo ilgio maitinimo kabelį,
atitinkantį H05 RR-F arba H05 VV-F
specifikacijas (mažiausiai 1,5–2,5 mm²).
Minimalus
Vardinė srovė (A)
skerspjūvio plotas
10 < A ≤ 16
1,5 mm²
16 < A ≤ 25
2,5 mm²
Patikrinkite galios specifikacijas, nurodytas
etiketėje ant orkaitės.
Atsuktuvu atidarykite galinį orkaitės dangtelį ir
išsukite kabelio gnybtą laikančius varžtus.
Tada prie atitinkamų išvadų prijunkite
maitinimo laidus.
Išvadas ( ) yra skirtas įžeminti orkaitę.
Pirmiausia prijunkite geltoną ir žalią laidus
(įžeminimas), kurie turi būti ilgesni už kitus.
Jei orkaitę jungiate į kištukinį lizdą, kištukas
turi būti prieinamas įrengus orkaitę.
„Samsung“ nėra atsakinga už nelaimingus
atsitikimus, įvykusius dėl neįrengto ar blogai
įrengto įžeminimo.
DĖMESIO
Įrengdami orkaitę nelipkite ant laidų, jų
nesusukite ir laikykite atokiai nuo karštį
skleidžiančių orkaitės dalių.
12 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 12
04-Aug-17 10:33:19
Įrengimas spintoje
Jei orkaitę įrengiate spintoje, spintos plastikiniai paviršiai ir priklijuotos dalys turi atlaikyti iki 90 °C
temperatūrą, o netoliese esantys baldai – iki 75 °C.
„Samsung“ nėra atsakinga už orkaitės skleidžiamo karščio padarytą žalą baldams.
Orkaitė turi būti tinkamai vėdinama. Kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą, palikite apie 50 mm
tarpą tarp spintos apatinės lentynos ir sienos, į kurią atremta spinta.
Jei orkaitę norite įrengti po kaitlente, vadovaukitės kaitlentės įrengimo instrukcijomis.
Įrengti reikalingi matmenys
G
H
I
J
K
L
Maks. 506
Maks. 494
21
545
572
550
Įrengimas
Orkaitė (mm)
A
560
B
175
C
370
D
Maks. 50
E
595
F
595
Įmontuojamoji spinta (mm)
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 – Maks. 600
E
Min. 460 x Min. 50
PASTABA
Įmontuojamoje spintoje turi būti ventiliacinės
angos (E), reikalingos karščiui pašalinti ir orui
cirkuliuoti.
Lietuvių 13
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 13
04-Aug-17 10:33:19
Įrengimas
Spintelė po kriaukle (mm)
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
PASTABA
Įmontuojamoje spintoje turi būti ventiliacinės
angos (D, reikalingos karščiui pašalinti ir orui
cirkuliuoti.
Įrengimas
Orkaitės įrengimas
Tarp orkaitės ir kiekvienos spintos pusės
būtinai palikite bent 5 mm tarpus (A).
Kad durelės galėtų sklandžiai atsidaryti ir
užsidaryti, padarykite bent 3 mm tarpą (B).
14 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 14
04-Aug-17 10:33:19
Orkaitę įdėkite į spintą ir iš abiejų pusių tvirtai
pritvirtinkite 2 varžtais.
Įrengimas
Įrengę orkaitę, nuimkite apsauginę plėvelę,
juostą ir kitas pakavimo medžiagas bei
išimkite orkaitės viduje esančius priedus.
Norėdami išimti orkaitę iš spintos, pirmiausia
ištraukite orkaitės kištuką iš lizdo ir atsukite 2
varžtus, esančius abiejose orkaitės pusėse.
DĖMESIO
Kad orkaitė tinkamai veiktų, jai būtinas
vėdinimas.
Jokiu būdu
neuždenkite ventiliacijos angų.
PASTABA
Priklausomai nuo modelio, faktinė orkaitės
išvaizda gali būti kitokia.
Lietuvių 15
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 15
04-Aug-17 10:33:19
Prieš pradedant
Pradinės nuostatos
Pirmą kartą įjungus orkaitę, ekrane rodomas numatytasis laikas (12:00) ir mirksi valandų
elementas (12). Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte laiką.
1. Mirksint valandoms, pasukite reikšmių
rankenėlę (esančią dešinėje), kad
nustatytumėte valandas, tada spauskite
OK (gerai), kad pereitumėte prie minučių
nustatymo.
Prieš pradedant
2. Mirksint minutėms, pasukite reikšmių
rankenėlę, kad nustatytumėte minutes, ir
spauskite OK (gerai).
Norėdami pakeisti laiką po pradinio
nustatymo, paspauskite ir 3 sekundes
laikykite mygtuką
bei atlikite pirmiau
minėtus veiksmus.
16 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 16
04-Aug-17 10:33:19
Naujos orkaitės kvapas
Prieš naudodami orkaitę pirmą kartą, išvalykite vidų, kad pašalintumėte naujai orkaitei būdingą
kvapą.
1. Iš orkaitės vidaus išimkite visus priedus.
2. Vienai valandai įjunkite 200 °C konvekcijos arba 200 °C įprastinį režimą. Tokiu būdu sudegs
orkaitės viduje likusios gamybinės medžiagos.
3. Pasibaigus konvekciniam arba įprastam režimui, išjunkite orkaitę.
Išmanusis saugos mechanizmas
Švelniai (švelniai, saugiai ir tyliai) užsidarančios durelės
Prieš pradedant
Jeigu atidarysite veikiančios orkaitės dureles, įsijungs orkaitės apšvietimas ir nustos veikti
ventiliatorius bei kaitinimo elementai.
Tai padeda išvengti tokių fizinių sužeidimų kaip nudegimai ir taupo energiją.
Kai tai įvyksta, tiesiog uždarykite orkaitės dureles, ir ji vėl pradės normaliai veikti, nes tai nėra
sistemos gedimas.
„Samsung“ įmontuojamoji orkaitė turi švelniai užsidarančias dureles, kurios tai padaro švelniai,
saugiai ir tyliai. Uždarant dureles, specialūs lankstai, likus keliems centimetrams iki visiško
durelių užsidarymo, jas prilaiko. Tai puiki papildomo komforto priemonė, leidžianti dureles
uždaryti tyliai ir švelniai. (Ar ši funkcija yra, priklauso nuo krosnelės modelio.)
Švelnus durelių užsidarymas pradeda
veikti, joms pasvirus maždaug 15 laipsnių,
ir durelės visiškai užsidaro maždaug per 5
sekundes.
Lietuvių 17
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 17
04-Aug-17 10:33:19
Prieš pradedant
Priedai
Prieš naudodami pirmą kartą, kruopščiai nuplaukite priedus šiltu vandeniu, plovikliu ir
nuvalykite minkštu, švariu skudurėliu.
Prieš pradedant
01 1-as lygis 03 3-as lygis 05 5-as lygis
02 2-as lygis
04 4-as lygis
• Priedą tinkamai įdėkite į orkaitę.
• Palikite bent 1 cm tarpą tarp priedo ir
orkaitės apačios bei kito priedo.
• Atsargiai traukite virtuvės reikmenis ir (arba)
priedus iš orkaitės. Karštas maistas arba
priedai gali nudeginti.
• Nuo karščio priedai gali deformuotis.
Priedams atvėsus, jie atgaus pradinę
išvaizdą ir savybes.
Paprastas naudojimas
Kad geriau ruoštumėte maistą, išsiaiškinkite, kaip naudoti kiekvieną priedą.
Vielinės grotelės
Vielinės grotelės yra skirtos kepsninės funkcijai ir skrudinti. Vielines
groteles įdėkite į joms skirtą vietą taip, kad išsikišančios dalys
(abiejose pusėse esantys stabdikliai) būtų priekyje.
Vielinių grotelių
Vielinių grotelių įdėklas naudojamas su padėklu ir neleidžia skysčiui
įdėklas *
lašėti ant orkaitės dugno.
Kepimo padėklas *
Kepimo padėklas (gylis: 20 mm) naudojamas kepti pyragus,
sausainius ir kitus tešlos kepinius. Nuožulni pusė turi būti priekyje.
Universalus padėklas * Universalus padėklas (gylis: 30 mm) naudojamas kepti ir skrudinti.
Vielinių grotelių įdėklą naudokite neleisti skysčiui lašėti ant orkaitės
dugno.
Nuožulni pusė turi būti priekyje.
Itin gilus padėklas *
Itin gilus padėklas (gylis: 50 mm) naudojamas skrudinti (su vielinių
grotelių įdėklu arba be jo). Nuožulni pusė turi būti priekyje.
Iešmas paukštienai * Iešmas paukštienai skirtas kepti tokius maisto produktus kaip vištiena
naudojant kepsninės funkciją. Iešmą paukštienai naudokite tik
įjungę viengubo gaminimo režimą „Single“ ir 4 lygyje, kur yra iešmo
adapteris. Kai naudojate kepsninės funkciją, atsukite iešmo rankeną
ir ją nuimkite.
18 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 18
04-Aug-17 10:33:19
Iešmas paukštienai ir
šašlykui *
Pertvara
Prieš pradedant
Padėklą padėkite 1 padėtyje, kad į jį lašėtų kepimo metu
išsiskiriančios sultys, arba orkaitės apačioje, jei kepate daug mėsos.
Iešmus rekomenduojame naudoti kepti iki 1,5 kg mėsos.
1. Įkiškite iešmą į mėsą. Kad būtų lengviau tai padaryti, iešmo
rankenėlę sukite bukojo galo link.
2. Aplink mėsą išdėliokite apvirtas bulves ir daržoves.
3. Atramą įdėkite į vidurinio padėklo vietą, V forma turi būti priekyje.
Padėkite iešmą ant atramos (smailusis galas turi būti gale) ir
švelniai stumkite, kol iešmo galiukas pasieks sukamąjį mechanizmą
el. orkaitės gale. Bukasis iešmo galas turi gulėti ant V formos.
(Iešmas turi dvi ąseles, kurios turi būti arčiausiai el. orkaitės durelių,
kad neleistų iešmui judėti į priekį, ąselės taip pat padeda geriau
suimti iešmą.)
4. Prieš gamindami nusukite rankeną.
5.Pasibaigus gaminimo procesui, užsukite rankeną, kad galėtumėte
nuimti iešmą nuo atramos.
Teleskopiniai bėgeliai * Teleskopinį bėgelį padėklui įdėti panaudokite toliau aprašytu būdu.
1. Bėgelį ištraukite iš orkaitės.
2. Ant bėgelio padėkite padėklą ir bėgelį įstumkite į orkaitę.
3. Uždarykite orkaitės dureles.
Pertvara skirta padalyti orkaitę į dvi dalis. Naudokite pertvarą
pasirinkę dvigubo gaminimo režimą „Dual cook“.
PASTABA
Ar yra žvaigždute (*) pažymėti priedai, priklauso nuo orkaitės modelio.
Lietuvių 19
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 19
04-Aug-17 10:33:19
Prieš pradedant
Dvigubo gaminimo režimas
Galite naudoti viršutinį ir apatinį skyrius ruošti du skirtingus patiekalus arba pasirinkti vieną skyrių.
Įstatykite pertvarą 3 lygyje, kad padalytumėte
gaminimo skyrių į dvi dalis. Orkaitė aptinka
pertvarą ir įjungia viršutinę dalį automatiškai.
PASTABA
Režimo „Dual cook“ prieinamumas
priklauso nuo recepto. Daugiau informacijos
ieškokite šio vadovo skyriuje „Gaminimo
rekomendacijos“.
Prieš pradedant
20 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 20
04-Aug-17 10:33:20
Valdymas
Valdymo skydelis
Priekinis skydelis gali būti įvairių spalvų ir pagamintas iš įvairių medžiagų. Siekiant pagerinti
kokybę, tikroji orkaitės išvaizda gali būti pakeista be įspėjimo.
01 Režimo perjungiklis
02 Greitas įkaitinimas
Valdymas
Pasukite, norėdami pasirinkti gaminimo režimą ar funkciją.
Pasirinkus greito įkaitinimo funkciją, orkaitė įkaitinama iki
nustatytos temperatūros.
• Paspausdami įjunkite arba išjunkite greito įkaitinimo parinktį.
• Šią funkciją galima naudoti tik įjungus viengubo gaminimo režimą.
• Neprieinamas, jei nustatyta žemesnė nei 100 °C temperatūra.
Laikmatis leidžia pamatyti laiką arba režimo trukmę ruošiant maistą.
Indikatoriai įsijungia įstačius pertvarą. Gamindami galite pasirinkti
viršutinį arba apatinį skyrių.
Jame rodoma informacija apie pasirinktus režimus ar nuostatas.
Paspauskite, norėdami patvirtinti savo nuostatas.
Atšaukite esamas nuostatas ir grįžkite į pagrindinį ekraną.
Naudokite nustatyti temperatūrą.
Spauskite, norėdami nustatyti gaminimo trukmę.
03 Laikmatis
04 Viršutinis / Apatinis
skyrius
05 Ekranėlis
06 GERAI
07 Atgal
08 Temperatūra
09 Maisto gaminimo
trukmė
10 Orkaitės apšvietimas Spauskite norėdami įjungti arba išjungti viduje esančią lemputę.
Orkaitės lemputė užsidega automatiškai, kai durelės atidarytos
arba kai orkaitė pradeda veikti. Lemputė automatiškai užgęsta po
tam tikro neaktyvumo laiko, kad taupytų elektros energiją.
11 Užraktas nuo vaikų
Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, užraktas nuo vaikų
išjungia visą valdymo sistemą. Užraktą galite išjungti pasukę
režimo perjungiklį į padėtį „Off“ (išjungta).
Laikykite nuspaudę 3 sek., kad įjungtumėte, arba vėl laikykite
nuspaudę 3 sek., kad išjungtumėte valdymo skydelio užraktą.
Lietuvių 21
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 21
04-Aug-17 10:33:20
Valdymas
12 Reikšmių rankenėlė
Naudokite reikšmių rankenėlę:
• Nustatyti gaminimo laiką ar temperatūrą.
• Pasirinkti viršutinių meniu antrinius elementus: valymas,
automatinis gaminimas, speciali funkcija, kepsninės funkcija.
• Pasirinkti automatinio gaminimo programų porcijas.
PASTABA
Baksnojant ekraną mūvint plastikines ar virtuvines pirštines gali nepavykti įjungti norimo režimo
ar pakeisti nuostatų.
Bendrosios nuostatos
Galite lengvai pakeisti visų gaminimo režimų numatytąją temperatūrą ir (arba) gaminimo laiką. Atlikite
toliau nurodytus veiksmus, kad pakoreguotumėte pasirinkto režimo temperatūrą ir (arba) gaminimo laiką.
Temperatūra
Valdymas
1. Sukite režimo perjungiklį, kad
pasirinktumėte režimą ar funkciją.
Pamatysite kiekvieno režimo numatytąją
temperatūrą.
2. Sukite reikšmių rankenėlę, kad
nustatytumėte norimą temperatūrą.
3. Spauskite OK (gerai), kad patvirtintumėte
savo keitimus.
PASTABA
• Jei per kelias sekundes nieko
nenustatysite, orkaitė pradės gaminti
automatiškai, vadovaudamasi
numatytosiomis nuostatomis.
• Norėdami pakeisti nustatytą temperatūrą,
spauskite mygtuką ir atlikite pirmiau
nurodytus veiksmus.
• Tikslią orkaitės vidaus temperatūrą
galima išmatuoti patvirtintu termometru
ir įgaliotosios institucijos nustatytu būdu.
Naudojant kitus termometrus, galima
matavimo paklaida.
22 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 22
04-Aug-17 10:33:20
Maisto gaminimo trukmė
1. Sukite režimo perjungiklį, kad
pasirinktumėte režimą ar funkciją.
2. Spauskite mygtuką
ir sukite reikšmių
rankenėlę, kad nustatytumėte norimą laiką
(iki 23 val. 59 min.).
4. Spauskite OK (gerai), kad patvirtintumėte
savo keitimus.
Valdymas
3. Arba galite atidėti gaminimo pabaigą
iki norimo laiko. Spauskite mygtuką
ir naudokite reikšmių rankenėlę,
kad nustatytumėte pabaigos laiką. Jei
reikia daugiau informacijos, žr. „Atidėtas
užbaigimas“.
PASTABA
• Galite gaminti ir nenustatę gaminimo
laiko, jei norite. Tokiu atveju orkaitė
pradeda gaminti nustatyta temperatūra
automatiškai, nerodydama, kiek laiko liko.
Orkaitę turėsite išjungti patys.
• Norėdami pakeisti nustatytą gaminimo
laiką, spauskite mygtuką
ir atlikite
pirmiau nurodytus veiksmus.
Lietuvių 23
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 23
04-Aug-17 10:33:20
Valdymas
Pabaigos laikas
1.Sukite režimo perjungiklį, kad
pasirinktumėte režimą ar funkciją.
2.Du kartus spauskite
ir pasukite reikšmių
rankenėlę, kad nustatytumėte norimą
pabaigos laiką.
3.Spauskite OK (gerai), kad patvirtintumėte
savo keitimus.
Valdymas
PASTABA
• Galite gaminti ir nenustatę pabaigos
laiko, jei norite. Tokiu atveju orkaitė
pradeda gaminti nustatyta temperatūra
automatiškai, nerodydama, kiek laiko liko.
Orkaitę turėsite išjungti patys.
• Norėdami pakeisti pabaigos laiką, du
kartus spauskite mygtuką ir atlikite
pirmiau nurodytus veiksmus.
24 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 24
04-Aug-17 10:33:20
Atidėtas užbaigimas
Atidėto užbaigimo funkcija („Delay End“) sukurta padaryti gaminimą patogesnį.
1 atvejis
Tarkime, kad pasirinkote vienos valandos trukmės receptą 14 val. ir norite, kad orkaitė baigtų
gaminti 18 val. Kad nustatytumėte užbaigimo laiką, pakeiskite laiką „Ready At“ (bus paruošta) į
18 val. Orkaitė pradės gaminti 17 val. ir baigs 18 val., kaip nustatėte.
Dabartinis laikas: 14 val.
Gaminimo laikas: 1 val.
Atidėto užbaigimo laikas: 18 val.
Orkaitė automatiškai pradės gaminti 17 val. ir baigs 18 val.
14 val. 15 val. 16 val. 17 val. 18 val.
2 atvejis
Dabartinis laikas: 14 val. Gaminimo laikas: 2 val. Atidėto užbaigimo laikas: 17 val.
14 val. 15 val. 16 val. Valdymas
Orkaitė automatiškai pradės gaminti 15 val. ir baigs 17 val.
17 val. 18 val.
ATSARGIAI
• Naudojant režimą „Dual Cook“, atidėto užbaigimo nustatyti negalima.
• Per ilgai nelaikykite iškepto maisto orkaitėje. Maistas gali sugesti.
Lietuvių 25
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 25
04-Aug-17 10:33:20
Valdymas
Norėdami atšaukti gaminimo laiką,
jį galite ištrinti. Tai yra naudinga funkcija, jei norite bet kuriuo gaminimo metu rankiniu būdu
išjungti orkaitę.
1.Orkaitei gaminant maistą, spauskite
mygtuką , kad pamatytumėte numatytąjį
gaminimo laiką.
2.Pasukite reikšmių rankenėlę, kad
gaminimo laiko reikšmė būtų 00:00. Arba
spauskite .
3.Spauskite OK (gerai).
Valdymas
PASTABA
Naudodami režimą „Dual cook“, pirmiausia turite pasirinkti viršutinį arba apatinį skyrių, kurio
pabaigos laiką norite panaikinti.
26 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 26
04-Aug-17 10:33:20
Pabaigos laiko panaikinimas
Galite panaikinti pabaigos laiką. Tai yra naudinga funkcija, jei norite bet kuriuo gaminimo metu
rankiniu būdu išjungti orkaitę.
1.Orkaitei gaminant, du kartus spauskite ,
kad pamatytumėte nustatytą pabaigos laiką.
2.Pasukite reikšmių rankenėlę, kad
nustatytumėte pabaigos laiką
atsižvelgdami į esamą laiką. Arba
spauskite .
3.Spauskite OK (gerai).
Valdymas
PASTABA
Naudodami režimą „Dual cook“, pirmiausia turite pasirinkti viršutinį arba apatinį skyrių, kurio
pabaigos laiką norite panaikinti.
Lietuvių 27
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 27
04-Aug-17 10:33:20
Valdymas
Gaminimo režimai (išskyrus kepsninės funkciją)
1.Pasukite režimo perjungiklį, kad
pasirinktumėte gaminimo režimą.
2.Nustatykite gaminimo laiką ir (arba)
temperatūrą, jei reikia. Žr. skyrių
„Bendrosios nuostatos“, jei reikia daugiau
informacijos.
3.Taip pat galite greitai įkaitinti orkaitę.
Norėdami tai padaryti, spauskite mygtuką
ir nustatykite norimą temperatūrą. Ekrane
pasirodys atitinkamas indikatorius .
Valdymas
Orkaitė pradeda kaisti ir kaista, kol pasiekia
nustatytą temperatūrą. Pasibaigus įkaitinimui,
pasigirsta pyptelėjimas ir indikatorius
neberodomas. Įkaitinimas rekomenduojamas
visiems gaminimo režimams, nebent
gaminimo vadove nurodyta kitaip.
PASTABA
Gaminimo laiką ir (arba) temperatūrą galite
keisti gaminimo metu.
Dvigubo gaminimo režimas
Galite naudoti prie orkaitės pridedamą pertvarą atskirti viršutinį ir apatinį gaminimo skyrius.
Tuomet galėsite vienu metu naudoti du skirtingus gaminimo režimus arba gaminti tik viename skyriuje.
1. Įstatykite pertvarą 3 lygyje, kad
padalytumėte gaminimo skyrių į dvi dalis.
Orkaitė aptinka pertvarą ir automatiškai
įjungia viršutinį skyrių bei pradeda šviesti
mygtukai
/ .
28 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 28
04-Aug-17 10:33:20
2. Paspausdami , pasirinkite viršutinį
skyrių, arba, paspausdami , pasirinkite
apatinį skyrių.
3.Pasukite režimo perjungiklį, kad
pasirinktumėte gaminimo režimą.
4.Jeigu reikia, nustatykite gaminimo laiką
ir (arba) temperatūrą. Jei reikia daugiau
informacijos, žr. skyrių „Bendrosios
nuostatos“.
5.Pasirinkę spauskite OK (gerai).
Valdymas
Orkaitė pradeda kaisti ir kaista, kol
pasiekia nustatytą temperatūrą. Įkaitinimas
rekomenduojamas visiems gaminimo
režimams, nebent gaminimo vadove
nurodyta kitaip.
PASTABA
Dvigubo gaminimo funkcijos prieinamumas priklauso nuo gaminimo režimo. Daugiau
informacijos ieškokite šio vadovo skyriuje „Gaminimo rekomendacijos“.
Gaminimo režimai (išskyrus kepsninės funkciją)
Greitas įkaitinimas veikia tik pasirinkus atitinkamus gaminimo režimus ir temperatūros ribas.
Temperatūros diapazonas (°C)
Režimas
Viengubas
30–275
Konvekcija
Dvigubas
Viršutinis
Apatinis
40–250
40–250
Rekomenduojama
temperatūra (°C)
170
Galinis kaitinimo elementas gamina šilumą, kurią vienodai
paskirsto konvekcinis ventiliatorius.
Naudokite šį režimą kepti ir skrudinti skirtinguose lygiuose vienu
metu.
Lietuvių 29
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 29
04-Aug-17 10:33:20
Valdymas
Režimas
Temperatūros diapazonas (°C)
Dvigubas
Viengubas
Viršutinis
Apatinis
30–275
Įprastas
Viršutinis
kaitinimas +
Konvekcija
Apatinis
kaitinimas
+ Konvekcija
-
200
Karštį gamina viršutinis ir apatinis kaitinimo elementai. Šią funkciją
reikia naudoti įprastam daugelio patiekalų kepimui ir skrudinimui.
40–275
40–250
-
190
Viršutinis kaitinimo elementas gamina šilumą, kurią vienodai
paskirsto konvekcinis ventiliatorius. Naudokite šį režimą skrudinti,
jei norite apskrudinti viršų (pvz., mėsą ar lazaniją).
40–275
-
40–250
190
Apatinis kaitinimo elementas gamina šilumą, kurią vienodai
paskirsto konvekcinis ventiliatorius. Naudokite šį režimą picai,
duonai ar pyragui.
100–230
Valdymas
Apatinis
kaitinimas
-
Rekomenduojama
temperatūra (°C)
-
40–250
190
Galinis kaitinimo elementas gamina šilumą, kurią vienodai
paskirsto konvekcinis ventiliatorius.
Naudokite šį režimą kepti ir skrudinti skirtinguose lygiuose vienu
metu.
80–200
-
-
160
Pasirinkus PRO kepimo funkciją, iš pradžių automatiškai
atliekamas įkaitinimo ciklas, kurio metu orkaitė įkaitinama iki 220
Kepimas PRO °C. Paskui įsijungia viršutinis kaitinimo elementas ir konvekcinis
ventiliatorius ir apskrudina maisto produktus, pavyzdžiui, mėsą.
Apskrudinta mėsa kepama žemoje temperatūroje. Naudokite šį
režimą kepti jautieną, paukštieną ar žuvį.
30–275
-
-
170
Pasirinkus konvekciją ECO, maistui gaminti naudojama energiją
taupanti optimizuota kaitinimo sistema. Maisto gaminimo trukmė
šiek tiek padidėja, bet gaunami tokie patys rezultatai. Turėkite
„Eco“ režimas
omenyje, kad šiam režimui nereikia išankstinio įkaitinimo.
Konvekcija
PASTABA
ECO konvekcijos režimas naudojamas tada, kai reikia užtikrinti
EN60350-1 reikalavimus atitinkančią energijos efektyvumo klasę.
30 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 30
04-Aug-17 10:33:20
Gaminimo režimai (kepsninės funkcija)
1. Pasukite režimo perjungiklį, kad
pasirinktumėte .
2. Naudodami reikšmių rankenėlę, pasirinkite
didelę kepsninę (G 1) arba ECO
kepsninę (G 2), ir tada paspauskite OK
(gerai).
3. Reikšmių rankenėle nustatykite
temperatūrą ir paspauskite OK (gerai).
Valdymas
Dvigubo gaminimo režimas
Kepsninės funkcija ir dvigubo gaminimo režimas praverčia nedidelėms porcijoms gaminti,
norint taupyti el. energiją. Numatytuoju atveju viršutiniame skyriuje galima naudoti tik didelės
kepsninės parinktį, nes orkaitė naudoja tik viršutinį kaitinimo elementą.
1. Kad įjungtumėte dvigubo gaminimo
režimą, 3 lygyje įstatykite pertvarą.
2.Pasukdami režimo perjungiklį, pasirinkite
Numatytuoju atveju bus automatiškai
pasirinkta didelės kepsninės (G 1)
parinktis.
.
Lietuvių 31
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 31
04-Aug-17 10:33:20
Valdymas
3. Reikšmių rankenėle nustatykite
temperatūrą ir paspauskite OK (gerai).
Gaminimo režimai (kepsninės funkcija)
Režimas
G1
Didelė
kepsninė
Temperatūros diapazonas (°C)
Dvigubas
Viengubas
Viršutinis
Apatinis
100–300
Kepsninė
ECO
-
240
Didelio ploto kepsninė skleidžia karštį. Naudokite šį režimą maisto
produktų viršui skrudinti (pvz., mėsos, lazanijos ar apkepo).
100–300
G2
40–250
Rekomenduojama
temperatūra (°C)
-
-
240
Valdymas
Mažo ploto kepsninė skleidžia karštį. Naudokite šį režimą gaminti
maistą, kuriam reikia mažiau karščio, pavyzdžiui, žuvis ir įdarytus
prancūziškus batonus.
32 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 32
04-Aug-17 10:33:20
Dvigubo gaminimo režimo temperatūros nuostatų diapazonas
Galite naudoti viršutinį ir apatinį skyrių vienu metu, bet skirtingoms gaminimo funkcijoms.
Pasirinkus dvigubo gaminimo režimą, vieno skyriaus temperatūra riboja kito skyriaus
temperatūrą.
Pavyzdžiui, kepant maistą viršutiniame skyriuje, jo temperatūrą ribos apatiniame skyriuje
maistui gaminti naudojama žemesnė temperatūra.
Kad ir kaip būtų, abiejų skyrių temperatūros diapazonas yra 40–250.
Jei nustatyta viršutinio
skyriaus temperatūra (°C)
Apatinio skyriaus temperatūra ribojama iki (°C)
Mažiausia
Didžiausia
40
45
60
50
75
80
65
105
100
80
135
120
90
160
140
105
190
160
120
220
180
135
250
200
145
250
220
160
250
250
170
250
Valdymas
40
Lietuvių 33
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 33
04-Aug-17 10:33:21
Valdymas
Jei nustatyta viršutinio
skyriaus temperatūra (°C)
Viršutinio skyriaus temperatūra ribojama iki (°C)
Mažiausia
Didžiausia
40
40
45
60
50
75
80
65
105
100
80
135
120
90
160
140
105
190
160
120
220
180
135
250
200
145
250
220
160
250
250
170
250
Valdymas
34 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 34
04-Aug-17 10:33:21
Gaminimo sustabdymas
Vykstant gaminimo procesui, režimo
perjungiklį pasukite į padėtį „ “. Po kelių
sekundžių orkaitė išsijungs. Taip yra todėl,
kad, siekiant sumažinti klaidingų komandų
tikimybę, prieš pradėdama vykdyti komandą,
orkaitė palaukia kelias sekundes ir taip leidžia
naudotojui ištaisyti klaidą.
Gaminimo sustabdymas konkrečiame skyriuje
Šiais nurodymais vadovaukitės, norėdami sustabdyti gaminimą dvigubo gaminimo režimu.
1.Paspausdami , pasirinkite viršutinį
skyrių, arba, paspausdami , pasirinkite
apatinį skyrių.
Valdymas
2.Paspauskite
ir tada paspauskite OK
(gerai). Gaminimas pasirinktame skyriuje
sustabdomas.
Lietuvių 35
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 35
04-Aug-17 10:33:21
Valdymas
Speciali funkcija
Pridėkite specialią arba papildomą funkciją, kad geriau gamintumėte. Dvigubo gaminimo
režime specialios funkcijos neveikia.
1. Pasukdami režimo perjungiklį, pasirinkite
.
2. Pasukdami reikšmių rankenėlę, pasirinkite
funkciją, ir tada spauskite OK (gerai).
Pasirodo numatytoji temperatūra.
3.Nustatykite gaminimo laiką ir (arba) temperatūrą,
jei reikia. Jei reikia daugiau informacijos, žr.
skyrių „Bendrosios nuostatos“.
Valdymas
4.Kad funkcija pradėtų veikti, paspauskite
OK (gerai).
Režimas
Temperatūros
diapazonas
(°C)
Siūloma
temperatūra (°C)
Instrukcijos
F1
Šilumos
palaikymas
40–100
80
Naudokite šią funkciją
tik norėdami neleisti,
kad ką tik pagamintas
maistas atvėstų.
F2
Lėkštės
šildymas
30–80
60
Naudokite šią funkciją
pašildyti indus ar
kepimo indus.
36 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 36
04-Aug-17 10:33:21
Automatinis gaminimas
Nepatyrusiems virėjams yra 50 automatinio kepimo receptų. Šios funkcijos pranašumas – laiko
taupymas, kad greičiau išmoktumėte gaminti. Gaminimo laikas ir temperatūra bus parinkti
pagal pasirinktą receptą.
1.Pasukdami režimo perjungiklį, pasirinkite
.
2.Pasukdami reikšmių rankenėlę, pasirinkite
programą ir tada paspauskite OK (gerai).
Valdymas
3.Pasukdami reikšmių rankenėlę, pasirinkite
porcijos dydį. Svorio diapazonas priklauso
nuo programos.
4.Spauskite OK (gerai), kad pradėtumėte
gaminti.
Dvigubo gaminimo režimas
1. Kad įjungtumėte dvigubo gaminimo
režimą, 3 lygyje įstatykite pertvarą.
Numatytuoju atveju bus aktyvintas
viršutinis skyrius.
2.Paspausdami , pasirinkite viršutinį
skyrių, arba, paspausdami , pasirinkite
apatinį skyrių.
Lietuvių 37
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 37
04-Aug-17 10:33:21
Valdymas
3. Pasukdami režimo perjungiklį, pasirinkite
.
4. Sukdami reikšmių rankenėlę, pasirinkite
viršutinio skyriaus programą ir tada
paspauskite OK (gerai).
5. Pasukdami reikšmių rankenėlę, pasirinkite
porcijos dydį. Svorio diapazonas priklauso
nuo programos.
6. Spauskite OK (gerai), kad pradėtumėte
gaminti.
Valdymas
PASTABA
Daugiau informacijos ieškokite šio vadovo skyriuje „Automatinio gaminimo programos“.
38 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 38
04-Aug-17 10:33:21
Valymas
Galite pasinaudoti vienu iš dviejų valymo režimų. Ši funkcija taupo laiką, nes nereikia reguliariai
valyti rankomis.
Funkcija
C
Valymas
garais
C2
Pirolizinis
valymas
Instrukcijos
Ši funkcija praverčia, norint garais pašalinti nedidelius
nešvarumus.
Naudojant pirolizę, valymo funkciją atlieka aukšta temperatūra. Ji
sudegina riebaluotus likučius ir todėl palengvėja rankinis valymas.
Valymas garais
Ši funkcija praverčia, norint garais pašalinti nedidelius nešvarumus.
1. Orkaitės apačioje įpilkite 400 ml (3/4
pintos) vandens ir uždarykite orkaitės
dureles.
Valdymas
2. Pasukdami režimo perjungiklį, pasirinkite
.
3. Sukdami reikšmių rankenėlę, pasirinkite
valymą garais (C 1) ir tada, kad prasidėtų
valymas, paspauskiteOK (gerai).
Lietuvių 39
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 39
04-Aug-17 10:33:21
Valdymas
4. Sausu skudurėliu išvalykite orkaitės vidų.
DĖMESIO
• Neatidarykite durelių, kol valymo ciklas
neužbaigtas. Orkaitės viduje esantis
vanduo yra labai karštas ir gali nuplikyti.
Valdymas
PASTABA
• Jei orkaitėje prisikaupė daug riebalų
(nuo kepamo maisto), rekomenduojame
pašalinti prikepusius riebalus rankiniu būdu
naudojant valiklį ir tik tada naudoti valymo
garais funkciją.
• Pasibaigus valymo ciklui, orkaitės dureles
palikite praviras. Tokiu būdu vidaus emalio
paviršius visiškai išdžius.
• Jei orkaitės vidus karštas, valymo garais
funkcija neįsijungs. Palaukite, kol orkaitė
atvės, ir bandykite dar kartą.
• Vandens orkaitės apačioje nepilkite
staigiai. Pilkite pamažu. Kitaip vandens
patieks į priekį.
40 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 40
04-Aug-17 10:33:21
Pirolizinis valymas
Naudojant pirolizę, valymo funkciją atlieka aukšta temperatūra. Ji sudegina riebaluotus likučius
ir todėl palengvėja rankinis valymas.
1. Išimkite visus priedus, įskaitant šoninius
kreiptuvus, ir rankiniu būdu iš orkaitės
vidaus pašalinkite didelius nešvarumų
kiekius. Kitaip, valymo ciklo metu jie gali
užsiliepsnoti ir sukelti gaisrą.
2. Pasukdami režimo perjungiklį, pasirinkite .
3. Pasukdami reikšmių rankenėlę, pasirinkite
pirolizinį valymą (C2) ir tada paspauskite
OK (gerai).
Valdymas
4.Pasukdami reikšmių rankenėlę, pasirinkite
vieną iš 3 valymo lygių atitinkančią trukmę:
1 val. 50 min., 2 val. 10 min. arba 2 val. 30 min.
5.Kad prasidėtų valymas, paspauskite OK
(gerai).
6.Pabaigoje palaukite, kol orkaitė atvės,
ir tada drėgnu skudurėliu nušluostykite
durelių kraštus.
ATSARGIAI
• Nelieskite orkaitės nes ciklo metu ji labai
įkaista.
• Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų,
prie orkaitės neleiskite vaikų.
• Pasibaigus ciklui, kol vėsinamasis
ventiliatorius vėsina orkaitę, neišjunkite
maitinimo.
PASTABA
• Prasidėjus ciklui, orkaitės vidus įkaista.
Tada, saugos sumetimais, užblokuojamos
orkaitės durelės. Kai ciklas pasibaigia ir
orkaitė atvėsta, durelės atblokuojamos.
• Prieš valymą būtinai ištuštinkite orkaitę.
Dėl orkaitės viduje susidarančios aukštos
temperatūros priedai gali deformuotis.
Lietuvių 41
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 41
04-Aug-17 10:33:21
Valdymas
Laikmatis
Laikmatis leidžia pamatyti laiką arba režimo trukmę ruošiant maistą.
1. Spauskite .
2. Pasukdami reikšmių rankenėlę, nustatykite
laiką ir tada paspauskite OK (gerai).
Valdymas
PASTABA
• Praėjus nustatytam laikui, orkaitė supypsės
ir ekrane bus rodomi skaičiai 00:00.
• Laikmačio nuostatas galite keisti bet
kuriuo metu.
Garso įjungimas / išjungimas
• Norėdami išjungti garsą, bakstelėkite ir 3
sekundes palaikykite orkaitės apšvietimo
mygtuką.
• Norėdami išjungti garsą, vėl bakstelėkite ir
3 sekundes palaikykite orkaitės apšvietimo
mygtuką.
42 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 42
04-Aug-17 10:33:21
Gaminkite sumaniai
Rankinis gaminimas
ĮSPĖJIMAS dėl akrilamido
Akrilamidas susidaro, kepant maisto produktus,
kurių sudėtyje yra krakmolo, pavyzdžiui,
gruzdintas bulvytes, plonai pjaustytas bulves ir
duoną, ir jis gali sukelti sveikatos problemų.
Tokius patiekalus rekomenduojama gaminti
žemoje temperatūroje ir vengti jų perkepimo,
per didelio apskrudimo ar apdegimo.
Patarimai dėl priedų
Prie jūsų orkaitės pridedama daug įvairių priedų.
Gali būti, kad neturite kai kurių toliau esančioje
lentelėje nurodytų priedų.
Tačiau net jei negavote visų šiame gaminimo
vadove nurodytų priedų, galite naudoti turimus
priedus ir gauti panašius rezultatus.
PASTABA
• Įkaitinimas rekomenduojamas visiems
gaminimo režimams, nebent gaminimo
vadove nurodyta kitaip.
• Naudodami ekonomiškos kepsninės
režimą „Eco Grill“, maisto produktus
sudėkite papildomo padėklo centre.
Kepinių kepimas
Geriausiems rezultatams užtikrinti rekomenduojame pašildyti orkaitę.
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
2
160–170
35–40
Vielinės
grotelės, skarda
„Gugelhopf“
3
175–185
50–60
Vaisinis
pyragaitis
Vielinės grotelės,
Ø 20 cm vaisinių
pyragaičių skarda
3
190–200
50–60
Mielinis pyragas
ant padėklo
su vaisiais ir
trupiniais
Universalus
padėklas
2
160–180
40–50
Maistas
Priedas
Lygis
Biskvitas
Vielinės grotelės,
Ø 25–26 cm
skarda
Marmurinis
keksas
Kaitinimo
tipas
Gaminkite sumaniai
• Kepimo padėklas ir universalus padėklas
yra sukeistini.
• Gaminant riebų maistą, rekomenduojame
padėti padėklą po vielinėmis grotelėmis,
kad į jį lašėtų riebalai. Jei turite vielinių
grotelių įdėklą, jį galite naudoti kartu su
padėklu.
• Jei turite universalų padėklą ar itin gilų
padėklą (arba abu), kepdami riebų maistą,
naudokite gilesnį.
Lietuvių 43
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 43
04-Aug-17 10:33:21
Gaminkite sumaniai
Gaminkite sumaniai
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
3
170–180
25–30
Universalus padėklas
3
180–190
30–35
Lazanija
Vielinės grotelės, 22–
24 cm kepimo skarda
3
190–200
25–30
Orinukai
Universalus padėklas
3
80–100
100–150
Suflė
Vielinės grotelės,
suflė puodeliai
3
170–180
20–25
Mielinis obuolių
pyragas
Universalus
padėklas
3
150–170
60–70
Naminė pica,
1–1,2 kg
Universalus
padėklas
2
190–210
10–15
Šaldytos
sluoksniuotos tešlos
pyragaitis (su įdaru)
Universalus
padėklas
2
180–200
20–25
Apkepas su įdaru
Vielinės grotelės, 22–
24 cm kepimo skarda
2
180–190
25–35
Obuolių pyragas
Vielinės grotelės,
Ø 20 cm skarda
2
160–170
65–75
Šaldyta pica
Universalus padėklas
3
180–200
5–10
Maistas
Priedas
Lygis
Vaisinis trupininis
pyragas
Vielinės grotelės, 22–
24 cm kepimo skarda
Paplotėliai
Kaitinimo
tipas
Skrudinimas
Maistas
Priedas
Lygis
Kaitinimo
tipas
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Mėsa (jautiena / kiauliena / ėriena)
Jautienos
nugarinė (1 kg)
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
3
1
160–180
50–70
Veršienos
nugarinė su
kaulu (1,5 kg)
Vielinės grotelės
+ universalus
padėklas
3
1
160–180
90–120
44 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 44
04-Aug-17 10:33:21
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
3
1
200–210
50–60
Vielinės grotelės
+ universalus
padėklas
3
1
160–180
100–120
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
3
1
170–180
100–120
Maistas
Priedas
Lygis
Kiaulienos
kepsnys (1 kg)
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
Kiaulienos
skerdienos dalis
(1 kg)
Avies koja (1 kg)
Kaitinimo
tipas
Paukštiena (viščiukas / antis / kalakutas)
Vielinės grotelės
+ universalus
padėklas (lašams
surinkti)
3
1
205
80–100*
Vištienos
gabaliukai
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
3
1
200–220
25–35
Anties krūtinėlė
Vielinės grotelės
+ universalus
padėklas
3
1
180–200
20–30
3
1
180–200
120–150
Nedidelis kalakutas Vielinės grotelės +
(visas, 5 kg)
universalus padėklas
Gaminkite sumaniai
Visas viščiukas
(1,2 kg) *
Daržovės
Daržovės (0,5 kg)
Universalus
padėklas
3
220–230
15–20
Keptos bulvių
puselės (0,5 kg)
Universalus
padėklas
3
200
45–50
Žuvies filė (kepta)
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
3
1
200–230
10–15
Kepta žuvis
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
3
1
180–200
30–40
Žuvis
* Praėjus pusei laiko, apverskite.
Lietuvių 45
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 45
04-Aug-17 10:33:21
Gaminkite sumaniai
Kepsninės funkcija
Naudojant didelės kepsninės režimą, patariame iš anksto įkaitinti orkaitę. Praėjus pusei laiko,
apverskite.
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
5
270–300
2–4
Universalus
padėklas
4
200
4–8
Kepsnys *
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
4
1
240–250
15–20
Mėsainiai *
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
4
1
250–270
13–18
Kiaulienos
muštiniai
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
4
1
250–270
15–20
Dešrelės
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
4
1
260–270
10–15
Vištienos
krūtinėlė
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
4
1
230–240
30–35
Vištienos
blauzdelės
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
4
1
230–240
25–30
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
Maistas
Priedas
Lygis
Skrebutis
Vielinės grotelės
Skrebutis su
sūriu
Kaitinimo
tipas
Duona
Jautiena
Kiauliena
Gaminkite sumaniai
Paukštiena
* Praėjus 2/3 gaminimo laiko, apverskite.
Šaldytas gatavas maistas
Kaitinimo
tipas
Maistas
Priedas
Lygis
Šaldyta pica
0,4–0,6 kg
Vielinės grotelės
3
200–220
15–25
Šaldyta lazanija
Vielinės grotelės
3
180–200
45–50
46 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 46
04-Aug-17 10:33:21
Temperatūra
(°C)
Trukmė (min.)
3
220–225
20–25
Universalus
padėklas
3
220–230
25–30
Šaldytas
kamemberas
Vielinės grotelės
3
190–200
10–15
Šaldyti
prancūziški
batonai su
pagardais
Vielinės grotelės
+ universalus
padėklas
3
1
190–200
10–15
Šaldyti žuvų
piršteliai
Vielinės grotelės
+ universalus
padėklas
3
1
190–200
15–25
Šaldytas žuvų
kotletas
Vielinės grotelės
3
180–200
20–35
Maistas
Priedas
Lygis
Šaldyti bulvių
griežinėliai
(traškučiai)
Universalus
padėklas
Šaldyti
maltinukai
Kaitinimo
tipas
Gaminkite sumaniai
Kepimas PRO
Šis režimas turi automatinį įkaitinimo iki 220 °C ciklą. Viršutinis kaitinimo elementas ir
konvekcinis ventiliatorius veikia mėsos skrudinimo metu. Po šios pakopos maisto produktai
gaminami pasirinktoje žemoje temperatūroje. Šis procesas vyksta, veikiant viršutiniam ir
apatiniam kaitinimo elementams. Šis režimas tinka kepti mėsą ir paukštieną.
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
3
1
80–100
3–4
Vielinės grotelės + universalus
padėklas
3
1
80–100
4–5
Avienos kepsnys
Vielinės grotelės + universalus
padėklas
3
1
80–100
3–4
Anties krūtinėlė
Vielinės grotelės + universalus
padėklas
3
1
70–90
2–3
Maistas
Priedas
Lygis
Rostbifas
Vielinės grotelės + universalus
padėklas
Kiaulienos
kepsnys
Lietuvių 47
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 47
04-Aug-17 10:33:22
Gaminkite sumaniai
Konvekcija ECO
Šio režimo metu naudojama optimizuota kaitinimo sistema todėl, gamindami patiekalus,
taupote energiją. Kad būtų sutaupyta daugiau energijos, šioje kategorijoje siūlomos trukmės,
kurioms nereikia išankstinio įkaitinimo.
Gaminkite sumaniai
Maistas
Priedas
Lygis
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Orinukai
(0,2–0,3 kg)
Universalus padėklas
2
90–100
100–140
Vaisinis trupininis
pyragas
(0,8–1,2 kg)
Vielinės grotelės
2
160–180
60–80
Bulvės su lupena
(0,4–0,8 kg)
Universalus padėklas
2
190–200
70–80
Dešrelės
(0,3–0,5 kg)
Vielinės grotelės + universalus
padėklas
3
1
160–180
20–30
Šaldyti bulvių
griežinėliai
(traškučiai)
0,3–0,5 kg
Universalus padėklas
3
180–200
25–35
Šaldyti bulvių
trikampiukai
(0,3–0,5 kg)
Universalus padėklas
3
190–210
25–35
3
1
200–220
30–40
Vielinės grotelės + universalus
padėklas
3
1
200–220
30–45
Kepta jautienos Vielinės grotelės + universalus
nugarinė (0,8–1,2
padėklas
kg)
2
1
180–200
65–75
Keptos daržovės
(0,4–0,6 kg)
3
200–220
25–35
Žuvies filė, kepta Vielinės grotelės + universalus
(0,4–0,8 kg)
padėklas
Traški žuvies
filė duonos
trupiniuose
(0,4–0,8 kg)
Universalus padėklas
48 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 48
04-Aug-17 10:33:22
Dvigubas gaminimas
Prieš naudodami dvigubo gaminimo funkciją, į orkaitę įstatykite pertvarą. Kad gautumėte
geriausius rezultatus, patariame įkaitinti orkaitę.
Toliau esančioje lentelėje pateikiamos 5 dvigubo gaminimo rekomendacijos, skirtos maistui
gaminti, skrudinti ir kepti.
Naudodami dvigubo gaminimo funkciją, galėsite vienu metu gaminti pagrindinį patiekalą ir
antrąjį patiekalą arba pagrindinį patiekalą ir desertą.
• Naudojant dvigubo gaminimo funkciją, įkaitinimo laiką galima pailginti.
Kaitinimo Temperatūra Trukmė
tipas
(°C)
(min.)
Skyrius
Maistas
Priedas
Lygis
1
Viršutinis
Biskvitas
Vielinės grotelės,
Ø 25–26 cm
skarda
4
160–170
40–45
Apatinis
Naminė pica
(1,0–1,2 kg)
Universalus
padėklas
1
190–210
13–18
Viršutinis
Keptos
daržovės
(0,4–0,8 kg)
Universalus
padėklas
4
220–230
13–18
Apatinis
Obuolių
pyragas
Vielinės grotelės,
Ø 20 cm skarda
1
160–170
70–80
Viršutinis
Pita
Universalus
padėklas
4
230–240
13–18
Apatinis
Bulvių
apkepas
(1,0–1,5 kg)
Vielinės grotelės,
22–24 cm
kepimo skarda
1
180–190
45–50
Viršutinis
Vištienos
blauzdelės
Vielinės grotelės
+ universalus
padėklas
4
4
230–250
30–35
Apatinis
Lazanija
(1,0–1,5 kg)
Vielinės grotelės,
22–24 cm
kepimo skarda
1
190–200
30–35
Viršutinis
Žuvies filė,
kepta
Vielinės grotelės
+ universalus
padėklas
4
4
210–230
15–20
Apatinis
Sluoksniuotos
tešlos pyragaitis
su obuoliais
Universalus
padėklas
1
170–180
25–30
2
3
4
5
Gaminkite sumaniai
Ne
Lietuvių 49
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 49
04-Aug-17 10:33:22
Gaminkite sumaniai
Automatinio gaminimo programos
Viengubas maisto gaminimas
Toliau esančioje lentelėje pateikiama 40 automatinio gaminimo programų kepti ir skrudinti.
Joje nurodytas maisto kiekis, svorių diapazonas ir atitinkamos rekomendacijos. Jūsų
patogumui iš anksto užprogramuoti gaminimo režimai ir laikai.
Naudotojo vadove rasite keletą automatino gaminimo programų receptų.
Naudojant 1–19, 38 ir 39 automatinio gaminimo programas, reikės įkaitinti orkaitę (įkaitinimo
eiga rodoma ekrane).
Maisto produktus į orkaitę sudėkite, pasigirdus įkaitinimo pabaigos signalui.
DĖMESIO
Imdami maistą iš orkaitės, visuomet mūvėkite virtuvines pirštines.
Kodas
A1
Maistas
Bulvių apkepas
Svoris (kg)
Priedas
Lygis
1,0–1,5
Vielinės grotelės
3
Paruoškite šviežią bulvių apkepą orkaitėms pritaikytame inde
(22–24 cm). Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui,
pranešančiam, kad orkaitė įkaito, indą pastatykite grotelių viduryje.
Gaminkite sumaniai
0,8–1,2
A2
Daržovių
apkepas
Lazanija
3
Troškinys
Vielinės grotelės
3
Paruoškite naminę lazaniją 22–24 cm orkaitėms pritaikytame
inde. Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui, pranešančiam,
kad orkaitė įkaito, indą pastatykite grotelių viduryje.
1,2–1,5
A5
Vielinės grotelės
Kepti makaronai Orkaitėms pritaikytame inde (22–24 cm) paruoškite makaronų
apkepą. Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui,
pranešančiam, kad orkaitė įkaito, indą pastatykite grotelių viduryje.
1,0–1,5
A4
3
Paruoškite šviežią daržovių apkepą orkaitėms pritaikytame
inde (22–24 cm). Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui,
pranešančiam, kad orkaitė įkaito, indą pastatykite grotelių viduryje.
1,2–1,5
A3
Vielinės grotelės
Vielinės grotelės
3
Į troškintuvą sudėkite troškinio ingredientus ir uždenkite dangčiu.
Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui, pranešančiam,
kad orkaitė įkaito, indą pastatykite grotelių viduryje. Gaminkite
uždengę. Prieš patiekdami pamaišykite.
50 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 50
04-Aug-17 10:33:22
Kodas
A6
Maistas
Svoris (kg)
Priedas
Lygis
1,2–1,4
Vielinės grotelės
2
Obuolių pyragas Paruoškite obuolių pyragą apvalioje 24–26 cm kepimo skardoje.
Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui, pranešančiam, kad
orkaitė įkaito, skardą pastatykite grotelių viduryje.
0,3–0,4
A7
A8
Prancūziški
rageliai
0,3–0,4
Universalus padėklas
3
Sluoksniuotos
tešlos pyragaitis Sluoksniuotos tešlos pyragaičius su obuoliais padėkite ant kepimo
su obuoliais
popieriumi iškloto universalaus padėklo. Pradėkite programą. Pasigirdus
pyptelėjimui, pranešančiam, kad orkaitė įkaito, įkiškite padėklą.
Balta duona
Duona su
įvairiais sveikais
grūdais
Duonos
bandelės
0,8–0,9
3
Vielinės grotelės
3
Paruoškite tešlą ir sudėkite į juodą stačiakampį metalinį kepimo
indą (25 cm ilgio). Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui,
pranešančiam, kad orkaitė įkaito, indą pastatykite grotelių viduryje.
Universalus padėklas
3
Paruoškite bandeles (atšaldytą paruoštą tešlą). Sudėkite į kepimo
popieriumi išklotą universalų kepimo padėklą. Pradėkite programą.
Pasigirdus pyptelėjimui, pranešančiam, kad orkaitė įkaito, įkiškite padėklą.
0,8–1,2
A 13
Vielinės grotelės
Paruoškite tešlą ir sudėkite į juodą stačiakampį metalinį kepimo
indą (25 cm ilgio). Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui,
pranešančiam, kad orkaitė įkaito, indą pastatykite grotelių viduryje.
0,3–0,5
A 12
2
Gaminkite sumaniai
A 11
Vielinės grotelės
Lotaringijos
Paruoškite apkepo tešlą ir sudėkite į apvalų 25 cm skersmens apkepų
apkepas su įdaru indą. Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui, pranešančiam, kad
orkaitė įkaito, sudėkite įdarą ir grotelių viduryje padėkite indą.
0,6–0,7
A 10
3
Paruoškite prancūziškus ragelius (atšaldytą paruoštą tešlą).
Sudėkite į kepimo popieriumi išklotą universalų kepimo padėklą.
Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui, pranešančiam, kad
orkaitė įkaito, įkiškite padėklą.
1,2–1,5
A9
Universalus padėklas
Vielinės grotelės
3
Vaisinis trupininis Į 22–24 cm kepimo skardą sudėkite šviežius vaisius (avietes,
gervuoges, obuolių ar kriaušių griežinėlius). Ant viršaus tolygiai
pyragas
paskleiskite trupinius. Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui,
pranešančiam, kad orkaitė įkaito, indą pastatykite grotelių viduryje.
Lietuvių 51
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 51
04-Aug-17 10:33:22
Gaminkite sumaniai
Kodas
A 14
Maistas
Paplotėliai
Svoris (kg)
Priedas
Lygis
0,5–0,6
Universalus padėklas
3
Paplotėlius (5–6 cm skersmens) sudėkite į kepimo popieriumi
išklotą padėklą. Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui,
pranešančiam, kad orkaitė įkaito, įkiškite padėklą.
0,5–0,6
A 15
Biskvitas
Marmurinis
keksas
Olandiškas
keksas
Gaminkite sumaniai
Vaisių apkepo
pagrindas
A 20
A 21
Šokoladiniai
pyragaičiai
Kepta jautienos
nugarinė
Lėtai keptas
jautienos
kepsnys
Vielinės grotelės
2
Vielinės grotelės
3
Tešlą sudėkite į apkepo pagrindui skirtą sviestu išteptą juodo
metalo kepimo indą. Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui,
pranešančiam, kad orkaitė įkaito, skardą pastatykite grotelių viduryje.
0,7–0,8
A 19
2
Paruoškite tešlą ir sudėkite į juodą stačiakampį metalinį kepimo
indą (25 cm ilgio). Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui,
pranešančiam, kad orkaitė įkaito, skardą pastatykite grotelių viduryje.
0,4–0,5
A 18
Vielinės grotelės
Paruoškite tešlą ir sudėkite į apvalią metalinę „gugelhupf“ arba
„bundt“ skardą. Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui,
pranešančiam, kad orkaitė įkaito, skardą pastatykite grotelių viduryje.
0,7–0,8
A 17
3
Paruoškite tešlą ir sudėkite į juodą apskritą 26 cm skersmens
kepimo skardą. Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui,
pranešančiam, kad orkaitė įkaito, skardą pastatykite grotelių viduryje.
0,7–0,8
A 16
Vielinės grotelės
Vielinės grotelės
3
Paruoškite tešlą 20–24 cm orkaitėms pritaikytame inde.
Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui, pranešančiam, kad
orkaitė įkaito, indą pastatykite grotelių viduryje.
0,9–1,1
1,1–1,3
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
2
1
Įtrinkite jautieną prieskoniais ir palikite šaldytuve 1 val. Riebia
puse į viršų padėkite ant grotelių.
0,9–1,1
1,1–1,3
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
2
1
Įtrinkite jautieną prieskoniais ir palikite šaldytuve 1 val. Riebia
puse į viršų padėkite ant grotelių.
52 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 52
04-Aug-17 10:33:22
Kodas
A 22
Maistas
Svoris (kg)
Priedas
Lygis
0,4–0,6
Vielinės grotelės
+ universalus
padėklas
4
0,6–0,8
Ėrienos muštiniai
1
Ėrienos muštinius užmarinuokite su žolelėmis ir prieskoniais ir
sudėkite ant vielinių grotelių.
A 23
1,0–1,5
Avies koja
1,5–2,0
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
3
1
Avienos koją užmarinuokite ir padėkite ant vielinių grotelių.
A 24
A 25
Kiaulienos
kepsnys su
spirgais
Kiaulienos
šoninė su
šonkauliais
0,8–1,0
1,0–1,2
0,8–1,0
1,0–1,2
A 28
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
3
1
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
Gaminkite sumaniai
A 27
Vištienos
krūtinėlė
1
Kiaulienos šoninę su šonkauliais padėkite ant vielinių grotelių.
1,1–1,3
Visas viščiukas
3
Kiaulienos kepsnį riebia puse į viršų padėkite ant vielinų grotelių.
0,9–1,1
A 26
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
2
1
Viščiuką nuplaukite ir nuvalykite. Įtrinkite prieskoniais ir ištepkite
aliejumi. Padėkite ant grotelių krūtinėle į apačią ir apverskite vos
supypsėjus orkaitei.
0,4–0,6
0,6–0,8
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
4
1
Krūtinėles užmarinuokite ir sudėkite ant grotelių.
0,6–0,8
Vištienos
blauzdelės
0,8–1,0
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
4
1
Įtrinkite prieskoniais, ištepkite aliejumi ir padėkite ant padėklo.
0,3–0,4
0,4–0,5
A 29
Anties krūtinėlė
Vielinės grotelės +
universalus padėklas
4
1
Anties krūtinėles riebia puse į viršų sudėkite ant grotelių.
Pasirinkus pirmąją nuostatą, bus iškepta vidutiniškai, o pasirinkus
antrąją – vidutiniškai arba gerai.
Lietuvių 53
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 53
04-Aug-17 10:33:22
Gaminkite sumaniai
Kodas
A 30
Maistas
Upėtakio filė
Svoris (kg)
Priedas
Lygis
0,3–0,5
Universalus
padėklas
4
0,5–0,7
Upėtakio filė odele į viršų sudėkite ant universalaus padėklo.
0,3–0,5
0,5–0,7
A 31
Upėtakis
Jūros liežuvis
0,5–0,7
1
Universalus
padėklas
3
Jūros liežuvį sudėkite į kepimo popieriumi išklotą universalų
padėklą. Paviršių įpjaukite peiliu.
0,4–0,6
Gaminkite sumaniai
A 33
4
Žuvį nuplaukite, nuvalykite ir galvomis prie uodegų sudėkite ant grotelių.
Žuvies vidų įtrinkite citrinų sultimis, druska ir žolelėmis.
Žuvies odelės paviršių įpjaukite peiliu. Ištepkite aliejumi ir įtrinkite druska.
0,3–0,5
A 32
Vielinės grotelės
+ universalus
padėklas
0,6–0,8
Lašišos filė
Vielinės grotelės
+ universalus
padėklas
4
1
Gabalėlius ar filė nuplaukite ir nuvalykite. Filė sudėkite ant grotelių
odele į viršų.
0,4–0,6
0,6–0,8
A 34
Keptos daržovės
0,8–1,0
Keptos bulvių
puselės
A 36
Šaldyti bulvių
griežinėliai
(traškučiai)
4
Nuplaukite ir paruoškite cukinijų, baklažanų, paprikų, svogūnų ir
vyšninių pomidorų griežinėlius. Ištepkite aliejumi, įtrinkite žolėmis
ir prieskoniais. Tolygiai paskirstykite ant padėklo.
0,6–0,8
A 35
Universalus
padėklas
Universalus
padėklas
3
Dideles bulves (200 g kiekviena) perpjaukite išilgai per pusę.
Sudėkite ant padėklo perpjauta puse žemyn, ištepkite aliejumi,
ištrinkite žolelėmis ir prieskoniais.Sudėkite ant padėklo perpjauta
puse žemyn, ištepkite aliejumi, ištrinkite žolelėmis ir prieskoniais.
0,3–0,5
0,5–0,7
Universalus
padėklas
3
Šaldytas bulves tolygiai paskirstykite ant padėklo.
54 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 54
04-Aug-17 10:33:22
Kodas
Maistas
A 37
Šaldyti bulvių
trikampiukai
Svoris (kg)
Priedas
Lygis
0,3–0,5
Universalus
padėklas
3
0,5–0,7
Šaldytus bulvių trikampiukus tolygiai paskirstykite ant padėklo.
0,3–0,6
0,6–0,9
A 38
Šaldyta pica
1,0–1,2
Naminė
pica
2
Vielinės grotelės
Gaminkite sumaniai
0,7–0,8
Rauginta tešla
Universalus
padėklas
Paruoškite naminę picą užmaišę mielinę tešlą ir padėkite ant
padėklo. Svorį sudaro tešla ir pagardai, pavyzdžiui, padažas,
daržovės, kumpis ir sūris. Pradėkite programą. Pasigirdus
pyptelėjimui, pranešančiam, kad orkaitė įkaito, įkiškite padėklą.
0,5–0,6
A 40
3
Pradėkite programą. Pasigirdus signalui, pranešančiam, kad
orkaitė pašilo, šaldytą picą padėkite vielinių grotelių viduryje.
Pirmoji nuostata skirta itališkai picai (plono pagrindo), antroji –
storo pagrindo.
0,8–1,0
A 39
Vielinės grotelės
2
Tešlą užmaišykite dubenyje, uždenkite plėvele.
Padėkite grotelių viduryje. Pirmoji nuostata yra skirta picos ir
pyragaičių tešlai, antroji – duonos tešlai.
Lietuvių 55
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 55
04-Aug-17 10:33:22
Gaminkite sumaniai
Dvigubas gaminimas
Toliau esančioje lentelėje pateikiama 10 automatinio gaminimo programų kepti ir skrudinti.
Galite naudoti viršutinį arba apatinį skyrių ar abu skyrius kartu. Programose nurodytas
maisto kiekis, svorių diapazonas ir atitinkamos rekomendacijos. Jūsų patogumui iš anksto
užprogramuoti gaminimo režimai ir laikai. Naudotojo vadove rasite keletą automatino gaminimo
programų receptų. Naudojant visas dvigubo automatinio gaminimo programas reikės įkaitinti
orkaitę (kaitinimo eiga rodoma ekrane). Maisto produktus į orkaitę sudėkite, pasigirdus
įkaitinimo pabaigos signalui.
DĖMESIO
Imdami maistą iš orkaitės, visuomet mūvėkite virtuvines pirštines.
Maistas
Kodas
Svoris (kg)
Priedas
Lygis
1,0–1,5
Vielinės grotelės
3
Viršutinis
A1
Bulvių apkepas
Paruoškite šviežią bulvių apkepą orkaitėms pritaikytame inde
(22–24 cm). Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui,
pranešančiam, kad orkaitė įkaito, indą pastatykite grotelių viduryje.
Gaminkite sumaniai
1,0–1,5
A2
Lazanija
3
Paruoškite naminę lazaniją 22–24 cm orkaitėms pritaikytame inde.
Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui, pranešančiam, kad
orkaitė įkaito, indą pastatykite grotelių viduryje.
0,6–0,8
A3
Vielinės grotelės
Vištienos
blauzdelės
0,8–1,0
Vielinės grotelės
+ universalus
padėklas
4
1
Įtrinkite prieskoniais, ištepkite aliejumi ir padėkite ant grotelių.
0,6–0,8
A4
Keptos bulvių
puselės
A5
Šaldyti bulvių
griežinėliai
(traškučiai)
0,8–1,0
Universalus
padėklas
3
Dideles bulves (200 g kiekviena) perpjaukite išilgai per pusę.
Sudėkite ant padėklo perpjauta puse žemyn, ištepkite aliejumi,
ištrinkite žolelėmis ir prieskoniais.
0,3–0,5
0,5–0,7
Universalus
padėklas
3
Šaldytas bulves tolygiai paskirstykite ant padėklo.
56 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 56
04-Aug-17 10:33:22
Kodas
Maistas
Svoris (kg)
Priedas
Lygis
1,2–1,4
Vielinės grotelės
2
Apatinis
A1
Obuolių pyragas Paruoškite obuolių pyragą apvalioje 24–26 cm kepimo skardoje.
Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui, pranešančiam, kad
orkaitė įkaito, skardą pastatykite grotelių viduryje.
0,3–0,4
A2
2
Šaldyta pica
3
Šaldytą picą padėkite vielinių grotelių viduryje.
Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui, pranešančiam, kad
orkaitė įkaito, įkiškite groteles. Pirmoji nuostata skirta itališkai
picai (plono pagrindo), antroji – storo pagrindo.
0,8–1,0
1,0–1,2
Naminė
pica
Vielinės grotelės
Universalus
padėklas
Gaminkite sumaniai
0,6–0,9
A5
Vielinės grotelės
Paruoškite apkepo tešlą ir sudėkite į apvalų 25 cm skersmens
Lotaringijos
apkepas su įdaru apkepų indą.
Pradėkite programą. Pasigirdus pyptelėjimui, pranešančiam, kad
orkaitė įkaito, įkiškite padėklą.
0,3–0,6
A4
3
Sluoksniuotos
tešlos pyragaitis Sluoksniuotos tešlos pyragaičius su obuoliais padėkite ant
kepimo popieriumi iškloto universalaus padėklo. Pradėkite
su obuoliais
programą. Pasigirdus pyptelėjimui, pranešančiam, kad orkaitė
įkaito, įkiškite padėklą.
1,2–1,5
A3
Universalus
padėklas
2
Paruoškite naminę picą užmaišę mielinę tešlą ir padėkite ant
padėklo. Svorį sudaro tešla ir pagardai, pavyzdžiui, padažas,
daržovės, kumpis ir sūris. Pradėkite programą. Pasigirdus
pyptelėjimui, pranešančiam, kad orkaitė įkaito, įkiškite padėklą.
Lietuvių 57
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 57
04-Aug-17 10:33:22
Gaminkite sumaniai
Bandomieji patiekalai
Pagal standartą EN 60350-1
1. Kepinių kepimas
Kepimo rekomendacijos skirtos kepant įkaitintoje orkaitėje. Nenaudokite greito įkaitinimo
funkcijos. Padėklus visuomet dėkite nuožulnia puse priekyje.
Kaitinimo Temperatūra
tipas
(°C)
Trukmė
(min.)
Maisto rūšis
Priedas
Lygis
Nedideli
pyragaičiai
Universalus padėklas
3
165
25–30
2
165
25–30
1+4
155
35–40
Gaminkite sumaniai
Trapios tešlos
kepiniai
Universalus padėklas +
universalus padėklas
1+4
140
32–37
Neriebus
biskvitas
Vielinės grotelės + biskvitų
skarda (padengtos tamsiu
sluoksniu, ø 26 cm)
2
160
35–40
2
160
35–40
1+4
155
45–50
Vielinės grotelės +
2 biskvitų skardos *
(padengtos tamsiu
sluoksniu, ø 20 cm)
1 padėta
įstrižai
160
70–80
Universalus padėklas
+ vielinės grotelės +
2 biskvitų skardos **
(padengtos tamsiu
sluoksniu, ø 20 cm)
1+3
160
80–90
Obuolys
* Du pyragai padedami ant grotelių (kairėje gale ir priekyje dešinėje).
** Du pyragai padedami viduryje vienas virš kito.
58 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 58
04-Aug-17 10:33:22
2. Kepsninės funkcija
Prieš naudodami didelės kepsninės funkciją, 5 minutes pašildykite tuščią orkaitę.
Kaitinimo Temperatūra
tipas
(°C)
Trukmė
(min.)
Maisto rūšis
Priedas
Lygis
Baltos duonos
skrebutis
Vielinės grotelės
5
300
(maks.)
25–30
Jautienos
mėsainiai*
(12 vnt.)
Vielinė lentynėlė +
Universalus padėklas
(lašams surinkti)
4
1
300
maks.)
1-as
15–18
2-as 5–8
* Apverskite praėjus 2/3 gaminimo laiko.
3. Skrudinimas
Maisto rūšis
Priedas
Lygis
Visas
viščiukas
Vielinė lentynėlė +
Universalus padėklas
(lašams surinkti)
3
1
Kaitinimo Temperatūra
tipas
(°C)
205
Trukmė
(min.)
80–100*
Gaminkite sumaniai
* Praėjus pusei laiko, apverskite.
Lietuvių 59
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 59
04-Aug-17 10:33:22
Gaminkite sumaniai
Dažnai naudojamų automatinio gaminimo receptų rinkinys
Bulvių apkepas
Sudedamosios dalys 800 g bulvių, 100 ml pieno, 100 ml grietinėlės, 50 g plakto
kiaušinio, po 1 valgomąjį šaukštą druskos, pipirų, muskato riešutų, 150 g
tarkuoto sūrio, sviestas, čiobreliai
Nurodymai Bulves nulupkite ir supjaustykite 3 mm storio griežinėliais. Apkepų indo (22–
24 cm) paviršių ištrinkite sviestu. Bulvių griežinėlius paskleiskite ant švaraus
rankšluosčio ir uždenkite rankšluosčiu, kol ruošiate kitas sudedamąsias
dalis.
Sumaišykite kitas sudedamąsias dalis, išskyrus tarkuotą sūrį, dideliame
dubenyje ir gerai išmaišykite. Bulvių griežinėlius sudėkite į kepimo indą
taip, kad truputį vienas kitą uždengtų, ir ant jų užpilkite mišinį. Tarkuotą sūrį
paskleiskite ant viršaus ir kepkite. Iškepusį patiekalą patiekite su keliais
šviežių čiobrelių lapeliais.
Daržovių apkepas
Gaminkite sumaniai
Sudedamosios dalys 800 g daržovių (cukinijos, pomidorų, svogūnų, morkų, pipirų, virtų
bulvių), 150 ml grietinėlės, 50 g išplakto kiaušinio, po 1 valgomąjį šaukštą
druskos, žolelių (pipirų, petražolių ar rozmarino), 150 g tarkuoto sūrio, 3
valgomieji šaukštai alyvuogių aliejaus, truputis čiobrelių lapų
Nurodymai Daržoves nuplaukite ir supjaustykite 3-5 mm storio griežinėliais. Griežinėlius
suklokite į apkepų indą (22–24 cm) ir ant daržovių supilkite aliejų.
Sumaišykite likusias sudedamąsias dalis, išskyrus tarkuotą sūrį, ir supilkite
ant daržovių. Tarkuotą sūrį paskleiskite ant viršaus ir kepkite. Patiekite
apibarstę keliais šviežių čiobrelių lapeliais.
60 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 60
04-Aug-17 10:33:22
Lazanija
Sudedamosios dalys 2 valgomieji šaukštai alyvuogių aliejaus, 500 g mėsos faršo, 500 ml
pomidorų padažo, 100 ml jautienos sultinio, 150 g sausų lazanijos lakštų,
1 svogūnas (smulkintas), 200 g tarkuoto sūrio, po 1 valgomąjį šaukštą
džiovintų petražolių dribsnių, raudonėlių ir bazilikų
Nurodymai Paruoškite pomidorų ir mėsos padažą. Keptuvėje įkaitinkite aliejų ir kepkite
jautienos faršą ir smulkintą svogūną apie 10 min., kol apskrus. Supilkite
pomidorų padažą ir jautienos sultinį, suberkite džiovintas žoleles. Užvirinkite
ir ant silpnos ugnies virkite 30 min. Lazanijos lakštus paruoškite, kaip
nurodyta ant lazanijos pakuotės. Dėkite sudedamąsias dalis sluoksniais:
makaronų lakštas, mėsa su padažu, sūris, kitas makaronų lakštas, mėsa
su padažu, sūris ir t. t. Ant užbaigtos lazanijos viršaus užberkite likusį sūrį ir
kepkite.
Obuolių pyragas
Sudedamosios dalys• Tešla: 275 g miltų, 1/2 valgomojo šaukšto druskos, 125 g cukraus
pudros (baltojo cukraus), 8 g vanilinio cukraus, 175 g šalto sviesto, 1
kiaušinis (plaktas)
Nurodymai Virš didelio dubens persijokite miltus ir druską. Paskui persijokite cukraus
pudrą ir vanilinį cukrų. 2 peiliais supjaustykite miltuose esantį sviestą mažais
kubeliais. Supilkite 3/4 plakto kiaušinio. Naudodami virtuvinį kombainą,
tol minkykite tešlą, kol gausite trupinių pavidalo masę. Iš tešlos rankomis
suformuokite rutulį. Rutulį suvyniokite į plastikinę plėvelę ir padėkite į
šaldytuvą maždaug 30 min.
Pyragų skardą (24–26 cm skersmens) ištepkite riebalais ir pabarstykite
miltais. 3/4 tešlos kočiokite tol, kol ji pasidarys 5 mm storio. Sudėkite į
skardą (ant apačios ir šonų).
Nulupkite obuolius ir išimkite šerdis. Obuolius supjaustykite maždaug 3/4
x 3/4 cm dydžio kubeliais. Obuolius apšlakstykite citrinų sultimis ir gerai
išmaišykite. Nuplaukite ir nusausinkite serbentus bei razinas. Suberkite
cukrų, cinamoną, razinas ir serbentus. Gerai sumaišykite ir pabarstykite
tešlos apačią duonos džiūvėsiais. Truputį paspauskite. Iškočiokite likusią
tešlos dalį. Tešlą supjaustykite mažomis juostelėmis ir kryžmai išdėliokite ant
įdaro. Pyragą tolygiai aptepkite likusiu plaktu kiaušiniu.
Gaminkite sumaniai
• Įdaras: 750 g kietų sveikų obuolių, 1 valgomasis šaukštas citrinų sulčių,
40 g cukraus, 1/2 valgomojo šaukšto cinamono, 50 g razinų be sėklų, 2
valgomieji šaukštai maltų duonos džiūvėsių
Lietuvių 61
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 61
04-Aug-17 10:33:22
Gaminkite sumaniai
Lotaringijos apkepas su įdaru
udedamosios dalys • Tešla: 200 g paprastų miltų, 80 g sviesto, 1 kiaušinis
S
• Įdaras: 75 g kubeliais pjaustytos neriebios šoninės, 125 ml grietinėlės,
125 g grietinės, 2 kiaušinai, plakti, 100 g tarkuoto šveicariško sūrio, druska
ir pipirai
Nurodymai Norėdami užminkyti tešlą, į dubenį sudėkite miltus, sviestą ir kiaušinius ir
maišykite, kol gausite minkštą masę, kurią 30 min. padėkite į šaldytuvą.
Iškočiokite tešlą ir sudėkite į riebalais išteptą keraminį indą (25 cm
skersmens). Apačią pradurkite šakute. Sumaišykite kiaušinį, grietinėlę,
grietinę, sūrį, druską ir pipirus. Prieš pat kepdami, mišinį užpilkite ant tešlos.
Vaisinis trupininis pyragas
Sudedamosios dalys • Pagardas: 200 g miltų, 100 g sviesto, 100 g cukraus, 2 g
druskos, 2 g malto cinamono
• Vaisiai: 600 g vaisių mišrainės
Nurodymai Visas sudedamąsias dalis maišykite tol, kol susidarys trupinių pavidalo
pagardas. Sumaišytus vaisius paskleiskite kepimo skardoje ir apibarstykite
trupiniais.
Gaminkite sumaniai
Naminė pica
Sudedamosios dalys • Picos tešla: 300 g miltų, 7 g džiovintų mielių, 1 valgomasis
šaukštas alyvuogių aliejaus, 200 ml šilto vandens, 1 valgomasis šaukštas
cukraus ir druskos
• Pagardas: 400 g griežinėliais supjaustytų daržovių (baklažanų, cukinijų,
svogūnų, pomidorų), 100 g kumpio ar šoninės (smulkintos), 100 g tarkuoto
sūrio
Nurodymai Maišykite miltus, mieles, aliejų, druską, cukrų ir šiltą vandenį dubenyje, kol
gausite šlapoką tešlą. Minkykite maišytuvu arba rankomis maždaug 5–10
min. Uždenkite dangčiu ir įdėkite į orkaitę 30 min. nustatę 35 °C, kad iškiltų.
Iškočiokite tešlą ant miltais pabarstyto paviršiaus į stačiakampį ir padėkite
į padėklą ar picų keptuvę. Ant tešlos paskleiskite pomidorų tyrę ir uždėkite
kumpį, grybus, alyvuoges bei pomidorus. Tolygiai pabarstykite tarkuotu
sūriu ir kepkite.
62 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 62
04-Aug-17 10:33:22
Kepta jautienos nugarinė
Sudedamosios dalys
1 kg jautienos nugarinės, 5 g druskos, 1 g pipirų, po 3 g
rozmarinų ir čiobrelių
Nurodymai Nugarinę įtrinkite druska, pipirais ir rozmarinais ir palikite šaldytuve 1 val.
Padėkite ant vielinių grotelių. Įdėkite į orkaitę ir kepkite.
Kepti ėrienos muštiniai su žolelėmis
Sudedamosios dalys
1 kg ėrienos muštinių (6 gabalai), 4 didelės česnako skiltelės
(išspaustos), 1 valgomasis šaukštas čiobrelių (sutrintų), 1 valgomasis
šaukštas rozmarino (sutrinto), 2 valgomieji šaukštai druskos, 2 valgomieji
šaukštai alyvuogių aliejaus
Nurodymai Sumaišykite druską, česnaką, žoleles ir aliejų ir sudėkite ėrieną. Pavartykite
kad apliptų ir 30 min. – 1 val. pikite kambario temperatūroje.
Kiaulienos šoninė su šonkauliais
Nurodymai Pagaminkite kepsninės padažą. Prikaistuvyje įkaitinkite aliejų ir sudėkite
svogūnus. Kepkite tol, kol suminkštės, ir sudėkite likusias sudedamąsias
dalis. Greitai įkaitinkite ir, sumažinę karštį, 30 min. virkite ant mažos ugnies,
kol sutirštės. Kiaulienos šoninę su šonkauliais užmarinuokite kepsninės
padaže ir palaikykite nuo 30 min. iki 1 val.
Gaminkite sumaniai
Sudedamosios dalys
2 gabalai liesos kiaulienos šoninės su šonkauliais, 1
valgomasis šaukštas juodųjų pipirų grūdelių, 3 lauro lapai, 1 svogūnas
(susmulkintas), 3 česnako skiltelės (susmulkintos), 85 g rudojo cukraus, 3
valgomieji šaukštai Vusterio padažo, 2 valgomieji šaukštai pomidorų tyrės, 2
valgomieji šaukštai alyvuogių aliejaus
Lietuvių 63
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 63
04-Aug-17 10:33:22
Techninė priežiūra
Valymas
DĖMESIO
• Prieš valydami orkaitę ir priedus įsitikinkite,
kad jie šalti.
• Nenaudokite abrazyvinių valiklių, kietų
šepečių, metalinių šveistukų ir skudurėlių,
metalinių kempinių, peilių ar kitokių
abrazyvinių medžiagų.
Orkaitės vidus
• Orkaitės vidų valykite švariu skudurėliu
ir švelniu valikliu arba šiltu muiluotu
vandeniu.
• Durelių sandariklio nevalykite rankomis.
• Kad nepažeistumėte emaliuotų paviršių,
naudokite tik įprastus orkaičių valiklius.
• Sunkiai pašalinamas dėmės valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Techninė priežiūra
Orkaitės išorė
Orkaitės išorę, pavyzdžiui, dureles, rankenėlę
ir ekraną, valykite švariu skudurėliu ir
švelniu valikliu arba šiltu muiluotu vandeniu.
Nusausinkite popieriniu rankšluosčiu arba
sausu rankšluosčiu.
Dėl iš vidaus sklindančio karšto oro gali būti
nešvarumų ir riebalų, ypač aplink rankeną.
Rankeną patartina nuvalyti po kiekvieno
naudojimo.
Priedai
Priedus plaukite po kiekvieno naudojimo ir
nusausinkite pašluoste.
Sunkiai išvalomus nešvarumus pašalinsite,
jei prieš plaudami priedus, juos maždaug 30
min. pamerksite į šiltą muiliną vandenį.
Katalizinio emalio paviršius (turi ne visi
modeliai)
Nuimamos dalys yra padengtos tamsiu
pilku kataliziniu emaliu. Cirkuliuojant orui
konvekcinio šildymo metu, jos gali būti
išteptos aliejumi ir riebalais.
Tačiau šie nešvarumai sudega 200 °C ar
aukštesnėje temperatūroje.
1. Iš orkaitės vidaus išimkite visus priedus.
2. Išvalykite orkaitės vidų.
3. Pasirinkite konvekcinį režimą, nustatykite
didžiausią temperatūrą ir 1 val. trukmę.
64 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 64
04-Aug-17 10:33:22
Durelės
Orkaitės dureles nuimkite tik tada, kai jas prireikia išvalyti. Norėdami valymui nuimti dureles,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
DĖMESIO
Orkaitės durelės yra sunkios.
1.Atidarykite dureles ir visiškai atlenkite
abiejų vyrių gnybtus.
2.Pridarykite dureles maždaug 70° kampu.
Orkaitės dureles rankomis laikydami iš
abiejų šonų, jas tol kelkite į viršų, kol
atsikabins vyriai.
3.Dureles nuvalykite vandeniu su muilu ir
švariu skudurėliu.
Techninė priežiūra
4.Pabaigoje, veiksmus 1 ir 2 atlikdami
priešinga eilės tvarka, uždėkite dureles.
Įsitikinkite, kad užsikabino abiejų pusių
gnybtai.
Lietuvių 65
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 65
04-Aug-17 10:33:22
Techninė priežiūra
Durelių stiklas
Priklausomai nuo modelio, orkaitės durelės sudarytos iš 3–4 stiklo lakštų, kurie sudėti vienas
ant kito. Durelių stiklus nuimkite tik tada, kai juos prireikia nuvalyti. Norėdami valymui nuimti
durelių stiklą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Atsuktuvu atsukite kairėje ir dešinėje
pusėje esančius varžtus.
2.Rodyklių kryptimi nuimkite dangtelius.
3.Nuimkite pirmąjį durelių stiklo lakštą.
Techninė priežiūra
4.Rodyklės parodyta kryptimi nuimkite antrąjį
durelių stiklo lakštą.
66 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 66
04-Aug-17 10:33:23
5.Rodyklės parodyta kryptimi nuimkite
trečiąjį durelių stiklo lakštą.
6. Stiklą nuvalykite vandeniu su muilu ir
švariu skudurėliu.
7.Pabaigoje stiklo lakštus sudėkite toliau
nurodytu būdu.
• Pagal paveikslėlį suraskite vyrius. Iš
eilės po laikančiuoju gnybtu 1 įstatykite
stiklo lakštą 3, tarp laikančiųjų gnybtų
1 ir 2 įstatykite stiklo lakštą 2 ir į 3
laikantįjį gnybtą įstatykite stiklo lakštą
1. Žiūrėkite, kad stiklo lakštų pusė su
užrašais būtų nukreipta į vidų.
8.Įstatę stiklo lakštą 2, nuspauskite stiklo
gnybtus ir patikrinkite, ar jie gerai laiko
stiklo lakštą.
9.Pabaigoje, veiksmus 1–2 atlikdami
priešinga eilės tvarka, uždėkite dangtelius.
Techninė priežiūra
01 Laikantysis gnybtas 1
02 Laikantysis gnybtas 2
03 Laikantysis gnybtas 3
ATSARGIAI
Norėdami identifikuoti tinkamą lakšto pusę,
kiekvieno lakšto kampe suraskite žymę „PYRO“.
Teisinga kryptis: PYRO-**-**
Neteisinga kryptis:
DĖMESIO
Kad nepraeitų šiluma, stiklo lakštai turi būti
įstatyti teisingai.
Lietuvių 67
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 67
04-Aug-17 10:33:23
Techninė priežiūra
Vandens rinktuvas
Vandens rinktuvas surenka ne tik perteklinę
drėgmę, susidarančią gaminant, bet ir maisto
likučius. Reguliariai ištuštinkite ir valykite
vandens rinktuvą.
DĖMESIO
Jei pastebėjote vandens nutekėjimą iš
rinktuvo, susisiekite su vietiniu „Samsung“
techninės priežiūros centru.
01 Vandens rinktuvas
Šoniniai kreiptuvai (tik tam tikruose modeliuose)
1. Paspauskite viršutinį kairiojo šoninio
kreiptuvo strypelį, ir maždaug 45°
nuleiskite kreiptuvą.
Techninė priežiūra
2.Patraukite ir išimkite kairiojo šoninio
kreiptuvo apatinį strypelį.
3.Tuo pačiu būdu išimkite dešinįjį šoninį
kreiptuvą.
4.Nuvalykite abu šoninius kreiptuvus.
5.Pabaigoje, veiksmus 1 ir 2 atlikdami
priešinga eilės tvarka, uždėkite šoninius
kreiptuvus.
PASTABA
Orkaitė veikia ir be šoninių kreiptuvų bei
lentynėlių.
68 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 68
04-Aug-17 10:33:23
Teleskopiniai bėgeliai (tik tam tikruose modeliuose)
1. Paspauskite kairiajame šoniniame
kreiptuve įstatyto bėgelio viršutinę dalį ir
išimkite rodyklės kryptimi.
2. Aukščiau aprašytą veiksmą atlikdami
su dešiniuoju šoniniu kreiptuvu, išimkite
dešinįjį bėgelį.
3. Kairįjį ir dešinįjį teleskopinius bėgelius
nuvalykite vandeniu su muilu ir skudurėliu.
4. Baigę valyti, abu teleskopinius bėgelius
įstatykite, priešinga eilės tvarka atlikdami
aukščiau aprašytus 1–2 veiksmus.
Įsitikinkite, kad į šoninį kreiptuvą įsistatė
priekinis ir užpakalinis bėgelio gnybtas.
PASTABA
Teleskopinį bėgelį patariame įstatyti šoninio
kreiptuvo 2 lygyje.
Techninė priežiūra
01 Priekis
02 Galas
Lietuvių 69
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 69
04-Aug-17 10:33:23
Techninė priežiūra
Keitimai
Lemputės
1.Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, nuimkite
stiklinį gaubtelį.
2.Pakeiskite orkaitės lemputę.
3.Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
4.Priešinga eilės tvarka atlikdami 1 veiksmą,
vėl uždėkite stiklinį gaubtelį.
DĖMESIO
• Prieš keisdami lemputę, išjunkite orkaitę ir
ištraukite maitinimo kabelio kištuką.
• Naudokite tik 25–40 W / 220–240 V, 300 °C
temperatūrai atsparias lemputes. Tinkamų
lempučių rasite vietiniame „Samsung“
techninės priežiūros centre.
• Keisdami halogeninę lemputę, visuomet
naudokite sausą skudurėlį. Skudurėlis
reikalingas tam, kad ant lemputės
nepaliktumėte pirštų atspaudų ir
prakaito, dėl kurių sutrumpėja lemputės
eksploatacijos laikas.
Šoninė orkaitės lemputė
Techninė priežiūra
1.Kaip parodyta, šoninės orkaitės lemputės
gaubtelio apatinį kraštą prilaikydami viena
ranka, plokščiu ir aštriu įrankiu, pavyzdžiui,
stalo peiliu, nuimkite dangtelį.
2.Pakeiskite šoninę orkaitės lemputę.
3.Vėl uždėkite lemputės gaubtelį.
70 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 70
04-Aug-17 10:33:23
Trikčių šalinimas
Kontrolinė lentelė
Jei naudojant orkaitę kilo problemų, pirmiausia peržiūrėkite toliau esančią lentelę ir išbandykite
siūlomus sprendimus. Jei problema nedingsta, susisiekite su vietos „Samsung“ techninės
priežiūros centru.
Problema
Neįmanoma tinkamai
nuspausti mygtukų.
Priežastis
• Tarp mygtukų gali būti
pašalinių medžiagų.
• Jutiklinis modelis: drėgna
išorė.
• Įjungta užrakinimo
funkcija.
•
•
•
Nerodomas laikas.
• Nėra maitinimo.
•
Orkaitė neveikia.
• Nėra maitinimo.
•
Orkaitė išsijungia veikimo
metu.
Veikimo metu dingsta
elektros tiekimas.
• Gali būti, kad ištraukas
kištukas.
• Nepertraukiamas
gaminimas ilgai trunka.
• Neveikia vėsinamasis
ventiliatorius.
• Orkaitė įrengta tokioje
vietoje, kur blogas
vėdinimas.
• Į vieną kištukinį lizdą
jungiami keli kištukai.
• Nėra maitinimo.
•
Orkaitė negauna maitinimo.
Nepavyksta tinkamai
atidaryti durelių.
• Orkaitė įrengta tokioje
vietoje, kur blogas
vėdinimas.
• Tarp durelių ir gaminio
vidaus įstrigę maisto
likučiai.
• Jei ilgai gaminate, leiskite
orkaitei atvėsti.
• Pamėginkite išgirsti
ventiliatoriaus skleidžiamą
garsą.
• Išlaikykite gaminio
įrengimo vadove
nurodytus tarpus.
• Junkite tik vieną kištuką.
• Patikrinkite, ar orkaitė
gauna maitinimą.
• Išlaikykite gaminio
įrengimo vadove
nurodytus tarpus.
• Gerai išvalykite orkaitę ir
vėl pabandykite atidaryti
dureles.
Trikčių šalinimas
Naudojant orkaitę, jos išorė
tampa per karšta.
Veiksmas
Pašalinkite pašalines
medžiagas ir pabandykite
dar kartą.
Nuvalykite drėgmę ir
bandykite dar kartą.
Patikrinkite, ar įjungta
užrakinimo funkcija.
Patikrinkite, ar orkaitė
gauna maitinimą.
Patikrinkite, ar orkaitei
tiekiamas maitinimas.
Įkiškite kištuką.
Lietuvių 71
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 71
04-Aug-17 10:33:23
Trikčių šalinimas
Problema
Vidaus lemputė šviečia
blankiai arba neužsidega.
Priežastis
• Lemputė užsidega ir
užgęsta.
• Gaminimo metu lemputė
pasidengia pašaline
medžiaga
Prisilietus prie orkaitės,
trenkia elektra.
• Netinkamai įžeminta
elektros tiekimo grandinė.
• Naudojate neįžemintą
kištukinį lizdą.
• Kai kuriais atvejais gali būti • Leiskite orkaitei atvėsti
vandens ar garų (priklauso
ir nuvalykite sausa
nuo maisto produkto). Tai
pašluoste.
nėra gaminio gedimas.
Laša vanduo.
Per tarpą durelėse sklinda
garai.
Orkaitės viduje lieka
vandens.
Orkaitėje kinta šviesos
ryškumas.
Gaminimo procesas
užbaigtas, bet vėsinamasis
ventiliatorius tebesisuka.
Orkaitė neįkaista.
Veiksmas
• Lemputė automatiškai
išsijungia po tam tikro
laiko, kad taupytų elektros
energiją. Ją vėl įjungsite,
nuspaudę orkaitės
apšvietimo mygtuką.
• Išvalykite orkaitės vidų ir
patikrinkite.
• Patikrinkite, ar tinkamai
įžeminta elektros tiekimo
grandinė.
Trikčių šalinimas
• Ryškumas kinta
atsižvelgiant į galios
pokyčius.
• Ventiliatorius automatiškai
veikia kurį laiką, kad
išvėdintų orkaitės vidų.
• Galios pokyčiai gaminant
nėra gedimas, todėl
nereikia nerimauti.
• Tai nėra gaminio gedimas,
todėl nereikia nerimauti.
• Atidarytos durelės.
• Netinkamai nustatyti
orkaitės parametrai.
• Namų elektros
paskirstymo skydelyje
perdegė saugiklis arba
suveikė jungtuvas.
• Uždarykite dureles ir
bandykite iš naujo.
• Žr. skyrių apie orkaitės
naudojimą ir iš naujo
nustatykite parametrus.
• Pakeiskite perdegusį
saugiklį nauju arba įjunkite
elektros tiekimą. Jei taip
nutinka dažnai, kvieskite
elektriką.
72 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 72
04-Aug-17 10:33:23
Problema
Iš veikiančios orkaitės
sklinda dūmai.
Naudojant orkaitę,
užuodžiamas degėsių ar
plastiko kvapas.
Priežastis
Veiksmas
• Naudojant pirmą kartą.
• Pirmą kartą naudojant
• Ant kaitinimo elemento yra
orkaitę, iš kaitinimo
maisto.
elemento gali pasirodyti
dūmų. Tai nėra gedimas
ir, orkaitę panaudojus
2–3 kartus, dūmų turėtų
nebelikti.
• Leiskite orkaitei
pakankamai atvėsti ir
nuo kaitinimo elemento
pašalinkite maistą.
• Naudojate plastikinius ar
• Naudokite aukštai
kitokius indus, kurie nėra
temperatūrai pritaikytus
atsparūs karščiui.
stiklinius indus.
• Gaminant atidaromos
durelės.
Pirolizinio valymo metu
orkaitė įšyla.
•
Pirolizinio valymo metu
jaučiasi degėsių kvapas.
•
Neveikia valymo garais
funkcija.
•
Neveikia dvigubo gaminimo
režimas.
Neveikia viengubo
gaminimo režimas.
•
•
• Dažnai neatidarinėkite
durelių, nebent gaminate
maistą, kurį reikia vartyti.
Jei dažnai darinėsite
dureles, nukris vidaus
temperatūra ir dėl to
gali pasikeisti gaminimo
rezultatai.
Taip yra todėl, kad
• Tai nėra gaminio gedimas,
pirolizinis valymas naudoja
todėl nereikia nerimauti.
aukštas temperatūras.
Pirolizinis valymas naudoja • Tai nėra gaminio gedimas,
aukštas temperatūras,
todėl nereikia nerimauti.
todėl galite jausti degančių
maisto likučių kvapą.
Per aukšta temperatūra.
• Leiskite orkaitei atvėsti ir
tada naudokite valymo
garais funkciją.
Netinkamai įdėta pertvara. • Tinkamai įdėkite pertvarą
ir bandykite dar kartą.
Pertvara įkišta į orkaitę.
• Ištraukite pertvarą ir
bandykite dar kartą.
Trikčių šalinimas
Orkaitė netinkamai gamina.
Lietuvių 73
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 73
04-Aug-17 10:33:23
Trikčių šalinimas
Informaciniai kodai
Jei orkaitė neveikia, ekrane gali būti rodomas informacinis kodas. Peržiūrėkite toliau esančią
lentelę ir išbandykite siūlomus sprendimus.
Kodas
C-d1
C-20
C-21
C-22
C-F1
C-F0
C-F2
C-d0
Trikčių šalinimas
-dC-
Reikšmė
Durelių užrakto gedimas.
Jutiklio sutrikimai
Atsiranda tik nuskaitant / įrašant į
EEPROM atmintį.
Nėra ryšio tarp pagrindinės
spausdintinio montažo plokštės
ir antrinės spausdintinio montažo
plokštės.
Veiksmas
Išjunkite ir vėl įjunkite orkaitę. Jeigu
problema neišnyksta, 30 sekundžių
ar ilgesniam laiko tarpui atjunkite
visą elektros tiekimą ir po to vėl
prijunkite. Jei problema išlieka,
susisiekite su techninės priežiūros
centru.
Išjunkite ir vėl įjunkite orkaitę.
Jeigu problema neišnyksta, 30
Atsiranda esant ryšio problemai tarp
sekundžių ar ilgesniam laiko tarpui
integruotosios jutiklinės grandinės ir
atjunkite visą elektros tiekimą ir po
pagrindinės arba antrinės relės.
to vėl prijunkite.
Jei problema išlieka, susisiekite su
techninės priežiūros centru.
Nuvalykite mygtukus ir įsitikinkite,
Mygtukų problema
kad ant jų ar šalia nėra vandens.
Atsiranda paspaudus ir palaikius
Išjunkite orkaitę ir bandykite dar
mygtuką.
kartą. Jei problema nedingsta,
susisiekite su vietiniu „Samsung“
techninės priežiūros centru.
Gaminant dvigubo gaminimo
režimu, pertvaros išimti negalima.
Gaminant dvigubo gaminimo režimu, Išjunkite ir vėl įjunkite orkaitę. Jeigu
buvo išimta pertvara.
problema neišnyksta, 30 sekundžių
Gaminant viengubo gaminimo
ar ilgesniam laiko tarpui atjunkite
režimu, buvo įstatyta pertvara.
visą elektros tiekimą ir po to vėl
prijunkite.
Jei problema išlieka, susisiekite su
techninės priežiūros centru.
74 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 74
04-Aug-17 10:33:23
Kodas
S-01
Reikšmė
Veiksmas
Apsauginis išsijungimas
Tai nėra sistemos gedimas. Išjunkite
Orkaitė ilgai veikė tam tikra nustatyta
orkaitę ir išimkite maisto produktus.
temperatūra.
Tada vėl pabandykite normaliai
• Mažiau nei 105 °C – 16 val.
naudoti.
• Nuo 105 °C iki 240 °C – 8 val.
• Nuo 245 °C iki maks. temp. – 4 val.
Trikčių šalinimas
Lietuvių 75
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 75
04-Aug-17 10:33:23
Priedas
Gaminio duomenų lentelė
SAMSUNG
Modelio identifiktorius
Kiekvienos ertmės energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI cavity)
Kiekvienos ertmės energijos efektyvumo klasė
Elektrinės orkaitės ertmėje standartinei įkrovai įkaitinti per tam
tikrą kiekvienos ertmės įprastinės veiksenos ciklą suvartojamos
energijos kiekis (galutinė elektros energija) (ES elektros ertmė)
Elektrinės orkaitės ertmėje standartinei įkrovai įkaitinti per tam
tikrą kiekvienos ertmės priverstinio cirkuliavimo veiksenos ciklą
suvartojamos energijos kiekis (galutinė elektros energija) (ES elektros ertmė)
Ertmių skaičius
Karščio šaltinis (elektrinis arba dujų) kiekvienoje ertmėje
Kiekvienos ertmės tūris (V)
Orkaitės rūšis
Prietaiso masė (M)
SAMSUNG
NV75J7570RS
95,4
A
0,99 kWh per ciklą
0,83 kWh per ciklą
1
75 l
Įmontuotoji
47,2 kg
Duomenys gauti, vadovaujantis standartu EN 60350-1 ir Komisijos reglamentais (ES) Nr.
65/2014 ir (ES) Nr. 66/2014.
Energijos taupymo patarimai
• Gamindami orkaitės dureles atidarykite
tik norėdami apversti maistą. Be reikalo
nedarinėkite durelių, kad išlaikytumėte
temperatūrą orkaitės viduje ir taupytumėte
el. energiją.
• Planuokite orkaitės naudojimą, kad nereikėtų
jos junginėti gaminant skirtingus patiekalus
(taupysite energiją ir sumažinsite orkaitės
pašildymo laiką).
• Jei gaminimo laikas ilgesnis nei 30 min.,
orkaitę galima išjungti likus 5–10 min. iki
gaminimo laiko pabaigos ir taupyti energiją.
Likusio karščio užteks užbaigti gaminimo
procesą.
• Kai tik įmanoma, vienu metu gaminkite
daugiau nei vieną maisto produktą.
Priedas
76 Lietuvių
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 76
04-Aug-17 10:33:23
Atmintinė
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 77
04-Aug-17 10:33:23
Atmintinė
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 78
04-Aug-17 10:33:24
Atmintinė
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 79
04-Aug-17 10:33:24
TURITE KLAUSIMŲ ARBA KOMENTARŲ?
ŠALIS
PASKAMBINKITE
LIETUVA
LATVIJA
ESTIJA
8 800 77777
8000 7267
800 7267
ARBA APLANKYKITE MŪSŲ
SVETAINĘ ADRESU
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
DG68-00615D-01
NV75J7570RS_EU_DG68-00615D-01_EN_NEW_v2_LT_vers1.indd 80
04-Aug-17 10:33:24
Download PDF

advertising